Sunteți pe pagina 1din 6

ta milita lot ramani G afl ali in spilale gem ane (1 943' I 945)

lIl lstorie postala

Etlahil,d"rgreprod,&on,AtnP
dawgomleryr,/'uilhla,(al'&h.at/rrol'gl2nna')a'1948-4944
Dan-Simion GRECU

a Reginei Matta, Principesa lleana s a nescul ta.s ianuaie 1g'gin


BucupFti' a
Fiicd a Regelui Ferdinand ,i qom;nia
<nt.t,at ta Coteoiuldin Hea,fllPtct Ast aldin Marea B'Ian;a pdsianata de vachLino lnd si1gu' a f"r eie din

;:;;:;';t";;;a;:;'" d;l''.,u ta26'unie ts31 s'a casabt cu ahtducce Anlon de


irt ro,tro. io," atut ''nj"'
.opti
case '*n,t"'n
Loauind
'ipicua
tnttdt ]a Mincnen ruptul uincdt s-a putut intoarcP in Austia
"u "
it"ii, )ii",i"pi "rirJtiitbii
i" ru$ a"","t"azd annistia pentru s;npatizanlii monarhiFti), an in carc cumpdrd
de ta Sonnberg / Hottabrunn, allal la 5a km de Vena)
ln vata lui 1944 Principesa lleana
lil"i*titaJ sS
"tr"r"
i"i#iirirZri i,i"E pui""ru a"hn'tiv Ausr;a etcn'ndir Rom;ria td&dn La :ncapLut anutut
isoi i'rtiii' riiir"i "otittirt
pi in ao,a,o qaDlndu se Pmpotar la Buenas A;tes unde Ptncipesa d
int'iintat

iariiinigii uuiiu", deLtinat refugialilorgdtpatitici roneni .in 1g50 cuplul s'a stabilit la NeMon Massachusetts'
ortodoxe din Eussy-en-olhe
irif diiinp""i pirri ini nai terziu.- in l Dteana devine novicehifita Mdnastiea
astalpasbr ca in anul 196/ sa imb2ce
,l t)nLa,: tn !965 o''onea/d de at daitPa sal $Iefdr'lsdrescu
i"ir:i r"""r"i" ,ri ,ii:iie uaia ntexana'a tn acplast an ;nf nPa/d stt guraIanandstttc o4aoo\a din suA
82 ani (cu cercva
tiisi iii."Jbiry (P"nnsylvania), lacll in carc decedeaze h 21 ianuarie 1991' varsta de
trriir"iiiii""gii"'"i iirii",; Ramania' insofifi de fiica sa sandi) ...t.

Spitalul Principesei lleana dinapri eT9439 pandintoamnaluj 1944. va parcurge


,.7 deea aii.olrlu de lata a plecal de la o carle mii de kllometri pe caile lerate germane (c! un s ngur
corespondenle circu ate bagai de nrana pentru a se adaposii ugor
in cazul
afil*", cl"u un lol detale gerrllane i; anii 1943_ datmelol aeriene)' depistand si inleresandLr se de ran ti
lntre*m ttari roman af aliin sp
in sne esie tnteresant, mai aes cand se roman din spitalele rdsl rale in imensitatea Felch n cr
ului
1945. Lotu
m litare romanesti in Germania acolo unde autoritatile romaneqti Iru alungeau saLl
*"r"ie f"
uandu iinevidenie
dLrDa auoust 1944 (vezl maL los), dar pesa despre nugandiseraaf necesar sa ajungd'
23 "or"aponO"nt"
|n rclr. ,; meria cial texlul addpostindu ipeunl incastelulsau
;;:"";";;;.; ""i"
aiuiandu lpersonal'
repatrierea in cazu allora
.",L C" ftuntua, romAn cdtri naqul sdL-], ocoteneni: sau iacliland
8.1V.43. Dragd na$ule, Aflalidespre mine
ca am ajuns btne sen''r.s, atci esle bine
din laate punctele de vedere. A S este
mai lot timpul ptinlre nai Si este foarte
bucuroase de multu-mirea Pe care o
cilesle in ochii t'iecdruia. AStepI tdspuns,
al D-voaste fin Ciurea Ghe. Ml au atras
med at aientia pafiiculeie A.S - cine sa
I e Atlela Sa cale se ocupe de nlqte
sodat romani intr !n spltal german in
1943 ? Sia9a am descoperlt un persoraj
si povestea sa extraord nara, poveste
care merita sa I e cunoscuta aiat pentru
ca este pe nedrept ignorata, cat si penlru
ce propune un model autentlc de
patriolism (necesar de coniraPUs
jalnicilor nogtri palr;olalzl contemporani)-
Chiar dacA se reield a o prlnlesa dintr
un castel, povestea e realS ql dramallca: Sctrlta caSelLrluide la Sonnberq realizale
chiar;e Principesa llean a(catlea I live again)
o prlrtesa din Casa Rega a Iomand
(P rincipesa lleana atunc, Maica
Alexandrade ma apol), va organ zaslconduceinvechiul Detalile necesare voriigaslte chiarinlr unadin cdtile
sau castel austriac (Sch/oss Sornberg. la 50 km nord de de amlntiri ale Prinlesel lleana, scr sd in exjl a Euenos
Vlena) un Spltal de Rezervd Romanesc, care alunciionai Alres in 1950 (l live aqain).
Bran.
,) At patrutea dintre acelr a, Domin c (nescur la 4lu e 1937) va prlrniin 2006 drepturle de propr elate asupra castelulLri
,rAlesratin6dinanutllTTsubiLrmeedeSLrnnenberg,casteumedevaafostreconstruitinanull596deWolGeorgvon
c Leslntr-unampasamentdierldecel nliaL:inmijioculunLr parc,lnconluratdezdurisl Sanlu cuapa

