Sunteți pe pagina 1din 48

19.01.

2017 HG90729/11/2016

HOTRREnr.907din29noiembrie2016
privindetapeledeelaborareiconinutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomiceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiiifinanatedin
fonduripublice
EMITENT GUVERNUL
PublicatnMONITORULOFICIALnr.1.061din29decembrie2016

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.IdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.80/2016pentrustabilireaunor
msurindomeniuladministraieipublicecentrale,pentruprorogareatermenuluiprevzutlaart.136dinLegeanr.304/2004privindorganizarea
judiciaripentrumodificareaicompletareaunoractenormative,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.

CapitolulIDispoziiigenerale

Articolul1

(1)Prezentahotrrereglementeazetapeledeelaborareiconinutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomicepentrurealizarea
obiectivelor/proiectelornoideinvestiiindomeniulconstruciilor,alucrrilordeinterveniilaconstruciiexistenteiaaltorlucrride
investiii,denumitencontinuareobiectivedeinvestiii,alecrorcheltuieli,destinaterealizriideactivefixedenaturadomeniuluipublic
i/sauprivatalstatului/unitiiadministrativteritorialeoridenaturadomeniuluiprivatalpersoanelorfizicei/saujuridice,sefinaneaz
totalsauparialdinfonduripublice,respectivdinbugeteleprevzutelaart.1alin.(2)dinLegeanr.500/2002privindfinanelepublice,cu
modificrileicompletrileulterioare,ilaart.1alin.(2)dinLegeanr.273/2006privindfinanelepublicelocale,cumodificrilei
completrileulterioare.
(2)Documentaiileprevzutelaalin.(1)seelaboreaz,peetape,astfel:
a)netapaI:
(i)notaconceptual
(ii)temadeproiectare
b)netapaaIIa:
(i)studiuldeprefezabilitate,dupcaz
(ii)studiuldefezabilitatesaudocumentaiadeavizarealucrrilordeintervenii,dupcaz
c)netapaaIIIa:
(i)proiectpentruautorizarea/desfiinareaexecutriilucrrilor
d)netapaaIVa:
(i)proiectultehnicdeexecuie.

Articolul2

nsensulprezenteihotrri,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a)obiectiv/proiectdeinvestiiirezultatulscontatlainvestireadecapitalpetimplimitat,caurmarearealizriiunuiasaumaimultor
obiectedeinvestiii,situatepeunamplasamentdistinctdelimitat,careasigursatisfacereacerinelorformulatedebeneficiarulinvestiieii
deinvestitornsintagma"obiectivdeinvestiii"secuprinde,dupcaz,obiectivulnoudeinvestiii,obiectivulmixtdeinvestiiisau
intervenielaconstrucieexistent
b)obiectdeinvestiiiparteaobiectivuluideinvestiii,cufuncionalitatedistinctncadrulansambluluiacestuia,careconstnlucrri
deconstruciipentrurealizareaunorobiectenoideinvestiiisaunlucrrideinterveniilaconstruciiexistente
c)obiectiv/proiectmixtdeinvestiiiobiectivdeinvestiiicarecuprindelucrrideconstruciipentrurealizareaunuia/maimultorobiectenoi
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 1/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

deinvestiii,precumilucrrideinterveniiasuprauneia/maimultorconstruciiexistente
d)obiectiv/proiectmajordeinvestiiiobiectivdeinvestiiiacruivaloaretotalestimatdepeteechivalentula75milioaneeuroncazul
investiiilorpentrupromovareasistemelordetransportdurabileieliminareablocajelordincadrulinfrastructuriireelelormajoresau
echivalentula50milioaneeuroncazulinvestiiilorpromovatenaltedomenii
e)intervenielaconstrucieexistentrezultatulscontatobinutcaurmarearealizriidelucrrideinterveniiasuprauneia/maimultor
construciiexistente,inclusivinstalaiileaferente,astfelcumsuntprevzutenLegeanr.10/1995privindcalitateanconstrucii,
republicat,efectuatenscopulasigurrii,menineriii/saumbuntiriicerinelorfundamentaleaplicabileconstruciilor,potrivit
destinaieiacestora
f)investiiepublictotalitateacheltuielilordinfonduripublice,iniialesauulterioare,destinaterealizriideactivefixedenatura
domeniuluipublici/sauprivatalstatului/unitiiadministrativteritoriale,inclusivnlocuireaactivelorfixeuzate,precumicheltuielile
ocazionatedenlocuireaacestora,caresefinaneaztotalsauparialdinfondurilepubliceprevzutelaart.1seconsiderinvestiiepublic
itotalitateacheltuielilordeinvestiii,iniialesauulterioare,destinaterealizriideactivefixedenaturaproprietiiprivatea
persoanelorfizicei/saujuridice,inclusivnlocuireaactivelorfixeuzate,precumicheltuielileocazionatedenlocuireaacestora,carese
finaneaztotalsauparialdinfondurilepubliceprevzutelaart.1
g)investitorentitatepublic,persoanjuridicsaufizic,ceefectueazcheltuielideinvestiiicaresefinaneaztotalsauparialdin
fondurilepubliceprevzutelaart.1,avnddreptrezultatrealizareadeobiective/proiectedeinvestiii
h)beneficiaralinvestiieientitatepublic,persoanjuridicsaufizic,ceareundreptdeexecuiealucrrilordeconstruciipotrivit
prevederilorLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare
i)construciecldire,lucraredegeniucivilsaulucrarespecialdeconstrucii,respectivoricelucraredeingineriecivil,acrei
realizareconstnoricestructurfixatnsaupepmnt,conceputiexecutatpentrundeplinireaorimeninereaunorfunciitehnice,
economice,socialesauecologice,indiferentdespecificul,importana,categoriaiclasadeimportan,inclusivutilajele,echipamentelei
instalaiiletehnologiceifuncionaleaferente
j)construcieexistentconstruciepentrucareafostadmisrecepialaterminarealucrrilorsauconstruciecareafostnscrisncartea
funciar
k)construcienefinalizatconstruciendiferitestadiideexecuiepentrucareafostsistatexecuialucrrilorineefectuatrecepiala
terminarealucrriloriacreifinalizareimplicunrestdeexecutat,fizicivaloric
l)soluietehnicparteascenariului/opiuniitehnicoeconomic(e)dinstudiuldefezabilitate,respectivdindocumentaiadeavizarea
lucrrilordeintervenie,cuprinznddescrierea,dinpunctdevederetehnic,constructiv,tehnologicifuncionalarhitectural,aprincipalelor
lucrripentruinvestiiadebaz,corelatcunivelultehnic,calitativideperformancerezultdinindicatoriitehnicoeconomicipropui
m)duratadeexecuieaobiectivuluideinvestiiiperioada,exprimatnluni,cuprinsntredatastabilitdeinvestitorpentrunceperea
lucrrilordeexecuieicomunicatexecutantuluiidatancheieriiprocesuluiverbalprivindadmiterearecepieilaterminarealucrrilor
n)durataderealizareaobiectivuluideinvestiiiperioadacuprinsntredataaprobriiindicatorilortehnicoeconomiciaiinvestiieiidata
procesuluiverbalprivindadmiterearecepieifinale
o)duratadeimplementareaobiectivuluideinvestiiiperioadaexprimatnlunicuprinsntredataaprobriinoteiconceptualeidata
ncheieriiprocesuluiverbalprivindadmiterearecepieifinale.

CapitolulIINotaconceptualitemadeproiectare

Articolul3

(1)Notaconceptualestedocumentaiantocmitdebeneficiarulinvestiieinscopuljustificriinecesitiiioportunitiirealizriiunui
obiectivdeinvestiii,finanattotalsauparialdinfonduripublice.
(2)Prinnotaconceptualseevideniazdatelepreliminarenecesareimplementriiobiectivuluideinvestiiipropusiseprezintinformaiicu
privirelaestimareasuportabilitiiinvestiieipublice.
(3)Coninutulcadrualnoteiconceptualeesteprevzutnanexanr.1.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 2/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Articolul4

(1)Temadeproiectareexpriminteniileinvestiionaleinevoilefuncionalealebeneficiaruluiinvestiiei,evideniatennotaconceptual,
determinndconcepiaderealizareaobiectivuluideinvestiii,nfunciedecondiionriletehnice,urbanisticegeneralealeamplasamentului,de
protecieamediuluinaturaliapatrimoniuluiculturalsaualtecondiionrispecificeobiectivuluideinvestiii.
(2)Temadeproiectareseelaboreazdectrebeneficiarulinvestiieisau,dupcaz,dectreproiectani/consultanicarepresteazserviciide
proiectare/consultanndomeniuiseaprobdectrebeneficiar.
(3)Coninutultemeideproiectareesteprevzutnanexanr.2iseadapteazdectrebeneficiar,nfunciedespecificul/categoriaiclasade
importan,precumidecomplexitateaobiectivuluideinvestiiipropus.

CapitolulIIIDocumentaiiletehnicoeconomiceaferenteobiectivelordeinvestiiifinanatedinfonduripublice

Seciunea1Prevedericomune

Articolul5

(1)Documentaiiletehnicoeconomiceseelaboreazpefazedeproiectare,astfel:
a)ncazulobiectivelornoideinvestiii:
(i)studiudeprefezabilitate,dupcaz
(ii)studiudefezabilitate
(iii)proiectpentruautorizarea/desfiinareaexecutriilucrrilor
(iv)proiecttehnicdeexecuie
b)ncazulinterveniilorlaconstruciiexistente:
(i)documentaiedeavizarealucrrilordeintervenii
(ii)proiectpentruautorizarea/desfiinareaexecutriilucrrilor
(iii)proiecttehnicdeexecuie
c)ncazulobiectivelormixtedeinvestiii:
(i)studiudeprefezabilitate,dupcaz
(ii)studiudefezabilitate,completatcuelementelespecificedindocumentaiadeavizarealucrrilordeintervenii
(iii)proiectpentruautorizarea/desfiinareaexecutriilucrrilor
(iv)proiecttehnicdeexecuie.
(2)Elaborareastudiuluideprefezabilitate,dupcaz,astudiuluidefezabilitateoriadocumentaieideavizarealucrrilordeinterveniieste
condiionatdeaprobareaprealabildectrebeneficiarulinvestiieianoteiconceptualeiatemeideproiectare,prevzutelaart.3i4.
(3)Documentaiiletehnicoeconomiceprevzutelaalin.(1)seelaboreazdectreoperatorieconomicisaupersoanefiziceautorizatecare
presteazserviciideproiectarendomeniu.
(4)Elaborareaproiectuluitehnicdeexecuieestecondiionatdeaprobareaprealabilaindicatorilortehnicoeconomiciiemitereaautorizaiei
deconstruire/desfiinareaexecutriilucrrilor.

Seciuneaa2aStudiuldeprefezabilitate

Articolul6

(1)Studiuldeprefezabilitateestedocumentaiaprincare,fraselimitaladateleiinformaiilecuprinsennotaconceptualintemade
proiectare,seanalizeaz,preliminar,necesitateaioportunitatearealizriiobiectivuluideinvestiii,seidentificscenarii/opiunitehnico

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 3/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

economiceposibileiseselecteazunnumrlimitatdescenarii/opiunifezabilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii.
(2)Studiuldeprefezabilitateseelaboreazpentruobiective/proiectemajoredeinvestiii,cuexcepiacazurilorncarenecesitateai
oportunitatearealizriiacestorobiectivedeinvestiiiaufostfundamentatencadrulunorstrategii,unormasterplanuri,unuiplandeamenajare
ateritoriuluiorincadrulunorplanurisimilarenvigoare,aprobateprinactenormative.
(3)Studiuldeprefezabilitateseaprobdectreordonatorulprincipaldecredite,ncazuladministraieipublicecentrale,respectivdectre
autoritiledeliberative,ncazulprogramelordeinvestiiipublicelocale.
(4)Coninutulcadrualstudiuluideprefezabilitateesteprevzutnanexanr.3.

Seciuneaa3aStudiuldefezabilitate

Articolul7

(1)Studiuldefezabilitateestedocumentaiatehnicoeconomicprincareproiectantul,fraselimitaladateleiinformaiilecuprinsennota
conceptualintemadeproiectarei,dupcaz,nstudiuldeprefezabilitate,analizeaz,fundamenteazipropuneminimumdou
scenarii/opiunitehnicoeconomicediferite,recomandnd,justificatidocumentat,scenariul/opiuneatehnicoeconomic()optim()pentru
realizareaobiectivuluideinvestiii.
(2)Scenariul/Opiuneatehnicoeconomic()optim(),recomandat()potrivitalin.(1),cuprinde:
a)soluiatehnic
b)principaliiindicatoritehnicoeconomiciafereniobiectivuluideinvestiii
c)certificatuldeurbanism,avizeleconformepentruasigurareautilitilor,precumiavize,acorduriistudiispecifice,dupcaz,nfuncie
despecificulobiectivuluideinvestiii
d)strategiadeimplementare,exploatare/operareidentreinereainvestiiei.
(3)ncazulobiectivelordeinvestiiiacrorfuncionareimplicprocesetehnologicespecifice,componentatehnologicasoluieitehnicepoate
fidefinitivatoriadaptattehnologiiloradecvateaplicabilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii,lafazadeproiectareproiecttehnic
deexecuie,ncondiiileart.12alin.(1).
(4)Indicatoriitehnicoeconomiciprevzuilaalin.(2)lit.b)cuprind:
a)indicatorimaximali,respectivvaloareatotalaobiectuluideinvestiii,exprimatnlei,cuTVAi,respectiv,frTVA,dincare
construciimontaj(C+M)nconformitatecudevizulgeneral
b)indicatoriminimali,respectivindicatorideperformanelementefizice/capacitifizicecaresindiceatingereainteiobiectivuluide
investiiii,dupcaz,calitativi,nconformitatecustandardele,normativeleireglementriletehnicenvigoare
c)indicatorifinanciari,socioeconomici,deimpact,derezultat/operare,stabiliinfunciedespecificuliintafiecruiobiectivde
investiii
d)durataestimatdeexecuieaobiectivuluideinvestiii,exprimatnluni.
(5)Pentruindicatoriitehnicoeconomiciprevzuilaalin.(4)lit.c),proiectantulindic,ncadrulstudiuluidefezabilitate,valorile
admisibileiintervalelencaresepotncadraacestea,nfunciedespecificulobiectivuluideinvestiiiinconformitatecunormelei
reglementriletehnicenvigoare.
(6)nsituaiancare,dupaprobareaindicatorilortehnicoeconomici,aparschimbricaredeterminmodificareanplusavalorilormaximale
i/saumodificareanminusavalorilorminimalealeindicatorilortehnicoeconomiciaprobaioridepireaintervalelorprevzutelaalin.(5),
suntnecesarerefacereacorespunztoareadocumentaieitehnicoeconomiceaprobateireluareaproceduriideaprobareanoilorindicatori,cu
excepiasituaiilordeactualizareaacestoraprevzutenLegeanr.500/2002,cumodificrileicompletrileulterioare.
(7)StudiuldefezabilitateseaprobpotrivitcompetenelorstabiliteprinLegeanr.500/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,i
Legeanr.273/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
(8)Coninutulcadrualstudiuluidefezabilitateesteprevzutnanexanr.4.

