Sunteți pe pagina 1din 48

FISCALITATE

Exemplul iluelrativ 25
--
La sfartitul anului N-1, o societate pe ac.tiuni a inregistrat un profit
net de 200.000 lei. Aclionarii societA.tii sunt o persoane fizicd
romanS care deline 30o/o din capitalul social ti o persoa ni .iu ridicd
romani care deline din anul N-3 700lo din capitalul social. Cu ocazia
intrunirii AGA in luna aprilie N, s-a hotirat distribuirea profitului la
dividende. Rata de distribuire a dividendelor este de 500/o.

Determina!i:
a) Valoarea totala ti pe beneficiari a dividendului bruu
b) lmpozitul pe dividende;
c) Valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) Data scadenti a plelii impozitului pe dividende.

Rezolvare:

a) Dividendul brut = 200.000 lei x 507o = 100.000 lei:


- persoana fizici = 100.000|eix 30olo = 30.000 lei
- persoana juridicd = 100.000 lei x 70olo = 70.000 lei
b) lmpozitul pe dividende:
- persoana fizicd = 30.000 lei x = 1.500 lei (conform art. 97 alin. (7) din Codul 6scal)
5016

- persoana juridici = 0 lei (dividendele sunt scutite de impozit, conform art. 43


alin. (4) din Codul6scal)

c) Dividendul net:
- persoana fizicd = 30.000 lei - 1.500 lei = 28.500 lei
- persoana juridicd = 70.000 lei - O lei = 70.000 lei

d) lmpozitul pedividendevafi plititin anul N, pen; la data de 25 inclusiv a lunii ur-


mitoare celei in care se pl;tette dividendul, ori de cate ori ac.tionarii decid ridicarea
dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai tarziu de 25.01.N+1 (con-
form art.43 alin. (3) din codul fiscal), pentru dividendele distribuite aclionarilor, dar
neridicate.

2, lmpozitul pe veniturile microintreprinderilot

3 De5n'eamicrointreprinderii
Pentru a putea 6 caracterizat; din punct de vedere fiscal ca microintreprindere, per-
trebu ie sd indeplineascd urm;toarele condilii cumulativ Ia data de 31 de-
soa na j u ridicd
cembrie a anuluifiscal precedent:
Ghid pentru pregdtirea candidalilar lo examenulde acces

- a realizat venituri, altele decet cele oblinute din urm6toarele activitili:


E activitdtiin domeniul bancar;
tr activitEli in domeniile asiguririlor gi reasiguririlor, al pielei de capital, cu ex-
ceplia persoanelorjuridice care desfi;oari activitdli de intermediere in aceste
domenii;
D activit5li in domeniul jocurilor de noroc;
tr activit;!i de explorare, dezvoltare, exploatare a zicimintelor petroliere ti ga-
zelor naturale;
- a realizatvenituri, altele decat cele din consultant; ii manaqement, in proportie de
peste 80o/o din veniturile totale;
- a realizat venituri care nu au depdtit echivalentul in lei a 100.000 euro;
- capitalul social al acesteia este delinut de persoane, altele decat statul ti autoriti-
tile locale;
- nu se afli in dizolvare cu lichidare, inregistrate in registrul comertului sau la instan-
!ele judecStoregti, potrivit legii.

Comentarii:
lmpozitul pe veniturile microintreprinderilor este introdus pentru a simpli6ca eviden-
Ia asupra operaliunilor efectuate de anumiliagenti economici.
Unul dintre cele mai delicate aspecte il constituie caracterizarea unor activitSli drept
consultanld sau management. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal fac
precizarea cd incadrarea in categoria veniturilor din consultan!5 ti management se
efectueazi prin analiza contractelor incheiate ii a altor documente carejustificS natura
veniturilor. Managementul const5 in activit;tiin care decisivd este autoritatea de a da
ordine gi de a conduce activitatea unei entitS_ti. Trebuie f;cut; o distinc-tie clard lntre
prestarea de servicii 5i consultanld. Degi conlinutul activitilii din punct de vedere teh-
nic este consultanlS, in acelati timp, din punct de vedere juridic (din perspectiva con-
tractului incheiat), poate fi considerat prestare de servicii. Consultanla se poate carac-
teriza prin urmAtoarele trSs;turi:
- activitatea intelectuale deline o pondere semnificativi;
- necesiti o inalte specializare ti calificare pe domenii inguste ale vierii sociale;
- este o activitate externalizat;, nefiind niciodatd integrat; unei entit5lide produc.tie.

Pentru incadrarea in condiliile privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent


(100.000 euro) se iau in calcul aceleagi venituri care constituie baza impozabili, iar
cursul de schimb pentru determinarea echivalentuluiin euro este cel de la inchiderea
aceluiagi exerciliu fi nanciar.

Exemplulilustrativ 26

O societate de panifica!ie pliteSte impozit pe veniturile


microintreprinderilor. Situalia veniturilor inregistrate de aceasta la
data de 3l .12.N este urm;toarea:
I

l-*;l
FISCALITATE

___-l
venituri din vanzarea produselor finite 150.000 lei;
venituri din venzarea mdrfurilor 100.000 lei;
venituridin subven!ii de exploatare 40.000 lei;
venituri din provizioane ti ajust;ri pentru depreciere sau
pierdere de valoare 16.000 lei;
curs de schimb la 31.12.N 4,5245 lei/euro.

Stabililidace societatea continud si aplice regimul


microintreprinderilor in anul N+1.

Rezolvare:

Societatea indeplineste criteriile privind domeniul de activitate, capitalul social ti ve


niturile realizate.
. Totalvenituri din orice sursS =
150.000 lei + 100.000|ei+ 40.000lei +16.000|ei 306.000 lei
- Venituri din subvenlii de exploatare 40.000 lei
- Venituridin provizioane tiajust5ri pentru depreciere
sau pierdere de valoare I6.000 lei
= Venituri realizate (lei) 250.000 lei

Venituri realizate (euro) = 250.000 lei / 4,5245 Iei/euro = 55.255 euro


Astfel, societatea indepline'te criteriile ;i va fr obligat6 la plata impozitului pe veniturile
microintreprinderilor in anul N+1 .

3 Determinarea impozitu ui pe veniturile m icrointreprinderilor.


Baza impozabilS
Baza impozabild a impozitului pe veniturile microintreprinderilor se determinA con-
form urmitoarei formule:
. Venituri din orice sursi
- Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
- Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de execulie
Venituri din produclia de imobiliziri corporale 9i necorporale
- Venituri din subvenlii
- Venituri din provizioane tiajustdri pentru depreciere sau pierdere de valoare, care
au fost cheltuieli nedeductibile ia calculul rezultatului fiscal
- Venituri rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi tilsau penalitdli de in-
tarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil
- Venituri realizate din despdgubiri, de la societdlile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii
Ghid pentru preqdtieo condidatilor lo exomenulde acces

- Venituri din diferenle de curs valutar


- Venituri financia re aferente creanlelor $idatoriilor cu decontare in funclie de cursul
uneivalute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora
- Valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur5rii (inregistrate in contul
709)
+ Valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturdrii (inregistrate in contul
609)
+ Diferenla favorabile, calculati in trimestrul lV sau in ultimul trimestru al perioadei
impozabile, in cazul contribuabililor care igi inceteazd existenla, dintre veniturile
din diferenle de curs valutar / veniturile financiare aferente creanlelor $i datorii
lor cu decontare in funclie de cursul unei valute. rezultate din evaluarea sau de-
contarea acestora, ti cheltuielile din diferente de curs valutar / cheltuielile finan-
ciare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului
+ Rezervele, cu excep!ia celor reprezentand faciliti.ti fiscale, reduse sau anulate, care
au fost deduse la calculul profitului impozabil ti nu au fost impozitate in perioada
in care microintreprinderile au fost ti plStitoare de impozit pe profit
- Valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentuljustificativ, in trimestrul
punerii in funcliune, in cazul in care se achizi-tioneazd case de marcat

Comentariu:
Pentru stabilirea bazei impozabile, legiuitorul a luat o mdsurd de proteclie a microtntre
prinderilor prin limitarea bazei impozabile doar la veniturile din v6nzarea produselor,
prestarea de servicii ti executarea de lucr;ri. Au fost eliminate din baza impozabilS ve-
niturile care nu genereaze incaseri 5i veniturile care nu provin de la clienti.

lmpozitul pe veniturile microintreprinderilor = Baza de impozitare x Cota de


impunere

3 Cotele de impozitare
Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:
. pentru microintreprinderile care au peste 2 salariali, inclusiv;
1olo

o 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;


o 3% pentru microintreprinderile care nu au salariali;
.lolopentruprimele24delunideladatainregistrdrii,incazul unei persoane jurid ice
rom6ne:
nou-infiinlate;
- constituite pe o duratd mai mare de 48 de luni;
- cu cel pulin un salariat;
- ai cdrei aclionari/asociali nu au delinut titluri de participare la alte persoane
juridice.
F]SCALIIATE

Comentariu:
Condilia legati de salaria.ti se consideri indepliniti ti in cazul microintreprinderilor
care au:
- persoane angajate cu contract indivldual d munci cu norm6 intreag6;
- persoane angajate cu contract individual de munc; cu timP Parlial, dace fraciiunile
de norm; prev;zute in acestea, insumate, reprezinti echivalentul unei norme in-
tregi;
- persoane cu care sunt incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit le-
gii, in cazul in care remunera.tia acestora este cel pulin la nivelul salariului de bazd
minim brut pe !are garantat in plate.

Precizare:
in cazulin care, in cursul unui trimestru, numirul de salaria!i se modific;, cotele de im-
pozitare se aplicd in mod corespunzitor, avAnd in vedere numirul de salariali existent
la sfartitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Exempluliluetraliv 27

O persoand juridici pldtitoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor realizeazd urmetoarele venituri ti cheltuieli,
conform balanlei de verificare:
Extras rulaje cumulate la 31.03.N
7O4. Venituridin servicii prestate 1.500 lei
7O7. Venituri din vanzarea mirfurilor 1 .000 lei
Extras rulaje cumulate la 30,06.N
7O4. Venituri din servicii prestate l.500lei
7o5. Venituri din studii ti cerceteri 3.000|ei
707. Venituri din vanzarea mirfurilor 2.000 lei
Extras rulaje cumulate la 30.09.N
704. Venituridin servicii prestate 2.000 lei
705. Venituridin studii gi cercetiri 3.000 lei
707. Venituridinvanzareamirfurilor2.S00lei
Extras rulaje cumulate la 31.12.N
7O4. Venituri din servicii prestate 3.000|ei
7O5. Venituri din studii ti cercetdri 4.000 lei
707. Venituri din vanzarea mdrfurilor 5.000 lei
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor
de inventar (casi de marcat pusd in funcliune in luna
noiembrie) 1 .000 lei
Societatea nu realizeazd venituri nesupuse impozitului pe
veniturile microintreprinderilor.
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de acces

Determinali impozitul pe veniturile microintreprinderilor in


urmdtoarele situalii:
a) La sf6rtitul primului trimestru societatea nu are niciun
angajat;
b) La sf6r;itultrimestrului aldoilea societatea are un angajat
cu normi intreagd;
c) Lasfdrtitul trimestrului al treilea societatea are 2 angajati cu
normi intreagS, care se menlin p6ni la sfSrgitul anului.

Rezolvare:

Calcul la 31.03.N:

Venituri cumulate = 2.500 lei


Baza de impozitare = 2.500 lei
lmpozit pe veniturile microintreprinderilor = 2.500 lei x 3olo = 75 lei
Scadengi plati: 25.04.N

Calcul la 30.06.N:

Venituri cumulate = 6.500 lei


Baza de impozitare = 6.500 lei - 2.500 lei = 4.000 lei
lmpozit pe veniturile microintreprinderilor = 4.000 leix2o/o = 80 lei
Scadenli platS: 25.07.N

Calcul !a 30.09.N:

Venituri cumulate = 7.800 lei


Baza de impozitare = 7.800 lei - 6.500 lei = 1.300 lei
lmpozit pe veniturile microintreprinderilor = 1 .300 lei x 1olo = 1 3 lei
ScadenlS platd: 25.1 0.N

Calcu! la 31.12.N:

Venituri cumulate = 12.000 lei


Baza de impozitare = 12.000 lei - 7.800 lei - 1.000 lei (casa de marcat) = 3.200 lei
lmpozit pe veniturile microintreprinderilor = 3.200 lei x lolo = 32 lei
Scadenld plata: 25.01.N+1

ObservaIie:
5e poate face calculul trimestrial al impozitului pe veniturile microintreprinderilor 1i-
nSnd cont de rulajele conturilor de venituri la nivel de trimestru.
F SCAI TATE

3 leSirea din sistemul de impunere pe veniturile m icrointreprinderilor


Codul fiscal prevede:

,,Dacd in cuBul unui an fiscal o microintteprindere reolizeazd venituri mai mari de t OO.0OO euro
sau ponderca veniturilor realizote din consultan.td ti management in veniturile totale este
de peste 20% inclusiv, oceosta datoreozd impozit pe Wofit, incepAnd cu trimestrulin core
s-a depdtit oticare dintrc aceste limite;' (art. 52-(l ))

Exemplulilustraliv2b

O persoand juridici pl;titoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor realizeazi urmitoarele venituri 5i cheltu ie li,
conform balanlei de verificare:
Extras rulaje Gumulate la 31.O3.N
704. Venituri din servicii prestate 70.000|ei
707. Venituri din vanzarea m;rfurilor 8O.OOO lei
607. Cheltuieli privind mdrfurile 7O.OOO lei
605. Cheltuieli privind energia giapa 10.000 lei
64'1. Cheltuielicu salariile personalului 35.000 lei
Extras rulaje cumulate la 30.06.N
7O4. Venituridin servicii prestate 260.000 lei
705- Venituri din studiiti cercetdri 10.000|ei
707- Venituri din v6nzarea mirfurilor 200.000 lei
607. Cheltuieli privind mirfurile I 70.000 lei
605. Cheltuieli privind energia tiapa 3O.OOO lei
641 . Cheltuieli cu salariile personalului 'tOO.OOO lei
Societatea nu realizeazi venituri nesupuse impozitului pe
veniturile microintreprinderilor gi nu are angajali.
Cursul de schimb la 31.12.N a fost de 4,5245 lei/euro.

