Sunteți pe pagina 1din 8

ASIGURAREA DE ASISTENTA MEDICALA functionala a starii de sanatate a organismului;

PENTRU CALATORII IN STRAINATATE Om de afaceri: persoana care efectueaza calatorii in strainatate in


legatura directa cu serviciul, cu activitatea proprie de afaceri in baza
- Conditii generale de asigurare - unui document justificativ in acest sens (de ex. delegatie din partea
companiei, invitatie la un seminar, congres etc.);
Perioada de asigurare: intervalul de timp pentru care Asiguratorul
INFORMATII IMPORTANTE preia raspunderea pentru consecintele producerii/aparitiei
Contractul de Asigurare contine anumite conditii si excluderi de ordin Evenimentelor asigurate;
general de care trebuie sa aveti cunostinta si ale carui criterii trebuie sa Persoana care pleaca la studii in strainatate: persoane (elevi,
le intruniti, in caz contrar avem dreptul de a refuza Cererea Dvs. de studenti, masteranzi etc.) avand varsta maxima de 30 ani si care pleaca
Despagubire. Va rugam sa va asigurati ca Polita corespunde nevoilor la studii in strainatate;
Dvs. Persoana care pleaca la munca in strainatate: persoana care
efectueaza calatorii in strainatate in scopul prestarii unei activitati
1. DEFINITII lucrative, pe baza unui document justificativ in acest sens (de ex.
In cuprinsul prezentelor Conditii generale de asigurare, termenii de mai contract de munca, detasare la munca in strainatate din partea
jos au numai intelesul atribuit prin urmatoarele definitii: companiei angajatoare etc.);
Afectiune pre-existenta: orice boala, vatamare din Accident sau alta Prestatorul de servicii / Serviciul de asistenta al Asiguratorului:
conditie medicala a Asiguratului prezenta ori manifestata anterior societate imputernicita sa reprezinte Asiguratorul in afara granitelor
momentului inceperii calatoriei sau cu simptomatologie care confirma Romaniei;
diagnosticul echipei medicale in decursul perioadei asigurate, pentru Polita de asigurare: documentul semnat de parti, care atesta existenta
care s-a stabilit, recomandat, solicitat sau in mod rezonabil ar fi trebuit Contractului de asigurare;
sa se solicite sau sa se acorde tratament medical la o data oarecare Prima de asigurare: Suma datorata de Contractant/Asigurat
inaintea inceperii perioadei de asigurare; Asiguratorului si precizata in Polita de asigurare, in schimbul careia
Asigurator: Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.; Asiguratorul preia raspunderea pentru plata Despagubirii in cazul
Asigurat: Persoana fizica cu varsta de min. 1 luna, max. 70 de ani, cu producerii Riscurilor asigurate;
domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care calatoreste in Risc asigurat: risc numit in prezentele Conditii de asigurare si pentru
strainatate, are un Contract de asigurare incheiat cu Asiguratorul si este care acoperirea prin asigurare valideaza, conform specificatiilor din
asigurata pentru riscurile prevazute in prezentele Conditii generale de Polita de asigurare;
asigurare; Repatriere: asigurarea transportului Asiguratului in Romania, astfel:
Accident: Eveniment brusc, survenit independent de vointa - transportul Asiguratului pana la o unitate spitaliceasca de
Asiguratului, datorat unor cauze externe, involuntare, neprevazute si profil corespunzatoare cazului medical survenit, sau la o
intamplatoare, care provoaca leziuni corporale, raniri, mutilari sau unitate spitaliceasca apropiata de resedinta sa din Romania,
decesul Asiguratului. Sunt acoperite numai Accidentele produse in daca este necesara continuarea asistentei medicale;
perioada de valabilitate a Politei; - transportul Asiguratului pana la resedinta sa din Romania;
Beneficiar: Persoana indreptatita sa primeasca Despagubirea in cazul - transportul ramasitelor pamantesti ale Asiguratului pana la
producerii Evenimentului asigurat. Calitatea de Beneficiar o poate avea resedinta sa din Romania, daca Asiguratul a decedat in
Asiguratul sau o alta persoana desemnata de Asigurat, nominalizata in timpul perioadei asigurate;
Contractul de asigurare; Sofer profesionist: persoana care are atestarea de sofer profesionist,
Contractant: persoana care incheie Contractul de asigurare cu precum si o adeverinta eliberata de catre angajator din care sa rezulte
Asiguratorul pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se ca efectueaza deplasari strict in interes de serviciu;
obliga fata de Asigurator sa plateasca Prima de asigurare. Varsta Suma asigurata: suma inscrisa in Polita de asigurare si aleasa de catre
Contractantului trebuie sa fie de minim 18 ani; Asigurat, pentru care a fost incheiat Contractul de asigurare si care
Contract de asigurare: Polita de asigurare, Cererea-chestionar, reprezinta limita maxima pentru care Asiguratorul isi asuma
Condiitiile generale de asigurare si Conditii speciale de asigurare, dupa raspunderea in cazul producerii/aparitiei unuia sau mai multor
caz, precum si orice alte acte incheiate de comun acord de partile Evenimente asigurate in Perioada de asigurare, pentru care
contractante, inclusiv orice alte documente solicitate de Asigurator Asiguratorul a incasat prima de asigurare corespunzatoare;
pentru evaluarea riscului; Sublimita de raspundere: suma stabilita in cadrul sumei asigurate sau
Despagubire / Indemnizatie: Suma datorata de Asigurator Asiguratului limitei de raspundere pentru anumite Evenimente si/sau
ori Beneficiarilor Despagubirii, dupa caz, in cazul aparitiei/producerii costuri/cheltuieli asigurate nominalizate expres in Polita care reprezinta
Evenimentului asigurat; maximul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii/aparitiei
Eveniment asigurat: Accident sau Imbolnavire a Asiguratului, in timpul Evenimentului asigurat si in cazul efectuarii cheltuielilor respective;
Perioadei asigurate, care este constatata de o autoritate medicala sublimita nu opereaza in nici o situatie in sensul majorarii sumei
autorizata (medic autorizat), impune acordarea de servicii medicale de asigurate sau limitei de raspundere asumate de Asigurator;
urgenta si nu constituie excludere; Turist: persoana care efectueaza calatorii in strainatate in scop turistic
Forta majora: situatie invocata de una din parti, dovedita cu documente si/sau pentru a vizita la rude/cunostinte;
emise de autoritati publice competente, absolut imprevizibila la data Urgenta medicala: Deterioarea starii de sanatate a Asiguratului,
incheierii Contractului de asigurare, absolut invincibila, independenta de survenita brusc si neasteptat, care nu are o legatura cu puseul acut al
vointa partilor, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca unei boli cronice sau al unei afectiuni pre-existente si care necesita
obligatiile contractuale; ingrijiri medicale imediate.
Fransiza: partea din Dauna (in cuantum monetar fix sau ca procent din
Suma asigurata, limita/sublimita de raspundere sau din dauna) 2. OBIECTUL ASIGURARII
