Sunteți pe pagina 1din 225

CAR.

TE
DE

I~ RUGACIUNI
l'ENTRU TOT CRE5TINUL

~(9'.
CUPRINZIND

~1
RUGACIUNILE D;E TREBUINTA,
INSEMNARI DIN TIPIC l;iI FELU-
RITE POV ATUIRI DE FOLOS

i
~~; DREPTCREDINCIOl;ilLOR ~
~ TIPARITA CU BINECUVINTAREA m~IC),
INALT PREA SFINTITULUI
IUSTIN
~ Mitropolitul Moldovei ~i Sucevei ~
m
~ EDITURA MITROPOLIEI MOLDOVEI :;II SUCEVEI
~
fu
~ IA:;ll 0
. - 1976 ~) 4

1~J ~~1;::i:~~~~~9~

.... - - - - - - - - - -

~;: _ _ _ _....:J;1
2 11.
: - ~---"-'- - --A------~-~---~~'------~---::::

CUV!NT !NAINTE

In sufletul fiecii.rui cre$tin dreptcre-


dincios se aflit sii.dit simtiimintul indato-
ririi de a face voia lui Dumnezeu $i de a
indeplini porunci!e Lui. Dar, pentru ca
acest simtiimint de implinire a vointei
dumnezeie$ti sii poatii odrii.sli $i aduce
roadii multii, are nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu care se dobinde$te prin rugii-
ciune.
Potrivit inviitiiturii sfintei noastre Bi-
serici, rugii.ciunea este iniiltarea sufletului
la Dumnezeu, spre a-D liiuda, a-I cere
ajutorul $i a-I multumi pentru tot binele
pe care ni D-a dat $i ni-D dii necontenit.
Rugiiciunea este, fiirii. indoialii, folo-
sitoare pentru cre$tinul dreptcredincios,

r
'l.1 3
::::---=:=. Dum:~ -~:~-...:.:.~,~ ,._- ----r
siiJi ; creJtinul dreptcredincios, nazuind
spre desiivirJire, are nevofe in fiecare
clipd de ajutorul lui Dumnezeu pe care il
dobindeJte prin rugiiciune.
Folosu& rugiiciunii este vadit prin
glasul psalmistului David, care zice:
,,Cheama-Ma la vreme de necaz Ji te voi
izbavi Ji Md vei preamari" (Ps. XLIX,
15) Ji prin glasul Mintuitorului Hristos:
,,Cereti Ji vi se va da voua, cautati 'i
veti afla, bateti 'i
vi se va deschide voua"
(Luca XI, 9); ,,Privegheati Ji va rugati,
ca sa nu cadeti in ispitii. Caci duhul este
osirduitor, dar trupul neputincios" (Mat.
XXVI, 41).
De'i Dumnezeu adevarat, Domnul nos-
tru Iisus Hristos, s-a rugat totuJi adesea
Tatalui ceresc (Mat. XIV, 23; Marcu I, 35
Ji VI, 46 ; Luca V, 16 ; VI, 12; IX, 28 ;
XI, 1 Ji XXII, 41), Ji ne-a dat in ruga-
ciunea domneasca ,,Tatiil nostru", pilda
desiivirJitii de rugaciune. Sf. Ap. Pavel,
indeamna pe credincioJii din Efes, in felul
urmator: ,,Faceti in toata vremea, intru
Duhul, tot felul de rugaciuni Ji cereri, 'i
intru aceasta privegheati cu toata staru-
inta, rugindu-va pentru toti sfintii" (VI,

::::----~-~#- -
~~-~_.........,.,..__,.. . . . . _, __ #~
18). Iar Sf. loan Evanghelistul, Zice: ,,Dacli
vede cineva pe fratele siiu piiciituind pii-
cat nu de moarte, sii se roage $i Dumne-
zeu va da viatii acestui frate ... " (I loan
v, 16).
Rugiiciunea pentru a fi primitii de Ta-
tiil ceresc, trebuie sii indeplineascii mai
multe conditiuni $i anume : sii izvorascii
din credinta neclintitii, ciici zice Mintui-
torul Hristos: ,,Toate sint cu putintii celui
ce crede"; sii fie siivir$itii cu smerenie,
ciici rugiiciunea celui smerit, norii va pii-
trunde $i nu se va mingiia pinii nu va
ajunge acolo" (Isus Sirah XXXV, 18) ; sii
fie stiiruitoare, ca a femeiei din parabola
judeciitorului nedrept (Luca XVIII, 1-8);
sii nu fie insotitii de minie $i pizmii, po-
t1ivit cuvintelor Domnului: ,,Iar de nu
veti ierta oamenilor gre$elile lor, nici
Tatiib vostru nu va ierta gre$elile voastre"
(Mat. VI, 15); sii fie implinitii cu dreaptii
judecata, necerindu-se ceea ce este viitii-
miitor nouii in$ine $i aproapelui nostru.
Pentru oricare binecredincios cre$tin
rugiiciunea are o valoare deosebitii. Sf,
loan Gura de Aur, nume$te rugiiciunea,
riidiicinii a faptelor bune, izvor diitiitor de
pentru cei apiisati, comoarii

5
:;, _____ _____________________
...._.

pentru cei lipsiti, doctorie bolnavilor, azil


celor intristati $i temelia veseliei. Sf.
Efrem Sirul, vede in rugiiciune o virtute
a trupului, piizitoare a intregii intelepciuni,
curiititoare de tot riiul, aduciitoare de
roadii multii, tiirie a conduciitorilor $i in-
temeiere a piicii; iar Sf. loan Sciirarul
nume$te rugiiciunea hranii a sufletului,
intiirire a lumii, zdrobire a riizboaielor,
fintinii a faptelor bune, curiifire a piica-
telor $i impiicare cu Dumnezeu.
Viidit lucru, deci, rugiiciunea este izvor
nesecat a tot ceea ce este de folos pentru
viata credinciosului. Ea este cheia, cu care
cre$tinul dreptcredincios deschide portile
cerului; cum spune dumnezeiasca scrip-
turii : ,,Cel ce sluje$te lui Dumnezeu pri-
mi-se-va $i rugiiciunea lui pinii la nori va
ajunge" (Isus Sirah XXXV, 17).

Cartea de rugiiciuni ce se tipiire$te


acum, este o inmiinunchere de flori du-
hovnice$ti culese din intinsul cimp al ciir-
filor de slujbii bisericeascii. Ea cuprinde:
Rugiiciunile diminefii; psatmi, rugiiciuni
$i tropare ce se rostesc la laudele biseri-
Ce$ti; rugiiciunile de searii ; tropare $i

:;:: ------~-

6
condace, de cerere, din Triod, la Prazni-
cile Imparatefti, la sfintii mari ~i la Pa-
raclisul Prea sfintei Nascatoare de Dum-
nezeu; condace $i icoase la mai multe
acatiste, rugaciuni la felurite trebuinte ;
orinduiri biserice$ti cu privire la posturi
$i pomenirea mortilor ; sarbatori biseri-
ce$ti cu tinere $i sinaxarul bisericesc.
La inmanuncherea rugaciunilor $i po-
vatuirilor in aceasta carte ne-au stat
mereu inainte cuvintele Mintuitorului
Hristos care a spus ca rugaciunea adeva-
ratiI $i bine primitii nu sta ,,in vorba
multa" (Mat, VI, 7), ci ,,in duh $i adevii1"
(loan IV, 23),
Arat'ind in acest cuvint inainte care
este inSU$irea $i taria izvorului celui pu-
rurea curgator de bunatati al rugaciunii
$i schitind cuprinsul cartii de rugaciuni,
sfatuim pe dreptcredincio$ii cre$tini, sa
citeascii aceasta carte cu osirdie, $i ,,sa
faca cereri, rugaciuni, mijlociri, multu-
miri, pentru toti oamenii, pentru conclu-
catori $i pentru toti care sint in inalte
dregiitorii, ca sa petrecem viata pa$nicii
$i lini$tita ..." (I Tim. II, 1-2) ,,ca mult
poate rugaciunea dreptului in lucrarea ei"
(lacob V, 16).

ir.--~~~~~~~~~~~~~~~~--~-o

7
:;:; --------------------;-;,.'""
Rugafi-vii lui Dumnezeu ,,sa pogoare
dreptatea in lume ca ploaia pe cimpul
cosit ~i ca piciitura ce face sii rodeascii
piimintul, ca sii infloreascii dreptatea in
zilele noastre $i sii fie bel$UQ de pace cit
va sta luna pe cer" (Is. LXXI, 6-7).
,,Stiiruiti in rugiiciune; fiti treji in ea
~i multumiti lui Dumnezeu" (Col. IV, 2).

JUSTIN
Arhiepiscop al Ia$Hor
$i
Mitropolit al Moldovei
$i Sucevei


RliCAC:JUNil.E DlM!NETlI

<A doua zi, foarte de dimineatii


Iisus sculindu-se, a ie$it $i s-a dus
intr-un loc pustiu, $i se ruga acolo>.
(Marcu I, 35).
::,:: .,_,.,'"-.. n-_.,-~".-:i"...-~~,,..,.,. ..-:::-;.:="!?""~~,p;,.~.~ wwwt::::dlS:iilW -, . i ~"I!:!~
.--(~

IOAN: I

, ~- .
C:---------.....,.-----~----r

R~GACIUNILE DIMINETII

Cel ce dore~te sa se inchine, dupa


ce s-a trezit din somn, zice a~a:

In numele Tatalui $i al Fiului


al Sfintului Duh. Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru,
slava Tie.

I~ mparate ceresc, Mingiietorule;


Duhul adevarului, carele pretu-
tindenea e!?ti $i toate le impline!?ti ;
vistierul bunatatilor $i datatorule
de, Viata, vino $i te SBla$1Uie$te
noi !=,Ii ne curate9te pe noi
::::------------------=::;
de toata intinaciunea $i mintuie9te,
Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, sfinte tare,
sfinte fiira de moarte, miluie9te-ne
pe noi. (de 3 ori).
Slava Tatalui !?i Fiului !?i Sfin-
tului Duh.
$i acum $i pururea $i i19 vecii
vecilor. Amin.
rea Sfinta Treime, miluie9te-ne
pe noi. Doamne, curate9te pa-
catele noastre. Stapine, iarta fiira-
delegile noastre, Sfinte cerceteaza
$i vindeca neputintele nostre pel\IJ
tru numele Tau.
Doamne miluie9te Cde 3 oro.

T atalruri,nostru, carele e9ti in ce-


sfinteasca-se numele Tau,
vie imparatia Ta, fie voia Ta

12
C: .
cum in cer !;ii pe pamint. Piinea
noastra cea de toate zilele da-ne-o
noua astazi, !;ii ne iarta noua gr ~
f?elile noastre. precurn !;ii noi ier-
tam gre!;iitilor no$tri $1 nu ne duce
pe noi in ispita, ci ne izbave$te
de eel rau. Amin.

Tropare

~ Sculindu-ne din somn, cadem ca-


tre Tine, Bunule, $i cintare
)1 ingereasca strigam Tie, puternice:
;~ Stint, Stint, Stint e$ti, Dumne-
zeule ; pentru Nascatoarea de
Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi. .

Slav a...
.
in pat !;ii din somn m-ai ridicat,
Doamne, mintea mea o lumi-
neaza, inima $i buzele mele le
deschide, ca sa Te laud pe Tine,
qnta Treime: Stint, Stint, Sfint

13
....
....
______________
e~ti, Durilnezeule; pentru Nasca
toarea de Dumnezeu, miluie~te-ne
pe noi.

$i acum ...

F ara de veste. judecatorul va


veni f;ii ale fief;itecaruia fapte
se vor descoperi ci cu frica sa
strigam in miezul .noptii: Sfintl
Sfint, Stint e~ti, Dumnezeule; pen-
tru Nascatoarea de Dumnezeu,
miluie~te-ne pe noi.

Doamne miluie~te <de 12 oro.

Rug!ciunu Sfint~i T reimi

Dinmesc:u-Ti
somn sculindu-ma,
Tie, Prea
multu-
Sfinta
Treime, ca pentru multa bunatatea
Ta fiii pentru indelunga rabdare~
Ta, nu Te-ai miniat pe mine, lene
~ul ~i pacatosul, nici nu m-ai pir s
...
14
:::=-------------- -::::
du t cu taradelegile me le, ci ai ta.-
cut iubire de oameni dupa obicei;
~i intru deznadajduire zacind eu,
m-ai ridicat ca sa minec ~i sa slii-
vesc puterea Ta. Deci, acum lumi-
neaza-mi ochii gindului, deschi-
de-mi gura ca sa ma invat cuvin-
tele Tale, sa inteleg poruncile Tale,
sa fac voia Ta, sa-ti cint intru
marturisirea inimii ~i sa laud prea
stint numele Tau : al Tatalui ~i al
Fiului ~i al Sfintului' Duh, acum ~i
pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Rugaciune catre Dumnezw Fiu[

Slava Tie Imparate, Dumnezeule


atotputernice, catele cu purta-
rea Ta de grija cea dumnezeiasca
~i de oameni iubitoare m-ai in-
vrednicit pe mine, pacatosul ;;i ne-
vrednicul, a ma scula din somn ~i
-:- ,<' dobindi intrare in sfinta casa Ta.
I

I I~ 15
:: :------------------- ....
Prime$te, Doamne, $i glasul ruga
ciunii mele, ca $i al sfintelor $i
inte1egatoarelor Tale puteri, $f
binevoie$te ca din inima curata $i
cu duh de umilinta, sa Ti se
aduca Tie Iauda din necuratele
me le buze ; ca i;;i eu sa ma fac
parta$ fecioarelor celor intelepte,
cu luminata taclia sufletului meu,
i;;i sa Te slavesc pe Tine, Dumne-
zeu, Cuvintul, eel s!avit in Tatal
l?i in Duhul stint. Amin.

Veniti sa ne inchinam 1mpara-


tului nostru Dumnezeu.

Veniti sa ne inchinam $i sa ca-


dem Ia Hristos, Imparatul nostru
Dumnezeu.

Veniti sa ne inchin am r;;i sa


cadem :a ll1SU$i Hristo:::, Ympanl-
tu! l?i Dum.nczeuI rwstru

16
::)---------------~::

P'.iaf muI SO

/\.,i iluie~te-maDumnezeule, dupa


mare mila Ta ~i dupa multi-
mea. indurarilor Tale, ~terge tara ..
delegea mea. Spala-ma de tot de
taradelegea mea ~i de pacatul meu
ma curateste. Ca taradelegea mea
eu o cunosc ~i pacatul meu e
pururea inaintea mea. Tie unuia
Ti-am gre~it, caci m tacut ceea
ce e rau inaintea Ta, a~a ca Tu
e~ti drept in hotarirea Ta ~i in
judecata Ta cu totul curat. Ca
iata intru taradelegi m-am zamislit
~i in pacate m-a nascut maica
mea, dar Tu, Cel ce iube~U ade-
varul, arata-mi tainele intelepciu-
nii Tale I Strope~te-ma cu isop ~i
ma voi curati ; s,pala-ma ~i mai
alb decit zapada voi fi ! Da-mi sa
aud cuvint de bucurie ~i de vese-
lie ~i se vor bucura oasele mele
te smerite. 1ntoarce fata Ta de

.-auga ciunl 17
Ia pacatele mele ~i tote farade-
legile mele ~terge-le. Inima curata
z~de~te intru mine, Dumnezeule, $i
duh drept innoie$te inlauntrul meu:
Nu ma lepad~ pe mine de la f ata
Ta $i Duhul Tau eel Stint nu-I
lua de la mine. Da-mi iara$i bucu-
ria mintuirii Tale, $i cu duh sta-
pinitor ma intare$te. Invata-voi pe
cei taradelege caile Tale $i cei
necredincio$i se vor intoarce la
Tine. Izbave$te-m a de varsarea
singelui; Dumnezeule, Dumnezeul
mintuirii mele, $i limha mea va
lauda indurarea Ta. Deschide,
Doamne, buzele mele $i gura mea
va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit
,, jertfa, Ti-a$i fi dat ! Tu insa nu
voie$ti arderile de tot, ca jertf a
placuta lui Dumnezeu e duhul umi-.
lit; inima infrinta i;;i smerita Dum
nezeu nu o va tirgisi. Fa bine,
Doamne, dupa bunatatea Ta, Sio-
nului, $i zide$te iara$i zidurile
Ierusalimului ! Atuncea bin~ ste
'"'

18
:;: - - - - - - - -- - - - - -
cute-Ti vor fi jertfa dreptatii, pri-
nosul $i arderile de tot ; atunti
vor pun: pe altarul Tau vitei.

Rugacittna Sfintufui Macari~


cd Mar

D oamne, curate$te-ma pe mine


pacatosul, ca niciodata n-am
tacut bine inaintea Ta. Izba-
ve~terua deci de eel viclean $i
sa fie intru mihe voia Ta, ca fara
de osinda sa deschid gura mea cea
nevrednica $i sa laud prea sfint
numele Tau: al Tatalui $i al Fiu-
lui $i al Sfintului Duh, acum $i
pururea $i in vecii vecilor. Amin.

Rug!dun dit1' Sfintul rnger I


pazitorul . vitii

ngerule eel sfint al lui Hristos,


catre tine cad $i ma rog, pazi-
1 meu eel sfint, care e$ti da t

l9
...
... ---------------::::
mie de la sfintul botez spre pazi
rea sufletului ~i a pacatosului meu
truI?~ lar eu, cu lenea mea ~i cu
obiceiurile mele cele rele, am mi-
niat prea curata lumina ta ~i te-am
i~gonit de la mine prin toate lucru-
rile cele de ru9ine : cu minciunile,
cu clevetirile, cu pizma, cu osin-
direa, cu trufia, cu nepasarea, cu
neiubirea de frati ~i cu tinerea de
minte a raului, cu iubirea de argint,
cu desfrinarea, cu minia, cu scum-
petea, cu mincarea cea tara de
sat, cu betia, cu multa vorbire,
cu gindurile cele rele, ~i viclene,
cu obiceiurile cele rele ~i cu aprin-
derea spre desfrinare, avind ose-
~ bita voire spre toata pofta cea tru-
peasca. 0, rea voire a mea, pe
care nici dobitoacele cele necu-
vin tatoare nu o au! Dar cum vei
putea. sa cauti spre mine sau sa te
apropii de mine, eel necurat ca un
ciine? Sau cu ce ochi, ingere al lui
Hri.stos, vei cauta spre mine,,
.-.-.. ----- ----------,-..
c:e m-am impleticit a$a r~U in lu
crurile J:ntinate? Sau cum voi putea
sa-mi cer iertare faptelor mele Ce"'
Ior amare, rele i;;i viclene, in care
cad in toate zilele i;;i noptile i;;i in
tot ceasul ? De aceea cad inain tea
Ta, i;;i ma rog, pazitorul meu eel
sfint, milostivei;;te-te spre mine,
paciitosul robul Tau, i;;i-mi fii mie
intru ajutor i;;i sprijinitor asupra
pizmai;;ului meu eel rau, cu sfintele
Tale rugaciuni i;;i impariitiei lui
Dumnezeu ma ta parta!? cu toti
sfintii, acum $i pururea !?i in vecii
vecilor. Amin.

RusaciUn( catr( Pru Sfinta


Nascatoan d~ Dumn(Z(U

p-ea Sfinta Stapina mea, de Dum-


nezeu Nascatoare, cu sfintele
$i prea puternicile tale rugaciuni,
izgone9\e de la mine, smeritul !;Ii
.:calosul robul tau, deznadajduirea,

21'
......
qitarea, n~cuno9tinta, hepurtarea
de grija $i toate gindurile cele
spurcate, cele rele $i hulitoare de
la ticaloasa mea inima $i de la
intunecata mea min te. Si stinge
vapaia poftelor mele, ca sarac sint
~i Ucalos. Si ma izbave9te de multe
rele $1 aduceri am in te $i naravuri
$i de toate f aptele cele re le ma
sloboze9te. Ca binecuvintata e9ti
de toate neamurile $i prea cinsti-
tul tau nume se slave$te in veci.i
vecilor. Amin.

Cintare d~ laud! cltr~ Pua Sfinta


NAscAtoaH d~ Oumn~z~u

vine-se <:u adevarat Sa te feri


C cim, Nascatoare de Dumnezeu,
cea pururea fericita $i prea nevi-
novata i?i Maica Dumnezeului nos-
tru. Ceea ce e9ti mai cinstita decit
Heruvimii 9i mai slavita ta ra de
a_sema-nare decit. Serafimii, care
<>t~

22
'
-o
;; ::----- - - - - - - -- - - -0
tara stricaciune pe Dumnezeu- Cu~
vintul ai nascut, pe tine cea cu
adevarat. Nascatoare de Dumne-
zeu, te slavim.

Slava... ~i acum ...

Doamne miluie$te <de trei oril.

Pentru rugaciunile sf inti lo r


parintilor noi;;tri, Doamne lisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, mi
.luie~te-ne pe noi. Amin.
:::;----------:-.-.:---1

~~~:.....;....:.;...;~;.._.~_...;.~--::~

24
. ,----------------0
..,

PSALMI, RUGACIUNI
$1 TROPARE, CE SE ROSTESC
LA LAU:OELE BISERICE$TI
De $apte ori in zi Te laud,
Doan:ine, pentru judeciitile Tale
ce!e drepte>.
(Psalm 118, 164).

25
-----------.-----=:::
I

LA VECERNIE

PsalmuI 140
oamne, strigat-am catre Tine,
auzi-ma ! Ia aminte glasul
r gaciunii mele,_ cind strig c:at~
ne.
Sa se indrepteze rugaciunea inea
.a tamiia inaintea Ta, ridicarea
niinilor mele ca jertf a de seara !
Pune, Doamne, straja guril mele
~i U!?a e stapinire asupr~ buzelor
nele(
N it-Iasa nima tnea sa
::::---------------
ta cuvinte viclene. ca s~ ap~r
faptele cele pacatoase.
Cu oamenii cei ce lucreaza tara-
delege $i nu ma voi insoti la
desfiitarile Ior.
Certa-ma-va dreptul $i mila va
fi pentru mine; mustrarea lui ca
untuldelemn va unge capul meu.
Dar rugaciunea mea e impotriva
celor rai; prabu$easca-se de pe
stinca povatuitorii lor. Auzi-se-vor
a tuncea graiurile mele ca sint
dulci.
Ca o brazda ce se taie din pa.-
mint, sa se risipeasca oasele lor
linga iad !
Ca spre Tine-s, Doamne, ochii
mei : Doamne, la Tine am nadaj-
duit, sa nu iei sufletul meu !
Paze$te-ma de cursa ce mi s-a .
in tins, ~i de lanturile celor . ce fac
taradelege.
Sa cada pacato$ii. in mreaja tor,
iara eu ferit sa fiu pina ~' voi
trece.

28
~-------------- =:::

Psa[muI 141

C ustrigat,
glasul meu catre Domnul .am
cu glasul meu catre
oomnul m-am rugat ;
. varsat-ai;n inaintea Lui rugaciu
nea mea, necazul meu Jn~intea
Lui I-am spus.
Cind se istovia in mine duhul
meu, Tu ai cunoscut cararile mele I
in calea pe care umblam, pe
ascuns capcana mi s-a intins.
Cautat-am la dreapta ~i am pri
vit ~i iata nu era cine sa ma cu
noasca.
Pierise orice scapare pentru 1nine
~i n-avea cine sa-ngrijeasca de
sufletul meu.
Strigat-am catre Tine, Doamne,
~i am zis: Tu e~ti scaparea mea,
Tu ef;ti partea mea in pamintul
celor vii!
Ia aminte la rugaciunea mea,
ca necajit sini foarte.
~.. -:.ba ve~te-ma de cei ce ma pri

1\
(;:-------------- -(
gonesc, ca s-au intarit mai mult
decit mine.
Scoate din temnita sufletul meu,
ca sa prosHiveasca numele Tau.
Aduna-se-vor dreptii imprejurul
meu, cind imi vei arata Tu buna-
tate.a Ta.

Pl!almul 129

D- i.n:boamne
adincuri strig catre Tine,
: Doamne, auzi glasul
meul -
Fie urechile Tale c:u luare aminte
la glasul rugaciunii mele.
De-ai tinea seama de pacate,
Doamne, Doamne, cine ar mai ra-
minea? .
Dar la Tine este iertarea, toti
sa se inchine inain tea Ta I
La Domnul mH nadejdea, $i-n
El nadajduie$te sufletul meu.
Sufletul meu a$teapta pe Dom-
nul, mai mult decit strajerH . ~0 e.-

30
::::----------------::::
Sa nadajduiasca Israil in Dom-
nul, ca la Domnul este indurarea.
Milostivire mul ta e la El ~i El
va izbavi pe Israil de toate tara-
delegile lui.

Psalmul 1 lo

L .audati pe Domnul, toate neamu-


rile ! Uiudati-L pe El toate po-
poarele l
Ca mare este mila Lui spre noi
~1 adeva~ul Domnului ramine in
veac. Aliluia 1

Ctntare de laud! pcntru sflnta


Tuime

umma lina a sfintei slave, a


Tatalui ceresc Celui tara de
moarte, a Sfintului, Fericitului,
Iisuse Hristoase, viind la apusul
- i. 1 i, vazind lumina cea de
""
--------~-------'.

seara, laudam pe Tatal, pe Fiul $i \


pe Sfintul Duh, Dumnezeu: vred-
nic esti in toata vremea a fi Iaudat
de glasuri cuvioase, Fiul Jui Dum-
nezeu, Cel ce dai viata, pentru
aceasta lumea Te slaveste,

A"- cum sloboze$ti pe robul Tau,


stapine, dupa cuvintul Tau in
pace i ca vazura ochii mei minfoi-
rea Ta, care ai gatit inaintea fetii
tuturor popoarelor, lumina spre
descoperirea neamurilor si slava
poporului Tau, Israil.

T ropare 1 glas 5

ascatoare de Dumnezeu Fe-


cioara, bucura-te; ceea ce esti
plina de har, Marie, Dom ~:~_':w
cu Tine. Binecuvintata e$ti Tu in- .
tre femei $i binecuvintat este rodul
pintecelui Tau, ca ai nascut pe
Mintuitorul sufletelor noastre.

Slava ...

Botezatorule al Iui Hristos, pe


noi pe toti ne pomenei:;te, ca
sa ne izbavim de taradelegile noa-
stre, ca Tie s-a dat har a te ~uga
pentru Jloi.

Si acum ...

ugati-va pentru noi, sfintilor


apostoli $i sfintii toti. ca sa ne
izbavim de primejdii $i d.e neca-
zuri; ca pe voi calzi folositori
catre Mintuitorul v-am cii;;tigat.

33
:;;.----------------:
LA PAVECERNI'f A

Psalmu[ 69

G tgb.e-$Je, . Dtimnezeule,
ajuta ! Doamne, vina
de-mi
degrab
fn ajutorul meu ! Umiliti $i ruf?inati
sa fie, cei ce cauta sufletul meu.
Cei ce se bucura de necazul meu,
sa fie infrinti $i1 acoperiti de ru-
~jne ! ~i cei ce zic : Lasa, Lasa I
CU TU$ine Sa fie pU$i pe fuga. Jar
toti 'Cei ce Te cauta pe Tine, Dum-
nezeule, sa se bucure $i sa se ve-
seleasca de Tine ! Cei ce iubesc
mintuirea Ta, sa zica pururea :
Slava lui Dumnezeu I Dar eu sint
necajit $i sarac, Dumnezeule, vino
de grab in ajutorul meu ! Nu za-
bovi, Doamne, ca Tu e$ti scutul
$i izbavitorul meu.

34
'
.;:.-------------:~-----n

Rusaciune de cerere ccitre Pru


Sfinta de Dumnezeu Nase.Hoare

N espurcata, neintinata, nestri-


cata, tara prihana, curata Fe-
cioara, a lui Dumnezeu Mireasa;
Stapina, care pe Dumnezeu Cu-
vintul cu oamenii, prin preaslavita
na9terea ta, L-ai unit $i firea cea
Jepadata a neamului nostru cu cele
cere$ti o ai impreunai ; ceea ce
e$ti singura nadejdea celor fara
de nadejde $i celor biruiti ajuta-
toare; gat~ folositoare celor ce
alearga la tine, $i tuturor cre!?ti-
nilor scapare. Nu te scirbi de mine
pacatosul $i spurcatul, care cu
urite ginduri $i cu cuvjnte $i cu
fapte, pe mine de tot netrebnic
m-am fa.cut; ci, ca ceea ce e9ti
Maica iubitorului de oameni Dum-
nezeu, cu iubirea de oameni, mi-
lostive$te-te spre mine pacatosul
s. purcatul, $i prime$te rugaciu

35
nea mea, ce se aduce tie din buzer
spurcate; iar pe Fiul tau $i Sta-
pinul nostru $i Domnul, cu indraz-
neala ta, ~a o Maica , cuprinzind,
roaga-L sa-mi deschida :;;i mie mi-
losHvirile cele iubitoare de oameni
ale bunatatii Sale. Si trecind gre-
$elile me le cele nenumarate, sa ma
intoarca la pocainta $i Iucrator
poruncilor Sale iscusit sa ma arate.
Si fii linga mine pururea ca o mi-
lostiva $i milosirda $i iubitoare de
bine. Intru aceasta viata de acum,
calda folositoare :;;i aj_utatoare: na-
valirile potrivnicilor oprindu-le $i
la pocainta indreptindu-ma. Si in
vremea ie$irii mele, ticalosul meu
suflet pazindu-1 :;;i intunecatele chi-
puri ale viclenilor draci departe
de dinsul izgonindu-le. Si in ziua
infricoi;;atei judecati de rnunca cea
ve:;;nica izbavindu-ma i;;i sla vei ce-
lei negraite a Fiului tau i?i Dum-
nezeului nostru rnoi;;tean pe mine
aratindu-ma. Pe care sa o ~i _.'1r;ste;
"'.......
IQ _ ~
36
~~-b....t=--n-d-e s_c_,_S_ t_a_p_in_a_ m_e_a_,_P_,r_e_a_ S_l-in__t_a"""""{i~
de Dumnezeu Nascatoare, prin
mijlocirea ~i sprijineala ta. Cu ha
rul ~i cu iubirea de oameni a Unuia-
Nascut Fiului tau, a Domnului ~i
oumnezeuiui $i Mintuitorului nos
tru Iisus Hristos, Caruia se cuvine
toata slava, cinstea ~i inchinaciu-
nea, impreuna cu Cel tara de in-
ceput al Lui Parinte ~i cu Prea
Sfintul i;;i Bunul ~i de viata taca-
torul Duhul Lui, acum ~i pururea
~i in vecii vecilor. Amin.

ugaciunit catrit Domnul nostru


lisus Hristos

Ci ne da noua, Sta pine, celor ce


-( mergem spre somn, odihna tru
pului ~i s'ufletului; ~i ne paze~te
pe noi de intunecatul somn al pa-
catului $i de toate-.. poftele cele
r~ intunecata ~i cea de

,.
37
: :- ---------------::1
noapte patima a clulcetii. Conte
ne$ie int~r itarile patimilor, stinge
sagetile vicleanului cele aprinse,
cele pornite asupra noastra cu vic-
le:;mg. Zburdarile trupului nostru
le potole$te $i tot gindul nostru
eel pamintesc $i trupesc il adormi.
Si ne daruie$te noua, Dumnezeule,
minte de$teapta, cuget curat, inima
treaza, somn U$or $i de toata nalu-
cirea satanei nestramutat. Scoala-
ne pe noi in vremea rugaciunii,
!ntariti intru poruncile Tale $i po-
menirea judecatilor Tale intru noi
nestricata avindu-o. Cuvintare de
slava Ta in toata noaptea ne da-
ruie $te , . ca sa cintam $i sa bine-
cuvintarn $i sa slavim prea cinsti-
tu l $1 prea incuviintatul Tau nume:
al Tatalui $i al Fiului $i al Sfin-
tul ui Duh, acum $i pururea $i in
vecii vecilor Amin .

't

38
{) __.............,____==........-------..,
Ruglciunu 1fintului Ioanichi~

N adejdea mea este TataJ, scapa-


rea mea este Fiul, acopera-
'>

.mintul meu este Duhul Stint,


Trejme Sfinta, Slava Tie.

LA POLUNO~NITA

SimhoiuI crtdintii

C red intru unur Dumnezeu, Tatal


atottiitorul, Facatorul cerului
$i al pamintului, vazutelor tuturor
~ nevazutelor.
Si intru unu,I Domn lisus Hris-
tos, Fiul lui Di.rninezeu, unul nas-
cut, Care din Tata.I s~a nascut mai
inainte de toti vecii; Lumina din
Iumina, Dumnezeu aclevarat din
Dumnezeu adevarat, nascut, iar
nu tacut: Cel deofiinta cu Tatal,
prin Care toate s-au ta.cut.
Care pentru noi oamenii $i pen-
tru a noa.stra mintuire, 8-a pogorit

39
::::-----'---"'---------" --- -----..
din ceruri $i s-a intrupat de la
Duhul Sfint $i din Maria Fecioara
i;;i s-a tacut om.
Si s-a rastignit pentni noi in
vremea lui Pilat din Pont, $i a
patimit $i s-a ingropat.
Si a inviat a trei.a zi dupa
Scripturi.
Si s-a suit la ceruri $i sade de-a
dreapta Tatalui.
Si iara$i va sa vie cu slava, sa
judece viii si mortii. a Caruia im-
paratie nu va avea sfir$it.
_ Si intru Duhul Sfint, Domnul de
viata tacatorul, Care din Tatal
purcede, Cela ce impreuna cu
Tatal $i cu Fiul este inchinat $i
slavit, Care a grai t prin Prooroci.
Intru una, sfinta, soborniceasca
$i apostoleasca Biserica.
Marturisesc un botez intru ier-
. tarea pacatelor.
A$tept invierea mortilor
~i viata veacului, ce ya sa fie.
Amin.

40
Rugaciune catre Domnul nostru
I is us H ristos

C elatot ceceasul,
in to a ta vremea $i -in.
in cer $i pe pamint,
e$ti inchinat $i slavit, Hristoas~
Dumnezeule, indelung rabdatorule,
mult milostive $i mult milosirde i
Care pe cei drepti iube$ti $i pe
cei pacato$i miluie$ti; Care pe toti
chemi la mintuire pentru .taga
duinta ~. bunatatilor ce var sa fie; 1
Insuti Doamne, prime$te $i ruga-
ciunile noastre in ceasul acesta $i' .
indrepteaza via ta noastra spre po-
runcile Tale; sufletele noastre le.
sfinte$te, trupurile curate$te, cuge-
tele indrepteaza, gindurile cura- 1
te$te $i ne izbave$te pe noi de
tot necazul celor rele $i al dure-
rii. Ocole$te-ne pe noi cu sfintii
Tai ingeri, ca prin mijlocirea Jor
fiin~I paziti $i povatuiti, sa ajun-
1

l """ )a unirea credintei $i la cu-

41
-::~-....-.--~----------------(~

noi;;tinta slavei Tale celei neapro


piate, ca binecuvintat ~~ti in vecii
vecilor. Amin.

Psalmul 120

R idicat-am ochii mei la munti de


unde vine ajutorul meu. Aju
torul meu vine de la DomnuJ, Cel
ce a facut ceru1 i;;i pamintul. Nu
va Iasa sa i;;ovaiasca piciorul tau
$i eel ce te pazei;;te nu va dormita.
Iata nu va dormita, nici va adormi,
Cel ce pazei;;te pe IsraiJ. Domnul
este ocrotitorul tau, Domnul te va
umbri din dreapta ta, i;;i ziua soa-
rele nu te va arde, nici luna noap-
tea. Domnul te va pazi de to: raul;
pazi-va sufletul tau Domnul. Dom-
nul va pazi intrarea ta de ac .:m
i;;i pina in veac.

42
(: -------------~----::~

PsaimuI 133

Jata .acum binecuvintati pe Dom-


nul toate slugile Domnului, care
stati in casa Domnului, in curtile
casei Domnului nostru ! Ridicati $i
noaptea miinile spre locaf,ml stint
$i binecuvintati pe Domnul ! $i te
va binecuvinta din Sion Domnul.
Cel ce a ta.cut cerul $i pamintur.

Rugaciune in car s exprima cueru.


pntru irtaua pacatdor cfor vii ~i
ale cfor morti
pDmene$te, Doamne, pe cei ce
intru nadejdea invierii $i a
vietii ve$nice au adormit, parintii
$i frat.ii no$tri, $i pe toti care in
cucernicie $i in credinta s-au sa-
vir$it; $i iarta Ior toata gre$eala
cea de voie $i cea tara de voie 1
.cea cu cuvintul sau cu lucrul sau
cu gindul au gre$it ei $i-i a$eaza
] I "" djn~ii in locuri luminoase, in
... ~ .......,.-..~:.:::::~~=~~---:-~----
43
tocuri racoroase, in 1ocuri de
odihna, de unde a fugit toata du-
rerea, intristarea $i suspinarea,
unde cercetarea fetii Tale vese-
le$te pe toti sfintii Tai cei din veac .
.Daruie$te lor $i noua !mparatia Ta
$i imparta$irea bunatatilor Tale
celor negraite $i ve$nice $i desta-
tarea vietii Tale celei nesfir9ite $i
fericite. Ca Tu er;;ti viata $i i~vie
rea $i odihna robilor Tai celot
adormiti, Hristoase Dumnezeul nos-
tru, $i Tie slava inaltam, impreuna
cu eel tara de inceput al Tau Pa-
rinte $i cu Prea Sfintul $i bunul
.$i de via ta tacatorul Tau Duh,
acum $i pururea i;;i in vecii .veci-
lor. Amin.

il ui e$le-ne pe noi, Doamne,"


miluie$te-ne pe noi, ca nep ~i
cep!ndu-ne de nici-un

44
;:,- - - - - - - - - - - - - - - -;. :
aceasta rugaciune aducem Tie, ca
unui Stap!n, noi -pacato9ii robii Tai, "
miluie:;;te-ne pe noi.

Slava ...

ooamne, miluie9te-ne pe noi ca.


intru Tine am nadajduit; nu
Te minia pe noi foarte, nici pomeni
taradelegile noastre, ci cauta ~i
acum ca un milostiv ~i ne izba-
ve$te pe noi de vrajma~ii no~tri,
ca Tu e$ti Dumnezeul nostru ~i noi
sintem poporul Tau, toti lucrul
miinilor Tale ~i numele Tau che..
mam.
~i acum ...

. LJ 9abinecuvintata
milostivirii aeschide-o naua..
Nascatoare de
Dumnezeu , ca sa nu pierim cei ce
nadajduim intru tine, ci sa ne min-
tuim prin tine din nevoi, ca tu
, -..,1- mintuirea neamului cre$t'nes.c.

45
::::-----------------~)

LA UTRENIE

Psafmuf 19

Sa le auda. Domnul la vreme de


necaz, ~i numele. Dumnezeului
lui Iacov sa le apere I Sa-ti trimita
ajulor din loca~ul Sau eel sfint ~i
d~n Sion sa te sprijip.easca I Sa-r;;i
ad.uca aminte de toate jertfele tale
~i arderea de tot a ta sa-I fie bine
f>.rhpita I Sa-ti ci~a Dqmnul ct1:1pa
dorirea inimii tale ~i toate dorin-
tele tale s"a le :implineasdl'! Bucu-
ra-ne.. vom de nii,l'lti.d:r:~a ta ~i Jn
numele Domnulu'i Dumnezeului
nosttu ne vpm iidic4 -$t~agul rc'i)rd
va implini Domnul foate ce_r_erile
ti1le. },\cum am cunos.cut di va
mintui b.omnul pe unsui Sau ~i din
ceruJ cEll sfint al Sau ii va veni
in ajutor, ~u puterea cea vestita a
dreptei Sale. Unii se lauda . cu ca-
rutele, altii cu caii lor, iar noi ne ~

46
Iaudam cu numele DomnuJui Dum-
nezeului nostn.i. Aceia s-au impie- '
dicat $i au cazut, iar noi stam ~i
ne tinem pe picioarele noastre.
Doamne, rnintuie$te pe conduca-
tori $i ne auzi pe noi ori in ce zi
Te vom chema.

Psalmu[ 102

Binecuvinteaza, suflete al meu, pe


Domnul $i toate cele din Iaun-
trul meu sa binecuvinteze numele
eel stint al lui. Binecuvinteaza,
suflete al meu, pe Domnul $i nu
uita toate binefacerile lui. Caci El
iarta toate taradelegile tale $i toate
boalele tale le vindeca. El izba-
ve.;;te de mormint viata Ta; El te
incununeaza cu mila $i cu indu-
rari . El umple de bunatati dorirea
ta; innoi-se-vor ca ale vulturului
J . tineretele tale. Domnul face jude-
1 ~ ~ ~i da clreptate tuturor celor

\
:;).,..-------------------::::
ce Ii se face ~ strimbatate. Aral.at-a
El cafle Sale lui Moisi, fiilor lui
Israil minunile Sale. indurat $i mi-
lostiv este Domnul, indelung rab-
dator $i mult iubitor. Nu pe tot-
deauna se va minia, nici in veac
Va ingrozi. Nu dupa pacatele noa-
stre ne-a ta.cut noua, nici dupa fara-
delegile .n.oastre ne-a r~splatit. Caci
cit e de sus cerul deasupra pa-
m.i ntului, atit de mare e bunatatea
Lui spre cei ce se tern de DinsuJ.
Cit de departe e rasaritul de apus,
a.tit a departat El de noi taradele-
gile noatJe. Cum miluie$te un tata
pe copHi sai, 8$8 miluie$te Dom-
nul pe " cei ce se ~m de Dinsul.
Caci EI' cunoa~te faptura no8stra
$i-$i ad lice amin te ca tarina sin-