Determinali impozitul de plate,


_l
Rezolvare;

Calcul la 31.03,N:
Venit cumulat = 150.000 lei
Baza de impozitare = 150.000 lei
lmpozit pe veniturile microintreprinderilor = 150.000 lei x 3olo = 4.500 lei
Scadenli plat;: 25.04.N

f'*l
Ghid pentru pregdtieo condidolilor la examenulde acces

Calcul la 30.06.N:
Venit cumulat = 470.000 lei
Plafon venituri realizate = l euro x 4,5245 lei/euro = 452.450 lei
oO.OOO

in aceasti situalie se depStelte plafonul de 100.000 euro.


lncep6nd cu trimestrul ll, societatea va plSti impozit pe profit.
Rezultat impozabil = Venituri impozabile trimestrul ll - Cheltuieli deductibile trimes-
trul ll = (470.000 lei - 15O.OOO lei) - (300.000 lei - 1 15.000 lei) = 135.000 lei
lmpozit pe profit = I 35.000 lei x 16% = 21.600 lei
Prin urmare, se inregistreaz6 impozitul pe profit de platS in sumi de 21.600 lei, avand
scadenla de plat; la data de 25.07.N.

Exempluliluslnliv 29

O persoanA juridicd pletitoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor realizeaza urmdtoarele venituri ti cheltuieli,
conform balanlei de verificare:
Extras rulaje cumulate la 31.03.N
704. Venituri din servicii prestate 70.000 lei
707. Venituri din vanzarea mdrfurilor 80.000 lei
607. Cheltuieli privind mdrfurile 70.000 lei
605. Cheltuieli privind energia Siapa l0.000lei
64'1. Cheltuielicu salariile personalului 20.000|ei
Extras rulaje cumulate la 3o.o6.N
704.1. Venituri din lucrdri executate ti servicii prestate 65.000 lei
704.2. Venituri din consultanii 55.000|ei
7O5. Venituri din studii Sicercetdri 10.000|ei
707 . Venituri din vanzarea mirfurilor 120.000 lei
607 - Cheltuieli privind mdrfurile 90.000 lei
605. Cheltuieli privind energia ti apa 20.000 lei
64'1. Cheltuieli cu salariile personalului 40.000 lei

Cursul de schimb la 31.12.N a fost de 4,5245 lei/euto.

Determinali impozitul pe profit / impozitul pe veniturile


microintreprinderilor de plat5.

Rezolvare:

Calcul la 31.03.N:
'150.000 lei
Venit cumulat =
F SCAt TATE

. Plafon venituri realizate = 1OO.OO0 euro x 4,5245 lei/euro = 452.450 lei


Baza de impozitare = 150.000 lei
lmpozit pe veniturile microintreprinderilor = l5O.OOO lei x 3olo = 4.500 lei
Scaden!5 plate: 25.04.N

Calcul la 30.06.N:

. venit cumulat = 250.000 lei < 452.450|ei (100.000 euro)


Pondere venituri din consultanli in total venituri = 55.000 lei / 2 SO.OOO lei = 0,22 (22o/o)
Societatea obtine venituri din consultantS de peste 200,6 din total venituri ti incepand
.
cu trimestrul ll va pldti impozit pe profit.
Rezultat impozabil = Venituri impozabile trimestrul ll - Cheltuieli deductibile trimes
trul ll=(250.000 lei- I50.000 lei)- (t 50.000lei- 100.000 lei) = IOO.OO0 lei
lmpozit pe profit = 50.000 lei x l60lo = 8.000 lei

Prin urmare, se inregistreazi impozitul pe profit de plati in sumd de 8.OOO lei, avand
scadenla de plat5 la data de 25.07.N.

i. lmpozitul pe venit

3 Sfera de aplicare. Contribuabi it 5i baza de impozitare

Contribuabili Baza de impozitare


Persoanele fizice rezidente romane, cu Veniturile oblinute din orice sursi, atat din
domiciliulin Romania Romenia, c6t ti din afara Romaniei
Persoanele fizice rezidente, altele decat Veniturile obtinute din orice sur$, atat
cele cu domiciliul in Romania din Romenia, cat tidin afara Romaniei,
incepand cu data de la careacestea devin
rezidenliin Rom6nia
Persoanele fizice nerezidente care Venitul net atribuibil sediului permanent
desfitoara activitate independent; prin
intermediul unui sediu permanent in
Romania

Persoanele fizice nerezidente care Venitul salarial net din aceastd activitate
desfitoar; activitate dependenta in Rom6nia dependentd
Persoanele fizice nerezidente care oblin Venitul determinat conform regulilor
altevenituri prevSzute in titlullvdin Codul6scalce
corespund categoriei respective de venit

Din ianuarie 20'12, sfeta de cuprindere a impozitului pe venit s-a lArgit cu tuarea in
calcul qi a veniturilor nereziden!ilor, dacA acettia indeplinesc conditiile de reziden!.i
Ghid pentru pregdtiea condidalilat la examenulde occes

prev;zute in Codul fiscal. Astfel, aceste persoane vor fi supuse impozitului pe venit
pentru veniturile ob-tinute din orice sursi, atat din Romania, cat ii din afara Romaniei,
incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania. Aici nu vom include
reziden.tii statelor cu care.tara noastri are incheiate conven.tii de evitare a dublei im-
puneri. Acettia trebuie s; i;i dovedeasci reziden!a fiscal; printr-un certificat de rezi-
denld emis de autoritatea fiscali competentd din statul strein sau printr-un alt docu-
ment eliberat de o alti autoritate decat cea fiscali care are atribulii in domeniul cer-
tificirii rezidenlei conform legislaliei interne a acelui stat.

Persoana fizicd rezidentS roman;, cu domiciliulin Romania, care dovedette schimbarea


rezidenlei intr-un stat cu care Romania are incheiatd conveniie de evitare a dublei im-
puneri este obligatd in continuare la plata impozitului pe veniturile ob.tinute din orice
sursd, atet din Romania, cat ti din afara RomAniei, p6nd la data schimbirii rezidenlei.

Persoana cu domiciliulln Romania, care dovedette schimbarea


fizici rezident; roman6,
rezideniei intr-un stat cu care Romania nu are incheiat6 convenlie de evitare a dublei
impuneri este obligat; in continuare la plata impozitului pe veniturile oblinut din
orice sursi, atat din Romania, cet ti din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in
care are loc schimbarea rezidenlei, precum 9i in urm6torii 3 ani calendaristici.

lntrd in categoria veniturilor impozabile urmitoarele:


- venituri din activitS.ti independente;
venituri din salarii ti asimilate salariilor;
- venituri din cedarea folosinlei bunurilor;
- venituri din investilii;
- venituri din pensii;
- venituri din activiteli agricole, silviculture ;i pisciculture;
- venituri din premii ti din jocuri de noroc;
- venituri din transferul proprietililor imobiliare;
- venituri din alte surse.
Prezentim maijos o enumerare selectivd a veniturilor care nu sunt impozabile in in-
lelesul impozitului pe venit:
- ajutoarele, indemnizaliile ;i alte forme de sprijin cu destinalie speciald, acordate
din diverse bugete (de stat, al asiguririlor sociale de stat, al fondurilor speciale, bu-
gete locale), din alte fonduri publice. din fonduri externe nerambursabile etc.;
- sumele incasate din asiguriri de orice fel reprezentand despigubiri, sume asigu-
rate, precum ti orice alte drepturi;
- despigubirile in bani sau in natur; primite de o persoane fizici drept urmare a
unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despdgubirile reprezentend
daune morale;
- sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauz; de utilitate publicS, conform
legii;
F SCAL TATE

- sumele sau bunurile primite sub form; de sponsorizare sau mecenat;


- veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunu-
rilor imobile 5i mobile din patrimoniul personal, altele decat cattigurile din trans-
ferul titlurilor de valoare;
- bursele primite de persoanele care urmeaz; orice formi de tcolarizare sau perfec-
Iionare in cadru institulionalizat;
t - sumele sau bunurile. inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de
mogtenire oridonalie;
: - subvenliile primite pentru achizilionarea de bunuri, dacd sunt acordate in confor
t mitate cu legisla.tia in vigoare etc.
tI Cota de impozit care se aplicd asupra venitului impozabil corespunz6tor fiecirei surse
din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe venit este de l6010.
Existi ti exceplii, cum ar fi veniturile din jocuri de noroc sau cele din transferul propri-
et;.tilor imobiliare, care au o cote de impunere mai complex6.

3 lmpozitarea veniturilor din activit;!i lndependente


Codul fiscal prevede:

,,Veniturile din octivitdli independente cuprind veniturile din octivitdli de produclie, co


met,t, prestdti de servicii, veniturile din profesii liberule ti veniturile din drcptu de proprie-
tote intelectuold, realizate in mod individuol si/sou intr-o formd de osociere, inclusiv din
activitdli od i ocente ;' (art. 67 -(1))
,,Constituie venituri din profesii liberale veniturile oblinute din prestorca de servicii cu ca-
rocter profesionol, pottivit actelor normotive speciole carc reglementeozd organizorea ti
exercitareo profesiei respective." lart. 67 -12))

,,Veniturile din volorificarco sub orice fomd o drepturilor de proprietote intelectuald provin
din drcptuti de autor ti drcpturi conexe dreptului de autor, brevete de inven,tie, desene ti
modele, mdrci ti indicoliigeogrufice, topogrofii pentru produse semiconductoare tioltele
a s e m e n ea." (art. 67 -(3))

Vom prezenta in continuare fiecare categorie de venit:

a lmpozitorea venitutilor nete din octivitA! independente, stabilite in sistem


feal, pe boza contdbititd,tii in portida simpld
Venitul net anual din activitdli independente se determind in sistem real, pe baza da-
telor din contabilitate, ca diferen.td intre venitul brut ii cheltuielile deductibile efec-
tuate in scopul realizirii de venituri.
Exceplie fac:
- situaliile in care venitul net anual se determind pe baza normelor de venit de la
locul desfSSuririi activitd.tii; sau
Ghid pentru preqdtieo condidolilor la exomenulde occes

- veniturile din drepturile de proprietate intelectuald, inclusiv din crearea unor lu-
crdri de art5 monumentali, pentru care se aplicd cota forfetard de cheltuieli.

cheltuieli dedudibile efectuate in scopul


venit net = venitbrut -
Codul fiscal clasificd veniturile care pot fi incluse in venitul brut astfel:
- sumele incasate ti echivalentul in lei al veniturilor in naturd din desfSgurarea ac-
tivitS!ii;
- veniturile sub form6 de dobanzi din creanle comerciale sau din alte creanJe uti-
lizate in legiturd cu o activitate independent;;
- ca5tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate
independentS, exclusiv contravaloarea bunurilor remase dupd incetarea definitivi
a activit;Iii;
- veniturile din angajamentul de a nu desfStura o activitate independentd sau de a
nu concura cu o altd persoand;
- veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat; apdrute in legdturi cu o
activitate independenti;
- veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscale instalate ca aparate
de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

in venitul brut se includ toate veniturile in bani tiin nature, cum sunt:
- veniturile din v6nzarea de produse gide mirfuri;
- veniturile din prestarea de servicii giexecutarea de lucriri;
- veniturile din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii;
- incas;rile efectuate in avans care se referi la alte exerci]ii 6scale;
- veniturile din dob6nzile primite de la bdnci pentru disponibilitdlile b6nelti aferente
afacerii;
- veniturile incasate ulterior incetdrii activitilii independente, pe baza facturilor emi-
se gi neincasate pani la incetarea activit;.tii;

- venituri din alte activitili adiacente (activitd.tile adiacente sunt toate activitdlile
care au legStur; cu obiectulde activitate autorizat).

Nu sunt considerate venituri brute:


- aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in naturA ficute la ince-
perea unei activitili sau in cursul desfiguririiacesteia;
- sumele primite sub formi de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane
fizice sau juridice;
- sumele primite ca despdgubiri;
- sumele sau bunurile primite sub formi de sponsoriziri, mecenat sau donalii.
Regulile generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor efectuate in scopul realizdrii
veniturilor sunt 5i urmitoarele:
EI se fie efectuate in cad rul activitdtilor independente, iustificate prin documente;
FISCALIIATE

M sdfiecuprinsein cheltuielile exerciliului financiaral anuluiincursul cdruiaaufost


plitite;
EI si reprezinte cheltuielicu salariile Sicele asimilate salariilor;
EI si respecte regulile privind amortizarea;
EI s5 respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investilii in mii
loace fixe pentru cabinetele medicale;
M sdreprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru bunurile utilizate in
scopul afaceriisau pentru asigurarea de risc profesional;
EI se fie efectuate pe perioada deplasdrii contribuabilului care iti desfitoard activi-
tatea individual tilsau intr-o forme de asociere, in lard ti in str;initate, in scopul
desfegurArii activitelii, reprezentAnd cheltuieli de cazare ti transport;
EI sd fie efectuate pentru salariali pe perioada delegirii/detatdrii in altd localitate,
in !ari $i in strainetate, in interesul serviciului, reprezentand indemniza!iile pldtite
acestora, precum gi cheltuielile de transport ticazare;
EI $ reprezinte contribulii profesionale obligatorii datorate organizaliilor Profesio-
nale din care fac parte contribuabilii;
M si fie efectuate in scopu I desfdlurd rii activit;!ii 5i reglementate prin acte normative
in vigoare etc.

Cheltuielile care pot fi deduse limitat sunt asemdn5toare celor din cazul impozitului
pe profit, dar exist6 ;i modificiri. Una dintre cele mai importante este cea referitoare la
cheltuielile privind sponsorizarea, care in cazul determinarii rezultatului fiscal pentru
o societate sunt considerate cheltuieli nedeductibile, in timp ce in cazul determinirii
venitului net din activitSli independente reprezinti o cheltuialS deductibil; limitat.
Urmitoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum ti pentru acordarea de burse private,
efectuate conform legii, in limita unei cote de 5olo din baza de calcul determinatd
conform formulei:
cheltuieli deductibile altele de(at cheltuielile de
Baza de venit
calcul = brut -
sponsorizare, mecenat, pentru acoldarea de burse private,
cheltuielile de protocol

- cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2o/o din baza de calcul determinatd
conform formulei:
cheltuieli deductibile, altele decat cheltuielile de
Baza de Venit
calcul = brut - sponsorizare, mecenat, pentru a<ordarea de burse ptivate,
<heltuielilede protocol

- cheltuielile sociale, in limita sumei ob.tinute prin aplicarea unei cote de p6nd la 5olo
asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului;
- cheltuielile reprezent6nd tichetele de masd acordate de angajatori, potrivit legii etc.
La fel ca in cazul profitului impozabil. in cadrul activitdlilor independente se pot inre-
gistra Gheltuieli nedeductibile, cum ar fi:

tq
Ghid pentru prcgdtiea candidalilat laexomenulde acces

- sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei
sale;
cheltuielile corespunzetoare veniturilor neimpozabile ale cdror surse se afld pe te-
ritoriul Romeniei sau in strdin6tate;
impozitul pe venit datorat;
50olodin cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate
exclusiv in scopul desfdgurerii activitdlii ti a ciror masd totald maximd autorizate
nu depdSegte 3.500 kg ti nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand ti
scaunul Soferului, aflate in proprietate sau in folosinld, in aceleati condilii ca cele
aferente impozitului pe profiU
donaliile de orice fel;
cheltuielile privind bunurile constatate lipsd din gestiune sau degradate ti neim-
putabile, dace inventarul nu este acoperit de o polild de asigurare;
amenzile, confiscirile, dob6nzile, penalitilile de intarziere ti penallti!ile datorate
autoritelilor romane 5i strdine, altele decat cele pl;tite, conform clauzelor din con-
tractele comerciale etc.

tustfal"l ou
ExemplulilualralivS0
ExemPrur
f
t-
I O persoani fizici obiine venituridln exercitarea profesiei liberale
I de evaluator imobiliar. Aceasta efectueazd pleli anticipate in
I contul impozitului pe venit in sume de 1.200 lei (300 lei plate
trimestrialS). La sfertitul anului constat5 realizarea urmetoarelor
I
I venituri ti cheltuieli:
- lei -

lndicatori Sume
Venituri din prestarea activit;lii de evaluator 9s.000
Venituri din sponsorizdri 10.000

Cheltuieli:
- cheltuielicumaterialele 20.000
- cheltuieli cu chiria 12.000
- cheltuieli cu personalul angajat 10.000
cheltuieli cu energia electricd, telefonul, apa ti gazele 25.000
- cheltuielidesponsorizare 3.000
- cheltuielideprotocol 2.500
- alte cheltuieli deductibile 4.OOO

Separat de cheltuielile de mai sus se inregistreazd o cheltuiale de


2.200leicu amenzi pentru nerespectarea unor reglementdri legale.
Determinali impozitul pe veniturile din activitSli independente.

@
FISCALITATE

Rezolvare:

Pentru determinarea impozitului pe venit va trebui si determinim mai intai venitul net.

Venit net = Venit brut - Cheltuieli deductibile


Venit brut = Veniturile din prestarea activitilii de evaluator = 95.000 lei

Nu vom include veniturile ob-tinute din sponsorizare.


Cheltuieli deductibile = Cheltuielile cu materialele, chiria, personalul, energia electricd
9i alte cheltuieli deductibile = 20.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei + 25.000
lei + 4.000 lei
= 71.000 lei
Cheltuiala cu amenzile este consideratd nedeductibile.
Cheltuielile de sponsorizare ti de protocol sunt deductibile limitat.
Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile in limita unei cote de 5% aplicate diferen-
.tei dintre venitul brut ti cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile
de sponsori-
zare gi de protocolin acest caz.
Cheltuieli de sponsorizare deductibile = (95.000 lei - 71.000 lei) x 5olo = 1.200 lei
Cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2olo aplicate diferenlei
dintre venitul brut $i cheltuielile deductibile, altele decet cheltuielile de sponsorizare
ti de protocol.
Cheltuieli de protocol deductibile = (95.000 lei - 71.000 lei) x 29o = 480 lei

venit net = 95.000lei- 7l.000 lei-1.200 lei 480 lei = 22.320 lei
lmpozit calculat = 22.320 lei x 160/o = 3.571 lei
lmpozit anual = 3.571 lei - 1.200 lei = 2.371 lei

obliga!ii:
incep6nd cu anul 20'16, contribuabilii care obJin venituri din activitSli independente
pot opta si organizeze ti si conduci contabilitate:
- in partid5 simpl6, cu respectarea reglementirilor in vigoare privind evidenla con-
tabild, aprobate prin OMFP N.170/2015. Ei au obligalia de a completa Registrul-
jurnal de incasiri ti pl;.ti ii Registrul-inventar;
- in partidi dubld, cu respectarea reglementdrilor contabile aprobate prin OMFP
nr. 1 .802/2014. Ei au obligalia de a completa Registrul-jurnal ti Registrul-inventar.

Din punct de vedere nscal, acegti contribuabili pentru care determinarea venituluianu-
al se efectueaz5 in sistem real au obligalia sd completeze Registrul de eviden!; fiscal5,
in vederea stabiliriivenitului net anual.

a lmpozitarco venitutilot nete din activitd,ti indePendente Pe baza de notme


de venit
ln cazul contribuabililor care realizeazd venituri din activitSli independente, altele de-
cet venituri din profesii liberale gi din drepturi de proPrietate intelectual;, venitul net
Ghid pentru pregatirea condido;ilor la examenul de acces

anual se determini pe baza normelor de venit de la locul desfSgurdrii activitSlii. Minis-


terul Finantelor Publice elaboreazd nomenclatorul activitdlilor pentru care venitul net
se stabile;te pe baza normelor anuale de venit. Direcliile generale regionale ale finan-
lelor publice au obligalia de a stabili ;i de a publica anual normele de venit.
Norma de venit pentru fiecare activitate independentd desfi;uratd de contribuabil
care genereazd venit comercial nu poate fi mai micd dec6t 12 salarii de baza minime
brute pe lard garantate in plat5.
in cazul in care un contribuabil desfSgoard o activitate independenta pe perioade mai
mici decdt anul calendaristic, norma de venit aferentd acelei activitili se corecteazd
proporlional, astfel inc6t sd reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfi-
;uratd activitatea respectivd.
Dacd un contribuabil desfSgoara doud sau mai multe activitSli care genereaza venituri
comerciale, venitul net din aceste activitali se stabilegte prin insumarea nivelului nor-
melor de venit corespunzitoare fiecirei activit5li.
in cazul in care un contribuabil desfSgoard o activitate pentru care stabilirea venitului
impozabil line cont de normele de venit gi o alt5 activitate pentru care impunerea se I
face in sistemul real, atunci venitul net din activitSlile independente desfd;urate de
contribuabil se determini in sistem real.
in situalia in care in anul fiscal anterior contribuabilii pentru care venitul net se de-
termind pe bazi de norme de venit au inregistrat un venit brut anual mai mare dec6t
echivalentulinlei al sumei de 100.000euro,incep6nd cuanul fiscol urmdtorauobligalia
determinarii venitului net anual in sistem real.
Contribuabilii care obtin venituri din activitdli independente, impugi pe bazS de norme
de venit, precum gi cei care oblin venituri din drepturi de proprietate intelectualS au
dreptul si opteze pentru determinarea venitului net in sistem real.
Opliunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitate este obliga-
torie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi 9i se considerd
reinnoiti pentru o noui perioadd dacd contribuabilul nu solicitd revenirea la sistemul
anterior.
Opliunea pentru determinarea venituluinetin sistem real se exercite prin completarea
declaraliei privind venitul estimat / norma de venit cu informagii privind determinarea
venitului net anual in sistem real gi depunerea formularului la organulfiscal competent
p6na la data de 31 ianuarie inclusiv.

Exemplulilustrativ31

O persoand fizicd din municipiul Bucuregtiinregistreaza in cursul


unui an urmdtoarele venituri 9i cheltuieli:
F SCALITATE

- venituri de 12.OOO lei din activitatea de vanzare de flori;


- cheltuieli de 4.OOO lei privind materialele folosite in activitatea sa.

Contribuabilul iti desfSloard activitatea individual, fdrd a avea


angaja.ti. Pentru activitatea d flordrie, norma anuale de venit a
fost stabilite la 14.000 lei.

Determinali impozitul pe bazd de norme de venit ti pe baze de


venit net folosind datele din contabilitate.

Rezolvare:

lmpozitare pe bazi de norme de venit:


Norma stabilitd = l4.000lei
lmpozit pe venit = 14.000 lei x 160/o = 2.24O lei

lmpozitare pe bazi de venit net folosind datele din contabilitate:


Venit net = 12.000 lei - 4.000 lei = 8.000 lei
lmpozit pe venit = 8.000 lei x 160lo = 1.280 lei

Deti contribuabilul a oblinut un impozit mai mic in cazul impozitirii pe bazi de venit
net folosind datele din contabilitate, acesta va trebui se pliteasci impozitul determinat
pe baz; de norme de venit dace nu a optat altfel pand la 31 ianuarie anul curent.

obliga!ie:
Contribuabilii care desfSgoard activitdli pentru care venitul net se determina pe baza
de norme de venit au obligalia s6 completeze numai partea referitoare la venituri din
Registrul de evidenld fiscala ti nu au obligalii privind eviden.ta contabilS.

a lmpozitarea venitutilor nete din drePtutile de PrcWietate intelectuold


Relinerea la sursi a imPozitului rePrezentand Pllli anticipate Pentru veniturile
din drepturile de proprietate intelectuali
Pl;titorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitSli care au obliga!ia de a conduce
evidenjd contabil5. au 5i obligalia de a calcula, de a reline ti de a pl5ti impozitul co-
respunzitor sumelor platite prin re!inere la sursi, reprezentand pldli anticipate. din
veniturile pl6tite.
lmpozitul care trebuie relinut anticipat in timpul anului la momentul pl5lii venitului se
stabilegte astfel:

l0 xVenitul brut

I;*'l
Ghid penUu preqdtiea candid0tilot la examenulde acces

Opliunea pentru stabilirea impozitului final pent.u veniturile din drepturi de


proprietate inteledualA
Prin opliune exercitatd in scris in contract, contribuabilii care realizeazd venituri din
drepturi de proprietate intelectuald pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca
impozit final.
in acest caz, impozitul care trebuie relinut anticipat in timpul anului la momentul pli.tii
venitului se stabileste astfel:
I6% x (Venitul brut - Cheltuiala forfetara deductibilS (40 ) - Contribuliile so-
ciale obligatorii plStite)
in oricare dintre cele doui situatii, impozitul care trebuie relinut se pldteste la bugetul
de stat pani la data de 25 inclusiv a lunii urm;toare celeiin care a fost pldtit venitul.

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectualS cuprinde:


- sumele incasate, precum ii echivalentul in lei al veniturilor in naturd primite in
cursulanului;
- relinerile in contul pldlilor anticipate efectuate cu titlu de impozit.
Evaluarea veniturilorin naturi se face la prelul pielei sau la prelul stabilit prin expertizi
tehnice, la loculti la data primirii acestora.

in cazul exploatirii de cdtre mogtenitori a drepturilor de proprietate intelectua16, pre-


cum $iin cazul remunera.tiei reprezentand dreptul de suiti gi al remunera-tiei compen-
satorii pentru copia privatd, venitul net se determind prin scdderea din venitul brut a
sumelor ce le revin organismelor de gestiune colectivi sau altor pldtitori de asemenea
venituri, potrivit legii, fdr; aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.

p Exempluliluslraliv52

O persoani salariatd realizeazA intr-un an urmetoarele venituri din


drepturi de proprietate intelectuald:
in ianuarie: 3.000 lei;
in septembrie: 10.000 lei.
Determina!iobligatiile fiscale ale pl;titorului la momentul plitii
venitului, Stiind ci s-a optat pentru impunerea anticipatS.

Rezolvare:

in cursul anului se re.tine de c6tre pldtitorul veniturilor un impozit de l 00,6 din venitul
brut sub formi de p15!i anticipate.
FISCALITATE

incep6nd cu anul 2016, pl5titorul veniturilor reline gi contribulia individualS la asi-


guririle sociale (CAS) de 10,50lo sub forma pl6lilor anticipate. Baza lunari de calcul al
acestei contribu!ii este urmetoarea:
Baza de calcul = (Venit brut - Cheltuiale forfetara deductibila (4oo/o)) x 160/o

in anul 2016, persoanele care realizeazd venituri din drepturi de proprietate intelectualS
nu datoreazi contribulie de asigurdri sociale de sdndtate pentru aceste venituri dacd
realizeazd alte venituri asupra cerora s-a relinut contribulia.

