Sunteți pe pagina 1din 33

28.2.

2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/1

I
(Acte legislative)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 4 februarie 2014
privind tahografele n transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al
Consiliului privind aparatura de nregistrare n transportul rutier i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind armonizarea
anumitor dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, Pentru a asigura o mai mare claritate, dispoziiile sale
principale ar trebui, prin urmare, simplificate i restruc
turate.
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
n special articolul 91,
(2) Experiena a artat c, pentru a se asigura eficacitatea i
eficiena sistemului de tahografe, ar trebui mbuntite
anumite elemente tehnice i proceduri de control.
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,

dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele (3) Anumite vehicule sunt exceptate de la aplicarea
naionale, dispoziiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parla
mentului European i al Consiliului (4). Pentru a se
asigura coerena, ar trebui s existe de asemenea posibi
litatea exceptrii unor astfel de vehicule de la domeniul
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro de aplicare al prezentului regulament.
pean (1),

(4) Tahografele ar trebui instalate n vehicule crora li se


dup consultarea Comitetului Regiunilor, aplic Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Anumite
vehicule ar trebui excluse din domeniul de aplicare al
regulamentului respectiv, pentru a introduce o anumit
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2), flexibilitate, i anume vehiculele cu o mas maxim admi
sibil care s nu depeasc 7,5 tone care sunt utilizate
pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al
mainilor, necesare conductorului auto n cursul acti
ntruct: vitii sale i care sunt utilizate numai pe o raz de
100 km de la sediul ntreprinderii, cu condiia ca prin
cipala activitate a conductorului auto s nu fie cea de
conducere a unui astfel de vehicul. Pentru a se asigura
(1) Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (3)
coerena dintre exceptrile relevante prevzute n Regu
stabilete dispoziii referitoare la construirea, instalarea,
lamentul (CE) nr. 561/2006 i pentru a se reduce sarcina
folosirea i testarea tahografelor. Respectivul regulament
administrativ care revine ntreprinderilor de transport,
a fost modificat n mod substanial de mai multe ori.
respectnd n acelai timp obiectivele regulamentului
respectiv, ar trebui revizuite anumite distane maxime
(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 79. permise prevzute n respectivele exceptri.
(2) Poziia Parlamentului European din 3 iulie 2012 (JO C 349 E,
29.11.2013, p. 105) i Poziia Consiliului n prim lectur din
15 noiembrie 2013 (JO C 360, 10.12.2013, p. 66). Poziia Parla (4) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al
mentului European din 15 ianuarie 2014 (nepublicat nc n Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor
Jurnalul Oficial). dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere,
(3) Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 i (CE)
1985 privind aparatura de nregistrare n transportul rutier (JO nr. 2135/98 ale Consiliului i de abrogare a Regulamentului (CEE)
L 370, 31.12.1985, p. 8). nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).
L 60/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(5) Comisia va examina posibilitatea prelungirii perioadei de datele nregistrate de tahograf, pentru ca acetia s fie
valabilitate a adaptorului pentru vehiculele M1 i N1 n msur s respecte legislaia social.
pn n 2015 i va avea n vedere n continuare o
soluie pe termen lung pentru vehiculele M1 i N1
nainte de 2015. (12) Securitatea tahografului i a sistemului n ansamblu este
esenial pentru a se asigura obinerea de date fiabile. Prin
urmare, productorii ar trebui s proiecteze, s testeze i
(6) Comisia ar trebui s aib n vedere includerea senzorilor s revizuiasc n mod continuu tahograful pe parcursul
de greutate n vehiculele grele de marf i ar trebui s ciclului su de via, pentru a preveni, detecta i reduce
evalueze potenialul senzorilor de greutate de a contribui vulnerabilitile n materie de securitate.
la mai buna respectare a legislaiei n domeniul trans
portului rutier.
(13) Testarea pe teren a unui tahograf care nu a fost nc
(7) Utilizarea tahografelor conectate la un sistem global de omologat de tip permite ca aparatura s fie testat n
navigaie prin satelit este un mijloc adecvat i eficient din situaii reale, nainte ca aceasta s fie introdus la scar
punctul de vedere al costurilor care permite nregistrarea larg, permind astfel mbuntiri mai rapide. Ar trebui,
automat a poziiei unui vehicul n anumite puncte n prin urmare, s se autorizeze testele efectuate pe teren, cu
timpul zilei de lucru pentru a veni n sprijinul agenilor condiia ca participarea la aceste teste i respectarea
de control atunci cnd efectueaz controale i ar trebui, Regulamentului (CE) nr. 561/2006 s fie monitorizate
prin urmare, prevzut. i controlate n mod eficace.

(8) n hotrrea sa n cauza C-394/92 Michielsen and (14) Avnd n vedere importana meninerii celui mai ridicat
Geybels Transport Service (1), Curtea de Justiie a nivel de securitate posibil, certificatele de securitate ar
furnizat o definiie a termenului zi de lucru, iar autori trebui s fie emise de un organism de certificare recu
tile de control ar trebui s interpreteze dispoziiile noscut de consiliul de administraie n cadrul Acordului
prezentului regulament n lumina respectivei definiii. de recunoatere reciproc a certificatelor de evaluare a
Ziua de lucru ncepe n momentul n care conductorul securitii informatice al Grupului nalilor funcionari
auto i activeaz tahograful dup o perioad de repaus pentru securitatea sistemelor informatice (SOG-IS).
sptmnal sau zilnic sau, n cazul n care repausul zilnic
este divizat n perioade distincte, dup o perioad de
repaus cu durata de cel puin nou ore. Ziua de lucru n contextul relaiilor internaionale cu rile tere,
se ncheie la nceputul unei perioade de repaus zilnic sau, Comisia nu ar trebui s recunoasc niciun organism de
n cazul n care repausul zilnic este divizat n perioade certificare n sensul prezentului regulament fr ca orga
distincte, la nceputul perioadei de repaus de minimum nismul respectiv s ofere condiii de evaluare a securitii
nou ore consecutive. similare celor prevzute de Acordul de recunoatere reci
proc. n acest sens, ar trebui luat n considerare reco
mandarea consiliului de administraie.
(9) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (2) prevede ca statele membre s efectueze
un numr minim de controale n trafic. Comunicarea la (15) Montatorii i atelierele joac un rol important n
distan ntre tahograf i autoritile de control n scopul asigurarea securitii tahografelor. Este, prin urmare,
controalelor n trafic faciliteaz efectuarea de controale necesar s se prevad anumite cerine minime privind
selective n trafic care permit reducerea sarcinii adminis bonitatea acestora i pentru aprobarea i auditul
trative generate de controalele aleatorii ale ntreprin acestora. n plus, statele membre ar trebui s adopte
derilor de transport i, prin urmare, ar trebui prevzut. msuri corespunztoare pentru a se asigura c sunt
prevenite conflictele de interese ntre montatori sau
ateliere i ntreprinderile de transport. Nicio dispoziie
(10) Sistemele de transport inteligente (STI) pot contribui la din prezentul regulament nu mpiedic statele membre
gsirea unor soluii la provocrile cu care se confrunt s asigure aprobarea, controlul i certificarea acestora,
politica european n domeniul transporturilor, cum ar fi prin intermediul procedurilor stabilite n Regulamentul
volumul n cretere al transportului rutier i congestiile, (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al
precum i consumul tot mai mare de energie. Ar trebui, Consiliului (3), cu condiia ndeplinirii criteriilor minime
prin urmare, ca tahografele s fie echipate cu interfee prevzute n prezentul regulament.
standardizate, pentru a se asigura interoperabilitatea
acestora cu aplicaiile STI.
(16) Pentru a se garanta o mai mare eficacitate a examinrii i
(11) Ar trebui acordat prioritate dezvoltrii unor aplicaii a controlului cardurilor de conductor auto i pentru a se
care s i ajute pe conductorii auto s interpreteze facilita activitatea agenilor de control, ar trebui s se
instituie registre electronice naionale i s se prevad
interconectarea acestora.
(1) Rec., 1994, p. I-2497.
(2) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
15 martie 2006 privind condiiile minime pentru punerea n aplicare (3) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al
a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 i (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditare
Consiliului privind legislaia social referitoare la activitile de i de supraveghere a pieei n ceea ce privete comercializarea
transport rutier i de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului produselor i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO
(JO L 102, 11.4.2006, p. 35). L 218, 13.8.2008, p. 30).
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/3

(17) Atunci cnd verific unicitatea cardurilor de conductor (23) Acolo unde este aplicabil, datele care fac obiectul
auto, statele membre ar trebui s utilizeze procedurile schimbului pe parcursul comunicrii cu autoritile de
incluse n Recomandarea 2010/19/UE a Comisiei (1). control din statele membre ar trebui s respecte stan
dardele internaionale relevante, precum setul de
standarde referitoare la comunicaiile specializate cu
raz scurt de aciune stabilite de Comitetul European
(18) Ar trebui avut n vedere situaia special n care un stat de Standardizare.
membru ar trebui s fie n msur s furnizeze unui
conductor auto care nu are reedina curent ntr-un
stat membru sau ntr-o ar care este parte contractant
la Acordul european privind activitatea echipajelor vehi (24) Pentru a se garanta o concuren loial pe piaa intern a
culelor care efectueaz transporturi rutiere internaionale transportului rutier i pentru a se transmite un semnal
din 1 iulie 1970 (denumit n continuare Acordul AETR) clar conductorilor auto i ntreprinderilor de transport,
un card temporar care nu poate fi rennoit. n astfel de ar trebui ca statele membre s impun, n conformitate
cazuri, statele membre n cauz urmeaz s aplice cu categoriile de nclcri definite de Directiva
integral dispoziiile relevante ale prezentului regulament. 2006/22/CE, sanciuni efective, proporionale, cu efect
de descurajare i nondiscriminatorii, fr a aduce
atingere principiului subsidiaritii.

(19) n plus, ar trebui s fie posibil ca un stat membru s


emit carduri de conductor auto conductorilor auto
care au reedina pe teritoriul lor chiar i atunci cnd (25) Statele membre ar trebui s se asigure c selectarea vehi
tratatele nu se aplic anumitor pri. n astfel de cazuri, culelor pentru inspecie se efectueaz fr discriminare pe
statele membre n cauz urmeaz s aplice integral temeiul ceteniei conductorului auto sau al rii de
dispoziiile relevante ale prezentului regulament. nmatriculare sau de punere n circulaie a vehiculului
comercial.

(20) Modificrile tahografelor i noile tehnici de manipulare


reprezint o provocare continu pentru agenii de (26) n interesul punerii n aplicare clare, eficace,
control. Pentru a se asigura un control mai eficace i proporionale i uniforme a normelor sociale n
pentru consolidarea armonizrii abordrilor privind domeniul transportului rutier, autoritile statelor
controlul n ntreaga Uniune, ar trebui s se adopte o membre ar trebui s aplice normele de o manier
metodologie comun pentru formarea profesional uniform.
iniial i continu a agenilor de control.

(27) Fiecare stat membru ar trebui s informeze Comisia


(21) nregistrarea datelor de ctre tahograf, precum i tehno despre orice constatri pe care le face cu privire la dispo
logiile n stadiu de dezvoltare pentru nregistrarea datelor nibilitatea dispozitivelor frauduloase sau a instalaiilor
referitoare la poziie, comunicarea la distan i interfaa pentru manipularea tahografului, inclusiv cele oferite
cu STI vor presupune prelucrarea de date cu caracter prin internet, iar Comisia ar trebui s informeze toate
personal. n consecin, se aplic normele relevante ale celelalte state membre despre aceste constatri.
Uniunii, n special cele stabilite n Directiva 95/46/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (2) i Directiva
2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3).
(28) Comisia ar trebui s i menin n continuare serviciul de
asisten tehnic online care permite conductorilor auto,
ntreprinderilor de transport, autoritilor de control i
montatorilor, atelierelor i productorilor de vehicule
(22) Pentru a permite concurena loial n dezvoltarea apli
aprobai s transmit ntrebri i preocupri legate de
caiilor legate de tahograf, drepturile de proprietate inte
tahograful digital, inclusiv cu privire la noi tipuri de
lectual i brevetele referitoare la transmiterea datelor n
manipulri sau de fraud.
sau din tahograf ar trebui s fie disponibile tuturor cu
scutire de redevene.

(1) Recomandarea 2010/19/UE a Comisiei din 13 ianuarie 2010 privind (29) Prin adaptarea Acordului AETR, utilizarea tahografului
schimbul securizat de date electronice ntre statele membre n digital a devenit obligatorie pentru vehicule nmatriculate
vederea verificrii unicitii cartelelor de conductor auto pe care
le elibereaz (JO L 9, 14.1.2010, p. 10). n ri tere care sunt semnatare ale Acordului AETR.
(2) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din innd seama de faptul c rile respective sunt afectate
24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce n mod direct de modificrile tahografului introduse prin
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a prezentul regulament, acestea ar trebui s aib posibi
acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). litatea de a participa la un dialog privind aspectele
(3) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
tehnice, inclusiv n ceea ce privete sistemul pentru
12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale i protejarea
confidenialitii n sectorul comunicaiilor electronice (Directiva schimbul de informaii cu privire la cardurile de
asupra confidenialitii i comunicaiilor electronice) (JO L 201, conductor auto i la cardurile de atelier. Prin urmare,
31.7.2002, p. 37). ar trebui instituit un forum privind tahograful.
L 60/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(30) n vederea asigurrii unor condiii uniforme de punere n ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
aplicare a prezentului regulament, ar trebui s se confere
competene de executare Comisiei n ceea ce privete
CAPITOLUL I
cerinele, funciile de afiare i de avertizare i
omologarea de tip a tahografelor, precum i n ceea ce PRINCIPII, DOMENIU DE APLICARE I CERINE
privete dispoziiile detaliate pentru tahografele inteli
gente; procedurile de urmat pentru efectuarea testelor Articolul 1
pe teren i formularele de utilizat n vederea monito Obiect i principii
rizrii acestor teste pe teren; formularul standard pentru
declaraia scris care prezint motivele ndeprtrii sigi (1) Prezentul regulament stabilete obligaii i cerine cu
liului; procedurile i specificaiile comune necesare pentru privire la construirea, la instalarea, la folosirea, la testarea i la
interconectarea registrelor electronice; metodologia care controlul tahografelor utilizate n transportul rutier, cu scopul
precizeaz coninutul formrii iniiale i continue a de a verifica conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006,
agenilor de control. Respectivele competene ar trebui cu Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European i a
exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) Consiliului (4) i cu Directiva 92/6/CEE a Consiliului (5).
nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (1).
Tahografele respect cerinele prezentului regulament n ceea ce
privete construirea, instalarea, folosirea i testarea.