10
Filatelia NolembrieDecernbrie 2009 ,#i
"(6tt
Totul incepe in lebruar e 1 942, cand P ncipesa aild de la $tian cd exige inbtdeauna oanenicare lrebuie
cle spital.
o c!noqlinla de exslenla unulofiler roman renlt intr unuldin se agbple intr'o stare de semiconvalescenle, fie p-entru o
spltalele vieneze. Sosita la m cu spitalde rezerya (amenajat opeelie sau pentru o serie de operalii. Ei erau snguri intr'
int o iosta scoale), va descoperiaicido oiiler romani, doar o Eta stdin;.'tmtpau Fc\oia.a pi rd <aa na^un;.
ugor ran4, insa nemullumili de ipsa hainelor Sl a obectelor Sor/rbelq (castelu tamiiei, n.a.) eta mate, eu aveam
personale, de lmposibilitatea corespondentei cu . ..---
:a- a.d" - dc l"orr- , d lL .eserd d6<p;1 lr oa dl
,l c'0;, ' (G
^0 old". ror;-. epdn /.1. d.-e coi.rlp D 'n r" d ..:,: \ t
a ma mulie spiiae au permis, dupa o sdplamand, ;"
ocalzarea celor 30 de soldal , chiar in p us b' i t'k"j' )'''"4 r):"@:i /' a.
mt:i.:';+?1 )
'UiY''
ocur , unlt in stare grav;. La incepui era simp ! sa ,)y.1i -. ',,'- -.-" '.4\*
. il-!., lttt, r"i;..a t.
'6io.d' d,,.FrA\oe:And-nApen,-ac-rrdi eJ 'Sl ',1/;.

imporlanl era se varbesc cu doclartt Fi asislenlcle . i., , - ,,1


f,.t.-.,,. i a..'Ll.: r:.r, i;l ,
tot sa ]a ttdduct-r-!np i \-bot.]a st ,dspL. -L1lc ' /- ..."
:l
d,^1!o1'.tloone.Uno5'Uta'o,.,o,.oouu,''':'..'/]'l
arefindu b
sentiment de stguanla arelendu
senlinent cd exsle
te cA cineva .'., .r,',
exis6 ctneva
'/, ,' ., '',,',l k.,,.;...'-1. :.'
cdruiaa ii\ pasa.F
faru se tnptu[)
pase c; sa infimpz cu eiintr-aladstAna il.a--:---l*-lZ
1 1 gandil
Am 11ru|d nana
9d1tu1t mull la tlrd) d mea (Reg na Maria, n.a.)
:. ; ., , "'-
in aiele
alcele ztle,
zile, gilaceeace
si la ceea ce afdcd;a
a fdcu Ja pentru solda!
sotdaiii !tt:I, ,1, "
l1- '-.'4,:''
., ' .,.1-'J . -:'
nastn
naFtriin
tn Prinul
Pnmul Rdzboi
HazDol Llordtal
Mordlal DaIin
LJaI n curend
curano bt
Io1 ""d.,f
ot '"' 4r
'/ tl r:l'
.

mai mulli ran4i rornAni alung a Vlena, ar sarc nile


Fig./i Ca{e postata itusr'?ta Feldpost -editatain sprijinut
dev n coptesiioare 1pe'driga vlzitarea .ptu
"' .""',ii';'liijl::i,:,Jl;""1H:;J.Hii;r;:;#d; ;:i;:;;",
cunoscute, se adauga 9i a celor mprovizate rapld saiul Hollabrunn), expediata de un r;nit roman inqrijit in spitalul "
"
in diverse zone d n oraF); deoarece Consulatu Principesei lleana din castelulSonnberg (veziadresa: fruntas
Ronr an d n viena pare deranjat cand i se adreseaze ciurea Gheorghe, schloss sonnberg beiHo abrurn). cartare la 8
prea nru te solicliari, este necesa16 cererea aprilie 1943 in HOLLABBUNN, adresala locotenentului Bogdan
Nicolae' ranit roman allat tn spilalul de rezervt din Viena
n
sprllnu u otic a or Legaliei Romaniei de a Ber
DLrpa nsistenle, aceqta sunt in fna de acord se .I . .':' . r:'i
puna la punct un slstem pentru alutorarea rdnlilor, i u*, r.o ...'
prin care pltea! li identifical Si repatr ali cei ran4i ;..
;
.

ili:ilri"sJ;;;;:;sru::;rn';i**t :.J*,,,,;,
"i.;iijrol:Y;'""o'i oe ec oerareo'
/..-..'.'.
er
,'..:' -y .,
{tj:ffir
rR#igl*Z'
Po ,eo; ro _ V;eld o p"1e a Lr r vacl pdldts .',/
' ' /"
P _ oe.o ,a o gJrizd .re oh 'aa o u'd , tr.i .-r,-. ,. 4
inlalnire pentrLr Clubul Studentilar noment din // /*,1,1,t '/ ( . /. .

'!-na qaroo'/0li'e' 'orari r V:erd "nrui *-'_ I


ror'ca.6clud:d. aoo{ nd rrul ca. o.oorul - . . _, }drtl4 'i, ,: rl.
.uo. LehF.6. F,lapa ,t.d penln
5UU]Lc]|''Lc,.LJIUPdUlLdY'.:1.'.''',,.'' ^CApLl o (.- .,
acliunedeCr5ciunu dln 1942 (pachete, cozon aci, :.1.... li..),-, ,rri"d..rn
dinviena;voTsaT '...,
colinde) pentru tot renq roman dinviena;vorsar ..... ''""'t'a' ""
n.^^'" Bittermann,
in ajutor prielenii casei ' Arnold ,;.', ..',],
o'*^'-..^ Frau .l::l
I se Koller, dar s studenl i roman din ora$. Fiq.2: carte pogtald iluslrate francal6, expediati la 12 februarie
Bazandu se pelniorrnalia cd un grupde rnaimulte 1944 din BAD HALL (prin pogta civila germane)de la camarazi
s ute de rdnll romani a;asa, dela ina nte I i cu noscul i ai destin alaru lu i (acetagi lt. Nicolae Bogd a n, atlal
vo r fl tr m si
un cepiran roman
de cricrunu an! ui 1e42, acl unea este sandlta :!-:tllllY'.9"-:"...'-9:Y',11-vl:L1l-semneaza
nilra doar perrru circa 200 de rdniti Dar, vor arLa Ell,"j:;ili,1:"":'.'',:i:ilffl]l',f;il5ii,tj'i.,?i;"J:fff:.1;
cu surpindere ca nLrmaru rea a romanilor afaii ;i;;pii;t;i";;;;;, pulu ri p.in"ip""u rr""na insasi, cu
ln aceaslA s tuale este de aproape 500 l[,4a mull ocazra ineia dintre vizirete ta spitaiete din Auskia I
de atat, vor alla ca vaporul cu abuT care (semnatura /leara nu este inca autentificati, mostretede
transporta spre pafie pe cei 400 fosli pacienli S autografe care miau fosl accesibile sunt doar din perioada
care nu era nicidecufi pregAlit pentru arne, a fost anilor 1950, cu o grafie mult mai sobra)
prlns de gheluri pe Dunare. Ca urmare, voluntarl
is vor dubla elodurle Qi 900 de pachete vor fi distrlbuiie calificarc de asistentd i uniidin perconalulcasei lucrasere
ran lilor de Princlpesi in persoana- in dispensarul din sal gi puteau se md ajute. Eram sigure
A(ee""i lI; d.celbr e '942 va .dLce o ro.; cd seNitoii (9 ]a nund4 vot prefera a silualie stabild fald
dimens une pro ectu ul, odata ce trel tineri oillei orbi sunt de dificulfi[ile de a avea ttupe incantruite pe nea1leplale
nvtati la castelul Sonnbero in week end-Lrri. Fra evldetl la noi - ceva ce se intemphse deja de 13 ori. De aceea, de
cd saldaliicare au stat la noiin week end erau mai rclaxali c- nu un sp'lalla Son.bp g penl'L' ace' m'l;tah ,ornihi .ar-
si leticili sd se gdseascd in afara atmosletei aglomeete trebuie se a$teple in Austna pentru operalii ?

Filatelia Norembrie-Decembrle 2009 11


lnterventile pentru materializarea planului au inc us ln acelasiUmp, in p mdvara si vara anu u 1943, Clubu
Atasalu Mi itar de la Legalia din Ber ln, care a obtinul Studenllor Romeni a fost permanent aeluri de rdnltii din
aprobdile necesare de la Bucuresl si Berlin. Din momenl spitaiee vleneze, organ zand g un cor.
ce Viena devenea centru principal spre care erau lrinrisitot ln timpui unei vizite in fiomania, in august 1943,
mai mult rdniti rornan de pe toale lronturile, un B roL Militar Principesa se consu td cu autoritdl e militare si cu Crucea
Romanesc, cu sarc n le de a 1ne evidenlele I
rapoartele Boge din Bucuresti, deoarece devenise evident cd aiuloru
ran4ilor roman, a fost organ zal a Consulatul d n Viena, si pentru rdnit i romani trebu a exlins, din mornent ce nu loll
erau trimigila Viena"(acoo !nde organizata saii
h t < t"/ .^. t-- p.ted Co,lLactd\ I roa So : Solrbe g
;-z*;,:?"r,.,,
1

,;,4 ??*
ii,
seplembrie, va aduce cu ea o scrisoare sernnald
de Generalul Stefioa (SeJu l/areluiStat [,4ajo4 prin

t?
-. J V:.tu -'
f41.
,*1: /.tw" f .
1, ,
care era ins5rcrnati cu ingrljirea tuturor r5n l lor
'o-a1 or Rech. Co-os,ov- r" . Polo :d. s p r
care era ind reptAlita de spij n u tutu ror Consu latelor

;o, toi^,/ *. " ,.ft. 4,$l)" /r)t/.