Cheltuielile forfetare vor fi de 40ol0.

venit brut = 3.000 lei + 10.000 lei = 13.000 lei


Obligagiile plStitorului:
lmpozit pe venit relinut anticipat = 13.000 lei x 10olo = 1.300 lei
CAS = (13.000 lei - 13.000 lei x 40olo) x 10,5o/o = 819 lei

Exem pl u I iluslrat'iv 33

O persoand salariatd realizeazd intr-un an urmitoarele venituri din


drepturi de proprietate intelectual6:
- in ianuarie: 3.000 lei;
- in septembrie: 10.000 lei.
Determinafi obligaliile fiscale ale pldtitorului la momentul plifii
venitului, gtiind ci s-a optat pentru impunerea finali.

Rezolvare:

cheltuielile forfetare vor fi de 400/0.

venit brut = 3.000 lei + 10.000 lei = 13.000 lei


Obligaliile plStitoru lui:
CAS = (13.000|ei- 13.000leix4Oo/o)x10,5o/o = 819lei
'13.000 leix40o/o
lmpozit pe venit final relinut = (13.000 lei - - 819 lei) x160/o = 1.1 17 lei

- Examplul ilustraliv 34

O persoani salariati realizeazd intr-un an urmitoarele venituri din


drepturi de proprietate intelectualS:
- in ianuarie: 3.000 lei;
- in septembrie: 10.000 lei.
Determinali impozitul pe venit anual.
Ghid pentru pregdtirea candidoyilor la examenul de acces

Rezolvare:

Venit net =Venit brut - Cheltuieliforfetare (40olo)- Contribulii sociale obligatorii pl5tite
venit brut = 3.000 lei + 10.000 lei = 13.000 lei
CAS = (1 3.000 lei - 1 3.000 lei x 400/o) x 10,5o/o = 8'19 lei
venit net = 13.000 lei - 13.000 leix400/o- 819 lei = 6.981 lei
lmpozit aou?l = 6.981 lei x 160/o = 1.1 17 lei

3 lmpozitul pe veniturile din salarii gi asimilate salariilor

o Veniturile din salarii gi veniturile asimilate saloriilor


Codul fiscal prevede:

,,Sunt considerate venituri din solarii toote veniturile in boni Si/sau in naturo obginute de o
persoano fizicd rezidentd ori nerezidenta ce desfaSoaro o octivitote in bazo unui contract
individuol de muncd, a unui raport de serviciu, act de detotore sou o unui statut speciol
prevdzut de lege, indiferent de perioado la care se refera, de denumireo veniturilor ori de
formo sub core ele se acorda, inclusiv indemnizosiile pentru incapacitate temporard de
munca acordate persoanelor core ob,tin venituri din salarii 5i asimilate saloriilor." (art. 76-(1))

Comentariu:
Normele metodologice vin si clarifice definirea veniturilor impozabile din salarii pri-
mite pentru munca prestate ca urmare a contractului individual de muncd sau a con-
tractului colectiv de munc6. Acestea reprezintd totalitatea sumelor primite pentru
munca prestat; ca urmare a unui contract de muncd, raport de serviciu, act de de-
tatare, precum gi orice sume de naturi salarialS primite in baza unor statute speciale
prevdzute de lege:
- salariile de bazd;
- sporurile gi adaosurile de orice fel;
- indemnizaliile pentru trecerea temporari in alti munci, pentru reducerea timpului
de muncd, pentru carantinS, precum gi alte indemnizalii de orice fel;
- recompensele 9i premiile de orice fel;
- sumele reprezentand premiul anual ;i stimulentele acordate;
- sumele primite pentru concediul de odihnS, cu exceplia sumelor primite de salariat
cu titlu de despagubiri reprezent6nd contravaloarea cheltuielilor salariatului gi fa-
miliei sale necesare in vederea revenirii la locul de munc5, precum 9i eventualele
prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihnS;
- sumele primite in caz de incapacitate temporarA de muncS;
- valoarea nominalS a tichetelor de masd, a tichetelor de creg5, a voucherelor de va-
can!i, acordate potrivit legii;
Observalie: Numirul de tichete de masi reprezinti numarul de zile efectiv lucrS-
toare din luna respectivS. Nu pot fi acordate tichete de masS in perioada in care
FISCALTATE

salariatul se afld in concediu sau se deplaseaz; in interes de serviciu in altd loca-


litate $i beneficiazd de diurnS.
- orice alte cagtiguriin bani tiin natu16, primite de la angajatori de cStre angajali, ca
plati a muncii lor.
Codul fiscal clasi6ce drept venituri considerate asimilate salariilor ti alte venituri im-
pozabile care nu provin din munca prestate ca urmare a contractului individual de
muncd, dar care pot f, cu uturinle asimilate acestora. Enumerarea lor este cu caracter
exemplificativ cu scopulde a ldmuri natura acestora:
- indemnizaliile din activitiJi desfS;urate ca urmare a unei func.tii alese in cadrul
persoanelor juridice f;rd scop patrimonial;
- sumele din profitul net cuvenite administratorilor societililor, potrivit Iegii sau ac-
tului constitutiv, dupi caz, precum ti participarea la profitul unitilii pentru ma-
nagerii cu contract de management, potrivit legii;
- sumele platite membrilor fondatori ai societ;!ilor comerciale constituite prin sub-
scriplie publicd;
- sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dup; caz,
precum 9i sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete ii altele
asemenea;
remuneralia administratorilor societ5-tilor, companiilor/societdlilor na-tionale ti re-
giilor autonome, desemnali/numiliin condiliile legii, precum $i sumele primite de
reprezentan!ii in adunarea generali a ac.tionarilor tiin consiliul de administra.tie;
- sumele reprezentand salarii, diferen-te de salarii, dob6nzi acordate in legdturi cu
acestea, precum gi actualizarea lor cu indicele de inflalie, stabilite in baza unor ho-
tira ri judecitoretti r;mase definitive 5i irevocabile;
- indemniza!iile lunare plStite, conform legii, de angajatori pe perioada de neconcu-
ren!d, stabilite conform contractului individual de muncd;
- indemnizaliile ti orice alte sume de aceeati naturS, altele decet cele acordate pen-
tru acoperirea cheltuielilor de transport ti cazare, primite de salariali pe perioada
delegdrii/detatdrii in alti localitate, in Iari tiin striinitate, in interesul serviciului,
in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizalie/diurni;
- indemnizatiile Si orice alte sume de aceeagi naturd, altele dec6t cele acordate pen-
tru acoperirea cheltuielilor de transport ti cazare, primite pe perioada deplas6rii,
in altd localitate, in !ar; ti in striindtate, in interesul desf;gur6rii activitiJii, astfel
cum este previzut in raportul juridic, de citre administratorii stabilili potrivit ac-
tului constitutiv contractului de administrare/mandat, de cStre directorii care iti
desfigoard activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii. de cdtre mem-
brii directoratului de la societ;-tile administrate in sistem dualist ti ai consiliului de
supraveghere, precum gi de cdtre manageri, in baza contractului de management,
in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizalie/diurne;
- orice alte sume sau avantaje in bani ori in naturi.

Comentariu:
'1.860/2006 privind drep-
Diurna intern; este reglementatd de HotirSrea Guvernului nr.
turile gi obligaliile personalulu i autoritS.tilor gi institu-tiilor publice pe perioada delegirii ti

Fal
Ghid pennu prcgdtitea candidalilar la examenulde occes

detatdrii in alt; localitate, precum ti in cazul deplasdrii, in cadrul localiti!ii, in interesul


serviciului, cu modific;rile ;i completdrile ulterioare, ti in prezent este de'17 lei/zi.

Nivelul diurnei externe este previzut in Hotdrarea Guvernului nr.518/'1995 privind


unele drepturi ti obligalii ale personalului romen trimis in strSindtate pentru indeplini-
rea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificdrile ti completdiile ulterioare,5i di-
fera in func!ie de !ara de destina.tie-

Exemplulilustraliv 35

Pentru deplasarea pe o perioad; de 4 zile a unui salariat la una


dintre fabricile societ;!ii aflate intro altd localitate i se acordi
acestuia un avans spre decontare de 600 lei reprezentend diurna,
cheltuielile de deplasare 9i costurile de cazare. Politica societ6lii
este s; acorde diurnd de 50 lei/zi.

Rezolvare:

Din calcule reiese ci diurna acordati salariatului este de 4 zile x 50 leilzi = 200 lei.

Limita legalA este de 2,5 x 4 zile x 17 lei/zi = 170 lei, suma fiind deductibili la calculul
impozitului pe profit.
Diferenla de 200 lei - I70 lei = 30 lei este consideratd venit asimilat salariilor.

Pe langd veniturile salariale sau cele asociate salariilor, o persoani poate obline diferite
avantaje in bani sau in naturA in legituri cu locul de muncd (de la te4i sau ca urmare
a prevederilor contractului individual de munci ori a unei relalii contractuale intre
p;rli), dar de nature personali, acestea fiind considerate venituri impozabile:
a) utilizarea oricdrui bun, inclusiv a unuivehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii
sau inchiriat de la o ter.t; persoanS, in scop personal, cu excepjia deplasdrii pe dis-
tanla dus-intors de la domiciliu la locul de muncS;
Daci vorbim despre vehiculul companiei folosit doar in scop personal, evaluarea folo-
sinlei cu titlu gratuit a acestuia se face aplicdndu-se un procent de l,7yo pentru fiecare
lund, la valoarea sa de intrare. in cazul in care vehiculul este inchiriat de la o ter.ta per
soan5, avantajul este evaluat la nivelul chiriei.

Fac exceplie de la evaluare avantajele sub forma utilizdriiin scop personal a vehiculelor
pentru care cheltuielile sunt deductibile in cote de 5oqo, acestea 6ind venituri neim-
pozabile la nivelul persoanei 6zice beneficiare.
FISCALITATE

Exempluliluslraliv56

O persoane fizic5 primette de la locul de muncd pentru folosinla


proprie un autoturism cu o valoare de intrare de 35.000|ei.
Care este valoarea avantajului primit de salariat?

Rezolvare;

Valoarea lunard a avantajului este considerati a fi de 35.000 lei x 1,7% = 595 lei.

Dac; societatea a optat pentru deducerea de 50% a cheltuielilor aferente acestui ve-
hicul, nu se calculeazd avantaj in naturS.

b) cazare, hrand, imbricSminte, personal pentru muncicasnice, precum gialte bunuri


sau servicii oferite gratuit sau la un prel mai mic decat prelul pielei;

Ca o completare, trebuie spus cd veniturile in naturd, precum ti avantajele in naturd


primite cu titlu gratuit sunt evaluate la prelul pie.tei la locul 5i data acorddrii avanta-
jului. Avantajele primite cu plata parliale sunt evaluate ca diferenli intre prelul pieJei
la locul gidata acorddrii avantajului ti suma reprezentand plata partiald.

Exemplul ilustralivST

Un salariat prime'te sub forma unor venituriin naturi 20 kg de


cafea, produsi in cadrul uniulii la care este angajat. Costul de
produclie al unui kilogram de cafea este de 50 lei.
Determinali suma totalS considerate avantaj in naturi.

Rezolvare:

Venitul suplimentar al salariatului va f de 20 kg x 50 lei/kg = 1.000 lei, la care se va ad5-


uga tiTVA datorat6, deci suma totald consideratd avantaj in naturd ce trebuie trecutd
pe statul de salarii va fi de 1.000 lei + 1.000 lei x 90lo = 1.090 lei.

c) imprumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanle a angajatorului asupra anqaiatului;
e) abonamentele gicostul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop
personal;
f) permise de cel;torie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
g) primele de asig ura re plitite de cdtre suportator pentru salarialii proprii saualtbe-
neficiar de venituri din salarii ti asimilate salariilor, la momentul plelii primei res-
pective, altele decat cele obligatorii;

Fal
Ghid pentru pregdtieo condidalilot lo examenulde occes

h) tichete-cadou acordate, cu exceplia celor acordate in limita ti pe destinaliile pre-


v;zute de Codul fiscal (pentru angaiate de 8 martie, pentru angajali ;i copiii lor cu
ocazia Pattelui, Creciunului etc.);
i) tichete de mas6, vouchere de vacan!, ti tichete de cretd, acordate potrivit legii.

De asemenea, Codul 6scal a stabilit o serie de venituri care nu sunt incluse in categoria
veniturilor salariale, deci nu sunt considerate impozabile:
a) ajutoarele de inmormentare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodiriile
proprii ca urmale a calamitd!ilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave 5i incurabile,
ajutoarele pentru naStere, veniturile reprezentand cadouri pentru angaja!i ii pentru
copiii minori ai salarialilor, cadourile oferite salariatelor etc.
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajalilor, cu ocazia
Pa5telui, zilei de I iunie, Crdciunului gi a sdrbdtorilor similare ale altor culte religioase,
precum 1i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile,
in mesura in care valoarea cadoului oferit fiec;rei persoane, cu orice ocazie din cele de
mai sus, nu depdgegte 150 lei.

Exemplulilustrativ5b

Cu ocazia zilei de 8 martie, un angajator ii ofer; fiec;rei angaiate


un cadou in valoare de 200lei reprezentand produse cosmetice gi

un bilet de intrare la un concert in valoare de 70 lei.


Determinali partea care va fi inclus6 in venitul impozabil.

Rezolvare:

Conform Codului fiscal, doar '150 lei/angajatd reprezint6 venit neimpozabil din punc-
tul de vedere al impozitului pe venit re-tinut salarialilor in cauz;. Aceasti sumd nu se
supune contribu!iilor sociale.
Partea care dep;tette aceastd valoare, adlc; 27o lei - 1 50 lei = 120 lei/angajatd, va fi
inclusi in baza de impozitare a impozitului pe venit tiin baza de aplicare a contribu!iilor
sociale.

b) drepturile de hrani acordate de angajatori salarialilor, in conformitate cu legisla!ia


in vigoare;
c) contravaloarea folosinjei locuinlei de serviciu sau a locuinlei din incinta unitdlii,
potrivit repartilieide serviciu, numiriiconform legii sau specificitilii activit;Iii prin ca-
drul normativ specific domeniului de activitate;
d) contravaloarea echipa mentelor teh nice, a echipamentului individual de proteclie
5i de lucru, a alimentaliei de protec!ie, a medicamentelor gi materialelor igienico-sa-
nitare, a altor drepturi de protec-tie a muncii, precum gi a uniformelor obligatorii 9i a
drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislalieiin vigoare;
FISCALITATE

e) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in


care angajalii igi au re;edinla 9i localitatea unde se afl5 locul de muncd al acestora,
pentru situaliile in care nu se asiguri locuinla sau nu se suportd contravaloarea chiriei,
conform legii;
f) indemnizaliile giorice alte sume de aceea;i natu16 primite de salariali, pe perioada
delegdrii/detagarii in alta localitate, in !ara ti in strainatate, in interesul serviciului, in
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotdrSre a guvernului pentru personalul din
instituliile publice, precum ;i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport
9i cazare;

g) indemniza!iile orice alte sume de aceeagi naturi primite pe perioada deplasarii, in


gi
alti localitate, in !ari ti in streinetate, in interesul desfaguririi activitalii,
astfel cum este
prevdzut in raportuljuridic, de citre administratorii stabilili potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de cdtre directorii care igi desfagoara activitatea
in baza contractului de mandat potrivit legii, de citre membrii directoratului de la so-
cietSlile administrate in sistem dualist 9i ai consiliului de supraveghere, precum 9i de
citre manageri, in baza contractului de management, in limita a de 2,5 ori nivelul legal
stabilit prin hota16re a guvernului pentru personalul din instituliile publice, precum 5i
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 9i cazare;

- Exemplul ilusirat lv 3 I
O societate i9i trimite un angajat in delegalie cu magina firmei
pentru 5 zile. Acestuia i se acordi o diurni de 50 lei/zi, iar la
plecare prime;te un avans de 1.250 lei. Salariatul aduce spre
decontare:
- bonuri de la supermarket in sumd de 100 lei;
- factura de la hotel de 650 lei (600 lei cazare 9i 50 lei parcare);
- facturi de la restaurant pentru salariat de 300 lei gi pentru o
cini cu partenerul de afaceri de 100 lei;
- bonuri de benzini de 200 lei, din care I 50 lei sunt justificali pe
baza foii de parcurs.

Stabilili regimul sumei primite ;i decontate de angajatultrimis


in delegalie.

Rezolvare:

Sumele care se pot deconta de citre societate:


- diurna = 5 zile x 50 lei/zi = 250 lei
- factura de la hotel (cazare 9i parcare) = 600 lei + 50 lei= 650lei
- factura pentru cina cu partenerul de afaceri = 100 lei
- bonurile de benzina = 150 lei
Total = 1.150 lei
Ghid pentru pregqtiea candido,tilot la examenulde acces

Diurna deductibil6 (nu intrd in veniturile impozabile) = 5 zile x2,5 x 17 lei/zi = 212,5lei
Diurna nedeductibil6 =25O lei -2'12,5lei = 37,5 lei

Sumele care nu pot fi decontate de cdtre societate:


- bonurile de la supermarket = 100 lei
- facturile de la restaurant pentru salariat = 300 lei
- bonurile de benzini nejustificate = 200 lei - 150 lei = 50 lei
Total = 450 lei

in situalia in care societatea decide si ii deconteze salariatului cheltuielile enumerate


mai sus, acestea pot 6 incluse in statul de salarii, cheltuiala fiind astfel deductibilS.

h) sumele primite, potrivit dispozi!iilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mu-


tare in interesul serviciului;

i) indemnizaliile de instalare, care se acordA o singurS datd, la incadrarea intro uni-


tate situati intr-o alti localitate decAt cea de domiciliu, in primul an de activitate
dup; absolvirea studiilor, in limita unui salariu de bazi la angajare;
j) contribuliile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru an-
gajalii proprii, in Iimita a 400 euro anual pentru fiecare persoand;
k) primele de asigurare voluntari de sinitate conform Legii nr. 95/2006 privind re-
forma in domeniul sinitS!ii, republicatS, cu modificdrile si completerile ulterioare, su-
portate de angajator pentru angajalii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare
persoanS;

l) costul a bonamentelor telefon ice gi a I convorbirilor telefonice, inclusiv ca rtelele te-


lefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu.
Sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii ti asimilate salariilor persoa-
nele fizice care desfdtoarA activitili de creare de programe pentru calculator.

a Deducetea personald
Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume
sub formd de deducere persona16, acordat; pentru fiecare lund a perioadei impozabile
numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afld funclia de baza. Dacd o persoani
fizice obline venituri impozabile din salarii la mai multe locuri de muncd, deducerea se
va acorda doar la unul dintre acestea.

La baza stabilirii nivelului deducerilor personale stau salariul brut gi num;rul persoa-
nelor aflate in intre!inere. Situa.tia deducerilor la calculul impozitului pe venit de care
poate beneficia salariatul este urmitoarea:

Tip deducere Venit lunar SumS deducere


brut
Dedu(erea personal; Pan; la fir; persoane in intrelinere - 300 lei
l.500lei pentru o persoan; in intrelinere - 400 lei
FISCALITATE

Tip deducere Venit lunar SumS deducere


brut
a pentru doui persoane in intrelinere - 500 lei
a pentru trei persoane in intrelinere - 600 lei
a pentru patru sau mai multe persoane in
intrelinere - 800 lei
intre'l .501 lei Daci 0 < Nr. persoane in intrelinere < 3:
5i 3.000 lei (300 + 100 x Nr. persoane in intrelinere) x
[1 - (Venit brut - 1.500) / 1.500]

Dacd Nr. persoane in intrelinere > 4:


800 x [1 - (Venit brut - 1.500)i 1.500]
Peste Nu se acordd deducere personald
3.00'l lei
Cotizatia sindicali Suma plitite in luna respectivi
Contribulia la schemele Contribulia lunarS, in limita a 400 euro anual*
facultative de pensii
ocupa!ionale suportati
de angajat
Contribulia la primele de Contribulia lunari, in limita a 400 euro anual"
asigurare voluntari de
sinitate conform Legii
nr. 95 I 2O06, republicatS,
suportati de angajat

" Transformarea contribuliilor relinute pentru fondurile de pensii facultative din lei in euro,
pentru verificarea incadrdrii in plafonul anual, se face la cursul de schimb valutar comunicat
de BNR in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se plitesc drepturile salariale.
PlStitorul de venituri din salarii cumuleazi sumele in euro reprezent6nd contribuliile relinute
pentru fondurile de pensiifacultative gi verifici incadrarea in plafonul deductibil prev6zut de
lege.

Persoana in intrelinere poate fi solialsolul, copiii sau alli membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale solului/soliei acestuia p6na la gradul al doilea inclusiv ale
cdreivenituri, impozabile 9i neimpozabile, nu depSgesc 300 lei/lun6. Conform Codului
civil sunt considerali rude de gradul int6i pirinlii gi copiii, iar rude de gradul al doilea,
bunicii, nepolii 9i fralii/surorile.
Copiii minori, in v6rstd de p6na la 18 ani implinili, ai contribuabilului sunt considerali
intre!inu!i.
Nu sunt considerate persoane aflate in intrelinere la calculul deducerii personale, po-
trivit prevederilor art. 77 alin. (7) din Codul fiscal, persoanele fizice care delin terenuri
agricole gi silvice in suprafala de peste 10.000 m2 in zonele colinare ;i de ges 9i de peste
20.000 m2 in zonele montane.
Codul fiscal, prin Normele metodologice, vine cu o completare la metoda de evaluare
a veniturilor lunare ale persoanelor aflate in intrelinere. Pentru a compara venitul lunar
realizat de persoana aflat5 in intrelinere cu suma de 300 lei se va proceda astfel:
Ghid pentru pregdtieo condidatilor lo exomenulde acces

a) in cazul in care persoana aflata in intrelinere realizeazi venituri lunare de natura


pensiilor, indemnizaliilot alocaliilor;i altele asemenea, venitul lunar realizat de per-
soana intre!inutd rezulti din insumarea tuturor drepturilor de aceasti natur; realizate
intr-o lunS;

Exempluliluslraliv 40

O persoan6 fizicI are in intrelinere un pdrinte, iar acesta din


urmd obline lunar venituri din pensii de 200 lei ti venituri din
indemniza!ii de 230 lei.
Precizalidac6 din punctul de vedere al deducerii personale
perintele poate fi considerat persoani aflati in intrelinere.

R6spuns:

AvAnd in vedere cA venitul lunar total (430 lei) al pirintelui depitette valoarea de
300 lei, acesta nu este considerat, din punctul de vedere al deducerii personale, o per-
soan; aflate in intrelinere.

b) in cazul in care venitul este realizat sub form5 de cattiguri la jocuri de noroc,
premii Ia diverse competi!ii, dividende, dob6nzi gi altele asemenea, venitul lunar rea-
lizat de persoana 6zice aflatd in intre.tinere se determine prin imp;rlirea venitului
realizat la num5rul de luni 16mase pind la sf6rSitul anului, exclusiv luna de realizare a
venitului;

Exemplulilustrativ 41

O persoani il are in intrelinere pe fiul siu, care obline in luna


februarie un cattig de 4.000 lei din jocuri de noroc.
Precizali dacA din punctul de vedere al deducerii personale fiul
poate fi considerat persoanA aflatd in intrelinere.

Rdspuns:

Conform Coduluifiscal, venitul lunar pentru acesta il vom afla prin imperlirea cuantu-
mului venitului ocazional oblinut (4.000 lei) la numirul de luni r;mase pan6 la finalul
anului (10 luni) $i vom obline o sumi de 4OO lei/lun;. in aceasti situalie, fiul nu mai
este considerat in intrelinere, iar persoana nu va beneficia de deducere personalS
suplimentard. in cazul in care ca$tigul era de 2.000 lei, rezulta o sumd de 2OO lei/luni,
gi atuncifiul era considerat in intrelinere.

c) in cazul in care persoana intre.tinuti realizeazd atat venituri lunare, cat gi aleatorii,
venitul lunar se determind prin insumarea acestor venituri.
FISCALITATE

Exempluliluslraliv 42

O persoani fizic; are venituri din pensie de 250 lei/luni. in plus,


aceasta obline venituri din dobanzi aferente depozitelor in sumi
de 40 lei/luni.

Precizali daci din punctul de vedere al deducerii personale


persoana fizica poate fi considerati persoani aflati in intrelinere.

Respuns:

in acest caz, cuantumul veniturilor lunare este de 290 lei (< 300 lei), deci persoana va
fi considerata in intreJinere.

a Determinarea imPozitului Pe veniturile din sdlarii


Beneficiarii de venituri din salarii datoreazd un impozit lunar, final, care se calculeazi 5i
se reline la sursii de plAtitorii de venituri.

Metodologia de determinare a impozitului pe venit este urmAtoarea:


. Venit brut
- Contribu!iile sociale obligatorii aferente unei luni:
. Contribulia la asiguririle sociale (CAS) = Venit brut x 1o,59o
. contribulia la asiguririle sociale de sanitate (cAss) =venit brut x 5'5olo
. Contribulia la asiguririle pentru lomaj (CAJS) = venit brut x 0,5olo
- Deducerea personalS acordati Pentru luna respectiv;
- Cotizalia sindicali plititi in luna respectivA
- Contribuliile la fondurile de pensii facultative suPortate de angaiali (in limita
echivalentuluiin lei a 4oo euro/an)
- Primele de asigurare voluntare de sinitate (onform Legii nr.95/2006, repu-
bli(ata, suportate de angaiat (in limita echivalentului in lei a 40o euro/an)
= Venit net impozabil

Modul de calcul al impozitului pe salarii este prezentat in continuare:


lmpozit pe veniturile din salarii = Venit net imPozabil x 16c,/o

Contribuabilii pot dispune asupra destina!iei unei sume reprezentand pend la 2olo din
impozitul stabilit mai sus pentru sus!inerea entit;-tilor nonpro6t care se infiinleaz5 9i
func!ioneazi in condiliile legii, unit;tilor de cult, precum 9i pentru acordarea de burse
private, conform legii.

in ceea ce privette plata impozitului pe profit, plititorii de salarii ti de venituri asimilate


salariilor au obligalia de a calcula ti de a re_tine impozitul aferent veniturilor fiecirei luni
Ghid pentru prcqdtireo condidotilot loexomenulde occes

la data efectuirii plS1ii acestor venituri, precum gi de a-l vira la bugetul de stat pand la
data de 25 inclusiv a lunii urm5toare celei pentru care se pldtesc aceste venituri.

