Sunteți pe pagina 1din 39

L 39/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.

2008

REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 15 ianuarie 2008
privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea i protecia indicaiilor geografice ale
buturilor spirtoase i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, considerare, pentru categoriile pentru care aceast inovare
duce la mbuntirea calitii, fr a afecta caracterul
tradiional al buturilor spirtoase n cauz.
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n
special articolul 95,

(3) Producia de buturi spirtoase constituie un debueu


avnd n vedere propunerea Comisiei, important pentru produsele agricole comunitare. Aceast
legtur strns cu sectorul agricol ar trebui s fie subliniat
de cadrul de reglementare.
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social (1),

(4) Pentru a asigura o abordare mai sistematic a legislaiei care


hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la arti- reglementeaz buturile spirtoase, prezentul regulament ar
colul 251 din tratat (2), trebui s stabileasc criterii bine definite pentru producia,
desemnarea, prezentarea i etichetarea buturilor spirtoase,
precum i cu privire la protecia indicaiilor geografice.
ntruct:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai (5) n interesul consumatorilor, prezentul regulament ar trebui
1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, s se aplice tuturor buturilor spirtoase introduse pe pia
desemnarea i prezentarea buturilor spirtoase (3) i n Comunitate, indiferent dac sunt produse n Comunitate
Regulamentul (CEE) nr. 1014/90 al Comisiei din 24 aprilie sau n ri tere. n vederea exportului unor buturi
1990 de stabilire a normelor de aplicare privind definirea, spirtoase de nalt calitate i pentru a menine i a
descrierea i prezentarea buturilor spirtoase (4) i-au mbunti reputaia buturilor spirtoase comunitare pe
dovedit eficacitatea n reglementarea sectorului buturilor piaa mondial, prezentul regulament ar trebui s se aplice,
spirtoase. Cu toate acestea, n lumina experienei recente, de asemenea, unor astfel de buturi produse n Comunitate
este necesar clarificarea normelor aplicabile n domeniul pentru export. Prezentul regulament ar trebui s se aplice,
definirii, al desemnrii, al prezentrii i al etichetrii de asemenea, folosirii alcoolului etilic sau a distilatelor de
buturilor spirtoase, precum i n domeniul proteciei origine agricol n producia de buturi alcoolice i utilizrii
indicaiilor geografice ale anumitor buturi spirtoase, denumirilor buturilor spirtoase n prezentarea i eticheta-
innd cont, n acelai timp, i de metodele tradiionale de rea produselor alimentare. n cazuri excepionale n care
producie. Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 ar legislaia unei ri tere importatoare o impune, prezentul
trebui abrogat i nlocuit. regulament ar trebui s permit acordarea unei derogri de
la dispoziiile anexelor I i II la prezentul regulament n
conformitate cu procedura de reglementare cu control.
(2) Sectorul buturilor spirtoase este important pentru con-
sumatori, pentru productori i pentru sectorul agricol din
cadrul Comunitii. Msurile aplicabile sectorului buturilor
spirtoase ar trebui s contribuie la atingerea unui nivel nalt (6) n general, prezentul regulament ar trebui s se concentreze
de protecie a consumatorilor, la prevenirea practicilor n continuare asupra definiiilor buturilor spirtoase care ar
dolosive, la obinerea transparenei pieei i a unei trebui s fie clasificate pe categorii. Aceste definiii ar trebui
concurene loiale. n acest mod, msurile ar trebui s s respecte n continuare practicile tradiionale de calitate,
protejeze reputaia pe care buturile spirtoase comunitare dar ar trebui completate sau actualizate n cazul n care
au dobndit-o n cadrul Comunitii i pe piaa mondial, definiiile anterioare lipsesc sau sunt insuficiente sau n
innd n continuare seama de practicile tradiionale cazul n care asemenea definiii pot fi mbuntite ca
utilizate la fabricarea buturilor spirtoase, precum i de urmare a dezvoltrii tehnologice.
cererea crescnd de protecie i informare a consumato-
rilor. Inovarea tehnologic ar trebui, de asemenea, luat n

(1) JO C 324, 30.12.2006, p. 12. (7) Pentru a ine cont de ateptrile consumatorilor n ceea ce
(2) Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (nepublicat nc privete materiile prime utilizate pentru vodc, n special n
n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 17 decembrie 2007. statele membre cu o tradiie n producerea acesteia, ar
(3) JO L 160, 12.6.1989, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin trebui s se prevad obligaia de a furniza informaii
Actul de aderare din 2005. adecvate cu privire la materiile prime utilizate n cazul n
(4) JO L 105, 25.4.1990, p. 9. Regulament modificat ultima dat prin care vodca este produs din materii prime de origine
Regulamentul (CE) nr. 2140/98 (JO L 270, 7.10.1998, p. 9). agricol, altele dect cereale i/sau cartofi.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/17

(8) n plus, alcoolul etilic utilizat la fabricarea buturilor (14) Avnd n vedere c Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al
spirtoase i a altor buturi alcoolice ar trebui s fie exclusiv Consiliului din 20 martie 2006 privind protecia indicaii-
de origine agricol, pentru a rspunde ateptrilor con- lor geografice i a denumirilor de origine ale produselor
sumatorilor i a se conforma practicilor tradiionale. Acest agricole i alimentare (4) nu se aplic buturilor spirtoase,
lucru ar trebui s asigure i o pia de desfacere pentru normele privind protecia indicaiilor geografice ale
produsele agricole de baz. buturilor spirtoase ar trebui s fie stabilite prin prezentul
regulament. Indicaiile geografice ar trebui nregistrate,
identificnd buturile spirtoase ca avndu-i originea pe
teritoriul unei ri sau ntr-o regiune sau localitate de pe
(9) Avnd n vedere importana i complexitatea sectorului teritoriul respectiv, n cazul n care o anumit calitate,
buturilor spirtoase, este necesar s se prevad msuri reputaie sau alt caracteristic a buturii spirtoase poate fi
specifice privind desemnarea i prezentarea buturilor atribuit n mod esenial originii sale geografice.
spirtoase, care s depeasc nivelul normelor orizontale
instituite prin Directiva 2000/13/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 20 martie 2000 privind
apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la (15) Prezentul regulament ar trebui s stabileasc o procedur
etichetarea i prezentarea produselor alimentare, precum nediscriminatorie pentru nregistrarea, respectarea, modifi-
i la publicitatea acestora (1). Aceste msuri specifice ar carea i eventuala anulare a indicaiilor geografice din rile
trebui, de asemenea, s mpiedice utilizarea improprie a tere sau ri ale Uniunii Europene, n conformitate cu
termenului butur spirtoas i a denumirilor buturilor Acordul TRIPS, recunoscnd totodat statutul special al
spirtoase pentru produse care nu respect definiiile indicaiilor geografice recunoscute.
prevzute n prezentul regulament.

(10) Dei este important s se asigure c, n general, perioada de (16) Msurile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului
maturare sau vechimea se refer numai la cel mai nou regulament ar trebui adoptate n conformitate cu Decizia
ingredient alcoolic, prezentul regulament ar trebui s 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a
permit o derogare pentru a ine seama de procedeele normelor privind exercitarea competenelor de executare
tradiionale de nvechire reglementate de ctre statele conferite Comisiei (5).
membre.

(17) n special, Comisia ar trebui s fie mputernicit: s acorde


(11) n conformitate cu tratatul, la punerea n aplicare a unei derogri de la anumite pri ale prezentului regulament n
politici privind calitatea i pentru a permite existena unui cazul n care dreptul unei ri importatoare impune acest
nivel ridicat de calitate al buturilor spirtoase i diversitate lucru; s stabileasc un nivel maxim de ndulcire pentru
n cadrul sectorului, statele membre ar trebui s aib completarea gustului; s acorde o derogare de la normele
posibilitatea de a adopta norme mai stricte dect cele care reglementeaz indicarea unei perioade de maturare sau
stabilite prin prezentul regulament, privind producerea, a vechimii; s adopte decizii privind cererile de nregistrare,
desemnarea, prezentarea i etichetarea buturilor spirtoase privind anularea sau retragerea indicaiilor geografice,
produse pe propriul lor teritoriu. precum i privind modificarea dosarului tehnic; s modifice
lista definiiilor i a cerinelor tehnice, definiiile buturilor
spirtoase clasificate pe categorii i lista indicaiilor geo-
grafice nregistrate i s deroge de la procedura care
(12) Directiva 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de
reglementeaz nregistrarea indicaiilor geografice i modi-
apropiere a legislaiilor statelor membre privind aromele
ficarea dosarului tehnic. Deoarece msurile respective au un
utilizate n produsele alimentare i materiile surs pentru
domeniu general de aplicare i sunt destinate s modifice
producerea acestora (2) se aplic buturilor spirtoase. Prin
elemente neeseniale ale prezentului regulament, printre
urmare, este necesar s se stabileasc n prezentul
altele prin eliminarea unor astfel de elemente sau prin
regulament norme care nu sunt deja prevzute n directiva
completarea prezentului regulament cu noi elemente
respectiv.
neeseniale, acestea trebuie adoptate n conformitate cu
procedura de reglementare cu control prevzut la arti-
colul 5a din Decizia 1999/468/CE.
(13) Este important s se in seama n mod adecvat de
dispoziiile Acordului privind aspectele legate de comer ale
drepturilor de proprietate intelectual (denumit n con-
tinuare Acordul TRIPS), n special ale articolelor 22 i 23, (18) Tranziia de la normele prevzute n Regulamentul (CEE)
i de dispoziiile Acordului General pentru Tarife i Comer, nr. 1576/89 la cele prevzute n prezentul regulament
care sunt parte integrant a Acordului de instituire a poate crea dificulti care nu sunt soluionate n prezentul
Organizaiei Mondiale a Comerului, aprobat prin Decizia regulament. Msurile necesare n vederea acestei tranziii,
94/800/CE a Consiliului (3). precum i msurile necesare pentru soluionarea proble-
melor practice specifice din sectorul buturilor spirtoase ar
(1) JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directiv modificat ultima dat prin
trebui adoptate n conformitate cu Decizia 1999/468/CE.
Directiva 2007/68/CE a Comisiei (JO L 310, 28.11.2007, p. 11).
(2) JO L 184, 15.7.1988, p. 61. Directiv modificat ultima dat prin (4) JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). (5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificat prin Decizia 2006/
(3) JO L 336, 23.12.1994, p. 1. 512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
L 39/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

(19) Pentru a facilita tranziia de la normele prevzute n prin macerarea sau printr-o procesare similar a
Regulamentul (CEE) nr. 1576/89, fabricarea buturilor materialelor vegetale n alcool etilic de origine
spirtoase n temeiul regulamentului respectiv ar trebui agricol i/sau distilate de origine agricol, i/sau
permis n primul an de aplicare a prezentului regulament. buturi spirtoase n sensul prezentului regu-
Ar trebui prevzut, de asemenea, comercializarea stocu- lament; i/sau
rilor existente pn la epuizarea acestora,
prin adugarea de arome, zahr sau alte produse
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: edulcorante menionate n anexa I punctul 3
i/sau de alte produse agricole i/sau alimente n
alcool etilic de origine agricol i/sau n distilate
CAPITOLUL I de origine agricol i/sau n buturi spirtoase, n
sensul prezentului regulament;
DOMENIUL DE APLICARE, DEFINIII I CATEGORII DE
BUTURI SPIRTOASE
(ii) fie din amestecul unei buturi spirtoase cu una sau
mai multe dintre urmtoarele:
Articolul 1

Domeniul de aplicare alte buturi spirtoase; i/sau

(1) Prezentul regulament stabilete norme privind definirea,


desemnarea, prezentarea i etichetarea buturilor spirtoase, alcool etilic de origine agricol sau distilate de
precum i privind protecia indicaiilor geografice ale buturilor origine agricol; i/sau
spirtoase.
alte buturi alcoolice; i/sau
(2) Prezentul regulament se aplic tuturor buturilor spirtoase
introduse pe pia n Comunitate, indiferent dac sunt produse n
buturi.
Comunitate sau n ri tere, precum i celor produse n
Comunitate pentru export. Prezentul regulament se aplic, de
asemenea, utilizrii alcoolului etilic i/sau a distilatelor de origine (2) Cu toate acestea, buturile ce intr sub incidena codurilor
agricol la fabricarea buturilor alcoolice i utilizrii denumirilor NC 2203, 2204, 2205, 2206 i 2207 nu sunt considerate
buturilor spirtoase n prezentarea i etichetarea produselor buturi spirtoase.
alimentare.

(3) Concentraia alcoolic minim prevzut la alineatul (1)


(3) n cazuri excepionale n care dreptul rii tere importa- litera (c) nu aduce atingere definiiei produsului din categoria 41
toare impune acest lucru, se poate acorda o derogare de la din anexa II.
dispoziiile anexelor I i II la prezentul regulament, n con-
formitate cu procedura de reglementare cu control menionat la
articolul 25 alineatul (3). (4) n sensul prezentului regulament definiiile i cerinele
tehnice sunt stabilite n anexa I.
Articolul 2
Articolul 3
Definiia buturii spirtoase
Originea alcoolului etilic
(1) n sensul prezentului regulament, butur spirtoas
nseamn butura alcoolic: (1) Alcoolul etilic folosit la fabricarea buturilor spirtoase i a
tuturor componentelor acestora trebuie s fie de origine exclusiv
(a) destinat consumului uman; agricol, n sensul anexei I la tratat.

