Sunteți pe pagina 1din 9

COMUNICAT DE PRESA

la subiectul: Necesitatea anuldrii con ul


de parteneriat publical -privat in intre
Primlria municipiului Chiginlu qi EME
qi EME Parkleisystem
La datacle 03 decembrie 2015 intre Primdria mun. chiqinau
1in forrtioo*"- companie) a fost incheiat un contract de parteneriat public-privat
privind amenaj area gi organizarea parcarilor qi paracjelor auto cu plat[ (in
continuare - contract).
Din inforrmaliile disponibile publicului larg se constatd:
l.Contractul a fost semnat de cdtre primdrie fZ a avea aprobarea CMC,
public-privat din
contrar eLrt. 15 qi 30 din Legea nt. 179 cu privire Ia p
10.07.2008, care prevdd: a) CMC aprobd contractul parteneriat b)primarul il
semneazd c)proiectul de contract negociat urmeazd a fi
gi semnat.
2. Contractul este incheiat cu o companie fi experienib in
domeniu,
fondatd cu c6teva zile pdnd la petrecerea licita{iei fapt conhrmat de cillre
reprezertaliicompaniei in cadrul conferin{elor de presi'
3. Compania are un ac{ionariat netransparent, av ca fondatori majoritari
doud companii offshore.
4. Aparent, contractul a fost incheiat latdca de fezabilitate in care sd
fie inclurse riscurile, inclusiv modalitatea de rcpartizare a lor sd fi fost aProbate de
Minister:ul Economiei (ar1. 35 al.2 dinLegeanr' 179 in 10.07.2008). Mai mult.
compania care a executat studiul de fezabi\Iate, e era in conflict de interese'
Chiar qi aqa studiul de fezabilitate prevede preJul ii la mdrimea de 4 lei, insh
conform informaliilor publice, preful pentru parcare va de la l0 la 30 lei, ceea ce
este vddlit exagerat gi in detrimentul cetdteanului.
5. Aparent, contractul a fost incheiat contrar co tenderului, inclusiv
prezentarcagaranliilor financiare, existenla experien{ei domeniu.
6. Aparent, contractul nu a fost coordonat la nivel central, mai ales in
condi{iile in care, pentru implementarea lui este nev ie de modificarea cadrului
legal referitor la blocarea ro{ilor mijloacelor de t, evacuarea mijloacelor de
transpo rt, incasarea amenzilor 9i penalitdlilor, la datele cu caracter Privat
ale iS ,,Registru".
7. Conhactul prevede o repartizare v6dit ibratd a veniturilor din
parteneriatul public-privat (10% administraliei lice locale si
focale qi 909/o

companiei).Acest fapt devine gi mai evident din oment ce, Primdria rnun.
Chiginiiu ametajeazd parcdri dintr-un credit acordat de BERD.
8i. Contractul transmite gestiunea pentu 25 ani in liPsa
oricdror justific[ri rezonabile. in context notdm Qd, UE parteneriatele Publice-
private referitoare la parcdri sunt gestionate de tre administraliile locale,
com'oaniile fiind atrase doar pentru asigwarea funclionalitdlii sistemelor
electronice, amenajarea parcdrilor qi locurilor de ev Dentru un anunlt Dolllus.
f. in UE parcdrile nu se amenaje azd pe lrotuate'

I
10. Contractul prevede amenaj area parcirilor pe al blocurilol
de locuit cu multe etaje, fapt care este vddit abuziv.
11. intr-un mod absolut abluziv,litigiile re qi sancliunilg
frnanciare impuse cetdleanului vor fi so$onate de companl
12. Notdm cA, asemenea contracte putem gdsi in le {6ri
Americii de Sud qi Africii, insd nu in Europa. In toate
alut drept efect abuzul din partea companiilor, je
neiustificatea a surselor financiare de cdtre stat'

