Sunteți pe pagina 1din 3

Detaliupentruinvitatia/anuntnumarul405045

Inapoi

Operatoriieconomiciinregistratiauposibilitateadeaselectainvitatiainvedereaprimiriidenotificariprivindevenimenteleacesteiproceduri
deachizitiepublica.

Planurianualedeachizitiipublice
An Denumireplan Denumiredetaliuplan

Detaliuinvitatiedeparticipare/anuntdeparticiparesimplificat
Tiplegislatie:Legeanr.98/23.05.2016
Autoritatecontractanta:COMUNAMOGOSESTI
Numarinvitatie/anunt:405045/11.05.2017
Denumirecontract:Executielucraripentruobiectivul:REABILITARESCOALAGIMNAZIALAHADMBUcom.Mogosesti,jud.Iasi
Stareprocedura:InDesfasurare
SECTIUNEA1:AUTORITATEACONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediulsocial
COMUNAMOGOSESTI
Codfiscal:4540437,Adresa:COMUNAMOGOSESTIIASI,JUDETULIASI,Mogosesti,Telefon:0232294411,
Fax:0232294414
I.1.2) Adresalacaresetransmitofertele:
COMUNAMOGOSESTIIASI,JUDETULIASI,Mogosesti,Romania,codpostal:707330,telefon:+40232294414,fax:+40
232294414,persoanadecontact:PrimariaComuneiMogosesti
I.1.3) Adresa(locul)dedeschidereaofertelor:
InSEAP
I.2) TIPULAUTORITATIICONTRACTANTESIACTIVITATEAPRINCIPALA
I.2.1) TipAutoritateSectorial:Nu
I.2.2) TipActivitate:Serviciigeneralealeadministratiilorpublice
SECTIUNEAII:OBIECTULCONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirecontract:
Executielucraripentruobiectivul:REABILITARESCOALAGIMNAZIALAHADMBUcom.Mogosesti,jud.Iasi
II.1.2) Tipcontract:Lucrari
II.1.3) Modalitateadeatribuire:Uncontractdeachizitiipublice
II.1.5) Obiectulcontractului:
ndorin?aasigurariimentenan?eiimobiluluincaresedesfa?oaraactivita?iledenva?amntprimarperazacomunei
Mogosesti,investi?iacesepropuneaserealizaprinintermediulobiectuluiExecutielucraripentruobiectivul:
REABILITARESCOALAGIMNAZIALAHADMBUcom.Mogosesti,jud.Iasivaaveacaefectimbunatatireaparametrilor
tehniciinitialisivaconducelaobtinereadebeneficiieconomiceviitoare,suplimentarefatadeceleestimateinitial.Datfiind
faptulcanva?amntulprimarconstituieoformadeeduca?ieformalaindispensabilacaparteini?ialaadezvoltarii
indivizilor,attpeplanprofesionalact?ipersonala,pentrucareexistaocerere,ofertatrebuiesafiesus?inutaattde
resurseinforma?ionalect?ideresursemateriale.Deaceeaoinvesti?ienrndulimobilizarilorcorporale,ncazulnostru
scoala,constituieunviitorbeneficiuinatingereanevoilormaisusmentionate.
II.1.6) CPV:452142105Lucrarideconstructiidescoliprimare(Rev.2)
II.1.7) Impartirepeloturi:Nu
II.2) CANTITATEASAUDOMENIULCONTRACTULUI/ACORDULUICADRU
II.2.1) Valoareestimata:775,972.27RON
SECTIUNEAIII:CRITERIIDECALIFICARE/ALTECONDITII
III.1) CONDITIIREFERITOARELACONTRACT
III.1.1) Conditiisuplimentare,garantiedeparticipare
Conditiisuplimentare
Denumire Descriere
Garantiedeparticipare Ofertantulvaconstituigaran?iadeparticiparencuantumde7.000lei.Echivalen?an
valutaavaloriiexprimatenleisevadeterminacorespunzatorcursuluistabilitde
BNRladatapublicariiinvita?ieideparticiparenSEAP.Garan?iadeparticiparese
constituienconformitatecuprevederileart.36dinH.G.nr.395/2016,cumodificarile
?icompletarileulterioare.ncazulviramentuluibancar,platasevarealizancontul
deschislaTrezoreriaIASI.Perioadadevalabilitateagaran?ieideparticiparevaficel
pu?inegalacuperioadadevalabilitateaofertei.Instrumentuldegarantaretrebuiesa
prevadacaplatagarantieideparticiparesevaexecutanecondi?ionat,respectivla
primacerereabeneficiarului,pebazadeclaratieiacestuiacuprivirelaculpa
persoaneigarantate,?iseprezintaautorita?iicontractante,celmaitrziuladata?i
oralimitadedepunereaofertelor.Garan?iadeparticipareconstituitaprintrun
instrumentdegarantaresevadepunescanatnSEAPpnaladatalimitade
depunereaoferelor.ncazuldepuneriideofertenasociere,garantiadeparticipare
trebuieconstituitannumeleasocieriisisamentionezecaacoperanmodsolidartoti
membriigrupuluideoperatorieconomici.Garantiadeparticipareemisanaltalimba
dectromnavafinsotitadetraducereaautorizatanlimbaromna.(Formularulnr.
1)
Cuantumulgaran?ieidebunaexecu?ieestede10%dinvaloareacontractuluifara
TVA.Garan?iasevaconstituinconformitatecuart.40dinH.G.nr.395/2016cu
modificarile?icompletarileulterioare.Aceastapoateficonstituita?iprinre?ineri
succesivedinsumeledatoratepentrufacturipar?iale.Inacestcaz,contractantulare
Garantiedebunaexecutie
obliga?iadeadeschidelaunit.TrezorerieiStatuluidincadrulorganuluifiscal
competentuncontdedisponibildistinctladispozi?iaautorita?iicontractante.Suma
ini?ialacaresedepunedecatrecontractantnutrebuiesafiemaimicade0,5%din
valoareacontractului.(Formularulnr.2)

