Sunteți pe pagina 1din 19

Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Cuvnt \nainte

Echipa de lucru: Industria alimentar` din Romnia a cunoscut o dezvoltare accelerat` \n ultimii ani, la care au contribuit investi]iile
consistente (autohtone sau str`ine), intrarea marilor companii transna]ionale [i Programul SAPARD.
Acesta din urm` a fost un puternic sprijin, att financiar, ct [i managerial. Prin rigoarea impus` desf`[ur`rii
proiectelor, ca [i prin regula ca noile capacit`]i rezultate (greenfield sau moderniz`ri) s` corespund` integral standardelor
Conf. dr. Nastasia Belc Institutul de Bioresurse Alimentare europene de siguran]a alimentelor [i de protec]ie a mediului, programul a fost un serios suport pentru ridicarea
Adriana Macri Institutul de Bioresurse Alimentare competitivit`]ii industriei romne[ti.

Dr. Enu]a Iorga Institutul de Bioresurse Alimentare |n acela[i timp, angajarea [i finalizarea proiectelor au \nsemnat [i un mare efort financiar din partea procesatorilor,
mai ales c` la noi creditele sunt mai scumpe dect \n alte ]`ri cu a c`ror industrie suntem acum \n competi]ie direct`.
Prof. dr. Anca Nicolau Universitatea Dun`rea de Jos Gala]i Operatorii alimentari sunt obliga]i s` produc` \n termenii ambi]ioaselor planuri de afaceri asumate [i, mai ales, s` vnd`
Mihai Vi[an Federa]ia Patronal` Romn` din Industria Alimentar` - Romalimenta pe o pia]` limitat` de puterea de cump`rare modest` a romnilor.
Ruxandra St`nic` Federa]ia Patronal` Romn` din Industria Alimentar` - Romalimenta |n plus, [i pe acest fond, supermarketurile impun condi]ii tot mai dure [i taxe de marketing duse dincolo de limita
suportabilit`]ii, [tiind c` produc`torii sunt nevoi]i s` accepte aproape orice condi]ii, pentru a realiza volumul propus.
Un alt handicap major \l constituie materiile prime. Problemele din agricultur`, \n primul rnd fragmentarea extrem`
a exploata]iilor agricole [i zootehnice, genereaz` produc]ii insuficiente cantitativ [i calitativ, la pre]uri mai ridicate dect
cele din Uniunea European`.
Pe de alt` parte, volumul foarte mare de legisla]ie european` c`reia a trebuit s` ne adapt`m \ntr-o perioad` scurt`
de timp, este \nso]it de cre[terea preocup`rii publicului fa]` de problemele stilului de via]` modern, alimentele tot mai
sofisticate fiind adesea acuzate de cre[terea frecven]ei bolilor metabolice.
C` nu \ntotdeauna aceste acuze au o baz` [tiin]ific`, are mai pu]in` importan]`, dat fiind impactul major al
campaniilor de pres`.
Aceste teme sunt resim[ite att \n publicul larg, ct [i \n rndul politicienilor. Apar astfel, norme [i legi (cum recent
a fost cazul celei privind alimenta]ia s`n`toas` \n rndul [colarilor) care, de[i bineinten]ionate, sunt adesea confuze [i
f`r` argumente solide. Rezultatul este nu numai neatingerea scopurilor urm`rite, ci [i afectarea serioas` a unor largi
categorii de alimente.

|n concluzie, avem de-a face cu numeroase dificult`]i, pe care \ns`, le lu`m numai ca provoc`ri ce trebuie dep`[ite
prin \mbun`t`]irea capacit`]ii manageriale a industriei, dar [i a cercet`rii, care doar printr-o colaborare efectiv` pot
r`spunde semnalelor pie]ei, cerin]elor unei legisla]ii tot mai restrictive [i a[tept`rilor consumatorilor.
Este, de fapt, chintesen]a Platformei romne[ti Food for Life, care trebuie s` faciliteze adaptarea industriei
alimentare din ]ara noastr` la necesit`]ile [i standardele pie]ei unice.

Institutul de Bioresurse Alimentare Dr. Mihai Vi[an


Pre[edintele Platformei N]ionale Food for Life

Pentru informatii suplimentare vizitati site-ul nostru: www.bioresurse.ro

1
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Cuprins I. Introducere

Cuvnt \nainte ..................................................................................................................... 1 Industria alimentar` poate contribui semnificativ la starea de bine [i la bun`starea
I Introducere ................................................................................................................ 3 cet`]enilor din Romnia.
II SITUA}IA ACTUAL~ ................................................................................................ 7 Poten]ialul agroalimentar \nsemnat de care dispune ]ara noastr` a permis ca industria alimentar`
autohton` s` ocupe un loc important \n economia romneasc`, ponderea acesteia \n cadrul industriei
III REALIZAREA VIZIUNII ............................................................................................. 10 prelucratoare (ce de]ine 80,6% din valoarea total` a produc]iei industriale) reprezentnd 13,9% la nivelul
Alimenta]ie [i s`n`tate ............................................................................. 10 anului 2005 (5).

Alimenta]ie [i consumator ....................................................................... 13 Dac` raportarea se face \ns` la anul 1998, cnd ponderea industriei alimentare a fost de 18,2% (5), se
constat` c` [i acest domeniu, al`turi de \ntregul sector al industriei prelucr`toare, trece \n prezent, printr-o
Calitate [i procesare a alimentelor ........................................................ 16 perioad` de restructurare.
Siguran]a alimentar` ................................................................................. 18
Produc]ie durabil` de alimente .............................................................. 22
Managementul lan]ului alimentar ......................................................... 25
Comunicare, instruire [i transfer tehnologic....................................... 27
Activit`]i de colaborare cu alte organiza]ii, institu]ii, re]ele ............ 30
IV STRUCTURA PLATFORMEI ................................................................................... 31
V BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................... 32
Situa]ia actual` Industria alimentar` 2006 Valoare

Num`r societ`]i 10.571


Industria alimentar` din ]ara noastr` a \nregistrat
la nivelul anului 2006 o cifr` de afaceri de peste 8 miliarde Cifra de afaceri (Lei) 29.449.383.935
de euro, dispunnd de un num`r aproximativ de 10.500 de
Cifra de afaceri (Euro) 8.355.620.353
societ`]i cu cca 200.000 de salaria]i, marea majoritate a
acestora provenind din sectorul reprezentat de IMM-uri Num`r mediu salaria]i 203.770
(tabel 1).

Tabel 1 - Date statistice, sursa:


Institutul Na]ional de Statistic`

3
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Principalele probleme cu care se identific` sectorul


de procesare a alimentelor pot fi rezumate astfel:

volum redus de fabricare a unor alimente de baz`


\n ]ara noastr` [i dependen]a de importuri.

Dac` se analizeaz` produc]ia, importul, exportul [i


consumul la principalele produse alimentare \n anul 2006,
comparativ cu anul 2005, se constat` faptul c` nivelul
consumului \n anul 2006 a \nregistrat cre[teri la
majoritatea alimentelor (mai pu]in consumul de lapte,
zah`r [i cel al c`rnii de pas`re care au \nregistrat sc`deri),
dup` cum reiese din figura 1(6).
|n ceea ce prive[te importurile, dup` 1990 Romnia
a devenit treptat, un importator constant de produse
agricole [i de alimente, \n pofida poten]ialului
agroalimentar important de care dispune.
Deficitul balan]ei comer]ului cu aceste produse a
crescut treptat, ajungnd la 1,3 miliarde euro \n 2005, ca
urmare a exporturilor \n valoare de 673,3 milioane euro [i
a unor importuri \n valoare de 2.021,9 milioane euro (4). |n
anul 2006, comparativ cu 2005, s-a constatat de
asemenea, o cre[tere a nivelului importurilor la majoritatea Figura 2 - Cifra de afaceri a principalelor subdomenii ale industriei alimentare \n 20 06
produselor alimentare: carne de bovine, carne de porc, de
pas`re, ou`, ulei, margarin`, zah`r [i produse zaharoase, Cel mai bine reprezentat subdomeniu al industriei consecin]` identificarea unor probleme legate de igien`,
unt, legume [i fructe, conserve din fructe [i legume, orez, alimentare romne[ti este Fabricarea pinii [i a siguran]` alimentar` [i fabricarea de produse alimentare
ciuperci etc. produselor proaspete de patiserie, cu o cifr` de afaceri de calitate sc`zut`.
Valoarea exporturilor de produse alimentare, de de cca 3.500 milioane lei [i un num`r de cca 67.000 de Sunt necesare modernizarea [i retehnologizarea
179,0 mil. euro \n anul 2006, a fost, de asemenea, cu mult angaja]i, urmat de Fabricarea produselor din carne cu cca unit`]ilor existente [i \nfiin]area unui num`r mai mare
sub valoarea importurilor, care a atins cifra de 1.106,1 mil. 3.400 mil lei [i un num`r de 18.367 de angaja]i. |n de unit`]i noi, moderne care s` r`spund` cerin]elor
euro (6). subdomeniul Produc]ia de ape minerale [i b`uturi impuse de Uniunea European`, astfel \nct industria
r`coritoare nealcoolice, cu un num`r de cca 11.160 de alimentar` romneasc` s` se revigoreze [i s` poat`
angaja]i, s-a realizat o cifr` de afaceri de aproximativ produce o cantitate mai mare de alimente care s`
capacit`]i de procesare: monitorizarea, corelarea 3.200 milioane lei, fiind urmat de Fabricarea berii, sector permit` reducerea treptat` a volumului de importuri.
cu necesit`]ile pie]ei agroalimen tare, precum [i \n care s-a realizat o cifr` de afaceri de aproximativ 2.700
concentrarea acestora \n anumite zone. milioane lei, cu un num`r de cca 6.300 de angaja]i (6). implementare a m`surilor de igien` [i siguran]`
alimentar` \n unit`]ile din industria procesatoare
|n prezent, procesul de privatizare a \ntreprinderilor [i necesitatea intensific`rii activit`]ii de asisten]`
necesitatea imperioas` a moderniz`rii [i
de procesare, existente la nivelul anului 1990, s-a \ncheiat. tehnic` [i control, din partea organismelor
retehnologiz`rii unit`]ilor de procesare a
Majoritatea jude]elor are capacit`]i de produc]ie
abilitate.
alimentelor.
pentru fabricarea alimentelor de baz`.
Sunt multe \ntreprinderi procesatoare de alimente
Pe lng` fenomenul de concentare a produc]iei S-au \nregistrat schimb`ri majore \n ce prive[te
care respect` [i aplic` \n mod corect normele de igiena
alimentare \n unit`]i mari, multe apar]innd unor companii num`rul de unit`]i de procesare: multe [i-au restrns
[i siguran]` alimentar` [i care au implementat deja
transna]ionale (ex. domeniile bere, zah`r, ulei, lapte), exist` activitatea, altele s-au desfiin]at din cauza unui
sistemul HACCP.
un num`r ridicat de unit`]i mici, amplasate \n majoritatea management defectuos, iar altele s-au reprofilat. Sunt
Exist` \ns` [i un num`r destul de ridicat de unit`]i
jude]elor, care apar]in domeniilor: mor`rit, panifica]ie, \ns` [i unit`]i care s-au modernizat, s-au retehnologizat
procesatoare care se confrunt` cu lipsa conformit`]ii cu
lapte, carne [i produse din carne (dou` treimi dintre [i furnizeaz` pie]ei alimente de calitate. Au fost
standardele europene (ex. SR EN ISO 22000/2005),
unit`]ile de procesare alimente sunt unit`]i mici). O parte construite [i capacit`]i noi de procesare.
necesitnd continuarea investi]iilor \n modernizare [i
din aceste unit`]i s-a specializat \n fabricarea produselor Cu excep]ia unit`]ilor mijlocii [i mari care au f`cut
retehnologizare. Astfel, cele mai mari probleme au fost
tradi]ionale, pn` \n prezent fiind \nregistrate [i atestate investi]ii serioase \n infrastructur`, echipamente [i
identificate \n sectoarele de procesare carne [i lapte
peste 1500 de produse tradi]ionale romne[ti (4). instruire personal, multe dintre \ntreprinderile romne[ti
unde, pentru mai mult de jum`tate dintre unit`]i, s-a
din domeniu folosesc echipamente [i tehnologii dep`[ite,
aprobat o perioad` de tranzi]ie pn` la 31 decembrie
cu productivitate redus`, acest fapt avnd drept
2009.
Figura 1 - Consumul lunar/locuitor, la diferite produse
agroalimentare
5
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Modernizarea [i implementarea sistemelor de patronate, companii din industrie, autorit`]i din domeniu,
siguran]` alimentar` \n \ntreaga industrie procesatoare, asocia]ii ale consumatorilor, pentru a dezbate [i a
vor conduce la \mbun`t`]irea competitivit`]ii produselor dezvolta programe de cercetare [i inovare, precum [i a
alimentare, la cre[terea exporturilor de produse valorifica rezultatele acestora. II. Situa]ia actual`
romne[ti, precum [i la cre[terea \ncrederii Inovarea este esen]ial` \n dezvoltarea domeniului
consumatorilor \n alimentele fabricate \n Romnia. industriei alimentare numai \n condi]iile \n care ea
r`spunde cu adev`rat cerin]elor consumatorilor privind
}ara noastr` dispune de un \nsemnat poten]ial agroalimentar care trebuie exploatat corespunz`tor.
calitatea, siguran]a, s`n`tatea, diversitatea [i
Industria alimentar` a reprezentat \n anul 2006 13,9% din produc]ia industrial` total` a ]`rii .
disponibilitatea produselor alimentare.
|n prezent, procesul de privatizare a \ntreprinderilor existente pn` \n anul 1990 s-a \ncheiat. La nivelul
Platforma Tehnologic` Inovarea trebuie s` ia \n considerare diversificarea
industriei alimentare au fost \nregistrate de asemenea, schimb`ri majore \n ceea ce prive[te num`rul de unit`]i
produc]iei agricole, durabilitatea agriculturii [i industriei
Na]ional` Food for Life alimentare [i a serviciilor conexe, un mediu de lucru curat
procesatoare: multe unit`]i [i-au restrns activitatea, altele au disp`rut complet, altele s-au reprofilat, dar a fost
\nfiin]at [i un num`r \nsemnat de unit`]i noi. Op]iunile pentru proprietatea privat` au atras de asemenea un flux
[i s`n`tos, astfel \nct s` contribuie la cre[terea calit`]ii
crescut de investi]ii str`ine directe, dar nivelul acestora \n sectorul de procesare a alimentelor r`mne totu[i,
vie]ii.
destul de sc`zut.
Dup` cum este bine cunoscut, \n Romnia, ca de |mbinarea bogatei tradi]ii culinare romne[ti cu
Aderarea Romniei la Uniunea European` a impus industriei alimentare respectarea reglement`rilor
altfel \n \ntreaga Europ`, industria alimentar` reprezint` inovarea motivat` de pia]`, va conduce la satisfacerea
comunitare, un puternic impact avndu-l cele legate de implementarea sistemelor de siguran]` alimentar`, fapt
unul dintre cele mai dinamice domenii ale economiei, \n celor mai preten]ioase cerin]e.
ce i-a determinat pe procesatori s` investeasc` mult \n infrastructur` [i nu numai.
continu` schimbare [i restructurare. Documentul Viziune 2020 privind rolul CDI \n
|n scopul satisfacerii nevoilor crescute [i tot mai diversificate ale consumatorilor romni, \n anumite companii
}ara noastr` trebuie s` dezvolte \n urm`toarea dezvoltarea domeniului alimenta]iei \n Romnia, traseaz`
s-a trecut la implementarea de tehnologii moderne de fabricare a alimentelor, pe linii tehnologice noi,
perioad` o industrie alimentar` competitiv`, care s` principalele direc]ii de urmat pentru cercetarea din
productive care permit ob]inerea de alimente sigure [i de calitate.
exploateze eficient poten]ialul agroalimentar \nsemnat de domeniul alimenta]iei, abordnd 6 domenii cheie ce
care dispune, o industrie alimentar` orientat` spre interac]ioneaz` eficient: Alimenta]ie [i s`n`tate,
consumatori, care s` produc` alimente la cererea [i Alimenta]ie [i consumator, Calitate [i procesare a
dorin]a acestora; cu alte cuvinte, o industrie alimentar` de alimentelor, Siguran]` alimentar`, Produc]ie durabil` de
nivel european. alimente [i Managementul lan]ului alimentar.
Avnd \n vedere rolul \nsemnat pe care-l ocup` Aceste domenii vor fi sprijinite prin strategii Siguran]` alimentar`, Alimenta]ie [i s`n`tate,
cercetarea [i inovarea \n industria alimentar`, \n ce eficiente de Comunicare, instruire [i transfer tehnologic,
prive[te \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii [i s`n`t`]ii \n vederea \ndeplinirii scopului principal propus:
consumatori, reglement`ri bun`stare [i stare de bine
consumatorilor, la nivel european s-a lansat \n iulie 2005 furnizarea c`tre pia]` a produselor alimentare sigure, cu
Platforma Tehnologic` European` Food for Life. principii nutritive [i func]ionale, \n concordan]` cu nevoile
La nivelul ]`rii noastre, \n anul 2007 a fost luat` [i cerin]ele consumatorilor [i \n care ace[tia s` aib` Siguran]a alimentelor este un drept fundamental |n Romnia, tot mai multe teme de cercetare
ini]iativa \nfiin]`rii Platformei Tehnologice Food for Life, deplin` \ncredere. al oric`rui consumator, ea nu se negociaz`, iar trateaz` subiectul alimenta]ie [i s`n`tate, ceea ce
fiind creat [i Grupul de lucru al Platformei. procesatorii de alimente au obligativitatea s` o asigure reflect` cererea tot mai crescut` a consumatorilor pentru
Scopul acestei Platforme este acela de a a[eza acestora. alimente noi, s`n`toase, ob]inute \n condi]ii de igien` [i
fa]`-n fa]` la aceea[i mas` institu]ii din cercetare, |ncrederea consumatorilor \n pia]a alimentelor a siguran]` alimentar`. Aceste alimente noi vor trebui s`
fost zdruncinat` de anumite episoade nedorite ap`rute corespund` nevoilor, preferin]elor, stilului de via]` [i
pe plan extern sau intern, cauzate de multe ori de veniturilor consumatorilor romni.
procese de alterare (ex. criza dioxinei) sau prezen]a unor Abunden]a produselor alimentare pe pia]`,
patogeni (Salmonella \n pr`jiturile servite unei educa]ia precar` a unor consumatori privind alimenta]ia,
colectivit`]i, Ia[i, 2004, nerespectarea regulilor privind precum [i stilul de via]` adoptat (sedentar, dezorganizat),
igiena personalului, etc) au condus la cre[terea cazurilor de obezitate [i a
Conceptul de evaluare a riscului care sprijin` problemelor de s`n`tate asociate acesteia: diabetul de
procesul de reglementare, este definit numai prin efectul tip 2, tensiune arterial` crescut`, boli cardiovasculare [i
cauzat de risc. anumite tipuri de cancer. Studiile [tiin]ifice efectuate,
Conceptul evalu`rii beneficiului sau mult mai indic` faptul c` alimenta]ia zilnic` joac` un rol \nsemnat
potrivit, evaluarea conceptului risc-beneficiu nu a fost \n apari]ia acestor boli, att \n ceea ce prive[te tipul de
\nc` dezvoltat` sau aplicat` la noi \n ]ar`. Pentru a alimente consumate, ct [i \n efectul general al obezit`]ii
r`spunde unei cereri tot mai crescute de alimente de \n cre[tere. Ex.: 30-40% din \mboln`virile de cancer sunt
calitate superioar`, sigure [i s`n`toase pe pia]`, este cauzate de factorii nutri]ionali (1).
nevoie de cre[terea resurselor investite \n cercetare. Inciden]a bolilor de nutri]ie [i metabolism a crescut
Trebuie \ns` acordat` o aten]ie deosebit` [i pre]ului \n Romnia \n ultimii ani, num`rul cazurilor noi de
acestor produse care s` nu devin` pentru consumator \mboln`vire \nregistrate ajungnd de la 86.000 \n anul
un factor limitativ. 1992, la 283.000 \n 2005 (7).
Din cauza acestor date \ngrijor`toare asupra

