Sunteți pe pagina 1din 8

INTRODUCR

Principall documnt al sistmului d managmnt al calitii i


modul d ntocmir sunt przntat n standardul ISO 10013/ 1996 Ghid pntru
documntaia sistmului calitii. Rfriri la documnt s fac i n standardl ISO
9000 i 9001/2000.
Acst standard acord o importan mar laborrii i administrrii
documntlor spcific sistmului d calitat, doarc documntl sunt o dovad
tangibil c procsl au fost dfinit, procduril au fost laborat i aprobat, iar
modificril sunt inut sub control. D asmna, xistna acstor documnt st
obligatori pntru aprcira conformitii sistmului calitii cu standardul d
rfrin i confirmara implmntrii fctiv a sistmului (st cazul, d xmplu a
auditului intrn d calitat).
Rolul documntlor pntru implmntara i aplicara sistmului d calitat
ntr-un sistm thnico conomic (ST) const n:
- obinra conformitii cu prvdril din normativ, stasuri (rfrnialul) tc;
- asigurara instruirii salariailor pntru cunoatra modului d aplicar a
sistmului d calitat;
- asigurara rptabilitii i trasabilitii;
- furnizaz dovzi obictiv cu privir la aplicara sistmului calitii.
Amploara documntaii pntru un s i s t m t h n i c o c o n o m i c ( ST),
difr n funci d mrima i obictul activitii, complxitata procslor i
intraciuna acstora, prgtira prsonalului tc. conform standardului ISO 10013,
documntl unui sistm d managmnt al calitii sunt:
a) Politica i obictivl rfritoar la calitat b) Manualul calitii
c) Procduril documntat crut d standardl d rfrin
d) Instruciunil d lucru(formular ,planuril calitii, spcificaii, nrgistrri
tc.)
n anxa 1 s przint documntl sistmului d managmnt al calitii
ntr-o irarhizar piramidal , corspunztor cu importana acstora.

1. Politica i obictivl calitii


st o dclarai n car s przint politica i obictivl c vor fi urmrit d
ST n domniul calitii. Dclaraia includ i angajamntul managrului privind
implicara sa total n aplicara sistmului d calitat, inclusiv prin asigurara rsurslor
ncsar.
Pntru laborara politicii calitii, Comittul 11 al Organizaii uropn
pntru Calitat a laborat o dirctiv, car poat constitui pntru conducril ST-
urilor un documnt orintativ valoros. Dirctiva prvd c, n gnral, politica calitii
s laboraz d sus n jos, p baza politicii gnral a ST-ului stabilit d
managmntul acstuia. Apoi s drulaz printr-un procs itrativ la toat nivluril
irarhic, und managrii acstor nivluri o intrprtaz i i formulaz obictivl
c trbui ndplinit d ficar compartimnt, astfl nct politica i obictivl
gnral ala ST s fi ralizat. Dirctiva mnionaz i posibilitata laborrii
politicii calitii d jos n sus. Acasta dpind ns d cultura ST-ului, rspctiv d
nivlul d cultur i prgtira profsional a salariailor, ca i d posibilitil d
instruir i d stimular a acstora, p car l poat ofri conducra ST-ului.

1
Politica s przint n scris i trbui s ndplinasc urmtoarl crin:
- s fi concis i uor d rinut;
- s s dfinasc c s atapt d la salariai;
- s fi global, adic s s rfr la toat aspctl fundamntal al calitii.
Iat cum s ncadraz n acst crin politica calitii d la SC
,,Romradiatoar SA, car a fost acrditat d RNAR conform standardului ISO
9001: ,,Satisfacra cu promtitudin i rsponsabilitat a dorinlor i atptrilor
clinilor, livrara n trmn a produslor car trbui s satisfac crinl
spcificat n contract, prcum i a clor prvzut n standardl aplicabil.

lul nostru l rprzint prformana i rnuml ctigat prin calitat. Pntru


acasta urmrim:
s mbuntim continuu mtodl utilizat n procsul d fabricar a
radiatoarlor d ap, d nclzir, arotrmlor, filtrlor tc.;
obinra i mninra unui nalt nivl calitativ al produslor noastr;
satisfacra tuturor dorinlor clinilor notri actuali i potniali n
concordan cu tradiia firmi d pst 70 d ani d xistn p pia; s n asigurm
c toi salariaii nlg rolul i importana vital a contribuii lor la atingra acstor
dzidrat car dtrmin sigurana locurilor d munc.

