Sunteți pe pagina 1din 3

OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR

Cerinţa de formulare a condiţiilor trebuie înţeleasă în sensul că fiecare cadru didactic trebuie să precizeze ce materiale sau ce cadru de acţiune îi sugerăm celui ce se instruieşte pentru a-l ajuta să demonstreze că şi-a însuşit un anume comportament. În formulare trebuie incluse informaţii / instrucţiuni asupra a ceea ce este permis sau nu. Dintre formele cele mai des utilizate sugerăm:

„dându-se o listă de…”

„fără a folosi notiţele…”

„confruntat cu…”

„având acces la…”

„în următoarele circumstanţe…”

„fără a utiliza…”

„cu ajutorul…”

„pornind de la…”

„pe baza…” etc.

Descrierea nivelului de realizare a performanţei, necesar pentru ca să fie acceptat

performanţa-standard de

comportamentul dobândit (criteriul de reuşită/de evaluare); obţinut. Tipuri de criterii de performanţă:

indică

a. NUMĂR MINIM DE RĂSPUNSURI corecte pretinse:

să identifice cel puţin trei caracteristici ale fenomenului …;

să diferenţieze minimum două idei fundamentale…;

b. NUMĂR MAXIM DE GREŞELI ADMISE

se admint cel mult două omisiuni

c. LIMITE DE TIMP:

să rezolve exerciţiul (problema) în maximum 20 min;

să prezinte operaţiunile de înregistrare contabilă în … minute;

d. PROPORŢIA DE REUŞITĂ pretinsă:

să scrie şi să pronunţe corect cel puţin 80% din cuvintele noului vocabular învăţat la limba străină;

să prezinte, fără omisiuni, etapele luării hotărârii…;

e. CRITERIUL MODEL:

să conceapă o investigaţie experimentală care să satisfacă cerinţele unui bun proiect experimental.

Inventar de verbe de acţiune ce se recomandă a fi folosite în formularea obiectivelor didactice operaţionale:

a rezolva

a executa

a calcula

a povesti

a interpreta

a generaliza

a preciza

a valida

a efectua

a reconstrui

a extrage

a produce

a ordona

a proiecta

a demonstra

a prelucra

a analiza

a interoga

a identifica

a construi

a formula

a opera

a deduce

a alege

a reuni

a distinge

a argumenta

a indica

a utiliza

a descrie

a înlocui

a defini

a obţine(informaţii)

a recunoaşte

a ilustra

a compara

a clasifica

a transforma

a monta

a reformula

a demonta

a redefini

a selecta

a organiza

a discrimina

a extrapola

a face distincţie

a stabili legături

a rezuma

a se servi (de)

a crea

a structura

a desena

a restructura

a evalua

a categorisi

a reorganiza

a raporta

a introduce

a judeca

a extinde

a standardiza etc.

a recunoaşte

“Operaţionalizarea”obiectivelor educative reprezintă o activitate desfăşurată de către profesori în scopul formulării intenţiilor lor instructiv-educative într-o manieră precisă, astfel încât să îndeplinească funcţiile anterior menţionate. De obicei, este vorba despre redactarea unor enunţuri care să precizeze următoarele aspecte:

PROCEDURA LUI G. DE LANDSHEERE, 1972:

a SUBIECTUL (persoana) din partea căreia se aşteaptă să-şi modifice capacitatea de a realiza un anumit lucru, ca

urmare a unei activităţi de învăţare. Este foarte important de înţeles că “obiectivele operaţionale” se referă la ceea ce vor fi capabili să facă elevii, şi nu la ceea ce vor face profesorii. Un profesor nu va putea, de exemplu, să afirme că obiectivul

lecţiei mele este acela de a le demonstra elevilor mei relaţia dintre

; primul enunţ se referă la ceea ce va face

profesorul, în vreme ce al doilea exprimă un deziderat cu privire la ceea ce vor fi în stare să realizeze elevii, adică un obiectiv educativ de atins; b.COMPORTAMENTUL aşteptat din partea elevilor, exprimat în termeni de conduită observabilă şi măsurabilă. Profesorul va specifica acele răspunsuri ale elevilor care pot fi acceptate ca o dovadă a formării capacităţii dorite. Capacităţile interne de operare mintală sau atitudinile unui elev pot fi puse în evidenţă şi evaluate în mod indirect, prin

intermediul unor manifestări ale conduitei lor exteriorizate; din acest motiv, în precizarea comportamentului aşteptat vor fi

(“să indice”, “să

folosite verbe care desemnează comportamente observabile, ca de exemplu, “Elevii să devină capabili

este ca elevii să devină capabili să demonstreze relaţia dintre

şi Y”, dar va putea spune: “ obiectivul lecţiei mele ”

X

x şi y

recunoască”,” să enumere”, “să denumească”, “să descrie”, “să explice”, “să definească”, “să clasifice”, “să demonstreze” “să compare”, “să realizeze”, să redacteze” “să deseneze”, “să ilustreze” etc.) Vor fi evitate verbe care se

referă la stări interioare care nu pot fi observate şi evaluate direct: “să ştie”, “să cunoască” , să înţeleagă, să-şi dea seama”

s.a., căci problema este ce anume vor trebui să facă elevii pentru a dovedi că ştiu”, “au înţeles”, “cunosc” anume;

c.PERFORMANŢA - conţinutul cu care se va opera sau obiectul asupra căruia se va îndrepta acţiunea nou însuşită de elevi- ceea ce va fi “identificat”, “recunoscut”, “definit”, “clasificat” etc., de exemplu, “ Elevii să devină capabili

să denumească părţile componente ale maşinii de ( de.( );

d.RESTRICŢIILE LA COMPORTAMENT - condiţiile (interne şi externe) de producere a comportamentului nou însuşit - se referă la resursele (materialele ajutătoare) de care vor beneficia elevii sau la restricţiile care vor interveni în momentul în care vor demonstra însuşirea noii capacităţi; de exemplu, “Elevii să devină capabili să denumească părţile

componente ale unei maşini de (

asemenea scheme (condiţie externă) reprezintă o circumstanţă de natură să înlesnească reamintirea acestor părţi

componente, spre deosebire de situaţia în care, de pildă, li s-ar cere să realizeze acest lucru din memorie. Un alt exemplu: “

în condiţiile în care profesorul le prezintă în prealabil o

demonstraţie” a acestei operaţii” (condiţie internă). Este evident că o asemenea demonstraţie prealabilă reprezintă o circumstanţă care va înlesni însuşirea de către elevi a operaţiei respective, comparativ cu situaţia în care elevii trebuie să descopere ei înşisi procedura necesară; e.RESTRICŢIILE LA PERFORMANŢĂ - nivelul performanţei standard - vizează criteriul de reuşită minimal acceptabilă; de exemplu, “ Elevii să devină capabili să denumească cel puţin trei părţi componente ale ale unei maşini

de(

aprecia că obiectivul a fost realizat de către elevi, se poate exprima în termenii unui procentaj de reuşită (de ex., “ să

identifice minimum 70% din părţile componente ale (

reproducă schema (

în condiţiile în care li se va prezenta schema ei funcţională” ; alteori performanţa minimă, în funcţie de care se va

prezentarea unei

sau “ Elevii să devină capabili să pună în funcţiune o maşină

un lucru

)”;

),

în condiţiile în care li se va prezenta schema ei funcţională

(X)

”;

Elevii să devină capabili să demonteze subansamblul

),

),

ori în termenii conformitătii cu un model prezentat ( “ Elevii să

),

cu cel mult două omisiuni”).

PROCEDURA LUI R. MAGER

a. COMPORTAMENTUL (elevul trebuie să identifice

b. CONDIŢIILE ( cu ajutorul indicatorului, având la dispoziţie harta României

c. CRITERIUL DE REUŞITĂ (

)

cel puţin 5 râuri, în 3 minute)

)