mentionata in Contractul de asigurare, care va fi suportata de catre 2.1. In baza prezentelor Conditii si a prevederilor Contractului de
Asigurat/Beneficiar; asigurare, in schimbul platii Primei de asigurare de catre
Imbolnavire: modificare/alterare fara antecedente, organica sau
18/2000/CG/I.1/21.06.13 Pag. 1/6
Asigurat/Contractant integral si anticipat, Asiguratorul se obliga sa preia Asiguratului. Cheltuielile cu procurarea sicriului si
riscurile de producere a Evenimentelor asigurate, respectiv Accidente pregatirea speciala in vederea transportului se
sau Imbolnaviri imprevizibile ale Asiguratului in timpul Perioadei de Despagubesc pe baza documentelor in original
asigurare mentionata in Polita si sa plateasca prezentate de familia Asiguratului, in limita sumei de
Asiguratului/Beneficiarului, dupa caz, Indemizatia cuvenita, in conditiile 1.000 Euro, ce reprezinta sublimita maxima.
si in cuantumul prevazut in prezentele Conditiile generale de asigurare. In toate cazurile de repatriere, Asiguratorul sau serviciul de
asistenta al Asiguratorului stabileste oportunitatea acesteia,
3. RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE modalitatea si data de repatriere, precum si toate celelalte detalii
3.1. In baza prezentelor Conditii generale de asigurare se acorda necesare, functie de interesul medical al Asiguratului si de
Indemnizatii de despagubire pentru cheltuielile medicale efectuate reglementarile medicale in vigoare.
exclusiv ca urmare a: a) Cheltuielile de repatriere se Despagubesc in limita a 10.000
unui Accident sau Euro, limita care include, costul transportului si daca este cazul,
a unei Imbolnaviri imprevizibile, procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea
a Asiguratului, in timpul Perioadei asigurate survenite in timpul sederii in transportului;
strainatate, constatate de o autoritate medicala abilitata care impune b) In cazul Planului A de acoperire - Art. 7.3. lit. a) - cheltuielile de
acordarea de servicii medicale de urgenta si nu intra sub incidenta repatriere se Despagubesc in limita a 2.000 Euro, limita care
excluderilor din prezentele Conditii generale de asigurare. include, costul transportului si daca este cazul, procurarea
3.2. Asiguratorul acopera, in limita sumei asigurate si, ca urmare a sicriului si pregatirea speciala in vederea transportului;
producerii unui Risc asigurat, Accident sau Imbolnavire imprevizibila, c) Asiguratorul acopera cheltuielile privind serviciile de asistenta in
costurile impuse de acordarea in regim de urgenta a urmatoarelor caz de deces al Asiguratului, daca decesul survine ca urmare a
servicii medicale: producerii unui Eveniment asigurat (Accident sau Imbolnavire
A. Asistenta medicala de urgenta; imprevizibila).
B. Transport medical de urgenta;
C. Repatriere. 4. ACOPERIREA TERITORIALA
A. Asistenta medicala de urgenta consta in: 4.1. Asigurarea de asistenta medicala pentru calatorii in strainatate
consultatie si diagnosticare; este valabila numai pentru Acoperirea teritoriala mentionata in Polita.
tratament si medicatie; Serviciile medicale garantate se acorda doar pe teritoriul tarii unde a
spitalizare; survenit urgenta medicala, in cazul in care tratamentul medical sau
interventie chirurgicala (inclusiv anestezie si utilizarea salii interventia chirurgicala nu pot fi amanate pana la revenirea in Romania
de operatie); a Asiguratului.
tratament dentar acordat urmare a unui Accident sau a 4.2. Asigurarea valideaza si pe durata tranzitului daca intervalul de
unei crize acute, necesar si uzual pentru calmarea durerii, timp in care Asiguratul tranziteaza tara respectiva este inclus in
in limita a 300 Euro. perioada de asigurare specificata in Polita.
B. Transportul medical de urgenta: 4.3. Asigurarea nu este valabila pe teritoriul statului in care
Asiguratul isi are domiciliul sau a carui cetatenie o poseda.
cheltuielile cu transportul medical de urgenta al
Asiguratului, necesar si recomandat de medic, in tara
5. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE SI PLATA
straina, de la locul urgentei medicale aparute pana la cea
PRIMEI DE ASIGURARE
mai apropiata unitate medicala abilitata sa acorde ingrijirea
5.1. Contractul de asigurare se incheie, de regula, pentru o
medicala adecvata urgentei;
perioada minima de 2 zile si maxima de 365 zile, pe baza datelor
acoperirea cheltuielilor cu transportul medical de urgenta
declarate de Asigurat / Contractant in Cererea-chestionar, a prezentarii
Asiguratului la o alta clinica, daca transferul este impus de
pasaportului sau a cartii de identitate valabile, precum si a eventualelor
starea sanatatii si este efectuat in urma unei recomandari
documente / declaratii solicitate de Asigurator.
medicale.
5.2. Polita de asigurare se poate incheia atat inainte de plecarea in
Cheltuielile cu transportul medical de urgenta se acopera in limita
strainatate a Asiguratului (maxim 3 luni), cat si dupa plecarea acestuia,
a 5.000 Euro.
dar nu la mai mult de 4 saptamani de la data plecarii.
C. Repatrierea reprezinta transportul Asiguratului in Romania si poate
5.3. Polita de asigurare poate fi prelungita cat Asiguratul se afla in
fi:
strainatate, cu conditia ca prelungirea sa se efectueze cu 5 zile in avans
Repatriere medicala repatrierea in Romania a de expirarea Politei precedente si in baza Declaratiei privind
Asiguratului, daca acesta se afla in imposibilitatea de a se neinregistrarea de Evenimente care sa conduca la solicitarea de
deplasa datorita producerii unui Risc asigurat, organizata Despagubiri si ca nu sunt tratamente in curs de administrare.
de serviciul de asistenta pus la dispozitie de Asigurator; 5.4. In functie de Scopul calatoriei, acoperirea prin asigurare poate fi
Repatriere in caz de deces: pentru:
- repatrierea in Romania a corpului neinsufletit sau a) Turisti;
ramasitelor Asiguratului ca urmare a decesului survenit b) Oameni de afaceri;
in urma producerii in perioada de valabilitate a Politei c) Soferi profesionisti;
de asigurare a unui Risc asigurat; repatriere organizata d) Studii;
de serviciul de asistenta pus la dispozitie de Asigurator e) Munca (in acest caz in Polita se va preciza exact Activitatea).
sau de catre familie, cu acordul scris al Asiguratorului. 5.5. La solicitarea Asiguratului, cu acordul Asiguratorului si in baza
In cazul repatrierii organizate de familie, cheltuielile de platii de catre Asigurat/Contractant a unei prime de asigurare
repatriere se Despagubesc pe baza documentelor suplimentare, asigurarea poate fi extinsa si pentru acoperirea
prezentate de familia Asiguratului; Evenimentelor asigurate care survin in timpul practicarii de catre
- procurarea sicriului si pregatirea speciala in vederea Asigurat a unor sporturi de agrement (recreationale).
transportului corpului neinsufletit sau ramasitelor
18/2000/CG/I.1/21.06.13 Pag. 2/6
5.6. Prima de asigurare se stabileste in Lei si se achita anticipat, 6.2. Acordati atentie activitatilor de agrement acoperite. Nu veti
