Sunteți pe pagina 1din 50
LEGI $I MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1028/21 XI1.2016 DECRETE PARLAMENTUL ROMANIE! CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salat rea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea $i completarea unor acte normative Parlamentul Romaniel adopta prezenta lege. ‘Articol_unic. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nt. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea si ‘completarea Ordonantei de urgen{a a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personaluiui plait din fonduri publice fn anul 2018, prorogarea unor termene, precum $i unele masuri fiscal bugelare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicaté in Monitorul Oficial al Romani, Parte |, rr 434 din 9 iunie 2016, cu modificrie si complete uterioare, cu urmatoarele modifica gi completa 1. La articolul | punctul 1, dupa alineatul (14) alarticolului 31 se introduc opt nol alineate, alineatele (15)—{1"2), eu. urmatoru ccuprins: (15) Prin excepfie de fa prevederiie at. 4 alin. (1). Incepaind cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salarilor de bazalindemnizatilor de incadtare de care beneficiaza personalul din aparatil ‘al.Casei Nationale de Asigurér te Sanatate se majresza/@y 25% fala deniellacordat pentru luna august 2016. (18) incepand eu. luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadril caselor de’ rari de sanatale Judotene, municipkll Bucuresti dn cadrul Case ASigurarlor {de Saniato a Aparéri, Ordini Publco, Sigurantei Najonale § AutortatiJudecatoresti se stabileste Ia nivelul de 85% din Salarile.stabilte la nivel central pentru personalul Caset Nationale de Asgurér de Sanatale, pe baza une metodologi probate prin ordi al presedintsll Casel Nationale de ASigura dd Sanatato, avand in vedere funcfalgradulteapia 9 gradatia de selarzar, funchile specie prevazute de lege pentru cassie de asigurari de snétate one, @ mur ina Bucur gi Gece Asgusrir de Sarasa Apa Ord Pubic, Siguraniet Najonale i Aulonatiy dudecaforest, precum gi ectivalarea uno tan spedes alvisi east de sigur de sanatate (17) Stabilirea nivelutui_drepturitor larizare pentrs personalul prevazut la alin. (18) se sor orca al Preecniidl Coal aloratame ars (18) Prevederie alin, (15)-s@ epi ‘corespunzator pertonauut cn cad Agent Nalenalo« Mecesmer tS a Dispozitivelor Medicale. (18) Prevederile alin. (15)-(18) se agile | In) (mod corespunzator 51 personalulul din cadrul directilor de sdnatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (110) Pentru persoanele prevazute ia alin. (15)—(1®) ale caror salarii de baza sunt mal mari decat cele stabllite potrivit alin. (15), (18) si (18) se menfin in plata salarile de baza avute. (11 Prin exceptie de la provoderile art. 1 alin. (1), noepand cu luna decembrie 2016, salarile de baza ale personalului Agentiei Romane de Salvare a Vielii Omenesti pe Mare se stabilesc la nivelul salarilor de bazi de care beneficiaz personalul Inspectoratului pentru Situali de Urgents. (1"2) Echivalarea salarilor de baza potrvit alin (11) se face prin ordin al ministrului transporturlor: 2. La articolul | punetul 4, alineatul (2) al articolului 3" se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Peniru personalul didactic si didactic auxiiar din Tnvalémant si bibiotecle centrale universtare, nivel salariului de baza similar in plat& sau al salariului de baz maxim so Stabileste pe funclile didactice, gradele didactic, trangele de ‘vechime in invajamént si gradajile corespunzatoare vechimi in munca, respectiv