Sunteți pe pagina 1din 12

Conform Regulamentului 1272/2008

FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X LASURA PENTRU LEMN
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 2 Data emiterii: 02.12.2013

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI I A SOCIETII

1.1. Element de identificare a produsului:


AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X Lasura colorata pentru lemn
Cod: AHL
1.2. Utilizri relevante identificate ale produsului:
1.2.1. Utilizri relevante:
Utilizat pentru asigurarea proteciei si decorarii suprafetelor lemnoase.
1.2.2. Utilizri nerecomandate:
-
1.3. Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate:
Productor: S.C. ADEPLAST S.A.
Sediul central: 107063 Corlteti, strada Adeplast nr. 164A, com. Berceni, jud. Prahova
Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004
Punct de lucru Oradea: 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762
Punct de lucru Roman: 617135 Cordun, jud. Neam
Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
Adresa de email: cercetare-vopsele-ph@adeplast.ro

1.4. Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen:


+40 21 3183606 Institutul Naional de Sntate Public, Bucureti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR/ INFORMAII DE PE ETICHET

2.1. Pericole/efecte adverse

- pentru om : nu exista date


- inhalare : nu exista date
- contact cu pielea : nu exista date

pa
g 1 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

- contact cu ochii : nu exista date


- nghiire : nu exista date
- efecte adverse rezultate din proprietile fizico-chimice: nu exista date
- pentru mediu : Foarte toxic pentru organismele acvatice
Alte pericole: Respectai informaiile din prezenta fi cu date de securitate. Nu au fost
identificate alte pericole.

2.2 Clasificarea substantei sau a amestecului:

Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:


Acvatic acut cat.1; H400-Foarte toxic pentru mediul acvatic

2.3 Elemente pentru etichet:

Conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

GHS09

Aquatic Acute 1, H400- Foarte toxic pentru mediul acvatic


EUH208: Contine amestec de :5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona si 2-metil-2H -izotiazol-3-ona
(3:1). Poate provoca o reactie alergica.
Contine: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Poate provoca o reactie alergica.

P102 A nu se lasa la indemana copiilor


P273 Evitai dispersarea n mediu
P391 Colectai scurgerile de produs
P501 A se elimina coninutul/recipientul conform legislaiei n vigoare referitoare la tratarea
reziduurilor

pag 2 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

3. COMPOZIIA / INFORMAII PRIVIND COMPOZIII (INGREDIENTELE) DIN


AMESTECURI

Clasificare

Denumirea ingredientelor i
Date de identificare Clasificare conform Regulamentului (CE)
Nr. concentraia
nr. 1272/2008
crt. CLP

% Nr. Nr.
Denumire Nr. CAS Nr.EC CE 1272/2008
(greutate) REACH Index
Aquatic Acute 1,H400;
Acute Tox.4,
H302;
Eye Dam.1,
3-Iodo-2- H318
1 propynyl- 0.45-0.65 - 55406-53-6 259-627-5 Acute Tox. 4 H332
butylcarbamate SkinSens.1,
H317;
SOT SE 3, H335

2-(2- 01- 603-


2 butoxyethoxy)et 1.00-2.00 2119475104- 112-34-5 203-961-6 096-00- Eye Irrit.2,H319
hanol 44 8

*Lista frazelor integrale se gsete n seciunea 16.

4. DESCRIEREA MSURILOR DE PRIM AJUTOR

4.1. Informaii generale:


4.1.1. Dup contactul cu pielea:
Splai zona afectat cu foarte mult ap i spun, dup care se aplic o crem sau unguent de protecie.
Dac este necesar cerei sfatul medicului.
4.1.2. Dup contactul cu ochii:
Cltii imediat ochii cu ap din abunden cel puin 20 de minute pentru a ndeprta toate particulele i
cerei sfatul medicului.
4.1.3. Dup inhalare:

pag 3 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

Nu apar efecte negative n urma inhalrii.


4.1.4. Dup nghiire:
NU v inducei voma. Cerei sfatul medicului.
4.2. Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate:
4.2.1. Ochii: Produsul poate produce iritri uoare.
4.2.2. Pielea: La expunere prelungit, produsul poate provoca uscarea i crparea pielii.
4.2.3. Inhalarea: -
4.2.4. Ingerare: Produsul poate provoca senzaie de vom, iritarea mucoasei bucale i a
tractului digestiv.
4.2.5. Mediu: La utilizarea normal, produsul nu este periculos pentru mediu.
4.3. Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale
necesare:
Cnd contactai un medic, luai aceast fi cu date de securitate cu dumneavoastr.

5. MSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:


Produsul nu este exploziv i nu este inflamabil.
n cazul incendiilor a se utiliza ageni de stingere adecvai stingtoare de praf, spum sau CO2.
5.2. Pericole speciale:
Produsul este neinflamabil i neexploziv i nu va facilita sau menine arderea altor materiale.
5.3. Recomandri destinate pompierilor:
Mti de protecie a cilor respiratorii mpotriva fumului.

6. MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL

6.1. Precauii personale, echipament de protecie i procedurile de urgen:


6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat n situaii de urgen:
Purtai echipament de protecie dup cum este descris n Secinea 8 i urmai sfaturile pentru
manipulare i utilizare descrise n Seciunea 7.
6.1.2. Pentru personalul care intervine n situaii de urgen:
Asigurai-v c aerisirea se face n mod adecvat. ndeprtai persoanele neprotejate.
Purtai echipament adecvat de protecie (vezi Seciunea 8).
6.2. Precauii pentru mediul nconjurtor:
A se avea grij ca apele de splare s nu se deverseze n canale sau cursuri de ap. Orice scurgere
important n cursurile de ap trebuie s fie adus la cunotiina Ageniei de Mediu sau a altui organism
de reglementare.
6.3. Metode i materiale pentru izolarea incendiilor i pentru curenie:

pag 4 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

Produsul poate fi tratat ca un deeu oarecare, aadar dac se mprtie se ndeprteaz cu un absorbant
inert.

6.4. Trimiteri ctre alte seciuni:


Pentru mai multe informaii cu privire la controlarea expunerii / protecia personal sau consideraii
legate de eliminare, v rugm s analizai Seciunile 8 i 13 al prezentei fie cu date de securitate.

7. MANIPULAREA I DEPOZITAREA

* Nu manipulai sau depozitai lng alimente, buturi sau tutun.


7.1. Precauii pentru manipularea n condiii de securitate:
7.1.1. Msuri de protecie:
inei recipientul nchis atunci cnd nu folosii produsul. Transportai numai n recipiente
corespunztoare, etichetate. Nu deversai n canalizare. Se va purta echipament individual de protecie
(vezi Seciunea 8).
7.1.2. Informaii despre igiena profesional:
Evitai inhalarea, nghiirea sau contactul cu pielea sau cu ochii. Trebuie asigurate msuri generale
pentru igiena profesional pentru a asigura o manevrare sigur a substanei. Aceste msuri implic un
personal bine pregtit i practici de economie domestic (de exemplu curarea regulat cu dispozitive
de curat adecvate), fr a se consuma buturi alcoolice, mncare i fr a se fuma la locul munc. Se
va face du i se vor schimba hainele numai la sfritul schimbului de lucru. Nu purtai haine
contaminate acas.
7.2. Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti:
Produsul trebuie depozitat n spaii acoperite, ventilate corespunztor, la o temperatur cuprins n
intervalul +5C i +30C. Recipientele se pstreaz nchise ermetic. Nu prezint ncompatibilitate cu
alte materiale.
A nu se lsa la ndemna copiilor.
7.3. Utilizare final specific:
Utilizat pentru decorarea si protectia lemnului impotriva atacurilor microbiologice conform
Fiei tehnice a produsului.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECIA PERSONAL

Nu se mnnc, nu se bea i nu se fumeaz n timpul lucrului. nainte de pauze i dup lucru a se spla
pe mini. A se evita contactul cu ochii i pielea. Orice urm de produs pe piele se spal cu mult ap
curat i spun. Se va folosi crem de protecie pentru piele.
8.1. Valori limit de expunere (conform NGPM):
NU SUNT DATE
8.2. Msuri de protecie individual, precum echipamentul de protecie personal:

pag 5 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

a) Protecia ochilor / feei: Ochelari de protecie laterale etane

b) Protecia pielii: mbrcminte care acoper complet pielea (pantaloni lungi,


halate cu mneci lungi, ncheiate), nclminte care impiedic intrarea prafului,
mnui de protecie

c) Protecia respiraiei: n cazul lipsei de ventilaie se recomand a se purta


masc de protecie

d) Pericole termice: produsul nu reprezint pericol din punct de vedere termic


8.3. Controlul expunerii mediului:
A se evita degajrile n mediul nconjurtor. Oprii pierderile prin scurgere. Orice scurgere important
n cursurile de ap trebuie s fie adus la cunotiina autoritii de reglementare responsabil pentru
protecia mediului sau a altui organism de reglementare.

9. PROPRIETI FIZICE I CHIMICE

9.1. Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz:


a) Aspect: lichid omogen
b) Miros: specific
c) Pragul de acceptare a mirosului: nici o limit de miros
d) pH: max. 9
e) Punctul de topire: nu se aplic
f) Punctul de iniial de fierbere i intervalul de fierbere: nu se aplic
g) Punctul de aprindere: nu se aplic
h) Viteza de evaporare: nedeterminata
i) Inflamabilitatea: nu se aplic
j) Limita superioar / inferioar de inflamabilitate sau de explozie: nu se aplic
k) Presiune de vapori: nedeterminata
l) Densitatea vaporilor: nu se aplic
m) Densitatea relativ: 1,00 0,10 g/cm3
n) Solubilitatea: solubil in apa
o) Coeficientul de partiie: n-octanol/ap: nedeterminat
p) Temperatura de autoprindere: nu se aplic
q) Temperatura de descompunere: nu se aplic
r) Vscozitatea( 6 mm, sec): min 25

pag 6 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

s) Proprieti explozive: nu se aplic


t) Proprieti oxidante: nu se aplic
u) Coninut de substane nevolatile,105oC(1g/100cm2): MIN 35% (rezultate di continutul de
rasina,aditivi)
v) Coninut de compui organici volatili produs : 15 g/l
9.2. Alte informaii:
Nu se aplic.

10. STABILITATE I REACTIVITATE

10.1. Reactivitatea:
Nu se aplic.
10.2. Stabilitate chimic:
Produsul este stabil n condiii normale de temperatur i presiune.
10.3. Posibilitatea de reacii periculoase:
Produsul nu cauzeaz reacii periculoase.
10.4. Condiii de evitat:
A se evita expunerea direct a produsului la radiaii solare sau depozitarea la temperaturi sub +5C i
peste +30C.
10.5. Materiale incompatibile:
Nu se aplic.
10.6. Produi de descompunere periculoi:
Produsul nu se descompune n produi periculoi.

11. INFORMAII TOXICOLOGICE

11.1. Informaii privind toxicitatea produsului:nu se cunosc


Preparatul a fost evaluat conform metodei convenionale din Directiva Preparatelor Periculoase
1999/45/CE i clasificat corespunztor pentru riscuri toxicologice. Vezi seciunea 2 i 15 pentru
detalii.
Toxicitate acuta:-
Efecte periculoase pentru sntate n urma expunerii:
Prin inhalare:
-efecte imediate: nu prezint efecte negative.
-efecte ntrziate: nu se cunosc.
Prin ingerare:
-efecte imediate: senzaie de vom, iritarea mucoasei bucale i a tractului digestiv.
-efecte ntrziate: nu se cunosc.
La contactul cu ochii:

pag 7 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

-efecte imediate: poate produce iritri uoare.


-efecte ntrziate: nu se cunosc.
La contactul cu pielea:
-efecte imediate: nu prezint efecte negative.
-efecte ntrziate: uscarea i crparea pielii la expunere prelungit.
Toxicitate cronic (efecte pe termen lung)
Efecte carcinogene: nu este desemnat ca fiind cancerigen.
Efecte mutagene: nu este desemnat ca fiind mutagen.
Efecte toxice pentru reproducere: nu este desemnat ca fiind toxic pentru reproducere.
Informaie toxicologic specific a substanelor:

Denumire produs /ingredient Rezultat Specii Doz Durata expunerii Test

3-iodo-2-propynyl LD50 Orala Sobolan 300-500 mg/kg -


butylcarbamate
3-iodo-2-propynyl LD50 Dermic Sobolan >2000 mg/kg -
butylcarbamate

Denumire produs Calea de expunere Specii Rezultat Durata expunerii


/ingrediente

3-iodo-2-propynyl Cronic NOAEL Sobolan 20 mg/kg/d 2 ani


Oral
butylcarbamate

11.2. Alte informaii:


Nu se menioneaz.

12. INFORMAII ECOLOGICE

12.1. Informaie toxicologic specific a substanelor:


Toxicitatea acvatica:
Denumire produs /ingredient Test Rezultat Specii Durata expunerii

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate Acut EC50 0.16 mg/l Daphnia 48 ore


Acut EC50 0.22 mg/l Alge 72 ore

pag 8 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

Acut LC50 0.067 mg/l Peste- 96 ore


Oncorhynchus
Mykiss

12.2. Persisten i degradabilitate


3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
Grad de eliminare: Ingredientele produsului pot fi usor eliminate in apele reziduale.

12.3. Potential de bioacumulare

Denumire produs /ingredient LogPow BCF Potential


3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 2.8

12.4. Mobilitate in sol

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate: nu exista informatii relevante

12.5. Emisii de compui organici volatili: max.15% g/L


Alte efecte adverse:Foarte toxic pentru organismele acvatice.

13. CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA

Metode de tratare a deeurilor: HG128/2002 privind incinerarea deeurilor, modificat i completat


prin HG 268/2005;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deeurilor;
HG 349/2005 privind depozitarea deeurilor;
HG 856/ 2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile,
inclusiv deeurile periculoase.
HG nr. 1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei
Legea 211/2011 privind regimul deeurilor.
Legislaia conform creia se elimin ambalajele de produs:
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje.
HG 1872/2006 pentru modificarea i completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor
i deeurilor de ambalaje.

14. INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT

Clasificare
Specificaie IMDG ADR RID ICAO/IATA

pag 9 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

transport pe mare transport rutier transp.feroviar transport aerian


Numrul ONU UN3082 UN3082 UN3082 UN3082
Produs periculos Produs Produs Produs
pentru mediu periculos periculos periculos
pentru mediu pentru mediu pentru mediu
Clasa 9 9 9 9
Eticheta marcare

Denumirea expediiei Transport Transport Transport Transport


vopsele vopsele vopsele vopsele
Grupa de ambalare III III III III
Poluani marini DA DA nu nu
Alte informaii nu nu nu nu

Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC:


Nu este relevant.
14.1. Alte informaii:
Nerestricionat de la nici un tip de transport naional sau internaional. Produsul este ambalat, etichetat
corespunztor, aezat pe palei i nfoliat pentru ca transportul lui s se fac n bune condiii, evitnd
astfel deversarea produsului n urma ocurilor mecanice. Sensibil la nghe, se degradeaz
microbiologic la temperaturi mai mari de 30C.

pag 10 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

15. INFORMAII DE REGLEMENTARE

Regulamente / legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice pentru


substana sau amestecul n cauz:
Reglementri naionale:

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substantelor i a


amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de
modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006;
-HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor
periculoase;
-HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase;
-Legea nr.319/2006- legea securitii i sntii n munc;
-HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru
asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici;
-HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje;
-HG nr.856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile,
inclusiv deeurile periculoase;
-Legea nr.211/2011 privind regimul deeurilor;
-Regulamentul(UE) nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.

Regulamentul (CE) nr. 528/2012: conine un conservant pentru protecia proprietilor iniiale ale
articolului tratat.
Evaluarea securitii chimice: Nu au fost realizate evaluri de securitate chimic.

16. ALTE INFORMAII

16.1. Indicarea modificrilor:


Aceast versiune a fost elaborata in data 02.12.2013, in conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului privind nregistrarea, evaluare i restricionarea substanelor chimice (REACH).
16.2. Abrevieri:
REACH: nregistrarea, evaluarea i autorizarea substanelor chimice
ADR: Acordul european privind transportul rutier internaional de mrfuri periculoase
IMDG: Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase
IATA: Asociaia Internaional de Transport Aerian
ICAO: Organizaia Aviaiei Civile Internaionale
CCO: consumul chimic de oxigen
CBO5: necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile
BCF: factorul de bioconcentrare

pag 11 / 12
FI CU DATE DE SECURITATE
AERIA AQUA HOLZ LASUR CU PORUS X lazura colorata pentru lemn
DP ; Ediia: 2 Data reviziei: 06.10.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 02.12.2013

LD50: doza letal 50


LC50: concentraia letal 50
EC50: concentraia eficace 50
16.3. Literatura de specialitate i surse de date:
http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

16.4.Lista integrala a textelor frazelor legislative


Lista frazelor de pericol:
H400 - Foarte toxic pentru organismele acvatice
H302 - Nociv n caz de nghiire
H317 - Provoac o reactive alergica a pielii
H318 - Provoac leziuni oculare grave
H319- Provoaca o iritare grava a ochilor
H332- Nociv in caz de inhalare
H335- Poate provoca iritarea cailor respiratorii

Lista frazelor R:

R20/22 - Nociv prin inhalare si prin inghitire


R36- Iritant pentru ochi.
R37 - Iritant pentru sistemul respirator
R 41- Risc de leziuni oculare grave.
R43- Poate cauza o iritare prin contact cu pielea
R50 - Toxic pentru organismele acvatice.

16.5.Informaii suplimentare:
Informaiile coninute n aceast fi de securitate sunt corecte i bazate pe datele de care dispunem n
momentul de fa. Aceste informaii sunt numai orientative pentru manipularea, utilizarea, procesarea,
depozitarea, transportul, distrugerea i deversarea n condiii de securitate i nu constituie o
responsabilitate juridic contractual.

pag 12 / 12