(31) Actele de punere n aplicare adoptate n scopul


prezentului regulament, care vor nlocui dispoziiile din (2) Prezentul regulament stabilete condiiile i cerinele
anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 i alte conform crora informaiile i datele, altele dect datele cu
msuri de punere n aplicare, ar trebui s fie adoptate caracter personal, nregistrate, prelucrate sau stocate de
pn la 2 martie 2016. Cu toate acestea, dac, dintr-un tahografe pot fi utilizate n alte scopuri dect verificarea confor
motiv sau altul, actele de punere n aplicare respective nu mitii cu actele menionate la alineatul (1).
au fost adoptate la timp, continuitatea necesar ar trebui
asigurat prin msuri tranzitorii. Articolul 2
Definiii
(32) Actele de punere n aplicare menionate n prezentul (1) n sensul prezentului regulament, se aplic definiiile
regulament nu ar trebui adoptate de ctre Comisie n prevzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
cazul n care comitetul menionat n prezentul regu
lament nu emite un aviz cu privire la proiectul de act
(2) Pe lng definiiile menionate la alineatul (1), n sensul
de punere n aplicare prezentat de Comisie.
prezentului regulament se aplic urmtoarele definiii:

(33) n contextul aplicrii Acordului AETR, trimiterile la Regu (a) tahograf sau aparatur de nregistrare nseamn echi
lamentul (CEE) nr. 3821/85 ar trebui considerate ca pamente destinate instalrii la bordul vehiculelor rutiere
trimiteri la prezentul regulament. Uniunea va avea n pentru a afia, a nregistra, a imprima, a stoca i a
vedere s fie luate msurile necesare n cadrul Comisiei furniza n mod automat sau semiautomat detalii privind
Economice pentru Europa a Naiunilor Unite pentru a micarea acestor vehicule, inclusiv viteza unor astfel de
asigura coerena necesar ntre prezentul regulament i vehicule, n conformitate cu articolul 4 alineatul (3), i
Acordul AETR. detalii privind anumite perioade de activitate ale conduc
torilor lor auto;

(34) Autoritatea European pentru Protecia Datelor a fost (b) unitate montat pe vehicul nseamn tahograful, cu
consultat n conformitate cu articolul 28 alineatul (2) excepia senzorului de micare i a cablurilor cu care este
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului conectat senzorul de micare. Unitatea montat pe vehicul
European i al Consiliului (2) i a emis un aviz la poate fi o unitate unic sau mai multe uniti distribuite n
5 octombrie 2011 (3). vehicul, cu condiia de a respecta cerinele de securitate
prevzute de prezentul regulament; unitatea montat pe
vehicul include, printre altele, o unitate de prelucrare, o
memorie de date, o funcie de msurare a timpului, dou
(35) Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 ar trebui
dispozitive de interfa pentru card inteligent pentru
abrogat,
conductorul auto i copilot, o imprimant, un afiaj,
conectori i dispozitive pentru nregistrarea de date de
(1) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al ctre utilizator;
Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i princi
piilor generale privind mecanismele de control de ctre statele
membre al exercitrii competenelor de punere n aplicare de ctre (4) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European i a Consiliului
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al
(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al persoanelor care efectueaz activiti mobile de transport rutier (JO
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor L 80, 23.3.2002, p. 35).
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre (5) Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind
instituiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor instalarea i utilizarea dispozitivelor limitatoare de vitez pentru
date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). anumite categorii de vehicule din cadrul Comunitii (JO L 57,
(3) JO C 37, 10.2.2012, p. 6. 2.3.1992, p. 27).
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/5

(c) senzor de micare nseamn o parte a tahografului care (n) descrcarea dintr-un tahograf digital nseamn copierea,
furnizeaz un semnal reprezentnd viteza vehiculului i/sau mpreun cu semntura digital, a unei pri sau a unui
distana parcurs; set complet de fiiere de date nregistrate n memoria de
date a unitii montate pe vehicul sau n memoria cardului
de tahograf, cu condiia ca acest proces s nu modifice sau
(d) card de tahograf nseamn un card inteligent destinat s tearg eventuale date stocate;
utilizrii mpreun cu tahograful, care permite tahografului
s identifice rolul posesorului cardului i permite transferul
i stocarea de date; (o) eveniment nseamn o operaiune anormal detectat de
tahograful digital care poate decurge dintr-o tentativ de
fraud;
(e) foaie de nregistrare nseamn o foaie conceput pentru a
accepta i pstra date nregistrate, amplasat ntr-un
tahograf analogic i pe care dispozitivele de inscripionare (p) anomalie nseamn o operaiune anormal detectat de
ale tahografului analogic nscriu n mod continuu infor tahograful digital care poate decurge dintr-un deranjament
maiile care trebuie nregistrate; sau o defeciune a aparatului;

(f) card de conductor auto nseamn un card de tahograf


emis de autoritile unui stat membru unui anumit (q) instalare nseamn montarea unui tahograf ntr-un
conductor auto, care identific conductorul auto i vehicul;
permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
(r) card nevalabilnseamn un card pentru care s-a detectat o
(g) tahograf analogic nseamn un tahograf care utilizeaz o anomalie sau a crui autentificare iniial a euat sau a crui
foaie de nregistrare n conformitate cu prezentul regu dat de nceput al valabilitii nu a fost nc atins sau a
lament; crui dat de expirare a fost depit;

(h) tahograf digital nseamn un tahograf care utilizeaz un (s) inspecie periodic nseamn un set de operaiuni realizate
card de tahograf n conformitate cu prezentul regulament; pentru a verifica dac tahograful funcioneaz corespun
ztor, dac reglajele acestuia corespund parametrilor vehi
culului i dac nu au fost ataate dispozitive de manipulare
(i) card de control nseamn un card de tahograf emis de la tahograf;
autoritile unui stat membru autoritii naionale de
control competente, care identific organismul de control
i, opional, agentul de control i care permite accesul la (t) reparaie nseamn orice reparaie efectuat la un senzor
datele stocate n memorie sau pe cardul de conductor auto de micare sau la o unitate montat pe vehicul care impune
i, opional, pe cardul de atelier n vederea citirii, a tipririi deconectarea de la sursa de alimentare cu electricitate sau
i/sau a descrcrii acestora; deconectarea de la alte componente ale tahografului sau
deschiderea senzorului de micare sau a unitii montate
pe vehicul;
(j) card al societii nseamn un card de tahograf emis de
autoritile unui stat membru unei ntreprinderi de
transport obligat s utilizeze vehicule echipate cu un (u) omologarea de tip nseamn un proces de certificare de
tahograf, care identific ntreprinderea de transport i ctre un stat membru, conform articolului 13, a faptului c
permite afiarea, descrcarea i imprimarea datelor, stocate tahograful, componentele sale relevante sau cardul de
n tahograf, care au fost blocate de respectiva ntreprindere tahograf care urmeaz s fie introduse pe pia ndeplinesc
de transport; cerinele prezentului regulament;

(k) card de atelier nseamn un card de tahograf emis de


autoritile unui stat membru personalului desemnat al (v) interoperabilitate nseamn capacitatea sistemelor i a
unui productor de tahografe, montator, productor de proceselor de lucru care se afl la baza acestora de a face
vehicule sau atelier aprobat de statul membru respectiv, schimb de date i de a partaja informaii;
care identific titularul cardului i permite testarea, cali
brarea i activarea tahografelor i/sau descrcarea din
acestea; (w) interfa nseamn un dispozitiv ntre sisteme care asigur
mijlocul prin care acestea se pot conecta i pot interaciona;

(l) activare nseamn etapa n care tahograful devine complet


operaional i asigur toate funciile, inclusiv funciile de (x) msurarea timpului nseamn o nregistrare digital
securitate, prin utilizarea unui card de atelier; permanent a datei i orei UTC (timpul universal coor
donat);

(m) calibrarea unui tahograf digital nseamn actualizarea sau


confirmarea parametrilor vehiculului, inclusiv identificarea (y) reglarea orei nseamn o reglare automat a orei curente
i caracteristicile vehiculului, care urmeaz s fie stocai n la intervale periodice i cu o limit maxim de toleran de
memoria de date prin utilizarea unui card de atelier; un minut, sau o reglare efectuat n timpul calibrrii;
L 60/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(z) standard deschis nseamn un standard prevzut ntr-un sunt sigure, n special pentru a garanta integritatea i
document cu specificaiile standardului, disponibil gratuit originea sursei datelor nregistrate de i extrase din
sau contra unei taxe nominale, care poate fi copiat, unitile montate pe vehicule i senzorii de micare;
distribuit sau utilizat fr tax sau contra unei taxe
nominale.
sunt interoperabile ntre diferitele generaii de uniti
montate pe vehicule i de carduri de tahograf;
Articolul 3
Domeniul de aplicare
permit verificarea eficient a respectrii prezentului regu
(1) Tahografele se instaleaz i se folosesc la bordul vehi lament i a altor acte juridice aplicabile;
culelor nmatriculate n statele membre, folosite pentru trans
portul rutier de cltori sau mrfuri i crora li se aplic Regu
lamentul (CE) nr. 561/2006. sunt uor de utilizat.

(2) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului (3) Tahografele digitale nregistreaz urmtoarele date:
regulament vehiculele menionate la articolul 13 alineatele (1) i
(3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
(a) distana parcurs i viteza vehiculului;
(3) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului
regulament vehiculele folosite pentru operaiunile de transport,
(b) msurarea timpului;
crora li s-a acordat dreptul de a beneficia de o derogare n
conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 561/2006.
(c) puncte de poziie astfel cum sunt menionate la articolul 8
alineatul (1);
Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului regu
lament vehiculele folosite pentru operaiunile de transport
crora li s-a acordat dreptul de a beneficia de o derogare n (d) identitatea conductorului auto;
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 561/2006; statele membre notific de ndat Comisia cu
privire la aceasta. (e) activitatea conductorului auto;

(4) La cincisprezece ani de la introducerea cerinei ca vehi (f) date privind controlul, calibrarea i repararea tahografului,
culele nou nmatriculate s fie prevzute cu un tahograf inclusiv identitatea atelierului;
conform articolelor 8, 9 i 10, vehiculele care circul ntr-un
stat membru diferit de statul lor membru de nmatriculare sunt
echipate cu un astfel de tahograf. (g) evenimente i anomalii.

(5) n cazul operaiunilor de transport naional, statele (4) Tahografele analogice nregistreaz cel puin datele
membre pot cere instalarea i folosirea tahografelor n confor menionate la alineatul (3) literele (a), (b) i (e).
mitate cu prezentul regulament pentru vehicule n cazul crora
instalarea i utilizarea acestei aparaturi nu este necesar conform
alineatului (1). (5) Accesul la datele stocate n tahograf i pe cardul de
tahograf poate fi acordat oricnd:
Articolul 4
Cerine i date de nregistrat (a) autoritilor de control competente;
(1) Tahografele, inclusiv componentele externe, cardurile de
tahograf i foile de nregistrare ndeplinesc cerine stricte de (b) ntreprinderii de transport relevante, astfel nct aceasta s
ordin tehnic i de alte tipuri, pentru a permite punerea n i poat ndeplini obligaiile legale, n special cele prevzute
aplicare corespunztoare a prezentului regulament. la articolele 32 i 33.

(2) Tahografele i cardurile de tahograf respect urmtoarele


cerine. (6) Descrcarea datelor se realizeaz cu o ntrziere minim
pentru ntreprinderile de transport sau pentru conductorii auto.

Acestea:
(7) Datele nregistrate de tahograf care pot fi transmise n sau
din tahograf, prin metoda fr fir sau electronic, se prezint n
nregistreaz date exacte i fiabile legate de conductorul forma unor protocoale disponibile public, astfel cum sunt
auto, de activitatea conductorului auto i de vehicul; definite n standardele deschise.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/7

(8) Pentru a se asigura c tahografele i cardurile de tahograf Articolul 6


respect principiile i cerinele prezentului regulament, n special
ale prezentului articol, Comisia adopt, prin acte de punere n Afiare i avertizare
aplicare, dispoziii detaliate necesare pentru aplicarea uniform a (1) Informaiile coninute n tahografele digitale i pe
prezentului articol, n special dispoziii care prevd mijloacele cardurile de tahograf referitoare la activitile vehiculului i la
tehnice pentru ndeplinirea acestor cerine. Respectivele acte de conductorul auto i la copilot se afieaz ntr-un mod clar,
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de neambiguu i ergonomic.
examinare menionat la articolul 42 alineatul (3).

(9) Dispoziiile detaliate menionate la alineatul (8) se (2) Se afieaz urmtoarele informaii:
bazeaz, dup caz, pe standarde i garanteaz interoperabilitatea
i compatibilitatea ntre diferitele generaii de uniti montate pe
vehicule i toate cardurile de tahograf. (a) ora;

Articolul 5 (b) modul de funcionare;


Funciile tahografului digital
Tahograful digital asigur urmtoarele funcii: (c) activitatea conductorului auto:

msurarea vitezei i a distanei;


dac activitatea curent a acestuia este conducere,
timpul de conducere continu a conductorului auto i
monitorizarea activitilor conductorului auto i a durata cumulat a pauzelor la momentul respectiv;
regimului de conducere;

dac activitatea curent este disponibilitate/alte activi


monitorizarea inserrii i a retragerii cardurilor de tahograf;
ti/odihn sau pauz, durata curent a activitii n
cauz (de la selectarea acesteia) i durata curent
nregistrarea datelor introduse manual de ctre conductorul cumulat a pauzelor;
auto;

(d) date privind avertizrile;


calibrarea;

nregistrarea automat a punctelor de poziie menionate la (e) date privind accesul la meniu.
articolul 8 alineatul (1);

Pot fi afiate informaii suplimentare, cu condiia ca acestea s


monitorizarea activitilor de control; poat fi distinse n mod clar de informaiile solicitate la
prezentul alineat.
detectarea i nregistrarea evenimentelor i a anomaliilor;
(3) Tahografele digitale avertizeaz conductorii auto la
citirea din memoria de date i nregistrarea i stocarea n detectarea oricrui eveniment i/sau anomalii i nainte i n
memoria de date; momentul depirii timpului maxim permis de conducere
continu, pentru a facilita respectarea legislaiei relevante.
citirea de pe cardurile de tahograf, precum i nregistrarea i
stocarea pe cardurile de tahograf; (4) Avertizrile sunt vizuale i pot fi de asemenea auditive.
Avertizrile dureaz cel puin 30 de secunde, cu excepia
afiarea, avertizarea, tiprirea i descrcarea datelor pe dispo cazurilor n care utilizatorul confirm luarea acestora la
zitive externe; cunotin prin apsarea oricrei taste a tahografului. Motivul
avertizrii este afiat i rmne vizibil pn cnd utilizatorul
confirm luarea acesteia la cunotin cu ajutorul unei taste
reglarea orei i msurarea timpului; sau al unei comenzi specifice a tahografului.

comunicarea la distan;
(5) Pentru a se asigura c tahografele respect cerinele
prezentului articol privind afiarea i avertizarea, Comisia
gestionarea blocrilor executate de societate; adopt, prin acte de punere n aplicare, dispoziii detaliate
necesare pentru aplicarea uniform a prezentului articol. Respec
tivele acte de punere n aplicare se adopt n conformitate cu
teste integrate i autoteste. procedura de examinare menionat la articolul 42 alineatul (3).
L 60/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

Articolul 7 locul de ncheiere a zilei de lucru.


Protecia datelor
n acest sens, vehiculele nmatriculate pentru prima dat la 36
(1) Statele membre se asigur c prelucrarea datelor cu de luni dup intrarea n vigoare a dispoziiilor detaliate
caracter personal n contextul prezentului regulament se efec menionate la articolul 11 sunt echipate cu un tahograf
tueaz exclusiv n scopul verificrii respectrii prezentului regu conectat la un serviciu de poziionare bazat pe un sistem de
lament i a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, n conformitate navigaie prin satelit.
cu Directivele 95/46/CE i 2002/58/CE i sub supravegherea
autoritii de supraveghere a statului membru menionate la
articolul 28 din Directiva 95/46/CE. (2) n ceea ce privete conectarea tahografului la un serviciu
de poziionare bazat pe un sistem de navigaie prin satelit, astfel
cum se menioneaz la alineatul (1), se utilizeaz numai
(2) Statele membre se asigur n special c datele cu caracter
conexiunile la serviciu care exploateaz un serviciu de
personal sunt protejate mpotriva utilizrilor diferite de cele
poziionare gratuit. Nicio dat de poziionare, alta dect cele
strict legate de prezentul regulament i de Regulamentul (CE)
exprimate, ori de cte ori este posibil, prin coordonate
nr. 561/2006, n conformitate cu alineatul (1), n ceea ce
geografice pentru determinarea punctelor menionate la
privete:
alineatul (1), nu se stocheaz n mod permanent n tahograf.
Datele de poziionare care este necesar s fie stocate temporar
utilizarea unui sistem global de navigaie prin satelit (GNSS) pentru a permite nregistrarea automat a punctelor menionate
pentru nregistrarea datelor de localizare, astfel cum se la alineatul (1) sau pentru a corobora senzorul de micare nu
menioneaz la articolul 8; sunt accesibile niciunui utilizator i se terg automat dup ce nu
mai sunt necesare pentru scopurile respective.
utilizarea comunicrii la distan n scopuri de control, astfel
cum se menioneaz la articolul 9; Articolul 9
Detectarea timpurie la distan a posibilelor manipulri sau
utilizarea tahografului cu o interfa, astfel cum se abuzuri
menioneaz la articolul 10;
(1) Pentru a facilita efectuarea de controale n trafic selective
de ctre autoritile de control competente, tahografele instalate
schimbul electronic de informaii cu privire la cardurile de n vehiculele nmatriculate pentru prima dat la 36 de luni de la
conductor auto, astfel cum se menioneaz la articolul 31, intrarea n vigoare a dispoziiilor detaliate menionate la
n special orice schimb transfrontalier de astfel de date cu articolul 11 sunt capabile s comunice cu respectivele autoriti
ri tere; n timp ce vehiculul se afl n micare.

inerea unei evidene de ctre ntreprinderile de transport, (2) La cincisprezece ani dup introducerea cerinei ca vehi
astfel cum se menioneaz la articolul 33. culele nou nmatriculate s fie prevzute cu un tahograf n
conformitate cu prezentul articol i cu articolele 8 i 10,
(3) Tahografele digitale se proiecteaz n aa fel nct s statele membre i doteaz autoritile de control ntr-o
asigure protecia vieii private. Se prelucreaz doar datele care msur corespunztoare cu echipamente de detectare timpurie
sunt necesare pentru ndeplinirea scopurilor prezentului regu la distan necesare pentru a permite comunicarea datelor
lament. menionat n prezentul articol, innd seama de cerinele i
strategiile lor specifice de asigurare a aplicrii. Pn la acel
moment, statele membre pot decide dac doteaz autoritile
(4) Proprietarii vehiculelor, ntreprinderile de transport i lor de control cu echipamentul respectiv de detectare timpurie
orice alt entitate interesat respect, acolo unde este aplicabil, la distan.
dispoziiile relevante referitoare la protecia datelor cu caracter
personal.
(3) Comunicarea menionat la alineatul (1) se stabilete cu
tahograful numai la cererea echipamentului autoritilor de
CAPITOLUL II control. Aceasta este securizat pentru a asigura integritatea
TAHOGRAFUL INTELIGENT datelor i autentificarea aparaturii de nregistrare i de control.
Accesul la datele comunicate este limitat la autoritile de
Articolul 8 control autorizate s verifice nclcrile Regulamentului (CE)
nr. 561/2006 i ale prezentului regulament i la ateliere n
nregistrarea poziiei vehiculului n anumite puncte n
msura n care este necesar pentru verificarea bunei funcionri
timpul zilei de lucru
a tahografului.
(1) Pentru a facilita verificarea respectrii legislaiei relevante,
poziia vehiculului se nregistreaz n mod automat n urm
(4) Datele schimbate n timpul comunicrii se limiteaz la
toarele puncte sau n cel mai apropiat punct de astfel de locuri,
datele necesare pentru efectuarea de controale n trafic
atunci cnd semnalul prin satelit este disponibil:
selective ale vehiculelor al cror tahograf ar fi putut fi
manipulat sau folosit abuziv. Aceste date se refer la urm
locul de ncepere a zilei de lucru; toarele evenimente sau date nregistrate de tahograf:

la fiecare trei ore de durat cumulat de conducere; ultima tentativ de nclcare a securitii;
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/9

cea mai lung ntrerupere a alimentrii cu energie; menionate la articolul 11 pot fi echipate cu interfee standar
dizate care permit utilizarea n mod operaional de ctre un
dispozitiv extern a datelor nregistrate sau produse de
anomalia senzorului; tahograf, sub rezerva respectrii urmtoarelor condiii:

eroare privind datele de micare;


(a) interfaa nu afecteaz autenticitatea i integritatea datelor
tahografului;
conflict privind micarea vehiculului;

conducere auto fr un card valid; (b) interfaa respect dispoziiile detaliate ale articolului 11;

introducerea cardului n timpul mersului;


(c) dispozitivul extern conectat la interfa are acces la datele cu
caracter personal, inclusiv datele de geopoziionare, numai
date privind reglarea orei; dup acordarea consimmntului verificabil al conduc
torului auto la care se refer datele.

date de calibrare, inclusiv datele ultimelor dou calibrri;


Articolul 11
numrul de nmatriculare al vehiculului; Dispoziii detaliate pentru tahograful inteligent
Pentru a se asigura c tahografele inteligente respect principiile
viteza nregistrat de tahograf. i cerinele prevzute n prezentul regulament, Comisia adopt,
prin acte de punere n aplicare, dispoziii detaliate necesare
pentru aplicarea uniform a articolelor 8, 9 i 10, excluznd
(5) Datele schimbate sunt folosite exclusiv n scopul veri orice dispoziii care ar prevedea nregistrarea unor date supli
ficrii respectrii prezentului regulament. Acestea nu se mentare de ctre tahograf. Respectivele acte de punere n
transmit altor entiti dect autoritile care controleaz aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare
perioadele de activitate i de repaus i organismele judiciare, menionat la articolul 42 alineatul (3).
n cadrul unei proceduri judiciare aflate n derulare.

(6) Datele pot fi stocate de ctre autoritile de control doar Dispoziiile detaliate menionate la primul paragraf:
pe durata controlului n trafic i sunt terse la cel mult trei ore
de la comunicarea lor, cu excepia cazului n care datele indic o
posibil manipulare sau un posibil abuz care vizeaz tahograful.
(a) n ceea ce privete realizarea funciilor tahografului inte
Dac, n cursul urmtoarei verificri n trafic, manipularea sau
ligent, astfel cum sunt menionate n prezentul capitol,
abuzul nu se confirm, datele transmise se terg.
includ cerinele necesare pentru garantarea securitii,
preciziei i fiabilitii datelor astfel cum sunt furnizate taho
(7) ntreprinderile de transport care exploateaz vehicule sunt grafului prin serviciul de poziionare prin satelit i prin
responsabile de informarea conductorilor auto n privina posi tehnologia de comunicare la distan menionate la arti
bilitii comunicrii la distan n scopul detectrii timpurii a colele 8 i 9;
unor posibile manipulri sau abuzuri ale tahografelor.

(b) specific diferitele condiii i cerine pentru serviciul de


(8) O comunicare la distan n scopul detectrii timpurii de poziionare prin satelit i pentru tehnologia de comunicare
tipul celei descrise n prezentul articol nu poate duce n niciun la distan menionate la articolele 8 i 9, dup cum acestea
caz la aplicarea automat de amenzi sau de sanciuni conduc se afl n exteriorul tahografului sau sunt ncorporate n
torului auto sau ntreprinderii de transport. Pe baza datelor acesta, i, atunci cnd se afl n exterior, specific condiiile
schimbate, autoritatea de control competent poate decide s pentru utilizarea semnalului de poziionare prin satelit ca un
verifice vehiculul i tahograful. Rezultatul comunicrii la distan al doilea senzor de micare;
nu mpiedic autoritile de control s efectueze controale
aleatorii n trafic pe baza sistemului de clasificare n funcie
de gradul de risc introdus prin articolul 9 din Directiva
2006/22/CE. (c) specific standardele necesare pentru interfaa menionat la
articolul 10. Astfel de standarde pot include o dispoziie
privind distribuirea drepturilor de acces pentru conductorii
Articolul 10 auto, ateliere i ntreprinderile de transport i rolurile de
Interfaa cu sistemele de transport inteligente control pentru datele nregistrate de tahograf, roluri care
se bazeaz pe un mecanism de autentificare/autorizare
Tahografele vehiculelor nmatriculate pentru prima dat la 36 definit pentru interfa, cum ar fi un certificat pentru
de luni de la intrarea n vigoare a dispoziiilor detaliate fiecare nivel de acces i cu condiia fezabilitii sale tehnice.
L 60/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

CAPITOLUL III (5) Orice modificare a software-ului sau a hardware-ului


tahografului sau a naturii materialelor utilizate pentru
OMOLOGAREA DE TIP
producerea acestuia este notificat, nainte de a fi aplicat, auto
Articolul 12 ritii care a acordat omologarea de tip pentru echipament.
Autoritatea respectiv i confirm productorului extinderea
Cereri omologrii de tip sau poate solicita o actualizare sau o
(1) Productorii sau agenii acestora depun o cerere pentru confirmare a certificatelor de funcionare, de securitate i/sau
omologarea unui tip de unitate montat pe vehicul, senzor de de interoperabilitate relevante.
micare, model de foaie de nregistrare sau card de tahograf la
autoritile de omologare de tip desemnate n acest scop de
ctre fiecare stat membru. (6) Cererea pentru omologarea unui anumit tip de unitate
montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie de nre
gistrare sau card de tahograf nu poate fi prezentat dect unui
(2) Statele membre comunic Comisiei pn la 2 martie singur stat membru.
2015 numele i datele de contact ale autoritilor desemnate
menionate la alineatul (1) i furnizeaz ulterior actualizri, dup
(7) Comisia adopt, prin acte de punere n aplicare, dispoziii
cum este necesar. Comisia public o list a autoritilor de
detaliate pentru punerea n aplicare uniform a prezentului
omologare de tip desemnate pe site-ul su internet, pe care o
articol. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n
actualizeaz.
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 42 alineatul (3).
(3) Cererea de omologare de tip este nsoit de specificaiile
corespunztoare, inclusiv informaiile necesare privind sigiliile,
Articolul 13
precum i de certificatele de securitate, de funcionare i de
interoperabilitate. Certificatul de securitate este emis de un Acordarea omologrii de tip
organism de certificare recunoscut, desemnat de Comisie.
Un stat membru acord omologarea de tip pentru orice tip de
unitate montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie
Certificatul de funcionare se emite productorului de ctre de nregistrare sau card de tahograf care respect cerinele
autoritatea de omologare de tip. menionate la articolele 4 i 11, cu condiia ca statul membru
s fie n msur s verifice dac modelele produse sunt
conforme cu tipul omologat.
Certificatul de interoperabilitate este emis de un singur labo
rator, sub autoritatea i responsabilitatea Comisiei.
Orice modificare sau adugare la un model omologat trebuie s
fac obiectul unei omologri de tip suplimentare din partea
(4) n ceea ce privete tahografele, componentele sale statului membru care a acordat omologarea de tip iniial.
relevante i cardurile de tahograf:
Articolul 14
(a) certificatul de securitate atest urmtoarele n ceea ce Marca de omologare de tip
privete unitatea montat pe vehicul, cardurile de tahograf,
senzorul de micare i conectarea la receptorul GNSS atunci Statele membre emit solicitantului o marc de omologare de tip
cnd GNSS nu este ncorporat n unitile montate pe n conformitate cu un model prestabilit, pentru fiecare tip de
vehicule: unitate montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie
de nregistrare sau card de tahograf pe care l omologheaz n
conformitate cu articolul 13 i cu anexa II. Astfel de modele
(i) respectarea obiectivelor de securitate; sunt adoptate de Comisie prin acte de punere n aplicare n
conformitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 42 alineatul (3).
(ii) ndeplinirea urmtoarelor funcii de securitate: identi
ficare i autentificare, autorizare, confidenialitate,
responsabilitate, integritate, audit, precizia i fiabilitatea Articolul 15
serviciului; Aprobarea sau refuzul
Autoritile competente ale statului membru n care a fost
(b) certificatul funcional atest faptul c obiectul testat nde depus cererea de omologare de tip trimit autoritilor celorlalte
plinete cerinele corespunztoare n ceea ce privete state membre, n termen de o lun, o copie a certificatului de
funciile realizate, caracteristicile de mediu, caracteristicile omologare de tip, nsoit de copii ale specificaiilor relevante,
de compatibilitate electromagnetic, respectarea cerinelor inclusiv cele cu privire la sigilii, pentru fiecare tip de unitate
fizice i respectarea altor standarde aplicabile; montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie de nre
gistrare sau card de tahograf pe care l omologheaz. n cazul n
care autoritile competente nu aprob cererea de omologare de
(c) certificatul de interoperabilitate atest faptul c obiectul tip, acestea notific autoritile din celelalte state membre cu
testat este pe deplin interoperabil cu tahografele necesare privire la refuzul omologrii, comunicnd motivele acestei
sau cu modelele de carduri de tahograf. decizii.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/11

Articolul 16 decizie care este notificat statelor membre n cauz i comu


nicat n acelai timp celorlalte state membre. Comisia stabilete,
Conformitatea echipamentelor cu omologarea de tip n fiecare caz, termenul pentru punerea n aplicare a deciziei
(1) Dac un stat membru care a acordat omologarea de tip sale.
prevzut la articolul 13 constat c orice uniti montate pe
vehicule, senzori de micare, foi de nregistrare sau carduri de Articolul 17
tahograf care poart mrcile de omologare de tip emise de
acesta nu respect tipul omologat, statul membru respectiv ia Omologarea de tip a foilor de nregistrare
msurile necesare pentru a garanta conformitatea modelelor (1) Un solicitant de omologare de tip a unui model de foaie
produse cu tipul omologat. Aceste msuri se pot extinde, dac de nregistrare specific n formularul de cerere tipul sau tipurile
este necesar, pn la retragerea omologrii de tip. de tahograf analogic pentru care foaia de nregistrare respectiv
este destinat a fi utilizat i pune la dispoziie o aparatur din
tipul sau tipurile respective n scopul testrii foii de nregistrare.
(2) Un stat membru care a acordat omologarea de tip retrage
aceast omologare dac unitile montate pe vehicule, senzorii (2) Autoritile competente ale fiecrui stat membru indic
de micare, foile de nregistrare sau cardurile de tahograf pe certificatul de omologare de tip al modelului de foaie de
omologate nu respect dispoziiile prezentului regulament sau nregistrare tipul sau tipurile de tahograf analogic pentru care
dac prezint, atunci cnd sunt folosite, orice defect general care se poate folosi foaia de nregistrare respectiv.
le face inadecvate pentru scopul urmrit.
Articolul 18
Justificarea deciziilor de refuz
(3) Dac un stat membru care a acordat omologare de tip este
Orice decizie, n conformitate cu prezentul regulament, de a
notificat de un alt stat membru cu privire la existena unuia
refuza sau de a retrage omologarea unui tip de unitate
dintre cazurile menionate la alineatul (1) sau (2), acesta
montat pe vehicul, senzor de micare, model de foaie de nre
adopt, dup consultarea cu statul membru care a notificat,
gistrare sau card de tahograf specific n detaliu motivele pe care
msurile prevzute la alineatele respective, sub rezerva aplicrii
se ntemeiaz. Decizia se comunic prii interesate, cu
alineatului (5).
precizarea cilor de atac de care aceasta dispune n conformitate
cu legislaia statului membru relevant, precum i a termenelor n
care acestea pot fi exercitate.
(4) Un stat membru care este sigur de existena unuia dintre
cazurile menionate la alineatul (2) poate s interzic, pn la o Articolul 19
nou comunicare, introducerea pe pia i punerea n funciune
a unitii montate pe vehicule, a senzorului de micare, a foii de Recunoaterea tahografelor cu omologare de tip
nregistrare sau a cardului de tahograf n cauz. Aceleai Statele membre nu pot refuza nmatricularea unui vehicul
dispoziii se aplic i n cazurile prevzute la alineatul (1) cu echipat cu un tahograf sau interzice punerea n circulaie sau
privire la unitile montate pe vehicule, senzorii de micare, foile utilizarea unui astfel de vehicul invocnd un motiv legat de
de nregistrare sau cardurile de tahograf care au fost exceptate faptul c vehiculul este echipat cu respectiva aparatur de nre
de la verificarea iniial UE, dac productorul, dup o avertizare gistrare, dac aparatura are marca de omologare de tip
prealabil, nu adapteaz echipamentul la modelul omologat sau menionat la articolul 14 i plcua de instalare menionat
la cerinele prezentului regulament. la articolul 22 alineatul (4).

Articolul 20
n orice caz, n termen de o lun, autoritile competente ale Securitate
statelor membre se notific reciproc i notific Comisia cu
privire la orice retragere a omologrii de tip sau orice alte (1) Productorii proiecteaz, testeaz i revizuiesc unitile
msuri luate n conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) i montate pe vehicule, senzorii de micare i cardurile de
precizeaz motivele acestui demers. tahograf aflate n producie, astfel nct s detecteze vulnerabi
litile aprute n toate fazele ciclului de via al produselor, i
previn sau reduc posibila exploatare a acestor vulnerabiliti.
Frecvena testelor este prevzut de statul membru care a
(5) Dac un stat membru care a acordat omologarea de tip acordat certificatul de omologare de tip, cu o limit care nu
contest existena oricruia dintre cazurile prevzute la poate depi doi ani.
alineatele (1) i (2) despre care a fost notificat, atunci statele
membre n cauz ncearc s rezolve disputa i Comisia este
(2) n acest scop, productorii prezint documentaia
informat cu privire la aceasta.
necesar pentru o analiz a vulnerabilitii organismului de
certificare menionat la articolul 12 alineatul (3).

Dac n urma discuiilor dintre statele membre nu se ajunge la (3) n sensul alineatului (1), organismul de certificare
nicio nelegere n termen de patru luni de la data notificrii menionat la articolul 12 alineatul (3) realizeaz teste asupra
menionate la alineatul (3), Comisia, dup consultarea experilor unitilor montate pe vehicule, senzorilor de micare i
din toate statele membre i lund n consideraie toi factorii cardurilor de tahograf, pentru a confirma c vulnerabilitile
relevani, cum ar fi factorii economici i tehnici, adopt n cunoscute nu pot fi exploatate de persoane care dein cunotine
termen de ase luni de la expirarea perioadei de patru luni o accesibile publicului.
L 60/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(4) Dac n cursul testelor menionate la alineatul (1) sunt de securitate utilizate, precum i informaiile necesare privind
detectate vulnerabiliti ale elementelor sistemului (uniti datele electronice de securitate utilizate. Comisia ofer statelor
montate pe vehicul, senzori de micare i carduri de tahograf), membre, la cerere, acces la aceste informaii.
elementele respective nu se introduc pe pia. Dac sunt
detectate vulnerabiliti n timpul testelor menionate la
alineatul (3), pentru elemente care se afl deja pe pia, produ (4) n scopul certificrii faptului c instalarea tahografului s-a
ctorul sau organismul de certificare informeaz autoritile realizat n conformitate cu cerinele prezentului regulament, se
competente ale statului membru care a acordat omologarea de ataeaz o plcu de instalare astfel nct s fie vizibil n mod
tip. Autoritile competente respective iau toate msurile clar i uor accesibil.
necesare pentru a se asigura c problema este abordat, n
special de ctre productor, i informeaz fr ntrziere (5) Componentele tahografului se sigileaz astfel cum se
Comisia cu privire la vulnerabilitile detectate i la msurile specific n certificatul de omologare de tip. Orice conectare
preconizate sau luate, inclusiv retragerea omologrii de tip n la tahograf care este n mod potenial vulnerabil la manipularea
conformitate cu articolul 16 alineatul (2) atunci cnd este frauduloas, inclusiv racordarea dintre senzorul de micare i
necesar. cutia de viteze i, atunci cnd este relevant, plcua de instalare,
se sigileaz.
Articolul 21
Testele pe teren Un sigiliu se ndeprteaz sau se rupe doar:
(1) Statele membre pot autoriza efectuarea de teste pe teren
pentru tahografele care nu au fost nc omologate de tip. Statele de ctre montatori sau ateliere aprobate de autoritile
membre recunosc reciproc autorizaiile de testare pe teren competente n temeiul articolului 24, n scopul reparrii,
respective. mentenanei sau recalibrrii tahografului, sau de ctre
agenii de control formai n mod corespunztor i, atunci
cnd este necesar, autorizai, n scopuri de control;
(2) Conductorii auto i ntreprinderile de transport care
particip la testele efectuate pe teren respect cerinele Regula
mentului (CE) nr. 561/2006. Pentru a demonstra respectarea n scopul unei reparri sau al unei modificri a vehiculului
acestor cerine, conductorii auto urmeaz procedura care afecteaz sigiliul. n astfel de cazuri, se pstreaz la
prevzut la articolul 35 alineatul (2) din prezentul regulament. bordul vehiculului o declaraie scris care menioneaz
data i ora la care sigiliul a fost rupt i care prezint
motivele pentru ndeprtarea sigiliului. Comisia elaboreaz
(3) Comisia poate adopta acte de punere n aplicare pentru a un formular standard pentru declaraia scris, prin inter
stabili procedurile care se urmeaz la efectuarea de teste pe mediul unor acte de punere n aplicare.
teren i formularele care se folosesc pentru monitorizarea
acestor teste. Respectivele acte de punere n aplicare se adopt
n conformitate cu procedura de examinare menionat la n toate cazurile, sigiliile se nlocuiesc de ctre un montator sau
articolul 42 alineatul (3). un atelier aprobat, fr ntrzieri nejustificate i cel trziu n
termen de apte zile de la ndeprtarea acestora.
CAPITOLUL IV

INSTALAREA I INSPECIA nainte de nlocuirea sigiliilor, se realizeaz o verificare i o


calibrare a tahografului de ctre un atelier aprobat.
Articolul 22
Instalarea i repararea Articolul 23
(1) Tahografele pot fi instalate sau reparate doar de Inspeciile tahografelor
montatori, ateliere sau productori de vehicule aprobai n
acest scop de autoritile competente ale statelor membre, n (1) Tahografele fac obiectul unei inspecii periodice efectuate
conformitate cu articolul 24. de atelierele aprobate. Inspeciile periodice se efectueaz cel
puin o dat la doi ani.

(2) Montatorii, atelierele sau productorii de vehicule


aprobai sigileaz tahograful, n conformitate cu specificaiile (2) Inspeciile menionate la alineatul (1) verific cel puin
incluse n certificatul de omologare de tip menionat la urmtoarele aspecte:
articolul 15, dup ce verific funcionarea corect a acestuia
i, n special, astfel nct s garanteze c niciun dispozitiv de
tahograful este corect instalat i este corespunztor pentru
manipulare nu poate s falsifice sau s modifice datele nregis
vehicul;
trate.

(3) Montatorul, atelierul sau productorul de vehicule tahograful funcioneaz n mod corespunztor;
aprobat aplic o marc special pe sigiliile pe care le ataeaz
i, de asemenea, n ceea ce privete tahografele digitale, pe tahograf se regsete marca de omologare de tip;
introduce datele electronice de securitate pentru realizarea veri
ficrilor de autentificare. Autoritile competente ale fiecrui stat
membru trimit Comisiei registrul mrcilor i datelor electronice plcua de instalare este fixat;
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/13

toate sigiliile sunt intacte i eficace; asupra gestionrii cardurilor de atelier. Statele membre pot
desfura aceste audituri fr a efectua o vizit la faa
locului;
nu exist dispozitive de manipulare ataate la tahograf sau
urme ale utilizrii unor astfel de dispozitive;
(b) de asemenea, se efectueaz audituri tehnice inopinate ale
montatorilor sau atelierelor aprobate, pentru a se verifica
dimensiunea pneurilor i circumferina efectiv a pneurilor. calibrrile, inspeciile i instalrile realizate. Auditurile
respective privesc anual cel puin 10 % din montatorii i
atelierele aprobate.
(3) Atelierele redacteaz un raport de inspecie n cazul n
care a fost necesar s se remedieze perturbri n funcionarea
tahografului, n urma unei inspecii periodice sau a unei (4) Statele membre i autoritile lor competente iau msuri
inspecii efectuate la cererea expres a autoritii naionale corespunztoare pentru a preveni conflictele de interese dintre
competente. Acetia pstreaz o list a tuturor rapoartelor de montatori sau ateliere i ntreprinderile de transport rutier. n
inspecie ntocmite. special, n caz de risc grav de conflict de interese, se iau msuri
suplimentare specifice pentru a asigura respectarea prezentului
regulament de ctre montator sau atelier.
(4) Rapoartele de inspecii se pstreaz pentru o perioad
minim de doi ani de la data ntocmirii raportului. Statele
membre decid dac rapoartele de inspecie urmeaz s fie (5) Autoritile competente ale statelor membre transmit
pstrate sau s fie trimise autoritii competente n cursul anual Comisiei, dac este posibil sub form electronic, listele
perioadei respective. n cazul n care rapoartele de inspecie montatorilor i atelierelor aprobate, precum i ale cardurilor
sunt pstrate de atelier, la cererea autoritii competente, emise acestora. Comisia public listele respective pe site-ul su
atelierul pune la dispoziie rapoartele inspeciilor i calibrrilor internet.
efectuate n perioada respectiv.

Articolul 24 (6) Autoritile competente din statele membre retrag,


temporar sau definitiv, aprobrile acordate montatorilor,
Aprobarea montatorilor, a atelierelor i a productorilor de atelierelor i productorilor de vehicule care nu i ndeplinesc
vehicule obligaiile care le revin n temeiul prezentului regulament.
(1) Statele membre aprob, controleaz n mod periodic i
certific montatorii, atelierele i productorii de vehicule care
pot efectua instalri, controale, inspecii i reparaii de tahografe. Articolul 25
Cardurile de atelier
(2) Statele membre se asigur c montatorii, atelierele i (1) Durata valabilitii cardurilor de atelier nu poate depi
productorii de vehicule sunt competeni i de ncredere. n un an. Cu ocazia rennoirii cardului de atelier, autoritatea
acest scop, stabilesc i public un set de proceduri naionale competent se asigur de respectarea de ctre montator,
clare i se asigur c sunt ndeplinite urmtoarele criterii atelier sau de ctre productorul de vehicule a criteriilor
minime: enumerate la articolul 24 alineatul (2).

(a) formarea corect a personalului; (2) Autoritatea competent rennoiete un card de atelier n
termen de 15 zile lucrtoare de la primirea unei cereri de
rennoire valide i a ntregii documentaii necesare. n caz de
(b) disponibilitatea echipamentului necesar pentru efectuarea deteriorare, funcionare defectuoas sau de pierdere sau furt al
testelor i sarcinilor relevante; unui card de atelier, autoritatea competent furnizeaz un card
de nlocuire n termen de cinci zile lucrtoare de la primirea
unei cereri detaliate n acest scop. Autoritile competente in
un registru al cardurilor pierdute, furate sau defecte.
(c) buna reputaie a montatorilor, a atelierelor i a produc
torilor de vehicule.

(3) n cazul n care un stat membru retrage aprobarea unui


(3) Auditurile montatorilor sau atelierelor aprobate se efec montator, atelier sau productor de vehicule n conformitate cu
tueaz dup cum urmeaz: articolul 24, acesta retrage, de asemenea, cardurile de atelier
emise acestuia.

(a) montatorii sau atelierele aprobate fac obiectul unui audit al


procedurilor aplicate la interveniile asupra tahografelor, (4) Statele membre iau toate msurile necesare pentru a
desfurat cel puin o dat la doi ani. Auditul se concen preveni falsificarea cardurilor de atelier emise montatorilor,
treaz n special asupra msurilor de securitate luate i atelierelor i productorilor de vehicule aprobai.
L 60/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

CAPITOLUL V auto temporare i dac cardurile de conductor auto temporare


sunt emise anumitor conductori auto n mod obinuit, n mai
CARDURILE DE CONDUCTOR AUTO
multe rnduri. Comisia poate face propuneri legislative cores
Articolul 26 punztoare pentru a modifica prezentul alineat.

Emiterea cardurilor de conductor auto


(5) Autoritile competente ale statului membru emitent iau
(1) Cardurile de conductor auto se emit, la cererea conduc
msurile corespunztoare pentru a se asigura c solicitantul nu
torului auto, de ctre autoritatea competent a statului membru
este deja titularul unui card de conductor auto valabil i perso
n care conductorul auto are reedina sa curent. Cardurile se
nalizeaz cardul de conductor auto, asigurndu-se c datele
emit n termen de o lun de la data primirii, de ctre autoritatea
cardului sunt vizibile i securizate.
competent, a cererii i a ntregii documentaii necesare.

(6) Durata de valabilitate a cardului de conductor auto nu


(2) n sensul prezentului articol, reedin curent nseamn depete cinci ani.
locul unde o persoan locuiete de obicei, i anume cel puin
185 de zile pe an calendaristic, n virtutea unor legturi
personale i profesionale sau, n cazul unei persoane fr (7) Un card de conductor auto valabil nu poate face
legturi profesionale, n virtutea unor legturi personale care obiectul unei retrageri sau suspendri, exceptnd cazul n care
indic o legtur strns ntre persoana respectiv i locul n autoritatea competent a unui stat membru constat c acesta a
care locuiete. fost falsificat sau c, nefiind titular, conductorul auto utilizeaz
un asemenea card ori c acesta a fost obinut pe baza unor
declaraii false i/sau a unor documente falsificate. Dac msurile
Cu toate acestea, reedina curent a unei persoane ale crei de suspendare sau retragere respective sunt adoptate de alt stat
legturi profesionale se afl ntr-un loc diferit de cel al leg membru dect statul membru emitent, acest stat membru
turilor sale personale i care, drept urmare, locuiete alternativ restituie ct mai curnd cardul autoritilor statului membru
n mai multe locuri situate n dou sau mai multe state membre, care l-a emis, indicnd motivele retragerii sau suspendrii.
se consider a fi locul unde persoana respectiv are legturi Dac se preconizeaz c restituirea cardului se va face n
personale, cu condiia ca aceasta s se ntoarc acolo n mod termen de peste dou sptmni, statul membru care l-a
regulat. Aceast ultim condiie nu este necesar n cazul n care suspendat sau l-a retras informeaz statul membru emitent, n
persoana locuiete ntr-un stat membru pentru a desfura o termenul de dou sptmni respectiv, cu privire la motivele
activitate cu o durat determinat. suspendrii sau retragerii.