Dacd este sd analizdm atent contractul prin qi obligatiildr


asurnate de cdtre pdr'!i, acesta nu reprezintd un ivat, ci este o
concesiune clasicd pentru urmdtoarele: administralia ticipd
sub nici o formd la acest parteneriat conform Lsmite

terenul companiei cu tot cu spalii amenajte din bamt actele


necesare gi compania face ce vrea in baza unei redev de t,, fapt care este
contrar esenlei gi spiritului unui asemenea contract I Dac6 e sd facem
comparafie cu alte sectoare, de exemplu asisten{a m icald, pnerul privat are
dreotul la doar 300/o din veniturile incasate.
Astfel, contractul litigios compoftd un caracter normelpr
imperative ale legii qi fiind lovit de nulitate absolutd.
cu privire la concesiuni:
1. CMC urma sd aprobe lista bunurilor c sau pri.vat
expus spre concesionare
2. Agenlia proprietdJii publice urma sd studiul fezabilllate
3. CMC urma sd aprobe contractul negociat
4.. Contractul nu putea sd prevadi drepturi 9i obli care contravin
legislaliei in vigoare. Or, in speJ6, contractul ede drepturi pentru
companie care contravin legislaliei in vigoare 9i care pot fr cunn ar
fi: evacuarea automobilelor, blocarea ro{ilor, or pe fondul
condominiului locativ, aplicarea amenzilor, soluli a liti cu privire la
'e{ei in interes
amenzile aplicate, mdrimea amenzilor, diminuarea 1

privat, securitate rutierd etc.


Acest contract fraudulos reprezintd un pericol iminent financiard
a RM, or, in condiliile spelei, este vorba despre un strdin, care in
orice moment ar putea sd fie tentat sd inili investilional
internalional pentru ,,a desena" pretinse prejudicii care presupune
investigarea minulioasd a cazului de cdtre organele e RM gi pentru
care gi este necesard audierea public6 a entitAlilor ales in contextul

in care dupd cum se cunoa$te CNA a 9i initiat o cauz6,


c ontractului ligios.
incilciri identificate la emiterea qi semnarea actelo pentru plementarea.
proiectului de parteneriat public privat ,,Organiz 9rg
Parcare cu PlatI de la Chiqini

Decizia Consiliului municiPal u


Nr.6 / 5 din data de 02 octombrie2Ol{ Cu prr'
la aprobarea studiului privind strategia de eln

1. Proiectul de decizie al Consiliului muni ,,Cu privire la


aprobarea studiului privind strategia de parcare in Chig de cdtre
o persoand care nu este nici consilier in Consiliul muni
general de Chigindu, ceea ce rcptezirfid o incdlcare a
din Legea Nr.436 dn 28.12.2006, privind administra a publi
c6reia, proiectele de decizii sint propuse de consilieri 9i/ de

2. Nu a fost elaborat un plan detaliat, care sa cu Ministernrl


Dezvoltdrii Regionale qi Construcliilor, Ministerul cii Moldova,
Ministerul Mediului qi aprobat de Consiliul municipal ce reprezifiA
o incdlcare a pct. 2 din Hotdrirea Guvernului Nr 8 din 02. .2004, privind
stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale gi
in centrul istoric Ai in spaliile verzi ale mun. Chiqindu,

2. Pind, la elaborarea qi aprobarea Planului al mrrn.


Chiqindu:
se declard moratoriu la modificarea tramei inc -nucleul istoric
al mun. Chiqindu, situat in perimetrul strdzilor ela pct.
amplasarea obiectelor pe teritoriul centrului rric qi spaliile verzi
indicate la pct. 1 se va et'ectua in baza planurilor tice de elaborate
din contul beneficiarilor, care vor fi coordonate cu or: 9i

Dezvoltdrii Teritoriului. Ministerul Culturii, gi Resurselor


Naturale qi aprobate de Consiliul municipal Chiqindu;
se interzice amplasarea obiectelor noi pe blocurilor
locative destinate deservirii acestora (sport, odihndL, rufel , gazoane eto.),
precum qi pe terenurile aferente instituliilor preqco de inv de cercetdri
qtiin{ifice, institutiilor sanitare qi curative, a de importan{d
intemationald or. Chigindu - Aeroport;
potrivit cdreia, amplasarea qi amenajarea lor orice gen in
perimtrul centrului istoric qi a
spalii verzi de pe iotriul ia. in limil;ele
strdzilor A. Mateevici - C. Stere - A. $ciusev - Viteazul Sf. Andrei - I.
Zarl<tn - Albiqoara - Ismail - $tefan cel Mare qi S - Ciufl - Bucureqti - L.
Tolstoi - Ismail, precum qi in proximitatea obie< ce fac din fondul
patrimonial istoric, ce poate identificat cu numerele 30 gi 283 Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de aprobat prin Hotdrtrea
Parlamentului nr. 1 53 1-X[ din 22 iunie 1993

