Sunteți pe pagina 1din 4
REPUBLICA MOLDOVA, CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE Cu privire la procurarea echipamentului ‘compact de epurare a apei reziduale din deseurile menajere vind in vedere Nota informativi aM, Regia ,Autosslubritate”, in temeiul art 20 (1) din Legea nr, 845 din 03.01.1992 Cw privire la antreprenorat si intreprinderi” at 14 (2) lit b art. 19 (4), art. 74 (3) din Legea ne. 436-XVI din 28.12.2006 ,Privind administra publict local”, pct. 24 si 2.6 din decizia. Constuh municipal Chisinau nr. 244 din 14.03.2017 yCu privire la depocitarea si prelucrarea deseurilor solide pe teritoriul municpiului Chisindu”, Consiial nuhieipalChisindu DECIDE |UEchipamentul compact de epurre a pei rezdusle din deyeuitemenaere in sum de. 7,0 min, lei din cont suseloralocate din bugetul municipal se transmite LM. Regia ,Autosalubritate”, cu majorarea capitalului statutar al intreprindri. irectia management financiar, precum si i.M. Regia ,Autosalubritate”, vor inregistra tranzactile gi vor opera modificrle de rigoare in evidenja contabilt si etle de consti, confor prevederilor legislate in vigoare. 5. Primarul general al munieipiuiaiChiginaa, dl Dorin Chirtoac, va asigura contol executaiiprevedetlorprezenti deci PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu DIDENCU REPUBLICA MOLDOVA. CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIS i. M. REGIA ,AUTOSALUBRITA) 227 Mane 1918, muni Chis, Repadign ans. tes 22) 746-642, te (02) 40319; inforegpnegt copa “Ae pd Oe a , oe chine INAU Nott informativi cu privre la mifun ‘intreprinse in vederea solutionarii problemei Mw depociteii gi preluerri deseurilor menajere ay Prin prezenta LM. Regia “Autoslubiate’ Va audi tn umn protean oni deel ltr coma problema depozitarit deseurilor la gunoistea projizorie di tamu executes dspoefor Dvi denis, CMC at 2G Cu piven deporlares gt peluentee copier cos imunldpul Chisinau fos lngepinne rds maces 1, fmpreuné cu reprezentaii Minister Mediului au fost exami locai temporare pent depocitarea descr: 7 = pe teritoriul adiacent gunoistii provizorii, sectorul Ciocana; & in preajma uzinei de computere, sectorul Ciocana; in regunea sat, Valea Satu, Vadul lui VodS; in reglunea sat. Hume, tren privat, ~ poligonul militar de la Cobusca, Anenit Noi; teren privat in regiunea com. Tanfren cariera de rsip din raionol Crilen, teren privat; terenul stajei de epurare biologicd a apelor menajere rezduele din st. LLunca Bieului, 24 jn uma examinditvariantelor propuse au fost selectate ca acceptbile terenrile de la sta de epurare, de ling’ uzina de computere, si pe teretl actual de depocitare Pentru ineeperea lueitilor de depozitare este necesar& aprobarea deciziei CMC privind.alocarea terenului, in baza cliei se perfecteazh documentaja. de proiect, cu coordonrile Agentiei Ecologice gi Centului de Sinktate Publicd Chiindu ‘Au fost expediate solicit’ in instanjele respective privind acordarea terenui penta deporitarea temporari a deseuilor din str Lunca Béculu, 24 si din preajma uzinei de computere (nr.01-8/438 din 27.03.2017, 01-8454 din 30.03.2017, nr 01-8/563 din 20.04.2017, nr 018/564 din 20.042017, nv. 01-8582 din 28.04.2017). Coordonrile sunt in process de iu Pani in present a fost primit avizul Agenfiei ecologice Chisindu nr. 01-31/60 din 19.04.2017 privind coordonarea amplasamentului' pentru proiectarea si construirea obiectivului din str. Lunca Bicului, 24, Alte avize nn-au fost primite, 2. Autoritijile com. Tantireni refwz4 oricare tratative privind redeschiderea poligonului de depozitare a deseurilor menajere solide din localitate. Avand in vedere faptul, c& poligonul de degeuri Tangireni este autorizat si a fost propus a fi obiectiv strategic pentru regiunea Centru, in scopul deblocarii situatiei create, la