Sunteți pe pagina 1din 25

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE:

Localitatea Simila,
comuna Zorl&ni,
jude

1.1.Denumirea
investitiei: Construire
centru de tip "After
School" in localitatea
Simil
a

1.2. Amplasament:

1.3. Titularul
investitiei:
Comuna Zorleni

1.4.Beneficiarul
investitiei: Comuna
1.5.Elaboratorul studiului: SC PROHOME SRL Barlad

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Descrierea lucrarilor

Prin aceasta investipe se urmare^te realizarea unui centru care va


recreative profesioniste, pentru elevii din clasele I-IV. Pentru utilitap se
solicita :
construirea unei centrale termice cu combustibil solid in cu
alimentarea cu apa - bransament la reteaua stradala ; canalizarea
menajera - prin racord la microstatia de epurare p
Zorlen
S.C.PROHOME S.R.L.
PR. Nr.03/2016 -
P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU
DE TIP "AFTER
SCHOOL" IN
LOCALITATEA SIMILA,
COMUNAZORLENI,
JUDETUL VASLUI
i

a) Amplasamentul;
Amplasamentul
propus pentru centru de tip
"After School" este situat in
zona zona nordica a localitapi
Simila, in intravilan si este teren
proprietate publica locala a
primariei Zorleni; terenul are
accesul asigurat din drumurile
satesti, pe laturile de sudest si
nordvest a incintei.
Incinta respectiva are
o suprafafa de
3123,00 mp
avand
urmatoarele
vecinatap: la
nordest :
Proprietate cu
NC
71590,Proprieta
te cu NC 71600;
A' la nordvest :
Drum satesc;
la sudvest :
Proprietate cu NC 72384 ;
I/O'

erele in sistem de referinpl


de situape i s-au stabilit
la sudest : Drum satesc. POT =
Ac / A teren = 17,89 % CUT =

bj Topografia;

Cuprinde planurile topografice cu amplasamen,


STEREO 1970 (sistemul de cote Marea Neagra),
solupile tehnice privind construirea centrului de t:
Indicativul bornei de referinja: 401 Z Cota absoluta:
72.39

Ad / Ateren = 0,1
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
8
Stalp LEA Punct T1 Colt gard
sud

X 533685.696 533688.524
Coordonata Y 708278.294 708267.671
Z 66.51 66.47

bj Clima si fenomenele naturale specifice zonei;


Clima este temperat continentala cu nuance excesive, fiind caracterizata prin veri calduroase secetoase i
ierni geroase. Temperaturile sunt cuprinse intre 8C 9,8C precipitapi relativ reduse.
Temperatura maxima absoluta (46,6 grade C) a fost inregistrata la Murgeni la 21 august 1952, iar cea
minima (-32 grade C) la Negreti la 20 februarie 1954, fapt ce demonstreaza, un aspect al continentalismului
pronunjat, marcat de o amplitudine termica foarte mare a valorilor extreme, respectiv - 72,6 grade C.
Precipitatiile au o raspandire teritoriala inegala, insemnand cantitap mai mari in sectoarele deluroase i de
podi din N i V (circa 600 mm anual) i mai mici in zonele depresionare i de lunca (400 - 500 mm anual), secetele
reprezentand un fenomen frecvent pentru judepil Vaslui.

b) Geologia, Seismicitatea;

Date geotehnice

1. Date generale

Terenul pe care se intenponeaza sa se realizeze viitoarea construcpe este amplasat in intravilanul localitatii
Simila. Terenul nu este supus inundatiilor sau viiturilor
Programul de investigare a amplasamentului a cuprins 2 (doua) foraje (Fl, F2) avand fiecare adancimea de 6 m
- Plansa P4. Forajele au fost executate cu foreza manuala, avand diametrul tubului carotier de d> = 120 mm conform
STAS 1242/4-85, SR EN ISO 22475-1 i SR EN 1997-2/2007.
Din foraje au fost prelevate probe netulburate cat i tulburate conform standardelor in vigoare.

2. Litologia
Din punct de vedere petrografic,
Rocarocile in zona studiata prezinta urmatoarele caracteristici
Caracteristici petrografice
Nr.
Crt.
1 Nisip granoclasare normala; rulare i sortare slaba; laminapi tabulare i concoide, porozitate
ridicata, permeabilitate ridicata
2 Argila stratificape paralela criptica, porozitate medie, compresibilitate ridicata, plastice
(consistente/vartoase)
3 Argile nisipoase stratificape lenticulara, porozitate scazuta, compresibilitate medie

4 Nisipuri argiloasestratificape lenticulara, porozitate ridicata, compresibilitate scazuta

4
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
3. Stratificafia terenului Descrierea litologica Nivel
Forajul Ft Grosimea Reper litologic
hidrostat
Intervalul stratului (m) ic
(m, de la CTN) (m) de la
CTN
0-0,300,30 Sol vegetal

0,30-1,200,90 Argila, cafeniu - cenusie, plastic consistenta cu trecere


la vartoasa, calcar diseminat in masa
I
1.50 t
1,20-1,800,60 Praf argilos, galben, plastic vartos 1,80

1,80-6,004,20 Nisip mijlociu, galben, slab sortat, granoclasare


normala, afanat, saturat cu apa

Forajul F2
Intervalul Grosimea Descrierea litologica Nivel
Reper litologic
hidrostat
(m, de la CTN) stratului (m) ic
(m) de la
CTN
0-0,300,30 Sol vegetal

0,30-1,801,50 Argila, galben - cafenie, plastic consistenta, concrepi de


calcar, oxizi de Mn
I
1.50 t
1,80-6,004,20 Nisip mijlociu, galben, slab sortat, granoclasare 1.80
normala, afanat, saturat cu apa

4. Caracterizarea geotehnica a terenului


In urma coraborarii datelor obpnute prin cercetarea macro i microscopica a probelor prelevate din forajele
geotehnice executate, se pot delimita urmatoarele repere litologice distincte:
I. Argila, cafeniu - cenusie, plastic consistenta cu trecere la vartoasa, calcar diseminat in masa: 0,30 - 1,20 m
(de la CTN) in Fl, 0,30 - 1,80 m (de la CTN) in F2;
Principalii parametrii geotehnici determinap
Greutat e pentru Umid
repereleIndie
litologice identificate
Ind. deModul def.inTasare
zona supusa prezentului
sp Unghi de Coez,
studiu Tasare sp
sunt:__________________________________________________________________________________________
e
N. Parametrii
volumic de cons. liniara frecare prin
geotehnici a W plast. L2-3 Ep2 int C umezire
(%) Ic (KPa) (%) 0() (KPa) Im3
Reper litologic\ (KN/m ) 3 *p

I 20 24.1 18.5 0.64 8000 3.00 15 30 /

5. Apa subterana
In forajele executate nivelul hidrostatic a fost interceptat la 1,80 m, acesta stabilizandu-se la 1,50 m, de la
CTN, acviferul fiind sub presiune.
in condipile unor permeabilitap moderate a formapunilor sedimentare din zona studiata conferite de caracterul
psefitic a acestora, se remarca o cretere a nivelului hidrostatic in lunile ploioase de primavara (mai, iunie) sau ori de
cate ori au loc evenimente climaterice deosebite (dezghefari brute a unor zapezi abundente sau ploi torenpale cu Q>
20 1/m2).

5
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
6. Adancimea de inghef
In conformitate cu STAS 6054/77 adancimea de inghef in zona are valoarea de 0.90 m adancime, de la suprafafa
solului.

7. Seismicitate
Conform P 100/13, zona studiata este caracterizata prin Acceleratia
terenului pentru proiectare >> Perioada de colt > Zona climatica s Zona eoliana
k Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol

8. Concluzii si recomandari
Terenul prezinta, in general, stabilitate litologica generala i locale asigurata in contextul actual nefiind afectat
de alunecari de teren. Amplasamentul studiat nu este supus viiturilor de apa i inundapilor.

Din punct de vedere al incadrarii obiectivului acesta se situeaza in CategoriaCorelare / Nr.2 aa cumDuncte
geotehnica reiese din tabelul
de mai jos
Factori
Condipi de teren terenuri medii 3

Apa subterana fare epuismente 1

Clasificarea construcpei dupa importance normala 3

Vecineteii rise moderat 3

Zona seismice B 2

RISCUL GEOTEHNIC MODERAT 12

CATEGORIA GEOTEHNICA 2

Condipile impuse de litologia terenului din zona studiata, caracteristicile de stare fizica, stratificapa i
comportarea mecanica a terenului de fundare, prezenja apei subterane, caracteristicile de alcatuire constructive ale
construcpei, impun urmatoarele recomandari referitoare la proiectarea realizarea sistemului de fundare:

6
sistemul de fundare recomandat pentru viitoarea construcpe va fi impus tehnologic. Fundarea va fi indirecta,
pe umplutura controlata;
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
conditiile de fundare impun ca terenul de fundare sa fie o argila, galbena, plastic consistenta cu trecere la
vartoasa, concretii de calcar, oxizi de Mn: 0,30 - 1,20 m (de la CTN) in FI, 0,30 - 1,80 m (de la CTN) in F2;
- adancimea de fundare va fi impusa de adancimea de inghef i de cerinfele constructive (minimum 1,10- 1,20 m,
de la CTN);
se recomanda ca talpa de fundare sa fie compactata i ca pe terenul natural (sub cota de fundare) sa se
dispuna un strat de balast cu o grosime de 0,40 m, bine compactat. Se compacteaza stratul depus pana se
atinge un grad de compactare de peste 95 % (greutate volumica de minimum 20 kN/mc). Se recomanda ca
perna" din balast sa aiba o granulometrie cat mai variabila (grad de neuniformitate mare). Evazarea laterala a
pernei trebuie sa fie egala cu grosimea pernei, fafa de conturul fundapei;
capacitatea portanta pentru umplutura controlata, pentru conditii standard de fundare - fara corectii de
adancime si latime a fundatiilor, p nv 180 kPa, conform STAS 3300/2-85 si NP 112/2005;
CO
=

-
ag=0.35g -
Tc=1.0sec
- I I I -B
- S0,K=2.5kN/mp
Proiectul este intocmit in conformitate cu normele de continut specifice, conform Ordin nr.
863/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea "Instruciiunilor de aplicare a unorprevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contynutului-cadru al documentapei tehnico-economice aferente investifiilor
publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de invest^ i lucrari de
intervenpi".
Prezentarea proiectului grupat pe lucrari specifice tehnologic se prezinta astfel:
Memoriu general
Memoriu arhitectura
Memoriu rezistenta
a
Memoriu instalatii electrice
Memoriu aiimentare cu apa si canalizare
Memoriu instalatii sanitare
Memoriu instalatii termice
Graficul investitiei
Studiu geotehnic

f) Devierile si protejarile de utilitati afectate


Nu este cazul.

g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea


pentru lucrari definitive si provizorii
Cladirea centrului va fi racordata la toate retelele tehnico-edilitare publice din zona.

Relete sanitare: Refea apa


rece rece
Alimentarea cu apa rece se va asigura de la refeaua de aiimentare cu apa a localitafii, aflata la o distanfa de
aproximativ 170,00 m de cladire, consumul preconizat fiind de cca. 1,9 mc/zi.Apa este utilizata numai pentru nevoile
igenico-sanitare, social administrative.
Racordul la refeaua de aiimentare cu apa potabila a localitafii se va face cu feava de polietilena de
50 mm.
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI

7
Pentru contorizarea consumului de apa pe racordul nou propus s-a prevazut un camin apometru amplasat la
limita proprietapi.
Caminul este din beton avand diametrul Dn 1,25 m i inaltimea de 1,50 m avand capac din fonta tip
necarosabil. Pe racordul de apa in camin se vor monta doi robinep de trecere cu mufa i sfera Dn 1 VA filtru tip Y,
clapet de sens unic i contor de apa Dn 50 mm si Q = 6 m3/h.
Retea canalizare menajera:
Apele uzate menajare: colectate de la grupul sanitar sunt preluate de o refea de incinta proiectata i
racordata gravitational la statia de epurare proiectata..
Datorita faptului co localitatea Simila nu are sistem de canalizare menajera, beneficiarul va realiza propriul
sistem de canalizare.
Apele uzate de la grupurile sanitare vor avea sistemul propriu de canalizare intr-o microstape de epurare de
2,4mc/zi. Microstapa de epurare se va amplasa la o distanja de 11,19 m de cladirea cu destinapa de After
School.Evacuarea apei epurate se va face prin pompare, printr-o conducta din PEHD PE 100 PN 6 Del 10, la canalul
de desecare situat in apropiere.

Refele electrice exterioare


Branamentul electric se va proiecta i realiza de catre furnizorul de energie electrica din zona.
Alimentarea cu energie electrica a tabloului general (TG) se va realiza din blocul de masura i protecpe
trifazat BMPT al furnizorului de energie din zona, cu cablu armat de cupru CYABY 5x6mmp pozat ingropat in
pamant la o adancime de 0,8 m i protejat intr-un strat de nisip de 20cm.
Tabloul electric general (TG) va avea carcasa din plastic cu grad de protecpe IP40, se va poza aparent pe
perete in hoi, astfel incat sa nu stanjeneasca circulapa sau sa pericliteze siguranfa persoanelor. Din acest tablou vor fi
alimentate toate circuitele aferente conform schemei monofilare descrisa in plana E5.
in exterior, tabloul electric al centralei termice (Tct) se va alimenta cu energie electrica din TG printr-un
cablu de cupru armat tip CYABY3x6mmp pozat ingropat in pamant la adancimea de 0,8m i protejat intr-un
strat de nisip de 20cm grosime.
Microstapa de epurare se va alimenta cu energie electrica din Tct printr-un cablu de cupru armat tip
CYABY3x2,5mmp pozat ingropat in pamant la adancimea de 0,8m i protejat intr-un strat de nisip de 20cm grosime.
La ieirea/intrarea din TG i Tct, precum i la trecerile prin perep aceste cabluri vor fi protejate in tuburi
PVC40 pozate ingropat in perete pana la ieirea din cladire.

Refele termice exterioare

Alimentarea cu agent termic a cladirii se va executa din teava din polipropilena armata si preizolata, montata
in pamant.

h) Caile de acces permanente,caile de comunicatii si alteiea asemenea

Cladirea este amplasata pe un teren proprietate a Primariei comunei Zorleni, in zona nordica a localitatii
Simila; terenul are accesul asigurat din drumurile satesti, pe laturile de sudest si nordvest a incintei.

i) Trasarea lucrarilor Faze premergatoare

Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primere a amplasamentului si a bornelor de reper la care
participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea santierului executant participa seful de santier sau reprezentantul
acestuia impreuna cu topograful santierului.
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUJ
Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de
reper.

8
Trasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si consta in transpunerea
pe teren a elementelor geometrice din proiect.
Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia necesare folosind punctele
retelei topografice existente. Punctele retelei de trasare se materializeaza pe teren prin marci si repere conform
prevederilor STAS 9824/1-87.
Conservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe timpul lucrarilor.
Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor ajutatoare se face prin stilpi,picheti sau
marcaje pe elemente ale constructiilor invecinate conform instructiunilor date de proiectant.
Lucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect. La verificare
participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare. Pentru lucrarile de
trasare se utilizeaza urmatoerele aparate:
- un dublu decimetru pliant;
- o ruleta de 5 m lungime;
- o ruleta de 10 m lungime;
- o ruleta de 50 m lungime;
- o stadie(mira) topografica;
- teodolit (Zeiss Jena Theo 020B);
- nivela.
Lucrarile de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si etalonate. Pentru a
asigura certitudinea executiei lucrarilor de trasare conform cerintelor din proiect sint necesare
urmatoarele criterii:
- verificarea, rectificarea si etalonarea periodica a instrumentelor si aparatelor topografice;
- respectarea cerintelor proiectului de executie;
- respectarea prevederilor prezentei instructiuni;
-se interzice folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.

Trasarea lucrarilor

Operatiile de trasare si de materializare a axelor constructiei reprezinta prima etapa a lucrarilor pregatitoare
pentru executarea fundatiilor. Trasarea pe teren a lucrarilor se face dupa executarea curafirii i a nivelarii terenului.
Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamente proiectate i marcarea fiecarei construcfii,
conform proiectului de execufie. Toate lucrarile de trasare se vor executa de catre constructor prin topometrul
antierului, pe baza reperelor de trasare, conform planului de trasare intocmit de proiectant. Reperii de trasare se
predau pe teren constructorului de catre reprezentanfa proiectantului in prezenfa clientului, pe baza unui proces
verbal. Recepfia lucrarilor de trasare se face de catre client, in prezenfa constructorului i proiectantului.

Etapele de trasare pe teren sunt urmatoarele:

- identificarea bornelor topo existente i crearea unei refele de sprijin in zona


- trasarea axelor proiectate
- materializarea pe teren a axelor proiectate cu ajutorul faruilor
- amplasarea de farui martori la punctele caracteristice
- intocmirea de schife topografice, care sa permita regasirea rapida a faruilor.
Inainte de a se trece la operatia de trasare a axelor si a contururilor gropilor de fundatie se face receptia prin
verificarea privind:
- retele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor si retelelor de trasare
- retetele topografice indicate in reteaua de sprijin din planul de amplasare
La baza acestor operatii se afla proiectul de executie al constructiei care trebuie sa asigure:
- planul de amplasament cu pozitionarea constructiilor existente si celor noi
- puncte de referinta din nivelmentul geodezic de precizie al tarii
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
- borne de reper ce vor servi ca puncte de referinta in cadrul operatiilor de trasare generala sau la obiecte;

9
- planul general de sapatura, cu indicarea sapaturilor a cotelor de nivel, a distantelor dintre sapator, a pantelor
taluzelor
- planul general de fundatii cu indicarea tipurilor, pozitionare,cote de nivel,distante
Metoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incit sa corespunda gradului de precizie cerut constructiei
respective.

Materializarea axelor principale ale constructiei se realizeaza prin:


- implantarea de borne utilizabile pe intreaga durata a executiei constructiei
- executarea de imprejmuiri special proiectate.

2.2 Memorii tehnice pe specialitati

2.2.1 Concluziile studiului de fezabilitate privind situatia actuala, necesitatea


si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico -
economic selectat;
\: SUPRASTRUCTURA DE REZISTENJA DE TIP MIXT CU
CADRE DIN BETON ARMAT TURNATE MONOLIT 1 DIAFRAGME DIN ZIDARIE PORTANTA

2.2.2 Descrierea constructiva, functionala si tehnologica


Construcple propuse se incadreaza in prevederile planului urbanistic privind condifiile de aliniament,
regim inalfime, distance fafa de vecinata|i.
Prin modul de tratare al elementelor arhitecturale exterioare, al finisajelor, se otyine o plastica
arhitecturala la nivelul cerinfelor actuale.
Total suprafafa incinta: 3123,00 mp
POT = Ac / A teren = 17,89 % CUT =
Ad / Ateren = 0,19

l o / t t e j j ti.rjTT r j j r<z7~ji\ \ \"\Zy.\\r\o.

^ Clasa de importanta (conf. P 100/13) - III

Categoria de importanta (conf. HG 766/1997) -C

10
r- Acceleratia terenului pentru proiectare -ag=0.35g

> Perioada de colt -Tc=1.0sec r- Zona


climatica - III

> Zona eoliana -B

r Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol - S0,K=2.5kN/mp

r Gradul de rezistenfa la foe - II

11
> Rise de incendiu - mic

A. CLADIRE CENTRU DE TIP

"AFTER SCHOOL"

>
Aria construita
A.c.= 528,25
m.p.
Aria desfasurata construita
A.d.c.= 528,25
m.p.

r>
Aria utila
A.u = 456,35
m.p.

r~
Regim de inaltime:
parter

r-
Inaltime la cornisa:
3,50 m

f
Inaltime totala:
6,70 m

r-
Inaltime niveluri:
3,52 m

Volumul construit:
V= 2149,15 m.c.
Gradul de rezistenfa la foe: - II -

A
Rise de incendiu: - mic-

Cladirea va avea regimDenumire


de inaltime PARTER si urmatoarele spatii: Suprafata (mp) Numar persoane

PARTER
1 Sala de activitati 50,38 18
2 Sala de activitati 50,51 20
3 Sala de activitati 50,62 20
4 Cancelarie 16,00 6
5 Birou conducere 15,86 2
6 Cabinet medical 11,80 2
7 Biblioteca 33,24 1

12
8 Birou consiliere 16,00 2
9 Material didactic (spatiu depozitare) 7,63
10 Grup sanitar baieti 15,27
11 Grup sanitar fete 15,15
12 Grup sanitar barbati 4,15
13 Grup sanitar femei 4,14
14 Grup sanitar persoane cu handicap 4,79
15 Hoi 57,39
16 Hoi polivalent 80,12
17 Hoi asteptare 16,67
18 Windfang 5,06
TOTAL 456,35 71