III.2) CONDITIIDEPARTICIPARE
III.2.1) Criteriidecalificare
Criteriidecalificare
Denumire
Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertuluisaual
profesiei
Descriere:Informatiisiformalitatinecesarepentruevaluarearespectariicerintelor1.Ofertan?ii,ter?iisus?inatori?i
subcontractan?iinutrebuiesaseregaseascansitua?iileprevazutelaart.164,165,167dinLegeanr.98/2016Modalitateaprin
carepoatefidemonstratandeplinireacerin?ei:sevacompletaDUAEdecatreoperatoriieconomiciparticipan?ilaprocedurade
atribuire(inclusiveventualiiter?i?isubcontractan?i)cuinforma?iileaferentesitua?ieilor,.Documentelejustificativecare
probeazandeplinireacelorasumateprincompletareaDUAEurmeazaafiprezentate,lasolicitareaautorita?iicontractante,doar
decatreofertantulclasatpeloculInclasamentulintermediarntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.Acestedocumentepotfi:
certificateconstatatoareprivindlipsadatoriilorrestante,cuprivirelaplataimpozitelor,taxelorsauacontributiilorlabugetul
generalconsolidat(bugetlocal,bugetdestatetc.)lamomentulprezentariicazieruljudiciaraloperatoruluieconomic?ial
membrilororganuluideadministrare,deconduceresaudesupravegherealrespectivuluioperatoreconomic,sauacelorceau
puteredereprezentare,dedeciziesaudecontrolncadrulacestuia,a?acumrezultadincertificatulconstatatoremisdeONRC/
actulconstitutivdupacaz,documenteprincaresedemonstreazafaptulcaoperatoruleconomicpoatebeneficiadederogarile
prevazutelaart.166alin.(2),art.167alin.(2),art.171dinLegea98/2016privindachizi?iilepublicealtedocumente
edificatoare,dupacaz.2.Ofertan?ii,asociatii,ter?iisus?inatori?isubcontractan?iinutrebuiesaseregaseascansitua?iile
prevazutelaart.60litdinLegeanr.98/2016.InacestsenssevaprezentadeclaratiepepropriaraspundereodatacuDUAEde
catretotiparticipantiilaproceduradeatribuire(ofertant,asociat,ter?sus?inator?isubcontractant).Persoanelecufunctiide
decizieprivindorganizarea,derulareasifinalizareaproceduriideatribuiredincadrulautoritatiicontractantesunt
urmatoarele:Maftei?tefanPrimar|MafteiCiprianPetruViceprimar|StoeanConstantinReferent|PopaIlianaConsiliersuperior
inginer|?oricAurelianJurist|BaraboiIonelConsilierLocal|CanteaPetricaConsilierLocal|DascalescuVasileConsilierLocal|
AileneiMihailConsilierLocal|MitonConstantinConsilierLocal|PopaRodicaConsilierLocal|Lacatu?uMihaiConsilierLocal|
AntonVasileConsilierLocal|StanIonelConsilierLocal|MihalacheLeonConsilierLocal|A?chiopoaeiMirelConsilierLocal|
AndreiAlexandruIonu?CozminConsilierLocal|BadarauMihaiConsilierLocal|MitonBogdanConstantinConsilierLocal|
AntohiAurelConsilierLocal|BasuIulianExpertcooptat|Nedepunereaodatacuoferta,aDUAE(inclusivpentruasocit/ter?
sus?inator),aangajamentuluifermalter?uluisus?inatordincarerezultamodulefectivncaresevamaterializasus?inerea
acestuia,saudupacaz,aacorduluidesubcontractare?i/sauacorduluideasociere,tragerespingereaacesteiaca