(8) Statele membre iau toate msurile necesare pentru a


(3) Conductorii auto fac dovada reedinei curente prin preveni falsificarea cardurilor de conductor auto.
orice mijloc corespunztor, cum ar fi cartea lor de identitate
sau alt document valabil. n cazul n care autoritile
competente ale statului membru care emite cardul de (9) Prezentul articol nu mpiedic un stat membru s emit
conductor auto au ndoieli privind validitatea declaraiei de un card de conductor auto unui conductor auto care are
reedin curent sau n scopul unor controale specifice, reedina sa curent ntr-o parte a teritoriului respectivului stat
acestea pot solicita informaii sau dovezi suplimentare. membru creia Tratatul privind Uniunea European i Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene nu i se aplic, cu
condiia ca dispoziiile relevante ale prezentului regulament s
(4) n cazuri excepionale i justificate n mod corespunztor, se aplice n astfel de cazuri.
statele membre pot emite un card de conductor auto temporar
care nu poate fi rennoit, valabil pentru o perioad maxim de
185 de zile, unui conductor auto care nu are reedina curent Articolul 27
ntr-un stat membru sau ntr-un stat care este parte contractant Utilizarea cardurilor de conductor auto
la Acordul AETR, cu condiia ca respectivul conductor auto s
aib un raport juridic de munc cu o ntreprindere de transport (1) Cardul de conductor auto este personal.
stabilit n statul membru emitent i, n msura n care se aplic
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European i
al Consiliului (1), s prezinte un atestat de conductor auto, (2) Un conductor auto nu poate deine mai mult de un card
astfel cum este menionat n respectivul regulament. de conductor auto valabil i este autorizat s utilizeze doar
propriul su card de conductor auto personalizat. Un
conductor auto nu utilizeaz un card de conductor auto
Comisia monitorizeaz ndeaproape, pe baza datelor furnizate defect sau a crui valabilitate a expirat.
de statele membre, aplicarea prezentului alineat. La fiecare doi
ani, Comisia raporteaz constatrile sale Parlamentului European
Articolul 28
i Consiliului i examineaz n special dac exist vreun impact
negativ asupra pieei muncii generat de cardurile de conductor Rennoirea cardurilor de conductor auto
(1) n cazul n care un conductor auto dorete rennoirea
(1) Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European i al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru cardului su de conductor auto, acesta o solicit autoritilor
accesul la piaa transportului rutier internaional de mrfuri (JO competente ale statului membru unde i are reedina curent,
L 300, 14.11.2009, p. 72). cu cel trziu 15 zile lucrtoare nainte de data expirrii cardului.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/15

(2) n cazul rennoirii, dac statul membru unde alt stat membru, acesta poate solicita schimbarea cardului su
conductorul auto i are reedina curent este diferit de cel cu un card de conductor auto echivalent. Este responsabilitatea
care a emis cardul actual i dac rennoirea cardului de statului membru care efectueaz schimbarea s verifice valabi
conductor auto se solicit autoritilor statului membru litatea cardului prezentat.
respectiv, acestea informeaz autoritile care au emis cardul
anterior cu privire la motivele rennoirii cardului.
(3) Statele membre care opereaz schimbarea restituie vechiul
card de conductor auto autoritilor statului membru emitent
(3) n caz de cerere de rennoire a unui card care urmeaz s i indic motivele acestei restituiri.
expire n curnd, autoritatea competent furnizeaz un nou card
nainte de data de expirare, cu condiia ca aceast cerere s fi
fost adresat n termenul prevzut la alineatul (1). (4) n cazul n care un stat membru nlocuiete sau schimb
un card de conductor auto, aceast nlocuire sau schimbare, ct
i nlocuirile sau schimbrile ulterioare, se nregistreaz n acel
Articolul 29 stat membru.

Cardurile de conductor auto furate, pierdute sau defecte


Articolul 31
(1) Autoritile emitente in evidena cardurilor de
conductor auto emise, furate, pierdute sau defecte pe durata Schimbul electronic de informaii cu privire la cardurile de
unei perioade cel puin egale cu durata valabilitii. conductor auto
(1) Pentru a se asigura c solicitantul nu este deja titularul
unui card de conductor auto valabil, astfel cum se menioneaz
(2) n caz de deteriorare sau funcionare defectuoas a la articolul 26, statele membre in registre electronice naionale
cardului de conductor auto, conductorul auto returneaz pe o perioad cel puin egal cu perioada valabilitii cardurilor
cardul autoritii competente a statului membru unde i are respective, coninnd urmtoarele informaii privind cardurile de
reedina curent. Furtul cardului de conductor auto face conductor auto, inclusiv cardurile menionate la articolul 26
obiectul unei declaraii oficiale adresate autoritilor competente alineatul (4):
ale statului unde s-a produs furtul.

numele i prenumele conductorului auto;


(3) Pierderea cardului de conductor auto face obiectul unei
declaraii oficiale adresate autoritilor competente ale statului
membru emitent i autoritilor competente ale statului data naterii i, dac este disponibil, locul naterii conduc
membru de reedin curent a conductorului auto, dac torului auto;
acesta este diferit.

numrul permisului de conducere valabil i ara n care


(4) n caz de deteriorare, funcionare defectuoas, furt sau acesta a fost emis (dac este cazul);
pierdere a cardului de conductor auto, conductorul auto
solicit nlocuirea acestuia, n termen de apte zile calendaristice,
autoritilor competente ale statului membru unde i are starea cardului de conductor auto;
reedina curent. Autoritile respective furnizeaz un card de
nlocuire n termen de opt zile lucrtoare de la data primirii
unei cereri detaliate n acest sens. numrul cardului de conductor auto.

(5) n circumstanele prevzute la alineatul (4), conductorul (2) Comisia i statele membre iau toate msurile necesare
auto poate continua s conduc fr cardul de conductor auto pentru a se asigura c registrele electronice sunt interconectate
timp de maximum 15 zile calendaristice sau o perioad mai i accesibile n ntreaga Uniune, utiliznd sistemul de mesagerie
lung dac acest lucru este necesar pentru ntoarcerea vehi TACHOnet menionat n Recomandarea 2010/19/UE sau un
culului la locaia sa de baz, cu condiia ca conductorul auto sistem compatibil. n cazul utilizrii unui sistem compatibil,
s poat proba imposibilitatea de prezentare sau utilizare a schimbul de date electronice cu toate celelalte state membre
cardului n aceast perioad. este posibil prin intermediul sistemului de mesagerie
TACHOnet.

Articolul 30 (3) La emiterea, la nlocuirea sau, atunci cnd este necesar, la


Recunoaterea reciproc i schimbarea cardurilor de rennoirea cardurilor de conductor auto, statele membre
conductor auto verific prin intermediul schimbului electronic de date c
respectivul conductor auto nu deine deja un alt card de
(1) Cardurile de conductor auto emise de ctre statele conductor auto valabil. Datele care fac obiectul schimbului se
membre sunt reciproc recunoscute. limiteaz la datele necesare pentru efectuarea acestei verificri.

(2) n cazul n care titularul unui card de conductor auto (4) Agenii de control pot avea acces la registrul electronic
valabil, emis de un stat membru, i-a stabilit reedina curent n pentru a verifica starea unui card de conductor auto.
L 60/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(5) Comisia adopt acte de punere n aplicare pentru a stabili eventualele necesiti de a nlocui foile de nregistrare deteriorate
procedurile i specificaiile comune necesare pentru interco sau cele luate de un agent de control autorizat. ntreprinderile
nectarea menionat la alineatul (2), inclusiv formatul datelor de transport elibereaz conductorilor auto doar foi de nre
schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronic a gistrare cu model omologat, adecvate pentru utilizarea n
registrelor electronice naionale, procedurile de acces i meca aparatura instalat la bordul vehiculului.
nismele de securitate. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 42 alineatul (3). n cazul n care un vehicul este echipat cu un tahograf digital,
ntreprinderea de transport i conductorul auto se asigur,
innd cont de durata perioadei de serviciu, c imprimarea
CAPITOLUL VI datelor din tahograf la cererea unui agent de control se poate
FOLOSIREA APARATURII
efectua corect n cazul unui control.

Articolul 32
(2) ntreprinderile de transport pstreaz, n ordine crono
Utilizarea corect a tahografelor logic i ntr-o form lizibil, foile de nregistrare, precum i
documentele imprimate, n msura n care documentele
(1) ntreprinderile de transport i conductorii auto asigur
imprimate sunt realizate n conformitate cu articolul 35, timp
funcionarea corect i utilizarea corespunztoare a tahografelor
de cel puin un an dup ce au fost folosite i pun la dispoziia
digitale i a cardurilor de conductor auto. ntreprinderile de
conductorilor auto interesai copii, la cererea acestora. De
transport i conductorii auto care utilizeaz tahografe
asemenea, ntreprinderile de transport pun la dispoziia
analogice asigur funcionarea corect i folosirea corespun
conductorilor auto interesai, la cererea acestora, copii ale
ztoare a foilor de nregistrare.
datelor descrcate de pe cardurile de conductor auto,
mpreun cu versiunile imprimate ale acestor copii. Foile de
(2) Tahografele digitale nu se seteaz astfel nct acestea s se nregistrare, documentele imprimate i datele descrcate se
comute automat la o categorie specific de activitate atunci cnd prezint sau se nmneaz agenilor de control autorizai, la
motorul vehiculului este oprit sau contactul este ntrerupt, cu cerere.
excepia cazului n care conductorul auto poate n continuare
s i aleag manual categoria corespunztoare de activitate.
(3) ntreprinderile de transport rspund pentru nclcrile
prezentului regulament comise de ctre conductorii lor auto
(3) Se interzice falsificarea, disimularea, tergerea sau sau de ctre conductorii auto aflai la dispoziia acestora. Cu
distrugerea nregistrrilor fcute pe foaia de nregistrare sau a toate acestea, statele membre pot s condiioneze aceast
datelor stocate n tahograf sau pe cardul de conductor auto, rspundere de nerespectarea de ctre ntreprinderea de
precum i a documentelor imprimate de la tahograf. De transport a alineatului (1) primul paragraf din prezentul
asemenea, se interzice manipularea tahografului, a foii de nre articol i a articolului 10 alineatele (1) i (2) din Regulamentul
gistrare sau a cardului de conductor auto care ar putea avea (CE) nr. 561/2006.
drept rezultat falsificarea, tergerea sau distrugerea datelor i/sau
a informaiilor imprimate. n vehicul nu poate fi prezent niciun
dispozitiv care ar putea fi utilizat n aceste scopuri. Articolul 34
Folosirea cardurilor de conductor auto i a foilor de
(4) Vehiculele nu sunt echipate dect cu un tahograf, cu nregistrare
excepia cazului n care scopul este efectuarea testelor pe
teren menionate la articolul 21. (1) Conductorii auto folosesc foi de nregistrare sau
cardurile de conductor auto n fiecare zi n care conduc,
ncepnd din momentul n care preiau vehiculul. Foaia de nre
(5) Statele membre interzic producia, distribuia, gistrare sau cardul de conductor auto nu se retrag nainte de
promovarea i/sau comercializarea de dispozitive construite sfritul zilei de lucru, dect n cazul n care retragerea foii sau a
pentru manipularea i/sau destinate manipulrii tahografelor. cardului respective este autorizat. Nicio foaie de nregistrare sau
niciun card de conductor auto nu se folosete pentru a acoperi
o perioad mai lung dect cea prevzut.
Articolul 33
Responsabilitatea ntreprinderilor de transport
(2) Conductorii auto protejeaz n mod adecvat foile de
(1) ntreprinderile de transport sunt responsabile de nregistrare sau cardurile de conductor auto i nu utilizeaz
asigurarea formrii i instruirii corespunztoare a conductorilor foi de nregistrare sau carduri de conductor auto murdare
si auto n ceea ce privete funcionarea corect a tahografelor, sau deteriorate.
fie digitale, fie analogice, efectueaz verificri periodice pentru a
se asigura de corecta utilizare a acestora de ctre conductorii
si auto i nu acord conductorilor si auto niciun stimulent (3) Atunci cnd, datorit ndeprtrii de vehicul, un
direct sau indirect care ar putea ncuraja abuzurile n ceea ce conductor auto este n imposibilitatea de a folosi tahograful
privete tahografele. montat la bordul unui vehicul, perioadele de timp menionate la
alineatul (5) litera (b) punctele (ii), (iii) i (iv):
ntreprinderile de transport elibereaz un numr suficient de foi
de nregistrare conductorilor de autovehicule echipate cu (a) dac vehiculul este echipat cu un tahograf analogic, se
tahografe analogice, innd cont de caracterul individual al nscriu pe foaia de nregistrare manual, automat sau n
foilor de nregistrare, de durata perioadei de serviciu i de orice alt fel, lizibil i fr a murdri foaia de nregistrare; sau
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/17

(b) dac vehiculul este echipat cu un tahograf digital, se nscriu (c) numrul de nmatriculare al fiecrui vehicul pe care
pe cardul de conductor auto cu ajutorul funciei de intro conductorul auto l folosete, att la nceputul primei
ducere manual oferite de tahograf. cltorii nregistrate n foaia de nregistrare, ct i mai
trziu, n timpul folosirii foii de nregistrare, n eventua
litatea schimbrii vehiculului;
Statele membre nu impun conductorilor auto o cerin de a
prezenta formulare care s ateste activitile lor n intervalul n
(d) citirea contorului kilometric:
care s-au aflat departe de vehicul.

(i) la nceputul primei cltorii nregistrate n foaia de nre


(4) Atunci cnd la bordul unui vehicul echipat cu un gistrare;
tahograf digital se afl mai muli conductori auto, fiecare
conductor auto se asigur c propriul card de conductor
auto este inserat n deschiderea corect a tahografului. (ii) la sfritul ultimei cltorii nregistrate n foaia de nre
gistrare;

Atunci cnd la bordul unui vehicul echipat cu un tahograf (iii) n eventualitatea schimbrii vehiculelor n timpul zilei
analogic se afl mai muli conductori auto, conductorii auto de lucru, citirea contorului kilometric al primului
opereaz modificrile necesare n foile de nregistrare, astfel vehicul pe care conductorul auto l utilizeaz i
nct informaiile relevante s fie trecute pe foaia de nregistrare citirea contorului kilometric al vehiculului urmtor;
a conductorului auto care conduce efectiv vehiculul.
(e) ora la care a avut loc o schimbare a vehiculului.
(5) Conductorii auto:
(7) Conductorul auto introduce n tahograful digital
simbolul rii unde i ncepe i cel al rii unde i ncheie
(a) se asigur de faptul c ora nregistrat pe foaia de nre ziua de lucru. Un stat membru poate totui s impun conduc
gistrare corespunde cu ora oficial a rii de nmatriculare torilor de vehicule care efectueaz un transport n interiorul
a vehiculului; teritoriului su adugarea la simbolul rii a unor specificaii
geografice mai detaliate, cu condiia ca statul membru s fi
notificat Comisiei specificaiile geografice detaliate respective
(b) utilizeaz funcia de selecie a activitilor pentru a permite nainte de 1 aprilie 1998.
ca urmtoarele perioade de timp s fie nregistrate separat i
distinct:
Introducerea informaiilor menionate n prima fraz a primului
paragraf de ctre conductorii auto nu este necesar dac taho
(i) cu semnul : timpul de conducere; graful nregistreaz n mod automat datele de localizare n
conformitate cu articolul 8.

