Sunteți pe pagina 1din 237

CupnEms

Proiectul sistemuluifonetic al limbii chineze (Pinyin)

$coa!d, cglegi gi profesori

Partea ll Prieteni gi parteneri 33

7 +e,F& .:...........35
8 &e-tkk!finnB-""""""':"""' 4I
e {R6 r'"lLf {.rt A "" """"""" 47
10 ii'?E /*'a
ft1J """' "" 54
11 it,ttr *_A,l*6 ..:.....

12 4xc^1v6x
Rezumat al pdrlii
Eu gi familia mea
Alimente i imbrdcdminte

;:,25 d4-f *Frt


26 ,f,h,lf] +x4x +K ."..... 145

28 4,f. tktt AFA P- """"" """"" 155


2e F ii"i'+rc.e-F flfs4+ "":"""""' 160
30 4e'ft Ai++ ":""" ''"'" 165
Rezumat al pdrlii ..."....'..' 170

173
178
183
188
Ls4
199
205

W 207
I Activitate in sala de curs ............................ ...............207
1. $ah zbtrdtor al limbii chineze
'
2.Labrntmulticolor
3. Concurs de limba chinezdin Oragul Interzis
il Index al Vocabularului ............
III Index al caracterelor chineze

T'abet de combinafii ale consoanelon Ei vocalelor din lirnba chinezd standard (Pwtonghua)

'. ''"fruitl-*il'**i.i
ry
Hi

8'l
I.
$i
q

Proieclu I sistem u
lu i,f on etic aJ., Iimbii, ch neize (p i ny i n)
i

n' Reguli de transcriere foneticd


a rimbii chineze (pinyin)

bpmf dtnl
Consoane
skh JqX
zhchshr zcs

vocale simple

vocale
compuse iq uo
ie uo
ioo uoi
vocale
iou uei
vocale qn
compuse en ion uon ucln
nazale ong' eng in . uen un
iong uqng
ing ueng
iong

2. Tonalitdfi
3. Silabele limbii chineze sunt alcituite
dintr-o
consoani, o vocali gi un ton. De exemplu:
5 tonul 2 (35)

4 tonrrl 3 (Zt4)

I tonul4 (51)
md (maq6) mo (cAnepd) md (cal) mo (a injura)

wen (cdldul) wen (a adulmeca) w5n (a sdruta) wen (a intreba)

fdng (casd) fdng (vizite) fong (a da drum)

dffi-',
ffiKii JJ

qi (gapte) qi (a cal6ri) qi (a se scula) qi (a se sup[ra)


tffi

ffi

,,''i'
d ryr

t'r:l::,': : .,
'+,',i..',... 'i:

t$.;"
{.*r, ,1

lr+ ,

i''1! ''''
ff,,,
***Tq 'q
'.'.j

,,,, ,:+,t ;V :*.


"rug* F 'Vd*
i ++*l r,#
r,&Ey 'Vug
':''.:'

:: ::l- ' ::: ': 'l-'1"-',::::':


'!ps
.)-^.:,--tt "
lldapc no prao ow!,td 44uad a7*au7g7u3 as ,Tguaa nou
luapnts un ,Bulwny Buolg

'" ::-:-r":::
':
opLl

+{
't'iry*i
*a
it;;i
Viorica. r av
A: l
Zqoshong l v
hoo, Mihail.
, Otilia. B:, , Nicolae.

+!i
Exercifii de foneticd.
l' citifi cu voce tare urmdtoarele consoane, vocare gi silabe.
consoane vocale tonuri silabe
uo WO
j tqo
Jioo w5 iioo
uqng wang
J io
Jtq
m Ing mttg Wdng Jioming
d on t-
. ocn Dqn

2. Reguli de transcriere fonetici a timbii chineze.


(1) Silabe speciale

silabele care care


repreztntil combinarea
zi ci si zhi chi shi ri
consoanei gi vocalei

I silabele fir6 consoane


Silabe vi ci) wu (-u) yu Grl)
speciale ye (-ie) wo (-uo) yun (-un)
yin (-in) wqi (-uoi) yue (-rie)
ying (-ing) wei (-uei) yuqn (-rion)
wo (-uo)
wong (-uong)
weng (-ueng)

(2) Schimbarea tonului

tonul folosit acum

ni hdo (ca;d dou6 caractere in tonul 3 apar unu


ni + [6o dup[ altur, primul
va fi pronunfat in tonul 2.)

4
Afi putea s[-l cintafi'

}&ee'ftceasH eE#mfueue$mm ffmmeHs mH fiermbEa a:,hase'swase

bo po mo fo de te ne le geke he ji qi xi zhichishi ri

zt cl sl zhi chi shi zhi chi shi ri zt cl sl

ooe u wb men dou loi xue pin yin

$+",,ifgti s I s,c$i, {! .carac$ege. g\in,gzs,,


in cele ce urmeazd sunt unele caractere chineze care apadin categoriilor diferite. Puteli sd

descoperili diferenfa dinfre caracterele din fiecare rdnd.

&L
,k *f w4 ffifi
,-9-?
"4L

5
fl.ffi, s
zal
n,
jion

' ' r: i:::rr ::: ::r ii


:' ' :

R.f {f1if ! l-in ldos'hi, T6ngxu6*an [do,


^&zrF'.
FI +,fn, frtf ltl T6ngxu6men' Ldoshi hio:

it-*lF , Fl +.ffl$ I, I
Lin ldoshi, f6ngx;6men zoijion:

R +{n, fi-*rFfi fl.| Tongxuemen' Lin ldoshi zcijion:


Nsi eervirre gi exglreslE

1, IEJ+ tongxue (Subs.) colegO

2.{;i1 men sulnx)v


ri\

3. ZI)fr ldoshi (Subs.) profesor, profesoar5@

4. Hn zoijion (V.) La revedere!

...'::

:,' Nurme ganoprii Expnesii [a o16 de curs


-, e ffi @lfr)
Xiqnzoi shongke: Sd incepem ora!
Lin (ldoshi)
Xionzoi xiqke: Ora se incheie aici!
nume de familie

Citifi, apoi facefi exercifii de conversafie.

o Este folosit cand i1i dai binele unui coleg.


o Pus dupd un pronume personal sau un substantiv
carc se referi la.o persoand, penhu a constitui forma de plural (neputdnd
fi folosit atunci cand pronutnele sau substantivul estc precedat de un nurneral gi un temren de mdsurd).
o Aici se referd atit la prolcsor c6t Ia profcsoard.
9i
@ Pe mdine!
spus.10.,e,.!..ate, q,
9.1.1;

Ldoshi hdo:
I v
| - i,..
Lqosnt zclutqnl
1

-f t / | v
I Ongxuemen hoot
T! / 1,.. 1 :
rongxuemen zatjion: :

in sala de c11s exercifii de a saluta gi de


I2. l*trt
Faceft o morigcl chinezeasc6
a vE lua rrmas bun cu colegii.
din h6rtie.

e
gi notafi silabele pe care le-afi auzit.

ffi@@@
r-l r-..-)
p:i a- -l
., L!a_J I | [ mdi I [flq I

['i]@@@
'@@@@

+
{fl ,ry t+
+ f{l #
^f,@,
d. *- J. *nn
w6 shi wdng jiq ming

Wan Jiaming vine pentru prima datd


Ia ora de biologie.

+ W, tt-*,fp*f I
*,A-r" XnA,.
It-*,)F , t,f,*tl
Jicming' Lin ldoshi hdor

W6 shi Wdng Jioming:


Lin ldoshi, Ni hdo:

' .

'

Lin i-a repartizat pe wang lamng,


"4u::r1l ^.^
experienJd.. Acum ei ,;ifiac
Maria gi ron tntr-un grup pentru__t_a
.
cunogtinla.
!

4u.,ftl7 rt'i
* HA, tktllif 'l','u
j4 FF U..
-t- r:.:=. .
Mt,,, lt,*,T,
..
[in doshi,,
f
_
::; ::r;ifi: i :rtrL::+--j:, i:Lr.;-raj,?

Ni hdo,:ta shi

Folosegte un nume ,,fals" pentu ate prezentacolegului tiu, sr vezi dacd,poate ghici cine

i
l. Ascultafi inrelis*hrea giindeplinifi exercif,ii., t ' .. ', "'.-
g]):'"ft sitafite (inclusiv tom*i) pe care le'-ai auzit.Apoi cititi cu,voce tare.
sd le
(z/ rspundeF la urmdtoarele tntrebdri: Cdte persoane
stau de vorbb? Cine,sunt ei?
,,. ', . . ..
'..i',
z-citrtrricom-brnatriile'consoaneror '" i-
gi vocalelor in celc patro toouri.' ,

t ,ffi
gi identifica{i silabele pe care le-afi aunt.

trl ruil@@
@ @@@
tl- @@@
@ E @ r--:-)
@
@ m rT-)
@ Lp^s
@ m ''J
J

L I Tins I
!jjli:r:.
;i?-: a

iir!=::.
i.::

,.ll|l,

lv
nqo, wo jioo Luminifa Nijioo l\tv I v
r\t noo, wo jioo Loredana; Ni

i+
j

,B:

Colegii r.rrrg, ugule,:in,sala


de
curs, preftcdndu_se cd
nu se cunosc-
Concomiient, profesorul
;;#;
in pupitru tot mai pr".i;;;;t;;.
opregte deodati din ciocinit: in u"..,
molenr, doi colegi care se #:;i ,

aproary incep si.fi 4e?


Tar binefe $i
sd se prezinte unul celuilalt.
i$iCtrarea
qi indeptinifi
exercifii.
bele (inclusiv semne de ton) pe care le-a[i auzit.
:1;,..
la urmdtoarele intrebdri: Ce au spus'interlocutorii?
:i:i: !,: I.j

consoanelor qi vocalelor in cele patru tonuri.

gi identificafi silabele pe care le-afi auzit.

tare urmiitoarele cuvinte gi locufiuni, cu atenfia la schimbarea tonului.

br) d6ng btl yoo


Nu aqteaptd. Nu vrea.
1. Cunoqtinfe elementare despre caracterele chinezeqti.
Caractery chinezegti sUnt selnne de scriere pentru consegmarea limbii
fiind cd au in general forme pdtrate, ele sunt numite gi ,,caractere pdtrate". Un
nezesc este alcdtuit dintr=un anumit numdr de trdsltrri. Existd o foarte mare
diferite caractere in ce privegte numdrul trdsdturilor. Ca unul dintre cele mai vechi
de Scriere din lume, caracterele chinezegti au o istorie indelungatd, iar formele
evoluat necontenit, insd particulaitatea esenfiald a lor nu s-a schimbat niciodatd.

2. Evolufia caracterelor chinezeqti.

O Jidguwen;inscrijilii antlce grdnate pe",oas; dd'ariiniald i"in te cai6ptti:ite br'iias66-JeStbasd.


:- : : '' l
@ Jiniteq, inscripfii antice gravate pe obiecte.dinbronz ,,:,.-=,-- I . '.
O Zhouwen, un stil antic al caligrafiei ce a apbrut in dinastia Zhou (secolul )([: anul 256 i.Hr.).

@ Xiaoztuan, un stil bntic al caligrafiei; care a fost stabilit drept stii.tt qtanaarO al caligrafiei dupb oe impdratul
.1..! -

de Qin a unificat celelalte 6 state.


