Sunteți pe pagina 1din 264

1

CONSERVAREA {I RESTAURAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

Sub redac]ia:
Corneliu ONISCU
Nicoleta VORNICU
2

Tehnoredactare: Alina Andrei


Design copert\: Lucian S\crieru
Design plan[e: Ana Maria Chiribu]\
Prepress: Mariana Enache

Bun de tipar: iunie 2006. Ap\rut: 2006


Editura TRINITAS, Cuza Vod\ 51, 6600, IA{I
Tel.: (0232)216693; (0232)218324; Fax (0232)216694
http://www.trinitas.ro;E-mail: editura@trinitas.ro

Tiparul executat la Tipografia TRINITAS


E-mail: tipografia@trinitas.ro
Nr. coli de tipar: 16,5
Format net: 16 x 23,5 cm

TRINITAS, 2006
ISBN (10) 973-7834-55-0
ISBN (13) 978-973-7834-55-3
3

CONSERVAREA {I RESTAURAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

Sub redac]ia:
Corneliu ONISCU
Nicoleta VORNICU

IA{I, 2006
4

Acest volum cuprinde lucr\rile [tiin]ifice prezentate la cea de-a [aptea


edi]ie a Simpozionului Interna]ional Conservarea [i Restaurarea
Patrimoniului Cultural, organizat de c\tre Centrul Mitropolitan de
Cercet\ri T.A.B.O.R., n perioada 15-16 iunie 2006 la Ia[i.

Responsabilitatea [tiin]ific\ a lucr\rilor publicate n acest


volum revine autorilor

Consilier editorial:
Cristina BIBIRE
5

Conservarea unor fragmente textile


arheologice descoperite la M\n\stirea
C\priana, Republica Moldova

Carmen MARIAN, Doina AN|ST|SOAEI, Mariana GUGEANU


Centrul de Restaurare Conservare a Patrimoniului Cultural
Complexul Muzeal Na]ional Moldova Ia[i

1. Scurt istoric al M\n\stirii C\priana


L\ca[ cre[tin de rit ortodox, M\n\stirea C\priana a fost ntemeiat\ de
Alexandru cel Bun la nceputul secolului al XV-lea, devenind, n decursul
timpului, principalul centru monastic de la r\s\rit de Prut, cu un rol deose-
bit n via]a spiritual\ a acestui spa]iu moldovenesc.
Prima men]iune documentar\ a a[ez\mntului de la C\priana o
reprezint\ actul voievodal din data de 10 februarie 1429 prin care Alexan-
dru cel Bun d\ruia so]iei sale Marena M\n\stirea de la Vi[nev\] unde este
egumen Chiprian1.
{tefan cel Mare [i Sfnt este unul dintre domnitorii care au contribuit
att la recl\direa unor construc]ii mai vechi ct [i la construirea unor edi-
ficii noi n cadrul complexului monastic C\priana. Cea mai important\
dintre aceste lucr\ri a fost reconstruc]ia (cel mai probabil n perioada
1497-1504) a Bisericii Adormirii Maicii Domnului, avariat\ n urma unui
puternic cutremur care a avut loc n anul 1471. Aceste activit\]i au
ndrept\]it situarea domnitorului {tefan cel Mare [i Sfnt printre ctitorii
acestui a[ez\mnt monahal.
n perioada 1541-1545, domnitorul Petru Rare[ recl\de[te Biserica
Adormirii Maicii Domnului pe funda]ia bisericii de piatr\ ridicat\ de

1 Gheorghe Postic\, M\n\stirea C\priana (de la ntemeiere pn\ n zilele noastre), Chi[in\u,

2000.
6

Alexandru cel Bun, fiind considerat, din acest motiv, al treilea mare ctitor
al acestui l\ca[ sfnt.
Cel de-al patrulea ctitor al M\n\stirii C\priana este domnitorul Ale-
xandru L\pu[neanu. n perioada n care acesta a domnit, (1552-1561),
(1564-1568), M\n\stirea C\priana devine una dintre cele mai importante
[i bogate m\n\stiri din }ara Moldovei, reprezentnd un adev\rat focar de
civiliza]ie cre[tin\.
Mult mai trziu, ntre anii 1812-1813, M\n\stirea C\priana devine
re[edin]\ eparhial\, subordonat\ direct Mitropolitului Chi[in\ului [i
Hotinului. Acesta dispune, ntre anii 1819-1820, efectuarea de lucr\ri de
reconstruc]ie a Bisericii Adormirii Maicii Domnului, lucr\ri care au mo-
dificat aspectul originar al bisericii construite n timpul domnitorului
Petru Rare[. De aceea, din punct de vedere constructiv, Biserica Adormirii
Maicii Domnului reprezint\ o combina]ie de elemente de arhitectur\
medieval\ moldoveneasc\ (biseric\ de plan triconc, cu turl\ n\l]at\ deasu-
pra cupolei naosului) cu elemente de arhitectur\ tipic\ Imperiului Rus2.
Cercet\rile arheologice efectuate la Biserica Adormirii Maicii Dom-
nului de la M\n\stirea C\priana au pus n eviden]\ faptul c\ n pronaosul [i
pridvorul bisericii a fost constituit\, ncepnd cu sec. al XVI-lea, o
necropol\ cuprinznd morminte care au apar]inut familiilor unor ctitori de
rang boieresc: Maria Spancioc, Dumitru Buzo, Cristina Buzo, Gheorghe
Costache. Inventarul arheologic al necropolei din Biserica Adormirii Maicii
Domnului cuprinde, printre altele, [i fragmente de materiale textile.
Aceste materiale textile, datate sec. XVI-XVII, au fost conservate
restaurate de c\tre speciali[ti ai Centrului de Restaurare Conservare din
cadrul C.N.M. Moldova Ia[i, n baza unui protocol de colaborare nche-
iat ntre aceast\ institu]ie [i speciali[ti arheologi din Republica Moldova.

2. Diagnoza st\rii de conservare a fragmentelor textile


arheologice
Rezolvarea problematicii legat\ de conservarea textilelor provenite
din s\p\turile arheologice de la M\n\stirea C\priana a necesitat efectuarea
unor tratamente laborioase, impuse att de starea de degradare avansat\ a
materialelor textile ct [i de faptul c\ multe dintre piese con]ineau att materi-
ale de natur\ organic\ (m\tase natural\) ct [i anorganic\ (argint, argint aurit,
cupru, cupru aurit, aragonit) aflate n diverse stadii de degradare.

Gheorghe Postic\, Nicolae Constantinescu, C\priana Repere istorico-arheologice,


2

Chi[in\u, 1996
7

Degradarea materialelor textile descoperite a fost accentuat\ de


improvizarea, n cadrul sitului arheologic, a unor condi]ii de p\strare
neadecvate care au permis formarea unui microclimat favorabil dez-
volt\rii mucegaiului (fig. 1). Aceast\ situa]ie a condus la fragilizarea
excesiv\ a suportului organic. Unele dintre fragmentele textile prezentau
[i urme ale unui atac biologic masiv depuneri de exuvii, materialul
organic fiind extrem de friabil n zonele afectate de procesul de biode-teri-
orare (fig. 2). Ac]iunea acestor factori a avut ca efect degradarea unor
mostre pn\ la starea de pulverulen]\ f\cnd imposibil\ recuperarea [i
conservarea integral\ a acestora.
De asemenea, se remarca prezen]a, n cantitate mare, a depunerilor
aderente de s\ruri [i particule de p\mnt care, asociate produ[ilor de
descompunere organic\, au determinat rigidizarea materialelor textile,
acestea transformndu-se, n astfel de situa]ii, ntr-un ansamblu de materi-
ale eterogene, compact [i dur (fig. 3, 5A, 6A).
Majoritatea fragmentelor textile prezentau, de asemenea, rupturi [i
lacune de material, cute [i plieri accentuate, produse n mod aleatoriu (fig. 4).
n cazul fragmentelor textile cu fire sau accesorii metalice erau
prezen]i [i produ[i de coroziune a metalelor att pe componenta metalic\
ct [i pe materialul textil aflat n imediata vecin\tate a acesteia (fig. 7A,
8A, 9A, 10A, 11A).

3. Procesul de conservare a fragmentelor textile arheologice


Primele opera]ii efectuate n cadrul procesului de conservare au con-
stat n dezinfec]ia materialului arheologic urmat\ de cur\]iri mecanice
alternate cu hidrat\ri progresive. Cur\]irile umede [i neutraliz\rile efectu-
ate n continuarea tratamentului au eliminat produ[ii degradativi genera]i
n condi]iile mediului arheologic, f\r\ a afecta structura chimic\ a materi-
alelor (fig. 5, 6).
Etapele tratamentului de conservare au fost particularizate, n func]ie
de materialele componente [i de starea lor de degradare, prin alegerea
unor parametri optimi de lucru: pH-ul solu]iilor, timpul de ac]iune, tem-
peratura. Pentru efectuarea tratamentelor specifice s-au utilizat Tymol,
solu]ii de cur\]are cu Radix saponaria, solu]ii de Complexon, glicerin\,
alcool [i ap\ distilat\.
Pentru piesele arheologice cu structur\ compozit\, tratamentul de
conservare aplicat a fost mai complex, acesta trebuind s\ aib\ n vedere
att propriet\]ile materialelor componente ct [i starea lor de degradare. n
8

cazul unor fragmente textile constituite din m\tase natural\ [i accesorii


metalice (din argint [i/sau din cupru), gradul de degradare a materialelor
componente a permis tratarea simultan\ a componentei textile [i a celei
metalice (fig. 7, 8, 9, 10, 11).
De foarte multe ori ns\, n cazul pieselor arheologice cu structur\ com-
pozit\, dificultatea respect\rii riguroase a integrit\]ii unui obiect arheologic
este major\. ncercarea de a asigura, n acela[i timp, att durabilitatea ct [i
integritatea obiectului arheologic poate reprezenta un ]el aproape imposibil
de atins. n astfel de situa]ii limit\, pentru a salva obiectul, se accept\ com-
promisul de a sacrifica ct mai pu]in din integritatea sa deoarece, altfel, ce
s-ar mai putea studia mine despre un obiect disp\rut?
Un astfel de caz l-au reprezentat [i fragmentele textile cu rol orna-
mental constituite din ]es\tur\ de m\tase natural\, ornamente din argint [i
argint aurit [i m\rgele din aragonit (fig. 12A).
Acestea prezentau depuneri masive de cloruri [i carbona]i de cupru [i,
n cantitate mai mic\, sulfuri de argint. Produ[ii de coroziune au migrat att
pe ]es\tura de m\tase ct [i pe m\rgelele de aragonit, conferind acestei
structuri compozite o anumit\ rigiditate. M\rgelele prezentau la exterior o
structur\ compact\, cu aspect lucios, ntrerupt\ n unele zone de exfolieri
ale stratului exterior prin care se putea observa structura intern\ spongioas\.
Cercetarea materialelor componente [i a degrad\rilor prezente a
eviden]iat comportarea diferit\ la solu]iile de cur\]ire propuse. n conse-
cin]\, pentru a evita riscul apari]iei unor eventuale modific\ri degradative
n timpul tratamentului de cur\]ire, s-a optat pentru descoaserea m\rgele-
lor [i aplicarea n mod diferen]iat a tratamentului de cur\]ire. Astfel, orna-
mentele metalice cusute pe ]es\tura de m\tase au fost cur\]ate mecanic [i
hidratate, fiind apoi tratate n solu]ii succesive de complexon, pentru
ndep\rtarea produ[ilor de coroziune. Cl\tirile repetate, cu ap\ distilat\, au
asigurat neutralizarea ansamblului metal ]es\tur\. M\rgelele, datorit\
degrad\rilor prezente, nu au suportat o imersie ntr-o solu]ie apoas\. Din
acest motiv, cur\]area acestora s-a efectuat mecanic.
Dup\ tratament, m\rgelele au fost recusute, folosind o metod\ de coa-
sere similar\ celei originale, rentregind astfel, fragmentul textil cu struc-
tur\ compozit\ (fig. 12B)3.
Etap\ de importan]\ major\ n via]a textilelor arheologice, conser-
varea acestora asigur\ perenitatea unor crmpeie din trecutul istoric al
omenirii.

Carmen Marian, Conservarea [i restaurarea unor textile arheologice din secolul al


3

XVI-lea, Revista Romn\ de Textile - Piel\rie, nr. 2, Ia[i, 2003, pg. 81-89.
9

Aplica]ii ale diagnosticului mineralogic n


patologia cl\dirii centrale a Universit\]ii Cluj
(partea I)

Duca VOICU, Alina DOBRE


Universitatea Babe[ Boylai, Cluj

Introducere
Recent supus\ unor repara]ii de ntre]inere desf\[urate dup\ re]ete cla-
sice de [antier modern, cl\direa central\ a Universit\]ii Babe[ Bolyai a
nregistrat procese de accelerare a mecanismelor de alterare [i deterioarare
manifestate att pe materiale litice tip calcar dar [i pe finisajele aplicate pe
zid\ria de c\r\mid\. Deoarece aceast\ cl\dire este un monument de arhi-
tectur\, ca utilitate public\ fiind finalizat la nceputul secolului trecut,
metodele aplicate la interven]iile executate s-au dovedit cel pu]in o parte
din ele total neadecvate.
Acumularea de componen]i agresivi are loc n timp la nceput prin
depunerea s\rurilor din solu]ii care circul\ pe capilare [i fumul de la
nc\lzirea menajer\, iar n perioada modern\ ad\ugndu-se n principal
gazele de e[apament, particulele aflate n suspensie dar [i anionii acizi din
precipita]ii.

Metode
Studiul, cu caratcter preliminar, abordeaz\ n primul rnd acele
por]iuni care nregistreaz\ modific\ri de culoare sau manifest\ evidente
procese de dezagregare-deteriorare.nregistrate pe imagini foto, zonele au
devenit subiectul unor detalieri de compozi]ie mineralogic\ uznd de
difractometrie RX.
10

Rezultate [i discu]ii
Procesele cele, mai evidente se ntlnesc pe o zon\ bine delimitat\ sit-
uat\ ntre cotele 0 [i 3 m de la suprafa]a solului, adic\ acolo unde vehicu-
larea solu]iilor de s\ruri prin mecanisme capilare este cea mai intens\. Tot
n aceast\ zon\ se situeaz\ umiditatea cea mai favorabil\ dizolv\rii gaze-
lor din atmosfer\. n majoritatea cazurilor aceste situa]ii se ntlnesc pe
soclul funda]iei respectiv n exteriorul cl\dirii (figura 1).
Cum era de a[tepat, s\rurile sunt prezente [i n interiorul construc]iei
unde datorit\ finisajelor deseori sunt mascate, fiind invizibile pentru o
perioad\ de 2-3 ani imediat de la finisare, dup\ care procesul de cristal-
izare se declan[eaz\ cu instalarea unor presiuni ce desprind fragmente de
tencuial\ sau finisaje dup\ cum se vede n figura 2.
Probele prelevate din punctul 9 (figura 2) dup\ interpretarea difracto-
gramelor (tabel I) au pus n eviden]\ prezen]a unor serii de minerale ce
provin din finisaje ( minerale argiloase - illit, sericit), calcit.

Tabel 1. Interpretarea difractogramei RX executate pe proba 9 exfolieri la finisaje interioare

Nr. d I/I Halit Illit Calcit Seri- Pseudo- Wo- Nitrat Orto- Tober- Ghiro- Ran- Trus-
crt cit wollos- llastonit de Na claz morit lit kitnit cottit
. tonit
1. 13.75 3.2406 10 3.25 3.22 3.20? 3.21
2. 14.11 3.1595 1.60 3.10? 3.18 3.12 3.14 3.14
3. 14.8 3.0153 36.31 3.04 2.99 2.97? 3.03 3.00 3.05 2.99
4. 15.83 2.8236 64.73 2.82 2.86? 2.84 2.80 2.81 2.83 2.80 2.80 2.85? 2.83
5. 17.25 2.5974 39.47 2.57 2.56 2.53 2.53? 2.56
6. 18.25 2.4595 100 2.45 2.45 2.46 2.47 2.47 2.44 2.42? 2.48 2.49?
7. 19.75 2.2794 8.94 2.24? 2.28 2.10 2.29 2.25
8. 21.72 2.0813 32.10 1.99? 2.09 2.05 2.08 2.10 2.05 2.06 2.08
9. 23.83 1.9064 10.52 1.94? 1.91 1.91 1.89 1.91 1.90 1.90 1.92
10. 24.25 1.8753 5.26 1.87 1.88 1.88 1.86 1.83 1.84 1.89
11. 28.33 1.6231 52.63 1.65? 1.62 1.60 1.62 1.60 1.62 1.61
12. 31.49 1.4745 44.73 1.47 1.47 1.46 1.45 1.44 1.50? 1.47 1.46

Observa]ie: Liniile marcate cu ? sunt cele identificate pe picuri foarte


difuze, fiind acoperite de picul major. n acest mod difractograma sem-
naleaz\ o re]ea cristalin\ cu defecte.
Seria wollastonit ( CaSiO 3) - pseudowollastonit ( CaSiO 3 ) din
materialul tencuielii rezult\ din reac]ia dintre CaO [i impurit\]ile de SiO2
11

la temperatura de peste 850-900C de ardere a varului, cnd reac]ioneaz\


genernd slica]i de Ca.de neforma]ie. Wollastonitul [i pseudowollastonitul
constitue minerale inerte din punct de vedere al activit\]ii hidraulice,
motiv pentru care sunt de nedorit n lian]ii de tip var.
Halitul [i NaNO3 provin din surse mixte - foarte posibil c\ aceste mi-
nerale existau n c\r\mizile ce constitue zidul dar [i din mortar sau ten-
cuial\. Circula]ia pe capilare genereaz\ zone cu concentra]ie maxim\
pn\ la limita superioar\ de ascensiune a apei, marcat\ de exfolierea din
imagine.
Reac]iile de hidratare a silica]ilor din varul utilizat ca liant genereaz\
tobermorit Ca4[Si6O18.H2]. 4H2O n care se pot substitui SiO2 de c\tre CaO
dar mai ales o parte din SiO2 cu Al2O3, caz n care rezult\ structuri tubu-
lare asemena antigoritului.
Acest Al provine din filosilica]i [i ortoz\ din structura c\rora este
este par]ial levigat. Tobermoritul confirm\ existen]a unui mediu n care
temperatura este de cca. 180C (Kulerud, 1954). Trebuie specificat c\ n
mediu coloidal reac]ia de formare a tobermoritului poate s\ se desf\[oare
[i la temperatura ordinar\.
Truscotitul Ca 2 [Si 4 O 9 (OH) 2 ] prin hidratare trece n ghirolit Ca 2
[Si4O9(OH)2].3H2O ca [i component de neoforma]ie. Un alt mineral care
se formeaz\ la reac]ia de hidratatre a varului este rankinitul 3CaO.2SiO2.

Proba 7
Proba 7, colectat\ din zona corpului nordic al cl\dirii, la un nivel de
h#0,50 m situat pe un pasaj de sc\ri pentru accesul n demisol, se
eviden]iaz\ prezen]a unor sulfa]i de Na forma hidratat\ cu 10 molecule
H2O dar [i a formei deshidratate thenardit. Instabilitatea structurii hidra-
tate la varia]iile de temperatur\ pn\ la 320C face din acest\ serie the-
nardit-mirabilit unul din cele mai distructive cupluri, varia]ia n volum
molar dintre thenardit (cca 50 cm3 /mol) [i mirabilit (cca. 220 cm3 /mol)
genereaz\ presiuni ce nu ating valori prea ridicate - cca 70 daN/cm2) dar
cu ritmicitate diurn\, ceea ce disloc\ tencuiala [i finisajele.
12

Tabelul 3. Interpretarea difractogramei RX executat\ pe proba 7

Nr. d I/I Calcit Halit Nitrat Ara- Sericit Caol- Illit Tober-
crt. de Na gonit init ? morit
?
1. 8.27 5.3550 0.83
2. 9.61 4.6139 2.5
3. 10.33 4.2954 0.83 4.30 4.29
4. 11.48 3.8701 2.10 3.86 3.89 3.87 3.84 3.88
5. 11.85 3.7509 22.91 3.75 3.73 3.78
6. 13.25 3.3606 6.25 3.39 3.32 3.37 3.36 3.34
7. 14.85 3.0054 100 3.03 3.03 3.09 3.05
8. 15.83 2.8236 22.91 2.84 2.82 2.81 2.85 2.80
9. 16.44 2.7216 11.25 2.73 2.75
10. 17 2.6345 1
11. 17.72 2.5306 1.25 2.53 2.50 2.52 2.57 2.53
12. 19.5 2.3421 42.5 2.31 2.34 2.34 2.33 2.39 2.31
13. 20.55 2.1943 1.25 2.18 2.19 2.18
14. 20.94 2.1552 1.05 2.12 2.13 2.14
15. 22.11 2.0464 1.10 2.09 2.05 2.05 2.05
16. 22.75 1.9918 8.75 1.99 1.99 1.98 1.99
17. 23.40 1.9394 8.75 1.92 1.94 1.95 1.93 1.94
18. 24 1.8937 35 1.90 1.88 1.89
19. 24.22 1.8775 1.66 1.87 1.88 1.87 1.86 1.65 1.67
20. 27.94 1.6439 0.83 1.63 1.65 1.64 1.65
21. 28.25 1.6273 0.83 1.62 1.62 1.62 1.62
22. 30 1.5403 2.08 1.54 1.55 1.53
23. 31.22 1.4860 1.20 1.48 1.47

Proba 6
Eflorescen]a con]ine minerale din materialelel utilizate la executarea
lucr\rilor de finisaj - o argil\ caolinitic - illit - sericitic\ utilizat\ la apli-
carea stratului de zugrveal\. La aceste minerale picurile sunt bine indi-
vidualizate [i predomin\ sub aspect cantitativ.
Calcitul este prezent ca mineral de neoforma]ie generat la carbona-
tarea portlanditului - Ca(OH)2 - din pasta de var. Gradul de cristalizare la
unele plane hkl indic\ o re]ea insuficient maturizat\, cu defecte multiple.
Acest mineral abundent semnaleaz\ c\ proba con]ine fragmente din ten-
cuiala ce ini]ial era din past\ de var.
Aragonitul constitue primul mineral format din solu]iile saturate n
CaCO3,dar la aceast\ form\ polimorf\ se poate ajunge [i prin redizolvarea
calcitului [i precipitarea CaCO3 din solu]ia astfel format\.
13

Gipsul dezvolt\ la cristalizare presiuni ce nu trec de 280-300 daN/ cmp.


Sistemul n care sunt implica]i termenii gips-calcit-NaSO4-H2O fina-
lizeaz\ componen]i de neoforma]ie - peste 32C thenarditul NaSO4 iar
sub acest\ temperatur\ mirabilitul NaSO4 x 10 H2O.
Cmpul de stabilitate a NaSO4 se men]ine doar la con]inuturi ridicate
de CaCO3 [i CaSO4x2H2O

Tabelul 4. Proba 6 eflorescen]\ de s\ruri pe finisaje [i tencuial\

Nr. d I/I Mira- Illit Calcit Seri- Gips The- Ara-


crt. bilit cit nardit gonit
1. 8.05 5.5003 5.80 5.5
2. 9.61 4.6139 2.65
3. 11.55 3.8469 7.90 3.82 3.86 3.87 3.84
4. 13.33 3.3408 2.65 3.36 3.32 3.39
5. 13.74 3.2429 2.65 3.22 3.22 3.27
6. 14.7 3.0353 100 3.03 3.05 3.07
7. 16 2.7944 10 2.80 2.77 2.78 2.78
8. 18 2.4925 22.10 2.45 2.49 2.50 2.49 2.48
9. 19.74 2.2805 26.31 2.29 2.24 2.28
10. 21.62 2.0905 10.52 2.10 2.09 2.05 2.08 2.10
11. 23.77 1.9109 25.80 1.92 1.91 1.89 1.91
12. 24.27 1.8739 10.52 1.87 1.87 1.86 1.87
13. 26.3 1.7384 8.42 1.74 1.71 1.74
14. 27.26 1.6816 6.30 1.65 1.66 168 1.68
15. 28.3 1.6247 8.42 1.62 1.62 1.62
16. 28.75 1.6013 15.26 1.60 1.60 1.59 1.60 1.89
17. 30.40 1.5221 7.90 1.52 1.52
18. 30.76 1.5160 8.42 1.50 1.51 1.50 1.51

Frecvent pe frontul exterior al cl\dirii se nregistreaz\ procese de


exfoliere ale calcarului pus n oper\ sub form\ de piatr\ de talie. Cauza
caestor exfolieri este presiunea de dristalizare a s\rurilor ce se depun pe
suprafe]ele unor fisuri tip Griffith care s-au m\rit prin procese de dizol-
vare [i disloc\ri provocate de presiunea ghe]ii. n aceste suprafe]e
paralele cu exteriorul finisat a blocului de calcar, apa capilar\ depune
s\ruri sub form\ de subflorescen]e, care detrmin\ desprinderea pe anu-
mite planuri ale rocii.
O alt\ surs\ care genereaz\ deterior\ri de amploare este cimentul port-
land, utilizat sub form\ de past\ sau n amestec cu var la re]etele pentru
tencuieli.
14

Ettringitul Ca6Al2(SO4)(OH)12x 26H2O din ciment elibereaz\ n pre-


zen]a umidit\]ii anionul sulfatic care aatac\ celelalte materiale de con-
struc]ii mai ales carbona]ii (figura 4).

Concluzii
Stadiul preliminar al lucr\rilor de abordare petroarheometric\ la
cl\direa central\ a universit\]ii din Cluj, a permis s\ tragem urm\toarele
concluzii:
- materialele de construc]ii puse n oper\ sub ac]iunea s\rurilor vehi-
culate prin mecanisme capilare au devenit sediul unor procese complexe
fizico-mecanice [i chimice soldate cu exfolierea finisajelor dispuse peste
zidul de c\r\mid\ dar [i a por]iunii superficiale a pietrelor de talie;
- factorii agresivi sunt fie din grupa factorilor intrinseci (s\ruri exis-
tente ca impurit\]i n roca pus\ n oper\ sau n argila din care s-au produs
c\r\mizile) dar [i grupa factorilor extrinseci ntre care cele mai frecvente
sunt factorii poluan]i din zona de maxim\ aglomera]ie urban\, ploile
acide, apele de circula]ie din sol la nivelul funda]iei dar mai ales utilizarea
nepermis\ a cimentului portland.
Date fiind multitudinea aspectelor de analizat, se precconizeaz\ extin-
derea lucr\rilor de investiga]ie ale c\ror rezultate vor fi publicate n viitor.
15

Sinteza, caracterizarea [i activitatea


antifungic\ a acidului -(o-clorofenoxi) -
-(1,2,4-triazol-1-il) acetic

Corneliu ONISCU, Rodica DIACONESCU, Nicoleta VORNICU,


Centrul Mitropolitan de Cercet\ri T.A.B.O.R, Ia[i
Universitatea Tehnic\ Gh.Asachi

Abstract
This paper discusses the syntesis, characterization of applications -
(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic acid for antifungal patri-
mony objects treatment. The character of compound on realized by
elemental analysis, IR,DSC,UV-VIS, FT-IR, 1H-RMN [i 13C-RMN. An em-
pirical model was elaborated by a third order rotatable design 23 type, the
mathematical model was found adequate for the antifungal treatment.
Testes the antifungal activity the -(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il)
acetic acid or utilize the 21 species the fungi celulozolitics isolated for
arts objects (papers, textiles, mural peinture, frescoe, glass, ceramic and
stone)

1. Introducere
Compu[ii din clasa triazolilor cu ac]iune fungicid\ sunt utiliza]i la
nivel mondial att `n medicin\ ct [i ca pesticide cu aplica]ii `n diferite
domenii.
Fungicidele triazolice se remarc\ prin faptul ca au un spectru larg de
ac]iune, fiind utilizate `n doze mici, nepoluante, avnd ac]iune sistemic\.
Modul de ac]iune al fungicidelor triazolice const\ `n `nhibarea biosintezei
ergosterolului care este component\ principal\ a membranelor celulare
- de aceea mai sunt denumite [i inhibitori ai biosintezei ergosteronului.
16

Pornind de la ipoteza c\, compu[ii azolici au proprietatea de a forma


in vivo ioni activi biologic, s-a stabilit, `n urma unor cercet\ri laborioa-
se, c\ deriva]ii activi sunt aceeia care con]in ciclul azolic nesubstituit iar
leg\tura cu catena lateral\ se face la azotul 1 la care este legat un atom de
hidrogen mobil.
Plecnd de la aceste date a fost sintetizate serii de deriva]i triazolici cu
activitate specific\ `mpotriva mucegaiurilor [i care vor fi prezenta]i mai
jos.

2. Partea experimental\

2.1 Sinteza [i caracterizarea acidului -(o-clorofenoxi) - -


(1,2,4-triazol-1-il) acetic
Sinteza compusului s-a realizat printr-un procedeu de ob]inere `ntr-o
singur\ etap\, utiliz`nd ca materii prime compusi cu urm\toarea structur\:

OH
OH N
OH Cl N
Cl CH COOH N
Cl Cl H

fenol o-clorfenol p-clorfenol acid diclor acetic 1-H-1,2,4-triazol


iiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiii
Drept solvent se utilizeaz\ un solvent polar, alcoolul etilic iar ca
acceptor de acid se utilizeaz\ NaOH . Sinteza se bazeaz\ pe reac]ia de
condensare a acidului dicloracetic cu fenoli sau clorfenoli [i 1H-1,2,4-tria-
zol `n mediu bazic `n condi]ii de reac]ie specifice fiec\rui compus.
Reac]iile care au loc:

Cl N
Cl 0
OH + C H COOH + N 2NaOH 85 C Cl O CH COOH
2NaCl
Cl N
N
H
N
N
acidul -(p-clorofenoxi) - - (1,2,4-triazol-1-il) acetic
17

Caracterizarea derivatului 1-H -1,2,4-triazolic sintetizat s-a realizat


prin IR, analiza elementala, DSC, UV-VIS, FT-IR, 1H-RMN [i 13C-RMN.
Spectrele IR s-au `nregistrat pe un spectrofotometru Specord M80
Carl Zeiss Jena utiliznd tehnica pastil\rii cu KBr. Spectrele UV-VIS s-au
`nregistrat cu un spectrofotometru SPECORD M 42, cu domeniu spectral
190-900 nm, ca solvent s-a utilizat metanolul, cuve 10 mm. Spectrele FT-
IR s-au realizat cu un aparat JASCO-FF/IR 660 ^, prin pastilare cu KBr
Spectrele 1H-RMN [i 13C-RMN s-au `nregistrat pe un aparat Bruker
cu o frecven]\ de 400 MHz, la temperatura camerei, folosind drept solvent
dimetilsulfoxid deuterat (DMSO).

N
N

O CH COOH

Cl

1
H RMN: 7,06-7,11 [i 7,22-7,24 ppm 4H, m, H aromatic (e,i,g,h);
7,12 ppm 1H, s, CH (b);
8,84 ppm 1H, 1s H heterocilic (c);
8,13 ppm 1H, 1s H heterocilic (d);

13 CRMN:165,25 ppm COOH


80 ppm CH
150,86 ppm C-O
152,38 ppm C heterociclic
145,77 ppm C heterociclic
130,54-128,7 ppm 2C aromatici (g,h)
124,6-117,7 ppm 2C aromatici (e,f)
123,36 ppm 1C aromatic (i)
18

Fig. 1. Spectrul 1H RMN al acidului -(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic

Fig. 2. Spectrul 13C- RMN al acidului -(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic


19

2.2 Optimizare unui mediu de cultur\ echilibrat pentru


cre[terea fungilor `n cultur\ pur\ `n vederea test\rii
efectelor produse de agentul biotic
Conceperea unui mediu de cultur\ performant se realizeaz\ ]in=nd
cont de microorganismele ce se vor cultiva pe el [i de necesit\]ile acestora
pentru o dezvoltare optim\.
Mediul formulat are la baz\ urm\toarele componente: glucoza, pep-
tona din soia, azotat de sodiu, fosfat de potasiu, sulfat de magneziu, sulfat
de fier [i sulfat de cupru.
Valoarea concentra]iei optime a sursei de carbon [i energie, determi-
nat\ prin metoda pantelor maxime, dep\[e[te valoarea maxim\ aleas\ se
va verifica aceast\ valoare [i prin metoda statistic\, utiliz`ndu-se un pro-
gram experimental de ordinul II compus, centrat, rotitor cu extensie
`n domeniu (--1), 0, (+1+).
Experimental s-au preg\tit opt medii de cultur\ a c\ror compozi]ie
este redat\ `n tabelul 2 se refer\ la valorile maxime [i minime [i un mediu
de cultur\ cu compozi]ia de baz\.
Pe fiecare mediu s-au cultivat conform procedurilor standard patru
fungi celulozolitici: Aspergillus flavus, Trichoderma viride, Alternaria
alternata [i Penicillium crysogenum [i s-a determinat densitatea viabil\
pentru fiecare caz in parte.

Tabelul 1. Valorile parametrului

Plan factorial 22 23 24 25 25-1 26 26-1 27-1


Valorile 1,414 1,682 2,000 2,378 2,000 2,828 2,378 2,828

Pentru cazul analizat, care con]ine 3 factori, valoarea parametrului


este 1,682 iar planul de experimentare [i matricea experimental\ sunt
redate `n tabelele 2 [i 3.

Tabelul 2. Plan de experimentare extins cu 3 variabile pentru specia Penicillium crysogenum

Variabila Cod Nivelul variabilelor


--1 -1 0 1 +1
Sursa C X2 - 0,112 1,57 3,57 4,57 6,252
Sursa sulfat X6 -1,179 0,5023 0,502 1,502 3,184
feros
Sursa de X7 0,901 0,781 0,8044 1,8044 3,4864
sulfat de cupru.
20

Tabelul 3. Matricea experimental\ extins\ pentru 3 factori pentru un program compus


central rotabil, aplicat la cre[terea fungului Aspergillus flavus

x0 x1 x2 x4 x12 x22 x42 x1x2 x1x4 x2x4 y (g/l) Ycalculat


1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 46 47.39
1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 52 50.79
1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 47 48.20
1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 56 54.10
1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 45 47.07
1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 55 53.97
1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 46 47.38
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 58 56.78
1 -1.682 0 0 2.829 0 1 0 0 0 55 54.20
1 1.682 0 0 2.829 0 1 0 0 0 63 64.97
1 0 -1.682 0 0 2.829 1 0 0 0 45 46.48
1 0 1.682 0 0 2.829 1 0 0 0 49 49.53
1 0 0 -1.682 0 0 1.000 0 0 0 42 43.09
1 0 0 1.682 0 0 1.000 0 0 0 44 45.07
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 48.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 48.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 48.00

Pentru aceste experimente, ecua]ia de regresie are forma:

Y#48.008^3.202x2^0.905x6^0.589x7^4.095x22-1.197x62-1.387x72^0.625x2x6^0.875x2x7

Pentru a se putea valida modelul matematic ob]inut `n continuare se


calculeaz\ coeficientul de corela]ie multipl\ R cu rela]ia:

n
2
( Ye i Yc i )
i= 1
R Yx 1 x2 x 3 = 1 ----------------------------------------
n
-
2
( Ye i Ye )
i= 1
(1)
21

[i are valoarea:

R Yx1 x2 x4 = 0 ,988

valoarea ob]inut\ demonstreaz\ c\ exist\ o corela]ie mare `ntre vari-


abila dependent\ [i variabilele independente.
Conform testului Fisher dac\ Fcalculat#1315,48 > Fcritic# 4,6 , rezult\
ca modelul matematic este adecvat celor dou\ variabile independente X2 ,
X6 [i nu apar erori.
Pentru verificarea coeficien]ilor calcula]i am folosit testul Student, se
calculeaz\ dispersia coeficien]ilor (s2) [i statistica testului (t), unde

( xi x )
2 i
s = ----------------------- (2)
n1

pentru cazul nostru

s2 #0,023333

Informa]iile furnizate de model sunt:


1. Sensul fiec\rui efect: semnul fiec\rui coeficient indic\ `n ce sens
parametrul respectiv poate influen]a func]ia-obiectiv.
Din analiza ecua]iei de regresie determinat\ pentru procesul analizat
rezult\ c\:
- variabille X2 [i X6 favorizeaz\ procesul de cre[tere a fungilor;
2. Intensitatea efectelor este redat\ prin valorile absolute ale fiec\rui
coeficient. ~n procesul analizat ponderea efectelor variaz\ `n ordinea:.
X2> X6> X2 X6> X6 X7
Se constat\ c\ variabila X6 ( sursa de N organic peptone din soia)
influen]eaz\ cel mai puternic procesul analizat.
Dup\ confirmarea adecvan]ei modelelor matematice pentru ecua]ia de
regresiei s-a aplicat o metod\ clasic\ de optimizare ce const\ `n deter-
minarea punctelor sta]ionare existente prin rezolvarea sistemului de
ecua]ii ob]inut prin anularea derivatelor de ordinul I.
Astfel iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiYmax,calc# 68,02
22

Prin optimizarea ecua]iei de regresie se ob]in coordonatele punctului


maxim:

x2# 2 ix6#0,000372 x7# 0,023

Aceste valori fiind `n spa]iul codificat, conduc prin decodificare, la


valorile reale pentru concentra]ia mediului de cultur\ exprimat\ `n func]ie
de cei 3 factori determinan]i:
X2# 3,57 g/l - sursa de azot organic (peptona din soia);
X6#0,502 g/l - sursa de sulfat feros;
X7#0,804 g/l - sursa de sulfat de cupru.
Rezultatele ob]inute prin formularea [i optimizarea mediului de cul-
tur\ indic\ condi]iile optime de cre[tere a fungilor celulozolitici.
Pentru eviden]ierea corectitudinii ecua]iei de regresie ob]inute s-au
realizat reprezent\ri grafice tridimensionale, sub form\ de suprafe]e pen-
tru func]ia Ycalc#f(x2,x6,x7) pentru cazurile `n care x2#0; x6#0; x7#0.
Reprezent\rile grafice sub form\ de curbe de nivel fac posibil\ inter-
pretarea cu maxim de claritate a rezultatelor ob]inute.
Calculele necesare pentru determinarea coeficien]ilor, stabilirea
func]iei scop c`t [i estimarea adecvan]ei modelului s-au realizat utiliz`nd
programele MATLAB, MATHCAD [i WINSURF.
2.3. Testarea activit\]ii fungicide a compu[ilor triazolici
studia]i
~n vederea test\rii ac]iunii biocide a acidul -(p-clorofenoxi) -
(1,2,4-triazol-1-il) acetic s-au utilizat 21 de specii de fungi celulozolitici
`n culture\ pur\ isolate de pe obiecte de art\ (hrtie, textile, pictur\ mural\
`n ulei, fresc\, sticl\, piatr\, ceramic\)
Se pregatesc 30 solu]ii de biocid de concentra]ii: 0,0002%, 0,0004%,
0,001%, 0,02%, 0,2% . ~ns\m=n]area s-a realizat `n condi]ii sterile pe pl\ci
Petri, cu diametrul 100 mm ce con]in 20 ml mediu de cultur\ optimizat,
pentru fiecare concentra]ie de biocid analizat\. Observa]iile privind rezul-
tatele ob]inute s-au realizat prin analiz\ vizual\, microscopic\ [i
fotografic\.
23

Tabelul 4. Varia]ia cre[terii fungilor `n prezen]a acidului -(o-clorofenoxi)


-(1,2,4-triazol-1-il) acetic

iiiiiiiiiiiConcentra]ia agentului Num\r de colonii dezvoltate


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiotic
iiiiiii Martor 0,0002 0,0004 0,001 0,02 0,2
iiiiiii Tipul tulpinilor 0% % % % % %
Aspergillus ustus 63 20 19 11 2 -
Aspergillus flavus 61 19 16 13 4 -
Aspergillus niger 63 23 15 10 4 -
Aspergillus penicilloides 62 19 14 9 3 -
Penicillium chrysogenum 56 25 16 12 4 -
Penicillium funiculosum 58 16 7 4 1 -
Penicillium frequentans 56 21 11 8 3 -
Cladosporium herbarum 49 27 13 9 2 -
Cladosporium cladasporoides 51 18 9 8 5 -
Chaetomidium globulosum 53 25 14 10 5 -
Chrysosporium panorum 47 41 30 28 11 2
Alternaria alternata 65 21 19 18 3 -
Trichoderma viride 59 19 11 11 4 -
Paecilomyces varioti 51 17 10 9 7 1
Aureobasidium pullulans 56 41 37 15 6 -
Ulocladium spp. 48 32 22 21 5 -
Myxotrichum chartarum 52 48 38 35 6 -
Stachybotrys sp. 54 19 14 10 3 -
Eurotium herbariorum 51 21 22 15 4 -
Neosartorya sp. 57 16 13 11 3 -

Derivatul -(o-clorofenoxi) -(1,2,4-triazol-1-il) acetic conduce


conform datelor experimentale la o `nhibi]ie toal\ a cre[terii fungilor celu-
lozici studia]i, excep]ie fiind `n cazul speciilor Crysosporium panorum [i
Paecilomyces varioti cnd mai apar 1 respectiv 2 colonii.

3. Concluzii
Conform rezultatelor experimentale ob]inute [i descrise acidul -(o-
clorofenoxi) -(1,2,4-triazol-1-il) acetic prezint\ un poten]ial fungicid
foarte bun ]in`nd cont de de varietatea speciilor fungice pe care au fost
testa]i.
24

Bibliografie
1. A. Cacciapuoti, D. Loebenberg, E. Corcoran, In vitro and in vivo activi-
tess of SCH56592 (Posoconazole) a new triazole antifungal agent,
against Aspergillus and Candida, Journal Antimocrobial Agents
Chemother, S.U.A., 64, 2017, 2000.
2. M-F. Roquebert, Les contaminants biologiques des biens culturels,
Inter-national Congress on molecular biology and cultural heritage,
Ed. Elsevier, 2003.
3. R. Diaconescu, E. Dumitriu, A. Cojocariu, B. Dr\goi, Software [i
aplica]ii `n ingineria chimic\, Ed. Tehnic\, {tiin]ific\ [i Didactic\-
CEREMI, Ia[i, 2005.
25

Procese de alterare diferen]iate semnalate


n cazul unor piese arheologice descoperite
la Brad, jud. Bac\u

Otilia MIRCEA, 1Mihai CROITORU


Muzeul de Istorie, Roman
1Centrul de Restaurare [i Conservare a Patrimoniului Cultural, Ia[i

Introducere
Lucrarea de fa]\ [i propune abordarea unor aspecte referitoare pe de o
parte la mecanismele de alterare a pieselor metalice n timpul zacerii iar
pe de alt\ parte la metodele de conservare a acestora. Referitor la minera-
lizarea n sol a metalelor [i la diferen]ele ce apar n urma ac]iunii procese-
lor de alterare au fost examinate obiecte, din aliaje de cupru [i argint,
monede [i obiecte de podoab\ un inel, un pandantiv [i trei cercei.
Diferen]ele de alterare constatate au fost puse pe seama modific\rilor
chimice, ca urmare a condi]iilor de microclimat, iar metodele de restau-
rare [i conservare aplicate au vizat tocmai compu[ii chimici secundari.

Metode de analiz\
n anul 2001 pe [antierul arheologic de la Brad, jud. Bac\u, n urma
cercet\rilor arheologice efectuate de c\tre cercet\tor dr. Vasile Ursachi, au
fost descoperite mai multe obiecte metalice, printre care monede - con-
fec]ionate din bronz [i din argint, [i obiecte de podoab\ - cercei din bronz,
un pandantiv [i un inel. La examinarea preliminar\ a obiectelor s-au sem-
nalat diferen]ieri n ceea ce prive[te manifestarea proceselor de alterare.
Urm\rind n principal acest aspect al alter\rii diferen]iate, ne-am propus
examinarea fiec\rui obiect n parte, n vederea evalu\rii proceselor fizico-
chimice manifestate n timpul zacerii. Obiectele au fost grupate n func]ie
de utilitatea lor, examinate microscopic [i cu ajutorul aparaturii cu raze
26

X1, iar la evaluarea proceselor de alterare s-au avut n vedere [i tehnicile


de prelucrare ale acestora.

Rezultate [i discu]ii
1. Monedele. Prin examinarea suprafe]elor s-au determinat elemen-
tele care sus]in cea dinti [i cea de-a doua faz\ a procesului de alterare.
Astfel s-au delimitat depozitele de coroziune, constituite din compu[i
chimici secundari, de fragmentele [i resturile vegetale care acopereau
suprafe]ele metalice. De asemenea s-au delimitat [i depunerile de sol, ca
indici principali ai condi]iilor de microclimat.
Prin examinarea microscopic\ a suprafe]elor s-au delimitat zonele
modificate n urma proceselor fizico-chimice. n acest sens subliniem
atacul diferen]iat din punct de vedere chimic n raport cu ntreaga
suprafa]\ metalic\. Aici apar diferen]e n ceea ce prive[te intensitatea pro-
ceselor chimice [i prin urmare n formarea stratului corosiv. Se poate
vorbi despre ac]iunea unor procese chimice cu modific\ri ce mpiedic\
lizibilitatea suprafe]elor, ca n cazul monedelor cu nr. 4, 7, 10 la care s-au
constatat [i un amestec de produ[i chimici secundari cu depuneri de sol, n
timp ce la alte monede, de ex. la nr.1, aceast\ mixtur\ nu este prezent\, iar
la monedele cu nr. 3, 5, apare n cantit\]i variabile n diferite por]iuni ale
suprafe]elor metalice (foto. 1).
Examinarea microscopic\ ne-a confirmat etapa primar\ de alterare n
cazul monedei cu nr. 1. Absen]a craterelor [i a fisurilor, absen]a golurilor
umplute cu material de alterare al solului, sunt cele mai importante ele-
mente care sus]in doar transform\ri chimice la suprafa]a metalic\. n con-
trast cu procesul de alterare manifestat la moneda nr. 1 sunt suprafe]ele
monedelor care au fost atacate intens n urma proceselor chimice. Cel mai
semnificativ exemplu n acest sens l constituie moneda cu nr. 9. La aceste
monede stratul de coroziune este neuniform, constituit din produ[i de
coroziune apar]innd transform\rii metalelor n timpul zacerii, dar [i cu
produ[i apar]innd solului, ceea ce indic\ faza a doua a procesului de
alterare. n plus monedele au fost examinate [i cu ajutorul aparaturii cu
raze X, de asemenea urm\rindu-se tot aspectele privitoare la gradul de
mineralizare.

1 Se aduc multumiri d-lui fizician Gheorghe Niculescu, de la Laboratorul National de Cercetare

`n domeniul Conserv\rii [i Restaur\rii Patrimoniului Cultural Na]ional Mobil, pentru amabilitatea


realiz\rii investiga]iilor cu raze X.
27

2. Obiectele de podoab\ descoperite n aceea[i campanie arheo-


logic\, la [antierul arheologic de la Brad, se caracterizeaz\ de asemenea
prin procese de alterare diferen]iate. Confec]ionate din aliaje de cupru,
suprafe]ele pieselor au fost diferit atacate chimic dar, n ansamblu, proce-
sele manifestate n timpul zacerii, ncadreaz\ piesele, dup\ caz, n catego-
ria acelora alterate primar sau aflate n cea de-a doua faz\ a procesului de
alterare.
A. n cazul cerceilor, (foto.2), de[i suprafe]ele metalice sunt nc\rcate
cu produ[i de coroziune, se pot identifica cu u[urin]\ formele pieselor sau
decorul - n cazul acelora cu decor. ndep\rtarea tuturor produ[ilor de
coroziune, prin tratarea acestora cu reactivi chimici specifici, ne-a permis
scoaterea n eviden]\ a formelor [i a decorului. n ceea ce prive[te exa-
minarea suprafe]elor metalice sub aspectul ac]iunii proceselor de alterare
se poate vorbi despre un proces chimic care a ac]ionat neuniform la
suprafa]a metalic\.
B. Pandantivul (foto.3) a fost confec]ionat din bronz. n timpul zacerii
suprafa]a metalic\ a suferit transform\ri chimice materializate ntr-un strat
de coroziune constituit n principal din malachit [i cuprit. Neuniformitatea
stratului de coroziune, prezen]a unor produ[i proveni]i prin alterarea solu-
lui, formarea unor mici cratere sunt indicii care ncadreaz\ obiectul n cea
de-a doua faz\ a procesului de alterare. O situa]ie similar\ a fost semnalat\
[i n cazul inelului descoperit la acela[i mormnt (foto.3). Pe suprafa]a
metalic\ s-a format un strat neuniform, constituit din depozite cu produ[i
de coroziune ai cuprului, depozite care mascau modelul inelului. Trans-
form\rile care au avut loc n timpul zacerii ncadreaz\ piesa n cea de-a
doua faz\ a procesului de alterare.

Restaurare - conservare
Procesele de restaurare [i conservare au urm\rit eliminarea tuturor
produ[ilor de coroziune prin tratamente chimice adecvate [i au fost apli-
cate n func]ie de metalul dominant: cuprul sau argintul. Eliminarea stra-
turilor de coroziune a impus neutralizarea pieselor [i totodat\ crearea unor
bariere de protec]ie prin aplicarea unor patine artificiale cu dublu rol: de
integrare a pieselor sub aspecul vechimii lor dar [i de protec]ie mpotriva
poluan]ilor. Ca metode suplimentare de conservare s-au aplicat lacuri
incolore.
28

Probleme ap\rute n restaurarea


unor lucr\ri de pictur\

Daniela S|L|JAN,
Centrul de Restaurare Conservare a Patrimoniului Cultural
Complexul Muzeal Na]ional Moldova Ia[i

Orice lucrare de pictur\ fie ea pe suport de pnz\, lemn sau orice alt
suport [i tehnic\ folosite de-a lungul timpului, sufer\ o serie de trans-
form\ri. Al\turi de procesul firesc de mbatrnire al materialelor compo-
nente, opera este influen]at\ [i de al]i factori fizici, chimici, biologici. O
alt\ implica]ie asupra lucr\rilor, o reprezint\ interven]iile necorespun-
z\toare realizate de c\tre om. Tipul [i calitatea tratamentului efectuat,
afecteaz\ n mod direct structura picturii [i implicit aspectul estetic al
acesteia.
Termenul de conservare este folosit cel mai adesea n corela]ie cu
ideea de muzeu [i colec]ie, iar ac]iunile pe care acesta le presupune sunt
ndreptate spre siguran]a operelor de art\ [i p\strarea lor pentru genera]iile
viitoare. Conservatorul [i asum\ rolul de gardian, protejnd obiectele
care nu se pot ap\ra singure.
Restaurarea la rndul ei, dore[te printr-un ansamblu de proceduri
[tiin]ifice bazate pe documentare [i cercetare prealabil\, s\ redea obiectu-
lui un aspect ct mai apropiat de cel original. n Europa, restaurarea apare
prima dat\ n Rena[tere, odat\ cu nfiin]area colec]iilor private. Aceast\
meserie este practicat\ la nceput de c\tre arti[ti n atelierele lor. Distinc]ia
dintre restaurator [i artistul-restaurator se face ncepnd cu secolul al
XVIII-lea. De atunci [i pn\ in zilele noastre, multe lucr\ri au suferit
diverse modific\ri ale imaginii ini]iale datorate unor interven]ii empirice.
Astfel, ignoran]a [i nivelul redus de cuno[tin]e al unora dintre a[a zi[ii res-
tauratori, au l\sat mo[tenire opere vechi sp\late pn\ la grund sau vitregite
29

de frumoasele glasiuri care le nobilau, repict\ri pe suprafe]e mari, sau


procese de degradare lent\, datorate unor tratamente gre[ite.
De[i sfr[itul secolului al XIX- lea [i secolul al XX-lea au adus
numeroase descoperiri [tiin]ifice cu aplica]ii n conservare-restaurare,
(razele X, radia]iile UV [i IR, microscopia electronic\, laserul, etc.) ofe-
rindu-i acesteia riguroase, logice [i sistematice metode de observare,
experimentare [i validare, iar restaurarea a devenit una [tiin]ific\ avnd la
baz\ o serie de principii care trebuie respectate, coexist\ n continuare
numero[i fal[i terapeu]i care distrug mai mult sau mai pu]in, valoroase
opere de art\.
Am s\ exemplific cu cteva lucr\ri asupra c\rora s-a intervenit n mod
neprofesionist.
1. Natur\ static\ cu fructe [i flori; autor necunoscut; sec al XVIII
lea; Muzeul de Art\ Ia[i.
Aspectul estetic al lucr\rii a fost mult modificat n timp. Restaur\ri
anterioare incorecte, executate la date necunoscute, au contribuit prin
cur\]\ri excesive, la ndep\rtarea stratului de verni, glasiurilor [i, pe alo-
curi, a stratului de culoare n ntregime. Astfel, interven]iile au alterat att
desenul ct [i culoarea, modificnd compozi]ia conceput\ de autor. De
asemenea, degradarea materialelor folosite la aceste interven]ii, al\turi de
repict\ri stngace, au determinat schimbarea gamei cromatice originale,
denaturnd [i mai mult imaginea lucr\rii (fig. 1)
Glasiuri fine care modelau florile, frunzele, fructele, au fost [terse
(fig. 2).
Mult mai afectat\ de interven]iile excesive de cur\]are este imaginea
co[ului cu fructe, att datorit\ situ\rii acesteia ntr-un plan secundar ct [i
datorit\ procentului sc\zut de pigment alb din componen]a culorilor. Din
acest motiv, imaginea a suportat o eroziune accentuat\, devenind aproape
invizibil\, crend impresia de ebo[\, de zon\ cu pictur\ nedefinitivat\ (fig. 3).
Fondul, de culoare brun\, a fost supus la rndul lui, unui tratament
extrem, fiind ndep\rtat aproape n ntregime. Repictarea lui n totalitate s-a
f\cut neglijent, acoperind o parte din elementele vegetale aflate pe margi-
nile compozi]iei (fig4). Repictarea, a fost realizat\ n culori de verni.
Datorit\ faptului c\ pigmentul folosit nu a fost saturat de liant, pelicula de
culoare s-a matizat mult n timp. n consecin]\, acest fond fals, a putut fi
eliminat relativ u[or.
Aplicarea incorect\ a metodelor de integrare cromatic\ [i vernisare,
au avut ca efect crearea unei imagini eronate asupra tabloului, imagine
important\ pentru privitor.
30

Odat\ cu eliminarea consecin]elor nedorite ale acestor metode, s-a


trecut la restabilirea, n m\sura posibilit\]ilor, a imaginii ini]iale. Inte-
grarea cromatic\ corect\, al\turi de vernisarea final\ au conferit picturii
prospe]ime, o anumit\ calitate a raporturilor cromatice originale, restabi-
lindu-i valoarea artistic\.
De asemenea, lucr\rii i s-au dublat marginile pentru a putea fi ntins\
pe un [asiu nou, corect confec]ionat, ceea ce i-a asigurat al\turi de celelal-
te opera]iuni efectuate, o rezisten]\ sporit\ n timp (fig. 5).
2. Na[terea- pictur\ pe lemn; autor necunoscut; sec. al XVII-lea(?);
Muzeul de Art\ Ploie[ti.
Cnd lucrarea a sosit n laborator, am remarcat o neconcordan]\ ntre
suprafa]a pictat\, [i superba ram\ sculptat\ acoperit\ cu foi]\ de aur. Sub
nici o form\ pictura nu putea fi cea original\. B\nuiala s-a dovedit a fi jus-
tificat\. n urma probelor de cur\]are f\cute de colegul Serafim Prodan,
sub repictarea nereu[it\ f\cut\ cu mult timp n urm\, a fost descoperit\ o
frumoas\ pictur\ destul de bine conservat\. Acestei interven]ii i-au prece-
dat [i altele, care au avut ca rezultat cur\]area abuziv\ a carna]iei precum
[i a altor zone. Cel care a realizat repictarea n ntregime a icoanei, a
urm\rit eliminarea acelor lacune ale stratului de culoare, dar nu a integrat
numai zonele lips\ ci a repictat, schimbnd mesajul [i aspectul estetic
original.
3. Mater Salvatoris- pictur\ pe lemn; autor necunoscut; sec. al
XVII lea(?); Muzeul de Art\ Ploie[ti.
Este o alt\ lucrare asupra c\reia s-a intervenit n timp. n urma unor
cur\]\ri excesive a fost eliminat modelajul ve[mintelor. La o restaurare
ulterioar\, a fost aplicat\ pe marginile hainelor, peste cracluri, o orna-
menta]ie cu pigment auriu. Cu acela[i pigment [i n acela[i mod a fost
repictat [i vasul din partea inferioar\ a compozi]iei. n acest caz, chiar
dac\ nu apar]in picturii originale, interven]iile vor fi p\strate deoarece
sunt realizate bine, se integreaz\ n ansamblu, iar sub ele nu exist\ altceva
care ar merita scos n eviden]\.
4. Icoan\- colec]ie particular\
O frumoas\ icoan\, c\ruia, ajungnd pe mna unor neprofesioni[ti, i-au
fost eliminate n totalitate portretele.
Exemplele ar putea continua cu multe alte interven]ii gre[ite, cum ar
fi:
- mic[or\ri sau m\riri ale dimensiunilor originale, care au modificat
compozi]ia [i cromatica original\;
31

- executarea unor retu[uri care dep\[ind mult limitele deterior\rilor, au


schimbat cromatica [i aspectul general al unor lucr\ri;
- dubl\ri gre[ite care determin\ desprinderi ale stratului pictural;
- chituri peste nivel;
- aplicarea unor straturi de verni groase [i neuniforme, care prin
ng\lbenire denatureaz\ armonia cromatic\ ini]ial\;
- folosirea unor materiale necorespunz\toare, incompatibile, cum ar fi
solven]i, adezivi, lian]i;
- consolid\ri necorespunz\toare ale stratului pictural [i suportului.
32

Investiga]ia fizic\ a bunurilor de patrimoniu


pe suport de piele

Doina Maria CREANG|


Universitatea {tefan cel Mare, Suceava

Rsum
Cet ouvrage se propose prsenter les principales mthodes
d'investigation physique des objets de patrimoine sur support de cuir
necessaries dans le processus de restauration. On suit la dtermination
du type de cuir par l'examination microscopique et la dtermination de
l'agent de tannage du cuir.

Investiga]ia [tiin]ific\ a obiectelor de patrimoniu pe suport de piele,


utilizeaz\ diverse metode de analiz\1:
- metode distructive: analize fizico-mecanice, chimice, termice, spectrale;
- metode nedistructive:teste microscopice, UV-VIS grupe func]io-
nale, exudate IR^UV-VIS, investiga]ii biologice.
1. Analizele distructive sunt permise a se efectua pe fragmentele de
piele care nu pot fi restaurate deoarece lipse[te mai mult de 50% din ma-
terial [i piesa nu mai poate fi rentregit\ (conform principiilor de restaurare).
Analiza chimic\ extractiv\ ofer\ informa]ii privind con]inutul de sub-
stan]e grase extractibile, pielea astfel degresat\ putnd fi apoi tratat\ astfel:
- prin saponificare cu o solu]ie alcalin\ la fierbere [i extrac]ie cu eter
de petrol pentru a ob]ine con]inutul de substan]e grase combinate
- prin extrac]ie cu ap\ pentru a ob]ine substan]ele solubile totale din
care se determin\ substan]ele organice solubile, substan]ele minerale solu-
bile n ap\, putndu-se identifica natura chimic\ a tanan]ilor.
Fragmentele separate extractiv sunt apoi analizate spectral (FT-IR [i
UV-VIS) pentru identificarea principalelor grup\ri func]ionale. Prin a-
naliz\ chimic\ pirolitic\ se determin\ con]inutul n substan]e anorganice
(cenu[\), compozi]ia fiind identificat\ global prin spectroscopie FT-IR [i
UV-VIS.
33

Cantitativ, cationii se determin\ prin spectroscopie de absorb]ie ato-


mic\ (AAS), iar anionii prin ion-cromatografie (IC). Prin prelevarea unor
fragmente de piele [i nglobarea acestora n KBr, se realizeaz\ identi-
ficarea preliminar\ a tipului [i structurii materialului n domeniul infraro[u
(FT-IR)
Analiza termic\ furnizeaz\ informa]ii referitoare la stabilirea hidro-
termic\ [i la termooxidarea materialului, la gradul lui de degradare, per-
mi]nd autentificarea obiectelor din piele.
2. Analizele nedistructive sunt cele mai utilizate n investigarea obiec-
telor de patrimoniu ce urmeaz\ a fi restaurate, deoarece au loc f\r\ pierderi
de material. Dintre cele mai reprezentative men]ion\m:
- examinarea macro [i microscopic\ a pielii prin diverse tehnici: stereo-
microscopie, microscopie optic\ [i electronic\ de baleiaj, etc.
- analize n domeniul UV-VIS cu dispozitivul de reflexie difuz\ care
permite identificarea principalelor grup\ri func]ionale prezente n com-
pozi]ie [i determinarea caracteristicilor de culoare.
- analiza exudatelor (saline [i/sau grase) prezente pe suprafa]a pieilor
direct prin spectroscopie FTIR [i UV-VIS
- investigarea biologic\ permite determinarea gradului de contami-
nare a obiectului

1. Determinarea tipului de piele

1.1. Examinarea la microscop


Prin t\iere de sec]iuni paralele cu suprafa]a obiectului (sec]iuni ori-
zontale) sunt puse n eviden]\ nivelele joase ale statului papilar [i poate fi
evaluat\ distribu]ia p\rului. Similar, prin t\ierea de sec]iuni n unghi drept
fa]\ de suprafa]a obiectului (sec]iuni verticale) pot fi detecta]i foliculii pilo[i
ca num\r, distribu]ie, grosime, unghi, structur\ intrinsec\ [i de suprafa]\.
Prin examinarea unor astfel de sec]iuni se poate decide imediat dac\ este
sau nu vorba de piele animal\ (a[a se poate deosebi u[or de papirus)
1.2. Prepararea sec]iunilor
Prepararea sec]iunilor depinde mult de starea materialului. Pieile mo-
derne pot fi u[or examinate f\r\ tratament prealabil. Pieile vechi sunt de
obicei prea friabile [i trebuie mai nti tratate pentru a putea fi sec]ionate.
Un mod suficient de nmuiere se ob]ine prin expunere n vapori de solu]ie
apoas\ 30% izopropanol. Mul]i prefer\ ns\ imersarea direct\, avnd n
34

vedere c\ se scurteaz\ mult timpul necesar nmuierii: 5-15 minute pentru


pergament, 60 de minute pentru piele.
Cu mna se pot ob]ine numai sec]iuni verticale f\r\ includere n parafin\.
Pentru sec]iunile orizontale se face aceast\ includere. Colorarea mostrelor
de piele antic\ este extrem de dificil\, cu att mai mult cu ct aceasta este
n general colorat\ n profunzime datorit\ taninurilor vegetale folosite.

Examinarea sec]iunilor verticale


De obicei se vede imediat dac\ este piele, distingndu-se structura de
cea a papirusului sau a hrtiei.
Dac\ re]eaua de fibre a dermei tinde a eviden]ia staturi relativ dis-
tincte, pielea a fost prelucrat\ ca pergamen ( nu e absolut sigur, cteodat\
presarea straturilor apare [i datorit\ uzurii prea naintate, datorit\ frec\rilor
sau lustruirii ).
La pieile moderne, chiar [i la cele prelucrate cu solu]ii alcaline sulfi-
tate, unii peri scur]i, adesea sc\pa]i de sub cu]it la dep\rare pot fi v\zu]i
ie[ind prin suprafa]\ mai frecvent dect s-ar crede. {i chiar la perii nde-
p\rta]i urme de r\d\cini r\mn [i sunt vizibile n sec]iunea vertical\. La
pieile mai vechi perii ie[ind prin suprafa]\ sunt extrem de rari, dar la o cer-
cetare foarte atent\ pot fi g\si]i suficien]i pentru a determina cu exactitate
animalul de la care a provenit pielea.
Cnd materialul este suficient de bine p\strat este posibil s\ se stabi-
leasc\ dimensiunea relativ\ a stratului papilar [i a celui reticular, deter-
minndu-se astfel dac\ este vorba despre o piele mai grea sau una mai
u[oar\. La multe piei vechi ns\, nu este posibil de observat acest lucru.
Sec]iunile verticale pot eviden]ia de asemenea colora]ia pielii care
provine fie din folosirea taninurilor vegetale la t\b\cire, fie din colorarea
cu diverse materiale.

Examinarea sec]iunilor orizontale


Sec]iunile orizontale sunt folositoare n special cnd este vorba de
obiecte vechi din piele la care suprafa]a este att de deteriorat\ nct este
de nerecunoscut [i este nevoie de cercetarea unui strat mai adnc care
poate da indica]ii asupra distribu]iei firelor de p\r.
1.3. Examinarea cu microscopul electronic
Investigarea pielii cu ajutorul microscopului electronic este foarte des
utilizat\ mai ales pentru c\ necesit\ cantit\]i foarte mici de material [i are
o putere de rezolu]ie extrem de mare, o sensibilitate deosebit\ precum [i
35

posibilitatea de a fotografia pielea la diverse ordine de m\rire [i de a o


compara cu mostre a c\ror provenien]\ o cunoa[tem deja.
Mostrele sunt preparate sub forma unei suspensii fine de buc\]ele de
material n solu]ie apoas\ 30% izopropanol cnd sunt macerate u[or. Pic\-
turi de suspensie sunt puse pe un gr\tar acoperit cu un strat fin de colodiu,
uscate prin presare cu o buc\]ic\ de hrtie de filtru, umbrite (ecranate) cu
un metal c\ [i crom sau platin\ [i n final acoperite cu un strat de c\rbune
nainte de examinarea lor la microscopul electronic. Este extrem de impor-
tant la prepararea mostrelor s\ se lucreze n cur\]enie, s\ se evite atmosfera
de praf [i fum. Cteva indica]ii se pot ob]ine prin microscopia electronic\2:
Dac\ fibrele ce se observ\ sunt de form\ aproximativ cilindric\ de
circ\ 1200 n diametru [i se observ\ modelul caracteristic, se confirm\
c\ este material de origine animal\ (hrtia [i papirusul au fibre de celuloz\
mai sub]iri d#100 [i sunt nereticulate).
n func]ie de vechime [i condi]iile de depozitare a materialului, nu
toate fibrele de colagen vor r\mne intacte [i n cele mai multe cazuri sunt
semne evidente de deteriorare. Reticularea dispare aproape complet [i este
extrem de dificil de recunoscut materialul.
Particulele de tanin vegetal din piele [i pergament pot fi u[or recu-
noscute ntre fibrele de colagen ale re]elei dermice, dar nu se poate stabili
astfel [i tipul taninului.
n unele por]iuni ale materialului vechi sunt substan]e care nu au fost
ndep\rtate complet la prelucrarea ini]ial\ a pielii [i care acoper\ fibrele
dermice
1.4. Examinarea cu ajutorul microscopiei electronice de
baleiaj
O alt\ metod\ de o mai mare precizie, utilizat\ n special pentru pielea
arheologic\ aflat\ ntr-o stare avansat\ de degradare, o constituie exami-
narea cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj. Principiul de func]io-
nare const\ n emiterea de c\tre un tun electronic a unui fascicul de elec-
troni primari, care trec prin bobinele condensor [i obiectiv [i ating proba
de investigat cu o l\rgime de 100 ct reprezint\ rezolu]ia microscopului.
Formarea imaginii tridimensionale n acest tip de aparat se efectueaz\
cu un fascicol fin [i ngust de electroni (sond\ electronic\) care este obli-
gat cu ajutorul a dou\ bobine de deflexie s\ m\ture suprafa]a probei cu o
mi[care de zig-zag (raster), punct cu punct, linie cu linie.
n urma impactului fascicolului de electroni cu preparatul, apar elec-
troni secundari care sunt capta]i de un detector, iar curentul generat de
36

ace[tia este amplificat [i trimis ntr-un tub catodic unde este folosit la
modularea intensit\]ii curentului emis de catodul acestuia.
Sincronizarea mi[c\rii fascicolului de electroni pe preparat [i a fasci-
colului de electroni pe ecranul tubului catodic de observa]ie, se realizeaz\
alimentnd, att bobinele de deflexie ale fascicolului primar ct [i cele ale
tubului catodic cu un semnal n form\ de dinte de ferestr\u produs de un
generator de semnal. Pe ecran apare astfel imaginea m\rit\ a preparatului,
cu puncte luminoase sau ntunecoase, dup\ cum num\rul de electroni emi[i
este mai mare sau mai mic.
Performan]ele microscopului electronic cu baleiaj Tesla BS300 sunt:
rezolu]ie de 60, profunzime de 1,2 mm, m\rirea continu\ n intervalul
20-300000x. Mostrele de piele sunt preg\tite astfel: 3
- sunt blocate din punct de vedere mecanic pe suprafa]a de aluminiu
cu diametrul de 22 mm;
- sunt contactate din punct de vedere electric pe masa microscopului
cu ajutorul unei paste coloidale pe baz\ de argint
- sunt acoperite n instala]ii speciale de metalizare cu un strat gros de
ordinul -milor de metal pre]ios(aur, platin\, paladiu).
Opera]ia de metalizare n vid, la 40C este absolut necesar\ pentru a
m\ri rata emisiei de electroni secundari [i pentru a evita nc\rcarea electro-
static\. n studiul microscopic al pieilor t\b\cite sunt deosebi]i de intere-
san]i doi parametri ce caracterizeaz\ structura pielii [i care se pot modific\
- separarea fascicolelor de fibre (splitting up)
- unghiul de mpletire a fascicolelor de fibre colagenice
Termenul de splitting up se refer\ la m\rimea subunit\]ii care con-
]ine un fascicul de fibre. Dac\ fascicolul de fibre este format din nume-
roase fibre mai mici, spa]iate ntre ele, astfel nct acestea s\ se poat\
mi[c\ liber unele fa]\ de altele, atunci fascicolul este foarte despicat sau
foarte deschis. Despicarea este cu att mai fin\ cu ct sunt mai fine subu-
nit\]ile. Gradul de despicare al pielii influen]eaz\ direct moliciunea
pielii, pielea fiind cu att mai moale cu ct fibrele ei sunt mai individua-
lizate prin despicare.
Unghiul de mpletire reprezint\ unghiul sub care sunt mpletite n planul
sec]iunii majoritatea fascicolelor de fibre.n func]ie de modul de prelu-
crare, fibrele [i modific\ unghiul de mpletire datorit\ gonfl\rii, contrac-
t\rii, prezen]ei substan]elor depuse interfibrilar.
Practic pentru identificarea tipului de piele se compara probele de ana-
lizat cu fotografiile probele martor de piele nou\, la acela[i ordin de
37

m\rire. Se are n vedere att grenul ct [i strucura histologic\ a pieilor


analizate, deoarece de foarte multe oro grenul este deteriorat [i nu se pot
ob]ine informa]ii exacte. Metoda s-a aplicat n cazul investiga]iilor efec-
tuate pe piei arheologice provenind din [antierele Mir\u]i [i Mihoveni
(jud. Suceava) vezi foto.

Foto 1. Sec]iune vertical\ prin prob\ de piele arheologic\ (Mir\u]i) (x240)

Foto 2. Sec]iune vertical\ prin prob\ de piele arheologic\ (Mir\u]i) (x240)


38

2. Determinarea agentului de t\b\cire


Determinarea agentului de t\b\cire se poate face prin metode fizice
sau chimice, iar cei ce sunt speciali[ti n domeniul piel\ritului recunosc
natura t\b\cirii dup\ aspectul pielii.
Pentru cazurile simple cnd pieile sunt mai noi sau n stare bun\, vop-
site numai la suprafa]\, semnele exterioare sunt indicii suficiente pentru a
stabili natura t\b\cirii. Astfel, pieile t\b\cite vegetal au o culoare maro
ro[cat\ deschis caracteristic\, pielea cromat\ este bleu-verzuie, ambele n
sec]iunea pielii. Pielea t\b\cit\ cu alaun este alb\ [i moale, iar pielea t\-
b\cit\ cu ulei are aspect de piele de c\prioar\, este moale [i pl\cut\ la
pip\it [i dac\ se umeze[te, la stoarcere r\mne uscat\.
Pentru pieile vechi, mb\trnite, metodele fizice sau chimice sunt si-
gure pentru determinarea agentului de t\b\cire. Metodele fizice prezint\
avantajul de a fi nedistructive [i sunt de preferat celor chimice, care cer
sacrificarea unei cantit\]i de piele.
2.1. Determinarea agentului de t\b\cire a pielii prin metode
fizice
2.1.1. Examinarea n lumin\ ultraviolet\
Mostrele trebuiesc examinate pe ambele fe]e n radia]ia filtrant\ pro-
dus\ de o lamp\ cu mercur, de presiune joas\, folosind n principal lumina
UV de o singur\ lungime de und\.. Dac\ efectul de fluorescen]\ este une-
ori slab, este necesar s\ se foloseasc\ o camer\ ntunecat\ [i s\ se lase timp
c\ ochii s\ se adapteze la lumina redus\ [i n acela[i timp s\ se dezvolte
fluorescen]a. Trebuie f\cut\ o t\ietur\ n fiecare mostr\ (o lungime de
numai 2-3 mm va fi suficient\) [i efectele muchiilor proasp\t t\iate, obser-
vate [i notate. Pentru a evita contaminarea mostrelor prin atingere cu
degetele, se vor manevra cu o penset\ curat\ 4.
Pieile net\b\cite, dac\ sunt proasp\t jupuite, s\rate sau n stare de
blan\ pentru a fi f\cute pergament sau piele, produc fluorescen]\ puternic\
n lumin\ UV. Acest efect, constatat de mult la pielea omului n via]\, pare
a fi o proprietate intrinsec\ a fibrelor de colagen constitutive. El poate fi
distrus de substan]ele nchise la culoare sau impurit\]i ce con]in reziduuri
fenolice. Astfel, foarte pu]in tanin vegetal este necesar pentru c\ s\ dispar\
fluorescen]a, chiar att de pu]in nct n lumin\ obi[nuit\ conduce la o
colora]ie neevident\ [i deci nu poate fi detectat prin observa]ie. Este o
metod\ sigur\ pentru a deosebi pergamentul de pielea t\b\cit\.
39

Cnd se examineaz\ n lumin\ UV mostre de piele t\b\cit\ vegetal [i


piele cromat\ nu prezint\ fluorescen]\. Aceasta dovede[te c\ [i alte mate-
riale dect taninurile vegetale (polifenoli) sunt capabile s\ distrug\ flu-
orescen]a. Probabil este vorba despre substan]e care n lumin\ obi[nuit\
sunt intens colorate. Astfel, pielea cromat\ este verde-bleu, iar gelatinele
impure care con]in tirosin\ [i reziduuri fenolice similare sunt n general
pn\ la maro nchis.
Pe de alt\ parte, pielea care este alb\ ca aspect, t\b\cit\ cu alaun, zir-
coniu sau aldehid\ formic\, precum [i pielea t\b\cit\ cu ulei, prezint\ flu-
orescen]\ comparabil\ c\ intensitate cu cea a pielii net\b\cite.
Combina]iile de t\b\ciri bazate pe aceste sisteme ulei-formaldehid\ sau
aluminiu, de asemenea prezint\ fluorescen]\ puternic\. Dac\ o t\b\cire
alb\ este combinat\ cu una vegetal\, taninul vegetal distruge fluorescen]a
de la suprafa]\ [i adncimea pn\ la care a p\truns poate fi evaluat\ prin
aspectul muchiei t\iate. Observa]ia c\ pielea t\b\cit\ cu ulei de]ine acti-
vitate UV marcat\ furnizeaz\ confirmarea c\ fluorescen]a este a pielii
intrinsece. Materialele folosite la t\b\cire cele originale ct [i cele
extrase cu solven]i din piele nu prezint\ fluorescen]\ UV.
Este interesant de notat c\ fluorescen]a pielii este distrus\ de solu]iile
de taninuri vegetale, n timp ce ele nsele produc o fluorescen]\ n lumin\
UV, fapt ce a fost cunoscut [i adesea folosit pentru detectarea taninurilor
prin metode cromatografice. Evident n timpul t\b\cirii vegetale a pielii
cele dou\ sisteme sunt distruse mutual [i anumite grup\ri chimice din
fiecare sistem interfer\ cu altele pentru a mpiedic\ mi[carea sarcinii elec-
trice n interiorul moleculelor care este baza fluorescen]ei. Posibil c\ n
timpul reac]iei de distrugere, grupele amino ale fibrelor de colagen se
combin\ cu grupele fenolice OH ale moleculelor de tanin astfel nct se
formeaz\ multe leg\turi de N. 5
Astfel, cnd se examineaz\ pieile n lumin\ UV, absen]a fluorescen]ei
nu indic\ neap\rat t\b\cire vegetal\ deoarece pielea cromat\ [i unele piei
nchise sau colorate intens de asemenea nu prezint\ activitate UV. Ori-
cum, n context arheologic, pielea cromat\ este improbabil\, fiind luat\ n
considerare numai din a doua jum\tate a secolului XIX [i n unele cazuri
poate fi u[or recunoscut\ dup\ nuan]a bleu-verde a muchiei t\ioase. Cele
mai multe mostre sunt probabil t\b\cite vegetal. Pe de alt\ parte, flu-
orescen]a UV nu nseamn\ neap\rat c\ nu a fost aplicat\ nici o t\b\cire,
c\ci a[a cum am notat, pieile albe sau u[or colorate c\ cele t\b\cite cu Zr,
Al, CH2O, ulei sau fum, toate prezint\ efecte marcante. Dintre acestea pie-
ile t\b\cite cu Zr sau CH 2O sunt improbabile n cazul unor materiale
vechi, c\ci au fost introduse relativ recent. Oricum, pieile t\b\cite cu Al,
40

ulei sau fum, a[a cum am v\zut, sunt toate posibile n context arheologic,
fiind f\-cute cu peste 4000 de ani n urm\ n Egipt [i mai demult n Meso-
potamia 6.
n plus, la suprafa]a materialelor antice, cnd este posibil trebuie prac-
ticat\ o t\ietur\ pentru a fi de asemenea studiat\ n lumin\ UV. Se poate
adesea stabili dac\ o distrugere a fluorescen]ei pe suprafa]\ se datoreaz\
aplic\rii deliberate a taninului vegetal ari datorit\ acumul\rii generale de
murd\rie n secole. Se poate de asemenea da o indica]ie direct\ a gradului
de penetra]ie a unui tanin vegetal [i maniera n care a fost aplicat. Dac\
taninul este prezent numai pe o suprafa]\, aceasta ar sugera o aplicare cu
peria sau cu un tampon; dac\ taninul este prezent pe ambele suprafe]e, cu-
fundarea ntr-o baie de tanin vegetal poate fi luat\ n considerare. Gradul
de penetrare poate fi uneori corelat cu scopul util pentru care a fost creat
materialul. Dac\ este complet\ [i taninul a p\truns n ntreaga grosime a
pielii, aceasta ar sugera c\ a fost creat cu inten]ia de a se folosi c\ piele [i
nu ca material de scris.

Bibliografie
1. L. Miu, M. Giurginca, P. Budrugeac, N. Iftimie, Principii meto-
dologice pentru evaluarea obiectelor de patrimoniu din piele si
pergament, Rev. Chim., Bucure[ti, 3, 248-250, 2005.
2. W. Dequing, Z. Rang, Z. Xinming, Journal of the Society of Leather
Tehnologists and Chemists.
3. J.W. Edington, Practical Electron Microscopz in Material Science, vol.
I-IV, London, 1975.
4. A. Chiri]\, I. Drabic, [.a., Analize de laborator pentru industria de
piel\rie [i bl\n\rie, Centrul de estetic\ a produselor industriei u[oare,
Bucure[ti 1976.
5. L. Bianchi, Cuoio Pelli, Materrie Concianti, 3, 146, 1996.
6. G.A. Bravo, J. Trupke, 10.000 Jahre Leder Eine Monographie, Birk-
huser Verlag Basel und Stuttgart, 1970.
41

Investigarea [i selectarea materialelor utilizate


n restaurarea [i conservarea c\r]ilor [i
documentelor vechi

Dr. Ing. Maria GEBA


{ef Centru de Restaurare [i Conservare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Na]ional Moldova Ia[i

Rsum
Cette tude prsente les investigations physiques et chimiques sur les
matriaux constitutifs des livres et des documents anciens: papier, cuir.
On presnte les mthodes danalyse et les dterminations sur des
livres anciens restaurs dans le Centre de la restauration-conservation du
patrimoine culturel Ia[i, de mme que les nouveaux matriaux (papier,
cuir), utiliss dans la restauration-conservation du patrimoine crit.

Restaurarea-conservarea c\r]ilor [i documentelor vechi este o munc\


n echip\ presupunnd colaborarea ntre restaurator, investigator, fotograf,
conservator, muzeograf, precum [i al]i speciali[ti n domeniu. Problemele
restaur\rii-conserv\rii patrimoniului scris se pun cu o mare acuitate n
domeniul arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, l\ca[elor de cult [i presupun
respectarea urm\toarelor principii n acest domeniu, la scar\ inter-
na]ional\:
Inocuitatea [i reversibilitatea interven]iilor de restaurare;
Vizibilitatea interven]iilor de restaurare;
Respectarea tehnicilor vechi, a integrit\]ii [i autenticit\]ii c\r]ii (do-
cumentului);
Compatibilitatea materialelor [i produ[ilor utiliza]i n restaurare;
Coeren]a [i stabilitatea restaur\rii.
42

Documenta]ia de restaurare care se realizeaz\ pentru fiecare obiect


restaurat trebuie s\ cuprind\:
Investiga]ii fizico-chimice [i biologice;
Caracteristicile morfologice ale obiectului, compozi]ie, tehnic\, da-
tare, provenien]\, starea de conservare, diagnostic;
Documenta]ia fotografic\;
Tratamentele de restaurare aplicate: descrierea metodelor, materi-
alele [i produ[ii utiliza]i;
Reversibilitatea materialelor [i produ[ilor utiliza]i;
Recomand\ri privind conservarea pe termen lung.
Scopul restaur\rii-conserv\rii c\r]ilor [i documentelor vechi are ca
obiect redarea st\rii de s\n\tate a obiectului [i aducerea acestuia la o form\
ct mai apropiat\ de cea ini]ial\, stopnd [i nl\turnd degrad\rile fizico-
chimice [i biologice, suferite n decursul existen]ei sale.
Figurile 1-8 ilustreaz\ degrad\ri fizico-chimice [i biologice ale mate-
rialelor componente ale unor tip\rituri vechi din colec]iile Muzeului Lite-
raturii Romne Ia[i:
Metodele de restaurare-conservare aplicate c\r]ilor [i documentelor
vechi se stabilesc n urma diagnosticului ce rezult\ din analizele fizico-
chimice ntreprinse, fiecare obiect fiind un studiu de caz.
Investiga]iile fizico-chimice aplicate au rolul de a determina urm\-
toarele aspecte:
1. Analiza constituen]ilor c\r]ilor [i documentelor originale, natura
degrad\rilor;
2. Controlul calit\]ii [i eficacit\]ii tratamentelor de restaurare;
3. Controlul calit\]ii materialelor [i produselor utilizate.
Metodele de analiz\ utilizate n investigarea fizico-chimic\ a patrimo-
niului scris cuprind:
Identificarea prin microscopie (compozi]ie fibroas\, analiz\ histo-
logic\);
Analiza constituen]ilor [i produ[ilor de degradare prin metode cro-
matografice [i spectrometrice: CG/SM, HPLC, FTIR, spectrofotometrie
UV-VIS, colorimetrie, calorimetrie diferen]ial\ de baleiaj;
ncerc\ri mecanice ale materialelor: teste de rezisten]\ la rupere, la
pliere etc.;
Determin\ri de pH;
43

Teste microchimice etc.