1.,,, romanesli a nevoe. Sarc na era aceea de a cAuta
pe intreg lertorlu qerman ranti romanr si de a
i-,t' *L.i o**. ,<4n.J"2.//a,.a- l*-4 de.d.. o.pd e."-t:.. od st; or, rdro I.AoLia-
sa remane in Austr a sau German a pentrL.r
It.e-7^,/z t'n'at *,2 Udld"l._ls ( d a _ eb- d r c.r ' o l' n s qora o
/
t't*.v2 / , i
tstz/ - Ha4.p.a ln toamna anrJ u 1943 au tosl adusi la castel
un medic rezident sl o as stenta, penlru a i perm te

, t".1* 4d" )zt' Prncipese angrenarea in noua activitale. Pe


,l'. " L&::.^.I
4+."4t-, * !",, .1,
4dlJzt 's
.
lanad spilaluldin Viena care era inslilutia centralA
pentru rdnitii rameni, exislau incd 11 spitale
F/g.3-Carle postala pentru lelcrlan de Anul Nou, scrisa de specializale in dife le afecliuni; si mai erau cel
sublocotenentul Nicolau, renil roman din camera 61 a spitalului pLltn 5 s;m;'dt.;n BatF. Unetc cF antpau na.
de rezerva Budweis (llB), gtampilatd cu sigiliul militat Reserve
Lazarctt Budweis ' Brietsrempel si cartate BUDWEIS la 22 d'cs dF solddt. otb;. urpta u d1 pLtdtit. )ralp , u
decembrie 1944 (asadar mult limp dupi intoarcerea armelor victime ale TBC asos. unele cu cei ce necesilau
contra Germaniei). AdresatA aceluiasi lt. Bogdan, convatescent chtrurgie plaslicd, etc. ( )in tinpul u ineipAftt a
in s6naloriuldin Bad Hall. anului 1943 Si la incepulul lui 1914, circa 3A0A
,ar'tt o ,ant du lr, aul p ta Dtto-t dF 4 \ | ho I aL
pus in grja Dr. G igore (card o og stab lit in Viena) lat fast rcpafiizali unuia din!rc acestesptale sau aufas timisi

primeau de ia statu gorman ral a mentare m.ililarc, inapoi in Romania pentru tratament cautarea ran t lor a
superioare raliilor cvllor, in pus prnrea! din Romania dus o pe prncipesa in multe caldtorii cu trenul, printr-o
pachete cu a imente alunc inaccesibie auslr ecilor.ln timp Germanie aflatd sub asedi!l bombelor - Freib!rg, Le pzig,
au lost dezvolaie lerap i ocupationale s de recuperare Bres au, Berin, Ljnz, Sazblrg, praga si ate orase, cu
penlru pacienti, care erau in cea rna mare parte tnainle vlzite ocazionale in Rornan a 0ntmpLlcarora vramesaje
sau dupe rnteruenlichirurgcale (mai ales pentru orbrl, personale din partea rdni!tor lamli or de acasd s ie
m uli e r , ari putatli posl-deg erare etc.)_ intorcea cop e$ ita de pacheie e penlru acesi a) .

12 Filatelia No embrie-Decembrie 2009 f*X


ln martie 1944 Princlpesa va reveni la Bran penku a-qi si pachete) cu ocaz a vizite or sale in Roman a, ceea ce
lasa acolo ce treicopii. lntoarcereain Austra, planifcata sugereazA cd ma existau d slunctiona lali in
la 27 madie, nu va rnaifiinsA posibila, toatAcirculala civ or corespondenla rin lilor din German a cu Romania, cel
prin Ungara liind suspendata. Prin scrisoare, adm nistrala pulln in a ce or mai defavorizali.
spla uluide la Sonnberg va Ii incredinlalA Dr. Gligore.lleana
va obl ne perm s unea c-lStorei pentru o ultifira intoarcere Spitale militare germane de rezetve, unde
de o sdplamana la Son n berg doarin unama I944- Parasind
au fost consemna,ti pacienli romi;ni
in scurl timp detin iv Austria, se va stablliin Romanla, unde
De menlionat cd este vorba aici str ct de mi itari etn ci
rdmane pana in ianuare 1948, dedcandu se ate msuni
romani (majorltatea provenind din Armata Romane), S
lmanitare similare la nou infiintatu Spilal ,,lnina Reginei n!, de exemplu, de etnicl german proven nd din Romanla
(anexa din B/a, a Spiialll! Z.l. 16T Brasov). N! ma exista
(cale era! inlegral in Wehrrnacht sau SS, benetcind
date despre funclionarea ulteroara a Spitalului Rornanesc
de tratament med cal 9i corespondenla in aceleas
din Sonnberg, acesta a rdrnas probabii sub conducerea Dr.
condllil cu oricare militar german).
Glqore, pane ce a trebuit sA-si suspende actvitalea in
cond I le ocupaler sovietice. _ CastelSonnberg, Hollabrurn, N ederdorau (Austr a).
ln afara slnourei corespondente expediate din spital in
La Sonnberg se va insta ain 1945 comandamentulmi lar
aprilie 1943, care poartd starnpla ml itara Feserve
sovelc, folosindu pe postde cazarma SistemaUcdeva zat Lazarctt Hollabrunn lvezi flg 1 ), mai su nt cu noscute can
.
deocupan! sd nepollti, golsidegradat, castelul va fi vandut postale expediale spre ,,sptalul rornanesc' in perioada
in 1955de ArhiduceleAnton M nisterului Ausiiac de J ustll e,
decembrie 1943 februare 1944. toate clr adresa
carelnfiinteaza in cladir e ad acenle un penitenciar rnodern,
Schloss Sannberg bei Hollabrunn sau Teil Lazarcl
pentru circa 250 de1inu1. Castelul insusi, restaurat in 1963/
Sannberg bei Hallabrunn.
1965 si 1971/1973, seTveste ca sediu administrativ a
Bad Hall, Oberdonau (Austria). Spita iniiintat la 16 mai
penitencaru ui, find ln prezent cu c rcuit inch s (nevizitab ).
1 c! secti 1n Sanatorium sl in Kuflielm, dar dln adresele
940
corespondenlelor rezu tA cd exista o sectie in y//a
$i
Coresponden !a m i I ila rilor romani, Palavicini\vezi lig.6,8 s 9). Pacienli rornan s au atlat a ci
renli gi convalescen[i, afla{iin spitale germane l^n perioada iunie 1943 aprle T945: o corespondentA
Lotu de 35 corespondenle, pe bazacaruiaalostscris mi tara este cunoscuta dllr 9 iun e 1943 (purtand siamp a
acest st!d u, consla mai ales d n ca(ie postale i ustrate Res. Lazarett Bad Hall O.D. ' Kuthein.., vezi t g.l), sl l|,at
prrmtedelocotenent!lNcolaeBogdan,multtmp nternat multe sunt expediaie prin posta civia din BAD HALL (intre
in sptalele germane d n Sonnberg, Viena, Semmering februare octombrie 1 944), vezi S t gura 2- Corespondente
s Bad Ha l, de la camarazi romanl sau alte
. rr osl rle
ocd./ o-a e (r'. ucr. o -
persona u sp lalelor prin care a lrecut) -,,., ,,,,", ^.*,,.,." f. 9. Z
Llerosdl- Ld lodra co a"po denrale s-,1.
Lr.urlA 1re_,. c"o. Rac^ ulr i. ./ -
,Gcr-dr a. A .. rid. ca ,r.. - cr-la .p e " 7, ^ y'
:;::l:J.":";.:ll::;X:-,:::;:;l
e ped A.. oe. .ord e. r- acesr
ry':t
,* ,n,|."1,- ^: -ar,{&:y,.)Y'
' l ''rt% &14/,L4"
J
trebuiau ut izate carti poslale simple squ -'_, -
" ' "11'aa"L<+
o -r '. in oe'.o,o .
_o.e oondan'd oF a, est 4.'e" ,r-- ,o - WS O . ./
g.r 'p e Ro-n;_ e.le r" d. p'obabi
" *a-La"-+1
I ^-l-
o:ror La -L.lra. j -r ric dt .d-i, o,.at"d1 - ) - (; .A(,
,aro caortu ,r/r. sd- o.,hic. zotd dz,-.t / ,E ,
d as_o'd a or rot v. obre.li,e La r . C +^, u,_..t+4-
I d ' co A o.L-oaa- -tt, a-1 -l lgu
,- /1.,r,/J
ro- u )"-
o.L-oAa- dh r .rd .s dc op ro_
Lse\c __caz-
Caz- de'orld
deosebte,findrupl;astle
bol d6o-Ab
.eryiciLlLiT ldr
'na.or,l
de'orld'na_or,l
-a ,i'ld upr.dste
';n "a''
"a
o.a^isrertd
deasistenta ".
ro-;,leJ c r1r'r t.'r-Ll
"t
/ tttI .,
f*'*
Ll,l-l'/l'+1
tj_ /,9"r'' ' ' &i
toc unde nu exista organizat ntc un s stem Frq 5-carte postali ilusrrat6 (reprezenlend PrateFul vienez), scrisa de
un locolenent roman ranit {Florescu ?)' atlat in spilalul de rezerve din
de sprij n sau integrare)- Este adeverat cd
principesa af rma ii memor i c5, in rebruarre
"Jffi!f.6::Hi: ili'"',::r::r::i:';:t:ii",:"Y,lir?{i':: #::::r!
1942, acesti tarl nu aveau posibililalea acetuiasitocotenent Bogdan, aflat ta spitatut de rezerve Bad
Ha . Din
Cotespondenteicuceideacasa'daracesl :xlc Suntin patut Dtale siastept vinclecatea, Ai un pat norccos.
ucru este cel mai probabi din ipsd de ban
(ma jos este descrisd o scr soare care nu face parle din expediate cahe romani inierna!in secli e spltaluluipoarte
acest lot, expediatA prln Feldposl din spita u Brno- adtese gen BeseNe Lazaretl, Landes Sanatorium \Spilal
Bohunice spre Tlm soara chiar in februar e 1942, de rezerva, Sanatoriu regional, iun e 1943 decembie -
adevArat insi cd de un capitan, agadar un ofiler cu alt 1944, vez fiq.3 Si 5), RezeNe Lazarel, Vila Pallavtcini
slaiutslposibiilali).Chiars inanii 1943 1944, Principesa (septenrbrle 1944 - aprlle 1945, vezi fig.8 s 9) sau chiar
sefvea Si pe posl de curier pa$lal \transm t6nd mesale Fumintschen qFs-A clalarFt (Sp rdloe reze va rorar .sc,

Filatelia Norernbrie Decembr -. 2009 13


iulie 1943), ceea ce demonsireazA cd cel pllin o seqie a
. Feservelazarett ll D, de !nde cunosc o singura carte
acestul spital a losi ocupalA pledom nant de rdnili roman. po$la aexpedida in septembrje 1944 dln spital (cLr stampila
in iulie 1943, un ranit din Sanaiolum este intrebat de pdeteni '
fi\lilad Reserve-Lazarett IID Wien XV/12?) si una
ce'liface ochiul ceea ce contirma faptul ce 9i aici este expediatd spre spital, cu adresa RezeNe la7qrcft llD'
vo od oo corvdc ca_l o-po operat ollalToLooce Diefenbachslrasse /5-l9 (octombrie 1 944)

.1'-
t lt^--.''----------.-i it'o.'n', -
'Heeres Kurlazarett Semmering, spitalba near
t-]==-]s-= l'."1,'"'ll"^lil;1'j":;:;:';l:""::#;:;
r d'r perodo: P
":,^';;-.
''_',", "'-$v
r ;{*o,/') *l IdLarst 't'o'ot".po1oe1re
or4, pe dd:e a s.r.r.ea.g. H,-,cs
7' I l\'""\'^.u? -7=--1-.- rr,,ia,.r rSp,.a'rl B" -ed dl A,r arei
pc-rru a rn eoi'dorour' /o n earior r ' io- ahe
:t I/f.:.f:-l
I ": ' 1'
,.:ffi'F-;
-'- oo ; cprda Lnde s-'l co se--lr 'l mili'"rlor;-i
'
"
Q r ai .(. 'r .'ll\. ,. oa odlc uo arpo'rdellero 'd a - | lac ooro o 1 on
. I'i. .' ce ,Ld .a o.rd .-d r' .
' .=\. \i \ lt,-/
\ ll"\ I Brtjnnt"zrB o Cc'dJ o'os ,lcaeJiFti-'dr
4 \ ] Y) ndirLle'ordlprldrcpobdbr'cardir'le|Id
- '.-l='.. \ ')::'' -' | in canre r' B"o Bohu"r' e: oa dic et sld o s' 'r o'r'
J l " <ll "r , iexpediatdla2l lebrua e1942 lvez lg4),punand
-, \,. i:'-/
* I staToitdr tdrd Feoo^ o.La,/a,ett B.thn.Bonar.u
. \" v'I I.1l r, . -I Br,ct.!--mDet. odresold r- r'-lisoa o, qomJr rd
i.' .j :a:a l ':--.. .- ' rt, 1 lnianterle, rdnit sau bolnav pe lrontul din Ucra na
.- '
Podul Carcl din
(s care a petrecut in spilalul gerrnan pu!n timp' fiind
Frg.6 - Carte postala rluslrata (reprezentand .epa.ndr p. | igrrt. b" rra-t o.]d. Ld a-rp
Praga).scrisala?apfllieI945deunsoldalrom.nlllr_t_i_,^ ""n " pe cd.F o crlo.c od.rd -
rrecere pnn ora?. qlampilaia cu sigilrul mililar al carii Princroale "io-r coe,po-oe, lopid'e oa rrdl"pre Fo-t'
dinPrasa(4,,ersrempele,agHauptonr.r."ca;;i;i;;;;;iii;'pleTear'u'LLa-do
(0o16 ooreale -ocr''rLp lar .lCe-n"rd
'
I q4 5 .u slamDila mecani* pnaia'i!
tiri"o* p"oils-
;;;ri;i;:;i";";;,iul eo.qJjn, ru virr, Riesenburs Prus a de vest lazl Prabulv
Hall.
Patavicinidin Bad "onuur""".nr Polon a): o carte po$lala exped atA la 3
seplembrie 1943 de Lln mililar romdn boLnav
Budweis (azi Eesk6 Budllovice, Cehia): spitalu a {dinlre cei ailali a lnstruclie in German a). poadA o
lunclionat pAna la sfersltul razboiu ui Estecunosclteosingura glanrp la m lilara cu texlu Res. Laz. Fiesetblrg, I este
carte posta A mi ltarA expedlatA a 22 decembr e 1 944, pu nand
tra'na d Raso4P 1 a/dtpll BudwP's. \e7 'qu" i
Freistadl ObFrdo'du tAL IIid/ ' ocJ ldla dr
Iuncionat defapi lreispiale rn ltare de rezerva Este
cu noscuta o sing u ra corespondenle m taraexpediale
la 6 decenrbr e 1944, purtand stamplla Fese/ve
Lazareft Freisladl O.D, vez 1i9.8.
Praga (az Ceh a)- Au funclionat aicl maj m!lte
spila e mi ilare, o corespondente exped ate a 20
decembre 1944 poartd o stampila greu ziblld
Reservetazarett' Weleslawin \tig g).
viena: au existat aici cel pulin 12 spitale mllltare
unde au Iost internali ren ti Iomani (conlorm
malturlel Prlntesei leana). Sunt pana acum
documentate pe corespondenle c rcu ate inlre
renit romani doar urmatoarele spilae:
'Beservelazarett I A, de unde suntcunoscutedo!d
ca(i po$lale expediate in peroada 10 iun e 1943 21
lu e 1944, pudand sjamp la rillilatl Besetvelazareft I :
a / Wien XIV/89. Heinich Co insft m, vezl tig.2 9i
F,gr.7 - Carte poilald iluslrale expediald la 9 iunie 1g44 prin
1g.7 (sub acest nume codfcai se ascundea Spltaul posta militara (vezi stampila FELDPOST rn col!ul dreapla-sus)
Hanusch. care existd si azi a aceeaS adresa l); de capilanul roman octavian Oprescu. allal rn Spilalul din Bad
corespondenle expediate spre spta sunt curoscute Hatl (vezi cagetul militar Rez. Lazareft Bad Hall. o.D / Kurhein
de asemenea din pe oada auqusl 1 943 - iunle 1 944, / Biefstempel). Cattarc cu stampila publicitare din BAD HALL,
care poanA adrese identice lRezeNe Lazatet la, Vvien adresare -,,cu camanderc$ti satufiri" - cete Ll. Bogdan, aflat
\t\, Ha.-,cn Co n su.JoJ. ele L-a, cL oreu:7ared in spilalul l.A din Viena (conlorm textului rezulta ca si dpitanul
vienezi ,,am ajuns
sectle , de exemp u: Ztmmer 69, Augen Abteilung tusese proaspet lransferat din acelasi spital
(Sec|la cu bine Si m-am instalat ta Palavicini, canerc 4.Te rog I mult
(Sa onLrl 69, Sectia otta m alog e), Ableilung IV
cend vii adu-mi dela son Eika o sticlute cu T-B- Proteine
4 a, cale esle codilicarea penlru oftalmo ogie), (iniectie pe care am uitat-o s-o iau) .."
KnnkenaLleilung 26 \Sedia 26), vezi l1g. 1 , 2 s f
14
Filatelia Noiembre Decembrle zoog f;$f
adresataUnUicamarad,totroman,de]aqcoaladecomun,n'a-)daceardapentfucjneva(sollameadeeX.)a
SubofllelidnMarlenwefder(aziKwidzyninPolonia).canerdgimasd'sjcetarcosta.Evenimentegreleginu
wea sd rdmand aici(in Viena) sirgul'A 1 Posibil ca atitudlnea
corespondenta mililarilor romani raniti gerrnanilor fala de miltari rornani rani! sau convelescenli
din Germania, ci;culata dup;23 August 1944 (f;rA capacilate cornbativa asadao sd se constituie intr-o a
La momentul 26 august 1944, pe langd miltarii romani tre a alternativa lainrolare sau internare, aceea delolerare
rdnt rAspand! in spitiele din Reich, se ma afla! clrca care nu este incd documentat: in literatura. Esie de
900 elevl in curs de instruire la $colile militare germane- Iemarcattotu' c- n u se cunoa'te inca nicio corespondenle

