Sunteți pe pagina 1din 54
SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 IUNIE 2015 PREGATITE IN CONFORMITATE CU IFRS |SC ELECTROMAGNETICA SA SITUATI FINANCIARE CONSOLIDATE. PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 JUNIE 2015 (toate sumete sunt exprimate in RON, dacd use specifics altel) cuprins Pagina ‘Stuafa consol a poate faanciare 1 ‘Sua consoliatd de prot sau perder sate olomente ae rezutatui gota 3 ‘Stuafaconsolaté a modifica captallr props 4 ‘StuafaconsolatsaMunuror do vezorere 6 "Note expicative Ia stutileanciare consolidate 4 nfo espe grup 7 2. Apleates standards iterations de rapotarefnanciara nol sireviute 8 3 Politic conte sermiteative 3 44 Imo corporate 2 5 lnvestlimobiare Py mobi necorprale 35 7 Ae actve mobieate 35 2 Stan 6 9. Creante comorcile a7 10 Ate actve ceuiante 3 11 Acbvefrancare evaluate la valor just pin pro sau plerdere 3 $2 Numeca eobvalente de numerar 2 13 Capt sci 2 ‘4 Rezeve 3 15. Rental report 3 48. Imprumutur pe termen ang « 47 Venaun in avons “0 18 Provzoane ° 48. Dator comercial gate dato 4 20 Impante emanate 2 21 Ventun 2 22 Cheltse % 23. Cheltsel venturi fnanciare “ 24 Numarmedi de salah 4 25 Trarzaci cu pi ate 6 25 Informal pe segments de actveste 4 27 Management riscuu @ 28 Angajamente dat potentile ay 28 Everimenteuteioare 2 SC. ELECTROMAGNETICA SA ‘SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIE|FINANCIARE PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 1UNEE 2015 (toate sume unt exprimate in RON, dact nu ge pects atl) AcTIvE ‘Active imoblizat Imo corporale Invest mobitre Imapiassrecorporale ‘Ate acts imbiaate Crean ein pot amsnat Total active imobiizat Active circulate Stes Creante comercial Numer eter de numerae Active fnanciare evaluat a vloare ust pin prof sau perdere Crean prvind post erent Tota active crculante Tota active ‘CAPITALUPH PROPRI§1DATORI Ccapitalur prop (Coptalsoit Reavtat report ‘Ate component ie capitate poo Total eaptaluri propriate selonaror soca Interee minoritre Dator pe tormen tung lmpuentu pe termen ng Veriuni in vans ton pri impeat arnt Total datori pe temen lng Nota Bacon 0 16 2» splune 2015 31 decembie 2014 2835706 21.201.050 2154429 2154409 4.500 768 4728797 2770608 si5.222 aaa 258.124 za. 644 221857-644 sraezo17 16254405 69565.715 sane 28297406 31.449.748, 28.405 224.00 4087-000 6384272 708.108 T7682 area names sr603670 or60sar0 199251.175 196,197.87 1170455 9.146.087 es14aay (127.209) 257 323.088 wro820501 18560 si748 sara azo 490 655 rans 2ossex 2.003.728, 1050682 yos2e.s Datort curente Datel comerciales ate date Imprumatr pe teen seurt Venturing in avans Prowse Data cuimpoctl erent “otal dato curente Total dati “otal capitan propri dato S.C. ELECTROMAGNETICA S.A SITUATIA CONSOLIDATA A POZE FINANCIARE PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA SOIUNIE 2015 18 6 7 51876.165 308.175 (04.604 4.001.517 29.187 et. 008 7227660, in RON, ded nu se specifics ltt) ars29059 sra097 1.200 500 ears eases FINE ‘Aceste sul inancate consaldate a ost aprabate petra omise de cave conducere 5 august 2015 ees m ier aheral Ly Te Frisinginw 1 Erdmic S.C, ELECTROMAGNETICA S.A SITUATIA CONSOLIDATA DE PROFIT SAU PIEROERE SIALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL. BENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA30 1UNIE 2015 (toate sumele sunt exprimaten RON dacd nu se specie alte) Not 30 ne 2018 une 2044 Veni a aigs72085 200257.988 ‘Ae vet 2 5418 48 3782118 ‘Variata soci de prods Sie a ae a roduc incurs de execute : ‘etal estat de ents 7 capiaizaa foo 595313 1.037 608 sterile pine corsumabie utizate 22 (100.449.700) (104451.904) ‘Chetuiet cu bene agar 2 (1.198.086) (97.728850) Chote cu amerizares gi coprecoea 22 (6525620) (1.802210) ‘Ae chet 2 (29.27.85?) (09744227) Profitinainte de impezkare (608.9) TiTost Chetuils cu mpoztpe oro cent (45519) T9756) Chet cu mp pe pret amdnat . (99757 (975.395) Profil perioadst (esas) so19404 ‘Reparizabilsocieyatmam wait 5.012055 Repartzabilintreselor minortare 6.366, 7400 Not: Confer 533 Renate actune ott pnt rezetoea ett pe oc sie [onc nite sot ‘Aceste stu nance consolidate au fos probate pata fiemie de cite concucere fn S augest 2016 Vv Eugen Sepeugan a rian eect Genera wri “Geoeeey) «ee uaees | cevzevss oaveerse vrorwury cua ena79 Geri) aver porate ee vacet vere ose ssozi0s er me en ear sreous ue: “ine” yoda zon ‘rv avenenoos—yeynzeu fede) "VS VOILINOVMOUIITI 9S (oaeson) eer (uewe ‘speoyed sip ego sanz! ee, Tore “awe 102 suenue: 19 1 p6s mode) oe (ogre eoyioads 08 nu goep ‘Now ur srewudxs wns ews 12%) ‘Loz INN O¢ ¥11vIaHON) 1MALSaNZS MAINE snidoua HO MIMV Lid RsvOaIGON ¥ YvOnOSNOO vLLvALIS "YS VOUSNOVWOMLIaTI 9S S.C ELECTROMAGNETICA S.A. SITUATIA CONSOLIDATA A FLUKURILOR DE TREZORERIE ‘PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30IUNIE 2015 (toate sumele sunt exprimate In RON, dacd mu se specifics atl) 20}unie 2015 _30 lune 2014 Fluxut de trezorerie din activitiie de explostare Incasar de numero de cent 2aa.oi96as 262517462 Pat ete tunizn (20e-7es.458) —(177.9507280) a ate angaia (17470720) (18638600) ‘Ate operabuni de expostare (24282081) (7808311) "Numerar generat de expoatare (osiesss) __ 20218271 Dona patie e478) (5577) Impozt pe prot ltt (31956) 608.510) ‘Numerar net ain activité de explostare (280507) _26.696.104 Fluxur de trezorerte din activiiile de investi Achaia de act - : CCumparare 6e mbit corporal (1asets7) (3235541) Incasan din vanzare de mobizan 35618 obi incasate 63.386 139.696 Dvvdende pre 39667 [Numerar net din activittile de investi (1301134) __ (3.060227 Fruxur de trezorere in activi Inca dn emsunea de caps, inantare Inca in numerar din recite 52429069 15494.130 Rambus in namera ale sumelor imprumtte (a4osnaca) — (13491.120) ‘ivsenas pate (2613940) (oor) tect! varaiecursulu de schimb valuta aura ‘dlr date 79003 2010) Numerarnet in activité ce finantre 254.098 (ast) CCrestereneté de numerar$echivalent de numerar (212.043) __(23.592.440 Numerar¢ echivalent le numerar la nceputul porioade! siao79s __ 15818377 ‘Numerars ecivalent de numerar la stirslul perioade! 2.257406 _ 39410517 Acestestuai manor consolidate au fst apobate pena i emise de care conducere a Seugust 208. S.C ELECTROMAGNETICA SA. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE, PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 1UNIE 2015 (toate sumete sunt exprimats in RON, daca nu se specified ale) INFORMAT DESPRE GRUP SSC Electromagnetica SA ~ socletateamama — est o sociale comercald po actin cu personaltatejuriic remang, cu durta de vai nlite care este orgrizat sl tuncioneaza conorm stat pe bara Leg nt. 31/1901 republata 2006 gi modieats prin Legea m41/2006, OUG 1.822007 si OUG 1 £2/2008 prcum sia Logi pnd plata de captal nr:2872008, Soietatea are sodiulsocialn Bucurast,Calea Rahovel nr. 266268, sector 5, Bucuresti, Romania, cod postal 64021, telefon 021.404 24.91, 021.404.2402, fax 021.404:21.95, ste web wa electromagnetic ro, Cd Une de Ivegisare RO 414418, numar de invegitare la Registul Comer JO!181001. Capital scial al companiel este de 67.603.87040 ei Impart In §76038.704 acti comune, nominate i omateiazste,Insrise In cont electronic In rgistul actonaror fut de Depoztaru| Cenval SA Conform satu sce, obietl principal do achvate 1 repre fabiearea de insbumente s depoztve pentru masurs,veiiare, contol, navgate (cos CAEN 2851) ‘SC Electromagnetica Goldstar SRL — = funcionat ca socitte mist cu capital romano. coresan pana In anul 2011 cénd SC Electomagntca SA a prelut prin cesine dela asocai corel toate ture defnute de acoga, deverind asociat unc fa aceastd societal. Este 0 socetate cu rispundere its cu sedi in Bucurest Calea Rahovel nr 266-28, sector 5, Numa de Inrepistare la Regstul Comeruiui J0/12820/1901, CUI 400670, avand oa oboct de activate pripalfabrcarea echipamentslor de comunieai (cod CAEN 2630}, Mai destaar acta! de servce gi garantlepentu echpamente de comunial eh spat ‘5C Electromagnetica Fire SRL este 0 soctte cu raspundere itt cu sed In Bucurest Cates Reltws 200-208, seu 5, uny 2, pater, ante CD, sap O47, vega la Ofc Registuui Comerusi de pe Langa Tribunal Bucuest nr J40/tS634"2006, CU! 18070708, care estagonra acta in domentl apd impotva incendie, asistona thrid de prevenite s stngere a Incendior servic de urgent private privnd protect cil (cod CAEN 8258). SC Electromagnotica Prostsery SRL este 0 cient cu rispundere tata eu sed in ‘Bucuregt,Calea Rahovel 206-268, sector 5, cx 4, ea 2, axele AB, stp 1-2, registra a Of Registulll Comer de pe lng Trbunalul Bucuresh cu ne J40'8282003, CUI 15182750, cae presteaz8 servic de curser cod CAEN 4311), SC ElectromagneticaProstsory SRL si SC Electromagnetica Fire SRL au fost constut rin ‘evtemaizarea unor servic in cad SC Elecromagnetica SA, respectv sen de curser, ates tehnied de prevenite stinger aincendilo i serv de urgent prvte pring protctia cla, SC Procetel SA este 0 socette comers pe acu cu sedul In Bucur, Cates Rahow! 288-268, numar de orn f egistl comer A0/%0437/1901, CUL 408212, tet 081.700.26.14, ox 031 70026.18, SC Procell SA este o socitate comercial pe actuniIncieé (acne nw sunt tranzsctonate pe pit) cre areca cboct principal de acto cercotarea - dezvotarea inate sine naturales ingnerie (cad CAEN 7219) In prezontacbitstea de cercelare a redus rast, rezttele inte proven n principal dn actatea de inci spa S.C ELECTROMAGNETICA S.A. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 1UNIE 2015 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specie atl) Stuatia detineritor in fate Din care Capital socal total 2 Eletromagnetica Valoare Ne tiuri ——Valoare Ne tt Procetel ms are 2a Electromagnetica Goletar_ 205000 «-2050««31261977) 2650 EiectromagneticaPrestsery 30000300 2500295 tromagnetic FIRE e000 oto rar 799 * Vaoares de cumpararenegociats In paroada de raportare nu au survent mec n stuctua de atonal ‘Componenta conducer milsrative gl executve a flaelor este urmétoarea: 2) Electromagnetica Goldstar SRL ‘Condiceea admintatvs: Floea Vad ~ administrator une, cu mandat de 4 an vali pan a 3 august, 2019 CConduceres executva: Viorel Stick ~ctectr execu ) Electromagnetica Fire SRL. CConducerea administrative: Maria Rogcz ~ administrator un, cu mandat de 4 ani valabl pan’ n 26, marie 2018 \Conducerea exeeuta Maia Rogoz~arectr general ©) Electromagnotica Prostsory SRL ‘Conduceres administra: Gheorghe Clobanu~ admintrstor une cu manda de 4s vib pana a 3 nolemtre 2018 ‘Conduceea exeeut : Gheorghe Clobanu ~ decor general 4) Procetel SA CConduceea sdminisata: Florea Vad ~ adminitatoe uni, cu mandat 6e 4 ani valabil pana m 28 prio 2018, ‘Conducerea exeeutva: Ma Sanda ~ conta get S.C ELECTROMAGNETICA S.A. [NOTE EXPLICATIVE LA SITUATILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE. PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT LA 30 TUNE 2015 (toate sumete sunt exprimats in RON, daca nu se specific altel) 2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA NOI $1 REVIZUITE ‘cu excep celordescise mai os, ple cortabile apes la Intocmireaacestor stu hanclare iterate sunt ele apa la ntzomire stufilrfrancar anual dela 31 decembre 2014 ‘Standardele nol sa revzuit gl interpret obligato pentru grup aplicabile in peicadole Venture vanzare actin 208.536 [Ate chee franciare 100.475 [Ate venitur francine 609.481 Diferonta nets alte vertu! l chet financare Rezuttfnanciar 790-542 NUMARUL MEDIU DE SALARIATL Numan mesial selaritor a evoluat dupa cum umeaza 30 une 2015, 31 docembrie 2014 Socitatea mama 34 625 CChtuiele cu salaries aveeaferente Iveta in piu semest penty ani 20%4 si 2015 sunt urmatoerel: 20 fun 2015 30 une 2014 Chota cu saarite eases aT