Sunteți pe pagina 1din 2

Nume i prenume:....................................... Data:...........

Lucrare scris la matematic pe semestrul II


Clasa a VII-a varianta 1
1. (30p) a) Calculnd 8- 81 se obine..
b) Calculnd 7x -12x+5x se obtine..
c) Descompunei n factori 10x2 20 =
d) Calculnd (x+3)(2x-1) obtinem....................
e) Calculai x 3 2 ................................
f) Sinusul unui unghi este raportul dintre . i ..
2. (15p) a) Descompunei n factori: 2 x 3 50 x .
b) Calculai folosind formulele corespunztoare: 2( x 3) x 3 2( x 1) 2 .
3. (15p) a) Rezolvai ecuaia: .

b) Rezolvai inecuaia: 7 x 4 5 x , x Z.
4. (20p) Se consider triunghiul dreptunghic ABC , cu m( A) 90 , BC=10 cm i
4
sin B .
5
a) Folosind sin B calculai AC.
b) Folosind teorema lui Pitagora, calculai AB.
c) Calculai cos B , tg B, sin C , ctg C.
d) Calculai aria ABC .

REZOLVARE:
Nume i prenume:....................................... Data:...........

Lucrare scris la matematic pe semestrul II


Clasa a VII-a varianta 2
1. (30p) a) Calculnd 7 64 se obine..
b) Calculnd 9x -14x+7x se obtine..
c) Descompunei n factori 20x2 10 =
d) Calculnd (2x+3)(x-1) obtinem....................
e) Calculai x 2 2 ................................
f) Cosinusul unui unghi este raportul dintre . i ..
2. (15p) a) Descompunei n factori: .
b) Calculai folosind formulele corespunztoare: 2( x 1) x 1 2( x 3) 2 .
3. (15p) a) Rezolvai ecuaia: .

b) Rezolvai inecuaia: 7 x 4 5 x , x Z.
4. (20p) Se consider triunghiul dreptunghic ABC , cu m( A) 90 , BC=10 cm i
3
cos B .
5
a) Folosind cos B calculai AB.
b) Folosind teorema lui Pitagora, calculai AC.
c) Calculai sin B , tg B, sin C , ctg C.
d) Calculai aria ABC .

REZOLVARE: