Sunteți pe pagina 1din 32

FONDAT ÎN 1924 SUPLIMENT MARTIE 2010

PERIODIC AL UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA

Florile
Pa u l B o g d a n A g o p i a n

Orientului
Merendera trigyna - Anatolia - foto Marijn van den Brink
esenele rupestre reprezentând grădinari.
diverse tipuri de plante de- Cele mai frumoase grădini,
D monstrează că de la începu-
turile omenirii, omul şi-a legat exis-
considerate una dintre cele şapte mi-
nuni al lumii, erau „Grădinile suspen-
tenţa de anumite plante folosite mai date ale Semiramidei“, din Babilon.
întai în ritualuri magice, pentru ca mai Informaţii despre aceste grădini ne
apoi să fie folosite ca leacuri. parvin de la Diodor din Sicilia (80-24
Odată cu renunţarea la traiul no- IdH), vestigiile acestora fiind recent
mad şi apariţia primelor oraşe, se dez- descoperite. Potrivit relatărilor lui Dio-
voltă şi îndeletnicirea cultivării plan- dor, grădinile se întindeau pe aproape
telor. Omul începe să perceapă plan- 1.5 hectare şi erau de fapt patru terase
tele într-un mod complex, începe să suprapuse, susţinute de stâlpi uriaşi,
experimenteze creearea de soiuri noi dintre care unul gol pe dinăuntru. Prin
şi, se pun bazele cultivării plantelor acesta, cu ajutorul unui lanţ cu căuşe,
într-un mod organizat, apar astfel se aducea apa din Eufrat, folosită pentru
primele grădini cu plante decorative. irigaţie. Ideea construirii acestei fru-
Cele mai cunoscute grădini apar moase şi originale grădini se pare că
în Antichitate când, preocuparea pen- nu a aparţinut reginei Semiramida ci,
tru cultivarea florilor şi a pomilor fruc- mai probabil regelui Nabucodonosor
tiferi era apanajul împăraţilor, regilor al II-lea (604-562 IdH) care a construit
şi a clasei nobiliare. O frescă păstrată la grădina pentru soţia sa Amytis. În
muzeul Luvru din Paris imortalizează această gradină se cultivau trandafiri,
imaginea unei frumoase grădini din lalele, crini, zambile, maci, flori luate
cetatea Mari, aşezată pe fluviu Eufrat. în cultură de către grădinari,
În cetatea anticului oraş Ur, capitală a fapt ce demonstrează că erau
Mesopotamiei în anul 3000 IdH, exis- autohtone.
tau grădini sacre întreţinute de preoţi-
Martie 2010 3
Primula vulgaris - Anatolia - foto Marijn van den Brink

Locuitorii vechiului Imperiu Per- ci, alături de plante decorative, culti-


san erau renumiţi cultivatori de flori. vau pomi fructiferi, viţa de vie şi
În grădinile nobilimii, numite „para- legume. Homer şi Diodor din Sicilia
disuri“ creşteau trandafiri, maci, lale- descriu amănunţit astfel de grădini
le, narcise, liliac etc. Trandafirul era ingenios şi artistic concepute.
cea mai apreciată floare şi se cultiva Culturile floricole comerciale
intensiv, Persiei i se mai spunea „ţara se pare că au apărut pentru prima dată
trandafirilor“ iar, oraşul Şuşa era su- în Roma antică. Este de notorietate
pranumit „oraşul crinilor“. faptul că nobilii romani făceau o mare
Trebuie menţionat că an- risipă de flori cu ocazia banchetelor
tichitatea nu cunoştea grădi- descrise cu lux de amănunte în
nile de agrement, precum scrierile vremii.
parcurile zilelor noastre
4 Martie 2010
TRANDAFIRUL
Rosa rubiginosa - foto Marijn van den Brink

„Cel ce vrea un trandafir, trebuie să fie atent la ghimpi!“


– proverb persan
intre toate florile cunoscute, iveală în urma săpăturilor arheologice
trandafirul, poate fi conside- efectuate în oraşele antice Ur şi
D rat o floare a tuturor timpu-
rilor, simbol al frumuseţii şi pasiunii.
Akkad din vechea Mesopotamie(azi
Irak) care povestesc cum pe la 2350
Cunoscut şi cultivat încă din vechime, IdH, regele Sargon I al Akkadului în-
istoria trandafirului se pierde în ne- torcându-se dintr-un război purtat în
gura timpului, fiind obscură şi con- nord, a adus din Asia Minor viţa de vie,
troversată până în zilele noastre. trandafiri şi smochini. Potrivit croni-
Căutând să lămurească delicata carilor, în Asia Minor, armenii, „un
problemă a originii trandafirului, bio- popor ospitalier şi paşnic, care se în-
logi de prestigiu au ajuns la concluzia deletnicea cu agricultura şi creşterea
că această „floare a florilor“ îşi are animalelor“, erau renumiţi în acele
originea în Orientul Apropiat, de unde vremuri pentru priceperea lor în fabri-
s-a răspândit în lumea întreagă, având ca carea de pomezi parfumate extrase
strămoş modestul măceş cu 5 petale. din plante, probabil şi din trandafiri.
Potrivit fosilelor descoperite, La început, diferenţierea între
trandafirul era prezent în zona Asiei soiurile de trandafiri se făcea după
Centrale cu cca. 30 -35 de milioane numărul de petale. Unul dintre cele
ani în urmă, după care s-a răspândit în mai cunoscute şi apreciate soiuri din
întreaga emisferă nordică. Astăzi, se acea vreme era „Trandafirul de Da-
cunosc peste 30.000 de specii de tran- masc“ (Rosa Damascena). Acesta
dafiri şi, este considerat floarea cu cel înfloarea o dată pe an toamna şi avea
mai complicat arbore genealogic dintre o floare cu petale neregulate, puternic
toate speciile cunoscute. Cea mai ve- parfumată şi, spini foarte ascuţiţi. Se
che reprezentare a trandafirului apare presupune că ar fi fost creeat în Asia
pe o medalie de argint cu o vechime Minor, după care a fost răspândit în
de 7000 de ani, găsită într-un mormânt Siria, Asia Centrală şi Orientul Apro-
situat în zona munţilor Altay din sudul piat, fiind rezultatul unei hibridizări em-
Siberiei. pirice între Rosa Gallica şi Rosa Phoe-
Altă mărturie scrisă cu privire nicia două specii foarte vechi. Potrivit
la trandafiri o întâlnim pe niste unor cronicari ai vremii, Rosa Damas-
tăbliţe de lut cu scriere cena a fost adus în Europa de către
cuneiformă, scoase la cavalerii cruciaţi în jurul anului 1254.

6 Martie 2010
Rosa Foetida - Iran - foto Marijn van den Brink
altă specie foarte veche este jurul sec.III-I dH sub dinastia Pto-
Rosa Centifolia, specie ori- lemeilor.
O ginală din zona Caucazului
Răsăritean unde creşte şi azi în stare
În cultura arabă, trandafirul sim-
bolizează frumuseţea masculină. Se
sălbatică, descrisă de Pliniu cel Bătrân spune că trandafirii au răsărit din pi-
în sec. I dH, supranumit şi „tranda- căturile de sudoare de pe fruntea
firul varză“ datorită aspectului florii profetului Mohammed în drumul său
sale. Florile sale sub formă de mici spre rai. Se spune că, în trecut, dacă
bucheţele aveau o aromă de mosc şi un musulman găsea pe jos o floare
erau folosite pentru producerea apei sau doar o petală de trandafir, se gră-
de trandafiri. bea s-o aşeze într-un loc ferit, pentru
Dragostea orientalilor pentru a nu fi călcată în picioare, profanând
trandafiri a dus la cultivarea acestora memoria profetului. Cuvântul persan
pe suprafeţe mari încă de acum 5000 pentru trandafir este „gul“ care
de ani. În comparaţie cu Orientul, în înseamna „floare“ şi este apro-
Egipt, trandafirii au început să fie piat de „ghul“ care înseamna
cultivaţi intensiv relativ târziu, în „spirit“.
Martie 2010 7
Rosa persica – Iran - foto Marijn van den Brink
ările din zona Asiei Minor păs- rilor. Trandafirii din grădina împăra-
trează până în zilele noastre tului erau folosiţi pentru obţinerea
T sărbatori legate de trandafiri.
În Armenia spre exemplu, cuvântul
preţiosului ulei de trandafir. Acesta
avea proprietaţi miraculoase în viziu-
pentru trandafir este „vard“ şi, îl nea medicinii tradiţionale chineze şi
găsim şi în denumirea unui festival ce era destinat exclusiv clasei nobiliare.
se ţine în timpul verii, numit Vartavar Dacă un om de rând era prins deţi-
(Flacăra trandafirului). În trecut, era nând chiar şi o cantitate infimă de ulei
ziua apelor, florilor şi, în general, a de trandafir, acesta era condamnat la
rodniciei pământului. Serbările de moarte.
Vartavar, durau şase zile, ocazie cu
care se organizau jocuri şi vânători. În În perioada de glorie a Egip-
antichitate, această sărbătoare îl cele- tului, găsim pereţi pictaţi cu motive
bra pe Amanor, cunoscut şi sub nu- florale ce reprezintă trandafiri şi, chiar
mele de Vanatur, zeul Anului Nou la mici obiecte în formă de trandafir.
armeni, responsabil cu sporul recolte- Aceste motive sunt întâlnite începând
lor în noul an. Sărbătoarea în cinstea din sec.V IdH până în vremea reginei
lui începea în iulie şi se mai numea Cleopatra. Cunoscută fiind pasiunea
Navasard (Anul Nou) şi, se ţinea în reginei pentru tot ce era roman, chiar
oraşul Bagavan. şi pasiunea ei pentru trandafiri a fost
Mai târziu, în Iliada, Homer însuşită de la aliaţii săi.
(sec. IX IdH) povesteşte despre scutul Săpăturile într-un mormânt egip-
lui Ahile care era împodobit cu tran- tean au scos la iveală coroane de flori,
dafiri. Potrivit lui Herodot, trandafirul unele făcute chiar din trandafiri. Pe-
a fost introdus în Grecia de către le- talele uscate şi-au păstrat culoarea roz
gendarul rege frigian Midas despre originală şi, după rehidratarea lor şi-au
care se presupune că a domnit în Asia revenit aproape de forma şi culoarea
Minor în jurul anului 300 IdH. Se spune iniţială. O coroană din trandafiri de pe
că în grădinile sale creşteau peste 30 un mormânt aflat în Hawara, desco-
de soiuri de trandafiri cu un variat perit de arheologul englez William
număr de petale, fiind considerate una Flinders Petrie în 1888 şi, datat 170
din minunile lumii antice. dH, conţinea seminţe de trandafir încă
Confucius, relatează despre îm- viabile, capabile să încolţească.
păratul Chinei (551-478 IdH) care Astfel, s-a hotărât germinarea
avea în biblioteca imperială 600 de lor în condiţii de laborator,
cărţi cu privire la cultivarea trandafi- trandafirii obţinuţi din
Martie 2010 9
aceste seminţe fiind consideraţi cea obişnuia să-şi „îmbăieze“ invitaţii în
mai veche specie existentă. Specia valuri de petale de trandafir ce erau
respectivă era cunoscută sub numele aruncate din tavan.
de „Trandafirul sfant al Abisiniei“ şi, Se spune că denumirea de „roza“,
era o încrucişare între Rosa gallica şi dată trandafirului vine din vremea
Rosa Phoenicia. Imperiului Roman, când se obişnuia
Mai târziu, trandafirul a devenit să se atârne trandafiri deasupra mese-
sinonim cu cele mai mari şi somptuoase lor de conferinţă, aceasta simbolizând
petreceri ale Imperiului Roman. În că tot ceea ce se va discuta acolo va fi
Roma antică, pe lângă grădinile parti- confidenţial. Multe secole de atunci,
culare ce aparţineau patricienilor, apar pe pereţii camerelor de oaspeţi erau
grădinile publice de trandafiri. Docu- pictaţi sau sculptaţi trandafiri, ceea ce
mentele arată că existau 2000 de gră- însemnă că în timpul petrecerii se
dini publice în Roma în toamna anu- poate vorbi liber. Rafinamentul ajun-
lui 476 dH. În acele vremuri, pentru sese până acolo, încât pernele şi cana-
a-şi mulţumi conducătorii, agricultorii pelele pe care stateau întinşi mesenii
erau forţaţi să cultive trandafiri în la ospeţe, erau umplute cu petale de
detrimentul cerealelor sau altor culturi trandafir.
necesare pentru hrană. Însuşi poetul Cucerirea Constantinopolului de
Horatiu se plângea de lipsa de viziune către turci şi expansiunea acestora în
a guvernanţilor romani care planta- Europa au avut ca efect răspândirea
seră grădini de trandafiri acolo unde unor noi specii şi soiuri de trandafiri,
ar fi trebuit cultivat grâu sau livezi de lalele, zambile etc., plante aduse din
pomi fructiferi. vasta arie ce cuprindea Asia Mica,
Împăraţii obişnuiau să-şi ungă Caucazul şi Persia.
corpul cu ulei de trandafir, să umple
piscinele şi fântânile cu apă de tran- Nu putem să vorbim despre tran-
dafiri, şedeau pe jilţuri şi covoare aco- dafir în vremea Imperiului Roman
perite cu petale de trandafir. Petalele fără să amintim de excentricul împă-
de trandafir erau folosite pe post de rat Nero care era obsedat de această
confetti la sărbători, erau folosite în floare. La una din petrecerile sale a
medicină sau pentru obţinerea parfu- folosit un număr de 200.000 de fire de
mului de trandafir. trandafir iar, invitaţii au fost serviti cu
Elagabalus (Heliogaba- vin parfumat cu ulei de trandafir. Se
lus) (203-222) împarat roman povesteste că, în timpul fastuoaselor
al dinastiei Severilor, sale banchete, adevarate ploi de petale
10 Martie 2010
Rosa multiflora - China - foto Marijn van den Brink
cădeau asupra invitaţilor din tavanele rului iar, Titus Flavius Clemens (150
sălilor, unii dintre inviţati murind su- - 215) interzice creştinilor să se îm-
focaţi în marea de petale frumos mi- podobească cu trandafiri. Se pare to-
rositoare. De asemenea, cu ocazia săr- tuşi că primii creştini nu au dat prea
bătorilor publice şi a luptelor de gla- mare importanţă acestor recomandări
diatori, străzile erau presărate cu aşa încât cultivarea trandafirilor a con-
petale de trandafir. tinuat şi chiar au fost folosiţi la unele
Apogeul obsesiei lui Nero pentru ceremonii religioase.
trandafiri a fost atins când a ordonat În acele vremuri, romanii cre-
ca pentru o petrecere ce urma să aibă deau că prin împodobirea mormintelor
loc, întreaga oglindă a lacului Lucrin cu trandafiri, îl pot îndupleca pe Manes,
să fie acoperită cu petale de trandafir, spiritul care patrona sufletele morţilor.
plătind pentru asta fabuloasa suma de Nobilii bogaţi prevedeau în testamen-
4 milioane de sesterţi. tele lor ca după moarte, grădinile lor
Datorită asocierii trandafirului de trandafiri să fie întreţinute pentru
cu clasa nobiliară romană, primii creş- a produce flori pentru împodobirea
tini au văzut în trandafir un simbol al mormintelor.
păgânismului şi al desfrânării. Astfel, Multe dintre soiurile de
în jurul anului 202 dH Tertullian scrie trandafir s-au pierdut o dată
un întreg volum împotriva trandafi- cu căderea Imperiul
Martie 2010 11
Rosa webbiana – Iran - foto Marijn van den Brink

Roman şi cu invazia musulmană în garia şi Maroc. Este nevoie de 1500


Europa. După cucerirea Persiei în sec. de flori pentru a obţine 1g din preţio-
VII, musulmanii şi-au îndreptat aten- sul ulei esenţial adică, de 3-5 tone de
ţia spre această floare şi, cum impe- trandafiri pentru a obţine 1 litru de ulei
riul se întindea din India până în Spa- esenţial iar, costul pentru producerea
nia, multe specii de trandafiri au fost unui singur litru este de 4.000 de euro.
introduse în Europa. Cele mai renumite mărci de par-
Încă din Antichitate, apa de tran- fumuri din lume - Nina Ricci, Chanel,
dafiri a fost prima tentativă de a ex- Christian Dior, Kenzo, Givenchy şi Gucci
trage mirosul acestei flori, atât de râv- - folosesc uleiuri rafinate de trandafiri
nită. După aceea, esenţa de trandafir ca ingrediente principale. Printre cei
s-a născut cu ajutorul procedeului dis- mai mari producători de uleiuri de
tilaţiei. Trandafirul reintră în majoritatea trandafiri sunt Bulgaria, Turcia, Maroc,
buchetelor florale, deci în majoritatea Iran, Franţa şi Italia. Azi, în jur de 60-
parfumurilor. Trandafirii mirosi- 70% din producţia uleiului de tran-
tori care sunt utilizaţi în elabo- dafiri este importată de Franţa.
rarea uleiurilor esentiale pro- Trandafirul intră în majoritatea
vin din Turcia, Franţa, Bul- buchetelor florale.
12 Martie 2010
LALEAUA „Se spune că în Persia, ţara ei natală, laleaua
îşi are cupa de un roşu aprins iar, mijlocul acesteia
este de culoare neagră şi simbolizează dragostea.
Când este trimisă persoanei iubite, aceasta va
înţelege că celui care a trimis-o, la fel ca şi lalelei,
inima i se mistuie ca un grăunte de jar şi chipul
său radiază de fericire“
Anne Pratt,
The Field, the Garden and the Woodland,
1838

Tulipa armenica – Anatolia - foto Marijn van den Brink


riginea lalelei trebuie căutată astfel: Tulipa armenica, Muscari Ar-
în zonele montane din Asia, meniacum, Sempervivum Armenum,
O mai exact în arealul munţilor
din Pamir, Mongolia, Iran, Armenia,
Scilla sibirica armena, Pulsatilla Al-
bana Armena etc.
Azerbaidjan, zona de graniţă dintre În jurul anului 1500, când lale-
Rusia şi China unde le putem întâlni lele au fost introduse în Europa, te-
şi astăzi în culori ce pot varia de la ro- ritoriile menţionate aparţineau marelui
şu la roz sau de la galben la alb. Ha- Imperiu Otoman care ocupase Asia
bitatul natural al acestei flori este cu Minor şi Persia care, era recunoscută
precădere zona montană unde, putem pentru interesul şi priceperea persani-
întâlni specii endemice de lalele cres- lor în cultivarea florilor. Asfel, otoma-
când la altitudini foarte mari, fiind în nii au beneficiat din plin de cunoştinţele
perioada de iarnă acoperite cu un strat persanilor în cultivarea lalelelor, unii
gros de zăpadă. La câteva dintre aceste cronicari susţinând că, în realitate,
specii, bulbul este acoperit cu un strat turcii au început cultivarea lalelelor
păros ce le oferă o mai mare protecţie abia in jurul anului 1000 IdH.
la ger, de unde şi denumirea lor de În Persia creşteau mai multe
„lalele lânoase“. specii sălbatice de lalea iar, lângă
Kabul, marele Mogul Baber (Zahir
În majoriatea cărţilor de specia- Uddin Muhammad Babur), descen-
litate, se susţine că lalelaua este origi- dent al temutului Timur Lenk, poves-
nară din Turcia unde, este şi habitatul tea că a numărat 33 de specii diferite.
ei natural dar, această informaţie este Potrivit unei legende persane, prima
doar parţial adevarată. În realitate, o lalea ar fi apărut din picăturile de sân-
importantă parte a lalelelor cultivate ge ale unui îndrăgostit şi, pentru mult
azi, spre exemplu în Olanda, sunt ori- timp la persani, laleaua a fost sim-
ginare din zonele cunoscute azi ca bolul iubirii neîmpărtăşite.
teritoriul Rusiei, de-a lungul Mării Cu peste 1300 de ani în urmă,
Negre, Iran, Armenia, Crimeea, şi laleaua era celebrată prin versurile
stepele din Caucaz. Bunăoară, pe ve- poetului persan Musharrifu'd-din
chiul teritoriul al Armeniei, mai ales Sa'adi. El descria minunata sa grădina
în zonele montane, putem întâlni o din, Gulistan(estul Uzbekistanului) :
largă varietate de specii de plante, „Murmurul rece al brizei, cân-
mare parte din ele purtând chiar tecul păsărilor, fructe coapte din bel-
în denumirea lor ştiinţifică şug, lalele în diferite culori şi, tran-
locul de origine. Avem dafiri parfumaţi… au creat un pa-
14 Martie 2010
radis pe pământ pentru pro- Tulipa montana – Iran
prietarul lor”. - foto Marijn van den Brink
Un alt poet scrie: „O,
paharnice, serveşte-ne mai re-
pede, înainte ca lalelele să se
ofilească…“. Sau altul: „Flă-
cările vetrelor noastre, gră-
dinile cu lalele ale iernii…“
Dintre cele 120 de spe-
cii de lalele existente la acea
vreme, laleaua persană (Tuli-
pa gessneriana) avea să fie cea
mai importantă. Această spe-
cie care îşi trage numele de la
naturalistul Conrad Gessner,
avea să fie cea mai importantă
pentru cultură, deoarece ea ar
fi strămoşul lalelelor cu tul-
pina înaltă şi cupă mare. Ea
poate fi întâlnită crescând şi
azi sălbatică în Afganistan,
Pakistan sau Iran. Turcii i-au
apreciat calităţile şi au intro-
dus-o în cultură, selecţionând-o
şi ameliorând-o.
Un cronicar anonim, în
lucrarea sa „Cartea grădinilor
de lalele din Istanbul“, ne
spune că înainte de invadarea
Bagdadului de către selgiucizi
în 1055, doar o singură specie
de lalea era cunoscută în Istan-
bul, şi anume, Sahra-i Lale
cunoscută şi sub numele de
„laleaua de câmp“. În 1096,
selgiucizii, au ocupat oraşul
Martie 2010 15
Konya , din inima Anatoliei şi, îşi pun lui Ahmed al III-lea (1703-1730), la-
amprenta pe simbolistica ceramicii. leaua a fost ridicată la rangul de simbol
Astfel, la excavările efectuate la pa- al bogaţiei şi prestigiului, iar perioada
latul sultanului Alaeddin Keykubad I, respectivă s-a numit „Era Lalelelor".
situat pe ţărmul lacului Beysehir sunt Turcii aveau legi stricte în ceea
descoperite obiecte de ceramică deco- ce privea cultivarea şi vânzarea lale-
rate cu lalele. lelor. De exemplu: în timpul domniei
sultanului Ahmed al III-lea, era inter-
Lalelele au fost cele mai apre- zisă cumpărărea sau vinderea lalelelor
ciate flori în Turcia, începând cu anii în afara capitalei Imperiului - o crimă
1500, perioadă în care exista Imperiul pedepsită prin exil (considerată pe
Otoman, condus de sultanul Suleiman I timpul acela o pedeapsă blândă în
(1494-1566). Lalelele au devenit flori comparaţie cu tortura). Se spune de-
foarte cultivate şi îngrijite pentru că seori că, în acele timpuri, laleaua era
erau apreciate foarte mult de sultan şi considerată a fi mai valoroasă decât
de anturajului său. În timpul domniei viaţa.
Tulipa Montana -Iran - foto Marijn van den Brink

16 Martie 2010
n ceea ce priveşte numele roşii cu cepe mari“. Localnicii îi spu-
acestei flori, acesta ar veni de la neau acestei flori „dülbend“, ceea ce
I cuvântul persan „toliban“ care
înseamnă „turban“ iar, în limba latină
în limba turcă înseamnă „turban“, iar
acest cuvânt a devenit „originea eti-
a fost tradus cu „tulipa“. mologică a cuvântului «lalea»“,
Cu puţină imaginaţie, unele spe- explică dr. Stork.
cii de lalele au flori care seamănă cu Unul dintre străinii fascinaţi de
un turban. În limba română, cuvântul aceste flori asemănătoare unui turban
lalea vine de la turcescul „lale“. În a fost Ogier Ghislain de Busbecq,
Orient există şi aşezări care şi-au legat ambasadorul Austriei în Turcia (1555–
numele de cel al lalelei. Astfel, în 1562). El a adus la Viena câţiva bulbi
Estul Anatoliei, lângă Erzerum se află din Constantinopol, pe care i-a plantat
o aşezare care poartă numele de în grădinile împăratului habsburg,
„Laleli“ care s-ar putea traduce „plin Ferdinand I. Aici, bulbii de lalea au
cu lalele“ şi, o alta “Laleli gecidi”, înflorit sub grija atentă a specialistului
“Trecătoarea lalelelor”. Charles de L’Écluse, un botanist fran-
La începutul anilor 1700, turcii cez, cunoscut mai mult sub numele
au organizat ceea ce a fost primul Fes- său latin, Carolus Clusius. Câţiva ani
tival al Lalelelor, care se ţinea noap- mai târziu, în 1593, Clusius a fugit în
tea, la lumina lunii pline. Sute de vaze Olanda, cerând azil pe motive reli-
somptuos decorate erau umplute cu gioase şi devenind curatorul Grădinii
lalele delicate, candelabre de cristal Botanice din Leiden. Deşi această
luminau grădinile, în timp ce colivii grădină exista în principal pentru a
cu privighetori şi canari cântau pentru alimenta stocul de ierburi şi plante
invitaţi. În plus, toţi cei invitaţi la fes- medicinale, Clusius a adus cu el în
tival trebuiau să se îmbrace în culori Olanda marea sa colecţie de lalele
care să se armonizeze cu florile expuse. (despre care se zice că ar fi fost cea
Lalele s-au găsit şi pe ornamentele mai impresionantă din vestul Europei
turceşti care datează din secolul al la acel moment) şi a plantat-o în gră-
XII-lea, însă în literatura europeană dina din Leiden. Câteva luni mai târ-
lalelele sunt menţionate pentru prima ziu, în primăvara anului 1594, nouă
oară în anii 1550, precizează bota- grădină a lui Clusius a devenit locul
nista Adélaïde L. Stork. În 1553, un în care a înflorit pentru prima
călător din Franţa a scris că „străini oară o lalea în Olanda.
uimiţi“ cumpărau din pieţele Constan-
tinopolului (Istanbul) ciudaţi „crini
Martie 2010 17
Tulipa botschantzeva - Iran - foto Marijn van den Brink