7
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

realit`]ilor romne[ti, este foarte important ca popula]ia S ` n` t at e a p o p ul a ] i e i \ n v r s t ` Managementul lan]ului Inovarea este \n general un element strns legat
s` fie educat` \n ceea ce prive[te beneficiile, dar [i de impactul asupra bun`st`rii consumatorilor; inovarea,
pericolele cauzate de consumul de alimente. Aceasta din Romnia alimentar [i problemele de proces cu mai multe variabile, are \n centrul s`u
latur` a educa]iei ar trebui s` \nceap` \nc` din [coala mediu colaborarea dintre cercetare [i industrie, pentru a
primar`, acolo unde se deprind primele obiceiuri, dar s` fie men]ine [i a consolida o pozi]ie global` competitiv` a
complet sus]inut` [i \n familie, locul unde copilul Dup` anul 1990 s-a constatat o \mb`trnire a industriei alimentare la nivelul \ntregii economii.
dobnde[te adev`rata educa]ie. popula]iei din Romnia cauzat` de schimb`rile politice [i Preocup`rile esen]iale ale cercet`rii trebuie s` ]in` cont
Managementul lan]ului alimentar necesit`
Promovarea conceptului de alimenta]ie s`n`toas`, sociale ale societ`]ii \n tranzi]ie, intervenite \n via]a [i s` includ` urm`toarele:
competen]e multidisciplinare [i reprezint` o provocare
trebuie s` fie consistent` [i insistent`, unanim acceptat` cet`]enilor. Schimb`rile demografice petrecute pn` \n Dezvoltarea de tehnologii avansate \n procesarea
pentru viitorul sectorului agroalimentar. Pentru un
[i sus]inut` de to]i factorii implica]i. prezent, (ex. mi[c`ri naturale), precum [i cele ce sunt alimentelor;
management eficient, este nevoie de oameni bine
Sunt necesare programe nutri]ionale mai ferme care prev`zute a se petrece \n viitor legate de speran]a de Cererea consumatorului pentru alimente de \nalt`
preg`ti]i \n diferite domenii (tehnic, tehnologic, economic,
s` transforme teoria \n practic` [i s` includ` m`suri care via]`, necesit` o abordare nou` numit` \mb`trnire calitate, cu propriet`]i senzoriale atractive;
financiar etc), capabili s` implementeze cu succes
s` mearg` de la sfaturi specifice asupra stilului de via]` s`n`toas`. Cererea consumatorului pentru alimente sigure;
tehnologii moderne de procesare, bune practici
adoptat, pn` la controlul asupra etichet`rii alimentelor, Stilul de via]` s`n`tos [i dieta adecvat`, respectate legisla]ia \n acest domeniu este tot mai bogat`,
financiare, eficien]` economic`, marketing [i practici
cerin]elor legate de s`n`tate [i publicit`]ii. de persoanele \n vrst`, sunt legate nu numai de o [ans` reglement`rile se modific` foarte des, fapt care
privind protec]ia mediului.
|n prezent, \n ]ara noastr`, pe lng` popula]ia mai mare de supravie]uire, ci [i de \ntrzierea deterior`rii genereaz` confuzie, cu efect negativ asupra
Problemele referitoare la mediul \nconjur`tor, \n
autohton` tr`iesc grupuri etnice [i din ce \n ce mai multe st`rii de s`n`tate a acestora. inov`rii;
special cele legate de nevoia de a dezvolta metode ce
grupuri de imigran]i, cu obiceiuri alimentare specifice. |mb`trnirea s`n`toas` ideal` este descris` ca o Problemele specifice ale companiilor [i \n special
]in de o agricultur` durabil` pe termen lung, vor avea un
De aceea, trebuie s` se ]in` seama [i de acest lucru situa]ie \n care oamenii supravie]uiesc la o vrst` ale IMM-urilor care necesit` o cre[tere mai
impact din ce \n ce mai mare asupra produc]iei de
atunci cnd este elaborat` viziunea legat` de alimenta]ia \naintat` cu vigoare [i independen]` func]ional`. accentuat` a inov`rii (tehnici [i materiale de
alimente. Cerin]a de schimbare a rolului alimentelor,
s`n`toas` a popula]iei din Romnia, f`cnd astfel Oamenii \n vrst` au nevoi speciale, \ndeosebi de ambalare, procesare, conservare etc);
necesit` schimbare [i \n domeniul comercial [i anume:
posibil` dezvoltarea de produse alimentare pentru alimente \mbog`]ite nutri]ional. Industria alimentar` |mbun`t`]irea condi]iilor legate de transferul
de la pie]ele bazate pe ofert` \n prezent, la cele bazate
scopuri nutri]ionale specifice. Tratarea cu superficialitate trebuie s` produc` astfel de alimente [i s` le pun` la tehnologic pentru a putea transforma rezultatele
pe cerere, \n viitor.
a acestui punct, conduce la limitarea posibilit`]ilor create dispozi]ia consumatorilor la pre]uri accesibile acestei cercet`rii \n produse [i procese noi;
Va fi necesar s` lu`m \n considerare punctul de
acestor grupuri referitoare la starea de bine [i confortul categorii. Agricultura [i industria alimentar` trebuie s` fie
vedere al consumatorului la fiecare etap` a dezvolt`rii,
alimentar necesar. complet integrate \n dinamica politic`, social`,
proces`rii [i marketingului produselor alimentare
economic` [i cultural` a societ`]ii.
(perspectiva from fork to farm )
Pentru ca sectorul agroalimentar s` avanseze, este
nevoie de cercetare interdisciplinar` care necesit`
Rolul cercet`rii & inov`rii \n sprijinul factorilor cheie implica]i \n aceste domenii [i o
dezvoltarea domeniului investi]ie crescut` \n domeniul cercetare dezvoltare.--

alimenta]iei

Este greu de anticipat la ora actual` dezvoltarea


industriei alimentare romne[ti \n perspectiva anului
2020. Studiile ce vor fi \ntreprinse trebuie s` ia \n calcul
schimb`rile demografice petrecute \n ]ara noastr` [i cele
care se prev`d a se petrece: sc`derea ratei natalit`]ii,
\mb`trnirea popula]iei, mi[c`rile grupurilor de popula]ie
spre [i din alte ]`ri. Industria produc`toare de alimente
trebuie s` ]in` cont de aceste constrngeri care limiteaz`
\ntructva dezvoltarea pie]elor existente sau modific`
structura acestora.
Rolul cercet`rii este acela de a da solu]ii pentru
toate situa]iile amintite [i de a se preocupa din ce \n ce
mai intens de efectele alimenta]iei asupra s`n`t`]ii
consumatorilor pe termen lung.

9
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

III. REALIZAREA VIZIUNII Alimenta]ie echilibrat` [i stil de via]` |mb`trnirea s`n`toas` este asociat` cu un
s`n`tos consum energetic sc`zut, cu mic[orarea cantit`]ii de
Scopul cercet`rii \n domeniul industriei alimentare este acela de a \mbun`t`]i calitatea alimentelor [i proteine de origine animal`, de gr`simi [i de colesterol,
alimenta]iei [i de a asigura securitatea alimentar`, precum [i competitivitatea [i profitabilitatea produc`torilor Alimenta]ia constituie una dintre cele mai cu o cre[tere semnificativ` a ponderii fructelor, legumelor
pe \ntreg lan]ul alimentar. importante necesit`]i fiziologice ale omului. Prin [i produselor lactate \n dieta zilnic`.
Cercetarea trebuie s` men]in` [i s` creasc` rolul de lider \n asigurarea calit`]ii [i siguran]ei alimentare alimenta]ie, organismul uman prime[te o serie de |n aceste condi]ii, cercetarea trebuie s` r`spund`
[i de furnizor de alimente cu calit`]i nutritive corespunzatoare cerin]elor consumatorilor. Cercetarea trebuie s` substan]e biologic active, indispensabile vie]ii, numite solicit`rilor acestei categorii de popula]ie prin ob]inerea
identifice politicile de asigurare a securit`]ii [i siguran]ei alimenta]iei. nutrien]i sau principii nutritive. unor produse adecvate, adaptate la o diet` special`,
|ntr-o lume competitiv` cu resurse limitate, planul de cercetare trebuie s` ia \n calcul maximum de O alimenta]ie echilibrat`, bogat` \n nutrien]i, concentrat` \n nutrien]i, recomandarea unui model
eficien]` al investi]iei realizate. Cercetarea nou dezvoltat` trebuie s` aib` \n vedere: gustoas` [i convenabil` ca pret, precum [i un stil de via]` potrivit pentru o via]` lung`, activ` [i independent`.
cerin]ele pie]ei ; s`n`tos, sunt cerin]e de baz` pentru o dezvoltare fizic`
politici alimentare la momentul dat; [i mental` optim` a organismului uman, manifestat` \n Schimb`ri \n stilul de via]` [i modele
cercet`ri anterioare existente. diferite etape ale vie]ii. de diete
Alimentul este \n]eles ca o produc]ie a naturalului [i a laboratorului uman. Nu este de ajuns numai ca Printr-o diet` corespunz`toare care con]ine
alimentele s` fie alese de c`tre consumator (carne, lapte, fructe, legume), ci este foarte important ca el s` [tie principiile alimentare de baz`, se poate preveni |n condi]iile unor schimb`ri petrecute tot mai
unde sunt produse aceste alimente, cine [i cum este implicat \n lan]ul alimentar de produc]ie. Pentru deteriorarea s`n`t`]ii, proces care st` la \ndemna frecvent \n stilul de via]` al omului modern, apar
eficientizarea domeniului, trebuie avut \n vedere faptul ca cercet`rile care vizeaz` acelea[i obiective, s` coexiste consumatorilor [i poate fi \ndeplinit cu u[urin]` de c`tre nemijlocit [i schimb`ri \n alimenta]ia acestuia care ]in de
\ntr-un singur proiect integrat la nivelul \ntregii ]`ri. ace[tia, conform sintagmei este mai u[or s` previi dect satisfacerea necesarului de energie, de preferin]e [i de
Este necesar s` fie stimulate cercet`rile interdisciplinare care s` aib` \n vedere toate abord`rile, s` tratezi. principii nutritive folositoare pentru dezvoltarea [i
influen]ele [i interdependen]ele pe care le poate include un domeniu, astfel \nct resursele alocate s` fie Ad`ugarea nutrien]ilor \n alimente \n doze men]inerea sa \ntr-o form` fizic` [i mental` bun`.
utilizate ct mai eficient. fiziologice bine stabilite, a condus la produc]ia de Este cunoscut de mul]i ani faptul c` o diet`
alimente func]ionale [i de alimente cu destina]ii speciale. dezechilibrat`, nes`n`toas`, constituie un factor de risc
Comunicarea corespunz`toare [i eficient` c`tre popula]ie important \n apari]ia unor boli cronice grave.
Alimenta]ie [i s`n`tate
1 a acestor beneficii nutri]ionale ale alimentelor, necesit`
anumite date concrete legate de starea de s`n`tate
Unele dintre acestea sunt rezultatul consumului
alimentar insuficient (sc`derea ritmului de cre[tere la
(dovezi, eviden]e) care pot fi confirmate [tiin]ific. copii, malnutri]ia proteic`, avitaminozele etc), iar altele
Descoperirea [i utilizarea pe plan mondial a reprezint` efectul abuzurilor alimentare (obezitatea,
Viziunea Platformei Na]ionale Food for Life biomarkerilor, avnd la baz` diferite studii diabetul, bolile cardiovasculare etc)
subliniaz` schimb`rile \n regimurile alimentare bazate epidemiologice, fiziologice [i la nivel celular, sunt Schimb`rile majore petrecute \n via]a social` [i
pe cercet`rile efectuate \n nutri]ie, precum [i esen]iale pentru a dovedi influen]a alimenta]iei asupra politic` a Romniei dup` anul 1990, au influen]at decisiv
elaborarea de modele inovative de produse alimentare, s`n`t`]ii consumatorilor. Acest lucru se aplic` [i \n [i au adaptat stilul de via]` al romnilor la noile condi]ii
concomitent cu schimb`rile \n stilul de via]` care au cercetarea na]ional` [i este nevoie de o mai bun` impuse de o Romnie \n tranzi]ie (liberalizarea pre]urilor,
un impact major asupra \mbun`t`]irii s`n`t`]ii colaborare [i multidisciplinaritate, astfel \nct pierderea locurilor de munc` prin \nchiderea sau
popula]iei [i \n prelungirea vie]ii active a acesteia. procesatorii s` fie informa]i [i s` informeze la rndul lor restrngerea activit`]ii multor \ntreprinderi din industrie
consumatorii despre efectele principiilor active asupra si servicii, stresul cotidian, schimbarea structurii pie]ei [i
s`n`t`]ii, ace[tia putnd lua m`suri corespunz`toare ofertei alimentare etc). Acest lucru a influen]at [i
S`n`tatea reprezint` o dimensiune cu impact privind alegerea dietei \n cuno[tin]` de cauz`. alimenta]ia populatiei, conducnd la apari]ia unor noi
deosebit asupra societ`]ii, att prin participarea acesteia tipuri de diete.
la ceea ce numim calitatea vie]ii, ct [i prin contribu]ia la S`n`tatea popula]iei \n vrst` Toate aceste schimb`ri au avut ca rezultat, printre
indicatorul privind nivelul de activitate al popula]iei. altele [i cre[terea num`rului de \mboln`viri cauzate de
Alimenta]ia, al`turi de stilul de via]` ales, are un Popula]ia Romniei, asem`n`tor celei din \ntreaga alimenta]ie, \n special a inciden]ei bolilor cronice
impact major asupra p`str`rii sau \mbun`t`]irii st`rii de Europ`, este \mb`trnit`. |n ]ara noastr` sporul natural al netransmisibile cum ar fi: diabetul de tip 2, obezitatea,
s`n`tate a consumatorilor. popula]iei a fost negativ \n anul 2006, avnd valoarea de bolile cardiovasculare, hipertensiunea, precum [i a unor
-1,6, \n u[oar` cre[tere fa]` de cel din 2005, cu valoarea tipuri de cancer, acestea devenind cauza major` a
de -0,7(2) dizabilit`]ii [i de multe ori a mor]ii premature .
Popula]ia adult` \n vrst` prezint` un risc mai Odat` instalate, aceste boli sunt cauza unor
crescut \n ceea ce prive[te bolile legate de nutri]ie, probleme psihologice, sociale [i materiale, reduc
datorat att consumului de alimente necorespunz`toare, confortul fizic [i conduc la sc`derea calit`]ii vie]ii \n
ct [i implicit, consumului redus de nutrien]i. general.
O via]` s`n`toas` \nseamn` nu numai o [ans` mai Diabetul este o boal` metabolic` din ce \n ce mai
ridicat` de supravie]uire, ci [i p`strarea statusului de des \ntlnit` \n rndul popula]iei din Romnia, cu efecte
s`n`tate nedeteriorat. grave asupra s`n`t`]ii acesteia \n viitor. Se constat` o
cre[tere a cazurilor de \mboln`viri \n ultimii ani (sunt \n

11
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

eviden]` 474.848 bolnavi \n 2005 [i 511.899 bolnavi \n Boli cauzate de alimenta]ie: o povar` Alimente func]ionale Tematica de cercetare:
2006) (2). pentru s`n`tatea popula]iei
Pn` nu demult, obezitatea \n Romnia nu Aspectele privind s`n`tatea popula]iei din ]ara Estimarea costurilor realizate pentru revenirea la
constituia o problem`. |n prezent, num`rul Bolile cronice cauzate de o alimenta]ie noastr` trebuie s` fie considerate drept urgen]` de grad starea de s`n`tate [i prevenirea unor boli prin
supraponderalilor [i a persoanelor cu obezitate este \n necorespunz`toare au cunoscut o cre[tere alarmant` \n 0 care trebuie s` intereseze [i s` preocupe \n mare alimenta]ie;
cre[tere. Alarmant` este \ns` extinderea acestei boli \n ultimii ani \n ]ara noastr`. m`sur` [i pe procesatorii de alimente. Adaptarea legisla]iei \n domeniul alimenta]iei \n
rndul copiilor, fiind \n mare parte pus` pe seama Printre acestea se num`r`: diabetul de tip 2, bolile Valoarea alimentar` a unui aliment este dat` de func]ie de ultimele cercet`ri \n domeniu;
intoleran]ei la glucoz` [i a diabetului de tip 2, dar [i a cardiovasculare, obezitatea, unele tipuri de cancer, etc. anumite func]ii pe care acesta le \ndepline[te [i anume: Promovarea alimenta]iei corecte pentru toate
alimenta]iei necorespunz`toare. Sindromul metabolic se identific` \ntr-un procent de Func]ia primar` a alimentului dat` de nutrien]i [i grupele de consumatori;
Bolile aparatului digestiv se num`r` printre cca 20% din popula]ia Romniei. |n prezent sunt de efectul lor \n organism; Realizarea de studii privind influen]a alimenta]iei
principalele cauze ale morbidit`]ii [i reprezint` [i al 5-lea \nregistrate aproximativ 600.000 de persoane cu diabet Func]ia secundar`, cu referire la propriet`]ile [i a comportamentului alimentar asupra st`rii de
factor ce cauzeaz` mortalitatea \n ]ara noastr` (65,8 zaharat, dar se presupune c` num`rul real al acestora ar senzoriale (arom`, gust, miros, structur`); s`n`tate;
deceda]i la 100.000 locuitori/2006/2). fi de aproximativ 1.000.000 persoane (5% din popula]ie). Func]ia ter]iar`, nou introdus`, func]ia Influen]a tehnologiilor asupra con]inutului de
Toate aceste probleme de s`n`tate constituie A crescut considerabil [i num`rul popula]iei modulatoare a unor factori alimentari implica]i compu[i nutritivi din alimente [i asupra
preocup`ri majore ale autorit`]ilor responsabile de supraponderale (IMC 26-30) [i al persoanelor cu obezitate direct sau indirect \n prevenirea bolilor legate de biodisponibilit`]ii acestora;
elaborarea [i implementarea politicilor [i programelor (IMC>30), aceste cazuri reprezentnd cca. 55% din stilul de via]`. Dezvoltarea op]iunilor terapeutice prin
privind s`n`tatea \n ]ara noastr`. Propor]ia ridicat` a popula]ia ]`rii. Cre[te alarmant num`rul copiilor Factorii care au func]ie ter]iar` se numesc factori alimenta]ie \n cazul alergiilor alimentare [i a
cheltuielilor publice pentru asigurarea calit`]ii vie]ii supraponderali sau obezi (2). alimentari func]ionali fiziologic, iar alimentele care \i bolilor cauzate de alimenta]ie;
pacien]ilor cu boli cronice, solicit` o concentrare mai con]in se numesc alimente func]ionale (alimente cu Alimente func]ionale pentru men]inerea st`rii de
accentuat` \n viitor asupra metodelor de preven]ie. efecte benefice asupra s`n`t`]ii, performan]elor fizice s`n`tate a oamenilor [i prevenirea \mboln`virilor;
Pn` \n anii trecu]i nu au existat programe de
Parteneriatul cu alte domenii
sau st`rii psihice). Influen]a dietei asupra procesului de \mb`trnire;
supraveghere [i preventie a tuturor bolilor cronice, prin importante de cercetare Printre preocup`rile actuale ale industriei Bazele domeniilor strategice de cercetare \n
adoptarea unei alimenta]ii corespunz`toare [i a unui stil alimentare romne[ti \n producerea de alimente speciale, alimenta]ie [i s`n`tate;
de via]` s`n`tos, ale c`ror costuri ar fi fost mult mai |n ]ara noastr`, ca de altfel [i \n alte ]`ri, se simte se num`r`: alimente cu con]inut ridicat de fibre (ex. Descoperirea [i validarea biomarkerilor
sc`zute \n compara]ie cu activit`]ile \ntreprinse pentru nevoia de a se dezvolta politici [i programe de alimenta]ie inulina), produse tartinabile cu con]inut de Omega 3 si 6, (epidemiologie/biologia sistemelor)
tratarea acestor boli. [i de nutri]ie care s` protejeze [i s` promoveze s`n`tatea produse care livreaz` cteva por]ii de legume [i fructe Influen]a alimenta]iei asupra cre[terii [i
Limitarea cre[terilor rapide \nregistrate \n apari]ia cet`]enilor, s` reduc` inciden]a bolilor legate de \ntr-un format dat, probiotice, alimente pentru copii dezvolt`rii mentale a copiilor;
amintitelor boli cronice, reprezint` un factor major al st`rii alimenta]ie, contribuind astfel la dezvoltarea social` [i pre[colari, alimente care regleaz` func]iile Studii privind influen]a alimenta]iei asupra
publice de s`n`tate. Dietele necorespunz`toare, economic` a societ`]ii, dar [i la creearea unui mediu gastrointestinale, alimente pentru cei cu o u[oar` imunit`]ii [i performan]ei mentale.
inactivitatea fizic` [i fumatul, sunt factori de risc ambiant durabil. hipercolesterolemie, alimente pentru cei ce se preocup`
confirma]i ai bolilor cronice. Prevenirea \mboln`virilor \n Abordarea multidisciplinar`, incluznd: agricultura, de nivelul glucozei \n snge, premixuri care m`resc
rndul popula]iei prin reducerea, spre exemplu, a mediul, industria alimentar`, s`n`tatea, transportul, aportul de vitamine [i minerale, alimente f`r` gr`simi,
colesterolului [i a tensiunii arteriale, poate reduce comercializarea, publicitatea, este imperios necesar` alimente pentru diabetici, alimente f`r` sare. Alimenta]ie [i consumator
considerabil [i costurile pentru s`n`tate.
Aici trebuie s` intervin` industria alimentar` care,
pentru a facilita ca politicile [i programele privind
alimenta]ia [i nutri]ia \n ]ara noastr` s` ocupe locul pe Conexiunea dintre s`n`tate [i alimente este
2
prin produsele oferite pie]ei, s` ajute la prevenirea care-l merit` pe agenda Guvernului [i a ministerelor de [i o consecin]` a abunden]ei alimentare [i a cre[terii
apari]iei bolilor legate de nutri]ie. Studii efectuate de resort. speran]ei de via]`. |n acest sens, un loc important \l
Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii au ar`tat c` aproximativ |n aceste condi]ii, obiectivul acestor politici este Viziunea Platformei Na]ionale Food for Life
ocup` alimentele func]ionale. Fibrele alimentare,
80% din cazurile de boli coronariene [i pn` la 90% din acela de a dezvolta procese [i tehnologii care s` acopere este aceea de a cunoa[te [i \n]elege mai profund
vitaminele, s`rurile minerale, antioxidan]ii sunt cteva
cazurile de diabet tip 2 ar putea fi evitate printr-o diet` \ntregul lan] alimentar (from farm to fork) [i de a modul de alegere al alimentelor de c`tre consumatori,
dintre componentele func]ionale utilizate \n ob]inerea
s`n`toas`, men]inerea unei greut`]i corporale normale r`spunde cerin]elor specifice tot mai exigente ale de a stimula selectarea alimentelor s`n`toase (a face
unor noi sortimente de produse alimentare.
[i prin practicarea exerci]iilor fizice \n mod regulat.(1) consumatorilor (from fork to farm), prin solu]ii [i din alegerea alimentelor s`n`toase o alegere u[oar`)
Pe plan european exist` o pia]` \n cre[tere a
|n prezent, pe pia]a autohton`, num`rul produselor concepte [tiin]ifice conforme unei agriculturi durabile [i [i de a cre[te \ncrederea \n industria alimentar`
alimentelor specifice, func]ionale, iar acest lucru trebuie
alimentare fabricate \n Romnia, necesare \n prevenirea asigur`rii securit`]ii [i siguran]ei alimentare. romneasc`.
s` preocupe [i industria alimentar` romneasc` \n viitor.
bolilor cronice netransmisibile (diabet, obezitate, boli Rezultatul implement`rii acestor politici alimentare Este prev`zut ca acest tip de ni[` de pia]` s` se
cardivasculare etc.) este, \nc`, destul de mic [i se simte ar fi o stare de s`n`tate \mbun`t`]it` a popula]iei, iar extind` substan]ial \n urm`toarea perioad`, \ntr-o pia]`
stringent nevoia ca acest num`r s` creasc`. acest lucru ar contribui la reducerea cheltuielilor alocate Consumatorii ocup` un rol central \n cadrul
care s` cuprind` o gam` mai larg` de produse
Astfel, abordarea s`n`t`]ii populatiei printr-o pentru s`n`tate, precum [i la existen]a unui segment mai Platformei Na]ionale Food for Life, iar interesele
alimentare noi, destinate men]inerii s`n`t`]ii, fapt care
preven]ie primar` este considerat` a fi cel mai eficient, la mare al popula]iei active. Pe de alt` parte, industria acestora trebuie s` se reflecte \n toate tematicile de
va \ncuraja \n viitor fabricarea alimentelor func]ionale [i
\ndemn` [i durabil mod de ac]iune, concentrat pe acest procesatoare va contribui la cre[terea [i diversificarea cercetare propuse de viziunea Platformei.
\n ]ara noastr` \ntr-un num`r mai ridicat.
segment de boli. sortimental` a produselor alimentare destinate prevenirii Produsele alimentare ofer` consumatorilor
inciden]ei bolilor cronice netransmisibile, ceea ce va pl`cerea de a tr`i, iar dac` acestea se consum` \n
conduce la valoare adaugat`, profit [i cre[tere a cantit`]i [i propor]ii corespunz`toare, au o contribu]ie
competitivit`]ii industriei alimentare romne[ti.

13
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

major` asupra s`n`t`]ii, st`rii de bine, de confort [i obiceiuri alimentare ale tuturor grupurilor men]ionate, de mai mult, cu att \nva]` mai mult despre noi nevoi pe care alimentele dorite dintr-o multitudine de produse oferite
asupra unei \mb`trniri s`n`toase a cet`]enilor. pe \ntreg cuprinsul ]`rii, precum [i a factorilor ce ]in de \nainte nu le avea. Dup` cercet`ri \ndelungate, evaluarea de pia]a romneasc`.
|ncrederea consumatorilor \n alimente este extrem stilul de via]` al acestor grupuri, pot conduce la nutri]ional` a nevoilor unui organism la momentul actual
de important` pentru industria procesatoare [i este diversificarea sortimental` a produc]iei [i cre[terea este \n medie de 2000 kcal/persoan`/zi. |n dinamica Elementele de baz` care trebuie s` fie luate \n
legat` de siguran]a alimentar`, oferta de produse de pe eficientiz`rii industriei alimentare romne[ti. Aceasta actual`, s-ar putea ca peste 10 ani s` se ajung` la o cu considerare, referitoare la acest subiect sunt:
pia]` [i noile tehnologii de produc]ie. Procesatorii romni, trebuie s` produc` alimente cerute de pia]`, potrivit unei totul alt` evaluare. Priorit`]ile consumatorului legate de alegerea
prin alimentele oferite, se str`duiesc s` men]in` diversit`]i socio-culturale din ce \n ce mai pregnant` dintre diferitele beneficii oferite de alimente cum
segmentul de pia]` cucerit [i de asemenea, s` \nregistrat` la nivelul ]`rii noastre. Este nevoie s` se elaboreze programe de cercetare ar fi: gustul, u[urin]a folosirii acestora (ex. gata
cucereasc` [i altele noi, \ntr-o concuren]` acerb` cu al]i Domeniul Alimenta]ie [i consumator \[i propune cu scopul de a: preparate), beneficii asupra s`n`t`]ii, pre]ul,
procesatori autohtoni, dar [i cu produsele din import s` dezvolte fundamental capacitatea de \n]elegere a Cunoa[te [i \n]elege percep]ia consumatorului precum [i dinamica \n ce prive[te cerin]ele
aflate din abunden]`pe pia]a romneasc`. comport`rii consumatorului \n alegerea alimentelor [i legat` de alimente, \n special acolo unde se viitoare ale consumatorului;
Puterea de \n]elegere a consumatorului include progresele f`cute \n nutri]ie, calitatea alimentar` manifest` diferen]e de opinii \ntre consumatori [i Analizarea atent` a grupurilor ]int` specifice de
referitoare la calitatea alimentelor, poate s` difere \n mod [i tehnologiile de fabricare a produselor alimentare. speciali[ti care pot conduce la lipsa de \ncredere consumatori cum ar fi: copiii, b`trnii, grupurile
considerabil de cele mai multe ori de cea a speciali[tilor Schimb`rile rapide care au loc \n structura [i a consumatorilor \n produsele alimentare; etnice, persoane cu dizabilit`]i, \mpreun` cu
\n domeniu, ca urmare a lipsei de informa]ie [i de educare autoritatea guvernamental`, \n economia global`, \n Urm`ri procesul de alegere a alimentelor de c`tre metodele [i instrumentele de interven]ie potrivite
a acestora \n ceea ce prive[te alimenta]ia. Un consumator structura sectorului agricol [i a industriilor alimentare consumatori [i a sublinia fenomenele funda- acestor grupuri;
neavizat selecteaz` produsele \n primul rnd dup` ct de locale [i globale, precum [i globalizarea [i liberalizarea mentale care au loc; Strategii de comunicare c`tre consumator a
atr`g`toare sunt, f`r` a se gndi la calit`]ile nutritive pe comer]ului, conduc la schimb`ri rapide [i \n nevoile [i Studia procesul de schimbare comportamental` a informa]iilor care se refer` la beneficiile, riscurile,
care acestea le posed`. cerin]ele consumatorilor privind calitatea [i siguran]a consumatorului [i factorii cheie care ac]ioneaz`, siguran]a [i s`n`tatea, originea alimentelor,
Dac` este ignorat`, aceast` discrepan]` \ntre p`reri alimentelor, securitatea alimentar`, nutri]ie, legisla]ie [i faciliteaz` [i conduc la o astfel de schimbare, \ntr- necesare \n alegerea alimentar`;
poate duce la lipsa de percep]ie, ne\n]elegere [i lipsa de control. Dezvoltarea unor noi tehnologii, apari]ia unor noi o direc]ie mai s`n`toas` [i durabil`; Strategii de interven]ie bazate pe informa]ii \n
\ncredere \n produsele alimentare. Aici intervine cuno[tinte despre aliment-alimenta]ie rezultate din Cunoa[te valorile fundamentale ale alimentelor, ceea ce prive[te schimb`rile comportamentale
Platforma tehnologic` Food for Life care are [i rolul de cercet`rile \ntreprinse, vin s` satisfac` aceste cerin]e \ntr- cultura [i obiceiurile alimentare ale consuma- ale consumatorilor \n alegerea alimentelor mai
a \nt`ri comunicarea eficient` a informa]iilor \ntre membrii o m`sur` anume. torilor din diferite regiuni ale ]`rii, cu diversitatea s`n`toase ;
s`i [i societate, pentru a fi posibil` realizarea schimb`rilor Cuno[tin]ele despre alimenta]ie schimb` [i dinamica lor. Strategii eficiente de comunicare c`tre
comportamentale [i de atitudine privind alimenta]ia [i comportamentul alimentar. Cu ct o persoan` tr`ie[te Consumatorul are acum posibilitatea s` aleag` consumator pentru promovarea alegerii
alimentele. alimentelor destinate grupurilor ]int` specifice (ex.
Pentru a se \mbun`t`]i starea de s`n`tate a copii, consumatori mai pu]in instruiti, b`trnii);
popula]iei, este nevoie de o educare a consumatorului \n dezvoltarea unor programe de marketing;
sensul alegerii unor obiceiuri alimentare s`n`toase, Scheme de informare [i etichetare a produselor
proprii fiec`rui grup de consumatori, inclusiv popula]iilor alimentare pentru a \mbun`t`]i percep]ia
conlocuitoare (etnice, imigran]i) [i grupurilor de risc (copii, consumatorului cu privire la alegerea alimentelor;
batrni, femei gravide, persoane cu dizabilit`]i, bolnavi Programe eficiente de educare [colar` pentru a
cronici). se \mbun`t`]i cuno[tin]ele privind rela]ia dintre
Industria alimentar` romneasc` produce alimente, aliment, alimenta]ie [i s`n`tate;
\n primul rnd, pentru popula]ia autohton`, ]innd cont |ncrederea consumatorului \n originea produsului
de obiceiurile [i tradi]iile culinare romne[ti, deoarece [i \n tehnologia de procesare a acestuia, precum
este bine cunoscut faptul c` pia]a este puternic [i dezvoltarea unei baze [tiin]ifice care s` sprijine
influen]at` de consumator, el fiind judec`torul suprem al acest lucru;
ei. Unele unit`]i procesatoare romne[ti export` produse Preferin]ele, atitudinea, percep]ia [i
alimentare, reu[ind chiar performan]a ca, produsele lor comportamentul consumatorului fa]` de noile
s` intre pe pia]a Uniunii Europene. tehnologii (ex. nanotehnologii), metode de
Mul]i dintre procesatorii romni induc o educa]ie produc]ie specifice (ex. bun`starea animalelor,
alimentar` consumatorului utiliznd diferite metode: produc]ia ecologic` [i durabil`), precum [i diferite
campanii educa]ionale \n mass media, activit`]i de regimuri alimentare (ex. regim vegetarian,
informare duse al`turi de medici, promovarea produselor dietetic, tradi]ii religioase etc)
\n centrele proprii de vnzare, publicarea informa]iilor pe
pagini de web, \n articole publicate \n reviste cu tematic` Prin promovarea conceptului de preferin]`
specific`, bro[uri, cataloage, afi[e, prospecte, degust`ri, na]ional`, se va avea \n vedere educarea consumatorului
demonstra]ii practice [i teoretice la trguri [i expozi]ii, \n vederea achizi]ion`rii de produse agroalimentare
instrumente electronice de informare (CD, DVD, etc.), na]ionale, p`str`rii tradi]iilor culinare, men]inerii
etichetarea produselor etc. specificit`]ii autohtone [i a obiceiurilor s`n`toase de
|n]elegerea [i aprecierea diferitelor culturi [i consum.

15
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Tematica de cercetare: |n urm`torii ani, vor fi necesare investi]ii tot mai mari suplimentare care scad competitivitatea produselor creeaz` pentru produc`torii primari oportunit`]i de a
\n domeniul cercetare-dezvoltare, pentru a consolida romne[ti; de aici rezult` faptul c`, pe lng` aten]ia adauga valoare produsului lor, iar pentru cei din industria
Selec]ia alimentelor de c`tre consumator \n pozi]ia industriei alimentare pe pia]a intern`, a-i crea sus]inut` privind procesarea competitiv` cu costuri procesatoare de a stimula inovarea \n sensul dezvolt`rii
cuno[tin]` de cauz`, pentru o diet` s`n`toas` [i posibilitatea de a p`trunde din ce \n ce mai curajos pe reduse, procesatorii de alimente vor trebui s` g`seasc`, de alimente noi [i personalizate.
stimularea unui consum corespunz`tor de pia]a european` [i de a oferi ct mai multe locuri de de asemenea [i c`ile prin care s` adauge valoare Diversitatea va fi de cea mai mare importan]`
alimente. Aceasta ar putea include informa]ii munc`. produselor lor. (elementul cheie) pentru crearea de produse alimentare
privind dezvoltarea personalizat`, calitatea |n ceea ce prive[te alimentul, se a[teapt` ca acesta Poten]ialul agroalimentar \nsemnat de care dispune noi. Sunt necesare investi]ii crescute \n cercetare-
produselor, s`n`tatea consumatorilor [i previziuni s` fie din ce \n ce mai complex [i conectat la toate ]ara noastr` va trebui s` aib` un rol cheie \n dezvoltarea dezvoltare, pentru a realiza echipamente tehnologice noi
asupra tendin]elor viitoare la nivel global [i aspectele care influen]eaz` organismul uman de-a lungul continu` a sectorului de procesare a alimentelor. Este de proces, linii de procesare moderne, sisteme noi de
na]ional. vie]ii. necesar \ns` ca acest poten]ial s` fie exploatat ambalare care s` men]in` calitatea alimentelor.
Proiectarea [i validarea unor noi c`i de Tendin]a industriei procesatoare romne[ti este corespunz`tor [i eficient pentru a ob]ine rezultatele Pia]a produselor alimentare \n Romnia s-a
comunicare eficiente [i informa]ii ]int` asupra aceea de a ob]ine alimente prelucrate mai simplu, cu scontate. diversificat foarte mult \n special dup` anul 2000,
dietelor s`n`toase ale diferitelor grupuri de tehnologii mai blnde, \n vederea protej`rii compu[ilor |n]elegerea conceptului calitate alimentar` \n datorit` importurilor masive de alimente, dar [i prin
popula]ie care au nevoi de informa]ie diferite (\n nutritivi con]inu]i \n materiile prime [i reducerea cantit`]ii Romnia s-a schimbat radical \n ultimii ani. De la \nfiin]area unor noi unit`]i de produc]ie, de alimenta]ie
func]ie de instruire, vrst` etc), inclusiv de aditivi utilizate sau chiar eliminarea acestora. semnifica]ia de baz`, trecnd prin uniformitate, siguran]` public`, apar]innd unor patroni str`ini. Alimentele gen
minorit`]ile; Oricare ar fi pia]a, cnd cerin]ele consumatorilor alimentar` [i pn` la mod de produc]ie, alimentele sunt fast food au cucerit un segment de pia]` nu lipsit de
Alc`tuirea unor scheme care s` grupeze sunt satisf`cute, competi]ia [i evolu]ia spontan` a acum din ce \n ce mai mult asociate cu pl`cerea, importan]`, printre consumatorii dornici de acest tip de
obiceiurile alimentare ale minorit`]ilor [i nevoilor societ`]ii conduc la segmentarea pie]ei. Calitatea s`n`tatea [i o anticipat` stare de bine. Schimb`rile alimenta]ie num`rndu-se, din nefericire, mul]i copii [i
imigran]ilor din Romnia, pentru a fi exploatate va domina cantitatea. petrecute \n societate [i \n structura demografic` a adolescen]i.
eficient ; Calitatea total` pe \ntreg lan]ul alimentar, poate fi popula]iei (implicarea femeilor \n munci dificile, familii mai Pentru a ne p`stra propria cultur` alimentar` \n
Analiza rolului pre]ului alimentului \n raport cu asigurat` pe 3 nivele intermediare: mici, emigrarea tinerilor, \mb`trnirea popula]iei), au avut fa]a avalan[ei de produse str`ine obiceiurilor alimentare
beneficiile nutri]ionale [i modul \n care acesta asigurarea protec]iei mediului, legisla]ie [i control; un impact semnificativ asupra modurilor \n care este romne[ti, trebuie continuat` [i sprijinit` fabricarea
difer` \ntre grupuri ]int` specifice de consumatori asigurarea [i satisfacerea cerin]elor preparat` hrana [i a locului \n care este consumat`. produselor tradi]ionale, ob]inute prin metode tradi]ionale,
(ex. consumatori cu venituri sc`zute); consumatorilor; dar [i a produselor industriale care conserv` principalele
Dezvoltarea de produse alimentare sub controlul know-how. Fa]` de importan]a efectelor alimentelor asupra caracteristici ale produselor tradi]ionale, precum [i
consumatorului; modele [i tehnici pentru Cercetarea \n domeniul alimentar trebuie s` ia \n s`n`t`]ii, gustul r`mne un factor esen]ial \n satisfacerea \mbog`]irea gamei sortimentale a acestora prin inovare.
transformarea informa]iilor de la consumator \n considerare cele 3 nivele mai sus men]ionate [i s` preferin]elor consumatorilor [i \n asigurarea vnz`rilor \n Noile produse care vor ap`rea pe pia]` in viitor, vor
specifica]ii de produs senzoriale [i non senzoriale; contribuie la dezvoltarea lor. mod regulat. Gustul alimentelor reprezint` interac]iunea avea \n compozi]ie noi ingrediente [i vor fi ob]inute prin
Cunoa[terea factorilor determinan]i ai |n industria alimentar` exist` practic 3 pa[i care dintre arom` [i textur`. Aceea[i arom` poate da gusturi diverse procedee. Ingredientele noi (naturale) trebuie s`
acceptabilit`]ii consumatorului \n ce prive[te conduc la o calitate corespunz`toare: diferite dac` textura difer`. Procesatorii cunosc faptul c` fie produse prin tehnologii de procesare neinvazive sau
tehnologiile alimentare [i modul \n care acestea calitatea produc`torilor [i a produselor alimentare; gustul unui aliment este cheia succesului. Dar chiar [i prin scheme noi de bioprocesare (biotehnologii). Noile
difer` \n legatur` cu beneficiile individuale aduse. existen]a procedurilor de asigurare a calit`]ii la acum, defini]ia gustului nu este suficient de precis`. texturi [i structuri ale alimentelor vor fi ob]inute ca o
Noile tehnologii r`spund cerin]elor [i necesit`]ilor nivel na]ional; Aceasta implic` \n continuare ample cercet`ri pentru a consecin]` a progreselor \nregistrate \n micro- [i
consumatorilor legate de s`n`tate? Care este cea calitatea legisla]iei. \ncerca s` se indentifice gusturi, combina]iile [i nanotehnologii. O provocare pentru industria alimentar`
mai bun` strategie a industriei alimentare de a Calitatea produselor alimentare este alcatuit`, \n asocia]iile lor [i, desigur, pe cei care le apreciaz`. Gustul peste 1 sau 2 decenii va fi modul \n care aceasta va
adopta folosirea tehnologiei aplicate la inovarea general, din: calitatea senzorial`, igienic`, tehnologic`, este dat [i de tradi]ii, obiceiuri [i chiar de clim`. putea furniza consumatorului tipul de aliment pe care \l
produselor ? nutri]ional`, etic`, calitatea serviciilor [i calitatea Mai mult, gustul este cel care \nlesne[te consumul dore[te, la timpul [i la locul potrivit.
Promovarea sistemului de identificare a mediului. produselor alimentare s`n`toase. U[urin]a de a-l utiliza Procesele inovative, produsele cu valoare
obiectivelor de cercetare prin comand` social` - este un alt factor previzibil care joac` un rol important. adaugat`, noile concepte referitoare la marketing, noile
cerin]` a consumatorilor. Domeniul Calitate [i procesare a alimentelor (produs gata preparat sau u[or de preparat). moduri de vnzare a produselor [i noile c`i ale lan]ului
are dou` scopuri: Obiceiul de a mnca \n mi[care, propriu unei de produc]ie [i distribu]ie de a coopera \n crearea de
de a cre[te calitatea produselor alimentare vie]i trepidante, specific` secolului actual, un ambalaj al
romne[ti astfel \nct acestea s` devin` tot mai atractive alimentelor pentru copii [i b`trni u[or de deschis [i alte
Calitate [i procesare a
3 alimentelor
pentru consumatori (din punct de vedere senzorial,
nutri]ional, igienic, al pre]ului), ]innd cont de pia]a
exemple de astfel de cereri ale consumatorilor care cresc
pl`cerea de a mnca, \ntregesc propriet`]ile unui aliment.
concuren]ial` existent`, \n care cantitatea produselor {i \n ]ara noastr`, \n ultimii ani, \n special \n marile ora[e,
Viziunea Platformei Na]ionale Food for Life \n alimentare importate este din ce \n ce mai mare; aceasta a devenit tot mai pregnant obiceiul ca alimentele s` fie
acest domeniu este aceea c`, noile tehnologii de va conduce la stimularea cre[terii interne a pie]ei cu toate consumate mai mult \n afara casei, \n cantine, localuri de
procesare a alimentelor trebuie s` se adreseze beneficiile ce decurg de aici pentru to]i cei implica]i; fast food, restaurante sau prin servicii de catering. Cu
cerin]elor consumatorului, prin ob]inerea de produse de a fabrica produse alimentare noi, de calitate toate acestea, \n mediul rural [i \n ora[ele mai mici se
noi sau \mbun`t`]ite, de calitate superioar`, cu superioar`, dar [i convenabile ca pre]. Att calitatea continu` tradi]ia meselor luate \n familie, iar mncarea
atribute senzoriale atractive [i u[or de consumat materiei prime, ct [i pre]ul acesteia se reflect` \n este pregatit` \n cas`.
care vor contribui la s`n`tatea [i starea de bine a calitatea [i pre]ul produsului finit. Pe pia]a romneasc`, Schimb`rile \n obiceiurile alimentare, \mpreun` cu
consumatorilor [i, implicit, vor cre[te competitivitatea de multe ori materia prim` este importat`, iar cheltuielile o cerere imperativ` de alimente \mbun`t`]ite calitativ,
industriei alimentare. de transport [i logistic` necesare, conduc la costuri