Exceplie fac plStitorii de venituri din salarii gi de venituri asimilate salariilor obligali si
vireze impozitul pe venit penS la data de 25 inclusiv a lunii urmAtoare trimestrului pen-
tru care se datoreaz6, daci se incadreazd in una dintre urmitoarele categorii:
a) asocialii, fundalii sau alte entitili f;r; scop patrimonial, persoane jurid ice;
b) persoanejuridice plStitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat
venituri totale de pan6 la 100.000 euro ;i au avut un numir mediu de pend la 3 salariali
exclusiv;
c) persoa ne ju rid ice plAtitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in
anul anterior au avut un num;r mediu de pand la 3 salariali exclusiv;
d) persoane fizice autorizate ti intreprinderi individuale, precum ti persoane fizice
care exerciU profesii liberale ti asocieri fdrA personalitate juridici constituite intre per-
soane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bazi de contract individual de
munci.

a Exemple privind determinorea impozitului pe venit

Exenpluliluetrativ 45

O persoand igi schimbi locul de muncd intro alti localitate decat


cea de domiciliu, motiv pentru care beneficiazA de o indemnizatie
de instalare de 75olo din salariul de baz5. Salariul de baz; brut
oblinut este de 2.000 lei. Aceast; persoand are in intrelinere sotia
ti mama. Prima nu obline venituri, iar a doua obline venituri de
200 lei din pensii ii deline un teren agricol de 25.000 mr.

Determinali contribuliile salariale ti impozitul pe veniturile din


salarii.

Rezolvare:

Pentru calcularea impozitului trebuie sd se determine venitul brut.

lndemnizalia de instalare nu este inclus5 in venitul brut, aceasta acorddndu-se o sin-


gurd date 5i doar la schimbarea locului de munci intr-o alti localitate dec6t cea de
domiciliu.
Persoane in intrelinere:
- solia este persoand aflat; in intrelinere, pentru cE nu obline niciun venit;
- mama nu poate 6 consideratd persoan6 aflati in intrelinere, pentru cd are terenuri
agricole peste limita previzut6.
Determinarea impozitului:
FISCALITATE

O Venit brut 2.000 lei


.l0,5olo
CAS = 2.000 lei x 210 lei
CASS = 2.000|ei x5,5o/o 1 10 lei
CAJS = 2.000 lei x0,5o/o 10 lei
Venit net 1.670 lei
Deducere personalS de bazi =
400 x [1 - (2.000 lei - 1.500) / '1.500] = 267 lei 270lei
= Venit impozabil 1.400 lei

lmpozit = 1.400 lei x 160/o = 224lei


Salariunetoblinut(incasat)=2.000|ei-210lei-110lei-10lei-224lei=1.446lei
Cuantu m uI drepturilor salariale = 1.446 lei + 2.000 lei x 7 5o/o = 2.946 lei

Exemplu| ilustraliv 44

O persoani fizici este salariat al unei companii producitoare de


produse alimentare, cu contract individual de munc5. Aceasta
obgine urmitoarele venituri aferente unei luni:
- salariul de incadrare 1.500 lei;
- sporul de vechime 20o/o din salariul de incadrare;
- prime;te cadouri in valoare totald brutd de 400 lei pentru cei
doi copii minori pe care ii are in intrelinere;
- primegte 21 de tichete de masi in valoare de9,41leilticheu
- primegte un stimulent sub forma a 10 kg de carne de vita
evaluat6 la un prel unitar de vAnzare de 15 lei/kg, fdri TVA;
- in weekend folosegte autoturismul societalii in scop personal,
fiindu-i atribuit un avantaj in sumd de 340 lei. Societatea
deduce doar 50olo din cheltuielile aferente acestui vehicul.

Salariatul este membru de sindicat gi plate;te o cotizalie de 50 lei


lunar.

Determinali contribuliile salariale gi impozitul pe veniturile din


salarii.

Rezolvare:

Se determind venitul brut impozabil, care cuprinde:


- salariul de incadrare 1.500 lei;
- sporul de 20o/o din salariul de incadrare, respectiv 1,500 lei x20o/o = 300 lei;
Ghid pentru ptegatireo condido,tilot lo examenulde acces

cadourile care se asimileaza salariului sunt incluse tiin baza de calcul al contribu-
liilor daci contravaloarea acestora este peste limita legalS de 150 lei/persoanS.
Valoarea cadourilor primite de persoana fizice este de 400 lei pentru cei doi copii
(deci 200 lei/copil), iar potrivit Codului fiscal doar suma de 150 lei din aceasta este
considerati venit neimpozabil. Prin urmare, diferenla de 100 lei va fi asimilati sa-
lariului;
valoarea tichetelor de masi nu se asimileazd salariului, deci nu este inclusd in baza
de impozitare pentru contribulii, dar este supusd impozitului pe venit;
avanta.jele in naturd de genul stimulentului sunt evaluate la prelul de pialA ti sunt
asimilate salariului. Valoarea stimulentului se determind astfel:
10 kg x 15 lei/kg +'10 kg x 15 lei/kg x9%= 164 lei

a venit brut = I .500 lei + 300 lei + 100 lei + 164 lei 2.064lei
CAS = 2.064 lei x 10,5o% 2'17 lei
CASS = 2.064 lei x 5,5% 114lei
CAJS = 2.064 lei x 0.5% 10lei
Venit net 1 .723lei
Deducerea personalS de bazi =
s00 x [1 - (2.064 lei - 1.s00) / 1.500] = 312 lei 320 lei
Valoarea tichetelor de masi = 21 tichete x 9,41 lei/tichet 198 lei

= Venit impozabil 1.601 lei

lmpozit = 1.601 leix'16%=256lei

Exemplulilustrativ 45

Un angajat obline lunar un salariu de bazd brut de 2.400 lei.


--il
Pentru completarea veniturilor personale, persoana respectivi
desfSgoar; o activitate dependenti, cu program redus, ob!inand
un salariu lunar de bazd brut de 900 lei. Contribuabilul nu are
persoane in intretinere.

Determinali contributiile salariale ti impozitul pe venitulile din


salarii.

Rezolvare:

Angajatul nu are persoane in intrelinere, deci deducerea personalS este de 300 lei ti se
va acorda doar la un singur loc de munc6, iar pentru exemplul de fa.td, acesta va fi cel
unde desfSgoard activitate cu program intreg.

Loc de munci principal:


F SCAI TATE

a Venit brut 2.400|ei


CAS = 2.400 lei x 10,5% 252 lei
CASS=2.400lei x 5.5% 132 lei
CAJS = 2.400 lei x 0,5% l2lei
Venit net 2.004|ei
Deducerea personali de bazd =
300 x ['l -(2.400 lei - 1.500)/ 1.500] = 120lei 120lei
= Venit impozabil 1.884 lei
lmpozit = 1.884 lei x 1690 = 302 lei
'12
Salariul net ob-tinut (incasat) = 2.400lei- 252 lei- 132 lei- lei- 302 lei = 1.702lei

Loc de munci secundar:

. Venit brut 900 lei


- CAS = 900leix 10,5% 95 lei
- CA55 = 900 leix 5,5% 50 lei
- CAJS = 900 lei x 0,570 5 lei
= Venit net = Venit impozabil 750 lei
lmpozit = 750 lei x 16% = 120lei
venit net incasat = 900lei- 95 lei- 50lei- 5lei - 120lei= 630lei

3 impozitul pe veniturile din cedarea folosinlei bunurilor


Codul fiscal prevede:

,,Veniturile din ceddreo folosinlei bunurilor sunt venitutile, in bani \i/sou in naturd, prove-
nind din cedarea folosinlei bunuilor mobile tiimobile, oblinute de cdtre prcptietar, uzufruc-
tuat sou olt delindtor legol, oltele decdt veniturile din octivitdli independente;' (aft- 83-(1)\

Comentariu:
Normele metodologice explici natura veniturilor care intri in aceastd categorie, res-
Pectiv:
- veniturile din inchirieri ti subinchirieri de bunuri mobile ti imobile;
- veniturile din arendarea bunurilor aqricole, din patrimoniul personal.
Veniturile oblinute din inchirieri 5i subinchirie de bunui imobile sunt cele din cedarea fo-
losin.tei locuinlei, caselor de vacan!5, gara.jelor, terenurilor ti altele asemenea, inclusiv
a unor pdrli din acestea, utilizate in scop de reclamd, afigaj 5i publicitate, a ciror folo-
sinld este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct ti altel
asemenea.

Venitul brut din cedareo folosinlei bunu lotdin patrimoniul personal, altele decet veni-
turile din arendarea bunurilor agricole, reprezintd totalitatea sumelor in bani tilsau
Ghid pentru pregdtieo candidalilar lo exomenulde occes

echivalentul in lei al veniturilor in natur; stabilite potrivit contractului incheiat intre


pdrli, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incaserii acestora.

Venitul brut se majoreazd cu valoarea cheltuielilor ce cad. conform dispozi.tiilor legale,


in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui delinetor legal, dac; sunt efectuate
de cealalti parte contractant6.

Cheltuielile care trebuie efectuate de proprietar la imobile sunt cele legate de intre-
Jinerea li repararea locuinleiinchiriate, ca, de exemplu:
- intretinerea in bune condilii a elementelor structurii de rezistenld a clidirii, a ele-
mentelor de construcJie exterioar; a clidirii - cum ar fi: acoperiSul, falada, curlile
;i gridinile -, precum 5i a spa-tiilor comune din interiorul clSdirii - ca, de exemplu:
casa scdrii, casa ascensorului ti altele asemenea;
- intrelinerea in bune condi.tii a instala!iilor comune proprii cledirii, respectiv ascen-
sor, hidrofor, instalalii de alimentare cu ape, de canalizare, instalalii de incilzire
central6;ide preparare a apei calde, instalaliielectrice tide gaze;
- repararea 9i menlinerea in stare de siguranld in exploatare tiin funclionare a cl6-
dirii pe toat; durata inchirierii locuin-tei.

Pentru stabilirea p15!ilor anticipate, organulfrscal va lua ca baz; de calcul venitul anual
estimat, in toate situaliile in care a fost depusd o deciaralie privind venitul estimat / nor-
ma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declara.tia privind venitul realizat
pentru anul fiscal precedent, dupd caz. La stabilirea ple!ilor anticipate se utilizeazd co-
ta de impozit de 1670.

Cal(ulul impozitului pe venit:


Venit brut = Venit din inchirierea bunului + Cheltuieli ce cad in sarcina proprie-
tarului
Cheltuieli forfetare = Venit brut x 4oyo
Venit net = Venit brut - Cheltuieli forfetare
lmpozit pe venit = Venit net x l670

Excep!ii:
o Persoanele 6zice care realizeaza venituri din cedarea folosinlei bunurilor din de-
rularea unui numdr mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfartitul anului fis-
cal, incep6nd cu anul fscal urmdtor, calific; aceste venituri in categoria veniturilor
din activit;Ii independente 5i le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru
aceasti categorie.
o Contribuabilii care realizeazd venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor
situate in locuin!e proprietate personald, av6nd o capacitate de cazare cuprinsd
intre una 5i 5 camere inclusiv, datoreazd un impozit pe venitul stabilit ca normi
anuale de venit.
F SCAI TATE

Din veniturile din cedarea folosinlei bunurilor se reline ti contribulia la asiguririle so-
ciale de s;nitate (5,5%), pe baza urmitoarei formule de calcul:

CASS = (Venit brut - Cheltuieli forfetare) x 5,5ol5

Baza de calcul:
> un salariu de bazd minim brut pe !ar5. daci acest venit este singurul asupra ceruia
se calculeaz6 contribujia, ti
< 5 x castigul salarial mediu brut.

Contribuabilii sunt obligali si efectueze in cursul anului pl;!i anticipate cu titlu de


contribu!ii de asiguriri sociale de sinitate, stabilite de organul6scal competent, prin
,,Decizia de impunere privind pl;-tile anticipate cu titlu de contribu!ii de asigurdri so-
ciale de sendtate pentru veniturile din cedarea folosinlei bunurilor" (formularul 650),
pe baza declaraliei de venit estimat / norma de venit sau a declaraliei privind venitul
realizat.

Codul fiscal prevede:

,,Pentru veniturile reolizotein anul 2016, orgonulfiscol competent ore obligalio detemind-
rii, pe categoria venituri din cedoreo folosinlei bunurilor, a venitului onual rcolizat, sumd
deveniturinete onuale, in vedetea oplicdrii prevederilor referitoore lo veificoreo incadrdrii
in plafonul corespunzdtor anuluifiscal respectiv pentru contribulia de osigurdri sociole de
sdndtote prevdzutA h ulV - <Contribulii sociale obligato b>;' (aft.9011)\

Normele metodologice prevdd:

,,in sensul art.90 alin. (t), contribuliile de osigurdri sociole de sdndtate dotorote potivit ti-
tluluiV <Contribulii sociole obligotorii, se deduc de organulfiscalcompetent din veniturile
reolizote pe frecare sursd din cotegoria venituri din cedarea folosin;ei bunurilor, indiferent
docd determinarea venitului net se efectueazd in sistem rcol, pe bozo normelor de venit
sou pin utilizareo cotelor forfetore de cheltuieli." lpct.21)

Altfel spus, in scopul determin;rii impozitului pe venitul anual se aplici cota de impo-
zitare de 16010 asupra venitului net stabilit pe baza urmdtoarei formule de calcul;

. Venit brut oblinut


- Cheltuiala forfetari dedu(tibili (4O%)

- Contribuliile de asigurSri sociale de senitate


= Venit net

Termene de platA
PlSjile anticipate in contul impozitului pe venit se efectueazi in patru rate egale, pane
la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fecare trimestru (25 martie,25 iunie,25 sep-
tembrie, 25 decembrie).
Ghid pentru prcqdtieo condidolilor lo exomenulde occes

Baza de calcul al contribuliei de asigureri sociale de sdndtate se evidenliaz6 lunar. iar


plata se efectueazd trimestrial, in patru rate egale, pen; la data de 25 inclusiv a ultimei
luni din fiecare trimestru.

