Sunteți pe pagina 1din 8

20.12.

2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/281

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 17 decembrie 2013
privind Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, privete respectivul cadru pentru aciunea sa i n raport
cu scopul care i-a fost atribuit Fondului de coeziune prin
TFUE.
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
n special articolul 177 al doilea paragraf,
(3) Este oportun s se prevad dispoziii specifice privind
tipurile de activiti care pot fi finanate de Fondul de
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, coeziune pentru a contribui la prioriti de investiii n
cadrul obiectivelor tematice stabilite n Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013.
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele
naionale,
(4) Uniunea ar trebui s poat contribui, prin intermediul
Fondului de coeziune, la aciunile care au ca scop
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro
atingerea obiectivelor sale n domeniul mediului n
pean (1),
conformitate cu articolele 11 i 191 din TFUE, i
anume eficacitatea energetic i energia din surse regene
rabile i, n sectorul transporturilor n afara reelelor
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
transeuropene, transportul feroviar, transportul pe cile
navigabile, transportul maritim, sistemele de transport
intermodal i interoperabilitatea lor, gestionarea traficului
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
rutier, maritim i aerian, transporturile urbane ecologice
i transporturile publice.
ntruct:

(5) Trebuie reamintit c, n cazul n care msurile ce au la


(1) Primul paragraf din articolul 174 din Tratatul privind baz articolul 192 alineatul (1) din TFUE presupun
funcionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede c costuri considerate disproporionate pentru autoritile
Uniunea i dezvolt i desfoar aciunea care publice dintr-un stat membru, iar asistena financiar
conduce la consolidarea coeziunii sale economice, din partea Fondului de coeziune este acordat n confor
sociale i teritoriale. Fondul de coeziune creat n mitate cu articolul 192 alineatul (5) din TFUE, se aplic,
temeiul prezentului regulament ar trebui, prin urmare, totui, principiul poluatorul pltete.
s ofere o susinere financiar proiectelor din domeniul
mediului i al reelelor transeuropene din sfera infras
tructurii de transport. (6) Proiectele privind reeaua transeuropean de transport
(TEN-T) sprijinite de Fondul de coeziune sunt n confor
mitate cu orientrile stabilite n Regulamentul (UE) nr
(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 1315/2013 al Parlamentului European i al Consiliu
European i al Consiliului (3) stabilete dispoziiile lui (4). n scopul concentrrii eforturilor n aceast
comune Fondului european de dezvoltare regional privin, ar trebui s se acorde prioritate proiectelor de
(FEDR), Fondului social european (FSE), Fondului de interes comun, astfel cum au fost definite n regulamentul
coeziune, Fondului agricol pentru dezvoltare rural i respectiv.
Fondului european pentru pescuit i afaceri maritime.
Regulamentul respectiv constituie un nou cadru pentru
fondurile structurale i de investiii europene, inclusiv (7) Investiiile care au drept scop reducerea emisiilor de gaze
pentru Fondul de coeziune. Prin urmare, este necesar s cu efect de ser generate de activitile enumerate n
se precizeze sarcinile Fondului de coeziune n ceea ce anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European i a Consiliului (5) nu ar trebui s fie eligibile
(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 38. pentru a beneficia de sprijin din Fondul de coeziune,
(2) JO C 225, 27.7.2012, p. 143. ntruct acestea beneficiaz deja de contribuii financiare
(3) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul (4) Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European i al
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientrile Uniunii
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, care fac pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de
obiectul cadrului strategic comun, precum i de stabilire a unor abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013 p. 1).
dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, (5) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului cotelor de emisie de gaze cu efect de ser n cadrul Comunitii i de
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275,
prezentul Jurnal Oficial). 25.10.2003, p. 32).
L 347/282 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