Articolul8

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 4/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

(1)ncazulobiectivuluimixtdeinvestiii,studiuldefezabilitateseelaboreazcurespectareaconinutuluicadruprevzutnanexanr.4,
completatcuelementelespecificedinconinutulcadrualdocumentaieideavizarealucrrilordeinterveniiprevzutnanexanr.5.
(2)Elementelespecificeprevzutelaalin.(1)cuprindsoluiiletehniceimsuriledinexpertizatehniclaconstrucia/construciile
existent/existentei,dupcaz,aleaudituluienergeticlacldirea/cldirileexistent/existente,precumialestudiilor,auditurilorori
analizelorrelevanterealizate.

Seciuneaa4aDocumentaiadeavizarealucrrilordeintervenii

Articolul9

(1)Documentaiadeavizarealucrrilordeinterveniiestedocumentaiatehnicoeconomic,similarstudiuluidefezabilitate,elaboratpebaza
expertizeitehniceaconstruciei/construciilorexistentei,dupcaz,astudiilor,auditurilororianalizelordespecialitatenraportcu
specificulinvestiiei.
(2)Scenariul/Opiuneatehnicoeconomic()optim()recomandat()cuprindedateleiinformaiileprevzutelaart.7alin.(2).
(3)ncazulobiectiveloracrorfuncionareimplicprocesetehnologicespecifice,componentatehnologicasoluieitehnicepoatefi
definitivatoriadaptattehnologiiloradecvateaplicabilepentrurealizareainvestiiei,lafazadeproiectareproiecttehnicdeexecuie,n
condiiileart.12alin.(1).
(4)DocumentaiadeavizarealucrrilordeinterveniiseaprobpotrivitcompetenelorstabiliteprinLegeanr.500/2002,cumodificrilei
completrileulterioare,iprinLegeanr.273/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
(5)Coninutulcadrualdocumentaieideavizarealucrrilordeinterveniiesteprevzutnanexanr.5.

Seciuneaa5aDevizulgeneralidevizulpeobiect

Articolul10

(1)Devizulgeneralesteparteacomponentastudiuluidefezabilitatesauadocumentaieideavizarealucrrilordeintervenii,princarese
stabiletevaloareatotalestimativ,exprimatnlei,acheltuielilornecesarerealizriiunuiobiectivdeinvestiii.
(2)Devizulgeneralsestructureazpecapitoleisubcapitoledecheltuieli.ncadrulfiecruicapitol/subcapitoldecheltuielisenscriu
cheltuielileestimateaferenterealizriiobiectului/obiectelordeinvestiiedincadrulobiectivuluideinvestiii.
(3)Devizulpeobiectstabiletevaloareaestimativaobiectuluidincadrulobiectivuluideinvestiiiiseobineprinnsumareavalorilor
categoriilordelucrricecompunobiectul.
(4)Devizulgeneralntocmitlafazadeproiectarestudiudefezabilitatencazulobiectivuluinou/mixtdeinvestiiii,respectiv,lafaza
documentaiedeavizarealucrrilordeinterveniincazulintervenieilaconstrucieexistentseactualizeazpringrijabeneficiarului
investiiei/investitorului,oridecteoriestenecesar,darnmodobligatoriunurmtoarelesituaii:
a)ladatasupuneriispreaprobareastudiuluidefezabilitate/documentaieideavizarealucrrilordeintervenii
b)ladatasolicitriiautorizaieideconstruire
c)dupfinalizareaprocedurilordeachiziiepublic,rezultndvaloareadefinanareaobiectivuluideinvestiii
d)ladatantocmiriisaumodificriidectreordonatorulprincipaldecredite,potrivitlegii,alisteiobiectivelordeinvestiii,anexla
bugetuldestatsaulabugetullocal.
(5)Peparcursulexecuieiobiectivuluideinvestiii,devizulgeneralsepoaterevizuipringrijabeneficiaruluiinvestiiei/investitorului,prin
compensareacheltuielilorntrecapitolele/subcapitoleledecheltuielicareintrncomponenalucrrilordeconstruciimontajdindevizul
general,cuncadrareanvaloareatotaldefinanare.
(6)Prinexcepiedelaprevederileart.7alin.(6),nsituaiancarepunereanaplicareaunornoiprevederilegalefiscaleinflueneaz
valoareainvestiiei,aceastaserefacepringrijaiperspundereabeneficiaruluiinvestiiei/investitorului,frafinecesarreluarea
proceduriideaprobareanoiivalorirezultate.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 5/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

(7)Metodologiadeelaborareadevizuluigeneraliadevizuluipeobiectesteprevzutnanexanr.6.
(8)Devizulgeneralidevizulpeobiectseelaboreazcurespectareaconinuturilorcadruprevzutenanexanr.7i,respectiv,nanexanr.8.

Seciuneaa6aProiectulpentruautorizarea/desfiinareaexecutriilucrriloriproiectultehnicdeexecuie

Articolul11

(1)Proiectulpentruautorizarea/desfiinareaexecutriilucrriloresteparteadocumentaieipentruemitereaautorizaieide
construire/desfiinare,reglementatprinLegeanr.50/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)Coninutulcadrualproiectuluipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire,coninutulcadrualproiectuluipentruautorizarea
executriilucrrilordedesfiinare,precumiconinutulcadrualproiectuluideorganizareaexecuieilucrrilorsuntceleprevzutenanexa
nr.9iseadapteazdectreoperatoriieconomicicarepresteazserviciideproiectarendomeniu,nconformitatecuspecificulinvestiiei.

Articolul12

(1)Proiectultehnicdeexecuieconstituiedocumentaiaprincareproiectantuldezvolt,detaliazi,dupcaz,optimizeaz,prinpropuneri
tehnice,scenariul/opiuneaaprobat()ncadrulstudiuluidefezabilitate/documentaieideavizarealucrrilordeinterveniicomponenta
tehnologicasoluieitehnicepoatefidefinitivatoriadaptattehnologiiloradecvateaplicabilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii,
lafazadeproiectareproiecttehnicdeexecuie,ncondiiilerespectriiindicatorilortehnicoeconomiciaprobaiiaautorizaieide
construire/desfiinare.
(2)Proiectultehnicdeexecuieconinepriscriseipridesenate,necesarepentruexecuiaobiectivuluideinvestiii.
(3)Prilescrisecuprinddategeneraleprivindinvestiia,descriereageneralalucrrilor,memoriitehnicepespecialiti,caietedesarcini,
listecucantitiledelucrri,graficulgeneralderealizareainvestiiei.
(4)Priledesenatecuprindplanedeansamblu,precumiplaneaferentespecialitilor:planedearhitectur,destructur,deinstalaii,de
utilajeiechipamentetehnologice,inclusivplanededotri.
(5)Detaliiledeexecuieseelaboreaz,deregul,odatcuproiectultehnicdeexecuie,constituindparteintegrantaacestuia,iexpliciteaz
soluiiledealctuire,asamblare,executare,montareialteasemeneaoperaiuniprivindpri/elementedeconstrucieorideinstalaiiaferente
acesteiaicareindicdimensiuni,materiale,tehnologiideexecuie,precumilegturintreelementeleconstructivestructurale/nestructurale
aleobiectivuluideinvestiii.
(6)Prinexcepiedelaprevederilealin.(5),anumitedetaliideexecuiesepotelabora/definitiva,nfunciedecomplexitateaproiectuluiide
naturalucrrilordeintervenii,precumincazulobiectivelordeinvestiiiacrorfuncionareimplicprocesetehnologicespecifice,pe
parcursulexecuieilucrrilorlaobiectivuldeinvestiie.
(7)Proiectultehnicdeexecuie,inclusivdetaliiledeexecuieseverificdectrespecialitiverificatorideproiecteatestaipe
domenii/subdomeniideconstruciiispecialitipentruinstalaii,nscopulverificriindepliniriicerinelorfundamentaleaplicabile
construciilor,pentruprotejareavieiioamenilor,abunuriloracestora,asocietiiiamediuluiipentruasigurareasntiiisiguranei
persoanelorimplicate,pentregulcicludeviaaconstruciilor.
(8)Coninutulcadrualproiectuluitehnicdeexecuieestecelprevzutnanexanr.10iseadapteazdectreoperatoriieconomicicare
presteazserviciideproiectarendomeniu,nconformitatecuspecificulinvestiiei.

CapitolulIVDispoziiitranzitoriiifinale

Articolul13

Etapeledeelaborareadocumentaiilortehnicoeconomiceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiiifinanatedinfonduripublicesunt
prevzutenanexanr.11.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 6/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Articolul14

(1)Pentruexecutarealucrrilornprimurgen,pentrucareautorizaiadeconstruire/desfiinareseemiteimediatncondiiileLegiinr.
50/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,documentaiatehnicoeconomicprevzutlaart.5alin.(1)lit.b)se
elaboreaziseaprobpnlarecepialaterminarealucrrilordeinterveniinprimurgen,darnumaitrziude6lunideladeschiderea
finanriiincepereaexecuieilucrrilor.
(2)Prinexcepiedelaprevederileart.4,ncazullucrrilornprimurgenprevzutelaalin.(1),raportuldeexpertiztehnic,ntocmitde
ctreexperttehnicatestat,curespectareareglementrilortehnicenvigoareaplicabile,constituietemdeproiectare.Laelaborarearaportului
deexpertiztehnicseiaunconsideraredateleiinformaiiledinprocesulverbaldeconstatareapierderilorprovocatedefenomene
meteorologicepericuloaseidealifactorivtmtori,ntocmitconformprevederilorlegalenvigoare.
(3)Pentruexecutarealucrrilornprimurgen,proiectantuldezvoltsoluiatehnicrecomandatprinraportuldeexpertiztehnicprevzutla
alin.(2).
(4)Pentrulucrriledeintervenieefectuatepentrunlturareaefectelorprodusedeaciuniaccidentaleicalamitinaturale,cuprinselaart.
38^1alin.(2)lit.d)dinLegeanr.500/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,pnlaaprobareadocumentaieideavizare,seaprob
deschidereafinanriiincepereaexecuieilucrrilorpebazdelistedelucrriestimatecantitativivaloric.
(5)Pentrulucrrileexecutateprevzutelaalin.(4),decontareasevafacepebazasituaiilordelucrrinsuitedebeneficiar.

Articolul15

Prezentahotrrenuseaplicobiectivelor/proiectelordeinvestiii:
a)aflatencursdeexecuieladataintrriinvigoareaprezenteihotrriicaresesupunprevederiloractelornormativenvigoareladata
aprobriiindicatorilortehnicoeconomici
b)pentrualecrorproiectetehnice/studiidefezabilitate/documentaiideavizarealucrrilordeinterveniiaufostiniiateprocedurilede
achiziiepublicpnladataintrriinvigoareaprezenteihotrri,printransmitereasprepublicareaanunuluideparticipare/emiterea
invitaieideparticipare,respectivalecrorproiectetehnice/studiidefezabilitate/documentaiideavizarealucrrilordeinterveniiaufost
depusespreaprobare
c)pentrucareafostaprobatfinanarea.

Articolul16

Pentruaplicareaunitaraprevederilorprezenteihotrri,MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice,cuconsultarea
autoritilorpublicecentraleresponsabilepentruimplementareaobiectivelor/proiectelordeinvestiii,emiteinstruciuni,careseaprobprin
ordinalministruluiisepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Articolul17

Anexelenr.111facparteintegrantdinprezentahotrre.

Articolul18

(1)Prevederileprezenteihotrriintrnvigoarela60deziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
(2)Ladataintrriinvigoareaprezenteihotrriseabrog:
a)HotrreaGuvernuluinr.28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpublice,precum
iastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.48din22ianuarie2008
b)Ordinulministruluidezvoltrii,lucrrilorpubliceilocuinelornr.863/2008pentruaprobarea"Instruciunilordeaplicareaunorprevederi

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 7/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

dinHotrreaGuvernuluinr.28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpublice,precum
iastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii",publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.524din11iulie2008,cumodificrileicompletrileulterioare.

PRIMMINISTRU

DACIANJULIENCIOLO

Contrasemneaz:

Viceprimministru,ministruldezvoltrii

regionaleiadministraieipublice,

VasileDncu

Viceprimministru,ministruleconomiei,

comeruluiirelaiilorcumediuldeafaceri,

CostinGrigoreBorc

Ministrulfonduriloreuropene,

DragoCristianDinu

p.Ministrulmediului,apeloripdurilor,

ErikaStanciu,

secretardestat

p.Ministrulculturii,

OanaBogdan,

secretardestat

Ministrultransporturilor,

PetruSorinBue

Ministrulfinanelorpublice,

AncaDanaDragu

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 8/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Bucureti,29noiembrie2016.
Nr.907.

Anexa1

Beneficiar.................
Nr......../........
Aprob
.............................
(numele,funciaisemntura)
L.S.
NOTCONCEPTUAL
coninutcadru
1.Informaiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiiipropus
1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiii
1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor
1.3.Ordonatordecredite(secundar/teriar)
1.4.Beneficiarulinvestiiei
2.Necesitateaioportunitateaobiectivuluideinvestiiipropus
2.1.Scurtprezentareprivind:
a)deficienealesituaieiactuale
b)efectulpozitivprevizionatprinrealizareaobiectivuluideinvestiii
c)impactulnegativprevizionatncazulnerealizriiobiectivuluideinvestiii.
2.2.Prezentarea,dupcaz,aobiectivelordeinvestiiicuaceleaifunciunisaufunciunisimilarecuobiectivuldeinvestiiipropus,existente
nzon,nvedereajustificriinecesitiirealizriiobiectivuluideinvestiiipropus
2.3.Existena,dupcaz,auneistrategii,aunuimasterplanoriaunorplanurisimilare,aprobateprinactenormative,ncadrulcrorasepoate
ncadraobiectivuldeinvestiiipropus
2.4.Existena,dupcaz,aunoracorduriinternaionalealestatuluicareobligpartearomnlarealizareaobiectivuluideinvestiii
2.5.Obiectivegenerale,preconizateafiatinseprinrealizareainvestiiei
3.Estimareasuportabilitiiinvestiieipublice
3.1.Estimareacheltuielilorpentruexecuiaobiectivuluideinvestiii,lundusenconsiderare,dupcaz:
costurileunorinvestiiisimilarerealizate
standardedecostpentruinvestiiisimilare.
3.2.Estimareacheltuielilorpentruproiectarea,pefaze,adocumentaieitehnicoeconomiceaferenteobiectivuluideinvestiie,precumipentru
elaborareaaltorstudiidespecialitatenfunciedespecificulobiectivuluideinvestiii,inclusivcheltuielilenecesarepentruobinerea
avizelor,autorizaiiloriacordurilorprevzutedelege
3.3.Surseidentificatepentrufinanareacheltuielilorestimate(ncazulfinanriinerambursabilesevamenionaprogramuloperaional/axa
corespunztoare,identificat)
4.Informaiiprivindregimuljuridic,economicitehnicalterenuluii/saualconstrucieiexistente
5.Particularitialeamplasamentului/amplasamentelorpropus(e)pentrurealizareaobiectivuluideinvestiii:
a)descriereasuccintaamplasamentului/amplasamentelorpropus(e)(localizare,suprafaaterenului,dimensiuninplan)
b)relaiilecuzonenvecinate,accesuriexistentei/saucideaccesposibile
c)sursedepoluareexistentenzon
d)particularitiderelief
e)niveldeechiparetehnicoedilitarazoneiiposibilitideasigurareautilitilor
f)existenaunoreventualereeleedilitarenamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,nmsurancarepotfiidentificate
g)posibileobligaiideservitute

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 9/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

h)condiionriconstructivedeterminatedestareatehnicidesistemulconstructivalunorconstruciiexistentenamplasament,asupracrora
sevorfacelucrrideintervenii,dupcaz
i)reglementriurbanisticeaplicabilezoneiconformdocumentaiilordeurbanismaprobateplanurbanisticgeneral/planurbanisticzonali
regulamentullocaldeurbanismaferent
j)existenademonumenteistorice/dearhitectursausituriarheologicepeamplasamentsaunzonaimediatnvecinatexistenacondiionrilor
specificencazulexisteneiunorzoneprotejate.
6.Descriereasuccintaobiectivuluideinvestiiipropus,dinpunctdevederetehnicifuncional:
a)destinaieifunciuni
b)caracteristici,parametriidatetehnicespecifice,preconizate
c)durataminimdefuncionareapreciatcorespunztordestinaiei/funciunilorpropuse
d)nevoi/solicitrifuncionalespecifice.
7.Justificareanecesitiielaborrii,dupcaz,a:
studiuluideprefezabilitate,ncazulobiectivelor/proiectelormajoredeinvestiii
expertizeitehnicei,dupcaz,aaudituluienergeticoriaaltorstudiidespecialitate,auditurisauanalizerelevante,inclusivanaliza
diagnostic,ncazulinterveniilorlaconstruciiexistente
unuistudiudefundamentareavaloriiresurseiculturalereferitoarelarestriciileipermisivitileasociatecuobiectivuldeinvestiii,n
cazulinterveniilorpemonumenteistoricesaunzoneprotejate.
Data:
.....................
ntocmit
..........................................
(numele,funcia,compartimentulisemntura)

Anexa2

Beneficiar/Proiectant/Consultant
...............................
Nr......./.............
TEMDEPROIECTARE*1)
Not

*1)Coninutultemeideproiectareseadapteazdectrebeneficiar,nfunciedespecificul/categoriaiclasadeimportan,precumide
complexitateaobiectivuluideinvestiiipropus.

