Sunteți pe pagina 1din 10

FIA DE DATE A ACHIZIIEI

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT

I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ara:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia .......
E-mail: Fax:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):
Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL):
Adresa profilului cumprtorului (URL):

Alte informaii pot fi obinute la:


Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini, documentaia specific (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele
pentru dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitrile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.III
Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor:
Termen maxim de rspuns la solicitarea de clarificri:

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE


PRINCIPALE)

Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv Servicii publice generale
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Aprare
Agenie/birou naional sau federal Ordine i siguran public
Colectivitate teritorial Mediu
Agenie/birou regional sau local Afaceri economice i financiare
Organism de drept public Sntate
Instituie/agenie european sau organizaie european Construcii i amenajri teritoriale
Protecie social
Recreere, cultur i religie
Altele (precizai): Educaie
Altele (precizai):
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante da nu

Sau, dup caz


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie Ap
termic
Servicii potale
Electricitate
Servicii feroviare
Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
Prospectare i extragere a crbunelui i a altor
combustibili solizi Activiti portuare

Activiti aeroportuare

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dat contractului/concursului/proiectuluide autoritatea contractant/entitatea contractanta


Contract de furnizare autoturisme . prin programului de stimulare a nnoirii parcului auto naional
II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
(Alegei o singur categorie - lucrri, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al
contractului sau achiziiei dumneavoastr)
a) Lucrri B) Produse T c) Servicii
Executare Cumprare T Categoria serviciilor: nr.
Proiectare i executare
Leasing
Executarea, prin orice
nchiriere
mijloace, a unei lucrri,
nchiriere cu opiune de
conform cerinelor
cumprare
specificate de autoritatea
O combinaie ntre acestea
contractant
Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare
....................... ........................ ........................

II.1.3) Procedura implic


Un contract de achiziii publice
Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD)
ncheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori economici Acord-cadru cu un singur operator economic

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de


participani la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului
cadru da nu
Dac DA,
Reluarea competitiei se va face in SEAP: da nu
__________________________________________
(se fac precizri suplimentare referitoare la modul de
desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui
acord-cadru)
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:
Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:
.........................
Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: _________________ Moned: ________ sau
intervalul: ntre _____________ i _______________ Moned: ________
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________

Not: n cazul n care autoritatea contractant opteaz pentru ncheierea unui acord-cadru, aceasta va preciza distinct si
valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaz a fi atribuit, cerintele minime de calificare (ex. nivelul
cifrei de afaceri) fiind raportate la valoarea acestuia.
Cuantumul garantiei de participare se va raporta la valoarea estimat maxim a acordului-cadru, valoarea estimata fiind
precizat sub form de interval.
II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de x autotorisme.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal
Obiect principal ...-
Obiect(e) suplimentar(e) ...-
...-
...-
...-
II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA) da nu
Atunci cand se bifeaza se va avea in vedere notificarea ANRMAP nr. 75/2011
II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai da nu
anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)
! Daca se va alege impartirea pe loturi, se va detalia distinct valoarea estimata si garantia de participare aferente fiecarui
lot in parte. Cerintele minime de calificare si cuantumul garantiei de participare (ex. nivelul cifrei de afaceri) vor fi
raportate la valoarea estimata a fiecarui lot in parte.
Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu):
unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da nu T
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile)
Autoturisme . - x bucati;
Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________________ Moned: __________

II.2.2) Opiuni (dup caz) da nu T


Dac da, valoarea se va completa n mod obligatoriu numai ca interval valoric
Dac da, descrierea acestor opiuni: ____________________________________________________________

Dup caz, aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006, cu exceptia acordului-cadru
Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:
n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevzut al contractelor
ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului da nu
Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului (n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE

III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)


III.1.1.a) Garanie de participare da T nu
Se va preciza in suma fixa
Se va preciza perioada de valabilitate raportata la un numar fix de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor
(care se va corela cu perioada de valabilitate a ofertei)
Se va preciza modalitatea de constituire, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari
Se va preciza cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006
Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
III.1.1.b) Garanie de bun execuie da nu
Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita in cazul contractelor de furnizare sau servicii a caror valoare este mai
mare decat pragurile prevazute pentru cererea de oferte, precm si pentru contractele de servicii de proiectare si/sau pentru
contractele de lucrari, indiferent de valoare.
Se va preciza modalitatea de constituire, in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante
Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)
Se specific instrumentele structurale, daca este cazul
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz)
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz) da nu T

III.1.5. Legislaia aplicabil


a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul nr.314/2010
d) Ordinul nr.509/2011..

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului
sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)

2. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare

3. Declaraie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare, i/sau Cazier judiciar /certificat echivalent

Not: n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu exist prevederi legale referitoare la
declaraia pe propria rspundere, se accept o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau
judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.

4. Declaraie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare

Not: n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu exist prevederi legale referitoare la
declaraia pe propria rspundere, se accept o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau
judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.