tem. Omul I Ca iarba-s zilele lui,
inflorirea lui ca floarea cimpului I
Un vint trece peste ea $i nu
mai este, nici 1ocul nu i se mai
gase$te. I.ar miJa Dqmnului ye$nic
este peste cei se tern de Di ~

48
o:--------~~------- :::

$i dreptatea Lui e peste fiii $i ne-


potii Ior. Cei ce pazesc a;;ezamintul '
Lui $h~i aduc aminte de poruncile
Lui, ca sji le faca pe ele. Domnul in
cer $i-a pus scaunul Sau $i impara-
tia Lui stapine$te pe toti. 13inecu-
vintati pe Domnul to ti in gerii Lui
cei tari in virtute, care impliniti po-
runcile Lui ;;i ascultati glasul cu-
vintelor Lui. Binec.uv.intati pe Dorri-
nul toate O$ti ri le Lui, slugile Lui,
care faceti voia Lui! Binecuvintati
pe Domnul, toate lucrurile Lui: in
tot lo :-~ ul stapinirii Lui binecuvin-
teaza, suflete al meu, pe Domnul,

Psalmu[ 142

D oamne, auzi rugaciunea mea;


ascul ta cererea mea in credin-
cio$ia Ta~ auzi-ma intru drepta-
tea Ta! Sa nu intri in judecata cu
rob1Jl Tau, ca nimeni din cei vii
m~;.f~ drept inaintea Ta! Vrajma$ul
::::-----------------::)
p rigon e~te sufletul meu :;;i viata
mea o calca in picioare; facutu-m-a
sa locuiesc la intuneric, ca cei de
veacuri morti ! Mihnit e duhul meu
in mine :;;i inima incremenita in-
Hiun trul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cuge-
tat-am la foate lucrurile Tale, la
faptele miinilor Tale m-am gindit.
Tins-am ditre Tine miinile mele :;;i
sufletul meu ca un pamint ihseto-
:;;at. :begrab, auzi-ma, Doamne, ca
a slabit duhul meu, nu-Ti intoarce
fata de la mine, ca sa nu seaman
celor ce se pogoara in mormint I
Fa sa aud dimineata mila Ta, ca
la Tine mi-i nadejdea ! Arata-mi
calea spre care sa merg, ca spre
Tine-mi ridic sufletul meu ! Sca-
pa-ma de vrajma:;;ii mei, ca la Tlne
alerg, Ooamne ! invata-ma sa tac
voia Ta, ca Tu e:;;ti Dumnezeul
meu ! Duhul Tau eel bun sa ma
povatuiasca la pamintul dreptatii r
Pentru numele Tau, Doamne. dli- _
1
.-:~-..---------=-~~e-1-~
50 ~~
-:::
0----------------: :
ruie~te-mi viata ! Intru dreptate&
Ta, scoate din necaz sufletul meu !
Fa bunatate de stirpe$te pe vraj-
ma~ii mei ~i pierde pe toti cei ce
necajesc sufletul meu, ca eu sint
robul Tau!

Slavoslovia

S Java intru cei de sus lui Dumne-


zeu $i pe pamint pace, intru oa-
meni bunavoire. Laudamu-Te, bine
Te cuvintam, inchinamu-ne Tie,
s!avimu-Te, multumim Tie, pentru
slava Ta cea mare. Doamne, im-
parate ceresc, Dumnezeule, Parinte
atottiitorule, Doamne, Fiule, Unule-
Nascut, Iisuse Hristoase $i Duhule
Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mie-
lu~elul Iui Dumnezeu, Fiul Tatalui,
Cela ce ridici pacatul Iumii, mi-
l ui e~;te-n e pe noi , Cela ce ridici pa-
catele Iumii. Prime$te rugaciunea
),_:_"_:~~ Ce: ce ~ezi de-a dreapla ~ I
:::::-----------------::::

Tatatui l?i ne m,ilule~te pe noi. Ca


tu el?ti unul Sfint, Tu el?ti unul
Domn Iisus Hristos, intru slava lui
Dumnezeu Tatal. Amin. In toate
zilele bine te voi cuvinta ~i voi
Iauda nuniele Tau in veac ~i in
veaco I veacul ui.
Doamne, sea pare Te-ai fa cut
noua in neam l?i in neam. Eu am
zis : Doamne, miluie!?te-ma, vin-
deca sufletul meu, ca am gre~it
Tie. Doamne, la Tine am scapat
invata-ma sa f ac voia Ta, ca Tu
el?ti Dumnezeul meu. Ca la tine
este izvorul vietii, intru lumina Ta
vom vedea lum1na. Tintle mila Ta
celor ce Te cunosc pe Tine.
1nvrednicel?te-ne, Doamne, in
ziu~ aceasta tara de pacat sa ne
pazim noi. Bine el?ti cuvintat,
Doamne, Dumnezeul parintilor nol?-
tri ~i Iauqat ~i Preaslavit este nu-
mele tau in veci. Amin. Fie,
Doamne, mila Ta spre noi, prec
""

:;::----------------::)
am nadajduit intru Tine. Bine e$H .,
cuvintat, Ooamne, invaVi-ma in-
dreptarile Tale. Bine e$ti cuvintat,
Stapine, intelepte$te-ma cu indrep-
tarile Tale. Bine e$ti cuvintat,
Sfinte, lurriineaza-ma cu indrepta-
rile Tale. Doamne, mila Ta este in
veac, lucrurile miinilor Tale nu le
trece cu vederea. Tie se cuvine
Iauda, Tie se cuvine cintare, Tie
slava se cuvine ~ Tatalui $i Fiului
~i Sfintului Duh, acum $i pururea
~i in vecii vecilor. Amin.

LA CEASURI

Psalmul 89
o oamne, Tuai fo.st scaparea noa-
stra din neam ia neam. Mai
inainte de a se ila$te muntii $i de
a se zidi paniintul $i lumea, din
ve$nicia ve$niciilor, Tu e$ti Dum-
nezeu. Tu intorci pe muritori in

53
tarina $i z1c1 :- !ntoarceti-va fiii
oamenilor, in nimicul de unde ati
ie$it !. Caci inaintea ochilor Tai
mia de ani ca ziua de ieri ce a
trecut $i ca o straja de noapte.
Ca un $UVoi ii iei $i viata lor e
ca un vis, ca iarba, ce rasare dimi-
neata $i inflore$te, iar seara se
taie $i se usuca. A$a ne mistuim
$i noi de mini a Ta $i pie rim in fata
urgiei Tale, cind pui farade legile
noastre inaintea Ta $i cele tainuite
ale noastre sub lumina fetii Tale.
Toate zilele noastre s-au scurs in
minia Ta $i anii ni se pierd ca un
sunef. Zilele vietii noastre sint
$aptezeci de ani, iar pen tru cei
mai tari optzeci de ani $i cea mai
mindra din ele nu-i decit osteneala
$i durere. _A$a trece viata noastra,
iute $i zburam cum zboara pasa-
rea-n vazduh. Cine $tie puterea
miniei Tale. $i cine socoate urgia
Ta dupa teama datorita Tie? In-
vata-ne dara a$a sa socotim zil

54
:::-- - - - - - - - - - - - ---::::
noastre, ca sa dobindim inima in- ~
teleapta. !ntoarce-Te, Doamne !
pina cind? Milostive~te-Te spre
robii Tai! Umple-ne dimineata de
mila Ta ~i ne vom bucura ; veseli-
ne-vom pentru zilele cele de umi-
linta, pentru anii in care am suferit
necazuri ! Cauta spre robii Tai,
spre lucrurile Tale !?i 1ndrepteaza
pe fiii lor. Doamne, Dumnezeul
nostru, sa fie binecuvintarea Ta
peste noi ! Povatuie$te miinile noa-
stre la lucru ~i desavir~e~te lucrul
miinilor noastre I

Tropar, g[as 6

Doamne, Cela ce pe pr~a


$fintul
Tau Duh, in ceasul al treilea,
L:ai trimis apostolilor Tai, pe Acela,
Bunule, nu-L lua de la noi, ci ne
innoie~te pe noi cei ce ne rugam
\ 'Qe.

55
T ropM, slas 2

C eta ce in ziua $i in ceasul c;tl


~aselea pe cruce ai pironit pa,.
catul eel cu indrazneala ta.cut de
Adam in rai ~i zapisul gre~elilor
noastre rupe-1, Hristoase Dumne-
zeule, ~i ne mintuie$te pe noi.

C ela ce in ceasul al noulea pen-


tru noi cu trupul moarte ai
gustat, omoara cugetul trupului'
nostru, Hristoase, Dumnezeule, f?i
ne mintuie~te pe nol.
Rug!dun~a Sfi ntu!ui V asi!.z cd Mat'i

Stapine, Doamne, If suse Hristoase,


Dumnezeul nostu, Cela ce in-
delung ai rabdat pentru gre$elile
noastre $i pina Ia acest ceas de
acum ne-ai adus pe no!,
(:----------~..--
56
-------------------!" :
.., l!are pe lemnul eel de viata fa.ca 1
tor fiind rastignit, tilharului celui '
bine cunoscator intrarea in rai i-ai
fa cut ~;i cu moartea pe moarte ai
sfarimat; curate$te-ne pe noi pa-.
1catol?ii $i nevrednicii robii Tai, ca
.~m gre$it l?i taradelegi am tacut
~i nu sintem vrednici sa ridicam
ochii no!?tti l?i sa privim la inalti..
mea cerulu:i, pentru ca am Ia.sat
calea dreptatii Tale !;'i am umblat
in voile inimii noastre ! ci ne ru..
gam neasemanatei bunatatii Tale,
iarta-ne pe noi, Doamne, dupa
mullim ea milel Tale l?i ne min
tuie$te pentru sfint numeJe Tau, ca
s-au stins intru de!;'artaciuni zilele
noastre. Scoate-ne din mina potriv-
nicului, iarta noua pacatele noa
stre $i omoara gindul nostru eel
trupesc. Ca lepadind pe omul eel
vechi, intru eel nou sa ne imbra...
cam l?i Tie sa vietuim Stapinului
nostru $i Facatorului de bine. $i
urmind poruncilor Tale, Ia
C:--------------::;
odihna Cea Ve$nica Sa ajungem,
unde este loca$Ul tuturor celor ce
se veselesc. Ca Tu e$ti cu ade-
v ara t veselia cea adevarata $i bu-
curia celor ce Te iubesc, Hris-
toase Dumnezeul nostru, ~i Tie
slava inaltam, impreuna cu Parin-
tele tau eel tara de inceput ~i
cu prea Sfintul l?i Bunul $i de
viata facatorul Tau Duh, acum l?i
pururea ~i in vecii vecilor. Amin.
LA OBEDNITA

Fuicirile

~tru imparatia Ta pomene~te-ne


pe noi, Doamne cind vei vent
intru imparatia Ta.
Fericiti cei saraci cu duhul, ca
acelora este imparatia cerurilor.
Fericiti cei ce pling, ca aceia se
vor mingiia.
Fericiti cei blinzi, ca aceia vor
mo~teni pamintul. ~

:~----------~~---~
58
Fericiti cei ce flaminzesc $i in
seto$eaza de dreptate, ca aceia se
vor satura.
Fericiti cei milostivi, ca aceia
se vor milui.
Fericiti cei cur.ati cu inima, ca
aceia vor vedea pe Dumnezu.
Fericiti tacatorii de pace, ca aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiti cei izgoniti pentru drep-
tate ca acelora este imparatia ce-
rurilor.
Fericiti veti fi, Cind va vor ocari
$i va vor prigoni ~i vor zice tot
cuvintul rau impotriva voastra,
mintind pentru Mine.
Bucurati-va ~i va veseliti ca
plata voastra multa este in ceruri.

abe!?te, lasa, iarta, Dumnezeule,


gre$elile noastre, cele de voie,
~i cele tara de voie, cele cu Iucrul
$i cu cuvin tul, cele cu ~Uinta ~i
~$tiinta 1 ceJe din noepte ~i din

59
zi, Cele cu mintea $i cu gindul,
toate ni le iarta noua, C(l un bun
$i de oameni iubitor.

Slav a...

C usufletele
sfintii odihne$te, Hristoase,
adormitilor robilor
Tai, unde nu este durere, nici in-
tristare, nici suspin, ci viata fara
de sfir$iL

$i acum ...

C eea ce e$ti folositoare cre$tini-


lor, neru$inata mijlocitoare
catre Facatorul, neschimbata, nu
trece cu vederea glasurile cele de
rugaciune ale pacato$ilor; ci apuca
inainte, ca o buna, spre ajutorul
nostru, care cu credinta strigam
catre. Tine; grabe$te spre ruga-
ciune $i sirguie$te spre imblin.:?.i.i:e,
.
o~~~----~~~~--~~~ . . . . . ., , ,. .---i
60
( j - - - - - - - - - - - - - - -:::
apar~ndpururea, Nascatoare de
oumnezeu, pe cei ce te cinstesc
p_e tin~.

Rugaciun~ catr~ Sfinta T r~im~

Preafiinta,SfintaImparatie
Treime, Stapinle deo
nedespartita.
Ceea ce e$ti pricina tuturor buna-
tatilor, binevoie$te $i pentru mine
pffi.catosul, intare$te $i intelepte$te
inima .mea $i $lerge toata intina-
ciunea mea. Lumineaza gindul meu,
ca totdeauna sa Te slavesc $i sa
Te Ia.ud $r sa ma inchin Tie $i sa
zic: tmul Stint, unul Domn Jisus
Hristos, intru slava lui DumnPzeu
Tatal. Amill.

~1
::....-----------------
t'. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,....._ _ _ _.,.,.,._ _ _ _ _ _ _ o

. 11

RUGACIUNILE DE S ~ARA

Rugiiciunile noastre cele de


seara prime$te-le sfinte Doamne,
$i ne dii noua iertare pi:icatelor,
ca Tu insuti e$ti Cela ce ai
ariitat in lume Invierea.
(Stihira glas 1).

''" .. )
::::----- - - - - -- - -- - : i

81:
Incep11tul, ca la nigaciui'lilP diminc-tii.
In numele Tatalui... !tnparate
ceresc ... Prea Sfinta Treime ... Tatal
nostru... 1"

Doamn~ miluie~te Cd~ 12 ori) .


.J ; c~
- / ' -4 J
Rugadun.z catriz Dumnezcu T afif "

n umnezeule venice ~i Im.p&Iate


a toata taptura; Cela ce rri-ai
invrednicj.t .~, ajunge pina intru
acest ceiis, ra.rta.-mi pacatele ce-am
ta.cut infru aceasta zi, cu lucrul.
cu, ,C.\lViJiltul ~i cu gindul ; ~i cur~"' :
te~te, Doarne, smeritul rneu sufl~t
. ...........____ - I

.- -- --~--~--~c--
: t

--- - .. '-- --
l

------:: ..
I
5 carte c'e Ru1;licI1.1n1 ~5
::::-------------
de loata spurcacrnnea irupul ui $i
a sufletului. $i-mf da, Doamne, in-
tru aceasta noapte, a trece somnl!l
in pace, ca sculindu-ma din tica-
losuJ meu a$tern1tt bine sa plac
prea sfintuluj Tau nume in toate
zilele vietii mele $i sa calc pe
vrajma $ii cei ce ma lupta, pe cei
trupe:;;ti :;;i pe cei fara de trup. ~i
ma izbaVe$le, Doamne, de gindu-
rile cele de$ar.te, care ma spurca,
$i de .- pof tele cele re le. Ca a Ta
este imp~1ratia, puterea $i slava: a
Tatalui $i a Fiului $i a Sfintului
Duh, acum $i pururea ~i in vecii
vecilor. Amin.

Rugaciune catre Mintuitorul Hristos

A fottiitorule, Cuvinte al Tatalui,


tnsuti fiin d desavir$it, Iisuse
Hristoase, pen tru multa mil ostivi
rea Ta, nu Te dezlipi de mine,
robul Tau, ci odihne9te jntru -~

66
:::: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : : : :

pururea, Iisuse, Cela ce e$ti Pastor


bun al oilor Tale. Nu ma da ispi-
tei $arpelui, nici nu ma Iasa in
pofta satanei, ca saminta putrej_u-
nii este intru mine. Tu, Doamne
Dumnezeule, Celuia ce ne inchi
nam, !IIJ.parate sfinte, Iisuse Hris-
toase, dormind ma paze$te cu lu-
mina cea neintunecata, cu Duhul
Tau eel Sfirtt, cu care ai sfintH pe
tUCenicii Tai. Da-mi Doamne $i mie
.nevrednicului robului Tau, minlui-
rea Ta in a$ternutul meu. Lumi-
neaza mintea mea cu lumina fnte-
lepciunii sfintei Evan ~heliei Tale,
sufletul meu cu dragostea crucii
Tale, inima mea cu curatia cuvin-
telor Tale, trupu1J rneu cu . p:atima
Ta cea nebiruita, cug~ul ni~u cu
_smerenia Ta iI paze$te ~i ma rin~di,
I~ vreme cuvioasa, sptt p. Ta sla-
vi-re, ca preaslavit e$U Cl!l Cel tara
de inceput al Tau parinte $i cu
prea Sfintul Dun in veci. Amin.

67
::::---

Rugaciune catre: Sfintul Duh


..
l)oamne, imparate ceresc, Min-
giietorule, Duhule adevarat,
milostiver;;te-te spre mine, pacato
sul robul Tau, r;;i ma miluier;;te r;;i-mi
iarta mie nevrednicului toate cite
am gre;;it tie astazi ca un om, ~i
nu numai ca un om, ci r;;i mai rau
decit dobitocul. Pacatele mele cele !
de voie r;;i cele tara de voie, cele I
r;;tiute r;;i cele nei;;tiute, care sint !I
din tinerete r;;i din obiceiul eel fall I

;;i care sint din voia cea. sloboda I


~i din Jene ; ori de m-am jurat cu
numele Tau, ori de I-am hulit in I
gindul meu sau pe cineva am I
ocarit sau pe cineva am clevetit 1
in minia mea sau am scirbit sau 1

de ceva m-am miniat sau am min tit ,


sau tara de vreme am dormit sau j
vreun sarac a venit Ia mine ~i nu 1
1 J.. am socotit sau pe fratele meu I
! 1-am scirbit sau m-am sfadit ,sau I
.I. pe cineva am osindit sau ~ I
'.} .......--""-_....,..... -----~ ....,.._~_..__,___-_=-"'-'=--,;-~=-c ---=---..o....,_-z""-,. - ~-~)

68
..~ ----------------;,

mari t sau m-am trufi t sau m-am


miniat sau, stind ia rugaciune,-min-
tea mea rs-a ingrijit de vicleniile
acestei Jumi sau razvatire am cu-
getat sau prea m-am saturat sau
m-am imbatat sau nebune$te am
ris sau ceva rau ain cugetat sau
frumusete straina am vazut $i cu
dinsa mi-am ranit inima sau ce nu
se cade am grait sau de pacatul
fratelui meu am ris, iar pacatele
mele sint nenumarate, sau de ru-
tgaciurte nu m-am ingrijit sau
altceva rau am ta.cut $i nu-mi aduc
~minte; ca acestea toate $i mp.i
mari decit acestea am ta.cut. Mi-
luie$te-ma, Stapine $i Facatorul
meu, pe mine, lenG$Ul $i nevred-
nicul robul Tau. ;;i ma U!?ureaza
$i ma sloboze~te $i ma iarta, ca
un bun $i de oameni iubitor. Ca
in pace sa ma culc $i sa dorm eu
pacatosul $i necuratul $i ticalosul
$i sa ma in chin $i sa cin t $i sa
prel.slavesc prea cinstitul numere
::::-
69
Tau, impreuna cu al Tatalui $i cu
al Unuia-Nascut Fiul Lui, acum
~i pururea ~i in vecii vecilor.
Amin.

Rusaciune catre Prea Sfinta


Nascatoare de Dumnezeu

p re-a curata $i binecuvtfttaUi cJe


, I.'.)umnezeu .Nascatoare Marie,
Maica cea buna a Bunului impa
rat, var$a mila Fiului Tau $i Dum..
nezeului nostru spre patima$ul
meu suflet, !?i cu rugaciunile Tale
ma indrepteaza spre f aptele bune,
ca cealalta vreme a vietii mele
fara de prihana sa 0 tree $i pen
tru. Tine raiul sa dobindesc, Fe..
cioara de Dumnezeu :Nascatoare,
care e$ti una curata !?i binecu
vintata.
.---
- -----"'~----:)
( . : - - - - - - - - - - -,- --...... - ~ -- -6

Rugaciune cat re sf intuf f ngiz r


pazitoruI viiztii

I ngerul Juj Hristos, p{l_?;itorui meu


eel stint $i acoperitorul sufle-
tului $i._"al' trupului me u, iarta-mi
toate cite,.. .am gre$it in ziua de
astazi $i de~ to a ta viclenia vrajma-
!;iUlui meu cellii potrivnic ma izba,..
Ve$te i CB Sa TIU, minii nici CU Ull
pacat pe Dumnezeul meu $i te
roaga pentru mine .pacatosul $i
nevrednicul rob, ca sa ma arati
vr'e dnic bunatatii $i milei prea Sfin-
tei Treimi $l Maicii Domnului meu
lisus Hristos .~i t1,!t-qror sfintilor.
Amip. .

Rusaciune catN Sf int a c 1'UC~


S 'lr lilvie Dumnezeu $i sa se -risi-
. peasca vrajma$ii Lui, $i sa fuga
de la fa\a Lui cei ce-L uriisc pe
c Dins"41. Sa piara cum piere fu- - ...
1
~ 11
mul; cum se t<dpe$fe ceara de fata
focului, a$a sa piara dracii de la
fata celor ce iubesc pe Dumnezeu;
!;Ii se insemneaza cu semnul crucii
$I zic cu veselie: Bucura-te prea
cinstita !;Ii de viata tacatoare cru-
cea Donfnului, care alungi pe draci
cu puterPa Celui ce s-a rastignit
pe tine, a iDomnului nostru Iisus
Hristos $i. s-a pogorit In iad $i a
calcat puterea diavo!ulili $i te"'.a
daruit noua pe tine, cir:stlta crucea
Sa, spre alungarea a tot pizma-
$Ului. o, prea cinstita !;Ii de viata
tacatoare Crucea Domnulni, aju-
ta-mi cu sfinta Doamna F~ci oara,
Nascatoarea de Dumnezeu, $i cu
to~i stintii in vect Amin

. --. ---~--------- -~---~------

72
: ........ ~--...~.--------------
''

TROPARE $I CONDACE

<Cintati in inimile voastre


lui Dumnezeu, multumindu-i
in psalmi, in lii.udiiri ~i in
c'i.ntiiri duhovnice~ti.
(Col. 3, 16).

73
:::: - - - - - -- -~i
:.: :- --

TROPARE $I CONDACE

Tropar1t da: cuua:, gfas 6

D imineata auzi glasul meu, fm ...


paratul meu $i Dumnezeul me~
Pa$ii mei indrepteaza-i dupa cu
vintul Tau $i sa nu ma stapineasca
toata taradelegea.
Izbave$te-ma de clevefire'1 vame-
nilor $_i voi pazi poruncile Tai~.
Fatal'Ta arata-1) peste robuI Tau
~i ma in vat~ indreptarile Tale.
Sli se umple gura mea de Iauda
T<t~ uoamne, .ca sa. Iaucf slava T~
toata ziua mare cuviintai Ta.
::::- - - __ __;__ - - - - - - - - ----:..:
75
:ba-ne noua ajutor celor diq ne-
caz, Doamne, f?i ne mintuie~te pe
noi~ Cela ce Teai nascut din
Fecioara iubitorule de oameni.

T1opare ~i condac~ d~ la T1iod

-
Co:-:dac:)], dus 6

~ uflete al meu, suflete al meu,


~ scoala-te pentru ce dormi? Sfir-
!]itul se apropie l?i vei sa te tur-
buri. Del?teapta-te dar, ca sa se
milostiveasca spre tine Hristos
Dumnezeu, Cel ce pretutindenea
este ~i toate le plinel?te.

Simbata a cincea a 11/Iardui Post


Troparul, glas 8

Porunca cea cu taina,


intru cunof?tinta, Cel
luindu-o
tara de
trup, in casa ltii Iosif degrab a

76
0--,---------,.~-----~--~ --------- - -
statut inainte, zicind celeea ce nu
$tia de nunta: Cel ce a plecat cu
pogorirea cerurile, inc ape f ara de
schimbare tot intru tine; pe Care
~i vazindu-L in pintecele tau, luind
chip de rob, ma spaimintez a striga
catre tine: Bucura-te, Mireasa
pururea Fecioara.

In sfinta ~i rnarea Luni

Troparul, glas 8

~ta mirele vine in miezul no1)tii


9i fer.icita este sluga pe care o
va afla priveghind, iar nevrednic
este iara9i pe care o va afla Ien~
vindu-se. Vezi dar, suflete al me,,
cu somnul sa nu te ingreuieti, -ca'
sa nu te dai mortii 9i afara de im-
;paratie Sa te incui, Ci te de$teapta
strig'ipd: Stint, Stint, Stint e9ti,
Dumnezeule, pentru Nascatoarea
d~ Dumnezeu, miluie$te-ne pe riot

77
::::-----
'

In sfinta ~i marca Joi


Troparul, glas 8

Qnd slavitii ucenici la spalarea


cinei s-au luminat, atuncea
Juda eel rau credincios cu iubirea
de argint bolnavindu-se, s-a intu-
necat ~i judecatorilor celor tara-
clelege, pe Tine, Judecatorul eel I
drept, Te-au dat. Vezi, iubitorule 1

de avutii, pe eel ce pentru a~easta I


spinzurare $i-a agonisit. Fugi de I
sufletul nesatios eel ce a indraznit .
unele ca acestea asupra invata-
torului. -
Cela ce spre toti e~ti b'Un,
Doamne, slava Tie.

In siinta ~i marea Vineri

Trorare, glas 5

fntoase,
mormint viata, pus-ai fost Hris-
f}i s-au spaimintat O$tirile
-----~-----::::
:'':_....,..._.....,

ingerei;;fi, piecaciunea Ta cea multa


preamarim.
In mormint viata, ai fost pus
Hristoase, i;;i cu moartea Ta pe
moarte o ai pierdut, ~i ai izvorit
viata ve~nica. ~ -

tuvinese dar, sa cadem fa Tine, I


Ziditorule, Cela ce pe Cruce mii- I
nile Tiai intins, ~i-ai zdrobit de i
tot puterea celui rau. i
Toti cei credincio~l, iti cinstesc
cu laude, Hristoase, rastignirea,
I
ingroparea i;;i patima, ca ne-ai slo
bp~~-t djn moartea ve~nica_, I
Tropar, glas :3
II.
N eam:ur11e toate. 1aud~ tngropa
rii Ti-aduc, Hristoase al meu.
O I treime Sfinta: Tata, Fiu ~i
Duhul, pe noi pe toti ne miluiei;;ti.
Robilor Tai Maica, da-Ie ca sa
vada invierea Fi-ului Tau.

79
::::-- -~------ - - - - - - { )

In sfinta :;;i marea Simbata I


Troparul, glas 5 I
Sa taca tot trupul omenesc $i sa
stea cu trica $i cu cutremur-
$i nimic pamintesc intru sine sa
nu gindeasca; ca Imparat4I impa
ratilor $i Domnul domnilor merge
sa se junghie $i sa se dea spre
mincare credincio$ilor. $i merg
.inaintea Lui cetele ingere$ti cu
toata capetenia $i puterea, Heru .
vimii cei cu ochi multi $i Serafi 1

mii cei cu cite $8Se aripi, fetele'


acoperindu$i $i cintind cintarea :i
Aliluia, Aliluia, Aliluia.
T ropare ~i condace de fa Praznicile
f mparate~ti ~i afe l'v\aicii Domnului
La Na:;;terea l'vlaicii Domnului
Trorarul, glas 4

N a$terea Ta,-de Dumnezeu Nas


eatoare - Fecioara, bucurie a
G------------_,. , _ ,. . . . ~-~
- _ . . __...__... _____ ~- ::::

80
?..:. -----~~-. ~----------- -

I
i vestit Ia toatct Iumea; ca din Tine
i a rasarit soarele dreptatii, Hrfstos
!;' Dumnezeul nostru, 9i dezlegind
I blestemul, a dat binecuvintare i;;i
!
! stricind moartea, ne-a daruit noua
1
viata vei;;hica.
l ~ Condacul, glas 4
j
l J oachim i;;i Ana din detaimarea
I
i nenai;;terii de fii, 9i Adam 9i Eva
I! din stricaciunea mortii s-au izbavit,
I Prea Curata, prin sfinta na$terea
ta. Aceasta o praznuie~te $i po-
porul tau, de vina g,re$elilor izba-
Il
I
vindu-se cind striga c~tre Jine:
Cea stearpa nai;;te pe Nascatoarea
i de Dumnezeu $i hranitoarea vietii!
j noastre.
!
i
La Inaltarea Sfintei Cruci
Troparul, glas 1
I
l M intu~te.
Tau
Doamne, poporul
~
bine.cuvinteaza mo$-
I
-1:1------------------~::i

6 Carte de RugAclun1 81
r-t~~~r~:-;:~ --B~~~i~;a. d:~~k;ed~~-
I cio$ilor cre$tini, asupra celui po-
-.
l trivnic daruie$te, $i cu Crucea Ta
pazei;;te pe poporul Tau.

\..._~ n l t i:-. c..: U j . g l H !:: 4

Cela ce Te-ai inaltat pc Cruce


de bunavoie, poporului Tau
celui nou, numit cu numele Tau,
indurarile Tale daruie$te, Hristoase
Dumnezeule. Vesele$te cu puterea
Ta pe binecredincio$ii cre$tini, da-
ruindu-Ie biruinta asupra celui po-
trivnic, avind ajutorul Tau arma
de pace, nebiruita biruinta.
La Intrarea in Bi.sericii
Troparu1, g1;:;s 4

Astazi inainte insemnarea bunei


vointe a Iui Dumnezeu $i pro-
povaduirea mintuirii oamenilor, in
biserica lui Dumnezeu luminat i
c------------- ).
82
._, .---~----- -- -~ ----- -
!
'
Fecioara se arata $i pe Hristos tu-
turor mai inainte il vestesi:e. Aces-
teea i;;i noi cu mare glas sa-i stri
gam : Bucura-te, plinirea rinduielii
Ziditorului !

Cundacul. glas 4

PreaJui, curata., Biserica Mintuitoru-


camara cea de mult pret
i;;i Fecioara, sfintita vistieria slavei
Jui Dumnezeu, astazi se. aduce in
casa Domnului, impreuna aducind
harul Duhului Jui Dumnezeu, pe
care o Jauda ingerii Jui Dumne-
zeu: Acesta este cortul eel ceresc.

La Na~terea Domnului
Troparul, gla.s 4

N a~terea Ta, Hristoase, Dumne


zeul nostru, rasarit-a . Iumii
lumina cunoi;;tintei, ca intru dinsa
cei ce slujeau stelele, de la stea
I
I
' , ._._r_ _ _ _ _ ._ :.

83
s-au invatat sa se inchine Tie,
Soarele clreptatii $i sa Te cunoasca
pe Tine, rasaritul eel de SUS,
Doamne, slava Tie.

f~ ecioara astazi, pe Cel mai pre-


sus de fiinta nal?te f;i pamintul
pel?tera, celui neapropiat aduce.
Ingerii cu pastorii slavoslovesc $i
magii cu steaua ca!atoresc, ca pen
tru noi s-a nascut prune tinar,
1 Dumnezeu eel mai inainte de veci .

,
.

j n Jordan botezindu-T.e Tu, Doam-


' ne, inchinarea Treimii s-a aratat;
ca glasul Parintelui a marturisit i
Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te

I
~i Duhul in chip de pprumb a
~dev.erit intarirea cuvintului. eel
l
I
(
------- .. _-.; _,......,.~----~
I
- - ..
84
::::----..---- -- - ---- -~-- -------~ .- ~,.._.. _""""-~----~ .... i. - :~~'
I
ce Te-ai aratat, Hristoase Dum-
nezeule, 9i lumea ai luminat, slava
Tie.

Condacul, glas 8

A ratatu-Te-ai astazi Iumii 9i lu-


mina Ta, Doamne, s-a insem-
nat peste noi, care cu cuno9tinta
Te l&udam. Venit-ai $i Te-ai aratat,
Iumina cea neapropiata.

La Intimpinarea Domnului
Troparul, glas 1

Bucura-te, Cea plina de dar, Nas.


catoare de Dumnezeu Fecioara,
ca din tine a rasarit Soarele drep-
tatii, Hristos Dumnezeul nostru,
luminind pe cei dintru intuneric.
Vesele9te-te $i tu, batrinule drepte,
eel ce ai primit in brate pe izba-
vitorul sufletelor noastre, Cel ce
ne-a daruit noua 9i invierea.
::i--------->--.. -.a- ..... - . . - - -....... - - - - .-. _ _ _ _ ........ -~O'"'""'-~~:

85
(:., ---~ .... --- - --

Condacul, gla.s l
1
I

I (.elreicecuai na$terea
sfintit pintecele Fecioa-
Ta miinile ~i
lui Simeon le-ai binecuvintat,. pre-
cum se cadea, intimpinind $i acum
I ne-ai mintuit pe noi, Hristoase,
Dumnezeule. Pentru aceasta im-
I paca Iumea intru razboaie $i inta-
re$te dreapta credinta pe care o
ai iubit, unule iubitorule de oa-
meni.

Troparul, g)c:.~ 4

l\ stazi este incepatura mintuirii


noastre ~i aratare} tainei celei
din veac : Fiul Iui Dulnnezeu, Fiu
Fecioarei se face $i Gavriil harul
bine-1 veste$te. Pentru aceasta ~i
noi, impreuna cu dinsul, Nasca-
toarei de Dumnezeu sa-i strigam:
Bucura-te, cea plina de har, Dom-
nul este cu Tine I
6-..------~- -~-~'"""'--"' -- - -- ----- ....
86
J---------- -------- -- _____ ___.___ _
J

La Duminirn Stilpiirilor
'1'roparul, glas 1

Jnvierea cea de ob$te, mai inainte


de patima Ta, incredintind-o, pe
Lazar din morti 1-ai sculat, Hris
foase Dumnezeule. Pentru aceasta
$i noi ca pruncii - semnele bi-
ruintii purtind, Tie Biruitorului
mortii strigam: Osana intru cei de
sus, bine e$ti cuvintat, Cel ce vii
intru numele Domnului.
~

!I Condacnl, ~~h:s (i

I pe scaun, in cer
1 $i pe minz, pe
! pamint, fiind purtat, Hristoase
I .Dumnezeule, lauda de la ingeri ai
l primit $i cintare de la pruncii cei
j ce strigau Tie: Bine e$ti cuvintat,
i iCel ce vii sa chemi pe Adam.
l
~~--- --~-.,,~.--- ... ----- - -------- ------ ---------..-. ...- .. '
...__.. ~,.._,...--;:;

87
I
I
La lrivierea Domnului
Troparul, glas 5
I
I
. tJ ristos a inviat din morti, cq
A -1 moartea pe moarte calcind ~l
' celor din morrninte viata daruin-
I du-le.
!
i

Condacul, glas 6

D e Cela
Te-ai $i pogorit in mormint,
ce e$ti tara de moarte,
dar puterea iadului ai zdrobit $i ai
inviat ca un biruitor, Hristoase
Dumnezeule, zicind femeilor miro- Ij
nosite : Bucurati-va ! $i apostolilor !
Tai pace daruindu-le, Cela ce ai !'
dat celor caz"uti inviere. l
!
..:--- ---~--c
I
38
""'--
~
.
-~--- -~ .. -- .... ------- ------- --~-

\
I

La Inultarea Domnwlui
I
.I
f naltatu-Te-ai intru slava, Hris-
1 toase Dumnezeul nostru, bucurie
tacind ucenicilor, cu tagaduinta
sfintului Duh, incredintindu-se ei
prin binecuvintare, ca Tu 0$ti Fiul
lui Dumnezeu, Izbavitorul lumii.

Condacul, glas 6

Plinind rinduiala cea pentru noi,


$i cele de pe pamint unindu-le
cu cele cere$ti, Te-ai inaltat intru
slava, Hristoase Dumnezeul nos-
tru, nicidecum despartindu-Te, ci
raminind nedepartat $i strigind ce-
lor ce Te iubesc pe Tine: Eu sint
cu voi $i. nimenea impotriva
voastra.

C=--------------~~~ ------ _,. . . ,._.


89
r-------
I La Pogorirea Duhului Sfint
-------::::

I
Troparul, glas 8

D. ine e!;iti cuvintat, Hristoase, Dum-


.u nezeul nostru, Cela ce prea
intelepti pe pescari ai aratat, tri-
mitindu-le lor Duhul Stint, ~i prin-
.tr-im;;ii lumea ai vinat, iubitorule
de oameni, slava Tie.

(- ind s-a po gorit, amestecind lim-


~ bile, despartit-a neamurile Cel
; prea inalt ; iar cind a impartit
Jimbi de foe intru o unire pe toti
i-a chemat; ~i cu un glas slavim
pe prea Sfintul Duh.
La scbir:, b; re& la F':>ta

Tropa.rul, gl~s 7

(;chimbatu-Te-ai la fata. in munte,


Hristoase Dumnezeule, aratind

:90
- - --- :::

ucenicilor Tai slava Ta, pe cit Ii


se putea ; stra!uceasca i;;i noua,
pacatoi;;ilor, lumina Ta cea pururea
fiitoare, pentru rugaciunile Nasca-
toarei de Dumnezeu, Datatorule de
Iumina, slava Tie.

C'.ondetcu~, g]as 7

~n munte, Te-ai schimbat Ia fata


i $i pe cit au cuprins ucenicii Tai j
slava Ta, Hristoase Dumnezeule, i
au vazut, ca daca Te vor vedea
rastignit, sa cunoasca patima cea
de buna voie $i lumii sa propova-
duiasca ca Tu e~ti cu adevarat
raza Tat"ilui.

La AdrH mi C'-l Nfoi Ci i J)r;mr1111u i

-t ntru na$ter~ fecioria ai pazit,


J intru adormire lumea nu o ai
parasit, de Dumnezeu Nascatoare.
c----------~---~------. ~----- ----,--.--. ,___ _
91
r-~~tatu-te-ai
l
la vi~:~~-~~intl-
~
Maica -"'f
1 vietii ~i cu rugaciunile tale izba-
ve~ti din moarte sufletele noastre.

Conclacul, glas 2

pe Nascatoarea de Dumnezeu,
, cea intru rugaciuni neadormita
!?i intru . folosinta nadejdea cea
neschimbata, mormintul ~i moar-
tea nu o a tinut; caci ca pe Maica
'vietii, la viata o a mutat, Cel ce
s-a sala~luit in pintecele ei eel
pururea f ecioresc.
T ropare [a Sf intii Mari
Troparul Sflntului Vasile eel Mare
(La 1 ianuarie)
Glas 1

{ n tot pamintul a ie!;>it vesUrea ta,


ca acela a primit cuvintul tau,
prin care cu dumnezeeasca cuviinta
a-i invatat, firea celor ce sint ai
'
(:

92
-
.. ----~-- --- - - - - ~- . - --

aratat, obiceiurile oamenilor le-ai


impodobit, imparateasca preotie,
parinte cuvioase, roaga pe Hristos
Dumnezeu sa mintuiasca sufletele
noas.tre.

T1;qra,11: S1'i.nlul11i F;n~ic loan


Eotezh 1.orul

p omenirea dreptului cu. laue, ia;ra


tie destul iti este marturia Dom-
nului, Mergatorule Inainte; ca
te-ai aratat cu adevarat .
proorocii mai cinstit, ca i:;;i a bo-
. decit
si
teza in repejuni pe Cel propova-
duit te-ai invrednicit. Drept aceea
pentru adevar nevoindu-te, bucu-
rip.du-te, bine ai vesUt ~i celoI din
i~d. pe Dumnezeu eel ce s-a aratat
m trp, pe, Cel ce a i;i-dicat paca-:
tt~l.1.:l-Illii ~t n~-:a diir'1.it.nou,a mar~
.m . .;.
() -. --- ..--
fl- ---------
!
I Trop;n1,;! Sfiril uili lJ, r>n; ui Muc1::nic
I c 1- -~:_rr1~e

I
,-a un izbavitor al celor robiti ~i
\'-." celor sa.raci folositor, neputin-
cio~ilor dgctor, conducatorilor aju-
tator, purtatorule de biruinta, mare
mucenice Gheorghe, roaga pe Hris-
tos Dumnezeu sa mintuiasca sufle-
tele noastre.

Trorarul Sfrn~i'ur ~i dHocmai cu


Apostolii !mpi'!Ta\l Con::1;ctin ~1 Eler.a
(I.a 21 niai~

I Glas 8

I Chipul C.rucii Tale pe cer vazin-


- du-I ~i ca Pavel chemarea nu
I de la oameni luind, eel intre im-
parati apostolul Tau, Doamne, im-
parateasca cetate in miinile Tale-
I
::::--_.,,--.. ---- -~- ---~.-.. ~-~ ~-- . ---- ---- -. --~-- ----<
94
o-------------------1'
o a pus ; pe care paze~te-o tot I
deauna in pace, pentru rugaciunile I
Nascatoarei de Dumnezeu, unule 1
I.

iubitorule de oameni.
Troparul Sfin~ilor Apostoli
Petru ~i Pavel
(La 29 iunie)
Glas 4

C eipecescaun
sinteti intre apostoli intif
~ezatori ~ilumii inva
tatori, Stapinului tuturor rugati-va,
pace lumii sa daruiasca ~i suflete-
lor noastre mare mila.
Troparul Sfintului slavitului Prooroc
Ilie Tezviteanul
(La 20 iulie)
Glas 4

e el ce a fost inger in trup, temei


proorocilor, al doilea merga-
tQf inainte al venirii lui Hristos,
... - --- ---- --::J

Ilie sia vitul care a trimis de sus


lui Elisei har, boalele izgone$le
~i pe eel lepro~i curate~te ~ pen-
tru aceasta ~i celor ce-1 cinstesc
pe dinsul le izvora~te tamaduiri.

Trornrul p,-,,3 Cu v1,>a,;':'1 Mai:il


no>1~-;tr~~ P8 r::;~ch2'-~1

f ntru tine, Maica cu osirdie s-a


! mintuit eel dupa chip, ca Iuind
Crucea, ai urmat lui Hristos ~i Iu-
crind ai invatat sa nu se uite la
trup, Caci este trecator, Ci sa poarte
grija de suflet, de Iucrul eel ne-
i muritor. Pentru aceasta ~i cu inge-
i rii impreuna se bucura, cuvioasa
i Maici;'t P.:,traschevo, duhul au.

