Sunteți pe pagina 1din 3

Valorile

V alorile şi o biectivele UE

Analizând dispoziţiile Tratatului de la Lisabona, observăm următoarele. Fostul art.6 alin.(1) TUE devine art.2 TUE , cu unele modificări. Astfel, fostele „principii” (aflate pe treapta 2 a ierarhiei actelor UE) devin în Tratatul de la Lisabona „valori” - concept mai larg, fara 'incarcatura' juridica pe care o presupune 'principiul' .

Aşadar, art.2 TUE, astfel cum a fost modificat de Tratatul de la Lisabona, precizează că ”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării de mnităţii umane 1 , libertăţii 2 , democraţiei, egalităţii 3 , statului de drept 4 , precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. { Aceste valori sunt comune statelor membre într - o societate caracterizat ă prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi”. } aceasta fraza ajuta la clarificarea si interpretarea celor din prima fraza.

Art. 2 TUE - fraza 1

Anunta valorile pe care este fondata UE si pe care SM tb sa le respecte si sa le promoveze. Acea sta dispozitie nu este doar dec laratorie; ea are un caracter concret: respectarea acestor valori si angajamentul de a le promova in comun constituie una dintre conditiile de pre - aderare la UE (art. 49TUE ) , iar incalcarea lor poate antrena declansarea procedurii de alerta si a sanctiunii prevazute la art.7 TUE .

Caracterul operational al acestei liste explica faptul ca aste scurta, numai valorile fundamentale cu continut juridc solid definit pot fi incluse, spre deosebire de obiectivele prezente la art. 3 TUE.

Articolul 49 (ex - articolul 49 TUE)

Orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 şi care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Parlamentul European şi parlame ntele naţionale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunţă în unanimitate după consultarea Comisiei şi după aprobarea Parlamentului European, care se pronunţă cu majoritatea membrilor d in care este constituit.

Condiţiile admiterii şi adaptările impuse de aceasta tratatelor pe care se întemeiază Uniunea fac obiectul unui acord între statele membre şi statul solicitant. Acest acord se supune ratificării de către toate statele contractante , în conformitate cu normele lor constituţionale.

Articolul 7 (ex - articolul 7 TUE)

(1)

Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând c u o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de

către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cau ză şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură.

La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2)

Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persistente a

Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statel e membre sau a Comisiei

1 Precizare nouă adusă de Tratatul de la Lisabona.

2 Interesant de menţionat este faptul că, în limba engleză, Tratatul de la Lisabona înlocuieşte termenul „ liberty ” cu „ freedom ”. Despre diferenţa între cei doi t ermeni, Hanna Fenichel Pitkin precizează: „Liberty implies a system of rules, a "network of restraint and order," hence the word's close association with political life. Freedom has a more general meaning, which range s from an opposition to slavery to the absence of psychological or personal encumbrances (no one would describe liberty as another name for nothing left to lose).” (http://www.wehaitians.com/what%20we%20are%20fighting%20for.html)

3 Precizare nouă, adusă de Tratatul de la Lisabona.

4 Precizare f ăcută şi de CJCE în jurisprudenţa sa, 1986, Parti ecologiste - Les Verts/Parlamentul European, precitată :

„Comunitate bazată pe statul de drept”.

valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să - şi prezinte observ aţiile.

(3)

calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv drept ul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.

În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate

Obligaţiile ca re îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv.

(4)

în temeiul alin eatului (3), ca răspuns la modificarea situaţiei care l - a determinat să impună măsurile respective.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate

(5)

European şi Consiliului sunt prevăzute la art icolul 354 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului

Egalitate - in prima versiune a art., nu figura, apoi a fost adaugat intai in par. 2 si apoi in par.1.

Respectarea dr min oritatilor - cerut de ungaria (3.5 mil. persoane care traiesc in tari vecine: Croatia, RO, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina).

Altii au cerut referirea la valorile religioase - re s p insa cu motivarea ca ar putea fi inclusa in preambul .

Din punctul de vedere al obligativităţii juridice, trebuie să menţionăm că, şi înainte de obţinerea valorii juridice de către Cartă, Curtea de Justiţie a recunoscut principiul respectării drepturilor fundamentale ca parte integrantă a principiilor generale de drept pe care Curtea le protejează. 5

Potrivit Tratatului de la Lisabona, există d ouă izvoare în ceea ce priveşte drepturile omului: Carta, conform art.6 alin.(1) TUE 6 , cu valoare juridică de tratat şi, potrivit art.6 alin.(3) TUE 7 , CEDO 8 şi tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, în calitate de principii generale de dre pt unional.