(ii) cu semnul : alt munc, nsemnnd orice alt Articolul 35


activitate n afar de cea de conducere, definit la
articolul 3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE, precum Foile de nregistrare i cardurile de conductor auto
i orice activitate desfurat pentru acelai angajator deteriorate
sau pentru un alt angajator din sectorul transporturilor (1) n cazul deteriorrii unei foi de nregistrare ce conine
sau din afara acestui sector; date nregistrate sau a unui card de conductor auto,
conductorii auto pstreaz foaia de nregistrare sau cardul de
conductor auto deteriorate mpreun cu foaia de nregistrare de
(iii) cu semnul : disponibilitate, definit la articolul rezerv utilizat pentru nlocuire.
3 litera (b) din Directiva 2002/15/CE;
(2) n caz de deteriorare, funcionare defectuoas, pierdere
sau furt al cardului de conductor auto, conductorul auto:
(iv) cu semnul : pauzele sau repausul.

(a) la nceputul traseului, imprim informaiile detaliate privind


(6) Fiecare conductor auto al unui vehicul echipat cu un vehiculul pe care l conduce i introduce pe documentul
tahograf analogic nregistreaz urmtoarele informaii n foaia imprimat:
sa de nregistrare:
(i) informaiile detaliate care permit identificarea conduc
torului auto (numele, numrul cardului de conductor
(a) cnd a nceput s foloseasc foaia de nregistrare - numele i
auto sau al permisului de conducere), inclusiv semntura
prenumele su;
sa;

(b) data i locul nceperii folosirii foii de nregistrare i data i (ii) perioadele menionate la articolul 34 alineatul (5) litera
locul ncetrii acestei folosiri; (b) punctele (ii), (iii) i (iv);
L 60/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(b) la sfritul traseului, imprim informaiile privind perioadele Dac vehiculul nu se poate ntoarce la locaia ntreprinderii de
de timp nregistrate de tahograf, nregistreaz toate transport n timp de o sptmn, calculat din ziua defectrii
perioadele consacrate altei munci, perioadele de disponibi sau din ziua n care s-a constatat funcionarea defectuoas,
litate i de repaus efectuate de la imprimarea informaiilor la reparaia se realizeaz n cursul cltoriei.
nceputul traseului, atunci cnd aceste informaii nu au fost
nregistrate de tahograf, i marcheaz pe document detaliile
care permit identificarea conductorului auto (numele, Msurile luate de statele membre n conformitate cu articolul 41
numrul cardului de conductor auto sau al permisului de confer autoritilor competente competena de a interzice
conducere), inclusiv semntura sa. folosirea unui vehicul n cazul n care defeciunea sau
funcionarea defectuoas nu a fost remediat dup cum se
prevede la primul i la al doilea paragraf din prezentul alineat,
Articolul 36 n msura n care acest lucru este n conformitate cu legislaia
naional a statului membru n cauz.
nregistrrile efectuate de ctre conductorul auto
(1) n cazul n care un conductor auto conduce un vehicul
echipat cu un tahograf analogic, conductorul auto este n (2) Pe durata ct tahograful se afl n pan sau funcioneaz
msur s prezinte, la cererea unui agent de control autorizat: defectuos, conductorul auto marcheaz datele care permit iden
tificarea sa (numele, numrul cardului de conductor auto sau al
permisului de conducere), inclusiv semntura sa, precum i
(i) foile de nregistrare din ziua n curs i cele pe care informaiile privind perioadele de timp care nu au fost nre
conductorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de gistrate sau imprimate corect de tahograf:
zile precedente;
(a) pe foaia sau foile de nregistrare; sau
(ii) cardul de conductor auto, n cazul n care este titularul
unui asemenea card; i
(b) pe o foaie temporar care se ataeaz foii de nregistrare sau
se pstreaz mpreun cu cardul de conductor auto.
(iii) orice informaii nregistrate manual i orice documente
imprimate n timpul zilei n curs i pe parcursul celor 28
de zile precedente, n conformitate cu prezentul regulament CAPITOLUL VII
i cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
ASIGURAREA APLICRII I SANCIUNI

Articolul 38
(2) n cazul n care conductorul auto conduce un vehicul
echipat cu un tahograf digital, este n msur s prezinte, la Ageni de control
cererea unui agent de control autorizat:
(1) Pentru a monitoriza n mod eficace respectarea
prezentului regulament, agenilor de control autorizai li se
(i) propriul card de conductor auto; pun la dispoziie echipament suficient i competene legale
corespunztoare care s le permit s i ndeplineasc
sarcinile n conformitate cu prezentul regulament. Echipamentul
(ii) orice informaie nregistrat manual i orice document
respectiv include, n special:
imprimat n timpul zilei n curs i pe parcursul celor 28
de zile precedente, n conformitate cu prezentul regulament
i cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006; (a) carduri de control care permit accesul la datele nregistrate
n tahograf i pe cardurile de tahograf i, opional, pe
(iii) foile de nregistrare corespunztoare aceleiai perioade ca carduri de atelier;
cea menionat la punctul (ii), pe parcursul creia a
condus un vehicul echipat cu un tahograf analogic. (b) instrumentele necesare pentru a descrca fiiere de date din
unitile montate pe vehicul i din cardurile de tahograf i
(3) Un agent de control autorizat poate verifica respectarea pentru a putea analiza astfel de fiiere de date i de
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 prin analizarea foilor de documente imprimate din tahografe digitale, n combinaie
nregistrare, a datelor afiate, imprimate sau descrcate care au cu foi de nregistrare sau grafice din tahografe analogice.
fost nregistrate de tahograf sau de cardul de conductor auto
sau, n lipsa acestora, a oricrui document justificativ care (2) Dac, n urma efecturii unui control, agenii de control
dovedete nerespectarea unei dispoziii, precum articolul 29 gsesc suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabil
alineatul (2) i articolul 37 alineatul (2) din prezentul regu privind existena unei fraude, acetia au competena de a
lament. direciona vehiculul ctre un atelier autorizat n vederea
realizrii de teste suplimentare pentru a verifica, n special,
Articolul 37 dac tahograful:

Proceduri n caz de funcionare defectuoas a aparaturii


(a) funcioneaz n mod corespunztor;
(1) n eventualitatea defectrii sau a unei funcionri defec
tuoase a unui tahograf, ntreprinderea de transport l prezint
pentru a fi reparat de ctre un montator sau un atelier aprobat, (b) nregistreaz i stocheaz datele n mod corect i c para
de ndat ce circumstanele permit acest lucru. metrii de calibrare sunt coreci.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/19

(3) Agenii de control au competena de a solicita atelierelor nclcrii prezentului regulament i adopt toate msurile
autorizate s efectueze testul menionat la alineatul (2) i teste necesare pentru a se asigura c acestea sunt aplicate. Aceste
specifice destinate detectrii prezenei unor dispozitive de mani sanciuni sunt efective, proporionale, disuasive i nediscrimi
pulare. Dac se detecteaz dispozitive de manipulare, echipa natorii i respect categoriile de nclcri prevzute n
mentul, inclusiv dispozitivul n sine, unitatea montat pe Directiva 2006/22/CE.
vehicul sau componente ale acesteia i cardul de conductor
auto, pot fi retrase din vehicul i pot fi utilizate ca dovezi n
conformitate cu normele naionale de procedur referitoare la (2) Statele membre informeaz Comisia cu privire la msurile
folosirea unor astfel de dovezi. respective i cu privire la regimul sanciunilor pn la 2 martie
2016. Statele membre informeaz Comisia cu privire la orice
(4) Agenii de control utilizeaz, dup caz, posibilitatea de a modificare ulterioar a msurilor respective.
verifica tahografele i cardurile de conductor auto care se afl
la faa locului n timpul efecturii unui control n incinta ntre
prinderilor. CAPITOLUL VIII

DISPOZIII FINALE
Articolul 39 Articolul 42
Formarea agenilor de control Comitetul
(1) Statele membre se asigur c agenii de control bene (1) Comisia este asistat de un comitet. Comitetul respectiv
ficiaz de o formare corespunztoare pentru analiza datelor este un comitet n sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
nregistrate i pentru verificarea tahografelor, n vederea efec
turii unui control i a unei asigurri a aplicrii eficiente i
armonizate.
(2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(2) Statele membre informeaz Comisia cu privire la cerinele
n materie de formare aplicabile agenilor lor de control pn la
2 septembrie 2016. (3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) Comisia adopt msuri, prin acte de punere n aplicare,
specificnd coninutul formrii profesionale iniiale i continue a
agenilor de control, inclusiv formare n legtur cu tehnicile de n cazul n care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu
efectuare a controalelor selective i de detectare a dispozitivelor adopt proiectul de act de punere n aplicare i se aplic
de manipulare i a fraudei. Msurile respective includ orientri articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul
n vederea facilitrii punerii n aplicare a dispoziiilor relevante (UE) nr. 182/2011.
ale prezentului regulament i ale Regulamentului (CE)
nr. 561/2006. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat n cazul n care avizul comitetului urmeaz s fie obinut prin
la articolul 42 alineatul (3). procedur scris, respectiva procedur se ncheie fr rezultat
atunci cnd, n termenul stabilit pentru emiterea avizului,
preedintele comitetului decide n acest sens sau o majoritate
(4) Statele membre includ coninutul specificat de Comisie n
simpl a membrilor comitetului solicit acest lucru.
formarea asigurat agenilor de control.

Articolul 40 Articolul 43
Asistena reciproc Forumul privind tahograful
Statele membre i acord asisten reciproc pentru aplicarea (1) Se instituie un forum privind tahograful pentru a sprijini
prezentului regulament i verificarea respectrii lui. dialogul privind aspectele tehnice referitoare la tahografe ntre
experi ai statelor membre, membrii comitetului menionat la
articolul 42 i experi din rile tere care utilizeaz tahograful n
n cadrul acestei asistene reciproce, autoritile competente ale conformitate cu Acordul AETR.
statelor membre i transmit cu regularitate, n special, toate
informaiile de care dispun privind nclcrile prezentului regu
lament de ctre montatori i ateliere, tipuri de practici de mani
pulare i orice sanciune aplicat pentru astfel de nclcri. (2) n calitate de experi, statele membre ar trebui s delege
pentru forumul privind tahograful experii care particip la
comitetul menionat la articolul 42.
Articolul 41
Sanciuni
(3) Forumul privind tahograful este deschis pentru parti
(1) Statele membre, n conformitate cu msurile lor consti ciparea experilor din rile tere interesate care sunt pri
tuionale, stabilesc regimul sanciunilor aplicabile n cazul contractante ale Acordului AETR.
L 60/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(4) La forumul privind tahograful sunt invitate pri inte (b) la litera (d), primul paragraf se nlocuiete cu urmtorul
resate, reprezentani ai productorilor de vehicule, reprezentani text:
ai productorilor de tahografe, parteneri sociali i Autoritatea
European pentru Protecia Datelor.
(d) vehicule sau combinaii de vehicule a cror mas
maxim admisibil nu depete 7,5 tone, utilizate
(5) Forumul privind tahograful i adopt regulamentul de de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt
procedur. definii la articolul 2 punctul 13 din Directiva
97/67/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 15 decembrie 1997 privind normele comune
(6) Forumul privind tahograful se ntrunete cel puin o dat pentru dezvoltarea pieei interne a serviciilor
pe an. potale ale Comunitii i mbuntirea calitii
serviciului (*) pentru livrarea loturilor n cadrul servi
ciului universal.
Articolul 44 ___________
Comunicarea msurilor naionale (*) JO L 15, 21.1.1998, p. 14.
Statele membre comunic Comisiei textele actelor cu putere de
lege i ale actelor administrative pe care le adopt n domeniul
reglementat de prezentul regulament n cel mult 30 de zile de la Articolul 46
data adoptrii acestora i pentru prima dat pn la 2 martie
2015. Msuri tranzitorii
n msura n care actele de punere n aplicare menionate n
Articolul 45 prezentul regulament nu au fost adoptate astfel nct s poat fi
aplicate la momentul aplicrii prezentului regulament,
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 dispoziiile din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, inclusiv din
anexa I B la respectivul regulament, se aplic n continuare n
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se modific dup cum regim tranzitoriu, pn la data aplicrii actelor de punere n
urmeaz: aplicare menionate n prezentul regulament.

1. La articolul 3 se adaug urmtoarea liter dup litera (a): Articolul 47


Abrogare
(aa) vehicule sau o combinaie de vehicule cu o mas
maxim admisibil care s nu depeasc 7,5 tone, Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se abrog. Trimiterile la regu
utilizate pentru transportul materialelor, al echipa lamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri la prezentul regu
mentului sau al mainilor care sunt destinate conduc lament.
torului auto n exercitarea profesiei sale i care sunt
utilizate numai pe o raz de 100 km de la sediul ntre
prinderii i cu condiia ca principala activitate a Articolul 48
conductorului auto s nu fie cea de conducere a vehi Intrarea n vigoare
culului;.
Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
2. Articolul 13 alineatul (1) se modific dup cum urmeaz:

Sub rezerva msurilor tranzitorii de la articolul 46, prezentul


(a) la literele (d), (f) i (p), cuvintele 50 km se nlocuiesc cu regulament se aplic de la 2 martie 2016. Cu toate acestea,
cuvintele 100 km; articolele 24, 34 i 45 se aplic de la 2 martie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 februarie 2014.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
M. SCHULZ E. VENIZELOS
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/21

ANEXA I

CERINE PRIVIND CONSTRUCIA, TESTAREA, INSTALAREA I INSPECIA PENTRU TAHOGRAFELE


ANALOGICE

I. DEFINIII

n prezenta anex:

(a) aparatur de nregistrare sau tahograf analogic nseamn:

echipament destinat instalrii la bordul vehiculelor rutiere pentru a indica i a nregistra, automat sau semiautomat,
detalii privind micarea vehiculelor respective i detalii ale anumitor perioade de activitate ale conductorilor auto ale
acestora;

(b) constanta aparaturii de nregistrare nseamn:

caracteristica numeric reprezentnd valoarea semnalului de intrare necesar pentru a indica i a nregistra o distan de
un kilometru parcurs; aceast constant trebuie s fie exprimat n rotaii pe km (k = rot/km), sau n impulsuri pe
km (k = imp/km);

(c) coeficient caracteristic nseamn:

caracteristica numeric ce indic valoarea semnalului de ieire emis de acel element al vehiculului care face legtura
dintre acesta i aparatura de nregistrare (axul sau cilindrul de ieire al cutiei de viteze), n timp ce vehiculul parcurge o
distan de un kilometru msurat n condiii normale de testare (a se vedea partea VI punctul 4 din prezenta anex).
Coeficientul caracteristic este exprimat n rotaii pe km (w = rot/km) sau n impulsuri pe km (w = imp/km);

(d) circumferina efectiv a pneurilor roii nseamn:

media distanelor parcurse de roile care acioneaz vehiculul (roi motoare) n cursul unei rotaii complete. Msurarea
acestor distane trebuie efectuat n condiii normale de testare (a se vedea partea VI punctul 4 din prezenta anex) i
se exprim n forma: 1 = mm.

II. CARACTERISTICI GENERALE I FUNCIILE APARATURII DE NREGISTRARE

Aparatura trebuie s nregistreze urmtoarele:

1. distana parcurs de vehicul;

2. viteza vehiculului;

3. timpul de conducere;

4. alte perioade de lucru sau perioade disponibile;

5. perioadele de pauz din lucru i de repaus zilnic;

6. deschiderea casetei care conine foaia de nregistrare;

7. n cazul aparaturilor de nregistrare electronice care funcioneaz pe baz de semnale transmise electric de la senzorul
de distan i vitez, orice ntrerupere de alimentare mai mare de 100 de milisecunde a aparaturii de nregistrare
(exceptnd iluminatul) sau a senzorului de distan i vitez i orice ntrerupere a semnalului senzorului de distan i
de vitez.

Pentru vehiculele folosite de doi conductori auto, aparatura trebuie s fie capabil s nregistreze simultan, dar distinct,
pe dou foi de nregistrare separate, detaliile perioadelor prevzute la primul paragraf punctele 3, 4 i 5.
L 60/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

III. CERINE DE CONSTRUCIE PENTRU APARATURA DE NREGISTRARE

(a) Generaliti
1. Aparatura de nregistrare cuprinde urmtoarele:

1.1. dispozitive indicatoare care prezint:

distana parcurs (contor kilometric);

viteza (vitezometru);

timpul (ceas);

1.2. dispozitive de nregistrare cuprinznd:

un contor pentru distana parcurs;

un contor pentru nregistrarea vitezei;

unul sau mai multe instrumente de nregistrare a timpului, respectnd cerinele prevzute la litera (c)
punctul 4;

1.3. un mijloc de marcare care indic individual pe foaia de nregistrare:

orice deschidere a casetei coninnd aceast foaie de nregistrare;

pentru aparatura de nregistrare electronic, astfel cum a fost definit n partea II primul paragraf punctul 7,
orice ntrerupere de alimentare mai mare de 100 de milisecunde a aparaturii de nregistrare (exceptnd
iluminatul), cel mai trziu n momentul realimentrii;

pentru aparatura de nregistrare electronic, astfel cum a fost definit n partea II primul paragraf punctul 7,
orice ntrerupere de alimentare mai mare de 100 de milisecunde a senzorului de distan i vitez i orice
ntrerupere a semnalului senzorului de distan i vitez.

2. Orice includere n aparatura de nregistrare a unor dispozitive suplimentare fa de cele enumerate la punctul 1
nu trebuie s influeneze buna funcionare a dispozitivelor obligatorii i nici citirea acestora.

La omologarea aparaturii trebuie instalate toate dispozitivele suplimentare.

3. Materiale
3.1. Toate prile componente ale aparaturii de nregistrare trebuie fabricate din materiale cu suficient stabilitate i
rezisten mecanic i cu caracteristici electrice i magnetice stabile.

3.2. Orice modificare a unei pri componente a aparaturii ori a materialului folosit pentru fabricarea sa trebuie,
nainte de a fi aplicat n producie, s fie supus aprobrii de ctre autoritatea care acord omologarea de tip
pentru aparatur.

4. Msurarea distanei parcurse


Distanele parcurse pot fi msurate i nregistrate fie:

n aa fel nct s includ ambele micri, nainte i napoi; fie

cumulnd numai micrile de mers nainte.

Orice nregistrare a manevrelor de mers napoi nu trebuie s afecteze claritatea i acurateea celorlalte nregistrri.

5. Msurarea vitezei
5.1. Intervalul de msurare a vitezei este aa cum s-a menionat n certificatul de omologare de tip.

5.2. Frecvena natural i amortizarea dispozitivului de msurare trebuie s asigure posibilitatea ca instrumentele care
indic i nregistreaz viteza s urmreasc modificrile de acceleraie pn la 2 m/s2, n cadrul intervalului de
msurare, n limitele toleranelor admise.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/23

6. Msurarea timpului (ceas)


6.1. Controlul mecanismului de resetare a ceasului trebuie s se afle n interiorul casetei care conine foaia de
nregistrare i fiecare deschidere a acestei cutii trebuie s fie nregistrat automat n foaia de nregistrare.

6.2. Dac mecanismul de avans al foii de nregistrare este controlat de ceas, durata de funcionare corect a ceasului,
dup ce a fost ntors la maxim, trebuie s fie mai mare cu cel puin 10 % fa de durata de nregistrare
corespunztoare cazului ncrcrii maxime a aparaturii cu foi de nregistrare.

7. Iluminatul i protecia
7.1. Dispozitivele indicatoare ale aparaturii trebuie s fie iluminate corespunztor, dar s nu deranjeze vederea.

7.2. n condiii normale de utilizare, toate prile interioare ale aparaturii trebuie s fie protejate mpotriva umiditii
i prafului. n plus, ele trebuie s fie protejate mpotriva accesului neautorizat prin carcase care pot fi sigilate.

(b) Dispozitive indicatoare


1. Indicatorul pentru distana parcurs (contor kilometric)
1.1. Valoarea celei mai mici uniti de msurare a contorului kilometric trebuie s fie 0,1 kilometri. Cifrele care indic
hectometrii trebuie s se poat distinge clar de cele care indic kilometrii n total.

1.2. Cifrele de pe contorul kilometric trebuie s fie clar vizibile i trebuie s aib o nlime vizibil de cel puin
4 mm.

1.3. Contorul kilometric trebuie s poat indica cel puin pn la 99 999,9 kilometri.

2. Indicatoare de vitez (vitezometrul)


2.1. n cadrul intervalului de msurare, scala de vitez trebuie s fie uniform gradat de 1, 2, 5 sau 10 kilometri pe
or. Valoarea unei uniti a scalei (spaiul dintre dou diviziuni succesive) nu trebuie s depeasc 10 % din
viteza maxim care figureaz pe scal.

2.2. Intervalul indicat care depete intervalul de msurare nu este necesar s fie prevzut cu cifre.

2.3. Distana dintre fiecare spaiu de pe scal reprezentnd o diferen de vitez de 10 km/or nu trebuie s fie mai
mic de 10 mm.

2.4. n cazul unui indicator cu ac, distana dintre ac i ecranul instrumentului nu trebuie s depeasc 3 milimetri.

3. Indicator de timp (ceas)


Indicatorul de timp trebuie s fie vizibil din afara aparaturii i trebuie s ofere o citire clar, simpl i fr
ambiguiti.

(c) Instrumente de nregistrare


1. Generaliti
1.1. Toat aparatura, oricare ar fi forma foii de nregistrare (band sau disc), trebuie s fie prevzut cu un reper care
s permit plasarea corect a foii de nregistrare, astfel nct s asigure corespondena ntre ora indicat de ceas i
marcajul orar de pe foaia de nregistrare.

1.2. Mecanismul de micare a foii de nregistrare trebuie s fie n aa fel nct s garanteze c micarea se face fr joc
i foaia poate fi introdus i scoas cu uurin.

1.3. Pentru foile de nregistrare sub form de disc, dispozitivul de avans al foii de nregistrare trebuie s fie controlat
de mecanismul ceasului. n acest caz, micarea de rotaie a foii de nregistrare trebuie s fie continu i uniform,
cu o vitez minim de 7 mm pe or, msurat pe marginea interioar a coroanei circulare care delimiteaz zona
de nregistrare a vitezei. Pentru foile de nregistrare sub form de band, unde dispozitivul de avans al foii de
nregistrare este controlat de mecanismul ceasului, viteza de micare rectilinie trebuie s fie de cel puin 10 mm
pe or.

1.4. nregistrarea distanei parcurse, a vitezei vehiculului i a operaiei de deschidere a casetei ce conine foaia sau foile
de nregistrare trebuie s fie automat.
L 60/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

2. nregistrarea distanei parcurse


2.1. Fiecare kilometru al distanei parcurse trebuie s fie reprezentat pe diagram printr-o variaie a coordonatei
corespunztoare de cel puin 1 mm.

2.2. Chiar i pentru viteze care ating limita superioar a intervalului de msurare, nregistrarea distanei trebuie s fie
clar vizibil.

3. nregistrarea vitezei
3.1. Indiferent de forma foii de nregistrare, nregistrarea vitezei se face n mod normal n linie dreapt i n unghi
drept fa de direcia de micare a foii de nregistrare. Totui, micarea indicatorului de nregistrare a vitezei poate
fi curbilinie, dac sunt satisfcute urmtoarele condiii:

linia trasat de indicator trebuie s fie perpendicular pe circumferina median (n cazul foilor de nregistrare
n form de disc) sau pe axa zonei rezervate pentru nregistrarea vitezei (n cazul foilor de nregistrare n
form de band);

raportul dintre raza de curbur a liniei trasate de indicator i limea zonei rezervate pentru nregistrarea
vitezei nu trebuie s fie mai mic de 2,4:1, indiferent de forma foii de nregistrare;

diviziunile scalei de timp trebuie s traverseze zona de nregistrare n curb avnd aceeai raz cu cea descris
de indicator. Distana dintre diviziuni de pe scala de timp trebuie s reprezinte perioada care s nu depeasc
o or.

3.2. Orice variaie de 10 kilometri pe or a vitezei trebuie s fie reprezentat pe diagram printr-o variaie de cel
puin 1,5 mm a coordonatei corespunztoare.

4. nregistrarea timpului
4.1. Aparatura de nregistrare trebuie s fie n aa fel construit nct s nregistreze ntotdeauna timpul de conducere
n mod automat i s fie posibil, prin intermediul operrii, atunci cnd este necesar, a unui dispozitiv de
comutare, s se nregistreze separat celelalte perioade de timp indicate la articolul 34 alineatul (5) litera (b)
punctele (ii), (iii) i (iv) din regulament.

4.2. Caracteristicile liniilor trasate, poziiile lor relative i eventual simbolurile prevzute la articolul 34 din regulament
trebuie s permit recunoaterea cu claritate a naturii diferitelor perioade de timp. Diferitele perioadele de timp
vor fi deosebite una de cealalt pe diagram prin diferenele de lime ale urmelor nregistrate sau prin inter
mediul altui sistem cu o eficacitate cel puin egal din punct de vedere al lizibilitii i interpretrii diagramei.

4.3. n cazul vehiculelor cu mai mult de un conductor auto, nregistrrile prevzute la punctul 4.1 trebuie fcute pe
foi de nregistrare separate, cte o foaie de nregistrare pentru fiecare conductor auto. n acest caz, avansul
difereniat al celor dou foi de nregistrare trebuie s fie asigurat fie prin acelai mecanism, fie prin mecanisme
sincronizate.

(d) Dispozitiv de nchidere


1. Caseta coninnd foaia sau foile de nregistrare i mecanismul de setare a ceasului trebuie s fie prevzute cu o
ncuietoare.

2. Fiecare operaiune de deschidere a casetei care conine foaia sau foile de nregistrare i a mecanismului de setare a
ceasului trebuie s fie nregistrat automat pe foaia sau foile de nregistrare.

(e) Inscripiile
1. Urmtoarele inscripii trebuie s figureze pe ecranul aparaturii:

n apropierea cifrei indicate de contorul kilometric, unitatea de msurare a distanei, indicat de abrevierea
km;

n apropierea scalei ce indic viteza, inscripia km/h;

intervalul de msurare al vitezometrului sub forma Vmin km/h, Vmax km/h. Aceste inscripii nu sunt
necesare dac apar pe plcua descriptiv.

Totui, aceste cerine nu se aplic aparaturii de nregistrare omologate nainte de 10 august 1970.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/25

2. Plcua descriptiv trebuie fixat pe aparatur i trebuie s prezinte urmtoarele indicaii, care trebuie s fie
vizibile pe aparatura instalat:

numele i adresa productorului aparaturii;

seria de fabricaie i anul de construcie;

marca de omologare pentru tipul de aparatur;

constanta aparaturii sub forma k = rot/km sau k = imp/km;

opional, intervalul de msurare a vitezei n forma indicat la punctul 1;

dac sensibilitatea instrumentului la unghiul de nclinare poate s afecteze indicaiile furnizate de ctre acesta
n afara toleranelor admise, orientarea permis a unghiului va fi exprimat astfel:

unde este unghiul msurat din poziia orizontal a prii din fa (orientat n sus) a aparaturii pentru care
instrumentul este calibrat, iar i reprezint abaterile maxime permise respectiv n sus i n jos n raport cu
unghiul .

(f) Erori maxime tolerate (dispozitive indicatoare i de nregistrare)


1. Pe bancul de probe nainte de instalare:

(a) distana parcurs:

1 % n plus sau n minus fa de distana real, unde distana este de cel puin 1 km;

(b) viteza:

3 km/or n plus sau n minus fa de viteza real;

(c) timpul:

2 minute pe zi cu maximum 10 minute pentru apte zile, n cazurile n care perioada de funcionare a
ceasului dup ntoarcere nu este mai mic dect aceast perioad.

2. La instalare:

(a) distana parcurs:

2 % n plus sau n minus fa de distana real, unde distana este de cel puin 1 km;

(b) viteza:

4 km/or n plus sau n minus fa de viteza real;

(c) timpul:

2 minute pe zi; sau

10 minute pentru apte zile.

3. n exploatare:

(a) distana parcurs:

4 % n plus sau n minus fa de distana real, unde distana este de cel puin 1 km;
L 60/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(b) viteza:

6 km/or n plus sau n minus fa de viteza real;

(c) timpul:

2 minute pe zi; sau

10 minute pentru apte zile.

4. Erorile maxime tolerate prevzute la punctele 1, 2 i 3 sunt valabile pentru o temperatur ntre 0 C i 40 C,
temperaturile fiind msurate n imediata apropiere a aparaturii.

5. Erorile maxime tolerate prevzute la punctele 2 i 3 sunt valabile n situaia n care sunt msurate n condiiile
indicate n partea VI.

IV. FOILE DE NREGISTRARE

(a) Generaliti
1. Foile de nregistrare trebuie s aib o asemenea calitate nct s nu mpiedice funcionarea normal a aparaturii, iar
nregistrrile efectuate s nu poat fi terse, s poat fi citite i identificate cu uurin.

Foile de nregistrare trebuie s-i conserve dimensiunile i datele nregistrate n condiii normale de umiditate i
temperatur.

n plus, trebuie s fie posibil scrierea pe foile de nregistrare, fr deteriorarea lor i fr a afecta claritatea
nregistrrii, a informaiilor prevzute la articolul 34 din prezentul regulament.

n condiii normale de conservare, nregistrrile trebuie s rmn lizibile cel puin un an.

2. Capacitatea minim de nregistrare a foilor de nregistrare, indiferent de forma lor, trebuie s fie de 24 de ore.

Dac mai multe discuri sunt legate ntre ele pentru a crete capacitatea de nregistrare continu, fr intervenia
personalului, legtura ntre aceste discuri trebuie fcut n aa fel nct s nu existe ntreruperi sau suprapuneri ale
nregistrrilor n punctele de transfer de la un disc la altul.

(b) Zonele de nregistrare i gradarea lor


1. Foile de nregistrare vor include urmtoarele zone de nregistrare:

o zon rezervat exclusiv indicaiilor privind viteza;

o zon rezervat exclusiv indicaiilor privind distana parcurs;

una sau dou zone pentru indicaiile privind timpul de conducere, alte perioade de lucru sau perioade
disponibile, perioade de pauz i repaus ale conductorilor auto.

2. Zona pentru nregistrarea vitezei trebuie s fie divizat n 20 km/h sau mai puin. Viteza corespunztoare trebuie
s fie indicat n cifre pe fiecare linie a acestei subdiviziuni. Simbolul km/h trebuie s figureze cel puin o dat n
interiorul acestei zone. Ultima linie a acestei zonei trebuie s coincid cu limita superioar a intervalului de
msurare.

3. Zona rezervat nregistrrii distanei parcurse trebuie s fie imprimat astfel nct s se permit citirea uoar a
numrul de kilometri parcuri.

4. Zona sau zonele rezervate pentru nregistrarea perioadelor prevzute la punctul 1 se marcheaz astfel nct s se
disting clar diferitele perioade de timp.

(c) Informaia care va fi imprimat pe foile de nregistrare


Fiecare foaie de nregistrare trebuie s conin, n forma imprimat, urmtoarele informaii:

numele i adresa sau marca productorului;


28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/27

marca de omologare pentru modelul foii de nregistrare;

marca de omologare pentru tipul sau tipurile de aparatur n care foaia de nregistrare este utilizabil;

limita superioar a intervalului de msurare a vitezei, imprimat n km/h.

n forma imprimat, fiecare foaie de nregistrare trebuie s conin cel puin o scal de timp gradat, astfel nct s
permit citirea direct a timpului la intervale de 15 minute, precum i o determinare simpl a intervalelor de 5
minute.

(d) Spaiul liber pentru inserare manual


Trebuie prevzut spaiu liber pe foile de nregistrare pentru a permite conductorilor auto introducerea manual a
urmtoarele detalii minime:

numele i prenumele conductorului auto;

data i locul la care se ncepe folosirea foii de nregistrare, precum i data i locul unde se ncheie folosirea ei;

numrul sau numerele de nmatriculare ale vehiculului sau ale vehiculelor pe care conductorul auto este desemnat
s le conduc n timpul folosirii foii de nregistrare;

datele nregistrate de contorul kilometric al vehiculului sau al vehiculelor pe care conductorul auto este desemnat
s le conduc n timpul folosirii foii de nregistrare;

ora schimbrii vehiculului.

V. INSTALAREA APARATURII DE NREGISTRARE

1. Aparatura de nregistrare trebuie amplasat la bordul vehiculului n aa fel nct conductorul auto s poat supra
veghea uor de pe locul su vitezometrul, contorul kilometric i ceasul i, n acelai timp, toate prile acestor
instrumente, inclusiv cele de transmitere, s fie protejate mpotriva oricrei deteriorri accidentale.

2. Constanta aparaturii de nregistrare trebuie s poat fi adaptat, printr-o reglare corespunztoare, la coeficientul
caracteristic al vehiculului, cu ajutorul unui dispozitiv denumit adaptor.

Vehiculele cu dou sau mai multe rapoarte ale punii motoare trebuie s fie echipate cu un dispozitiv de comutare,
care s aduc automat aceste diverse rapoarte la cel pentru care adaptarea aparatului pentru vehicul se realizeaz cu
ajutorul adaptorului.

3. Dup ce aparatura a fost verificat cu ocazia instalrii, o plcu de instalare trebuie fixat pe vehicul, lng aparatur
sau n aparatura propriu-zis, n aa fel nct s poat fi vizibil. Dup fiecare inspecie realizat de montatorul sau
atelierul aprobat care necesit o modificare a reglajului de instalare, trebuie fixat o nou plcu de instalare n locul
celei precedente.

Plcua de instalare trebuie s indice cel puin urmtoarele detalii:

numele, adresa sau denumirea comercial a montatorului, a atelierului sau a productorului de vehicule aprobat;

coeficientul caracteristic al vehiculului, sub forma w = rev/km sau w = imp/km;

circumferina efectiv a pneurilor roilor, sub forma l = mm;

datele la care a fost determinat coeficientul caracteristic al vehiculului i la care a fost msurat circumferina
efectiv a pneurilor roilor.

4. Sigilare
Urmtoarele pri trebuie sigilate:

(a) plcua de instalare, n afar de cazul n care aceasta este ataat astfel nct nu poate fi scoas fr a distruge
marcajele;

(b) cele dou capete ale elementului de legtur dintre aparatura de nregistrare propriu-zis i vehicul;

(c) adaptorul propriu-zis i punctul de inserare al acestuia n circuit;


L 60/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

(d) dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu dou sau mai multe rapoarte ale punii motoare;

(e) elementele de legtur ale adaptorului i dispozitivului de comutare cu restul aparaturii;

(f) casetele prevzute n partea III litera (a) punctul 7.2;

(g) orice strat protector pentru accesul la dispozitivele de adaptare a constantei aparaturii de nregistrare la coefi
cientul caracteristic vehiculului.

n cazuri particulare, pot fi necesare sigilii suplimentare la omologarea unui tip de aparatur, situaie n care trebuie s
existe pe certificatul de omologare o not preciznd poziia acestor sigilii.

ndeprtarea sigiliilor prevzute la literele (b), (c) i (e) ale primului paragraf este autorizat:

n cazuri de urgen;

pentru a instala, a regla sau a repara un dispozitiv limitator de vitez sau un alt dispozitiv care contribuie la
sigurana rutier,

cu condiia ca aparatura de nregistrare s continue s funcioneze n mod fiabil i corect i s fie resigilat de ctre un
montator sau un atelier aprobat imediat dup instalarea unui dispozitiv limitator de vitez sau al unui alt dispozitiv
care contribuie la sigurana rutier sau n termen de apte zile n alte cazuri. Pentru fiecare ocazie cu care sigiliile sunt
rupte se ntocmete o declaraie scris cuprinznd justificrile acestei aciuni i se pune la dispoziia autoritii
competente.

5. Cablurile de legtur dintre aparatura de nregistrare i emitorul de impulsuri trebuie protejate cu o teac din oel
inoxidabil acoperit cu un strat din material plastic sertizat la capete, exceptnd cazurile n care o protecie echi
valent mpotriva manipulrii este garantat prin alte mijloace (de exemplu, prin monitorizare electronic, cum ar fi
criptarea semnalului electronic) capabile s detecteze prezena oricrui dispozitiv care nu este necesar pentru
funcionarea corect a aparaturii de nregistrare i al crui scop este s mpiedice funcionarea exact a aparaturii
de nregistrare prin scurtcircuitarea, ntreruperea sau modificarea datelor electronice primite de la senzorul de vitez i
de distan. n sensul prezentului regulament, o legtur compus din racorduri sigilate este considerat continu.

Monitorizarea electronic sus-amintit poate fi nlocuit cu un control electronic care s garanteze c aparatura de
nregistrare este capabil s nregistreze orice deplasare a vehiculului, independent de semnalul primit de la senzorul de
vitez i distan.

n scopul aplicrii prezentului punct, vehiculele M1 i N1 sunt cele definite n partea A din anexa II la Directiva
2007/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1). Pentru vehiculele care sunt echipate cu tahografe n
conformitate cu prezentul regulament i nu sunt prevzute cu instalarea unui cablu armat ntre senzorii de distan
i vitez i aparatura de nregistrare, se monteaz un adaptor ct mai aproape posibil de senzorii de distan i vitez.

Cablul armat se monteaz ntre adaptor i aparatura de nregistrare.

VI. VERIFICRI I INSPECII

Statele membre nominalizeaz organismele care realizeaz verificrile i inspeciile.

1. Certificarea instrumentelor noi sau reparate


Fiecare dispozitiv individual, nou sau reparat, se certific n ceea ce privete funcionarea corect i exactitatea
indicaiilor i nregistrrilor, n limitele prezentate n partea III litera (f) punctul 1, prin intermediul sigilrii
conform prii V punctul 4 primul paragraf litera (f).

n acest scop, statele membre pot stabili o verificare iniial, constnd ntr-un control i o confirmare a conformitii
dispozitivului nou sau reparat cu modelul omologat de tip i/sau cu cerinele prezentului regulament, sau pot delega
competena de certificare productorilor sau agenilor si autorizai.

(1) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor i remorcilor acestora, precum i a sistemelor, componentelor i unitilor tehnice separate destinate vehiculelor
respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/29

2. Instalare
Cnd o aparatur este instalat la bordul unui vehicul, aceasta i instalaia n ansamblu trebuie s respecte dispoziiile
referitoare la erorile maxime tolerate prezentate n partea III litera (f) punctul 2.

Testrile de control aferente sunt executate de montatorul sau atelierul aprobat, pe rspunderea acestora.

3. Inspecii periodice
(a) Inspecii periodice ale aparaturii instalate la bordul vehiculelor au loc cel puin o dat la doi ani i pot fi realizate
cu ocazia inspeciei tehnice a vehiculelor.

Aceste inspecii includ urmtoarele verificri:

dac aparatura funcioneaz corect;

dac aparatura prezint marca de omologare de tip;

dac plcua de instalare este fixat;

dac sigiliile pe aparatur i pe alte pri ale instalaiei sunt intacte;

circumferina efectiv a pneurilor.

(b) Controlul respectrii dispoziiilor din partea III litera (f) punctul 3 asupra erorilor maxime tolerate n exploatare se
realizeaz cel puin o dat la ase ani. Totui, statele membre pot prevedea un interval mai scurt de inspecie
pentru vehiculele nmatriculate pe teritoriul lor. Aceste inspecii pot include nlocuirea plcuei de instalare.

4. Msurarea erorilor
Msurarea erorilor la instalare i n timpul exploatrii se realizeaz n urmtoarele condiii, considerate drept condiii
standard de testare:

vehiculul nencrcat, n condiii normale de funcionare;

presiunea pneurilor n acord cu instruciunile productorului;

uzura pneurilor n limitele permise de lege;

deplasarea vehiculului: vehiculele se deplaseaz, acionat de propriul lor motor, n linie dreapt, pe o suprafa
plan, la o viteza de 50 5 km/h. Controlul se poate efectua i pe un banc de probe adecvat, cu condiia ca
exactitatea testului s fie comparabil.
L 60/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

ANEXA II

MARCA I CERTIFICATUL DE OMOLOGARE

I. MARCA DE OMOLOGARE

1. Marca de omologare const n urmtoarele:

(a) un dreptunghi n interiorul cruia se plaseaz litera e urmat de un numr sau o liter distinctiv pentru ara care
a emis omologarea, conform urmtoarelor semne convenionale:

Belgia 6;

Bulgaria 34;

Republica Ceh 8;

Danemarca 18;

Germania 1;

Estonia 29;

Irlanda 24;

Grecia 23;

Spania 9;

Frana 2;

Croaia 25;

Italia 3;

Cipru CY;

Letonia 32;

Lituania 36;

Luxemburg 13;

Ungaria 7;

Malta MT;

rile de Jos 4;

Austria 12;

Polonia 20;

Portugalia 21;

Romnia 19;

Slovenia 26;

Slovacia 27;

Finlanda 17;

Suedia 5;

Regatul Unit 11;

(b) un numr de omologare care corespunde numrului certificatului de omologare acordat prototipului de aparatur
de nregistrare sau de foaie de nregistrare sau numrului de card de tahograf, plasat n imediata apropiere a
dreptunghiului respectiv.

2. Marca de omologare se aplic pe plcua descriptiv a fiecrui echipament i pe fiecare foaie de nregistrare i pe fiecare
card de tahograf. Aceasta trebuie s nu poat fi tears i s rmn lizibil.
28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/31

3. Dimensiunile mrcii de omologare prezentate mai jos (1) sunt exprimate n milimetri, aceste dimensiuni reprezint
minimul. Proporia dintre dimensiuni trebuie pstrat.

(1) Aceste imagini sunt prezentate doar pentru orientare.


L 60/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.2.2014

II. CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU TAHOGRAFE ANALOGICE

Un stat membru care a acordat o omologare emite solicitantului un certificat de omologare, al crui model este prezentat
mai jos. Atunci cnd informeaz celelalte state membre cu privire la acordarea unei omologri sau, dac este cazul, cu
privire la retragerea acesteia, statul membru n cauz folosete copii ale certificatului de omologare.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE

Numele administraiei competente .....................................................................................................................

Notificare privind (1):

omologarea unui tip de aparatur de nregistrare

retragerea omologrii unui tip de aparatur de nregistrare

omologarea modelului de foaie de nregistrare

retragerea omologrii modelului foii de nregistrare

........................................................................................................................................................................................

Omologare nr. ....................................

1. Denumirea sau marca comercial ......................................................................................................................................

2. Numele tipului sau modelului ............................................................................................................................................

3. Numele productorului .........................................................................................................................................................

4. Adresa productorului ...........................................................................................................................................................

5. Prezentat pentru omologare la data de ...........................................................................................................................

6. Testat la ....................................................................................................................................................................................

7. Data i numrul testului (testelor) ....................................................................................................................................

8. Data omologrii .....................................................................................................................................................................

9. Data retragerii omologrii ....................................................................................................................................................

10. Tipul sau tipurile de aparatur de nregistrare pentru care foaia de nregistrare este destinat a fi
folosit. .....................................................................................................................................................................................

11. Locul .........................................................................................................................................................................................

12. Data ..........................................................................................................................................................................................

13. Documente descriptive anexate ..........................................................................................................................................

14. Observaii (inclusiv poziia sigiliilor, dac este cazul)

......................................
(Semntura)

(1) A se elimina meniunile care nu sunt aplicabile.


28.2.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60/33

III. CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU TAHOGRAFE DIGITALE

Un stat membru care a acordat o omologare emite solicitantului un certificat de omologare, al crui model este prezentat
n continuare. Atunci cnd informeaz celelalte state membre cu privire la acordarea unei omologri sau, dac este cazul,
cu privire la retragerea acesteia, statul membru n cauz folosete copii ale certificatului de omologare.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU TAHOGRAFE DIGITALE

Numele administraiei competente ......................................................................................................................

Notificare privind (1):

omologarea: retragerea omologrii:

modelului de aparatur de nregistrare

componentei aparaturii de nregistrare (2)

unui card de conductor auto

unui card de atelier

unui card al societii

unui card de controlor

.........................................................................................................................................................................................

Omologare nr. ....................................

1. Firma productoare sau marca ...........................................................................................................................................

2. Numele modelului .................................................................................................................................................................

3. Numele productorului .........................................................................................................................................................

4. Adresa productorului ...........................................................................................................................................................

5. Prezentat pentru omologare la data de ...........................................................................................................................

6. Laborator (laboratoare) .........................................................................................................................................................

7. Data i numrul raportului de testare .............................................................................................................................

8. Data omologrii .....................................................................................................................................................................

9. Data retragerii omologrii ....................................................................................................................................................

10. Modelul aparaturii (aparaturilor) de nregistrare cu care componenta este destinat a fi


folosit .......................................................................................................................................................................................

11. Locul .........................................................................................................................................................................................

12. Data ..........................................................................................................................................................................................

13. Documente descriptive anexate ..........................................................................................................................................

14. Observaii

......................................

(Semntura)

(1) A se bifa casetele relevante.


(2) A se preciza componenta care face obiectul notificrii.