Exemplul ilust nliv 46


1-
O persoani fizicd ob!ine din inchirierea unui apartament un venit
lunar de 1.200 lei pentru tot anul calendaristic, incepand cu luna
ianuarie pand in luna decembrie. La sfarfitulanului se constatd ca
persoanele aflate in chirie au efectuat cheltuieli ce cad in sarcina
proprietarului in sumi de 2.0001ei.
Stabili!i cuantumul obligaliilor fiscale suportate de proprietar
in timpul 9i la sf6rgitul anului.

Rezolvare:

Determinarea pli!ilor anticipate:


Venit brut = l2 luni x 1.200 lei/luni = 14.400 lei
Venit net = Venit brut - Cheltuieli forfetare = Venit brut - Venit brut x 40% = 14.400 lei
- 14.400 lei x 40% = 8.90 lei
lmpozit pe venit sub formi de pleli anticipate = 8.640 lei x 16% = 1.382 lei
Platd anticipat6 cu titlu de impozit pe venit = 1.382 lei / 4 trimestre = 346 lei/trimestru
CASS = (14.400 lei - 14.400 lei x 4070) x 5 ,5ok = 475lei

Plat; anticipate cu titlu de CASS = 475 lei / 4 trimestre = I l9 lei/trimestru

Determinarea impozitului la 6nalul anului:


Venit brut = 1 2 luni x 1.200 lei/lun6 + 2.000 lei = 16.400 lei
Cheltuieli forfetare = 16.400 lei x 40olo = 6.560 lei
CASS recalculati = (16.400 lei - 6.560 lei) x 5,5% = 541 lei
Venit net = Venit brut - Cheltuieli forfetare = 16.400 lei - 6.560 lei - 541 lei = 9.299 lei
lmpozit pe venit final = 9.299 lei x 'l60lo = 1.488 lei

Diferenle stabilite prin decizia de impunere fina15:


Diferen.t; de impozit pe venit de platd = 1.488 lei - 1 .382 lei - 106 lei
DiferenlS de CASS de platd = 54'l lei 475 lei = 66 lei

a venitutile din arendareo bunurilor agricole


ln cazul veniturilor oblinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal,
venitul brut se stabilegte pe baza raportuluijuridic / contractului incheiat intre pir.ti gi
FISCALITATE

reprezintd totalitatea sumelor in bani incasate tilsau echivalentul in lei al veniturilor in


naturd primite.

lmpozitul pe veniturile din arende se calculeazi prin relinere la sursd de cdtre pldtitorii
de venit la momentul pldlii venitului, prin aplicarea cotei de '160,6 asupra venitului net,
impozitul fiind final.
lmpozitul se vireazd la bugetul de stat pan6 la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare
celeiin care a fost re.tinut.
Baza lunare de cal(ul al CASS pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole =
Venit brut - Cheltuiale forfetara deductibilA (4O%)
Baza lunari de calcul:
> un salariu de bazd minim brut pe !ar5, dacd acest venit este singurul asupra cdruia
se calculeaz6 contribulia, ti
< 5 x cattigul salarial mediu brut.

Obligaliile reprezentand contribuliile individuale de asiguriri sociale de sdndtate se


relin ii se vireazd de cAtre pldtitorul de venit pand la data de 25 inclusiv a lunii urmd-
toare celeiin care au fost plStite veniturile.

Exempluliluelrativ 47

O societate agricolS are luatd in arendd o suprafali de teren agricol


in schimbul unei sume lunare de 1.500 lei pldtite integral, insi dupe
recoltare (luna octombrie). Contractul de arendd a fost inregistrat
la autoritatea fiscale competenti la momentul semnirii lui.

Stabili!i obligaliile fiscale care trebuie suportate de arendat in


cursul unuian.

Rezolvare:

Venit brut = 1 2 luni x 1.500 lei/lund = 18.000 lei


lmpozit pe venit = (18.000 lei - 18.000 lei x 40%) x '160/o = 1.728lei
CASS = (l6.000 lei - 'l8.OOO lei x 4oolo) x 5,5o/o = 594lei

in cazul in care arenda se exprim5 in naturi, evaluarea in lei se va face pe baza pre-
!urilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hot;reri ale consiliilor judelene ti,
respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuretti, ca urmare a propunerilor
direcliilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii $i Dezvolt;rii Rurale
(MADR), hotdrari care trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotdreri

@
Ghid pentru pregdtieo candidalilor lo exomenulde occes

se transmit, in cadrul aceluia5i termen, direcliilor generale regionale ale finan.telor pu-
blice pentru a fi comunicate uniu!ilor fiscale din subordine.

in cazul modific6rii prelurilor medii ale produselor agricole in cursul anului 6scal de
realizare a venitului, noile preluri pentru evaluarea in lei a veniturilor din arendS ex-
primate in naturS, pentru determinarea bazei impozabile, se aplicd incepand cu data
de I a lunii urmdtoare comunicSrii acestora cStre direcliile generale regionale ale fi-
nanlelor publice.

Exempluliluslraliv 4b

O societate agricold foloseite in arend; suprafele de teren de la


persoane fizice. in luna septembrie, aceasta le distribuie produse
agricole proprietarilor. Cantitatea de produse distribuitd in anul
curent este evaluat5 inilial la inceputul anului la prelul de
12.000 lei. Ulterior, in luna acord6rii produselor arendatorului,
prelul de piald comunicat ti aplicabil este de 16.000 lei.

Determinali impozitul pe venitul din arend6 ti contribulia la


asigurArile sociale de sdnetate.

Rezolvare:

Venit brut = 16.000lei


lmpozit pe venit = (16.000 lei - 16.000 lei x 40%) x 16010 = 1 .536 lei
CASS = (16.000 lei - 16.000 lei x 40%) x 5,5o/o = 528lei

3 lmpozitul pe veniturile din investilii


Codulfiscal prevede:

,,Ven it u ri I e d i n i nvest il i i cu p r i nd :
a) venituridindividende;
b) venituridindobAnzi;
d cattiguri din transferul titlurilor de valoore ti orice alte operaliuni cu instrumente fi-
nan ci a re, in cl u siv i n str u m e nte fi n o ncio rc de riv ote;

d) cattiguri din trunsferul aurului finonciaL definit pottivit legii;


e) venituti din lichidarea unei peBoone ju dice:' (atr. 9'l -(1))
FISCALITATE

Comentariu:
Dividendul reprezint; acea parte din profitul unei societdli pe ac.tiuni care i se di unui
aclionar in raport cu acliunile pe care acesta le are.

Veniturile din dividende se impun cu o cot; de 5% din suma acestora. Obligalia cal-
culSrii li rejinerii impozitului pe veniturile sub formd de dividende le revine persoane-
lorjuridice, odati cu plata dividendelor c;tre aclionari sau asociali.
Termenul de virare a impozitului este pene la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare
celei in care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl;tite
aclionarilor sau asocialilor pand la sfartitul anuluiin care s-au aprobat situa!iile finan-
ciare anuale, impozitul pe dividende se plSteite pend la data de 25 ianuarie inclusiv a
anului urmdtor.

Exemplulilustraliv 49

O societate ii pl;tegte dividende in valoare de 10.000 lei unui


ac!ionar.

Determinali impozitul pe venitul din dividende datorat.

Rezolvare:

Dace dividendele, in valoare bruti de 10.000 lei, sunt ridicate de ac.tionar in cursul anu
lui in care s-au aprobat situaliile financiare, impozitul datorat de el este de 10.000 lei x
5olo = 500 lei.

Acest impozit trebuie calculat, re.tinut ti virat la bugetul de stat de societate la data
ridicirii dividendelor.
Dividendele nete ridicate de aclionar sunt de 10.000 lei - 500 lei = 9.500 lei.
Daci dividendele, in valoare brutd de 10.000 lei, nu sunt ridicate de aclionar in cursul
anuluiin care s-au aprobat situaliile 6nanciare, societatea trebuie sd relin; ti sd vireze
la bugetul de stat acelagi impozit pand la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmitor.

Tn categoria veniturilor din dob6nzi intri urmdtoarele:


- dobanzile obtinute din obligaliuni;
- dobanzile oblinute pentru conturile curente, conturi escrow, depozitele la vedere,
colaterale ti la termen. inclusiv la certificatele de depozit;
- suma primitd sub form6 de doband; pentru imprumuturile acordate;
- dob6nzile oblinute din instrumente alternative de investire de tipul structurilor
(depozite structurate) in care este legat un instrument derivat cu un depozit;
* alte venituri oblinute din deJinerea de titluri de creanlS.

f'" I
Ghid pentru pregdtieo condidolilar lo examenuldeocces

5e impun cu o cot; de l60lo din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data
constituirii raportuluijuridic, veniturile sub formi de dob6nzi pentru:
- depozitele la vedere / conturile curente;
- depozitele clienlilor, constituite in baza legisla!iei privind economisirea 9i credita-
rea in sistem colectiv pentru domeniul locativ;

- depozitele la termen constituite;


- instrumentele de economisire dobandite;
- contractele civile incheiate.
lmpozitul se calculeaz5 gi se reline de cdtre pldtitorii de astfel de venituri la momentul
inregistrerii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Virarea imPozitului
se face lunar, pani la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare inregistririi in cont.

ExemplulilustntivS1-
I

O persoani fizicd obline in anul 2Ol6 venituri de I 20 lei din ,

dobdnzi aferente unui cont curent ti venituri de 480 lei din


dobanzi aferente unui depozit la termen constituit in acelagi an.
Determinali impozitul pe veniturile din investilii de plati.

Rezolvare:
'16%
lmpozit pe veniturile din investilii = (120 lei + 480 lei) x = 96lei

ln cazul transferului titlurilor de valoare trebuie se se fac; o distinclie in modul de de-


terminare a cattigului din astfel de operaliuniintre:
- valorile mobiliare;
- titlurile de participare la fonduri deschise de investilii;
- pdrlile sociale.

Opera!iuni Mod de calcul


Transferultitlurilor Cagtig/Pierdere = Valoare de instriinare / Pre! de
de valoare. altele venzare - valoare 6scali (care include costurile aferente
decat instrumentele tranzacliei ti costurile legate de transferulde proprietate
financiare derivate, aferente imprumutului de valori mobiliare)
precum Sitransferul Prelulde cumpirare la prima tranzac!ionare va fi asimilat
auruluifinanciar cu valoarea nominal6 a acestora in cazultranzac-tiilor cu
acliuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, in
cadrul Programului de privatizare in mas5.
lmpozit pe venit = 1696 x Cattig net anual

l;,,.1
FISCALITATE

Operaliuni Mod de calcul


Sestabilette de citre organul fiscal competent pe baza
declaraliei privind venitul realizat.
Tranzaclii cu ac-tiuni C5gtig = P7g1 69 vanzare - Valoare fiscali (prel de
dobandite la pret cumpdrare preferential + costuri aferente tranzacliei)
preferenlial sau gratuit, lmpozit pe venit 1696 x Cettig net anual
=
in cadrul sistemului
5e stabilette de c;tre organul 6scal competent pe baza
stock options plan
declaraliei privind venitul realizat.
Transferuldreptului Cattig/Pierdere = Pre! de vanzare/riscumpirare -
de proprietate asupra Valoare fiscali (prel de cumpdrare/subscriere/emisiune +
titlurilor de participare cheltuieli de tranzaclionare/subscriere)
la organismele de lmpozit pe venit = 1690 x Caftig net anual
plasament colectiv
5e stabilette de c;tre organul 6scal competent pe baza
declaraliei privind venitul realizat.
Transferuldreptului C6gtig/Pierdere = Pret de vanzare - Valoare fisca15 (pre1
de proprietate asupra de cumperare)
valorilor mobiliare lmpozit pe venit = 1690 x C6ttig net
Se stabilette de c;tre organulfiscal competent pe baza
declara.tiei privind venitul realizat.
Operaliuni cu C6gtig/Pierdere = Venituri realizate din poziliile
instrumente financiare inchise incepend din prima zi de tranzac!ionare a
derivate anului fiscal gi p6ni in ultima zi de tranzactionare a
a(estuia (inclusiv) - Cheltuieli aferente acestor pozi!ii,
eviden!iate in cont, pentru fie(are tip de cont.act si
scadenlS, indiferent daca a(esta a ajuns sau nu la
s(adenli
Determinarea castigului/pierderii se efectueazd la sfariitul
anului fiscal, cumulat, de c;tre intermediar sau de c;tre
beneficiarul de venit.
lmpozit pe venit = l6010 x Cettig net
Se stabileste de citre organulfiscal competent pe baza
declara!iei privind venitul realizat.
Transferul aurului CSgtig/Pierdere = Pre! de venzare - Valoare fiscalA
financiar (care include 5i costurile aferente tranzacliei)
lmpozit pe venit = 15% x Cattig net
5e stabileite de cdtre organulfiscal competent pe baza
declaraliei privind venitul realizat.
Ghid pentru pregdtneo condidolilar loexomenulde acces

Operagiuni Mod de calcul


Venitulob-tinut Ciltig/Pierdere = Distribulii in bani sau in naturi -
din lichidarea unei Aport la capitalul so(ial al persoanei fizi(e beneficiare
persoane juridice lmpozit pe venit = 1696 x Venit impozabil
lmpozitul este 6nal.
Obligalia calculdrii, re.tinerii ti virdrii impozitului ii revine
persoanei juridice. lmpozitul calculat gi relinut la sursi se
vireazS pdni la data depunerii situaliei financiare finale la
oficiul registrului comerlului, intocmite de lichidatori.

Pentru tranzac-tiile efectuate, fiecare intermediar, societate de administrare a inves-


tiliilor sau societate de investi.tii autoadministrati are urmdtoarele obligalii:
a) calcularea ca5tigului/pierderii pentru fiecare tranzaclie efectuatd pentru contribu-
abil sau anual, dupi caz;
b) transmiterea cStre fiecare contribuabil a informa.tiilor privind totalul cagtigurilor/
pierderilor, in formd scrisi, pentru tranzacliile efectuate in cursul anului fiscal, p6nd
in ultima zia luniifebruarie a anului curent pentru anul anterior;
c) depunerea anual, p6n6 in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul
anterior, la organul fiscal competent a unei declaralii informative privind totalul
c6gtigurilor/pierderilor, pentru fi ecare contribuabil.

Exemplulilustraliv5l
;
L

I O persoani 6zicd realizeaze urm6toarele operaliuni:


- in luna aprilie, vinde acliuni pentru care incaseazd sumade
4.800 lei, pe care le-a achizilionat cu 3.400 lei; comision de
tranzaclionare 1 20 lei;
- in luna august, vinde acliuni pentru care incaseazd suma de
3.200 lei, pe care Ie-a achizi.tionat cu 4.100 lei; comision de
tranzac!ionare 100 lei.
Determinali impozitul pe venitul din investilii.
l
Rezolvare:

Cattig/Pierdere=(4.8oolei-3.4oolei-120lei)+(3.2oolei-4.1oolei-'1o0lei)=280lei
lmpozit pe venit = 280 lei x 160/o = 45 lei

Declaralia privind venitul realizat se completeazd ti se depune la organul fiscal com-


petent pentru fiecare an fiscal pAnd la data de 25 mai inclusiv a anului urmitor celui de
realizare a castigului net anual/ pierderii nete anuale.
FISCALITATE

3 lmpozitul pe veniturile din pensii


Codul fiscal prevede:

,,Veniturile din pensii reprezinto sume primite ca pensii de la fondurile infiin;ate din contri-
bu;iile sociale obligotorii fdcute cdtre un sistem de asigurdri sociole, inclusiv cele din fon-
duri de pensii facultative ;i cele finonlote de la bugetul de stat, diferen;e de venituri din
pensii, precum ;i sume reprezentdnd actualizareo acestoro cu indicele de infla;ie." (art.99)

Calculul impozitului pe venit:


lmpozit pe venit = Venit impozabil lunar din pensii x160/o
Venit impozabil lunar din pensii = Venit din pensii - Contribulia individuali de
asiguriri sociale de sinitate (CASS) - 1.050 lei (sumi neimpozabild lunar)

lmpozitul calculat se reline la data efectuirii pl51ii pensiei 9i se vireazd la bugetul de


stat pene la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare celei pentru care se face plata pensiei.

Calculul contributiei de asiguriri sociale de sindtate:


Baza de calcu! pentru CASS = Pensie bruti - Valoarea punctului de pensie stabilitd
pentru anul fiscal respectiv

Exemplul iluslrailv 52

Se dau urmitoarele cazuri:


a) O pensie de 1.200 lei (pensie mai mare de 1.050 lei);
b) O pensiede 1.000 lei (pensie mai mare de871,7 lei, dar mai
mici de 1.050 lei);
c) O pensie de 800 lei (pensie mai micd de 871,7 lei).
Determinali impozitul pe venit gi pensia net6 in cele trei situalii.

Rezolvare:

Valoarea punctului de pensie pentru anul 20]6 este de 871,7 lei.

a) Bazi de calcul CASS = 1.200 lei - 871,7 lei = 328 lei


CASS = 328 lei x5,5o/o = 18 lei
Bazd de calcul impozit = 1.200 lei - 1.050 lei - 18 lei = 132 lei
lmpozit pe venit datorat = 132 lei x 160/o = 21 lei
Pensie neti = 1.200 lei - 21 lei - 18 lei = 1.161 lei

@
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor la examenul de acces

b) Bazi de calcul CASS = 1.000 lei - 871,7 lei = 128 lei


CASS = 128 lei x5,5o/o =7 lei
Cum pensia este mai mici de 1.050 lei, sumi consideratd neimpozabild, nu seva da-
tora impozit.
Pensie neti = 1.000 lei - 7 lei = 993 lei

c) Cum pensia este mai micd dec6t valoarea punctuluide pensie, nu se va calcula CASS.
Cum pensia este mai mici de 1.050 lei, sumd considerati neimpozabilS, nu se va datora
impozit.
Pensie neti = 800 lei

3 lmpozitul pe veniturile din activitdli agricole, silvicultura ;i pisciculturl


Codul fiscal prevede:

,,Veniturile din activitali ogricole cuprind veniturile ob;inute individuol sou intr-o formd de
asociere, fdra personolitote juridicd, din:
a) cultivorea produselor agricole vegetale;
b) explootarea planto;iilor viticole, pomicole, arbuStilor fructiferi ;i altele asemeneo;
c) cre$tereo 5i exploatarea onimolelor, inclusiv din volorificareo produselor de origine
onimala, in store noturala." (art. 103-(1))

,,Veniturile din silviculturd 5i pisciculturo reprezinto veniturile ob;inute din recoltoreo ;i


valorificarea produselor specifice fondului forestier nalional, respectiv o produselor lem-
noase 5i nelemnoose, precum ;i cele ob;inute din explootoreo omenojorilor piscicole."
(art. '103-(2))

Regulile de impunere specifice acestor venituri sunt prezentate in continuare:

Venituri Reguli de impunere


Venituri din valorifi carea . pe bazi de norme de venit
produselor din activitdli agricole Sunt venituri impozabile, indiferent dacd se
foce sau nu dovadavolorificdrii produselor.
Venituri din valorifi carea o in sistem real, pe baza datelor din
produselor din activititi agricole contabilitate
pentru care nu au fost stabilite
norme de venit
Venituri oblinute din valorifi carea o in sistem real, pe baza datelor din
produselor din activitali agricole contabilitate, potrivit regulilor de
in alti modalitate dec6t in stare impunere proprii veniturilor din activitSli
naturali independente
FISCALITATE

Venituri Regulide impunere


Venituri din silviculturd si e in sistem real, pe baza datelor din
pisciculturd contabilitate, potrivit prevederilor cap. ll
,Venituri din activit6!i independente" din
Codul fiscal
Venituri din silvicultu16 califi cate r se aplicd prevederile cap. X,,Venituri din alte
drept venituri din alte surse surse" din Codul fiscal
lmpozitul pe venit se calculeazd prin relinere
la sursd la momentul plilii veniturilor de citre
plStitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de
160/o asupra venitului brut, fiind impozit final.

Comentariu:
in situalia in care contribuabilii oblin doar venituri din activitali agricole pentru care au
fost stabilite norme de venit, acegtia nu au obligalii contabile.

in cazul cheltuielilor efectuate in comun ce sunt aferente veniturilor pentru care existi
regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe bazd de norme de venit gi venit net
anual determinat pe baza datelor din contabilitate, cotele de cheltuieli vor fi alocate
proporlional cu suprafelele de teren / numirul de capete de animale / numirul de fa-
milii de albine delinute.

lmpozitul pe venitul din activitili agricole se calculeazd de catre organul fiscal com-
petent astfel:
lmpozit pe venit = 160/o x Norma anuali de venit / unitatea de suprafagi (ha) / cap
de animal / familie de albine x (Total ha / capete de anima! / familii de albine -
Limita neimpozabili)
lmpozitul este final.

Exenrplu! ilust rativ 53

O persoand deline 3 ha de livadi de meri gi obline venituri din


valorificarea ei. Primele I,5 ha de livadi nu se impoziteazi. Pentru
restul suprafelei se aplica norma de venit de 4.709 lei/ha.
Determinali impozitul pe venit datorat de persoana fizic6.

Rezolvare:

Venit impozabil= (3 ha - 1,5 ha)x4.709|eilha = 7.064lei


lmpozit pe venit = 7.064lei x 160/o = 1.130 lei
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul de occes

Exemplulilustraliv 54

O persoand fizicd deline 15 vaci. Conform limitelor previzute in


Codulfiscal, primele 2 capete sunt neimpozabile. Pentru
restul animalelor se aplicd norma de venit de 453 lei/cap de
animal.
Determinali impozitul pe venit datorat de persoana fizici.

Rezolvare:

Venit impoza51l = (15 capete - 2 capete) x 453 lei/cap = 5.889 lei


lmpozit pe venit = 5.889 leix160/o=942lei

Exemplul ilustraliv 55

Un apicultor, persoani fizicd, deline peste 90 de familii de albine.


Norma de venit este de 40 lei/familie de albine, iar plafonul
neimpozabil este de 75 de familii de albine.
Determinali impozitul pe venit datorat de persoana fizic5.

Rezolvare:

Venit impozaS;| = (90 familii de albine - 75 familii de albine) x 40 lei/familie de albine


= 600 lei
lmpozit pe venit = 600 lei x 160/o = 96lei

Contribuabilul care desfaSoari o activitate agricolS pentru care venitul se determini


pe bazS de normi de venit are obligalia de a depune anual o declaralie la organul
fiscal competent, pdna la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

Modificarea structurii suprafelelor destinate producliei agricole vegetale / numdrului


de capete de animale / familiilor de albine intervenite dupi data de 25 mai nu con-
duce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
Organul fiscal competent stabilegte impozitul anual datorat ti emite decizia de impu-
nere.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueazi


citre bugetul de stat in doui rate egale, astfel:
- 50o/o din impozit p6ni la data de 25 octombrie inclusiv;
- 50o/o din impozit p6nd la data de 15 decembrie inclusiv.
FISCALITATE

3 lmpozitul pe veniturile din premii 9i din jocuri de noroc


Codul fiscal prevede:

,,Veniturile din premiicuprind veniturile din concurcuri(...), sumele primite co urmare o por-
ticipdriila Loterio bonurilorfiscale (...), precum tidin promovoreo prcduselor/serviciilor co
urmore o procticilot comerciole." (aft . 1 08-(1\)

,,Venitu le din jocuri de noroc cuprind toote sumele incosate, bunu le ti serviciile ptimite,
ca urmarc a patticipdtii lo jocuri de noroc, indiferent de denumireo venitului sau de forma
in care se acordd, inclusiv cele de tip jack-pot, definite confom normelor metodologice."
(art. 108-(3))

Comentariu:
Normele metodologice aduc o l;murire suplimentar;, men!ionand ci in categoria ve-
niturilor din premii se cuprind venituri in bani gilsau in natur;, ca, de exemplu:
- venituri sub formd de premii de orice fel, acordate oamenilor de culturd, ttiin.t; $i
artd la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nalionale sau internalionale, con-
cursuri pe meseriisau profesii;
- venituri sub formi de premii in bani gilsau in nature acordate sportivilor, antreno-
rilor, tehnicienilor ti altor specialitti previzu!i in legislalia in materie pentru rezul-
tatele oblinute la competi.tii sportive interne 9i internalionale, cu anumite excep!ii.

Calculul impozitului pe veniturile din premii:


venit net = venit din premii - Suma neimpozabili
lmpozit pe venit = Venit net realizat din 6e(are premiu x 1696

Nu sunt impozabile veniturile oblinute in bani iilsau in naturd din premii sub valoarea
sumei neimpozabile stabilite de 600 lei, inclusiv realizate de contribuabil pentru fie-
care premiu.

Calculul impozitului pe veniturile din jocuri de noroc:


lmpozitul pe veniturile din jocuri de noroc se stabile'te astfel:
- lei -
Trante de venit brut lmpozit
Panii la 66.750, inclusiv 1o/o

intrc 66.750 ri 445.000, inclusiv 667,5 + 160/0 pen:lu ceea ce dep;tette


suma de 66.750 lei
Peste 445.000 61.187,5 + 25olo pentru ceea ce depStette
suma de 445.000 lei

Pletitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligali sd organizeze evidenla astfel incat
sd poati determina cettigul realizat de fiecare persoand fizici ti si relini impozitul
datorat aferent acestuia.

l-r*l
Ghid pentru pregdtiea candidolilot lo exomenulde acces

Nu sunt impozabile veniturile oblinute in bani ti/sau in naturd ca urmare a participArii


la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine 5i
lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil
pentru fecare venit brut primit.

Verificarea incadririi in plafonul neimpozabil se efectueazi la 6ecare plata, indiferent


de tipul dejoc din care a fost oblinut venitul respectiv.

ln cazul in care venitul brut primit la fiecare plati defitette plafonul neimpozabil de
66.750 lei, inclusiv impozitarea se efectueazd distinct fale de veniturile oblinute din
participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

Excep!ie:
Pentru veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a participdrii la jocuri de no-
roc la distanjd ti festivaluri de poker, impozitul anual datorat se determin6 de c;tre
organulfiscal competent, pe baza baremului din tabelul de mai sus. Contribuabilii au
obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat.
Fiecare organizator / pldtitor de venituri are urmdtoarele obligalii:
a) si transmitd 6ece rui contribuabil informatiile referitoare la fiecare venit brut primit
in cursul anuluifiscal, pand in ultima zi a luniifebruarie a anului curent pentru anul
precedent, in forme scrisS;
b) sA depuni anual, pani in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul
anterior, la organul fiscal competent o declaralie informativA referitoare la fiecare
venit brut, pentru fiecare contribuabil.

ExempluliluelralivS6

O persoand realizeaze urmdtoarele venituri:


a) cattigi de la un cazinou venituri din jocuri de noroc de 70.000 lei;
b) c6ttigd un premiu in valoare de 2.000 lei.
Determinali impozitul pe veniturile din jocuri de noroc ;i din
premii.

Rezolvare:

Determinarea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc:


Venit net = 70.0001ei
lmpozit pe venit = 667.5 lei + (7O.OOO lei - 66.750 lei) x 16010 = 1 .'188 lei

Determinarea impozitului pe veniturile din premii:


venit net = 2.000 lei - 600 lei = 1.400 lei
lmpozit pe venit = 1.400 lei x 160lo = 224 lei