Istoricii spun despre Clusius că rea“ în care erau ţinute şi au început


ar fi fost un grădinar foarte egoist pentru să fie cultivate de toată lumea care îşi
că ţinea lalelele numai pentru el şi permitea.
refuza să le vândă sau să le împartă cu Lalelele au fost iniţial o curio-
alţii, în ciuda ofertelor cu adevărat zitate şi un hobby pentru oamenii
generoase. Cum popularitatea florilor foarte bogaţi. Fascinaţia pentru lalele,
a devenit din ce în ce mai mare, unii mutaţiile lor şi misterul nemăsurat le-au
horticultori pasionaţi şi ajunşi la dis- dat acestor flori o valoare din ce în ce
perare au furat câteva lalele. Se pare mai mare.
că acest act l-a dezgustat atât de mult Speculaţiile pe seama bulbilor
pe Clusius, încât acesta a renunţat la de lalele au început să apară imediat,
îngrijirea lalelelor şi nu le-a clasa mijlocie şi de sus a populaţiei le
mai cultivat niciodata. Odată vedeau ca pe un simbol ultim al bogă-
cu acel furt, lalelele au fost ţiei şi prosperităţii. Pe lângă coliviile
eliberate din „închisoa- cu păsări exotice şi fântânile decora-
18 Martie 2010
tive, în grădinile membrilor familiilor că numai acestea erau reprezentate.
regale, episcopilor şi a membrilor Cum bulbii se vindeau la kilo-
aristocraţiei se găseau întotdeauna şi gram, majoritatea oamenilor făceau
lalele. De multe ori, prin grădină erau speculaţii pe viitoarea greutate a acestora,
aşezate oglinzi care dădeau iluzia unui odată ce erau scoşi din pământ. Tot ce
număr şi mai mare de lalele – motiv trebuiau să facă investitorii era să
de mândrie, pentru că înseamna că planteze bulbii şi să aştepte ca aceştia
proprietarul are foarte mulţi bani. sa crească în pământ. Era ca şi cum ar
fi făcut bani din aer, aşa că această
Până în anul 1630, bulbii de la- speculă a devenit cunoscută cu nu-
lele se cultivau şi comercializau numai mele de „comerţul cu vânt“.
între cunoscători şi oameni de ştiinţă, În perioada dintre 1634 şi 1637,
pasionaţi de horticultură; în scurt timp preţurile bulbilor de lalea au crescut
însă, din ce în ce mai mulţi comer- uimitor de mult, pentru că „febra“
cianţi au observat că pentru unii bulbi lalelelor s-a răspîndit şi mai mult.
se plăteau sume foarte mari de bani şi Bulbi care în mod normal ar fi costat
s-au gândit să se îmbogăţească rapid. 1-2 guldeni ajunseseră în numai câ-
Astfel, popularitatea lalelelor a cres- teva luni să fie chiar şi 100 de guldeni,
cut şi mai mult. Se obişnuia ca în ha- astfel că bulbii îşi schimbau de câteva
nurile locale să se adune grupuri mari ori stăpânii până să înflorească pentru
de comercianţi şi cumpărători de lalele. prima dată. Aceste speculaţii absurde
Nu a durat mult până majoritatea au constituit un fenomen atât de
olandezilor au devenit cu adevarat intens, încât istoricii şi economiştii de
obsedaţi de aceste flori, începe aşa astazi încă nu îşi pot explica ce s-a
numita tulipomanie. Cei care nu îşi întîmplat. Atât de absurdă devenise
permiteau să cumpere bulbi de lalele situaţia, că la apogeul ei, un singur
sau chiar lalele, se mulţumeau cu lu- bulb ajungea să valoreze cât o casă
crări de artă, piese de mobilier, bro- sau o proprietate situată în cea mai bună
derii şi obiecte de ceramică pe care zonă din Amsterdam (echivalentul sala-
apărea silueta delicată a florii. Multe riului unui zidar pe 15 ani). O fată se
acuarele ce reprezintă lalele au fost putea căsători aducând soţului drept
pictate în această perioadă şi sunt zestre... un bulb de lalea. Cu un bulb
considerate acum adevărate opere de de soi se putea cumpăra o moară
artă; pe vremea aceea însă, erau doar de vânt sau o fabrică de bere.
nişte foi de catalog menite să îi facă pe În centrul Amsterdam-ului
cumpărători să ia flori scumpe, pentru exista o casă care avea
Martie 2010 19
dăltuit în piatră faptul că a fost cum-
părată cu 3 bulbi de lalea.
Pentru un bulb din soiul Vice-
Roi un olandez a plătit 36 de buşeli de
grâu (1 buşel = 36litri), 72 de buşeli
de orez, 4 bivoli, 12 oi, 8 porci, 2 bu-
toaie de vin, 4 butoaie de bere, 2 tone
de unt, 1000 de pounzi de brânză, un
pat, un costum de haine, o cupă de
argint şi un vagon de o mărime consi-
derabilă pentru a le putea transporta,
toate până la echivalentul sumei de
2.500 de Florini olandezi.
Un altul a plătit pe un bulb greu-
tatea sa în aur iar, auzind că un meş-
tesugar mai are un bulb din aceeaşi
specie a decis să cumpere preţiosul
bulb de la acesta pentru suma de
15.000 de florini. Imediat după ce l-a
cumpărat l-a strivit cu piciorul chiar
în faţa meşteşugarului pentru ca nimeni
să nu mai aibă acea specie de lalea.
În disperarea de a face avere cât
mai curând, oamenii nu se dădeau în
lături nici de la furturi de bulbi din
grădinile cultivatorilor. Proprietarii de
bulbi nu mai conteneau tocmind paz-
nici dar, nici în ei nu puteai avea în-
credere, sumele enorme care se vehi-
culau luau minţile oricui. Unii culti-
vatori au decis să doarmă sub cerul
liber lângă preţioşii bulbi astfel, mulţi
dintre ei s-au îmbolnăvit şi unii chiar
au murit înainte să se îmbogăţească.
Au fost mulţi care au încercat
să oprească sau măcar să încetinească
20 Martie 2010
speculaţiile. Preoţii şi profesorii de douăzeci de ori într-o singură lună! În
etică din acele timpuri îi avertizau pe 1637, o lalea costa cât o casă (şapte
oameni de obsesia pentru bunurile sute de guldeni). Dacă o casă „ca eta-
pământeşti, în timp ce reprezentanţii lon“ vă spune puţin, iată alte două
guvernului încercau în acelaşi timp să exemple: o gravură de Rembrandt (re-
facă legi împotriva speculei. cordul este consemnat în istoria artei
Mai mult, fiind afectate de un plastice) costa, tot atunci o sută de
virus, unele lalele, monocrome până guldeni (aşadar, o lalea costa cît...
atunci, deveniseră bălţate, sporind şi şase gravuri de Rembrandt!), iar ra-
mai mult interesul, provocând noi tu- portînd la banii de azi, o lalea ar
raţii financiare. Furnizorii de până atunci fi costat... 45 000 euro!
au devenit ei înşişi „selecţionari“ şi „Supraproducţia”
„producători“. Preţurile creşteau de (previzibilă, în general, o
Martie 2010 21
spune orice manual de economie, ocuparea Olandei de către Napoleon,
dar... imprevizibilă la momentul au schimbat modul în care lumea pri-
respectiv) a condus la efectul domino vea floarea. Tot în secolul al XVIII-lea,
al oricărui simbol valoric: într-o lună lalelele olandeze au devenit atât de
de zile, preţul a scăzut vertiginos (o renumite, încât un sultan turc, Ahmed
lalea coborâse pînă la costul... unei al III-lea, a importat mii de lalele din
cepe), astfel că mulţi au sărăcit într-o Olanda. Astfel că, după o lungă că-
clipită. lătorie, descendentele olandeze ale
Inevitabila scădere a preţului lalelelor turceşti s-au întors în ţara lor
lalelelor a avut loc în 1637, când un de baştină.
grup de vânzatori nu a putut să obţină În urmatoarele decade, interesul
sumele de bani pe care le doreau pentru lalea a variat, olandezii rămâ-
pentru vânzarea unor bulbi – a fost nând singurii care şi-au păstrat „devo-
momentul în care parcă toata lumea tamentul“ pentru aceste flori. Imigran-
şi-a dat seama de situaţie. Toţi au vă- ţii olandezi sunt în mare parte răspun-
zut că preţul lalelelor era „artificial“ zători de răspândirea popularităţii
şi că valoarea lor era trecătoare. lalelei în toate colţurile lumii.
Mulţi şi-au pierdut toată averea În prezent, în Olanda, cultivarea
pe care o aveau, iar acest sfîrşit tragic lalelelor a devenit o ramură comer-
pentru ei i-a făcut să nu mai poată cială importantă. Din cei 34 000 de
suferi această floare niciodată. Totuşi, kilometri pătraţi ai ţării, circa 7 700
pentru mulţi alţii, mania lalelelor nu a de hectare sunt folosite pentru culti-
avut nici un efect când a venit vorba varea bulbilor de lalele. Anual, cei
de aprecierea plantei în sine, ea a 3 300 de producători din ţară exportă
rămas în continuare o floare plină de aproape două miliarde de bulbi de
graţie şi frumuseţe, iar varietăţile rare lalele în peste 80 de ţări.
încă mai atingeau preţuri ridicate. Deşi laleaua a avut un trecut
De exemplu, în 1640 (când se zbuciumat, dragostea omului pentru
considera că mania lalelelor deja tre- această favorită a grădinilor a rămas
cuse) varietatea de lalea Semper Au- aceeaşi. Pe parcursul secolelor, această
gustus ajungea la 1.200 de guldeni. floare frumoasă i-a impresionat pe ar-
În secolele XVII-XVIII, laleaua tişti, pe poeţi şi pe oamenii de ştiinţă,
încă mai domnea în Europa, dar aceştia imortalizându-i pe pânză şi pe
dramaticul sfârşit al secolului XVIII şi hârtie forma elegantă şi culorile ex-
începutul secolului XIX, reprezentate traordinare.
de Revoluţia Franceză şi invazia şi
22 Martie 2010
CRINUL
Lilium martagon - foto Marijn van den Brink

