Sunteți pe pagina 1din 299

Dumitru Constantin-Dulcan

&

E d itu r a E IK O N
C lu j-N a p o c a , str. B u c u re ti, n r. 3 A
R e d a c ia : tel 0 3 6 4 -1 1 7 2 5 2 ; 0 7 2 8 -0 8 4 8 0 1 ; 0 7 2 8 -0 8 4 8 0 2
e-m a il: e d itu r a e ik o n @ y a h o o .c o m
D ifu z a re : t e l / f a x 0 3 6 4 -1 1 7 2 4 6 ; 0 7 2 8 -0 8 4 8 0 3
e-m a il: e ik o n d if u z a r e @ y a h o o .c o m
w e b : w w w .e d itu r a e ik o n .r o

E d itu r a E ik o n e s te a c r e d it a t d e C o n siliu l N a io n a l al C e r c e t r ii tiin ifice d in


R o m n ia (C N C S )

D e s c r ie re a C IP e ste d is p o n ib il la B ib lio te ca N a io n a l a R o m n ie i

ISBN 978-973-757-799-3

C o p e r t : C ristia n C H E U ,
A d r ia n G R E C U
E d ito ri: V a le n tin A JD E R
V a sile G e o r g e D N C U
T e h n o r e d a c ta r e : C ris tin a B R A I
E u n u striv esc co ro la d e m in u n i a lu m ii
i n u u cid
cu m in tea tain ele, ce le-n tln esc
n calea m ea
n flori, n ochi, p e b u ze ori m o rm in te.
L u m in a alto ra
su g ru m v raja n ep tru n su lu i ascu n s
n ad n cim i de n tu n eric,
d ar eu,
eu cu lu m in a m ea sp o resc a lu m ii ta in -
i-n to cm ai cu m cu ra z ele ei alb e lu n a
n u m ico reaz, ci trem u r to a re
m rete i m ai tare tain a n o p ii,
aa m b o g esc i eu n tu n e ca ta zare
cu larg i fiori de sfn t m iste r
i tot ce-i n en eles
se sch im b -n n en ele su ri i m ai m ari
su b ochii m ei -
cci eu iu b esc
i flori i o ch i i b u z e i m o rm in te ."

(L u cian B lag a)
C U P R IN S

IN T R O D U C E R E . ............ ..1 1

PA RTEA I
C O N T IIN A - A X E S E N IA L A L U N IV E R S U L U I

M I S T E R U L D E A F I ............... ..............2 1
C ontiina - doar o secreie" a creieru lu i? ... A b sen a
unei teorii coeren te despre con tiin ... N eu ro fizio lo g ia
contiinei ... C ontiina extins dincolo de creierul u m an ...
C ontiina i fizica cuantic ... Percepie i em oie ... Tehnici
m o d em e de extensie a contiinei ... Percepia viitorului
- u n m are m ister al contiinei ... Tim p oniric, tim p real ...
M artorul eternitii ... A pa i contiina u m an ... C oncluzii

P A R T E A A I I -A
E X P E R I E N / A M O R / I I C L I N I C E

C A P I T O L U L I.
S C U R T I S T O R I C ..........................................................7 5

C A P I T O L U L II.
C O N IN U T U L E X P E R IE N E L O R D IN M O A R T E A
C L IN IC .............................. .81
U n cancer lim fatic v in d ecat n C er" ... C o n tien tizarea
m orii ... n cetarea durerii ... Ieirea d in corp sau
8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

extracorporalizarea ... Trecerea prin tunel ... Intrarea


n Lumea Luminii ... ntlnirea cu Fiina de Lumin ...
Revederea filmului panoramic al vieii sau Judecata de
apoi ... Comunicarea prin cuvinte nerostite ... Sugerarea
ideii de nlare la Cer" ... Cordonul de argint" ... ncercri
de sistematizare a elementelor manifestate n experienele
morii clinice

C A P IT O L U L III.
S T U D IU L T I IN IF IC A L E X P E R IE N E I M O R I I
C L IN IC E . C O N T R O V E R S E E X P L IC A T IV E 113

C A P IT O L U L IV .
A L T E A R G U M E N T E P R IV IN D
R E A L IT A T E A L U M II D E D IN C O L O ........................125
Regresiile transpersonale ... Cltoriile extracorporale ...
Realitate sau fantezie? Fenomenul Sylvia Browne ...
ntlnirea cu ghidul su ... Din nou despre Rai i Iad ...
O descriere a lumii de dincolo ... Templul nelepciunii ...
Turnurile ... Tem plul nregistrrilor ... Templul Justiiei
... M om entul de ntoarcere de dincolo ... Naterea sau
revenirea pe Terra ... Srutul lui Dumnezeu

C A P IT O L U L V .
L E C F IIL E E X P E R IE N F E L O R F M O R II C L IN IC E ...155
N u su n te m sin g u ri n tr-u n u n iv ers in d ife re n t ...
Vederea" nevztorilor din natere ... Dedublarea ...
Contiina i corpul subtil ... Memoria noastr de dincolo ...
Universul fizic i Universul invizibil ... Exist o schem
morfogenetic a lumii vii? ... ntlnirea cu spiritele copiilor
MINTEA DE DINCOLO 9

p ierd u i... Ubicuitatea contiinei ... Mitologie sau Adevr


n Creaie? ... Fora rugciunii ... Vindecrile din Cer" ...
Ne este ntotdeauna respectat liberul arbitru? ... Predicia
viitorului ... Fizica din Cer" ... Politic versus tiin ...
Adevrul de dincolo - singurul Adevr

C A P IT O L U L V I.
A R G U M E N T E M A JO R E A L E U N E I N O I
V IZ IU N I D E S P R E L U M E ...................................................1 9 7
Experiena morii clinice ... Fizica cuantic ... Experiena
mistic - o alt experien spiritual ... Experienele spirituale
spontane ... Un mesager al Cerului ... Experiene cognitive
cu surs neidentificat? ... O stranie apariie dup moarte ...
Castelul lulia Hasdeu de la Cmpina ... tiina i religia

C A P IT O L U L V II.
C O N T R O V E R S A T A T E M A R E N T R U P R II..2 2 3
M edicina modern sugereaz rentruparea ... Regresia
transpersonal i ipoteticele viei din trecut

C A P IT O L U L V I I I .
P O T E X IS T A C O M U N IC R I C U C E I
P L E C A I D IN C O L O ? . J............................. 239
Jam es Van Praagh - un m edium celebru ... Lecia suicidului
... Eutanasia - ntre morala de aici i cea de dincolo ... Este
pedeapsa capital o soluie? ... La o aniversare cu m orii"
i cu viii ... Comunicarea cu animalele de cas n lumea de
dincolo ... Psihoterapia prin m edium
10 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C A P IT O L U L IX .
N T R E IN F E R N I P A R A D IS .
C A Z U L D A N N IO N B R IN K L E Y ....................................259
Un comportam ent violent ... Viaa dup experiena morii
clinice - un infern ... Oraul de Cristal" i Parcele din Cer
... Studii de electronic n Cer i Infernul vieii terestre ...
Daruri neobinuite

C A P IT O L U L X .
M IN T E A D E D IN C O L O
I C O P III G E N IA L I A I N O U L U I M IL E N IU ........ .275
Revelaia - un salt cuantic n contiin ... Copiii geniali de
mine ... M utaiile cerebrale i spirituale dup experiena
morii clinice ... Neuropsihologia i em oiile ... Cuvinte
care ucid

C A P IT O L U L XI.
C O N C L U Z II I C O M E N T A R II .........................285

B IB L IO G R A F IE 307
IN T R O D U C E R E

n tr-o accep iu n e gen eral, p rin term en u l de


d in c o lo " se n eleg e d im e n siu n ea in v iz ib il situ at
d in co lo de u n iv ersu l fizic n care n e aflm . E ste
d im e n siu n e a n care, c e e a ce n u m im su flet sau s p irit
s l lu ie te d u p m o a rte a co rp u lu i n o stru .
S p a iu l v ieii de d in co lo a fo st i v a fi n to t
d ea u n a u n u l d in tre m a rile m istere ale U n iv e rsu lu i i
de a cee a a su scita t u n c o n sta n t in teres, d e d ic n d u -i-se
d in A n tich ita te i p n a c u m o v a st litera tu r .
E x p e rien ele m o rii clin ice n u su n t m en ite d oar
s n e in cite cu rio z ita te a , ci au i o p ro fu n d se m n ifi
caie p e n tru v ia a n o a str ca fiin e g n d ito a re, p riv it
p rin tr-o p e rsp e ctiv m u lt m ai larg - tiin ific , filo so
fic, re lig io a s , so cial i p ra g m a tic .
A d u cere a n d iscu ia/ lu m ii m o d e rn e a acestei
tem e p u n e n d ificu ltate n tre a g a n o a str cu n o a te re
de p n acu m . U n iv ersu l d escris d e a ceste e x p erien e
n u p o a te fi e x p lica t co m p let, n ici n te rm e n ii tiin ei,
n ici n cei ai relig iei. tiin a n u are n o iu n e a d e F iin
de L u m in " care em an o iu b ire in fin it , n u are n o i
u n ea de co n tiin e x iste n t n a fara c re ie ru lu i u m an ,
de c m p sp iritu al, d e en erg ie su b til n o n -fiz ic v z u t
ca su rs a tu tu ro r lu cru rilo r.
12 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

R elig ia , la r n d u l su, n u are n o iu n ile de co n


tin u u m sp a io -te m p o ra l", de u n iv ersita te n C e r"
u n d e s-ar n v a d esp re m eca n ica cu an tic, d esp re
o rg a n iz a rea lu m ii d e d in colo cu in stitu ii so ciale de
n v m n t, de ag rem en t, d e p reg tire p en tru m isiu
nile cu care su n t trim ii o am en ii pe P m n t i, m ai
ales, d esp re n e cesita tea de a se tri m ai m u lte v iei
su ccesiv e de ctre fiin a / u m an n ain te de a fu zio n a
cu L u m in a D ivin .
i to ate aceste n o iu n i n u su n t ro d u l u n or fa n
tezii, ci m o d e le co m u n e ale ex p erien e lo r trite n
tim p u l m o rii clin ice an alizate p rin stu d ii tiinifice.
S -a u f cu t, de asem en ea, acolo u n d e a fo st p o sib il, i
m o n ito riz ri cu ap aratu r m o d ern de n reg istrare a
activ it ii
/ cre
. ieru lu i i
* a altor fu n cii
/ v iscerale.
S u n t ctev a m o tiv e care m -au d e te rm in a t s
ab o rd ez a cest terito riu att de sen sib il i de co n tro
v ersa t ca p o sib ilit i de cu n o atere, d ar extrem de
im p o rta n t p en tru ex isten a n oastr.
C el care a in a u g u ra t n lu m ea m o d ern seria
crilo r a v n d ca tem atic ex p erien ele m o rii clin ice
a fo st m e d icu l p sih ia tru R ay m o n d M o o d y , cu cartea
sa L ife a fter L ife (Via dup via), p u b lica t n 1975.
Intr-una dintre crile sale, R. M ood y scrie despre
o ntlnire neobinuit care n d eam n la o profund
m ed ita ie a su p ra ro stu rilo r lu m ii.
In 1971, n tim p u l u n ei in terv e n ii ch iru rg icale,
o fe m eie in tr n stare de m o arte clin ic. n acest tim p
are o e x p e rie n n care u n g h id i sp u n e c va treb u i
s se n to a rc n v ia a terestr p en tru a-i co n tin u a
m isiu n ea. O a v izeaz, de asem en ea, c p este u n tim p
MINTEA DE DINCOLO 13

v a n t ln i p e cin ev a care v a fi in te re sa t de e x p e rie n a


sa d in tim p u l m o rii clin ice. i co m u n ic n u m e le acelei
p erso a n e i i arat i im a g in e a acestu ia, ca s-l p o a t
recu n o a te.
n 1975, d eci la 4 an i d ista n n tim p , cu o cazia
u n ei srb to ri tra d iio n a le n S U A , v in e cu co lin d u l la
acea st d o a m n o m a m cu d oi b iei. n m o m e n tu l
n care s-au p rezen tat, g a z d a re a cio n e a z su rp rin s
la n u m e le de M o o d y i-i sp u n e c d o rete s d iscu te
cu so u l su. A a s-a p ro d u s a cea st n t ln ire ciu d at.
A a d ar, n 1971, p e cn d R. M o o d y n c n u i
p u b lica se cartea, acolo su s, ceea ce n u m im d in c o lo ",
p e n tru c n ici n u tim d ac d in c o lo " este sus sau
ch ia r ln g n o i, era d eja d ecis cin e i ce v a scrie. i
cu m U n iv ersu l n u face lu cru ri g ratu ite, este firesc s
n e n treb m : care este sco p u l a d u cerii n a te n ia lum ii
tiin ifice i a p u b licu lu i la rg a acesto r e x p e rie n e ale
m o rii
/ clin ice?
P a rte a in teresa n t aici este aceea c, n acelai
tim p cu fe n o m en u l m o rii clin ice, este ad u s n aten ia
n o a str n c u n m n u n ch i de su rse de c u n o a te re care
p le d e a z p en tru re a lita te a a celu ia i fen o m en .
n 1969 se p u n b a z ele A so cia ie i d e P sih o lo g ie
T ra n sp erso n al. O n o u cale te ra p e u tic se d esch id ea
n fa a p sih o lo g ilo r i p sih ia trilo r. P rof. u n iv , S ta n isla v
G ro f, u n u l d in tre m a rii m e n to ri ai a cestu i n o u d o m en iu
de in v estig aie i tera p ie, n e sp u n e c e x p e rien ele
p sih o lo g ie i tra n sp erso n a le d e m o n stre a z c isto ria
o m u lu i i a U n iv e rsu lu i p a re s fie scris de aceeai
m n , c o m i u n iv ers au a ceeai o rig in e sp iritu al.
D u p an ii '7 0 ai seco lu lu i ab ia n ch e ia t, n cep
s fie ad u se n aten ia p u b lic i p rin cip iile fizicii
14 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

cu an tice, d ei a cestea au fo st form u late n c d in 1927


la C o p en h ag a.
U n iv ersu l d escris de fizica cu an tic, d u p cu m
v o m v ed ea , are sim ilitu d in i care m erg p n la id en ti
tate cu cel n f ia t d e ex p erien ele m orii clin ice.
S f ritu l seco lu lu i X X n e-a ad us i alte su rp rize,
n 1 9 9 2 a m ai c z u t o d ogm , de ast d at d in tiin a
c reieru lu i, p ro d u c n d i n acest d o m en iu o a d ev rat
re v o lu ie n cu n o atere. C on trar a ceea ce se su sin ea
p n atu n ci, s-a d em o n stra t c celu la de b a z a c re ie
ru lu i, n e u ro n u l, n u este im u ab il, d at o d at p en tru
to td e a u n a la n a tere, ci p o ate fi n lo cu it de n eu ro n i
n oi, p ro v e n ii d in celu le em b rion are n ed iferen iate.
M ai afl m c, n fu n cie de ceea ce g n d im , creieru l
n o stru se m o d ele a z b io ch im ic i an ato m ic, c eco u l
b en efic sau n o civ al g n d irii se reflect at t asu p ra
sn tii n o a stre, ct i asu p ra U n iv ersu lu i.
tiin ele n eu ro co g n itiv e o b in eau astfel un
su p o rt o b iectiv i ex p licativ al cap acitii de co n tro l
i de tra n sfo rm a re n sen su l d orit a m in ii n o astre
asu p ra o rg a n ism u lu i.
O alt su rs in estim ab il de leg itim are a e x p e
rie n e
/ lo r m o rii/ clin ice a fo st oferit de clto riile
e x tra co rp o ra le (o u t o f the body) care, de asem en ea,
aa cu m v o m v ed ea, au fost m o n ito rizate tiin ific cu
m ijlo a ce le de care d isp u n em la ora actu al.
T o a te aceste n o i ach iziii tiin ifice v en ite d in
p a rtea u n ei la rg i d iv ersiti de su rse de cu n o atere
mi se par a fi absolut semnificative i nu n t m p l to a re
p en tru m o m en tu l n care n e aflm , de im p as, de m are
d ificu lta te n to ate d o m en iile v ieii/ actu ale - sociale,'
eco n o m ice, sp iritu ale, in clu siv tiinifice.
MINTEA DE DINCOLO 15

A ctu a lele d ate d esp re n o i n e o b lig s re v i


z u im to a te co n ce p tele d esp re m aterie, en erg ie, d estin ,
v ia , m o a rte, sen su l e x isten ei, rela iile in teru m a n e,
m o d e le le so ciale e x p erim en ta te i eu ate, re d e fin ire a
c o n ce p tu lu i de om , d e sp iritu a lita te, d e U n iv ers, ju s ti
ie u m a n i d ivin.
T o a te aceste rep ere ale ex isten ei u m a n e au
n e v o ie d e o filo so fie fu n d a m e n ta l sch im b at, n aco rd
cu to t ceea ce n i se re le v a cu m d esp re n o i de ctre
cele m a i re ce n te su rse de cu n o a tere.
A v e a m o sin g u r an s de ieire d in criz a n
c a re n tre a g a o m en ire este im p licat: s o p t m p en tru
o a d e v ra t ren a tere sp iritu a l .
In o p in ia m ea, acea st re n a te re sp iritu a l p re
su p u n e sta b ilirea u n o r rela ii a rm o n io a se i d e re sp e ct
n c te v a d irecii card in ale: cu S u rsa D iv in , cu no i
n in e, cu sem en ii i cu natu ra .
E ste n e v o ie s re n u n m la ceea ce este d ep it,
n d ez a co rd cu actu ala cu n o a te re , s p str m ceea ce
n e x p e rie n a o m en irii s-a d o v e d it a fi p eren , u til, n
a co rd cu n a tu ra n o a str fizic i sp iritu a l , cu leg ile
d iv in e care au m o tiv a t crea rea lu m ii.
T o a te su rsele m e n io n a te n e sp u n c su n te m
d e ese n s p iritu a l , d iv in i v iito ru l o m e n irii n u
p o a te fi d e c t u n u l sp iritu a l. C u n o sc u ta fo rm u la re a
lu i M a lra u x , eu a m o d ifica-o , sp u n n d c seco lu l X X I
ori va f i al sp iritu a lit ii, ori n u va f i deloc.
A ce sta este v iito ru l o m en irii. T im p u l de ig n o
ra re a leg ilo r sp iritu a le ale U n iv e rsu lu i ex p ir. A v em ,
d u p cu m v ed em , n u m e ro a se sem n e n a cest sens.
S u n te m n d e m n a i i aju tai s fa ce m u n s a lt c u a n tic
16 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n co n tiin , n gn d ire, in stru m en tu l cu cea m ai


m are ca p a cita te de a sch im b a lu m ea. Cu to ii su n tem
aici n m isiu ne. A cu m n s n i s-a d at o n o u m isiu n e,
u n ic n isto ria U n iv ersu lu i. Iz b v irea o m u lu i nu se
va m a i f a c e p rin m oa rte, ci p rin sp iritu a lizare.
Se n asc a c u m co p ii su p rad o tai, g en iali, cu m
n -au m ai fo s t n icio d a t n p lan u l fizic. L o r le rev in e
m isiu n ea de a ad u ce P acea C h ristic p e P m n t.
V a lu l de literatu r p u b licat p e acest su b iect,
n d e o se b i n SU A , dar i n alte sp aii g eo g rafice, m i
se p a re a fi to cm a i exp resia n ev o ii de ed ificare a u nei
a lte lu m i, m o tiv a te de o alt gn d ire, o alt v iziu n e
a su p ra lu m ii.
K o n ra d L o ren z, u n u l d in tre cei m ai m ari
m e n to ri ai E to lo g ie i, afirm c, la n iv el d e in stin cte,
su n te m fo a rte p u in d esp rin i de m o m en tu l cnd
tr ia m n cav ern e. O m u l actu al, sp u n ea el, este o
v e rig in te rm e d ia r n tre v ecin ele n o a stre an tro p o
id e i om . U m a n iza rea a ces tei fiin e in term ed ia re este
p rem isa s u p ra v ieu irii ntr-o n o u lume.
N o u a g n d ire, n e sp u n e i Jo h n W h ite, va
treb u i s g en ereze u n alt om , n u m it de ctre el H o m o
N o eticu s, o m u l cu n o aterii, al co lab o rrii, n u al u rii
i al v io len ei. O m u l v iito ru lu i va av ea atrib u tele
n e ce sa re u n iv ersu lu i cu an tic i sp iritu al: O log ic
p o liv a len t , sim u lta n i n u secv enial/ '

X
X X
MINTEA DE DINCOLO 17

S co p u l pe care m i l-a m p ro p u s ca p rim o b iectiv


n u este acela de a re lu a cee a ce d eja s-a sp u s d esp re
aceste ex p e rien e de m o a rte clin ic, ci s n tre p rin d o
sin tez a tu tu ro r d atelo r o ferite de su rsele co m e n ta te
aici, av n d ca fin alitate d escrierea u n u i tab lo u ct m ai
a p ro a p e de realitate al lu m ii de d in colo.
In al d oilea rn d , m i-a m p ro p u s s su p u n d is
cu ie i sem n ificaia p e care o p o t av ea p en tru n o i, cei
de aici,7 ele m e n tele relev a te de stu d iu l m o rii / clin ice.
A ju n g n d la co n clu z ia c ero u l p rin cip a l
ca re tra v erseaz i o rd o n ea z to ate d im en siu n ile
U n iv e rsu lu i este C o n tiin a C o sm ic, d in tru n ch iu l
c re ia se d esp rin d e i ram u l C o n tiin ei n o a stre,
p rim u l ca p ito l al c rii l d ed ic C o n tiin ei ca a x e se n
ia l i p rim o rd ia l a l U n iv ersu lu i.

X
X X

V rea u s-i a sig u r p e toi slu jito rii B ise ricii


- critici sau n g d u ito ri - c a m a v u t c e le m ai b u n e
in te n tii n fo rm u la re a co n clu z iilo r a cestu i m a teria l, c
a m n ce rca t s m en a jez la m a x im u m cre d in a m a m ei
m ele, d ev en it i a m ea. V re a u , n a cela i tim p , s
a firm c su n t n e g a l m su r i u n om d e cu n o a te re
tiin ific i n u p o t ig n o ra ev id e n a d e m o n stra t a
m u lto ra d in tre a d ev ru rile tiin ei.
PA RTEA I

C O N T IIN A - A X E S E N IA L
A L U N IV E R S U L U I
M IS T E R U L D E A FI

S u n t c tev a m istere p ro fu n d e n fa a c ro ra
o m u l v a r m n e v en ic n treb to r.
P rim u l m ister m i se p a re a fi acela c su n tem ,
c U n iv e rsu l exist.
A l d o ilea ar fi a cela c U n iv ersu l fu n cio n e a z ,
c este o rd o n a t n fo rm e p rin care i m a n ife st e x is
ten a, p r n d a fi efectu l u n ei raiu n i, al u n e i g n d iri,
al u n ei C o n tiin e.
C o n tiin a - c a p a cita tea de a raio n a, de a d e te r
m in a o rd in e a lu m ii, g en eza U n iv e rsu lu i d u p leg i
c a re au f cu t p o sib il a p a riia v ieii, in clu siv a o m u lu i
- d ev in e astfel axis m un di, axu l esen ial i p rim o rd ia l
al U n iv ersu lu i.
P e n tru ca lu m ea s fie, c o n sta t m c a fo st
n e v o ie de o fo r ca p a b il d e n trea g a C rea ie, d e o
in ten ie, o v o in i, n p rim u l rn d , de u n se n tim e n t
ex p rim a t p rin iu b irea p en tru to t ce s-a fcu t.
S e n tim e n tu lu i de iu b ire, de a ga p e, im p lica t la
n iv el de C reaie, i se aco rd u n cu to tu l a lt sen s d ect
a cela al atraciei fizice. E ste b u n v o in a , g en e ro z ita tea ,
a ccep ta rea, co m p a siu n ea , n v lu ire a n tre g ii crea ii n
c ld u ra in im ii, co n tiin a c su n tem cu toii fra i, fii
ai a celeia i S u rse, fra g m e n te de lu m in d esp rin se, d in
22 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

M a rea F iin d e L u m in . E ste, n a ccep tarea d at de


lisu s, g a ran ia arm o n iei, a p cii, a co n ex iu n ii n ecesare
cu to t ce exist.
G n d u l este d eci in fo rm a ie, este cu v n t; este
logos, este tiin. P rim u l v erb a fost: F ia ti S fie l S
fie lu m in , s fie m u n i, s fie ap e, s fie om u l!
D e ce este co n tiin a, re sp e ctiv g n d irea, cel m ai
n cifra t m ister d in U n iv ers? S n e im a g in m c, aa
cu m n e sp u n e astro fizica, la n ce p u t n u a fo st n im ic, n u
era sp aiu , n u era tim p, n u era lu m in , n u era m aterie.
i d eo d at, d u p cu m ne sp u n e E m in escu , in sp irat de
Im n u l C o sm o g o n ic d in R ig -V ed a, ap are u n p u n ct, m ai
m ic d ec t u n v rf de ac, n e sp u n astro fizicien ii, m ai m ic
d ec t b o ab a s p u m e i", n e sp u n e p o etu l. El, p u n ctu l
acela de m icare, d evin e stp n u l fr m arg in i p este
m a rg in ile lu m ii" . D e u n d e ap are acest p u n ct", tiin a
n u p o a te sp u n e. E ste M area T a in a lu m ii, cel m ai de
n e p tru n s m ister. C nd n c u m b ra celo r n efcu te
n u -n ce p u se a se d e sfa ce ", cn d p este n eg rele gen u n i
d o m n e a t cerea n e-n treru p t, ap are cu v n tu l zid itor,
F ia t l u x " . i s-a f cu t lu m in ! Iar L u m in a a d even it
m aterie. i acest p rim gnd, aflat la o rig in i, la n ce p u
tu rile lu m ii, era ex p resia u nei C o n tiin e. i C on tiin a
era cee a ce n u m im D u m n ezeu . Iat de u n d e v in e
fo ra crea to are a C u v n tu lu i i de ce n atu ra sa este
sacr. P e n tru c este D iv in itatea n si. C u ad ev rat
a v em se n tim en tu l c U n iv ersu l a e v o lu a t p rin crearea
tu tu ro r co n d iiilo r n ecesare sp re a face p o sib il ap ari
ia o m u lu i. tiin a n si su sin e id eea p rin fo rm u larea
p rin cip iu lu i an tro p ic (B ran d on C arter, 1974). in n d
seam a d o ar de ceea ce tim astzi, s-ar p rea c n u m ai
MINTEA DE DINCOLO 23

o m u lu i i-a fo st d at a cea ra iu n e care i p erm ite s


in tre n d ia lo g cu S u rsa lu i d iv in . A m p u tea sp u n e c,
p rin a p a riia o m u lu i, C rea to ru l n -a m ai fo st sin g u r. A
d at d in L u m in a sa o scn teie fiinei n u m ite O m , p en tru
ca p rin p u terea m in ii sale s d evin co -creato r de
U n iv ers. A fo st cel m ai m a re d ar care n i se p u tea face.
A m d em o n strat, sp er, su ficie n t n lu cra re a n c u ta rea
sen su lu i p ie rd u t (Ed. E ik o n , 2008) c n fiecare clip
d in e x isten a n o astr, c n d e m ite m u n gn d , im p licit,
fr s v rem , n o i crem , fa c e m sau d esfa cem cev a , d m
u n im p u ls o rd in ii d in U n iv ers sau, d im p o triv , d e z o r
d in ii, h a o su lu i, n fu n cie de ceea ce g n d im . Iat de
u n d e v in e m a re a n o a str resp o n sa b ilita te, m ai n t i
fa de n o i nine, ap o i fa de sem en ii n o tri, fa d e
n a tu r , fa de p la n et , fa de U n iv ers i D u m n ezeu .
R e v e n in d la n ce p u tu ri, p e c n d n u e ra n im ic,
cn d n u e x ista u n ici v ia ", n ici v o in " ca m a n ife s
tare a u n u i gn d , cn d n u s-a scu n d ea n im ic a d ei to t
era a s c u n s", n m o m e n tu l Z ero al U n iv e rsu lu i n -a fo st
B ig B an g u i, ci o In te lig e n co n tie n t d e sin e care,
o su tim e de secu n d m a i trziu , a d ecla n a t e x p lo
zia p rin care a n ce p u t totu l. M o m en tu l Z ero este al
m ito lo g iei, ab ia d u p aceea a v e n it U n iv ersu l. n v id u l
in iia l - rece i n tu n e c a t - se a u d e p rim u l cu v n t,
ex p resie a u n ei ra iu n i ale c rei o rig in i su n t d in co lo de
ca p a cita te a n o a str de n e le g e re . i v id u l a scu lt to r"
n cep e s se o rd o n ez e, s ia fo rm e, s d e a n e le su ri
existen tei...
/
24 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C o n ti in a - d o a r o s e c r e ie " a c r e ie r u lu i?

C o n tiin a sau cap acitatea de a n e gn d i pe


n oi n in e, de a ra io n a i v o rb i a in citat d in to td eau n a
cu n o aterea. D ac red u ce m existen a d o ar la m ateria
ex p rim at p rin fizic i ch im ie, este im p o sib il s ex p li
cm cu m o m o lecu l , f cu t d in m aterie, ad ic lip sit
de co n tiin , d u p can o an ele tiinifice actu ale, p oate
d ev en i co n tiin .
n aceast n eleg ere red u cionist i sim plist,
con tiin a este o sim p l secreie" a creieru lu i. O dat
n s cu stu d iu l strilo r m odificate ale con tiin ei, cu
ap ariia u n or d o m en ii n oi de cu n oatere, ca fizica
cu an tic, exp erien ele psih ologiei tran sp erson ale i cele
ale m o rii clin ice, stu d iu l contiinei strn ete u n acut
in teres p en tru c ad u ce n discuie rolul su fu n d am en
tal i p rim o rd ia l n gen eza U niversu lu i i a cap acitii
de a aciona asu p ra form ei de m an ifestare a m ateriei.
D u p Q u in se y (1996), ab o rd area co n tiin ei
treb u ie s r sp u n d la d ou n trebri: u n a de o rd in
o n to lo gic, re fe rito a re la n a tu ra fu n d a m en ta l a lu m ii,
i alta de o rd in epis tem o logic, v izn d m eca n ism ele
p ro p riu -z ise care fac p o sib il cu n oaterea.
E x p licarea co n tiin e i este o sa rcin d ificil
p e n tru tiin a a cad em ic. A spu ne sim p lu c este p ro
d u su l m a teriei care a aju n s la un stad iu su p erio r de
e v o lu ie p rin creie ru l u m an , n u este d ect o rez o lv a re
co m o d . M ai n t i, p en tru c nu tim cu m se ob in e
m in te d in m a te rie ", cu m se exprim Q u in sey, cu m
cev a care n u are m as poate s apar din cev a care are
m as. A poi, d iscu tn d n sens strict biologic, co n tiin a
MINTEA DE DINCOLO 25

de sine, se siz a rea fa p tu lu i c su n tem fiin e cu n e v o i


v itale de h r n ire, p erp etu a re i ap rare n u este sp e
cific d o ar o m u lu i, ci su n t co n v in s c este ex tin s p e
n treaga scar b io lo g ic , d eci i la n iv elu rile la care
n u s-a d escris n c p rez en a u n u i sistem n erv o s, cu m
su n t fiin ele m o n o ce lu la re , d ar i la in secte cu a b ili
ti, u n ele n e a tin se n ici de om , aa cu m su n t a lb in ele,
v iesp ile, fu rn icile etc., care au u n creier cu o g reu tate
de circa d o u m ilig ram e. S p re ex em p lu , crtia, care -
d u p cu m tim - n u are n ici ochi, i face d ep o zite de
r m e p en tru h ra n n n tu n e ricu l g aleriei su b tera n e
n care tr ie te, im o b iliz n d u -le ca s n u fu g p rin
d istru g e re a g a n g lio n u lu i d in cel d e-al p a tru le a inel.
tim o p in ia b io lo g ilo r c to ate v ieu ito a rele de la o m
n jo s fac ceea ce fac, d ar n u tiu ce fac! i h rn esc
p u ii, i ap r p n cresc m ari, d ar o fac aa, d in tr-u n
sim p lu im pu ls. A d ic d in instinct. D ar ce este in stin ctu l
altceva d ect o tezau rizare de in telig en a n atu rii care
co resp u n d e u n o r treb u in e fr de care n icio fiin n u
p o ate exista? T o t ce face om u l p en tru a exista a n v at
de u n d ev a. D ar p e celelalte fiine cin e le-a n v at? N u
n seam n c exist, n acest caz, cel p u in o cu n oatere,
o co n tiin extin s la n atu r, la U n iv ers i care are i
alte su p o rtu ri d ect creieru l u m an ? U n p a ra m o e d u m
sau in fu zor, fiin m o n o celu lar, d ac i se p u n e o p ic
tu r de tu n d ru m u l su , av n d u n efect n ociv asu p ra
sa, o v a ocoli, d ei n u are stru ctu ri an ato m ice n erv o ase
cu care s reacion eze. i m ic, de asem en ea, co o rd o
n at cilii v ib ratili n tr-o an u m it su ccesiu ne.
U n alt p ro to z o a r, V o rtice lla , fiin m o n o ce
lu lar, p o ate tr i sin g u r, in d iv id u a l sau n tr-o fo arte
cu rio a s a so ciere tem p o rar. M ai m u li in d iv iz i
26 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

p o t fo rm a u n o rg a n ism p lu ricelu la r p relu n d toate


fu n ciile n ecesare: u n ele celu le iau rolu l de d irijare
a g ru p u lu i, altele se ocu p de d ep lasare, altele de
h r n ire etc. O astfel de red istrib u ire de fu n cii / b io lo -
gice la o fiin m o n o celu la r , lip sit de sistem n erv o s,
sfid ea z o rice lo g ic de tip u m a n d ac red u cem v iaa
la sim p le reacii fiz ico -ch im ice, aa cu m v rea s n e
co n v in g b io lo g ia actu al. L a orice n iv el de re p re z e n
tare, m o n o celu la r sau p lu ricelu la r, celu la tie " s-i
n d e p lin e a sc to ate fu n ciile n ecesa re existen ei. M ai
m u lt, n tr-u n o rg a n ism p lu ricelu lar, celu lele treb u ie
s-i co o rd o n ez e fizio lo g ia n u n u m ai cu n ev o ile
p ro p rii, ci i cu cele ale o rg an ism u lu i n care se afl. Se
d o v e d e te astfel c v iaa, o riu n d e s-ar n firip a, m on o
sau p lu ricelu la r, treb u ie s d isp u n de in telig en a
im p u s de treb u in ele sale - h rn ire, ev itarea p eri
co le lo r, re p ro d u cere, d irijarea p ro ceselo r m etab o lice.
A re n ev o ie, n ali term en i, de in fo rm aie ca sem na l,
m o d el, in stru ciu n e. Iar in fo rm a ia im p lic o su rs
in te lig e n t sau em ito r, u n recep to r, o stru ctu r de
p ro ce sa re i d eco d ificare. T o t acest lan in fo rm a io
n a l n e ce sa r v ieii este ex p resia u n ei inteligene, a u n ei
c u n o a te ri e la b o ra te u n d e v a n acest U niv ers. S u n tem
p rea o rg o lio i ca s a ccep t m c i alte fiine, n afar
de n o i, m ai p o t fi in telig en te. O m u l este su p erio r p rin
e x te n sia in telig en e i sale la u n n iv el care i p erm ite
s-i creez e o civ iliz a ie graie m o b ilitii creieru lu i
su, ca re are ca p a cita tea de a fo rm a n o i p ro g ram e p rin
n v a re . C elelalte fiin e v in pe lu m e cu p rog ram e
gata fo rm a te, lim itele n v rii p rin ach iziie de noi
p ro g ra m e fiin d fo a rte restr n se n rap o rt cu om ul.
D in a c e st m otiv , ele r m n d ep en d en te de n atu r. La
MINTEA DE DINCOLO 27

n iv elu l lor, n a tu ra n u a n g d u it o in te lig e n de lu x


ca la om , ci d oar att ct le este n ece sa r p en tru a -i
n d ep lin i p ro p ria fin alitate. n acest sen s, am a firm at
c fie c a r e fiin i a ju n ge siei (In telig en a m a teriei ,
1981). C n d a m aju n s la co n ce p tu l de in telig en a
celu lelo r n 1981, am av u t te a m a de resp in g ere a id eii
de ctre co m u n ita te a tiin ific. A cu m id eea este m u lt
m ai accep tat. B ru ce L ip to n (2005), u n c u n o scu t c e r
cet to r n b io lo g ia m e m b ra n e lo r celu la re, a firm f r
re in e ri c celu lele su n t la fel de in telig e n te ca i n o i
(B iologia credin ei, E d . F or Y o u , 2008).
C o n clu z ia la acest su b ie ct este aceea c sistem u l
n erv o s n u este sin g u ra stru ctu r ca p a b il s p re lu cre z e
in fo rm a ie i s em it d ecizii in telig en te. V iru su rile ,
b a cteriile, p lan tele, fiin e le m o n o ce lu la re - n u tim
n c s aib stru ctu ri n e rv o a se i, cu to a te a cestea,
d isp u n de p o sib ilita tea a celo r co n d u ite in te lig e n te
im p u se de co n d iia lor d e ex iste n . C a o cu rio z ita te,
se p o a te a firm a c v iru su l H IV (ag en tu l re sp o n sa b il de
SID A ) se d o v ed ete, p n a cu m cel p u in , m a i in te li
g en t d e c t to a t tiin a m e d ic a l a tim p u lu i n o stru . L a
o rice m ijlo c de an ih ilare in v e n ta t de m e d icin , v iru su l
g sete o alt ca le d e a fi in v u ln erab il.

A b s e n ta
r u n e i te o r ii c o e r e n te
d e s p r e c o n tiin

P n n clip a de fa n u a v em o te o rie c o e re n t
d esp re co n tiin , ca p a b il s n e o fe re o e x p lica ie
28 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

sa tisf c to are. T e o ria cea m ai cu n o scu t, i accep tat


d e tiin a o ficial, sp u n e a m c este aceea care co n si
d er co n tiin a ca fiin d o secreie" a cre ie ru lu i u m an ,
g en erat p rin p ro ce se le n eu ro ch im ice i n eu ro e lec-
trice. E v id en t, a cea st co n cep ie lim itea z existen a
co n tiin ei la n iv e l strict u m an . C red c m a jo rita tea
co p le ito a re a n e u ro lo g ilo r m p rt ete a cest p u n ct
de v ed ere, in v o c n d ca arg u m en t fa p tu l c in v a lid a rea
cre ie ru lu i n o stru , in d ife re n t p rin ce su ferin , in v a li
d eaz i co n tiin a. E ste o realitate co n sta ta t frecv en t
n p ractica m ed ica l , d ar d ac u n tele v iz o r sau un
a p a ra t de rad io s u n t d efecte i nu ne m ai d au su n et
i im ag in e, n se a m n c cele d ou a p a ra te d efecte
erau cele ce g e n e ra u su n etele i im ag in ea sau av em
d o ar d o v a d a c erau sim p le recep to a re de su n ete i
im a g in e i c, fiin d av ariate, n u m ai p u tea u n d ep lin i
fu n cia de rece p to a re ?
N u m ru l celor care susin, n acord cu tiina
academ ic, oficial, ideea generrii contiinei la nivelul
creierului u m an este evid ent m ai m are dect al celor
care au ndoieli n acest sens.
F ilo so fu l a u stra lia n D av id C h alm ers, care
are scrieri im p o rta n te p e a ceast tem , co n sid e r c
p ro b le m a co n tiin e i este d ificil de n eles n actu a
lu l n iv el de cu n o a te re , dar nu n eag su b stra tu l su
n eu ro fiz io lo g ic.
Jo h n S ea rle - cercetto r n d o m en iu l p sih o
lo g iei la U n iv e rsita te a B erk eley (C alifo rn ia) - , d ei
re cu n o a te c n u d isp u n e m de o exp licaie tiin ific
sa tisf c to a re p riv in d m o d u l n care este elab o rat
co n tiin a la n iv e lu l creieru lu i, este to tu i ad e p tu l id eii
d e g en erare a a cesteia n u m ai la n iv elu l creieru lu i.
MINTEA DE DINCOLO 29

S u n t n s i n u m e m ari ale cercet to rilo r n


d o m en iu l n e u ro fiz io lo g iei care au o op in ie co n tra r ,
c u m este Jo h n E ccles, d istin s cu P rem iu l N o b el p en tru
m ed icin n 1963. El v ed e creieru l d oar ca p e u n in stru
m e n t de e x p rim are a co n tiin ei i nu in vers. C reieru l
este cel care i ofer co n tiin ei p o sib ilita tea de acces
ctre u n iv e rsu l n o stru exterio r. C u alte cu v in te, c re
ieru l, p rin fu n cia sa de p ro cesa re i d eco d ificare a
in fo rm a iilo r v en ite d in m e d iu l exterio r i in terio r, ar
a v ea d o ar ro lu l de recep to r p en tru co n tiin , n to c
m ai, a d u g m n oi, ca u n re ce p to r ra d io sau XV.

N e u r o f iz io lo g ia c o n t i i n e i

T o ti
/ co m e n ta to rii a cestu i su b ie ct su n t d e
p re re c tem a co n tiin ei este u n a fo a rte d ificil.
D a c r m n e m trib u tari c o n ce p ie i d arw in iste, v ech e
de 150 de ani, aa cu m se strd u iesc cu o b stin a ie
a d ep ii si, su n te m o b lig a i s re d u c e m ela b o ra rea
co n tiin e i la leg ile fizicii i ale ch im iei, d in care n u
re z u lt n icicu m fen o m en e de o rd in p sih ic. C o n cep ia
m a te ria list d esp re lu m e n e sp u n e c m a te ria n u are
co n tiin , este oarb , f r su fle t". D a rw in ism u l
p le a c n ex p lica rea e v o lu ie i de la cev a p re e x iste n t
care se p e rfe cio n e a z tre p ta t p rin a ch iz iii su cce
siv e care se d o v ed esc fa v o ra b ile sp eciei i i ad u c un
av an taj n co m p etiia p en tru s u p ra v ie u ire . M n treb ,
ca s se a ju n g la co n tiin , n u treb u ia s se p lece to t
de la o co n tiin , o in telig en ? i d ac d a , de u n d e a
v en it, de v re m e ce m a teria n -o avea?!
30 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

D an iel C. D en n e tt i R o b e rt E. O rn stein , filo


sofi i n eu ro co g n itiv iti, co n sid er a p a riia co n tiin e i
ca fiind u n re z u lta t al ev o lu iei m a teriei care n u era
n ea p ra t n ecesar, de v rem e ce alte fiin e triesc fr
b en eficiu l ei.
Id eea e m a n a iei co n tiin ei d in a ctiv ita te a c re
ieru lu i u m a n este cel m ai u o r de a cce p ta t p en tru c
are de p a rtea sa a rg u m en tu l ap aren ei, to t aa cu m
n a in te de C o p ern ic lu m ea accep ta id eea c So arele se
n v rtete n ju ru l P m n tu lu i i n u in vers. A a p rea
s se n t m p le la o sim p l p riv ire a ceru lu i. A m v z u t
n s c acte in te lig en te n t ln im i la alte n iv e lu ri b io
lo g ice, n care siste m u l n erv o s ori este ru d im en ta r, ori
ab sen t, cu m se n t m p l la p lan te. n p lu s, d u p cu m
v o m co m en ta n alte cap ito le, d isp u n em n p rez en t de
ex p erien e m o n ito riz a te tiin ific m en ite s su g ereze o
ex ten sie a co n tiin ei n u n u m a i la n iv elu l lu m ii vii, ci
i la cel cosm ic.
C o n tiin a ca p e rcep ie su b iectiv n u n cep e
la creier, ci la n iv e lu l recep to rilo r d in p eriferie , care
su n t p o ri de in tra re ale in fo rm aiilo r. A cestea su n t
trim ise spre creier, u n d e su n t tran sfo rm ate n p ro cese
de con tiin . D ac p riv im la m icro sco p u n rece p to r
d in p eriferia co rp u lu i n o stru , rm n em u im ii de sim
p lita tea stru ctu rii acestu ia. i totu i, aceti re cep to ri
su n t ca p a b ili s re cu n o a sc tip u l de stim u li sp ecifici
lo r d intr-o m u lim / e de alii, f dar m ai ales au in teli-
g e n ta c a p a cita te d e a tra n sfo rm a stim u lu l re sp e ctiv
n b io cu re n ir
m o d u la ti
r
n frecv en t.
/
C o d ific d eci
su b aceast fo rm to ate gen u rile d e stim u li cu care
co rp u l n o stru v in e n con tact: cald , rece, d u rere, gu st,
M INTEA DE DINCOLO 31

auz, im ag in i, lu m in i, stim u li ero tici etc. A ju n i n


creier, astfel co d ificai, su n t d eco d ificai n arii sp e
cifice fiecru i tip de stim u li. n fu n cie de c o n in u tu l
lor, in fo rm a iile p rim ite d ev in sim p le g n d u ri, acte
reflexe, ela b o r ri de idei, m ed itaii sau strn esc, p rin
p a rticip a rea creieru lu i lim b ic, em o ii i sen tim e n te.
D ac, d u p cum, am d iscu tat d eja, este in e v ita
b il ca fiecare celu l s-i aib in telig e n a sa, se p o ate
d ed u ce c in telig en a n o astr este i o n su m a re a
in telig en ei tu tu ro r celu lelo r d in co rp u l n o stru . C a
u rm are, p u te m sp u n e c n actu l de ex p rim a re a c o n
tiin ei p a rticip n u n u m a i creieru l, ci n tre g u l n o stru
corp.
D in lo g ica recep t rii in fo rm a ie i i d in stu
d iile cu R M N (f) (R ezo n an a M a g n e tic N u cle a r
fu n cio n a l ), d ed u cem c u n act c o n tie n t p re su p u n e
activ area i d eci p a rticip a rea m u lto r z o n e d in creier.
S u sa n G reen field n e sp u n e c v e d erea p o a te activ a
p este 30 de arii ale creieru lu i, ceea ce p re su p u n e ca
fiecare arie s n d e p lin e a sc m ai m u lt d e o sin g u r
fu n cie. tim b in e fen o m en u l d in m e ca n ism e le de
recu p e ra re de ctre creier a u n o r fu n cii p ie rd u te p rin
in v alid are. A lte arii d in creier p reia u sa rcin a r e c u p e
r rii n cazu l celo r lezate.
N u su n t p rim u l care face a c ea st o b serv aie:
exist o u n ita te fu n cio n a l i o c o e re n a co n tiin e i,
n ciu d a m u ltitu d in ii de arii d isp a ra te, d e circu ite n e r
v o ase n to rto ch ea te i co n ex iu n i. N o i d o ar g n d im ,
tim c su n tem , u n eo ri p u tem fi n m e d ita ie n tr-o
lin ite p ro fu n d . N u sim im i n u au zim n im ic.
C reieru l este p ro b a b il cel m ai s ile n io s s iste m d in
32 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

natu r. F u n cio n e a z fr zgom ot. C in e d aceast


u n itate co n tiin e i? E xist o alt in sta n care se fo lo
sete de cre ier? - se n treab u n ii cercetto ri.
C on cep ia neurofiziologic actual, n virtutea
creia contiina este redus la procesele fizico-chim ice
din creier, are m a ri d ificu lti n a-i g si u n con sen s
cu co n ce p te le co n firm ate ex p erim e n ta l ale fizicii cu a n
tice, cu ex p e rie n e le p sih o lo g iei tran sp erso n ale, ale
m o rii
/ clin ice,' cu strile in term ed iare sau m o d ificate
ale co n tiin ei, cu lib eru l arb itru , cu in tu iia, efectu l
p laceb o , p u lsiu n ile in co n tien te, o b sesiile, fob iile,
visu l a n ticip a tiv , v in d ecrile p rin teh n ici sp iritu ale,
telep a tia , c la rv ed e rea - fen o m en e stu d ia te i co n fir
m ate d eja n ca d ru tiin ific in stitu io n alizat. P n
acu m , tiin a o ficial s-a fo lo sit de b riciu l lu i O c c a m ".
A t ia t de p e list to t ce nu p u tea ex p lica sau le-a taxat
ca n etiin ifice. D ar a n ega cev a " n u n sea m n o b li
g ato riu c acel c e v a " n u exist.
F iz ica cu a n tic p u n e p resan t n tre b a re a asu p ra
n a tu rii co n tiin e i atta v rem e ct d oi electro n i p erech e
i sch im b in sta n ta n eu sp in u l, in d ife re n t de d istan a
la ca re su n t situ a i u n u l de altu l, sau d oi fo to n i gem en i
se reg sesc im e d ia t d u p ce au fo st ex p e d ia i la d is
ta n i n sen s o p u s, ca i cu m ar ti" u n u l de altul, ca
i cu m ar a v ea o co n tiin . Ilya P rig o g in e, d istins cu
P re m iu l N o b el p en tru stu d iu l stru ctu rilo r d isip ative,
n e sp u n e c ch iar i n tr-u n sistem fizic m o lecu lele se
a a z n tr-o a n u m it ord in e ca i c u m ar ti p o ziia
tu tu ro r celo rlalte.
n c o n secin , n u av em n c o te o rie g en eral
sa tisf c to a re p riv in d fu n cio n a rea creieru lu i.
MINTEA DE DINCOLO 33

M -a fra p a t d in to td ea u n a co n tin u ita tea c o n


tiin ei n o a stre, care n u p o ate fi ex p licat, cel p u in
sa tisf c to r, d ac o re d u c e m la su b stratu l su n e u ro
nal. S p u n e a m c fiecare in fo rm a ie n o u i c o n e c te a z
p ro p ria sa ree a n eu ro n a l , ceea ce ar p re su p u n e o
p e rce p ie d isco n tin u . N o i p e rc e p e m n s, g raie
co n tiin e i care p are s aib u n ro l u n ificato r, o lu m e
co n tin u , ca n tr-o p elicu l cin em a to g ra fic n care n u
se siz m su ccesiu n ea c a d re lo r fixe.
A m m ai a b o rd at a cest asp ect, sp u n n d c n o i
n u v e d e m lu m ea la n iv el de ato m i, m o lecu le, sin a p se
i re e le n e u ro n a le, ci n i s-a d at, ca m ira co l al c o n tiin
ei, ca p a cita te a de a v e d e a o lu m e co eren t , n aco rd cu
id eile n o a stre d esp re ea i n u aa cu m este re a lita te a
sa u ltim . T reb u ie s ex p lic m ira re a m ea p rin aceea c
cele la lte a n im ale n u p ercep lu m e a aid o m a n o u , ci fie
m ai m u lt, fie m ai p u in d ect n o i, n fu n cie d e tre b u
in ele
/ ceru te de e x isten ta / lor.
O alt n treb a re care m i se p a re a fi fo a rte p e r
tin e n t este: de ce a v em o o p in ie d iferit d esp re lu m e,
de v re m e ce u z m a cele a i m e ca n ism e d e fu n c io n a re
a creieru lu i? L a a celai su b stra t b io ch im ic i e lectro -
fiz io lo g ic, p rin ca re este p ro ce sa t o in fo rm a ie , n e
fo rm m o im p resie in d iv id u a liz a t , d ife rit d e la o m
la om . E ste ev id en t c in sta n ta / care co n fe r u n sen s
d iferit in fo rm a iei n u p o a te fi d ect c o n tiin a care
i p u n e a m p ren ta su b iectiv , u n eo ri fo a rte d ep a rte
de re a lita te a ob iectiv . A m m ai sp u s, n a cest su b ie c
tiv ism in te rv in ed u caia, in te resele m o m e n tu lu i,
ca p a cita te a de n e le g e re i m e n ta lita te a v re m ii c o n d i
io
r
n a t social.
34 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

O alt co n trad icie. Stu d iile d in d o m en iu l tiin e


lor n eu ro cog n itiv e su g ereaz c jn iia tiv a n activ itatea
creieru lu i i ap arin e con tiin ei i nu creieru lu i. E ste
instana E ulu i cea care d ecid e s tac, sa v orb easc,
s n trep rin d o aciu n e sau nu. V orb ete creieru l fr
noi v reod at? Se sp u n e c n u m ai gura! E ste ad ev rat
c su n tem asaltai d e m u lte gn d u ri pe care, d in nou,
nu tim cine le trim ite, n s cel ce le p u n e stavil, dac
vrea, este tot E ul n ostru . D ar gn d irea co n co m iten t,
care ad esea n e p araziteaz in sisten t su strg n d u -n e
de la ceea ce d o rim cu ad ev rat s facem , s gn d im ,
v en in d fr v o in a n oastr, cu m s-o exp licm ?
U n alt a sp e ct i m ai frap an t. M su r to ri rig u
ro ase ale tim p u lu i n care su n t activ ate d iferite arii d in
creier p a r s arate c aceste activ ri p reced cu ctev a
m iim i d e secu n d co n tien tiz a rea lor. C erce t to a rea
fra n ce z A n g ela S irig u n e sp u n e c d ecizia de ex ecu tare
a u n ei m ic ri p a re a fi lu at n ain te de a fi in fo rm a t
co n tiin a. V a so d ila ta ia care ad u ce n aria m o to rie,
de co m a n d a m ic rii, g lu co za i o x ig en u l n ecesare,
p re g tire a p en tru a ciu n e deci, p reced e in ten ia co n
tien t d e ex ecu ie. C n d d ecizia de m ica re d ev in e
co n tien t , lib eru l n o stru arb itru m ai are la d isp o z i
ie d oar ctev a m iim i de secu n d s sp u n d a " sau
n u ". D isp u n e m d e lib erta tea de a refu za sau accep ta
d ecizia creieru lu i, n e sp u n e cercet to a rea citat.
D ar cin e este in sta n a care d is p u n e ", care are
d ecizia u ltim , d ac aceasta n u -i ap arin e creieru lu i?
N u este doar u n a rtificiu de lim baj, este o realitate.
A ceeai observaie de discordan ntre tim pul
de reacie al creierului i cel de contientizare o sesizeaz
MINTEA DE DINCOLO 35

i n e u ro lo g u l B en ja m in L ib et (1994). E l c o n sta t c
u n d ele cere b ra le su n t a m o rsate cu. o treim e ..de secu n d
n a in te ca su b iectu l stu d ia t s ia o d ecizie co n tie n t .
S -a u c o n s ta ta t, d e a s e m e n e a , n a lte s tu d ii,
m o d ific ri v e g e ta tiv e , c a re s u n t s p e c ific e e m o iilo r ,
d e c la n a te n fr a c iu n i d e s e c u n d n a in te d e a fi
e x p u i u n e i e m o ii. M a i m u lt, s-a o b s e r v a t c a c e s te
m o d ific ri v e g e ta tiv e la e m o ii au p u tu t fi d e c la n
a te a n tic ip a t la s u b ie c ii s tu d ia i n la b o ra to r c h ia r
3i n s itu a tia/ n c a re u n e m it/ to r se afla la d is ta n ta /
d e m ii d e k ilo m e tr i d e re c e p to r i.
In iia tiv a c re ie ru lu i ca re ar p reced e v o in a
n o a str de a acio n a rid ic n tre b a re a d ac g n d im "
sau su n te m g n d ii".
D ac este lo g ic s a d m ite m c o m a s a n a to
m ic , aa cu m este i creieru l n o stru , n u se p o a te a ctiv a
sin g u r , fr u n im p u ls v en it, m ai ales cn d acesta
are u n co n in u t co g n itiv , treb u ie s g sim o e x p lica ie
fe n o m e n u lu i. M in tea n o a str sau c o n tiin a n u fu n c
io n e a z d o ar la n iv el de co n tien t. P erso n a l, cred c
p u te m d istin g e o co n tiin o p era io n a l a d e ciz iilo r
c o n tie n te , im p licat att la n iv el su b iectiv , ct i re la
io n a l cu sem en ii, i o c o n tiin im p lica t la n iv e l de
in co n tie n t, p u rt to a re a S in elu i sau E u lu i ese n ia l,
n care su n t d ep o zitate arh etip u rile, a rh iv a cu to ate
in fo rm a iile re ferito a re la p ro p riu l d estin , n str n s
re z o n a n cu cel co sm ic. P ro g ra m e le tu tu ro r fu n c ii
lo r v e g e ta tiv e , in telig e n a celu la r su n t la a cela i n iv el
p rezen te.
L a acest n iv el al co n tiin ei in c o n tie n te " cred
c su n t n re g istra te to ate en g ra m e le e v e n im e n te lo r
36 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

trite n tim p u l v ieii sau p o ate... ch ia r al v ieilo r (!).


A v e m su ficien t de m u lte a rg u m en te p en tru a afirm a
c n im ic d in ceea ce in tr n cm p u l m em o riei n o astre
n u se uit! P ie rd e m d oar n eu ro n ii care su n t n e ce
sari p en tru a ev o ca in fo rm aiile stocate. V o m ab ord a
su b ie ctu l la alt cap itol.
C red c ceea ce activ eaz creieru l asem en ea
u n u i p re se n tim e n t", n ain te de a d ev en i u n act co n
tien t, este seg m en tu l m o ten it al co n tiin ei care
fu n cio n e a z ca u n Eu esen ial, ca gh id i m arto r al
e te rn it ii", cu m i sp u n ea H en riette Y v o n n e S ta h l n
ro m a n u l su cu a celai n u m e. La acest n iv el p are s fie
o alt cu n o a tere, o p re tiin ", i n u su n t rare cazu
rile n ca re p rin v is sau, p u r i sim p lu , p rin v en irea
ca o str fu lg era re n co n tiin a in fo rm a iei n ecesare
au fo st p re v e n ite ev en im en te grave. V o m d iscu ta m ai
m u lt su b ie ctu l p e p a rcu rsu l lu crrii.

U n solid arg u m en t m p o triv a id eii c m in tea


p o a te fi re d u s la re a ciile b io ch im ice care au loc n
creier l co n stitu ie o b serv aia / c,' a id o m a reaciilo
/ r
ch im ice, co n tiin a ar treb u i s fie u n iv o c u n iv ecto ria l
i lin ea r o rien tat. O ri g n d irea n o a str este n elin ea r
i p lu riv ecto ria l . In ten io n m s fa cem cev a, apoi
/ m ,' iar rev e n im etc. N im ic nu este m a i m o b il
re n u n
d ec t m in tea om eneasc . D ac m in tea n o a str ar
fu n c io n a d oar lin ear, n tr-u n sin g u r sens, aa cu m se
p etrece n o rice reacie ch im ic, lib eru l n o stru arbitru
ar fi exclu s. A r treb u i s g n d im ca u n au to m at, d u p
cu m n e -a r d icta gen ele i im p u lsu rile v en ite d in
m e d iu l e x terio r, n e sp u n e S a m P arn ia (2008). D ac am
MINTEA DE DINCOLO 37

g n d i aa, atu n ci a m fi e x o n era i de orice re sp o n sa b i


lita te p en tru a ciu n ile i g n d u rile n oastre.
U n cin e care n e m u c nu p o ate fi ju d e c a t
p e n tru c, d u p cu m n e sp u n e Sf. A u g u stin , a n im a
lele au i ele o g n d ire, d ar fo arte red u s, i ele n u tiu
c g n d esc, n tim p ce o m u l tie i d eci p o ate d iscern e
n tre b in e i ru. O m u l n u este p ed ep sit p en tru c g n
d ete, ci p en tru ceea ce g n d e t e !

C o n t i i n a e x tin s
d in c o lo d e c r e i e r u l u m a n

C ea d e-a d ou ip o te z referito are la g e n eza


co n tiin e i n afara cre ie ru lu i u m an este e x trem de
dificil s fie accep ta t d e tiin ele oficiale. A ad m ite
c n u cre ie ru l g en ereaz co n tiin a, ci In v e rs, c o n ti
in a i co n stru iete v eh icu lu l cap ab il s-o ex p rim e,
re sp e ctiv cre ieru l u m an , n u este d oar o d o rin de a
stab ili p rio rita tea n a cest sens. P ro b le m a n sin e are
o im p o rta n c a p ita l ", fu n d a m en ta l , cu im p lica ii
tiin ifice, filo so fice, te o lo g ice, p sih o lo g ice i so ciale.
P u n e sub sem n u l n tre b rii to t ceea ce tiin ele clasice
n e -a u n v a t p n a cu m d esp re e x isten a n oastr.
M a i n t i, d ac ex ist o co n tiin n a fa ra c re
ieru lu i u m an , n se a m n c sistem u l n e rv o s n u este
sin g u ru l v eh icu l ca p a b il s p ro cesez e in fo rm aia.
A m f cu t a ceast o b serv a ie n tr-u n ca p ito l d e s
tin a t sp ecial acestu i su b ie ct d in lu cra rea In telig en a
m a teriei (1981). S p u n e a m c, d e v rem e ce v ia a ex ist
38 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

i la n iv e l m o n o ce lu la r i la p lan te, u n d e n u exist


sistem n e rv o s, d ar n tln im , ca la o rice fiin , co n d u ite
de a d a p ta re in telig en te, n sea m n c i acolo treb u ie
s e x iste u n su p o rt cap ab il s recep tez e i s em it
in fo rm a ie. N u tim care este a cest su p o rt, dar av em
in d ire ct d o v a d a ex isten ei acestu ia.
D e aici d ecu rg alte co n secin e. n se a m n c
fiecare celu l, fiecare fiin d isp u n e ab initio de in te
lig en a n e ce sa r p en tru n d e p lin ire a p ro p riei sale
fin aliti: a u to co n serv a re i rep ro d u cere.
D a c toate celu lele i o rg an ism ele v ii i au in te
lig en a lor, d ed u cem c ev o lu ia lu m ii v ii are u n reso rt
in te lig e n t, o in telig en a d a p ta tiv care s-a fo lo sit de
n t m p la re d oar ca m o m en t al sa tisfa cerii u n ei n ecesi
ti n scrise n g en o m u l su. O m aterie oarb, su p u s
u n o r le g i p u r m ecan ice, nu av ea cu m s ev o lu eze. n
co n se cin , in terp reta rea b io lo g ie i p rin p rism a u n ei
c o n ce p ii m a te ria list-m eca n iciste i re d u cio n iste la
leg ile fiz icii i ch im iei este eron at.
C ea care p rin excelen ar fi tre b u it s d ep
ea sc lim ite le m aterialism u lu i, p sih o lo g ia clasic,
s-a n scris n tr-u n u n iv ers n g u st, red u s la sim p le
d escrieri de fen o m en e, p ierzn d i ig n o r n d esen a
lor. M u li d in tre ad ep ii p sih o lo g iei oficiale ign or
e x p e rie n e le p sih o lo g iei tra n sp erso n ale i ale m orii
clin ice sau le in terp reteaz ero n at n u m a i p en tru c nu
au a rg u m e n te p rin care s le p oat exp lica. N u p o t iei
d in aria n g u st a ex p licaiilo r m aterialiste.
n p lan filosofic, R og er P en ro se, m atem atician
cu scrie ri in clu siv filosofice, n lu cra rea sa M in tea
o m en ea sc ntre clasic i cu an tic (1988), em ite ip o teza
MINTEA DE DINCOLO 39

e x iste n e i u n u i p ro to m e n ta l co sm ic a rh etip a l d in care


s-ar d esp rin d e co n tiin a la n iv el u m an. C o n ex iu n ea
n tre m en ta lu l co sm ic i co n tiin a d elib era tiv s-ar
face, d u p cu m am o p in a t i n oi, p rin in co n tien t.
In ali term en i, R o g er P en ro se, n u m it s ir de re g in
p en tru lu cr rile sale, ex tin d e co n cep tu l de co n tiin
la n iv el co sm ic. In acest sens, co n tiin a u m a n n e
apare d o a r ca un segm en t al m arii contiine cosm ice.
A ceast ipotez este susinut, dup cu m v o m vedea,
cu rigoarea experienelor de laborator i de ctre fizica
cuantic i de ctre alte d om enii de cunoatere conturate
n ultim ele decenii. Extind erea contiinei la nivel cosm ic
ofer o alt nelegere ntregului eafodaj al lum ii.
S p u n e a m c n tre g u l U n iv ers p o art a m p re n ta
u n ei m in i ra io n ale, a u n u i g n d de C reato r, care i-a
l sa t a m p ren ta in te lig en e i la to ate n iv elu rile sale d e
m a n ifesta re. E x isten a u n ei in telig en e, a u n ei in te n ii
la n ce p u tu rile " lu m ii d glas id eii c o m i U n iv e rs
au a ceea i so rg in te, de n a tu r sp iritu al. i d ac a
e x ista t o in ten ie n creaie, n sea m n c U n iv e rsu l i
om u l au u n sens, u n ro st pe care av em d a to ria de a-1
n ele g e i a-1 n d ep lin i. C u m su p erb se e x p rim P rof,
dr. S. G rof, sp u n n d c istoria om u lu i i a u n iv ersu lu i
este scris de aceeai m n , iar sp iritu alitatea este u n
atrib u t al p sih icu lu i u m an i al ord in ii u n iv ersale. Iat
cum , d u p 400 de ani de cnd sp iritu l a fo st exclu s d in
ecu aia lor de ctre tiinele clasice, acu m este d in n o u
aezat p e cel m ai n alt soclu , n m o d ciu d at, de ctre
aceleai tiine care l-au n egat. D u p cu m re m a rc D e a n
R ad in (1997), m in tea a evolu at, p rin cu n o aterea tiin
ific, p n la stad iu l n care s-a n eg at pe sine. tiin a
40 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

i-a p ierd u t m in ile", spune el, pe care acum , iat, este


pe cale s i le regseasc. N u este un a rgu m en t c totul
se p etrece n m od ciclic? - ne n trebm noi.

