Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIUNI PROPRII NR..........

DE SECURITATE SI SANATATE
IN MUNCA PENTRU UTILIZAREA CONCASOARELOR
BAZA LEGALA
Prezentele instructiuni proprii de securitatea muncii s-au elaborat i
n baza prevederilor art.20, al.1., din Legea nr.319 / 2006 si au aplicativitate
in cadrul activitatilor desfasurate de societate, in vederea asigurarii conditii
lor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munc
a si a imbolnavirilor profesionale.
Aceste instructiuni au fost elaborate cu scopul de a se aplica in activitatil
e ce se desfasoara in cadrul unitatii .
Realizarea efectiva a masurilor dispuse revine persoanelor cu atributii in orga
nizarea si conducerea procesului de munca , care sant direct raspunzatoare de ap
licarea intocmai a prevederilor prezentelor instructiuni proprii, in baza preved
erilor art. 7din Legea nr.319 / 2006.
Salariatii cu functii de executie au obligatia respectarii intocmai a preveder
ilor prezentelor instructiuni si a dispozitiilor sefilor ierarhici, in baza prev
ederilor art. 22 din Legea nr.319/2006.
Respectarea continutului acestor instructiuni precum si a legislatiei privind s
ecuritatea si sanatatea in munca, nu absolva persoanele juridice sau persoanele
fizice de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror altor masuri de se
curitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor r
espective.
DISPOZITII GENERALE
Prezentele instructiuni proprii sunt elaborate in baza prevederilo
r aplicabile ale:
- Legii nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca.
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sa
natatii in munca nr.319/2006,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1425/2006;
Intreg personalul este obligat sa respecte prevederile prezentelo
r instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate.
Securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitati care are c
a scop asigurarea conditiilor optime de munca , prevenirea accidentelor de munca
si a imbolnavirilor profesionale, printr-un sistem unitar de masuri si reguli,
care acopera activitatile desfasurate in procesul muncii de catre salariatii soc
ietatii.
Instructiunile proprii de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitat
e interna care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru salariatii societati
i, prin care se asigura desfasurarea activitatilor n conditii de securitate a mun
cii.
Adecvat conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor se pot
prevedea si asigura ulterior si alte masuri de securitate a muncii.
Structura acestei instructiuni proprii de securitate a muncii are la baza aborda
rea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata n cadrul Normelorlo
r generale de protectie a muncii.
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex str
ucturat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit n executarea unei sarcini de
munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate pri
n intermediul mijloacelor de productie si n anumite conditii de mediu, pentru rea
lizarea scopului procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (autovehic
ule, aparate, dispozitive, unelte etc.) care se utilizeaza n procesul de munca;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice
si psihologice n care, unul sau mai multi executanti si realizeaza sarcina de munc
a.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii n cadrul instructiunilor proprii d
e securitate a muncii, viznd global desfasurarea uneia sau mai multor activitati,
n conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelo
r de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului ex
ecutant- sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca propriu procese
lor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
n contextul general prezentat, instructiunile proprii de protectie
a muncii pentru activitatile desfasurate au fost elaborate tinnd cont de regleme
ntarile existente n domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum
si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, as
tfel nct, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura
de prevedere la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structurarea acestei instructiuni proprii este facuta pentru fiecare activitate,
prevederile urmnd o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al exe
cutantului n procesul de munca.
n acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare
, instructiuni propriile mai cuprind o anexa n care sunt explicati o serie de ter
meni uzuali.
REGULI GENERALE DE SECURITATE
A MUNCII
Participarea la instructajele de securitate muncii (n ziua programata), insusirea
instructiuni propriilor specifice de protectie a muncii si aplicarea corespunza
toare a prevederilor acestora , reprezinta o obligatie de serviciu.
Pentru desfasurarea activitatilor n conditii optime, personalul are obligatia ca
la nceperea programului de lucru, sa se prezinte apt pentru lucru.
Fiecare salariat are obligatia sa verifice nainte de nceperea activitatii, buna f
unctionare a echipamentelor pe care le utilizeaza, cu excluderea operatiunilor d
e demontare sau acces in zone pentru care este necesar personal specializat.
In timpul programului de lucru exploatarea echipamentelor se va face numai confo
rm instructiunilor de utilizare de catre personalul care le are in dotare.
Personalul societatii isi va desfasura activitatea in asa fel incat sa previna a
ccesul neautorizat al altor persoane la echipamentul pe care il are in dotare, i
n special in cazurile in care prin accesul neautorizat s-ar putea crea prejudici
i, de orice natura, pentru celelalte persoane sau chiar societatii.
In cazul in care constata anomalii in functionarea echipamentului din dotare sau
care pot impiedica buna functionare a acestuia, personalul este obligat sa intr
erupa activitatea, sa anunte persoana desemnata pentru astfel de situatii si sef
ul ierarhic, fara ca prin aceasta sa puna in pericol sanatatea si securitatea in
munca a propriei persoane sau a celorlalte persoane din incinta sediului.
Interventia altor persoane, dect a celor autorizate pentru ntretinerea si reparare
a echipamentelor tehnice, sau utilizarea echipamentelor tehnice care prezinta im
provizatii constituie abatere grava de la prezentele instructiuni proprii.
Personalul va utiliza echipamentul individual de protectie adecvat co
respunzator activitatilor desfasurate si sa poarte echipamentul de lucru corespu
nzator ajustat pe corp si a incaltamintei adecvate desfasurari procesului de pro
ductie,respectiv,pantofi,pantofi-sanda sau bocanci bine fixati pe picior.
Accesul, cu exceptia persoanelor abilitate, n locurile si/sau ncaperile cu nivel r
idicat de periculozitate si/sau ncaperi cu destinatie speciala sau acces limitata
este interzis.
Blocarea cailor de acces / evacuare cu materiale, mobilier, aparatura sau orice
alte obiecte, chiar si tempoarar este interzisa.
Personalul are obligatia sa acorde primul ajutor n caz de accidentare si sa puna
in aplicare masurile stabilite pentru astfel de situatii.
n cazul n care n incinta sediului au loc lucrari de amenajare sau reparatii a spati
ilor aferente, se interzice deplasarea personalului in interiorul zonei de lucru
, delimitata sau semnalizata corespunzator.
Cu exceptia cazurilor fortruite, deplasarea in cadrul sediului se va face intr-u
n ritm normal, in special in zona scarilor si a usilor.
In caz de necesitate, parasirea locului de munca se va face conform masurilor st
abilite si pe cat posibil fara panica, cunoscut fiind faptul ca panica conduce l
a o crestere exponentiala a consecintelor unor evenimente deosebite.
Regula generala, pentru toate categoriile de personal, este aceea de a nu interv
eni in activitati pentru care nu sunt instruiti sau care necesita instruire spec
iala.
CONCASOARE
Art.1.Instalatiile de concasare au caracter stationar sau semistat
ionar,si sunt necesare pentru reducerea granulatiei la cea maxim admisa de carac
teristicile solicitate .
Art.2.La utilizarea concasoarelor se vor respecta urmatoarele regu
li de de siguranta :
Elementele in miscare,care actioneaza concasorul vor fi protejate cu plase sau c
u capace metalice,impotriva introducerii corpurilor straine in acestea ;
Accesul la instalatie se face pe pasarele si scari dotate cu balustrade de prote
ctie impotriva caderii in gol ;
Gura de alimentare a concasorului va fi protejata impotriva caderii de corpuri s
trainemetalice ,lemnoase etc ;
Orice interventie in instalatia de concasare trebuie facuta dupa decuplarea alim
entarii cu energie electricasi blocarea falcilor de spargere ;
Punerea in functiune a instalatiei de ventilatie a spatiului de lucru si captare
a prafului ;
Punerea in functiune a sistemelor locale de combatere a zgomotelor si vibratiilo
r.
Art.3.Pe timpul nefunctionarii ,gura de alimentare ba concasorului
trebuie sa fie acoperita cu panou de protectie.
Art.4.Gura concasorului trebuie sa fie prevazuta cu parapete sau c
u aparatoare din gratar.
Art.5.Este strict interzisa introducerea mainilor in gura concasoru
lui in timpul functionarii.
Art.6.Benzile transportoare si elevatoarele sa fie comandate electr
ic cu concasorul astfel incat oprirea in caz de defectare sa se faca automat in
ordinea procesului tehnologic.
Art.7.Este interzisa functionarea concasoarelor care au urmatoarele
lipsuri:
Aparatori demontate sau deteriorate;
Pene de fixare a saibelor volantilor si rotilor dintate pe arborii respectivi sl
abite;
Cand sant slabite suruburile de fixare a diferitelor parti ale concasorului( lag
are,capace,carcasa etc.
Art.8.Alimentarea concasorului se va face cand acesta a ajuns la nu
marul normal de turatii si oprirea lui se va face dupa ce intreaga cantitate de
material cu care a fost alimentat a fost prelucrata ( exceptie fac cazurile de a
ccidentare )
Art.9.La defectarea unui ciocan sau a sistemului de fixare ,concaso
rul se va opri imediat.
Art.10.Daca concentratia de praf depaseste limitele admise , person
alul deservent va fi dotat cu masti contra prafului prevazute cu filtre cu capac
itate de retinere.
Art.11.Este interzisa inlocuirea personalului deservent de la acest
utilaj cu alt personal neinstruit si daca nu cunoaste specificul acestu loc de
munca.