O Kaishu, stilul caligrafiei de smis intrebuinlat ln zilele noastre, este relativ regula!.
@ Caracterele chinezegti tradifionale.
O Caracterele chinezegti simplificate.
chinezegti.

za\.
4 A
4+
$,,, ry
r. bnio ti.
sunt alcdtuite din trdsdturi. In cele ce unneazd vd prezent[m
i-',f,;4damentale

urmltoarelor trisifuri.
: i::--

j:.,:.:::

t,x:
..t]..,-;.,
i:, ,i, -
,.t.4
i,at

elpropozifii intelogative care presuprme


un rdspuns ,,da,, sau ,,nu,,.
trarea qi indepliniti exercifii.
e: (inclusiv selnne de ton) pe care le_ ali auzit,
14..r..,.:'

inhebdri: Ce a inhebat fata aceas-

;.c,onsoanelor gi vocalelor in cele patru tonuri.

i\
pi identificafi silabele pe care le-afi utzit:.

E@@@
[El@rE]
:.
a qi indeplinifi exercifii.
;lusiv semnele de ton) pe care le-ai auzit. Apoi sd re citili
cu voce
arele intreb*r
sfudenfi?
gi Elena sunt "*:.:ste
r- ,
prenumele profesorului? Cine este pri_
: .'-
2. citrtt combinafiite consoanelor gi vocalelor in cele patru
tonuri.
(1)

3. Ascultafi inregistrarea gi identificafi


silabele pe care le-afi auzit

@ rm @ -:T) I guon I

@@@ I i' -' l

E @ th"Ll
li'-'I
+_1
t I

I htt^A I

r-\
@@ I Jrong I

@- @ @ @
G] @ l!"1 @
chinezegti.
rf;::l:'-J?,:.r=1ZS&Wg
fl t,. rj..:

iit':t:i
il .:ji:.
iL{
,r i,i'r
::
$;
[1 :, :
tt :,:
r.I'1:
llr':
F ']ri:1:

il ,'
Fi .,
S,
E:
u.. '.
*1 :.
. .r.
t*: -mairyam-martr-=-rl,
__*r*Fi:E :.:.i :ir: ia
opBu?p

t.,.
,, 1,"
oGA' o';-
c 9-9.o,o 9.
a
o , ,,,' ..,.. .,,
q ,, , ,.

I ,..: "1 ' ,, .1;.


.a
a
o.
a..

enx

a
c.
o'
o
o
a
ocao i o o o o c c'e e o

EE
-=

shi

ffi
i,.7i;. ET
4e, 4_ iFi
ta shi shui

Danioacdfotbalul cdnd wang Jiaming trece. Dan tiface semn cu mdna. Antrenorul il tntreabd
oe
t despre Wang Jiaming.

& -t', 4e' ft &t


jioo lion to shi shui

t, 4e, A d. *1 nn L J. F
dan to shi w6 de p6ng you wong jia
HN"
ming

*k tt,, 4v -{. }h ,q- tL ,q?


jioo lion ta y6 ti zu qil mo
zT' 4,4&,4W AJ,L , 4&, lr
_ffi. r+"
dan bi ta bi ti zu qi[ ta dd ldn qiil

I-r-rT-l -l
rt r-]-l]
dd pingpongqirj
pxercifii': Puneli intreb[ri gi r5spunde! dupd
ilustrafii.

Exemplw
,q.: To shi shuir

B: TA shi

#g#,f.li:' de, -s.gnvers e f ie :, Exerci fi i de s ub s tituire.

Exemplu
A: Tq shi shuir
n: Tq shi w6 de p6ngyou Wong Jicming. t. Don t,
ranqtu

A: To y6 dd wdngqiu mor 2. Mdliyo yumooqiu


al'
B: Shi, to y6 dd wdngqiu. J. LIN LI poiqiu
4. Ycng zuqiu
Ti rog sd aduci gi tu o pozl,incaxe se poate vedea tu impreund cu prietenii t[i 6i
sI povestegti golegrlor despre spogu{le preferate de prietenii
tdi.

(l)Notafi

1o1,-T..'/1.t-'
,,tl,l-".li'. ,
;'r',"" -, ,,,'' .''" . ' '-
. ,.. , ,., .,r,,,..',,,,,.,, ,,,i,. 1. . I ,'li,.
2. Combinafii ale consoanelor, vocalelor gi tonuri.
(t) Identfficafi qi citifi combinitia conloanele cu vocalere.

''
.t .. r',tt i.tl
'i
:i: .:.,,l:,'-".
itifi combinaliile consoanelor gi vocalelor in cele patru tonuri.

i@gistrarea qi. identifi cafi silabete pe care'ie-a1i aoiit.


-
ii'

@ E @@l
@ lzil @@ r--T\

@ t{] @GEil -

@ @ @@
@ @@
I shdo I

@ tal 6ffi@1
1. Structura caracterelor chinezegti.

& vli
t, r,. '..
.,& dr
.rf A trF
-Titl
2. Ord in ea triisiturilor c-aracterelo. .nio*oal
-
Ordinea ffdsEturilor are unn[tour"t.,"g,rti.]
.:- ,".. . r' I r .,,r; ': ,::,,. ,,1,,:',..1i,",-iY:i-9{r: .,. ,,
(t) intai orizonral. arpor vertical,Intai,gus,
apoi jos

Q) iAtaistdnga, apoi dreapta

'*'
t
n 7 x ,X
n "l tt,

I F Fr'-, trl. r+
jlil I
+ fi.,,
:,

t-.,, rt tt i#
- ,:_:.-::
i$i . t,r ffi *r nn e_
snut
I t
shr
| \ v
ni de hdo p6ng you

Jiaming vorbeSte cu tatdl despre prietenii lui.

p, + nA, th fr *T nn a_
b.o jio ming "4?
ni y6u hdo peng you mo
HA, 6 .oFI.
ming y6u o

p, i+ t& ft1 *t nn &?


bo shui shi ni de hdo pJ; you
.T' + d. frI *f nn &-, tq FF tr fie i+ En &_
' dan shi w6 de
ming '
hdo pJng vou md ri yo ha rin ri v6
{- *. t1 *T nn &.
shi w6 de hdo peng vo;"
p'
Da
t&, .ffl
4+ iX- 1# ,4?
tA men dOu xue hon yri mo
EE, 4, tt, FF 4 + it i#, fu,
ming bi li bu
lin i." yi
+ y q fa u ta xu6 t"a m6 ni yo
iE"
. "ue yu
@ Folosit la sf4rsitul unei propozigii, exprimand
ton de aprobare, conflrmare, admiralie etc.
:9!;li
;;..:r. f ri :
.-'r '.' r 1-:'i

-,'fij11'i:':
.
r .'

..'l .v t
lrnoo pengyou mo?
.
\Arl t.- 11 v | | v / t
v)/qng Jtomtng sht wo de hqo peng-

i54o y6 shi w6 de hdo p6ngyou.


1' Facefi o ristr de obiecte necesare
ra ori de curq gi obiecte personare
conversafie cu un,cbleg.folosind gi fa
urmitearele propozifii_model.
mq?
1, ):uuu
B: Y6u, wd y6u ...

(M6iy5u, w6 meiy6u ...)@

2. lnvilSrtrisl facefi un evantai de


hirtie chinezesc.

.i.:,

O Nu, nu am...
de fonetici.

l. Ascultafi inregistrarea indeplinifl exercifii.


gi

(1) Notali silabele (inclusiv semne de ton) pe care le-ai auzit. Apoi sd le citili cu voce rare.
(2) Rdspunde{i la urmdtoarele intrebdri: Bdiatul are prieteni buni? Bdiatul prietenii lui
9i
invatd limba chinez6? Cine nu invafi limba chjnez6?

2. cit*icombinafiile urmitoarelor consoane gi vocale in cele patru tonuri.

3. Ascultafi inregistrarea gi identificafi silabele pe care le-afi auzit.

r-. r
lcel
riSEI._-.l
t-
znen
@ ;:l-: znuo ,

rlrel,--r
snen :

@ ':l-:
: cnuo :

t'
cnen
,

@ ,l
,.,;.........._.1
shuo :

zu
r-;-.) r ,---]
iii L 'hlj zun I cuon I

;=:
:+.i
cu I snuq-r i-
cnun
t,l
I zuon
I I
I

ri' f-; _t l,
It__J
trl
suon
L"*iJ snun
i ..::- - -:.
I

45
1. Strucfura caracterelor chinezeqti.

2. Ordinea trisiturilor caracterelor chinezegti,


(l) intei centru, apoi cele dou6 laturi.

&- /T ,lt e-
,J-t LL rJ+
,J. J ,J ,Jn
Q)ifieiinduntru, apoi se inchide intrarea.

H I n R H
B n FI B
{
$l
iiu:,

'
ttr
ni
:B_
n rL
yo,
.v
Jr
(K
| -
fd n
znong zhong wen guong
2-
ls.
Pon

r>.
t' n El
"/J: , '1,J. tFl rL
]t
4VJ
yong ni you
IL
ji
-*

zhong zhong wen


{K +
guong
A?i
pon
x"
Jro mlng

4fi :
yong
d"63iKfix,&"
w6 y6u son zhong zhong wen guong Pon

4 aA
t-
fr rL tK?
+, th you
nr .e |

Jra mlng don Jr znong -

+. d" )t fr f {- )Y, #..


,/l
oonw6 m6i y6u zhong wen guong Pon

47
o Termeg de mesu,u in chinezi
solosiipentu ascuri, coli de iei, bileteretc.
la ilustrafii gi rlspundefi laintrebiri.

.-'
= .a- ...-..!'..:.
guongpon

rafi gi vedefi cine are mai',mul1?

l';1' -,r -, r1 ,111,;l'1

',,ilburitor al limbii, chineze


(iezi anex.a)'
:.:',.:: .!: i ,..

lil ,:.:. ' : ': : :l :r:-i :

yi bei
,, , y.i,wdn
(un palar cu)
yi zud
(un:eashonag cu) (termen de

' ffi:ttT:#ffiffiombinatriile*o.pa.utu to*. zh, .ho sh, r si i,q, * cititi


rmafi urmitorul cf,ntec pentru copii intr-un rap.

:,
.-tp
,. qlng
.ii
..: dfnn wo
,a
\A/rl
,&-
yr
\/t
t-
| -
znqng
Thdna Tttl
zul

.r'''ERBAw+fiB.
,, i:

..'yin jing si tido tui

qing w6 lidng zhang zui


.HR
yqn
trz\*ftB
..
Jng bo ttoo
1

tul
.'.:
't '1;
'-'t ': .

" '
2. Componetele caracterelor chinezeg.ti.
Unele caractere chinezEti au un singur corp care nu pot fi divizate, de exemplu, ,,T",
,,F" q.a, Iar alte caractere, alcltuiJe din c6teva componente, pot fi divi,zate,'de exemplu, ,,,

W", ,,X" r,;K" g.a- ,,$$" poata fi divizat h ,,I " $i ulf" r,,EIl" poate fi divizat in ,, Fl " $i ,,

u*". .,,, fi.r,;t'gi ,,K1",,,'r,W' ., - h ,," $i ,,K"

Caraclerele
au mai multe componente. in manualul oort* prezentate doar unele aliritre ele.
Exemple ale comPonentelor.
^..1
it{. ili nt +\ a
zhd shi shui de qidn bao

itr^-^^ ,.
lrung rtelnmg a gdsit un;psiytm6neu
in cantina liceului.
kgcifi& ,

:l ::

f . indeptinitri prof ozitriile


dupi urmiroarele.iluqtralii.

A: Zhe shi sh5nmer


].:

B: -Lt yr\ r;
snr zhqng guongpdn.
No shirsh6nmer
i ,. A: No shi sh6nmer
a.
No shi
;; "'B: I r i t.v-

2. Calculafi 9i citifi in limba chineztr.


20+35=
ig = :: :
.':-.,:'t., , ' ,31,+ f----:-*-*-:*
. ' ..:
42+3A- --, ,45:*
55,=
:=::-:--
1 -:: ?^: -
fie impartrti in cdteva gnrprui cu cdte, 5.6 persoane. Membrii, grupului
---^--r--:
igi vor
.96
(pix'
Itii exceplia lui A, care va lua cdte ceva din rechizitele lor de pe pupitru
r, arhiva etc.). Apoi, elevii igi vor debhide ochii 9i vo1 ghici ale cui ,q T"t,u
"n

shi w6 de.
Fnoment,

iS/llasd cieilalli sd
s;cd,)

.- | v
qrqnol

i'rregistrarea indeplinifi exercifii.


qi

i silabele (inclusiv tonuri)pe care le-ai auzit. Apoi sd le citili c-u voce tare.
i la urmatoarete intreue.i: Portmoneul este al acestei fete? c0ti bani sunt in
? Este coreet6,sau nu,suma banilor in portmoneul?

inregiqtrarea $ repetali, cu atgnfie la schimbareatqnudlQru


.:

ti lirmltoaiele frimAntiri de limbi.


a
,(-
shi
fshi w, si

E ,,t.
:-',:.
.g
i'.+ .{_
".
r:, snl
-l, t
shi si shi
,.1,i.1"
.i
h SnUO
E
si
f.,tw
shi' shi shi si

' 7frr
shuo
f Eftqf
si shi
shi si shi
5';ffi)
{rffi},
\\--r ix.,t,k *_ H rftft
zhu ni t-
s neng rl kuoi l6

iezii, la ora 12, elevii fac tn sala de curs pregdtiri pentru sdrbdtorirea zilei de
:1.!?!!!!9, gu g!.n4uJ:de a::i fqgi o'sUrpiizd pldeutd..intsa tfwl Wrtigliiantug cL
'curs,
n-a vdzut iecdt pe profesoara Ltn.

nA, tt' *
lin 16o
,)f
shi
, /s *f
nini'i,'hdo,
!

lf , 'lk l\ &?
shi ni. zhdo'" ihui
:
l:r;'
:

I
wdng
F'aA,
jio
,f&',,,ltJ
ming td men =di nd
E w,' i li
!l?gz:l?= lq"oQSuerb,ep lN ,a
irlDu tDz opquorb ep gM 'y
Exerci{ii de conversafie: Exercilii de substituire.

Ni zhdo shuir
W6 zhdo Wcng jroming he Mdliyo. L Luminita Loredana

Tarnen bu zoi zheli. 2. Tud*r lon

Tornen zoi ndlir Lin ldoshr

W6 y6 bu zhrdqo.o

A: Ni zhdo shenmet
B: W6 zh6o qicnboo. 1. wenjuhe
n. Ni de qrcnbao zoi zheli. 2. qicnb)

B: Xiexie ni: l. Thongrven guangpon


e, Bu keqi:

Activitate in sala de curs.

Acum sd confecfionbm. o fericitare


pentru colegii ale ciror zile de na$tere se
apropie.

ONu gtiu nici eu.


caracterelor chinezegti.

ale componentelor.
il,xpresifr ?al sala cf,e ce"ans

, Oing dosheng shuo: Vorbili pulin mai tare, vd rog.

EXgfCftiil Legali cu liniule cuvintele chineze cu ilustrafiile corespunzdtoare.

dongoo

mifqn (orez (fiert))


bisobing (pizza)

qidokeli (ciocolate)

E;erci{ii de conversatie: Exercilii de substituire.

1.A' Jintian shi shui de shengrii


1.,Jcr
B: Jintian shi -iroirir,g de shengri. W6men
2. L-iri i c'oshi
chl dongoo, ting yinyue. j:,:iiirr3 h6n t#c;rg
3. t,11s7-;-';, ir',1
gooxing, dolio dou h6n gooxing.

2.A' N] Sen shui zoi yiqir


B: W6 gen pengyouinen zoi yiqi,
W6men dou h6n gooxing.
lL::,]i-Jl]l j11,-'i'ir:..i:i"rl,irf ,

2.Ascultafi tnregistrarea qi rcpetafi, cu atenfia Ia s*imbareatonurilor.


':::l ::
3. citifi cu voqe tare in limba chinezi urmitorul cantec pentru copii.
EI
-Fg-;
yi shdn yi shdn Jlng
'-.'
Jrng

tffi x- *F A E. e
Eo
min tion dou shi xing xing

t*
guo
tn
zdi
}.
tiqn shong fong guong ming
ik-
,t,
7L BA,

*r 48, + , ,J. & Ef"


hdoxiong xil cuo xido y6n jing
ii.1. Strucutura caracterelor thinezegti.

Exemple ale componentelor.


Eu gi fomilis meo

Frivifi gi rostifi
son kuoi qidn si k6u ren
l3 7t- tr
.r f^

ni ouo dd

Dun s'i 'r'r'ung iiuming ciiesc o reclamd despre cursul de conducere.

F an +, tk , *?
Jio ming dan ni duo da

+ *"17 Y"
t-
oon w6 shi qi sui

4
jia
nn
ming
th+4+t
ni xue bu xue kai
J-
-r ?
t+-

cne
l-

+ Y fR. th oFc, I )."


'1,J. 9 --t'
A 16 9t
don dong ron ni ne ni shi bu shi shi liu
sui

4
jio
nn
ming
x.l, *. 16 y
dui w6 shi liu su' "

$coala de 5oferi ,,Ttlezd" deschide csrr


suri speciafe de condocere aulo Fen+(u
elevl Cei care au in|linit 16 ani po+ sE
se inrcrie la acert curs 5i re Vor bucura
de un brct bre+erential eu 50% ruai ieftin
{scdt cel pentrs adulli. Oferirrr serviciul
de transpo rt c.t 6ulsbuze inlre Scoala 5i
terenu{ de inrtrgire.
Data de inrcriere; 8-f 0 noiepr0rie
Orele de instruire: Ziliniel orele i5-l7

73
t' ne colegii din clas[? vd rog sr efectuali o anchetd
"*:"u.'eli
un tabel
despre vdrstele ror gi faceli
dupd urmdtorul model

rTys%

+,.
si conduci maqind? care sunt avantajele
1:1llT" qi dezavanjete
magini? Care, dupd pdrerea ta, este vArsta potrivitl
pentru .";;;;;

urmitoru-I cAntec pentru copii.

'-r & R,ft i; F; &,


nu'
rcte kuoi ,ya l+' ,R!
,,i*! pdo
de kuqi
,T KA+,R.
zhi m6i y6u 6r duo-
X ttA AL.
zhi m6i
, V6y wdi bo'

*
qr guoi -* q
'qr
^hr zh6n qi guoi
L. Strucutura caracterelor chinezeqti.

v 9K
i rr\

Exemplu,ale componenteloi,
l4 ii; A d_ fr1 4*J
zhe shi w6 de g6u

Maria se tntdlneste cu wang Jiaming ducdnd cdine Ia primbare.

F
jia
!ft, in E- tk fr1 IE ,4?
ming zhe shi ni de g6u mo
FF J[: t+, A S. frlJ ItJ "
'4
md li yo dui shi w6 de g6u

F
jio
nA, E*f4+AA+?
ta mejioo sh6n
ming ming zi

'4
FF [: Enrl t*"
md li yo ta jioo do hu6ng

F
jia
nA,
ming
E 4k,F
tq h6n pioo
fu"
liong
tto rL 9z
ji sui

'4 8F JL:
md li yo co
t 4 y.lv
llong sul
\/r
]Wil
1

ef .l
, . .sqn

.
<t4l
. t::,,::l
@
:> ffii
\w 'blll lffil
f
rg: <5::i:;:;;::;;:i;: Yl JUJ+.

M^
1.1
t-
ilu otI DO ,ji,i , ishi ,

.\) ID
fl
c4-->
4n/ v4=
/\
Ir\x
/U ill

{l

A:,,,8,
ta,
B:, 8'
'. ..ti
. :'::'r'

& fRrF,H. 25t',.g H,,1


B:E fR iH H" V6 .h5n pioo liong bti 'p1oo tlong
ta h6n pioo licng
Activltate itr sala de cmn's.
Ancheti.de anirnale de companie ale colegilor"
1. Ni y6u ch6ngwuo mo? 2. Ni y6u shenme ch6ngwu:
3. Ta lioo shenme mingzil 4. Ta 1i suir(Ta dua doi)
s. Ta piooliong bu piooliongr

Tabel de anchetl aserpna anirnaEelor de cornpanie


zffi8 +A-
y1: /?
f7 tBEE+npEr7.
/*/z,E\h? Eu\lrf /atr??
Ni. a'.1: i, llrj i-.'iI:l:,] .-L';,'t. :'.

t$
I ,4FF'g E - x{a -^.q fr9 lLl#-ft,
t,2,
4n /El fr x14 #, *. ++ -F, a9 *Frv"*-n
,a
r. J. a*nA ida
u4.
.:, I

Exercfii de fonetic5.
1" Asculta{i inregistrare gi rispundefi Ia urmitoarele intrebiri.
(1) CAinele este al b[iatului sau al fetei?
(2) Cali ani are acest c6ine?
(3) Bdiatul crede c6 acest c6ine este frumos?

2. Cititi cu voce tare urmltoarea poezioari pentru copii.

EF.
kuon yi
ku6n
i{,
h6
)4- }
h6 shong yi
f+
qun
Pe apa unui rdu larg se poate vedea
Un cdrd de gdqte albe ca zdpada.
4t. dq +, re f vfi J-, Un bdielel care p[zegte gdgtele
mu6yi nion k6u chong
zhong shan
un cdntec popular prinde a-l cAnta.

O Animal de companie
(ffi,ff 4ls gR
^)-
cong nd loi

Maria std de vorbd fn curte cu un-vecin nou yeni!.

,, tq FFq tk *7, r& r{ r+ A.Z*t


,' md li yo nl hdo ni jioo sh6n ming
me zi

,415E d- .\L A H,. & "4',A E fiv t. fh ,fa?


, .ltn
lt .-
Ju wo xins b6n tidn w6 'iiao b6n ti6n ','h6 m6i ni ne
',: tq FF j[. s. '4 ,4 m JE. 'f,ft, ,l,t Wp E*?
:,
i,': mA li : yd wo jioo md li yo ni c6ng nd li l6i
hA-
4rr .xI 4t' ta?
ni xng sh6n me

T& 1*- Iv Ho
w6 xing Den tidn

4/r ) WV
F /t\$ar:
ni cong. nd -li 1..
lcu

dX
-j-
Ff' /+\ J
f,Ia.
/l\ o
I t..
w6 c6ng ri b6n ldr
^
l
l

rame sunt prenume, care su4t,ry1e'


- ---.-^r
, .Iudecati care parte din numele date in urmStoarele
' .:
chinezilor 9i numele ce
vedem dacd puteti sd vd dali seama de diferen{a dintre numele
_ .. - _ .'
din !6rile occidentale

(1) De rrnde vrne Wang Jiaming?


(2) Fata spJrd cb Wang Jiaming ii va face o ;izitd acasd la ea?
''..'
2. Cit4turm-itorul poem clasic chinez'

frf mi;g
R qidn E/I
chudng
'
,ffi'" :'f,-., r&

+*EE.
j,i totl wqng
:
$ 'r',9':'
:'fft:':r''
di 't6u si

i -::: l:l.i.-1i1",li_l:.i1i
;a,i|ii;ildl:'
l;.' Exemple ale componentelor.
o.losit in momentul c6nd rdspunzi la telefon.
iftJ" Oe
-Xswa in ehinezd fblbsit pentru mancare.
de m6sw6 in chinezl folosit de reguld dupb o cifi6.
f4, /s g it /a?
wdn nin yoo sh6n, me

yoo--si,.fenJ,L-sc*bjng.--
4T-ftry[E?
zhu zoi nd li

4 'ft & 15 'lfr 89


I r 1. | / | , ..v
wo znu zol snr wu Jre bq snt
t -
Jlu

hdo
i'T, 4 t.
m& shong ddo
flJ"

Interpretare: Muncd intr-o pizzeie.

inreglstralea,gi rispundbfi la urmitoarele intrebiri.


{{l',
t (t)"ottufi
Unde vorbegte bdrbatul?

rr (2) Cdtepiz-zavrea s[ comande femeia?


liil U.nde locuiegte femeia? . l

-a:.,,
'.

.e.itifi cu voce tare urmitoarea poetioari pentru copii.

A q,
ii-.

F,. ,J. r]r


i.;. w6 shi zhi xi6o xido ni6o
#f
rfrt
i r:: 'l

,i..'( isi -K, r{. iit orf


,
i:ci f :4,
ilt '-:. Jru
. f -..
rel jioo jiu jiqo
i;:,
fl.,
71,-
t'zdi LL
xido
\io
la"
y6o
,li':'

:E
.i:1
*
wo
:'.,:v
T
bi
*.a
zhi
fr
l

y6u
,DL
you
*,
ch6u

6in
..'a:

::;.ii d T*o ,16,


u4.
.r,+
\to | \
DU l-
Znl you e.r.
rcln n6o

$,
:\2
1\
,:i
znl
'' ft*.
shi
rL X-"
huon qi xioo
:r

i
ir.+ tl,.

-i-
r"@, t\ r=7
Ffr
you
L rr,Ar .v I v
ni kou Jr t
ren

Dan g veyi_l t" yi"rt\U lf"ng Jigr*S_si a vdzut pozele pe sohd,._

fhFfr n tr,A? . ,,',.' ',',


.dan ni jio y6u ji, k6u r6n ' ':,', -r: ,,'i,' ,. '
r"
,nA *, * fr = a a.. th n' $g1" ;, ',; ,n?
iljnn w6 jia v5, sdn ,?
k6u r6n ba bo mq' mo h6 ;;" ;i i"
d, + fr E ,\"
ne
*
w6 jia y6u
^" A A.. eh lh..' + +. _rx -ji6 _lx,
wl k6u ren bo bo mo rno nu n"' ;.
hdi y6u
-'' w6

t,kfr
ni'y6u
e.a m6i ybu
$r?
g6u , .. .

6' 4\t fr
y5u w6 y6u yi zhi dd s6u' hdi ij" yi
-zhr-
xido *ao
A:Alexei7-F JL tr ;\?
jio y5u ji k6u r6n
X H E E A,
B: *&
to jiq y6u si
k6u r6n
& &, ig.ig.'',$:..T f,B'i&.
,bd bo mdmo geige h6,ta

A:
.-
B: 'f& x
Lu Jru
:
\t'+
?1\ E
I t.
nor you

O Terrnen de mdsurd in ehinezd folosit pentru membru familiei.


.. 2. mare sau mic?

I'r'F;5 -+*.-i2---
zhd zhi s6u do mo
4: E F
;[ ;h, s6u do mo
I
B R I6J 4F_ t" n: p F, n T,_ __,__, ,E {R_"
zh6 zhil g6u h6n do
. :., r ,, :,
zhd zhi g6u b( to h6n
B .F, /( ng? A: E ,.R, ,H t,nB?
'H dq mo
z16 zhi mdo z16' zhi mao do mq

E 4V 4r. ,B: EF, lffiffi,


zhe zhi moo bd dd to' h6n xido . zhe zhi mao h6n ' "

i p"l;ifgii tai.u rr"*ouq r4,-.-t , n, furor"'i.

"iir.i.i .. ::
infegistrarea' pi rispundefi la urmitoarele lntrebiri.
:;; Cati frafi (mai mari) are Tudor?
lf..,(o Are Tudor o sord.mai mare sau nu?
,i: C61i membri are familia fetei?
) Cd{ircdini gi pisici xe t"t"Z ' 'l

{ifi ghicitoarea gi incercafi sp ghicifi

.Az.'ft, +
+)
shon,.,btl jldn tr: '

H"
ai . b.q jlan !idn
6 iit., 'A: ,, 7Y,
hdi ,. :r.; y6u shui.l

&'48&
J,u. qion,
frf.
,, ,=_ol Y9a- -
' t't ,

1. Strucutura caracterel_ol,chineze$ti.

k r""dlr
&4j, 4$
.F
?\,
^@,
*,
w6
e AA
babo shi
tr*-ffip
yi sheng
.#ffiftwcs.

Maria tgi prezintd familia.

' W6 jid,'y6u,,w!' lt6u, r6n,,bdbq. momo.


?ri *&*fn&, Cl',frt tit, l. l.
oror\
r..i ... t z
rnermer he w6, W6rn.n zhu zor
ft++
" ci,aa.& tr1-" & Biliialesit6. W6 bobq shi yishens. W6
fr"It$fi ) 4u1rlx4it fi hdi y6u y6ye h6 ndinqi, tomen bti zhu zoi
, 4e'4i14itrgpi1,e-5" Bujiolesite, tdmen zhu zqi Kongsitdnchd.
P. kliJ, E,|i+ , E \A/: Lr: . -Y-. .r | - J, -y- - -L: ..r n\ | t
vvo notyou yt znt do gou, to lroo Uofuong
ts,Gnx-i'.lu
'I
w,-,6, -de,linju,,k6shi w6 de linju
L.'...YL..-:
ou xtruqn cq.
r- , .
L. Ce fac ei?

q Fm,IE'Hl '' 9,.m,''; ,F B0 A'A


mi li yo de shi,
,bo,'b-c l'"":. ,vi-ihens
dan de' bo,,bo
; .'
' -'

IonelH!tr8 + +
de ,ge ge,
4h:
zhong xue sh6ng
Tudor H!,8 B
de '96 ,'ge
*x z'w
yin yue ldo shi
wEf*
.hi
J;. aAa
Y*"

Eh ,g r* +T
JJ
frE r#
IIEL
ti zu qiu '4\
do l6n qii
Activitate in sala de curs: Prezentafi colegilor de clas[ farnilia ta:

IfE'F gongchengshi inginer

I gongren muncitor
lv
%TE Jrngll director, manager
.t-
ry]-ft mtsnu secretar

fEfHF tuixiooyuon voiajor


' jizh6
ie& reporter

qAtl zhiyuon funcfionar


i.',8
v..+l
L\ ,,r'r

"nni
trxrX4.r*i sX snr"ia4i not".rnfoio nhinaza

1. Structura caracterelorchineze.

2. Exemple ale componentelor.


6u9P
&
r.@, tfu
xton
Ir
zan
s
, r!\

didn

k+-agfu4iffi g+-it.,:cpte,.qsaf gL.u".*ry?

@ Termen auxiliar tonal, folosit la sfhrgitul


unei propozilii imperative, exprimand poruo"a,
p.o,puner", rug[minte etc.
s0r

oq Duonqr rb DLU DUJ

i?otr ef tw w
nb u?p lgs ol't 6ulut
"?.+, + F tVu
*
P!l

nb uptp lf ru DUJ

L+Y',Tql
DLU

h+ w
?ll' upp nb
"*,#+F o^^ .Du1ut

Vu
p!|"

*<+r
upll ulf
lgs ng^
Lb^ V Y^?*l "*?'vvTr
ultP ?!f t?z ru u!9 ,ptt DIU PUJ
^
w w
UPIP
![ loz ,?1" DLU pur Durr-u p!!'
i r"1
6t 1{VVr'WW Vu *
'1x1zr0r
rorllJs D-s r,p 'uDQ nJ allur7tu! o a,to 7ununry nuorp1 .pJununp
a$a lzplsv
A: rn E rL ,fi? Nil,E^
xion zoi 1i didn xidn zdi

B, fA &,+ ,fi +. B.rn&


.xton
' xion zoi 'shi diin bon zal

A,,'IIfl & S ,,*,i10 il, Xt-tgZ A, II, & 7,,*, *, Xf [s?


xidn zdi wri didn shi fen dui mo xidn zdi qi di6n bon dui mo
B, Xf, B,6Xf,
dui bri dui

A,'ffi..H,
-
!
![ tr'1t ,fif
qrng,wen:
...1r . .\. . .v t:v

l<!ql I Jr zqr
". olqn

B: f H + T_ il"
' . shi di6n shi w[ fen
A ,. iff ffi t#,1 ,,',
'' xib xie 'nin' ':,, '
:

B,AEft!
' bd k6 qir:
A: ,46,'$, ,fi,,,.6,.F [g?
nt
., iln, idn
.t,
.V6u,;sh!.i1mo,
,ij 'ft',,Yft. ,E', {$. ';i3:ri
,,rJ.:
fi-.2'
wo Jrn Eron met .)1ou snl
::,.iSn'

E Sn9:?,',t '
,lt(, :
fisj
nr you shi mo' ., -' .

A: ft+
H *."8,'X,o
w6 "shi dron
l.v \
qu l-
oqn Jlo
Studenfii sunt impargili in grupwi de cdte doud persoane. Confe
cfioneaz1"cu o bucatd de car-
ton gi gdmdlii uir ceas a cdrui limbd se poate migca. Unul migctrindicatorul
ur iir"**uu p"
celdlalt,,Cdt e ceasul?'lApoi cei doi igi schimbd rolul.

Ascuttafi lnregistrarea gi rrspundefi Ia urmiitoarele lntrebiri.


(1) Ce are de ficut mama astdzi?
Q) La ce ord stiteau de'l'Otbd mama qi fiica?
(3) Ce are de frcut fiica as,tdzl? l

'l:,, .: . .

;eitifi cu voce tare urmitorul poem clasic.

HK. T ,n Hh,
midn bi ,Jue xldo,

rL t4 "F q.
cht) w6n' fi nido

* rt ffi |
,F,
-.
-b

l6i reng yti sneng

I
lu6
*o
'zhi, '
It-
cluo
)'"
shoo''

ii:ii;;1.f.;;
ik & _t tu s , rr\ R
ni m5i tidn Jl didn qi chudng

M*

f tl2;t}},LtL
Wang Jiaming tn casa lui Dan, Amdndo.i disqutd despre program;ul lon

a'ali., *, lk & R + r rL,s. fu K?


jia ming dan ni m6i tion z6o shong ji didn qi chu6ng

dan w6 m6i tidn qi didn yi ke qi chudng


K I
aA Efu L
ofb, nfu Ik 4+ A r+ 4,k H* fr,?
jio .ming,. win shong ne wdn shong ni shen me shi hou shui , jioo
,,''ft. d. f ,*. + s* ,fr Ik ,fa?
*6 shi
. :,.ddn,! " ne , ,
shli jyao didn b.an' .

a"ffi,i d.+}i,S. fu'E-,Wlf ;


-,,t ,,,

',ft.,', gg1 , 56
w6
jra,'.Tils, qi didn shi
z6o shong qi .chu6ng wdn shong vi di6n shui jido
Citifi urmitoarele cuvinte gi expresii.

@
.
s
I +
.r.:r-.-!1.l',. :l

f shong
zoo,i wil
shong
f +
wil
zhong
T
xiq
+ wi
vft" _r-
won shong
Exercifii de unul singur: Puneli intrebrri gi rdspundefi conform cuvinrelor
dare.

A: tfr n,fi )1! iji t 1 l- "'r#


ni ji dion qr chuong
r . _.t_ tZ<
shong ke
\J,
3 j'--i '4@ .
hui jiA
B:ft ,11 j,ir
) -K ;ETO
w6 qr chuor-rg
" I t4; 4. H[t 'it
xio ke shui jioo

Practici in sala de curs: incercali s6-i intervievafi pe colegii tdi, cas6


v6 informafi de
programul lor de muncd gi odihnd.

p
@d&sw

Iil eo r'i

tlr
ni
x+i n .fi t
m6i tron z6o shong ji didn shong ke
r.Rt

Itr '
ni
nF+n w,j
m6i tion zhong
,fi w
chi drdn
tfr,?
1i fon
Ilr
nl
xT+n
tiqn xio wrj
m6i
,F, T iR?
didn xio ji ke
Itr q ,( w t n ,F, ffi fr,?
ni m6i ti6n wdn shong ji didn shui jioo

--..--
O Inceperea orei de curs.
@ Tenninarea orei de cur.s.
O intoarcerea acasi.
1. Ascultafi inregistrarea gi rispundgfi,la urmitoarele intreblri.
(1) La ce ord.joac6 Danzilntcbasch6to-allt
' ,'

(2) CdndinvaldDan zilnic limba chinezd?

2. Ghicifi ghicitoarCa"

AAlE,6W,
hui z6u mei y6u tui
A r{ i{- fr "ffi"
hui jido m6i y6u zLii

E A'4' itF &


ta hui g&o su w6
,fn
men
,

r+ A Ft 4*. tu,
sh6n me' shi' hou qi,
.'
Fl 44H"
A ,shi
tsh6n me hou shui

: :,;:..::: . :
j:1:..1',

H+

+ ffi
2. Exemple ale componentelor.

s|3 (+
br) jion
ryx
jid g,i
/X
\rr -+-
,X_ zjr #. tb' s lrn
tH -L'
-7
w6n jin w6n xdo kdi
J
zhuqn . shu zi zi

n t 4 1l 4 at

H ry p
B H H*

# # E
rs
4 + fr #
P
+
f,.@, w?
zuo
-{-
tion
+ fi \
jin
/\
tion
Hn -{
ming tion

.:
O.*mili.di1iltae dupl qalendarui agricol chinezesc'
O"Este folositde'reguld dup[ cifra ce atatddata.
',:,tWong Jioming o tntreabd pe Maria in ce zi suntem astdzi. Intemine cu vorba gt Dan.

X' :,',",Bfl , A,t fu n fu T ?


9
jio ,ming jin tion ji yue ji hoo'
''

er yu5 b,a, hqo


+F .a,
F. ,{)(, X- Wl! ,:: n?
ylng chun
il
shr, nd yi tion r
MM

Pg''.fr'(ieri) + X (as.t5zj) .n lmaine)


'ry6
zu6-!dn . jin tiqri',,,' , ', *tn,an' ,,..
.,1, ..'. : :' ,

. . :,.
* s,,
4'iunrtt
rQU 'nlOR:
"r,rt)i ffit*"f
u"esta, anul gurent) HF
mrng
+
nron
(anul viitor,la
.:

rxt ra,g
-
wu yu9
r ..ti
..-. 'l ..

, ,
n.fir,zJ)l
lii vu6 xi6o , : ,Li iq;,io,',.,,.
' + :: E''X
'

)L A t'Jt
jiil yud xi6o
''ll

.;
+Et
yu!'d'
shi
a.I.fi
shi yi yHd
zJr
xiio shi 5r yue do
i
..:,. ,t,.' '," . 'r'.' .: tl .,.t
O-6GffiG@fde zile, una micd - 30 de zile. Luna februarie este m4i speciald: Dp 4 in 4 ani vine o lund f.ebruarie cu
29 de zlle, iar luna februarie a ceilorlalli trei ani are cete 28 de ziIe.
+X ]LE N+?
jin tion ji ji
yue hco

B;4r X + = E :-. + li +"


jin tion shi er yue
t',, er shi ,wrj,hoo
+xE* uc i5, Ff i5f
jin tion shishengdon
/fI
jr6 xle xte 'ntn.

l6',F'5.
. b[:ke, 'qi
1" Structuri ale caracterelor chineze.

ri i.
':: i:

, Exemple ale eompoqentelor.


; . ,: :,.. ..,,. , ,.
+e
xlng
F,Il
q,l li,: ni
fr+A
gon snen me
llt

#;i.ffi;
Pvwgrwwvaw,E {aaar fwra

* 'ry''r.;. 'm"-'
xu6 hdn ,y[. ting ''yin, yue
, "fi'.,
...' ,ri. ,.',.

,8,',,W,
!ion'Vins
-| m,
shong wing
Maria doreste sd se ducd tmpreund cu wang Jiaming,sj gllii sdvizionezefilm.

14 m ff., F
mo lr yo
lr t : ..-
Jn

T
jia
nA,4fr+,vR#. +rr-fufrp,: #Jo
_ don V_6ns__Jj_ai__k"q_dion_ryjng _
_*Ot4g___ru6___dd, sudn gen
il,
PJ\
nl
lr ,4 *{f
dd,' sfJgn 9Qfl,- shen
A?
me
.. t,:

ft' ,, ' ,t.,t '

,q FF '.ln
,d rg'F 4k: 'ltJ -, * .,, #j: ,',' N7' v4?.
md li yo w6 ge0 :'.!!1,: men yl qi qil, kon rdion ying xing mo
.l
.
F ' an: 9 lA' 'T
.::

Y^o
jiq ming dang rdn k6 yi
**es#i

Gffi@
i.$Ilb'$-{s{&%

A: th,, E- 48 A 48 +T H'+ ta?


,,AnnI xing qi lil ni dd stion gon sh6n me
tt
B:ft EREEF It1-'EX1'TffiI*,
wo gen p6ng you men V.i qi qi di ldn qi[
,
.PJ\
fl H frE'? '4; rytt47 : ., '' r.'
nl ne Ji
sudngon shen me , '

d-{, flR .fft' ,fll E,*,41


A . .+{:"
i.a. ffi,r 9S,:,'nf
,w6 gen ni men yi qi ,9u. dd ,ldnq qi[r, ',,k6
I\
u/\
T
n$t . '' .

yi .
mO --.. ' '
'.-..:.11:]..'.'-]..:..:'.,",..:'. :. :.:.. ': '

*'
B: rI- f* E[ x". ,(Xf Zi ffio ,,.T 11)
,' .,:9on9 rdn yi k6 dui bu .e] , bi xins
''' ''' '
;::;'-
''t,i't

O'Mdscuiali,-o;,., . ,
1. Ascultafi inregislrarea gi qispundeti,'la'urmltoarele intfibnn
,. ", . '',,.'
(l) O"*i"i.af ,
Ce arb de gdnd sdifaca Maria
1i; Cu cine pleacd ttlariaZ '. ''''' '"' ' 1"1 ' '. - ",'
(3) Ce intenlioneaza se AceiUiiatul d " c6? ,i

l;
,- 2. Cititi cu voce tare urrndtoarea poezioarh pentru copii.
.,yQ {',, A 6 , 4f {L ,,V. tE -B',
slr :xqo jin y[ zhu zdi chi tdng li
'{',f, tf jt -*, n,K .{_ ip ls;
guo qt
o
guo lot bi
' y6u 26ng shi', yi
'h'&', ,t,j
:

iJ Xt, ,# tl'";t r rT,


:i .'j.:.

,J. '
li n[ V6u ',v6u
y6u le xiio
1i,,,,,
suo., h6

x-* yi tion doo dq hdi


tidn you
ldi li
txavhga$i s6 scrie{i caractere chirneze.

1. Structura caracterelor chineze"

i::'ffi
''ls
.:L$- H

',8#
-E:
!/- @

,+ff
is b# ::ffi

2" Exemple ale comPonentelor.

FX s
.!

,A- +r ujr t'& bu


,H" f
*t3 I+ 5l-r -A* %.
lvl-
KOI z(t zi
bu jion ji6 g'i w6n Jrn wen xi6o zhuon SNU

IJ
u
7T * Y,A
*

E g vK
,L v ? & ,'g
a
+ ,J\
,,6t
rn
ft u,rj'

t
f v v T ft
fl.@,fr nn
I .-
flon tion
T, .
qi
A
z6n me
*+
yong
Citifi urm6toarele cuvinte gi expresii.

frU[1. TN
- n-
reng
guo yu xto
trN+
doi yil sdn
ffiN&
dqi yi yi
-,yi {8,9_N +
bA yi sdn
_*_L*@
yi jion yil
ffi_A
yi
!n,tr^ mxM/t il,8 ,IEN& +-
xiqn zoi wqi feng h6n dc
mion xiqn woi yil zqi mion h6n do

Exercifii"

n. Lega{i cu liniu{e cuvintele chineze cu ilustrafiile corespunzdtoare.

{@Wb,
.lnffi&
TN.frilt(
xid yri
guo feng

T,,N
xio y[

N'+
yt sdn

NE
yri yi

2. Pune{i intreb[ri gi rispundefi dupi cuvintele date.

Exempile
f . i+i Ja
A: 1i' ji -F
./\ '1\ 'F1 //l-\
/u,\ *:Eo
'l-r'. ming trcn
.1in tron tion qi z6n me yqng
)-. :f-r-J liLl
,rJ

B: /i t{ ;T
HI
4Y
HV
xing ql liu

lin tron k6 n6ng 3. )A /t


nou ilon
I

4,8 Wl
t_i
H
xing qi ri.