C o n tii n a i fiz ic a c u a n tic

P rin exten sia sa de la U n iv ers la om i d in co lo de


om , se v o rb e te n p re z en t de u n cm p al co ntiin ei.
A v o rb i de u n cm p extin s al co n tiin ei
n sea m n a a d m ite c ex ist o in telig en co n tin u i
n o n -lo ca liz a t, p rezen t la n iv e lu l n treg u lu i U n iv ers
- id ee ca re este co n trar n eleg erii actu ale care o lo ca
liz ea z strict la n iv elu l creieru lu i u m an.
Im a g in ea co n tiin ei de cm p de en erg ie care
ex p rim fo r i in fo rm aie este em is n u n u m a i de
fizica cu an tic, ci i de trad iiile sp iritu ale o rien tale.
Id eea d e c m p al co n tiin ei, d u p c u m v o m
v ed ea i m ai d ep arte, p oate oferi o exp licaie m ai c o n
v en a b il m o d u lu i su co n tin u u de fu n cio / n are,' ca
u n itate, c a u n an sam b lu u n itar, d ect aceea de e x p ri
m are p rin tr-o reea n eu ro n al in d iv id u alizat.
P o t fi in v o ca te m ai m u lte arg u m en te n acest
sens. D a c fieca re in fo rm a ie n o u i aleg e, m a i m u lt,
i fo rm e a z re e a u a n e u ro n a l p rin care se e x p rim
i se m e m o re a z , cin e fa ce o p iu n ea: co n tiin a sau
c re ie ru l ca re este d o ar o m a s a n a to m ic ? E ste lo g ic
s a d m ite m c o p iu n e a este a c o n tiin e i, ca re tie "
ce tre b u ie f cu t. D e altfel, e x p e rie n a m ea p ro fe s io
n a l m -a co n v in s d e m u lt, d in co lo de litera crii, c
MINTEA DE DINCOLO 41

sen tim en tele, g n d u rile, su ferin a p sih ic p rim a r -


i, ev id en t, nu cea secu n d ar u n ei leziu n i a creieru lu i
- i aleg n u n u m ai reeau a n eu ro n al, ci i b io ch im ia
p rin care se m an ifest.
U n alt arg u m en t: m em oria. Su n t m u lte cer
cetri care su g ereaz c m em o ria are o d istrib u ie
glo b al n creier i n u este lim itat d oar la u n g ru p de
n eu ro n i. P o t fi citate n acest sen s lu crrile lu i K arl H.
P ribram .
H ip o cam p u l ar p u tea fi d oar stru ctu ra an ato
m ic cu rol de d eco d ificare, de ev o care a en g ra m elo r
cu m em o rie de lu n g d u rat d in cm p u l co n tiin ei.
M u li su ferin zi de b o ala A lzh eim er, d ei au atrofie de
h ip o ca m p , p o t ev o ca u n eo ri frag m en te de m em o rie
m in u io a se, greu de ex p licat, fr n eu ro n ii care au
d egen erat.
V o rb im astzi de n eu r o g en ez, de n a te re a de
n o i n e u ro n i n h ip o ca m p , d in celu le stern n lo cu l celo r
care au d isp ru t. n tre b a re logic: cu m tra n sm it n e u
ro n ii care au m u rit in fo rm aiile / d etin
/ u te la cei ce se
nasc? N u p u te m s ne ex p lic m d ect d ac ad m ite m
c n o ii n eu ro n i iau in fo rm aia d in cm p u l m em o rie i i
al co n tiin ei.
F iz ic a c u a n tic a c re a t n d o m e n iu l c u n o a
te r ii o im en s falie e p istem o lo g ic v o rb in d d esp re u n
u n iv ers n care lo g ica clasic fo rm a l n u m ai p oate
fu n cio n a. O en titate n u m ai este egala d oar cu ea
n s i ca n lo g ica fo rm a l , ci p o ate fi eg al cu orice
alt en titate. L o g ica a risto telia n fu n cio n a d u p leg ea
teru lu i exclus i a ra iu n ii suficiente. E n tita te a A n u
p u tea fi eg al d ect cu o en titate tot A , d ar n u cu B.
42 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Sau : 1+1 este egal n u m ai cu 2. A a ne sp u n e cel


m ai e le m en ta r raio' n am en t.
In fizica cu a n tic fu n cio n ea z lo g ica teru lu i
inclus.
A = A = B sau C sau etc.
1 + 1 = 2, 3, 10 etc.
L a n iv el cu an tic, m ateria se co m p o rt la fel de
bizar. P a rticu lele su b ato m ice se p o t m an ifesta n d ou
ip o sta z e n acelai tim p : de un de i de p a rticu le. E ste
p rin cip iu l su p erp o ziiei. L u m in a, spre ex em p lu , c l
to rete su b fo rm d e u n d , d ar cn d se p ro iectea z pe
o su p ra fa , ne ap are ca o p articu l. D in d u b la sa ip o s
taz de u n d i co rp u scu l, n oi n u v ed em d ect form a
de p a rticu l . n p rez en a co n tiin ei n o astre se p ro d u ce
a a -z isu l co la p s de und, sau d isp ariia u nd ei. M in tea
n o a str este cea care p ro d u ce acest efect.
M in te a n o a str tran sfo rm u n iv ersu l cu an tic
in v iz ib il al u n d elo r, p rin p ro cese de p ercep ie, n
R e a lita te co n cret, v izib il. n tr-o m iim e de secu n d ,
p rin p e rcep ie, u n d ele de p ro b a b ilita te " se tran s
fo rm n p a rticu le sau , altfel sp u s, se tran sfer n tr-u n
u n iv e rs m icro sco p ic d ev en in d R ealitatea care ne
n co n jo a r .
A ce a sta este in terp retarea de la C o p e n h a g a ",
u n d e p o n tif" a fo st m arele N iels Bohr.
Se rid ic firesc n trebarea: d in colo de m in tea
n o a str n u m ai ex ist m aterie? In d iscu tab il c da, dar
d in co lo d e n o i d o m n ete ca d u b lu r a tu tu ro r lu cru
rilo r C o n tiin a C o sm ic, m area m inte a U niversului,
cu m o n u m e a cel ce a pu s p iatra de fu n d a m en t a fizicii
cu a n tice, M ax P lan ck.
MINTEA DE DINCOLO 43

L a o n t ln ire tiin ific a fiz icien ilo r d e la


F lo re n a (1944), M ax P la n ck fcea m rtu risire a c,
d u p ce s-a o cu p at o v ia n trea g de cel m ai c o n c re t
d in tre lu cru ri - m a teria - , a aju n s la co n clu z ia c
U n iv e rsu l ex ist n u m a i p en tru c p articu lele care c o n
stitu ie stru ctu ra a to m u lu i d in care to ate su n t f cu te
su n t m e n in u te n tr-o p e rp e tu m ica re de o m are
m in te, a ceea a U n iv ersu lu i.
A ad ar, U n iv ersu l p are a fi cre a ia a d o u
m in i: m in tea d iv in sau co sm ic i m in tea u m a n .
S -a sp u s, p e b u n d rep tate, c n o i su n tem co -crea to ri
de u n iv ers. S u n te m o b lig a i s a d m item c, n a ceea i
m su r , i cele la lte fiin e, p rin p e rcep ia red u s , firete,
la n e v o ile lor, d isp u n de a cela i m e ca n ism de cre a re a
re a lit ii. V o m n eleg e astfel c toate fiin ele au m a rja
lo r de in te lig e n i se su p u n acelo rai legi. N e im p li
c m aad ar, fr s v rem , n o rd in ea U n iv e rsu lu i.
C arl G u sta v Ju n g m en io n a , d e a sem en ea, c a p a cita te a
co n tiin e i de a o rg a n iz a m ateria. A a c u m se m ic
m in te a , se m ic i m a te ria ." n la b o ra to r, in flu en a
c o n tiin e i a su p ra m a te rie i fizice este cel m ai u o r de
sesiz a t, p rin efectu l su a su p ra u n o r sistem e cu flu c tu
aii aleato rii, n e sp u n e D e a n R a d in (1977), care a f cu t
n u m e ro a se stu d ii n acest sens.
E ste ex trem de im p o rta n t s a n a liz m c o n
cep tu l de co n tiin i p rin p rism a fizicii cu a n tice, n u
p en tru c a d u cerea sa n d iscu ie este a st z i la m o d
(a se v ed ea co m e n ta riu l n o stru n acest se n s n c de la
e d iia a Il-a d in 1992 a lu cr rii In telig en a m a teriei), ci
p e n tru c a n aliza su b a cest a sp ect are p ro fu n d e im p li
ca ii p en tru n e le g e re a sa.
44 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

V o i p leca de la id eea accesib il ra iu n ii n o astre


c, d ac cev a ex ist, este ob lig ato riu s aib o an u m it
n atu r. N u p o ate exista cev a fr un su p o rt con cret.
A m afirm at d e m u lte ori c, d ac D u m n ezeu exist,
p en tru a p u tea acio n a asu p ra n o astr i a U n iv ersu lu i,
treb u ie s fie ex p rim a t p rin tr-o m in te ra io n a l de
d im en siu n i co sm ice i p rin tr-u n cm p de for, de
en erg ie, ch iar d ac p oate fi co m p let d iferit de cele pe
care le cu n o a tem p n acum . i cred c en erg ia sa este
de o n a tu r fo arte subtil. O fo r nu p o a te f i m o d u
lat d ec t de c tre o alt fo r . i u ltim u l su b stra t al
m ateriei d in U n iv e rs nu este d ect c m p u l cu an tic,
cru ia i se d escriu p ro p rieti care ne p o t e x p lica n tr-o
larg m su r m iste ru l ex isten ei n oastre.
M ai n ti, treb u ie spus c exist i alte d im en
siuni, n in fin itu l m ic, d in colo de ca p acitatea n o astr
de p e rce p ie , u n d e g u v ern eaz cu totu l alte leg i d ect
n lu m ea m a cro sco p ic accesib il nou. P e n tru co m
p araie, v o m ex e m p lifica p rin co n statarea c p e v rfu l
u n u i ac se p o t gsi m iliard e de b acterii. E xist d eci
u n u n iv ers, e x p rim a t p rin term en ii de p ro fu n z im i ale
m a teriei, h ip ersp a iu , v id cuantic, cm p cu a n tic sau,
v o m v ed ea de ce, sp a iu spiritual. O rict ar p rea de
in cred ib il, i la a cest n iv el su n t sp aii larg i i fo rm e
d iv erse, sp aii u riae d ac le p riv im la scara lor de
m rim e.
Fizicianul D avid Bohm situeaz aceste profunzim i
ale m a te rie i la d im en siu n ea de IO 17, fiind con sid erat
u ltim u l spaiu ce poate fi obiectiv at cu m ijloacele fizice
d isponibile. A ici s-ar situa deci ceea ce n u m im cm p
cuan tic sau p o ten ia l cuantic. La acest n ivel electro n u l
MINTEA DE DINCOLO 45

ar fi m o b iliz a t, p u s n m icare de in fo rm a ie, iar in fo r


m a ia este em a n a ia u n ei inteligene.
U n iv ersu l, sp u n e D av id B o h m , este o h o lo
g ra m g ig an t, o h o lo m ica re a lu m ii n f u ra te, care
se afl to a t a d u n a t n tr-u n sin g u r p u n ct, ctre lu m ea
n o a str d esf u ra t p ercep tib il. In o rd in ea n f u
rat, fiin d to tu l n to tu l in te rco n ecta t, fiecare aciu n e
ex e rcita t n tr-u n p u n ct se reflect a su p ra n tre g u lu i
i in vers. A v n d in d u b ita b ile co n secin e, aa d u p
cu m v o m d iscu ta, p rin co n tiin , p rin m o d u l n care
g n d ire a n o a str are o fin a lita te c o n stru ctiv sau , d im
p o triv , d istru ctiv , v o m ex ercita u n efect de a ceea i
n a tu r a su p ra U n iv ersu lu i. C h iar d ac d in ig n o ra n
n o i cre d e m c U n iv ersu l este in d ifere n t la ceea ce
fa ce m n oi, fizica cu a n tic n e sp u n e c p rin co n tiin a
n o a str n e im p lic m n o rd in ea sau n d ez o rd in ea
sa. C u m fiecare d in tre n o i este u n u n iv ers ap arte,
n e le g e m c la n iv e l de co n tiin n e in te rse ct m cu
u n iv e rsu rile tu tu ro r sem en ilo r i cu m a rele U n iv ers
de d in co lo de n oi.
tim acum c substratul ultim al m ateriei l consti
tuie cuan tele sau p ach etele de energie. C u an tele su n t
d isp u se n tr-u n cm p de en erg ie u n iv ersal in ep u iza
b il, n u m it cmp cuantic. C o n trar a ceea ce tiam d in
fizica clasic, n u exist vid i n ici rep au s absolu t. n v id u l
cu an tic este o co n tin u flu ctu aie de energie, n tocm ai
ca v alu rile m rii. D u p Jo h n Sch w artz i M ich ael G reen
(1984), cu an tele ar fi d ispu se sub fo rm de co rzi sau
su p erstringuri, ap reciate a fi n ju r de 10-11. L a acest
n iv el se v o rb ete d eci de u n u niv ers p lu rid im en sio n al,
n co m p araie cu lu m ea n oastr trid im en sion al.
46 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C m pul cuantic este sursa tuturor celorlalte


cm puri, cu m sunt cele gravitaional i electrom ag n etic.
In tre m ateria d en s i cea su b fo rm de en erg ie, n u
este d ect o d ife ren / de frecv en t
/ a flu ctu a iei
/ cu an -
tice sau de v ib raie, cu m i se sp u n ea n term en i m ai
vech i. Cu ct u n co rp este m ai d ens, cu a t t sp ectru l su
de frecv en este m ai jo s, i in v ers, frecv en e le n alte
a ju n g p n la fo rm e in v izib ile. n tre v izib il i in v izib il
este d oar o d iferen de frecv en . C eea ce n u v ed em ,
n u n se a m n c n u exist. N o i n u p u tem sesiza n ici
m ca r ceea ce alto r an im ale le este accesib il, d ei su s
in e m c filo g en etic n e su n t in ferio are. N o i p ercep em
su n etele a c ro r fre cv e n se situ eaz d oar n tre 16,000
i 20.000 H z. Su b a ceast frecv en su n t in frasu n etele,
iar d easu p ra a cesteia este d o m en iu l u ltra su n e te lo r.
L iliacu l em ite i rece p te a z n s u ltra su n etele cu fre c
v e n ta p n la 150.000 H z. E ste p rin cip iu l so n a ru lu i cu
care i v n eaz p rad a. D elfin ii co m u n ic p e frecv en e
situ a te p este 150.000 H z.
D m fap tu l c n o i n u p u tem p ercep e toate
lu n g im ile de u n d d in sp ectru l d iv erselo r fo rm e de
m a n ifesta re a c m p u rilo r de en erg ie p rezen te n
n a tu r , S a m P a rn ia (2008) este de p rere c i cm p u l
co n tiin ei ar p u tea av ea u n sp ectru de fre cv en a
u n d e lo r care n u este n c accesib il in stru m en telo r
n o a stre de d etectie.
m p rt e sc id eea lu i P arn ia, d ar cred c su b
stra tu l en erg etic al co n tiin ei i al g n d irii, n gen eral,
n u este de n a tu r electro m a g n e tic , ci treb u ie s fie de
o n a tu r fo a rte su b til. D ac la n ce p u t a fo st C u v n tu l
i C u v n tu l era cu D u m n ezeu , cu m zice Sf. lo a n n
E v a n g h elia sa, d ed u cem c n a tu ra S a este d ivin,
MINTEA DE DINCOLO 47

su b til i c, fiin d cea care a n im v iu l, este p o sib il s


n u p o a t fi n icio d a t d etectat de ap aratele co n stru ite
de m n a n o astr, ci d oar de stru ctu rile vii. n M e d icin a
T ra d iio
/ n a l C h in ez,' ela b o ra t n v rem ea civ iliz a -
iei an tice m u ltim ilen a re a C h in ei, en erg ia p sih ic,
n u m it S h en , era co n sid e ra t a av ea o n a tu r su b til,
alta d ect cea cu care fu n cio n e a z co rp u l u m a n . L a
v rem ea cn d o m en irea se n tre b a n c cu care p a rte a
co rp u lu i g n d im , en e rg ia S h e n era atrib u it d e c h in e z i
cre ie ru lu i i av ea ro lu l de a g estio n a n tre a g a a ctiv i
tate a o rg a n ism u lu i. A se m e n e a o p in iilo r re z u lta te d in
ex p e rie n e le p sih o lo g ie i tra n sp e rso n a le i ale m o rii
clin ice, ca i d in co n ce p te le fizicii cu an tice, i n v ech ea
filosofie oriental, Sh en -u l, sau C o n tiin a u m a n , era
v z u t ca u n fra g m e n t al m a re lu i SH E N , n eles ca o
C o n tiin sau In te lig e n C o sm ic. S u rsa a cestei
en e rg ii era a trib u it lu i D A O , p rin cip iu l su p re m al
U n iv ersu lu i.
A ce a st n eleg ere a u n o r le g it i n tr-u n te ri
to riu fo a rte sen sib il n -ar tre b u i s n e m ire d ac a v em
n v ed ere c n a ceea i v rem e O rie n tu l an tic p o sed a
m u lte d in tre co n cep tele fiz icii cu a n tice de ast z i, ch iar
dac erau ex p rim ate n ali term en i.
In tr n d n tre p re o c u p rile m ele i cele p en tru
m e d icin a i filo so fia o rien ta l , am aju n s d e m u lt la
co n clu z ia c n oi n u s u n te m p rim ii g n d ito ri n isto ria
civ iliz a ie i u m an e. P en tru m in e, p rim ii z o ri ai c iv iliz a
iei au r s rit n O rie n t cu c te v a m ii de an i n a in te de
E u ro p a. D ac aco lo s-a n sc u t sa u d o ar a fo s t a d u s de
ctre alte civ ilizaii, este a lt d iscu ie, i p o t fi in v o ca te
m u lte a rg u m en te n acest sens.
48 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C eea ce a v rea s rem arc n s, a cu m i aici,


este co n sta ta re a E clesiastu lu i c ceea ce este a m ai fost
i va m ai fi, ad ic exist o ciclicitate a isto riei lu m ii,
o re v en ire a u n o r m o d ele cu ltu rale i sociale, d ar n u
n circu it n ch is, n fo rm id en tic, ci pe o sp iral, cu
a d a o su l o b in u t de ev o lu ia fen o m en u lu i n tim p.
E v o lu ia n sp ira l a S p iritu lu i U n iv ersal en u n at de
H eg el m i se p are a se confirm a.
R e v e n im la co n cep tele fizicii cu an tice.
L e a g n u l m a teriei s-ar situ a la in terfa a d in tre
spaiul vid i cel cuantic. L a acest nivel s-ar afla n
stare p o tenial inform aiile, m odelele m orfogenetice
ale lu m ii n d ev en ire. P articu lele su b a to m ice v in
d in sp a iu l v id n p lan u l p ercep iei n o astre co n ti
en te, co n tu rea z fo rm ele lu m ii m ateriale i d isp ar cu
a ceea i v ite z su p erlu m in ic n v id u l cu a n tic d in care
au v enit.
V z u t astfel, d u p cu m sesiza i H era clit n
u rm cu d o u m ii cin ci sute de ani, U n iv ersu l n e apare
ca u n r u de en erg ie care cu rg e etern d in sp re lu m ea
in v iz ib il sp re cea vizib il.
Id eile d esp re care vorbea Platon , arhetip urile
d escrise de Ju n g , existente la acelai ni vel, p o t fi vzu te
ca m od ele poteniale pentru Sursa inteligent care ordo
n eaz toate fo rm ele m ateriei cunoscu te i n ecu n oscu te.
A ici s-ar afla deci m intea prim ordial a U n iv ersu lu i,
cauza p rim a tu tu ro r lu cru rilor. M in tea n o astr p are
a fi d o ar u n fra g m e n t d in aceast C o n tiin C o sm ic
i, a se m e n e a a cesteia, este u n cm p co n tin u u de in fo r
m aie, n o n -lo ca liz a t. n e le g e m astfel de ce co n tiin a
n o astr, ca p re lu n g ire a celei cosm ice, are cap acitatea
MINTEA DE DINCOLO 49

d e a o rd o n a m a teria i de a o co o rd o n a n acelai tim p.


V o m v en i aici cu u n ex em p lu referito r la A D N ca p u r
t to r de in fo rm a ie cu ro l m o rf o gen etic co d ifica t n
stru ctu ra sa.
n ; 1995, P jo tr G ariaev i V lad im ir P o p o n in au
in tro d u s n tr-u n tu b , n care n u se aflau d ect fo to n i
d isp u i d ez o rd o n at, u n e a n tio n de A D N u m an . S-a
o b in u t u n efect de o rd o n a re a fo to n ilo r, ram as n e m o
d ifica t i d u p sco aterea A D N -ului d in tub.
C o n clu zia: A D N -u l, care sto ch eaz n stru c
tu ra sa in fo rm a iile n ecesare m a n ife st rii co n tiin ei
la n ivel u m a n , a av u t u n efect de o rd o n are a m a te riei
fizice, co n stitu it d in foton i.
U n a lt e x em p lu de efect av u t, de d ata asta, de
ctre co n tiin a su p ra A D N -u lu i n su i a p arin e cer
c et to rilo r G le n R ein i R o llin M cC raty , p u b lica t n
Journal of Scientific Exploration (1994). Ei au re u it s
d e te rm in e u n e fe ct e n f u ra re i d e d esf u ra re a
m oIecuL^de. ADS prin. con trol m en ta l i em o tio n al.
E x e m p lu l d at m ai sus are im p lica ii de o ex tra
o rd in a r im p o rta n , n u n u m a i de o rd in teo retic, ci
i p ra g m a tic. D em o n stre a z , p e de o p arte, ex isten a
u n u i lim bai i a u n u i d ia lo g n tre m in te i celu lele
n o a stre, e fe ctu l p o zitiv al g n d u rilo r i al e m o iilo r
n o a stre n p ro c e su l de v in d eca re, d ar; p e d e alt p arte,
i n o civ , n ca z u l stresu lu i, al d ep resiei i al alto r
em o tn n eg a tiv e.
G e n e ticia n u l K azu o M u ra k a m i a e la b o ra t co n
cep tu l de g n d ire g e n e tic ", su b lin iin d ex isten a
u n ei re la ii de d eterm in a re n tre m in te a n o a str i
gen ele d in co rp u l n o stru . B o a la se n a te din m in te
50 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

i p o a te f i v in d eca t p i tn m in te, n e sp u n e a ce st m are


g en eticia n ja p o n e z , n stilu l caracteristic i p ro fu n d al
filo so fiei o rien tale. A D N -u l, tip ar al stru ctu rii i fiz io
lo g iei n o a stre, p o ate fi d eci co n tro lat n sen su l b en efic
al sn tii i ev o lu iei sp iritu ale p rin v o in , p rin
ca p a cita tea de co o rd o n a re a m in ii n o astre. C o n tiin a
n o a str p o ate p ren t m p in a a cele 90% d in g e n e ap re
ciate ca in activ e s n u d ev in p a to gen e, g en erato are
de b o li,' su b a ciu
/ n ea co n d iiilo
/ r de m ed iu ,' a alim en ta-
iei, p o lu rii i stresu lu i, ci s ia o tu rn u r b en efic. O
m u lim e d in g en ele n o astre in activ e abia ateap t s
fie activ ate, p rin tr-u n d ialo g co n stan t, n gen e fa v o ra
bile sn tii. /
K. M u ra k a m i n u este sin g u ra v o ce care aclam
p o sib ilita tea p ro g ra m rii co n tien te a g en elo r n oastre.
C ercet to rii ru i v o rb esc d eja de ap ariia u n ei noi
m e d icin e , n care A D N -u l in activ ar p u tea fi rep ro-
g ra m a t p rin cu v in te, frecv en e rad io i laser m o d u lat
n sem n a le p u rt to a re de in fo rm aie sem an tic. Ei
n u m esc acest d ialo g cu A D N -u l h ip erco m u n ica re i
su sin c este n ecesa r n acest scop n u n u m ai in trarea
p e o a n u m it frecv en , ci i o co n tiin elev at, un
n iv el sp iritu a l nalt.
In lu crarea sa P ro fu n zim ile lum ii m ateriale
(1979), M ih ai D rgn escu vorbea, de asem enea, de
p o sib ila existen n p rofu n zim ile m ateriei a u n u i cm p
in fo rm aio n al p rim ord ial ca surs a cm p u lu i m ental
i deci a contiinei, ca i a n tregii m aterii din U nivers.
P u tem vorbi, aadar, d esp re existena la nivelu l
cm p u lu i cuantic a u nei m ini prim ordiale, a unei con
tiine co sm ice n care i are su rsa n si co n tiin a
MINTEA DE DINCOLO 51

n o astr. S itu n d aici su rsa sp iritu al a lu m ii, a i fo st


n u m it sp a iu sp iritu a l de ctre D . C h o p ra, P. R u ssell
.a.
n sen su l celo r de m a i su s, p u tem , m ai m u lt,
a v em d ato ria de a fi re cu n o sc to ri p en tru an sa ce n i
s-a d at de a d isp u n e de u n fra g m e n t d in co n tiin a
m in ii p rim o rd ia le i de a fi co -cre a to ri de u n iv ers.
A v e m o co n tiin in d iv id u a l , c o n e cta t cu cea
co sm ic , ex tin s la U n iv e rs, care are n p rim ire u n
co rp pe care l co n stru iete i l d o teaz cu u n creier
p rin care se exp rim .
G e n e tica actu al n u n e p o ate ex p lica tra n s
m ite re a p rin A D N a in fo rm a iei cu rol co n stru ctiv ,
m o rfo g en etic d ect la n iv e l de celu l, d ar n u n e sp u n e
n im ic d esp re m o d u l c u m se fo rm e a z o rg an ele,
c u m se co n e cte a z n tre ele, cu m su n t a e z a te n tr-o
sim etrie p erfect stru ctu rile p e rech i ca em isferele c ere
b rale, o ch ii, m e m b re le etc. N u n e sp u n e c u m aju n g i
se co n e cte a z n e rv ii p le c a i d in creier i m d u v la
o rg a n e i alte stru ctu ri a n a to m ice aflate la d ista n de
lo cu l de o rig in e al lor. P n i o rd in ea n care ap ar
to a te stru ctu rile o rg a n ism u lu i este u n a lo g ic i strict
d eterm in at. A p are m ai n t i co rd u l, p en tru a h rn i
cu sn g e n o ile stru ctu ri care se d ezv o lt n em b rio n .
C reieru l, care ap are m ai trziu , se v a c o n e cta ap oi,
p rin n e rv ii trim ii, la o rg a n e le ap ru te d eja. C u m
su n t d irijai prin sp aiile n to rto ch e a te pe c a re treb u ie
s le strb at? N u tim , d ar sesiz m c g e n e z a u n ei
fiin e
r este u n u l d in tre ce le m ai m ari m ira co le. P este
tot, d oar in te lig en a , i ia r in te lig e n a c a re d ep ete
n iv e lu l celo r d o u celu le g erm in ativ e. N u m a i C h a rle s
52 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

D arw in , R ich ard D aw k in s i alii n e sp u n c este doar


n t m p la re i iar n tm p lare...
M i se p a re c este m u lt m ai lo g ic s a d m item c,
n loc d e n tm p lare, exist o sch em p rim a r p en tru
to ate fiin ele, cu lin ii d irectoare, de o rien tare, sub
fo rm d e cm p n care este d ep o zitat toat in fo rm a
ia n e ce sa r n g en eza lor. Intre celu lele em b rio n u lu i
i c m p u l c o n tiin e i cu cap acitatea de o rg an izare,
de o rd o n a re a m ateriei, d u p cu m a m v zu t, se sta
b ile te u n d ialog, o com u n icare. A D N -u l p u rt to r de
in fo rm a ie
/ d ev in e d oar u n in stru m en t de care s-ar
serv i co n tiin a. C m p u lu i co n tiin ei in d iv id u a le i-ar
re v e n i astfel sarcin a de a-i co n stru i v eh icu lu l m en it
s-o p o a rte n a v en tu ra cu n o aterii p rin n o i sp aii
sid erale.
U n alt co n ce p t al fizicii cu an tice este acela al
n o n -lo ca liz rii, d eja am intit. D ac d ou p articu le
p e re ch e co m u n ic ap ro ap e in stan tan eu in d iferen t
de d ista n a care le d esp arte, n elegem c n a cest fel
U n iv e rsu l este in terco n ecta t, fiecare p arte de u n iv ers
co m u n ic n d cu celelalte. C u m co n tiin a are a ce
lea i p ro p rie t i de n o n -lo calizare, d ed u ce m c orice
g n d sa u sen tim en t em is de u n creier cu p rin d e n tre
gu l U n iv ers. E ste u o r s n eleg em co n se cin e le n
fu n cie d e sem n ificaia p o z itiv sau n e g a tiv a g n d i
rii n o a stre. N e m ai m ir atu n ci p eisaju l lu m ii actu ale
m in a te d e to at z g u ra gn d u rilo r i sen tim en telo r
em ise n sp a iu l p la n e tei n oastre?
U niversul n ew ton ian era vzut ca u n spaiu
form at d in obiecte disparate, fr nicio legtur ntre ele.
D intr-o astfel de nelegere a unui univers fra g m en ta t
MINTEA DE DINCOLO 53

au re z u lta t sciz iu n e a d in tre o m en i, n p o litic, relig ii,


so cieta te, lip sa de re sp o n sa b ilita te a in d iv id u lu i fa
de sem en i,7 co n se cin a / fiin d lu m e a actu al.
D u p c u m v ed em , sp re d eo seb ire de u n iv ersu l
n e w to n ia n a lfizicii cla sice, fizica cu an tic n e relev u n
u n iv e rs co eren t n care to ate ele m en te le co m p o n en te
su n t in terco n ecta te. S u n te m cu toii cau z i e fe ct n
a cela i tim p . S u n te m efectu l celo r ce n e p re ce d i al
celo r ce n e n co n jo a r i su n tem , n a celai tim p , ca u z a
celo r cu care c o n v ie u im i a celo r care n e su cced . La
n iv e l cu an tic, d eci fu n d a m e n ta l, la o rig in ea p rim nu
e x ist sep araie. N e in te rco n e ct m la n iv el de cm p
cu a n tic, fu n d a m e n ta l, cu n treg u l U n iv ers, fo rm n d o
sin g u r u n itate. R e c e p t m i em item p rin g n d u rile
i a ciu n ile n o a stre in fo rm a ii d in i n to ate co lu rile
de u n iv ers. A ad ar, afirm aia lu i J. M o n o d (1970), c
o m u l este sin g u r, p ica t d in n t m p la re n tr-u n u n iv ers
in d ife re n t la sp era n ele sale, ca i la su fe rin ele s a le ",
are d o ar o v a lo a re d e e x e rciiu literar. n v irtu tea p rin
c ip iu lu i re p re z e n t rii h o lo g ra fice att la n iv e l cu an tic,
m icro sco p ic, ct i m a cro sco p ic, fiecare p a rte re p re
z in t n tre g u l i n treg u l este p re z e n t n fiecare p arte.
7 n co n se cin , o rice aciu n e e x e rcita t n tr-u n p u n ct se
re flect a su p ra n treg u lu i. D e aici rez u lt re sp o n sa b i
litatea tu tu ro r fa de n tre a g a lu m e , fa d e U n iv ers.
n e le g e m a cu m de ce n u p u tem atin g e o flo a re fr
s d e ra n j m o stea. D a, su n te m d ato ri n u n u m a i fa
de sem en i, ci i fa de stele, aa d u p cu m stelele,
in d ife re n t de d ista n ta / la care se afl,7 n e in flu e n e / az
e x iste n a p rin c m p u rile lor de fo re ca re cu p rin d
n tre g u l sp a iu sid eral.
54 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

P e r c e p ie i e m o ie

A m ab o rd at, cred c su ficien t de in sisten t, id eea


c d in p lu ra lita tea d im en siu n ilo r v id u lu i cu an tic n o i
co n tie n tiz m d o ar u n a sin g u r, n fu n cie de in stru c
ia pe care o av em , de cap acitatea de in terp retare,
d iferit i sp ecific fiecru ia d in tre n oi, d ar m ai ales
n fu n cie de in teresele p rop rii. V edem ceea ce d o rim
s v ed em i nu ceea ce este d,e_ vzut. D e aici d ecu rg e
n tre a g a d iv ersitate de op in ii care u n eo ri in flam eaz
n trea g a so cietate u m an . A co rd area d e m o cra tic "
a d rep tu lu i de o p in ie n u a reu it s ev ite p asiu n ile,
a g resiv ita tea i, n u rareo ri, v io len a so ld a t cu crim e
i rzb o aie. D in n efericire, in telig en a n u este d oar
co n stru ctiv , ci d efo rm eazi
i sen su ri, m u tileaz ad e-
v ru l. A m spu s ad esea c nu in telig en ta n e lip sete, ci
nelepci unea. S u n tem fiin e inteligente, d a r a ra reo ri
i nelepte. T oa te conflictele um a ne s u n t rez u lta tu l
lipsei de n elep ciu n e. A b ia cn d v o m face sa ltu l de
la in teligen la n elep ciu n e v o m reu i s n e g sim
p acea i linitea n ecesare unei v iei trite n arm onie.
N u v om rev en i asup ra exp erien elor d esp re
care am am intit m ai sus i care d em on streaz cap acita
tea m inii, a con tiin ei n oastre de a m od ifica m ateria,
realitatea, la m od u l fast sau nefast, n fu n cie de sem n i
ficaia gnd urilor i em oiilor noastre. A in sista doar
asup ra ideii c g n d im pe d ou registre - cognitiv,
p rin elaborri la n iv el de cortex, i afectiv, em oional,
la n ivelu l stru ctu rilor subcorticale, resp ectiv al creieru
lui em oional. M ai nou, se vorbete despre ro lu l in im ii
n gestionarea em oiilor noastre. In coop erarea dintre
MINTEA DE DINCOLO 55

gnd i em oie, in im a pare s ocu p e locul d om in an t.


Se sp u ne, m ai m u lt sau m ai p u in figu rativ, c n creier
av em ceea ce a m pus noi, iar n in im av em ceea ce
a. p u s D u m n ezeu . D e aceea, aflai n faa u n ei d ilem e,
tim p u l u lterior p are s p led eze p en tru op iu n ea inim ii.

T e h n i c i m o d e r n e d e e x t e n s ie a c o n tii n e i

T e rm en u l de C o n tiin E x tin s la U n iv ers,


ca e x p re sie a C o n tiin ei C o sm ice, a in tra t d eja n
lim b a ju l cu re n t al m u lto r co m en ta to ri, n ciu d a o p i
n iilo r co n tra re ale tiin ei acad em ice. S p iritu a lita tea
p reced e, cel p u in n a cest caz, tiina.
Se v o rb ete a cu m d e S p a iu l C o n tiin ei,
sin o n im fo lo sit p en tru a m en aja u n ele se n sib ilit i
fa de v e ch ile sin tag m e. S-au e la b o ra t d eja o serie de
m eto d e cu m su n t m ed ita ia / sau alte solu ii / teh n o lo -
gice de a ccesare a acestu i sp aiu , m u lt m ai an co ra te la
d isp o n ib ilita tea lu m ii m o d ern e.
L a C o n ferin a de P sih o lo g ie T ra n sp e rso n a l de
la G e n e v a (7-9 sep te m b rie 2012) au fo st d eja o m u lim e
de ex p u n eri n ca re te h n o lo g ia d e u ltim or, b a z a t
pe leg i cu n o scu te d in n eu ro fiz io lo g ia creieru lu i,
av ea ca scop accesu l la b en e ficiile c o n tiin e i extin se.
O p tim iz a rea fu n ciilo r cre ieru lu i, am p lifica re a m e m o
riei, cu ltiv a rea u n o r n su iri d e o seb ite ~~ su n t n u m a i
c tev a d in tre p erfo rm a n ele p ro p u se.
S p a iu l co n tiin e i n u este altu l d e c t cel care n e
n co n jo a r . C u m s-ar sp u n e, este su ficie n t s n tin d e m
56 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m n a p e n tru a-1 av ea la d isp oziie. A r fi u n sp aiu al


tu tu ro r p ro m isiu n ilo r, su rsa tu tu ro r p o ten ia lu rilo r
n atu rii, ale v o in e i i in telig en ei de d in co lo de noi.
C u ce rire a " a cestu i sp aiu , care, d u p cu m sp u n eam ,
a n ce p u t d eja, v a n sem n a n la rea co n tiin ei la o
n o u d im e n siu n e cu tran sfo rm ri p ro fu n d e pe toate
p la n u rile e x iste n ei n o a stre - p sih o lo g ic, in telectu a l i
b io lo g ic, cu u n in ev ita b il ecou i n social. E ste co n d i
ia esen ia l d e ed ificare a u n ei L u m i n o i, este sp eran a
p e care i-o p u n to ate m in ile lu cid e n N o u l T im p n
care a m in trat.
O m en irea a in trat n tr-u n m o m en t att de critic,
n ct n u m ai p oate con tin u a s su p ravieu iasc cu n cr
ctu ra m asiv a rem in iscen elo / r an cestrale d in vrem ea
cnd tria n p eteri fr s fie ech ilibrat d e p oten ia
lul u m a n att de p u in exprim at, n ciu d a m ilen iilo r de
civ ilizaie p arcu rse. O m u l d om in at de in stin cte trebu ie
s d evin u n om al cu n oaterii p rin m o d elarea oferit
de o civ ilizaie u m an ist i n u doar teh n ologic.
K e n W ilb er, u n u l d in tre p ro m o to rii im p o rtan i
ai P sih o lo g ie i T ra n sp erso n a le, su b lin ia n ecesita tea
tra n sfo rm rii n o a stre n v iito r p rin tr-o in teg ra re a re li
giei, ca esen , cu tiin a.

P e r c e p i a v iito r u l u i -
u n m a r e m is t e r a l c o n tii n e i

n v irtu tea leg ilo r cu n o scu te ale U n iv ersu lu i n


care tr im , tiin a a ctu a l a creieru lu i n e sp u n e c nu
MINTEA DE DINCOLO 57

p u te m p e rce p e d ect p re z e n tu l ca rea lita te care este


re flecta t de sim u rile de care d isp u n em . T re cu tu l
e ste d o ar m em o rie n reg istra t n creier, iar v iito ru l
e ste d o ar o ip o te z b azat p e p re m ise le trecu tu lu i.
i totui, n ciuda teoriilor noastre neurofizio-
logice, istoria consem neaz o m u lim e de circu m stan e
n care m intea noastr este in form at despre evenim ente
ce se vor d esfura n tr-u n tim p ce nu s-a consu m at nc.
n tr-o alt lucrare, deja citat, am scris despre
visu l prem onitoriu sau anticipativ, cu m l-am num it, i
am n cercat s-l explic ad m ind ip oteza c viaa n oastr
pare s fie p rogram at d in alt p lan n c d in m om entu l
anterior naterii. O astfel de p rog ram are a sorii exclude
n tm plarea, coincidena b an al p rin care tiina acad e
m ic v rea s n e conving. C ari G u stav Ju ng, unul dintre
m arii stlpi ai psihiatriei secolu lui X X i o m de excep
ional cultur, a n u m it aceste n tm p lri coincidene
sem nificative sau sincronicitti. /
n ap oia acestor coin cid en e s-ar afla, d u p Jung,
u n p lan cosm ic cu u n regizor necunoscut.
E v e n im e n te le a n tep ro gr am ate, n scrise n
o rd in e a de d in co lo , su n t tra n sm ise m in tii n o a stre d e
aici su b d iv erse fo rm e - c la rv e d e re , v is, re g re sie h ip
n o tic , alte m ijlo a ce o racu lare. U n eo ri, p rin a v iz a rea
an ticip a t , situ aiile d ra m a tice p o t fi ev ita te i sen su l
lo r este u o r d e n eles, a lteo ri, to tu l se p e tre c e a b so lu t
id en tic cu m a fo st a m in tit, ca o fa ta lita te , aa d u p
c u m v o m v e d ea n ex em p lu l de m a i jo s, ia r se n su l n e
scap . O are n u m a i p e n tru a ti c, aco lo sus, cin e v a
n e v e g h e a z , s fie ca u n m em en to m ori, u n strig a t al
C eru lu i p e n tru to ate rele le n o a stre? P o sib il.
58 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Su nt n u m ero ase exem p lele citate de ctre d iveri


au tori care ilu streaz i fatalitatea p red iciei, i p o sib i
litatea fericit de a ev ita d ezn od m n tu l trag ic prezis.
V o m p refera d oar ctev a ex em p le, m erito rii
p rin fo ra lor de ev o care, cu lese d in lite ra tu r de ctre
scriito ru l en g lez A n th o n y P eak e {E xist v ia d u p
m oa rte?, Ed. L itera, 2009).
O d oam n d in Irlan d a are u n vis p rem on itoriu .
T reb u in d s-i v iz ite z e fiica, pe d ru m u l c tre ea, i
ap are b ru sc o feti n faa au to m o b ilu lu i, n u o p o ate
ev ita i o r n ete m o rtal. M erg n d a d o u a zi p e acelai
d ru m sp re fiica sa, n acelai loc, ap are acea feti
v z u t n vis, p u rt n d in clu siv aceeai m b r c m in te.
A v iz a t n s de v isu l p rem o n ito riu , a m ers n cet, a
op rit n sig u ran ln g feti i ap oi a o co lit-o .
n sp im n tat de toat aceast p oveste i de
intervenia voinei de dincolo care i-a dat posibilitatea s
evite o tragedie, ajunge la fiica sa, care era la fel de ngro
zit. i ea avusese n n oap tea precedent acelai vis...
C n d d ou creiere aflate la d istan t / u n u l de
altu l au a celai v is care an u n u n e v e n im e n t real
din v iito r, p oate ex ista o ex p licaie n te rm e n ii tiin ei
actu ale? A m n d oieli.
A n th o n y P e a k e are n s o ex p licaie n eor-
to d o x ", cred ib il d ac s-ar n tm p la m e re u aa...
A d m i n d ip o teza lu i H u g h E verett, a u n iv ersu rilo r
paralele, n e p u tem im ag in a c n tr-u n u n iv ers s-a
n t m p la t ca n vis, iar n altul, fetia a fo st salvat.
T o ate b u n e i fru m o a se, dar de ce nu fu n cio n e a z
m ereu la m o d u l fe ricit aceste u n iv ersu ri p aralele?! N u
cu m v a altcin ev a d ecid e u n d estin n etiu t de n o i i, d in
MINTEA DE DINCOLO 59

c n d n cn d , se m a i n d u r sp u n n d u -n e cate c ev a
d in cele scrise aco lo , su s, n m a rea ca rte a v ieii? D u p
c u m v o m v ed ea, acea sta p a re s fie rea lita te a .
U n alt e x e m p lu de v is p re m o n ito riu , d ar cu
d e z n o d m n t n efericit.
a O feti d e 9 an i are u n co m ar. E ra n 20
o cto m b rie 1966. M erg n d la co ala, o g sete c o m p le t
a co p e rit de cev a n e g ru ". S p e ria t , i co m u n ic
m a m e i v isu l, d ar aceasta, n e in sp ira t , o trim ite a d o u a
zi la co al. n sp atele co lii se afla u n m u n te " de
c rb u n e d ep u s p e co a sta u n u i d eal. n tim p ce c o p iii
erau la ore, acesta s-a p r v lit p e ste co al, n g ro
p n d 139 de p erso a n e . A cea st tra g e d ie d in A b e rfa n a
r e in u t aten ia p re se i m u lt v rem e.
T e in fio ri la g n d u l c u n d estin att d e cru d a
p u tu t s u cid atia co p ii, cu p ro fe so ri cu tot.
Iat u n alt ex e m p lu de p re d icie a v iito ru lu i, d ar
de a st d at n u p rin vis, ci n p lin sta re de lu cid ita te ,
fe n o m e n n u m it cla rv ed ere. D in n o u n e u ro fiz io lo g ia
a ctu a l este co n trazis. D ac este lo g ic s ra io n m i
s d m v e rd ict de re a lita te d o ar la ceea ce sim u / rile
n o a stre n re g istre a z n tr-u n tim p trit, cu m p u te m
p ercep e o re a lita te care n c n -a fo st tr it ?
Iat u n ex em p lu cele b ru d esp re ca re A n th o n y
P eak e n e sp u n e c i-a lu a t to ate p re c a u iile p e n tru a
elim in a orice n e co n co rd a n t / cu realitatea.
C riticu l i d ra m a tu rg u l Je a n -F ra n o is d e La
H a rp e i-a n o ta t n ju rn a lu l su o n t m p la re p e tre
cu t cu u n an n a in te de R e v o lu ia F ra n ce z d in 1789,
M ai m u lte p erso n a lit i ale tim p u lu i s-au n t l
n it la o m as i * d iscu tau n c n ta i
/ de n o u a E r a R aiu
/ n ii
60 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

p e care m arile glorii ilu m in iste ale F ran ei o p regtiser


p rin scrierile lor. Se tie c en ciclop ed itii op tau p en tru
o societate b azat p e legi, pe raiu ne i cu ltu r n locu l
ab so lu tism u lu i i arb itrariu lu i din epoc.
C u m era i firesc p en tru n ite o a m e n i de cu ltu r,
erau cu to ii en tu z ia sm a i d e p ersp ectiv a lu m ii pe care
o v isau , n u m a i m a rch iz u l i scriito ru l Ja cq u e s C azotte,
m em b ru al A ca d em iei F ran ceze, n u era n cn tat. El se
rid ic de p e scau n , n co n jo a r m asa i se op rete n
d rep tu l fiec ru i o asp ete, co m u n ic n d u -i ce soart v a
av ea p este u n an, cn d va n cep e rev o lu ia.
A L u i C o n d o rcet, m a tem a ticia n i o m p olitic, i
p re z ice c se v a o trv i n celu l n a in te de a aju n ge la
eafo d .
S criito ru lu i S b a stien de C h a m fo rt i sp u ne c
v a m u ri t in d u -i v en ele.
M e d ic u lu i re g in e i M a ria A n to a n e ta , F lix
V ic q -d 'A z y r , i sp u n e, de asem en ea, c-i v a tia
v e n e le n n ch iso are.
P o liticia n u lu i C h rtien de M a le sh erb es i astro
n o m u lu i Je a n S y lv a in B a illy le sp u n e c v o r m u ri p rin
gh ilotin .
L u i Jea n -F ra n o is de La H arp e i sp u n e c, d ei
este u n a te u co n v in s, v a m u ri ca u n fo arte p io s cretin.
La au zu l u ltim ei p red ich i, to i o a sp eii s-au
a m u z a t sp u n n d c d ac treb u ie s a tep te p n ce La
H a rp e se v a cretin a, atu n ci m ai au n c m u lt de trit.
i ia t fin alu l, an alizat n 1803, m erg n d u -se pe
u rm ele isto riei p rezise.
P e ste u n an, a izb u cn it R ev o lu ia F ra n cez d in
1789. D e i a fo st p reg tit de en ciclo p ed iti, rev o lu ia
MINTEA DE DINCOLO 61

a aju n s p e m in ile p o liticien ilo r fu rio i care au in v e n


tat i ei cev a: g h ilotin a.
A stro n o m u l Je a n S y lv a in B ailly , a se m en e a lui
A n to in e L a v o isier, sa v a n tu l care a d esco p erit o x ig e
n u l, m o a re pe eafo d u l g h ilo tin ei. A ceea i so a rt o are
i p o liticia n u l C h rtie n de M alesh erb es.
M a te m a ticia n u l C o n d o rcet n u m ai ateap t
g h ilo tin a i se o tr v ete n n ch iso are.
S criito ru l S b a stie n de C h a m fo rt va re cu rg e i
el la t ierea v en elor.
M e d icu l reg in ei, F lix V ic q -d 'A z y r, a m u rit
n n ch iso a re cu feb r, dar... n a in te de a ap u ca s-i
taie v en ele, care la acea v rem e era i tra ta m e n t p e n tru
feb r.
M a rch iz u l i a ca d em icia n u l Ja cq u e s C azo tte,
v o in d s-l salv eze p e reg e, aju n g e el n su i la eafod .
N u a v em n icio n sem n a re care s n e sp u n d ac n acea
sear m e m o ra b il i-a p rev z u t i p ro p riu l sfrit...
A u to ru l acesto r n se m n ri, d ra m a tu rg u l ateu
Je a n -F ra n o is de L a F iarp e, a fo st n ch is, ia r la e lib e
ra re a d ev en it u n fe rv e n t cred in cio s i s-a retras n tr-o
m n stire, u n d e a i m u rit n an u l 1803.

T im p o n ir ic , t i m p r e a l

A cela i A n th o n y P ea k e citeaz, v iz a v i de
a cea st d iscu ie, u n caz d eja celeb ru : v isu l lu i A lfred
M a u ry , p e tre cu t n 1870, la u n seco l d u p e v e n im e n
tele R ev o lu iei F ra n cez e d in 1789.
62 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

E ste fo arte p o sib il s se fi aflat su b in flu en a


u n e i lectu ri re fe rito re la reg im u l de tero are in stitu it n
v lto a rea e v en im en telo r acelei rev o lu ii.
/
Se v iseaz d eci n v rem ea T ero arei R e v o lu ie / i
F ra n cez e d in 1789. E ste ju d e ca t de ctre R o b esp ierre,
M a ra t i T in v ille. E ste co n d am n at la m o a rte a p rin gh i
lotin . Se v e d e co n d u s la locu l d e ex ecu ie, / ' n P iata
/
R ev o lu iei,
/ ' azi C o n co rd e, n ca ru l d estin a t celo r co n -
d am n ai, trecn d p rin m u lim ea exaltat. E ste u rcat
pe eafo d i leg at de clu . Se p o rn ete g h ilo tin a i
sim te ap o i cu m fieru l rece i d esp arte cap u l de corp.
T re sa re n g ro z it d in som n, exact n clip a n care b ara
de fier a p a tu lu i n care d orm ea i-a czu t pe ceaf...
C u rio zitatea acestu i caz, p en tru care A n th o n y
P ea k e l citeaz, este aceea a tim p u lu i o n iric n care au
a v u t loc toate ev en im en tele d in ain te de c d e re a g h ilo
tin ei versus b a ra de fier a p atu lu i (ju d ecata, co n d u cerea
cu caru l la lo cu l e x ecu iei etc.). E ste p o sib il ca toate
acestea s se fi p ro d u s in stan tan eu n clip a n care a
sim it b a ra czn d p e ceaf? i d ac da, n se a m n c
m a i a v em n c m u lt p n v o m n eleg e to ate m isterele
cre ie ru lu i n ostru .

M artorul eternitii
/

A n th o n y P eak e, ca i ali au tori, n b a z a u n or


ex p e rie n e de lab o rato r, cred e c n oi p e rce p e m co n
tie n t e v e n im en tele ce au loc n creier cu o an u m it
n t rz iere . C iteaz n acest sens lu crrile lu i D ick J.
MINTEA DE DINCOLO 63

B ie rm a n i D ea n R ad in , care au o b serv at n e x p e ri
m en t de la b o rato r c m o d ific rile c o n d u ctib ilit ii
e lectrice cu ta n ate ap ar cu c te v a fra ciu n i de se cu n d
n a in te ca su b iectu l s tie c v a fi ex p u s u n ei e m o ii
in ten se.
n tre b a re a m ea nu este n s de ce au loc a ceste
m o d ific ri fiz io lo g ice n a in te ca eu s iau act c o n ti
en t de ce se n tm p l. E u v reau s tiu: ce in sta n
ia d eciz ia de a-m i p ro d u ce aceste rea cii n a in te ca
eu s a m in ten ia u n u i g est? n v o lu m u l al Il-le a al
crii n c u ta rea sen su lu i p ie rd u t (2008) a m d at i alte
e x e m p le n acest sens.

O alt p ro b lem a c o n tiin e i este aceea a fu n c


io n rii pe d o u re g im u ri de aciu n e. U n u l este cel
al d ep e n d e n ei de co rp u l fizic, m ai exact, de c a p a c i
tatea celo r cin ci sim u ri de a p e rce p e rea lita tea . D a c
u n sin g u r sim se n z itiv -sen z o ria l, fie au zu l, v e d ere a ,
g u stu l, m iro su l sau cel p a lp a to r, n u fu n c io n e a z ,
re a lita te a p e rcep u t d e co n tiin este cu to tu l alta
d ec t cea n o rm al. F r au z, lu m ea n ca re tr im n u
are su n ete, f r v ed ere d in n a te re, n u tim ce este
lu m in a, ce su n t cu lo rile etc. ,
n co rp u l fizic, co n tiin a ia act de re a lita te n u
d irect, ci este trib u ta r in fo rm a iilo r o fe rite de sim u ri,
m ai exact, de ca p a cita tea lor d e a p e rc e p e lu m ea, i
a ceasta fiin d d iferit la fiecare d in tre n oi. O re a lita te
ex terio a r , o b iectiv , o tra n sfo rm m n tr-u n a su b ie c
tiv, in terio ar. E ste, recu n o sc, i a cesta u n m o tiv al
n e n ele g e rilo r d in tre noi. N u n t m p l to r se sp u n e c
64 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n tr-u n cu p lu de d u rat este im p o rta n t ca g u stu rile i


cu ltu ra s fie ap ro p iate.
A l d o ilea re g im de fu n cio n a re al co n tiin
ei este acela al in teg r rii n u n iv ersu l n on -fizic, de
d in co lo , cn d fu n cio n ea z n afara co rp u lu i fizic.
In a ceast ip o sta z , co n tiin a n u m ai are n ev o ie de
a p o rtu l o rg an elo r de sim . D in co lo se ex tin d e la n tre
gul U n iv ers i p e rce p e rea lita tea de aco lo n to at
sp len d o area.
n e le g e m c, n c tu a t n m a teria n o astr
fizic, co n tiin a este lim itat, d ar elib erat de m aterie,
se ex tin d e p e o arie in co m en su rab il.

O alt o b serv a ie, care m i se p are a u til


de sesizat, este a ceea a rela ie i d in tre co n tiin i
su b co n tien t.
i co n tiin a , i su b co n tien tu l su n t ip o staze
ale a celeiai en titi. C o n tiin a p ro p riu -z is o co n si
d er a fi o p era io n a l , ex p rim a t n term en i de logic,
de raiu n e. C o n tiin a de la n iv elu l su b co n tien tu lu i
o co n sid e r a fi im p lica t n tr-o lo g ic p o liv alen t, a
fu n cio n a lit ii sim u ltan e. A co lo su n t d ep o zitate p ro
g ram ele, p a tte m u rile n o astre fu n cio n ale, m em o ria
an cestra l , m e m o ria tu tu ro r p e re g rin rilo r n o astre
co sm ice. E ste b ib lio te ca tu tu ro r in fo rm aiilo
/ r,7 att ale
v ie ii in d iv id u a le, c t i ale C o sm o su lu i. A co lo fu n c
io
r n e a z in ele,7 sc n teia d iv in d in n o i n care este
p ro g ra m a t n tre a g a n o a str fu n cio n a lita te, p n
i u ltim a exp iraie. L a m iliard ele de celu le i reacii
b io ch im ice p e secu n d , este u n asem en ea calcu l m a te
m atic, attea co n ex iu n i in fo rm aio n ale, feed-back-uri i
MINTEA DE DINCOLO 65

reg l ri, n c t i-ar fi im p o sib il m in ii n o a stre c o n tie n te


s le g e stio n e z e i s g n d easc n acelai tim p . E ste
aici o lo g ic fericit a U n iv e rsu lu i n fa a c re ia b ia ta
n o a str m in te r m n e co p leit.
M in te a su b co n tie n t se ex p rim p rin v is, p rin
h ip n o z , sau reg resie p sih ic. A tu n ci eu l n o stru c o n
tien t tace i v o rb e te d o ar m a rto ru l e te rn it ii" d in
noi.
T im p u l su b co n tien tu lu i n o stru , care se m a n i
fest n v is, este u n u l su b iectiv i n u este e g a l cu
tim p u l real, a stro n o m ic. E ste in te re sa n t c, o d a t cu
co n tiin a o p era io n a l , n m o m e n tu l p lec rii d in co lo ,
p lea c in clu siv i cea im p lica t la n iv e l de su b co n tien t.
[ EHhcoIo, ] o b u n p arte d in rep erele su b co n tie n tu lu i
de aici r m n o p eraio n ale.
C n d v o m v o rb i d esp re ex p e rie n e le m o rii
clin ice, v o m m ai d iscu ta d esp re tim p u l de d in co lo , care
in clu d e n tim p u l su p re z e n t i tre cu tu l i v iito ru l.
A m v z u t c p ro p ria n o a str co n tiin este sin g u ra
en tita te d in lu m ea fizic d e aici care are acces la lu m ea
n o n -fiz ic de d in co lo , fie n m o m e n tu l m o rii clin ice,
fie n cel al m o rii d efin itiv e, b io lo g ice. E x ist n s i
alte circu m sta n e n care co n tiin a n o a str are acces
sp o n ta n la lu m ea d e d in co lo , n stri m o d ifica te , p e
care le v o m d iscu ta m ai d e ta lia t n c a p ito lu l u rm to r,
n tr-o astfel de stare, u n ele p erso a n e au acces s p o n ta n
la lu m e a de d in colo i n e le g in sta n ta n e u fra g m e n te
de e v en im en te v iito a re n sc rise n b a n d a tim p u lu i d e
acolo.
66 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

A p a i co n tiin a u m a n

C ercetto ru l ja p o n e z M asaru E m o to a u im it
lu m e a cu d em o n straiile sale p riv in d ca p a cita tea
co n tiin e i u m an e de a im p rim a m o lecu lei de ap
n g h e a t d iv erse fo rm e n fu n cie de co n in u tu l sen ti
m e n te lo r exp rim ate.
C u a ceast o cazie s-a co n firm at n c o d at
u n u l d in tre p rin cip iile fizicii cu an tice, n v irtu tea
c ru ia C o n tiin a C o sm ic i co n tiin a u m an au
p ro p rie ta tea de a m o d ela m ateria, de a fi resp o n sa b ile
de d iv ersitatea fo rm elo r cu n o scu te i n ecu n o scu te ale
m ateriei.
A p a ex p u s sen tim en telo r de iu bire, de m u lu
m ire, de recu n o tin , la ru g ciu n e, la m u zica clasic,
p rin n g h e a re g en ereaz o larg v arietate de cristale,
n fo rm e de o n esp u s fru m u see i sim etrie.
A p a exp u s sen tim en telo r cu co n in u t n eg ativ ,
u ra, in su lta, team a, d ep resia, fu ria, em o ia stresu lu i
sau m u z ica de g en heavy metal, ori nu g en ereaz d eloc
crista le p rin n g h eare, ori acestea su n t rare, m ici i
d efo rm ate.
D u p E m oto, cea m ai fru m o as fo rm de
crista l a d at-o ap a ex p u s la sen tim en te de iu bire i
re c u n o tin ".
MINTEA DE DINCOLO 67

Figura 1. Reacia la iubire i recunotin

B u cu ria a u d ierii m u z icii clasice p a re s-o m p r


t e a sc i ap a, p rin fo rm ele m in u n a te de crista liz a re .

Figura 2. Reacia la muzica din Simfonia nr. 40 de M ozart


68 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Figura 3. Reacia la muzica din Simfonia Vl-a (Pastorala)


de Beethoven

Figura 4. Reacia la muzica religioas


MINTEA DE DINCOLO 69

Figura 6. Reacia la muzica heavy metal


70 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

La noi n ar, doctorul C orneliu M oldovan, de


la Institutul N aional de M ed icin C om plem entar i
A lternativ Dr. Florin B rtil", a obinut, prin procedee
proprii, o ap activ sau structurat, de uz terapeutic,
care ia diverse form e geom etrice, n u m ai n prezenta
experim entatorului. V zu te n dinam icTrorm ele m ole
culei de ap se schim b ncontinuu, devenind, rnd pe
rnd, sfer, pentagon, octogon etc. Pur i sim plu apa las
im p resia c intr n tr-u n anim at dialog cu om ul.

Figura 7. A p activ, structurat


(Dup dr. Corneliu Moldovan)
MINTEA DE DINCOLO 71

Lecia rezultat de aici este u na sim pl: U niversu l


este u n m are gnd, o C ontiin D ivin, u n p sih ism n
care, p rin graia divin, h a u fo st n g d u ite i m in ii
u m a n e v irtu i d em iu rg ice.

C on clu zii

C o n tiin a r m n e n c u n m are m ister ce ine


d e esen ta / U n iv ersu lu i.
C o n tiin a este ra iu n e a ca re p re ce d e i m o ti
v e a z to t ceea ce exist, care o rd o n e a z i c o o rd o n ea z
n trea g a m a te rie p n la u ltim u l n iv el al fo rm elo r
v ii, im p rim n d u -le u n sen s i u n co n sen s cu cel al
U n iv ersu lu i.
In a cest sen s i co n sen s, a to t ce ex ist n
U n iv e rs, se ex p lic i e x p e rie n a m o rii clin ice. C u
d ife re n a c L u m in a d in n c e p u tu ri d ev in e F iin a de
L u m in care, d u p ce n e -a trim is la c o a la P lan etei
P m n t, n e re ch e a m n s n u l su , p e n tru ex a m en u l
de a b so lv ire a co lii de aici. i d in co lo f d u p c u m v o m
v ed ea , ne a teap t alte co li, m u lt m ai n a lte, i alte
lu m i cu o ferte de in efa b ile fru m u sei. /
C A P IT O L U L I

S C U R T IS T O R IC

C ea m ai elo cv en t i im p rev iz ib il ip o sta z n


ca re co n tiin a n e ap are cu u n statu t in d e p e n d e n t de
creier este a cee a a m o rii clin ice sau ap aren te.
M o a rtea clin ic este acea stare n care o p e r
so a n tra v e rse a z to ate etap ele m o rii b io lo g ice sau
reale, dar nu definitiv, av n d loc o resu scita re, o
re lu a re a fu n ciilo r v itale, fie sp o n tan , fie p rin in te r
v e n ie
/ m ed ical.
M o a rte a clin ic este d iferit de cea b io lo g ic , n
c a re n u m ai su n t p o sib ilit i de resu scitare. M o a rte a
b io lo g ic este d eci o m o a rte definitiv.
E ste ciu d a t c, d ei d e-a lu n g u l isto riei au
e x ista t m u lte relatri ale celo r care s-au n to rs d in
re g a tu l m o rii", lu m ea m e d ic a l a ig n o ra t fe n o m e
n u l p n n 1975, cn d p sih ia tru l a m e ric a n R a y m o n d
M o o d y a p u b lica t stu d iu l su L ife a fter life (Viaa dup
via). "
R. M o o d y a n u m it e x p e rie n a care are loc n
tim p u l m o rii clin ice N e a r D ea th E x p e rien ce (N D E ),
n tra d u cere d in lim b a en g lez n se m n n d Experiena
din Apropierea Morii. F ra n ce z ii fo lo sesc sin ta g m a de
76 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

E x p erien a M o rii Im in en te, p re scu rta t EM I. T erm en u l


de E x p erien a M o rii C lin ice (EM C ) m i se p are a fi m ai
ad ecv at p en tru lim b a rom n .
E co u l crii lu i R. M o o d y n p u b licu l larg i
n m a ss-m e d ia a fo st im ens. C ea m ai m are p arte a
lu m ii m ed icale a p riv it-o n s cu scep ticism , atrib u in d
fe n o m e n u l m o rii clin ice fie im a g in a ie i au toru lu i, fie
h a lu cin a iilo r p ro v o ca te de o cu l em o io n al su ferit n
tim p u l m o rii clin ice.
Era ev id en t c ex p erien a m o rii clin ice n u p u tea
fi ex p lica t n term en ii tiin ei actu ale i, ca u rm are,
s-au em is o m u lim e de ip o teze care, d u p cu m v o m
v ed ea, nu rez ist co n tra arg u m en telo r existente.
M o artea ca u ltim i in exorab il pop as al vieii a
p reo cu p at d in totd eau n a fiina u m an, graie con tiin
ei care i p erm ite s reflecteze asu p ra p rop riu lu i destin.
n tre b ri de g en u l D e ce m o a rte a ?", E xist
o are cev a d in co lo de m o a rte i, d ac da, cu m treb u ie
s fie a c o lo ? " n u au f cu t d o ar o b iectu l relig iilor, ci
su n t p re z e n te n fo lclo ru l tu tu ro r p o p o arelo r. O b sesia
m o rii este p rezen t i n trad iiile sp iritu ale d in
lu m e a a n tic (T ibet, In d ia, E gip t); le n tln im , de a se
m en ea , n teh n icile am an ice. M o a rtea sim b o lic era
ev o ca t ca n ece sita te a n aterii u n u i om n o u " n ritu
a lu rile in iiatice. am an ii afirm , de asem en ea, c i
afl rem ed iile v in d ec to a re, p rin in trarea n tran s,
to t d in aceeai lu m e a sp iritelo r. n ali term en i, ca i
n reg resia h ip n o tic in d u s, ei aju n g la o stare m o d i
ficat a co n tiin ei, n u m it de ctre u nii co m en tato ri
s u p e r co n tiin , d ep o zitar a in fo rm a iilo r referito are
la v iata / n o astr co n e cta t cu isto ria u n iv ersu lu i.
MINTEA DE DINCOLO 77

T b etan ii au C artea tib etan a a m o rilo r" (Bardo


T hdol), n care este d escris slau l m orilor d intre d ou
ren tru p ri. E gip ten ii d in ep oca p iram id elor av eau i ei
o C arte a m o rilo r", n care su n t date sfaturi n v ed erea
p reg tirii su fletu lu i p en tru cltoria ultim . In acelai
scop, n E vu l M ed iu exista A rs m o rie n d i".
D e scrie re a de ctre P la to n a cazu lu i u n u i so ld at
(spre a n u l 550 .C h b d eclarat m o rt n tr-o b tlie, este
fre cv e n t citat i n u l-a fi am in tit d ac n u s-ar fi m en
io n a t c i-a re v e n it b ru sc la v ia d u p 12 zile (!) de
m o a rte ap a ren t, n tim p ce era a ez a t pe ru g. D u p ce
s-a tre z it la v ia, a p o v estit, cu am n u n te cu n o scu te,
n p lin stare de lu cid itate, ex p erie n a d in ap ro p ierea
m o rii
/ trite. N ic ie ri n lite ra tu r n u este m en io / n a t
o astfel de d u rat a m o rii clin ice, tim p u l rid icn d
p ro b le m a p str rii in teg rit ii fu n cio n a le a creieru lu i
d u p resu scitare.
B ib lia n e p o v estete d esp re n v ie re a lu i L azar
de ctre Iisu s, ca i d e n to a rce re a la v ia a a lto r cazu ri.
n E v u l M ed iu g sim o serie de m rtu rii d esp re
e x p e rie n e le m o rii clin ice v e n ite ch iar d in p artea
o a m e n ilo r B isericii, d ar n u ex ist o o p in ie u n a n im n
a p re cie re a a cesto r ex p erien e la a cest n iv el.
P o a te c cea m ai sp ectacu lo as ex p erie n d in
a p ro p ie re a m o rii clin ice este aceea a S fin tei T cre z a
d A v ila (1537) care a re v e n it la v ia la strig tele d is
p e ra te ale ta talu i su, d u p ce a stat 4 zile n siciiu , n
clip a n care era^ p ecale d^iagrapata7.
A p o v e stit ap o i c a v iz ita t C eru l i In f ern u l i a
fo st trim is n ap o i p en tru a salv a alte su flete i a n te
m e ia m n stiri.
78 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

M rtu rii d esp re ex p erien e trite n lu m ea de


d in co lo " a flm i n zilele n o astre i ch ia r d e la oam en i
r m a i n isto rie ca C. G. Ju n g , E rn est H em in g w ay ,
E lisa b e th T a y lo r .a.
C artea lui R ay m on d M ood y, b azat in iial p e 50
de cazu ri de m oarte clinic, apoi pe 150 de cazuri stu
diate, a p ro v o cat u n val de cercetri de ctre psihologi,
m ed ici de d iv erse specialiti, sociologi, filosofi etc.
M ich a el B. S ab o m , sp ecia lizat n ch iru rg ie ca r
d iac, a p o rn it, d in scep ticism , la acest stu d iu , v oin d
s-l co n tra z ic p e R. M o o d y n a firm aiile sale. O b lig at
de realita te, n u n u m a i c n u l-a in firm at p e M o o d y , ci
l-a co n firm a t n to cm ai!
Iat c te v a d in tre p erso n a lit ile tiin ifice care
au stu d ia t fe n o m e n u l m orii clin ice:
- K e n n eth R in g, p ro feso r de p sih o lo g ie la
U n iv e rsita te a C o n n ecticu t (SU A ), e fectu e a z un
stu d iu p e u n lo t de 102 su b ieci n an ii 1977-1979.
- M ich a e l B. S ab o m , card io lo g , d in 1976 p n n
1981 a stu d ia t 116 cazu ri cu N D E la sp itale d in F lo rid a
i G eo rg ia .
- B ru ce G re y so n stu d iaz n 1980 u n lo t de 78 de
cazu ri. S ca la p ro p u s de el p en tru ev alu area e x p eri
en ei m o rii clin ice este astzi cu n o scu t tu tu ro r celor
care se ocu p de d o m en iu l resp ectiv .
- M e lv in M o rse, p ed iatru , d in S eattle, s-a o cu p at
n ce p n d d in 1978 o lu n g v rem e de e x p erien a m orii
clin ice la co p ii, su b lin iin d d iferen a e x isten t fa de
a ceea i e x p e rien la ad uli. S tu d iu l ex p e rien ei m orii
clin ice la co p ii este im p o rtan t p en tru c a cetia n u
su n t su p u i la in flu en ele cu ltu rale n in terp reta rea
e x p e rie n e lo r trite.
MINTEA DE DINCOLO 79

- Ia n S te v e n so n (SU A ) este u n u l d in tre c e rc e t


to rii cei m a i cu n o scu i ai ex p e rien ei m o rii clin ice la
co p ii i ai m rtu riilo r lor re fe rito a re la v iei an terio a re,
u n ele d in tre a cestea av n d p o sib ilita te a s le co n firm e
p rin d o cu m e n ta rea pe teren.
- F im v a n L o m m el, ca rd io lo g o lan d ez. S tu d iu l
su l-a m cita t in exten so n cartea n cu tarea sen su lu i
p ierd u t (vol. II, Ed. E ik o n , C lu j, 2008).
- n F ran ta / s-au creat, de asem en ea , cen tre
de stu d ii ale ex p erien elo r m o rii clin ice, cu n u m e
ro i cerce t to ri, d in tre care se im p u n e, p rin cerce t ri
a m p le, cu n u m e ro a se d etalii i a b o rd ri d in m u ltip le
u n g h iu ri de v ed ere, M a rc-A la in D e sca m p s, p ro fe
sor de p sih o lo g ie i p reed in te al C en tru lu i de S tu d ii
ale E x p e rie n e lo r de M o arte Im in en t. L u cra re a sa
Les E xprien ces de M ort Im m in en te et V aprs-vie (Ed.
D a n g les, 2008) o ap reciez a fi u n a d in tre cele m ai c o m
p lete scrieri pe a cea st tem , a d u cn d u n im en s v o lu m
de in fo rm a ii n aco rd cu g n d irea tiin ific actu al.
- D r. P eter F en w ick , n e u ro lo g i p sih ia tru la
K in g 's C o lleg e H o sp ita l d in L o n d ra, i S a m Parnia,,
sp e cia liz a t n p n e u m o lo g ie i m e d icin a d e u rg e n
la U n iv e rsita tea C o rn ell d in iN ew Y o rk , au , de ase-
m e n ea , stu d ii n a cest d o m en iu . LTltimul a d e v en it
cu n o scu t citito rilo r d in ara n o a str p rin c a rte a U ltim a
fro n tier . Un stu diu n n oitor asu pra v ieii i a m orii
(Ed. H u m a n itas, B u cu reti, 2011). A re m a rc a e fo rtu l
a u to ru lu i de a r m n e an co ra t m ai m u lt n b io lo g ie ,
d ect n sp iritu a lita te, n e x p lica re a ex p e rie n e i m o rii
clin ice.
80 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

- Jeffrey L ong (oncolog) i P aul P erry (scriitor) au


p u b lica t n 2010 u n stu d iu asu p ra ex p erie n e i m orii
clin ice, cu titlu l D o v ez i referito a re la lum ea de dincolo.
tiin a e x p e rien e lo r n ap ro p ierea m o r i i trad u s n
2012 la E d itu ra A d e v r D iv in d in B raov .
C A P IT O L U L II

C O N IN U T U L E X P E R IE N E L O R
D IN M O A R T E A C L IN IC

U n c a n c e r lim f a t ic v i n d e c a t n C e r " "

P o ate c cea m ai im p re sio n a n t d escriere, att


p rin se n sib ilita te a i ca p a cita tea de red are, ct i p rin
fin e e a i v e rid icita te a o b serv a iilo r, i a p arin e A n itei
M o o rja n i, n cartea sa A m m urit i m-am descoperit pe
mine nsmi (E d itu ra A d e v r D iv in , B ra o v , 2012, tra
d u cere d e C ristian H an u ).
A flat n co m p ro fu n d , term in a l , d in cau za
u n u i ca n cer al sistem u lu i lim fatic ap ru t n u rm cu
p a tru ani, n co n ju ra t de p e rso n a lu l m e d ic a l d in secia
de rea n im a re n care se afla in te rn a t i de m em b rii
fa m ilie i sale, d in tr-o d at, A n ita o b serv c n ce p e s
p e rce a p lu m ea cu to ate cele c in ci sim u ri n tr-u n alt
re g istru de acu itate, cu m u lt m a i in ten s i m a i extin s,
d in co lo de lim itele o b in u ite. D ei are o ch ii n ch ii,
a sist la to ate m a n ev re le de rea n im a re la care este
su p u s. l v ed e pe fra te le su n a v io n u l cu care venea
82 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d in In d ia la H o n g K o n g p en tru a fi p re z e n t la u ltim ele


sale clip e de v ia, au d e d iscu iile d in tre m ed ici i
so u l su, d ei acestea av eau loc p e u n co rid o r situ at
la d istan t/ de salo n u l n care era in tern at.
N u n u m a i c i v e d e a " i a u z e a " pe cei d in
ju ru l su, d ar av ea s afirm e, la ie irea d in com , c
re a liz a i ceea ce g n d eau acetia. S im ea d u rerea
m a m e i sale i ar fi v ru t s-i sp u n s n u m ai p ln g
p e n tru c n u m ai are n icio d urere.
D isp ariia d u rerii se p etrece n m o m e n tu l n
care n cep e fen o m en u l de ex tra co rp o ra liz a re , cn d
d eja b o ln av u l se v ed e d in afara sa. C o rp u l su btil,
fo rm a t d in en erg ie p u r, este d esp rin s de cel fizic i,
ca u rm are, sim u rile an a to m ice n u m ai p o t p ercep e
n im ic. C orp u l fizic este, n acea clip , d eja in trat n
m o a rtea clinic.
Iat m rtu ria sa: D ei n u m ai sim ea m n im ic
la n iv e l fizic, eram p e d ep lin co n tie n t de ce se n t m
p la n ju ru l m eu i sim eam o stare de lib ertate p e care
n u o m ai av u sesem n icio d a t ."
D esp rin s d in ch in g ile co rp u lu i fizic, corp u l
sp iritu a l i m an ifest d ep lin a lib ertate. C on tiin a,
a b o lit la n iv elu l co rp u lu i fizic, este n n o u a sa ip o staz
n u n u m a i p rezen t, ci i cu u n reg istru de p ercep ie
m u lt m ai extin s. n to cm a i ca n u n iv ersu l cu an tic, i n
n o u a stare, o b serv c p o ate fi sim u ltan n m ai m u lte
lo cu ri. n acelai tim p, sp iritu l su p a rticip la d ram a
d in ju ru l co rp u lu i su fizic. V ed e d isp erarea sou lu i
la v e rd ictu l d at de m ed ici i ar v rea s-i strige, s-i
sp u n c ea se sim te fo arte b in e i s n u fie n g rijo
rat. D ar v o cea ei n u reu ete s em it n iciu n su n et i
MINTEA DE DINCOLO 83

n u p rice p e de ce nu este au zit cn d i se a d reseaz:


Iu b itu le, m au zi? T e ro g , ascu lt-m ! V reau s tii
c su n t b in e ." C e co n tra st n tre e x te n sia c o n tiin e i Ia
o re a lita te cu m u lt d in colo de lim itele d e p erce p ie ale
n o rm a lit ii terestre i in ca p a cita te a d e a n u n e le g e
de ce n u este au zit! E ste n c o d o v a d c m in tea sa
era co m u ta t n tr-o alt d im en siu n e. l v ed e p e fra te le
su n d u re ra t n av io n i v rea s-i sp u n s n u se g r
b e a sc , l v a atep ta i nu v a m u ri p n n u so sete.
G n d e te n c n tr-o d u b l c o n ta b ilita te ",
c u m se sp u n e u n u i sim p to m n t ln it n u n e le m a n i
fe st ri p sih ia trice. R ea liz ea z ce se n t m p l n lu m ea
fizic, dar este co n tien t i de p lan u l su b til p e care l
p erce p e ca fiin d firesc n alt o rd in e a lu m ii.
A p o i, trep tat, a ta a m en tu l su fa de cei a p ro
p ia i se e sto m p eaz, co n tiin a se u m p le cu o n o u
rea lita te. A re sen zaia c se trezete d in tr-u n co m a r
i in tr n tr-o lu m e feeric, de b asm . S im te o im e n s
b u cu rie, o stare de extaz. S e n tim e n tu l d o m in a n t este
cel de iubire. O iubire pur, unic, nem aitrit v reod at.
O iu b ire n e co n d iio n a t p e care o p e rce p e ca fiin d
esen a , leg ea d e fiin a re a lu m ii n ca re a in trat.
S e siz ea z ap o i p rez en a ta t lu i su, care p leca se
cu 10 ani m ai n ain te n lu m a celest. Se e x p rim ca
n lu m ea n o astr: T at, eti aici! N u -m i v in e s c re d !"
E x p rim a re g n d it doar, n u ro stit, sp ecific acelei
lu m i. n acelai lim b aj n e ro stit, tatl i s p u n e " c a
fo st m ereu i, dup ce s-a m u ta t n lu m e a sp iritelo r,
a l tu ri de fa m ilie, p a rticip n d in clu siv la n u n ta sa.
i cu n o ate m u lim ea v ieilor trecu te care i se
n fieaz n acelai tim p, d in colo tim p u l co n cen trn d
84 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

cele trei secv en e d in lu m ea n o astr - tre cu t p rezen t,


v iito r - la m o d u l p rezen t. D in n ou n e afl m n p lin
lu m e cu an tic u n d e n u exist d ect u n co n tin u u m
sp aiu -tim p .
E xten sia cap acitii de cu p rin d ere a m in ii i
p erm ite s v a d n u n g h i de 360, a se m e n e a m a rilo r
m aetri o rie n ta li n tim p u l strilo r a u to in d u se de
co n tiin m o d ificat i, n gen eral, a se m e n e a tu tu ro r
celo r care, aflai n stare de d eco rp o ralizare, v d n u cu
o ch ii a n ato m ici, ci cu cei ai co rp u lu i sp iritu al. n eleg e
sco p u l p en tru care a v en it n v iaa de aici, relaiile cu
cei d in fa m ilia sa i, cel m ai im p o rtan t, n e leg e ct este
de n ecesar s-i m a n ifeste to td eau n a esen a sa u n ic,
au ten tic. n lo cu l F iin ei de L u m in , cu m s-a n tm -
p la t la m a jo rita tea celo r rev en ii d in m o a rtea clin ic,
n ca z u l A n itei, cel care i tran sm ite c n u a so sit n c
tim p u l s r m n aco lo este tatl su.
n to a rce re a n co rp u l su , m cin a t de cei p atru
ani de b o al, n u o n cn t. R ealizeaz ap o i c v iaa sa
fa ce p arte d in tr-u n p la n su p erio r n care to tu l este d eja
d ecis, in clu siv re v en irea n co rp u l fizic i v in d eca rea
sa im ed iat. A re, de asem en ea, in tu iia c treb u ie s-i
c o n tin u e v iaa terestr p en tru a tran sm ite m esa ju l de
n e m u rire a su fletu lu i i celo rlali sem en i ch in u ii de
g n d u l m o rii in ex o rab ile.
i ce in te re sa n t p o ate fi co m u n ica rea n lu m ea
sp iritelo r! F r n iciu n cu v n t ro stit de fiica sa, tatl
d ev in e in sta n ta n e u co n tien t de re v e la ia acesteia:
P e n tru c ai n eles ad ev ru l fiin ei tale, n to a rce-te i
tr ie te fr te a m !"
V o m v ed ea c toti /
cei care rev in la v ia ta
r
de aici
sp u n acelai lu cru : Fr tea m !" N u m ai au n icio
MINTEA DE DINCOLO 85

team de m o arte, p en tru c aceasta n u exist. E ste


doar u n p ra g sp re o alt existen .
U n a m n u n t d in v ia ta
r
A n itei elim in o n e fe ri-
cit d isp u t a su p ra su p erio rit ii u n ei relig ii fa de
celela lte, n c su sin u t cu fu rie ch ia r de ctre u nii
d in tre slu jb a ii lor.
A fln d de starea g rav n care se afla A n ita,
cu n o scu ii si o rg a n iz ea z g ru p u ri de ru g ciu n e
p en tru a im p lo ra v in d e ca re a sa. C ei de rit h in d u s,
c ru ia i a p a rin e a i A n ita, s-au ru g a t la S h iv a. C ei
de rit cato lic s-au ru g a t co n fo rm re g u lilo r b ise ricii
cretin e.
I~a n treb a p e cei im p lica i n a cea st d isp u t,
care a p ro v o ca t atta v rsare de sn g e d e-a lu n g u l isto
riei, n u m ii de G eo rg es B lo n d F u rio ii D o m n u lu i",
cin e cred ei c a v in d e ca t n m o d m ira cu lo s a ceast
b o ln a v , S h iv a sau D u m n e z eu ? Sau am b ii? i d ac
am b ii,' cu m s-or fi n eles
r la n c lca re a te rito riilo r...?
D in d ram a A n itei se d esp rin d e i o alt lecie.
L a ie ire a din com , n ciu d a tu tu ro r v e rd icte lo r date
de m ed ici, ea z m b ete i afirm cu co n v in g e re c
a fo st v in d eca t . M ed icii r m n scep tici, d ar n faa
n o ilo r in v e stig a ii efe ctu a te, su n t o b lig ai s a ccep te
realitatea.
L ecia pe care v o ia m s o su b lin iez se refer
la co n v in g erea pe care cei care se n to rc d in m o a rte
clin ic o au asu p ra a tot ceea ce au trit i n e les n
d im e n siu n e a de d in colo. N u n u m a i cei care tra
v e rse a z o m o arte clin ic o b in r
a ceast certitu d in e
a su p ra n o ii rea lit i, ci i cei ca re su n t m a rto rii altor
fe n o m e n e co n sid era te de lu m ea n o a str ca a p a rin n d
86 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m iraco lu lu i. A m av u t o cazia s n cerc a ce st sen tim en t


de certitu d in e.

E ste de re in u t c n u m ru l elem en telo r co m p o


n en te n tr-o astfel de exp erien este v aria b il de la u n
su b iect la altul.
P ro cen tu l celo r care au o ex p erien to tal, co m
p let a ex p erien ei m o rii clin ice este cel m ai red u s.
K en n eth R in g efectu eaz u n stu d iu statistic
n tre 1977 i 1979 p e u n lo t de 102 p erso an e, d in care o
ex p e rie n co m p let au av u t doar 10% .
P im v an L o m m el, n tr-u n stu d iu p e u n lo t de
3 44 p erso an e, p u b lica t n rev ista The Lancet n 2001 i
2004, gsete d oar 7% cu ex p erien e co m p lete, la restu l
m a n ifest n d u -se n p ro p o rii v ariab ile.
A ceste d iferen e n d escrierea ex p erie n e i
m o rii clin ice se ex p lic p rin aceea c fiecare p erso an
are triri in d iv id u ale i ca atare i e x p erien ele d ifer
d e la u n om la altul.
V o m d escrie m ai jo s etap ele e sen ia le ale ex p e
rien ei
/ m o rii
/ clin ice.