Art. 2 TUE - fraza 2

- nu are o aplicabiltate juridica la fel de importanta ca primul par., neputand declansa aplicarea art. 7 TUE.

- aceasta fraza ajuta la clarificarea si interpretarea celor din prima fraza.

Fara a fi asimilabile obiectiv elor din art. 3 TUE, aceste caracteristici ale modelului european - pluralism, nediscriminare, toleranta, justitie, solidaritate si egalitatea intre B si F - vor servi la clarificarea aplicarii si interpretarii valorilor din par. precedent.

Egalit intre F si B - solicitata de mai multe asociatii feministe; nu figura in prima versiune a par., pe motiv ca e inclusa in egalitate in general . a fost adaugata in final si e a este astazi garantata de 3 articole:

- art. 2 si 3 TUE si art. 8 TFUE, la care se adauga 4 dispozitii referitoare la aspecte specifice ale acestei egalitati :

5 Hotărârea CJCE, 12 noiembrie 1969, Stauder , 29/69; hotărârea CJCE, 17 decembrie 1970, Internationale Handels gesellschaft , 11/70; Nold , precitată . 6 Art. 6 alin. 1 TUE: „Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adoptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate. Drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Cartă se interpretează î n conformitate cu dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu luarea în considerare în mod corespun zător a explicaţiilor menţionate în Cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziţii.” 7 Art. 6 alin. 3 TUE: „Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, constituie principii general e ale dreptului Uniunii.” 8 De aici preocuparea din doctrină cu privire la pericolul aparţiei fenomenului de eventual forum shopping , cetăţeanul european putând apela la CJUE şi, apoi, la CEDO (sau invers) în căutarea celei mai bune protecţii pe care o poate obţine.

- piata muncii si remuneratie art. 153 si 157 TFUE

- asigurarea unei protectii specifice pe F art. 79 si 83 TFUE (exploatarea sexuala etc.)

- declaratia 19 vizand lupta impotriva violente i domestice

Nediscriminarea - a fost si ea adaugata, figureaza si la art. 3 TUE, 10 si 19 TFUE si 21 Carta, plus art. 18 TFUE care interzice discriminarea fo ndata pe nationalitate.

Obiectivele

Articolul 3 TUE (ex - articolul 2 TUE)

I. Obiective g enerale

- Uniunea urmăr eşte să promoveze :

pacea - plan schuman - obv politic

valorile sale ( art.2TUE )

bunăstarea popoarelor sale. - obv ec.

II. Obiective specifice

A. In interiorul UE

1. - Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne , în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum şi prevenirea criminalităţii şi combaterea acestui fenomen. 2. - Uniunea institu ie o piaţă internă . Aceasta acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social, precum şi pe un nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului. Aceasta promovează progresul ştiinţific şi tehnic. 3. - Uniunea:

combate excluziunea socială şi discriminările;

promovează:

ü justiţia ş i protecţia sociale,

ü egalitatea între femei şi bărbaţi,

ü solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului;

ü coeziunea economică, socială şi teritorială ; NEW!

ü solidaritatea între statele membre.

respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice;

veghează la protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european;

instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro. - compet excl u s i va

B. In exteriorul UE

- În relaţiile cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea:

îşi afirmă şi promove ază valorile (art.2 TUE) şi interesele şi contribuie la protecţia cetăţenilor săi;

contribuie la:

ü pacea,

ü securitatea,

ü dezvoltarea durabilă a planetei,

ü solidaritatea şi respectul reciproc între popoare,

ü comerţul liber şi echitabil,

ü eliminarea sărăciei ş i protecţia drepturilor omului şi, în special, a drepturilor copilului,

ü dezvoltarea dreptului internaţional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei

Naţiunilor Unite.

- Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare (subsid iaritate + proport ionalitate ) , în funcţie

de competenţele care îi sunt atribuite prin tratate.

Ca o concluzie, menţionăm că analiza obiectivelor şi valorilor UE prezintă importanţă mai ales din perspectiva evaluării exacte a competenţelor UE – adică a d omeniilor în care aceasta poate să acţioneze potrivit tratatelor. Obeictivele şi valorile sunt instrumentele care ajută la identificarea/interpretarea limitelor acestor competenţe/domenii.