integral pentru intreaga perioada asigurata. putea beneficia de asigurare atunci cand participati la anumite sporturi
5.7. Raspunderea Asiguratorului: sau activitati in cazul in care exista un risc ridicat sa suferiti vatamari
A. Este angajata: corporale sau daca astfel de sporturi si activitati reprezinta scopul
a) pe perioada de valabilitate a asigurarii, exclusiv pentru tarile principal al calatoriei Dvs. Sunt excluse sporturile de orice tip, cu
mentionate in Polita si incepe in momentul trecerii frontierei, cu conditia exceptia sporturilor recreationale, practicate in regim de agrement, cu
ca prima de asigurare sa fi fost platita integral si anticipat; conditia efectuarii activitatilor sportive intr-un mediu organizat, ca urmare
b) daca in momentul incheierii Politei de asigurare, Asiguratul nu se a unor cursuri de instruire in domeniu, in prezenta si conditiile stabilite
afla pe teritoriul Romaniei, raspunderea Asiguratorului incepe dupa 7 de un instructor licentiat si cu luarea tuturor masurilor necesare.
zile, calculate din ziua urmatoare celei emiterii Politei si efectuarii platii 6.3. Beneficiati de acoperire pentru urmatoarele activitati de
integrale si anticipate a primei de asigurare. In aceasta situatie, in cazul agrement, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte scopul principal al
producerii unui Eveniment asigurat, Asiguratul trebuie sa faca dovada calatoriei:
ca a trecut granitele Romaniei cu cel mult 4 saptamani inainte de a) trageri cu arcul;
incheierea Politei de asigurare; b) golf;
c) in situatia in care data incheierii Politei corespunde cu data plecarii c) ciclism turistic;
in strainatate, Polita de asigurare va intra in vigoare dupa 2 ore de la d) excursii montane fara catarari;
momentul emiterii acesteia; e) scufundari (la o adancime de maxim 6 metri) efectuate asistat si in
B. Inceteaza: grup organizat;
a) in momentul in care Asiguratul a trecut granita in Romania, dar nu f) snorkelling;
mai tarziu de ora 2400 a ultimei zile din Perioada de asigurare inscrisa in g) pescuit de agrement;
Polita; h) navigatie de agreement in apele teritoriale (nu in calitate de membru
- la data rezilierii/denuntarii unilaterale/incetarii cu acordul partilor; al echipajului);
- prin consumarea totala a sumei asigurate/limitei de raspundere i) calatorii cu balonul cu aer (cu rezervare prealabila la agentia de
ca urmare a platilor de Despagubiri de catre Asigurator; turism);
b) Asigurarea nu valideaza in intervalul de timp din cadrul Perioadei j) roller skating;
asigurate cand Asiguratul are alta calitate decat cea mentionata in k) patinaj, ski, snowboard in locuri special amenajate.
Polita. In cazul in care sportul sau activitatea la care participati nu este
mentionata in lista de mai sus, va rugam sa va asigurati ca aceasta
6. EXCLUDERI asigurare corespunde necesitatilor Dvs.
6.1. Nu sunt cuprinse in asigurare si Asiguratorul nu acorda 6.3.1. Reprezinta excluderi:
Despagubiri in baza prezentului Contract de asigurare pentru Accidente a) practicarea sporturilor de agrement in afara spatiilor special
sau Imbolnaviri cauzate de: amenajate in acest sens sau contrar recomandarilor/indicatiilor
a) razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui instructorilor/salvamarilor, salvamontilor etc. (de ex.: ski, snowboard in
dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, afara partiei, inotul in zone interzise sau in perioada in care unitatile de
razvratire/rascoala, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, salvamari interzic acest lucru etc.);
dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice Eveniment b) participarea Asiguratului la orice tip de competitii, intreceri, raliuri,
sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale curse, precum si antrenamente pentru acestea sau a unor activitati
sau a starii de asediu; considerate periculoase, participarea ca membru al unei echipe de
b) explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a navigatie dintr-o tara in alta, sporturi profesioniste sau semiprofesioniste,
folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile; curse (dar nu alergari) etc. Enumerarea nu este limitativa si nici
c) terorism asa cum este definit in legea interna sau in tratatele/ exhaustiva;
conventiile internationale, sabotaj; c) sporturi de agrement, cum ar fi: salt cu coarda elastica, alpinism,
d) greve, revolte, tulburari civile; parasutism, planorism, ciclism montan, acrobatii, cascadorii,
e) poluare si/sau contaminare de orice fel si din orice cauta; manipularea focurilor de artificii sau a materialelor explozibile, vanatoare
f) epidemii, pandemii; coborarea pe franghie, participarea la o expeditie, heats, conducerea de
g) boli sau accidente rezultate in urma desfasurarii unor activitati ce nu jet bike, jetski, bob; practicare de scuba diving la adancimi de peste 6
corespund cu scopul declarat al calatoriei; metri, navigari cu pluta peste nivelul 3. Enumerarea anterioara nu este
h) afectiuni, stari patologice pre-existente inainte ca Asiguratul sa-si limitativa si nici exhaustiva;
inceapa calatoria, inclusiv consecintele acestora. Se vor Despagubi d) orice solicitari decurgand sau rezultand din escaladarea
totusi, masurile de urgenta corespunzatoare acestora, necesare pentru canioanelor, escaladare montana sau explorarea de pesteri, sau orice
salvarea vietii Asiguratului in sublimita maxima de 500 Euro; activitati care presupun utilizarea de echipament special pentru aceste
i) starea de graviditate, nasterea, intreruperea voluntara a sarcinii. Cu Evenimente;
toate acestea, sunt acoperite Accidente sau Imbolnaviri determinate de e) practicarea activitatilor artistice, inclusiv in cadrul repetitiilor, daca nu
complicatii imprevizibile survenite inainte de a 28-a saptamana de s-a convenit altfel intre parti;
sarcina sau a 24-a saptamana in cazul unei sarcini multiple cunoscute, f) participarea la zboruri aeriene daca Asiguratul nu are calitatea de
caz in care Asiguratorul va acorda Indemnizatii numai pentru cheltuielile pasager platitor al unui bilet valabil al unei companii aeriene licentiate;
care privesc strict procedurile medicale pentru salvarea vietii mamei g) conducerea unui vehicul motorizat, pentru care Asiguratul nu detine
si/sau a copilului; un permis de conducere valabil.
j) consum de droguri si alcool, automedicatie, automutilare voluntara, 6.4. Pentru cheltuielile cauzate de urmatoarele situatii nu sunt
sinucidere si tentativa de sinucidere, orice alte fapte intentionate ale acordate Despagubiri:
Asiguratului; a) o boala cronica, pre-existenta in momentul incheierii asigurarii si/sau
k) participarea Asiguratului la orice fel de fapta prevazuta cu titlu de inceperii calatoriei in strainatate, cunoscuta sau nu Asiguratului si care a
infractiune de legislatia tarii unde a survenit Evenimentul. provocat alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sanguine, renale,