C o n ti e n ti z a r e a m o r ii

n m o m en tu l im p actu lu i cu u n tra u m a tism


fizic, sp re exem p lu , su b iectu l este co n fu z, n u n eleg e
ce i se n tm p l. A p o i co n tien tiz ea z c a m u rit.
D ac a avut, sp re exem p lu , u n a ccid en t de cir
cu la ie sold at cu o com , p oate v ed ea, d in afara sa,
MINTEA DE DINCOLO 87

co rp u l fizic rn it, p lin de sn g e, o am en i ad u n ai n ju r


ca re trec p rin co rp u l lu i" - altu l d ect cel fizic - i se
m ir c n u este v zu t. In tim p u l u rm to r, p ercep e c
este rn it. n tr-u n caz citat de K en n eth R in g, u n so ld a t
a m e ric a n m u tila t n r z b o iu l d in V ie tn a m i-a v z u t
c o rp u l d e d e a su p ra sa. A v z u t elico p te ru l a m e rica n
ca re l-a tra n sp o rta t la un sp ital i, sp u n e el, m -a m
n tre b a t u n d e su n t d us i am z b u ra t d u p e l". S a u se
d uc, n a cela i m od , p lu tin d p rin aer, d u p m a in a
sa lv rii ca re i tra n sp o rt la spital.
M u li se sp erie m ai n t i cn d se p riv e sc d in
p la fo n , cn d v d co rp u l n tin s pe m a sa de o p eraie,
cn d au d d iscu iile p e rso n a lu lu i. A d e seo ri i au d p e
cei d in ju r d e cla r n d u -i m o ri i su n t m irai.
n a cea st stare de d eco rp o ra liz a re, ies d in sala
de o p e ra ie s-i v a d ru d ele, v d ce fac, n ce a rc s-i
atin g , s le v o rb ea sc , d ar n u su n t a u z ii sau v zu i.
C n d i a tin g ap arin to rii, m n a lor trece p rin co rp u l
a cesto ra f r s fie p ercep u i. O feti de 12 an i iese pe
h o l i i v ed e m a m a p ln g n d . n ce a rc s o c o n s o
leze, d ar n u este au zit.
U n u i m ed ic i cad e stilo u l d in b u z u n a r i se
ro sto g o le te n tr-u n co l u n d e n u p o a te fi v zu t. L a
trezire, p a cie n ta care trise o e x p erie n a m o rii clin ice
i sp u n e m ed icu lu i u n d e a p ie rd u t stilo u l i acesta l
g sete. A p a rin to rii co n firm to t ce li se sp u n e c au
f cu t n acel tim p .
E ste in teresa n t c n ev z to rii d in n a te re v d "
p rim a o ar ceea ce se n t m p l n ju r. E ste o d o v ad ,
m ai n t i, c a v em n u d oar c o rp u l fiz ic, ci i u n co rp
e te ric" de en erg ie, care este co m p let a n a to m ic, ch iar
88 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d ac co rp u l fizic este in co m p let, spre ex em p lu , cu o


am p u ta ie de m e m b re , sau cu d iv erse zon e d in corp
p ierd u te p rin r n ire n r z b o i sau n accid en te care au
p ro v o ca t e x p erien a m o rii clin ice. E ste, de asem en ea,
fo arte im p o rta n t c, n ciu d a a ceea ce tim d in colile
p rin care trecem , c o rp u l n o stru en erg etic este n so it
de o co n tiin care, d ei este d etaat de creieru l
n o stru a n a to m ic, are cu to tu l alt cap acitate de p er
cep ie. E ste o co n tiin ex tin s la U n iv ers, ca p a b il s
aib o cu to tu l alt p ercep ie a tim p u lu i i sp aiu lu i,
cu to tu l alte c a p a cit i de aciu n e. T o tu l se p etrece ca
n lu m ea fiz icii cu an tice. R ea lita tea este v irtu a l , p oate
fi a ctiv a t la sim p la d o rin . V ed erea se fa ce n tr-u n
u n g h i de 360, p o ate ex p lo ra in stan tan eu la o rice d is
tan i in d ife re n t d e o b sta co le le fizice care se in terp u n
- zid u ri, m u n ti etc.
D e v rem e ce aceste in fo rm aii / o b tin
/ u te n
alte co n d iii, n o n -fiz ice sau m eta-fizice, n sen su l de
d in co lo de m aterie, se co n firm pe v iu ", n seam n
c ceea ce am n v a t n o i d esp re ex isten a n o astr,
re d u s ex clu siv la p la n u l fizic, este inexact. i acea
lu m e p o ate fi to t fizic, d ar este o alt fizic d ect
cea cu n o scu t, d ep en d en t de o alt re a lita te i, v o m
v ed ea , d e o alt in teligen .
D e ce to cm a i acu m , in fo rm aii cu n o scu te de
m ii de ani, ch iar d ac p rez en ta te de relig ii, tra d iii sp i
ritu a le i d iv erse co li in iiatice n tr-o fo rm n ea g rea t
de tiin ele m o d ern e , strn esc in teresu l o a m en ilo r
de tiin , fie i n u m a i al u n ora d in tre ei? P en tru c
v e ch ile tip are de g n d ire, fo n d ate pe tiin ele clasice,
n u au sp u s n treg u l ad ev r d esp re noi. D in ig n o ran
MINTEA DE DINCOLO 89

sau , m ai sigu r, d in in terese egoiste. N ecu n o sc n d


a d e v ru l d esp re n o i, sau n e v r n d s-l cu n o atem ,
a m co n stru it o lu m e p lin d e in terese, o rg o lii, p atim i,
c o n d u s de in stin cte, m cin a t de su ferin , r zb u -
n a re, crim e i rzb o aie. O lu m e care i ig n o r o rig in ea
i ro stu l p en tru care se afl aici.

n c e t a r e a d u r e r ii

T o i m a rto rii la ex p erien a m o rii clin ice re a li


z e a z c, d ac n ain te de in sta la re a sto p u lu i card iac
a v ea u d u reri m ari, sp re ex em p lu , d in ca u z a u n u i
in fa rct m io ca rd ic, d in tr-o d at a cestea n ce te a z i sim t
co b o r n d asu p ra lo r o lin ite b in e f c to a re , o stare de
p ace.
In m o m en tu l n care se in sta lea z lin itea m p
c rii cu sine,' av em se n zaia r c cel d eced a t este n c
v iu i m p ca t cu sine. E ste u n a sp e ct c u n o scu t de n oi
toi: la p u in tim p d u p exp iere, fa a arat aa c u m l
tia m viu.
Se in staleaz ap oi n tu n ericu l. T otu l d evin e negru .
In acel m o m en t, cei d in ju ru l su - m ed ici, ru d e,
p rie te n i - spu n: A m u rit!", A p le c a t!"
tim c acea st n ceta re a d u rerii i starea de
b in e su n t a trib u ite elib errii de en d o rfin e i d o p a-
m in , d ar su n t o b lig at s sp u n , ca i R. M o o d y , c,
d a c n tr-o p rim faz a c est fe n o m e n este p o sib il,
fa z e le u lte rio a re n u m ai p o t fi efectu l a cesto r n e u ro
m e d ia to ri. V o m a n aliza m ai d ep a rte acest asp ect.
90 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

I e i r e a d in c o r p s a u e x t r a c o r p o r a l i z a r e a

A m com en tat fenom enul la capitolul despre con


tientizarea m orii. A aduga doar d enu m irea folosit
de M ood y pentru corpul energetic, i an u m e aceea de
corp spiritual. A ici sunt m ulte discuii care vizeaz dife
renierea dintre denum irile de suflet, spirit i contiin.
La m odul concret, ceea ce se desprinde este o entitate, u n
cm p de energie care pstreaz, n general, m orfologia
corpului fizic i este nsoit de cm pul contiinei.
Este in teresan t de observat c, d ei n v ia a real
su n tem cu toii supui, m ai m u lt sau m ai p u in , uitrii,
m rtu riile celor care au avut o exp erien a m orii
clin ice n e sp u n c n acea d im en siu n e se d o v ed ete c
nu uit m nim ic din ceea ce ni s-a n t m p la t n via.
S u n t rein u te am n u n te, pentru n oi co m p let n esem n i
ficative. V o m rev en i m ai trziu asu p ra acestu i subiect.

T r e c e r e a p r in tu n e l

C ei m ai m u li su b ieci v o rb esc d esp re im ag in ea


de tu n el n tu n eca t p rin care su n t o b lig ai s treac,
sin g u ri sau n so ii de ghizi - fie ru d e d eced ate, fie
p e rso a n e n ecu n o scu te, fie ch ip u ri de n g eri n cazu l
co p iilo r.
S y lv ia B ro w n e, b azn d u -se p e o b serv a ii
p ro p rii, afirm c, n loc de tu n el, la co p ii este m ai
o b in u it im ag in ea de pu n te d in tre cele d o u lu m i, p e
ca re o str b a t cu p icioru l.
MINTEA DE DINCOLO 91

Im a g in ea de tu n el este sim b ol p en tru tre ce re a


d in tre d o u lu m i, d in lu m ea n o astr fizic n lu m ea
sp iritelo r de d in co lo ".
R e fe rito r la trecerea p rin tu n el, v oi relata u n
caz p e ca re l-am cu n o scu t i stu d iat p erson al. E ra o
d o a m n de 30 de ani care a av u t u n accid en t p rin
c d ere n tr-u n gol de lift n tim p u l serv iciu lu i. E ra
a co p e rit cu o scn d u r. C lcn d p e o m arg in e a a ces
teia, se d e sta b ilizeaz i cad e n gol. D in m o m e n tu l n
care a n ce p u t cd erea, i-a p ierd u t cu n o tin a i n u i
a m in te te d ec t c s-a scu fu n d at n n tu n e ric i n faa
sa a a p ru t ap o i u n tu n el, cu cap tu l d in sp re ea cu o
d esch id ere m u lt m ai m ic d ect cea a ca p tu lu i opus.
E ste p ro p u lsa t n acest tu n el, rea liz n d c treb u ie s
fac efo rtu l de a-1 strb ate. C n d aju n g e la ca p tu l
o p u s, cu o d esch id ere m ai m are, i ap are n fa u n
p eisaj m irific, fo arte lu m in o s, cu p sri care cn t, cu
iarb , flo ri i cop aci. Se sim ea fericit n lo cu l n care a
a ju n s. D ar, d eod at, i se tran sm ite u n ord in : C e cau i
aici? N u este n c v rem ea. n to arce-te! n to a rc e -te !"
A fo st d ezam g it c treb u ie s p r sea sc acel
loc feeric d ei ea i-ar fi d o rit s m ai r m n .
L a n to a rcere i este m ai u o r s p tru n d n
tu n el, d ar este n g ro z it de ca p tu l o p u s, n g u st.
C n d a ju n g e aici, d esch id e o ch ii i v ed e lin o le u m u l cu
care era a co p erit p o d eau a d in salo n u l n care a fo st
ad u s. N u au zise n icio d a t de m o a rtea clin ic i n ici
de R a y m o n d M o o d y , ca s p o at fi b n u it de in v e n
ta rea scen elo r trite. T o cm ai de aceea m rtu ria sa m i
se p a re a fi au ten tic.
Im a g in ea de tu n el n u este n s sin g u ra fo rm
im p lica t n ascen siu n ea co rp u lu i eteric. A lte p erso a n e
92 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

au d escris a sce n siu n e a p rin p ro iecia p e v ertica l , alii


au v z u t u n p o rta l, alii au u rcat p e o sca r n sp iral.
D in p u n ct de v ed ere al fizicii, tu n elu l este v z u t
ca u n can al ce fa ce co n ex iu n ea d in tre u n iv ersu l fizic
i cel n o n -fizic. In relig ie este d escris ca fiin d p u n tea
d in tre lu m ea n o a str fizic i cea de d in colo.
W illia m B u h lm a n aseam n tu n elu l d escris n
ex p erien a m o rii clin ice cu p u n tea lui E in stein -R o sen ,
d in fiz ica cu an tic, sau cu g au ra de v ie rm e " care face
trecerea d in tre d o u d im en siu n i de u n iv ers.

Universul fizic vizibil

Tunelul energetic experimentat la grania cu moartea

Figura 8
(D up W. Buhlman)

Id eea de tu n el n tre d ou lu m i n u este n ou ,


ci e ste a m in tit i n literatu r, trad iii sp iritu ale i
relig ii. S e fac fre cv e n te referiri la ctev a lu cr ri de art
n ca re e ste fig u rat acest tunel.
M INTEA DE DINCOLO 93

n tab lou l T he A s c e n t into the E m p y rea n de


H iero n y m u s B o sch (1460-1516) este fig u rat u n tu n el
p rin care u n o m n ain teaz sp re lu m in a de la cap tu l
su, care sim b olizeaz Raiul.
W illia m B lak e (1757-1827), cu n o scu t p en tru
p o e z ia sa m istic i ta len tu l n p ictu r, n e-a l sa t u n
ta b lo u n care fig u re a z o p u n te cu trep te ce d u ce sp re
R ai n u m it S ca ra lui la co b .
Id e e a scrii p rin care sp iritele aju n g la cer
este p re z e n t i n relig ia o rto d o x . L a M n stire a
S u cev ia , p e zid u l ex terio r este p ictat S ca ra lui Ja co b ,
sau S ca ra V irtuilor. F iecare trea p t a scrii re p re z in t
o v irtu te. C ei care cad la o trea p t m e rg n iad , cei care
re u e sc a ju n g n R ai.

I n tr a r e a n L u m e a L u m in ii

S p u n e a m c, d in co lo de tu n el, toi m a rto rii la


e x p e rie n a m o rii clin ice v d o lu m in v ie, de o str
lu cire m u lt m ai in te n s d e c t cea cu n o scu t. P eisaje,
o rae, cet i - to ate su n t scld ate n tr-o lu m in feeric,
u n ic. A co lo to tu l este n u m a i lu m in .
F iin e le n t ln ite su n t d escrise ca fiin e de
lum in , p lin e de iu bire. E ste m ai m u lt d ect lu m in ,
este o lu m in -iu b ire , o ech iv a le n t a lu m in ii cu iu b irea .
R e a liz e a z c au p le ca t de p e P m n t i au
p tru n s n tr-o lu m e fe eric d in care c e i m ai m u li n u
v o r s se m ai n to arc.
94 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n t l n i r e a c u F ii n ra d e L u m in

L a sfritu l a ceste i p ercep ii, su b iecii n tln esc


ceea ce a fo st n u m it F iin a / de L um in .
C u v in tele su n t p rea srace p en tru a d escrie
im a g in e a a d ev ra t a F iin ei de L u m in care, n m a jo
rita te a cazu rilo r, este p ercep u t ca F iin a S u p rem ,
D u m n ez eu , a lte o ri Iisu s sau, n fu n cie de a p arten en a
re lig io a s , este d escris ca B u d d h a sau A llah .
F iin ei
/ de L u m in i se atrib u ie o strlu cire
ex ce p io n a l , d ar n u o rb ito are, ex trem de afab il i
iu b ito a re. E ste, de fap t, n u m ai iubire, b ln d ee, n e
leg ere, b u cu rie, n su fleire. N ici u rm de F iin a d ur,
a m e n in to are, r z b u n to a re i acu zato are, cu m este
descris tradiional. D e unde o fi venit aceast im presie?
C red , m ai d eg rab , c im ag in ea era co n fecio n at
p e n tru m b l n z irea p rim elo r trib u ri care treb u iau
c o n tro la te p rin tea m a de p ed eap sa d ivina.
M a rc-A la in D escam p s n e ofer o d escriere in te
re sa n t a acestei L u m in i:
este v z u t cu och ii sp iritu lu i i n u cu cei
fizici;
este cald i n v lu ito are, o ferin d co n fo rt,
b u cu rie, fe ricire i for;
tra n sm ite id ei n spirit;
n e sp u n e c F iin a sa este iu bire care se m a n i
fest sub fo rm de lu m in p en tru a fi b in e
p ercep u t;
nu este u n lu cru , ci o en titate;
in v it la a te co n to p i cu ea n tr-o fu z iu n e -
id en tificare cu Su rsa D ivin .
MINTEA DE DINCOLO 95

E ste in tere sa n t co m e n ta riu l d esp re Iu b ire i


L u m in . S p u n em : D u m n e z e u este L u m in i Iu b ire,
sau D u m n e z eu este L u m in iu bitoa re.
A m p u tea sp u n e, n tr-o log ic im ed iat, c
D u m n e z e u este m ai n ti L u m in , p en tru c a fo st fu n
d a m e n tu l a tot ceea ce s-a creat, i ap oi a fo st Iu b ire,
p en tru c a f cu t d in iu b ire to t ceea ce a fcu t. D a r m ai
co re ct m i se p are a sp u n e c D u m n ezeu este L u m in i
Iu bire. tim acu m , d in e x p e rim e n tele fizicii cu an tice,
c fo to n ii, ca to ate p a rticu le le su b ato m ice, p ar s fie
c o n tie n i de sine, ev id en t, re d u c n d atrib u tu l la p ro
p o riile resp ectiv e.
U n fa p t este cert: c toi cei care au fo st n t m p i
n ai
/ de a cea st F iin / de L u m in au sim tit
/ n JTp rez e n ta
/
sa c su n t n v lu ii cu o iu b ire co p leito a re, c au
sim it o p a ce p ro fu n d i o stare de b e a titu d in e pe
care n -a u m ai tr it-o n icio d a t . A t t de co p leito a re,
n c t n m o m en tu l n care li se sp u n e c n u i~au n c h e
iat m isiu n e a aici, p e P m n t, i treb u ie s se n to a rc ,
to i refu z , v or s r m n p e v eci acolo, n s n u l lu i
D u m n e z e u , n re g a tu l fe ricirii etern e. Iar cn d v in din
n o u aici, su n t iritai, su p ra i p e cei ce i-au rea n im a t,
re p ro n d u -le c n u i-au l sa t aco lo u n d e aju n seser.
A m n t ln it i n tre c u n o tin e le m ele u n a stfel d e caz.
E xist n p o p o r su p erstiia c d ac su n t n to ri, n u v or
m ai a ju n g e pe a cela i d ru m , p rim u l fiin d c o n sid e ra t a
fi cel m ai fericit.
C a p e rso n ifica re a a cestei F iin e de L u m in , cei
m ai m u li d in tre su b iecii care au trit o ex p erien
a m o rii clin ice afirm c l-a u n t ln it pe D u m n ez eu ,
n sen su l de im p re sie trit, n u de id en tifica re a u n ei
96 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

im a g in i a n tro p o m o rfe, care ar am inti de o fig u r a se


m n to a re n ou . P e D u m n e z eu nu l-a v zu t n im en i
n icio d a t p en tru c se id en tific cu n treg u l existen t.
Se i sp u n e c D u m n e z eu este aa cu m i-l im a g in ea z
fieca re d in tre n oi, d ar n realitate nu este ca n n iciu n a
d in n ch ip u irile n o astre. A li su b ieci au sen tim en tu l
c l-au n t ln it p e lisu s, de ast dat fiin d p o sib il s fie
d escris ca u n fru m o s ch ip u m an . A a l-a v zu t, sp re
e xem p lu , m ed icu l p sih ia tru G eorge R itch ie, cazu l
de ex p erien a m o rii clin ice care a st rn it c u rio z i
tatea lui R ay m o n d M o o d y p en tru acest fen o m en i,
am p u tea sp u n e, g raie cru ia d iscu tm i n o i astzi
d esp re acelai lu cru .

R e v e d e r e a f ilm u lu i p a n o r a m ic a l v i e ii
sa u Ju d e c a ta de ap oi

O dat aju n i n faa Fiin ei de L um in , su b ieci


lor li se prezint film u l p an oram ic i n cu lori al vieii
lor trecute, dar u n eori i viitoare, cu am n u n te care
m e rg p n la cele m ai m ici detalii. A ceasta este, cred eu,
exp resia Ju d ec ii de pe u rm despre care n e vorbesc
religiile. n realitate, n u ne ju d ec nim eni i n u tiu de
ce au d m ereu am in tin d u -n i-se despre n fricotoarea
ju d ecat a lui lisu s". N e ju d ecm singuri, p en tru c
film u l vieii n e este p rezen tat cu detaliile tu tu ror ev en i
m en telo r trite, cu toate fap tele svrite de n oi i, aici
ap are elem en tu l-ch eie, de ispire, dac vrem , a p ca
te lo r" fat
/ de alii:
/ trim n toat cru zim ea sa efectul
MINTEA DE DINCOLO 97

pe care l-au avu t aciun ile n o astre asu p ra altora. Spre


exem p lu , D an n io n B rin kley i-a relatat b io g rafu lu i su
c a sim it d u rerea p rov ocat de glonu l p e care l-a tras
pe fro n t n tr-u n sold at al arm atei in am ice i d urerea
cu m p lit pe care a p rov o cat-o fam iliei acestuia.
Prin m isiunile ndeplinite ulterior, a fost obligat
s transp orte arm am ent i s elim ine cu propria m n
unele persoane im portante considerate a fi inam ice
p entru ara sa. n tim pul film u lu i din experiena m orii
clinice, n e spune c a sim it durerea copiilor, m am elor
i soiilor celor ucii cu arm am entu l transportat de el, ca
i d urerea fam iliilor celor ucii n tim pul m isiu n ilor lui.
O d at n to rs la v ia, a d ev en it c o n tie n t de
to t ru l f cu t, i-a sch im b a t co m p let a titu d in e a fa
de sem en i, fiind p re o cu p a t n u m a i de b in ele lor. D ar
p o v e ste a a cestu i p erso n aj e x ce p io n a l n u se o p rete
aici i o v o m ab o rd a n alt cap ito l.
E ste in teresa n t c n tim p ce film u l v ie ii se
p e rin d p rin fa a ta, n u eti u n sim p lu sp e cta to r, ci
tr ie ti a iev ea d u rerea, tristeea i reg retele v ictim e lo r
tale, d u p cu m tr ieti i sen tim en tele de m u lu m ire,
re cu n o tin i fericire ale celo r fa de ca re ai m a n i
fe sta t iu b ire, em p atie, c o m p a siu n e i a ltru ism p rin
fa p te le b u n e sv rite. D e d u ce m de aici, n a co rd cu
le g ile m o ra lei cretin e, c la a cea st or de b ila n este
de d o rit ca fa p tele b u n e s p red o m in e. D e d u c e m de
a se m e n e a c, aco lo , slav D o m n u lu i, este sin g u ru l loc
n care n u se m ai p o ate m in i!
n eleg em legea co sm ic dup care tot ceea
ce fa cem altora, b in e sau ru , se rep ercu teaz asu p ra
n o astr n m od in exorab il, m ai d evrem e sau m ai trziu.
98 DUMITRU CONSTANTIN-DULC AN

S tan islav G ro f (2006) ap reciaz c d ia lo


g u l" m en tal treb u ie n eles ca o ev alu are m o ra l ",
p r n d s fie, d u p cu m m en io n am i n o i, ech iv a
len tu l Ju d ecii de a p o i", pe care su b iectu l i-o face
sin g u r. Este in teresa n t de o b serv a t c, p e n tru a sesiza
n tre a g a n crctu r em o io n a l a n o astr, n d irect
co m u n ica re cu a celo r cu care n e -a m in te rsecta t n
v ia a terestr, p e rso a n ele resp ectiv e n u m ai su n t ca
aici, sep arate de n o i, ci su n t n n oi, n m in tea n o astr,
cu n tre g u l eco u al g n d u rilo r i sen tim en telo r lor la
a ciu n ile noastre. E ra ca i cu m eu a fi a v u t n m in te
n a cela i tim p i g n d u rile m ele, i pe ale ce lo rla li"
sp u n e a u n su b iect care a tra v ersa t acest m o m en t.
F ilm u l v ieii lo r le arat m p lin irile i n em p li-
n irile, m isiu n ea p e care au av u t-o n v ia i m o tiv u l
p en tru care treb u ie s se n to arc. S m p lin ea sc ceea
ce a r m a s n em p lin it.
T oi cei care au av u t ansa tririi u nei astfel
de experiene rm n pe via m arcai de ceea ce li s-a
n tm p lat. i sch im b co m p let com p ortam en tu l, d evin
p reo cu p ai de spiritu alitate, i iu besc sem enii, p u n
p re p e fiecare clip trit. C ei care au av u t o ten tativ
de suicid i n eleg eroarea i nu o m ai repet. N efiind
n elei de cei din ju r i, n p rim u l rnd , de ctre cei d in
fam ilie, care cred c au rm as cu sechele p sih ice d u p
ce li s-a ntm plat, se retrag n sine, d evin introvertii.
C h iar i copiii care au trav ersat o exp erien a m orii
clin ice cap t u n aer adult, de n elep ciu n e, cu u n co m
p o rta m en t linitit, n efiresc v rstei lor.
Iat cu m i rela tea z u n ad u lt lui R. M o o d y
tra n sfo rm a re a pe care a av u t-o n co p ilrie d u p ce
MINTEA DE DINCOLO 99

a tra v e rsa t o m o arte clin ic: ^N u^m -am l s a t n icio


d at a n tre n a t n certu rile fa m ilia le cu fra ii i su ro rile
m eie... D u p n t ln ire a cu F iin a de L u m in , a m n eles
c a ceste d isp u te n u au n iciu n sens. C n d se iv ea cev a
de g en u l acesta, m d u cea m n co lu l m eu cu o carte
i i l sa m p e ceila li s-i re z o lv e p ro b le m ele lor. A le
m ele fu s e s e r re z o lv a te." (subl. n.)
M a rc-A la in D esca m p s face u n lu n g c o m e n ta riu
v iz a v i de e x isten ta
/ sau n o n -e x iste n ta
/ In fern u lu i.
A firm c, p rin ca rte a sa, R. M o o d y a d e sfiin
a t In fe rn u l cu care i n ce p e i D an te D ivin a C om edie.
E ste to tu i a d e v ra t c a co lo u n d e co n tiin a m o ra l
n u a fu n cio n a t, p e rsp e ctiv a In fe rn u lu i a m a i d o m o lit
u n e o ri p u lsiu n ile ag resiv e.
N ea le W a lsch sp u n e c Ia d u l este c re a t de sen
tim e n tu l n o stru de cu lp a b ilita te n faa D iv in it ii
a tu n ci c n d p lec m d in c o lo ". In n iciu n caz, scrie el,
n u ex ist d in colo o d am n are, o co n d a m n a re etern
c u m se cred e trad itio / n al.
A cea st im a g in e a ab sen ei to ta le a c o n se
cin elo r fa p te lo r i g n d u rilo r n o a stre, v o m v e d e a
m ai d ep arte, treb u ie n u a n a t . N u p o i s d era n jez i
U n iv ersu l p rin crim e m p o triv a v ieii i s rm i sen in
i inocent. Este u n co n stru ct m ai m u lt in telectu al, a g re
abil, filo so fic d ect n to ta lita te real. V o m v e d e a ce se
n t m p l i cu cei care sfid e a z a d e v ru l de d in co lo
de noi.
M ajoritatea m rtu risirilo r scot n relief o im ag in e
id ilic a geografiei n care ajung: orae de cristal,
p eisaje su p erbe, cu o v eg etaie n cn tto are, scld ate
n tr-o lu m in vie, strlu citoare. A co lo n t ln im ru d e
1 0 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d eced ate, p rieten i i cu n otine pline de iubire. G raie


con tiin ei ex tin se la U nivers, orae, case, ceti p ot
ap rea la sim p la dorin. Exist, de asem enea, p o sib i
litatea de a v e d e a orice i de a fi oriu n d e la u n sim p lu
gnd. P rez en a F iin ei de L u m in , iu b ito are, n e le g
toare, ie rt to a re, d in care em an o iu b ire co p leito are
i n e co n d iio n a t , le o fer o stare de b e a titu d in e pe
care n u m ai v o r s-o p rseasc.
n loc de ju d e c a t i de p ed eap s n fa a F iin ei
de L u m in , se r m n e m ai m u lt cu im p resia c to t ceea
ce fa ci alto ra ie n su i i faci. A ju n g em la fo rm u la re a
lu i D an iel G o le m a n p en tru em o iile d istru ctiv e. Su n t
acele em o ii / ca re fa c ru alto ra iy tie
/ n su ti.
/ Cu fo arte
ra re excep ii, m a jo rita te a celo r care au av u t o exp eri
en a m orii clin ice sp u n c n clip a n care s-au aflat n
faa Fiin ei de L u m in au sim it o d ragoste absolut,
total i in fin it". C tev a m rtu rii despre con fru n tarea
cu Infernu l, sp u n e M arc-A lain D escam ps, su n t vagi
alu zii care p ar s d ep in d m ai m u lt de in flu en ele cu l
tu rale i relig ioase i su n t m ai d egrab rem in iscen e ale
m em o riei d ect realitatea trit.
F r n d o ia l , acea st afirm aie referito a re la
a b sen a p e d ep sirii lu m ii p en tru p catele sale cu fo cu l
etern al Iad u lu i, cu a ru n carea n cazan ele cu sm o al
to p it, a cea st id ee a p ed ep sei a tt de n r d cin a t n
m o ra la cretin , z ice D escam p s, a trezit rev o lta in te
le ctu a lilo r, care au p re fe ra t s d evin m a teria liti i s
n e g e e x iste n a v ie ii d u p m oarte. P erso n al, cred c
D u m n e z e u n u are ro lu l de a p ed ep si ab aterile n o astre
de la leg ea m o ra l care co n stitu ie fu n d a m en tu l
U n iv ersu lu i, ci n oi n in e n e p ed ep sim i n u n C e r",
./ . ' * * f . -j, _, i * A

J ' - f
MINTEA DE DINCOLO 101

ci aici p e P m n t, p rin a tra g e rea en erg iilo r n e g a tiv e


care n e p ro v o a c su ferin a p rin b o li sau p rin e v e n i
m en te d e v ia n efericite. Iat o m rtu rie a u n u i p a sto r
care n u rm a u n u i stop card iac are e x p erien a m o rii
clin ice. A ju n g e n fa a F iin ei d e L u m in i i se p re
zin t film u l v ie ii sale n care se v ed e a m e n in n d u -i
e n o ria ii n b ise ric cu to rtu rile Iad u lu i d ac p c tu
iesc i n u cred n D u m n ezeu . L a sf rit este n tre b a t
d ac a v z u t a co lo in stru m e n te le de to rtu r cu care
a a m e n in a t en o riaii. E v id en t, n u " a fo st r sp u n su l
su. I se su g e re a z atu n ci s se n to a rc i s sp u n ce
a v z u t aco lo , n u ce i-a im a g in a t el p n n a cea clip .
D e atu n ci, a afirm at p a sto ru l, g u ra sa n -a m ai
ro stit a stfel d e am en in ri.
r

R e fe rito r la id eea de p e d e a p s aici p e P m n t


i n u n c e r ", p rin efectu l fizic al en erg iilo r im p lica te
n co n flict, D a n n io n B rin k ley , cel care a u cis cu sn g e
rece i la com and, prin m isiunea pe care a acceptat-o,
zeci d e p e rso a n e, d u p ce a fo st lo v it d e trsn et, a
r m a s n v ia cu g rav e sech ele ca rd ia ce i a le siste m u
lui n e rv o s, cu d ificu lti de d ep lasare, cu n u m e ro a se
lein u ri, f r ca m ed icii s-l p o a t aju ta, d ei a fo st
su p u s la n u m e ro a se in terv en ii p e cord . O a re a cea st
su fe rin fiz ic i em o io n a l cu m p lit cu ca re a rm as
d u p ce a fo st tr sn it n u p o ate fi v z u t c a o e ch iv a
len t
/ a Iad u lu i?
M e n io n m c v ed erea ex tra co rp o ra l n u se
lim ite a z la sp aiu l n ca re se afl c o rp u l, ci str b a te
co rp u rile so lid e n tln ite. L eg ile fizicii c la sice c u n o s
cu te de n o i n u m a i su n t aici v alab ile. F u n cio n e a z o
fiz ic a stru ctu rilo r n o n -fizice.
1 0 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

S tan islav G ro f o b serv c aceast m o d a lita te de


d e p la sa re " i d e v ed ere p a n o ra m ic " este d escris
i n Bardo Thodol, cartea tib etan a m o rilo r. P ro b ab il
c n u av eau atu n ci n o iu n i de fizic cu a n tic p en tru a
ex p lica fen o m en u l. Ei d oar l-au ob serv at. A z i l p u tem
ex p lica n s p rin ex iste n a stru ctu rii de cm p e n erg e
tic a tu tu ro r lu cru rilo r i fiin elor. C o rp u rile solid e, ca
i co rp u l n o stru , n d im en siu n ea de d in co lo su n t d oar
im a g in i de cm p u ri de en erg ie care v ib rea z cu o fre c
v e n p ro p rie, d iferit de a celo rlalte en titi existen te,
n a cela i sp aiu , graie acestei frecv en e d iferite, p ot
co e x ista o in fin itate de en titi, se p o t in te rp e n e tra i
tra v e rsa d u p p ro p ria v oin . D in fizica c la sic tim
c d o u ob iecte n u p o t ocu p a acelai sp aiu . n fizica
cu a n tic fu n cio n e a z n s leg ea sim u lta n eit ii i a
co m u n ic rii n o n -lo cale. P u tem co m u n ica in sta n ta n eu
la orice d istan i p u tem ocu p a acelai sp aiu cu alte
en titti.
In p rezen t su n t m u lte m ii de ca z u ri de ex p e
rien e d in ap ro p ierea m o rii stu d iate de o a m en ii de
tiin, aa n ct se p o ate co n tu ra u n m o d el g en eral al
acesto ra. C u rare ex cep ii, aceste exp erien e au acelai
co n in u t, ceea ce n u se n tm p l n m a n ife sta re a h a lu
cin a iilo r, care su n t im p rev izib ile i fr u n caracter
co eren t.
E ste in teresa n t de o b serv at c d escrierile
f lu m ii d e d in co lo " ale m arilo r sp irite care au p rim it
a ceste in fo rm aii p rin d ictare, cu m au fo st E m an u el
S w e d e n b o rg ( 688-1772), Ja k o b L o rb er (1800-1864),
au fo a rte m ari asem n ri cu m rtu riile celo r care au
a v u t o ex p erien a m o rii clin ice.
MINTEA DE DINCOLO 103

E m a n u el S w e d e n b o rg d escrie sta rea de se n i


n ta te i se n tim en tu l de b u cu rie al celo r care p le a c
d in colo , lu m in a de o strlu cire in fin it care i n t m
p in i re tro sp e ctiv a p ro p riei lor viei.
F iin d iu b ire a b so lu t, D u m n ez eu n u co n d a m n
p e n im e n i, sp u n e S w ed en b o rg , o am en ii a leg n fu n cie
de n c rc tu ra p ro p riei co n tiin e d ac v o r m erg e sp re
ceea ce n m in tea lo r are sem n ifica ia de Ia d sau R ai,
d ar n u r m n etern n n iciu n u l d in aceste s p a ii". In
esen a lor, Ia d u l i R aiu l su n t d o ar stri de ev o lu ie a
sp iritu lu i, sp u n e Ja k o b L o rb er, iar d u p W a lsch , ar fi
d o ar trep te d iferite de ev a lu a re m o ral a co n tiin ei.
/ O in fo rm a ie p e ca re am g sit-o i la alte s u rs e U
i la S w e d e n b o rg este cea referito a re la ex iste n a u nu iR
sp a iu in te rm e d ia r", p re m e rg to r en tit ilo r de Iad i
R ai. F u n cia sa ar fi acee a d e ca ra n tin , de p u rificare.
T o i su b iecii in v e stig a i au a firm at c n lu m ea
sp iritu a l a sp a iu lu i eteric n u ex ist T im p u l lin ia r de
aici, ci u n co n tin u u p re z e n t n care su n t in clu se cele
trei tim p u ri - trecu t, p rez en t, v iito r. U n an te re stru
aco lo p o a te fi o clip . D in co lo , tim p u l n u are v a lo a re.
D e aceea n o iu n e a de tim p d e aici are cu to tu l alt
n eles
/ d in colo.
C u a ceste n o iu n i su n te m d in n o u n p lin
fizic cu an tic, u n d e n i se sp u n e c n v id u l cu a n tic n u
ex ist d ect u n co n tin u u sp aiu -tim p . Su s, jo s , d reap ta,
stn g a, ieri, azi, m in e - su n t toate a d u n a te n tr-u n
sin g u r p u n ct, d u p cu m fo arte su g estiv le e x p rim
D a v id B o h m p rin crea rea c o n ce p tu lu i de o rd in e
im p lica t , n f u ra t sau n em a n ifest . R ea lita tea
ar fi o o rd in e n f u ra t " , p rezen t n tr-u n p u n ct.
1 0 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

R e lu m a cea st id ee d eja en u n at m ai sus, d oar


p e n tru a av ea o n eleg ere m ai co m p let a lu m ii de
d in co lo . P rin d esfu rare sau h o lo m icare, in trm n
lu m ea co n cret, in d iv id u alizat . n o rd in ea n fu rat
n u ex ist d ect u n co n tin u u sp aiu -tim p n care totu l
se afl n a celai tim p i n acelai loc. A r fi u n sp a iu
p lu rid im en sio n a l care co n in e toate in fo rm a iile i
to a te p o ten ia li t i le lum ii existen te - i n cep u tu l i
sf ritu l, i n a terea i m o a rtea , i trecu tu l i v iito
rul, i sus i jo s , i drea p ta i stnga.
L u m ea pe care o p ercep em n -ar fi d ect ex p re
sia o rd in ii d e sf u ra te " a o rd in ii n f u ra te ". P rin
d e sf u ra re se aju n g e la re a lita tea m an ifest, d isp u s
d istin ct n S p a iu l i T im p u l p rin care n oi p ercep em
lu m ea. L u m ea de d in colo este, n co n secin , o ord in e
n f u ra t , p re z e n t n tr-u n sin g u r p u n ct i n tr-o
sin g u r clip la care au acces cei care iau co n tact
cu te rito riu l de d in co lo , fie tem p o rar, p rin ex p eri
en a m o rii clin ice, fie pe o d u rat d ecis d in acel
p lan , p rin m o a rte a b io lo g ic, fie sp on tan , n tim p u l
u n o r a a -z ise exp erien e sp iritu a le " sau, m ai nou,
sa ltu ri c u a n tic e ". n lu crarea Inteligena materiei am
a m in tit i de alte ci de a av ea acces la in fo rm aia din
sp a iu l co n tiin ei ex tin se la U n iv ers; strile extatice,
m istica cre tin i o rien tal etc. M i se p are in tere
sa n t s re v e n im la n o iu r
n ea de " b a rie r " n tre viat
/
i m o a rte , n tre cei care aju n g n faa acestei b ariere i
su n t trim ii n a p o i i cei care trec de b arier i rm n
aco lo . S p u n e a m c aceast b arier este d escris i de
P la to n i de ctre su b iecii care au av u t ex p erien a
m o rii clin ice i su n t in v estig ai n tim p u l n o stru .
MINTEA DE DINCOLO 105

C elor care trebuie s se ntoarc la viata / terestr


li se sp u n e de ctre gh izi s n u d ep easc aceast
b arier. F iin a de L u m in le sp u n e c treb u ie s se
n to a rc p en tru a-i d uce p n la cap t m isiu n ea cu
care au v en it aici, n p la n u l terestru . A m m e n io n a t
d eja c m a jo rita tea celo r aju n i acolo nu m a i v o r s
p lece d in lu m ea b e a titu d in ii, a iu b irii in fin ite i a
cu n o a te rii m u lto ra d in tre m isterele U n iv ersu lu i.
S u n t n s i m rtu rii ale celo r care au ceru t
in siste n t F iin e
/ i de L u m in s fie lsai / s se n to a rc ,
av n d o b lig a ii fa de cei p e care i-au p r sit - cop ii
m ici, p rin i n e a ju to ra i etc. E i b in e, F iin a de L u m in
se a ra t a fi co n cesiv i le n d e p lin e te d orin a. n faa
u n o r cereri, m a n ifest ch ia r u m or, cu m s-a n t m p la t
cu o t n r ca re i-a m o tiv a t cererea de re v e n ire pe
P m n t cu fa p tu l c n -a d a n sa t d estul! i n d efin itiv
d ac D u m n e z e u este sim b o lu l n elep ciu n ii i al in te
lig e n e i su p rem e, de ce n i l-a m im ag in a ca fiin d rig id ,
asp ru , fr u m o r, fr n e leg ere p en tru d o rin ele
co p iilo r si? N eale W a lsch , d ar i ali c o m e n ta to ri, ni-1
n f ie a z ca p e o fiin p lin de n eleg ere, de b u n
d isp o z iie i u m or.

C o m u n ic a re a p rin c u v in te n e ro s tite

C o m u n ica re a n lu m ea de d in colo este fr


cu v in te. n e le g e re a g n d u rilo r celo rla li este in sta n
tan ee. D in tr-o p riv ire se e x p rim c o n in u tu l u n u i
ro m an . E u am a v u t o a stfel de ex p erien de ieire d in
1 0 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

tim p i o p o t co n firm a. S-a sp u s c n u e x ist g n d ire


fr cu v in te, e v id en t, de ctre cei care n u au av u t o
alt ex p erien . B a da, exist. O au co p iii p n n ju ru l
v rstei de d oi ani, cn d n cep s st lce a sc cu v in te, o
au i a n im a lele lip site de u n lim baj a rticu la t. Se fo lo
sesc de ceea ce eu n u m esc lim baj p s ih o ch in e tic , fo rm at
d in im p u lsu ri m o to rii. M atu rarea sco a re i cereb rale,
graie c reia s-a f cu t saltu l sp re om ca fiin g n d i
toare i v o rb ito a re , p rin lim baj a rticu la t, se fa ce m ai
lent, ctre v rsta de doi ani, alteo ri c h ia r m ai trziu ,
cu m s-a n t m p la t cu E instein. P n atu n ci, g n d irea
se re z u m la sem n e m otorii i g estu ri m im ice care
su n t d irijate d in stru ctu rile su b co rticale ale creieru lu i.

S u g e r a r e a id eii d e n la r e la C e r "

F o a rte m u li su b ieci care au a v u t ex p erien a


m orii clin ice afirm c, d u p m o m e n tu l de extra-
co rp o ralizare, s-au v zu t urcnd, cu u n corp subtil,
sim ilar cu co rp u l fizic, dar fo rm at d in tr-u n c m p de
energie, a se m n to r cu u n nor.
i R o b ert M o n ro e i W illiam B u h lm a n au
d escris a ceea i im ag in e a co rp u lu i care se d esp rin d e
din cel fizic. T reb u ie s recu n o atem aici m e ritu l re li
giei, care, cu m u lt n a in tea noastr, cei ca re d isp u n em
de n o iu n i de fizica cu an tic i stu d ii ale a cesto r e x p e
riene d in m o a rte a clin ic, a v o rb it de su p ra v ieu irea
su fletu lu i, ca en titate d esp rin s de co rp u l fizic, n tr-o
d im en siu n e celest.
MINTEA DE DINCOLO 107

C o rp u l su btil este v zu t ca u n corp de lu m in ,


n tr-o feerie de cu lori de o extrao rd in ar fru m u see. C u
ct cu lorile sun t m ai vii, cu att sp iritu l celu i p lecat p are
s fie m ai evolu at. D ac p en tru co rp u l fizic s-a sp u s c
p m n t su n tem i n p m n t n e v o m n to a rce ", p en tru
co rp u l n o stru subtil, sau ceea ce a fo st n u m it su flet ,
p u te m sp u ne c ,, lum in su n tem i n lum in ne vo m
n to a rce" . Su n tem , cu a d e v ra t,,, lum in din lum in".

C o rd o n u l d e a rg in t"

S -a v o rb it m u lt, n lu m e a celo r cu p re o c u p ri
sp iritu a le , de leg tu ra d in tre co rp u l fizic i cel su b til,
p rin tr-u n co rd o n , sim ilar cu cel o m b ilica l la ft. I s-a
d at d e n u m irea de co rd o n u l de a r g in t" . n t ln im sin
ta g m a i n litera tu ra d esp re e x p erien a m o rii clin ice.
M u li su b ieci afirm c, d u p ce co rd o n u l de a rg in t"
ca re i le g a de co rp u l fizic s-a d esp rin s, a a p ru t sen
z a ia de b e a titu d in e , de p a ce care i-a in u n d a t i n u au
m ai sim tit/ n icio d u rere.
U rc n d la c e r ", c u m se ex p rim c ei care au
a v u t e x p erien a m o rii clin ice, au v z u t P m n tu l ca
u n g lob a lb a stru p lu tin d n sp a iu l sid e ra l, aa cu m
l-a u d escris i co sm o n a u ii. M i-a co n firm a t in clu siv
o m u l de aleas d ecen i sp irit ales, co sm o n a u tu l
ro m n D u m itru -D o rin P ru n a riu . T o t a stfe l l-a v z u t
i m a re le om de tiin C ari G u sta v Ju n g , n a in te a
co sm o n a u ilo r, n 1944, a v n d o e x p e rie n a m o rii
clin ice, d e te rm in a t d e u n in fa rct m io ca rd ic.
1 0 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n c e r c r i d e siste m a tiz a re a e l e m e n te lo r
m a n i f e s ta te n e x p e r ie n e l e m o r ii c li n i c e

n ce p n d d in 1995, N eale W alsch , d esp re care


a m m ai a m in tit, a p u b lica t o serie d e cri scrise,
a firm el, su b d icteu i av n d ca su rs In telig en a
S u p rem . n u ltim a carte d in serie, in titu lat Acas cu
D um nezeu, tra d u s la n o i de M o n ica V ia n i p u b licat
n E d itu ra F o r Y o u n 2007, g sim o sin tez a ta b lo
u lu i lu m ii d in sp a iu l celest, d esp re care se v o rb ete
i n e x p e rie n a m o rii clin ice. A sp ectele d escrise su n t
n m are p arte su p erp o z a b ile cu d escrierea e x p e rien
e
/ lo r d in m o a rtea clin ic. F iecare om fiin d u n u n iv ers
p sih ic i in te lectu a l u n ic, d iferit de ceilali sem en i, are
e x p e rie n e m a rca te de m ici d iferen e. N u sp u n e fizica
c u a n tic c n u p u te m s o b serv m o rea lita te fr s-o
m o d ific m , f r s-i im p rim m u n ca ra cter su b iectiv ?
Im p o rta n t este s n -o alterm , sp u n eu, p rin in te rv e n
ia
/ n o astr.
N ea le W a lsch d istin g e n p ro cesu l m o rii trei
stad ii.
S tad iu l I se caracterizeaz printr-o
stare d e d ez o rie n ta re de fo arte scu rt
d u rat, n care su b iecii n u tiu u n d e se
afl i n u tiu c au m u rit.
S ta d iu l al II-le a . S u b iectu l rea
lizeaz, n fin e, c a m u rit i triete
ceea ce i-a im a g in a t c este d in colo:
m o m e n tu l ju d e c ii", lu m ea R aiu lu i
sau a Iad u lu i. N e n t ln im d in n o u cu
co n ce p tu l de Iad. N u exist Iad ca atare,
MINTEA DE DINCOLO 109

i sp u n e D u m n ez eu lu i N eale W alsch .
E ste d o ar u n sp aiu im a g in a r n care v o r
r m n e, tem p o ra r i nu definitiv, cu m
se sp u n e, cei care au sen tim en tu l c au
s v rit m a ri p cate i su n t o b lig ai s i
le isp easc. In stad iu l al II-lea al m o rii
tr im to t ceea ce n e -a m im a g in a t c
p o a te n se m n a m o artea, a lim e n ta i m ai
m u lt de o cu ltu r re lig io a s in terp reta t
p rin m e n ta lita te a p o p u lar.
S ta d iu l al III-le a este cel al f u z i
un ii cu F iin a Su p rem , al co n -to p irii n
u nitatea U n iv ersu lu i care este R ea lita tea
Suprem .

C o n to p irea cu F iin a S u p rem este sco p u l


v ie ii i al m o rii, p en tru c n u m a i astfel a v e m acces
la R eg a tu l iu b irii in fin ite i al cu n o a te rii A d e v ru lu i
d esp re n o i i U n iv e rs, al g sirii p ro p riei id en tit i.
E ste im p o sib il s m o ri f r D u m n e z e u , relig io s
sau ateu , a p a rin n d de u n cu lt re lig io s sa u altu l - i se
sp u n e lui W alsch . D u m n ezeu l asigu r, n co n tin u are,
c v a fi n to td ea u n a cu n oi, p e n tru a n e m n g ia, a
n e m b r ia , a n e sp u n e c su n te m cu to ii iu b ii i
p erfeci. V v o i trim ite su fletele celo r d ra g i v o u i
n g e ri care v v o r g h id a p e t r m u l s p iritu a l." i ce
su p e rb a u to d efin ire: D a c n u ai n icio id e e d e c u m
art, atu n ci v o i fi ca u n sen tim en t. C el m a i m in u n a t
se n tim e n t pe care l-a i a v u t v re o d a t ."
tiu c este p o sib il ca, p rin tr-o in te rp re ta re
rig id , s se co n teste p a te rn ita te a a cesto r cu v in te,
1 1 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d ar s re cu n o a te m c, p rin n elep ciu n ea exp rim at,


a tin g su b lim u l. D ac to i o a m en ii ar p u rta n su flet n
p erm a n e n acest s en tim en t, lu m ea ar fi cu to tu l alta i
ar a rta aa cu m a v o it cel care a u rca t d ealu l G o lg o tei
p e n tru noi.
n Stad iu l al II-lea al m o rii i este p erm is s
v ezi ceea ce crezi i d oreti. D ac eti ateu , D u m n ezeu
v a fi acolo, dar nu-1 v ei sim i, p en tru c n u ai crezu t
c exist. i iat ce arg u m en te su n t ad use. D ac p ri
v eti o floare i tii c este o p era lu i D u m n ezeu , l v ei
v e d e a pe el acolo; n situ aia co n trar, n -ai s v ezi
d ect o p lan t. D a c p riv eti n o ch ii u n u i om tiind
c D u m n ez eu exist, l v ei v e d e a acolo, d ac n u , v ei
v e d e a d oar u n om , n i se sp u ne. C o n clu zie fr rep lic:
i se va f a c e ie d u p cred in a ta!
A m a co rd a t aten tie a cestei id ei, scris att
de co n v in g to r de W alsch , i p en tru m o tiv u l c, pe
v re m e a cn d av eam co n tro v erse cu cin ev a p e tem e
de cred in i ateism , a rg u m e n ta m c este su ficien t
s p riv e sc n ochii p isicii m ele n m o m en tele sale de
ta n d re e fa de n o i ca s l v d p e D u m n ezeu . P en tru
c o ric t ar v rea cin ev a s m co n v in g c n treag a
b o g ie a v ieii p sih ice, c d rag o stea, tan d reea, ca p a
cita te a d e sim ire i de ra io n a m en t n e v in de la p ietrele
ca re au fo st aici n a in tea n o astr, n u va reu i. C u m ar
p u tea g n d i i sim i u n U n iv ers re ce i in ert, aa c u m
l d escrie fizica clasic?!
E ste de re in u t ce n i se sp u n e p rin m n a lu i
W a lsch , c n p rim u l m o m e n t d u p m o arte v e i v ed ea
c e e a ce cre z i i sp eri - Iad u l sau R aiu l, pe cei ap ro p iai
MINTEA DE DINCOLO 111

p leca i d eja acolo etc. D u p cu m sp u n e G re g g B ra d e n


(2008), credina creeaz Realitatea. C m p u l c u a n tic al
m in ii n o a stre are u n efect o rg a n iz a to r a su p ra c m p u
lu i cu a n tic al m ateriei.
n S ta d iu l al III-le a al m o rii, p rin fu z iu n e a cu
E sen a D iv in , su fletele i gsesc lin itea i fe ricire a
p ro m ise. T o ate m rtu riile celo r care s-au n to rs de
acolo n e sp u n c d in co lo n u ex ist n im ic n e g a tiv i n ici
su ferin . D in co lo , n im e n i n u r m n e fl m n d sau
d e z b r ca t". S u n sed u cto r. P ro b a b il de aceea m u lti /
n u v o r s se m ai n to a rc n lu m ea fo a m e i, a u rii i
a su ferin ei p ro v o ca te de n s i fiin a u m a n , n ch is
n e rm etism u l p ro p riu lu i eg o ism . N u se sp u n e i n
C artea S f n t c d in co lo n u este dure/e, n ici n tris
tare, n ici su sp in , ci v ia f r de c h in "? ^ C, Y Vh
n fin alu l a cestu i cap ito l, am op tat, n fa v o a re a
celo r care ar d ori s stu d ie z e la n o i fe n o m e n u l e x p e ri
en ei m o rii clin ice, p e n tru e x p u n e re a sca lei p ro p u se
d e B ru ce G re y so n i m o d ifica te de co le c tiv u l co n d u s
de M a rc-A la in D escam p s.

G ra d u l I
1. P rez en a p e rico lu lu i m orii.
2. F in a lu l d u rerii i p e rce p e rea m o rii.
3. In stalarea se n tim e n tu lu i de p a ce i d e b in e.
4. P ierderea v ed erii i scu fu nd area n ntu neric.
5. Ie irea d in c o rp u l fizic.
6. n t ln ire a cu ru d e le d eced ate.
1 1 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

G ra d u l II
7. D isto rsio n a re a tim p u lu i i a sp aiu lu i.
8. V e d e re a tu n elu lu i.
9. A p a riia u n u i p u n ct lu m in o s la ca p tu l
tu n elu lu i.
10. A sc u lta re a (even tu al) de su n ete i cn tece.
11. A ju n g e re a n tr-u n p eisaj lu m in o s.
12. V e d e re a u n o r ev en im en te v iito are.

G ra d u l III
/V

13. n t ln ire a cu F iin a


/ de L u m in .
14. F ilm u l v ieii.
r

15. E x p a n siu n e a cu n o aterii.


16. n t ln ire a cu b ariera, in te rz ice re a de a o
d ep i i n to a rcerea .
17. D isp a riia fricii de m oarte.
18. D ed ica rea u n ei v iei sp iritu ale.
C A P IT O L U L III

S T U D IU L T IIN IF IC A L E X P E R IE N E I
M O R II C L IN IC E .
C O N T R O V E R S E E X P L IC A T IV E

E ra de atep ta t ca in te re su l st rn it n ju ru l
a ce sto r e x p e rie n e m rtu risite d e cei care au tra v ersa t
o m o a rte clin ic s su scite i n ev o ia acu t de e x p li
ca re a a cestu i fen o m en , care sfid eaz leg ile b io lo g ie i
cu n o scu te.
E ra, de a sem en ea , de a te p ta t ca, n tr-o lu m e
d o m in a t de tiin i teh n o lo g ie, s se ca u te e x p lica ii
n aco rd cu g n d irea tim p u lu i n o stru .
S e rid ic n treb area: este p re g tit tiin a de
ca re d isp u n e m ast z i s ex p lice u n fe n o m e n ce p a re a
se n scrie n tr-o alt re a lita te d ect cea n c a re su n te m
e d u ca i i cu care su n tem at t de o b in u ii, n c t s-o
a d m ite m ca fiin d sin g u ra n a tu ra l , rea l ? A m r s
p u n d e: i da, i nu.
S u p o rtu l co n cep iei n o a stre d e sp re lu m e l-a
co n stitu it fizica clasic. S u n te m d o m in a i d e o lo g ic a
co rp u lu i so lid , de o ra iu n e care ad m ite d o a r existen a
u n e i lu m i co n crete. P u te m n o i cu a cea st ra iu / n e s
1 1 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n e le g e m o alt rea lita te, u n a n o n -fizic sau, m ai exact,


m eta fiz ic , de d in co lo de re a lita te a n o a str fizic? N u
e ste de m irare c n e co n fru n t m aici cu op in ii c o n tro
v ersa te, n cercn d s m su r m cu in stru m en tele de
ca re d isp u n em im p o n d era b ilu l. A sp u n e c n e aflm
n fa a u nei table de ah p lin e de p iesele pe care nu
tim cu m s le aezm . P en tru c n u n e este su ficien t
lo gica de aici. A v em n ev oie i de logica de d in co lo ". n
m o d ciu d at, aceast logic de d in co lo " se su p rap u n e
p n la identificare cu cea a fizicii cu an tice i i gsete
elem en te precu rsoare n m u lte d intre trad iiile sp iritu
ale ale lu m ii antice, ca i n relig iile clasice.
N u m ai lu n d n co n sid era ie u n sp aiu m u lt
m a i v a st al cu n o aterii d ect cel al tiin ei actu ale
p u te m s aju n g em la o n eleg e re m ai ap ro p ia t de
re a lita te a su b iectu lu i n d iscu ie.
'
In m o d ca te g o ric, n o p in ia m ea , e x p e rie n a
m o rii c lin ice n u este d o a r u n s u b ie c t d e sim p l
c u r io z ita te , ci are o sem n ificaie fu n d a m en ta l p en tru
c u n o a te re a ad ev ru lu i d esp re noi. V o i rep eta p n la
o b sesie: av em acu m , m ai m u lt d ect o ricn d , n ev o ie
de A d ev ru l d esp re noi. i n u n t m p l to r este att
de m u lt ad us n aten tia r
lu m ii to cm ai acum . N e aflm
a cu m n tr-o m are d eru t sp iritu al. D ru m u l pe care l
c re d e a m a fi att de sig u r a aju n s la capt. Se n fu n d .
Se term in n tr-o p rp astie. C a s m e rg e m m ai
d ep arte, trebu ie s n e sch im b m p u n ctele de rep er,
m o d u l de in tegrare co n cep tu a l a lu m ii n p ro p ria
n o a str m in te, con tiin .
V o m an aliza su ccin t ctev a d in n cerc rile de
e x p lica re a ex p erien ei m o rii clin ice.
MINTEA DE DINCOLO 115

n id eea c ex p erien a m o rii clin ice ar p u tea


s fie e x p re sia fu n cio n a lit ii creieru lu i, s-a p resu p u s
c a cea sta ar ap rea n tr-o faz in term ed ia r , cn d
co n tiin a n u este co m p le t ab o lit, la trecerea sp re
m o m e n tu l de p ierd ere sau de re v en ire a sa. A ce stea ar
fi m o m e n te le crep u scu la re ale co n tien ei, de n g u s
tare a c m p u lu i su de m a n ifesta re, c n d n c s-ar m ai
p stra v a g i elem en te de cu n o atere.
P rin teste de lab o rato r s-a co n sta ta t n s c
e x p e rie n a m o rii clin ice ap are n m o m e n tu l n care
a c tiv ita te a creieru lu i a. n cetat, d eci n ici la n cep u tu l
i n ici la sf ritu l acestei p erio a d e (S. P arn ia, 2001; B.
G re y so n , 2003; P im v a n L o m m el, 2004). Im a g in ea d in
fig u ra a l tu rat e v id en ia z acest m o m en t.

.Perioada de p ie rd e re a co n tie n te i

P e r io a d a d e N D E

i
F igu ra 9

P rin m o n ito riz a re a a ctiv it ii


/ ele ctrice a ere-
ieru lu i cu a ju to ru l electro en cefa lo g ra fiei (E E G ), s-a
co n sta ta t c aceasta aju n g e la o lin ie iz o e le ctric , de
z ero , d u p 8-10 secu n d e, sem n ific n d o n ce ta re a a cti
v itii cereb rale i d eci o a b o lire a c o n tiin e i (H. C iu te
.a., 1990; T.J. L o ssaso , 1992).
1 1 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

P o te n ia
/ lele ev o cate la n iv elu l tru n ch iu lu i cere-
b ral su n t de a se m e n e a abolite.
A ce ste teste su n t astzi o b lig ato rii p en tru a
a testa m o a rtea creieru lu i - co n d iie / strict n ecesar
p en tru p e rm isiu n e a d e reco lta re de org an e n sco p u l
de a fi tra n sp lan tate.
Se d ed u ce a stfel c, n m o m en tu l im p lic rii
m e m o rie i i co n tiin ei, creieru l este n efu n cio n al,
asem e n e a u n u i co m p u ter scos d in p riz, d u p cu m se
ex p rim L o m m el.
In ip o sta z a ex clu d erii fu n cio n ale a creieru lu i,
nu r m n e d ect o sin g u r ex p licaie a ex p erien ei
m o rii clin ice: exp erien a este a co n tiin ei i nu a
creieru lui.
In d o rin a d e a o feri o ex p licaie n aco rd cu
leg ile b io lo g ice cu n o scu te clasic, m ajo ritatea fe n o m e
n elo r d in e x p erien a m o rii clin ice au fo st atrib u ite
elib er rii de e n d o rfin e, dop am in , sero to n in etc.
D ar,' d ac testele efe ctu a te atest a b sen ta / activ i-
ttii
/ creieru lu i,' n se a m n c n ici su b stan ele
/ am in tite
nu m ai p o t fi elib e ra te n acel m om ent.
E n d o rfin ele au fu n cia
r
de co m b a te re a d u rerii,'
dar n u d eterm in i h a lu cin a ii, sau v ed erea de
lu m in i v o rb ito a re ", de tu n ele, de ru d e d eced ate,
sau de alte cu n o tin e, n u p erm it v ed erea a ceea ce se
g sete d in co lo de zid u rile n c p e rii n care se afl cel
care are a cea st ex p erien .
C o n firm area p rin v erificarea afirm aiilor din
cm p u l exp erien ei m orii clin ice p led eaz p en tru
transcenderea contiinei la alte dim ensiuni de univers,
cu alte p o sib iliti de p ercep ie d ect cea a co rp u lu i fizic
MINTEA DE DINCOLO 117

d in tim p u l v ieii. D ei s-a d e m o n stra t c n p erio a d a


d e ex p e rie n a m o rii clin ice creieru l este n efu n cio n al
- d in cau za stop u lu i card ioresp irator, leziu n ilo r tra u
m a tice g rav e su rv en ite n d iv erse accid en te sau p rin
circu la ie e x tra co rp o ra l n caz de in terv en ii c h iru r
gicale pe co rd sau creier - , p e rso a n e le p o t red a cu lux
d e a m n u n te ceea ce s-a n t m p la t n sala de o p eraie,
d escriu a titu d in ea de d isp erare a a p a rin to rilo r, care
se aflau n afara c m p u lu i lor v izu al. E ste clar c e x p e
rie n a m o rii clin ice p resu p u n e a ccesu l c o n tiin e i la
alte d im en siu n i de u n iv ers, co n tra r tu tu ro r leg ilo r
fiz icii cu n o scu te n o u , d eci n tr-o lu m e n o n -fiz ic , sau
cu o alt fizic.
S tp h a n e A llix citeaz, n cartea sa M oa rtea ,
cellalt trm al vieii (E d itu ra P h ilo b ia , 2011), cazu l
P a m e le i R ey n o ld s, c o m e n ta t de p ro fe so ru l B ru ce
G rey s on, o p erat n S U A p e n tru u n an ev rism situ a t la
b a z a creieru lu i. P en tru a se p u te a accesa a n e v rism u l,
s-a recu rs la in d u cia hip o ter m iei (scd erea te m p e ra
tu rii co rp u lu i) cu su sp en d a rea co m p let a circu la iei
sngelui,, tim p de o or. n to t a cest tim p (de o or),
p a cien ta n u m ai resp ira, n u m ai av ea p u lsa iile in im ii
i n ici activ itate cereb ral.
C u toate aceste fu n cii ab o lite, la tre z ire a d in
an estez ie, p a cien ta rela te a z c n tim p u l in te rv e n ie i
ch iru rg ica le a au zit d iscu iile p u rtate de p e rso n a lu l
m ed ica l i a v zu t in stru m en tele ch iru rg icale.
C azu l este ilu strativ p en tru d u rata de o o r n
ca re circu la ia s n g elu i n creier i co rd a fo st op rit.
C h iar dac tem p era tu ra co rp u lu i a fo st sczu t p n
la o b in
/ erea u n u i n iv el m eta b o lic fo a rte red u s,' nu
1 1 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

su n t ra re ca zu rile n care p a cien ii rm n d u p astfel


de in te rv e n ii
/ cu sech ele cereb rale m ari. D ar n cazu l
citat, ca i n a ltele cu exp erien a m o rii clin ice p rin
sto p card iac p relu n g it, resta b ilirea fu n cio n a l a o rg a
n ism u lu i a fo st co m p let.
A d e v ru l este c tiin a n u are lim b a ju l n ecesar
p e n tru a ex p lica ex p erien a m o rii clin ice. D isp u n em
d o ar de term en ii fo lo sii de relig ie, ne sp u n e p ro fe so
ru l B ru ce G rey son .
D ac testele efectu ate ev id en iaz
/ ab sen ta/ activi-
tii creieru lu i, n seam n c nici su bstan ele resp ectiv e
n u m ai p o t fi eliberate n acel m om en t. D ar ch iar dac
am ad m ite i aceast ipotez, n seam n s atribu im
acesto r su b stan e fu n cii pe care n u le au. R o lu l lo r este
d o ar a cela de a co m b a te d u rerea i de a crea o stare de
b u n d isp o ziie, d ar n n iciu n caz nu p ro v o a c h a lu ci
n aii, n u isc d ia lo g u ri cu lu m in a, n u dau im a g in i de
tu n ele, n u p e rm it s se v ad p rin zid u ri op ace, d u p
cu m a m m ai spu s..
P o a te c arg u m en tu l cel m ai zd ro b ito r al im p li
c rii e x p e rien ei m o rii clin ice n alt d im en siu n e de
u n iv ers l co n stitu ie acela c p erso a n ele care su n t
n e v z to a re d in n a tere vd! O ch ii lor fizici su n t
stin i, d ar ei v d . E i v d cu ochii sp iritu lu i, ai co rp u lu i
de e n e rg ie care p rsete, n ex p erien a m o rii clin ice,
c o rp u l fizic i r m n cu to ate atrib u tele co rp u lu i
n o rm a l. Sp re ex em p lu , cei cu a m p u taii de m em b re
i v d co rp u l fr am p u taii, cu m em b rele p rezen te.
A ce sta este su fletu l" d esp re care v o rb ete re lig ia i
ca re p r se te co rp u l n so it de co n tiin a ex tin s la
U n iv ers. Ian W ilso n (1998) citea z ctev a ca z u ri de
MINTEA DE DINCOLO 119

n e v z to ri d in n atere care au av u t ex p erien a m o rii


clin ice. O m rtu rie: P u team s v d ... E ra m a co lo sus
p e p lafo n ... i-am au zit p e m ed ici v o rb in d i am v z u t
a ce st co rp i nu era m sigu r c este al m eu/' K e n n e th
R in g ad u ce m rtu ria a 21 de p erso an e n e v z to a re
d in n a tere care n tim p u l ex p erien ei m o rii clin ice
au v zu t.
M a rc-A lain D esca m p s (2008) cite a z p o v e ste a
tu lb u r to a re a av iato ru lu i C h arles L in d b erg h care a
tra v e rsa t p rim u l n isto ria lu m ii cu u n a v io n O cea n u l
A tla n tic. O bosin d , a a d o rm it i atu n ci i s-a n t m p la t
cev a ex trao rd in ar. S -l au zim : F r s n to rc cap u l,
p u te a m v ed ea totu l; cap u l a d ev en it ca u n o ch i im en s,
ca p a b il s v ad p este to t n a celai tim p ." V e d e a d eci
n fa i n spate, n tr-u n u n g h i de 360, n to cm a i ca
su b iecii care au ex p erien a m o rii clin ice!
A ce a st v ed ere p a n o ra m ic , n 360, a p a re n u
n u m a i la cei care au o m o arte clin ic, ci i n st rile de
e x ta z m istic, n situ aii sp ecia le de m a re im p a s e x is
ten ia l, cu m i s-a n t m p la t lu i L in d b erg h , aflat sin g u r
n im e n sita te a o cean u lu i, n ed o rm it i ep u izat. M a rii
m a e tri ai O rien tu lu i, a n tren a i p rin teh n ici sp ecia le,
a ju n g i ei la aceste p erfo rm a n e. D a c n e n d o im de
e x iste n ta
/ u n ei alte rea lit i
/ d e c t cea d e sc ris d e ti-
3
in e le clasice, atu n ci n e n d o im de n tre g u l u n iv e rs al
fiz icii cu a n tice n care lo g ica fo rm a l a su c ce siv it ii
este n lo cu it de logicei p o liv a le n t a sim u lta n eit ii.
S -a f cu t asem n a rea d in tre e x p e rie n a m o rii
clin ice i ep ilep sia tem p o ral. G ra v ero a re d e cu g e t
i de tiin! N icio ep ilep sie n u se ex p rim p rin tr-o
sin g u r criz cu m se n t m p l n e x p e rie n a m orii
1 2 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

clin ice. C o n in u tu l crizei ep ilep tice este ilo g ic, in co


eren t i p o lim o rf. E x a ct co n trariu l e x p e rie n e i m o rii
clin ice.
S criito ru l b rita n ic A n th o n y P eak e n e p lim b
ad m irab il p rin lu m e a p lin de m istere a creieru lu i
um an, dar este c o m p let ero n at cnd a firm c v iaa
este un in te rm ez z o n tre d ou crize de e p ile p sie tem
p o ral, v o in d s sp u n c n m o m en tu l n a te rii i al
m o rii su fe rim o a stfel de criz.
S-a in crim in a t k etam in a, u tilizat u n e o ri n
an estezie, ca i alte su b sta n e ch im ice care p o t gen era
triri h a lu cin a t or ii. C u m ex p lic m atu n ci ex p erien a
m o rii clin ice la cei care n u au su ferit v reo a n este z ie i
n ici nu au f cu t u z de v re u n m ed icam en t?
S a m P a rn ia (2008) ad u ce n d iscu ie ip o teza
creieru lu i care m o a re " em is de S u sa n B lack m o re.
F u m n d can ab is n tin ereea sa, S u sa n B la ck m o re
a av u t o ieire d in corp , la fel ca i cei d in m o artea
clin ic. E x p e rien a m o rii clin ice n u se red u ce n s
d oar la ieirea d in corp .
Ea cred e c ex p erien a m o rii clin ice este
ex p resia creieru lu i care m o a re ". Stresu l, a n x ietatea,
isch em ia p rin lip sa de o x ig en ar p ro d u ce o b u lv e r
sare m a jo r a fu n cio n a lit ii creieru lu i, n d eo se b i la
n iv elu l lo b ilo r o ccip itali, care co n stitu ie sed iu l p re
lu crrii in fo rm a ie i v izu ale. A a s-ar ex p lica v ed erea
lu m in ii i a tu n elu lu i.
E x p licaia este d in start h azard at. S u b ie cii cu
ex p erien a m o rii clin ice nu m ai v d cu o ch ii fizici,
care au n ev o ie de creier p en tru a elab o ra im a g in e a
vizu al, ci cu o ch ii co rp u lu i n on-fizic.
MINTEA DE DINCOLO 121

U n c reie r stresat, tra u m a tiz a t p o ate g en era i


h a lu cin a ii, d ar acestea n -au co eren , n -au lo g ic, ci
su n t im a g in i false, cu in te rp re t ri d eliran te. T o t ceea
ce se p e tre ce n ex p erien a m o rii clin ice are o lo g ic,
o co e re n , u n sen s etic, o filo so fie p ro fu n d cu re fe
rire la v ia a p erso a n e i im p licate. In e x p erien a m o rii
c lin ice to tu l este co m p re h e n sib il p en tru cel im p lica t i
v iz e a z o cu n o a te re e x tin s la U n iv ers, cu trim iteri
la relig ie, la filo so fie, sp iritu a lita te i m a i ales la fizica
cu a n tic , d u p c u m am m e n io n a t deja.
n lite ra tu ra d in d o m en iu su n t m en io n a te
c ee a ce au fo st n u m ite e x p erien e s p iritu a le ", sim i
la re ex p e rie n ei m o rii clin ice, a p ru te s p o n ta n i la
p e rso a n e care n u av eau n a in te n icio p re o cu p a re de
o rd in sp iritu al la m o d u l co n secv en t. A ici n u m a i p o t
fi in crim in a te tra u m a tism u l creieru lu i, isch e m ia cere
b ra l sau frica de m oarte.
R obert M on roe i W illiam B u h lm an, d esp re care
v o m m ai vorbi, s-au ntlnit cu aceste fen o m en e d escrise
n experiena m orii clinice n tim p u l u n or cltorii n
afara co rp u lu i" im p u se v olu n tar i u znd de teh n ici spe
ciale. M ai m ult, au elaborat sistem e tehnice cu aju toru l
crora se p o t realiza, la dorin, astfel de p erfo rm an e i
de ctre alte persoane.
Exp erien ele din ap rop ierea m orii au fo st atri
bu ite ipotetic, de asem enea, d rogu rilor anestezice,
sed ative i psihedelice.
Dr. M elvin M orse (1992) a u rm rit la Spitalu l de
copii H arb orv iew d in Seattle aceste cazuri i a con statat
c h alucinaiile d eterm in ate de su p rad ozele de n arco
tice sunt com p let diferite de experiena m orii clinice. A
1 2 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

notat, de asem enea, c ntre experiena m orii clinice la


adult i la copii exist unele diferene. C opiii au aceast
trire m ai scurt, m ai sim pl i fr m om en tu l de bilan
al vieii. Este uor de neles de ce, copiii n eavn d
nc tim pu l p entru o biografie ncrcat. D ac n e-am
exprim a n term enii tradiiei cretine, am sp u n e despre
copii c ei nu au av u t tim p s svreasc pcate pentru
a fi ju decai.
R. M ood y d escrie cazul unui copil care a avut o
experien a m orii clinice la vrsta de 8 ani. In tim p ce
p erson alu l m edical i aplica m anevrele de resu scitare
a cord ului, s-a v zut plutind deasupra corp u lu i su. A
ncercat s atrag atenia asupra sa, dar n-a fo st auzit.
A u rm at traversarea u nu i tunel ntunecos, la captu l
cru ia era ateptat de u n grup de n g eri", p lin i de
lu m in i iubire. A sem en ea m ultor altor m rtu risiri ale
experienei m orii clinice, i el constat c n faa sa se
afla o barier, despre care ngerii i-au spus c, d ac trece
dincolo de ea, nu se m ai poate ntoarce. S n e am intim
c i soldatu l a crui n tm plare este povestit d e Platon,
spunea c n faa sa a vzu t o barier de care toi cam a
razii cu care a p lecat n lu m ea de d in colo (d eci m o ri
n r z b o iu l p u rtat) au trecu t, d ar lui n u i s-a p erm is,
sp u n n d u -i-se c va trebu i s se ntoarc, s sp u n lu m ii
ce a v zu t acolo. D u p m ai bine de dou m ii de ani, nu
ne sun cu n oscu t acelai coninut al exp erienei m orii
clinice, atu nci ca i acum ?
San d ra A nne Taylor (2011) p ov estete c, n
tim pu l u n ei crize grave de astm bronic, a trav ersat o
experien de m oarte clinic. A juns n d im en siu n ea de
MINTEA DE DINCOLO 123

dincolo, i-a ap ru t n fa u n ru scn teietor" unde, pe


m alul opus, l-a v zu t pe tatl su d ecedat de m ai m u li
ani. A cesta i~a spus c d ac va traversa acel ru, n u se
v a m ai p u tea ntoarce. D eci rul, n acest caz, avea rol de
b arier".
n 1998, M arc-A lain D escam p s a creat C entru l de
Stu d iere a exp erienelor d in m oartea im inen t (C E EM I),
p rop u n nd u -i efectuarea de cercetri tiinifice rig u
roase n acest dom eniu. C a urm are a acestor studii, va
p red a stu denilor u n curs d esp re n ou a tiin a v ie ii".
O m u lim
/ e de stu denti
f i-au
* ales ca tem a tezei de
absolvire studiul experienei m orii clinice.
n Frana, ca i n A m erica, su n t d eja con stitu
ite societi care organ izeaz ntlniri ale o am en ilor de
tiin u n d e se d ezbat progresele n registrate n stu d iu l
exp erienelor din ap rop ierea m orii. E ste ad evrat, sp u n
com entatorii, preocu p rile p en tru acest su biect au m u lt
m ai p u in succes n celelalte ri eu rop ene occid entale.
n concluzie la acest capitol, ob serv m c cei cu
o viziu ne m aterialist d esp re lu m e se zbat s red u c
m oartea i experienele d in p roxim itatea sa la u n sim p lu
proces biologic; ali cercettori, cu o v iziu n e m u lt m ai
cuprinztoare, n cearc s descifreze ad ev ratele sale
valene, d in care sensul existenei n oastre n u p oate fi
exclus.
P u tem afirm a c exp erienele m orii clin ice n u
pot fi explicate n c n term en ii tiinelor actuale, fap t
ce pled eaz p en tru n tlnirea cu un fen o m en ce in e de
o alt ordine a U niversu lu i, cu o alt logic d ect cea cu
care op erm n b iologia cunoscu t. P en tru a fi exp licat,
1 2 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

experiena m orii clin ice face apel la u ltim ele achiziii n


cun oatere - fizica m od ern , regresiile tran sp erson ale,
cltoriile n afara corp u lu i fizic, unele date venite din
aria tiinelor n e u ro co gn itiv e.
V echile trad iii spirituale i religiile au, de asem e
nea, u n ap ort m ajor n nelegerea fen om en u lu i m orii
clinice.
C A P IT O L U L IV

A L T E A R G U M E N T E P R IV IN D
R E A L IT A T E A L U M II D E D IN C O L O

R e g r e s i ile t r a n s p e r s o n a l e

S u n t pe d ep lin c o n tie n t c d e scrierea lu m ii


de d in co lo , d e-a lu n g u l tim p u lu i i de ctre o m are
d iv ersita te de su rse, n u este n to cm a i id en tic cu cea
o ferit de stu d iile actu ale. T reb u ie sp u s n s c cei care
s-au o cu p a t de a cest d o m en iu su n t o a m en i de tiin ,
m a jo rita te a u n iv e rsita ri, re co m a n d a i de o im p o rta n t
o p er tiin ific. U n ii d in tre acetia, c u m a fo s t M ich a e l
S a b o m , ch iru rg card io lo g , erau ch iar sce p tici c n d a u
n ce p u t stu d iu l m o rii clin ice i v o ia u s d em o n stre z e
o p in ia lo r o p u s v a lid rii a cesto r ex p erien e. In fa a
re a lit ii, au fo st n s o b lig a i s le ateste.
S u rsele stu d iilo r n tre p rin se au fo st, n p rim u l
r n d , p erso a n ele care au a v u t u n a sau m ai m u lte e x p e
rie n e ale m o rii clin ice. S u n t i p erso a n e ca re au av u t
sp o n tan , f r o m o a rte clin ic , a celea i v iz iu n i ca i cei
care au tra v ersat o astfel d e ex p erien .
126 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

O alt su rs d o cu m en tar este d at de reg resi-


ile tra n sp erso n ale in d u se h ip n o tic (M ich ael N ew to n ,
P .M .H . A tw ater, S y lv ia B row n e etc.) sau p rin re sp i
raie h o lo tro p ic (Stan islav G rof). n tim p u l acesto r
reg resii ca re su n t efectu ate n scop terap eu tic, su b iec
tu l este ad u s n tr-o stare de co n tiin m o d ificat
p ro p ice a ccesrii de in fo rm aie d in tr-u n a lt reg istru
in fo rm a io n a l. M o d ificarea strii de co n tiin p re su
p u n e a cced erea att la in fo rm a ia p la n u lu i su b til, ct
i la cea nscris n m em oria celulelor noastre i n d eo
sebi la n iv e l de su b co n tien t.
n S U A ex ist cab in ete de terap ie sp iritu al
p en tru p erso an ele care au p ie rd u t p e cin ev a ap ro p iat
i re cu rg la aju to ru l u n u i m ed iu m ca p a b il s in tre n
d ialo g cu p lan u l subtil.
S u n t de asem en ea p erso an e care p rim esc in fo r
m a ii d in acelai p la n p rin d icteu sau p rin ch a n n e llin g
(S w ed en b o rg , L orb er).