(b) avnd caracteristici organoleptice specifice; (2) Alcoolul etilic folosit la fabricarea buturilor spirtoase
trebuie s respecte definiia prevzut la punctul 1 din anexa I la
prezentul regulament.
(c) avnd o concentraie alcoolic de minimum 15 % vol.;
(3) Alcoolul etilic folosit la diluarea sau dizolvarea coloranilor,
(d) care a fost produs: a aromelor sau a oricror ali aditivi autorizai utilizai la
prepararea buturilor spirtoase trebuie s fie alcool etilic de
origine agricol.
(i) fie direct:

(4) Buturile alcoolice nu conin alcool de origine sintetic, nici


prin distilarea, cu sau fr adaos de arome, a alt alcool care nu este de origine agricol n sensul anexei I la
unor produse fermentate natural; i/sau tratat.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/19

Articolul 4 (3) Fr a aduce atingere normelor specifice stabilite n


anexa II, alte buturi spirtoase care nu ndeplinesc cerinele
Categorii de buturi spirtoase categoriilor 1-46 pot:

Buturile spirtoase se clasific n categorii n conformitate cu (a) s fie obinute din orice materie prim agricol menionat
definiiile prevzute n anexa II. n anexa I la tratat i/sau din orice produs alimentar adecvat
consumului uman;
Articolul 5
(b) s conin adaosuri de alcool astfel cum este definit la
Norme generale privind categoriile de buturi spirtoase punctul 5 din anexa I la prezentul regulament;

(1) Fr a aduce atingere normelor specifice stabilite pentru (c) s conin una sau mai multe arome astfel cum sunt
fiecare dintre categoriile numerotate de la 1 la 14 din anexa II, definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 88/
buturile spirtoase definite n respectiva anex: 388/CEE;

(a) sunt fabricate prin fermentare alcoolic i distilare, exclusiv (d) s conin colorani astfel cum sunt definii la punctul 10
din materiile prime prevzute n definiia corespunztoare din anexa I la prezentul regulament;
buturii spirtoase n cauz;

(e) s fie ndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici


(b) nu au adaosuri de alcool, astfel cum este definit la punctul 5 specifice ale produselor i n conformitate cu punctul 3 din
din anexa I, diluat sau nu; anexa I la prezentul regulament.

(c) nu conin adaosuri de substane aromatizante; Articolul 6

(d) conin numai adaos de caramel n scopul de a adapta Legislaia statelor membre
culoarea;
(1) n aplicarea unei politici de calitate pentru buturile
spirtoase produse pe propriul lor teritoriu, n special pentru
(e) sunt ndulcite doar pentru a completa gustul final al indicaiile geografice nregistrate n anexa III sau pentru
produsului, n conformitate cu anexa I punctul 3. Nivelul instituirea unor noi indicaii geografice, statele membre pot
maxim al produselor utilizate pentru completarea gustului, stabili norme mai stricte dect cele din anexa II privind
enumerate n anexa I punctul (3) literele (a)-(f), se stabilete producerea, desemnarea, prezentarea i etichetarea, n msura
n conformitate cu procedura de reglementare cu control n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar.
menionat la articolul 25 alineatul (3). Se ine seama de
legislaia specific din statele membre.
(2) Statele membre nu interzic i nu restricioneaz importul,
vnzarea sau consumul de buturi spirtoase care respect
(2) Fr a aduce atingere normelor specifice stabilite pentru cerinele prezentului regulament.
fiecare dintre categoriile numerotate de la 15 la 46 n anexa II,
buturile spirtoase definite n respectiva anex pot:
CAPITOLUL II

(a) s fie obinute din orice materie prim menionat n DESEMNAREA, PREZENTAREA I ETICHETAREA
anexa I la tratat; BUTURILOR SPIRTOASE

(b) s conin adaosuri de alcool n sensul definiiei de la Articolul 7


punctul 5 din anexa I la prezentul regulament;
Definiii

(c) s conin substane i preparate aromatizante naturale sau n sensul prezentului regulament, termenii desemnare, pre-
identic naturale astfel cum sunt definite la articolul 1 zentare i etichetare sunt definii n anexa I punctele 14, 15
alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) i la articolul 1 i 16.
alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE;

Articolul 8
(d) s conin colorani astfel cum sunt definii la punctul 10
din anexa I la prezentul regulament;
Denumirea de vnzare

(e) s fie ndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici n conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/13/CE,
specifice ale produselor i n conformitate cu punctul 3 din denumirea sub care este comercializat o butur spirtoas
anexa I la prezentul regulament i innd seama de legislaia (denumirea de vnzare) face obiectul dispoziiilor stabilite n
specific din statele membre. prezentul capitol.
L 39/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

Articolul 9 Articolul 10

Norme specifice privind denumirile de vnzare Norme specifice privind utilizarea denumirilor de vnzare
i a indicaiilor geografice
(1) Buturile spirtoase care ndeplinesc cerinele pentru
produsele definite la categoriile 1-46 din anexa II poart pentru
(1) Fr a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, utilizarea unui
desemnarea, prezentarea i etichetarea lor denumirea de vnzare
termen enumerat n categoriile 1-46 din anexa II sau a unei
care le-a fost atribuit prin respectiva anex.
indicaii geografice nregistrate n anexa III ntr-un termen
compus sau aluzia, n prezentarea unui produs alimentar, la
(2) Buturile spirtoase care corespund definiiei stabilite la oricare dintre termenii i indicaiile geografice respective este
articolul 2, dar care nu ndeplinesc cerinele necesare pentru a fi interzis, cu excepia cazului n care alcoolul provine exclusiv din
incluse n categoriile 1-46 din anexa II, poart pentru descrierea, butura (buturile) spirtoas (spirtoase) la care se face referire.
prezentarea i etichetarea lor denumirea de vnzare butur
spirtoas. Fr a aduce atingere alineatului (5) al prezentului
articol, aceast denumire de vnzare nu poate fi nlocuit sau (2) Este interzis, de asemenea, utilizarea unui termen compus
modificat. astfel cum este menionat la alineatul (1), n cazul n care o
butur spirtoas a fost diluat astfel nct concentraia alcoolic
este diminuat sub nivelul concentraiei minime specificate n
(3) n cazul n care o butur spirtoas se ncadreaz n definiia buturii spirtoase respective.
definiia mai multor categorii de buturi spirtoase din anexa II,
aceasta poate fi comercializat sub una sau mai multe din
denumirile enumerate n anexa II pentru categoriile n cauz. (3) Prin derogare de la alineatul (1), dispoziiile prezentului
regulament nu afecteaz posibila utilizare a termenilor amer
sau bitter pentru produsele care nu sunt reglementate de
(4) Fr a aduce atingere alineatului (9) din prezentul articol i prezentul regulament.
articolului 10 alineatul (1), denumirile menionate la alineatul (1)
din prezentul articol nu sunt utilizate pentru a desemna sau a
prezenta n vreun fel orice alte buturi dect buturile spirtoase
pentru care respectivele denumiri sunt enumerate n anexa II i (4) Prin derogare de la alineatul (1) i pentru a ine cont de
nregistrate n anexa III. metodele stabilite de fabricare, termenii compui enumerai la
categoria 32 litera (d) din anexa II pot fi utilizai n prezentarea
lichiorurilor produse n Comunitate n condiiile prevzute la
(5) Denumirile de vnzare pot fi completate sau nlocuite cu categoria respectiv.
una dintre indicaiile geografice nregistrate n anexa III i n
conformitate cu capitolul III sau pot fi completate, n con-
formitate cu dispoziiile naionale, de o alt indicaie geografic, Articolul 11
cu condiia ca acest lucru s nu induc n eroare consumatorul.
Desemnarea, prezentarea i etichetarea amestecurilor
(6) Indicaiile geografice nregistrate n anexa III pot fi
completate numai: (1) O butur spirtoas menionat n categoriile 1-14 din
anexa II la care s-a adugat alcool, astfel cum este definit la
punctul 5 din anexa I, diluat sau nu, poart denumirea de
(a) cu termeni utilizai deja la 20 februarie 2008 n cazul vnzare de butur spirtoas. Aceasta nu poate purta, sub nicio
indicaiilor geografice recunoscute n sensul articolului 20; form, o denumire rezervat n categoriile 1-14.
sau

(b) n conformitate cu dosarul tehnic corespunztor prevzut (2) n cazul n care una dintre buturile spirtoase enumerate la
la articolul 17 alineatul (1). categoriile 1-46 din anexa II este amestecat cu:

(7) O butur alcoolic care nu corespunde uneia dintre (a) una sau mai multe buturi spirtoase; i/sau
definiiile enumerate la categoriile 1-46 din anexa II nu este
desemnat, prezentat sau etichetat prin asocierea unor cuvinte
sau formule, cum ar fi gen, tip, fel, stil, fabricare, arom (b) unul sau mai multe distilate de origine agricol,
sau orice alte meniuni asemntoare, cu una dintre denumirile
de vnzare prevzute n prezentul regulament i/sau indicaiile
geografice nregistrate n anexa III.
aceasta poart denumirea de vnzare de butur spirtoas.
Aceast denumire de vnzare este indicat clar i vizibil, bine
(8) Nicio marc, denumire sau denumire inventiv nu se poate poziionat pe etichet i nu poate fi nlocuit sau modificat.
substitui denumirii de vnzare a unei buturi spirtoase.

(3) Alineatul (2) nu se aplic desemnrii, prezentrii sau


(9) Denumirile prevzute n categoriile 1-46 din anexa II pot fi etichetrii unui amestec menionat la alineatul n cauz, n cazul
incluse ntr-o list de ingrediente pentru produse alimentare cu n care acesta se ncadreaz n una dintre definiiile stabilite la
condiia ca lista s fie n conformitate cu Directiva 2000/13/CE. categoriile 1-46 din anexa II.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/21

(4) Fr a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, desemnarea, Articolul 14


prezentarea sau etichetarea buturilor spirtoase rezultate din
amestecurile menionate la alineatul (2) al prezentului articol Limbajul utilizat n desemnarea, prezentarea i etichetarea
poate cuprinde unul sau mai muli dintre termenii menionai n buturilor spirtoase
anexa II numai n cazul n care termenul n cauz nu face parte
din denumirea de vnzare, ci este doar indicat n acelai cmp
(1) Informaiile prevzute n prezentul regulament figureaz
vizual n lista tuturor ingredientelor alcoolice coninute n
ntr-una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, n aa
amestec, precedat de termenii butur spirtoas obinut
fel nct consumatorul final s poat nelege cu uurin fiecare
dintr-un amestec.
informaie, cu excepia cazului n care informaiile i sunt
furnizate consumatorului prin alte mijloace.

Termenii butur spirtoas obinut dintr-un amestec figureaz


pe etichet cu caractere uniforme, de acelai font i de aceeai (2) Termenii cu caractere cursive din anexa II i indicaiile
culoare ca cele utilizate pentru denumirea de vnzare. Dimen- geografice nregistrate n anexa III nu se traduc nici pe etichet,
siunea caracterelor nu depete jumtate din dimensiunea nici n prezentarea buturii spirtoase.
caracterelor utilizate pentru denumirea de vnzare.
(3) n cazul buturilor spirtoase originare din ri tere,
utilizarea unei limbi oficiale a rii tere n care a fost fabricat
(5) n etichetarea i prezentarea amestecurilor menionate la butura spirtoas este autorizat n cazul n care informaiile
alineatul (2) i care intr sub incidena condiiei prevzute la prevzute n prezentul regulament figureaz i ntr-o limb
alineatul (4) de a enumera ingredientele alcoolice, proporia oficial a Uniunii Europene, astfel nct consumatorul final s
fiecrui ingredient alcoolic se exprim ca procentaj, n ordinea poat nelege cu uurin fiecare informaie.
descresctoare a cantitilor utilizate. Aceast proporie este egal
cu procentajul n volum de alcool pur pe care l reprezint n
volumul total de alcool pur al amestecului. (4) Fr a aduce atingere alineatului (2), n cazul buturilor
spirtoase fabricate n Comunitate i destinate exportului,
informaiile prevzute n prezentul regulament pot fi repetate
ntr-o alt limb dect limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Articolul 12

CAPITOLUL III
Norme specifice privind desemnarea, prezentarea i
etichetarea buturilor spirtoase INDICAII GEOGRAFICE

(1) n cazul n care desemnarea, prezentarea sau etichetarea Articolul 15


unei buturi spirtoase indic materia prim utilizat la fabricarea
alcoolului etilic de origine agricol, fiecare alcool agricol utilizat Indicaii geografice
se menioneaz n ordinea descresctoare a cantitilor folosite.
(1) n sensul prezentului regulament, o indicaie geografic este
o indicaie care identific o butur spirtoas ca avndu-i
(2) Desemnarea, prezentarea sau etichetarea unei buturi originea pe teritoriul unei ri sau ntr-o regiune sau o localitate
spirtoase poate fi completat cu termenul combinare, combi- de pe teritoriul respectiv, n cazul n care o anumit calitate,
naie sau combinat doar n cazul n care butura spirtoas a reputaie sau alt caracteristic a buturii spirtoase poate fi
fost supus operaiunii de combinare, astfel cum este definit n atribuit, n mod esenial, originii sale geografice.
anexa I punctul 7.
(2) Indicaiile geografice menionate la alineatul (1) sunt
nregistrate n anexa III.
(3) Fr a aduce atingere vreunei derogri adoptate n
conformitate cu procedura de reglementare cu control menio-
nat la articolul 25 alineatul (3), perioada de maturare sau (3) Indicaiile geografice nregistrate n anexa III nu pot deveni
vechimea poate fi indicat n desemnarea, prezentarea sau generice.
etichetarea unei buturi spirtoase numai n cazul n care se refer
la cea mai nou component alcoolic i cu condiia ca butura
Denumirile care au devenit generice nu pot fi nregistrate n
spirtoas s fie maturat sub control fiscal sau sub un control
anexa III.
care ofer garanii echivalente.

O denumire care a devenit generic nseamn denumirea unei


Articolul 13 buturi spirtoase care, dei are legtur cu locul sau regiunea n
care produsul n cauz a fost iniial fabricat sau introdus pe pia,
a devenit denumirea comun a unei buturi spirtoase n
Interzicerea capsulelor i a foliilor pe baz de plumb Comunitate.

Buturile spirtoase nu sunt pstrate n vederea vnzrii i nici (4) Buturile spirtoase care poart o indicaie geografic
introduse pe pia n recipiente prevzute cu dispozitive de nregistrat n anexa III trebuie s respecte toate specificaiile
nchidere acoperite cu folii sau capsule pe baz de plumb. din dosarul tehnic prevzut n temeiul articolului 17 alineatul (1).
L 39/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

Articolul 16 (b) o descriere a buturii spirtoase care s includ principalele


caracteristici fizice, chimice i/sau organoleptice ale produ-
sului, precum i caracteristicile specifice ale buturii
Protecia indicaiilor geografice spirtoase, comparativ cu categoria relevant;

Fr a aduce atingere articolului 10, indicaiile geografice


nregistrate n anexa III sunt protejate mpotriva: (c) definirea ariei geografice n cauz;

(a) oricrei utilizri comerciale directe sau indirecte pentru (d) o descriere a metodei de obinere a buturii spirtoase i,
produse care nu intr sub incidena nregistrrii, n msura dac este cazul, a metodelor locale autentice i constante;
n care produsele n cauz sunt comparabile cu butura
spirtoas nregistrat sub indicaia geografic respectiv sau
n msura n care aceast utilizare exploateaz reputaia (e) detalii care s justifice legtura cu mediul geografic sau cu
indicaiei geografice nregistrate; originea geografic;

(b) oricrei uzurpri, imitaii sau evocri, chiar dac este (f) orice cerine stabilite de Comunitate i/sau dispoziii
indicat originea real a produsului sau dac indicaia naionale i/sau regionale;
geografic este utilizat n traducere sau nsoit de o
formul cum ar fi gen, tip, fel, stil, fabricare,
arom sau alt termen asemntor; (g) numele i adresa solicitantului;

(h) orice completare a indicaiei geografice i/sau orice norm


(c) oricrei alte indicaii false sau neltoare privind prove- de etichetare specific, n conformitate cu dosarul tehnic
niena, originea, natura sau calitile eseniale, prezente n relevant.
desemnarea, prezentarea sau etichetarea produsului, care
este susceptibil s dea o impresie fals n privina originii
acestuia; (5) Comisia verific, n termen de dousprezece luni de la data
prezentrii cererii menionate la alineatul (1), dac respectiva
cerere este n conformitate cu prezentul regulament.
(d) oricrei alte practici care poate induce n eroare con-
sumatorul n privina originii reale a produsului.
(6) n cazul n care Comisia constat c cererea menionat la
alineatul (1) este n conformitate cu prezentul regulament,
Articolul 17 specificaiile de baz din dosarul tehnic menionat la alineatul (4)
sunt publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
nregistrarea indicaiilor geografice
(7) n termen de ase luni de la data publicrii dosarului tehnic,
(1) Cererile de nregistrare a unor indicaii geografice n orice persoan fizic sau juridic care are un interes legitim se
anexa III sunt prezentate Comisiei n una dintre limbile oficiale poate opune nregistrrii indicaiei geografice n anexa III pe
ale Uniunii Europene sau nsoite de o traducere n una dintre motiv de nerespectare a condiiilor prevzute n prezentul
aceste limbi. Aceste cereri trebuie s fie motivate corespunztor i regulament. Opoziia, care trebuie s fie motivat corespunztor,
s includ un dosar tehnic care stabilete cerinele pe care trebuie se redacteaz n una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene
s le respecte butura spirtoas n cauz. sau este nsoit de o traducere n una dintre aceste limbi.

(2) n ceea ce privete indicaiile geografice din cadrul (8) Comisia ia decizia de nregistrare a indicaiei geografice n
Comunitii, cererea menionat la alineatul (1) este prezentat anexa III n conformitate cu procedura de reglementare cu
de ctre statul membru de origine a buturii spirtoase. control menionat la articolul 25 alineatul (3), innd seama de
orice opoziie formulat n conformitate cu alineatul (7) din
prezentul articol. Decizia n cauz se public n Jurnalul Oficial al
(3) n ceea ce privete indicaiile geografice dintr-o ar ter, Uniunii Europene, seria C.
cererea menionat la alineatul (1) se transmite Comisiei, fie
direct, fie prin intermediul autoritilor rii tere n cauz i
include dovezi care demonstreaz c denumirea n cauz este Articolul 18
protejat n ara sa de origine.
Anularea unei indicaii geografice

(4) Dosarul tehnic menionat la alineatul (1) include cel puin n cazul n care nu mai este asigurat conformitatea cu
urmtoarele specificaii de baz: specificaiile prezente n dosarul tehnic, Comisia ia o decizie de
anulare a nregistrrii n conformitate cu procedura de
reglementare cu control menionat la articolul 25 aline-
(a) denumirea i categoria buturii spirtoase, inclusiv indicaia atul (3). Aceast decizie se public n Jurnalul Oficial al Uniunii
geografic; Europene, seria C.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/23

Articolul 19 unul sau mai multe organisme de control, n sensul


articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al
Indicaii geografice omonime Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie
2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
verificarea conformitii cu legislaia privind hrana pentru
O indicaie geografic omonim care ndeplinete cerinele din animale i produsele alimentare i cu normele de sntate
prezentul regulament se nregistreaz inndu-se cont n mod animal i de bunstare a animalelor (1), care acioneaz ca
corespunztor de utilizarea local i tradiional i de riscul organism de certificare a produselor.
efectiv de confuzie, n special:

Fr a aduce atingere legislaiei naionale, costurile unei


o denumire omonim care creeaz consumatorului impre-
asemenea verificri a conformitii cu specificaiile din dosarul
sia greit c produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu
tehnic sunt suportate de ctre operatorii care fac obiectul
nu se nregistreaz, chiar dac denumirea este literal corect
controalelor n cauz.
n ceea ce privete teritoriul, regiunea sau localitatea efectiv
de origine a buturii spirtoase n cauz;
(2) n ceea ce privete indicaiile geografice dintr-o ar ter,
utilizarea unei indicaii geografice nregistrate omonime verificarea conformitii cu specificaiile din dosarul tehnic,
este condiionat de existena unei distincii clare, n nainte de introducerea produsului pe pia, este asigurat de:
practic, ntre indicaia omonim nregistrat ulterior i
denumirea deja nregistrat, avnd n vedere necesitatea de a
trata n mod echitabil productorii interesai i de a nu una sau mai multe autoriti publice desemnate de ara ter
induce n eroare consumatorii. n cauz; i/sau

Articolul 20 unul sau mai multe organisme de certificare a produselor.

Indicaii geografice recunoscute


(3) Organismele de certificare a produselor menionate la
alineatele (1) i (2) trebuie s respecte norma european EN
(1) Pentru fiecare indicaie geografic nregistrat n anexa III la
45011 sau ghidul ISO/CEI 65 (Cerine generale pentru
20 februarie 2008, statele membre prezint Comisiei un dosar
organismele care opereaz sisteme de certificare a produselor)
tehnic, astfel cum este prevzut la articolul 17 alineatul (1), pn
i, de la 1 mai 2010, trebuie s fie acreditate n conformitate cu
la 20 februarie 2015.
acestea.

(2) Statele membre se asigur c dosarul tehnic respectiv este


pus la dispoziia publicului. (4) n cazul n care autoritile sau organismele menionate la
alineatele (1) i (2) aleg s verifice conformitatea cu specificaiile
din dosarul tehnic, acestea ofer garanii corespunztoare de
(3) n cazul n care dosarul tehnic nu a fost prezentat Comisiei obiectivitate i imparialitate i au la dispoziie personalul calificat
pn la 20 februarie 2015, Comisia elimin indicaia geografic i resursele necesare pentru ndeplinirea funciilor lor.
din anexa III, n conformitate cu procedura de reglementare cu
control menionat la articolul 25 alineatul (3).
Articolul 23

Articolul 21 Legtura dintre mrci i indicaiile geografice

Modificarea dosarului tehnic


(1) nregistrarea unei mrci care conine sau este constituit
dintr-o indicaie geografic nregistrat n anexa III este refuzat
Procedura prevzut la articolul 17 se aplic, mutatis mutandis, n sau invalidat n cazul n care utilizarea acesteia ar avea drept
cazul n care dosarul tehnic menionat la articolul 17 aline- rezultat oricare dintre situaiile menionate la articolul 16.
atul (1) i la articolul 20 alineatul (1) urmeaz s fie modificat.

(2) innd cont n mod corespunztor de dispoziiile dreptului


Articolul 22 comunitar, marca a crei utilizare corespunde uneia dintre
situaiile menionate la articolul 16 i care a fost depus,
Verificarea conformitii cu specificaiile din dosarul tehnic nregistrat sau recunoscut prin utilizarea sa cu bun-credin
pe teritoriul comunitar, n cazul n care aceast posibilitate este
(1) n ceea ce privete indicaiile geografice din cadrul prevzut n legislaia aplicabil, fie nainte de data protejrii
Comunitii, verificarea conformitii cu specificaiile din dosarul indicaiei geografice n ara de origine, fie nainte de 1 ianuarie
tehnic, nainte de introducerea produsului pe pia, este asigurat 1996, poate continua s fie utilizat n pofida nregistrrii unei
de: indicaii geografice, cu condiia s nu existe motive de invalidare
sau revocare a mrcii respective n conformitate cu Prima

una sau mai multe autoriti competente menionate la (1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin
articolul 24 alineatul (1); i/sau Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului.
L 39/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

directiv 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de Articolul 26


apropiere a legislaiilor statelor membre cu privire la mrci (1)
sau cu Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din
20 decembrie 1993 privind marca comunitar (2). Modificarea anexelor

(3) O indicaie geografic nu se nregistreaz n cazul n care, Anexele se modific n conformitate cu procedura de reglemen-
date fiind reputaia i renumele unei mrci, precum i durata tare cu control menionat la articolul 25 alineatul (3).
utilizrii sale n Comunitate, nregistrarea este de natur s
induc n eroare consumatorul cu privire la identitatea real a
produsului.
Articolul 27

CAPITOLUL IV
Msuri de punere n aplicare

DISPOZIII GENERALE, TRANZITORII I FINALE


Msurile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului
Articolul 24 regulament se adopt n conformitate cu procedura de
reglementare menionat la articolul 25 alineatul (2).

Controlul i protecia buturilor spirtoase

Articolul 28
(1) Statele membre sunt responsabile de controlul buturilor
spirtoase. Acestea iau msurile necesare pentru a asigura
respectarea dispoziiilor prezentului regulament i, n special,
Msuri tranzitorii i alte msuri specifice
desemneaz autoritatea sau autoritile competente responsabile
cu controalele n ceea ce privete respectarea obligaiilor
instituite prin prezentul regulament n conformitate cu Regu-
(1) n conformitate cu procedura de reglementare cu control
lamentul (CE) nr. 882/2004.
menionat la articolul 25 alineatul (3), se adopt msuri de
modificare a prezentului regulament, dac este cazul:
(2) Statele membre i Comisia i comunic reciproc informa-
iile necesare pentru aplicarea prezentului regulament.
(a) pentru a facilita, pn la 20 februarie 2011, tranziia de la
normele prevzute n Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 la
(3) Comisia asigur, prin consultare cu statele membre, cele instituite prin prezentul regulament;
aplicarea uniform a prezentului regulament i, n cazul n care
este necesar, adopt msuri n conformitate cu procedura de
reglementare menionat la articolul 25 alineatul (2).
(b) pentru a stabili derogri de la articolele 17 i 22, n cazuri
justificate corespunztor;
Articolul 25

Comitetul (c) pentru a institui un simbol comunitar pentru indicaii


geografice n sectorul buturilor spirtoase.
(1) Comisia este asistat de Comitetul pentru buturi spirtoase.