O ff,, Termen de mdsuld in chinezd pentru obiectele cu mAner, coadd sau toartd
O it, Terrnen de misurd in chinezd pentnr piese vestimentale 9i lucruri.
@ Pipa, instrirment tradilional chindzesc de ciupit cu 4'coarde;'
T+
I t
t-fit ffi *#
'v t ,,f

#d I ,:. .-
ol9coe' g"rru-
.ooioooee
:" Tn 1B +^ F ,R .fr]"."
".":11 ni sheng ri kudi 16
-ooo@oeeoe':"';;int';;- -,:"c. oc. e.
";' o

; ; * i'*-
%f!:
-foqt ni xin nidn kuoi ce . ... o -
rob.t, ^le. ".3"".
b
""i...1hu iI fr F
", u,...r1o-.
r& ,R:""jo-"-
fi !".:
ni lie ri kuai 16
t t -.;
. t t a o'.
a, a a a oaaoaaa
aoa

1. A, ft jE, ,lt n ,E?


zui jin
2: At El,lt, ,Gt A H?
mdng bu mdng ' '.r-: zll.
' Jtn, ze0 meygng
B' fE'[t. B! 10
h6n mdng ,.tI
ff"
" .

not noo

hlr fr, t+ Jt H de
t
L.
Ft:,
'ni jue de b6i iing
2. 46,,{il E'Sf X
ni, men zh-A li d" tian
.t t -. ' -".:
zhe I lt xiq tion rq l
ou re
r
ao;g [a; i!^s bu l6ng I
4. 48ffi1+ ry + e
- -10 R.F?
ni jq6 de nd, ge l! Jte zui,hdo
tim:a. chinezd' o scrisoare prietenului tdu (prierenei
Tltt:tt tale) care locuiege intr-un alt
e vremea de aici, dar nu uitafi,ca in incheierea
l11l^-llllstitl.1cum ,rrirorii s[-i lansafi
lnvrtafiacdvetifoart.ebuctrrossd-l(o)avefiqaoispete....'].

2. Citifi cu voce tare urmltoarea pezioari pentru


copii

f + Ezoi 4F
r[n tion
e- "t, fr X t' wF e.?,
nd li "
zdi nd yq chun:tiqn li
X&nfs++ tl ,tt *i -e.'
tiqn zoi no qing
de shan lin ii
cui

jjr
E 6.0' p ryt, *+4e#+,
le tt
t. w i ,
you hong huo yo zhe i y6u ,lu
gt
ii
nr 4 "e fi 6t ,Ji'* p*"
no y6u de
f

-
"do
',
li
hui chong ge xidohudng
;.:-;i_ .r.:';;.;. -.

..QJ,.,
t ti::j
,
':,i
:;-:::::,:j
:::.'. I

:.'
.'li,t
:'.it j.;
;;i..
:..i
. ::;:
L. Structura caracterelor chineze.

*F 'l* ;A *k I .\ ?
dE'
sf

.fft
d, s P-'...B
@ & *:f
w6, yqo er shi
+
ge
t
zi
Ion ia masa la un reslaltryant cu bucdtfrie
chinezeascd.

nL +F, xiqn
fd wi yudn & sheng !,/$"l^ ,? rF- )L
'- i+ A?
,i.':" ,;
.t..,i dian,

lh' fr trx
yeng-y6u*ji6o-. -z-
+ ,4?
4F +F, E,
tu wu yudn y6u *, )-t
ydo duo s-hoo'
l,h: -1 -[ f
f'S -
ydng er shi ge jido f"
zi

4*
ru t
wu 4,5"/$
yuon hdo nin
,p ft A rk*+?
,"he sh6n ,5ri,i
tial
.

th ,*15t
w6 b[ ydo yin,11,*J-nR4Xtl'
liq;' ih,
yqng
vdl vi ;a"" ji fi]*#'n9 .

{H.#F
t[ wi yudn
t *f"
hdo
A, /f; ,$! !#,,, W, R )L tt A?
ntn hoo nin chi didnr sh6n
B,-lL+wT"
er
me

shi ge jido zi
A, /f; uE ,fi )L it
At
nin he didnr sh6n me
B:4 l: q tr $^+, ; ,- u *;
wo bu yoo yin ydo yi wdn tong "
.liool

.
4k
ni
'ff1
men
x
jia mdi
'tt

mdi
-
+
ni6n
nfr
hu6

&i{i titi
ii:;d;'{iI:"4
' """ 4'"X'H'
A, BE flfl. #! IfrJ, )b Tf AT
C rere'"hi
ro men Jn hen noo jin tion
6't1i
shi ch[n jie !
:
zhe li
Fx
h6n re noo wei sh6n me
B:EhtrrtE615" ir,P
:
lF goo:xrng
.o hen * +Lli wiYni .
ttu
tA
LJk st:
shou dqo h6n
tu
duo i
yin w6i hou tiqn
lr.ru,EFx .lf-Pil:fF *EH 6ii
shi chUn iie

i " 5:" :::.:i:s.


". .::. .
". l: " :h:i:: "i::. "iy: .
y:"
" :l :S: i
.

r.[ + H! Ff {F, tF,ft] * x + H nqz


de shi hou ni men jic
guo nidn mdi nidn h"l ,;'
2.4 h
ig ig t8 E ffi, r+?
bo bo mo mo g6i ni yo ,ui qian rno
b
3.48 E xk ru +
L4? Ir 4t Az
ni xi huon guo nidn mo w5ish6n me-

1' care sunt similare gi diferite manifestdrile ocazionate


de Sflrbatoarea primdverii gi cele de
Crdciun.

++
6fl t'.
.*fffi
@ a se intregi toatd'familia . ,
o a se intregi toat6 familia
e a se da copiilor bani de Anul Nou o a se da copiilor felurite cadouri
o ... e ...
2.'DeAnul Nou dup[ calendarul hadifional,
chine zii auobiceiul de.a impodobi

:::i?: :::t, Y lTf ,


astfei de dgqwaj din hArrie?
a""'i"',*' ;' ;; ; ;;;;i;ffi ;;ru;:ff TH

t' rispundefi Ia urmitoarele


l:rT"fr
(l) inlsistrarea 9i
De ce b5iatul cumplr[ tortul?
intrebiri.

Q) Acumpdrat bdiatul cadoul penfu


mamd?
(3) Ce cadou a cumpdrat bliatul?

f'J ,
tjl $o'.',,,
f$;''. .''.
.,- ',
m.9,o,

10"
re nco
*,
IngXfofi--cn-sandad n orrr nfaro nl' l- ^-^

L. Structura caracterelor chineze.

*
r'v EI ,J\ ..#, fl;l
/tl H u4
h
&br' 4ft /w
@
4-g-
tr '{Xr
4
ml

2. Exemple ale componentelor.


citi,fi gi legag! gE
flniuge expresiile cu,ilustra{iitre corespun z6taare,

w
a.A
ffiifr
Iidng

-ri
yi kuoi
ffiffnF
in
wdn tong

H youiH
huong

&
@ffi
lidng ping gu6 liong

a+ln
W yi he nru ndi.
ffi f HE
li6ng ge mion boo

H n+k
@@ yi bdi yuon
Etw+
qion

si ge jido zi

lrdng
ffi 8 tr 6+E
bao k6u xiong tdng

"fu
?M: mNefPi$ii.$e, epnv.,e.rgpgie-: Exercitrii de substituire.

A:
yi gong duo shoo qion
1. 5s ,i 100 )L
wd shi wu yuon yi boi yuon li 'tYi
4
B: :7E
50 )L,
yi
/\ /L, j4.
Ir.
gong 'r tlrr clr vu.rri zne
E 2. 69 )L 70 7L
snl w[ shi yuon liu shi 1i yuon qr shi yuon
*l;
J^r
,(^
/L!\ 3.
o 88 'lt 100 IL
zh6o nin bo shi bir yuon yi boi yUOn : r'

152
6ifllbk*llo-r'-ofi, i' ^l'i-o-x -o-"lf-4"l f,or'ts'"g - r:

20-11= 50 13: 100 - 78: 80 - 59:

G0nditi-v6, ce mai lipsegte in ftigiderul tdu gi,notafi,pe o coal6 de hdrtie tot ce mai trebuie sd
cumpdrati..

........];::..'.:.1;....:j.l'::..::..:].

1. Ascultafiinregistrarea qi rispundefi ta uimltoarele intrebiri.


(1) Ce a cumo6rat bdiatul?
(2) Cali bani a cheltuit in total pentru toate acestea?
.l : .:'..

:.

2. Ghicifi ghicitoarea.

,4t{\f
snuong snou znuc DU
"ijl.i..l,_'.,r.1.. j i,.:.,ii1tii ]i'l
:';,.oi;;
tj:|| :'! : :,:
ji n 'S :,'4'
dd : pi .,
dao br)

4k- +fr,
zu6 fon '
4" &,
h6' ''' xi

#F46t
dau yoo qing ta

,O
...-l
. a-

r!

Q'1-^on
+ ..
P
tr /
NP-.

ffi
^
fttu fr\
ES up^
, oul ueLls
,l uDnu tx tu
r ] I

q V{ V +I Yr *!!
Exemple

A,fi$^ EitA W &, fr+J?


shu mrj shi sh6n me yon s6 de
--B; frf;
shu mu shi l.l se de

tb
dd hdi
s, *&
coo dl

&E
., | -
qton,bqo IRA N,4
w6n, jil h6 yi sdn

TB
ni
,n
xi
lt me
A Efr &,2
huon sh6n ydn sA
fl\
{&
w6
sxt4
xi huon kt
.&
:"
SE

,h tt At
w6ish6n me
.,, -.. a.

l
Bl '*,
&, &, +.,F J+ Ht w &"
yin w6i lti si snr cqo dr de y6n sd
Labirintul multicolor (Vezi anexi).

1. Ascultafi inregistrarea gi rispalndefi Ia urrnitoarel'e intrebxri.


(1) Ce culoare ii place fata? De ce?
'I :'' ':
(2)
'

Ce culoare ii place
"
b[iatul? De ce?
'' ,'. .:,
2. Cititr cu voce tare urmitorul poem clasic.

$H
dg, M,
'e " AA
fr,ig.'h .+
qu xrcng;xtqng tton
+t"
ge

a {-r+ 2* {c,
b6i m6o f0 ti shui

,' zhdng
hong
F 4i ,t ba qing
iH-.
t-
^@' chuon
{
hdi
'Er
4_
shi
r
chuon
fl;s r+
no Jtqn

@ Ternen de m'suri folosit in principar penku piese


vestimentalersau lucruri.
vreq parlic.ipe la o partidd gi o intreabd
1d pe marnd, cu cafg haind trebuie
sd se tmbraee.

qe
ilyq {, *4 *4,
mo mo
ii:. t+ .& nR ,g- A
zh6 jion yi ru zen me ydng
ltt
fi' E tr .& fE tk
. Jlon
8[
t\
tl
:IZ,
yo
fF,
no
tr
jion
:
t.it
flr, 1+ h9
mo no Jnn clfo

:12 +' R .' .l l '',.

Yo..
:r; -
Jln , tiqn'
-trZ
.t
no,
E
.

ffi# *.ffi^{f ffr,


'va.'
*r'' 7N-

tr ffi.ff *f if /fi *1.