I
I
I
:;~'------------ ----::::
::::----------....-------::::
Troparul Sfintului Marelui Mucenic
Dimitrie
(La 26 octombrie)
Glas 3

M areprimejdii
aparator te-a aflat intru
lumea, , purtatorule
de chinuri, pe tine eel ce ai biruit
pe pagini. Deci, precum mindria
lui Lie ai surpat ~i Ia lupta indraz
n.et ai ta.cut pe Nestor, 8$8 sfinte
Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu
roaga-L sa ne daruia$Ca noua mare
mil a.
Troparul Sfintilor Arhangheli
Mihail i;;i Gavriil i;;i al Tuturor
cere~tilor Puteri

(La 8 noiembrie)
Glas 4

M aicerel?ti,
niarilor Voievozi
rugamu-va
ai O$tilor
pe voi,
noi nevrednicii, ca prin rugaciu-
.....,..
7 carte de Rugaciuni 97
c
nile voastre sa ne acoperiti pe noi,
cu acoperamintul aripilor slavei
voastre celei netrupe~ti, pazin-
du-ne pe noi cei ce cadem cu de-
adinsul ~i strigam : Izbaviti-ne din
nevoi, ca ni~te mai mari peste
cetele puterilor celor de sus.

Troparul 8fintului lerarh Nicolae


(La 6 decembrie)
Glas 4

Jndreptator credintei ~i chip blin-.


. detelor, invatator infrinarii te-a
aratat pe tine turmei tale, adeva-
rul lucrurilor. Pentru aceasta ai
ci~tigat cu smerenia' cele inalte,
cu saracia cele bogate. Parinte
Ierarhe Nicolae roa ga pe Hristos
Dumnezeu sa mintuiasca sufletele
noastre.

o----~~~~~~~~~~~~-~o

98
l'.1--------------- ,.,..
Troparul Sfintului Arhidiacon ~tefan
intiiul mucehic
(La 27 decembrie)
Glas 4

Cu nevointa buna te-ai nevoit,


~i paginatatea tiranilor ai va-
dit; intiiule mucenice ~i apostole,
al lui Hristos caci cu pie.tre fiind
ucis de miinile celor Iara de Iege,
cununa din dreapta cea de sus ai
luat. ~i catre Dumnezeu ai giasuit,
strigind: Doamne, nu le tine in
seama pacatul acesta.

T ropat' [a Paradisu[ Pru Sfint~i


Nascatoar~ d Dumn~zw

Tropar, glas 4

C atre Nascatoarea de Dumnezeu


acuin. cu osirdie sa alergam
noi pacato~ii ~i smeritii ~i sa ca-
=M----------------::::
99
01----------------()
dem cu pocainta, strigind dintru
adincul sufletului : Stapina, milosti-
ve~te-te spre noi ~i ne ajuta, sir-
guie~te ca pierim de multimea pa-
catelor, nu intoarce pe robii tai
de~erti, ca pe tine una nadejde
te-am ci~tigat.
Troparul, glas 2

C eea ce e~ti rugatoare calda ~i


zid nebiruit, izvor de mila ~i
Iumii scapare, cu deadinsul stri-
gam catre tine, Nascatoare de Dum-
nezeu, Stapina : Vino degrab ~i ne
mintuie~te pe noi din nevoi, ceea
ce e~ti una grabnica folositoare.
Tropare, glas 6

C eealor, cenebiruita
e~ti pazitoarea cre~tini
~i
rugatoare ne-
incetata catre Facatorul, nu trece
glasurile cele de ru gaciune ale pa-
::::------~-------- ()

100
----=.::...--~-"""'-'-:0..
..

cato9ilor; ci sirguie9te ca o buna


spre ajutorul nostru, care cu cre-
dinta strigam catre tine: Grabe:;;te
spre rugaciune $i te nevoie9te spre
imblinzire, aparind pururea pe cei
ce te cinstesc pe tine, Nascatoare
de Dumnezeu.

N1 ne incredinta pe noi ajuto-


rului omenesc, prea sfinta
Stapina, ci prime9te rugaciunea
robilor tai, ca scirbele ne cuprind
$i nu putem rabda sagetaturile dra-
cilor; acoperamint nu ne-am ago-
nisit nicaieri unde sa scapam noi,
pacato9ii, pururea fiind biruiti;
mingiiere nu avem afara de tine,
Stapina lumii. Nadejdea $i folosi-
toarea credincio$ilor, nu trece ru-
gaciunile noastre, ci le ta de folos.
Tropare, glas 2

Pentru toti te ro-gi, ceea ce e~ti


bun5, care sca 1Ja cu credinta
......,
- - - - - - - - - - - - - - ....
101
c infrn acoperilmlnlul rau cer pulex,-1
nic, ca noi pacato17ii nu avem catre 1
Dumnezeu intru nevoi ~i intru
scirbe alta izbavire, pururea, fiind
insarcinati cu multe pacate, Maica
Dumnezeului celui de sus. Pentru
aceea cadeni inaintea ta sane i:aba-
ve~ti pe noi, robii tai, dint:r: toate
nevoile.

Tuturo~ scirbitilor bucurie $i asu


pritilor folositoare ~i
fldniinzi-
lor datatoare de hrana, strainilor
mingliete, celor invaluiti adapos-
tire, bolnavilor cercetare, celor
neputi~cio~i acoperamint ~i spriji-
neala, toiag batrinetelor, tu e~ti,
Prea curata, Maica Dumnezeului
celui de sus, Tie ne rugam: Gra
be~te de II].i;nt1Jie~te pe robii ta.i-. 1
Tropar, glas 8

C eearurilece estemaimaicurata
~i
inalta decit ce-
decit stra-
lcirile soarelui, care ~e-a izbavit
.-.,_. --------------:::
102
,,
,.
_________________
pe nof din blesfem, pe Stapfoa
Iumii, cu cintari sa o cinstim.
C intam cu osirdi'e acum cintare
de bucurie Tie, celei intru tot
Hiudata., Nascatoare de Dumnezeu.
Cu Mergatorul Inainte ~i cu toti
sfintii, roaga-L pe Fiul Ta, Nasca-
toare d.e Dumnezeu, ca sane min-
tuiasca pe noi.
M ilostiva fii mie smeritului ca
tara de tine alta sea.pare nu
~tiu, cela ce sint plin de tot felul
de pacate. Miluie~te-ma, nadejdea
cre~tinilor.

103
:--------------------.--------0
o-------------0

CONDACE $1 ICOASE
LA MAI MULTE ACATISTE

01~-~~~~~~~~~~~-o

1'05
Trei sint care miirturisesc in cer :
Tatill, Fiul ~i sfintul Duh, ~i ace~tia
trei una sint.
(I loan 5, 7).
(~--------------
_,...
o-

LA ACATISTUL SFI TEI TREIMI


Condac, glas 8

f mparate al veacurilor ~i Doanine


eel mai inainte de veci, Faca-
torule 'a toata faptura cea vazuta
~i nevazuta, Dumnezeule eel sla-
vit in . sfinta Treime, caruia tO"t
genunchiul se ~i inchina : al celw
cere~ti, al eel or paminte~ti ~i. al
celo'r de desubt Pentru aceasta ~i
noi, ca cei ce sintem luminati cu
sfintul Botez intru numele Tau eel
.sfint, . de~i nev:rednici fiind, indraz'::
_.nim. a-Ti aduce
. '
.:.....- . tie ac~asta cintare
..
-~=-~-.--------.---~

109
.u......

de lauda; iar, tu, ca F~catorul,


Purta.torul de grija l?i Judecatorul
nostru, ia aminte spre glasul ruga-
ciurm ' robUor tai, l?i nu departa
mila ta de la noi, pentru qa din
adincul sufletului purure4 sa_ stri-
gam tie:
Sfint, Stint, Sfint e1?ti Doamne
Dumnezeul nostru, miluie1?te-ne pe
noi, zidirea ta ce~ cazuta, pentru
numele tau eel Sfin.t.
Icos

A rh~nghelii l?i. Ingerii, Incepato-


riile l?i .Puterile, Scaunele ~i
Oomniile, stind inaintea Scaunului
slavei tale, nu pot a ves-ti mari-
mea desavirl?irilor tale. Heruyimii
cei cu ochi multi ~i Serafimii cei
cu cite l?ase aripi, acoperindu-1?i
Ietele lor, cu frica !?i cu dragoste1
striga unul catre altul; Sfint, Stint,
Sfint, Domnul Savaot I Iar noi ca
unii ce sin tern praf 11i cenul?a,, cu
( ) - - - - - - - " " " " " " " " " " - : - . . . _ _ .._..__. __ _._..,,,,.oc.. _ _ ::.~

110
~J
::::

Iesnire ar fi mai ales a iubi Hice- 1


1
rea; insa, pentiu ca sa nu ne ara-
tam neaducatori aminte ~i nemul-
tumitori pentru atit~a indurari
revarsate intru zidirea i;;i rascum-
pararea cea asupra noastra, urmind
doxologiei celor de sus, cu cre-
dinta ~i cu dragoste strigam :
Stint, Stint, Stint e~ti Doamne
Dumnezeul nostru, ce1a ce e~ti
inaltimea desaviri;;irilor. celor ne-
spuse ~i adincul tainelor celor
neurmate.
. Stint e~U Doamn~ uumneze.ul
nostru, cela ce pretutindenea e$ti
. ~i toate le impline~ti, cela ce unul
e~ti, acela~i ieri, astazi ~i in veac.
t Sfint e~ti Doamne Dumnezeul
nostru, cela ce pe toate le faci_,.
numai cu voia, aducind intru fiinta
pe cele ce nu sint, ca ~i cum ar
fi; cela ce pogori pina la iad ~i
iara~i ridici.
. Sfint e~ti Doamne Dum~eze_ul
[lOS.trU1 cela Ce Cerci injmile i ra.:.
(~--------------
........
111
0----------------,::::
.runchii . oamenilor ; eel ce numeri
stelele ~i for tuturor le dai numele.
Sfin t e~ti Doamne Dumnezeul
nostru, a caruia toate caile sint
adevarate, ~i toate judecatile drepte
impreuna ~i dorite.
Sfint e~ti Doamrte Dumnezeul
nostru, cela ce rasplatel?ti pacatele
parintilor asupra fiilor, miluie$ti ~i
ajuti din neam in neam. .
Stint, Sfint, Sfint e~ti Doamne
Dumnezeul nostru, miluie~te-ne pe
noi zidirea ta cea cazuta, pentru
numele tau eel Stint.
Condac

V azindu-Te pe
scaun in!!It ~i
Tine Isaia pe
prea jnaltat, a
strigat: 0 ! ticalosul de mine, ca
om fiind ~i. buze necurate avind,
am vazut pe Domnul Sayaot cu
och_i,i mei ; iar cind carbunele eel
d~ foe ce se puria de inger, tttin-
.gindu-se de buzele ,lui, cu curali~

.112
te Iauda pe Tine, Tatal i;;i f']ul ~i
Sfintul Duh, pe unul Dumnezeu.
Deci, o prea Sfinta Treime I A:rde
cu focul Dumnezeirii tale spinii
taradelegilor noastre celor multe;
ca, cu inima curata sa cintam tie:
Aliluia.
I cos

A vind pe. toata zidii'ea slujitoare


poruncii Tale, pretutiridenea
ar~ti urmele proniei !;ii a desavJr-
$inlor tale celor neurmate; pept.ru
aceasta pe cele nevazute al tale,
~i spre puterea cea pururea fii\oa.re
~i Dumnezeirea, de pe taptm:i c~m
getindu-le le vectem, pent.fl! ~i:l,re
cu I!lirare ~i ctj bucuii~ ~lrigam :
Sfiint, Sfint, ~fint e~U Qoam..n~
Dumnezeul nostiu, ptitentjc~ F~
ca torule al celor vaiute ~i 1 n~vij
zute $i ~hivernisitorule c~l ~q. f!r-!l:
goste itnbel$Ugata, aJ eel de
a~YIIl i;;i a ce!or viitQ@-re.

a carte de Rugacivn! 113


:"'.:--------------,
Sfih t e~U Doamne :bumnezeuT
rD'i/}.~tru, c:.~J ce din patru sfihii ai
,alc~tuit fdptura ~i .cu patru tim-
puri ai incununat crugul anului.
; Sftnt e~Ji boamh~ Dumnezeul
1pqstr, eel ce ai poruncit soare-
_llui s~ lu.m.ineze ziua, ~i luna cu
stelele sa lumtp.eze noaptea. .
Sfint e~ti Doamne Dumnezeul
IlOstru, eel .Ce scoti vinturile din
,.YistleriP; eel ce imbraci cerul cu
:n9ri ~i himiti ploaie ~i roua spre
racgrirea caldurii.
Sfint e~ti Doamne Dumnezeul
nostru, cei ce incingi dealuri~e
cu bucurie ~i vaile cu veselie;
~el ce impodobe~ti crinii tarinii ~i
inc_uunezi cimpiile cu roduri.
S_fint e~ti Doamne Dumnezeul
nostru, eel ce trimiti hrana puilor
corbilor, ~i adapi toate fiarele cim-
1pului ~i trimiti indurarile tale peste
toate lucrurile tale.
Sfint, Sfint, Sfint e~ti Doamne
Dumnezeul. nostru, miluiei?te-ne... .pe
9~~----~---~-~~~
114
::::----. - --.. ~---------~--- ......_ ~ ------~-- .... --.----------~--:~:.

noi zic:Hrea ta Ct:(~ cazuta, pentru


numeie tau eel Stint~ ,
i
Condac !
l

T ogta ~irea, sus $i jos, 11~i~cetat j


te slave$te pe tine, tacatorul 1
eel prea vesnic 9i Drim_nezeu : In 1

cer unii striga zi 9i noapte: Sfint,


Sfjnt, Sfint, iar altii cununile lor 1
le pun Ia picioarele tale ; insa noi
pe pamint impreuna cu toata tap- I
tura, ca cei impodobiti cu chipul
slavei tale cei de o fiinta, tie ne
rugam 9i de la tine a9teptam mare
9i bogata mila, strigind: Aliluia.
lcos

r mparate prea ve9nice, care rasari


soarele peste cei buni peste ~i
cei rai ; . eel ce iube~ti pe cei
drepti 9i pe cei pacato9i mihJJe$ti,
spala necuratia noastra cea sufle
teasca 11i trupeasca; binevoie9te a
:;::--,...__-------- ....,.
115
~----------

face intru noi loca$ul tau, de$i


nevrednici robi ai tai sintem. Pierde
gindurile noastre cele _necurate,
$terge f aptele cele necuvioase, in
drepteaza limba noastra spre a
vorbi cele placute inaintea ta,
pentrq ca, cu inima $i cu buze cu~.
rate, cu umilinta sa strigam:
SHnt, Sfint, Sfint ei:;ti Doamne
Dumnezeul nostru, despre care
ceata Apostolilor vederat vorbe9te
9i catre care soborul Proorocilor
pururea prive$te~
Sfint e~ti Doamne Dumnezeul
nostru, p.e care ceata Mucenicilor
cu dumnezeeasca cuviinta ii mar
turisei?te 9i oastea prea Cuvjo9ilor
prea :sfintul nume ii slavei?te.
Sfint e9ti Doamne Durnnezeul
posiru, pentru care multimea pu~t
nicilor neincetat suspina, i?i de la
care nevointele pustnicei?ti se incu-
nuneaza.
Stint e$ti Doamne Dunmezeul
nostru, carufa lerarhii ~i Pask>rii_
l
:~~:-..c.=--" .------~"''"'~~~--,..=-~"'------.CC~.--"-~~....._,_-""~o_,. -_..-:::

116
c--
1 Bisericii aduc dntare de multu
mire; iar invatatorii lumii spre a
noastra mintuire prin ei teolo-
ghisesc.
Sfi)lt e~ti Doamne Duinnezeul
nostru, prime~te rugaciunea cea
p~ntru noi ~i mijlocirea tuturor
Sfintilor ; iar ma_i ales a prea sfin-
tei Fecioare, care il?i intinde mii:.
nile sale catre tine pentru noi.
Sfint ef?ti Doamne Dumnezeul
nostru, ingrade1?te-ne pe noi cu
sfintii tai Ingeri, 9i departeaza de
la noi duhurile cele rele de sub cer.
Sfint, Sfint, Sfint e~ti Doamne
Dumnezeul nosiru, miluie:;;te-ne pe
noi zidirea ta cea cazuia, pentru
numele tau eel Stint.

Condac

O nedesptirtita
prea sfinta, facatoare de viata,
J
i;;i a toate fa.ca-
toa:te Treime : Parinte, Fiule ~i
D~ule Sfinte, unule adevaratul
o~~---~------~---~---~---~-------o
117,
c
Dumhezeu i;;i facatorul nostru ! Pri-
I mei;;te aceosta de acum multumire
a noastra, trimite-ne noua Darul
. $i puterea dintru inaltimea sfintu-
lui tau loca$, ca, calcind toate
poftele trupe~ti. sa vietuim intru
toata buna cinstire i;;i curatenie,
pina la s{!r$itul vietji noastre, pu-
rurea Iaudind "prea sfint m.m1ele
tau $i .st_rigind; Aliluia.

0----------------r:::
118
..::....-,;.............................................................._ ......__________ c:

Riimineti intru Mine ~ Eu intru


voi. Precum mliidita nu poate sii. aducii
roadii de la sine, daccl nu riimine in
vita, tot a~a nici voi, daccl nu riimineti
intru mine.
Eu sint vita p voi mlclditelel'.
(loan 15, 4-5).

~;:------------------
119
..._____
....,,,
120
__
____;,.
Q
-t:)

LA ACATISTUL DOMNULUI
NOSTRO, IISUS HRISTOS
Condac, glas 8

Ai>~rat~tul c,el m~~ mare ~i


Doamne, biniitorul iadului, ca
cei ce ne-am izbavit de moartea
~~a ve~ica, cele de lauda aducem
Tie, noi robii Tai ~i zidirea Ta.
Ci, ca, Cela ce ai indurari nenu-
marate, de toate nevoile ne izba...
vef}te pe. noi. care strigam : Iisuse,
Fiu1 _lui D~mriez~u, miluie~te-n~,

0 0
121
. ~ :: --- --- ----- ..:.., _ _ _, _ : , _ _ _ _ -4 _ _ _ _ _ __ _ _ _
- -----a';
lcos

t::acatorul ingerilor l?i Doamne al


I' puterilor, deschide-mi mie ne-
priceputul.ui mintea l?i limba, spre
_Iauda prea curatului Tau nume,
precum ai deschis auzul l?i limba
celui surd $i gingav de demult,
care graia strigind unele ca aces-
tea:
' Iisuse prea minunate, mirarea
ingerilor,
Iisuse prea puternice, izbavirea
stramo$ilor.
Iisuse prea dulce, slava patriar"
hilor,
Iisuse preaslavite, taria impara-
tilor.
Iisuse prea iubite, plinirea proo-
rocilor,
Iisuse prea minunate, intarirea
mucenicilor.
Iisuse prea line, bucuria calu~
garilor,

J~2.:;:2:-------------.-----(.::
_,a-----------~ ~------- - - -
tisuse prea m.ilos1ive, dulceata
preotilor.
Iisuse prea indurate, inf.d.n~ea ~ "t;.

pustnicilor,
Iisuse prea dulce, bucun& -prea
cuvio~ilor, -
Iisuse prea curate, mintea cea
intreaga a celor curati cu feciori2,
lisuse eel mai inainte de veci,
mh..1tuirea pacato~ilor,
nsuse Fiul lui Dumnezeu. mi-
luie~tema~

Condac

V .rind 'Sa descoperi taina c~a


asclinsa din v.eac, ca oaie la
0
junghiere Te-ai aduS', Iisuse, ~i ca
un miell tara de glas tnainte~ ce-.
lui ce-1 tunde pe el !?i ca un Dum-
nezeu din morti ai inviat ~ cu
slava Ia ceruri Te-ai. inaltat fii
ne-ai _., ridicat pe noi care strigiim
Tie: Aliluia.
~.
-o

123
::~:----------------

Icos
4 ratat-a faptura minunata, ara- /
1\. tindu-Se noua, Facatorul ; ca
din Fecioara mai presus de fire
s-a rnfrupat ~i din mormint a in-
viat nestricind pecetile ~i la apos-
toli prin u~ile incuiate a intrat cu 1

trupul. Drept aceea minunindu-ne~'


cu credinta strigam:
Iisuse, Cuvintul eel necuptins~
Iisuse, Cuvintul eel nevazut,
Iisuse, puterea ~ea .neajunsa,
Iisuse, intelepciunea cea necu~J
getata.
Iisuse, Dumnezeireq. cea necu~_
prins.a cu scrisoarea,
lisiise, domnia cea nenumarata.
Iisuse, Jmparati& cea nebiruita,
Iisuse, stapinirea cea tar~ de
. sfir~it.
Iisuse, taria cea prea inaJta,
Iisuse, puterea cea ve~nica.
Iisuse~ ...Fa~~torul me-l:r1; niIIuie ..
~.tem~.

124
0 ,..-.- --------.:::
Iisuse, Mintuitorul meu, min-
tuie$te-ma.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, mi-
luie$te-ma.

Condac

D aruie!iite-mi har. dez1ega.taru1e


al tuturor datoriilor, Ii:siw. !;ii
ma prime$te pe mine eel c'P ma
caiesc precum ai primit pe Petru,
care s~a lepadat de "Line, $i ma
cheama pe mine trind.a..v.ul, precum
de demult pe Pa.vel, co-re. Te prigo-
nea pe Tine, $i ma auzi pe rnine,
eel ce strig Tie: Aiiluia.

I cos

S lavind intruparea Ta, Te Iaudam


.... toti $i credem cu Toma, ca
Domnul $i Dumnezeu e$ti, Cela ce
~ezi cu Tata.I $i vrei sa judeci viii
$i mor\ii. Atunci adica ma invred-
)-~-

125
r ni~~IE! :tarii :~lei de-a dreap!a ~:-o
mine eel ee strig:
Iisuse, imparatul eel mai inainte
de veei, miluiei;;te-ma,
lisuse, floarea eea cu bun miros,
bine mirezmei;;te-ma.
Iisuse, ealdura eea iubita, incaI-
zei;;te-ma,
Iisuse, acoperamintul ce1 mai
in.le de veci acopera-ma.
Iisuse, vei;;mintul, eel luminat,
infrumuseteaza-ma,
Iisuse, margaritarul eel cinstit,
lumineaza-ma,
lisuse, piatra cea seumpa, stra-
lueei;;te-ma,
Iisuse, soarele dreptatii. lumi-
neaza-ma,
Iisuse, lumina eea sfinta, stra-
luee~te-ma,
Iisuse, de durerile eele sufletei;;ti
~i trupe~ti, izbave~te-ma,
Iisuse, scoate-ma din mina po-
trivnicului,

("----------------:;::
126
0 ----------------------------------------<::

Iisuse, izbCive$le-mi:i de focul eel


nestins $i de al le munci ve$nice.
Iisuse, Fiul Jui Dumnezeu, mi-
Iuie$te-ma.
Condac

0 ! prea dulce $i intru tot j,rldu-


rate Iisuse, prime$le eum
aceasta pupna rugaciune a noastra,
pre cum ai primit cei doi bani ai
vaduvei $i paze$te mo$lenirea Ta
de vrajma$ii cei vazuti $i de cei
nevazuti, de venirea altor neamuri
asupra noastra, de neputinte $i de
foamete, de toate scirbele $i ra-
nele cele aducatoare de moarte $i
din muncile cele viitoare, scoate
pe toti, care strigam Tie: Aliluia.

127
l
---:~:

":12:-:-8. . ; . . . , - - - - - - - - - - - - ( )
,,
...
_______________________ ... ...

Si intrind ingerul la Ea, a grdtt :


Bucura-te, ceea ce e~ti plinifu dar,
Domnul este cu Tine. Binecuvfntatii
e~ti Tu intre femei>.
(Luca 1, 28).

:::: ----------------_,...~.,.._-~--::::
8 Carte de Ruglclunl 129

q-----------------c---.-~.---.: ..:

LA ACATISTUL BUNEI VESTIRI


,A PREA SFINTEI NASCATOAREI
DE DUMNEZEU $1 PURUREA
FECIOAREI MARIA

Condac, glas 8

Apar!toare Doamna, pentru bi-


ruinta rnultumiri, izbavindu-ne
din nevoi aducern tie, Na.scatoare
de Dumnezeu, noi robii tai. Ci, ca
ceea ce ai stapinire nebiruita, slo-
boze~te-ne din toate nevoile, ca
sa strigarn tie : Bucura-te, Mireasa,
pururea Fecioara.
::::----~--------~-~--::::

131
....
....

!cos

eel mai iptii statator, din


Jngerul
cer a fost triinis sa zica Nasca-
toarei de Dumne?:eu: BucuraTe I
~i impreuna cu glasul eel netru..
pesc, vazindu-te pe tine, Doamrte,
inhupat, s-a spaimintat !?i a statut
strigind catre dinsa unele ca
acestea:
Bucura-te, prin care rasare bu-.
curia,
Bucura-te, prin care piere hies-:,
temul,
Bucura.,.te, chemarea Iui Ad'ain
celui cazut,
Bucura te, izbavirea Iacrimelor
Evei.
Bucura-te, inaltime, intru care
cu .anevoi~ se suie ginpurile ome-
ne~ti,
Bucura-t~,
adinciine, care nu te
poti lesne vedea nici cu ochii in
gere!?ti,
::::--------~~--
132
Bucura-te, ca e!?ti scaun tmp~.
ratului,
Bucura-te, ca porti pe Cela ce
poar.ta toate,
Bucura-te, stea, care arati Soa-
rele,
Bucura-te, pintecele dumne-
zee~tii intrupari.
Bucura-t~. prin care se innoie$te
faptura,
Bucura-te, prin care prune se
face FacatoruJ.
Bucura-te, Mireasa, pururea
Fecioara.

Condac

V azindu-se pe sine Sfin1a in tru


curatie, zis-a lui Gavrlil cu
indraznire: Prea sla.vit glasul tau
se arata a fi cu anevoie primit
sufletului meu, ca na~tere cu za-
mislire fara saminta cum imi spui?
strigind: Aliluia.
::::---------------- ....
133
:~: --~ -.- .
-o

Icos

J ntelegerea cea neinteleasa cau-


tind Fecioara sa o inteleaga, a
strigat catre eel ce slujea: Din
pintece curat, cum este cu putinta
sa se nasca fiu? Spune-mi ! Cahe
care el a zis cu frica, insa stri-
gind a~a:
Bucura-te, t?.inuitoarea sfatului
c,elui nespus,
Bucura-ie, incredintarea celor ce
au trebuinta de tacere.
Bucura-te, incepatura minuriilor
_Jui Hristos,
Bucura-te, capul poruncilor Lui.
Bucura.,.te, scara cerului, pe care
s-a pogorit Dumnezeu,
Bucura-te, poduJ, care treci la
cer pe cei de pe pamin t.
Bucura-te, minunea, care de in-:
geri e~ti mult shivita,
3ucura-te, ceea ce e~U rana d~
mult plins a diavolilor. 1
I
(: ------;:::
134
r.::------~~~~-------- ':
Bucura-te, ceea ce ai nascut 1u-
mina cea neapusa,
Bucura-te, ceea ce n-ai invatat
nici pe unul in ce chip a fost.
Bucura-te, ceea ce covir$e$ti
mintea celor lntelepti,
Bucura-te, ceea ce luminezi gin-
durile celor credincio$i,
Bucura-te. Mireasa, pururea
fecioara.

Condac

S teaua cea cu dumnezeeasca mer-


gere vazindu-o magii, au mers
pe urma 1urn in ii ei ; $i tinindu-o
ca pe o faclie, cu dinsa cautau
pe tarele Imparat $i ajungind pe
Cel neajuns, s-au bucurat stri gin-
du-1: Aliluia.

,.,..
c------------------::i
13S
Icos

Aralal-a . faptura noua, aratin-


du-se Facatorul noua celot ce
sintem facuti de Dinsul, rasarind
din . p"inte~e eel tara prihana ~i
pazindu-1 ii;ttreg, precum a fost,
ca vazind ,minunea sa 0 Iaudam
pe dinsa, strigind:
Bucura-te, floarea nestricaciunii,
Bucura-te, cununa infrinarii.
Bucura-te, ceea ce ai stralucit
chipul invierii,
Bucura-te, ceea ce ai aratat viata
ingereasca.
Bucura-te, pomul eel cu lumi
no~rsa roada, dintru care se hra-
nesc credincio~ii,
Bucura-te, copacul eel infrunzit
cu buna umbra, sub care se aco
par multi. .
. Bucura-te, - ceea ce ai purtat in
;pintece pe Povatuitorul celor ra
taci\i. ....
::::----
136
Bucura-te, ceea ce ai nascut oe
Izbavitorul celor robiti.
Bucura-te, imblinzirea Judeca-
torului celui .dr.ept,
Bucm a-te, iPrtaciunea a multor
gre~iti,
Bucura-te, haina celor goi de
indrazneala,
Bucura-te, dragoste care biru-
iei;;te toata dorirea.
Bucura-te, Mireasa, pururea
fecioara.

Condac

QI Maica prea Iaudata, care ai


nascut pe Cuvintul, Cel ce
este mai sfint decit toti sfintii,
primind acest dar de acum, izba-
ve~te de toata ispita ~i scoate din
munca ce va sa fie, pe toti cei
ce-ti c.inta tie: Aliluia.

c-- -------------::::
137.
()------------------:)

0-.~----------------~
138
clar mie, sii nu-mi fie a ma liiuda,
fiira numai in Crucea Domnului nostru
Iisus Hristos, prin care lumea este
rastignitii pentru mine ~i eu pentru
lume>.
(Gal. 6, 14).

139
:;::-------------- ~)
::::---------- -::::
I

LA ACATISTUL SFINTEI CRUCI

Condac, glas 8

0 ! de trei ori ferici ta $i pre a~


cinstita Cruce, tie ne inchi'
nam noi credincio_$ii $i te mariIIl!
veselindu-ne de dumnezeiasca. ta.
inaltare; ci ca o pavaza $i arm~
nebiruita, ocrote$te $i acopera cl/t
darul tau pe cei ce striga: BuclJi..
ra-te, Lemn fericit

..
..,. -----~-----------~::::
: ; : : - - - - ---"--~~-------- ...

Ices

Ingerii din cer nevazut inconjoara


cu frica Crucea cea de viata
purtatoare ~i vazindu-o ca da cre-
dincio~ilor acum har de lumina
datalor cu stralucire, se spaimin-
teaza ~i stau strigind catre dinsa
unele ca acestea :
Buc-ura-te, cruce pazitoarea lumii,
Bucura-te, slava bisericii,
Bucura-te, ceea ce izvora~ti ta-
maduiri cu indestulare,
Bucura-te, ceea ce luminezi mar-
ginile lumii,
Bucura-te, lemn de viata miro-
sitor ~i vistieria 'minunilor,
Bucura-te, prea fericita ~i de
daruri data toare,
Bucura-te, ca e~ti dumnezeiesc
a~ternut picioarelor,
Bucura-te, ca te-ai pus spre in-
chinare tuturor,
Bucura-te, pahar plin d.e curata
I bautura,
0 0
142
('.:.---------------::::
Bucura-te, luminator al stralu-
cirii celei de sus,
Bucura-te, prin care se binecu--,
vinteaza zidirea,
Bucura-te, prin care se inchina,
ziditorul, -
Bucur&-te, Lemn fericit.

Condac

0 1odraslit
intru tot cintat lemn, care ai
pe Cuvintul eel mai
sfint decit toti sfintii, primind ruga-
ciunile noastre, de toata priinejdia
pe toti izbave$te-ne $i de ve$nica
munca mintuie$te pe cei ce striga:
Aliluia. -

:::::----------------0
143
:::--------------..,,_,.---:;::
.-.-------------~-----~---
"

c:Eu sint pastorul eel bun. Pasto-


rul eel bun viafa -o pune pentru
oile sale>.
(loan 10, 11).

0-------------------::::
IO carte de Rugilclunl
e:-----------------0

Q~---..---.-------------9
J46 .
...
....
....
___

LA ACATISTUL SFiNTULUI
IERARH NICOLAE

Condac, glas 8

C elala ce ver$i mir de mult pret


toata lumea $i mie celui
nevrednic $i mai mult decit toU
pacatos, daruie$le-mi ca sa-ti aduc
tie cintare .. Parinte Nicolae, ca
cela ce ai indrazneala catre Dum-
. nezeu, sloboze$te-ma din toate ne-
cazurile ca sa strig tie : Bucura".'te,
al ierarhilor intii $ezator pe scaun.

147
::::----------------,..,
Icos

A rhanghelii cu ingerii se minu-


neaza, Parinte, de credinta ta
cea tare catre Dumnezeu; aposto-
lii cu proorocii se lauda cu tine ;
imparatii impreuna cu oamenii
spre tine au nadejde. Pentru acea-
sta $i eu, de$i sint nevrednic, strig
tie, sfinte Nico~ae:
Bucura-te, cela ce impreuna ei;;U
locuitor cu ingerii,
Bucura-te, cela ce aduci intris~
tare dracilor.
Bucura-te, cela ce e$ti slujitor.
ll'Semenea cu Grhwre Teologul in
preotie.
Bucura-te, cu Joan Gura de Aur
dimpreuna vorbitorule.
Bucura-te, prietenul Marelui'
Vasile,
Bucura-te, ca dimpreuna cu din-
~ii tai eresurile,
Bucura-te, cela ce porti 0 ere~
dinta cu din1?ii 1
..
....
148
----~ ....

Bucura-te, ca aduci minuni intru


pace,
Bucura-te, ca curatef$ti din lume
multimea dumnezeilor,
Bucura-te, cela ce ai vorbit des-
pre cinstea cea dinainte a Nasca-
toarei de Dumnezeu in Biserica.
Bucura-te, ca TUf$inind pe Arie
in~elatorul la sobor 1-ai surpat,
Bucura-te ca pe fecioarele ace-
lea le-ai oprit de la impreunarea
cea spurcata, cu folosinta ta.
Bucura-te, Nicolae, mare fa.ca-
torule de minuni.
Condac
0 I prea minunate Parinte: piing
~i strig cafre al tau sprijin,
aducind tie acum aceasta putina
rugaciune, ca sa ma izbave~ti de
munca cea de veci cu rugaciunile
tale, Nicolae prea Iaudate, ~i ma
invrednice~te ve~nicii imparatii,
ca dimpreuna cu tine sa cint cin-
tare lui Dumnezeu: Aliluia.
(~:-----------------::::
149
:::.---~-~------::;

100
cViata pustnicilor fericitii este.
a oelor ce se intraripeazii cu
dumnezeiescul don.
(Antifon, glas. 5).

c~~------------------------------.-.--0
151
C.1-~-~-~---~-------------....ti

~1;5~2-----------------------o
e:--- ----r-~:::i

LA ACATISTUL SFINTEI PREA


CUVIOASEI MAICII NOASTRE
PARASCHEVA

Condac, glas 8

PreamuJtCuvioasei noastre Maice,


milostivei Parascheva,
prinos de umilinta ii aducem noi
nevrednicii pacato~i pentru mijlo-
cirile sale, ca mari daruri ne-arp
invrednicit a dobindi de la izvorul
eel pururea curgator de bunaHiti
al Mintuitorului nostru ~i sa-i
cintam:
Bucura-te, Par~~ch.evo Il}lt folo~
sitoare.
0:------~------~---:;)
163.
I cos

l ngerii din cer, cu laude primind


duhul tau eel fecioresc, din pa-
minte~tile loca~uri,_ de bucurie
te-au incuriunat pentru vredniciile
tale, caci trp femeiesc ~i fire sla-
banoaga, purtind, ai ~tiut a birui
toate puterile vrajma~ului prin
bna intelepciune, pentru aceasta
tti .cintam:
Bucura-te; inteleapta fecioara,
Bucura-te, porumbita cuvinta
toare,
Bucura-te, ingeresc suflet in trup
femeiesc,
Bucura-te, solitoare vrednica ca
tre Domnul,
Bucurate, mingiierea oamenllor,
Bucura-te, alinarea de suferinla,
Bucura-te, nadejdea rtoastra cea
ja}'.e,
Bucurate, intarfrea credincio
~ilor,
9--~-- -----~-~-::;:

154'
:::.--- ~ ----

Bucura-te, liman lin $i neinvi-


forat,
Bucura-te, pilda bunei cucernicii,
Bucura-te, a celor nepriceputi
Iuminar'e,
Bucura.-te, a celor deznadajduiti.
sea pare,
Bucura-te, Paraschevo mult fo-
lositoare.

Condac

fnchinamu-ne moa!?telor tale, Cu-


vioasa $i, cinstind praznuirea ta,
propov5.duim cu slava $i cu cin-
tari toate minunile tale, care prin
darul Iui Dumnezeu $i pentru a
noastra mintuire am dobindit; pri-
mita fa rugaciunea noastra, sfinta,
$i grabe$te 't>entru totdeauna a ne
aju ta, ca sa cin tam cu bu curie
ispravile tale $i slava Iui Dumne-
zeu : Aliluia.
~;:-------------------::;:
155
1:;.~-----------------,::i

~-
156
,...

Ca o pirga a firii, Tie saciitcrului


fapturii, lumea iti aduce, Doamne, pe
purtiitorii de Dumnezeu, mucenici,
pentru ale cifror rugiiciuni, in pace
adinca, Biserica Ta, pentru Nasciitoa-
rea de Dumnezeu, o piize~te mult
milostive.
(Tropar de la Ceasul intii).

0--------------------:::
157
::::-------=
--~ -- - - - --- -- -- ------- - ---::::

LA ACATISTUL SFINTULUI
MARELUI MUCENIC IOAN
CEL NOU
Condac, glas 8

A para torutul
cre~tinatatii,
~i patimitorului
impotrivitorului
f?i surpatorului paginatatii, Muce-
njcului celui de curind aratat, osta
~ului lui Hristos celui adevarat,
care ca un soare Biserica rasari-
tului a stralucit !iii pe credincio~i
de veselie i-a umplut, toti acum
dm suflet cintari de multumita ~i
.;;---------
J5~
de Iauda sa-i aducem $i cu dorire
sa-i strigam:
Bucura-te, Ioane, Mare Muce-
nice al lui Hristos.
lcos

{ ngerilor iubita $i placuta a fast $i


mai-nainte de patimire vietuirea
Ta, purtatorule de chinuri al Jui
Hristos, Ioane. Caci cu trup mate-
rialnic fiind infa$urat, viata inge-
reasca pe pamint ai vietuit, cu
milostenii $i cu neincetate ruga-
ciuni, apoi $i cu chinuri. Pentru
aceasta noi, ni$te Iaude ca acestea
dupa vrednicie iti aduce'm Tie:
Bucura-te, ca prin postirile $i
rugaciunile tale cele necontenite,
Ingerilor te-ai asemanat,
Bucura-te, ca prin milostehiile ~i
lacrimile tale, pe draci i-ai illf'ri-
co~at,
Bucura-te, ca p'e cei scirbiti i-ai
mingiiat,

160
::::----------------:"':
Bucura-te, ca pe cei bolnavi i-ai
ajutorat,
Bucura-te, ca in trup muritor
te-ai aratat inger pamintesc,
Bucura-te, ca cu mintea ai fost
om ceresc,
Bucura-te, ca din parinti bine-
credincio!?i ai rasarit,
Bucura-te, ca dreapta credinta
pina in sfir!?it ai pazit-o,
Bucura-te, ca din cetatea vestita
Trapezunda ai odraslit,
Bucura-te, ca cu to ate f aptele
bune desavir!?it te-ai impodobit,
Bucura-te, ca negutator pe mare
ai fost iscusit,
Bucura-te, ca negutatoria sufle-
tului bine ai chibzuit-o.
Bucura-te, Ioane, Mare Muce-
nice al lui Hristos.
:::.-- -----------""-----:::.
Condac

Q .J mult patimitorule al lui i-Iris-


tos; sfinte f;ii Mare Mucenice
Ioane, primind aceasfa rugaciune
a noastra ce se aduce Tie acum
cu umilinta, de toate vataniarile
sufletef;iti f;ii tnipef;iti, de vrajmaf;iii
cei vazuti f;ii nevazuti f;ii de vef;i'"
nica munca pe noi ne izbavef;ite
cu r1:1gaciunile tale, cele bine pri-
mite catre Dumnezeu.: ca im
preuna cu tine in veacul ce va sa
fie, in locai:;urile sfintilor, sa c:fo
tam lui Dumnezeu: Aliluia.

o----- ---------(1
162
t:::- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : : : :

RUGACIUNI LA FELURITE
TREBUINTE
cCereti $i se va da vow'i : ciiutati Ji
veti afla; bateti $i se va deschide
vouii.
Ca oricine cere, ia, eel care cautii,
aflii, ~i celui care bate, i se va des-
chide.
(Mat. 7, 7).

0-,------------------::::
163
Rugiiciuniz pizntru incizpizrca Iucrufui

l)oamne Iisuse Hristoase, 1 Fiul~,


Unule nascut al Tatalui celui
Iara de inceput, Care prin gura.
proorocului Tau David ai rostit :
Ie$i-va omul la lucrul sau $i la
Iucrarea sa pina seara $i prin
aceea a ferici tului Pavel apostolul
ai zis: ca eel ce nu Iucreaza sa
nu manince. ~i iara$i' Tu insuti ai
zis cu prea curata gun:1. Ta: Fara
de Mine nu puteti face nimic.
Doamne, Doamne, ascul ta din tot
sufletul $i din toata inima dum
nezeie~tile Tale cuvinte $i' cu
----------~----::;:

165
umilinta alerg la bunatatea Ta.
Ajuta-mi mie pacatosului, cu darul
Tau, sa saVir!;l9SC lucrul ce incep
acum. !n numele Tatalui !;li al Fiu
Iui 9i al sfin tuJ ui PtJb. l\_min.

Rugkiuniz dupa savir~iriza Tucrului

Piinirea tutur01- bunaUitilor Tu


e!;lti, Hristosul meu. Umple de
bucurie !;li de veselie sufletul meu
!;li ma mintuie!;lte. c~ "!!P. rnilostiv.
Amin.

RugAciuniz fa mas.i diz Ia amiaza

Tat~l nostru, care e!;lti in ceruri,