18/2000/CG/I.1/21.06.13 Pag. 3/6


cardiace, reumatologice, digestive, indiferent de momentul debutului u) efectuarea serviciului militar sau a cursurilor de pregatire in cadrul
simptomelor; unei armate, politii, jandarmerii, organizatii paramilitare sau alte institutii
b) boli de piele, cu exceptia reactiilor alergice si a bolilor infecto- similare.
contagioase;
c) boli mintale, stari depresive, probleme psihice, precum si 7. SUMA ASIGURATA
consecintele acestora; 7.1. Suma asigurata se stabileste in Euro.
d) afectiunile psihiatrice si consecintele anomaliilor sau malformatiilor 7.2. Suma asigurata reprezinta limita maxima a cheltuielilor
congenitale sau ale intarzierilor mintale; cheltuieli pentru tratamente acoperite de Asigurator, inscrisa in Polita de asigurare si stabilita in
legate de orice fel de afectiuni psihiatrice indiferent de vechimea si urma optiunii Asiguratului, pentru care Asiguratorul a incasat prima de
natura lor, afectiuni neurologice cronice si recuperarile necesare pentru asigurare corespunzatoare.
rezolvarea acestora, orice tratamente psihoanalitice si psihologice, 7.3. Asiguratul poate beneficia de una dintre cele trei variante de
alergice; sume asigurate, astfel:
e) tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA; a) Planul A 5.000 Euro;
f) diagnostice sau tratamente efectuate sau prescrise de un medic din b) Planul B 10.000 Euro;
Romania, cheltuieli medicale efectuate in Romania si in tara de c) Planul C 30.000 Euro;
rezidenta a Asiguratului, precum si orice complicatii aparute in urma d) Planul D 50.000 Euro.
unor interventii chirurgicale sau tratamente efectuate in Romania si in 7.4. Cheltuielile medicale acoperite de Asigurator aferente unuia
tara de rezidenta a Asiguratului; sau mai multor Evenimente survenite in perioada de valabilitate a
g) pentru servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea Politei, se totalizeaza si nu pot depasi limitele corespunzatoare Planului
diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt ales , conform Art. 7.3.
impuse de urmarile unei Imbolnaviri acute sau a unui Accident, precum 7.5. In cadrul fiecarui Plan ales, se aplica sublimite pentru anumite
si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate servicii de asistenta indiferent de numarul de Evenimente, conform
pana la revenirea in tara a Asiguratului; prevederilor Art. 3.2.
h) privind proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere
medical ca urgenta si neautorizate de institutii medicale competente din 8. OBLIGATIILE ASIGURATULUI
tara unde a aparut urgenta, sau care au caracter experimental si implicit 8.1. Asiguratul este obligat inaintea intrarii in vigoare a Contractului
consecintele acestora; cure de orice fel (termale, fizioterapeutice), de asigurare si in timpul derularii acestuia:
perioadele petrecute in casele de odihna, recuperare, dezintoxicare etc.; a) sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in Cererea-
cu medicina preventiva, medicina alternativa, consultatiile programate, chestionar care face parte integranta din Contractul de asigurare si sa
vaccinarile impuse de autoritatile locale. Cu toate acestea, asigurarea furnizeze toate informatiile si datele referitoare la starea sanatatii sale si
acopera costul vaccinului impus de medicul autorizat care il trateaza pe a riscurilor la care se expune in timpul calatoriei in strainatate, obiectul
Asigurat, ca urmare a survenirii unui Eveniment asigurat; asigurarii si circumstantele riscului;
i) examinari si tratamente medicale nejustificate de producerea unui b) sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de
risc asigurat; prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor
j) chirurgie plastica, cu exceptia chirurgiei reparatorii, ca urmare a unui daune;
accident acoperit prin polita de asigurare; c) sa declare existenta altor contracte de asigurare pentru aceeasi
k) tratamente stomatologice, altele decat cele efectuate in regim de riscuri la alte societati de asigurare, atat la incheierea Politei, cat si pe
urgenta, in sublimita mentionata. Se exclud in mod expres implanturile, parcursul derularii acesteia;
coroanele si protezele. d) sa raspunda in scris la solicitarile Asiguratorului cu privire la
l) cheltuieli legate de sarcina, cu exceptia complicatiilor aparute ca conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se
urmare a producerii unui risc asigurat in conditiile Art. 6.1 lit. i) tratament conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de
contraceptiv sau de sterilizare, investigatii de fertilitate precum si prevenire a daunelor;
consecintele acestora; e) sa ia toate masurile rezonabile in scopul prevenirii/diminuarii
m) examinari si tratamente medicale recomandate de medicul autorizat aparitiei/producerii Riscurilor asigurate si sa respecte reglementarile
a se efectua dupa incheierea asistentei necesare rezolvarii urgentei legale in vigoare;
medicale; f) sa se informeze despre, sa efectueze vaccinurile si sa ia masurile
n) calatorii efectuate cu incalcarea sfatului medicului; preventive obligatorii sau recomandate de autoritatile locale, sa respecte
o) calatorii efectuate in scopul de a primi consultanta sau tratament indicatiile privind alimentatia, igiena specifice tarii si/sau zonei geografice
medical; unde calatoreste si sa respecte reglementarile legale in vigoare.
p) aparate medicale si proteze de orice fel; totusi asigurarea acopera 8.2. In cazul producerii unui Eveniment asigurat, Asiguratul,
materialele sanitare auxiliare in cazurile in care acestea sunt prescrise este obligat sa contacteze de urgenta Serviciul de asistenta pus la
de un medic autorizat ca imperios necesare pentru rezolvarea urgentei dispozitie de Asigurator (Prestatorul de servicii al Asiguratorului)
medicale asigurate, solicitarea fiind avizata si aprobata de Asigurator anterior beneficierii de servicii medicale, care poate fi apelat 24 de
sau serviciul de asistenta al Asiguratorului in scris; ore din 24, 7 zile din 7, utilizand limba romana, dar si alte limbi de
q) lentile de contact, cumpararea sau repararea de ochelari. circulatie internationala, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu
r) serviciile de asistenta inclusiv repatriere, acordate dupa expirarea de 48 de ore de la producerea acestuia sau de la luarea la
perioadelor de valabilitate a Politei; cunostinta. In cazul in care Asiguratul se afla in imposibilitatea de
s) asistenta acordata ulterior repatrierii; a contacta Prestatorul de servicii, aceasta obligatie ii revine unei
t) prestarea de activitati lucrative, independent de existenta sau nu a terte persoane (ruda, prieten, cadru medical).
unui contract de munca, indiferent daca activitatea este remunerata sau 8.3. In cadrul apelului, Asiguratul sau tertul au obligatia sa comunice
gratuita, inclusiv pe perioada participarii la aceste activitati cu titlu urmatoarele date minime de identificare a Asiguratului:
benevol sau in scop umanitar etc., inclusiv pe perioada deplasarii catre - nume, prenume, data nasterii;
sau de la locul lor de desfasurare, daca nu s-a convenit altfel intre parti; - tara in care a survenit urgenta medicala;

18/2000/CG/I.1/21.06.13 Pag. 4/6


- numarul Politei de asigurare eliberata de catre Asigurator; 8.14. La solicitarea Asiguratorului, Asiguratul sau cei in drept sa
- detalii privind urgenta medicala. solicite plata Despagubirii, vor prezenta fisa medicala de la medicul de
8.4. Asiguratul trebuie, cat mai repede cu putinta, sa se plaseze sub familie la care este inregistrat Asiguratul in Romania, precum si de la
ingrijire medicala si sa urmeze sfaturile unui cadru medical autorizat. unitatile in cadrul carora a beneficiat de asistenta medicala in Romania.
Asiguratorul nu acorda Despagubiri daca Asiguratul nu urmeaza sfatul
medicului sau tratamentul prescris de acesta si nu colaboreaza cu
Prestatorul de servicii pentru acordarea asistentei medicale si/sau 9. OBLIGATIILE ASIGURATORULUI, CONSTATAREA SI
asigurarea transportului medical. EVALUAREA PAGUBELOR, STABILIREA SI PLATA
8.5. Asiguratul are obligatia sa furnizeze pe cont propriu DESPAGUBIRILOR
Prestatorului de servicii al Asiguratorului din tara in care se afla, la 9.1. Asiguratorul are obligatia de a pune la dispozitia Asiguratului
cererea acestuia, informatii, certificate si alte dovezi in forma descrisa de serviciul de asistenta, la care acesta sa primeasca notificarile de dauna,
catre acesta. Prestatorul de servicii are dreptul, pe propria cheltuiala si sa evalueze imprejurarile producerii Evenimentului asigurat prin
dupa o instiintare prealabila a Asiguratului, sa organizeze un examen reprezentantii sai, impreuna cu Asiguratul sau Beneficiarul Despagubirii,
medical al persoanei asigurate sau, in caz de deces, dupa o instiintare inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre partile
prealabila a reprezentantului legal al Asiguratului, sa efectueze o implicate, in baza documentatiei complete privind cauzele si
examinare post-mortem a corpului defunctului. imprejurarile producerii Evenimentului asigurat.
8.6. In cazul neindeplinirii obligatiilor de mai sus, Asiguratorul poate, 9.2. Despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre Asigurat,
dupa caz: persoana(ele) pagubita(e) si Asigurator, iar in caz de neintelegere - prin
a) sa solicite anularea Contractului de asigurare in cazul in care, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele
cunoscand exact imprejurarile nu l-ar fi incheiat; competente din Romania.
b) sa rezilieze Contractul de asigurare printr-o simpla notificare scrisa 9.3. Asiguratorul va Despagubi, in baza Conditiilor generale de
transmisa Asiguratului cu confirmare de primire, rezilierea operand de asigurare si a celor stipulate in Polita de asigurare, cheltuielile efectuate
plin drept, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati in legatura cu Evenimentul asigurat, care au fost garantate de serviciul
prealabile, sa propuna modificarea Contractului de asigurare cu de asistenta pus la dispozitie de Asigurator, ca urmare a notificarii
ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca Asiguratul nu producerii Evenimentului asigurat, notificare facuta de catre Asigurat.
este de acord, Contractul va inceta cu efect de la data solicitarii de 9.4. In situatia in care Asiguratul a efectuat plati, in mod direct, in
modificare; legatura cu producerea Evenimentului asigurat, vor fi Despagubite
c) sa reduca Despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre numai acele cheltuieli recunoscute de catre Asigurator sau serviciul de
prima stabilita si cea care s-ar fi stabilit daca se cunosteau exact asistenta al Asiguratorului, ca fiind necesare si efectuate in regim de
circumstantele riscului subscris; urgenta, in limitele stabilite de catre Asigurator. Despagubirea se achita
d) sa refuze plata Despagubirii daca, din acest motiv, nu s-au putut in Lei, la cursul BNR de la data producerii Evenimentului asigurat.
determina cauzele si imprejurarile producerii prejudiciului, persoanele 9.5. Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele
responsabile, marimea reala a prejudiciilor. documente:
8.7. Orice decizie luata pe cont propriu de catre Asigurat, fara a) declaratia Asiguratului sau a urmasilor Asiguratului cu privire la
consultarea si fara acordul Prestatorului de servicii sau al producerea Evenimentului asigurat si la serviciile de asistenta de care a
Asiguratorului, duce, din acel moment, la incetarea asistentei si la beneficiat acesta;
neacoperirea cheltuielilor medicale. b) facturile si notele de plata originale privind cheltuielile efectuate, cu
8.8. De asemenea, lipsa documentelor doveditoare privind specificarea serviciilor de asistenta la care se refera. Acestea vor fi
asistenta medicala, in original (consult medical, tratament, insotite de o traducere in limba romana sau engleza;
transport medical) duce la refuzul Asiguratorului de a acorda c) foaia de observatie a pacientului cu mentiunile zilnice ale medicului;
Despagubiri. d) persoanele care calatoresc in alt scop decat turistic, vor depune si o
8.9. Asiguratorul nu ramburseaza cheltuielile legate de repatriere adeverinta de la institutia abilitata (angajator, institutie de invatamant,
efectuate fara aprobarea Prestatorului de servicii, cu exceptia situatiilor club sportiv etc.) care sa ateste calitatea Asiguratului la momentul
in care viata sau sanatatea Asiguratului ar fi fost pusa in pericol de orice producerii Evenimentului;
intarziere. e) orice alte documente solicitate de catre Asigurator necesare pentru
8.10. Refuzul Asiguratului de a accepta instructiunile sau solutionarea Cererii de despagubire.
recomandarile medicale, transportul medical, repatrierea medicala etc. 9.6. Cererea de despagubire si documentele atasate vor fi depuse
date de catre Asigurator sau Prestatorul de servicii al Asiguratorului de catre Asigurat, sau urmasii acestuia/persoanele in drept, in limba
atrage dupa sine incetarea obligatiei Asiguratorului de a Despagubi romana, cu traduceri autorizate, costurile acestor traduceri fiind
sumele reprezentand valoarea cheltuielilor efectuate dupa data la care suportate de catre Asigurat.
au fost date acele recomandari sau instructiuni. 9.7. Asiguratorul poate refuza plata Despagubirilor daca:
8.11. In cazul in care Polita este semnata de un Contractant, acesta a) Asiguratul nu-si indeplineste obligatiile sau nu se conformeaza
va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din Polita, in afara celor instructiunilor primite de la serviciul de asistenta pus la dispozitie de
care prin natura lor nu pot fi respectate decat de Asigurat. Asigurator, sau direct de la Asigurator;
8.12. Asiguratului/Beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de b) in declaratiile Asiguratului se constata neadevaruri, falsuri, aspecte
catre Contractant a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de frauduloase sau in mod evident exagerari.
asigurare. 9.8. Prin plata Despagubirii se sting orice pretentii ale Asiguratului
8.13. Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce fata de Asigurator, in legatura cu Evenimentul respectiv.
revin Asiguratului prin prezentul Contract de asigurare si a 9.9. Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei,
recomandarilor Asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si nici Suma asigurata si nici oricare sublimita, atunci cand acestea exista,
raspunsurile acestuia in Cererea-chestionar si alte documente solicitate stabilita prin Polita.
de Asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice 9.10. Din Despagubire se scade, dupa caz, fransiza prevazuta
raspundere a Asiguratorului. contractual (la contractele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la