(2) n conformitate cu procedura de reglementare menionat


(2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic
la articolul 25 alineatul (2), se adopt msuri, dup caz, pentru a
articolele 5 i 7 din Decizia 1999/468/CE, avnd n vedere
soluiona probleme practice specifice, ca, de exemplu, prin
dispoziiile articolului 8.
instituirea obligaiei, n anumite cazuri, de a meniona locul de
fabricaie pe etichet, pentru a evita inducerea n eroare a
consumatorului i pentru a menine i a dezvolta metode
Perioada prevzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/ comunitare de referin pentru analiza buturilor spirtoase.
468/CE se stabilete la trei luni.

(3) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic (3) Buturile spirtoase care nu respect cerinele prezentului
articolele 5a i 7 din Decizia 1999/468/CE, avnd n vedere regulament pot fi produse n continuare n conformitate cu
dispoziiile articolului 8. Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 pn la 20 mai 2009. Buturile
spirtoase care nu ndeplinesc cerinele prezentului regulament,
(1) JO L 40, 11.2.1989, p. 1. Directiv modificat prin Decizia 92/10/ dar care au fost produse n conformitate cu Regulamentul (CEE)
CEE a Consiliului (JO L 6, 11.1.1992, p. 35). nr. 1576/89 nainte de 20 februarie 2008 sau pn la 20 mai
(2) JO L 11, 14.1.1994, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin 2009 pot fi introduse pe pia n continuare, pn la epuizarea
Regulamentul (CE) nr. 1891/2006 (JO L 386, 29.12.2006, p. 14). stocurilor.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/25

Articolul 29 Articolul 30

Abrogare
Intrarea n vigoare
(1) Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 se abrog. Trimiterile la
regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri la prezentul Prezentul regulament intr n vigoare n a aptea zi de la data
regulament. publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Regulamentele (CEE) nr. 2009/92 (1), (CE) nr. 1267/94 (2) i
(CE) nr. 2870/2000 (3) ale Comisiei se aplic n continuare. Se aplic de la 20 mai 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 ianuarie 2008.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
H.-G. PTTERING J. LENARI

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2009/92 al Comisiei din 20 iulie 1992 de


stabilire a metodelor comunitare de analiz a alcoolului etilic de
origine agricol utilizat n obinerea buturilor spirtoase, a vinurilor
aromatizate, a buturilor aromatizate pe baz de vin i a cocteilurilor
aromatizate obinute din produse vitivinicole (JO L 203, 21.7.1992,
p. 10).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1267/94 al Comisiei din 1 iunie 1994 de
aplicare a acordurilor dintre Uniunea European i ri tere privind
recunoaterea reciproc a anumitor buturi spirtoase (JO L 138,
2.6.1994, p. 7). Regulament modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 1434/97 (JO L 196, 24.7.1997, p. 56).
(3) Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 al Comisiei din 19 decembrie
2000 de stabilire a metodelor comunitare de referin pentru analiza
buturilor spirtoase (JO L 333, 29.12.2000, p. 20). Regulament
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2091/2002 (JO L 322,
27.11.2002, p. 11).
L 39/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

ANEXA I

DEFINIII I CERINE TEHNICE

Definiiile i cerinele tehnice, astfel cum sunt menionate la articolul 2 alineatul (4) i la articolul 7 sunt urmtoarele:

1. Alcool etilic de origine agricol

Alcoolul etilic de origine agricol are urmtoarele proprieti:

(a) caracteristici organoleptice: niciun gust detectabil altul dect cel al materiei prime folosite;

(b) concentraia alcoolic minim n volum: 96,0 % vol.;

(c) valori maxime ale elementelor reziduale:

(i) aciditatea total, exprimat n grame de acid acetic per hectolitru de alcool 100 % vol.: 1,5;

(ii) esteri exprimai n grame de acetat de etil per hectolitru de alcool 100 % vol.: 1,3;

(iii) aldehide exprimate n grame de acetaldehid per hectolitru de alcool 100 % vol.: 0,5;

(iv) alcooluri superioare exprimate n grame de 2-metil 1-propanol per hectolitru de alcool 100 % vol.: 0,5;

(v) metanol exprimat n grame per hectolitru de alcool 100 % vol.: 30;

(vi) extract sec exprimat n grame per hectolitru de alcool 100 % vol.: 1,5;

(vii) baze azotate volatile exprimate n grame de azot per hectolitru de alcool 100 % vol.: 0,1;

(viii) furfurol: nedetectabil.

2. Distilat de origine agricol

Prin distilat de origine agricol se nelege lichidul alcoolic obinut prin distilarea, dup fermentarea alcoolic, a unuia
sau a mai multor produse agricole menionate n anexa I la tratat, care nu prezint nici caracteristicile alcoolului etilic,
nici cele ale unei buturi spirtoase, dar care pstreaz aroma i gustul materiei (materiilor) prime utilizate.

n cazul n care se face referire la materia prim utilizat, distilatul trebuie s fie obinut exclusiv din materia prim
respectiv.

3. ndulcirea

Prin ndulcire se nelege procesul care const n folosirea, la prepararea buturilor spirtoase, a unuia sau a mai multora
dintre urmtoarele produse:

(a) zahr semi alb, zahr alb, zahr extra alb, dextroz, fructoz, sirop de glucoz, soluie de zahr, soluie de zahr
invertit, sirop de zahr invertit, astfel cum sunt definite n Directiva 2001/111/CE a Consiliului din
20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahr destinate consumului uman ( 1);

(b) must de struguri concentrat rectificat, must de struguri concentrat, must de struguri proaspt;

(c) zahr caramelizat, care este produsul obinut n mod exclusiv prin nclzirea controlat a zaharozei, fr adaos
de baze sau acizi minerali, sau de orice alt aditiv chimic;

(1) JO L 10, 12.1.2002, p. 53.


13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/27

(d) miere, astfel cum este definit n Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind
mierea (1);

(e) sirop de rocove;

(f) orice ali carbohidrai naturali care au un efect asemntor cu cel al produselor menionate anterior.

4. Amestecul

Prin amestec se nelege procesul care const n combinarea a dou sau mai multe buturi diferite n vederea obinerii
unei buturi noi.

5. Adaosul de alcool

Prin adaos de alcool se nelege adaosul de alcool etilic de origine agricol i/sau de distilate de origine agricol la o
butur spirtoas.

6. Adaosul de ap

Pentru prepararea buturilor spirtoase, adaosul de ap este autorizat numai n cazul n care calitatea apei este
conform cu Directiva 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislaiilor statelor membre privind
exploatarea i comercializarea apelor minerale naturale (2) i Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998
privind calitatea apei destinate consumului uman (3) i dac apa adugat nu modific natura produsului.

Apa poate fi distilat, demineralizat, tratat sau dedurizat.

7. Combinarea

Prin combinare se nelege procesul care const n combinarea a dou sau mai multe buturi spirtoase din aceeai
categorie, ntre care exist numai diferene minore de compoziie, datorate unuia sau mai multora dintre urmtorii
factori:

(a) metoda de preparare;

(b) aparatele de distilare folosite;

(c) durata de maturare sau de nvechire;

(d) zona geografic de producie.

Butura spirtoas astfel obinut aparine aceleiai categorii ca i buturile spirtoase iniiale, nainte de combinare.

8. Maturarea sau nvechirea

Prin maturare sau nvechire se nelege procesul care const n a permite dezvoltarea natural a anumitor reacii n
recipiente adecvate, reacii care confer unei buturi spirtoase caliti organoleptice pe care nu le avea iniial.

9. Aromatizarea

Prin aromatizare se nelege procesul care const n folosirea la prepararea unei buturi spirtoase a uneia sau a mai
multora dintre aromele definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 88/388/CEE.

10. Colorarea

Prin colorare se nelege procesul care const n folosirea la prepararea unei buturi spirtoase a unuia sau a mai multor
colorani, astfel cum sunt definii n Directiva 94/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 iunie 1994
privind coloranii autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare ( 4).

(1) JO L 10, 12.1.2002, p. 47.


(2) JO L 229, 30.8.1980, p. 1. Directiv modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
(3) JO L 330, 5.12.1998, p. 32. Directiv modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
(4) JO L 237, 10.9.1994, p. 13. Directiv modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
L 39/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

11. Concentraia alcoolic n volum

Prin concentraia alcoolic n volum se nelege raportul dintre volumul de alcool n stare pur, la temperatura de
20 de grade Celsius, al produsului i volumul total al produsului respectiv, la aceeai temperatur.

12. Coninutul n substane volatile

Prin coninut n substane volatile se nelege cantitatea de substane volatile, altele dect alcoolul etilic i metanolul,
prezente ntr-o butur spirtoas obinut exclusiv prin distilare, substane provenind n exclusivitate din distilarea sau
redistilarea materiilor prime folosite.

13. Locul de fabricare

Prin locul de fabricare se nelege localitatea sau regiunea n care are loc faza din procesul de producie a produsului
finit care confer buturii caracterul i calitile definitive eseniale.

14. Desemnare

Prin desemnare se nelege termenii utilizai pe etichet, n prezentare i pe ambalaj, n documentele de nsoire a
transportului unei buturi, pe documentele comerciale, n special pe facturi i pe borderourile de livrare i n
materialele publicitare.

15. Prezentarea

Prin prezentare se neleg termenii utilizai pe etichet i pe ambalaj, inclusiv n materialele publicitare i n aciunile de
promovare a vnzrilor, n imagini sau altele, precum i pe recipient, inclusiv pe sticl i dispozitivul de nchidere.

16. Etichetarea

Prin etichetare se nelege ansamblul de meniuni i alte trimiteri, semne, desene sau mrci care caracterizeaz
produsul i care apare pe acelai recipient, inclusiv pe dispozitivul de sigilare, pe eticheta ataat recipientului i pe
nveliul existent pe gtul sticlei.

17. Ambalajul

Prin ambalaj se neleg materialele de protecie, cum ar fi hrtiile, nvelitorile de orice tip, cartoanele i cutiile, utilizate
la transportul i/sau vnzarea unuia sau a mai multor recipiente.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/29

ANEXA II

BUTURI SPIRTOASE

Categorii de buturi spirtoase

1. Rom

(a) Romul este:

(i) butura spirtoas produs exclusiv prin fermentare alcoolic i distilare, fie din melase sau sirop provenite
din fabricarea zahrului din trestie de zahr, fie din suc de trestie de zahr ca atare, distilat la mai puin de
96 % vol., astfel nct produsul distilrii s prezinte n mod clar caracteristicile organoleptice specifice
romului; sau

(ii) butura spirtoas produs exclusiv prin fermentarea alcoolic i distilarea sucului de trestie de zahr, care
prezint caracteristicile aromatice specifice romului i care are un coninut n substane volatile mai mare
sau egal cu 225 de grame la hectolitrul de alcool 100 % vol. Aceast butur spirtoas poate fi introdus
pe pia cu meniunea agricol adugat denumirii de vnzare rom, nsoit de una dintre indicaiile
geografice ale departamentelor franceze de peste mri i ale Regiunii Autonome Madeira enumerate n
anexa III.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a romului este de 37,5 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Romul nu este aromatizat.

(e) Romul poate conine numai caramel adugat n scopul de a adapta culoarea.

(f) Cuvntul traditionnel poate fi adugat la oricare dintre indicaiile geografice menionate la categoria 1 din
anexa III, n cazul n care romul este fabricat prin distilare la mai puin de 90 % vol., dup fermentarea alcoolic
a materiilor prime productoare de alcool care provin exclusiv din locul de producie luat n considerare. Romul
astfel obinut trebuie s aib un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 225 de grame la hectolitrul
de alcool 100 % vol. i trebuie s nu fie ndulcit. Utilizarea cuvntului traditionnel nu exclude utilizarea
termenilor obinut n urma fabricrii zahrului sau agricol, care pot fi adugai la denumirea de vnzare
rom i la indicaiile geografice.

Prezenta dispoziie nu afecteaz utilizarea cuvntului traditionnel pentru toate produsele care nu se afl sub
incidena prezentei dispoziii, n conformitate cu criteriile lor specifice.

2. Whisky sau Whiskey

(a) Whisky sau whiskey este butura spirtoas produs exclusiv prin:

(i) distilarea unui must de mal de cereale, cu sau fr boabe ntregi de alte cereale, care a fost:

zaharificat prin diastaza malului pe care l conine, cu sau fr alte enzime naturale;

fermentat cu ajutorul drojdiei;

(ii) una sau mai multe distilri la mai puin de 94,8 % vol., astfel nct produsul distilrii s aib o arom i un
gust specifice materiilor prime utilizate;

(iii) maturarea distilatului final timp de cel puin trei ani n butoaie de lemn de o capacitate de maximum
700 de litri.

