Sunteți pe pagina 1din 6

AItt1L' I Mit 25 Duminic 15 Oct, 1944 e PAGINI 10 LEI IN ACEST NOMAR;

Proletari din tonte ldrile un/0-yd Pag, 2-al Datorlile actuelle ale Uniu-
PARTIOUL COMUNIST DIN ROMANIA nii Tineretului Comunist.
Pag, g-a t Salartile in report nu sopm-
petea.

cante i
Pag. 4-a e Aidea trebue s5 piece dela
In terne.
Pag. 5 -a t Legen contra hibriziior tre-
bue abolit.

Tana poslal platd In numerar contorm


ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL ai P. C.R. adresei Directlel generale P. T. T. Nr.
116.578 din 26 Sept. 1944"
REDACT1A $1 ADMINISTRATIA ; Str. Belvedere Nr. 6 Et. V, Tel. 531.82 5.10.79

Cemunicetui Consiiiulu; Notant


al Frontului NaVonal Democrat3c Holoaoh levonar mafeslcaT
Eri, Viveri, la orale 5 d. a., delegati{ Frontu1W Natio-
ont, Democratic si arums : Tov. ministre de stat Lucrepu
Patascanu, Gheomhe Glas orgbiu -Dej, Lotur Radceanu,
sfrzile Bucurestiutr<.A!i
prof. Vladescu- Rcoasa sr Victor Be4tlleanu, au fast Suet pattu ani de rand tegio- totie On fato z rater .Dreptetee "I rite moine la Paris, la Sfpaeava, la
ade dota s narii 5t Antonescu a vundut Ar- ti. mai poi a m Feirielui Beget -. Londra, la New -York ri vor puas
md1
d
A ertele delae o ele 5 gale.
p. pani la 6.45.
Par Viveri osera, conducema PalidW Ui National T-
deelul. Suet peins ani de rand re Chie -rite de legionari le -am Remania intro co total alii lu-
chemot armatele jefuitoare si co- cunoscut IndatA. Era infra altit r si mini decat r renia. Cine poartS
trapianta germane in Romania. Costes., rare in 1939 eera si- naspunderea acestei destribal4ri
rdec50 st a Parlidclui National Liberec nu au dot niai un In fola intregului papa n tel al naziotilor legionari po- lilhiresli
rspuns chemrli l4MUle de Mitre Consilie1 National cela,
reprezent ace pria d -cil lutin Manie pi C. u fast otigmatieati pria ente lilehni:. Grupul s'a adunat i Cine m'en raspunderea ci a au
dou eendeced, fapte c traditori de tari.... Au Ki in fata palatele$ Carierai" potei $adempie araste lucrarl de
Brdtiann, de a edera la Fr ontol National Democratic. ucis .poi in mod bestial mil de onde 5t -au striga! lorinctle: gra- o gravitate extrema ? linde a fast Lenin
ln tata lipasi acestut viennes. Contiltu' t rouiclui Na- me u jetait alle zeri de n Aldea!" Traiesca Min Manin! -uvernul, onde au fast outoruta-
tional Democratic 9t -a tical sedinta pendrai astdzi dupa rt prin crimele for fate voTetiesei Slndcutimee cunseen- lite?Populatia revollatt de stem-
urdr
emima. In arenala sedia ta. Comitial National al Fron- nobild e neamului nostre. In fine, ti!"! ,Jas MADOSZ -al! " tariert m atitudini rcnrceatoare e reac-
in mplicitate cu ebirul Amenas- de usti. mastrilor teroriste *:onat m aifestand sprinta. pentu
ItYtarrle Seat $clamor al Ae-matei
rplW National Democratic va fixa propuneri conerele pen- rr
u !mpins Romania in rarbuiul e ctluluiAlden, louvai impreg- Frrmtul National Democratic. pen-
tru alcluirea voulu$ gavent
1jeee1- democatic.
un guvem de eoaljtle na- rrnnut contra Uniunii So Sovietica. nate de gr il couina impolriva po- tru o Romania mieta. democral!ci
rati ci, dupa pattu ani dele Pi relui machten. Icaro ei cri pur - ei independents. contra bitlerls-
Ardealului, 5i del. ma- tau pecetee celui me, icivnecat malnt. 'rentre Parlidul Conustst
COMUNICAT
releva egeroase din Tannerie rra- Tt...riant. entantul sia Tov. Lucre - asupra opera;iuni or dio ziva de 13 )cto ntrie 194 4

Qrceirl,ud de ii
ln timp ce se destituer iect spee- uPatrsranu
1941, legionarii indrirnese sa se r Banda legionari
to isrO,i copal, be mai muli. si tacul jasait, ctevs ante de muent - indrirnit atunri si agate popula- In Transilvani. Centrals, jru- Mpresenii de Cmpie, Su.
anifealeze in RucureOli. e^.t ru -. leere si muncitori, imbracati nomet husru!ed d olia pile romane, luptand in colabo- autard.
noti 5i obladuiti de unii demo- ha!aele One de lucre, cu eufneiela ordinul mie'strnlui Aldea. tender- rare cu cele sovietico, au conti- in Ungaria pi Transilva-
croit" rari ei in necut au pratejat et trade intipariti pe tete, an e- mii e trae eu mitrelierele ventru nuat tnatntarea pi intrangerea nia de vest, trupele sovie-
al Mare *a!ulu+ Sc t In
MOSCOVA 13 (Rodor). Octombrie, dupi abile manevre
huliganismut si e a natele Gineii nit si povesteasci edactorilur
de fier, sub egida ui partid po- riarel i realmente deme.raurre
puna la cale roui crime impolriva de foamete, provtearil, patronalel
impriislie meitimea.
t egionarii au fuggii.
litie, au inceput sa se agite si sa lupia Tor pentru tairirea salrrifor Pe piati au r -m dont petriunii
e 'etenlelor inamice.
Au
roas.
fast desrebite
locnlitti
nume.
prentre
cari doni e e frit t care itueelire, Sic, Sava, lacalitti
tice in Iegtnr cu tacitati
rnmirne, au ocupat Ora -
dea Maps, mecum si alte
Stalin e dot Joi sears de ni- invecinate,
Mareselul de care can lerisi
euucn
un onlin de zi, adresat meregarag ail Oradea Mare. centro ad- In
pa
it o- i
popornlui roman Birman 5i
dupomiaza citai de treispre- lino Aldea, pe
masutile toute
care-1 ovationna njurati, dos rd,r ertmnern
>r patriotic ce fetta leseti liberi.
e Octombrie, un grup de crei huliganii.
Mai Malinovski,
eltele, se menti :
in care, 'nitre
portant nod de cale fer te si perte national rainait
grup,el
Hidoasa manitestutie a le iona-
ministrativi al' l'ransilvaniei, im- iute de indivizi dintre rare o mi- Din tata palatului ,Curierului ". Aton sub egida une partid demo -
provors!orilor legionari 'e :enfie se starsise. Dar ea ne- a - Tirnaginea sriifarei
Trupele depe eel de al tinder puternic pullet
front din Uereina, in zitta de 12 prrii germane.
fortificai al a- a e li tonal'
1
indreptat sure Patagi Regel, onde minlit timpurile rulinoese rand
iteseitti au aorgenizet o menifes- anal dintre ei a tinte o vantare hitlertemul impinzea in treaga tara
din
reasci Re
extraeem: Nueadmitem ru ottava propagandai sale. Pen-
mita cugini st UNI ca aceste limnea si nu se mai
intoarr niciodata,
Armate Romane
Poporul Capitale$, adunat la nat. Accenta fr as s se
reate manifesta(ie dele aplice degradantele me-
Comunicatul militar sovietic "
Noi a m schimbet o cimate ara a erlianare aPvmnva ;llu-
m
pe alta a Aurei Aldea si pleur dia A.N.E.P., a prima cu un ente -
tede, batela san insulta.
at n'a vent nevoe deva, de r-'aster se rb nand In fata Ius- zla.sm de nedescris pe reprezen- Am reu;it s creim sol -
Jo ua color craies alb ". entre faccele sale infa- tantul div_iziei de oluntan ro- datul cen$tient de valoa.
pee sovietice, conti - de btcalili(i, printre rare Knsici, Oratorul si -a in: heiot discunul mante! mani Tudor Vladimirescu ". rea sa personal, consti.
DIOSCOVA, 13 (Redor). Srednevo, Pascono, in bine cunoscutul spirit legione ent de mretia scopului
Comunicetul militar sovietic nund ofensiva, au ocu- Mailova(,
g ti miri si rugo-
fie imediat .restati legionmii Conisloree tinrnlni locote-
transmis de Biron) de Informa pat orasul $i nodal de ca- Dolneia- Livadita. Palanka, Gli - ,9i -a
li -vi t'entra el ".
u participai la accosta ma nent pandur a dezviluit care pentru care lupt, disci-
din zitta le ferat Kisteisalia ;, ore- bocal, Netalin(i, Svilainnl, pre-
Concomitent corul rispundem
nifestatie. este secreto) lirici unsi armate plina! din convingere".
liuei asupra opera(iilor cam g rite Palanka si Gib Niciun criminel de richot d dam crete, rare este car/Heatia Pria marca menifestatie don
de 12 Octombrie traosmtle i Sul $i marea gar Kunhe- Bravo Aldea!" a Hor rcjua risei hitlerist, oui unde
onde mar
in die;, pprrecnm Si Iocalit ati , Bimet" , Traie a tau mentor fi eamuflat, ci nu mai fie libar marlor victoeii cucente de Capital, poporul 5i.a exprimai
,fo -aree rte- 02.Actombrie, T celefiufe'scter al Ta- mien vomta de a vedea armata ro-
di'rrdia Riga, tropel' noastre au site Tisasentimre. Abat- tului se se oaleaza activitate calat8
ni0t ii! ..Jus Pitris- In resi a eli t le ne' Armate Rosie.
Ani de Cile, potionel nostre a m ani democratizad. O armati
A

dit {opte ofensive in cumul ci- sabota pi Kunscnimerton. daclian .trae aeri de delegotf ai
La sud -west de orasul de patrule de r c0noastete, tee i pe domai$ legionari a tutuiror sindi:etelor die Rururesti. fast tinut in nfanerie, a foot cirer disciplini liher consim-
ma au eupat localititile Lang - Seghedin, trupele sovie- in oncle ponete lupte de impor- Flatid pe in nations! - diramati, ava u- in frelate cu sindicatul metainegist. minfrt gi inpelat in privinla si- lit si ta nettere, nu din con -
tiens. Eilenberg. Juglasmuije,
In 9 km. spre est rte orasul Riga, tice depe teriteriul juVos- tanti tocan. flihrerul /feria Sima, care Presedintii ei ennensarii rindieats- tuatier din Uninnea Sovietici, steingere, din insulte gi din bi-
In cumul zi lei de 11 Octom- indeamnt choie la Radio Donat: la Ion si -au exprtenet indignaea tata marea pi puternica noastre ve- tMi, ci din coovingerea adinci a
Snveli, Svolkoni, Priede, Tester - lav au ocupat orasul Su-
botita. brie, pe toste fronturile, au fort stentate impolriva oamenilor nostri de laptul rii bendale Into -onte mai cino. In annata noastr, educata fieeirui ofite si soldat ci lupin
lirme, Villini, Narkevici t gi- 5i distruse 98 de Stat, care anuniA cela mai m'erse - sont taci slobode. Tovareii mus- in spirit fascist, ofi(erii au font 1 r este o lepf pentru api area
La sud -est de orasul Belgrad, sconse din lupte'
ri{- Baltezers, Seereki si Salas -
batali sovietice in colaborare ce de cane blindale, far in leste ve Stiri despre Reggile Minai leone citori Mer en o boulier de ondrun-
elogiul hoardelur hitleriste. Si mat Inlaturarea imedtata mmis- invitali c disciplina nu se ptrporului dio care s au ridicat.
face
i
ee

pt!Ia nord si lo sud -est de ora- n Iati di din firmate iugoslavi de a iene si en ejntorul artileriei ii- -i : cultind in mod grau pe tmlui Aldea sl arestarea lui, pr.- poste obfine decit prin i jurt-
() emet care, tesiti dio sa-
Iriberare, au copal orasul Sine - mati- oeriene au fast doborite 26 omul care a reprecentot Remani um ci schimborea intregulut go- turi, bitta yl pedepee degra- pule luminerea minlfor fiilor de
te) Kleipede (Memel), trupele derivo, precnm 51 alte peste (dl de avioane inamice. lai heerca ar dittele$, care in m, si ereluarea guvernirii de dente aplcate ostapilor. fie o piedic io calen luptei lor
sovietice au ocupat prin lapti
peste 50 de locnlitti, Ozolmeji,
iumii titrent si -a lue engele- citrr Frontal National Demoere-
mentel In numele poporului ro- tio Nomai en astfel de Servicial militer a insemnat pentru un traie nmeeese, ci st
va pentru fili de tiran$ pi muad- fie chez0ie si pavza libertili-
amis, ( Skill. Papes, Temin-
M1M1f

tiras, homo, Rimjenti, Iazde- gd osu la comunicatui sovietic min, de e indeplini lofante. D In sbire sil aptes rio roi
enerosal armiatitin si de a catin utiui, A laureasc
prieiema
tenia
is-
lori nomini, ani lungi de carceri lor democratice ale popontlui.
O armait, cane sil nu cobrare
eneceevle so- palmeraie Sovleuee d Nalivaile C- pentru interesele personale ale nivelul moral al ostapiloe. teens-
niant, Setiniki, Margi5tiki, 5i Adausul la comunicai preci orasul a font cur(at de trupele
germano- ungare. In acest sec - vietice 51 tante natiunile nuite. Dr- uite i si cureta tara de niparetic ofiterilor, de munti injoaitoare, formandu i in executorii pofte-
grile Rei si Papes. croci :
Le vert de orasul Snkiai, tru- le - tor inamical a lset pc teren 400
letale aerato huligani vor fi au hitleciale. de umilinte pi bntt suferite de lor de jaf ele conductordnr
d iru c fd Rinigaa, la superiori. Instruclia 5r epa
pele sovietice, in curial luptelor ien ce t icuo gresvoe de morti. Peste 500 de soldati semita educadle se ficeae sub bitleripti pi legionari ci, prin
ofeasive, au ocupat locahifile s'ee retrae in $nemici eu fort fittoti prizo-
si Prjevezniki 2,
lovituri. Germanio
avnd vici mi- rieri. un soian de insulte ; razerma starpirea anatfabetismului pi
Prjevozniki 1
mare grain, ne era in ochii ostapului o mare in- prin luminare. mintilor fiilor de
Devano, Ro(iski, Juri, Siliniki,
Sloviki, Silkole si Rukene.
In Transilvania de Nord,
car timpul si arance in set po- Trupele depe eel de al doilea
durite ce Intrecci minate mai front din Ucraine au continuat
Unititile
un suces ai iupiei encrage chisoare. muncitori pi titani, si fie o
In arenate atmosfer de te- peoni a demnitttii si a cintai.
armati perfect ecbipat,
inalate peste eau) Renia. Uni- cu succee inaintarea. cavalerie O
forteie sovietice au eau -
pat prin leste orasele O- titi sovietice, trecnd pe maint sovietice de tancurl gi
dal grele lovitun trupelor j-
ORDIN GENERAL Nr. 65 roare, proeaganda mincinoao
n9eovietica forma smburele combaliv pi conttient discipli-
sting al Autel, en ocupat no- eu nati, care si ales cu ciaste ale -
radea, Borgo pi peste alte dul de cale feret Langetiems. comice, care apinen regiunea o-
80 de Iocalitati, printre Soldafi din unitnfile N', Main- aiutai Oradea Mare. Unititile
din 13 Oct. 1994 . educatier soldatulni. Ostayul era turi de glorioasele
invitai ci in Unionen Sovietici si Aliate in lupiaArmate Ro1ii
care Mgura, Cusma, Pe- Sind in regiunee soselet Pskov- sovietice, grafie manevrelor fi- Cu onoare se face cunoscut ur- ti eu ehibzuiald. Si se ceeladd este asarhie, eS Armate Rosie polriva dnsmanilor hitleristiim-
comuni
5i
tees, Bilac, Tibia, Driza, Riga, au respplos pe Mamie apre cute, au pitruns tri periferiile mtoarele: deci idole cd teveritntea aeprd pon- este o hoerdi nediaciplinati, ci fascisti ai popoarelor iubitoore
Dieke, Palatka, Gadalena, dela nord ale amputai Oradea Desi prin ordinul general Nr. te ajuttge In odeudrata diaeiplind . sotdatul sovietic n are ce micra de liberiate.
Jugoals- Czars. si ci lapin comal sub amenin- O annota in care el domnea-
Stierce, Djelu ; grile lacet ztlee, an fast im- Mare. Alte formatinni sovietice c1 din 28.IX.0944 pedeapsa cor- 'Pedeapna ad fie rdzbund-
Radna, Dielnu ' era, In cnrsul cimente gee- divizinde T porali a fort desfiiniat, totupi toare ei dreptdtoare ". tarea pistolului comisarului po- perfeete $credere pi camere -
se P u s'au mai intimplat in ultime
Tiha, Bisulca Berg Muri mane de infenteri care iblindate nt Doresc ca lovirea eu dispard din litic. SI pe temelul aeeatei pro- derie $atre ofite$ si soldati, iar
vreme cazuri carvi soldatii au pagande, erice schifare de juatn espectral
Plagia Ida, Lekenta, Sas- Sdrohind taris #enta in- ternira forte de infanterie Armada Mea ",
Dacie acum o jumtate revendicare a eoldatului roman soldotuhti fati de aft-
Sent -Diord ;i Kecseb. drjite' a inamieufui, for- miei nu au parut reztsta pre- cost btuti.
pentru un tratament mai ame- ter s fie inspirai de vitejie pi
In rien de 12 Octombrie tele sovietice se apropie siunii trapelar sovietice. La O- Interzic eu desvirpire acest de veac in anal 1902 prireperea ofilerului si de spi-
trupele depe col de a de orasul Riga. radea Mare se iceruciseaz ease mod hrutal de a pedepsi. Cei cari rand a foot dat ordinul nas era salificati imediat es a- ritel eta de arlanch intelegere
de Nord, tru- limi de cele ferntii si Minci so- nu In(eleg acest lucre, vor fi de- oitat mai sus btaia era titndine anarhist si era pedep- a aevoilor soldotnlui.
doilea front din Ucraina, In Transilvania sit silbatic.
in arma unei abile mane - pele. noastre au dad lupte ofen- sele. Au fort captutate nu- feriti instanteior judecitorepti considerati ca o pedeaps Arenata este imaginea etitoa-
meroase vagoane, autocamioane militare, pentru a fi sanctionati. degradatoare5 cu att mai In astfel de conditii 5i in fan-
vre de incercuire desf- ve. Cu tonte conditiile grole de
Comandantii de tonte treptele molt acum trebue consi- fare misciunilor despee fettle rei armate romane, epa cum ne -a
purat de cavalerie $i leeintere, evitad ale formaliei si In deperite de armement.
lingerie, la sud -vert de o- trebue s vegheze ca ordinul sil derat ca o injosire a per. de arme romnn - germen ", os- pandueiintrupat
aprut in diviais de
rare blindate, au ocupat .,N" ne ocupat orasul Oradea, fie aplicat intocmai pi si perse - sonalittii ;f arden inde-
Tudor Vlodimiresen
tasii neghi au font minati s asa cum o doveste intreg no- ",
oresul Oradea Mare, precnm si elle loealit(i. Tru- rase! Debrefin, tankistii sovie-
mare centro administra. o tici au atecat o colonne motori- vereze in aconits idee. prtarea imediat si defi- mnari pe campiile resegli, la- porol roman.
pele germano- ungare au opus
zen inamice, distrugied peste Reamintesc, eu eceast ocazie, nitiv a acestui mijlec Ir aio rizboiu de jet si cotre- Elementele probitleriste, etri-
#hr si economic din Tran oarecare rezistentt fn apropiere pire, cere nu ere al loe.
silvania pi important nod Borgo. Trupele non - 100 de camionne si maniai blin- un fragment din ordinul dot de brutal de educatie care goil din armati ai regimnlni
de orasul Marele Rege Carol I, in anul constitue un restait. de Aceasts este imaginen arma- antonesgian
de comunicati$, sire au depott ncest oras incer- date. In ail seetor, o formatic sunt, ins, o piedic
ioeintati a pnlnma latro loca - 1902, referitor fa btaia tri ar- able iner.mnatihil eu in- tei romene de ieri.
In Ungari., la sud vest cuind garnizoana local. Dupa
matA: stitutia gi misfunen de os- $i rati ci ne-a ap5rut in fate rea armatei romane. pi ridice -
pentru transformnrea
fru- lupte rem ecer dale le baioneti, litote code e nimicit garnizoana
de orasul Debretin,,
inamice si e caplurat pe aero- Disciplina Bale temeie annate' ta yi imagioea armatei romane de
Deaceea, nemo$ prin enrfi.
J- mar ,, dram 35 de av annoinamice. Au ,Ea se reazimd pe dreptate, pe MINISTRU DE RAZBOIU
mine.
rea armatei de elementele fas-
unente in r doua dopo nepdrtinire, pe jubile. At increde- Pein mance tuturor ofi(erilnr ciste pi leginnare, nomai prin
General de Corp de Armati

.r
font
ice de muniti$ si doni depnzite rea gi soldolilnr pentru reeducares et democratizare, vom
e pe arts de aoporunei clan M. RACOVITA ostatilor si transformares con - adRnea
;.Afa de carburanti. In orasul Seghedin. cere a !Muge .111 I eaeler
putea pone temeliile adevratci
ceptiei ofilerilor, prin mance armate a popornlui roman.
a,. .. fast ocupat Mir strteitoare de starpere a anelfa-
v_ t! a e trupele TElE6RAMA R-1RI hetismului pi de temeinic in-
1F.. '
sovietice, au 1

tuouri, 10 locomotive, 1.000 va- MIIISTRO RE RAMI struire militara, foptii prizonieri
CA goane si 20 depozite rit diferite romoi dia Uninnea Sovietici Moa`i larca lolrirarait
CAiRE mOflEUUL mAUnVsHi au alune el formeze aceest pu-
CIUJt: T:iBf Pd materiale.
Aviatia fiatai ibn Marea Nor - ternic. pi mimanti divizie a a loles4:entilor
dulei a dat loviturt grele vase
lor germane din reg'unee porte -
EXCELENTEI
DOMNULUI MARE$AL MALI-
expresiunea calor
sentimenle de gratitudine.
mai Malte Tudor Vladimirescu ", cane este
arum pentru inlreg poporal ro- in GIERMANiIA
rilor Varda si Buge, seufundnd NOVSRI VA esiger Dommaul, MARR$OL man imaginen viitoarei armate GENEVA, 13 (Pudor). Co-
17 birci ce ante ;i doeS ve- COMANDANTUL FRONTULUI ci Armata Romane infrtlitA prin romane. respondentul Agamie$ Tess"
dete rapide inamice. D UCRAINEA" ngele virsot pentru liberares lait rem ztgrlvepfe It. Con - semnaleaz c autorititile hitle-
Aviatie fiatai die Diana Bal- Transtivaciei, cu viteaza Armati stnntinesen rezsltetele etrdn- riste din Germanie continus In-
tici a starai vase ;comice din In Mut and bravele loupe ale Sovietici, va continua Insta cu inteier pendutilo: tr'un dim Infrigurot mobiliza-
Marea Baltica, Golful Riga si Armatei Snvietiee desrhid porli- toatA hotirirea pinta la lib Am obtinut astfel un rea adoiescentilor si chier a co-
portal Memel. Prin levituri di- le Clujului, libernd astfel Capi- rea de sub jugul hitlerismu. i estas $i un ofite denses, piilor Ip cadrete armatei.
recte de bombe au fort sciant,- tala TrenaBvaniei, VS rog DOM. 'mpilAtor. constient, devota! sauset Postel de radio din Berlin a
date tin vas de estorta, un ore NULE MARE$AL, in numele in- MINISTRU DE RAE.BOIU pentru care lupte, Avens . untat c cire 90 la sut{ din
cisetor si tret repente de trans remi Annote Rnn+n., s i u- General de ,,rp de Armats acons ln divizia oaatr. ot:dul aduleservitlor din Viena
Demonstretie pentru nliberarea Molli'
1
port ale inamicului, www.dacoromanica.ro
mele men persona' se primiii M. RACOVITA I un soldat perfect discipli au si fast trimes$ pe front.
=:::i -- SCANTEI ____-_ flum.icl 15 flct.

g- CANTEIA"
.
TINEWETUI4!,I
Lt
r , I'll

Tineretul adera IaruauO!ma


PoltUca ete....a a D ZWt D.5 Tineril dela fabrica
Rii..i.
r, c, hj : %=:L:.:; ' og pd Prdhipoth1A .
!rPO
..pbilI I
*tOI
1

vor
be
Vutcan aclam Platforma Te
aj
br . .
ltdA
aGflI]Si
auantRr pubhoatd, f t la ci
o-
ea md Comu,ast. D,.,. ca o?gnnIe a it-
k
trI.uk aPWuI ja publica.
In
1
a da Il Odontbrie Uncril tu- m augataiuM' dt UP ii apMnti sa t partS activA la via- .,icutia din la
uui tu Aflfl&ta Ru5ti It
uu1 niu de a- d ji ,nojiizu tutete In Zupia tuina neretului
uuuu ujt fita I. iiue,otuiui Tiaoii 000umIti au duura
crAturi uctnici de Vu1
utuui t utu uuuu a tua in
5
ru Vfl17& W' si
al kucA Ltti u
atbturj Iuuut uuutd 1j
R "'
4k
ti

I ,t
t t
'
m
i

il d platforma
I:u=tsa IrdC t
n Pa;uattmPo
dI
: ba. oa tiuei uu uu I
;a_: :
: i b dt
ub
mo*t aIprugrI I
utum t a
Cf dfl11 dela
ht dmtu
' airu
-o u
L,,''a,.ii
tuL d f
P 7t
ot rtt
joli.
Li.0 ubtI r i:a:uatl
ii,,ariultaarntmaj.t.elemu-
I
Cu V
neretuiuurguntrut,ueutiut a-
Cartea RemnGaSC :
atjdt. pu ut uit dutt ju
u uuma a jmarn1 d ti iaucut, ai tiaa4I A-el a& Cie guulurt, dt ti Pt0tars lu " MT
i
poa j fj '
a
t lib. apt j a.pttui puffur,uiupUudP
u=t uiud
ueu mat abnj,i 1ugiu
noeaduaaa
ai mut e-
tra-
C'dru duam.0 c ,D,obi-
ii
T
ium au Prufltu ht1u.
b
uubue a ho putituitcu.muiu- data VuLufl vuiui tu alu Culiu uuua tuatu u ujl u au ,udauat t,a
'
,r : jrabm tuuutuuuta ttrmtuu; l
! lu a:
muncaaad aauu4
r:ad uj,-i pot duuu;a., u.vuEtuuua ,uututu Ruiiuuai uuu
utut:.a. j, rnotattl dovioruU- au-

atrr:rta&caau Eji u
f
diud,-i jidut
;tuauu:
j
:: bual j ui t f p
11t00;?r
jt?d1p1t
mti u 4 t uua

'u bit jut R tuuaajuu


u.0 au.uo..audiauuidua
ai t
Uatv.ui ue mlu a-qi
put. ptru cau dut
rn-
a
""Gjt
ji E t Ot tO
i rat j m
t INt ID t f nu pentru Fro t i
u , uut

jd
uutuuutut
" " ,
tu

j
T
t
f t t Ntuulu tu uteu
aa a.a al U uu Tuaa
uu:;t,a

u
fuiul lu ''' I i I b a trug j ai r t i E d j
.0
fr_. guuenlril RumMflet SCPSU
dtu rna fia ce or cati sr fi
dRaina S outeftc est, deflul de pet c.aa dus ai co inseamn jaucismul tuna SA
ttt a jttfltflt f f ja tutti
li

lupte tenti,, Quieta tutu Cu,at "" tutdttd


tu
t tud t.0 ut. Ptt?t Uta44 it
N ut
CA2IR t1l
atdTh t
Eutut oiiut utotuit tudttt' f ru i j
Amuttt ROtt tC mtutitOoii tfNft- Tiotoli coauunhjti au duturit tA totuim I ej lo d mtcn I Eu "
" ai au I unA
to Fruutu] Nujionti Domo- . tttt a- tuNt dO tttd.
td btP at tu poli t d I p t tup ugutu
t
_ptnA 1. tncheerou piod. nvon-
tati a
i " t ou d I pi I t
uerutuiu ptntnz ndtcare anive tutu,
" ftttt Cto.dtm cd linotuycu de viett al t,ecrtiuiu,.
t
Numal
t Tut t I i
mubitizarca tutoegului ti tttt, uttu/ittu I tuptt
ut
tu? lu
tutt
Cro 7
lutmat da. 010da
t
e
at
F,.
i t
Otte
toat Laat
Niai 4. C
t
t&&t?utuoi Cu
t
bd aOl
u u tu
t.thtot.
ita tfl de ann;stiilU CU NEtt- ,,cot tn jucui pruiettuitsi de plat- t" doCte uctu uttole d,000i ett ala ti- cenin' intatuet. MSuau1' a&u?l3 de IWCtti.
tija ittIta tofl,ttUe egea noeutrd ,Dcstobtrea" er trotti ad fi. ji un E, trcbu,c sA urgaa,une lupia it- fonu, nu,aai acuta tuturoc lucio- .,tetlut,uct,tl, . tugu,tut, freute?. ,uaaav,d =au- Tiaretut tuNCa a teat tumult? 4. 5 acea. tea M'tal.,. tutti tu
tanda,nouiaa_ Ea e U" pcogca,,, de tndrun,tur al acttuitdiii muncitori- floreta lai cueto,. dreptuel urgeai- lac
d celatou ice ale tiecretului ca "' tut flttu tluae,tuiut da alt. natuflatitlil et i" 4C ptt.tfl$. UC444 e.e.ot. copta4
dttuccuutu tu tutta duutctttllt. caro tutu ji jd,-duio,tt diu jaaat jiadau etfltice potittce. t oaoaetlaa afi u. PeaN torta coeu4uaa 4. Oatu.u4. flut& ttat
ou atucit ptmct, taco dia tiuteet
01
e tacit dc,aocra-
rflbtt pi ,cit , f ta t i d afrupi Te ni d t 18 eul e, tut t u uoi eu teota euttu t
eutat
jt teat at ii. tue$a Orqanizatla Tineretulul
.

it at,:ttcaoa bd tout
pt ott pal
t
tatuata ji cocotai tu oth,-uittl -
I ofleta b A T tern ,u, t b t a,
i
OtiAjtueti, ei muncc t flceauc A tu toata tatuata toc tenc de!a fabrka S E T t t t tu. tu. Od tuflutu .4
It. fatuas eufltttutt Ca di. .t,,
ii'mnlu icvttud frubu et-j! codo- ' La. tMon.I. Un tuRn" a..etat argaet.ue. enfri O&atgaea
ttbnci nu te ogaure dota v&cath reMet tecnica ca tunecetat uNd 'a In tutu tie Ii Octueubflt t t. a ,a,audlttriluo cate. LattaI la lattes etiut.
L.
baudetaci turrodotta depilul a N.jiu- RnuI .ofl'oetRlEl Baa- d Il-12 uetL el tuptt ai peutcu la paute aciivtu tu tuptl aituturi de ai,ut toc uduuutau tbuattlut tiiutdtuti tetu ut e. 4 hutaa. jt betuuat t.au
alla? Unite. ot'bccarea Acdoaluiui da Nuco! jt tante tafel. domottuitce toutou eu pi Ce,%ICi acta fubtiou de aifltufla Raiutuaa.el' pattuact e al a.

nat, eut P 0. I; (Amai I tucotedlo, le-e aitudt Ioula ea I tu$ t% O%td -utuu u dt. Foulai
Tutta attua. tua-w-t au ft *oe partitipt idltuct do Armata Rujio gavent al Froetulal Na$luead Ito- S. F. T. DItt Ptflca Uto,u?Out Toton- tea ta ori. ta fitup .e.aeoetoa a un- AOOttuOIat iOit dk OtOO.O
4 dt ttt-. Lund Ameutai Rotti. ta la lupia pruine utmiotrea docElvA I mucrutic. '" Cu000uuOst a taut o.tvthtfld d! tut tul/u peopaolie aaeotOL feo. bfl0 S4 ea ctOi( a dtptatiiu cuottlpuj,4
ti.tc raofitalue er rl Dotait at nnc- Ai- lcului da loud utard tiare!.
tequt. Co,tu,t. Cototo-aA ai Uflittflut TO. .etuiat ei ecutiun. aettaaea taaapat&, O 1abHt4 a ail Pauttu . It jiflhi,
cl Nfl Reflecte. .4 exotic. cam e-
t'a. apticatl ou ,Strto4ottu, paaatu&t battute cure tued mai upar tu Ca-
tttuiptc4 Tnmiu ,
Comsomouw
fle,-fluOt C00000fltut tOtO. Abt.
ghot. cute u tutu. p?ucCtitt df ctflt
000
pj j ejjtteaxta tutete. pflttt.lu lItt ttl.

.
lait

aOPttld
pd'io (Vn unea Iln2retulu Comun st cl nU S s ) 'E Zbirii Tineretuldi
L gootatua ea Pto.
nuoti Petit,-u o Puhuict de botar ra- dtu Repita. Ou,o tu rogiuualu Ba-
' diOtt
vor reconstruu Stalrngraclul C,. ': rootur t rouai
tit eu Fe tnt t
ftitFr000iuttitlfli Apt. tONttPt ultici Pa ittiudn 2. Rcottiuircu Deja fabrica Ford-
porfi.ori peruaaooeoote eu Oetlia.ea fleW oat tau .xittd jubrici. ita culata sa- A trecoit tota an de odnd Premei
Cutusuttuola Anta Baulutovu u or- rda-It Naituouta care sa tostoul. boot,
.
pub fe, Suc oto.' jo t frdtn tdOI tOtu C itou mol I t' Ou Ptuputii lut ti it IcOOtOIaO Romn it dtitti
ar.ut t at t t g t pruana It p4 d It tuai ti '
'd
"' fitOdlOti
I

r
dotund,-, t du 7 Zearnt fr b P t tuPd t ttt POli P
tjt:tl eotae4 iou se Peut. titad Nul- ugttndeusc nula ji frtnoantaril. nie IdYll Sutteetto., ca st puflicipc Liubu Cigvftotuoa a fout punta-
F utirta di
ta O? at
iatunai it. uoaed
ar000u.
t
Antl
a t ..tuel casera. t ,tbetfl. ji ti tuttUtu Pdfld ti PSa crudi, tuai

I
lui entai itu .,boouo rapue-tun" u naatlituil, trota. ad a iudrnm.e. tn a t000apoe,ca Stattngrudalc.
pamuootjipcuitutiitthtetgero

Il:ta I pdoo
b '
tDitu
ub ou
arole ao
t
tpt? bild tu Bapthtriu. acatd ho ca.

GNtA R!BPYNALULPYI ILFOT


Vi-a a e.
dtifltu toO.
MI a'
t.ouflt4. e aoour.aajnlflue.uaa-t ta n bu bec00000l. toet000nbtu. Dull

20 000 dc tinti-i euntaruet al


. tj ..cj i
ethombt

anal b ad brl dd nii ut._


a St ii
-' ' dito0 tO al
AtO

ale tebtot da truotoure lur auiui ta fuflojiuituri t01. Loa polar. jouit ..
t at
t

'
ept

,, I

zoo
e

fi
C
btt
OOIAOd td
a.
i

PO \-n* Uoiunea Eupubltuoluc Su- ute de co,t,-tc de truc- a teuenlor ateloetutu. de etafltpure. araiuo 4. Id ai tu tuera. aaflio I .O.i denota au o Osait. biototfuM cdteiihFd ada ore. cv
htl,fl butiN
Tauiuflrt
dual nu aunai vn fotniul mittar ci
EXTRAS Nr 4281 5 ue1t ettptuucl t lt M rtjn d Attt dteoon t-o,. puru,a, nulti eau,
Cruenti, Oct.ubr (Ottone- don tairai oentfi sa r.eonsara,acd p pau, carjuar tuo jouait alo at t "
puj=uVaujt etoun t

id iulDucrool DolL fnrtutiru td.0 10. X. 1944 bol. rujai ,ta,iuud&. Au Ineepat Stulittpradat. ntdlcr. atooiouto,oauI,,,. mitrairue ucctticaur it rapontu
aifloaf au.eaa a. to.iaouo, Co.. tirata,.
Fun.rt1-tcjtu t r Ghaurgh Tad-no dated " tMltdfl El ql-u I g e patota-a an t timp
I
,naaatantnt
M iii a jr t enti tatotturt ja ata-
t-nt! -rent cetro Noes. ' bid el. YttflO faUlt u. iinyt -

D
:
t

t] .
pa ultt
rou hilt
-copcaoacltluttuatnataatPcutucel
.000100 t fi- 5u0
Putha-ath PrO1Oa-&PO
rio atTuNe d. divoot P.00tht
t: i
h*iobt tn4at
00 i .4 ou. d tuant t
Du l0d
eco
.
d$ crup
Dud
jt no $ fnonoo
au S
Iu
cnrtadoab
u
MOTIUND
Oatt
,roonztiur
NO
Viaja ucenkilor din ttd*atu=uodu
MaeIdsnteniapdau,un
rntaa
toi
:t
stufe- d p ofita cut?

ouF d I i fi I dca
t OP t lt MI t t taji a t I t t, mut titan fabrin tic a- fabrica S E T In timpul t'cnin coi mei et enonuoe me.
maDre doturaorcoouta da toga fmpuDuv. h OP t , pa- s. t. r . cura tao durutc titorert tarp . baitup t ncarroro Il
ar Getotbl t,
PRfl rnNPVINCIE uaunipti ti
ata n- I D
teroare lui Antonescu ,i ilcrot hou 2-3 t I nchb

. Diet cJatthDu a reuultat caldia Eu n.nft, at. cdtit pa fluai-ii constnoc- colei do a 25-a ant corsa?. a Corn- - tdtu tu n. On ucept 4 ont de terna?. fulotet. Cosan pout. accu pnperul nOCint ta
ne5roI2irea az DreI! getula de t utuL t a-i $ I-ian j dpat t ft. h driji " i O tat rod St tnt t . me000rmo nuae I jatoc:nuta.iturtd di ioa5 a t u tt
'O dur t
oaj5anfnaaNj Juil. Comme'. o,uuo tat jodioctt PIOPIlcI la 14 Oc- fi feint In natura pentla atinge- lOP tabit, torui-Sg,tl Siutin. CS cor bai tnecef ao Rcuootuln tnndu..ji uucocctup. anua troancbutapug de c000 uni. Salt eau t.rnrleat da banditti Il
lui a P. C. R. (Ana.! I tombola ttui. cou acoptitol. Matpi olin urcott ti- mainel coi ji rotai rntolt rdcatd tu a 0 tuonata lu floatiOlii leP.cttt,i ta atento cotaNaO So etiti oi datai eta enact t,, ceo mal
rfr. 27-28) Gnfe. Iudetfoabtt. neri btejl jI Jeta ji-aa tnoougit di- poitti-lt lcttebtliita Stultngoadttloi. Puotttitlurt. Arottiufl ioinoetcun ateaS neutra maorie. fard hound, itubricd
ferite apeoiulitait. Dritt on ti eton, t Aoeat itt-amant ta fi reepeotut. u et plootru a I. aouOur tOoicu. F- naino. $ tariuinjd P
Dono No. n054/0a4.
Cu i ; tulcaa
Ita pi 1 1 pi dd
loo rnounr.tcoeptt doit murcie ,aoetrn
i butti cid rl, ji lgheci, tort. C t l C tu na t t g I r sti Ji I ii i I I
Ita-It er b tDuitild lntr 't.0
i

gut-i, etc. tth oiuiut Stuiingcad oea ji coot tttroiritca, S te curcc utpuda.
C aoe.rn conttn.oS actinatlie tuo a. toc cr000totI
RI $eztoare TenOu a md it Cm
t cl P attuI,
a
i dt cIt ji F tad tintan Pecrlupdtr ui u.
Nd T I tdrut S U S(iNTEIA" n bt Qui
tnobuo
i da tenon, hi a
Ctte e c'iI MIrc
: r ::ad::a Cutau goth
at 5Ki I

fbrio4tApdrdcnPtrloftc u: 't' cot St j : Meclornit


ta ,,S,ot,$ dogtcptriinnuatclur. Catu : an 5ea.nOO14
a:t
faoN tldma
a.
Oare trebue 1ovt Ba ogh Feri ? 4jjL? '
:uPLnu
,, unti tchtpo te eidtul pl tgi tnd.pli- In taldirn& loup au ioauepuj sal ap dcetac contracte, aa rniuu' Sudi000 nt fnrntruut ttttil
3
nt D
b
tpi
e.. a lt t 'h tcr t&t
f tail cc tuatob 'ode lit 5 tug tonart.
lablllt eS f i tCp bt o tau 't
eon olar ut 5,odctulul. Vtuu satetoy Ptieteflui jt menjii Sou allenatI- t al Indemuurt la ural cuniru perioula7alcaotaate/iere!dp od ja t rea poirotoitun
uptuupe OS rattan ode t, to!oaneta .00actfl. ed p onticoaoe . ------ -.----------- -- ?71"' rnaghoar cuufa,odai Tnral Balugh Fer, membra ja f,,. ttCt4tO
nui. foot tflOroi oca- cita. AtOut bandit tit ft-n aran tbP
cop ortm,nai din a pnptnti u note.
Aduarea d.a fabrica iuTh ii thy P
I Urt T n i i C ta 25 le pe oe I
td doto
w-- - dtu Fruniuj Nufionul Denn000rra- C.F.R.-att,
Redaca aule, a sb-a$ a
I. A. R.
h tdrtr t
ca !Oa(erti!t- ticenicii ratent na acouttn ei
lot
ai
au
e,.oh,'tt,oi,
lati nia
'oaoe.
21 p S
aae. cro o.na c.i it. t ootu.00 i " h't ea

(al
i i ' i p "t co
t at o
p I

st. ada elnede e 6 T leime. Red 5 54 82


A
itd lit. El p
' " ta f trod t ito
i5eiot t
a Mur D d T Ciao

Aden 5 (0 79 lt h I

duicruIOoUoa tuerOtutOtfl uuigd i p a, t td b


rottI p puai act
i p b 7 b "oda Jb ed N tue j04 ABtbM
ARONAMENTE :trc; Vargithtl.rnplc.at au n'ti UNifdflttad i i i

nal ii ! 1 Td i
duc: irn'datul
CAPITALA 9tOVlTdCtN "a-- apune tufi. NONNen pot neu arid I ie.O& $i tutu ftoocua 01 na. touteua intta

t.00
Sto tot S tuoi
o
ttO Lei
1.400
ab-ji pii,oeaactu la rtatdui Ita lottai
, roGna sunca a tcrotooiot mucraitCt
lonoucu-atto.
' a atdtoupet de-
In chau de 21 Otri. a. o., nett-
P atem ad ja
alraga atelterc e. f r
S Sa di -ceno d io ouata humbler sao. aihoiatur ttu Ca t copi sti,o grtoi bltOIt
P
?upte, ai erta InCollai dutt pe mdeou p. niet un inoiw
Ce au de .apau puciu/pijj unii- cotoneiritot AnoNa Phdortra. oar,
ji nano 0001 Sobun Fttuta

Satt .12 a 2.600 _ Tttumt?tul.ttuoumoate.laeotmeta too au tnotutcat ad b tub dze ana ha f a de ctorujoa,a illuatou tibond. ,uncttonancu ra - Ae.,o uitdt I SilO utenti al
ai lot nesftr5ite Sa-lattu ntrtul our cutcoop. tiochisouro. tians ja foodecuod ntetei,tco cria ji ti edotte toi hiO
Redactor e opoenab I o VOtD cl ft etlue our d i j j ' u en
M IRON CON SlANT N ESCU ' nmeaa pi auca ta
a.
' t? etjtiot ta , S
msa poet.,, cot.. tare au mat rmea in stare dc
n (ara .
Id i t_tua P
gh g M i ta h f a ta bt S d -I ti N
lu a oel,cro ch not ti Oorti,au orma 000tnaut. Aco,t rot,otnjl al ttnta
reap cc bicho ioccoioi pua c-o cas lu rnutoeittor. tootle do InduiS Ed fi'
muflc cevmt&SSS.l mt.wtflflai. Ocre trebtie (oeil i II I I
fanc(iuue. Cele ctena bumbe Fori P dorotea cerIni Bticlu Ditoolt-no, ureotat jo podtatt dtpl coiN
o o non nM'tbflreoutt un tset0000u bandit.

;9;J: Viata MaresaIuIu StaIin


URMA taatecialo da elahuiu, e nomme

nDa-ktan
ui.fla pe taut 0mal l.urg bu Uprulua. taupca Cumitetaol daopmarnoiu.L
ttdd h
1:
ut tuo Fetttaue, plau te. virtateu ta a ta nahto,lo oeil
Tcu(ki dc,trthto tat mutI tcbd- Ccaical al paadidulutl Il tt4ttuite
to, muala de po fruatut dc Suoi. p Stulle. eA acguciaoco victucia
XIII rdruia a fmI natcobit Wcaea.nj.
Itt unii rbebolouhei cit-it. Coati-
'
aPcottta,udute
efOcAjn INrI ctrn
tte nteM-
tuopnn joutel" -
Tcepole punie iuttoctr a iuichn- po Inetti ae Stud. duetS ptucji. Aceat pte.a. aaigaecu conductu,-t politici, po cace ti vu tuv total Cooatriot at purtidttto,i al eteo a main5 oIr. trp pcto
g l.a j S coat tata Unti btu. aun at ciii co ltu( gI tua i eu captdb Acm t Ro emuli (et ta heptai S b cued Ijtu t st i fant cee ca t Lota t t-mi no t t t cli t aitt -t
Pule.,. patou tito, tace oetepb Mutt- fO-5t0 po deutet iuvtutuuabjcald, aS- panna rn t
fllOtt an ttu fte.ttcttc colt mai hntlrttcn_ loto diet fipateto frttnt.,t,ii ai
baL L. pe.u-( I P tong ol tim p5 tai b amt pta,. t toga ,ii inteu c.gluao ea eentcc peo- rocen lud Statiea cate edahocuttu. fcatat. an, Badjct,'i
I tu au mace pupui (at l pt tee frotulul al S d I tota (o Sore nl tk 10 ta ,tooci0ru1 n O In f t j' I
I demtu t cc d faon t tee. Lego d j , i
t a op t i m ru eiaauputi tudata Acm ta Ru peuatcu m cace. a geeueuut d t co ( cutS d no ce j t 'u
,
Sii'
Se tue K lorue.ta co te no t tuombc-tt j Se t j j t
mt Pptafii teal T 4ta1 (ea bug ib d aie conta rut cut j t I t! pc i s a ta tsem i eau
t D rn I
tccutc, coInce lhdeu punt- mula tatuacttiu tuucete vot pu- rbtdjt teupctc tul Dpaikin.
t t ti
i t d t sp t a ce too
f oo4aaeiud lb r1 do -au r do curi dbaluuec latimeut ji dupd cc ca, rneenhrto nl Sflrictejno Mitt
al
tujiunarb e
o-ut ca Tc.o(tao n m N- b t tute Lcupct utu fu onto I I ut tl2tj St t t, t t '
pt-1 no i S i tt0t t tom J ata ut po t j t pt op
D ae(d le d tut tetnutJ fcuaatutu.. t I 1Er:n I le. Cent t pr Vt-tI 1 IS etti j

at t ja 11c::o pise.
baeitatut Do
cutadul ;'co,at SdVtA j t
I d t t t
t j I et
Id Sd t
d tc reg tel t I 1h loo caen fiai. dupd tua-n t uDii itiu D t liti put grnu t tee I d tute. pA t Put m ccput . t h( t oc
fl-a ia-ira col jutai in Muacuva. tafloin anua ii fie -topI dola Vuigu aje de fare eovulu;ivaacv 5i cace eStor at iuttocesetue lui mutcrial0 Ircia cxpedi(ie a Anto,otei tantta etvilttnncnru te tma000lr mcnlni filai court term cauce ti,'
C lap n ta ufootuiva athitoe npPe Navocaniata, olatourbeit peu- augura aeu ca cumbunttbt. upicitttate. flach ce.mundautut ROtaubtieli Suvioticc, Stalle. pac Ameuta R.onoto, cunde jo,tjmteoca dtcut t viola-ia Armnlrt Sur
numel C mrtctutatt Cera o-u] P I Ita pie.. d luptd pa co- Ptue.at lu Statut fo. eptat a regte. t t pet m cogn tac pl tern (j mt L ctuud op '' teure j j or j t Et gh ,olerotuo t t toc
uiu adreaea ura-au;,.ajiilor talaiS ;n chip gee.lut peablema de Cumitetul ComicaL noeaiulnuj nunainucai tpebme cl fi upoca(iti!uc u-appt-ii tutcovenlicl emmeinjtu ta celo acuti e..ea.ije l per
fcontuitti pu- 1ncSi e-
la tact d ta,. poi nf rat St la p puaae unI ca lent iai ai j p t y t t p1 t t ji ai tui e.g ut tu (unjo j to -ji i vr I i je., I o t cri ,icp, t re platt jj
lui Deal- turd pctupipato tmpatava tu, euloeala poulet, uege.ueaceu rae w'. trutp.p t
To(i la lupiA multe. . um intcii turpoluc nuant,-o npco pue- StaSe.. Acoto, ,.uudo ,lp1 tuo, cl.clucma
D oak pr, Hk Et p gh b dent s pi to i lu St I I mula I i
(flaIl jtiin(o tuo
nl y p
b I
Mactoot. rameetuataj out-pa upcto(tttu'toc, tudro-tiptb pr o uve, truurtot ore sojr.thjrru eum_ Stujic draldnnuch
tSZO p t t uo titae- t j toc
Fcoi'tul de Suoi rhpltl coot- Dune(ulu. urtia'ituirtt o- clipS t Iitar.
jrlectri ntatic ut uammei 5i
coatcarovoluliet flu (te jutaIS au lut greclatc, ulcge cumatadoa(t 51 plotib a lui Do.atkia. Die. iaii(ati- pceij Sudiultii tracafuc,ote
lJecaie.ci In eme- en do am,, In cataat.pufb, aculo
in
www.dacoromanica.ro
piruj
teutoN auto je. nuotinot cid i
,MurJAI50Ct944 SCNTEIA

JUZINE*FABRIQMIN Ej
S se ac dreptate muncliorilor Cerem aresfarea media1
dela F*brka de zahr ,,Ripicern" a crininaIuIui ALDEA!
extrem de revDlttor La tort Olmi 00 reeoltat. riel eegtmol 111Cc dolo data s,,gojtott loe de
u Ua 10101 de o gosivilteto en- pos eevelverele be pIept ei
,
;;- j,1,;.I,J,,Ii

OO4OO S.t.ptd - AP..Lf.#?,.&-. ,fl, j g


, -.-.,...,..
pte t pt tam
feoviot $'a nuotai li lograre, cAtre sor. it ai 11 so dea miel Im-
: elton. dele fabr!ca ,mpiceni.
an soci torimes i seduta -i dea derp- promotori pe tenoen long pene-u
ceplisiiol n'o poleerosi oliai leal cssmomfo$i Cts ltOpiipoOiete.
Mtmritatii tovoltrill fi-ma m
'::
..a.t. Io lobe-on sooatd ,,Frtmos-RO
h.:;:_, ,,.b,e*a eHrn. L.l, fl.,t .e..I.It.I. . -
In trum edrobiret fortetor ger- sate. relamo-es goepodirolor lue dio- teSad'. Disputerai Itibeleil, Sir- miosteil 'md,gtstreo $ sara pral
fe e'' ,tt..e,*eI.rC
e jd.*rC'P'S' I,,- leI
Ii .rdi,de ,,? 'e l
i r, mdrtrLi . mane din UCtLna, in luna t,ta!ne, Tosoei Do-erliocrea Fabrirol e- trote.
.-.e. flj.rttet. ,.,rt - mal multe tntreprindrri din Mol- lraiivdo-ue rvo'orge la o divea'sloote 5.) sa se deopgubeooci re-inri- mmi Aleetmeiru. nu se matto. stegtite puteruice i Jos
i.e.'
ere' d IO !eL4U.tr.-._
.

,.tpr., r- ff1.,,
l,ftr ne.,., Irr4nnnj,o no d ovino lost evacoate.
Prmi..rl.d. t t(f,I,t Dirootia fabrica uipiceni sa pee- mat
n,-.
eton o leali go o roudilie, ca toril a timor vite nu toot ruelle
I

mooritori LO io-ateismi otitte pert- dapi bottaI pine de morto tabo-


melle camini osa eepleeiltiieo Ltd Aldeot', Joe I5CgO5
s&Isgeredaa o m,asacilerildr. dal masacilerilee."
f t.. g ta ea peloteo co re prideamer rosolI In toste rei. istortieeti pas lesieste ita citsIgo Gemerailtal AldeO lesee dolo
A
r
t-t
m
Cd ea faarismal dre 00Cl, dreptumile lue saaprs tnvietili, Csonl msttdlettoe die ..Ilipi- taeiisellcmirile br tedied. veebe lo boo-id. Dtafmtlth' pole
ceci. i suoi dio molsele rocas dr La bobrido ,.Fr,mre-Rom&eli' pettl Alden. propr.etinrlil lei
Ort 1pmmspira.
tat sa Ir aspo al
r Rtpimetat.

'-:. i,,dt . tet,,,,re,tOt,t(tl feC.


t.
-r il
etti I.t.t. encade e et-l. retten helga produejie de zalir,
m Mootuitori, Fob cirri de Zahiv expleatsro reonli l de betjomora mesioitO,srrlo e-Sedo le reoditil esel mehl dd e mie de becI.
Ripimeoi basti to VOOd oeortei tin elcarl'tcrilsr.
.

e,1 ..... rete,,,l rette ,t.fl.rt ,t}Otttld.Serj,,tt et-l.


pieou1opirsele prmcipnlrdifl din Oele mat ereeave, Leciti ne se multemelle nomal eu ex-
tl eetl to rea mot or,gtt teueerie, arotv Copi re vi-sse pierdet tielstro, mijiorle e halle 36 pl 39 leI pe ple,sjoreoi e&iqoreSs O Sein"
eterdrt0trttnttrrtttr.e.,eeaelfero,rae,t,oa..:.,.t Ita progal lcmit mr, si li e tara mancicd Ita esstdilii grele, erra du orS. Miseria pi boeIeo tant ujier de pO meute lai. SlId
Darepn a obhgao aipemuac.00ed dreptate ici de cite, msemiioei' oct ctoar. i .&OgelO mon'
.te,.i. enter VlOt.rht riel e,,,, eteet,rfeb,r mabthea%i penato lacro, peccare ei Munr.iorii febrirei de tobte R.- liii alaei, distds-li-ee oc laselitootele nodespltita oele eren SS Verne
I.
p talai La erigere da plomb lotmottill to zitsi de 2 0m- po e Inca. Msi maCv betjaroe0 m000ileoseelor. e-tee-10e olootiti-
I
er ro a pa aneanca oaa I gan lombric 1944 au formas so ro- dol cc e poleo- Ne tetti putdod suportu o- BraSIle d'so poIrtlO *1 SlldO
t e. .
da.r ng manata d.e vo ta in mites de tobrira li lttati totcc.otot is relee timp, d. dirertnr groe. reeoli eloplorltsee ublbteterd, mene, pe-si de sobisgele eetmd
. te. tr..all i .t,et ga pantro n Ian deotool pribe- i

dttrptele 1 armero ri rai .1 ecrielittli, ,sepoi,sl mv1irro- mimoileoirxle, ola ree-si. pISsa- betIde 1,aptllleei II O poiLoelilO
Cemi depote mat-ft. 1.) Ist oaral thctrogecui inbetec- loi Petti - rei mc lace mii dr tian memoria. melrex noilsieji. disseStI. pregdtexo remeje CO cd
:: e.
.
O t
A niI tie resiso toe loe din r000er ieboiulul. munis- heriem -, tsr po ,,deteoerciol' ter. CItithal Biomasa Aleotmdra, iexqi In poperal eemdn.
torti si fie lirhidati, dupi es Il te il se ,,pairiotol'.
lei-.tel e e,o.e.nl J. flbor,v,,,l Aeee.14.tm..lenree U .l' lint peloteo tenanjiort, le-aa garait- ma fave plata ,s.lariuiui le ei. Cecean ea te tari tireptele moo o bissai oeldgelio tevemnl c Crimlnalul Aldea veau bd In"
't-e ........... ire., e.d.t eai(treei,rr..,d.e e,,titd n.c.r. erra, .. tat aceleapi posibtllta de nein- 2.) soeietateo ea pole la diapre eileriloe din itipiresi. Sorielutma ears. Iredurd larpl melsdole leram
tent e. e latbon Rpeem t elIje moeicitoetlor ii teotiltllov tor, a lsrsost. dept secca aemter m,tn- Mtmitoinlntio poesttlrd e bIselo- riMe ledrepltile onnteu maInEl.
tI
p p om ait molla antI eoijloare gt,eloite de t0sO.cport ve- rudel. site de mitionee. Soro-tete,. cileeilel 5l mtasseilosiieloe, cara lecher xi firtmiler romni,
flepCe
I Resoitatol 100 e ev a me- loe re vor eC ce eeLotooera In Ripi- s ls1elal pi cenai m uerilon do- L'o ladteplol apee lectiafa loi Gessororlatl Aldea e gata nl
e.remeetr errer ,,I.,! ente I.
.e..lrO mi api ca forensic lar ais ajuaro Cotti. eSodo-I Is pribegir, iltunitis Alonatsdels, pedro O-ii impolie po mtistelotli pl temiL
et!. - rtlretertre, i Attiri . celta i lbrd,,atiii,ee e, 15 lacal indirat, ibrira de Zalnar 3.) Muuviteeii IICIaIdOti ai ftc Ssdvistes ce. deotote teijtocre. espuma nemtallsissaieea I im- pectIn tstsflto,ea Inloreselol tre
'ti it..,. - cierra . err..eeiri cAe ac..ae,.,,,e, m COOata-IaSat Livrai eid. Doti,
I pl000ti Is alto loduoteli dupA io-e -0.4, dotera etredle denote aim dlgnaeeu de Ichal noomoneso eel niob do reaetionaei l logic.
- ChiC'0 m/ ..rri,airt tarie ca,,rcr. ql eec tr.e,,,e el finiti proprietnana nerlinap Concern.
- .
itialitote. fivrir000. ictoctelistrilde,
frei d crer' Praire tecle it.tt,,riti de cil ii.re , e, iii pdrri..,e eXert Pritoa ciatatire ou reglitntea a Si e Icri dreptste ea,scsmiic,i- stOtcti attuI toatoji, e lclSmpinald nrl,
-

4) Mnorlturlloc meOflle.ttti in ce,- I

r.dnra lecci Se eeeer.itci e.- 4. er vieta. lost obligarea tataree mmeriasi- elvia st Ii et omotea.ev veebt- loe diii RjpieetsL de tIsiS plainons do Inldarmi Crimlealul Aldea leehie il
,tde. 7. un lacet aid cire.l er Dimitir. Gadi. r.itcetile I deer- loe apecialifli premian ;i n relee ou S nuboliteri la betssain. rdnpssmdtb In befe Popoat ho-
teS f..teebcr,l e e,Jedrelt.,l teIg e,,?.rntdcl ,.rrte..tbasoato denlorea La sapatoet. Ptepvdinleln nlediextultsl Ice- teSo pitioltIs atiloadisaoc no de
a ne- dto eat-real. na
r. ei It di t lii din Beourrili, inglebdnd 15 metIda ai leglenaeiloe.
s
le :l:rinee. lire,, ...... Ir,, ,arrcl,rt itriflcrr heIr, rei de ,,,ci,t,,,i,ti t ora. linT e noca par-ta n fact Lotee-
itleert t Iciest. iori,eP ritti, ltc,..l,. Ncr flor al. ear,, ,,tieIt,t burotata t osteliere pi platiti pana
.
le talar d 30 pana to at lis po
Canalia htIerist Iucreaz i mil de mrnotton s'mdlvalieatl Alden ou loeblie ad eSistite
,l en mombets I eo.niteloloi atri six nsemonl In liberiate.
niildiotilt,ltai Inetti, als leni leo- Loossl lIai 5 tosagti oolgepnl pl
pa lrerecetetdct)e-ten*rrtrll,, br-tra. eil,,lit.tl(,,, eri de eritttoa . la meximam 75 lei po ora. :

tOri argenti ..... r. C,.. lerie,.t er Fct,rirc c Beile M.d.' el-e e.- Monotoni nie racor amomos seo LOrtie-ltd movetterive n retuect oC leaji On nipis vagebsnI, IrtidSIorul Anlomenen.
a
.

e e,,,t' -IO ,cr,,celt di (el ilerelrtte,,,,a,,t,lt.tarpoaitrt.t,brjre I epasoat imrdtat au foot erlitt s . teal 110110e ru aerei .4Ovon", roce La tan memosil dat, lIai MUlini Coeom nrecleente imediesti a
i 0ierclrqemiite prim sita4ia,
era loraleore.. i'reeemc al ,,ttr Ort itit,,ur I BI. itoceptood od .
rit. teetitto? la o-rotta ivt?emrltt.te,e Aitdeel pl Mipa Zttgeavis, Il ints orlmlunleltil Alden.
e ieiiit,,Iieittrl deareR l,,li$e-Iie,,te d.eretllse ,.ltar.. .- laceria la soc. Liveei In nanditia- La creadoS med ti Q 7. ii. le- n revit e derute ro deertorol Av
cicli. tlm,ee.re I tealtlfle-tot. e. im toile miemabilr dr mai soi. O mica gimapt m0000iit ai lratooec co vale ti "tonel
Poaltlethta.
vivas i-o e-aniMI COveite
t t R il ce nsisnc tor o. parto din rare p 1 t eon ai ieede000e poi-stvaltii
D rcmtortd .erecktltg oele milos Sidd.rcvdoide lebrerO littretiuO eta delrgstsl
..;jcmltatOlrcetmteire.cam
.t.ateeroOti ii,. er.ae.t.lai
Ridica.en intreg..Issi
ri ''' i. re
alrisi rnaleranuiretanuopteptat
Ist entm de rind-pane on pr
_pta e ltd Oreteltei _ 055 action ' tOes eos,eoeitilol
dv. Sar-ro anee aminusol.a petusaol
g pa,4vi rpssaeLeit Ist
restiI proseo teslstivr
50010101, de, or. iuoarea OOHerilI ea MaIx i
a-t luitg a t t se molt apt ptata VISLOII li Oriombr:asnvui lee ei hin dspl eelircici depe'te
te Inoddeiemar dies Suboitrertonii - e- Vs-nno cii,, ' -O mtotviat
erneut litio- tt, - a,ve. ttta In ocr- iao
la lela Ioe,dtii.
lee-rot 00 otuvt In asia dr meer a .rioe- iat so-oc iptictsiei e'. eexlixsl millers t-
ouavitt%O peea,oatsl vane odi-ce st lUCt'di, 50 dett]t mn poli to alette fo- more adonsec OjOdirsIO. A Itul ale, turiilor, tise Is semi Imp , ri
Doe brotareit. orn p maim a. dc riten mu,aaituei, dele Mel assooma so-u perealel, .ina t'serort.i
e ecd,t,itia..,cta elle,,, tell eri- , fuse eticetttiml, t1 ..,cc ti Donosa Sa, Damnai Dinctor rroreOere rd 5 no o-tomba saul- brevi ii ea ietldanzal ra detaaolt, preorebtim de 000are, rsmpae dis lii dr meli. bIcOt mirirex oli i-
s

sonette la L soi es tutelvad to et ointe - a. me 515


ri t g ai lnLar
el em de aniomol relee. are-4 vu- din CatturI Oit tiodtiit de muorilecitil Ch. Poraomhiv lanco-u e-010mb, i'.O.
me, i_co revit ad part- davId pi Ltamrcvo Vtmttm. pt e_e e tocS eoedsii os i si
dreattetilt mie pinpoepocali all rompi 'i
:510 ': trtOOtjiii
'p
Sci.mpotea s'a ridimt t tt Doto tesori rooteo fobt'titha. I,td,rt.o,et
i
Accanta ooeioda t, feliute St arce 000tsoil,eiloe este itistufketd ;t potrotm S's neilot mo,oriicrilse ei dele. vicIO, Trebse ra tntme(terii ii tIiti
ci, IOOO,. - Col nj Loase - bine Io-
ii -,-lt trtI .eel ee;4 sarl is. prie leles le vintideusinai.
aisibL eferb tot-tu Mama urentro delio obrar , ri: chemnld de hurt e r,ebolt el mvve gobi enei an das irolatvele est dl. mph el ltapoirlvs ipersirl si s - am
rLdact soalai'is. ou 4OO/o e e,sielpr lecce t.,i-t.,tcfir cal Biieueta te de loas-te amarli cetro-. an tendinle de a 'e sti.in tose rd flote ri eolios trola linde do- ecolixues all ecigil ni ebbed lit iu betajolal, lupiA oc aus poole i rOI-
P5*rtelliisttl ter. E.t. lila as.ar.p t tre Iceslii 4,4 5i e000eltovloe eroded ti- tregisoe peuool pond din macso- tigati devil pelts foxrosstsre cotai
ra le e,,mll emil .aseperl. er..la- dtirotd, rid dopa plecarea Donino- eis edgier Is isdoelsor. pl adorne povere ut Fu'sOIOIOi NaldoesI D..
w,, .n lte,leee de rcpert,,t
liIr anecie .

sa.. l.rsaiailflhtics ecritO lar ti prlmeami tndeplinicea pro-


lOt DireCtor Groe-al, eouneltorii lu La Fiat viere al
4,_m ,taOuC,tOrii"no hatat4o. il ee
torn le loo de it--St ste priicji 90
V_s spmbnl oS se plitteoriri eerie de morestim.
i II..
tel as
as f eilt tI ei p,.cl,tcl,, misiutoiler. li se nirra est-isorl de TesorierI Rodvrcnotitet adori
L. See PLAT. direetanio de, Oli., loetdnd pdcod lo era 3 Cl te. rot lei ero - Is loe dr lt-lt am pri. elot,,l S esdirololoi Melsbstgiol.
.

ltmhidare, rote mml In Idol a- Bc-000( ti dir. gIver st Drtttalrht n Ivi- In Introetol eCcitai rouer munition, t mtl 120 el i,, lop dr 70-9f cm prI- eneteplifimOrd riten., reeolt,ie clv
; p rd mot lit-tri al tetro pentro tflt_
de east. poa- fl.ein dit lorI, dein A. N. E. F. icc dein Terblterh ritt hotte-i it orte mit ISt lei ere, ritte ojolorol dr lieote pelo hotllo monriterreera la
,.DotO-ta .

tOi deperto ravis la Solviere-ro to- ,aml, roto ii fie plad,l in mismo1 ,Iiferitr lntrrpeicderi.
Pl noVietime a lobrirelor osase-e pr mete imite in-n niet AYOa,iiO rd
rt alrnce..aisrurne t lleeltt I

dio Ripiceni tad. Botapani, rOO loalrnd


told i ,tsreocrinlnl ce dr ,rmrnd mt-i
Ve ueca(,ee,ve,.totrded tI rliminOt'lt dr-nie- av. el certo div Oresir, rhenrise. Dio cenci tneretolai 1cv. Nimrt.
Frl. -t c.n.n ra ritO/a rAirtCitd e,eeeelei. re cocee eo5 pv, b srenep
art..... 6m legen.... po data Cap rote in:, 10,4,0(001 Cc. oberc_ lobe rO. roen Ghearghe, senta ri taste Ist.
T evcro 'pta1 Slouitimiu sestO muori.
E.lc.aCrs Te de S Imbacelse lerolor ri resta Into ta prim pus Itaptoirile protinieeele air mtutiel
haft. m acreer lice. deselsirs dr... vi considerati lictodat. de rocce eoa$edor roel tes entro SSS. idsiole Is lopto Irrten loflploirec 10e-cul e pettet II real dale fleetS1
setossel ant htesea.ses.5.sPe
neril esmi .e..r ijicS retin
SOciflatla n000tri. Coarena osas- ce u,nrctrcd fors fo-tUS drepI Iii Ire-
tri va pIta. anomale po lacia Star- Stifle ,tiOvmOtOrtZO? dit stelle, ei atoe- La fabrica eepeodieiriloe mtoorltoertti, Ire-p- le sema libertilil de segelsiece..
loire dsiurllt lapte msoeilnt-itor dohindeti pro, omtol dein 23 Ac-
e eretti L ,rem,tel . cc Ielrereaoee!, rtsb.iala,.
is
tie ei Apethe.
ttpht. N ra sea poole etat
niaIt Incettati al ,-ettolttrru.
Creda di sape? iflumo din fobtlre
rIAD' ,o fe edest,oat din ,d,odorile
Mihail struts nutlil Mnseitoeii vor Cobol stasI. Mscriteetoes ii eoitici der]
si r 000lesearimo 'Ile itrias uniti tepts Arloatei Remide otrics celti
i_c I. I eCoettel .1. nte,.iet citi. PaOsnl Otro el cte eles toPSail dlv io Fro,,tot Liete M,mrilorrne Il il ru Armets Rotie, etiheesluirr. po-
hei ai ce, ,l,ee,,cil cc. cela- teli . ill e-sCalai
4':iitrdm Ss te ole espdl sobotatotua staIr- st?. Moth Voevnd 113. rototinot 3f te- repoo,ll rheesteiler srestol Itent, ooametor, 1i si duri io med beta.
d: tacite ttrovtlrot la omrostf Int,epc,n- t0raeer ei ed brotatieroe re motel- oes rom io risp..ei. le meoifrtth rit opts Soci inilootetsi toril im-
cooe,dero limbidati IO. e-rot tel 500- deer, stde er oerond ,vatrrtotete peo- toe., Amrrsl t-no-Oui no imitaI e. Itt- t,a pectIn Ctojctt elibeecl, lirA i pcteip fsuri5sitor r.nri aa,hotriid
az;!,Iii ,i !eqionerii _iciial0o 0,400050 de Directie
t-0 al 54 PeOP000. evaitrrm teodoe- htlndt ,onnm.tcoteo Elette Sulntale_
mli, rerntlnderi In emend bleep? n-
lOor fiumI de tsirio pirdiri. prsdnrt s ni asbmioroci librrsalee
Tsvoeapoi lourera Volerlo oralI pl drept,seile mooriteelit.
i_a eitemtont Io.veptoid dna dota de-e mo-ometto borbote lcroeoee.
JeIi lifan, uIriig, Chu. .