C l to r iile e x tr a c o r p o r a le

O alt su rs m ai ciu d at, m ai p u in cu n o scu t,


o co n stitu ie clto riile efectu ate n afara co rp u lu i fizic
(o u t o f the body), n u m ite i exp erien e extrh co rp o ra le.
D e sp re clto riile n sp aiu la n iv el de sp irit au
v o rb it de m u lt m aetri an tren ai p rin teh n ici sp iritu ale,
n d e o se b i orien tale. Su n t m en io n ate, ca o cu rio zitate,
ch iar d escrieri ale u n o r stru ctu ri p lan etare, p rin c l
torii ex tra co rp o rale, co n firm ate u lterio r p rin teh n icile
de ex p lo ra re co sm ic m od ern e.
MINTEA DE DINCOLO 127

S crie rile an tice m en io n e a z aceste ex p e rie n e


e x tra co rp o ra le ca fiin d efectu ate n In d ia, T ib et, E g ip t,
C h in a.
Se cred e c fiecare d in tre n o i ar tri e c h iv a le n
tu l u n e i a stfel de c lto rii n tim p u l so m n u lu i v is n d
c z b o a r ", c p lu tete d e a su p ra so lu lu i sau se n a l
p e v e rtica l .
i e x p erien ele m o rii clin ice, i e x p erien a de
d e co rp o ra liz a re se p o ate sp u n e c su n t a v e n tu ri ale
co n tiin e i, care n trep rin d e o c l to rie n d ru m u l sp re
p ro p ria cunoatere. D up cu m spune W illiam B u h lm an,
n u este n eap rat nevoie s m ori p en tru a accede la m is
terele U niversului. C ltoria extracorp oral volu n tar
este o astfel de cale.
n tre m o artea clin ic i ex p e rie n e le e x tra c o r
p o ra le su n t ctev a d iferen e, d ar i m u lte a sem n ri.
D u p cu m i n u m ele n e sp u n e, n m o a rte a
clin ic se co n stat o c o m p let a b sen a fu n c iilo r
v itale ale co rp u lu i, n tim p ce n ex p e rie n a e x tra
co rp o ra l , fu n ciile v itale ale co rp u lu i (re sp ira ie,
circu la ie a sn g elu i) su n t p stra te , d ar la n iv e lu l u n o r
p a ra m e trii m ai m ici.
S im ilitu d in ile su n t n s frap an te. A u loc a ce
le a i tra n sfo rm ri sp iritu ale p ro fu n d e, a cele a i m u ta ii
n co n tiin , m ai ex act are loc o trezire a co n tiin e i
cu re g sire a id en tit ii e sen ia le a S in elu i, re p re z e n ta t
de sc n teia d iv in d in n o i. Se co n sta t , d e a sem en ea ,
a m p lifica re a cap acitii de p ercep ie , d in co lo d e lim i
tele fizice co m u n e.
S u n t i d iferen e n tre cele d o u tip u ri de
ex p erien e. D u p cu m este i firesc, n e x p e rie n a
e x tra co rp o ra l n u ap are film u l cu re tro sp e ctiv a v ieii,
128 * DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

p en tru c este d oar o ex p lo rare n tim p u l v ie ii i n u o


e x p erien la sf ritu l vieii.
Cltoria do ar la nivel de corp subtil, cu o conti
in clar, lucid, constituie cea m ai indubitabil dovad
de supravieuire dup m oarte, sub o alt fo rm dect cea
a corpului fizic, plednd n acelai timp pentru veridici
tatea experienelor m orii clinice. Infirm nd ipoteza care
ncearc s explice experiena m orii clinice ca fiind doar
o halucinaie, n am bele tipuri de experiene, contiina se
pstreaz lucid , clar. M ai m u lt, n cltoria extracor-
poral contiina m em oreaz i integreaz raional ceea ce
vede, are iniiativa i controlul ntregii experiene, inclusiv
aceea de a o ntrerupe la dorin i a reveni n corpul fizic.
C ontem porani cu noi, sunt de m en ionat doi p ro
em ineni practicani ai experienelor extracorporale i,
n a cela i tim p , fo a rte aten i cercetto ri, cu m ijlo ace
tiin ifice actu ale, ai fen o m en u lu i, R o b ert M o n ro e
i W illia m B u h lm an , d esp re care a m a m in tit deja.
M o tiv u l cit rii lo r frecv en te l co n stitu ie fap tu l c
e x p erien ele lor su n t fcu te n stare de d ep lin lu cid i
tate i su n t su p u se u n u i co n tro l tiin ific, d u p toate
c rite riile m e to d o lo g iei tiin ifice actu ale.
D u p cu m v o m v ed ea, R o b ert M o n ro e a e la b o
rat o m eto d i o teh n o lo g ie de co n tro l al ritm u rilo r
c ereb ra le cu sco p u l de a prov oca la d o rin aceast
e x p erien ex traco rp o ral.
S-a sp u s, co rect, c ex p erien a m o rii clin ice
n u p o a te fi rep ro d u s n lab orator. M o artea co rp u lu i
fizic, se n eleg e, n u o p u tem rep ro d u ce fr riscu ri,
dar exp erien a d in tim p u l su, da, d u p c u m v ed em .
i n reg resia auto sau h etero in d u s se p o ate aju n g e la
aceeai exp erien .
MINTEA DE DINCOLO 129

D ac p rin cltoriile extracorp orale, m en io n ate


i n lu m e a a n tic , se p u te a u e x p lo r a s p a ii e x tr a
te r e s tr e , m n treb d ac o b u n p arte d in in fo rm a iile
care au a lim en ta t m u lte tra d iii sp iritu ale, m ai ales n
O rien t, i p o ate ch iar i u n e le relig ii, n u au fo st o b i
n u te pe a ceast cale. n t ln im n lu m ea an tic (E gip t,
G recia, In d ia, C h in a, T ib et), d ar i n cea actu al, o
serie de teh n ici de a n tren a m en t p sih o -so m a tic cu
p e rfo rm a n e b io lo g ice , p sih o lo g ice i in te le ctu a le
in cred ib ile, p en tru c n u p o t fi e x p licate n term en ii
tiin elo r de care d isp u n em . S e n u m e r m ctev a:
o b in erea de su p erm em o rie, co m a n d a v o lu n ta r
a m u scu la tu rii v iscera le in v o lu n ta re , le v ita ii p rin
n v in g e re a g rav itaiei, v in d e c ri n b o li g rav e p rin
d ialo g u l d in tre m in te i co rp etc.
n T e m p lele v ech iu lu i E g ip t i ale G re cie i an tice
se f cea u in iieri/ n m istere,' u zn d de in fo rm a ii / ce
p rea u s fie o b in u te d in p la n u l subtil.
A m fo st d in to td ea u n a co n v in s, d u p c u m am
m ai sp u s, c n T em p lu l O ra co lu lu i de la D e lp h i se
a p licau te h n ici de m o d ificare a co n tiin ei, fie p rin
in d u cie h ip n o tic, fie p rin in h a la re a de g aze cu efect
sop orific, i n u teh n ici tru cate, p en tru a n e la so lici
tan ii care ad u ceau d aru ri C onsistente la te m p lu , aa
cu m in sin u a isto rio g ra fia , i d in E st, i d in V est.
D e d u ce m c aleg erea lo cu lu i a cesto r tem p le
era b in e m o tiv at. O b serv c n e-a u tre b u it p este 2500
de ani de ev o lu ie a cu n o a te rii ca s p u te m ex p lica
ceea ce an ticii tiau deja.
S u n t la fel de co n v in s c i la E le u sis n G recia,
ca i n E gip t, n in iierile sp iritu ale p re c re tin e n
1 3 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m iste re , se fo lo seau aceleai teh n ici de in flu en are p s i


h o lo g ic in sp irate d in d im en siu n ea lu m ilo r su btile.
R o b ert M on roe p ov estete n crile sale trad u se
i la n o i (Cltorii n afara corpului, Ed. F o r Y o u , 2007, i
Cltorii ndeprtate, Ed. For Y ou , 2011) c a av u t p rim a
exp erien de ex tracorp oralizare n 1958, ap ru t
a b so lu t spontan, fr nicio im p licare a v oin ei. E vid ent,
la n cep u t a fost p an icat, a crezu t c ar p u tea av ea o
su ferin / a creieru lu i, d ar m ed icii con su ltati / i-au con -
firm a t starea de sntate. E ra in gin er, om de afaceri,
f r p reo cu p ri n d om eniu . U lterior a n v at s
rep ro d u c fen om en u l de extracorp oralizare, s-a su p u s
la d iv erse in vestigaii p en tru a obine o exp licaie ti
in ific, a co lab o rat cu o am en ii de tiin i, n cele
d in u rm , a creat In stitu tu l M o n ro e p en tru cercetarea
fe n o m e n u lu i. A creat aici o teh n o lo g ie de in d u cere a
s c d e rii frecv en ei ritm u rilo r cereb rale, n sco p u l o b i
n e rii strilo r p ro p ice ex traco rp o ralizrii, n ecesa re att
stu d iilo r tiin ifice, ct i p erso a n elo r a m ato are de
astfel de cltorii.
Iat cu m i d efin ete M o n ro e ex p erien a extra-
co rp o ra l : o stare n care te afli n afara co rp u lu i fizic
i ai co n tro lu l co n tien t al p ro p riilo r aciu n i. n starea
d e e x tra co rp o ra liz a re, te p o i d ep lasa o riu n d e, in d ife
re n t d e d istan , ch iar i la m ii de k ilo m e tri, len t sau
a p ro a p e in stan tan eu . El sp u n e c te p oi d ep lasa cu
o v ite z m ai m are d ect cea a lu m in ii, d eci ap ro ap e
in sta n ta n eu . Iein d d in co rp u l fizic, p o i strb ate orice
m e d iu fizic - ap , zid u ri, p l ci de oel, b eto n , p m n t.
D a r cea m ai in teresan t p erfo rm an , cu im p o rta n
c a p ita l p en tru om , este p o sib ilita tea ca pe aceast
MINTEA DE DINCOLO 131

cale s se ex p lo rez e alte p la n ete d in sistem u l so lar, d in


g alax ie, s se p tru n d n a d n cim i n c n e b n u ite ale
U n iv ersu lu i.
Ia t c tev a d in co n clu z iile la care a aju n s M o n ro e
ca u rm a re a ex p erim en telo r sale ex traco rp o rale.
Toi oam enii pot avea n tim pul som nului
p rofu n d ieiri d in corpul fizic. Sistem e an tep rogram ate
n creier p e rm it rev en irea la starea n o rm al.
m p rt e te id eea m ai v ech e c v ia a este
n tre in u t de o en erg ie v ita l care in tr n co rp la
n a te re i iese la m o a rte ".
C o n tiin a u m an ar fi de n a tu r n o n -fiz ic .
A ce a st p ro p rieta te i-ar p erm ite s str b a t orice
m e d iu fizic.
A v n d u n sim t/ critic b in e d ezv o ltat, R o b e rt
M o n ro e se su p u n e la o serie de stu d ii tiin ifice de
la b o ra to r, efe ctu a te asu p ra sa n tim p u l i n a fara
e x p e rie n e lo r de d e co rp o ra liz a re .
R e d m o b serv a iile stu d iu lu i e fe ctu a t d e dr.
S tu a rt W . T w e m lo w , m ed ic p sih ia tru , efu l S e rv ic iu lu i
d e C e rce ta re al S p ita lu lu i V .A . T o p e k a ".
In tra re a n starea p ro p ice e x p e rim e n tu lu i se
ca ra cte riz e a z p rin tr-o rela xa re p ro fu n d , cu u n ritm
re sp ira to r fo a rte len t, in tric a i cu m o m en te de o p rire
d e scu rt d u rat a resp ira iei, altern n d cu re sp ira ii
su p e rficia le m ai rap id e.
n re g istra re a activ it ii electrice a creieru lu i,
sub fo rm a e le ctro e n ce fa lo g ra m e i, a re le v a t u n ritm
le n t th eta, de 4-6 ciclu ri p e secu n d , d o m in a n t, i un
ritm alfa de 8 ciclu ri pe secu n d , cu o in cid e n m ai
red u s.
1 3 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

R e a cia de o p rire a ritm u lu i alfa (RO ) i la sti


m u la re a lu m in o a s in term ite n t (SLI) a fo st ab sen t.
N i se sp u n e c relaxarea a fost att de p rofu nd ,
n c t n -a reacio n at n ici la reaezarea p e scalp a electro
z ilo r d ep la sai p rin m icarea cap u lu i.
S -a c o n s ta ta t, d e a se m en e a , o a sim e trie in te r-
e m isferic , a p r n d ritm u ri cu frecv en m ai m ic n
e m isfe ra cereb ra l d reap t.
C o n clu z iile stu d iu lu i au p recizat c e x p e ri
en ele de e x tra co rp o ra liz a re ale lui R o b ert M o n ro e
a v e a u loc n tr-o stare de relaxare p ro fu n d n e o b in u
it, cu a b sen a re a cie i la stim u li exteriori. D e-a lu n g u l
n tre g ii ex p erien e, a ctiv itatea electric a creieru lu i s-a
n scris pe o b a n d de frecv en fo arte n g u st, d o m i
n n d ritm u l d e 5-6 ciclu ri pe secu n d .
U n alt observator de m are finee, cu propen siun i
ad n ci n tiin ele tim p u lu i n o stru , este, d u p cu m
sp u n ea m , W illia m B u h lm an .
In ca rtea sa A venturi dincolo de limitele corpului
fizic (Ed. In fin it, 2011) este p rezen tat u n stu d iu efectu a t
de acelai m ed ic p sih iatru , S tu a rt W . T w em lo w , care
l-a in v e stig a t i p e R o b ert M on roe. In lu cra rea p re
z e n ta t la A so cia ia
/ de P sih iatrie,' S tu art W . T w em lo w
a rat c m a jo rita tea d in cei 339 de v o lu n ta ri care au
n tre p rin s c l to rii astrale i au fo st su p u i stu d iu lu i
su le-a u p ercep u t ca reale ex p erien e sp iritu ale, de
co n e cta re la S u rsa d ivin.
A id o m a exp erien ei m o rii clinice, i n tim p ul
c l to riilo r a stra le 37% au ra p o rta t n t ln irea cu
F iin a de lum in, 30% au f o s t n t m p in a i de g h iz i
MINTEA DE DINCOLO 133

sp iritu a li sa u alte fiin e cu ro l de n d ru m to ri n


lum ea de dincolo.
W illiam B u h lm an asim ileaz sufletul cu conti
ina considernd c este o energie pur, de n atur subtil,
nedetectabil de tehnica de care d ispu nem astzi.
D a c n am b ele ip o sta z e - de m o arte clin ic i
de ex tra co rp o ra liz a re v o lu n tar, co n tro lat - n t ln im
ap ro ap e a cele a i ex p erien e i cu aceleai efecte u lte
rio are, atu n ci p u te m co n ch id e c n am b ele situ aii
en tita tea ca re ex p erim en tea z este p ro p ria n o a str
con tiin . M o a rte a n e ap are astfel ca o e x p erien a
co n tiin e i care n ch eie u n ciclu co lar aici, p e P m n t,
i co n tin u u n alt ciclu , de n v m n t su p erio r, n
d im e n siu n e a celest , u n d e M arele n v to r este
n su i D u m n ezeu .

R e a li ta te s a u f a n t e z i e ?
F e n o m e n u l S y lv ia B r o w n e

T o a te su rsele co n su lta te d escriu re a lita te a de


d in co lo ca fiin d u n a mirific^ n care d o m n esc p acea,
arm o n ia , iu b irea id eal i fru m u see a b eatific. M ai
m u lt, acea lu m e se tra n sfo rm la sim p la d o rin n to c
m a i ca n v ise.
P e n tru a av ea o im a g in e ct m ai c o m p let , am
recu rs la d e scrierea p e care o o fer S y lv ia B ro w n e,
p r n d s d isp u n de su rsele cel m ai b in e in fo rm a te.
Pentru cititorul rom n, m ai p u in obin u it dect
cel am erican, Sylvia Brow ne poate aprea ca u n fen om en
1 3 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

ciudat, greu de neles. n ciuda capacitilor sale neobi


nuite, Sylvia B row ne este o m inte foarte lucid, dotat
cu m u lt sim critic n evaluarea adevrului.
S -a p reg tit s fie p ro feso ar, d ar d esch id erile
ei sp iritu a le i-au d ecis u n alt destin. D u p stu d iile de
ed u ca ie i lite ra tu r ", cu m se ex p rim ea, a u rm a t
u n cu rs de h ip n o z la U n iv ersitatea K an sas C ity,
n e ce sa r n o b in erea reg resiei tra n sp erso n a le in d u se
h ip n o tic, d in care i-a fcu t ad ev rata sa p ro fesie.
P rin m iile de cazu ri stu d iate, fiate, n reg istra te
i au d io, co n fru n ta te cu o p in ia o a m en ilo r de tiin , a
aju n s la co n clu zii u tile p en tru n o i toi, d escrise p n la
n iv e l de d etalii n criler
sale.
D in co lo de in fo rm aiile o b in u te p rin reg resie
h ip n o tic , S y lv ia B ro w n e a m o ten it i h a ru l de a in tra
n d ia lo g cu p lan u l su b til, m an ifestat d e-a lu n g u l a 300
de g en era ii de a scen d en i ai si.

n t l n i r e a c u g h id u l s u

A lte p o sib ilit i de cu n o atere p e n tru S y lv ia


B ro w n e su n t ca p acitatea sa de a clto ri n sp irit n
lu m e a celest, ca p a cita tea de a p rev ed ea cu ctev a
zile n a in te n t m p l rile n ed o rite ale celo r ap ro p iai,
u n ele p u t n d fi astfel p rev en ite, ca p acitatea de a v iz u
a liza o rg a n ele in tern e aflate n su ferin . D ar su rsa de
cu n o a te re cea m ai im p o rta n t p en tru S y lv ia B ro w n e
a v e n it d in p a rtea g h id u lu i su sp iritu a l care i-a fo st n
p e rm a n e n a p ro ap e p en tru a-i da sfatu ri i a-i lm u ri
MINTEA DE DINCOLO 135

o serie de n tre b ri re fe rito a re la lu m ea d e d in co lo d in


care v en ea . S u n t de n eles u im ire a i scep ticism u l
citito ru lu i ro m n co n fru n ta t cu o astfel de in fo rm a ie,
dar n ici o a m e n ii de tiin care s-au co n v in s de c a p a
cita tea re a l a acestu i g h id , p rin v erifica re cu m eto d e
tiin ifice, n -a u fo st m ai p u in d eru tai i n e n cre z to ri
n a in te de a stu d ia fen o m en u l.
L a v rsta de apte ani, p o v estete Sylv ia B ro w n e
n cartea sa Viaa n lumea de dincolo (Ed. A d ev r D ivin ,
2011), i-a ap ru t n fa o lu m in alb strlu cito are de
o p u ritate in efa b il ", d in cen tru l creia o v o ce fem in in
i-a spus s n u se sperie fiin d c v in e de la D u m n ezeu .
S e n t m p l ex ce p io n a l de rar o astfel de c o m u
n ica re cu g h id u l sp iritu al.
L a ru g m in tea Sylv iei B row n e, gh id u l i s-a
m a terializat n tr-o sear, n p rezen a fam iliei fo rm ate
din tat, m am i o sor, p e cn d avea 19 ani. N u este
p rim a oar cn d aflm d esp re astfel de m aterializri.
V o m m ai avea ocazia s am in tim d esp re acest fen om en .
D u p ce to at fa m ilia sa a v z u t-o , S y lv ia
B ro w n e o d escrie ca pe o fe m e ie n a lt , z v e lt , cu
p ru l n e g ru i lu n g , strn s n tr-o co a d d at pe spate.
I-a sp u s c se n u m e te len a , d ar S y lv ia a d o rit s-i
sp u n F ra n cin e. A trit n tr-u n sat d in actu alu l stat
C o lu m b ia , av n d o o rig in e az tec -in ca . A fo st u cis
n tim p u l in v a z iei sp an io le d in 1520, fiin d strp u n s
cu o su li n m o m e n tu l n care i a p ra fetia.
Cu F ra n cin e, g h id u l su , S y lv ia B ro w n e s-a
sf tu it n to td e a u n a cn d a av u t n e v o ie de o in fo rm a ie
/
re fe rito a re la p e rso a n e le c a re i-au so licita t u n c o n su lt
sau la m o d u l de o rg a n iz a re a lu m ii de d in co lo .
1 3 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

M e ticu lo a s i fo arte aten t la su p o rtu l real al


in fo rm a iilo r o b in u te p rin regresie, a m ers p e u rm ele
d o cu m e n t rii isto rice, acolo u n d e a fo st p o sib il, a
fia t fiecare ca z i l-a n reg istrat p rin m ijlo a ce teh n ice
m o d e rn e - d ate p e care le-a a rh iv at la F u n d aia
N irv a n a p e n tru C ercetri P sih ice, creat de ea.
C o n firm , ca i toi cei care s-au o cu p at de
reg resii tra n sp erso n a le n scop terap eu tic, o serie de
v in d e c ri n ca z u ri de fobii, obsesii, u n e le b o li cronice.
S y lv ia B ro w n e n e o fer u n fo arte serio s a rg u
m en t de cred ib ilitate. In in terp reta rea in fo rm aiilo r
o b in u te de la su b iecii su p u i reg resiei tra n sp erso
n ale s-a co n su lta t cu o serie de p e rso n a lit i d in lu m ea
tiin ei. U n a d in tre acestea a fo st p ro feso ru l de p si
h o lo g ie B. Y a b ro ff de la U n iv ersitatea S an ta C la ra ",
el n su i u n cercet to r i u n scep tic cu m in tea d es
c h is ", c u m l-a ca racterizat ea.
G h id u l su, F ran cin e, co m u n ica cu Sy lv ia p rin
v o cea a ceste ia d u p ce in tra n stare de reg resie au to -
in d u s. n tr-o astfel de situ aie, p ro feso ru l Y abroff,
v o in d s v erifice d ac F ran cin e d ein / e n tr-ad ev r
in fo rm a ii certe d in lu m ea de d in colo, i-a d ictat p rin
S y lv ia o list cu 20 de p acien i d eced ai n C lin ica sa,
ru g n d -o s-i co m u n ice cau zele m orii fiecru ia. Sp re
su rp riz a sa, F ra n cin e i-a co m u n icat cu lu x de a m n u n te
cau zele m o rii, u n ele n erein u te n ici de p ro feso r, dar
p rez en te n fo a ia de ob serv aie. E ste u o r de n eles ce
an s e x tra o rd in a r de cu n o atere a lu m ii de d in colo
p o ate o fe ri u n a stfel de ghid celu i care are cu rio zitatea
de a e x p lo ra i acel p lan , nu n u m ai pe cel fizic, de aici.
MINTEA DE DINCOLO 137

Din n o u d e s p r e Rai i Iad

n d isp u ta a su p ra e x isten ei n lu m ea de d in co lo
a Ia d u lu i, S y lv ia B ro w n e n u este a t t de tra n a n t n
a-i n e g a e x isten a, ca M a rc-A la in D escam p s. E ste a d e
v rat, n ici n u v o rb e te d esp re Iad aa cu m este d escris
tra d itio
/ n a l,' cu ca z a n e de sm o a l clo co tin d n care
su n t a ru n ca i p cto ii. A cea st id ee este re sp in s de
ctre to i co m e n ta to rii d o m en iu lu i resp ectiv . E m a n u el
S w e d e n b o rg , N eale W a lsch i ali au to ri citai an te rio r
afirm c ceea ce n u m im Iad este m ai m u lt o stare de
sp irit d ec t o realitate. S y lv ia B ro w n e n u e ste n ici ea
d ep arte de o astfel de d efin ire. E a sp u n e c cei care
re fu z a s trea c p rin tu n el sp re lu m in , m a rii c rim i
n ali ai isto riei ca H itler, Stalin , T o rq u e m a d a - m arele
in ch iz ito r - , c rim in a lii n serie i alii d in a ceste cate
gorii, rm n ntr-o lum e ntunecat, in term ed iar n tre
lu m e a n o a str i cea de d in co lo , r t cito ri, so litari,
d ep rim a i, u n eo ri f r s tie c au m u rit, i, d u p
u n tim p re la tiv , scu rt se re n tru p e a z v e n in d d in n ou
n lu m ea n o astr p en tru a n v a lecia iu b irii p en tru
sem en i i a d istin gerii n tre b in e i ru. D u p c te v a
c ic lu r i de a c e s t g e n , n tre lu m e a d e n tu n e r ic i a
n o a s tr , c n d i-a u e p u iz a t n c r c tu r a n e g a tiv
p e c a re au a c u m u la t-o , su n t accep tai n u n iv ersu l
Fiin ei de L u m in . T oi co m en tato rii, fr ex cep ie, n
b aza m rtu riilor celor care au fost n lu m ea d e d in colo,
afirm cu co n v in g ere c n u exist o d a m n a iu n e - o
p ed eap s d iv in fr sfrit - p en tru n im en i, iar n al
d o ilea rnd , afirm c D u m n ezeu nu p ed ep sete i nu
ju d ec p e nim eni. N o i nine ne ju d ec m i n e p ed ep sim .
1 3 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C ei care se sin u cid , co n tien i de g estu l p e care


l fac, ru p u n co n tract cu D u m n ezeu . N ici ei n u sunt
a g reai im ed iat n p lan u l de sus.
N ici a b an d o n area n g rijirii m e d ica le a u nu i
b o ln a v p e m o arte, p e m o tiv c n u m a i are an se de
re cu p era re, nu este ag reat d in colo. V ia a treb u ie
trit p n n u ltim a clip, in d iferen t de g rad u l su fe
rin ei care treb u ie su p ortat. E xist u n ro st n toate,
ch iar d ac ra iu n ea sa n e scap.

O d e s c r ie r e a lu m ii d e d in c o lo

D intre d escrierile lu m ii de d incolo, o prefer pe


cea a Sy lv iei B row ne, pe de o parte, p en tru c pare s fie
cea m ai bine in form at, d isp u n n d de cele m ai m u lte
ci de investigaie, iar pe de alt parte, p en tru c m ulte
d intre elem entele relatate su n t p rezen te i la ali autori.
D u p ce ea n s i a fo st n lu m ea de d in co lo , ne
sp u n e n rep etate r n d u ri c acolo v ia a este la fel de
rea l ca aici, d ar este u n a fericit, fr n im ic d in ceea
ce ar p u te a s p ro v o a ce o su ferin .
M a i m u li co m en ta to ri p u n a ccen t p e id eea c
A c a s este d in colo i nu aici, u n d e su n tem d oar n tr-o
scu rt v iz it n co m p araie cu etern itatea de dincolo.
P rin tu n elu l care d uce la lu m ea d e d in colo
p u te m cl to ri sin g u ri sau n so ii de u n gh id n e cu
n o sc u t sau de ctre o ru d. M u li co p ii sp u n c au fost
n so ii de ngeri.
MINTEA DE DINCOLO 139

L a ieirea d in tu n el se in tr n tr-o lu m e fo rm at
d in lu m in , d escris u n a n im ca fiind feeric, strlu ci
toare i p lin de iu bire care im p reg n eaz n treaga fiin.
A re loc m ai n ti o reu n iu n e, o n t ln ire cu
ru d e p le ca te d eja aco lo - p rin i, b u n ici, frai. V in n
n t m p in a re p rieten i, g h id u l n o stru sp iritu al i su fle
tu l p e re c h e ", care n u este ceea ce se sp u n e n lu m e a
de aici, d in p la n u l terestru . E ste g eam n u l n o stru de
sex o p u s care s-a d esp rin s od at cu n o i d in sc n teia
d iv in n m o m en tu l a p a riiei n o astre n U n iv ers.
T o i co m e n ta to rii ex p e rie n e i m o rii clin ice
p re ciz e a z , n b a z a a n ch e te lo r fcu te, c u n e o ri se
n t m p l ca d in co lo p e cei so sii acolo s-i n t m p in e
p rin i p e care n u i-au cu n o scu t, m u rin d n a in te ca ei
s se n asc. S u n t m am ele care m o r n m o m en tu l n a
terii sau ta tii / care au m u rit n rzb o i.
P im v a n L o m m el a m in tete de u n caz ca re a
a v u t o m o a rte clin ic p rin o c ca rd ia c i a fo st n t m
p in a t d in co lo de u n b rb a t n ecu n o scu t. A ce sta s-a
p rez en ta t, sp u n n d u -i c este tatl su. M u rise n
r z b o i n a in te d e a se n a te el. R u g n d -o pe m a m a
sa, d u p re su scita re a d in m o a rte a clin ic, s-i ara te o
fo to g ra fie a tatlu i, l-a re cu n o sc u t im ed iat.
n fin e, su n te m a tep ta i i de n ite p rieten i...
n ea tep ta i: a n im a le le n o a stre de cas, p leca te aco lo
n a in te de n oi. i ele, a l tu ri de p rin i i d e g h iz ii sp i
ritu ali, ne v e g h e a z d in lu m e a lo r de su s p n n clip a
n to a rce rii A cas.
E ste o p o v este im p re sio n a n t re d a t de Ja m es
v a n P ra a g h , u n u l d in tre cei m ai cu n o scu i p e n tru ca li
tile sale de m ed iu m i d esp re care v o m m a i v o rb i.
1 4 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

U n fe rm ie r en glez, p lecat n lu m ea de d in colo


i rev en it, i sp u n e p ov estea. D in tr-o fa m ilie n treag ,
r m n e o lu n g v rem e doar cu u n cal alb. O m i cal
i o b lo jesc re cip ro c tristeea sin g u rtii. C u tim p u l,
calu l d sem n e d e b trn ee, slb ete to t m ai m u lt,
aju n g e ca o g lo ab care de abia se m ai p u te a m ica i,
n cele d in u rm , m oare. B trn u l su p rieten , om u l,
m a i are n c d e p tim it n restritea sin g u r t ii sale. i
cu m aici n im ic n u -i v en ic, v in e i sfritu l su. A ju n s
d in co lo , n fa a sa se d esch id e o cm p ie m rg in it de
o co lin ce se v ed ea n d ep rtare. Este d in n o u singur.
N iciu n su flet de o m n u l n tm p in ... i, d eod at,
d in sp re co lin se au d e un n ech ezat. C o b o rn d n trap,
v ech iu l su p rie te n i tov ar de sin g u rtate, fru m o
sul su cal alb , de ast d at artn d n p lin tin eree,
alearg s-l n t m p in e. O m i an im al, su n t d in n o u
m p reu n .

T e m p l u l n e le p c iu n ii

D u p cerem o n ia lu l de p rim ire, g h izii sp iritu


ali i co n d u c p e n o ii v en ii la T em p lu l n elep ciu n ii,
o cl d ire fa stu o a s , co n stru it n stilu l an tich itii /
g re co -ro m a n e , d escris de ctre S y lv ia B ro w n e i de
c tre M ich a el N ew to n ca avnd la in trare trep te de
m a rm u r , statu i, f n t n i i flori.
n Tem plul nelepciunii, noului venit i se proiec
teaz film ul panoram ic al vieii sale, m ergnd pn la cele
m ai m ici detalii, cu toate faptele bune i rele svrite.
MINTEA DE DINCOLO 141

R ep et m ceea ce sp u n toi co m en tato rii: n u


D u m n e z e u n e ju d e c , ci n oi n in e. E v alu m sin g u ri
ee cu rile i v icto riile, em p a tiz m cu to i cei pe care
i-a m n e d re p t it v reo d at. S im im to t ceea ce au sim it
ei, d u rere, tristee, u m ilin , d ezn d ejd e, re v o lta
n e d re p t ii ce li s-a fcu t.
N i se sp u n e c p ercep em fiecare cu v n t sp u s,
fiecare g est fcu t, sp re b in ele sau ru l altora. C h iar i
p ro fe r rile sp u se la n ecaz n e ap ar n film u l re tro sp e c
tiv al v ieii.
r

G h id u l spiritual, aflat ln g noi, n e aju t s


n eleg em leciile ce treb u ie extrase d in aceast retro s
p ectiv a vieii. n eleg em sin g u ri ce aveam de f cu t i
ce n e-a m ai rm as de fcu t, fie acum , n to rcn d u -n e la
v iaa pe care to cm ai am p rsit-o, fie n v iaa u rm toare.
C ei care r m n acolo su n t n d ru m a i s-i c o n
tin u e p re o cu p rile d in v iaa trecu t. C ei c a re treb u ie
s se n to a rc la v ia a tere str aju n g n fa a u n e i b a riere
d esp re care li se sp u n e c n u au v o ie s o d ep easc.
C ei care o d ep esc n u se m ai n torc.

T u r n u r il e

U rm to a rea etap de p arcu rs de ctre n o ii


v en ii n lu m ea de d in colo o co n stitu ie T u rn u rile , n e
sp u n e S y lv ia B row n e.
L a T u rn u ri, o cld ire la fel de im p o z a n t ca i
T em p lu l n e le p ciu n ii, aju n g cei care s u n t co n fu z i,
d ez o rien ta i, c u m su n t p riz o n ie rii de r z b o i ca re au
1 4 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m u rit n lag r, v ictim ele H o lo cau stu lu i, cei ari pe


ru g de In ch iziie, cei cu b o ala A lzh eim er sau alte b o li
m in ta le d eterio rativ e. A ici su n t aju tai s-i reg sea sc
p ro p ria id en titate de ctre cei m ai b u n i sp ecialiti n
p sih o tera p ie. L u cru rile se p etrec la fel ca i p e p m n t
cu astfel de su ferin zi.
L a m o d u l g en eral, m ai to i noii v en ii n lu m ea
de d in co lo au n ev o ie s fie co n siliai p sih o lo g ic p en tru
a-i aju ta s se ad ap teze la sp ecificu l n oii existen e.
D u p cu m co n statm , n u toi cei aju n i d in colo
triesc im e d ia t sen tim en te de fericire, de b eatitu d in e,
de p a ce i m p ca re cu sine. In fin al n s, to a te s p iri
tele b en eficia z de iubirea infinit i n eco n d iio n a t
em a n a t de F iin a de L um in . C u alte cu v in te, ni se
sp u n e c n im en i nu este p r s it de D u m n ezeu , ch iar
i cel m a i re ca lcitra n t la id eea de D u m n ezeu sau ru
f c to r, d u p tim p u l n ecesar p u rificrii, este p rim it
n s n u l C reato ru lu i. A ceast iertare, p e care Iisu s a
en u n a t-o p rin tre p rim ele sale n v tu ri, ni se p are a
fi o co n d iie sin e qua non a p cii i arm o n iei i exp resia
u n e i p ro fu n d e n elep ciu n i. La D u m n ezeu v ed e m c
este p o sib il . N oi, o am en ii de aici, p referm rzb oiu l.

T e m p l u l n r e g i s t r r il o r

L n g T e m p lu l n elep ciu n ii a fo st d escris


T e m p lu l n re g istr rilo r, co n stru it n acelai m aiestu o s
stil al a n tich it ii greco -ro m an e. A ici ar fi ad u n ate
to a te scrierile isto rice cu n o scu te - de la cele d in
MINTEA DE DINCOLO 143

B ib lio te c a d in A lex a n d ria p n la m a n u scrisele de la


M a re a M o a rt i cele d in A tla n tid a i L em u ria, in c lu
siv a rh iv ele ak ash ice.
T o t aici p o t fi stu d iate n re g istr rile tu tu ro r
v ie ilo r celo r de p e P m n t. N i se sp u n e c lim b a n
care este scris to tu l este ara m a ica , acolo fu n cio n n d
' /

ca lim b u n iv ersal.

T e m p l u l J u s ti i e i

E ste cl d irea u n d e fu n c io / n e a z u n fel de


C o n siliu al B trn ilo r.
C o n stru it n o m n ip re z e n tu l stil al a n tich it ii
g re co -ro m a n e, cu d o m i co lo a n e, cu o im e n s g rd in
de o rar fru m u see, cu alei, cu p o d u ri de le m n ca la
ja p o n e z ii d in v rem ea o g u n ilo r, cu f n t n i artezien e,
ca sca d e, co p aci i flori. P rin tre c o p a ci i flo ri, b n c i
de m a rm u r alb i a tea p t v iz ita to rii. U n p a rfu m
m b t to r i o lu m in str lu cito a re e v o c im a g in e a
p a ra d isu lu i p ro m is n o u tu tu ro r. S y lv ia B ro w n e n e
a sig u r c a ceast d escriere n u este ro d u l im a g in a ie i
sale, ci al in fo rm a iilo r o ferite de F ran cin e, p e rm a n e n
tu l su g h id sp iritu al.
O alt d escriere a p e isa ju lu i de d in co lo , la fel de
fa scin a n t , o n t ln im n ca rte a mbriat de lumin,
scris de B etty J. E ad ie (Ed. A d ev r D iv in , 2009).
F ie ca re p ic tu r de ap av ea aici p ro p ria in te
lig e n i fin alitate. F ie ca re p ic tu r av ea p ro p ria sa
n o t m u zical. C ascad a, n a n sa m b lu l su , em itea o
1 4 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m u z ic aflat n arm o n ie cu o alta ce se au zea v a g pe


to a t n tin d ere a grd in ii. S im fo n ia acv a tic a ca sca
d ei p re a u n im n de slav ad us C reato ru lu i p rin tr-o
m u z ic u n ic, n ea u z it n icio d a t p e P m n t.
F ieca re p eta l de tran d afir avea p ro p ria sa in te
lig e n , p ro p ria sa to n alitate cren d o sim fo n ie p rop rie
tra n d a firu lu i, c n ta t n arm o n ie cu sim fo n ia celo rlalte
flo ri, ca re p rea u s d an seze n ritm u l leg n at al m arii
sim fo n ii a b u cu riei. Se sim ea / n totu l u n efect de exal-
tare, de n la re su fleteasc asem en ea celu i p ro d u s de
O d a B u cu riei, m u ltip lica t la scara d iv in a C reaiei.
F ieca re fiin , fiecare sp irit de aici se co n to p e te astfel
n u n ita te a v ib ra n t a D iv in u lu i etern.
C o n siliu l este fo rm a t d in 18 m em b ri, de am b ele
sexe, care au ro lu l de a fi p u rtto ri de cu v n t ai F iin ei
S u p re m e . Se tie d eja c d in colo toate fiin ele au
v rsta n tre 3 0 i 33 de ani. M em b rii C o n siliu lu i fac
n s ex cep ie, av n d n f ia re a u n or b tr n i cu p ru l
alb , m b r ca i n ro b e , sim b o l al n elep ciu n ii.
R o lu l acestu i C on siliu este acela de a fi p rim a
in stan p rin care acion eaz Fiin a Su prem , de verig
de co n exiu n e n tre D iv in itate i cele dou lu m i - celest
i terestr. E ste sin g u ra au toritate care, dincolo de
D iv in itate, m ai poate sch im ba, ad-hoc i n fu ncie de
circu m stan e, p ro g ram u l u n ei viei decis anterior.
D u p fin a liz a rea aciu n ii de p reg tire i o rien
ta re, g h id u l sp iritu a l l co n d u ce p e cel ce u rm eaz a se
n tru p a n tr-o sal de m arm u r a T em p lu lu i Ju stiiei
u n d e se n tru n ete C on siliu l. A ici are loc o d iscu ie
a m n u n it asu p ra tem ei de v ia alese. Se p u n n tre
b ri i se dau sfatu ri.
MINTEA DE DINCOLO 145

M o m e n tu l de n to a rce re de d in co lo

D esp re clip a rev en irii pe P m n t su n t m ai m u lte


opinii.
M o tiv a rea n to a rce rii d u p m o a rtea clin ic este
clar. C in ev a d e d in colo, ori o ru d - o b u n ic , u n
p rin te - sau c h ia r F iin a S u p re m ", n e atrag e aten ia
s n u tre ce m de o an u m it lim it - u n ru , o ap , o
lin ie im a g in a r etc., cu ro l de b arier, p e n tru c altfel
n u n e m a i p u te m n to arce. A ce a st n to a rce re este
m o tiv a t d iferit: n u n e -a m n d e p lin it p ro g ra m u l pe
care l-a m a v u t n u ltim a v ia i ca u rm are treb u ie s
re v e n im p e n tru a-1 d u ce la b u n sfrit; cin ev a r m a s
pe P m n t are m are n e v o ie de aju to ru l n o stru - co p ii,
p rin i n v rst. n a cest caz, so licita re a o fa ce su b ie c
tu l care se afl n m o a rte clin ic sau cin ev a d e d in co lo
l trim ite n a p o i cu a cea st m o tiv are. D e m u lte ori
in iia tiv a i a p arin e F iin e i de L u m in sau lu i Iisu s,
care m o tiv e a z astfel: M erg i n a p o i i sp u n e ce i s-a
n t m p la t" sau S p u n e ce ai v z u t " . n a cea st u ltim
situ a ie n e a p are clar d o rin a p la n u lu i de su s de a
a m in ti lu m ii de aici de ex isten ta ' sa.
In cele m ai m u lte m rtu rii n s, n i se sp u n e c,
o d a t aju n i n lu m ea de d in co lo , u n d e su n t n t m
p in a i cu iu b ire, i re a liz e a z c au l sa t n u rm a lor
d u reri, b o li, n efericiri, m a jo rita te a su b ie cilo r cu
m o arte clin ic n u m ai v o r s se n to arc n lu m ea
su ferin ei. V o in a de d in co lo de a-i trim ite n a p o i este
n s u n eo ri de n en d u p leca t. i, sp re m a re le lor re g ret,
ei treb u ie s se n to arc. R m n n s m a rca i p en tru
to at v iata. n stu d iu l lu i P im v a n L o m m e l, cei care
1 4 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

au a v u t o m o arte clin ic su n t in v estig ai i la d istan


de o p t an i d u p aceasta. C o m p o rtam en tu l lo r a rm as
n esch im b a t. P e de o p arte, p en tru c tiu c aici su n t
trec to ri, c a d e v ra ta ex isten este d in colo, iar p e de
alt p a rte, p en tru c rm n p en tru cei de ln g ei -
fa m ilie, p rieten i - n en elei. A cetia co n sid e r c au
r m a s o cai d u p ce li s-a n t m p la t i refu z s-i m ai
au d v o rb in d d esp re acel su b iect. n tr-u n fel, reacia
celo r d e aici este de neles./ L a m en ta lita tea lu m ii de
aici, este greu ca ei s accep te c este p o sib il m in u n ea
n v ierii cu iv a d in m ori. C nd li se sp u n e c a u m ai fost
i n R ai, sau p o ate u n ii ch iar n ceea ce i im ag in au
c este Iad u l, b u lv ersa rea celo r de aici este com p let.
S n e a m in tim p o v este a trit de m ed icu l card io lo g
G ilb e rt p e care am relatat-o n v o lu m u l d oi al crii
In cutarea sensului pierdut. n to rs d in m o artea clin ic,
cere s fie e x tern a t d in sp italu l n care a fo st in tern at
de u rg e n n u rm a u n u i in farct m io card ic, sp u n n d c
Iisu s l-a v in d ecat. n tre g u l p erso n al m ed ica l rm n e
p e rp lex la o astfel de cerere i la o aa m o tiv are. C u m
s-l v in d e ce Iisu s, cn d co ro n aro g rafia efectu at la
in te rn a re i ev id en ia z arterele co ro n are o b tu rate i
n e ce sita o in terv en ie ch iru rg ical im ed iat p en tru a
fi salv at?! Ei, m ed icii, co leg i ai b o ln av u lu i, n -a u m ai
a u z it de o aa m in u n e. i d ac n -au m ai v z u t i n -au
m ai au zit, cu m p o t cred e ce le sp u n e co leg u l lor? n
cele d in u rm , la c ererea de rep etare a cor o n ar o grafiei,
se c o n v in g c to tu i m in u n ea a fo st p o sib il. i cel care
a tr it m ira co lu l v in d ec rii zice c de atu n ci a spu s
tu tu ro r p o v e ste a sa. B u cu ria de a fi v o rb it cu Iisu s era
cu m u lt m a i m are d ect retin / erea de a n u v orbi.
MINTEA DE DINCOLO 147

E ste, de asem en ea, u o r de n eles de ce o a m en ii


care au a v u t an sa de a tr i u n astfel de ev en im en t
r m n cu n o sta lg ia lu m ii de d in colo i su n t co m p let
tra n sfo rm a i sp iritu al.
O a doua circum stan / de ntoarcere n lu m ea de
aici este a celor care, dup ce au stat dincolo o v rem e,
sunt obligai de destin s se n asc iar n lu m ea noastr.
N e a m in tim c m a jo rita te a celo r care i v d
film u l re tro sp ectiv al v ie ii re a liz e a z sin g u ri sau
cu aju to ru l g h izilo r sp iritu a li c m ai au n c cev a de
n v a t la co ala de p e T erra, c in stru cia lo r aici n u
este co m p let. C in e d ecid e m o m en tu l de n to a rce re
aici, de a se n ate, n u m i-e clar. S u n t v o ci care sp u n
c d in co lo su n t m u lte so licitri de a trece p rin e x p e
rien a m a te ria liz rii n tr-u n co rp fizic. Se p a re c are
i m a teria a v a n tajele ei. V o rb in d la fig u rat, d in co lo
v e d e m d o ar fru m u se e a u n u i m r, d ar n u m a i a ici l
p u tem gusta. S u n t n s i v o ci care sp u n c m u li n u
v o r s d ea R aiu l de d in co lo pe Iad u l d e a i c i " . Se p a re
n s c u n eo ri n u este loc de n e g o cie re i V o in a de
d in co lo treb u ie m p lin it. A m aju n s d eci la m o m e n
tul p reg tirii p en tru n a te re a n lu m e a de aici. n
p a ran tez fie sp u s, m ai m u li c o m e n ta to ri afirm c
in stru ire a " p o a te fi c o n tin u a t n u n u m a i p e T erra, ci
i pe alte p la n ete. Sal R a ch ele , n ca rtea sa Viaa la fro n
tiera cunoaterii (Ed. P ro x im a M u n d i, 2 0 1 1 ), n e sp u n e
c i-a f cu t stu d iile p e V en u s! D esig u r, n u n fo rm a
co rp u lu i fizic, ci a celu i de Sp irit. A ici n e o c u p m n s
n u m ai de n a te re a p e b ia ta n o a str p la n e t care, n
ciu d a a g re siu n ii de to ate felu rile la ca re este su p u s ,
v ed em c m ai p o ate fi n c sed u cto are.
1 4 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n tr-o m rtu rie d in tim p u l ex p erien ei m orii


clin ice, n i se sp u n e de ctre un su b iect c a c l to rit n
m ai m u lte lu m i, c a v iz ita t m ai m u lte p m n tu ri, la
fe l ca al n o stru , d ar m ai fru m o ase i lo cu ite de oam en i
p ro b a b il m ai in telig en i, p en tru c resp ectau cu sfin e
n ie leg ea iu birii.
V e n irea p e P m n t n ecesit o b lig ato riu o
a n u m it p reg tire. D in film u l v ieii p rez en ta t la
v e n ire sp u n eam c n e leg em ce lecie n e-a m ai rm as
d e n v a t n p la n u l de aici. V o m sta n p la n u l de sus
u n tim p v ariab il, p o t fi i secole p n cn d co n d iiile
de aici, de p e T erra, su n t create p en tru ceea ce av em
de fcu t. A b ia a tu n ci se ia d ecizia de p lecare de acolo.
E x ce p ie fac acele ca z u ri de sp irite rm ase n n tu n eric
d in m o tiv ele ex p u se i care se ren tru p ea z rep ed e n
a lt ciclu , n ecesa r p u rific rii i recu p errii d ezech ili
b re lo r en e rg etice create.
n aju to ru l n o stru p en tru p reg tirea d e m arele
p as p e care u rm e a z s l fa ce m v en in d aici, n i se ofer
u n gh id sp iritu al i o ech ip de o rie n ta re ".
m p reu n cu aceast echip se analizeaz, n
T em p lu l Ju stiiei, p lan u l v ieii viitoare. m p reu n cu
aceast ech ip se d iscu t p osibilitile, de pe Terra, de
realizare a p lan u lu i p rop u s. n fu ncie de acest obiectiv,
se d ecid e i tim p u l n ecesar p en tru rezolvare. n con se
cin, n o u a v ia se p o ate red u ce la zile, lu ni sau ani.
D u p a cea st p rim d iscu ie n ech ip , se trece
n tr-o alt ca m er , d otat, cu m am sp u n e aici, cu
m a te ria l d id actic, cu m ar fi h ri, sch em e etc., n e ce
sare p en tru o n e leg ere ct m ai co m p let a p ro cesu lu i
de o rien tare.
MINTEA DE DINCOLO 149

S y lv ia B ro w n e ne sp u n e c, d u p m iile de
ca z u ri de re g re sie h ip n o tic , a n eles c to i cei care
au fo st in stru ii astfel n p la n u l de su s i n eleg fr
d u b iu m isiu n e a pe care o au de n d e p lin it aici. E a n e
sp u n e c fiecare d in tre n o i are de ales, d in tre 4 4 de
tem e d e v ia ", d ou : u n a p rin cip a l , ca re ex p rim
o b iectiv u l p en tru care v en im aici, i o alta, secu n d a r ,
care se re fe r la o b sta co lu l p rin cip a l care se o p u n e
o b ie ctiv u lu i n o stru i care treb u ie d ep it.
M ich a e l N ew to n , d ar i alte su rse, ne sp u n e
c n m o m e n tu l p reg tirii p en tru p le ca re a din lu m e a
de d in co lo , n i s-ar p re z e n ta m ai m u lte v a ria n te ale
v ieii v iito a re d in ca re su n te m p u i s o p t m p e n tru
una. In fu n cie de lecia p e care o av em de n v a t,
de a m p lo a re a d e z ech ilib relo r en erg etice pe c a re le
av em de re cu p e ra t aici, su n t p ro p u se i v a ria n te le de
v ia t
/ ,' u n e le m ai d ificile d ect altele. n o rice caz,' to ti /
co m en ta to rii su n t u n a n im i n tr-o sin g u r p riv in : n o i
suntem cei ca re ne a legem v ia a p e ca re o a v em d e tr it
aici i nu ni se im p u n e de c tre n im en i. N u D u m n ez eu
n e-a d at u n g en de v ia sau altu l, ci n o i, p rin m erite le
sau ero rile a cu m u la te p n n acel m o m e n t i d e care
d ev en im co n tie n i d in co lo , v o m o p ta p e n tru o v a ri
ant sau alta d e ex isten t / n lu m ea terestr.
N e a le g em p rin ii i fraii, a sp e ctu l fizic p n
la d etalii p riv in d cu lo a rea o ch ilo r, a p ielii, p ru l, n l
im ea, g re u ta tea etc.
O p t m p e n tru lo cu l i m o m e n tu l n a te rii, c o n
ju n ctu ra astra l a o rei de n atere.
V e n im aici cu p referin ele , p a siu n ile i ta len tele
cu ltiv ate d e-a lu n g u l ex isten elo r a n te rio a re , cu d e fe c
tele i sl b iciu n ile p e care n c n u le-am c o re cta t.
150 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

D ac to ate aceste d etalii p riv in d v ia a n o astr


su n t d eja d ecise d in alt p lan , u n d e m ai este atu n ci
liberul no stru a rb itru , d esp re care se sp u n e c l av em
cu toii n o p iu n ile n o astre?
L ib eru l arb itru ni se resp ect, n e sp u n e S y lv ia
B row ne. N u d ificu ltiler
cu care n e n t ln im n e d ecid
soarta, ci d ecizia n o a str n fata /
a cesto r d ificu lti.
t

A ltfel spus, d ificu ltile su n t p ro g ram ate, d ar cu m le


g estio n m i cu m ie im d in ele ar fi o p iu n ea n o astr.
A m aici de f cu t u n co m en ta riu im p u s de
p ro p ria exp erien . S y lv ia B ro w n e are i n u are d rep
tate. D u p cu m a m d escris deja, su n t e v en im en te p e
care, o rict am v rea s le ev itm , n u v o m re u i n ic io
dat. D ep in d e cu ce scop n e su n t date, scop p e care
nu l p u tem ti. A m av u t p resen tim en tu l u n o r ev en i
m en te n ed o rite ce u rm au s se p ro d u c i, n ciu d a
tu tu ro r efo rtu rilo r, a fo st im p o sib il s p o a t fi p re v e
nite. A bia d u p m u li, fo arte m u li an i le -a m n eles
fin alitatea. A m av u t p rem isa u n u i a ccid e n t d e m ain
n care d ecizia de ev ita re, in stan tan eu v en it, n u m i-a
ap arin u t. n tr-o clip de total lin ite i certitu d in e
am a v u t re p rez en ta rea g estu lu i ce treb u ia fcu t. U n u l
im p o sib il de g n d it la m o d u l raio n al i n acea fra ci
u ne de secu n d . i d ac ar fi fost d oar acel im p u ls, n u
m -a r fi m irat, d ar n aceeai fraciu n e de secu n d s
ai i sen tim en tu l lin itito r al certitu d in ii de rez o lv a re
p erfect a s itu a ie i... d esfid e log ica n o rm al.
Su nt, n co n secin , ev en im en te p e care p rin
d eciz iile n o a stre le p u tem ev ita i altele care au o m iz
d ecis d in alt p la n i n u le p u tem evita.
C e in stru m en te av em la d isp o ziie p en tru
a p re v e n i acele ev en im en te care p o t fi ev itate? N e
MINTEA DE DINCOLO 151

am in tim c s-a v o rb it m ai sus de C o n siliu l celo r 18


sen io ri, sin g u ru l a cred ita t s m o d ifice n a n u m ite
c ircu m sta n e p ro g ra m u l de v ia d u p ce a fo st d eja
stabilit. In tr m aici n d iscu ia p riv in d g ra d u l de
n d e p lin ire a u n ei p red icii. U rm rire a n tim p a p re-
d iciilo r f cu te de E d g a r C ay ce, de celeb ra V a n g a d in
B u lg a ria i ale alto ra a co n d u s la co n clu z ia c p ro p o r
ia de p ro d u ce re a acesto r p re d icii este de 80-85% .
U n e le su rse sp u n c, m ai ales p en tru p re d iciile
care p riv esc so arta lu m ii la n iv e l g lob al, a P m n tu lu i,
n to td e a u n a se re d iscu t n acest C o n siliu o p o rtu n i
tatea p ro d u ce rii u n u i ev en im en t, d ac su n t n tru n ite
sau n u co n d iiile
/ n care ar treb u i s aib loc.
P ro g ra m ele in d iv id u a le p e n tru v ia a n o a str
p o t fi de a se m en ea a m e n d a te sau am elio ra te p rin acte
de g en ero z ita te fa de sem en i, p rin iu b ire, c o m p a
siu n e i to le ra n , fa v o ra b ile a cu m u l rii d e en erg ii
p o zitiv e n e ce sa re p en tru co n tra ca ra re a celo r n eg a tiv e.
n p ro ce su l de p re g tire p en tru n to a rc e re a aici,
sta b ilim i re la iile cu sp iritele cu care u rm e a z s ne
n t ln im i s c o la b o r m n n o u a v ia. n ca z u l n care
u n ele su n t d eja v e n ite n a in te a n o a str aici, d isc u ia v a
avea lo c cu g h izii lo r sp iritu ali. N i se sp u n e c, a tu n ci
cn d treb u ie s se n a sc g em en i sa u m u ltip le i, i p u n
n aco rd p ro g ra m u l to t n a in te de p le c a re a d e d in co lo .
D in n efe ricire , i n t ln irile cu cei care au u n ro l d ra
m atic n v iaa n o a str to t a co lo su n t d ecise.
S e n tim e n tu l d e re c u n o a te re r e c ip ro c cu p e r
so an e cu care n u n e -a m m a i n t ln it n ic io d a t a ic i n e
v in e d in r e m in is c e n e le m e m o rie i d e d in c o lo , c n d
s-a p ro d u s n re a lita te n t ln ire a . N i se sp u n e c n ici
1 5 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d ra g o ste a la p rim a v e d e re " n u este n realitate la


p rim a v e d e r e ", ci la a d ou a v ed ere!

N a te re a sau re v e n ire a p e T e rra

P le ca rea d in p lan u l cele st se fa ce n cad ru l unui


cerem o n ial. A re loc m ai n ti o n tln ire cu gh id u l sp i
ritu a l i cu p rie te n ii de acolo p en tru a n e lu a rm as
b u n n in te rio ru l cl d irii cu T u rn u ri.
D u p ce n so ito rii au p lecat, a v em d rep tu l
la o n tln ire cu p ro p riu l n o stru M esia, n fu n cie de
re lig ia fiecru ia. E v id en t, n o i, cretin ii, n e v o m n tln i
cu Iisu s p e n tru a n e n v lu i n lu m in a sa p ro tecto are i
c l u z ito a re n v ia ta
/ n care u rm ea z s in trm .
P rin m e sa ju l Su , Iisu s n e asig u r c v a fi n to t
d ea u n a cu n o i p e n tru a n e lu m in a calea.

S r u t u l lu i D u m n e z e u

C a n d id atu l la in trarea n lu m ea terestr este


d u p aceea c u lca t pe o m as i a co p erit cu u n pled.
T rep ta t, in tr n tr-u n so m n p rofu n d . n ce p e trav aliu l
in tr rii n n o u a ex isten , trav aliu l n aterii.
C lipa u ltim a p lecrii d in lu m ea sp iritelor este
m arto ra Sru tu lu i lui D u m n ezeu " ap licat printr-o
atin gere cu d eg etu l Su la n ivelu l celu i d e-al treilea
ochi.
MINTEA DE DINCOLO 153

D in acel m o m en t, lu m ea sp iritelo r este u itat,


n ce p e sin u o asa o d isee p rin a g itata n o astr lu m e
fizic.
P ro b a b il c m u lti
/ d in tre cei care v o r citi aceste
r n d u ri v o r av ea sen tim en tu l c au citit u n b a sm
fru m o s. i d ac ar fi aa, o are nu a v em n ev o ie u n eo ri
i de p o v e ti fru m o ase p e n tru a le u ita p e cele u rte?
C A P IT O L U L V

L E C IIL E E X P E R IE N E L O R
M O R II C L IN IC E
t

Nu suntem singuri ntr-un univers in d iferen t

In o p in ia m ea, p rim a lecie a e x p e rie n e i m o rii


clin ice este a ceea c n u su n tem sin gu ri n tr-u n u n iv ers
in d ife re n t la b u cu riile i su fe rin e le n o astre.
Tradiia colii m aterialiste a lsat am p ren te ad nci
n m odu l de gndire al om u lu i m odern. O bin u ii s
operm n u m ai cu form e concrete, celor m ai m u li dintre
noi ne este greu s ne d esp rin d em de v ech ile tipare de
gndire i s ne im agin m existena u nei lu m i ideale,
situate ntr-o d im ensiune in vizibil de univers.
n co n tra d icie cu tiin ele cla sice, e x p e rie n e le
m o rii clin ice, ca i alte su rse in v o ca te aici, n e sp u n c
om i U n iv ers a v em a ceea i orig in e, i a n u m e u n a sp i
ritu al,/c v ia ta/ n u se red u ce d oar la e x iste n ta / terestr ,/
efem er, ci u rm ea z u n ir n e sf rit d e c ic lu ri n m u l
titu d in ea de d im en siu n i ale U n iv e rsu lu i, a v n d ca
fin alitate ev o lu ia sp iritu al,
1 5 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

A b o rd a rea fen o m e n u lu i m o rii


/ clin ice n u este
exp resia u n ei sim p le cu rio z it i in citate de id eea c
m o artea este v z u t ca o in ev ita b il trag ed ie u m an .
D iscu ia d esp re acest su b iect are im p licaii m u lt
m ai ad nci, su b m u ltip le asp ecte - filosofic, tiinific,
sp iritu al, cu ltu ral i, m ai ales, social. A n g a je a z n tre
gul sp ectru al ex iste n e i u m an e, n cep n d de la m od u l
n care p e rce p em p ro p ria fiin i p n la co m p o rta
m en tu l in d iv id u a l i social.
E ste f r n d o ia l c am b ig u itatea n o a str co m
p o rta m en ta l , o scilaia n tre rep erele o ferite de tiine
i re lig ie n e-au d eterm in a t ad esea s o p tm p en tru o
atitu d in e sau alta n faa v ieii, sau n e-a u l sa t p rad
co n fu ziei.
n tre a g a n o a str isto rie este m arcat de aceast
a m b ig u ita te sp iritu a l i co m p o rta m en ta l , m o tiv at
de o cu n o a te re d oar p a ria l a a d e v ru lu i d esp re noi,
d ac n u de o ig n o ra re to tal a acestu ia.

V o m p leca n aceast discuie n ord in ea sem n i


ficaiilor d esp rin se d in ex isten a acesto r ex p erien e de
m o arte clin ic.
M a i n ti, d u p cu m am m ai spu s, ex p erien a
m o rii clin ice a fo st atestat p rin stu d ii tiin ifice de
ctre cerce t to ri cu u n sta tu t p ro fe sio n a l in co n te sta
bil. N u m a i stu d iu l o n co lo g u lu i Jeffrey L on g , p u b licat
i la n o i n cartea Dovezi referitoare la lumea de dincolo
(E d itu ra A d ev r D iv in , 2012), s-a fcu t tim p de 10 ani
pe u n lo t de 1600 de p erso an e care au a v u t ex p erien e
ale m o rii clin ice. R ay m o n d M ood y , S an d ra A nn e
T ay lor, P .M .H . A tw ater, M ich a el Sabom , Pirn v an
MINTEA DE DINCOLO 157

L o m m e l, M a rc-A la in D esca m p s, S ta n isla v G ro f - i


m u li alii - su n t m ed ici, p sih o lo g i, so cio lo g i, filo so fi,
u n ii d in tre ei su n t u n iv e rsita ri cu o o p er tiin ific
re cu n o scu t n n tre a g a lu m e.
S tu d iile tiin ifice efectu a te au elim in a t to ate
acele ip o teze p rin care se ca u t o ex p licaie m a te ria
list a fe n o m e n u lu i m o rii clin ice in crim in n d p o sib ile
h a lu cin a ii, ep ilep sia, a n estez ia g en eral sau e lib e ra
rea de n e u ro m e d ia to ri ca d o p am in a, en d o rfin ele etc.
S u n t ap oi o m u lim e de alte arg u m en te care
p le d e a z p en tru re a lita te a ex p e rie n e lo r m o rii clin ice.
S tu d iile lu i M elv in M o rse (1992) la co p iii care
au tra v e rsa t o m o a rte clin ic, d u p cu m am m e n io
n at a n terio r, au ad u s alte d o u a rg u m en te n fa v o a re a
fen o m en u lu i: a n este z ia nu p o a te ex p lica aceste e x p e
rien e,
/ ' iar n al d o ilea rn d ,' cu m ici d iferen te / ca re tin
/
de v rst , tip a ru l lor este, n lin ii g en erale, acelai, att
la co p ii, ct i la ad u li. N u p o a te ex ista o id e n tita te de
h a lu cin a ii la u n n u m r aa d e m a re de p erso an e.
O alt co n sta ta re, la care Je ffre y L o n g a fo st
fo arte aten t, este aceea c la o a m en i de p re tu tin d e n i,
de to a te n aiile i de pe to ate co n tin en tele, e x p e rie n
ele m o rii clin ice au av u t a cela i tipar.

V e d e r e a " n e v z t o r i l o r d in n a t e r e

U n a rg u m en t, d eja co m en tat, d ar p e ca re l
v o m m ai ev o ca i n su sin erea alto r e le m e n te d in
m o a rtea clin ic, l co n stitu ie v e d e re a " n e v z to rilo r
d in n atere.
1 5 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

O am en ii care n u au v zu t n icio d at lu m in a i
cu lo rile, d u p ieirea d in m o artea clin ic, p o t relata
a m n u n te v z u te" n acel tim p. E ste de rein u t c ei
n u au n icio d a t v ise cu im agin i, p e seam a cro ra s se
p o a t p u n e, ev en tu al, ceea ce relateaz. U n ii vd ch iar
cu lo ri, alii d oar p ete acolo u n d e su n t cu lori.
E ste ev id en t c ei nu v d cu o ch ii an ato m ici,
ca re n -a u fu n cio n a t d in n atere, ci cu o ch ii m in ii.
K e n n e th R in g, care a stu d ia t a cest fen o m en , l-a
n u m it v ed ere m e n ta l " i a n cerca t s-l ex p lice p rin
e x te n sia co n tiin ei, care n acel m o m e n t tran scen d e
co n d iia sa fizic i are alte p o sib ilit i de p ercep ie.
D e ja de aici p u tem ex trag e o alt co n clu zie.
N o i sp u n em , n v irtu tea fizio lo g iei c re ie ru lu i p e care
am n v a t-o n coal, c n u p u te m av ea n co n ti
in cee a ce n u av em m ai n ti n sim u ri, ad ic ceea
ce p e rc e p e m p rin o rg an ele n o astre de sim . In cazu rile
d iscu ta te n s, o rg an u l v izu al, re sp e ctiv och iu l, n u i
p o a te tra n sm ite n icio in fo rm aie, n icio im ag in e. D e
u n d e v in atu n ci im ag in ile rap o rtate de aceti su b ieci?
N u tim , d ar p u tem d ed u ce c, n tim p u l strii n o rm ale
de fu n cio n a re a creieru lu i, co n tiin a n o astr este
lim ita t la u n reg istru de p ercep ie n g u st, d o ar la ceea
ce i tra n sm ite creieru l. In tim p u l m o rii clin ice n s,
cn d co n tiin a s-a d esp rin s de creier, c m p u l su de
p e rce p ie i aciu n e este in co m p arab il m ai extin s i are
alte p o sib ilit i de a se in form a.
E ste i acesta u n argu m en t, d ar n u sin g u ru l, c
n u cre ie ru l gen ereaz con tiin a, ci co n tiin a are n
p rim ire u n creier de care se fo lo sete d e-a lu n g u l u n ei
v iei, p e n tru a se in fo rm a, a ex p erim en ta i a ev olu a,
d u p c a re se n to arce n lu m in a de d in colo, d in care
MINTEA DE DINCOLO 159

a v en it. E ste o cale a U n iv ersu lu i de a-i m b o g i el


n su i ex p erien a. A m p u tea sp u n e c d m n a p o i
U n iv e rsu lu i ceea ce a m p rim it.
P u tem conchide c v ed erea de dincolo de corp u l
n o stru fizic, doar prin interm ed iul contiinei, este n c
o dovad a continurii existenei dup m oarte. P u tem
spune, de asem enea, c m oartea este o experien a con
tiinei care, la ncheierea u nu i ciclu de via, tran scen d e
corp ul fizic i i continu evolu ia n alt d im en siu n e de
U nivers, n acel ceva pe care l n u m im d in colo".
A m stab ilit, aad ar, c ex p erien a m o rii clin ice
este o re a lita te atestat att p rin v erifica re a a firm a ii
lor f cu te de a ceti su b ieci, aco lo u n d e s-a p u tu t face,
c t i p rin stu d iu l tiin ific al u n o r cazu ri care au p u tu t
fi m o n ito rizate.

D e d u b la re a

F e n o m e n u l este c u n o scu t n c d in A n tic h ita te ,


ap rn d i n alte circu m sta n e d ect cele ale m o rii
clin ice i p e care d eja le-a m m e n io n a t (u n ele c a z u ri
de m ig ren i de ep ilep sie, p sih o ze).
n alte circu m sta n e /
d ec t cele ale m o rii clin ice ,
f '

ex tra co rp o ra liz a re a n u este p ro p riu -z is o ieire d in


corp , ci o d edu blare. C el la care se m a n ife st acest
fe n o m e n se v ed e n c n tr-u n ex em p lar, id en tic cu
sine, u n eo ri p lim b n d u -se p rin m u lim e. E ste u n alter
ego care nu a p a re n tim p u l m o rii clin ice: c o n tiin a
este p stra t i su b iectu l v e d e su rp rin s o a lt p e rso a n
id en tic cu sine.
1 6 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

D e c o rp o ra liz a re a d in m o a rte a clin ic este


u n fe n o m e n co m p le x cu m u lte im p lica ii. A p a re n
m o m e n tu l s u s p e n d rii c o n tie n e i, p rin a n e ste z ie
sau co m de c a u z e fo a rte d iv erse - tra u m a tism e
cra n io -c e re b ra le , in fecii, accid en te v ascu lare, d iab et
d eco m p en sa t etc. In p rim a faz, su b iectu l n ici n u rea
lizeaz c cel p e care l v ed e d e obicei de d easu p ra
sa este co rp u l su. In cele d in u rm , rea lizeaz c a
m u rit, m ai ales c i v ed e p e cei d in ju r ag itn d u -se
s-l aju te i ch iar i au d e cn d l d eclar m ort.
n cazu l m orii b iologice, definitive, m ai m u lte
surse sp u n c cei d eced ai p ot asista la p ro p ria n m o r
m n tare i la n treg u l cerem on ial. Iau p arte la d urerea
fam iliei, sunt p ro fu n d im p resion ai i fac efortu ri d isp e
rate s ne consoleze i s ne roage s nu-i m ai pl ngem
pen tru c ei se sim t excelen t n noua lor condiie.
n cearc chiar s n e m n gie, dar m na lor trece prin
corp ul n ostru fr s o sesizm . tiu cazu ri concrete
cnd cei p lecai s-au artat n vis celor rm ai aici i i-au
ru gat s n u -i m ai p ln g p en tru c nu se p o t n la d in
cau za lacrim ilor lo r". S-ar p rea c gestul n ostru de a-i
jeli p e cei p lecai nu este exact ceea ce le trebuie.
C e p leac d in co lo i care este n a tu ra a ceea ce
n u m im d in co lo " ?
D in co lo p lea c cel d e-al d oilea co rp , fo rm at
n u m a i d in en erg ie i in fo rm aie la n iv el de u n d e. I se
sp u n e i corp su b til, eteric, sp iritu al, n o n -fizic p en tru
c este a n tig ra v ita io n a l, n u se su p u n e d eci fo re i de
gra v ita ie i leg ilo r v a la b ile p en tru co rp u rile fizice.
T e rm e n u l de en erg ie su b til exp rim , de asem e
n ea, n a tu ra sa n o n -fizic. D u p cu m am m ai sp u s, n
MINTEA DE DINCOLO 161

M e d icin a T ra d iio n a l C h in ez, te rm e n u l de en erg ie


su b til era a trib u it en erg iei p sih ice n u m it Sh en , n
te rm e n ii n o tri n sem n n d contiina. L a rn d u l su,
S h en -u l in d iv id u a l era v z u t ca e le m e n t co m p o n en t
al m a re lu i S h en C osm ic, n u m it Da o sau C o n tiin a
C o sm ic , n n elesu l n o stru de azi.
C iu d a t n u este fap tu l c n oi, m o d ern ii, am
aju n s la a celeai con clu zii, ci c p en tru asta am a v u t
n e v o ie de u n ocol p rin cu n o a tere de v reo 50 0 0 de ani!

