Sunteți pe pagina 1din 9

ROMNIA

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

FIA DISCIPLINEI
n conformitate cu planul de nvmnt valabil pentru anul 2015-2016

1. Date despre program

1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca


1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene
1.3. Departamentul Studii Europene i Guvernan
1.4. Domeniul de studii Management
1.5. Ciclul de studii Licen
1.6. Programul de studii/ Calificarea Management/Economist liceniat

2. Date despre disciplin

2.1. Denumirea disciplinei Managementul IMM-urilor

2.2. Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Veronica Mateescu

2.3. Titularul activitilor de seminar Lector univ. dr. Veronica Mateescu


2.6. Tipul de 2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 1 E
evaluare 1 disciplinei 2 OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

3.1. Nr. de ore pe 3 Din care 3.2. 2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1
sptmn curs
3.4. Total ore din planul de 42 Din care 3.5. 28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14
nvmnt curs
Distribuia fondului de timp ore convenionale 5 x 25 = 125 Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 30
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 28
Pregtire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 14
Tutoriat 10
Examinri 2
Alte activiti:..................................................
3.7. Total ore studiu individual 84
3.8. Total ore pe semestru 125
3.9. Numrul de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum -

1
Tipul de evaluare: E examen, VP verificare pe parcurs, C colocviu.
2
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opional, F- facultativ.

1
4.2. de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfurare a cursului Prezena obligatorie la 50% din ore


5.2. de desfurare a seminarului/ Realizarea i prezentarea a cel puin 50% din sarcinile
laboratorului de seminar

6. Competenele specifice acumulate

Cursul i propune dobndirea urmtoarelor competene:


C5 - Fundamentarea, adoptarea si implementarea deciziilor pentru organizaii de mic
complexitate (n ansamblu sau pe o component)
Competene cognitive:
o cunoaterea elementelor de baz ale uni IMM (de exemplu: obiective, tipul de
proprietate, mrimea, structura, tipul de management etc.) i capacitatea de analiz a
modului n care acestea influeneaz modul de funcionare a IMM-ului;
o definirea i implementarea principiilor i tehnicilor specifice IMM-urilor;
o cunoaterea principalelor teorii i abordri cu privire la antreprenorii din firmele
contemporane;
o cunoaterea principalelor teorii i abordri ale marketingului de la nivelul IMM-urilor
(de exemplu, networking marketing);
Instrumental-aplicative:
o abilitatea de a identifica, structura i analiza o problem, respectiv de a propune o
Competene profesionale

soluie la nivel de IMM (de exemplu: politica investiional, adaptarea bugetului de


marketing la nevoile firmei etc.);
o definirea unor criterii de funcionare eficient a unui IMM respectiv legtura acestuia cu
mediul, n contextul identificrii perspectivelor pe care aceasta le are n funcie de
capacitile interne i de factorii externi ;
Atitudinale:
o Dezvoltarea abilitilor de comunicare interpersonal i n grup;
o Dezvoltarea abilitilor decizionale;
o Dezvoltarea managementului personal.
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei
strategii de munca riguroas, eficient si responsabil
CT3 Identificarea oportunitilor de formare continu si valorificarea eficient a resurselor
si tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare

capacitatea de asumare a responsabilitii i de autonomie n realizarea sarcinilor;


Transversale
Competene

gestionarea corect a timpului i a tehnicilor de nvare pentru dezvoltarea personal


i profesional;
autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional i identificarea resurselor i
modalitilor de dezvoltare personal i profesional n scopul inseriei pe piaa muncii;

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

Cursul ofer noiuni de baz, relevante cu privire la aspectele teoretice i


7.1 Obiectivul practice referitoare la elementele implicate de procesul de management din
general al IMM-uri respectiv pentru dezvoltarea unor abiliti i aptitudini necesare
disciplinei implicrii cu succes n IMM-urile contemporane.
Dezvoltarea bazei teoretice i practice n domeniul managementului IMM-urilor
7.2 Obiective Familiarizarea studenilor cu aspectele implicate de antreprenoriat.
specifice Inelegerea contextului intern i extern specific IMM-urilor contemporane.