inacceptabila.Operatoriieconomicicedepunofertatrebuiesadovedeascaoformadenregistrarencondi?iilelegiidin?arade
reziden?a,sareiasacaoperatoruleconomicestelegalconstituit,canuseaflanniciunadintresitua?iiledeanulareaconstituirii
precum?ifaptulcaarecapacitateaprofesionaladearealizaactivita?ilecarefacobiectulcontractului.Modalitateaprincare
poatefidemonstratandeplinireacerin?ei:sevacompletaDUAEdecatreoperatoriieconomiciparticipan?ilaprocedurade
atribuirecuinforma?iileaferentesitua?ieilor.Documentelejustificativecareprobeazandeplinireacelorasumateprin
completareaDUAE,respectivcertificatconstatatoremisdeONRC,sauncazulofertan?ilorstraini,documenteechivalente
emisen?aradereziden?a,urmeazasafieprezentate,lasolicitareaautorita?iicontractante,doardecatreofertantulclasatpe
loculInclasamentulintermediarntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.
Capacitateatehnicasi/sauprofesionala
Descriere:Ofertantultrebuiesafiexecutatlucrarisimilarenultimii5aninvaloarecumulatadecelpu?in775.972,27lei.
Valoarecaresepoatedemonstraprinnsumareavalorilorlucrarilorexecutatelanivelulamaximum3contracte.,Informa?ii
privindparteadincontractpecareoperatoruleconomicare,eventual,inten?iasaosubcontractezeOfertantulareobligatiadea
precizapartea/partiledincontractpecareurmeazasalesubcontractezesidatelederecunoasterealesubcontractantilor
propusi(sevacompletaFormularulnr.5).Pentruinformatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinireanivelul(urilor)
minim(e)necesarepentruevaluarearespectariicerintelormentionateconsultatifisadedate
SECTIUNEAIV:PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) TipulproceduriiCereredeoferta/ProcedurasimplificataIntrosinguraetapa
IV.1.2) Modalitatededesfasurare:Proceduraonline
IV.2) CRITERIIDEATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriudeatribuire:Celmaibunraportcalitatepret
Factorideevaluare
Punctaj
Denumire
maxim
Pretulofertei 30
Descriere:Componentafinanciara
Experientaexpertilorcheie 30
Descriere:componentacalitate
DuratadeExecutieaLucrarilor 20
Descriere:Componentatehnica
Garantiaextinsaalucrarii 20
Descriere:Componentacalitate:Perioadadegarantieextinsaalucrariiexprimatainani

IV.2.2) Sevaorganizalicitatieelectronica:Nu
IV.3) INFORMATIIADMINISTRATIVE
IV.3.1) Moduldeobtinereadocumentatieideatribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limbaderedactareaofertei:Romana
IV.3.3) Monedaincaresetransmiteofertadepret:RON
IV.3.4) Datalimitadedepunereaofertelor:22.05.201715:00
IV.3.5) Datasioradeschideriiofertelor:
IV.3.6) Datalimitadevalabilitateaofertei:120zile(delatermenullimitadeprimireaofertelor)
SECTIUNEAVI:INFORMATIISUPLIMENTARE
VI.1) MODDEFINANTARE
VI.1.1) Contractulseinscrieintrunproiect/programfinantatdinfonduricomunitare:Nu
VI.1.2) Tipdefinantare:Fonduribugetare
Dataexpedieriiprezenteiinvitatii/anunt:11.05.201700:38

Inapoi Detaliiprocedura