prin aplicarea directivei respective. Aceast excludere nu (12) Pentru a rspunde nevoilor specifice din cadrul Fondului
ar trebui s limiteze posibilitatea utilizrii Fondului de de coeziune, n conformitate cu Strategia Uniunii pentru
coeziune pentru a sprijini activitile care nu sunt o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii,
menionate n anexa I la Directiva 2003/87/CE, chiar este necesar s se stabileasc, n cadrul fiecrui obiectiv
dac respectivele activiti sunt desfurate de aceiai tematic prevzut n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
operatori economici i includ activiti cum ar fi aciunile specifice Fondului de coeziune drept prioriti
investiiile viznd eficiena energetic a reelelor de coge de investiie. Aceste prioriti de investiie ar trebui s
nerare de energie termic i electric i a reelelor de prevad obiective detaliate i care s nu se exclud
termoficare, sistemele inteligente de distribuie, stocare reciproc, la care s contribuie Fondul de coeziune.
i transmisie a energiei i msurile care vizeaz Aceste prioriti de investiie ar trebui, de asemenea, s
reducerea polurii aerului, chiar dac unul dintre stea la baza definirii, n cadrul programelor operaionale,
efectele indirecte ale unor astfel de activiti este a unor obiective specifice care s in seama de necesi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser sau dac tile i de caracteristicile zonei vizate de program. Pentru
aceste activiti sunt incluse n planul naional a mbunti flexibilitatea i a reduce sarcinile adminis
menionat n Directiva 2003/87/CE. trative, prin implementarea comun, ar trebui s se
alinieze prioritile de investiii ale FEDR i ale Fondului
de coeziune n cadrul obiectivelor tematice corespunz
toare.
(8) Cu excepia investiiilor care promoveaz eficiena ener
getic sau utilizarea energiei din surse regenerabile,
investiiile n sectorul locuinelor nu pot fi eligibile
pentru sprijin din Fondul de coeziune, ntruct nu intr (13) ntr-o anex la prezentul regulament ar trebui s se stabi
n domeniul de aplicare al sprijinului din Fondul de leasc un set comun de indicatori de realizare pentru a
coeziune astfel cum este definit n TFUE. evalua progresul global nregistrat la nivelul Uniunii n
implementarea programelor operaionale. Respectivii
indicatori ar trebui s corespund prioritii de investiie
i tipului de aciune sprijinite n conformitate cu
prezentul regulament i cu dispoziiile relevante din
(9) Pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii de transport Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Indicatorii comuni
la nivelul Uniunii, Fondul de coeziune ar trebui s de realizare ar trebui s fie completai cu indicatori de
sprijine proiectele de infrastructur de transport cu rezultat specifici programului i, dup caz, cu indicatori
valoare adugat european prevzute n Regulamentul de realizare specifici programului.
(UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului (1) cu o sum total de 10 000 000 000 EUR.
Alocarea sprijinului din Fondul de coeziune pentru acele
proiecte ar trebui s respecte normele stabilite n temeiul (14) n vederea modificrii prezentului regulament n privina
articolului 92 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. anumitor elemente neeseniale, ar trebui s fie delegat
1303/2013. n conformitate cu Regulamentul (UE) Comisiei competena de a adopta acte n conformitate cu
nr. 1316/2013, sprijinul ar trebui s fie disponibil articolul 290 TFUE n ceea ce privete modificarea listei
numai statelor membre eligibile pentru finanare din de indicatori de realizare comuni, astfel cum sunt
Fondul de coeziune, cu ratele de cofinanare aplicabile prevzui n anexa I la prezentul regulament. Este
respectivului fond. deosebit de important ca, n cursul lucrrilor sale preg
titoare, Comisia s organizeze consultri adecvate,
inclusiv la nivel de experi. Atunci cnd pregtete i
elaboreaz acte delegate, Comisia ar trebui s asigure
(10) Este important s se ia msuri ca, la promovarea transmiterea simultan, n timp util i adecvat a docu
investiiilor n gestionarea riscurilor, s se in seama de mentelor relevante ctre Parlamentul European i
riscurile specifice la nivel regional, transfrontalier i trans Consiliu.
naional.

(15) Deoarece obiectivul prezentului regulament, i anume


(11) Ar trebui s se asigure complementaritate i sinergii ntre consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale a
interveniile sprijinite de Fondul de coeziune, FEDR, Uniunii n scopul promovrii unei dezvoltri durabile, nu
obiectivul de cooperare teritorial european (CTE) i poate fi realizat n mod satisfctor de statele membre,
Mecanismul pentru Interconectarea Europei cu scopul dar, avnd n vedere amploarea decalajelor dintre nive
de a evita duplicarea eforturilor i de a asigura caracterul lurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de rmnerea n
optim al legturilor dintre diferitele tipuri de infras urm a regiunilor defavorizate i de mijloacele financiare
tructur la nivel local, regional i naional, precum i limitate de care dispun statele membre i regiunile, poate
pe ntreg teritoriul Uniunii. fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate
adopta msuri n conformitate cu principiul subsidiaritii
astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind
(1) Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European i al
Uniunea European. n conformitate cu principiul
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului
pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului proporionalitii, astfel cum este definit la articolul
(UE) nr. 913/2010 i de abrogare a Regulamentului (CE) menionat, prezentul regulament nu depete ceea ce
nr. 680/2007 i (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129). este necesar pentru realizarea obiectivului menionat.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/283