2
Inelegerea coninutului activitii de marketing specifice IMM-urilor
contemporane.

8. Coninuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaii

Introducere --- ---


1. Antreprenoriat Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
i prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
managementul explicaii, problematizri Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 7-37; pp.
IMM-uri - 135-137.
noiuni Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
introductive. Univers Juridic, 2011, pp. 31-42; 319-329.
(Sectorul IMM-urilor din E.C., Small Business Act for
Uniunea European.
Legea privind IMM-urile
Europe, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sm
(UE) / legislaia e/small-business-act/
IMM-urilor) CNIPMMR, Strategia Consiliului Naional al
Intreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Romnia
2012-2016 proiect,
http://www.cnipmmr.ro/CNIPMMR-Despre-Noi/ST
RATEGIE-CNIPMMR-2012-2016.pdf, pp. 4-27;
39-55.
Nicolescu Ovidiu (coord.), Carta Alb a IMM-urilor
din Romnia 2012,
http://www.immromania.ro/stiri_fisiere/carta-alba-
a-imm-urilor-din-romania-2012-6062.pdf, pp.
13-26.
2. Forme ale Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
apariiei prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
IMM-urilor ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 115-135;
(start-ups, parcurs, explicaii, 137-140.
achiziie, problematizri European Franchise Federation, Franchising: A
francize etc). vector for Economic Growth in Europe, 2011,
Surse de Brussels,
finanare ale http://www.eff-franchise.com/IMG/pdf/Franchising
IMM-urilor _-_A_vector_for_Economic_Growth_in_Europe_-_
2011_v472011.pdf.
Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
Univers Juridic, 2011, pp. 109-170.
3. Cum s ncepi o Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
afacere. Planul prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
de afaceri ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 40-50; pp.
parcurs, explicaii, 100-105.
problematizri Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
Univers Juridic, 2011, pp. 73-95.
Comisia European, Planul de aciune
antreprenoriat 2020, Bruxelles, 09.01.2013, pp.
9-11, 17 (de la 3.4.) 22,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2012:0795:FIN:ro:PDF
4. Antreprenori: Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul

3
funcii i prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
atribute. Mituri ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 80-88.
i stereotipuri. parcurs, explicaii, Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
problematizri Univers Juridic, 2011, pp. 42-60; 295-315.
5. Managementul Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
dezvoltrii prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
afacerilor mici ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 224-240.
parcurs, explicaii, Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
problematizri Univers Juridic, 2011, pp. 183-260
6. Managementul Expunerea conceptelor, Harney, B., Dundon T., Capturing complexity:
resurselor prezentarea de exemple, developing an integrated approach to analysing
umane n ntrebri de evaluare pe HRM in SMEs, Human Resource Management
IMM-uri parcurs, explicaii, Journal, Vol 16, no 1, 2006, pp. 4873
problematizri
7. Marketing la Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
nivelul prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
IMM-urilor ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 176-188.
parcurs, explicaii, Racola-Paina, N. D.; Mone, S. D. (2009)
problematizri Networking: From Marketing Tool to Marketing
Competence. A Perspective on How Romanian
SMEs Use It, The Proceedings of the International
Conference: Marketing from information to
decision (30-31 October, 2009, Cluj-Napoca,
Romnia), 2nd Edition, Ovidiu I. Moisescu,, Ioan
Plaias, Marius D. Pop (Editori), Editura Alma-Mater,
Cluj-Napoca, pp. 413 421 (pn la 4. Case Study)
8. Managementul Expunerea conceptelor, Focus Consultancy (2008). Diversity for Talent and
diversitii n prezentarea de exemple, Competitiveness. The SME Business Case for
IMM-uri ntrebri de evaluare pe Diversity.
parcurs, explicaii, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&lan
problematizri gId=en&eventsId=125&moreDocuments=yes&tabl
eName=events
9. Cultura Expunerea conceptelor, Mateescu, V., Cultura organizaional. Aspecte
organizaional prezentarea de exemple, teoretice i metodologice, EFES, Cluj-Napoca, 2009,
n IMM-uri ntrebri de evaluare pe pp.137-153
parcurs, explicaii,
problematizri
10. Management Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
strategic la nivel prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
de IMM-uri. ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 90-110.
parcurs, explicaii, Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
problematizri Univers Juridic, 2011, pp. 95-100.
11. Antreprenoriat Expunerea conceptelor, Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
ul social prezentarea de exemple, firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz,
ntrebri de evaluare pe Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 242-257.
parcurs, explicaii, Crian (Mitra), C., Antreprenoariatul social i
problematizri responsabilitatea social corporatist, Cluj-Napoca:
Editura Risop[rint, 2012, pp. 36-49
Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura
Univers Juridic, 2011, pp. 60-63.
12. Etica n IMM-uri Expunerea conceptelor, Spence L.-J., Perrini F., Europe: Practice and
prezentarea de exemple, Politics: Ethics and Social Responsibility in SMEs
ntrebri de evaluare pe in the European Union, Spence, L.-J., Painter

4
parcurs, explicaii, Morland M. (eds.) (2010), Ethics in Small and
problematizri Medium Sized Enterprises. A Global Commentary,
Springer Dordrecht Heidelberg London New York,
pp. 35-54
13. Competitivitate Expunerea conceptelor, Racola-Paina, Nicoleta Dorina (2009), Cultura
a IMM-urilor prezentarea de exemple, inovaiei. Aspecte teoretice i practice, Editura
ntrebri de evaluare pe Fundaiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca,
parcurs, explicaii, ISBN 978-606-526-041-2, pp. 19-26, 46-49,
problematizri 154-161.
Racola-Paina, N. D. (2013), Analiza
competitivitii IMM_urilor din Uniunea European
(2007-2011). Proces i msurare, n Interferene
Eure-Atlantice. 20 de ani de Studii Europene la
Universitatea Babe-Bolyai, Liciu C. ru, tefan
Lemancu (editori), EFES, Cluj-Napoca, pp. 272
290.
14. Concluzii - -
Bibliografie obligatorie
1. Borza A., Bordean, O., Mitra, C., Supuran, R., Murean, A., Antreprenoriat. Managementul
firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz, Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2009.
2. CNIPMMR, Strategia Consiliului Naional al Intreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Romnia
2012-2016 proiect,
http://www.cnipmmr.ro/CNIPMMR-Despre-Noi/STRATEGIE-CNIPMMR-2012-2016.pdf, pp. 4-27;
39-55.
3. Crian (Mitra), C., Antreprenoriatul social i responsabilitatea social corporatist, Cluj-Napoca:
Editura Risoprint, 2012.

4. Ghenea, M., Antreprenoriat, Bucureti: Editura Univers Juridic, 2011.

5. Nicolescu Ovidiu (coord.), Carta Alb a IMM-urilor din Romnia 2012,


http://www.immromania.ro/stiri_fisiere/carta-alba-a-imm-urilor-din-romania-2012-6062.pdf,
pp. 13-26.
6. Racola-Paina, N. D. (2013), Analiza competitivitii IMM_urilor din Uniunea European
(2007-2011). Proces i msurare, n Interferene Eure-Atlantice. 20 de ani de Studii Europene la
Universitatea Babe-Bolyai, Liciu C. ru, tefan Lemancu (editori), EFES, Cluj-Napoca, pp. 272
290.
7. Racola-Paina, Nicoleta Dorina (2009), Cultura inovaiei. Aspecte teoretice i practice, Editura
Fundaiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-526-041-2, pp. 19-26, 46-49,
154-161.
8. Racola-Paina, N. D.; Mone, S. D. (2009) Networking: From Marketing Tool to Marketing
Competence. A Perspective on How Romanian SMEs Use It, The Proceedings of the
International Conference: Marketing from information to decision (30-31 October, 2009,
Cluj-Napoca, Romnia), 2nd Edition, Ovidiu I. Moisescu,, Ioan Plaias, Marius D. Pop (Editori),
Editura Alma-Mater, Cluj-Napoca, pp. 413 421 (pn la 4. Case Study).

Bibliografie opional
1. Abrudan, I., Lobontiu, G., Lobontiu, M., IMM-urile i managementul lor specific, , Cluj-Napoca:
Editura Dacia, 2003.

2. Cornescu, V., Ionescu, V. C., Economia i managementul afacerilor mici i mijlocii, Bucureti: Editura
Universitii din Bucureti, 2011.