Buletinul de analiz\ inclus n documenta]ia de restaurare cuprinde
elemente ce fac referire la constituen]ii c\r]ii sau documentului ct [i a
produ[ilor de degradare:

Psaltire, 1805 - Muzeul Literaturii Romne IASI

ELEMENTUL ANALIZAT REZULTATUL INVESTIGA}IILOR


FIZICO-CHIMICE
Suport Hrtie
Tehnic\ Tip\ritur\
Determin\ri:
Linii de ap\ Prezente
Filigran Prezent
Fabrica]ie Manual\
Natura fibrelor celulozice Fibre textile(in, cnep\)-reactiv Lofton Merritt
Lungimea fibrelor -
Natura agentului de ncleiere Hrtie- gelatin\
Cotor- clei de oase
Timpul de udare 205
Gradul de ncleiere F#3mm/4mm(3)
Impurit\]i metalice (Fe, Cu) Prezente
Tip de cerneal\ Cerneal\ de tipar neagr\ [i ro[ie
Solubilitatea cernelii Insolubil\
pH-ul ini]ial al suportului Copert\ piele 5,05;
Bloc carte-5,7;5,9;
Natura depozitelor [i a petelor Pete de cear\, pete brune- substan]\ colorant\ pe baz\ de
fier; halouri de ap\ , murd\rie
Alte elemente constitutive -

Temperatura de denaturare [i entalpia m\surat\ prin calorimetrie


diferen]ial\ de baleiaj (DSC) exprim\ condi]iile de denaturare termic\ a
colagenului. Testele s-au efectuat pe un calorimetru DSC7 Perkin-Elmer,
de la 16-1200C, cu o cre[tere a temperaturii de 100C/ minut. Tabelul nr. 1
[i termogramele nr. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4b, 4c,
4d, 5a, 5b, 5c, 5d, prezint\ valorile ob]inute pentru Td [i DH la coper]ile
din piele a cinci tip\rituri vechi restaurate n cadrul Centrului de Restau-
rare [i Conservare a Patrimoniului Ia[i.
44

Tabel nr.1

Denumirea c\r]ii Nr. Td Onset Area DH


(0C) (0C) (mJ) (J/g)
Biblia de la Blaj, 1795 1 a 80,33 75,85 24,508 11,06
b 80,17 75,02 31,065 11,794
c 77,5 69,74 26,29 12,401
d 74,67 65,62 29,043 10,043
Evanghelie, sec. XVII 2 a 60,83 57,16 20,255 7,937
b 62 57,87 17,549 6,533
c 63,67 57,38 6,201 2,129
d 69,5 63,74 5,578 1,966
Letopise], sec. XVII 3 a 63,33 54,82 20,673 7,45
b 62,5 55,7 17,09 6,206
c 61,33 52,69 18.505 8,778
d 64,5 55,18 40,035 14,339
Antologhion, 1766 4 b 59,33 52,37 27,583 9,331
c 63 57,05 23,827 8,565
d 62,83 58,11 5,944 2,199
Biblia de la Bucure[ti, 1688 5 a 77,67 72,32 45,147 15,304
b 77,5 70,83 31,961 14,055
c 65,67 59,08 28,579 10,024
d 75 69,41 34,024 14,362

Rezultatele ob]inute, puse n eviden]\ de curbele DSC, arat\ c\ toate


coper]ile din piele prezint\ un grad nalt de degradare, care determin\ o
heterogenitate ridicat\ a acestor materiale.
Coper]ile din piele ale c\r]ilor vechi ct [i pielea nou\ folosit\ n res-
taurarea leg\turilor vechi sunt analizate n vederea stabilirii gradului de
deteriorare ct [i a compatibilit\]ii materialului nou, introdus n oper\, cu
originalul (Tabelul nr. 2).
Valorile referitoare la cenu[\ (total\ [i insolubil\), azot total, substan]\
dermic\, substan]e solubile totale (minerale [i organice), azot din extract
SST, sunt raportate la pielea liber\ de umiditate [i substan]e extractibile,
iar cele pentru substan]e extractibile, la pielea liber\ de umiditate.
Parametrii recomanda]i n proiectul ENVIRONMENT LEATHER -
Final Report pentru pieile tanate vegetal cu aplica]ii n conservarea [i
restaurarea c\r]ilor [i documentelor vechi sunt:
1. Taninurile utilizate pentru t\b\cirea pieilor trebuie s\ fie taninuri
hidrolizabile, cu con]inut mare de netaninuri [i cantit\]i reduse de acid
elagic [i substan]e tanante cu mas\ molecular\ redus\;
45

Tabel nr. 2 - Piei vechi [i noi t\b\cite vegetal

Denumire prob\
Nr. Caracteristici Standard de 1- PIELE 2- 3- 4- 5- 6-
crt. metod\ veche PIELE BOX BOX ME{IN| PIELE
veche Turmaci Turmaci Turmaci 1992
Ceaslov Antologhian Cal. 2 - Cal. 4 - Cal. 1 -
ec.18 1766 1994 1994 1994
1. Umiditate, % STAS 8574-92 13,29 13,26 9,41 9,88 9,15 10,45
2. Cenu[\ total\, SR ISO 4047- 6,32 - 7,61 8,90 2,12 2,05 1,65 1,16
% 95 7,41 3,05 2,91 2,42 1,54
3. Cenu[\ SR ISO 4047 - 3,29 4,17 4,87 2,03 1,91 1,48
insolubil\, 95 3,86 2,92 2,71 2,17 0,96
% 1,27
lips\
4. Oxizi metalici, Metod\ ICPI prob\ de 0,72 0,84 0,47 0,53 0,23 0,20
% analizat 0,68 0,75 0,34 0,27
5. Substan]e SR ISO 4048 - 1,43 1,28 1,48 20,98 19,71 22,54 14,16
extractibile, 95 1,65 23,16 21,87 24,81
% 15,81
6. Azot total, % SR ISO 5397 - 8,14 8,90 10,41 8,43 8,38 7,51 7,60
96 9,55 12,11 11,90 10,99 10,08
7. Substan]\ 45,75 50,02 58,53 47,38 49,62 42,21 42,71
dermic\, SR ISO 5397 - 53,65 68,06 70,47 61,79
% 96 56,65
8. Substan]e 21,97 15,12 17,69 1,23 1,20 1,93 3,40
solubile totale, SR 7443 - 97 25,76 1,77 1,70 2,83 4,51
%
9. Substan]e 3,03 3,44 4,03 0,09 0,14 0,17 0,20
solubile SR 7443 - 97 3,55 0,13 0,20 0,25 0,27
minerale, %
10. Substan]e 18,94 11,68 13,66 1,14 1,06 1,76 3,20
solubile SR 7443 - 97 22,21 1,64 1,50 2,58 4,24
organice, %
11. Tanin STAS 723 - 74 14,27 16,15 18,97 17,68 22,69 28,32
combinat, %
12. Indice de STAS 723 - 74 31,19 32,29 40,07 35,63 53,76 66,31
t\b\cire
13. Azot din SR ISO 5397 - 0,60 0,34 0,40 lips\ lips\ lips\ lips\
extract SST 96 0,70
14. pH extract SR ISO 4045 - 5,1 5,1 4,8 4,8 4,5 4,5
apos 95
15. Temperatura SR ISO 3380 - lips\
de contrac]ie, 96 prob\ de 62 75 73 73 63
oC analizat

2. Substan]ele utilizate pentru lubrifierea pielilor nu trebuie s\ fie


pe baz\ de uleiuri poli-nesaturate sau sulfonate;
3. Valorile Ts(temperatura de contrac]ie) trebuie s\ fie cuprinse n
intervalul: 80 90oC, DTs < 5oC, iar termograma DSC trebuie s\ indice un
46

singur pic ascu]it. Energia de denaturare H trebuie s\ fie < 50 J/g


colagen;
4. pH-ul extractului apos s\ fie n jurul valorii de 4;
5. Con]inutul n sulfa]i trebuie s\ fie < 0,2 % din greutatea pielii;
6. Raportul n aminoacizi B/A (cu caracter bazic / cu caracter acid)
trebuie s\ fie > 0,69;
7. Rezisten]a la sf[iere trebuie s\ fie > 25 N/mm2.
Analizele pentru testarea durabilit\]ii [i calit\]ii pieilor noi, utili-
zate n restaurarea leg\turilor de carte veche sunt:
- M\surarea stabilit\]ii hidrotermice prin determinarea temperaturii de
contrac]ie (Ts) folosind tehnica Micro Hot Table [i a temperaturii de
denaturare (Td), prin Calorimetrie Diferen]ial\ de Baleiaj (DSC);
- Teste de rezisten]\ mecanic\ (de preferat, rezisten]a la sf[iere);
- Analiza aminoacizilor colagenului (prin HPLC);
- Determinarea tipului de tanin [i a compozi]iei acestuia (prin HPLC,
teste spot, microanaliz\ de raze X)
- Determinarea con]inutului de substan]e minerale din cenu[\ (co-
taninuri metalice);
- Determinarea pH-ului;
- Determinarea anionilor(prin electroforez\ capilar\);
- Analiza lubrefian]ilor (gravimetric [i prin Cromatografie n Gaz
cuplat\ cu Spectroscopie de Mas\, GC MS).
Principalele investiga]ii fizico-chimice efectuate asupra suportului
papetar se refer\ la identificarea fibrelor (Tabelele nr. 3-4) ct [i a naturii
materialelor de ncleiere (Tabelul nr. 5). Prin tehnicile analitice este po-
sibil s\ se identifice tipurile de fibre prezente n hrtia veche sau nou\. Prin-
cipala tehnic\ de identificare este utilizarea reactivilor chimici de colorare.
Identificarea naturii fibrelor se face cu:
1. Reactiv Herzberg (sol. A: ZnCl2, H2O; sol. B: I2, KI, H2O);
2. Reactiv Lofton-Merritt (rozanilin\ sau fuxin\ bazic\, verde Mala-
chite, HCl, H2O);
3. Reactiv C.Stain (sol. 1: AlCl3*6H2O, H2O; sol. 2: CaCl2, H2O;
sol. 3: ZnCl2, H2O; sol. 4: I2, KI, H2O).
Identificarea naturii materialelor de ncleiere se realizeaz\ cu:
1. Colofoniu: test Liebermann-Storch (anhidrida acetic\, H2SO4), test
Raspail (sol. saturat\ de zah\r, H2SO4);
2. Amidon: (I2, KI, H2O);
3. Cleiul animal: test cu reactiv Ehrlich.
47

Tabelul nr.3

Past\ Reactiv C. Stain Reactiv Herzberg


Past\ mecanic\ Oranj g\lbui Galben str\lucitor
Brut\ Galben Gri oliv
Normal Galben verzui _
dezincrustat\ deschis
Bine Gri roz _
dezincrustat\
Sulfit
Gri purpuriu Gri purpuriu purpuriu
Celuloz\ n\lbit\ deschis ro[u ro[iatic
din lemn purpuriu slab
de _ Gri alb\strui sau albastru
conifere Nen\lbit\ purpuriu
Alfa Nen\lbit\ Brun pal _
celuloz\ gri brun
(con]inut n\lbit\ Oranj ro[iatic - _
ridicat) ro[u
Brut\ Galben verzui slab Gri oliv
Gri alb\strui intens Gri purpuriu purpuriu
Sulfat n\lbit\ purpuriu deschis ro[iatic
Gri alb\strui sau albastru
Nen\lbit\ _ purpuriu
Oranj cu nuan]e Roz purpuriu str\lucitor -
De[eu textil; crpe; zdren]e ro[iatice purpuriu ro[u clar
Nen\lbit\ Oranj g\lbui Oranj g\lbui
Iut\ n\lbit\ Verde g\lbui slab Galben verzui intens
Galben deschis-
Brut\ galben verzui slab _
Paie, bambus, Albastru verzui Gri alb\strui deschis
bagas\ (tulpin\ de Nen\lbit\ [i n\lbit\ deschis sau gri albastru purpuriu pal [i roz
trestie de zah\r) purpuriu purpuriu intens
etc.
Galben verzui
Gampi [i Mitsumata deschis verde Galben verzui moderat
Fibre japoneze alb\strui deschis
Kozo Gri roz Gri roz

Tabelul nr.4

Pasta Reactiv Lofton-Merritt


Paste mecanice Albastru verzui
Paste semichimice sau monosulfit Violet deschis
Paste chimice alcalin Verde alb\strui
ecru ob]inute prin acid Violet nchis(cardinal)
tratament
Paste chimice albite Incolor
Paste din crpe Incolor
48

Tabelul nr. 5

Material de Test Test Raspail Iod iodur\ de Test Ehrlich


ncleiere Liebermann- potasiu
Storch
Colofoniu Violet ro[iatic Ro[u str\lucitor _ _
Amidon Albastru Albastru intens -
Clei animal sau _ _ _ Roz
gelatin\

E[antioane de fibre prelevate att din suportul papetar, ct [i din hrtia


japonez\, utilizat\ n restaurare, au fost preg\tite [i colorate cu reactivi
specifici, pentru a fi supuse examenului microscopic. Figurile nr. 9-18
prezint\ aspectul microscopic pentru cele mai cunoscute fibre celulozice.

Bibliografie
1. Aubry, Th., Slection dun cuir de tannage vgtal destin des
traitements de conservations sur des livres anciens. Mise en place dun
protocole de contrle qualit, n Actualits de la Conservation, Lettre
Professionelle de la Bibliothque Nationale de France, nr. 20, 2003, p.
7-9.
2. Chiri]\, A., Analiza de laborator pentru industria de piel\rie [i bl\n\rie,
Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1976.
3. Geba, M., Investiga]ii chimice asupra unei piei arheologice, n
Cercet\ri de conservare [i restaurare, nr. 2/1982, Muzeul Na]ional de
Istorie, Bucure[ti, p. 185-188.
4. Geba, M., Investiga]ii fizico-chimice [i procesul de restaurare a unor
obiecte din piele descoperite la Baia, n Ora[ul medieval Baia n
secolele XIV-XVII, vol. II, Ed. Junimea, Ia[i, 1984, p. 257-258.
5. Geba, M., Studiu asupra materialelor folosite n leg\toria de carte veche
romneasc\, n Revista muzeelor [i monumentelor, nr. 8/1988, p. 38-40.
6. Geba, M., Vlad, A.M., Methodes of analysis for bookbinding leather, n
Actes du XII-me Congres International des Sciences Prehistoriques
et Protohistoriques, Bratislava, 1993, p. 72-75.
7. Vlad, A.M., Geba, M., Studiul tehnic asupra pielilor folosite n
leg\toria de carte veche romneasc\, n Cercet\ri de conservare [i
restaurare, 3/1984, Muzeul Na]ional de Istorie, Bucure[ti, p. 39-42.
8. Vlad, A.M., Geba, M., Chiri]\, A., Studiu comparativ al metodelor de
testare a prezen]ei tanan]ilor vegetali n pielea veche, n Revista
Muzeelor [i Monumentelor, nr. 8, 1983, p. 47-52.
49

9. *** STEP LEATHER PROJECT (1991-1994) Programme europen


Protection and Conservation of European Cultural Heritage
Evaluation of the correlation between natural and artificial ageing of
vegetable tanned leather and determination of parameters for
standardization of an artificial ageing method.
10. *** ENVIRONMENT LEATHER PROJECT (1995-1999) Programme
europen Protection and Conservation of European Cultural Heritage,
Deterioration and conservation of vegetable tanned leather.
11. *** COLECTIE STAS, SR, SR ISO si METODA ICPI.
12. Agrawal, O.P., Barkeshli Mandana, Conservation of Books,
Manuscripts nad Paper Documents, Intach, 1997, p. 273-281.
50

Concepte moderne n
restaurarea-conservarea c\r]ii de patrimoniu

Adriana IONIUC
Centrul de Restaurare Conservare a Patrimoniului Cultural
Complexul Muzeal Na]ional Moldova Ia[i

Conservarea [i restaurarea c\r]ilor [i a documentelor de arhiv\ se afl\


n pragul unei perioade de schimb\ri importante: este vorba despre trans-
formarea activit\]ilor marginale, artizanale [i administrate individual de
fiecare institu]ie ntr-o misiune esen]ial\, bazat\ pe date [tiin]ifice [i orga-
nizat\ la nivel regional [i na]ional.
Aceast\ misiune nou\, deoarece poate ntr-adev\r fi astfel calificat\, a
luat prin surprindere majoritatea personalului responsabil de servicii de
arhiv\, biblioteci [i din muzee, solicitnd unele eforturi suplimentare din
partea celor care s-au ocupat anterior de conservarea documentelor.
Organizarea clar\ [i eficient\ a politicii de conservare [i restaurare
presupune att unele instrumente practice, precum instrumentele de
m\sur\ climatice, cutii [i nvelitori din hrtie neacid\ sau o echip\ efi-
cient\ de restauratori, ct [i m\suri legislative, care ajut\ la stabilirea lini-
ilor principale ale acestei politici privitoare la institu]ie, regiune [i ]ar\.
n articolul de fa]\, ne propunem s\ discut\m unele concepte de baz\
utile n vederea stabilirii posibilit\]ilor, limitelor [i priorit\]ilor conserv\rii
[i restaur\rii c\r]ilor [i documentelor.
n literatura de specialitate de ultim\ or\, este utilizat conceptul de nivel
de informare poten]ial al unui obiect (carte sau document), elaborat de Fre-
derici [i Rossi1. Nivelul de informare poten]ial (NIP) se define[te drept totali-
tatea informa]iilor prezente ntr-o carte sau un document, mai mult sau mai
pu]in ascunse n cadrul textului, structura [i materialele acestora.

1 Rossi Frederici, Documenti conservati negli archivi n Bullettino DellInstituto Centrale per

la patologia del libro, Roma, 1985, pag.37


51

Cartea sau documentul este considerat un pachet de informa]ii din


care o parte este accesibil\ imediat (de exemplu textul, n m\sura n care
acesta poate fi citit [i n]eles, sau unele caractere materiale care ne
furnizeaz\ informa]ii despre originea sau despre istoria obiectului) [i o
parte care nu poate fi exploatat\ pe loc din punct de vedere [tiin]ific, totul
fiind o poten]ial\ surs\ bogat\ n informa]ii asupra obiectului (de exemplu
unele caracteristici arheologice insuficient studiate). Cercet\rile n dome-
niul codicologiei [i al arheologiei c\r]ii [i documentelor au pus n valoare
bog\]ia informa]iilor care pot fi extrase dintr-o carte sau un document prin
examinarea comparat\ a materialelor [i a tehnicilor care au permis realiza-
rea concret\ a acestuia.
Cartea sau documentul este astfel considerat o unitate care cuprinde
textul, materiile [i tehnicilor utilizate pentru realizarea sa.
Conceptul de NIP reprezint\ un instrument valoros n vederea
definirii posibilit\]ilor [i limitelor conserv\rii [i restaur\rii. S\ analiz\m
mai nti modul n care NIP a evoluat n timp, fixnd la ntmplare
valoarea NIP a unui obiect nou la 100%.
Ceea ce nu poate fi evitat este faptul c\ valoarea NIP scade ntot-
deauna odat\ cu trecerea timpului; a[a cum universul se transform\ n
mod continuu, nici o materie nu scap\ acestui proces [i doar viteza
schimb\rii l face mai mult sau mai pu]in perceptibil. n mod concret,
aceast\ axiom\ sugereaz\ faptul c\ o carte sau un document vor fi mereu
supuse unor procese de alterare, mai exact mb\trnirea.
n func]ie de condi]iile de conservare [i evenimentele care pot s\
apar\ n via]a unei c\r]i sau a unui document, evolu]ia NIP-ului va fi pu-
ternic modificat\. NIP-ul unei c\r]i conservat\ n condi]ii defavorabile va
sc\dea mult mai repede dect cel al unei c\r]i conservate n condi]ii bune.
Factorul de varia]ie al vitezei de diminuare a NIP-ului este foarte mare [i
nu poate fi reprezentat grafic cu rigurozitate. O carte medieval\, scris\ pe
o hrtie foarte bun\ [i conservat\ corespunz\tor, arat\ semne foarte u[oare
de alterare abia dup\ cinci secole de via]\, n timp ce o carte tip\rit\ pe
hrtie ce con]ine past\ de lemn, arat\ semne de alterare foarte vizibile,
care pot fi m\surate dup\ o zi la lumina solar\. Diferen]a ntre cele dou\
distan]e este de aproximativ 200 000 de ori.
NIP-ul unui volum afectat de incendiu, dar n urma c\ruia r\mne o
parte, chiar [i ars\, scade rapid n momentul dezastrului, f\r\ s\ ating\
totu[i valoare de 0%: ntotdeauna r\mne o parte din obiect din care se pot
oricnd extrage unele informa]ii. Astfel, de exemplu, dosul unei c\r]i
52

poate uneori s\ ne indice epoca [i provenien]a volumului din care a f\cut


parte.
NIP-ul unui volum incendiat, a c\rui cenu[\ este apoi r\spndit\, scade
brusc la 0%: obiectul este distrus n totalitate, r\mnnd doar unele urme
indirecte ale existen]ei sale, ca de exemplu pe un catalog de bibliotec\.

Conceptul de conservare
M\surile de conservare vizeaz\ ncetinirea pe ct posibil a diminu\rii
NIP-ului unui obiect sau a unui grup de obiecte.
O politic\ de conservare cuprinde toate m\surile cu privire la depozi-
tarea, protec]ia [i manipularea obiectelor, destinate ncetinirii proceselor
de degradare endogene [i exogene.
Limitele unei politici de conservare sunt fixate de c\tre evolu]ia natu-
ral\ a NIP-ului n timp: nici un obiect nu poate fi conservat f\r\ a suferi
nici o alterare. Aceste limite sunt legate n principal de materiale [i tehni-
cile folosite pentru fabricarea obiectului. mb\trnirea se va produce cu
att mai repede cu ct materialele folosite sunt de calitate proast\ [i
suport\ procese relativ rapide de autodistrugere. Acest aspect este pentru
o mare parte din hrtia fabricat\ industrial.
Influen]a condi]iilor de conservare [i de consultare este totu[i foarte
important\ pentru toate materialele: atunci cnd condi]iile sunt bune, pro-
cesele de mb\trnire ncetinesc brusc, devenind aproape imperceptibile
pentru materialele de bun\ calitate; daca aceste condi]ii sunt proaste, chiar
[i cele mai bune materiale se altereaz\ cu rapiditate.
Obiectele compuse din materiale pu]in stabile, care se altereaz\
repede, sunt deosebit de sensibile la condi]iile de conservare: n condi]ii
bune normale (f\r\ s\ lu\m n considera]ie tehnicile deosebit de scumpe
precum conservarea la temperaturi negative), este posibil s\ ncetinim
procesul de mb\trnire.
n principiu, conservarea materialelor mai sensibile, [i mai pu]in sta-
bile chimic, ar trebui s\ constituie o prioritate n raport cu conservarea
materialelor de foarte bun\ calitate. Acest aspect a fost deseori ignorat n
cadrul organiz\rii m\surilor de conservare din muzee, biblioteci [i arhive,
unde s-a acordat o aten]ie privilegiat\ aproape ntotdeauna conserv\rii
fondurilor cele mai vechi. Aceast\ remarc\ trebuie binen]eles pus\ n
leg\tur\ cu anumite criterii men]ionate n continuare.
Pe plan financiar, o politic\ de conservare este ntotdeauna mai avan-
tajoas\ dect o politic\ de restaurare. M\surile de conservare permit nce-
tinirea mb\trnirii unor grupuri de obiecte (fonduri, depozite ntregi) prin
53

luarea unor m\suri foarte economice. Datorit\ unor condi]ii bune de con-
servare, se evit\ dezvoltarea pagubelor care ar cere interven]ia unui res-
taurator, cu unele consecin]e financiare semnificative. De[i exist\ con-
strngeri impuse de unele limite financiare riguroase, este ntotdeauna
posibil s\ se amelioreze condi]iile de conservare cu ajutorul unor m\suri
simple [i pu]in costisitoare2.
O politic\ de conservare este ntotdeauna prioritar\ n raport cu orice
fel de restaurare, datorit\ urm\toarelor motive:
- permite s\ amelioreze soarta unei mari cantit\]i de obiecte, prin nce-
tinirea unor procese de mb\trnire [i evitarea dezvolt\rii unor procese
grave de alterare exogene;
- nu are efecte secundare d\un\toare, n ciuda interven]iilor directe pe
obiect (vezi mai departe conceptul de restaurare conservativ\);
- este indispensabil\ oric\rei restaur\ri: ntr-adev\r, un obiect resta-
urat, depozitat n condi]ii proaste, se degradeaz\ din nou foarte rapid [i
beneficiul restaur\rii se pierde n scurt timp.

Strategia unei politici de conservare


Dac\ principalele materiale din compozi]ia c\r]ilor [i documentelor de
arhiv\, ca [i degrad\rile lor, sunt relativ bine cunoscute, situa]ia fiec\rei
institu]ii este diferit\ [i nu este posibil s\ se conceap\ un program aplicabil
peste tot.
Diversitatea fondurilor, a st\rii [i a condi]iilor de conservare [i consul-
tare nu pot fi rezumate cu ajutorul unei scheme. Din acest motiv, o politic\
coerent\ de conservare trebuie s\ porneasc\ de la o constant\ care se
bazeaz\ pe patru principii:
1. Condi]iile de conservare efective n diverse p\r]i ale muzeului, biblio-
tecii sau ale serviciilor de arhiv\, inclusiv condi]iile din s\lile de consultare;
2. Starea de conservare a diferitelor fonduri sau grupe de obiecte, n
func]ie de caracteristicile materialelor;
3. Frecven]a utiliz\rii c\r]ilor sau documentelor;
4. Valoarea cultural\ a fondurilor, colec]iilor [i obiectelor.
Condi]ii de conservare
Analiza condi]iilor de conservare permite identificarea factorilor
pozitivi care vor fi p\stra]i ca atare, [i a factorilor negativi, pentru care
este necesar\ o schimbare.

2
Aurel Moldoveanu, Conservarea patrimoniului cultural, Bucure[ti, 2004
54

Aceasta impune studierea urm\torilor factori:


- mediul nconjur\tor: condi]ii climatice, iluminat, calitatea aerului, etc.
- structuri [i metode de aranjare [i depozitare: etajere, cutii, plicuri,
metode de bro[are [i leg\tur\, etc;
- structuri arhitecturale: influen]a asupra factorilor de mediu, riscurile
de incendiu, inunda]ii [i furt, etc.
- condi]ii de consultare: condi]ii climatice, iluminat, loca]ie, fotocopii,
etc., ]innd cont de sensibilit\]ile proprii fiec\rui material (de exemplu
sensibilitatea deosebit\ a pergamentului la schimb\rile higrometrice).
O asemenea analiz\ arat\ cel mai adesea un amestec de factori u[or de
modificat, permi]nd o ameliorare rapid\ a condi]iilor de conservare n
institu]ie [i de factori care cer investi]ii mai importante, pentru care este
necesar\ o planificare pe termen lung, care s\ ]in\ cont de situa]ia finan-
ciar\ [i politica institu]iei.
Starea de conservare a fondurilor de carte
Analiza st\rii de conservare a fondurilor ia n considerare calit\]ile
specifice componentelor materiale ale fiec\rui fond [i condi]iile reale de
conservare. Aceast\ analiz\ permite identificarea fondurilor cele mai ame-
nin]ate, datorit\ calit\]ii materialului lor [i/sau st\rii lor de degradare.
Frecven]a utiliz\rii [i valoarea cultural\
Frecven]a utiliz\rii [i importan]a cultural\ a fondurilor [i obiectelor
sunt elemente complementare indispensabile pentru a determina pri-
orit\]ile n organizarea politicii de conservare. Informa]iile strnse n tim-
pul acestor constat\ri ne permit s\ stabilim priorit\]ile n conservare. Ca
regul\ general\, sunt protejate n primul rnd obiectele compuse din mate-
riale instabile, care se afl\ ntr-o stare proast\ de conservare, acre au o
importan]\ cultural\ remarcabil\ [i care sunt consultate frecvent. De
asemenea, se pot prevedea unele m\suri suplimentare de conservare n
cadrul unui proiect de restaurare.
Aceast\ munc\ de analiz\ are un caracter interdisciplinar foarte pro-
nun]at: ntr-adev\r, cele patru elemente citate nu pot fi reunite dect prin
colaborarea dintre un expert n domeniul conserv\rii [i un muzeograf, bi-
bliotecar sau arhivist experimentat. Alegerea m\surilor necesare pentru
ameliorarea condi]iilor de conservare poate necesita [i sfatul unor al]i spe-
ciali[ti n domeniul arhitecturii, al controlului climatic, al securit\]ii, etc.
Limitele financiare nu trebuie s\ mpiedice stabilirea unei politici de
conservare. Pornind de la aprecierea obiectiv\ a situa]iei muzeului, biblio-
55

tecii sau arhivei, este ntotdeauna posibil s\ se amelioreze n mod vizibil


condi]iile de conservare, prin m\suri simple [i ieftine, pentru a ac]iona
ulterior ntr-o manier\ complet\. Investi]ia cerut\ pentru a face o analiz\ [i
a preg\ti un program de conservare este costisitoare: cheltuielile se vor
face pe baza unei evalu\ri serioase, scopurile vizate vor fi clare, se vor
evita risipa [i taton\rile.
Nu este suficient s\ concepi [i s\ pui pe picioare o bun\ politic\ de
conservare: trebuie s\ fie n]eleas\ de cadrele administrative [i de
autorit\]ile politice. Ace[tia din urm\ au tendin]a s\ nu considere c\r]ile [i
documentele ca bunuri culturale [i nu v\d necesitatea de a le asigura con-
servarea. Un concept clar de conservare este indispensabil pentru a putea
convinge persoanele mai pu]in implicate n lumea muzeelor, bibliotecilor
[i arhivelor c\ o schimbare a mentalit\]ii este necesar\ [i c\, dac\ dorim s\
transmitem genera]iilor viitoare izvoarele istoriei trecute [i prezente, tre-
buie s\-i consacr\m mijloace financiare [i energie.
Denumite bunuri culturale de sine st\t\toare, c\r]ile [i documentele
vor beneficia astfel de un statut care implic\ necesitatea unei interven]ii
pentru a asigura supravie]uirea lor, a[a cum este cazul frescelor, ta-
blourilor, statuilor, obiectelor arheologice [i alte m\rturii despre trecutul
nostru.

Restaurarea: conceptul de restaurare conservativ\


Restaurarea, adic\ interven]ia direct\ pe un obiect aflat ntr-o stare
proast\ de conservare, pentru a-l consolida, nu este dect o specialitate
dintre m\surile destinate s\ garanteze cea mai bun\ conservare posibil\ a
unei c\r]i.
Exist\ o anumit\ confuzie legat\ de acest subiect: pentru o perioad\
ndelungat\, ideea de a face ceva pentru o carte a fost asociat\ celei de a
apela la un restaurator (sau la un leg\tor)3. Prioritatea m\surilor de conser-
vare, n raport cu cele de restaurare, [i con[tientizarea efectelor secundare
indezirabile a oric\rei restaur\ri sunt concepte recente [i nc\ n parte insu-
ficient asimilate4.
Termenul de restaurare acoper\ n domeniul conserv\rii c\r]ii vechi,
ac]iuni care vizeaz\ scopuri foarte diverse. Leg\torul care coase [i i d\ o

3 R.L. Lafontaine, Normes relatives au lilieu pour les musees et les depots des archives

canadiennes, Institut Canadien de Conservation, Ottawa, 1981, pag. 4.


4 Andreea Giovannini, De tutela librorum, Les Editions I.E.S., Berna, 1995.
56

nou\ copert\ unei tip\rituri din secolul al XVIII-lea, cel care lipe[te din
nou un cotor desprins, se autodeclar\ restauratori, la fel ca [i specialistul
care nu intervine dect pe baza unei analize complete a tuturor aspectelor
problemei. n principal, calitatea unei restaur\ri nu este legat\ numai de
echipamentul de care dispune un restaurator, ci mai ales de logica care st\
la baza restaur\rii. Este periculos s\ se reduc\ restaurarea la o problem\
tehnic\ [i [tiin]ific\, deoarece criteriile, implicite sau explicite, care deter-
min\ alegerea importan]ei [i tipului de interven]ie influen]eaz\ foarte mult
rezultatul final. ntr-adev\r, un restaurator care dispune de echipamente
sofisticate, ns\ f\r\ o direc]ie clar\ n ac]iunea sa, poate s\ provoace
pagube serioase, n timp ce un restaurator sensibil fa]\ de etica restaur\rii
va face o munc\ corect\ cu un echipament modest. Binen]eles, aceast\
compara]ie extrem\ nu trebuie considerat\ un argument pentru a limita
dotarea laboratoarelor de restaurare, ci ca o invita]ie care s\ includ\, ntr-o
manier\ aprofundat\, studiul eticii restaur\rii n formarea restauratorilor [i
n formarea continu\ a restauratorilor care [i exercit\ deja profesia.
Pentru a n]elege tendin]ele actuale, Giovannini Andreea face o dis-
tinc]ie ntre restaurarea reconstitutiv\ [i restaurarea conservativ\5.

Restaurarea reconstitutiv\
Restaurarea reconstitutiv\ vizeaz\ reconstituirea st\rii originale a
obiectului. Nivelul de informare poten]ial al unui obiect va ajunge din nou
la 100%, datorit\ restauratorului care va ameliora degrad\rile cauzate de
timp. n aceast\ categorie, vom g\si orice interven]ie legat\ de materialul
original, nct abia putem distinge ceea ce este original de ceea ce este
nou. Anticarii ncurajeaz\ frecvent acest mod de interven]ie, acest tip de
restaurare fiind adesea apreciat de publicul neinformat deoarece obiectul
pare complet [i perfect conservat. n acest scop, restauratorul adaug\
obiectului p\r]ile pierdute, n urma propriei sale interpret\ri. Aceste
informa]ii sunt amestecate cu informa]iile originale, nc\ aflate n obiect [i
care ngreuneaz\ lectura celor originale. Lectura informa]iei originale este
cu att mai dificil\ cu ct restauratorul a f\cut o treaba bun\, mai ales
dac\ timpul a dat o anumit\ patin\ p\r]ilor restaurate; absen]a unui dosar
de restaurare, lucru curent n acest gen de restaur\ri, nu contribuie la cla-
rificarea situa]iei.

5
Andreea Giovannini, op.cit., pag. 23.
57

O pierdere a lizibilit\]ii informa]iei corespunde cu o diminuare a nive-


lului de informa]ie poten]ial al obiectului. Restaurarea reconstitutiv\
cauzeaz\ n cele din urm\ o diminuare real\ a nivelului de informa]ie
poten]ial al obiectului ce se cerea a fi restaurat. Acest tip de restaurare este
deci n mod real distructiv n ceea ce prive[te cantitatea de informa]ii
oferit\ de obiect.

Restaurarea conservativ\
O restaurare conservativ\ vizeaz\ n mod deosebit conservarea
materialului original al obiectului. Interven]ia trebuie s\ fie lizibil\ [i
materialele ad\ugate u[or de identificat. Scopul unei asemenea opera]ii
este ca, dup\ interven]ie, nivelul de informa]ie poten]ial al obiectului, s\
scad\ mai lent dect dac\ nu s-ar fi intervenit asupra lui; n mod concret,
este vorba de ncetinirea, att ct este posibil, a mb\trnirii obiectului.
Raportul cu politica de conservare [i n special cu condi]iile de conservare
ulterior restaur\rii, este aici evident. O restaurare chiar corect executat\ n
afara cadrului unei politici generale de conservare nu are sens, c\ci con-
di]iile de conservare neadaptate vor distruge rapid c[tigurile restaur\rii,
r\mnnd doar efectele secundare ale acestui tratament.
Restauratorul trebuie ntr-adev\r s\ con[tientizeze c\ orice interven]ie
pe un obiect presupune [i o pierdere de informa]ii, poten]iale sau reale,
datorate ac]iunii restauratorului [i modific\rilor pe care acesta i le aduce.
O carte restaurat\ se schimb\, este mereu diferit\ de o carte original\ bine
conservat\, iar interven]ia realizat\ chiar cu cea mai mare grij\, executat\
dup\ criterii ct mai riguroase, modific\ totu[i obiectul.
S-a constatat c\ NIP-ul obiectului scade u[or n momentul restaur\rii;
aceste efecte secundare sunt cu att mai extinse cu ct restaurarea este
mai important\.
In fa]a efectelor secundare ale restaur\rii, putem trage concluzia c\
interven]ia restauratorului se justific\ doar atunci cnd m\surile de con-
servare nu sunt destul de eficiente pentru a ncetini sc\derea nivelului de
informa]ie poten]ial al obiectului.
Conceptul de restaurare conservativ\ [i con[tientizarea existen]ei unor
efecte secundare asupra nivelului de informa]ie poten]ial, datorate res-
taur\rii, justific\ de asemenea regulile etice care guverneaz\ ac]iunea res-
tauratorului. Muzeograful, bibliotecarul [i arhivarul trebuie s\ fie foarte
con[tien]i asupra ambiguit\]ii interven]iei restauratorului [i asupra regu-
lilor etice care trebuie s\ guverneze alegerea modului de restaurare, pentru
58

a putea interac]iona cu restauratorul, n scopul unei conserv\ri extrem de


riguroase a patrimoniului cultural care le este ncredin]at.

Etica restaur\rii
Cunoa[terea eticii restaur\rii trebuie s\ faciliteze rela]iile dintre
muzeograf, arhivar sau bibliotecar [i restaurator: muzeograful, arhivarul sau
bibliotecarul care [tie la ce poate s\ se a[tepte din partea procesului de restau-
rare, pe planul demersului principal, este mult mai capabil s\ interac]ioneze
cu restauratorul n vederea elabor\rii procesului de restaurare.
Studiul arheologic
Restauratorul se afl\ adesea ntr-o pozi]ie critic\ n raport cu
informa]ia material\ con]inut\ ntr-o carte: pe de o parte, el este observa-
torul privilegiat a numeroase aspecte care nu sunt vizibile dect n timpul
restaur\rii; pe de alt\ parte, dup\ restaurare, starea c\r]ii este modificat\,
iar o parte din informa]ie nu mai este lizibil\.
ntr-adev\r, restauratorul se afl\ adesea n situa]ia de a demonta cel
pu]in cteva elemente ale c\r]ii pentru a putea interveni asupra ei. n acest
punct, putem observa, f\r\ vreun impediment, unele aspecte ale structurii
materiale a obiectului care erau anterior ascunse. De exemplu, prin
ndep\rtarea unei foi de gard\ lipit\ de copert\, scoatem adesea la iveal\
tehnica atelei nervurilor, nt\riturile puse ntre nervuri, tehnica mont\rii
foii de gard\, tehnica umplerii pielii, etc. Aceste elemente sunt extrem de
valoroase pentru cercet\torul n arheologia c\r]ii, care nu are autoriza]ia s\
execute el o asemenea opera]ie. Colaborarea restauratorului este n acest
caz fundamental\ pentru a furniza cercet\torului aceste date importante,
disponibile doar n acest mod.
n consecin]\, n cursul procesului de restaurare, unele dintre aceste
elemente sunt modificate sau nlocuite cu unele noi (sunt conservate ca [i
fragmente), ceea ce ngreuneaz\ un studiu ulterior. Aceste modific\ri
reprezint\ efecte secundare importante ale restaur\rii [i nu pot fi acceptate
dect atunci cnd sunt indispensabile pentru conservarea viitoare a
obiectului, la fel cum accept\m mutilarea unui pacient n medicina uman\
pentru a-i salva via]a.
Pentru a evita transformarea restaur\rii ntr-o opera]ie destructiv\ n
ceea ce prive[te informa]ia, restauratorul trebuie s\ furnizeze muzeografu-
lui, arhivarului [i bibliotecarului, [i prin intermediul acestora cercet\toru-
lui n arheologia c\r]ii, o documenta]ie precis\ [i complet\ asupra
caracteristicilor morfologice ale obiectului. Descrierea obiectului se rea-
59

lizeaz\ pe tot parcursul restaur\rii, fiind completat\ de o documentare


fotografic\, care este de altfel indispensabil\.
Aceast\ condi]ie presupune ca restauratorul s\ aib\ o preg\tire sufi-
cient\ pentru a realiza o munc\ de cercetare, deoarece n general nu
recunoa[tem dect elementele deja cunoscute. De exemplu, restauratorul
care este con[tient de existen]a n]ep\turilor de construc]ie (care serveau la
determinarea propor]iilor paginii) sau a n]ep\turilor de leg\torie, va [ti s\
evalueze valoarea unei n]ep\turi u[oare ascunse de firul de cus\tur\ n
pliul unui caiet medieval, n timp ce aceste urme slabe nu vor fi identifi-
cate, sau vor fi atribuite la ntmplare, de c\tre o persoan\ neavizat\.
Aceast\ observa]ie ar trebui s\ ne determine s\ ac]ion\m cu mai mult\
pruden]\, deoarece arheologia c\r]ii este o [tiin]\ nou\, iar cuno[tin]ele din
acest domeniu sunt n cea mai mare parte incomplete; exist\ a[adar riscul
ca elementele valoroase [i nc\ necunoscute s\ fie modificate, f\r\ a
con[tientiza acest lucru n cursul restaur\rii.
n timpul restaur\rii, fragmentele care se g\sesc n carte sau care i
apar]in ar trebui s\ fie conservate n mod separat cu mult\ grij\; restaura-
torul nu trebuie s\ pun\ la ndoial\ [ansa de a conserva sau nu un fragment
sau altul. i n acest domeniu, [tiin]a evolueaz\ foarte repede, astfel c\, de
exemplu, un studiu efectuat acum c]iva ani de J.Vnoucec din Praga6, a
pus n eviden]\ toate informa]iile pe care le putem extrage din analiza
prafului care se afl\ n adncimea filei unei c\r]i medievale.
Datele adunate n urma analizelor arheologice sunt utile nu doar n
vederea reconstituirii istoriei individuale a obiectului, dar [i n m\sura n
care este posibil s\ se compare un num\r mare de e[antioane, pentru a
identifica aspectele caracteristice n func]ie de timp [i spa]iu. Aceast\
munc\ presupune o descriere sistematic\ a obiectelor [i preluarea datelor
pe calculator.
n prezent, sunt n desf\[urare numeroase cercet\ri n scopul unei
descrieri standardizate, care pot fi prelucrate pe calculator pentru c\r]ile
din Evul Mediu; a[teptnd sfr[itul acestor cercet\ri [i definirea unui
model de descriere, este important ca restauratorul s\ descrie ct mai atent
posibil caracteristicile materiale ale obiectelor restaurate. Dificultatea n
acest domeniu deriv\ de la marea complexitate [i variabilitate a elemente-
lor prezente. Astfel, daca dorim s\ cre\m fi[e ]innd cont de toate carac-

6 J. Vnoucec, Environmental Standards for Storage of Books and Manuscripts, n Library

Journal, 1994, pag.339


60

teristicile arheologice [i variantelor lor posibile, se ob]in chestionare de


cteva zeci de pagini a c\ror utilizare practic\ este dificil\.
Analiza arheologic\ trebuie s\ fie dimensionat\ n func]ie de
amploarea interven]iei [i valoarea obiectului. Pentru obiectele mai
recente, observa]iile pot fi simplificate, dar ele nu pot fi ignorate. Obser-
varea materialelor [i tehnicilor care au permis realizarea unei c\r]i sau a
unui document de arhiv\ furnizeaz\, chiar pentru obiectele recente,
informa]ii complementare celor din text asupra caracterului obiectului [i
asupra epocii n acre a fost produs.
Trebuie s\ ]inem cont c\ arheologia c\r]ii este o [tiin]\ nou\, care se
dezvolt\ pornind de la codicologie [i care are ca obiect c\r]ile medievale.
Aceast\ situa]ie va evolua cu siguran]\ n sensul unei extensii a dome-
niului de interes a c\r]ilor [i documentelor din arhive mai recente. Dar,
pentru moment, acest domeniu nu a fost abordat dect n mod punctual;
este necesar\ o anumit\ pruden]\ pentru a evita sc\derea interesului asupra
aspectelor materiale a c\r]ilor din secolul al XVI-lea pn\ n secolul al
XIX-lea.
n sfr[it, cercetarea arheologic\ a obiectului presupune s\ i se consa-
cre cteva ore de munc\ n cadrul opera]iilor de restaurare. Timpul nece-
sar variaz\ foarte mult [i este legat de caracterul obiectului [i de
complexitatea sa. n general, obiectele care au fost par]ial modificate n
mai multe etape cer mai mult timp dect obiectele conservate n starea lor
original\. Proprietarul, con[tient c\ restaurarea este o ocazie unic\ de a
strnge informa]ii pre]ioase asupra obiectului [i asupra istoriei sale, tre-
buie s\ accepte c\ munca de cercetare arheologic\ [i elaborarea p\r]ii
corespunz\toare din raportul de restaurare face parte integrant\ din
opera]iile normale de restaurare.
Determinarea cauzelor degrad\rii
Aceast\ etap\ o continu\ [i o completeaz\ pe prima; este vorba despre
definirea, att ct este posibil, natura diver[ilor componen]i ai obiectului [i
procesele de degradare care amenin]\ starea de conservare. Aceast\ etap\
a restaur\rii are un caracter [tiin]ific; cunoa[terea structurii chimice [i a
procesului de degradare a diver[ilor componen]i ai c\r]ii, observarea
sistematic\, cercetarea microscopic\ [i analizele chimice sunt mijloacele
obi[nuite pentru a stabili acest diagnostic.
Un diagnostic clar este indispensabil pentru a respecta criteriile de
alegere a tratamentului de restaurare; n general, cu ct n]elegem mai
bine procesul de degradare [i caracterul materialelor obiectului, cu att
61

suntem mai tenta]i s\ alegem un tratament global, pu]in specific, cu riscuri


[i efecte secundare sc\zute.
Alegerea tratamentului
n optica restaur\rii conservative, tratamentul va fi determinat dup\
urm\toarele criterii:
- Tratamentul trebuie s\ fie limitat ct mai mult posibil.
Orice interven]ie presupune un risc poten]ial de pierdere a
informa]iei; interven]ia cea mai limitat\ este cea care limiteaz\ cel mai
mult acest risc. Restauratorul se afl\ ns\ n fa]a unei cerin]e duble contra-
dictorii: de a interveni ct mai pu]in posibil, ns\ destul de mult pentru a
permite conservarea obiectului pe termen lung. Aceast\ dilem\ este fun-
damental\ pentru a alege corect n restaurare [i nu trebuie eliminat\; dim-
potriv\, restauratorul trebuie s\ fie con[tient de aceasta de-a lungul ntregii
sale munci de restaurare.
Dorin]a de a interveni ct mai pu]in asupra obiectului determin\ res-
tauratorii, din ce n ce mai des, s\ propun\ tratamente par]iale [i limitate,
de simpl\ consolidare [i protec]ie a obiectului, pentru a evita interven]ia
laborioas\ care ncepe n general cu desfacerea leg\turii.
Amploarea restaur\rii trebuie s\ fie decis\ [i n func]ie de consultarea
mai mult sau mai pu]in intens\ a obiectului. S\ nu uit\m c\, de exemplu,
c\r]ile liturgice alt\dat\ deschise n fiecare zi, ast\zi sunt consultate poate
o dat\ pe an. n trecut, [i chiar [i n zilele noastre, se intervine radical asu-
pra obiectelor care nu sunt dect rar consultate [i care, cu cteva repara]ii
locale prudente, ar putea suporta o consultare atent\.
Alegerile opera]iilor de restaurare, ]innd cont de aceste cerin]e diver-
gente, au mult mai multe [anse s\ corespund\ criteriilor eticii restaur\rii,
dar aceast\ pozi]ie este dificil\ pentru restaurator, care nu are certitudinea
unor adev\ruri absolute [i a unor tratamente-panacee.
- Tratamente specifice (n func]ie de natura [i de cauza degrad\rii)
Acest punct este complementar celui anterior. Tratamentul cel mai
specific va fi, n general, [i cel mai limitat, fiind n acela[i timp foarte efi-
cient. Orice schem\ de interven]ie este periculoas\. Nu exist\ nici un trata-
ment universal, c\ci orice interven]ie are efecte secundare nedorite.
- Tratamente compatibiel cu toate materialele componente ale
obiectului
Elementele obiectului care nu intr\ direct n procesul de degradare
trebuie de asemenea avute n vedre, pentru a evita ca un tratament bun
pentru un aspect anume, s\ nu devin\ nociv pentru ansamblu.
Interac]iunile chimice pe termen lung ntre produsele utilizate [i materiile
62

prezente n carte trebuie luate n considerare atunci cnd se alege un trata-


ment. Trebuie [tiut c\ aceste interac]iuni nu sunt niciodat\ previzibile n
ntregime: alegerea tratamentelor simple [i utilizarea, dac\ situa]ia o cere,
a unor cantit\]i limitate de produ[i chimici, ct mai simpli posibil, limit-
eaz\ riscurile de reac]ii nedorite. n orice caz, o mare pruden]\ [i un
respect profund pentru obiectul de restaurat sunt indispensabile.
- Tratament reversibil
n ciuda oric\rei precau]ii, nu este posibil s\ se prevad\ toate interac-
]iunile, toate reac]iile chimice care vor avea loc n urm\toarele secole.
Influen]ele externe sunt de asemenea imprevizibile pe termen lung. Cine
ar fi putut s\ prevad\ acum un secol prezen]a n aerul din biblioteci a
urm\torilor reactivi: oxidul de azot, anhidrida sulfuric\ [i ozon? Din
aceast\ cauz\, trebuie ntotdeauna s\ se utilizeze metode care permit, att
ct este posibil, reversibilitatea restaur\rii.
Este important s\ se [tie c\ reversibilitatea unui tratament nu este
niciodat\ complet\: odat\ ce am introdus o substan]\ nou\ ntr-o materie,
este aproape imposibil de a o extrage din nou n totalitate. De exemplu,
ncerc\rile experimentale cu r\[in\ acrilice, teoretic u[or solubile dup\
aplicarea lor, au ar\tat c\ chiar prin metode destructive de extrac]ie
chimic\ nu este posibil s\ se recupereze mai pu]in de jum\tate din pro-
dusul aplicat. Acesta este un motiv n plus pentru un tratament ct mai
limitat.
Se poate ntmpla n cazuri extreme s\ fim constrn[i s\ alegem ntre
pierderea imediat\ a obiectului [i un tratament practic ireversibil; dar n
general, este de preferat s\ se renun]e la un tratament dect s\ risc\m o
conservare viitoare a obiectului. Unele m\suri corecte de protec]ie [i
interzicerea consult\rii permit adesea s\ ntrziem o interven]ie [i s\
a[tept\m s\ se g\seasc\ o solu]ie corect\ la o anumit\ situa]ie ast\zi foarte
delicat\.
- Tratamentul nu trebuie s\ mpiedice viitoarele cercet\ri asupra
obiectului
Scopul restaur\rii const\ n diminuarea vitezei de mb\trnire a
obiectului, pentru a permite consultarea ulterioar\ n cele mai bune
condi]ii posibile. Acest scop principal trebuie s\ fie prezent n gndirea
restauratorului, n momentul n care se alege tratamentul.
C\r]ile sunt de multe ori restaurate cu ajutorul unor tehnici adesea
originale care mpiedic\ apoi o bun\ consultare, de exemplu o bun\
deschidere a c\r]ii. Pe deasupra, se nlocuiesc [i se lipesc foile de gard\ pe
copert\, f\r\ s\ se aib\ n vedere dac\ nu ar fi mai bine s\ se lase cer-
63

cet\torului accesul la aceste aspecte deosebit de interesante ale leg\turii.


Restauratorul nu trebuie s\ dea dovad\ de o virtuozitate artizanal\, atunci
cnd reconstituie p\r]ile pierdute: abilitatea, mai modest\, trebuie s\
respecte, pe ct este posibil, p\r]ile originale ale obiectului, iar elementele
ad\ugate trebuie s\ fie extrem de func]ionale.
De exemplu, n leg\tura Evului Mediu, principalele elemente
(cus\tur\, tran[ele solide, fermoare) au un caracter legat, din punct de ve-
dere func]ional, de conservarea pergamentului [i trebuie s\ fie reconsti-
tuite; dar se va ]ine cont de exigen]ele cerute de necesitatea conserv\rii [i
a consult\rii. Putem, dimpotriv\, s\ discut\m de necesitatea unei recon-
struc]ii a tran[elor decorate, [i de toate decora]iile n general (piele, p\r]i
metalice), n m\sura n care aceast\ reconstituire nu va avea niciodat\
valoarea [tiin]ific\ a unui original.
ntre o interven]ie pur tehnic\ care nu respect\ spiritul obiectului [i
care poate deveni prea rece [i o voin]\ de a reconstitui care ]ine de spi-
ritul artistic al restauratorului, care dore[te s\-[i demonstreze virtuozitatea,
se afl\ nivelul corect de restaurare. Restauratorul trebuie s\ fie n per-
manen]\ con[tient de tensiunea dintre cele dou\ orient\ri. n munca de
restaurare, trebuie s\ primeze respectul pentru obiect [i bucuria de a
descoperi elemente ce ]in de cercetarea arheologic\ a c\r]ii.
64

Utilizarea hrtiei japoneze la completarea


zonelor lips\ a documentelor scrise pe
pergament

Elena P+R+U Panait, Oana CAPA}+N|


Centrul Na]ional de Restaurare Conservare, Ia[i

Rezumat
~n lucrare prezint\ folosirea h=rtiei japoneze la completarea zonelor
lips\ a documentelor scrise pe pergament. Se arat\ avantajele pe care le
prezint\ h=rtia japonez\ `n aceast\ etap\ de restaurare a pergamentelor
[i se accentueaz\ pe competentele specialistului `n ob]inerea unor re-
zultate bune.

Pergamentul este o piele semitananta folosit\ ca suport pentru scriere


din secolul al II-lea `.Hr.. Documentele scrise pe pergament sau h=rtie
reprezint\ izvoare istorice de o excep]ional\ valoare, multe din ele g\-
sindu-[i ecoul `n tratatele de sintez\ ale istoriei ]\rii sau `n patrimoniul
expozi]ional al muzeelor.
~n decursul timpului astfel de documente sunt supuse degrad\rii a
c\rei cauzalitate este multipl\, concretizat\ `n degrad\ri lente, determinate
de factori fizico-chimici, biologici, sociali.
Semnele clinice ale `mb\tr=nirii pergamentului se manifest\ prin de-
formarea, scorojirea, rigidizarea [i friabilitatea acestuia. La aceste dete-
rior\ri se adaug\ lipsuri din suport, produse prin ac]iunea roz\toarelor,
prin manipul\ri incorecte sau prin ignoran]a oamenilor, cu privire la p\s-
trarea [i manevrarea defectuoas\ a documentelor. De aceast\ categorie de
deterior\ri dorim s\ ne ocupam `n lucrarea de fa]\ [i anume de comple-
tarea zonelor lips\.
Radu Florescu definea completarea ca o opera]ie care supline[te sau
`nlocuie[te p\r]ile lips\ sau at=t de degradate `nc=t nu mai pot s\-[i `nde-
plineasc\ func]ia (1). Aceasta defini]ie se g\se[te `n cel de-al IV-lea prin-
65

cipiu de restaurare [i anume principiul raport\rii la forma ini]ial\ a


obiectului(2).
Pergamentul a fost [i este [i acum materialul ideal pentru aceast\ etap\ `n
restaurarea documentelor. De-a lungul anilor s-au c\utat alte materiale mai ieft-
ine care s\ `nlocuiasc\ pergamentul. ~n jurul anilor ' 80, la Laboratorul de Res-
taurare al Arhivelor Na]ionale ale Statului, a fost introdus\ m\tasea ca material
de completare, apoi h=rtia japonez\, dar niciodat\ nu s-a renun]at la pergament,
ca material de completare pentru documentele foarte valoroase.
~n acei ani, ca urmare a modului de abordare a restaur\rii perga-men-
tului `n Europa [i a form\rii ca specialist `n laboratorul de restaurare de la
Arhivele Statului, am introdus [i-n laboratorul nostru, h=rtia japonez\ ca
material de completare a documentelor pe pergament cu zone lips\.
Ne-am propus s\ v\ prezent\m un document emis de domnitorul
Alexandru cel Bun la 19 februarie 1412, `n ora[ul de re[edin]\ domneasc\
Suceava. Deoarece documentul a fost inserat in corpusul de izvoare arhi-
vistice (3), nu vom st\rui asupra con]inutului sau, re]inem doar c=teva
informa]ii majore: documentul este un act de proprietate scris cu cerneal\
ferogalic\ [i de carbon, prin care Roman diac, fiul lui Stanislav de la
Neam](4) primea `n st\p=nire pe Tazl\ul S\rat, dou\ sate: Dole[tii [i Le-
ontile[tii cu tot venitul lor `n veci (5).
Documentul a[a cum a fost adus la laborator prezent\ un stadiu avan-
sat de degradare (foto. nr. 1) ce reflect\ efectele condi]iilor necorespun-
z\toare de p\strare; fisuri [i lipsuri din text pe linia plicaturii(6).

Foto. 1 Hrisov de la voievodul Alexandru cel Bun, emis la 19 februarie 1412,


`nainte de restaurare

Umezeala excesiv\ [i migrarea unor fronturi de umezeal\ au produs


migrarea colorantului din [nurul de matase. ~n acela[i timp condi]iile de
66

p\strare improprii au condus la dezvoltarea microorganismelor produc=nd


deterior\ri cromatice [i sl\birea rezisten]ei pergamentului. O interven]ie
bine inten]ionat\, dar ne[tiin]ific\, prin aplicare de benzi adezive pentru
`mbinarea celor patru fragmente ale documentului pe verso a produs pete
cromatice, rigidizarea [i transparen]a pergamentului (foto. nr. 2).

Foto. nr. 2: Hrisovul de la Alexandru cel Bun, `nainte de restaurare, detaliu


Cu permisiunea dvs. o s\ trecem peste primele etape ale restaur\rii [i s\
ne oprim la etapa `ntregirii documetului, adic\ a complet\rii zonelor lips\.
Aceast\ etap\ s-a realizat cu h=rtie japonez\ (7). S-a folosit h=rtie japonez\
de provenien]\ german\ `n aceea[i nuan]\ [i grosime cu pergamentul folos-
ind ca adeziv un amestec de 5% CMC [i 10% alcool polivinilic.
Interven]ia noastr\ de completare (foto nr. 3) s-a dovedit a fi rezis-
tent\, estetic\ [i corespunz\toare exigen]elor restaur\rii din anii '80-'90,
din Europa, cu privire la folosirea h=rtiei japoneze la completarea zonelor
lips\ a documentelor scrise pe pergament.

Foto 3. Hrisovul de la Alexandru cel Bun, aspect dup\ restaurare


67

Din literatura de specialitate am aflat c\-n ultimii 10 ani, h=rtia japo-


nez\ poate s\ substituie avantajos pielea `n lucr\rile de restaurare a
leg\turii de carte [i ca material de completare a zonelor lips\ a documen-
telor scrise pe pergament. De la `nceputul anului acesta [i la laboratorul
nostru a fost folosit\ h=rtia japonez\ la `ntregirea documentelor pe perga-
ment atunci c=nd nu dispunem de pergament `n culoarea [i grosimea ori-
ginalului. V\ vom prezenta un document restaurat recent din patrimoniul
Muzeului de istorie cu nr. de inventar 2140 (9). Documentul este emis `n
decembrie 1857 de c\im\c\nia lui Nicolae N. Vogoride, de ridicarea `n grad
de serdar a unui func]ionar pt. merite deosebite. Este `nt\rit cu sigiliu im-
primat `n culoare albastr\, lucru ce dovede[te autenticitatea documentului.
Marginea dreapt\ prezint\ fisuri [i lipsuri din suport. Aspectul pergamen-
tului, de foarte sub]ire ne duce la ipoteza c\ nu este fabricat `n ]ar\, ci este
un pergament din import (foto 1 [i 2).

Foto 4. Aspectul documentului `nainte de restaurare


68

Foto 5. Verso documentului, marginea dreapta cu fisuri [i lipituri din suport


Faptul c\ ne afl\m `n fa]a unui astfel de pergament (foarte sub]ire),
ne-a determinat s\ lu\m decizia folosirii h=rtiei japoneze pentru comple-
tarea zonelor lips\. S-a folosit h=rtie japonez\ `n aceia[i grosime [i culoare
cu documentul original. H=rtia a fost aplicat\ cu un adeziv combinat din
3% CMC [i 8% past\ de f\in\. ~n final, am ob]inut o interven]ie (foto. nr. 3),
reu[it\ din punct de vedere al rezisten]ei [i al aspectului estetic.

Foto. 6. Aspectul documentului dup\ restaurare,


completarea marginii drepte cu h=rtie japonez\
69

Experien]\ practic\ `n restaurarea pergamentelor ne permite s\ con-


cluzion\m urm\toarele:
- h=rtia japonez\ este un material mai ieftin dec=t pergamentul;
- se g\se[te `n sortimente diverse din punct de vedere al culorii [i gro-
simii;
- tehnica de completare este mai rapid\;
- adezivul folosit este un amestec de 3% CMC(1/3) [i 8% amidon (2/3);
- randamentul muncii este mai mare;
- un tratament efectuat cu h=rtie japonez\ poate fi de o mare fine]e [i
de o mare rezisten]\, rezultatul depinz=nd de competen]ele specialistului.

Bibliografie
1. R. Florescu, Bazele muzeologiei, Bucure[ti, 1994, pg. 34;
2. F. Oprea, Principii de baz\ ale restaur\rii documentelor istorice, la
Sesiunea Na]ional\ de Restaurare, Ia[i, 1994;
3. Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, Editura Academiei, I,
pag. 45-46;
4. Idem;
5. Idem;
6. E. V=rtosu, Paleografia romano-chirilic\, Edit. {tiin]ific\, Bucure[ti,
1968, pag. 75;
7. E. Panait-P=r=u, Utilizarea unui produs indigen la restaurarea perga-
mentelor, `n Revista Muzeelor [i Monumentelor, nr. 5, 1983, pag. 54;
8. M. Barna, Utilizarea h=rtiei japoneze pentru leg\turile vechi (text tra-
dus), `n S\n\tatea c\r]ilor, Oradea, 2004, pag. 22;
9. Inventar nr. 2140 din Patrimoniul Muzeului de Istorie, Ia[i.
70

Analiza pigmen]ilor din stratul pictural al


unei biserici de lemn din secolul al XVIII-lea
prin spectroscopia FT-IR [i alte tehnici

D. BOGDEA1, M. GIURGINCA2 , P. CAPOT|3, O. CIOC{AN1 , Al. POPESCU4


1 Laboratorul de Restaurare Pictur\, Muzeul de Art\ din Craiova, Calea Unirii, 15

2 Universitatea Politehnica Bucure[ti, Facultatea de Chimie Industrial\,

Str. Polizu, nr. 1, Bucure[ti


3 Institutul de Metale Neferoase [i Metale Rare, B-dul Biruin]ei, nr. 102, Bucure[ti

4 Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova, Calea Bucure[ti, 165

Abstract
The pigments used to decorate a XVIII Century' wooden church,
Adormirea Maicii Domnului, Sibiu County, haven been thoroughly
investigated with FT-IR and UV-VIS-NIR spectroscopy, ICP-AES, AAS
and optical microscopy.
We established that the pigments used by the local masters have a
mineral origin: read lead, cinnabar, blue ultra-marine, yellow ochre.
The advantage and disadvantage of each technique are discussed.

Introducere
Construit\ n 1766, biserica Adormirea Maicii Domnului, din Poiana
Sibiului, Jude]ul Sibiu, este considerat\, prin dimensiuni, structur\ con-
structiv\ [i patrimoniul pe care l de]ine, cel mai impresionant monument
al arhitecturii din lemn sibiene.
Restaurarea [i conservarea acestui monument presupune o cunoa[tere
aprofundat\ a materialelor din care a fost creat, dar [i a interac]iilor aces-
tor materiale cu mediul nconjur\tor. Respectul pentru opera de art\,
impune utilizarea unor tehnici de investigare ct mai pu]in distructive cu
putin]\.
71

n ultimii ani, obiectele de patrimoniu sunt investigate [i prin spec-


troscopia FT-IR. Pentru a caracteriza mai bine paleta de culori folosit\ de
me[terii populari este necesar s\ se completeze spectroscopia FT-IR [i cu
alte tehnici analitice. Literatura de specialitate arat\ c\ se poate folosi cu
succes XRD, SEM-EDAX, micro-spectroscopia Raman, spectroscopia
UV-VIS-NIR [i ICP-AES.[1-6]

Parte experimental\
Probele supuse analizelor au fost prelevate din zone caracteristice ale
picturii, n a[a fel nct s\ acopere ntreaga suprafa]\ a picturii [i gama ei
cromatic\.
De la aceast\ biseric\ s-au prelevat urm\toarele probe:

Proba Zona de unde s-a prelevat proba Culoarea stratului pictural


P1 Altar Ro[u
P2 Altar Ultramarin
P3 Naos Ultramarin
P4 Naos Galben
P5 Pronaos Ro[u
P6 Pronaos Ro[u-brun

E[antioanele de culoare au fost examinate prin microscopie optic\,


spectroscopie FT-IR [i UV-VIS-NIR, AAS [i ICP-AES pentru identificarea
tipului de pigment.
Analiza pigmen]ilor prin spectroscopia FT-IR
Pigmen]ii au fost supu[i analizei spectrale n domeniul IR (400-4000
cm-1), utiliznd aparatul FT-IR, 620 JASCO, Japonia. S-a aplicat tehnica n
transmisie direct\ utiliznd procedeul de pastilare n KBr.
Analiza pigmen]ilor prin spectroscopia UV-VIS-NIR
Probele au fost analizate [i prin spectroscopie UV-VIS-NIR, pe dome-
niul 200-2300 nm, utiliznd aparatul V 570, JASCO, Japonia. S-a folosit
tehnica de examinare direct\ a materialului, prin introducerea lui n cuva
dispozitivului de reflexie difuz\. Prin acest procedeu s-au pus n eviden]\
principalele caracteristici spectrale [i cromatice. Pentru identificarea ca-
racteristicilor spectrale s-au folosit etaloane.
Determin\rile prin ICP-AES au fost f\cute cu ajutorul aparatului
Spec-troflame P (Germania), aparat cu 30 de canale spectrale fixe, care
pot fi simultan monitorizate de cei trei policromatori [i i permite unuia din-
72

tre ei s\ fac\ corec]ia de fond [i aplicarea metodei standard interne. Acest


aparat permite determin\ri simultane [i secven]iale a mai multor elemente,
corectarea mediului [i scanarea liniilor spectrale de separare.
Pentru analiza n absorb]ie atomic\ s-a utilizat un spectrometru cu
flac\r\ (VARIO Germania), varianta AAS 6. Analiza s-a efectuat dup\
dizolvarea fiec\rei probe ntr-un solvent anorganic convenabil ales sau
utiliznd digestoare cu microunde.

Rezultate [i discu]ii
Prin examinarea spectrului IR al probei P 1, (Fig. 1), s-a observat pre-
zen]a grundului pe baz\ de CaCO3. n prob\ mai exist\ benzi la 455 cm1,
530 cm1 [i 1680 cm1, care provin dintr-un compus pe baz\ de Pb3O4 [1, 4].
Analiza n UV-VIS a acelea[i probe (Tab. 1), a eviden]iat o band\ rel-
ativ intens\ la 540 nm [i umeri n domeniul 600-800 nm. Banda de la 540
nm se atribuie pigmentului pe baz\ de Pb3O4. Caracteristicile de cu-loare
(Tab. 2) indic\ prezen]a unei mari cantit\]i de grund (L* are valoare mare),
al\turi de colorantul ro[u (a*). Apar [i urme de pigment galben (b*) ce
provin de la stratul de culoare al\turat.
La proba P 2 (Fig. 2), spectrul IR indic\ prezen]a predominant\ a grun-
dului pe baz\ ce CaCO3. Adi]ional n prob\ mai exist\ benzi la 3626 cm-1,
3440 cm-1, 1110-1088 cm-1,1016-1010 cm-1, 610 cm-1 [i 504 cm-1, care in-
dic\ prezen]a ultramarinului ca pigment [4,5].
n domeniul UV-VIS (Tab. 1), s-au eviden]iat benzi de mic\ inten-
sitate n regiunea 480-800 nm, la 450, 505 [i 714 nm, indicnd prezen]a
pigmentului de culoare albastr\, al\turi de impurit\]i de culoare verde.
Caracteristicile de culoare (Tab.2), indic\ prezen]a pigmentului al-
bastru (b*) al\turi de o impuritate (a*) de nuan]\ verde.
La proba P 3, benzile din domeniul IR de la 3626 cm1, 3440 cm1,
1660 cm1, 1110-1088 cm-1, 1016-1010 cm-1, 610 cm1 [i 504 cm1, indic\
prezen]a ultramarinului ca pigment. (Fig. 3)
n domeniul UV-VIS-IR (Tab. 1) prezint\ benzi la 450 nm (um\r), 492
nm, 515 nm [i 705 nm, indicnd prezen]a pigmentului de culoare albastr\,
al\turi de impurit\]i de culoare ro[ie.
Caracteristicile de culoare (Tab. 2), indic\ prezen]a pigmentului al-
bastru (b*) al\turi de o impuritate (a*) de nuan]\ ro[ie.
Pentru proba P 4, Spectrul de IR indic\ prezen]a pigmentului galben,
pe baz\ de FeO. (Fig. 4)
73

Spectrul de UV-VIS-IR (Tab. 1) indic\ o band\ larg\ n domeniul 400-


650 nm, centrat\ la 512 nm [i o alt\ band\ la 668 nm, indicnd prezen]a
pigmentului galben, modificat de suportul de grund [i contaminat probabil
cu urme de pigment albastru din zona nvecinat\.
Analiza cromatic\ (Tab. 2) indic\ prezen]a pigmentului galben (b*),
al\turi de o impuritate.
Prin examinarea spectrului IR al probei P 5, (Fig.5), s-a observat exis-
ten]a benzilor la 455 cm1, 530 cm1 [i 1680 cm1, care provin dintr-un com-
pus pe baz\ de Pb3O4 [4].
Analiza n UV-VIS-IR a acelea[i probe (Tab. 1), indic\ o band\ in-
tens\ [i bine definit\ la 528 nm, datorat\ pigmentului ro[u [i una de mic\
intensitate la 720 nm, urme de pigment galben. Banda de la 528 nm se
atribuie pigmentului pe baz\ de Pb3O4.
Analiza cromatic\ (Tab. 2) eviden]iaz\ clar prezen]a pigmentului ro[u
(a ) cu o nuan]\ u[or g\lbuie (b*).
*

La proba P 6, Spectrul de IR (Fig. 6) indic\ prezen]a pigmentului pe


baz\ de Fe2O3, marcat\ prin banda de la 520 cm-1, provenit\ din pigmentul pur.
Spectrul de UV-VIS-IR (Tab. 1) prezint\ o band\ larg\ n domeniul
350-600 nm, centrat\ la 540 nm provenit\ din pigmentul ro[u [i benzi de
mic\ intensitate la 630 nm, 760 nm [i 800 nm, indicnd prezen]a unor im-
purit\]i cu nuan]e albastru-verzuie.
Analiza cromatic\ (Tab. 2) indic\ clar prezen]a pigmentului ro[u (a*)
dar [i a unei impurit\]ii cu nuan]\ albastr\ (b*).

Tabelul 1. Benzi caracteristice n spectrul UV-VIS

Proba l prob\[nm] l etalon [nm] Culoare Tip pigment


predominant\
P1 540 530; 1380 Ro[u Pb3O4
P2 450; 505; 714 370; 540; 710; 1090 Albastru Ultramarin
P3 450; 492; 515; 370; 540; 710; 1090 Albastru Ultramarin
705
P4 512; 668 360; 490; 630; Galben FeO
800;1420; 1920
P5 528; 720 (u) 530; 1380 Ro[u Pb3O4
P6 540; 630; 760; 292; 525; 1146; 1926; Ro[u-brun Vermillon ^
800 ^ 360; 490; 630; FeO
800;1420; 1920
74

Tabelul 2. Caracteristici de culoare

Proba L* a* b* C* H
Poiana Sibiului P1 88,58 2,00 0,04 2,01 1,15
Poiana Sibiului P2 93,19 -0,26 -2,61 2,60 84,31
Poiana Sibiului P3 91,22 0,09 -0,83 0,83 83,81
Poiana Sibiului P4 89,93 0,07 0,53 0,53 7,52
Poiana Sibiului P5 86,94 3,52 0,68 3,57 10,94
Poiana Sibiului P6 92,29 1,03 -0,73 1,24 35,33

Unde: L* - luminozitatea; a* - verde/ro[u; b* - albastru/galben; c* - croma;


H unghi de nuan]\;
Rezultatele ob]inute prin metodele AAS [i ICP-AES confirm\ datele
ob]inute prin spectroscopia FT-IR [i UV-VIS-NIR. (Tab.3)

Tabelul 3. Compozi]ia (%) a pigmen]lor folosi]i la Biserica Adormirea Maicii


Domnului, Com. Poiana Sibiului, Jud. Sibiu

Proba Pb % Zn % Si Mg Fe % Cu % Al P Sn % Cr % Mn
% % % % %
P1 2,58 0,036 0,09 0,04 0,098 0,006 0,002 0,031 0,005 0,007 0,004
P2 1,96 0,029 0,14 0,086 0,14 0,021 0,21 0,019 0,005 0,006 0,008
P3 0,54 0,016 0,07 0,041 0,12 0,009 0,072 0,009 0,005 0,003 0,005
P4 0,05 0,007 0,09 0,046 0,11 0,113 0,07 0,014 0,014 0,002 0,006
P5 13,5 0,011 0,06 0,035 0,053 0,005 0,046 0,055 0,005 0,0017 0,006
P6 0,027 0,005 0,05 0,018 0,10 0,0014 0,046 0,004 0,005 0,0019 0,003

Prin AAS s-au determinat: Cu, Fe, Pb;


(Sb,Ti, Ni 0,005; Cd 0,001;)

Tabelul 3a. Compozi]ia chimic\ a pigmen]ilor folosi]i la Biserica Adormirea Maicii


Domnului, Com. Poiana Sibiului, Jud. Sibiu

Proba Rezultate
P1 pigment ro[u pe baz\ de miniu de plumb
P2 pigment albastru de tip ultramarin
P3 pigment albastru de tip ultramarin
P4 pigment ocru galben, oxizi de fier hidrata]i
P5 pigment ro[u pe baz\ de miniu de plumb
P6 pigment ro[u-brun (vermillon n amestec cu oxizi de fier hidrata]i)
75

Concluzii
Rezultatele prezentate n aceast\ lucrare prezint\ o prim\ etap\ a unei
metodologii bazate pe tehnici complementare, aplicabil\ ntr-un studiu
sistematic. Ele sunt folosite de restaurator pentru a alege amestecul de
materiale care s\ fie ct mai apropiat de compozi]ia celui ini]ial, tocmai
pentru a nu exista riscul unor respingeri ulterioare.
Tehnicile analitice moderne (spectroscopia FT-IR, UV-VIS-NIR, AAS
[i ICP-AES) al\turi de cele clasice (microscopia optic\) au permis iden-
tificarea naturii pigmentului utilizat de me[terii populari [i utilizarea unui
tratament de restaurare-conservare adecvat.
Investiga]iile detaliate prin spectroscopie FT-IR au permis identi-
ficarea grundului, lian]ilor, pigmen]ilor [i suportului textil utilizat de me[-
terii populari din secolele trecute.
La spectroscopia FT-IR, determin\ri exacte se fac prin comparare de
spectre, deci este necesar\ existen]a unor standarde (etaloane). Pentru
fiecare din materialele enumerate s-a alc\tuit o baz\ de date care cuprinde
numero[i pigmen]i, cteva tipuri de lian]i [i grunduri, mai des utilizate n
secolele XVII-XIX. Avantajul acestei metode este acela c\ pentru analiz\
se folosesc cantit\]i extrem de mici de substan]\.
Pentru completarea informa]iilor, pe acelea[i probe s-au efectuat
determin\ri spectrale n domeniul UV-VIS-NIR, beneficiind de un aparat
modern, ce dispune de reflexie difuz\ [i analiza culorii. Determinarea car-
acteristicilor de culoare prin utilizarea tehnicii CIE Lab a permis sta-
bilirea cu mare precizie a culorii reale a pigmentului predominant, ca [i a
faptului c\ grundul nu a modificat dect n mic\ m\sur\ nuan]a acestuia.
Tehnicile de emisie n plasm\ [i absorb]ie atomic\ s-au utilizat pentru
identificarea elementelor prezente n pigmen]ii naturali [i a contamin\rilor
eventuale din zonele adiacente celei de recoltare.
Metoda ICP-AES este adecvat\ analizelor de pigmen]i deoarece are
limite sc\zute de detec]ie, este foarte rapid\ [i permite analizarea mai mul-
tor elemente simultan, reducnd astfel cantitatea de solu]ii necesare pen-
tru m\sur\tori.

Bibliografie
1. A. Langley & A. Burnstock, The analysis of layerd paint samples from
modern paintings using FTIR microscopy. 12th triennial meeting of
ICOM-CC, Lyon. (1999), James & James, London, Vol. 1, pp. 234 -241;
76

2. R. J. H. Clark, K. Huxley, Sci. Technol. Cult. Heritage 5, 95 (1996)


3. I. M. Bell, R. J. H. Clark, P. J. Gibbs, Spectrochimica Acta, Part 53 A,
2159, (1997);
4. Artists Pigments, A Handboock of Their History and Characteristics,
vols. 1-3, National Gallery of Art, Oxford Univ. Press, WA, 1986,
1993, 1997.;
5. S. Bruni, F. Cariati, F. Casadio, L. Toniolo, Spectrochimica Acta, Part A
55, 1371-1377, (1999);
6. J. P. Vigouroux, E. Husson, G. Calvarin, N. Q. Dao, Spectrochimica
Acta, Part 38 A 393, (1982).
77

Sinteza s\rii de 2-aminopiridin\ a acidului


-(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic
[i studiu de optimizare a procesului
de cre[tere a bacteriilor n vederea test\rii
poten]ialului biologic activ

Corneliu ONISCU, Cristina BIBIRE, 1Rodica DIACONESCU,


2Daniela IVANOV
Centrul Mitropolitan de Cercet\ri T.A.B.O.R, Ia[i
1Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi
2Institutul de Chimie Macromolecular\ Petru Poni, Ia[i

Abstract
This paper discusses the syntesis and characterization the salt 2-
aminopyridine - -(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic acid for
antimicrobian patrimony objects treatment. The character of compounds
on realized by elemental analysis, IR,DSC,UV-VIS. An empirical model
was elaborated by a third order rotatable design 23 type, the ma-
thematical model was found adequate for the bactericid treatment. Testes
the bactericid activity utilize the four species the bacteria isolated for
arts objects (frescoe, wood, papers, textiles)

1. Introducere
Compu[ii din clasa triazolilor [i piridinei sunt utiliza]i la nivel mon-
dial att n medicin\ ct [i ca pesticide cu aplica]ii n diferite domenii.
Se remarc\ prin faptul c\ au un spectru larg de ac]iune, fiind utilizate
n doze mici, nepoluante, avnd ac]iune sistemic\.
78

Plecnd de la aceste date au fost sintetizate s\ruri de deriva]i tria-


zolici cu 2-amino-piridina cu poten]ial biologic activ.

2. Partea experimental\

2.1 Sinteza [i caracterizarea pentru sarea de 2 amino -


piridin\ a acidului -(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il)
acetic
Sinteza compusului s-a realizat printr-un procedeu de ob]inere ntr-o
singur\ etap\.
Reac]iile care au loc:

Cl N
OH + CH COOH + 2 NaOH 85 0C
N O CH COOH
Cl N 2NaCl
Cl N
Cl
H
N
N

Cl Cl
_
O CH COOH O CH COO H+3N N

N H 2N N N
N N
N
N

sarea de 2 amino - piridin\ a acidului -(o-clorofenoxi) - - (1,2,4-triazol-1-il) acetic

Caracterizarea compusului sintetizat s-a realizat prin spectroscopie


IR, DSC [i UV. Spectrele IR s-au nregistrat pe un spectrometru Specord
M80 Carl Zeiss Jena utiliznd tehnica pastil\rii cu KBr.
79

Fig. 1 Spectrul IR pentru sarea de 2 amino-piridin\ a acidului -(o-clorofenoxi) -


-(1,2,4-triazol-1-il) acetic

Se constat\ prezen]a ciclului triazolic prin vibra]iile corespunz\toare


leg\turii C#N, benzile caracteristice fiind la 3200cm-1, banda larg\ situat\
ntre 1800-2000 cm-1 precum [i banda de la 1230 cm-1. Benzile caracter-
istice leg\turilor C-C aromatic ale nucleului benzenic se suprapun peste
cele din ciclul piridinic. Gruparea C#O carboxilic\ d\ cea mai intens\
band\ din toate spectrele, situat\ n jurul valorii de 1700 cm-1. Benzile si-
tuate n jurul valorii de 800 cm-1 dovedesc absen]a sau prezen]a sub-
stitu]iei n diferite pozi]ii la nucleul benzenic. Vibra]iile grup\rii aminice
protonate ^NH3 se constat\ n jurul valorilor de 2800 [i 1400 cm-1.
Spectrele UV s-au nregistrat pe un spectrometru SPECORD M42,
utiliznd drept solvent metanolul.
n toate curbele de absorb]ie se constat\ prezenta benzii caracteristice
piridinei la 195 [i 280 nm. Banda larg\ cu maximul de absorb]ie situat la
80

300 nm este o suprapunere de benzi datorate absorbtiei nucleului triazolic,


benzenic [i piridinic.
2.2 Optimizare mediului de cultur\ pentru cre[terea
bacteriilor n cultur\ pur\ n vederea test\rii poten]ialului
biologic activ a sarea de aminopiridin\ a acidului -(p-
clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic
2.2.1 Descrierea experimentului
Mediul de cultur\ formulat con]ine: peptona din carne, extract de
drojdie, clorur\ de sodium, carbonat de calciu, sulfat de magneziu, sulfat
de fier [i glucoza. Studiu experimental s-a realizat pe 6 medii de cultur\ pe
care s-au cultivat folosind procedurile standard 3 specii de bacterii n cul-
tur\ pur\: Pseudomonas, Mycrobacter [i Miccrococus.
Pentru cazul analizat, care con]ine 3 factori, valoarea parametrului
este 1,682 iar planul de experimentare [i matricea experimental\ sunt
redate n tabelele 2 [i 3.
# (NF)1/3 # 1.682 (1)

n care NF#23 (plan factorial)

Tabelul 1. Plan de experimentare extins cu 3 variabile pentru specia Pseudomonas

Variabila Cod Nivelul variabilelor


--1 -1 0 1 ^1
Sursa N org X2 - 0,182 1,5 3 4,5 6,182
Sursa N anorg. X3 - 0,682 1 2 3 4,682
Carbonat de calciu X7 - 0,818 2,5 5 7,5 9,182

Ecua]ia de regresie care descrie performan]a procesului de cre[tere


lund n considerare influen]ele celor 3 factori este:

n n
Y = b0 + bi X i + b ji Xi X j
i =1 j ,i =1
(2)

Unde: b0 valoarea medie a r\spunsului Y din centrul programului


iiiiiiiiibi.bj coeficien]i de regresie (de determinare sau liniari)
81

Y func]ia obiectiv
xi xj- valorile codificate ale variabilelor

Calculul coeficien]ilor semnificativi din ecua]ia de regresie s-a rea-


lizat cu rela]iile redate n tabelul 2.