„Cum poate fi învinuit crinul


că iubeşte noroiul, când vântul
îi apleacă potirul la pământ ?“
proverb arab
rinul, face parte din genul Li- rănilor şi pentru preparea leacurilor
lium – este originar din Asia şi, contra muşcăturilor de şarpe. Această
C este printre cele mai vechi flori
cultivate de om. Cuprinde numeroase
plantă creşte salbatic atât în Orient,
cât şi în Europa.
specii de climat subtropical până la Una dintre cele mai vechi aşe-
temperat, răspândite în special în Orient zări care îşi leagă originea de istoria
şi Europa, dar şi pe continentul ame- crinului, este oraşul persan, Susa (Şu-
rican şi African. şa) creeat în jurul anului 4000 IdH.
Interesul omului pentru crin da- Localizat la est de râul Tigru şi, supra-
tează de cel puţin cinci milenii, fiind vieţuitor al violentelor campanii mili-
după unii biologi, chiar mai vechi tare ale Imperiului Babilonian şi Im-
decât interesul pentru trandafir. periului Asirian, acest oraş antic îşi
trage numele de la cuvântul semit
Preţuirea acordată acestei plante „susan“ care înseamnă „crin“ sau „şu-
e datorată atât însuşirilor sale tămă- şan“ în limba armeană, „şuş“ în si-
duitoare, cât şi aspectului ei decorativ. riană sau „sousa“ în greacă.
În antichitate reprezenta speranţa, pu- Împreună cu trandafirul şi cu
ritatea, triumful. În medicina laurul, era folosit la greci şi romani
populară bulbii erau folosiţi pentru încununarea frunţilor învingă-
pentru dezinfectarea torilor. Deşi creşte în stare sălbatică

24 Martie 2010
Fritilaria imperialis - Iran - foto Marijn van den Brink
mai mult în Orient şi în Europa, crinul Deşi planta se folosea de mult
a ajuns şi pe continentul african, fiind timp în scopuri medicale sau orna-
foarte apreciat în Egiptul antic, unde mentale, ea a stârnit târziu interesul
simboliza chiar ţara Egiptului (hiero- naturaliştilor. Astfel, crinii originari
glifa care reprezenta crinul simboliza din Orient sunt menţionaţi în Europa
Egiptul). Câteva milenii mai târziu abia în Buletinul Grădinii Regale din
crinul devine simbolul regalităţii în Kew (Anglia) din anul 1811. Ca an de
Franţa. început al culturii crinului, în Europa
Este foarte interesant faptul că este considerat anul 1905, când bota-
deşi crinul alb (Lilium candidum) cu nistul englez Willson a introdus crinul
flori albe în formă de potir, cu parfum regal (Lilium regale), cu toate că pe
îmbătător, creşte în mod spontan în acest continent se cultivau demult
multe părţi ale Europei, totuşi aceasta crinii asiatici.
plantă a fost adusă din Orient ca În ultima sută de ani au fost
plantă cultivată. Cărăuşii au fost feni- creaţi numeroşi hibrizi, dar nici unul
cienii, grecii şi romanii şi, mai târziu nu a reuşit să ocupe locul crinu-
arabii şi turcii. În România spre exemplu, lui alb şi al celui regal (imperial)
crinul s-a cultivat pentru prima dată în în privinţa formei, parfumu-
1545, fiind adus din Asia Mica. lui şi culorii.
Martie 2010 25
Scilla sibirica armena – Anatolia - Erzurum - foto Marijn van den Brink