Or. zona de oarcare controlatd indicatd in e CMC nr. 6/5


din 2 octombrie 2014 Cu privire la aprobarea Studiului de parcare
in municpiul Chiqindu, perimetrul strdzilor Ismail, AI dru cel A. Pu,skin,
Cosmonaulilor, Mitropolit G. Bdnulescu-Bodoni, 31 I , se afl6 in
nucleul istoric al municipiului strdzilor A.
Mateevici - C. Stere - A. $ciu I. Zakin -
Albigoara - Ismail - $tefan cel L. Tolstoi -
Ismail.
3. in contextul celor me lionate se inscriu gi prevederile Punctul 6 din
decizia Consiliului municipal Chigindu Nr.6/5 din data <le 02 octol ie 2014 ,,Otr
privire la aprobarea studiului privind strategia de parcaqe in munic iul ChigintuL",
cu referinli la: Zona de parcare controlatd cu platd se va exti ulterior pe
teriotriul intregului ora;, conform schilelor de proiect avizate di Inhspectoratul
general de prevederilor pct. 3 a Regulamentului cu privire la parcdi e auto cu platd
pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdirea Guve4 ului Republicii
Moldova Nr. 672 din data de 19 iunie 1998, cu privire la parclrile cu platd pe
teritoriul Republicii Moldova, cu conlinutul dupd cum qrmeazd:
Amplasarea parcdrilor se efectueazd in baza schemelor amplasare a
acestora, aprobate de autoritdtile administra{iei publice locale, in cu
prevederile planului urbanistic general al localitdjii rrespective; coordonate cu
Ministerul Ecologiei, Construcliilor qi Dezvoltdrii Tenitoriului, irectia poliliei
rutiere a Inspectoratului general de poliJie al Minis1.erului Inteme,
Direc{ia pompieri qi salvatori a Departamentului Situalii Excepti e qi Serviciul
sanitaro-epidemiologic de stat al Ministerului Sdndtdlii, i in zonele cu
monumente istorice, in mod obligatoriu, qi cu Ministerul Culturii.

4. Astfel, pe lingd aprobdrile qi coordonirile efectuate de Inspectoratul


General de Polilie, Direclia Generald Transport Public qi Cdi Comunicalie qi
generald arhitecturd, urbanism qi
Directia generald
Direclia relatii firnciare, dr
si relafii Itare urband qi
rela{ii funciare, sunt necesare coordondrile cu Ministlerul M ui, Ministerul
Dezvoltdrii Regionale qi Construc{iilor, Ministerul Culturii, Na{ional de
Sdndtate Publicd, Departamentului Situatii iciul
sanitaro-
epidemiologic de stat, in specuial penmtru locuril amenajate qi
gestionate in perimetrul centrului istoric al oraqului

5. in componenla comisiei privind selectarea aprobatd


prin pct. 8 al deciziei Consiliului municipal Nr.6 / 5 din data de octombrie 2014
,,Cu privire la aprobarea Studiului privind strategia de in municipriul
Chiqindu", nu au fost inclus un specialist din domeniul de specialitate,
specialist in drept qi un specialist din domeniu in care a fost i implementarea
parteneriatului public-privat ( gestiunea parcdrilor), care este proceduriLlor
standard prevlzute in punctul 6 a Regulamentului privind e standard qi
condiliile generale de selectare a partenerului privat, ilprobat pri Hotdrirea de
Guver r. 476 din 04 iulie 2012, potrlit cdruia Cornisia va fi fr dintr-rur
numdr impar de membri persoane fizice, nu mai mic de 5, care tre ie sd includd
cel pulin un specialist in economie, un specialist in jurispruden1i, reprezentant
al Agenliei Proprietd{ii Publice qi un specialist in donneniul in se iniliazd
parteneriatul public-privat. Comisia este condusd de uil pregedir desemnat de
partenerul public.

lPublicarea informafiilor in Monitorul oficial din 31 i 2015

6. Licila\ia pentru selectarea partenerului privat pentru pun in aplicare a


proiectului ,,Organizarea gi gestionarea de parcare cu plratd de la a fo,st
anunlat 3l iulie 2015, fapt ce reprezinll o incdlcare a prever 10a
deciziei Consiliului municipla Chisindu Nr.6 / 5 din data de 02 201.4
,,cu privire la aprobarea studiului privind strategia de parcare in municipiul
Chiqindu", potrivit cdreia Concursul de selectare a privat va fi
desfEgurat pind pe data de 20.12.2014.

Procura din 24 septembrie 2015, semnatl de ci


administratorul EME Parkleitsvstem GmbII. Pal Ir csrcs

7. Pe procura din 24 septembrie 2015, semnat5 de cdtre administratorul


EME Parkleitsystem GmbH, Pal Ivancsics, nu a fost aplicatd ila, fapt care
reprezintd o incdlcare a articolului 3 din Convenlia cu privire la cerinlelor
de legalizare a documentelor oficiale intemalionale, confonn ia Singu,ra
formalitate care ar putea fi ceruta pentru a atesta veracitartea semr ii. calitatea in
care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identilalea sau a
stampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite laart.4,e iberata de calre
autoritatea comoetenta a statului din care emana documentul.
Apostila prevazuta la art. 3 alin. 1 se aplica chiar pe act sau o prelungire a
acestuia; Aceasta trebuie sa fie conformd cu modelul anexat la convenfie.

8. conformitate cu articolul 1 al Legii Nr. 42 din 02. .2006 penlru


in
aderarea la Convenlia cu privire la suprimarea cerin{ei supral izdrii actelLor
oficiale strdine, Republica Moldova aderd la Convenlia cu la suprimarea
cerintei supralegalizdrii actelor oficiale strdine, incheiatd la la 5 octombrie
1961.
Rezultatele concursului pentru selectarea parten
privat pentru implementarea proiectului,,Organizarea si narrea de
parcare cu plati de la Chiqiniu"

9. Cdgtigdtorul concursului a fost desemnat compania EIV Parkleitsystem


GmbH, care nu a indeplinit criteriile minime reflectate in pct.9 anexei nr.2 la
decizia Consiliului municipal Chisindu nr.6 I 5 din 2 octombrie 20 cu referinld la
Obiectivele, cerinlele qi condiliile parteneriatului public privat serviciile de
parcare controlatd cu platd, precum qi cerinlele generale pri selectarea
partenerului privat, ,, si anume, compania EME Parkleitsystem H, nu de{ine
cifra de afaceri de cel putin de 100 de milioane de lei pentru
activitate in domeniul de parcdri , deoarece a fost inregistratE in doar la25
august 2015, adicd, mai pulin de o lund pind la anuntarea pentru
selectarea partenerului privat pentru punerea in aplicare a proi ,,Organizarea
qi gestionarea parcdrilor cu platd in Chiqiniu."

Contractul privind parteneriatul public-privat intrer Primiria municipiuluti.


Chiginiu;i EME Parkleitsystem GmbH, semnat la 03 dece hrie 2015

10. Contractul privind parteneriatul public-privat intre Primdria icipiului


Chiqinbu qi EME Parkleitsystem GmbH, semnat la 03 <lecembrie 15, nu a fc,st
aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiqindu. Aroest fapt fi calificat
drept un abuz, avind in vedere cd au fost incdlcate nonnele in art. 15 9i
30 din Legea w. 179 cu privire la parteneriatul public-p,rivat din 1 .07.2008, care
prevdd: a) CMC aprobi contractul de parteneriat b)pri il
semnea:zd
c)proiectul de contract negociat urmeazd afr aprobat qi semnat.

11. Contractul prevede o repartizare vddit dezechilibratl a eniturilor din


parteneriatul public-privat (10% administratiei publice 1locale gi % cornpaniei).
Acest fapt devine qi mai evident din moment ce, Primdria un. Chiqiniiu
amenqeazd parcdri dintr-un credit acordat de c6tre BllRD. utilizftrii
bunurilor proprietatea publicd trebuie sd respecte principiul ibrului jusrt"
intre interesul public sau/;i interesele generale ale societdlii qi dea
proteja drepturile fundamentale ale partereruqlui privat de a obline fft carezulllat
al desfEqurdrii activitdlii prevdzule conform contractului. respectdrii
principiului de echilibru este prevdzut in articolul 1 din lul Nel la
Conven{ie in ansamblu, con{inutul cdreia ar trebui s[ fie abordatd apel la
sus - principiul ,,echilibmlui
principiul general enunfat mai SUS in special ,ou
referin![ la raportul rezonabil siqi proporfional intre burnurile ietate publicd
utilizate Si scopul/ obiectivele pe care autoritatea publi,cd SA realizeze
utilizind acestea. inclusiv cu exercitarea controlului asupra acesto'ra
acestora in scopul comun al sr societefi. (a se vedea ,,Fosful rege Greciei qi allii
impotriva Greciei>> (Former KingofGreeceandOthersv.Greeoe) [ plAngere m.
2570t/94, $ 89, CEDO 2000-KI).

12. Astfel, {inAnd cont de jurisprudenfa


Cu4ii Europene pentru e Omului,
ar trebui sd prevaleze interesul general al societd,tii, qi nu neces pri,maruJLui
general al municipiului Chiqindu pentnr semnarea unui de parteneriat
public-privat intre Primdria municipiului Chiqindu qi EldE lParkl GmbH,
linind cont qi de prevederile arlicolului 15 alin. (l) pct. Legea Nr.179
din 1 0. 07.200 8 privind parteneriatul public-privat.

13. In aceste condilii, semnarea contractului de pafteneriat lic-privat intp


Primdria municipiului Chiqindu gi EME Parkleitsystem GmbH, cdtre primarul
general al municipiului Chigindu, hrd aprobarea Consiliului m ipla Chiqindu,
incalcr interesul oricdrei persoane ca prevederile articolului 15 ali (t) b) ei f) din
Legea nr.179 din 10.07.2008, cu privire la parteneriatul publi privat, sd fie
respectate cu strictete.

14. Punctul 2.3 al contractului privind parteneriatul public-privar intre Primiria


municipiuluiChiqiniu qi EME parkleitsystem GmbH, semnat la 03 decembrie
2015, potrivit cdruia beneficiarul transmite furnizorului de servi i dreptul de a
amenaj a, organiza, gestiona qi exploata parcdrile qi parcajele cu platd in
zonele controlate pe terenurile din domeniul public sitL pe teriotriul
administrativ al municipiului Chiqindu - proprietate a autoritdtii lice locale,
contrax articolului 75 aIn. (3) Nr.a36 din Legea 28.12.2005 pivi administra{ia
publicd JLocald, potrivit cdruia bunurile domeniului public de local sint
inalienabile, imprescriptibile gi insesizabile.

15. Contractul privind parteneriatul public-privat intre primdria


Chiqindu qi EME Parkleitsystem GmbH, semnat la 03 decembrie 20 5, este contrar
prevederilor articolului 5 alin. (1), (Z) 9i (3) a), b) 9i e) diin Legea .183 din 11.07
.2012 cotcurenld, fiind orientat sd ofere controlul integral parcdrilor cu
platd in municipiul Chiqindu, timp de 25 de ani, impiedicd alte ii pentru
perioada de 25 de ani, si amenaj eze, organizeze gi sd gesitioneze e cu platd,
precum qi sd exploateze parcdrlle cu platd in majoritatea zonel pentru care se
define deja controlul.

16. In conformitate cu articolul 5 alin. (l), (2) qi (3) a), b), e) din Legea
nr.183 din 11.07.2012 concurenfei, Sint interzise, frri. a fi ne o decizie
prealabilS in acest sens, orice acorduri intre intreprinderi asociatii de
intreprinderi, orice decizii ale asocia{iilor de intreprinderi orice practi,oi
concertate (denumite in continuare acorduri) care iau ca sau efect
impiedicarea, restringerea sau denaturarea concurenfei pe Republicii
Moldova sau pe o parte a acesteia. Astfel, acordurile anticoncurenj sunt interzise
gi este considerat nul, in modul stabilit, integral sau parfial, orice acord (actiune
coordonatd) incheiat sub orice formd intre agenli econornici care detin
in comun o pafie de peste 35 la sutd pe piala unei anumite dacd acestle
acorduri (acJiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat limi concurenlei,
gi care inclusiv sint indreptate spre:
e) limitarea produc{iei, livrdrii, inclusiv prin stabilirea de cote;
f) limitarea accesului pe pia{d, inldturarea de pe pia}6 a altor m
c,alitatea lor de vinzdtori de anumite mdrfuri sau inldturarea 0r
(beneficiarilor) lor;
17. Nu a
fost elaborat qi aprobat un studiu de fezabilitate, fapt reprezintd
inn;|n..-
incdlcare a punctelor 2l-25
o arr-^+^l^- a1 a< dirr
Ar^ T)^---t^,---,-r--l
Regulamentul priviniJ procedr e standard
condiliile generale de selectare a partenerului privat, aprobat pfln
Guvemului Nr. 476 din 04.07.2012, potrivit cdrora :