Toli acesla au avut din momentu intoarcer i armelor conlra confirmatd expediatb de mlitari roman aclivi (din trupele
cermanlei, o stualie ce pultn delicate, transformandu,se de instruclie sa! operalionae), ramagi in Germanla dupa
in ,,personaL mllltar inamic'. in mod tradilional, literaiura 23 august 1944
sto;ica ronraneascd consernneazd doar doua posibi ldli
Revenind la lotu in disculie, ate doua cdrt postale se
,,,,., detaqeaze ca interes _ fiind adresate acelulasi
a' " ,- - , .ll
r///;/.7y'.'/'',,- .Mi^ Bosdan Nicorae ra Bad
!1 1111"r9:lJ"H:
/-
/t4/ M
la .a44
-11'",4'(aQL
'A/ILL lft
.

y'kttt
7u
'
"ffi:ilil':-Hffi:?ru!#:t"u::il:tli';"Y;il
1 e"p"d rgetcircl Urq-re"l- or'
,1+) ] oi-rre
;";"
W,*7) ) crre
\qre>/) ,,,L
sr:.n
ro''
c;
"; "!
ie qased
sased
.d-"

,,
' aus-\r
desp e
aug-\l -944
'e44 -
&,.a,,1,^coV"*:4-eyld;4t2,:i)?;,i.Jii;r:{il,;fi:,iir,,,|li
L / :
" '''1141?'a' -4o" ' /./ n saiut s, pe ovsoe aici dupa 4 /tte cate am dus o
'&r:& .fu qa4 l:ta"4. ,tata ca ta mona a.dsi, ,d cedd scla co..
/a 'la* An"t'< ,'a4 uZ zl - 2,/,1.
2L1. d'elaql-c'i: .Dp a /iP ma gase>. ac,. I ste a 'iata
-i;;i;|,-.1,L <,+.2
4t-.zz -^ &(( o ,7 t'-. J-,,-t,ijJ a" por". Ptccan( ssc sd'.bL'tq sunt
/{/'(a latu
/Z(tet't L
cu unsu*anut. ca'Iaroa e a oe d doJa cor'i
,"'A*'-^': /? Do.dledre.o. dgap le 945rrig.oi.praclol.rJ
' 14'h2dr'trAza- -
//-./ / rantede -tarsrlu a/boLlLi.consllJroisea.tle
^
z)- . )/i4flJ(/l"c'/
1.1 .^ - ,: daz
/l -f2
tu/L rceand
1n la zipcore
cea mai larzie po'loanl; FeldposlexpedLata
corespondenla leldposre\peo ala
aN A.uz4 de millar roman dln Germania {asttel de
d..ehhrie 1944 corespondenle dln apr le 1945 sunt rare qi pentru
Fig.a - carle poqlale iluslrata scrise la 3
uniiiitl..a" ,rr"r posta lara german: in ansamb u cu atat mai
{mai mull de trei luni dupa zs august r1 oe .rllLl
romanicare
i;lr-un spitatdin Freisb;t (vezic;getutmititar Reze Ne Lazarct malalrnctc;nd provin de la ce;caliva
Freis;dt o.D. / BnebbmpeD, c;rtare trei zile mai laziu cu mai puteau inca beneficia de pr vlleg i e po$te de
stampita FREISTADT (oBEBDoNAU), adresare celre Lt. Bogdan, campaniel)- De ce acegli doi loman mai puteau
convalescent ln Vila Palavicini din Bad Hall fo osi posla gerrnand de campan e la acel moment
de evolulie pentru ace$ti m itari: fie lgi man lestau adeziu nea in care Reich-u era pe plnctulde a se prdbu$], de ce e
iate de cauza germana (urmand sd fe inrolati in Armala se indreptaLr spre Salzblrg, sunt inirebdri inieresante la
NalDnaE sar/Fl in {ornraliunile mllitare organ zate
Pand t.,." -t--a J t
de ss pentru romani), fie erau trimiqiin lagare-
il""ir,.d"." ,i,',"" ;;;;;;oo:;";'.-;;: , , .tl /
;,"..--..-,-. ., t k/r//af--
thLa orro'ar ,. oari dnOe,rrdriddLoJojaugusl ) .)'. f"i*:;'"
, -v,2'.,i'
i944sl nici nu credeam ca
1944s1 gaiili;
ugorde gasrt, dn -
cA arfl ,so,ce , :.' -ffur",. ,("*/,
, l--4ur',. "*
'(*"/, "*
mot./el. er r-ldLA. lot.". ,upriza psle ra d r lolLl ' '.- .) .r
de co espo_oenLA drilll nu r.ai ouln da "2 sLl I : ,"."/' ) tr' P D /
,r'cLare I oe odda sepr. "lb rF lga4 aor ..e1945 , .U .,n/ -, I 4//.e/e? J '!r7./aa
o.r (dre a ci'LLa(e o'ic po.la civ. ge'rdna ( 8 '11' \: i
l1(: ;
,_ t,D ,4?J ..
ylr lttta {&laU2c'Lt
p'-Fedpon-veri ig.Ssiq'. lo,lJlo eslarnoere'a .
oe,rora "i oanarl'.rra a 'drbate rciuid dn r')1
r,'
..t:\t--f 'Y. - | l,ttta
'or-n calo' ce - | ,.. , -.,2 ,t
evArrrr.e e p.Asiu r. p'es-pLse cor (rJ .,f .. , . 4 /4au' \/6 -,// .
c inodsrem oara orere'lt. SJ.t scr "or ale Lror {""r \ t
_
odreli dpare"l be'. oe de aha odle nr rdzoare fr' ' '" ,2"t t ,/S
;,":" :":i::'l::.i:"'i:ff.:'"sT":::jiJii ;!::,'';'.*::#;:' "'' lt

G'verLl la
l eg o.rdr de viend surL doar q:l:"aFro.g-Curl" Dosiata ituslrata scrisa ta 20decembrie lg44 (4luni
relerinle sporad ce la actulde la 23 august, astlelrl aipa ,nroriJ"ii. .rmeror conrra Germaniei !)de un locolenenr
Valeriu Banea ii scrle din Viena ocotenentu ul rJndn altat rntr-un spitst drn suburbia praghez; wetestawin /
Bogdanla12septembriel944(prnpoFlamiltare):prasaxtx(azi yelesrav,n. inclus in carlierulPraha 6), vezicagelul
,,Erai neinctezdtar 9i tu cu ziua de douezeci si trel militarslab imprimat Rezeruelazarcft... Weleslawit). Expediata
carc a venil si a trecut gteu (...) Se implinegte ceas prin Fetdpostcatre Ll. Bogdan (allat la Sad Hall)
de ceas ceea ce este scis. Nu-li spun se binttistezi
dar bine ar fi se ne intoarcem cdtre lsus cate (...) ne va care s ar putea raspunde doar cunoscandu e biograiile
menfui"- La 24 seplembtie un serqent ii scde lot din Viena (9i care ar pulea {i in egatura de aceasta daie cu aclivitatea
lui Bogdan, aflat a Bad Hall: ,,intreabdl (pe un prlelen Armatei Nationa e Romane).

Filatelia Noiembrie-Decembrle 2009 15