Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 184 (XXVIII) Nr. 675 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Joi, 1 septembrie 2016

SUMAR

Nr. Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
129. Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea i autorizarea
de securitate la incendiu i protecie civil ...................... 218
915. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, privind
modificarea anexei nr. 13 la Procedura de
implementare a schemei de ajutor de minimis
prevzut n cadrul Programului pentru dezvoltarea
abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i
facilitarea accesului acestora la finanare START,
aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri,
nr. 838/2016 .............................................................. 1931
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea i autorizarea de securitate
la incendiu i protecie civil
Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva
incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) i ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i al art. 7 alin. (5)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite urmtorul ordin:

Art. 1. Se aprob Normele metodologice privind avizarea Art. 4. (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
i autorizarea de securitate la incendiu i protecie civil, Romniei, Partea I.
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog:
ordin. a) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 3/2011
Art. 2. Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i
autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil,
prin inspectoratele judeene i BucuretiIlfov, ia msuri pentru
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 36 din
ducerea la ndeplinire a dispoziiilor prezentului ordin. 14 ianuarie 2011;
Art. 3. Cererile de emitere a avizelor sau autorizaiilor de b) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 130/2007
securitate la incendiu sau protecie civil depuse nainte de pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
intrarea n vigoare a prezentului ordin se soluioneaz potrivit securitate la incendiu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
dispoziiilor n vigoare la data depunerii. Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007.
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tob

Bucureti, 25 august 2016.


Nr. 129.

ANEX

NORME METODOLOGICE
privind avizarea i autorizarea de securitate la incendiu i protecie civil

CAPITOLUL I c) instalaie cu rol n asigurarea cerinei fundamentale


Dispoziii generale securitate la incendiu orice instalaie de stingere a incendiilor,
instalaie de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu,
Art. 1. (1) n sensul prezentelor norme metodologice,
instalaie de desfumare/evacuare fum i gaze fierbini, instalaie
termenii i expresiile au urmtoarele semnificaii: electric pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la
a) aviz de protecie civil act emis n baza legii de ctre incendiu, instalaie electric pentru iluminat de siguran, inclusiv
inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/Bucureti condiiile de alimentare i de funcionare a acestora, instalaie de
Ilfov, denumite n continuare inspectorate judeene, dup protecie mpotriva trsnetului, instalaie de detectare a gazelor
verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor inflamabile sau instalaie de inhibare a exploziei.
tehnice n vigoare a msurilor adoptate n documentaiile tehnice (2) Prezentele norme metodologice utilizeaz termeni i
ale lucrrilor de construcii, pentru realizarea adposturilor de expresii avnd sensurile prevzute de Legea nr. 50/1991 privind
protecie civil sau a punctelor de comand; autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
b) autorizaie de protecie civil act emis n baza legii de modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 307/2006
ctre inspectoratele judeene, prin care se certific, n urma privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i
verificrii documentaiilor tehnice i n teren, realizarea completrile ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecia
adposturilor de protecie civil sau a punctelor de comand, civil, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i din alte
conform reglementrilor specifice; reglementri specifice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 3

(3) Lista documentelor care atest performana la foc a (3) Modificrile olografe pe piesele scrise sau desenate
produselor pentru construcii cu rol n satisfacerea cerinei trebuie certificate individual prin semntur i tampil de ctre
fundamentale securitate la incendiu ori a celor care au verificatorul de proiect atestat.
performane de comportare la foc se nsuete de ctre Art. 7. (1) n situaia n care lucrrile de modificare i/sau
beneficiar i trebuie s cuprind, dup caz, urmtoarele de schimbare a destinaiei vizeaz pri ale unei construcii
refereniale: autorizate din punctul de vedere al securitii la incendiu, atunci
a) agrementul tehnic document elaborat potrivit documentaia de avizare/autorizare trebuie s trateze doar
prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru spaiile asupra crora se intervine, n scenariu fcndu-se o
produse, procedee i echipamente noi n construcii, aprobat analiz a modului n care aceste intervenii influeneaz cerina
prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor fundamental securitate la incendiu a ntregii construcii.
regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i (2) Autorizaia de securitate la incendiu emis pentru situaia
completrile ulterioare, nsoit de avizul Comitetului Tehnic prevzut la alin. (1) constituie anex la autorizaia de securitate
Permanent pentru Construcii; la incendiu emis iniial pentru acea construcie i se pstreaz
b) declaraia de performan document emis n baza n aceleai condiii.
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i (3) n situaia n care lucrrile de modificare i/sau de
al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiii schimbare a destinaiei vizeaz o construcie/spaiu, amenajare
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii sau instalaie, care nu are autorizaie de securitate la incendiu,
i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; documentaia de avizare/autorizare trebuie s trateze ntreaga
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic construcie/spaiu, amenajare sau instalaie.
european document emis n baza Directivei Consiliului Art. 8. Documentaia tehnic trebuie s respecte
89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor prevederile reglementrilor tehnice n vigoare la data:
cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor membre a) realizrii construciilor noi;
referitoare la materialele de construcii. b) realizrii lucrrilor de modificare i/sau de schimbare a
Art. 2. Avizele i autorizaiile de securitate la incendiu, destinaiei construciilor ori de modificare a instalaiilor existente
precum i cele de protecie civil se emit, potrivit legii, de ctre sau s cuprind msuri alternative n raport cu respectivele
inspectoratele judeene, pentru categoriile de construcii i cerine, atunci cnd n mod justificat tehnic unele dintre acestea
amenajri stabilite prin hotrri ale Guvernului. nu pot fi ndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizaiei pentru
CAPITOLUL II construciile sau instalaiile care au fost puse n funciune fr
Documente necesare pentru obinerea avizelor autorizaie de securitate la incendiu sau s cuprind msuri
i autorizaiilor de securitate la incendiu i protecie civil alternative n raport cu respectivele cerine, atunci cnd n mod
justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi ndeplinite.
SECIUNEA 1
SECIUNEA a 2-a
Dispoziii comune
Documente necesare pentru obinerea avizelor i autorizaiilor
Art. 3. Documentaiile tehnice prevzute de prezentele
norme metodologice se elaboreaz de ctre proiectani, Art. 9. Avizele de securitate la incendiu se solicit pe baza
persoane fizice sau persoane juridice, autorizai n condiiile documentelor prevzute n anexa nr. 2.
legii. Art. 10. Avizele de protecie civil se solicit pe baza
Art. 4. Piesele scrise i desenate, inclusiv scenariul de documentelor prevzute n anexa nr. 3.
securitate la incendiu i referatele verificatorilor de proiecte Art. 11. Autorizaiile de securitate la incendiu se solicit
atestai, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, pe baza documentelor prevzute n anexa nr. 4.
trebuie s fie datate, semnate olograf i tampilate, pe fiecare Art. 12. Autorizaiile de protecie civil se solicit pe baza
pagin i plan, de ctre respectivii specialiti, potrivit documentelor prevzute n anexa nr. 5.
domeniului i specialitii pentru care sunt atestai.
CAPITOLUL III
Art. 5. (1) Scenariile de securitate la incendiu se
ntocmesc conform structurii prevzute n anexa nr. 1 i se Desfurarea activitii de avizare i autorizare
semneaz, dup caz, de ctre proiectanii de construcii, Art. 13. (1) Avizele i autorizaiile de securitate la incendiu
amenajri i instalaii utilitare i cu rol n asigurarea cerinei i de protecie civil se solicit inspectoratelor judeene n a
fundamentale securitate la incendiu. cror zon de competen urmeaz s fie realizate ori sunt
(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie s fie nsuite amplasate construciile, instalaiile sau amenajrile respective,
de ctre verificatori de proiecte atestai. de ctre persoanele prevzute la art. 30 alin. (2) din Legea
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ n nr. 307/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, direct sau
documentaiile tehnice ale construciilor i se pstreaz de ctre prin mputernicii, denumii n continuare solicitani.
utilizatori investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. (2) Documentaia poate fi depus i n format electronic,
pe toat durata de existen a construciilor i amenajrilor. nsoit de semntura electronic a factorilor implicai n
(4) Msurile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor stabilite procesul de avizare/autorizare.
prin scenariul de securitate la incendiu trebuie s se reflecte n (3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevzute
piesele desenate ale documentaiilor de proiectare/execuie. n anexele nr. 68.
Art. 6. (1) Piesele scrise i desenate, inclusiv scenariul de (4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaiilor sunt
securitate la incendiu, i referatele verificatorilor de proiecte prevzute n anexele nr. 9 i 10.
atestai se depun n original, n dou exemplare, dac Art. 14. (1) Termenul de emitere a avizelor este de
prezentele norme metodologice nu prevd altfel. maximum 15 zile.
(2) Nu se accept ca piesele desenate s fie din mai multe (2) Termenul de emitere a autorizaiilor este de maximum
buci lipite. 30 de zile.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