'::.
.:: v
mo,: .ru .'gUO,:.
..
',i:..
se,

':1:::
. ::

", .'
1. Proiectant de modi.

I..Ascultafilnregistr.areagirispundefiIaurmitoareleintrclerl.:':
(1) caregai4i-separeb6iarur.c[e*ri to-oul6qidece?'..' -,,
rarfr..
li) rn ce culoare ar trebui sd fle bluza ca sd siba mai bine impreuna
cu o fustd rogie, dup6
pirerea bdiatului? ,

2. Cititi urmitorul joc de cuvinte. : ' '

,J.r
xi6o fang
n fie
h6
,J. *,
xi6o hudng
* , tq F(.,K"
y1i qi huq feng hudng
tJ' n ,g- * & 8.
:

xido fong hudng fdng


hud hudng

,J' g: b tL Ft .R"
,xi6o hudng h6ng feng
huo hudng

9s. Ft H t" * Ft
'

.&,
h6ng f6ng hudng h6 hudng feng hu6ng

++
ydng
,
+4
ri d*,
48,
xnng huo teng hudng
1. Structura caracterelor chineze.
f,"@, ,l&i ft /2 *E+
f,-,r .tl J
sh6n [fle , yong

AE paAtes s& descvii pevssfrreele d\m wrvndtoavea ilwstratie?


Wang Jiarhiing:afost lovit ile o mastrc4 pe cdnd bicicletd. 5o1"*t, JQrdi sd t
seamd, a accelerat vitezq gi a:fugit. A uenit un;poltlist^r"rg"o "n
de,circulaJie gi l-a slolicitat sd-.i relat
aratd masina si goferul,Lqa cQ ryans Jiamlng ificul uinnatggr",o descriere;

-r-:-..:'il'
.l' .'_ .'., :.,,: ,

Nq liong ch6 shi boise dq. Karcha de


- t'
: ':::';;:i :t '''
-, : , '
r6n shi ndn d,e,,t6-ufq,h6n,ch<ihg,.661 yi fu
''
mojing, chuon hudngse de yifu. zise de
kilzi. Chapdt,hdomd,ehirc-sso 3; -
ffil$i,rw'n xfBxpJrr v-rosi;

ffi
HHI
ndn de .'t'.
kffi
n[ de
K)kn
chdngt6u fo dudn
ffiJKts
t6u fo
''.

yi
ffi R. 6, F
liong hai se., de f ;flrffiffi

yi
:[+.neH!EflE
ti6o zi se de ki zi yi jion h6ng ,se de yi fu

1,A,fl13 ffi S fr &, H! HS?


no liong cha shi b6i se de, mo

B, Xf,
dui
E E &, Ht"
shi boi,se de i

B:r,4e ffi*p.F F &, Fl.


bn tq de t6u fq shi hudng sd de
l" Ascultafi inregistrarea pi rispundefi ra urmitoarele
intrebEri.
(l) ce wea s[ cumpere omur pe care r-a intrebat fata?
(2) ceculori au haina qi p*tulooii;
btubatur?
1l;., Ce culoare are pdrul blrbatul acela?
";;;;;;at

2. Cjtificu voce tare urmitoarea:poezioari pentru copii.


il" ,.1' -irt
xido xido . g[
lR qing
F z6o+ *g 8,,
niong qj .[uan'g

+n #.' ffi,*, fr .R;,


it.
gug
*. h, A
I
oo Jte
I ..-
zou
j{
guo
,J.
xido
.a+*
4L
t-
)L * ft, )L
nuor moi huqr
wang Jiaming primeste un contror tn sara pentru tratament de urgenld.

tr'1-' l& w
- t-
)L,,1:+?
yr sneng ni ndr t6ng .,

xHn d.
Jrq mrrlg
L ftE. f-.
w6 zu6 tui t6ng
',:.
E.L
yr- l-
h6i y6u ndr bri .shU fu
: . ,.,
sneng
,.,' ...:.,. , ,.

xnn 4\ fr! * fi-' ,F.. JL lt_"


jia w5 de tou y6u
ming didnr teng

W
t-
Et *7, ,& b 4 - T,,'?,ft #J A 4+ i{. Ai
yl sneng hdo w6 jidn ch6 yi ,,xio '
:
ni de shen ti ' m6i y6u dd
% ,F- )L Zi , {+- ,g-
chi, didnr' ydo xio xi" yi
-*- oLo-
:tian bo
':
Activitate in sala de curs: ,,Doctore, doctore, salvafi-md pe mine!,,

Studenlii din clasd sd fie implrlili in cdteva grupuri cu


cate 5 - 6 persoane, dintre care
unul
joacd rolul de medic, ceilalli pacienli.
-

Exercigii de fongtici"
I. Asculta{i inregistrarea gi rispunde{i la urmitoarele intrebiri.
(I ) Ce face femeia?
(2) Ce are bdrbatul acela?
(3) Ce i-a sugerat ferneia bhrbatului sd fac6?

2. Citifi cu voce tare urmltorul joc de cuvinte.


ai ffi A T "j ffi H R- )L,
chi p[ too bu ti pu too pir

T'?ffiHElPJ'ffiAR.rL.
bu chi pu tqo doo til pu tqo pir

Cdnd rndndnc struguri fdrd sd lep[d coji de skuguri,


Pe cdnd nu mdn6nc struguri, lepdd coji de struguri.

176
1. Structura caractereloFchineze.

h^ ho
z f,?nE?
,#T EA
rysr

2. Exemple afe componentelor.


32 &
t-
neng wo
tr+
yo teng

Frivi$i gi rostifi
iH
shong mion
trffi
hou mion

FE
youmron
E.E
zu6 mion

Tffi
xio mion

Noi cuvinte gi exPresii


I. T Yq (Subs') dinte

2. xfr ka (r.M.) o
3. tffi shongmion (Subs') partea de sus

4. Tffi xiomion (Subs') Partea de


jos

5. Eil youblon (Subs') la dreaPta

di o
6.ffi
7.)hgffi zoogoo (Adj') foarte r6u' ghinion

S. rfE tong (Subs') bomboand

9. t+F{ tebi6 (Adv') deosebit

10,L5frfi qiAokeli (Subs.) ciocolatd

11. Xtr yihou (Subs') dupd aceea' apoi

n. fr'A yinggoi ry') a se cuveni' a trebui

13. /, sh6o (Adj ) Pulin

O F"l*t, d.t"*t p** a num6ra lucmri precum boabe culurilor pdioase'

O A cxplinla nttmeral ordinal'

178
Ion std de vorbd cu dentistul.

Mt, tr L, d. t f-!
ydng yt sheng w6 yd t6ng

-
E1-,4F1.Xfrt,jE ti 4.R.T6
-,yi sheng--nd--yi-- ke .yffionsffi
fr!?
xi&-midn- d6--

4/t, T 6
yong xtq mlon
ft4J"
de.
I

E*_,Lt4.AfrW?
yi sheng
zu6 hdi 'ydu
bion shi bion
: .....1

lh, E j/-- ffi 2 x^"


ydng you bion di sdn ka
tr !, ,qni ,de
yr sheng
M,*/,.", tR; fr i R- . rt v{ M?
ry t . & zoo,
Vo gdo., . ni shi bu shi .xi huon chi t6ng
hen :
'''.'...'
lh, x.l, *.. #, f,J S li. oL r5,:rt rt -
ydns dyi w6 . t6 bi6 xi huon chi qi6o kd li
tr*-,d,Efyi|,,,L"1 ' 'l
yi sheng yi hou ytng gal shdo Chi '
In*yelr-afi-i na-.nn nnlan ol +X,,

r. 'lB
ni
HXt+tl/a?
xi. huan gdn sh6n me

2. fitr, F!
nl de
EE N. ffl
men
xt 'I 4t AT

L. Ascultafi inregistrarea qi rispundefi Ia urmitoarele intrebiri. t. .

' (1) Ce s-a tnt4lat ,olf,utu aceea? ,.., ' . . ', '

@ Caredin Ainfi ei o aoare?


(3) Ea mai are alte probleme? ,,
,.i ,

'

2. Ghiciti ghicitoarea. :. ',"' : , , ',-'


t& ,fr 'll 6 &-,
yudn kon shon y6u ,e i

ifr 't shui


-iln ting
'' tY lL .F"
wri sheng
:

chun
+ 6]
qu
-+F
,l{.
t-
nuo
6h6i, fL,
zqi

Rg T
:

/\ ,H.
16n ldi bn jing
nido '
,,
f,.@, t,
rl| I \

ni
A
hui
)& i)lia 'Er
you y6ng mcr

ffi
@
Maria si wang Jiaming stau de.vorbd despre practicarea
sportului pe-ntru cdlirea

t4 FF' iL T W, rk % F ,M- *# h 4+,ht


md li yo ' jio ming ni jing chdngduon
lion .hen ti ,J'
F ,flA', T 4 ,Ft' 'ffi- 'I#
jia ming bu jing',chdngduon lion
' 'tt''

14 m Jr: Ih S, xk."ft A a)J ?


md li yo ni xi hugn shen me d6ng

* HA,
"fu?
jid ."',. ' .',mingt,
ne'
J4 FF JL: d, +xi, l,f+Wiif"q?
md li yo w6 di hui y6u y6ng
m1
,
F ' HAi d,,n 'fr
.. :

jio.., E , lh e *, Fgi
'you ry jion
,mi1g,,w5 bri shi : " ni jioo w6
bo

I
I
I
1--;-
l'i
A:46 *sfr&n9?
ni hui y6uy6ng mo
B:* rr4, ft' fr'. x^ffi*,
hui o' w6 hdn xi huon y6u y6ng

A::4 E
(r W. fr i,? n( rE!
ydo shi y6u shi .1ian ni jioo w6 youy6ng bo
B: l$, &t4tr!
h6o wdn
m6i. ti .

:"Intervieva{i',-i pe,colegii t6i din clasd qi


vedeti 9e qpo{qi leplac 9j in cdt,timp,le practic!.q-
o dat6, Sd fie selegfionate prin votrln ,a"O"t tot
rroiit:
colegilor cele mai indrlgite,sp;rfiri
!i vedeta de::.
sport a clasei.

..: ::'

7,

.r.
tfi,' ,.,F:' .ntr,,,,
* .

olnn . .tltf!9.
;tn|.,,,
l''
hx
t:t.r':,:: ,,r;:: ,

$, ,$.
'|\:.
, 19, shqf,tg *ine.',..'6!

f* ,"'1..$t- .:vt
fi
E:'jlo:-
- 1.._;i :::
J. ..,wen Jlu

Yqo

:.1.;.ii..
.:t:.: '
b"i.n' r I'' itj ! !i"l-rll ii-"ur iili ii| Jrlf'',
1. Structura caracterelor'chineze.

:.:.11, : r.,t,;i,.,:,t1..:,,,'l-.:..f,i., ',, rI

2, Exemple ale'compo""ntefo"
Sr
.shi:
ffiE l.xercifii de ronerica.

Ascultafi inregistrarea rispundefi la urmitoarele intrebiri.


Ei
(l) Fata aceasta.qtie sd inoate?
(2) Fetei acesteia ii este fricd sd ?noate?
(3) Bazinul de inor se afld la sud sau nord de gcoald?
(4) Pe unde o lr"rrm dacd vrem sd ajungem la bazinul de i'ot?
(5) Tom va pleca la inot?

