Sunteți pe pagina 1din 5

CursI

Drepturile pacientilor

Legeanr. 46 din 21 ianuarie2003privind drepturilepacientului

CAPITOLUL I: Generalitati

Pacien(iiaudreptulla ingrijirile medicaledeceamai inaltdcalitatedecaresocietateadispune,in conformitatecu resurseleumane,financiareqi materiale.Pacientularedreptul de a fi respectatca persoanduman6,ftrd nici o discriminare.

in sensulprezenteilegi:

a)prin pacientseinlelegepersoanasdndtoasdsaubolnavdcareutilizeaz[serviciiledes6ndtate;

b) prin discriminareseinlelegedistincJiacaresefaceintrepersoaneaflatein situafiisimilarepe

bazarasei,sexului,vdrstei,apartenenleietnice,originii nationalesausociale,religiei,op{iunilor politicesauantipatieipersonale;

c) prin ingrijiri desdndtateseinfelegeserviciilemedicale,serviciilecomunitaregi serviciile

conexeactuluimedical;

d) prin interventiemedicaldsein{elegeorice examinare,tratamentsaualt actmedicalin scopde

diagnosticpreventiv,terapeuticori dereabilitare; e)prin ingrijiri terminaleseintelegeingrijirile acordateunuipacientcu mijloaceledetratament disponibile,atuncicdndnu mai esteposibildimbundtdJireaprognozeifatalea stdriideboald,

precumgiingrijirile acordatein apropiereadecesului.

CAPITOLULIL' Dreptul pacientului la informalia medicald

Pacientularedreptuldea fi

modul dea le utiliza. Pacientularedreptulde a fr informat asupraidentitdfii qi statutuluiprofesionalal furnizorilor de

serviciide sdndtate. Pacientulinternataredreptul de a fi informat asupraregulilor qi obiceiurilor pe caretrebuiesdle respectepedurataspitalizdrii.

informatcu privirela serviciilemedicaledisponibile,precumqila

Pacientularedreptuldea fi informatasuprastdriisaledesdndtate,a intervenJiilormedicale propuse,ariscurilorpotenfialealefiecbreiproceduri,a alternativelorexistentela procedurile propuse,inclusivasupraneefectudriitratamentuluiginerespectdriirecomanddrilormedicale, precumqicuprivire la datedesprediagnostic Ai prognostic. Pacientularedreptuldea decidedacdmai doregtesdfie informatin cazulin careinformafiile prezentatede c6tremedic i-ar cauzasuferintd. Informatiile seaducla cunoqtintdpacientuluiintr-un limbaj respectuos,clar, cu minimalizarca terminologieidespecialitate;in cazulin carepacientulnu cunoagtelimbarom6nd,informaliilei seaducla cunogtinfdin limbamaterndori in limbapecareo cunoagtesau,dupdcaz,seva cduta o altdformddecomunicare. Pacientularedreptuldea cerein modexpressdnu fie informatqidea alegeo altdpersoandcare sdfie informatdin locul sdu. Rudeleqiprieteniipacientuluipot fi informalidespreevolufiainvestigafiilor,diagnosticqi tratament,cu acordulpacientului. Pacientularedreptuldea cereqidea oblineo altdopiniemedical[. Pacientularedreptulsdsoliciteqisdprimeascd,la externare,un rezumatscrisal investigaliilor, diagnosticului,tratamentuluiqiingrijirilor acordatepeperioadaspitalizdrii.

CAPITOLUL III:

Consimldmdntulpacientuluiprivind intervenliamedicald

Pacientularedreptulsdrefuzesausdopreascdo intervenfiemedicaldasumdndu-qi,in scris, rdspundereapentrudeciziasa;consecinfelerefuzuluisaualeopririi actelormedicaletrebuie explicatepacientului. CAndpacientulnu iqi poateexprimavoinla,darestenecesardo interven{iemedicalddeurgent6, personalulmedicalaredreptulsddeduc[acordulpacientuluidintr-oexprimareanterioaria voin{eiacestuia. in cazulin carepacientulnecesitlo intervenfiemedicalddeurgenJS,consim{dm6ntul reprezentantuluilegalnu mai estenecesar. in cazulin caresecereconsimtdm6ntulreprezentantuluilegal,pacientultrebuiesdfie implicatin procesulde luarea deciziei atdtcdtpermite capacitatealui deinlelegere. in cazulin carefurnizoriideserviciimedicaleconsiderdcdintervenfiaestein interesul pacientului,iarreprezentantullegalrefuzdsdiqi deaconsimfdmdntul,deciziaestedeclinatdunei comisiidearbitrajdespecialitate. Comisiadearbitrajesteconstituitidin 3 medicipentrupacienfiiinternaliin spitaleqidin 2 medicipentrupacienfiidin ambulator. Consimtdmdntulpacientuluiesteobligatoriupentrurecoltarea,pdstrarea,folosireatuturor produselorbiologiceprelevatedin corpulsdu,in vedereastabiliriidiagnosticuluisaua tratamentuluicu careacestaestede acord.

Consimfdmdntulpacientuluiesteobligatoriuin cazulparticipdriisalein invdlSmAntulmedical clinic qi la cercetareagtiintificd.Nu pot fi folositepentrucercetareqtiinJificdpersoanelecarenu suntcapabilesEigi exprimevointa,cu excep{iaoblineriiconsimfdmdntuluidela reprezentantul legalgidacdcercetareaestefEcut[giin interesulpacientului. Pacientulnu poatefi fotografiat saufilmat intr-o unitatemedicaldfErdconsimfdmdntulsdu,cu excep{iacazurilorin careimaginile suntnecesarediagnosticuluisautratamentuluigi evitdrii suspectdriiuneiculpemedicale.

CAPITOLULIV: Dreptul la confidenlialitateainformaliilor Si viala privatd apacientului

Toateinformaliileprivind stareapacientului,rezultateleinvestigaJiilor,diagnosticul, prognosticul,tratamentul,datelepersonalesuntconfidenlialechiargidupddecesulacestuia. Informafiile cu caracterconfidenfialpot fi furnizatenumaiin cazulin carepacientuliqi dA consim{Smdntulexplicitsaudacdlegeao cerein modexpres. in cazulin careinformaliilesuntnecesarealtorfurnizorideserviciimedicaleacreditali,implica{i in tratamentulpacientului,acordareaconsimldmAntuluinu mai esteobligatorie. Pacientulareaccesla datelemedicalepersonale. Oriceamestecin viala privatd,familialda pacientuluiesteinterzis,cu excepliacazurilorin care aceastdimixtiune influenteazdpozitiv diagnosticul,tratamentulori ingrijirile acordategi numai cu consimtdmdntulpacientului Suntconsiderateexceplii cazurilein carepacientulreprezintdpericolpentrusinesaupentru sdndtateapublicd.

CAPITOLUL V: Drepturile pacientului tn domeniulreproducerii

Dreptul femeii la via{d prevaleazdincazulin caresarcinarcprezintdun factor derisc major gi imediatpentruvia{amamei. Pacientularedreptulla informa{ii,educafieqi serviciinecesaredezvoltdriiuneiviefi sexuale normalegi sdndtdfiireproducerii,ftrd nici o discriminare. Dreptul femeii de a hotdri dacds[ aibdsaunu copii estegarantat,cu excepJiacazuluiprevdzutla

Art.26.

Pacientul,prin serviciiledesdndtate,aredreptulsdaleagdcelemai siguremetodeprivind sdndtateareproducerii. Oricepacientaredreptulla metodedeplanificarefamilialSeficientegi lipsitederiscuri.

CAPITOLUL VI: Drepturile pacientului la tratament Si ingrijiri medicale

in cazulin carefurnizoriisuntobligatisdrecurgdla selectareapacientilorpentruanumitetipuri detratamentcaresuntdisponibilein numdrlimitat,selectareasefacenumaipebazacriteriilor medicale. Criteriilemedicaleprivind selectareapacienfilorpentruanumitetipuri detratamentseelaboreazd decdtreMinisterulSdndtdtiiqiFamiliei?ntermende 30 dezile dela dataintrdriiin vigoarea prezenteilegi gi seaducla cunogtintapublicului. Intervenfiilemedicaleasuprapacientuluisepot efectuanumaidacdexistScondiliilededotare necesaregipersonalacreditat. Seexcepteazddelaprevederilealin.(1) cazuriledeurgen(dapdrutein situafiiextreme. Pacientularedreptul la ingrijiri terminalepentrua puteamuri in demnitate. Pacientulpoatebeneficiadesprijinulfamiliei,al prietenilor,de suportspiritual,materialgide sfaturipetot parcursulingrijirilor medicale.La solicitareapacientului,in mdsuraposibilitdlilor, mediuldeingrijire qitratamentva fi creatc6tmai aproapedecel familial. Pacientulinternataredreptulgi la serviciimedicaleacordatedecdtreun medicacreditatdin afara institutului. Personalulmedicalsaunemedicdldin unititile sanitarenu aredreptulsdsupundpacientulnici uneiformedepresiunepentrua-l determinapeacestasdil recompensezealtfel decdtprevid reglementbriledeplatdlegaledin cadrulunitafiirespective. Pacientulpoateoferi angajaJilorsauunitdliiundea fost?ngrijit,pl6ti suplimentaresaudonalii,cu respectarealegii. Pacientularedreptulla ingrijiri medicalecontinuepAndla ameliorareastdriisaledesindtatesau pdndla vindecare. Continuitateaingrijirilor seasigurdprin colaborareaqiparteneriatuldintrediferiteleunitdtri medicalepubliceginepublice,spitalicegtigiambulatorii,despecialitatesaudemedicind generald,oferitedemedici,cadremedii saudealt personalcalificat.Dupdexternarepacienliiau dreptulla serviciilecomunitaredisponibile. PacientularedreptulsdbeneficiezedeasistenfdmedicalddeurgenJd,deasistenfdstomatologicd deurgentdgideserviciifarmaceutice,in programcontinuu.

CAPITOLUL VII: Sancliuni Nerespectareadecdtrepersonalulmedico-sanitara confiden{ialitdliidatelordesprepacientgia confidenfialitdtiiactuluimedical,precumqi a celorlaltedrepturialepacientuluiprevdzutein prezentalegeatrage,dupdcaz,rdspundereadisciplinard,contravenlionaldsaupenald,conform prevederilorlegale.

CAPITOLULVIII: Dispozilii tranzitorii Sifinale

AutoritSlilesanitaredaupublicit6{ii,anual,rapoarteasuprarespectiriidrepturilorpacientului,in

caresecompardsituatiiledin diferiteregiuniale t6rii, precumqi situa{iaexistentdcuunaoptim6. Furnizoriideserviciimedicalesuntobliga{isdafigezela locvizibil standardelepropriiin conformitatecunormeledeaplicarea legii.