1.Informaiigenerale
1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiii
1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor
1.3.Ordonatordecredite(secundar,teriar)
1.4.Beneficiarulinvestiiei
1.5.Elaboratorultemeideproiectare
2.Datedeidentificareaobiectivuluideinvestiii
2.1.Informaiiprivindregimuljuridic,economicitehnicalterenuluii/saualconstrucieiexistente,documentaiecadastral
2.2.Particularitialeamplasamentului/amplasamentelorpropus/propusepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii,dupcaz:

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 10/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

a)descriereasuccintaamplasamentului/amplasamentelorpropus/propuse(localizare,suprafaaterenului,dimensiuninplan)
b)relaiilecuzonenvecinate,accesuriexistentei/saucideaccesposibile
c)sursedepoluareexistentenzon
d)particularitiderelief
e)niveldeechiparetehnicoedilitaralzoneiiposibilitideasigurareautilitilor
f)existenaunoreventualereeleedilitarenamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,nmsurancarepotfiidentificate
g)posibileobligaiideservitute
h)condiionriconstructivedeterminatedestareatehnicidesistemulconstructivalunorconstruciiexistentenamplasament,asupracrora
sevorfacelucrrideintervenii,dupcaz
i)reglementriurbanisticeaplicabilezoneiconformdocumentaiilordeurbanismaprobateplanurbanisticgeneral/planurbanisticzonali
regulamentullocaldeurbanismaferent
j)existenademonumenteistorice/dearhitectursausituriarheologicepeamplasamentsaunzonaimediatnvecinatexistenacondiionrilor
specificencazulexisteneiunorzoneprotejatesaudeprotecie.
2.3.Descriereasuccintaobiectivuluideinvestiiipropusdinpunctdevederetehnicifuncional:
a)destinaieifunciuni
b)caracteristici,parametriidatetehnicespecifice,preconizate
c)niveluldeechipare,definisareidedotare,exigenetehnicealeconstrucieinconformitatecucerinelefuncionalestabiliteprin
reglementritehnice,depatrimoniuidemediunvigoare
d)numrestimatdeutilizatori
e)durataminimdefuncionare,apreciatcorespunztordestinaiei/funciunilorpropuse
f)nevoi/solicitrifuncionalespecifice
g)corelareasoluiilortehnicecucondiionrileurbanistice,deprotecieamediuluiiapatrimoniului
h)stabilireaunorcriteriiclarenvedereasoluionriinevoiibeneficiarului.
2.4.Cadrullegislativaplicabiliimpunerilecerezultdinaplicareaacestuia

AprobLuatlacunotin
Beneficiar,Investitor,
..........................................................
(numele,funciaisemnturaautorizat)

ntocmit
Beneficiar/Proiectant/Consultant,
..............................

Anexa3

Proiectant
.......................................................
(denumireapersoaneijuridiceidateledeidentificare)
Nr....../.........
STUDIUDEPREFEZABILITATE
coninutcadru*1)
Not

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 11/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

*1)Coninutulcadrualstudiuluideprefezabilitatepoatefiadaptat,nfunciedespecificulicomplexitateaobiectivuluideinvestiiipropus.

A.PIESESCRISE
1.Informaiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiii
1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiii
1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor
1.3.Ordonatordecredite(secundar/teriar)
1.4.Beneficiarulinvestiiei
1.5.Elaboratorulstudiuluideprefezabilitate
2.Situaiaexistentinecesitatearealizriiobiectivuluideinvestiii
2.1.Prezentareacontextului:politici,strategii,legislaieiacordurirelevante,structuriinstituionaleifinanciare
2.2.Analizasituaieiexistenteiidentificareadeficienelor
2.3.Analizacereriidebunuriiservicii,inclusivprognozepetermenmediuilungprivindevoluiacererii,nscopuljustificriinecesitii
idimensionriiobiectivuluideinvestiii
2.4.Obiectivepreconizateafiatinseprinrealizareainvestiieipublice
3.Identificareaiprezentareascenariilor/opiunilortehnicoeconomiceposibilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii
3.1.Particularitialeamplasamentului
a)descriereaamplasamentului(localizareintravilan/extravilan,suprafaaterenului,dimensiuninplan,regimjuridicnaturaproprietii
sautitluldeproprietate,servitui,dreptdepreempiune,zondeutilitatepublic,informaii/obligaii/constrngeriextrasedin
documentaiiledeurbanism,dupcaz)
b)relaiicuzonenvecinate,accesuriexistentei/saucideaccesposibile
c)orientripropusefadepunctelecardinaleifadepuncteledeinteresnaturalesauconstruite
d)sursedepoluareexistentenzon
e)dateclimaticeiparticularitiderelief
f)existenaunor:
reeleedilitarenamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,nmsurancarepotfiidentificate
posibileinterferenecumonumenteistorice/dearhitectursausituriarheologicepeamplasamentsaunzonaimediatnvecinatexistena
condiionrilorspecificencazulexisteneiunorzoneprotejate
terenuricareaparinunorinstituiicarefacpartedinsistemuldeaprare,ordinepublicisigurannaional
g)caracteristicigeofizicealeterenuluidinamplasamentextrasdinstudiugeotehnicpreliminar,cuprinznd:
(i)dateprivindzonareaseismic
(ii)datepreliminareasupranaturiiterenuluidefundare,inclusivpresiuneaconvenionalinivelulmaximalapelorfreatice
(iii)dategeologicegenerale
(iv)dategeotehniceobinutedin:planuricuamplasamentulforajelor,fiecomplexecurezultateledeterminrilordelaborator,analizaapei
subterane,raportulgeotehniccurecomandrilepentrufundareiconsolidri,hridezonaregeotehnic,arhiveaccesibile,dupcaz
(v)ncadrareanzonederisc(cutremur,alunecrideteren,inundaii)nconformitatecureglementriletehnicenvigoare
(vi)caracteristicidinpunctdevederehidrologicstabilitenbazastudiilorexistente,adocumentrilor,cuindicareasurselordeinformare
enunatebibliografic.
3.2.Datetehniceifuncionalealeobiectivuluideinvestiii:
a)destinaieifunciuni
b)caracteristici,parametri,niveldeechipareidedotare,datetehnicespecifice,preconizate
c)durataminimdefuncionareapreciatcorespunztordestinaiei/funciunilorpropuse
d)nevoi/solicitrifuncionalespecific,dupcaz.
3.3.Aspectesocialeidemediu
3.4.Aspecteinstituionaleideimplementare

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 12/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

3.5.Rezultatelepreconizate
3.6.Costuriledeinvestiieestimateprinraportarelaobiectivedeinvestiiisimilare
3.7.Costuriledeexploatareintreinereestimateprinraportarelaobiectivedeinvestiiisimilare
3.8.Analizapreliminarprivindaspecteeconomiceifinanciare
4.Soluiifezabilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii
4.1.Propunereaunuinumrlimitatdescenarii/opiunidintreceleidentificatecarevorfianalizatelafazadestudiudefezabilitate
4.2.Identificareasurselorpotenialedefinanareainvestiieipublice:fonduriproprii,creditebancare,alocaiidelabugetuldestat/bugetul
local,crediteexternegarantatesaucontractatedestat,fonduriexternenerambursabile,altesurselegalconstituite
4.3.Concluzii
4.4.Recomandriprivinddezvoltareascenariilor/opiunilortehnicoeconomicefezabileselectatepentruafistudiateulteriorncadrulstudiului
defezabilitate
B.PIESEDESENATE
1.plandeamplasarenzon
2.plandesituaie.

Data:Proiectant*2),
......................................................
(numele,funciaisemnturaautorizat)
Not

*2)Studiuldeprefezabilitatevaaveaprevzut,capagindecapt,paginadesemnturi,princareelaboratorulacestuiainsueteiasum
dateleisoluiilepropuse,icarevaconinecelpuinurmtoareledate:nr.../datcontract,numeleiprenumelenclaraleproiectanilorpe
specialiti,alepersoaneiresponsabiledeproiectefdeproiect/directordeproiect,inclusivsemnturileacestoraitampila.

Anexa4

PROIECTANT
...................................................
(denumireapersoaneijuridiceidateledeidentificare)
Nr....../............
STUDIUDEFEZABILITATE
coninutcadru*1)
Not

*1)Coninutulcadrualstudiuluidefezabilitatepoatefiadaptat,nfunciedespecificulicomplexitateaobiectivuluideinvestiiipropus.

A.PIESESCRISE
1.Informaiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiii

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 13/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiii
1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor
1.3.Ordonatordecredite(secundar/teriar)
1.4.Beneficiarulinvestiiei
1.5.Elaboratorulstudiuluidefezabilitate
2.Situaiaexistentinecesitatearealizriiobiectivului/proiectuluideinvestiii
2.1.Concluziilestudiuluideprefezabilitate(ncazulncareafostelaboratnprealabil)privindsituaiaactual,necesitateai
oportunitateapromovriiobiectivuluideinvestiiiiscenariile/opiuniletehnicoeconomiceidentificateipropusespreanaliz
2.2.Prezentareacontextului:politici,strategii,legislaie,acordurirelevante,structuriinstituionaleifinanciare
2.3.Analizasituaieiexistenteiidentificareadeficienelor
2.4.Analizacereriidebunuriiservicii,inclusivprognozepetermenmediuilungprivindevoluiacererii,nscopuljustificriinecesitii
obiectivuluideinvestiii
2.5.Obiectivepreconizateafiatinseprinrealizareainvestiieipublice
3.Identificarea,propunereaiprezentareaaminimumdouscenarii/opiunitehnicoeconomicepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii*2)
Not

*2)ncazulncareanteriorprezentuluistudiuafostelaboratunstudiudeprefezabilitate,sevorprezentaminimumdouscenarii/opiuni
tehnicoeconomicedintreceleselectatecafezabilelafazastudiudeprefezabilitate.

Pentrufiecarescenariu/opiunetehnicoeconomic()sevorprezenta:
3.1.Particularitialeamplasamentului:
a)descriereaamplasamentului(localizareintravilan/extravilan,suprafaaterenului,dimensiuninplan,regimjuridicnaturaproprietiisau
titluldeproprietate,servitui,dreptdepreempiune,zondeutilitatepublic,informaii/obligaii/constrngeriextrasedindocumentaiilede
urbanism,dupcaz)
b)relaiicuzonenvecinate,accesuriexistentei/saucideaccesposibile
c)orientripropusefadepunctelecardinaleifadepuncteledeinteresnaturalesauconstruite
d)sursedepoluareexistentenzon
e)dateclimaticeiparticularitiderelief
f)existenaunor:
reeleedilitarenamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,nmsurancarepotfiidentificate
posibileinterferenecumonumenteistorice/dearhitectursausituriarheologicepeamplasamentsaunzonaimediatnvecinatexistena
condiionrilorspecificencazulexisteneiunorzoneprotejatesaudeprotecie
terenuricareaparinunorinstituiicarefacpartedinsistemuldeaprare,ordinepublicisigurannaional
g)caracteristicigeofizicealeterenuluidinamplasamentextrasdinstudiulgeotehnicelaboratconformnormativelornvigoare,cuprinznd:
(i)dateprivindzonareaseismic
(ii)datepreliminareasupranaturiiterenuluidefundare,inclusivpresiuneaconvenionalinivelulmaximalapelorfreatice
(iii)dategeologicegenerale
(iv)dategeotehniceobinutedin:planuricuamplasamentulforajelor,fiecomplexecurezultateledeterminrilordelaborator,analizaapei
subterane,raportulgeotehniccurecomandrilepentrufundareiconsolidri,hridezonaregeotehnic,arhiveaccesibile,dupcaz
(v)ncadrareanzonederisc(cutremur,alunecrideteren,inundaii)nconformitatecureglementriletehnicenvigoare
(vi)caracteristicidinpunctdevederehidrologicstabilitenbazastudiilorexistente,adocumentrilor,cuindicareasurselordeinformare
enunatebibliografic.
3.2.Descriereadinpunctdevederetehnic,constructiv,funcionalarhitecturalitehnologic:

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 14/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

caracteristicitehniceiparametrispecificiobiectivuluideinvestiii
variantaconstructivderealizareainvestiiei,cujustificareaalegeriiacesteia
echipareaidotareaspecificfunciuniipropuse.
3.3.Costurileestimativealeinvestiiei:
costurileestimatepentrurealizareaobiectivuluideinvestiii,culuareanconsiderareacosturilorunorinvestiiisimilare,oriaunor
standardedecostpentruinvestiiisimilarecorelativcucaracteristiciletehniceiparametriispecificiobiectivuluideinvestiii
costurileestimativedeoperarepeduratanormatdevia/deamortizareainvestiieipublice.
3.4.Studiidespecialitate,nfunciedecategoriaiclasadeimportanaconstruciilor,dupcaz:
studiutopografic
studiugeotehnici/saustudiideanalizidestabilitateaterenului
studiuhidrologic,hidrogeologic
studiuprivindposibilitateautilizriiunorsistemealternativedeeficienridicatpentrucretereaperformaneienergetice
studiudetraficistudiudecirculaie
raportdediagnosticarheologicpreliminarnvedereaexproprierii,pentruobiectiveledeinvestiiialecroramplasamenteurmeazafi
expropriatepentrucauzdeutilitatepublic
studiupeisagisticncazulobiectivelordeinvestiiicaresereferlaamenajrispaiiverziipeisajere
studiuprivindvaloarearesurseiculturale
studiidespecialitatenecesarenfunciedespecificulinvestiiei.
3.5.Graficeorientativederealizareainvestiiei
4.Analizafiecrui/fiecreiscenariu/opiunitehnicoeconomic(e)propus(e)
4.1.Prezentareacadruluideanaliz,inclusivspecificareaperioadeidereferiniprezentareascenariuluidereferin
4.2.Analizavulnerabilitilorcauzatedefactoriderisc,antropiciinaturali,inclusivdeschimbriclimatice,cepotafectainvestiia
4.3.Situaiautilitilorianalizadeconsum:
necesaruldeutilitiiderelocare/protejare,dupcaz
soluiipentruasigurareautilitilornecesare.
4.4.Sustenabilitatearealizriiobiectivuluideinvestiii:
a)impactulsocialicultural,egalitateadeanse
b)estimriprivindforademuncocupatprinrealizareainvestiiei:nfazaderealizare,nfazadeoperare
c)impactulasuprafactorilordemediu,inclusivimpactulasuprabiodiversitiiiasiturilorprotejate,dupcaz
d)impactulobiectivuluideinvestiieraportatlacontextulnaturaliantropicncareacestaseintegreaz,dupcaz.
4.5.Analizacereriidebunuriiservicii,carejustificdimensionareaobiectivuluideinvestiii
4.6.Analizafinanciar,inclusivcalculareaindicatorilordeperformanfinanciar:fluxulcumulat,valoareaactualizatnet,ratainternde
rentabilitatesustenabilitateafinanciar
4.7.Analizaeconomic*3),inclusivcalculareaindicatorilordeperformaneconomic:valoareaactualizatnet,ratainternderentabilitatei
raportulcostbeneficiusau,dupcaz,analizacosteficacitate
4.8.Analizadesenzitivitate*3)
Not

*3)Prinexcepiedelaprevederilepct.4.7i4.8,ncazulobiectivelordeinvestiiiacrorvaloaretotalestimatnudepetepragulpentru
caredocumentaiatehnicoeconomicseaprobprinhotrreaGuvernului,potrivitprevederilorLegiinr.500/2002privindfinanelepublice,cu
modificrileicompletrileulterioare,seelaboreazanalizacosteficacitate.

4.9.Analizaderiscuri,msurideprevenire/diminuareariscurilor

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 15/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

5.Scenariul/Opiuneatehnicoeconomic()optim(),recomandat()
5.1.Comparaiascenariilor/opiunilorpropuse,dinpunctdevederetehnic,economic,financiar,alsustenabilitiiiriscurilor
5.2.Selectareaijustificareascenariului/opiuniioptim(e)recomandat(e)
5.3.Descriereascenariului/opiuniioptim(e)recomandat(e)privind:
a)obinereaiamenajareaterenului
b)asigurareautilitilornecesarefuncionriiobiectivului
c)soluiatehnic,cuprinznddescrierea,dinpunctdevederetehnologic,constructiv,tehnic,funcionalarhitecturalieconomic,a
principalelorlucrripentruinvestiiadebaz,corelatcunivelulcalitativ,tehnicideperformancerezultdinindicatoriitehnico
economicipropui
d)probetehnologiceiteste.
5.4.Principaliiindicatoritehnicoeconomiciafereniobiectivuluideinvestiii:
a)indicatorimaximali,respectivvaloareatotalaobiectuluideinvestiii,exprimatnlei,cuTVAi,respectiv,frTVA,dincare
construciimontaj(C+M),nconformitatecudevizulgeneral
b)indicatoriminimali,respectivindicatorideperformanelementefizice/capacitifizicecaresindiceatingereainteiobiectivuluide
investiiii,dupcaz,calitativi,nconformitatecustandardele,normativeleireglementriletehnicenvigoare
c)indicatorifinanciari,socioeconomici,deimpact,derezultat/operare,stabiliinfunciedespecificuliintafiecruiobiectivde
investiii
d)durataestimatdeexecuieaobiectivuluideinvestiii,exprimatnluni.
5.5.Prezentareamoduluincareseasigurconformareacureglementrilespecificefunciuniipreconizatedinpunctuldevederealasigurrii
tuturorcerinelorfundamentaleaplicabileconstruciei,conformgraduluidedetalierealpropunerilortehnice
5.6.Nominalizareasurselordefinanareainvestiieipublice,caurmareaanalizeifinanciareieconomice:fonduriproprii,creditebancare,
alocaiidelabugetuldestat/bugetullocal,crediteexternegarantatesaucontractatedestat,fonduriexternenerambursabile,altesurselegal
constituite.
6.Urbanism,acorduriiavizeconforme
6.1.Certificatuldeurbanismemisnvedereaobineriiautorizaieideconstruire
6.2.Extrasdecartefunciar,cuexcepiacazurilorspeciale,expresprevzutedelege
6.3.Actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,msuridediminuareaimpactului,msuridecompensare,modalitatea
deintegrareaprevederiloracorduluidemediundocumentaiatehnicoeconomic
6.4.Avizeconformeprivindasigurareautilitilor
6.5.Studiutopografic,vizatdectreOficiuldeCadastruiPublicitateImobiliar
6.6.Avize,acorduriistudiispecifice,dupcaz,nfunciedespecificulobiectivuluideinvestiiiicarepotcondiionasoluiiletehnice
7.Implementareainvestiiei
7.1.Informaiidespreentitatearesponsabilcuimplementareainvestiiei
7.2.Strategiadeimplementare,cuprinznd:duratadeimplementareaobiectivuluideinvestiii(nlunicalendaristice),duratadeexecuie,
graficuldeimplementareainvestiiei,ealonareainvestiieipeani,resursenecesare
7.3.Strategiadeexploatare/operareintreinere:etape,metodeiresursenecesare
7.4.Recomandriprivindasigurareacapacitiimanagerialeiinstituionale
8.Concluziiirecomandri
B.PIESEDESENATE
nfunciedecategoriaiclasadeimportanaobiectivuluideinvestiii,pieseledesenatesevorprezentalascrirelevantenraportcu
caracteristicileacestuia,cuprinznd:
1.plandeamplasarenzon
2.plandesituaie
3.planurigenerale,faadeiseciunicaracteristicedearhitecturcotate,schemedeprincipiupentrurezisteniinstalaii,volumetrii,
schemefuncionale,izometricesauplanurispecifice,dupcaz
4.planurigenerale,profilelongitudinaleitransversalecaracteristice,cotate,planurispecifice,dupcaz.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 16/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Data:Proiectant*4),
..............................................................
(numele,funciaisemnturapersoaneiautorizate)
L.S.
Not

*4)Studiuldefezabilitatevaaveaprevzut,capagindecapt,paginadesemnturi,princareelaboratorulacestuiainsueteiasum
dateleisoluiilepropuse,icarevaconinecelpuinurmtoareledate:nr.../datcontract,numeleiprenumelenclaraleproiectanilorpe
specialiti,alepersoaneiresponsabiledeproiectefdeproiect/directordeproiect,inclusivsemnturileacestoraitampila.

Anexa5

PROIECTANT,
.....................................................
(denumireapersoaneijuridiceidateledeidentificare)
Nr....../.../...../..........
DOCUMENTAIEDEAVIZARE
alucrrilordeinterveniiconinutcadru*1)
Not

*1)Coninutulcadrualdocumentaieideavizarealucrrilordeinterveniipoatefiadaptat,nfunciedespecificulicomplexitatea
obiectivuluideinvestiiipropus.

A.PIESESCRISE
1.Informaiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiii
1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiii
1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor
1.3.Ordonatordecredite(secundar/teriar)
1.4.Beneficiarulinvestiiei
1.5.Elaboratoruldocumentaieideavizarealucrrilordeintervenie
2.Situaiaexistentinecesitatearealizriilucrrilordeintervenii
2.1.Prezentareacontextului:politici,strategii,legislaie,acordurirelevante,structuriinstituionaleifinanciare
2.2.Analizasituaieiexistenteiidentificareanecesitiloriadeficienelor
2.3.Obiectivepreconizateafiatinseprinrealizareainvestiieipublice
3.Descriereaconstrucieiexistente
3.1.Particularitialeamplasamentului:
a)descriereaamplasamentului(localizareintravilan/extravilan,suprafaaterenului,dimensiuninplan)

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 17/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

b)relaiilecuzonenvecinate,accesuriexistentei/saucideaccesposibile
c)dateleseismiceiclimatice
d)studiideteren:
(i)studiugeotehnicpentrusoluiadeconsolidareainfrastructuriiconformreglementrilortehnicenvigoare
(ii)studiidespecialitatenecesare,precumstudiitopografice,geologice,destabilitatealeterenului,hidrologice,hidrogeotehnice,dupcaz
e)situaiautilitilortehnicoedilitareexistente
f)analizavulnerabilitilorcauzatedefactoriderisc,antropiciinaturali,inclusivdeschimbriclimaticecepotafectainvestiia
g)informaiiprivindposibileinterferenecumonumenteistorice/dearhitectursausituriarheologicepeamplasamentsaunzonaimediat
nvecinatexistenacondiionrilorspecificencazulexisteneiunorzoneprotejate.
3.2.Regimuljuridic:
a)naturaproprietiisautitlulasupraconstrucieiexistente,inclusivservitui,dreptdepreempiune
b)destinaiaconstrucieiexistente
c)includereaconstrucieiexistentenlistelemonumenteloristorice,situriarheologice,ariinaturaleprotejate,precumizoneledeprotecie
aleacestorainzoneconstruiteprotejate,dupcaz
d)informaii/obligaii/constrngeriextrasedindocumentaiiledeurbanism,dupcaz.
3.3.Caracteristicitehniceiparametrispecifici:
a)categoriaiclasadeimportan
b)codnListamonumenteloristorice,dupcaz
c)an/ani/perioadedeconstruirepentrufiecarecorpdeconstrucie
d)suprafaaconstruit
e)suprafaaconstruitdesfurat
f)valoareadeinventaraconstruciei
g)aliparametri,nfunciedespecificulinaturaconstrucieiexistente.
3.4.Analizastriiconstruciei,pebazaconcluziilorexpertizeitehnicei/saualeaudituluienergetic,precumialestudiuluiarhitecturalo
istoricncazulimobilelorcarebeneficiazderegimuldeproteciedemonumentistoricialimobileloraflatenzoneledeprotecieale
monumenteloristoricesaunzoneconstruiteprotejate.Sevorevideniadegradrile,precumicauzeleprincipalealeacestora,deexemplu:
degradriprodusedecutremure,aciuniclimatice,tehnologice,tasridifereniate,celerezultatedinlipsadentreinereaconstruciei,
concepiastructuraliniialgreitsaualtecauzeidentificateprinexpertizatehnic.
3.5.Stareatehnic,inclusivsistemulstructuralianalizadiagnostic,dinpunctuldevederealasigurriicerinelorfundamentaleaplicabile,
potrivitlegii.
3.6.Actuldoveditoralforeimajore,dupcaz.
4.Concluziileexpertizeitehnicei,dupcaz,aleaudituluienergetic,concluziilestudiilordediagnosticare*2):
Not

*2)Studiiledediagnosticarepotfi:studiideidentificareaalctuirilorconstructiveceutilizeazsubstanenocive,studiispecificepentru
monumenteistorice,pentrumonumentedeforpublic,situriarheologice,analizacompatibilitiiconformriispaialeacldiriiexistentecu
normelespecificefunciuniiiamsuriincareaceastarspundecerinelordecalitate,studiupeisagisticsaustudii,stabiliteprintemade
proiectare.

a)clasaderiscseismic
b)prezentareaaminimumdousoluiideintervenie
c)soluiiletehniceimsurilepropusedectreexpertultehnici,dupcaz,auditorulenergeticspreafidezvoltatencadruldocumentaieide
avizarealucrrilordeintervenii

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 18/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

d)recomandareainterveniilornecesarepentruasigurareafuncionriiconformcerineloriconformexigenelordecalitate.
5.Identificareascenariilor/opiunilortehnicoeconomice(minimumdou)ianalizadetaliataacestora
5.1.Soluiatehnic,dinpunctdevederetehnologic,constructiv,tehnic,funcionalarhitecturalieconomic,cuprinznd:
a)descriereaprincipalelorlucrrideinterveniepentru:
consolidareaelementelor,subansamblurilorsauaansambluluistructural
protejarea,reparareaelementelornestructuralei/saurestaurareaelementelorarhitecturaleiacomponentelorartistice,dupcaz
interveniideprotejare/conservareaelementelornaturaleiantropiceexistentevaloroase,dupcaz
demolareaparialaunorelementestructurale/nestructurale,cu/frmodificareaconfiguraieii/sauafunciuniiexistenteaconstruciei
introducereaunorelementestructurale/nestructuralesuplimentare
introducereadedispozitiveantiseismicepentrureducerearspunsuluiseismicalconstrucieiexistente
b)descrierea,dupcaz,iaaltorcategoriidelucrriinclusensoluiatehnicdeinterveniepropus,respectivhidroizolaii,termoizolaii,
repararea/nlocuireainstalaiilor/echipamenteloraferenteconstruciei,demontri/montri,debranri/branri,finisajelainterior/exterior,
dupcaz,mbuntireaterenuluidefundare,precumilucrristrictnecesarepentruasigurareafuncionalitiiconstrucieireabilitate
c)analizavulnerabilitilorcauzatedefactoriderisc,antropiciinaturali,inclusivdeschimbriclimaticecepotafectainvestiia
d)informaiiprivindposibileinterferenecumonumenteistorice/dearhitectursausituriarheologicepeamplasamentsaunzonaimediat
nvecinatexistenacondiionrilorspecificencazulexisteneiunorzoneprotejate
e)caracteristiciletehniceiparametriispecificiinvestiieirezultatenurmarealizriilucrrilordeintervenie.
5.2.Necesaruldeutilitirezultate,inclusivestimriprivinddepireaconsumuriloriniialedeutilitiimoduldeasigurareaconsumurilor
suplimentare
5.3.Durataderealizareietapeleprincipalecorelatecudateleprevzutengraficulorientativderealizareainvestiiei,detaliatpeetape
principale
5.4.Costurileestimativealeinvestiiei:
costurileestimatepentrurealizareainvestiiei,culuareanconsiderareacosturilorunorinvestiiisimilare
costurileestimativedeoperarepeduratanormatdevia/amortizareainvestiiei.
5.5.Sustenabilitatearealizriiinvestiiei:
a)impactulsocialicultural
b)estimriprivindforademuncocupatprinrealizareainvestiiei:nfazaderealizare,nfazadeoperare
c)impactulasuprafactorilordemediu,inclusivimpactulasuprabiodiversitiiiasiturilorprotejate,dupcaz.
5.6.Analizafinanciarieconomicaferentrealizriilucrrilordeintervenie:
a)prezentareacadruluideanaliz,inclusivspecificareaperioadeidereferiniprezentareascenariuluidereferin
b)analizacereriidebunuriiserviciicarejustificnecesitateaidimensionareainvestiiei,inclusivprognozepetermenmediuilung
c)analizafinanciarsustenabilitateafinanciar
d)analizaeconomicanalizacosteficacitate
e)analizaderiscuri,msurideprevenire/diminuareariscurilor.
6.Scenariul/Opiuneatehnicoeconomic()optim(),recomandat()
6.1.Comparaiascenariilor/opiunilorpropus(e),dinpunctdevederetehnic,economic,financiar,alsustenabilitiiiriscurilor
6.2.Selectareaijustificareascenariului/opiuniioptim(e),recomandat(e)
6.3.Principaliiindicatoritehnicoeconomiciafereniinvestiiei:
a)indicatorimaximali,respectivvaloareatotalaobiectivuluideinvestiii,exprimatnlei,cuTVAi,respectiv,frTVA,dincare
construciimontaj(C+M),nconformitatecudevizulgeneral
b)indicatoriminimali,respectivindicatorideperformanelementefizice/capacitifizicecaresindiceatingereainteiobiectivuluide
investiiii,dupcaz,calitativi,nconformitatecustandardele,normativeleireglementriletehnicenvigoare
c)indicatorifinanciari,socioeconomici,deimpact,derezultat/operare,stabiliinfunciedespecificuliintafiecruiobiectivde
investiii
d)durataestimatdeexecuieaobiectivuluideinvestiii,exprimatnluni.
6.4.Prezentareamoduluincareseasigurconformareacureglementrilespecificefunciuniipreconizatedinpunctuldevederealasigurrii
tuturorcerinelorfundamentaleaplicabileconstruciei,conformgraduluidedetalierealpropunerilortehnice

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 19/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

6.5.Nominalizareasurselordefinanareainvestiieipublice,caurmareaanalizeifinanciareieconomice:fonduriproprii,creditebancare,
alocaiidelabugetuldestat/bugetullocal,crediteexternegarantatesaucontractatedestat,fonduriexternenerambursabile,altesurselegal
constituite
7.Urbanism,acorduriiavizeconforme
7.1.Certificatuldeurbanismemisnvedereaobineriiautorizaieideconstruire
7.2.Studiutopografic,vizatdectreOficiuldeCadastruiPublicitateImobiliar
7.3.Extrasdecartefunciar,cuexcepiacazurilorspeciale,expresprevzutedelege
7.4.Avizeprivindasigurareautilitilor,ncazulsuplimentriicapacitiiexistente
7.5.Actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,msuridediminuareaimpactului,msuridecompensare,modalitatea
deintegrareaprevederiloracorduluidemediu,deprincipiu,ndocumentaiatehnicoeconomic
7.6.Avize,acorduriistudiispecifice,dupcaz,carepotcondiionasoluiiletehnice,precum:
a)studiuprivindposibilitateautilizriiunorsistemealternativedeeficienridicatpentrucretereaperformaneienergetice
b)studiudetraficistudiudecirculaie,dupcaz
c)raportdediagnosticarheologic,ncazulinterveniilornsituriarheologice
d)studiuistoric,ncazulmonumenteloristorice
e)studiidespecialitatenecesarenfunciedespecificulinvestiiei.
B.PIESEDESENATE
nfunciedecategoriaiclasadeimportanaobiectivuluideinvestiii,pieseledesenatesevorprezentalascrirelevantenraportcu
caracteristicileacestuia,cuprinznd:
1.Construciaexistent:
a)plandeamplasarenzon
b)plandesituaie
c)releveudearhitecturi,dupcaz,structuraiinstalaiiplanuri,seciuni,faade,cotate
d)planespecificedeanalizisintez,ncazulinterveniilorpemonumenteistoriceinzoneledeprotecieaferente.
2.Scenariul/Opiuneatehnicoeconomic()optim(),recomandat():
a)plandeamplasarenzon
b)plandesituaie
c)planurigenerale,faadeiseciunicaracteristicedearhitectur,cotate,schemedeprincipiupentrurezisteniinstalaii,volumetrii,
schemefuncionale,izometricesauplanurispecifice,dupcaz
d)planurigenerale,profilelongitudinaleitransversalecaracteristice,cotate,planurispecifice,dupcaz.

Data:Proiectant*3),
..............................................................
(numele,funciaisemnturapersoaneiautorizate)
L.S.
Not

*3)Documentaiadeavizarealucrrilordeinterveniivaaveaprevzut,capagindecapt,paginadesemnturi,princareelaboratorulacesteia
insueteiasumdateleisoluiilepropuse,icarevaconinecelpuinurmtoareledate:nr.../datcontract,numeleiprenumelenclar
aleproiectanilorpespecialiti,alepersoaneiresponsabiledeproiectefdeproiect/directordeproiect,inclusivsemnturileacestorai
tampila.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 20/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Anexa6

METODOLOGIE
privindelaborareadevizuluigeneraliadevizuluipeobiect

CapitolulIStructuradevizuluigeneral

Devizulgeneralsestructureazpecapitoleisubcapitoledecheltuieli.
ncadrulfiecruicapitol/subcapitoldecheltuielisenscriuobiecteledeinvestiie(lacap.4i,dupcaz,lasubcap.1.2,1.3,2,3.1,5.1)
saunaturacheltuielilor(lacelelaltecapitole/subcapitole).
Valoarealucrrilordeconstruciimontaj(C+M),inclusnvaloareatotaladevizuluigeneral,exprimatnlei,cuprindecheltuielileprevzute
lacap./subcap.1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1dindevizulgeneral.
Coninutulcadrualdevizuluigeneral,prevzutnanexanr.7,cuprindeurmtoarelecapitoleisubcapitoledecheltuieli:

Seciunea1Cheltuielipentruobinereaiamenajareaterenului

1.1.Obinereaterenului
Cuprindecheltuielileefectuatepentru:
a)cumprareadeterenuri
b)plataconcesiunii(redevenei)peduratarealizriilucrrilor
c)exproprieriidespgubiri
d)schimbarearegimuluijuridicalterenului
e)scoatereatemporarsaudefinitivdincircuitulagricol
f)cheltuielideaceeainatur,prevzutedelege.
1.2.Amenajareaterenului
Cuprindecheltuielileefectuatepentrupregtireaamplasamentuluiicareconstaun:
a)demolri
b)demontri
c)dezafectri
d)defriri
e)colectare,sortareitransportladepoziteleautorizatealdeeurilorrezultate
f)sistematizripevertical
g)accesuri/drumuri/alei/parcri/drenuri/rigole/canaledescurgere,ziduridesprijin
h)drenaje
i)epuizmente(exclusivceleaferenterealizriilucrrilorpentruinvestiiadebaz)
j)devieridecursurideap
k)strmutridelocaliti
l)strmutridemonumenteistorice
m)descrcridesarcinarheologicsau,dupcaz,protejarentimpulexecuieiobiectivuluideinvestiii(ncazulexecutriiunorlucrripe
amplasamentecefacpartedinListamonumenteloristoricesaudinRepertoriularheologicnaional)
n)lucrripentrupregtireaamplasamentului.
1.3.Amenajripentruproteciamediuluiiaducereaterenuluilastareainiial
Cuprindecheltuielileefectuatepentrulucrriiaciunideproteciamediului,inclusivpentrurefacereacadruluinaturaldupterminarea
lucrrilor,deexemplu:
a)plantaredecopaci
b)reamenajarespaiiverzi
c)reintroducereancircuitulagricolasuprafeelorscoasetemporardinuz

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 21/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

d)lucrri/aciunipentruproteciamediului.
1.4.Cheltuielipentrurelocarea/proteciautilitilor(devierireeledeutilitidinamplasament)

Seciuneaa2aCheltuielipentruasigurareautilitilornecesareobiectivuluideinvestiii

Cuprindecheltuielileaferentelucrrilorpentruasigurareacuutilitilenecesareafuncionriiobiectivuluideinvestiie,careseexecutpe
amplasamentuldelimitatdinpunctdevederejuridiccaaparinndobiectivuluideinvestiie,precumicheltuielileaferenteracordriila
reeleledeutiliti,precum:
a)alimentarecuap
b)canalizare
c)alimentarecugazenaturale
d)agenttermic
e)energieelectric
f)telecomunicaii
g)drumurideacces
h)ciferateindustriale
i)alteutiliti.

Seciuneaa3aCheltuielipentruproiectareiasistentehnic

3.1.Studii
Cuprindecheltuielilepentru:
3.1.1.studiideteren:studiigeotehnice,geologice,hidrologice,hidrogeotehnice,fotogrammetrice,topograficeidestabilitatealeterenuluipe
careseamplaseazobiectivuldeinvestiie
3.1.2.raportprivindimpactulasupramediului
3.1.3.studiidespecialitatenecesarenfunciedespecificulinvestiiei.
3.2.Documentaiisuporticheltuielipentruobinereadeavize,acorduriiautorizaii
Cuprindetoatecheltuielilenecesarepentruelaborareadocumentaiiloriobinereaavizelor:
a)obinerea/prelungireavalabilitiicertificatuluideurbanism
b)obinerea/prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare
c)obinereaavizeloriacordurilorpentruracorduriibranamentelareelepublicedealimentarecuap,canalizare,alimentarecugaze,
alimentarecuagenttermic,energieelectric,telefonie
d)obinereacertificatuluidenomenclaturstradaliadres
e)ntocmireadocumentaiei,obinereanumruluicadastralprovizoriuinregistrareaterenuluincarteafunciar
f)obinereaactuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului
g)obinereaavizuluideproteciecivil
h)avizuldespecialitatencazulobiectivelordepatrimoniu
i)alteavize,acorduriiautorizaii.
3.3.Expertizaretehnicaconstruciilorexistente,astructurilori/sau,dupcaz,aproiectelortehnice,inclusivntocmireadectreexpertul
tehnicaraportuluideexpertiztehnic,nconformitatecuprevederileart.14alin.(2)
3.4.Certificareaperformaneienergeticeiauditulenergeticalcldirilor
3.5.Proiectare
Cuprindecheltuielilepentru:
3.5.1.temadeproiectare
3.5.2.studiudeprefezabilitate
3.5.3.studiudefezabilitate/documentaiedeavizarealucrrilordeinterveniiidevizgeneral
3.5.4.documentaiiletehnicenecesarenvedereaobineriiavizelor/acordurilor/autorizaiilor

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 22/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

3.5.5.verificareatehnicdecalitateaproiectuluitehniciadetaliilordeexecuie
3.5.6.proiecttehnicidetaliideexecuie.
3.6.Organizareaprocedurilordeachiziie
Cuprindecheltuieliaferenteorganizriiiderulriiprocedurilordeachiziiipublice:
a)cheltuieliaferententocmiriidocumentaieideatribuireimultiplicriiacesteia(exclusivcelecumpratedeofertani)
b)cheltuielicuonorariile,transportul,cazareaidiurnamembrilordesemnaincomisiiledeevaluare
c)anunurideintenie,departicipareideatribuireacontractelor,corespondenprinpot,fax,potelectronicnlegturcuprocedurile
deachiziiepublic
d)cheltuieliaferenteorganizriiiderulriiprocedurilordeachiziiipublice.
3.7.Consultan
Cuprindecheltuieliefectuatepentru:
3.7.1.managementuldeproiectpentruobiectivuldeinvestiii
3.7.2.auditulfinanciar.
3.8.Asistentehnic
Cuprindecheltuielileefectuatepentru:
3.8.1.asistentehnicdinparteaproiectantului:
a)peperioadadeexecuiealucrrilor
b)pentruparticipareaproiectantuluilafazeleinclusenprogramuldecontrolallucrrilordeexecuie,avizatdectreInspectoratuldeStatn
Construcii
3.8.2.dirigeniedeantier,asiguratdepersonaltehnicdespecialitate,autorizat.

Seciuneaa4aCheltuielipentruinvestiiadebaz

4.1.Construciiiinstalaii
Cuprindecheltuielileaferenteexecuieituturorobiectelorcuprinsenobiectivuldeinvestiie.
Proiectantulvadelimitaobiecteledeconstruciidincadrulobiectivuluideinvestiiiivanominalizacheltuielilepefiecareobiect.
Cheltuielileaferentefiecruiobiectdeconstrucieseregsescndevizulpeobiect.
4.2.Montajutilaje,echipamentetehnologiceifuncionale
Cuprindecheltuielileaferentemontajuluiutilajelortehnologiceialutilajelorincluseninstalaiilefuncionale,inclusivreeleleaferente
necesarefuncionriiacestora.
Cheltuielilesedesfoarpeobiectedeconstrucie.
4.3.Utilaje,echipamentetehnologiceifuncionalecarenecesitmontaj
Cuprindecheltuielilepentruachiziionareautilajeloriechipamentelortehnologice,precumiacelorincluseninstalaiilefuncionale.
Cheltuielilesedesfoarpeobiectedeconstrucie.
4.4.Utilaje,echipamentetehnologiceifuncionalecarenunecesitmontajiechipamentedetransport
Cuprindecheltuielilepentruachiziionareautilajeloriechipamentelorcarenunecesitmontaj,precumiaechipamentelordetransport,inclusiv
tehnologic.
Cheltuielilesedesfoarpeobiectedeconstrucie.
4.5.Dotri
Cuprindecheltuielilepentruprocurareadebunuricareintrncategoriamijloacelorfixesauobiectelordeinventar,precum:mobilier,dotricu
mijloacetehnicedeaprarempotrivaincendiilor,dotrideuzgospodresc,dotriprivindproteciamuncii.
Cheltuielilesedesfoarpeobiectedeconstrucie.
Dotrilesecuprindndevizulgeneralnbazafundamentriiprivindnecesitateaioportunitateafinanriiacestora,ntocmitdeautoritatea
contractantiaprobatdectreautoritateaadministraieipublicecentralcompetentdindomeniulcreiaserealizeazinvestiiapublic.
4.6.Activenecorporale
Cuprindecheltuielilecuachiziionareaactivelornecorporale:drepturireferitoarelabrevete,licene,knowhowsaucunotinetehnice
nebrevetate.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 23/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Seciuneaa5aAltecheltuieli

5.1.Organizaredeantier
Cuprindecheltuielinecesarenvedereacreriicondiiilordedesfurareaactivitiideconstruciimontaj,dinpunctdevederetehnologici
organizatoric.
5.1.1.Lucrrideconstruciiiinstalaiiaferenteorganizriideantier
Cuprindecheltuieliaferenterealizriiunorconstruciiprovizoriisauamenajrinconstruciiexistente,precumicheltuielidedesfiinarea
organizriideantier:
a)vestiare/barci/spaiidelucrupentrupersonaluldinantier
b)platformetehnologice/dezafectareaplatformelortehnologice
c)grupurisanitare
d)rampedesplareauto
e)depozitepentrumateriale
f)fundaiipentrumacarale
g)reeleelectricedeiluminatifor
h)cideaccesautoiciferate
i)branamente/racordurilautiliti
j)mprejmuiri
k)panourideprezentare
l)pichetedeincendiu
m)cheltuielipentrudesfiinareaorganizriideantier,inclusivcheltuielilenecesarereaduceriiterenurilorocupatelastarealoriniial,la
terminareaexecuieilucrrilordeinvestiii,cuexcepiacheltuieliloraferentepct.1.3"Amenajripentruproteciamediuluiiaducereala
stareainiial"dinstructuradevizuluigeneral
5.1.2.Cheltuieliconexeorganizriideantier
Cuprindecheltuielilepentru:
a)obinereaautorizaieideconstruire/desfiinareaferentelucrrilordeorganizaredeantier
b)taxedeamplasament
c)nchirierisemnedecirculaie
d)ntrerupereatemporarareelelordetransportsaudistribuiedeap,canalizare,agenttermic,energieelectric,gazenaturale,a
circulaieirutiere,feroviare,navalesauaeriene
e)contracteledeasistencupoliiarutier
f)contractetemporarecufurnizoruldeenergieelectric,cufurnizoruldeapicuunitidesalubrizare
g)taxedepozitecologic
h)taxelocale
i)chiriipentruocupareatemporaradomeniuluipublic
j)cheltuielilenecesarereaduceriiterenurilorocupatelastarealoriniial,laterminareaexecuieilucrrilordeinvestiii/intervenii,
operaiunecareconstituieobligaiaexecutanilor,cuexcepiacheltuieliloraferentepct.1.3"Amenajripentruproteciamediuluiiaducereala
stareainiial"dinstructuradevizuluigeneral
k)costulenergieielectriceialapeiconsumatenincintaorganizriideantierpeduratadeexecuiealucrrilor
l)costultransportuluimuncitorilornelocalnicii/saucazareaacestora
m)pazaantierului
n)asigurareapompieruluiautorizat
o)cheltuieliprivindasigurareasecuritiiisntiintimpulexecuieilucrrilorpeantier.
5.2.Comisioane,cote,taxe,costulcreditului
Cuprinde,dupcaz:
5.2.1.comisioaneleidobnzileaferentecredituluibnciifinanatoare

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 24/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

5.2.2.cotaaferentInspectoratuluideStatnConstrucii,calculatpotrivitprevederilorLegiinr.10/1995privindcalitateanconstrucii,
republicat
5.2.3.cotaaferentInspectoratuluideStatnConstrucii,calculatpotrivitprevederilorLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutrii
lucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare
5.2.4.cotaaferentCaseiSocialeaConstructorilorCSC,naplicareaprevederilorLegiinr.215/1997privindCasaSocialaConstructorilor.
5.2.5.taxepentruacorduri,avizeconformeiautorizaiadeconstruire/desfiinare.
5.3.Cheltuielidiverseineprevzute
Cheltuielilediverseineprevzutevorfifolositenconformitateculegislaiandomeniulachiziiilorpublicecefacereferirelamodificrile
contractualeaprutentimpulexecuiei.
Cheltuielilediverseineprevzuteseestimeazprocentual,dinvaloareacheltuielilorprevzutelacap./subcap.1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4ale
devizuluigeneral,astfel:
a)10%ncazulexecutriiunuiobiectiv/obiectnoudeinvestiii
b)20%ncazulexecutriilucrrilordeintervenieilaconstrucieexistent.
5.4.Cheltuielipentruinformareipublicitate
Cuprindecheltuielilepentrupublicitateiinformare,inclusivpentrudiseminareainformaiilordeinterespublic.

Seciuneaa6aCheltuielipentruprobetehnologiceiteste

6.1.Pregtireapersonaluluideexploatare
Cuprindecheltuielilenecesareinstruirii/colarizriipersonaluluinvedereautilizriicorecteieficienteautilajeloritehnologiilor.
6.2.Probetehnologiceiteste
Cuprindecheltuielileaferenteexecuieiprobelor/ncercrilor,prevzutenproiect,rodajelor,expertizelorlarecepie,omologrilor.
nsituaiancareseobinvenituricaurmareaprobelortehnologice,ndevizulgeneralsenscrievaloarearezultatprindiferenadintre
cheltuielilerealizatepentruefectuareaprobeloriveniturilerealizatedinacestea.

CapitolulIIStructuradevizuluipeobiect

Obiectivuldeinvestiiicuprinde,dupcaz,unulsaumaimulteobiectedeinvestiii.
Delimitareaobiectelordincadrulobiectivuluideinvestiiesefacedectreproiectant,lafazadeproiectarestudiudefezabilitate/documentaie
deavizarealucrrilordeintervenii.
Valoareafiecruiobiectseestimeazprindevizulpeobiectiseobineprinnsumareavalorilorcategoriilordelucrricecompunobiectul.
Valoarealucrriloridentificate,pecategoriidelucrri,ncadruldevizuluipeobiectseevalueaz/estimeazjustificatpebazacosturilor
lucrrilornecesareafiexecutatepentrurealizareaobiectuluideinvestiii,lafazastudiudefezabilitate/documentaiedeavizarealucrrilor
deintervenii.
Devizulpeobiectsestructureazcurespectareaconinutuluicadruprevzutnanexanr.8.

Anexa7

Proiectant,
......................................................
(denumireapersoaneijuridiceidateledeidentificare)
DEVIZGENERAL*1)
alobiectivuluideinvestiii
......................................
(denumireaobiectivuluideinvestiii)
coninutcadru

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 25/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Not

*1)Devizulgeneralestepartecomponentastudiuluidefezabilitate/documentaieideavizarealucrrilordeintervenii.


Nr.Valoare*2)Valoare
crt.Denumireacapitolelorisubcapitolelor(frTVA)TVAcuTVA
decheltuieli

leileilei

12345

CAPITOLUL1
Cheltuielipentruobinereaiamenajareaterenului

1.1Obinereaterenului

1.2Amenajareaterenului

1.3Amenajripentruproteciamediului
iaducereaterenuluilastareainiial

1.4Cheltuielipentrurelocarea/protecia
utilitilor

Totalcapitol1

CAPITOLUL2
Cheltuielipentruasigurareautilitilornecesareobiectivuluideinvestiii

Totalcapitol2

CAPITOLUL3
Cheltuielipentruproiectareiasistentehnic

3.1Studii

3.1.1.Studiideteren

3.1.2.Raportprivindimpactulasupra
mediului

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 26/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

3.1.3.Altestudiispecifice

3.2Documentaiisuporticheltuielipentru
obinereadeavize,acordurii
autorizaii

3.3Expertizaretehnic

3.4Certificareaperformaneienergeticei
auditulenergeticalcldirilor

3.5Proiectare

3.5.1.Temdeproiectare

3.5.2.Studiudeprefezabilitate

3.5.3.Studiudefezabilitate/documentaie
deavizarealucrrilordeinterveniii
devizgeneral

3.5.4.Documentaiiletehnicenecesaren
vedereaobineriiavizelor/acordurilor/
autorizaiilor

3.5.5.Verificareatehnicdecalitatea
proiectuluitehniciadetaliilorde
execuie

3.5.6.Proiecttehnicidetaliide
execuie

3.6Organizareaprocedurilordeachiziie

3.7Consultan

3.7.1.Managementuldeproiectpentru
obiectivuldeinvestiii

3.7.2.Auditulfinanciar

3.8Asistentehnic

3.8.1.Asistentehnicdinpartea
proiectantului

3.8.1.1.peperioadadeexecuiea

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 27/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

lucrrilor

3.8.1.2.pentruparticiparea
proiectantuluilafazeleinclusen
programuldecontrolallucrrilorde
execuie,avizatdectreInspectoratul
deStatnConstrucii

3.8.2.Dirigeniedeantier

Totalcapitol3

CAPITOLUL4
Cheltuielipentruinvestiiadebaz

4.1Construciiiinstalaii

4.2Montajutilaje,echipamentetehnologice
ifuncionale

4.3Utilaje,echipamentetehnologicei
funcionalecarenecesitmontaj

4.4Utilaje,echipamentetehnologicei
funcionalecarenunecesitmontaji
echipamentedetransport

4.5Dotri

4.6Activenecorporale

Totalcapitol4

CAPITOLUL5
Altecheltuieli

5.1Organizaredeantier

5.1.1.Lucrrideconstruciii
instalaiiaferenteorganizriideantier

5.1.2.Cheltuieliconexeorganizrii
antierului

5.2Comisioane,cote,taxe,costulcreditului

5.2.1.Comisioaneleidobnzileaferente

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 28/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

credituluibnciifinanatoare

5.2.2.CotaaferentISCpentrucontrolul
calitiilucrrilordeconstrucii

5.2.3.CotaaferentISCpentrucontrolul
statuluinamenajareateritoriului,
urbanismipentruautorizarealucrrilor
deconstrucii

5.2.4.CotaaferentCaseiSocialea
ConstructorilorCSC

5.2.5.Taxepentruacorduri,avize
conformeiautorizaiadeconstruire/
desfiinare

5.3Cheltuielidiverseineprevzute

5.4Cheltuielipentruinformareipublicitate

Totalcapitol5

CAPITOLUL6
Cheltuielipentruprobetehnologiceiteste

6.1Pregtireapersonaluluideexploatare

6.2Probetehnologiceiteste

Totalcapitol6

TOTALGENERAL

dincare:
C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Data:ntocmit,
...........................................
(numele,funciaisemntura)

Beneficiar/Investitor,
......................
Not

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 29/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

*2)npreuriladatade..........1euro=..........lei.

Anexa8

Proiectant,
................................................
(denumireapersoaneijuridiceidateledeidentificare)
Nr....../.................
DEVIZUL
obiectului.....................
coninutcadru


Nr.ValoareValoare
crt.Denumireacapitolelorisubcapitolelor(frTVA)TVAcuTVA
decheltuieli

leileilei

12345

Cap.4Cheltuielipentruinvestiiadebaz

4.1*)Construciiiinstalaii

4.1.1.Terasamente,sistematizarepevertical
iamenajriexterioare

4.1.2Rezisten

4.1.3Arhitectur

4.1.4Instalaii

TOTALIsubcap.4.1

4.2Montajutilaje,echipamentetehnologice
ifuncionale

TOTALIIsubcap.4.2

4.3Utilaje,echipamentetehnologicei
funcionalecarenecesitmontaj

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 30/48
19.01.2017 HG90729/11/2016


4.4Utilaje,echipamentetehnologicei
funcionalecarenunecesitmontaji
echipamentedetransport

4.5Dotri

4.6Activenecorporale

TOTALIIIsubcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Totaldevizpeobiect
(TotalI+TotalII+TotalIII)

Not

*)ncadrulsubcap.4.1Construciiiinstalaiileaferenteacestora,categoriiledelucrrisedetaliazdectreproiectantpe
domenii/subdomeniideconstruciiispecialitideinstalaii,nfunciedetipulispecificulobiectului.

Anexa9

Coninutulcadrualproiectuluipentruautorizarea
executriilucrrilordeconstruire,coninutulcadrual
proiectuluipentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinare,
precumiconinutulcadrualproiectuluideorganizare
aexecuieilucrrilor
A.CONINUTULCADRUALPROIECTULUIPENTRUAUTORIZAREAEXECUTRIILUCRRILORDECONSTRUIREP.A.C.
I.Piesescrise
1.Listaisemnturileproiectanilor
Secompleteazcunumelenclaricalitateaproiectanilor,precumicuparteadinproiectpentrucarerspund.
2.Memoriu
2.1.Dategenerale:
Descrierealucrrilorcarefacobiectulautorizrii,fcndusereferirila:
amplasamentul,topografiaacestuia,trasarealucrrilor
climaifenomenelenaturalespecifice
geologiaiseismicitatea
categoriadeimportanaobiectivului.
2.2.Memoriipespecialiti
Descrierealucrrilorde:
arhitectur
structur
instalaii

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 31/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

dotriiinstalaiitehnologice,dupcaz
amenajriexterioareisistematizarevertical.
2.3.Dateiindicicarecaracterizeazinvestiiaproiectat,cuprininanexalacerereapentruautorizare:
suprafeeleconstruitdesfurat,construitlasoliutil
nlimilecldirilorinumruldeniveluri
volumulconstruciilor
procentuldeocupareaterenuluiP.O.T.
coeficientuldeutilizareaterenuluiC.U.T.
2.4.Devizulgeneralallucrrilor,ntocmitnconformitatecuprevederilelegalenvigoare
2.5.Anexelamemoriu
2.5.1.Studiulgeotehnic
2.5.2.Referateledeverificareaproiectuluinconformitateculegislaianvigoare,ntocmitedeverificatorideproiecteatestai,aleide
investitor
II.Piesedesenate
1.Planurigenerale
1.1.Plandencadrarenteritoriu
plandencadrarenzonalucrrii,ntocmitlascrile1:10.000,1:5.000,1:2.000sau1:1.000,dupcaz,emisdeoficiuldecadastrui
publicitateimobiliarteritorial
1.2.Plandesituaieprivindamplasareaobiectivelorinvestiiei
plancureprezentareareliefului,ntocmitnsistemuldeproieciestereografic1970,lascrile1:2.000,1:1.000,1:500,1:200sau1:100,dup
caz,vizatdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial,pecaresevorreprezenta:
imobilul,identificatprinnumrulcadastral,pentrucareafostemiscertificatuldeurbanism,descrisprintotalitateaelementelortopografice
determinantepentrusuprafaa,lungimealaturilor,unghiuri,inclusivpoziiainlimealacoamacalcanelorlimitrofe,precumipoziia
reperelorfixeimobiledetrasare
amplasareatuturorconstruciilorcaresevormenine,sevordesfiinasausevorconstrui,dupcaz
coteleconstruciilorproiectateimeninutepeceletreidimensiuni(cotele0,00cotedeniveldistanedeamplasareaxecotele
trotuarelor,aleilor,platformelorialteleasemenea)
denumireaidestinaiilefiecruicorpdeconstrucie
sistematizareapeverticalaterenuluiimoduldescurgereaapelorpluviale
acceselepietonaleicarosabiledinincinticldiri,plantaiileprevzute
planulparcelaraltarlaleincazulimobilelornemprejmuitecarefacobiectullegilorderestituireaproprietii.
1.3.Planulprivindconstruciilesubterane
Vacuprindeamplasareaacestora,nspecialareelelordeutilitiurbanedinzonaamplasamentului:trasee,dimensiuni,cotedenivelprivind
poziionareacminelorradiericapacivafiredactatlascara1:500.
ncazullipseiunorreelepublicedeechiparetehnicoedilitarsevorindicainstalaiilepropriiprevzuteprinproiect,nspecialcelepentru
alimentarecuapicanalizare.
2.Planepespecialiti
2.1.Arhitectur
Proiectuldearhitecturvacuprindeplaneleprincipaleprivindarhitecturafiecruiobiect,redactatelascara1:50sau1:100,dupcumurmeaz:
planurilecotatealetuturornivelurilorsubteraneisupraterane,cuindicareafunciunilor,dimensiuniloriasuprafeelor
planurileacoperiurilorterasasauarpant,cuindicareapantelordescurgereaapelormeteoriceiamoduluidecolectareaacestora,
inclusivindicareamaterialelordincareseexecutnvelitorile
seciunicaracteristicenspecialpeliniadeceamaimarepant,acoloundeestecazul,carescuprindcota0,00,coteletuturor
nivelurilor,nlimiledeterminantealeacoperiuluicotelelacoamilacorni,fundaiilecldirilornvecinate,lacaresealtur
construciileproiectate
toatefaadele,cuindicareamaterialelorifinisajelor,inclusivculorile,cotateicuindicarearacordriilanivelulterenuluiamenajat
nsituaiaintegrriiconstruciilorntrunfrontexistent,sevaprezentaidesfurareastradalprincaresevaartamoduldeintegrarea

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 32/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

acestoranesutulurbanexistent.
2.2.Structura
2.2.1.Planulfundaiilor
Seredacteazlascara1:50ivareleva:
modulderespectareacondiiilordinstudiulgeotehnic
msuriledeprotejareafundaiiloriaconstruciilornvecinate,lacaresealturconstruciileproiectate.
2.2.2.Planuriledecofrajsaudeansamblupentrutoateniveluriledistincte.Seredacteazlascara1:50ivorrelevageometriastructuriii
materialeledincaresuntalctuiteelementelestructurale.
2.3.Instalaii
2.3.1.Schemeleinstalaiilor
Seprezintparametriiprincipaliischemelefuncionalealeinstalaiilorproiectate.
2.4.Dotriiinstalaiitehnologice
nsituaiancareinvestiiaurmeazsfuncionezepebazaunordotriiinstalaiitehnologice,determinantepentruconfiguraiaplanimetric
aconstruciilor,sevorprezenta:
2.4.1.Desenedeansamblu
2.4.2.Schemealefluxuluitehnologic
FiecareplanprezentatncadrulseciuniiII"Piesedesenate"vaaveanparteadreaptjosuncartucarevacuprindenumelefirmeisaual
proiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz,titlulproiectuluiialplanei,numrulproiectuluiial
planei,dataelaborrii,numele,calitateaisemnturaelaboratorilorialeefuluideproiect.
B.CONINUTULCADRUALPROIECTULUIPENTRUAUTORIZAREAEXECUTRIILUCRRILORDEDESFIINAREP.A.D.
I.Piesescrise
1.Listaisemnturileproiectanilor
Secompleteazcunumelenclaricalitateaproiectanilor,precumicuparteadinproiectpentrucarerspund.
2.Memoriu
2.1.Dategenerale
Descriereaconstrucieicareurmeazsfiedesfiinat:
scurtistoric:anuledificrii,metericunoscui,altedatecaracteristice
descriereastructurii,amaterialelorconstituente,astiluluiarhitectonic
menionareaidescriereaelementelorpatrimonialesaudecorativecareurmeazasepreleva
fotografiicolorformat9x12cmaletuturorfaadelor,iaracoloundeestecazulsevorprezentadesfurrirezultatedinasamblareamai
multorfotografii
descrierealucrrilorcarefacobiectulproiectuluipentruautorizarealucrrilordedesfiinare.
II.Piesedesenate
1.Plandencadrarenteritoriu
planapesuporttopograficvizatdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial,ntocmitlascrile1:10.000,1:5.000,1:2.000
sau1:1.000,dupcaz.
2.Plandesituaieaimobilelor
planapesuporttopograficvizatdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial,ntocmitlascrile1:2.000,1:1.000,1:500,
1:200sau1:100,dupcaz,princareseprecizeaz:
parcelacadastralpentrucareafostemiscertificatuldeurbanism
amplasareatuturorconstruciilorcaresevormeninesausevordesfiina
moduldeamenajareaterenuluidupdesfiinareaconstruciilor
sistematizareapeverticalaterenuluiimoduldescurgereaapelorpluviale
plantaiileexistenteicaresemenindupdesfiinare.
Peplansevorindicanmoddistinctelementeleexistente,celecaresedesfiineazicelepropuseplandesituaie,construciinoisau
umpluturidepmnt,plantaiietc.,dupcaz.
3.Planulprivindconstruciilesubterane

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 33/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Vacuprindeamplasareaacestora,nspecialareelelordeutilitiurbanedinzonaamplasamentului:trasee,dimensiuni,cotedenivelprivind
poziionareacminelorradiericapac,ivafiredactatlascara1:500.
ncazullipseiunorreelepublicedeechiparetehnicoedilitarsevorindicainstalaiileproprii,nspecialcelepentrualimentarecuapai
canalizare.
4.Releveulconstruciilorcareurmeazsfiedesfiinate
Planelesevorredactalaoscarconvenabil1:100sau1:50carespermitevideniereaspaiiloriafunciunilorexistente,cuindicarea
cotelor,suprafeeloriamaterialelorexistente:
planuriletuturorniveluriloriplanulacoperiului
principaleleseciuni:transversal,longitudinal,alteseciunicaracteristice,dupcaz
toatefaadele.
nsituaiancaredesfiinareanecesitoperaiunitehnicecomplexe,sevaprezentaiproiectuldeorganizareaexecuieilucrrilor.
FiecareplanprezentatncadrulseciuniiII"Piesedesenate"vaaveanparteadreaptajosuncartucarevacuprindenumelefirmeisaual
proiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz,denumireainvestiiei,titlulproiectuluiialplanei,
numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemnturaelaboratorilorialeefuluideproiect.
C.CONINUTULCADRUALPROIECTULUIDEORGANIZAREAEXECUIEILUCRRILORP.O.E.
P.O.E.estenecesarntoatecazurilencareserealizeazoinvestiieiseprezint,deregul,mpreuncudocumentaiatehnicpentru
autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,ncondiiilelegii.
Proiectuldeorganizareaexecuieilucrrilortrebuiescuprinddescriereatuturorlucrrilorprovizoriipregtitoareinecesarenvederea
asigurriitehnologieideexecuieainvestiiei,attpeterenulaferentinvestiiei,ctipespaiileocupatetemporarnafaraacestuia,
inclusivceledepedomeniulpublic,dupcumurmeaz:
I.Piesescrise
1.Listaisemnturileproiectanilor
Secompleteazcunumelenclaricalitateaproiectanilor,precumicuparteadinproiectpentrucarerspund.
2.Memoriu
Acestavacuprinde:
descrierealucrrilorprovizorii:organizareaincintei,moduldeamplasareaconstruciilor,amenajriloridepozitelordemateriale
asigurareaiprocurareadematerialeiechipamente
asigurarearacordriiprovizoriilareeauadeutilitiurbanedinzonaamplasamentului
precizricuprivirelaaccesuriimprejmuiri
precizriprivindproteciamuncii.
Elementeletehnicedeavizareprivindracordareaprovizorielautilitileurbanedinzon,necesarenvedereaobineriiacorduluiunic,sevor
prezentancadrulfielortehnicentocmitenproiectulpentruautorizareaexecutrii/desfiinriilucrrilordeconstrucii,dupcaz.
II.Piesedesenate
Plangeneral
a)lalucrriledemaimareamploareseredacteazoplanrealizatconformplanuluidesituaieprivindamplasareaobiectivelorinvestiiei,
cuprinzndamplasamentulinvestiieiitoateamenajrileiconstruciileprovizoriinecesarerealizriiacesteia
b)lalucrriledemaimicamploareelementeledeorganizareaexecutriilucrrilorvorputeafiprezentateinplanuldesituaieprivind
amplasareaobiectivelorinvestiieialproiectuluipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
FiecareplanprezentatncadrulseciuniiII"Piesedesenate"vaaveanparteadreaptajosuncartucarevacuprindenumelefirmeisaual
proiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz,titlulproiectuluiialplanei,numrulproiectuluiial
planei,dataelaborrii,numele,calitateaisemnturaelaboratorilorialeefuluideproiect.

Anexa10

Proiectant,
.......................................................
(denumireapersoaneijuridiceidateledeidentificare)

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 34/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Nr....../..../....../.......
PROIECTTEHNICDEEXECUIE
coninutcadru*1)
Not

*1)Coninutulproiectuluitehnicdeexecuieseadapteazdectreoperatoriieconomicicarepresteazncondiiilelegiiserviciideproiectare
ndomeniu,nconformitatecuspecificulinvestiiei.

Proiectultehnicdeexecuietrebuiesfieastfelelaboratnctsfieclar,sasigureinformaiitehnicecompleteprivindviitoarealucrarei
srspundcerinelortehnice,economiceitehnologicealebeneficiarului.
A.PRISCRISE
I.Memoriutehnicgeneral
1.Informaiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiii
1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiii
1.2.Amplasamentul
1.3.Actuladministrativprincareafostaprobat(),ncondiiilelegii,studiuldefezabilitate/documentaiadeavizarealucrrilorde
intervenii
1.4.Ordonatorulprincipaldecredite
1.5.Investitorul
1.6.Beneficiarulinvestiiei
1.7.Elaboratorulproiectuluitehnicdeexecuie
2.Prezentareascenariului/opiuniiaprobat(e)ncadrulstudiuluidefezabilitate/documentaieideavizarealucrrilordeintervenii
2.1.Particularitialeamplasamentului,cuprinznd:
a)descriereaamplasamentul
b)topografia
c)climaifenomenelenaturalespecificezonei
d)geologia,seismicitatea
e)devierileiprotejriledeutilitiafectate
f)surseledeap,energieelectric,gaze,telefonialteleasemeneapentrulucrridefinitiveiprovizorii
g)ciledeaccespermanente,ciledecomunicaiiialteleasemenea
h)ciledeaccesprovizorii
i)bunuridepatrimoniuculturalimobil.
2.2.Soluiatehniccuprinznd:
a)caracteristicitehniceiparametrispecificiobiectivuluideinvestiii
b)variantaconstructivderealizareainvestiiei
c)trasarealucrrilor
d)protejarealucrrilorexecutateiamaterialelordinantier
e)organizareadeantier.
II.Memoriitehnicepespecialiti
a)Memoriudearhitecturconinedescrierealucrrilordearhitectur,cuprecizareaechipriiidotriispecificefunciunii
b)Memoriicorespondentedomeniilor/subdomeniilordeconstrucii
c)Memoriicorespondentespecialitilordeinstalaii,cuprecizareaechipriiidotriispecificefunciunii
III.Breviaredecalcul

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 35/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Breviareledecalculreprezintdocumentejustificativepentrudimensionareaelementelordeconstruciiideinstalaiiiseelaboreazpentru
fiecareelementdeconstrucienparte.nacesteasevorprecizancrcrileiipotezeledecalcul,combinaiiledecalcul,metodologiade
calcul,verificrileidimensionrile,precumiprogrameledecalculutilizate.
IV.Caietedesarcini
Caieteledesarcinisuntpriintegrantealeproiectuluitehnicdeexecuie,carereglementeazniveluldeperformanalucrrilor,precumi
cerinele,condiiiletehniceitehnologice,condiiiledecalitatepentruproduselecareurmeazafincorporatenlucrare,testele,inclusiv
celetehnologice,ncercrile,niveluriledetoleraneialteledeaceeainatur,caresgarantezendeplinireaexigenelordecalitatei
performansolicitate.
Caieteledesarciniseelaboreazdectreproiectani,carepresteaz,ncondiiilelegii,serviciideproiectarendomeniulconstruciilori
instalaiilorpentruconstrucii,pespecialiti,prindezvoltareaelementelortehnicecuprinsenplane,inutrebuiesfierestrictive.
Caieteledesarcini,mpreuncuplanele,trebuiesfieconceputeastfelnct,pebazalor,ssepoatdeterminacantitiledelucrri,
costurilelucrriloriutilajelor,forademuncidotareanecesarexecuieilucrrilor.
Redactareacaietelordesarcinitrebuiesfieconcisisistematizat.
1.Roluliscopulcaietelordesarcini:
a)reprezintdescriereaelementelortehniceicalitativemenionatenplaneiprezintinformaii,precizriiprescripiicomplementare
planelor
b)detaliaznoteleicuprindcaracteristicileicalitilematerialelorfolosite,testeleiprobeleacestora,descriulucrrilecarese
execut,calitatea,modulderealizare,testele,verificrileiprobeleacestorlucrri,ordineadeexecuieidemontajiaspectulfinal
c)prevdmoduldeurmrireacomportriintimpainvestiiei
d)prevdmsurileiaciunilededemontare/demolare(inclusivreintegrareanmediulnaturaladeeurilor)dupexpirareaperioadeidevia
(postutilizarea).
2.Tipuridecaietedesarcini
2.1.nfunciedecategoriadeimportanaobiectivuluideinvestiii,caieteledesarcinipotfi:
a)caietedesarcinigenerale,caresereferlalucrricurentendomeniulconstruciiloricareseelaboreazpentrutoateobiectivelede
investiii
b)caietedesarcinispeciale,caresereferlalucrrispecificeicareseelaboreazindependentpentrufiecarelucrare.
2.2.nfunciededestinaie,caieteledesarcinipotfi:
a)caietedesarcinipentruexecuialucrrilor
b)caietedesarcinipentrufurnizoridemateriale,semifabricate,utilaje,echipamentetehnologiceiconfeciidiverse
c)caietedesarcinipentrurecepii,teste,probe,verificriipunerinfunciune
d)caietedesarcinipentruurmrireacomportriintimpaconstruciiloriconinutulcriitehnice.
3.Coninutulcaietelordesarcini
Caieteledesarcinitrebuiescuprind:
a)nominalizareaplanelor,prilorcomponentealeproiectuluitehnicdeexecuie,careguverneazlucrarea
b)descriereaobiectivuluideinvestiiiaspect,form,caracteristici,dimensiuni,toleraneialteleasemenea
c)descriereaexecuieilucrrilor,aprocedurilortehnicedeexecuiespecificeietapeleprivindrealizareaexecuiei
d)msurtori,probe,teste,verificriialteleasemenea,necesareaseefectuapeparcursulexecuieiobiectivuluideinvestiii
e)proprietilefizice,chimice,deaspect,decalitate,tolerane,probe,testeialteleasemeneapentruprodusele/materialeleutilizatela
realizareaobiectivuluideinvestiii
f)standarde,normativeialteprescripiicaretrebuierespectatencazulexecuiei,produselor/materialelor,confeciilor,elementelor
prefabricate,utilajelor,montajului,probelor,testelor,verificrilor
g)condiiiprivindrecepia.
V.Listecucantitidelucrri
Acestcapitolvacuprindetoateelementelenecesarecuantificriivaloricealucrriloriconine:
a)centralizatorulcheltuielilor,peobiectiv(formularulF1)
b)centralizatorulcheltuielilorpecategoriidelucrri,peobiecte(formularulF2)
c)listelecucantitiledelucrri,pecategoriidelucrri(formularulF3)

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 36/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

d)listelecucantitiledeutilajeiechipamentetehnologice,inclusivdotri(formularulF4)
e)fieletehnicealeutilajeloriechipamentelortehnologice,inclusivdotri(formularulF5)
f)listelecucantitidelucrripentruconstruciiprovizoriiOS(organizaredeantier)(SepoateutilizaformularulF3.).
NOT:
FormulareleF1F5,completatecupreuriunitareivalori,devinformularepentrudevizuloferteiivorfiutilizatepentruntocmirea
situaiilordelucrriexecutate,nvedereadecontrii.
VI.Graficulgeneralderealizareainvestiieipublice(formularulF6)
Graficulgeneralderealizareainvestiieipublicereprezintealonareafizicalucrrilordeinvestiii/intervenii.
NOT:
FormulareleF1F6facparteintegrantdinanexanr.10laprezentahotrre.
B.PRIDESENATE
Suntdocumenteleprincipalealeproiectuluitehnicdeexecuiepebazacroraseelaboreazprilescrisealeacestuia,cuprinzndtoate
informaiilenecesareelaborriicaietelordesarciniicare,deregul,secompundin:
1.Planegenerale
Suntplanedeansambluicuprind:
a)planadencadrarenzon
b)planeledeamplasareareperelordenivelmentiplanimetrice
c)planeletopograficeprincipale
d)planeledeamplasareaforajeloriprofilurilorgeotehnice,cunscriereacondiiiloriarecomandrilorprivindlucrriledefundare
e)planeleprincipaledeamplasareaobiectelor,cunscriereacotelordenivel,adistanelordeamplasare,orientrilor,coordonatelor,axelor,
reperelordenivelmentiplanimetrice,acotei0,00,acotelortrotuarelor,acoteloridistanelorprincipaledeamplasareadrumurilor,
trotuarelor,aleilorpietonale,platformelorialteleasemenea
f)planeleprincipaleprivindsistematizareapeverticalaterenului,cunscriereavolumelordeterasamente,spturiumpluturi,depozitede
pmnt,volumulpmntuluitransportat(excedentideficit),alucrrilorprivindstratulvegetal,aprecizrilorprivindutilajelei
echipamenteledelucru,precumiaaltorinformaiiielementetehniceitehnologice
g)planeleprincipaleprivindconstruciilesubterane,cuprinzndamplasarealor,seciuni,profilurilongitudinale/transversale,dimensiuni,cote
denivel,cofrajiarmare,ariileicerinelespecificealeoelului,clasabetoanelor,proteciiiizolaiihidrofuge,proteciimpotriva
agresivitiisolului,acoroziuniiialteleasemenea
h)planeledeamplasareareperelorfixeimobiledetrasare.
2.Planeleaferentespecialitilor
Suntplanecucaractertehnic,caredefinesciexpliciteaztoateelementeleconstruciei.
Serecomandcafiecareobiectsubteran/suprateransfieidentificatprinnumr/codidenumireproprii.
Planeleprincipaleseelaboreazpeobiectei,ngeneral,cuprind:
2.1.Planedearhitectur
Definesciexpliciteaztoateelementeledearhitecturalefiecruiobiect,inclusivcote,dimensiuni,distane,funciuni,arii,precizri
privindfinisajeleicalitateaacestoraialteinformaiideaceastnatur:
planuriledearhitecturalefiecruinivelsubteranisuprateran,inclusivsistemuldeacoperire,cotate,cuindicareafunciunilori
finisaje,cumobilierreprezentat
seciunicaracteristice,cotate,cuindicareafinisajelor
faade,cuindicareafinisajelor,inclusivcureprezentareancadrriinfrontulstradalexistent,dupcaz.
2.2.Planedestructur
Definesciexpliciteazpentrufiecareobiectalctuireaiexecuiastructuriiderezisten,cutoatecaracteristicileacesteia,icuprind:
planurileinfrastructuriiiseciunilecaracteristicecotate
planurilesuprastructuriiiseciunilecaracteristicecotate
descriereasoluiilorconstructive,descriereaordiniitehnologicedeexecuieimontaj(numainsituaiilespecialencareaceastaeste
obligatorie),recomandriprivindtransportul,manipularea,depozitareaimontajul.
2.3.Planedeinstalaii