eftinteasca-se nurnele Tau, vie
imparatia Ta, fie voia Ta, precum
in cer a~a !;li pe pamin t. Piinea
noaslra. cea de toate zi!ele da:ne-o
noua. astaz1 ~i ne iarta noua gre-
$elile noastre precurn ~i noi iertaITI
:::---------...,.--------~::

.66
gre~itilor no$lii! $i nu n.e dt.!.ce p,,_e
noJ in ispi\~. ci p.e q~:zj:>ave$t--e ll.e
eel r@:u.

Rugaciune la sculariza de la masa

M\UJtqmim Tie, Hris_to~se, Dujil..


1ilezeul nostru, ca ne-ai satu-
;rat pe nof de bunatatile Tale cele
.pamirite$"ti. Nu ne lipsi pe hoi nici
de c~_teasca Ta imparat~e. ci pre-
cum. in mijlocul ucenicilor Tai ai
venit, Mintuitorule, pace dindu-Je
Ior, vino $i Ja i;ioi $i ne IIlintuieste~
Amill.

Rusaciun;z la masa dq: s;z,u.:i

}\~ inca-vor sar acii $i se vor sa-


tura $i vor lduda p~ Domnu~.
iar c~i ce-L cauta pe Dins1Jl, vi_i
vor fi inimile lor in veacul vea~
culm.
I
----------------: ..:

lG 'i
: :.:- ----------------:::
Rugaciune dupa masa de !>eara

V eselitu-ne-ai pe noi, Doamne,


intru tapturile Tale ~i intru
lucrul miinilor Tale ne-am bucu-
rat. Insemnatu-s-a peste noi lumina
fetii Tale, Doamne. Dat-ai veselie
in inima mea din rodul griului, al
vinului 9i al untului de lemn, ce
s-a inmultit. Cu pace ma voi
culca 9i voi adormi, ca Tu, Doamne,
deosebi, intru nadejde m-ai a~e
zat.
Rugaciune pentru bindacerile
primite d<Z Ia Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum


nezeul nostru, Dumnezeul a
toata milostivirea 9i indurarea, a
caruia mila este nemasurata !?i- iubi
rea de oameni neajunsa, catrEi' a
Ta slava cazind cu frica 9i cu
cutremur, ca ni9te robi nevrednici,
multumire pentru facerile Tale de
~--- ~--------------0
.68
::::-------------~~-::::

bine cu smerenie aducind, ca pe


un Domn, Stapin $i tacator cie
bine Te slavim, Te laudam, Te
cintam, $i iaraf7i cazind, multumi'm
$i cu smerenie ne rugam milosti
virii Tale celei Iara de masura
$i negraitg, ca $i de acum inail].te
sa ne daruie9ti f aceri de . bine, de
to.t raul $i necazul su ne izbavef;ti,
sa ne daruie9ti lini9te $i sa be
invrednice9ti in toate zilele vietii
noastre totdeauna ' multumire sa
aducen.i Tie $i cele.,,.prea bun~ a:
le ~rcii $J ~ I~ cauta. Ami_n.

Rugaciun~ la n~cazuri ~i suparari

D oamne;- viforul necazurilor


ridica asupra mea i;;i ape
se
au
hitrat pina la sufletul meu; dar
intru Tine este tonta nadejd1~a mea.
iu cuno:;;ti pricina raului ce ma
bintuie, la T.ine perii capului meu
::~----------------:::;

169
~.=~
~-----....

sint numarati, la Tine deci, scap


~i pe Tine Te rog, ca prin iubirea
Ta de oameni sa departezi de la
mine orice rau pierzator de suflet;
sa-mi ajuti a birui toate ispitele ce
ina invaluiesc; ca Tu e~ti intarirea,
scaparea ~i izbavitorul meu, Hris-
toase Dumnezeule, ~i Tie slavii
inaltam : Tatalui ~i Fiului ~i Sfin-
tului Duh. Amin.
Rugaciune pentru caiatorie

ooamne Iisuse Hristoase, Dum


nezeul nostru; cela ce e~ti
calea, adevarul 9i viata ~i ai cala-
torit impreuna cu sluga Ta, Iosif,
precum ~i cu cei doi ucenici, care
au mers Ia Emaus : insuti Stapine,
cala.tore9te ~i cu mine, robul Tau,
binecuvintind cali.itoria mea. Tri-
mite-mi pe Ingerul pazitor, ca Jui
Tobie, ca sa-mi fie povatuitor ~i
sa ma fereasca nevatamat de toata
reaua intimplare; ca a$a cu pace,
:;;:-- ~---~------ ---::;
L70
sanatate :;;i buna sporire sa ma
intorc intru ale mele :;;i toata viata
mea sa proslavesc prea cinstit ~i
de mare cuviinta numele Tau: al
Tatalui ~i al Fiului f;>i al Sfintului
Duh. Amin.

Rugaciune Ia caz de boafa

Doamne IistJse Hristoase, Dum-


nezeul nostru, prime9te sme-
rita mea rugaciune pentru iertarea
pacatelor mele f;'i ca un indurat
cu dreapta ta cea atotputernica,
stinge-mi focul ce m-a cuprins,
inceteaza-mi boala :;;i cu milosti-
virea Ta ridica-ma din patul dure-
rii intru slava numelui Tau ; ca
Tu ef;'ti doctorul sufletelor :;;i al
trupurilor noastre, Hristoase Dum-
nezeule, f;>i Tie slava inaltam: Ta-
talui 9i Fiului :;;i Sfintului Duh,
acum ~i pururea f;>i in vecii vecilor.
Amin.
...... ..
"'
171
::::- --~----------.,..,.,_,..

Rugd.ciuniz Ia vrlZmlZ d1Z s1Zc1ZU

Doamne Iisuse Hristoase, Oum,


nezeul nostru, prime$te aceasta
1

rugaciune a mea, nevrednicul ro-


bul Tau, $i-Ti intoarce minia Ta
cea cu dreptate pornita asupra
noastra $i nu ne omori cu foame
~i cu sete pe noi, oamenii $i dobi
toacele; ci cu milostivire porun
ce$te norilor din cer sa dea pa-
min tului ploaie Ia vrem~, ca sa-1
racoreasca ~i sa creasca iarba do
bitoacelor $i verdeata pentru tre'\'
buinta oamenilor $i sa aduca rodu-
rile cele de trebuinta vietii noastre,
ca sa prosliivim preasfint numele
Tau: al Tatalui ~i al Fiului $i al
Sfintului Duh. Amin.
Rugaciuniz la ploaiiz pri<a mu[u

Doamne lisuse Hristoase, Oum


nezeul nostru, prime$te sme-
rita mea rugaciune !?i nu ne pierde
c----------------- .,..
172
---------------- ..:

intru minia Ta cu varsarea ploilor


1
nee on tenite ; ci porunce$le norilor
sa se impra$tie $i razele soarelui
sa . . straluceasca pe pamint, spre
inmultirea rodurilor pamintului $i
adunarea lor; ca toata indestularea
avind, sa proslavim preasfint nu-
mele Tau: al Tatalui $i al Fiului
$i al Sfintului Duh, acum $i puru~
rea $i in vecii vecilor. Amin.

Rugaciune pentru ocrotirea de tund 1


fu[gere, trasnd ~i grindina

D. oamne, Atotputernice, stapini-


torul $i Dumnezeul nostru, Pa-
rinte, Fiule $i Duhule sfinte, $tim
ca am miniat bunatatea Ta $i am
pornit certarea Ta spre noi $i sin-
tem vrednici de cea mai cumplita
certare a Ta. Insa, $tiind iubirea
Ta de oameni - ca precum es-te
marirea Ta, a!?a $i bunatatea $i
milostivirea ta - cadem cu umi-
linJa la marea Ta milosti_v!re,, t!?i
::::--------------- ::::
173
:::-----~----
---'--....

i Te rugam pe Tine, cera ce nu


vrei moartea pacato$ilor, - im-
blinze$te-te $i-ti intoarce groaznica
Ta minie de la noi credincio$ii
robii Tai $i nu ne pierde cu dreapta
Ta minie, intru taradelegile noa-
stre. Ci, dupa obiceiul iubirii Tale
de oameni $i dupa parinteasca Ta
mila, imblinze$te i;;i inceteaza
groaznicul glas al tunetului $i al
fulgerului Tau $i ne miluie$te pe
noi, ca ne-am inspaimintat foarte.
Opre$te, Doamne, $i stinge focul
miniei Tale, pornit asupra noastra;
iara norii cei intunecati, cu grin-
dina stricatoare, risipe$te-i degraba
$i-i departeaza la munti $i-n focuri
pustii, unde nu este vietuirea robi
Ior Tai.
Iar noua, slugilor Tale, ne tri
mite ploaie Jina i;;i curata, numai
cit este pentru trebuinta $i roada
pamintului nostru $i spre folosul
norodului Tau. A$a, Stapine, Doam
ne, cu puterea dumnezeirii Tale,
(~- ------~-----~-- - - :::
174
---------., ----(::
:~.---~"' . .----~"'~-..-- ........
- I
porunce~te degraba vazduhului sa I
stea intru lini11te ~i sa se arate
senin, curat, ves~l 11i cu straludre
I
de soare, ca, bucurindu-ne ~i m.ul-
tumind Tie, sa Te marim pe Tine,
prea bunule, Dumnezeul n9str~.
Ca bun ~i iubitor de oameni e~t-~
11i Tie slava inaltam, Tatalui ~-i
Fiului 11i Sfintulu! Duh, acum ~i
pu_rur~a. ~i in vecii vecilor. Amin.:

Rugaciun~a plugarului

Tiezeule,
se cuvine cintare,
. -.,
Psalmul 64

Dumne~
in Sion, 11i in Ierusalim
Ti se vor implini juruintele. La
Tine va alerga tot trupul, ca Tu
asculti rugaciunea. Faptele nele-
giuite ne aoboara, dara Tu ne vei
curati de nelegiurile noastre. Fe-
rice de c-el ce 1-ai ales ~i 1-ai pri-
mit sa locuiasca in curtile Tale.
Satura-ne-vom de bunatatile casei
Tale ~i de sfintenia bisericii Tale.
~-----::;:
I
175
Infricm;atule judecator, eel ce e$ti
incins cu putere, i?i cu tarie ai
a~ezat muntii, eel ce lini~te9ti mu-
getul marilor !?i potole~ti furia va-
lurilor i;;i razvratirile popoarelor,
auzi-ne Dumnezeule, Mintuitorul
nostru, nadejdea tuturor rnargini-
lor pamintului $i a celor ce sint
pe mare departe. Teme-se-vor de
semnele Tale cei ce locuiesc la
marginile lumii; vei de!?tepta pe
din$ii dimineata ~i seara sa . te
sliiveasca pe Tine. Cind cerce-
tezi Tu pamintul, potole~ti setea
lui ~i verr?i peste el beff?ug de bo
gatie. Adincurile Tale, Doamne,
sint pline de apa; cu ele faci rodi-
tor pamintul ~i pregate!?ti hrana
vietatilor. Pentru aceasta, insa, pre-
gate$ti ogorul r?i neteze$ti bulgarii
lui; apoi ii moi cu 'picaturile de
ploaie $i binecuvintezi rodurile lui.
A~a incununezi anul cu bunatatile
Tale : cimpiile izvorasc bel17ug ~i
pe urnlele Tale izvora!ite grasin1.e 1
:::-----------~---~;,.)
176
:::=-------. ___ -----------
, , - ::::

dealurile se indng cu bucufie, pa


~unile se imbraca cu turme de oi
!)i vaile se acopar cu. holde de
griu: toate se bucura ~i cinta.
Amin. -
Ru3,1ciunq pentru parinti, rude
~i prietrni

1\J\ intuie9te, Doamne, ~i miluie~te


. pe parintii mei. pe fratii, su-
rorile, pe toate rudele cele dupa
trup ~i pe prieteni. Si le daruie~te
lor pacea ta, indestulindu-i cu bu-
natatile cele paminte~ti ~i cu cele
mai presus de Iume.
..
,
Amin. ,

Rugaciun<.'a pJrintiT01 prntru fii

Doamne
ce cu
Dumnezeul nostru, Cela
intelepciun~a
Ta ai
zidit pe om din tarina ~i ai suflat
in fata lui suflare de viata !}i bine-
cuvintindu-1 i-ai zis: Cref;>teti. !?i va
inmultiti $i umpleti pamintul : iar
::=------~--~-

12 C'a:te d; Rugll:iun! 177


::: -- -----*
I

Ii la Cana Galileei, prin unul nascut,


i Fiul Tau, ai binecuvintat nunta ~i
deci na$terea de fii : cu multa umi-
linta, rog marea Ta bunatate, 'ca
neincetat sa rever!?i Harul Tau ~i
sa Te milostive!?ti asupra copiilor 1
mei, pe care Tu ai binevoit a mii
darui. Umple-i pe ei de inte-
Iepciune !?i pricepere. Apara-i de
toate cursele vrajma~ilor vazuti ~i
nevazuti ; poruncei;;te ingerilor Tai
sa fie pururea povatuitori spre
cele bune, ca pururea sa Te Ia.u-
qam i;;i sa te preamarim pe Tine.
Amin.
Rug.!ciunca sotiior unu[ p~ntru Altu[

D oamfie Iisuse Hris toase, Du!Ill}~-


zeul nostru, cela ce ne-a1 m-
vat.at ca totdeauna sa ne rugam
unul pefitru altul, caci ai;;a vom im
plini legea Ta ~i ne vom arata vred-
nici de mil a Ta, - cauta. cu indurare
$i pazei;;te de vrajma~ii yazuti . $i
::::---------------::::
178
'?---- ---------~----------~------ - -.
nevazuti pe sotul meu (sotia mea)
I pe care mi 1-ai daruit (mi-ai e:la-
ruit-o) a petrece impreuna pina Ia
moarte. Daruie$te-i sanatate $i
deplina intelepciune, ca sa-$i poata
indeplini datoriile sale, dupa voia
~i poruncile Tale. FereF,;te-1 de ispi
tele pe care n-ar fi in stare sa le
poarte. Intare$le-1 in dreapta cre-
dinta $i~n dragostea desavir$ita, ca
sa Iucram impreuna faptele bune
~i sa tocmim viata noastra dupa
sfintele Tale a$ezari $i po!"unci.
Ca a Ta este stapinirea $i puterea
in veci. Amin.
Rugaciune: la postul Mar1t

D oamne
duhul
$istapinul vietii mele,
trindaviei, al grijii de
multe, al iubirii de stapinire $i al
grairii in deF,;ert, nu mi-I da mie.
lar duhul curatiei, al gindului
smerit, al rabdarii $i al dragostei,
daruie~te-1 mie, slugii Tale.
-------------::'.:
179
0----------------t)
A~~. boamne imparate, ~ daruie
~te-mi, ca sa-mi vad gre~elile mele
~i 'sa nu osindesc pe fratele ,, meu,
ca binecuvintat e$ti in yecii veci-
lor. Amin.

::;:-- ------ ,,..


180
::;------------------

R UGACIUNI LA SFINT A
IMPARTA~IRE
cDe cite oTi mincafi aceanid piine
~ befi acest pahar, moartea r omnu!td
vestifi, pinii la venirea Lui.
cCerceteze-se, deci, omul pe sine ~
numai a~a sa manince din aceastii
piine ~ sa bea din acest pahar>.
(I Cor. XI, 26 'l 28).

181
"-------------:-----;::---()
...

...
(.: ___ _____
.. ......... ~,-------....- ... ---- ~-- -

RUGACIUNI INAINTE
DE SFINT A IMPART A$IRE

Rugaciunu Sf intuiui loan Damaschin

Ctapine, Doamne Iisuse Hristoase,


.) Dumnezeul nostru, Cela ce sin-
gur ai putere de a ierta pacatele
oamenilor, ca un bun !';ii iubitor
de oameni, treci cu vederea toate
gre!';)eJile mele cele cu !';>tiint3. !';ii
cele cu ne!i)tiinta. $i ma invredni-
ce!i)te tara de osinda sa ma im-
parta!i)esc cu dumnezee!i)tile, prea
slavitele, prea curatele !';ii de viata
tacatoarele Tale Taine, nu spre
munca, nici spre adaugirea paca-
0'-------------------..:
183
~----------------:::,

telor; cl spre curatire ~i sfintire ~l


spre incredintarea vietii ~j impa
ratiei ce va s~ fie, spre zid $i aju
tor $i spre izgonirea celor potriv-
nici, spre pierderea gre$elilor mele
celor multe. Ca Tu e$ti Dumne
zeul mitei $i al indurarilor $1 aJ
iubirii de oameni $i Tie slava inaJ
tam impreuna $i Tatalui $i Duhu
lui Stint, acum $i pururea $i in
vecii vecilor. Amin.
Rug.lciune,l Sfintuf ui Vasife ci<I Mare

C tiu, Ooamne, ca in nevrednicie


-< ma impaTUi$eSC CU preacurat
Trupul Tau $i cu scump Singele
Tau $i vinovat sint $i osinda mie
maninc $i beau, nesocotind Trupul
$i Singele Tau, al lui Hristos Oum
nezeul meu. Ci spre indurarile
Tale indraznind, \dn catre Tine,
Cela ce ai zis: Cine maninca Tru
pul Meu $i bea Singele Meu intru
Mine petrece $i Eu intru dinsul.
- ---------------::;;:

...
,'",
--: ..:
Deci, milostive$le-ie, Doamne, $i
nu ma vadi pe mine pacatosul, ci
ta mie dupa mila Ta. $i sa-mi fie
sfintele acestea spre tamaduire $i
curatire $i luminare $i paza $i min-
tuire si spre sfintirea sufletului $i
a trupului, spre alungarea a toata
nalucirea $i a f aptei re le $i a lu-
crarii diavole$ti, care se 1ucreaza
cu gindul in madularile mele; spre
indraznirea $i dragostea catre Tine,
spre indreptarea vietii $i intarire,
spre adaugirea faptei $i a desa-
vir$irii, spre implinirea poruncilor
f}i spre imparUi$irea cu Sfintul Duh,
spre merinde pentru viata de veci,
spre raspuns bine primit la jude-
cata Ta cea infrico$ata, iar nu spre
certare sau spre osinda.
Rusaciunu Sf intului loan Gura
d~ Aur
C red, Doamne, $i rnarturisesc, ca
Tu e$ti cu adevarat Hristos,
Fiul lui Dumnezeu eel viu, Care
0---------------f.)
183
.. :~----- --- -~- - - .... ~----- -- -- -- .......... ---~-- - -- .. --. - --.- -----

ai vehit in 1urrie sa m1ntui~,i;;ti p~


cei pacato;;i, dintre care eel, dintii
sint eu. Cred inca, ca acesta ':este
insrn:,;i prea curat Trupul Tau ;;i
acesta este insu;;i scump Singele
Tau. Deci ma rog Tie: Miluie!?te-:ma
9i-mi iarta gre9elile mele, cele de
voie 9i cele tara de voie, cele cu
cuvintul sau cu lucrul, cele cu
9tiinta 9i cu nei;;tiinta. Si ma in-
vrednice9te, tara de osinda, sl't ma
imparta9esc cu prea curatele Tale
taine, spre iertarea pacatelor mele
$i spre viata de veci. Amin.

::::-----------------;::
86
.,,,..---------------r--,-~ . -----~-~--.--.-- ---.(~:

MULTUMIRI DUPA DUMNE-


ZEIASCA IMPART A~IRE

Rug!ciun~a Sfintuf ui Vasil~ c~f Marc

M ultumesc Tie, Doamne


nezeul. meu ,ca nu lepa m-~i
Oum~

dat pe mine pacatosul, ci 'parta~


sfintelor Tale m-ai invrednicit a
fi. Multumescu~Ti ca. pe mine ne-
vrednicul a ma imparta~i cu prea
curatele Tale r?i cerer?tile daruri
m-ai invrednicit. ~i, Stapine iubi-
torule de oameni, Care pentru nqj
ai murit ~i ai inviat ~i ne-a.i daruit
1:::---------------::i
187
-------~-~-~-----. - --. ::
noua aceste infriCO$a te $i de via ta
tacatoare taine, spre binefacerea
i?i sfintirea sufletelor $i a trupuri-
lor noastre, da sa-mi fie i?i mie
acestea spre tamaduirea sufletului
$i a trupului, spre alungarea a tot
potrivnicului, spre luminarea ochi-
lor inirnii mele, spre impacarea
suflete$tilor mele puteri, spre cre-
dinta nerw;;inata, spre drag-0ste ne-
tatarnica, spre implinirea intelep-
ciunii, spre paza poruncilor Tale,
spre adaugirea harului Tau eel
dumnezeiesc $i spre unirea impara-
tiei Tale. Ca intru sfintenia Ta cu
acestea fiind pazit sa pomenesc ha-
rul Tau pururea i?i sa nu mai viez
mie, ci Tie, Stapinului nostru f?i
Facatorului de bine. ~i a$a ief?ind
dintru aceasta viata, intru nadej
d,e.a vietii celei Ve$nice, Sa. ajung
Ia odihna cea de-a pururea, unde
este glasul Iaudatorilor cet nein...
cetat $i dulceata cea fiira de sfir$it