ZAMBILA
enul Hyacinthus cuprinde peste adevărul şi justiţia. Ea este personi-
30 de specii de plante. Eroina ficarea perfecţiunii, aduce sănătate şi
G principală a acestui gen este
Hyacinthus Orientalis, o specie de
prosperitate şi este asociată vieţii de
după moarte.
zambilă sălbatică care a stat la baza - Ameretat – personificarea nemu-
creării majorităţii soiurilor cultivate ririi şi protectoarea plantelor, numele
până în zilele noastre. Specii primi- ei înseamnă „fără moarte“. Îi este
tive de zambile putem întâlni şi astăzi dedicată a cincea lună a anului.
în zonele montane din Asia Minor, Şi, pentru că vorbim despre Ar-
Asia Centrala, Balcani şi Caucaz. Po- menia, trebuie să amintim încă două
trivit unor cercetători, termenul „Hya- specii de zambilă care cresc sălbatic
cinth“ ar proveni din limba traco- în flora montană a Armeniei. Una se
pelasgă, limbă vorbită cu peste 4000 numeşte zambila strugure (Muscari
de ani în urmă. Armeniacum). O plantă viguroasă din
Cultivată în regiunea estică a familia Hyacinthaceae, cu frunze lun-
bazinului mediteraneean şi, mai ales gi şi flori mici, globulare, de culoare
în Orientul Apropiat, zambila s-a im- violet sau alb, ce se aseamănă cu un
pus repede datorită parfumului ei plă- ciorchine de strugure. Cealaltă se nu-
cut. Este interesant că această floare a meşte Scilla sibirica ssp. Armena, o
însoţit întotdeauna laleaua, pe care întâlnim în zonele montane înalte din
însă cu greu o egalează, chiar şi în Armenia, este asemănătoare cu zam-
zilele noastre. Zambila este întâlnită bila din zilele noastre, are flori simple,
frecvent în folclorul şi mitologia orien- de culoare violet, puternic parfumate.
tală. Astfel, în Armenia, întâlnim o Din relatările diverşilor croni-
specie de zambilă (hyacinthus race- cari aflăm că zambilele înmiresmau
mousus Dodonei) sub denumirea de aerul renumitelor grădini din Orient
„haurotmaurot“ ce sugerează pre- cu mii de ani în urmă. Zambila de
zenţa a doi zei zoroastrici: grădină, soiul comun (Hyacinthus
- Haurvatat – una din cele şapte Orientalis), original din Anatolia, a
divinităţi din Amesha Spentas. În fost adus în Europa în secolul XVI.
mitologia persană, Amesha Spentas Din Bagdad şi Alep au fost duşi la
este grupul celor şapte divinităţi ce Veneţia în 1562, bulbi de zambile cu
luptă de partea binelui şi a zeului su- flori simple şi foarte parfumate.
prem, Ahura Mazda. Numele „Ame- Acestea s-au răspândit în toată
sha Spentas“ înseamnă „nemuritorii Italia, unii specialişti afir-
buni“, membrii acestui grup susţinând mând că speciile respec-
Martie 2010 27
Muscari armeniacum - Anatolia - foto Marijn van den Brink
tive mai sunt cultivate şi în zilele acoperit cu zambile înflorite şi par-
noastre în anumite zone. În scurt timp, fumate. Cum localnicii erau iubitori
zambilele s-au răspandit în Franţa, de flori, s-au grăbit să le transplanteze
Anglia şi în restul Europei. Cum zam- în grădină. Zambilele cultivate n-aveau
bila a fost nedesparţită de lalea, poate decât 3 culori de bază: alb, roz şi
hazardul a făcut să găsească în Olanda albastru. În anul 1768 se obţin pentru
o a doua patrie. O legendă, născocită prima dată zambile roşii, galbene şi
probabil de fantezia olandezilor, po- violet.
vesteşte că un vas genovez a naufra- Puţini ştiu că nu doar laleaua a
giat în apropierea coastei Ţărilor de fost protagonista unei isteriei în masă,
Jos. Încărcătura sa conţinea şi o ladă a tulipomaniei ci, şi zambila. Ceea ce
cu bulbi de zambile. Aceştia au fost s-a întîmplat cu zambila, nu a fost mai
aruncaţi pe ţărm, unde au găsit puţin spectaculos ci doar, foarte puţin
condiţii bune de dezvoltare. cunoscut. La mijlocul secolului
După un timp plaja s-a XVIII, Madame de Pompadour,

28 Martie 2010
Scilla sibirica armena – Anatolia - foto Marijn van den Brink
amanta regelui francez Louis al XV a dinarii olandezi, zambila devine aproape
decis că grădinile Versailles-ului tre- tot atât de apreciată ca şi laleaua. Pe la
buie să fie împodobite cu zambile începutul secolului la XIX-lea existau
olandeze. Desigur, elita franceză nu mii de soiuri, în culori şi nuanţe di-
putea fi mai prejos astfel, ia naştere ferite, cu flori duble şi parfumate.
„hyacinthmania“, o enormă isterie În prezent, zambilele se cultivă
pentru bulbi de zambilă. Totuşi, această intensiv în Olanda şi Anglia. Au fost
isterie nu a dus până într-acolo încât create culori noi, interesante: crem,
nobilimea franceza să-şi vândă caste- orange, galben, roşu, nuanţe de bleu
lele pe bulbi de zambilă. etc. Zambila este printre cele mai apre-
Zambilele au început să fie ciate flori de primăvară astfel, că s-a
cultivate în scopuri comerciale din a hotarât ca ziua de 7 martie să fie de-
doua jumătate a secolului al XVI-lea clarată „Ziua Internaţionala
şi, au devenit foarte populare în Eu- a Zambilei.
ropa în secolul XVIII – XIX. Selec-
ţionată şi ameliorată continuu de gră-
Martie 2010 29
Bibliografie :
- Istoria Armenilor – V. Mestugean – 1923
- Civilizaţia armenilor – Mihai Rădulescu - 1983
- Florile – parfum şi culoare – Aurelian Băltăreţu – 1980
- Floricultura şi Fitothenie – A. Militiu, Natalia Ailincăi – 1967
- Tulip – Anna Pavord – e-book
- The Ultimate Rose Book – Stirling Macoboy – e-book
- Teme pentru studii culturale – Mircea V. Ciobanu – e-book
- Pantheon of Armenian pagan gods and goddess - Smbat Minasyan
– e-book
- Despre lalele – Lavinia Rorich - grădinamea.ro
- Enciclopedia online – curiozitati.net

30 Martie 2010
Mulţumiri domnului Marijn van den Brink – Olanda,
un pasionat fotograf şi botanist, pentru amabilitatea
de a ne pune la dispoziţie fotografiile (unele foarte rare)
utilizate pentru ilustrarea acestui material !
Pulsat. albana ssp.armena anemona - foto Marijn van den Brink