17
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

produse avnd ca ]int` nevoile consumatorilor, trebuie s` Valorificarea complex` a resurselor agricole
asigure faptul c`, \ntotdeauna consumatorului \i sunt [i neagricole, inclusiv din flora spontan`, \n
furnizate produse sigure, cu caracteristicile senzoriale vederea ob]inerii de ingrediente noi, aditivi
cerute, cu un mod simplu [i comod de utilizare, dar [i un alimentari naturali [i compu[i bioactivi;
pre] acceptabil. bioprocesare [i tehnologii de separare
Tehnologia modern` poate face o diferen]` \mbun`t`]ite;
important` \n cre[terea accesibilit`]ii alimentelor, att \n Tehnologii de ob]inere a alimentelor minimal
ce prive[te existen]a acestora pe pia]`, ct [i \n pre]ul lor. procesate, u[or de manipulat [i de consumat.

Tematica de cercetare

1. Calitate senzorial` Siguran]a alimentar`


Tehnologii de reducere drastic` a zah`rului, 4
s`rii [i gr`similor din alimente f`r`
compromiterea propriet`]ilor senzoriale;
Cunoa[terea dinamicii percep]iei senzoriale Viziunea Platformei Na]ionale Food for Life precum [i \n aten]ia procesatorilor [i comercian]ilor de
de la receptor la creier, incluznd este aceea de a asigura alimente sigure, \n care alimente.
interac]iunile \ncruci[ate de sim]uri, consumatorii s` poat` avea \ncredere Incidentele [i momentele de criz` sunt
eliberarea aromei [i dezorganizarea structurii; determinate, \n general de contaminarea (micro)biologic`
Tehnologii pentru noi produse [i concepte (ex. Campylobacter, Listeria, BSE etc), chimic` (ex.
alimentare, cu caracteristici senzoriale Odat` cu aderarea la Uniunea European`, Romnia pesticide, medicamente de uz veterinar etc.), fizic` [i de
atractive pentru grupuri specifice, cum ar fi trebuie s` aplice [i s` respecte regulamentele europene alergeni.
copiii [i b`trnii; cu privire la normele de igien` [i de siguran]` alimentar`. Crizele care se pot declan[a, pe aceast` tem`, pot
Tehnologii de creare de texturi noi [i pl`cute Cele mai multe dintre companiile romne[ti din fi asociate [i cu bolile animalelor (sunt incluse [i p`s`rile)
ale alimentelor bazate pe conceptul de industria alimentar` au implementat sau sunt \n curs de vechea rela]ie tradi]ional`, bazat` pe \ncrederea dintre care \ns`, nu au o legatur` direct` cu siguran]a
structur` dinamic` [i dezorganizat`. implementare a sistemelor de siguran]` alimentar`, iar procesatorii, distribuitorii [i consumatorii de alimente, alimentar` (ex. influen]a gripei aviare etc.).
Cercet`ri fundamentale privind arome acest lucru va fi vital pentru existen]a [i func]ionarea este tot mai greu de realizat, implementarea [i |n ]ara noastr` se fac eforturi vizibile pentru ca
alimentare, structuri, asocia]ii [i combina]ii acestora \n urm`toare perioad`. respectarea reglement`rilor europene privind siguran]a regulamentele europene cu privire la siguran]a
ale componentelor alimentelor, precum [i Percep]ia consumatorului \n leg`tur` cu \ncrederea alimentelor a devenit imperativ`. alimentelor s` fie respectate de c`tre to]i factorii
\n]elegerea proceselor biochimice care au loc \n produsele alimentare s-a schimbat substan]ial \n ultimii Anumite evenimente grave petrecute \n anii trecu]i implica]i, pentru a se evita apari]ia vreunui eveniment
\n timpul proces`rii alimentelor. ani [i tinde c`tre un nivel mai \nalt de con[tientizare. \n domeniul alimenta]iei, urmare a distribuirii [i nedorit.
2. Procesare Consumatorii romni au \nceput s` fie tot mai interesa]i consum`rii unor alimente contaminate, d`un`toare
Tehnologii de procesare avnd \n vedere de calitatea alimentelor, de modul \n care sunt fabricate, s`n`t`]ii (ex. criza vacii nebune, contaminarea cu Consumatorii doresc alimente naturale, nutritive,
reducerea la minimum a produselor punndu-[i tot mai des \ntreb`ri referitoare la igiena dioxin`, gripa aviar`), au determinat adoptarea, la nivelul func]ionale care sunt incontestabil sigure.
secundare [i a de[eurilor; produselor alimentare existente pe pia]`. Uniunii Europene, de reglement`ri noi [i stricte, menite s`
Metode analitice rapide on-line de m`surare |n esen]`, luarea deciziei de a consuma un aliment previn` apari]ia unor astfel de incidente precum [i a Problema care se ridic` const` \n aceea c` cele mai
a propriet`]ilor tehnologice ale materiilor se bazeaz` pe sintagma aliment \n care pot avea consecin]elor lor, deosebit de grave. multe tehnologii de procesare [i conservare folosite \n
prime; \ncredere. Aceasta este legat` de anumite elemente: Interesul fa]` de siguran]a alimentar` a devenit tot prezent, cauzeaz` pierderea substan]ial` a valorii
Tehnici de procesare competitiv` cu pre]uri nevoi, cultur`, religie, tradi]ii, obiceiuri alimentare, marc`, mai ridicat, \ntruct apari]ia unei noi crize cauzat` de nutri]ionale a alimentelor [i a ceea ce consumatorul
sc`zute. produc`tor, compozi]ie, ambalaj, etc. producerea [i comercializarea unor alimente nesigure nume[te natural. Introducerea pe pia]` a tehnologiilor
Adaptarea [i promovarea tehnologiilor [i a pentru consum, ar avea \n prezent consecin]e de procesare alternative sau a alimentelor noi, necesit`
produselor alimentare na]ionale (func]ie de Conceptul de Siguran]` alimentar` este dezastruoase pentru to]i cei implica]i. studii [i dezbateri asupra consecin]elor posibile \n cadrul
tradi]ie [i cultur`); promovarea prin inovare a hot`rtor pentru calitatea vie]ii, pentru starea de bine Procesarea alimentelor este acum o industrie sistemului alimentar. |n momentul actual, un num`r
produselor tradi]ionale; [i s`n`tatea consumatorilor [i din acest motiv, global` [i de aceea, consecin]ele unei eventuale destul de mic de produse alimentare poate deveni
Tehnologii pentru sisteme de ambalare continu` s` fie o preocupare major` [i o tem` contamin`ri a acestora ar putea fi larg raspndite, corespunz`tor cererii consumatorilor care doresc mai
flexibile [i sisteme de ambalare active, principal` de discu]ie la nivelul guvernului, la nivelul cauznd astfel, probleme de s`n`tate consumatorilor [i multe produse proaspete, naturale, gata preparate sau
inteligente [i u[or de utilizat; industriei agroalimentare, \n mediul academic [i la deteriorarea credibilit`]ii procesatorilor, a celor care u[or de preparat; \n acest caz \ns`, riscul de alterare al
Produc]ie integrat` [i proiectare de proces; nivelul consumatorilor. elaboreaz` regulamentele privind igiena [i siguran]a unor astfel de alimente, ar putea cre[te.
Tehnologii pentru sisteme de procesare alimentar`, dar [i a celor care controleaz` aplicarea [i Cele mai multe dintre tehnologiile noi de procesare
flexibile, miniaturizate pentru a face fa]` La momentul actual, cnd globalizarea proces`rii respectarea acestor regulamente. \[i propun s` furnizeze alimente sigure, cu men]inerea
cererilor personale, ca [i sistemelor de alimentelor [i a pie]elor de desfacere este un fapt evident, Din acest motiv, problematica siguran]ei alimentare beneficiilor nutritive ale materiilor prime folosite. Acest
procesare igienic` [i minimal` pentru calitate cnd, cu sau f`r` voia noastr`, aprovizionarea cu produse a fost [i este \ntr-o form` sau alta \n aten]ia autorit`]ilor, lucru este \n avantajul consumatorului [i de aceea,
optim`; alimentare se face de pe toate meridianele lumii, iar a institu]iilor responsabile, a organismelor de certificare, industria alimentar` trebuie s` exploateze complet noile

