Sunteți pe pagina 1din 3
Rolul institu ț iilor la nivel jude ț ean în cadrul proiectului demonstrativ 1 Institu

Rolul instituț iilor la nivel județ ean în cadrul proiectului demonstrativ 1

Instituț ia Prefectului Bac ău particip ă activ la implementarea eficace ș i eficient ă a tuturor activit ăț ilor proiectului prin asumarea următoarelor responsabilit ăț i:

a) Facilitează angajamentul primăriilor selectate in proiect, in sensul implic ă rii acestora în activit ăț ile proiectului ș i susț ine orice demers legat de buna informare și comunicare între p ărț i;

b) Asigur ă sprijinul tehnic și administrativ necesar implement ării proiectului, inclusiv prin acces la material tehnic în vederea efectuării de teleconferin ț e cu primarii ș i actorii jude ț eni;

c) Sprijin ă procesul de colectare a datelor de la institu ț iile deconcentrate, in special Direc ț iile de S ăn ătate Publice ș i Inspectoratele Ș colare Jude ț ene sau de la alte instituț ii deconcentrate, în func ț ie de nevoile proiectului;

d) Numește o persoană din partea Instituț iei Prefectului ca ș i delegat în comunicarea și colaborarea cu partenerii de proiect ș i care contribuie la o comunicare transparent ă și constant ă a informaț iilor despre proiect;

e) Sprijin ă prim ăriile pentru identificarea și aplicarea prevederilor legale privind continuarea activit ăț ilor proiectului si dup ă închiderea acestuia, având ca scop asigurarea sustenabilit ăț ii acestuia.

Consiliul Jude ț ean Bac ău particip ă activ la implementarea eficace și eficient ă a tuturor activit ăț ilor proiectului la nivel jude ț ean, prin asumarea urm ătoarelor responsabilit ăț i:

a) Facilitează implementarea în bune condiț ii a proiectului, asigurând sprijinul administrativ ș i logistic necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate;

b) Sprijin ă cooperarea inter institu ț ională la nivel jude ț ean prin coordonarea ș i implementarea strategiilor de dezvoltare, planurilor de ac ț iune și programelor la nivel jude ț ean, în acord cu obiectivele proiectului;

c) Asigur ă monitorizarea ș i coordonarea mecanismului de cooperare inter instituț ional dezvoltat în cadrul proiectului;

d) Sprijin ă activ sustenabilitatea proiectului prin accesarea de finanță ri externe nerambursabile în vederea continu ării ș i dezvolt ării activit ăț ilor din proiect;

e) Asigur ă includerea recomand ărilor generate ca urmare a implement ării proiectului în strategiile ș i planurile de ac ț iune la nivel județ ean, facilitând abordarea integrat ă a institu ț iilor cu atribu ț ii ș i responsabilit ăț i în domeniul incluziunii sociale;

f) Nominalizeaz ă un reprezentant din partea Consiliului Județ ean, persoan ă care particip ă activ la implementarea proiectului ș i asigur ă colaborarea cu toț i partenerii de proiect.

Direc ț ia Generală de Asistent ă Socială ș i Protec ț ia Copilului (DGASPC) Bac ău contribuie la implementarea eficace ș i eficient ă a proiectului prin:

a) Dezvoltarea la nivelul DGASPC a „Grupului de coordonare, resurse ș i suport pentru comunit ăț i” (ca modalitate de lucru) pentru sprijinirea asistenț ilor sociali activi pe plan local și a structurilor comunitare consultative;

b) Desemneaz ă personal din cadrul DGASPC responsabil cu coordonarea activit ăț ii asisten ț ilor sociali în comunit ăț ile participante la proiect, conform termenilor de referință specifici agreaț i în prealabil între DGASPC și UNICEF;

c) Aloc ă spaț iul necesar în cadrul DGASPC pentru func ț ionarea în bune condiț ii a unui birou care să asigure managementul proiectului la nivel județ ean, cheltuielile de func ț ionare ale acestuia urmând s ă fie asigurate de c ătre UNICEF pe perioada implement ării proiectului;

1 Conform Convenț iei de colaborare

1

d) Asigur ă o comunicare constant ă cu prim ă riile comunelor participante la proiect

d) Asigur ă o comunicare constant ă cu prim ăriile comunelor participante la proiect ș i cu alț i parteneri jude ț eni cât ș i cu reprezentanț ii UNICEF;

e) Sprijin ă deplas ările coordonatorilor jude ț eni în teren, la locaț iile de proiect. În situaț ia în care deplasarea nu se face în cadrul unei misiuni deja stabilite în planul DGASPC, costurile de deplasare vor fi acoperite de proiect pe baz ă de documente justificative,

f) Pune la dispoziț ia proiectului informaț ii care pot facilita o mai bun ă colectare ș i gestionare de date socio economice la nivel comunitar;

g) Pune la dispoziț ia proiectului diverse informaț ii care pot contribui la sustenabilitatea proiectului, inclusiv informaț ii cu privire la linii de finanț are din fonduri structurale care pot contribui la sustenabilitatea proiectului, în parteneriat cu institu ț iile implicate în proiect.

