Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT PRESTA RI SERVICII

N r. / / J._.o ,OJ.. . :)_o( y

I ntre partile contractante

DI VERS ECO TECH S.R.L. cu sed i u l i n Cra i ova, str. E lena Farago, nr. 38, bl. 1 74A, sc. 2, a p. 9, judetu l Dolj, av i nd n
umar de ord i ne i n Registru l Comertu l ui J 1 6/ 1 03/20 1 3, Cod U nic de l nregistrare 31 1 1 9320, tel. 0728283876, cont IBAN
R002BTRLRONCRT0208873601 , desch is la BANCA TRANSI LY AN I A CRA IOYA , reprezentata de domn ul RATA COSM
TN-CONSTANTTN i n cal i tate de Ad mi n istrator, ca prestator de servici i , den um ita i n cele ce urmeaza "Prestatoru l"
i u/ .CX!.Fj/f,)}/4..J . $-k.. - f!.<:-.t .'-1-V! . ?Q .J. _ ;&_ cf..:.... Q .7
. .,
CENTet! t_ l'Je @ fV<:!.OLo($,':' 5-1: lfe:cr
avind n umar de ord i ne i n Reoi stru l Comert u l ui 4_lk1L .l:f..5'.J/;.lJ/,3 cod U n ic de I n registrare . .ii5.3.b.5.'6.3, tel.
... . .. ...... . ........, cont IBAN .Ol.6r: .<:-.i.'P . ... .!..O...Zi.2>.'i1.'.)o/ 1
deschis la 0T.. d;f!r'.o.V4 .. ..--:. .Mv./);/v/-.
.t:1,i;-l!JtCt
reprezentata de ('1iCHJH:;L :!>CH r/1<.Glf?... i n ca l i tate de 4d 11.1/ w..s/-vn h>\I'- , ca beneficia r al servici i lor,
den u m ita i n cele ce u rmeaza "Beneficia ru l ",

a i ntervenit urmatorul contract , den um i t i n cele ce urmeaza "Contractul", i n temei ul d ispoziti ilor Cod ul ui
Comercial si al clauzelor de mai jos :

1.0BIECTUL CONTRACTU LU I

Art.
Anexa I Prestatoru l se obl
I , sa colecteze de iga ca , i n schim
l a Beneficiar bul trarezul
deseurile nsm tate
iteridi idnreptu l u i demed
acti vitatea proprietate
icala a asu praiadeseu
acestu de laripulornctu
prevazute in
l de l ucru
situat i n ci!.HIO t.111- , sr-e.. all-R-U+-L , Hv c)2.3 .4 , i?)J. /:f 4,
PM2.7G.<!_ - /JcM f soL-
Att. 2 Beneficiaru l consi mte sa transm ita Prestatoru l u i dreptul de proprietate asu pra deseuri lor generate, conform Anexei I si
i n conditi i le de conform itate stabi I i te pri n prezentu I contract.

2. PRETU L SI CON DITII LE DE PLATA


Art. 3 Beneficiarul va achita Prestatorul u i pretu l negociat con form A nexei I l a prezentu l contract, care i ncl ude i n structura sa chel tu
iel ile Prestatorul ui cu pri vi re la taxe,a utori zati i, che l t ui e l i adm i n ist rat i ve, prel ucrare si actua l izare baza de date, know how, etc,
precum si contrava loa rea servic i i lor de colecta re a u n ei a n u m i te ca nt i tat i de deseuri. Plata pretu l u i <le catre Beneficiar se va face i
n baza facturi i em ise de Prestator.
Art. 4 Plata contravalori i servici i lor se va efectua i n lei , pe baza de factu ra em isa de Prestator .
Att. 5 Facturile vor fi achitate i n termen de maxi m 1 4 zi le calendaristice de la data primi ri i facturi i de catre Beneficiar .
Art. 6 I n cazu l i n care Beneficiaru l n u efectueaza plata pretul ui i n termen ul contractual convenit, va achita Prestatoru l u i
pena l itati de i nt i rziere de 0,0 I % d i n valoarea factu ri i neachitate pentru fiecare zi de i nti rziere, pi na la data achi tari i debitul u i
pri ncipal , ch iar si i n situat ia i n cara cuantu m u l pena l itati lor i i depaseste pe eel a l debi tul u i pri nci pa l.

3. D U RATA CONTRACTU LU I
Ari. 7 Prezentul contract i ntra i n vigoare la data de .. P:.. :./!JIL si este va labil pi na la data de ../. :/};,'.. ./?-!?.( .5
4.TERM EN E SI CON DITII DE PRELU A R E

Art. 8 Prel uarea deseuri lor de catre Prestator se va efectua i n termen de 2 zi le l ucratoare de la sol icitarea de catre Beneficia r .
Art. 9 Beneficiarul, i n cazul i n care n u poseda capacitati tehnice omologate (avizate metrologic) de cantari re a deseuri lor
predate, va l ua i n considerare nota de greutate i ntocm i ta de catre Prestator, i n momentu l receptiei efectuate la punctul sau de
receptie a deseul ui. l ncarcarea deseu ri lor se face de catre Prestator la pu nctul de l ucru a l Beneficia ru l ui .
Art. I O Partile vor intocmi docu mente care sa respecte, cu ocazia efect ua ri i acesto r operati u n i , l egi slatia roma na i n vigoare
privi nd protectia med i ul ui/ sau costuri le aferente act i vit at i lor de colectare, transport, depozi tare, va l ori ficare sau el i
m i nare fi nala.

5. OBLIGATII LE BEN EFICI A R U LU I

A11. 1 1 Beneficiaru l se obl iga:


sa respecte prevederi le lega le privi nd gestiona rea deseu ri lor;
sa asigu re, pana la data colectari i de catre Prestator , cond i t i i le necesare pentru depozitarea separata a d iferitelor categori i de
deseuri , i n fu nctie de proprietati le fizico-chim ice, de com pati bi l itat i si de natura substa ntelor;
sa n u amestece d iferitele ti puri de deseuri ;
sa i ncad reze deseuri le d i n pu nct de vedere al protectiei rned i u l u i (conform HG 856/2002);