Tabelul 2. Rela]ii de calcul a valorilor coeficien]ilor ecua]iei de regresie pentru 3


variabile independente

20 20 20 20
b0 = 0,166338 Yei 0,056791 ( x12 Yei + x22 Yei + x32 Yei )
i =1 i =1 i =1 i =1

20
b1 = 0,073224 x1 Yei
i =1

20
b2 = 0,073224 x2 Yei
i =1

20
b3 = 0,073224 x3 Yei
i =1

20 2 20 2 20 2 20 2 20
b11 = 0,0625 x1 Yei + 0,006889 ( x1 Yei + x 2 Yei + x 3 Yei ) 0,056791 Yei
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

20 2 20 2 20 2 20 2 20
b 22 = 0,0625 x 2 Yei + 0,006889 ( x1 Yei + x 2 Yei + x 3 Yei ) 0,056791 Yei
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

20 2 20 2 20 2 20 2 20
b 33 = 0,0625 x 3 Yei + 0,006889 ( x1 Yei + x 2 Yei + x 3 Yei ) 0,056791 Yei
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

20
b12 = 0.125 x1 x2 Yei
i =1

20
b13 = 0.125 x1 x3 Yei
i =1

20
b23 = 0.125 x2 x3 Yei
i =1

Codificarea celor 3 variabile independente s-a realizat cu rela]ia []:


82

i i0
i =
i0
(3)
unde Xi- variabilele reale
IIIIxi0 variabilele codificate, baz\
xi0 pasul de varia]ie

Tabelul 3. Matricea experimental\ extins\ pentru 3 factori pentru un program compus


central rotabil, aplicat la cre[terea sp. Pseudomonas

x0 x2 x3 x7 x22 x32 x72 x2x3 x2x7 x3x7 y (g/l) Ycalcul


at
1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 52 52,1
1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 50 49,6
1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 51 50,9
1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 51 50,9
1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 46 45,7
1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 46 45,7
1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 44 44,4
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 46 46,9
1 -1.682 0 0 2.829 0 1 0 0 0 48 48,4
1 1.682 0 0 2.829 0 1 0 0 0 48 48,4
1 0 -1.682 0 0 2.829 1 0 0 0 47 48,9
1 0 1.682 0 0 2.829 1 0 0 0 48 48,9
1 0 0 -1.682 0 0 1.000 0 0 0 52 52,3
1 0 0 1.682 0 0 1.000 0 0 0 43 43,5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50,4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50,4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 50,4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50,4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 50,4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 50,4

Pentru aceste experimente, ecua]ia de regresie are forma:

Y#5 0 , 3 8 - 2 , 6 0 x 7 - 0 , 6 9 x 2 2 - 0 , 5 3 x 3 2 -
0,87x72^0.625x2x3^0,625x2x7^1,125x3x7
83

2.2.2 Validarea modelului matematic


Pentru a se putea valida modelul matematic ob]inut se utilizeaz\ testul
Fisher, pentru determinarea valorii calculate se utilizeaz\ rela]ia 4:

( )
n
(n 1) Yei Ye
2

i =1
F=
( )
k
(k 1) Yeki Yek
2

i =1 (4)

Conform testului Fisher, Fcalculat#726,94, Fcritic# 4,6, rezult\ ca Fcal-


culat > Fcritic ceea ce confim\ c\ modelul matematic este adecvat celor
dou\ variabile independente X2, X3 [i nu apar erori.
n continuare se calculeaz\ coeficientul de corela]ie multipl\ R cu
rela]ia:

n
2
( Yei Yci )
i= 1
R Yx 1 x2 x 3 = 1 ----------------------------------------
n
-
2
( Yei Ye )
i= 1 (5)

[i are valoarea:

R Yx2 x3 x7 = 0 ,9696

valoarea ob]inut\ demonstreaz\ c\ exist\ o corela]ie mare ntre vari-


abila dependent\ [i variabilele independente. Pentru verificarea coefi-
cien]ilor calcula]i am folosit testul Student, se calculeaz\ dispersia
coeficien]ilor ( s2) [i statistica testului (t).
~n ecua]ia de regresie r\mn numai coeficien]ii semnificativi (^),
respectiv termenii care au influen]\ semnificativ\.
84

Tabelul 4. Verificarea semnificatiei coeficientilor cu testul Student

Dispersia coeficientilor: 0,015


Coeficientii: t tcritic Semn
a0 50,3802 0,122474 411,3529 2,571 ^
a2 -0,14308 1,168241 -
a3 -0,26624 2,173861 -
a7 -2,60941 21,30575 ^
a22 -0,69914 5,708476 ^
a33 -0,52232 4,264745 ^
a77 -0,87596 7,152208 ^
a23 0,625 5,103104 ^
a27 0,625 5,103104 ^
a37 1,125 9,185587 ^

Tabelul 5. Semnificatia modelului matematic

Nr.det. x2 x3 x7 y(g/l) Ycalculat Abaterea


1 -1 -1 -1 52 52,1 0,273
2 1 -1 -1 50 49,6 -0,721
3 -1 1 -1 51 50,9 -0,212
4 1 1 -1 51 50,9 -0,212
5 -1 -1 1 46 45,7 -0,715
6 1 -1 1 46 45,7 -0,715
7 -1 1 1 44 44,4 0,953
8 1 1 1 46 46,9 1,968
9 -1,682 0 0 48 48,4 0,831
10 1,682 0 0 48 48,4 0,831
11 0 -1,682 0 47 48,9 3,890
12 0 1,682 0 48 48,9 1,846
13 0 0 -1,682 52 52,3 0,557
14 0 0 1,682 43 43,5 1,179
15 0 0 0 50 50,4 0,755
16 0 0 0 50 50,4 0,755
17 0 0 0 51 50,4 -1,230
18 0 0 0 50 50,4 0,755
19 0 0 0 51 50,4 -1,230
20 0 0 0 51 50,4 -1,230
Abaterea medie 0,416
85

Se constat\ c\ variabila X2 (sursa de N organic peptona din carne)


influen]eaz\ cel mai puternic procesul analizat.
Dup\ confirmarea adecvan]ei modelelor matematice pentru ecua]ia de
regresiei s-a aplicat o metod\ clasic\ de optimizare ce const\ n deter-
minarea punctelor sta]ionare existente prin rezolvarea sistemului de
ecua]ii ob]inut prin anularea derivatelor de ordinul I.
Astfel Ymax,calc# 53,31
Prin optimizarea ecua]iei de regresie se ob]in coordonatele punctului
maxim:

x2# 0,718 x3#1,04 x7# 0,57

Aceste valori fiind n spa]iul codificat, conduc prin decodificare, la


valorile reale pentru concentra]ia mediului de cultur\ exprimat\ n func]ie
de cei 3 factori determinan]i:
X2# 4,57 g/l - sursa de azot organic (peptona din carne) ;
X6#3,04 g/l - sursa de extract de levuri;
X7#10,42 g/l - sursa de carbonat de calciu.
Eviden]ierea corectitudinii ecua]iei de regresie s-a realizat [i prin
reprezent\ri grafice tridimensionale, sub form\ de suprafe]e pentru
func]ia Ycalc#f(x2,x3,x7) pentru cazurile n care x2# 0; x3# 0; x7# 0.

Bibliografie
1. Noctor G., Queval G., Gakiere B., NAD(P) synthesis and pyridine nu-
cleotide cycling in plants and their potential importance in stress con-
ditions, Journal of Experimental Botany, 57(8): 1603-20, 2006.
2. Gluck A., Mathematical Methods into the Chemistry Industry. Elements
of Optimization, Ed. Tehnic\, Bucure[ti, 124-148, 1971.
3. Macoveanu M., Nicu V., Basis of Chemical Technology Metodology of
Mathematical Modeling into the Chemical Industry, Rotaprint Press,
Ia[i, 1987.
86

Influen]a iradierii cu laseri asupra


materialelor papetare apar]innd
patrimoniului cultural

1
S. CIOVIC|, 3Narcisa VR+NCEANU, 1Th. M|LU}AN, 4C. FOTAKIS,
4
D. AGLOS, 4Paraskevi POULI, 2Kristalia MELESSANAKI, 2Diana COMAN
1. Universitatea Tehnic\ - Gheorghe Asachi Ia[i, Facultatea de Inginerie
Chimic\, Catedra Polimeri naturali [i sintetici
2. Institutul de Structur\ electronic\ [i Laseri (IESL) Foundation of
Research Technology Hellas, Heraklion, Grecia.
3. Centrul de Conservare- Restaurare obiecte de art\ cre[tin\
RESURRECTIO, Ia[i
4. Universitatea L. Blaga , Sibiu

Abstract

Old paper from 19th Century and cotton paper samples were laser
irradiated at different conditions with a LPX-200 ((Excimer 248 nm) laser
device at IESL-FORTH, Heraklion-Greece. Subsequent analysis of the
chemical and structural modification of treated papers allowed us to set-up
a treatment optimization.

Probe de hrtii vechi apar]innd secolului XIX precum [i probe de


hrtie din linters de bumbac au fost iradiate cu o instala]ie laser LPX-200
(Excimer 248 nm) n diferite condi]ii.
Analiza modific\rilor structurale [i chimice ale hrtiilor iradiate a
permis stabilirea unui tratament optim.

Introducere
Cur\]area hrtiei este o interven]ie mai mult dect estetic\, pentru c\
ndep\rtarea oric\rei urme de material str\in de pe suportul celulozic
poate extinde via]a obiectului de art\.
87

ndep\rtarea cu ajutorul laserului a contamin\rii suprafe]ei a devenit o


metod\ binecunoscut\ n conservarea unor obiecte de art\ [1, 2] pentru c\
n tehnicile tradi]ionale de cur\]are, uscate sau umede, pot apare degrad\ri
nedorite ale suprafe]ei acestora.
Una din cele mai importante condi]ii pentru ca metoda de cur\]are cu
laser s\ fie eficient\ f\r\ a distruge substratul de desubt, este ca limita de
abla]ie a contamin\rii s\ fie n mod semnificativ mai mic\ dect cea a
substratului. Ideal, ar fi ca ndep\rtarea agentului de contaminares\ se fac\
astfel nct substratul s\ r\mn\ intact [3]. n practic\ ns\, absorbtivit\]ile
materialelor organice pot fi mai mari, a[a cum s-a demonstrat pentru
laserul excimer XeXl (305 nm) folosit pentru celuloz\ [4], unde s-a
nregistrat imediat o descre[tere a gradului de polimerizare (DP) a
macromoleculelor de celuloz\, doar dup\ un singur puls al laserului cu un
flux de 1 J/cm-1.
Studiile ini]iale s-au concentrat pe determinarea limitei de distruc]ie a
materialului fibros, a pigmen]ilor de iluminare, a cernelurilor, depunerile
de agen]i de contaminare obi[nui]i folosind n principal laseri Nd:YAG
care emit la 1064 [i 532 nm [5-11].
Principalul dezavantaj al acestor cercet\ri a fost ng\lbenirea asociat\
cu modific\ri chimice [i termice.Recent aplicarea pulsurilor laser de
durat\ foarte scurt\ (femtosecond fs) pentru ndep\rtarea straturilor
nedorite de pe suprafa]a sensibil\ a obiectului de art\ s-a dovedit a fi o
idee provocatoare, pentru c\ reduce efectele termice [i astfel previne
alter\rile fotochimice ale substratului [12]. Cu toate acestea ns\, efectele
laserilor pe agen]ii de fixare [i consolidare (a[a cum s-a observat n
tratamentele de conservare ale hrtiei [i ale altor obiecte de art\, incluznd
fresca, mozaicul, piatra, ]es\turile) necesit\ s\ fie investigate n mod
global.
Considernd cercetarea consacrat\ domeniului cur\]\rii cu laser [13-
15, 16, 17] a depunerilor aderente de pe suporturile celulozice (18, 19),
lipsesc totu[i date relevante privind optimizarea parametrilor de lucru. S-a
demonstrat c\ laserul care emite la Nd:YAG la 1064 nm [i 532 nm are
poten]ial de aplicabilitate, ntruct nu s-au observat efecte imediate [i
vizibil negative sau fizice pe probele de hrtie de referin]\.
O compara]ie ns\ ntre cele trei lungimi de puls a laserului (mi-
crosecond, nanosecond [i picosecond) nu a fost studiat\ pn\ acum.
Tabelul 1 prezint\ cteva din rezultatele cercet\rilor de pn\ acum n
domeniul cur\]\rii cu radia]ii laser.
88

Parametrii Materiale folosite Metodologii Investigaii Rezultate/Referine


laserilor [i metodologii analitice
a. Laser Nd:Yag - Hrtie din crpe -Expunerea -SEM Fascicol convergent-se
- #1064 nm (rag paper), sec. direct\ la Colorimetrie observ\ deteriorarea [i
- Frecven]\=20Hz XVI radia]ia Spectroscopie ruperea fibrelor; pe suprafa]a
- Durata pulsului: - Hrtie din past\ LASER FTIR suportului sunt prezen]i
6 ns Energia#420 mecanic\ -Iradierea agen]ii de umplere;
mJ (Mechanical wood LASER a Fascicol divergent f\r\
- Fluxul #276-466 pulp paper), sec. unui strat de deteriorare; prezen]a
mJ/cm2mJ XX contaminare agen]ilor de umplere pe
- Hrtie din past\ artificial\, suprafa]a suportului [22-26]
chimic\ strat ob]inut - Energia este absorbit\ doar
din negru de de c\tre stratul de negru de
fum aplicat pe fum, l\snd suportul
suprafa]\ celulozic intact;
- Indicele de cristalinitate
variaz\ odat\ cu fluxul
b. Laser Nd:YAG -Hrtie de filtru Spectroscopie -O contaminare mai
#1064 nm Whatman; FTIR DRIFT pronun]at\ determin\ o
Durata pulsului#6 -Hrtie din crpe reducere a num\rului de
ns (cca. 1600) grup\ri carbonil;
F#16 J/cm2) ncleiat\ cu -Benzile de absorb]ie sunt cu
Frecven]\#20 Hz gelatin\, acoperit\ Cromatografi att mai pronun]ate cu ct
Energie#125 MW cu pulbere de a cu cantitatea de pulbere de
negru de fum. excluderea c\rbune este mai mare.
fazei (SEC) -Num\rul de molecule cu
greutate molecular\ mai
Cromatografi mare este propor]ional cu
e n gaz [i densitatea depunerii de
Spectroscopie pulbere de carbon.
de mas\ -Identificarea posibililor
M\sur\ri produ[i de degradare cu mas\
colorimetrice molecular\ mic\;
-Formarea cromoforilor
galbeni [27-3]
c. Laser Nd:YAG -Hrtie de referin]\ LIF (266 nm) -informa]ii despre forma [i
#532 nm (celuloz\ f\r\ prin iradiere structura benzilor de emisie
Fluxul) #0.3-3 J/ aditivi) cu laser -analiza diferen]elor dintre
cm2 -Hrtie din crpe Nd:YAG hrtia prezervat\ n condi]ii
Num\rul de fabricat\ manual F#1 Hz normale [i cea degradat\;
pulsuri #3-30 afectat\ de fungi Energia -Interac]ia radia]iei laser de
-Hrtie ncleiat\ cu pulsului #32 532 nm se pproduc
gelatin\ atacat\ de mJ deterior\ri mai mici ale
fungi sec. XVII hrtiei, dect la iradierea cu
-Hrtie (sec. XVII) Spectroscopie 266 respectiv 351 nm (Gp
puternic nc\rcat\ DRIFT-FTIR mai mic).
prin contaminare -Structura celulozei- mai
cu un strat de praf pu]in compact\ dup\
solid cur\]area cu laser [32-37]
- Hrtie manual\ -Modific\ri n stuctura
din sec XII-XIV molecular\ a celulozei sau a
altor componen]i)
-Modific\ri moleculare ale
M\sur\ri de contaminan]ilor
culoare -ndep\rtarea
contaminan]ilor
89

d. Laser Nd:YAG -Hrtie filtru Spectroscopie -degradarea este relevant\


-#532 nm Whatman DRIFT(FTIR) pentru proba tratat\ cu 10
-F#1.14-2.5 J/ (celuloz\ din impulsuri/spot cu un flux #
cm2(2.25 J/cm2) bumbac) 2.25J/cm2 comparativ cu
-Durata - celuloz\ sulfat probele netratate [38, 42]
pulsului#13 ns acoperit\ cu M\sur\ri -formarea cromoforilor
Frecven]a#1.25Hz particule de negru colorimetrice galbeni
10 pulsuri/spot de fum.
e. I. Laser -laserul verde (532 nm) are
Nd:YAG pulsed eficien]a cea mai mare de
laser cur\]are.
#532 nm -laserul 248 nm cel mai
#1064 nm eficient instrument [39-41]
Durata
pulsului#10 ns
Frecven]a<1 kHz
Suprafa]a maxim\
scanat\ # 14
cmX14 cm
II. Nd:YAG laser
355(UV)
III. Excimer
laser
#248 nm
Durata pulsului #
20 ns
Frecven]a#1-5 Hz
Domeniul energiei
pulsului Domeniul
de energie # 0-
600mJ/puls
Puterea#30 W
f. I. Laser -Hrtia din bumbac CIELAB Proba iradiat\ [i-a modificat
Nd:YAG ncleiat\ cu culoarea dup\ iradierea laser.
#1064 nm; 532 gelatin\ (acoperit\ 266^1064 nm mai verde
nm cu pulbere de 355^132 nm mai ro[ie
Frecven]\#20 Hz grafit) DRIFT (parametrii L, a, b) [42-49].
Durata pulsului= 6 -Acelea[i probe dar FTIR
ns f\r\ grafit.
F#0,6 J/cm2II.
Laser excimer cu
ArF
#193 nm
F#0,3; 0,6; 0,9 J/
cm2 -Amestec de past\ CIELAB
g. Laser Nd:YAG celulozic\
#1064 nm; 532 lemnoas\ cu past\ DRIFT-FTIR
nm; 355 nm; 266 celulozic\ pur\.
nm -ncleiat\ cu
Frecven]a#20 Hz gelatin\ (3%)
Durata pulsului# 6 -prima prob\
ns murd\rit\ n M\sur\ri
F#0,3 0,9 J/cm2 laborator cu cu colorimetrice
Diametrul c\rbune
spotului # 1.7
4.5 mm
90

Partea experimental\

Metodologie
Materiale utilizate
- Proba A: hrtie din bumbac nencleiat\ cu mas\ specific\ de 25 g/m2
[i proba B: hrtie din fibre liberiene, ncleiat\, din secolul 19 (aproximativ
1860). Hrtiile au fost iradiate cu o instala]ie laser LPX-200 (Excimer 248
nm) avnd urm\torii parametri de iradiere:

Rezultate [i discu]ii
Probele iradiate au fost analizate prin:
- Spectrometrie FTIR-ATR, cu ajutorul spectrometrului FTIR (FTS
2000 Series DIGILAB cu o rezolu]ie de 4 cm-1 [i 25 de scan\ri per prob\).
Prelucrarea spectrelor [i linia de corec]ie au fost realizate cu ajutorul
programului Grams/32 program.
- Microscopie SEM cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj
(TESLA BS 300). Tensiunea de accelera]ie: 20 kV [i intensitatea
curentului fasciculului de electroni - 300 mA. Probele au fost acoperite cu
trei pelicule de argint.
- Analizele prin spectroscopie de fluorescen]\ s-a realizat cu un
spectrometru Perkin Elmer LS50B cu urm\torii parametrii de nre-
gistrare:lungimea ini]ial\ de und\ # 400 nm, lungimea finala de unda #
600 nm, lungimea de unda de excitatie # 350 nm; diafragma de excitare
(nm)# 10; diafragma de emisie (nm) # 2.5; viteza de scanare (nm/min) =
1500; numarul de scanari acumulate # 10.
- Evaluarea gradului de alb a fost a fost realizat\ prin m\surarea
acestui parametru pentru zonele iradiate ale celor dou\ probe, cu un
colorimetru Spectra Flash 2000 Colorimeter (Datacolor International),
folosind o deschidere de 2.54 cm.
a). Analiza FTIR a probelor iradiate
Spectrele FTIR confirm\ modificarea chimic\ [i structural\ a supor-
tului celulozic n timpul iradierii cu laser. S-au nregistrat transform\ri
structurale [i/sau chimice, modific\ri ce au fost puse pe seama condi]iilor
de iradiere.
Modific\rile structurale ale celulozei se refer\ la evolu]ia cristalinit\]ii
[i a densit\]ii leg\turilor de hidrogen.
91

Fig. 2. Spectrele FTIR (Absorban]\) a probei B iradiat\ cu laser

Raportul picurilor de absorb]ie: A 1430/A 890 [i A1370/A2900 a fost


considerat ca m\sur\ a cristalinit\]ii celulozei [4, 20]. Valorile sunt
prezentate n Tabelul 2 [i corelate cu cristalinitatea (Icr) determinat\ prin
spectroscopie XR (vezi Fig. 3)

Fig. 3. Corela]ia dintre A1430/A890 (FTIR) [i cristalitate (RX) [4,20]


92

Table 3. Valorile unor picuri de absorb]ie FTIR

Sample A Sample B
control control
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A FWHH Asym Intensity
1 3410.14 0.703 520.01 -0.67 S 1 1373.31 0.717 - - S
2 1373.31 0.682 - - S 2 3383.14 0.699 556.56 -0.39 S
3 1431.18 0.631 - - S 3 1429.25 0.676 - - S
4 898.83 0.448 - - M 4 898.83 0.493 - - M
5 2900.93 0.439 178.67 -0.10 M 5 2900.93 0.487 - - M

A1430/A890 # 1.408, Icr # 49.49 A1430/A890 # 1.371, Icr # 49.07


A1370/A2900 # 1.553 A1370/A2900 # 1.472
area A area A
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A Intensity
1 3414.00 0.785 485.08 -0.70 S 1 1371.39 0.862 S
2 1375.24 0.601 - - S 2 1431.18 0.828 S
3 1429.25 0.550 - - M 3 3336.84 0.673 S
4 2900.93 0.407 166.20 -0.05 M 4 900.76 0.643 S
5 898.83 0.378 - - M 5 2900.93 0.577 M
A1430/A890 # 1.455, Icr # 50.02 A1430/A890 # 1.287, Icr # 48.13
A1370/A2900 # 1.476 A1370/A2900 # 1.494
area B area B
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A FWHH Asym Intensity
1 3419.78 0.782 497.25 -0.76 S 1 1371.39 0.746 - - S
2 1381.03 0.624 - - S 2 1431.18 0.699 - - S
3 1429.25 0.561 - - M 3 3342.63 0.685 556.41 -0.05 S
4 2900.93 0.384 168.46 -0.00 M 4 2900.93 0.510 - - M
5 898.83 0.374 - - M 5 900.76 0.501 - - M

A1430/A890 # 1.50, Icr # 50.53 A1430/A890 # 1.395, Icr # 49.34


A1370/A2900 # 1.625 A1370/A2900 # 1.462
area C area C
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A FWHH Asym Intensity
1 3419.78 0.880 471.68 -0.81 S 1 3348.42 0.700 533.45 -0.06 S
2 1382.96 0.627 - - S 2 1373.31 0.689 - - S
3 1427.32 0.562 - - M 3 1429.25 0.642 - - S
4 2900.93 0.376 164.97 0.03 M 4 2902.86 0.468 - - M
5 898.83 0.370 - - M 5 898.83 0.435 - - M

A1430/A890 # 1.519, Icr # 50.74 A1430/A890 # 1.475, Icr # 50.24


A1370/A2900 # 1.667 A1370/A2900 # 1.475
93

area E area D
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A FWHH Asym Intensity
1 3404.35 0.678 508.94 -0.60 S 1 3402.42 0.732 512.60 -0.58 S
2 1375.24 0.642 - - S 2 1373.31 0.640 - - S
3 1431.18 0.592 - - M 3 1429.25 0.598 - - M
4 2900.93 0.423 161.56 -0.08 M 4 2900.93 0.434 - - M
5 898.83 0.405 - - M 5 898.83 0.415 - - M
6 1728.22 0.090 - - VW

A1430/A890 # 1.461, Icr # 50.09 A1430/A890 # 1.441, Icr # 49.86


A1370/A2900 # 1.517 A1370/A2900 # 1.474
area F area E
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A FWHH Asym Intensity
1 3415.93 0.822 490.85 -0.76 S 1 3414.00 0.778 497.03 -0.68 S
2 1381.03 0.627 - - S 2 1377.17 0.578 - - M
3 1429.25 0.554 - - M 3 1429.25 0.535 - - M
4 2902.86 0.396 160.44 -0.03 M 4 2902.86 0.385 - - M
5 898.83 0.360 - - M 5 898.83 0.340 - - M
6 1726.29 0.086 - - VW 6 1789.94 0.049 - - VW

A1430/A890 # 1.539, Icr # 50.96 A1430/A890 # 1.573, Icr # 50.54


A1370/A2900 # 1.583 A1370/A2900 # 1.501
area G area F
No cm-1 A FWHH Asym Intensity No cm-1 A FWHH Asym Intensity
1 3415.93 0.745 514.76 -0.73 S 1 3410.14 0.745 496.65 -0.66 S
2 1379.10 0.671 - - S 2 1377.17 0.578 - - M
3 1429.25 0.615 - - S 3 1431.18 0.535 - - M
4 2902.86 0.434 179.73 0.01 M 4 2902.86 0.390 174.41 0.08 M
5 898.83 0.424 - - M 5 898.83 0.359 - - M
6 1718.57 0.215 - - W

A1430/A890 # 1.450, Icr # 49.96 A1430/A890 # 1.490, Icr # 50.41


A1370/A2900 # 1.582 A1370/A2900 # 1.482

n studiul celulozelor, prin spectroscopie IR se poate ob]ine gradul de


cristalinitate f\r\ tratamente chimice, constatndu-se c\ exist\ benzi
cristaline (l 1449 cm-1 [i 1372 cm-1) [i benzi amorfe (l 909 cm-1 [i
2899 cm-1), raportul intensit\]ii c\rora dau indica]ii asupra indicelui de
cristalinitate. Acest raport furnizeaz\ date care se coreleaz\ bine cu
cristalinitatea determinat\ prin difrac]ia cu raze X [21].
Analiza rezultatelor prin microscopie SEM [i spectroscopie FTIR,
eviden]iaz\ modific\rile morfologice induse de tratamentele cu laser la
diverse energii [i durate de contact.
Efectele tratamentelor cu laser sunt eviden]iate la nivelul organiz\rii
supramoleculare [i mai pu]in la nivel molecular ale fibrelor celulozice.
Func]ie de nivelul energiei radia]iei, au loc modific\ri morfologice mai
mult sau mai pu]in intense (ariile A, B, C). Din analiza spectrelor FTIR,
reiese c\ lan]ul celulozic nu este afectat prin tratamentul cu laser, excep]ie
94

fiind aria D, cnd este posibil\ apari]ia grupelor cromofore carbonilice.


Aceast\ afirma]ie este sus]inut\ [i de valorile calculate ale indicelui de
cristalinitate care r\mne aproape constant, n toate cazurile studiate. n
schimb, analiza rezultatelor de microscopie electronic\ SEM eviden]iaz\
apari]ia unor centre active pe suprafa]a fibrelor, odat\ cu cr[terea inten-
sit\]ii radia]iei aplicate (Proba D), crescnd astfel suprafa]a intern\ [i
hidrofilia fibrelor.
n concluzie, se poate afirma c\ aceste tratamente cu laser aplicate
fibrelor celulozice, produc mai degrab\ fenomene fizice (deshidrat\ri, ru-
pere de leg\turi de H) [i mai pu]in transform\ chimice (sc\deri ale GP,
apari]ia de grupe carbonil cromofore).
b). Microscopia SEM
Imaginile redate de analiza prin microscopie SEM sunt reprezentate
mai jos:
95
96
97
98

Microscopia SEM eviden]iaz\ modific\rile morfologice induse de


tratamentele cu laser la diverse energi [i durate de iradiere.
Analiza rezultatelor de microscopie electronic\ SEM eviden]iaz\
apari]ia unor centre active pe suprafa]a fibrelor, odat\ cu cre[terea
intensit\]ii radia]iei aplicate (Proba B), crescnd astfel suprafa]a intern\ [i
hidrofilia fibrelor.
c). Spectroscopia prin fluorescen]\ de emisie
5.0

4.5

4.0

3.5

3.0
Arbitrary

2.5

2.0

1.5
1 0 = 1A=1B=1C=1E=1F=1G
1.0

0.5

0.0
400 450 500 550 600
Wavelength (nm)

Fig. 7 Spectrele n fluorescen]\ de emisie a zonelor iradiate laser (Proba A)

Se observ\ din analiza spectrelor n fluorescen]\ de emisie c\, n cazul


probei (A) tratamentul prin iradiere cu laser nu a determinat o modificare
a fluorescen]ei substratului.
Prin modificarea fluxului de iradiere n domeniul 400-420 nm se
nregistreaz\ o cre[tere a fluorescen]ei pentru toate ariile iradiate, dup\
care se observ\ o sc\dere a acesteia.
d). Grad de alb
Varia]ia gradului de alb n sistem CIE pentru probele 1 (A) [i 2 (B)
Am reprezentat gradul de alb func]ie de zonele (ariile iradiate) ale
acestor probe in ordinea fluxului.
99

Concluzii
Efectele iradierii cu laser sunt eviden]iate la nivelul organiz\rii
supramoleculare [i mai pu]in la nivel molecular ale fibrelor celulozice.
Func]ie de fluxul radia]iei, au loc modific\ri morfologice mai mult sau
mai pu]in intense (ariile A, B, C). Din analiza spectrelor FTIR, reiese c\
lan]ul celulozic nu este afectat prin tratamentul cu laser, excep]ie fiind aria
D, cnd este posibil\ apari]ia grupelor cromofore carbonilice. Aceast\
afrma]ie este sus]inut\ [i de valorile calculate ale indicelui de cristalinitate
care r\mne aproape constant, n toate cazurile studiate.
n schimb, analiza rezultatelor de microscopie electronic\ SEM
eviden]iaz\ apari]ia unor centre active pe suprafa]a fibrelor, odat\ cu
cre[terea intensit\]ii radia]iei aplicate (Proba D), crescnd astfel suprafa]a
intern\ [i hidrofilia fibrelor.
n concluzie, se poate afirma c\ aceste tratamente cu laser aplicate
fibrelor celulozice, produc mai degrab\ fenomene fizice (deshidrat\ri,
rupere de leg\turi de H) [i mai pu]in transform\ chimice (sc\deri ale GP,
apari]ia de grupe carbonil cromofore).

Rezultatele acestei lucr\ri au fost ob]inute n cadrul proiectului


program ULF (User Laser Facility) care opereaz\ la IESL (Institute of
Electronic Structure and Lasers FORTH) Heraklion Grecia, proam
finan]at de Comisia European\, prin activitatea de infrastructur\ a
cercet\rii din FP6 (Laserlab Europe RII3-CT-2003-506350).

Bibliografie
1. A.C. Tam, H. K. Park, C. P. Grigoropoulos, Appl. Surf. Sci. 127-129
(1998) 721.
1. S. Giorgiou, V. Zafiropoulos, D. Anglos, C. Balas, V. Tornari, C.
Fotakis, Appl. Surf. Sci 127-129 (1998) 738.
2. W. Kautek, S. Pentzien, P. Rudolph, J. Kruger, E. Knig, Appl. Surf.
Sci 127-12 (1998) 746.
3. J. Kolar, M. Strlic, S. Pentzien, W. Kautek, Appl. Phys. A 71 (2000) 87.
4. H.A. Krassig, Cellulose. Structure, accessibility and reactivity, Gordon
and Breach Sci.Publ., 1993, p.127.
100

5. W Kautek et al., Laser interaction with coated collagen and cellulose


fibre composites: fundamentals of laser cleaning of ancient
parchment manuscripts and paper, in Appl. Surf. Sci. 127-129 (1998)
746-754.
6. J. Kolar et al, Near-UV, visible and IR pulsed laser interaction with
cellulose, in Appl. Phys. A71, 87-90 (2000).
7. J. Kolar et al, Near-UV and visible pulsed laser interaction with paper
in J. Cult. Heritage 1 (2000) S221-224.
8. J. Kolar et al, IR pulsed laser light interaction with soiled cellulose and
paper, in Appl. Phys. A75, 673-676 (2002).
9. W. Kautek et al, Diagnostics of parchment laser cleaning in the near
ultraviolet and near-infrared wavelength range: a systematic
scanning electron microscopy studz, in Journal of Cultural Heritage 4
(2003) S179-184.
10. J. Kolar et al, Laser cleaning of paper using Nd:YAG laser running at
532, in J. of Cultural Heritage 4 (2003) S185-187.
11. K. Ochocinska et al, Experimental investigations of stained paper
documents cleaned by the Nd:YAG laser pulses, in J. of Cultural
Heritage 4 (2003) S188-193.
12. P. Pouli et al, Femtosecond laser cleanig of painted artefacts; is this
way to forward. [in press].
13. W. Kautek, S. Pentzien, P. Rudolph, J. Kruger, Appl. Surf. Sci 127-129
(1998) 746.
14. J. Kolar, M. Strlic, S. Pentzien, W. Kautek, Appl. Phys. A71 (2000) 87.
15. J. Kolar, M. Strlic, M. Marincek. Appl. Phys. A75 (2002) 673.
16. J. Caverhill, B. Singer, I. Latimer, in Proceedings ofhe Fourth
International Conference of the Institute of Paper Conservation,
London, Institute of Paper Conservation, Leigh, 6-9 April 1997, p. 284.
17. J. Kolar, M. Strlic, M. Marincek, Restaurator 21 (2000) 9.
18. H.M. Szczepanowska, W. R. Moomaw, JAIC 33 (1994) 25.
19. J. Caverhill, I. Latimer, B. Singer, The Conservator 20 (1996) 65.
20. M.C. Popescu, Y. Sakata, C.M. Popescu, C. Vasile, Characterization
of aged wood using WAXS, SAXS and FTIR Spectroscopy, COST E41,
Barcelona, 24-26 April, 2005.
21. Teodor M\lu]an, Metode de analiz\ [i caracterizare a celulozelor,
Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi, Ia[i, 2002.
22. W. Kautek, E. Knig (Eds.), Lasers in the Conservation of Artworks I,
Restauratorenbltter (Special Issue), Verlag Mayer & Comp., Wien, 1997.
101

23. Lasertechnik in der Restaurierung, Restauro 104/6 (1998), (Special


Thematic Issue).
24. M. Cooper, Laser Cleaning in Conservation, 1998, Butterworth-
Heinemann.
25. W. Kautek, E. Knig (Eds.), Lasers in the Conservation of Artworks
II, Restauratorenbltter (Special Issue),Verlag Mayer & Comp.,
Wien, 2001, in print.
26. D. Buerle, Laser Processing and Chemistry, Third Edition, Springer-
Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2000.
27. R. Oltra, E. Arenholz, P. Leiderer, W. Kautek, C. Fotakis, M. Autric,
C. Afonso, P. Wazen, Proc. SPIE 3885 (2000) 499-508.
28. J. Bonse, S. Baudach, J. Krger, W. Kautek, Proc. SPIE 4065 (2000)
161-172.
29. H.M. Szczepanowska, W.R. Moomaw, J. Am. Inst. Conservation 33
(1994) 25-32.
30. J. Caverill, I. Latimer, B. Singer, The Conservator 20 (1996) 65-75.
31. T.R. Friberg, V. Zafiropulos, Y. Petrakis, C. Fotakis, in Lasers in the
Conservation of Artworks I,Restauratorenbltter (Special Issue), W.
Kautek, E. Knig (Eds.), Verlag Mayer & Comp., Wien, 1997. pp. 79-82.
32. W. Kautek, S. Pentzien, P. Rudolph, J. Krger, E. Knig, Appl. Surf.
Sci. 127-129 (1998) 746-754.
33. P. Rudolph P., S. Pentzien, J. Krger, W. Kautek, E. Knig, Restauro
104/6 (1998) 396-402.
34. J. Kolar, M. Strlic, S. Pentzien, W. Kautek, Appl. Phys. A 71 (2000)
87-90.
35. J. Kolar, M. Strlic, D. Mller-Hess, A. Gruber, K. Troschke, S.
Pentzien, W. Kautek, J. Cultural Heritage 1 (2000) S221-S224.
36. W. Kautek, S. Pentzien, J. Krger, and E. Knig, in Lasers in the
Conservation of Artworks I, Restauratorenbltter(Special Issue),
(Eds.) W. Kautek and E. Knig, Mayer & Comp., Wien, 1997, p. 69.
37. W. Kautek, S. Pentzien, P. Rudolph, J. Krger, C. Maywald-Pitellos,
H. Bansa, H. Grsswang, and E. Knig, in Optics and Lasers in
Biomedicine and Culture, (Eds.) C. Fotakis, T. Papazoglou, and C.
Kalpouzos, Optics within Life Science Series, Springer-Verlag,
Heidelberg (2000), p. 100-107.
38. W. Kautek, S. Pentzien, P. Rudolph, J. Krger,C. Maywald-Pitellos,
H. Bansa, H. Grsswang, E. Knig, J. Cultural Heritage 1 (2000)
S233-S240.
39. J.G. Manni, Biophotonics International, May/June (1998) 40.
102

40. H. Hogan, Biophotonics International, November (2000) 62-64.


41. T.P. Nevell, S.H. Zeronian (Ed.), Cellulose Chemistry and Its Appli-
cations, Ellis Horwood Ltd, Chichester,England 1985.
42. S.H. Zeronian, M.L. Coole, K.W. Alger, J.M. Chandler, Appl. Polym.
Symp. 37 (1983) 1053.
43. R.L. Feller, Accelerated Aging. Photochemical and Thermal Aspects,
The Getty Conservation Insitute, Pasadena 1994.
44. P.J. Baugh, in Applied Science, N.S. Allen, (Ed.) (1981) 165.
45. N.-S. Hon, J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. 14 (1976) 2513
46. D.C. Chamberlain, D.J. Priest, Cellulose Chem Technol. 30 (1996) 329.
47. F. OFlaherty, W.T. Roddy, R. Lollar, The Chemistry and Technology
of Leather, Vol. 4, Reinhold Publishing Corporation, New York, 1965.
48. R. Larsen, M. Varie, K. Nielsen, in STEP Leather Project, (Eds.) R.
Larsen, M. Vest, U.B. Kejser, Protection and Conservation of
European Cultural Heritage, Res. Report No. 1, Directorate-General
for Science, Research and Development, European Commission,
1994, p. 151.
49. E. Ren de la Rie, Studies in Conservation 33 (1988) 53-70.
103

Studiu privind poten]ialul biologic activ a


unor deriva]i de fenotiazin\

1
Elena BCU, Nicoleta VORNICU, Cristina BIBIRE, 1Dalila BELEI
1Universitatea Al.I. Cuza Ia[i, Facultatea de Chimie

Centrul Mitropolitan de Cercet\ri T.A.B.O.R.

Abstract
The paper present antimicrobien activity of the four hybrids
compound: pyridine-, 2-methylpyridin-, 4-methylpyridin- and pyridazin-
phenothiazines. The testes or realization on fungi and bacteries isolated
from at patrimony objects (wood polychromatic, paper, textile, frescoe)

1. Introducere
Microorganismele se dezvolt\ cu u[urin]\ pe suporturile organice [i
anorganice provoc=nd distrugeri importante, de aceea se `ncearc\ mereu
g\sirea de noi solu]ii `n vederea stop\rii acestor deficien]e. P=n\ `n
prezent cei mai cunoscu]i compu[i cu ac]iune biocid\ sunt de natur\
organic\ fiind urma]i `n num\r mai redus de compu[i de natur\ anor-
ganic\.
Compu[ii din clasa deriva]ilor fenotiazinici au un spectru larg de
ac]iune ce const\ `n `nhibarea biosintezei ergosterolului care este compo-
nent\ principal\ a membranelor celulare.
104

2. Materiale [i metod\
~n vederea test\rii ac]iunii biocide a celor 4 deriva]i fenotiazinici (pi-
ridina, 2-metil piridina, 4-metil piridina, piridazina) s-au utilizat 4 de
specii de fungi (Aspergillus niger, Penicilium frequentans, Alternaria
alternata, Trichoderma viride) [i 3 specii de bacterii (Clostridium, Pseudo-
monas, Bacillus) `n cultur\ pur\ izolate de pe obiecte de art\ (lemn poli-
crom, hrtie, fresc\, textile, ceramic\).
Conform procedurilor standard de cultivare s-a utilizat metoda
dilu]iilor succesive, pe pl\ci Petri cu diametrul 100 mm [i 20 ml mediu de
cultur\ Sabouroud pentru fungi [i geloz\ simpl\ pentru bacterii.
~ns\m=n]area s-a realizat pe 25 de loturi de cte 3 pl\ci pentru fiecare
concentra]ie de biocid analizat\. Cultivarea s-a f\cut utiliz`nd 1 ml sus-
pensie de microorganisme 10-4 [i 1 ml de compus de testat. S-au utilizat 5
solu]ii de biocid de concentra]ii: 0,005%, 0,05%, 0,1%, 0,5%, 2% pentru
fiecare compus `n parte.
Pl\cile inoculate s-au incubat la temperaturi de 280C - 300C timp de
6 zile. Primele observa]ii s-au f\cut dup\ 48 ore, iar analiza final\ dup\ 6
zile, stabilindu-se densitatea medie viabil\ a microorganismelor prezente.
Dezvoltarea microorganismelor s-a monitorizat apoi timp de 14 zile `n
condi]ii de laborator.

3. Rezultate [i discu]ii
Influen]a deriva]ilor fenotiazinici studia]i asupra speciilor de fungi
celulozolitici s-a stabilit [i prin evaluarea grafic\ a efectelor produse.
Diagrama de cre[tere privind fungi [i bacteriile luate in studiu `n prezen]a
celor patru biocizi testa]i este redat\ `n figur\1.

Tabelul 1. Varia]ia cre[terii microorganismelor `n prezen]a biocizilor la concentra]ii de 2%

Nr. Agent Microorganism


crt. biotic Densitate medie viabil\ (M)
2% Fungi Bacterii
Aspergillus Penicillium Alternaria Trichoderma Clostridium Pseudomonas Bacillus
niger frequentass alternata viride
1. S1 12 14 10 12 12 13 12
2. S2 7 6 6 7 8 8 9
3. S3 3 6 5 4 6 5 5
4 S4 22 20 22 22 23 22 23
105

4. Concluzii
Conform datelor experimentale ac]iunea inhibitorie asupra bacteriilor
[i fungilor a deriva]ilor fenotiazinici cre[te odat\ cu concentra]ia. Astfel la
concentra]ie de 2% substan]\ activ\ ac]iunea biotic\ a compu[ilor testa]i
variaz\ conform tabelului 2.

Tabelul 2 Activitatea antimicrobian\ a deriva]ilor fenotiazinici

Nr. Deriva]i fenotiazinici Ac]iune inhibitorie asupra


crt. cre[terii microorganismelor
1 S1 -
2 S2 ^
3 S3 *
4 S4 #

# ac]iune inhibitorie asupra microorganismelor redus\;


- ac]iune inhibitorie asupra microorganismelor medie;
^ ac]iune inhibitorie asupra microorganismelor bun\;
* ac]iune inhibitorie asupra microorganismelor foarte bun\.

Bibliografie
1. Elena Bcu, D. S. Belei, G. Nowogrocki, A. Couture, P. Grandclaudon,
Benzoindolizine derivatives of N-acylphenothiazine. Synthesis and
characterization, Organic & Biomolecular Chemistry (Formerly Per-
kin Transactions 1 and 2), 1, 2377-2382, 2003;
2. O. Hendricks, A. Molnar, T.S. Butterworth, P. Butaye, H.J. Kolmos,
J.B. Christensen, J.E. Kristiansen. Basic Clin Pharmacol Toxicol. Jan;
96(1): 33-6, 2005;
3. O. Constantinescu, Metode [i tehnici `n micologie, Editura Ceres, 1970.
106

Restaurarea u[ii diacone[ti Sfntul


Arhanghel Gavriil - Biserica Vovidenia, Ia[i

Roxana TEODORINE
Centrul de Conservare [i Restaurare
a Patrimoniului de Art\ Cre[tin\ Resurrectio, Ia[i

The paper present the state of conservation and the restoring


operations made for the preservation of the object used to sustain the
icons.

1. Introducere
n reprezentarea iconografic\ a ngerilor principala surs\ de inspira]ie o
constituie textele biblice n care ni se vorbe[te despre ngeri, ar\tndu-se
ndeosebi formele sub care ei s-au ar\tat oamenilor. Afl\m astfel din Ve-
chiul Testament c\ la nceput a f\cut Dumnezeu cerul [i p\mntul (Facere
1, 1); p\rin]ii biserice[ti, tlcuitori ale cuvintelor divine, nva]\ c\ cerul
creat de Dumnezeu nainte de a crea lumina [i a[trii, naintea vie]uitoarelor
[i a omului au fost ngerii. Dup\ c\derea lui Adam n p\cat, Dumnezeu l-a
scos din Gr\dina Edenului [i a pus heruvimi cu sabie de flac\r\ vlv-
ietoare s\ p\zeasc\ drumul c\tre pomul vie]ii(Facere 3, 23-24).
Chipuri de heruvimi trebuiau s\ mpodobeasc\ ]es\tura cortului sfnt,
dup\ porunca Domnului dat\ lui Moise: Cortul s\-l faci din zece covoare
... n ]es\tura lor s\ faci chipuri de heruvimi, pe capacul Chivotului Legii
... s\ faci doi heruvimi de aur... (Ie[ire 25, 18). Isaia, n viziunea sa, vor-
be[te despre serafimi: Serafimii st\teau naintea Lui, fiecare avnd cte
[ase aripi: cu dou\ [i acopereau fe]ele cu dou\ picioarele iar cu dou\
zburau (Isaia 6, 2). n cartea lui Iosua Navi se vorbe[te despre c\pit\nia
ngerilor ce apar ca adev\rate armate: Eu sunt c\pit\nia o[tirii Domnului
... (Iosua 5, 13-15).
107

ngerii sunt emisarii, purt\torii ve[tilor divine [i slujitorii Domnului


c\tre oameni1. Acest lucru l vedem att n Vechiul ct [i n Noul Testa-
ment: ngerii nu sunt oare to]i duhuri slujitoare, trimi[i s\ slujeasc\
(Evrei 1, 14), iat\ ngerii venind la El, i slujeau (Matei 4, 11).
Sfin]ii Arhangheli sunt n num\r de [apte [i stau naintea tronului
slavei lui Dumnezeu, dup\ cum spune nsu[i Sfntul Ioan Evanghelistul:
har vou\ [i pace de la Cel ce este [i Cel ce era [i Cel ce vine [i de la
cele [apte duhuri, care sunt naintea scaunului Lui (Apocalips\ 1, 4).
Ace[tia sunt: Mihail, Gavriil, Rafaiil, Uriil, Salatiil, Gudiil [i Varahiil.
ngerii apar n Vechiul Testament ca tineri lipsi]i de aripi; dar n
iconografia cre[tin\ - ca trimi[i ai lui Dumnezeu [i vestitori, ei sunt ntot-
deauna nf\]i[a]i purtnd aripi. ngerii sunt reprezenta]i tineri, mbr\ca]i
n stihare diacone[ti, deschise la culoare, purtnd n mini sabie, ripide
rotunde cu monograma lui Iisus Hristos sau ramuri de finic sau floare de
crin2 .
n cartea profetului Daniel (8,16) apare pentru prima dat\ n Vechiul
Testament numele personal al unui nger. Numele lui nseamn\ Omul lui
El, adic\ Omul lui Dumnezeu; al]i cercet\tori interpreteaz\ ca fiind El
este lupt\torul meu sau El se arat\ viteaz.
Biserica Vovidenia a fost construit\ la mijlocul secolului al XVII-lea,
biserica apar]innd breslei bacalilor [i braharilor. Iconostasul este mp\r]it
n cele cinci registre recomandate de erminii; nu se [tie cu exactitate anul
[i autorul lui, ns\ pe icoana de hram este consemnat anul 1645. La o
prim\ vedere reiese clar c\ u[ile diacone[ti nu provin din aceea[i perioad\
nici cu icoanele mp\r\te[ti, dar nici cu icoanele pr\znicare, care au
fiecare un stil propriu.
U[a diaconeasc\ a Sfntului Arhanghel Gavriil este alc\tuit\ din
dou\ panouri, avnd l\]imea total\ de 66,50 cm., lungimea de 199 cm. iar
greutatea de 25 kg. Icoana este realizat\ n tehnic\ mixt\ pe suport de
lemn de tei, cu un strat fin de prepara]ie. De-a lungul mbin\rii, suportul
prezint\ pnz\ de in. Sfntul Arhanghel este reprezentat n picioare, semi-
profil, ntr-o atitudine de adorare, de nchinare, purtnd ve[mnt de cu-
loare ro[ie [i sub acesta un ve[mnt de culoare albastru cobalt, cu broderie

1 Pr.Prof.Dr. Ene Brani[te, Liturgica general\ cu no]iuni de art\ bisericeasc\, arhitectur\


[ipictur\ cre[tin\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne,
Bucure[ti,1993,p.529.
2 Maica Alexandra, Sfin]ii ngeri, traducere de Dr. Irineu Pop - Bistri]eanul, Editura Anastasia,

Bucure[ti, 1992, p.92.


108

aurie la poale. n mna dreapt\ ]ine un crin, simbol al mesajului transmis,


iar atitudinea minii stngi ne ndeamn\ la reculegere, la medita]ie.

2. Starea de conservare
n momentul n care u[a diaconeasc\ a ajuns la Centrul Resurrectio
prezenta o distan]are a blaturilor de aproximativ 3cm., cele dou\ traverse
nu-[i mai ndeplineau rolul. Versoul u[ii era dublat, pe toat\ suprafa]a lui,
cu placaj a[ezat n dou\ straturi, fapt ce a accentuat degrad\rile suportului:
placajul a fost prins de suport cu ajutorul cuielor metalice din 10 n 10
cm., ceea ce a determinat apari]ia [ocurilor mecanice, a zgrieturilor, a
fisurilor [i a numeroaselor orificii. Cu toate c\ suportul era acoperit cu
acest placaj, probabil nainte de a fi montat a fost pensulat cu vopsea. Pe
canturi, de-a lungul mbin\rii dar [i n partea inferioar\ suportul prezint\
orificii ale insectelor xilofage. Datorit\ temperaturii [i umidit\]ii relative a
aerului crescute, produse de o surs\ artificial\ de c\ldur\, cleiul folosit la
mbinarea celor dou\ blaturi [i-a pierdut propriet\]ile sale de adeziv. Con-
secin]a acestui lucru a fost desprinderea blaturilor, iar n partea inferioar\
s-a produs a[chierea suportului.
Cele mai multe forme de degradare le ntlnim la nivelul stratului pic-
tural: ceea ce frapeaz\ nc\ de la prima vizualizarea a icoanei este eroziu-
nea din zona median\ a panoului. Din cauza faptului c\ u[a nu prezint\
nici un sistem de nchidere - deschidere, fiind u[\ diaconeasc\ folosit\ des
n cultul liturgic, a avut de suferit culoarea de la acest nivel. Eroziunea a
ajuns pn\ la nivelul stratului de prepara]ie, iar n momentul opera]iei de
cur\]ire s-a descoperit existen]a unui alt strat de protec]ie. Pe toat\
suprafa]a icoanei ntlnim foarte multe zgrieturi, ciocniri, loviri fie pn\
la nivelul stratului de culoare - zona ve[mntului ro[u, fie pn\ la grund
sau chiar pn\ la suport - zona inferioar\. Pe toat\ suprafa]a u[ii ntlnim
interven]ii necorespunz\toare: pe partea lateral\ dreapta s-a descoperit n
lumina UV o zon\ mai nchis\ de culoare, fapt ce indica o repictare. n
momentul n care s-a nceput opera]ia de cur\]ire s-a descoperit c\ de fapt
era un chit alc\tuit din resturi de cear\. Scopul acestei opera]ii a fost
obturarea unei adncituri, ce ajungea pn\ la versoul icoanei. n partea
stng\, superioar\, din cauza faptului c\ iconostasul s-a modificat ca
dimensiune, zona de nchidere a u[ii a fost ajustat\ pentru a intra n
ancadramentul iconostasului, ne]inndu-se cont de stratul pictural, iar
ulterior aceast\ zon\ a fost vernisat\. ntreaga u[\ a fost revernisat\ total,
chituit\ [i integrat\ empiric - n zona chipului, a gtului, pe aproximativ
109

30 de centimetri n\l]ime din zona inferioar\. Pe toat\ suprafa]a u[ii dia-


cone[ti ntlnim urme de ap\ (picuri), pete de cear\ - n special n zona
inferioar\, pete de vopsea alb\ - pe ve[mntul vermillon, pete de vopsea
crem - pe marginile laterale ale u[ii.
n zona inferioar\ ntlnim cele mai multe lacune profunde, avnd n
vedere c\ aici este zona cu cei mai mul]i curen]i de aer, cu oscila]ii perma-
nente de umiditate [i temperatur\, dar [i o zon\ cu numeroase [ocuri
mecanice.

3. Metode de tratament
nainte de a fi preluat\ de la proprietar s-a realizat consolidarea
profilactic\ in situ a stratului pictural, mai ales a stratului din apropierea
desprinderii panourilor. Dup\ ce a fost adus\ la Centrul Resurrectio au
fost fotografiate toate formele de degradare: n ansamblu [i n detaliu, n
lumin\ direct\ [i n lumin\ razant\. Ulterior s-au prelevat probe pentru a
determina esen]a suportului, natura stratului de prepara]ie [i a liantului,
dar [i pigmen]ii folosi]i. Astfel, n urma studiilor de microscopie optic\ [i
electronic\ (SEM-EDAX), a testelor de solubilitate [i a testelor de culoare
s-a determinat c\ lemnul este de tei, stratul de prepara]ie este CaSO4 x
2H2O, iar pigmen]ii folosi]i sunt: albastru de cobalt, alb de plumb, umbr\
ars\, vermillon [i negru carbon.
Consolidarea stratului pictural s-a f\cut cu o solu]ie cald\ de clei de
pe[te 4%. Pentru o mai bun\ penetrare a solu]iei de clei lacuna a fost
cur\]it\ u[or cu o solu]ie slab\ de alcool etilic. Hrtia japonez\ va proteja
stratul pictural avnd n vedere opera]iile de rembinare a blaturilor. Pro-
bleme de consolidare au fost doar n zona inferioar\ [i de-a lungul
desprinderii suportului.
Cur\]irea versoului u[ii diacone[ti s-a putut realiza numai dup\
desprinderea placajului, tot acum putnd fi evaluat [i starea de degradare a
versoului. Dup\ despr\fuirea versoului [i scoaterea traverselor [i a bala-
malelor s-a cur\]at cele dou\ suporturi cu o solu]ie de alcool etilic [i white
spirite n propor]ii diferite, n func]ie de gradul de murd\rie. La final s-a
l\sat o zon\ martor ce pune n eviden]\ stratul de vopsea dar [i pe cel de
murd\rie.
Cea mai important\ opera]ie la nivelul suportului a constituit-o rem-
binarea blaturilor. S-a dat un num\r de 8 g\uri cu ajutorul burghiului de
10 mm. Cepurile, confec]ionate din lemn de tei, s-au imersat ntr-o solu]ie
110

de clei de oase 20%, pentru a [i asigura necesarul de clei. Fisura, dar [i


cepurile au fost pensulate cu clei [i au fost introduse n loca[urilor lor.
Pentru a asigura restabilirea planeit\]ii s-a urm\rit permanent gradul de
curbura de la nivelul stratului pictural. La final panoul a fost men]inut 48
de ore la pres\ pentru a avea un rezultat excelent. Datorit\ faptului c\ u[a
se va rentoarce n cult, de-a lungul mbin\rii s-a realizat o ]es\tur\ oblic\
cu ajutorul be]i[oarelor de bambus. Aici s-a folosit tot clei de oase 20%.
Consolidarea definitiv\ a stratului pictural s-a realizat n acela[i mod
ca la cea profilactic\, singura diferen]\ fiind concentra]ia mai mare de clei
de pe[te.
Cur\]irea diferen]iat\ a stratului pictural - nc\ de la nceput stratul
pictural a ridicat numeroase probleme de cur\]ire - din cauza tehnicii
mixte folosite. Astfel, la nceput am avut n vedere doar cur\]irea
murd\riei aderente [i ancrasate, folosind diferite solu]ii pentru fiecare
culoare n parte: cea mai sensibil\ culoare fiind vermillonul [i apoi albas-
tru de cobalt. Microtestele de solubilitate cu diferi]i solven]i au stabilit
solu]iile necesare pentru ndep\rtarea petelor de cear\, a petelor de vopsea
[i a grundurilor anterioare descoperite acum. Dup\ ndep\rtarea murd\riei
s-a pus problema uniformiz\rii dar [i ndep\rtarea par]ial\ a verniului, prin
mijloace mecanice [i chimice. n urma stabilirii solven]ilor organici com-
patibili s-a efectuat o cur\]ire etapizat\ [i la nivelul stratului de protec]ie.
Chituirea lacunelor profunde s-a f\cut doar dup\ cur\]irea suprafe]ei
cu o solu]ie slab\ de alcool etilic, pensularea unei solu]ii de clei de pe[te.
Chitul a fost aplicat stratificat, iar finisarea lui s-a f\cut cu bisturiul [i cu
hrtia abraziv\.
Integrarea cromatic\ a lacunelor s-a realizat prin retu[ n tehnic\
reversibil\, folosind acuarela, avnd ca scop ob]inerea unui ansamblu cro-
matic unitar.
Vernisarea final\ s-a realizat cu verni damar 10%, verni ce va avea ca
scop protejarea stratului pictural.

4. Concluzii
Ceea ce este mbucur\tor este faptul c\ s-a redat aspectul estetic origi-
nal ce pune n eviden]\ frumuse]ea chipului Arhanghelului. Se [tie c\ un
climat stabil este un factor absolut necesar pentru conservarea obiectelor
de patrimoniu. Temperatura are un efect neglijabil atta timp ct varia]iile
sale nu sunt bru[te [i se men]in n limita valorilor normale (18-200C), ns\
umiditatea relativ\ a aerului are o importan]\ considerabil\ pentru buna
111

conservare a obiectelor. Astfel recomand\m o umiditate cuprins\ ntre 50


- 65 % [i asigurarea unei bune ventila]ii. Utilizarea fungicidelor [i a insec-
ticidelor poate fi periculoas\ pentru unele materiale cum ar fi: pigmen]ii
sau lian]ii, de aceea tratamentele vor fi efectuate numai de c\tre speciali[ti
n conservare [i restaurare.

Bibliografie:
1. Alexandra, Maic\, Sfin]ii ngeri, traducere de Dr. Irineu Pop-Bis-
tri]eanul, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1992.
2. Brani[te, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica general\ cu no]iuni de art\
bisericeasc\ arhitectur\ [i pictur\ cre[tin\, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1993.
3. Oniscu, Prof. univ. dr. ing. Corneliu, Vornicu, drd. Nicoleta, Con-
servarea [i restaurarea patrimoniului cultural, vol. V, Editura Tri-
nitas, Ia[i, 2003.
4. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localit\]ilor [i monu-
mentelor din Romnia, Direc]ia Patrimoniului Cultural Na]ional,
Biblioteca Monumentelor Istorice din Romnia, Bucure[ti, 1974.
112

Starea de conservare a iconostasului


Bisericii Vovidenia Ia[i

Remus Ioan POPA, Loredana POPA


Centrul de Conservare [i Restaurare a Patrimoniului
de Art\ Cre[tin\ RESURRECTIO

Abstract
The paper presents the study of conservation of the iconostasis by
research of degradation forms, the action of the factors of degradation
and the methods of treatment suggested for restoration.

Originea [i evolu]ia iconostasului


La nceput a f\cut Dumnezeu cerul [i p\mntul (Facerea 1.1).
Potrivit primelor cuvinte ale C\r]ii Facerii, aceast\ mp\r]ire a ntregii
crea]ii a fost recunoscut\ ntotdeauna drept fundamental\. Tot astfel l
numim pe Dumnezeu [i n Simbolul Crea]iei f\c\torul v\zutelor [i
nev\zutelor, deci a celor vizibile [i invizibile. Aceste lumi ns\, cea
v\zut\ [i cea nev\zut\, comunic\ ntre ele.
Iconostasul reprezint\ nu numai fereastra, ci [i u[a prin care cre[tinii
p\trund n lumea sensibil\. n fa]a lui (n Biseric\), se domole[te v\paia
patimilor [i focul grijilor lume[ti, fiind perceput ca o realitate, ce apar]ine
unei lumi de o alt\ calitate, mai bun\, lucrnd asupra noastr\ de pe
t\rmul ei.
Nendoielnic, el este produsul d\l]ii, a penelului [i a rug\ciunii, dar ne
dep\[e[te ntr-o asemenea m\sur\, nct, n fa]a biruitoarei sale frumuse]i,
rena[te n noi acel sentiment acut al realit\]ii lumii spirituale.
n Cartea Ie[irea la capitolul 25, Dumnezeu a transmis prin Moise
bazele l\ca[ului sfnt Atunci a gr\it Dumnezeu cu Moise [i a zis: Spune
fiilor lui Israel s\-Mi aduc\ prinoase: de la tot omul, pe care-l las\ inima s\
dea, s\ prime[ti prinoase pentru Mine. [] Din acestea s\-Mi faci loca[
113

sfnt [i voi locui n mijlocul lor. (Ie[ire cap. 25, v. 1-8). Planul cortului
I-a fost dat lui Moise pe nume {i a[a s\ njghebezi cortul dup\ modelul
care ]i s-a ar\tat n acest munte (Ie[ire 26,30).
Cortul Sfnt era mp\r]it n dou\: partea dinainte, care era spre r\s\rit
se numea sfnta [i era lung\ de 20 co]i; parte dinspre asfin]it [i se numea
sfnta sfintelor [i era lung\ de 10 co]i. Cele dou\ nc\peri erau desp\r]ite
de o perdea f\cut\ dup\ porunca Domnului. S\ faci o perdea de in r\sucit
[i de m\tase violet\, stacojie [i vi[inie, r\sucit\, iar n ]es\tura ei s\ aib\
chipuri de heruvimi alese cu iscusin]\; [i s-o atrni cu verigi de aur pe 4
stlpi din lemn de salcm, mbr\ca]i cu aur [i a[eza]i pe 4 postamente de
argint (Ie[ire 26, 31-32).
Plecnd de la planul cortului m\rturiei se va ridica apoi Templul lui
Solomon, care prin contopirea cu planul templelor romane va rezulta
basilica roman\ cre[tin\.
Casa cu o camer\ l\rgit\ [i o tind\ atestat\ pe Columna lui Traian [i
Basilica roman\ cre[tin\ vor fi modelele de la care va porni biserica din
lemn, ce este un adev\rat document material de civiliza]ie [i de
spiritualitate. Materialul de construc]ie al acestor biserici, lemnul, cu
timpul se va nlocui cu unul mai rezistent, piatra.
Iconostasul este rezultatul unei ndelungi evolu]ii a tuturor
componentelor sale: structura arhitectural\, reparti]ia decora]iei, motivele
ornamentale [i compozi]ia acestora.
Originea iconostasului, crea]ie relativ recent\ coboar\ deci pn\ n
epoca paleocre[tin\ [i paleobizantin\, cnd ntlnim folosit\ balustrada
joas\, numit\ cancellum. De la aceasta, care las\ vizibil\ ntreaga absid\
a altarului, [i pn\ la iconostasul nalt, ce formeaz\ un adev\rat perete
ntre altar [i naos, au avut loc schimb\ri lente de trecere de la o simpl\
delimitare a spa]iului la o construc]ie cu rol simbolic tot mai evident (cel
arhitectonic fiind de la sine n]eles).
Pn\ n secolul al XI-lea decora]ia fie ea geometric\, vegetal stilizat\
sau zoomorf\ ce se afla la nceput pe dalele [i stlpii balustradei, iar mai
trziu [i pe arhitrava parapetului, nu putea s\ ndeplineasc\ acest rol
simbolic dect ntr-o prea mic\ m\sur\, deoarece limbajul semnelor
ornamentale nu era pe n]elesul tuturor. Numai reprezent\rile de sfin]i, fie
ele sculptate sau pictate ar fi putut exprima direct rolul simbolic (al\turi
de cel strict constructiv), ce l avea balustrada joas\ sau parapetul.
Cercet\ri ntreprinse de speciali[ti atest\ existen]a unor atare
reprezent\ri sacre ns\ de pe vremea folosirii cancellum-ului, deci cu
114

mult nainte de introducerea icoanelor pe parapet. Este vorba de cazurile


n care u[ile mp\r\te[ti, cu iconografia consacrat\, [i fac apari]ia chiar la
acest prim element de separare a altarului de naos. n momentul n care
spa]iile dintre coloanele ce sus]ineau arhitrava nu au mai fost nchise prin
perdele,ci prin icoane, parapetul fie el din zid plin, lemn sau piatr\ [i-a
schimbat radical [i definitiv nu numai aspectul ci [i rolul lui n interiorul
bisericii, a devenit iconostas (purt\tor de icoane). De aici, evolu]ia spre
formele pe care le cunoa[te arta romneasc\ este limpede [i relativ rapid\:
apare mai nti un prim rnd de icoane a[ezate deasupra arhitravei, apoi se
generalizeaz\ existen]a u[ilor din mijloc, numite mp\r\te[ti, [i abia la
urm\ apare crucifixul, ce ncununeaz\ iconostasul (n partea lui
superioar\).
Evident c\, dat\ fiind originea [i evolu]ia lui, iconostasul r\mne
mult\ vreme o construc]ie lipsit\ de unitate pentru care se folose[te
deopotriv\ [i piatra [i lemnul.
Generalizarea u[ilor mp\r\te[ti [i ndeosebi tendin]a de nmul]ire a
rndurilor de icoane transform\ treptat aceast\ construc]ie ntr-una n care
predomin\ lemnul.
Un fapt important de men]ionat este acela c\, la nceput, p\r]ile din
lemn erau aproape n exclusivitate pictate icoanele excep]ie f\cnd
doar acele u[i mp\r\te[ti ale c\ror reprezent\ri sacre, n loc s\ fie pictate,
erau sculptate n basorelief.
Tradi]ia mpodobirii cu sculptur\ a arhitravei nu numai c\ a fost
preluat\ de noul material, lemnul, dar la acest element decora]ia a fost
mbog\]it\ ntr-o mai mare m\sur\. Datorit\ acestui fapt s-a ajuns cu
vremea la dublarea sau chiar triplarea grosimii arhitravei, prin ad\ugarea
de grinzi suplimentare.
Pe m\sur\ ce lemnul ajunge s\ nlocuiasc\ [i ultimele p\r]i r\mase
nc\ n piatr\, dalele balustradei, decora]ia cap\t\ o deosebit\ importan]\.
Sub forma aceasta, a unui ansamblu excesiv ornamentat, se prezint\
iconostasul de tip nou. El se caracterizeaz\ prin unitate n ce prive[te
compozi]ia arhitectural\, sculptura decorativ\ [i pictura, motivele folosite
[i compozi]ia lor (acestea din urm\ n func]ie de tehnica folosit\).
Acum, la sfr[itul secolului al XVII-lea [i nceputul celui de-al XVIII-
lea ntlnim n Moldova una dintre formele cele mai dezvoltate: pe
arhitrav\ se ridic\ de obicei trei rnduri de icoane ncununate de crucifixul
ntre cele dou\ molene.
Sub raport iconografic, iconostasul acesta de tip nou serve[te prin
reparti]ia, succesiunea [i asamblarea icoanelor rolul simbolic pe care l
115

are n cadrul decorului interior al bisericii. Acest rol este cu mult sporit
fa]\ de cel pe care l avea parapetul scund cu perdele, deoarece nchiznd
aproape complet absida altarului, o parte din iconografia acestuia este
preluat\ de iconostas.
n ce prive[te construc]ia iconostasului, n ansamblul ei,
monumental\, aceasta se prezint\ sub forma unei arhitecturi. Elementele
folosite balustrad\, colonete, pila[tri, console, arce, arhitrave timpane
lucrate n stilul barocului occidental sau rococo alc\tuiesc un ansamblu n
care este respectat\ sobrietatea liniei [i echilibru iconostasului originar.
Sculptura n lemn a iconostaselor moldovene[ti este o sculptur\
decorativ\ pe fond ce se exprim\ printr-o gam\ variat\ de tehnici. Dintre
acestea un loc principal l ocup\ mplat-ul, basorelieful [i ajurul prin care
se realizeaz\ un relief pu]in pronun]at fa]\ de suprafa]a din care a fost
desprins.

Date istorice despre Biserica Vovidenia Ia[i


n jurul anului 1645, n noua mahala a Trgului de sus, mai jos de
uli]a Podul Haginoaiei a fost construit\ din zid biserica Vovidenia - se
crede chiar de c\tre breasla bragagiilor.
Hramul bisericii este Intrarea Maicii Domnului n Biseric\,
construc]ia fiind n plan de cruce cu absidele laterale dreptunghiulare n
exterior [i treflate n interior [i cu absida altarului semicircular\. Ca stil [i
plan este o construc]ie specific\ secolului al XVIII-lea.
Biserica are pere]ii de zid masiv de piatr\, cu arcurile [i bol]ile de
c\r\mid\. Acoperi[ul este din [arpant\ cu nvelitoare de tabl\. Turnul
clopotni]ei de deasupra pridvorului este n plan p\trat.
n secolul al XVIII-lea, biserica a suferit unele modific\ri (ocni]e de
fa]ad\, chenarul mpodobit al u[ii de la intrarea n biseric\), dar nu i-au
schimbat nf\]i[area general\. Portalul intr\rii este executat n piatr\ cu
motive florale decorative ca la biserica m\n\stirii Golia.
Ast\zi, din ornamenta]ia original\ exterioar\, p\streaz\ cei [ase
contrafor]i, brul median, care ncinge toat\ cl\direa, chenarele ferestrelor
mici [i corni[a sus]inut\ de mici console de piatr\ cu profile simple.
n interiorul bisericii se pare c\ a disp\rut peretele desp\r]itor dintre
naos [i pronaos, fapt marcat prin coloanele dreptunghiulare angajate [i
prin arcul transversal central.
Biserica a avut o pictur\ n tempera, care nu s-a p\strat, pere]ii fiind
tencui]i [i v\rui]i.
116

Catapeteasma din lemn are o ornamenta]ie sculptural\ n stil baroc


trziu. Ornamentele florale au fost poleite cu aur.
Icoanele sunt pictate ntr-o manier\ bizantin\ cu trecere spre
rena[tere. Repertoriul bibliografic al lui N. Stoicescu precizeaz\ c\
biserica ar fi avut o icoan\ din anul 1645.
O inscrip]ie de pe icoana hramului specific\ data don\rii 1792
decembrie 23, ct [i autorul acesteia: Macarie Zugravul.
Icoanele care compun actualmente iconostasul sunt pictate n maniere
foarte diferite, unitatea de stil nu mai exist\, ceea ce va impune o cercetare
profund\ pe parcursul conserv\rii restaur\rii ce va urma.

Starea de conservare a iconostasului


Iconostasul prezint\ patru registre principale:
- registrul icoanelor mp\r\te[ti;
- registrul praznicelor mp\r\te[ti [i Sf. Mahram\;
- registrul Sf. Apostoli [i Maica Domnului Oranta;
- registrul Sf. Prooroci [i scena Deisis;
- prezint\ n vrf Sf. Cruce [i cele dou\ molene.

Ansamblul catapetesmei a suferit interven]ii empirice de mare


intensitate: strat de bronz pe ornamentele florale acoperind tot aurul,
straturi de vopsea albastr\ [i verde pe suprafe]ele plane lipsite de
decora]ii, plombe de ipsos [i ornamente confec]ionate din metal care au
nlocuit originalul. Odat\ cu dublarea pe versou a iconostasului de c\tre
enoria[i cu un placaj din lemn l\cuit s-a creat un mediu propice dezvolt\rii
microorganismelor [i a insectelor xilofage, lucru eviden]iat [i prin
multitudinea de orificii de zbor, galerii [i depozite de rumegu[. Atacul are
o mai mare amploare pe margini [i n partea superioar\ a iconostasului.
Stratul de bronz care a acoperit aurul a provocat masive desprinderi
n acoperi[ [i lacune profunde cu vizualizarea lemnului. Vopseaua
albastr\ [i verde s-a desprins, antrennd grundul [i policromia original\.
Datorit\ condi]iilor de mediu improprii din biseric\, structura din
lemn a iconostasului, panourile pictate [i elementele decorative sculptate
au suferit degrad\ri specifice: fisuri, fracturi, tors\ri [i curb\ri. Aceste
modific\ri ale suportului au antrenat ntr-o form\ accentuat\ stratul
pictural al icoanelor, ct [i policromia.
117

Straturile de grund [i culoarea prezint\ cracluri, exfolieri [i pierderi


masive de suport nct pe mari zone exist\ pericolul unor pierderi
iremediabile. Att elementele decorative ct [i suprafe]ele pictate sunt
acoperite cu un strat gros de praf, ct [i diferite depuneri de murd\rie
superficial\ sau aderent\.
Dup\ ndep\rtarea depozitelor de murd\rie aderent\ [i praf,
iconostasul necesit\ tratamente profilactice de consolidare [i stopare a
atacului biotic prin inject\ri [i pensul\ri, seriate, cu substan]e fungicide [i
insecticide.
Tratamentele seriate cu aceste substan]e insecticide [i insecto-
fungicide trebuie urm\rite n timp [i de la caz la caz repetate. Stoparea
atacului biotic mai ales cnd acesta este de mare intensitate este dificil de
ob]inut. ntre inject\ri trebuie s\ existe un interval de 24 de ore [i uneori
mai mult n func]ie de starea de degradare a fibrei de celuloz\.
Tratamentele biocide prin injectare [i pensulare (se injecteaz\ fiecare
orificiu, urmnd apoi s\ fie obturat) sunt anevoioase se practic\ n lemn
de aproape un secol [i pretind repetarea lor deoarece ou\le de insecte
xilofage au o permeabilitate invers\ de membran\, ceea ce le confer\
rezisten]\. Tratamentele se aplic\ n func]ie de ciclul biologic deoarece
sunt specii cu mai multe genera]ii pe an.
Prima opera]ie de conservare impus\ de amploarea degrad\rilor a fost
cea de consolidare profilactic\ in situ, pentru a stopa pierderile masive ale
stratului pictural original. Actualmente iconostasul bisericii Vovidenia
a intrat n amplul proces de conservare - restaurare conform cu princi-
piile n vigoare, intervenindu-se cu materiale [i tehnologii compatibile cu
originalul.

Concluzii
n vremea noastr\, deseori n]eles doar ca func]ie estetic\, iconostasul
trebuie reevaluat n func]ie de teologia icoanei. El nu este n nici un caz o
barier\, ci expresia maxim\ a ceea ce se poate manifesta vizual, deoarece
n spatele lui nu e nimic de v\zut, n sensul c\ taina ce se s\vr[e[te acolo
nu se situeaz\ la nivelul vizibilului, ci al comuniunii.
Astfel, func]ia catapetesmei nu se limiteaz\ s\ recapituleze n ochii
no[tri toat\ istoria mntuirii, ci ea sugereaz\ trecerea ntr-o alt\ lume,
nev\zut\ pentru ochii trupe[ti, simboliznd astfel hotarul dintre lumea
sim]urilor naosul - [i lumea (mp\r\]ia) cereasc\, altarul. Dincolo de
semnifica]ia didactic\, iconostasul invit\ la comunicarea cu biserica cea
118

cereasc\ ce simbolizeaz\ leg\tura esen]ial\, existent\ ntre taina prezen]ei


Trupului preasl\vit al lui Hristos Euharistia [i icoana reprezentare chiar a
acestui Trup.
Concluziile ce se impun cu privire la sculptura n lemn a iconostaselor
moldovene[ti sunt valabile nu numai pentru arta unei anumite epoci, ci
pentru ntreaga art\ romneasc\ [i, pornind de la ele, putem contura
evolu]ia artistului romn.
Prin ace[ti arti[ti s-a pornit pe un drum de revitalizare a unei [coli de
sculptur\ - de s\p\tori n lemn nceput\ n atelierele me[terilor prin
atragerea de ucenici care s\ le transmit\ m\iestria peste veacuri. Drumul
este lung pn\ cnd geniul ]\ranului romn va crea dantel\rii sus]inute de
echilibru [i elegan]\, capodopere prea pu]in cunoscute ast\zi, datorit\
degrad\rilor [i deterior\rilor suferite de-a lungul timpului.
La civiliza]ia lumii, romnii [i-au adus contribu]ia lor de pre], pe
m\sura poten]ialului uman, a resurselor lor, a neobi[nuitei sete de frumos,
pecetluit\ cu scnteia spiritului novator [i sobrul concordant cu realit\]ile
deseori dure ale vitregiei veacurilor.

Bibliografie
1. V. Dr\gu] [i C. Nicolescu, Monumente istorice biserice[ti din
Mitropolia Moldovei [i Sucevei, Ed. MMS, Ia[i, 1974;
2. Vasile Dr\gu], Arta romneasc\, Bucure[ti, 1982;
3. Ioan Opri[, Ocrotirea patrimoniului cultural, Ed. Meridiane, Bucure[ti,
1986;
4. Slansky Bohuslav, Cercetarea [i restaurarea, Praga, 1959;
5. A. Moldoveanu, Conservarea preventiv\ a bunurilor culturale, vol. I-
II, Ministerul Culturii, Centrul de Preg\tire [i Formare a Personalului
din Institu]iile de Cultur\, Bucure[ti, 1999.
119

Scurt\ reflec]ie asupra st\rii de conservare a


Bisericii Sf. mp\ra]i Constantin [i Elena
Sat Curteana, Jude]ul Gorj

Silviu Octavian CIOC{AN


Facultatea de Istorie [i Patrimoniu Nicolae Lupu Sibiu

Abstract
The conservation of the cultural patrimony it is one of the most
important missions of our generation. Discovering on the field the
precarious state of conservation of the wooden churches from the Gorj
County and finding out the accelerated rhythm of destruction, I felt
compelled to find a manner to attract attention on these monuments, to
draw them out from the shadow of oblivion. I couldnt detail the
conservation status of all the wooden churches from the Gorj county,
because to do that meant to surpass the area of analysis of this article, so
I chose, to emphasize, a case study: The Saints Constantin and Elena
Church, Curteana village, Gorj County.

De la nceput m\ simt obligat s\ men]ionez c\ bisericile de lemn au


reprezentat pentru mine o necunoscut\ pn\ n urm\ cu 3 ani, cnd, intere-
sul mi-a fost captat de munca de cercetare ntreprins\ de un colectiv de
speciali[ti, pe care am avut bucuria s\-i cunosc. Descoperind, pe teren,
starea de conservare precar\ n care se afl\ aceste m\rturii ale geniului
creator al poporului romn, constatnd dezinteresul fa]\ de patrimoniul
mobil al acestora, dar mai ales ritmul accelerat de distrugere generat de
lipsa fondurilor de ntre]inere, m-am sim]it obligat s\ g\sesc o form\ de a
atrage aten]ia asupra lor, de a le scoate din umbra uit\rii. Aceast\ stare
conflictual\, generat\ n mine de constatarea realit\]ilor triste ale satului
romnesc, nu postuleaz\, sub nici o form\, g\sirea unor ]api isp\[itori. Nu
cred c\ ntoarcerile n trecut sau lament\rile produc finalit\]i pozitive, ci
120

concertarea tuturor speciali[tilor [i a fondurilor disponibile n vederea re-


staur\rii [i introducerii lor ntr-un circuit turistic, ca m\rturii neperene ale
spiritului creator al ]\ranului romn. Ele trebuie s\ devin\ parte a c\r]ii
noastre de vizit\ , ntruct sunt legate de fiin]a noastr\ na]ional\.
Fiind vorba de peste 150 de biserici de lemn ce se ntind pe toat\
suprafa]a jude]ului Gorj, nu pot spune c\ am dus lips\ de material analitic,
recunosc\tor fiindu-i tat\lui meu, ce mi-a pus la dispozi]ie cli[oteca firmei
pe care o conduce, firm\ ce de]ine peste 40 000 de fotografii ale multor
biserici de lemn din Gorj [i de pe ntreg cuprinsul ]\rii.
Nu am putut detalia starea de conservare a tuturor bisericilor de lemn
din jude], acest lucru dep\[ind cu mult aria de analiz\ a unui articol, astfel
c\ am ales, spre eviden]iere, un studiu de caz.
Am considerat, totu[i, c\ spre a avea o imagine de ansamblu asupra
st\rii de conservare a l\ca[elor de cult din lemn de pe raza jude]ului se
impune o prezentare general\. Aceste generalit\]i nu sunt rezultanta aces-
tui singur studiu de caz, ci consecin]a unei analize ce s-a vrut aprofundat\
[i care compune textul lucr\rii mele de licen]\.

Biserica Sfin]ii mp\ra]i Constantin [i Elena Sat Curteana


Biserica cu hramul Sfin]ii mp\ra]i Constantin [i Elena din satul
Curteana se afl\ pe deal, n p\dure (foto 1), deasupra unui pr\p\stios oga[,
spre cap\tul de jos al satului, din vale.1
Data de nceput i-a fost risipit\, cu prilejul repara]iilor. Se va fi aflat
pe vreunul din cadrele scluptate, nlocuite n 1863, prin cele actuale.
Aceasta i se poate deduce din elementele constructive arhaice [i a[eza n
miezul veacului al XVIII- lea. Din argumente fac parte: acoperi[ul (acum
nvelit cu tabl\ peste [indril\), f\r\ clopotni]\; peretele plin ce comparti-
menteaz\ nava; scaunul de judecat\ de pe sud; luminatoarele (de 14 cm/5
cm, pe sud estul altarului; 20cm /8 cm, pe sudul naosului); dublul [ir de
zim]i[ori de pe cosoroabe.2
Din exterior privind, frumuse]ea l\ca[ului de cult este umbrit\ de ines-
teticul tablei aleas\ ca variant\ de acoperire. S\ men]ion\m, totu[i, c\ [i]a
nu a fost nl\turat\, ci p\strat\, peste ea fiind b\tut\ tabl\.

1 Ioana Cristache Panait, Arhitectura de lemn din jude]ul Gorj, editura ARC 2000, Bucure[ti,

2001, p. 346
2 Ioana Cristache Panait, Arhitectura de lemn din jude]ul Gorj, editura ARC 2000, Bucure[ti,

2001, p. 346
121

Suportul de sub t\lpi este constituit din pietre de ru, acesta f\cnd
fa]\ relativ bine mi[c\rilor de teren [i factorilor de mediu. Lemnul folosit la
construc]ie se prezint\ ntr-o stare relativ bun\ (foto 2), nefiind vizibile ata-
curi de insecte xilofage sau deterior\ri mecanice de natur\ s\ ne ngrijoreze.
P\[ind n tind\ vom fi atra[i de frumuse]ea picturii imortalizate, pic-
tur\ al c\rei grad de conservare postuleaz\ interven]ii ample [i rapide pen-
tru salvarea acestei capodopere. La nivelul spa]iilor intersti]iale, pe toat\
lungimea bl\nilor, stratul pictural lipse[te cu des\vr[ire. Frumuse]ea
culorilor alese este observabil\ n partea cea mai nalt\ a registrului supe-
rior, acolo unde infiltra]iile de ap\ nu [i-au f\cut acut sim]it\ prezen]a. Mai
jos, cobornd cu privirea, vom observa, c\, starea de conservare se
nr\ut\]e[te, pnza fiind rupt\ pe suprafe]e din ce n ce mai mari, iar pic-
tura sp\lat\ ntr-o propor]ie ngrijor\toare (foto 3). Din reprezentarea
Raiului [i a Iadului, cea din urm\ abia se mai distinge [i aceasta pentru c\
se afl\ n partea de jos a registrului superior.
De la nivelul intr\rii n jos, nu se observ\ nici o urm\ care s\ ateste
existen]a cndva a unor reprezent\ri similare celor din registrul superior;
constat\m, n schimb, starea bun\ de conservare n care se g\se[te lemnul
(foto 4).
P\[ind n interior vom descoperi un program iconografic de o
fumuse]e [i un colorit neobi[nuit. Chiar dac\ peretele de vest al Pronaosu-
lui nu este pictat, el ne atrage aten]ia ntruct deasupra intr\rii este scris
anul 1868, (foto 5) ce reprezint\ datarea ultimei restaur\ri importante a
bisericii.
Pe toat\ cirumferin]a pronaosului, la o n\l]ime de 2 m de la p\mnt,
stratul pictural lipse[te, aceast\ stare fiind o rezultant\ ulterioar\, generat\
de frec\rile mecanice sau de infiltra]iile de ap\. (foto 6).
Pe bolt\, infiltra]iile de ap\ sunt vizibile, de eviden]iat mbinarea
bl\nilor, spa]iul intersti]ial. Cobornd la nivelul pere]ilor, vom observa c\
starea de conservare a picturii din registrul superior este destul de proast\,
cauza principal\ fiind tot infiltra]iile de ap\ care au condus la sp\larea pic-
turi [i deteriorarea pnzei. Estim\m gradul de distrugere a picturii interi-
oare din pronaos, undeva ntre 30 - 35% (foto 7). Chiar dac\ fondurile s-au
p\strat aproape intacte, distrugerile se consemneaz\ la nivelul chipurilor,
acest lucru necesitnd interven]ii [i restaur\ri mult mai complicate.
Se constat\, ns\, c\ o dat\ cu acoperirea bisericii cu tabl\, acest ritm
de distrugere accentuat se atenueaz\. Intrnd n naos vom constata c\
starea de conservare e mult mai grav\, att pe peretele de nord ct [i pe cel
122

de sud. {iroaiele de ap\ au sp\lat pictura [i au degradat pnza (foto 8).


Cleiul folosit de zugrav pentru prinderea pnzei a fost de origine animal\,
acesta, datorit\ condi]iilor de umiditate ridicat\, suferind atacuri bio-
logice [i pierzndu-[i calit\]ile adezive sau a fost consumat de insecte.
Consemn\m [i pentru biserica din Curteana prezen]a acelora[i practici
eviden]iate de noi la toate l\ca[urile aflate n cult, anume mpodobirea
pere]ilor [i icoanelor cu [tergare, covoare [i mileuri lucrate de credincioa-
se [i care contrasteaz\ cu sobrietatea [i taina emanat\ de icoana bizantin\.
Icoanele de pe catapeteasm\, pictate asemenea restului bisericii tot la
1868, sunt ntr-o stare de conservare mult mai bun\. mp\r]ite pe trei re-
gistre [i desp\r]ite ntre ele de dou\ bruri decorative cu elemente fito-
morfe distincte, ele nu prezint\ atacuri de insecte xilofage sau umfl\turi
ale stratului pictural care s\ ne oblige s\ lu\m n seam\ posibilitatea exis-
ten]ei unor influen]e de mediu nefaste. Se observ\, ns\, pe suprafa]a lor,
un strat gros de murd\rie aderent\ [i fum (foto 9), strat ce acopere, din
p\cate, m\iestria execu]iei, preotul Rafail fiind cunoscut ntre zugravii
celei de-a doua jumatate a secolului al XIX-lea.
n altar, starea de conservare nu face not\ discordant\ cu restul biser-
icii, medalioanele picturale comportnd acelea[i probleme eviden]iate [i
n celelalte compartimente ale navei. Amintim numai existen]a, n dreptul
proscomidiarului, a pomelnicilor bisericii care, scrise n alfabet chirilic, se
p\streaz\ ntr-o stare de conservare acceptabil\ (foto 10), ele trans-
mi]ndu-ne informa]ii pre]ioase att despre ctitorii mari ct [i despre cre-
dincio[ii care au participat, sub o form\ sau alta, la via]a bisericii
Privire de ansamblu asupra st\rii de conservare a celor aproximativ
150 de biserici de lemn din jude]ul Gorj.

Constat\ri [i propuneri
Redescoperirea bisericilor de lemn este, ntr-un fel, o descoperire a
spiritului creator al me[terului popular romn, a ortodoxiei de tradi]ie
bizantin\ tr\dat\ de zugravul anonim. Armonia formelor [i perfec]iunea
detaliilor contrasteaz\ cu simplitatea me[terilor, marea lor majoritate
oameni apar]innd lumii satului romnesc f\r\ o preg\tire sau ucenicie
demn\ de eviden]iat. Dar asta frapeaz\ [i tr\deaz\, dac\ ne e ng\duit\
exprimarea, geniul creator cu care au fost binecuvnta]i. Tr\ind n apro-
pierea p\durilor au nv\]at, for]a]i de nprejur\ri, sub asupriri efemere dar
chinuitoare, s\ foloseasc\ lemnul [i s\-l d\ltuiasc\ mai bine de la o gene-
ra]ie la alta. Au f\cut din munca lor o art\ pe care au perfec]ionat-o
123

n\l]nd-o la sublim. R\ma[i, n marea lor majoritate anonimi de geniu,


ace[ti me[teri ne-au l\sat mo[tenire nou\, [i prin noi ntregii umanit\]i
opere a c\ror unicitate nu a fost contestat\ de nimeni. Reprezentative pen-
tru spa]iul romnesc, aceste capodopere de arhitectur\ popular\ sunt
foarte greu de reg\sit n lume [i niciunde la m\sura aceasta.
Lovite de nep\sarea credincio[ilor dar [i de indiferen]a autorit\]ilor de
la toate nivelurile, ele [i tr\iesc sfr[itul tocmai n timpurile noastre. Iro-
nia sor]ii nu poate s\ ne scape: ntr-o perioad\ de represalii comuniste, ca
aceea a anilor 1970, s-au g\sit mijloace [i fonduri pentru schimbarea
nvelitorilor la aproape toate bisericile de lemn din Gorj; s-au g\sit bani [i
speciali[ti care s\ efectueze foarte multe lucr\ri de ntre]inere, acestor
lucr\ri datornd-le ast\zi supravie]uirea l\ca[elor de cult. ntr-un astfel de
sistem a primat, dac\ nu sentimentul religios, m\car interesul pentru opera
de art\, pentru conservarea unora dintre elementele definitorii ale spiritu-
lui na]ional romnesc. Acum, la 16 ani de la revolu]ia eliberatoare, noi,
cei 20 de milioane de romni, mai mult de 90 % ortodoc[i asist\m la dis-
trugerea unor simboluri pe care nici m\car aprigii primi secretari de partid
nu au avut puterea s\ le ignore. Elibera]i, n acea iarn\ ro[ie, am uitat s\ ne
raport\m la valorile existen]iale ale spiritului romnesc, am ales a ignora
neputin]a n care se zbate arta popular\ romneasc\. Nu o privim ca o pri-
oritate na]ional\, nu aloc\m fonduri3, nu angaj\m munc\ de restaurare. Ce
prioritate s\ reprezinte aceste biserici a[ezate n cimitire sau la poale de
deal n vetre vechi de sat? n ce s\ le constea valoarea dac\ nu influen]eaz\
nivelul de trai al popula]iei? S-ar putea, ns\, ca reprezentan]ii statului s\
se n[ele, c\ci, dac\ pentru popula]iile de la ora[ starea acestor biserici nu
nseamn\ foarte mult, membrii comunit\]iilor respective pot beneficia de
pe urma acestor l\ca[e de cult. Ne gndim, mai exact, la introducerea
acestor monumente, reprezentative pentru poporul romn, ntr-un circuit
turistic, urm\rindu-se, astfel, atragerea vizitatorilor str\ini foarte inte-
resa]i, de altfel, de aceste capodopere ale patrimoniului universal. Nu tre-

3
Problema costurilor necesare restaur\ri acestor valori patrimoniale aduce discu]ia ntr-un
punct sensibil, binecunoscut\ fiind lipsa fondurilor [i a motiva]ie n rndul autorit\]ilor. Spre a
con[tientiza la ce eforturi financiare trebuie s\ ne a[tept\m atunci cnd vine vorba de restaurarea
acestor monumente de lemn, recomand\m spre studiu, Lect. univ. dr. Livia Buc[a, Proiectul
Dealul Florilor Reabilitarea monumentelor cu structuri din lemn aflate n patrimonial Muzeului
Jude]ean Maramure[ Evaluarea global\ a costurilor [i resurselor, n Conservarea, restaurarea [i
salvarea bunurilor culturale din lemn, Lucr\rile simpozionului C.E.R.E.S. Baia Mare 25-26 iulie
2003, editura Cybela, 2003, pp. 88-200.
124

buie s\ specific\m c\ venirea acestor grupuri de turi[ti ar cre[te substan]ial


veniturile localnicilor, exemplele n direc]ia aceasta fiind arhicunoscute.
S-ar putea ncerca, de asemenea, prin intermediul programelor cu
finan]are european\ sau guvernamental\, restaurarea obiectelor apar]innd
patrimoniului mobil al bisericilor de lemn din Gorj. Ne gndim n primul
rnd la icoanele de secol XVIII [i XIX foarte multe [i deosebit de frumoase.
Nu numai pentru restaurarea icoanelor sunt necesare fonduri substan-
]iale ci [i pentru conservarea [i refacerea fondului de carte de cult veche ce
apar]ine patrimoniului mobil al bisericilor de lemn. Realit\]i prezente n
inventarul oric\rui l\ca[ de cult, c\r]ile vechi [i relev\ valoare nu numai
n vechimea textului ci [i n con]inutul inscrip]ilor anonime care sunt, n
multe cazuri, jurnale detaliate ale satului sau bisericii respective. Sunt
importante [i prin prisma anului de publicare, multe dintre ele aflndu-[i
originile n veacul XVIII sau XIX, valoarea lor istoric\ [i deci patrimo-
nial\ postulnd salvarea acestora prin conservare [i restaurare.
{i obiectele de cult necesit\ o restaurare serioas\, c\ci, fiind n marea
lor majoritate din lemn sculptate, ele sunt expuse atacurilor de insecte
xilofage, starea de conservare a foarte multora dintre ele fiind de natur\ s\
ne ngrijoreze. Exist\, e drept foarte pu]ine, odoare de cult din metale
pre]ioase sau poleite care se afl\ nc\ n aceste biserici [i care [i leag\
originile de nceputurile acestor l\ca[e de cult, starea lor de conservare
nefiind mai bun\ dect a bisericilor din care provin. {i pentru conservarea
[i restaurarea lor sunt necesare programe de finan]are substan]iale.
Toate aceste semnale de alarm\ au avut ca scop final con[tientizarea
autorit\]ilor competente, c\ci, dac\ n alte jude]e ale ]\rii s-au mai restau-
rat pe alocuri bisericile de lemn, n jude]ul Gorj, autorit\]ile locale nu au
ntreprins nici un efort n aceast\ direc]ie. Aceast\ stare de fapt putem, f\r\
a gre[i prea mult, s\ o generaliz\m la toat\ regiunea Olteniei4, c\ci, la
nivelul celor 5 jude]e, nu eviden]iem nici un edil, nici un consilier, ntr-un
cuvnt, nici un reprezentant al statului care s\ se intereseze de starea de
conservare a acestor l\ca[e de cult.
Dar nu numai cu autorit\]ile trebuie purtat\ munc\ de l\murire ci [i cu
enoria[ii, cu ob[tea [i cu preo]ii, avnd ca scop salvarea acestor m\rturi de
geniu popular.
Dintre mijloacele avute la ndemn\ n atingerea scopurilor vizate
eviden]iem:

4 Valeriu Literat, Biserici vechi romanesti din Tara Oltului, editura Dacia, Cluj Napoca, 1996,

pp. 5-6, recomandam spre consultare Nota asupra editiei


125

- mass-media (emisiunile radio [i tv.)


- cursuri f\cute pentru preo]i n cadrul Arhiepiscopiilor, Episcopiilor
sau protopopiatelor, cu speciali[ti din domeniul protej\rii patrimoniului
na]ional.
Se pune problema dac\ eforturile [i banii investi]i n restaurarea aces-
tor monumente vor da roade!
Avem numeroase exemple din alte ]\ri dar [i din ]ara noastr\ unde
dup\ restaurarea unui monument [i popularizarea acestuia prin mijloace
mass-media (diferite publica]ii, televiziuni, emisiuni la radio) s-a nregis-
trat un aflux de vizitatori mult peste a[tept\rile comunita]iilor.
Stau m\rturie localit\]ile din Maramure[ ca Ieud, Dese[ti, C\line[ti,
care n c]iva ani s-au transformat n sate turistice. Localit\]i din Transil-
vania p\r\site de comunit\]ile de sa[i cum a fost Viscri, prin demararea
unui program de restaurare [i reabilitare a caselor p\r\site, la nici 10 ani,
nu mai poate face fa]\ afluxului de vizitatori care dep\[esc 4000 pe
sezonul de var\.
Dup\ intrarea n Uniunea European\ Romnia, va deveni o destina]ie
turistic\ solicitat\ a[a cum au devenit pe rnd Cehia, Polonia, Ungaria,
\rile Baltice etc. care n prezent au ncasat din turism sume fabuloase dar
au devenit supraaglumerate
Dup\ aderare, Uniunea European\ va pune la dispozi]ia ]\rii noastre
sume importante pentru reabilitarea patrimoniului [i de aceea este nece-
sar\ preg\tirea din timp a unor proiecte care s\ poat\ absorbi aceste aju-
toare nesperate.
126

Influen]a procesului de alterare


n cazul unui obiect arheologic descoperit la
Brad, jud. Bac\u

Otilia MIRCEA, 1Mihai CROITORU


Muzeul de Istorie, Roman
1Centrul de Restaurare [i Conservare a Patrimoniului Cultural, Ia[i

Introducere
Mineralizarea, considerat\ a fi ultima faz\, din cele conven]ional accep-
tate, n ceea ce prive[te alterarea n sol a obiectelor metalice, se prezint\ sub
form\ de straturi de coroziune cu depozite de produ[i apar]innd att
componen]ilor metalici altera]i ct [i produselor de alterare din sol. Numeroase
obiecte metalice ajunse n aceast\ ultim\ faz\ a procesului de alterare, [i anume
a mineraliz\rii, nu mai p\streaz\ caracteristicile ini]iale, originale, suportnd
modific\ri att de dimensiuni ct [i de compozi]ii chimice.
Procesul de stabilizare [i conservare a obiectelor complet mineralizate
poate fi privit ca un sistem de reac]ii, la care interven]ia fizico-chimic\ se
realizeaz\ n etape diferite, n func]ie de natura chimic\ a depozitelor de
coroziune.

Metode [i tehnici de analiz\


n anul 2001 la [antierul arheologic de la Brad, jud. Bac\u, s-a desco-
perit o pies\ din fier, o secer\, din perioada medieval\, la care mani-fes-
tarea proceselor de alterare, n timpul zacerii, a fost pronun]at\. Suprafa]a
piesei era acoperit\ de depuneri de sol [i resturi vegetale. Examinarea
preliminar\ a piesei, propus\ pentru restaurare-conservare, indica faptul
c\, sub aspectul alter\rii, se ncadreaz\ n categoria pieselor la care mine-
ralizarea nu a fost complet\. Determinarea gradului de mineralizare [i
abordarea unor aspecte privind mecanismul alter\rii n timpul zacerii au
reprezentat scopul investiga]iilor la care piesa a fost supus\ ulterior. n
acest sens examinarea suprafe]ei obiectului s-a realizat cu ajutorul
127

microscopiei optice [i a tehnicilor cu raze X - radiografie cu raze X [i


difrac]ie de raze X.

Rezultate [i discu]ii
Studiile cu ajutorul aparatelor cu raze X au ar\tat c\, din punct de
vedere al conserv\rii n timpul zacerii, piesa s-a descoperit n cea de-a
treia etap\ a alter\rii, mai exact n etapa de tranzi]ie spre mineralizarea
complet\. n urma investiga]iilor s-au identificat produ[ii de coroziune ai
fierului goethit - precum [i produ[i ai alter\rii solului - cuar], etc. Alte
elemente care sus]in aceast\ etap\ a procesului de alterare sunt: aspectul,
culoarea precum [i forma depozitelor de coroziune. Suprafa]a neuniform
corodat\, cu zone mici perforate, umplute cu produse ale alter\rii solului,
n special SiO2, constituie de asemenea indiciu al etapei de tranzi]ie din
timpul alter\rii n sol. Culoarea, care de cele mai multe ori la piesele din
fier mineralizate apare ca fiind ro[u nchis, dat\ de produ[ii de coroziune
ai fierului, este un alt indiciu al mineraliz\rii timpurii. n cazul obiectului
examinat aceast\ culoare este variabil\: pe o parte apare ro[u nchis n
timp ce pe verso predomin\ ro[u nchis spre negru. Prezen]a lepidocro-
citului, identificat prin examinarea cu difrac]ie de raze X, (analiz\ posibil\
prin amabilitatea fiz. Gheorghe Niculescu, de la Laboratorul Na]ional de
Cercetare n Domeniul Conserv\rii [i Restaur\rii Patrimoniului Cultural
Na]ional Mobil), indic\ o faz\ intermediar\ a procesului de alterare.
Alte elemente, care de asemenea sus]in aceast\ etap\ intermediar\ a
procesului de alterare, descoperite prin examinarea la microscop, sunt im-
presiunile de la suprafa]a piesei. Prezen]a impresiunilor - impresiuni de pnz\
textil\ - [i a fragmentelor de lemn - identificate numai ntr-o por]iune din
suprafa]a piesei - este explicat\ prin geneza diferit\ a acestora. n cazul
impresiunilor de pnz\ textil\ a avut loc un proces chimic de schimb,
explicat prin amprentarea [i formarea produ[ilor de fier, n timp ce n cazul
urmelor de lemn a avut loc preluarea de c\tre suprafa]a piesei, prin contact
direct, a acestor fragmente organice.

Conservarea impresiunilor
Interven]ia n scopul conserv\rii impresiunilor de pnz\ textil\ s-a
realizat n etape diferite. Pentru nceput s-au eliminat depozitele de sol [i
resturile vegetale. Interven]ia s-a realizat prin pensulare, sub stereomi-
croscop, att pentru eliminarea depunerilor de sol dar [i pentru a eviden]ia
pnza textil\. Tratarea chimic\ a piesei s-a realizat cu solu]ie de sulfit
alcalin 5%. Ca metod\ suplimentar\ de conservare s-au aplicat pelicule
sub]iri de lac. n acest scop s-a folosit Paraloid.
128

Metode de conservare activ\ a colec]iilor pe


suport papetar: neutralizare n mas\

Doina Veronica MANEA


Centrul de Conservare [i Restaurare a Patrimoniului Ia[i

Rsume
Un des problmes esentiels, pouvant tre issu des facteurs internes et
externes de dgradation, rsulte de l'acidit, qui acclre beaucoup la
dgratation du papier.
Pour stopper la dgratation du papier et pour allonger la dure de
vie des ouvrages conserves dans les musss et dans les biblioteques se
sont dvelopps des procds de desacidification de masse.

Patrimoniul muzeelor, arhivelor, bibliotecilor alc\tuit din lucr\ri pe


suport papetar (c\r]i, documente) de o valoare istoric\ [i artistic\ inesti-
mabil\ este supus degrad\rii o dat\ cu trecerea timpului. Avnd n vedere
gravitatea situa]iei n care se g\se[te acest patrimoniu cultural, speciali[ti
din ntreaga lume - chimi[ti, conservatori, restauratori au dezvoltat me-
tode de tratament in vederea stop\rii acestor degrad\ri.
Salvarea patrimoniul pe suport papetar a necesitat studierea si apli-
carea unor metode de conservare [i restaurare n mas\ care erau diferite de
cele folosite pn\ atunci, permi]nd tratarea unui num\r mare de obiecte
simultan; tratamentul meticulos al fiec\rui obiect n parte nu mai putea fi
privit ca o salvare pentru milioane de c\r]i [i documente care erau n
pericol iminent de deteriorare [i chiar distrugere total\. Aplicarea acestor
metode de conservare [i restaurare n mas\ implic\ anumite costuri finan-
ciare [i studierea situa]iei din punct de vedere economic, tehnic [i estetic.
Muzeele, bibliotecile [i arhivele - adev\rate l\ca[uri de cultur\ [i [tiin]\ -
reunesc, gestioneaz\ [i trateaz\ un patrimoniu constituit din documente
grafice al c\ror material de baz\ este hrtia, compus\ n principal din ce-
luloz\. Aceste documente pe suport papetar sufer\ o serie de transform\ri
129

care se pot rezuma ntr-un cuvnt mb\trnire, care este o consecin]\ a


reac]iilor chimice a c\ror rapiditate depinde de factori interni [i externi
variabili. Factorii interni sunt lega]i n principal de tipul [i calitatea fi-
brelor [i a materiilor prime utilizate (materiale de ncleiere, materiale de
umplere [i al]i componen]i acizi) iar factorii externi sunt reprezenta]i de
poluarea atmosferic\, temperatura, umiditatea relativ\, lumina.
Una dintre cauzele esen]iale care accelereaz\ mult degradarea hrtiei
este aciditatea. Astfel, problema hrtiei acide care devenise foarte fragil\
[i nu mai putea fi mnuit\, existnd pericolul dezintegr\rii a devenit prin-
cipala preocupare a conservatorilor [i restauratorilor. Singura posibilitate
de salvare pentru aceste documente este nl\turarea acidit\]ii prin neutra-
lizare. Aceasta a determinat dezvoltarea unor metode de neutralizare n
mas\, unele dintre ele permi]nd tratarea cu succes a unui num\r mare de
c\r]i simultan.
Dezacidificarea reprezint\ eliminarea sau neutralizarea substan]elor
acide care exercit\ o ac]iune distructiv\ asupra hrtiei. Ad\ugarea unui tam-
pon alcalin este indispensabil\ pentru a men]ine efectul acestei dezacidific\ri
ct mai mult timp. Tamponul sau rezerva alcalin\ protejeaz\ hrtia mpiedi-
cnd formarea de substan]e acide secundare sau penetrarea lor din exterior.
Cel care a studiat problema leg\turii ntre durata de via]\ a hrtiei [i
aciditate este W. J. Barrow, ale c\rui cercet\ri controversate din anumite
puncte se pot rezuma astfel: longevitatea hrtiei depinde de prezen]a sau
de absen]a substan]elor alcaline. Dac\ hrtia con]ine suficiente substan]e
alcaline, degrad\rile provocate de aciditate pot fi evitate.
Exist\ numeroase substan]e alcaline, dar pu]ine pot fi utilizate pentru
dezacidifierea hrtiei. Bazele prea tari nu convin, intruct ele atac\ prea
energic celuloza [i provoac\ o mb\trnire a hrtiei. Agen]ii neutralizan]i
cei mai utiliza]i sunt s\rurile alcalino p\mntoase: carbonatul de calciu
(CaCO ); carbonatul de magneziu (MgCO ); hidroxidul de bariu (Ba(OH) ).
3 3 2

Pentru neutralizarea n mas\ hrtia trebuie s\ aib\ la sfr[itul


tratamentului un pH # 7-8. Din punct de vedere tehnic - aceasta presupune
ca obiectele pe suport de hrtie s\ fie impregnate rapid cu ajutorul unui
agent neutralizant, care s\ se depun\ n concentra]ie suficient\ n structura
hrtiei, formnd rezerva alcalin\. Produ[ii utiliza]i nu trebuie s\ degradeze
c\r]ile [i s\ nu lase nici un miros.
n tehnicile de conservare n mas\ care au fost folosite pn\ n pre-
zent, tratamentul se face n faza gazoas\ sau n faza lichid\. Metodele mai
recente ntrebuin]eaz\ att solu]ii apoase, ct [i neapoase. Dezacidificarea
constituie o m\sur\ exclusiv preventiv\. Ea nu red\ hrtiei soliditatea, care
130

este indispensabil\ pentru a face cartea utilizabil\, [i nici nu nl\tur\ efec-


tele de degradare cauzate de mb\trnirea suportului.
Dezacidificarea are ca singur efect ncetinirea proceselor de degra-
dare ct mai mult posibil. Nu este suficient s\ se nl\ture aciditatea, ci
trebuie g\site modalit\]i de consolidare a structurii hrtiei.
Bibliotecile [i arhivele din ntreaga lume au n]eles importan]a proce-
sului de dezacidificare pentru conservarea hrtiilor, n special pentru ace-
lea produse ncepnd cu 1850.
ntr-adev\r, se pare c\ degradarea hrtiei colec]iilor mondiale atinge
un procent de 30%.
De exemplu, n Fran]a ar trebui tratate n jur de 13, 6 milioane de vo-
lume, n Elve]ia n jur de 13000 iar la Biblioteca Congresului din S.U.A.
n jur de 17 milioane volume.
Un bun procedeu de neutralizare n mas\ trebuie s\ ndeplineasc\ anu-
mite condi]ii:
- simplicitatea de realizare a procedeului;
- posibilitatea de a trata rapid un num\r mare de documente;
- posibilitatea efectu\rii unui tratament in situ;
- securitatea utiliz\rii produselor [i instala]iilor;
- s\ fie ieftin, accesibil tuturor;
- s\ fie netoxic, nepoluant.
Cele mai eficiente procedee de neutralizare n mas\ cunoscute si apli-
cate frecvent sunt urmatoarele:
Procedeul Wei To
Procedeul dateaz\ din 1972. Se datoreaz\ cercet\rilor lui Smith [i fo-
lose[te ca agent de dezacidifierea carbonatul de metilmagneziu care reac-
]ioneaz\ cu acizii tari formnd s\ruri neutre. Agentul purt\tor este freonul.
Procedeul nu utilizeaz\ agen]i de nt\rire.
Instala]ii: se procedeaz\ la o etap\ de preuscare pentru a evita preci-
pitarea solu]iei de tratare urmat\ de o ventilare. Se realizeaz\ vidul pentru
a elimina aerul indus n c\r]i. Durata total\ a tratamentului este de 84 h.
Eficacitatea tratamentului: se permite ob]inerea unei rezerve alcaline
de 0, 8-2, 5%.
Inconveniente principale: toxicitatea metanolului [i probleme de re-
glementare a folosirii freonului.
Efecte asupra propriet\]ii hrtiei: tratamentul cre[te cu un factor de 2-4
rezisten]a la duble ndoiri. n ceea ce prive[te propriet\]ile optice se re-
marc\ o oarecare decolorare.
131

Efecte secundare: folosirea metanolului este cauza solubiliz\rii unor


cerneluri [i culori [i depunerea unei pudre albe.
Procedeul este mult folosit la Arhivele Publice [i la Biblioteca Na-
]ional\ a Canadei.
Procedeul Battelle:
Acest procedeu a fost descoperit de inginerul german Battelle. Ele
deriv\ din procedeul Wei T'o, folose[te ca agent de tratament etoxidul de
titan magneziu [i ca agent purt\tor (vector) hexadimetildisiloxane. Efica-
citatea tratamentului: surplusul de produs joac\ rolul de rezerv\ alcalin\.
Efecte asupra propriet\]ilor hrtiei: se observ\ prezen]a unor depuneri
albicioase [i decolorarea - mbun\t\]iri.
Procedeul Dez-Akzo (Dietyl Zinc)
Acest procedeu a fost pus la punct la Biblioteca Congresului din
Washington. Acest procedeu de dezacidificare este n mediu gazos. Sub-
stan]a activ\ este dietilzincul. Acest compus organo-metalic ac]ioneaz\ cu
acizii prezen]i n hrtie. Instala]ia: se compune dintr-o camer\ de trata-
ment cu un condensator, un colector, un aspirator pentru etan [i o pomp\
principal\. Tratamentul se deruleaz\ n trei etape principale: un tratament
de preuscare (30h), un tratament cu DEZ (6h) [i o etap\ de reumidificare
(8h). Eficacitatea tratamentului: durata de via]\ a documentelor este mul-
tiplicat\ de 3-5 ori. Rezerva alcalin\ este cuprins\ ntre 1, 8-2, 5%. Princi-
palele inconveniente: procedeul accelereaz\ oxidarea fotochimic\ a celu-
lozei. Efecte asupra propriet\]ilor hrtiei: cartea poate suferi decolo-r\ri,
iar propriet\]ile mecanice sunt stabilizate.
Procedeul Bookkeeper
A fost creat n anii 1980 de Richard Spatz. Este vorba de un procedeu
de dezacidificare n mediu lichid, agentul de neutralizare fiind oxidul de
magneziu, iar agentul vector (purt\tor) este perfluorheptan. Surplusul de
oxid de magneziu ac]ioneaz\ ca rezerv\ alcalin\. Aceasta poate fi ajustat\
prin modificarea cantit\]ii da oxid de magneziu ncorporat\ n dispersie.
Instala]ia utilizat\ in cadrul acestui procedeu are componen]a urmatoare:
dou\ rezervoare, unul pentru solvent [i altul pentru dispersia produsului
de tratament, o pomp\ de vid, un usc\tor, un condensator [i o pomp\ pentru
a circula dispersia. Se realizeaz\ vid pentru a elimina aerul con]inut n
c\r]i. Dup\ dispersie, c\r]ile se usuc\ n vid. Eficacitatea tratamentului:
reparti]ia oxidului de magneziu n interiorul fibrelor este uniform\, iar
rezerva alcalin\ este superioar\ valorii de 1, 5%. Inconvenientul acestei
proceduri este c\ unele cerneluri se pot solubiliza.
132

Efectul metodei Bookkeeper asupra hrtiei const\ in ameliorarea pro-


priet\]ilor mecanice, far\ modific\ri ale propriet\]ilor optice. Acest pro-
cedeu este utilizat la Biblioteca Congresului - Quebec.
Al\turi de aceste metode de neutralizare descrise care necesit\ in-
vesti]ii considerabile din cauza instala]iilor tehnice implicate, au ap\rut [i
procedee de dezacidifiere [i consolidare mai u[or de aplicat. Astfel socie-
tatea englez\ Archival Aids propune un aerosol pentru tratamentul hrtiei
[i o solu]ie HCMC pentru dezacidificare [i consolidare. Aceasta solu]ie
are la baz\ carbonatul de metil magneziu. HCMC este o solu]ie de celu-
loz\, alcalin\, neapoas\, incolor\ care poate fi aplicat\ prin pensulare,
imersie sau prin pulverizare. Solu]iile comercializate n prezent con]in
triclora]i, fluoretan [i alcool metilic. Acest material de pulverizare permite
tratarea manual\ a foilor separate sau a c\r]ilor legate.
Procedeul Interleaf VPD de W. H. Lang Well const\ n dezacidifi-
carea n faz\ gazoas\. Se folosesc cristale de carbonat de ciclohexilamina
care sunt impregnate n foi de hrtie sau nchise n s\cule]i poro[i. Foile
impregnate sunt intercalate ntre paginile c\r]ilor. n cteva zile cristalele
se volatilizeaz\ elibernd ciclohexilamina gazoas\ care are o ac]iune
dezacidifiant\. Acest tratament nu are efect permanent.
Un alt procedeu de conservare pus la punct de I. Kozak [i R. Spatz este
fondat pe aplicarea unei suspensii neapoase care impregneaz\ c\r]ile cu
oxid de magneziu [i freon. Pentru a ob]ine o impregnare mai bun\ se agit\
c\r]ile n suspensie. Freonul se evapor\ [i este recuperat sub vid. Aceste
ncerc\ri se afl\ n faza de experiment n cadrul unui proiect pilot.
Un alt proiect experimentat de Institutul American [i Biblioteca Aca-
demiei din Leningrad const\ n consolidarea hrtiei cu ajutorul polime-
rilor de parylen (diparaxililen) n faza gazoas\. Aceast\ metod\ permite
nt\rirea hrtiei prin asocierea mecanic\ ntre polimerul de parylen [i
celuloza.
De[i se cunosc binefacerile neutraliz\rii asupra duratei de via]\ a hrtiei,
se pune ntrebarea dac\ aceasta este singura alternativ\ de lupt\ contra
degrad\rii suporturilor papetare.
Astfel, studiile efectuate cu ajutorul testelor de mb\trnire accelerat\
asupra procesului de oxidare au eviden]iat necesitatea aprofund\rii pro-
blemelor legate de mecanismele [i produ[ii de degradare a hrtiei. Se pune
ntrebarea care din cele dou\ mecanisme: hidroliza sau oxidarea sunt pre-
ponderente n degradarea hrtiei. R\spunsul la aceast\ ntrebare condi-
]ioneaz\ n parte strategiile de tratament.
S-au tras urm\toarele concluzii: oxidarea reprezint\ fenomenul pre-
ponderent n degradarea hrtiei comparativ cu hidroliza.
133

Dezacidificarea nu este d\un\toare hrtiei, dar ea nu mpiedic\ pro-


ducerea oxid\rii. Produsele exogene ale celulozei r\mnnd n hrtie p\s-
treaz\ poten]ialul de oxidare deci cercet\rile ar trebui orientate spre g\sirea
unor substan]e care s\ blocheze aceste mecanisme de oxidare. Ca urmare,
cercet\torii consider\ c\ pH-ul hrtiei nu mai este singurul criteriu de de-
cizie asupra metodelor de conservare a colec]iilor de carte, documente.
Aceste procedee de neutralizare n mas\ au intrat n aten]ia speciali[-
tilor din domeniul conserv\rii [i restaur\rii marilor fonduri de carte din
ntreaga lume. ncetinind ritmul degrad\rii ulterioare, prin aceste trata-
mente se c[tig\ timp pre]ios pentru perioadele pe termen lung viznd sal-
varea suporturilor papetare deteriorate, aflate pe lista de a[teptare. Fiecare
metod\ avnd ns\ limitele sale, eforturile de optimizare sunt concentrate
tocmai pe nl\turarea efectelor secundare de tipul modific\rilor de culoare [i
tu[eu, al halourilor, al curgerii cernelurilor sau nmuierii adezivilor. Pentru
a se preveni anumite efecte nedorite, se militeaz\ pentru o preselectare
atent\ a obiectelor; se acord\ o aten]ie deosebit\ la semnalarea cernelu-
rilor solubile, a leg\turilor de carte n piele sau pergament sau a celor mo-
derne care ntrebuin]eaz\ materiale sintetice susceptibile la degradare n
contact cu amestecurile de substan]e utilizate la neutralizare.
Aplicarea tehnicilor de dezacidificare este o m\sur\ eficient\ de con-
servare preventiv\ care trebuie s\ fe integrat\ ntr-un proiect amplu, la
nivel de institu]ii, fiind completat\ de asigurarea unor condi]ii optime de
depozitare a colec]iilor pe suport papetar.

Bibliografie
1. Mc Crady, E., Librarians and paper pemanence, `n The Abbey News-
letter, vol. 1, nr. 6/1993;
2. Kelly, G. B., Practical Aspects of Deacidification pH and Alkaline
Reserve, `n Alkaline Paper Advocate, vol. 2, nr.1/1989;
3. Pork, H., Mass Deacidification/An update of Possibilities and
Limitation, ECPA Report, septembrie, 1996.
134

Tipuri de degrad\ri ntlnite la iconostasul


Bisericii Sfntul Nicolae- Poieni, Ia[i

Roxana TEODORINE
Centrul de Conservare [i Restaurare
a Patrimoniului de Art\ Cre[tin\ Resurrectio, Ia[i

Louvrage prsente les problmes qui sont la base de la restauration


de liconostas de lglise Saint Nicolas du Poieni - Iasi

1. Introducere
Arta bizantin\ prin compozi]iile ei, prin spiritualitatea sa [i n general
prin lumea pe care o exprim\, i nva]\ [i i inspir\ pe credincio[i. Ea
nva]\ adev\rurile de credin]\ ortodoxe, respectnd formul\rile care au
fost dogmatizate de c\tre Biseric\ [i modul n care acestea au fost tr\ite de
c\tre credincio[i de-a lungul veacurilor. n felul n care se face dispozi]ia
figurilor [i n bog\]ia culorilor n registrele iconografice - icoanele
bizantine devin pentru credincio[i un izvor nesecat de inspira]ie [i un
adev\rat tezaur de spiritualitate1.
Satul Poieni este a[ezat la 450 metri altitudine, pe dealul cu acela[i
nume, de-a lungul drumului na]ional 24, Ia[i - Vaslui. Satul duce pe
umerii s\i cteva sute de ani de existen]\, trecutul lui pierzndu-se n cea]a
secolelor apuse. Unii speciali[ti consider\ c\ denumirea de Poieni vine
de la primii locuitori, care tr\iau izola]i prin poienile din Codrii Moldovei,
la sud de Ia[i.
Informa]ii pre]ioase despre sat ne ofer\ ilustrul istoric Nicolae Iorga,
afirmnd c\ s\tenii f\ceau blide n p\dure 2 . Tot datorit\ lui avem

1 Dr. Vasile Costin, Semnifica]ia icoanei bizantine n Ortodoxie, Editura Arhiepiscopiei

Trgovi[te, Trgovi[te, 1997, p. 7.


2 Nicolae Iorga, Biserica din Poieni - Ia[i, n rev. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,

XXVIII (1935), nr. 84., p. 58.


135

consemnat\ [i ast\zi traducerea pisaniei, care, cu toate c\ nc\ se mai afl\


deasupra u[ilor de intrare prezint\ numeroase degrad\ri.
ntre anii 1802-1820 documentele confirm\ existen]a unor a[ez\ri
omene[ti n poienile din codrii Moldovei la sud de Ia[i, ale slujitorilor la
domnie [i ale ]\ranilor [i meseria[ilor ocroti]i pe mo[iile Zamfiri]a Manu,
apoi Alexandru Bal[. Georgeta Cr\ciun n cartea sa Sate r\z\[e[ti n
Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea afirm\ c\ satul Poienile, din
]inutul Vaslui, ocolul Turia, avea n anul 1832 proprietar pe cs. Zamfiri]a
Manu. n anul 1835 este propus pentru trecere n ]inutul F\lciu, din care
mai f\ceau parte [i satele: Podolenii, Crasnaii, Ro[iecii. n anul 1845 satul
trece n proprietatea vistiernicului Alexandru Bal[3.
Loca[ de nchinare, ctitoria marcheaz\ triumful social al unei clase, n
special al unei familii. n 1820, Alexandru Bal[, mare vistiernic n vremea
domnitorului Mihail Sturza, adun\ to]i s\tenii [i i str\mut\ pe actuala
vatr\ a satului Poieni. El st\pne[te mo[ia Poieni pn\ n 1868, cnd o
vinde familiei regale, fiind administrat\ de fiica regelui Ferdinand,
Arhiducesa Elena. Anul 1947 reprezint\ un an marcant pentru evolu]ia
satului deoarece mpreun\ cu toate domeniile sale intr\ n proprietatea
statului.
Biserica cu hramul Sfntul Nicolae este construit\ din piatr\ [i
c\r\mid\ ntre anii 1839 - 1841, avnd privilegiul de a fi trnosit\ n anul
1842 de Prea Sfin]itul Meletie Stavropoleos cu binecuvntarea mitropo-
litului Veniamin Costachi.
ntr-unul din manuscrisele sale, Nicolae Iorga o descrie astfel :
Biserica din Poieni, zidit\ la nceputul secolului al XIX-lea, e una dintre
cele mai solide construc]ii ale epocii, zidit\ cu acea grij\ gospod\reasc\,
specific\ vechilor familii boiere[ti ale Moldovei4. Planul bisericii este
simplu, dreptunghiular, avnd o singur\ turl\ - clopotni]\ pe bolta pro-
naosului, ulterior fiindu-i ad\ugat un pridvor nchis. Ceea ce este trist [i
totodat\ impresioneaz\ atunci cnd intri n biserica satului Poieni este
faptul c\ doar bolta pronaosului [i a naosului p\streaz\ chipurile Maicii
Domnului [i a Mntuitorului Iisus Hristos nconjura]i de chipuri de ngeri
- reprezenta]i renascentist.

3 Georgeta Cr\ciun, Sate r\z\[e[ti la mijlocul secolului al-XIX-lea, n rev. Cercet\ri istorice,

nr. XII-XIII, p.34.


4 Nicolae Iorga, op. cit.
136

2. Descrierea iconostasului
Iconostasul Bisericii este amintit de acela[i mare istoric, Nicolae
Iorga: un alt interes l prezint\ biserica, ast\zi n fa]a Administra]iei
mo[iei arhiducesei Ileana, dar mai pu]in ngrijit\, prin frumuse]ea uneia
din cele mai bune catapitesme ale epocii, pe care o pun al\turi cu aceia
care, poate pu]in nainte sa adus bisericii lui Petru Rare[ din Hrl\u5.
Este confec]ionat din lemn de tei [i mpodobit cu elemente sculptate [i
aurite. n\l]imea total\ a iconostasului este 9,25 metri, iar l\]imea la baz\,
ce corespunde pn\ la nivelul registrului Sfin]ilor Apostoli este de 8,14
metri. Icoanele sunt dispuse pe cele [ase registre recomandate de erminii;
de amintit este faptul c\ Sfin]ii Prooroci [i Sfin]ii Apostoli sunt grupa]i
cte doi.
Iconostasul poate fi mp\r]it n dou\ registre asemeni celor patru
coloane n torsad\, cu o sculptur\ ce reprezint\ motive fitomorfe, care
ncadreaz\ icoana Deisis [i icoanele cu Sfin]i Apostoli n picioare [i
busturile Sfin]ilor Prooroci. Cel de-al doilea registru este dat de alte patru
coloane ce pornesc de la baza iconostasului [i se nal]\ pn\ la baza
icoanelor pr\znicare. Coloanele sunt n torsad\ cu capiteluri n ringon [i
ornamente fitomorfe sinusoidale avnd ca tem\ principal\ motivul florii
de trandafir. Acestea din urm\ sunt mai zvelte, cu mai multe elemente
sculpturale dect cele din registru superior.
Al\turi de cele patru icoane mp\r\te[ti, pe pere]ii laterali ai iconosta-
sului g\sim alte dou\ icoane, de acelea[i dimensiuni, nf\]i[nd pe Sfntul
Ierarh Alexandru - amintindu-ne c\ pe ctitorul acestui l\ca[ l chema
Alexandru, iar pe partea opus\ icoana Sfin]ilor Constantin [i Elena - dup\
numele so]iei sale. Cu toate c\ icoanele sunt pictate n stil neoclasic, totul:
desenul, alungirea pe vertical\ a personajelor, tratarea iscusit\ a ve[minte-
lor, orchestrarea volumelor [i acordul gamelor de culoare (albastru - auriu,
ro[u - verde, auriu - violet) concord\ cu o superioar\ congruen]\ n reali-
zarea impresiei de divin\ armonie [i m\re]ie. Pe planul doi n raport cu
rolul culorii, desenul se remarc\ prin expresivitate, elegan]\ [i rafinament.

3. Starea de conservare: Suport


Ansamblul catapetesmei a suferit n ultimii zeci de ani numeroase
interven]ii necorespunz\toare, fapt ce a ngreunat ac]iunea de conservare

5
Nicolae Iorga, art. cit., p.64.
137

[i de restaurare a iconostasului. Principalul scop urm\rit n cadrul


restaur\rii a fost redarea frumuse]ii de odinioar\, a func]iei liturgice [i
realizarea unit\]ii func]ionale a ntregului iconostas. Datorit\ faptului c\
iconostasul are o n\l]ime de 9,25 metri, prima condi]ie ce a stat la baza
evalu\rii st\rii de conservare a suportului iconostasului a fost ndep\rtarea
depunerilor superficiale de praf [i de murd\rie prin aspirare [i prin
periere. Astfel s-au putut constata [i evalua propor]iile atacului insectelor
xilofage [i necesitatea trat\rii cu biocid.
Factorii care au dus la degradarea lemnului, att din sistemul de
sus]inere, suportul stratului pictural, ct [i cel din elementele ornamentale
sunt factorii biologici [i fizico-mecanici.
Supus lucr\rii timpului [i unui microclimat inadecvat, suportul
lemnos a suferit transform\ri ale rezisten]ei structurii. Astfel, la o analiz\
direct\, n lumin\ natural\ se observ\ c\ suportul prezint\ procese de
biodeteriorare datorate insectelor xilofage, concretizate n galerii [i
orificii de eclozare. Prezen]a orificiilor noi, dar [i rumegu[ul care curgea
din acestea, ar\tau c\ atacul era activ, ceea ce a impus opera]ii urgente de
dezinsec]ie. Cele mai deteriorate suporturi sunt icoanele mp\r\te[ti, n
principal cele laterale: icoana Sfntului Alexandru [i icoana Sfin]ilor
Constantin [i Elena. Atacul insectelor xilofage a fost favorizat de
temperatura ridicat\ (n apropiere fiind o surs\ de c\ldur\) [i s-a creat un
microclimat favorabil [i datorit\ umezelii [i spa]iului slab iluminat.
Iconostasul este atacat n propor]ie de 80%. n cazul panourilor din
iconostasul de la Biserica din Poieni s-au ntlnit galerii de dimensiuni
diferite, ceea ce certific\ faptul c\ au existat mai multe genera]ii de
insecte: adult, larv\ sau pup\, [i majoritatea galeriilor sunt ramificate
vertical.
Condi]iile de microclimat (temperaturile ridicate, dar [i oscilante -
peste 24C [i umiditatea mare - peste 65%) al\turi de lipsa de ventila]ie au
favorizat instalarea atacului insectelor xilofage, precum [i nmul]irea [i
dezvoltarea genera]iilor de insecte. Acestea au devorat suportul, pro-
ducnd numeroase orificii [i galerii ce uneori corespund [i la nivelul
stratului pictural. Astfel ntlnim orificii de zbor [i pe suprafa]a pictat\,
dar n special galerii paralele cu aceasta, ngreunnd astfel opera]iile de
consolidare [i de cur\]ire. Stratul pictural a avut serios de suferit din cauza
orificiilor, pentru c\ n momentul n care se ncerca cur\]irea lui, exista
tendin]a de a fi ngropat - fenomen ntlnit la toate icoanele.
Ac]iunea insectelor xilofage nu s-a oprit doar la apari]ia orificiilor de
zbor sau de atac, ci au avut grave consecin]e [i asupra structurii
138

suportului, fapt ce a dus la fragilizarea iconostasului. Suportul nu mai are


aceea[i rezisten]\ ca la nceput, prezint\ un aspect buretos [i chiar
sf\rmicios, traversele nu-[i mai ndeplinesc func]ia, iar interiorul este
transformat ntr-o re]ea de galerii [i mas\ f\inoas\, ns\ la exterior se
p\streaz\ o pojghi]\ aparent nedegradat\. Este cazul mai ales a
elementelor de sus]inere a iconostasului, din spatele icoanelor mp\r\te[ti.
Conlucrarea celor doi factori (biologici [i fizico-chimici) s-a mani-
festat diferit pe suprafa]a catapetesmei, suportul lemnos adaptndu-se
condi]iilor microclimatului creat. Una dintre cele mai grave consecin]e a
fost apari]ia fracturilor, a fisurilor, a desprinderilor la mbin\ri cauzate
de [ocurile mecanice, de diferen]ele de temperatur\ [i umiditate ale medi-
ului ambiant, acestea din urm\ determinnd contragerea [i dilatarea fibrei
lemnoase. Astfel, la unele icoane desprinderile au fost par]iale (pn\ la
jum\tatea inferioar\ sau superioar\ a icoanei - icoana Deisis, icoana
Sfin]ilor Prooroci David [i Solomon), totale (icoana Sfin]ilor Prooroci
Zaharia [i Ghedeon, icoana Sfin]ilor Apostoli Bartolomeu [i Luca) [i chiar
[i totale [i par]iale n cadrul aceleia[i icoane (icoana Sfin]ilor Prooroci
Iezechiel [i Iacov).
mb\trnirea cleiului folosit la mbinare (panourile fiind mbinate prin
lipire, nu s-au g\sit cepuri), uscarea lui excesiv\ datorit\ temperaturii a
avut drept urmare desprinderea suporturilor. Majoritatea icoanelor au
fost executate pe cte 3 sau 4 blaturi, prelucrate industrial [i prinse prin
lipire. Icoanele nu s-au dezmembrat [i datorit\ faptului c\ fiecare prezint\
dou\ traverse, excep]ie f\cnd icoanele pr\znicare.
n categoria degrad\rilor iconostasului de la Biserica din Poieni sunt
incluse [i cele cauzate de interven]iile necorespunz\toare, care nu doar
prin aportul lor inestetic au dus la deterior\ri ale suportului lemnos ci [i
chiar a stratului pictural. S-au descoperit astfel pete de vopsea (maro [i
albastr\) [i pe suprafa]a versoului. Astfel putem enumera vopsirea
versoului iconostasului, care n cazul icoanelor ce prezint\ desprinderi
totale sau par]iale, a p\truns [i pe suprafa]a stratului pictural. Aceste pete
de vopsea au afectat stratul pictural [i verniul.
Tot n categoria interven]iilor ulterioare poate fi consemnat\ [i
ncercarea de restaurare a u[ii diacone[ti a Sfntului Arhanghel Mihail.
Aici, cu toate c\ suportul era fragilizat, s-a ncercat o stopare prin
prinderea unei foi]e de tabl\, folosind cuie metalice.
Strat policrom
Toat\ suprafa]a elementelor policrome a fost acoperit\ cu bronz.
Astfel pe lng\ celelalte interven]ii necorespunz\toare (cuie, srme),
139

suprafa]a plan\ a catapetesmei a fost acoperit cu un strat (n unele cazuri


chiar [i mai multe) de vopsea. Culoarea acesteia contrasteaz\ brutal att
cu culoarea dat\ de bronz [i chiar mai mult, n registrele superioare ia din
frumuse]ea foi]ei de aur. Nici pelicula de bronz nu a fost aplicat\ cu o mai
mare aten]ie. Pe unele suprafe]e ea se g\se[te ntr-un strat mai gros fa]\ de
alte suprafe]e, unde transpare frumuse]ea aurului; acesta a fost aplicat [i
pe partea interioar\ a ramelor, de[i autorul lor le-a acoperit doar cu o
pelicul\ fin\ de culoare - registrul icoanelor mp\r\te[ti. O dat\ cu
aplicarea peliculei de bronz, din cauza neaten]iei a fost peliculizat\ [i o
suprafa]\ mic\ (1- 1,5cm) a stratului pictural. Toate icoanele din aceste
registre prezint\ urme sau pic\turi de bronz. Nu s-a ]inut cont nici de
desprinderile n acoperi[, care nu sunt deloc pu]ine, nici de lacunele
profunde pn\ la suport, ci chiar acesta a p\truns n interiorul lacunelor.
Putem vorbi de o a[a - zis\ consolidare a stratului policrom datorit\
bronzului.
Pe lng\ aceste interven]ii necorespunz\toare, n partea inferioar\ a
iconostasului, n dreptul registrului icoanelor mp\r\te[ti, dar mai ales n
zona u[ii diacone[ti a Sfntului Mihail, pe suprafa]a coloanelor de lng\
aceast\ u[\ s-au descoperit numeroase pete de cear\. Astfel, pelicula de
bronz a avut [i un beneficiu: n momentul n care ceara fierbinte a c\zut pe
suprafa]a sculptat\, foi]a de aur nu a avut de suferit pentru c\ a fost
protejat\ de pelicula metalizat\. Toate elementele policrome din jurul
icoanelor mp\r\te[ti prezint\ peste stratul de bronz murd\rie aderent\ [i
ancrasat\ compus\ din praf, fum [i alte particule din atmosfer\, precum [i
pete de cear\. n momentul n care temperatura ambiental\ a crescut,
murd\ria a p\truns n microfisurile stratului de bronz [i a f\cut corp
comun cu aceasta. n urma proceselor de eroziune prin [tergere sau/[i
alte procese mecanice s-au modificat caracteristicile reflexiei luminii [i s-a
trecut la o reflexie de tip metalic care diminueaz\ frumuse]ea [i volumul
elementelor ornamentale. Tot datorit\ proceselor de eroziune au ap\rut [i
lacune ale foi]ei de aur pn\ la bolus.
Datorit\ atacului microbiotic, mb\trnirii materialelor originale [i a
valorilor fluctuante a temperaturii [i umidit\]ii relative au ap\rut pe
suprafa]a elementelor ornamentale lacune ale ntregului strat policrom.
{i la nivelul policromiei ntlnim orificii de zbor ale insectelor xilofage.
Strat pictural
Varia]iile bru[te de temperatur\ [i de umiditate au avut efect negativ [i
asupra stratului pictural. Oscila]iile permanente ale suportului lemnos au
140

produs numeroase degrad\ri [i la nivelul stratului pictural. Varia]iile


permanente ale temperaturii [i umidit\]ii relative a aerului au produs
modific\ri structurale nu numai la nivelul suportului ci [i la nivelul
stratului pictural. Astfel au ap\rut desprinderile stratului pictural (oarbe
[i n acoperi[), lacunele pn\ la stratul de prepara]ie sau chiar pn\ la
suport. Aceste tipuri de degrad\ri au fost ntlnite la nivelul tuturor
icoanelor, cu predilec]ie la cele din etajele superioare.
Straturile de vopsea aplicate pe versoul iconostasului au afectat [i
straturile de culoare [i cele de verni. Pensulat din abunden]\, pic\turile de
vopsea s-au prelins, prin fisuri sau fracturi [i pe partea pictat\. S-a con-
statat de asemenea [i prezen]a unor interven]ii ulterioare, care au modi-
ficat estetica original\ a stratului pictural, prin acoperirea nediferen]iat\ [i
nejustificat\ a unor anumite zone lacunare, din registrul icoanelor pr\zni-
care, cu un strat de vopsea galben\. O cazuistic\ important\ a constituit-o
icoana de hram a Sfntului Nicolae. Lacunele stratului pictural, cauzate de
diferen]ele de temperatur\ [i de umiditate, dar [i de pierderea calit\]ilor
liantului din grundul original, au fost pensulate cu bronz ntr-o ncercare
empiric\ de restaurare. Ulterior, icoana a fost acoperit\ cu ferec\tur\, fapt
ce a accentuat degrad\rile deja evolutive.
Stratul pictural prezint\ pe toat\ suprafa]a depuneri de murd\rie
neaderent\, compus\ din praf, fum [i alte particule din atmosfer\, dar [i
de murd\rie aderent\, precum [i pete de cear\. Temperaturile ridicate,
mai ales n etajul superior, au determinat o relaxare a verniului, care n
momentul coborrii temperaturii a nglobat murd\ria ce se g\sea pe
suprafa]a ei.
Pelicula de protec]ie
Ceea ce frapeaz\ nc\ de la prima privire a stratului pictural este
neuniformitatea verniului. n urma analizelor s-a stabilit c\ verniul
prezent acum pe suprafa]a icoanelor nu este cel original, din p\cate nu se
poate determina cu exactitate data la care au a fost revernisate (nu este
consemnat\ n scris nici o restaurarea a iconostasului). Faptul c\ icoanele
au fost peliculizate o demonstreaz\ faptul c\, mai ales la nivelul icoanelor
mp\r\te[ti, sunt vizibile anumite scursuri, zone n care verniul este
aplicat ntr-un strat mai gros fa]\ de zonele din apropiere, ceea ce ne duce
cu gndul la faptul c\ icoanele au fost vernisate f\r\ a fi demontate din
iconostas.
O alt\ form\ de degradare produs\ de aceast\ dat\ de temperatura
foarte ridicat\ l reprezint\ arderea verniului, care apare sub form\ de
141

modific\ri superficiale sub form\ de alveol\ri mai mult sau mai pu]in
sparte sau vezica]ii. Este cazul icoanei mp\r\te[ti a Maicii Domnului,
care din cauza neaten]iei, o suprafa]\ de aproximativ 2cm., a fost ars\.
n cazul icoanelor din acest iconostas majoritatea craclurilor sunt sub
form\ de re]ea [i pornesc de le nivelul peliculei de protec]ie f\r\ a afecta
pelicula de culoare sau cea de prepara]ie.

4. Concluzii
Starea avansat\ de degradare a iconostasului a impus necesitatea
aplic\rii urgente a opera]iilor de restaurare. Opera]iile specifice au fost
complexe, att suportul ct [i stratul pictural au ridicat numeroase
probleme, ce au fost solu]ionate sub coordonarea d-lui profesor
restaurator Stelian Onica.
Recomand\m respectarea [i p\strarea parametrilor normali de
temperatur\ [i de umiditate relativ\ a aerului, precum [i evitarea expunerii
icoanelor n apropierea surselor de c\ldur\ sau a curen]ilor de aer.

Bibliografie:
1. Brani[te, Pr. Prof. Ene, Liturgica general\ cu no]iuni de art\
bisericeasc\, arhitectur\ [i pictur\ cre[tin\, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1993.
2. Costin, Pr. Vasile, Semnifica]ia icoanei bizantine n Ortodoxie, Editura
Arhiepiscopiei Trgovi[te, Trgovi[te, 1997.
3. Cr\ciun Georgeta, Sate r\z\[e[ti la mijlocul secolului al-XIX-lea, n
Cercet\ri istorice, nr.XII-XIII.
4. Iorga Nicolae, Biserica din Poeni - Ia[i, n Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, XXVIII (1935), nr. 84.
5. Conservarea [i restaurarea patrimoniului cultural, vol. V, Editura
Trinitas, Ia[i, 2003.
142

Tratamente de prezervare [i restaurare


a unui element policrom - parte integrant\
dintr-un iconostas

Doini]a BRNZ|
Centrul de Conservare-Restaurare a obiectelor de art\ cre[tin\
RESURRECTIO, Ia[i

Abstract
The paper is focused on the conservation stases and treatment
methods used in restoration of the iconostasis of the main door, from
Poieni church, according to the basic principles, using compatible
materials.

I. Scurt istoric
Biserica cu hramul Sfntul Nicolae din satul Poieni, comuna
Schitul Duca, a fost rezidit\ ntre anii 1839-1841 de marele vistiernic
Alexandru Bal[ [i so]ia sa, Principesa Elena, n timpul domnitorului
Mihail Sturza.
Pisania de la intrarea n biseric\, scris\ n limba slavon\ precizeaz\:
Acest sfnt l\ca[s-au zidit din nou spre cinste [i lauda sfntului Necolai
cu buna voin]\ [i osrdia de bunului neam dumnelui Marelui vistiernic [i
cavaler Alecsandru Balo[i ntru odihnire cu pre-luminata [i legitima sa
so]ia domni]a Elena Sturza.

II. Scurt\ descriere


Biserica este zidit\ din piatr\ [i c\r\mid\, avnd o n\l]ime monumen-
tal\, cu pere]i gro[i de 1,60 m.
143

Biserica este n plan longitudinal cu o singur\ nav\ compartimentat\


tradi]ial n: altar, naos [i pronaos, ulterior fiindu-i ad\ugat un pridvor
nchis, avnd turla n forma bulbului de ceap\.
Biserica are una din cele mai frumoase catapeteasme a epocii, com-
parat\ de Iorga cu aceea care cu pu]in mai nainte s-au adus bisericile lui
Petru Rare[ din Hrl\u.
Catapeteasma este sculptat\ n lemn de tei avnd coloanele din lemn
de tei, ce se termin\ cu capiteluri.
Nu este consemnat nici autorul sculpturii catapetesmei [i nici a pic-
turii icoanelor.
Ornamentele sunt sub form\ de flori de crin, trandafir [i nici lotus cu
vreji sinusoidali.
Icoanele sunt pictate n ulei pe lemn de tei, cu un strat extrem de fin
de prepara]ie.

III. Starea de conservare a u[ii mp\r\te[ti


a. Suport
1. Murd\rie aderent\ [i ancrasat\;
2. Depunerea particulelor de praf fum pe alocuri cear\;
3. Lemn fragilizat din acuza insectelor xilofage (orificii de zbor);
4. lemn degradat;
5. fisuri;
6. strat de vopsea pe toat\ suprafa]a (inclusiv u[ile mp\r\te[ti [i dia-
cone[ti).

b. Policromie
1. Aproximativ toat\ supraf]a policromiei (pn\ la nivelul icoaneloe
praznicare) a fost acoperit\ cu bronz peste foi]a de aur.
2. Lacune frecvente ale policromiei pn\ la suport (lacune profunde);
3. lacune superficiale pn\ la bolus sau grund.
4. desprinderi n acoperi[ [i deprinderi oarbe
5. murd\rie aderent\ [i ancrasat\.
6. elemente florale sculptate lips\.

c. Strat pictural
1. murd\rie aderent\ [i ancrasat\;
2. cracluri timpurii
144

IV. Propuneri de tratament


a. Suport
1. Despr\fuirea suportului prin aspirare [i pensure.
2. Cur\]area chimic\ a vopselei.
3. Cur\]area murd\riei aderente [i ancrasate [i neutralizarea
suprafe]ei suportului.
4. Completarea orificiilor de zbor [i a fisurilor.

b. Policromie
1. Cur\]area chimic\ stratificat\ a policromiei:
1a. Cur\]area bronz;
1b. Cur\]area murd\rei aderente [i ancrasate.
2. Consolidarea policromiei acolo unde sunt desprinderi.
3. Chituirea lacunelor superficiale [i profunde n straturi succesive,
finisarea chiturilor [i izolarea lor.
4. Aurirea sau integrarea cromatic\ (dup\ caz) a lacunelor chituite.
5. Completarea elementelor florale lips\ prin sculptarea lor.

c. Strat pictural
1. Cur\]area chimic\ stratificat\ a stratului pictural

V. Metodologia aplic\rii trtamentelor de conservare [i


restaurare pentru u[a mp\r\teasc\
S-au prelevat probe n vederea investiga]iilor biologice [i fizico-
chimice.
S-au f\cut fotografii pentru fiecare etap\ de restaurare.

a. Suport
1. Despr\fuirea suportului prin aspirarea [i pensulare.
2. Cur\]area chimic\ a vopselei de pe verso cu Kromofag [i neutrali-
zarea suprafe]ei cu acid acetic.
3. Tratamente de stopare a atacului insectelor xilofage s-a f\cut prin
injectarea substan]ei n fiecare orificiu [i pensularea pe toat\ suprafa]a cu
permetrin\ 2% dizolvat\ n white spirit, succesiv de 3 ori.
4. Compltarea orificiilor de zbor s-a f\cut cu un amestec de rumegu[
[i clei de oase, iar completarea fisurilor cu lemn de tei stabilizat.
145

b. Policromie
1. nainte de a recurge la opera]ia de cur\]are s-au realizat microteste
n vederea stabilirii substan]ei ce va fi folosit\ pentru cur\]are.
1a. n urma rezultatelor de la microteste s-a stabilit ca Bronz s\ se
cure]e cu solu]ia Kromofag. Dup\ emolierea Bz, s-a f\cut cur\]area efec-
tiv\, folosindu-se [i bisturiul acolo unde a fost cazul.
1b. Dup\ ndep\rtarea total\ a stratului de Bronz, s-a continuat
cur\]area cu solven]i standard pentru ndep\rtarea murd\riei aderente [i
ancrasate.
2. Consolidarea policromiei s-a f\cut prin inject\ri cu clei de pe[te n
zonele unde erau desprinderi oarbe sau n acoperi[.
3. Chituirea lacunelor superficiale [i profunde s-a f\cut cu un chit din
clei de pe[te [i praf de cret\ (concentra]ia cleiului stabilit\ tot prin
microteste) pensulat n straturi succesive.
Dup\ finalizarea opera]iei de chituire, chiturile au fost finisate cu dop
de plut\, apoi izolate.
4. Se va face aurirea sau integrarea cromatic\ a chiturilor (dup\ caz);
partea de policromie a iconostasului prezint\ foarte multe lacune ce vor fi
chituite, necesitnd foarte mult aur.
5. Elementele florale lips\ vor fi sculptate dup\ modelul ceor exis-
tente, apoi se vor finisa, grundui (finisarea).

c. Strat pictural
n urma microtestelor pentru cur\]area celor dou\ medalioane pictate
am folosit solu]ia I standard.

VI. Recomand\ri
Se recomand\ att pentru u[a mp\r\trasc\ ct [i pentru ntregul
iconostas, dup\ restaurare cei doi factori temperatura [i umiditatea s\ fie
men]inu]i la valorile prescrise de literatura de specialitate.
T 18-20C; U. R. 60-65%.
Men]inerea constant\ [i la valorile optime a microclimatului elimin\
marile probleme ce apar n conervarea [i restaurarea obiectelor de art\.
Se vor evita interven]iile necorespunz\toare prin folosirea metodelor
neadecvate, ct [i a persoanelor neautorizate n vederea conserv\rii [i/sau
restaur\rii obiectelor de art\.
146

Bibliografie
1. Nicolae Iorga, Biserica din Poieni-Ia[i, n Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, XXVIII (1935), nr. 84, pag. 55-62.
2. BOR, 1890, p. 455; N. Iorga, Studii [i documente, VI, p. 55-62, 548-
550 (documente).
3. Prof. univ. dr. Ion Sandu, {tiin]a, tehnica [i arta conserv\rii [i restau-
r\rii patrimoniului cultural, vol. II, Ed. Universit\]ii, Al.I. Cuza,
Ia[i.
4. Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Paula Poponi, Antonia Donze van
Saanen, Aspecte metoodologice privind conservarea [tiin]ific\ a
patrimoniului cultural, editura Corson, Ia[i 2001.
5. The Conservator, vol. 29 2005/6; The Institute of Conservation.
6. Studies in Conservation, vol. 50/nr. 1/2005.
7. Mihalcu Mihail, Conservarea obiectelor de art\ [i a monumentelor
istorice, Bucure[ti, 1970.
8. Hours Madeleine, Analyse scientifique et Conservation des Peintures,
Office du Livres S. A. Freibourg, Suisse, 1986.
147

Probleme privind restaurarea unei


Icoane de tip Proskinetaria

Octavian CIOC{AN, Mihail NISTOR, Florin ROGNEANU,


Doina Emilia BOGDEA
Muzeul de Art\, Craiova

Abstract
The work belongs to The History and Archaeology Museum, Prahova
County, Ploiesti. It is a proskinetaria type icon, painted on canvas, with
oil colours. It is very big, with more than 600 characters depicted. The
work and the frame were in an advanced state of degradation.The
treatment used on them was meticulous and took a lot of time to be
finished.

Introducere
Icoanele de tip Proskinetaria, n general, a sc\pat aten]iei istoricilor de
art\ pn\ n prezent. O prim\ men]iune pe acest subiect avea s\ fie publi-
cat\ abia n anul 1969 [i semnat\ de Otto Meinardus.
Legat de apari]ia [i istoricul acestui tip de icoan\ se pot men]iona o
serie ntreag\ de am\nunte. nc\ de sfr[itul sec. al IV-lea, cre[tinii nce-
puser\ s\ c\l\toreasc\ n Palestina, pentru a vizita locurile Sfinte, acolo
unde Isus [i Apostolii s\i au tr\it. Dup\ sec. al VII-lea, atunci cnd a avut
loc ocuparea Orientului Mijlociu de c\tre arabi, vizitele cre[tinilor la
locurile Sfinte, aveau s\ fie tot mai frecvente, att n timpul Cruciadelor
ct [i n perioada Otoman\. Odat\ cu nceputul sec. al XVII-lea, pelerinii
cre[tini, la noi numi]i mai trziu hagii, aveau s\ aduc\ n ]\rile lor, pe lng\
un fragment de lemn din Icoana Sfnt\, o serie de suveniruri, printre care
[i un tip de icoan\ care cuprindea n aria sa nenum\rate scene din Noul [i
Vechiul Testament. {i cum aria artistic\ a acestor compozi]ii era foarte
mare, iar pre]ul icoanelor n ulei foarte ridicat, ele au fost transpuse n teh-
nica xilogravurii la dimensiuni mult mai mici [i la pre]uri mult reduse.
148

A[a cum se cunoa[te, aceste icoane suvenir, speciale, care au leg\-


tur\ cu un anume loc sfnt au fost produse [i comercializate n Palestina.
Tot n sec. al XVII-lea au nceput s\ fie tip\rite n Europa o serie de
ghiduri ilustrate, care erau numite Proskinetaria, toate n beneficiul peleri-
nilor bisericilor ortodoxe greac\ [i rus\, a[a cum este ghidul din 1728,
aflat ast\zi la Biblioteca Na]ional\ din Paris (BN G.606), care con]ine o
gravur\ cu o hart\ a Ierusalimului, care reia o hart\ de sf\r[itul sec. al XV-lea,
din Relatarea c\l\toriei ntreprins\ de Bernard von Breitenbach n Orien-
tul Mijlociu, ca nso]itor a lui Felix Fabri, ntre anii 1483-1484. Se con-
sider\ c\, deocamdat\, aceste imagini de tip topografic au fost punctul de
inspira]ie pentru pictorii palestinieni n crearea [i elaborarea unor com-
pozi]ii n care s\ apar\ vederi panoramice ale ora[ului Ierusalim, cu
zidurile [i cele mai importante cl\diri religioase aproape ntotdeauna
imaginea bisericii nvierii - , n jurul ei construindu-se o ampl\ compozi]ie
care cuprinde mici icoane ale Fecioarei Maria, ale Proorocilor, ale Vie]ii
[i Patimilor lui Isus, inclusiv legende locale. Ini]ial, inscrip]ion\rile aces-
tor scene erau f\cute n limba greac\ sau arab\, pentru ca la sfr[itul sec. al
XVIII-lea [i nceputul sec. al XIX-lea s\ apar\ [i inscrip]ii n alfabet chi-
rilic sau compozit, cu caractere chirilice [i accidental caractere grece[ti,
fapt ce ne face s\ credem c\ aceast\ industrie de tip comercial avea s\
conduc\ la producerea de asemenea suveniruri [i n zonele geografice
adiacente locurilor Sfinte.
Dac\ ne gndim la adev\ra]ii hagii, ace[tia preferau s\ cumpere
icoane de tip Proskinetaria pictate pe pnze de mari dimensiuni, care
puteau fi transportate foarte u[or, f\cute sul sau mp\turite, iar dac\ ne
gndim c\ acest tip de icoan\ Proskinetaria, cuprinde n compozi]ia sa,
ntreg ansamblul panoului de catapeteasm\, pe care fiecare hagiu putea
s\-l aib\ acas\, la ndemn\ [i pentru rug\ciunile zilnice s\ nu se mai
deplaseze la biseric\, n]elegem de ce acest tip de icoan\ a fost [i este att
de r\spndit n zona Balcanilor. Mai mult, n rela]iile individului cu socie-
tatea romneasc\, cel care a fost n hagealc, era considerat un om sfnt,
un om c\ruia i se iertaser\ toate p\catele, fie ele materiale sau spirituale.
Legat de produc]ia acestor tipuri de icoane Proskinetaria, executate n
ulei pe pnz\, amintim c\ cel mai vechi exemplar cunoscut n Europa
dateaz\ din anul 1704 [i se afl\ n colec]ia Muzeului Samur din Fran]a (Frl
n inventar). Cea mai mare cerere de asemenea tip de icoane se petrecea
naintea zilelor de Pa[ti, iar, dac\ lu\m n considerare tipologia ierarhiei
social-cre[tine a romnilor de la sfr[itul sec. al XVIII-lea, nceputul sec.
149

al XIX-lea, hagii erau considera]i ni[te privilegia]i ai societ\]ii, bucu-


rndu-se de o apreciere deosebit\ la nivelul comunit\]ii.
La sfr[itul sec. al XIX-lea [i nceputul sec. al XX-lea, acest tip de
icoan\ a fost abandonat. Ap\ruse deja tehnica litografiei color, a daghe-
rotipiei [i, mai apoi a fotografiei. Pre]ul mult mai sc\zut [i mai la n-
demna pelerinilor a f\cut ca acest tip de icoan\, Proskinetaria, s\ dispar\
cu timpul, fiind abandonat, nlocuit de reproduceri fotografice de tip
poster.
O perioad\ de aproape un secol acest tip de icoan\ a fost uitat sau
ignorat, dar ncepnd din jurul anului 2000, ea a devenit un centru de
interes pentru cercet\torii de la Universitatea din Leiden, Universitatea
Stephan Wyszynsky, din Var[ovia, n cadrul programelor Socrates [i
Erasmus din 2003. Acest tip de icoan\, a fost identificat deocamdat\ n
colec]iile muzeale din Egipt - Muzeul Coptic din Cairo, Grecia [i din
Romnia.
n anul 2004, la solicitarea Muzeului Jude]ean de Istorie [i Arheologie
Prahova, prin d-na director Lia Dulgheru, am primit spre restaurare un
exemplar de icoan\ tip Proskinetaria, ntr-o stare avansat\ de degradare,
inclusiv rama original\ din lemn, cu un motiv unicat, traforat. Conform
fi[ei muzeale, aceast\ icoan\ de tip Proskinetaria, provine din Colec]ia
Ivan Hagi Prodan, c\s\torit cu Mari]a. Ace[tia aveau s\ vnd\, la ncepu-
tul sec. al XX-lea imobilul familiei, unde se afla aceast\ icoan\ de tip
Proskinetaria, Prim\riei ora[ului Ploie[ti, acolo unde n 1953 avea s\
apar\ Muzeul cu titulatura Cas\ de trgove]i din sec. al XVIII-lea.
Restaurat\ de curnd, Muzeul Cas\ de trgove]i din sec. al XVIII-XIX,
datorit\ eforturilor deosebite f\cute pe plan local [i, n special, de d-na
director Lia Dulgheru, al\turi de care au fost arhitec]i - restauratori,
muzeul a prezentat, printre altele [i o icoan\ de tip Proskinetaria, de mari
dimensiuni, (2,004/1,240 m), restaurat\ de pictorii Octavian Cioc[an [i
Mihail Nistor [i documenta]ia [tiin]ific\ ntocmit\ de investigator pictur\,
dr. ing. Doina Bogdea - conservator pictur\, al\turi de istoric de art\,
muzeograf Florin Rogneanu. Acest moment inaugural avea s\ fie remar-
cat de presa de specialitate, iar cea mai recent\ referire este cea a d-nei
Gabriela Nicolau, conservator la Muzeul Jude]ean Prahova, n revista
Antichit\]i (anul II nr. 4 (10) Iulie-August 2005, pp. 32-35.

Descrierea lucr\rii
Compozi]ia este tipic\, deosebit de ampl\: n stnga [i n dreapta dou\
tablouri ample, avnd ca scene centrale Maica Domnului mp\r\ti]\ cu
150

Pruncul, n stnga [i Isus (R\spata lui Hristos?), n dreapta, ncadrate de


o serie de scene [i madalioane. ntre ele, central, numeroase scene din
Noul Testament, marea lor majoritate nefiind separate n cadrul com-
pozi]iei.
ntreaga compozi]ie este nchis\ de 59 medalioane cu scene din Ve-
chiul Testament, medalioane izolate de restul ecranului pictural prin anse
de tip baroc executate n foi]\ de aur [i subliniate cu negru.
Ecranul pictural a fost tratat ini]ial cu un strat de culoare vermillon,
uniform, peste care s-a lucrat ansamblul pictural, ansamblu nchis ntr-un
chenar liniar n albastru Prusia nchis, ritmat de stelu]e executate n foi]\
de aur, compuse din 8 linii intersectate (motiv de factur\ popular\), dis-
puse aproximativ la 3 cm una de alta. Brul exterior de medalioane este
pictat pe un fundal n ro[u permanent spre vermillon. Cele dou\ scene
principale laterale, Maica Domnului mp\r\ti]\ cu Pruncul, n stnga [i
Isus (R\spata lui Hristos?), n dreapta, au drept fundal foi]\ de aur. Me-
dalioanele care nchid compozi]ia cuprind urm\toarele scene:
Pe latura superioar\, de la stnga la dreapta:
1. Domnul/Cnd au f\cut lumina;
2. Cnd au f\cut Dumnezeu Cerul [i P\mntul/Mare;
3. Cnd au f\cut lumina [i noaptea;
4. Cnd au f\cut Jig\niile;
5. Cnd au f\cut p\ Adama;
6. Cnd au f\cut p\ Eva;
7. Cnd au zis s\ nu m\nnce din pom;
8. Cnd au mncat din pom;
9. Cnd au intravat (intrebat) pe Adam;
10. Cnd au blestemapat Adam;
11. Cnd au gonit din Raio;
12. Cnd plai]e afar din Raio;
13. Cnd au f\cut jatrf\ Avel [i Cain;
14. Cnd au ucis Cain p\ Avel;
15. Cnd au ntrebat pe Cain de Avel;
16. Cnd au f\cut Potopu;
17. Cnd au st\tut corapia p\ muntel Ararat;
18. Cnd au f\cut Noe jartfa;
19. Avram au f\cut masa la nger;
20. Lot au f\cut cit (?) cu fetele;
21. Muerea lui Lot s-a f\cut sare/Sodoma/Gomora;
Latura stng\, de sus n jos:
151

22. Fest(h,a)haio (?)


23. Cnd au unvrit pe Iona;
24. Cnd au aruncat chit (?) p\ Iona afara;
25. Cnd au luat nger p\ Avakum [i l-au dus la Ieremia;
26. Prooroc Daniil (?);
27. Trenko conii n Vavilon;
28. Prooroc Ieremia;
29. Prooroc Iezekiil;
30. Prooroc Ghedeol;
Latura dreapt\, de sus n jos:
31. Isac au blagoslivit p\ Iacov;
32. Cnd au v\zut nger p\ scara Iacov;
33. Cnd au v\zut p\ Iosif fracii lui;
34. Cnd au pus domn p\ Iosif la Igepet (Egipt);
35. Iosif;
36. Prooroc Ilia/Eliseu;
37. Pogrujeniie (?) Faraon n mare;
38. Moise au v\zut n rug pe Maria;
39. Prooroc Aaron;
Pe latura inferioar\, de la stnga la dreapta:
40. Cnd au z\cea Iov n gunoiu;
41. Cnd au adusa vesta lui Iov c\ s-au pr\p\dit vitele;
42. Sfnta Caterina Sfnta Varvara;
43. Sfnta Teodora Sfnta Pavla;
44. Sfntul Teodore, Sfntul Teodore Tiron Stratilati;
45. Sfntul Efstatia (Eusta]iu?) Sfntul Mina;
46. Sfntul Cosma, Damiani;
47. Maria Eghipteanca n mare/Ideti/P\ corabia;
48. Molivd]a(?);
49. V\zut V(?) pustiu;
50. Au spovedit;
51. Maria au pr\zit (?) / Sfntul Zosima;
52. Vogrepaetsm (?) Maria Eghipteanca omort;
53. Sfntul Antonie / Sfntul Eftimie;
54. Sfntul Arse nie / Aleksie;
55. Sfntul Nicolae / Spiridon;
56. Sfntul Iovan / Eleimon;
57. (Sf.) (Ig) nasie / Sfntul (Sf).... Kirlle;
58. Sfntul Vasilie, Sfntul Grigorie, Sfntul Iovanii Hrisostomul;
59. Sfntul Serafim, Sfntul Haralampe;
152

Aproape toate aceste medalioane au drept fundal culoarea albastru


ceruleum, iar nscrisurile sunt executate cu negru. Amplul tablou din
stnga compozi]iei are ca scen\ central\ Icoana Maicii Domnului
mp\r\ti]\ cu Isus, la partea superioar\ cu cei doi Arhangheli Mihail [i
Gavril, a[eza]i n nouri [i sprijinind coroana ce urmeaz\ s-o a[eze pe capul
Mariei. La partea inferioar\ peste maforionul Mariei, patru chipuri de
sfin]i, n miniatur\, b\trni, cu barb\ alb\. Sub ace[tia trei medalioane
miniaturale: primul, Iona Prooroc; al doilea, Osie [i Miheaz; al treilea,
Prooroc Samuil; Deasupra scenei Maica Domnului mp\r\ti]\ cu Isus, o
scen\ mai ampl\, cu numeroase personaje Izvorul T\m\duirii.
ntreg acest tablou este nchis de un registru n foi]\ de aur marcat
de 24 de medalioane, delimitate cu negru [i pictate cu scene din via]a
Mariei, a lui Ioachim [i Ana, scene dominate de o cromatic\ n albastru
ceruleum [i ro[u permanent. Fiecare medalion marcat de cte o liter\ din
alfabetul chirilic.
Sub acest ansamblu al icoanei, sunt figurate 4 scene: Na[terea Dom-
nului, Zahariu Blagoslov Vgorod, Taerea capului (lui Ioan
Botez\torului) n Sevasta, Na[terea Iovan Potez\tor/Elisavet iu.
Cel de-al doilea tablou, de pe latura dreapt\, are ca scen\ principal\
Isus (R\spata lui Hristos?), care-l surprinde pe Isus n picioare, cu mi-
nile legate, ncadrat cu dou\ sfe[nice cu cte 3 lumn\ri aprinse [i Maica
Domnului cu Sfntul Ioan Botez\torul, plngnd; la partea superioar\, 2
heruvimi [i Arh. Mihail [i Gavril. La partea superioar\ a scenei principale,
o scen\ n dou\ registre reprezentnd un sinod de nal]i ierarhi condus de
Isus, pe tron a[ezat central, avnd nscrisul: Sf. Soporod\/Iproti sinode,
executat n negru; n registrul inferior, sub o bolt\, 2 sfin]i Nicolae [i
Grigorie (?), n fa]a unor grupuri de preo]i mbr\ca]i n haine preo]e[ti
specifice bisericii armene[ti. De jur mprejurul acestor icoane un chenar
executat n foi]\ de aur pe care se g\sesc 24 de medalioane, perfect
rotunde, nchise n chenar negru, n care se g\sesc figurate scene din
Patimile [i Minunile lui Isus. Ele au urm\toarele nscrisuri executate cu
negru (din stnga sus, de jur mprejur): Slepii; Gana Galilei; ...A/
Sfntul Duhlui; Isus au ucis p\ or(b) / Gaulon; Isus au orpit (vorbit)
cu Samarinea; Isus n mijloc; Scaldatoreaon n cer/turvurai(?);
Toma; Cnd au p\zit strejarii; Simon Kirineiu; Pusa crucea;
Cnd au pus cununa de spini; Cnd b\tea p\ Isus; Al trilea(?); Al
doilea; Cnd Petre s-a n taio(ntia oar\); Pilato; Caiiafa; Anas
(Ana?); Sp\larea la picior; Cina de tain\; Fiul cel curva(r); Fari-
seu; Blestemat p\ smochin.
153

Sub ea o scen\ mai ampl\ cu Punerea n mormnt [i 4 medalioane


n col]uri, reprezentnd pe cei 4 evangheli[ti.
Spa]iul central al compozi]iei este delimitat la partea superioar\ de 16
medalioane conturate cu negru [i pictate pe o friz\ al c\rei fundal este exe-
cutat n violet [i decorat cu motive florale n auriu. Medalioanele cuprind
cte doi sau trei sfin]i picta]i n miniatur\ pe un fundal n albastru [i nscri-
suri interioare cu negru, n alfabet chirilic, astfel (de la stnga la dreapta) :
Avram, Isak, Iakov; Iuda, Fares, Esrom; A...dm, Aminada ..., Nason;
Salmon (Solomon), Vooz; ... d, Iese(u); David [i Solomon; ... voam [i
D...i; Asl ..., Iosafat [i Ioram; Ozia, Ioafam [i Ahas; Zechia [i Manasi;
Amon [i Iosian; Iehonia [i Salaotin; Zorovaven [i Aviud; Eliachim, Azor
[i Sadoka; Ahim, Eliud [i Eleazar; Matoan, Iacov [i Iosipf.
Imediat sub acest registru de medalioane, la partea superioar\, central,
este pictat\ scena Sfintei Treimi cu Dumnezeu Tat\l, Isus, Sf. Duh nca-
drat de doi heruvimi [i un sobor de sfin]i, a[eza]i n stnga [i n dreapta.
Doi heruvimi a[eza]i simetric n nouri n stnga [i dreapta, vestesc prin
trompete cuvntul Domnului.
Imediat sub aceast\ scen\, cu fondul pictat n ro[u permanent, este
pictat\ o zon\ cu scene, continund una din cealalt\ f\r\ a fi delimitate de
chenare, o compozi]ie ampl\ care cuprinde n partea stng\ Raiul [i
Paradisul, cu un sobor de sfin]i [i n\l]area lui Isus, iar din zona median\
c\tre dreapta Judecata de Apoi c\tre care arat\ Avraam n care este figu-
rat\ pedepsirea p\c\to[ilor, morarului, be]ivilor, b\canul. Personajele din
dreapta sunt pictate pe un fundal n ro[u permanent, sugernd focul Iadu-
lui care iese din gura unui monstru cu din]i mari ascu]i]i, figurat n
dreapta.
n zona perimetral\ a spa]iului central, sunt pictate o serie de scene
reprezentnd marile prasnice de peste an cum ar fi : Na[terea Domnului,
Botezul, Intrarea n Ierusalim, n\l]area la Cer, Muntele Taborului, Iuda [i
tr\darea lui Iuda, Adormirea Maicii Domnului, Martiriul lui {tefan, primi
martiri ai cre[tinismului care nu sunt delimitate ntre ele. Singura scen\
delimitat\ de un chenar dreptunghiular dispus\ la partea inferioar\ spre
dreapta prezint\ pe Sf. Gheorghe [i Sf. Dimitrie, primul c\lare pe un cal
alb, cel\lalt pe un cal ro[cat profila]i pe un fundal n albastru ceruleum.
ntre acestea scene reprezentnd Muntele Taborului, nvierea lui Laz\r.
Centrul ntregii compozi]ii este ocupat de interiorul a dou\ catedrale,
una avnd figurat Mormntul lui Isus iar la partea superior\, sub o cupol\
pictat\ n albastru silueta lui Isus n mandorl\, iar sub arcadele cupolei
lumn\ri aprinse, cealalt\ sub o cupol\ n ocru galben figurat Sf. Petre n
154

mijlocul unei mul]imi de sfin]i cu lumn\ri aprinse, avnd nscrisul cnd


sfin]ii lumii ia ... p\mntul.
n stnga mormntului, sub arcade, Sf. Constantin [i Elena [i
scena Isus auzisa nu te atinge Maria. n dreapta celei de a doua scene,
sub arcade de tip roman, Isus pe cruce ntre Maica Domnului [i Sf. Ioana
Botez\torul avnd nscris pe fundalul n albastru cobalt, cu galben,
r\spatie Cristov, iar n partea de jos, nscris cu negru, Sf. Golgota. Sub
acesta alte trei scene cu nscrisuri n negru : nger cea de p\ vatra,
piatra unde au savonit p\ Isus iar cea de-a treia Sf. Por...a.
De jurul mprejurul acestei cupole [i arcade, sus]inute de piloni, sunt
pictate ziduri cu creneruri, n stil medieval. Dou\ din segmentele acestora,
spre dreapta jos avnd nscrisuri cu negru: kasile Ioakim [i Ana iar sub
ea Maria nu o las\ n cer.
ntreaga cromatic\ este dominat\ de ro[u permanent, auriu, [i nuan]e
de albastru. Nimburile sfin]ilor sunt executate n foi]\ [i delimitate cu bor-
dur\ ro[ie. Figurile sunt executate n nuan]e de verde oliv (provenite din
combina]ia galgen cu negru) cu nuan]e de ocru ro[iatic. Ochii sunt exe-
cuta]i prin tu[e de negru puncta]i cu vrfuri de pensul\ n culoarea alb\.
Blicurile ve[mintelor sunt executate fie cu alb, fie cu auriu sau n nuan]e
mai deschise ale aceleia[i culori a ve[mntului. Desenul [i ornamenta]ia
arhitecturilor este executat n negru, griuri neutre (din alb [i negru). Veg-
eta]ia este executat\ n vrf de pensul\ prin tu[e justapuse, n cele dou\
culori complementare verde [i ro[u. Pentru a da profunzime a fost folosit\
legea contrastului de culoare, iar planurile zidurilor care mprejmuiesc
zona central\ au fost pictate n tonuri de gri neutru [i ocru deschis.