(16) Prezentul regulament nlocuiete Regulamentul (CE) (b) investiiile care vizeaz o reducere a emisiilor de gaze cu
nr. 1084/2006 al Consiliului (1). Prin urmare, regula efect de ser din activitile enumerate la anexa I la Directiva
mentul n cauz ar trebui abrogat. Cu toate acestea, 2003/87/CE;
prezentul regulament nu ar trebui s afecteze continuarea
sau modificarea asistenei aprobate de Comisie n temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 sau al altei legislaii (c) investiiile n sectorul locuinelor, cu excepia celor legate de
aplicabile acelei asistene la 31 decembrie 2013. Regula promovarea eficienei energetice sau a utilizrii energiei din
mentul respectiv sau acea alt legislaie aplicabil ar surse regenerabile;
trebui s se aplice n continuare i dup 31 decembrie
2013 asistenei sau operaiunilor n cauz pn la fina (d) fabricarea, prelucrarea i comercializarea tutunului i a
lizarea lor. Cererile de asisten prezentate sau aprobate produselor din tutun;
n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 ar trebui
s rmn valabile.
(e) ntreprinderile aflate n dificultate, astfel cum sunt definite n
normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
(17) Pentru a permite aplicarea prompt a msurilor prevzute
n prezentul regulament, acesta ar trebui s intre n
vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul (f) investiiile n infrastructura aeroportuar, cu excepia celor
Oficial al Uniunii Europene, legate de protecia mediului sau a celor nsoite de
investiiile necesare pentru atenuarea ori reducerea
impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 3
Articolul 1
Sprijinul din Fondul de coeziune pentru proiectele de
Instituirea Fondului de coeziune i obiect
infrastructur de transport n cadrul Mecanismului pentru
(1) Prin prezentul regulament se nfiineaz un Fond de Interconectarea Europei
coeziune n vederea consolidrii coeziunii economice, sociale
Fondul de coeziune sprijin proiectele de infrastructur de
i teritoriale a Uniunii, n scopul promovrii dezvoltrii durabile
transport cu valoare adugat european prevzute de Regula
mentul (UE) nr. 1316/2013 cu o sum total de
(2) Prezentul regulament definete sarcinile Fondului de 10 000 000 000 EUR, n conformitate cu articolul 92
coeziune i domeniul de aplicare al sprijinului oferit din alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
acesta cu privire la obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc menionat la articolul 89
Articolul 4
din Regulamentul (UE) nr 1303/2013.
Prioriti de investiii
Articolul 2 Fondul de coeziune acord sprijin pentru urmtoarele prioriti
de investiii n cadrul obiectivelor tematice stabilite la articolul 9
Domeniul de aplicare al sprijinului oferit din Fondul de primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n
coeziune concordan cu nevoile de dezvoltare i de potenialul de
(1) Fondul de coeziune, asigurnd n acelai timp un cretere menionate la articolul 15 alineatul (1) litera (a)
echilibru corespunztor i n conformitate cu necesitile de punctul (i) din regulamentul respectiv i prevzute n acordul
investiie i de infrastructur specifice fiecrui stat membru, de parteneriat:
sprijin:
(a) tranziia ctre o economie cu emisii reduse de dioxid de
(a) investiiile n domeniul mediului, inclusiv n domenii legate carbon n toate sectoarele prin:
de dezvoltarea durabil i energia sustenabil care prezint
beneficii de mediu;
(i) promovarea produciei i distribuiei de energie obinut
din surse regenerabile;
(b) TEN-T, n conformitate cu orientrile adoptate prin Regula
mentul (UE) nr 1315/2013;
(ii) promovarea eficienei energetice i a utilizrii energiei
din surse regenerabile n cadrul ntreprinderilor;
(c) asisten tehnic.
(iii) sprijinirea eficienei energetice, a gestionrii inteligente a
(2) Fondul de coeziune nu sprijin: energiei i a utilizrii energiei din surse regenerabile n
infrastructurile publice, inclusiv n cldirile publice, i n
sectorul locuinelor;
(a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

(1) Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 (iv) dezvoltarea i implementarea unor sisteme de distribuie
de creare a Fondului de coeziune i de abrogare a Regulamentului inteligente care funcioneaz la niveluri de tensiune
(CE) nr. 1164/94 (JO L 210, 31.7.2006, p. 79). joas i medie;
L 347/284 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