! Daca se solicita certificat de atestare fiscala, cerinta se va formula astfel incat din respectivele certificate sa reiasa ca nu
exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Aceste documente se vor prezenta in oricare din
formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor men ionate:
1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu
originalul, valabil la data depunerii ofertelor(emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), din
care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea
produselor solicitate prin prezenta documentaie de atribuire.

Nota: A nu se dubla cerinta prin solicitarea si a prezentarii Certificatului de inregistrare (CUI)

2. Ofertantul/dealarul trebuie s fie validat de ctre Comitetul de avizare al Autoritii Fondului de Mediu(Ordinul
Ministerului Mediului si Padurilor nr. 772/31.01.2011).

Not: Ofertantul va prezenta orice document prin care va face dovada c are dreptul s furnizeze autoturisme n cadrul
Programului de stimularea a nnoirii Parcului auto naional, respectiv c este validat de Comitetul de avizare al Autoritii
Fondului de Mediu(Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 772/31.01.2011).
III.2.2) Capacitatea economic i financiar

Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor men ionate

Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri global pe ultimii 3 ani s fie de cel puin: x lei (2010, 2009, 2008)

Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.

III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional

Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor men ionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor livrari de produse efectuate n ultimii 3 ani.

Not: oferantul va prezenta copii de pe procesul-verbal/procesele-verbale de recepie parial/final de la beneficiar din care
s reias ca au fost furnizate pn la data depunerii ofertelor, produse similare.

Cerinta nr. 2
Se va completa o list cu unitile service autorizate RAR din judeul x. Lista va trebui s cuprind date de contact i de
identificare.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitii

Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor men ionate
Cerinta nr. 1
Certificare pantru calitate ISO 9001

III.2.4) Contracte rezervate (dup caz) da nu T


Contractul este rezervat unor ateliere protejate T
Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate T

SECIUNEA IV: PROCEDUR

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfurare


IV.1.1.a) Modalitatea de desfurare a procedurii de atribuire Offline On line

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
_________________________________________________________________________________________

Cerere de oferte
Negociere
Au fost deja selectai candidai da nu
Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare
Negociere accelerat
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
_________________________________________________________________________________________
Dialog competitiv
Concurs de soluii Deschis Restrns
Numrul de participani estimat sau numrul minim / numrul maxim

IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe
(licitaie restrns i negociere, dialog competitiv)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
: Criterii de preselecie
___________________________________________________________________________________________________
IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog
competitiv)
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a da nu
reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de


soluii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (dup caz,bifai rubrica sau rubricile corespunztoare sau enumerai criteriile de atribuire n
cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor n cazul concursului de solu ii )
Cel mai mic pre T
Se va preciza modul de departajare a ofertelor cu preturi egale:
Ex.: In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca
ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea
departajarii ofertelor.
In cazul in care procedura de atribuire este online (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca
ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in
vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic da nu
Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz)
______________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)


_________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract da nu


Dac da,
Anun de intenie Anun despre profilul cumprtorului
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numruli data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii
deschise,cerere de oferte)
durata n luni: sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor)
A se corela cu perioada de valabilitate a garantiei de participare

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice


Se prezint informaiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel nct aceasta s permit identificarea cu
uurin a corespondenei cu specificaiile tehnice din caietul de sarcini. Dup caz, se vor indica formularele ce trebuie
completate.
Se ve prezenta Declaraie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecia muncii.
Ofertantul este obligat s indice n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia a inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii, conform reglementrilor n vigoare la nivel national.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor indica formularele ce trebuie completate i/sau alte formulare ce conin detalierea elementelor de cost ce formeaz
propunerea financiar. n funcie de elementele propunerii financiare care intervin n algoritmul de calcul prevzut pentru
evaluarea ofertelor, informaiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunztoare a punctajului. (dup
caz, meniuni cu privire la cursul de referin leu/euro)
Actul prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic n relaia contractual cu
autoritatea contractant, l reprezint formularul de ofert. (se va indica formularul ce urmeaz a fi completat)
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Se detaliaz modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare i marcare a plicurilor coninnd documentele
ofertei precum i a mostrelor/schielor, dup caz.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz) da nu


Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare da nu
Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):________________________________

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz)

VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureti Cod potal: 030084 ar: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41
Adres Internet (URL) Fax: 021.310.46.42
www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac:
Se va completa n conformitate cu prevederile art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
E-mail: Telefon:
Adres Internet (URL) Fax:
ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII


SUPLIMENTARE

Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE


SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND
UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE


OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):
ANEXA B

INFORMAII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (dup caz)
Obiect principal ...- - -
Obiect(e) ...- - -
suplimentar(e) ...- - -
...- - -
...- - -
3) CANTITATE SAU DOMENIU
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________
sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________
(Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total)
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile:

5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de participare)


_Valoarea garaniei de participare (numai n cifre)_____________ Moned: (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda
n care a fost exprimat valoarea estimat)

___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -