Sunteți pe pagina 1din 19

Data imprimrii 06.02.

2015

FIA CU DATE DE SECURITATE


Conform Anexa II / Regulamentul Parlamentului i al Consiliului Europei nr. 1907/2006
modificat de Regulamentul nr.453/2010 al Parlamentului European i al Consiliului privind
nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH
1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A SOCIETATII
1.1 Element de identificare a produsului: SILBER GLANZ LACK EMAIL
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri
contraindicate:
Utilizri relevante: Vopsire/lcuire/protejare a suprafeelor de zidrie, fier i lemn.
Utilizri contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificat n aceast
seciune sau n seciunea 7.3
1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate:
Producator : SC AZUR SA
STR. CONSTRUCTORILOR 1-3
300571 TIMISOARA - Romania
Tel.: 0040-256-222139 - Fax: 0040-256-222179
sds@azur.ro
www.azur.ro
IMPORTATOR/DISTRIBUITOR: SC ADEPLAST SA
Sediul central: 107063 Corlteti, com. Berceni, jud. Prahova
Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004
Punct de lucru Oradea: 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762
Punct de lucru Roman: 617135 Cordun, jud. Neam
Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
Adresa de email: cercetare-vopsele-ph@adeplast.ro
1.4 Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen:
Telefonul pentru urgente/comunicarea riscului pentru sanatate: +40 21 3183606/ Institutul
National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5.
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului:
Directiva 67/548/CEE i Directiva 1999/45/CE:
Clasificarea produsului a fost facut conform Directivei 67/548/CE i a Directivei 1999/45/CE,
adaptnd dispoziiile acestora la Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (regulamentul REACH).

DP-62; Ed.1 Pagina 1 din 19


N: R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
Xn: R65 - Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare prin nghiire.
R10 - Inflamabil.
R66 - Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.
R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).
Aquatic Chronic 2: Periculozitate cronic pentru mediul acvatic, Categoria 2
Asp. Tox. 1: Inhalarea sa este periculoas, Categoria 1
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile, Categoria 3
STOT SE 3: Toxicitate specific cu efecte de somnolen i ameeal (o singur expunere),
Categoria 3
2.2 Elemente pentru etichet:
Directiva 67/548/CEE i Directiva 1999/45/CE:
Conform legislaiei, elementele care figureaz pe etichete sunt urmtoarele:

Xn-Nociv N-Periculos pentru mediu


Fraze R:
R10: Inflamabil.
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
R65: Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare in caz de nghiire.
R66: Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.
R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
Avertizare de pericol:
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid i vapori inflamabili
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolen sau ameeal
Recomandari de siguranta:
P102: A nu se lsa la ndemna copiilor
P301+P310: N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA
P304+P340: N CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber i meninei-o ntr-o pozitie
confortabil pentru respiratie.

DP-62; Ed.1 Pagina 2 din 19


P309+P310+P101: N CAZ DE expunere sau dac nu v simii bine: sunai la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGIC. Dac este necesar consultarea medicului, inei la ndemn
recipientul sau eticheta produsului
P331: NU provocati voma
P501: A se elimina coninutul/recipientul conform legislaiei n vigoare refeeritoare la tratarea
reziduurilor
Informaii suplimentare:
EUH066: Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii
EUH208: Conine 2-butanon-oxim, Bis(dietilhexanoat) de cobalt. Poate provoca o reacie
alergic
2.3 Alte pericole: Nerelevant
3. COMPOZIIE/INFORMAII CU PRIVIRE LA COMPONENTE
Descrierea chimic: Amestec pe baz de aditivi, colorani i rini n solveni
Componente: In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul
conine:
Identificare Nume chimic / Clasificare Concentrare
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics
CAS: Neaplicabil (2-25%) Autoclasificat
EC: 919-446-0 Directiva N: R51/53; Xn: R65; R10; R66; R67 25 - <50 %
Index: Neaplicabil 67/548/CEE
REACH: 01-2119458049- Regulamentul Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam.
33-XXXX 1272/2008 Liq. 3: H226;
STOT SE 3: H336 Pericol
2-butanon-oxima
CAS: 96-29-7 ATP CLP00 <1 %
EC: 202-496-6 Directiva Carc. Cat 3: R40; Xi: R41, R43; Xn: R21
Index: 616-014-00-0 67/548/CEE
REACH: 01-2119539477- Regulamentul Acute Tox. 4: H312; Carc. 2: H351; Eye Dam. 1:
28-XXXX 1272/2008 H318;
Skin Sens. 1: H317 - Pericol
CAS: 1330-20-7 Xilen
EC: 215-535-7 ATP CLP00 <1 %
Index: 601-022-00-9 Directiva Xi: R38; Xn: R20/21; R10
REACH: 01-2119488216- 67/548/CEE
32-XXXX Regulamentul Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin
1272/2008 Irrit. 2: H315 Atenie
Isotridecylalcohol, ethoxylated, phosphated, compd. with N,N
CAS: 164383-18-0 Autoclasificat
EC: Neaplicabil - dimethylecyclohexanamine <1 %
Index: Neaplicabil Directiva N: R51/53; Xi: R36/38
REACH: Neaplicabil 67/548/CEE
Regulamentul Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin
1272/2008 Irrit. 2: H315 Atenie
CAS: 136-52-7 Bis(dietilhexanoat) de cobalt
EC: 205-250-6 Autoclasificat <1 %
Index: Neaplicabil Directiva N: R50/53; Repr. Cat 3: R62; Xi: R43
REACH: 01-2119524678- 67/548/CEE
29-XXXX Regulamentul Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412;
1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361; Skin Sens. 1:
H317 Atenie