2. Manualul calitii
st un documnt unic, spcific ficrui ST, n car s dscri standardul
d rfrin i sistmul d calitat implmntat. n funci d mrima ST i d
intnsitata activitilor, manualul s poat rfri la toat procsl din ST sau numai
la o part dintr acsta. Ca urmar, pot xista mai mult manual, pntru ficar
compartimnt sau grupuri d compartimnt, i unul gnral. D asmna, xist un
manual d uz intrn i un altul pntru uz xtrn. Cl pntru uz intrn, dnumit
,,Manualul d managmnt al calitii, conin informaii confidnial (rfritoar la
thnologii, mtod, inovaii tc.) la car nu au accs clinii. Cl d al doila dnumit
,,Manualul d asigurar a calitii st manual d przntar dstinat clinilor i
conin informaii car s l da ncrdra c ST-ul ar abilitata s fabric
produsl la nivlul d calitat crut.
n gnral manualul calitii ar forma unui dosar, la car p coprt s trc
titlul i obictul manualului, iar n intrior s przint coninutul, car includ
cuprinsul, und s indic: numrul i titlul capitolului, pagina, numl i smntura
clui car a laborat manualul, modificril fctuat, angajamntul managmntului
i politica d calitat, obictivl, rfriri la procduri. D asmna, s fac o
scurt przntar a ST-ului, sunt przntat rsponsabilitil i rgulamntul d
funcionar, documntl d rfrin pntru aplicara sistmului d calitat, s przint
lista documntlor la car s fac rfriri n manual, dar nu sun cuprins n acsta (d
xmplu standardl).
Cuprinsul mai conin przntara sistmului d managmnt al calitii, und
sunt dscris toat procsl ralizat n ST i intraciuna dintr acsta, dispoziii
rfritoar la analiza, actualizara i administrara manualului calitii,
abrviri, anx cu lista procdurilor i instruciunilor tc.
ntruct la fctuara auditului d calitat, manualul st folosit ca
documnt d analiz a modului n car, au fost ndplinit crinl standardului

2
d rfrin, st rcomandat ca manualul s fi structurat p capitoll din standard
i s s arat cum s ralizaz ficar capitol.

Ficar capitol din manual st prfaat d o pagin d gard smnat d


conducra ST i d ful compartimntului ,, Calitat. Capitolul ar un cuprins
car indic codul i dnumira sciunilor. Capitoll sunt paginat sparat, ficar
pagin fiind idntificat prin numr, dii curnt i data diii. Pagina d gard a
ficrui capitol s rfac cu ocazia modificrilor car s fac n cuprinsul capitolului. D
asmna, pagina d gard a manualului i cuprinsul s rditaz la ficar modificar
fcut n manual.

Rdactara i administrara manualului calitii


st rcomandat ca manualul s fi laborat d ST cu for proprii. Acast
cal przint avantajul uni mai bun cunoatri a situaii din intriorul ST-ului
obictivl pornsc din dorinl salariailor i astfl va xista o mai bun
motivar din parta prsonalului pntru ralizar acstora. Rsponsabilitata rdactrii
i administrrii rvin d rgul fului compartimntului ,,Calitat. n cazul
laborri mai multor manual, p compartimnt sau a unor manual spcializat,
acast rsponsabilitat rvin compartimntului implicat. Dac manualul s ntocmt
pntru mai mult compartimnt din ST, atunci ful srviciului ,,Calitat va dsmna
p unul dintr acsta ca rsponsabil.
n cazul laborrii manualului d ctr ful compartimntului ,,Calitat,
acsta va rin originalul manualului i o copi p car s vor fac modificril
pntru actualizar. Cllalt copii sunt difuzat sub un control strict, compartimntlor
intrsat.

Administrara manualului calitii s ralizaz d compartimntul Calitat


prin rvizii priodic. Oric modificar ultrioar st nscris ntr-un documnt d
modificar aprobat d ful calitii i d conducra d vrf a ST. Modificril
fcut cu ocazia rviziilor priodic vor fi inclus n modificril rzultat n urma
rviziilor anual al manualului.

3. Procdura
Prin procdur s nlg un mod spcific d a xcuta o activitat sau un
procs. Documntul car conin procdura st dnumit ,,documnt d procdur.
Rolul procdurilor n managmntul calitii st d a rglmnta
activitil important pntru calitat, astfl nct acsta s poat fi msurabil i inut
sub control. S poat aprcia c procduril sunt i un instrumnt important prin
car ST-uril i pot idntifica situaia n domniul calitii i instrui salariaii
pntru ralizara crinlor sistmului calitii.
Procduril pot fi przntat n scris, cnd sunt dnumit procduri scris
sau fundamntat i sunt folosit pntru dscrira procslor car trc prin mai
mult zon d lucru (dci prin mai mult activiti). Pntru przntara activitilor car
s dsfoar ntr-o singur zon (o singur activitat) s folossc procduril d
lucru. Procduril s mai clasific n procduri d sistm, procduri opraional d
ncrcar, procduri d inspci tc.
Forma d przntar a procdurilor poat fi litrar, logigram tc., n