pe\raduliireenta profesionala si gradalia Corespunzatoare vechimii in munca pentru personal didactic auxiiar din institutia respectva, cu toate elementele care fac parte din salaril de baza,eltele decat compensatiletranztori” 3, Le articolul | punctul 4, alineatul (1) alarticolului 3? se Tnodil yi va avea urstcrul cued ih —(1) Prin excep] at. 1 alin Incopine ne’ decortha 2048, sae ce ara io ersgnauul provactia caps pe. 1,23 dn anexa rr I~ Familia ocupationalé de functi bugetare «Sénatate» Ia Legea- ccadru nr, 26472010 privind salarizarea unitard a personalului plalit_ din fonduri publice. cu modificdrie si completanie Ulterioare, se stabilesc potrivt anexei ar. 1. 4 La articolul 1 punctul 1, dupa alineatul (6?) al articolului 32 se introduce un now alineat, alineatul (63), cu turmatorul cuprins: 1(6:) Prin exceptie de la provederie ant. 1 alin. (2), incepand cu luna decembrie 2016, sporuril i eite drepturi saariale specificg activitaii se vor calcula prin raportare la salariul de bazé, potrivit prezentei ordonanje de urgenia, cu exzeptia categorilor de personal prevazute la alin. 62)” 5. La-articolul,| 4, partea, introductiva a ‘alincatului (4) al erticolului 3° 'se modified $1 va avea ‘urmatorul 2 ccuprins: "(4 Pentru personal didactic de pretare, de predaro si ‘cercetare din universitai, de conducere, fndrumare gi conto, la Solariul de bazéstabilt polrvit anexei nv. 2 ‘se acorsa Urmatoarele sporuri gi indemnizai, daca. sunt Indeolnite oni de acotdare prvaz.tads og te! 6. La articolul | punctul 1, dupa litera d) a alineatului (4) al articolului 38 se introduc cine! noilitere, literele e)—'), cu ‘urmatorul cuprins: "e), spor de 10—25% din salariul de bazB, proportional cu Ainhul efectiv ical si calcula in functe de numarul elevior sau al sludenjior practicanj, pentru personal didactic desemnat 84 conduct si si reallzeze practicl pedagogic’ peniru pregatirea educatoarolor si a irvalatorior, insttutorlor. si profesonor, potrivt regulamentului de practica pedagogica probat de Ministorul Educaliei Natonate gi Corcetari Stntice 1) spor de 7%, 10% gi 15% din salarul de baza pentru personalul didactic care asigura prodarea simultand la 2, 3, Fespectv 4 clase de elev, stabilt dupa cum urmeaza: pentru oud clase de elevi — 7%; pentru 3 clase de elevi — 10%: peninu d clase de elovi — 15% 9) indemnizatie de pana la 20% din salariul de baza pentru personalu! cidactc callicat§\persoralul didactic de conducere MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1026/21.XI12016 8 care Tg desfasoara activtatea in localitajiizolate, stabilité in Conformitate cu Hotarérea Guvernului nr, 1.613/2009 privind aprobarea diferentieri pe zone geografice si localitali a indemnizaliei ce se acorda personalului didactic calificat de predare; h) spor de 15% din salariul de baz’, pentru personalul didactic care desfasoara activitate de predare — invalare — ‘evaluare In sistemul penitenciar, i) spor de pana la 15% din salariul de baz, in raport cu condifile in care se desfasoara activtatea, condi periculoase sau vatamatoare, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederiior legale in Vigoare. 7. La articolul | punetul 1, partea introductiva a alineatului (5) al articolului 3° se modifica si va avea urmatorul cuprins: (5) Pentru personalul didactic auxiiar din invstamant si din, cadrul bibliotecilor centrale universitare gi pentru personalul medical si auxiliar sanitar angajat in Invalémantul special, special integrat sau in invajamantul superior/universitar care nu se regaseste in anexa nr. 2, la salariul de bazé stabilt potrivit anexei nr. 2 sau, dupa caz, potrivit anoxei nr. 1 it. a4, 4 se acorda urmaitoarele sporuri gi indemnizatit, daca ideplinite conditile de acordare prevazute de lege, 8. La articolul | punctul 4, alineatul (7) al articolulul 3° se modified gi va avea urmatorul cupri (7) Cuanturul brutal celorlaie element ale sisiemulul de salarizare,altele decal cele prevézute la alin. (4)3i(5). aferente personalului didactic de predare gl cercetare si ‘auxiliar din institutile de invatamant i biblitecie centrale universtare. ‘cum ar fi spor practic pedagogica, spor predare simuitand si indemnizatie zone izolate, stabil in conformitate cu prevederile Legit nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiiar din invatmaint, cu ‘modifcdile uteroare, se mentine la acelagi nivel pentru aceeagi Turco, rod dace wange co vecnime'ta Mwlinart ‘gradatie corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic din Tavatamant, respectiv graditreapta si gradatie Corespunzatoare vechimii in munca pentru personaiul didactic ‘auxiliar, cu col ce se acorda pentru anul scolar 20152016. 8, La articolul | punctul 4, alineatele (11) si (12) ale articolulul 33 se modifica $i vor avea urmatorul cuprins: (11) Pentru personalul_nou-incadrat, pentru personalul numivincadrat in aceeagi institu autortate Publica, unitate, de invatamant, dupa eaz, Incluslv pentru promovat ‘in functi sau in gradefirepte profesional, unde nu exist functie similaré in plata, cuantumul Brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, atele decal cele prevazute la alin. (4) §i (6) aferente personalului didactio de si gerootare didactic auxiiar din insttuile de Invatémant i bibliotedile centrale universtare, 88 stablegte lanivelul uantumuluicalculat Conform prevederior art 4 an. (5). In masurain care personal gl desfagoara actvitatea 1n-aceleas! condi. (12) Personalul didactic de predare, de predare gi cercetare din universitat, de conducere, precum si cel de)indtumare ‘control poate fi salariza si in regim de cumul sau plata cu ora,” 10. La articolul | punctul 1, dupa. al articolului 34 se introduc doua noi alineate, si (4), cu urmatorul cuprins: ~(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, salarile de baza ale personalului din invajamant, aferente lunii decembrie 2016, care se regasese In anexa nr. 2! la prezenta ordonanta de Uurgenja, se majoreaza In medie cu 15%, conform normelor motodologice elaborate de Ministerul Educatie! Nationale si Cercetari Stintice si aprobate prin notarare a Guvernull (8) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si personalulu nedidactic din cadrul inspectoratelor soolare, 11. La articolul | punctul 1, articolul 35 se modifica avea urmatorul cuprins: “At. 38.— In aplicarea art. 3 alin. (2), (3) gi (8), at. 3 si 34, pentru personalul didactic de predare gi cercetare si didactic auxiliar din institutile de invatamant gi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educatiei Nationale si Corcetari Stiiffice va elabora, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanfe de urgenta, norme metodologice care vor {i aprobate prin hotarare a Guvernulu.” 42. La articolul | punctul 1, dupa alineatul (4) al articolului 36 se introduc dous noi alineate, alineatele (5) ‘31 (6), cu urmatorul cuprins: '48) Salarizarea personalului Agentiei Nucleare si pontru Deseuri Radioactive se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat In plata aferent functilor din cadrul Secretariatului General ‘al Guvemulu (6) Asimilarea functilor si salailor potrvitalin. (5), precum si ‘stabilitea nivelului concretal drepturiorsalariale se fac prin orain ‘comun al secretarului general al Guyemmulul gi al presodintelui ‘Comisie! Nationale pentru Controlul Acivtatilor Nucieare.” 