3. Nicolescu, O. (coord.), Minidictionar de management - Intreprenoriatul si managementul

5
IMM-urilor, Bucureti: Editura Pro Universitaria, 2001.
4. Stokes, D., Managementul afacerilor mici: o abordare activ, Cluj-Napoca: Editura Casa de tiin,
2007.
5. Comunitatea IMM-urilor de succes, http://www.esimplu.ro/portal/page/portal/eportal/
6. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),
http://www.cnipmmr.ro/
7. Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediului de afaceri,
http://www.mimmctpl.ro/
8. Nicolescu, O. (2008), Antreprenoriatul i managementul IMM, Editura Economic, Bucureti.
9. Nicolescu, O., Verboncu, I. (2008), Fundamentele managementului organizaiei, Editura Economic,
Bucureti.
10. Patronatul National al Femeilor de Afaceri din Intreprinderi Mici si Mijlocii,
http://www.pnfaimm.ro/
11. Portal de servicii i soluii destinate ntreprinderilor mici i mijlocii din Romnia,
http://www.immromania.ro/
12. Portal European pentru IMM-uri, http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_ro.htm

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii

1. Seminar introductiv. prezentare prezentare tematic seminar i aspecte


Analiza structurii explicaia organizatorice
societilor problematizarea contextualizare, importana IMM-urilor, structura),
comerciale la nivelul dialogul sursa: date statistice / rapoarte discuie
economiei Pslaru Drago, Modreanu Ileana, (2012), Contribuia
romneti IMM-urilor la creterea economic prezent i
perspective, Bucureti: Editura Economic,
[http://facultateademanagement.ro/wp-content/upl
oads/Studiu_Contributia-IMM-urilor-la-cresterea-ec.-
DP.pdf], 24 April 2013.
Barta Pter; Modreanu Ileana; Spirea Nina; Piti
Marius (2012), Situaia curent a ntreprinderilor mici
i mijlocii din Romnia, Fundaia post-privatizare,
http://www.postprivatizare.ro/romana/wp-content/
uploads/2012/06/studiu-IMM_2012.pdf
Barta Pter; Modreanu Ileana; Spirea Nina; Piti
Marius (2013), Raportul fundaiei post-privatizare
privind sectorul IMM din Romnia, Fundaia
post-privatizare, colaboratori: Alexandru Dinu,
Carmen Prosan, Roxana Sescioreanu, Adam Tnase,
http://www.postprivatizare.ro/romana/wp-content/
uploads/2013/06/Raport-IMM-2013.pdf
2. Internationalizarea prezentare Austrian Institute of Economic Research (WIFO),
IMM-urilor explicaia Fraunhofer Institut fr System- und
problematizarea Innovationsforschung (ISI), (2010), Barriers to
dialogul internationalization and growth of EU's innovative
companies, Final Report, Viena, p. V, to:
[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/
files/proinno/innovation-intelligence-study-1_en.pdf
], 10 December 2012.
EC, (2011), Small business, Big World a new
partnership to help SMEs seize global opportunities,
Brussels, to:
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

6
uri=COM:2011:0702:FIN:EN:PDF], 10 March 2013.
Edinburgh Group, (2013), Growing the Global
economy through SMEs, to:
[http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinb
urgh_group_research_-_growing_the_global_econo
my_through_smes.pdf], 10 March 2013.
Burc-Voicu, M.I; Maniu, M,T (2014), "Smes
Internationalization - Drivers And Barriers: The Case
Of Romanian Economy" in Modelling the New
Europe, Issue No.10, March 2014,
http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/upl
oads/2012/05/Online-Journal-No.10-March-2014.pdf,
pp. 42-54.
3. Studiu de caz Conversaia, dezbaterea se bazeaz pe activitatea regsit n
oportunitatea unei problematizarea, proiecte pregtite n prealabil de echipe de studeni
afaceri. Idei de dezbaterea, studiu Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
afaceri de caz firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 259-264.
Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 265-275.
4. Joc de rol / manager exersarea, concurs ntre echipe -simularea unei situaii concrete
de IMM demonstraie, ce necesit delegarea de manageri de echip i
dialog, coordonarea acestora n vederea atingerii unor
problematizare, obiective
observaie, studii de Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul
caz firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 276-280.
5. Managementul Prezentare, studiu de caz managementul timpului (organizarea
resurselor exersare, dezbatere, unei agende cu momente predefinite)
managementul dialog, completarea de catre studeni a unui test de
timpului problematizare, management al timpului
observaie, studiu Corodeanu, D. T. (2005/2006), Managementul
de caz timpului sau tehnici i instrumente pentru a
economisii eficient timpul, Analele tiinifice ale
Universitii "Alexandru Ioan Cuza" din Iai, Tomul
LII/LIII, tiine Economice,
http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/27_Corodean
u_DT_-_Managementul_timpului_sau_tehnici_si_ins
trumente_pt_a_economisi_eficient_timpul.pdf
6. Importana planului Prezentare, studiu de caz- analiza critic a unui plan de afaceri
de afaceri dezbatere, dialog, predefinit i oferirea de sugestii i recomandri de
problematizare, imbuntire a acestuia;
observaie, studiu simulare elaborarea unei structuri de plan de
de caz afaceri necesar obtinerii unei finanri prin credit
bancar i compararea la final cu structura solicitata
de o banca din Romnia (adaptare dup Banca
Transilvania,http://www.bancatransilvania.ro/upload
s/continut_plan_afaceri_startup.pdf)
7. Prezentare proiecte observaie Echipele de studeni vor susine proiectele / dosarele
studeni evaluare elaborate pornind de la simularea nfiinrii unui
IMM i continund prin simularea aplicrii succinte a
tuturor capitolelor analizate pe parcursul semestrului