de 25 Me.mbe a. o. Lia ri maltai-


La Treb tsch fo eisa de tI Opt. eeneol Matese,
iueerlOesl inareetinde,t Nialtae Co-
toril so lomeas lu fobriri pLog la
Praise. nomeroaaeli leitrepuidert areetaton sriloal ei-mt e-i loot P5 ereaati doti Dort estarlo! primit
peo trota ri e-tul dala 23 Aoguoa te a rolneli000.
l944 ea a traortesot dort pien pa- I. Ceiehmies. tostajal de Coo- loe, po boa Mactie este on do'ept al
lam sta o p005aooa a Dtramttdl.
lomfeetma. n Idiot Ii COvotdlOt pr sos
I_a teMan TRonJTScH. di av. flic. letats Ridtdtemo. /OnrfIOtOOed e u-
ru titi feCe titiste litisloi (Io de doe- reacIa tnitrpr.nderr, pine'ti mebrol
toc tu drept. Pretal s eupualbli edel da s Ii h gnon aal ta SindicOt rets.,
Muncitoril i functonarll
tto e l lomietatea Tite,.. Nodmog, topo Ii clgorst$a aotoctree,itdi, eec.- Muovitorti, vice-ida-SO tve-ita de din toste ntrearindriI
Coins- Ito ,piooaeea fotithionarilmo,
asut
erri s
prtlejol mele mal Ietdvotare drepttiel. co
t'eg,,titij fl.ltao?Ol eviti dcliii dita 23 ni a UsIne pi orce-o drepturile e -
Ato-uit os rote pa plastal loi. 1,0 ocra.,td tebrict te feeneotroed mi- ae10 i autite,
letti slot valut reformuler ii se- absent de eile set a pinte ei nu Ce loerroed mv,etole,
farol rot memoria eStee Miooteb'ot
cul prosapia. ouapoto t tren pl- do tate-lianen na lit dotera sorer- Mimeti il preitedititia Coveiliotiat ue mvvo-nrtf topI de CettO.trlal di erurticfnd
foe-ira ro no 10mal ,iomifsorsod. cebvoatul Ve 0 Nord eroI. uniti, cer dremotul la o via1 mi bun
e-ande. r riel os?oettit tltOtalOt de tlli. Biummntolin tras pt-i- croo-O ei Itipird lu vintI neeuflnot. E lstsgi Ilota boljom,t.t'ilee i s Cuentroul unir al
ereoto,l rotoatord tjaeist. VIrgil Tot nativI. sto patee root,00 de MadeteL betittialitijitee e0000iur dr leorittli tonel urianlee dio sosielommtarlur p Sutil parIr din lomodiur I e- tnomt.aia-
lntreprivdr rilntmttuaji
I

Detoam Ipi rootittub .onatioghemitt liete fonrliOOl0m ale-i Pi ttt(r. dits ieteppeistsleei, dlv de Amm-iouue ilii. lera, o mr-
.

teSe-tatoo. ont-j au .rtivOt Its suiboet leglo- 3. Aiutorui de 01-iii) dna soevial
El tIe istttttsoi PO usI de gbodenc dedal mo metooeiu mioprinoind suora- upu rOel do salatiali 01 ii rivede
Peofitort st sistemtalut politIc et-e- flore pl roel p.opadi Cl eat fitti el rLiptitttdi pe,ett'tt lapIde loe tuauvtr jttaictr i
tulumo, 1i loS furors uvoisutoe t.o
t, et Ill Ioc00000a litdptjtt lefo- resiotetota lati de eegtmul dmo?_
le gruse, po rand SILt fooetlooarl restie pl 1001e-Or apemsIOtOle
e Otro-rL toil ovadaptati foatutota aale pi abeUtiiC Sil Its Hone
etano-
S,mL. mooclorH ceIerI ll S mia estCriminale die tremol, ei die roil-
tel. roitOii sttr
I. Muueitorio,m rl Thuimn,mi. div
lntreprutdpeile Aeenooutmr, cee o me-
InitIe peisoietulr. usos md il n 1,,atoeore de astee.,, ante
reala prc.n, toar lumpd.
Atol sjuiur oS t e de lei it.tet PPit-
leu ummelalugatm nne-toe 1t 0e-t
rpm, ea toot liouti Ist sitoatlt er catad oste ai vor te-mtremolan
aalttoare.
Credeste ri vol putt,, Its I tee- vor
loll tor voit, ,magoatii
IoNIc geraror at
dint sore-
vor
lt
aereo-ta
La dono-ea grooroll o css,nriOo-
ader a Platform .rdpssl de a Intimida 1i a Ill-

ieaoitectodn-i eatiofeujis itent3 liltes'iole i demomrof le.


dl anresleondo meetolelor dc 1,50 5e-
leles-pa pv mot.Iteitorii dormid de tuoi0 a. iene-tI de o ptuiea rL5uoode
(u too raiOdu,eeotol u edo-itO pus b I
la renoue re oe more n-i. ve-ivesan
tnnmtialoe POnS la riotuvul dr led
lo um sobrio Indie.
4. Se mccv pista tuturoe miti lee
Petimu lelanafli dot-laura. d n loin)-
Privdetilc de prieta re. eton a prelttogitea arroto, start deceno- Atiiodi neegsove ret,hti, rnre m5bOialid poro-o ei bercreo Ardeslo lit,, to vi-mori, mme desee-nito.
rete, ro Otit mai molt, va mci o nbc dio Sind rar,sI CIlE Sie.re.o rralieaern uOittii mooriteriior dic
ces is atri e ,r000ri almtn bitte-
floitita pouter tori i rotrephistate, ro er co lost parte loti stnmiai, deli, pit-irat. Ita. rl rmoe-uomtoi' mioetitd Isla dr re. t SO te vtre-si toe-olor io dirvi
Potrugalol rit aloi r and tII trItCe evidetoti
lee-ente, trAde-care de tart d-siiiegicreip000 Ic sitimid musi- lo orma ICininr euviestart 'an rirlilor, ii Ioaeorojeoei io provo- enfrie clouarlor d e dite 001 ii son- dr maire erie-oid tute u, n s A. reco.
(ru am suofli
I ei ti propon aeesiosrele drlega4ii ,4rile loe. 0'O ao gumares a mamme une-lar mtl
ale rrgitoalul destramen- e ice pi ntidr CotoiieOof Siodirltu. Luorid Io diienticose do-toisai Ir to.- IronIe de fur mrntlus rau, sisiesl ra
0oatt de footttl IegiIOda mdis00 loi lt-a dai rapertol ruoprc arte-I- lt o delegitlie tomposO dic T io- Mottriloeji ver trehod si doei n'me de leo la oro lee-isla, orn ajuno en inanimuvu ur uttmtl.
tmptflt Loretomsi lath ele. Vo-(i, peotru perifieut.rra grosiaeit o Itlpli dirci pi erdsaeeed pedid la COtOOix e ma ossomni da celo, o I. Cremo i-a urgarvi tutoie- n. s h.
T5m10 La Icisestoer. eit,diruislsi. Co- Otiriolui dr Aprcn4oiuoseO CEll i- a tllJlnjse Pe are5li derpmoei ni oi.at porti-a mctrunievi altai rii,taiur il io-ritto r, rirntto pmmreoe.I a ca.
ii be mlturati ro tonti sotamarea. coiieI,cl 11- propos se pecogrlln de merlo, to ic-osttc fliod D-ira 0r1 jOe-i pi pe eet'etilctrai 1er. neiulitrat Oree-ir ai eoeeoeustdi la fia ma. e.ultr, Ito stirS de orime o-.-
telttl, litesty, thrertomi porco- Sluglie hitloriste din loi Ott dosi ciste).
eevmoditttti. O parte did ele an po- germ, Cl,iamglo, Steiss,, Jarrhria timo de anoroltole. u .omatenne mee
td me porto eroe-sta le- depeul S. T. B..Pandur Nirelse, toll Io-ei bind oopre$I roc' Dio suore o de bodo loose, ca mee-mdteoe pr vite lnrtdtun ti lude..
. ,

(otst.ei pr piept 1i raroapottea ra. loti fi elstiosste re loo, ice pinteo dorO ce cand 1100am pue-mea tntornm aee)ot-a cori
dart oc., pie-d earboiol, ce tan- t,, dettOoi S C.D. Pood,e-i, se vani itt- eratid s foci lctsrmit usmemano labil, ceroodoli land de 4 tovarisi, .

reo sbaiul de avio tri in moist ei


oir otitOtieitaS si boutai Diermliuoli Atelirrelor, dtipi rico ameflos Jolabreaelii Oraanlzarea tineretuhi Ibas to i.oroe t
2.tot ,, Coo otigte*-lup curd. tritrr5o o aOouotrcS jeer on coib'esta
vettern ri no 'a ieeat de seam teivirecoer 110W de 0m Nioolne, Oltrasaa e-r. Medran bord
tdr. rottlioOd ita ,t.rtadeje prit, tjtlioiiro Siedireteler CFR. ors lecrouto tue co moralo, dim ma demmiotea
pt-ire pr ro?, te-on t,ilteu000lOt itt Ali pireat ti dol delete-li ,i dot-i in. ti l.iosi,iiris C-tic. DrIn, 'al' a, pee- dela garajul t. G. A. T. Is oto tonosi lutuama a lsrmitoro_ de tet. mlii mo miv.
V
Clienti, dire-tsr techoir, eemhlmi rami". soerrerel lee l'I liroo sreooti itte- ,ioctc.ds-ur Is Oficie- a tamal is- (u t. lsmibc sole Manclteitman l iunrlovnr tern
nu(?tai de tedio- i. MOiStrul tie Cathos e taPiOOtu( flore geeteesla p-totes. oem.tt tarro cot- oretoetil armdod ti lIra verifico-ea to troto nul le 2 Omto,obrie u e- tren .. a&000-im nnenni meermado utriepe Il 51mo, sa
eo,iorttneil (ti tititeil reni. ostl.edtato-t potteloi doe-label. Orriptrlde, doe as loes rrloaali dr t'ti, bm loe-solean nnevloc dein au. sotan lieue toi mmi bmata: ceae, atipe,-
Edasr.j Slep direotoe,tee. ta ,taitteicard tn tt.teeeeal tot peflo_ Adneorea s fcos dmrbiudc ten. COtre peepedictrie Cem ietsloi Oit. rapiI I. G. A. T, Le-o verSo 10v. Vat, 'st t mdpntatio tnitroloe mic,rltosee
:t. agettt al Gectaprotal, germait la rotcelrtirttn entri lui. Cet ra ce- rubi, inope-toral e-tre filtcetrc. tar tlO,ttieed, deeprr feet-lotte toot- tool rdmtjir obis o d ternopt de led lunmisosen ti nbnrmaa de espaio-
Olo-r0000tat probebil la vies . tsnl
lo-ao. resti pe.aelllili No io dita iv prepediele lIornas Dimid. cere s miteceeti. eettl,ot nerecitoleo lomtrl. usil, div mure lncroioeal trebuo nl mi. dam loe In profI peec000l.
io
Poedor germsat tirana p evitaI.
'.
idtar. at peloscaird t'aict"51 dio tos- lot
rataI aroittd ndssarii. 2) 0 drlegofie emmena0 dio 5 pee- Don ponen UO,tititi T,nerrtoioi Co- perle1 ImbrudmOotea, taocle lidIare Miomliopitiro rl ftotmlinnaeimrn te_
a reala dOretilol ii if rontertscvtee TovsrO5ol Miceti, Atronedrti i cocer Ic troute re 10v. Bodes loe, titintOt, n orbit unreptrz entant. ex. it t'cebit re esotro uio- I, noedimumoote. edodimt tIteo-InI sia de a ital boo-
.

p__t am s octal di,otre ageutii


ti 1ttfltt0 el. oblige-d Uogov Style s das report je le- cried sematearen cOsInes- pee li
ce-t trebaia eajife-ob e-'ntuitn,Ir ponetete div ptutfOreta Ivmt)Ot. lotuuo err, s500niera do anteo-tI deropbd, preludi
ttd.atein remisescrd, a-
bl1',fletruloe p. ttirettlOeti Sd vuiveroerd galo4 rot delegaba lsr Is Buen. ercusltdarradr o-metta s relee PteptisI dr tioetrtOl rn,non,et. Ars- Ameiae sim de pisonee frebtipate marota.
s
prestar, Ornat rimai t Islotes1 no14i'- Cei ri peeteeto0- re5li, Tcvamitol Jolcltmpt.ttj Ni. e000totete Is Asco. Caltoesli. sta plasfertol I loes adopt.sti an Io-. c000ridetota penen, ,alanmmes
ia_re itOportator d mrtnlu trebo-o croci lecortetb $ noiroacititil mo lie- Corma. rs. aleo n cerro de revertIr
crueller. A soblinlnt rd elle nareaat lunr).onnr lee, corseta open e tice) ei io,tuio,td
esami ou .me-toit proper- dreh. rette, lit revieterec lai. o lptlrct- 3) (1 ttelegefie rompaci die 9 per. tI er dIlute din tntrrttritidere fas. drmlute dr nSA il ii mvvloct e Cts
ttotla eel mueellori,oeO le mOrirai pIn- tollte l5 InicIe ea toit. Coot. pet,- ls-ore (fivviel de taSi-ud In patte.
auto VelOo-ea protesi a olttitoe efod toc. 5tl Ott. 'a dot5ttttPtit idifl tll ei eoeite dr topot sir rotronila,, Pe alle de rooreuid)O. mtelmom de
AcetI rnmvlonv piorif ietvvrlttira
de Import. Itmiece orate de srtvi0b its lie domjiri. Toy. Ivopiri Talc, saetes, ro irbittabarra priosaroloi 5i je- turc snbmineoet ortanleorre moo-Ito. isla, n alar belio-u Itioraturd roil- prred.e
p b0boc.os..eeosa hltjetvit Ge- eeralitstru ergniilttitri 1i spittas. itt-pIo-ei gt.opodieiri romocele. mal. ammex,a a I. do let tot trltimorni trtnln. ng. Mdr.
ei f ('t Dtanae dirertor fiontortse pio i-s latta ..SPflO"I'5 oanttritO'o-Ot
boost legalen ho snobiao- t'a Wolbrmt ;i eta mint Ottitil rote o bei, plisI raie si et tImidi tirette Ca icrheivrre'idsl eltiri de ti- Ce detrtolt it nerrrtotoi Iv mottai. ilnrdaliile po rotator., aervted sot
croon, deli AnAM.Cotromrrtl i u
is Ltoltepoa,, logia mol depinte. Too. Fedoe E. s Ir- lop. Fe-raen. e Plottermei membre-r .utnitetnlcit I Crduduv t-e-
ttotrie Ii datorerte romtitilste dit letta de foste ri so fest aictI Sente te fama pampopau,,4 Pe raille t'o,,- Irr. Ire-io Luco. Mrrtir.o,.tm M te I,
b) t'e-trote deo- nul i tords- ed tl scosSi ptitiodeie tiret on icojectoc Is ergedilsrr. Ten. btritptotsi Dreserrelir. prcpeob dr Mdod e Cri,tio ton. Perot Ve deja mensomrate. Rolle fMn, FtiIpo N.cvtoe, N,am Mc-
tett' rLpo,-t,. onpoeitii. Canori , erect imbodilllirelilldi- P, C. R., gi mare e focI erreptsli ce VO fIent lObrtiil deren etidtctrt de Se pese-rencO mi epetle dl 05 tIn, Pveep l'ottimo. Mer am Covrren.
e-met lion os ,ttnlS, cee mi Co-ta
I T. S. te-i arrcit'iIoe, Te,. Duesilri,t C-lis mol jas I ito le loitedue500 In etaedatdul de lie, ion MO,,c Tilo Cereit M hI.
dur sot .ttbdirectee, legte- to titubi! ,teiOC45O e 0,0505 sjtsntii etctsrilseilet lic Msctritorii refrrrtti tic-ej dreteisl t. Mdriere ettorlilee tiernieliot. r apt ortoal, 0m re fliimtualinol neal sehe Ch., Betithio io,..
is t immer i adatto nivelai a. AititOrO tal Oto G5Oto leeio'ta- ale eertlielor pefli lo reeler.. lee-
treta. 1,4e-
leetcl ,ob rvgimol dietatt,riectc- ttletele dr Imelssi a elt,ei tese. 2. SOtepetr peotro loitri000, I. ue Mrrooeol o fiel Inaintel d_bit eat.
etica avltd es reo- rOi Attesa.. Radtumtetritdtt(Or. (ei. btitst et idica an i(dO tIeni mojo- nieles de reo-edil mf-tIlO drp.vde, Cole
oo, 00- pie-tut lt d did dedalCe.intaotlo, mut 3. Idfitttaera inri rene. tine I-a oprotot te preCie-o. MoneItrll .1
uCd0dits sr.. 3. Mo sertit M- dm111 le io vorm urto tle leehicocer. St'; plttlor. I l,demtilrre loi Sett,re. rOeds
.0 re,tvive Pe mtai'CiIOel. md il S'O
ill teijIste-oj co,tttritvt9loe. Dic pl' Irneisltoi lInie M,,eriterrer. t'tor. ron,ertit rrvtv i pOtttatO tI, i. te.snOu.eea rotetam meolam Itnpra_ tolti cOon drbs lee-Ce, ndrglr e
,- remaodaot legionar, se- lost 00.5 avtonetllee n'a tCtvflZOlt bruI moltimii i oct tcttie't.l ten. "50 t.e,tritttte munit Relve-en rit iO ce lima niegen) Aercrto,,lle sta teata,ritam,t ufO
flj- Titaer-Nadrae-Catos
s ittdrirre l,tetri. d,,ei
ql
otmtru t.i% Iscrull i. ,lltrnuit 0000- PolIr eon cr5,. cl CtlierO,r' ore
avrm t p. reOtimitOri. met-te r Peodae desloo, eritied si. dr elote itt to,, losare 1i ictlregtil pc- Dlermfloere o etOmuo 'I ra tells. t'le deis lotie de risOlta me pietism Idee mtl ,tteot il lrstls)Otmtle le r'c
&llLs, Abed et, toll tefdatOeti esoocitoti- tia iscsiaeitoeilne die teenl il per rumie pteslris Viali ma. html, foe. r.e.eil. iur,asoeiloe. l
eilt eeOetttltl ia.s.tdlosssoe disaeanlel.ati O 111111 Id spI.
www.dacoromanica.ro
Dvr.ainic3 I5 Oct. 1944
4 SCANTEIA

TARANII SI PAMANTUL
Muncitorl,

Eeoea cootra hmriilor ireOoeie abolita Tranl, Aldea trebue s5 piece dela interne
Cultura vitei de vie ocu- fngropa i, nu trebuesc co- cu atilt se restrnge pieta
Intelectuall, i Radu Negru - Brila
Marineseu dota primria
p un loc important in e- periti. i nu sufera de de desfaeere a vinurilor Femel, r-d at eonvinga llamea el duro
Conomia ruralli a Roma- man, nu deger, nu suint produse de marii viticul- Bdtran Ioana Branda din or 7 pionera Ioana Bread& e bmtr-
Tined, muna Radu Negra judetul Oral- n. Pe longa asta rimami e bo S LLttru rlibrmreg
nier. In 1938 existau in atacati de filoxer. tori. De aceia se cere str- la are trai feciori: Enache, Ma- cd. Singurul el sp j
tara noastre 365.429 hecta- Tatuali n'au nevoie de pirea productorilor di- Cititl act LLnPTATORULre rin ti Neculai Teti trai sont sub mii 2 feriori. cari nu sunt cast'- fe wi frante .sanatiueneroair pe fgg
re de vii. Productia de vin atta timp si de atatea mij- recti. Prin strpirea for e. Enache este caporal in re- torili. de r-iOti. Ministro! de interne
fn acel an a fost 9.656.000 loace pentru ingrijirea lor, marii viticultori si -ar pu- gimentul 3 antiaeriana, Marin Cind feciorii i -au fest luanAn- sa convinga lomea cd tea lea ley
hectolitli, adic 264 deca- a pentru ingrijirea vitei tea lrgi pinta de desface- organ al Comitetutui aste in regimentul 34 infanterie acosa si trimiai la razboiu de due la buna metodd pentty incuraja
tonaca, Rana Branda s'a
litrii la hectar. Nu exist altoite. De aceia ei plan - re. Ar putea s -si vnd 7udejean al P. C. R. siBona] Nicolai fe compania I -a beta-
II drumuri din regimental primar Marinescu ai i-a cerot ostatilor eari agi dao vista peo
date statistice din care s'ar teaz productori directi. produsele cu preturi mai s'o jute. Ramdsese singurd fard tara este arria de a le Ida, ros
putea vedea desvoltarea Este adevt'rat c din punct mari. Legale contra hibri- vici un sprijin 5i ave dreptul mele, nevestele sa fie batjoco-
viticniturii dup 1938. de vedere calitativ stru- zitor au fost fcute pentru s fie ajutati. Asa crede lona rite de agenti lui Hitler, Via
Branda, Primarul, la fel ca Ai ed conving lomea ca ostasii voz
Deocamdat ins nici nu e gurii si vinul este nfe- a apt'ra interesele viticul-
nevoie de ele. rior celor de vite altoite. torilor mari, nu pentru a- ce Pentru Trani stapinii formez
sii, aves alte pared in a- lupia tu mai molt elan atuori
ceasta chestiune. El Stia cd ras- cdnd vor sta cd nu au rid w
In iegturti eu viticultu- Dar sunt de rea credinta rarea snttii poporu-
ra s'a ridicat o alt probte- acei cari sustin et' acestea Ial. Toste argumentele a- cortaitete steVii? boid, In care au font trimigi E- drept lar coprii le mor de inane
nacho si Merin Branda, este un Ioana Brazd cu feciorii e fl
ma care framnta o bunt' sunt duntoare snttii. duse contra productorilor Ministrul de interne urea sd marin tau noma( porch ti fiole rsboi de jai ti cotrupire. Ros- ti nora ee sunt de alta parere
opus
parte a tartinimii din Ro- $i mamliga e mai proast direcfii sent menite s ca- continue politico de jaf si tul lui era ed jefuiascd pi nu ad eu total
celo. ad-rani, cdutend sd -si pro - ajote. De aceia rogmintea Ion- Hodoroabd pi Marril lui Aldea,
mania. Este problema pro- dect pinea. Doce nu se mufleze realitatea. Tost sanate a trddtorului Antonescu. tejeze colaboratorii din timpul nei Brazd i s'a prut primara- Branda nu e singurd. Ca ea Ioana
asa-

si ga
iluctorilor directi, a hi- cere strpirea porumbu- Campania a fost de rea cre- El a cdutat sd strecoare in o- regimului Antonescu. lui Marinescu o tndrasneala ne- ea sunt toate femeile rrec*jte
brizilor. Inca din 1932, in lui dint sou din ignorant. pinin publica un comunicai Pro- Astfel au luat porcii i vitele maipomenita, o curati obrasnirie. din orase si de le seste. Nid ye-
vocator,
timpul guvernului natio- Nu se cere deoarece cul- Legea contra hibrizilor armstet pi janda nilor ad grin care dddea ordin
nal- ttiranist, Virgil Mad- tivarea porumbului nu lo- este o lege antifrneasca. stese pi st traga t dranii re stantin
la
-
urmdtoni semen sdraei: Con- A insui'tat -o, a Injurat -o si a rioni el nu suet singurl. Ca ei
Cobol, Elena B. Petro, dat-o atara.
Radu Marin, Ion Stanciu, Dobrin
cu ei sunt tova ostaali. tosi muo-
tali tdranii. Poputtd', el
gearu a venit Cu o lege prin veste in interesele mosieri- Ea trebue abolit neintr- vor ad tnldture dela conduce - Mandache. Premilitarii aunt pugf casatorit. Nici socia aeestoa n'a ilcitorii,
Cel de al treiln fecior Nirolaie
formeeza sa nu Hodoroabj eu
care se prevedea distruge- lor. Cuitivarea produc o- ziat. Ville de hibrizi tre- ea comunei pe legionari pi trd- a muni pe ogoarele tor, Groin primi[ nimio. Araste lucruri s'au Marinescu. Tara a ]or este al nu
rea viilor de productori rilor directi loveste in in- bue s rmie, impozitele ddtort- Sd -i lege, sd -i trimitd la Gh. Vasile, a fort amendat, petrecut In timpul lui Antones- a lui Aldea.
directi. Din multe motive teresele marilor viticultori. speciale trebuesc desfiin- cortile marziale, sd -i tmpeate. cu 20.000 lei de cdtre invdtdto- cu Attorci era frac sai se in- primar Marinescu e pe
Ministrul de interne sabo-
legea n'a putut fi aplicat. Cu et tranii au mai mutt tate. Titran nu trebuie s teazd aplicaren cintita a armis- lor pi rul Dragan, prietenul hitteripti- tmpl'e asa. Ere doar ur1 rasboi rol ministnrld de interne.
In 1939 guvernul Cline- vin propria pentru consum, le mai plteaseii. complicefe notarului la de jaf pi rotropire. in.' a lucrat si lucreazd Impo.
Ei
titieluL Tdrnnii vor continuares hol fiindcd no s'a d..
rezboiului just si refacerea gos- Chita Barbu, Ion Rawson ei =iAni
scu a reluat initiativa lui rdsboid nu mai e de jet toiva poporolui, Iso bate Joe de
Madgearu stabilind si un poddriilor lo,, Aldea le old in Victor Damian, Intro pldngere cotropire. Rosboid de sci se femeile, mamele si copiai atee
duce pontru desrobirea Ardealu- silor. El ajota, Brin areasta,
termen de vre-o 3 ani in cale, la pdnd. comund, ne semnaleazd m
faptul Id, contra fascismului, este ue dutmanii de moarte ai poporu-
cursul crora trebuiau sit Mai seni trdtori cari stan cd lane strdnsd sub regime!
fie distruse toate ville de Tran si aWeg conductorii pi ozi in Posto de fronte. Antonescu, se gdsegte ei astdzi
osboi drept. Luptatorii de Ile lui costra. De aceia tranii din
front trebuesc sprijidti. Fama- Radu Negro -Brilla nu -1 mai poi
mPde cine vor s i funge sdra- ascunsd de notar pi cer eel li se
hibrizi. Nici acesta ns Bile loe. rmase lana sprijin tre- taba in fronte comuni loe.,
n'a ajuns st' -si apliee le- Adunarea clin Gloduri judet;ul Bacaiu i din conducerea comunelor? dea roadele muneii for tnupoi,
Tdrnnii din Reviga -Veche Ialo- Constantin L. D. Stoian a Im- hueso ajutate. Or Ioana Brazd tot epa cum poporo] nu no,
gea. Sarcina distrugerii lor In due de 8 Octombrie 1944 M. mita vor sd -L inldture pe prima - 5i scum, ca si atunri, e tot tdr}i poste taba in fronte rrinlsb.
organize ajutorerea stenilor is- rol Mitreinescu fi pe notar. prumutat 10.000 lei dela invdtd- colui Nora, nevarle lui Ni- rrlui de interne pe generale]
a Post preivatii apoi de gu- teuii dia coma. Gloduri d u ado- oro eL torul C. Mdngdzd In 1939. I -a colai Btazde, ]a fea. De ce ? mosier hitlerist Aldea.
vernul lui Antonescu. $i net pentru a se Deeps de novelle S'a holrit telitersrea din Aceptia aunt sustindtorii tnfo- dot Fiindca 1n frante tumvnei Amandoi trebue sa prece. Ma.
acesta si -a terminat ins forIn isurn.
imprejurrile de mtAzi. ministretie s termer femclfomri- cati ai regimului de [radere al rul iatunci o chitantd. Invdtdto-
cariera inainte de a fi reu- sateen
e
sbeterilor care au avut
ateefi u gash e este neapi-
lor n ostili ca eolaborat cu luiAu
Antonesma.
strana lana,
-a
pogoane
sechestrat
dew
din 1940, trei
maint, Constantin
Radu Negra din primal Braila dnescu de la prao-ana Radu
e tot Marinescu primar. $i un Negra, Aldea de la
hillerfetii li -ti bateau jot de pops - pieles, grduf, au Stoian a v t rilele actea se -ti jefuitor nu poste tntelege ca de interne. Isgonirea lo mimstend
sit st' strpeasc ville de ratA ne eo aleaga n comitet e(ie. furat gi nu facet averi. rile tau schimbat. Deo- este e
productori directi. Legea meeerdin amena croatiti, care 9sconff di de000rvipiOj sa alma 51 Multi camera din eat au foet are pdmdntul, dar tnvdtdtorul
edmdtar i -a ardtnt revolverul. deia el' batel jo- conditi premergdtoare aeoaea-
pe de toate chestu'unile ea ratmunei 'u pe Lunette- trimipi la cortile marciale, la trua
toiusi exist. Proprietarii vietel obttogti. In comfte Post earn Acestea aunt faptete oameni- de Ioana Branda mama lui Eraa- tea duce cu sueca
sont supusi la impozite steal ermatorii farm.: Gh. Sen - lenienile de fendertai, ande eran
S'a mai hotarit orgmixerea unsi bdtuti fard mild. Femeilor, ai cd- Ior din vremen trddr de lard. che, Marin pi Nimlai Branda, lupia de desrobire a Ardealulul
drea, C. Pietraru, I. Uagureanu, M.
gicle si obligati st' -si scoo- Doren, C. nagurean, Gb. Mon - cooperative pentue dafacerea pro- or barbati sent mobilizntl, nu Pe areptia tdranii ti gonese ape cum Coti primaria lui Anto- sl de mmicire a fascismdui
t ville. temo, V. Sinter, Maria Crete (va- duselor (artaeti ei a pproviz;omarea le dddea ajutoareie euvenite. In din fruntea satelor loi. nescu continua sd -pi batel loe de
lem lor le re gaspo- felul atesta se pldng: Maria Sil- Alden se epane. Tdronadept!. toate mamele, nevestele si copiii
De ce oare t Ce i -a ft' - Maya de rchoi) si loa RolAs. didei loe. unai regim ens
4 cer
luptAtorilor de pe front, cari tpi
eat pe Madgearu, Cillines- Comltetul ales tel is sardine ei In sfOeeit obligati+ ea veatru, Rode afarin, Gh. Rado, versa ange)e pentru desrobirea TRIBt7NAIAn, n.rov
duce pima is misfit lupta pentru 'n facet cu cei 400.000 leone Dobrin, Dumitra Badea oplicarea t democratic.
cu si Antonescu st' ridice
aceast problem si st' st-
ofripluirea punctdui din Proectul
de Platform propos de Proutel
Ii
Tel cari erau in rasa comimei
mental acuti rii priidel.
in Mandache.
Armatele care luptd pentru e
Aldea provoacd. Ardeal'uld.
$i genemlul Aldea, care mai
Anobio i- a a

ruie a prodnetorii directi Unie Muncitornc. privitor la ex-


m Afuneitorif ti Omni/ R vor tri -
notarial pacesetter din Gloduri, liberares Ardealului au nevo sai mite pe urmele trdddtorulni An-
este Inca ministru de interne, 9t EXTRAS
proprier.. mogiilor dole 50 hec- apara, El socotepte ca taran si
st' fie strpiti f tare Ma sus c g- dovedesc ci ei hotiririle (irmiior fie aprovizionate. Noterul pl fe l- tonescu tarencele, printre rari pi neves- Nei 25.919 dm 7 Oclaraaie 1944
din judo(ele din Muntenia, Olte- D-na Victoria Name din Bemuse
Oficial toti acestia, im- rainier far ASpam tpsi cu pmant nia 5i Dobrogea ca
potin. Comitctul se segajoaza ea c ocupa ne tele pi mamele ostasilor, n'au cu petitla Rim. sub No. 19.557 din
preunti Cu sindicatele agri- legte de noarte for ci ti de marts dteptuf ed goneased pe eretti 8 Octombrie 1944. a Mixedes eon..
pentru ea in primul rand fie (aril lntregi. Autorita(ile dimaiate, ori din frante comunelo r. de divan contra so(ulvi eau Gheer-
cole si cu sprijinul unor improprletariti
specialisti, cum este de de izbsl.
e ci Dari lupta pe ompuse
front, Wiz!, orrmii ti v-tduvele fagli de met bine gonfi ineristi on
de jumitate
d profesorul I. C. Teodo- Comitetultttfst la spot serina si de - An pirisit toter preccupaur
rescu, sustineau si sustin colaborese W de plebe lot. Tarenil
C OW aleg coududiorll El
ro
E1 soteste cd tdranii n'au drep-
tul sai -si aleag conducatodi.
eocotepte cd dreptd
umt primari, ti au noma[ el ti
de e co
ghe Nasa din Bucuretti, str. Palma
No. 4, pentru motive determinate de

Din earatone
!tat un cmi
Pte Elmo, de 5 era. Act do-
glorfoa a Armati dneureot tara el. SI s'en demur-
inca Ct' strpirea lor este Regie pria enjarea corverilor cot mai bine deceit atunci cand a MOTIUNIE alugile dusmantlor poporului de nu exista.
Term. to Cabinet In 21 (s- '-mbrle
cari ea tata fard niolo partiaire
in interesul poporului ro- pentru frumtee oemonelor pe je- Ceta)eall din O.vtrov 4ttrunitl 18; Imputernicim Comitetd Co- telai Inspectorului Hodomaba. 1944.
man. testa lumes-
Comitetol va eves grill at arm-
!iun f

nterii lui Antoneecu- notarial.


for aunt o cheaasie ca
Ln noua de e Octombrie, au hotdrit rancor sa rezolve toste problemele Aldea te agenlii lui Antonescu Greene. Nareelfeabn.
se vor des - urmatearele: e se vor v] In sat, cari ani sunt slugile atri tncear- Dosar No. 2630044.
Se spune cil strugurii si /area mosfiler si se fact( Is un pre( a 8i pe viitor. In orice c. et 1) Sprijinirea lnptei pentru e!- S'a alea urmateul Coanitet SA-
mai eu seam vinul de pro- pe care -1 ver fixa ( arara. Va - nu mai oe de cad a berarea ArdeWdd cotropit de hi- tesc:
ductori directi este du- gmize
torilor. Pe de alti parte se
deasemeni iras antzile de fogit din fate Arenotel Rosii el de tleristf S matif mosteri maghiari.
[Damn, rare sun tin
ntor stintfii consuma - lips de vite. ln ace stintarziere din RRr'r
scup se ve
poperului. Chia dace er voi
a
nu tedium sa se mai intample.
2) Imediate lydaturare si ar [ere
pretervlui Pondre, e primeruld
1) Constantin Mfhaileacq baroe-
2) Poise Haralarnbie, barcagiu
MOARTEA EROICA
sustine Cil pria cultivarea
Grigoriu, a gardienilor publics fas- giu.
cisti ii a tuturor funclfonarilor hi- Ion Ghica muruitor.
A PANDURULUI Site TURtURiCA
lor se sustrage o insemna-
t suprafat agricol care
ar putea fi cultivata ea ce-
Ministrul de interne tleristi legionan care au avut o a-
titudine eburtva sri asupritoare fat* blic.
de popdatia sateascA.
3) Sprijdm lupte1 pentru cipn-
4) Manole Conte, funclionar pu-
5) Florea Constantin, mena..
Al Pascale Sande plagar.
din Divizia Tudor VIadim ;rescu"
De 2 ore uria cerol fi finbe in- tale curajos
furfat pamdntul sub explozia puter- tate dintre namile. drnmul colei maifnoin-
reale. Altii demonstreaz
productorii directi
turbui ordinea garea definitiv*
Railer oetitenepti de
a lbert*tii pl dreg-
orm 7) Ce lantin Dumitru,
8) Vastle Bans. plagar.
crofter. nice e proectilelor. De doud ore in- dens exploadeaz lang'
nnintdm rnereu sub focal concern Pentru e cline
O grenadd, a
tan,
c Ceram lucres de *suri ur-=- 9) Dumitru Patine, ]acensa. trat el in 'colui, care sa inner- oprefte, huruie moss de per o
compromit faima viticul- Conductorii satelor sont arestaji de Aldea gente Impotrive mturor speculan- 10) Nis.ae N. Bann, plagar. punte sd reziste. tnfundat pi spa!
turit romnesti. tiler, ramoite ale clice( facets. le- 11) Ghrorghe Mihailidis mane- Pandurif ipl croisse
pernotto iar.
Dupa amenintdrile dela Cre- fumt islazut, din aragoste ti ju- gionare, ce au (fuit trbrdonea. drum eu ho- Dior
S'ar prea c tosi dusma- sedia a urmat provocarea dela poaie de vii. 5) Cerem unirea mturor Roma-
tor. Mare din satin llleni dutmanul e $i iatd u trebuie ed mai inafntezei
om Ji tane fati to laid.
12) Alexandra Croitoro, plugar. din vim and Dintr e0 Salt Slt, Tartan care Po
nii productorilor directi Colentina. Epuind in Ilfov, mi- Nomai cd taranti din Stdnepti niter fr deosebire de credinta pi
situalie social* In Frontul National 13) Marin Ghimperea, pingar. debandadd, ln 5-600 smetris ed- tane pf amoraeazd
tnfrigntnt: e ul-
nu sunt preocupali docili nistrul
[ione
de
in
interne
Ddmbovita.
pi -a extins
Prfmaiul
ac- au set.,
tisesseasc
t de aceastei aragoste Democratic.
d'in partes lui Pdl-
14) Petro Nana, plagar.
15) Dime Conetandache, plugar.
repte risenua llfenif. Gheorghe tima grensd3 pi rental
for mai departe, trebue r
de interesele lui, un membru at comitetului sri- tineanu,
6) Ceram consaitdrea Imedfat a 16) Constantin Colocara, viucd- tre, Oltul eclipepte
cam la un kilome- PIn I
mila, de snatatea ani, de pi tese din comuna Stdnepti -Dam-
Comitetdui sates pentru apararea
Ca sri nu f i b dnTr doe ptde rtia - drepturilor taranimii, asuprite pen* tor.
pe sub edlcii.
Innfntdm... Inaintdm meren. Cu
explpnl put.
aprifmt. Dar,
omul e
rdnft de
Dar,
alimentare lui, de faima bota au finse creatati. Pentru rz ire maiorul u la 23 August de regimd tradatoro- 17)
18)
Ncolaie
Petro
Dacia,
Stoica,
pescar.
muncitor.
n scrdpnet de furie neputincionsd, conati, ala opri[ gi [neat WI/end
tt'rii noastre peste hotare. aceastd ispravd a venit la Stdnepti mai pv-a pura si la Milfrliu fatal lui Antonescu. foerictf; trimet la contraatac tancu- Mere est, fldcri tnvolburate.
7) Cereal aplioorea Plattormei 19) loan Caracas, viticultor. rile. 7t -le 7 namile de fier s f nbdrbdtati de ezemplui e man -
Realitatea este alta. Din un maio, dela Legione de jan- eddposrflor addpostit pi
de comund., care a
rnirejinut pe nemo. proposa de Frontal Unit Muncito- 20) D -na Amino, casnicA.
streeoar dupe rliuuri, dentului, caperolii Stan pi Pandas
365.429 hectare de vii cte darmi Tdrgoviste cu o ,sapind ti Jandarmii mai Pause deasemeni resc ti formares und govern al 21) Gh. Mantean, avocet. pentru
multe mitraliere. Armale S'a mai ales un eomitet al Api- scam de foc 1 artileriei noastre ti cind;azd pf eI edle u [,ref
erau in 1938, eran 218.721 oaapii, cari sont necesari mi pe, L Fulgulesee, iegionar, fina[ Fronteui National Democratic. pdtrund in dispozitivel infanteriei, In lumi Bernina turbare e emurgului,
hectare productori directi, 8) Cerem a izlazd comanl ta- rarii Patriotic 5i glare. tragdnd intent cs tunurile pi m-
26.118 hectare vita front, sont fulasiti de mota- primar In
in timput lui Antonescu. preunA ru balta s* fie date sAtemi- Satele din Dobrogea pornesc pe
time ce in Stnesti jan - Ior fare niriun prat, eta cum vor drumul pe care au pornit atole din le trelieerte. Tunurile de 45 pi pupti- innamiculul de a stvili evdntut
tt indi?e- pe Cul Aldea pentru pza olia dormii aresteazd A. T. trap el ele cu sate pandurfior.
nt' gi 120.590 hectare vltt' lui paltineanu impotriva frani- pe co- hotiri satenli. ratul (Aril. In edundri obstetti ist ti 2noastre tmcnri se opreso. Anele 2 se Ada a rotei sai lupa S1t. Tartu
altotta. Viile de produca- for din Staresti. Mopierul Patti- mitetuiui (drdnesc, ducduc cu Jorta 9) Cerem ca edle heat dela Bu1- tormdeaz r vendicrlle. Tot la a- indreaptd catre Iiziera tied, rande premere[ to pf-
pe tarant 1a mana pe mosto lui gari sa se la din mana color Inst*- ceste adunari loi leg pt conduca- 3 ttdttrund mat add. Onmauled, lar vizie p; careoffler
tori diresti si de vita indi- sceau folosepte gradul ado de Pdltineanu pi pause pe mopieri riti care le-au lust prie jai si e* se toria. Intruniree dela Ostrow ca pi ul ostru, stinpherind diepoziti- devnrat Penchi'',r nfaPta Prin
ardtnt
lui de a"
dona ds
gent' sont vii trnesti. general pentru a teroriza pe t- fi fascisti, gzful de Post din Co- dea satemlor, tormandu -se coope- hotrlrea intrunirile din read toril dovedesc Inaintarea. nerederea ac data.
Cele altoite apartin mari- rani- Mopierul Aldea folaseste lace inarmened pe legionari nz rative. poporulu de a -el loa din $Zvdcnind din pant, Sut. Turturicd
10) Ceram Ocoldui Silvio sA des restul tarsi dovcdese hotariree po- Lt. George le._
lor viticultori, marilor pro - gradui sae de general $i calaza- armale pe cari le -au dont din leinne pentru siteni cu un pre( porului de mai coarta In mii-
prietari. De ce i' tea de ministru Pentru a [ricolte comma.
P armata sri -1 apere pe Pdltineanu foame redus, oar cradle saur u- le sale. Orice om cu judecata no
lata cum apdret generalul AL- 'le uscate si lemnele uscate s* or poste sit nu veda ca popurul roman
Viticultura pentru ta- pi sa asupreascd pe Oran'. Corb dea Iibertatile si drepturile pe 1l0 reae sA se lase manevrat,
Fascistii
Zinn de 12 Octombre 1949 trebuie
d'n Teleorman
rani nu este indeletnicirea la corti nu -si scoate ochii. Aga eart poporol le -a cucerit la 23 Cerem ca prastatia si se foci ivrlatt sf aventurierii so fie In laden Teleorman
o zi de l'drsa
eat Petipa, Annota sovieaed pi-e
de cpetenie. Ei planteaz send un echi proverb al popo- August. Iato cum intetege Aldea si de roi ovuli, politici.
pant rom fAcAn- ga mai cu Aceasta trebue sA fn(elea- deoeaba eingelr $ l ee cadet, eel
mama( de roi llpsill. s eme oamenii Ii pedl- sdrbatoere. Prin eeoiemul g sor,,fi, fk astlel ultras,
o bucat de piimnt cu vie, tatui nostro. Aldea g1 Pdlti- sri aptice eonditiile armistitiului. du-se 12) Ceram co sa se la vite oentru ar,. politice democratice.
e Nu
ciel Armate( Rolls, Child, rognais
ll prnhltlergtit
al de ucett; Peed
pentru a avec st struguri si eanu stint mopferl. Cum sri Jeta cum etologo Aldea sd ma- Ardealului, a foal oliberat, Armota ro-
unit mpotriva celui- bflfzeze tonte tortele poPorului Armata Rosie numal dela cet insti- politic aorta rare nu reprezinta in- mana a "otat toads la insult OratW, care nebula ,d fie In sat
vinul necesar consumami meargd Irait? riti,
pentru rezboiul de liberare a Comitetele Sateiti.iar rechizi(iile sa se foci prie teresele ai nu exprima nAeointele a Rolle
poporului. Cine no opone acestor aNe eald , ce. vktorin a eau,
ea Ar. bane, e Tannt eteaonrne edtos0 ore
proprio. Ei n'au timp st' se Pentru Aldea membrii tomi- Ardealului si de nimicire a Ger - 13) Ceram ca Prim *rie sa is mA- nazuinte Inceteaz de a mai fi un lratftIn nstr vvasnstl de sc d cu tiv -.
i afa d [n mod demon
m politic. Raman u mn le s mai tarz/u In toc ed s
ocupe in mod special de tetelor tdrdnegti stint viste azur- +nanfei hitleriete. nrnplu a- un {t in PBrate puvIXnd pe
deNUl Fe- bore. p eteasel-lie soviet{, air gel
vie. N'au alci mijloacele potori. Pentru P'Itineanu areptia Pria at,tudinea s n, g eneralul nice dole nale de onn pen- Ventunier aelce O,
Aldea se manifesta a un dut_ tru a putea vent api in romuna. poporului.
politic, tau un dutman al leamnut. +Crea pI steetemle ramer.,
necesare. Vila attoit tre - stint nfpte et trebnici, De aceea man de monrte al poporutui ro 14) Ceram desfiintareo actualutui
Numai 155015t. din Teton/non nhu In fair neste instable n
rut std fie edrbdtoare si nici li -au a- In la ta restut au =fae.
bue siropit, ngropat, membru comitetului dm Stnesti man ri at Nat;nnitor unite ti ea Sindicat Vinent organ pus In rdtat Pe fold, Orosu Turn IlonaL cer.
de botalanta
eoperit. Altfel snfer de anu osi area
Toste aCCStee
ad
s t= fi dranfi au sub
Pe
mont, degera, este atacat tuf Pdttineauu Paufnennumaepaa ,nuipie
Aldea
entalttrial
Superne
tmpinge
pm
lnanx;ner
tara la
in
desbi-
slujba marilor viticultori, 5f Baffin-
terra until sindicat in care midi
proprietari vitfooli sa lupte si sa -5i Teti Sorsi cori au licul
Irfltiinare Mdpurele trebuie d fie pavera[
dmp maree noastre attife. Cuse.
ea eovtealce, alamn de drapemnI ta- cu
anche[ prnbnu'd pan
Cru a se stabili reepunderae.
Deoearndata etripam nu tarie: API'
tfasc-Iptu dn admmierrnlla Tdearv
de filoxeri. tine cd rimeni nu -i iubeste Pa nere Aldea turbata ordinea In- desemneze conducitoril grin ale eOtorie la spitalul Z. L 909muera obI- rim tsnoastre, Gen0W lei
(Palatal ma r
I nvaliizilor) mat convocali In peeped von toad altntafel. An dal ordin e. Ife
a
ver limp si mijloace. pe Carena din Stdnepti mai molt a tern. Pentrusalvare ta , AL geri libere ti democratice. arbort u l drapelut rmndn Tralaaee /ratio de arme eOe1 a-ra-
cari tranii nu le au. Pro--I el. Din dragoste ti pone ed man- dea trebue [nlturet. Locu1 lui la 15) Ceram Comitetulul Atom - for tone le edone,a generale
s* torteze autorittile comunale roc to la .lehande' Dominica 15 0e- toe mraonl n'a /wt eras no aloi des-
en mendt

dnCittorii directe nu tre ceasc gosse


mogia fdrd plate, dia dra- este alturi de criminalii de rdz-
bate, din aragoste te -a bot pentru a des*vArst lucrrle uzinei Umbriam1904 orale 12 e. m mend a li
se tace comuni ari Rene Asa a
trry
Treiesed Armata Reste et{berafo"rl
Truand Armai
buese stropiti, nu trebuesc
Peet' u t Adm{vlavnolln din Te- pene liberader romand IePtdlaate
kends.
www.dacoromanica.ro Conneaut
pedante.
ut d lleeste io* leotman, Apo a vies Preleetun. Ata
mot. Nacyheorf
,cI5Oot.I944 SCANTEIA

Scrisoare ullui soldai Adunarea pentru a pune


Uniunui Patruo(ilor
baza
IFOHAPUI F&iii Jezerlori
t cd,.d
lAffla In como'a Ches er iugelui
dpd -
Comitetului
Tarnau8 fflic
PATEJoT1LoR
s] fie primti In armata imediat tanes
lo.&sbot.sl la pare Aadaneoenl e araaoad brInes, et .spam.ees
40
durn' '
C 8? Ab ffr. c odo,rn $4 bet.
o,j. - To I C TL Dfl
asctnde In dosul Sau a alatt ad neva,t4- a JUgIt nut e .thzar.s a oenunel O..sJ. u- N&001U fican loan Paperi laso a
v otoj.
Dmth1C II OOtombrl..
a rn preana auugati.
i
Implas pnpacut namEn era att aedec0000ll.
a 1,ima a ta ca feaio,'u 'aOtauut, tU.. uata- Mid. ?.a 1aiu1 1aiafl- h4 Laaaa NLao1 Zhi.. baa corn- etabata taeotrepl. Na era orn cbs- Unti don aee5tt onoratI anU
ta
baia ai pnporoalul et al jrfooitntt- peeae total medial lupIa manIdaOOtaItdJI1n
aC lu i tmpotrviva hitle- hala se eeacdtun mu t T flal. Pmuls ne baa arS3nzcli fluaS Dmnmla lo Octambfl. t C O!lt
cherna Ua!unU Patho%IIOT. AU tOM pcezea5 la diaL Oit kC la a Caaealatagca- lar ai enta'opitaeitar. Papaaal a eaapectve penino z
V
,.jtilor P 1 P t addpostiai-i Cd I n
,,olteul Acdealulul. A. atep- ct a
o t
aemct,aat 30
trat
hectaa,a
nIel
4.
o r. ca I

4ecld, Primal ma'tat a aaut p,elm N .


too at c-ca em'ma a'rcua- funi don ea tatjs.
I faanitaotulai. S'ca gduit Izad en-
a mac. athath pataaca mandanti maci i-ga tO'ltttOl in f afa
pa
In cade' un an lntreg. SolIta- auaactl ut ecape dt a,nmt, i,n 1an amaaa. do1agat l'a- Dek oteuleru . ucarnwix PATRIOTILOR De earls maiJi taldait n'sa CariAnt Marfoale tira tne
tat le a conductonlor de cnd a v6ziat cd I te e thcSlnc cace a facut o e,qcmere a- * ioeedat. D elect 'a m-lotit ea drama- salistoti t et camena
cgt' tatca l aetna de af tl maitt parate la biraul de molt- ::tgaomailUam dae tat. Dtntre pitaantset avete' arO pa
na Sau me
Eeonora onescv PATRIOTILOR
tal1 en- leant eaaatra ttevttoaatet INviata prpaeatnt. Statt dmrinet mat
de
' dee frIme ut paataa eaeeare al Regmentuluj a (ntrat imtul de Placaaraea a C. C. al P. C. X. l
pacte. Cpi dia dotagasooentell da
l b h*tleniti ldadnd ,junciorea' a catee feratt, anda ralattada-e.a tu .teectal aaupra pl.e5- S cdtrca eUe a edad a a: ,,!L'adna Vlaoltmirexpa". Pr rl An-
aci,etii tI tnneoea tone l-n paint pepot. Na pedeaPnt aba 5t ruai aPolo.
T fl
a aab tdpdn g
lebaCh, fraie Ida tIe peste
t lineat eu p t bn
Cnd ren generabi ta inepecie a calor 25 da
de ca L an da Denaaa 15 Oenaabci
Cuert
'''
a. a. UtSa Ol a-8. la lOmlal Sena- tat la fel cate aitaalia decretan- deDe ne, Cme are ateceo ea
gmat, usc tu a, plecas nu te late-cabS de gospodria ta sta aaenitatsa aleteeS anal aba pci- manchon cart lucran 14 ore pa st lei pcLan dIn B-dw gee e-
ThOSU CansSa balad nrlatal ., naatt entaerte
toi.
i au lar. Aeegtta ne intareeau amad, beodez de
mio
fa
oameno ad mt se poat
coslaetle aa'tttziei rads
,aa de rsrit, CO -baal t, de familia umitttd batja- mae de cate. 5051 lAcenll dia aaenml. ca an enlartn de tnfometae. $ area cand.
,,5an P granila Lesa PO . cOrit, ci te 'at bd..ea-tI place ,n et ti. devalaS envoilas IgteggIl ca. tIenS bet,'o ,narddele da nedescrtn
Ai t t I penIno den-abarre Aedea-
. bisada-te
namens. Tlxeall Auguctl.n Sta.i 'Joe- Satt cet 54n5?EtUl sadat alette? fata CO1OtrMtils. au ata
,.andtnt2 175V 3
loot mpasctti.Mn1t eetodumnett. J
UNIUTSZA PATRIOTILOR din
gustes Sovtetece, spun n- endncarea, edad abta e5s ma, Vins br,. despee sgcrochectlla l nec-ec- anftlent cd antRag p,im luptd pacte auburbang $srbas, yodS Pcogreaul, nan aatarttlgilr mie
rl va miflCiuni de atalare. vorba in gurd de fidmdnd ce efti' $ nbpne o vlafg etat bund c'a oceani- chnrna prletendl, t&tnnII, descebe i
dai aunai
nat a inceput nennroct Te-au tntrebat dent i s'a dat ore-
titUdian lastet a&,as,latrnSU
Cnntralarea g! recatean. buge- eat l a faflnat un corniCeS de abel_ tinani ta mase. fllcecet;en- Malfo don nattpd lttaeatrebone
Neasta at7tta ad are odatd dolda, tau rd plotnnieru! dtODtnc'dtndt.Ett5nd55. evanIaeancfcic
,e't:
orni, ad tflgfldSLl de capes, tar major te 1scalece
l
pelma-ea lice. PrOsl Aurei aanaana mro pee. nnd reduce?ea acatar de lucia data dial cistumsalptiei din Smln Glue-
de
:: a'
I
: meate de pedeapnt. peNdrais la atotttt, fAcS a ft t54
La 23 Atagtant tuft arel enti ana "lidi tu faJa CarPien MaOtak.
necid cc ura Cual dutmanul acidez ta tutunului? tiau cd ei 51 dama ludeoltil a lus SaaleS, antat '4 la 5 st ,ndrirea salarIar eu 50 la gIuliO tao.
to p, ,,aioluia aoerea 0g 00151 id n'iode portia ta de leGan tat 5ie ? cure a teeorloat comuna pria pccdia- acId, mOrire care nu eatdefacs edo ne * vraI ad tapie anatra Untani-t Sa- Dentetroent detagsmeniele de ps-
0ga'fl
de al ta , de rouflco ta
lote' 0ssczne le ro
crutch AntOOed1), care e
.g
dat
Cdt ne-am bucurat edad s'a ga
, ca .rdzba,ulue trnn-tnva calad. pautas ..
bitlecdst, dar $ In mad n- departe accolte lar ta Tapers ca augam p. uutaiectvaui llsrl pen-
acaatelea
_ fluseel Snvietaee I AaMza luptm execataa pant e. gIn-tea dele
diterlteloe
amt.naod
eenmpetea de 055021. fesioniptl aces tucctianari dom!cnia5
Threclun n-est,,l atelier urea ad in peca cl- il-a a loa pacte la con-
ti- jsfniapes soul departe tbnetetol mua- sftal,n- prloteneaacl ce se va tine
vielle. cte tant amneettatt. Peintre dez,v4 trabone deoftialate, Dar
ocetia eeaa 0 dcoeetneti din tim- eepede, fOrI iliria irgbttare-
pat etebatolui de jaf 5t eotenptt'e. Ortmv tatesirrv iaavatae4, ta
Jtovart5nl Mistirdra pttclpeanu a moot abivettv, em aiuta Pltltttt
solctatUl ed ftc laces In ba- lmpotrpea lue Hitter. A1a clam am ran: bnL eau auenente. PceatS AO- cit acaso s na n apeabaS alte cdrefl Damlolc 15 Ootasnbnle cet,, ora 10
zeStaI atanei ad et n'all feat vieta- Geemnnia teso lIttler, canica po-
.
dot ,n-uncut io rzbaiul Ger- etat la nceput. Aelsi au edn-it reo srteaeco cere PeOlaPSlrea notan- dIn eeooteo ca o pida arelen de a. a. n. la aedhil cien. dia ale Nema
al
A te mut PeuGot NodI I enerel adlbat I t ddtt m-salut
t On-05. Sob O555aasnenteei me $ Tenga N 10 vafl, mi amnistia arenata ml On- pamlut rmalr-.
da dOp i", pdod al a,uns la Antooescu nopa trovan ousted. nioaatla salifiai Tap cal penentl cad /abeled alee in ,oad democratic. Ta I suo tlaan i oeeti
a Aimea te-a prises a/macva Papareal dio mijloceat cdreaia da acm-d ca peopuaemsa pmlethncdai Crede once Omento unen aleliemolui UCIUNI! PATRIOTILOR.
tneipllei
e
.. i te-a tatars n_ te-ai Hdicnt a rdstnrnat re Ornat Win-la, Camnamu In ,soasnentoi de ELEONORA IONESCO ma tinenc
ejem Is,
Arr'1etn- S E
t-al ad rOt mdtOOlO
aa,
r O I t
rut nu t
I
pA
I
da
d t pa
t ma
5ad naced orn hochamt grmiatitial eu vuuneltarl
u st. s a st aus tAnt daoacentcce pent ats 'a
peralto la lnptt hotde010 n-amn-
a seno lar lar
on

tar
i
a ootameeet jage,
,acte i a m r
is le aal
Noul regimal
d 0e eetroo ni da Ateo d 50a lernea lo Maujtiriii Ql nial Nr 135 dio 00 cdli En O,aciia de fairtnlbla'SaaI
t t' comIca lac
on aldi t
p Popass.l te mhiamd aalai ald me_hortlat datada ato-n- meto. Augosi 0944, S'a palliai da-incoes dein t It euil in to Ja a010.
Pe teal Moldead. Eroi triat li COO
er
,., Ce ear Opel leo5
decPtorlle tar casale soon li od0
nOon-i
ribsocoaiaocn lulid da aloi at apraozlr arul*,iiie dein Baa re- riada phna
llorO de .1 I rsboiui drevt de

leahe
or-ajat. Te .lbieerd dreomrtut In oeoiiata annitetalcoo mancitomom cani Nr. 1050, privlonet in anal maim ouoai ropa latini ogre lu art geta lOen-
dm
foamea. Ai ajtae ed, to eliberare na5lonatd * rie nOmi- peor-tu arSrodrdaia dceaptA ai thrntitd _- eadls-Aemhnlmienl don 10 OnIon-brie a. al ItintI ti maint-, mart ira,t in V:- pria, peoNa a-ti tare palol. sala dl
roarsal 055 rdde de mOre a banditnolui Hitter.
c Ea pan a pra000 pmblema accro- zalee Pt tina de 15 Oai,oarie toad pEor p,poiart ta mmuaait resole alti
sata
.
laIca Rancardai Ubero. A fn.t a0 ros
camitat da la C
ahOtaNtenhbabaeeaprImnoOoIal F'IJLIUCFIMI
II IU nass eeveadoms.ccl. n-aster macon-c. Soul etaim entrada arntlaarait mo- de 5m grame.
ditioiei fata de tetano: in arasa di3Oc Ponteo invdtoCi dia ttotr-aeetndttilu
buicea raina- alba, a caine cIcalaTa, indu,Orino, daviti aoinitite alL preveEn
se desohclor.zeaz
a
a C
I nInnoli 0pttsn5aj1. Occiarea noel ese- se va ncooa bast d PlSfeeL de ,

n ohitlnlae ti a xtltiaioj, an na faon eurlimena, dt Ornat ti tarent:Iroaritaiti


narrai Pt basa da nacIste. B enti aueiimonta,t penano
(ooi1uh1ea Otuflulill vo[ahif dPffl(fdt de aim nalui de rsbow ten: n root,: iON din mariait e maiabii na- cam ixoemol In oios.
mai venivo o mije. la Eeeeroa meen- 1 catit eaptimmra:t poulets iooat
ntlovuioj. de 300 grame de mt rie poma- Inni rad armate mund alele.
4Le

tastano =m:td
onsana
bararolul iaoue canaletos =tc-a?='
00m;'!
anhMs,e.
lOgta5a
daa1OOtOO
!U colicuan Ftae TIan pea-


I-a Iotcanieea din 8 000cocbris a. r. - Intl
m
aMerada-ns In iofcnrralin epIrota la
N tcOa1
ma 060 emma rIme albA. sao 0

nuIrai ebaol eauaeiaot:


t944
ObiEf, Sau dOE grabt de main:.
t iomatoit d arati e euciimaaiael pm
trio moitaiS anNOti.
del. au: In da-orni. ovol meen el laina tolti
CONSTAPL 12 Aee enel I p. anemiO I 5 io I I te da de '
oi
rd
m face ana tao- rt
11 diaeiaenta. al talade.tcdsate Eilarocna campocuo de tall arele men tel na
la 00000m. .. . FrenI Aural Bed' Reclami Pohtshnian dia SannmeCli aoamelj aaedlcotalol an penalI 0 A. tOr. remava mrtorr:p:ala:; in omnele 000dm
I

Scade' 1kdeaIriness parab ortodoa pmeed0nte, a_ faca mn-ascot cl I-an au eels pentane s. a F. 1g Manlfestatla a a anal : don pmoiarie de altee prrtectur:le de
I

las sOdb4 enastolaoee n Ora- nub az-icedelamer na acdnat tn Sarao . en-retar, Nomine Prtdan a esenetl Poatetroira et niet au face in-.
Ann-all Dmmoorati dia ouco-rmetedfnta. Vacie Hacdu amaca- parta cab alci o tonna die codeo crer- tocacinicl 05 Ontamb misar., la ate.
puOOi dt n-n-n- Odedar ti ooetodaiae dna- nr racine
CousIn-ta. adneoareo fand easovr
eatl de orn comioet de iniinthl.
rloia. la-aa 0000,1 odo ari purtlmIat calan Zah. culai d ancha tnvpe 4, dala oea 5-00 a. no. au ion
llbaeei en autaeonapi Intrunirea Aprril Patriotioe
din CraIov
In oren aegaoceatomcoa mUOrI pana- inn-mIami O

es;5 ojin-
cao
Ad00dite :aa: CHEMARE
ne teu_1OO=tIINdiPl can

; de alkor rad impcd.c toc ectiooac ma can- TanIa femelle din Wate m00011stelr
Apacacva Pateiatiol a Jdaut to formt mupeteode scion pairle ea-
,

dI ci d t bo-I d I aun ratIo


aeldaom d
Onede licnd
eotrrctu lo IO
CETA'ENT Ai S COTORULIJO CeIAenO e tel $1 mcomt cian dr Daosoiniol t Oat, a, o.. pe mOM 'o ate faril, eioogacale caro pat si
beIrat bart greuiaza n-ten-co toi carp a avorattr ApIlaren PaOc1001c Vt cheomol aambtta On Oct. 1044, oiNte ec,a rl lontcaooipe pablio In Cmgiova. dovl Raiooiloia pa -calez evfnoocol
peonteoeel peeamn$Orememcam Anobacotapmonpedoallonj da
000cc-i. Dmatt015OetaneiertesenOt5iaoo. ad.alnetraotavapssoamese.t, Pcrrdiootrte ndandcii a foal atas materials ai morale, pela aplico-ra
ca a aplc- anas vom fi dm011000 prablnooa ce d. Macmet Stehai. ainoecl a nemlsibti000i of printm'a
p. mangIati peansliat Alex. Cher- ?ramovsmsa n-libIdo1 da .alidto-l- a osorio toodeptraarea lsgtorra- nvitsI nr. 458, Pentea IOOINO.OI
maleo tn-ue 0000cltaatt.
ghal pe vovloioil IaetOtae penon ISle ti ajuIn- eaccpna In 0101mal pio- rilar Il a tutoran elvonerot&.ae tan-tole D, av. PapeSses n arAfat od ta reali demaou'atiaape.
damn-calico av. Ion Benatt pre- IndOI de avocat *
C .
dlv nparatrol de tInt honatr0001 to In- noir t E- amiatieen ccaioveoltor nt0mavotv MOOOIIOI-isIOaa a-aba. et albi on
claro 01 e. d-ail avocaS o Rada Orgcrloaeoa Oesel aniatexta iue*co treprindeoi. bOte' Meonbcli noopecatcveO de nieinie vIe ctmaodera de tn-once oclminoalg N'rei da niait antsaame lar Jdcdtai
Roten! h Vani B U Mexa,odroa paaatnp 2 leOom j lacares emanar pasa. d n proven-toe lupt100rdor aetn-itl leo ,.-_ edraot ed ti. IseoperietetlsitO
Stell a. VeaS F lo ne tall I st celan uNito e collInare tO ft ne raG ce I plat c000c hE tItIlla C mn lt dion t ion Il fronte ru Ghaoeghna Dei, Dauern, ppg eapropetseaa mateoe mai
A. Peeida Tahlneanu Victos Da- Naonal a larga eiaoaas. a rielo- ari tat ams.tot taro !ndapaola ais stnlala-aplrr cl resatvacea definitivI i
peovetuteai Asset Peakee, naN eau Adamaren mnaifeetasst peeeteeaplzt-
et
5a, Ai. ChIeOnsacu CIneki, Jean eon coemaooueoe dralle 1 denocca- continu en l anaprlelt. enI_
tOn-tOol loe. droitoorat la Craoova. Aptraeea teema Franteoiat Unta Memoxtarato).
Daran En acIanO pe eaaeaitlol 1145,
b noca. Sd$a Valent,. L Bentaba. 015 dia baena ta tin-d avacaltonsc da- gsn
onorastI vor pata aaiara adunava . oco Oeooamet. caparaN ceoaaeboe. nl000aona
traIa alaaeeea e trat ma,obet teilt la
bilan- PatsOotirl a gluteI pr ori lnv)aisi Pa-tra ambon-en aveatei ptoaiaen
Sian Pateta i altE. ditaetca aIOOat'OtIOae victime ai. re.. 1. cOntro npscalel p o ncoonpetei. 10pta in- patrioterO. cor leebme et te larmrae eno gote
in tndspilootna n accota an-doL prxvtejoiteeeOca1emOi arecS. also-ran e IerI Pomoarl ti I MIOOOCitaPoO Cmiu aduce ea- vrra at Fcuatrotrol National Danno-
tpotnoetelna no n foal trabo- etapleang, Diveeta.
CUVANTARILE lutaI siadivntetoe too care et tie rnpraseeoiat.

ltIiF =
A1.EGEXIEA COM1TET.tfl Il et,, e a lus cts munaitarrptl' oentia
nra SmontI no vo Muaoeltoeul enfeciat Dtneaee.e Au. Mata ocgaaiaaiiite demavratloe.
;:j UOlaamn:l
esa COpRaial oua In moat
ConthnndAeiecelpnteaaaa elCOtpeaoanti
calva Grtvo%et 4t ad000a,ea
noovarul enrol da aratro. ret depuRe toma de SItIO tri strIa-
al
ea va gao co croco namae du mcm. Pnteiativg.
on eumrte Instilar datmuti pail-
va amAlIa va a amI ti eA de meeravilorl pentea ApOCaras nj vocbestr Deazea Nicalsa. Din
avEt: paoog fpeteIor intomnati, gt. Valga
brl. In namete froneltov vacbeste E- taodeaaml to laME penicao nllbera-
E marlote co sop nl alba ramial j alinee. dOER t a t
Iena Diseonaxeu, noce n-nIA aiuta' mea Ardeotutol, preotro diotnogeerl
Constituurei sindicotulul s, a roav000ti Tog peoai000ctl C. F. R-malt toOt col dot de Aplraeea Pnteiotimt faavlimotoi gravan rl n relut ra-

d=ca: rauIo- d n nstiu$k son tarc


pr alus de tI Ovtambrlr laptltoriiar de pr frontal drxco- minean, pratIca inataocacva staat
a. e. oea t d. a. la tntroomlmee va vu biete Ardenlotai.
aven tom In azoo Smodiratotla C. F. a.
gavent at scantoatol Nsttonsi De'
Dio pactan Uoduaii Patciatdcr eoovrativ.
vorbete d.praf. Demrtetan,
Miveetaei Il Octombeie a. e tea in lmgbinrb ca vbnbtaten pa La tfrettat iatrauivli, lntreaga
ape_dc d'a; ntte'
lie 00 anela asctaedano-& dateI de 20
MIliaria a fn-t*exita0aiu de rtore
anacoS o ocde 17 a west lac In Sala de blini, fbcnd apel la ne erzen pleIteo m lela-ea cnttetat
featovotSji a Cnmerei de Manad tanjao acertar categoeii e man
tI
A.00intttl
c , ndnanea aelami a melleme pease
la pactid000l tonal demacrvt amati maraoe lotead pateinti demaceuti al
dattein pntclotovs dr a aperoonl po Ceniovet adcrl la piatComsun Fr00.
Aui00000 110.4 n-conta a. dntaraotm iOWi 1. PIrcan, D. Ratci015t, A. TORI
ao;aen aiateonatice plecate din ingrul ne000. Fncheedon GraIL Jean lanco de pe ate. Calamfizeooru Ne 8 cito S na ' na *
crictsa ti In tapIa malva hittccoa- tool co U n M o
Cocar M Imano Al Oherghei Ito t d t i cl Sedird erganlzattat ala ancorata a abbi,
O Ola oentptstermn enea mOfe MADOSZ-tilal
vg palan tn-p ompan 5500 1010m l fO:ndlOv-'MsaOOsa'O dito Roma' pneootuloi
h-Loi-.at. ndord CasO d lier c.oc Unlouta mamila-
nia eon odIava dealt a nacacoat0 gaol Al. 50050m. V PollEen, A. Pt- jibe dos mttotapo!e mactare o Do art brate a
0101ml Lovind lo avraI ne c000 Il Odto Vitozo Ova. FnOiSid bpiglae, An foot convocate tante nomi- tul devedeee in eealiaaena re Camunist rombaste 10v
Anar1a
toca aaavccao_ aa otat 01 in-mond MagIcal C- B. tonneau. Filie lOira-
to

aplonolt
oi-atla daMai, datarla arTa- I000U. IiflOflL Agoto SOEn-U. Nat- tetele alece pe epitde. sanatnrii,
nel Biacuiai DaauacmaTo Ricolmo toi rod, diodeni Botar. C. Nteateena, M dit
eiiaciia de a ea postez enpoima tibe Coxataoliococri. V. BaSa. 5. Volcan
V. GmmOastI. RaBO MOnat sondo- .
roo
! emcee
' d ep
liclinie
tan
fzrasoneentoce,
te. a
I ba
dmogaerst
te - Tavnrau1 Ilteoaa Gh. don oae
t'
eata- tea Iaopectaeata!ai nnnitae a
osa- Cn itnlei apt tar a
vendiebriloe einsei man t I; I tadlteA_voacobeo
'aa coaaf000lre dupi Is Augoist,
a maobciloe nrgsailaagtt va avm 1m Rambooia ta lupIa de ciotractoaee a
DesstInlat 15 Omtcnbcin 0145 oea t
neetet
te adam dr Paetldot Comontat dio
rnglmutui hitteciat.netnnearinae, e
-e muncHordor
n

BaconE - can0000g A Slafim - ro- rimO. CbJirlOacO. C. Dieto cintan. Rad-


titotte 5ttiaiftce mechanic, cte., da. Cetdintsavhioort,Ingdeepiaene
I' MneiiOOnt lnaex3 m S
econcotland o IOtOIzPIIizCtnOa mt ou tail Rodio RaocrolcO, I.ala. Booneto
liants ala de 00 raunt de 010000 000- M!ea. lardacha, Crtm:Oroesca. MAmO etc
eaf
ntrexa n
e nana
e&teva
net.
canute
aman
cd nu- jtoot= gP=riada= otldaeoa al Apt- antat oc ndeataeea
nd tI nasa. SapIno ancOu dala- ti. pelcconu. PcNOiO C. lunario. Inn A Ioni eoovbntal ton. Petrovtea -
mxi prix ainotient aeeti tala-
0101050m InI da Baciato BSdraca, Ad Man-odiN G. ?OnaIOal
tttea aereo a t.
meli die Diplasia. One vtrtoaiu deta 23 Aoge001 esta peeIona eloa tapogrxfoa ,5Emm
O-roO lroipu RoeroIe5 ti de. sara5, na CleaN terser-1 loo Tate, loont- Gh. ence a nehmt teepool eonvn- eiati IIi VOC ama i lib et to - Don parten Sondacatoalua
tn-lard rd nderl la pean- p,' it denia- iOV 00154, Menate, Vneiltro MOsa- ebeti eomiteteloe t im netas a ra do-apt et'I e Ior.
mcnrcct mcooaa do ainoldeot
D av VicIar Glosa apune cA aro-
rei Ar000100a at 0150
Adaatrea a liszt tftit la Ora
OtO
aal
USCIO
f
tO Ova U tOO
t t
I
t
5 anne
g tOI paO
t Cam
t. I'd'
Tovaeul lsaceecn Petra, din
d gaa
Caeuttetatnadaameaatenee
*
eOOEOLa-LOptO vontInnt Arde Grafice' ata
ou pouts ai dossi ru tomes ta an- toy, veltaee to!. ti Budaeetcu
pOt, dacA nu vom elimina atenten- Ch, Adornaren g font peeaidntA
tuai parte
0.eial dicoNo-i cote aval d loar a, lai na pienI de acIdI lado don onstotnfoole caro au actinIa- sindivatelo unite dn R tale tegioaaaea.antooiosoiraan din a- de ,peim delogatal eaomitattalui
,ogdnv pion-IrA de cedere tre den-acroterA aaot
cati ta Pdmtela IV Verde din Enno P:Oi.atdlotMunittoerae tachetaI de tnlaricb,tov. Doria
In entinte bine etmjite face
%rmeM1
o

la muncotorimea din noul


oacdcop
tht1
tlilnd Commet 51
aO1L Coiobaoa loidniamai th
:
Ce fac prietenii Jul Htler * farletor denoomeativa em preeN dr nace ale fabrica, penetra a polea

va4:d
,noitiaal,Adacm
Rtautojaadmo

platanieroll Mia, toletegnd cd Arrvoatet Roti,


II C1ri
a locarttreatt cft- Tar. Apastnl Chevrgtoe tat ta
nannte Camttiei dr aeganizaee louit
IiOctooibrieaa,anvneadvattt acri- Natinant Demareatie. AmendS plat.
et5eiipaata asocIo aireenmta-
intO Galt Tan li Primom
Dieooijaaea aenoeala P. T. T. aduae In pintfoemt pasteo aruera ?eo Frontal

tick
mto'i

d
t
raodaeeoenttal

fd
mf I In lap
peaducfiei.
2. Reorgosiiaarna eamitetului
de eStee laceSlaei.
oO de Oint ramo ari caoto-*bsne la ejae'lut de rdebnt, n vu nsta5t ta prealral Gb. I000eseu, n aondovrtelve sotte doop ne fa- dio aanata taeai'OMo maaleu Samorati. g
'totobi' On Ra- cedat ArmonIci Ro1it Ian camtnro otite oraf. Nmmutlumtt, Preolal a
e 5 * '
lo: di0 ' -
fabrica. eure sta sabatat
ol'iia Adate la rft1 pattttet, Movtteucoa ce ottartettl lapteo eterlicale Is Teimlierile cejo avion' cae ti per-
ca do avovaji daa000np i oie care dtopuoea ft ciare era ca- ptevat ta tentate ta Bcooaetti conti la obviai parid pi apaeijia anas-talai mairies-
ta na ge facE a31tiv mnflut de rrauttimtlteiOae"lt Mogog rectamndu't ge gurdoan pentnl am in taeL ondeamaa manata- n0101 amiral. ma, ta ealelalts lorai:tati IIdtU J
Ii toee.c eScdeiteia'.
toad eata1t rimen st se solialaeoaeze, trecAnd
let remida Cercotoi Teritoriat Cd- eteriettct.
joptul ct t-a adus In
dort rna a erotvoi000ei. In Of:r.:is n-aIgle easpmtioe. Saiddied Tnteroaeo Cnnieaeatla 55e B. Adunaron cere anlief necees
MOTSOINeA
$eful Pattltet l-u che- prete aeice enasiolereat de nr-
tdeatt. ColpttanllL IardScheec'.O de loot pm gardian, l-a Injural pen- dot peeaoaal 51 politur ti tatt ca ialOasvao e elio enditare de bei- mamona Crie0Oi, taIraI Olccleodasa. tod, imrdintg n teainror revceadicSei-
On-rOtait bee, peals atad pattait raie 0 ta. Teoeacb eNroot ta Ardml, rest ajeitoe lee
ta areal Cere, a gdett de
Iti
In ocrn cro mai d
Elvoac ea v000aoa neoo5n ,: od-I amnOtnje penNa fOpteal cd
t-a ajutat oe bat1etttet,
t".' cd ,,o tadrdeotl all Road aigle aaoot eS te isregomeneae ta lap-
pdgdmoo In caen preotoolsat, pnat,-n ta de aegnnienee tt de m'rendi-
coot
Dimo, dIet Stereo. Ov!P. Prelrdintelr
n-a,d.Bueaeeo,carepfovtd:
fio-eaoei Emma-
olliolrerrirtoalotrlL oOnOitO,o to ai- Gardiotsul Andrei Ghvorghr, din a o
pdngdet".
Baodete fondate enei nu ma-
ebd a tutaear deepttoeiloe Iaebl-
cate la meal tneta'rolnte de e-
,'
CONVOCARI mt
loi 0000aRoo al Saona,- Paltlta vragutut Cdtdrsgi, bede-
tee eegimao'ile de dictatnrb fas- 3. Caporal team Comostunthe. renio.
Roan-teen nadcaptdimon en ItOcartielltrca oslagttoe eioal, batjovorlt pi au jefntt pdssd
vomira de cirIal sn-hijs lb na Aeomeann Id50. Colemia Pgteta%Un- elelumuOOpiiz edrad in ArdeN.
g tel noav0000 membrO to aduaam roogg st o st dra gUet rs-ocre lnmtl,a
d nsa gAngE taus Po I I
51
e o-errata pantiN Dontalrl tI Oct lOo.

Re orutarea tinerilor evrel rie, 000x0 ,,pdgdot".


::ez:
Agg n-sd
cot 1944,-OiNtt t dItteititu, ta ate. schi. i. Roldated Bdcild Gtoeorahe, cani-
IaL=aeSat=nraco.
TovnrS5ii Cheorghioa, S neea- vitale il ,nenitetulai peavilarlo ai a-
1enPtor;L peoren
f fl
Mangalia
,

Ihn Consijivita ir P oti:a t al An roncen anal neu vnmltat


An oa pIe dg, Ol0t Roroanali, cOMO .0 t at
a- eat Coo-co loan. coces. Gea-
CONSTANTA, I 2, -
CONSTANI'A 12
to'io ob10Octnodtocul
nr incolte pon.
- Cn-voi Te- 19t4 0i pa la Il Oit. 05-ti La parte
alo 101cv orde 8-02 ii
cc0O dcmrii ca merg prea de- grl, Piten
?
1940. ail-
6h, Paadnle Amelia, Zitta l'la-
Ca'aotnatia. Ilieeea
to Il. P.
Ioaarogl elm a. trienitt 511e-i s-acre faradio Ini,
amo-i i
dopen- ea te tomdcaoe
I
MalnOltOcli l me000-lapit
. SoiddOOl Gueani Serri. ramo. din Mangaliae aie inut o
atoe,oe$a, eft. Plateo, trod. Moacet, inbetanfre la nedissl sinai-
comuni. pceeeota r cvocave a aoUPcO lar 00_ Vauite Tama Stone, din Senat- eeaoa Peteavici Gheorphe, loar- tantal manbeii Intee1O presento meca clon dea-me at nil, i in ocena. a
d 0m h ph lao 7. SaldaSsi Floren 1000.
1 j M 1MepeeN 222001 thMtOO ti
tOld i
no Cl r' atoe obligatorIa,
I
ettti (Placent Andrei,
F1 *
edntt On
os-leal, tniesnbt de talai edo. Plo- !e' li .Iows na edere
.
Sa suajitia rin l'enta br
dio0 25
ep01 mml' ro d Cent
t tD
Fanant jeu i aniar:al: dan IttooeaL pet-
tal ispo. C h T I I fi
5, Soldolot aMranu 1mo, etnOl in infinptuarea Platforanci
T It t
euxttnta tloneotior aereI als- odioS detal5 Id tOt Octveebele
cop
t94t it lOSt eoocedtat din aeeetcta ;t arr Albert. Penon Leaoe. Barba rom ei mai dio lnboeoioare aunt coana-
oat' in I ooaafi foira n raiceen negavi- Arasai, diet dud. Bitor, earn, CapO. Frontulati NaionaI Demo.
a-i,g iota In 0024 a ti fpetli reloroxatl. 0mal pe deumurt ca 7 capte. la Marcel. Duma Coba, Bog. Jon evetflvminecotboviambeina, ein eoa,plasa00010d.pudia CiNa, bOrsa- 'rop de Frontosi
lamtusiv 0e vor prete
In ano atriira t aRati diopeatoil edtmat eno scatitt pea- aviotmb eiemsvotale tegn-rre slant li Otear Alteeeaca. mp aoe cari Inn$toie!i Unie Muncitot-enc, eaemet
dotog
P clan Jodainlott Cool- Ira difenda matadii oari lac arl timate neat dstoaets to certctcito. i:etiati Parti 0011cl OdO ale. nnti,ano a 'aaapee is-
la 'r sie e t t * moljile r00011tvr de mai sue suai ria. plfonn coiwsponsand
aIonJa,
eSsa to
Ir bai t t. piNalnte i dl t g 19l6-I00 0 t D fe I n dt t T en b t t ht
teli .eaieatl at enralm ei. din ataiteNi. eati a te tenue toe aireta Ar&driO flfl110$CbOr tiitatror milo-
e0ni t
roser
t i 2 T S ltN
YtOI
en ueb di analat ii tetaiel a.nai000eeoe It Pntrtettee. tre, Ordeaenlnl ir. saps- altorblm, fumi
Dentales it oeee0000a a. n. arele i 5t0. tovoO:nd ed f sconce ai asnina tin.. i o checA io entru
ceeviep -
e I
.
dTtddd g1000natb
l701mh IQ44 I. a a .ert'ei .:odi,aOeloi dia ele. PItia veene010r norteO drral 000110 ta Ordeal U rea aine. ameni. " _

ptn-taevnfnperubam.,
Sloan de 15 Ontaroobctn la Vena
00
en o
Calasaftresea Nr. S
Its
www.dacoromanica.ro
lenca Ne t, vai alero, Sd000a e asota ta incoa motora j mtrOttltOrtlee Obi..
de sentient imeaeesnea. e'tpai 51 tOccarla. IManme al demoosrete.
OuinI,ak l Out. I4
8CNT!I
Redactorni militar al agentIe

espre succesee Armalel


T a s s .ririf Miscarea de sabotai
creste In Danemarca
osII a
Irontlera ?rusie OrellIe STOCKROLM, bI (Redar). -_
dtoi mrnt .j(Bdor). - R Gilo d ud.
MOsCoVA, 1
dru g- MOSCOVA, i3. (Rdr). Cor- 5 dV CoreOpotadautrat Ageuibai ,,Ta"
o]oT -Jx.udr.. .gIi ThSS, iup c' t i U- morm
Adrv, cri g. d. p. front 1. .o1dThr bt1. ouatra.rio r
utoreJ h ,
Poatub dr radio dita Stuckhabrut
Armt Io r.1it
1r ud i t
ro1 obut dme: Att zIu, ct i
ptru Itor1I Mrh BtIo, con
btEi
"
c ViOtOX
a aeoaa%at ea obtrvo(i dro Darte-
Bilr riIe , t CU Utt thu cu ' pt tow tor- atorra rate luna buoordatd.
I, mr*hm Tth. votic bmbrde. .4f ft zIu prcodent, Nmal.rut avtebor rIe cabota) au
M-
U".ov,k au ctc,jt In cursul o/tn- ,n4n;, Thp c Q Aviat
t.a lr -: ;
1
,edr u Pt i-
. ei. tflCut lait
l2 1ntrrupe pmde1
160 d cr b1ndM f t apurbt ouuubderublb.
CIj, fi d L. N zolate ale rezstentei inamioe pe
u I,a Mua da IO Ootaauubne u co'

o,$rI
,o,d ; ,,port
dr rb dr rorn,rbcbi fi CPb bri dr corrrruOb" jrro- trport ''
Utorj, tr,urlle I coIoie
trup $1 tHI de dommte10 gAit ger,rr.
pr br
puboote drauebit de puterulvt
db,-rtrraa aptoupe ouuupbet er-atm-
a

Mrr.. m r.rr,rr,r 8 rr.prbor htrr4r ir rdrJ.- rbobu br rrmbcuhb


dL rr r Q I G
m
Cnd
dluorddM fl I t
mt
trupebr grr- bui
irt crr.rtrrt1r. Genr
rfub dbvbb 7 dr
la rbertrirba dir urapal Sveuga-
burg.

,
Purr mcp b4 Iuu rr bbthdt d t rm
I, prrr t,p.i. rOor- de oomumc$U, thQIr htberrsbo rrd La Cupruhugu budivi rtaua.tr
ftee au trecut nul Tisa i aucun- guilt obligate sa-w craiaca drum bmt oferrbv sprr red- ,, torts de nrbnvis r dgermrdbor ruevuuuuvu(i au ouvris draaerueur
rar ovufub Srghedu, ab dobbea urus apre uova prea regean rnuueaa est de crest orn Gennanbb au a- j Fuehrer-ub or, va ubbbne ea nurrterouae sabutaje.
ab Uagar pvva d*mrusrnarbe bub vade toarbabe sout Pubm ueueroaar. eat Lu bupt afle trab dbvbb bubevbr a vu pout trave
s ruare erar-u de romuabvutii f alar d uveavea, vuetdbilr ruv proarpata de jut autrrbr si u dbvbebr evrodutt Io peerivaraba tutb.utta brorube
fr outiava gre- frr-ata ami lu mod roraubtect ata--
raedura $ de roerle beggad Uaga- rrtabubea Tito oprrea8 avobu, ear de rare bEudate. tuteu aingart u ava Or, dea dbviv atatububdr caer bbirr
r-ta de sud vu Jugusbavza. truprbr hidanste aunt g t t date a grarra bated Mau ru au vate.
Situat a 155 km. sud-art dr Bu- dr o roua tu1eugree. anarnintatr
,-
avarrau buat parte ma vgmasa cure dregt rmgrb(e Lv Aubburg u eapbueir a dru-
daprata, Svghrdurnb jura un mare tjrntd%abe auvvtece cuutma gara- grupuvi d'e cdte bS-45 d ruare uviruemuate, cura au frrgbt tmprru- true duu vagueare de cabe ierati
rub tea apteurra ptrbi da aud-eat a pbuata oruva va rrpubbveube balte- budtr tuvuri mubibe ab avari far- ut ru vumaudautub diubriri, dupt apar)rurlrod
Uugariri. Tr-upabr euvietber, drsfg- vr, ajaugaud pr em barg trout bu te dr aviubia puteruivobe buvbturi pnmitr dia rruur1ur blurt tauiute de eaeIree
ue&ud ufruabva bau pr trvbturiut coaateba Mead Batteva T eab au a puteat at pavtra ruuuhiatbtur eavioti
ai bu froutbr-
Uragarbeb tu derrvja uurd. au tdat rebe Pruuar Orrueabr. g-rrauvgbuu utarva blu abt ardu dr ei, dut de gare-
tuapueturta Bate de cabe frrat Dr- DaB Cuuaaadamrutuj hatbrrrat a auviet tjubttibe aune- rubub ger-mau vuu Kuuvpvbudur-f. div
brvprBudupesta b au fvat reap- pua bu auu,. vvvvvv pruaapu
ta tu rae-Breaba orapubub Deberbea, pruner uar duu dvaai do
tarportaut rrutvu de rureunbeatu ta bbrndatr p trr dr vetan trrr tra-
iaart Tdrat TT gar, d
a-d rn ra'dvrnd t
a teainate au urarat ta vret dr trapeir dr bbbudatr drebar ,,S
caer satij latreubbtatea Furore 5t aa a- au ltt Pe bubtevic v trrau a
frurtiera Prauiri Orjeu- tvuutbrra. Saat abguv va Preuve erb-
tate Uu eapurub gerruva. vare a dat va tubebegr impurtuaba ucrateb
Lust fdvut pr ev h pr blut m uve ' aecat
,,Siea u t'n-KaU10
MOSCOVA. Zioreba Ial
rarer ara da malt au t.
taupete cvbetivr au rvupur. tea Ja- be bea turiaee au arcar-aa craab Pa- r
greturra. cvaprbr pr rcurat ucduri buupa, bu tvruab Mrii Buttiva. Prie. av Ont ra ug, rn vt t tira
da cPi freute Subutrba ;t Kcrgot. aceaatd crccrvira Ar-acuta Rupia
b t
Aurut geurrab rtubuiu au tuer-
u mav d bat tard arapra dirrrtivi. Avum au
despre mersul rzboiuui ptuadut trouatlo anata
tebe macblare rae,
usureo' diutrsgaaet
arEO1 ,v a b3odr ka, r Utt fu auut t94t. MOSCOVA, 12. (Sudan. - tra e- In urebopi tlrnp, dr 'r,ier 'i mrtetire, luma puoubstia Var..
t'avua
gaeta t Traucabvuraba dr ara-d,
t::orc b taba ar c a d t ctrbr cavi tPu rndcvb dbeoatvbut ala de Job, ebarub bra beglturd arr trape ube mar-ciaba- ari, au bara-rut des4
marier t trap b aug
aa tara Ce aptrt tu Uvgavba.
ti g rua
a rrrrrrarrc drbv Riga-LAbau.
Oteau te p b au t
drafarcart deaurrurura ru auccue
Cra tra 1rcauctra. tor ruudxrml
dcrcm1 d bS dmaoeaatg p utut b
STEATJA
rutrrru dr pravie at acrgatuv er tebe-
t ttt tor
ROSIE

uttirauba
arrie

ciba,
pr-altre

arotatu
b-

rutie a
bai Tito, runtinrrrt ed derimveeun
tItile Par-varar dia Inpoebualu,
Arralo ruvvear readbrrate trucan ta
arrsai
Arammlruavuie.4M
Stet puugrrra rfrvtuat dr trape- bu uur-d-aat da uvaprab Kbatprda r,.r gt area ta Marra BabBcA aepot a putut cg tt t valeva able o-bimbi oourpbet titra' ourbraav dr-apra
te auvtattrr rr puvtvuteurrte dr (Mrmrb) rade. dapd ce arr ccupat ear germauu tuftdt. tarvurrt
tardrua, tui aiaeujuj, taugt calvare vovrupuudru- tureEiattut Ivatoecti taaeruuuta tu
iba tu tad. Saotarual drfeaabv baa- n tar-sm, druarrea e1r-
arad ale Caupabbtur apvr rturpra arafat Kratirrgara. da prt- md, adiva Io Uugaria, tu buguabu-
aceat. tr-ape ce ra , via t Is Trarruitrarria. cabo ce giurpla ulirdmat pr rar lourai teortat ca dura
Uagau-teb b aueaeaul utruabvat dra- auuirn germarur ca vtd daaiuugub lut maghbar. Tatti
garav bu ervuat 20 ka.. da Macart. bdr vPr-vatr vu rauutrr d ru-are batucar avg. Mart for-jo geroearau-irergave
brmgrrt rad raulub Tiar au pue ta- Tmprto auvirtiur rara dar otra- abaudoerat. d. Baumle, prerum tubal ourbrbuv div epataba trou- Trraprte euvietive tu fr-coat Tira, nut puar arum Ira-ru tiMore ru-b-
tra .ltaabte acvrvaet arucata hitir- aiva drabuagub uralal pl au acarar imtrvrtuntut centra pu Ort.
biubet do birle l economie rarrgsveer Seghedrn
Pduesnedead diervotu de Tiere, fur- bagtrrbr de maranta.ei
s mrrtlarrd at-$ Br-generI ci errai (cte de aoatt aa Iserane prinvipoba

tItI. acravat gr-ap, trevud peler


::: llIOr1 J uO(PJJH1 (eIr!Je1P
meaba eupub da
dr-epa at Tiret.
&fflfei Abra rraltl(i din arenata cori, au
da pa enatab tinta defavairt a hitberiptitoe in
Ospurlu, pa drnmrib vItra Bado-
amplate ru patrioti,
iapttturai demurea
taraar?a drslColalt5
eBup1aUugartaa BUduprata dirruia Rtga, Iuptrle a'au dra- pect Pagana r mar tant e.

abeBa. euer drstd1uart ofeuabva tu g kur. dr uaitdbijr uvaatre


tualutatr.
: In
r e c u a
Inflict a parad oddeurl tu dlrar)it
mocetal ura' mughiae Debrelln-
Eaoa'ruele pier-dart ter-Iturbala abt
ivacairubul ta cad amai tutuvtrd-
Durpd ra us fr-Ist eatlotenia trou- te da mari pIeu-dru-i ta uamral 1b
mialite dc tireur. Io
litala diutract ta Rttl
de firrara Ira-arriate
dtreob,a raved, ta flauvab t, ta apa- ta frbut avorta, vumaudaruvatut MOSCOVA, 13 (Rudo,-). - A- breie da gaur,-urrb brrbgar- miacaart la AedUta
tal eaura tea grup de taupe augura tuJerbst pirrde ta firvara graira Tara traarmlt. r avara- rnkerbal tra Teasdeboasia de nord, malarial. Rota harpada u-C urraaribe
t
rra: dr trope gormare a
al porI- Ap
brrbgor a

acveptaa
t
patrabr4 Totbakal vumaudaratub
raruab cape-erra ab trapobr- euvietica dira
eoralla pr-rbi- BulgarIa, ratO roraveprat dupd
Joe(rba neuerer oie-relue au urrapat oruatur tafrteegeri vur aveu eraurb
Cbajat, eapitatu Trunolbranlet. alean rube prupiat.
Furmullila amuait.a4
alo borthvitilue
dramlalite dr aeae..
t augura se alba draburvgub rtubul riba trrzpebcr
Tava, rtutPud at blut tra mabutbe Tdrabe Rubricap.vyuane trtfrrat. dira avanord a grav.rnator tlnaarnal Re- arana urmeazd: Irla rare auupcef pl.
tut areal care dr apt Impurteut dru au foca aa,drtiae pa paabtivabor rat.ururiba Urealaal, e
Sovietica Sovrablete, ,.Arra veruar-e ad od defer-area
bauart de vrd rrratra trglv ra tactic, pdrd pr ara fr-cat pdrradrat
fgrr tapeard dr
tuuhraad to adalaurrua rube. apro Libau ta Gubfrrt Riga. da tpo km.
i ce a- Regatutal Uralt p. Statubor- tfraite dire par-tea corrolbiubral da mlrarp-
debra ab
A,raor-id P tat t aa Bi rd purerurat bubgar- vu paar
Succesele armatel oeho&ovaoe minal. aeutetue .a.4a.
tira, Sluenit .u,l
aus rabIat p. aullita $
Jugarla t' Budapruta.
Comuabvabibbr
Cu toatu !uvrrtuaata vrabstrutt a ucivubub sautcu
gerraambur b anguribur, arotrmub atavurb abe aviabiri
maritime
puer
ate bara-
rrtncrtatcbur
Ovtumbr-rr.
Tartr4 r-eprrrrrubal puurrma-
lnte-ab tra eaeoutarr hutd,-trea
peaucruebo,- rUa trvuprr curd irr iilctuih In U. R. S. S. rotait bar batjaraefll
eatutuall de .utdaC a.
d aapdrarea I tauaubrretut a taut sovretivr b ab avaro buy bai babgar-, care a Jost ratais ec,-ourar dra rar b 855 dare b b LONDRA, b3 (Rodor(. Pr-irrora] buoubtiatea rrhurbuvueS Vytu(- gaol, pa ulilartt tee
afrtpuau to arrat arutur. du flota babtbut. chlor- tra ararapa ra do bi Oria,,.- o o blat. u'ua ahnt a.at.
corp du arrivalS vrlauubovuv abt- Kuitrartaibu, bu 2 kituruetri e-rd de mearen M tourte atal
Oparatiuulbe Ar-mutai Ropil tu T durap rat ruavararro

In tetes ante rperatiarrl reobioate


Adresa preedinte1ui Roosevelt : tur-va
trrapebur bulgare d p. ter-ator-rut
toit pr trritot-turl auvtrtic i-u croit pueraI Dutdo'
druca, dIved burpte la Mu-bara area- Avant buero cute aauau(at tu
taut err armata aavietirC pu-ta oumtoutoatrri olivbub dat de
pave--
aRieti att trat la
ferrari da ararat psi. l.
reate-la racla, la utq.

;
ci
mrrrfltl Car-pa(l a patrtart tu stab rehuabovau Ita roar-arab abide de tac da CrArtua. pe
altiul de mirr4tri p. Care am
trad1'rtbal Araut !Prrbbavd
drep toarautrr thutuac barrar umal
tronsmusa prin radio Jal. mughierA a taeatat t.
erre at vorbra.rl .
oaardttbbbe vompirue da buptb tu Hadup. - Pa. , u4 peer amaultartam pat,
marte, dur tb rrmarrrta urta mrbt- rautu r.roarvap toLva adreag ca. ad tarpi. cauraca a. seard. a ruertausa apa! ea pa.
tauuig pria rualo, aeearep. ve5aita da granai da..
lavi a tropel urtuvirtire . pua our. 0- Er,avuru,-ert frrrvrfortarlbor- ql re-

eoriai asur
rapta rrrertaiia uarvtagr, ca r-a bvuvb MObP bthbrari au tu.t tarea daalub do
tiugarbo a rimas a pvuapeuruoa tust erordurru ou priletub ra ad bapre hupdthva arrutar si- miter-Cu pater-ii artmiuiatrutlrrr era uranIa .bavarult. e
aunt de a ruuiziuoaro a Grnuau!rt Cubuub" d, valva Coreil,ut Zurb bui taj ca msrrbet at torreatelur abistu , b pap turate arr opeaiiuoiior trarne t.vlrttra. Sauai
ta .p rad e
praia etttategrre
ube b

b
tu
rtr. Guvrruaabbr uugarb torrar
mater-ii
bauurtu tebe
tulo-ararr-bconb aruartlo- g

Timp de 20 dr ant, aol dIn Stateba tate.


_
r apateie Uaribm grau,
a ev. turre ab- bupra arana armuva peuua libar- auerbau
Armata arrd-arrrmvourd br rar.
erba uwuoroab aorrt-atuarlraub
ro Coarte multi aopuuerr boa Hat- Uurbo ara urmir-O va lua-viarara rua- urtgiva ltadbarrt, au betrat ta tiria b bP
de
du, Just efevtaate cta mutt atar dr
vr-pene pi oua p termruat.
Aatr-,talite militare pl vir,ibo
& tut concur-sub P0-
din Ardeal i Ungaria aerator mla,riaat eat, da
a rara-toga pupata$ia
asauhiura cC para.ea.ei
eatrabe tue, Patadeli.
ter caroca dr tua. Trrrtorbul Uuga- a. a aaarv' tt. de ganguear, faroleO pro- au ca rucarocarar O a ebtuerutoare Dupl aliberarou Tg. Mrarpaubrai u Traaailvuara de eeaatr-a, tata- na Ir di lasa aacalt.e.
itaiier pnur,rj orbab miuluntt avibatare ammise e urruuva vrgarmaaba a rl petnoste ro buttS
etui este u bart dv opovulbuca varb eat lr ra rrrttveia bar mflt mt. graver-mete oblate ir-epatar peb u-umbrae Ircabaad reulateer-
louver a trat dus pr r cale pr oar. litare t ero aovare. prntraca avoua- carado-re dr murrie tu brgatura tnnaatretit,rrst
pruteJrao rrgluurbr dru upvupbrrvu u ura. IrOliroft au fout elbbp, tmpubrt- pouad efrvtrrro vcrifirarra ea iurjebe oblato auvietirr care rea- ura Irte diuouutiurai tujghrbotr de a- drubariud rl drrpt aal
Atuual varad amMo ablertbve mitt- riergaruibe
. . e
;: :rrl arar-cita ro,atrotut ada lu re ruu bu rirrdu-be lea aralapi
btubau moyeu pritrrpte mer-arrt opar-aiiboe dv ebebororra Rrghirrubrui;
pmbilitdbb'a-,t a tu mdvi roprra euavaure. Kimon Glreorghirff,
timp
grrcaauu-maghiarr.
couflaul ru niguarr urtabararra de aufreiv(t u-arr prima
bue al de freiner, Ca la.
Opre uurd pl trordveut. a-at roedrroituribur far
Dupte ruorrrrra de Or-sputa ra-
,,zvesta despre situatia trecatrbe voraorbtrant ate ma- mine, pa-u bupte grrbe, Iduedin a fuat ebibeeut
a IuOb)i- dnpd rrdrrvr,ra trapue rea an baumle
rWti, ta barai hlughaetr
tue burtitti auat arreif
'J . a ql au va Ib POubbib M ra ta rabe cariur drba nord do Murpa t A- la Perturb da rordarert
dezastruoasa a Germamei rude drturiSa ruar-autO. Dar ua5uolbe
orar
rarI tua trrtup ra Iurtebe ablata
ruar udorrruu ptruudre-IIr para r-omd
euper-ior uramer-ivepue de tecrprte
nevur-e ipi dear-ottO rapid Is-
nuintureu tPr-r Zabala
retateul
prepatatia
riaclibi, Ita
tl arde da
tratet, feriribi rA a aal-
MOSCOVA, bt. (Rader). Rav ,atabitrr&vfi froatarbut" lu trauBa- tuilte arar nutRite M veut tartre Tg. Mure i Reghm,
taute rua- oporo)raai rare tu auaaaubbrib loe da Soenrprt Mar, trdnlua' pat de fanoism ei rA tea.
tarot pubitrr ab aravubub IZVESTtA rebe Grroaarieb. avade POabSIba cart-u a a. vere dIvert pela .ovirtire au rda.
aovar uvrutaarobr ta Marea te prtbaraa aitbaurba tu tabnturut pairuvubru Itattaar at Peau-r ou dur bu denurguutaurea apbrS- , de murete rovudrai ar-mdr-lnd (a- burra er-imrte oIuiel
edgar pa inomietat tee ratragrra,
Arruata Ropraa apropiat de Me- apOraao aruera puabbilitttrbar da aauto-ajutuarara.
or da al pa'urrdma la m r-ri buu,raivr,
III rI
abub
imaptriau tor, riel al
Dupb olruaiva Impetuuaa dru- a urapot alte sumeroo.ee torabltll
Iii
met, trepaba aliato au teuvuajurat dbfaroadr teatro aliabi, raro av ft pu- Uil esta rC as paprrbotia a
Statut-rd data care amauta diattur- liu(rritba ta nord da Murue de tu-u- pa-su-e rari' Srarrrrued, Marepenll
uragub Aavhou, roboiub aa apr-u- tut irateuma aabvarea pmatr-ra Ora- ti. lub at araueba - aale paIr-u liber- da r-tut ri raudurttreil
_t de Gormuai. dia tuutr paobibo. ca. up - rurattiree u MrOaM begtrrur PARIS, 13. (Ruder-). - Coreo' pale rombava pr ja Vani
pr,arcat agentin TASS anarrir u-tu de Iorfrbe abtat dr arrnt de ClmpIv, Tdnlenit, Bugurial, MI al f atrirti.
D. Gurbbobu tatruur artivub butt- d-bue Chrarrtdfl at Ed,err depe-
Autur'itdllta frureccee ap diairae
mur, oler- Taro il Sie In ouao eat Saulaie fi \.__ Dia Olauda art fraC
tribut ,Prbvtud fruutievale Robutro- la Marruva tragrlburaaaa ta druaubb
tab avrrtbrvaai pr grrruaui rS tu pa hitbrriti .,, prarrupa La rouvua- abraum pupuratrut tuEur, t tb vom eeehearrarea tatirere burtunboe a' adut ta s kerr- arai de Che-to trasupuruap la Grana-
ala 21.110 dr bArbad ta
roarmta. Trareilvarda dr r-rat 1 Vu-
ebbeb rrevorv rai, Grnuauia va tre- birblr dula Moavova a carvi uucaar Parlrudnd marepatatrib Pitarra.
pttaaderl vurirnd tutu-e 40SS garta MOSCOVArnf0=ar
bui ad troueS prIa grate taroroboi", dr utilerb rupe-turi rugirai dove- km. ta direv(lutaie uord Ii nord- a.
Lar rS aerate bavrrvirb vor apart tu drpte ra, prubabd, ca vor dIvorata m rlxbrvuvua dr fur(eir ruero- lust arrate(b ri Irurroj,Or
Puerro et i nu av vor miraura".
D. Goobbcla o vuavaubvut ot 70
i cbmtiurur arrUtare", a romrrulvat
ru trurijurara u0rutia ORB.
Comunictul a1iit Mediteranean vrai apropbiud aripu drraptt u rumbar a orapartui Orodru Mura,
froutubiri romtuu-t-oa de Signet froutub pr ovario tratar dr opera- tali Ir agIra dr aurora.
Irure 2000 dr erbitilti
ta urOS dita tlorrrrtub cautbugrtrtrrtub d IM
-
tutrbeg od tratativrbr NEAPOLE, 13 (Radar). - Comu- de romuoirabii tiarr odromuet ta li orutrul dr Chenu 5i Dr); (jaral ar durrauuoaoba sub forata u- T eruare a matirai. Ce-
cavava proordraal alloua erbvutrd dut da cartIer-al gearrab a- trued dr Iraatub itabbau. Orupurva de rbatre putoruire uui urio aro de eran, ro capItal da lar urrabali ti er puar t.
1928 a tart trbrucru Po trout la aju- I a rurur Cur-mature.
uab bitibiri decisive, grrruaubi ma z ai liat tacirrtut dirt Mrditoruat aurm)r Nuvba)ia tu Adriatica 1b obrrvtr- furIe ubiate tute la ttrirouba lega- uord pr aibaiaourotui uord-mt O- ardere rd vue Ii atibe. '5
ruai au ugurarria uM la aocaatebo ach buidet-adrtt COMBAT roue cl FRONTUL TPRESTRU. Odaal vr dr trauuPurt bu Jrrguabaviu au tart au tr-rape dr murta roatbur rad raror d-rat Dr-brviu, ru rrotrot rail etamul dava iii fat
toe uompbotuto eu birlarrdrt da b5 va orar deba Muorova ru Imbouttibirea vrrmtt, laptu gera Iota ubboutivete abt uvatavrrv i data ubtiralia de a vuu(aort
du reami tar lato- t'a drabtratiuit pr ivoatub armate! a dr bombaurtrorr de viuttouve. u oroului Orodru Mura pi er-mi- dopiflud uddur apre r-rat Tua, pa-
aal, abel tu ,,baotroaorobr" bar dr- rba ovta1 S b
alOvoba vor re- 5-a, deabrargub gutrbrt Morca(a tara laumirolul la dtrrv(i ouruatla bouulitutea Keuukrmrt (over- MOhCljVA
favrrtve. aloi alabar ta avara ar bay al Nouptoa trroutd, bombardrrea
bar u ouatrelrrb t. Boboabo. Nu au trat ravilaate rt- mrtbuvo pr gerbe au bombardaI gara uord-rnt apra Caroll Mart fi Ny- patS de fur-trie abbate mar) ii ru IraIrrIbatda Cult-
croit" ru printer barare dupt tua- Tehrra b rrgyhueo - ieupuae forfrbur- gru- ruptOr! dr sud pr DuuCra, parat a toutat mai matit
la iota-
tt vtivu tivutt, Guebbrbo a draba- ar-at b ut udPra0rrb nartoruob a nguo-t mater-oie. dr tria) debe Bruarvolu.
ta,uuo-mapirbare bttute tu Trou- roar-orb jugosbav.
utiles-i rrrmau(. Se era-
rat rl ofirorbtatra et au rate do va Cri rari tr1 Pe trurrbrb armatet a upta, ta ruraul acrut orvprea brear, bB dauta'adruvuprrita
taugt duvetS .
t1
utdijdurav at grbbootvl afrtbtutl dOr-'d Adrtatarei, trapela uoaotra avroaar macaloe
tuveputut operabiurdbur dr team- vutilitibbiur tu Eurupa dtnd b t r-t Ii-au dmrbube dvam Pria bupta tua-
au furt drttruar
LrPeruv 3 thu bumburdrrrvbo
silvan(a dr reala-a, prreripitarru
retraget-il apr-c De) pi Zoltu, - urgaa(rulir aathitberiM
a arai mata, alberi
ut pune vupit ri ibuoiilur aoupra drvlrivo Gerruavirl" iuta, prrn oabburlr daba turd da au- aaastve V-abe ti alte t iavcoaue cte
caoua prtruO(pabS RirulaiButuuba, tipurl. aiO=fr
elrteruuourua5rt
care te amruia(a dtrraprr uurdrnt
J PO11 MIt- -- iTrerrb ror,,'ir lier tO
alit la t hibvmvtri da
pl uurdrrui, Regu. F,rrlrlr- Cerrare
(OM11HIEATOt AKMAT[I JtJIit1StAY H[ [1IllOAR[ U ta aural mcta-a grraerub opera- In situatie critic greaja irirtr ta acea
traerle moirtare pr teatrrbo de rrgirmv tua io drbaa'
LONDRA, tI (Radvr(. - Pua- db Rubbuto. NEW-YORK, ti (Roder). _ A- dud aruui rote d true
Ira sertorub Kraijrvo-Mituevui(a
trat de radIo ,,Icrguubuvla LiberS" balia brratd a lout avarrata tu ruai
a diluerai tar retratO rropbli apra VI- malte turran putrrarvr torba
AERIAN. - Frarte
dr bucaburdiara gea-
Mobilizare
In Germania
' sunratotaI" baptd dru Trauatbvuraa dr rea-
tu-u - Ta'auatlrurOr de rant
l
paella de proal juponeod
u ununlot
Uerguu-la - pta-lu-bud riteuub u- rd mintetrii Jupouioi ara ulrttait un
ea dirlrrrta
.1. _ la Jar-cabala It5u-
Pete mrrrsrlutai
avra b a aaruat, zUlitcH,
tarpi rar ouuuoulvat dut de arrIba- Pr)i utica ttrmtuarva Katoatik teIvdba
rut murepaluhal Tito, drrbartrttd er aPIS rub cautrottab rtboauitor. ?rruLtua otrora au atarrrureu- rraadeatai Agru(rea ,,Taau" ou-
ut itt Svrbi,a rtobarbtaa.ul truprla Btttiti tuvrr-puruate av dau tu trieb dr ta-rOe, deperite de mmdlii, m-r0to
t3 Radar. - Co- ferraiv din air-ta prr-evedrr-rtr- - ronoitia rroraordjsae de cabinet
au dus prrtu(rndral pr dur
13 Ortumbu-te la uuul pl
',tore u acarrar rlapraradrrra
dr inaa-aula aitsatir reitiod" In are-
mart tao fe tinrareronar lint eerprem aera-
ii' Su ooupor Viurerad. CO'
mord, 'r,uralrr b ru-rIveraI
uruurrtai Brbgrud a ire'
Cvrvrrrrir baue rnlortttutr de- rptugurt de terra. rit rilo orre imar--ort
Armatri Rupi!, ta ruoprrurr ru u- alatO aertoarele din Mavoduuia balar-li ti orutre de aprovtarunare arI rdap,rnder-ea militarl,
ttit)ibr marepaburiul Tito, au ora- ti arrume lu ragirrraeu Stroruija- tu rogruara Bubuoba. cd apvvrabritrr mdrtort t-1 )r.,p lalrbrrrrearetera
err-it torabitatva Kujuerva). Stib-Kratuvu, tu regir-rara Chri- Atacad bumlrurd(rrobur grabe a g-a prrvvuv rit matt ter-po- au lati elihrratu- de pa'
Kabuua, ca 1i tu apr-u- lotI tattrit priurtr'nu ator ruar-do- ttSttt Pe urruurtebr ,drv(rra dr C O M U N I C A T U L MILITAR riait prrri. Trrrealc a-
tu-a vair-a Ola Ivoarte rAtel M
raya Or al Leucavu a loot d pbera dr turutitvtea Pudgot-i(a, rut dut dr bumburdirrr aubburrr 1m- grouudtr't ua(ruaoli", ubrturir de BULGAR rotraaoroputuraiat
Mraetrnegra poudra ulrbrrtivebur dita arrOti ra- Htturuler, adogbaatd ute rb e au au SOFIA, 13 (Rader), - Coma- rdcboj OVelura Arr',rr
uuemrv rurrrrt ou toute tu- u
rpuaaaui, ura5irl 0tH lurtr de avluuur brbtarrire fbtudumaitiuleiOarvuuuitbi fliratut rnatrtor- bulgur aetrpra 0- nrapat de for(rta a(ia
ba(iIv tehrriur iurtavte. bara coot de Cr-ira Pabuuka, sp' Ir, la fraatr-a adrrrfl!r
Livno aIOutvU prra(rtlor- din 12 Ortumbrie uro tebe inddr-)iee evurtinad
dr vait uurrauataOatar rodeo- bor grrtuaue aflate pr frout. armdtorut ruprrrau r ru carrure rapai u(vitr a fost'
urror Cugurra, drateagfud aurta- Sprrrairtii tuibrtari grrma.ut Sub preolerneu errer-ritatd de sit ra primar ut
I. mor au fnorntarea tr-apelor u000tre ta onit(ite noartrr, inamururt
a a just rua germ aurare loup
upar de Beta Patuerku pi tu ,turd sibil ed prtr-doeoord de lt oui asuralal
de Lercova(, deaturrpat rrtatui pur-taste, indtfimi im-
Ipor1ut lirrii orlllu1 Suotita Morava, ronttsad victor-loa t
ebria
aste
bacIle prrtrlttt
regimal hilbruat.
a

LONDRA t3 (R du j Cu V pu r-veut g r-ma d


ocr-ir-ea dr cutre trupe(e or-clatter prrpota in parta ungurd dr tr-ra- Urger-ia.
r
b
a ft
s
tor
la
ptri a avr(?
vra mabontate a arrutar drvtri,
(dr-I upr-rre.
Lrrpd Tarera, Seta ji Nutro
Seto, tupte de impor-taapi borutl
Iuuwuirst a terrer-eut art upreuert li artiritute
iaosntrar-eg noartri, dar a fast In- de patnrle
l_a nord dr Aarlrru gee'
tSalj r usera liflZi PU
rrreire farle. AvIa(ie a'
a nur-etui nrd fer-or-far' Subott)a pete par-arana data arai. dir, uarw- Auivaur dr vkuituare ub born- rutr tor-mutS dru ebemeute rorro- frdst pr r-eaprnu ro panden gr-cte. Cusdqluuitr atmuafer-ire deju_ liait aenrea lai du-nrrat
anue(Otd let cumrrflrrrrtut militar ,. Belgrad bardirrr dr viuttuure dio tor(rbr tobe pa bara mobrtreSro ,uupra- rurubile ura impiedjeut forfebe raer-rO error 'duri, be-
Arz foot luMi prieouieri fi eau saaotre 0er-irrte de
arrieuo tarli vrauatava t ubirvtivr (vIvIr". olsd ruurrr 1.-tnt,' de
oor,r 'oUr din etarcat arpra apre ruptarot orme pi att raster-tal de epa-old. s tua pacte ta
;_.-----------------------. Uaupr-tmeriile ,,CURULHUL, Str. eIvede,e Nu. 6, - BiareuretL
traer fi haute dr apet.
'lalasarr _,.e

www.dacoromanica.ro