113, La articolul |, dupa punctul § se introduce un now pune, punctul 6, cu urmatorul cuprins: 18, Dupa anexa nr. 2 se introduce 0 noua anexa, anexa rv. 24, care face parte integranta din prezenta ordonanta de uuroenté.” 14. Dupa articolulsl se introdue dou’ noi articole, articolele I" gi, cu urmatorul cuprins: “Art. I, — Pana la data de 31 decembrie 2016, Guvernu! _aproba prin hotarére, la propunerea fiecdruia dintre ministerele ‘coordonatoare ale celor 6 domenit de actvitate bugetara — _administraje, sandtate, Invajamant,justije, cultura, diplomat, de calre institute de apérare, ordine public sigurant’ nationals, 51 cu avizul Ministerului Muncii, Familei, Protectie! Sociale si Persoanelor Varsinice si al Ministeruldi Finantelor Publice, amen prvind locurile de muncacategorite de personal imea concret@ sporull pentru condi de munca, precum si ‘conciile de acordare a acesiuia, revazutla at. 21 din Legea- ‘cadu nr. 284/2010, cu modificanie si completa ulterioare. (he ime dS 8a aeigwres varze 2 ‘de aprobare a prezentel ordonante de urgenla se Ciaboreac 1 se 9proBh holden Guyer previ lo art.3* alin."(8) din Ordonanfa de urgent a Guvernului fr, 57/2015, cu modificaile si completaieulterioare, precum si ou cele aduse pin prezena eae: 15. Anexa nf. 1 se modifica gi se Inloculeste cu anexa nr. 1 la prozenta leg 46] Anexa n¥2 se modifica gi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta leg Aceasta lege 2 fost adoptata de Parlamentul Roméniel, cu respectarea prevederiior art. 75 si ale art 76 alin. (2) din Consttutia Roméniei, republicata PRESEDINTELE CAMERE! DEPUTATILOR FLORIN IORDACHE Bucuresti, 17 decembrie 2016, Nr. 250, PRESEDINTELE SENATULU! CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 1028/21.XI12016 ANEXANE-1 (nara ne 1 Onlonanta de urgent a Guvemul 87/2018) FAMILIA OGUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE ,SANATATE $1 ASISTENTA SOCIALA" CAPITOLULI Unita sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala + Salarli de baza pentru funetii de conducere & Functia Nivel! studilor ae a= i = a ; | ASS +a — aol aol ot ae ee 5 | Director financiar-contabil Ss 5500) 5600 5450) 5500] _ 6 [Director economic s 5450, 5500 7 | Director tehnic s 4095 4212| 8 [Director de ingrijiri S, 88D 4095) 4212 9 [Alli director Ss 5500 5600] 5450) 5500) 70 [Asistont-sof 3 S80.PL 005] a2 |e | eee] pees | occ Dr Cy. Micolaut | Munlciou Bucuregt 7 ™ renee et [east [oat Gast] Goat [eas fp cad) cxes | cast al ae ea gl a ae ss | sec | ses | ecs | oes [cs ees | 7 ern zm nat 3. | Director aqjunteh gtiniiie 4 | Director adjunct financiat contabiitate + areal r ae ae 2 2 oe Ne Renonemaes ae aan = : ee ; = ‘3 Director adjunct*) Ss 5274 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1026/21.XI12016 5 call Me te ns 6 contcre vie sts: | Sar oa oe edie (aracist bilo, biochimis, chim, paholog) ga scl a sialtele similare i siaaal oau 70 | Asistont mecical-gaf po unfato Sa AE) BE 71] Soffornate muncto 100[ 1900 *) Se uiizesz inutile santare fr par Note 1. Medici! in specialitatea anatomie patologica si medicina legala care ocupa functia de medic gef serviciu medicina legala/anatomie patologica beneficiaza de cresterea cu 5% a salariului de bazé avut. 2. Personalul de specialitale medico-sanitar care ocup& functia de gef laborator gi allele similare in cadrul insitutelor de medicina legala beneficiazé de cresterea cu 5% a salariului de baza avut '3. Personalul de specialitale medico-sanitar care ocupa functi in conducerea institutelor de medicina legala beneficiaza de cresterea cu 10% a salariului de baza avut ‘4, Medici in specialitatea anatomie patologica gi medicing legala care ocupa functii de conducere in comitetul director al unitélor sanitare cu paturi beneficiaza de cregterea cu 10% a salariului de baza avut. 1.1. Persoanele care exercita functile nominalizate In tabel pe perioada cat exereta aceste functii beneficiaza de cresterea salariului de baza avut dupa cum urmeaza: we Creqar wlaa en Funeta oat 7 | Director program de rezicenjiat medicina de uroenié 128 2 | Responsabil de formare In rezidenfiat medicina de urgent 70 3 | Farmacist gef sorviels 75 1 |Asistent medical dahnician senitar, Sora medicala,ofician{ medical, moaga,laborant s altele siiiare) gf 4, sau coordonator 5 | Chimist, biog, blochimist,farmacst,asistent medical gi alt personal cu gestiune 5 6 | Spaldtoreasd cu gestiune [28 7 [Sef echipa 25 12 | Medic, bclog, chimst, inginer,farmacst, fizicien, psinoiog inspectoronsilier) gi asistent inspector (referent)] 49.5 care exercita atibutii de contol In sdnatate publica — directa de séinatate pubic’ «Nel coon Baba Serv be ebiona Bueurst —Wovaubsae BNC de emaeta| yo Judetean Asistont medial coordanator subéiajio Servicui de ambulanta Bucuresii—Wovleubstaje servic de| 10 ambulanta judetgen 2 11] Ambaantor ai atiblde Bvizare Terie sibstaje Seni de aroun Bleuret-—Movisubsate] 49 serviciul de ambulant ee ed 1p | Asistent medical responsabl pe tur cu SoculS de medicamente (stocul de urgenta din statia central al 4g Sarviculi de ambulan{a Bucurest—itoy i statile centrale din servile. de ambulana judetene) 1.2. Indemnizatii de cel mult 25% in cursul unei luni, din salariul de baza al functiei de executie indepiinite, pentry activitat| prestate in afara obiigafilorfunctioi de baza gi care nu fac parte din salariul de baza, pentru membrti comisilor de avizare medico- legata, ai comisilor de expertizé si recuperare a capaciati de munca gi ai comisilor medicale. 2. Salarii de baz’ pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati sanitare si unitati de asistenta medico-sociala Unitajile clnice cuprind: spitaleclinice judetene de urgenta, spitale judelene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialtate de urgenté, spitale clinice, spitale de urgent, spitale de specialitato, Spitalul Universitar de Urgenta ,Elias™), Institutul Nafional de Sanatate Publica, institute gi centre medical, institute de medicina legal, centre de transfuzie sanguin 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 1028/21 XII.2016 judetene si al municipiului Bucuresti, Contrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu gi Medicina Preventiva din subordinea ‘Academiei Romane), Insitutul National de Experliza Medicala si Recuperare a Capacitatide Munca ‘) Salarii de baz pentru personalul de specialitate medico-sanitar a1. Uniti clinice Tapas “ ea = eae aie Sac ec | ae pe Sia] — zene] — soar} sas] — sao] — 58 Tae i So =Ei0} 858] — Sia] ens] 78] sas Medic specialist 3544 _3810| 4000 4200. 405; —aaTs ‘Medic specialist dontist 7 z 3 7 3eaa] sei, 4000] az00| 4305] 4413 3 | Medic rezident anal VIVE 3 7 3 3 3262] 3507) 3682! 3063) 4062, 20a] 2072] ase] aati} saa] 3373 2708] 2972] 9088], S211] azar] 3373) 2833) 874) sia] aot] 3287 2635), 2883] | 2074, 3t23)mgacon| 3287 2367| 2598) 2665] 2796] asa 2940 ei] 2536] _2665| 2788) 2868] 2040 2105] 2263) a76| 2485] 2587] 2627 205] 2263] 2376] 2495) __ass7] 2627 2600/2785|" 2885] aot} atea] S207 2500/2795] 2835 3087} tsa] 3237 aio] 4808] soot] 5345] sara] 5676 3544] S810) 4000] 4200/4305] 4473 2635] 2833 _2974|—_3t23|__az01| 3281 Medic rezident anul IV—V Medic dentist rezident anul VV Medic rezident anul Medic dentist rezident anullll 70 | Medic rezident anull 11 | Medic dentist rezident anul I 72 | Medic rezident ancl 73 | Medic dentist rezident enull_ 74 | Moaie 75| Mode dentat 76 | Farmacist pamart 17 | Farmaciet specialist 76 | Farmaciet rezident anul i Bo] | o| o| QUEER, oo} | o| oo 79 | Farmacistrezident anol 7361) 2536) 7738] 2340 20 | Farmacistrezident anil 5 2105] 2263) 2a 95] 2557 2621 21 | Farmackt s 2600] 2795) 308i) 3168] 3237 22 | Fiziokinololorapeut, blomginer medical] __S 3098] 3330) "e72)___ 3764) 3858 principal 23 | Fizokinetoterapeut, biomnginer medical] —S ese) 2728] 2865] 3008) 3083] 3160 specialist 2a | Ficioknetoterapeut, bionginer medical |S 2015] ~~ 2166) _2274[ 2388] 2440] 2509 25 | Fizoninetoterapent, bionginer medical |S Taos] 1930] 2036[ 2198] 2192] 2246, Jdobutant 26 |Asistont medical, tehnician de] 8 2760] 2067] 3115] sari] asa} 3407 radiologie si imagistic&licentiat,asistent medical de laborator clinic licentat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, fasistent medical dentar_liceniat, {ehnician de tarmacie icentiat, tehnician MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1028/21 XI12016, on Nila susie ‘nia cnice| Sala de bar = de audiologio 1 prolezare audiiva licentiat, asistent medical de proflaxie Jdentara licential, asistent medical licentiat in nutnije gi dietetica, moasa: principal 7 ‘Asistont medical, _tehnician de radiologie si imagistica icentiat, asistent ‘medical de laborator clinic. licentiat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperaro, tehnician dentar licentiat, fasistent medical dentar _licentiat, tehnician de farmacie licentia, tehnician | [de audiologie si protezare auditiv licentat, asistent medical de profilaxie dentaré\ licenjiat, asistent medical licentiat in nutri $i dietetica, moasa 232 2282 2408 a7 2590) 2655 2B sistent medical, _tehnician de radioiogio siimagistica licentat,asistont| medical de laborator clinic licen licenjat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat asistent medical dentar _licentiat, tehnician de tarmac leenfat, tehnician de audiologie st protezare audltiva licenjat, asistent medical de proflaxie dentara_licentiat, asistent_ medical licontiat in nutri gi dietetics, moaga; debutant 1704 7832| 7923] 72020 2070] 22 2 Dentist pinch $80 1832 2068 2M 22 | 2281 30 Dentist 380 1730 7860 1853 2050 2i02| Tish a Dentist debutant S80 1576 7506] 1781 7870] 1317 @ ‘Asietont_modical, asistont_ medical specialist, tehnician superior de Imagisics,radloge Fadoterapie radiodiagnostic, cosmetician medi specialist, asistent medical specializa, [ehnician de laborator clinic, teh de farmacie, _asistent iziokinetoterapie, asistent medical Urgenje medico-chirurgicala, asi medico-social, — tetniclan den specializat, asistent de | profilaxia stomatologicd, asistentigienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tchnician de radiologie $i magistics, tehnician de audiologie si protezare' audit, tehnician de protezare oculara, asistent medical de fgeriaine, gorontologie si asistenta Sociala pentru varstnici,asistent medical de igiond gi sanatato publica, fiziokinetoterapeut, —_cosmetician medical, asisten! medical nutriionst gi diotetician, tehnician dentar specialist, 380 7388 7568 2687 # 2631 2302 2975