initiativa Ministerului Mediului, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotirdrea nr. 75 din 15.02.2017 cu privire la constituirea Comisici de cercetare prealabila pentru declararee utlitatii publice pentru lucririle de interes comun al mai multor raioane si/sau ‘municipii pentru terenul cu suprafata de 24,6949 ha din extravilanul comunei Tanjareni, raionul Anenii Noi Comisia examineazi situatia si se va_expune asupra posibilita declararii utilititii publice @ terenului mentionat, Restabilitea —activitat poligonului Tanyireni cate luna iulie 2017, pusi de catre CMC in sarcina Primarului general, poate fi realizatt numai in baza rezultatelor si deciziei Comisiei constituite de cétre Guvern, si hotirarii aprobate de Guver. Totodat8, in cadrul proiectului BERD privind programul de investi Jn domeniul gestiondrii degeurilor menajere in municipiul Chisindu, a fost anunjat_publicul interesat privind planificarea modemizarii rampei de gunoi de la Tantireni si evaluarea impactului asupra mediului (se anexeaz. 3. In scopul micgoririi volumelar de deseuri mensjere depazitate, a fost coordonat contactupilot de colaborare inte IM, Regia “Avtosaubritate” agental economic SRL ABS" privind predarea deseurior' menaere. pent seletarea celor recilabile, eft si expeimentarea capacitor de_prelucare a linilor de sovtare instalate. Tesarea a inceput pe data. de 02.05.2017 Contact este prezentat DGLCA pentru semnare 4. in scopul ameliordrii situatiei la gunoistea provizorie de la Ciocana privind evacuarea levigatului, la propunerea grupului de inifiativa a Jocuitorifor com, Bubuieci in frunte cu viceprimarul Leonid Umanet, a fost organizati 0 intilnire cu reprezentan{ii _companiei din Romania Biotehnologic, Eco” S.RL., reprezentant oficial pe tetitoriul RM. al companiei canadiene Cypher Environmental Ltd. Compania propune 0 tehnologie nous de curdfire a filtratului Ultrazyme Powder: tratarea apelor Imenajere uzate i deseurilor industriale care reugese si elimine mirosurle urate, La solicitarea acestora au fost prezentate probele de filtrat pentru efectuarea analizelor si expertizelor necesare. Sunt primele rezultate ale testicilor levigatului (se anexeaza), care confirm’ ameliorareaindicilor ‘coeficientilor inofensivi. Asteptim urmitoarele rezultate. Totodaté, a fost examinata posibilitatea achizitionsrii echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deseurile menajere, necesar pentru prelucrarea Ievigntului. In acest scop au_ fost inaintate solicitisi de credit fanar in tei bineicomereale: BC Mobiasbanci-GSG” SA, BC “Mietoriabane”, BC. .Moldindeonbane” SA (se anexeazi). La demersurile Moaste instituile bancare solicit garant sau asigoriri_integrale a sumel Creditului eu ga) imobil, eit si decizia CMC privind acordarea creitului, 8 fondator al intreprinderi Tnsd, IM. Regia »Autosalubritate” nu poate pune in gal imobilele de ta balanja, deoarece mi dispune de actele confirmative invepistate, cauza finde pind in prezent mu este aprobaté Hotirirea de Guvern_privind Separarea ‘proprietifi municipale si de stat_(copille réspunsurilor bancilor Gomerciale. se anexeazi), Neavind surse financiare, am fost nevoifi 8 fnulim temporarlicitatia anunfaté pentru procurarea echipamentuli Tam considera 0 solufie contractarea directi a ereditului bancar de catre Primaria municipiuui Chiginia sau de edtre Consiliul | municipal Chigindu, cu ulterioara transmitere in folosinyé a echipamentului IM. Regia “Autosalubritae”, si majorarea capitalului statutar al intreprinderi. In avest ar ‘costul echipamentului va fi redus, deoarece conform art. 103.29 din Codul Fiscal, se permite scutire de TVA la achizitii, la suma de majorare @ fondului statiar. Proiectul de decizie gi nota informativa se anexeazl Director | Tudor Maniv