Distilatul final, la care se pot aduga doar ap i caramel obinuit (pentru colorare), pstreaz culoarea, aroma i
gustul specifice procesului de producie descris la punctele (i), (ii) i (iii).

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase whisky sau whiskey este de 40 %.
L 39/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Whisky sau whiskey nu este ndulcit sau aromatizat i nu conine ali aditivi n afar de caramel obinuit utilizat
drept colorant.

3. Rachiu de cereale

(a) Rachiul de cereale este butura spirtoas obinut exclusiv prin distilarea unui must fermentat din boabe ntregi
de cereale, prezentnd caracteristicile organoleptice ale materiilor prime utilizate.

(b) Cu excepia Korn, concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de cereale este de 35 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Rachiul de cereale nu este aromatizat.

(e) Rachiul de cereale poate conine adaos de caramel numai n scopul de a adapta culoarea.

(f) Pentru ca rachiul de cereale s poarte denumirea de vnzare de brandy de cereale, acesta trebuie s fie obinut
prin distilarea, la mai puin de 95 % vol., a unui must fermentat din boabe ntregi de cereale, prezentnd
caracteristicile organoleptice specifice materiilor prime utilizate.

4. Rachiu de vin

(a) Rachiul de vin este butura spirtoas:

(i) obinut exclusiv prin distilarea vinului sau a vinului alcoolizat la mai puin de 86 % vol. sau prin
redistilarea unui distilat de vin la mai puin de 86 % vol.;

(ii) avnd un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 125 de grame la hectolitrul de alcool
100 % vol.;

(iii) avnd un coninut maxim n metanol de 200 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de vin este de 37,5 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Rachiul de vin nu este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiionale de producie.

(e) Rachiul de vin poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

(f) n cazul n care rachiul de vin este maturat, acesta poate fi introdus pe pia n continuare sub denumirea rachiu
de vin cu condiia ca durata maturrii s fie mai lung sau egal cu perioada prevzut pentru butura spirtoas
definit la categoria 5.

5. Brandy sau Weinbrand

(a) Brandy sau Weinbrand este butura spirtoas:

(i) obinut din rachiuri de vin, cu sau fr adaos de distilat de vin, distilat la mai puin de 94,8 % vol., cu
condiia ca acest distilat s nu depeasc limita maxim de 50 % din coninutul de alcool al produsului
finit;

(ii) maturat n recipiente de stejar timp de cel puin un an sau timp de cel puin 6 luni, n cazul n care
capacitatea butoaielor de stejar folosite este mai mic de 1 000 litri;
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/31

(iii) avnd un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 125 de grame la hectolitrul de alcool
100 % vol. i provenind exclusiv din distilarea sau redistilarea materiilor prime utilizate;

(iv) avnd un coninut maxim n metanol de 200 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase brandy sau Weinbrand este de 36 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Brandy sau Weinbrand nu este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiionale de producie.

(e) Brandy sau Weinbrand poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

6. Rachiu de tescovin de struguri sau marc

(a) Rachiul de tescovin de struguri sau marcul este butura spirtoas care ndeplinete urmtoarele condiii:

(i) este obinut exclusiv din tescovin de struguri, fermentat sau distilat fie direct prin vapori de ap, fie
dup un adaos de ap;

(ii) la tescovina de struguri se pot aduga drojdii ntr-o proporie care s nu depeasc 25 kg de drojdii la
100 kg de tescovin de struguri;

(iii) cantitatea de alcool obinut din drojdii nu depete 35 % din cantitatea total de alcool din produsul
finit;

(iv) distilarea se efectueaz n prezena tescovinelor ca atare, la mai puin de 86 % vol.;

(v) redistilarea la aceeai concentraie alcoolic este autorizat;

(vi) are un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 140 de grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.
i are un coninut maxim n metanol de 1 000 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de tescovin de struguri sau marc este de 37,5 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Rachiul de tescovin de struguri sau marcul este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiionale de
producie.

(e) Rachiul de tescovin de struguri sau marcul poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta
culoarea.

7. Rachiu de marc de fructe

(a) Rachiul de marc de fructe este butura spirtoas care ndeplinete urmtoarele condiii:

(i) este obinut exclusiv prin fermentarea si distilarea la mai puin de 86 % vol. a marcului de fructe, cu
excepia marcului de struguri;

(ii) are un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 200 de grame la hectolitrul de alcool
100 % vol.;

(iii) are un coninut maxim n metanol de 1 500 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.;

(iv) coninutul maxim n acid cianhidric este de 7 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol., n cazul
rachiurilor de marc de fructe smburoase;

(v) redistilarea la aceeai concentraie alcoolic n conformitate cu punctul (i) este autorizat.
L 39/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de marc de fructe este de 37,5 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Rachiul de marc de fructe nu este aromatizat.

(e) Rachiul de marc de fructe poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

(f) Denumirea de vnzare este rachiu de marc de urmat de numele fructului. Dac se utilizeaz mai multe marcuri
de fructe diferite, denumirea de vnzare este rachiu de marc de fructe.

8. Rachiu de stafide sau raisin brandy

(a) Rachiul de stafide sau raisin brandy este butura spirtoas obinut exclusiv prin distilarea produsului obinut
prin fermentarea alcoolic a extractului de stafide din soiurile de vi de vie negru de Corint sau muscat din
soiul Alexandria, distilat la mai puin de 94,5 % vol., astfel nct distilatul s aib o arom i un gust specifice
materiei prime utilizate.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de stafide sau raisin brandy este de 37,5 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Rachiul de stafide sau raisin brandy nu este aromatizat.

(e) Rachiul de stafide sau raisin brandy poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

9. Rachiu de fructe

(a) Rachiul de fructe este butura spirtoas:

(i) produs exclusiv prin fermentarea alcoolic i distilarea unui fruct crnos sau a unui must dintr-un astfel
de fruct, bace sau legume, cu sau fr smburi;

(ii) distilat la mai puin de 86 % vol., astfel nct produsul distilrii s aib o arom i un gust specifice
materiilor prime distilate;

(iii) avnd un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 200 de grame la hectolitrul de alcool
100 % vol.;

(iv) avnd un coninut n acid cianhidric, n cazul rachiurilor de fructe cu smburi, de maximum 7 grame la
hectolitrul de alcool 100 % vol.

(b) Coninutul maxim n metanol al rachiului de fructe este de 1 000 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.

Cu toate acestea, pentru urmtoarele rachiuri de fructe coninutul maxim de metanol este de:

(i) 1 200 de grame la hectolitrul de alcool 100 % vol. obinut din urmtoarele fructe:

prune (Prunus domestica L.);

corcodue [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.];

prune brumrii (Prunus domestica L.);

mere (Malus domestica Borkh.);

pere (Pyrus communis L.), cu excepia perelor Williams (Pyrus communis L. cv Williams);

zmeur (Rubus idaeus L.);

mure (Rubus fruticosus auct. aggr.);


13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/33

caise (Prunus armeniaca L.);

piersici [Prunus persica (L.) Batsch];

(ii) 1 350 de grame la hectolitrul de alcool 100 % vol. obinut din urmtoarele fructe sau bace:

pere Williams (Pyrus communis L. cv Williams);

coacze roii (Ribes rubrum L.);

coacze negre (Ribes nigrum L.);

scorue (Sorbus aucuparia L.);

soc (Sambucus nigra L.);

gutui (Cydonia oblonga Mill.);

boabe de ienupr (Juniperus communis L. i/sau Juniperus oxicedrus L.).

(c) Concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de fructe este de 37,5 %.

(d) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(e) Rachiul de fructe nu este aromatizat.

(f) Denumirea de vnzare a rachiului de fructe este rachiu de urmat de numele fructului, al bacei sau al legumei,
cum ar fi: rachiu de ciree (sau kirsch), de prune (sau libovi), de corcodue, de piersici, de mere, de pere, de
caise, de smochine, de citrice, de struguri sau de orice alt fruct.

Aceast butur poate avea i denumirea wasser, acest nume fiind asociat cu numele fructului.

Denumirea rachiu de, urmat de numele fructului, poate fi nlocuit cu numele fructului numai n cazul n care
se utilizeaz urmtoarele fructe:

corcodue [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.];

prune (Prunus domestica L.);

prune brumrii (Prunus domestica L.);

fructe de arbutus (Arbutus unedo L.);

mere Golden delicios.

n cazul n care exist riscul ca una dintre aceste denumiri de vnzare s nu fie uor neleas de consumatorul
final, pe etichet trebuie s apar cuvntul butur spirtoas, eventual nsoit de o explicaie.

(g) Denumirea Williams este rezervat rachiului de pere produs n exclusivitate din pere din soiul Williams.

(h) Cnd dou sau mai multe varieti de fructe, bace sau legume sunt distilate mpreun, produsul se
comercializeaz sub denumirea rachiu de fructe sau rachiu de legume, dup caz. Aceast meniune poate fi
completat de numele fiecrei specii de fructe, bace sau legume, n ordinea descresctoare a cantitilor utilizate.
L 39/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

10. Rachiu de cidru de mere i rachiu de cidru de pere

(a) Rachiul de cidru de mere i de cidru de pere sunt buturile spirtoase:

(i) produse exclusiv prin distilarea la mai puin de 86 % vol. a cidrului de mere sau a cidrului de pere, astfel
nct produsul distilrii s aib o arom i un gust specifice fructelor;

(ii) avnd un coninut n substane volatile mai mare sau egal cu 200 de grame la hectolitrul de alcool
100 % vol.;

(iii) avnd un coninut maxim n metanol de 1 000 grame la hectolitrul de alcool 100 % vol.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a rachiului de cidru de mere i de pere este de 37,5 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat.

(e) Rachiul de cidru de mere i rachiul de cidru de pere pot conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta
culoarea.

11. Butura spirtoas pe baz de miere

(a) Butura spirtoas pe baz de miere este butura spirtoas:

(i) produs exclusiv prin fermentarea i distilarea unui must de miere;

(ii) distilat la mai puin de 86 % vol., astfel nct distilatul s aib caracteristicile organoleptice ale materiilor
prime utilizate.

(b) Concentraia alcoolic procentual minim n volum a buturii spirtoase pe baz de miere este de 35 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Butura spirtoas pe baz de miere nu este aromatizat.

(e) Butura spirtoas pe baz de miere poate conine numai caramel n scopul de a adapta culoarea.

(f) Butura spirtoas pe baz de miere poate fi ndulcit numai cu miere.

12. Hefebrand sau rachiu de drojdie

(a) Hefebrand sau rachiul de drojdie este butura spirtoas obinut exclusiv prin distilarea la mai puin de 86 % vol.
a drojdiilor de vin sau de fructe fermentate.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Hefebrand sau a rachiului de drojdie este de 38 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Hefebrand sau rachiul de drojdie nu este aromatizat.

(e) Hefebrand sau rachiul de drojdie poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

(f) Denumirea de vnzare Hefebrand sau rachiu de drojdie poate fi completat de numele materiei prime utilizate.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/35

13. Bierbrand sau eau de vie de bire

(a) Bierbrand sau eau de vie de bire este butura spirtoas obinut exclusiv prin distilarea direct la o presiune
normal a berii proaspete cu o concentraie alcoolic n volum mai mic de 86 %, astfel nct distilatul obinut
s aib caracteristici organoleptice derivate din bere.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Bierbrand sau eau de vie de bire este de 38 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Bierbrand sau eau de vie de bire nu este aromatizat.

(e) Bierbrand sau eau de vie de bire poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

14. Topinambur sau butur spirtoas din napi porceti

(a) Topinambur sau butura spirtoas din napi porceti este butura spirtoas obinut exclusiv prin fermentarea i
distilarea la mai puin de 86 % vol. a tuberculilor de topinambur (Helianthus tuberosus L.).

(b) Concentraia alcoolic procentual minim n volum a buturii spirtoase topinambur sau a buturii spirtoase
din napi porceti este de 38 %.

(c) Nu are adaos de alcool, n sensul definiiei de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d) Topinambur sau butura spirtoas din napi nu este aromatizat().

(e) Topinambur sau butura spirtoas din napi poate conine numai adaos de caramel n scopul de a adapta culoarea.

15. Vodc

(a) Vodca este butura spirtoas obinut din alcool etilic de origine agricol obinut prin fermentare cu ajutorul
drojdiei, din:

(i) cereale i/sau cartofi; sau

(ii) alte materii prime agricole,

distilat i/sau rectificat, astfel nct caracteristicile organoleptice ale materiilor prime folosite i ale produselor
secundare formate n timpul fermentaiei sunt atenuate selectiv.

Acest proces poate fi urmat de redistilare i/sau tratare cu mijloace de prelucrare adecvate, inclusiv tratare cu
crbune activ, pentru a conferi buturii caracteristici organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele prevzute pentru alcoolul etilic n anexa I, cu excepia faptului c
reziduurile de alcool metilic nu depesc 10 g la hectolitrul de alcool pur 100 % vol.

(b) Concentraia alcoolic procentual minim n volum a vodcii este de 37,5 %.

(c) Singurele arome care pot fi adugate sunt compuii aromatizani naturali prezeni n distilatul obinut n urma
fermentrii materiilor prime. n plus, produsului i se pot conferi caracteristici organoleptice speciale, altele dect
o arom predominant.

(d) Desemnarea, prezentarea sau etichetarea vodcii care nu este obinut exclusiv din materiile prime enunate la
litera (a) punctul (i) poart, indicaia fabricat din ..., completat cu numele materiei prime utilizate la fabricarea
alcoolului etilic de origine agricol. Etichetarea se face n conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva
2000/13/CE.
L 39/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

16. Rachiu de (urmat de numele fructului) obinut prin macerare i distilare

(a) Rachiul de (urmat de numele fructului), obinut prin macerare i distilare, este butura spirtoas:

(i) obinut prin macerarea fructelor sau a bacelor enumerate la punctul 2, parial fermentate sau
nefermentate, cu posibilitatea adugrii unei cantiti maxime de 20 l de alcool etilic de origine agricol
sau de rachiu i/sau distilat obinut din acelai fruct la 100 kg de fructe sau bace fermentate, urmat de
distilarea la mai puin de 86 % vol.;

(ii) obinut din urmtoarele fructe sau bace:

mure (Rubus fruticosus auct. aggr.);

cpuni (Fragaria spp.);

afine (Vaccinium myrtillus L.);

zmeur (Rubus idaeus L.);

coacze roii (Ribes rubrum L.);

porumbe (Prunus spinosa L.);

scorue (Sorbus aucuparia L.);

scorue de munte (Sorbus domestica L.);

ilex (Ilex cassine L.);

sorb [Sorbus torminalis (L.) Crantz];

fructe de soc (Sambucus nigra L.);

mcee (Rosa canina L.);

coacze negre (Ribes nigrum L.);

banane (Musa spp.);

fructul pasiunii (Passiflora edulis Sims);

fructe de Spondias dulcis Sol. ex Parkinson;

fructe de Spondias mombin L.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a unui rachiu de (urmat de numele fructului) obinut prin macerare i
distilare este de 37,5 %.

(c) Rachiul de (urmat de numele fructului) obinut prin macerare i distilare nu este aromatizat.

(d) n ceea ce privete etichetarea i prezentarea rachiului de (urmat de numele fructului) obinut prin macerare i
distilare, termenul obinut prin macerare i distilare trebuie s figureze pe mijloacele de desemnare, prezentare
sau etichetare cu acelai font, dimensiune i culoare i n acelai cmp vizual ca denumirea rachiu de (urmat de
numele fructului), iar pe sticle trebuie s fie menionat pe eticheta frontal.

17. Geist (nsoit de numele fructului sau al materiei prime utilizate)

(a) Geist (nsoit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) este butura spirtoas obinut prin macerarea
fructelor i a bacelor nefermentate enumerate la categoria 16 litera (a) punctul (ii) sau a legumelor, a fructelor cu
coaj lemnoas i a altor materiale vegetale, cum ar fi plantele sau petalele de trandafir, n alcool etilic de origine
agricol, urmat de distilarea la mai puin de 86 % vol.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/37

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a Geist (nsoit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) este
de 37,5 %.

(c) Geist (nsoit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) nu este aromatizat.

18. Genian

(a) Geniana este butura spirtoas obinut pe baza unui distilat de genian care a fost obinut prin fermentarea
rdcinilor de genian cu sau fr adaos de alcool etilic de origine agricol.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a genianei este de 37,5 %.

(c) Geniana nu este aromatizat.

19. Buturi spirtoase de ienupr

(a) Butura spirtoas de ienupr este butura spirtoas obinut prin aromatizarea cu boabe ienupr (Juniperus
communis L i/sau Juniperus oxicedrus L.) a alcoolului etilic de origine agricol i/sau a rachiului de cereale i/sau a
distilatului de cereale.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase de ienupr este de 30 %.

(c) Pot fi utilizate i alte substane aromatizante naturale i/sau identice substanelor naturale, conforme definiiilor
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) din Directiva 88/388/CEE, i/sau preparate aromatizante
definite la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din aceeai directiv i/sau plante sau pri de plante aromatice, dar
caracteristicile organoleptice ale ienuprului trebuie s fie perceptibile, chiar dac uneori sunt atenuate.

(d) Butura spirtoas de ienupr poate purta denumirile de vnzare Wacholder sau genebra.

20. Gin

(a) Ginul este butura spirtoas de ienupr obinut prin aromatizarea cu boabe de ienupr (Juniperus communis L.) a
unui alcool etilic de origine agricol avnd caracteristicile organoleptice adecvate.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a ginului este de 37,5 %.

(c) Pentru obinerea ginului se utilizeaz exclusiv substane aromatizante naturale i/sau identice substanelor
naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) din Directiva 88/388/CEE
i/sau preparate aromatizante conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din aceeai directiv,
astfel nct gustul ienuprului s fie predominant.

21. Gin distilat

(a) Ginul distilat este:

(i) butura spirtoas pe baz de ienupr obinut exclusiv prin redistilarea unui alcool etilic de origine
agricol de calitate corespunztoare, avnd caracteristicile organoleptice dorite i o concentraie alcoolic
iniial de minimum 96 % vol., n alambicuri utilizate tradiional pentru gin, n prezena boabelor de
ienupr (Juniperus communis L.) i a altor produse vegetale naturale, gustul ienuprului trebuind s fie
preponderent; sau

(ii) amestecul dintre produsul acestei distilri i un alcool etilic de origine agricol avnd aceeai compoziie,
puritate i concentraie alcoolic; pentru aromatizarea ginului distilat pot fi utilizate, n plus, i substane
aromatizante naturale i/sau substane identice substanelor naturale i/sau preparate aromatizante
menionate la categoria 20 litera (c).

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a ginului distilat este de 37,5 %.

(c) Ginul obinut prin simpla adugare de esene sau arome unui alcool etilic de origine agricol nu poate fi numit
gin distilat.
L 39/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

22. London gin

(a) London Gin este un tip de gin distilat:

(i) obinut exclusiv din alcool etilic de origine agricol, cu un coninut maxim de metanol de 5 grame la
hectolitrul de alcool 100 % vol., a crui arom este obinut exclusiv prin redistilarea alcoolului etilic n
alambicuri tradiionale, n prezena tuturor materiilor prime vegetale naturale utilizate;

(ii) al crui distilat conine cel puin 70 % alcool per volum;

(iii) n cazul n care se adaug orice alt alcool etilic de origine agricol, acesta trebuie s fie n conformitate cu
caracteristicile enumerate n anexa I punctul 1, dar trebuie s aib un coninut maxim de alcool metilic de
5 g la hl de alcool 100 % vol;

(iv) care nu conine adaosuri de ndulcitori mai mari de 0,1 grame de zaharuri la litrul de produs final, nici
colorani;

(v) care nu conine niciun ingredient adugat, altul dect ap.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a London gin este de 37,5 %.

(c) Termenul London gin poate fi completat cu termenul dry.

23. Butur spirtoas pe baz de chimion

(a) Butura spirtoas pe baz de chimion este butura spirtoas obinut prin aromatizarea alcoolului etilic de
origine agricol cu chimion (Carum carvi L.).

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase pe baz de chimion este de 30 %.

(c) Pot fi utilizate i alte substane aromatizante naturale i/sau identice substanelor naturale conforme definiiilor
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) din Directiva 88/388/CEE i/sau preparate aromatizante
conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din aceeai directiv, ns gustul chimionului trebuie
s fie predominant.

24. Akvavit sau aquavit

(a) Akvavit sau aquavit este butura spirtoas cu chimion i/sau semine de mrar aromatizat cu un distilat de plante
sau condimente.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase akvavit sau aquavit este de 37,5 %.

(c) Mai pot fi utilizate i alte substane aromatizante naturale i/sau identic naturale conforme definiiilor de la
articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) din Directiva 88/388/CEE i/sau preparate aromatizante
conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din directiva respectiv, dar aroma acestor buturi se
datoreaz n mare parte distilatelor de semine de chimion (Carum carvi L.) i/sau de semine de mrar (Anethum
graveolens L.), utilizarea de uleiuri eseniale fiind interzis.

(d) Substanele amare nu pot domina gustul; reziduurile uscate nu depesc 1,5 grame la 100 mililitri.

25. Buturi spirtoase de anason

(a) Butura spirtoas de anason este butura spirtoas obinut prin aromatizarea alcoolului etilic de origine
agricol cu extracte naturale de anason n stea (Illicium verum Hook f.), anason verde (Pumpinella anissum L.),
anason dulce (Foeniculum vulgare Mill.) sau de oricare alt plant care are acelai component aromatizant
principal, cu ajutorul unuia dintre urmtoarele procedee sau al unei combinaii ntre acestea:

(i) macerare i/sau distilare;

(ii) redistilarea alcoolului n prezena seminelor sau a altor pri ale plantelor menionate anterior;

(iii) adugarea de extracte naturale distilate de anason.


13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/39

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase de anason este de 15 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la pre-
pararea buturii spirtoase de anason.

(d) Pot fi utilizate i alte extracte vegetale naturale sau semine aromatice, dar gustul anasonului trebuie s rmn
predominant.

26. Pastis

(a) Pastis este butura spirtoas pe baz de anason care conine i extracte naturale de lemn dulce (Glycyrrhiza spp.),
ceea ce implic prezena substanelor colorante numite calcone, precum i prezena acidului glicirizic, al cror
coninut minim i maxim trebuie s fie de 0,05 i, respectiv, 0,5 grame la litru.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase pastis este de 40 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la
prepararea buturii spirtoase pastis.

(d) Butura spirtoas pastis are un coninut de zaharuri mai mic de 100 de grame la litru, exprimat n zahr
invertit, i un coninut de anetol de minimum 1,5 i maximum 2 grame la litru.

27. Pastis de Marseille

(a) Pastis de Marseille este un pastis cu un coninut de anetol de 2 grame la litru.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase pastis de Marseille este de 45 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la
prepararea buturii spirtoase Pastis de Marseille.

28. Anis

(a) Anis este butura spirtoas pe baz de anason a crei arom caracteristic provine exclusiv de la anasonul verde
(Pimpinella anisum L.) i/sau de la anasonul n stea (Illicium verum Hook f.) i/sau de la anasonul dulce (Foeniculum
vulgare Mill.).

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase anis este de 35 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la
prepararea buturii spirtoase anis.

29. Anis distilat

(a) Anis distilat este anis care conine alcool distilat n prezena seminelor menionate la categoria 28 litera (a) i, n
cazul indicaiilor geografice, n prezena masticului, a altor semine aromatice, plante sau fructe, cu condiia ca
acest alcool s constituie minimum 20 % din concentraia alcoolic a anisului distilat.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase anis distilat este de 35 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la
prepararea buturii spirtoase anis distilat.
L 39/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

30. Butur spirtoas cu gust amar sau bitter

(a) Butura spirtoas cu gust amar sau bitter este butura spirtoas cu un gust amar preponderent, obinut prin
aromatizarea alcoolului etilic de origine agricol cu substane aromatizante naturale i/sau identice substanelor
naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) din Directiva 88/388/CEE
i/sau preparate aromatizante conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din aceeai directiv.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase cu gust amar sau bitter este de 15 %.

(c) Butura spirtoas cu gust amar sau bitter poate fi comercializat i sub denumirea amer sau bitter cu sau fr
alt completare.

31. Vodc aromatizat

(a) Vodca aromatizat este vodca creia i s-a conferit o arom predominant diferit de cea a materiilor prime
utilizate.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a vodcii aromatizate este de 37,5 %.

(c) Vodca aromatizat poate fi ndulcit, combinat, aromatizat, maturat sau colorat.

(d) Vodca aromatizat poate fi comercializat i sub denumirea de vodc de urmat de numele aromei
predominante.

32. Lichior

(a) Lichiorul este butura spirtoas:

(i) cu un coninut minim de zahr, exprimat n zahr invertit, de:

70 de grame la litru pentru lichiorul de ciree la care alcoolul etilic const exclusiv n rachiu de
ciree;

80 de grame la litru pentru genian sau lichioruri similare la care singura substan aromatic este
geniana sau plante similare;

100 de grame la litru n toate celelalte cazuri;

(ii) obinut prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricol, a unui distilat de origine agricol, a uneia
sau a mai multor buturi spirtoase sau a unui amestec din produsele menionate anterior, ndulcite i cu
un adaos de produse agricole sau de produse alimentare, cum ar fi smntn, lapte sau alte produse
lactate, fructe, vin sau vin aromatizat, n sensul definiiei din Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al
Consiliului de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea i prezentarea vinurilor
aromatizate, a buturilor aromatizate pe baz de vin i a cocteilurilor aromatizate din produse
vitivinicole (1).

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a lichiorului este de 15 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE i substanele i pre-
paratele aromatizante identice substanelor naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2) litera (b)
punctul (ii) din aceeai directiv pot fi utilizate la prepararea lichiorului.

Cu toate acestea, substanele i preparatele aromatizante identice substanelor naturale conforme definiiilor de
la articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din directiva menionat nu sunt utilizate n obinerea
urmtoarelor lichioruri:

(i) lichioruri de fructe:

coacze;

ciree;

zmeur;

(1) JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin Actul de aderare din 2005.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/41

mure;

afine;

citrice;

mure pitice;

fructe de Rubus arcticus;

merioare;

merioare de munte;

ctin alb;

ananas;

(ii) lichioruri de plante:

ment;

genian;

anason;

gnpi (grup de plante medicinale);

vulnraire (specie de pelin din Alpi).

(d) Urmtorii termeni compui pot fi utilizai n prezentarea lichiorurilor produse n Comunitate n cazul utilizrii
alcoolului etilic de origine agricol, pentru a reflecta metodele de producie recunoscute:

brandy de prune;

brandy de portocale;

brandy de caise;

brandy de ciree;

solbaerrom, denumit i blackcurrant rum.

n etichetarea i prezentarea lichiorurilor menionate mai sus, denumirile compuse trebuie s figureze pe
etichet pe acelai rnd, cu caractere uniforme, de acelai tip i aceeai culoare, iar denumirea lichior trebuie s
fie n imediata apropiere, dimensiunea caracterelor nefiind mai mic dect cea utilizat pentru denumirea
compus. n cazul n care alcoolul nu provine de la butura spirtoas indicat, trebuie fcut o referire privitoare
la proveniena alcoolului utilizat n acelai cmp vizual cu denumirea compus i cu meniunea lichior, fie prin
menionarea naturii alcoolului agricol utilizat, fie prin meniunea alcool agricol, precedat de fiecare dat de
formula obinut din sau obinut cu ajutorul.

33. Crme de (urmat de numele fructului sau al materiei prime utilizate)

(a) Buturile spirtoase numite Crme de (urmat de numele fructului sau al materiei prime utilizate), cu excepia
produselor lactate, sunt lichioruri cu un coninut minim de zahr de 250 de grame la litru exprimat n zahr
invertit.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii Crme de (urmat de numele fructului sau al materiei prime
utilizate) este de 15 %.

(c) Acestei buturi spirtoase i se aplic dispoziiile referitoare la substanele i preparatele aromatizante pentru
lichioruri, prevzute la categoria 32.
L 39/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

34. Crme de cassis

(a) Crme de cassis este lichiorul de coacze care conine minimum 400 de grame de zahr la litru, exprimat n zahr
invertit.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Crme de cassis este de 15 %.

(c) Buturii Crme de cassis i se aplic dispoziiile referitoare la substanele i preparatele aromatizante pentru
lichioruri, prevzute la categoria 32.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

35. Guignolet

(a) Guignolet este lichiorul obinut prin macerarea cireelor n alcool etilic de origine agricol.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Guignolet este de 15 %.

(c) Buturii spirtoase Guignolet i se aplic dispoziiile referitoare la substanele i preparatele aromatizante pentru
lichioruri, prevzute la categoria 32.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

36. Punch au rhum

(a) Punch au rhum este lichiorul al crui coninut de alcool provine exclusiv din rom.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase punch au rhum este de 15 %.

(c) Buturii spirtoase punch au rhum i se aplic dispoziiile referitoare la substanele i preparatele aromatizante
pentru lichioruri, prevzute la categoria 32.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

37. Sloe gin

(a) Sloe gin este lichiorul obinut prin macerarea porumbelor n gin, la care se poate aduga suc de porumbe.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase sloe gin este de 25 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la pre-
pararea buturii spirtoase sloe gin.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

38. Sambuca

(a) Sambuca este lichiorul incolor de anason:

(i) care conine distilate de anason verde (Pimpinella anisum L.), anason n stea (Illicium verum L.) sau alte plante
aromatice;

(ii) cu un coninut minim de 350 de grame de zahr la litru, exprimat n zahr invertit;

(iii) cu un coninut de anetol natural de minimum 1 i maximum 2 grame la litru.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Sambuca este de 38 %.


13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/43

(c) Buturii spirtoase Sambuca i se aplic dispoziiile referitoare la substanele i preparatele aromatizante pentru
lichioruri, prevzute la categoria 32.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

39. Maraschino, Marrasquino sau Maraskino

(a) Maraschino, Marrasquino sau Maraskino este lichiorul incolor a crui arom este dat n principal de un distilat de
viine marasca sau de un distilat al produsului obinut prin macerarea viinelor sau a unor pri de viine n
alcool de origine agricol, cu un coninut minim de 250 de grame de zahr la litru, exprimat n zahr invertit.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Maraschino, Marrasquino sau Maraskino este de
24 %.

(c) Buturii spirtoase denumite Maraschino, Marrasquino sau Maraskino i se aplic dispoziiile referitoare la
substanele i preparatele aromatizante pentru lichioruri, prevzute la categoria 32.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

40. Nocino

(a) Nocino este lichiorul a crui arom este dat n principal de macerarea i/sau distilarea nucilor verzi ntregi
(Juglans regia L.), cu un coninut minim de zahr, exprimat n zahr invertit, de 100 de grame la litru.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase Nocino este de 30 %.

(c) Buturii spirtoase Nocino i se aplic dispoziiile referitoare la substanele i preparatele aromatizante pentru
lichioruri, prevzute la categoria 32.

(d) Denumirea de vnzare poate fi completat cu termenul lichior.

41. Lichior pe baz de ou sau advocaat, sau avocat, sau advokat

(a) Lichiorul pe baz de ou sau advocaat, sau avocat, sau advokat este butura spirtoas, aromatizat sau nu, obinut
pe baz de alcool etilic de origine agricol, distilat i/sau rachiu, ale crei ingrediente sunt glbenuul de ou de
calitate, albuul de ou i zahrul sau mierea. Coninutul minim de zahr sau miere este de 150 de grame la litru,
exprimat n zahr invertit. Coninutul minim de glbenu de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs
final.

(b) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) litera (c), concentraia alcoolic minim n volum a lichiorului pe
baz de ou sau advocaat, sau avocat sau advokat este de 14 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale sau identic naturale n sensul definiiilor de la articolul 1
alineatul (2) litera (b) punctele (i) i (ii) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi
utilizate la prepararea lichiorului pe baz de ou sau advocaat, sau avocat, sau advokat.

42. Lichior de ou

(a) Lichiorul de ou este butura spirtoas, aromatizat sau nu, obinut pe baz de alcool etilic de origine agricol,
distilat i/sau rachiu, ale crei ingrediente caracteristice sunt glbenuul de ou de calitate, albuul de ou i zahrul
sau mierea. Coninutul minim de zahr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat n zahr invertit.
Coninutul minim de glbenu de ou este de 70 de grame la litrul de produs final.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a lichiorului de ou este de 15 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la pre-
pararea lichiorului de ou.
L 39/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

43. Mistr

(a) Mistr este butura spirtoas incolor aromatizat cu anason sau cu anetol natural:

(i) cu un coninut de anetol de minimum 1 i maximum 2 grame la litru;

(ii) care poate conine i un distilat de plante aromatice;

(iii) fr adaos de zahr.

(b) Concentraia alcoolic minim n volum a buturii spirtoase mistr este de 40 % i de maximum 47 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la pre-
pararea buturii spirtoase mistr.

44. Vkev glgi sau spritglgg

(a) Vkev glgi sau spritglgg este butura spirtoas obinut prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricol
cu arom natural sau identic aromei naturale de cuioare i/sau scorioar, prin utilizarea unuia dintre
urmtoarele procese: macerare i/sau distilare, redistilare a alcoolului n prezena unor pri ale plantelor
indicate mai sus, adugarea aromei naturale sau identic naturale de cuioare sau scorioar sau o combinaie a
acestor metode.

(b) Concentraia alcoolic procentual minim n volum a buturii spirtoase Vkev glgi sau spritglgg este de
15 %.

(c) Pot fi utilizate i alte extracte vegetale aromatizante, naturale sau identic naturale, n conformitate cu Directiva
88/388/CEE, dar aroma plantelor aromatice indicate trebuie s fie predominant.

(d) Coninutul de vin sau produse vitivinicole nu depete 50 % din produsul final.

45. Berenburg sau Beerenburg

(a) Berenburg sau Beerenburg este butura spirtoas:

(i) obinut din alcool etilic de origine agricol;

(ii) n care se macereaz fructe sau plante sau pri ale acestora;

(iii) avnd drept arom specific un distilat din rdcin de genian (Gentiana lutea L.), din boabe de ienupr
(Juniperus communis L.) i din frunze de dafin (Laurus nobilis L.);

(iv) a crei culoare variaz de la cafeniu deschis la cafeniu nchis;

(v) care poate fi ndulcit pn la un coninut maxim de zahr, exprimat n zahr invertit, de 20 g la litru.

(b) Concentraia alcoolic procentual minim n volum a buturii spirtoase Berenburg sau Beerenburg este de
30 %.

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la pre-
pararea buturii spirtoase Berenburg sau Beerenburg.

46. Nectar de miere sau de hidromel

(a) Nectarul de miere sau de hidromel este o butur produs prin aromatizarea amestecului de must fermentat de
miere i distilat de miere i/sau alcool etilic de origine agricol, care conine minimum 30 % must de miere
fermentat n volum.

(b) Concentraia alcoolic procentual minim n volum a nectarului de miere sau de hidromel este de 22 %.
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/45

(c) Numai substanele i preparatele aromatizante naturale conforme definiiilor de la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) punctul (i) i de la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi utilizate la
prepararea nectarului de miere sau de hidromel, cu condiia ca gustul mierii sa fie predominant.

(d) Nectarul de miere sau de hidromel poate fi ndulcit numai cu miere.

Alte buturi spirtoase

1. Butura spirtoas Rum-Verschnitt este produs n Germania i este obinut dintr-un amestec de rom i alcool, iar
produsul final trebuie s conin un procentaj minim de 5 % alcool provenit din rom. Concentraia alcoolic
procentual minim n volum a buturii spirtoase Rum-Verschnitt este de 37,5 %. n ceea ce privete etichetarea i
prezentarea produsului denumit Rum-Verschnit, termenul Verschnitt trebuie s figureze n descriere, prezentare i
etichetare cu caractere de tipul, de dimensiunea i de culoarea celor folosite pentru cuvntul Rum, pe acelai rnd cu
acesta, iar pe sticle trebuie s fie menionat pe eticheta frontal. n cazul vnzrii n afara pieei germane, compoziia
alcoolic a acestui produs trebuie s figureze pe etichet.

2. Butura spirtoas Slivovice este produs n Republica Ceh i este obinut prin adugarea la distilatul de prune,
nainte de distilarea final, a unui procentaj maxim de 30 % de alcool etilic de origine agricol. Acest produs trebuie s
fie descris drept butur spirtoas, la care se poate aduga denumirea Slivovice n acelai cmp vizual pe eticheta
frontal. n cazul introducerii pe pia a buturii spirtoase cehe Slivovice n Comunitate, compoziia alcoolic a
acestui produs trebuie s figureze pe etichet. Prezenta dispoziie nu aduce atingere utilizrii denumirii Slivovice
pentru rachiurile de fructe, n conformitate cu categoria 9.
L 39/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

ANEXA III

INDICAII GEOGRAFICE

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

1. Rom

Rhum de la Martinique Frana


Rhum de la Guadeloupe Frana
Rhum de la Runion Frana
Rhum de la Guyane Frana
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion Frana
Rhum des Antilles franaises Frana
Rhum des dpartements franais d'outre-mer Frana
Ron de Mlaga Spania
Ron de Granada Spania
Rum da Madeira Portugalia

2. Whisky/Whiskey

Scotch Whisky Regatul Unit (Scoia)


Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1) Irlanda
Whisky espaol Spania
Whisky breton/Whisky de Bretagne Frana
Whisky alsacien/Whisky d'Alsace Frana

3. Rachiu de cereale

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg


Korn/Kornbrand Germania, Austria, Belgia
(comunitatea germanofon)
Mnsterlnder Korn/Kornbrand Germania
Sendenhorster Korn/Kornbrand Germania
Bergischer Korn/Kornbrand Germania
Emslnder Korn/Kornbrand Germania
Haselnner Korn/Kornbrand Germania
Hasetaler Korn/Kornbrand Germania
Saman Lituania

4. Rachiu de vin

Eau-de-vie de Cognac Frana


Eau-de-vie des Charentes Frana
Eau-de-vie de Jura Frana
Cognac Frana
(Denumirea Cognac poate fi completat cu una dintre
urmtoarele meniuni:
Fine Frana
Grande Fine Champagne Frana
Grande Champagne Frana
Petite Fine Champagne Frana
Petite Champagne Frana
Fine Champagne Frana
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/47