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 37/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

Definesciexpliciteazpentrufiecareobiectamplasarea,alctuireaiexecuiainstalaiilor,inclusivcote,dimensiuni,toleraneialtele
asemenea.
2.4.Planedeutilajeiechipamentetehnologice
Vorcuprinde,nprincipal,planeleprincipaledetehnologieimontaj,seciuni,vederi,detalii,inclusivcote,dimensiuni,tolerane,detalii
montaj,ianume:
planedeansamblu
schemealefluxuluitehnologic
schemecinematice,cuindicareaprincipalilorparametri
schemealeinstalaiilorhidraulice,pneumatice,electrice,deautomatizare,comunicaii,reeledecombustibil,ap,iluminatialtele
asemenea,precumialeinstalaiilortehnologice
planedemontaj,cuindicareageometriilor,dimensiunilordeamplasare,prestaiilor,sarciniloriaaltorinformaiideaceeainatur,
inclusivaschemelortehnologicedemontaj
diagrame,nomograme,calculeinginereti,tehnologiceidemontaj,inclusivmaterialulgraficnecesarpuneriinfunciuneiexploatrii
listecuutilajeiechipamentedincomponenaplanelortehnologice,inclusivfiecuprinzndparametrii,performaneleicaracteristicile
acestora.
2.5.Planededotri
Cuprindplanedeamplasareimontaj,inclusivcote,dimensiuni,seciuni,vederi,tablouridedotriialteleasemenea,pentru:
piesedemobilier
elementedeinventargospodresc
dotricumijloacetehnicedeaprarempotrivaincendiilor
dotrinecesaresecuritiimuncii
altedotrinecesarenfunciedespecific.
NOT:
Laelaborareaproiectelor,materialele,confeciile,elementeleprefabricate,utilajeletehnologiceiechipamentelevorfidefiniteprin
parametri,performaneicaracteristici.
Esteinterzisasefacereferirisautrimiterilamrcidefabric,productori,furnizorisaulaalteasemenearecomandrioriprecizricares
indicepreferinesausrestrngconcurena.
Caracteristiciletehniceiparametriifuncionalivorfiprezentaincadrulunorlimite(pectposibil)rezultatedinbreviareledecalculi
nuvorfidatenmoddeterminist,nscopuldeafavorizaunanumitfurnizor(productor).
C.DETALIIDEEXECUIE
Detaliiledeexecuie,partecomponentaproiectuluitehnicdeexecuie,respectprevederileacestuiaidetaliazsoluiiledealctuire,
asamblare,executare,montareialteasemeneaoperaiuniprivindpri/elementedeconstrucieorideinstalaiiaferenteacesteiaicareindic
dimensiuni,materiale,tehnologiideexecuie,precumilegturintreelementeleconstructivestructurale/nestructuralealeobiectivuluide
investiii.
nfunciedecomplexitateaproiectuluiidenaturalucrrilordeintervenii,precumincazulobiectivelordeinvestiiiacrorfuncionare
implicprocesetehnologicespecifice,anumitedetaliideexecuiesepotelabora/definitivapeparcursulexecuieiobiectivuluideinvestiii
(proiectantulvaspecificapeplanecaresuntdetaliiledeexecuieceurmeazafielaborate/definitivateastfel).
Detaliiledeexecuiepotfide3tipuri:
a)detaliideexecuieprivindsoluionrileelaboratedeproiectant
b)detaliideexecuiepentruechipareaobiectivuluideinvestiii,ntimpulexecuiei,cuaparaturiechipamente,realizatecurespectarea
dateloriinformaiiloroferitedectrefurnizoriiacestora
c)detaliideexecuiecurentestandardizate(conformdetaliilortipalefurnizorilordesubansamble)saudetaliideexecuiecaredepindde
specificultehnologicalfirmeiconstructoare,caresevorexecuta,deregul,dectreconstructor.
ntoatecazurileprevzutemaisus,proiectantul,ncadrulasisteneitehnice,trebuiessupervizezentocmireaiadaptareafuncionala
tuturordetaliilordeexecuie,indiferentdeelaboratorulacestora.
FORMULARULF1

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 38/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

*Font9*
OBIECTIVProiectant,
....................................................
(denumirea)(denumireapersoaneijuridicei
dateledeidentificare)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilorpeobiectiv


Nr.cap./ValoareaDincare:
subcap.cheltuielilorC+M
devizDenumireacapitolelordecheltuielipeobiect
general(exclusivTVA)

leilei

1234

1.2Amenajareaterenului
1.2.1....
....

1.3Amenajripentruproteciamediuluiiaducerea
terenuluilastareainiial
1.3.1...
....

1.4Cheltuielipentrurelocarea/proteciautilitilor
1.4.1...
...

2Realizareautilitilornecesareobiectivului

3.5Proiectare(numaincazulncareobiectivulse
realizeaznsistemul"design&build")

4Investiiadebaz
4.1Construciiiinstalaiileaferenteacestora
4.2Montajutilajeiechipamentetehnologice
...

5.1Organizaredeantier
5.1.1....
5.1.2....

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 39/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

6.2Probetehnologiceiteste

Totalvaloare(exclusivTVA):

Taxapevaloareaadugat

Totalvaloare(inclusivTVA):

Proiectant,
........................................
(numeleisemnturapersoaneiautorizate)
L.S.
PRECIZARE:
Proiectantulcompleteazirspundepentrudateleiinformaiilenscrisencoloanele1i2.
Coloanele3i4secompleteazdectreofertanincadrulderulrii,ncondiiilelegii,auneiprocedurideachiziiepublic.
FORMULARULF2

OBIECTIVProiectant,
.............................................
(denumirea)(denumireapersoaneijuridicei
dateledeidentificare)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilorpeobiecticategoriidelucrri

Obiectul............


Nr.
cap./subcap.Valoarea
devizgeneralCheltuielipecategoriadelucrri(exclusivTVA)

lei

123

4.1Construciiiinstalaiileaferenteacestora

4.1.1Terasamente

4.1.2Rezisten

4.1.3Arhitectur

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 40/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

4.1.4Instalaii

TotalI

4.2Montajutilajeiechipamentetehnologice

TotalII

Procurare

4.3Utilaje,echipamentetehnologiceifuncionale
carenecesitmontaj

4.4Utilaje,echipamentetehnologiceifuncionale
carenunecesitmontajiechipamentede
transport

4.5Dotri

4.6Activenecorporale

TotalIII

6.2Probetehnologiceiteste

TotalIV

Totalvaloare(exclusivTVA):

Taxapevaloareaadugat

Totalvaloare

Proiectant,
.....................................
(numeleisemnturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZARE:
Proiectantulcompleteazirspundepentrudateleiinformaiilenscrisencoloanele1i2.
Coloana3secompleteazdectreofertanincadrulderulrii,ncondiiilelegii,auneiprocedurideachiziiepublic.
FORMULARULF3

*Font7*

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 41/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

OBIECTIVProiectant,
.................................................
(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceidatele
deidentificare)

LISTA
cucantitidelucrri,pecategoriidelucrri

Obiectul.................
Categoriadelucrri.........
lei

Preulunitar
a)materiale
Nr.CapitoluldelucrriU.M.Cantitateb)manoperMmUtT
crt.c)utilajMaterialeManoperUtilajTransportTotal
d)transport(3x4a)(3x4b)(3x4c)(3x4d)(3x4)
............
Total
a)+b)+c)+d)

SECIUNETEHNICSECIUNEFINANCIAR

0123456789

1Capitoldelucrare
1.1.Subcapitol
1.2.Subcapitol
................

2Capitoldelucrare
2.1Subcapitol
2.2Subcapitol
................

....................

CheltuielidirecteMmUtT

Altecheltuielidirecte:
CAS
omaj
fondderisc
altecheltuieliconformprevederilor
legale,nominalizate:

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 42/48
19.01.2017 HG90729/11/2016


TotalcheltuielidirecteM(O)m(O)U(O)t(O)T(O)

Cheltuieliindirecte=T(O)x%I(O)

Profit=[T(O)+I(O)]x%P(O)

V(O)=
TOTALGENERALT(O)+I(O)
+P(O)

Proiectant,
...........................................
(numeleisemnturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZRI:
1.Proiectantulcompleteazirspundepentrudateleiinformaiilenscrisencoloanele13.
Coloanele49secompleteazdectreofertanincadrulderulrii,ncondiiilelegii,auneiprocedurideachiziiepublic.
2.Beneficiarulareobligaiadeaincludenlistacuprinzndcantitiledelucrri,attnseciuneatehnic,ctinceafinanciar,
materialeleifurniturilepecareintenioneazslepunladispoziie,nscopulpreluriiiincluderiiacestoranpreurileunitare,
precizndicondiiiledelivrare.Utilajeleiechipamenteletehnologice,puseladispoziiedectrebeneficiar,nuvorficuprinsenvaloarea
aferentlistelordeprocurareautilajeloriechipamentelor.
3.FormularulF3poatefiutilizatipentrustabilireacantitilordelucrripentruconstruciiprovizoriiOS(organizaredeantier).
FORMULARULF4

*Font7*

OBIECTIVProiectant,
.................................................
(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceidatele
deidentificare)

LISTA
cucantitiledeutilajeiechipamentetehnologice,
inclusivdotriiactivenecorporale


Valoarea
Nr.DenumireaU.M.Preulunitar(exclusivTVA)Fiatehnicataat
crt.lei/U.M.(3x4)
lei

012345

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 43/48
19.01.2017 HG90729/11/2016


Utilaje,echipamentetehnologiceifuncionale
carenecesitmontaj

a)...Fiatehnicnr....

b)...Fiatehnicnr....

.....Fiatehnicnr....

Utilaje,echipamentetehnologiceifuncionale
carenunecesitmontajiechipamentede
transport

a)...Fiatehnicnr....

b)...Fiatehnicnr....

.....Fiatehnicnr....

DotriFiatehnicnr....

ActivenecorporaleFiatehnicnr....

TOTAL

Proiectant,
...........................................
(numeleisemnturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZARE:
Proiectantulcompleteazirspundepentrudateleiinformaiilenscrisencoloanele1i2.
Coloanele35secompleteazdectreofertanincadrulderulrii,ncondiiilelegii,auneiprocedurideachiziiepublic.
FORMULARULF5

*Font8*

OBIECTIVProiectant,
.................................................
(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceidatele
deidentificare)

FIATEHNICNr.......

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 44/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

(Secompleteazpentrufiecareutilaj,
echipamenttehnologic,detransport,dotri.)

Utilajul,echipamentultehnologic:............
(denumirea)


Nr.CorespondenapropuneriiFurnizor
crt.Specificaiitehniceimpuseprincaietuldesarcinitehnicecuspecificaiile(denumire,
tehniceimpuseprinadresa,
caietuldesarcinitelefon,fax)

0123

1Parametritehniciifuncionali
.............................................

2Specificaiideperformanicondiiiprivind
sigurananexploatare
.............................................

3Condiiiprivindconformitateacustandardelerelevante
...............................................

4Condiiidegaranieipostgaranie

5Condiiicucaractertehnic

Proiectant,
...........................................
(numeleisemnturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZARE:
Proiectantulcompleteazirspundepentrudateleiinformaiilenscrisencoloana1.
Coloanele2i3secompleteazdectreofertanincadrulderulrii,ncondiiilelegii,auneiprocedurideachiziiepublic.
FORMULARULF6

*Font8*

OBIECTIVProiectant,
.................................................
(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceidatele
deidentificare)

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 45/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

GRAFICULGENERAL
derealizareainvestiieipublice


Anul1...Anuln

Nr.Denumireaobiectului/categorieidelucrriLuna
crt.
123...n

IOrganizaredesantier

1Obiect.......
Categoriadelucrri:

2Obiect.......
Categoriadelucrri:

...Obiect......
Categoriadelucrri:

Proiectant,
...........................................
(numeleisemnturapersoaneiautorizate)
L.S.

Anexa11

ETAPELEDEELABORARE
adocumentaiilortehnicoeconomice*)
aferenteobiectivelor/proiectelorde
investiiifinanatedinfonduripublice


NOTATEMADE
ETAPAICONCEPTUAL>PROIECTARE
(N.C.)(T.M.)


v

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 46/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

STUDIULDE
PREFEZABILITATE**)
(S.P.F.)


v

STUDIULDE
ETAPAaIIaFEZABILITATE<
(S.F.)>|APROBAREA|
|INDICATORILOR|
TEHNICOECONOMICI***)|


._._._._._._._._._._._._._._._
P
R.v.
O
ETAPAaIIIaI.PROIECTULPENTRU.
EAUTORIZAREA/DESFIINAREA
C.EXECUTRIILUCRRILOR.
T(P.T.ParteaI)
..
T
E..
H>|EMITEREAAUTORIZAIEI|
N.|DECONSTRUIRE/|
IDESFIINARE****)|
C..

(P.T.).v.

.PROIECTULTEHNIC.
DEEXECUIE
.(P.T.ParteaaIIa).
ETAPAaIVa
._._._._._._._._._._._._._._._.
Not

*)Coninutuldocumentaiiloresteprevzutnanexelenr.110laprezentahotrre.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 47/48
19.01.2017 HG90729/11/2016

**)Studiuldeprefezabilitateseelaboreazpentruobiectivedeinvestiiiacrorvaloaretotalestimatdepeteechivalentula75milioane
euroncazulinvestiiilorpentrupromovareasistemelordetransportdurabileieliminareablocajelordincadrulinfrastructuriireelelormajore
sauechivalentula50milioaneeuroncazulinvestiiilorpromovatenaltedomenii

***)IndicatoriitehnicoeconomicidinstudiuldefezabilitateseaprobpotrivitcompetenelorstabiliteprinLegeanr.500/2002privindfinanele
publice,cumodificrileicompletrileulterioare,iLegeanr.273/2006privindfinanelepublicelocale,cumodificrileicompletrile
ulterioare.

****)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseemitenconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde
construcii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04B5O424X747G03PF7B4IOVQHI 48/48

S-ar putea să vă placă și