(v) promovarea unor strategii cu emisii sczute de dioxid cilor navigabile interioare i a sistemelor de transport
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, n special maritim, a porturilor, a legturilor multimodale i
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitii infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova
urbane multimodale sustenabile i a msurilor de mobilitatea sustenabil la nivel regional i local;
adaptare relevante pentru atenuarea impactului;

(iii) dezvoltarea i reabilitarea unor sisteme feroviare


(vi) promovarea utilizrii cogenerrii de energie termic i complete, de nalt calitate i interoperabile i
electric cu randament ridicat, pe baza cererii de energie promovarea msurilor de reducere a zgomotului;
termic util;

(e) consolidarea capacitii instituionale a autoritilor publice


(b) promovarea adaptrii la schimbrile climatice, prevenirea i i a prilor interesate i o administraie public eficient
gestionarea riscurilor prin: prin aciuni de consolidare a capacitii instituionale i a
eficienei administraiilor i serviciilor publice legate de
implementarea Fondului de coeziune.
(i) sprijinirea investiiilor pentru adaptarea la schimbrile
climatice, inclusiv a abordrilor bazate pe ecosisteme;
Articolul 5
(ii) promovarea investiiilor pentru a face fa unor riscuri Indicatori
specifice, asigurarea rezistenei n faa dezastrelor i
dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor; (1) Se utilizeaz indicatori comuni de realizare, astfel cum
sunt prevzui n anexa I la prezentul regulament, indicatori
de rezultat specifici programului i, dup caz, indicatori de
realizare specifici programului, n conformitate cu articolul 27
(c) conservarea i protecia mediului i promovarea eficienei
alineatul (4) i cu articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (ii)
utilizrii resurselor prin:
i (iv) i litera (c) punctele (ii) i (iv) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.
(i) investiiile n sectorul deeurilor, pentru a ndeplini
cerinele acquis-ului Uniunii n domeniul medului i
pentru a satisface nevoile, identificate de statele (2) Pentru indicatorii de realizare comuni i indicatorii de
membre care depesc aceste cerine; realizare specifici programului, nivelurile de referin se
stabilesc la zero. Se fixeaz valori-int cuantificate cumulative
pentru respectivii indicatori pentru anul 2023.
(ii) investiiile n sectorul apelor, pentru a ndeplini cerinele
acquis-ului Uniunii n domeniul medului i pentru a
satisface nevoile, identificate de statele membre i care (3) Pentru indicatorii de rezultat specifici programului i care
depesc aceste cerine; se refer la prioriti de investiii, nivelurile de referin se
stabilesc utiliznd datele cele mai recente disponibile i se
fixeaz inte pentru anul 2023. intele pot fi exprimate n
(iii) protejarea i refacerea biodiversitii i a solurilor, termeni cantitativi sau calitativi.
precum i promovarea de servicii ecosistemice,
inclusiv prin Natura 2000, i infrastructurile ecologice;
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 7 pentru a modifica lista indicatorilor
(iv) realizarea de aciuni destinate mbuntirii mediului de realizare comuni prevzut n anexa I, n vederea efecturii
urban, revitalizrii oraelor, regenerrii i decontaminrii de adaptri, n cazul n care sunt justificate, pentru a asigura
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de evaluarea eficient a progreselor nregistrate privind imple
conversie), reducerii polurii aerului i promovrii mentarea programului operaional.
msurilor de reducere a zgomotului;

Articolul 6
(d) promovarea transportului sustenabil i eliminarea blocajelor
din cadrul infrastructurilor eseniale ale reelelor, prin: Dispoziii tranzitorii
(1) Prezentul regulament nu afecteaz continuarea sau modi
ficarea, inclusiv anularea total sau parial, a asistenei aprobate
(i) sprijinirea unui spaiu unic european de transport de Comisie la 31 decembrie 2013 n temeiul Regulamentului
multimodal prin investiii n TEN-T; (CE) nr. 1084/2006 sau al unei alte legislaii aplicabile acelei
asistene. Regulamentul respectiv sau acea alt legislaie apli
cabil se aplic n continuare i dup 31 decembrie 2013 asis
(ii) dezvoltarea i mbuntirea sistemelor de transport tenei respective sau operaiunilor n cauz pn la finalizarea
care respect mediul, inclusiv a celor cu zgomot lor. n nelesul prezentului alineat, termenul "asisten" acoper
redus, i care au emisii reduse de carbon, inclusiv a programele operaionale i proiectele majore.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/285

(2) Cererile de asisten prezentate sau aprobate n temeiul European i Consiliu sau n cazul n care, naintea expirrii
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 rmn valabile. termenului respectiv, Parlamentul European i Consiliul au
informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Aceast
perioad se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului
Articolul 7 European sau a Consiliului.
Exercitarea delegrii
(1) Competena de a adopta acte delegate i este conferit Articolul 8
Comisiei sub rezerva condiiilor prevzute la prezentul articol. Abrogare
Fr a aduce atingere articolului 6 din prezentul regulament,
(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 se abrog cu efect de la
articolul 5 alineatul (4) se confer Comisiei de la 21 decembrie 1 ianuarie 2014.
2013 pn la 31 decembrie 2020.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri


(3) Delegarea competenelor prevzut la articolul 5 alineatul la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul de
(4) poate fi revocat n orice moment de ctre Parlamentul coresponden din anexa II.
European sau de ctre Consiliu. Decizia de revocare pune
capt delegrii competenei menionate n decizia respectiv.
Aceasta intr n vigoare n ziua urmtoare publicrii n Articolul 9
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dat ulterioar, speci
ficat n decizie. Aceasta nu aduce atingere validitii actelor Revizuire
delegate deja n vigoare. Parlamentul European i Consiliul reexamineaz prezentul regu
lament pn la 31 decembrie 2020 n conformitate cu
(4) Imediat ce adopt un act delegat, Comisia l notific articolul 177 din TFUE.
simultan Parlamentului European i Consiliului.
Articolul 10
(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 5 alineatul Intrarea n vigoare
(4) intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul
European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre Parlamentul publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
M. SCHULZ R. ADIUS
L 347/286 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

ANEXA I

INDICATORI DE REALIZARE COMUNI PENTRU FONDUL DE COEZIUNE

UNITATE DENUMIRE

Mediu

Deeuri solide tone/an Capacitate suplimentar de reciclare a deeurilor

Alimentare cu ap persoane Populaie suplimentar care beneficiaz de o mai


bun alimentare cu ap

Epurarea apelor uzate echivalent populaie Populaie suplimentar care beneficiaz de o mai
bun tratare a apelor uzate

Prevenirea i gestionarea riscurilor persoane Populaie care beneficiaz de msurile de protecie


mpotriva inundaiilor

persoane Populaie care beneficiaz de protecie mpotriva


incendiilor forestiere

Reabilitarea solului hectare Suprafaa total a solului reabilitat

Natur i biodiversitate hectare Suprafaa habitatelor sprijinite n vederea obinerii


unui stadiu de conservare mai bun

Energie i schimbri climatice

Energie din surse regenerabile MW Capacitatea suplimentar de producie de energie


regenerabil

Eficien energetic gospodrii Numrul de gospodrii cu clasificare mai bun a


consumului de energie

kWh/an Scderea consumului anual primar de energie al


cldirilor publice

utilizatori Numrul de utilizatori de energie suplimentari


conectai la reele inteligente

Reducerea gazelor cu efect de ser Echivalent tone de CO2 Scdere anual estimat a gazelor cu efect de ser

Transport

Cale ferat kilometri Lungimea total a noilor linii de cale ferat

kilometri Lungimea total a liniilor de cale ferat renovate


sau modernizate

Drumuri kilometri Lungimea total a drumurilor nou construite

kilometri Lungimea total a drumurilor renovate sau moder


nizate

Transport urban kilometri Lungimea total a liniilor de tramvai i de metrou


noi sau mbuntite

Ci de navigaie interioar kilometri Lungimea total a cilor navigabile interioare nou-


create sau mbuntite
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/287

ANEXA II

TABEL DE CORESPONDEN

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5 Articolul 6

Articolul 5a

Articolul 7

Articolul 6 Articolul 8

Articolul 7 Articolul 9

Articolul 8 Articolul 10
L 347/288 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Declaraie comun a Parlamentului European i a Consiliului privind aplicarea articolului 6 din


Regulamentul FEDER, a articolului 15 din Regulamentul CTE i a articolului 4 din Regulamentul
privind Fondul de coeziune

Parlamentul European i Consiliul iau act de asigurrile oferite de Comisie legiuitorului Uniunii cum c
indicatorii comuni de realizare pentru Regulamentul FEDER, Regulamentul CTE i Regulamentul privind
Fondul de coeziune care urmeaz s fie inclui ntr-o anex la fiecare regulament n parte reprezint
rezultatul unui proces de pregtire ndelungat n care sunt implicai experi de evaluare att din partea
Comisiei, ct i din partea statelor membre i, n principiu, se presupune c acetia vor rmne stabili.