CAS: 8052-41-3 Solvent Stoddard, < 0.1 % EC 200-753-7


EC: 232-489-3 ATP ATP01 <1 %
Index: 649-345-00-4 Directiva N: R51/53; Xn: R65; R10; R66; R67
REACH: Neaplicabil 67/548/CEE
Regulamentul Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam.
1272/2008 Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 Pericol

Pentru informaii suplimentare cu privire la periculozitatea substanelor consult punctele 8 ,


11, 12 i 16.

4. MSURI DE PRIM AJUTOR


4.1 Msuri de prim ajutor:
Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot aprea posterior expunerii la acesta,
de aceea, n caz de ndoieli, expunere direct la produsul chimic sau stare de alterare fizica,
solicitai atenie medical.
Prin inhalaie:
Scoatei persoana afectat din zona periculoas, ducei-o la aer curat i meninei-o n repaus.
n cazuri grave, de stop cardiac, se aplic tehnici de respiraie artificial (respiraie gur la gur,
masaj cardiac, administrare de oxigen, etc) i necesit asisten medical imediat.
Prin contact cu pielea:
ndeprtai hainele i nclmintea contaminat, cltii pielea sau facei un du persoanei
afectate n funcie de caz, cu ap rece n abunden i spun neutru. n cazul unei afeciuni
importante se va merge la medic. Dac amestecul produce arsuri sau nghearea, nu se vor
scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava leziunea produs, n cazul n care hainele sunt lipite
de piele. n cazul n care se vor forma bici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece
crete riscul de infecie.
Prin contactul cu ochii:
Splai abundent ochii cu ap la temperatura camerei timp de cel puin 15 minute. A nu se
permite victimei s frece sau s nchid ochii. In cazul n care accidentatul folosete lentile de
contact, acestea trebuie ndeprtate daca nu s-au lipit de ochi, deoarece se pot produce leziuni
adiionale. In toate cazurile menionate, dup splare, victima trebuie transportat urgent la
medic nsoit de FDS a produsului.
Prin inghiire:
Se va acorda imediat asisten medical, aratnd FDS a produsului. Nu se va induce voma, n
cazul n care aceasta se produce, se va menine capul victimei nclinat nainte pentru a evita
ingestia.Nu se va administra nimic pe gura unei persoane incontiente. Se va acorda imediat
asisten medical. Limpezii gura i gtul deoarece exist riscul ca acestea s fi fost afectate de
ingestia produsului. Meninei victima n repaus.

DP-62; Ed.1 Pagina 4 din 19


4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate:
Efectele acute i cele ntrziate sunt indicate n paragrafele 2 i 11.

