Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR JUDICIARI

DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCURESTI (APEJ-CAB)


Act autorizare: JS1-Dosar nr. 9951/299/07.04.2010 - Nr. RSPJ-JS1: 53/2010
CIF: 26862786/03.05.2010
Adresa de corespondenţă: Bucuresti, sector 1, CP 291, Of.P. 22
Tel. 0722.922.845, Fax. 0318.179.046.
e-mail: apej.cab@gmail.com
http://expertijudiciari.blogspot.com/

Bucuresti, 23 iulie 2010

Către,

CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Preşedintelui CSM,
Doamna Judecător Florica BEJINARU

Doamnă Preşedinte al CSM

Avem deosebita onoare de a vă adresa cordiale si sincere salutări.

Cu acest prilej, în legatură cu intenţia anunţată public de către Guvernul României de a


promova o lege „a micii reforme in justiţie”, permiteţi-ne să vă transmitem opinia noastră si o
propunere care, eventual, poate să fie inclusă in cadrul poziţiei CSM faţă de aceasta iniţiativă
legislativă.

Propunerea noastră se referă la modul concret de comunicare a grefierilor din instantelor


de judecată cu experţii judiciari in faza de desemnare a acestora si de comunicare scrisă a numirii
lor si a informaţiilor conexe din dosarul cauzei.

Din experienţa practică a membrilor asociatiei noastre rezultă ca in prezent aproape fiecare
grefier de instanţă, în funcţie de propria sa experienţă profesională, utilizează repetat un asa-zis
„model” al scrisorii de comunicare către experti a deciziilor de numire, a obiectivului expertizei, a
termenului de predare si a onorariului stabilit de judecatori.

Aproape in totalitate, scrisorile „model” nu cuprind informaţii concrete si folositoare


expertului, din contra, conţin citate extinse din Codul de procedură si, invariabil se încheie cu o
„amenintare” foarte clară cu amendă administrativă.
Deasemenea, deseori se remarcă tardivitatea cu care grefa instanţelor expediază scrisorile
catre experti, aceştia ne mai având timpul necesar pentru convocarea legală a părţilor in litigiu.

Nu exista si nu se foloseşte un sistem unitar de redactare a scrisorii, cu un conţinut


standardizat, cuprinzând informaţiile necesare si suficiente pentru ca expertul să demareze rapid
procedura prealabilă pentru efectuarea lucrării ordonate de instanţă, contribuind astfel la
soluţionarea cu celeritate a litigiilor aflate pe rolul instantelor.
Ca in orice sistem comunicaţional, pentru o bună funcţionare a canalelor informaţionale, si
în sistemul judiciar, pentru procedurile similare si repetitive, trebuie introdus un adevărat „manual
de proceduri” cuprinzând o descriere exhaustivă a procedurii respective si a condiţiilor de
îndeplinire a ei.

Faţă de această situaţie cvasi-generală in practica curentă a instanţelor de judecată,


va rugăm a ne permite următoarele sugestii referitoare la conţinutul scrisorilor
adresate experţilor judiciari:

ƒ Trebuie introdus un format standardizat al scrisorii catre expertii judiciari;

ƒ Acest format standardizat trebuie introdus in sistemul informational al instantelor ca o


fereastră specifică, cu câmpuri senzitive ce se completează de catre grefier cu datele din
dosar;

ƒ În acelasi sistem informatic, grefierul trebuie sa găsească adresa de corespondentaa


expertului precum si termenul limită până la care trebuie redactată si expediată
corespondenţa către expertul judiciar;

ƒ Scrisoare de comunicare a numirii expertului judiciar trebuie sa conţină, pe lângă


informatiile ce si in prezent sunt incluse in text, cel putin datele referitoare la
domiciliul/sediul părţilor in litigiu (citativul standard, document existent in sistemul
informatic al instantelor).

In subsidiar, vă supunem atenţiei si un „amănunt” mic dar care poate avea o contribuţie la
o relaţie functională a experţilor judiciari cu aparatul auxiliar al instanţelor (registraturi, arhive):
este vorba de a include in regulamentele de organizare si funcţionare a instantelor de judecată
a clauzei prin care să se acorde si experţilor judiciari o anumită prioritate la intrare, ţinând
seama că într-o singură zi acestia trebuie să acceseze mai multe instante, registraturi, arhive, etc. in
exercitarea misiunii lor profesionale

In sensul unei colaborări active si fructuoase, vă rugăm să analizaţi oportunitatea aplicării


propunerilor noastre in practica judiciară curentă si, eventual, a implicării membrilor noştrii în
acţiunile si/sau activităţile CSM care pot fi importante si/sau conexe domeniului expertizei
judiciare.

Cu speranţa sinceră că toate cele expuse vor beneficia de amabila Dvs. atenţie,

Vă rog sa primiţi, Doamnă Preşedinte,


Expresia deplinei noatre consideraţii.

Eugen P. MARCOV
Presedinte fondator