18/2000/CG/I.1/21.06.13 Pag. 5/6


cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii Evenimentului 10.4. In toate situatiile se va avea in vedere cursul de schimb B.N.R.
asigurat); fransiza se aplica pentru fiecare Eveniment asigurat in parte. valabil la data producerii Evenimentului.
9.11. Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea Despagubirii 10.5. In limita Despagubirilor platite, Asiguratorul este subrogat in
pana la finalizarea anchetei declansata impotriva Asiguratului din partea toate drepturile Beneficiarului/Asiguratului contra celor raspunzatori de
autoritatilor publice ori a procedurii penale, daca acestea sunt in producerea/marirea pagubelor.
legatura cu producerea Evenimentului asigurat. 10.6. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse Asiguratorului prin
9.12. Daca legea nu prevede altfel, Despagubirea va fi platita acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres.
Asiguratului/Beneficiarilor, dupa caz in termen de maxim 15 zile de la 10.7. Daca Asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca din vina
primirea ultimului document solicitat de Asigurator in vederea lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, Asiguratorul are
instrumentarii dosarului de Dauna. dreptul sa nu plateasca Indemnizatia, pana la limita sumei reprezentand
dreptul de regres. Daca plata Despagubirii a fost deja efectuata,
10. DISPOZITII FINALE Asiguratul este obligat sa inapoieze aceasta suma din Despagubirea
10.1. De comun acord, partile pot aduce modificari Contractului de acordata de Asigurator. Asiguratorul poate denunta contractul (fara
asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data convenita restituirea primei de asigurare) si este exonerat de plata Despagubirii, in
in scris de catre parti. cazul in care Asiguratul/Benefeciarul/oricine actioneaza in numele
10.2. Daca Asiguratul face dovada neefectuarii calatoriei sau nu acestora a incercat sau incearca sa obtina Despagubiri prin frauda.
obtine viza necesara calatoriei, Asiguratul poate denunta Polita de 10.8. Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in
asigurare si va avea dreptul la rambursarea primei de asigurare, ce va fi aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci)
diminuata cu cheltuielile de gestiune a contractului. Clauza de restituire zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in
va fi operationala doar daca Asiguratul va inainta o solicitare scrisa termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia acesteia.
Asiguratorului, inainte de inceperea Perioadei de asigurare. In cazuri 10.9. Asigurarea incheiata potrivit prezentelor Conditii generale de
temeinic justificate, cererea de restituire se va face in termen de asigurare este supusa legilor in vigoare din Romania, iar prezentele
maximum 5 zile calendaristice de la data inceperii Perioadei de Conditii se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la
asigurare. asigurari.
10.3. Oricare dintre parti poate denunta unilateral Contractul de 10.10. Orice litigiu in legatura cu aplicarea Contractului de asigurare se
asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. rezolva prin conciliere directa intre parti sau, in cazul in care acest lucru
Contractul de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente din
la data comunicarii notificarii. La data expirarii acestui termen, Polita de Romania.
asigurare isi va inceta efectele, iar prima de asigurare cuvenita 10.11. Fac parte integranta din Contractul de asigurare: Conditiile
Asiguratului este cea corespunzatoare perioadei cuprinse intre data generale de asigurare, Polita de asigurare, Cererea-chestionar,
incetarii contractului si data expirarii perioadei de asigurare precizate in eventualele Clauze speciale/Suplimente de asigurare/Addendumuri
Polita din care se scad cheltuielile necesare si utile efectuate de catre incheiate ulterior emiterii Politei, alte declaratii si documente solicitate de
Asigurator in vederea corectei administrari a Politei. Restituirea primelor Asigurator.
de asigurare platite se va efectua doar in cazul in care nu a survenit
nicio dauna (inclusiv avizare de dauna). ~~~~~~~~~~~