Starea de conservare nainte de restaurare:


RAMA: Rama original\ executat\ manual prin cioplire [i incizie
prezint\ pierderi importante dar [i o multitudine de pierderi minore, pre-
cum [i pierderi ale celor dou\ chenare de lemn care delimitau rama origi-
nal\, g\uri de zbor de la un atac xilofag vechi. Pierderile se datoreaz\ att
fragiliz\rii, manevr\rii n timp a piesei, ct [i [asiului deosebit de fragil
care ar fi trebuit s\ se constituie ca supot al ramei [i s\ nu-i permit\ contor-
sion\ri accentuate datorate diferen]elor de microclimat.
SUPORTUL: {asiul original executat dintr-un caroiaj de [ipci sub]iri
este distrus par]ial [i nu mai poate sus]ine tensiunile ntinderii suportului
de pnz\. Exist\ dou\ petece complet inadecvate, unul dispus pe versou,
lateral dreapta sus [i unul n zona median\, spre stnga, f\cute dintr-un
155

gren care nu coincide [i nu se aseam\n\ cu cel al suportului original. El nu


a fost bine conceput [i nici executat, fapt ce a condus la dezmembrarea
elementelor componente. Suportul de pnz\ a fost ntins ulterior
execut\rii lucr\rii fiind decupat la nivelul ultimului chenar pictat n ver-
million [i fixat pe [asiu direct pe fa]a acestuia n cuie, dispuse aproximativ
la 7-8 cm, fapt ce a condus la tensionarea suportului de pnz\ [i la crearea
de tensiuni suplimentare n stratul pictural [i stratul de culoare. Suportul
de pnz\ original, extrem de fragilizat, prezenta ample deform\ri datorate
att degrad\rii [asiului original ct [i trat\rii pe verso cu un strat sub]ire de
clei animal. La acestea s-au ad\ugat condi]iile de microclimat de-a lungul
a aproape dou\ secole care nu au f\cut dect s\ amplifice aceste deform\ri
[i s\ produc\ n stratul pictural o multitudine de cracheruri de tensiune.
n afara unor pierderi minore ale suportului n zona perimetral\,
datorate modului de fixare pe [asiu defectos, dou\ pierderi importante ale
suportului de pnz\ mpreun\ cu stratul pictural [i stratul de culoare au
fost spre latura dreapt\ col] [i dreapta sus deasupra scenei Maicii Domnu-
lui cu Pruncul aflate n stnga ansamblului compozi]ional [i n zona mar-
tiriului Sf. {tefan.
STRAT PICTURAL: Pierderile cele mai importante sunt situate n
zonele cu pierderi ale suportului de pnz\ men]ionate mai sus. S-a con-
statat deasemenea o serie ntreag\ de pierderi minore ale stratului n
zonele perimetrale, datorate modului de fixare prin cuie [i cteva datorate
neaderen]ei stratului la suportul de pnz\. n general, avnd n vedere
amplele deform\ri ale suportului tensiunile suplimentare create de modul
de ntindere al pnzei pe [asiu putem spune c\ stratul pictural are o bun\
aderare la suport.
STRAT DE CULOARE: Prezint\ acelea[i pierderi cu ale stratului
pictural. Exist\ o serie de desprinderi minore, sub form\ de solzi de
pe[te dispuse pe ntreaga arie pictural\, fapt ce se datoreaz\ n special
amplelor deform\ri ale suportului. De aceea, putem s\ afirm\m c\ la
modul general exist\ o bun\ aderare a stratului de culoare la stratul pic-
tural. O multitudine de cracheruri de tip mecanic apar pe ntreaga arie a
stratului pictural [i ele se datoreaz\ amplelor deform\ri ale suportului de
pnz\, n primul rnd.
VERNIS-UL: Strat gros de murd\rie aderent\, praf [i fum, datorat
condi]iilor de microclimat n care lucrarea a fost ]inut\ de-a lungul timpu-
lui. Verni mb\trnit, alterat datorit\ vechimii, dar [i modului de preparare.
156

Diagnostic:
RAMA: Pierderi datorate modului de fixare a elementelor ornamen-
tale, a manevr\rilor neadecvate.
SUPORTUL: ntreaga concep]ie de rezisten]\ a suportului a fost
complet inadecvat\ [i adaptat\ dimensiunilor ample ale lucr\rii, fapt ce a
condus la tensiuni suplimentare n stratul pictural [i de culoare, ample
deform\ri [i accentuarea st\rii proaste de conservare. Cele dou\ petece
amintite n capitolul de mai sus nu au grenul asem\n\tor cu cel original,
drept care se impune scoaterea lor.
STRAT PICTURAL: Fragilizarea suportului, deform\rile dar [i
interven]iile fizice au condus la pierderi, chiar din zonele picturale cu per-
sonaje, ale stratului. n general, se poate vorbi de o bun\ aderen]\ a stratu-
lui la suportul de pnz\.
STRAT DE CULOARE: Pierderile stratului originar sunt datorate n
primul rnd piederii stratului pictural odat\ cu suportul, iar desprinderile
de pe grundul alb sunt minore, nesemnificative ca suprafa]\ sau n zone
neimportante (perimetral).
VERNIUL: Strat gros de murd\rie aderent\, praf [i fum; alterat
ng\lbenit.

Hot\rrea Comisiei:
1. Consolidarea stratului pictural.
2. Completarea ramei originare cu elementele decorative lips\ [i
patinarea acesteia.
3. Executarea unui nou [asiu cu laturile de 10 cm, grosimea de 4 cm,
cu o travers\ longitudinal\ [i trei transversale care s\ anule toate tensiunile
n cadrul stratului pictural.
4. Dublarea suportului de pnz\.
5. Chituire.
6. Cur\]ire.
7. Vernisare.
8. Retu[ artistic.
9. Revernisare.

Opera]iuni de restaurare conservare efectuate:


Confec]ionarea unui [asiu provizoriu cu grosimea blaturilor de
minim 7 cm grosime pentru a evita deformarea n timpul dubl\rii pnzei
originare;
157

ntinderea pnzei de dublare, aleas\ cu un gren asem\n\tor cu cel al


pnzei originare, pe [asiul provizoriu;
Cur\]irea mecanic\ a lucr\rii, inclusiv a verso-ului, de praf [i alte
impurit\]i;
Consolidarea stratului pictural cu foi]\ japonez\ [i clei de pe[te;
Desprinderea suportului de pnz\ de pe [asiul originar;
Recuperarea elementelor [asiului originar pentru a fi predate benefi-
ciarului care va trebui s\ le p\streze n condi]ii optime;
Dublarea suportului de pnz\ originar pe pnza ntins\ pe [asiul
provizoriu, opera]iune f\cut\ pe masa de marmur\ [i sub pres\ mecanic\,
din pl\ci de marmur\;
n paralel cu aceste opera]iuni s-au executat opera]iunile de restau-
rare [i conservare ale ramei originare care au constat n : tratarea vechilor
g\uri de zbor cu xilamon, chituirea acestora, completarea cu lemn a zone-
lor de chenare interioare [i exterioare lips\, completarea elementelor orna-
mentale, prin copierea motivelor dup\ cele originare, [i executarea
inciziilor n maniera de tratare ini]ial\;
Scoaterea lucr\rii cu suportul de pnz\ dublat de pe [asiul provizo-
riu [i ntinderea ei pe [asiul nou executat cu pant\, n a[a fel nct ntreaga
arie pictural\ s\ nu ating\ nici suportul de pnz\ nici traversele longitudi-
nale sau cea transversal\;
Scoaterea foi]ei japoneze, prin procedee mecanice, alternativ la
umed [i uscat;
Chituirea cu carbonat de calciu [i clei de pe[te a suprafe]elor cu strat
pictural lips\;
{lefuirea mecanic\ a chiturilor pn\ la aducerea acestora la nivelul
stratului de culoare;
Efectuarea probelor de cur\]ire cu solven]i [i solu]ii diferite, pe pig-
men]i diferi]i;
Stabilirea solu]iei pentru cur\]irea general\;
Cur\]irea general\ a lucr\rii, scoaterea stratului gros de murd\rie
aderent\, praf [i fum;
Vernisarea zonelor chituite;
Efectuarea retu[ului artistic [i retu[ n trattegio n zonele n care
suportul de pnz\ [i stratul pictural a lipsit la aducerea lucr\rii;
Vernisarea general\ a lucr\rii;
Toaletarea lucr\rii.
158

Bibliografie
1. Emisiune TVR Craiova programul 2, redactor Simona Lica Rubrica
Patrimoniu Mai 2005;
2. Revista Antichit\]i Romnia, anul II, nr. 4 (10), Iunie-August 2005, 32-
35, repr. ansamblu p. 34;
159

Sfntul Grigorie de Nazianz,


orator al veacului al IV-lea cre[tin

Carmen-Maria BOLOCAN
Facultatea de Teologie Ortodox\ ,, Dumitru St\niloaie,, Iasi

Rsume
LEtude Saint Grgoire de Nazinaz, orateur du IVme sicle chrtien
veut souligner les qualits, luvre et toute lactivit de ce saint et leur
importance pour lenseignement thologique daujourdhui et pas
seulement, et montrer que ce saint reste en actualit mme aujourdhui,
dans le XXIme sicle.

I. Cateheza [i menirea ei
Perioada a doua a literaturii patristice se ntinde de la anul 313
(Edictul de la Milan) pn\ la 461 (data mor]ii mp\ratului Leon I). Aceast\
perioad\ se impune prin crea]ii multilaterale de o adncime [i de o fru-
muse]e str\lucitoare, neatins\ pn\ atunci [i nentrecut\ dup\ aceea ().
Aceasta a fost pe drept numit\ epoca de aur a literaturii patristice1.
Asist\m acum la o adev\rat\ explozie a literaturii cre[tine. Dintre
personalit\]ile marcante ale acestei perioade men]ion\m: Sfntul Ata-
nasie, Sfntul Vasile cel Mare, Sfntul Grigorie de Nazianz, Sfntul Grig-
orie de Nyssa, Sfntul Ioan Gur\ de Aur, Sfntul Chiril al Alexandriei,
Sfntul Ilarie, Sfntul Ambrozie, Fericitul Ieronim [i Fericitul Augustin.
Secolul IV este unul din cele mai bogate din ntreaga istorie a ome-
nirii. Dou\ civiliza]ii [i dou\ culturi, cea p\gn\ [i cea cre[tin\, stau fa]\ n
fa]\: prima, glorioas\, dar obosit\ [i n multe privin]e muribund\, cea de a

1
Ioan G. Coman, Patrologia, volumul III, Sfnta M\n\stire Dervent, 2000, p. 86.
160

doua, f\r\ un trecut [i crea]iuni celebre, c\ci doar a ie[it din faza copil\riei,
dar drz\, plin\ de vigoare [i de ncredere n destinul ei2.
Conflictul intelectual dintre cre[tinism [i p\gnism n veacul al IV-lea
a fost un conflict al elitelor. Elita p\gn\ era reprezentat\ de filosofi [i
gnditori, iar cea cre[tin\ de c\tre Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, de misionari
[i clerici n general.
Succesul cre[tinismului s-a datorat n mare m\sur\ necunoa[terii [i
ignor\rii din partea p\gnilor a nivelului intelectual al elitelor cre[tine.
Mul]i dintre Sfin]ii P\rin]i dobndiser\ o bogat\ [i profund\ cultur\ pro-
fan\ n primul rnd, deoarece studiaser\ la cele mai vestite [coli ale timpu-
lui lor, dar [i una teologic\. Un rol important a jucat [i noble]ea carac-
terelor lor, precum [i puterea lor de a se sacrifica pentru nv\]\tura cre[tin\
[i pentru dragostea lor pentru Hristos. Nu exista nici o piedic\ de care s\
se team\.
Libertatea acordat\ cre[tinilor prin Edictul de la Milan n 313 face ca
literatura cre[tin\ s\ cunoasc\ o dezvoltare nestingherit\. De asemenea,
nflorirea literaturii cre[tine este determinat\[i de decaden]a iremediabil\ a
p\gnismului.
Mare parte din produc]iile literare ale acestui secol sunt ndreptate
mpotriva ereziilor existente n Biseric\, antieretice. Un merit nsemnat
pentru bog\]ia literar\ a acestei perioade au [i cele patru Sinoade Ecume-
nice, cu prilejul c\rora s-a sistematizat doctrina Bisericii.
Societatea din acea vreme era cultivat\ [i cerea ca literatura care i se
adresa s\ fie formulat\ ntr-o limb\ curat\ [i [lefuit\, mijloacele de convin-
gere s\ fie mbr\cate n forme de nalt\ ]inut\ literar\. Cultura bogat\ a
autorilor cre[tini din aceast\ perioad\ [i-a imprimat specificul n pro-
duc]iile literare ale timpului. Ace[ti autori aveau simpatie pentru forma
clasic\. Lungile [i subtilele dezbateri n diferitele sinoade [i n intermi-
nabilele controverse christologice ale veacului al IV-lea [i al V-lea au rafi-
nat vocabularul [i au perfec]ionat forma la maximum. Literatura cre[tin\
duela acum aproape cu cei mai elegan]i reprezentan]i ai artei literare
p\gne3.
Genurile literare care s-au dezvoltat n proz\ sunt: apologetica (gen
literar ilustrat prin tratate care ap\rau cre[tinismul n general), polemica [i

2 Idem, Geniul Sfntului Grigorie din Nazianz, n Studii Teologice, nr. 4-6, Bucure[ti, 1944,

p. 56.
3 Idem, Sfntul Grigorie de Nazianz despre mp\ratul Iulian, Editura Institutului Romn de

Bizantinologie, Bucure[ti, 1938, p. 38.


161

dogmatica (tratate cu teme de telogie trinitar\ [i hristologic\, n special),


exegeza biblic\, istoria Bisericii [i a vie]ii cre[tine, teologia practic\, epis-
tolografia (care, n strns\ leg\tur\ cu retorica se dezvolt\ foarte mult n
secolul al IV-lea).
Poezia cuprinde genuri proprii: epic, liric, dramatic [i didactic, uneori
fiind combinate dou\ sau mai multe4
Majoritatea operelor literare ale perioadei a doua se ncadreaz\ n trei
[coli principale [i n unele mai mici ap\rute nc\ din prima perioad\: cea
neoalexandrin\, cea antiohian\ [i cea sirian\, [i cea nestorian\.
To]i cei trei capadocieni stau la mijloc ntre cele dou\ mari [coli
cre[tine. Ei erau ca [i concep]ie un fel de medie chibzuit\ ntre idea-
lismul extrem alexandrin [i realismul antiohian (). Prin urmare, obiec-
tivele divergente ale celor dou\ [coli teologice vestite [i-au g\sit un echili-
bru n persoana [i activitatea literar\ [i practic\ a capadocienilor, tocmai n
toiul luptelor [i fr\mnt\rilor ariene5. Grigorie de Nazianz face parte,
al\turi de Vasile cel Mare [i Grigorie al Nyssei, din [coala capadocien-
ilor, a c\rei specialitate a fost specula]ia dogmatic\. Ea a dat Bisericii
nume sonore n domeniul teologiei.
Dintre p\rin]ii [i scriitorii biserice[ti care au avut o nrurire deosebit\
asupra sa pot fi aminti]i: Origen, Sfntul Atanasie cel Mare, Clement
Alexandrinul, Sfin]ii Irineu de Lugdunum [i Ciprian al Cartaginei. Dintre
contemporanii s\i amintim pe Sfntul Chiril al Ierusalimului, Didim cel
Orb, Amfilohiu de Iconiu, Sfntul Vasile cel Mare [i Sfntul Grigorie de
Nyssa, care au contribuit ntr-o oarecare m\sur\ la mbog\]irea tezaurului
de gndire [i specula]ie teologic\ a Sfntului P\rinte.
Sfntul Grigorie de Nazianz este considerat un scriitor de prim\ mn\
al secolului al IV-lea. El [i-a ncercat condeiul n mai toate genurile liter-
are6 , n proz\ [i n versuri, fiind creatorul genurilor literare ale auto-
biografiei [i necrologului, precum [i creatorul propriu-zis al poeziei
cre[tine n amploarea [i m\re]ia ei clasic\7.
Din activitatea sa omiletic\ [i catehetic\ putem cunoa[te literatura
greco-cre[tin\ ajuns\ la apogeu. El s-a inspirat din cultura p\gn\, dar

4
Cf. Idem, Patrologia, p. 89-92.
5
Sfntul Grigorie de Nyssa, Via]a Sfintei Macrina, traducere [i prefa]\ de Ioan I. Ic\ jr., Editura
Amarcord, Timi[oara, 1998, p. 8-9.
6 Ioasaf Ganea, Sfntul Grigorie Teologul, propov\duitor al iubirii de semeni, n Mitropolia

Olteniei, nr. 1-2, 1975, p. 19.


7 Ioan G. Coman, Patrologia, p. 123.
162

[i mai mult din izvorul cel nou al Sfintelor Scripturi [i al vie]ii


cre[tine8.
Opera Sfntului Grigorie de Nazianz sau Teologul e ntins\, bogat\ [i
variat\, fiind rezultatul marilor fr\mnt\ri teologice din jurul dogmei
Sfintei Treimi care s-au solu]ionat la primele dou\ Sinoade ecumenice. A
constituit obiectul a numeroase cercet\ri din partea teologilor [i reprezint\
un izvor de nv\]\minte pentru cre[tinii din toate timpurile.
Ea este scris\ n proz\ [i versuri [i se mparte n Cuvnt\ri, Poeme [i
Scrisori. Opera care ni s-a p\strat de la Sfntul P\rinte ilustreaz\ activi-
tatea multilateral\ a acestui contemplativ care a fost n acela[i timp orator
[i scriitor, autor de epistole, poet bntuit de vise dar [i gnditor riguros9.
Sfntul P\rinte este unul dintre cei mai mari predicatori [i oratori ai
perioadei sale. Cugetarea sa profund\ este oglindit\ n oper\, care nu
poate fi desp\r]it\ de via]a sa.
Cuvnt\rile pe care le-a alc\tuit dovedesc nu numai aleasa forma]ie
retoric\ dobndit\ la [colile profane ale timpului, ci [i un remarcabil talent
personal. Talentul Sfntului Grigorie Teologul n poezie [i proz\ e plin de
frumuse]e, atrac]ie [i fine]e10.
Doar opera poetic\ a fost mai pu]in cunoscut\ n Occident datorit\
regresului cunoa[terii limbii grece[ti, precum [i dificult\]ii vocabularului
poetic grec, foarte diferit de cel al prozei.
Cateheza are vechimea cre[tinismului. O descoperim n scrierile Nou-
lui Testament, n cele mai vechi formule ale simbolurilor de credin]\ [i n
literatura cre[tin\ post-apostolic\. Ea s-a bucurat de un prestigiu nelimitat
n Biserica Ortodox\ ntruct, chiar din secolul al II-lea, documentele
m\rturisesc despre numeroase [coli catehetice nfiin]ate n principalele
ora[e ale Imperiului Roman, avnd n fruntea lor conduc\tori geniali care
trezesc [i ast\zi admira]ia tuturor pedagogilor [i dasc\lilor preocupa]i cu
studiul fenomenului nv\]\mntului religios din primele secole cre[tine11.
Adev\ratul catehet a fost [i r\mne Mntuitorul Iisus Hristos. El a
nv\]at pe n]elesul tuturor, f\r\ specula]ii teologice [i expunnd integral

8 Idem, Geniul, p. 6.
9 Jean Bernardi, Grigorie de Nazianz. Teologul [i epoca sa (330-390), Editura Deisis, Sibiu,
2002, p. 185.
10 Ioan R\mureanu, Istoria Bisericii Universale, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1992, p. 182.


11 Veniamin Micle, Ini]ieri catehetice, Editura Sfnta M\n\stire Bistri]a, Eparhia Rmnicului,

1993, p. 5.
163

adev\rurile de credin]\ absolut necesare pentru mntuire. Activitatea Sa a


fost continuat\ de c\tre Sfin]ii Apostoli, care au nv\]at prin viu grai,
potrivit metodei catehetice.
Astfel, de la nceputul cre[tinismului, cateheza a str\b\tut ca un fior
edificator ntreaga via]\ a Bisericii, instruind credincio[ii n lumina
adev\ratei nv\]\turi evanghelice12. Cateheza poate influen]a att pe cei
credincio[i ct [i pe cei p\c\to[i. Cei credincio[i simt nevoia s\ asculte
predici pentru c\ prin acestea se nt\resc n credin]\. Cei p\c\to[i, care au
ridicat ntre Dumnezeu [i ei un perete desp\r]itor, au nevoie de predici
pentru a se de[tepta din somnul p\catului: prin predic\ li se insufl\ iubire
c\tre Dumnezeu [i ur\ c\tre p\cat; prin predic\ se surp\ p\retele
desp\r]itor [i se conduc oamenii pe calea virtu]ii pn\ la cea mai nalt\
deplin\tate moral\13.
Ea a urm\rit totdeauna transformarea omului vechi ntr-unul nou,
str\duindu-se s\ fac\ din cre[tinii obi[nui]i, membri activi ai Bisericii [i ai
societ\]ii. Cateheza promoveaz\ valorile sociale, dup\ cum se poate
observa din studiul catehezelor specifice tradi]iei ortodoxe. Ap\rut\ n
epoca apostolic\, ea nu cunoa[te ntrerupere pn\ n zilele noastre.
Actul catehetic are dou\ p\r]i: cateheza propriu-zis\ [i asceza. Prin
catehez\ se comunic\ metodic mesajul lui Dumnezeu, nv\]\tura bisericii,
n vreme ce asceza favorizeaz\ n]elegerea [i valorizarea celor comunicate
prin catehez\.
Catehizarea nseamn\ apostolat, iar acesta presupune dragoste
cre[tin\, c\ci f\r\ ea este neroditor. Ea a fost poruncit\ de Domnul nostru
Iisus Hristos: mergnd nv\]a]i toate neamurile (Matei 28, 18), mer-
ge]i n toat\ lumea, vesti]i Evanghelia la toat\ f\ptura (Matei 16, 15-16).
{i Sfin]ii Apostoli impun activitatea de catehizare, ceea ce face ca aceasta
s\ fie o obliga]ie a Bisericii.
n epoca de aur a literaturii cre[tine, limbajul folosit n predici [i
omilii este rezultatul eforturilor Sfin]ilor P\rin]i de a se face ct mai bine
n]ele[i de c\tre ascult\torii lor, precum [i rezultatul controverselor teo-
logice ale timpului lor, care i-au f\cut s\-[i perfec]ioneze vocabularul [i
s\-[i [lefuiasc\ limbajul n a[a fel nct s\ descopere formulele cele mai
nimerite, prin care s\ dema[te eroarea, s\ combat\ r\ul [i imoralitatea14.

12
D. C\lug\r, Catehetica, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Romne, Bucure[ti, 1984, p. 125-129.
13 Gheorghe Aram\, Curs de Omiletic\, Bucure[ti, 1922, p. 8.

14 Marin Sava, Profilul teologului dup\ Sfntul Grigorie de Nazianz, n Studii Teologice, nr. 5-6,

Bucure[ti, 1969, p. 438.


164

Ace[ti Sfin]i P\rin]i au fost numi]i remarcabili arti[ti ai cuvntului


scris [i vorbit. S-au impus prin m\iestria cu care vorbeau [i-i convingeau
pe ascult\torii lor.
Trebuie ns\ subliniat c\ ei nu au renun]at niciodat\ la fondul nv\]\-
turii cre[tine de dragul formei: amndou\ aceste elemente con]inutul [i
forma au fost mbinate n chipul cel mai fericit, formnd o unitate in-
disolubil\15.
Dintre to]i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii se remarc\ ndeosebi Sfin]ii Trei
Ierarhi. Ace[tia au fost numi]i mari dasc\li ai Bisericii, pentru c\ s-au
dovedit a fi nentrecu]i educatori cre[tini, care au [tiut s\-i nve]e pe seme-
nii lor s\ creasc\ pn\ la statura lui Hristos.
I.1. Calit\tile unui adev\rat catehet oglindite n persoana
Sfntului Grigorie de Nazianz
Catehizarea mai nseamn\ jertfelnicie din partea catehetului [i conti-
nuarea activit\]ii nv\]\tore[ti a Mntuitorului Iisus Hristos n lume [i n
Biseric\. Sufletul educa]iei este educatorul nsu[i, n concep]ia Sfntului
Grigorie de Nazianz. De aceea, un adev\rat catehet trebuie s\ fie caracte-
rizat de: moralitate (nsu[ire de c\petenie), convingere religioas\ (c\ci
dac\ el nu este convins de adev\rurile propov\duite, nu va putea convinge
nici pe al]ii), entuziasm d\sc\lesc, senin\tate sau st\pnirea de sine care
vine din mp\carea cu Dumnezeu [i cu propria con[tiin]\), lini[te, calm,
n]elegere, r\bdare, ng\duin]\, tact pedagogic cre[tin [i zel apostolesc de a
vesti cuvntul lui Dumnezeu, iar toate acestea trebuie s\ izvorasc\ dintr-o
iubire cre[tin\ adnc\. F\r\ dragoste nici m\car nu se poate concepe
educa]ia cre[tin\. Dragostea este cea care stabile[te o leg\tur\ sufleteasc\
ntre oameni, ntre educator [i cel care este educat.
Sfntul Grigorie a avut toate aceste calit\]i n desf\[urarea activit\]ii
de catehet, urmnd Catehetului Hristos, Care a nv\]at pretutindeni, f\r\
odihn\. Personalitatea de pedagog [i de eminent educator cre[tin a Sfntu-
lui Grigorie se contureaz\ [i prin aceea c\ el s-a comportat ca un adev\rat
p\rinte iubitor fa]\ de cre[tinii pe care i-a p\storit, fiii s\i duhovnice[ti.
Ceea ce a f\cut ca el s\ fie considerat f\clier de inimi, [i d\ltuitor de
caractere16. Ceea ce l-a f\cut [i mai responsabil fa]\ de credincio[i a fost

15 Marin Sava, Profilul teologului dup\ Sfntul Grigorie de Nazianz, n Studii Teologice, nr. 5-6,

Bucure[ti, 1969, p. 438.


16 Dumitru C\lug\r, Actualitatea ideilor pedagogice n unele din lucr\rile Sfin]ilor Trei Ierarhi,

n Mitropolia Ardealului, ianuarie-martie, 1974, p. 60-61.


165

harul pe care l-a primit prin taina preo]iei n treapta de preot [i mai apoi n
cea de episcop.
Grigorie revine asupra temelor considerate mai importante, la fel cum
Sfntul Pavel nu s-a mul]umit numai a predica o dat\, ci n comunele
ntemeiate de el a mers [i a doua oar\, ba n unele [i a treia oar\; le-a
adresat epistole, le-a a[ezat preo]i [i episcopi, ca ace[tia s\ poarte dreg\-
toria omiletic\, pe lng\ cea preo]easc\ [i pastoral\17.
Un aspect esen]ial al func]iei de episcop este c\ acesta are voca]ia de
a-i nv\]a pe credincio[i, de a-i catehiza, [i de aceea este foarte rar nlocuit
n misiunea sa de a predica. Acesta a fost [i cazul Sfntului Grigorie, care
nici nu avea nevoie s\ fie nlocuit datorit\ preg\tirii sale temeinice n arta
oratoric\.
I.2. Calit\]ile unui adev\rat preot n concep]ia Sfntului
P\rinte
Preo]ia, dup\ Sfntul Grigorie este arta de a conduce pe om fiin]a
cea mai complex\ [i cea mai felurit\ n gnd [i fapt\ este arta artelor [i
[tiin]a [tiin]elor18.
De[i autorul nu face o descriere sistematic\ a calit\]ilor unui adev\rat
preot, totu[i el insist\ asupra celor mai importante. Preotul trebuie s\ fie
ncercat duhovnice[te [i ntru toate s\ fie pild\ credincio[ilor s\i. P\catul
s\-l nfrico[eze. De virtu]i s\ se ngrijeasc\ zi [i noapte19. Pentru a putea
s\ nve]e pe al]ii trebuie mai nti s\ se str\duiasc\ s\ se cur\]easc\ pe el
nsu[i, s\ se lumineze, s\ nve]e [i s\ se apropie de Dumnezeu. Numai a[a
va putea s\-i cure]e pe ceilal]i s\-i nve]e s\-i sfin]easc\ [i s\-i uneasc\ cu
Dumnezeu.
Misiunea preotului este aceea de a aprinde n sufletul p\stori]ilor s\i
c\ldura iubirii de Dumnezeu, pentru c\ a[a cum spune Sfntul Grigorie,
Preo]ia urm\re[te s\ ntraripeze, s\-l smulg\ din lume, s\-l dea lui
Dumnezeu, s\-l fac\ s\ p\zeasc\ chipul lui Dumnezeu, dac\ nu l-a pierdut;
dac\ e n primejdie s\-l piard\, s\-i arate calea ca s\ [i-l p\streze; iar dac\
[i l-a stricat, s\-l aduc\ din nou la starea cea dinti ()20.

17 Gheorghe Aram\, Curs de Omiletic\, Bucure[ti, 1922, p. 9-10.


18
Sfntul Ioan Gur\ de Aur, Sfntul Grigorie de Nazianz, Sfntul Efrem Sirul, Despre Preo]ie,
traducere de D. Fecioru, Editura Biserica Ortodox\, Bucure[ti, 2004, p. 222 (se va folosi sigla: Sf.
Ioan Gur\ de Aur [.a., Despre Preo]ie).
19 Stelianos Papadopoulos, Vulturul r\nit. Via]a [i activitatea Sfdntului Grigorie Teologul,

Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2002, p. 58.


20 Vasile Miron, Chipul preotului ortodox reflectat n opera teologic\ [i pastoral\ a Sfin]ilor

Trei Ierarhi, n Studii Teologice, nr. 3-4, Bucure[ti, 1997, p. 56.


166

Faptele preotului sunt anulate de lipsa cur\]eniei morale, n conse-


cin]\, preotul nu numai c\ trebuie s\ nu fie r\u, ci trebuie s\ str\luceasc\ n
bine.
Prima calitate necesar\ preotului, ca [i n cazul episcopului, este
cur\]ia vie]ii sau sfin]enia vie]ii. Preotul trebuie spune autorul ntoc-
mai ca argintul sau aurul, s\ nu sune niciodat\ fals, s\ nu aib\ sunet de
aram\, oriunde s-ar g\si, n orice mprejurare din via]\ [i orice treburi ar
avea; s\ nu aib\ vreun gnd sau vreo fapt\ rea ()21.
Sfntul P\rinte subliniaz\ faptul c\ p\catul se lucreaz\ foarte u[or, n
timp ce virtutea se dobnde[te cu greu, se prinde greu de om, ca [i focul
de lemne ude, cernd din partea cre[tinului, [i cu att mai mult din partea
preotului, mult\ osteneal\ pentru a o dobndi. Mai u[or ia cineva din
pu]ina r\utate a unui om, dect pu]in din via]a mbun\t\]it\ a altuia22,
spune Sfntul P\rinte.
O alt\ calitate indispensabil\ unui preot este aceea de a cunoa[te
foarte bine sufletul omenesc, psihologia sexelor [i a vrstelor, pentru a
putea da cele mai bune remedii celor care vin [i-i cer ajutorul. De aseme-
nea, Sfin]itul autor subliniaz\ c\ ndreptarea celor care au c\zut n p\cat
trebuie f\cut\ cu r\bdare [i n\dejde, cu dragoste [i convingere, nu cu
silnicie sau cu for]a.
Este vrednic de harul preo]iei numai cel c\ruia i s-a aprins inima de
cuvintele cele curate [i n foc l\murite (Psalmi 11, 6) ale lui Dumnezeu,
spre a i se deschide Scripturile (Luca 24, 45), cel care a contemplat fru-
muse]ea Domnului, cercetnd Biserica Lui (Psalmi 26, 8), care a p\truns
vistieriile duhovnice[ti [i a urcat, prin f\ptuire, treapta contempla]iei; cel
care s-a unit cu Cuvntul [i s-a mp\rt\[it cu El; cel ce a nv\]at s\ vor-
beasc\ n]elepciunea lui Dumnezeu cea ascuns\ ntru tain\; cel ce a luat
crucea lui Hristos [i vrea s\-i urmeze Lui pn\ la cap\t23.
Exemplul vie]ii personale a preotului este foarte important n misiu-
nea sa. Predica prin cuvnt lumineaz\ doar mintea [i sensibilizeaz\ inima
credincio[ilor, ns\ exemplul faptei este mai u[or de intuit de c\tre ace[tia,
f\cndu-i s\ pun\ n practic\ cele auzite. Marele scop pentru care este
pus un p\stor ntr-o parohie nu este acela de a-[i urm\ri studiile sale teo-

21
Ioan C. Te[u, Preo]ia Cre[tin\ art\ a artelor [i [tiin]\ a [tiin]elor. nsemn\ri pe
marginea tratatului despre preo]ie al Sfntului Grigorie de Nazianz, n Teologie [i Via]\ nr. 1-7,
Editura Trinitas, Ia[i, 2001, p. 178-179 (se va folosi sigla: Te[u, Preo]ia).
22 Sf. Ioan Gur\ de Aur [.a., Despre Preo]ie, p. 220.

23 Ioan C. Te[u, Preo]ia, p. 116.


167

logice, nici de a-[i cerceta enoria[ii n fiecare s\pt\mn\, nu este nici


m\car acela de a le predica duminica; ci acela de a tr\i n mijlocul lor ca
un om al lui Dumnezeu, a c\rui prezen]\ ns\[i s\ fie o dovad\ c\ e cu
putin]\ s\ tr\ie[ti pe p\mnt via]a de sus [i c\ lucrurile de care se vorbe[te
duminica la biseric\ sunt realit\]i24.
Autorul compar\ preo]ia cu medicina [i spune c\ preo]ia este cu mult
mai grea dect medicina pentru c\ preotul are chemarea de a vindeca
sufletele oamenilor, de a izgoni tot ce este animalic [i s\lbatic n om [i de
a s\di n loc ce este mai bun [i pl\cut lui Dumnezeu. Medicina se ocup\
mai mult cu cele ce se v\d, este [tiin]a vindec\rii trupurilor. Preo]ia ns\,
este [tiin]a vindec\rii sufletelor, ea se str\duie[te s\ vindece pe omul cel
ascuns al inimii. i dup\ cum nu toate trupurile se vindec\ folosind ace-
lea[i medicamente, tot a[a [i sufletele se vindec\ prin diferite nv\]\turi [i
mijloace: pe unii i ndrep]i dac\ i mustri n v\zul [i auzul lumii, iar pe
al]ii dac\ i sf\tuie[ti n tain\ (). A le descrie pe toate prin cuvnt [i a le
cunoa[te cu de-am\nuntul, ca s\ cuprinzi ntr-un capitol toat\ [tiin]a vin-
dec\rii sufletelor, este cu neputin]\, orict de mult\ srguin]\ [i pricepere
ai avea. Numai experien]a ns\[i [i cazurile de duhovnicie dau lumin\ [i
[tiin]ei vindec\rii sufletelor [i preotului25.
n lucrarea Despre fuga sa el prezint\ o serie de argumente pentru a
justifica fuga sa imediat dup\ ce a fost preo]it mpotriva voii sale. Este
foarte posibil ca aceast\ cuvntare s\ nu fi fost rostit\ n fa]a publicului.
Ea face parte din tratatele clasice despre preo]ie, tocmai prin valoarea
ideilor pe care le cuprinde.
Primul motiv pe care autorul l invoc\ pentru a-[i explica fuga este
teama de dreg\toria nalt\ la care a fost chemat pe nea[teptate [i pe
nepreg\tite.
Apoi, aceast\ misiune nu se potrivea cu marea sa nclinare pentru
via]a ascetic\, de care a fost st\pnit toat\ via]a: Eram ndr\gostit dintru
nceput spune el de singur\tate, cum nu [tiu s\ fi fost ndr\gostit vreo-
dat\ unul din cei ce studiaz\ arta retoric\. Iar n vremea primejdiilor mari
[i cumplite prin care am trecut, f\g\duisem lui Dumnezeu s\ tr\iesc n
pustnicie. Gustasem chiar ceva din via]a pustniceasc\. Ajunsesem oare-
cum n pridvoarele ei, iar tr\irea acestei virtu]i m-a aprins [i mai mult de
dorul de sih\strie 26 . Fire interiorizat\, cu o intens\ [i bogat\ via]\

24 Vasile Miron, Chipul preotului ortodox reflectat n opera teologic\ [i pastoral\ a Sfin]ilor

Trei Ierarhi, n Studii Teologice, nr. 3-4, Bucure[ti, 1997, p. 58.


25 Sf. Ioan Gur\ de Aur [.a., Despre Preo]ie, p. 233.
168

sufleteasc\, Sfntul Grigorie este dornic [i nsetat de lini[te [i singur\tate


fa]\ de lume, pentru a putea vorbi mai mult [i mai curat cu Dumnezeu,
prin rug\ciuni.
Desele sale retrageri n pustie sunt ncerc\ri de a tr\i [i pentru cre-
din]\. De aceea consider\ el c\ hirotonia a fost un act de tiranie mpotriva
sa, pentru c\ l-a smuls cu sila din aceast\ nalt\ vie]uire [i l-a for]at s\
vie]uiasc\ n mijlocul lumii zbuciumate.
Un al treilea motiv este c\ sim]ea fric\ [i ru[ine n acela[i timp de a se
al\tura preo]ilor din vremea sa care percepeau preo]ia ca pe o meserie
oarecare sau ca pe o surs\ de c[tig. Mi-a fost ru[ine (spune el n.n.) s\ fiu
al\turi de ceilal]i preo]i care, cu nimic mai buni dect gloata mare lucru
dac\ nu chiar cu mult mai r\i , intr\ n locurile cele preasfinte cu mini
nesp\late, cum s-a spus, [i cu suflete cu totul neini]iate, care pretind s\
intre n sanctuar nainte de a deveni demni s\ se apropie de cele sfinte,
care se nghesuie [i se mping n jurul sfintei mese, ca [i cum preo]ia ar fi
nu pild\ de virtute, ci mijloc de trai, nu slujire plin\ de r\spundere, ci
domnie f\r\ ndatoriri. Ei sunt la num\r aproape mai mul]i dect cei pe
care-i p\storesc. Slabi n credin]\, tic\lo[i, cu toat\ str\lucirea lor, nct,
dup\ p\rerea mea, o dat\ cu trecerea timpului [i cu cre[terea r\ului n-au s\
mai aib\ peste cine p\stori, c\ci to]i au s\ fie nv\]\tori n loc s\ fie nv\]a]i
de Dumnezeu27.

II. Sfntul Grigorie Teologul orator model

II.1. Influen]a teologiei Sfntului P\rinte asupra


contemporanilor [i asupra urma[ilor s\i
Teologia sa a exercitat o puternic\ influen]\ doctrinar\ att asupra
contemporanilor, ct [i asupra urma[ilor s\i din perioada patristic\ [i post
patristic\ [i chiar pn\ n vremea modern\. Dintre P\rin]ii [i Scriitorii
Biserice[ti care au fost influen]a]i de marele s\u geniu, amintim: n primul
rnd pe Sfntul Vasile cel Mare [i pe Sfntul Grigorie de Nyssa, prietenii
s\i, apoi pe Didim cel Orb, Sfntul Ioan Gur\ de Aur, Evagrie Ponticul (l
nume[te pe Sfntul P\rinte n]eleptul sau nv\]\tor), Fericitul Ieronim
(care venise la Constantinopol [i-l audiase, numindu-l dasc\lul meu din
explica]iile c\ruia am nv\]at Scripturile), Rufin de Aquileea (care i tra-

26 Ioan C. Te[u, Preo]ia, p. 137.


27
Bernardi, Grigorie, p. 102.
169

duce cteva din cuvnt\ri), Sfntul Ambrozie de Milan (care se folose[te


de argumentele teologice ale Sfntului Grigorie pentru a-i combate pe ari-
eni), Fericitul Augustin (l nume[te pe Grigorie unul din episcopii cei
mai ilu[tri ai Orientului)28.
Tot aici trebuie aminti]i [i Sfntul Maxim M\rturisitorul care
comenteaz\ operele sale, Leon]iu de Bizan] l citeaz\ uneori foarte elo-
gios, Sfntul Ioan Damaschin [i Sfntul Grigorie Palama29. Sfntul Teodor
Studitul folose[te pentru a-i combate pe iconocla[ti, citate ntregi din
Sfntul Grigorie. La fel procedeaz\ [i Sfntul Simeon Noul Teolog, pentru
a ar\ta ortodoxia nv\]\turii pe care o sus]ine30.
Influen]a Sfntului Grigorie de Nazianz se observ\ n plin Ev Mediu,
n mari centre monahale catolice [i asupra unor mari teologi catolici ca:
Odon de Cluny, Ioachim de Floris, Bonaventura, Toma dAquino.
La noi n ]ar\ nu se cunoa[te cu precizie cnd a p\truns teologia Sfn-
tului ns\, numeroase idei, expresii [i imagini din cuvnt\rile [i poemele
sale se reg\sesc n operele unora dintre reprezentan]ii vechii noastre lite-
raturi religioase [i nu numai. Dintre ace[tia se pot aminti: Neagoe Basa-
rab, nv\]\turile c\tre fiul s\u Teodosie, Mitropolitul Varlaam, Cazania
sau carte romneasc\ de nv\]\tur\, Mitropolitul Dosoftei, Psaltirea n
versuri, cronicarul Miron Costin, poemul Via]a lumii, Mitropolitul Antim
Ivireanu, Didahii, [i al]ii31.
n secolul al XIX-lea p\r]i din opera sa sunt traduse sau tip\rite la noi
de c\tre mitropoli]ii c\rturari, Veniamin Costachi al Moldovei [i Grigorie
Dasc\lu al }\rii Romne[ti.
Importan]a de net\g\duit a operelor sale este demonstrat\ [i prin
faptul c\ el ncepe s\ fie autorul cel mai copiat dup\ Biblie din ntreaga
tradi]ie manuscris\ bizantin\32, [i aceasta nc\ din secolul al V-lea d.Hr.
Ca [i n primele zile ale cre[tinismului, [i ast\zi, misiunea
nv\]\toreasc\ a Bisericii este de o mare importan]\, mai ales c\ ast\zi,
vr\jma[ii dreptei credin]e [i-au nmul]it mijloacele de atac [i le-au diversi-
ficat. Din experien]\ se poate vedea c\ puterea de convingere asupra cre-

28 Vasile Cristescu, Influen]a teologiei trinitare a Sfntului Grigorie de Nazianz asupra gndirii

cre[tine ulterioare, n Teologie [i Via]\, nr. 1-3, Editura Trinitas, Ia[i, 1995, p. 42-48.
29 Ibidem, p. 49-57.

30 Idem, Persoanele trinitare [i comunitatea dintre Ele n teologia Sfntului Grigorie de

Nazianz, Editura Junimea, Ia[i, 2000, p. 168.


31 Cf. Idem, Influen]a, p. 58.

32 Bernardi, Grigorie, p. 386.


170

dincio[ilor depinde ntr-o mare m\sur\ [i de bunul renume al predicatoru-


lui: ascult\torii judec\ predica nu dup\ cuvintele rostite, ci dup\ faima
predicatorului33.
De aceea, cel care predic\ trebuie s\ fie model de via]\ cre[tin\ pentru
ceilal]i, pentru c\ cel mai bun mod de a nv\]a este prin exemplul per-
sonal. Aceasta era o cerin]\ pe care o aveau de mplinit oratorii p\gni. Cu
att mai mult, ast\zi, trebuie s\ se pretind\ cur\]ia moral\ de la predica-
torii cre[tini, care au obliga]ia de a s\di n ascult\torii lor religiozitatea [i
moralitatea.
Dintre nsu[irile suflete[ti care trebuie s\ lumineze personalitatea
propov\duitorului, evoc\m: sfin]enia vie]ii, smerenia, discre]ia, discer-
n\mntul [i bunul sim] (). Sfin]enia vie]ii presupune, nainte de orice,
compatibilitate ntre cuvntul predicat [i via]a personal\34. Astfel orice
preot sau episcop din zilele noastre trebuie s\-[i ia ca model n activitatea
sa nv\]\toreasc\ pe unul dintre marii P\rin]i ai Bisericii, care [i-au con-
format via]a cu nv\]\tura cre[tin\, dup\ cum spune Sfntul Apostol Pavel:
Aduce]i-v\ aminte de mai-marii vo[tri, care v-au gr\it vou\ cuvntul lui
Dumnezeu; privi]i cu luare aminte cum [i-au ncheiat via]a [i urma]i-le
credin]a (Evrei 13, 7). Dintre ace[ti mari P\rin]i face parte [i Sfntul
Grigorie de Nazianz, prin via]a [i activitatea sa puse n slujba Bisericii lui
Hristos.
Sfntul Grigorie r\mne actual n teologia modern\ [i prin atitudinea
sa fa]\ de gndirea [i cuno[tin]ele superioare pe care trebuie s\ le posede
un teolog. Iat\ cum se exprim\ Sfntul Grigorie n leg\tur\ cu aceasta: A-]i
propune s\ nve]i pe al]ii, ct\ vreme tu nsu]i nu e[ti destul de nv\]at, sau,
cum spune proverbul, s\ nve]i ol\ria ncepnd a face vase mari, adic\ s\
cau]i s\ s\de[ti pietatea n sufletele altora, nainte de a o avea tu nsu]i, mi
se pare c\ este un lucru nebunesc [i seme]: nebunesc fiindc\ nu-]i dai
seama de ne[tiin]a ta [i seme] pentru c\ te apuci de un lucru pe care de
abia, l pricepi35.
Pentru a ajunge la n\l]imea chem\rii sale, preotul sau episcopul tre-
buie s\ fie dup\ Sfntul Grigorie un pios tr\itor al virtu]ilor cre[tine

33 Vasile Gordon, Bunul nume al propov\duitorului, condi]ie sine qua non a reu[itei predicii, n
Teologie [i Via]\. Revist\ de gndire [i spiritualitate, nr. 1-7, Editura Trinitas, Ia[i, 2001, p. 117.
34 Ibidem, p. 101.

35 Constantin Leonte, Sfin]ii Trei Ierarhi modele des\vr[ite pentru preg\tirea teologic\,

intelectual\ [i moral\ a viitorilor slujitori ai Sfintelor altare, n Biserica Ortodox\ Romn\,


Buletinul Oficial al Patriarhiei Romne, nr. 3-4, Bucure[ti, 2000, p. 159.
171

s\ atrag\ pe credincio[i pe calea virtu]ii prin covr[irea virtu]ii sale, adic\


s\ fie prin via]a, comportamentul [i gndirea lui o oglind\ nep\tat\ a lui
Dumnezeu [i a celor dumnezeie[ti36. Ast\zi se cere mai mult ca oricnd,
ca preotul s\ fie un cre[tin adev\rat ntre ceilal]i oameni, nct Evanghe-
lia s\ se r\spndeasc\ datorit\ purt\rii lui nu mai pu]in dect cuvntului
lui, spune marele ierarh capadocian.
Sensul vie]ii Sfntului P\rinte Grigorie a fost acela de a se jertfi pe
sine pentru Hristos, a[a cum trebuie s\ fac\ orice slujitor al S\u, fie el
cleric sau laic.
Dar el nu este un adev\rat exemplu numai pentru clericii zilelor noas-
tre, ci [i chiar pentru studen]ii de ast\zi. A mpletit studiul cu virtutea,
c\ci, spune Grigorie: Noi [tim c\ e mai u[or s\ te molipse[ti de r\u dect
s\ mp\rt\[e[ti virtutea, pentru c\ mai iute se ia o boal\ dect se d\ s\-
n\tate37.
Calit\]ile care l recomand\ ca model pentru studen]i sunt: marea sa
dragoste pentru nv\]\tur\, pentru cultura teologic\ dar [i cea profan\,
pentru iubirea lui Dumnezeu nainte de orice, [i nu n ultimul rnd pentru
cur\]enia vie]ii. Din cultura profan\ el recomand\ s\ se ia numai ceea ce
este folositor pentru mbog\]irea culturii noastre [i pentru slava lui
Dumnezeu.
Toate astea fac din el un model ideal de urmat pentru orice student al
zilelor noastre.

II.2. Cteva recomand\ri ale Sfntului Grigorie pentru cre[tini


Lucrarea Despre iubirea fa]\ de s\raci este singura lucrare de moral\
a Sfntului P\rinte. Ea cuprinde un c\lduros [i st\ruitor ndemn adresat de
autor cre[tinilor din vremea sa, pentru a-i ajuta pe to]i cei oropsi]i de
soart\ care, la sfr[itul secolului al patrulea, umpleau satele [i ora[ele din
imperiul roman.
Aici el arat\ c\ virtutea care le nsumeaz\ pe toate celelalte este iubi-
rea lui Dumnezeu [i a aproapelui nostru: Dumnezeu este iubirea [i vrea
s\-L iubim, mai mult dect orice, prin iubirea dintre noi, pe care El nsu[i
a pus-o drept lege a iubirii noastre fa]\ de El38.

36
Vasile Cristescu, Influen]a, p. 42-58.
37 Ibidem, p. 157.
38 Sfntul Grigorie de Nazianz, Taina m-a uns, traducere de Ghe. Tilea, Editura Herald,

Bucure[ti, 2004, p. 264.


172

Cu privire la iubirea fa]\ de s\raci, Sfntul vorbe[te despre jertfirea


noastr\ pentru aproapele aflat la nevoie sau n suferin]\, spunnd c\
aceasta este adev\rata putere a iubirii cre[tine, puterea ei cea mai mare o
aflu n iubirea s\racilor [i n nduio[area r\runchilor [i n suferirea
mpreun\ cu cei din aceea[i pl\mad\ cu noi. C\ci prin nimic altceva nu se
sluje[te a[a de des\vr[it lui Dumnezeu, ca prin mila fa]\ de aproapele,
fiindc\ nici nu este ceva mai propriu lui Dumnezeu dect aceasta, naintea
C\ruia merge mila [i adev\rul39. A[adar, cea mai sfnt\ datorie a noastr\
este s\ ajut\m pe semenii no[tri [i s\ leg\m milostenia cu virtutea iubirii [i
a credin]ei n Dumnezeu.
Pentru toate virtu]ile cre[tine autorul g\se[te exemple n Sfnta Scrip-
tur\: Fiecare dintre aceste virtu]i este o cale spre mntuire [i care duce
hot\rt la unul dintre s\la[urile ve[nice [i fericite, fiindc\, dup\ cum deo-
sebite sunt alegerile de via]\, tot a[a [i l\ca[urile multe sunt la Dumnezeu,
mp\r]ite [i deosebite fiec\ruia dup\ a lui vrednicie40.
El spune c\ prin facerea de bine fa]\ de aproapele, [i n special fa]\ de
aproapele aflat n suferin]\, noi repet\m n mic [i fa]\ de pu]ini opera de
mntuire a lui Hristos s\vr[it\ pentru ntreaga lume. Iubirea fa]\ de
oameni este o imitare a iubirii divine, dup\ cum spune autorul, iar omul
nu are nimic mai dumnezeiesc ca facerea de bine.
Predicatorul vrea s\ trezeasc\ n ascult\torii s\i o atitudine general\ de
compasiune fa]\ de cei nenoroci]i [i bolnavi [i, n special, fa]\ de cei
lepro[i. Aceasta este o preocupare pe care o mp\rt\[ea cu Sfntul Vasile
cel Mare [i cu Sfntul Grigorie al Nyssei.
Sfntul P\rinte nu este doar un mare teoretician n domeniul teologiei
speculative, el dovede[te c\ este tot att de mare [i n domeniul teologiei
practice, n latura moral-social\ a vie]ii noastre. El prezint\ cre[tinismul
nu numai ca o sum\ de nv\]\turi des\vr[ite, ca pe un fapt de credin]\, ci
[i ca pe o ntrupare a virtu]ii [i a moralei neegalate; iar cre[tinul adev\rat,
pe m\sura acestei nv\]\turi [i morale este, dup\ el, o f\ptur\ nou\ care sta-
bile[te n sine armonia deplin\ ntre credin]\ [i virtute41.
Renumele pe care autorul [i l-a c[tigat n Biseric\ nu trebuie atribuit
numai preocup\rilor sale teologice ci, aproape n aceea[i m\sur\, [i preo-
cup\rilor sale umanitariste.

39
Ibidem, p. 270.
40 Ibidem.
41 Nicolae St\nescu, Teologie [i Via]\ la Sfntul Grigorie de Nazianz, n Mitropolia Olteniei,

nr. 1-2, 1962, p. 9.


173

ndemnul Sfntului pentru cre[tini este ca ei s\ fie ca ni[te lumin\tori


n lume, ca o putere d\t\toare de via]\ pentru ceilal]i oameni 42 . Din
nv\]\tura sa se degaj\ cu putere convingerea c\ adev\rata via]\ cre[tin\
trebuie s\ se afle ntr-un continuu progres, att pe planul apropierii de
Dumnezeu, ct [i pe planul apropierii de semeni, care este n strns\
leg\tur\ cu primul.
Cel mai de pre] dar pe care putem s\-l aducem noi lui Dumnezeu este
propria noastr\ via]\: S\ ne aducem daruri pe noi n[ine, adic\ averea cea
mai de pre] [i cea mai proprie lui Dumnezeu. S\ red\m chipului
dumnezeiesc din noi ceea ce este dup\ chipul lui Dumnezeu, () s\ ne
facem la fel cu Hristos, fiindc\ El S-a f\cut la fel cu noi. S\ ne facem
dumnezei pentru El ()43. Dup\ Sfntul Grigorie n chipul adev\ratului
cre[tin [i teolog trebuie s\ se armonizeze teologhisirea, sau vorbirea
despre Dumnezeu [i via]a, prin care l primim [i l slujim pe Hristos,
dovedindu-i cu faptele iubirea noastr\.
El recomand\ milostenia cre[tin\ ca pe o cale sigur\ de a ajunge la
asem\narea cu Dumnezeu. Filantropia f\cea parte integrant\ din misiunea
Bisericii [i de aceea to]i P\rin]ii acestei perioade au practicat-o, chiar [i cei
care au avut preocup\ri preponderent culturale. Sfntul Grigorie [i-a
mp\r]it s\racilor o mare parte din averea sa [i nu a fost niciodat\ atras de
ea, considernd-o mai degrab\ ca pe o povar\ care l ]ine legat de cele
p\mnte[ti.
Acesta este mesajul pe care l desprindem din opera Sfntului Grigo-
rie de Nazianz. Ancorarea n realitatea timpului i-a adus interesul
ascult\torilor s\i.
El r\mne prin via]a sa privat\ [i public\, cel mai mare cre[tin al se-
colului s\u; cea mai cald\ [i luminoas\ column\ a credin]ei cre[tine n se-
colul al IV-lea d.Hr.44.
Sfntul Grigorie e una din cele mai mari podoabe ale literaturii [i
gndirii patristice. Dac\, spre deosebire de Sfntul Vasile, Sfntul Grigo-
rie nu era nzestrat cu calit\]ile omului de ac]iune, ci avea un temperament
nehot\rt [i o sensibilitate excesiv\, el poseda un deosebit sim] al proble-
melor teologice, o mare nclinare pentru via]a ascetic\, o nalt\ noble]e
sufleteasc\ [i un excep]ional talent oratoric [i literar45.

42 Sfntul Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, traducere de Ghe. Tilea, Editura Herald,

Bucure[ti, 2002, p. 56.


43 Ibidem, p. 116-117.

44 Ioan G. Coman, Geniul, p. 32.


174

Universalitatea nv\]\turilor patristice este dat\ de universalitatea


Sfintei Scripturi, din care acestea [i trag seva. Tot aici se ncadreaz\ [i
nv\]\turile cuprinse n opera Sfntului Grigorie de Nazianz. Autorul face
parte din Sfin]ii P\rin]i, a c\ror autoritate e decisiv\ n materie de doctrin\.
Ei au fost cei mai apropia]i de veacul apostolic, putnd p\trunde astfel n
gndirea autorilor Sfintei Scripturi [i tlcui n spiritul [i litera nv\]\turilor
dumnezeie[ti. Ace[tia sunt considera]i luceferi ai dreptei credin]e,
avnd un deosebit prestigiu teologic, filosofic, literar [i istoric.
Scrierile patristice prezint\ un mare interes pentru orice om cult, iar
pentru cre[tini ele merit\ s\ fac\ parte din lectura zilnic\, al\turi de Sfnta
Scriptur\. n acest sens Franz Oehler, dup\ cum este el citat de preotul M.
Pslaru spune: S\ dea Dumnezeu deci, ca s\ ne ntoarcem cu drag noi,
fiii, napoi la Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii noastre [i s\ ascult\m cu mult\
b\gare de seam\ cuvntul lor cel viu. Mo[tenirea ce ni se cuvine de la ei s-o
agonisim, ca s-o posed\m!46.

45
Idem, Patrologia, p. 121.
46
M. Pslaru, Valoarea scrierilor patristice [i folosul ce rezult\ din studiul [i lectura lor,
Rmnicu-Vlcea, Tiparul Tipografiei Cozia Sfintei Episcopii, 1933, p. 27-30.
175

Rela]ia dintre icoan\ [i Biseric\ [i rolul


acesteia n dezvoltarea Patrimoniului istoric

Roxana TEODORINE
Centrul de Conservare [i Restaurare
a Patrimoniului de Art\ Cre[tin\ Resurrectio, Ia[i

Icoana a ap\rut n Biseric\ [i a fost creat\ de con[tiin]a de credin]\


ortodox\ a cre[tinilor, adnc\ prin religiozitatea sa, care exprim\, n
icoan\, idealul religios pe care ea l tr\ia. nc\ din epoca apostolic\, pic-
tura bisericeasc\ a p\truns n via]a liturgic\, iar arta bizantin\ a creat tipu-
rile clasice ale iconografiei: nceputul artei cre[tine a nsemnat triumful
Bisericii dar, n acela[i timp [i perioada marilor ncerc\ri. nv\]\turile dog-
matice ale Bisericii, exprimate n teologia Sfin]ilor P\rin]i, au devenit un
izvor nesecat pentru arta bisericeasc\ a acelei perioade [i nu numai.
P\rintele profesor Milan {esan consider\ c\ dac\ operele Sfin]ilor
P\rin]i sunt comentariul pe plan ideologic al Sfintei Scripturi, dac\ vie]ile
Sfin]ilor sunt comentariul pe plan practic n tr\irea acestei Sfinte c\r]i, iar
cele de ritual [i de rug\ciune sunt tr\irea n cult [i n adorarea lui Dum-
nezeu, atunci sfintele icoane sunt intuirea cu ochii trupe[ti a vie]ii de mn-
tuire dat\ nou\ de Domnul nostru Iisus Hristos1. Cu alte cuvinte, sfintele
icoane scurteaz\ calea ntre cer [i p\mnt, ntre]innd un dialog continuu
ntre Dumnezeu [i om, l urc\ spre cer, dup\ m\sura smereniei lui [i-L
coboar\ pe Dumnezeu spre p\mnt, dup\ nem\surata dragoste a Lui2.
Numai a[a se explic\ de ce noi, ortodoc[ii suntem att de lega]i de icoane.
Prin intermediul lor noi suntem permanent n comuniune cu Hristos, cu
Maica Domnului, [i cu to]i sfin]ii. Desigur, ne putem ruga [i f\r\ s\ avem

1Pr.Dr. Milan {esan, Cinstirea sfintelor icoane, n rev. Candela, LIII-LIV, (1942-1943), p. 89.
2
Arhimandrit Ioanichie B\lan, Sfintele icoane f\c\toare de minuni din Romnia, Editura
Episcopiei Romanului, Roman, 1999, p.9.
176

naintea noastr\ sfintele icoane, dar cre[tinul obi[nuit [i adun\ mintea cel
mai u[or [i intr\ n atmosfera rug\ciunii stnd n fa]a chipului unei Per-
soane consacrat\ de Dumnezeu.
Ortodoxia, f\r\ aceste reprezent\ri, f\r\ picturile din Sfintele Biserici,
ar fi foarte s\rac\, lipsit\ de cea mai profund\ frumuse]e duhovniceasc\;
iar casa cre[tinului ar fi pustie, lipsit\ de ns\[i prezen]a lui Hristos [i a
Sfin]ilor Lui. Icoanele st\pnesc legile firii, ele deschid cerurile pentru
ploaia binecuvntat\, t\m\duiesc neputin]ele, l\crimeaz\ pentru p\catele
noastre, asigur\ izbnd\ dreptelor n\zuin]e, Sfin]ii reprezenta]i mijlocesc
cererile noastre c\tre Dumnezeu [i ne nso]esc pretutindeni contra r\ului [i
a ispitelor; ele sunt scrbi]ilor bucurie, asupri]ilor [i ntrista]ilor mn-
giere, neputincio[ilor acoper\mnt, sprijin [i toiag b\trne]ilor3. Prin
cinstirea con[tient\ a sfintelor icoane, cre[tinul se apropie de mp\r\]ia cea
ve[nic\ a lui Dumnezeu.
Un rol foarte important al icoanelor este men]inerea unei continue
prezen]e a Domnului nostru Iisus Hristos [i a Sfin]ilor Lui, n casele, n
Bisericile [i n inimile noastre, credincio[ii ortodoc[i simt n icoane
prezen]a vie, ntrupat\ a Sfin]ilor [i a Mntuitorului, considernd c\ acolo
unde este icoana lui Hristos este [i Logosul de fa]\.
P\rintele Profesor Dumitru St\niloae considera c\ a[a cum nu se
poate s\vr[i Sfnta Liturghie f\r\ rug\ciune, la fel nu se poate s\vr[i
Sfnta Liturghie f\r\ icoane 4 , recomandnd celor care n mod
excep]ional s\vr[esc ntr-un alt loc dect n Biseric\, s\ aib\ cel pu]in un
Antimis, pe care este zugr\vit\ nmormntarea Domnului [i o icoan\ a lui
Hristos la dreapta u[ilor mp\r\te[ti [i una a Maicii Domnului la stnga
lor, spre care privesc credincio[ii.
Icoana exprim\ [i este teologie. Ea face cunoscut credincio[ilor
adev\ruri dogmatice ale credin]ei sale n spa]iul liturgic al Bisericii, pen-
tru c\ acolo icoana nf\]i[eaz\ nalta teologie a Iconomiei divine. n acest
context al consubstan]ialit\]ii Tat\lui [i Fiului este reprezentat\ prin
icoana Pantocratorului, iar dogma Sfintei Fecioare N\sc\toare de
Dumnezeu, formulat\ la Sinodul III Ecumenic (431), este exprimat\ prin
icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus pe genunchi. Pe o suprafa]\ de
aproximativ un metru p\trat, imaginea cuprinde un poten]ial conceptual
mult superior. Astfel pe aceast\ suprafa]\ limitat\ se nf\]i[eaz\ Eva cea

3Acatistier, Editura Pelerinul, Ia[i, 1996.


4
Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Icoanele din Biseric\, n rev. Mitropolia Banatului, XXXI,
(1981), nr. 10-12, p.642.
177

nou\, Restauratoarea cerului [i a p\mntului, ocrotitoarea lumii cu


Dumnezeu Copil n bra]e, Copil b\trn de p\catele lumii, privind lumea
de sub fruntea nalt\ kantian\, dar p\strndu-[i atributele ginga[e ale
copil\riei. Biserica este ns\ con[tient\ c\ icoanele sunt ele nsele lumin\,
pe care le primesc prin har de la Izvorul Luminii, de aceea ea [i cnt\:
Lumina ta str\luce[te pe chipul Sfin]ilor T\i5.
Icoana nu nseamn\ numai o parte integrant\ a Sfintei Liturghii, ci ea
[i are locul s\u [i n Liturghia dup\ Liturghie6 cum o nume[te P\rintele
Profesor Ioan Bria. Liturghia dup\ Liturghie ncepe de ndat\ ce cele-
brarea Sfintei Liturghii a luat sfr[it. n aceast\ Liturghie credinciosul, nu
are de a face cu icoanele n culori [i linii, ci cu cele nsufle]ite. Sunt chipu-
rile oamenilor, toate ale lui Hristos nsu[i, pe care credincio[ii trebuie s\ le
descopere [i s\ nu treac\ nep\s\tori pe lng\ acestea. Credinciosul este
chemat, a[adar n Liturghia dup\ Liturghie, s\ pun\ n aplicare mesajul
evanghelic, mesajul Sfintei Liturghii, adic\ iubirea fa]\ de aproapele.
Sfintele icoane reprezint\ o spiritualitate adnc\ [i despre care nu
putem vorbi dect numai cu o evlavie adnc\, pentru c\ prin ele vorbe[te
Dumnezeu n sufletul credinciosului, iar acesta se deschide spre ve[-
nicie7. Prin sfintele icoane se nt\re[te credin]a noastr\ [i se mpline[te
n\dejdea noastr\ [i am putea spune c\: suntem ncredin]a]i celor
n\d\jduite, dovedirea lucrurilor celor nev\zute (Evrei 11, 1). Prin sfintele
icoane putem u[or s\-i imit\m, privind cu aten]ie [i la muncile lor dar [i la
ncununarea lor a[a cum spune Sfntul Ioan Damaschin: n ele am privit
r\bdarea mucenicului, r\splata cununilor lui [i m\ aprind ca prin foc de
dorul de a-i imita 8 . Mai limpede [i mai direct dect cuvntul Sfintei
Scripturi, care ne d\ posibilitatea s\-l auzim pe Dumnezeu, icoana, prin
sim]ul v\zului, ne d\ posibilitatea s\-L vedem pe Cel ntrupat, pe Cea
plin\ de har (Luca 1, 18), pe ngerii care sunt Slujitorii lui Dumnezeu,
dup\ cum i nume[te Sfnta Scriptur\, pe prietenii Domnului care sunt
sfin]ii (Ioan 15,14).

5
Oliver Clment, Le visage intrieur, Editions Stock, Paris, 1978, p. 48-49 la Pr.Dr. Ioan Dur\,
Icoana [i Liturghia, n rev. Ortodoxia, XXXIV, (1982), nr.1, p. 72.
6 Pr.Prof.Ioan Bria, The Liturgy after the Liturgy, n International Review of Mission, vol.

LXVII (1978), nr. 265, p. 86-90 la Pr.Dr. Ioan Dur\, Icoana [i Liturghia, p. 73.
7 Pr. Ioan Ioanicescu, Iconografia cre[tin\ ca izvor omiletic, n rev. Mitropolia Olteniei, XXX

(1978), nr. 1-3, p. 102


8 Sfntul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconocla[tilor, traducere din limba greac\,

introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1998, p. 75.
178

nalt Prea Sfin]itul Daniel, precizeaz\ ntr-un studiu privitor la icoan\


c\ dup\ cum simbolul de credin]\ (crezul) este o m\rturisire verbal\ a
Tainei ntrup\ri lui Hristos ca Tain\ a iubirii fa]\ de lume chemat\ s\ urce
n mp\r\]ia lui Dumnezeu, tot a[a icoana lui Hristos este o m\rturisire
vizibil\ sau un simbol vizual al credin]ei lui Hristos care se adreseaz\
ochilor [i are acela[i con]inut ca [i credin]a m\rturisit\ verbal9. Din acest
motiv, ea nu poate fi redus\ la un simplu obiect artistic sau decorativ pen-
tru c\ este un mijloc de m\rturisire a credin]ei n Hristos [i a comuniunii
spirituale a Lui cu Biserica. n cazul n care o icoan\ este expus\ ntr-un
muzeu ea ne invit\ la un studiu estetic sau la o admira]ie artistic\. ns\,
aflat\ n Biseric\, sau mai bine zis n contextul celebr\rii liturgice [i a
m\rturisirii credin]ei care i-a dat na[tere, icoana cheam\ la rug\ciune. n
spa]iul muzeal icoana ne reaminte[te de artistul care a pictat-o, dar n
Biseric\, ea rememoreaz\ n primul rnd prezen]a spiritual\ a Aceluia ce
este reprezentat pe ea, a lui Hristos Domnul care a f\g\duit: Eu cu voi
sunt n toate zilele pn\ la sfr[itul veacurilor. (Matei 28,20).
Icoanele amintesc, deci, credincio[ilor, c\ Domnul nostru Iisus Hris-
tos este prezent permanent n mijlocul Bisericii, al comunit\]ii euharistice
sau liturgice adunat\ n numele Lui: C\ unde sunt doi sau trei, aduna]i n
numele Meu, acolo sunt [i Eu n mijlocul lor (Matei 18,20). nalt Prea
Sfin]itul Daniel consider\ c\ icoanele au fost [i sunt venerate nc\ din cele
mai vechi timpuri, fiind fresce spirituale vizibile ale prezen]ei nev\zute a
lui Hristos, icoana nu este Hristos nsu[i, dar aminte[te c\ El ne caut\ aici
[i acum ... de aceea, atitudinea cea mai adecvat\ n fa]a icoanelor este
rug\ciunea n credin]\ [i dragoste10.
Ele reamintesc Bisericii ntregi c\, de[i n\l]at la ceruri Iisus Hristos
cel R\stignit [i nviat este tainic prezent acolo unde numele S\u este invo-
cat. Sfntul Lui Chip ne aminte[te c\ Logosul divin r\mne mereu
ndreptat spre lume, cu toate c\ nu este v\zut cu ochii trupe[ti. Icoana
sugereaz\ fizic prezen]a spiritual\ a lui Hristos, dar ne las\ n acela[i timp
posibilitatea de a r\spunde liber sau de a refuza comuniunea cu El, pentru
c\, pn\ la venirea Lui, n slav\ ca judec\tor a lumii, prezen]a Lui n lume
[i n Biseric\ r\mne una spiritual smerit\.
Grija permanent\ [i principal\ a Bisericii a fost ca redarea artistic\ s\
nu [tirbeasc\ adev\rurile de credin]\. Din acest motiv, desacralizarea nu a

9 Protos. Daniel Ciobotea, Icoana ortodox\ simbol de credin]\ vizual, n rev. Telegraful

romn, II (1990), nr. 5-6, p. 2.


10 Ibidem.
179

prins via]\ n cadrul Bisericii Ortodoxe, dup\ nv\]\tura c\reia icoana este
o m\rturie a operei de R\scump\rare: Icoana este o medita]ie foarte
simpl\, dar foarte bogat\ a dogmei. Ea a hr\nit [i hr\ne[te nc\ de secole,
genera]ii de cre[tini cu cea mai curat\ hran\ scripturistic\. n felul ei, ea
este predica vizual\ [i simbolic\ a Sfintei Scripturi [i a Sfintei Tradi]ii a
Bisericii, pe care le red\ prezentei11. Icoana nu este numai o imagine
sfnt\, este locul unde Hristos este prezent n har. Cre[tinul ortodox se
roag\ naintea icoanei lui Hristos ca naintea lui Hristos nsu[i; dar icoana,
locul acestei prezen]e, nu r\mne dect un lucru [i nu risc\ s\ devin\ un
idol sau un feti[. Icoana n sine a primit putere de la Cel ce a existat cu
adev\rat n realitate sau prin descoperire, hristofor sau pnevmatofor, tau-
maturg sau s\vr[itor de fapte [i semne minunate. Icoana conduce prin
privirea ei cu credin]\ de la vederea sim]ual\ la contemplarea spiritual\ [i
la ntlnirea tainic\ cu Sfintele Persoane [i cu faptele reprezentate n ea12.
Aceast\ aplecare a Prototipului spre cinstirea icoanelor are loc n orice
clip\ n care un credincios intr\ n Biseric\ [i se nchin\ la o icoan\.
Adev\rata icoan\ descoper\ odat\ cu con]inutul s\u [i m\rturisirea de cre-
din]\ pe care o transmite [i experien]a duhovniceasc\ a sfin]eniei. Arta
icoanei este socotit\ de c\tre Biseric\ drept m\rturie evident\ a unei
prezen]e divine, a teologiei exprimat\ ntr-o form\ plasticizat\. Pentru
aceasta Biserica noastr\ prevede ca icoanele s\ fie lucrate numai a[a cum
au fost nf\]i[ate de Sfin]ii iconari, care sunt totodat\ Sfin]ii P\rin]i. n
acest sens, se poate spune despre zugravii de icoane c\ ei exercit\, n
Biseric\, o func]ie spiritual preo]easc\13.
Este foarte important de precizat c\ nu orice icoan\ are puterea ico-
nicit\]ii, ci numai cea sfin]it\ [i, ca urmare, nu se poate acorda cinste unei
icoane nesfin]ite. Actul sfin]eniei, s\vr[it n cadrul unor slujbe speciale
de c\tre slujitorii Sfntului Altar, schimb\ n mod tainic natura icoanei, i
d\ astfel o rela]ie cu Prototipul pe care reprezentarea ca atare nu o are
dect prin puterea leg\turii dintre chip [i prototip. Aceast\ ac]iune a
sfin]irii se poate exprima astfel: o icoan\ sfin]it\ devine locul prezen]ei n
nsu[i Chipul celui reprezentat [i n aceast\ n]elegere, n acest sens, se

11 Pr.Constantin Buzdugan, nv\]\tura Ortodox\ despre cinstirea sfintele icoane, n rev.


Mitropolia Moldovei [i Sucevei, L (1974), nr. 1-2, p. 82.
12 Pr.Prof. Dumitru St\niloae, Icoanele din Biseric\, n rev. Mitropolia Banatului, XXXI

(1981), nr. 10-12, p. 98.


13 Pr. Ilie Moldovan, Cu privire la icoana ortodox\, n rev. Mitropolia Ardealului, XVII (1972),

nr. 11-12, p. 899.


180

identific\ cu el nsu[i. Icoana sfin]it\ a lui Hristos este pentru noi nsu[i
Hristos n Chipul S\u, dup\ cum El este prezent pentru noi [i n numele
S\u 14. n Euharistie avem prezen]a real\ a Mntuitorului nostru Iisus
Hristos, pe cnd n icoan\ El este prezent simbolic, ea ne aminte[te [i ne
nf\]i[eaz\ Persoana R\scump\r\torului, ns\ Euharistia l comunic\. Att
icoana, ct [i mp\rt\[irea credinciosului cu Sfntul Trup [i Snge sunt
absolut necesare pentru urcu[ul duhovnicesc [i nu putem vorbi de faptul
c\ ele se exclud, ci ntr-o anumit\ m\sur\, una o implic\ pe cealalt\. F\r\
icoane fiin]a uman\ i-ar fi mult mai greu s\-[i fac\ prezent\ n sine Per-
soana Logosului, aceasta fiind o cale, un mijloc, dintre Dumnezeu [i
crea]ia Sa.
Pe lng\ rolul primar cel catehetic arta icoanelor are [i o evident\
nc\rc\tur\ dogmatic\. Atunci cnd sunt reprezenta]i drep]ii sau proorocii
Vechiului testament, Sfin]ii Apostoli, martirii cuvio[i, teologi [i m\rturisi-
tori ai credin]ei ortodoxe, Biserica actualizeaz\ prin cei ce au fost cu
scopul de a-i nv\]a pe fii s\i c\ natura uman\ c\zut\ n p\cat, plin\ de
sl\biciune poate fi transfigurat\ printr-o lucrare consecvent\ cu harul
divin15.
P\rintele Dumitru St\niloae consider\ c\ icoana are o func]ie de
c\l\uzire [i de nt\rire n dreapta credin]\, ntip\rind n mintea [i amintirea
credincio[ilor nv\]\turile despre Dumnezeu, actele mntuitoare ale lui
Hristos, locul Maicii Domnului n iconomia ntrup\rii Fiului lui
Dumnezeu. Icoanele [i g\sesc sensul numai n cadrul Bisericii avnd ast-
fel o func]ie liturgic\, neputnd fi separat\ de via]a liturgic\ [i sacramen-
tal\ a ei. Se poate spune c\ icoanele sunt de mare ajutor att n cultul
intern [i extern ct [i n cel personal [i public pentru c\ ajut\ pe credincios
s\ se concentreze n rug\ciunea lui.
Este adev\rat c\ n arta contemporan\ ntlnim uneori exager\ri, ns\
nu artistul sau arta d\ existen]\ Sfntului. Icoanele sunt un col] din Bise-
rica cereasc\, spre care tind to]i credincio[ii de pe P\mnt, care se lupt\
necontenit, cernd ajutor sfin]ilor, lua]i ca model de lupt\, pentru ca s\ ia
r\splata cereasc\ asemenea lor16.

14 Pr. Serghei Bulgakov, Icoana [i cinstirea sfintelor icoane, traducere de Ierom. Paulin Lecca,
Editura Anastasia, Bucure[ti, 2000, p. 15.
15 Pr Prof. Dr. Petre Semen, Temeiuri scripturistice ale artei iconografice bizantine, n rev.

Teologie [i via]\, X (2000), nr. 1-6, p. 110.


16 Pr.Prof. Nicolae Petrescu, Cinstirea sfintelor icoane, n rev. Mitropolia Olteniei, XXXIII

(1981), nr. 7-9, p. 436.


181

Pentru c\ sunt purt\toare de har cinstirea lor nu poate fi, n principiu


idolatrie, ntruct venerarea noastr\ nu se ndreapt\ c\tre liniile [i culorile
prin care este pictat Sfntul, ci pentru harul dumnezeiesc de care s-au
nvrednicit n via]\ [i care lucreaz\ mai departe prin mijlocirea Sfintelor
Moa[te sau prin mijlocirea chipului s\u reprezentat pe icoane.
P\rintele Profesor Constantin Galeriu afirma ntr-una din conferin]ele
sale c\ cel dinti pictor de icoane a fost Dumnezeu, n momentul crea]iei.
El este Cel Mai Mare Pictor, pentru c\, toate le-a zidit ntr-o armonie per-
fect\, i-a dat omului ceea ce i era necesar, pentru o via]\ bun\.
n pictura bizantin\ clasic\, zugravii au scris pe pere]ii Bisericilor [i
pe icoane o adev\rat\ teologie n imagini, avnd n fa]\ sau n minte un
text biblic (mai ales din Sfintele Evanghelii) sau unul patristic, un imn
bisericesc, o predic\ celebr\ a vreunuia dintre marii cuvnt\tori cre[tini,
un pasaj din Sinaxar, pe care s-au str\duit s\ le transpun\ n imagini
vizuale, spre a le face mai accesibile privitorilor. Pe acestea trebuie s\ le
descopere iconograful parcurgnd drumul invers pe care l-a f\cut pictorul,
adic\ pornind de la ilustra]iile date, s\ identifice [i s\ pun\ n lumin\ textul
precis, ideea de la care a plecat pictorul. La rndul ei, iconografia are
nevoie de luminile teologiei, pentru c\ n marea majoritate a cazurilor,
pictorii de odinioar\ erau teologi, adic\ buni cunosc\tori ai istoriei [i ai
dogmelor cre[tine. Opera lor nefiind altceva dect o teologie transpus\ n
forme [i culori nu poate fi studiat\ [i n]eleas\ dect n lumina principiilor
[i a normelor religioase care i-au inspirat [i c\l\uzit pe creatorii lor17.
De[i frumuse]ea [i con]inutul unei icoane sunt percepute subiectiv de
fiecare credincios, dup\ capacit\]ile sale, ele sunt exprimate obiectiv de
iconar prin dep\[irea con[tient\ a propriului eu [i njugarea lui la
adev\rul revelat. Obi[nuitele cuvinte eu v\d a[a, eu n]eleg a[a se
exclud cu totul n acest caz, iconarul nu lucreaz\ pentru gloria sa, ci pen-
tru slava lui Dumnezeu. Pictorul nu-[i transmite propriile idei, ci o
descriere a ceea ce este contemplat, ceva v\zut, dac\ nu de el nsu[i, de un
martor demn de ncredere18. Experien]a acestui martor care a primit [i a
transmis Revela]ia se mbog\]e[te cu experien]a tuturor celor care au
primit-o dup\ el.

17 Pr. Prof. Ene Brani[te, Iconografia cre[tin\ ca disciplin\ de studiu [i cercetare, n rev. Studii

Teologice, XIV (1962), nr. 5-6, p. 345.


18 Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, C\l\uziri n lumea icoanei, traducere din limba englez\

de Anca Popescu, Editura Sophia, Bucure[ti, p. 64.