C ontiina i corpul su b til

n lite ra tu ra p a rcu rs d in d o m en iu , n u se fa ce
o d istin cie fo a rte clar n tre co rp u l su b til i c o n ti
in. C ei m ai m u li co m en ta to ri le co n fu n d . n o p in ia
m ea, d ei su n t fo rm a te d in a cee a i e n erg ie su b til , au
fu n cii
/ d iferite.
C o rp u l su b til este ceea ce relig iile au n u m it
suflet. D ac n u m r m an ii de la n ce p u tu l c re tin is
m u lu i i p n astzi, p u te m sp u n e c n e -a u tre b u it
2000 de an i p en tru a co n firm a ex iste n a su fletu lu i. C ei
care au n c n d o ieli su n t in v ita i s d esfiin ez e a rg u
m e n ta t to ate d o v ezile a d u n ate p n acu m .
C o rp u lu i su b til i se atrib u ie ro lu l de cm p care
d u b lea z to ate stru ctu rile n o a stre v e g e ta tiv e i n tre
in e v iaa. n m o m e n tu l m o rii clin ice sau b io lo g ice,
a cest cm p , care are co n tu ru l an a to m ic c o m p let al c o r
p u lu i fizic, se retra g e d in to ate celu le le n o a stre i v ia a
n cetea z . N icio m o lecu l, n icio celu l d in co rp u l fizic
162 * DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n u fu n cio n e a z d ac n u este d u b lat, n in v iz ib il, de


e n erg ia co rp u lu i subtil.
C orp u l subtil i en ergia su b til sunt form ate din
lu m in de n alt frecv en. Cei care au v zu t corp ul
subtil, sau ceea ce n u m im suflet, n tim pu l exp erien elor
extracorp orale, l-au d escris ca fiind form at d in m ilioan e
de p u n cte lu m in oase, n toate culorile, de o strlucire
cu att m ai vie, cu ct sufletu l este m ai evolu at.

M e m o r ia n o a s tr d e d in c o lo

C m p u l co n tiin ei care n so ete co rp u l su b til


are ro lu l de a n m a g a z in a n treag a in fo rm a ie acu
m u la t d e-a lu n g u l v ieii i de a o v eh icu la n lu m ea
de d in co lo , ad u c n d -o , de fap t, A cas. i M ich ael
N ew to n , i alii sp u n c, n clip a n care v en im n
lu m ea terestr,' sau n e co n tin u m ev o lu ia / n alte
d im en siu n i de u n iv ers, m atricea n o astr o rig in ar
n e-a r r m n e n p lan u l sp iritu al. D in aceste m otiv e
nu s-ar d esp rin d e, d eci n -ar p leca s se n asc d ect
ju m ta te sau ch iar n u m a i u n sfert. In co n secin , cn d
co rp u l n o stru sp iritu a l se n to arce d in colo, n -ar face
d ect s ren treg ea sc aceast m atrice cu v o lu m u l de
cu n o tin e acu m u lat p n atunci.
U n lu cru este cert i treb u ie m en io n at. Cu toii
am a u zit sp u n n d u -se, m ai m u lt n glu m , c u itarea
este ig ien a creieru lu i. E i b ine, film u l retro sp ectiv
al v ieii, care li se p rezin t tu tu ro r celo r care aju n g
d in colo, d em o n streaz c n im ic n u se u it d in ceea ce
MINTEA DE DINCOLO 163

s-a n re g istra t aici. Se rein p n la cele m ai m ici a m


n u n te p e care aici cred eam c le -a m u ita t de m u lt.
Jeffrey L ong citeaz m rtu ria u n ei perso an e care
a av u t o m oarte clinic. n tim p u l film u lu i retro sp ec
tiv a v z u t scen a n care el a tractat cu m a in a sa u n
alt o fe r rm as fr b en zin p n la p ro x im a staie,
fr s-i cear n im ic. n tre b n d ce im p o rta n are
acel a m n u n t d in v iaa sa, i s-a r sp u n s: P en tru c ai
a ju ta t f r s stai pe g n d u ri a cest su flet i n u i-a i lu a t
n im ic n sch im b. A ceasta este esen ta / b in e lu i."
In ev ita b il, creieru l n o stru m b tr n e te i
p ierd e d in m em o ria activ, o p eraio n al, m u lte date
a cu m u la te d e-a lu n g u l v ieii. D in co lo c o n sta t m n s
c n u a m p ie rd u t n im ic. U n d e stau to ate a ceste in fo r
m aii p e ca re n u le m ai a v em la d isp o ziie cn d a v em
n ev o ie de ele? n n eu ro lo g ie a v em n c d isp u te a su p ra
z o n ei d in creier n care este d ep o z ita t m em o ria . N u
exist d ec t u n sin g u r rsp u n s corect: m e m o ria n u
este d ep o z ita t n n iciu n loc d in creier. E ste situ at
n c m p u l co n tiin ei. H ip o ca m p u lu i i a lto r arii d in
creier n u le rev in e d ect ro lu l de a d eco d ifica, de a
citi en g ra m e le d in cm p u l co n tiin ei. A tro fia h ip o
ca m p u lu i d in b o ala A lz h e im e r n u n se a m n d ec t c
n eu ro n ii cu care citeam en g ra m ele, d eci n e u ro n ii p rin
care se d eco d ifica d in e n g ra m e m a teria lu l m em o ra t,
n u m a i sunt, s-au atrofiat. C o n ch id e m c n u m e m o ria
s-a p ierd u t, ci in stru m en tu l de red are, de citire . S o ftu l
exist, h a rd u l s-a d eteriorat.
m i v in e n m in te o n treb are: d ac aici c o n ti
ina este citit de creier, d in co lo cu ce c re ie r se citete?
N u cu m v a , d in colo, n tre g u l U n iv ers este u n c re ie r "?
1 6 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

U n i v e r s u l fiz ic i U n iv e r s u l i n v i z ib il

A m co n v en it aad ar c ceea ce n u m im suflet,


sau corp subtil, tran scen d e, m p reu n cu contiina,
plan u l fizic p en tru a ev olu a n tr-o alt d im en siu n e de
u nivers, n acel d in co lo ". D ar d ac acest d incolo exist,
n seam n c U n iv ersu l n u se red u ce doar la d im en siu
n ea fizic, aa cu m su sin e astrofizica. D eja exp eriena
m orii clinice n e su g ereaz existena a cel p u in dou
dim ensiuni: u n a fiz ic , cea a lu m ii n oastre concrete,
accesibil posibilitilor noastre de percepie, cond iio
n at trid im en sion al, i o alt d im en siu n e, spiritual,
cea a lu m ii de dincolo, form at din energie subtil,
non-fizic, in accesib il p ercep iei n oastre de aici.
H u g h E v e re tt (1951) em itea ip o tez a ex isten
tei
/ a trilio an e de d im en siu n i ale u n iv ersu lu i sau de
m u ltiv ers.
F ieca re d im en siu n e de u n iv ers ar o feri o alt
p o sib ilita te de ev o lu ie i, de asem en ea, n fiecare din
aceste d im en siu n i ar ex ista n acelai tim p o v ersiu n e
a n o astr.
S lu m u n exem p lu la n tm plare. In clip a n
care scriu aici, n u n iv ersu l n ostru fizic este p osibil ca
n alt d im en siu n e s ascu lt u n curs d esp re stru ctu ra
universu lu i, n alta, s p red au d esp re filosofie n p oezia
lui E m in escu sau ad ev ru l d espre b oala lui E m in escu ,
pe seam a creia toi an on im ii care n u au stu d iat n icio zi
de m ed icin v or s d evin glorii naionale.
F iecare d im en siu n e de u n iv ers are frecv en ta /
sa p ro p rie. L im ita d in tre d ou u n iv ersu ri este dat
de ceea ce W illia m B u h lm an n u m ete m em b ra n e
MINTEA DE DINCOLO 165

energetice. T u n elu l d in tre d o u lu m i n -ar fi d e c t o


d efo rm a re tra n z ito rie a acestei m em b ra n e su b fo rm
de tu n el, p u n te, scar etc.
D in n o u su n te m n p lin fizic cu an tic: to ate
aceste d im e n siu n i sau u n iv e rsu ri p aralele p o t fi n
acelai tim p i a cela i sp aiu p en tru c n u au c o n sis
ten fiz ic , ci su n t d o ar c m p u ri de en erg ie su b til cu
frecv en e d iferite.
U n iv e rsu l fizic sau m a te ria fizic o cu p a u n
sp aiu in fim , de d o ar 10% d in U n iv ers, restu l este
o cu p at de ceea ce a fo st n u m it m a terie n ea gr , care,
fiind fo rm a t d in en erg ie su b til, n o n -fizic, este in v i
zibil. E n erg ia su b til, n o n -fiz ic , este su rsa a to t ce
exist. T o ate fiin ele i o b iectele ex isten te n U n iv ers
nu su n t d ect co n d en s ri ale a cestei en erg ii n o n -fiz ice.
i re lig ia i tiin ele m o d ern e se n tln esc n c o n sta ta
rea c su b stratu l u ltim al n tre g ii m aterii l co n stitu ie
lu m ina. M ai d ep arte se d e sp a rt p en tru c tiin a n u
ia n co n sid e ra ie
/ d ect lu m ea ca en titate fizic. E ste
n s u n p ra g al frecv en ei, sub care lu m in a se c o n d e n
seaz n m a terie fizic, iar d ea su p ra acestu ia, lu m in a
d evin e en erg ie su b til, in v iz ib il . M u li co m e n ta to ri
situ eaz d im e n siu n e a de d in co lo n im e d ia ta v e c in
tate a d im e n siu n ii n o a stre fizice. S p u n e a m c a t t A .R .
M o n ro e, ct i W . B u h lm a n au av u t p o sib ilita te a de a
cltori n co sm o s p rin ex tra co rp o ra liz a re , n u m a i la
n ivel de corp su b til i co n tiin extin s. In c l to riile
sale, W illiam B u h lm an a observat c n ap rop ierea sp a
iilor locuite de fiine sunt m ari aglom erri de energie
subtil. M i-am exprim at deja m ai d evrem e op in ia c ceea
ce ntreine viaa nu se redu ce la procesele fizico -ch im ice
1 6 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

din celu lele n o astre, ci en erg ia su b til, n u m it de cei


d inaintea n oastr vital, iar eu a n u m i-o m atriceal
(pentru c este m atricea n tregu lu i existent), este cea
care n treine viaa p rin in term ed iu l acestor procese.
C nd co rp u l n ostru subtil pleac, toat ch im ia d in noi
specific v iu lu i nceteaz. O rien tu l o in tu ise de m ult,
sub d iverse d enu m iri, ca prana, m ana, Q i etc.
A m stabilit p n acu m c experienele m orii
clinice ne sugereaz existena a cel p u in d ou universuri
paralele, cel de-al doilea fiind cel n care corp u l nostru
subtil, nsoit de contiin, em igreaz sau, m ai exact, se
ntoarce A cas. D ru m u l este uor de reconstituit: am fo s t
m ai nti o Scnteie de L um in desprins din F iin a de
L um in Suprem . A m devenit apoi o entitate spiritual
n R egatul Lum inii i, pentru necesitatea de a evolua,
ne-am ntrupat p e o planet unde aceste condiii existau
sau, m ai bine spus, au fo s t create.

E x i s t o s c h e m m o r f o g e n e ti c a lumii v ii?

E ste d in colo d e o rice alt d iscu ie/ c m -am


fo rm at la co ala tiin ei m a teria liste i am n cercat
s-m i r sp u n d la m u ltele n treb ri pe care le av eam
de l m u rit. Sp re reg retu l m eu , la m u lte d in tre acestea
n -a m u n rsp u n s satisfctor. U n a d in tre n treb ri se
refer la ex p licaia g en ezei u n u i em b rio n u m an , dar
v alab il p en tru n trea g a lu m e vie. A m n eles foarte
bine cu m se p etrec fe n o m en ele la n iv elu l u n ei celu le,
dar m a i d ep arte n im en i n -a p u tu t s-m i ex p lice cu m
MINTEA DE DINCOLO * 167

se fo rm e a z seg m en tele p e rech e n tr-o p erfe ct s im e


trie, de p ild , la u n ele in secte p lu riseg m en tare. C u m
se fac co n ex iu n ile d in tre o rg an e i n erv ii c o re s p u n z
to ri cn d u n ele tru n ch iu ri n e rv o a se v in de la d ista n t /
i tre b u ie s strb at u n d ru m n to rto ch e a t p rin tre alte
v isce re p n ce i g sesc in ta? C in e d ecid e ca o c elu l
s d ev in n eu ro n , iar o alta, s sp u n em , in testin , cn d
to a te celu lele au acelai p ro g ra m gen etic?
S u n t atu n ci o b lig a t s ad m it c sp iritu l care
tre b u ie s se n a sc n tr-o f p tu r u m a n i are
in te lig e n a sa cu care v in e d in p la n u l su b til i i c o n
stru iete d in m a teria lu l g en etic al celo r d oi p rin i
v iito ru l co rp -v eh icu l, d u p sch em a m o rf o g e n e tic cu
care a v e n it n u teru l m am ei. S u n t m istic? A te p t o
ex p lica ie m aterialist!

n t l n i r e a c u s p ir it e le c o p i il o r p i e r d u i

E ste u til de tiu t, d in m u lte p u n cte de v e d e re , p e


care n u le ab o rd ez aici, ce se n t m p l cu sp iritele care,
d in d iv erse m o tiv e, n u a ju n g s se n asc. S e n to rc de
u n d e au v en it i ori rev in n a cee a i fa m ilie d in n ev o ia
de a se fo lo si acelai m a teria l g en etic, ori r m n m ai
m u lt v rem e d in co lo i i n t m p in p rin ii i fraii
p e care ar fi treb u it s-i aib i n u i-au av u t, atu n ci
cn d se v o r n to a rce i ei A cas. S u n t fo arte m u lte
m rtu rii n acest sen s, n care su n t rela ta te n t ln iri de
m are d ram atism . R ep ro d u c d in m em o rie: tiu c n -a i
av u t co n d iii s m creti, m am , i n u su n t su p ra t
168 * DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

pe tin e c n u m -ai p rim it" i-a sp u s o fat u n ei fem ei


aflate n tr-o stare de reg resie p sih ic, p ro p ice co m u n i
crii cu lu m ea de d incolo.
S u n t m rtu rii ale u n or co p ii care au trecu t p rin
m o a rte clin ic i care n e sp u n c n scu rta lo r trecere
p rin lu m ea de d in colo s-au n t ln it cu fra ii" lor.
E rau sp iritele co p iilo r av o rtai sau p ierd u i d in alte
m o tiv e d esp re a cro r existen , p n n acel m o m en t,
n u av eau cu n o tin . U n eo ri s-au isca t co n flicte din
a ceste m rtu rii. C u m cop iii n u tiu s m in t i sp u n
tot ce li s-a n tm p lat, sou l afl de av o rtu rile n e m r
tu risite e fectu ate de soii n ain te de cstorie.

U b i c u i t a t e a c o n ti in e i

E x p erien ele m o rii clin ice p led eaz, d u p cu m


sp u n eam , p en tru id eea c trim co n co m iten t n cel
p u in d o u u n iv ersu ri p aralele.
P rin corp ap arin em u n iv ersu lu i fizic. P rin con
tiin i co rp u l eteric ap arin em u n iv ersu lu i spiritual.
Fiecare d in aceste u niv ersu ri are legi sp ecifice proprii.
tiin a s-a ocu p at p n acu m doar de u n iv ersu l n ostru
fizic. C u m sun tem i spirit, i m aterie, d ed u cem c
n -am d isp u s de n tregu l ad evr d esp re noi i m odu l
cu m este o rgan izat viaa n oastr o spu ne suficient. D e
cele ale sp iritu lu i s-a ocup at pn acu m religia, dar n
m odu l su specific i lim itat, att de n ivelu l de cu n oa
tere al tim p u lu i n care s-a form at, ct i de im p licarea
ad eseori n efericit a su b iectivism u lu i um an.
MINTEA DE DINCOLO * 169

A u fo st ero ri i d in p a rtea relig iei, i a tiin ei.


P ro g re se le im en se n reg istra te astzi n c u n o a te re ne
o b lig la re co n sid e r ri, la rev iz u iri de op in ii p e n tru
a aez a fiin a u m a n pe u n alt p ied estal, n aco rd
cu a d e v ru l d esp re sin e, aa cu m tim p u l ni~l re le v
astzi. R ep et, eu cred c n trea g a m icare sp iritu a l
g en era t de n o ile su rse de cu n o a tere n u ltim ii 30-40
de ani, d iscu tate i de n o i n a cest m a te ria l, n u are
d ec t a cea st fin alitate.
R ev in la id eea de u b icu ita te a c o n tiin e i
ex tin se, la p o sib ilita tea acesteia de a o p era n cele
d o u u n iv e rsu ri - fizic i sp iritu al.
S u n tem aici, m aterializai n tr-o fo rm d en s a
lu m in ii,' lim itati
/ de zid u l u n ei frecv en te/ care n e obtu -
reaz v ed erea. Stru ctu ra n o astr m o lecu lar n e izo leaz
de cea m ai fru m o as i m ai m rea d in tre lu m i - cea
de d incolo, din m p ria D ivin u lu i. In term en i ad ec
v ai cu n o aterii actu ale, lu m ile fizice i sp iritu ale sun t
sep arate doar de zidu rile, de v o a lu l co n stitu it de frec
v en ta
/
d iferit a fiecreia d in tre acestea.
M e rg n d a scen d en t pe o scal de fre cv en e,
p u te m sch e m a tiz a astfel:

F iin a
/ D iv in L u m ea v ie > L u m ea n ev ie

M a te ria lu l din care to ate su n t f cu te este


lu m in a co n v ertit m ai n ti n en erg ie d iv in , su b til
sau n o n -fiz ic. L a a cest sta d iu lu m in a e ste v ie, este
sp irit, este in telig e n t i este sp ecific lu m ii de d in colo.
C a p a cita te a fu n d a m e n ta l a e n erg iei su b tile sau
m a trice a le , cu trim iteri att sim b o lice, ct i co n crete,
1 7 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

este aceea de a rsp u n d e, de a se m o d ela n fu n cie


de so licitarea g n d u rilo r e m an ate de C o n tiin , att
d iv in , ct i u m an . C o n tiin a , a t t la n iv el C osm ic,
c t i um an, d ev in e m en to ru l, crea to ru l n tregii lum i.
D in n o u relig ia se n t ln ete cu tiin a n fo rm a sa cea
m ai av an sat - fizica cu an tic. S u n tem co -crea to ri de
realitate. Fora g n d u lu i ca in stru m en t al C o n tiin ei,
cel m ai p u tern ic d in U n iv ers, n tre in e m ica rea la
n iv e l cu an tic sau sp iritu al, d n d n e n ceta t n o i fo rm e
m a te rie i n p lu ralitatea de lu cru ri v zu te i n ev zu te.
E x p erien e de lab o rato r, pe care n u le m ai ev oc aici, au
co n firm a t deja aceste p o sib ilit i d em iu rg ice ale m inii.

Mitologie s a u A d e v r n C r e a ie ?

A m v zu t c, p rin elib erarea d in co n strn g erile


m a te rie i, n m o m en tu l m o rii clin ice sau b io lo g ice,
C o n tiin a i crete frecv en a i acced e la p la n u l de
d in co lo al en erg iei su b tile i al L u m in ii D ivin e. i pe
a cea st cale, a ex p erien ei m o rii clin ice, se co n firm
ceea ce sav an ii au o b serv a t n lab o rato are. P ro p ria
n o a str co n tiin se im p lic n crea rea R ea lit ii, de
a st dat nu din lab o ra to a re, ci din lum ea celest,
sp iritu a l . L a sim p la n o astr d o rin , e x p rim at
m en ta l, sau ch iar v erb al, n e p u te m d ep lasa ap ro ap e
in sta n ta n e u la orice d istan , sau p u tem tran sfo rm a
e n e rg ia su b til n p alate, orae, p eisaje etc.
D ac n ou , p rin co n tiin a n o astr, fra g m e n t
d e sp rin s d in M area C o n tiin C o sm ic, n e este p o sib il
MINTEA DE DINCOLO 171

s c re m la d orin orice n e im ag in m , d ed u c a c u m
- re cu n o sc, to tal su rp rin s - c p en tru D u m n ez eu ,
C o n tiin a S u p rem , a fo st m u lt m ai u o r s c re e z e
lu m ea d u p v o in a sa. n e le g e m d e-ab ia acu m de ce
La n ce p u t a fo st C u v n tu l", de ce p rim ele cu v in te al
C re a to ru lu i au fo st F iat lu x !" (S fie lu m in !").
A v e n it ap oi r n d u l celo rlalte creaii: S fie
P m n tu l!", S fie o m u l!", S fie to ate cte su n t!"

Fora r u g c i u n i i

R u g ciu n ea cre ea z u n can al d e e n erg ie su b til


n tre n o i i C reato r sau en tita te a creia i este ad resat.
C u ct n c rc tu ra a fectiv d in tim p u l ru g c iu n ii este
m ai m are, cu a t t can alu l d e en erg ie este m a i lu m in o s
i r sp u n su l m ai p rom p t.
N i se sp u n e c ru g ciu n ile su n t sa tisf cu te p rin
n g erii care ar fi fo arte b u cu ro i s ni le n d e p lin e a sc .
D e ce este n ev oie de ru g ciu n e? P en tru c n i se
resp ect liberu l arbitru. D ac n u n e ru g m , n seam n
c su n tem aband on ai? N u, n n iciu n caz. R u g ciu n ea,
n op in ia m ea, are d ou fu ncii. n p rim u l rn d , in ter
v en ia im ed iat n tr-o situ aie n ep rev zu t. n al d o ilea
rnd , are rolu l de a n e m obiliza cu o sp eran sporit.
A r exista i o iera rh iz a re a r sp u n su lu i p rim it la
ru g ciu n e. C u ct em o ia i lu m in a p u se n ru g c iu n e
su n t m ai m ari, cu atta r sp u n su l este m a i p ro m p t.
C n d ne ru g m p en tru alii i cn d o m a m se ro a g
p en tru co p ilu l ei, r sp u n su l are p rio ritate.
1 7 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

D e ce n u to a t lu m ea se v in d ec atu n ci cn d se
ro ag ? R sp u n su l este d ep en d en t de fin a lita tea b o lii
pe care o avem . S c o p u l su este n s n u m ai d in colo
cu n o scu t. N o i a v em d oar d atoria s n e ru g m . A m
m ai a b o rd a t acest su b iect n alte cri.
^ /
In fin alu l ru g ciu n ii este n ev o ie de en erg ia
n cre d e rii n o astre n m p lin irea sa i de recu n o tin a
p en tru d aru l p rim it.
E ste fo a rte im p o rta n t de tiu t c orice p ro ces de
v in d e ca re n cep e n sp iritu l n ostru . D ac n o i n u v rem
s n e v in d e c m ,' n u ni se n calc v oin a.
/ A ici in terv in e
n ev o ia de o p tim ism , sp eran , cred in - p en tru c
to ate a cestea su n t en erg ii v in d ec to a re de care ce lu
lele n o a stre au o m are n evoie. A cesta este m o tiv u l
p e n tru care n u tre b u ie s d escu rajm , ca m ed ici, un
b o ln a v em in
/ d rito s sen tin te / fatale,' cn d ad ev ru l
d o ar D u m n e z eu l tie.
Se v o rb ete m u lt n p rezen t d espre efectu l ru g
ciu n ii n grup. B u h lm an cred e c o astfel de ru gciu n e
creeaz o realitate consensual. i efectul v in d ecto r al
ru g ciu n ii n grup a fo st d em o n strat p rin stu d ii n tre
p rin se n sp itale d in S U A i A ng lia. n cu rajate de acest
efect, p e l n g u n ele sp itale d in A n g lia s-au co n stitu it
g ru p u ri de ru g ciu n e p en tru a v en i n sp rijin u l b o ln a
v ilo r i pe aceast cale. S-au o rg an izat, de asem en ea,
cu rsu ri de m e d icin cretin p en tru m ed ici.
Cu ct n u m ru l celo r care se ro a g este m ai
m are, cu att rea lita tea creat este m ai stabil.
n p rim v a ra a n u lu i 2012, g raie u n o r p rieten i
de m are n o b lee / su fleteasc,' am fo st la A th os. O co m u -
n ita te de c lu g ri o rto d o ci care, de m ai b in e de o m ie
MINTEA DE DINCOLO *173

de ani, r sfirai cu m n stirile lor, u n eo ri p e v rfu ri


de st n c atin se p n la ei d oar de v u ltu ri, se ro a g
p en tru n o i toi. P en tru p a cea n treg ii o m en iri, p e n tru
sta b ilita te a lu m ii i iertarea ei de p cate. Se sp u n e c
de fieca re d at cn d cin ev a se ro a g p en tru b in ele
o m en irii, cn d se str d u iete s fie b u n p rin fa p te
b u n e, riscu l o m en irii de a u to d istru g e re scad e im en s.
In v ers, n c rc tu ra n eg a tiv a fie c ru i in d iv id , p rin
a cu m u la re cu a celo rlali, am en in lu m ea i-i crete
d ezo rd in ea.

L a A th os n u este o sin ecu r. O a m en ii aceia m ai


m u lt se ro ag d ect triesc, re sp e ct n d u n u l d in tre
cele m ai d u re p ro g ra m e de v ia p o sib ile. D e la m o d u l
de h r n ire p n la cel de ru g ciu n e. E i d u c o v ia de
n e n ce ta t o sten eal,7 m e n in
/ n d n estin s F o c u l S a c ru
al le g tu r ii d in tr e n o i i D u m n e z e u . S e r o a g c o n
tin u u p en tru iz b v ire a su fletelo r lor, p en tru iz b v ire a
su fletelo r n o astre. P en tru n eo d ih n a lor, p e n tru d aru l
ru g ciu n ii lor, le su n tem cu to ii d atori. L o r i tu tu ro r
celo r ca re v e g h ea z zi i n o a p te p e n tru n o i, n to ate
m n stirile lu m ii. F ieca re ru g ciu n e ctre n a lt este o
lu m in a p rin s n su fletu l lu m ii.

n tr-u n m o d cu to tu l n e a tep ta t, e x p e rie n a


m o rii clin ice, d ei a fo st re a d u s n a ten ia lu m ii n
1975 de R a y m o n d M o o d y , ca fe n o m e n n sin e a fo st
d e-a lu n g u l tim p u lu i relativ cu n o scu t , d e v rem e ce
s-au scris i cri m en ite s le fac tre ce re a m ai u o a r
celo r care p leac d in colo. C u to ate a cestea, n im e n i n -a
in sista t su ficien t asu p ra m u ltip le lo r sem n ifica ii p e
1 7 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

care le are i p en tru v iaa n o astr de aici, n u n u m a i


de d in colo. P en tru m in e,' acesta a fo st m o tiv u l esen ial
/
p en tru care am d o rit s ab o rd ez acest su b iect. R id ic
fo a rte m u lte n treb ri, d ar i rsp u n d e la m u lte d in tre
acestea.
S lu m n d iscu ie v in d ecarea de b o li g rav e,
in cu ra b ile p rin m ed icin a actu al, cu m au fo s t c tev a
c a z u ri citate i n literatu r, d iscu tate aici.

V i n d e c r i l e d in C e r "

C azu l A nitei M oorjan i, in ternat n faza term i


n a l cu u n cancer lim fatic, intrat n m oarte clin ic i
v in d ecat n n u m ai ctev a zile - spre stu p efacia m ed i
cilor - , este gritor. A rev en it din m oartea clin ic d u p
ce, acolo su s", i s-a spus c va fi v in d ecat, n ciu d a
in su ficien ei fu n cion ale a tu tu ror organ elor vitale.
Iat ce-i sp u n e m ed icu l cu ran t so u lu i A n i tei:
N u m ai p u tem fa ce n im ic p en tru soia d u m n e a
v o a str , d om n u le M o o rjan i! O rg an ele ei au n ce ta t s
m a i fu n cio
/ n eze. A re tu m o ri de m rim ea l m ilo r n
n tre g u l sistem lim fatic. C reieru l este p lin d e lich id ,
la fe l i p lm n ii. N u v a trece n ici m car de aceast
n o a p te ." D ei d iscu ia aceasta a av u t loc p e co rid o r,
la d ista n de p atu l b o ln av ei, ea a asistat p rin sp iri
tu l d eco rp o ralizat la d iscu ie i a v ru t s-i co m u n ice
so u lu i co n v in g erea ei con trar, v en it d in p la n u l de
sus: S u n t bine... su n t bine... Nu-1 ascu lta p e m ed ic!
Ce sp u n e nu este a d ev ra t!" D in n efericire, n starea
MINTEA DE DINCOLO 175

sa de spirit, n im en i n u o au d e i n ici nu o ved e. In v ers,


d ei aflat n aceast stare, ea p ercep e tot ce se n t m
p l n lu m e a fizic, in clu siv d iscu iile d in tre m ed ici i
fam ilie. Ii au d e pe m ed ici i n m o m en tu l cn d c o m u
n ic fa m ilie i c a m u rit d in cau za b lo c rii tu tu ro r
o rg an elo r.
R m n o clip aici. Cu toii am a v u t sau vo m
avea m o rii notri. E ste tu lb u r to r s aflm c n u m a i
noi i cred em m ori, d a r ei co n tin u s f i e lng noi, s
ne aud, s ne vad, ch ia r s ne o fere a ju to r i p ro te c
/ie. Iat o m rtu rie de d in colo a A n i tei: " ...am n eles
/
c tata a rm as a ltu ri de fa m ilia sa n toti / an ii care
au u rm a t m o rii sale, c a su sin u t-o i a p ro te ja t-o p e
m am a, c a fo st a ltu ri de m in e n tim p u l n u n ii m ele,
dar i n p e rio a d a an ilo r de b o a l '7.
V in d e ca re a de can cer n cazu l A n itei M o o rja n i
s-a p ro d u s n co n d iii d iferite de alte ca z u ri simulare.
In tim p ce a lto r b o ln a v i o e n tita te de lu m in , n u n ele
ca z u ri a sim ila t cu Iisu s, le sp u n e c au fo st v in d e ca i
i c treb u ie s se n to a rc p en tru a-i d u ce la cap t
m isiu n ea , A n ita are o n eleg ere in sta n ta n e e a id e n
titii sale, a ro stu lu i su n fizio lo g ia C o sm o su lu i, a
m o tiv e lo r p e n tru care ea i-a asu m a t b o ala ca n ce ro a s
i a v in d e c rii to tale n u rm to a rele zile.
S u n t citate n litera tu r i alte ca z u ri g rav e de
ca n cer n u rm a c ro ra v iscerele a b d o m in a le erau to tal
co m p ro m ise i d u p m o a rtea clin ic a u rm a t n fo arte
scu rt tim p v in d ecarea.
In lu m ea celest fu n cio n e a z le g ile sp iritu
a le a d e cv a te co rp u lu i n o stru sp iritu al. A m v z u t
c d in co lo n u ex ist su ferin . B o lile su n t p rezen te
1 7 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n u m ai n co rp u l n o stru fizic. P rim in d , d u p caz,


u n eo ri aco rd u l, a lteo ri p o ru n ca de la F iin a de L u m in
de a se n to arce n lu m e a terestr p en tru a-i co n tin u a
m isiu n ea i a rela ta ceea ce a v zu t i trit n lu m e a de
d in colo, p en tru co rp u l sp iritu al n u este o d ificu ltate
s-i rep are n tr-u n tim p scu rt v ech iu l su co rp fizic.
V in d eca rea se p e tre ce in sta n ta n eu i su b ie cilo r li se
sp u n e textu al: T e -a m v in d ecat. T reb u ie s te n to rci!"
V in d ecri p rin cred in, p rin in terven ie divin,
n b oli in cu rabile, n u su n t con statate n u m ai la cei care
aju ng n C e r", care au avu t o m oarte clin ic, ci i la
m u li oam en i care n -au av u t astfel de exp eriene. S-au
publicat i la noi o m ulim e de cri cu m rturii ale celor
care au avut ansa s se vindece de boli grave, incurabile,
prin cred in, recu rg n d la aju toru l Bisericii.
P rim u l m a re t m d u ito r n isto ria c re tin is
m u lu i a fo st lisu s C h risto s. U lterio r au fo st i alte
n u m e de t m d u ito ri m en io r
n ate n lite ra tu ra can o -
nic. Ierem ia V a la h u l este, cu m i n u m ele n e sp u ne,
p lecat de pe m e le a g u ri ro m n eti, d ar a trit la
N eap o le n p e rio a d a d in tre seco lele al X V I-le a i al
X V II-lea. M ai trziu , s-au im p u s ca m ari t m d u ito ri
Sf. S e ra fim de S a ro v (R u sia) n secolu l al X IX -lea, Sf.
N ectarie (G recia) n seco lu l al X IX -lea i n cep u tu l
seco lu lu i X X , A rsen ie B o ca n secolu l X X (R om n ia) i
m u lti
r
alii.
r
R e a lita tea acesto r v in d ecri a fo st atestat,'
att p e ct a fo st p o sib il, n m u lte cazu ri, cu d o cu m en
taie m ed ical. M i se p are a fi in teresan t i o p o sib il
exp licaie a acestu i fen o m en .
M a i n ti, aceste v in d ec ri nu p o t fi red u se
to ate la u n sim p lu efe ct al su g estib ilitii b o ln av u lu i,
M INTEA DE DINCOLO 177

n g en u l u n u i p la ceb o . A ilu stra aici cu cazu l a v ia


to ru lu i grec S tav ro s K alk an d is, care a fo st 24 de ani
im o b iliz a t la p a t cu tetra p leg ie p rin ran de r z b o i
so ld at cu d istru g ere a m d u v e i cerv icale. A fo s t de
d ou ori e x a m in a t d e cele m ai m ari so m it i m e d i
cale am erica n e, g raie aten iei de care s-a b u cu ra t d in
p a rtea p rof. H o w ard R u sk , m e d icu l p erso n a l al p re e
d in telu i a m e rica n R o o sv elt.
C a i n ca z u l p rin te lu i A rse n ie B o ca i al lui
S e ra fim de S aro v , a rm as v a la b il a celai n d e m n
p en tru cei su ferin zi s m e a rg la m o rm in te le lor
p en tru a fi aju tai. S -ar p rea c fo ra lo r de v in d e ca re
se ex ercit cu o m ai m are eficien n sta rea lo r de
sp irit d ect n tim p u l v ie ii lor.
P u rtat pe brae de sold aii san ato riu lu i m ilitar
n care era in tern at, K alk an d is este d us s se ro ag e
de ctev a ori la racla Sf. N ectar ie aflat n B ise rica Sf.
T reim e d in in su la E gh ina. i, n cele d in u rm , m ira
colu l s-a p rod us. D u p 24 de an i de su ferin , este
v in d ecat. C a m ed ic n eu ro lo g , n u p ot d ect s. con stat,
dar n u s am o ex p licaie tiin ific asu p ra m o d u lu i
n care fibrele p iram id ale, care tran sm it co m a n d a de
m icare de la creier la m u ch i, i cele ale sensibilitii,
o d at distru se, s-au p u tu t reface co m p let d u p a t t de
m u li ani. Su rp rin s el n su i de m iraco lu l acestei v in d e
cri im p osibile d u p toate legile n atu rii, p rof. H ow ard
R u sk l p rezin t pe K alk an d is n faa m ed icilo r v en ii la
u n C on gres In tern aion al n A m erica n 1974.
E ste ev id en t c n u a v em o ex p lica ie tiin i
fic n aceste v in d e c ri p rin care leg ile cu n o scu te ale
1 7 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n a tu rii su n t sfid ate. D u p cu m sp u n ea m a te m a ticia


n u l K u rt G o d ei, n iciu n sistem n u se p o ate e x p lica p rin
sine, ci d o ar ap eln d la p lan u rile su p ra sau su b iacen te.
E ste so lu ia la care v o m recu rg e i noi. T reb u ie sp u s c
este m ai m u lt o co n statare d ect o ex p licaie p ro p riu -
zis. A m sesiz at c U n iv ersu l are d ou m o d a lit i / de
a-i re z o lv a p ro p riile sale p rob lem e. P rim a i cea m ai
frecv en t este aceea a cilo r n atu ra le cu n o scu te: orice
efect este p reced at de o cau z, tim p u l se scu rg e lin iar
p rin su ccesiu n ea celo r trei secv en e - trecu t, p rezen t
i v iitor. S u n t leg ile sp ecifice U n iv ersu lu i fizic i, aa
cu m n iciu n o m n u p o ate sri p este p ro p ria sa u m b r,
la fel n u p o ate elu d a aceste legi. E ste ceea ce n i se
n t m p l tu tu ro r n v iaa de zi cu zi.
E x ist n s i o a d ou a m o d alitate de fu n cio
n are a U n iv ersu lu i, d ar n u la n iv el fizic, ci sp iritu al.
A ici a p are in terv en ia d iv in , a p la n u lu i de d in colo
de n o i. A co lo , cu m sp u n ea Iisu s, to tu l este p osibil.
V in d e c rile d esp re care se v o rb ete n B ib lie su n t un
exem p lu . A co lo legile n atu rale cu n o scu te n u m ai su n t
v alab ile. T o ate fen o m en ele aa-zis su p ran atu rale,
dac le ra p o rt m la leg ile d in U n iv ersu l sp iritu al, su n t
n atu rale. T reb u ie d oar s ren u n / m la id eea c nu
exist d ec t u n iv ersu l fizic n care n e p e tre ce m v iaa
i c o d a t cu m o artea to tu l se term in p rin p ierd erea
n N ean t.
T r im co n co m iten t n d ou u n iv ersu ri - fizic i
sp iritu a l - , fiecare cu leg ile sale. M o a rtea nu este d ec t
o trecere din fo r m a fiz ic a n cea sp iritu a l .
MINTEA DE DINCOLO *179

N e este n to td e a u n a re s p e c ta t lib e ru l a rb itru ?

Toate sursele cu preocupri n dom eniul spiritual


spun c da. D in experien, tiu c nu ntotdeauna. Este n
funcie de rolul pe care l avem n planul de dincolo.
A m m ai spus. F iecare d intre n oi v in e n locu l
su, cu m isiu n ea sa i n im en i n u n e poate n locu i. D ac
ceea ce av em de fcu t este m u lt p rea im p o rtan t p en tru
b u n a fu n cio n are a U n iv ersu lu i, atu n ci cn d ap u cm pe
crri greite, ni se d peste m n " i su n tem read u i
pe d irecia n ecesar. i d in colo fu n cio n eaz aceeai
logic, dar noi n u su n tem co n tien i de ea.
C o m p a raia pe care o fac aici este aceea cu p ilo
ta rea u n u i avion . La d eco la re i aterizare, co m a n d a o
are p ilo tu l. L a m ersu l de cro a z ier , av io n u l este tre c u t
p e p ilo t au to m at. D e cte ori este n ev o ie n s , a v ia to
ru l p reia co m an d a.
V o m a b o rd a i alte co n se cin e p en tru n o i ale
m o d e lu lu i de fu n cio n a re a U n iv e rsu lu i sp iritu al.

P re d ictia v i i t o r u l u i

Capacitatea unor oam eni de a prevedea eveni


m ente ce vor avea loc ntr-un tim p ce nu s-a consum at nc,
dincolo de curiozitatea pe care o strnete, ridic ntrebri
asupra realitii fenom enului. ntr-un univers fizic, sin
gurul studiat i adm is de tiina tim pului nostru, n care
tim pul se scurge liniar i ntr-o succesiune strict a celor
trei m om ente com ponente, trecut > prezent viitor, n
1 8 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

care fieca re efect este p reced at de o cau z, este greu de


ad m is c p o t ap rea efecte care p o t p reced a cau zele
lor. N ep u t n d fi ex p licat n term en ii o ferii de fizica
n ew to n ia n , ca p a cita tea de p red icie sau de an ticip are
a u n o r ev e n im en te ori a fo st n eg at, ori a fo st ex p li
cat ca o sim p l co in cid en n esem n ificativ .
L a m o d u l re a list v o rb in d , p red icia i v isu l a n ti
cip ativ r sto a rn n tre a g a n o astr co n cep ie d esp re
m a teria lita tea lu m ii. L o g ica n o astr fo rm al, ra io n a l
este re d u s la tcere.
E x p e rien a m o rii clin ice se p etrece d in colo
de u n iv e rsu l n o stru fizic, n tr-u n u l n care p ercep ia
i lo g ica fo rm a l , cu care am o p erat n fo rm a n o astr
fizic, d ev in a cu m in op eran te. Su n tem o b lig ai acu m
s a d m ite m e x isten a p aralel a altu i u n iv ers, cu
alte legi i alt log ic. E ste u n iv ersu l d esp re care au
v o rb it p n a cu m d oar relig iile, n fo rm a sp ecific lor,
i n u de m u lt tim p , fizica cu an tic. E ste o u im ito are
su p ra p u n ere n tre d escrierile d octe, sav an te ale fizicii
cu an tice i cele fcu te de o am en ii care n u au n icio
p reg tire sp ecial, d ar au tra v ersa t o m o a rte clinic.
A celeai ob serv aii le aduc i regresiile tran sp erson ale.
S u n t trei su rse care n e sp u n acelai lu cru . D ev in d eja
ax io m atice,' n u m ai au n ev o ie de d em o n straie. / D ou
m rim i e g a le cu o a treia su n t eg ale n tre ele, n v a m
noi p rin cla se le co lii p rim are.
n u n iv ersu l sp iritu al, ca i n cel cu an tic,
tim p u l n u m ai are o scu rg ere lin iar, ci este u n co n
tin uu m sp a iu -tim p . N u exist trecu t i v iito r, ci d oar
u n co n tin u u p re z e n t care co n in e n fiecare clip a
p rezen tu lu i i trecu t, i viitor. T o ate cele trei m o m en te
su n t p e rcep u te sim u lta n. P ercep ia secv en ia l a celo r
MINTEA DE DINCOLO *181

trei m o m en te ale tim p u lu i este v a la b il d oar n co rp u l


fizic. D in co lo , n u n iv ersu l sp iritu al, co n tiin a n o a str
o p ereaz p e frecv en a n alt i p e rce p e tim p u l n u ca
pe o cu rg ere co n tin u i irev ersib il , cu m o v e d e a
H eraclit, ci n tr-o co n tin u ita te in fin it, n care to tu l
este p re z e n t n to tu l, a cum i aici.
tim d eja, d in cele d iscu tate p n acu m , c e n ti
tatea d in p la n u l fizic cu acces la to a te d im en siu n ile de
u n iv ers este co n tiin a n o a str n stare m o d ifica t sau
extin s. M a i sim p lu sp u s, stare m o d ifica t n se a m n
d oar o fre cv e n m o d ificat, co re sp u n z to a re d im e n
siu n ii p e care o ex p lo reaz.
O d at n arm ai cu aceste n oiu n i, este u o r s
n eleg em cu m aju n g u n ele m in i s cu n o asc ev en i
m en tele d in v iitor sau d in trecut. C on tiin a n o astr i
m od ific sp ectru l de frecv en sau, m ai p e n eles spu s,
regim u l de fu n cio n are n m ai m u lte circu m stan e: n
exp erien a m orii clinice, n regresia tran sp erso n al,
n tim p u l v isu lu i lu cid sau p rem on itoriu , n ex tazu l
m istic, n tran sa am anic, n tim p u l u n o r co m u n ic ri
de gen u l celor d e care este cap ab il Jam es V a n P raag h ,
n tim p u l in tu iiei, al rev ela iilo r - care p o t fi de o rd in
m istic sau tiin ific. A p o sto lu l P av el, Io a n a d 'A rc,
Ja k o b B h m e n -a u av u t criz de ep ile p sie, aa cu m
le-au e tich e ta t u n ii co n fra i n eu ro lo g i, ci au a v u t stri
de rev ela ie. A z i le-am sp u n e sa ltu ri cu a n tice ale
c o n tiin e i". D ac n trea g a n o a str isto rie este n re
g istra t n toate a m n u n tele ei, cu trecu t, p re z e n t i
v iito r, n tr-o d im en siu n e sp iritu a l a U n iv e rsu lu i,
d e d u ce m c,7 n o rica re d in st rile m e n io / n a te ale co n -
tiin ei n o astre, a cest film p o ate fi accesat.
1 8 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

S u n t n u m ero ase exem p le de p red icie a v iito


ru lu i n tim p u l m o rii clinice.
R ay m o n d M ood y citeaz un caz d in studiul
lui K en n eth Ring. E ra n A nglia anulu i 1941. U n biat
n v rst de 10 ani are o m oarte clin ic n tim p u l unei
in terv en ii chiru rg icale pentru o ap en d icit acut. La
ieirea d in m oartea clinic, i am intete c i s-au prezis
m ai m u lte ev en im en te care u rm au s se n tm p le n
viaa sa i pe care, la acea vrst, n u le-a luat n seam .
U lterio r, ev en im en tele p rezise av eau s se
p e tre a c a p ro ap e id en tic.
I s-a spus c se va cstori la v rsta de 28 de ani,
ceea ce s-a i n tm plat. I s-a artat casa n care va locui.
A colo a v zu t u n ap arat despre care n u tia ce rep re
zint. D in nou, p rofeia s-a m plinit. A locu it n casa
v zu t n im agine, iar aparatul resp ectiv era u tilizat
pen tru nclzire. L a v rem ea cnd i s-a artat, n 1941,
nu era n c inventat. I s-a m ai spus c v a avea doi copii,
cu d iferen a c au fost dou fete i nu o fat i u n biat.
i-a am in tit de toate acestea ntr-o zi cnd , p rivin d u -i
copiii, i-a v en it n m in te ntregu l film descris.
D e d u ce m de aici c n u n u m ai d estin ele u m an e
su n t p ro g ra m a te n U n iv ersu l de d in colo, ci i n iv elu l
civ iliz a ie i teh n ice de care se v a d isp u n e n fiecare
m o m e n t istoric.
N e ad u cem am in te c, n rela ta rea Sy lv iei
B ro w n e referito are la p reg tirea celor cro ra le v in e
tim p u l s se n asc n lu m ea n o astr terestr, erau
cu p rin se i inform aii despre nivelul tiinific i tehno
logic cu care la v rsta de ad u lt se v o r co n fru n ta n
fu n cie de p ro fesia p en tru care au op tat. Sp re ex em p lu ,
MINTEA DE DINCOLO 183

dac d o rin a celu i care u rm a s v in aici era a ceea de


a d ev en i m ed ic, i se p rezen tau b o lile i m ijlo a cele de
d iag n o stic i tra ta m e n t p e care le v a n t ln i la m o m e n
tu l resp ectiv . E ra ch ia r in stru it de u n n tre g g ru p de
p ro fe so ri-g h iz i cu m s d ep easc m u lte d in d ificu l
tile n t ln ite n p ro fesia m ed ical.

F iz ic a d in C e r "

N e -a m fi im a g in a t v reo d a t u n d e v o m aju n g e
d oar le ctu r n d n ite ex p erien e ale m o rii clin ice?
C te cev a d esp re n g erii, arh a n g h elii i sera fim ii d in
C er" m ai a u z ise m n oi, d ar s n e im a g in m c acolo
su n t cele m ai m a ri u n iv e rsit i n ca re su n t p red a te
to ate tiin ele lu m ii, c nu ex ist n im ic n U n iv ers care
s n u fie n re g istra t, fiat, cu n o scu t, cin e s-ar fi g n d it?
N o i cred em , sp re ex em p lu , c fizica cu an tic
este cu ce rire a seco lu lu i X X de care s-au le g a t n u m e
ro ase p e rso n a lit i o n o ra te cu P rem iu l N o b el. D ar
e v e n im en tele p rin ca re a tre cu t T o m S a w y e r arat c
n im ic n u -i n o u su b so are i c fizica cu a n tic era fo arte
b in e cu n o scu t i d in colo. Iat p o v estea sa, re lu a t i
co m e n ta t de m ai m u li a u to ri, to cm a i p en tru n t m
p l rile stran ii pe care le-a trit. A m p re fe ra t tex tu l lui
P a trice v a n E ersel, scris cu arm , u m o r i b in e d o cu
m en ta t tiin ific (Izvorul negru. Revelaii la porile morii,
Ed. N em ira, 1998).
T o m S a w y er este d in R o ch ester, statu l N ew
Y o rk , u n tip blond i solid . E ste m ecan ic au to, are 30
184 * DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

de an i i d oi copii. C a in stru cie co lar are d oar liceu l


n eterm in a t. In tr-o zi, lu crn d su b o cam io n et, cricu l
ced ea z i 3 to n e de fier i zd ro b esc p iep tu l. C op iii si
alertea z v ecin ii, su n t ch em ai p o m p ierii, care l scot
de su b m a in i l tra n sp o rt la sp ital. In tim p u l tran s
p o rtu lu i, in tr n oc card io -resp irato r. D u p circa 20
de m in u te de resu scita re, in im a n cep e s p u lseze.
C n d i-a fo st rid ica t m ain a de pe p iep t, i-a
v z u t de d easu p ra co rp u l striv it, ap oi co p iii p ln g n d
i lu a i n b ra e de v ecin ii care n cerca u s-i con soleze.
S -a v zu t m ai n ti d e la o n lim e de 3 m , apoi
a u rca t to t m ai sus. V ed e a m b u la n a m erg n d cu vitez
pe au to strad . i ap o i n im ic. U n zid de n tu n eric.
C red c am m u rit" i spu ne. i trep tat n tu n ericu l se
risip ete. Z rete u n p u n ct de lu m in . E ste m ai n ti
ct o stea, care crete n d im en siu n i. A ju n g e ct un
S o a re im en s, de o str lu cire o rb ito are care, aa cu m
sp u n toi cei care au fo st acolo, n u orbete.
Se ap ro p ie trep ta t de lu m in , p tru n d e n acea
lu m in pe care o p ercep e ca o iu b ire p u r " greu de
e x p rim a t n cu v in tele de aici, care n -a u fo st create
p e n tru u n sen tim en t att de co p leito r. E m o ia trit
se a m p lific de m ii de ori, atin g n d in ten sita tea ex ta
zu lu i. In acea clip se id en tific cu to ate elem en tele
n a tu rii p e care o v e d e a n ju ru l su. E ste v n tu l, este
ap a, este ru l, este iarb a de p e m alu l ru lu i.
Iu b ire a de d in colo, i sp u n e T o m u nu i rep orter,
n u este c o m p a ra b il cu cea d e pe P m n t. E ste o iu bire
to ta l i in fin it. A li su b ieci sp u n c este o iu b ire pe
ca re n im e n i n u le-a d ru it-o i n ici n u au cu n o scu t-o
pe P m n t.
MINTEA DE DINCOLO 185

A colo n C e r", n p la n u l celest, T o m a fo s t


n treb a t de F iin a de L u m in d ac a au zit de fiz ica
cu an tic, de P lan ck , E in stein , N iels B oh r i de alii.
N u, n u am a u z it" a fo st r sp u n su l lui. I s-a sp u s ap o i
c v a treb u i s se n to arc i v a av ea m isiu n ea d e a se
ocu p a de fizica cu a n tic (!).
D u p n sn to ire i r m n n am in tire c u v in
tele care se refer la m isiu n ea p rim it. n ce p e s se
in tereseze de ceea ce i s-a sp u s c are de fcu t. M o d u l
cu m a n ce p u t s se in fo rm ez e d esp re fizica c u a n tic
este d escris fo arte n ostim . In tr n tr-o lib r rie i cere
cev a d esp re acest su b iect. N u este sig u r de c u v n
tul cu a n tic". l p ro n u n tim id . I se o fer o c a rte n
care a p reau m u lte o p eraii m a tem atice. Se sp erie
i ren u n s o cu m p ere. n cele d in u rm , cin ev a i
o fer o carte de p o p u la riz a re a fiz icii cu an tice. n fin e,
n eleg e d esp re ce este v orb a. i term in liceu l i se
n scrie la fa cu lta tea de fizic.
P o v estete c n tim p u l stu d iilo r a a v u t im p re
sia c n o iu n ile d e fizic i su n t cu n o scu te i, ca u rm a re,
le-a rein u t uor.
N i se sp u n e c T o m S a w y e r a re la ta t d ra m a pe
care a trit-o la o d istan n tim p de ase an i, n c
co p leit de em o ie i n tre ru p t de iz b u cn irile n p l n s ".
C azu l lui T o m S a w y er su b lin ia z n c o d at
c su n te m fo a rte d ep arte d e a ti cin e su n tem , u n d e
m e rg e m i ce este cu ad ev ra t d in co lo de n o i. T o m
S a w y er este u n o m care tr iete ln g n oi. El a fo st
in te rv ie v a t de ctre rep o rterii locali, care i c u n o
teau b in e situ aia i p u teau s co n firm e sau s in firm e
ad ev ru l celo r sp u se. N u se ap u c n im e n i, aa d in
1 8 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

sen in , la 30 de an i s-i term in e stu d iile liceale i s


u rm ez e stu d ii de fizic cu an tic de care p n atu n ci
n ici n u au zise. N ici D an n io n B rin k ley , aflat n stare
sem ico m a to a s, n u p u tea s u rm eze n vis stu d ii de
e lectro n ic , pe care s-o ap lice m ai trziu n cen trele
m ed ica le pe care le-a creat. T o ate acestea treb u ie s
aib o su rs i o exp licaie.
D ac T o m S aw y er i D a n n io n B rin k ley au
p rim it d in lu m ea de d in colo lecii de fizic cu an tic i
de ele ctro n ic , n se a m n c tot ceea ce am tiu t n o i din
su rsele tra d iio n ale d esp re acest sp aiu este d ep arte de
realitate. Se co n firm id eea de ex isten t / acolo a u nor
coli, a u n o r U n iv ersiti, de fap t, a u n ei o rg an izri
so ciale sim ilar celei de pe P m n t, d ar la u n stan d ard
de cu to tu l alt clas, i an u m e u n u l ideal.
Intr-un exerciiu de im aginaie, am putea spune
c dincolo este structurat un m odel social, cultural i
psihologic ideal, pe care noi pm ntenii l-am urm at chio
ptnd i eronat, ajungnd la captul unui drum care nu
mai poate fi continuat dect printr-o radical schimbare.
Este ceea ce ne spun i toi m esagerii lum ii de dincolo.
O ric t am fi de scep tici n n u m ele co n v in g eri
lor n o a stre m aterialiste i am co n sid era ex p erien ele
m o rii clin ice ca sim p le fan tezii, treb u ie s ex p licm
m ai n t i de ce au u n co n in u t att de p recis i de efici
ent, de ce atia o am en i su n t co m p let tra n sfo rm a i n
b in e d u p astfel de ex p erien e, p rin ce m ira co l i vd
p rin ii i b u n icii pe care n u -i v zu ser n icio d a t p n
atu n ci, c u m se ex p lic an ticip ri de p erso an e i situ a
ii d e v ia pe care u rm au s le n t ln e a sc n realitate
la m u li an i d istan . Iar d ac aceste ex p erien e ale
MINTEA DE DINCOLO *187

m orii c lin ice n e v o rb esc d esp re o lu m e rea l , im p li


cat p ro fu n d n v ia a n o a str , atu n ci n u le m a i p u te m
p rivi ca p e o sim p l p o v este, ci treb u ie s e x tra g e m
n v m in te le d e rig o are. E ste a d ev ra t c su n t m u lt
p rea m u lte, c su n tem fo rm a i p e u n cu to tu l alt tip ar,
iar sch im b a re a a cestu ia ar z g u d u i d in tem elii to a t
co n stru cia u b red a v ie ii n o a stre de p n acum..
tim c in eria n o a str este m are, d ar tim p u l n u m ai
are rb d are. S n e tre z im c t n c n u s-a d istru s tot, ct
nc m a i este cev a de salv at!

P o l i t i c v ersu s tiin

A ce st in sert d esp re p o litic ar p u te a s s u r


p rin d , n s ro stu l su este b in e gn d it. In v irtu te a
leg ilo r co sm ice sau sp iritu a le ale fiin rii n o a stre,
o rice gn d , se n tim e n t sau a ciu n e cu c o n in u t n eg a tiv
b lo ch ea z flu x u l co n tin u u de en erg ie v ita l sau
m a trice a l de ca re d ep in d v ia a i s n ta tea n o astr.
N icio p a rticu l , n icio celu l d in n o i n u ar fu n c io n a
d ac n -a r fi d u b late d e a cea st en erg ie. T o a te re se n
tim en tele n o a stre, d in care cele m a i n o civ e su n t frica ,
d ep resia, u ra, n d o ia la i ag resiv ita tea , b lo ch e a z
a cea st en erg ie co sm ic, g en er n d n tre a g a p a to lo
gie d e ca re lu m ea n o a str este b n tu it . S n e fie clar:
c n d d oi a d v e rsa ri p o litici se m p ro a c cu n o ro i, n u
este n u m a i trea b a lor, c i i a n o astr. R u l p ro d u s este
al tu tu ro r p e n tru c ei n u p o t fi ex clu i d in u n iv e r
sul n care tr im i n oi. C n d , p e n tru a u d ie n , z i d e
188 * DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

zi i sear de sear, su n tem fcu i m arto ri f r voie


ai tu tu ro r crim elo r i accid en telo r d in lu m e, su n tem
am en in ai
/ / cu catastro fe,' cu efectele to t m ai n efaste
ale crizei e co n o m ice, ch iar d ac ni se re co m a n d cinic
s sch im b m can alu l, d u p ce d eja sp ectaco lu l n i s-a
im p rim at pe retin , d in n o u ru l g en erat este al n o stru
al tu tu ro r, in clu siv al celo r care l p rop ag .
D ar de ce p o litic i nu tiin? N u m ai p en tru
c le-a p lcu t v ech ilo r greci s stea la taifas n A gora
i s-i spu n c au in v en tat d em ocraia? C u aceast
d em ocraie au v o tat n A reop ag m oartea lui Socrate.
V otu l m ajoritii n u este exp resia ad evru lu i, ci a
im presiei i a in teresu lu i de m o m en t al celor m ai m uli.
A d e v ru l l d cu n o aterea o b iectiv i n u cea
su biectiv. P e n tru asta este n ev o ie de arb itri n eu tri,
oneti, b in e in fo rm ai. D ac se resp ect A d ev ru l, de
ce n to td e a u n a este n u m a i al n v in g to rilo r? D e ce este
n ev o ie de re a b ilita re p o st-m o rtem cn d se sch im b un
reg im p o litic?
R e v o lu ia fra n ce z d in 1789 a fo st p reg tit de
en ciclo p ed iti cu in ten ia de a se in stau ra o so cietate
raio n al, b a z a t p e tiin i cu ltu r. A ju n g n d n s
pe m n a ia co b in ilo r lu i R o b esp ierre, s-a in v e n ta t g h i
lo tin a i a n ce p u t d o m n ia ab su rd u lu i.
R ich ard D a w k in s sp u n ea c cel m ai m a re ru
n isto ria o m u lu i l-a f cu t relig ia. N u relig ia , ci p o li
tica. S u n t o m u lim e de acu ze care se ad u c p o liticilo r
trad iio n ale: d e m ag o g ie, m an ip u lare, frau d la votri,
a g resiv itate, circ, crea rea de scen arii, r fu ia l cu
a d v ersarii n stil de m ah ala cren d rep u lsie o ricru i
om de b u n sim t.
MINTEA DE DINCOLO 189

D e ce n orice p ro fesie este n ev o ie de o p re g


tire, de co m p eten , iar n p o litic in tr o ricin e cred e
c are id ei, n realitate acestea n eav n d n iciu n fo n d ?
C o m p lex ita tea lu m ii actu ale, te h n o lo g ia fo arte
a v an sat, care d eterm in m u ta ii eco n o m ice i p o li
tice ra p id e, cer n u n u m ai in telig en , ci i co m p eten
p en tru a ti s n a v ig h ez i n tr-o astfel de lu m e.
D e ce su n t accep tai o am en i n p o stu ri-ch eie
p en tru so arta u n ei ri p e criterii p o litice, p e rela ii
p erso n ale sau pe sim p la im p resie a u n o r aleg to ri
am ato ri, fr s ex iste criterii o b iectiv e care s e v a lu
eze ca p a cita te a in telectu al, n o rm a lita te a p sih ic i u n
m in im de filo so fie eco n o m ic, de so cio lo g ie, de p s ih o
logie g en era l etc.?
S lu m ca exem p lu crea rea u n u i o b iectiv e co
nom ic. N u c u lo a rea p olitic treb u ie s d ecid u tilita tea
acestu ia, ci ca lcu lu l eco n o m ic al eficacitii acestu ia,
fa de cost, cerere in tern i ex tern a p ro d u se lo r
fab ricate n m o m en tu l in trrii n p ro d u cie etc.
U n u l d in tre m o tiv ele cd erii siste m u lu i so cia
list l-a u co n stitu it i in v estiiile m asiv e n u m a i p en tru
a fi n acord cu n ite slo g an u ri id eo lo g ice, d o ctrin a re,
care erau co m p let strin e de rea lita te i de eficien .
Iat ce sp u n e Jo h n K e n n e th G a lb ra ith , fo st p r o
feso r la H a rv a rd i co n silier p e p ro b lem e e co n o m ice
al p re e d in te lu i J.F. K en n ed y : P rin cip iu l d o m in a n t al
unei so ciet i eficien te trebu ie s f i e ra iu n ea p ra g m a
tic i nu cea d o ctrin a r . A c ea sta treb u ie s f i e sin gu ra
p o litic n tr-o so cieta te ra io n a l i s n to a s .
S o cieta tea a ctu al are la b a z p rin cip iile lib era
lism ului. A u d o m u lim e de a d ep i fe rv e n i rid icn d
n slv i p o litica lib eral cu su cce su l su zo rn ito r, dar
1 9 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n iciu n u l nu se n treab : de ce aceeai p o litic n e-a ad u s


n cea m ai acu t d in tre crizele eco n om ice p o sib ile, de
ce ex ist a ceast d iscrep an flagran t d in tre b o g ai i
sraci, de ce so cieta tea actu al este b n tu it de co n
flicte sociale, de tero rism , crim e i rzb o aie? P e n tru
c n u s-a re sp ecta t u n a d in tre con d iiile fo rm u la te de
Jo h n L o ck e, p re cu rso r al lib eralism u lu i m o d ern , care
sp u n e c om u l are d rep tu l la p rop rietate p riv at, dar
n u m a i n lim itele treb u in elo r sa le i nu n exces. S-a
a ccep ta t eg a lita tea n faa legii, dar n u i eg a lita tea
m ateria l . E ste f r n d o ial c eg alitatea m a teria l nu
este n ici co rect i n ici p o sib il, dar n ici ex cesu l n su
irii de b u n u ri n u este corect. O rice exces n tr-o p arte
n se a m n p a u p eriz a re n alt parte.
M a tth ieu R ica rd , n acord cu Jo h n L o ck e i
T h o m a s E iobbes, n e sp u n e c o societate cu a d e v
ra t d e m o cra tic ar treb u i s m en in / u n ech ilib ru
n tre d o rin a u n o ra de a se m b ogi n d etrim en tu l
c e lo rla li i co n sen su l gen eral, d incolo de care aceast
te n d in n u m ai p o a te fi tolerat, d even in d im orala.
K a rl R. P o p p er, I.G . M artin s .a. fac u n p o rtret
al p o liticia n u lu i actu al, sp u n n d c exist o p leto r de
p o liticie n i, d ar lip sesc oam en ii de stat. P rin cip ala sa
p re o cu p a re este a ceea de a ctig a aleg erile i de a-i
re z o lv a p ro p riile in terese. P en tru u n p o litician , n to t
d e a u n a a d v e rsa ru l este cel m ai ru i el este cel m ai
b u n i, ca u rm are, le cere aleg to rilo r s-l v o tez e p e el.
O a sem en ea atitu d in e, sp u n e K arl R. P o p p er,
este im o ra l p en tru c strn ete ura, n u cld ete
n im ic, ci duce la ru in . Ca u rm are a acesto r c o m p o r
ta m e n te p g u b o ase ale p oliticien ilor, K arl R. P o p p er
MINTEA DE DINCOLO 191

sp u n e c a r treb u i s fie d esfiin at a c e s t o rib il sis te m


al p a rtid e lo r p o litice".
Ce sunt, n definitiv, partidele politice? Su n t aso
cieri ale m ai m ultor persoane, n baza unei ideologii,
cn d se n t m p l s i ex iste, n sco p u l d e a aju n g e
la p u tere. n to td e a u n a este d eclam at ca scop sa tisfa
cerea in te re se lo r celo r care i aleg i m ai n to td e a u n a
nu i re z o lv d ec t p ro p riile in terese, u zn d d e p o si
b ilit ile p e care le co n fer p u terea. P ro b a cea m ai
ev id en t a a cestei afirm aii este aceea c, n tim p ce
m a jo rita te a p o liticie n ilo r i a su sin to rilo r lo r se
m b o g esc, m a rea m as a p o p u la iei srcete.
n sistem ele p lu rip artin ice, fiecare p artid i p ro
clam p ro p riu l ad evr. D ar cu m n u p ot exista m ai m u lte
ad evru ri, de p artea cui este ad evru l a d e v ra t"?
tim teo ria d e m o c ra tic " a e x iste n e i m ai
m u lto r a d e v ru ri". R ez u lta tu l lor l v e d e m z iln ic n
co rd ia lita te a " cu care se tra tea z o p o ziia i p u terea.
C ea m ai trist i d u rero as co n secin este a tu n ci cn d
o p o z iia este co n tra u n ei m su ri care ar m b u n t i
v iaa o a m e n ilo r, d ar i-ar o feri i u n av an taj e le cto ra l
p u terii i asta n u este n in teresu l o p o ziiei. E ste cea
m a i p e rv ers i n efericit a titu d in e p e n tru p ro g re s u l
u n ei n a iu n i, c n d in teresele de g ru p b lo ch ea z in tere
sele g e n e ra le a le o a m en ilo r.
S u n t p ro b a b il u n m are n aiv cn d sp u n c m i-a m
im a g in a t c ro lu l o p o z iiei este acela de fe e d -b a ck , de
co n tro l al d e ciz iilo r p u terii, de a d u ce co re cii, aco lo
u n d e su n t n e ce sa re , n sco p u l de a aju n g e la o so lu ie
o p tim , u til tu tu ro r, i n u d o ar acela de a sp u n e to t
tim p u l, cu i f r ju stifica re , veto.
1 9 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

T o ate su rsele de cu n oatere d iscu tate aici ple


d eaz p en tru bin ele tu tu ror, p en tru arm on ie i resp ect
reciproc. A m v zu t c toate insinu rile, injuriile, cu v in
tele grele pe care i le aru n c oam en ii reciproc ne fac
r u tuturor, in clu siv lor inilor, prin efectele de ordin
fizic i b io ch im ic p e care le au.
N u tiu ce tiin d in lu m e i cu ce arg u m en te
ar p u tea s co m b a t acest a d ev r v en it de d in colo de
noi: su n tem a ici p e n tru a ne ajuta, a ne nelege, a ne
ierta i a ne iubi, n esena n o a str d iv in fiin d cu
to ii fra i. O a re n u n e este clar c tot acest circ m ed ia-
tic n u m it d e m o c ra ie " n u are n icio eficien social i
c, n loc s cre tem , m ereu cd em ...?
D ea n R ad in n e sp u ne c gn d urile i aciunile
n o astre n u su n t p riv a te ", n u su n t n u m ai ale noastre,
ci, d in clip a n care le-am em is n eter, su n t prelu ate
de n treg u l U n iv ers. G n d u rile n egative, n conexiu ne
cu altele sim ilare, se m u ltip lic asem en ea v iru su rilor
i ex ercit o in flu en n ociv asu p ra tu tu ror, in clu siv a
celu i ce le-a em is. D e asem en ea, gn d u rile care exprim
v io len a i u ra p o t fi la origin ea rzboaielor.
N e aflm la fin a lu l tu tu ro r exp erien ele sociale,
cu to a te resu rsele d e en ergie epuizate. O m ul a ctu a l nu
p o a te da m a i m u lt f r o sch im b a re to ta l n g n d ire
i co m p o rta m en t.
R e so rtu rile lum ii nu m a i p o t f i g e stio n a te de
p o liticien i. R e z u lta tu l a sid u it ii" lor l vedem .
M o d elu l h e g elia n al co m p etiiei co n trariilo r a fost
p ra ctica t p n la u ltim ele co n secin e: scin d area so cie
t ii n tr-o m a jo rita te red u s la o srcie u m ilito are
de ctre cei care co n d u c lu m ea i o m in o ritate care
d isp u n e de o b o g ie sfid toare, cu m u lt d in colo de
MINTEA DE DINCOLO 193

n e v o ile lo r de co n su m . D u m n ez e u n -a d at n im n u i
act de p ro p rie ta te p e p m n t. C u m or fi aju n s u n ii aa
de b o g a i i alii aa de sraci?!
T o a te m o d elele so ciale ex p erim en ta te i at t de
m u lt e lo g ia te de p a rtizan ii lor b in e re co m p e n sa i au
eu a t lam en tab il.
E ste m o m e n tu l n care so cieta tea are n ev o ie
de u n n o u fu n d a m e n t i a cela este u n u l sin g u r -
cel care m o tiv ea z n si fiin a rea U n iv ersu lu i - al
b in e lu i tu tu ro r, al p cii, al a rm o n ie i so ciale, al iu b irii,
al co o p e r rii n lo cu l co m p e tiie i cin ice i ag resiv e.
E ste tim p u l s re n u n m la co n clu z ia d arw in ism u lu i
social: m n n c da c nu v rei s f i i m n ca t, u cid e d a c
nu v rei s f i i ucis.
V re m e a p o liticie n ilo r de p arad , de ca fe n e a i
ta lk -sh o w este p e fin al. E ste n ev o ie de o lu m e a in teli
gen ei, a n e le p ciu n ii i nu a sca n d a lu rilo r ad u c to a re
de au d ien t. /
A d m ir m u lti / v o rb ito ri care fac efo rtu l s
im p rim e o n o t civ iliz a t d e m o d e ra ie i b u n sim
d iscu iilo r p e tem e p o litice, d ar alii su n t p a rc an u m e
st rn ii de re p o rteri s ite v ra jb n tr-o lu m e ca re are
att de m u lt n e v o ie de lin ite p en tru a u rn i d in loc o
eco n o m ie care se to t scu fu n d . M n treb: a cetia su n t
p ltii s d istru g tot? E ste asta i n in te re su l lor?
T o ate gn d u rile, sen tim en tele i aciu n ile cu
co n in u t n egativ , in d iferen t c ap arin u n u i in d iv id
sau u n ei colectiv iti, b lo ch eaz p rin cm p u rile lo r de
su p ort flu xu l en erg iei u n iv ersale sau su btile care n tre
ine v iaa i sntatea. A cea sta este cheia p str rii
arm on iei i pcii, a t t n p la n social, c t i individual.
1 9 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Frica este cel m ai m are d um an al sntii, cu


efecte nocive asupra organism u lu i. tirile cu care suntem
sear de sear b om bard ai au rol absolut nefast asupra
noastr. E goism ul, orgoliul, ura, invidia, lcom ia, rz
bunarea nseam n, p rin efectele lor nsum ate, spitale i
nchisori, adic boli i violen. A cesta este adevrul pur
dem onstrat de tiinele actuale. A cesta este i m otivul
pentru care afirm c adevrul tiinei este singura poli
tic real a om ului. tiina nseam n putere, s-a spus.
P ledez p en tru tiin i nu pentru politic.

Adevrul de dincolo - singurul Adevr

O a m e n ii care au av u t ex p e rien e ale m orii


clin ice su n t de to ate v rstele - ad u li i co p ii - , de toate
n iv elu rile cu ltu rale, atei i cred in cio i, d in to ate co lu
rile lu m ii, d in toate ep o cile - i toi d escriu o lu m e pe
care n -au v z u t-o n icio d a t n realitatea de aici, u n a a
b e a titu d in ii, a fe ricirii co n tin u e, a iu b irii n ecu n o scu te
pe P m n t, a u nei cu n oateri pe care n -au avut-o n icio
dat, a A d e v ru lu i d esp re sine i ro stu rile lu m ii.
E x p e rie n a m o rii clin ice, tim b in e acu m , se
p etrece n tim p ce o am en ii su n t n com , cu creieru l
n e fu n cio n a l, cel p u in d up testele de care d isp u n em
n p re z e n t, i cu toate astea, ei se n to rc cu o filosofie
i o cu n o a te re at t de elab orate, de p lin e de n e
lep ciu n e, n c t las im p resia c n -au fo st n co m , ci
au p a rtic ip a t la cele m ai selecte coli, in ex isten te pe
MINTEA DE DINCOLO 195

P m n t. Se in cu m v a cu rsu ri de acest g en n seciile


de rea n im a re ? Eu n -a m v zu t.
Iat alte exem ple de nvturi" venite de dincolo.
U n u i p o liist care a av u t o m o arte clin ic i s-a
spus: N u ex ist n iciu n m o tiv p e lu m e ca s v ezi
o am en ii o m o r n d u -se u n ii pe a lii."
O are d e ce se u cid o a m e n ii? " - se n tre a b i
so cio lo g u l B o g d a n F iceac n ca rtea sa cu a cela i titlu
(Ed. R ao, 2011).
D e ce m a ss-m e d ia este, pe b u n d rep tate, se n
sibil la p ie rd erile de v iei d in sp itale, d ar este at t
de n e p s to a re la m iile de v ie i secera te n r z b o a ie ?
A ceia n u su n t tot o am en i? R z b o i, carn aj n se co lu l
X X I, ca pe v rem ea cn d tr ia m n p eteri! O are, de
atu n ci i p n acu m , n u a m n v a t n im ic? N u are
d rep tate K o n ra d L o ren z cn d afirm c noi su n te m
n c o fo rm in te rm e d ia r n tre m a im u i om ? D ar
de ce m a im u e, c ele n u fac r z b o i d ect n film e i
acelea su n t f cu te tot de noi.
O fem eie, n tim p u l m o rii clin ice, l n t ln e te
pe Iisu s, care i tra n sm ite c tev a sfatu ri p en tru noi,
o am en ii de aici:
v ia a c o n tin u i d u p m o a rtea co rp u lu i
fizic;
n U n iv e rs su n t m u lte alte n iv e lu ri su b tile
ale re a lit ii (H u g h E v e re tt i fizica cu a n tic
sp u n acelai lu cru );
este n e ce sa r ca n o i, o a m en ii de p e P m n t,
s tim a cu m a ceste lu cru ri (oare de ce
acu m ?).
1 9 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

U rm e a z fra z a care ex p lic de ce se scrie atta


lite ra tu r p e acea st tem n acest m om en t, care este
sen su l a cesto r ex p erien e de m o arte clin ic, de ce a
cre scu t n e a te p ta t de m u lt frecv en a acesto ra i de ce
su n t trim ii n ap o i cei ce aju n g d in colo: s ne co m u
n ice n o u o a m en ilo r c d ru m u l p e ca re m e r g e m este
u n u l eronat, p ericu lo s i s ne spun, n a cela i tim p,
ca re este A d e v ru l d esp re noi.
A ce la i av ertism en t l-a p rim it i Sh elley Y ates
n n o ie m b rie 2002 (citat de n o i n v o lu m u l n cuta
rea sensului pierdut, 2008), n m p reju rrile d ram atice
ale salv rii fiu lu i su d u p ce a rm as n ecat n m l
u n tim p n d elu n g at. C n d m ed icii i-au co m u n icat c
starea co p ilu lu i su n v rst d e 4 ani este fr sp e
ra n
r de rev en ire,/ o v oce / /d in e te r" o n v a/ cu m s
a cio n eze. S fa tu rile d ate se d o v ed esc a fi u tile, co p ilu l
re v e n in d u -i fr sech ele. A ceeai v o ce i sp u n e c
sa lv a re a co p ilu lu i ar fi fo st im p o sib il n co n d iiile
m e d icin e i actu ale, d ar s-a in te rv en it de d in co lo "
p e n tru a d ov ed i c ex ist o p u tere care n e su p ra
v e g h e a z i n e n d ea m n s ne trez im spre b in ele
n o stru . O ro ag s tran sm it acest m esaj p en tru
n tre a g a om en ire. E ste n ev o ie ca o a m en ii de p e n treg
g lo b u l p m n te sc s se u n ea sc p en tru a p reg ti o
n o u eta p n istoria lum ii. D isp u n n d de liberu l
s u arb itru , o m u l s-a d eco n ectat de la Su rs i a com is
ero ri care au d ev a sta t p lan eta, aju n g n d la lim ita care
i p reced e sfritul. E ste n in teresu l su s se recon ec-
teze la o rig in i, la Su rsa D iv in , in stau rn d p acea i
a rm o n ia de care av em cu to tii / n ev o ie v ital.
C A P IT O L U L V I

A R G U M E N T E M A JO R E A L E U N E I N O I
V IZ IU N I D E S P R E L U M E

Experiena m orii clinice

R e v in asu p ra m en iu n ii c ex p erien a m o rii


clin ice n u a fo st a d u s n a ten ia p u b lic n t m p l to r,
la ju m ta te a an ilo r '70. M ai n ti, d u p cu m am v zu t,
n p la n u l de d in co lo se tia n c cu 5 an i n a in te cin e
va fi cel care v a rea d u ce n d iscu ia lu m ii tiin ifice
su b iectu l e x p e rie n e lo r m o rii clin ice. R ea m in tesc pe
scurt. U n ei fe m e i care a a v u t o astfel de e x p e rien n
1971 i s-a a rtat im a g in ea lu i R a y m o n d M o o d y , pe
atu n ci stu d en t la cea d e-a d o u a fa cu lta te, m e d icin a , i
i s-a sp u s c el este cel care v a scrie i d esp re n t m
p larea sa. N u este ciu d a t s aflm c d in co lo n e su n t
cu n o scu te i im a g in ea i d estin u l n tim p ce n o i aici
trim cu ilu zia c n e p u te m p erm ite orice?
In 1969 se con stitu ie A sociaia de P sih o lo g ie
T ran sp erson al, care v a da gir tiinific u nei n o i ci tera
peutice. In d u cerea u nei stri m od ificate a co n tiin ei,
1 9 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

resp ectiv a u n ei regresii tran sp erson ale n tr-u n tim p cu


alt statu t b iolog ic, psih olog ic, a relev at exp erien e care
av eau o co n o ta tie
/ sim ilar cu a celor din m o artea clinic.
M ai exact, pe ln g beneficiul terap eu tic, a adus i o
m u lim e de argu m en te n sprijinu l exp erien elor m orii
clinice. S am in tim cteva. Stan islav G rof, u n u l dintre
m arii m en to ri ai P sih olog iei T ran sp ersonale, afirm a
c isto ria om u lu i i a U niv ersu lu i pare s fie scris de
aceeai m n divin. O m i U nivers au aceeai origine
sp iritu al. i exp erien ele m o rii clin ice, i cele ale
re g re siilo r tra n sp e rso n a le n e sp u n c ex ist n stru c
tu ra n o a str o in stan care p streaz n reg istrate n
m e m o rie to ate ev en im en tele, m ari i m ici, im p o rtan te
i n e im p o rta n te , p e care le tr im d e-a lu n g u l n tre
gii n o a stre o d isee p rin C osm os. A ceste ev en im en te
i la s a m p ren ta asu p ra p erso n a lit ii i sntii
n o a stre p re z e n te i v iitoare. A ceast in stan , n care
se n re g istre a z v iaa n o astr secu n d cu secu n d ca
pe b a n d m ag n etic, este p ro p ria n o astr con tiin .
A m p u te a sp u n e c v ia a este o isto rie a con tiin ei
care se d esp rin d e d in M area C o n tiin C o sm ic, i
co n stru ie te u n v eh icu l d in -corp ul n o stru fizic p rin
in te rm e d iu l cru ia exp erim en teaz, n v a, ev olu eaz
i d ev in e su rs p en tru alte u n iv ersu ri.