3
funci d spcificul ST i al procsului dscris.
Prima pagin a uni procduri conin, n gnral, urmtoarl informaii: titlul,
codul, numl i smntura clor car au ntocmit-o i au aprobat-o, numrul
xmplarului, diia i data acstia. n ca c privt cuprinsul, aa cum s rcomand
n standardul ISO 10013, o procdur fundamntat trbui s conin: rfriri la
politica calitii, scopul (d c a fost scris), obictul (dscrira domniului p car l
acopr), rsponsabiliti, mtod folosit, documnt d rfrin, nrgistrri, anx tc.
n procdur s dfinsc lmntl d intrar- iir i, foart important, cum s
msoar caractristicil lmntlor d procs i indicatorii d prforman folosii n
acst scop. D asmna s mnionaz mtodl d inr sub control a procslor
i modul d idntificar a documntlor, ncsitil ST-ului d rsurs tc.

ntocmira uni procduri d procs s bazaz p fia procsului, al cri


coninut st przntat n tablul nr. 1.

Tablul nr. 1

Capitol Rcomandri d compltar (dscrira tapi)


Nr.
Crt
1 Rsponsabilul d Funcia car ar rsponsabilitata conducrii i
procs monitorizrii procsului
2 Scopul procsului La dfinira scopului s in sama d rolul procsului
3 Domniul d aplicar S vor prciza und, pntru c i d ctr cin s
fctuaz sau controlaz procsul dscris
4 Dfiniii i abrviri S vor dfinii trmnii, abrviril i cuvintl car
au un anumit nls ntr-un contxt dat
5 Documnt d rfrin S vor trc documntl d rang suprior procsului
dscris
6 Obictivl procsului Vor fi stabilit obictivl procsului dscris astfl nct
s ndplinasc urmtoarl caractristici: simpl,
msurabil, adcvat, ralist, tmporar
7 Indicatori d Vor fi idntificai indicatorii d prforman msurai n
prforman mod curnt pntru procs (indicatori d ficin i d
ficacitat)
8 Mtod d msurar a S dfinsc mtodl prin car sunt msurai indicatorii
indicatorilor d prforman idntificai
9 Dat d intrar n Sunt stabilit crinl iniial pntru procs: rsurs
procs uman, matrial, chipamnt, mtod, mdiu. S vor
numra condiiil c trbui ndplinit sau asigurat
naint d ncpra procsului dscris
10 Fluxul activitilor Pntru a facilita dscrira fluxului activitilor s
tapl procsului ntocmt logigrama procsului. S vor ofri suficint
dtalii astfl nct o prsoan calificat s poat nlg
procsul dscris fr suprvizar dirct. Procsul va fi
dscris p tap, prcizndu-s cum st iniiat ficar
tap i cum conduc la tapa urmtoar

4
Nr. Capitol Rcomandri d compltar (dscrira tapi)
Crt.
11 Critrii d accptar Vor fi prcizat condiiil c trbui ndplinit pntru
ca rzultatul activitii s fi cl prstabilit
12 Dat d iir din Rzultatul prstabilit ar procsului
procs
13 Prvdri sau protcii Dac st cazul s vor numra msuril d protci
pntru chipamnt, prsonal, mdiu tc.
14 Procs suport S idntific procsl suport smnificativ pntru bun
drular a procsului dscris
15 Clini S vor stabili bnficiarii rzultatlor procsului
16 nrgistrri i anx S vor dclara documntl car constitui nrgistrri
al calitii i formularl utilizat pntru activitata
dscris

4. Alt documnt al sistmului d managmnt al calitii


Documntl przntat mai naint sunt fundamntal (pri componnt)
pntru sistmul d managmnt al calitii. Dar, pntru funcionara corspunztoar i
mai cu sam pntru a puta dmonstra conformitata produslor cu crinl
spcificat i a vrifica ficina sistmului , st ncsar inra la zi i a unor
documnt d nrgistrar a obsrvaiilor rfritoar la calitat, cum sunt: instruciuni
d lucru, procduri i instruciuni d inspci, d ncrcar, fi thnologic, dsn.
nrgistrril s fac n lgtur cu rcpia produsului, srviciului, cu
ocazia inspciilor i ncrcrilor, n lgtur cu comportara produsului n prioada
d garani i postgarani i s pstraz un trmn stabilit pntru a s dmonstra
conformitata cu crinl bnficiarului i a faptului c sistmul calitii implmntat d
ST st funcional.
xistna tuturor acstor documnt s concrtizaz i ntr-o sri d avantaj
pntru ST. Documntl rprzint o surs important d informaii fundamntat,
cu privir la activitil dsfurat pntru asigurara calitii, car pot fi przntat
prsoanlor intrsat pntru l imprima ncrdra c ST-ul posd abilitil
ncsar ralizrii produslor n conformitat cu crinl utilizatorilor. D asmna,
documntl facilitaz comunicara n intriorul ST-ului, n spcial cu privir la
modul n car salariaii i-au ndplinit sarcinil pntru mbuntira continu a
calitii i ralizara unui fd-back ntr conducr i angajai.

