Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza ratelor rentabilitii eco

Pb
Rata rent ec rc= =
cap perm
Pb CA Pb
*100 = *
A total A total CA

EBE , Pb ,
*100=a*b*100= .
A total
CA
vit de rot a A tot prin CA,
A total
Pb
rata marj brut de rentab
A total
re=re1-re0=a1*b1*100-a0*b0*100 vit de
rot (a) ratei marj brute de rentab Analiza rent

cap 100 C
fin rf= Pn = CA *

Pn C
CA *100=a*b*100 CA vit de rot

Pn
a cap prop prin CA = rata marjei nete
CA
-Analiza eficientei utilizrii mij fixe

Wa CA

Wh =

Wa =
nzh N
Qf
Qf lei, Tef maini ore, rh= (lei/mas-ore)
Tef
Qf
Qf 1000
Mf = *1000 =
Mf
Tef rh
*1000
Si+ I E

Qf
Calculul rand orar pt cele 2 peri: rh0=
Mf
*1000 ; de 2 ori
Tef 1rh 1
Qf 1000 =
Mf 1-0
Si 1+ I1 E 1
Tef 0rh 0
*1000 - *1000
Si0+ I0 E 0
SI . val medii a I . val medii a E . timp total de
functi a utilaj . randam orar
-Analiza gestiunii stocurilor de mat +
neg -poz
CA expr in pre(CA), CA exprim in cost(CAc),prod
fabric expr in cost(Qfc), ch mat afer prod