Fizica cuantic

C o n tien t de im p licaiile ep istem o lo g ice pe


care le v a a v ea fizica cu an tic asu p ra v iz iu n ii n oastre
MINTEA DE DINCOLO 199

d esp re o m i U n iv ers, N iels B o h r a scris p e u a la b o ra


to ru lu i su: In terzis filo s o filo r ". E v id en t, era o alu zie
ironic la lu n g ile d isp u te pe care le av eau n tre ei fiz i
cien ii, in clu siv cu E in stein , asu p ra n o ilo r n tre b ri
care se iv e a u n fa a tiin ei i filosofiei.
T eam a lui N iels Bohr n -a fost chiar n em otivat,
n ultim ii ani ai secolu lu i trecut, fizica cu an tic str
nete in teresu l u n or categorii p rofesion ale tot m ai largi.
P rin cip iile fizicii cu an tice au b u lv ersa t d iscu r
sul g n d irii n o a stre ra io n a le fo rm a t la co ala fizicii
clasice. A flm , cu m sp u n ea p o etu l n o stru stelar, c
u rech ea n e m in te i och iu l n e n a l " .
C a i e x p erien ele m o rii clin ice, fizica cu a n tic
ne p ro ie cte a z n tr-o lu m e strin , n eb n u it, d ar c o n
firm at, ca o rice tiin , p rin ex p erien e de lab o rato r.
T reb u ie sp u s clar: p n la d ez v o lta rea fizicii
cu an tice, n ici relig iile, n ici d iv ersele coli sp iritu a le
nu av eau u n su p o rt ferm . Se b azau m ai m u lt p e cre
din. F cea u ex cep ie m o m en tele cn d a p rea u m ari
p erso n a lit i sp iritu ale ale B ise ricii care a ju n g ea u la
p erfo rm a n e n eo b in u ite o m u lu i co m u n , c u m au fo st
P rin tele A rsen ie B oca, S f. N e c tarie, Sf. S e ra fim de
Sarov i m u li alii care au fo s t san ctificai. n fa a p e r
fo rm a n elo r lor, tiin a a p refera t s tac.
n tre u n iv ersu l d escris d e cei care au av u t
exp erien e ale m o rii clin ice i cel n f ia t de fizica
cu an tic su n t a sem n ri care m e rg p n la id en tita te ,
d iferen a fiin d m ai m u lt de te rm in o lo g ie d ec t de co n
in u t p ro p riu -zis.
R e d m n tab elu l u rm to r aceste a n a lo g ii i
su p rap u n eri.
2 0 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

T A B E L C O M P A R A T IV

Universul de dincolo"
Nr.
descris n experiena Universul cuantic
crt.
morii/ clinice
Diversitatea denumirilor:
Sinonime
- Lumea de dincolo
- Univers cuantic; vid
- Nivel celest, univers
cuantic
subtil
1 - Hiperspaiu; spaiu
- Universul spiritual sau
spiritual
al spiritelor
Este sediul energiei
subtile
Energia cuantic - sursa
Energia subtil (univer
2 ntregii lumi
sal) vzut ca surs
a Universului
Fiina
/ de Lumin;' Fiina/ Dup Max Planck, ceea
Suprem - surs
ce ntreine micarea
a ntregii lumi;
continu a cuantelor
Lumina de dincolo este
de energie i d forme
descris ca fiind vie, conti
materiei este Inteligena
ent de sine i de ntregul
sau Mintea Materiei
existent;
(Mind of Matter).
Dincolo, totul este cldit
Lumina - element
din lumin;
fundamental din care
Lumina de dincolo este
toate sunt fcute.
descris ca avnd culoarea
3 Este perceput ca o
alb-strlucitor. Lumina
lumin mai mult fizic,
care apare la Sf. Mormnt
dei fotonilor li se atri
de la Ierusalim n primele
buie o infim contiin
2-3 minute este identic:
de sine (Experimentul
nu arde i pstreaz culoa
Alain Aspect -1982).
rea alb-strlucitor.
MINTEA DE DINCOLO 201

Existena unei logici


polivalente, a terului
4 Id em
inclus.
Principiul nonsepara-
bilittii, al
r r

interconexiunii dintre tot


ceea ce exist n Univers.
Nimeni nu exist doar
prin sine, ci prin toi
5 ceilali, i orice aciune Id em
exercitat ntr-un punct
se reflect asupra
ntregului.
Sentimentul unittii /

tuturor lucrurilor, ca
expresie a aceleiai surse.
Suntem unul ntr-o plu
6
ralitate de forme, variaii Id em
infinite ale aceleiai enti
ti initiale.
Dispariia sentimentului
de polaritate i succesivi-
tate. Totul este perceput
simultan i n acelai
timp.
Existenta unui c o n t i -
7 r
Id e m
nuum s p a i u - t i m p .
Nu exist dect timpul
prezent, care conine cele
trei momente - trecut,
prezent i viitor.
2 0 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Universul energiei
subtile este descris ca un
cmp inform aional",
fiind vzut ca sursa ntre
gii materii. Cmpul cuantic este
La modul concret - considerat a fi leag
forma, coninutul i nul ntregii materii. La
sensul tuturor lucrurilor nivelul su ar fi pre
din lumea fizic pare a-i zente toate modelele
avea sursa n planul de morfogenetice ale lumii
8 dincolo. aflate n stare potenial
Experienele morii sau latent.
clinice ne sugereaz c
fiecare dintre noi facem
parte dintr-un Proiect
Divin i venim aici cu o
misiune precis.
Contiina - ca entitate
9 capabil s traverseze toate
Idem
dimensiunile de Univers.

Experiena mistic -
o alt experien spiritual

Este, de asem enea, o asem nare frapant ntre


experienele m orii clinice i cele trite de m arii m istici,
n u ltim instan, am bele fiind expresia aceleiai con
tiine m odificate. D iferena const doar n aceea c
experiena m orii clinice se produce ntr-o stare n care
contiina este abolit, cu u n creier exclu s fu n cio n a l
MINTEA DE DINCOLO 203

p rin o cu l card io-resp irator suferit, cel p u in d u p cri


teriile actu ale de ap reciere. E x p erien a m o rii clin ice
este e x clu siv a co n tiin ei d etaate, d esp rin s de
creier, aa d u p cu m s-a d iscu ta t deja.
n cele d ou cri p u b lica te an terio r (In teligen a
m a teriei i n c u ta rea sen su lu i p ie rd u t), am n ce rca t
s d au o d efin iie clar u n o r stri m o d ificate ale co n -
tiin ei etich etate in co rect ca fiin d crize de ep ilep sie
sau ch iar d elir m istic. V re a u s cred c aceste e tich ete
p u se de co n frai n eu ro lo g i, rep u ta i de altfel n p ro fe
sia lor, se d a to reaz d oar u n o r an a liz e f cu te n g rab
i n u alto r in tenii.
N u pot fi pu se etichete de epilepsie n acele cazuri
n care contiina este pstrat, coninu tu l crizelor" are
o susinere logic i, m ai m ult, acestea au generat opere
care au m arcat istoria, cu m s-a ntm plat n cazurile
citate de noi (Ap. Pavel, Jakob Bhm e, Ioana d'A rc).
T reb u ie s fa ce m o d iferen / n et n tre ceea ce
eu n u m esc ex p erien a m istic i d eliru l m istic.
D eliru l sau ideea d elira n t este o tu lb u ra re
a g n d irii n care id eile su sin u te de u n b o ln a v au
u n co n in u t in cred ib il, ira io n a l i n eco n v in g to r.
C o n tiin a este p strat, d ar b o ln a v u l r m n e im p e
n e tra b il la co n tra a rg u m en te rio n ale.
Id eea d eliran t n u are o fin alitate, p le a c d e la
o p rem is f a ls i este ineficient.
K arl Ja sp ers ne sp u n e c d eliru l d isto rsio n ea z
realitatea.
D eliru l p o ate a p rea n ep ilep sie, n p s ih o z e ca
p a ran o ia i are o co lo ra tu r d iv ers , n u n u m a i m istic,
ci i ero tic, de p ersecu ie, de p re ju d iciu etc.
204 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

E x p erien a m istic , spre d eoseb ire de cea a


m o rii clin ice, are loc n tr-o stare de co n tiin p strat.
S u b ie ctu l se afl c o n co m ite n t i n p lan u l realitii, i
n cel al m a n ife st rii relig io ase.
C ontiina nefiind alterat, se p streaz m em oria
evenim entului trit. N u are deci am nezia postcritic
sp ecific e p ilep siei g en eralizate. R ap o rtu l cu reali
tatea n u este d isto rsio n at, iar co n in u tu l exp erien ei
este, n cele m ai m u lte cazuri, n direct relaie cu p re
o cu p rile su b iectu lu i. A cesta este pe d ep lin co n tien t
de ceea ce i se n tm p l.
N orbert Sillam y (1967), n dicionarul su de psi
hologie, scrie c extazul m istic veritabil se poate asocia
cu un nivel m oral sup erior i poate antrena realizarea de
fa p te m re e ".
V o m ilu stra cu u n exem plu de exp erien
m istic, citat de P atrice V an Eersel, dup Stan ley D ean.
In d e sf u ra rea acesto r exp erien e, ap ariia
L u m in ii este n elip sit. S u n t in teresan te ep itetele aces
teia cita te de S. D ean : sp len d o are b rah m an ic, lu m in
in efa b il (W alt W h itm an ) - sin tag m fo lo sit cel m ai
fre cv e n t - , lu m in care p o ate tran su m an iza u n om n
D u m n ez eu (D ante).
C o n co m ite n t cu lu m in a, ap are o stare de b ea
titu d in e, de ex taz i de ad o raie p ro fu n d p en tru
D iv in itate. C a i n m o artea clin ic, co n tiin a p are s
cu p rin d n treg u l U n iv ers, rev eln d u -i-se sen su l p ro
p riei e x isten e i esen a Sin elu i divin.
S u b ie ctu l se sim te ab so rb it n u n itatea i eter
n ita te a L u m in ii D iv in e. A id o m a celor care au av u t o
e x p erien a m o rii clin ice, i cei ce au fo st m artorii
MINTEA DE DINCOLO 205

unei e x p erien e m istice o p ercep ca fiin d cel m ai m are


dar d iv in p e care l p u tea u p rim i. V iaa lo r u lte rio a r
su fer o m u taie sp iritu al total. D isp are team a de
m oarte, n elegn d c fiina lor au ten tic, esenial este
etern. n e le g z d rn icia a ta a m e n tu lu i d e b u n u ri
m ateria le, v iaa av n d cu to tu l alte v alo ri i o alt
fin alitate.
F ru m u seea sp iritu a l se im p rim in clu siv n
tr s tu rile fizice, ex ercitn d asu p ra celo r d in ju r o
p io a s atracie.
D u p o astfel de exp erien , m u li d intre cei
care fac parte d in cin u l clu g resc obin cap acitatea de
clarved ere, de p recu n o atere, de v in d ecare, de citire a
gndurilor. P rin P rin tele A rsen ie Boca, n oi ro m n ii am
avut cea m ai ilu strativ m an ifestare a acesto r nsuiri.

Experienele spirituale spontane

S p u n e a m c e x p erien ele trite d e c tre cei care


au a v u t o m o a rte clin ic, sau d oar u n ele elem en te d in
co n in
/ u tu l a cesto ra,' le-au a v u t m u lti / alti/ o a m e n i n
afara u n u i e p iso d de m o a rte clin ic, n circu m sta n e
a b so lu t co m u n e.
Se n tln esc la cei ce p ractic d iv erse teh n ici
de an tren am en t p sih o-som atic. P o t ap rea n faa
u nor p eisaje m irifice care p o t avea u n efect e m o io n a l
p ro fu n d . P ro fe so ru l K en n eth R in g (p sih o so cio lo g ,
U n iv ersita tea C o n n ecticu t) n e sp u n e c a p rim it o
206 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

scriso are de la o fem eie , n care aceasta scria c a av u t


o trire sim ilar celei d in e x p erien a m o rii clin ice, n
tim p ce cu leg ea flo ri d e pe cm p . D eci n p lin stare
de lu cid itate.
Privite din alt u ng h i, exp erien ele m o rii clinice,
d eparte de a fi n ite b izarerii greu de exp licat, con sti
tu ie n ite v e rita b ile su rse de cu n o atere, altu ri de
visu l p rem o n ito riu , d e in tu iie, de re v e la ie sau alte
m o m en te de in sp ira ie sau ilu m in are p e care le-au
avut m uli oam eni d in d iverse d om enii, in clu siv tiin
ifice. S fim de aco rd d eci c, p e ln g cu n o a tere a
m ed iat tiin ific i em p iric, exist i alte ci de care
s-au fo lo sit fo n d ato rii de relig ii, g en iile, sfin ii, p ro fe
ii,
/ ' m arii iniiai.
/ /

Un m esager al C erului

Ja k o b L o rb er (1800-1864) a scris, su b d icteu


d iv in ", o o p er de rev elaii, i la p ro p riu , i la figu rat,
pe care a in titu lat-o ch ia r aa: Noua Revelaie. Iat d oar
ctev a d in tre acestea: a p rev zu t ra d io u l i telesco
pul, a d escris d u b la ip o staz a lu m in ii de co rp u scu l
i u n d , a v o rb it d esp re u n d ele electro m a g n etice, care
au fo st d esco p erite de H ertz la p este 20 de an i d u p
m o artea sa.
A v n d n v ed ere in fo rm aiile d esp re fizica
cu an tic, ex isten te d in colo, n u m ai n ca p e n d o ia l c
i in fo rm aiile d ictate lu i L o rb er erau d eja cu n o scu te
n lu m ea celest.
MINTEA DE DINCOLO 207

E x p e r i e n e c o g n i tiv e cu s u r s n e id e n tif ic a t ?

D esp re M en d e le ev se sp u n e c a av u t n vis
re p re z e n ta rea o rd in ii elem en te lo r ch im ice d u p care
i-a co n stru it celeb ru l tab lo u care i p o a rt n u m ele.
i to t n v is K ek u l ar fi av u t im ag in ea h e x a g o n a l a
b en zen u lu i. A stfel de ex em p le d in v ia a o a m e n ilo r
de tiin , ca i d in alte d o m en ii de cu n o a te re, su n t
n u m ero ase. A ceste re cep t ri de in fo rm a ii v e n ite pe
calea v isu lu i sau ch iar n stare de lu cid ita te i care
v iz e a z asp ecte n e cu n o scu te ale rea lit ii, aflate, de
cele m ai m u lte ori, n rela ie cu p reo cu p rile su b ie c
tu lu i, le -a m n u m it ex p erien e in t u it iv e sa u co g n itiv e
cu o s u r s n eid en tifica ta. In a ceste cazu ri, in fo rm a ia
p o ate fi u n r sp u n s la o n tre b a re a p ru t sp o n ta n
n m in te , o im a g in e , u n te x t, o id ee, o re p re z e n ta re
n e v e rb a liz a t . U n eo ri ap are ca u n scu rt d eclic, o a lu n e
care p en tru o fra ciu n e de secu n d n tr-o d im en siu n e
p a ra lel a re a lit ii n care ap are o im ag in e re v e la to a re
p e rcep u t d o ar m en tal.
D a c lu m n seam d escrierile celo r ca Ja m es
V a n P ra a g h , S y lv ia B ro w n e .a. re fe rito a re la m e s a g e
rii trim ii d in p lan u l de d in co lo s n e aju te n e v o lu ia
cu n o a terii, su rsele d esp re ca re v o rb im n u m a i su n t
ch iar an onim e.
L a m o d u l g en eral, v ia a tu tu ro r o a m e n ilo r se
d esfo ar n co n d iiile u n ei re a lit i co n cre te , p a lp a
b ile, re d u s la ca p a cita tea de p erce p ie a sim u rilo r
n o astre. D e aici i im p resia c re a lita te a se re d u c e la
ceea ce p ercep em . tiin a m a te ria list a n t rit a cea st
co n v in g ere i, n a cest co n tex t, fe n o m e n e le ra re, ieite
2 0 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d in sfera n o a str de p ercep ie, au fo st ig n o rate sau


negate. D im e n siu n ea n o n -fizic, a lu m ii de d in colo, a
in trat n a cea st categ o rie a in v izib ilu lu i.
C u to ate acestea, n isto ria u m an itii s-au n re-
g istrat i fe n o m en e care d ep esc orice p o sib ilita te de
exp licare. A m m ai spus: a nu explica nu n sea m n i
a nu exista.

O stranie apariie dup moarte

Iat u n a d in tre cele m ai stran ii isto rii, relatat


de P a o la G io v e tti n ca rtea sa M a ri in iia i ai tim p u lu i
nostru, p u b lica t de E d itu ra N e m ira (2009).
n tr-u n sat srac de m u n te d in G erm a n ia seco
lu lu i al X V III-lea, a v e n it s-i n d ep lin ea sc m isiu n ea
de trim is al D o m n u lu i p a sto ru l Jo h a n n F ried rich
O b erlin (1740-1826).
m p reu n cu soia sa Salom e, i-a n v at pe
locu itori carte, i-a n v at s fac agricu ltu r pe un
sol im p ro p riu de m u n te, i-a n v at s-i constru iasc
fabrici i case etc. Pe scurt, acest p astor n u s-a lim itat la
p ro m isiu n ea R aiu lu i d in Cer, ci i-a n vat s-i fac aici,
pe P m n t, d in Iadu l ign oran ei, u n Rai al hrniciei.
S o ia p asto ru lu i, care i-a fo st altu ri n toate
aciu n ile n trep rin se, a m u rit la v rsta de 35 de ani, nu
n ain te de a-i lsa ord in e n v iaa fa m iliei sale.
T im p de 9 an i d u p m o arte, soia p asto ru lu i a
co n tin u a t s fie p rezen t n v ia a so u lu i su.
MINTEA DE DINCOLO . 209

L a 8 zile d u p d eces, i-a a p ru t n tr-o v iziu n e.


A p o i i-a a p ru t n vis, u n d e d iscu tau p ro b lem ele de
rez o lv a t ale fa m ilie i i ale satu lu i.
L a 13 s p t m n i d u p d eces, i-a a p ru t m b r
cat n in u ta p e care o av ea n via. n a in te ca u n ele
ev en im en te n ed o rite s se p ro d u c , i p rev e n ea sou l:
de p r b u ire a u n u i zid, de alte a ccid en te casn ice.
n m a jo rita tea ca zu rilo r, av ea o fig u r sen in ,
dar la o co m e m o ra re a m o rii ei, a v e n it la m o rm n t,
s-a. m b r ia t cu sou l su i au p l n s aa, am n d o i,
o n d e lu n g v rem e. S -a a r ta t n tru p a t n u n u m a i
so u lu i su, ci i alto r o a m en i d in sat.
D u p 9 ani, n 1792, i an u n so u l p rin tr-u n
in term ed ia r c n u v a m ai a p rea n icio d a t p e P m n t.
V a u rca m u lt m ai sus. i n tr-a d e v r, d in acel m o m en t
n im e n i n u a m ai v zu t-o .
Iat i o cu g eta re a b u n u lu i p asto r: S u n te m cu
toii cet e n i ai C eru lu i, v e n ii n m isiu n e p e P m n t,
atep t n d s n e n to a rce m de u n d e am v e n it."
R ela ta rea acestu i ca z n u este e m o io /
n a n t
n u m a i p rin n eo b in u itu l su, ci are i m u ltip le
sem n ificaii.
/
M ai n ti, ap ariia n co rp fizic d u p m o arte,
d ei ex ce p io n a l de rar, ex ist to tu i. A p a riia n
fo rm fizic este fre cv e n t cita t n isto ria m a rilo r sfini.
F o a rte m u lte m rtu rii de a cest g en se re fe r la ap ariia
Sf. N e c tarie.
D in to ate m rtu riile celo r ca re au a v u t o m o arte
clin ic i d in rela t rile celo r cu e x p e rien e e x tra c o rp o
rale re z u lt c, d ei co rp u l su b til, in v izib il, are fo rm a
co m p let a co rp u lu i fizic, n u are c o n siste n a acestu ia.
210 * DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C n d cei care se aflau n co rp u l in v iz ib il n cercau s-i


co n so lez e pe ap arin to ri, m n a lo r trecea p rin corp u l
fizic f r s fie sesizat de ei. C u m co rp u l in v izib il i
p stra ap aren a d in tim p u l v ieii, cei aflai n aceast
stare erau fo a rte m ira i c n u su n t au zii, v zu i i
sim ii. T otu i, n u n ele m rtu rii d esp re Sf. N ectar ie
se p reciz ea z c m u lte p erso an e au d at m n a cu el, c
s-au m b r ia t i c n u au av u t im p resia c nu sim t
co n sisten a fizic a corp u lu i.
Ja m es V an P raag h , care i-a f cu t o p rofesie
d in v iz u a liz a rea i co m u n ica re a cu cei p le ca i d in colo,
sp u n ea c, p en tru ca acetia s le ap ar celo r de aici,
au n e v o ie de m u lt en erg ie. D ed u c de aici c ren tru
p area n corp fizic a Sf. N ectarie p en tru u n tim p relativ
scu rt p o a te s fie p o sib il g raie en erg iei im en se de
care d isp u n ea. N e am in tim de ep iso d u l n tln irii
S f n tu lu i N ectarie, d u p m o arte, cu v ech ea sa cu n o
tin , p o liistu l d in E g h in a, m u ta t cu serv iciu l de acolo
p e c n d Sf. N ectarie n c tria. R ev en it la E g h in a d up
3 ani, l-a n t ln it m ai n ti pe P rin te le N ectarie. A u
stat de v o rb ca d o u v ech i cu n o tin e, i-au d at m n a
i P rin te le N e cta rie l-a n tre b a t p e p o liist d ac, la
fel ca i n ain te, to t n u cred e n D u m n ezeu . P o liistu l
i-a r sp u n s o n est c to t nu cred e. P rin tele N ectarie
l-a n cu ra ja t c v a v en i i tim p u l s cread i s-au
d esp rit.
L a scu rt tim p d up d esp rire, p o liistu l i
re n t ln e te v ech ile cu n o tin e d in sat d e pe v rem ea
cn d a v ea serv iciu acolo i le sp u n e, p l cu t im p re sio
nat, ce b in e arta P rin tele N ectarie. A b ia cnd sten ii
MINTEA DE DINCOLO 211

i-au sp u s c S f. N ectarie a m u rit de 3 an i, p o liistu l i-a


adus am in te de u ltim ele cu v in te ale acestu ia...
C eea ce a m v ru t s sco t n ev id e n p rin a cea st
relatare este co n statarea c, d ei s-au salu tat, i-a u d at
m n a, au v o rb it, p o liistu l n u a se siz a t c Sf. N e cta rie
nu era /\n v ia t
^ - m refer la cea d e aici.
In co n tex tu l d iscu tat, a p a riiile p o st-m o rte m
d escrise n B ib lie m ai p o t fi p u se la n d o ial?

Castelul lulia H asdeu de la Cm pina

O alt o b serv aie, ca re m i se p a re a fi u til de


relev at, este a ceea c, atta v rem e c t n o i su n te m n
corp fizic, d eci n v ia a de aici, p rin o rg a n e le de sim
de care d isp u n em nu i p u te m v ed ea, au zi i sim i pe
cei p lecai, dar ei n e i v d , n e i au d i tiu a n ticip a t
i ceea ce n i se p o ate n tm p la. M i s-au re la ta t m u lte
ca z u ri d in care am d ed u s c a ceast le g tu r p u te r
n ic este m ai ales n tre tat i fiic. tiu ca z u ri co n crete
cn d tatl, p le ca t d in colo, i a p rea fiicei n v is i i
d d ea sfatu ri referito a re la n t m p l rile ce u rm a u s
aib loc a d o u a zi. L eg tu ra d in tre B o g d a n P e trice icu
H a sd eu i fiica sa lu lia a f cu t isto rie, d ei m u li c o n
te m p o ra n i au fo st scep tici. O rice s-ar sp u n e, C astelu l
de la C m p in a, d ed ica t fiicei sale i n la t, se sp u n e,
d u p p la n u rile d ictate de ea, c re e a z o im p re sie
stran ie, de p ro fu n d m ister a su p ra o ric ru i v izitato r.
E ste de aju n s o sin g u r p riv ire i rea liz ez i im e d ia t c
p la n u l a cestu i C astel n u este d in lu m ea aceasta.
2 1 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

tiina i r e l ig ia

Exist, de asem enea, o serie de elem ente com une


dintre religie i tiin:
L u m in a este v z u t ca m aterie p rim o rd ia l a
U n iv ersu lu i. i astro fizica, p rin teo ria B ig B an g -u lu i,
i R elig ia cretin n e sp u n c la n cep u t a fo st lu m in a.

R elig ia c retin p le d e a z p en tru n scrierea


c o n d u ite i u m an e p e lin ia b in e lu i, a altru ism u lu i, a
iu b irii i re sp ectu lu i p en tru sem en i i a iertrii. M i se
p are ex tre m de in te re sa n t n d e m n u l relig iei de a n u
g rei cu g n d u l, cu v n tu l i cu fa p ta " .
A cu m tim , d in datele oferite de fizica m od ern ,
c p rin g n d u rile, se n tim en tele sau aciu n ile n o astre
n e g a tiv e , p rin e fe ctu l de u n d al c m p u lu i m en ta l
d e ra n j m n tre g u l u n iv e rs, ia r p rin su b stra tu l b io
ch im ic, n e afecteaz pe n oi nine. D atorit p rin cip iu lu i
auto co nsisten tei sau al interco nexiun ii la n ivel cuantic,
/ '

orice aciu n e execu tat n tr-u n p u n ct afecteaz ntregul.


T o ate co d u rile etice, fie de em an aie re lig i
o as, sp iritu a l sau laic, au ca elem en t co m u n L eg ea
m o ra l aflat la b a z a fu n cio
/
n a lit ii
/
U n iv ersu lu i.
E xist, de a sem en ea, un co d etic n fu n c io n a
lita tea creieru lu i, p e care l-a m d escris n alte lu crri.
O rice aciu n e sau sen tim en t cu co n in u t n eg ativ
n se a m n b o a l p en tru o rg an ism i in vers, orice gn d
sau a ciu n e p o zitiv atrag e d u p sine sn tatea.
C n d am ajuns la aceast concluzie, am neles
c U n iv ersu l i exprim p rin m odul de fu n cio n a re a
MINTEA DE DINCOLO 213

creierului um an p ro p riile sa le principii. D e d u cem c


sntatea n o astr este s n ta tea U niv ersulu i i invers.

S tu d iu l tiin ific al ru g ciu n ii a d e m o n stra t


c a ceasta fu n c io n e a z , are u n efe ct b e n efic p en tru
sn tatea celo r a su p ra c ro ra a fo st o rien tat. E ste aici
o n t ln ire fe ricit a tiin ei cu relig ia.

E x p e rie n e le m o rii c lin ic e au fo s t stu d ia te


n tr-u n ca d ru in stitu io n a l tiin ific , a te s t n d u -s e
re a lita te a lo r. P rin aceste a test ri, tiin a n tin d e o
pu nte de n e leg ere sp re relig ie. E ste r n d u l acesteia
s n ch eie o v e n d e t de 400 d e ani, care n u le-a o n o rat
pe n iciu n a.

E x p e rien ele m o rii c lin ice co n firm religia n


cteva p u n cte esen iale:

n to a rce re a d in m o a rte a c lin ic e ch iv a le a z


cu o n to a rc ere d in m o ri d e p e lum ea cea la lt
M rtu riile v e n ite d e aco lo su n t d e o e x tra o rd in a r
im p o rta n i p en tru relig ie, i p en tru n o i toi.

n t ln ire a cu o p rez e n d iv in n lu m e a de
d in co lo ;

S e n tim e n tu l d e etern ita te a v ieii;


r '

P rim irea tu tu ro r celo r ca re au a ju n s n lu m in a


de d in co lo cu o iu b ire co p leito a re, n e cu n o sc u t p e
P m n t, co n firm la m o d u l m a g istra l cu v in te le lui
2 1 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

lisu s: O am en i, iu b ii-v aa cu m v -a m iu b it eu, cu


p reu l v ieii m e le ." Iu b irea n e ap are astfel ca lia n t u n i
v ersal, co n d iie a arm o n iei i a p cii d in tre oam en i.
N u m a i fa p tu l c p e P m n t trim n ur, c n e u cid em
n r z b o a ie i crim e este su ficien t s n ele g e m c n u
re sp e ct m n d em n u l lui lisu s, sp re m area n o astr
p ag u b , c v ia a n o astr nu se sp rijin p e a d ev ru l
d esp re noi, ci p e m o tiv a ii str in e de sen su l p en tru
care su n tem aici;

P rin cip iu l fu n d a m en ta l al U n iv ersu lu i este


acela c to ate lu cru rile a cio n eaz m p re u n p en tru
b in ele fiec ru ia i al tu tu ro r, co n firm n d d in n ou
cu v in tele lu i lisu s care n e n d ea m n s n e aju tm
n to td e a u n a ap roap ele.

i relig ia, i exp erien ele m o rii clin ice au ca


o b iect U n iv e rsu l sp iritu al de d in colo, in v izib il. M o d u l
n care este d escris u n iv ersu l sp iritu al de ctre cei care
au a v u t o m o arte clin ic d ifer n m u lte p riv in e de
v iz iu n e a tra d iio n al, n cep n d de la im a g in e a F iin ei
de L u m in (Fiin a su p rem ) i aju n g n d la im p lica rea
sa n v ia ta/ om en irii.
D a r am b ele afirm c d in co lo d o m n ete u n c o n
tin u u se n tim e n t de b eatitu d in e, de fericire cerea sc ,
gen era t d e iu b irea cu care su n t n t m p in a i to i cei
care so sesc acolo de ctre F iin a / de L u m in .
R ecu n o sc c d in co lo " este d escris a cu m un
u n iv ers m u lt m ai sed u cto r, m ai logic, m ai ap ro ap e
de g n d ire a lu m ii actu ale d ect cel n f ia t n v iz iu
nea tra d iio n a l.
MINTEA DE DINCOLO 215

P a trice V an E ersel sp u n e c este p o sib il, ca


ex p erien ele m o rii clin ice s g e n e rez e cu tim p u l o
nou m ito lo gie, o n o u religie, una u n iv ersa l , a d ec
vat ev o lu iei n cu n o a terea tiinific i re a lit ilo r
lum ii viitoa re.
C o n clu zia p e care a m d orit s-o ex tra g d in
c o m p a ra ia m ai m u lto r su rse de cu n o a tere - e x p e ri
en a m o rii clin ice, p sih o lo g ia tra n sp erso n a l , fiz ica
m o d ern i d o ctrin ele relig io a se, a ccen tu n d , ev id en t,
pe cea cre tin - este aceea c to ate acestea se n t l
n esc n tr-u n p u n ct co m u n , i an u m e acela al ex isten ei,
d in co lo d e u n iv ersu l fizic n b a z a cru ia n e -a m o rg a
n izat n tre a g a existen , cel p u in a n c o d im en siu n e
de u n iv ers, una sp iritu a l , cu legiti p ro p rii, de care,
acu m , n tr-u n m o m en t critic p en tru o m en ire, v a treb u i
s in e m seam a d ac v re m s m e rg e m m ai d ep arte.
E ste lim p ed e c o rice co n stru cie u m an ,
p en tru a fi v iab il, treb u ie s se b azeze p e ad ev r.
O r, n tr-o lu m e secu la riz a t , n care to ate m o d e le le
sociale i rela iile in teru m a n e, cel p u in d in u ltim e le
d ou seco le, au a v u t ca re p er d o m in a n t p e c e l fu rn i
zat de tiin a m aterialist, a d ev ru l d esp re n o i a f o s t
d o a r p a ria l redat. E ste in d iscu ta b il c; n m are p a rte,
ta b lo u l lu m ii actu ale este re z u lta tu l ig n o ra n ei, al
n e cu n o a te rii tu tu ro r c o n se cin e lo r pe care le p o ate
avea co m p o rta m e n tu l in d iv id u a l i co lectiv a su p ra
n o a str n in e i a su p ra U n iv ersu lu i.
D e la v iziu n ea fra g m e n ta r , m e ca n icist a fiz icii
clasice, n v irtu tea creia fiecare se n a te i m o a re
sin g u r, s-au fcu t p ai u ria i n cu n o atere. G ra ie s u r
selor m en io n ate, ast z i tim c n u su n te m sin g u ri,
2 1 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

izo lai de sem en i, c d im p o triv , su n tem cu to ii in ter


co n ectai, c p rin cee a ce gn d im , sim im i fa ce m ne
cre m p ro p ria rea lita te , p ro p ria fericire sau n efericire.
A flm a cu m c p rin elev a rea i sp iritu a liz a rea p ro
p riei co n tiin e a v em acces la p tru n d erea n m arile
m istere ale U n iv ersu lu i, o ferin d u -n i-se p ersp ectiv ele
u n ei m u taii fu n d a m e n ta le n n treag a n o astr ex is
ten . S p u n e a m c n trea ga civ iliza ie s-a sp rijin it p e
un a d ev r in c o m p let d esp re noi. O ri a v em acu m , m ai
m u lt d ect o ricn d , n ev o ie, p en tru a iei d in m a ra s
m u l n ca re n e aflm , d e a d ev ru l c o m p let d esp re noi.
In fo rm a iile o ferite d e fiz ic a m o d ern , de exp e
rien ele m o rii clin ice, de regresiile tra n sp erso n a le, de
c l to riile ex tra co rp o ra le v o r co n stitu i fu n d a m e n tu l
u n ei lum i noi.
E x p e rien ele m o rii clin ice ne relev d in tr-o d at
u n cer p o p u la t, m in u io s o rg an izat, cu leg iti, in sti
tu ii, u n iv ersiti, d em ersu ri cu fin aliti p recise, cu
m u lt d in co lo de im a g in e a u n u i C er red u s la existen a
u n u i R ai i a u n u i Iad p en tru p e d ep sirea p cto ilo r.
S recu n o a tem c, p en tru m in tea n o a str co m p licat,
ar fi fo st m u lt p rea sim p list. D escrierile f cu te n u rm a
c l to riilo r o u t of th e b o d y " sunt, de a sem en ea, ad e
v ra te stu d ii de astro fizic. In acelai tim p , co n firm
n tr-u n m o d u im ito r m rtu riile celor care au av u t o
m o a rtea clin ic.
tiin e le n eu ro co g n itiv e nu i-au sp u s n c
u ltim u l cu v n t d esp re creier. S u n tem fo arte d ep arte
de a n eleg e cu m se tran sfo rm cu ren ii io n ici i
n e u ro m e d ia to rii n cu v in te i idei, m isteru l g n d irii
co n co m iten te, al m o d ific rilo r b io electrice, b io ch im ice
MINTEA DE DINCOLO 217

i v a scu la re n ain te cu c tev a fra ciu n i de se cu n d de


a n e ex p rim a in ten ia de a sp u n e cev a sau de a ex e cu ta
o m icare. C in e tie n a in tea m ea ce in te n ii am ? i iar
m n treb : g n d im sau su n te m g n d ii? i d ac da, de
cine i cu m ?
D ar p o ate c cea m ai m are d esco p e rire a fizicii
m o d ern e, v iz a v i de creieru l n o stru sau p o ate d o ar de
co n tiin a n o a str , este aceea c n oi p u te m m o d ifica
fo rm a de m a n ifesta re a m ateriei, c n e c re m p ro p ria
realitate, c n e im p lic m d eci, cu sau f r v o ia n o a str ,
n b in e sau n ru , n fu n cio n a lita te a (i, de ce n u , i n
stru ctu ra rea ) U n iv ersu lu i. A m m a i sp u s, d e d u ce m de
aici i m a rea n o a str resp o n sa b ilita te. N o i n u p u te m
p riv i lu m ea la m o d u l p asiv. In d ife re n a fa de ceea ce
fa ce m i g n d im n e-a ad u s aici.
S in teza tu tu ro r d atelor de care d isp u n em ne
arat c exist o n et corelaie n tre sem n ificaia p o z i
tiv sau n eg ativ a u nu i gn d , em oie sau aciu n i i
efectu l su fav orab il sau n o civ asu p ra n o astr i asu p ra
n tregu lu i U nivers.
C n d n o i su n tem fericii, i fe ric im i p e cei
d in ju ru l n o stru i n tre g u l U n iv ers p rin p ro p a g a re a
a cestu i se n tim en t n c m p u l de en erg ie u n iv e rsa l
care u n ete tot ceea ce ex ist. F o rm a d e c m p p ro p a
gat n u n d e p u rt to a re de in fo rm a ie a g n d u lu i se
p ro p a g n U n iv ers, iar fo rm a b io ch im ic se re flect
n b io ch im ia n o astr, p en tru c n o i su n tem i u n d e , i
ato m i, su n te m i en erg ie, i b io ch im ie.
D ac am transfigura toate sursele de cunoatere
discutate aici n rdcinile u n u i copac, a m v ed ea c toate
cond u c spre un tru n ch i co m u n nu m it spiritualitate.
2 1 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

T oate an alizele con d u c spre o sin g u r c o n


clu zie: n evoia de aezare a n oii lu m i p e u n su p o rt
spiritual. S u n tem fiin e spirituale prin originea noastr
spiritual, v en ite aici cu o m isiu n e sp iritu a l , p rim it
d in tr-o d im en siu n e sp iritu a l a U n iv ersu lu i.
A p o g eu l c iv iliz a iei teh n o lo g ice n e-a cre a t v e h i
cu le cu care s p u te m clto ri n C osm os. D a r d ac n
C o sm o s ne v o m d u ce cu aceleai tare i g n d u ri de
co tro p ire i de ex p lo atare pe care le av em i aici, n u
n sea m n n icio v icto rie. N e m u t m cu r u ta te a n C er,
d ac v o m fi lsai, / ' b in en eles!
/
V a fi ns cu ad evrat o v ictorie a sp iritu lu i
u m an atunci cnd v o m explora U niv ersu l d oar cu sp i
ritul, cu contiina n oastr pu rificat de lestu l d in noi.
A m convingerea c acesta trebu ie s fie sen su l spre
care ne ndreptm . D ar nu cu cei de azi, ci cu cei de
m ine, cu generaia m ilenar a copiilor care s-au n scu t
cu IQ ntins ca n icio d at pe o plaj excep ion al de larg
- de la 135 la 260 - , fiind de dou ori m ai m are d ect al
o am en ilor geniali d in p rim a ju m tatea a secolu lu i XX.
P rin aceti ad ev rai cam p io n i ai m in ii o m e
n eti, p rin saltu l u ria n cu n o atere d eterm in a t de
n o ile su rse d iscu tate i p rin ap ortu l d irect al celo r
v e n ite in ten io n at acu m , d in alt p lan , cred c su n t
create p rem isele p en tru a se in stitu i p rim a o ar n
isto ria om u lu i o so cietate ech itab il, co rect i efi
cien t, benefic p e n tru toi m em b rii si, a a c u m o
p ro p o v d u ia Iisu s n u rm cu 2000 de ani.
E ste n ev oie de o so cieta te care s f i e n a co rd
cu n a tu ra um an, cu p sih o lo gia sa i m a i ales cu fin a
litatea p en tru care se afl aici.
MINTEA DE DINCOLO * 219

E ste n ev o ie de o rev izu ire a tu tu ro r d o m en iilo r


de cu n o a tere, f r excepie, ca re vin n co n tra d icie
cu u ltim ele da te d esp re om i U nivers.
E ste n ev o ie de o sin tez a tu tu ro r tiin elo r
care s p stre z e ceea ce s-a d o v ed it p eren , u til tu tu ro r
o am en ilo r, tra v ers n d relig iile, trad iiile cu ltu ra le i
sp iritu ale, in clu siv ex p erien a social.
D in ct se p oate p rev ed ea, regin a p reo cu p
rilor tiinifice i spirituale, n viitor, v a fi C ontiina,
d eoarece este acu m p rivit ca factor fu n d am en tal n
existen a U n iv ersu lu i i a om u lu i. O tiin a C on tiin ei
va treb u i s fac ap el att la tiinele exacte, ct i la cele
ale sp iritu lu i - religie, p sih ologie, filosofie etc.
Jo h n W h ite su b lin iaz, de asem en ea, n ev o ia de
n la re, de e lev are a C o n tiin ei ca o co n d iie sin e qua
non, v ital, a ed ificrii u n ei lu m i n acord cu a d ev ru l
d esp re n oi. El a n u m it om u l v iito ru lu i H o m o n o eticu s
(O m u l cu n o a te rii).
O m u l v iito ru lu i v a fi u n u l in iiat, sp iritu a liz a t,
co n tie n t de o rig in e a sacr i de sen su l p e n tru care
este v en it aici, n e sp u n e i Je a n -P a u l B ertran d .
n lu m ea de d in colo, m in tea n o a str fu n c
io n e a z , la ali p a ra m etri d ect cei a tin i n p lan u l
terestru , g raie co n tiin ei care, p rin d e sp rin d e re de
co rp u l fizic, i crete frecv en a n m o d co re sp u n z to r
cu cea a n o ii d im en siu n i n care se afl.
Se sp er c n v iito r, att p rin m o d u l de c o m
p o rta m en t, ct i p rin d iv erse p ro ced ee teh n ice , u n ele
deja ex isten te, fre cv e n a c m p u lu i c o n tiin e i n o a stre
v a p u tea atin g e p a ra m e tri sim ila ri cu cei a i fre cv e n e i
de d in colo. A ce a st m u taie n co n tiin a u m a n v a
2 2 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d eterm in a tra n sfo rm ri p ro fu n d e n b io lo g ia n oastr,


n cep n d cu p o sib ilita te a de a g estion a n m od benefic
g ram atica A D N -u lu i i aju n g n d p n la au g u m en ta-
rea fu n ciilo r creieru lu i u m an. O m u l v iito ru lu i, H om o
n o eticu s, v a d isp u n e astfel de o log ic p o liv alen t,
va av ea acces la in fo rm aia u n u i u n iv ers p lu rid i
m en sio n al, p u t n d clto ri, asem en ea celo r citai, n
p ro fu n zim ile sale n eb n u ite. Sp u n eam c n tre n o i i
lu m ea de d in co lo n u exist d ect un zid de frecv en t /
d iferit de a n o astr. P rin creterea frecv en ei co n ti
in ei n o astre, este de atep tat ca acest v l s fie u or
de n d ep rtat. R o b e rt M o n ro e, W illiam B u h lm an ,
Sylv ia B ro w n e, Ja m es V an P raag h sun t m rtu rii v ii ale
acesto r p o sib iliti.
A m m ai spus: de vrem e ce dincolo se consider
c este ad evrata noastr cas, iar aici su n tem ntr-o
vizit scurt, i de v rem e ce dincolo suntem aceiai cu cei
de aici, dar la v rsta optim dintre tineree i m aturitate,
cred c v a fi p o sib il s trecem d in colo o ricn d d orim
s n e v e d e m ru d ele.
S u n t p e d ep lin co n tien t c u n citito r scep tic
va sp u n e c de la d iscu ia asu p ra ex p erien elo r m orii
clin ice i p n la clto riile la n iv el de co n tiin n
lu m ea de d in co lo este u n lu n g d ru m de fan tezie.
V reau s p re ciz ez c aceste fa n tez ii" su n t de m u lt
v rem e tra n sfo rm a te n realitate. C azu rile au fo st ns
att de rare, n c t n u au fo st lu ate n seam . C eea ce se
va n t m p la n s n v iito ru l n u fo arte n d e p rta t d ep
ete statu tu l de n t m p lare excep io n al. V a fi p rim a
oar n isto ria U n iv ersu lu i cn d om u lu i i se v a da p o si
b ilitatea de a d ev en i, la n ivel de m as i n u sp orad ic,
MINTEA DE DINCOLO 221

p rin co n tiin a sa u n o m u n iv ersa l", un o m a p ro p ia t


de zei p rin p erfeciu n ea sa, c u m l v ed ea P laton .
O m u l u n iv ersal, g raie co n tiin ei sale ex tin se
la n iv e l de u n iv ers, v a fi n v iito r o fiin co m p let,
care v a reflecta la n iv elu l re a lu lu i att statu tu l su
fizic, d in lu m ea de aici, c t i statu tu l su n o n -fiz ic,
d in lu m ea de d in co lo , at t S a cru l, ct i P ro fan u l.
C u n o a terea esen ei sale d iv in e, sp iritu a le
i n scrie re a n im p era tiv ele leg it ilo r acesteia este
sin g u ra cale sp re m p lin ire i o fe ricire au ten tic.
M o d elu l de u rm a t n e -a fo st d eja oferit. i atu n ci, p ro
b ab il, se v a p u tea sp u n e cu ad ev rat: P recu m n Cer,
aa i p e P m n t .
C A P IT O L U L V II

CO N TRO V ERSA TA T E M

A R E N T R U P R II

M edicina modern sugereaz rentruparea

Id eea ren tru p rii sau ren ca rn rii este u n m o tiv


de co n tin u co n tro v ers n tre relig ia cretin , care o
resp in g e, i su sin torii si, care ad uc arg u m en te de
o rd in p ragm atic.
Psihologul Sandra A nne Taylor, bazndu-se pe
analogia fcut cu m ult profesionalism i sim critic la m ii
de cazuri, n calitate de psihoterapeut, dedic u n ntreg
volu m acestui subiect, intitulat Puterea tainic a vieilor
i r

trecute, tradus i la noi de Editura For You n 2012.


N i se spu ne c p n la S in o d u l d e la N iceea d in
325 d .C h., id eea ren carn rii era accep tat i n creti
nism . In su sin
/ erea acestei aseriu / n i este in v o cat de
ctre toi co m en tatorii p ro feia d in V ech iu l T esta m en t
co n fo rm creia Ilie se v a ren tru p a n lo a n B o tezto ru l
cu sco p u l de a p reg ti calea M n tu ito ru lu i. La n treb a
rea p u s de u cen icii si, Iisu s n su i co n firm aceast
2 2 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

profeie: Iat Eu trim it, naintea feei Tale, pe ngerul


M eu, care va pregti calea Ta, naintea T a." (M atei, 11,
10) i dac voii s nelegei, el este Ilie, cel ce va s
vin. Cine are urechi de auzit s a u d (M atei 11,14-15).
Se recu rge, de asem enea, la in form aia oferit
de istoricu l Flav iu s Josep h u s: ... spiritele p u re sunt
trim ise d in n o u jo s ca s sllu iasc n tru p u ri".
D in colo de arg u m en tele istorice, care ar pled a
p en tru ren carn are, su n t ad u se i altele, ce in de viaa
fiecru ia d intre noi.
U n u l d in tre acestea este i fen o m en u l de d j vu
(deja v zu t), d j conn u (deja cu n oscu t) al recu n o a
terii recip ro ce i in stan tan ee a d ou p erso an e care se
n tln esc n tm p ltor. C a m ed ic n eu rolog , exclu d din
discuie sim p to m u l de dj v u care poate ap rea n ep i
lep sia de lob tem p oral. A colo este doar o iluzie care se
m an ifest n u m ai la p erso an a aflat ntr-o criz.
Sen tim en tu l de certitu d in e a cu n oaterii d in alt
existen l au am b ele p erso an e i este att de p reg n an t
i de irep resibil, n ct am b ii sim t n evoia im p erioas
de a in tra n dialog. Im ag in ea p erso an elo r ntlnite
astfel rm n e d efin itiv n scris n m em o ria n oastr,
ap ro ap e obsesiv, fen o m en care n u se p etrece n nicio
alt n tln ire n tm p lto are. P en tru a exclu d e orice alte
asociaii de idei, treb u ie sp u s c acest fen o m en este
v alab il p en tru p erso an ele de am b ele sexe.
D ac p rin ii n otri n -au av u t talen te, p reo cu
p ri i p asiu ni, sau ch iar defecte, p e care cte u n ii dintre
cop ii le au, este firesc s ne n treb m de u n d e vin. N u
av em exp licaia talen telor d oved ite n ici de L eon ard o
da V in ci, nici de B eeth o v en i n ici de atia alii. Este
clar c n gen om u l p rin ilor lor aceste gen e lip seau de
MINTEA DE DINCOLO 225

vrem e ce n u s-au m an ifestat la n iciu n a d in g en eraiile


anterioare lor.
E ste fr n d o ial c m u lte d in tre b o lile pe
care le av em i au cau ze u o r de recu n o scu t n v iaa
pe care o trim . D ar sunt i boli cu o rig in e ob scu r,
cum su n t av ersiu n ile p en tru u n ele alim en te, fo b iile,
obsesiile, u n ele alergii, alte b o li p sih ice i som atice. Se
pleac de la p rem isa c i-ar av ea cau ze n v iei p e care
le-am fi trit n trecut. Este u im ito r c m u lto r te ra p e
ui li s-au re lev at aceste cau ze de ctre p acien ii care
au in trat sp o n tan n reg resie psihic i au n ce p u t s
v o rb easc d esp re ev en im en tele trite n alte v ie i ca
fiind cau zele b olilor actuale. n cele m ai m u lte cazu ri,
sim pla ad u cere n lu m in a co n tiin ei actu ale a acesto r
ev enim en te, localizate n tim p u n eo ri cu m u lte sute
de ani n u rm , era su ficien t p en tru v in d eca rea u n o r
afeciu
/ n i n care m ed icin a a ctu a l n u are n c so lu ii./
A lteo ri este n ev o ie, p e n tru a c o m p le ta v in d e ca re a ,
de co n tin u a re a p sih o terap iei n scop d e re stru ctu ra re
cognitiv. i B rian W eiss i S an d ra A n n e T a y lo r i alii
ne sp u n c au d esco p erit fe n o m en u l e x a ct n aceast
m anier. P acien ii i-au d ezv lu it sin g u ri ca u z ele b o lii
de care sufereau . B rian W eiss, p ro feso r de p sih ia trie n
M iam i (SU A ), afirm c a ezitat m u lt tim p s v o rb easc
n faa co n frailo r de aceast d esco p erire p en tru a n u se
com p rom ite. N im ic din ce n v ase n co lile u rm a te nu
l aju ta s n eleag aceste cazu ri n co n ju rate d e m ister.
n cele d in u rm , B ria n W eiss n eleg e c
p str m n su b co n tien tu l n o stru u rm a, en g ra m a u n o r
e v en im en te d in trecu t care p o t g en era n v iito r d iv erse
boli. C o n tien tizarea acesto r en g ram e p rin in d u cerea
2 2 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

u n ei stri de con tiin m od ificat, cu m este i regresia,


este u n eori sin g u ra soluie de vind ecare. Toi autorii
co n su ltai vorbesc de m iile de cazu ri v in d ecate n acest
m od. Se rid ic n trebarea: rezu ltatele concrete obinute
n p ractica m ed ical p ot fi con sid erate dovezi ale ip ote
zei ren carn rii, ale p arcu rgerii de ctre spiritul n ostru
a u n ei m u lim i de alte existene n corp fizic, aa cum
ne sp u n i cei care s-au ntors d in m oartea clinic? i
d ac n u , cu m exp licm v in d ecrile p e aceast cale?
P u tem in voca o alt explicaie?
O exp licaie care ar m p ca pe toat lu m ea ar fi
aceea a tran sm iterii acestor exp erien e ale gen eraiilor
p reced en te p rin m em o ria p strat la n iv el de arhetip,
n su bcontien t. D u p cu m v o m ved ea, m u lte dintre
aceste ev en im en te d in trecut au p u tu t fi confirm ate
p rin d o cu m en taie istoric sau ch iar p rin recu n oateri
de ctre cei care le-au trit p n la n ivel de detaliu. Este
greu de crezu t c era posibil s fie tran sm ise ered itar i
n u m e de p ersoan e, ru de, case, locu ri etc.
Ia n S tev en so n este u n u l d in tre cercettorii cei
m ai cred ib ili ai acestor fen om en e. n tre altele, el citeaz
cazu l u n u i cop il care a pstrat n m em oria sa n u m ele
u n ei lo caliti din India, al fam iliei i al ru d elor, afir
m n d c a trit acolo n u cu m u lt tim p n u rm , n ain te
de a p ie ri n tr-u n accid en t de au tom obil. C on d u s n
lo ca lita tea resp ectiv , toate afirm aiile cop ilu lu i s-au
confirm at.
P .M .H . A tw ater citeaz cazu l foarte in teresan t
al lu i R an d Jam es to n Shield s. n tim p u l u n ei m ori
clin ice retriete 68 de ev enim en te din v ieile an teri
oare. T o a te au fost foarte bine m em orate.
MINTEA DE DINCOLO 227

A rein u t locu l u n d e a trit i cin e a fost. A fcu t


8 vizite n acel ora. M u lte d in tre p ersoan ele cu n o scu te
n u ltim a v ia n c m ai triau n v ech ile case tiu te de
el. A in v en ta riat 114 d ov ezi care atestau acea v ia. A
id en tificat 35 de cld iri pe care le-a recu n oscu t.
S-a ren tru p at d u p 28 de lu ni de la u ltim a sa
via, ad ic d u p 2 an i i 4 lu ni, fap t ce i-a p erm is s
recu n o asc m u lte d in v ech ile circu m stan e n care a
trit.
E ste de p ro fesie statistician m edical. C azu l su
este stu d iat de dr. Jim B. T u ck er, p sih iatru , la S ecia de
M ed icin P sih iatric, U n iv ersitatea statu lu i V irgin ia.
N e p u tem im ag in a o are c toate aceste am
n u n te, stu p efian te p en tru o m in te n o rm al ca a n oastr,
au p u tu t fi rein u te d oar n m em o ria u n o r celu le, fr
s im p licm m em o ria sp iritu lu i care le-a trit?
S u n t n u m ero a se cazu ri n care cei c a re au fo st
su p u i re g re siei p sih ice au re la ta t c irc u m sta n e d in
v ieile lor a n te rio a re, p u t n d fi id en tifica te i re c u n o s
cute u lterio r.
S an d ra A n n e T ay lo r ad u ce n d iscu ie u n caz
in teresan t, cu im p licaii im p o rtan te de o rd in p ra g m a
tic, p u b licat de scriito ru l W illia m Seab rook. U n tn r
arab s-a n scu t u n d ev a n m u n ii d in L ib an i n u i-a
p r sit casa p n la v rsta de 20 de ani. L a a cea v rst
a fo st dus o cazio n al n tr-o alt localitate situ at la su te
de k ilo m etri d istan i pe care a recu n o scu t-o im ed ia t
ca fiin d cea n care i-a trit v iaa an terioar. A m ers
d irect la casa n care s-a n scu t, i-a id en tificat p e cei
d in fam ilia sa an terioar. L e-a artat lo cu l n care
i-a am in tit c a ascu n s n ite b an i i i-a gsit. F am ilia
228 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

resp ectiv era n tr-u n p roces de stabilire a u n u i hotar


d in tre teren u ri. El i-a am in tit u n d e era v ech iu l hotar i
ju stiia a accep tat s fie stabilit co n fo rm m rtu riei lui. i
u ltim a cu rio zitate a acestu i caz. El s-a n scu t n acelai
tim p n care, n u rm cu 20 de ani, n fam ilia resp ec
tiv a fo st u cis cel ce p u rta n u m ele de care erou l n ostru
i-a am in tit c l-a av u t pe cnd tria n acea fam ilie. Se
d ed u ce c ren carn area s-a p etrecu t im ed iat d up ce a
fost u cis n v iata anterioar.

Regresia transpersonal
i ip o teticele viei din trecut

M u lte d in tre ob serv aiile celor care practic


reg resia tran sp erso n al sun t d em n e de m b o g it arse
n alu l teoretic i terap eu tic al m ed icin ei actu ale, dac
s-ar face efo rtu l de con ciliere n tre v iziu n ea m ateria
list d esp re om i cea holistic.
M ai n ti, m eto d a ofer u n m ijloc terapeu tic
acolo u n d e m ed icin a clasic n c n u l are.
V oi ilustra printr-un exem plu relatat de u n tera
peut am erican, Shenberger, cu ocazia unu i congres de
m ed icin neconventional.
/ Era u n o m de statur nalt,'
im puntor, nonalant, fr inhibiii sociale. Sem n a leit
cu u n erif din film ele am ericane cu cow boy. R ed m
aceste am nunte pentru a nelege im presia de for pe
care o degaja i de care se folosea n activitatea sa de psiho-
terapeut. n inducerea transei hipnotice n u folosea nicio
sugestie, doar privirea n care i concentra in tenia. A m
M INTEA DE DINCOLO 229

asistat la o d em o n straie a acestei cap aciti. P riv in d


doar c tev a secu n d e n ochii u n or co leg i m ed ici d in
gru pu l n care n e aflam , au in trat ap roap e in stan tan eu
n trans. L a n o i d oar dr. L ev o n M ir ah oria n se sp u n e c
avea o asem en ea fo r de h ip n otizare.
N e-a relatat un caz d in clin ica sa. O tn r de
20 de an i av ea o ep ilep sie cu crize co n v u lsiv e g en erali
zate, frecv en te i reb ele la tratam en tu l clasic. A ad u s-o
n stare de h ip n o z p ro fu n d i i-a ceru t s m earg p e
firul v ieilo r trecu te n cu tarea u n ei p o sib ile exp licaii
p en tru b o ala actu al. Iat m rtu ria p acientei. i sp u n e
c p e v rem ea R ev o lu iei F ran ceze d in 1789 era u n r u
fctor i a fo st co n d am n at la m o arte p rin gh ilotin .
M ai p o ate fi v zu t i a cu m n zo n a cefei u rm a g h ilo
tinei ca o cicatrice liniar. El i-a su g erat atu n ci c b o ala
i-a fo st d at p en tru a-i corecta d ezech ilib rele create de
faptele ei n ed o rite d in acea via. C rizele p e care le-a
avut p n atu n ci au fost su ficien te p en tru a-i p lti
acea d atorie. A cu m se va trezi v in d ecata. E x a ct aa s-a
n tm p lat. C rizele de ep ilep sie au dispru t.
S r m n em p u in asu p ra acestu i caz. P acien ta
i-a sp u s terap eu tu lu i su c b o ala ep ilep tic a fo st
u rm area ru lu i sv rit n alt viaa. C o n tien tizarea
cauzei b o lii a ad us v in d ecarea. O rice teorie, sp u n e m
noi, se v erific n p ractic. n treb are: este co rect co n
cep ia ren carn rii sau n u ?
U n alt exem plu. A m relatat cazul A nitei M oorjani.
A ju n s p rin m o arte clin ic n terito riu l celest, d ev in e
brusc co n tien t de id en titatea sa, de greelile sale, de
rostu l su n U n iv ers, de asu m area b olii sale ca n ce
roase i de fap tu l c se v a v in d eca n n u m ai c tev a zile.
2 3 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Este ceea ce le-a co m u n ica t i m ed icilo r si curani, care


n u voiau s cread. P rocesul de vindecare a bolii sale a
n cepu t deja din m om entu l ieirii d in m oartea clinic. n
zilele urm toare, investigaiile i-au convins pe m edicii
si. D ar A nita M oorjan i a m ai spus ceva n cartea sa
autobiograficin spaiu l celest i s-au revelat i vieile
p e care le-a a v u t p n atunci. In trm acu m ntr-o m are
dilem : acolo sus, n regatul cunoaterii totale, i s-a spus
c se va vind eca, dar i s-au artat cu lux de am nunte
i o parte d in vieile trecute. A stea n u sunt adevrate?
Biserica cretin resp inge aceast idee. C ineva a decis la
Sinodu l de la N iceea d in 325 d. Ch. c n u avem dreptul
aici dect la o singur via i aa a rm as...
C u m ieim d in d ilem ? Se p oate sp u n e c la
D u m n ezeu se ad m it concep te false? E ste exclus.
n regres iile p e care le-a efectu at n scop terap e
utic, S an d ra A n n e T ay lo r a con statat c m u lte dintre
p rocesele o n co log ice au ap ru t n acele zon e an atom ice
n care p acien ii sp u n eau c au fost rn ii n alte v iei cu
sgei, sb ii sau alte obiecte penetrante. tim c ad esea
aceste p ro cese on colog ice au p oten ial de recid ivare
i d u p cu ra chiru rgical. D escop erirea p rin regresie
p sih ic a u nei trau m e situate n tr-u n trecu t ascuns
n m em o ria n o astr in con tient ar p u tea p rev eni
aceste recid ive. P rin excizia ch iru rg ical n oi n ltu rm
tu m ora, d ar n u i en g ram a d in su b con tien t cu p oten
tial
/ de reactiv are a bolii.
O m ig ren ar p u tea fi, de asem enea, con secin a
u nor rn i n zo n a cap u lu i, avute cn d va, n alt trecut
b iologic. D ecelarea p rin regresie a u n or crize de acest
gen p o ate ad uce acel beneficiu terap eu tic pe care nc
nu l av em p rin m ed icin a actual.
MINTEA DE DINCOLO 231

San d ra A n n e T ay lor n e sp u n e c au p o ten ia l


de tran sm itere tran sp erso n al, d eci n v ieile n o a stre
viitoare, acele ev en im en te care au o m are n c rc tu r
em oion al i acelea care sun t n so ite de m ari d u reri
fizice.
D in p u n ctu l de v ed ere al fizicii cu an tice, tim
acum c orice in fo rm aie em is n U n iv ers r m n e
nscris n ceea ce eu am n u m it, n alte lu crri, c m p u l
info rm a io n a l universal. F izica actu al l n u m ete v id
cuantic sau cm p cuantic. M em o ria U n iv ersu lu i n u este
altceva d ect istoria U n iv ersu lu i, d ar alta d ect aceea
pstrat n arh iv ele n oastre. A a n e p u te m ex p lica cu m
trecutul n e m o d elea z v iito ru l, tran sm in d p asiu n ile,
d ecepiile, rep u lsiile, bolile, v iciile, p referin ele, in clu
siv cele sexuale.
P en tru a ilu stra p u terea de in flu en are p e care
o are o v ia trecu t asu p ra p rezen tu lu i, S an d ra A n n e
Taylor i relateaz p ro p ria p ov este. n ju ru l v rstei de
20 de ani, n cep s-i ap ar o serie de in fecii tren an te la
nivelul sin u su rilo r feei i al cilor resp irato rii su p eri
oare. n acest co n text i ap ar i crize de astm bron ic.
N oapte de n oap te, fix la ora 4:15, se trezete cu crize de
sufocare. D u p doi an i de tratam en t clasic, recu rg e i la
regresie p en tru a d esco p eri o ev en tu al ca u z d in tr-o
via trecut.
n tim p u l strii de reg resie se v ed e n u rm cu
un secol, n rol de g u v ern an t n A n g lia, la o fam ilie cu
cinci copiii. n tr-o n o ap te, la ora 4:15, este trezit de ip e
tele co p ilu lu i cel m ai m ic. Lundu-1 n brae, co n stat
c resp ir greu i se n eac cu tu ea. i d seam a c a
rcit i i face rep ro u ri c l-a lsat s se jo a ce afar n
2 3 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

ploaie. C u p rin s de rem u cri, l roag pe D u m n ezeu


s-i d ea ei b o ala i s-l salveze pe copil. In scu rt tim p
ns, co p ilu l m o are n b raele sale.
D u p ce a aflat p rin aceast regresie m isteru l
crizelor de la o ra 4:15, s-a eliberat de p o v ara em oio
nal p e care a trit-o n v iaa sa trecu t i crizele de la
ora 4:15 au dispru t. C eea ce n -a p u tu t s fac m ed icina
clasic tim p de d oi an i cu m ijloacele actuale, a svrit
o reg resie tran sp erson al.
T o i terap eu ii care au folosit n p ractica lor
m eto d a reg resiei tran sp erson ale au n en u m rate
exem p le n care p acienii, aflai n stare de con tiin
m od ificat, i-au p u tu t d escop eri cau zele su ferin elor
actu ale n ev en im en te trite n alte vieti. / N e am in tim
c i S y lv ia B row n e, i P .M .H . A tw ater citeaz astfel
de cazu ri. B rian W eiss a scris, de asem enea, m ai m ulte
cri pe aceast tem .
V o m exem p lifica de ast d at cu alte cazu ri din
p ractica P rof. univ. S tan islav G ro f n care s-a recu rs la
m o d ificarea co n tiin ei p rin resp iraie h olotrop ic.
N o rb ert este p sih o lo g i preot. L a u n m o m en t
dat, a acu zat d u reri m ari n u m r i m u ch ii pectorali.
E xam en u l clin ic i cel rad iografie n -au d ecelat nicio
leziu n e o rgan ic. T ratam en tu l sedativ a fost ineficient.
In tim p u l ed in ei de resp iraie h olotrop ic,
retriete m ai m u lte m om en te d in trecut, d intre care
cel p u in u n u l este sem n ificativ p en tru su ferin a
actu al. S -a v zu t ca lu p ttor n tr-o btlie d in A nglia,
n v re m e a lui C rom w ell. O lan ce i-a strp u ns u m rul.
C zn d d e pe cal, toracele i este strivit de copitele
cailor care trec n goan p este el. Sim te d u reri cu m p lite
M INTEA DE DINCOLO 233

i se n e a c cu sn g ele care i in v ad eaz p lm n ii. n


tim pu l resp iraiei h o lo tro p ice, n starea de co n tiin
m od ificat, i v ed e d e sus co rp u l z d ro b it p e cm p u l de
lupt, l recu n o ate ca fiin d al su, d in tr-o v ia a n te
rioar, trit n acel tim p d in isto ria A ngliei. D ev in e
co n tien t de leg tu ra d in tre d u rerile actu ale d in u m r
i p iep t i ev en im en tu l su ferit n acea v ia an terioar.
D up m u li ani, reu ete astfel s-i v in d ece su ferin a
fizic. M em o ria ev en im en telo r care au d eterm in at
boala, en g ram at n celu lele sale, i ad u s n lu m in a
contiin ei, a co n d u s la elib erarea acesteia de p o v ara
trecutulu i. E sen ial p are s fie d eci p en tru v in d ecare,
n a ceste cazu ri, co n tien tizarea cau zelo r care au d eter
m inat su ferin a.
/
U n al d oilea caz citat de S tan islav G ro f este cel al
tinerei G lad ys. A ceasta su ferea de p atru an i de crize de
d ep resie i an xietate care ap reau d im in eaa i d u rau
m ai m u lte ore.
D u p ctev a ed in e d e resp iraie h o lo tro p ic,
ncep s ap ar stri de agitaie p sih ic i m o to rie. A
lu at ap o i o p o stu r de ru g ciu n e i a n cep u t s rep ete
aceleai cu v in te, sp u se ca o in can taie, n tr-o lim b
n ecu n o scu t. D u p u n tim p , s-a lin itit b ru sc i s-a
aezat n p o ziie de relaxare, n care a rm as circa o or,
n em icat, n stare de extaz.
n gru p u l celor care p racticau n acelai tim p re s
piraia h o lotrop ic se afla i m ed icu l p sih iatru C arlos
W ar ter d in C hile, ai cru i p rin i ev rei au em ig rat d in
B u co v in a n oastr, n tim p u l ev en im en telo r trag ice d in
cel d e-al D o ilea R zb o i M on d ial. El a recu n o scu t cu v in
tele d in in can taia lu i G lad y s ca fiin d d in lim b a sefard.
2 3 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Iat ce a trad u s C arlos: Su fr i voi suferi m ereu . Plng


i v o i p ln ge m ereu. M rog i m v o i ru g a m ereu ."
E ste in teresan t c efectu l acestei ru g ciu n i n
lim b a sefard s-a p ro d u s asup ra n tregu lu i gru p n
care se afla G lad ys, d ei n u n eleg eau cu v intele. i ei
au n ce p u t s p ln g i s ad opte o atitu d ine de ru g
ciu ne. A b ia la sfritu l ed in ei de resp iraie h olotrop ic
d octoru l C arlos W arter a trad u s con in u tu l ru gciu nii.
A cest ep isod retrit de G lad ys, din v rem ea cnd
ap arin ea p rob ab il co m u n itii sefarde, i-a ad us v in d e
carea d efin itiv de su ferin a psihic.
A dori s m ai com en tez aici d ou exem ple,
n care m ie m i se p are c trebu ie s fie absolv ii de
orice v in cei care s-au n scu t cu m ari d efecte fizice.
D im p o triv , ei ar treb u i s aib ad m iraia n oastr
p en tru cu raju l de a exp erim en ta acea soart n efericit.
N i se sp u n e c u nele spirite foarte in teligen te au ales
s v in aici cu u n m are h an d icap m en tal p en tru a tri
un astfel de exp erim ent. U n exem p lu este d at de Sylv ia
B row ne, altul, de San d ra A nn e Taylor.
R eam in tesc pe scurt exem p lu l co m en tat de
Sylv ia B row ne. U n b rb at tn r i chipe este tim id,
dei n u ar avea m otive, i evit ieirea n public. n talpa
p icio ru lu i d rep t are o d urere atroce care l d eran jeaz
la m ers. N iciu n m ed ic n u gsete cau za i o soluie
terap eu tic.
n tim p u l reg resiei relateaz c n u ltim a sa
viat,
/' trit cu m ai b in e de u n secol n urm , n statul
V irgin ia, s-a n scu t cu u n m are d efect la p icioru l drept,
spre n efericirea p rin ilor. A su p ortat greu d isp reu l i
ironiile celo rlali copii. A m u rit tnr. A fost su ficien t
MINTEA DE DINCOLO 235

ca S y lv ia B ro w n e s-l d esp o v reze de trau m a fiz ic i


afectiv a trecu tu lu i i s-i d isp ar d u rerile acu zate. D in
acel m o m en t, tim id itatea sa social, cau zat de h a n d i
capul fizic p e care l-a avut, a d isp ru t d e asem en ea.
n cazu l u rm tor, n t ln it n p ractica sa de
San d ra A n n e T ay lor, este v o rb a de cau zele n d ep rtate
ale u n ei g rav e fob ii sociale.
O tn r, M axin e, de c irca 15 ani, d in C lev elan d ,
i se ad reseaz p en tru frica de a iei d in cas. N u m erg ea
nici la co al p en tru c se tem ea de o am en i, d e m o d u l
n care acetia ar p u tea s o ju d ece.
n tim p u l re gresiei pe care i-a in d u s-o , M a x in e
s-a v z u t n tr-o alt v ia cerin d p e trep tele u n e i b ise
rici, id en tificat u lterior ca fiin d C ated rala Sf. P a u l din
L ond ra. A v ea u n h an d icap fizic att de m are, n c t n u
era cap ab il s se n trein . la t -i p ro p riile cu v in te:
O am en ii ies d in b iseric i r d de m ine. U n b rb a t cu
plrie p e cap calc p este m ine. E ste fu rio s, m lov ete
peste picior ca s-l dea la o parte din d ru m i m i spune c
sunt o pacoste." Este interesant de am intit i cu m a iden
tificat Catedrala Sf. Paul din Londra. I s-au artat ulterior
m ai m ulte im agini cu catedrale. A recunoscut-o im ed iat
pe aceasta. A sta e! E locu l n care am trit i lo cu l n
care am cerit! E locu l n care o am en ii s-au p u rtat josn ic
cu m ine, ch iar acolo, pe trep tele acelea, am stat e u " a
p recizat ea.
D in colo de su ferin a fizic, ex p lic S a n d ra A n n e
T aylor, fo b ia social a fost d eterm in at i d e tra ta
m en tu l in u m an la care a fo st su p u s: lovit, scu ip at,
d enigrat. E m oii su ficien t de d u rero ase p en tru a se
n fige ad nc i n co n tiin a d in v iaa u lterio ar.
2 3 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

S u p u s la m ai m u lte ed in e de restru ctu rare


cogn itiv, M a x in e i term in coala i d u ce ap oi o
viat n orm al.
S u n t c tev a n v m in te ce se p ot extrag e de
aici. M ai n ti, n e a m in tim c n m om en tu l rev en irii din
lu m in a de d in colo, aa d up cu m d escriu m ai m ulte
surse, ne su n t p re z en ta te m ai m u lte op iu n i p en tru
v iaa de aici, fiecare av n d grade de d ificu ltate dife
rite, n fu n cie de m isiu n ea pe care o avem . In fin al, noi
su n tem cei care alegem . S ad m item c aceast tnr
M axin e a op tat p en tru acea via de m are u m ilin.
A v em noi d rep tu l s n e co m p o rtm cu atta b arbarie
fa de sem en ii v en ii p e lu m e cu h an d icap u ri grave
care i oblig s cereasc? i dac ad m item ip oteza
c ei sin g u ri i-au d ecis viaa, nu ar m erita resp ectu l
i co n sid eraia n o a str p en tru sacrificiu l de care dau
dovad?
U n alt asp ect, la fel de tragic. E ste i m otiv u l
p en tru care n -a m v ru t s evit subiectu l, ci d im p otriv,
s-l ad uc n d iscuie./
U n u l d in tre asp ectele cele m ai d ep lorab ile ale
unui ora l co n stitu ie m u lim ea ceretorilor p e care
i n tln im la to t p asu l pe strzi. B u cu retiu l cred c
deine reco rd u l su b acest aspect. Parc n icieri p e u nde
am u m b la t p rin lu m e n u am vzu t acest spectacol trist
al strzii att de prezent. S fie acest aspect exp resia stan
dardului nostru de viat, / ' rezultatul actualului m od el
social care m p arte lu m ea n p rin i" i ceretori?
Este exp resia n e p s rii au toritilor p olitice i ad m i
n istrative fat / de acest fen om en sau d em o n streaz
in cap acitatea lo r de a-1 gestiona? S u n t sigu r c se p ot
M INTEA DE DINCOLO 237

gsi m u lte soluii u m an itare p en tru aceti n efericii ai


sorii. E u m g n d eam c n tre p rin cip iile lib era lism u
lui pe care se sp rijin d em ocraiile m o d ern e este n scris
i d rep tu l la d em n itate i nu n u m ai acela de a ceri.
P o ate c u n u l d in tre m o tiv ele p en tru care m u li
nu v o r a ccep ta id eea de ren carn are l con stitu ie i acela
c n p lan u l d e d in colo este n scris i n ecesitatea ca
fiecare d in tre n oi, p en tru a n v a toate leciile d e care
avem n ev o ie sp re a ev o lu a sp iritu al, s jo a ce to ate ro lu
rile p osibile. Iat co n clu zia la care aju n ge S an d ra A n n e
T aylor d in an aliza m iilo r de reg resii tran sp erso n ale p e
care le-a e fectu at la p acien ii si:F iecare fiin u m a n
a trit n u m ero ase viei. F iecare d in tre n o i a fo st n eg ru ,
alb, brbat, fem eie, gras, slab, servitor, stp n , in te li
gent sau n u ." D ac fiecare d in tre n oi a fo st n aceste
ip o staze, n se a m n c a v em d a to ria s-i re sp e ct m i
s-i tra t m p e to i o a m en ii cu aceea i a titu d in e n g
d u ito are i cu a ceea i iu b ire ca p e n o i n in e. S u n te m
cu to ii u n sin g u r om , exp resia u n ei sin g u re V o in e -
cea de d in colo de n o i - , in d iferen t d e v alorile p e care n i
le-am asu m at aici.
C A P IT O L U L V III

P O T E X IS T A C O M U N IC R I
C U C E I P L E C A I D IN C O L O ?
F

Jam es V an Praagh - un m edium celebru

A m com en tat deja ideea existenei noastre n tr-u n


univers plu rid im ensional sau m ultivers. Fiecrei d im en
siuni i corespu nde o frecv en proprie a vibraiilor
cm pului su de energie. Z id ul care d esparte cele d ou
lum i ar fi dat de nite m em bran e energetice. n term en i
com uni, noi sp u n em c ntre n oi i lu m ea de dincolo de
noi este un vl, o perdea. D ac a m reui s d m acest v l
la o parte, i-am p u tea vedea pe cei plecai acolo.
n lu m e a de aco lo n u p u te m aju n g e cu c o rp u l
n ostru fizic p e n tru c d ife re n a de fre cv e n a v ib ra
iilor fiec rei d im en siu n i este m u lt p rea m are. C a
s a v em acces aco lo , treb u ie s fa ce m u z d e c o rp u l
n ostru su b til i de co n tiin a care*l n so e te, aa cu m
se n t m p l n e x p e rie n a d e co rp o ra liz rii, a m o rii
clin ice i n c o m u n ic rile cu cei de d in co lo p rin in te r
m ed iu l u n ei p e rso a n e n z e stra te cu ca lit i de m ed iu m .
2 4 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

E xist n s o circu m sta n n care contiin a


n o a str p o a te fa ce u n salt cu a n tic " fie p rin creterea
sp o n ta n a fre cv en ei cm p u lu i co n tiin ei n oastre,
fie p rin re cu rg e re a la d iv erse teh n ici de u tilitate n
acest sens. Ip o sta z e le n care co n tiin a fu n cio n eaz
pe o alt fre cv e n d ec t cea co resp u n z to a re strii de
v egh e, re a m in tesc le g a t de co n tex t, se n u m esc stri
m o d ifica te ale co n tiin ei. E ste o stare in term ed iar,
n tre v eg h e i som n . R itm u rile cereb rale su n t aduse
n zo n a alfa -teta. n O ccid en t li se m ai sp u n e im p ro
p riu i stri a ltera te ale co n tiin ei, term en cu care nu
sun t de aco rd p e n tru c ex p rim o ip o staz p ato lo
gic, d isfu n cio n a l a co n tiin ei. T erm en u l de stare
m od ifica t ex p rim , d im p o triv , o ip o staz, am p u tea
sp u ne, su p ra fu n cio n a l , d ac a v em n v ed ere p erfo r
m an tele
/ n t ln ite la a cest n ivel.
S u n t la ora a ctu a l n lu m e cab in ete n care
se re a liz e a z o co m u n ica re n tre cei p leca i n lu m ea
de d in co lo i o p e rso a n care d isp u n e, d u p cu m
sp u n eam , de c a p a cita te a de a fi m ed iu m , ad ic de a
in tra n tr-o stare de co n tiin m o d ificat.
C a p a cita tea de a face oficiu l de m e d iu m era la
m are v o g la sf ritu l seco lu lu i al X IX -le a i n cep u
tu l se co lu lu i X X . Pe atu n ci, tiin a d isp u n ea de p rea
p u in e p o sib ilit i de ex p licare a fen o m en u lu i i astfel
de co m u n ic ri erau p riv ite cu u n m are scep ticism .
C a ste lu l-te m p lu rid ic a t de B .P. H asd eu la C m p in a
sp u n ea m c a fo st co n stru it d u p p la n u rile d ictate de
Iu lia, g en iala sa fiic, d eced at la v rsta de d oar 18 ani.
G u rile rele, sau m ai d eg rab ig n o ran te, au sp u s c, n
d u rerea p ricin u it de p ierd erea fiicei sale, H asd eu s-a
MINTEA DE DINCOLO 241

lsat in d u s n ero a re de ctre cei care p re tin d ea u c au


calitatea de m ed iu m .
U n u l d in tre cei m ai re n u m ii / o a m en i la ora
actu al cu c a lita tea d e m e d iu m este Ja m e s V an P raag h .
C artea sa, M e s a je d e d in co lo d e m o a rte, a fo st tra d u s
la E d itu ra A d e v r D iv in n 2008.
La cererea fa m iliilo r n d u re ra te de p ie rd erea
cuiva a p ro p ia t sau cu alte p rile ju ri, d u p cu m v o m
vedea, V a n P ra a g h re a liz e a z o co m u n ica re cu cei de
dincolo, dar, fo arte in tere sa n t, n u n u m a i cu o am en i,
ci i cu a n im a lele de cas p le ca te n lu m e a de d in co lo .
D in d a tele b io g ra fice o ferite d e el n su i, Ja m e s
V an P ra a g h a fo st d estin a t d in co p il rie s fie u n so l al
C e ru lu i", sim in d n c de p e a tu n ci m n a p ro te cto a re
a D iv in it ii d ea su p ra sa, i la p ro p riu , i la figu rat.
C a u rm a re a b o g a tei sale a ctiv iti ca m ed iu m ,
V an P ra a g h a ju n g e la o serie de co n clu z ii re fe rito a re la
v iaa de d u p v ia.
O id ee, e x p rim a t p rin tr-o cu n o scu t fo rm u l
trad iio n al, este a cee a c a m fi f cu i d u p ch ip u l
lui D u m n e z e u ". D a r V a n P ra a g h sp u n e c su n te m
fcu i d u p a sem n a rea cu D u m n ez eu . N i s-au tra n s
m is d o ar ca litile sp iritu a le a se m n to a re cu cele ale
C reato ru lu i.
P e de a lt p arte, la sp e cificu l lu m ii celeste, n u
cred c aco lo este n e v o ie de stru ctu ra a n a to m ic c o m
p let de care d isp u n e m n o i aici.
C rite riu l a sem n rii ca n su iri sp iritu a le este
m u lt m ai realist. N ici aceast co m p a ra ie n u are o a co
p erire co m p let, p e n tru c su s este p e rfe ciu n e a , ia r
jo s este d o ar n ce rca re a de a o atin g e.
2 4 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

T o a te fiin ele, d eci n u n u m ai o m u l, su n t create


d in S c n te ia D iv in , n e sp u n e V a n P ra a g h , d ar strlu
cirea a ceste i sc n te i este d iferit n fu n cie d e stad iu l
de e v o lu ie a p e rso an ei. L a cei m ai p u in ev o lu a i sp iri
tu al, stra tu l m o le cu la r este att de d en s, n ct, v o rb in d
m e ta fo ric, lu m in a l strb ate greu sau n u se zrete
d eloc. T re b u ie s sp u n em c, de la fiin ele m o n o ce lu
lare, la p la n te i la to a te celelalte fiin e, atta v rem e ct
resp ir, se a u to n trein i se rep ro d u c, su n t an im ate
de o en e rg ie d iv in . L u m in a lor se n to a rce, m ai m u lt
sau m ai p u in s p o rit ", cu m zicea B lag a, n fu n cie de
g rad u l d e ev o lu ie sp iritu al, la S u rsa d in care a p lecat
(v alab il, ev id en t, p en tru fiin ele u m a n e i n u i p en tru
c elela lte care au alte ro stu ri). P rin u rm a re, tot ceea
ce este a ici este i d in colo su b fo rm a c o rp u lu i su btil,
inclusiv obiectele nensufleite. / T erm enu l nensufleit"
77 /
n u este co rect, p e n tru c i acestea au ru d im en te de
co n tiin ex p rim a te p rin v alen e la n iv e l atom ic.
A sem en ea altor com en tatori, i V a n P raagh
afirm c n m arile creaii - artistice, tiinifice etc. -
su n tem aju tai d in lu m ea de d incolo de sp irite cu n alt
sp ecializare n d om en iile resp ective. U n eo ri su n t chiar
gru p u ri de sp ecialiti care ne ajut. D ar n u m ai dac le
solicitm . L ib eru l n o stru arbitru n i se resp ect. Su n t ns
i excep ii, pe care le v o m com en ta la alt capitol. V an
P raag h este de p rere c m arii creatori, ca L eonard o
da V in ci, M ich elan gelo, B eethoven , M o zart i alii, au
a v u t astfel de izvoare. A ceeai op in ie o are i R. M oo d y
d esp re m arile spirite ale A ntich itii elene.
O rice o p er, n e sp u ne i S y lv ia B row n e, este
g n d it n t i n C er i este apoi tra n sm is p rin cei alei
MINTEA DE DINCOLO 243

de p ro n ie. A a n e -a m p u tea ex p lica g ru p area m a rilo r


genii ale R en a terii n tr-u n in terv al de tim p rela tiv
scurt, a m p u tea ex p lica p u n erea b a z elo r civ iliz a iei i
cu ltu rii eu ro p en e n sp aiu l antic elen, att de re str n s
ca g eo g rafie i p o p u laie.
D a c p riv im cu a ten ie isto ria c u ltu rii i c iv i
lizaiei, in clu siv a a p a riiei relig iilo r, n to td e a u n a
m arile p e rso n a lit i au v e n it ex act n m o m e n tu l n
care era n ev o ie de ele, sigu r, cu ex cep iile in ev ita b ile
ca H y p a tia i G io rd a n o B ru n o , care au p l tit cu v ia a
n d r z n ea la de a se n ate p re a d ev rem e (!) n tr-o lu m e
n ep reg tit s-i n eleag .
S o b serv m c n seco lu l al V -lea .C h . au
v en it s im p u lsio n ez e sp iritu a lita tea p rin tr-u n salt n
cu n o atere m ari p e rso n a lit i care i-au c re a t u n loc
n isto rie - ca B u d d h a, C o n fu ciu s, L ao -T zu , P itag o ra.
P la to n atin g e v rfu l filo so fiei an tice, K a n t p e cel al
filo so fiei m o d ern e. E in ste in i toi c re a to rii fiz icii
cu an tice,' toti / o n o rati
/ cu P re m iu l N o b el la v rem ea
resp ectiv , au v e n it ex act n m o m e n tu l n ca re fizica
clasic i e p u iz ase p o sib ilit ile d e ex p lica re a u n iv e r
sulu i n e w to n ia n i era n ev o ie d e m ers m ai a d n c, n
cel cu an tic.
Am. m e n io n a t d eja, ca a rg u m en t n a c e st sen s,
c a v em d o v ezi c n c d in 1971, n p lan u l d e d in co lo ,
R ay m o n d M o o d y era d eja p ro g ra m a t s scrie d esp re
ex p erien ele m o rii clin ice, p rin celeb ra sa ca rte L ife
a fter Life.
E x e m p le le su n t n en u m ra te. S n e g n d im
n u m ai la ce a n se m n a t v en irea lu i lisu s, cu m , cu n v
tu rile, p ild a i sacrificiu l su , a sch im b a t o lu m e, u n
2 4 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

ev, a trez it co n tiin e i a dat h ra n sp iritu al m u lim i


lor ca re l-au u rm at.
A cea st im p lica re a lu m ii de d in colo n ex is
ten a n o a str este n c o d o v ad c n u su n tem sing u ri,
c lin ia g en era l de e v o lu ie a o m en irii este gestio n at
i d in p lan u l de d in colo.
A rein e o o b serv a ie d e asem en ea in teresan t
a lui Ja m e s V a n P raag h , ex tra s d in co m u n icarea cu
cei de d in colo. M ai n ti, co n trar a ceea ce sp u n to i cei
care au a v u t o m o arte clin ic, im p resio n a i de accesu l
la o cu n o a te re m u lt m ai ex tin s acolo d ect aici i
care cred c au aju n s n p o sesia u n ei cu n o ateri totale,
V an P ra a g h afirm a, p e b u n d rep tate, c, d ei aceasta
este m a i ex tin s, n u este to tu i total. A d ev ru l u ltim ,
ab so lu t n u n e este p e rm is n o u , ci d oar lu i D u m n ezeu .
N u v o m ti n icio d a t cu m p o ate fi cev a fr sfrit
ca in fin itu l, de ce e x ist cev a n loc de n im ic, de ce
e x ist ra iu n e i se n tim en te n U n iv ers. n s i raiu n ea
n o a str este u n m are m iraco l. A v em o co n tiin a d es
p rin s d in m arele tru n ch i al C o n tiin ei D iv in e. D ei
n e u ro fiz io lo g ia actu al n e sp u n e c este d ep en d en t
de cre ie ru l n o stru , co n sta t m , graie tu tu ro r ex p e
rie n e lo r d iscu tate aici, c este in d ep en d en t, c nu
creieru l o g en ereaz, ci in v ers, co n tiin a se fo lo sete
de cre ie r p en tru a e x p erim en ta to ate ip o stazele exis
ten ei u m a n e n sco p u l p ro p riei sale evolu ii.
n acest sens, V a n P ra a g h n e sp u n e c fiecare
d in tre n o i este aici u n ic i n u p oate fi n lo cu it de
n im en i. F ieca re om are u n rol, o m isiu n e i ceea ce
treb u ie s fac el, n u v a m ai p u tea face n im en i n icio
dat. S a d m item c av em ca m isiu n e s scriem o carte
MINTEA DE DINCOLO 245

cu u n an u m it co n in u t. D ac, d in d iferite m o tiv e, n -a m


reu it s o scriem i tra n sm item to ate id eile n o a stre
altor p erso an e ca s o scrie, acea carte nu va fi n icio d at
ca a cee a p ro g ra m a t in iial. N u v o r fi a celea i cu v in te,
a ceea i en erg ie, a ceea i g n d ire i aceeai b u cu rie
p u s n ea.
R e v e n im la id eea a n terio a r , aceea c n ici
d in co lo n u este o cu n o a te re to tal, pe d e o p arte, iar
p e de alt p a rte, c fiecare p le c m aco lo cu u n g rad
de e v o lu ie d iferit i, n co n se cin , cu c t o cu p u n
strat m ai jo s n o rd in ea U n iv ersu lu i, cu a t t r sp u n
su rile lo r la n tre b rile n o a stre su n t m ai b a n a le i, n u
de p u in e ori, false. A m p re c iz a t c d in co lo p le c m i
cu d e fe cte le n e co re cta te aici. D ac cel p e care l in te-
ro g m d esp re lu m ea de aco lo aici se in ea de fa rse - i
p l cea s se am u ze p e seam a celo rla li - , este fo a rte
p o sib il ca in te n io n a t s fa c a cela i lu cru i n aa-
zisele m esa je care n e v in de acolo. D u p 1989 a a p ru t
i la n o i m o d a m e sa je lo r p rim ite de la d iv erse en tit i
de d in colo. E ra su ficien t s citeti co n in u tu l lo r b an al
i in co e re n a lo g ic p en tru a se siz a c n u a v eau n im ic
co m u n n ici cu Iisu s, n ici cu alte p erso n a je d in ie ra r
hia S a cru lu i care e rau in v o cate. U rm rin d so a rta lo r
n tim p , am co n sta ta t c s-au stin s aa cu m au venit,
ca o p e re " n a iv e ale u n o r p e rso a n e fr o m in im
cu ltu r g en eral i sp iritu al, d o rn ice s strn easc
c u rio z ita tea a lto r n aivi.
R e fe r ito r la d e stin , V a n P r a a g h n e s p u n e c
to t c e e a ce se n t m p l n tim p u l v ie ii fa c e p a rte
d in tr-u n p la n sp iritu al. N u ex ist n t m p la re . M ai
m u li co m e n ta to ri n e sp u n c n m o a rtea su rv e n it
2 4 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

su b it ca u rm are a u n u i accid en t de circu la ie, a u n u i


in cen d iu , n rzb o i etc., sp iritu l este e x p u lz a t b ru tal
din corp . S u b iectu l este d eru tat, n u tie c a m u rit sau
ch ia r c exist v ia d u p m o arte. i p riv ete corp u l
din afa ra sa, este m irat c ceila li trec p rin co rp u l su
eteric i n u l vd. C n d este dus cu m a in a salv rii
la sp ital sau la m o rg , se in e d u p ea, m irat, p en tru
c n u tie u n d e este dus. V in a p o i ru d e, g h izi s-l
aju te s se ad ap teze n o ii situ aii. D ac su n t prea tu l
bu rai, p o t aju nge s fie in ternai i n spital p en tru
tratam en t, dar evid en t, nu u n spital de aici, ci u nu l din
plan u l de dincolo. D ed u cem c u n a d in tre aciunile
cele m ai frecv en te care se p etrec n lu m ea de dincolo
este aceea a consilierii psihologice. P en tru fiecare spirit
ajuns d in colo este d estinat o arm at de ceea ce aici am
n u m i consilieri psihologici. A colo n im en i nu este lsat
neaju torat i nici s greeasc. In perm an en cineva te
ghideaz, te nva, dar, foarte im portant, nu te judec,
ci te orienteaz, te aju t sp u n n d u -i ce ai de fcut.
S u n tem oare cap abili s n v m n oi, cei de aici, ceva
din lu m ea Sacru lu i, de dincolo?
D in v asta ex p erien a lu i V a n P raag h , d in
co m u n ica re a cu m o rii" i cu an im alele lor de
cas care i n so esc i d in colo, a rein e d oar ctev a
ex em p le sem n ificativ e p en tru le ciile pe care le p u tem
ex tra g e n o i, cei v ii".
T ra d iia n o a str str m o ea sc n e sp u n e c nu
este b in e s r m n em su p rai p e cin ev a n ain te de a
p le ca d in colo. E n erg ia n eg ativ a co n flictu lu i n e re z o l
v at n e n so e te ca o p o v ar care n e ap as su fletu l i
d in co lo i n u las sp iritu l s ev o lu e z e lib er, fr sen ti
m en te de fru strare.
MINTEA DE DINCOLO 247

n a in te de a m u ri n tr-u n a ccid e n t de m ain ,


S tasey f cu se p arte d in tr-u n g ru p de trei e le v e de
liceu, fo a rte b u n e p rieten e. O rg o lio a s , m a re a m a
toare de p e treceri n care s d o m in e pe to a t lu m e a
i s-i sa v u reze su ccesu l, i-a p r sit p rie te n e le i s-a
ataat altu i gru p de tin eri d o rito ri de d istra cie ca i
ea. A ce a st d esp rire de v ech ile ei p rieten e s-a p e tre
cut cu c tev a lu n i n a in te de a p ie ri n a c cid e n tu l de
au to m o b il. D e atu n ci ele n u i-au m ai v orb it.
C ele d o u fo ste p rieten e ale lu i S ta se y se aflau
n tr-o sear la o n t ln ire n care V a n P ra a g h e ra so licita t
s-i ex ercite d aru l co m u n ic rii cu cei p le ca i d in co lo .
C tre sf ritu l ed in ei, este n d ru m a t s se a d rese z e
fo stelo r p rieten e ale lu i Stasey . D in lu m ea de d in co lo ,
fr s fie in v o cat in te n io n a t de V a n P ra a g h , S ta se y
a p ro fita t de o cazia pe care o av ea de a v e n i s -i cea r
iertare de la co leg ele p e care le-a p r sit, stric n d , d in
org o liu , p rieten ia lor p e cn d era n v ia.
S u rp rin se i im p re sio n a te de a c ea st n t m
p lare n e a te p ta t , fo ste le p rie te n e ale lu i S ta s e y au
iz b u cn it n la crim i i i-au a c ce p ta t scu zele. F in a lu l d ia
lo g u lu i s-a p e tre cu t cu cel m a i p m n te sc g e s t p o sib il:
n clip a a ceea, p o v estete V a n P ra a g h , a m v z u t-o pe
S ta se y cu m se ap le a c i le m b r ie a z p e r n d pe
fete, ap o i se n to a rce sp re m in e i m i z m b e te d rep t
m u lu m ire. A p o i, n cet, d isp ru n e te r."
V a n P raag h n e sp u n e c cele m ai m u lte solicitri
pe care le are n co m u n icrile sale su n t cereri d e iertare
ctre cei rm ai aici. S e d oved ete astfel, c iu b irea i
iertarea, d esp re care n e-a v o rb it Iisu s, su n t co n d iii
v itale ale p cii i arm on iei att n C er, ct i p e P m n t.
2 4 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

Lecia suicidului

V a n P raag h , la fel ca i ali co m en tato ri, face


d istin cie n tre cei care se sin u cid p rin p ro p ria lor
v o in , re fu z n d d in d iv erse m o tiv e v iaa de aici, i
cei care au o b o a l p sih ic i n u au co n tiin a lu cid
a g estu lu i su icid ar. D esp re p rim a categ o rie a m v o rb it
la ca p ito lu l d ed icat S y lv iei B row n e. V o m su p u n e aici
d iscu iei
/ u n caz de su icid al u n u i tn r care su ferea de
p sih o z a m a n ia co -d ep re siv .
T n ru l av ea n clin a ii artistice, ca i p rin ii
si,7 care erau co le cio / n a ri de lu crri de art. D in cau za
b o lii p sih ice, se sim ea n efericit, se retr g ea n izolare
i p icta. S e sim ea str in de lu m ea n care se n scu se.
G n d u l te rm in rii c h in u lu i p rin su icid l obsed a.
P ro fit n d de a b sen a p rin ilo r si de acas,
n tr-o zi aru n c o u ltim p riv ire pe ta b lo u rile exp u se
i i p u n e ca p t z ilelo r p rin stran g u lare. S p iritu l su
se d e ta e a z de co rp i l p riv ete de d ea su p ra sa. E ste
co m p let d eru tat. N u tie ce s fac. R eg re t cu m p lit
gestu l f cu t i v rea s se n to a rc n co rp u l fizic, dar
nu m ai este p osib il.
n cele d in u rm , co rp u l lu i in ert este g sit de
ta t l su. i sim te d isp erarea. O v ed e ap o i p e m am a
sa p r b u in d u -se c n d tatl su i co m u n ic ce s-a
n t m p la t. n e le g e g n d u l m am ei sale, care se atep ta
la acest d e z n o d m n t.
n aceste m p reju rri, m am a sa a v e n it la V an
P ra a g h sp u n n d u -i c n u -i m ai p o ate gsi lin itea
d u p tra g ed ia trit. D u p ritu alu l de so licitare a p ro
teciei d ivin e, p e ca re V an P raag h l ex ecu t n ain te de
MINTEA DE DINCOLO 249

a-i n cep e a ceste co n ectri cu sp iritele celor cu care


d orete s co m u n ice, in tr n d ialo g cu fiul a ceste i
d oam n e. Le rela tea z toate circu m sta n ele n care a
com is gestu l de su icid , le cere ap o i iertare am b ilo r
p rin i p e n tru r u l p e care l-a fcu t, le sp u n e c i
iu b ete i c i-a fo st fo arte g reu la n cep u t, dar acu m
este n co n ju ra t de o m u lim e de o am en i care l aju t s
se e ch ilib re z p sih ic.
S u icid u l - ru p ere a c o n tra ctu lu i cu D u m n ez eu -
este g estu l d e z a v u a t de to ate sp iritele su p erio are.

E u t a n a s i a - n tr e m o r a l a d e a ic i
i c e a d e d in c o lo

E u ta n a sia a isca t i c o n tin u s p ro v o a ce m u lte


d iscu ii p ro i co n tra sa. S u b stitu ire a m e d icu lu i n
ro lu l de D u m n e z e u cu d rep t asu p ra v ie ii i m o rii
u n u i o m este, ev id en t, c o n testa t , d ar i cei care
o p te a z p en tru e u ta n a sie i se le g itim e a z cu d rep tu l
m o ra l de a su p rim a ch in u rile u n u i su ferin d c n d v ia a
n u m a i are an se p a r s fie ju stifica i.
Principala team este aceea a svririi de abuzuri.
Se p oate lsa aceast decizie, care n u m ai lui D u m n ezeu
i aparine, pe m n a u nu i om a cru i istorie a d em on strat
c n u poate fi u n D um n ezeu ? Investirea celor care, n
num ele justiiei, au dreptul de a d ispu ne de v iaa i de
m oartea u nu i om , fr n iciu n alt arbitru d ect propria
lor contiin, n u a fost lipsit i de m ulte erori regreta
bile. Interesele sun t m ultiple i oam enii, cel p u in p n
acum , sunt doar oam en i cu toate lim itele cu n oscu te.
2 5 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

S u n t m irat c M o n tesq u ieu , altfel bine in tenionat, n-a


in u t seam a i de acest aspect. n afar de D u m n ezeu ,
toti
/ av em n ev o ie de u n feed-back.
D u p cu m sp u n e E clesiastu l, este u n tim p
p e n tru a te n a te i u n tim p p en tru a m u ri. L a n iv e l de
d estin , cred c i u ltim a exp iraie este p ro g ra m a t n
A D N -u l n o stru .
C a m ed ici, a v e m o b lig aia s u z m de to ate m ij
lo a cele p o sib ile p e n tru a salv a v iaa, dar d u ra ta sa este
p ro g ra m a t , d u p c u m am v zu t, d in alt p la n i d u p
alte crite rii d ect cele ale n o astre de aici. n op in ia
m ea, n im e n i n u se p o a te erija n ro lu l de D u m n ez e u
i n u se p o a te p re v a la de p ro fesia sa p en tru a-i scu rta
v iata
/ u n u i om ,' ch ia r d ac eu tan asia este m o tiv a t de
b u n e in ten tii, u rm n d cu rm area u n ei su ferin e.
n v irtu tea ex p e rie n e i sale, o b in u te din d ia
lo g u rile av u te cu sp iritele celo r p lecai d in co lo , V an
P ra a g h co n ch id e c cei cro ra li se cu rm su ferin a
n a in te de tim p u l p ro g ra m a t n p lan u l de d in co lo vor
fi o b lig a i ca n u rm to a rea v ia s triasc n aceleai
co n d iii i fra g m e n tu l de v ia re sta n t (!). A m m ai
spu s, U n iv e rsu l n u p o ate p erm ite d e z ech ilib re e n e r
g etice n e re cu p era te. C eea ce treb u ie s faci aici i n u ai
fcu t, v ei fi trim is s fa ci o ricu m cn d va.

C u aceast op in ie em an at de la cea m ai n alt


au toritate, cea S u p rem , cred c eu tan asia p rim ete cel
m ai p ertin en t rsp u n s. Ju stiia divin este deasupra
celei um a ne.
S u n t pe d e p lin co n tien t c, lu n d d rep t cri
teriu de ju stiie n u ra iu n ea u m an , ci p e cea d iv in ,
p led ez p e n tru o rstu rn a re total a o p ticii trad iio n ale,
MINTEA DE DINCOLO 251

im p rim at n m in tea n o astr p rin toate in stru m e n te le


pe care g n d irea i civ ilizaia n i le-a p u s la d isp o z iie
p n acum . A m ferm a co n v in g ere , n u d oar sp eran a,
c, m ai d ev rem e sau m ai trziu , m o d u l de re la io n a re
in teru m a n i de o rg an izare so cia l , av n d c o n se cin e
v itale p en tru ex isten a o m en irii v iito a re, n u v a m a i fi
lsat la d isp o ziia u n o r co p ii care se jo a c cu u n fo c
ce p o a te face scru m p lan eta n n u m a i c tev a m in u te ,
ci v a fi g e stio n a t de ra iu n e a de d in co lo de n oi. C e
p rin i s-ar u ita m ereu cu in d ife re n la p e rico lu l ce-i
p ate pe co p iii lor...?

E s t e p e d e a p s a c a p i t a l o s o lu ie ?

V a n P raag h , d ar i ali co m e n ta to ri, a b o rd e a z


n tr-o m a n ier a sem n to a re cele trei c ircu m sta n er
de
su p rim are a v ieii - su icid u l, e u ta n a sia i p e d e a p sa
capital.
E ste de la sin e n eles
/ c,' a tta v re m e c t n u
su n tem ca p a b ili s cre m v ia a , n u a v em n ici d rep tu l
s o lu m .
C n d su p rim m v iaa cu iv a, ch ia r d a c n
n u m ele ju stiie i, sp iritu l su r m n e le g a t de P m n t
p n ce ex p ir tim p u l v ie ii p ro g ra m a te la n a tere.
Fu rio i p en tru p e d e a p sa p rim it , v o r cu ta o a m en i
care su n t u o r in flu en a b ili i-i v o r n d ru m a s-i
rzb u n e p rin aceleai crim e s v rite d e ei. n loc
s se term in e, aa cu m ar fi d e sp erat, iru l c rim e lo r
con tin u . E ste o rea lita te d em o n stra t i de stu d iile
statistice ale in fra ctio n a lit tii.
2 5 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

S o lu ia p e care o reco m a n d v a n P ra a g h este


aceea a reed u crii. C red c sim p la ed u caie n sp iritu l
u n ei m orale im p u se de co n v en ien ele n o a stre sociale
nu este eficien t p e n tru to at lu m ea. E ste n ev o ie de o
p ro fu n d tra n sfo rm a re sp iritu al, de o trezire a co n
tiin ei i cred c re lig ie i i rev in e aici u n m are rol.

L a o a n i v e r s a r e c u m orii" i c u v i ii

n tre m u lte alte p o v eti de v ia, V a n P raag h


ne re la tea z i d esp re o iu b ire em o io n a n t d intre
doi soi, am b ii fo ti actori, co n tin u a t i d in co lo de
m o artea u n u ia d in tre ei.
U n d om n elegant, m brcat dup m od a anilor
'70, l solicit s-i m ed ieze la o anum it or i ntr-o
anum it zi legtura cu soia sa, plecat dincolo, pentru a
srbtori... cea de-a cincizecea aniversare a cstoriei lor.
L a d ata i ora stab ilite, d u p ritu alu l de in tro
d u cere, ap are stn d l n g sou l su o fem eie fru m o as,
p u rtn d p l rie i o ro ch ie roz, croit d u p m o d a
an ilo r '4 0 . P rin in te rm ed iu l lui P raagh , am b ii soi
i d ea p n a m in tirile fericite d in v iaa lor d e artiti.
S o ia m rtu risete c to at v ia a trit m p re u n a fo st
ca o lu n de m iere. i m u lu m ete p en tru b u ch etu l de
tran d afiri d ep u s la m o rm n tu l su, de ziu a lor an iv e r
sar, l a sig u r c v a fi n to td ea u n a altu ri de el, c
v in e ad esea s-l ascu lte cnd cn t la p ia n i, n final, l
ro a g s m ea rg m p re u n acas i s-i cn te la acelai
p ia n u n u l d in tre d u io asele cn tece de d rag o ste a scu l
tate de ei pe cn d erau tin eri i fericii...
MINTEA DE DINCOLO 253

C o m u n ic a re a cu a n im a le le d e c a s
n lu m ea de d in colo

n afar de rea liz a re a de co m u n ic ri cu p e r


so an ele p leca te n trm u l de d in colo, V a n P ra a g h n e
relateaz i d esp re co m u n ic rile - total b u i v er sn te i
n ea tep ta te p e n tru m o d u l n o stru de a p ercep e lu m ea
- cu an im a lele de cas, p leca te i ele pe acelai d ru m
cu st p n ii lor.
O fe m eie cu d eficien de auz d in n a tere i so li
cit o ed in de co m u n ica re cu o fiin d rag , p lecat
d in colo. A cea fiin p ierd u t era... cin ele ei, C h arlie,
care m u rise n u rm cu d o u lu ni.
n a ceeai m a n ier m en ta l , cin ele i tra n s
m ite st p n ei sale to at d rag o stea lui. i re la te a z ap o i
a m in tiri d in viaa sa aici. A m in te te d esp re z g a rd a sa
roie cu p ietre care im itau d iam an tele, d esp re p lim
b rile cu st p n a sa i d esp re fa p tu l c n u i p lcea s
i se fac baie n chiu vet. n to cm a i ca i n oi, oam en ii,
cinele i am in tete de su ferin ele care i-au p ro v o cat
sfritul. i sp u ne ap oi stp n ei c n c m ai v in e u n eori
i d o arm e cu cap u l pe p ern altu ri de ea cu m ob in u ia
altdat. C a s-i co n so leze stp n a p en tru p ierd erea
lui, i sp u ne c o v a aju ta s aib n cu rn d u n alt cin e
alb. tie c o va p ro teja la fel de b in e ca i el.
P .M .H . A tw a ter rela te a z , de asem e n e a , un
ep iso d de m o a rte clin ic n care cin ii fa m ilie i, p le ca i
m ai d em u lt d in co lo , au av u t ro lu l de ghizi.
n tim p ce e ra o p era t p e co rd d esch is, L y n n , o
fe ti de 13 ani, are o m o a rte clin ic. La ca p tu l tu n e lu
lui p e care l trav erseaz, ap a re o lu m in str lu cito a re.
254 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

D in m ijlo cu l lu m in ii v in sp re fe ti doi cin i. A m bii


au fo st cin ii fa m ilie i sale i m u riser cu c iv a ani
m ai n a in te. A u srit cu lab ele pe p iep tu l su i i-au
lins fa a cu lim b ile lo r u m ed e. C a i o am en ii d in jur,
i c in ii p rea u s fie fcu i d in lu m in . A u co n d u s-o
ap oi la F iin a de L u m in .
V a n P ra a g h n e p recizeaz c i an im alele
n o a stre de co m p an ie aju n g d u p ce m o r to t n lu m ea
n ca re m e rg i oam en ii. L a so sirea d in colo a u n u i astfel
de a n im a l, acesta este n tm p in at de cei care l-au avu t
pe l n g casa lor. D ac n u exist o astfel de p erso an ,
atu n ci este n t m p in a t de cei care se n g rijesc la m od u l
g en eral d e an im ale.
A ceeai lege spiritual a rencarnrii este vala
bil i pentru anim alele de cas. P ot reveni pe Pm nt
cu dorina de a-i proteja fostul stpn, ca sem n de recu
notin pentru iubirea pe care le-a artat-o n viaa lor
trecut. N i se spune c i vor am inti i vor sta chiar i n
acelai fotoliu n care au stat nainte de a p leca dincolo.

P s ih o te r a p ia p r in m e d iu m

V a n P ra a g h n e sp u n e c, p en tru a in tra n
d ialog, sp iritele se fo lo sesc att de en erg ia sa, ca m ed i
ator, ct i de a celo r care i so licit co m u n icarea. D ac
so licita n ii su n t ag itai, p ierd p rea m u lt e n erg ie i
d ialo g u l are p u in e an se de a reu i.
C o m u n ic rile pe care Ja m e s V a n P ra a g h re u
ete s le realizeze cu cei de d in colo n b en eficiu l
MINTEA DE DINCOLO 255

fam iliilor lor aru n c o lu m in n o u i in telig ib il


asupra fe n o m en u lu i de m ed iu m n itate, at t de m u lt
d ezavu at altd at. C o m u n icarea cu sp iritu l celor
p lecai d in co lo n u este m en it d oar s sa tisfa c o
banal cu rio z ita te a celo r r m a i aici. A d esea rez o lv
i p ro b lem e de o rd in u tilitar p en tru cei rm ai. E ste
celebru ca z u l p o v estit de S w ed en b o rg , care a re u it s
intre n le g tu r cu u n d ip lo m a t o lan d ez, d e ce d a t n
tim p ce se afla la p o st n S u ed ia. P rofitn d de m o a rtea
acestu ia, u n co m ercia n t i-a p retin s d in n o u b a n i soiei
d ip lo m atu lu i p en tru o a rg in t rie cu m p ra t d e acesta,
m iznd p e fa p tu l c ea n u m ai d isp u n ea d e ch ita n ele
de p lat. S w e d e n b o rg in tr n co m u n ica re cu d ip lo
m atu l d eced at, afl u n d e su n t p u se acele ch ita n e i
co n flictu l a rtificial cre a t de v n z to ru l a rg in t rie i se
n ch eie n m o d fe ricit p en tru ea.
R o lu l p sih o tera p eu tic al acesto r co m u n ic ri n u
este n ici el de n eg lijat. Iat d o u exem p le.
U n tn r are u n a c cid e n t de m ain , so ld a t cu
m o artea u n ei fam ilii n treg i: tat, m am i o feti.
D in acel m o m en t, tn ru l n u m ai are lin ite.
N o ap te d e n o ap te are co m a ru ri cu a ccid e n tu l p ro d u s
din v in a sa. n cele d in u rm , ap eleaz la se rv iciile
u n u i m ed iu m , care l p u n e n leg tu r cu tatl fa m ilie i
im p lica te n acel accid en t.
T n ru l i ex p lic a cestu ia co m aru l s u i l
ro ag s-l ierte p en tru acel n e fe ricit accid en t. T a t l
fa m iliei a ccid en tate i sp u n e c ei l-au iertat, c se sim t
d in co lo cu to tii fo a rte b in e, c d ac el n a in te d e acci-
d en t se d ep la sa cu u n c ru cio r de in v alizi p e n tru c
su ferise d e o a n u m it b o al, a cu m este u n o m co m p let
v a lid i n u m ai su fer de n im ic.
2 5 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

O d at ie rta t de ctre v ictim ele sale, tn ru l


n cep e s-i re fa c v iaa.
S ta n isla v G ro f p o v estete c n tim p u l u nei
reg resii la u n p a cien t, d ialo g u l a fo st p relu at d e o voce
strin , care l-a ru g a t s le tra n sm it p rin ilo r si un
m esaj. I-a spu s c are 20 de an i i c a m u rit n u rm cu
d o u s p t m n i. M a m a sa este fo arte d ep rim at dup
m o artea sa i l ro a g s-i d ea telefo n i s-i sp u n c
acolo u n d e este a cu m se sim te fo arte b ine. Ii spune
n u m ele su i al p rin ilo r, telefo n u l i ad resa. Este
u or de im a g in a t d eru ta p ro feso ru lu i G rof. N ici astzi
nu n e sim im p rea co n fo rta b il cn d au z im de co m u
n icarea cu m o rii, d ar n u rm cu p este 40 de ani! A
ez ita t m u lt n tre a ev ita in ed itu l situ aiei i d atoria
m o ral de a r sp u n d e u n ei so licitri att de n crcate
de sem n ifica ii i p en tru fiu, i p en tru p rin i.
n cele d in u rm , i n v in g e ezitarea, fo rm eaz
n u m ru l de telefo n d at de acel tn r, i rsp u n d e
m am a acestu ia i p ro feso ru l cere s v o rb ea sc cu fiul
ei. M a m a i r sp u n d e n d u rera t c p ro b a b il este la
telefo n u n p rie te n d e-al fiu lu i care n -a aflat n c de
m o artea acestu ia. A tu n ci G ro f i sp u n e n treag a
p o v este i-i tran sm ite m esa ju l de la fiul ei.
Iat n u m ai ctev a d in ex em p lele care p led eaz
p en tru re a lita tea fe n o m e n u lu i de m ed iu m , att de
b la m a t a lt d a t d in ig n o ran . D in colo de m n g ierea
su fletelo r celo r r m a i aici, b en eficiile de o rd in tera p e
utic su n t in d iscu tab ile.
C n d a u z im d esp re m o ri, a v em o team
in stin ctiv . E x p erien a m o rii clin ice n e sp u n e n s c
ei n u su n t m orti, / ' n sen su l term en u lu i trad itio
/ n al. Ei
MINTEA DE DINCOLO 257

sunt ca i n o i, vii. O v rem e su n t ch iar ln g noi. i-a u


sch im bat d o ar h a in ele u zate, n lo cu in d u -le cu altele
noi, a d ap tate m ed iu lu i n care sunt.
n tre n o i i ei este d o ar u n v l, u n zid de fr e c
ven d iferit. L u m ea v iito a re se n d re a p t sp re u n
m od de v ia p ro p ice n l rii co n tiin ei, care este
p aap o rtu l cu care se p o ate circu la n to ate d im e n si
unile U n iv e rsu lu i, in clu siv n acelea n care su n t d u se
ru d ele n o astre. O ric t ar p rea de u to p ic, p re m ise le
de a c l to ri n v iito r doar cu m in tea, cu sp iritu l su n t
fo arte p ro m ito are. Ja m e s V a n P ra a g h , A . M o n ro e,
W. B u h lm a n - su n t o am en i o b in u ii care i-au c u lti
vat a ceste n su iri. L u m ea de d in co lo este cu m u lt m a i
ap ro ap e d ec t P arisu l...
C A P IT O L U L IX .

N T R E IN F E R N I P A R A D IS .
C A Z U L D A N N IO N B R IN K L E Y

Un com portam ent violent

R a y m o n d M o o d y , in iia to ru l m o d ern al tu tu ro r
stu d iilo r e fectu a te a su p ra e x p erien elo r m o rii clin ice,
afirm a c cea m ai sp ecta cu lo a s ex p erien d e a cest
gen a fo st tr it de D a n n io n B rin k ley .
In te re su l p e care l su scit a v en tu ra i d ram a
v ieii lu i D. B rin k ley n u este m o tiv a t a t t d e c u rio z i
tatea p en tru in ed itu l sp ectacu lo s, ct de n t ln ire a cu
im p o sib ilu l p e n tru care m in tea n o a str ra io n a l nu
are u n rep er de ev alu are, de n eleg ere. B u lv e rse a z
n tre a g a tru d a m in ii n o a stre de a-i co n stru i d e-a
lu n g u l isto riei n ite rep ere c u m in i i so lid e p e care
s i sp rijin e fe ricirea i s-i g seasc lin ite a cn d
clip ele de a n g o a s o tu lb u r.
D a n n io n B rin k ley i p o v e ste te v ia a s criito ru
lu i P a u l P erry , b in ecu n o scu t p en tru in te re su l, ta len tu l
i c o m p e te n a cu care a a b o rd a t i n alte c ri e x p e ri
en e
/ le m o rii
/ clin ice.
2 6 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

C a rtea S a v ed by the L ig h t (Salvat de Lum in)


este p u b lica t i n lim b a ro m n a la E d itu ra A d ev r
D iv in (2011).
n cele ce u rm ea z n u n e p ro p u n e m s relu m
in u til ceea ce d eja s-a sp u s, ci s ad u cem n d iscu ie
a cele e le m en te d in d ram a tr it de D. B rin k ley care ni
se p a r a a v ea sem n ifica ii ce m e rit com en tate.
D a n n io n B rin k ley este d escris de P au l P erry ca
u n b rb a t b in e cld it, care las im p resia c id eea n
ju ru l c reia a fo st co n stru it este cea a fo rei agresive,
d eg ajat in clu siv d in p riv irea i d in alu ra g estu ri
lor sale. S -a r p u tea sp u n e c v iaa sa a fo st n d irect
rela ie
/
cu co n stitu ia
r
sa.
P n la m o m en tu l n care a av u t p rim a ex p eri
en
/ de m o a rte clin ic, to at v ia ta
/ sa a fo st m arca t de
u n co m p o rta m e n t v io len t.
n c o p il rie a fo st sp aim a co leg ilo r i d isp erarea
p rin ilo r. M ai trziu i-a ales o p ro fesie pe m su ra
ca ra cte ru lu i su , n d ep lin in d m isiu n i secrete care
im p lica u risc i v io len .

Viaa d u p e x p e r ie n a m o r ii c lin ic e -
u n in f e r n

P rim a ex p erie n a m o rii clin ice s-a p e tre cu t n


1975, la v rsta de 25 de ani, cn d a fo st trsn it n tim p
ce v o rb e a la telefon . A ccid en tu l a av u t grave u rm ri
a su p ra s n t ii sale fizice. U n a din v alv ele ca rd i
ace su fer lez iu n i i se su p rain fecteaz cu stafilococi,
MINTEA DE DINCOLO 261

im p u n n d n ece sita te a de a fi n lo cu it. S l b in d u -i


im u n itatea, in fe cia sta filo co cic a co n tin u at, co rd u l
i-a fo st grav a fe cta t i d e atu n ci, la cel m ai m ic e fo rt de
d ep lasare, a p rea u crize de in su ficien ca rd ia c cu
cian o z i d isp n ee, so ld ate cu lip o tim ii.
V o m u rm ri film u l ex p e rie n e i d e m o a rte
clin ic a lu i B rin k ley d in m o m e n tu l n care a re loc
ieirea sa d in co rp u l fizic, tre c n d p este a m n u n tele
an terio are, d escrise p e larg n cartea citat.
F e n o m e n m ai rar d escris n m rtu riile celo rla lte
p erso an e care au a v u t o m o a rte clin ic, la m o m e n tu l
ap ariiei tu n e lu lu i, are im p resia c acesta a v e n it sp re
el i l-a n co n ju ra t su b fo rm de sp ira l n tim p ce
a u z ea clin ch ete de clop oei.
O d at aju n s n fa a F iin e i de L u m in , B rin k le y
o d escrie ca fiin d fo rm a t d in p rism e ca re sclip e a u n
cu lo rile cu rcu b eu lu i. T r iete , ca i m a jo rita te a celo r
care au av u t o m o arte clin ic , se n tim e n tu l d e iu b ire
pe care, d u p c u m sp u n e e l, n im e n i n u i-a d ru it-o
v reo d at, la o a sem en ea in te n sita te , e le m e n t im p o r
tan t de re in u t d ac a v em n v e d e re c p rin m isiu n ile
n d ep lin ite a u cis zeci de o am en i.
D u p n t ln ire a cu F iin a de L u m in , i se d e ru
leaz film u l p a n o ra m ic al v ieii sale, d u p tip icu l
cu n o scu t. C u m era i de a te p ta t, la v ia a p e care a
a v u t-o p n atu n ci, a n e le s c a fo st o p e rso a n
fo a rte ag resiv , e g o ist i r e a " .
Se v e d e c u m to rtu ra ali co p ii, c u m le fu ra
b icicle te le i i b te a jo c de ei. N u p o t s tre c p e ste
a m n u n tu l p e care to i p rin ii ar treb u i s -l sp u n
co p iilo r lor. U n co leg d in co a la g en e ra l a v e a o g u
2 6 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

p lo n ja n t (foarte vizibil) i, dei era ironizat i de ctre


ali copii, el a fost cel m ai agresiv dintre ei. n tim pu l fil
m u lu i cu retrospectiva vieii lui, n e spune textual: ...am
sim it ntreaga durere pe care i-am provocat-o... srm a
n u lu i c o p il". A firm c s-a b tu t, d in clasa a cin cea
p n n a d o u sp rezecea, de cel p u in 6000 d e o ri cu
ceila li co p ii. A cu m , cn d i v ed e film u l v ieii, sesi
z e a z c este o d iferen m ajor: E u e ra m a cu m cel
care p rim e a lo v itu rile ." A sim it ap o i to a t d u rerea
n ce rca t n su fletu l lo r de p rin ii si.
N u to a te scen ele d in film au fo st n eg ativ e. A u
fo st i u n e le cu fa p te b u n e, cu m a fo st aceea cu o cap r.
Se afla n tr-o m a in cn d a v zu t u n in d iv id b tn d
slb a tic o cap r p en tru c a rm as cu cap u l p rin s n
g a rd u l su. A op rit m ain a, l-a d o b o rt la p m n t pe
in d iv id , a e lib erat cap ra d in gard i a p lecat. A sim it
a tu n ci, a firm a el, u m ilin a celu i pe care l-a b tu t i
sa tisfa cia cap rei care p rea s-i sp u n m u lu m e sc ".
n e le g e re a sa fa de an im ale nu era n s m ereu
a ceeai. V z n d cu m cin ele su i ro ad e co v o ru l din
su fra g e rie , s-a n p u stit cu b taia pe el. D ar film u l i-a
a r ta t iu b irea cin elu i p en tru el od at cu triste e a i
d u rerea c nu tia cu ce a g reit cnd ro d ea co v o ru l. i
ce u til su n p en tru n oi toi: Cei ce su n t cruzi cu an im a
lele v or aju n g e s neleag, cn d v or f i dincolo, su ferin a
lor. O a lt re m a rc a sa: cel m ai m are grad de in cri
m in a re, de in cu lp are l au g estu rile n eg a tiv e fa de
cin e v a ca re n u n e-a d eran jat cu n im ic.
D e v e n in d ad u lt, D. B rin k ley co n tin u iru l
a cte lo r d e v io len , d ar n cu to tu l alte circu m stan e.
P e n tru a nu fi su sp ectat de su b iectiv ism n re la ta rea
celo r ce u rm eaz, v oi fo lo si m ai m u lt p ro p riile cu v in te
MINTEA DE DINCOLO 263

ale ero u lu i n o stru . n tim p u l serv iciu lu i m ilitar a fo st


n ca d ra t ca so ld at c o m b a ta n t" n rzb o aiele c la n
d e stin e " . A firm c a fo st a sid u u an tren at cu sco p u l
d eclarat de a d ev en i u cig a p ro fe sio n ist". M isiu n e a sa
co n sta n a p lan ifica i ex ecu ta n ltu rarea p o litic ie
n ilo r i a p erso n a lu lu i m ilitar d in alte ri in a m ic e ". n
tim p ce ali co leg i fixau in ta cu in stru m en te de p re c i
zie, el era cel care ap sa p e tr g a c i" .
D n d d o v a d de o cu trem u r to a re sin ceritate,
ex em p lific p rin ctev a d in tre aciu n ile sale. O d a t a
p rim it m isiu n ea s elim in e u n co lo n el a fla t cu tru p ele
n ju n g l . n tr-o d im in ea, a fo st id en tificat n fa a
tru p elor. A d ecla n a t arm a i a v zu t c u m cap u l v ic ti
m ei a ex p lo d at, iar co rp u l i-a fo st cu p rin s de sp asm e.
A re v z u t scen a n film u l de d in colo. A sim tit / d eru ta
v ictim e i i tristeea n cercat cn d i-a p r sit co rp u l
i a n eles c n u -i v a m ai v ed ea n icio d a t fam ilia. A
n eles i triste ea fa m ilie i r m a se fr tat i fr u n
m ijlo c de existen .
A lt d at a fo st trim is n tr-o tar / strin cu
m isiu n ea de a elim in a u n o ficial al g u v ern u lu i care
nu m p rt e a p u n ctele de v e d e re " ale rii sale. n
acel m o m en t, cel care treb u ia s fie a n ih ila t se afla
n tr-u n h o tel ru ral. F iin d m ereu n co n ju ra t d e grzi i
de cei d in secretariat, m p re u n cu ech ip a sa a h o t r t
s m in ez e n o a p tea h o telu l i s-l aru n ce n aer. P lan u l
le-a re u it i in ta lor a fo st u cis m p re u n cu to i
cei d in ech ip a sa fo rm a t d in 50 de o am en i. n film u l
d eru la t n p la n u l de d in co lo , a tr it sen tim en tele v ic
tim elo r, o ro area g estu lu i su i d u rerea sim it de
fa m iliile celo r ucii.
2 6 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

R e cu n o a te n b io g ra fia sa c a lu at v iaa la zeci


d e o am en i, d ar a f cu t-o fr m u strri de co n tiin , n
n u m ele d ato riei p e care o avea.
U ltim a sa m isiu n e n ain te de a fi tr sn it i a
r m n e grav in v a lid a t card iac p en tru toat v ia a a fost
aceea de a fu rn iz a a rm a m e n t u n o r g ru p ri an g a ja te n
r z b o i co n tra u n ei m ari ri n ep rieten e. D u p cu m am
m e n io n a t i n alt cap ito l, D . B rin k ley n e sp u n e c, n
tim p ce v izio n a film u l cu re tro sp ectiv a v ieii sale, a
au zit ip e te le co p iilo r r m a i fr p rin ii lor, u cii cu
arm ele liv rate de el.
L a sf ritu l film u lu i, s-a sim it p ro fu n d afectat
de o ro a rea fa p te lo r sale. D u m n ezeu p riv ete altfel
esen ta ta, iar a cea st d iferen co n st n iu b ire !" a fo st
r ' f

re p lica F iin ei de L u m in .
Pentru com en tarea acestui rspuns, am ream intit
aici p rin cip a lele e v en im en te n eg ativ e n care s-a im p li
cat D a n n io n B rin k ley . D u p toate o ro rile sv rite,
n e -a m fi a te p ta t la o alt p rim ire d in p a rte a F iin ei
de L u m in . T o a te a g re siu n ile s v rite n a d o le s
c e n i su n t to ta l im p u ta b ile p e n tru c in iia tiv a i-a
a p a rin u t n m a re p a rte i p en tru cru z im ea cu care s-a
im p licat. C eea ce a f cu t n tim p u l m isiu n ii p rim ite nu
i se p o ate im p u ta d ect d ac s-a im p licat i afectiv , nu
n u m a i d in sim u l d ato riei. U n u i so ld at p e c m p u l de
lu p t nu i se p o t rep ro a fa p tele de arm e. E l se afl la
d atorie. D ar d ac d ato ria este sv rit cu cin ism , fr
co m p a siu n e p en tru v ictim ele sale, atu n ci i atrag e
asu p ra sa n treag a v in o v ie im p licat de g estu l su.
A v n d n v ed ere cin ism u l cu care i-a tratat
v ictim ele i pe care el n su i l recu n o ate, n u cred c
lui B rin k le y i se p o ate ap lica n to talitate etich eta de
MINTEA DE DINCOLO 265

om or s c u z a b il". D ac lu cru rile stau aa, d u p c u m


au scris i S y lv ia B ro w n e i Ja m e s V a n P raag h , p e n tru
toate v ictim e le lsate n u rm a sa, sp iritu l lu i B rin k le y
ar fi tre b u it s fie trim is n stra tu rile d en se ale n tu n e
ricu lu i i n u n fa a F iin ei de L u m in , n lu m e a iu b irii
in fin ite i a iertrii. R sp u n su l la m ira rea n o a str ni-1
d B rin k le y n su i cn d sp u n e c, d u p ce a fo st trsn it,
el a tr it n a celai tim p i In fern u l, i P arad isu l. V ia a
lui, d in acel m o m en t, la n iv el fizic, este m ai g rea d ec t
a u n ei re p tile care se trte p e p m n t. R ea lm e n te,
u n eo ri, ca s a ju n g d oar p n la b aie, era n e v o it s se
trasc p e p o d ea. L a n iv el sp iritu a l n s , v a fi im p lica t
n cele m ai g e n ero a se aciu n i n tre p rin se p e n tru b in e le
sem en ilo r n o tri. O v ia care d e acu m , de la v rsta de
25 de an i, se v a co n su m a n tre In fe rn i P arad is.

O r a u l d e C r i s t a l " i P a r c e le d in C e r

E ste co n d u s ap oi de F iin a de L u m in n
O rau l de C ris ta l", cu m l n u m ete el, n tr-o cld ire
sp len d id ca o ca ted ra l co n stru it d in cristale. D u p
d escrierea p e care o face a cestei cld iri, ar p re a s fie
T em p lu l n e le p ciu n ii d esp re care v o rb e a u i M ich a e l
N ew to n i S y lv ia B row n e.
A re in tu iia c a fo st co n d u s n tr-u n lo c al
cu n o a terii. n tr-a d e v r, pe u n p o d iu m , n fa a sa ap ar
alte fiin e n v lu ite n lu m in , n n u m r de 13. F ie ca re
F iin n tru ch ip e a z u n a d in tre tr s tu rile p sih o lo g ice
ale o am en ilo r.
2 6 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

n p rezen a a cesto r Fiin e, afirm c n tr-o frac


iu n e de secu n d a n eles cu m fu n cio n ea z lu m in a,
cu m v e n im n v iaa fizic pe P m n t i de ce oam en ii
gn d esc a t t de d iferit.
P e rnd , fiecare F iin de L u m in a v en it sp re el
cu u n fiet d in care ap rea, p ro iectat pe u n ecran , cte
u n e v e n im e n t ce u rm a s se p etreac n v iito r i care,
cu m a sp u s el, av ea s zg u d u ie lu m ea i s-o sch im be
p ro fu n d .
L a n to a rce rea n co rp u l fizic, i-a am in tit de
117 ev en im en te v zu te n im ag in ile artate d e F iin ele
de L u m in . D u p 3 ani n care n u s-a n t m p la t n im ic,
n u rm to rii 18 an i s-au ad ev erit 95 d in aceste ev e
n im en te. n aceeai zi de 17 sep tem b rie 1975, dup
c u m re m a rca el, u n om a trecu t p rin tr-o m o a rte din
care a v ea s se n a sc u n alt om , u n u l fizic p r b u it la
p m n t, i la p ro p riu , i la figu rat, u n altu l sp iritu a li
zat, cu acces la v iito ru l secret al om en irii.
n tr-u n a d in tre v iziu n ile d esp re v iito r i s-a spus
c, d ac o m en irea n u i va sch im ba m o d u l de co m
p o rta m en t, o ateap t d ezastru l. N u m ai aa v a p u tea
ev ita r z b o iu l ce ar u rm a s se n tm p le.
I se arat scen e d in cel d e-al T reilea R zb o i
M o n d ial: lu p te, h ao s, d eertu ri. Z o n ele fe rtile ale
P m n tu lu i se v or tran sfo rm a n d eert. V o r b n tu i
fu rtu n ile, u rag an ele, iar oam en ii vor ceri p e strzi
m u rin d de foam e. M u lim i de o am en i v or p leca n
exo d n alte ri, sp ern d la o v ia m ai bu n.
V a lo a re a p red ictiv a acesto r a v ertiz ri n u este
u o r de ig n o rat atta v rem e ct, d in cele 1 1 7 ev e n i
m en te care i s-au a r ta t ca fiind p o sib il s se p e trea c
MINTEA DE DINCOLO 267

n v iitor, 95 s-au ad ev erit n to cm a i cu m i s-a spu s.


D intre acestea, r zb o aiele d in O rien tu l M ijlo ciu , a cci
d entul n u cle a r de la C ern o b l i d estrm area U R S S au
avut n tr-a d e v r co n secin e p ro fu n d e asu p ra n treg ii
om eniri.
C u a ce e a i au to ritate, o F iin de L u m in l-a
n tiin at i de fap tu l c n u este o b lig ato riu ca e v e
n im en tele p re z ise s aib lo c n to cm ai. E le se p o t
sch im ba d ac i o a m en ii se sch im b . C u alte cu v in te ,
istoria este n m in ile n o astre. E v en im en tele fericite
sau n e fe ricite su n t d e term in ate d e aciu / n ile n o a stre
care, in ev ita b il, se n scriu n lo g ica leg ilo r d e fu n c
io n are a U n iv ersu lu i. M eca n ism ele de g en era re a
a cesto r e fe cte s u n t ale U n iv ersu lu i, d ar co m a n d a de
a cio n are, n tr-u n sen s sau altu l, n e ap arin e.
U n p u n ct de v ed ere in teresan t: F iin e le de
L u m in d o resc s n e aju te p e n tru c su ccesu l n o stru
n e v o lu ia sp iritu a l este i n in teresu l n treg u lu i
U n iv ers. T o tu l este le g a t de totu l, cu m sp u n e E rv in
L aszlo. n tr-u n U n iv ers in te rco n e cta t la n iv e l cu an tic,
o rice aciu n e, fa st sau n efast, se reflect a su p ra
n tre g u lu i a n sam b lu .
U n a d in tre F iin ele de L u m in a a v u t i cu v in te
de la u d la a d resa n o astr, a firm n d c d m d o v ad
de m a re cu raj v en in d aici p e P m n t. N e v d ca p e
n ite fiin e m ree, p u tern ice, ad ev rai eroi care v in
aici s d ea n o i fo rm e m a teriei n p o stu ra de c o -cre a to ri
m p re u n cu D u m n ezeu .
R eferitor la destinul su n continuare, i s-a spus
c v a trebui s revin pe P m nt, avnd m isiu nea ca p rin
d escrierea lu m ii de dincolo s influeneze /
sch im b a rea
2 6 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m o d u lu i de g n d ire al celo r de aici. O a m en ii treb u ie


s n e le a g c aa cu m i tra t m n o i pe alii, aa n e vor
trata i ei p e n o i, c iu b ire a n sea m n s d ru im celo r
lali ceea ce d o rim s n e d ru iasc i ei n o u .
A ceea i F iin de L u m in i-a sp u s c, d up
n to arcerea pe P m n t, v a fi aju ta t s c reez e o reea
de cen tre an tistres. P rin rela x a re i m ed ita ii, aceste
cen tre i v o r aju ta p e o am en i s ev o lu ez e sp iritu al, s
fie b u n i, iu b ito ri i g en ero i cu sem en ii.
I s-au artat apoi cele 7 seciuni ale u nu i centru
terapeutic, reprezentnd cei 7 pai spre vind ecare. M ai
trziu a neles i coresp on d ena sim bolic a acestui
centru cu tem plele de m istere i oracole d in G recia antic.

S tu d ii d e e le c tr o n ic n C e r
i I n f e r n u l v i e ii t e r e s t r e

R e v e n irea n co rp u l fizic a fo st o lu n g ag on ie
i u rm e le a ccid en tu lu i su ferit n -au m ai d isp ru t
n icio d a t co m p let. M u lt v rem e era in co eren t, avea
m o m en te c n d n u -i recu n o tea n ici pe cei d in fam ilie,
n u se p u te a a lim e n ta d ect cu m are greu tate.
C h ia r i m ai trziu , cn d a p u tu t s co m u
n ice cu o a m e n ii n o rm a l i in ea co n ferin e n p u b lic,
starea sa fizic era n c p recar. C o n tin u a s lein e
frecv en t i s o b o sea sc la efort. P n n 1989 re u
ete to tu i s aib o v ia relativ accep tab il. In 1989
se d e co m p e n sea z card iac, av n d n ev o ie de o a d ou a
in terv en ie ch iru rg ica l p en tru v alv a aortic. D in n ou
MINTEA DE DINCOLO 269

are o m o a rte clin ic i d in n o u este trim is n a p o i d e


Fiina de L u m in p e n tru a-i co n tin u a m isiu n ea. P e
lng sarcin a de a cre a re e a u a de cen tre de s n ta te,
se d ed ic, asem en ea lui E lisa b e th K b ler-R o ss, c o n s i
lierii b o ln a v ilo r m u rib u n zi, ca i a fam iliilo r acesto ra.
A a v u t loc o tra n sfo rm a re m ira cu lo a s p e care n u m a i
D u m n ezeu o p u tea face: cel care lua cu sn g e re ce
viaa alto ra a cu m i d ru ia iu b irea su fletu lu i su
celor care i p ierd eau viaa.
P a rtea cea m ai in te re sa n t d in v iaa lui B rin k le y ,
cu a d n ci sem n ificaii p en tru n o i, o co n stitu ie fa p tu l c,
nc d in p erio ad a ag o n iei de d u p accid en t, ziu a sau
n oap tea, cn d ad o rm ea, re v e n e a im ed ia t n O ra u l
de C rista l" din lu m ea celest, u n d e era in stru it c u m
s-i co n stru ia sc in stru m e n te le n ecesare c e n tre lo r
de sn tate. P a rticip la ad ev ra te cu rsu ri u n d e este
n v tat
/ s cu n o a sc circu ite le electro n ice n e ce sa re
p en tru elem en tele co m p o n en te.
I s-a sp u s c p a c ie n ii d in aceste cen tre v o r
fi ex p u i la lu m in i cu d iferite lu n g im i de u n d cu
rolu l de a m o d ifica fre cv e n e le p a to lo g ice ale c e lu le
lor. F ieca re celu l i seg m en t d in co rp i au p ro p ria
frecv en . C n d frecv en a co resp u n z to a re s n t ii
se sch im b , a p are b o ala. E x p u n e re a la acele lu m in i
reface fre cv e n ta / de v ib ra ie
/ n o rm a l a celu lelo r.
A p ro p o de cu rsu rile de electro n ic p e ca re
B rin k ley le-a u rm at n... C er. D ei ex istau m rtu riile
celo r care au av u t ex p erie n a m o rii clin ice d esp re
ex isten ta
/
n lu m ea de d in co lo a u n o r m ari U n iv e rsit i f

i B ib lio te ci cu to ate in fo rm a iile tiin ifice p o sib ile ,


d isp o n ib ile su b to ate fo rm e le de im p rim a re m o d e rn e ,
2 7 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

p re a p u in p ro b a b il s fie aa, d ac p riv im cu ig n o


ra n a in o ce n e i la ceru l gol de d ea su p ra n o astr. i
to tu i, a ce st o m care, p n la v rsta de 25 d e an i, nu
a n v a t d ect c u m s u cid o am en i, a cest om care
a v e a u n creier a p ro a p e d istru s de tr sn e t a n v a t
d in C e r " , cu a lt m in te, to ate c u n o tin e le de e le c
tro n ic n e ce sa re p e n tru a crea o re e a de cen tre de
s n ta te d u p in stru c iu n ile p rim ite e x clu siv de
d in co lo . N u este o are m o m en tu l s n e n tre b m cin e
su n te m , de u n d e a m v en it, u n d e n e d u ce m i de
u n d e n e v in e to a t tiin a p e care o a trib u im e x clu siv
g e n iu lu i u m an ?
Se apreciaz singur: viaa sa sp iritu al este o
sp lend oare, o trire n Paradis, am pu tea spune, dar
v iaa fizic este u n d ezastru, o p en iten n Infern. Este
sin g u ra am bigu itate, singu ra trire con com iten t n
d ou lu m i total op u se ntlnit p n acu m n studiile
d esp re m o artea clin ic pe care le-a m p arcu rs.
R ev in la leciile pe care le p u tem extrage din
acest fen om en . La d iscuia despre existena sau in exis
ten a Iad u lu i, n e am in tim c am lu at acest exem p lu
al lu i B rin kley . N im en i n u se p o ate su strag e leg ilo r
U n iv ersu lu i. N im en i n u p o ate sv ri o crim fr
s p l tea sc . N u D u m n ezeu l-a p ed ep sit pe D an n io n
B rin k ley , ci el i-a crea t d ezech ilib rele en erg etice d in
v ia a sa pe care leg ile U n iv ersu lu i n u le-au p u tu t
elu d a. In d efin itiv, p rin cen trele de sn tate pe care
a fo st p reg tit s le creeze, la in iiativ a i cu aju to ru l
F iin ei de L u m in de d in colo, B rin k ley a fo st pus s
fa c u n serv iciu o m en irii n co m p en saie p en tru r u l
pe ca re l-a fcu t. E ste sim p lu de n eles.
MINTEA DE DINCOLO 271

A d o u a lecie p e care o p u te m rein e este aceea


c aici, n v iaa terestr, p u te m s fim la n iv e lu l u n o r
p erfo rm an e in telectu ale fo a rte m o d este, p o a te ch ia r
de n iv e lu l re ta rd u lu i m en tal. A cu m tim , n o i n e -a m
ales cu m s fim aici n fu n cie de m o tiv u l p en tru care
ne n atem . D in co lo p u te m s a v em un IQ fo a rte n alt,
la n iv e lu l gen iu lu i. N e a m in tim d e co n clu z iile la care
a aju n s p sih o lo g u l D .M .H . A tw a ter d u p m iile de
regresii tra n sp e rso n a le efectu ate. D e-a lu n g u l isto riei
n o astre in fin ite ju c m to ate ro lu rile p o sib ile p e n tru a
n va
/ le cia
/ lor.

D a ru ri n e o b i n u ite

T ra n sfo rm a rea sp iritu a l p e care a av u t-o


D a n n io n B rin k ley n u s-a lim ita t la serv iciile p e care
le-a f cu t p en tru sem en i, v o rb in d u -le d esp re e x isten a
lu i D u m n e z e u , cre n d o re e a de cen tre d e sn tate, ci
s-a m a n ife sta t i p rin c a p a cit ile n eo b in u ite p e care
el le-a d o b n d it. A ici n e n t ln im cu im p o sib ilu l p e
care p n acu m , vzndu-1 u n e o ri d e m o n stra t p rin
u n ele sp e cta co le cu p u b lic, l a trib u ia m d o ar u n o r
tru cu ri m en ite s n e d istreze.
D a n n io n B rin k ley o b in e d aru l ca la o sim p l
a tin g ere s p o a t citi g n d u rile o am en ilo r, s le d e ta
lieze v ia a lo r cu a m n u n te su rp rin z to a re, s p o at
citi d o cu m e n te le d in tr-o se rv ie t sau d ip lo m a t n e d e s
chi se. T o ti/ cei ca re au tra v e rsa t o m o a rte c lin ic au
d o v e d it m a ri tra n sfo rm ri sp iritu a le, c a p a cit i de a
2 7 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

v e d e a " o rg a n ele b o ln av e, de a trata b o li pe o cale


a lte rn a tiv la m ed icin a clasic, dar p erfo rm an ele
lui B rin k le y su n t n eo b in u ite i rid ic m ari n treb ri
a su p ra c a p a cit ii m in ii n o astre i asu p ra m eca n ism e
lor de g n d ire. P o a te c acesta este i m o tiv u l p en tru
care a stfel de o a m e n i su n t trim ii p rin tre noi: s n e le
gem c su n tem cu to ii copii ai M a re lu i M ister.
S p u n e a m la n cep u tu l acestu i co m en ta riu c
am ales ca z u l lu i D a n n io n B rin k ley p en tru m u ltitu d i
n ea se m n ifica iilo r p e care le are i a leciilo r p e care le
p u tem n v a.
D in e x p u n erile an alizate, id eea de In fern i cea
de re flecta re asu p ra n o astr a co n secin elo r gen erate
n d eo se b i de u n co m p o rta m e n t v io len t, ag resiv su n t
co n firm a te sau p u se la n d o ia l n fu n cie de o p ti
m ism u l sau de p esim ism u l d iferiilo r au tori. C azu l
D a n n io n B irk ley p led ea z n s p en tru id eea c, n
fu n cie d e ceea ce fa ce m n v ia, exist o g ra ie acolo
sus i o in ev ita b il p la t aici. L eg ea care g estio n eaz
ech ilib ru l en erg iilo r d in U n iv ers n u p o ate fi elu d at.
tim c la D u m n e z eu to tu l este p osib il. N e-a sp u s-o
Iisu s, o c o n sta t m n o i n in e, d ar o b serv m n acelai
tim p c su n t lu cru ri p este care n ici D u m n ezeu n u trece.
Pe to i cei care au aju n s d in colo cu b oli grav e care le-au
d e te rm in a t o m o arte clin ic, F iin a de L u m in , care
sim b o liz ea z ceea ce n u m im D u m n ezeu , i-a trim is
n a p o i sp u n n d u -le c i-a v in d eca t i d eci i p o t c o n
tin u a v ia a n lu m ea n o astr fizic. Pe A n ita M oorja n i
a v in d e ca t-o a p ro ap e in stan tan eu de can cer, cn d
m ed icii n u i m ai d d eau n icio an s de su p ra v ie u ire .
MINTEA DE DINCOLO 273

M e d icu lu i card io lo g G ilb ert, cita t i n alt


lu crare, lisu s i sp u n e c l-a v in d e ca t i c treb u ie s
se n to a rc n lu m ea noastr. In n u m a i ctev a m in u te,
arterele co ro n a re ale in im ii sale, to tal co m p ro m ise i
o btu rate, su n t m iracu los v in d eca te, sp re stu p efa cia
i sce p ticism u l co leg ilo r si, care l p reg tea u p en tru
in terv en ia ch iru rg ica l de u rg en .
S u n t citate alte d ou cazu ri, ale u n o r fem ei
care a v eau toate v iscerele a b d o m in ale m cin a te de
cancer. T o tu l era p ierd u t. A m b ele au in tra t n m o a rte
clin ic i a m b ele su n t trim ise n a p o i p rim in d v e rd ic
tul de v in d ecare. S refaci n ctev a m in u te ceea ce n
m od n a tu ra l are n e v o ie de 9 lu n i (m re fe r la d u ra ta
n o rm a l a u n ei sarcin i) este u n m ira co l p e care n u m a i
D u m n ez eu l p o ate face!
N e n to a rce m la cazu l D a n n io n B rin k le y , c o n
statn d c, d in tre to i cei care au fo st su p u i stu d iilo r
statistice, el este sin g u ru l care a fo st trim is n a p o i
d n d u -i-se an sa de a su p rav ieu i, d ar n u i d e a se
vindeca. V ia a lu i fizic u lte rio a r a fo s t i este u n
ch in , o ca z n , u n sacrificiu , n ciu d a fa p tu lu i c v iaa
lui sp iritu a l a fo st n to talitate n ch in a t celo r aflai
n su ferin / . C el care a u cis zeci de o a m e n i ca re n u
av eau d e c t v in a c i serv eau p ro p ria lo r a r a d at
cere to rilo r de p e stra d h ra n ca ld la re sta u ra n t p e
co n tu l su, p ro b ab il ad u c n d u -i a m in te c u v in te le
lui lisu s p rin care sp u n ea c a tu n ci cn d h r n im u n
fl m n d , p e el l h rn im . C el care a lu at v ia a a lto ra
s-a d us la c p t iu l m u rib u n z ilo r p en tru a -i m p ca
cu g n d u l v ie ii etern e. C el care i-a lovit, i-a u m ilit, i
i-a b a tjo c o rit pe alii m ai slab i d ec t el a crea t cen tre n
274 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

care o a m e n ii i p o t g si alin area i p acea su fletu lu i. i


su n t fe rm co n v in s c i stp n ii si, care i-au ord o n at
a ceste m asa cre, v or p l ti fie p rin p ro p ria v ia, fie p rin
co p iii lor.
i to tu i, de ce to cm ai D an n io n B rin k ley a fost
cel ales ca m esag er al C e ru lu i"? C e s-a o b in u t prin
m isiu n e a d at lu i? M a i m ulte.
M a i n ti, a fo st op rit s m ai u cid ali oam en i
d oar p e n tru v in a c i ap rau p ro p ria ar. U n u ciga
cu sn g e rece a fo st n to rs d in drum . P rin B rin kley
p o a te v o r n eleg e i alii c g estu l de a u cid e oam en i
n u r m n e n ep ed ep sit.
n fin e, u n om a fo st recu p era t n slu jb a sem en i
lor lu i p rin d ev o tam en tu l p en tru cei aflai n su ferin ,
p rin e fo rtu rile d ep u se n crea rea u n or cen tre de
s n ta te d e m are im p o rta n n ev o lu ia sp iritu a l a
o m u lu i actu al.
i ca z u l B rin k ley n ici n u este sin g u lar. lisu s
n e-a d at m u lte ex em p le de acest gen. N u sp u n e El c
o rice r t cit, d ac n cele din u rm rev in e la cred in ,
este ierta t?
D in c n d n cn d , D u m n ezeu ne trim ite cte un
sol p e n tru a n e am in ti c exist i c se poate. D an n io n
B rin k le y este u n u l d in tre acetia.
C A P IT O L U L X

M IN T E A D E D IN C O L O
I C O P III G E N IA L I
A I N O U L U I M IL E N IU

R e v e l a i a - u n s a lt c u a n tic n c o n t i i n

R e z u m n d , a m p u tea sp u n e c m iste ru l e x is
ten ei U n iv e rsu lu i co n st n tr-o p lu ra lita te de fo rm e i
d im en siu n i, fiecare cu fre cv e n p rop rie.
T o t ceea ce in e d e sp irit, de en erg iile su b tile,
in v izib ile ale d iv erselo r d im en siu n i d in U n iv e rs - are
frecv en e n a lte i este in a cce sib il sim u rilo r n o astre.
Tot ceea ce tin / e de m a teria co n cret, a cce sib il sim tu / -
rilor n o a stre, are o fre cv e n jo as.
S in g u ra en titate care p o a te acced e la n iv e lu rile
n alte ale U n iv e rsu lu i este p ro p ria n o a str c o n ti
in. A v e m d eci, n n oi, cev a care n e ap arin e i n o u ,
lu m ii n o a stre fizice, d ar i C eru lu i, esen ei d iv in e.
P rin co n tiin a n o astr su n te m i C er, i P m n t, d ar,
m ai exact, su n tem n tre C er i P m n t. P rin c o n tiin
su n te m eterni, p rin P m n t su n te m efemeri.,
276 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

P osib ilitatea de a com u n ica cu structurile nalte,


celeste nu se m an ifest ns d ect n con d iii particulare,
cu m sunt: exp erien a m orii clinice, strile m odificate
ale co n tiin ei (extazu l m istic, in d u cia h ip notic, visele
an ticip ative, p rem on itorii), tran sa am an ic - indus
p rin in can taii, dans, ierbu ri cu efect p sih otrop, post
etc. - , in sp iraia artistic, tiinific etc.
L ite ra tu ra d in d o m en iu m en io n eaz i trirea
sp o n ta n a u n o r m o m en te de rev elaie, n care p er
so an e cu sau fr p re o cu p ri sp iritu ale, p n n acel
m o m en t, p rim esc a n u m ite in fo rm aii p rin tr-o graie
de d in co lo de v o in a lor. A a s-a n t m p la t n cazul
Io a n ei d' A rc, cel al lu i Ja k o b B h m e i al A p o sto lu lu i
P av el. A ceste tre i ca z u ri le-a m a n a liz a t n cartea In
cutarea sensului pierdut.
A ce ste sa ltu ri b ru te n cu n o a tere le-am p u tea
d en u m i sa ltu ri c u a n tic e ". E ste u n m o d m ai rar de a li
se d a o m isiu n e sp iritu al u n o ra d in tre noi. Se cred e,
de a ltfel, c m a rile crea ii n e-ar fi in sp ira te din p lan u l
de d in co lo n tiin , teh n ic, m u zic, art etc.
O cale de a n e n la co n tiin a, n scop ul
a cced erii m ai p ro m p te la p lan u l d iv in , o con stitu ie
re sp e cta re a leg ilo r d iv in e, ru g ciu n ea, ren u n a rea la
an u m ite a lim en te, alco o l, cafea, carn e, h ran chim i-
zat etc. V ia a m arilo r sfin i p rin i - cu m a fost
A rsen ie B o ca, p o a te cel m ai ilu strativ exem p lu de la
n o i d e tra n sce n d er i tran sfo rm are sp iritu al p n la
C on exiun ea cu planul divin - a fost u na trit n sobrie
tate i rugciune.
n cele ce u rm eaz, v o m an aliza, fo arte su ccin t,
att o b serv a iile
/
celo r care au stu d ia t fen om en u l
m o rii clin ice, c t i ale celor care le-au trit ei n ii.
MINTEA DE DINCOLO 281

N u m ii-le sem n u l ev o lu iei, v o in e i lui D u m n ez eu


sau a d a p ta re a sp eciei, o ricu m le -a m sp u n e, efectele
u lterio are re flect o fo r u ria de sch im b are ce n u
m ai p o a te fi p u s n s la n d o ia l " n e sp u n e au to area,
cu to at p u te re a sa de co n v in g ere. M u ta iile c ere
brale i sp iritu a le, co n tin u ea, v o r co n stitu i m o to ru l
care v a co n d u ce la ev o lu ia sp e cie i u m a n e, cu im p a ct
asu p ra tu tu ro r la tu rilo r e x iste n e i sale.
P .M .H . A tw a ter este d e p re re c tra n sfo rm
rile m a jo re la a ceti co p ii se p etrec la n iv e lu l c re ie ru lu i
lim bic, im p lica t n p ro ce sa re a e m o tiv it ii n o astre, n
g estio n area in stin cte lo r i n m o d e la re a c o m p o rta
m en tu lu i so cial.

N e u r o p s i h o l o g i a i e m o iile

C reieru l em oion al este, de asem en ea, p ro fu n d


im p licat n fu n cio n alitatea sistem u lu i im u n itar,
v orbin d u -se n prezen t de o n ou disciplin nu m it
neuro-psiho-im uno logie. ntre sistem ul im un itar i
em oiile noastre are lo c u n p erm an en t dialog chim ic cu
reflectare asup ra capacitii de aprare a organism ului.
S tu d iile de la b o ra to r au ev id en ia / t efe ctu l
d iferit al e m o iilo r p o zitiv e i n eg ativ e. D e p resia ,
frica, fu ria, u ra, n d o ia la , n p ro c e su l de v in d e ca re a
u n ei b o li g rav e, b lo ch e a z m o b iliz a re a c elu le lo r sis
tem u lu i im u n ita r m e n ite s n e p ro te je z e s n ta te a ,
cu m su n t lim fo cite le T, B, N K . L a stres i la e m o ii
n eg a tiv e, a cestea r m n im o b iliz a te ln g p e re te le
2 8 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

v ascu lar, n loc s fa c oficiu l de g ard ien i ai o rg a n is


m u lu i, circu l n d n p erm an en p rin v a se le de snge
i in te rv e n in d acolo u n d e este n ev o ie. N u n tm p lto r
e m o iile n eg a tiv e au fo st n u m ite em o ii distructiv e.
S e n tim en tu l d e fericire, o p tim ism u l, u m oru l
i b u n a d isp o ziie, b u cu ria de a fi, calm u l, p acea
su fleteasc, a ltru ism u l, cred in a, iu b irea su fleteasc
a co rd at n e co n d iio n a t tu tu ro r sem en ilo r n o tri, com
p a siu n ea i b l n d e e a m en in sistem u l im u n ita r n
p lin stare de fu n cio n are.
A v rea s m fac b in e n eles la acest capitol,
n cre d e re a n p ro p ria cap acitate de v in d ecare, chiar
n b o li grav e, m o b iliz e a z sistem u l im u n itar n acest
p roces. N u n t m p l to r Iisu s i-a spu s celu i pe care l-a
v in d ecat: C red in a ta te-a v in d e ca t."
A m ab o rd at m ai pe larg fe n o m e n u l n alte
lu crri, citn d ca z u ri co n crete n acest sens.

C u v in t e c a re u c id

n d o ia la i reacia depresiv la o b oal in d u c o


chim ie nefav o rab il vind ecrii. Su n t cu v in te care induc
aceast n d oial, p ro n u n ate ad esea nu n u m ai de ctre
cei care, d in ign oran , sun t in con tieni de efectele lor,
ci, d in nefericire, i de ctre p ersonalu l m edical. Su nt
studii ilu strativ e n acest sens. S sp u n em b oln av ilor
ad ev ru l" sun m o d a v en it de p e alte m eleagu ri. N u
n tm p lto r am spus c sunt n ein sp irat" insp irai. Su nt
toi b o ln av ii n stare s sup orte acest ad ev r" ? R ealizm
MINTEA DE DINCOLO 283

ce efect catastrofal poate avea p en tru cei m ai sen sib ili


sentina la m oarte pe care le-o co m u n icm ? D in co lo
de riscu l su icid u lu i, p rin v orb ele n o astre sin cere " n oi
le d em o b ilizm cel p u in ju m ta te d in cap acitatea de
aprare a sistem u lu i im u n itar care, tim acu m , este n
direct relaie cu em oiile n oastre. O n co lo g u l B ern ie
Siegei a scris cev a extrao rd in ar de im p ortan t: D a c
nu p u tem s dm zile de v ia a cesto r bolnavi, s le
dam a tun ci via zilelo r p e care le m a i au de trit. "
A m su sin u t cn d v a o co n ferin cu tem a C u v in te
care u c id " . N u toi oam en ii p o t d uce u or p o v ara u n ei
m ori p rem atu r an u n at. In S U A su n t ech ip e sp eciale
care p resteaz o activitatea de p sih o terap ie n astfel de
situaii. E lisab eth K b ler-R o ss a lsat n u rm a sa o ad e
vrat co al n acest sens. E ste ad evrat, cn d to i v o m
beneficia n v iitor d e ceea ce P.M .H . A tw ater n u m ete
m utaie spiritual, atu n ci p ro b ab il n u v o m m ai avea
n evoie de aceste m en aj am ente.
F r a se e p u iza in teresu l tiin ific p e n tru fu n cia
co g n itiv a cre ieru lu i, a n ce p u t s se aco rd e o aten ie
tot m a i su sin u t i fu n cie i p rin ca re se ex p rim e m o
tiv itatea. n ce p e s se aco rd e u n ro l ch ia r m ai m are
fu n ciei a fectiv e, em o io n ale, d ec t ce le i co g n itiv e ,
n d efin irea p e rso n a lit ii u m an e. D a n iel G o le m a n
p ro p u n e ca, n a p recierea ca p a cit ii p ro fe sio n a le a
unui om , s se ia n d iscu ie n u n u m a i c o e ficie n tu l de
in telig en (IQ ), ci i cel em o io n a l (E Q ). E l a p re c ia z
c ra n d a m e n tu l n a ctiv itate ar fi d at n p ro p o rie de
80% de E Q i d oar 20% de IQ.
S e face, de asem en ea, to t m a i in siste n t c o n e
x iu n ea d in tre cre ieru l em o io n a l i in im . L a m o d u l
figu rat, cu to ii v o rb im d in in im ", iu b im cu in im a "
2 8 4 DU M ITRU CONSTANTIN-DULCAN

i su fe rim cu in im a " . L a ora actu al, m a i ales dup


n cep u tu l ep o cii tra n sp la n tu rilo r de cord , cn d s-a
v z u t c, o d a t cu acestea, s-au tran sm is la recep tor
i u n ele d in tre p a siu n ile d o n o ru lu i, se atrib u ie to t m ai
m u lt in im ii ro lu l de p re cu rso r n in iierea em oiilor.
Se v o rb e te ch ia r de o in te lig e n " a in im ii.
U n lucru este cert. G n d u l se nclzete la focul
em oiei, care i confer energia necesar com unicrii. A
v o rb i fr em o ii n se a m n a co m u n ica fo arte p u in
sau deloc. Sau, altfel spu s, gn d u l face efortu l s com u
n ice, d ar em o ia este cea care constru iete.
A a se e x p lic d e ce o ru g ciu n e n care n u se
p u n e em o ie a re p u in e an se d e rsp u n s. A m m ai
spu s, co n trar a c ee a ce am cred e, D u m n ez eu pare
s fie m ai sen sib il la em o iile n o astre d e c t la ratiu -
n ea n o astr. A v e m a cu m su rp riza s co n sta t m c i
n cre ie ru l n o stru p a re s se n tm p le la fel. i iar ne
a d u cem am in te c su n te m fcu i dup m o d elu l sp i
ritu al al C re a to ru lu i, cu m sp u n e Jam es V a n P raag h ,
i n u d u p ch ip u l su , p e care n u l-a v z u t n im en i
n icio d a t d ect n d iv ersita tea de form e p e care le-a
m b r ca t circu m sta n tia
' l.
In co n clu z ie la acest cap ito l, v o m re in e ele
m en tu l d e n o u ta te p e care l ad u ce P .M .H . A tw ater
p rin stu d iile sale, re le v n d m u taiile sp iritu ale i ce re
b rale care ap ar att la co p iii care au trav ersat o m o arte
clin ic n a n te ced en tele lor, ct i la cei care se n scriu
n g e n e ra ia n o u lu i m ile n iu cu o su p rad o tare co g n i
tiv i em o io n al , d ep in d cu m u lt m in ile gen iale
ale seco lu lu i ab ia n ch eiat. E i sunt, fr d u b ii, sp e
ra n a lu m ii noi.
f
C A P IT O L U L X I

C O N C L U Z II I C O M E N T A R II

D in co ro b o ra rea tu tu ro r d atelo r d iscu tate aici -


exp erien ele m o rii clin ice, p rin cip iile fizicii cu a n tice,
unele o b serv a ii v en ite din d o m e n iu l tiin elo r n e u ro
co g n itiv e - i d in alte su rse, m ai v ech i sau m ai n oi, se
pot ex trag e m ai m u lte co n clu z ii referito a re la n a tu ra
tu tu ro r lu cru rilo r, p e care, d esig u r, c u n o a te re a v ii
toare le v a su sin e sau le v a in v alid a. In o p in ia m ea,
sunt m u lte a rg u m en te n fa v o a re a a cesto r co n clu z ii,
ad u se de stu d iile tiin ifice e fectu a te p n acu m .
V o i n cep e cu p rim u l i cel m ai m are ad ev r,
unu l esen ial, su sin u t d e to ate su rsele co m e n ta te aici:
D U M N E Z E U E X IS T !
E ste p rim u l A d ev r, d in care em erg to a te c e le
lalte ex p lica ii referito a re la o m i U n iv ers.
E ste S u rsa P rim o rd ia l a n tre g u lu i ex isten t.
Se n ch eie astfel o d isp u t d in tre tiin i
R elig ie, v ech e de p este 400 d e ani.
O m u l i U n iv ersu l au o orig in e sacr, sp iritu a l .
n m o d p arad o x al, arg u m en tele c a re su sin
o rig in ea sp iritu al a U n iv ersu lu i v in d in p a rte a o a m e
n ilo r de tiin.
2 8 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

S u n tem f i i ai L u m in ii
L a n ce p u t a fo st L u m in a. E ra o lu m in d iferit
de cea fizic.
E ra o L u m in p u r, a lb -strlu cito are, vie,
d otat cu toate n su irile F iin ei D ivin e.
In ed iia g reac a B ib liei se sp u n e c la n cep u t
a fo st L o g o su l i m i se p are m ai fericit trad u ce
rea, p en tru c lo g o su l n sea m n tiin , In fo rm aie,
C u vn t. P rin lo g o s am avea sim b o lu l n tre g ii cu n o a
teri d iv in e. S-a sp u s m etafo ric c lu m ea-i to a t ad u n at
n tr-o b o a b de n isip . N o i p u tem sp u n e c n treag a
lu m e este p rezen t n S c n te ia D ivin .
U n iv ersu l n e apare, deci, ca exp resie a acestei
en erg ii m atriceale n on -fizice, gen erat de Su rsa D ivin.

D in a n aliza tu tu ro r d atelo r d iscu tate aici,


rez u lt d o u n su iri m ajo re ale D iv in itii:
- U n a de o rd in cognitiv, raio n al. Su b acest
a sp ect, D u m n ez e u este o C o n tiin n o n -lo cal,
e x tin s la n treg u l U n iv ers. E ste cm p u l de en erg ie
su b til care d u b lea z tot ceea ce exist. F r aceast
d u b lu r de cm p p u rt to r al u n ei In telig en e, nicio
p a rticu l , n iciu n ato m , n icio m o lecu l n -ar av ea ca p a
cita te a de a p o sed a o sarcin i de a fu n cio n a co eren t
n a n sa m b lu l n care su n t d isp u se. A cea sta este, n
o p in ia m ea, ceea ce n u m im In teligen a M a te rie i sau
c ee a ce M ax P la n ck a n u m it M in tea M a te rie i (M ind of
M atter).
- A d o u a n su ire m ajo r, de o rd in afectiv, este
cea a Iu b irii. T o ate su rsele n e sp u n c D u m n ez eu este,
n p rim u l rnd , Iu b ire, ca stare de a fi n p erm a n en i
MINTEA DE DINCOLO 287

nu ca se n tim e n t de circu m stan . T o i cei care au av u t


e x p e r ie n a . m o rii clin ice sp u n c F iin a de L u m in
em an iu b ire co p leito a re, in fin it, n e cu n o scu t pe
P m n t.
D in fa p tu l c, n tr-o ru g ciu n e, r sp u n su l cel
m ai p ro m p t v in e a tu n ci c n d n c rc tu ra e m o io n a l
este p ro fu n d , a d ed u ce c D u m n ez eu este n p rim u l
rn d afect, iu b ire i ab ia n tim p u l u rm to r se m a n i
fest ca raiu n e.
A m p u tea sp u n e c D u m n ez eu n e-a crea t m ai
n ti d in iu b ire, i d u p aceea d in ra iu ne. In d iscu ta b il,
a cesta este i sen su l Iu b irii C h ristice, o co n tin u fa s
cin aie,
/ '
a d o raie,
/ '
cu to tu l d iferit d e atractia
r
efe m er
d in tre d o u p erso an e.

C ea m ai m are d esco p erire a m ile n iu lu i


al tre ile a o co n stitu ie , n o p in ia m ea, reg sirea lui
D u m n ezeu , n tr-o lu m e se cu la riz a t i atee.

E x p e rien a m o rii clin ice ne sp u n e ceea ce


n icio fiz ic n -a fo st n stare: d in co lo este o L u m in v ie,
p u rt to a re de v ia, co n tiin , iu bire, co m p a siu n e i
toate celela lte ca lit i sp ecifice D iv in itii.

S u n t m u lte a rg u m en te care su g erea z c ceea


ce n u m im d in co lo de n o i" este c m p u l sau v id u l
cuantic, u n d e se d escriu o serie de e lem en te co m u n e:
- C o n tin u u m S p a iu -T im p ex p rim at d oar p rin
tim p u l p rezen t, n care su n t co n in u te
sim u lta n cele trei m o m en te ale tim p u lu i:
trecu t, p rezen t, v iito r.
288 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

- U b icu ita te a - cap acitatea de a fi n acelai tim p


n m a i m u lte locu ri.
- U n ita te a en erg etic i in fo rm a io n a l a tuturor
lu cru rilo r. U n u l este n toate (p lu ra lita tea
lui unu, cu m am n u m it acest fen om en ).
P rin en erg ia m atriceal d in n o i, suntem
cu to ii o fru n z, u n ru , un grunte dintr-o
stea, c u m sp u n ea S tan islav G rof.
S u n tem cu toii in terco n ecta i, cup rini
n tr-o in fin it reea de lega tu ri in fo rm a io
nale, cu m le-a n u m it om u l de excep ion al
cu ltu r care a fo st V icto r Sh lean u .
In flu en m
/ i su n tem in flu en ai
^ / / de tot ceea
ce exist. A ceasta este responsabilitatea
noastr de a fi. Tot ceea ce gn d im i acio
nm , n b in e sau n ru, se rsfrn g e asupra
tu tu ror. S u m a gn d u rilor n oastre genereaz
cu loarea atm osferei p sih olog ice n care trim .

F r e x cep ie, toi cei care au fo st n lu m ea


celest d escriu o alt im ag in e a lu i D u m n ez eu dect
cea tra d iio
/ n a l.
D u m n e z e u este u n su m m u m de calitti; / ' nu
este rig id , nu este asp ru , nu ju d ec , nu co n d a m n i
nu p e d e p s e te p e n im en i. T oi cei care s-au n tln it
cu F iin a de L u m in sp u n c em an o iu b ire infinit,
co p le ito a re i o b l n d ee in efab il. D u m n ez eu are
ch iar i u m o r, d u p cu m reiese i d in scrierile lui R.
M o o d y i cele ale lu i N eale W alsch .
tim din Biblie c instrum entul cu fora cea m ai
m are de aciune de care s-a folosit D u m n ezeu n crearea
MINTEA DE DINCOLO 289

lum ii a fo st C u v n tu l. S fie !" a sp u s D u m n ezeu


i toate s-au f cu t d u p v o ia i tiin a sa. Este atta
m atem atic, atta ch im ie, atta tiin n ech ilib rarea
de fo re n u cleare, atta en erg ie de stp n it n m iezu l
m ateriei, c d ep ete orice m in te o m en easc i to ate
astea p o a rt u n sin g u r n u m e de au tor: D u m n ezeu .
E ste atta fru m u see / n creaiile
/ n atu rii, atta
sim e stetic n arm o n ia de cu lo ri cn d n atu ra ren ate
p rim v ara, a t ta art n sim fo n ia de cu lo ri ale to am n ei,
atta b u cu rie n ro a d ele to am n ei, i toate acestea n -a u
dect u n sin g u r n u m e: D u m n ezeu .
E ste atta iu bire, atta n lare sufleteasc, atta
fascinaie i extaz p u r n su fletele n oastre, n ct te
ntrebi cu m a fo st p osib il ca to at aceast com p lexitate
p sih o lo g ic s se n asc d in tr-o sim p l m aterie fr
suflet, aa cu m a fo st n e lea s de tiin . P rin g raie
divin! E ste sin g u ru l rsp u n s.
C a s n fio rez i g n d u l, s-i dai lu m in , cld u r,
fru m u see, em o ie, fo r i n v o lb u ra re , treb u ia ca
m ai n t i cin e v a s m b ra ce g n d u l n straiu l iu b irii
p en tru noi. D e aceea, D u m n e z e u r m n e cel m ai
m are P sih o lo g . C h iar cred c, aa cu m a m m ai sp u s,
D u m n ez eu este n p rim u l r n d p sih o lo g ie, iu b ire,
afeciu n e i n al d o ilea rn d este i calcu l, ra iu n e,
tiin.
U n citito r scep tic v a sp u n e, p ro b ab il, c to t ce a m
scris d esp re co n cep tu l de D u m n e z e u este u n sim p lu
ex e rciiu p o etic fr u n su b stra t real. D a c a p recia z
c n u are n iciu n su b stra t real, l ro g atu n ci s sp u n
ce-i lip sete u n u i co rp fr v ia n p rim ele 3 m in u te
d u p d eces, cn d n c n icio celu l n -a m u rit, c a s fie
2 9 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

v iu ? R sp u n s: d oar v ia a i v iaa este D u m n ez eu l care


a p r sit celu lele acelu i corp.

E x p e rie n e le m o rii clin ice, fiz ica cuan tic,


dar i alte su rse, n e sp u n c n u ex ist n t m p la re n
U n iv e rs a tu n ci c n d este v o rb a de v ia a u n u i om.
U n iv e rsu l este ex p resia u n ei gn d iri, a u n ei raiu n i. i
o m u l este, de a sem en ea, rezu ltatu l u n ei ra iu n i, fiind
el n su i n v e stit cu raiu n e. D ac am fa ce o ie rarh i
z a re a tre p te lo r ra iu n ii n U n iv ers, n ca p u l scrii
s-ar situ a , ev id en t, F iin a D iv in , iar p e u rm to area
trea p t , om u l. n fa a u n ei stele, om u l are p rio ritate,
p e n tru c, p rin m in tea sa, este co -creato r de univers.
Ca u rm a re , v ia a sa este n co n tin u u su p rav eg h eat
p rin tr-o m u lim e de m esa g eri care au m isiu n e a de
a in te rv e n i la n ev o ie. C eea ce n u n ele g e m n o i este
fa p tu l c, d in ra iu n i care n e scap , d u rata v ieii de
aici este p ro g ra m a t d e la ctev a m in u te p n la zeci
de ani. i u ltim a n o a str exp iraie este n scris n
A D N . P re tu tin d e n i se m o are la to a te v rstele.
M o p resc aici, sp u n n d c m ed icu l n u este
D u m n e z e u , ia r m e d icin a n u este m atem atic.

C red c d efectu l m a jo r a l so ciet ii u m a n e se


afl la n iv elu l re la iilo r interum a ne. L ip sa d e resp ect
recip ro c i n e re sp e cta re a d rep tu rilo r celu ila lt c o n sti
tu ie p rim a su rs de con flict. E ste o acu t n e v o ie de o
n o u p s ih o lo g ie , care s rezo n eze cu legile sp iritu a le
ale U n iv ersu lu i.
MINTEA DE DINCOLO 291

A v em dou instane de decizie: m intea i inim a.


- M in tea este inform aia,/ ' raiu
/ n ea,' ed u caia;
/ '
- In im a este su fletu l, in tu iia, D iv in ita te a d in
n o i, em oia, sen tim en tele. D e aceea, c n d
su n tem triti, av em sen zaia c n e d o are, c
n e ap as in im a;
- C u m intea alegem logic, raion al;
- C u inim a alegem n virtutea sentim entu lu i pe
care l avem n clipa deciziei. Tim pu l ulterior
ne arat c adevrul a fost de partea inim ii;
- In im a este v ocea in terioar a Sin elu i, ech iv a
len tu l D ivin itii
/ din noi;
- R a iu n ea fo lo sete rep ere co n ju n ctu ra le ,
efem ere;
- In im a se g h id eaz d u p v o ce a U n iv e rsu lu i
d in n oi, sin g u ru l d ein to r al a d ev ru lu i;
- In im a este m ai ap roap e de su b co n tien t
d ect raiu nea. A colo este n scris n treag a
n o astr istorie - trecu t, p rezen t i v iito are;
- In fo rm aia v en it d in su b co n tien t o n u m im
intuitie.
/

R eligiile au v o rb it d esp re P arad isu l de din colo.


O rict ni s-ar p rea de p u in cred ib il, acesta exist, d ar
realitatea sa este cu m ult m ai m irific. D incolo, totul este
fcu t d in lu m in - iarb, flori, cop aci, ape, fiine. T otu l
strlu cete ntr-o sim fon ie de cu lori, to tu l este m b ib a t
de arom e rp itoare p en tru su flet i m n g iat d e o b riz
rcoritoare, n su fleit de co ru ri de serafim i i d e psri.
C el care a creat n u m ele de p asrea P a ra d isu lu i" a a v u t
p ro b ab il n m in te im ag in ea sa de d in colo.
292 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

A ce ste d e scrieri au fo st fcu te att de ctre cei


care au a v u t e x p erien e ale m o rii clin ice, ct i de
ctre cei ca re au c l to rit aco lo n afara co rp u lu i fizic.
W illia m B u h lm a n n e sp u n e n s c a ptruns
e x tra co rp o ra l n d im en siu n i i m ai a d n ci de univers,
u n d e p e isa je le su n t d e o fru m u see cu m u lt m a i exal-
tan t. A v z u t c o lo a n e im en se de lu m in , de o pu ritate
ab so lu t. A ce le a i co lo a n e d e lu m in p u r, ca m artore
ale lu m in ii-m a m , m a trice d e la n cep u tu rile lu m ii, au
fo st d e scrise i d e S a n d ra A n n e T ay lor.
S e a p recia z c p rin n la rea co n tiin ei -
a cest p a a p o rt u n iv e rsa l cu ca re p u tem v izita n tregu l
U n iv ers, v o m trece n etap a u rm to a re de evoluie.
A ce a sta v a n sem n a ex p lo ra rea lu m ii sid erale, nu cu
v eh icu le fizice, care n e lim itea z la u n iv ersu l fizic, ci
av n d ca v e h icu l d o ar m in tea n o a str care acolo este
n z e stra t cu p u teri d em iu rg ice.

E x p e rie n a m o rii clin ice n e relev existen a a


cel p u in d o u d im en siu n i de U n iv ers:
- U n a este d im en siu n ea n o astr fiz ic , cea a
lu m ii co n cre te, accesib il sim u rilo r noastre,
o rie n ta t trid im en sio n a l i su p u s legilor
fiz icii n ew to n ien e. A v n d m as, to ate co rp u
rile fizice su n t su p u se fo rei d e grav itaie. In
d im e n siu n ea fizic n e co n su m m existen ta /
de la n a te re p n la m oarte.
- C ealalt d im en siu n e este a lu m ii de
d in co lo " . E ste d im en siu n ea p rim ar, esen
ial a U n iv ersu lu i, form at din energia
m atriceal sau su b til - surs a n treg ii lu m i -
M INTEA DE DINCOLO 293

em a n a t de F iin a
/ de L u m in ,' cu m o n u m e sc
to i cei care au n t ln it-o n p lan u l de d in co lo .
E ste R eg atu l F iin ei S u p rem e, al C o n tiin ei
C o sm ice.

P n la n iv e l m o lecu la r, su n te m u n co rp fizic
m u ritor i a p a rin em lu m ii co n crete.
D in co lo de n iv elu l ato m ic a p a rin e m c o rp u lu i
sp iritu al, n o n -fizic, in v izib il, n em u rito r.

N u ex ist d ect m o a rte a co rp u lu i fizic.


S p iritu l, sau co rp u l su b til, este etern .
N a te re a este trecere a de la esen la su b sta n .
M o a rte a este trece re a de la su b sta n / la esen
/
(A p o llo n iu s d in T y an a).

D in ex p u n erea a n terio a r , se p o t d istin g e


d ou m o d a lit i / de aciu/ n e d iferite la n iv el de u n iv ers.
U na este cea fireasc, n aco rd cu leg ile fiz icii c u n o s
cute, i o alta este co n tra r a cesto r legi.
M u li dintre cei care au avut b oli grave, n erezol
vate de te ra p ia n u z i d in c a u z a c ro ra au in tra t n
m o arte clin ic, au fo st v in d e ca i, fie in sta n ta n e u , fie
d oar n c te v a zile, n e cesa re p e n tru re p a ra ia u n o r
d e terio r ri m a ri ale o rg a n ism u lu i. A m c o m e n ta t n
acest sen s e x em p lu l A n itei M o o rj ani.
O alt cale de v in d eca re , la fel de m ira cu lo a s
n a stfe l de cazu ri, a fo st aceea a ap el rii la aju to ru l
cred in ei.
/ S u n t b in e cu n o scu te v in d e c rile e fe ctu a te d e
P rin te le A rsen ie B o ca sau de Sf. N e cta r ie, Sf. S era fim
de S a ro v , Sf. A n to n ie de P a d o v a i m u li alii.
2 9 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

A ceste v in d ecri, co n trar a ceea ce tim despre


n atu r, d em o n streaz c d in colo exist o F o r i o
V o in ale u n ei Su rse, care p o ate s r sp u n d la o
ru g ciu n e sau s sv rea sc m iraco le.

Sp u n eam c Sursa Prim ordial em ite i contro


leaz ncontinuu fluxul de energie subtil (m atriceal,
vital, energie universal).
Fiind em anat de Fiina de Lum in, este evident
c aceast energie are ca suport lu m in a sub form de
unde, la acest nivel, i de particule, cnd form eaz cor
purile fizice.

tim acu m c v iaa d in p la n u l terestru este


m e n in u t g raie flu x u lu i co n tin u u de en erg ie v ital
(cosm ic) v e n it d in p lan u l de d in colo.
O circu laie liber a en erg iei v itale n corp u l
n o stru n se a m n sntate. B lo ca rea acestei en erg ii
n circu la ia sa n o rm al la n iv elu l o rg an ism u lu i
n se a m n bo al. A ceste b lo caje su n t g en erate de
em o iile, g n d u rile i aciu n ile n eg ativ e. A ju n g e m la
co n clu z ia , su sin u t de toate su rsele co m en ta te, c tot
cee a ce are o sem n ificaie n eg ativ - id ei, em o ii, stres,
a ciu n i - are u n efect p ertu rb ato r, d isto rsio n a n t, att
p en tru om , c t i p en tru U n iv ers. F e ricire a n o astr
este i a U n iv e rsu lu i n acelai tim p , d u p cu m i su fe
rin a n o a str o m p rim cu U n iv ersu l. L ecia pe care o
p u te m n v a de aici este aceea c legea fu n d a m e n ta l
a U n iv ersu lu i este una de ordin sp iritu a l, m o ra l, iar
e fectu l s u se extin d e la toate s tru ctu rile sa le co m p o
nente. T reb u ie s rem arcm c p rio rita te n sesizarea
W -

MINTEA DE DINCOLO 295

acestei le g i a av u t-o relig ia, n tim p ce tiin e i i-a u


treb u it 2 0 0 0 de an i de ev o lu ie ca s o p o at n eleg e.
A cesta este m o tiv u l p en tru care Iisu s r m n e p e n tru
m ine cel m ai m are n v to r al tu tu ro r tim p u rilo r i,
n acelai tim p , i cel m ai m o d ern . T o ate, d ar a b so lu t
toate cu v in te le lu i, to ate n v tu rile lu i su n t p e rfe ct
exp licab ile n term en ii tiin elo r m o d ern e.
B o ala i im p rim u n tip ar patologic n A D N -u l
nostru. S u p rarea, stresu l, toate actele i em oiile
n egative d eterm in o con tractare a lan u lu i A D N , n e fa
vorabil strii de sntate. A m d escris exp erien ele care
au co n firm at afirm aia de m ai sus n alte lu crri.
B u cu ria , lin itea su flete a sc o b in u t p rin ier
tarea de care a v o rb it Iisu s terg tip aru l p a to lo g ic al
b olii d in A D N i d ep liaz la n u l su. S -a r fi g n d it
cin ev a n a in te de d esco p e rirea A D N -u lu i c ar p u te a
fi u n p u n ct de n t ln ire d in tre relig ie i tiin ?
A l d o ilea ex em p lu . tim c p rim u l im p e ra tiv al
n v tu rilo r lui Iisu s l co n stitu ie n d em n u l la iu b ire.
agap e, sau iu b irea p o rn it d in in im ctre su fletele
tu tu ro r fiin elo
/ r. C are este ro stu l ei? A cela d e a fi u n
liant,, o co n e x iu n e su fleteasc cu to t ce exist. A ce a st
iu b ire este g a ran tu l p cii, al arm o n iei, al lin itii i
al b u n e i n e le g e ri n tre o am en i. In m od n ea te p ta t,
su p o rtu l su l g sim n fizica cu a n tic , i a n u m e n
p rin cip iu l in terco n ex iu n ii cu an tice. S u n te m cu to ii
in te rco n e cta i
/ la n iv el cu an tic. S u n te m cu to tii/ in te r-
d ep en d en i, n im e n i n u p o ate fi ceea ce este d o ar p rin
sin e, ci i p rin to i ceilali. B in ele tu tu ro r n se a m n
co e z iu n e a tu tu ror.
2 9 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

tim a cu m c la n iv elu l A D N -u lu i su n t p re
zen te to ate in fo rm a iile u tile p ro cesu lu i de v in d ecare.
S p u n e a m c se fac stu d ii de d escifrare a g ram aticii
A D N -u lu i. V a fi era n care tratam en tu l p rin m ed ica-
ie fa rm a co -ch im ic se va red u ce la u n m in im n ecesar,
ap recia t la circa 10% .

E x p erien a m o rii clin ice ne ad u ce p en tru


p rim a o ar n aten ie o lu m e de d in colo fo a rte ap roap e
de n eleg erea n o a str actu al, cu o o rg an izare social
ap ro ap e id en tic cu a n o astr, cu in stitu ii, co li, u n i
v ersit i, p ro feso ri, sp ecia liti p e d iv erse d om en ii,
p sih o tera p eu i, gh izi, d ar i re la ii in teru m an e p erfect
arm o n izate. C u lo a re a lu m in ii, a p eisaju lu i, fru m u seea
lo cu rilo r, v iaa lor p lin - n i se sp u n e c su n t d ep arte
de d escrierea tra d iio n a l cu n o scu t. N u n tm p lto r,
cn d su n t trim ii n a p o i n lu m ea terestr, m ajo ritatea
d in tre cei care au a v u t o m o arte clin ic re fu z s se
m ai n to arc.

V e n im aici p en tru a n v a a n u m ite lecii de


care av em n e v o ie n sco p u l de a ev olu a. S co p u l v ieii
l co n stitu ie iu b irea i cu n o a terea . P rin cu n o atere,
ev o lu m . P rin iu b ire, o b in em seva v ieii i arm o n ia
n ecesa r co n v ieu
/ irii.

D incolo este o singur religie, cea a Fiinei


D ivine, a iubirii infinite care este druit n egal m sur
tuturor, indiferent de apartenena religioas de aici.
A rg u m en tu l cel m ai co n v in g to r al acestei
a seriu n i l co n stitu ie fap tu l c to i cei care au avut
MINTEA DE DINCOLO 297

exp erien a m o rii clin ice au tr it a celea i ev en im en te,


in d iferen t de sp aiu l g eo g rafic d in care au v en it, de
cu lo are, cu ltu r sau relig ie.
N im en i n -a fo st n treb at ce relig ie a avut, ci d oar
ce fap te a svrit aici. Sigu r c relig ia p racticat cu n e
lepciu n e i cu n eleg erea c to i oam en ii p ro v in d in tr-o
singur surs, i an u m e d in tr-o scn teie d ivin , co n sti
tuie o p reg tire a su fletu lu i p en tru R eg atu l C elest.
S ig u r c m u li o a m en i sim t n ev o ia u n ei in sti
tu ii cu u n ritu al p rin care s p stre z e c o m u n iu n e a cu
D u m n ez eu i fiecare p o ate av ea o relig ie d iferit care
ine d o ar de o co n d iio n a re isto ric , g e o g ra fic i c u ltu
ral. A m m ai sp u s, ctre v rfu l m u n telu i p o t d u ce m ai
m u lte ci. E ste a d e v ra t c u n e le n u co n d u c la v rf, ci
n p r p a stie. A co lo co n d u c h a b o tn ic ia i fa n a tism u l.
A a s-a aju n s la In ch iz iie i la sectele sin u cig a e, care
nu au a v u t i n u au n im ic c o m u n cu D u m n ez eu .
O rice re lig ie care c u ltiv iu b ire a p e n tru to i
sem en ii, f r n icio d iscrim in are, se n scrie im p licit n
leg ile sp iritu a le a le D iv in itii.

N i se sp u n e c a fo st n ev o ie, cel p u in n v re
m u rile n d e p rta te ale civ iliz a iei, d e m ai m u lte re lig ii
p e n tru c n u to i o a m e n ii era u la fe l de e v o lu a i p en tru
a le n e le g e co re ct m esaju l.

R elig ia ca re cu ltiv u ra, in to lera n a , v io len a ,


d iscrim in a re a su b o rice fo rm n u d u ce la D u m n e z e u i
va fi in v a lid a t de isto rie m a i d ev rem e sau m a i trziu .
A n ita M o o rja n i era d e rit hin d u s, iar b o a la sa
cu m p lit i b lo ca se fu n cio n a re a tu tu ro r v is c e re lo r i
n iciu n m ed ic n u o m a i p u te a salva. A v in d e ca t-o n
2 9 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

d oar c tev a zile a cela i D u m n ezeu care l-a v in d e ca t i


pe S tav ro s K a lk an d is, care era de rit cretin. A ad ar,
D u m n ez eu n u face d iscrim in are n tre u n rit i altul.

U n a d in tre d ovezile care su g ereaz ex isten a


u n ei d im en siu n i sp iritu ale a U n iv ersu lu i o co n stitu ie
tra n sfo rm a rea sp iritu a l pe care o au, fr excep ie,
toi cei ce s-au n to rs de d incolo. E i i e v a lu e a z v iaa
d in p e rsp e ctiv a ex p erien ei pe care au trit-o acolo.

E x p e rien a m o rii clin ice este p rin ex celen


u na sp iritu a l , u n salt cu an tic n esen a n o a str p u r
i etern , n d im en siu n ea p ro p riu lu i n o stru ad evr,
oferin d r sp u n su ri la ob sed an tele n o astre n treb ri:
cin e su n tem , de u n d e v en im , ce ro stu ri a v em aici i
u n d e n e n to a rcem ?

Su n tem aici pentru a evolua, oferind u -ne reci


proc iubire, ajutor, nelegere, iertare. Fiecare i are
m isiunea sa. n acest scop, suntem nzestrai cu talentele
i predispoziiile necesare. D up cu m am form u lat n
alt lucrare, fieca re fiin pare s-i ajung siei.

C eea ce n u m im p ca t" este o ab a tere de la


L eg ea d e fu n cio n a re a U n iv ersu lu i. P rin a b a terile de
la L eg e n e cre m d ezech ilib re en erg etice care n e sun t
d u n to a re n o u i sem en ilo r n otri. T o ate g n d u
rile, em o iile i aciu n ile n oastre cu cono taii n eg ativ e,
in clu siv lip sa de ig ien a corp u lu i, care este ap reciat
ca fiin d T em p lu l sp iritu lu i, in tr n ca teg o ria a ceea ce
n u m im p ca te " sau ab ateri de la Lege.
MINTEA DE DINCOLO 299

E x p erien a m orii clin ice a fost, n o p in ia


m ea, d o ar o su g estie care n e-a d esch is p o rile u n ei
lu m i n e b n u it de fru m o ase, de n lto are i d e reale.
E x p e rie n ele m orii clin ice n e-au co n d u s la
p o rile lu m ii, la S u rsa ei D iv in , o ferin d u -n e u na
d in tre cele m ai fascin an te i m ree im ag in i ale a ces
teia, a d u c n d u -n e-o att de ap ro ap e de su fletu l i de
m in tea n o a str , att de real, d e in efab il i de u m a n
- n se n su l cel m ai p ro fu n d al acestu i atribut.

E xp erien a m orii clin ice n e d eschid e p ersp ec


tiva u n ei lu m i u im itoare, u n etalo n de p erfeciu n e, un
m od el de existen ideal, la care n u n e-am g n d it n ici
od at c poate exista. Trind p n acu m n tr-o lu m e
a in ech itii, a in vid iei, a urii i a suferinei, n e lsm
greu co n v in i c exist u n d ev a i o alt lu m e cu u n
co m p o rtam en t i o via ideale. A ceasta este lu m ea lui
D u m n ezeu . P reced en tu l unei lu m i fericite exist deja.
A v em a cu m su ficiente argu m en te ca s n eleg em c
lu m ea de d incolo rep rezin t o civ ilizaie n et su p erioar,
care p reced e civ ilizaia din lu m ea de aici, co n stitu in d
Sursa i m odelul existenei um ane - de la tiin la tehno
logie, art, m od el social i co m p o rtam en t u m an.
n m intea noastr, convins p n acum c lu m ea
n care trim n u p oate fi altfel dect este, privind -o
resem nai, v o m avea ca im agine, ca exem plu, un alt
m odel posibil, dem n de urm at, acela al lum ii de dincolo.

V rea u s cred c stu d iu l m o rii c lin ice i-a


n ch e ia t m isiu n ea. M ai m u lt n u m ai p o ate da. A cu m
se d esch id n fa a n o a str alte ci. N u v a m ai fi n ev o ie
3 0 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

s a te p t m u n accid en t, o b o al, p en tru o posibil


ex p erien n tim p u l m o rii clin ice.

L o cu l ex p e rie n e lo r m o rii clin ice v a fi lu at de


cl to riile o u t o f the body, extraco rp o rale. D escrierile
o b in u te p e a cea st cale su n t id en tice cu cele din
m o artea clin ic, cu o d iferen care este n fav oarea
e x p e rie n e lo r ex tra co rp o ra le. In aceste exp eriene
co n tiin a este p e rfe ct co n serv at, c l to ria fiind n tre
p rin s d in p ro p rie in iia tiv i n u p rin tr-o su ferin
care s n e a d u c n p ra g u l m orii.
C l to ria e x tra c o rp o ra l n sco p de ex p lo rare
a U n iv e rsu lu i p o a te fi e fe ctu a t d e p e rso a n e p re g
tite n a c e st se n s, c o n tie n te de o b ie ctu l p e care l au
de stu d ia t.
C e n se a m n o astfel de p reg tire i ce av an
taje im e n se v o r fi p en tru o m en ire, n e p u tem face o
im ag in e le ctu r n d crile cu aceast tem atic.
G ra ie m ijlo a ce lo r teh n ice create d eja la
In stitu tu l lu i R. M o n ro e, ex p erien ele p rin d ecorp ora-
lizare d e v in cu tim p u l d oar o ch estiu n e de n vare
aflat la d isp o z iia tu tu ror.

O o b serv a ie ex trem de in teresan t, p o ate cea


m ai im p o rta n t de rein u t, este aceea c, la fel cu m
d u p o e x p e rie n a m o rii clin ice au loc m u ta ii de
o rd in so m a tic, p sih ic i sp iritu al, aceleai m u taii se
p rod u c i ca u rm a re a ex p erien elo r extraco rp o rale
sau d u p re g re siile tran sp erso n ale.
Ia t c tev a m rtu rii ale u n ei fem ei care a tra
v ersat o e x p e rien a m o rii clin ice:
MINTEA DE DINCOLO 301

- a cu m am d o rin a de a-i m b r ia p e toi


o a m en ii pe care i n tln esc pe strad ;
- p reu iesc fiecare clip a v ieii;
- am d e sco p erit b u cu ria de a tri;
- n u m a i am n icio fric de m oarte;
- m i-a d isp ru t sen tim en tu l de ata a m en t fa
de b u n u ri."
E ste u o r de im a g in a t ce va n sem n a p en tru
g en eraiile v iito a re u tiliz a rea tu tu ro r p o sib ilit ilo r p e
care le v o r av ea la d isp o ziie p en tru o p tim iz a rea p ro
p riei lo r fu n cio n aliti.
A tt n u n iv ersu l cu an tic, ct i n cel sp iri
tual, de d in co lo , lu m in a are un co m p o rta m en t cu an tic,
n o n -fizic. D e v in e o en erg ie su b til, su p u s co n tro lu lu i
C o n tiin ei, att C o sm ice, ct i u m an e, care o m o d e
leaz n fo rm e le ex isten te.
L a n iv e l m a cro sco p ic, n u n iv ersu l fizic, lu m in a
su fer ceea ce s-a n u m it co la p su l fu n ciei de u n d " i
d ev in e m a te rie fizic, co n stitu it d in p articu le.
S -a sp u s, m eta fo ric d esig u r, c n o i tra n sfo rm m
cu m in te a n o a str en erg ia cu a n tic n m aterie, n to at
d iv ersita tea ei de fo rm e, asem en ea leg en d a ru lu i reg e
M id as, care tra n sfo rm a n au r to t ce atin gea.

S -ar p u tea sp u n e, sim p lific n d la m a x im u m ,


c U n iv e rsu l este fo rm a t d in d oi poli: C o n tiin
C o sm ic i co n tiin u m an . In tre a cetia se afl
en erg ia cu an tic, su b til sau m a trice a l care m b ra c
d iv ersita tea fo rm e lo r ex isten te su b aciu
/ n ea m o d e la -
to are a C o n tiin ei.
3 0 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

nzestrnd u-ne cu o contiin capabil s


dea form e m ateriei, D um nezeu ne-a fcu t parteneri n
creaie. D ac am m edita puin, am nelege ce rol extra
ordinar ni s-a rezervat n U nivers. D e aceea este foarte
im portant s resp ectm legile spirituale ale U niversului.

S u n tem fiin e vii n tr-u n u n iv ers viu. Su n tem


b io lo gie p rin co rp u l fizic i spirit, ra iu n e, co n tiin
n d im en siu n ea de dincolo.
n p la n u l sp iritu a l de d in colo, en erg ia subtil
re a cio n ea z a p ro ap e in stan tan eu la sim p la exp ri
m are a d o rin ei n o astre. Cu alte cu v in te, co n tiin a
n o astr este ca p a b il s d ea fo rm e m a te rie i asem en ea
C o n tiin ei D ivine.
n p la n u l fizic, tran sfo rm rile en erg iei subtile
n m a terie fizic la n iv elu l co rp u lu i u m a n su n t lente
i au v ite z a de cretere, d ezv o ltare i m o d ifica re spe
cific b io lo g iei n o astre. D e aceea, d ac n u su n tem
av izai, n ici nu le sesizm .

N i se sp u n e c celu lele co rp u lu i n o stru au


fo st p ro g ra m ate in iia l s se re g en erez e n p erm a
n en . V ia a lo r era astfel fr sfrit, aa c u m o au
i astzi fiin ele m o n o celu lare care se n m u lesc p rin
d iv iziu n e. M o artea - i d eci lim ita rea d u ra te i v ieii - a
ap ru t o d at cu n m u lirea p rin sex u alitate.
S-ar p rea c a existat u n m o m e n t al izg o n i
rii d in P a r a d is ". A tu n ci s-a d ecis ca n fo rm a n o astr
fizic s av em o v ia cu d u rat lim ita t p rin p ro g ra
m u l in tro d u s n celu lele tu tu ro r fiin elo r la n iv el de
ADN.
MINTEA DE DINCOLO 303

Se sp er ca n v iito ru l n u fo arte n d ep rta t,


g raie n o u lu i co n tex t co sm ic n care a m in trat, al
red res rii n o a stre sp iritu ale, i n co n d iiile p ro g re
selor p re v iz ib ile n d escifrarea g ram aticii co d u lu i
gen etic, s n e re cu ce rim P a ra d isu l p ie rd u t i d u rata
v ieii n o a stre s d ev in o o p iu n e i n u o fatalitate.
D ac av em n v ed ere c en erg ia cu a n tic m a trice a l
este in ep u iz a b il, n u m i se p a re im p o sib il m in u n e a
n e m u ririi, cn d o m u l se v a ap ro p ia de Z e i" p rin
tra n sfo rm a re a co n tiin ei sale.
A m co n v in g erea c, n v iito r, o m e n ire a va tri
cea m ai fa n ta stic d in tre ex p erie n e le co sm ice, care i
se p re g te te p en tru p rim a o a r n isto ria U n iv ersu lu i.

C o n se cin ele co n clu z iilo r p e care le im p u n


cele m a i n o i su rse de cu n o a tere su n t im e n se , iar pe
u n e le n ic i n u le p u te m n c in tu i. E u le c o n s id e r
a fi a d e v ra te re v e la ii c a re v o r m a rc a o c o titu r
r

fu n d a m e n ta l , n u n u m a i n istoria u m a n it ii, ci i a
n tre g u lu i U niv ers.
E ste o n o u m o tiv a re , o n o u e x p lic a re a
lu m ii, ca re v a g en era , o b lig a to riu , c o n s e c in e n to a te
d o m e n iile e x isten tei
/ u m an e.
E x p erien a m o rii clin ice d ev in e a stfel u n real
in stru m e n t p rin care lu m act co n tie n t de re a lita te a
n o a str co sm ic.

N o i suntem ., la m o d u l d irect, o p e ra c o n
tiin e i n o astre. C o rp u l n o stru fizic este a lc tu it d in
ele m en te ale v ieilo r trecu te i d in cele ale co m b in a ie i
3 0 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

m a te ria lu lu i g en etic al p rin ilo r. n c m p u l co n ti


in ei celu i ce u rm e a z s se n a sc este d eja p rezen t
sch em a sa m o rfo g en etic, d ecis n p lan u l de dincolo.
G en ele su n t ale p rin ilo r, ara n ja m en tu l lo r v in e din
p ro iectu l d e se n a t d in colo.

C redinele i sugestiile noastre sunt gnduri-


form e ca re p a rticip p rin in term ed iu l gen elo r la
m o d e la re a co rp u lu i n o stru fizic i la co n d iio n area
n o a str p sih o lo g ic.
Suntem , n consecin, expresia sugestiilor, cre
dinelor, sentim entelor, em oiilor i gndurilor noastre
pozitive i negative.
Iat o sugestie negativ care accelereaz un proces
biologic, d eocam d at inevitabil: g n d u l c m btrnim .
N e p u te m n ch ip u i c n C h in a d e a cu m 4000
de an i ex ista u sistem e de m e n tin / e re a sn tii
/ fizice
i m e n ta le n care, n tre altele, se v o rb ea d esp re cap a
cita tea c o n tiin e i d e a ne in flu e n a n a cest sen s? U na
d in tre su g estiile n eg a tiv e care se reco m a n d a s fie
ev itate era i a ceea a g n d u lu i de m b trn ire.
A m rem arca t, n gen eral, c n cu ltu ra orien tal
s-a a trib u it g n d irii u n ro l d eo seb it n m o d ela rea i
fu n cio n a lita te a o rg an ism u lu i d esp re care n cu ltu ra
o ccid en ta l n u s-a v o rb it n icio d a t p n la co n tac
tul celo r d o u tip u ri de civ ilizaie. n co lile n oastre
am n v a t u n sin g u r lu cru : an ato m ia i fiziolog ia
o rg an elo r in tern e n u su n t su p u se co n tro lu lu i n o stru
v o lu n tar. D in acest m otiv , n faa p erfo rm an elo r
o b in u te n a cest sen s n O rien t, lu m ea tiin ific o cci
d en ta l a rm as m u lt v rem e scep tic.
M IN TEA DE DINCOLO 305

O su rp rin zto are co n firm are a a d e v ru ri


lor re v e la te n e x p erien a m o rii clin ice o g sim i n
leg en d a lu i H e rm e s T rism eg istu l.
A ce a st leg en d , care este atrib u it, pe n ed rep t,
doar fa n te z ie i lui d o u ard S ch u r, co n in e cel m ai
p ro fu n d a d e v r p e care abia a st z i l p u tem n eleg e
i co n firm a n v irtu tea cu n o a te rii tiin ifice de care
d isp u n em . E ste a b so lu t u im ito r ce se p u tea ti a cu m
4000 d e ani n civ iliz a ia E g ip tu lu i antic!
H erm es m erg e la T e m p lu l lu i O siris p en tru a
fi in iia t n m isterele acestu ia. P reo tu l T e m p lu lu i i
in d u ce o stare sim ilar cu re g re sia p sih ic d in z ile le
n o astre. In tr n d ia lo g " cu O siris, care se p re z in t
ca fiin d In telig en a S u p r e m aflat la o rig in ea tu tu ro r
lu cru rilo r. E ste ap o i scu fu n d a t n h a o su l n tu n eca t,
sim b o l al n ce p u tu rilo r lu m ii. C u u n z g o m o t lu g u b ru ,
din h a o s iz b u cn ete L u m in a care u m p le In fin itu l.
O siris i e x p lic ap o i c L u m in a este In te lig e n a
D iv in n care su n t p rez en te to ate tip arele lu m ii e x is
ten te, n tu n e ricu l fiin d sim b o lu l lu m ii m a te ria le n
care triesc o a m en ii pe P m n t.
P reo tu l T em p lu lu i i ex p lic m ai d ep arte c
L eg ea M iste ru lu i aco p e r M a rele A d ev r, la c a re n u
au a cces d ect fra ii / lor in iiai.
/ / A d ev ru l tre b u ie d ez-
v lu it n fu n cie de in te lig en a fiec ru ia , ascu n zn d u -1
de cei ri, care su n t n stare s fa c arm e de d istru
gere a sem en ilo r, iar celo r slabi le p o ate rtci m in te a .
A d e v ru l treb u ie s v o rb ea sc d o ar p rin fap te. tiin a
este fo ra, cre d in a este sp ad a, iar t cerea este a rm u ra
care n u p o a te fi sf r m a t ."
3 0 6 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

E x p erien a m o rii clin ice a fo st u n m are dar


pe care D u m n ezeu ni l-a d at p en tru a n e av iza c
treb u ie s sch im b m d ru m u l pe care am m ers pn
acu m . N u n tm p lto r, lisu s a sp u s: E u su n t Calea,
A d e v ru l i Viaa. "
E s te p rim a oar n istoria U n iv ersu lu i cnd, n
p la n u l celest, s-a d ecis ca lum ea n o a str s fi e izb
vit nu p rin m oarte, ci p rin sp iritu a liza re.
N i s-a artat A d ev ru l, n i s-a artat C alea. Este
r n d u l n o stru s r sp u n d em ch em rii d ivin e.
S u n te m cu to ii p rin i acu m n m arele v al al
p u rific rii, al trecerii de la m aterialitate la sp iritu ali
tate. A m certitu d in ea c ora astral a o m e n irii" este
ap ro ap e. D e d in colo n i s-au d at to ate sem n ele i toate
a v e rtism e n te le . Sp er s av em n e lep ciu n ea n ecesar
de a n u p ierd e i aceast u ltim ans.
B IB L IO G R A F IE

1. ADDISON, J.T., Viaa dup moarte n credinele


omenirii, Traducere de Dan Dumbrveanu i
Victoria Comnea, Ed. Herald, Bucureti, 2012.
2. ALL1X, Stphane, Moartea, cellalt trm al vieii. O
anchet jurnalistic la frontierele morii, Traducere de
Magdalena Drguin, Ed. Philobia, Bucureti, 2012.
3. ARIS, Philippe, Omul n faa morii, traducere de
Andrei Niculescu, Ed. Meridiane, Bucureti, 1996.
4. ATW ATER, P.M.H., Copiii cei noi i experienele din
preajma morii, Traducere de M ihaela Ivnu, Ed.
For You, Bucureti, 2007.
5. BANQUET, J. P., Spectral analysis of the EEG in
m editation", Electroencephalography and Clinical
Neurophysiology, 35, 117-135,1973.
6. BARGUET, Paul, Le livre des morts des anciens
gyptiens, Ed. du Cerf, Paris, 1967.
7. BARROW, John D., TIPLER, Frank J., Principiul
antropic cosmologie, Traducere de Radu W alter
Fotescu, Ed. Tehnic, Bucureti, 2001.
8. BEAUREGARD, Mario, O'LEARY, Denyse, The
spiritual Brain. A neuroscientist's case fo r the Existence
o f the Soul, Ed. HarperOne, New York, 2007.
9. BENSON, Herbert, n Interaciune M inte-Corp, Ed.
Cartea Daath, Bucureti, 2006.
3 0 8 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

10. BRADEN, Gregg, Trezirea la punctul zero, Traducere


de Monica Vian i Sorin Urzic, Bucureti, Ed. For
You, 2005.
11. BRADEN, Gregg, Codul lui Dumnezeu. Secretul
trecutului, Promisiunea viitorului, Traducere de
Mihaela Ivnu, Ed. For You, Bucureti, 2006.
12. BRADEN, Gregg, Vindecarea spontan a credinei.
S zdruncinm din temelii paradigma falselor limite,
Traducere de M ihaela Ivnu, Ed. For You,
Bucureti, 2009.
13. BRADEN, Gregg, Pind ntre lumi. tiina
compasiunii, Traducere de Monica Vian i Sorin
Urzic, Ed. For You, Bucureti, 2007.
14. BRINKLEY, Dannion, PERRY, Paul, Salvat de
Lumin, Traducere de Cristian Hanu, Ed. Adevr
Divin, Braov, 2011.
15. BROW NE, Sylvia, Viaa n lumea de dincolo. Un ghid
referitor la viaa de apoi, Traducere de Cristian Hanu,
Ed. Adevr Divin, Braov, 2008.
16. BUHLMAN, William, Aventuri dincolo de limitele
corpului fizic. Cum s experimentm aventuri n afara
corpului fizic, Traducere de Iulia Olteanu, Ed. Infinit,
Bucureti, 2011.
17. BURPO, Todd, VINCENT, Lynn, Raiul exist.
Cltoria incredibil a unui bieel pn n rai i napoi,
Traducere de Cristian Hanu, Ed. Adevr Divin,
Braov, 2011.
18. CANFIELD, Cheryl, Vindecarea profund. Pu terea
acceptrii pe calea ctre starea de bine, Traducere de
Monica Vian, Ed. For You, Bucureti, 2011.
19. CAPRA, Fritjof, nelepciune aparte. Dialoguri cu
oameni remarcabili, Traducere de Radu Walter
Fotescu, Ed. Tehnic, Bucureti, 2004.
MINTEA DE DINCOLO 309

20. CHOPRA, Deepak, Via dup moarte. Puterea


dovezilor, Traducere de Julia Kretsch, Ed. For You,
Bucureti, 2008.
21. CHOQUETTE, Sonia, ntreab-i ghizii. Cum s ne
conectm la sistemul nostru de sprijin Divin, Traducere
de Monica Vian, Ed. For You, Bucureti, 2010.
22. COLLINS, Francis S., Limbajul lui Dumnezeu, lin om
de tiin aduce dovezi n sprijinul credinei, Traducere
de Silvia Palade, Ed. Curtea Veche, Bucureti, 2009.
23. CONSTANDACPLE, G. G., Exist oare contiin?,
Ed. All, Bucureti, 2000.
24. CONSTANTIN-DULCAN, Dumitru, Somnul raiunii,
Ed. Sinapsis, Bucureti, 2001.
25. CONSTANTIN-DULCAN, Dumitru, Contiin i
cunoatere. Date actuale i lim ite", n voi. Oglinda
contiinei, Ed. Politehnica Press, Bucureti, 2003.
26. CONSTANTIN-DULCAN, Dumitru, Gndirea
omului m odem . Culmi i lim ite", n voi. Filosofia lui
Ba, Ed. Almatea, Bucureti, 2007.
26 CONSTANTIN-DULCAN, Dumitru, n cutarea
sensului pierdut, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008.
27 CONSTANTIN-DULCAN, Dumitru, Inteligena
materiei, ed. Ill-a, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009.
28 DESCAM PS, M arc-Alain., Les Expriences de Mort
Imminente et l"aprs-vie, Ed. Dangles, Paris, 2008.
29 EADIE, Betty J., mbriat de lumin. Cea mai
profund i mai dramatic experien n apropierea
morii trit vreodat, Traducere de Cristian HANU,
Ed. Adevr Divin, Braov, 2009.
30 EERSEL, Patrice van, Izvorul negru. Revelaii la porile
morii, Traducere de Sim ona Lupu, Ed. Nemira,
Bucureti, 1998.
31 FESTUGIRE, A.J., La Rvlation d'Herms
Trismgiste, Les Belles Lettres, Paris, 1954.
3 1 0 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

32 FICEAC, Bogdan, De ce se ucid oamenii, Ed. Rao,


Bucureti, 2011.
33 GALBRAITH, John Kenneth, Societatea perfect.
Binele omului; La ordinea zilei, Traducere de Sorin
Alexandru ontea, Ed. Eurosong and Book,
Bucureti, 1997.
34 GIOVETTI, PAOLA, Mari iniiai ai timpului nostru.
Maetrii cii spirituale, Traducere de Emanuel
Botezatu, Ed. Nemira, Bucureti, 2009.
35 GOSW AMI, Amit, Universul contient de sine.
Contiina creeaz lumea material, Traducere de
Violeta Mitu, Ed. Orfeu, Bucureti, 2009.
36 GOSW AMI, Amit, Doctorul cuantic. Ghidul unui
fizician pentru sntate i vindecare, Traducere de
Violeta Mitu, Ed. Orfeu, Bucureti, 2008.
37 GREENE, Brian, Universul elegant. Supercorzi,
dimensiuni ascunse i cutarea teoriei ultime, Traducere
de Drago Anghel i Anamirela-Paula Anghel, Ed.
Humanitas, Bucureti, 2011.
38 GREYSON, Bruce, BUSH, Nancy, Distressing
near-death experiences", Psychiatry, 1992, No. 5.
39 GROF, Stanislav, Cltoria ultim. Dincolo de
frontierele morii, Traducere de Raluca Todor, Ed.
Elena Francise Publishing, Bucureti, 2007.
40 GROF, Stanislav, Cnd imposibilul devine posibil.
Aventuri n realiti neobinuite, Traducere de Raluca
Tudor, Ed. Elena Francise Publishing, Bucureti, 2008.
41 HERMES TRISMEGIST OS, Corpus Hermeticum,
Traducere de Dan Dumbrveanu, Ed. Herald,
Bucureti, 2007.
42 HICK, John H., Filosofia religiei, Traducere de
Alexandru Anghel, Ed. Herald, Bucureti, 2010.
43 JEAN-BAPTISTE, Patrick, La biologie de Dieu.
Comment les sciences du cerveau expliquent la religion
et la foi, Agns Vinot ditions, Paris, 2003.
MINTEA DE DINCOLO 311

44 LANCELIN, Charles, M thode de ddoublement


personnel, Ed. Fernand Lanore, Paris, 1980.
45 LASZLO, Ervin, Transformarea cuantic. Harta
realitii multidimensionale i contiina global,
Traducere de Anacaona M ndril Sonetto, Ed.
Elena Francise Publishing, Bucureti, 2009.
46 LASZLO, Ervin, GROF, Stanislav, RUSSEL, Peter,
Revoluia contiinei. Noua spiritualitate i transformarea
planetar, Traducere de Ctlina Chiriac, Ed. Elena
Francise Publishing, Bucureti, 2009.
47 LEVI-STRAUSS, Claude, Antropologia i problem ele
lumii moderne, Traducere de Giuliano Sfichi, Editura
Polirom, Iai, 2011.
48 LIPTON, Bruce H., Biologia credinei. Eliberarea
puterii contiinei, a materiei i a miracolelor, Traducere
de Laura Cristiana, Ed. For You, Bucureti, 2008.
49 LOM M EL, Pim Van, et al., Near-death experience
in survivors of cardiac arrest: a prospective study
in the Netherlands", The Lancet, vol. 358, 15, 2001.
50 LONG, Jeffrey, PERRY, Paul, Dovezi referitoare la
lumea de dincolo. tiina experienelor n apropierea
morii, Traducere de Cristian HANU, Ed. Adevr
Divin, Braov, 2012.
51 LOON, H endrik van, Istoria Bibliei, Traducere de
Ion Totoiu, Ed. M ilva, Bucureti, 1993.
52 LORENZ, Konrad, Cele opt pcate capitale ale omenirii
civilizate, Traducere de Vasile V. Poenaru, Ed.
Hum anitas, Bucureti, 1996.
53 M ASARU, Emoto, M esajele ascunse din ap,
Traducere de Laura-Corina Miron, Ed. A devr
Divin, Braov, 2006.
54 M cTAGGART, Lynne, Cmpul. Cutarea forei
secrete a Universului, Traducere de M ihai Popescu,
Ed. Adevr Divin, Braov, 2009.
3 1 2 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

55 M EADOW S, Kenneth, Spiritul amanic. Ghid practic


pentru atingerea mplinirii personale, Traducere de
M ihail Piruc, Ed. Elena Francise Publishing,
Bucureti, 2008.
56 MONROE, A. Robert, Cltorii n afara corpului,
Traducere de Petru Visar ion teiu i Irina Cupe
Ilea, Ed. For You, Bucureti, 2008.
57 MONROE, A. Robert, Cltorii ndeprtate, Traducere
de M ihaela Ivnu, Ed. For You, Bucureti, 2011.
58 MOODY, Raymond A., Lumina vieii de dincolo,
Traducere de Nicolae Constantinescu, Ed. Z, 1995.
59 MOODY, Raymond A., Via dup via, Investigarea
unui fenom en: supravieuirea dincolo de moartea
corpului fizic, Traducere de Cristian HANU, Ed.
Adevr Divin, Braov, 2012.
60 M OORJANI, Anita, Am murit i m-am descoperit pe
mine nsmi. Cltoria mea de la cancer la vindecarea
profund, trecnd printr-o experien n apropierea
morii, Traducere de Cristian FiANU, Ed. Adevr
Divin, Braov, 2012.
61 M ORLOVA, Nicuor, Sfntul Nectarie taumaturgul,
Viaa, Minunile, Acatistul, Paraclisul i Slujba, Ed.
Buna Vestire, 2002.
62 NEW TON, Michael, Destinul sufletelor. Noi studii
de caz asupra vieii dintre viei, Traducere de Robert
Malischitz, Ed. Cartea Daath, Bucureti, 2006.
63 NIRETEAN, Aurel, Personaliti, credine i religii,
Ed. University PRESS, Trgu-Mure, 2011.
64 PARNIA, Sam, Ultima frontier. Un studiu nnoitor
asupra vieii i a morii, Traducere de Valentina Ene,
Ed. Humanitas, Bucureti, 2011.
65 PEAKE, Anthony, Exist via dup moarte?
Traducere de Justina Bandol, Ed. Litera, Bucureti,
2009.
MINTEA DE DINCOLO 313

66 PENROSE, Roger, M intea omeneasc ntre clasic i


cuantic, Traducere de Mircea i Cornelia Rusu, Ed.
Tehnic, Bucureti, 1999.
67 POPESCU, Emanuel Andrei, Raiune i credin, Ed.
Gnosis, Bucureti, 2000.
68 POPPER, Karl R., Lecia acestui secol, Traducere de
Florin Dumitrescu, Ed. Nemira, Bucureti, 1998.
69 POPPER, Karl R., The open universe. An Argum ent
fo r Indeterminism. From the Postscript to The Logic o f
Scientific Discovery, Hutchinson, Londra, 1982.
70 PRAAGH, Jam es van, M esaje de dincolo de moarte.
Relatri ocante ale unui medium despre viaa de apoi,
Traducere de Lidiana Burlacu, Ed. Adevr Divin,
Braov, 2008.
71 PRAAGH, Jam es van, Rai i Pmnt. O conexiune
mediumic, Traducere de M onica Vian, Ed. For
You, Bucureti, 2008.
72 RACHELE, Sal, Transformri planetare 2012-2030.
M esaje de la Fondatori, Traducere de George Acu,
Ed. Proxima Mundi, 2011.
73 RADIN, Dean, Universul contient. Adevrul tiinific
despre fenom enele paranormale, Traducere de Mihai
Duma, Ed. Daksha, Bucureti, 2011.
74 RAQUIN, Bernard, Comment sortir de son corps,
Presses Pocket, Paris, 1992.
75 REDFIELD, James, A dousprezecea viziune. Ora deciziei,
Traducere de Larisa Andrei, Ed. Mix, Braov, 2011.
76 REVEL, Jean-Franois, RICARD, Matthieu, Clugrul
i filozoful. O confruntare inedit ntre Orient i Occident,
Traducere de Alina Mnescu i Ioana Valentina
Tudor, Ed. Irecson, Bucureti, 2005.
77 RING, Kenneth, Life at Death. A Scientific Inves tigation
o f the Near-Death Experience, Coward, M cCann &
Geoghegan, New York, 1980.
3 1 4 DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

78 RING, Kenneth, Sur la Frontire de la. vie, Ed. Robert


Laffont, Paris, 1982.
79 RING, Kenneth, En route vers Omga, Ed. Robert
Laf font, Paris, 1991.
80 RUSSELL, Peter, De la tiin la Dumnezeu. Cltoria
unui fizician n misterul contiinei, Traducere de
Oana Laura Pancu, Ed. Elena Francise Publishing,
Bucureti, 2009.
81 SABOM, Michael B., Recollections o f Death. A Medical
Investigation, Harper Row, New York, 1982.
82 SABOM , Michael B., Souvenirs de la mort, Ed. Robert
Laf font, Paris, 1983.
83 SCHRAG, Calvin O., Resursele raionalitii,
Traducere de Angela Botez i Argentina Firut, Ed.
tiinific, Bucureti, 1999.
84 SCHUMANN-ANTELME, Ruth, ROSSINI,
Stphane, Osiris. Rites d'immortalit de l'Egypte
pharaonique, Ed. Trismegiste, 1995.
85 SCHURE, Edouard, Sanctuarele Orientului. Egipt-
Grecia-Palestina, Traducere de Gabriel Avram, Ed.
Principes, Iai, 1994.
86 SCHW ARTZ, James M., BEGLEY, Sharon, The Mind
and The Brain. Neuroplasticity and the Power o f Mental
Force, ReganBooks, New York, 2002.
87 STEVENSON, Ian, 20 cas suggrant le phnomne de
rincarnation, Sand, Paris, 1985.
88 STROBEL, Lee, Pledoarie pentru Creator. Un jurnalist
investigheaz dovezile tiinifice care demonstreaz
existena lui Dumnezeu, Traducere de Claudiu Vere
i Ariana Roiu, Ed. Cartea Cretin, Oradea, 2010.
89 TALBOT, Michael, Universul holografic, Traducere de
Lidia Bnulescu, Ed. Cartea Daath, Bucureti, 2004.
90 TAYLOR, Sandra Anne, Puterea tainic a vieilor
tale trecute. Dezvluirea contiinei tale codificate,
MINTEA DE DINCOLO 315

Traducere de Ana Nicolai, Ed. For You, Bucureti,


2012 .
91 VASILEANU, Marius, n cutarea duminicii. Sacru i
Profan n epoca foiletonistic, Ed. Paralela 45, Piteti,
2008.
92 VIRTUE, Doreen, ngerii sunt cu noi. Povestiri
adevrate despre oameni care au vzut ngeri i modul
n care-i putei vedea i voi, Ed. For You, Bucureti,
2010 .
93 W ALSCFi, Neale Donald, Ce vrea Dumnezeu. Un
rspuns fundam ental la cea mai mare ntrebare a
omenirii, Traducere de Tatiana Isoo i Monica Vian,
Ed. For You, Bucureti, 2009.
94 W ARTER, Carlos, Rentoarcerea la sacru. Lecii de
trezire a sufletului, Traducere de Rodica A lbu i
Lucia-Cristina Albu, Ed. For You, Bucureti, 2004.
95 W HITE, John, The M eeting o f Science and Spirit.
Guidelines fo r a New Age, Paragon House, New
York, 1990.
96 WILSON, David Sloan, Darwin's Cathedral: Evolution,
Religion, and the Nature o f Society, University of
Chicago Press, 2002.

S-ar putea să vă placă și