2. Ghicifi ghicitoarea

yr. zn
l-
X *tn
t,
i$ # E ry, Un fluture plutegte pe indelete,
hu cre qtng qrng ploo
Luat de vAnt spre inaltul cerului se inal1d..
J4( TL E. } lL '" De vrei sd gtii de unde vine fluturele,
shun feng zhi jii
shong chong xioo
DupI afd, de sus in jos cautd.
**oW *R tt wp *,
yoo zhi hu di6 cong nd loi
)lln
shun
a ,\
zhe xion
)L TL T
er wong xio
JT..
zhoo

192
@*'iiji r'i-l-^
1. Structura caracterelor chineze.

.
2. Exemple ale- co-mpo.nente.lor.
; Da.n, wang Jiaming, Jeck gi Maria discutd curn sd-si petreacd vacanla de vard.

'i::.1'*.' HA,,
i-
ocnr Jto mtng
.
th'*'
nlqu .
wp )L R-
nor di
*:shrj 'lw?
jiq

F- v:
lrl\
Jts milg \/tlo
:.:
'qu, shdn qo di shil jia nl qu

n+,&+6d_
l, ::r-.:

i-,
w IJ O

con w6 bd qu w6 qu hdi bian you yong

' ,.r' ,,' lp: *,,.,+ ,tk ,/V s,, 4 fy,,'it: : q +


y6ng w5, ,xi
huon p6 , w6 h6, ni yr 9t,shan gu

E. t4 nF .JL , th + F/p /t? , ,


q[ md li yo ni qu ndr ,

tq FF' :18.
mq li yo 'd I
w6 xi
tL
huqn
*qi & fu, flls E ly )iil :l*
hdi bian hq li h6n li6ng kuoi

,# ir.
1..xw+rH*H,,E{W.nBr
w6ng jio ming dd sucrn qu du sh[ jio mo
2.4tu
ta
fi H *qu ndr
dA suqn
WV )L E {Hz
dil jid

3.tr lT H * WF )L-E IWt h 4t,A,t


ydng dd suon qu ndr , du shil,,jiq wei me sh6n ,,

4.W EE' tr fT H * WF )L tr E lflz fi tt /a?


md' li yd dd suon qu ndr 'd,i ,*.i .h6n *.' ;r
': :... "h,j

I-r - t. .t::;
snqEqn potQtu,
incerca{i sE aflafi de ia colegii t6i cum igi petrec de reguld vacan{ele, gi redacta{i progra-
mul tdu de vacantd.

(3) Unde doregte sd plece Dan in vacanldgi de ce'f ,'' '' i'
I.',. .. - .l:

2. Citifi cu voce tare urmltoarea poezioari pentru copii.; ."

*v g fr+# )L"
sui li v6u oe o6nr

# )Lgfrl- frn )L,


pdnr , li y6u ge wdnr

rtft,
w6nr
)LEa.+
y6u
lq., ge shdor
)-
.J )L,

tJ
sh6or
)Lst-+,
li y6u ge
.
d6ur
o
-la .. )L,
.:

,J. ta )L *- vi c,
Jl-
fl
/uo
xi6o hdir di chi dour'

.:i
1. Structura caracterelor chineze.

# .;$P-t,
/,s

2, Exemnple ale componenielor.


r.ffi,
f,3t4lY<?^ffi
yun dong chongshong you hen duo ren
+.*

$, :tr,:E ,6r' &.'*;:' "x ,tin :fi


xu6xiqo h 5z6u h6n duo ren rt.,g
t !. t .-
nor bton

H & s E &,?, +, F ry + A,fr*r 4,#;;;


lt,
xuexioo,'u"ffin.'.1:^.^Y.o.l'@..'.gnj,'4yindong..hui.

I ttl, {n +&% ,ry +jl #",, {+,H rtEltil


ni menxu6.xioo jing chdng 'ii yu bi sqi mo
z.'ltr, t* F' rt
nr 4 ,fr A'It
xr huonshen me ti . til bi
#r
sqi

' ff #,S f ,ff ffi,53 j,Y J5' t5,I#"n'


+ tT,'m H & fr:fr
#i"uT ff fr;' ,ff, H * ,H? y6u tq !I2
tt .t4 Ft
'
D,r'
fr" + 3' 19
ji ge mo' men cdn
JtE
jio sh6n me
bV,
bi soi
2. CitiSt cu voce tare urmitoarea poezioari
pentru copl:
-R''I lX
men qrcrn yi. ke pri tdo ,sh,
ry ffi H,#f,
ry ry, ?F 2* s{ A ff..,
. nen nen hi, [i gong fa ,yd

4.+ agt'.,E *j,


,+i zhe zhong
wo nrU bei zhong de
,I
.yt bu yi bu wdng shong pd

f;,,*, H, i*,.fr, F "fl,


"++,+"+fr
xi xi ha ha zoi f tr '
xiq-b tf
4ry,$ft4+4+4l,.,
pri
tdo shu hai zio d;
ch6ns
-hd",

il, tt -L *,f i+ A?
xrqn zoi shong ldi gon sh6n
me'

,{ ry,*.
li
l'udns
m4 n 4 {,
lihu6ns,1i' b.1 ydo
'F y75
d6ns4' N' .i't'g''','f{"'l fi " F& 7
pd ta jiil-
shongr,
;ii.i 'le
"f.rjnn
1. Structura caracterelor chineze.

& #F ,w bY
4# 4-L K #
ls
*e '

a>
--P

,:gf-.l" "s'i2
fi'

2" Exemple ale cdmponentelor.


f Activitate ?n sala de curs
il,J /^L
z
Z,lw

-bn.
u\o

PortilaA Portiga B
Solufii la ?xrtrebirile
puse pentru B
1. nimen
26. Chun Ji6
2. w6men
27. xingqiliu
3. pengyou
28. dqsuqn
4. zhongxuesheng,'ii,,',
29. dionying
). guo reng
30. yison
o. Zhongw6n
31. zuijin
l-
-i. oonxln
1^ | , | ,
:2. chaDgchong i

8. xuexioo
33. jidozi ;: ii
9. meiy6u
34. huongyou
to. zheli
3s. yinlioo
I l. ndli
36. yinwei
12. chOntion
rt n/. llwu
l"

13. qiution
38. yonse
la. ccnjio
39. hongse
15. gooxing
a0. yifu
t6. dongron
41. toufq
17. piooliong
42. shenti
-^ |
lE. huonytng
43. xihuqn
t-
tv. qronboo
44. zu6biqn
20. bqbo
4s. jingchong
21. mcrmo
46. yundong
22. qichuong f,- v I r
+ r. poobu
23. wdnshong
+r. shonq[r
2+. shihou
49. renqo
25. mingnion
so. chi dongoo

z12
:;t',,

,l
i;+F
:;r:ar'i;a-,
t:e,ii!:!::

=
1r$i.
,df$-:f'-Bre=:l
bucatd 27
f)k
,kF veselie l1
R
$ Jii;. rl.
galerie 36
g* a veni t5
#- gr albastru 28

-ffi:,1 baschetball

*rry profesor, invdfdtor 2

A rece., friguros 24

4L4h cadou, dar 26


rtl
induntru l0
,fl,1* rdcoare, 35

ffi doi t4
4w 30
1l\E vecln 18

r*a intersec{ie, rdscruce 34


,&e verde 28
Y 4 fafr.l+ iimba rom6nd a
(J

a4rh mamd r'7

4L irnediat t6
v$ mo 5
rft
+ mdi a cumpara 26
rlr rnnnn a fi ocupat 24
,l+l-
4q moo pisicd t7
.d
ida -J-
meryou a nu avea, a nu fi 9

&;k mei ci de fiecare datd 36

&f- m6i tion zllnic, in fiecare zi


-' a- : --'. _ -
20
,i ,-r
'Y/f'.'Y/f' melmel Subs. sora mal mlca i8
'1i1 men 2
q(, mionboo Subs. palne 27
i:=.:,
fl
'i:!i.t,:

. ,_

ffi
+;:1; '11o1
;'.i...:.';'.i..-.i|...'ii.l'....'...'';|.'j'..'''.'.'".i':ii

.,': iii:l,l r=r


:t:,n'll: ll'l::.
,.ri::
l:i
.l-.i,..,;.;.,':'
ii:l
llt,','
::
. ,
.:'!!-i't.-a::;:
':ri:r

-
*,',,*,li"ir
-.: i;.. -. ,;'
:

'.t,':
;i

'ii
Emdex sB eensetene$en ehFmeze
,w- 4k duon 33 .& & hdi ZB

r/. 14- dui 36 iX- iR hon 8


x.l s+ dui 10 *t *t hdo I
9 9 duo 10 t iR hoo t6
er 2l ,& vF t-
ne 25
/\ E4
a fa 30 lv le he u
rF JL
-1 l- rel 24AAh6 1-7
z,t
t; +s fen 16 ,R, ,g* hai 29
XR
nrt
/JFL fi 2s lY lk h5n t2
Fl wl fi 30 h- k hong 28
i i sai 32 ,Fo ia hou 26
f aE
-Tl gon 22 4*. 4*. hou 20
r4 14 goo 12 lk ffi,
t-
nuon 15
*x **. goo 12+e hui JJ
PI
E' get7fr^ft huo 26
+ 4q ge 2s ,9 *p, ji 25
+ ,x
\.r ger 10 rL#,ji s
,YR ,YK gen 22 lta )lv jiq 36
_rL jll gons 27 K * jio I
I4 44 gou t4 lfL iin
F* ?<
JJ

f{ F6 guo 23&t 31
tfr ln guol n, X- Jron 2
x, )f, guong g 4+ f+ Jron 29
tr E suo, 2I # # iions .- 27
w
n @
7f(- guo 27 & 4k jioo aa
JJ
j{ guo 26 F'x & lido 2s
tr hdr 17 n{ nr-f iioo 1
lel

)-t B yq 26 -L+ iE 8

t t yd 32?LL 10
{. _*. VO 8FF 36
FA rA ydn 28 n n 2l
f+ 47y- yong z) L+-
4 t2
$
4h K yoo 31 4 6'
ffi a
L

X6 &
x- yoo l6 tr +
,(L 1l
1+ 4- y6 . 18 ffi H
,|q 32
.v,
-&. y6 7 + P
-T- 20
yi I2 ,b ,k
iC' re' 34
4< & rri 29 514 9
E # yi 18 'K
& V
lq 5
v\ v\ yi 22 *d Jd 11

n E rrin 26 jt .I- 10
nH +
yin
* t2 X 4n
5- t7
tk ik yin 25 F f 6
flL /, ying 32 4i 4i l6
4 4 yrng l5 in in 1t
FJ ',,j ying 22 + t 25
i'& a yong aa
JJ *F
x 30
H F] yong 26 + + 4
i'fr ,fi you 27 A A 34
Xt )tr you aa
JJ X- ,^t-
+-
a- &- you 6 Fa FP 24
-r-
41 4 y5u 8 s/c
"r wF 2l
/P E you 32 I
,/J-
+
E- 31
ffi fi yt) 23
,Jolegpron $ .lolaueosuot ole ltleulquor op legpl
mba chinez6 standard (Putsnghual