(3) Termenele prevzute la alin. (1) i (2) curg de la data (2) Modelul tampilei cu numr de identificare este prevzut
nregistrrii cererii, dac documentaia depus este complet. n anexa nr. 16.
(4) n situaia n care documentaia este incomplet, n (3) Numerele de identificare ale tampilelor se stabilesc de
termen de cel mult 10 zile de la data nregistrrii cererii, fiecare inspectorat, n funcie de necesiti.
inspectoratul judeean comunic solicitantului, n scris,
documentele care trebuie depuse spre completare, precum i CAPITOLUL IV
faptul c trebuie s ridice documentaia depus. Valabilitatea avizelor i autorizaiilor
(5) Documentele necesare completrii documentaiei se
Art. 20. (1) Avizele i autorizaiile sunt valabile numai
depun n maximum 30 de zile de la comunicare, de ctre
nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
persoanele prevzute la art. 13, cu adres scris n care se
menioneaz numrul i data cererii. baza emiterii acestora.
(6) Dac documentaia a fost transmis n format electronic, (2) Deintorii avizelor i autorizaiilor au obligaia de a le
documentele necesare completrii se vor comunica n acelai pstra n bune condiii i de a le prezenta mpreun cu
format, n maximum 30 de zile de la ntiinare, de ctre documentele vizate spre neschimbare prevzute n prezentele
persoanele prevzute la art. 13, cu menionarea numrului i norme metodologice, la cerere, organelor mputernicite s
datei cererii. execute controale, n condiiile legii.
Art. 15. n cazul adreselor prin care se comunic Art. 21. (1) Avizele i autorizaiile de securitate la incendiu
solicitanilor c investiia/obiectivul nu intr sub incidena i pierd valabilitatea dac se constat de ctre agenii
dispoziiilor hotrrilor Guvernului menionate la art. 2 , se rein constatatori nerespectarea condiiilor care au stat la baza
al doilea exemplar al acesteia, precum i un exemplar din emiterii acestora, n ceea ce privete:
documentele care justific nencadrarea, dup caz. a) stabilitatea la incendiu a construciei;
Art. 16. (1) Avizele emise de inspectoratele judeene se b) limitarea propagrii incendiilor la vecinti i n interiorul
redacteaz n dou exemplare, conform modelelor prevzute n compartimentelor de incendiu;
anexele nr. 11, 12 i 13. Un exemplar se pstreaz de emitent. c) protecia i evacuarea utilizatorilor;
(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanilor un exemplar d) sigurana forelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
din documentele depuse. e) asigurarea posibilitilor de alimentare cu ap n caz de
(3) Autorizaiile emise de inspectoratele judeene se incendiu i, dup caz, cu energie a consumatorilor afereni
redacteaz n dou exemplare, conform modelelor prevzute n sistemelor de protecie prevzute.
anexele nr. 14 i 15. Un exemplar se pstreaz de ctre emitent.
(2) Pe lng situaiile prevzute la alin. (1), valabilitatea
(4) La emiterea autorizaiilor de securitate la incendiu se
avizelor de securitate la incendiu i protecie civil nceteaz
restituie solicitanilor un exemplar din documentele depuse,
odat cu ncetarea valabilitii certificatului de urbanism sau a
inclusiv avizul de securitate la incendiu i documentaia vizat
spre neschimbare care a stat la baza eliberrii acestuia, dup autorizaiei de construire, intervenit n condiiile Legii
caz. nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile
Art. 17. (1) n situaia n care, n urma verificrii ulterioare, i ale normelor metodologice de aplicare a acestei
coninutului documentelor i, respectiv, a condiiilor din teren, se legi.
constat c nu sunt respectate prevederile reglementrilor Art. 22. n situaia realizrii unor lucrri de modificare
specifice, cererea se respinge n termenele prevzute la art. 14 i/sau schimbare a destinaiei construciei sau amenajrii,
alin. (1) sau (2). persoanele prevzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006,
(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia relurii
autorizaiei impune reluarea procesului de avizare/autorizare, procesului de autorizare i/sau avizare, conform prezentelor
dup remedierea deficienelor comunicate. norme metodologice.
(3) n cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau Art. 23. (1) n cazul pierderii formularului care atest
autorizaiilor, inspectoratele judeene rein cererea nregistrat, existena avizului/autorizaiei de securitate la incendiu sau
al doilea exemplar al adresei de respingere i un exemplar din protecie civil, solicitantul poate obine o copie a acestuia/
documentele care justific respingerea solicitrii de emitere a acesteia, n termenul de pstrare n arhiv a documentaiilor, pe
avizelor/autorizaiilor. baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeean, n care
Art. 18. (1) Avizele i autorizaiile, nsoite de menioneaz, sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii,
documentaiile vizate spre neschimbare care stau la baza c deine documentaia tehnic vizat spre neschimbare care a
eliberrii lor, precum i adresele prin care se solicit stat la baza emiterii avizului/autorizaiei i nu are modificri fa
completarea documentaiei ori cele de respingere, mpreun cu
de situaia de la data autorizrii.
documentaiile prevzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3),
(2) Pe fotocopia eliberat, personalul desemnat din structura
se ridic de ctre solicitani de la inspectoratul judeean.
de avizare-autorizare consemneaz data, semntura i face
(2) n vederea urgentrii procedurii de ridicare prevzute la
alin. (1), inspectoratul judeean transmite solicitantului, spre meniunea conform cu originalul.
informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, Art. 24. (1) n cazul schimbrii proprietarului pe parcursul
precum i pe cea de completare a documentaiei tehnice. realizrii investiiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu
(3) Dac solicitanii nu ridic, n termen de 6 luni de la data sau protecie civil se menine, dac sunt respectate condiiile
emiterii, documentele prevzute la alin. (1), acestea se care au stat la baza emiterii acestuia.
arhiveaz potrivit reglementrilor n vigoare, fiind necesar (2) n cazul schimbrii proprietarului, utilizatorului sau
reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art. 13. denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de via a
Art. 19. (1) tampilele pentru vizarea spre neschimbare a construciei, valabilitatea autorizaiei de securitate la incendiu
documentaiilor depuse de solicitani se confecioneaz prin grija sau protecie civil se menine, dac sunt respectate condiiile
inspectoratelor judeene. care au stat la baza emiterii acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 5

(3) n cazul menionat la alin. (2), se poate preschimba sondaj, respectarea executrii lucrrilor din documentaiile
autorizaia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dac se avizate privind ndeplinirea cerinei fundamentale securitate la
constat de ctre inspectorii de specialitate valabilitatea incendiu, respectiv realizarea adposturilor de protecie civil
autorizaiei iniiale. sau a punctelor de comand.
CAPITOLUL V Art. 26. Modelul opisului cu documentele depuse la
Dispoziii finale inspectoratul judeean n vederea obinerii avizrii/autorizrii
Art. 25. Inspectoratele judeene, prin inspeciile de este prevzut n anexa nr. 17.
prevenire, pe timpul execuiei obiectivului de investiii pn la Art. 27. Anexele nr. 117 fac parte integrant din
emiterea autorizaiilor, verific prin controale periodice, prin prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Structura scenariului de securitate la incendiu

1. Caracteristicile construciei sau amenajrii i) numrul cilor de evacuare i, dup caz, al refugiilor.
1.1. Datele de identificare B. Precizri privind instalaiile utilitare aferente cldirii sau
A. Se nscriu datele necesare identificrii construciei/ amenajrii: de nclzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze,
amenajrii: denumire, proprietar/beneficiar, adres, nr. de automatizare etc., precum i a componentelor lor, din care s
telefon, fax, e-mail etc. rezulte ndeplinirea cerinelor reglementrilor tehnice privind
B. Se fac referiri privind profilul de activitate i, dup caz, securitatea la incendiu.
privind programul de lucru al obiectivului, n funcie de situaia n 2. Riscul de incendiu
care se elaboreaz scenariul de securitate la incendiu. A. Identificarea i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se
1.2. Destinaia se menioneaz funciunile principale, fac potrivit reglementrilor tehnice specifice, lundu-se n
secundare i conexe ale construciei/amenajrii, potrivit situaiei considerare:
pentru care se ntocmete scenariul de securitate la incendiu. a) densitatea sarcinii termice;
1.3. Categoria i clasa de importan b) clasele de reacie la foc/clasele de combustibilitate ale
A. Se precizeaz categoria de importan a construciei, produselor, stabilite potrivit reglementrilor specifice;
stabilit conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de c) sursele poteniale de aprindere i mprejurrile care pot
importan a construciilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului favoriza aprinderea.
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare
calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, ncpere, spaiu, zon, compartiment, potrivit reglementrilor
i n conformitate cu metodologia specific. tehnice.
B. Se precizeaz clasa de importan a construciei potrivit 3. Nivelurile criteriilor de performan privind securitatea
reglementrilor tehnice, corelat cu categoria de importan. la incendiu
1.4. Particulariti specifice construciei/amenajrii 3.1. Stabilitatea la foc se estimeaz potrivit prevederilor
A. Se prezint principalele caracteristici ale construciei/ normelor de aprare mpotriva incendiilor i reglementrilor
amenajrii privind: tehnice, n funcie de:
a) tipul cldirii: a) rezistena la foc a elementelor de construcie;
(i) civil: nalt, foarte nalt, cu sli aglomerate etc.; b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezisten la foc
(ii) de producie sau depozitare: de tip obinuit, monobloc, a construciei sau a compartimentului de incendiu.
blindat etc.; 3.2. Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiului i
(iii) cu funciuni mixte; efluenilor incendiului n interiorul construciei/compartimentului
b) regimul de nlime i volumul construciei; de incendiu se precizeaz:
c) aria construit i desfurat, cu principalele destinaii ale a) elementele de construcie de separare a compartimentelor
ncperilor i ale spaiilor aferente construciei; de incendiu i de protecie a golurilor funcionale din acestea;
d) numrul compartimentelor de incendiu i ariile acestora; b) msurile constructive adaptate la utilizarea construciei,
e) precizri referitoare la numrul maxim de utilizatori: respectiv aciunea termic estimat n construcie, pentru
persoane, animale etc.; limitarea propagrii incendiului n interiorul compartimentului de
f) prezena permanent a persoanelor, capacitatea de incendiu i n afara lui: pereii, planeele rezistente la foc i
autoevacuare a acestora; elementele de protecie a golurilor din acestea, precum i
g) capaciti de depozitare sau adpostire; posibilitatea de ntrerupere a continuitii golurilor din elementele
h) caracteristicile proceselor tehnologice i cantitile de de construcii;
substane periculoase, potrivit clasificrii din Legea nr. 59/2016 c) sistemele de evacuare a fumului i, dup caz, a gazelor
privind controlul asupra pericolelor de accident major n care fierbini;
sunt implicate substane periculoase; d) instalarea de bariere contra fumului;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

e) sistemele i instalaiile de detectare, semnalizare, b) amplasarea i posibilitile de acces, sursa de alimentare


alarmare i stingere a incendiului; cu energie electric de rezerv;
f) msurile de protecie la foc pentru instalaiile de ventilare- c) timpul de siguran a ascensoarelor de pompieri.
climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, 4. Echiparea i dotarea cu mijloace tehnice de aprare
clapete rezistente la foc etc.; mpotriva incendiilor
g) msurile constructive pentru faade i pentru mpiedicarea A. Se precizeaz nivelul de echipare i dotare cu mijloace
propagrii focului la prile adiacente ale aceleiai cldiri. tehnice de aprare mpotriva incendiilor, conform prevederilor
3.3. Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiilor la normelor generale de aprare mpotriva incendiilor, a normelor
vecinti se precizeaz: specifice de aprare mpotriva incendiilor, precum i a
a) distanele de siguran asigurate conform reglementrilor reglementrilor tehnice specifice.
tehnice sau msurile alternative conforme cu reglementrile B. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de detectare,
tehnice, atunci cnd aceste distane nu pot fi realizate; semnalizare i alarmare la incendiu se specific:
b) msurile constructive pentru limitarea propagrii a) gradul de acoperire, zonele de detectare i alarmare la
incendiului pe faade i pe acoperi, de exemplu performana la incendiu;
foc exterior a acoperiului/nvelitorii de acoperi; b) tipul detectoarelor, declanatoarelor manuale,
c) dup caz, msuri de protecie activ. dispozitivelor de alarmare i parametrii funcionali specifici
3.4. Evacuarea utilizatorilor instalaiilor respective;
A. Pentru cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu C. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de limitare i
se precizeaz: stingere a incendiilor se specific:
a) alctuirea constructiv a cilor de evacuare, separarea de a) tipul i parametrii funcionali: stingere cu ap,
alte funciuni prin elemente de separare la foc i fum, protecia gaze/aerosoli, spum, pulberi; acionare manual sau manual
golurilor din pereii ce le delimiteaz; i automat; debite, intensiti de stingere i stropire, cantiti
b) msuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu calculate de substan de stingere, concentraii de stingere
prevederea de instalaii de presurizare i alte sisteme de control proiectate pe durat de timp normat, presiuni, rezerve de
al fumului; substan de stingere, surse de alimentare etc.;
c) tipul scrilor, forma i modul de dispunere a treptelor:
b) timpul normat de funcionare;
interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu
c) zonele, ncperile, spaiile, instalaiile echipate cu astfel
trepte balansate etc.;
de mijloace de aprare mpotriva incendiilor.
d) geometria cilor de evacuare: gabarite limi, nlimi,
D. Pentru stingtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje,
pante etc.;
unelte i mijloace de intervenie se specific:
e) timpii/lungimile de evacuare;
a) tipul i caracteristicile de stingere asigurate;
f) numrul fluxurilor de evacuare;
b) numrul i modul de amplasare n funcie de parametrii
g) iluminatul de siguran, surse de alimentare cu energie
specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide
electric;
combustibile, suprafaa, destinaia, clasa de incendiu etc.
h) prevederea de dispozitive de siguran la ui, cum ar fi
5. Condiii specifice pentru asigurarea interveniei n caz
dispozitive de autonchidere sau nchidere automat n caz de
de incendiu n funcie de categoria de importan a
incendiu, bare antipanic etc.;
i) timpul de siguran a cilor de evacuare i, dup caz, a construciei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea
refugiilor; construciei sau a amenajrii, se specific:
j) marcarea cilor de evacuare. a) sursele de alimentare cu ap, substanele de stingere i
B. Dac este cazul, se precizeaz msurile pentru accesul i rezervele asigurate;
evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabiliti, bolnavilor i ale b) poziionarea racordurilor de alimentare cu energie
altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure n caz electric, gaze i, dup caz, alte utiliti;
de incendiu. c) date privind serviciul privat pentru situaii de urgen,
C. Se fac precizri privind asigurarea condiiilor de salvare a conform criteriilor de performan;
persoanelor, a animalelor i evacuarea bunurilor pe timpul d) zonele, ncperile, spaiile n care se gsesc substanele
interveniei. i materialele periculoase i pentru care sunt necesare produse
3.5. Securitatea forelor de intervenie de stingere i echipamente speciale cu menionarea cantitilor
A. Se precizeaz amenajrile pentru accesul forelor de i a strii n care se afl, precum i tipul echipamentului
intervenie n cldire i incint, pentru autospeciale i pentru individual de protecie a personalului.
ascensoarele de incendiu. 6. Msuri tehnico-organizatorice
B. Se precizeaz caracteristicile tehnice i funcionale ale A. Se stabilesc condiiile i msurile necesar a fi luate, potrivit
acceselor carosabile i ale cilor de intervenie ale reglementrilor tehnice, n funcie de situaia existent.
autospecialelor, proiectate conform reglementrilor tehnice, B. Se apreciaz modul de ncadrare a construciei sau
regulamentului general de urbanism i reglementrilor specifice amenajrii n nivelurile de performan prevzute de
de aplicare, referitoare la: reglementrile tehnice i, dup caz, se stabilesc msuri pentru
a) numrul de accese; mbuntirea parametrilor i a nivelurilor de performan pentru
b) dimensiuni/gabarite; securitatea la incendiu, dup caz.
c) trasee; C. Se precizeaz condiiile sau recomandrile care trebuie
d) realizare i marcare. avute n vedere la ntocmirea documentelor de organizare a
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaz: aprrii mpotriva incendiilor, aferente construciei ori amenajrii
a) tipul, numrul i caracteristicile acestora; respective.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

DOCUMENTE
pe baza crora se solicit avizele de securitate la incendiu

Categorii de construcii, sisteme i instalaii prevzute n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 571/2016 Documente necesare
Nr.
pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii
crt.
privind securitatea la incendiu, n funcie de stadiul de execuie a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)

1. Construcii noi X X X X X1) X X

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016


2. Construcii existente, la care se execut lucrri de modificare i/sau schimbare a destinaiei X X X X X1) X X X
pentru care se emit autorizaii de construire
3. Construcii existente, la care se execut lucrri de modificare i/sau schimbare a destinaiei X X X X1) X X X
pentru care nu se emit autorizaii de construire
4. Staii publice de distribuie a carburanilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare X X X X X1) X X X X
de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staii mixte, precum i staii de depozitare
i distribuie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule
(GNCV)2)
5. Amplasare construcii n interiorul parcelelor i asigurarea posibilitilor de acces la X X3) X X
drumurile publice
6. Sisteme i reele de alimentare cu ap pentru stingerea incendiilor la platforme i parcuri X X X4) X X
industriale noi sau existente, la care se execut lucrri de modificare
7. Instalaii de stingere, noi sau existente, la care se execut lucrri de modificare, din cldiri X X X5) X X6) X X
existente care se supun avizrii/autorizrii
8. Instalaii de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se X X X X
execut lucrri de modificare, din cldiri existente, care se supun avizrii/autorizrii

1. N O T E:
1) Cuprinde amplasamentul construciilor i amenajrilor proiectate n raport cu elementele-cadru existente, cu menionarea distanelor fa de vecinti pentru
toate edificiile limitrofe, precizndu-se funciunea, riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, dup caz, precum i fa de cile de acces la drumurile
publice, menionndu-se denumirea i limea lor.
2) Pentru cabina staiei i construciile auxiliare din incinta staiei se depun, n mod corespunztor, documentele menionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, dup caz.
3) Pe care se precizeaz distanele fa de vecinti, lungimea, limea i denumirea cilor de acces la drumurile publice.
4) Cuprinde amplasamentul instalaiei proiectate n raport cu elementele-cadru existente pe care se marcheaz gospodria de ap, distanele dintre hidranii de
incendiu exteriori, precum i cele dintre acetia i cldirile nvecinate, cile de acces la drumurile publice, menionndu-se denumirea i limea lor.

7
5) n cazul reelei de hidrani exteriori.
6) Pentru hidrani exteriori.
2. Descrierea documentelor prevzute n tabel:
a) cerere-tip;

8
b) certificatul de urbanism;
c) scenariul de securitate la incendiu;
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerina fundamental securitate la incendiu, construcii i/sau instalaii, dup caz;
e) planul de situaie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dup caz, pentru arhitectur n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i pentru instalaiile cu rol
n asigurarea cerinei securitate la incendiu, ntocmite la faza de proiectare pentru autorizaia de construire;
h) piese desenate cuprinznd situaia propus la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pentru arhitectur n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu
i pentru instalaiile cu rol n asigurarea cerinei securitate la incendiu;
i) schema-bloc a instalaiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaiilor, schema izometric, schema coloanelor, dup

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016


caz, pentru instalaiile interioare de stingere;
k) scheme ale instalaiilor cu rol n asigurarea cerinei securitate la incendiu, dup caz;
l) schema instalaiei, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu, schema gospodriei de ap de incendiu, dup caz;
m) relevee la situaia existent pentru fiecare nivel, seciune i faad ale construciei, dup caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pe care se marcheaz
modificrile propuse;
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cu incinta staiei, care nu trebuie s depeasc limita de proprietate ori limita terenului nchiriat sau
concesionat, pe care se menioneaz distana dintre elementele constituente ale acesteia;
o) schema gospodriei de ap pentru incendiu, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu i staiei de hidrofor, scheme electrice i
de acionare a instalaiei etc., dup caz, pentru instalaiile interioare de stingere;
p) schema instalaiei i plan cu zonarea EX;
q) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecie civil


a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;
c) plan de situaie i de ncadrare n zon, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu menionarea distanelor fa de construciile vecine i marcarea ieirilor de salvare,
dup caz;
d) plan de arhitectur al nivelului subteran al construciei n care este amenajat adpostul;
e) schema instalaiilor de filtro-ventilaie, pentru adposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane i schema instalaiilor electrice din adpost;
f) planul seciunii verticale a cldirii pe care se reprezint adpostul, dac este cazul, instalaiile de filtro-ventilaie din adpost;
g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie s conin date privind: necesarul de personal de adpostit; echiparea cu instalaii speciale, grupuri sanitare, utilaje
i tmplrie; accesul, grosimea pereilor i planeelor; instalaiile electrice, sanitare, de nclzire i altele asemenea, de filtro-ventilaie pentru adposturile cu capacitate
de adpostire de peste 50 de persoane;
h) opis cu documentele depuse.
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Documente pe baza crora se solicit autorizaiile de securitate la incendiu


Categorii de construcii, sisteme i instalaii
prevzute n anexele nr. 1 i 2
la Hotrrea Guvernului nr. 571/2016
Nr.
pentru aprobarea categoriilor de construcii a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y)
crt.
i amenajri care se supun avizrii
i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu,
n funcie de stadiul de execuie
1. Construcii pentru care a fost emis X X X X X X X X X X
aviz de securitate la incendiu
conform nr. crt. 1 i 2 din anexa nr. 2
la normele metodologice i:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016


a) nu au fost puse n funciune;
b) au fost puse n funciune fr
autorizaie de securitate la incendiu
i nu au survenit modificri ale
reglementrilor tehnice, dup
momentul punerii n funciune.
2. Construcii pentru care a fost emis X X X X X X X X
aviz de securitate la incendiu
conform nr. crt. 3 din anexa nr. 2
la normele metodologice i:
a) nu au fost puse n funciune;
b) au fost puse n funciune fr
autorizaie de securitate la incendiu
i nu au survenit modificri ale
reglementrilor tehnice, dup
momentul punerii n funciune.
3. Construcii i amenajri, n scopul X X X X1) X X X X X X X
intrrii n legalitate, cu autorizaie de
construire emis potrivit legii, care au
fost puse n funciune fr autorizaie
de securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz de
securitate la incendiu;
b) a fost emis aviz de securitate la
incendiu, dar au survenit modificri
ale reglementrilor tehnice de la
momentul punerii n funciune i
pn la momentul solicitrii
autorizaiei de securitate la incendiu
4. Construcii i amenajri, n scopul X X X1) X X X X X X
intrrii n legalitate, pentru care nu au
fost emise, potrivit legii, autorizaii de
construire, care au fost puse n
funciune fr autorizaie de
securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz de
securitate la incendiu;
b) a fost emis aviz de securitate la
incendiu, dar au survenit modificri
ale reglementrilor tehnice de la
momentul punerii n funciune i

9
pn la momentul solicitrii
autorizaiei de securitate la incendiu.
Categorii de construcii, sisteme i instalaii
prevzute n anexele nr. 1 i 2

10
la Hotrrea Guvernului nr. 571/2016
Nr.
pentru aprobarea categoriilor de construcii a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y)
crt.
i amenajri care se supun avizrii
i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu,
n funcie de stadiul de execuie
5. Construcii i amenajri existente la X X X X1) X X X X X X X
care solicitanii nu pot prezenta, din
motive obiective, cum sunt pierderea,
distrugerea, furtul, documentaiile
care au stat la baza emiterii avizelor
sau autorizaiilor (dac lucrrile de
conformare necesit autorizaie de
construire)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016


6. Construcii i amenajri existente la X X X1) X X X X X X
care solicitanii nu pot prezenta, din
motive obiective, cum sunt pierderea,
distrugerea, furtul, documentaiile
care au stat la baza emiterii avizelor
sau autorizaiilor (dac lucrrile de
conformare nu necesit autorizaie
de construire)
7. Amenajri temporare pentru X X X1) X X X X
spectacole sau ntruniri n aer liber,
cu capacitatea mai mare de sau
egal cu 200 de locuri pe scaune, ori
avnd destinaia comercial, cu aria
desfurat/suprafaa mai mare de
sau egal cu 2.500 mp
8. Sisteme de alimentare cu ap pentru X X2) X X X X X X
stingerea incendiilor n localiti3)
9. Sisteme, lucrri i reele de X X X2) X X X X X X
alimentare cu ap pentru stingerea
incendiilor pe platforme i parcuri
industriale4)
10. Instalaii de stingere, noi sau X X X X X X X X X X X
existente, la care se execut lucrri
de modificare, din cldiri existente
care se supun avizrii/autorizrii,
pentru care a fost emis aviz de
securitate la incendiu4)
11. Instalaii de detectare, semnalizare i X X X X X X X X
alarmare la incendiu, noi sau
existente, la care se execut lucrri
de modificare, din cldiri existente,
care se supun avizrii/autorizrii,
pentru care a fost emis aviz de
securitate la incendiu4)
12. Staii publice de distribuie a X X X X X6) X X X X X X X X
carburanilor pentru autovehicule, cu dup dup dup
capacitatea de stocare de maximum caz caz caz
300 mc pentru lichide petroliere,
sisteme de distribuie gaze petroliere
lichefiate la autovehicule cu
capacitatea de stocare de maximum
30 mc echivalent ap, staii mixte,
precum i staii transportabile de
distribuie a carburanilor la
autovehicule, cu capacitatea de
stocare/depozitare de maximum
30 mc i staii de depozitare i
distribuie a gazelor naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016


comprimate utilizate drept combustibil
pentru vehicule (GNCV)4) i 5)
13. Sisteme de alimentare a X X X X7) X X X X X X X
consumatorilor cu gaze petroliere dup
lichefiate stocate n caz
rezervoare/recipiente fixe cu
capacitate individual de maximum
5.000 l sau grupuri de
rezervoare/recipiente fixe cu
capacitatea total de maximum
30.000 l volum de ap aferente
laboratoarelor sanitare, colare i
altele asemenea cldirilor cu
activiti de producie i fluxuri
tehnologice, instalaiilor de nclzire
central i local, pentru care s-a
emis autorizaie de construire3)
14. Puncte de desfacere a buteliilor cu X X X1) X8) X
gaze petroliere lichefiate la
consumatori cu capacitatea de
stocare/depozitare de maximum
1.250 kg GPL

1. N O T E:
1) Cuprinznd amplasamentul construciilor i amenajrilor proiectate n raport cu elementele-cadru existente, cu menionarea distanelor fa de vecinti pentru
toate edificiile limitrofe, precizndu-se funciunea, riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, dup caz, precum i fa de cile de acces la drumurile
publice, menionndu-se denumirea i limea lor.
2) Cuprinznd amplasamentul instalaiei proiectate n raport cu elementele-cadru existente, pe care se marcheaz gospodria de ap, distanele dintre hidranii
de incendiu exteriori, precum i cele dintre acetia i cldirile nvecinate, cile de acces la drumurile publice, menionndu-se denumirea i limea lor.
3) n cazul n care au fost puse n funciune fr autorizaie de securitate la incendiu sau au survenit modificri ale reglementrilor tehnice, dup momentul punerii
n funciune, autorizaia de securitate la incendiu se solicit pe baza acelorai documente n condiiile art. 8 din normele metodologice.
4) Aceleai documente se solicit i n scopul intrrii n legalitate, cnd au fost puse n funciune fr autorizaie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis
aviz de securitate la incendiu. n cazul n care au fost puse n funciune fr autorizaie de securitate la incendiu, i nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au
survenit modificri ale reglementrilor tehnice, dup momentul punerii n funciune, autorizaiile de securitate la incendiu se emit pe baza acelorai documente, cu excepia
celor de la lit. c) a pct. 2 Descrierea documentelor prevzute n tabel n condiiile art. 8 din normele metodologice.
5) Pentru cabina staiei i construciile auxiliare din incinta staiei se depun n mod corespunztor documentele aferente acestora, dup caz.
6) Cuprinznd amplasamentul construciilor i amenajrilor proiectate n raport cu elementele-cadru existente, cu menionarea distanelor fa de vecinti pentru
toate edificiile limitrofe, precizndu-se funciunea, riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, dup caz, precum i fa de cile de acces la drumurile

11
publice, menionndu-se denumirea i limea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu,
dac nu au survenit modificri.
7) Cuprinznd amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate n raport cu elementele-cadru existente indicate n reglementarea tehnic specific, cu
menionarea distanelor fa de toate construciile limitrofe, precizndu-se funciunea acestora, precum i cile de acces la drumurile publice, menionndu-se denumirea

12
i limea lor.
8) Se depune doar planul cu zonarea Ex.
2. Descrierea documentelor prevzute n tabel:
a) cerere-tip;
b) autorizaia de construire;
c) avizul de securitate la incendiu i documentaia vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului original;
d) copie dup scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de
securitate dac apar modificri fa de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) planul de situaie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pentru arhitectur, n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i instalaii cu rol n asigurarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016


cerinei securitate la incendiu, din documentaia tehnic la fazele de proiectare proiect tehnic P.Th. i detalii de execuie;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pentru arhitectur, n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i instalaii cu rol n asigurarea
cerinei securitate la incendiu, i, dup caz, detalii de execuie, cuprinznd situaia propus;
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, ale instalaiilor cu rol n asigurarea cerinei securitate la incendiu, dup caz, la faza de proiectare P.Th. i detalii
de execuie;
i) schema instalaiei, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu, schema gospodriei de ap de incendiu, dup caz, la faza de proiectare
P.Th. i detalii de execuie;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaiilor, schema izometric, schema coloanelor, dup
caz, pentru instalaiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie;
k) schema gospodriei de ap pentru incendiu, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu i staiei de hidrofor, scheme electrice i de
acionare a instalaiei etc., dup caz, pentru instalaiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie;
l) schema-bloc a instalaiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dup caz, pentru instalaiile de detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie;
m) relevee la situaia existent pentru fiecare nivel, seciune i faad ale construciei, dup caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dup caz, pe care se marcheaz,
dup caz, modificrile propuse;
n) dispoziii de antier nsuite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitii lucrrilor, proces-verbal pentru verificarea calitii
lucrrilor ce devin ascunse etc., n care s fie incluse msurile realizate privind ndeplinirea cerinei fundamentale securitate la incendiu;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerina fundamental securitate la incendiu, construcii i/sau instalaii la fazele de proiectare proiect tehnic
P.Th. i detalii de execuie;
p) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor;
q) lista documentelor care atest performana la foc a produselor pentru construcii cu rol n satisfacerea cerinei fundamentale securitate la incendiu ori a celor
care au performane de comportare la foc;
r) plan al amenajrii la scara 1:100 ori 1:200, dup caz;
s) planul de evacuare a persoanelor;
t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cu incinta staiei pe care se menioneaz distana dintre elementele constituente ale acesteia sau copii
ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dac nu au survenit modificri;
u) schema instalaiei i plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dac nu
au survenit modificri;
v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cuprinznd distanele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate i alte instalaii, construcii
sau obstacole subterane;
w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reelei de hidrani exteriori;
x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate i plan cu zonarea EX;
y) opis cu documentele depuse.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 13

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Documente pe baza crora se solicit eliberarea autorizaiei de protecie civil


A. Situaia general c) plan de situaie i de ncadrare n zon, scara 1:200, 1:500
a) cerere-tip; ori 1:1000, dup caz, cu menionarea distanelor fa de
b) autorizaia de construire; construciile vecine i marcarea ieirilor de salvare, dup caz;
c) avizul de protecie civil i documentaia vizat spre d) relevee ale nivelului subteran al construciei n care este
neschimbare care a stat la baza emiterii avizului original; amplasat adpostul de protecie civil, precum i seciunea
d) documentele prevzute la lit. c)g) din anexa nr. 3 la vertical prin adpost;
normele metodologice i eventuale dispoziii de antier pentru e) planul instalaiilor electrice din adpost i al instalaiilor de
modificrile survenite; filtro-ventilaie, dup caz;
e) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor;
f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie s conin
f) opis cu documentele depuse.
B. Cnd solicitanii nu pot prezenta avizul de protecie civil date privind: necesarul de personal de adpostit; echiparea cu
i documentaiile vizate spre neschimbare care au stat la baza instalaii speciale, grupuri sanitare, utilaje i tmplrie; accesul,
emiterii acestuia, din motive obiective justificate, cum sunt grosimea pereilor i planeelor; instalaiile electrice, sanitare,
pierderea, distrugerea, furtul, ori dac nu a fost emis aviz de de nclzire i altele asemenea, de filtro-ventilaie pentru
protecie civil, autorizaia se solicit pe baza urmtoarelor adposturile cu capacitate de adpostire de peste 50 de
documente: persoane;
a) cerere-tip; g) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor;
b) autorizaie de construire; h) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu


Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ................../Bucureti-Ilfov
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul n judeul ..........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail ............................,
reprezentat prin ............................, n calitate de ........................................, n conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. ./..., solicit:

1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia anexat;


2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaia tehnic aferent construciei/
amenajrii/instalaiei .............................., avnd destinaia/care echipeaz construcia .....................,
amplasat n judeul .........................., municipiul/oraul/comuna ...................., sectorul/satul ....................,
str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ........ .
Date referitoare la construcie/amenajare1:
a) destinaia i tipul ..................................................;
b) categoria i clasa de importan .....................................;
c) aria construit i desfurat .......................................;
d) volumul i regimul de nlime .......................................;
e) numrul maxim de utilizatori .........................................;
f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezisten la foc) ...................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
h) distanele de siguran fa de vecinti .......................... .
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de
securitate la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. ./e-mail ./
fax . .

Data ............... Semntura ................

1 Datele referitoare la construcie/amenajare se completeaz de ctre proiectant.


14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare n parcel
Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ........................../Bucureti-Ilfov
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasare n parcel
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul n judeul ...........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ......................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon ......................, fax ....................................,
e-mail ............................, reprezentat prin ............................, n calitate de ............................................,
n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate
la incendiu pentru amplasarea n interiorul parcelei ...... i asigurarea posibilitilor de acces la drumurile
publice pentru .................., avnd destinaia ..................................................., amplasat/amplasat n
judeul ..........................., municipiul/oraul/comuna ........................., sectorul/satul .....................................,
str. .............................. nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ......., ap. ......, codul potal ............. .
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de
securitate la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .

Data ............... Semntura ................

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecie civil


Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului /Bucureti-Ilfov
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Avizului de protecie civil
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul n judeul ..........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. .....................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon/fax .................., e-mail ............................,
reprezentat prin ............................, n calitate de ........................................., n conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare,
i ale Hotrrii Guvernului nr. ../, solicit emiterea avizului de protecie civil pentru proiectul de
adpost/punct de comand din construcia ......................., amplasat n judeul .......................,
municipiul/oraul/comuna ........................., sectorul/satul ................................., str. .................................
nr. ........, codul potal ................. .
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de
securitate la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .

Data .............. Semntura ................


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 15

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea autorizaiei de securitate la incendiu


Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului /Bucureti-Ilfov
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Autorizaiei de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul n judeul ..........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ......................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail ...................,
reprezentat prin ............................, n calitate de ........................................., n conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. ../.., solicit:

1. certificarea realizrii msurilor de securitate la incendiu, prevzute n documentaia tehnic


anexat, pentru construcia/amenajarea/instalaia cu destinaia/care echipeaz construcia ........................,
amplasat n judeul .............................., municipiul/oraul/comuna ................., sectorul/satul ..................,
str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ................;
2. emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru construcia/amenajarea/instalaia specificat
la pct. 1.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de
securitate la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .

Data ............... Semntura ................

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea autorizaiei de protecie civil


Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului .. Bucureti-Ilfov
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Autorizaiei de protecie civil
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul n judeul ..........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon/fax .................., e-mail ............................,
reprezentat prin ............................ n calitate de ........................................., n conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare,
i ale Hotrrii Guvernului nr. ./.., solicit emiterea autorizaiei de protecie civil pentru
adpostul/punctul de comand din construcia ....................., amplasat n judeul ....................,
municipiul/oraul/comuna ........................, sectorul/satul ........................, str. .............................. nr. .....,
codul potal ...................... .
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de
securitate la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .

Data ............... Semntura ................


16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016
ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

Model de aviz de securitate la incendiu


ROMNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ..
al Judeului ............../Bucureti-Ilfov
AV I Z
de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii nregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de .....................................,
cu domiciliul/sediul n judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. /,
se avizeaz din punctul de vedere al securitii la incendiu
documentaia tehnic elaborat pentru construcia/amenajarea/instalaia aferent construciei ...................,
amplasat n judeul ....................., municipiul/oraul/comuna ........................, sectorul/satul .....................,
str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul potal .............. .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.
Deintorul avizului are obligaia s solicite autorizaia de securitate la incendiu dup efectuarea
recepiei la terminarea lucrrilor, nainte de punerea n funciune a construciilor, amenajrilor ori instalaiilor
pentru care s-a obinut prezentul aviz.
Inspector-ef,
.............................................
(numele, prenumele i semntura)
L.S.

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

Model de aviz de amplasare n parcel


ROMNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ..
al Judeului ............../Bucureti-Ilfov
AV I Z
de amplasare n parcel
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii nregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de .....................................,
cu domiciliul/sediul n judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului
nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
se avizeaz din punctul de vedere al securitii la incendiu amplasarea n parcel
a construciei ........................, dispus n judeul .................., municipiul/oraul/comuna .....................,
sectorul/satul ......................., str. .............................. nr ......., pentru care se asigur posibiliti de acces
i intervenie n caz de incendiu.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.
Inspector-ef,
.............................................
(numele, prenumele i semntura)
L.S.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 17

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

Model de aviz de protecie civil


ROMNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ..
al Judeului ............../Bucureti-Ilfov
AV I Z
de protecie civil
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii nregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de .....................................,
cu domiciliul/sediul n judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ............,
telefon ....................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. ........../...........,
se avizeaz din punctul de vedere al proteciei civile proiectul
pentru adpostul/punctul de comand din construcia ......................., amplasat n judeul ..........................,
municipiul/oraul/comuna ..........................., sectorul/satul ........................., str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ., et. .., ap. .., codul potal ........... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de protecie civil.
Avizul este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.
Deintorul avizului are obligaia s solicite autorizaia de protecie civil dup efectuarea recepiei
la terminarea lucrrilor a construciei prevzute cu adpost de protecie civil pentru care s-a obinut
prezentul aviz.
Inspector-ef,
.............................................
(numele, prenumele i semntura)
L.S.
ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

Model de autorizaie de securitate la incendiu


ROMNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ..
al Judeului ............../Bucureti-Ilfov
AUTORIZAIE
de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii nregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de .....................................,
cu domiciliul/sediul n judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului
nr. ......../............,
se certific realizarea msurilor de securitate la incendiu
la construcia/amenajarea/instalaia aferent construciei ......................, amplasat n judeul .....................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......,
bl. ..., sc. .., et. , ap. ..., codul potal .............. .
Prezenta autorizaie i pierde valabilitatea n cazul n care construcia/amenajarea/instalaia nu mai
corespunde condiiilor pentru care a fost autorizat.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta autorizaie de securitate la
incendiu.
Autorizaia este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acesteia.
Inspector-ef,
.............................................
(numele, prenumele i semntura)
L.S.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016
ANEXA Nr. 15
la normele metodologice
Model de autorizaie de protecie civil
ROMNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ..
al Judeului ............../Bucureti-Ilfov
AUTORIZAIE
de protecie civil
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii nregistrate cu nr. ......... din ................., adresat de .......................................,
cu domiciliul/sediul n judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ............,
telefon ....................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. ........../...........,
se autorizeaz din punctul de vedere al proteciei civile adpostul/punctul de comand din
construcia ........................, amplasat n judeul ......, municipiul/oraul/comuna ............,
sectorul/satul ................, str. ...................... nr. ...., codul potal  .
Prezenta autorizaie i pierde valabilitatea n cazul n care construcia/amenajarea nu mai
corespunde condiiilor pentru care a fost autorizat.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta autorizaie de protecie civil.
Autorizaia este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acesteia.
Inspector-ef,
.............................................
(numele, prenumele i semntura)
L.S.
ANEXA Nr. 16*)
la normele metodologice
MODELUL
tampilei cu numr de identificare

,163(&725$78/3(1758 ,163(&725$78/3(1758
6,78$,,'(85*(1 6,78$,,'(85*(1
$/-8'(8/8, %8&85(7,,/)29
 
9,=$7635( 9,=$7635(
1(6&+,0%$5( 1(6&+,0%$5(
15 15
 

*) Anexa nr. 16 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

OPIS
cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaiei de securitate la incendiu/de protecie civil
(model)
Nr.
Denumirea documentului Seria, codul, nr. de nregistrare etc. Numrul de file Formatul
crt.

Data ................................................. Semntura .........................................


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 19

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I RELAIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
prevzut n cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor
i facilitarea accesului acestora la finanare START, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016
Avnd n vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificrile ulterioare, i ale art. 25 din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Economiei, Comerului i Relaiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificrile i completrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, emite urmtorul ordin:
Art. I. Anexa nr. 13 la Procedura de implementare a Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 595 i 595 bis din
schemei de ajutor de minimis prevzut n cadrul Programului 4 august 2016, se modific i se nlocuiete cu anexa care face
pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor
parte integrant din prezentul ordin.
i facilitarea accesului acestora la finanare START, aprobat
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerului Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
i relaiilor cu mediul de afaceri, nr 838/2016, publicat n Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data publicrii.

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri,


Costin Grigore Borc

Bucureti, 22 august 2016.


Nr. 915.
ANEX
(Anexa nr. 13
la procedur
PO. IP-01-13-)

L I S TA
codurilor CAEN aferente activitilor care sunt eligibile la finanare n cadrul Programului 2016

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
0811 Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, extracia 
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei
0812 Extracia pietriului i nisipului; extracia argilei i caolinului 
0893 Extracia srii 
0899 Alte activiti extractive n.c.a. 
1011 Prelucrarea i conservarea crnii 
1012 Prelucrarea i conservarea crnii de pasre 
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasre) 
1020 Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelor i molutelor 
1031 Prelucrarea i conservarea cartofilor 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe i legume 
1039 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a. 
1051 Fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor 
1052 Fabricarea ngheatei 
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
1071 Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i a produselor proaspete de 
patiserie
1072 Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjiturilor i a 
produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tieilor, cu-cu-ului i a altor produse 
finoase similare
1081 Fabricarea zahrului 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor 
zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei 
1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor 
1085 Fabricarea de mncruri preparate 
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i alimentelor 
dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a 
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm 
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
1107 Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; producia de ape 
minerale i alte ape mbuteliate
1310 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile 
1320 Producia de esturi 
1330 Finisarea materialelor textile 
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croetare 
1392 Fabricarea de articole confecionate din textile (cu excepia 
mbrcmintei i lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare i mochete 
1394 Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i plase 
1395 Fabricarea de textile neesute i articole din acestea, cu excepia 
confeciilor de mbrcminte
1396 Fabricarea de articole tehnice i industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 
1411 Fabricarea articolelor de mbrcminte din piele 
1412 Fabricarea de articole de mbrcminte pentru lucru 
1413 Fabricarea altor articole de mbrcminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 Fabricarea altor articole de mbrcminte i accesorii n.c.a. 
1420 Fabricarea articolelor din blan 
1431 Fabricarea prin tricotare sau croetare a ciorapilor i articolelor de 
galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croetare a altor articole de 
mbrcminte
1511 Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea blnurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie i a articolelor de 
harnaament
1520 Fabricarea nclmintei 
1610 Tierea i rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn 
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 21

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
1622 Fabricarea parchetului asamblat n panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie i tmplrie, pentru 
construcii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, 
paie i din alte materiale vegetale mpletite
1711 Fabricarea celulozei 
1712 Fabricarea hrtiei i cartonului 
1721 Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i a ambalajelor din hrtie i 
carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodresc i sanitar, din hrtie sau 
carton
1723 Fabricarea articolelor de papetrie 
1724 Fabricarea tapetului 
1729 Fabricarea altor articole din hrtie i carton n.c.a. 
1811 Tiprirea ziarelor 
1812 Alte activiti de tiprire n.c.a. 
1813 Servicii pregtitoare pentru pretiprire 
1814 Legtorie i servicii conexe 
1820 Reproducerea nregistrrilor 
2012 Fabricarea coloranilor i a pigmenilor 
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz 
2015 Fabricarea ngrmintelor i produselor azotoase 
2016 Fabricarea materialelor plastice n forme primare 
2017 Fabricarea cauciucului sintetic n forme primare 
2020 Fabricarea pesticidelor i a altor produse agrochimice 
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i masticurilor 
2041 Fabricarea spunurilor, detergenilor i a produselor de ntreinere 
2042 Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de toalet) 
2052 Fabricarea cleiurilor 
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
[Cu excepia uleiurilor i grsimilor modificate chimic (biodiesel i
bioetanol)]
2060 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baz 
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2211 Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; reaparea i refacerea ??
anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 
2221 Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i profilelor din material plastic 
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcii 
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
2311 Fabricarea sticlei plate 
2312 Prelucrarea i fasonarea sticlei plate 
2313 Fabricarea articolelor din sticl 
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii

2314 Fabricarea fibrelor din sticl 


2319 Fabricarea de sticlrie tehnic 
2320 Fabricarea de produse refractare 
2331 Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic 
2332 Fabricarea crmizilor, iglelor i altor produse pentru construcii, din 
argil ars
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresc i 
ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic 
2343 Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante din ceramic 
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramic 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
2351 Fabricarea cimentului 
2352 Fabricarea varului i a ipsosului 
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcii 
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcii 
2363 Fabricarea betonului 
2364 Fabricarea mortarului 
2365 Fabricarea produselor din azbociment 
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos 
2370 Tierea, fasonarea i finisarea pietrei 
2391 Fabricarea de produse abrazive 
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
2410 Producia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje 
2420 Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru acestea, 
din oel
2431 Tragere la rece a barelor 
2432 Laminare la rece a benzilor nguste 
2433 Producia de profile obinute la rece 
2434 Trefilarea firelor la rece 
2441 Producia metalelor preioase 
2442 Metalurgia aluminiului 
2443 Producia plumbului, zincului i cositorului 
2444 Metalurgia cuprului 
2445 Producia altor metale neferoase 
2451 Turnarea fontei 
2452 Turnarea oelului 
2453 Turnarea metalelor neferoase uoare 
2454 Turnarea altor metale neferoase 
2511 Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale 
structurilor metalice
2512 Fabricarea de ui i ferestre din metal 
2521 Producia de radiatoare i cazane pentru nclzire central 
2529 Producia de rezervoare, cisterne i containere metalice 
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 23

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
2530 Producia generatoarelor de aburi (cu excepia cazanelor pentru 
nclzire central)
2550 Fabricarea produselor metalice obinute prin deformare plastic; 
metalurgia pulberilor
2561 Tratarea i acoperirea metalelor 
2562 Operaiuni de mecanic general 
2571 Fabricarea produselor de tiat 
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
2573 Fabricarea uneltelor 
2591 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din oel 
2592 Fabricarea ambalajelor uoare din metal 
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanuri i arcuri 
2594 Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate; fabricarea 
de nituri i aibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
2612 Fabricarea altor componente electronice 
2620 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaii 
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 
2651 Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru msur, verificare, 
control, navigaie
2652 Producia de ceasuri 
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic i 
electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice i echipamente fotografice 
2680 Fabricarea suporilor magnetici i optici destinai nregistrrilor 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelor electrice 
2712 Fabricarea aparatelor de distribuie i control a electricitii 
2720 Fabricarea de acumulatori i baterii 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibr optic 
2732 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i electronice 
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire i cabluri electrice 
i electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 
2811 Fabricarea de motoare i turbine 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe i compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetrie 
2815 Fabricarea lagrelor, angrenajelor, cutiilor de vitez i a elementelor 
mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i arztoarelor 
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat 
2823 Fabricarea mainilor i echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 
calculatoarelor i a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea mainilor-unelte portabile acionate electric 
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaie i frigorifice, exclusiv a 
echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maini i utilaje de utilizare general n.c.a. 
2830 Fabricarea mainilor i utilajelor pentru agricultur i exploatri 
forestiere
2841 Fabricarea utilajelor i a mainilor-unelte pentru prelucrarea 
metalului
2849 Fabricarea altor maini-unelte n.c.a. 
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracie i construcii 
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 
buturilor i tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textil, a mbrcmintei i a 
pielriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hrtiei i cartonului 
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice i a 
cauciucului
2899 Fabricarea altor maini i utilaje specifice n.c.a. 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Producia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci i 
semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice i electronice pentru 
autovehicule i pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i pentru 
motoare de autovehicule
3011 Construcia de nave i structuri plutitoare 
3012 Construcia de ambarcaiuni sportive i de agrement 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3091 Fabricarea de motociclete 
3092 Fabricarea de biciclete i de vehicule pentru invalizi 
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 
3101 Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine 
3102 Fabricarea de mobil pentru buctrii 
3103 Fabricarea de saltele i somiere 
3109 Fabricarea de mobil n.c.a. 
3212 Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din metale i pietre 
preioase
3213 Fabricarea imitaiilor de bijuterii i articole similare 
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 Fabricarea jocurilor i jucriilor 
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale 
stomatologice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 25

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
3291 Fabricarea mturilor i periilor 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 
3312 Repararea mainilor 
3313 Repararea echipamentelor electronice i optice 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3315 Repararea i ntreinerea navelor i brcilor 
3317 Repararea i ntreinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
3320 Instalarea mainilor i echipamentelor industriale 
3600 Captarea, tratarea i distribuia apei 
3700 Colectarea i epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deeurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deeurilor periculoase 
3821 Tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase (cu excepia 
produciei de nlocuitori de combustibili i biogaz)
3822 Tratarea i eliminarea deeurilor periculoase (cu excepia deeurilor 
nucleare radioactive)
3831 Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a echipamentelor scoase 
din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activiti i servicii de decontaminare 
4110 Dezvoltare promovare imobiliar 
4120 Lucrri de construcii ale cldirilor rezideniale i nerezideniale 
4211 Lucrri de construcii ale drumurilor i autostrzilor 
4212 Lucrri de construcii ale cilor ferate de suprafa i subterane 
4213 Construcia de poduri i tuneluri 
4221 Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrri de construcii a proiectelor utilitare pentru electricitate i 
telecomunicaii
4291 Construcii hidrotehnice 
4299 Lucrri de construcii ale altor proiecte inginereti n.c.a. 
4311 Lucrri de demolare a construciilor 
4312 Lucrri de pregtire a terenului 
4313 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii 
4321 Lucrri de instalaii electrice 
4322 Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer condiionat 
4329 Alte lucrri de instalaii pentru construcii 
4331 Lucrri de ipsoserie 
4332 Lucrri de tmplrie i dulgherie 
4333 Lucrri de pardosire i placare a pereilor 
4334 Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de geamuri 
4339 Alte lucrri de finisare 
4391 Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii 
4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a. 
4511 Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub 3,5 tone ) 
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii

4519 Comer cu alte autovehicule 


4520 ntreinerea i repararea autovehiculelor 
4531 Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru autovehicule 
4532 Comer cu amnuntul de piese i accesorii pentru autovehicule 
4540 Comer cu motociclete, piese i accesorii aferente; ntreinerea i 
repararea motocicletelor
4621 Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor, furajelor i tutunului 
neprelucrat (cu excepia tutunului)
4622 Comer cu ridicata al florilor i al plantelor 
4623 Comer cu ridicata al animalelor vii 
4624 Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor brute i al pieilor prelucrate 
4631 Comer cu ridicata al fructelor i legumelor 
4632 Comer cu ridicata al crnii i produselor din carne 
4633 Comer cu ridicata al produselor lactate, oulor, uleiurilor i 
grsimilor comestibile
4634 Comer cu ridicata al buturilor (cu excepia buturilor alcoolice) 
4636 Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei i produselor zaharoase 
4637 Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i condiment 
4638 Comer cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pete, 
crustacee i molute
4639 Comer cu ridicata nespecializat de produse alimentare, buturi i 
tutun (cu excepia buturilor alcoolice i tutunului)
4641 Comer cu ridicata al produselor textile 
4642 Comer cu ridicata al mbrcmintei i nclmintei 
4643 Comer cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodresc, al 
aparatelor de radio i televizoarelor
4644 Comer cu ridicata al produselor din ceramic, sticlrie i produse de 
ntreinere
4645 Comer cu ridicata al produselor cosmetice i de parfumerie 
4646 Comer cu ridicata al produselor farmaceutice 
4647 Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i a articolelor de iluminat 
4648 Comer cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor 
4649 Comer cu ridicata al altor bunuri de uz gospodresc 
4651 Comer cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice i 
software-ului
4652 Comer cu ridicata de componente i echipamente electronice i de 
telecomunicaii
4661 Comer cu ridicata al mainilor agricole, echipamentelor i furniturilor 
4662 Comer cu ridicata al mainilor-unelte 
4663 Comer cu ridicata al mainilor pentru industria minier i construcii 
4664 Comer cu ridicata al mainilor pentru industria textil i al mainilor 
de cusut i de tricotat
4665 Comer cu ridicata al mobilei de birou 
4666 Comer cu ridicata al altor maini i echipamente de birou 
4669 Comer cu ridicata al altor maini i echipamente 
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 27

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
4673 Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelor de 
construcie i echipamentelor sanitare
4674 Comer cu ridicata al echipamentelor i furniturilor de fierrie pentru 
instalaii sanitare i de nclzire
4675 Comer cu ridicata al produselor chimice 
4676 Comer cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 Comer cu ridicata al deeurilor i resturilor 
4690 Comer cu ridicata nespecializat 
4711 Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare 
predominant de produse alimentare, buturi i tutun (cu excepia
buturilor alcoolice i tutunului)
4719 Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare 
predominant de produse nealimentare
4721 Comer cu amnuntul al fructelor i legumelor proaspete, n 
magazine specializate
4722 Comer cu amnuntul al crnii i al produselor din carne, n 
magazine specializate
4723 Comer cu amnuntul al petelui, crustaceelor i molutelor, n 
magazine specializate
4724 Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i produselor 
zaharoase, n magazine specializate
4729 Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n magazine 
specializate
4741 Comer cu amnuntul al calculatoarelor, unitilor periferice i 
software-lui, n magazine specializate
4742 Comer cu amnuntul al echipamentului pentru telecomunicaii, n 
magazine specializate
4743 Comer cu amnuntul al echipamentelor audio/video, n magazine 
specializate
4751 Comer cu amnuntul al textilelor, n magazine specializate 
4752 Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl 
i al celor pentru vopsit, n magazine specializate
4753 Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i al altor 
acoperitoare de podea, n magazine specializate
4754 Comer cu amnuntul al articolelor i aparatelor electrocasnice, n 
magazine specializate
4759 Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al 
articolelor de uz casnic n.c.a., n magazine specializate
4761 Comer cu amnuntul al crilor, n magazine specializate 
4762 Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de papetrie, n 
magazine specializate
4763 Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor magnetice cu sau fr 
nregistrri audio/video, n magazine specializate
4764 Comer cu amnuntul al echipamentelor sportive, n magazine 
specializate
4765 Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor, n magazine 
specializate
4771 Comer cu amnuntul al mbrcmintei, n magazine specializate 
4772 Comer cu amnuntul al nclmintei i articolelor din piele, n 
magazine specializate
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
4773 Comer cu amnuntul al produselor farmaceutice, n magazine 
specializate
4774 Comer cu amnuntul al articolelor medicale i ortopedice, n 
magazine specializate
4775 Comer cu amnuntul al produselor cosmetice i de parfumerie, n 
magazine specializate
4776 Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu 
amnuntul al animalelor de companie i al hranei pentru acestea,
n magazine specializate
4777 Comer cu amnuntul al ceasurilor i bijuteriilor, n magazine specializate 
4778 Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazine specializate 
(cu excepia combustibililor, armelor i muniiei)
4779 Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vndute prin magazine 
4781 Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor 
din tutun, efectuat prin standuri, chiocuri i piee (cu excepia
buturilor alcoolice i a tutunului, armelor i muniiei, combustibililor)
4782 Comer cu amnuntul al textilelor, mbrcmintei i nclmintei, 
efectuat prin standuri, chiocuri i piee
4789 Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse 
4791 Comer cu amnuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 
internet (cu excepia buturilor alcoolice i a tutunului, armelor i muniiei)
4799 Comer cu amnuntul efectuat n afara magazinelor, standurilor, 
chiocurilor i pieelor (cu excepia buturilor alcoolice i a tutunului,
armelor i muniiei, combustibililor)
4931 Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de cltori 
4932 Transporturi cu taxiuri 
4939 Alte transporturi terestre de cltori n.c.a. 
4941 Transporturi rutiere de mrfuri 
4942 Servicii de mutare 
5210 Depozitri 
5221 Activiti de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5224 Manipulri 
5229 Alte activiti anexe transporturilor 
5320 Alte activiti potale i de curier 
5510 Hoteluri i alte faciliti de cazare similare 
5520 Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri i tabere 
5590 Alte servicii de cazare 
5610 Restaurante 
5621 Activiti de alimentaie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte servicii de alimentaie n.c.a. 
5630 Baruri i alte activiti de servire a buturilor (cu excepia buturilor 
alcoolice i a tutunului)
5811 Activiti de editare a crilor 
5812 Activiti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese i similare 
5813 Activiti de editare a ziarelor 
5814 Activiti de editare a revistelor i periodicelor 
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 29

n.c.a.: neclasificate altundeva

Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii

5819 Alte activiti de editare 


5821 Activiti de editare a jocurilor de calculator 
5829 Activiti de editare a altor produse software 
5911 Activiti de producie cinematografic, video i de programe de 
televiziune
5912 Activiti postproducie cinematografic, video i de programe de 
televiziune
5913 Activiti de distribuie a filmelor cinematografice, video i a 
programelor de televiziune
5914 Proiecia de filme cinematografice 
5920 Activiti de realizare a nregistrrilor audio i activiti de editare 
muzical
6010 Activiti de difuzare a programelor de radio 
6020 Activiti de difuzare a programelor de televiziune 
6110 Activiti de telecomunicaii prin reele cu cablu 
6120 Activiti de telecomunicaii prin reele fr cablu (exclusiv prin 
satelit)
6130 Activiti de telecomunicaii prin satelit 
6190 Alte activiti de telecomunicaii 
6201 Activiti de realizare a softului la comand (software orientat client) 
6202 Activiti de consultan n tehnologia informaiei 
6203 Activiti de management (gestiune i exploatare) a mijloacelor de 
calcul
6209 Alte activiti de servicii privind tehnologia informaiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti conexe 
6312 Activiti ale portalurilor web 
6391 Activiti ale ageniilor de tiri 
6399 Alte activiti de servicii informaionale n.c.a. 
6920 Activiti de contabilitate i audit financiar; consultan n domeniul 
fiscal
7021 Activiti de consultan n domeniul relaiilor publice i al comunicrii 
7022 Activiti de consultan pentru afaceri i management 
7111 Activiti de arhitectur 
7112 Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea 
7120 Activiti de testri i analize tehnice 
7211 Cercetare-dezvoltare n biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare n alte tiine naturale i inginerie 
7220 Cercetare-dezvoltare n tiine sociale i umaniste 
7311 Activiti ale ageniilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7320 Activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice 
7410 Activiti de design specializat 
7420 Activiti fotografice 
7430 Activiti de traducere scris i oral (interprei) 
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

n.c.a.: neclasificate altundeva

Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii

7490 Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice n.c.a. 


Cu excepia:
activitilor de brokeraj pentru ntreprinderi, adic aranjamente
pentru cumprarea i vnzarea de ntreprinderi mici i mijlocii,
inclusiv a experienei profesionale, dar neincluznd activitile de
brokeraj pentru bunuri imobiliare;
activiti de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru
cumprarea i vnzarea de brevete);
activiti de evaluare, altele dect pentru bunuri imobiliare i
asigurri (pentru antichiti, bijuterii etc.);
auditarea facturilor i a rapoartelor privind mrfurile.

7500 Activiti veterinare 


7810 Activiti ale ageniilor de plasare a forei de munc 
7820 Activiti de contractare, pe baze temporare, a personalului 
7830 Servicii de furnizare i management al forei de munc 
7911 Activiti ale ageniilor turistice 
7912 Activiti ale turoperatorilor 
7990 Alte servicii de rezervare i asisten turistic 
8110 Activiti de servicii suport combinate 
8121 Activiti generale de curenie a cldirilor 
8122 Activiti specializate de curenie 
8129 Alte activiti de curenie 
8130 Activiti de ntreinere peisagistic 
8211 Activiti combinate de secretariat 
8219 Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte activiti 
specializate de secretariat
8220 Activiti ale centrelor de intermediere telefonic (call center) 
8230 Activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i congreselor 
8292 Activiti de ambalare 
8299 Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a. 
8510 nvmnt precolar 
8520 nvmnt primar 
8531 nvmnt secundar general 
8532 nvmnt secundar, tehnic sau profesional 
8541 nvmnt superior nonuniversitar 
8542 nvmnt superior universitar 
8551 nvmnt n domeniul sportiv i recreaional 
8552 nvmnt n domeniul cultural (limbi strine, muzic, teatru, dans, 
arte plastice etc.)
8553 coli de conducere (pilotaj) 
8559 Alte forme de nvmnt n.c.a. 
8560 Activiti de servicii suport pentru nvmnt 
8610 Activiti de asisten spitaliceasc 
8621 Activiti de asisten medical general 
8622 Activiti de asisten medical specializat 
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016 31

n.c.a.: neclasificate altundeva


Cercetare- Turism i
Producie dezvoltare, faciliti de
(industrie nvmnt, cazare, Construcii,
Clas CAEN Rev. 2
prelucrtoare), sntate, activiti comer
programare IT industrii profesionale
creative i de servicii
8623 Activiti de asisten stomatologic 
8690 Alte activiti referitoare la sntatea uman 
8710 Activiti ale centrelor de ngrijire medical 
8720 Activiti ale centrelor de recuperare psihic i de dezintoxicare, 
exclusiv spitale
8730 Activiti ale cminelor de btrni i ale cminelor pentru persoane 
aflate n incapacitate de a se ngriji singure
8790 Alte activiti de asisten social cu cazare n.c.a. 
8810 Activiti de asisten social, fr cazare, pentru btrni i pentru 
persoane aflate n incapacitate de a se ngriji singure
8891 Activiti de ngrijire zilnic pentru copii 
8899 Alte activiti de asisten social, fr cazare, n.c.a. 
9001 Activiti de interpretare artistic (spectacole) 
9002 Activiti suport pentru interpretarea artistic (spectacole) 
9003 Activiti de creaie artistic 
9004 Activiti de gestionare a slilor de spectacole 
9101 Activiti ale bibliotecilor i arhivelor 
9102 Activiti ale muzeelor 
9103 Gestionarea monumentelor, cldirilor istorice i a altor obiective de 
interes turistic
9104 Activiti ale grdinilor zoologice, botanice i ale rezervaiilor naturale 
9311 Activiti ale bazelor sportive 
9312 Activiti ale cluburilor sportive 
9313 Activiti ale centrelor de fitness 
9319 Alte activiti sportive 
9321 Blciuri i parcuri de distracii 
9329 Alte activiti recreative i distractive n.c.a. 
9511 Repararea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 
9512 Repararea echipamentelor de comunicaii 
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 
pentru cas i grdin
9523 Repararea nclmintei i a articolelor din piele 
9524 Repararea mobilei i a furniturilor casnice 
9525 Repararea ceasurilor i a bijuteriilor 
9529 Repararea articolelor de uz personal i gospodresc n.c.a. 
9601 Splarea i curarea (uscat) articolelor textile i a produselor din blan 
9602 Coafur i alte activiti de nfrumuseare 
9603 Activiti de pompe funebre i similare 
9604 Activiti de ntreinere corporal 
9609 Alte activiti de servicii n.c.a. 
ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
Preuri pentru anul 2016
Valoare
Nr. (TVA 5% inclus) lei
Denumirea publicaiei
crt.
12 luni 3 luni 1 lun
1. Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar 1.640 150
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55
8. Colecia Legislaia Romniei 500 130
9. Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei 800 75
NOT:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2016
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)

Produs Lunar Anual

Online/ Reea Reea Reea Reea Online/ Reea Reea Reea Reea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220
ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)

Produs Lunar Anual

Online/ Reea Reea Reea Reea Online/ Reea Reea Reea Reea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540
ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecia Monitorul Oficial n format electronic, oricare dintre prile acestuia 70 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|939349]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 675/1.IX.2016 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495