Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere

Domnule primar general,

Jindnd cont de prevederile art. 58 alin. (2) din lea nr. 436
43$ drn
din 28.12.201J6
"privind administralia publicd locald', qi a art. 7 aIin.
\7.06.2016 "privind statutul municipiului Chigindu",
in Consiliul municipal Chiqindu, solicitdm
Extraordinari a Consiliului municipal Chigindu pentru tta de 25 i4pilie 2017, ora
09:30, in sala de qedinle a primbriei municipiului Chiqi q cu urmdtoarea ordine
de
zli

1. Raporhrl cu privire la situa{ia creatd in urma


Chiqindu.
Raportofi:
Dorin CHIRTOACA - Primar
Pretorii de sector
Pehu GONTEA-DGLC
Eliferii HARUTA - i.M. Spalii erzl
Igor GAMREJCHII - DG

2. Cu privire la alocare surselor necesare pentru cheltuidilor la


lichidarea co de pe urma calamitdfilor e din Chiqinnu.

Valentina VAZDAUTAN- Direcfia Ilinan!r:

in
acelagi mompnt, solicitdm a informa toli consifierii Cr
Chiqindu privind convtircarea ;edinjei conform prevederilor legilor
e J.="-_
2.

4. '/i/*uonnti
5. S ACOK_EPUI
'7-,'4/Za-zza
//?
7. (t A,
8.b a/,
9. J\^o.-o^,, {
10. Q..*-*,-
n,.
12. h&l*"o, a;/(
13.
14. C'
15.
T6,
t7.
1_8.