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

Borderies Frana
Fins Bois Frana
Bons Bois) Frana
Fine Bordeaux Frana
Fine de Bourgogne Frana
Armagnac Frana
Bas-Armagnac Frana
Haut-Armagnac Frana
Armagnac-Tnarze Frana
Blanche Armagnac Frana
Eau-de-vie de vin de la Marne Frana
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Frana
Eau-de-vie de vin de Bourgogne Frana
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Frana
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comt Frana
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Frana
Eau-de-vie de vin de Savoie Frana
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Frana
Eau-de-vie de vin des Ctes-du-Rhne Frana
Eau-de-vie de vin originaire de Provence Frana
Eau-de-vie de Faugres/Faugres Frana
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Frana
Aguardente de Vinho Douro Portugalia
Aguardente de Vinho Ribatejo Portugalia
Aguardente de Vinho Alentejo Portugalia
Aguardente de Vinho da Regio dos Vinhos Verdes Portugalia
Aguardente de Vinho da Regio dos Vinhos Verdes de Alvarinho Portugalia
Aguardente de Vinho Lourinh Portugalia
/ / Bulgaria
Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya de Sungurlare
( / Bulgaria
)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova
rakya de Sliven)
/ Bulgaria
/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya de
Straldja
/ / Bulgaria
Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya de Pomorie
/ Bulgaria
/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya de
Russe
/ / Bulgaria
Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya de Bourgas
/ Bulgaria
/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya de
Dobrudja
/ / Bulgaria
Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya de Suhindol
/ / Bulgaria
Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya de Karlovo
Vinars Trnave Romnia
Vinars Vaslui Romnia
Vinars Murfatlar Romnia
Vinars Vrancea Romnia
Vinars Segarcea Romnia
L 39/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

5. Brandy/Weinbrand

Brandy de Jerez Spania


Brandy del Peneds Spania
Brandy italiano Italia
Brandy /Brandy de Attica Grecia
Brandy /Brandy de Peloponnese Grecia
Brandy /Brandy din Grecia Central Grecia
Deutscher Weinbrand Germania
Wachauer Weinbrand Austria
Weinbrand Drnstein Austria
Pflzer Weinbrand Germania
Karpatsk brandy pecil Slovacia
Brandy franais/Brandy de France Frana

6. Grape marc spirit

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne Frana


Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Frana
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne Frana
Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Frana
Marc de Franche-Comt/Eau-de-vie de marc originaire de Franche- Frana
Comt
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Frana
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Frana
Marc des Cteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Frana
Coteaux de la Loire
Marc des Ctes-du-Rhne/Eau-de-vie de marc des Ctes du Rhne Frana
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence Frana
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Frana
Marc d'Alsace Gewrztraminer Frana
Marc de Lorraine Frana
Marc d'Auvergne Frana
Marc du Jura Frana
Aguardente Bagaceira Bairrada Portugalia
Aguardente Bagaceira Alentejo Portugalia
Aguardente Bagaceira da Regio dos Vinhos Verdes Portugalia
Aguardente Bagaceira da Regio dos Vinhos Verdes de Alvarinho Portugalia
Orujo de Galicia Spania
Grappa Italia
Grappa di Barolo Italia
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte Italia
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia Italia
Grappa trentina/Grappa del Trentino Italia
Grappa friulana/Grappa del Friuli Italia
Grappa veneta/Grappa del Veneto Italia
Sdtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige Italia
Grappa siciliana/Grappa di Sicilia Italia
Grappa di Marsala Italia
/Tsikoudia Grecia
/Tsikoudia de Creta Grecia
/Tsipouro Grecia
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/49

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

/Tsipouro de Macedonia Grecia


/Tsipouro de Tesalia Grecia
/Tsipouro de Tyrnavos Grecia
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
///Zivania Cipru
Trklyplinka Ungaria

9. Rachiu de fructe

Schwarzwlder Kirschwasser Germania


Schwarzwlder Mirabellenwasser Germania
Schwarzwlder Williamsbirne Germania
Schwarzwlder Zwetschgenwasser Germania
Frnkisches Zwetschgenwasser Germania
Frnkisches Kirschwasser Germania
Frnkischer Obstler Germania
Mirabelle de Lorraine Frana
Kirsch d'Alsace Frana
Quetsch d'Alsace Frana
Framboise d'Alsace Frana
Mirabelle d'Alsace Frana
Kirsch de Fougerolles Frana
Williams d'Orlans Frana
Sdtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige Italia
Sdtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige Italia
Williams friulano/Williams del Friuli Italia
Sliwovitz del Veneto Italia
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Italia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Italia
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino Italia
Williams trentino/Williams del Trentino Italia
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino Italia
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino Italia
Medronho do Algarve Portugalia
Medronho do Buaco Portugalia
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano Italia
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino Italia
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto Italia
Aguardente de pra da Lous Portugalia
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Luxemburg
L 39/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

Wachauer Marillenbrand Austria


Szatmri Szilvaplinka Ungaria
Kecskemti Barackplinka Ungaria
Bksi Szilvaplinka Ungaria
Szabolcsi Almaplinka Ungaria
Gnci Barackplinka Ungaria
Plinka Ungaria,
Austria (pentru rachiurile de
caise produse numai n
landurile: Niedersterreich,
Burgenland, Steiermark,
Wien)
Bocka slivovica Slovacia
Brinjevec Slovenia
Dolenjski sadjevec Slovenia
/ /Troyanska Bulgaria
slivova rakya/Slivova rakya de Troyan
/ / Bulgaria
Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya de Silistra
/ /Tervelska Bulgaria
kaysieva rakya/Kaysieva rakya de Tervel
/ /Loveshka Bulgaria
slivova rakya/Slivova rakya de Lovech
Plinc Romnia
uic Zetea de Medieu Aurit Romnia
uic de Valea Milcovului Romnia
uic de Buzu Romnia
uic de Arge Romnia
uic de Zalu Romnia
uic Ardeleneasc de Bistria Romnia
Horinc de Maramure Romnia
Horinc de Cmrzana Romnia
Horinc de Seini Romnia
Horinc de Chioar Romnia
Horinc de Lpu Romnia
Tur de Oa Romnia
Tur de Maramure Romnia

10. Rachiu de cidru de


mere i rachiu de
cidru de pere

Calvados Frana
Calvados Pays d'Auge Frana
Calvados Domfrontais Frana
Eau-de-vie de cidre de Bretagne Frana
Eau-de-vie de poir de Bretagne Frana
Eau-de-vie de cidre de Normandie Frana
Eau-de-vie de poir de Normandie Frana
Eau-de-vie de cidre du Maine Frana
Aguardiente de sidra de Asturias Spania
Eau-de-vie de poir du Maine Frana
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/51

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

15. Vodca

Svensk Vodka/Swedish Vodka Suedia


Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland Finlanda
Polska Wdka/Polish Vodka Polonia
Laugarcio vodka Slovacia
Originali Lietuvika degtin/Original Lithuanian vodka Lituania
Vodc de plante, produs n cmpia Podlasie de Nord, Polonia
aromatizat cu un extract de Hierochloe odorata/Wdka
zioowa z Niziny Pnocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z
trawy ubrowej
Latvijas Dzidrais Letonia
Rgas Degvns Letonia
Estonian vodka Estonia

17. Geist

Schwarzwlder Himbeergeist Germania

18. Genian

Bayerischer Gebirgsenzian Germania


Sdtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige Italia
Genziana trentina/Genziana del Trentino Italia

19. Buturi spirtoase de


ienupr

Genivre/Jenever/Genever Belgia, rile de Jos, Frana


[Dpartements Nord (59) i
Pas-de-Calais (62)], Germa-
nia (landurile germane
Nordrhein-Westfalen i Nie-
dersachsen)
Genivre de grains, Graanjenever, Graangenever Belgia, rile de Jos, Frana
[Dpartements Nord (59) i
Pas-de-Calais (62)]
Jonge jenever, jonge genever Belgia, rile de Jos
Oude jenever, oude genever Belgia, rile de Jos
Hasseltse jenever/Hasselt Belgia (Hasselt, Zonhoven,
Diepenbeek)
Balegemse jenever Belgia (Balegem)
O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever Belgia (Oost-Vlaanderen)
Peket-Pekt/Pket-Pkt de Wallonie Belgia (Regiunea Valon)
Genivre Flandres Artois Frana [Dpartements Nord
(59) i Pas-de-Calais (62)]
Ostfriesischer Korngenever Germania
Steinhger Germania
Plymouth Gin Regatul Unit
Gin de Mahn Spania
Vilniaus Dinas/Vilnius Gin Lituania
Spisk borovika Slovacia
Slovensk borovika juniperus Slovacia
Slovensk borovika Slovacia
Inoveck borovika Slovacia
Liptovsk borovika Slovacia
L 39/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

24. Akvavit/aquavit

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Danemarca


Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit Suedia

25. Butura spirtoas cu


anason

Anis espaol Spania


Ans Paloma Monforte del Cid Spania
Hierbas de Mallorca Spania
Hierbas Ibicencas Spania
vora anisada Portugalia
Cazalla Spania
Chinchn Spania
Ojn Spania
Rute Spania
Janeevec Slovenia

29. Anis distilat

Ouzo/O Cipru, Grecia


/Ouzo de Mitilene Grecia
/Ouzo de Plomari Grecia
/Ouzo de Kalamata Grecia
/Ouzo de Thrace Grecia
/Ouzo de Macedonia Grecia

30. Buturi spirtoase cu


gust amar/bitter

Demnovka bylinn hork Slovacia


Rheinberger Kruter Germania
Trejos devynerios Lituania
Slovenska travarica Slovenia

32. Lichior

Berliner Kmmel Germania


Hamburger Kmmel Germania
Mnchener Kmmel Germania
Chiemseer Klosterlikr Germania
Bayerischer Kruterlikr Germania
Irish Cream Irlanda
Palo de Mallorca Spania
Ginjinha portuguesa Portugalia
Licor de Singeverga Portugalia
Mirto di Sardegna Italia
Liquore di limone di Sorrento Italia
Liquore di limone della Costa d'Amalfi Italia
Genep del Piemonte Italia
Genep della Valle d'Aosta Italia
Benediktbeurer Klosterlikr Germania
Ettaler Klosterlikr Germania
13.2.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/53

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

Ratafia de Champagne Frana


Ratafia catalana Spania
Anis portugus Portugalia
Suomalainen Marjalikri/Suomalainen Hedelmlikri/Finsk Finlanda
Brlikr/
Finsk Fruktlikr/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter Austria
Mariazeller Magenlikr Austria
Mariazeller Jagasaftl Austria
Puchheimer Bitter Austria
Steinfelder Magenbitter Austria
Wachauer Marillenlikr Austria
Jgertee/Jagertee/Jagatee Austria
Httentee Germania
Allau Kimelis Latvia
epkeli Lituania
Demnovka Bylinn Likr Slovacia
Polish Cherry Polonia
Karlovarsk hok Republica Ceh
Pelinkovec Slovenia
Blutwurz Germania
Cantueso Alicantino Spania
Licor caf de Galicia Spania
Licor de hierbas de Galicia Spania
Gnpi des Alpes/Genep degli Alpi Frana, Italia
/Masticha de Chios Grecia
/Kitro de Naxos Grecia
/Koum Kouat de Corfu Grecia
/Tentoura Grecia
Poncha da Madeira Portugalia

34. Crme de cassis

Cassis de Bourgogne Frana


Cassis de Dijon Frana
Cassis de Saintonge Frana
Cassis du Dauphin Frana
Cassis de Beaufort Luxemburg

40. Nocino

Nocino di Modena Italia


Orehovec Slovenia

Alte buturi spirtoase

Pommeau de Bretagne Frana


Pommeau du Maine Frana
Pommeau de Normandie Frana
Svensk Punsch/Swedish Punch Suedia
Pacharn navarro Spania
Pacharn Spania
Inlnderrum Austria
Brwurz Germania
L 39/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.2.2008

ara de origine (originea


Categorie de produse Indicaie geografic geografic exact este descris n
dosarul tehnic)

Aguardiente de hierbas de Galicia Spania


Aperitivo Caf de Alcoy Spania
Herbero de la Sierra de Mariola Spania
Knigsberger Brenfang Germania
Ostpreuischer Brenfang Germania
Ronmiel Spania
Ronmiel de Canarias Spania
Genivre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Frucht- Belgia, rile de Jos, Frana
genever [Dpartements Nord (59)
and Pas-de-Calais (62)],
Germania (German Bundes-
lnder Nordrhein-Westfalen
and Niedersachsen)
Domai rum Slovenia
Irish Poteen/Irish Poitn Irlanda
Trauktin Lituania
Trauktin Palanga Lituania
Trauktin Dainava Lituania

(1) Indicaia geografic Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky desemneaz butura spirtoas whisky/whiskey produs n Irlanda i
Irlanda de Nord.