7
la nivelul firmei alese
Bibliografie
1. Abrudan, I., Lobontiu, G., Lobontiu, M., IMM-urile i managementul lor specific, , Cluj-Napoca:
Editura Dacia, 2003.

2. Borza A. et al., Antreprenoriat. Managementul firmelor mici i mijlocii. Concepte i studii de caz, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.

3. Cornescu, V., Ionescu, V. C., Economia i managementul afacerilor mici i mijlocii, Bucureti: Editura
Universitii din Bucureti, 2011.

4. Nicolescu, O. (coord.), Minidictionar de management - Intreprenoriatul si managementul


IMM-urilor, Bucureti: Editura Pro Universitaria, 2001.
5. Stokes, D., Managementul afacerilor mici: o abordare activ, Cluj-Napoca: Editura Casa de tiin,
2007.
6. Comunitatea IMM-urilor de succes, http://www.esimplu.ro/portal/page/portal/eportal/
7. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),
http://www.cnipmmr.ro/
8. Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediului de afaceri,
http://www.mimmctpl.ro/
9. Nicolescu, O. (2008), Antreprenoriatul i managementul IMM, Editura Economic, Bucureti.
10. Nicolescu, O., Verboncu, I. (2008), Fundamentele managementului organizaiei, Editura Economic,
Bucureti.
11. Patronatul National al Femeilor de Afaceri din Intreprinderi Mici si Mijlocii,
http://www.pnfaimm.ro/
12. Portal de servicii i soluii destinate ntreprinderilor mici i mijlocii din Romnia,
http://www.immromania.ro/
13. Portal European pentru IMM-uri, http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_ro.htm

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptarile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursul pregtete studenii cu privire la activitile presupuse de nfiinarea i managementul


unei afaceri mici, n contextul de pia actual, extrem de competitiv. Sunt abordate i teme
precum antreprenoriatul, profilul antreprenorilor i antreprenoriatul social.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere


evaluare din nota final
10.4. Curs Asimilarea corect a elementelor Examen scris 80%
teoretice prezentate respectiv
capacitatea de a exemplifica cele
nvate
10.5. Seminar/ Rezolvarea studiilor de caz, implicarea Evaluare sistematic 20%
laborator n activitile de la seminarii, a participrii active
parcurgerea bibliografiei propuse etc. (observaie
sistematic a
parcurgerii
bibliografiei, a
modului de
rezolvare a sarcinilor
n sal, individual i

8
n grup)
10.6. Standard minim de performan
Obinerea notei 5 (cinci) la examenul scris (minim 4 p din 8 p); obinerea notei 5 (cinci) la nota
final.
Se va evalua gradul de realizare al competenei C5 standard minim - fundamentarea i
aplicarea unei metode specifice de luare a deciziilor ntr-un context organizational dat.

Data completrii: Semntura titularului de curs: Semntura titularului de seminar:


15.09.2015 .................................................. ....................................................

Data avizrii in catedr Semntura efului de departament/ catedr


................................. ....................................................................