21. In vederea stabilirii unui raport de parteneriat public-


rurilor, lucrdrilor gi
bunurilor, pi serviciilor, precum qi
si a obiecti elor apro
obiectiivelor aoro
public asigurd elaborarea unui studiu de fezabilitate.
elaboreazd separat pentru fiecare proiect de parteneriat
cadru al studiului de fezabllrtate este prezentat confornn anexei .1 la
Regulament.
22. Partenerul public poate desemna un grup de experfi sau o
elaborarea studiului de fezabilitate, dar are obliga{ia de a intreprir toate rndsuril
necesare pentru ca elaborarea studiului de fezabilitate sd fie la ur niv
corespunzdtor qi cu reflectarea in totalitate a cerinlelor qi condiliilor icitate.
23. Studiul de fezabilitate trebuie sd cuprindd o analizl care sd
gi cuantificarea in termeni economici qi financiari a riscurilor de iect, luind
considerare, totodatd, gi variantele identificate de partajare a or
parteneri. In acest scop, partenerul public poate se ultlizeze, ca l, matri
preliminard de repartilie a riscurilor de proiect, elaboratii gi
Economiei.
24. Studiul de fezabilitate trebuie sd se axeze pe Nralizaunor el ente
in care se includ: aspectele generale, fezabllitateatehnicd, fezabili econ
qi financiard, aspectele de mediu, aspectele sociale gi erspectele i onale al
proiectului in cauzd. Prin proiect se in{elege ansamblul lucr5ri
carc urmeazd, sd fie executate qi/sau al serviciilor carc trmeazd, fie prestate
parcursul derulSrii contractului de parteneriat public-privat.
25. Studiul de fezabilitate pentru proiectele de interes precum $i
interes local este inaintat de citre partenerul public, spre ar Agenfi
Proprietdtii Publice. in cazul in care studiul de fezabilitate nu este e in li
de stat a Republicii Moldova, acesta va fi transmis in limba de ori , insotit de
traducere legalizatdin limba de stat.

In perioada de precontractare a Contractului privirnd public-


privat intre Primdria municipiului Chigindu qi EME Parkleitsystem H, semnat
la 03 decembrie 2015, toate prevederile nu au fost respectate.

8
publicate pe site-ul oficial al egenliei proprietdlii p.Ufi*',
tlnn orrv rnd /-^/^-^-- -^l^^^^ firttfq,lelAla,
t
ce. contravine prevederilor subpunctului 14 din punctul
privind procedurile standard Ei condiliile generale der selectare i
i u purt.n.*lui
privat, aprobat prin Hotdrirea Guvernului Nr. +ZO dlin O+.OZ.lZOflZlconform
rt, transmite rrc prUiil* r"
al Repubticii Moldov 9i pe pagina web a eger{ieit-p.i.ta1il
Y:lll:rytjficia1
Publice informalia despre rezultatere proceduiii ie selectare
ln acest sens, in baza rAsnrrnsrrlrri Aoenriei Drn- "p#"]!*rJ pi*r;
. ^_prietelii Nr.09-1271
din 07 noiembrie 2016, se constatd tul cd contiactuf ptirr4ia parteneriatul
public-privat intre Primdria municipiului Chiqindu si EME parkl
GmbH,
semnat la 03 decembrie 2015, nu a fost scris in lGgistrul de proflrietate publicd,
ceea ce reprezintd o incdlcare a articolului 32 din l,egea nr. -izg tesea oin
10.07.2008, cu privire la parteneriatul pubric-privat, pltrivit
]cdreia, pentLu
asigurarea eviden{ei bunurilor proprietat pJbtc6, lucrdritoi
9i servifiilor in a car,cr
bazd, s-au instituit parleneriate public- rivate, copiile contracteldr incheiate cu
partenerii privaJi se transmit Agen{iei pentru a fi inscrise in Reeistnl patrimoniului
public, in modul stabilit de Guvern. in Registrul patrimoniului pLbtc se includ
date despre obiectul contractului gi durata rearizdrii lui, desprd termenele de
efectuare a investi{iilor gi de platd a redeven{ei, despre obligaJi-ile]de mecliu, alte
informalii ce {in de realizuea parteneriatului public-privat.

V,Clr'r'du e-<
[pae-d iur^a.^ 1)cfY 1
,l'ot'd

E n/,';,"-- l"f, fr^//,Lz %t/'"-ru


[2o."..'{,'o orn,,.
P s R' A4 -'-=.-{::C1
Tl G7I;

c;-... Z-,,,-+^z-./, ""*