Inspectoratul Școlar Jude ț ean Bac ău (ISJ) particip ă activ la implementarea eficace și eficient ă a tuturor activit ăț ilor proiectului prin asumarea urm ătoarelor responsabilit ăț i:

a) Desemneaz ă personal de la nivelul ISJ pentru a asigura sprijinul necesar implement ării la nivel jude ț ean a activit ăț ilor privind accesul ș i participarea tuturor copiilor de vârst ă școlar ă ș i pre școlară la educaț ie, conform termenilor de referință agreaț i în prealabil cu UNICEF;

b) Asigura integrarea în oferta de formare a Casei Corpului Didactic a modulelor dezvoltate în cadrul proiectului pentru a sprijini accesul la educaț ie incluziv ă de calitate a tuturor copiilor, prin dezvoltarea competenț elor profesionale ale cadrelor didactice de a lucra cu copiii în risc de abandon școlar;

c) Asigura integrarea în bibliografia de concurs pentru cadrele didactice ș i personalul auxiliar a materialelor didactice privind sprijinirea copiilor în risc de abandon ș i absenteism școlar promovate prin proiect;

d) Facilitează, în acord cu reglement ările în vigoare, angajarea de consilieri școlari și mediatori școlari care s ă activeze în aria de implementare a proiectului;

e) Susț ine activarea și dezvoltarea unei reț ele de educatori parentali la nivel jude ț ean;

f) Sprijin ă deplas ările coordonatorilor în teren, la locaț iile de proiect;

g) Sprijin ă procesul de monitorizare și raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la datele statistice colectate la nivelul comunit ăț ilor implicate în proiect cu privire la accesul ș i participarea la educaț ie.

Centrul Jude ț ean de Resurse ș i Asistență Educaț ional ă Bac ău (CJRAE) particip ă activ la implementarea

eficace ș i eficient ă a tuturor activit ăț ilor proiectului prin asumarea urm ătoarelor responsabilit ăț i:

a) Desemneaz ă personal de la nivelul CJRAE pentru a asigura sprijinul necesar implement ării la nivel jude ț ean a activit ăț ilor privind accesul și participarea tuturor copiilor de vârst ă școlar ă ș i pre școlar ă la educaț ie, conform termenilor de referin ță agreaț i în prealabil cu UNICEF;

b) Facilitează, în acord cu reglement ările în vigoare, angajarea de consilieri școlari și mediatori școlari care s ă activeze în aria de implementare a proiectului;

c) Sprijin ă în mod activ dezvoltarea unei re ț ele de consilieri școlari, respectiv a unei re ț ele de mediatori școlari ( acolo unde este cazul) care s ă activeze la nivelul comunit ăț ilor implicate în proiect;

d) Susț ine activarea și dezvoltarea unei re ț ele de educatori parentali la nivel jude ț ean ș i desemnează la nivelul instituț iei o persoan ă responsabil ă cu promovarea ș i monitorizarea activit ăț ilor de educaț ie parental ă;

e) Sprijin ă deplas ările coordonatorilor în teren, la locaț iile de proiect;

f) Sprijin ă procesul de monitorizare și raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la datele statistice colectate la nivelul comunit ăț ilor implicate în proiect cu privire la accesul ș i participarea la educaț ie.

2

Direc ț ia de S ă n ă tate Public ă (DSP) Bac ă u

Direc ț ia de S ăn ătate Public ă (DSP) Bac ău contribuie la implementarea eficace ș i eficient ă a proiectului în județ ul Bac ău astfel:

a) Facilitează și asigur ă suport metodologic pentru acordarea de servicii în sfera asisten ț ei medicale comunitare ş i a prevenirii oric ăror forme de violen ță asupra copilului în comunit ăț ile implicate în proiect;

b) Desemneaz ă personal din cadrul DSP responsabil cu coordonarea activit ăț ii asistenț ilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari pentru comunit ăț ile cu romi, în comunele participante la proiect, conform termenilor de referință specifici agreaț i în prealabil, între DSP şi UNICEF;

c) Sprijin ă deplas ările coordonatorilor în teren, la locaț iile de proiect;

d) Pune la dispoziț ia proiectului informaț ii care pot facilita o mai bun ă colectare ș i gestionare de date ce vizează s ăn ătatea ş i accesul la serviciile medicale la nivel comunitar;

e) Facilitează procesul de raportare lunar ă de datelor de c ătre asisten ț ii medicali comunitari ș i contribuie la îmbun ăt ăț irea lui;

f) Pune la dispoziț ia proiectului diverse informaț ii care pot contribui la sustenabilitatea proiectului, inclusiv informaț ii cu privire la linii de finanț are din fonduri structurale care pot contribui la sustenabilitatea proiectului, în parteneriat cu DSP, alte institu ț ii partenere de la nivel jude ț ean ș i prim ăriile, pe termen mediu și lung;

Direc ț ia Jude ț eană pentru Sport și Tineret Bac ău (DJST) contribuie la implementarea eficace ș i eficient ă a proiectului în jude ț ul Bac ău astfel:

a) Desemneaz ă personal din cadrul DJST responsabil cu facilitarea implement ării activit ăț ilor privind adolescen ț ii din cadrul proiectului;

b) Asigur ă sprijin pentru integrarea activ ă a problematicii adolescenț ilor la nivelul strategiilor, programelor ș i proiectelor derulate de institu ț iile deconcentrate în sfera protec ției sociale, educaț iei ș i s ăn ăt ăț ii;

c) Facilitează accesul adolescen ț ilor din comunele selectate la tabere promovate de instituț ie;

d) Sprijin ă sustenabilitatea proiectului prin integrarea recomand ă rilor ș i lec ț iilor înv ăț ate din proiect în strategiile ș i planurile de ac ț iune dezvoltate la nivel județ ean, precum ș i prin atragerea de finan țări nerambursabile.

3