Anexat la Polita nr.: ________________

ASIGURATOR, BROKER / AGENT, ASIGURAT / CONTRACTANT,


Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
(Nume, Prenume, Semnatura, Stampila) (Nume, Prenume / Denumire, Semnatura, Stampila) (Nume, Prenume / Denumire, Semnatura, Stampila)

18/2000/CG/I.1/21.06.13 Pag. 6/6


ASIGURAREA BAGAJELOR DE CALATORIE IV. SUMA ASIGURATA / LIMITA DE DESPAGUBIRE
- Conditii speciale de asigurare - 4.1. Suma asigurata reprezinta Limita maxima de Despagubire
si este 1.000 EUR/persoana/pe eveniment si in total pe Perioada
de asigurare, astfel:
Bagaje pierdute se acorda o indemnizatie de 20 EUR/kg,
Prezentele Conditii Speciale completeaza Termenii si Conditiile
max. 25 kg;
generale de asigurare precum si Definitiile privind Asigurarea de
Bagaje furate se acorda o indemnizatie de max. 400 EUR
Asistenta Medicala pentru Calatorii in Strainatate, fiind valabile
in functie de pretul de piata al obiectelor din bagajul respectiv;
numai impreuna cu acestea.
Bagaje intarziate mai mult de 6 ore de la debarcarea din
mijlocul de transport limita maxima de Despagubire este 5
I. DEFINITII SPECIFICE
EUR/ora, inclusiv primele 6 ore si pana la maxim 50 de
Bagaj asigurat: totalitatea bagajelor turistice (inclusiv continutul
ore.
acestora, cu respectarea excluderilor precizate la cap. IV de mai
4.2. In cazul Bagajelor pierdute, Asiguratul este obligat sa
jos) inchise cu fermoar sau capac (geanta de voiaj, valiza,
prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa
geamantan, troller), destinate transportului de obiecte cu greutate
semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate
combinata mai mare de 5 kilograme, cu care Asiguratul
al Asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat
calatoreste pe parcursul Perioadei de asigurare.
pierdut.
Bagaj intarziat: este acela care nu este gasit la scurt timp dupa
4.3. In cazul Bagajelor furate, Asiguratul este obligat sa
debarcarea din mijlocul de transport in locul special amenajat de
prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa
catre compania de transport si este returnat Asiguratului de catre
semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate
aceasta dupa mai mult de 6 ore, luand ca referinta ora debarcarii,
al Asiguratului asupra bunurilor continute in bagajul declarat
asa cum este ea confirmata de catre autoritati sau de catre
pierdut.
compania de transport;
4.4. In cazul intarzierii Bagajelor, se Despagubeste numai
Bagaj pierdut: este acela care a intarziat o perioada indelungata
costul de achizitie al bunurilor de prima necesitate (imbracaminte
de timp de la debarcarea din cursa pentru care a fost predat si
si bunuri de toaleta care permit Asiguratului sa faca fata
este declarat pierdut de catre compania de transport careia i-a
indisponibilitatii temporare a efectelor personale din bagajul
fost incredintat;
intarziat), in limita anterior precizata, atunci cand Asiguratul are un
Furt: furtul bagajului prin efractie sau prin acte de talharie,
raport scris din partea companiei de transport. Asiguratul este
declarat astfel de catre organele de cercetare penala.
obligat sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon
de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte ca in
II. OBIECTUL ASIGURARII
perioada intarzierii bagajului a achizitionat bunurile respective de
2.1. In baza prezentelor Conditii speciale de asigurare si in
stricta necesitate.
schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre
Asigurat/Contractant, Asiguratorul extinde acoperirea conferita
V. EXCLUDERI SPECIFICE
prin Polita de baza, obligandu-se sa acorde Despagubiri
Pe langa Excluderile prevazute in Conditiile generale privind
Asiguratului/Beneficiarului, in cazul producerii/aparitiei
Asigurarea de Asistenta Medicala pentru Calatorii in Strainatate,
Evenimentelor asigurate din Riscurile specifice precizate mai jos
Asiguratorul nu acorda Despagubiri nici pentru:
la pct. 3.1.
5.1. bagaje care sunt destinate transportului de obiecte cu o
greutate combinata mai mica de 5 kilograme inclusiv, de exemplu
III. RISCURI ACOPERITE
genti de umar, borsete, posete, sacose, pungi;
3.1. Asiguratorul acorda Despagubiri pentru pagubele produse
5.2. intarzieri ale bagajelor care nu se incadreaza in limitele de
bagajelor de calatorie asigurate cauzate de urmatoarele riscuri, in
dimensiune, greutate si numar impuse de catre compania de
Perioada asigurata:
transport cu care calatoreste Asiguratul;
a) Intarzierea mai mult de 6 ore a bagajelor aflate in custodia
5.3. bagaje care nu sunt transportate in aceeasi calatorie cu a
transportatorului (perioada de timp dintre ora debarcarii, asa
Asiguratului;
cum este ea confirmata de catre autoritati sau de catre
5.4. furtul/pierderea bagajelor:
compania de transport) si ridicarea bagajului de la compania
a) din automobile/rulote lasate neincuiate sau care nu prezinta
de transport, pe durata unei calatorii cu mijlocul de
urme de patrundere prin efractie;
transport, petrecute numai in Perioada de asigurare, care
b) lasate fara supraveghere, cu exceptia cazului cand acestea
revin in sarcina transportatorului si sunt recunoscute de
se afla intr-o incinta (inclusiv in autovehicul, dar nu la
catre acesta;
vedere) incuiata;
b) Pierderea bagajelor aflate in custodia transportatorului
c) din autovehicule/rulote lasate nesupravegheate intre orele
(perioada de timp dintre ora debarcarii, asa cum este ea
2200 si 700, cu exceptia cazului cand acestea se afla in
confirmata de catre autoritati sau de catre compania de
parcari pazite si iluminate;
transport si ridicarea bagajului de la compania de transport)
d) pe teritoriile tarilor in care Asiguratul poseda cetatenie,
pe durata unei calatorii cu mijlocul de transport, petrecute
domiciliu sau resedinta;
numai in Perioada de asigurare, care revin in sarcina
5.5. orice Cerere de despagubire in legatura cu producerea
transportatorului si sunt recunoscute de catre acesta;
unor Evenimente asigurate, in situatia in care Asiguratul nu a
c) Furtul bagajelor prin efractie sau prin acte de talharie,
depus o reclamatie la compania de transport/administratorul
declarat astfel catre organele de cercetare penala.
hotelului/politie dupa caz, in maxim 24 ore de la data
descoperirii si pentru care nu s-a emis un raport oficial scris;
5.6. distrugerea bagajelor si a continutului acestora;
5.7. obiecte fragile si deteriorabile, banii lichizi sau monedele
de orice natura sau specie (incluzand colectiile sau piesele
18/2000/CS/I.1/21.06.13 Pag. 1/2
singulare de valoare numismatica), cecuri, titluri si obligatiuni de Asigurat stabilita la data producerii Evenimentului asigurat in baza
orice fel, acte, bilete de calatorie, colectii de timbre si bijuterii, actelor/documentelor justificative;
tablouri, sculpturi, bijuterii, ceasuri, obiecte pretioase/cu valoare 7.2. Asiguratul poate beneficia de indemnizatii pentru
artistica/stiitifica/istorica in general, precum si orice materiale sau intarzierea bagajului numai daca il recupereaza de la compania
obiecte al caror transport nu este acceptat de regulamentele de aeriana cu care a calatorit. In cazul in care nu il recupereaza si
transport de calatori; compania aeriana il declara oficial pierdut, Asiguratul poate
5.8. continutul bagajelor constand in haine de blana, produse beneficia de indemnizatia pentru pierderea bagajului. In nici un
alimentare/perisabile, echipament pentru sporturi de iarna, caz, Asiguratul nu poate avea dreptul la plata ambelor
obiectele folosite in domenii specializate ca de exemplu: indemnizatii pentru acelasi bagaj, implicat in unul si acelasi
echipamente medicale, articole tehnice sau accesorii, Eveniment asigurat.
echipamente profesionale, electronice, instrumente muzicale, 7.3. Asiguratul poate solicita Despagubiri pentru furtul
telefoane mobile, lentile de contact, proteze/orteze; bagajului numai daca acesta nu a fost recuperat in termen de 30
5.9. defectiunile electrice sau mecanice sau o eroare de de zile de la data producerii Evenimentului asigurat. In cazul in
fabricatie a bagajului; care ulterior incasarii Despagubirii, bagajul este recuperat,
5.10. intarzierile de recuperare a bagajelor in situatiile in care Asiguratul este obligat sa instiinteze si sa restituie contravaloarea
Asiguratului nu ii este permis sa calatoreasca (i se interzice indemnizatiei primite, in termen de max. 10 zile de la data
imbarcarea sau este debarcat inainte de decolare/plecare) dupa recuperarii.
ce a depus bagajele pentru transport; 7.4. Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele
5.11. bagaje retinute de autoritati, intarzirea bagajelor din cauza documente:
unor actiuni ale politiei/organelor vamale sau a altor organe a) declaratia Asiguratului cu privire la producerea
abilitate sa le retina; Evenimentului asigurat;
5.12. bagaje care nu sunt proprietatea Asiguratului; b) formularul completat la biroul de reclamatii pentru bagaje al
5.13. bagaje furate din cauza neglijentei Asiguratului; aeroportului//(auto)garii/portului de destinatie;
5.14. bagaje lasate nesupravegheate in spatii deschise c) biletul/biletele de transport pentru calatoria/calatoriile pe
(balcoane, coridoare, terase); parcursul carora s-au produs Evenimentele asigurate, cu
5.15. daunele provocate de greve ale angajatilor companiei de tichetul de predare a bagajelor implicate in Evenimentul
transport, aeroporturilor/autogarilor/garilor/porturilor, agentilor de asigurat;
securitate, vamesilor; d) in cazul intarzierii bagajelor: confirmarea de primire a
5.16. pierderi financiare si daune de consecinta (de exemplu bagajelor de la compania de transport, cu data si ora la care
lipsa folosintei bunurilor). a avut loc aceasta;
e) in cazul pierderii bagajelor: instiintare scrisa de la compania
VI. OBLIGATIILE ASIGURATULUI de transport ca aceasta a incetat sa mai caute bagajul si il
In baza prezentelor Conditii speciale, Asiguratul are urmatoarele considera definitiv pierdut;
obligatii in legatura cu bagajele de calatorie: f) in cazul furtului bagajelor: un document care sa ateste faza
6.1. sa se prezinte personal, imediat la biroul Bagaje Pierdute urmaririi penale si copia plangerii pe care Asiguratul a
din cadrul aeroportului/(auto)garii/portului, in cazul in care dupa depus-o la autoritatile de urmarire penala;
debarcare nu isi gaseste bagajul in zona destinata recuperarii g) Polita de asigurare;
bagajelor; sa completeze formularele speciale cu informatiile h) orice alte documente necesare pentru solutionarea cererii.
solicitate (date personale, traseul, date despre bagaje) in vederea 7.5. Toate actele solicitate de Asigurator se depun ori se
recuperarii bagajelor de calatorie; prezinta in original. Regula este aceea ca actele originale raman
6.2. sa anunte organele de urmarire penala competente la dosarul de dauna al Asiguratorului, ele constituind acte de
imediat sau cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore justificare a platilor efectuate.
de la producerea evenimentului in cazul in care este victima unui 7.6. In cazul in care furtul, pierderea sau intarzierea bagajului
furt de bagaje; reprezinta un Eveniment asigurat conform prezentelor conditii,
6.3. in cazul producerii unui Eveniment asigurat prin prezenta Asiguratorul va plati sumele cuvenite in termen de 15 zile
Polita, Asiguratul este obligat sa anunte Asiguratorul in termen de lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru
48 de ore de la producerea evenimentului asigurat sau 3 zile solutionarea dosarului de dauna.
lucratoare de la intoarcerea in tara;
6.4. Asiguratul trebuie sa comunice Asiguratorului, toate VIII. DISPOZITII FINALE
informatiile pe care le cunoaste privind producerea Evenimentului 8.1. Prezentelor Conditii speciale li se aplica toate prevederile
asigurat si sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine Conditiilor de asigurare privind Asigurarea de Asistenta Medicala
in legatura cu acesta. pentru calatorii in strainatate, in masura in care nu contravin
acestora.
VII. CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA
DESPAGUBIRILOR ~~~~~~~~~~~
7.1. Cuantumul Despagubirii nu va depasi limita de
despagubire stabilita si nici pierderea efectiv inregistrata de catre
Anexat la Polita nr.: ________________

ASIGURATOR, BROKER / AGENT, ASIGURAT / CONTRACTANT,


Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
(Nume, Prenume, Semnatura, Stampila) (Nume, Prenume / Denumire, Semnatura, Stampila) (Nume, Prenume / Denumire, Semnatura, Stampila)

18/2000/CS/I.1/21.06.13 Pag. 2/2