4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale
necesare:
Nerelevant
5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:
Se vor folosi de preferin stingtoare cu pulbere polivalent (clasa ABC) i n mod alternativ
spuma aeromecanic sau stingatoare cu dioxid de carbon (CO2), conform Regulamentului de
instalaii de protecie mpotriva incendiilor. Nu se recomand folosirea jeturilor de ap ca agent
de stingere.
5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz:
Drept consecin a combustiei sau a descompunerii termice se genereaz subproduse de
reacie care pot fi extrem de toxice i, n consecinta, pot prezent un risc nalt asupra sntii.
5.3 Recomandri destinate pompierilor:
n funcie de magnitudinea incendiului poate fi necesar folosirea de costume complete de
protecie i aparat de respiraie autonom. Este necesar dotarea cu instalaii de urgen bazice
(paturi ignifuge, trus de prim ajutor).
Dispoziii suplimentare:
A se urma instruciunile Planului de Urgen Intern i Fiele Informative despre acionarea n
caz de accidente i alte situaii de urgen. A se elimina orice focar de incendiu. In caz de
incendiu, se vor rci containerele i tancurile de depozitare a produsului expus la flacr,
explozie sau radiaie termic variabil provocate de temperaturi ridicate. A se evita vrsarea
produselor folosite la stingerea incendiului n mediul acvatic.
6. MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen:
Se vor izola scurgerile cu condiia ca aceasta sa nu implice un risc adiional pentru persoanele
care execut aceast operaie. A se evacua zona afectat i a se meine persoanele neprotejate
la distanta. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vrsat este obligatorie folosirea de
msuri de protecie personal (Vezi capitolul 8). A se evita n mod deosebit formarea de
amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilaie, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A
se elimina orice focar de incendiu. A se elimina ncrcturile electrostatice prin interconexiunea
tuturor suprafeelor conductoare pe care se poate forma electricitate static, i s existe
mpamantare.
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor:
Se va evita n mod special orice tip de vrsare n mediul acvatic. Produsul absorbit se va pstra
n recipiente nchise ermetic. A se nstiina autoritatile competente in cazul expunerii la public
n general sau n mediul ambiant.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie:
Se recomand:
Produsul vrsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert i se va transporta ntr-un loc
sigur. A nu se absorbi n rumegu sau ali absorbani combustibili. Pentru orice indicaie
referitoare la eliminarea produsului, consultai capitolul 13.

DP-62; Ed.1 Pagina 5 din 19


6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
A se vedea punctele 8 i 13.

7. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate:


A. Precauii generale
Respectai legislaia n vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Pstrai
recipienii nchii ermetic. Controlai deeurile i reziduurile, eliminndu-le prin metode
sigure (capitolul 6). Evitai scurgerea liber a produsului din recipient. Pastrai ordinea i
curenia n locurile unde se manipuleaz produse periculoase
B. Recomandri tehnice pentru prevenirea incendiilor i exploziilor
Reziduurile trebuie transferate n locuri bine ventilate, preferabil prin extracie localizat. A
se controla n totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) i a se ventila
spaiile n momentul currii. A se evita existena de medii periculoase n interiorul
recipientelor aplicand dac este posibi, sisteme de inertizare. A se transporta reziduurile la
viteze reduse pentru a evita generarea de ncrcturi electrostatice. n cazul existenei unei
ncrcturi electrostatice: a se asigura o perfect conexiune echipotential, a se folosi
ntotdeauna mpmntri a nu se folosi mbrcminte din fibre acrilice, preferabil fiind
utilizarea mbrcmintei din bumbac i nclmintei conductoare. A se evita proieciile i
pulverizrile. n conformitate cu legislaia Hotrre de Guvern, nr.: 752/2004 (Directiva
94/4/EC) i Hotrre de Guvern, nr.: 1058/2006 (Directiva 1992/92/EC). Vezi capitolul 10
pentru condiii i materii care trebuie evitate
C. Recomandri tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice i toxicologia
A nu se bea sau manca n timpul manipulrii produsului i dup terminare a se spla pe
mini cu produse de curare adecvate
D. Recomandri tehice pentru a preveni pericolele de mediu
Datorita periculozitii acestui produs pentru mediul nconjurtor, se recomand
manipularea ntr-o zon care s dispun de bariere de control a contaminrii in caz de scpri
accidentale, precum i dispunerea de material absorbant n apropierea acestuia.
7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
A.- Msuri tehnice de depozitare
Temperatur minim: 5 C
Temperatur maxim: 30 C
Timp maxim: 36 Luni
B.- Condiii generale de depozitare.
A se evita sursele de cldur, radiaii, electricitate static i de contact cu produsele
alimentare.
7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice):
Cu excepia indicaiilor deja specificate nu este nevoie de nici o recomandare special n ceea
ce privete utilizarea acestui produs.

DP-62; Ed.1 Pagina 6 din 19


SECIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECIA PERSONAL
8.1 Parametri de control:
Substane a caror valori limit de expunere profesional trebuie sa fie controlate la locul
de munc (HG 1218/2006, HG 1/2012):

Identificare Valoare limita maxima


Xilen VLM (8 ore) 50 ppm 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 VLM (15 100 ppm 442 mg/m3
EC: 215-535-7 minute)
An 2012 2012

DNEL (Lucrtorilor):
Expunere scurta Expunere ampla
Identificare Sistemica Locale Sistemica Locale
2-butanon-oxima Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 96-29-7 Cutanata 2,5 mg/kg Nerelevant 1,3 mg/kg Nerelevant
EC: 202-496-6 Inhalatie Nerelevant Nerelevant 9 mg/m 3,33
mg/m
Xilen Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 1330-20-7 Cutanata Nerelevant Nerelevant 180 mg/kg Nerelevant
EC: 215-535-7 Inhalatie 289 289 77 mg/m Nerelevant
mg/m mg/m
Bis(dietilhexanoat) de Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
cobalt Cutanata Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 136-52-7 Inhalatie Nerelevant Nerelevant Nerelevant 0,2351
EC: 205-250-6 mg/m
DNEL (Populaiei):
Exounere scurta Expunere ampla
Identificare Sistemica Locale Sistemica Locale
2-butanon-oxima Orala Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 96-29-7 Cutanata Nerelevant Nerelevant 0,78 Nerelevant
EC: 202-496-6 mg/kg
Inhalatie Nerelevant Nerelevant 2,7 mg/m 2 mg/m
Xilen Orala Nerelevant Nerelevant 1,6 mg/kg Nerelevant
CAS: 1330-20-7 Cutanata Nerelevant Nerelevant 108 mg/kg Nerelevant
EC: 215-535-7 Inhalatie 289 289 14,8 Nerelevant
mg/m mg/m mg/m
Bis(dietilhexanoat) de Orala Nerelevant Nerelevant 0,0558 Nerelevant
cobalt mg/kg
CAS: 136-52-7 Cutanata Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
EC: 205-250-6 Inhalatie Nerelevant Nerelevant Nerelevant 0,037
mg/m

DP-62; Ed.1 Pagina 7 din 19


PNEC:

STP 177 mg/L Apa proaspata 0,256 mg/L


2-butanon-oxima Sol Nerelevant Apa marina Nerelevant
CAS: 96-29-7 Intermitenta 0,118 mg/L Sedimentul 2 mg/m
EC: 202-496-6 (Ap
proaspt)
Orala Nerelevant Sedimentul Nerelevant
(Ap marina)
Xilen STP 6,58 mg/L Apa proaspata 0,327 mg/L
CAS: 1330-20-7 Sol 2,31 mg/kg Apa marina 0,327 mg/L
EC: 215-535-7 Intermitenta 0,327 mg/L Sedimentul 12,46 mg/kg
(Ap
proaspt)
Orala Nerelevant Sedimentul 12,46 mg/kg
(Ap marina)
Bis(dietilhexanoat) de cobalt STP 0,37 mg/L Apa proaspata 0,00051 mg/L
CAS: 136-52-7 Sol 7,9 mg/kg Apa marina 0,00236 mg/L
EC: 205-250-6 Intermitenta Nerelevant Sedimentul 9,5 mg/kg
(Ap
proaspt)
Orala Nerelevant Sedimentul 9,5 mg/kg
(Ap marina)
8.2 Controale ale expunerii:
A.- Msuri generale de sntate i siguran la locul de munc
Conform ordinului de prioritate pentru control n expunerea profesional se
recomand folosirea localizat n zona de lucru ca msur de protectie colectiv pentru a evita
depirea limitelor de expunere profesional. n cazul folosirii unor echipamente de protecie
individual, acestea trebuie s prezinte inscripia "CE". Pentru mai multe informaii despre
echipamente de protecie individual (depozitare, curare, folosire, pstrare, nivel de
protecie,...) consultai pliantul informativ proportionat de ctre producator. Pentru amnunte
vezi capitolul 7.1.
B.- Protecie respiratorie.
Pictograma P.P.E Marcat Standarde ECN Observatii
PRP
nlocuiti atunci cnd
Masc EN observai o rezisten
Protecia autofiltrant 149:2001+A1:2009 ridicat la respiraie i / sau
obligatorie pentru gaze, EN la detectarea mirosului sau
a cilor vapori i 405:2001+A1:2009 gustului contaminantului
respiratorii particule

DP-62; Ed.1 Pagina 8 din 19

C.- Protectie specifica a mainilor


Pictograma PRP P.P.E Marcat Standarde ECN Observatii
Timpul de descoperire
Mnui de EN 374-1:2003 (Breakthrough Time),
Protecia obligatorie protecie EN 374- indicate de catre
a minilor chimic i uz 3:2003/AC:2006 productor trebuie sa
ndelungat EN fie mai mare decat
420:2003+A1:2009 timpul de utilizare a
produsului. Nu utilizai
creme protectoare
dup contactul
produsului cu pielea.
D.- Protecie ocular i facial
Pictograma PRP P.P.E Marcat Standarde ECN Observatii
EN 166:2001 Curai zilnic i
Scut facial EN 167:2001 dezinfectai periodic
EN 168:2001 n conformitate cu
Protecia obligatorie a EN instruciunile
feei 172:1994/A1:2000 producatorului.
EN
172:1994/A2:2001
EN 165:2005
E.- Protectie corporala
Pictograma PRP P.P.E Marcat Standarde ECN Observatii
mbrcminte EN 1149-1,2,3 Utilizarea exclusiv la
de unic EN locul de munc. Curai
folosin 13034:2005+A1:2009 periodic n conformitate
pentru EN ISO 13982- cu instruciunile
Protecia protecia 1:2004/A1:2010 productorului.
obligatorie a mpotriva EN ISO 6529:2001
corpului riscurilor EN ISO 6530:2005
chimice, EN 340:2003
antistatic i EN 464:1994
ignifug
nclminte de EN 13287:2007 nlocuii cizmele la orice
siguran EN ISO 20345:2011 indiciu de deteriorare
contra riscului EN 13832-1:2006
chimic, cu EN ISO 20344:2011
proprieti
antistatice i
rezisteni la
cldur