13
Cladirea va avea urmatoarea structura de rezistenfa : // <o /q m a /v"/
- fundapi continui sub ziduri portante, prevazute cu centuri de betonuprtaf 1 A ^
- diafragme de zidarie de caramida cu grosimea zidurilor interioare si exterioare
- stalpi cu secfiunea de 30x30cm la colfuri si intersecfii de ziduri Nr. 1561
- stalpi cu secfiunea de 30x40 cm la capetele de rezemare a%rinzil(
- grinzi beton armat, tranversale cu secfiunea de 25x50 cm;
- centuri perimetrale cu secfiunea de 25x30 cm;
- centuri buiandrugi cu secfiunea de 25x50 cm;
- planeu din beton armat, cu termoizolafie vata minerala in pod;
acoperis - sarpanta lemn ecarisat si invelitoare din tigla
.
> INSTALATIIELECTRICE:

Iluminat normal prize after school

In toate incaperile s-au prevazut aparate de iluminat fluorescente cu grade de protecfie IP 20,
respectiv IP 54, funcfie de destinafia incaperii.
Se vor utiliza urmatoarele tipuri de aparate de iluminat:
- neetan tip FIA-2x36W utilizat pentru iluminatul general din salile de activitafi, birouri, cabinet medical,
cancelarie, biblioteca;
- neetan tip FIA-2xl8W utilizat pentru iluminatul general din maternal didactic, windfang;
- etan FIPAD-2xl8W cu dispersor transparent pentru iluminatul general din grupurile sanitare i exterior.
Circuitele de iluminat vor fi alcatuite din conductoare de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip FY cu
secfiunea de l,5mmp, introduse in tuburi de protecfie rigide tip PVC16, pozate ingropat in tencuiala perefilor i

aparent peste planeu protejate in tuburi flexibile metalice tip IPF16.

vco Al
/

/AN R

Aparatajul de comutafie (intrerupatoare, comutatoare) va fi de 10A va avea grad de protecfie


S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
IP20. Acesta se va monta ingropat in tencuiala pereplor la o inalpme de 1,5m, masurat de la axul aparatului
la pardoseala finita.
Receptorii monofazap se vor conecta la instalapa electrica prin prize duble monofazate de 1 OA grad de protecpe
IP20, prevazute cu contact de protecpe cu obturatoare de protecpe. Toate prizele, monofazate vor fi pozate ingropat in
tencuiala pereplor la o inalpme de 2,1m in ^Jilc^-a^vitalp^i la 0,5m in restul incaperilor masurat de la axul aparatului
la pardoseala finita.
Circuitele de priza vor fi alcatuite din conductoare de cupru cu intM'ziere la propagarea^$ipprii tip FY cu secpunea de
2,5mmp, protejate in tuburi de protecpe rigide tip PVC16, pp^feiingM>pg^in tencuiala pereplor i aparent peste
planeu protejate in tuburi flexibile metalice tij
Dozele de derivape se vor monta ingropat in tencuiala pereplor.

Iluminat de securitate pentru evacuare

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu luminoblocuri etari5rtP54, de tip CISA- lx8W
iluminat nepermanent, echipate cu sursa de rezerva cu acumulatori avaii^p pOtonomie de 3,0ore i dispozitiv
automat de comutare. Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B dc reacpe la foe. Timpul de punere in

14
funcpune a iluminatului de securitate pentru evacuare va fi mai mic de 0,5 s. Luminoblocurile utilizate pentru
identificarea ieirilor vor fi marcate IE$IRE" pe fond verde, iar cele montate in exterior vor fi nemarcate.
Alimentarea de baza cu energie electrica a luminoblocurilor se va asigura din circuitele iluminatului
normal direct din dozele de derivape fara a trece prin aparatajul de comutape. Circuitul pentru iluminatul de
securitate pentru evacuare se va realiza din conductoare de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip FY
cu secpunea de 1,5 mmp protejate in tuburi de protecpe rigide tip PVC16 pozate ingropat in tencuiala
pereplor i aparent peste planeu protejate in tuburi flexibile metalice tip IPF16.

Iluminat de securitate impotriva panicii

Iluminatul de securitate impotriva panicii se va realiza in holul cu suprafafa mai mare de 60mp. Se vor
utiliza doua aparate de iluminat fluorescent FIAlx36W-EM echipate cu sursa de rezerva cu acumulatori avand o
autonomie de 1,0ora i dispozitiv automat de comutare. Aparatele de iluminat vor fi realizate din materiale clasa
B de reacpe la foe. Timpul de punere in funcpune a iluminatului de securitate impotriva panicii va fi mai mic de
0,5 s.
Alimentarea de baza cu energie electrica se va asigura direct din TG printr-un circuit separat. Circuitul
pentru iluminatul de securitate impotriva panicii se va realiza din conductoare de cupru cu intarziere la
propagarea flacarii tip FY cu secpunea de 1,5 mmp pozate aparent peste plan^eu protejate in tuburi flexibile
metalice tip IPF16.

Comanda de punere in funcpune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va realiza automat prin
intermediul kitului de emergenfa cu care sunt echipate aparatele de iluminat si manual prin intermediul
butoanelor de panica Bp. Scoaterea din funcpune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va realiza

centralizat prin intermediul butonului de stop Bst amplasat in biroul consiliere. Butoanele de panica i
butonul de stop se vor monta ingropat in tencuiala pereplor la inalpmea de 1,5m masurat de la axul
aparatului la pardoseala finita. Circuitul de comanda pentru iluminatul de securitate impotriva panicii se va
realiza din conductoare de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip FY cu secpunea de 1,5 mmp protejate
in tuburi de protecpe rigide tip PVC16 pozate ingropat in tencuiala pereplor i aparent peste planeu
protejate in tuburi flexibile metalice tip IPF16

15
.
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI

Instalafii de protecfie

1) Protecfia la scurtcircuit i suprasarcina a componentelor instalapilor electrice s-a realizat in conformitate


cu cerinfele normativului 17-2011 cu privire la corelarea curenfilor de sarcina cu: secfiunea
conductoarelor/cablurilor, curenfii admisibili ai conductoarelor/cablurilor i curenpi admisibili ai disjunctoarelor
automate.
2) Protecfia la oc electric se va realiza prin adoptarea unui sistem de protecpe format dintr-un mijloc de
baza i masuri complementare. Conform normativului 17-2011 se adopta schema de legare la pamant TN-S.
Ca mijloc de baza se va utiliza legarea la nul de protect e complementar cu legarea repetata la pamant a
acestuia.
O alta masura complementary legarii la nul de protecfie consta in utilizarea dispozitivelor de protect e
diferenfiala cu Id = 30 mA montate in tabloul electric pe circuitele de priza.
In circuitele electrice nulul de protecpe (PE) va fi din cupru cu aceea^i secpune ca a conductorului de faza i
va fi separat de nulul de lucru. in toate tablourile electrice nulul de lucru (N) va fi trecut prin elementele de
protecfie i va fi izolat de bara de nul de protecfie (PE).
3) Protecfia impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica i de comutafie se va realiza prin
montarea in tabloul electric general a unui descarcator tip 2.
4)La minim 1,5 m de cladire se va realiza o priza de pamant artificiala ce va avea rezistenfa de dispersie mai
mica de 4 ohmi. Aceasta va fi formata din electrozi verticali, din (eava zincata de 2 1/2", cu lungimea de 1,5 m, i
electrozi orizontali cu lungimea de 6,0 m din banda zincata OLZn 40x4mm, ingropafi la o adancime de 0,8 m. Daca
priza de pamant astfel realizata nu are rezisten(a de dispersie mai mica de 4 ohmi, atunci ea se va imbunatafi prin
adaugarea de electrozi verticali i orizontali pana la realizarea valorii prescrise.
5)in urma evaluarii riscului Ri pentru pierderea de viefi omeneti a rezultat o valoare mai mica decat riscul
acceptat Rt, structura fiind protejata pentru acest tip de pierderi. Rezulta ca nu este necesara realizarea unei instalafii
de protecpe impotriva trasnetului.

^ INST ALA JU SANITA RE


Instalafiile sanitare interioare constau in echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare , alimentarea cu apa
a acestora si colectarea apelor uzate menajere pentru evacuarea lor la canalizarea menajera, exteriorioara.
Instalafia de alimentare cu apa rece si calda va fi realizata din conducte din PP-R armata sau PE armata
.lnstalafia interioara de canalizare va fi realizata din conducte din polipropilena ignifugata pentru canalizare .

^ IN ST ALA JII TERMICE


incalzirea spafiilor se va realiza prin intermediul unei instalafii de incalzire centrala cu radiatoare din ofel si
conducte multistrat.
Agentul termic va fi asigurat de o centrala termica, amplasata intr-o constructie separata ,pe latura de sudvest
a gradinitei, cu acces direct din exterior.
Necesarul de caldura va fi acoperit de o instalafie de incalzire formata din radiatoare tip panou din ofel cu
inalpmea de 600mm i puterea termica nominala de 2525w/m, conducte pentru legaturi coloane distribute din feava
multistrat ,ofel sau cupru,func|ie de preferinfa beneficiarului.
Toate caloriferele vor avea dopuri de aerisire iar coloanele, robinefi de aerisire automafi.
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E. CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA,
COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
B. CENTRALA TERMICA
r- Aria construita A.c. =17,44 m.p.
> Aria desfasurata construita A.d.c. =17,44 m.p. k Ariautila
A.u. = 12,05m.p. ^ Regim de inaltime: parter
> Inaltime la cornisa: 3,00 m
> Inaltime totala: 4,00 m r- Inaltime niveluri:
2,85 m
> Volum construit: 64,95 mc

Cladirea va avea regimDenumire


de inaltime PARTER si urmatoarele spatii: Suprafata (mp) Numar persoane

PARTER
1 Centrala termica 12,05 1
TOTAL 12,05 1

Cladirea centralei termice va avea urmatoarea structura de rezistenfa


- fundatiile vor fi alcatuite din talpi continue din beton simplu si elevatii din beton armat dispuse continue
sub peretii portanti, pe doua directii
- diafragme de zidarie de caramida cu grosimea zidurilor exterioare de 25 cm
- stalpiori cu secfiunea de 25x25cm la colfuri si intersecfii de ziduri
- centuri perimetrale cu secflunea de 25x30 cm;
- planeu din beton armat, cu termoizolafle vata minerala in pod;
- acoperis - sarpanta lemn ecarisat si invelitoare din tigla.

> IN ST A LA [II ELECT RICE CENTRALA TERMICA:

I. Instalatii electrice centrala termica


In centrala termica se va utiliza un aparat de iluminat etan, IP54, tip FIPAD-2x36W cu dispersor
transparent.
Circuitul de iluminat va fi alcatuit din cablu de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY- F
3xl,5mmp, pozat aparent.
Intrerupatorul va fi de 10A i va avea grad de protecfie IP54. Acesta se va monta aparent la o inalfime de
1,5m, masurat de la axul aparatului la pardoseala finita.
In centrala termica se vor monta aparent la inalfimea de 1,5m doua prize duble monofazate de 10 A cu grad
de protecfie IP54, prevazute cu contact de protecpe. Circuitul de priza va fi alcatuit din cablu de cupru cu intarziere la
propagarea flacarii tip CYY-F 3x2,5mmp, pozat aparent.
Tabloul de comanda al cazanului se va alimenta cu energie electrica direct din Tct prin cablu de cupru cu
intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x2,5mmp, pozate aparent. Receptorii de putere (pompe, servomotoare) se
vor alimenta cu energie electrica i comanda din automatizarea prevazuta la specialitatea instalapi termice. Se vor
utiliza cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x2,5mmp, pozate aparent.
Dozele de derivafie vor avea grad de protecpe IP54 i se vor monta aparent la 30 cm sub planeu.

2. Iluminat de securitate pentru interventie


Iluminatul de securitate pentru interventie se va realiza in centrala termica cu un aparat de iluminat etan,
IP54, de tip FIPAD-lxl8W-EM echipat cu kit pentru iluminatul de siguran^a nepermanent, format din sursa de
rezerva cu acumulatori avand o autonomic de l,0ora i dispozitiv automat de comutare. Aparatul de iluminat va fi
realizat din materiale clasa B de reacfle la foe. Timpul de punere in funcflune a
S.C.PROHOME S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
iluminatului de securitate pentru intervenfie va fi mai mic de 0,5 s. Aparatul de iluminat va fi nemarcat.
Alimentarea de baza cu energie electrica se va asigura din circuitul de iluminat normal direct din doza de
derivape fara a trece prin aparatul de comutape. Circuitul pentru iluminatul de securitate pentru intervenpe se va
realiza din cablu de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5 mmp pozat aparent.

^ INSTALAJIISANITARE
Alimentarea cu apa a centralei termice va fi realizata din conducte din PEHD Dn 32mm

17
y INSTALATII TERMICE
Centrala termica va fi echipata cu un cazan de 100 kw-putere utila- cu gazeiflcare cu funcponare pe lemne,
vas de expansiune deschis de 250 litri, un boiler de 80 litri pentru preparare apa calda menajera, pompa de
recirculate cazan i pompa circulate agent termic.
Evacuarea gazelor arse va fi asigurata de un co metalic preizolat avand diametrul de 350 mm i inalpmea
de 8 metri ce va fi ancorat de elementele de construcpe ale cladirii.

C. ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa a grupurilor sanitare se va asigura de la refeaua de aiimentare cu apa a localitapi, aflata la
o distanfa de aproximativ 170,00 m de cladire, consumul preconizat fiind de cca. 1,9 mc/zi.Apa este utilizata
numai pentru nevoile igenico-sanitare, social administrative.
Racordul la refeaua de aiimentare cu apa potabila a localitapi se va face cu feava de polietilena de 50 mm.
Inainte de intrarea in curte se va monta un camin de vane cu apometru.

D. CANALIZARE MENAJERA

Datorita faptului co localitatea Simila nu are sistem de canalizare menajera, beneficiarul va realiza propriul
sistem de canalizare.
Apele uzate de la grupurile sanitare vor avea sistemul propriu de canalizare intr-o microstape de epurare
de 2,4mc/zi. Microstapa de epurare se va amplasa la o distanfa de 14,19 m de cladirea cu destinapa de after
school.Evacuarea apei epurate se va face prin pompare, printr-o conducta din PEHD PN 6 Del 10 mm, la canalul
de desecare situat in apropiere.
Microstatia compacta de epurare mecano-biologica se compune dintr-un rezervor din PAFS, impartit in patru
compartimente functionale si trateaza automat apele uzate menajere, dupa care acestea sunt evacuate la emisar.
Statia are in componenta :
Compartimentul 1: acumulare, separare grosiera, egalizare si distribuire a debitului;
Compartimentul 2 si 3 : oxidare biologica si nitrificare;
Compartimentul 4: sedimentare finala si recircularea namolului; Materialele de constructie
pentru rezervoare sunt anticorozive: PAFS, PVC, PP. Principalele caracteristici ale statiei sunt
urmatoarele:
Numar rezervoare -1
Diametru rezervor -1600 mm
Debit de ape uzate tratate -2,4 mc/zi H Volum - 2,91 mc
Procesul de epurare utilizat este de tipul cu namol activ si oxidare completa realizata prin aerarea prelungita a
apei uzate. Substanta organica este distrusa de bacteriile aerobe, actiunea lor de epurare fiind direct proportionala
cu cantitatea de oxigen introdusa in apa.
Apa epurata corespunde normei nationale NTPA 001 si normei europene EC 91/271 putind fi deversata in riuri, lacuri, sau direct pe cimp.S.C.PROHOME
S.R.L. PR. Nr.03/2016 - P.Th./D.E.
CONSTRUIRE CENTRU DE TIP "AFTER SCHOOL" IN LOCALITATEA SIMILA, COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI
Tehnologia de tratare
Treapta mecanica
In compartimentul 1 se realizeaza separarea mecanica a materialelor grosiere din apa uzata, materiale ce vor fi
evacuate la intervale mari de timp(l-2 ani), prin vidanjare, din acelasi compartiment. Tot aici se egalizeaza debitul de
intrare in sistem prin eliminarea virfurilor de sarcina si amestecarea apelor puternic poluate cu unele mai putin
incarcate.
Din acest compartiment apa uzata este introdusa in treapta biologica cu o pompa sumersibila, a carei functionare este
comandata de senzori de nivel minim-maxim.
Treapta biologica
In compartimentele 2 si 3 apele uzate sunt supuse unei aerari intense si prelungite in contact cu namolul activ
produs in prealabil de sistem.Are loc oxidarea totala a masei organice si nitrificarea produsilor amoniacali prezenti cu
o scadere lenta si progresiva a masei de namoluri active.
Aerarea biomasei se realizeaza prin intermediul introducerii de aer comprimat produs de un compresor cu
membrana elastica. Difuzarea aerului in interiorul masei hidrice este asigurata cu difuzorii porosi care au o dubla
functionalitate: de aerare cu bule fine si de mentinere in suspensie a masei de namol.
Namolul in exces din aceste compartimente se va elimina la intervale mari de timp(l-2 ani) din sistem, prin
vidanjare.
In compartimentul 4 se realizeaza decantarea finala a apelor epurate, namolul sedimentat urmind sa fie recirculat
spre compartimentul 2. Recircularea namolului biologic se produce printr-un sistem aer-lift care ridica namolul
sedimentat pe radierul deflectorului si creste nivelul oxigenului dizolvat cu 3-4 mg/1, readucindu-1 reactivat in
compartimentul de aerare.
Statia nu este sensibila la variatiile de debit, avind pompa cu debit constant care realizeaza egalizarea
acestora.Epurarea se face cu incadrarea in normele NTPA 001/2002 si NTPA 011/2002, cu costuri de exploatare
minime.
Functionarea statiei este automata, cu stocarea pe o perioada lunga a namolului si consum redus de energie
electrica.

Microstatia monobloc de epurare va fi amplasata subteran, ingropata direct in pamint.

E. AMENAJARE CURTE
S-a prevazut realizarea unui trotuar in jurul cladirii cu latimea de 1,0 m, si inaltimea de 10 cm, fata de
CTA.
Lucrarile prevazute constau din:

strat izolator din nisip 7 cm

strat de fundatie din balast compactat 10 cm

19
nisip de egalizare 2 cm

imbracaminte beton de ciment C 12/15 10 cm

pavele autoblocante de culoare gri 6 cm


Acest sistem este prevazut pe o suprafata de 108,0 mp,actualmente la nivel de pamant. ALEI
PIETONALE.
Acestea sunt destinate asigurarii accesului pietonal la cladiri si la terenurile amenajate.
Lucrarile prevazute constau din:

strat izolator din nisip 7 cm


strat de fundatie din balast compactat 15 cm

imbracaminte beton de ciment C 12/15 10 cm

nisip de poza 3 cm

pavele autoblocante de culoare gri 6 cm


Acest sistem este prevazut pe o suprafata de 553,60 mp,actualmente la nivel de pamant. Pe aceste
alei pietonale se vor monta banci din lemn masiv pe cadru de fier forjat
Acestea sunt destinate asigurarii accesului auto la cladiri si la terenurile amenajate.
Lucrarile prevazute constau din:

21
strat izolator din nisip 7 cm

strat de fundatie din balast compactat 15 cm

imbracaminte beton de ciment C 12/15 15 cm

nisip de poza 3 cm

pavele autoblocante de culoare gri 8 cm


Acest sistem rutier este prevazut pe o suprafata de 225,40 mp,actualmente la nivel de pamant LOCURI
DE JOACA PENTRU COPII
Un spatiu amenajat, dotat cu echipamente, realizate din materiale care ofera siguranta deplina copiilor, unde
copii se pot juca in voie supravegheati de personal special Lucrarile prevazute constau din:
strat izolator din nisip 10 cm
strat de fundatie din balast compactat(sort 0-16mm) 25 cm
Spatiul respectiv este prevazut pe o suprafata de 230,30 mp,actualmente la nivel de pamant. Acest spatiu va fi
dotat cu echipamente de joaca . LOCURI PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE
Un spatiu amenajat, dotat cu echipamente sportive, realizate din materiale care ofera siguranta deplina
copiilor, unde cei mici se pot juca in voie supravegheati de personal special
Lucrarile prevazute constau din:

strat izolator din nisip 7 cm

strat de fundatie din balast compactat 15 cm

imbracaminte beton de ciment C 12/15 10 cm

23
nisip de poza 3 cm

pavele autoblocante de culoarc gri 6 cm


Acest sistem este prevazut pe o suprafata de 18,60 mp,actualmente la nivel de pamant.
PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI MENAJERE
Acestea sunt destinate depozitarii selective a gunoiului menajer.
Lucrarile prevazute constau din:

strat izolator din nisip 7 cm

strat de fundatie din balast compactat 15 cm


imbracaminte beton de ciment C 12/15 15 cm nisip de poza
3 cm

pavele autoblocante de culoare gri 8 cm


Acest sistem este prevazut pe o suprafata de 20,04 mp,actualmente la nivel de pamant IMPREJMUIRE
Imprejmuire din lemn ecarisat de rasinoase lacuit ,soclu din beton armat placat cu zidarie de piatra naturala
rostuita, cu o inalpme totala de 1,50 m.Acesta se va executa pe o lungime de 227,86 ml.

25

S-ar putea să vă placă și