5. Procsul laborrii documntlor sistmului d managmnt al


calitii i controlul documntlor
Pntru laborara documntlor sistmului d managmnt al calitii st
ncsar s s idntific procsl ncsar pntru implmntara ficint a sistmului,
s s nlag intraciuna dintr procs, s s documntz procsl n volum i
structur.
tapl procsului d laborar a documntlor
Principall activiti c trbui ntrprins pntru laborara documntlor
sistmului d managmnt al calitii sunt:
- cunoatra crinlor privind documntl sistmul d managmnt al calitii;
- obinra informaiilor dspr sistmul d managmnt al calitii, procsl
xistnt
i intraciuna dintr acsta;
- analiza documntlor xistnt i adaptara acstora la crinl sistmului;
- instruira prsonalului implicat n laborara documntlor;
- folosira unor surs d documntar suplimntar ( d xmplu lgislaia);
- s stabilt structura i forma d przntar a documntlor;
- s laboraz documntl (s laboraz mai nti diagrama d flux,
rspctiv schma logic d dsfurar a procsului);
- s analizaz diagraml, s mbuntsc i s implmntaz;
- s validaz documntaia printr-o implmntar d prob;
- s finalizaz coninutul i forma documntlor;
- s analizaz documntaia final i s aprob.

Controlul documntlor s ralizaz prin activiti cum sunt: analiza i


aprobara documntlor, difuzara, introducra modificrilor, controlul diii i a
modificrilor tc.

CONCLUZII

Documntl sistmului d managmnt al calitii i modul d ntocmir


sunt prcizat n standardul ISO 10013 Ghidul pntru documntaia sistmului d
managmnt al calitii. Acsta sunt: politica i obictivl rfritoar la calitat,
manualul calitii, procduril documntat crut d standardl d rfrin,
instruciunil d lucru (formular, planuril calitii, spcificaii, nrgistrri tc.)
Politica i obictivl calitii sunt formulat d conducra suprioar a ST.
Manualul calitii conin patru capitol: gnraliti, przntara ST, dscrira
sistmului d calitat, lmntl sistmului d calitat i anx.
Prin procdur s nlg un mod spcific d a xcuta o activitat sau un procs.
Procduril pot fi przntat n scris, cnd sunt dnumit procduri scris sau
fundamntat i sunt folosit pntru dscrira procslor car trc prin mai mult zon d
lucru (dci prin mai mult activiti). Pntru przntara activitilor car s dsfoar
ntr-o singur zon (o singur activitat) s folossc procduril d lucru. Procduril s
mai clasific n procduri d sistm, procduri opraional d ncrcar, procduri d
inspci tc.
Forma d przntar a procdurilor poat fi litrar, logigram tc., n funci
d spcificul ST i al procsului dscris.
Pntru laborara documntlor sistmului d managmnt al calitii st ncsar
s s idntific procsl ncsar pntru implmntara ficint a sistmului, s s
nlag intraciuna dintr procs, s s documntz procsl n volum i structur.
BIBLIOGRAFI
1. Marita Olaru, Managmntul Calitatii- ditura conomica, Bucursti- 1999
2. Standardul ISO 9001/2000, Introducr 02, Abordar bazat p procs.

ANX
Anxa 1. Documntl sistmului calitii

Politica
i
obictivl

Manualul calitii

Procduri d sistm

Procduri opraional

Instrumnt d lucru

Formular

Anxa 2. Przntara coninutului manualului calitii unui ST

- Cuprinsul manualului

Cap. I- Gnraliti

n cuprinsul acstui capitol s rgssc:


dclaraia managrului;
administrara manualului calitii;
lista d difuzar a manualului calitii;
trminologi; documnt d rfrin;
fia d nrgistrar a modificrilor;
fia d vidn a diiilor manualului calitii;
Cap. II- Przntara ST

Cap.III Dscrira sistmului calitii


politica n domniul calitii;
rsponsabiliti i autoritat n domniul calitii;
documntl sistmului calitii;
organizara activitilor rfritoar la calitat;
analiza calitii fctuat d conducra ST.

Cap. IV- lmntl sistmului calitii corspunztor modlului als ca rfrin.

Anx:
- procduri
- instruciuni d lucru
- alt documnt al calitii