DP-62; Ed.1 Pagina 9 din 19

F.- Msuri complementare de urgen


Masura de urgenta Standarde Masura de Standarde
urgenta
DIN 12 899
ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002
ISO 3864- Dus ocular
1:2002
Du de urgen
Controlul expunerii la mediul nconjurtor:
Conform legislaiei comunitare privind protecia mediului nconjurtor se recomand
att evitarea vrsrii ct i aruncrii ambalajului acestuia n mediul ambient. Pentru mai
multe informaii consultati capitolul 7.1.D
Compui organici volatili:
In aplicarea Hotrrea Guvernului nr. 699/2003 (Directivei 1999/13/CE), acest produs
prezint urmtoarele caracteristici:
C.O.V.(furnizare): 35,1 % greutate
Concentraie C.O.V. la 20 C: 394,93 kg/m (394,93 g/L)
Numrul mediu de carbon: 8,93
9. PROPRIETI FIZICE I CHIMICE
9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz:
Pentru informaii complete a se vedea fia tehnic de produs.
Aspectul fizic:
Starea fizic 20 C: Lichid
Aspect: Vascos
Culoare: Nedisponibil
Miros: Caracteristic
Volatilitate:
Punct de fierbere la presiunea atmosferic: 150 C
Presiune de vapori 20 C: 211 Pa
Presiune de vapori 50 C: 1620 Pa (2 kPa)
Viteza de evaporare 20 C: Nerelevant *
Caracterizarea produsului:
Densitatea 20 C: 1125 kg/m
Densitatea relativ 20 C: 1,125
Vscozitate dinamica 20 C: Nerelevant *
Vscozitate cinematica 20 C: Nerelevant *
Vscozitate cinematica 40 C: >7 cSt
Concentraie: Nerelevant *
pH: Nerelevant *
Densitatea vaporilor 20 C: Nerelevant *
Coeficientul de partiie: n-octanol/ap 20 C: Nerelevant *
Solubilitatea n ap 20 C: Nerelevant *
Proprietate de solubilitate: Nerelevant *
Temperatura de descompunere: Nerelevant *
DP-62; Ed.1 Pagina 10 din 19

Inflamabilitate:
Temperatura de inflamabilitate: 39 C
Temperatura de autoaprindere: 230 C
9.2 Informaii suplimentare:
Tensiunea superficial 20 C: Nerelevant *
Indice de refracie: Nerelevant *
10. STABILITATE I REACTIVITATE
10.1 Reactivitate:
Nu sunt prevzute reacii periculoase, dac se respect instruciunile tehnice de
depozitare a produselor chimice. A se consulta capitolul 7.
10.2 Stabilitate chimic:
Stabil din punct de vedere chimic, respectnd condiiile indicate de depozitare,
manipulare i folosire.
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase:
n condiiile indicate nu se prevd reacii periculoase care s poat genera o presiune
sau temperaturi excesive.
10.4 Condiii de evitat:
Aplicabile pentru manipularea i depozitarea la temperatura mediului nconjurtor:

Soc si Contact cu Incalzire Lumina solara Umiditate


frecare aerul
Nu se aplica Nu se aplica Risc de A se evita Nu se aplica
aprindre contactul direct

10.5 Materiale incompatibile:

Acizi Apa Substante Materiale Altele


oxidante combustibile
Nu se aplica Nu se aplica A se evita A se evita Nu se aplica
contactul direct contactul direct

10.6 Produi de descompunere periculoi:


A se vedea seciunea 10.3, 10.4 i 10.5 pentru cunoaterea n mod special a produselor
de descompunere.In funcie de condiiile de descompunere, corespunztor acestora pot fi
eliberate amestecuri complexe de substane chimice: dioxid de carbon(CO2), monoxid de
carbon i ali compui organici.
11. INFORMAII TOXICOLOGICE
11.1 Informaii privind efectele toxicologice:
Nu exist date experimentale ale amestecului referitor la proprietile toxicologice ale
acestuia.
Efecte periculoase asupra sntii:
n caz de expunere repetat, prelungit sau la concentraii superioare celor stabilite prin
limitele de expunere profesional, pot avea loc efecte nocive pentru sntate n funcie de
calea de expunere.

DP-62; Ed.1 Pagina 11 din 19


A - Ingerare:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, neprezentnd substane
clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informaii, vezi capitolul 3.
B - Inhalare:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, dar totui prezint
substane clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informaii, vezi capitolul 3.
C - Contactul cu pielea i cu ochii:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, dar totusi prezinta
substante clasificate ca periculoase la contactul cu pielea. Pentru mai multe informatii, vezi
capitolul 3.
D - Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene i toxicitatea pentru reproducere):
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, dar totui prezint
substane clasificate ca periculoase cu efecte cancerigene. Pentru mai multe informaii,
vezi capitolul 3.
E - Efect de sensibilizare:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, dar totui prezint
substane clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informaii,
vezi capitolul 3.
F - STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere unic:
Expunerea la nalte concentraii din acest produs poate provoca depresia sistemului nervos
central ocazionnd dureri de cap, ameeli, greuri, vom, confuzie si in caz de afeciuni
grave, pierderea cunotinei.
G - STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere repetat:
Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.
H - Pericol prin aspirare:
Ingerarea unei doze considerabile poate provoca afectiuni pulmonare.
Alte informaii:
Nerelevant
Informaie toxicologic specific a substanelor:

Identificare Toxicitate acuta Gen


2-butanon-oxima LD50 oral 2100 mg/kg Sobolan
CAS: 96-29-7 LD50 cutanata 1100 mg/kg Sobolan
EC: 202-496-6 LC50 inhalatie Nerelevant
Xilen LD50 oral 2100 mg/kg Sobolan
CAS: 1330-20-7 LD50 cutanata 1100 mg/kg Sobolan
EC: 215-535-7 LC50 inhalatie 11 mg/L (4 h) Sobolan
Isotridecylalcohol, ethoxylated, LD50 oral 2500 mg/kg Sobolan
phosphated, compd. with N,N-
dimethylecyclohexanamine
CAS: 164383-18-0
EC: Neaplicabil

DP-62; Ed.1 Pagina 12 din 19

12. INFORMAII ECOLOGICE


Nu exist date experimentale disponibile ale amestecului n sine privind proprietile sale
ecotoxicologice.
12.1 Toxicitate:
Identificare Toxicitate acuta Specie Gen
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, LC50 1 - 10 mg/L Peste
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (96 h)
CAS: Neaplicabil EC50 1 - 10 mg/L Crustaceu
EC: 919-446-0 (48 h)
EC50 1 - 10 mg/L Alga
(72 h)
2-butanon-oxima LC50 843 mg/L Pimephales Peste
CAS: 96-29-7 (96 h) promelas
EC: 202-496-6 EC50 750 mg/L Daphnia Crustaceu
(48 h) magna
EC50 83 mg/L Scenedesmus Alga
(72 h) subspicatus
Xilen LC50 13.5 mg/L Oncorhynchus Peste
CAS: 1330-20-7 (96 h) mykiss
EC: 215-535-7 EC50 0.6 mg/L Gammarus Crustaceu
(96 h) lacustris
EC50 10 mg/L (72 Skeletonema Alga
h) costatum
Isotridecylalcohol, ethoxylated, LC50 1 - 10 mg/L Peste
phosphated, compd. with N,N- (96 h)
dimethylecyclohexanamine EC50 1 - 10 mg/L Crustaceu
CAS: 164383-18-0 (48 h)
EC: Neaplicabil
Isotridecylalcohol, ethoxylated, LC50 1 - 10 mg/L Peste
phosphated, compd. with N,N- (96 h)
dimethylecyclohexanamine EC50 1 - 10 mg/L Crustaceu
CAS: 164383-18-0 (48 h)
EC: Neaplicabil EC50 1 - 10 mg/L Alga
(72 h)
Identificare Toxicitate acuta Specie Gen
Bis(dietilhexanoat) de cobalt LC50 0.1 - 1 mg/L Peste
CAS: 136-52-7 (96 h)
EC: 205-250-6 EC50 0.1 - 1 mg/L Crustaceu
(48 h)
EC50 0.1 - 1 mg/L Alga
(72 h)
Solvent Stoddard, < 0.1 % EC 200-753-7 LC50 1 - 10 mg/L Peste
CAS: 8052-41-3 (96 h)
EC: 232-489-3 EC50 1 - 10 mg/L Crustaceu
(48 h)
EC50 1 - 10 mg/L Alga
(72 h)
12.2 Persisten i degradabilitate:

Identificare Degradabilitate Biodegradabilitate


2-butanon-oxima CBO5 Nerelevant Concentraie 100 mg/L
CAS: 96-29-7 CCO Nerelevant Perioada 28 zile
EC: 202-496-6 CBO5/CCO Nerelevant % CBO 24%
degradate

12.3 Potenial de bioacumulare:

Identificare Potential de bioacumulare


2-butanon-oxima BCF 5
CAS: 96-29-7 Log POW 0.59
EC: 202-496-6 Potenial Jos
Xilen BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 0.77
EC: 215-535-7 Potenial Jos

12.4 Mobilitate n sol:

Identificare Absorbtie/Desorbtie Volatilitate


2-butanon-oxima Koc 3 Henry Nerelevant
CAS: 96-29-7 Concluzie Foarte inalt Solului uscat Nerelevant
EC: 202-496-6 Tensiunea 25700 N/m Sol umed Nerelevant
superficiala (25 C)
Xilen Koc 202 Henry 5,249E+2
CAS: 1330-20-7 Pam/mol
EC: 215-535-7 Concluzie Moderat Solului uscat Da
Tensiunea Nerelevant Sol umed Da
superficiala

12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB:


Neaplicabil
13. CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratare a deeurilor:

Cod Descriere Tip de deeuri (Directiva


2008/98/CE)
08 01 11* Deeuri din vopsele i lacuri care conin Periculos
solveni organici sau alte substane
periculoase

DP-62; Ed.1 Pagina 14 din 19

Gestionarea reziduurilor (eliminare i vaporizare):


Consultai persoana autorizat n manipularea deeurilor pentru operaiunile de
recuperare i eliminare conform cu Anexa 1 si Anexa 2 (Directiv 2008/98/CE).Conform codului
15 01 (2000/532/CE, HG 856/2002), n cazul n care recipientul a intrat n contact direct cu
produsul, se va gestiona n acelai fel ca i produsul; n caz contrar, se va gestiona ca un deeu
nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul
deseurilor, si eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind
ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomand aruncarea sa n cursurile de ap. A se
vedea paragraful 6.2.
Dispoziii comunitare relevante privind deeurile:
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflect
dispoziiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deeurilor.
Legislaia comunitar: Directiv 2008/98/CE, Directiv 2000/532/CE
Legislaia comunitar: Directiv 2008/98/CE, Directiv 2000/532/CE
Legislaia naional:
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificat si completat prin HG 268/2005;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd
deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romniei
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
Legislatia conform creia se elimin ambalajele de produs:
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor de ambalaje

14. INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT


Transport terestru de mrfuri periculoase:
In aplicarea ADR 2013 (Directiv 94/55/CE):
14.1 Numrul ONU: UN1263
14.2 Nume i descriere: VOPSELE
14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport: 3
Etichete: 3
14.4 Grup de ambalaj: III
14.5 Periculos pentru mediu: Da
14.6 Precauii speciale pentru utilizatori
Prevederi speciale: 163, 640E, 650
Cod de restricii n tuneluri: D/E
Proprietile fizice i chimice: A se vedea seciunea 9

DP-62; Ed.1 Pagina 15 din 19

14.7 Transport n vrac, n conformitate cu


anexa II la MARPOL
73/78 i Codul IBC: Nerelevant

Transportul maritim de mrfuri periculoase:


In aplicarea IMDG 36-12:
14.1 Numrul ONU: UN1263
14.2 Nume i descriere: VOPSELE
14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport: 3
Etichete: 3
14.4 Grup de ambalaj: III
14.5 Periculos pentru mediu: Da
14.6 Precauii speciale pentru utilizatori
Prevederi speciale: 163, 223, 944, 955
Coduri EmS: F-E, S-E
Proprietile fizice i chimice: A se vedea seciunea 9
Cantiti limitate: 5L
14.7 Transport n vrac,
n conformitate cu
anexa II la MARPOL
73/78 i Codul IBC: Nerelevant

Transportul aerian de mrfuri periculoase:


In aplicarea IATA/ICAO 2013:
14.1 Numrul ONU: UN1263
14.2 Nume i descriere: VOPSELE
14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport: 3
Etichete: 3
14.4 Grup de ambalaj: III
14.5 Periculos pentru mediu: Da
14.6 Precauii speciale pentru utilizatori
Proprietile fizice i chimice: A se vedea seciunea 9
14.7 Transport n vrac,
n conformitate cu II la MARPOL 73/78 i Codul IBC
15. INFORMAII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice


(specific) pentru substana sau amestecul n cauz:
Substane canditate spre autorizare n Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH):
Nerelevant
Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanele care diminueaz stratul de ozon:
Nerelevant
DP-62; Ed.1 Pagina 16 din 19
Substane active care nu au fost incluse n anexa I sau IA la Directiva 98/8/EC: Nerelevant
Regulamentul (CE) 689/2008 privind exportul i importul de produse chimice
periculoase: Nerelevant
Restricii de comercializare i folosire a anumitor substane i amestecuri periculoase
(Anexa XVII din Regulamentul REACH):
"Este interzis utilizarea ca atare sau sub form de amestecuri n dispersoare de aerosoli
atunci cnd acestea din urm sunt introduse pe pia n vederea comercializrii ctre publicul
larg, pentru a fi utilizate n scopuri decorative sau de divertisment, cum ar fi:
materiale strlucitoare metalizate destinate utilizrii, n principal,n scopuri
decorative;
sufltori destinate utilizrii n scopuri de divertisment;
paiete i spum decorativ;
pnze de pianjen artificiale;

Dispoziii particulare n domeniul proteciei persoanelor sau a mediului nconjurtor:


Se recomand a folosi datele colectate n aceast fia cu date de securitate ca date de
intrare ntr-o evaluare a riscului de circumstane locale, n scopul de a stabili msurile
necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea i eliminarea
acestui produs.
Alte legislaii:
- Hotarare de Guvern nr. 882/2007.
- Lege nr.349/2007.
- Lege nr.249 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007.
- Hotarare de Guvern nr. 477/2009.
- Lege nr.254 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003.
- Hotrrea Guvernului nr. 699/2003.
- Hotrrea Guvernului nr. 735/2006.

15.2 Evaluarea securitii chimice:


Nu se aplic.
Legea aplicabil:
Aceasta fia cu date de securitate a datelor a fost elaborat n conformitate cu anexa II-
Ghid pentru pregtirea fielor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006
(Regulamentul (CE) Nr 453/2010).

Modificri fa de fia de securitate anterioar, care afecteaz msurile de gestionare a


riscurilor:
Substane din seciunea 3 care prezint modificri:
Bis(dietilhexanoat) de cobalt (136-52-7): Fraze R, Indicaii referitoare la periculozitate
Clasificare actualizat a produsului conform Regualmentului 1272/2008 (CLP).

DP-62; Ed.1 Pagina 17 din 19


Texte complete ale frazelor legislative menionate n capitolul 3:

Directiva 67/548/CEE i Directiva 1999/45/CE:


R10: Inflamabil.
R20/21: Nociv prin inhalare i n contact cu pielea.
R21: Nociv n contact cu pielea.
R36/38: Iritant pentru ochi i pentru piele
R38: Iritant pentru piele.
R40: Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente.
R41: Risc de leziuni oculare grave.
R43: Poate provoca o sensibilizare n contact cu pielea.
R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe
termen lung asupra mediului acvatic.
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen
lung asupra mediului acvatic.
R62: Risc posibil de afectare a fertilitii
R65: Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare in caz de nghiire.
R66: Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.
R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):


Acute Tox. 4: H312 - Nociv in contact cu pielea.
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nociv n contact cu pielea sau prin inhalare.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere in cile
respiratorii.
Carc. 2: H351 - Susceptibil de a provoca cancer.
Eye Dam. 1: H318 - Provoac leziuni oculare grave.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoac iritare grava a ochilor.
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid i vapori inflamabili.
Repr. 2: H361 - Susceptibil de a duna fertilitii sau ftului.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoac iritarea pielii.
Skin Sens. 1: H317 - Poate provoca o reactie alergica a pielii.
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolen sau ameeal.
Sfaturi privind formarea profesional:
Se recomand o formare minim pentru prevenirea riscurilor profesionale a
personalului care se va ocupa de acest produs, n scopul de a facilita coninutul i interpretarea
datelor aceastei fie cu date de securitate, precum i etichetarea produsului.
Trimiteri ctre literatura de specialitate i ctre sursele de date:
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

DP-62; Ed.1 Pagina 18 din 19

Abrevieri i acronime:
-ADR: Acordul european privind transportul rutier internaional de mrfuri periculoase
-IMDG: Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase
-IATA: Asociaia Internaional de Transport Aerian
-ICAO: Organizaia Aviaiei Civile Internaionale
-CCO: consumul chimic de oxigen
-CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile
-LC50: concentraia letal 50
-EC50: Concentraia eficace 50
-Log Pow: log coeficientul de partiie octanol-ap
-Koc: coeficientul de partiie al carbonului organic

Anexa : Scenarii de expunere : Hidrocarburi aromatice, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici.

DP-62; Ed.1 Pagina 19 din 19