19
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

descoperiri stiintifice, astfel \ncat siguran]a [i beneficiile medii. Toate aceste nout`]i vor conduce la elaborarea [i capabile s` fie folosite on- sau off-line \n timpul genomicii, metabolomicii [i proteomicii. Aceast` situa]ie,
nutri]ionale ale alimentelor s` poat` fi \mbun`t`]ite aplicarea de noi strategii de control [i eliminare a desf`[ur`rii curente a produc]iei. \mpreun` cu abordarea sistemului siguran]` prin
semnificativ. patogenilor din lan]ul alimentar. Siguran]a alimentar` este totu[i garantat` nu proiectare, ar putea contribui \n viitor la rezolvarea
Validarea [i implementarea corect` a gamei de Micro-ecologia alimentelor este ea \ns`[i un numai prin fabricarea sigur` a produselor, ci [i prin luarea preocup`rilor consumatorului pentru o reducere a
tehnologii noi [i alternative sunt totu[i, necesare \n viitor. domeniu care se dezvolt` rapid la ora actual` \n lume [i \n considerare a \ntregulului lan] alimentar. Exper]ii \n num`rului de animale folosite \n experiment`ri sau chiar
Analiza pericolelor din fluxul tehnologic trebuie s` ia \n care face ca folosirea tot mai accentuat` a tehnologiilor siguran]a alimentar` au nevoie de instrumente proprii eliminarea total`.
calcul to]i factorii intrinseci [i extrinseci care influen]eaz` moderne, s` descrie interac]iunile [i fenomenele pentru a lua decizii [i a dezvolta proceduri corecte care s` Aceste noi tehnologii [i aplica]ii vor servi la
contaminarea chimic` [i biologic` cunoscut` a fi asociat` complexe care se petrec \n alimente. {tiin]a pe care asigure siguran]a alimentelor de-a lungul lan]ului satisfacerea cererilor [i a[tept`rilor societ`]ii [i de
alimentelor, ingredientelor sau proceselor legate de aceste studii o reprezint`, va fi crucial` \n sprijinirea alimentar from farm to fork, dar [i trasabilitatea asemenea, la \mbun`t`]irea calit`]ii evalu`rii generale
alimente. Unele descoperiri [tiin]ifice [i tehnologice evalu`rii riscului [i a sarcinilor managementului de risc. produselor alimentare from fork to farm. risc/beneficiu.
avansate, au permis o mai bun` cunoa[tere [i anticipare Posibilitatea cunoa[terii cauzelor care conduc la Trebuie avut` \n vedere o abordare de sisteme gen Educarea [i comunicarea eficient` a pericolelor la
a comport`rii microorganismelor ap`rute \n alimente, contaminarea microbiologic` a alimentelor va permite, de Siguran]` prin proiectare (Safety by design ) care se care se pot expune, vor fi necesare pentru a da
precum [i producerea unor procese care sunt mai blnde, asemenea, cunoa[terea evolu]iei microorganismelor \n bazeaz` pe evaluarea riscului, managementului de risc consumatorilor o explica]ie mai clar` asupra riscurilor
mai temperate. |n acest sens, o varietate de instrumente produs [i aceast` perspectiv` la rndul ei, va asigura [i a instrumentelor de detec]ie [i anticipare ale acestora. legate de siguran]a alimentar` [i a \ncuraja modificarea
solide, bazate pe biologia molecular` [i genomic`, st` la instrumentele necesare pentru a dezvolta modele de Aceste instrumente au la baz` evaluarea riscurilor reale comport`rii acestora, acolo unde este nevoie.
dispozi]ie pentru a caracteriza microorganismele [i de anticipare [i eliminare a cauzelor de apari]ie a bolilor ce pot ap`rea pe \ntregul lan] alimentar. Cunoa[terea Implementarea sistemelor de siguran]` alimentar`
asemenea, pentru a oferi c`i mai rapide pentru a le provocate de contaminarea microbiologic` a alimentelor. [tiin]ific` [i tehnologic` avansat` \n aceast` direc]ie se va face pe produs (grup` de produse), iar noile metode
depista. Aceste studii \[i propun s` ne ajute s` \n]elegem mai determin` ca astfel de evalu`ri ale riscurilor s` fie foarte de evaluare a riscului vor furniza informa]ii asupra
Aceasta va permite cunoa[terea cauzelor profund dect \nainte problematica legat` de actuale, utile [i eficiente. nivelului acestuia. |n func]ie de nivelul de risc, alimentele
\mboln`virii oamenilor care au consumat alimente microorganisme [i interac]iunea lor. R`mne \ns` Evaluarea cantitativ` a riscului va consolida rolul se pot clasifica \n clase de siguran]` [i vor fi etichetate
contaminate, sursa de patogeni \n alimente [i capacitatea necesitatea de a dezvolta instrumente care s` permit` agen]iilor oficiale (ex. EFSA, ANSVA) care vor aborda [i corespunz`tor.
acestora de a rezista, supravie]ui [i dezvolta \n diverse detectarea rapid` a patogenilor din alimente in situ, perfec]iona instrumente competitive importante (teste Promovarea cercet`rii [i dezvoltarea cunoa[terii \n
de laborator, metodologii etc.) care, la rndul lor, vor acest amplu domeniu constituie un obiectiv important al
conduce la necesitatea inov`rii [i elaborarea de noi strategiei siguran]ei alimentare. Aceasta va permite
produse alimentare. Cercetarea \n acest domeniu va fi industriei alimentare s`-[i dezvolte propriile instrumente
important` att pentru cunoa[tere, \n general, ct [i de reducere a riscului.
pentru o mai bun` utilizare a acestor instrumente \n
Utilizare consumator Utilizare sigur` cadrul industriei alimentare.
Instrumentele [i metodele
care vor fi dezvoltate trebuie s` fie
Siguran]` prin proiectare

Lan] aprovizionare Distribu]ie sigur` adaptate la complexitatea cu care


alimentele sunt privite \n prezent;
Materii prime

astfel, abordarea evalu`rii


risc/beneficiu este mai util` decat
Fabricare produs Produs sigur o simpl` evaluare a riscului, iar
analizarea combinat` a tuturor
pericolelor, \nseamn` mai mult
dect analiza lor separat`.
Proiectare proces Proces sigur
Siguran]a alimenta]iei [i a
produselor alimentare, precum [i a
ingredientelor lor este \n prezent
Proiectare produs Formulare sigur` sus]inut` prin date [i informa]ii
rezultate din testele pe animale;
acest mod de abordare constituie \n
prezent o problem` de etic`
Figura 3 Siguran]` prin proiectare profesional` mult discutat` [i o
(sursa: European Technology Platform on Food for Life The Vision for 2020 and beyond) preocupare a consumatorilor care
nu agreeaz` acest mod de
solu]ionare a problemei.
Recentele descoperiri f`cute
\n genetic`, sprijinite de [tiin]ele
matematice [i de informatic`, au
avut ca rezultat dezvoltarea rapid` a

21
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Tematica de cercetare : Produc]ie durabil` de alimente principiul dezvolt`rii durabile (protec]ia mediului), \n direc]ii de urmat pentru o agricultur` [i o industrie

Metode de evaluare cantitativ` a riscului [i


5 condi]ii ecologice [i etice corespunz`toare.
Agricultura durabil` este o agricultur` viabil` din
alimentar` durabile.
Platforma na]ional` va accelera desf`[urarea
modelarea anticipat` a siguran]ei [i riscului de-a punct de vedere economic [i care r`spunde exigen]elor activit`]ilor propuse a fi \ntreprinse cu scopul de a cre[te
lungul lan]ului alimentar, inclusiv modele de cererii de alimente s`n`toase, de calitate superioar` [i competitivitatea industriei alimentare. Astfel, cercetarea
Viziunea Platformei Na]ionale Food for Life este
proiectare a produsului [i procesului, noi c`i de care garanteaz` conservarea [i reabilitarea resurselor [tiin]ific` din domeniul agroalimentar, prin natura
aceea de a crea o sinergie mai \nsemnat` \ntre
detec]ie [i impactul lan]ului frigorific \n p`strarea naturale. obiectului de cercetare sol, plant`, animal, om - trebuie
cre[terea economic`, protec]ia mediului [i condi]iile
produselor agroalimentare; s` ofere produse biologice de \nalt` valoare, materii
sociale corespunz`toare, pentru a \mbun`t`]i starea
Sisteme integrate de trasabilitate pe lan]ul Produc]ia durabil` de alimente include lan]ul prime, tehnologii, cuno[tin]e adecvate care s` contribuie
de bine [i bun`starea cet`]enilor Romniei.
alimentar pe baza conceptului de la consumator alimentar ca pe un \ntreg: de la produc`torii primari, la promovarea agriculturii [i produc]iei alimentare
O agricultur` [i o industrie alimentar` durabile,
la produc`tor pentru a asigura siguran]a procesatori, comercian]i, distribuitori, pn` la durabile, la cre[terea securit`]ii alimentare [i a siguran]ei
constituie o adev`rat` provocare, iar acest lucru se
produsului [i a garanta originea acestuia; consumatori. alimentelor, \n concordan]` cu cerin]ele generale [i
refer` la \ntreg lan]ul alimentar.
Sisteme de supraveghere [i monitorizare Produc]ia durabil` trebuie privit` prin prisma specifice ale pie]ei.
epidemiologic` \n perspectiva cercet`rii [tiin]ifice transform`rilor ap`rute \n ultimii ani la nivel global [i \n Cercet`rile \ntreprinse \n domeniul
anticipate, asupra modului \n care patogenii acest sens schimbarea climei, natura [i biodiversitatea, biotehnologiei, bioingineriei vor deschide fronturi noi ale
Agricultura [i industria alimentar` din Romnia
supravie]uiesc [i se dezvolt` \n alimente; s`n`tatea [i calitatea vie]ii, precum [i managementul cunoa[terii mecanismelor vie]ii, cu impact asupra noilor
de]in un poten]ial remarcabil, ]ara noastr` ocupnd
Cercet`ri fundamentale privind arome alimentare, resurselor naturale [i al de[eurilor, sunt domenii c`rora sisteme inteligente [i cognitive folosite \n modelarea,
unul dintre locurile frunta[e \n Europa ca suprafa]`
structuri, asocia]ii [i combina]ii ale componente- trebuie s` li se acorde o aten]ie deosebit` \n viitor. conducerea [i monitorizarea proceselor complexe care
agricol` [i arabil`. |n acela[i timp, aproximativ 10.500
lor alimentelor, precum [i \n]elegerea proceselor Din aceasta cauz`, va fi necesar` stabilirea unor se r`sfrng asupra dezvolt`rii durabile. Obiectivele
de firme activeaz` \n industria alimentar` (5).
biochimice care au loc \n timpul proces`rii leg`turi cu alte platforme na]ionale apropiate domeniului cercet`rilor vor avea \n vedere:
|n cadrul Platformei Na]ionale, domeniile
alimentelor; alimenta]iei, pentru ca reprezentan]i ai \ntregului lan]
Produc]ia durabil` de alimente \mpreun` cu Siguran]a
Microorganismele din alimente [i ecofiziologia lor; alimentar s` poat` participa la dezbateri [i ac]iuni crearea sinergiei necesare \ntre cre[terea
alimentar` [i Managementul lan]ului alimentar, sunt
interac]iunile dintre microorganisme, interac]iu- comune legate de o produc]ie durabil` \n ]ara noastr`. economica, protec]ia mediului [i condi]iile sociale
considerate factori determinan]i \n sprijinirea
nile gazd`-microorganism [i aliment Dezvoltarea durabil`, acea dezvoltare a societ`]ii corespunz`toare;
problematicilor tratate \n cadrul domeniilor Alimenta]ie [i
microorganism, patogenicitatea [i mecanismele care satisface nevoile prezentului f`r` a le compromite |n acest scop, factorii implica]i \n structurile
s`n`tate, Alimenta]ie [i consumator [i Calitate [i
virulen]ei lui folosind genomica func]ional`; pe cele ale genera]iilor viitoare, trebuie s` preocupe tot platformei sunt pe deplin angaja]i \n acest demers [i vor
procesare a alimentelor.
|n]elegerea mecanismelor moleculare de apari]ie mai intens pe cei ce elaboreaz` politicile agroalimentare lucra \mpreun` pentru realizarea obiectivelor propuse.
Problema mediului cap`t` o importan]` din ce
[i ac]iune ale virusurilor, parazi]ilor [i patogenilor; \n ]ara noastr`. dezvoltarea produselor noi, gustoase [i
\n ce mai mare la ora actual`. Num`rul popula]iei planetei
Metodologii cu acurate]e \nalt`, fezabile, rapide |n 2007, anul ader`rii ]`rii noastre la Uniunea convenabile [i elaborarea de noi tehnologii de
cre[te tot mai mult, ceea ce \nseamn` o cantitate mai
pentru detectarea reziduurilor [i contaminan]ilor; European`, \n Romnia au fost elaborate documente procesare, a c`ror utilizare protejeaz` mai eficient
mare de alimente, dar [i o cantitate mai mare de de[euri.
Dezvoltarea [i validarea tehnologiilor alternative precum: Planul Strategic de Dezvoltare al Ministerului mediul dect alternativele prezentului. Acestea
Aceasta va conduce la schimb`ri ale politicilor aplicate,
[i ale altor tehnologii noi de procesare; Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale [i Strategia Na]ional` de cuprind tehnologiile [i procesele de control al
ale legilor, conducnd la rndul lor la schimb`ri \n modul
Dezvoltarea de metode, metodologii [i modele Cercetare, Dezvoltare [i Inovare a Autorit`]ii Na]ionale polu`rii (ex. controlul polu`rii aerului, manage-
de procesare [i chiar [i la schimbarea comportamentului
celulare sau tisulare \n vederea reducerii [i/sau pentru Cercetare {tiin]ific` care traseaz` principalele mentul de[eurilor), produse [i procese care sunt
alimentar [i a cerin]elor consumatorilor.
elimin`rii test`rii pe animale; mai pu]in poluante [i care
Materii prime alimentare pot fi folosite \n
Tehnologii moderne privind igiena spa]iilor din folosesc mai pu]ine resurse,
industria nealimentar`, cu costuri mai mici dect materiile
industria alimentar`; precum [i c`ile de control mai
prime conven]ionale, dar [i cu avantajul
Abordarea holistic` a rela]iei dintre procesare [i eficient al resurselor (furnizarea
biodegradabilit`]ii.
siguran]a alimentar`, inclusiv elaborarea de noi redus` a apei, tehnologii de
Consumatorul are nevoie de un mediu prielnic,
metode de conservare nedistructiv` a reducere a consumului de
nepoluat, de alimente s`n`toase, de ob]inerea unui venit
alimentelor; energie etc).
corespunz`tor din diferite activit`]i etc. Toate acestea
Evaluarea risc/beneficiu [i evaluarea combinat` a |n multe dintre aceste
orienteaz` industria \n vederea dezvolt`rii unor activit`]i
tuturor riscurilor chimice, biologice [i fizice \n domenii, industria european`
noi care s` \mbun`t`]easc` pe ct posibil via]a oamenilor.
procesarea alimentelor; ocup` primul loc \n luarea de
Att \n interiorul industriei, ct [i \n afara acesteia,
Evaluarea pe termen lung a poten]ialului m`suri adecvate protej`rii
cercetarea \ncearc` s` g`seasc` solu]ii pentru
teratogenic, mutagenic [i oncologic al mediului \n sensul dezvolt`rii
\mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.
contaminan]ilor alimentari; durabile. Aplicarea [i
|n sensul protec]iei mediului sunt necesare de
Controlul migra]iei apei [i a barierelor pentru exploatarea acestor m`suri vor
asemenea, noi cercet`ri privind valorificarea poten]ialului
microorganisme \n alimentul ambalat; oferi [i pentru ]ara noastr`
[i biodiversit`]ii florei [i faunei din ]ara noastr`, precum
Elaborarea unor sisteme de control eficiente \n avantaje competitive pentru
[i reconsiderarea valorilor na]ionale (tradi]ie, cultur`) \n
vederea verific`rii declara]iilor produc`torilor [i a produse [i servicii, cre[terea
domeniul industriei alimentare.
prevenirii fraudelor alimentare. semnificativ` a pie]ei [i
Producerea alimentelor trebuie s` se
posibilit`]i pentru consolidarea
desf`[oare \n acord cu cerin]ele consumatorilor, pe

23
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

pe mai departe a bazei de cercetare - dezvoltare. Tematica de cercetare : Managementul lan]ului Siguran]a alimen tar`: cadrul legal general,
dezvoltarea cercet`rii \n domeniul [tiin]elor sociale
care vor explora modul \n care politicile [i practicile
6 alimentar
managementul calit`]ii [i al riscului, trasabilitatea,
protec]ia m`rcii [i responsabilitatea;
Elaborarea unor noi instrumente de modelare [i
agronomice, financiare [i sociale afecteaz` Calitatea: senzorial` (gust, miros, aspect,
indicatori pentru procesele opera]ionale \n
sustenabilitatea lan]ului alimentar [i felul \n care structur`), igienic` (lipsa reziduurilor etc), nutritiv`
industria agroalimentar`;
actorii [i grupurile individuale iau decizii, \[i Viziunea Platformei Na]ionale Food for Life (caracteristici nutri]ionale), reputa]ie, recunoa[te-
Descrierea diferitelor scenarii care depind de
exercit` puterea [i r`spund la schimb`rile este aceea de a realiza un \nalt nivel competitiv al rea m`rcii [i produc]ie durabil`;
schimb`rile mondiale de mediu, economie [i
produse. Studiile [i analizele profunde vor oferi performan]ei valorii lan]ului alimentar, prin Eficien]a: flexibilitate, oferta continu`, volum
sociale;
solu]ii la diverse provoc`ri [i vor contribui la implementarea unor noi tehnologii [i practici mare [i pre] mic.
Evaluarea, protec]ia, exploatarea [i ameliorarea
formularea corect` a teoriilor. Rezultatele ob]inute economice care se adreseaz` tuturor aspectelor Aceste probleme afecteaz` juc`torii implica]i la
resurselor naturale, \n scopul cre[terii cantitative
vor fi valorificate la nivel local [i na]ional. legate de eficien]` economic`, marketing [i controlul toate nivelurile lan]ului alimentar. |n viitor, un obiectiv
[i calitative a produc]iei agroalimentare;
dezvoltarea noilor instrumente, modele [i solu]ii mediului. important al industriei alimentare va fi acela de a
Conservarea poten]ialului genetic al resurselor
pentru practici \mbun`t`]ite aplicate \n gestiona diferitele interese ale participan]ilor individuali
naturale autohtone [i biodiversit`]ii;
managementul lan]ului alimentar \n vederea Lan]ul alimentar cuprinde to]i participan]ii [i de pe pia]` \n ce prive[te activit`]ile economice, de
Analiza ciclului de via]` (Life Cicle Analysis - LCA)
realiz`rii unei balan]e durabile \ntre ecosistemele procesele implicate \n produc]ia alimentar`, de la mediu, etice [i de a examina felul \n care acestea pot s`
al lan]ului alimentar pentru a elimina sau reduce
de protec]ie [i satisfacerea nevoilor umane, produc`torii primari, procesatori, comercian]i, pn` la influen]eze ct mai intens ob]inerea de rezultate care s`
cantitatea de de[euri, a reduce utilizarea energiei
pentru a asigura faptul c` industria alimentar` consumatori. |n]elegerea naturii complexe a domeniului creasc` beneficiile c`tre consumatori, \n timp ce aduc,
[i apei, precum [i pentru folosirea produselor
continu` s` fie motorul economiei na]ionale [i alimenta]iei se va baza pe cunoa[terea \ntregii re]ele, de asemenea, beneficii [i produc`torilor.
chimice adecvate [i \n mod judicios;
pentru a avea contribu]ii \nsemnate \n ceea ce mai mult dect pe lan]urile simple care o alc`tuiesc Conflictele asociate cu practicile concuren]iale,
Dezvoltarea tehnologiilor cu valoare ad`ugat`
prive[te s`n`tatea [i traiul \n mediul rural. (figura 4). dinamica pie]ei [i legisla]ia \n vigoare, trebuie s` fie
pentru a facilita inova]iile \n industria
Educa]ia, instruirea [i comunicarea vor fi pivo]ii Direc]iile de ac]iune ale managementului eficient rezolvate \mpreun` cu acelea care rezult` din cererile
agroalimentar` \n lan]ul alimentar (animale/carne
atragerii interesului factorilor decizionali care vor al lan]ului alimentar sunt: societ`]ii [i percep]ia public`.
[i peste; plante/recolte; microbiologie);
avea un impact total asupra direc]iilor strategice
Aplicarea tehnologiilor avansate \n agricultur`
ale Platformei.
conform unei diversit`]i a sistemelor de
economisirea resurselor prin utilizare de tehnologii,
management al fermei (agricultur` integrat` [i
sisteme, utilaje care s` nu fie mari consumatoare
ecologic`);
de resurse
Elaborarea de tehnologii de ob]inere a alimentelor
ecologice;
Printre c`ile de exploatat se num`r`:
Managementul cunoa[terii pentru a identifica [i
Discu]ii libere pentru schimbul de vederi [i idei
implica factorii interesa]i \n promovarea [i
asupra problemelor critice;
\ncurajarea dezvolt`rii durabile \n Romnia;
Forumuri pentru oamenii de [tiin]` [i media
Modernizarea produc]iei alimentare [i ob]inerea
(facilitarea interac]iunilor [i promovarea
de produse corespunz`toare principiilor
consensului);
dezvolt`rii durabile [i securit`]ii alimentare;
Activit`]i destinate fermierilor, procesatorilor,
Elaborarea de tehnologii de recuperare [i
comercian]ilor [i celor care elaboreaz` politici,
reciclare ale subproduselor [i de[eurilor rezultate
precum [i formatorilor de opinie;
din procesarea alimentelor [i recuperarea [i
Instruire [i educa]ie.
reciclarea ambalajelor;
Promovarea materiilor prime alimentare
(subproduse, de[euri) \n scopuri nealimentare, \n
vederea protec]iei mediului;
Promovarea de biotehnologii pentru ob]inerea de
compu[i bioactivi, substan]e organice etc.;
Elaborarea de tehnologii cu consumuri de utilit`]i
reduse (energie electric`, ap`, gaze);
Biotehnologii de igienizare a utilajelor [i spa]iilor
de produc]ie;
Diversificarea resurselor energetice;
Diminuarea efectelor climatice prin elaborarea de Figura 4 - Complexitatea lan]ului alimentar
noi tehnologii care protejeaz` mediul; (sursa: European Technology Platform on Food for Life The Vision for 2020 and beyond)
Promovarea cre[terii biodiversit`]ii florei
spontane \n vederea valorific`rii \n industria
alimentar`.

25
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Integrarea unei companii \n lan]ul alimentar Cre[terea cererilor consumatorilor privind Comunicare, instruire, transfer Comunicare
\ntlne[te bariere manageriale care constau \n primul
rnd \n oferta slab` de materii prime att din punct de
dezvoltarea de produse [i servicii inovative (ex.
comer]ul electronic);
7 tehnologic Pe lng` faptul c` reprezint` o cerin]` a unui
vedere cantitativ, ct si calitativ [i de lipsa personalului Cre[terea cererii de activit`]i tip re]ea management eficient [i de administra]ie pentru
calificat. (interdependen]a organiza]iilor din lan]ul Platform`, comunicarea \n ambele sensuri este
Schimbarea puterii spre marii produc`tori [i alimentar, aranjamente [i tehnologii institu]ionale); Impactul Platformei Na]ionale Food for Life va important` pentru: optimizarea interac]iunilor dintre
angrosi[ti, necesit` considera]ii specifice asupra rolului Influen]a tehnologiilor de informare [i comunicare depinde \ntr-o mare m`sur` de eficien]a comunic`rii [i domeniile individuale ale acesteia, a permite factorilor
viitor al \ntreprinderilor mici [i mijlocii [i al fermierilor. asupra tranzac]iilor \ntre companii [i logistica strategiile de instruire dezvoltate [i exploatate \n implica]i s` c[tige maximum de beneficii din activit`]ile
Deoarece este anticipat` o cre[tere constant` a acestora; cadrul implement`rii Agendei Strategice de Cercetare permanente [i a asigura faptul c` cei care elaboreaz`
comer]ului general cu alimente, trebuie s` fie dezvoltate, Transparen]a produc]iei alimentare [i a Platformei. Se vor avea \n vedere strategiile politicile, formatorii de opinie [i publicul larg sunt cu
\n]elese [i implementate mecanismele care traverseaz` managementul riscului: mecanisme noi direc]ionate c`tre \mbun`t`]irea cunoa[terii [i regularitate informa]i la zi, asupra problemelor relevante
culturi [i zone de dezvoltare economic`. Principala organiza]ionale [i tehnice pentru feedback, transferul tehnologic. Platforma va sprijini cele mai ale industriei agroalimentare. Din acest motiv, Platforma
provocare \n viitor va fi realizarea unui \nalt nivel al comunicare, sisteme de conversie, sisteme de bune practici de comunicare [i tehnici de instruire. va organiza seminarii [i \ntlniri regulate, va introduce
transparen]ei \ntre etapele produc]iei individuale [i trasabilitate [i de supraveghere a calit`]ii; Principalul obiectiv al acestei activit`]i va fi cele mai bune practici de comunicare [i va include \n
imp`r]irea beneficiilor [i a riscurilor de-a lungul lan]ului Integrarea sistemelor de management al reprezentat de transferul tehnologic c`tre industrie [i activit`]ile sale mediile [tiin]ifice [i \n special autorii de
alimentar; \n acest mod va fi creat` [i dezvoltarea produc]iei de alimente; \ndeosebi c`tre IMMuri. Leg`turile cu alte platforme publica]ii din domeniu.
durabil`. Cererea pie]ei pentru managementul eficient al [i re]ele trans-na]ionale vor permite ca cele mai bune Este esen]ial s` se \n]eleag` faptul c`, o
Implementarea unor controale eficiente ale calit`]ii lan]ului alimentar \n ce prive[te inovarea practici de comunicare, instruire [i transfer tehnologic comunicare dinamic` [i eficient`, depinde de proiectarea
alimentelor, poate fi garantat` numai prin avansarea proceselor [i produselor [i atragerea efectelor care se vor identifica, s` se implementeze rapid [i [i aplicarea ulterioar` a unor modele diferite de
continu`, din ce \n ce mai sofisticat` [i bine coordonat` colaterale (ex. responsabilit`]i sociale). eficient [i \n Platforma Na]ional` Food for Life. comunicare, \n scopul de a atrage factorii implica]i \n
a sistemelor de management ale lan]ului alimentar, procesul cunoa[terii, ]innd cont de sensibilit`]ile [i
inclusiv sistemele de management al calit`]ii, |n accep]iunea industriei alimentare din Romnia, diferitele priorit`]i ale acestora. Strategiile validate vor fi
managementul mediului [i HACCP. factorii decizionali importan]i implica]i \n asigurarea unui Comunicarea eficient`, instruirea [i transferul adoptate, pentru a asigura impactul optim asupra
|n final, coordonarea valorii lan]ului alimentar management competitiv al lan]ului alimentar sunt, \n tehnologic sunt elemente comune ale cercet`rii, membrilor lan]ului alimentar [i publicului larg. Primul grup
trebuie s` aib` ca rezultat crearea unei valori adi]ionale, primul rnd produc`torii [i procesatorii [i apoi autorit`]ile educa]iei [i inov`rii, reprezentnd cele trei componente include companiile [i comercian]ii, iar cel de-al doilea,
suplimentare nevoilor de baz` pentru asigurarea centrale: Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Durabile, ale Triunghiului Cunoa[terii conform defini]iei date de consumatorii (care se \mpart potrivit mediului din care
siguran]ei [i calit`]ii alimentelor. Considera]iile asupra Ministerul Finan]elor, ANSVSA [i ANPC. Comisia European`. provin, educa]iei, vrstei [i grupului etnic) [i formatorii de
raportului cost/beneficiu al companiilor individuale trebuie |n cadrul contextului general al acestei Platforme, opinie.
extinse \n tot lan]ul agroalimentar. Tematica de cercetare: comunicarea este important` \ntre domeniile sale, \n Este, de asemenea nevoie ca industria s`-[i
Ca o consecin]`, companiile individuale vor schimba cadrul structurilor de management [i administrare [i \ntre \mbun`t`]easc` posibilit`]ile de comunicare: ex. prin
procesele interne [i vor intra \ntr-o colaborare cu alte {tiin]e tehnice: implementarea eficient` [i la timp comunit`]ile individuale ale factorilor implica]i. cre[terea calit`]ii informa]iilor \ndreptate direct c`tre
companii similare, furnizori, clienti [i competitori din alte a noilor genera]ii de tehnologii de informare [i Instruirea va fi necesar` pentru a stimula consumator, asigurndu-se c` acestea se adreseaz`
domenii. comunicare [i manipularea datelor \n cadrul dezvoltarea antreprenorial`, a cl`di \ncrederea [i nevoilor [i a[tept`rilor consumatorilor.
Dezvoltarea [i implementarea acestor noi procese sectorului agroalimentar; adoptarea unor noi experien]a [i a crea genera]ii viitoare de cercet`tori [i Succesul pe termen lung al sectorului
economice va necesita sprijin din partea diferitelor genera]ii de instrumente referitoare la problemele tehnologi bine preg`ti]i [i adaptabili la situa]ii noi. agroalimentar va depinde de cercet`torii [i tehnologii
discipline fundamentale ale [tiin]ei, inclusiv [tiin]ele de produc]ie, comer], comer] cu am`nuntul, Transferul tehnologic [i cunoa[terea sunt capabili, instrui]i [i adaptabili implica]i.
economice, informatica [i tehnologia informa]iei, ca [i consumatori; instrumente necesare pentru stabilirea leg`turilor \ntre |n acest sens, Platforma trebuie:
[tiin]ele sociale [i ale vie]ii. Sprijinul structurat [i Realizarea unui sistem integrat de cercetare pe rezultatele cercet`rii [i aplica]iile acestora. O leg`tur` S` promoveze beneficiile unei cariere pe termen
concentrat acordat de platform` pentru astfel de ac]iuni, lan]ul alimentar pe baza conceptului de la \ntre persoane [i organiza]ii este o cerin]` pentru lung [i provocatoare \n acest sector;
va stimula g`sirea de solu]ii inovatoare. produc`tor la consumator \n vederea identific`rii transferul tehnologic de succes. Structura Platformei va S` promoveze Romnia ca loc posibil pentru
Datorit` structurii industriei agroalimentare, sunt trasabilit`]ii produsului alimentar; servi la facilitarea dezvolt`rii unor astfel de rela]ii. dezvoltarea unei astfel de cariere;
necesare eforturi specifice pentru a transfera rezultatele Administrarea afacerii : organizarea afacerii, Transferul de cunoa[tere nu este realizat numai \n S` se angajeze al`turi de al]i factori implica]i, s`
din cercetare-dezvoltare c`tre IMM-uri. managementul calit`]ii, al riscului [i inov`rii [i dezvoltarea de procese [i produse, ci [i prin instruirea [i ridice gradul de con[tientizare al publicului asupra
Pentru a defini domeniile de succes ale cercet`rii, coordonarea leg`turilor intra- [i inter- educarea personalului. rolului pozitiv pe care [tiin]a [i tehnologia \l joac`
trebuie s` fie identificate cerin]ele [i nevoile organiza]ionale, marketing; Procesele sofisticate de fabricare a alimentelor \n sprijinirea [i dezvoltarea unei industrii durabile
consumatorilor. Inginerie industrial` [i managementul produc]iei; necesit` un personal foarte bine preg`tit. care creeaz` locuri de munc` [i promoveaz`
Reprezentan]ii autorit`]ilor centrale care elaboreaz` {tiin]e sociale: aspectele sociale ale activit`]ii tip Decalajul existent \n prezent \ntre cercetare [i s`n`tatea [i starea de bine ale cet`]enilor.
politicile, precum [i companiile, trebuie s` fie \n situa]ia de re]ea transna]ional`, comunicare [i organizare aplicarea acesteia, trebuie s` fie redus prin exploatarea
a face distinc]ie \ntre rolul organiza]iilor de consumatori [i \n cadrul lan]ului alimentar cu valoare adaugat`, programelor educa]ionale care \i familiarizeaz` pe tinerii
comportamentul consumatorilor la punctele de vnzare. sprijin \n vederea rezolv`rii problemelor complexe cercet`tori, pe noii studen]i [i pe lucr`torii din produc]ia
Pentru dezvoltarea [i exploatarea lan]ului alimentar \n mediile [tiin]ific, social, industrial [i economic; de alimente, cu cele mai recente dezvolt`ri [i tehnici.
[i a re]elei \n totalitate, va trebui s` se aib` \n vedere Promovarea [i realizarea de re]ele informa]ionale
urm`toarele elemente: pe domenii de interes.

27
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Instruire Transferul tehnologic Activit`]ile vor include:

Toate aspectele programului Platformei vor implica O cerinta major` a industriei romne[ti o reprezint` Generarea si aplicarea inova]iei proceselor Asigurarea serviciilor de instruire [i diseminare
scheme de instruire [i fonduri pentru a sprijini astfel de existenta centrelor de preg`tire profesional` continu` a tehnologice [i produselor alimentare \n companiile c`tre un num`r mare de factori implica]i \n
activit`]i (prin proiecte na]ionale [i interna]ionale, dar [i personalului, pe nivele de competen]`. romne[ti au la baz`, \n primul rnd, cerin]ele sectorul agroalimentar;
cu sprijinul industriei). Crearea de programe care s` sus]in` instruirea consumatorilor, cerin]ele legislative, iar multe dintre ele Dezvoltarea unui dialog cu societatea;
Implicarea activ` a organiza]iilor profesionale \n personalului de-a lungul carierei sau burse acordate se bazeaz` pe noi tehnologii adoptate [i se refer` \n Diseminarea noilor descoperiri [i rezultate ale
Platform`, va da asigur`ri asupra faptului c` va avea loc tinerilor absolven]i, pentru a lucra \n proiecte de inovare general strict la realizarea de produse noi, f`r` o alt` cercet`rii c`tre publicul larg [i interesat;
un schimb eficient de cuno[tinte [i experien]` \ntre implementate \n comun cu firme si universit`]i, sunt solu]ii prospec]iune apriori, fiind exponente ale departamentelor Identificarea [i transferul celor mai bune practici
organiza]iile academice [i industrie, att de necesar de a rezolva aceast` cerin]`. proprii de cercetare, dar [i prin folosirea de noi tehnologii. la toate nivelurile;
ambelor sectoare. Colaborarea dintre unit`]ile de cercetare [i Stimularea [i promovarea activit`]ilor
Num`rul ridicat al IMM-urilor active \n lan]ul La nivel na]ional ar putea fi creat un grup de companii este destul de slab`. antreprenoriale;
agroalimentar demonstreaz` faptul c` transferul tehnicieni care au fost instrui]i s` instruiasc` al]i Transferul informa]iilor [i rezultatelor (inovatoare) Identificarea m`surilor potrivite [i mecanismelor
tehnologic c`tre acest sector are o importan]` deosebit`. tehnicieni (trainer of trainers); \n acest fel, cea mai bun` referitoare la tehnologii c`tre industria de profil, pentru instruire, inclusiv op]iuni de locuri de
Este imperios necesar ca reprezentan]i ai industriei practic` a con[tientiz`rii asupra aplic`rii inov`rii, ar putea \ntlne[te \n prezent multe obstacole umane [i munc`;
alimentare \n general, precum [i ai unei/unor) companii fi eficient promovat`. tehnologice; acestea contribuie \n general, la ritmul Sprijinirea canalelor existente, identificarea
individuale s` lucreze \mpreun`, pentru a reduce decalajul sc`zut cu care inova]ia este introdus` \n fabricile de necesit`]ilor care sunt comune cu alte industrii
din ce \n ce mai mare dintre sectoarele industriei procesare. Obstacolele \ntlnite \n procesul de inovare [i sprijinirea activit`]ilor legate de costuri
alimentare care exploateaz` inova]ia [i acelea care nu o sunt semnificative, \n mod deosebit pentru IMM-uri, din eficiente;
fac. Unit`]ile mici [i mijlocii \n special, trebuie \ncurajate cauza: Dezvoltarea de metode noi, simple pentru
[i sprijinite \n demersul lor de a aplica inova]ia [i a-[i Rezisten]ei generale opuse fa]` de abordarea structurarea informa]iilor fragmentate existente
preg`ti personalul pentru aceast` activitate. noilor metode de lucru [i aplic`rii inov`rii; la nivelul IMM-urilor [i prelucrarea lor, pentru a le
E[ecului mecanismelor institu]ionale de a face disponibile [i u[or de \n]eles pentru
disemina eficient cunoa[terea [i a informa personal;
personalul cu rol de decizie din industrie asupra Consolidarea [i \mbun`t`]irea schemelor pentru
celor mai noi tehnologii [i inov`ri de care dispune; a sprijini mobilitatea trans- sectorial` a
Lipsei cunoa[terii celui mai bun mod de personalului din cercetare;
comunicare prin care se pot transfera la nivel Identificarea asocia]iilor produc`torilor [i
industrial cuno[tin]ele [i tehnologiile elaborate \n procesatorilor din sectorul agroalimentar [i din
laboratoarele din unit`]ile de cercetare; cercetare [i stabilirea direc]iilor comune de
Lipsei timpului [i cuno[tin]elor profesionale colaborare;
pentru a citi [i a \n]elege literatura de specialitate; Promovarea beneficiilor cercet`rii colective
Lipsei personalului de specialitate. finan]ate de grupuri de IMM;
Stabilirea bazelor de date pentru comunicare,
Speciali[tii \n comunicare [i transfer tehnologic vor transfer tehnologic [i instruire;
activa \n cadrul Platformei Na]ionale, pentru a asigura c` Stimularea particip`rii societ`]ilor comerciale
fluxul de cunoa[tere este rapid [i eficient. procesatoare de alimente \n procesul de
Greut`]ile care apar \n eficientizarea transferului cercetare.
tehnologic au la baz`:

Investi]ii reduse \n cercetarea din sectorul


agroalimentar;
O dorin]` sc`zut` a industriei de profil s`
investeasc` \n implementarea rezultatelor
cercet`rii din cauza resurselor financiare [i umane
limitate;
Apari]ia fenomenului de brain-drain (stabilirea
cercet`torilor romni \n institu]ii din str`in`tate,
datorit` oportunit`]ilor salariale [i a celor legate
de carier`);
Bariere care limiteaz` stabilirea efectiv` de
leg`turi durabile \ntre cercetare [i industrie (lipsa
\ncrederii, lipsa de informare, superficialitatea
etc.).

29
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Activit`]i de colaborare cu alte Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii Autoritatea

managementul pe lan]ul alimentar


8 organiza]ii, institu]ii, re]ele
Na]ional` pentru Cercetare {tiin]ific`;
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale;
Ministerul S`n`t`]ii Publice;

Produc]ie durabil` [i
Cooperare cu alte structuri
Autoritatea Na]ional` de Protec]ie a
Consumatorului;
Inova]ia \n cadrul lan]ului de produc]ie poate fi Platformele Tehnologice Na]ionale: Bioaliment,
realizat` fie \n cadrul organiza]iei, fie \n cadrul unui Plants for the Future, Farm Animal Breeding,
grup de organiza]ii precum: institute de cercetare, Global Animal Health.
produc`tori de echipamente, procesatori, ministere, Camerele jude]ene de comer] [i industrie;
ONG-uri [i organiza]ii financiare. Platforma Tehnologic` European` Food for Life

Secretariat
Platformele na]ionale Food for Life din Europa

Structura platformei Tehnologice Na]ionale


Comisia European`, DG Research, Unit 3;
Avnd \n vedere faptul c` inov`rile \n cadrul Joint Research Center;
companiei reprezint` de obicei implementarea noului la EFSA;
nivelul acesteia, abord`rile privind inov`rile ce implic` Programul Cadru 7;
diferite organiza]ii se numesc inova]ii de sistem [i de Programul Eureka;
obicei, implic` schimb`ri majore. Programul Cost;
Deoarece industria alimentar` romneasc` este Programul Leonardo da Vinci;
divizat` \n mai multe sectoare, ar fi necesar` formarea Programul Erasmus/Socrates;
unor re]ele pentru realizarea efectiv` [i eficient` a

Alimenta]ie [i consumator,
procesului de inovare.

Food For Life

alimenta]ie [i s`n`tate
Colaborarea dintre industrie si unit`]ile de cercetare Activit`]ile vor include:

Comitet opera]ional
este \nc` \n faz` incipient`. Industria dore[te ca aceast`

Secretar general
colaborare s` se realizeze prin parteneriate \n proiecte Grup`ri [i re]ele cu alte ini]iative: platforme,
na]ionale sau interna]ionale, prin participarea la diferite

Pre[edinte
re]ele [i proiecte. Construirea de re]ele cu
evenimente [tiin]ifice organizate de unit`]ile de cercetare sectoarele s`n`tate [i tehnologii;
(seminarii, conferin]e, vizite de lucru, schimburi de Asigurarea unei re]ele pentru a informa asupra
experien]` etc.) sau chiar prin contracte directe de problemelor ridicate, pe cei ce elaboreaz`
colaborare. Institu]iile de cercetare \[i doresc ca, prin politici \n industria agroalimentar` la nivel
colaborarea cu industria, s` se poat` realiza aplicarea na]ional, local;
practic` a rezultatelor ob]inute \n activitatea de cercetare. Stabilirea unei leg`turi pe orizontal` \ntre
domenii tematice;
Pentru a putea realiza aceast` viziune, ar fi necesar, Accesarea de capital: \n special pentru IMM-
de asemenea ca \n cadrul industriei alimentare romne[ti, uri [i pentru \ncep`torii \n afaceri;
s` se alcatuiasc` grupuri [i re]ele care, \mpreun` cu alte

profesional`, transfer tehnologic


Interac]iunea cu institu]iile financiare [i
grupuri din sectoare colaterale acesteia, s` se angajeze companiile de asigurare;
s` investeasc` mai mult \n cercetare. Numai astfel putem Realizarea de proiecte integrate care s`

Comunicare, preg`tire
vorbi de un progres al industriei agroalimentare. cuprind` parteneriate din acela[i domeniu de
|n plus, beneficiile rezultate din investi]iile \n

Calitate, procesare [i
siguran]` alimentar`
activitate [i tematic` abordate;
cercetare vor fi optime dac` sectorul cunoa[terii este Stimularea cercet`rilor interdisciplinare care s`
intact (nefragmentat) [i multidisciplinar . trateze tematica \n ansamblul s`u;
Cercetarea, att cea fundamental` ct [i cea Promovarea [i realizarea de re]ele
aplicativ`, trebuie s` fie astfel organizat`, \nct s` informa]ionale pe domenii de interes.
asigure un sprijin tot mai consistent industriei la nivel
na]ional, dar [i la nivel local. Este necesar s` existe o
infrastructur` a cercet`rii inovative din domeniul
alimenta]iei (parteneriat public/privat), pentru a r`spunde
cerin]elor specifice na]ionale, cererilor consumatorului [i
oportunit`]ilor pie]ei.
Platforma va avea \n vedere colaborarea cu
urm`toarele re]ele, programe [i institu]ii la nivel na]ional
[i european:

31
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

La elaborarea documentului Viziune 2020 au colaborat persoane care reprezint`


urm`toarele organiza]ii, companii, institu]ii :

Bibliografie Agricola Interna]ional SA, Bac`u


Angst Ro SA, Buftea
Asociatia Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor [i Promovarea Produselor [i
Serviciilor din Romnia
1. European Technology Platform on Food for Life Vision for 2020 and beyond, Autoritatea Na]ional` Sanitar`-Veterinar` [i pentru Siguran]a Alimentelor - ANSVSA
Bruxelles. 5 iulie, 2007. Boromir PROD S.A. ,Buz`u
Centrul pentru Cooperare Tehnologic` [i Industrial`, Bucure[ti
2. Breviar de statistic` sanitar` 2006. Centrul na]ional pentru organizarea [i Certind SA, Bucure[ti
asigurarea sistemului informa]ional [i informatic \n domeniul s`n`t`]ii Danone PDPA, Romnia
Bucure[ti, iulie, 2007. Dobrogea Grup SA, Constan]a
Enzymes & Derivates S.A Costi[a, Neam]
3. Planul Strategic al Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale pentru Farinsan S.A. Gr`di[tea, Giurgiu
perioada 2007-2009 - Componenta de Management. Ministerul Agriculturii [i Federa]ia Patronal` Romn` din Industria Alimentar`, Romalimenta
Dezvolt`rii Rurale, septembrie, 2007. Galmopan SA, Gala]i
Giurgiu Gheorghe AF, Voluntari
4. Planul Na]ional Strategic pentru Dezvoltare Rural`, 2007-2013. Ministerul Ilvas SA, Vaslui
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, martie, 2007. Institutul de Bioresurse Alimentare, Bucure[ti
Institutul de Cercet`ri Electrotehnice, Bucure[ti
5. Structura produc]iei industriale pe activit`]i, la nivel de diviziune CAEN, 2005. Institutul de Economie Agrar`, Academia Romn`
Anuarul statistic al Romniei 2006, Institutul Na]ional de Statistic`. Institutul de S`n`tate Public`, Bucure[ti
Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ma[ini si Instala]ii destinate
6. Buletinul statistic lunar nr.1/2007. Institutul Na]ional de Statistic`. Agriculturii [i Industriei Alimentare, Bucure[ti
Institutul Na]ional de Fizica Laserilor, Plasmei si Radia]iei, Bucure[ti
7. S`n`tate. Anuarul statistic al Romniei 2006. Institutul Na]ional de Statistic`. Integrator SA, Bucure[ti
Leader Interna]ional SA PL, Caracal
Medeus&CO Prodimpex SRL, Bucure[ti
Ministerul Agriculturii si Dezvolt`rii Rurale MADR
Moara Cibin S.A., Sibiu
Mor`rit Panifica]ie B`neasa SA, Bucure[ti
Pambac SA, Bac`u
Plevnei SA, Bucure[ti
Rego COM SRL, Bucure[ti
Stenyon Com SRL, Giurgiu
Unilever South Central Europe
Universitatea Dun`rea de Jos,Gala]i
Universitatea Valahia, Trgovi[te
Universitatea de {tiin]e Agronomice [i Medicin` Veterinar` Bucure[ti
Universitatea din Bac`u
Vascar SA, Vaslui
Vilma Romnia Trading SRL, Bucure[ti
Zeelandia SRL, Ia[i

33
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life Viziune 2020

Note Note

35
Platforma Tehnologic` Na]ional` Food For Life

Note