182

Icoana are valoare liturgic\ pe m\sura libert\]ii duhovnice[ti a artistu-


lui. O icoan\ poate fi perfect\ din punct de vedere tehnic, dar de un sc\zut
nivel duhovnicesc [i invers, exist\ icoane pictate grosolan [i primitiv, dar
care se afl\ la un nivel duhovnicesc foarte nalt.
Misiunea unui iconar se aseam\n\ foarte mult cu cea a unui preot
slujitor. Teodor Sihastrul face o paralel\ ntre ele: Slujirea dumnezeiasc\
a reprezent\rilor iconografice [i trage originea de la Sfin]ii Apostoli.
Preotul [i iconarul trebuie s\ tr\iasc\ dup\ lege; pentru c\ preotul, slujind
n cuvinte dumnezeie[ti, preg\te[te Trupul din care ne mp\rt\[im pentru
iertarea p\catelor; n timp ce iconarul, n loc s\ utilizeze cuvinte, dese-
neaz\ [i d\ chip unui trup [i i d\ via]\, iar noi vener\m icoanele pentru
prototipurile lor19. La fel cum preotul nu poate modifica textele liturgice
[i iconarul trebuie s\ se conformeze imaginilor consacrate de Biseric\,
f\r\ s\ introduc\ vreun con]inut personal, l\snd pe fiecare liber s\
reac]ioneze dup\ m\sura posibilit\]ilor lui [i dup\ caracterul, nevoile [i
situa]iile personale. ns\ dup\ cum preotul sluje[te cu darurile [i particu-
larit\]ile lui naturale, la fel [i iconarul transmite o imagine dup\ caracterul
[i ndemnarea lui tehnic\, asumndu-[i din acest moment o mare respon-
sabilitate pentru c\ slujirea sacr\ cu care a fost investit nu se impro-
vizeaz\. nainte de a fi pictor, iconograful este, desigur, teolog n sensul
cel mai puternic al cuvntului. Pictor al celor nev\zute, [i al celor ce nu
pot fi exprimate, iconarul nu este un creator n sensul obi[nuit al cuvntu-
lui. Legat de Hristos, [i deci [i de Biseric\, el trebuie s\ z\misleasc\ n sine
icoana, altfel este condamnat s\ picteze imagini reci, lipsite de
duhovnicie.
Iconarul nu poate s\ introduc\ n icoan\ elemente neprev\zute n
Sfnta Scriptur\ [i n Sfnta Tradi]ie. n icoan\ este neng\duit avntul
necontrolat al fanteziei artistului. Unii consider\ acest lucru un conserva-
torism al Bisericii, care mpiedic\ evolu]ia artei, ns\ aceasta dovede[te,
evident, nen]elegerea artei biserice[ti. ns\ pentru cel care-[i nsu[e[te
temeinic credin]a n Hristos [i are un comportament n conformitate cu
nv\]\turile Bisericii, canonul nu a constituit niciodat\ o piedic\.
Ar fi, binen]eles, gre[it s\ tragem concluzia c\ numai Sfin]ii pot picta
icoane. To]i membrii ei, care duc o via]\ sacramental\, au dreptul [i dato-
ria de a merge pe urmele lor. Iconarul contemporan are foarte multe mo-

19 A.I. Uspensky, Manualul iconografic al lui Bol[akov, Moscova, 1903, p. 3. la Leonid

Uspensky, Vladimir Lossky, C\l\uziri n lumea icoanei, p. 66.


183

dele de urmat, iar dac\ vie]uie[te dup\ canoanele Bisericii poate picta
icoane adev\rate. ns\ izvorul inepuizabil din care se hr\ne[te arta biseri-
ceasc\ este nsu[i Duhul Sfnt Care lucreaz\ prin Biseric\, prin oamenii
ilumina]i de harul dumnezeiesc, care au ajuns la o cunoa[tere direct\ a lui
Dumnezeu [i la o comuniune cu El [i pentru care, Biserica i-a cinstit ca
Sfin]i iconari.
Pe icoan\ se reprezint\ Dumnezeu Omul, iar aceast\ problem\ ne
mpinge dincolo de limitele artei, iar n domeniul religios, mai precis, ea
une[te ambele domenii. Ea cere de la pictorul de icoane nu numai art\, ci
[i o str\luminare religioas\, adic\ pe t\rmul bisericesc. Pictura de icoane
este n acela[i timp o nevoin]\ artistic\ [i o nevoin]\ religioas\, plin\ de o
ncordare n ale rug\ciunii [i ascezei.
n aceste cteva aspecte, sub care am privit importan]a icoanei n via]a
Bisericii, suntem ndrept\]i]i s\ concludem c\ cinstirea lor, a[a cum este
propov\duit\ de Biserica Ortodox\, nu este numai recomandat\, ci absolut
necesar\. Icoana, care une[te cerul [i p\mntul, potole[te setea noastr\ de
cunoa[tere, i mpline[te pe enoria[i [i nt\re[te credin]a noastr\, descoper\
chenotic ceea ce a[tept\m cu to]ii mp\r\]ia lui Dumnezeu. Iconografia
tradi]ional\ a Bisericii este ndrept\]it\ nu numai de asem\narea dintre
icoan\ [i prototip, ci ea are temeiuri mult mai adnci: n Cuvntul lui
Dumnezeu din Sfnta Scriptur\, n m\rturiile Sfintei Tradi]ii, precum [i
ntr-o necesitate sufleteasc\ [i duhovniceasc\ din via]a religios-moral\ a
celui drept [i credincios.
Icoana este cerut\ de firea omeneasc\, pentru c\ omul m\rginit n timp
[i spa]iu, nu poate avea o con[tiin]\ direct\ a celor trecute sau viitoare [i
nici a celor dep\rtate n spa]iu, ea serve[te la cunoa[terea [i descoperirea
celor ascunse. Avem nevoie de Sfintele icoane pentru trezirea credin]ei,
pentru amintirea faptelor lui Dumnezeu [i ale Sfin]ilor Lui, ca noi c\utnd
la chipurile lor s\ ne ndemn\m a urma vie]ii lor. Dac\ noi din dragoste
p\str\m chipurile p\rin]ilor, rudelor [i binef\c\torilor no[tri cu att mai
mult suntem datori a avea [i a cinsti nchipuirea mp\ratului ceresc [i a
Sfin]ilor, care sunt binef\c\torii [i mijlocitorii no[tri la Dumnezeu.
mpreun\ cu slujbele cultului ortodox, al c\ror con]inut l explic\ [i l
prelunge[te uneori, icoana are nevoie de o ntoarcere la izvoarele Biseicii.
Dincolo de argumentele teologice, ea permite o recentrare pe sensul vie]ii,
o m\rturisire f\r\ echivoc a nvierii lui Hristos [i a propriei noastre nvieri.
184

Bibliografie
1. Biblia sau Sfnta Scriptur\, tip\rit\ sub ndrumarea [i cu purtarea de
grij\ a Prea Fericitului P\rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romne [i cu aprobarea Sfntului Sinod, Editura Institutului Biblic [i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1988.
2. Acatistier, Editura Pelerinul, Ia[i, 1996.
3. B\lan, Arhimandrit Ioanichie, Sfintele icoane f\c\toare de minuni din
Romnia, Editura Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, Roman, 1999.
4. Brani[te, Pr. Prof. Dr. Ene, Iconografia ortodox\ ca disciplin\ de studiu
[i cercetare, n Studii Teologice, XIV (1962), nr. 5-6.
5. Bulgakov, Pr. Serghei, Icoana [i cinstirea sfintelor icoane, traducere de
Ieromonah Paulin Lecca, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997.
6. Buzdugan, Pr. Constantin, nv\]\tura ortodox\ despre cinstirea sfintelor
icoane, n Mitropolia Moldovei [i Sucevei II (1974), nr. 1-2.
7. Ciobotea, Protosinghel Daniel, Icoana ortodox\ - simbol de credin]\
vizual, n Telegraful romn, II (1990), nr. 5-6.
8. Dur\, Pr. Dr. Ioan, Icoana [i Liturghia, n Ortodoxia, XXXIV (1982),
nr. 1.
9. Ioanicescu, Pr. Ioan, Iconografia cre[tin\ ca izvor omiletic, n Mitro-
polia Olteniei, XXX (1978), nr. 1-3.
10. Moldovan, Pr. Ilie, Cu privire la icoana ortodox\, n Mitropolia
Ardealului, XVII (1972), nr.11-12.
11. Petrescu, Pr. Prof. Nicolae, Cinstirea sfintelor icoane, n Mitropolia
Olteniei, XXXIII (1981), nr. 7-9.
12. Semen, Pr. Prof. Petre, Temeiuri scripturistice ale artei iconografice
bizantine, n Teologie [i Via]\, X(LXXVI) (2000), nr. 1-6.
13. Sfntul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconocla[tilor,
traducere din limba greac\, introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru
Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Romne, Bucure[ti, 1998.
14. St\niloae, Pr. Prof. Dumitru, Icoanele din Biseric\, n Mitropolia
Banatului, XXXI (1981), nr. 10-12.
185

15. {esan, Pr. Dr. Milan, Cinstirea sfintelor icoane, n Candela, LII-LIV
(1942-1943).
16. Uspensky, Leonid [i Lossky, Vladimir, C\l\uziri n lumea icoanei,
traducere din limba englez\ de Anca Popescu, Editura Sophia,
Bucure[ti, 2003.
186

Studiu privind via]a [i minunile


Sfntului Filip de Agira

Lia VORNICU
Facultatea de Teologie Ortodox\ Andrei {aguna, Sibiu

Abstract

The paper relised the critical and analitycal study of the book Life
and miracles the Saint Fillip the Agira.

Edi]ia publicat\ `n anul 1981 de Insitutul de Studii Orientale din


Roma al c\rei autor este Cesare Pasini, cuprinde o parte analitic\ - docu-
mentar\ [i istoric\ - extrem de laborioas\ [i interesant\, nu mai pu]in nece-
sar\ studiului didactic [i pe m\sura exigen]elor acestuia [i traducerea
textului grec a Vie]ii Sfintului Filip de Agira atribuit\ monahului Euse-
biu (Vita Di S. Fillipo D, Agira Attribuita Al Monaco Eusebio).
Autorul nu se mul]ume[te cu precizarea datelor istorice sau biblice ci
recurge la o analiz\ minu]ioas\ a contextelor istorice, sociale [i ecleziale
cu observa]ii de o fine]e lexical\ rar\ specific\ de altfel [colii teologice
italiene. Acest gen de abordare nu `ngreuiaz\ `n]elegerea ci dimpotriv\ o
`nfrumuse]eaz\ [i `i imprim\ un ritm optimist care te face s\-l str\ba]i cu
interes [i u[urin]\ cople[ind prin bog\]ia informa]iilor. O nemeritat\
alegere providen]ial\ a f\cut pentru mine s\ descop\r mai `nt`i cartea
P\rintelui Profesor Constantin Preda: Via]a [i credin]a Bisericii primare
care fascineaz\ prin acela[i mod de abordare [i mai ales prin erudi]ia cer-
cet\rii critice care nu numai c\ nu umbre[te revelarea cunoa[terii ci o
transpune `n spa]ii neexplorate pn\ acum.
Este o `ntreprindere dintre cele mai delicate [i mai curajoase pe care
autorii [i-o asum\, fiindc\ `ndeob[te rela]ia dintre pietate [i critica de text e
departe de a fi evident\.Cititorul este liber s\ aleag\ `ntre cele dou\
moduri radical diferite ale cunoa[terii cercetarea critic\ [i revela]ia -, ca
187

[i `ntre diferitele etape ale cercet\rii pe care autorul o propune. Stilul, inte-
grat elita gndirii teologice contemporane, prin complexitatea exprim\rii
face s\ transpar\ simplitatea mistic\ a `n]elegerii [i prin firescul abord\rii,
complexitatea divinului, l\sndu-ne de fiecare dat\ `n mirarea noului.
Ceea ce te face s\ te avn]i `n explorarea acestui t\rm necunoscut este
bucuria de a descoperi dincolo de acel chin al crea]iei, sublimul [i infinitul
cunoa[terii vii de la grani]a Absolutului care coboar\ harul [i s\l\[luie[te
`n inimi bucuria ~nvierii.
~n introducere autorul ne previne deja despre existenen]a celor dou\
manuscrise: unul apar]innd monahului Eusebiu iar cel\lalt lui Atanasie
de Alexandria. Am\nunte `ntlnim `n cel de-al doile capitol intitulat Le
due vite agiografiche .
Con]inutul lucr\rii `l prezint\ `nsu[i autorul:
- reconstituirea ambian]ei istorice [i cele mai semnificative date din
M\n\stirea din Agira;
- problema celor dou\ vie]i cu ambian]a lor istoric\;
- analiza contestului de credin]\ cum este descries `n excusivitate `n
via]a eusebian\ [i cercetarea contextului de credin]\, leg\tura sincer\ cu
Biserica din Roma [i Episcopul s\u;
- problema critic\, de indici `nainte de toate [i fragmente din via]a
eusebian\ cu referiri la edi]ia princeps din Acta Sanctorum.
Primul capitol L,Ambiente Storico este rezervat `n exclusivitate
unei prezent\ri extrem de laborioase a datelor istorice.
~n prezentarea unei astfel de m\n\stiri cu monahi de limb\ greac\ cum
este cea din Agira de mare `nsemn\tate este cunoa[terea vie]ii Bisericii
bizantine din Sicilia din sec. VI-VII a[a cum este redat\ de Silvano Bor-
sari [i `n particular de pontificul Gregorio Magno; cu aspect `n esen]\ grec
cu influen]e tradi]ionale romane peste care trecuse invazia persan\ cu con-
troverse monotelite [i invazia arab\ la sfr[itul sec. VII. Dar a veadea o
parte din cre[tin\tatea bizantin\ din Sicilia [i `n particular pe cea dintr-o
m\n\stire plin\ de via]\ [i de istorie cum este cea din Agira, `nseamn\ a
vedea apari]ia `n interior a unei realit\]i concrete `n contextul unei credin]e
pure ce `[i are originea `n experien]a monastic\ din Agira)1.
Ambian]a monastic\ italo - greac\ din Sicilia este descris\ cu toat\
probabilitatea `n m\n\stirea din Agira care a cunoscut `n literatura sa
aghiografic\ via]a Sfntului Filip de Agira.

1
Cesare Pasini, Vita Di S.Filippo DAgira, Roma, 33, 1981 .
188

~n particular exist\ dou\ vie]i aghigrafice ale Sfntului: una mai labo-
rioas\ atribuit\ monahului Eusebiu [i alta prezentat\ pe scurt care poart\
numele Sfntului Atanasie de Alexandria. Diferin]a fundamental\ `ntre
cele dou\ vie]i este c\ `n prima Filip se na[te `n Tracia din tat\ siriac [i
mam\ roman\ (din Roma) `n timpul `mp\ratului Arcadie (395-408) [i care
ajunge `n cele din urm\ la Roma, diacon `n timp ce Biserica era condus\
de un pap\ a c\rui nume nu se indic\. ~n cea de-a doua Sfntul se na[te la
Roma din p\rin]i originari din Betsaida `n timpul `mp\ratului Nero (54-68) pe
cnd Apostolul Petru era episcop la Roma.
Capitolul al treilea trateaz\ contextul de credin]\ cu prec\dere al
Bisericii din Roma: Le contesto de fede.
Capitolul al IV-lea: Il problema critico ofer\ materialele necesare
reconstituirii textelor vie]ii Sf. Filip cu primul paragraf (A) studiind carac-
teristicile extrinseci [i un al doilea paragraf (B) ce ilustreaz\ edi]ia
princes a vie]ii eusebiene publicat\ `n Acta Sanctorum . ~n fine un al
treilea paragraf (C) `n care sunt elaborate criteriile specifice (generale [i
particulare) pentru o corect\ reconstituire a textului.
Cea de-a doua parte se intituleaz\: Textul critic, traducerea textului [i
note.
Povestirea `ncepe cu na[terea [i tinere]ea lui Filip: p\rin]ii s\i au fost,
tat\l Teodosie de origine siriac\ care locuia `n Tracia [i Augia, so]ia sa
care era de origine roman\. Ei au avut trei fii care la vrsta adult\ si-au
dedicat via]a activit\]ii comerciale. Dar pe cnd se deplasau spre Constan-
tinopol cu vitele lor,pentru a s\rb\tori acolo ziua Sfintei Cruci, la trecerea
peste r`ul Sagari, podul s-a rupt [i cei trei fii `mpreun\ cu vitele lor s-au
pr\bu[it `n ap\.
Pentru a lini[ti durerea mamei Dumnezeu i se arat\ noaptea `n vis sub
`nf\]i[area unui om `n vrst\ [i o `nt\re[te, `ndemnnd-o s\ `ntrerup\
doliul, pentru c\ v-a avea alt fiu ce va purta numele Filip (par. 3, 4).
Ajuns la vrsta de 21 ani Filip a fost ridicat la treapta de diacon. ~n
acest timp el dore[te cu ardoare s\ vad\ Roma [i pe episcopul s\u (par. 4,
5). Dup\ o aventur\ pe mare([i intervene]ia miraculous\ a Apostolului
Petru, ca r\spuns rug\ciunilor lui Filip) ajunge la Roma `n compania unui
monah pe nume Eusebiu (par.5,7).
Papa cunoscnd sub inspira]ie divin\ voia lui Dumnezeu l-a chemat
pe Filip care cu toate c\ nu [tia limba latin\ putea sluji `n func]ia de diacon
Sf. Liturghie. Cnd mai trziu Filip putea vorbi limba latin\ `n afara
Liturghiei, cu diferite ocazii, l-a trimis `n Agira. Cu aceast\ ocazie papa2

2 Denumirea de pap\ este improprie `n cazul bisericii de dinainte de Schism\, dar autorul o

folose[te
189

`i descrie situa]ia din aceast\ cetate unde `[i fac apari]ia numeroase for]e
demonice [i d\ o dispozi]ie scris\ prin care s\ lupte `mpotriva demonilor
(par. 7, 8).
Cnd sose[te `n Agira unde fusese trimis, Filip se preg\te[te [i face
semnul sfintei cruci a[a cum `l `nv\]ase Papa [i vede demonii fugind
timora]i (par. 9).
~ncepe o serie lung\ serie de minuni s\vr[ite de Sfnt. Se indic\
cteva titluri:
- vindecarea copilei posedate (par. 10);
- Filip `ndep\rteaz\ din popor cultul demonilor practicat lng\ morm-
intele p\rin]ilor mor]i (par. 11);
- `nvierea copilului otr\vit cu ap\ de la izvorul Mamonica (par. 12);
- vindecaria lui Atanasie, un b\trn avar mu[cat de o viper\ (par. 13);
- vindecarea unei doamne ca patru zile nu a putut na[te un prunc deja
mort (par. 14);
- ajutorul acordat unui cioban ale c\rei oi]e aveau s\ fie devorate de
animale s\lbatice (par. 5);
- vindecarea doamnei care suferea de nou\ ani de scurgere de snge [i
a alteia care z\cea la pat de trei ani (par. 16);
- vindecarea unui tn\r bolnav de elefantiazis (par. 17);
- vindecarea unui muncitor care nu putwea lucra din cauza unei r\ni
care putrezea (par. 18);
- `mbnzirea unui animal de povar\ foarte rebel (par. 19);
- vindecarea unui pelerin de boala sa ce-i `ntunecase mintea fiind
st\pnit de un duh r\u (par. 20);
- vindecarea unui om mu[cat de un cine turbat (par. 21);
- ap\rarea celor doisprezece oameni din Agrigento acuza]i pe nedrept,
condamna]i la moarte urmat\ de vindecarea calomniatorilor cuprin[i de o
stare nea[teptat\ de boal\ (par. 22-23);
- vindecarea unui abate cuprins de un duh necurat (par. 24);
- descoperirea miraculoas\ a vinovatului ce luase in st\pinire banii
celor trei comercian]i din Lidia (par. 25);
- concluzia acestui [ir de miracole: `n timpul rug\ciunilor Sf`ntului
Filip aceast\ ar\tare de demoni disp\rea ca r\spuns a smereniei sale [i
bun\vointei lui Dumnezeu (par. 26-27).
Urmeaz\ episodul lui Filip la Palermo: un tat\ nu avea fii [i s-a decis
`n urma unei diviziuni s\ cear\ ajutorul lui Filip de Agira. Sfntul nu `l
descurajeaz\ [i `i preveste[te c\ va avea un fiu pe care `l va chema Filip.
Cnd copilul Filip avea opt ani tat\l `l conduse la Sfnt [i de acum `[i va
190

dedica via]a sa c\lug\riei (par. 28, 29). La `napoierea la Palerma din Agira
copilul Filip s\vr[e[te o minune cu ve[mintele Sfntului, vindecnd un
om paralizat de veninul unui [arpe; a fost aceasta spre bucuria parmita-
nilor care pre]uiesc acest ve[mnt [i `nal\]\ un imn de laud\ lui Dumnezeu
(par. 30)
La intrarea `n ora[ul Palermo Filip `ntlne[te un c\lug\r ce mergea la
Sfnt pentru vindecare: din p\cate nu a ajuns la timp pentru c\ Sfntul
murise (par. 31).
~nainte de a muri se arat\ `n vis lui Belisario un notabil al locului reco-
mandndu-i construirea unei Biserici `n Agira: apoi muri (par. 32).
Eusebiu nu scrisese istoria, a trebuit s\ se refugieze la patriarhul
Apollinarie din Alexandria; `n acest timp faima Sfntului Filip cre[tea iar
la mormntul s\u se f\ceau multe minuni (par. 33).
Via]a P\rintelui se termin\ cu indicarea zilei de comemorare liturgic\
a Sfntului (12 mai) (par. 34).
191

Icoana ortodox\ art\ pentru formarea


duhovniceasc\ a omului

Adrian DINU
Facultatea de Teologie Ortodox\ Dumitru St\niloaie, Ia[i

Rsum
Licne est une synthse, une image sacre (le terme roumain drive du
gr. eikon et du lat. imago) exprime dans un espace bidimensionnel. Cest
ainsi quelle est entre dans la vie de lglise et quelle a t consacre
travers les sicles par liconographie byzantine. Dsigne comme une
thologie ralise par la figuration picturale, licne rend prsent et
exprime par les couleurs ce que lEvangile proclame par les paroles, cest
pourquoi licne a t considre dans les glises le livre de ceux qui ne
savent pas lire. Elle est implique directement dans la formation du
chrtien parce quelle le place au sein dune relation filiale avec Dieu en
tant que Pre tout puissant.

Aceste rnduri se doresc a fi mai pu]in o introducere n studiul teolo-


giei icoanei ct mai ales o abordare din perspectiva duhovniceasc\ a ceea
ce reprezint\ icoana n Biserica Ortodox\, a rolului fundamental [i eficient
pe care-l are, a ajutorului deosebit pe care ni-l ofer\ de-a lungul vie]ii
noastre.
Se cunoa[te faptul c\ icoanele aduc n actualitate tainicul, acel ceva
(illud tempus) din vremea n care Mntuitorul Hristos, Fecioara Maria sau
sfin]ii tr\iau printre oameni. Cnd citim n Scriptur\ c\ Verbum caro fac-
tum est (Ioan 1, 14) observ\m imediat coeren]a dintre cele duhovnice[ti cu
cele ale materiei1. Putem spune, n primul rnd, c\ icoana (termen care
vine din grecescul eikon [i latinescul imago # chip, reprezentare) este

1
Andrei Ple[u, Despre ngeri, Humanitas, Bucure[ti, 2003, p. 67.
192

imaginea sacr\, redat\ bidimensional, care face v\zut materia spiritual\,


adic\ pe Sfnt. Ca lucrare sau obiect aceasta este rezultatul unei sinteze a
culturilor antice (elin\, roman\ [i cre[tin\) dar [i izvor de medita]ie [i
suport al comuniunii noastre cu divinul. Reprezentarea cu adev\rat auten-
tic\ [i canonic\ a unui sfnt, de exemplu, f\cut\ dup\ regulile erminiei
ortodoxe, l duce pe credincios la contemplarea celor nev\zute: A reduce
icoana la nivelul unei opere de art\ nseamn\ a o goli de func]ia ei primor-
dial\. Teologie n imagine, ea anun]\ prin culori [i face prezent ceea ce
Evanghelia proclam\ prin cuvnt. Icoana este, a[adar, unul din aspectele
Revela]iei divine [i ale comuniunii noastre cu Dumnezeu2. n al doilea
rnd trebuie amintit [i faptul c\ formarea omului, n sensul cre[tin al
cuvntului, se realizeaz\ n interiorul unei rela]ii filiale, de aceea se
nume[te leg\tura de paternitate, adic\ leg\tur\ ntre fiu [i tat\ (p\rinte),
pentru c\ este martor al nfierii cuiva de c\tre Dumnezeu, este un
n\sc\tor ntru Hristos. Duhovnicul trebuie s\ dinamizeze via]a
cre[tinilor s\i, nu s\-i ia n st\pnire, deoarece iertarea p\catelor apar]ine
lui Dumnezeu [i nu omului.
Care este leg\tura dintre aceste dou\ aspecte? Formarea duhovni-
ceasc\ a cre[tinului se realizeaz\ [i prin iconografie? Vom ncerca n cele
ce urmeaz\ s\ r\spundem la aceste ntreb\ri, definind rostul [i rolul icoa-
nei ortodoxe n via]a noastr\. }innd cont de elementele artei [i ale speci-
ficului alc\tuirii icoanei vom observa implica]iile duhovnice[ti pe care le
au acestea.
n mod cert icoana reprezint\ unul din multele repere duhovnice[ti
n procesul continuu de formare a cre[tinului3. Fiindc\ a]i fost n\scu]i din
nou prin Cuvntul lui Dumnezeu (1 Petru 1, 23). Na[terea din nou
despre care se vorbe[te aici nu poate fi deplin\ dac\ nu aduce r\spunsul
nostru complet n fa]a Cuvntului ntrupat [i dac\ nu se realizeaz\ prin
toate formele consacrate ale Bisericii, cult, via]\ spiritual\ etc. Icoana
ortodox\ autentic\ nu poate face excep]ie n acest caz!

2 Michel Quenot, Icoana, fereastr\ spre absolut, Traducere, prefa]\ [i note de Pr. Dr. Vasile

R\duc\, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1993, p. 10-11.


3 Alte repere duhovnice[ti al\turi de icoane pot fi considerate: c\r]ile de spiritualitate ([i n

primul rnd Sfnta Scriptur\), slujba Sf. Liturghii [i ntregul ansamblu de gesturi [i acte liturgice,
convorbirile duhovnice[ti (acele collationes despre care vorbe[te, de exemplu, Sf. Ioan Casian ntr-o
carte celebr\ n perioada de nceput a Bisericii: Scrieri alese, traducere de prof. Vasile Cojocaru [i
prof. David Popescu, prefa]\, studiu introductiv [i note de profesor Nicolae Chi]escu, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1990, PSB 57, p. 303-748) [i leg\tura personal\ cu duhovnicul.
193

Icoana abordare estetic\. Sfnta Scriptur\ [i chipul indic\ [i


l\muresc. Pentru aceasta n Biseric\ icoana are o nsemn\tate nu numai
liturgic\ [i dogmatico, ci [i duhovniceasc\, deoarece prin cult [i prin
icoan\, Revela]ia este nsu[it\ de c\tre credincio[i. Chipul devine nu
numai exprimare simbolic\ a adev\rului, ci o reprezentare mai mult sau
mai pu]in adecvat\ despre adev\r [i n acest sens criteriul, care define[te
coresponden]a icoanei cu tradi]ia bisericeasc\, trebuie s\ fie acela[i cu cel
pe care l avem n vedere fa]\ de textele sfinte [i cultice, criteriul cano-
nicit\]ii. Aceasta nseamn\ c\ icoana nu numai dup\ con]inutul ei, ci [i
dup\ caracterul descrierii ei trebuie s\ corespund\ strict dogmelor cre-
din]ei, Sfintei Scripturi [i Tradi]iei.
n icoan\ este neng\duit avntul necontrolat al fanteziei artistului,
cum aceasta se observ\ n pictura religioas\. Am putea spune c\ icoana
se tr\ie[te, se simte pentru c\ ea aduce o prezen]\ vie [i sfnt\. Criticii
liberali socotesc aceasta drept conservatism al Bisericii, care ar m-
piedica evolu]ia artei; ns\ aceasta dovede[te, evident, nen]elegerea ca-
racterului artei Bisericii. ns\, dup\ expresia preotului Pavel Florenski n
lucrarea Catapeteasma, pentru crea]ia artistic\ niciodat\ canonul nu a
constituit o piedic\, dar formele grele canonice au constituit piatra de care
s-au sf\rmat nimicnicirile [i de care s-au ascu]it adev\ratele talente.
Forma canonic\, ridicat\ la n\l]imea deja atins\ de geniul artistic al
genera]iilor trecute, a eliberat pe artist de necesitatea de a r\mne nrobit
formelor, ndreptnd energia lui spre noi realiz\ri [i c\tre elan creator.
Biserica Ortodox\ nu a ng\duit niciodat\ zugr\virea icoanelor pe baza
nchipuirii artistului, ntruct aceasta ar fi nsemnat ruperea con[tient\ [i
deplin\ cu prototipul.
Opera de art\ este cu att mai frumoas\ cu ct este mai aproape de
scopul pentru care a fost creat\. Scopul zidirii unei biserici [i al nzestr\rii
ei este acela de a oferi un spa]iu material necesar s\vr[irii sfintelor slujbe.
Dar Biserica nu reprezint\ doar un nveli[ exterior, ci particip\, n totali-
tate, la s\vr[irea cultului divin. n cadrul acesteia, pictura ne introduce
ntr-un univers al frumosului care este chemat s\ participe la rug\ciune.
Arta iconografic\ apar]ine [i teologicului [i esteticului. Icoana nu const\
doar n reproducerea imaginilor sfinte. Aceasta, ca teologie a frumuse]ii,
trebuie s\ corespund\ unei valori estetice la fel de nalte, trebuie s\ evite
acel fenomen de pervertire estetic\ ce poart\ denumirea de art\ kitsch (ter-
men de origine german\ ce nseamn\ art\ de prost gust sau pseudo-art\).
Frumuse]ea autentic\ nu este pe placul tuturor [i, adesea, chiar respins\,
fiind preferat\ o pseudo-frumuse]e, familiar\ unei anumite categorii de
194

popula]ie, sensibil\ doar la manifest\rile pseudo-culturale. Surogatul cul-


turii este destinat [i preferat tocmai de aceia care sunt [i r\mn insensibili
la valorile veritabilei culturi... Nu se poate spune c\ alterarea tr\irii spiri-
tuale nu ar afecta ctu[i de pu]in [i manifestarea artistic\, c\ci fiecare este
oglinda celeilalte. ntre universul spiritual [i cel estetic exist\ o ntre-
p\trundere [i o determinare reciproc\, fiecare fiind responsabil de c\derile
[i devia]iile celuilalt4. n icoan\ iradiaz\ inima, arde rug\ciunea curat\ pe
jertfelnicul sufletului credinciosului. n icoan\ totul este cuprins de n\-
zuin]a c\tre imensitatea cerurilor.
Zugr\vitorul de icoane, respectnd atent poruncile cucernice, este
convins c\ sarcina sa principal\ este s\ transmit\ icoanei sensul [i
con]inutul l\untric [i adnc, deoarece pentru el icoana nu este doar un
tablou, ci este un obiect sfnt, destinat s\ concentreze gndirea [i sim]irile
celui care se roag\ [i s\ treac\ privirile credinciosului c\tre Prototipul
icoanei. Kitsch-ul religios const\ n pervertirea autenticei tr\iri a tainei
iconografice, imposibilitatea pregust\rii frumuse]ii mp\r\]iei cerurilor...
Pseudo-frumuse]ea nu are cum s\ ostoiasc\ setea dup\ frumosul autentic.
R\mne mereu vie [i nepotolit\ dorin]a de a vedea, par]ial [i dup\ puterea
fiec\ruia, frumuse]ea zilei a opta. ntre n\zuin]a c\tre frumosul artistic [i
dorul dup\ frumuse]ea cea dinti exist\ o ntrep\trundere mult mai
trainic\. De fapt, nu se poate opera o separare ntre frumosul artistic [i cel
spiritual. Drumul c\tre mp\r\]ia cerurilor trece ntotdeauna prin biseric\,
icoan\ vie a frumuse]ilor celor nev\zute5.
Icoana este n sine o Evanghelie vizual\, este o m\rturie de credin]\
despre ceea ce exist\ cu adev\rat. De aceea, orice icoan\ poate fi consi-
derat\ autentic\ atta vreme ct r\mne n duhul lui Hristos, fiind o teo-
logie pictat\. n acest sens, Pavel Florenski se ntreab\ ce ar nsemna s\
se citeasc\ n Biseric\ romanul lui Ernest Renan (Vie de Jesus) n loc de
Evanghelie. Tot a[a, arti[tii Rena[terii care nu erau lega]i n nici un fel de
canoane propun un mod original de abordare, ns\, credem noi, dorin]a de
epatare prin perfec]iunea tehnic\ ndep\rteaz\ arta icoanei de la scopul ei
de a fi ea ns\[i rug\ciune6.
Cu toate acestea, dorin]a de a oferi o crea]ie nou\, original\ nu poate
opri nici chiar pe arti[tii Rena[terii de a r\mne ntr-un cerc foarte restrns

4 Lector dr. Mihaela Palade - Fenomenul kitsch, ntre estetic [i religios, n Studii Teologice, anul

LV (2003), nr. 1-2, p. 266-267.


5 Ibidem, p. 268.

6 Pavel Florenski - Iconostasul, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1994, p. 172.


195

de teme iconografice, de[i nimeni nu-i obliga s\ o fac\. Uneori ei respec-


tau chiar tradi]ia Bisericii.
Pictorul de icoane simte, a[adar, nevoia unor norme canonice.
Aceste norme nu anuleaz\ originalitatea pictorului. Comparnd vechile
icoane pe aceea[i tem\ [i chiar cu acela[i subiect, se poate observa c\ nu se
vor g\si dou\ icoane identice, iar asem\n\rile care sar n ochi la prima
vedere nu fac dect s\ confirme modul original de abordare. Treimea lui
Andrei Rubliov arat\ cum o crea]ie nou\, rezultat\ din contactul cu o nou\
experiere a tainelor cere[ti, se reg\se[te perfect n formele canonice pre-
existente, se pliaz\ acestora, intr\ n ele ca ntr-un cuib gata preg\tit.7
Astfel, subiectul celor trei ngeri stnd la cin\ la stejarul Mamvri se nscrie
ntr-un lung [ir de reprezent\ri, ncepnd cu secolele IV-VI. Totu[i, trans-
formarea ei ntr-o teologie profund\ a Sfintei Treimi, v\zut\ prin prisma
tr\irii cuviosului Serghie de Radonej ( Adoratorul Sfintei Treimi- sec. al
XIV-lea), icoana lui Rubliov uime[te prin felul n care prototipul Sfintei
Treimi ar\tat\ prin teofania de la stejarul Mamvri reprezint\ inima
revela]iei prin p\trunderea rug\torului iconar n taina vederii lui Dum-
nezeu, n pacea cereasc\, n pacea etern\, dincolo de lumea aceasta, care
izvor\[te din snurile ve[nicei iubiri8 . Taina Sfintei Treimi ca tain\ a
comuniunii de iubire care se revars\ ntre Persoanele Sfintei Treimi sunt
premis\ pe de o parte a Crea]iei (cre\rii lumii), iar pe de alta este scopul
Crea]iei [i modelul iubirii omului fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de semeni9.
Avraam, cel ce prin credin]a sa n Dumnezeu p\[e[te c\tre atingerea sco-
pului pentru care a fost zidit: ndumnezeirea, este model al Bisericii care
se na[te prin credin]\ odat\ cu nceputul misiunii Apostolilor10. Conchi-
znd, Dumnezeu se descoper\ mai presus de cuvnt [i chiar de imagine:
Sfnta Treime se face cunoscut\ prin puterea Duhului11.
Iconografia lipsit\ de tr\s\turile dure ale naturalismului p\mntesc
este adesea socotit\ ca o form\ idealizat\ de exprimare, complet lipsit\ de
realism. ns\ n aceast\ caracterizare exist\ o nen]elegere care decurge
din faptul c\ realismul icoanei nu se aseam\n\ cu ceea ce de obicei se
n]elege prin acest cuvnt, adic\ numai realitatea fizic\ v\zut\. n ico-
nografie, ca [i n cult [i n Sfnta Scriptur\, nu exist\ loc pentru idealiza]ii,

7
Ibidem, p. 173.
8 Ibidem, p. 173.
9 Pr. Mihai Vizitiu, Filantropia divin\ [i filantropia Bisericii, Trinitas, Ia[i, 2002, p. 161 [i 163.

10 Michel Quenot, Sfid\rile icoanei o alt\ viziune asupra lumii, Sofia, Bucure[ti, 2004, p. 124.

11 Ibidem, p. 125 (cu trimitere la Utrenia Cincizecimii, cntarea 7, glasul 7).


196

pentru c\ aceasta ar nsemna subiectivism, care n chip de nenl\turat


denatureaz\ realitatea. Contemplarea Bisericii se deosebe[te de viziunea
obi[nuit\ prin aceea c\ ea contempl\ n ceea ce este v\zut ceea ce nu se
vede, iar n ceea ce este vremelnic contempl\ ceea ce este ve[nic, pe care
ea le descoper\ n cult, din care face parte [i icoana. n acest n]eles se
poate afirma c\ adev\rata icoan\ exprim\ experien]a duhovniceasc\ a
sfin]eniei. Arta zugravilor de icoane este socotit\ de Biseric\ drept m\rtu-
rie evident\ a sfin]eniei, ca teologie exprimat\ n chip [i n culoare. Pentru
aceasta Biserica prevede ca icoanele s\ fie zugr\vite a[a cum au fost
zugr\vite mai nainte de sfin]ii zugr\vitori de icoane. Sfntul Simeon al
Tesalonicului spune n Dialogul mpotriva ereziilor: Zugr\ve[te cu culori
n conformitate cu Tradi]ia [i aceast\ pictur\ va fi pe tot att de adev\rat\,
cum este Scriptura n c\r]i [i harul dumnezeiesc se va cobor asupra ei,
pentru c\ ceea ce ea reprezint\ este sfnt. Mai ales n pictura bizantin\
clasic\, marii zugravi au scris, pe pere]ii bisericilor [i pe icoane, o
adev\rat\ teologie n imagini; mai totdeauna ei au avut n fa]\ sau n minte
un text biblic (mai ales din Psaltire [i din Evanghelii) sau unul patristic, un
imn bisericesc, o predic\ celebr\ a vreunuia dintre marii cuvnt\tori
cre[tini, un pasaj din Mineie sau din Sinaxar, un rit liturgic din rnduielile
slujbelor biserice[ti, pe care s-au str\duit s\ le transpun\ n imagini
vizuale, spre a le face mai accesibile n]elegerii privitorilor; pe acestea tre-
buie s\ le descopere iconograful, parcurgnd drumul invers pe care l-a
f\cut pictorul, adic\ pornind de la ilustra]iile date, s\ identifice [i s\ pun\
n lumin\ textul precis, ideea ori ritul de la care a plecat artistul sau pe
care le-a ilustrat12.
Frumosul este o parte constructiv\, ndeplinind opera de des\vr[ire a
omului. Prin intermediul icoanei, omul [i poate deschide inima fa]\ de
dragostea c\tre Dumnezeu. Pentru a n]elege o icoan\ este nevoie nti nu
numai de t\cere, ci [i de convertirea min]ii, prin chemarea Numelui lui
Hristos... Este rug\ciunea care se cere celui ce intr\ n Biserica plin\ de
lumina sc\ldat\ n razele str\lucitoare ale energiei divine reprezentate n
scenele iconografice13.
Frumuse]ea dumnezeiasc\ l face pe cel care o contempl\ s\ participe
la ceea ce este ea, f\cndu-l astfel martor al Frumuse]ii. Sensibilitatea la

12 Pr. Prof. Ene Brani[te, Iconografia cre[tin\ ca disciplin\ de studiu [i cercetare, n Studii

Teologice, anul XIV (1962), nr. 5-6, p. 329.


13 Lect. Dr. Vasile Cristescu, Revela]ie [i simbol verbal n icoana nvierii Domnului de la

biserica Dr\g\nescu, n Teologie [i Via]\, anul XII (LXXVIII), 2002, nr. 1-3, p. 80.
197

aceast\ Frumuse]e este produs\ de iluminarea interioar\ a credinciosului.


Numai n icoan\ adncimea inepuizabil\ a chipului reprezentat exprim\
ve[nicia. Icoana, adev\rat\ teologie a Frumuse]ii, hr\ne[te n chip minunat
vederea [i ostoie[te sa]iul ve[niciei. Zugr\vitorul de icoane exclude per-
spectiva direct\ [i introduce n icoan\ a[a-zisa perspectiv\ indirect\, ca
mijloc de exprimare a lumii naltei realit\]i duhovnice[ti. n perspectiva
indirect\ zugr\vitorul de icoane pune la un loc cteva momente temporale,
subliniind varietatea de loc [i varietatea de timp a indic\rii evenimentelor
prin unitatea ideii care le une[te mai presus de spa]iu [i de timp. Lumea
icoanei se nf\]i[eaz\ celor ce o contempl\ ca fiind ceva prin care se vede,
ntoars\ n acela[i timp, cu toate limitele sale. Arta bisericeasc\, care a
reg\sit valoarea ini]ial\ a crea]iei statornicit\ de Dumnezeu, are [i ea o
tensiune ntre a exprima Inexprimabilul, a d\rui materiei posibilitatea de a
fi transfigurat\ de Necreat, descoperind materiei noi valen]e doxo-
logice14.
Lumea icoanei se descoper\ ca viziune n fa]a celui ce o contempl\.
Sfntul Ioan V\z\torul n tain\ m\rturise[te c\ el a v\zut un nou cer [i un
nou p\mnt (Apocalipsa 21, 1). Dogmele fundamentale cre[tine nvi-
erea lui Hristos [i n\l]area Lui la cer, nvierea general\ a mor]ilor n
veacul viitor, luarea la cer a proorocilor vechi-testamentari Enoh [i Ilie,
luarea la cer a Maicii Domnului sunt cu putin]\ de gndit doar prin
admiterea schimb\rilor n componen]a trupului nostru. Iar n\l]area la cer
a lui Hristos este cu totul de nen]eles dac\ ne-o reprezent\m doar n chip
material. Dar ea devine de n]eles dac\ ]inem seama de schimbarea [i de
prosl\virea Trupului lui Hristos la nviere. R\mnnd Dumnezeu [i Om,
Hristos dup\ nviere a putut s\ se arate Apostolilor cnd u[ile erau ncuiate
(Ioan 20, 19-26), Apostolii nu L-au recunoscut n drumul spre Emaus, ns\
atunci cnd li s-au deschis ochii, El a devenit nev\zut (Luca 24, 13-31).
Perspectiva indirect\ n icoan\ este reprezentarea vizibil\ a n]elesului
altei ambian]e, ns\ ca no]iune nu poate fi reprezentat\ prin sine ns\[i,
ci numai mental, atunci reprezentarea vizibil\ a no]iunii se face imaginar.
Dac\ noi vedem partea din fa]\ a suprafe]ei, despre partea din dos avem
doar cuno[tin]\ abstract\. Uneori, sfintele icoane sunt apreciate mai mult
ca valori artistice [i istorice, studiindu-se mai mult vechimea lor, culorile
[i arta cu care sunt lucrate. Acest fapt, ns\, nu constituie un obstacol pen-
tru adev\ra]ii cre[tini care simt duhul ce se eman\ din sfintele icoane care

14 Nicoleta Melniciuc-Puic\, Materiale pentru realizarea, conservarea [i restaurarea icoanelor

[i frescelor, Tehnopress, Ia[i, 2001, p. 1.


198

stabilesc o continu\ inter-comuniune ntre divin [i uman. Ele scurteaz\


calea ntre cer [i p\mnt, urc\ pe om spre cer, dup\ m\sura smereniei lui [i
coboar\ pe Dumnezeu spre p\mnt, dup\ nem\surata dragoste a Lui15.
Prin urmare, n ntreaga construc]ie formal\ a icoanei nu se poate s\ nu
vedem expunerea exprimat\ a dogmelor cre[tine [i a ideilor teologice.
La aceast\ percepere a icoanei, ajut\ [i compozi]ia ei care se deo-
sebe[te printr-o anumit\ perfec]iune, prin dezlipirea de tot ce este n
preajm\ [i totodat\ printr-o anumit\ metodic\. Prezen]a compozi]iei aparte
[i a ritmului muzical acord\ icoanei ortodoxe un caracter propriu. Con-
templnd icoana, noi contempl\m o transcenden]\, plin\ de sunete. O
asemenea impresie despre icoan\ este completat\ de gama de culori.
n icoan\ culoarea este simbolic\, fiind precizat\ de mai nainte [i nu
la libera voie. De exemplu, n icoanele Sfintei Sofia se ntlnesc trei culori
fundamentale: ro[u, albastru [i verde. Sofia, adic\ n]elepciunea lui Dum-
nezeu, este gndul lui Dumnezeu despre lume, despre soarta ei de dinainte
de veci, inclus\ n sfera ve[niciei. Deoarece acest gnd a devenit trup, el a
devenit activ [i este simbolizat prin culoarea ro[ie. N\zuin]a c\tre Dum-
nezeu este exprimat\ prin culoarea albastr\. Sinteza dialectic\ a primelor
dou\ atribute ale st\rii de n]elepciune este exprimat\ prin culoarea verde
care arat\ armonia existen]ei dumnezeie[ti, a lini[tii pe care o g\sim doar
la [i prin Dumnezeu.
Un sens deosebit l are n icoan\ culoarea aurie [i aurul n special. Se
consider\ c\ nc\ din pictura din catacombe obi[nuita suprafa]\ tridimen-
sional\ fusese redus\ la spa]iul transcendental. Bizan]ul a f\cut acest
spa]iu de aur, n]elegerea fondului icoanei realizndu-se n afara concepte-
lor de spa]iu [i timp. Dac\ n icoan\ culoarea are n]eles simbolic, atunci
aurul dup\ natura str\lucirii lui nu poate fi comparat [i pus n raport cu
culorile. Aurul, neavnd culoare [i caracterizndu-se doar prin ton, apare
abstract. Culorile nsele par a se nsufle]i, a se p\trunde de lumin\ de la el.
n Sfnta Scriptur\ aurul este ar\tat ca simbol al lumii de sus. Vorbind
despre Ierusalimul ceresc, Sfntul Ioan Evanghelistul scrie: Ora[ul era
aur curat... (Apocalipsa 21, 8). Iluminarea, mbibarea spa]iului cu
lumin\, adncul iluminat poate fi redat numai prin aur. Culorile sunt
neputincioase s\ exprime sensibil ceea ce este perceput cu mintea, ceea ce
este nev\zut, ceea ce este separat, dincolo de reprezentare. De aceea,
niciodat\ cerul v\zut de noi nu este reprezentat pe icoane, c\ci el nu exist\

15 Arhimandrit Ioanichie B\lan, Sfintele icoane f\c\toare de minuni din Romnia, Editura

Episcopiei Romanului, 1999, p. 9.


199

n lumea care sluje[te ca tem\ pentru zugr\vitorul de icoane. Cu aur este


reprezentat numai ceea ce are direct\ leg\tur\ cu puterea lui Dumnezeu [i
cu manifestarea harului dumnezeiesc.
Adesea ntlnim n scrierile Sfin]ilor P\rin]i [i n Vie]ile Sfin]ilor o
lumin\ care lumineaz\ din\untru fe]ele sfin]ilor n momentele celei mai
nalte prosl\viri a lor. Aceast\ manifestare a luminii harice este redat\ de
icoan\ prin nimbul de aur n jurul capului sfntului. Nimbul acesta nu este
o alegorie, ci este exprimarea simbolic\ a realit\]ii concrete [i constituie
con]inutul necesar al icoanei. n afar\ de fondul icoanei [i de nimb, aurul
n chip de nimb format din raze care se scurg este a[ezat pe ve[mintele
Mntuitorului [i pe diferite alte obiecte, prin care este subliniat\ manifes-
tarea puterii lui Dumnezeu. La icoanele mult mai trzii a[ezarea aurului a
fost f\cut\ [i pe ve[mintele sfin]ilor, exprimnd str\lucirea harului
dumnezeiesc sau lumina cereasc\.
Dac\ att de adnc sunt gndite n icoan\ lumina, spa]iul [i com-
pozi]ia, nu se poate ca ns\[i tehnica zugr\virii icoanei s\ nu fie la fel de
adnc gndit\. Zugr\virea icoanei se nf\]i[eaz\ ca o repetare a treptelor
fundamentale ale crea]iei divine: de la nimicul absolut pn\ la Ierusalimul
ceresc [i pn\ la sfnta f\ptur\. n]elesul icoanei [i pre]uirea ei nu constau
n frumuse]ea ei ca lucru, ci n frumuse]ea ei duhovniceasc\. Icoana este
chipul frumuse]ii, n calitate de asem\nare cu Dumnezeu. Din aceast\
latur\, arta bisericeasc\ a zugr\virii de icoane constituie exprimarea evi-
dent\ a dogmei despre Schimbarea la fa]\. Transfigurarea chipului omului
[i a f\pturii n icoan\ este n]eleas\ [i este redat\ pe deplin. Sintetiznd,
icoana este, deci, modul n care Tradi]ia oriental\ bizantin\ a n]eles s\
perpetueze memoria Sfintei Fe]e a lui Iisus, Imagine v\zut\ a Dumnezeu-
lui nev\zut [i de aceea orice icoan\, a oric\rui sfnt este o teofanie
trinitar\ [i actualizare a Schimb\rii la Fa]\16.
Icoan\ [i istorie. Potrivit Tradi]iei Ortodoxe, prima icoan\ a lui Hris-
tos a ap\rut nc\ din timpul vie]ii Sale p\mnte[ti, fiind s\vr[it\ n chip
minunat. Conform diferitelor izvoare prin care a ajuns aceast\ informa]ie
pn\ la noi17, regele Edesei, Avgar V Ukhama principe al Osroenului,

16 Pr. Prof. univ. dr. Ioan I. Ic\ jr., Misterul Fe]ei lui Hristos n Tradi]ia ortodox\ EIKON

PROSOPON ICOAN. Memoria istoric\ [i liturgic\ a investirii unei Tradi]ii: Sinodul VII
Ecumenic, n Omagiu P\rintelui Academician Dumitru Popescu, volum omagial realizat prin
purtarea de grij\ a IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, cu ocazia decern\rii titlului de doctor
honoris causa la Facultatea de teologie Ortodox\ din Alba Iulia,14 mai 2005, Editura
Rentregirea, Alba Iulia, 2005, p. 107.
200

fiind bolnav de o boal\ incurabil\, a trimis pe dreg\torul s\u Anania (Han-


nan) s\-L caute pe Iisus, cerndu-I s\ vin\ s\-l vindece [i s\-i vorbeasc\
despre nv\]\tura Sa. Neputnd s\ r\spund\ chem\rii acestuia, Hristos i d\
voie lui Anania s\-I fac\ portretul, ns\ acesta nu reu[e[te din cauza
slavei de negr\it de pe chipul S\u, care se schimba n har. Atunci Hristos
a luat El nsu[i o pnz\ pe care {i-a pus-o pe fa]\ pe care s-a ntip\rit
chipul S\u dumnezeiesc pe care l-a trimis n dar regelui Edesei. La
vederea lui, atunci cnd darul a ajuns la destina]ie, regele bolnav s-a
ns\n\to[it n chip minunat [i a cerut apoi s\ primeasc\ nv\]\tura cre[tin\
[i Botezul. Mai trziu, n amintirea acestui eveniment, a zidit o biseric\ n
Edesa. Cnd fiul lui Avgar s-a ntors la p\gnism, episcopul Edesei a
ascuns mandylionul zidindu-l .
La 16 august 944, n cinstea victoriilor din Orient repurtate de bizan-
tini mpotriva per[ilor a fost cump\rat\ Sfnta Mahram\ [i mutat\ solemn
la Constantinopol. Vindecarea mp\ratului Roman la 1 august 944
mpreun\ cu r\sun\toarea victorie au f\cut cunoscut mandylionul n
ntreaga Europ\ [i a creat varianta icoanelor cu Sfnta Mahram\. S-a pier-
dut, din p\cate urma Sfintei Mahrame cu prilejul invad\rii Constantinopo-
lului de c\tre crucia]ii celei de-a IV-a Cruciade n 1204.
Arta icoanei avea s\ se bazeze n formele sale timpurii pe tehnica por-
tretului sau a picturii, n general, existent\ n imperiul roman. n acest sens
este cu neputin]\ s\ nu amintim a[a numita art\ a catacombelor romane n
care, nc\ n formele realismului antic, sunt deja exprimate idei religioase
cu des\vr[ire noi [i credin]a cre[tinilor. n arta catacombelor sfintele
nf\]i[\ri, chiar de la nceput, cap\t\ acele tr\s\turi specifice de expresivi-
tate care, mai trziu, au dobndit n icoan\ formele lor canonice definitive.
Eforturile zugravilor din acea perioad\ se ndreptau c\tre prelucrarea unui
astfel de stil, care s\ ntrupeze n cel mai frumos chip idealurile cre[-
tinismului.
n dorin]a de a transmite ceea ce nu se poate vedea cu ochii trupe[ti, ci
ceea ce este nev\zut - realitatea duhovniceasc\ -, primii zugravi cre[tini
ncercau s\ introduc\ n arta catacombelor anumite simboluri [i chiar su-
biecte din mitologia p\gn\, umplndu-le cu un con]inut cu des\vr[ire
nou. Tematica desenelor din catacombe, att din punct de vedere simbolic,
ct [i din punct de vedere al subiectelor, corespunde n majoritatea lor
evenimentelor vechi testamentare sau nou testamentare cu sublinierea

17 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Scripta, edi]ia a III-a, traducere de Pr. D. Fecioru, Bucure[ti,

1993, nota 1, p. 178.


201

unei unit\]i l\untrice ntre ele. De exemplu, aducerea ca jertf\ a lui Isaac
de c\tre Avraam, mielul pascal, [arpele de aram\, Iona, Daniel n groapa
cu lei care pre-nchipuiau n Vechiul Testament pe Hristos, chivotul cu
tablele legii, vasul cu man\, toiagul lui Aaron [i alte prototipuri care
prenchipuiau pe Maica Domnului sunt puse n direct\ leg\tur\ cu realiza-
rea lor n Noul Testament [i sunt exprimate n arta veche cre[tin\ cu amn-
dou\ chipurile fundamentale, care ocup\ locul central: chipul lui Iisus
Hristos Fiul lui Dumnezeu care a devenit Om [i chipul Preasfintei
Fecioare Maria18. Cea mai veche din reprezent\rile Maicii Domnului, cu-
noscute nou\, se afl\ n catacomba Sfnta Priscila din Roma [i este
socotit\ ca apar]innd veacului al II-lea. Dup\ form\, aceast\ reprezentare
este nc\ pur elenist\, dar se ntlne[te n ea [i limba simbolului: pentru a
ar\ta c\ femeia zugr\vit\ este Maica Domnului, al\turi de ea este zugr\vit
un prooroc din Vechiul Testament care ]ine n mna stng\ sulul cu proo-
rocia, iar cu mna dreapt\ arat\ la steaua zugr\vit\ deasupra capului
Maicii Domnului. Pe capul Maicii Domnului se afl\ un detaliu al aco-
per\mntului care s-a p\strat n iconografia ortodox\ pn\ n ziua de azi.
Acest chip este n acela[i timp [i simbolic [i istoric. Conform Tradi]iei,
sunt trei icoane ale Maicii Domnului pictate de Sfntul Apostol [i Evan-
ghelist Luca dup\ Pogorrea Sfntului Duh: Maica Domnului Odighitria
ndrum\toarea; Maica Domnului Eleusa Mngietoarea; Maica Dom-
nului Oranta Rug\toarea, f\r\ pruncul Iisus. Simbolul mielului r\spndit
n secolul I n mai multe variante va cunoa[te o anumit\ evolu]ie pn\ la
sinodul Trulan (Quinisext) din 692 cnd este oprit\ reprezentarea lui Hris-
tos n chipul mielului, hot\rndu-se folosirea doar a reprezent\rii Sale cu
fa]\ uman\.
Arta catacombelor romane nregistreaz\ [i valoroase reprezent\ri ale
Sfintelor Taine, ale unor aspecte din activitatea p\mnteasc\ a lui Hristos
cu pronun]at caracter catehetic. De exemplu, convertirea este reprezentat\
printr-un pescar care scoate un pe[te din ap\, iar Botezul este s\vr[it de
un adult cu chip de copil, simboliznd na[terea din nou. Mai apare [i un
preot care s\vr[e[te jertfa euharistic\ [i mp\rt\[e[te credincio[ii.
Analiznd doar acest cteva aspecte observ\m faptul c\ Biserica, nc\
de la nceput, a cultivat o limb\ artistic\, care s\ exprime acela[i adev\r
ca [i limba vorbit\. Limba picturii trebuia s\ fie deosebit de limpede [i
precis\. Pentru a reda realitatea lumii duhovnice[ti, nev\zut\ pentru ochii

18
Leonid Uspensky - Teologia icoanei, Anastasia, Bucure[ti, 1994, p. 38.
202

trupe[ti, era nevoie nu de chipuri [terse, ci de chipuri precise [i am\-


nun]ite, a[a cum Sfin]ii P\rin]i, cnd vorbesc de lumea duhovniceasc\,
folosesc expresii cu deosebire limpezi [i precise. Aceast\ limb\, ca [i
expresiile teologice ale nv\]\turii Bisericii s-au precizat, s-au extins [i s-au
des\vr[it din ce n ce mai mult n condi]iile istorice ale vie]ii ei19.
Simplitatea n expresie constituie p\trunderea n esen]a ns\[i.
Mijlocul de concentrare a expresivit\]ii vie]ii duhovnice[ti n figurile
sfin]ilor l constituiau ochii. n ei se exprima n chip simbolic puterea
neobi[nuit\ [i st\pnirea duhului asupra trupului. Permanen]a [i caracterul
neschimb\tor al tipurilor iconografice ale Domnului Iisus Hristos, ale
Maicii Domnului [i ale sfin]ilor au acordat icoanei bizantine un caracter n
afara timpului [i n afara spa]iului, reflectnd ideea ve[niciei Bisericii lui
Hristos. Cu toate acestea, ne]innd seama de acest caracter transcendental
al chipului, el n-a constituit niciodat\ n Bizan] o form\ abstract\. Baza lui
a r\mas totdeauna nf\]i[area omului. Dumnezeu nu S-a f\cut nger, ci S-a
f\cut om n chip substan]ial [i real a locuit pe p\mnt, a petrecut cu
oamenii, a f\cut minuni, a suferit, a fost r\stignit, a nviat, S-a n\l]at [i
toate acestea s-au ntmplat n chip real [i a fost v\zut de oameni; deci
cnd s-au f\cut acestea, s-a nf\]i[at n icoan\ chipul lui spre a ne aduce
aminte de El [i spre a c\p\ta nv\]\turi noi, care n-am fost de fa]\ atunci,
pentru ca f\r\ s\ fi v\zut, dar auzind [i creznd, s\ avem parte de fericirea
Domnului.20
Biserica a precizat nv\]\tura sa despre con]inutul dogmatic al chipu-
lui iconografic la Sinodul Trulan din anul 692. Din cele trei canoane, care
se refer\ la sfintele icoane, pentru noi prezint\ importan]\ canonul 82: Pe
unele reprezent\ri se afl\, fiind indicat cu degetul de Sf. Ioan nainte-
merg\torul, un miel, care este primit n chipul harului prin Lege in-
dicndu-ne pe adev\ratul Miel, Hristos Dumnezeul nostru. Socotind
vechile chipuri [i reprezent\ri ca semne [i prezic\toare ale adev\rului,
transmise Bisericii, noi socotim harul [i adev\rul, primindu-le ca mplinire
a Legii. Pentru aceasta, poruncim ca de acum nainte [i toate nf\]i[\rile
pentru ochi s\ fie s\vr[ite [i reprezentate pe icoane astfel: n locul vechiu-
lui miel, s\ fie reprezentat Mielul n chip omenesc, Care a nsumat
p\catele lumii, Hristos Dumnezeul nostru, pentru ca prin umilirea Lui s\
fie n]eleas\ n\l]imea Cuvntului lui Dumnezeu [i s\ aduc\ aminte
vie]uirea Lui n trup, Patimile [i moartea Lui mntuitoare(can. 82 al Si-

19 Ibidem, p. 52.
20
Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p. 177.
203

nodului Trulan).21 n esen]\ acest canon const\ n urm\toarele: nf\]i[area


Domnului Iisus Hristos prin simbolul mielului vechi-testamentar trebuie
s\ fie nlocuit\; pe icoane chipul Mntuitorului Hristos trebuie s\ fie dup\
nf\]i[area omului. ns\ Hristos nu este numai Om, ci este [i Dumnezeu.
De aceea, n nf\]i[area lui Hristos ca Dumnezeu-Om trebuie s\ fie subli-
niat\ [i eviden]iat\ esen]a Lui dumnezeiasc\, ceea ce este posibil prin
mijlocirea simbolurilor.
Pentru a fi limpede baza istoric\ a acestui canon, trebuie amintit
faptul c\ Sinodul Trulan a constituit des\vr[irea Sinoadelor Ecumenice al
V-lea [i al VI-lea, care au condamnat monofizitismul [i monotelismul.
Sfin]ii P\rin]i ai acestor Sinoade au definit limpede [i precis nv\]\tura
dogmatic\ a Bisericii despre ntruparea lui Dumnezeu. ns\ nu era sufi-
cient, adev\rul trebuia s\ fie ar\tat; [i de aceea canonul 82 al Sinodului
Trulan precizeaz\ aceast\ sarcin\ pentru arta iconografic\ a Bisericii:
prezentarea s\ fie nf\]i[at\ des\vr[it\ pentru ochii tuturor.
n acest fel, canonul 82 al Sinodului Trulan subliniaz\ importan]a
realismului istoric n iconografie, dar totodat\ nu exclude simbolica ico-
nografic\, drept mijloc sau manier\ de exprimare a naltei realit\]i duhov-
nice[ti. Acest canon propune principiul canonului iconografic, drept crite-
riu cunoscut, care precizeaz\ coresponden]a icoanei cu Sfnta Scriptur\.
Dup\ cum pentru sistematizarea [i fixarea oficial\ a nv\]\turii
cre[tine un rol important l-a avut, paradoxal, apari]ia ereziilor, tot astfel
acestea au dus la dezvoltarea iconografiei ca limbaj vizual pentru mesajul
evanghelic ca form\ de nt\rire a sistemului imunitar al organismului
Bisericii. Observ\m, a[adar, c\ dup\ Sinodul I Ecumenic (325) din Con-
stantinopol, n care este ap\rat\ nv\]\tura despre dumnezeirea lui Hristos
n icoanele care reprezint\ pe Hristos Pantocrator de ambele p\r]i ale aure-
olei capului vor fi a[ezate literele [i simbol al dumnezeirii Lui (Apo-
calips\ 22, 13)22.
Sfin]ii P\rin]i au un rol deosebit de important n sus]inerea artei icoa-
nei v\znd n aceasta o Evanghelie t\cut\ care se adreseaz\ deopotriv\

21Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca - Canoanele Bisericii Ortodoxe, Romcart, Bucure[ti, p. 143.
22
Sinodul III Ecumenic de la Efes (431) a condamnat erezia nestorian\ care lovea n unirea
ipostatic\ din Persoana Mntuitorului Hristos. De aceea, ntr-un anume sens, Maica Domnului
ns\[i este nf\]i[at\ n icoane n postur\ imperial\, a[ezat\ pe tron cu pruncul dumnezeiesc pe
genunchi. Ca exemple a luptei, prin arta icoanei desigur, pentru afirmarea ortodoxiei mpotriva
ereziei nestoriene [i accentuarea dumnezeirii Pruncului [i a nsu[irii principale a Fecioarei Maria de
N\sc\toare de Dumnezeu (Theotokos) r\mn bisericile reprezentative ale epocii medievale:
Santa Maria Maggiore din Roma [i Sfnta Sofia din Constantinopol.
204

omului simplu sau teologului c\rturar. Sfntul Vasile, Sfntul Grigorie al


Nyssei, sfntul Nil Sinaitul sunt cteva dintre numele P\rin]ilor care au
scris n favoarea Sfintelor icoane. Leg\tura artei biserice[ti cu dogma
despre ntruparea lui Dumnezeu s-a manifestat ntr-o form\ str\lucit\ n
istoria icoanei bizantine autentice. ntre toate argumentele pe care le-a
prezentat mintea teologilor bizantini, chiar de la nceput, principal a fost
acela c\ nf\]i[area lui Hristos pe icoane serve[te drept garan]ie pentru
veridicitatea ntrup\rii Sale, iar cinstirea sfintelor icoane serve[te drept
garan]ie pentru credin]a n ntruparea Lui real\, nu p\relnic\ (dochetism).
De vreme ce Fiul lui Dumnezeu a devenit Om adev\rat, atunci El
poate fi [i zugr\vit ca om. A nu fi de acord cu aceasta este egal cu
t\g\duirea realit\]ii ntrup\rii nse[i [i, ca urmare, ascunde n sine primej-
dia pentru credin]a dreapt\ n r\scump\rare [i mntuire. Lupta pentru cin-
stirea sfintelor icoane a fost n acela[i timp [i lupta pentru ap\rarea
dogmei principale a nv\]\turii de credin]\ cre[tin\ dogma ntrup\rii lui
Dumnezeu23.
Icoana [i rug\ciunea. Conform Scripturii [i Tradi]iei noastre, rug\ciu-
nea reprezint\ activitatea cea mai nalt\ de care este capabil omul, p\rt\[ia
lui cu Dumnezeu (Ioan 4, 24). nv\]\tura biblic\ a rug\ciunii accentueaz\
atotputernicia lui Dumnezeu [i necesitatea omului de a fi ntr-o rela]ie de
mntuire sau de leg\tur\ personal\ cu El, de a intra pe deplin n toate pri-
vilegiile [i obliga]iile acelei rela]ii cu Dumnezeu24.
Noul Testament cuprinde numeroase exemple de rug\ciune: rug\ciu-
nea Mariei: M\re[te sufletul meu pe Domnul (Luca 1, 46-55); rug\ciu-
nea lui Zaharia: Binecuvntat este Domnul Dumnezeul lui Israel (Luca
1, 68-79); rug\ciunea lui Simeon: Acum libereaz\ pe robul T\u (Luca
2, 29-32); rug\ciunea ngerilor: Sfnt, Sfnt, Sfnt (Apocalipsa 7, 8).
Cu siguran]\ cea mai important\ rug\ciune biblic\ r\mne Tat\l nostru.
Iisus rezum\ ntreaga Sa via]\ de rug\ciune (Matei 26, 36; Marcu 1, 35;
Luca 6, 12; 11, 1; Ioan 11, 41-42) n rug\ciunea sacerdotal\ (Ioan 17, 1-26).
Cea mai important\ rug\ciune a sa este aceea c\tre Tat\l, pe cruce fiind
r\stignit: P\rinte iart\-le lor, c\ nu [tiu ce fac (Luca 23, 24). El ndeamn\
pe Apostolii S\i: Priveghea]i [i v\ ruga]i, ca s\ nu intra]i n ispit\ (Matei
26, 41), i nva]\ s\ se roage (Luca 18, 1), dndu-le rug\ciunea dom-
neasc\ (Matei 6, 9-15; Luca 11, 1-4)25. n tradi]ia liturgic\, se g\sesc

23 Pr. Prof. Dr. {tefan C. Alexe, Sensul icoanei la Sfntul Ioan Damaschin [i Sinodul VII

Ecumenic (Niceea 787), n Ortodoxia, anul XXXIX (1987), nr. 4, p. 23-24.


24 Dic]ionar Biblic, Editura Cartea cre[tin\, Oradea, 1995, p. 1133.
205

numeroase texte de rug\ciune n care se invoc\ harul persoanelor Sfintei


Treimi sau mijlocirea Maicii Domnului.
Fiecare credincios practicant al Bisericii [tie c\ rug\ciunea este
nceputul oric\rui bine [i pricina mntuirii, adic\ a vie]ii ve[nice. Rug\ciu-
nea este izvortoarea oric\rei virtu]i [i drept\]i a omului tr\itor pe acest
p\mnt. Este cu neputin]\ omului s\ stea de vorb\ cu Dumnezeu f\r\
lucrarea Duhului, harul trebuie s\ fie de fa]\, s\ ne ajute n sfintele noastre
nevoin]e [i a[a s\ intre, s\ ne plece genunchii no[tri, s\ ne rug\m [i s\
cerem. Pentru c\ a sta de vorb\ cu Dumnezeu e mai mult dect a sta de
vorb\ cu oamenii, de aceea trebuie s\ vin\ harul Duhului ca s\ ne
nt\reasc\, s\ ne dea ndr\znire, [i s\ ne arate ct de mare e cinstea de a sta
de vorb\ cu Dumnezeu. Deci, [tiind c\ [i vorbim cu Dumnezeu [i c\ [i
primim lucrarea Duhului cnd st\m de vorb\ cu Dumnezeu, nu vom mai
l\sa s\ intre diavolul n sufletul pe care l-a sfin]it Duhul. Dup\ cum cei
care au vorbit cu mp\ratul nu mai vor s\ stea de vorb\ cu cer[etorii [i cu
oamenii f\r\ c\p\ti dup\ ce s-au bucurat de cuvintele dulci ale mp\ratu-
lui [i de cinstea ce li s-a f\cut, tot a[a [i cel care a vorbit cu Dumnezeu [i s-a
rugat Lui, nu mai vrea s\ stea de vorb\ cu cel viclean, cu cel necredincios.
ntr-adev\r, cu dracii vorbe[te cel ce sluje[te pl\cerilor [i pe urmele nebu-
niei lor calc\, dup\ cum omul cu via]\ curat\, omul care face dreptatea, st\
de vorb\ cu ngerii [i calc\ pe urma str\lucitei lor dreg\torii. Dac\ cineva
ar spune c\ rug\ciunile sunt nervii sufletului, ar spune adev\rul. Dup\ cum
datorit\ nevoilor trupul se men]ine, st\ drept, tr\ie[te [i st\ strns unit, iar
dac\ tai nervii strici toat\ armonia trupului, tot a[a [i sufletele, datorit\
sfintelor rug\ciuni [i p\streaz\ armonia lor, se men]in [i alearg\ cu
u[urin]\ pe calea bunei credin]e26.
O adev\rat\ rug\ciune este nso]it\ ntotdeauna, n plan fizic, concret,
de icoane. Pe lng\ credin]\ [i st\ruin]\ ({i toate cte ve]i cere, zice
rugndu-v\ cu credin]\, ve]i primi, Matei 21, 22), cre[tinul trebuie s\ aib\
lng\ el [i semne v\zute, semne prin care s\ purcead\ mai u[or c\tre Cel
c\ruia ndreapt\ cuvntul lui. Cinstirea Mntuitorului nostru Iisus Hris-
tos, a Maicii Domnului [i a sfin]ilor n cultul ortodox se manifest\ [i prin
reprezentarea lor n sfintele icoane. Motivul existen]ei icoanelor n via]a
duhovniceasc\ a credincio[ilor este unul simplu: nevoia lor de concret, de

25 Preot prof. dr. Ion Bria, Dic]ionar de Teologie Ortodox\, A-Z, Edi]ia nti revizuit\ [i

completat\, EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 339.


26 Pr. D. Fecioru, Cuvnt despre rug\ciune de Sfntul Ioan Gur\ de Aur, n Ortodoxia, anul

XXXV (1983), nr. 3, p. 421-422.


206

a vedea cu ochii trupe[ti ceea ce nc\ nu se poate deslu[i cu ochii min]ii.


Fiecare cre[tin practicant27 simte nevoia de a avea n fa]\ o icoan\, iar
acest lucru se datoreaz\ caracterului concret al sentimentului religios.
Pentru c\ omul este o unitate psihofizic\, el nu se mul]ume[te s\ se
apropie de Dumnezeu numai pe calea contempla]iei spirituale, ci el simte
nevoia [i dore[te s\ [i vad\, s\ ating\ cu minile, s\ s\rute cu buzele. Omul
are o alc\tuire dihotomic\, trup [i suflet, [i de aceea simte nevoia de a-[i
satisface ambele componente ale fiin]ei sale n raportul cu divinitatea28. El
simte nevoia de a vedea [i el a[a cum au v\zut [i Apostolii pe Mntuitorul
Hristos. Apostolii au v\zut pe Domnul cu ochii trupului , pe apostoli
al]ii, iar pe mucenici al]ii. {i eu pentru c\ am fost zidit din suflet [i din
trup, doresc s\-i v\d [i cu sufletul [i cu trupul [i s\ am o doctorie care s\
m\ fereasc\ de r\u. () Eu pentru c\ sunt om [i sunt mbr\cat n trup,
doresc s\ fiu n chip trupesc n leg\tur\ cu cele sfinte [i s\ le v\d29. Icoana
l ajut\ pe cre[tin s\ se transpun\ n acea stare de contempla]ie specific\
rug\ciunii, ea i certific\ [i pentru ochii lui cei trupe[ti faptul unei prezen]e
harice nev\zute, cu care el intr\ n rela]ie pe calea rug\ciunii. Icoana ne
procur\ o imagine sau o viziune spiritual\ a lumii cere[ti, viziune acomo-
dat\ posibilit\]ilor de percepere a omului. Ea este o contempla]ie reli-
gioas\ transpus\ n imagini, culori [i forme. Icoana scoate la lumin\ [i
arat\ ceea ce este ascuns. Omul fiind circumscris timpului [i spa]iului nu
are cuno[tin]\ complet\ despre cele nev\zute, nici despre cele trecute, nici
despre cele viitoare.

27 Acest aspect este deosebit de important pentru c\ arat\ faptul c\ el este obi[nuit cu Biserica,

este format n duhul acesteia [i educat n sensul recept\rii depline a mesajului sfin]itor. Un
credincios del\s\tor, neobi[nuit cu cele sfinte va sim]i mai pu]in n via]a lui nevoia de
reprezent\ri iconografice [i chiar le va neglija [i minimaliza rostul. Este ns\ deosebit de
semnificativ c\ marii rug\tori [i chiar b\trnii no[tri lega]i strns de biseric\ aveau chiliile pline de
icoane, fiecare col] al camerei lor era n]esat de icoane, ar\tnd tocmai nevoia de sfin]ire a
oric\rui spa]iu spre care-[i ndreapt\ privirea [i a unei conduite ocrotite de puterea transmis\ prin
icoane.
28 Orice icoan\ scoate la iveal\ [i arat\ ceea ce este ascuns. Spre exemplu: pentru c\ omul nu

are o cuno[tin]\ complet\ despre ceea ce este nev\zut, deoarece sufletul este acoperit cu corpul,
nici despre cele ce vor fi dup\ el, [i nici despre cele distan]ate [i dep\rtate n spa]iu, ca unul ce este
circumscris n spa]iu [i timp, a fost n\scocit\ icoana pentru conducerea cuno[tin]ei [i pentru
ar\tarea [i punerea la iveal\ a celor ascunse. n general icoana a fost f\cut\ spre folos, binefacere [i
mntuire, pentru ca, prin faptul c\ sunt scoase la iveal\ [i v\dite lucrurile, s\ cunoa[tem cele
ascunse [i astfel pe cel bune s\ le dorim [i s\ le rvnim, iar pe cel contrare, adic\ pe cel rele, s\ le
evit\m [i s\ le urm (cf. Sfntul Ioan Damaschin, Cultul sfintelor icoane. Cele trei tratate contra
iconocla[tilor, traducere `n limba greac\, introducere [i note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru,
EIBMBOR, Bucure[ti, 1998, p. 137).
29 Cf. D. I. Belu, Despre icoana ortodox\, n B.O.R., anul LIX (1941), nr. 11-12, p. 644.
207

Icoanele sunt pentru credincios precum ni[te c\r]i care i sunt puse la
ndemn\ pentru a-[i ntregi viziunea despre Dumnezeu. Pentru aceasta
avem m\rturia chiar cuvintele Sfin]ilor P\rin]i ap\r\tori ai icoanelor [i nu
numai. Sf. Ioan Damaschin spunea c\ icoana este un obiect care
prilejuie[te aducerea aminte. Ceea ce este cartea pentru [tiutorii de carte,
aceea este icoana pentru ne[tiutorii de carte. {i ceea ce este cuvntul pen-
tru auz, aceea este icoana pentru v\z30. Dac\ cineva nu cunoa[te cuvntul
Scripturii, nu cunoa[te via]a Mntuitorului sau nu poate citi nic\ieri cele
sfinte, atunci nu-i poate r\mne dect s\ intre n orice biseric\ [i i se va
deschide nou\ o adev\rat\ Scriptur\ n imagini. {i n loc s\ citim via]a
Mntuitorului, minunile Lui, vom privi la ele. Nu [tim despre realitatea
ntrup\rii, nu ne putem ncredin]a cu mintea noastr\ slab\ c\ Hristos este
Dumnezeu adev\rat? Atunci trebuie s\ privim la icoana nvierii [i a
n\l]\rii Domnului la cer [i vom n]elege ceva mai mult din ceea ce
nseamn\ dumnezeirea Lui. Nu cunoa[tem c\ a fost om asemenea nou\?
Iar\[i putem privi icoana Na[terii [i imediat n]elegem c\ S-a n\scut [i a
fost om asemenea nou\. Ne ndoim c\ a fost n acela[i timp Dumnezeu [i
om adev\rat? Trebuie doar s\ privim icoana sfintelor Sale patimi [i vom
n]elege, c\ doar Dumnezeu Omul Iisus Hristos putea s\ fac\ toate acestea
din dragoste pentru neamul omenesc. Al\turi de citirea celor sfinte,
mpreun\ cu rug\ciunea, se al\tur\ privirea c\tre icoane care nf\]i[eaz\
concret martiriul lor [i vom n]elege dragostea lor pentru Hristos. Poate de
aceea Sf. Nichifor M\rturisitorul arat\ superioritatea icoanelor, ca mijloc
de cunoa[tere, fa]\ de cuvntul scris sau vorbit. Icoana mijloce[te, ca [i
rug\ciunea, o cunoa[tere mai direct\, mai rapid\ [i mai clar\ dect celelal-
te mijloace de nv\]are. Ea nu d\ loc la interpret\ri cu privin]\ la ceea ce
dorim s\ ar\t\m cum face cuvntul de exemplu. Dac\ cunoa[terea prin
cuvnt are neajunsul c\ poate da na[tere la neclarit\]i, la unele sensuri
obscure, din cauza impreciziei termenilor, cunoa[terea prin desen, prin
icoan\, este scutit\ de astfel de neclarit\]i31.
Icoana ia astfel, n multe cazuri locul cuvntului, c\ci ea con]ine [i
transmite acela[i mesaj ca [i cuvntul. Sf. Teodor Studitul spune c\ ceea

30 Sfntul Ioan Damaschin, Cele trei tratate, p. 52.


31
Sf. Nichifor M\rturisitorul, Antireticul III mpotriva mp\ratului iconoclast Constantin
Copronimul, 5, PG, 100, col. 381C384A, dup\ Pr. Prof. Ene Brani[te, Teologia icoanelor, n
Studii Teologice, anul IV (1952), nr. 3-4, p. 186.
208

ce este fixat n scris pe hrtie prin cerneal\, este fixat tot a[a prin felurite
culori sau oricare alte materii.32 Sf. Vasile cel Mare spune c\ ceea ce
cuvintele unei istorisiri prezint\ auzului, aceea [i pictura prin imitare arat\
f\r\ cuvinte33. Pictorii nf\]i[eaz\ istorisirile vechi pe pl\ci de lemn [i pe
pere]i procurnd pl\cere celor ce le privesc. Totodat\ ei p\streaz\, astfel,
mult\ vreme, amintirea vie a faptelor din trecut. Mnuitorii condeiului
folosesc ns\, n locul pl\cilor de lemn, c\r]ile, iar n locul culorilor florile
cuvintelor34.
Iconografia ortodox\ red\ ntocmai nv\]\tura Bisericii despre Mntu-
itorul Hristos, despre Maica Domnului sau despre oricare dintre sfin]i35.
Ele demonstreaz\ concomitent [i cinstirea de care se bucur\ n inimile
credincio[ilor persoanele sfinte [i definesc cel mai deplin cultul ortodox.
Dac\ ar fi s\ lu\m un exemplu la ndemn\ pentru noi to]i, Sfnta Litur-
ghie, rug\ciunea cea mai ampl\ a Bisericii, [i s\ observ\m felul cum este
alc\tuit\, observ\m c\ rnduiala acesteia constituie nu numai un sublim
mijloc de sfin]ire, nu numai rug\ciunea prin excelen]\ a Bisericii [i cultul
suprem adus de ea lui Dumnezeu, ci [i o minunat\ form\ de reprezentare
simbolic\, de comemorare sau rennoire mistic\ [i sacramental\, a istoriei
mntuirii. Conform poruncii date de Mntuitorul Sfin]ilor S\i Apostoli:
Aceasta face]i spre pomenirea Mea (Luca 22, 19), Liturghia cre[tin\ a
fost considerat\ dintru nceput ca o pomenire, amintire sau comemorare a
crucii, adic\ a patimilor [i a mor]ii Domnului. n misterul liturgic cre[tin,
Jertfa sau patima de pe cruce a lui Hristos punctul culminant al lucr\rii
Sale mntuitoare devine oarecum din nou prezent\ [i real\; credincio[ii
particip\ efectiv la ea, adic\ o retr\iesc [i beneficiaz\ de efectele ei salu-
tare, cu fiecare Liturghie.

32 Sf. Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, trad. Diac. Ioan I. Ic\ jr., Deisis,
Alba Iulia, 1994, p. 84.
33 Sf. Vasile cel Mare, Omilia a XIX-a la Sfin]ii 40 de martiri, PG 31, 508 D-509A, dup\

Doctorand Mihai D. Radu, Icoanele n istoria artei biserice[ti [i a cultului cre[tin ortodox, n
Studii Teologice, anul XXVII (1975), nr. 5-6, p. 430.
34 Teodoret, Episcopul Cirului, Istoria bisericeasc\, traducere de Pr. Prof. Vasile Sibiescu,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1995, PSB 44, p. 19.


35 Pr. N. Ozolin, Chipul lui Dumnezeu, chipul omului, traducere de Gabriela Ciubuc, Anastasia,

Bucure[ti, 1998, p. 61 (Pentru alte reprezent\ri ale icoanei Cincizecimii, izvoarele ei [i descrierea
vezi Idem, Iconografia ortodox\ a Cincizecimii, traducere de Vasile Manca, Patmos, Cluj-Napoca,
2002, p. 71-79).
209

A[adar, n forma ei originar\ [i cea mai simpl\ aceea de mas\ litur-


gic\, imita]ie candid\ a Cinei , Liturghia cre[tin\ este n primul rnd o
icoan\ a prezen]ei reale a Domnului n lume [i nu doar o anamnez\ a
patimilor [i a mor]ii Lui, precum subliniaz\ Sfntul Apostol Pavel: De
cte ori mnca]i pinea aceasta [i be]i paharul acesta, moartea Domnului
vesti]i pn\ va veni (I Corinteni 11, 26).
Concluzii. Lucrarea de fa]\ referitoare la icoan\ se vrea a fi o chemare
c\tre omul zilelor noastre - mereu prea gr\bit [i superficial - spre a face un
popas la umbra nv\]\turii Sfin]ilor P\rin]i [i o invita]ie pentru a se r\cori
cu unduirile r\coritoare ale Ortodoxiei. Dorul de Dumnezeu s\dit n firea
uman\ prin crea]ie l direc]ioneaz\ pe om c\tre scopul crea]iei Sale:
fericirea personal\ [i cunoa[terea lui Dumnezeu.
Nevoia de Dumnezeu este s\dit\ n fiecare om n forma dorin]ei uni-
versale de perfec]iune. Acest dor de Dumnezeu prezent n diferite forme
n fiecare om al\turi de importan]a cunoa[terii prin vedere reprezint\
premisele studiului icoanei ca mijloc de cunoa[tere a lui Dumnezeu, Cel
Ce Se reveleaz\ n istorie n mod treptat. Icoana este deodat\ mesaj evan-
ghelic concentrat, estetic\ (a materiei [i a spiritului), dar [i un obiect de
cult. Prin actul sfin]irii [i prin expresia mesajului evanghelic, icoana
devine o fereastr\ c\tre Absolut, un dialog cu realit\]ile din mp\r\]ia lui
Dumnezeu [i, prin acestea, o form\ de terapie spiritual\, de vindecare
(sotiria nseamn\ mntuire dar [i vindecare).
Un studiu asupra icoanei, indiferent de unghiul de abordare (biblic,
moral-dogmatic, estetic, istoric), trebuie s\ se situeze obligatoriu pe o
coordonat\ hristocentric\. Rupte de dogma hristologic\, att studiul, ct [i
icoana ns\[i r\t\cesc inevitabil. Din punctul de vedere al mijloacelor de
expresie, icoana se poate reg\si n diferite forme de desen sau sculptur\.
n sens restrns, specific spa]iului ortodox, icoana apare n special ca pic-
tur\ [i uneori ca desen [i reprezint\ o imagine a unei persoane, realit\]i sau
scene din istoria mntuirii consacrat\ prin slujba de sfin]ire. Cugetarea
greac\ distinge mai multe sensuri ale icoanei (conform Sf. Ioan Da-
maschin): icoana natural\ (n\scutul se aseam\n\ cu n\sc\torul s\u), icoana
ca idee sau proiec]ie mental\, icoana ca imita]ie (omul este icoana lui
Dumnezeu), icoana ca reprezentare material\ a unei realit\]i v\zute sau
nev\zute. Icoana ca imagine a mp\r\]iei lui Dumnezeu are o func]ie esha-
tologic\, fiind a[adar o anticipare a realit\]ii duhovnice[ti din mp\r\]ia lui
Dumnezeu, deschide calea spre sfin]enie, spre scopul crea]iei omului:
210

ndumnezeirea. Negarea posibilit\]ii icoanei nseamn\ negarea posibi-


lit\]ii sfin]eniei [i a roadelor ntrup\rii. Icoana are [i o func]ie formatoare
deoarece pune n leg\tur\ cu cel reprezentat. Dac\ Biserica este mplinirea
prefigur\rilor din Vechiul Testament, ea este un nceput al mp\r\]iei lui
Dumnezeu nc\ din lumea aceasta: n Biserica slavei Tale, n cer a sta mi
se pare.
Biserica ap\r\ autenticitatea icoanei [i cinstirea ei [i nu forma artis-
tic\. n lumina nv\]\turii ortodoxe, cinstirea sfintelor icoane ]ine de opera
mntuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos [i de prezen]a lucr\toare a
Sfntului Duh. Fiind sfin]it\ prin venirea [i lucrarea Sfntului Duh, icoana
este un mijloc de sfin]enie. Ea ne cheam\ la ac]iune, la bucurie [i, mai
ales, la comuniune cu cel pe care l reprezint\. Icoana ortodox\ este art\
formatoare [i integratoare a omului n lumina sfin]eniei lui Dumnezeu.

Bibliografie selectiv\
1. Alexe, Pr. Prof. Dr., {tefan, Sensul icoanei la Sfntul Ioan Damaschin
[i Sinodul VII ecumenic (Niceea, 787), n Ortodoxia, anul XXXIX,
1978, nr. 4, p. 22-30.
2. B\lan, Arhimandrit, Ioanichie, Sfintele icoane f\c\toare de minuni din
Romnia, Editura Episcopiei Romanului, 1999.
3. Brani[te, Pr. Prof. Dr., Ene, Liturgica general\, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 2003.
4. Idem, Iconografia cre[tin\ ca disciplin\ de studiu [i cercetare.
Obiectul, scopul [i importan]a ei, discipline nrudite [i auxiliare,
literatura ei principal\, n Studii Teologice, anul XIV, 1962, nr. 5-6,
p. 328-349.
5. Bulgakoff, Sergiu, Icoana [i venerarea icoanei, Editura Sofia, Bucu-
re[ti, 1994.
6. Cristescu, Lector Vasile, Revela]ie [i simbol verbal n icoana nvierii
Domnului de la biserica Dr\g\nescu, n Teologie [i Via]\, anul XII
(LXXVIII), nr. 1-4, 2002.
7. Sfntul Ioan Damaschin, , Dogmatica, Editura Scripta, Bucure[ti, 1993.
8. Florenski, Pavel, Iconostasul, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1994.
9. Quenot, Michel, Sfid\rile icoanei o alt\ viziune asupra lumii, Editura
Sofia, Bucure[ti, 2004.
211

10. Schnborn, Christoph, Icoana lui Hristos, Editura Anastasia,


Bucure[ti, 1996.
11. Sfntul Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei Sale, Editura
Deisis, Alba Iulia, 1994.
12. Uspensky, Leonid, Teologia icoanei, Editura Anastasia, Bucure[ti,
1994.
212

Mitropolitul Veniamin Costachi, ctitor al


nv\]\mntului [i al limbii romne[ti

Mirela BEGUNI
Universitatea {tefan cel Mare din Suceava

Rsum
Institution porteuse dimportantes raisons ducationnelles justement
par sa dogmatique-mme, lEglise Orthodoxe a eu un rle incontestable
dans le dveloppement; la rorganisation, la coordonation et le
financement de lenseignement dans les Pays Roumains; la contribution
du grand mtropolite de la Moldavie, Veniamin Costachi, a t essentielle
dans la lutte mene pour roumainiser et dmocratiser linstitution
publique, pour lever le niveau culturel et moral du clerg, ainsi que pour
vaincre les prjugs et le complexe dinfriorit dans lequel les Roumains
ont t maintenus le long des rgnes phanariotes.

Personalitate marcant\ a Bisericii Ortodoxe, mitropolitul Veniamin


Costachi, a c\rui bogat\ activitate cultural\ a fost elogiat\ de ntreaga isto-
riografie romneasc\, a avut un rol incontestabil n dezvoltarea, romniza-
rea, reorganizarea, coordonarea [i finan]area nv\]\mntului din prin-
cipatul moldav, lui revenindu-i, ca obliga]ie oficial\ a mitropolitului,
supravegherea [i purtarea de grij\ a [colilor, precum [i strngerea d\rilor
impuse clerului pentru sus]inerea lor.
ntruct rezolvarea problemelor tot mai complexe ale statului [i ale
societ\]ii necesita existen]a unor persoane cu o preg\tire corespun-z\toare,
domnitorii fanario]i [i ierarhii au inaugurat un proces de reformare viznd
ridicarea nivelului cultural, una dintre m\surile politicii [colare fiind in-
troducerea obligativit\]ii nv\]\mntului, de[i limitat\ la fiii de boieri aspi-
ran]i la dreg\torii [i la clerici.
Organizat\ pe trepte, instruc]ia era direct condi]ionat\ de re]elele de
[coli, a c\ror continu\ dezvoltare era [i o consecin]\ a nmul]irii catego-
213

riilor sociale care, treptat, au dobndit acces la nv\]\tur\, dar [i de spiritul


de clas\, ce limita preg\tirea elevilor n func]ie de provenien]a lor. Astfel,
dac\ n [colile elementare puteau intra to]i cei care doreau, n cele medii [i
n Academia domneasc\ nu puteau p\trunde dect fiii boierilor sc\p\ta]i1,
ai mazililor [i ai str\inilor s\raci, dar nicidecum ai plugarilor [i ai
]\ranilor2.
De[i limba romn\, uneori [i cea slavon\3, era folosit\ n [colile ele-
mentare din ora[e [i mai ales din sate, cele domne[ti fiind eline[ti, grece[ti,
slavone[ti [i romne[ti, nv\]\mntul superior se desf\[ura cu prec\dere n
limba greac\ [i constituia un factor de elenizare a claselor superioare, cea
mai iubit\ limb\ pentru romni, cea na]ional\, fiind marginalizat\, consi-
derat\ inferioar\ [i improprie pentru predarea [tiin]elor.
Cu toate c\ Academia domneasc\ avea ca profesori nv\]a]i cu studii
nalte sau renumi]i savan]i ai Europei4, al c\ror rol n ridicarea nivelului
intelectual al unei p\r]i a societ\]ii, n dezvoltarea sentimentelor na]ionale5
[i n apropierea gndirii romne[ti de cea european\ nu poate fi contestat,
aceast\ institu]ie f\r\ leg\tur\ cu ]ara6 nu a dat pe p\mnt romnesc
roade prea bogate, istoria re]innd pedantismul, absurditatea [i ineficien]a
metodelor didactice utilizate, precum [i violen]a practicilor de coerci]ie.
Cu toate c\ preo]ii aveau func]ii esen]iale, ce necesitau un nivel nalt
[i complex de preg\tire, cultura ob]inut\ de ei n [coli elementare era
nesatisf\c\toare [i necorespunz\toare, ea reducndu-se, n marea majori-
tate a cazurilor, la posedarea unor cuno[tin]e sumare de scris [i citit, sau
chiar numai de citit [i de ritual7, lipsa unei instruc]ii sistematice [i adec-

1 n general, fiii marilor boieri [i ai domnitorilor studiau cu nv\]\tori priva]i [i cu preceptori

str\ini, dar [i la [coli din alte ]\ri.


2
Hrisovul din anul 1776 al lui Alexandru Ipsilanti.
3 A[a numitele [coli de slavonie erau, de fapt, [coli romne[ti pentru preo]i, n cele mai multe

dintre ele slavona fiind abandonat\. Vezi A. D. Xenopol, Istoria romnilor din Dacia Traian\,
edi]ie de I. Vl\descu, vol. X, Ed. Cartea Romneasc\, Bucure[ti, 1930, p. 170; M. I. Av\danii,
Academia domneasc\- treapt\ nou\ n dezvoltarea nv\]\turilor nalte din Moldova, n secolul al
XVIII-lea, n Mitropolia Moldovei [i Sucevei (infra M.M.S.), anul. LII, 1976, nr. 7-8, p. 482.
4 Vezi Constantin Erbiceanu, B\rba]i cul]i greci [i romni [i profesorii din Academiile de Ia[i [i

Bucure[ti, din epoca a[a zis\ fanariot\ (1650-1821), Bucure[ti, 1905; Idem, Discursul rostit n
aula Universit\]ei din Ia[i, asupra [coalei grece [i romne din timpurile lui Vasile Lupu [i Matei
Basarab pn\ la 1828, cu ocasiunea serb\rei jubileului semisecular al nv\]emntului superior
na]ional, Tipografia H. Goldner, Ia[i, 1885, pp. 12-17, 27.
5 Vezi {tefan Lemny, Originea [i cristalizarea ideii de patrie n cultura romn\, Ed. Minerva,

Bucure[ti, 1986, pp. 122, 123.


6 Nicolae Iorga, Istoria nv\]\mntului romnesc, edi]ie de Ilie Popescu Teiu[an, Ed. Didactic\

[i Pedagogic\, Bucure[ti, 1971, p. 30.


214

vate a clerului [i a credincio[ilor, ca [i necunoa[terea preceptelor [i a dog-


melor, uneori chiar [i a celor mai elementare, f\cnd ca via]a religioas\ s\
fie dominat\ de tradi]ii, de supersti]ii, de elemente [i de rituri p\gne.
Abia nsc\unat mitropolit, Veniamin Costachi ob]inea de la domni-
torul Alexandru Moruzi o serie de hrisoave referitoare la organizarea
[colilor. Astfel, prin cele de la 24 [i 29 mai 1803, [colii grece[ti de la
M\n\stirea Mavromolu din Gala]i i se ad\uga una moldoveneasc\, se
nfiin]au [coli eline[ti [i moldovene[ti la Foc[ani, Brlad [i Chi[in\u, se
acordau 1800 de lei pentru [coli din vistieria statului [i se luau diferite
m\suri cu privire la profesori, examene, vacan]e, salarii, elevi etc.8, toate
acestea contribuind la nmul]irea [i consolidarea [colilor n limba
na]ional\.
ntreaga activitate a mitropolitului Veniamin a fost o ilustrare a crezu-
lui s\u, potrivit c\ruia prect nv\]\tura nal]\ [i prosl\ve[te pe om, cu att
nenv\]\tura l njose[te [i-l nimice[te mai mult dect pe necuvnt\toarele
viet\]i, f\cndu-l o zadarnic\ greutate a p\mntului, mai netrebnic\ nc\
[i dect ns\[i stncile de piatr\, uciga[i de fii [...] ba nc\ [i mai r\u
dect aceia considerndu-i pe p\rin]i care nu se ngrijesc de nv\]\tura
fiilor lor9.
nfiin]area n 1803-180410 a Seminarului de la Socola [i sus]inerea lui
prin str\dania mitropolitului era un pas major f\cut de nv\]\mtul rom-
nesc, prin spiritul na]ional pe care-l promova cu nsufle]ire, prin dovedirea
capacit\]ii limbii na]ionale de a sluji drept vehicul pentru transmiterea
ideilor nalte sau abstracte, precum [i prin ridicarea v\lului ignoran]ei ce
acoperea de veacuri clerul romn. Aceast\ prim\ [coal\ de grad gimnazial
n limba romn\11 [i prim\ institu]ie de acest fel din Principate reprezenta

7
Dumitru Furtun\, Preo]imea romneasc\ n secolul al XIII-lea. Starea ei cultural\ [i
material\, Ed. Neamul Rom\nesc, V\lenii de Munte, 1915, pp. 160, 196, 197.
8 Theodor Codrescu, Uricarul (infra Uricarul), vol. I, Tipografia Buciumul Romn, 1873, pp. 279,

280; vol. III, 1892, pp. 26-31.


9
Prefa]a mitropolitului la Istoria Scripturii Vechiului Testament, Ia[i, 1824, n Ilie Gheorghi]\,
Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi, Neam], 1946, pp. 161, 162.
10 Despre argumentele sus]in\torilor nfiin]\rii n 1803, respectiv n 1804, mai multe date n

Drago[ Bahrin, Adrian Timofti, Seminarul Veniamin Costachi, n Mihai Vizitiu, Drago[ Bahrim
[.a. (coordonatori), Dou\ secole de nv\]\mnt teologic seminarial (1803-2003), Ed. Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, Ia[i, 2003, pp. 13-17; Vezi [i Pavel Savin, Cteva cuvinte asupra nfiin]\rii
[i activit\]ii Seminarului Veniamin Mitropolitul din Ia[i cu ocaziunea serb\rii centenarului s\u,
Bucure[ti, 1904, pp. 7-19.
11 N. A. Ursu, Seminarul de la Socola - prima [coal\ de grad gimnazial n limba romn\,
n Teologie [i Via]\, 1993, 3 (59), nr. 11-12, p. 353.
215

un pas esen]ial pentru ca feciorii de preo]i [i diaconi s\ ajung\ la cu-


noa[terea dogmelor [i s\ fie dasc\li procopsi]i n limba moldoveneasc\
[i cliros nv\]at [i ncuviin]at, dup\ dorin]a marelui ierarh12.
De asemenea, prin acela[i hrisov de la 1 septembrie 1803, Alexandru
Moruzi aproba cererea lui Veniamin de nfiin]are, la M\n\stirea Agapia, a
unei [coli de carte greceasc\ [i eleneasc\ pentru instruirea maicilor, cu
un dasc\l b\trn procopsit la nv\]\tur\, pn\ cnd se vor preg\ti unele
c\lug\ri]e care s\ le nve]e pe celelalte, ca [i a unei [coli moldovene[ti n
care fiicele de boieri, de mazili, de negustori [i de toat\ starea puteau s\
mearg\ pentru nv\]\tura c\r]ii sau a lucrului minilor [i a altor iscusite
lucruri pentru cinstea [i folosul lor [i pentru podoaba patriei13, pentru
prima dat\ un hrisov domnesc atestnd preocuparea pentru nv\]\tura de
grad mai nalt a claselor de jos, ca [i planul de nv\]\mnt al unei [coli de
fete.
Preocupat [i de frumuse]ea slujbelor [i constatnd c\ me[ter[ugul
musichiei aici n ]ara noastr\ pn\ acum, nefiind des\vr[it, [] biserica
se mul]umea ntru pu]in\ [tiin]\ a celor ce se afla, ierarhul organiza n
anul 1805 o [coal\ de cnt\ri biserice[ti, condus\ de chir Petru, protop-
saltul bisericii cei mari a Constantinopolului, aceasta formnd o pleiad\
de mari cnt\re]i [i compozitori14.
Urm\rind cu consecven]\ romnizarea nv\]\mntului de toate
nivelele, ca [i rezolvarea numeroaselor probleme legate de delimitarea
propriet\]ilor, Venimin i oferea sprijin fostului s\u bursier, Gheorghe
Asachi, n nfiin]area cursului de ingineri hotarnici, f\cnd astfel, n no-
iembrie 1813, nceputul nv\]\mntului superior al [tiin]elor n limba
na]ional\. De[i s-a bucurat de o mare popularitate [i de un real succes,
printre elevii s\i aflndu-se un num\r nsemn\tor de fii de boieri din cele
dinti familii, ntre care se afla [i fiul domnitorului, cursul organizat n
cadrul Academiei domne[ti a avut o via]\ scurt\, opinia trufa[\ a direc-
torului grec, care cerea s\ se cure]e [coala de a[a-zisele [tiin]i mold-
ovene[ti, iar moldoveanul s\ fie str\mutat la [coala lui moldoveneasc\ din
Socola15 ie[ind biruitoare. Totu[i, aceast\ mare realizare a nv\]\mntului

12 Prefa]a mitropolitului la Istoria Scripturii Vechiului Testament, n loc. cit., p. 171.


13
Uricarul, vol. VII, pp. 128-136.
14 Partenie Apetrei, Mitropolitul Veniamin Costachi [i muzica bisericeasc\, n M.M.S., an. XLIII,

nr. 1-2, 1967, pp. 155-157; Andrei Vizanti, Veniamin Costachi mitropolit al Moldovei [i Sucevei:
Epoca, via]a [i operele sale, Tipografia Buciumului Romn, Ia[i, 1881, pp. 54, 55, 109, 110.
15 Gheorghe Asaki, Cvestia nv\]\turei publice n Principatul Moldovei, Tipografia Institutului

Albinei, Ia[i, 1858, pp. 10, 11; Uricarul, vol. XVI, pp. 163, 409-412, 425; V. A. Urechia, Istoria
[coalelor de la 1800-1864, vol. I, Imprimeria Statului, Bucure[ti, 1892, p. 107.
216

romnesc a insuflat na]iei o ncredere n a ei proprii mijloace16 [i a


eviden]iat dorin]a romnilor de a nv\]a n propria limb\, ca [i capacitatea
acesteia de a sluji la predarea [tiin]elor nalte, anaforaua referitoare la exa-
menul public de absolvire din 18 iunie 1818 ar\tnd c\ un curs de
matematic\ e mai bine cnd e predat cu l\murire dect cnd e predat f\r\
dnsa17, fiind astfel favorabil\ folosirii limbii romne.
Mai mult, n vederea schimb\rii sistemului de organizare a [colilor,
aflate n mare parte pe seama profesorilor str\ini, mitropolitul Veniamin s-a
preocupat de preg\tirea unor tineri romni pentru cariera de profesori cu
studii nalte, trimi]nd, n mod constant, pe propria sa cheltuial\, studen]i
bursieri n diferite ora[e europene18.
Anul 1822, cu hati[eriful n care se hot\ra s\ se strice temelia r\ut\]ii,
[colile grece[ti19, deschidea o nou\ perspectiv\ culturii [i nv\]\mntului
romnesc [i oferea marelui ierarh condi]ii prielnice pentru continuarea
operei sale, cu toate c\ era lipsit de pre]iosul s\u ajutor, referendarul Asa-
chi, trimis ca agent diplomatic la Viena ntre anii 1822 [i 1827.
Preocupat de nv\]\mntul de toate nivelele, n toamna anului 1824
mitropolitul Veniamin deschidea ntr-o chilie a M\n\stirii Trei Ierarhi o
[coal\ ncep\toare, al c\rei profesor era un absolvent al seminarului, iar n
anul urm\tor, r\spunznd nevoii de abecedare, tip\rea la Mitropolie
Tabelele lancastrice (Manual despre metoda alilodidactic\) pentru
nv\]area dup\ aceast\ nou\ metod\.
Cu aprobarea domnitorului, mitropolitul [i referendarul Asachi tre-
ceau la realizarea planului de organizare a [colilor na]ionale, prin ana-
foraua din 1 ianuarie 1828 propunnd nfiin]area unei [coli normale de doi
ani n care s\ se studieze, dup\ metoda lancasterian\, limba romn\ cu
gramatica, caligrafie, catihis, aritmetic\ [i cu niscaiva ncep\toare
nv\]\turi [i a unui gimnaziu de patru ani, n care s\ se nve]e cu deplin\-
tate limba latineasc\, maica limbii noastre, [...], iar n limba romneasc\ s\
se nve]e religia, filologia, geografia, logica, retorica, poezia, istoria,
matematica, moralul, economia p\mnteasc\ [i politiceasc\, istoria natu-

16 Gheorghe Asaki, op. cit., p. 12.


17
{tefan Pascu (coordonator), Istoria nv\]\mntului din Romnia, vol. I, Ed. Didactic\ [i
Pedagogic\, Bucure[ti, 1983, p. 356.
18 Ilie Gheorghi]\, Grija deosebit\ a Mitropolitului Veniamin Costachi pentru ridicarea nivelului

cultural al clerului. Considera]ii n jurul unei scrisori inedite, n M.M.S., an XLVII, nr. 9-12, 1971,
pp. 646-649, 655-657; Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldaviei [i Sucevei, Tipografia
C\r]ilor Biserice[ti, Bucure[ti, 1888, pp. 118, 119, 149, 414-416.
19 Uricarul, vol. III, p. 232.
217

ral\ [i arheologia, pentru toate acestea recomandnd vrednici profesori


romni p\mnteni. Anaforaua prevedea studierea cu prec\dere n limba
romn\, considernd ca fiind mai trebuitoare cultura limbii vorbirii nea-
mului n care se fac sfintele rug\ciuni, se tractarisesc toate pricinile [i care
este cea mai puternic\ leg\tur\ spre p\strarea [i mbun\t\]irea neamului [i
nsufle]irea de dragoste c\tre patrie, precum [i constituirea unei biblio-
teci na]ionale [i nzestrarea [coalei p\mnte[ti cu instrumenturi [i adu-
narea uneltelor pentru sporul nv\]\turilor20.
n plus, ca urmare a anaforalei de la 1 ianuarie a mitropolitului [i a
boierilor epitropi, Ioni]\ Sandu Sturdza dispunea, prin hrisovul de la 28
martie 1828, ca suma cu care m\n\stirile nchinate contribuiau la sus]i-
nerea [colilor s\ fie sporit\ de cinci ori, de la 5000 la 25000 de lei21.
n vederea consolid\rii nv\]\mntului romnesc profesorii erau obli-
ga]i, prin contract, s\ elaboreze c\r]ile scolastice pentru cursurile pre-
date, nsu[i mitropolitul Veniamin ajutnd [coala normal\ recent nfiin]at\
prin tip\rirea, pe propria cheltuial\, a c\r]ii nv\]\tura cre[tineasc\ spre
folosul tuturor de ob[te, cuprinznd [i exerci]ii elementare de bucoavn\,
precum [i unele articole despre me[ter[ugul alilodidacticesc.
Semnificativ este num\rul mare de elevi care au frecventat cursurile
[colilor na]ionale din M\n\stirea Trei Ierarhi22, mul]i dintre ei fii de boieri,
relevnd faptul c\ acestea r\spundeau dorin]elor, necesit\]ilor [i
aspira]iilor romnilor, [i c\ se dep\[ise prejudecata boierilor, care nu con-
cepeau ca fii lor s\ nve]e n [coli romne[ti... al\turi de fiii de negustori,
de popi sau de oameni de rnd23.
Perioada Regulamentelor Organice, ale c\ror prevederi consolidau
nv\]\mntul de stat n limba patriei [i statutau modul s\u de organizare [i
func]ionare, a asigurat continuitatea acestuia [i a realizat, prin similitudi-
nea dispozi]iilor, uniformizarea sa n cele dou\ principate.
nc\ de la nceputul aplic\rii noului a[ez\mnt al ]\rii, mitropolitul
Veniamin trimitea tuturor ispr\vniciilor o n[tiin]are prin care f\cea cunos-
cute noile institu]ii de nv\]\mnt ce urmau a se nfiin]a, n conformitate
cu prevederile lui24, n completarea celor deja existente. Pentru anul [colar

20
Ibidem, pp. 35-38; vol. VII, pp. 170-182; vol. IX, pp. 76-78; vol. XVI, pp. 383-386; V. A.
Urechia, op. cit, vol. I, pp. 148, 157.
21 Uricarul, vol. III, pp. 32, 33; vol. VII, pp. 176, 177.

22 O statistic\ din 1832 arat\, pentru perioada 1828-1831, un num\r de 411 elevi la [coala

elementar\, 166 la cea normal\ [i 103 la gimnaziu. n Albina Romneasc\, nr. 14, 1832.
23 {tefan Pascu (coordonator), op. cit., p. 392.
218

1832-1833 se anun]a deschiderea a [ase [coli primare, la Roman, Hu[i,


Boto[ani, Brlad, Gala]i [i Foc[ani, precum [i preg\tirea profesorilor nece-
sari pentru acestea n cadrul unui curs pedagogic special ]inut la Gimna-
ziul Vasilian, ncepnd la data de 15 februarie 1832 25. Pe lng\ aceste
[coli, pentru a c\ror frecventare se f\cea un apel c\tre p\rin]i spre a-[i
trimite fii la [coal\, toamna anului 1832 aducea la M\n\stirea Trei Ierarhi
[i un colegiu cu internat pentru fii de dreg\tori, ce se ad\uga celui din
1828 al stipendi[tilor26.
n acela[i timp, mitropolitul [i epitropii luau primele m\suri n
vederea deschiderii academiei, o n[tiin]are publicat\ la 18 februarie 1832
de Albina Romneasc\ anun]nd c\ se caut\ cinci profesori cu temein-
ice [tiin]e [...], cu atestaturi [i vrednice de crezare recomenda]ii 27 .
ntruct pn\ n toamna anului 1834 nu fuseser\ g\si]i dect doi, Da-
maschin Bojinca [i Eftimie Murgu, ambii adu[i din Transilvania, Venia-
min aproba propunerea lui Gheorghe Asachi de a trimite la studii n str\-
in\tate [apte tineri, absolven]i ai gimnaziului [i viitori profesori ai acade-
miei sau ai facult\]ii teologice de la Socola28, ace[tia fiind primii moldo-
veni care se instruiau n alte ]\ri pe seama statului29.
Mai mult, o anafora din septembrie 1834 semnat\ de mitropolit, de
Asachi [i de epitropii [colilor, ar\ta ncuviin]area domnitorului pentru
nfiin]area primei [coli publice pentru fetele or\[enilor30, deschis\ n
luna noiembrie ntr-o cl\dire oferit\ de Veniamin n curtea M\n\stirii
B\rboi, de a c\rei organizare [i func]ionare se va interesa marele ierarh,
cele cteva zeci de fete nv\]nd, timp de trei, apoi patru ani, citirea n
limba romn\ cu litere latine, elemente de cultur\ general\ [i m\nu-
f\pturi, precum facerea c\l]unilor, cusutul de c\m\[i, de straie, cusutul
la gherghef, tapiseria [i alte lucruri folositoare pentru c\snicia eco-
nomic\31.

24 Art. 420. Regulamentul Organic al Moldovei, edi]ie de Dumitru Vitcu [i Gabriel B\d\r\u, Ed.

Junimea, Ia[i, 2004, p.564.


25 Albina Romneasc\, nr. 6, 1832. Uricarul, vol. IX, pp. 172, 173; V. A. Urechia, op. cit, vol.

I, pp. 150, 162, 200-203.


26 Ibidem, pp. 204, 205, 280, 281; Uricarul, vol. VII, pp. 196-221; vol. XVI, p. 427,

Regulamentul Organic, pp. 336, 337.


27 Nr. 15/1832; V. A. Urechia, op. cit, vol. I, pp. 211, 212.

28 Ibidem, pp. 245, 267-270; vol. II, pp. 61, 62.

29 A. D. Xenopol, op. cit., vol. XI, p. 236.

30 n Muntenia, o [coal\ public\ pentru fete se va deschide abia n 1840.

31 Uricarul, vol. VII, pp. 193, 194; vol. IX, p. 174; V. A. Urechia, op. cit., vol. I, pp. 270-273,

333, 334; vol. II, pp. 120, 121, 171, 175, 178.
219

Tot n anul 1834 se redeschidea seminarul, pentru a c\rui ntre]inere


Veniamin st\ruise s\ se prevad\, n Regulamentul Organic, obliga]ia
Mitropoliei [i a celor dou\ episcopii de a da o sum\ anual\ de 60 000 de
lei, el ntre]indu-se din alte fonduri dect cele ale [colilor32. Astfel, nc\
din anul 1833, mitropolitul trimitea o circular\ c\tre preo]ii, diaconii [i
dasc\lii din Moldova pentru a-i ndemna s\-[i trimit\ fiii la seminar, aces-
tora fiindu-le cercetate vrednicia moral\ [i cuno[tin]ele, mai ales de citit [i
scris, din dosarele anilor 1833-1840 reie[ind c\ erau rari cei care [tiau s\
scrie, dar [i c\ se ntmpla s\ fie admi[i fii de ]\rani, ceea ce transforma
seminarul n [coal\ a poporului33.
Comparnd nv\]\mntul din Moldova cu cel din principatul vecin se
remarc\ faptul c\, de[i erau de nivele destul de apropiate n domeniile
laice, num\rul de elevi munteni fiind chiar mult mai mare34, nv\]\mntul
teologic superior nu s-a constituit n Valahia dect mult mai trziu, abia n
anul 1836 ncepnd s\ se organizeze primul seminar, la M\n\stirea Antim.
Cu toate c\ Academia Moldovei fusese deschis\ nc\ din luna noiem-
brie a anului 1834 de cursurile de filosofie ale lui Eftimie Murgu, inaugu-
rarea oficial\ a acesteia se f\cea abia la 16 iunie 1835, n prezen]a
domnitorului, a mitropolitului [i a altor personalit\]i, momentul respectiv
constituind o mare victorie a celor care luptaser\ cu atta st\ruin]\ pentru
na[terea nv\]\mntului superior romnesc, de[i acesta va fi serios concu-
rat de studierea n str\in\tate35.
Cu colaborarea lui Gheorghe Asachi [i a lui Gheorghe S\ulescu, Se-
minarul de la Socola devenea o facultate n cadrul acestei prime academii
romne[ti, numit\ Mih\ilean\, func]ionnd mai ales cu profesori romni
cu nalte studii de specialitate [i avnd o facultate de filosofie de doi ani,
una jurdic\ de trei ani, facultatea de teologie de la Socola, de patru ani, [i
cursuri extraordinare de inginerie, de economia cmpului, de me[te[uguri
frumoase [i de filologie, fiind institu]ia de nv\]\mnt de cel mai ridicat
nivel ce a existat n Principate pn\ la 186036.
Regulamentul [colar din anul 1835 prevedea ca 50 de fii de func]ion-
ari [i 24 de stipendi[ti s\ fie g\zdui]i la internat, cursurile finalizndu-se cu

32
Ibidem, pp. 264, 265; Regulamentul Organic, pp. 185, 223, 370, 424.
33
Ilie Gheorghi]\, Cum se f\cea primirea elevilor n Seminarul Socola ntre anii 1833-1840, n
M.M.S., an. LI, nr. 9-12, 1975, pp. 738, 739.
34 De exemplu, n 1835 erau n Moldova 1013 elevi [i eleve, n timp ce n Muntenia erau 3141.

Vezi V. A. Urechia, op. cit., vol. I, pp. 149, 292, 318, 363, 374-376.
35 Uricarul, vol. IX, pp. 174-175.

36 Gabriel B\d\r\u, Academia Mih\ilean\ (1835-1848), Ed. Junimea, Ia[i, 1987, pp. 87-90.
220

eliberarea de diplome de laurea]i n filosofie, n [tiin]e, de avocat sau de


inginer civil, indispensabile ocup\rii unor func]ii37.
Dotat\ cu bibliotec\, laboratoare de fizic\ [i chimie, instrumente de
matematic\ [i de inginerie, precum [i cu un muzeu de [tiin]ele naturii, aca-
demia avea un nivel comparabil cu cel al unor institu]ii similare europene
[i se bucura de o mare popularitate mai ales n rndul burgheziei, aceasta
nutrind aspira]ii de instruire n scopul ocup\rii de dreg\torii. Neagreat de
c\tre boierimea reac]ionar\, care [i vedea astfel prejudiciat\ pozi]ia privi-
legiat\ de pn\ atunci, acest curent democratic38 primi curnd lovitura cer-
curilor politice conduc\toare care, intervenind pe lng\ domnitor cu unel-
tiri, l determinar\ s\ cear\ Epitropiei [colilor predarea n limba francez\,
m\sur\ ce ar fi limitat accesul burgheziei n aceast\ institu]ie39.
Pretextului c\ limba na]ional\ nu este suficient de dezvoltat\ pentru a
sluji nv\]\turilor nalte, Epitropia i r\spundea prin anaforaua din 18 mar-
tie 1837 c\, dup\ ndelungate dezbateri, s-au l\murit ntru unire a fi ca o
m\sur\ mai priitoare unei drepte lumin\ri a urma nv\]\tura public\ n
limba patriei, dup\ cum roste[te mntuitoarea legiuire a Regulamentului
Organic, cap. IX, 357, avnd ns\ ca ajutor limbile clasice vechi [i noi, a
c\ror nv\]\tur\, att n literatur\, ct [i n [tiin]e, are s\ fie model [i
pov\]uire. n aceea[i anafora, mitropolitul propunea ad\ugarea la corpul
didactic a lui P. Cmpeanu pentru ramul [tiin]elor politice, precum [i
matematic\ [i fizic\, aducerea de la Viena a doi moldoveni n stare a
paradosi unele [tiin]e, angajarea unui pedagog francez [i a altuia german
pentru predarea respectivelor limbi, ca [i alc\tuirea unui lexicon al limbii
romne [i a c\r]ilor scolastice40.
De[i reac]ia mitropolitului [i a colaboratorilor s\i a dus temporar la
aplanarea conflictului legat de oportunitatea pred\rii n francez\, lupta

37
Ibidem, pp. 125, 130; V. A. Urechia, op. cit., vol. I, pp. 282-287.
38 De nv\]\tura de cel mai nalt nivel nalt putea beneficia acum chiar [i ]\r\nimea, prin
preo]ire, fii clericilor avnd acum acces inclusiv la studii n str\in\tate. A[a erau Teodor Stamati,
Leon Filipescu [i Anastasie F\tu, to]i trei fii de preo]i, deci de orgine ]\r\neasc\, nv\]\tura aducnd
claselor de jos cinuri boiere[ti [i dreg\torii.
39 Ultima lupt\ se d\dea n 1847 cnd boierii, acuza]i de a-[i fi ap\rat clironomia privilegiat\ a

familiilor mari [i dreg\toriile aduc\toare de c[tig, r\spundeau c\ dreg\toriile sunt pentru


oamenii cu stare, ceilal]i avnd a se deda la ndeletnicirile nego]ului, a me[te[ugurilor [i a lucr\rii
p\mntului, iar a le amesteca preg\tirea ar fi tot a[a precum de a supune la una [i acee[i hran\
viet\]i de soiuri deosebite. Vezi V. A. Urechia, op. cit., vol. II, pp. 281-289; Gheorghe Asaki, op.
cit., pp. 21, 22, Gabriel B\d\r\u, op. cit., pp. 132-148. Spre deosebire de ace[tia, mitropolitul
Veniamin considera cartea ca aduc\toare de folos oamenilor de toate vrstele [i treptele.
40 V. A. Urechia, op. cit., vol. I, pp. 361-364.
221

mpotriva folosirii limbii na]ionale a continuat, provocnd reizbucnirea


violent\ din n anul 1839, cnd Adunarea ob[teasc\ a ajuns pe punctul de a
aproba predarea ntr-o limb\ str\in\. Totu[i, interven]ia salutar\ a lui
Veniamin, care lans\ tuturor celor prezen]i invita]ia de a participa la o
examinare a elevilor academiei spre a se convinge ei n[i[i de nivelul
cuno[tin]elor acestora, nl\tur\ nc\ o dat\ pericolul, istoria consemnnd
faptul c\ r\spunsurile elevilor, f\cute cu n]elegere [i l\murire, au dovedit
nimerirea sistemei ce urmeaz\ [i care le pune n stare de a c[tiga n limba
patriei nv\]\turi temeinice41.
Cu colaborarea lui Asachi, mitropolitul urm\ri n continuare cre[terea
nivelului Academiei prin trimiterea la studii n str\in\tate a altor tineri
valoro[i, contribuind la consolidarea pred\rii n limba romn\ [i la
ob]inerea hrisovului de nt\rire a sistemului de [coli na]ionale, dat de
domnitorul Mihail Sturdza la 8 noiembrie 184042.
Conlucrarea continu\ dintre mitropolit [i Asachi ducea la r\spndirea
nv\]\mntului romnesc prin nfiin]area de noi [coli ]inutale (la Bac\u, n
1839, la Piatra, la Vaslui [i la Tecuci, n 1841, la Trgu Frumos, n 1842,
etc.), dar [i a unor [coli s\te[ti, precum [i a celui dinti institut de arte [i
me[te[uguri pentru formarea industriei na]ionale din Moldova. Deschis
n anul 1841 [i dotat cu [apte ateliere pentru preg\tirea teoretic\ [i practic\
a primilor tehnicieni romni, acesta venea n ntmpinarea marii nevoi a
societ\]ii vremii [i era n conformitate cu concep]ia mitropolitului
Veniamin, potrivit c\reia toate [tiin]ele [i me[te[ugurile sunt de folos
omului, ele c[tigndu-se prin teorie [i praxis43.
Nu poate fi trecut\ cu vederea nici precuparea mitropolitului pentru
dezvoltarea [i n\l]area limbii romne, ajuns\ la atta s\r\cie [i
stric\ciune, uitndu-se multe cuvinte ale ei romne[ti [i n locul lor intrnd
altele streine [i avnd zavistnici hulitori44, ca un avertisment [i ca o
condamnare stnd cuvintele mitropolitului din nainte cuvntarea la
Dumnezee[tile Liturghii, potrivit c\rora to]i cari se mpotrivesc cuvinte-
lor adev\rate romne[ti, ce acum au nceput nv\]a]ii na]iei iar\[i a le
ntrebuin]a, [tiut s\ fie c\ se fac du[mani na]iei lor romne[ti45.

41
Albina Romneasc\, nr. 19, 1839.
42 Albina Romneasc\, nr. 87, 1840.
43 Prefa]a mitropolitului la Istoria Scripturii Vechiului Testament, n loc. cit., p. 162.

44 Melchisedek {tef\nescu, Cronica Hu[ilor [i a Episcopiei, Tipografia C.A. Roseti, Bucu-

re[ti, 1869, apendice, p. 93.


45 Ia[i, 1834, n Ilie Gheorghi]\, Un veac, pp. 186, 187.
222

Astfel, el a nl\turat cu discern\mnt [i clarviziune cuvintele srbe[ti,


slavine[ti, ungure[ti, turce[ti [i altele aseminea, sus]innd ideea nlocu-
irii acestora cu cele adev\rate romne[ti, p\r\site [i uitate, care se
p\streaz\ parte prin c\r]ile [i documentele vechi, parte prin gura poporu-
lui [i recomandnd traduc\torilor ca, n absen]a cuvintelor romne[ti po-
trivite, s\ p\streze cuvintele celor nti alc\tuitori, deci pe cele origi-
nale46. De asemenea, n cartea Vie]ile sfin]ilor, ap\rut\ la Neam] n anul
1815, deplngea faptul c\ neamul aceasta romnescu [] s-au lipsit de
c\r]ile sale cele latine[ti [] [i au luat slove str\ine, mpreun\ cu care [i
frumuse]ea limbii sale cei p\rinte[ti s-au pierdut47, cerndu-i lui Neofit
Scriban, autorul unui catehism tip\rit n 1838 din ndemnul [i cu chel-
tuiala lui, s\ folosesc\ litere str\mo[e[ti, aceast\ lucrare fiind printre
primele din Moldova scrise cu caractere latine.48
Recunoscndu-i meritele, Gherontie [i Grigorie l numeau pe marele
ierarh ctitorul limbii noastre49, Vasile Popp scria c\ p\rintele Veniamin,
mitropolitul Moldovei, [i Mihai Sturdza, inspectorul [coalelor, au lucrat
cu mari jertfe ca s\ se statorniceasc\ limba romn\ n patria lor50, iar aca-
demicianul Ioan Bianu considera c\ limba curat romneasc\ trebuie
c\utat\ n tip\riturile de la Neam] [i Ia[i51.
Ad\ugnd la acestea o ampl\ [i fervent\ munc\ de traducere [i tip\-
52
rire , mitropolitul ajungea s\ spun\: N\dejdea care am hr\nit [i hr\nesc
n sufletul meu, c\, nmul]indu-se c\r]ile [i [tiin]ele n limba na]iei, dac\

46 Ibidem, pp. 187, 188. Vezi [i Antonie Pl\m\deal\, Clerici ortodoc[i ctitori de limb\ [i cultur\

romneasc\, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 1977, pp. 30-33; Th.
Fecioru, O carte despre Veniamin Costache, n B.O.R., an LXIV, nr. 10-12, 1946, pp. 541, 542;
Gabriel Cocora, Mitropolitul Veniamin Costachi, traduc\tor [i diortositor de c\r]i biserice[ti, n
B.O.R., an XCIX, nr. 5-6, 1981, pp. 663-668: Scarlat Porcescu, Limba romn\ literar\ n opera
Mitropolitului Veniamin Costachi, n M.M.S., an. XLIII, nr. 1-2, 1967, pp. 165-174.
47
{tefan Lemny, Iluminism [i con[tiin]\ civic\ n scrierile biserice[ti din Moldova, n Teologie
[i Via]\, nr. 11-12, 1993.
48 Vezi V. Dur\, Preocup\rile canonice ale mitropolitului Veniamin Costachi n pastoralele [i

coresponden]a sa, n M.M.S., an. XLVII, nr. 7-8, 1971, p. 491; Mircea P\curariu, Arhiereii Neofit [i
Filaret Scriban, M.M.S., an. XXXV, nr. 1-2, 1959, p. 89.
49 n prefa]a Descoperirii cu am\nuntul a pravoslavnicei credin]e, tip\rit\ la Ia[i n

anul 1806.
50 n prefa]a Psaltirii lui Pralea, Bra[ov, 1827, n A. D. Xenopol, op. cit., vol. X, p. 303.
51 n Vasile Vasilache, Mitropolitul Veniamin Costachi. La o sut\ de ani de la moartea sa, n
B.O.R., an LXIV, nr. 10-12, 1946, p. 502.
52 Mitropolitul Veniamin le d\dea clericilor [i mirenilor romni de pretutindeni att c\r]i de cult

foarte necesare, ct [i o literatur\ teologic\ nou\, tradus\ de c\lug\rii de la Neam] sau chiar de el
nsu[i.
223

nu eu, dar urma[ii mei se vor nvrednici a se folosi de cliros nv\]at [i


ncuviin]at [i a c[tiga norodul n [tiin]a hristianice[tilor nv\]\turi, m-au
f\cut neadormit [i neobosit n t\lm\cirea sfintelor c\r]i, din care multe
erau netip\rite, pentru nenlesnire53.
Importan]a Seminarului Veniamin pentru romni este ilustrat\ de aca-
demicianul Constantin Erbiceanu, care afirma cu convingere c\ meritele
acestei [coli sunt foarte mari [i necomparate cu oricare resultate a oric\rei
[coli. Singura aceast\ [coal\ au dat pu]in\ cultur\ n p\tura de jos a
poporului n mai bine de jum\tate de secol []. Aceast\ institu]ie de cul-
tur\ religioas\, Seminariul Socola, are un trecut glorios na]ional, n ea s-au
predat pentru ntia dat\, n limba neamului nostru, cartea romneasc\ n
care s-au ad\postit un p\trar de secul limba romneasc\; din ea au ie[it cei
nti oameni c\rturari din masa poporului, c\ci celor de jos li erau nchise
u[ile [coalelor civile, care erau reservate pe atunci numai claselor privile-
giate; din ea au ie[it b\rba]i merituo[i pentru patrie [i Biseric\, n ea s-a
cultivat tot clerul nostru, [i tot ea a dat na[tere celorlalte seminarii din
Moldova, pentru care trebuie s\ fie considerat\ ca mum\ a lor; [] n
fine, tot ea a dat [i pe b\rba]ii no[ti cei mai erudi]i din ierarhie. [] Ceea
ce este Sorbona pentru franceji este Socola pentru romni.54. Semnifica-
tiv este [i faptul c\, ntre anii 1842 [i 1860, seminarul a dat aproape tot
corpul profesoral de la sate, catehe]ii, profesorii de religie de la gimnazii
[i licee, ca [i majoritatea profesorilor de la seminariile din Hu[i, Roman [i
de la M\n\stirea Neam], contribuind astfel decisiv la educarea clerului [i a
laicilor din Moldova.
Din cele expuse se eviden]iaz\ rolul esen]ial jucat de marele ierarh
moldovean, n calitatea sa de prim epitrop al [colilor, n reorganizarea [i
dezvoltarea nv\]\mntului din principatul moldav55, n rezolvarea nume-
roaselor, diverselor [i dificilelor probleme ale vremii sale, n lupta dus\
pentru romnizarea [i democratizarea instruc]iei publice, precum [i n
biruirea prejudec\]ilor [i a complexului de inferioritate n care fuseser\
men]inu]i romnii pe parcursul domniilor fanariote.

53
Prefa]a mitropolitului la Istoria Scripturii Vechiului Testament, n loc. cit., p. 171.
54 Constantin Erbiceanu, Istoricul Seminarului Veniamin din monastirea Socola fondat la 1804,
Ia[i, 1885, pp. 112, 120, 121.
55 Ca o recunoa[tere european\ a meritelor deosebite n acest sens, la 15 septembrie 1818,

mitropolitul Veniamin era numit membru corespondent al Societ\]ii pentru nv\]\mntul elementar
din Paris. Documentul este reprodus de Nicolae Ciachir, n Mitropolitul Veniamin Costachi,
membru corespondent al nv\]\mntului elementar din Paris, n B.O.R., an LXXXVI, nr. 1-2,
1968, p. 183.
224

Zaharia Karkaleki, numindu-l pe mitropolitul Veniamin tat\l culturii


romne[ti ntr-o carte ap\rut\ la Buda n anul 1830, l elogia spunndu-i:
[coli na]ionale ai ridicat, cu profesori nv\]a]i le-ai ntemeiat, gimnaziu-
mul str\mo[esc ce se der\p\nase, iar\[i cu triumf l-ai introdus n cea mai
mare luminare, [i nici mun]ii carpatice[ti au putut opri naltele nv\]\turi
ce isvor\sc dintr-nsul56.
Dup\ cum considera [i Edgar Quinet, din impulsul [i sub protec]ia sa
au nceput toate reformele introduse n [coli, lui i se datoreaz\ renvierea
limbii romne, mai ales n Biseric\57, prin opera sa de ctitor al nv\]\-
mntului romnesc sistematic, de toate gradele [i specializ\rile, dar [i prin
cea de ctitor de limb\, ca [i prin numeroasele tip\rituri58, Veniamin Costa-
chi fiind deschiz\torul unei noi ere istorice, cea de rena[tere a culturii
na]ionale.
n acela[i spirit, [i V.A. Urechia afirma c\ ne-am deprins cu to]ii a
pune la numele lui toat\ mi[carea cultural\ de la ace[ti ani59 [i c\ intriga
a triumfat n contra lui Veniamin, dar din istoria culturii na]ionale ea nu-i
va putea [terge numele nscris cu laud\60.

56
n Biblioteca romneasc\ sau adun\ri de multe lucruri folositoare, ntocmite n 12 p\r]i,
ntia oar\ t\lm\cite de prea nv\]a]i b\rba]i [i tip\rite pentru neamul romnesc prin Zaharia
Karkaleki.
57 Les Roumains, 1857, Paris, pp. 89, 90.

58 Mai ales dup\ anul 1742, activitatea tipografic\ ie[ean\ s-a amplificat, de[i pe tot

parcursul secolului al XVIII-lea ea a r\mas inferioar\ celei muntene, dar prima parte a
veacului urm\tor aducea preponderen]a celei moldovene, tipografiile fiind considerate
drept institu]iile cele mai dinti spre podoaba ]\rilor.
59 V. A. Urechia, op. cit., vol. I, p. 93.
60
Ibidem, vol. II, p. 217.
225

Principii didactice n opera lui


Clement Alexandrinul

Carmen-Maria BOLOCAN
Facultatea de Teologie Ortodox\ Dumitru St\niloaie, Ia[i

Rsume
Principes didactiques dans luvre de Clment dAlexandrie est une
tude sur luvre de cet crivain chrtien du point de vue didactique. On
a essay de souligner limportance de cette uvre pour lenseignement
actuel et son influence sur la didactique et la pdagogie modernes.

Clement Alexandrinul pedagogul [i gnosticul


Clement ini]iaz\ [i introduce pentru prima oar\ cu t\rie n parte o
f\cuse [i Iustin dialectica filosofic\ n demonstrarea credin]ei cre[tine.
Pentru el filosofia este o imagine v\dit\ a adev\rului, un dar dumneze-
iesc dat elenilor1, este un fel de exerci]iu intelectual pentru primirea cre-
din]ei2. Clement avea n planul s\u de lucru scrierea unei trilogii: Pro-
trepticul (Cuvnt de ndemn c\tre eleni), Pedagogul [i Didasc\lul,
despre care vorbe[te n Pedagogul. Didasc\lul este lucrarea pe care nu a
putut s\ o scrie, c\ci timpurile de persecu]ie ale lui Septimiu Sever l
silesc s\-[i p\r\seasc\ [coala, s\ se despart\ de catedr\ [i s\ pribegeasc\.
Ne-a l\sat totu[i acele minunate prolegomene ale Didasc\lului, ale Sum-
mei sale teologice, acele adnci [i cuprinz\toare Stromate, toate lec]ii
]inute studen]ilor s\i. Unitatea acestei trilogii o d\ Cuvntul, Fiul lui
Dumnezeu, sub trei nf\]i[\ri: Cnt\re] n Protreptic, Pedagog n partea a
doua a trilogiei, Didasc\l (nv\]\tor) n partea a treia.

1
Stromata I, cap. II, 2, p. 21, din Clement Alexandrinul, Scrieri, Partea a doua,
Stromatele, traducere, cuvnt nainte, note [i indici de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1982.
2 Ibidem.
226

n aceast\ oper\ grandioas\ se cuprinde ntreaga concep]ie de pedago-


gie religioas\ a alexandrinilor.
n Protreptic, Cuvntul lui Dumnezeu este Cnt\re]ul care cnt\ ome-
nirii cntecul cel nou, cntecul cel ve[nic al noii armonii, [i-i cheam\ pe
nchin\torii la idoli la nchinarea la adev\ratul Dumnezeu. A[a cum firul
ro[u care str\bate scrierile veacului apostolic era problema raportului ntre
Legea veche [i cea nou\, firul ro[u al scrierilor alexandrinilor este pro-
blema integr\rii valorilor spirituale ale lumii elene [i hellenistice n ico-
nomia doctrinei cre[tine [i, legat de aceasta, critica credin]elor religioase
ale elenilor. Clement, Origen [i al]ii nu fac apologia credin]ei cre[tine, nu
o ap\r\, c\ci au convingerea c\ credin]a lor se impune singur\, ci atac\
direct credin]ele religioase ale elenilor, datinile n care s-au n\scut;
descriu nebunia [i imoralitatea miturilor p\gne; demasc\ falsitatea cultu-
lui zeilor, i arat\ pe zei [i pe zei]e a[a cum sunt: desfrna]i, incestuo[i,
urtori de oameni, criminali. Pentru a-i convinge pe ace[tia de r\t\cirea n
care se g\sesc, aduc m\rturia filosofilor [i preo]ilor lor. Pentru alexandrini,
unii filosofi [i poe]i, mai cu seam\ Platon, au ntrez\rit adev\rul cntat de
cntecul cel nou, au gr\it drept despre unicul [i adev\ratul Dumnezeu.
Platon este prezent n lucr\rile lui Clement n peste 500 de locuri.
n Pedagogul, partea a doua a trilogiei, Cuvntul lui Dumnezeu este
Pedagog, nv\]\tor de copii n sens alegoric (copiii suntem noi), spune
Clement3, care i educ\ [i-i nva]\ cum s\ se poarte n via]\ pe cei ce au
ascultat cntecul, pe cei care au nceput s\ cnte cntecul cel nou, cntecul
lui Hristos.
Mai departe, n cartea a III-a, n Didasc\lul, trebuia s\ dezv\luie adn-
curile nv\]\turii lui Hristos.
n Pedagogul, cartea a III-a, spune de altfel: Nu-i sarcina mea s\ dau
[i aceste nv\]\turi! E nevoie de Didasc\l pentru explicarea acelor sfinte
cuvinte. Este, dar, timpul ca Eu s\ pun cap\t pedagogiei, iar voi s\
asculta]i de Didasc\l. Lundu-v\ n minile Sale, pe voi, care a]i primit
vie]uirea cea bun\, Didasc\lul v\ va nv\]a nv\]\turile acelea. {coal\ este
Biserica, iar Mirele ei, unicul Didasc\l, voin]a bun\ a bunului P\rinte, n-
]elepciune curat\, sfin]enie a cuno[tin]ei. Cu aceste cuvinte deschide
poarta gnozei care, n concep]ia alexandrin\, este adev\rat\ numai n Hristos.
Exist\ dou\ coordonate n Pedagogia lui Hristos: una ndreptat\ c\tre
copii, cei c\rora Pedagogul se adreseaz\ prin Pedagogia Sa divin\, iar
cealalt\, ndreptat\ c\tre Dumnezeu, ideal pe care cre[tinii trebuie s\-l

3
Clement Alexandrinul, Pedagogul, col. Izvoarele Ortodoxiei, colec]ie ngrijit\ de
Dr. Dumitru Fecioru [i Pr. Al. N. C\ciul\, Bucure[ti, 1939, cap. V, pp. 36 [.u.
227

ating\ prin via]a virtuoas\. Defini]ia Pedagogiei dat\ de Clement este


urm\toarea: Pedagogia este credin]a n Dumnezeu, este nv\]\tur\ a
slujirii lui Dumnezeu, este instruire spre cunoa[tere a adev\rului; este
vie]uire dreapt\, care duce la cer4.
Pedagogul este o lucrare de pedagogie [i disciplin\ cre[tin\ n care
descoperim nu numai no]iuni de doctrin\, teorie, [tiin]\ ori filosofie pe
care le g\sim [i n Protreptic, ci mai ales o educa]ie cre[tin\ potrivit\ cu
preceptele pedagogice ale Mntuitorului Hristos.
Cuvntul-Pedagog are n grija Sa moravurile [i conducerea oame-
nilor spre credin]a n Dumnezeu, conduce toate faptele noastre [i vin-
dec\ toate pasiunile noastre 5. De aici rezult\ calit\]ile Pedagogului de
ndrum\tor, sf\tuitor [i mngietor. Acest Pedagog smulge pe om din
nchinarea la idoli n care a crescut [i-l duce la mntuirea cea curat\ a cre-
din]ei n Dumnezeu6.
Dup\ Clement, catehizarea nu numai c\ nu este lipsit\ de educa]ia
cre[tin\, pentru a r\mne la simpla instruire religioas\, ci ac]iunea ei este
preg\tit\ de pedagogia cre[tin\, ca nainte merg\toare [i sprijinitoare a ei.
Instruirea religioas\ are nevoie, dup\ Clement, de un pedagog care s\ dis-
ciplineze spiritele celor ce vor s\ o primeasc\ cu deplin succes pentru o
via]\ activ\.
Cuvntul (Logosul) voind s\ mplineasc\ mntuirea noastr\, etap\
dup\ etap\, urmeaz\ o metod\ admirabil\; mai nti converte[te, apoi dis-
ciplineaz\ [i n cele din urm\ instruie[te.
Conform acestei metode pe care Clement Alexandrinul o desprinde
din pedagogia Logosului divin, el [i formeaz\ principiile sale catehetice,
pe care nu numai c\ le-a practicat n activitatea sa catehetic\, dar a ]inut s\
le fac\ cunoscute [i pe cale scris\ cititorilor s\i. Protrepticul (converti-
torul), Pedagogul (educatorul) [i Stromatele (covoare) sunt cele trei scri-
eri de seam\ care ne descoper\ testamentul catehetic al marelui maestru al
[colii din Alexandria.
n Pedagogul se face educarea practic\ a sufletului [i trupului, de
unde se trece la stadiul cunoa[terii sau al [tiin]ei, prin ascultarea nv\]\-
torului, care reveleaz\ [i explic\ lucr\rile credin]ei.
Dup\ ac]iunea convertirii, Logosul convertitor [i fixeaz\ ac]iunea n
cadrul educa]iei: dar cnd (Cuvntul) este n rolul s\u de doctor rol care

4
Ibidem, cap. I, p. 77.
5
Ibidem, cap. I, p. 25.
6 Ibidem.
228

urmeaz\ celui dinti (convertitorului), el ndeamn\ la ascultare pe acel


care l-a convertit, promi]ndu-i vindecarea patimilor sale. Vindecarea
patimilor vine de acolo, c\ Pedagogul, prin pilde ncurajatoare, nt\re[te
sufletele, iar prin reguli de conduit\, pline de iubire de oameni, ca prin
ni[te doctorii pl\cute la gust, ndreapt\ pe cei bolnavi la cunoa[terea
des\vr[it\ a credin]ei celei adev\rate7.
Convertirea cre[tin\ se continu\ prin educa]ie, c\ci cei adu[i la peda-
gog sunt nc\ neini]ia]i n directivele unei vie]i cre[tine. Cei converti]i nu
pot trece nc\ la instruirea religioas\, c\ci Pedagogul se ocup\ de ac]iune
[i nu de [tiin]\. Scopul S\u nu este de a instrui sufletul, ci de a-l face mai
bun8.
Necesitatea educa]iei cre[tine nainte de instruire o socote[te Clement
Alexandrinul ca o problem\ vital\ n catehumenat. Sufletul needucat este
dup\ Clement Alexandrinul ca [i bolnavul ce nu poate primi nimic nainte
de ns\n\to[ire. n sfr[it, nimeni din cei ce ar fi nc\ bolnavi n-ar putea s\
nve]e ceva din doctrine, nainte de a-[i fi rec\p\tat complet s\n\tatea. Su-
fletul bolnav are trebuin]\ de Pedagog, pentru ca el s\ vindece patimile9.
C\l\uzit de aceste principii ale necesit\]ii educa]iei religioase nainte
de expunerea doctrinei c\tre catehumeni, Clement ne ofer\, n lucrarea sa,
nu numai materialul unui manual de moral\ cre[tin\, ci [i principiile fun-
damentale ale pedagogiei cre[tine, n special pentru cei care se preg\tesc
s\ primeasc\ taina botezului cre[tin.
Pedagogul nostru este Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, C\ruia noi trebuie s\-I urm\m ca ni[te copii nevrstnici, c\ci
singur Dumnezeu r\mne perfec]iunea n ntregul univers. Dup\ cum un
singur Dumnezeu este n tot universul, asemenea unui singur pedagog
avem [i o singur\ biseric\. Pedagogul nostru, c\ruia i urm\m se nume[te
pe sine p\stor: Eu sunt P\storul cel bun (Ioan 10, 11). Cuvntul devine
pedagogul nostru, pentru a ne ndruma, folosind toate mijloacele
n]elepciunii: sf\tuie[te, mustr\, dojene[te, nvinuie[te, amenin]\, ns\n\to-
[e[te, f\g\duie[te, iart\. El este cel dinti care ne-a descoperit complet
voin]a lui Dumnezeu, dup\ r\t\cirea omenirii, c\ci Nimeni n-a cunoscut
pe Tat\l dect Fiul (Luca 10, 22).

7
Clement Alexandrinul, Protrepticul, trad. de D. Fecioru, n P\rin]i [i Scriitori Bise-
rice[ti, vol. 4, Bucure[ti, 1982, p. 167 (se va folosi sigla: Clement, Protrepticul, 1982).
8 Cf. Ibidem.

9 Cf. Ibidem.
229

Pedagogia divin\ este incomparabil superioar\ pedagogiei generale,


c\ci ea are o misiune mult mai nalt\. Pedagogia divin\ ne preg\te[te nu
numai pentru aceast\ via]\, ci [i pentru cea viitoare: Pedagogia este cins-
tirea lui Dumnezeu cu pietate, ndrumarea l\sat\ de Dumnezeu pentru
adorarea [i formarea c\tre cunoa[terea adev\rului, cre[terea cea bun\ care
conduce c\tre ceruri. Pedagogia cre[tin\ are ca un scop nalt, ea preg\te[te
pe om pentru mntuire. n leg\tur\ cu acest scop nalt, Clement subliniaz\
n scrierea sa mai departe idealul pedagogiei divine cu cuvintele Sfntului
Apostol Pavel c\tre Efeseni (4, 12): Spre des\vr[irea sfin]ilor, spre
lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Hristos. Pedagogia cre[tin\ dep\-
[e[te no]iunea pedagogiei n general, pe care Clement Alexandrinul o de-
fine[te cre[terea cea bun\ a copiilor c\tre virtute10.
Clement nsu[i define[te pedagogia divin\, dup\ ce o compar\ cu
diferitele tendin]e ale pedagogiei generale, afirmnd c\ pedagogia divin\
este ac]iunea de a se l\sa condus de adev\r pn\ la puterea de a contempla
pe Dumnezeu [i de a primi transformarea permanent\ a unei vie]i sfinte11.
Cadrul de activitate al pedagogiei divine se extinde asupra tuturor
celor care s-au hot\rt s\ se preg\teasc\ pentru mp\r\]ia cereasc\. Nu
vrsta este factorul hot\rtor [i nici condi]iile vie]ii sociale, ci starea su-
fleteasc\ a celor care se apropie de Dumnezeu. Aceast\ condi]ie o vedem
impus\ de Iisus Hristos ucenicilor s\i, cnd, punndu-se problema ntie-
t\]ii lor n mp\r\]ia cerurilor, a chemat un prunc [i l-a a[ezat n mijlocul
spunndu-le: De nu v\ ve]i ntoarce [i nu ve]i fi precum pruncii, nu ve]i
intra n mp\r\]ia cerurilor (Mt. 18, 3).
n cartea a doua [i a treia a Pedagogului, Clement se ocup\ de via]a de
zi cu zi a celor pe care i educ\ dndu-le sfaturi pentru toate aspectele
vie]ii. Masa cu mncarea [i b\utura, locuin]a, somnul, mbr\c\mintea,
luxul, podoabele etc. formeaz\ capitole ntregi de moral\ cre[tin\.
Potrivit metodei divinului Pedagog care S-a cobort pe p\mnt pen-
tru a-l n\l]a pe om pn\ la Dumnezeu, sfin]indu-l [i f\cndu-l capabil de a
mplini n via]\ virtu]ile cre[tine, Clement dezvolt\ n cele trei c\r]i ale
Pedagogului principiile esen]iale ale pedagogiei cre[tine. men]inndu-[i,
n tot cuprinsul scrierii, ideea enun]at\ la nceput.
n Protreptic, capitolul I, spune: Tu, dar, dac\ dore[ti s\ vezi cu adev\rat
pe Dumnezeu, ia parte la ceremoniile de cur\]ire cele cu dumnezeiasc\

10
Cf. Ibidem, p. 197.
11
Cf. Ibidem.
230

cuviin]\! Nu te ncununa cu lauri [i cu panglici mpodobite cu ln\ [i porfir\, ci


cu dreptate! Pune-]i n jurul t\u frunzele nfrn\rii [i caut\ cu srguin]\ pe Hris-
tos, c\ spune undeva: Eu sunt u[a. U[a aceasta trebuie s-o cunoasc\ cei ce vor
s\ n]eleag\ pe Dumnezeu, ca s\ ne deschid\ larg por]ile cerurilor. C\ sunt
cuvnt\toare [i ra]ionale por]ile Cuvntului [i se deschid cu cheia credin]ei.
O alt\ lucrare Covoare n opt c\r]i, lucrarea cea mai ntins\ a lui
Clement Alexandrinul are un cuprins foarte variat [i greu de rezumat. Una
dintre problemele principale este raportul dintre cre[tinism [i cultura pro-
fan\, ndeosebi filosofia greac\. Acest raport care pune la rndu-i pro-
blema leg\turii dintre credin]\ [i [tiin]\ [i pe cea a leg\turii dintre proo-
rocii Vechiului Testament [i filosofia greac\, nu este un raport de du[m\-
nie, ci unul de prietenie. Ceea ce a fost Scriptura Vechiului Testament pen-
tru evrei, aceea a fost filosofia pentru p\gni, adic\ pedagog c\tre Hristos.
O alt\ problem\ e aceea a deosebirii dintre gnosticul eretic [i gnosticul cu
adev\rat cre[tin. O alta e aceea a castit\]ii [i a martiriului.
n prolegomenele sale, n Stromate sau Discu]ii [tiin]ifice despre ade-
v\rata filosofie, se afl\ principiile conduc\toare ale nv\]\mntului reli-
gios bazat pe gnoz\, principii pe temeiul c\rora gnditorii cre[tini de mai
trziu au construit teologia [tiin]ific\ a cre[tinismului care culmineaz\ cu
scrierile lui Ioan Damaschin [i ale lui Toma dAquino. Iat\ aceste principii
care se desprind cu u[urin]\ din textele de mai jos, din Stromate:
{tiin]a predic\rii Cuvntului este oarecum o lucrare ngereasc\ [i
aduc\toare de folos, oricum s-ar face, fie cu mna (prin scris, adic\), fie cu
limba12.
A[adar nu trebuie s\ se ng\duie ascult\torilor s\ ncerce prin com-
para]ie nv\]\tura noastr\, nici nu trebuie s\ fie dat\ spre cercetare la
ntmplare celor hr\ni]i cu tot felul de nv\]\turi, celor ce se ngmf\ cu
arta lor [i, cu destoinicia gndirii lor, celor care nu [i-au golit mai dinainte
sufletul lor de tot ceea ce era n el13.
Dasc\lii ace[tia au p\strat tradi]ia cea adev\rat\, care vine direct de
la Sfin]ii Apostoli, de la Petru, Iacov, Ioan [i Pavel, tradi]ie transmis\ din
tat\ n fiu de[i pu]ini fii seam\n\ cu p\rin]ii. {tiu bine c\ ace[ti dasc\li se
vor bucura; [i o repet, se vor bucura, nu de felul cum este scris\ aceast\
lucrare, ci pentru c\ le-am p\strat curate gndurile lor. Socot c\ aceast\
scriere este opera unui suflet care dore[te s\ p\streze intact\ fericita
Tradi]ie14.

12
Clement Alexandrinul, Stromate, cap. I, 4.2., p. 13.
13
Ibidem, cap. I, 8.1.21., p. 14.
14 Ibidem, cap. IV, 11.3., p. 24.
231

{i eu voi ar\ta n stromatele mele, c\ filosofia este ntr-un oarecare


fel opera Proniei dumnezeie[ti; c\ nu-i un r\u15.
nainte de venirea Domnului, filosofia a fost necesar\ elenilor spre a-
i conduce la dreptate; acum, ns\, este folositoare pentru a ne conduce pe
noi la evlavie. Filosofia este preg\tire intelectual\ pentru cei care, prin
demonstra]ie, dobndesc credin]a16.
Lec]iile unui astfel de catehet au atras mai mult pe cre[tinii proveni]i
din clasele nalte, pe eretici, p\gni [i iudei. Cre[tinii simpli, ns\, priveau
cu nencredere lec]iile nalte ale dasc\lului [i pentru faptul c\ era laic.
Faptul n sine este de o adnc\ semnifica]ie [i prive[te condi]ia de laic
pentru un catehet. Propov\duirea adev\rurilor de credin]\ de c\tre un laic,
chiar unul de un prestigiu deosebit, cum a fost Clement sau Origen, a fost
nso]it\ de suspiciuni ca nefiind f\cut\ din Biseric\, prin Biseric\. Hiroto-
nia a avut [i are un prestigiu ce dep\[e[te pe acela dat de condi]ia intelec-
tual\ [i de tr\irea cre[tin\ a unui dasc\l laic.

Principiile didactice care se reg\sesc n opera lui Clement

1. Principiul universalit\]ii educa]iei


Dumnezeu voie[te ca to]i oamenii
s\ se mntuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\ vin\
(I Timotei 2, 4)

Principiul universalit\]ii educa]iei cere ca la actul educa]iei, [i ndeo-


sebi al educa]iei cre[tine, s\ aib\ acces to]i oamenii, indiferent de vrst\,
stare social\ sau material\, sex sau alte criterii care i-ar putea deosebi pe
oameni ntre ei.
Universalitatea educa]iei cre[tine decurge din universalitatea mn-
tuirii. Din opera Pedagogul, reiese c\ acest principiu se sprijin\ pe faptul
c\ to]i oamenii suntem fiii lui Dumnezeu Tat\l nostru; cre[tinul de orice
vrst\ e numit copil [i numai starea vie]ii curate ca a unor copii ne poate
face s\ ajungem la des\vr[ire. Dumnezeu Tat\l ne-a nfiat pe noi oamenii
prin iubitul S\u Fiu, Iisus Hristos. Noi suntem n fa]a lui Dumnezeu ca
ni[te prunci, [i prunci zice Clement Alexandrinul sunt, f\r\ ndoial\,
fiii lui Dumnezeu care au nl\turat pe omul cel vechi [i dezbr\ca]i de

15
Ibidem, cap. I, 18.4., p. 20.
16
Ibidem, cap. V, 28.1., p. 25.
232

r\utate au mbr\cat nestric\ciunea lui Hristos, pentru ca noi f\cndu-ne


popor sfnt, fiind ren\scu]i, s\ p\zim nentinat pe om [i s\ fim nevinova]i
cum e orice prunc al lui Dumnezeu care este cur\]it de ntinare [i
r\utate17.
Dup\ Clement Alexandrinul, noi suntem copiii lui Dumnezeu [i
Biserica este mama noastr\. To]i suntem ndrept\]i]i la egal\ mntuire, n
calitate de fii ai lui Dumnezeu, de fii ai Bisericii. ntre fiii lui Dumnezeu
exist\ o egalitate perfect\: Dac\ pentru amndoi este un singur
Dumnezeu, atunci pentru amndoi este [i un singur Pedagog. Amndoi
alc\tuim o singur\ biseric\, o singur\ via]\ de cur\]ie hrana e comun\,
c\s\toria unit\, toate asem\n\toare: respira]ia, vederea, auzul, cunoa[terea,
n\dejdea, ascultarea, dragostea. Iar cei ce au n comun via]a, au comun [i
harul; comun\ le este [i mntuirea, comun\ le este lor [i virtutea [i
vie]uirea 18. Acest principiu aduce o lumin\ nou\ n pedagogie, c\ci a
dep\[it pedagogia greco-roman\ care cuprinde numai pe copii; [i numai
copiii aristrocra]ilor [i ndeosebi pe cei de parte b\rb\teasc\. Aceast\
lumin\ este adus\ de revela]ia dumnezeiasc\, pe care se sprijin\ Clement
Alexandrinul n expunerea nv\]\turii sale cu privire la educa]ie.
2. Principiul hristocentric: Iisus Hristos este adev\ratul
Pedagog
Principiul hristocentric cere ca educa]ia religioas\ s\ se orienteze n
jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, ca Dumnezeu adev\rat [i Om
adev\rat.
Adev\ratul nostru Pedagog este Iisus Hristos. Educa]ia f\cut\ de
Biseric\ este educa]ia f\cut\ de Iisus Hristos.
Pedagogul nostru, Iisus, uneori se nume[te singur p\stor: Eu sunt
p\storul cel bun (Ioan 10, 11). El poart\ grij\ de noi ca un p\stor de oile
sale, ne duce la p\[une bun\, la mntuire19. El ne-a ar\tat s\ tindem
mereu spre des\vr[ire n cre[terea noastr\20.

17
Clement Alexandrinul, Pedagogul, trad. de Nicolaie I. {tef\nescu, n col. Izvoarele
Ortodoxiei, Bucure[ti, 1939, p. 184.
18 Clement Alexandrinul, Pedagogul, n Scrieri, partea nti, traducere de Pr. D.

Fecioru, Col. P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti, vol. 4, Editura Institutului Biblic [i de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1982, p. 172 (se va folosi sigla: Clement,
Pedagogul, 1982).
19 Nestor Vornicescu, Principii pedagogice n opera Pedagogul a lui Clement Ale-

xandrinul, n Studii Teologice, nr. 9-10/1957, p. 728.


233

Clement Alexandrinul se adreseaz\ Pedagogului zicnd:


P\storule sfinte
Al oilor celor cuvnt\toare,
Condu, mp\rate,
Pe copiii t\i cei nevinova]i !
C\ urmele lui Hristos/ Sunt cale c\tre cer21.
3. Principiul eclesiocentric
Principiul eclesiocentric cere ca cei care se ocup\ de educa]ia reli-
gioas\ s\ transmit\ cuno[tin]ele conform nv\]\turii Bisericii. Biserica
poart\ pecetea infailibilit\]ii ntruct conduc\torul ei nev\zut este Mntu-
itorul Iisus Hristos: La dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, pli-
nirea Celui ce pline[te toate ntru to]i (Efeseni 1, 22-23).
Biserica cre[tin\ este centrul n jurul c\ruia se desf\[oar\ ntreaga
ac]iune a pedagogiei divine. Ea este mama fecioar\ care iube[te cu iubire
de mam\ pe cei ce se adun\ n jurul ei, hr\nindu-i ca pe ni[te tineri
nevrstnici cu laptele nv\]\turilor ei22.
Biserica cre[tin\ ne ofer\ mijlocul de regenerare din p\catul str\-
mo[esc instituit de Pedagogul divin care ne-a dat exemplu [i anume baia
de cur\]ire [i rena[tere a botezului. Botezndu-ne, ne lumin\m, lu-
minndu-ne, suntem nfia]i, fiind nfia]i, ne des\vr[im [i apoi suntem f\-
cu]i nemuritori23.
Numai printr-o prealabil\ preg\tire sufleteasc\ nainte de botez,
putem ob]ine ceea ce socote[te Clement c\ trebuie s\ aib\ loc la primirea
acestei sfinte taine. n sfr[it, cnd am primit botezul, atunci am aruncat
p\catul ca un val de ntunecime [i ochii spiritului nostru, singurul prin
care am perceput ceea ce este divin, s-a aflat liber [i nconjurat de
lumin\24.
Principiul eclesiocentric cere ca toate cuno[tin]ele [i conduitele trans-
mise elevilor s\ vizeze cultivarea sentimentului de iubire [i respect fa]\ de

20
V.G. Ispir, Principiile educa]iei cre[tine, n Biserica Ortodox\ Romn\, nr. 1-3,
1946, p. 118.
21 Clement Alexandrinul, Imn c\tre Mntuitorul Hristos, de la sfr[itul operei Pe-

dagogul, 1982, p. 361.


22 Clement, Pedagogul, 1982, p. 178.

23 Ibidem, p. 181.

24 M. Bulacu, Pedagogia lui Clement Alexandrinul, n Biserica Ortodox\ Romn\,

nr. 1, ianuarie, 1956, p. 13.


234

Biseric\, n calitatea de trup al lui Hristos, de loc al ntlnirii cu


Dumnezeu.
Clement Alexandrinul a pornit de la ideea c\ via]a n Hristos este o
prim\var\ ve[nic\, n sensul bucuriei [i veseliei pe care le simt cre[tinii,
uni]i cu Hristos n biseric\. Biserica este mntuirea noastr\ pentru c\ ea
este Hristos nsu[i. Atunci ajungem des\vr[i]i, cnd suntem n Biseric\,
pentru c\ am primit pe Hristos, care este capul Bisericii25.
Clement Alexandrinul a numit Biserica Maic\ [i Fecioar\, ca s\ ne arate
c\ hrana noastr\ este Cuvntul ntrupat, c\ noi trebuie s\ fim una n Hristos, f\r\
pat\ [i nep\timitori. nc\ odat\ reia acest motiv de compara]ie astfel: Mama [i
ia copiii n bra]e, iar noi c\ut\m pe Maica nostr\, Biserica26.
Biserica de]ine mijlocul principal de educare: exemplul viu. Ea l are
pe Hristos n toat\ plin\tatea personalit\]ii Sale. Urmeaz\ [irul apostolilor,
al sfin]ilor, al martirilor, [irul nesfr[it al credincio[ilor care s-au ridicat la
o via]\ cre[tin\ demn\ de urmat27. De aceea toate cuno[tin]ele communi-
cate elevilor, toate sfaturile [i ndemnurile trebuie s\ fie date n conformi-
tate cu nv\]\tura Bisericii.
4. Principiul intui]iei
Exprim\ faptul c\ n procesul de nv\]\mnt cunoa[terea se realizeaz\
prin treceri succesive de la concret la abstract [i invers. Cunoa[terea se
nf\ptuie[te sub forma unui ciclu care se nchide [i se deschide continuu.
Transpus\ n plan didactic, cunoa[terea senzorial\ este cunoscut\ sub
denumirea de intui]ie. n sensul cel mai larg, intui]ia nseamn\ cunoa[tere
nemijlocit\. n cazul religiei principiul intui]iei prime[te o nou\ conota]ie.
Clement Alexandrinul con[tient fiind de puterea exemplului, face per-
manent apel la exemple concrete, fenomene [i imagini cu putere de suges-
tie [i influen]\ a auditoriului.
n Pedagogul, Clement arat\ prin imagini succesive care este rolul
Pedagogului n lume. El a venit, din snurile Tat\lui, s\ vindece nepu-
tin]ele suflete[ti ale oamenilor, a[a cum doctorul vindec\ suferin]ele lor
trupe[ti. Ca metod\, El folose[te pildele ncurajatoare, d\ reguli de con-
duit\, pline de iubire de oameni ca pe ni[te doctorii pl\cute la gust28.

25
Cf. Clement, Pedagogul, 1982, pp. 178-179.
26
Ibidem, p. 178.
27 Carmen Bolocan, Treptele formale ale lec]iei, cu aplicare n nv\]\mntul religios,

n Teologie [i Via]\, nr. 7-12, 1999, p. 57.


28 Clement, Pedagogul, 1982, p. 214.
235

Pentru Clement, iubirea exprimat\ prin fapte este cea care ne apropie
de Dumnezeu [i ne face p\rta[i la mp\r\]ia Sa. La aceea[i iubire expri-
mat\ prin fapt\ i ndeamn\ Clement pe oameni: Dup\ cum nu este
lumin\ care s\ nu lumineze, nu este mi[care care s\ nu pun\ n mi[care,
nici dragoste care s\ nu iubeasc\, tot a[a nu este nici bine care s\ nu aduc\
folos, care s\ nu conduc\ la mntuire. S\ iubim dar, poruncile Domnului
prin fapte29.
Binefacerile Tainei Sfntului Botez sunt prezentate de Clement astfel:
Dup\ cum celor care sunt scula]i din somn ndat\ li se limpeze[te mintea,
sau mai bine spus cei care ncearc\ s\ ndep\rteze din ochii lor scurgerea,
nu aduc din afar\ lumina pe care nu o aveau, ci cap\t\ vederea numai dac\
ndep\rteaz\ din ochi ceea ce le mpiedica vederea, numai dac\ las\ liber\
pupila, tot a[a [i noi, cei ce ne-am botezat cu Duhul Sfnt, ndep\rt\m de
pe noi, ca o albea]\, p\catele noastre, care ne ]in n ntuneric, dobndim
liber\, nemp\cat\ [i luminoas\ privirea duhului, [i numai prin aceast\
privire contempl\m Dumnezeirea, pentru c\ Duhul cel Sfnt venind din
cer se revars\ la noi. Dac\ ne botez\m, nl\tur\m, prin Duhul Sfnt,
p\catele ntunecate ca pe o funingine [i c\p\t\m ochii cura]i ai duhului30.
Cei n\scu]i la o via]\ nou\ sunt hr\ni]i cu hrana cea duhovniceasc\, cu
laptele lui Hristos a[a cum mamele hr\nesc cu lapte pe copii nou n\scu]i31.
n cartea a treia din Pedagogul, vorbind despre frumuse]ea cea
adev\rat\, Clement Alexandrinul aseam\n\ femeia, care [i mpodobe[te
trupul, cu un templu egiptean mpodobit n exterior, dar cu zei de care te
umfl\ rsul n interior: Dar femeile, care-[i nfrumuse]eaz\ exteriorul lor
[i las\ n p\r\sire sufletul lor, nu-[i dau seama c\ sunt mpodobite ca [i
templele egiptene32.
Toate aceste nv\]\turi nf\]i[ate n imagini plastice au rolul de a fi
u[or n]elese, de a produce n sufletul ascult\torilor acea vibra]ie care s\-i
determine s\ p\r\seasc\ p\catul [i s\ se apropie de Hristos pentru a fi
hr\ni]i cu laptele nemuririi.
5. Pricipiul accesibilit\]ii
Principiul accesibilit\]ii cere profesorului s\ respecte legile dez-
volt\rii psiho-fizice ale elevilor. Tot ce le d\ elevilor va fi dimensionat n

29
Ibidem, p. 171.
30
Ibidem, p. 182.
31 Cf. Ibidem, p. 190.

32 Ibidem, p. 308.
236

raport cu psihologia lor: con]inuturile identice vor fi relativizate la vrste


[i persoane, rela]ia dintre profesor [i elevi va fi reglat\ permanent n
func]ie de permisivitatea situa]iilor psihologice.
Pentru realizarea accesibilit\]ii cuno[tin]elor, este necesar ca predarea
s\ se fac\ gradat, de la cunoscut la necunoscut, de la concret la abstract, de
la particular la general, de la simplu la complex. Clement Alexandrinul,
ca un bun pedagog, a [tiut ntotdeauna c\ pentru a face o bun\ educa]ie
trebuie s\ ]in\ seama de natura interioar\ [i de limitele pe care le ng\duie
vrsta [i caracteristicile individuale ale auditorilor s\i. Fiec\ruia i vorbea
dup\ puterea lui de n]elegere, f\cnd permanent apel la cuno[tin]ele ante-
rioare. Aceast\ metod\ a preluat-o de la Sfntul Apostol Pavel care spunea
corintenilor, vorbind despre lupta dus\ n r\spndirea Evangheliei lui
Hristos: Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca s\ dobndesc pe iudei. Cu cei
de sub lege, ca unul de sub lege, de[i eu nu sunt sub lege. Cu cei care nu
au lege, m-am f\cut ca unul f\r\ de lege, de[i nu sunt f\r\ de legea lui
Dumnezeu, ci avnd legea lui Hristos ca s\ dobndesc pe cei care nu au
lege. Cu cei slabi m-am f\cut slab, ca pe cei slabi s\-i dobndesc Dar
toate le fac pentru Evanghelie ca s\ fiu p\rta[ la ea (I Cor. 9, 20-23).
Pe p\gni i ndemna s\ se converteasc\ la cre[tinism [i s\ primeasc\
binefacerile Logosului ntrupat, folosind n acest scop citate din Homer
cunoscute lor [i din literatura acelor timpuri.
Astfel, Clement demasc\ faptele urte ale zeilor, de care se ru[inau
chiar [i zei]ele feminine [i din ele deduce c\ nu este vorba dect de ni[te
oameni zeifica]i, c\ci numai ei pot fi acoperi]i de atta ru[ine: doar [i ei
sunt mbr\ca]i ntr-o piele de muritor, cum spune Homer33.
Ca un adev\rat p\rinte iubitor care se ngrije[te de duca]ia copiilor s\i,
Clement Alexandrinul le d\ sfaturi celor care l ascult\ [i prin ei [i nou\,
cum s\ se poarte n orice situa]ie, pentru ca s\ fie pl\cu]i lui Dumnezeu. i
sf\tuie[te cum s\ se poarte la ospe]e, cum s\ doarm\, cum s\ se mbrace,
cum s\ mearg\, cum s\ rd\, cum s\ posteasc\, despre r\bdare, d\rnicie,
care este adev\rata podoab\ a omului [i frumuse]ea cea adev\rat\: fru-
muse]ea se vesteje[te [i mai iute dect frunza cade la p\mnt; frumuse]ea
se vesteje[te din pricina stric\ciunii, nainte de venirea toamnei. Pofta face
orice, ia felurite chipuri; vrea s\ n[ele, ca s\-l bage n p\mnt pe om. Dar
omul acela n care Cuvntul locuie[te, nu este ast\zi ntr-un fel [i mine n
alt fel, nu ia felurite chipuri; are chipul Cuvntului, care este asemenea cu

33
N.I. {tef\nescu, Epopeea [i istoria n opera lui Clement Alexandrinul, n Ortodoxia,
nr. 4, 1960, p. 574.
237

Dumnezeu, este frumos, nu pune pe el g\teal\; este frumuse]ea cea


adev\rat\, c\ este Dumnezeu; [i este Dumnezeu [i omul acela pentru c\
Dumnezeu o vrea34.
6. Principiul nv\]\rii active [i con[tiente
Principiul nv\]\rii active [i con[tiente este impus de natura psihic\ a
elevilor [i cere ca atunci cnd sunt transmise cuno[tin]ele, ele s\ trezeasc\
activitatea sufleteasc\ a lor.
n pedagogia cre[tin\ a lui Clement Alexandrinul se d\ o mare impor-
tan]\ rolului pe care l are efortul nostru personal n procesul de educa]ie:
Unul este felul n care sunt crescu]i filosofii, altul acela n care sunt
crescu]i retorii, altul acela n care sunt crescu]i lupt\torii, tot astfel din
Pedagogia lui Hristos rezult\ ntotdeauna o dispozi]ie hot\rt\ n ceea ce
prive[te alegerea frumosului, iar ceea ce ]ine de lucrarea acestei dispozi]ii:
mersul, [ederea, hrana [i somnul, se disting ca ni[te fapte cuvioase pe care
le nv\]\m n via]\35. Educa]ia cre[tin\ cere str\danii din partea ntregii
fiin]e umane, att din partea sufletului, ct [i din partea trupului. Omul
ntreg trebuie s\ fie des\vr[it, nduhovnicit.
Clement este un om practic [i realist. El [tie c\ dobndirea des\vr[irii
cere eforturi din partea noastr\ [i pentru aceasta descrie am\nun]it tehnica
acestor exerci]ii. Trebuie s\ dezvolt\m aptitudinile noastre omene[ti con-
form voin]ei divine descoperite prin Iisus Hristos. Atunci vom vedea c\
lumina lui Hristos este un nesecat izvor al puterilor suflete[ti [i nv\]\tura
cre[tin\ va pulsa n m\sura n care e aplicat\ n ocupa]iile de zi cu zi36.
Lep\darea omului vechi este o condi]ie a sporirii n educa]ia cre[tin\.
Lep\darea de r\ut\]i, spune Clement Alexandrinul, este nceputul
apropierii de mntuire. Activismul ne dovede[te progresul n des\vr[ire.
n acest progres exist\ o lucrare sinergic\. Cel educat conlucreaz\ cu edu-
catorul la des\vr[irea sa. Omul, n eforturile sale de mbun\t\]ire, e ajutat
[i de puterea lui Dumnezeu. Aceast\ educa]ie se refer\ att la suflet, ct [i
la trup.
7. Principiul sistematiz\rii cuno[tin]elor
Esen]a acestui principiu se exprim\ prin cerin]a ca toate informa]iile
ce se transmit s\ fie astfel organizate [i programate, nct s\ poat\ fi inte-
grate n experien]a ulterioar\ a individului.

34
Clement, Pedagogul, 1982, p. 307.
35
Nestor Vornicescu, Principii pedagogice, p. 737.
36 Cf. Ibidem.
238

Respectarea acestui principiu favorizeaz\ formarea deprinderilor de


munc\ sistematic\, a tr\s\turilor de voin]\ [i caracter, n ultim\ instan]\ a
unui stil de munc\.
Clement Alexandrinul [i-a structurat [i orientat nv\]\turile sale pe
dou\ direc]ii: una spre lumea p\gn\ pe care a ndemnat-o s\ pun\ cap\t
nchin\rii la idoli [i cntecelor lor religioase [i s\ cnte cntecul cel nou,
pe care l-a cnta lumii Cuvntul lui Dumnezeu, Hristos, iar alta ndreptat\
c\tre cei care, vr\ji]i de cntecul cel nou, au urmat Cnt\re]ului, s-au
n\scut din nou prin botez [i au ajuns copii ai lui Dumnezeu.
Pentru a-i convinge pe nchin\torii de idoli de r\t\cirile lor, Clement
scoate n eviden]\ frumoasele adev\ruri spirituale [i morale ale credin]ei
cre[tine pe care le mpresoar\ n toat\ expunerea sa.
Cei vr\ji]i de cntecul cel nou [i ren\scu]i prin botez au Pedagog pe Hris-
tos. Pedagogul i cre[te, i educ\, le d\ reguli de purtate; i nva]\ cum s\
m\nnce, cum s\ bea, cum s\ se poarte la ospe]e, cum s\ rd\, cum s\ se
mbrace, cum s\ se ncal]e, cum s\ fac\ baie, cum s\-[i mobileze casele, cum
s\ se foloseasc\ de podoabe, parfumuri [i covoare, cum s\ se poarte so]ii ntre
ei, cum s\ lucreze, cum s\-[i exercite trupul cu exerci]ii de gimnastic\.
Deci, putem spune c\ nv\]\turile lui Clement Alexandrinul sunt
sistematizate [i structurate pe diverse probleme existente n societate. El
porne[te de la lucruri concrete, p\mnte[ti, pentru a ajunge la explicarea
tainelor cere[ti.
8. Principiul nsu[irii temeinice a cuno[tin]elor
Acest principiu orienteaz\ preocuparea profesorului asupra calit\]ii
rezultatelor nv\]\rii, n sensul asigur\rii tr\iniciei [i durabilit\]ii acestora.
Clement Alexandrinul a urm\rit ntotdeauna s\ imprime auditoriului
s\u o nou\ demnitate fiin]ial\ [i s\ fortifice personalitatea ascult\torilor s\i
n fa]a evolu]iilor dec\zute ale societ\]ii. El a c\utat ca cei c\rora li se
adreseaz\ s\-[i nsu[easc\ valorile morale ale nv\]\turii cre[tine. Despre
faptele bune, Clement Alexandrinul spune c\ ele trebuie f\cute perma-
nent: Binele trebuie s\vr[it totdeauna [i nu trebuie s\ st\m la ndoial\.
De asemeni, adev\rul trebuie s\ fie o permanen]\ pentru cre[tini: Nu se
face negu]\torie cu adev\rul.
Cea mai pre]ioas\ nv\]\tur\ care vizeaz\ finalit\]ile educa]iei este
cunoa[terea lui Dumnezeu. Pornind pe aceast\ cale, a cunoa[terii lui
Dumnezeu, omul trebuie s\-[i formeze un set de deprinderi practice care
s\-l duc\ la apropierea de El. Apropierea de Dumnezeu se face prin
cur\]irea de patimi, cur\]ire n care omul nu este l\sat singur, ci permanent
239

este nso]it de Iisus Hristos: Vindecarea patimilor vine de acolo c\ Peda-


gogul, prin pilde ncurajatoare, nt\re[te sufletele, iar prin reguli de con-
duit\, pline de iubire de oameni, ca pe ni[te doctorii pl\cute la gust,
ndreapt\ pe cei bolnavi la cunoa[terea des\vr[irii, a credin]ei celei
adev\rate37. Valorificarea permanent\ a cuno[tin]elor acumulate duce,
att la durabilitatea acestora, ct [i la progres.
9. Principiul motiva]iei
Motiva]ia nv\]\rii este definit\ ca totalitatea intereselor, idealurilor [i
mobilurilor care ndeamn\, sus]ine energetic [i direc]ioneaz\ desf\[urarea
activit\]ii de nv\]are.
Principiul motiva]iei se identific\ cu nsu[i scopul educa]iei cre[tine.
Educa]ia cre[tin\ urm\re[te dezvoltarea convingerii c\ via]a cre[tin\
autentic\ este c\utarea lui Dumnezeu, permanent, cu dorin]a de a ajunge
la cunoa[terea Lui [i la des\vr[irea sufletului s\u.
Multe sunt bun\t\]ile de care ne putem bucura noi cei ndr\gosti]i de
dreptate, noi care urm\rim mntuirea ve[nic\. La aceste bun\t\]i face
aluzie nsu[i Dumnezeu prin Isaia zicnd: Este o mo[tenire pentru cei ce
slujesc Domnului (Isaia 54, 17). Frumoas\ [i vrednic\ de iubit este
mo[tenirea. Nu-i mo[tenire de aur, de argint, de haine, de bunuri p\mn-
te[ti la care p\trund moliile [i furii (Matei 6, 19-20), cei care privesc cu
invidie spre bog\]ia p\mnteasc\, ci este mo[tenirea aceea a mntuirii
c\tre care trebuie s\ ne gr\bim noi care am ajuns iubitori ai Cuvntului38.
Pedagogul cre[tin, dup\ Clement Alexandrinul, nu caut\ alt\ r\splat\
dect mntuirea celor educa]i. Salvarea omului din r\t\cirile vie]ii este
scopul nv\]\turii cre[tine. Gndul acestei salv\ri trebuie s\ fie sus]inut
printr-un efort personal de fiecare zi: Ave]i, o, oamenilor, dumnezeiasca
f\g\duin]\ a harului, ave]i [i amenin]area cu pedeapsa! Prin acestea, prin
fric\ [i prin har, Domnul mntuie, pov\]uind pe om39.
10. Principiul interdisciplinarit\]ii
n nv\]\mnt, interdisciplinaritatea implic\ stabilirea [i exploatarea
unor conexiuni realizate ntre idei, ntre limbaje explicative sau opera]iuni
diverse, n scopul diminu\rii diferen]elor care apar ntre disciplinele de
nv\]\mnt clasice.

37
Clement, Pedagogul, 1982, p. 167.
38
Clement, Protrepticul, 1982, p. 142.
39 Ibidem, p. 143.
240

Clement Alexandrinul cunoscnd importan]a acestei leg\turi dintre


religie [i [tiin]\, [i culege, n bogatele sale lecturi, p\r]i nsemnate din
scriitorii de toate genurile literare, din filosofie [i din istorie. El pre]uie[te
tot ce este bun n cultura p\gn\, ar\tnd c\ [i aceasta, ca [i Vechiul Testa-
ment, a jucat rolul de pedagog c\tre Hristos. Istoria, literatura, arta, toate
sunt puse de Clement Alexandrinul n slujba preocup\rilor sale de nt\rire,
r\spndire [i argumentare a nv\]\turii cre[tine [i de demascare a sl\biciu-
nii [i inutilit\]ii credin]ei n zei.
Dintre epici, Clement l admir\ n primul rnd pe Homer: Am admi-
rat, Homere, poemele tale, cnd lauzi m\re]ia lui Zeus [i cnd Thetis s-a
plns lui Zeus c\ pe fiul ei, Ahile, l-au n\p\stuit aheii, r\pindu-i pe
Briseis40.
Dup\ Clement, una din formele de trecere de la mitic la istoric a fost
nsu[irea puterilor divine de c\tre regi [i st\pnitori, ca s\-[i sus]in\
puterea [i autoritatea fa]\ de oamenii supu[i lor.
n Stromata a V-a Clement, vorbind despre Logos [i despre ajutorul
dat de El omului harnic [i entuziast, revine cu o nv\]\tur\ de la Hesiod:
Celui ce se str\duie[te [i Dumnezeu i st\ n ajutor; Chiar muzele nu
acord\ darul crea]iei literare f\r\ trud\, zice Euripide.
Prin citarea istoricilor, Clement Alexandrinul vrea s\ arate c\ datorit\
voin]ei Providen]ei [i ac]iunii Logosului, lumea a fost preg\tit\ prin via]a
n desf\[urarea ei istoric\ [i prin dezvoltarea culturii n toate formele, [i
mai ales prin arta cuvntului vorbit [i scris, pentru a putea pricepe [i a-[i
nsu[i nv\]\tura evanghelic\. Tot n acest sens Clement folose[te [i vechea
literatur\ elin\.
Clement face oper\ de erudi]ie [i ajut\ mult, n]elegerea termenilor
cuget\rii cre[tine, prin compararea interpret\rii erudi]ilor necre[tini, [i fe-
rind de erori pe cititorii cre[tini, i ajut\ s\ n]eleag\ no]iunile fundamen-
tale. Aceast\ trud\ corespunde cu rolul dat Logosului ca Pedagog, preg\-
titor al lumii pentru primirea nv\]\turii cre[tine.
Prin prelungirea miticului cu epoca istoric\, Clement argumenteaz\,
pe de o parte, c\ zeii [i eroii au un nceput, iar pe de alta, c\ ei nu sunt
dect oamenii zeifica]i. n acest fel, prin logica elimin\rii, r\mne c\
Dumnezeirea a existat din veci, este deasupra acestei lumi [i nu se poate
identifica cu ea.
Ca s\ fac\ n]eleas\ no]iunea de Dumnezeu-Unic, Clement Alexan-
drinul folose[te din plin poezia liric\, ncepnd cu cea pierdut\ n trecutul
mitic, cea a lui Orfeu: {i Orfeu zice: o singur\ putere, o singur\ divinitate

40
Ibidem, passim.
241

a fost, un mare aprinz\tor al cerului, unul singur care ornduie[te toate, n


care toate acestea sunt cuprinse, foc, ap\ [i p\mnt, ca [i pe cele de deasu-
pra lor. {i Pindar, poetul liric, r\spunde ca un oracol: Cine-I Dumnezeu?
Ceea ce este totul. {i iar\[i: Dumnezeu este Acela care construie[te toate
pentru muritori [i Care s\de[te gra]ie cntului41.
Clement Alexandrinul folose[te n munca sa nencetat\ de convertire
[i ini]iere a ascult\torilor s\i, cuno[tin]e din toate ramurile [tiin]ei, cu
scopul de a p\trunde mai u[or n sufletele lor [i a-i aduce la credin]a cea
adev\rat\ [i implicit la via]a cea ve[nic\.
11. Principiul mbin\rii teoriei cu practica
Cre[tinismul nu este teorie, ci via]\. nv\]\tura evanghelic\ trebuie s\
devin\ o putere care s\ dirijeze via]a cre[tinului, dat fiind faptul c\
Adev\rul a fost descoperit ca s\ ndemne spre o via]\ duhovniceasc\.
Clement Alexandrinul, familiarizat cu toate sistemele filosofice, nu se
las\ totu[i robit de ele. El n-a r\mas n sferele abstracte ale specula]iei, ci a
dat preocup\rilor [i solu]iilor sale orientare spre via]a practic\. Astfel el l-a
biruit pe cel mai mare [i primejdios du[man al societ\]ii de atunci, gnosti-
cismul, zdrncinndu-i temeliile ideologice. mpotriva lui a stabilit c\ la
baza vie]ii omene[ti nu st\ postulatul aprioric [i fatalitatea, ci un principiu
activ. Gnoza, sinteza fericit\ a credin]ei, [tiin]ei [i virtu]ii, nu e n\scut\, ci
se c[tig\; deprinderea ei necesit\ aten]ie, cultur\, progres, activeaz\
ra]iunea [i exercit\ libertatea. Gnoza nu e vorb\ goal\, ci o [tiin]\ dum-
nezeiasc\.
Clement este un om practic [i realist. El [tie c\ dobndirea des\vr[irii
cere eforturi din partea noastr\ [i pentru aceasta descrie am\nun]it tehnica
acestor exerci]ii. Omul trebuie s\ ajung\ s\-[i domine pasiunile, s\ le su-
bordoneze duhului, care trebuie s\ fie supus, la rndul s\u, lui Hristos.
Trebuie s\ dezvolt\m aptitudinile noastre omene[ti conform voin]ei divine
descoperite prin Iisus Hristos.

Acestea sunt principiile pedagogice dezvoltate de Clement Alexan-


drinul n opera Pedagogul. ns\ meritul cel mai mare al lui Clement Ale-
xandrinul este c\ el, bazndu-se pe Vechiul [i Noul Testament, adic\ pe
decoperirea dumnezeiasc\, concepe educa]ia ca un proces de mntuire.

41
N.I. {tef\nescu, Poe]ii lirici Pindar [i Bacchilyde n opera lui Clement Ale-
xandrinul, n Ortodoxia, nr. 2, 1960, p. 244.
242

Clement a fost pre]uit [i cinstit de posteritate, numit Preasfntul


Clement, care a fost preot al Bisericii Alexandriei (Eusebiu al Cezareei);
Clement, urm\tor al Apostolilor (Chiril al Ierusalimului), Sfntul [i
apostolicul dasc\l Clement (Atanasie Sinaitul). A fost eliminat din sina-
xarul ortodox, n mod tacit n Orient, prin bula din 1 iulie 1748, pentru
r\t\cirile, semnalate de Patriarhul Fotie, n scrierea Hipotipoze (Patriarhul
Fotie noteaz\ deja posibilitatea unei falsific\ri, zicnd: fie el, fie altul
care s-a dat drept Clement).
243

ntlnirea cu icoana topos al libert\]ii [i


responsabilit\]ii cre[tinului

Adrian DINU
Facultatea de Teologie Ortodox\ Dumitru St\niloaie, Ia[i

Rsum
Lglise et licne ont en commun le fait que les deux peuvent tre
dfinies comme lieu de la rencontre des fidles. Cune une rencontre
trans-historique, c'est--dire entre des gens appartenant diffrentes
gnrations, des gens qui ont exist, qui existent et qui vont exister. Ils
dpassent le temps et lespace par leur expression libre et responsable,
dans la communion ralise par un vcu spirituel qui les approche
pleinement de Dieu. Licne est une porte autant pour celui qui la peint
que pour celui qui la vnre parce que les deux se situent ainsi dans une
relation vivante, libre et responsable avec celui qui est peint - avec la
divinit ou avec un saint consacr par lEglise. Licne est une prire,
mais en mme temps elle est une source de la prire ds le commencement
de sa prsence dans les glises, ce qui signifie en fait quelle rend
transparente limage de la divinit cratrice qui se retrouve dans lhomme
cre.

Preliminarii. n icoan\ se ntlnesc dou\ axe dialogice: prima repre-


zint\ dialogul iconarului cu Dumnezeu, comunicarea care devine genera-
toare pentru cealalt\ axa, secundar\, a fratelui care se va apropia de
aceasta [i va intra [i el astfel n comunicare cu Dumnezeu. Asem\narea
dintre icoan\ [i Biseric\ ca loc al ntlnirii dintre fra]i; aceast\
ntlnire este chiar trans-istoric\, adic\ oamenii din genera]ii diferite care
au fost, care sunt [i care pot fi. Aceast\ ntlnire este important\ pentru c\
dep\[e[te timpul [i spa]iul, este loc al comuniunii [i realiz\rii duhovnice[ti
a omului. Icoana ajut\ pe fiecare din noi: pe creatorul ei [i pe privitorul ei
pentru c\ descoper\ chipul lui Dumnezeu din noi. Caracterul formator al
244

icoanei este de fapt restaurator n sensul deplin: des\vr[itor. Omul este


transportat prin icoan\, este chemat la des\vr[irea cea dinti, a st\rii
adamice mai dinainte de c\dere, adic\ a[a cum fusese creat de Dumnezeu
(Facere, 1, 26). Icoana reprezint\ sau este o chemare. Latinescul voca-
tus nseamn\ a chema, a striga [i dup\ cum [tim cei care pot alc\-
tui o icoan\ trebuie s\ aib\ o chemare deosebit\. Dar [i credinciosul de
rnd, cel care prive[te icoana trebuie s\-[i deschid\ inima spre a fi cuprins
de icoan\ [i de mesajul ei. n sfr[it, icoana ns\[i are n sine un caracter
formator, adic\ de deschiz\toare a voca]iei iconarului [i a celui care se
nchin\ naintea ei, pentru c\ [tim c\ aceasta este de fapt rezultatul lucr\rii
lui Dumnezeu. Faptul c\ n Biserica Ortodox\ cinstim icoana nef\cut\ de
mini omene[ti Maicii Domnului, de exemplu, ne duce cu gndul c\ ea
este rodul muncii sfinte a lui Dumnezeu nsu[i [i c\ noi to]i ne mp\r-
t\[im de un dar pe care cel mai adesea nu-l merit\m1.
Am dori s\ definim aici rolul icoanei n formarea cre[tinului tr\itor [i
responsabil ntr-o lume secularizat\. De aceea poate ar trebui s\ vorbim
mai nti despre ceea ce nseamn\ ast\zi libertate [i atitudine responsabil\
fa]\ de semeni [i a]\ de tot ceea ce ne nconjoar\.
Libertatea. Atunci cnd se vorbe[te despre libertatea omului se face
de obicei o grav\ confuzie cu o no]iune sau un anume aspect al comporta-
mentului acestuia: lipsa oric\rei opreli[ti adic\ nengr\direa de ceva sau
cineva. Libertatea, cel pu]in din punct de vedere cre[tin, nu se define[te
negativ, ca o absen]\ a constrngerii, sau pozitiv ca stare a celui care face
ce vrea.
Libertatea, cu mult mai mult din perspectiv\ cre[tin\, nseamn\ a iubi
[i a face binele. Pe scurt, am putea spune c\ exist\ dou\ feluri de liber-
t\]i: a lui Dumnezeu [i a diavolului, adic\ a binelui [i a r\ului. Exist\ li-
bertatea de a face bine [i libertatea de a face r\u2. Mai greu de definit este
existen]a r\ului n lume, mai ales atunci cnd este implicarea unor fiin]e
nevinovate, cum sunt copiii, b\trnii [i al]ii, care nu se pot da deoparte
atunci cnd se arat\ libertatea rea a semenilor. Cert este c\ libertatea

1 Esen]ial, n acest sens, ni se pare a fi exemplul dintr-o carte n care se vorbe[te despre faptul

c\ nu monahii p\zesc icoana Maicii Domnului, ci Ea ns\[i p\ze[te m\n\stirea [i pe ei to]i


(Dominique Cerbelaud, Marie, un parcours dogmatique, Les ditions du Cerf, Paris, 2003, p. 97).
2
Chiar un filosof precum Platon spunea: Nu avem con[tiin]a de a fi liberi cnd
ced\m patimilor (cf. Didier Julia, Dic]ionar de filosofie, traducere, prefa]\ [i complet\ri
privind filosofia romneasc\ de dr. Leonard Gavriliu, Univers enciclopedic, Bucure[ti,
1996, p. 187).
245

omului este ntr-adev\r att de real\ [i att de mare c\ nici ns\[i jertfa lui
Hristos, nici jertfa tuturor celor care au urmat lui Hristos nu conduce n
mod necesar la biruin]\3.
Am afirmat c\ libertatea, a[a cum este n]eleas\ n cre[tinism, nseam-
n\ mai nti dezrobirea de p\cat, mergerea pe drumul sigur al virtu]ii, al
iubirii ntru Hristos. i chiar mai mult! Unii, din p\cate, n]eleg libertatea
lor n sensul neimplic\rii sub nici o form\ n societate, familie, institu]ii
etc., adic\ n tot ceea ce P\rin]ii Bisericii au numit cu termenul lume.
Evanghelia arat\ c\ noi suntem n lume, dar [i din afara ei, [i de aceea tre-
buie s\ d\m o m\rturie de credin]\ n Dumnezeu fa]\ de ea. Mntuitorul
Hristos, ca Dumnezeu-ntrupat, nu a negat lumea, nu a promovat nchis-
tarea n reguli [i norme constrng\toare, a[a cum era odinioar\ credin]a
formalist\ a iudeilor. N-am venit s\ stric, ci s\ mplinesc (Matei 5, 17), a
spus El, ar\tnd prin aceasta c\ Dragostea este mplinirea legii lui
Dumnezeu pe p\mnt (...cel ce iube[te pe aproapele a mplinit legea,
Romani 13, 8).
Libertatea omului este pus\ n valoare sau este obstruc]ionat\ cel mai
mult atunci cnd vine vorba de nevoile lui cotidiene. Consumul n exces
poate fi [i de natur\ alimentar\, dar poate fi legat [i de patimi sau, mai pre-
cis, de sex. Este uimitor de constatat n ce mare m\sur\ comportamentul
alimentar are implica]ii asupra acestor patimi sau este cel care le v\de[te,
a[a cum au ar\tat deja n mod just Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii. Sexul, la
rndu-i, poate la fel ca [i comportamentul alimentar, s\ fie un echivalent
compensatoriu al unei probleme psihice. Ceea ce am putea numi bulimia
sexual\ poate fi foarte bine un mod de refulare a unei deprim\ri profunde
dar este [i o respingere a poc\in]ei. Avem un exemplu foarte gr\itor cu
libertinajul sexual [i cu consecin]ele lui patologice dezastruoase, mai
ales sida, n fa]a c\rora avem de-a face cu un refuz categoric de schimbare
a comportamentului4.
Libertatea este real\ atunci cnd este interioar\ omului, adic\ atunci
cnd este ntoars\ spre Dumnezeu. Prin multele insatisfac]ii pe care
via]a le poate oferi, omul poate dobndi, dac\ nu este ancorat n Hristos,
un sentiment tragic de nrobire, de permanent\ frustare, care aduce cu el
triste]ea, dezn\dejdea, mnia [i chiar cununa acestora: uciderea. Se

3
Arhimandritul Sofronie, Din nv\]\turile Sfntului Siluan, traducere de ierom.
Rafael Noica, copyright Iulian Nistea, Bucure[ti, 2000-2002, p. 3.
4 Dominique Beaufils, Ta foi ta sauv approche orthodoxe de la maladie et de la

mort, prface dOlivier Clment, Descle de Brouwer, 1996, Paris, p. 78.


246

poate ucide chiar n numele libert\]ii! Dar n via]a unui om ce se vrea


cre[tin nu este vorba doar de aspectele sociale sau etnice, alimentare, ci [i
de acestea, dar [i de altele. Lipsa libert\]ii interioare aduce cu sine
nemul]umirea de tot ceea ce este n jur, insufl\ [i ntre]ine un cerc vicios al
consumului lacom, cu grave abateri de la normal care ajung s\ fie foarte
grave, patogene; iar atunci omul este numit pervers, p\tima[ n trup [i n
suflet5.
Tot prin cel r\u nevoile omene[ti nu-[i afl\ dect o satisfac]ie con-
tinuu insuficient\, astfel nct omul r\mne fl\mnd, mp\r]it ntre nostal-
gia trecutului [i dorin]ele de viitor. Dar, situndu-se ntre aceast\ nostalgie
[i aceste dorin]e el nu tr\ie[te pe deplin prezentul [i r\mne din aceast\
cauz\ incapabil s\ fie mul]umitor. For]a acestei pofte nem\surate, n
leg\tur\ cu nostalgia trecutului este foarte mare. Datorit\ acesteia poporul
lui Israel n pustie se plnge de pu]in\tatea manei [i cere carne: Cine ne
va hr\ni cu carne? C\ci ne aducem aminte de pe[tele pe care-l mncam n
Egipt n dar, de castrave]i [i de pepeni, de ceap\, de praz [i de usturoi
(Numeri 11, 4-5). Exist\ o regul\ general\ care se verific\ adesea atunci
cnd vorbim despre libertatea omului: amintirea p\catului aduce cu ea
dorin]a acestui p\cat, chiar dac\ presupune n acela[i timp [i un regret,
care n cazul fericit ar putea conduce la poc\in]\. n aceast\ situa]ie,
men]ionat\ anterior, avem de-a face cu un r\zboi spiritual l\untric spre a
ob]ine biruin]a asupra p\catului, dar se poate ajunge [i la o nfrngere,
presim]it\ [i care chiar este dorit\ de omul obi[nuit cu lenevirea [i care
renun]\ dinainte la orice lupt\. Aici este biruin]a (provizorie) a celui r\u6.
Cheia ie[irii din cercul vicios al subjug\rii repetate fa]\ de p\cat este
oferit\ de Biseric\ prin permanenta primire a Sfintelor Taine: Spovedania
[i Euharistia etc.7. De aceea, nu n mod inutil Biserica propune patru pos-
turi mari peste an [i chiar mai multe zile de abstinen]\ de la cele care ne
convin mai mult, preg\tind ancorarea vie]ii noastre n Hristos. n de acest

5
Credin]a n Dumnezeul cel bun [i milostiv, credin]a c\ El se afl\ mai presus de
orice des\vr[ire, atrage harul n suflet [i atuncea nu-[i mai g\se[te loc sim]\mntul n-
greuietor al dependen]ei, c\ci sufletul iube[te pe Dumnezeu ca pe nsu[i Tat\l lui [i tr\-
ie[te prin El (Arhimandritul Sofronie, op. cit., p. 4).
6 Dominique Beaufils, op. cit., p. 78.

7 Este cu att mai mult regretabil cu ct oamenii de ast\zi nu mai v\d folosul Sintelor

Taine ale Bisericii. Formalismul [i re]inerea lor n a se spovedi [i n a dori Paharul Dom-
nului arat\ c\ sunt mai ata[a]i de paharul [i de drojdia lumii dect de ceea ce este cu
adev\rat d\t\tor de via]\.
247

fel, omul se poate preg\ti mai bine [i mai ndelung pentru o bun\ vie]uire.
La fel, nu este lipsit de sens faptul c\ posturile dureaz\, adic\ ]in mai
mult, aceasta nsemnnd efort permanent de nduhovnicire, tensiune
sfnt\ [i aten]ie la cele pe care le lucr\m. Ocaziile pe care ni le a[eaz\
n fa]\ Dumnezeu nu ar trebuie risipite [i nesocotite, ci, dimpotriv\, tre-
buie luate ca remedii sigure [i ca singura posibilitate de ns\n\to[ire a
noastr\. Dac\ Mntuitorul nostru Iisus Hristos a instituit Euharistia n tim-
pul unei Cine ([i nu una oarecare, ci una de Tain\, adic\ solemn\, ultima
de dinaintea P\timirii Sale!) ca Mas\ Sfnt\, atunci se observ\ clar c\
adev\rata Hran\ a vie]ii este Acesta, adic\ nsu[i Trupul [i Sngele Lui [i
c\ f\r\ de El nu putem face nimic.
Modelul de Om Liber prin excelen]\ este Mntuitorul nostru Iisus
Hristos. Putem lua apoi orice exemplu din activitatea [i nv\]\tura Sa, a[a
cum sunt ele p\strate n Sfnta Scriptur\, [i vom vedea c\ modul n care a
n]eles [i i-a manifestat Domnul libertatea, este unul plin de Iubire n
ambele sensuri: fa]\ de Dumnezeu Tat\l [i fa]\ de oameni. n plus Liber-
tatea Sa a fost [i este una mntuitoare. De exemplu, n r\spunsul enig-
matic al Mntuitorului Hristos c\tre cei trimi[i de Ioan Botez\torul: ...i
fericit este acela care nu se va sminti ntru Mine (Matei 11, 6), se observ\
cheia n]elegerii aspectului mntuitor al libert\]ii Sale. El este dragoste
des\vr[it\: C\ci Dumnezeu a[a a iubit lumea, nct pe Fiul S\u Cel
Unul-N\scut L-a dat ca oricine crede n El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\
ve[nic\. C\ci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul S\u n lume ca s\ judece
lumea, ci ca s\ se mntuiasc\, prin El, lumea, ne aminte[te [i Sfntul
Ioan Evanghelistul (Ioan 3, 16-17). Dumnezeu nu poate ng\dui ca f\ptura
sa cea mai de pre], omul, s\ p\timeasc\ o ncercare zadarnic\ ce l-ar duce
la pieire. El las\ suferin]a nu ca pedeaps\ steril\, ci ca element al
iconomiei Sale dumnezeie[ti mntuitoare prin care s\ se reflecte mai bine
alegerea omului n bine. Desigur, este greu de acceptat aceasta, dar ct
este de adev\rat!
Sf. Apostol Pavel, relund compara]ia de la Ioan 16, 21, spune c\:
...toat\ f\ptura mpreun\ suspin\ [i mpreun\ are dureri pn\ acum
(Romani 8, 22), dar o face n deplin\ n]elegere asupra realit\]ii c\ci totul
curge nspre Dumnezeu8.

8
Aceasta a fost subliniat\ [i de filosofi, putnd lua ca exemplu pe Fichte care spunea
c\: A fi liber este un bine; a deveni liber este a intra n paradis (dup\ Didier Julia,
Dic]ionar de filosofie, traducere, prefa]\ [i complet\ri privind filosofia romneasc\ de dr.
Leonard Gavriliu, Univers enciclopedic, Bucure[ti, 1996, p. 189).
248

Responsabilitatea. n sensul cel mai strict al cuvntului se poate vorbi


de responsabilitate civil\ sau penal\ [i moral\. Pentru toate aceste aspecte
este nevoie de unele condi]ii: existen]a unei legi sociale sau morale,
deplin\tatea facult\]ilor mentale a persoanei [i, evident, existen]a libert\]ii
acesteia.
Din punct de vedere cre[tin icoana responsabilit\]ii omului com-
port\ trei dimensiuni: fa]\ de Dumnezeu, fa]\ de semeni [i fa]\ de el
nsu[i. n fa]a lui Dumnezeu fiecare cre[tin trebuie s\ [i dea seama c\ are
o mare responsabilitate, legat\ att de sufletul s\u, dar [i de trupul s\u care
este locuit de Duhul Sfnt (I Corinteni 3, 16). Omul mai are [i o respons-
abilitate fa]\ de semenii lui, care este echivalent\ cu cea fa]\ de
Dumnezeu, n sensul c\ iubirea fa]\ de El trece prin cei din jurul nostru.
Credem c\ responsabilitatea este n esen]\ religioas\, pentru c\ ea nu
este o simpl\ atitudine. Nu se poate accepta faptul c\ omul nu-[i recu-
noa[te originea dumnezeiasc\, c\ nu-[i [tie chemarea [i misiunea sa n
lume, orict de dec\zut ar fi. Exist\, ntr-adev\r, o responsabilitate
ntoars\ pe dos, adic\ ceea ce P\rin]ii Bisericii au numit potrivnicia fa]\
de Dumnezeu [i fa]\ de bine sau, redat\ prin termeni precum: i-respons-
abilitate, i-maturitate, i-ra]ional [i al]ii asemenea 9.
Exist\, de la crea]ie, o leg\tur\ direct\ ntre Dumnezeu, om [i cosmo-
sul ntreg, dar [i de reciprocitate ntre om [i crea]ie, care face ca el s\
depind\ de natur\ n aceea[i m\sur\ n care natura depinde de el.
Degradarea acestui raport de reciprocitate dintre oameni pe de o parte [i
dintre ace[tia [i crea]ie pe de alt\ parte, l reg\sim n cazul unor anumite
boli sau infirmit\]i [i n consecin]ele ecologice ale acestei voin]e p\c\toase
de st\pnire a naturii n leg\tur\ cu care am ar\tat importan]a puterii ei
patogene10. Se poate spune c\ Dumnezeu depinde de om n m\sura n
care [i acesta depinde de El, ]ine de El; pentru c\ atunci cnd facem binele
[i Dumnezeu spore[te acest bine, iar atunci cnd facem r\ul, El lucreaz\
prin iconomia Sa iubitoare, a[teptnd efortul nostru de ntoarcere.
Un alt aspect important este acela al co-responsabilit\]ii noastre.
Suntem n\scu]i pentru a fi unii cu al]ii [i unii pentru al]ii. Chiar [i cel din
urm\ p\c\tos are fa]\ de umanitate [i fa]\ de ntreaga crea]ie o responsabi-

9
Iat\ cum, literar vorbind, printr-o singur\ vocal\ se poate reliefa cum este deturnat\
ntreaga rnduial\ a lui Dumnezeu, atunci cnd omul nu este con[tient sau uit\ de
chemarea pe are o are. Desigur n via]\ nu este vorba, de cele mai multe ori, de astfel de
explica]ii sau examin\ri literare, ci de tr\irea sau nu n fidelitate fa]\ de Hristos.
10 Dominique Beaufils, op. cit., p. 108.
249

litate pe care chiar dac\ nu o con[tientizeaz\, o tr\ie[te cel pu]in n stare


latent\, pn\ la momentul n care [i va da seama de ceea ce nseamn\
via]a lui ca dar al lui Dumnezeu. i totdeauna Evanghelia ne ndeamn\ s\
privim la noi n[ine, s\ ne d\m seama c\ suntem, fiecare n dreptul s\u, cei
mai mari p\c\to[i, nu formal [i declarativ, adic\ direct responsabili fa]\ de
noi [i fa]\ de semeni.
Oare c]i sfin]i din calendarele noastre nu au avut mai nainte o via]\
departe de Dumnezeu, dar la un moment dat au auzit chemarea Lui
(care de fapt este permanent\) [i, ntr-o conjunctur\ sau alta, [i [i-au dat
seama de cine sunt, ntorcndu-se cu toat\ fiin]a lor spre o via]\ nou\,
devenind oameni noi, responsabili11? Exemple din Scriptur\ referitoare la
ntoarcerea oamenilor la Dumnezeu [i de con[tientizare a responsabilit\]ii
lor sunt nenum\rate. Ar trebuie s\ ne amintim de patriarhi Vechiului Tes-
tament: Avraam, Iacov, Isaac, de Moise [i de to]i cei care L-au c\utat pe
Dumnezeu n via]a lor n timpul legii vechi. Apoi sunt cei pe care-i [tim
din Noul Testament: Apostolii Domnului, femeile mironosi]e [i to]i cei
care s-au f\cut pilde vii de urmare a unei vie]i n Hristos. Un exemplu re-
levant ni se pare a fi acela al Maicii Domnului. Aici ar fi momentul s\
insist\m mai mult.
Pornind de la cuvintele ei chiar: Iat\ roaba Domnului: Fie mie dup\
cuvntul t\u ( . ,
Luca 1, 38), se poate observa c\ ea con[tientizeaz\ n gradul cel mai nalt
responsabilitatea pe care o are fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de iconomia Lui.
Acest Da spus lui Dumnezeu de c\tre Fecioara Maria nu ar fi avut valoare
dect n m\sura n care era rostit n deplin\ libertate a con[tiin]ei, a voin]ei
[i a lucr\rii ei [i cu att mai mult cu ct putea s\ spun\: Nu12. Mai trziu,
cnd teologii au vorbit despre recapitularea omenirii prin Hristos13, au
analizat [i participarea Maicii Domnului la aceast\ oper\ mntuitoare a
Lui14. Ei au accentuat ceea ce Sfntul Pavel a spus despre cuprinderea

11
Mai mul]i teologi nf\]iseaz\ foarte frumos realitatea omului cel nou ntru Hristos:
O. Clement, E. Behr-Sigel, B. Bobrinskoy, M. Lot-Borodine, La douloureuse joie,
aperus sur la prire personelle de lOrient chrtien, ouvrage ralise avec le concurs du
Comit de Coordination de la Jeunesse Prthodoxe en France (Centre dtudes
Orthodoxes), Spiritualit Orientale no. 14, Abbaye de Bellefontaine, 1974.
12 Acest ra]ionament arat\ ct de gre[it n]eleg catolicii imaculata concep]ie a Maicii

Domnului. Ei nu iau n considera]ie sau chiar i retrag pur [i simplu chiar posibilitatea
libert\]ii n fa]a lui Dumnezeu. Meritul ei dispare n ntregime [i sfin]enia personal\ se
estompeaz\ n spatele unei forme disimultat\ de predestinare.
250

tuturor n Hristos prin libertatea iubitoare a fiec\ruia: C\ de vreme ce


printr-un om a venit moartea, tot printr-un om [i nvierea mor]ilor. C\ci
precum n Adam to]i mor, a[a [i n Hristos to]i vor nvia (I Corinteni 15,
21-22). Acela[i lucru se observ\ n anaforaua Sfintei Liturghii a Sfntului
Vasile cel Mare: C\ de vreme ce prin om a intrat p\catul n lume [i prin
p\cat moartea, a binevoit Unul-N\scut Fiul T\u, Cel ce este n snurile
Tale Dumnezeule [i Tat\, s\ se nasc\ din femeie, din Sfnta N\sc\toare de
Dumnezeu [i pururea Fecioara Maria, f\cndu-Se sub lege, ca s\ osn-
deasc\ p\catul n trupul S\u, pentru ca cei mor]i ntru Adam s\ nvieze
ntru nsu[i Hristosul T\u15. Putem aminti, ca o completare la cele afir-
mate anterior, c\ Maica Domnului este n acela[i timp Eva cea Nou\,
stricnd prin supunerea ei de bun\voie, refuzul de bun\voie a celei dinti
Eve16.
n acela[i context putem vorbi [i despre reversul responsabilit\]ii.
Acesta nseamn\ mai nti ignoran]a de orice tip: religioas\, familial\, per-
sonal\ etc. Sfnta Scriptur\ ne aten]ioneaz\ de multe ori c\ n fa]a lui
Dumnezeu trebuie s\ credem [i s\ facem n sensul cel bun, adic\ al iubirii.
Ce pot nsemna oare nenum\ratele pilde ale Mntuitorului nostru Iisus
Hristos [i cele s\vr[ite de El, dac\ nu acte de responsabilizare, de
con[tientizare a noastr\ n fa]a lui Dumnezeu, n fa]a semenilor [i a pro-
priei con[tiin]e17? Dar chiar [i n ignoran]\ cras\ omul are libertatea
m\ririi fiilor lui Dumnezeu (Romani 8, 21), care-i permite s\ tind\ spre

13 A se vedea: Pr. Dinu Adrian Lucian, Maica Domnului n teologia Sfin]ilor P\rin]i,
Trinitas, Ia[i, 2004, lucrare ce se refer\ pe larg la nv\]\tura Sfntului Irineu de Lyon
despre Maica Domnului (pp. 40-48). Prin ntrupare, Noul Adam, adic\ Domnul Hristos
i-a asumat ntreaga omenitate, recapitulnd n El omul... pentru a ar\ta identitatea din-
tre Trupul S\u [i cel al lui Adam [i pentru a se face Cel care a fost ar\tat dintru-nceput,
Omul dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu (Saint Irne de Lyon, Dmonstration de
la prdication apostolique, S.C., 1971, c. 32, p. 82), s\vr[ind astfel prin El nsu[i co-
muniunea cu El nsu[i [i dobndind mntuirea omului (Saint Irne de Lyon, Contre
les Hrsies, V, 14, 2, p. 187).
14 Pr. Adrian Lucian Dinu, op. cit., p. 182-218.

15 La slujba din Duminica ntia de la nceputul Postului Mare se spune: Cel ce eram

odinioar\ mp\ratul tuturor f\pturilor celor p\mnte[ti ale lui Dumnezeu, acum rob m-am
f\cut dintr-o sf\tuire f\r\ de lege (Utrenia Duminicii l\satului sec de brnz\, n Triod,
Bucure[ti, 1986, p. 95).
16 Dumnezeu a lucrat n chip similar prin Maica Sa [i prin Lemnul Crucii, stricnd

blestemul venit asupra omului care a mncat din pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului
(Saint Irne de Lyon, Dmonstration de la prdication apostolique, n S.C., V, 33, 1971,
p. 83-86).
251

Dumnezeu spre a rec[tiga dumnezeirea. Cu alte cuvinte, tr\ind ntr-un


surogat de libertate, omul nu-[i pierde cu totul chipul lui Dumnezeu din el.
Desigur ispita celui r\u [i voin]a proprie ntoars\ pe dos l-a f\cut pe om s\
devin\ ca [i cum ar fi liber, c\ci el se vrea autonom, uitnd de fapt c\ f\r\
El nu putem face nimic [i c\ El Singur este Via]a ve[nic\ (Ioan 6, 27).
Responsabilitatea ntoars\ pe dos nseamn\ str\duin]a nefireasc\ de lupt\
contra aproapelui, de lupt\ mpotriva elementelor create - a naturii, a lumii
animale, a cosmosului. Orice str\duin]\ a omului lipsit de Dumnezeu n
mintea sa se ntoarce mpotriva lui, a[a cum evreii au strigat mpotriva
Lui: R\stigne[te-L! R\stigne[te-L!, iar solda]ii guvernatorului l ncu-
nunau cu spini, l biciuiau [i-L scuipau (Matei 27, 22; 27-30), pentru ca
totul s\ se ntoarc\ apoi mpotriva lor. i iudeii [i romanii au constat dup\
aceea, adic\ dup\ Moartea [i nvierea Sa, c\ El era cu adev\rat Fiul lui
Dumnezeu (Matei 27, 54), dar au min]it pentru un bine p\mntesc iluzoriu
(Matei 28, 13-15)18.
Putem ajunge la concluzia c\ fiecare dintre noi este destinatarul unui
mesaj de responsabilizare din partea lui Dumnezeu [i c\ fiecare din noi
ar trebui s\ [i-l aduc\ aminte nainte de a lucra orice fapt\ n via]a sa,
nainte de a rosti fiecare cuvnt [i s\-[i p\trund\ de acest mesaj fiecare din
gndurile sale. Chipul lumii ar fi astfel transfigurat! tim c\ exist\ o
patologie a cunoa[terii care, la origine venea de la Dumnezeu, trecea prin
El [i conducea la El: Cel ce este [i Cel ce Era [i Cel ce vine (Apocalipsa
1, 4), Alfa [i Omega (Apocalipsa 1, 8). Viziunea omeneasc\ era teocen-
tric\ naintea ca ea s\ devin\ egocentric\ prin cunoa[terea binelui [i r\ului.
Acest egocentrism eludeaz\ teocentrismul (nsumi idol m-am f\cut...19).
Viziunea spiritual\ devine lumeasc\ cum am ar\tat deja pn\ aici [i din
pricina acestei muta]ii, n]elegerea lui Dumnezeu devine ignorare de
Dumnezeu. Omul nu-L mai vede pe Dumnezeu, nu-L mai aude, nu-L mai
n]elege. Simbolistica acestui om devenit ignorant este ceea ce tr\ie[te

17
Am putea aminti aici: pilda Samarineanului milostiv (Luca 10, 25-37), a Celor
zece fecioare (Matei 25, 1-13), a Comorii din ]arin\ (Matei 13, 44-54), a Gr\untelui
de gru (Ioan 12, 24-26) [i altele.
18 Aceea[i pedeaps\ i aplic\m [i noi atunci cnd n ne[tiin]a noastr\, l facem

responsabil de toate relele din lume legate de p\catul nostru [i atunci cnd judec\m, fie
numai [i cu gndul nostru, pe aproapele. Amintim c\ aceast\ perversiune a credin]ei este
responsabil\ de ur\, de ucideri [i de r\zboaie, c\ prin ea avem de-a face cu violen]ele pe
care le observ\m n att de multe ]\ri [i de care sufer\ attea fiin]e nevinovate.
19 A se vedea: Sfntul Andrei Criteanul, Canonul cel Mare, cntarea a IV-a, troparul

30, n Triod, p. 364.


252

poporul lui Dumnezeu n pustie. ncetnd s\-L mai vad\ pe Dumnezeu,


omul nu mai vede chipul lui Dumnezeu n fratele s\u, iar aceasta deschide
calea spre du[m\nie [i spre toate celelalte consecin]ele de care am vorbit
mai sus. Exist\ o patologie a dorin]ei care, la origine, era unire cu
Dumnezeu, vedere de Dumnezeu, participare la via]a divin\, adic\ pli-
nirea bucuriei des\vr[ite (Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea s\ fie
n voi [i ca bucuria voastr\ s\ fie deplin\, Ioan 15, 11) [i a ndumnezeirii.
Aceast\ patologie const\, n primul rnd, n nmul]irea dorin]elor, a naturii
acestor dorin]e, care din spiritual\ devine lumeasc\ [i material\, nmul]ire
apoi [i a scopului acestor dorin]e, care s-au ndep\rtat cu totul de ideea de
ndumnezeire pentru a deveni satisfacere a pl\cerilor [i a patimilor. Am
ar\tat deja c\ aceasta era lucrarea manifest\, am putea spune chiar brut\, a
celui r\u, dar este vorba de r\u mai ascuns, c\ci d\ impresia c\ ar vrea s\-l
ajute pe om ntr-o ac]iune ce pare conform\ cu planul divin ve]i fi ca
Dumnezeu, spune cel r\u la Facere 3, 5. De cnd diavolul i-a strnit mn-
dria pentru a [i-l face rob, omul ncearc\ s\ mplineasc\ fapte care i se par
bune sau chiar sfinte dar, dup\ cum arat\ Arhiepiscopul Antoine de
Souroge, cel r\u l face s\ le mplineasc\ printr-o cale care-l duce la
moarte. Avem de-a face cu repetarea la nesfr[it cu ceea ce s-a petrecut cu
Adam [i Eva, cu ce s-a petrecut atunci cnd poporul iudeu a cerut s\ fie
eliberat fiul tat\lui omenesc (Baraba) pentru a se r\stigni Adev\ratul Fiu
al Adev\ratului P\rinte Ceresc20.
n mod evident responsabilitatea religioas\ este cea mai important\.
De exemplu atunci cnd Hristos spune tat\lui unui copil ce era lunatic:
O, neam necredincios [i nd\r\tnic, n\ cnd voi fi cu voi? Pn\ cnd v\
voi suferi pe voi... (Matei 17, 17), cnd tot El i alung\ pe negustori din
templu: ...[i a alungat e to]i cei ce vindeau [i cump\rau n templu [i a
r\sturnat mesele schimb\torilor de bani [i scaunele celor ce vindeau
porumbei (Matei 21, 12), cnd roste[te cele [apte vai-uri pentru
c\rturari [i farisei: Vai vou\ c\rturarilor [i fariseilor f\]arnici! (Matei
23, 13-32) [i cu multe alte ocazii de altfel, se arat\ existen]a unor fapte
deosebit de actuale, a unor metode terapeutice spirituale [i personale,
deci a unor mijloace de a ie[i din impas. Iar responsabilitatea religioas\
nseamn\ calea de-a urma cu fidelitate nv\]\tura evanghelic\, metanoia
adev\rat\, o renun]are sincer\ la p\cat21.

20
Dominique Beaufils, op. cit., p. 87.
21
C[tig\ pacea sufletului [i mii n jurul t\u vor afla mntuirea (Irina Gorainoff,
Sraphim de Sarov, colec]ia Spiritualit Oriantale, Abbaye de Bellefontaine, 1976, p. 50).
253

ntlnirea cu icoana topos al libert\]ii [i responsabilit\]ii cre[tinu-


lui. Armonizarea libert\]ii noastre de exprimare cu responsabilitatea e
care o avem n orice act pe care-l s\vr[im se mplinea[te printr-o deplin\
con[tienizare a st\rii pe care o avem n fa]a lui Dumnezeu. Este evident c\
numai via]a liber\ poate avea valoare moral\.
Cred c\ cel mai mult conteaz\ acum n ce fel de realitate tr\ie[te
fiecare, pentru ca s\ [tim ce fel de libertate [i responsabilitate are. Este
limpede pentru oricine c\ numai libertatea de exprimare, de mi[care [i de
orice alt\ natur\ mecanicist\, adic\ exterioar\ omului, nu e suficient\
pentru buna lui tr\ire. Lumea de azi presupune prea mult oniricul n mod
cotidian [i tocmai de aceea devine tot mai stringent\ ie[irea din el [i toto-
dat\ intrarea n singura realitate fireasc\, normal\ [i adev\rat\ care este
via]a Bisericii. Libertatea fizic\ nu nseamn\ de cele mai multe ori [i liber-
tate psihic\, sufleteasc\, real\. i, la fel, libertatea psihic\ poate consta
prea adeseori ntr-un refugiu ntr-o lume a iluziilor, n imaginar, exact ca
ntr-o pelicul\ de film. Acesta poate fi foarte frumos, instructiv chiar,
n\l]\tor, dar cnd se ncheie se constat\ c\ realitatea este cu totul alta. De
aceea refugiul n vise (n]elegnd prin aceasta mai ales via]a lipsit\
sacru, de liturgic, de rug\ciune) nu este inofensiv, deoarece el antreneaz\
un dezechilibru ntre realitate [i non-realitate, fapt ce ar putea avea conse-
cin]e majore precum angoasa [i dezn\dejdea. nchiderea n vise, n iluzo-
riu, poate duce la tulbur\ri psihologice precum mitomania, atunci cnd
fiin]a este ncuiat\ ntr-un univers artificial, care devine att de prezent
nct constituie realitatea sa. i oare c]i oameni nu se mul]umesc cu
ceea ce simt [i au ei ca experien]\ cotidian\, f\r\ s\ se mai ngrijeasc\ de
adev\rata cale a vie]ii lor? Aceast\ stare este posibil s\ se agraveze pn\ s\
ajung\ o adev\rat\ nebunie. Dezechilibrul ntre vis [i realitate poate s\
induc\ [i tulbur\ri psihice grave de tip nevrotic sau psihotic22. Apropiat\
de refugiul n vise [i m\rturia unei angoase existen]iale este [i recurgerea
la ghicit, la necroman]ie sau la astrologie de la care omul nu prime[te
dect promisiuni false. i ct\ amploare nu a luat ast\zi, din p\cate, ascul-
tarea horoscopului, apelarea la formule de rezolvare a problemelor prin
fel de fel de vraci [i ghicitoare, magie alb\, neagr\...

22
Nevroza este o perturbare psihic\ determinat\ de o realitate tr\it\ necorespunz\tor.
Psihoza este indiferen]a n fa]a a ceea ce este ireal sau fals. ntr-un limbaj simplu se poate
spune c\ nevroticul este perturbat de faptul c\ doi [i cu doi fac patru, iar psihoticul este
cel ce crede c\ doi [i cu doi fac cinci [i asta i r\mne indiferent (cf. Dominique
Beaufils, op. cit., p. 87).
254

Gndind la aceste aspecte observ\m c\ singura cale este libertatea


responsabil\, iubitoare de Dumnezeu [i de semeni, n rug\ciunea consa-
crat\ a Bisericii, f\r\ putin]\ de a gre[i sau de a r\st\lm\ci sensurile exis-
ten]ei noastre. Lund iar\[i exemple din Scriptur\ observ\m c\ exist\ o
strns\ leg\tur\ ntre ceea ce face omul n mod liber, responsabil [i ceea ce
urmeaz\, adic\ consecin]ele imediate sau de durat\. Se [tie c\ Saul l-a
invocat pe Samuel printr-o ghicitoare pentru a-i mp\rt\[i nelini[tea sa (1
Regi 28, 1-19). La fel Ohozia, grav r\nit, a trimis soli la Baal-Zebub s\-l
ntrebe dac\ se va ns\n\to[i. Tocmai de aceea proorocul Ilie, ntlnindu-i
le spune: Au doar\ n Israel nu este Dumnezeu, de v\ duce]i s\ ntreba]i
pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea... vei muri (4 Regi 1, 4).
Iat\ leg\tura clar\ ntre ncrederea pus\ n alt\ parte dect la Dumnezeu, n
zeit\]i [i practici str\ine de adev\rata cale [i moartea care este mai nti o
moarte spiritual\.
Unii ar spune: libertate sau responsabilitate, al]ii ar spune [i una
[i cealalt\, dar credem c\ nu ar trebui s\ existe una f\r\ cealalt\ n via]a
fiec\ruia din noi. i, mai ales, s\ realiz\m faptul c\ acestea nu sunt simple
problemele de etic\. n lume avem de-a face de multe ori cu fenomene
diabolice, cu situa]ii [i oameni care devin un argument n minile celui
r\u. Parafrazndu-l pe Sf. Apostol Pavel, putem spune c\ de multe ori se
ntmpl\ astfel: Pentru a face binele pe care l vreau, fac r\ul pe care nu-l
vreau. De aceea, singurul mijloc de a ie[i din impas este acela de-a urma
cu fidelitate nv\]\tura evanghelic\ care presupune o metanoia adev\rat\,
o renun]are sincer\ la p\cat. n calitate de cre[tini, n fa]a icoanelor
ncerc\m ntotdeauna un sentiment de cucernicie. Privind scenele marti-
rilor [i ale celor ce au suferit pentru dreapta credin]\, ni se impune un ri-
guros examen l\untric. Dup\ ce ne-am nchinat n fa]a unei icoane, dup\
ce am aprins o lumnare naintea ei, sufletul ni se umple cu o binecuvn-
tat\ pace [i ncerc\m a ne ndrepta gndurile numai spre bine.
Bisericile Ortodoxe mpodobite cu icoane atrag tot mai mult
aten]ia celorlalte confesiuni. Un teolog reformat vorbind despre icoane
spunea c\ icoanele realizeaz\ ceea ce e att de rar, att de dificil de atins
[i de tr\it: o lini[te deplin\, o lini[te stabil\, n care medita]ia interioar\ nu
este cu orice pre] formulat\, dar care e condus\ pn\ la lauda [i adorarea
lui Dumnezeu de trei ori sfnt23.

23 D. Ichim, nv\]\tura ortodox\ despre sfintele icoane n Studii Teologice, anul XXII (1970),

nr. 5-6, p. 451 (cu trimitere la Jean Philippe Ramseyer, Decouverte de licone, n Contacts, 1960,
IV, p. 270).
255

Biserica Romano-Catolic\ a prezentat unele fluctua]ii cu privire la


cultul sfintelor icoane. Unii au v\zut aceast\ rezerv\ a romano-catoli-
cismului n faptul c\, atunci cnd s-au tradus hot\rrile Sinodului VII Ecu-
menic cu privire la cinstirea sfintelor icoane, cuvntul venerare s-a
tradus prin adorare. Urmarea a fost c\, la insisten]a lui Carol cel Mare,
papa Adrian I a convocat Conciliul de la Frankfurt, lund o cale de mijloc
ntre hot\rrile Sinodului VII Ecumenic [i teoriile iconoclaste, reducnd
icoanele la un fel de tablouri din care nu iradiaz\ taina, ele avnd un sim-
plu rol didactic [i pedagogic. ns\ cauzele sunt mai multe [i de alt ordin.
Deosebirea care exist\ ntre nv\]\tura ortodox\ despre cinstirea sfintelor
icoane [i cea romano-catolic\, aceasta manifestnd predilec]ie pentru
statui, se brodeaz\ pe deosebirea m\rturisirii de credin]\. Exist\, ns\,
posibilitatea unei mai mari apropieri [i n aceast\ privin]\ datorit\ faptului
c\ pictura roman\ traduce vizibil acela[i sens sacral al imaginii sfinte care
impresioneaz\ n ntreaga iconografie cre[tin\.
n cre[tinismul protestant, icoana este asimilat\ termenului idol,
vehiculndu-se n leg\tur\ cu aceasta tot felul de interpret\ri ra]ionale. Din
acest motiv, protestan]ii neag\ cultul sfintelor icoane. Acest lucru pare
firesc dac\ ne gndim la modul cum concep ei prezen]a [i lucrarea Sfntu-
lui Duh n snul comunit\]ii. Afirmnd c\ Sfntul Duh este prezent n
via]a credincio[ilor, dar nu lucreaz\ nc\ de aici [i acum, icoana ar fi un
idol, afirm\ ei. Denomina]iunile neoprotestante, de[i resping cultul
icoanelor, folosesc unele reprezent\ri care le sugereaz\ pe vestite prin
cuvnt. Acest fapt dovede[te nevoia omului de instruire prin imagine,
estompat\ de mi[c\rile sectare, iar imaginile caricaturale [i de prost-gust
ale materialelor propagandistice sectare dovedesc... predispozi]ia omului
de a vedea chipul celui c\ruia i se adreseaz\24.
O redescoperire a pnevmatologiei, a[a cum o prezint\ Sfnta Scriptur\
[i au dezvoltat-o Sfin]ii P\rin]i, ar putea duce la reconsiderarea cultului
sfintelor icoane n teologia protestant\ [i, evident, la o reprecizare n duhul
nv\]\turii Bisericii nedesp\r]ite [i n Biserica Romano-Catolic\. Aceasta
din urm\ a dat, un semn de bun augur la Vatican II unde s-a hot\rt c\
lumea ntreag\ trebuie s\ [tie c\ este foarte important de a cunoa[te, p\stra,
dezvolta att de bogatul patrimoniu liturgic [i spiritual al orientului
(Bisericii Ortodoxe) pentru a p\stra cu fidelitate plenitudinea tradi]iei
cre[tine [i pentru a realiza remp\carea cre[tinilor orientali [i occidentali.

24 Michel Quenot, Icoana, fereastr\ spre absolut, Traducere, prefa]\ [i note de Pr. Dr. Vasile

R\duc\, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1993, p. 7.


256

Icoana a avut de str\b\tut un drum lung pn\ s\ ajung\ n forma pe


care o cunoa[te ast\zi, trecnd prin mai multe etape [i prin contexte
istorice complexe, elaborndu-[i limbajul dogmatico-estetic odat\ cu dez-
voltarea unei forme sistematizate a mesajului evanghelic al Bisericii, ca
expresie complementar\ a acesteia. Avnd n vedere leg\turile fire[ti pe
care le are cre[tinismul primar cu Legea Vechiului Testament, care n
epoca apostolic\ sunt mult mai evidente ntruct foarte mul]i dintre primii
cre[tini, [tim, proveneau din mediul iudaic, se poate presupune o anumit\
reticen]\ Bisericii primare fa]\ de reprezent\ri, n general, pe de o parte,
iar pe de alta, lipsa unei forme structurate a nv\]\turii Bisericii face mai
u[or de n]eles de ce n contextul veacului apostolic [i n perioada imediat
urm\toare nu a existat un cult [i o r\spndire a icoanei n formele pe care
le avem ast\zi.
n icoan\ totul este limpede [i simplu25. Liniile sunt lini[tite [i cursive,
culorile deschise. Figurile [i chipurile pe fondul luminos parc\ ar fi ntu-
necate, ns\ nefiind cu totul ntunecate, ele se pierd cu ajutorul culorilor n
siluete foarte strict precizate. n icoan\ nu este nimic de prisos, care s\
mpr\[tie aten]ia; dimpotriv\, totul concentreaz\, ntraripeaz\ duhul.
Icoana poate fi primit\ de to]i cre[tinii indiferent de darurile lor socio-cul-
turale, pentru c\ ea nu este un obiect care s\ se nscrie doar n spa]iul
strmt al artelor sau al vie]ii sociale. Icoana este legat\ de libertatea [i
responsabilitatea persoanei umane ca fiin]\ trans-istoric\. Omul este
ve[nic prin sufletul s\u [i chemat la nve[nicire, iar icoana i ofer\ un
crmpei, o pregustare a bucuriei de dincolo, a mpreun\-vie]uirii cu
Dumnezeu.
Concluzii. Acest studiu este mai pu]in o analiz\ teologic\ n sensul
strict al cuvntului asupra icoanei [i mai mult o diagram\ din punct de
vedere cre[tin a societ\]ii n care tr\im, a condi]iilor n care Biserica [i
desf\[oar\ activitatea [i o con[tientizare a propriei alegeri pe care o facem
zi de zi. Am ncercat s\ relev\m faptul c\ icoana este o certitudine, o
m\rturisire de o mare responsabilitate a fiec\ruia dintre noi. Faptul c\ eu
sunt cre[tin implic\ o dimensiune n plus libert\]ii de exprimare pe care o
am n fa]a lui Dumnezeu, a lumii ce m\ nconjoar\ [i a propriei con[tiin]e.

25
Picasso spunea c\ arta lui, cubule]ele ce le vedem sunt, de fapt, cioburile unui ntreg ce a
existat cndva. Pentru el arta e distrugerea formei (cf. Ieromonah Savatie Ba[tovoi, Despre
curaj [i libertate n ortodoxie, Sofia, Bucure[ti, 2002, p. 16). Ct de departe este din acest punct de
vedere icoana ortodox\ care a p\strat chipul ca element v\zute esen]ial [i care transmite cel mai
bine o f\rm\ din cea ce este ne-lumescul, ne-v\zutul.
257

Starea noastr\ actual\ ne aminte[te de paradisul pierdut: La rul


Babilonului, acolo am [ezut [i am plns, cnd ne-am adus aminte de
Sion (Ps. 137, 1). Este vorba de dorul sfnt de mp\r\]ie care ne conduce
spre poc\in]\. P\rintele Alexandru Schmemann spunea c\: Omul care nu
a f\cut niciodat\ aceast\ experien]\, chiar [i pentru foarte scurt timp,
care nu a sim]it niciodat\ c\ este exilat de la fa]a lui Dumnezeu [i fa]\ de
adev\rata via]\, nu va n]elege niciodat\ ce este cre[tinismul26.
Refugiul pe care-l aleg mul]i oameni ast\zi se arat\ a fi ntr-un esote-
rism sau ntr-o filosofie care pot agrava problemele n m\sura n care
m\resc distan]a dintre om [i Dumnezeu, nlocuind n mintea omului [i n
inima sa credin]a n Dumnezeu cu o doctrin\ steril\ [i rece, chiar atee.
Tr\ind n Biseric\ [i totodat\ n societate [tiind [i sim]ind c\: ...mp\r\]ia
cerurilor se ia prin str\duin]\ [i cei ce se silesc pun mna pe ea (Matei
11, 12), realiz\m c\ mijloacele pe care ni le-a dat Dumnezeu n Biseric\
sunt rodul Iubiri Lui, faceri de bine [i mari mpliniri pe plan duhovnicesc.
Icoana este darul iubrii Lui [i mare semn de responsabilitate.
O con[tiin]\ liber\ [i responsabil\ n fa]a lui Dumnezeu (a[a cum ni se
cere la Luca 3, 11: Cel ce are dou\ haine s\ dea celui ce nu are [i cel ce
are bucate s\ fac\ asemenea, c\ci altfel: cine are bog\]ia lumii acesteia
[i se uit\ la fratele s\u care este n nevoie [i [i nchide inima fa]\ de el,
cum r\mne acela n dragostea lui Dumnezeu?, 1 Ioan 3, 17) este o
con[tiin]\ iubitoare de Dumnezeu (teofilie). Icoana nu doar ne poart\ de la
cronos spre kairos, de la timpul de aici la cel al ve[niciei, ci ne angajeaz\
n duhul primirii [i al d\ruirii sfin]eniei; primirea ei n minile [i n inimile
noastre nu poate fi dect un gest filocalic [i teandric, de iubire-r\spuns la
iubirea lui Dumnezeu.

Bibliografie selectiv\
Alexe, Pr. Prof. Dr., tefan, Sensul icoanei la Sfntul Ioan Damaschin [i
Sinodul VII ecumenic (Niceea, 787), n Ortodoxia, anul XXXIX,
1978, nr. 4, p. 22-30.
Necula, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradi]ie [i nnoire n slujirea liturgic\, vol. 2,
Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 200, pp. 116-134.

26
Alexandre Schmemann, Le grand creme, coll. Spiritualit oriantale, Abbaye de
Bellefontaine, 1974, p. 22.
258

Semen, Preot Petre, Preot Nicolae Chif\r, Icoana, teologie n imagini,


Editura Corson, Ia[i, 1999.
Timiadis, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, nnoire, Sofia, Bucure[ti,
2001.
Vulc\nescu, Mircea, Bunul Dumnezeu cotidian, studii despre religie,
Humanitas, bucure[ti, 2004.
259

Unitatea Bisericii, istorie [i eshaton

Lia VORNICU
Facultatea de Teologie Ortodox\ Andrei {aguna, Sibiu

Ceea ce desparte cele dou\ Biserici sunt tocmai cele nou\ secole de
separare, avea s\ spun\ Parintele Patriarh Athenagoras, `n urm\ cu
aproape jumatate de secol [i aceast\ perspectiv\ istoric\ si ecleziastic\ a
r\mas neschimbat\ pn\ ast\zi. O analiza realist\ a situa]iei ne impune sa
parcurgem `mpreun\ drumul invers pentru a redescoperi dimensiunea
pneumatologic\ a Bisericii comuniune (communio).
Pentru ecleziologia rasaritean\, a spune ca Biserica este o comuniune,
`nseamn\ a privi un orizont larg deschis, un spa]iu situat `ntre Cincizecime
[i comunitate, `ntre Duhul Sfant si comuniunea cu Poporul lui Dumnezeu,
al carui definitie fundamental\ a cunoscut un reviniment `n cadrul eclezi-
ologiei occidentale.
Privit\ din interior, Biserica occidental\ se prezint\, de fapt, `n cadrul
unui sistem ierarhologic, institutionalizat, iar poporul se afl\ la un nivel
inferior.
Perceptia Bisericii r\s\ritene porneste, nu att dintr-o perspective\
opus\, ct dintr-o viziune complementar\. A spune ca Biserica este comu-
niune, este o constatare evident\ care nu a ridicat niciodat\ probleme pen-
tru ecleziologia r\s\ritean\. Biserica este o adunare organic\ a tuturor
credinciosilor pecetlui]i de Harul Duhului Sfant prin Botez, afla]i `ntr-o
tr\ire euharistic\ vie a Liturghiei si a credintei, centrat\ `n plan eshatologic
pe realitatea ~nvierii.
Pentru o re`nno`re adevarat\, pentru o revolu]ie, este necesar\ o
viziune anume, altfel, orice `ntreprindere, `n acest sens, este o revolt\.
~n reflec]iile sale despre om si Dumnezeu, Tolstoi spune c\ revolu]iile
facute de oameni nu reusesc pentru c\ sunt `ntemeiate pe orgolii si numai
cele facute de Logosul - Dumnezeu izbndesc.
260

Refacerea unita]ii ecleziastice presupune regasirea experien]ei unei


vie]i comune, restabilind legatura cu participarea comun\ la aceeasi reali-
tate tainic\ a Bisericii, care in prezent, este realizat\ numai `n stare de se-
parare [i care trebuie retrait\ `mpreun\ de Biserica Universal\ `n Duhul
care nu are team\ [i nu dispre]uieste pe nimeni cum avea s\ spun\ Paul
Evdochimov. Duhul `mpiedic\ via]a Bisericii s\ se transforme `ntr-o struc-
tur\ de destin (Oedip) sau `ntr-o nelini[te a sinelui (Hamlet).
Cum recunoa[tem c\ suntem sub c\l\uzirea Duhului Sfnt [i nu `ntr-un
duh de r\t\cire? Sfntul Irineu ne r\spunde: Unde e Biserica, acolo e
Duhul Sfnt [i unde e Duhul Sfnt acolo e Biserica [i tot harul. Mntu-
itorul spune despre Duhul Sfnt c\ este Duhul adev\rului (In 15, 26; 16, 13)
Care va c\l\uzi pe ucenicii S\i la tot adev\rul ~i va `nv\]a toate [i le va
aduce aminte tot ceea ce le-a spus El. Faptele apostolilor m\rturisesc toc-
mai experien]a acestei c\l\uziri de c\tre Duhul Sfnt a Bisericii [i a cred-
incio[ilor care r\mn cu smerenie `n ascultarea de `nv\]\turile dumne-
zeie[ti [i `n `mplinirea poruncilor divine.
Analiznd stadiul rela]iilor dintre Biserica Ortodox\ [i Biserica
Catolic\, p\rintele Andr Scrima insist\ asupra motivelor care au dus la o
`ndep\rtare reciproc\ a celor dou\ lumi, r\s\ritean\ [i occidental\ [i la
angajarea celor dou\ Biserici pe c\i divergente. Pe de o parte c\derea
Bizan]ului care a f\cut cre[tin\tatea apusean\ s\ se `nchid\ prea mult `n
sine [i pe de alt\ parte `ncepnd din perioada Rena[terii, Reforma [i Con-
tra Reforma, care au atras pre mult cre[tin\tatea apusean\ afar\ de sine.
Aceast\ divergen]\ a dat `ntlnirilor reciproce un caracter defensiv [i apol-
ogetic fiecare din cele dou\ p\r] c\utnd s\ o absoarb\ pe cealalt\, inter-
venind confuzia dintre unitate [i uniformitate, fiecare creznd c\ poate tr\i
lipsindu-se de cel\lalt1.
Pentru o reu[it\ a dialogului dintre cele dou\ Biserici este necesar s\
se recunoas\ faptul c\ `ntre Biserica Ortodox\ [i cea Romano Catolic\
exist\ o unitate fundamental\ care trebuie tr\it\ `n comun; Sfnta Scrip-
tur\, Sfintele Taine, Ierarhia, Dogmele (cu excep]ia adaosului Filioque, a
primatului papal [i infailibilit\]ii pontificale). S\ se realizeze o deschidere
spre reactualizarea valorilor spirituale care definesc Biserica la `nceputul
ei, caracterul hristic [i apostolic, caracterul mistic [i duhovnicesc al Biser-
icii Universale. S\ se descopere fiecare pe sine `n prezen]a celuilalt,
fiecare s\ devin\ cel\lalt2.

1 Andr Scrima, Duhul Dfant si unitatea Bisericii, Ed. Humanitas, Bucuresti, 35, 2004.
2
Andr Scrima,Duhul Dfant si unitatea Bisericii, Ed. Humanitas, Bucuresti, 38, 2004.
261

Nu vom putea arunca cele aproape zece secole de separare; ele


`nseamn\ tradi]ie [i `n acela[i timp `nnoire dar o `nnoire `n Duhul f\r\
inova]ie [i `n cele ce ne-a l\sat Cincizecimea.
~ntr-o sublim\ expunere despre Biseric\ P\rintele Porfirie o nume[te
taina tainelor [i `n coordonate spirituale fiind f\r\ de `nceput, f\r\ de
sfr[it, ve[nic\, precum ~ntemeietorul ei Dumnezeu Cel `n Treime este
ve[nic.
Biserica a existat mai `nainte de `ntemeierea lumii (Efes. 31, 4) ea este
trupul lui Hristos [i din El tot trupul `[i covr[e[te cre[terea potrivit lucr\rii
m\surate fiec\ruia din m\dulare [i se zide[te `ntru dragoste (Efes. 4,
16) precum [i Hristos ne-a iubit pe noi (Efes. 5, 2) [i s-a dat pe Sine
pentru noi jertf\ lui Dumnezeu.
Intrnd `n Biseric\, venim c\tre Hristos `nr\d\cina]i [i zidi]i fiind
`ntr-~nsul, `nt\ri]i `n credin]\ [i prisosind `n ea cu mul]umire.
La Cincizecime s-a rev\rsat harul lui Dumnezeu nu numai peste
Apostoli ci [i peste `ntreaga lume ce se afla `mprejurul lor. La Cincize-
cime erau to]i `mpreun\ `n acela[i loc. {i din cer f\r\ de veste, s-a f\cut un
vuiet ca de suflare de vnt ce vine repede[i s-au umplut to]i de Duhul
Sfnt [i au `nceput s\ vorbeasc\ `n limbi, precum le d\dea lor duhul a
gr\i[i s-a adunat mul]imea [i s-a tulburat c\ci fiecare `i auzea pe ei vor-
bind `n limba sa (Fapte 2, 16). Duhul Sfnt s-a rev\rsat [i i-a `nr\urit [i pe
cei credincio[i [i pe cei necredincio[i. P\rintele Porfirie descrie vorbirea `n
limbi ca o str\vedere; Sf. Ap. Petru vorbea `n limba lui, iar aceast\ limb\
se preschimba chiar `n acela[i timp `n mintea celor care `I ascultau. {i `n
continuare men]ioneaz\ c\ P\rin]ii Bisericii nu descoper\ foarte v\dit tl-
cuirea Cincizecimii temndu-se de r\st\lm\ciri. Ca [i `n cazul Apocalipsei
lui Ioan - cei neiscusi]i nu pot p\trunde `n]elesul tainei lui Dumnezeu. ~n
continuare se spune {i tot sufletul era cuprins de team\... (Fapte 2, 43).
Aceast\ team\ nu era team\, era altceva, ceva str\in, ceva nen]eles, ceva ce
nu poate fi spus. Era urmarea rev\rs\rii pe deplin a harului dumnezeiesc.
La Cincizecime oamenii s-au aflat `ntr-o asemenea stare de
dumnezeire `nct s-au pierdut pe sine. Harul era ca o nebunie, i-a
`nfl\c\rat pe to]i.
{i frngnd pinea `n cas\ luau `mpreun\ hrana `ntru bucurie [i `ntru
cur\]irea inimii l\udnd pe Dumnezeu [i avnd har la tot poporul.Iar
Domnul ad\uga zilnic Bisericii pe cei ce se mntuiau (Fapte 2, 46-47).
Frngerea pinei era Sfnta Euharistie coinwnia, taina care-i
unea pe to]i `ntr-o sfnt\ comuniune cu Hristos. Ceea ce s-a petrecut la
Cincizecime cu Sfin]ii Apostoli sim]ind din plin aceast\ bucurie, a trecut
262

prin `nr\urire peste to]i. ~nv\]\tura de baz\ pe care primii cre[tini au primit
o `n momentul convertirii [i care i-a consdus la primirea botezului se
numea kerigm\.
Activitatea kerigmatic\ a Apostolilor se desf\[ura pe de o parte `n rn-
durile necre[tinilor c\rora le proclamau kerigma care consta `n `nv\]\tura
evangheliilor Domnului Iisus Hristos [i pe de alt\ parte se adreseaz\ comu-
nit\]ilor cre[tine `n vederea instruirii dndu-le `nv\]\tura `n profunzime.
Mesajul kerigmatic din nebunia propov\duirii este bucuria mntuirii
despre care vorbe[te Mntuitorul la Ioan (14, 28).
~n rug\ciunea Sa arhiereasc\ Domnul revine mereu la aceea[i cerere
Ca to]i s\ fie una, dup\ cum Tu P\rinte `n Mine [i Eu `ntru Tine (Ioan
17, 21), se sfin]e[te pe Sine ~nsu[i, pentru ca s\ poat\ exista `n lume, `n
istorie un mod de via]\ mai presus de lume.
Biserica nu va fi unit\ `n orice mod [i `n orice scop ci va fi unit\
fiindc\ nu exist\ un alt mod de existen]\ pentru ea. Pierderea cuno[tin]ei
treimice `nseamn\ c\derea din Biseric\.Unitatea Bisericii nu este un
sistem administrativ sau o procedur\ care pot fi v\zute [i dirijate `ntr-un
mod omenesc.3
Unirea adev\rat\ se va face `ntr-un spatiu eshatologic.
E o tain\ divino-uman\ cunoscut\ `n Duhul, o realitate din afara lumii
care d\ via]\ Bisericii de[i3 se g\se[te `n lume. E libertatea eshatologic\ de
care se bucur\ Biserica, de[i exist\ `n istorie.

3
Ortodoxie si internationalism religios, Ed. Scara, Bucuresti, 41, 1999
263

Cuprins

Conservarea unor fragmente textile arheologice descoperite la


M\n\stirea C\priana, Republica Moldova ...................................................... 5
Carmen Marian, Doina An\st\soaei, Mariana Gugeanu
Aplica]ii ale diagnosticului mineralogic `n patologia cl\dirii
centrale a Universit\]ii Cluj (partea I) ............................................................. 9
Duca Voicu, Dobre Alina
Sinteza, caracterizarea [i activitatea antifungic\ a acidului
-(o-clorofenoxi) - -(1,2,4-triazol-1-il) acetic .............................................. 15
Corneliu Oniscu, Rodica Diaconescu, Nicoleta Vornicu
Procese de alterare diferen]iate semnalate `n cazul unor piese
arheologice descoperite la Brad, jud. Bac\u ............................................... 25
Otilia Mircea, Mihai Croitoru
Probleme ap\rute `n restaurarea unor lucr\ri de pictur\ ........................... 28
Daniela S\l\jan
Investiga]ia fizic\ a bunurilor de patrimoniu pe suport de piele ............... 32
Doina Maria Creang\
Investigarea [i selectarea materialelor utilizate `n restaurarea
[i conservarea c\r]ilor [i documentelor vechi ............................................. 41
Maria Geba
Concepre moderne `n restaurarea-conservare
c\r]ii de patrimoniu ........................................................................................ 50
Adriana Ioniuc
Utilizarea hartiei japoneze la completarea zonelor lipsa a
documentelor scrise pe pergament ............................................................. 64
Elena Pirau-Panait, Oana Capa]n\
Analiza pigmen]ilor din stratul pictural al unei biserici de lemn
din secolul al XVIII-lea prin spectroscopia FT-IR [i alte tehnici ................ 70
D. Bogdea, M. Giurginca, P. Capot\, O. Cioc[an, Al. Popescu
Sinteza s\rii de 2-aminopiridin\ a acidului -(o-clorofenoxi) -
- (1,2,4-triazol-1-il) acetic [i studiu de optimizare a procesului
de cre[tere a bacteriilor `n vederea test\rii poten]ialului biologic
activ ................................................................................................................. 77
Corneliu Oniscu, Cristina Bibire, Rodica Diaconescu, Daniela Ivanov
Influen]a iradierii cu laseri asupra materialelor papetare
apar]innd patrimoniului cultural ................................................................. 86
S. Ciovic\, Narcisa Vrnceanu, Th. M\lu]an,C. Fotakis, D. Aglos,
Paraskevi Pouli, Kristalia Melessanaki, Diana Coman
264

Studiu privind poten]ialul biologic activ a unor deriva]i de


fenotiazin\ ..................................................................................................... 103
Elena Bcu, Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Dalila Belei
Restaurarea u[ii diacone[ti Sfntul Arhanghel Gavriil
Biserica Vovidenia, Ia[i ............................................................................ 106
Roxana Teodorine
Starea de conservare a iconostasului Bisericii Vovidenia Ia[i ..........112
Remus - Ioan Popa, Loredana Popa
Scurt\ reflec]ie asupra st\rii de conservare a Bisericii
Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena Sat Curteana, Jude]ul Gorj ..............119
Silviu Octavian Cioc[an
Influen]a procesului de alterare `n cazul unui obiect arheologic
descoperit la Brad, jud. Bac\u .................................................................... 126
Otilia Mircea, Mihai Croitoru
Metode de conservare activ\ a colec]iilor pe suport papetar:
neutralizare `n mas\ ..................................................................................... 128
Doina Veronica Manea
Tipuri de degrad\ri `ntlnite la iconostasul Bisericii
Sfntul Nicolae Poieni, Ia[i ................................................................... 134
Roxana Teodorine
Tratamente de prezervare [i restaurare a unui element policrom -
parte integrant\ dintr-un iconostas ............................................................ 142
Doini]a Brnz\
Probleme privind restaurarea unei Icoane de tip Proskinetaria .............. 147
Octavian Ciocsan, Mihail Nistor, Florin Rogneanu, Doina Emilia Bogdea
Sf=ntul Grigorie de Nazianz, orator al veacului al IV-lea cre[tin .............. 159
Carmen-Maria Bolocan
Rela]ia dintre icoan\ [i Biseric\ [i rolul acesteia `n dezvoltarea
patrimoniului istoric ..................................................................................... 175
Roxana Teodorine
Studiu privind via]a [i minunile Sfntului Filip de Agira .......................... 186
Lia Vornicu
Icoana ortodox\ art\ pentru formarea duhovniceasc\ a omului ............. 191
Adrian Dinu
Mitropolitul Veniamin Costachi, ctitor al `nv\]\mntului [i
al limbii romne[ti ........................................................................................ 212
Mirela Beguni
Principii didactice `n opera lui Clement Alexandrinul .............................. 225
Carmen-Maria Bolocan
~ntlnirea cu icoana topos al libert\]ii [i responsabilit\]ii cre[tinului .. 243
Adrian Dinu
Unitatea Bisericii, istorie [i eshaton ........................................................... 259
Lia Vornicu