a celor ce ~ad fi:umuse.tea cea
:i----------------c
88
,.-~---------------::::

nespusa a fetei Tai~, Ca Tu ei;;ff


dorirea cea adevarata i;;i veselia
c~a nespusa a celor ce Te iubesc,
Hristoase Dumnezeul nostru, ~i pe
Tine Te Iauda toata faptura in
veci. Amin.

Rugaciun~a Sfintului Chiril


al Al~xandri~i

T rupu:l Tau eel stint Doamne


Iisuse Hristoase, Dumnezeul
meu, sa-mie fie mie spre viata de
veer :;;i Singele Tau eel scump
spre iertarea pe,catelor. ~i sa-mi
fie mie iniparta~drea aceasta spre
bucurie, spre sanatate :;;i spr~ ve-
selie. ~i la infrico~atu 9i a doua
.
vemre a T a ma rnvreamce~ce
~- ,. t
pe
mine pacatosul, sa stm1 de-a
dreapta. slavei Tale, pentru ruga~
ciunile prea curatei Maicii Tale ~~
ale tuturor sf!ntilor Tai. Amin.
....
~ --------------::::
189
::::--------- --~---~-::::

Ru~aciunea acduiasi catre P1u Sfinta


~ Nascatoare de Dumnezeu

PreaDurrinezeu,
sfinta stapina, Nascatoare d~
care e!iiti Iumina
intunecatului meu suflet, nadejdea,
acoperamintul, scaparea, mingiie-
rea !iii bucuria mea. Multumescu-ti
tie ca m-ai invrednicit pe mine,
nevrednicul, a fi parta!ii prea cu-
ratului Trup !iii scumpului Singe
al Fiului tau. Ci tu, care ai nas-
cut lumina cea adevarata, Iumi-
neaza-mi ochii cei intele~iitori ai
inimii, ceea ce ai nascut izvorul
nemuririi. Inviaza-ma pe mine eel
omorit de pacat, Maica Dumne-
zeului celui milostiv, ceea ce el?ti
iubitoare de milostivire. , Miluie-
$te-ma l?i da-rni umilinta l?i zdro-
bire de inirna, smerenie, in ginduri
l?i ridicare din robia cugetelor. ~i
ma invrednice9te pina Ia sfirl?itUI
vietii, tara de osinda a primi sfin-
tirea' prea cu~atelor taine, spre
:;::----------------0
190
-:~~:uirea. sufle!ului. ~i :~,~~:l:l:
~i-mi da, Stapina, lacrimi de po-
l
1
cainta ~i de marturisire ca sa te
laud ~i sa te slavesc .pe tine, in
toate zilele vietii mele. Ca bine-
cuvintata ~i preaslavita e~ti in
veci. Amin.

--------------()
191
OR!NDUIRI BISERICE$TI

cDrept aceea, frafilor, stafi neclin-


tifi $i fineti predaniile pe care le~afi
inviifat, fie prin cuvint, fie prin epis-
tola noastrd>
(JI Tes. 2, 15),

i,;--------------------_;....;
13 Carte de Rugliciunt lg~
I.

Cele 9 porunci ale Bisuicii

1. Sa ascultiim cu evlavie Sfinta Liturghie in


fiecare Duminica :;ii sarbatoare.
2. Sa tinem toate posturile de peste an.
3. Sa cinstim fetele biserice:;;ti.
4. Sa ne spovedim :;ii sa ne imp!irta:;;lm in :tle-
care din cele patru posturi de peste an, orl,
daca in fiecare post nu putem, eel putin o data
pe an, in Postul Pa:;;tilor.
5. Sa ne rugam pentru cei ce stau in fruntea
tarii.
6. Sa tinem posturile pe care le-ar orindui
episcopul sau mitropolitul loculul in vreme de
primejdie, de boale sau necazuri.

o. . -------------------:;)
195
7. Sa nu citim ciirti eretice$ti.
8. Sli nu instrliinlim, nicl sli :folosim spre scu-
puri stralne lucrurlle biserice~i sau averea
Blsericil.
9. Sa nu facem nunti :;ii ospete, sau alte petre-
ceri, in timpul posturllor.

IJ.

Posturil~ mari in Bisuica OrtodoxA

1. Postul Sf. Pa:;;ti sau al patruzecimii, inchl-


puie postul de 40 de zile al Mintuitorului
Hristos. El tine $apte saptaminl. In acest sfint
$1 mare post, ca :;;i-n celelalte posturi rinduite
de Biserica Ortodoxa, eel ce poste$te, trebuie sa
uneasca postirea trupeasca cu cea sufleteasca,
caci iata ce spune Sf. loan Gura de Aur : <Cel
ce marglne$te postul numai la oprire de bucate,
mat mult il necinste$te. De poste$ti, arata-mi cu
fapte, zice Sfintul. $i, iata cum : De vezi un
sarac sa ai mila de el, de vezi vreun vrajma$,
impaca-te cu el ; de vezi vreun prieten in cinste,
nu-I pizmui; de vezi vre-o :femeie cu bun chip,
cauta-ti de drum. Nu numai gura sa posteasca,
ci $1 ochii $i urechile, picioarele $i miinile $i
tot trupul. Miinile sa posteasca raminind curate
de rapiri $! alte nelegiuiri, picioarele sa pos-

0
6
teasca nemergind la de~fatari necuviincioase,
ochii neultindu-se cu pofta 1;1i aprindere>. Acesta
este adevaratul post placut inaintea lui Dumne-
zeu ~i a~a ne invata ~i sf. Biserica sa-1 tinem.
2. Postul Sf. Apostoli sau al Simpetrului, s-a
a~ezat in cinstea Sf. Apostoli Petru ~i Pavel,
precum ~i a celorlalti Apostoli. Acest post sta
in legatura cu Sf. Pa~ti 1;1i cu Duminica Rusalii-
lor, sarbatori care au data schimbatoare. De
aceea, nu incepe la data sorocita, cl tine, cind
mai mult, cind mai putin. Daca 29 iunie
- ziua Sf. Apostoli - cade miercurea sau vine-
rea, atunci, nu se maninca de dulce, ci numai
pe~te. In acest post, se dezleaga, miercurea ~!
vinerea la pe~te, atunci, cind s-ar intimpla
vreun sfint cu priveghere sau hramul bisericii.
3. Postul Sfintei Marii sau al Sintamariei, se
tine in cinstea Prea Sfintei Nascatoare de Dum-
nezeu. Acest post tine doua saptamini : de la
1 la 15 august. Se lasa sec la 31 iulie. Iar de va
cade.a aceasta zi miercurea sau vinerea, se lasa
sec la 30 iulie. De asemenea, daca Adormirea
Maicii Domnului, cade in zi de post - miercu-
rea sau vinerea -, se maninca de dulce a doua
zi, adica la 16 august, iar in ziua praznicului
se dezleaga la pei;;te.
4. Postul Na~terii Domnului sau al Craciunu-
lui, inchipuie postirea patriarhilor din Vechiul
Testament in vederea a~eptarii lui Mesia. Sf.
Simion Tesaloniceanul spune, ca acest post mai
-" --~-----------------------------------0
197
-r
inchipuie postirea de 40 de zile a proo~ocului
Moisi, inainte de a primi Legea Domnului> pe
muntele Sinai.
Postul Na~terii Domnului tine 40 de zile : de
la 15 noiembrie la 25 decembrie. Se lasa sec in
ziua de 14 noiembrie. Daca aceasta zi cade
miercuri sau vineri, se lasa sec in seara zilei
de 13 noiembrie.
In acest post, pe linga zilele de simbata ~i
duminica, se mai dezleaga la pe~te, martia ~i
joia, cum se arata mai jos la cap. IV.
La Na~terea Domnului, in orice zi ar cadea,
se manincli de dulce.

III.

Zilil< di post in cursul anului

Afara de posturile de mai multe zile, a~ezate


in cele patru timpuri ale anului inaintea unor
sarbatori, Biserica a hotarit ~i posturi de o zi,
~i anume:
1. Miercurea ~i vinerea de peste saptamina.
Mlercurea se poste~te, i;entru ca in aceasta zi
s-a facut sfat pentru vinzarea Domnului nostru
Iisus Hristos. Iar vinerea fiindca in acea zi a
fost rastignit ~i a murit Mintuitorul. De aceea,
aceste zile sint intocmai ca acelea din Postul
Mare.

8
'l):--------.............................._,,,___....._...._~~--r.:.
.1

:!. Ajunui Bobotezei, ia 5 ianuarle. In aC"easta


zi creljtinul se pregateljte prin post 111 rugliciune
pentru a intimplna cu vrednlcie sarbatoarea
Aratarii Domnulul r;;i pentru a primi Aghiazma
mare. Dezlegare la vln r;;l untdelemn.
3. Taierea capulul Sfintului loan Botezatorul.
la 29 august, zl de adincli intristare, pentru
uclderea celui mai aspru postitor r;;l mal osirdui-
tor vestitor al pocalntii. Blnecuvintare la vin r;;l
untdelemn, chiar daca ar fi mlercuri sau vineri.
4. Inaltarea Sflntei Cruel, la 14 septembrie, zl
care aminter;;te de patimile Domnulul nostru
Iisus Hrlstos, ca miercurea r;;l vlnerea de i:este
saptaminli. La acest praznic se mal face amintire,
despre aflarea Sf. Cruel de catre Sf. Elena (326),
despre Inaltarea Sf. Cruel de catre Eplscopul
Macarie (335), despre aducerea sau intoarcerea Sf.
Cruel din Persia (628) r;;i despre ar;;ezarea Sf.
Cruel de insur;;i Imparatul Eraclle in Biserica
Sf. Invlerl din Ierusalim, la 14 septembrie 629.
Dezlegare la vin r;;i la untdelemn.

IV.
Zilrle posturilor in care se mAninc~
pe~h

1. In Postul Mare: la Euna Vestire - 25 mar-


tie - i,;i la Duminica Florillor. In simbata lui
Lazar dezlegare la icre.
c----~--

199
:') .

2. tn postul Sintamariei : la Schimbarea la


Fata - 6 august.
3. In postul Craciunulul: la Intrarea in Bise-
rica a Maicii Domnului - 21 noiembrie - chiar
daca aceasta sarbatoare ar cadea miercuri sau
vineri.
De asemenea, se maninca pe~te, in lunile,
miercurile, ~i vinerile acestui post, daca in
aceste zile cade hramul vreunei biserici.
tn sfir~it, se dezleaga la pe1;1te, in zilele de :
16, 23 ~i 30 noiembrie, 4, 5, 6, 9, 17 r;;i 20 decem-
brie, daca aceste zile cad martea sau joia.

v:
Zild de post In car s mAnlncA dulc

Miercurile ~i vinerile din saptamina Vame-


1;1ului ~i Fariseului, din saptamina Alba (Brinzei)
(cind se maninca numai oua, brinza, lapte r;;i
pe~te), din saptamina Luminata - intre Pa1;1t! !;Ji
Duminica Tomei-, din saptamina Rusaliilor -
de la Pogorire pina la Duminica Tuturor Sfin-
tilor -, ~i cele dintre Craciun ~i Boboteaza,
afara de ajunul Bobotezei, cind se poste1;1te.
Miercurile ~i vinerile in care cade Craciunul
r;;i Botezul Domnului, se maninca tot de duke.

00
,')------1
VJ. I
Zilde ,i posturile in care nu H f ac nun ti

1. In zilele de miercuri !?i vineri de peste an.


2. In toate cele patru posturi mari.
3. De la Sf. Pa1?ti pina la Duminica Tomii.
4. In ajunul Praznicelor Impariite1?ti.
5. In Duminica Rusaliilor.
6. De la Craciun pina la Boboteazii.
7. In zilele de 29 august ~i 14 septembrie.

VII.
Pomenirea mortilor

Sfinta noastra Biserica de Rasarit marturi-


se1?te nemurirea sufletului i;;i crede in invierea
mortilor. Ea ne invata pentru aceasta, sa ne
ruglim pentru raposatii no1?tri ~i pentru toti cei
care au adormit in dreapta credinta.
Sf. loan Gura de Aur, in privinta aceasta,
spune : Nu in zadar se fac aduceri pentru eel
raposati, nu in zadar rugaciuni, nu in zadar
milostenii. Toate acestea le-a poruncit Duhul
Sfint, voind prin aceasta, ca noi unul altuia sa
aducem folos... Nu in zadar zice diaconul : Pen-
tru eel raposati in Hristos, pentru aceia, pentru
care se savir~e1?te pomenirea, sa ne rugam.

201
'0~~~.....--~..,..,~.-...-~------........
I
----1
I Acesta nu este glasul diaconului ci glasul Du-
hului Sfint. Vazind aceasta, vom aduce min-
I
l
giiere sufletelor celor raposati, cit vom fi in
stare, in loc de lacrimi, in loc de tinguire, in
I

loc de infrumuse\area mormintelor, milostenii


~i rugaciuni, pentru ca ~i ei ei noi sa dobindim
fagaduintele ve~nicei fericiri, prin darul ~i iubi-
rea de oameni a unuia nascut Fiului lui Dum-
nezeu>.
De aceea, potrivit rinduielii Bisericii pome-
nirea mortilor se face :
1. In s!mbata Lasatului sec de came.
2. In sirn:bata a II-a, a III-a ~i a IV-a din
Postul Sf. Pa~ti.
3. In simbata dinaintea Rusaliilor.
Prin traditie pomenirea mortilor se mai face:
1. In Joia Mare, cind se zice, ca se incheie
parastasele din Postul Mare.
2. In lunea sf. Toma, care se num~te ~i
Pa~tile Blajinilor.
3. In orice zi, neoprita de tipicul bisericesc.
De asemenea, se face pomenirea mortilor, in
ziua a treia, a noua ~i a patruzecea dupa ince-
tarea din viata. Apoi, la trei, ~se, noua luni ~i
la un an dupa incetarea din viata.
Pomenirea mortilor in ziua a treia dupa i~ce
tarea din viata se face in cinstea invierii Iui
Hristos celei de a treia zi ; cea de noua zile
dupa incetarea din viata aminte~te de moartea
lui Iisus in ceasul al noualea ~i de cele noua

0-----------------------------------------0
~02
cete ingerei;;ti ; iar pomenirea la patruzeci de
zile dupa incetarea din viata se saviri~e:;ite in
cinstea inaltarii lui Hristos la cer, ca inviind
raposatul din morti, Domnul sa-1 faca vrednic
de suirea sa in locai;;urile cele cerei;;ti.
Pomenirea mortilor la trei luni, la i;;ase luni,
la noua luni :;ii la un an dupa incetarea din
viata aceasta paminteasca, se face dupa pilda
Bisericii, care la fiecare trel lunl, adica in fie-
care din cele patru tlmpurl ale anului, a ai;;ezat
simbetele, in amintlrea celor adormitl intru
Domnul.
Astfel de pomenlrl marturlsesc i,l dragostea
noastra pentru eel raposatl, precum :;ii neconte-
nlta legatura cu sufletele acestora.

VIII.

Zi[d~ in car~ nu s~ f ac parastas~

1. De la 20 decembrie pina la 7 ianuarie.


2. Miercurl :;ii vineri din saptamina Alba
(Brinzei)
3. Lunea, martea, miercurea, joia i;;i vinerea
din Postul Mare, afara de cazul, cind in aceste
zile cade praznicul Bunei Vestiri in care se
savir11C~te dumnezeiasca Liturghie a sf. loan
Gura de Aur.
0
2.03
4. tn Duminica Floriilor, precum ~i lunl,
mart!, miercuri, ~vineri ~i simbata din sapta-
mina sfintelor Patimi.
5. De la Duminica sf. Pa~ti pina la Duminica
sf. Toma.

IX.

SArbAtorife bisuice~ti cu tineu

I. Duminici!e de peste an.


II. Praznicile m3ri, care se impart in sarba-
tori domnei;;ti ~i sarbatorl ale Maicii Domnului.
1 ianuarie: Taierea imprejur a Domnului
nostru Iisus Hristos ~i Sf. Vasile eel Mare.
6 ianuarie: Aratarea Domnului sau Boboteaza.
2 februarie : Intimpinarea Domnului sau Stra-
tenia.
25 martie: Euna Vestire a Maicii Domnului
sau Blagove~tenia.
Cu data schimbatoare : Duminica stilparilor
sau Floriile.
Cu data schimbatoare: Duminica Invierii sau
Sf. Pai;;ti.
Cu data schimbatoare : Inaitarea la cer a
Domnului sau Ispasul.
Cu data schimbatoare : Duminica Pogoririi
Duhului Sfint, Duminica !'-/fare sau Rusaliile.

204
.;:i--------------------'j
Cu data schimbatoare : Sfinta Treime.
6 august : Schimbarea la Fata a Domnului sau
Pobreajenul.
15 august: Adormirea Maicii Domnului sau
Sintamaria Mare.
8 septembrie : Na~terea Maicii Domnului sau
Sintamliria Mica.
14 septembrie : lnaltarea sfintei Cruci sau Ziua
Crucii.
21 noiembrie: lntrarea Maicii Domnului in
Bisericli sau Ovidenia.

III. Slirblitorile sfintilor mai marl.


7 ianuarie : Soborul Sfintului loan Boteza-
torul.
30 ianuarie: Sfintii Trei lerarhi - Vasile, Gri-
gorie ~i loan sau Treisfetitele.
23 aprilie : Sfintul Mare Mucenic Gheorghe.
21 mai : Sfintii lmplirati ~i intocmai cu Apos-
tolii, Constantin ~i Elena.
24 iunie : Na~terea Sf. loan Botezatorul.
29 iunie: Sfintii Apostoli Petru ~i Pavel sau
Sinpetru.
20 iulie: Sfintul Prooroc Ilie Tesviteanul sau
Sintilie.
29 august: Tliierea capului Sfintului loan Bote-
zatorul.
14 octombrie: Sfinta Cuvioasli Parascheva sau
Vinerea Mare (Sfinta Vineri),

o----~--------------~---(j
205
------------------,~.
26 octombrle: Sflntul Mare Muccnlc Dimitrie
sau Stmedru.
8 noiembrie : Sfintii Arhanghell Mihail Si Ga-
vriil sau Sfintii Voievozi.
6 decembrie : Sfintul Ierarh Nicolae.
27 decembrie: Sfintul Arhidiacon ~tefan, inttiul
mucenlc.

16
SINAXAR
PESTE TOT ANUL

Tu ai facut toate cele frumoase


ale piim'intului - vara ~i primavara,
Tu le-ai zidit pe ele. A Ta este
ziua ~i a Ta este noaptea. Tu ai
siiv'ir~it zorile ~i soarele.
(Ps. LXX, 16-17; Ps. LXX:X, 11-12).

207
0
I. t' r-; !l IANUARIE

Arc 31 de zile
Ziua are 10 ceasuri i;;i noaptea 14
1. t Taierea imprejur a Domnului ; Sf. Vasilie
2. Sfintii Silvestru papa Romei, ~i Serghie
3. Sf. Prooroc Maleachi ; Sf. muc. Gordie
4. Soborul Sf. 70 de Apostoli ; Cuviosul Teoctist
5. Sf. Mucenici : Teopemt i;;i Teona (Aj. Bobotez.)
6. t Botezul Dcimnului (Boboteaza)
7. t Sf. Prooroe loan Botezatorul
8. Cuvio~ii Gheorghe Hozev. ~i Emilian mlirt.
9. Sf. Mueenie Polieuct ; Cuviosul Evstratie
10. Sf. Grigorie al Nisei ; Cuvlosul Dometian
11. t Cuviosul Teodosie eel Mare
12. Sf. Mueenite Tatiana !$i Eutasia
13. Sf. Mucenici Ermil i;;i Stratonie
14. Cuvio~ii Parinti uei$i in Sinai ~i Rait
15. Cuvioi;;ii Pavel Tebeul i;;i loan Coliba~ul
16. Inehinarea Lantului Sf. Apostol Petru
17. t Preacuviosul Antonie eel Mare
18. t Sf. Atanasie i;;i Chirll, patriarhii Alexandriel
19. Cuvio$ii Macarie, Meletie ~i Marcu
20. t Cuviosul Eftimie eel Mare
21. Sf. Maxim Marturisitorul ; Sf. Neofit
22. Sf. Apostol Timoteiu ; Cuviosul Anastasie
23. Sf. Mueeniei Clement i;;i Agatanghel
24. Cuvioasa Xenia ; Mueenicul Vavila
25. t Sf. Grigorie Teologul
26. Cuvio~ii Xenofont, Maria, Areadie, loan
27. t Aducerea moafii;elor Sf. loan Gura de Aur
28. Cuvio$ii Efrem Sirul i;;i Paladie
29. Adueerea moa~telor Sf. lgnatie
30. t Sf. Trei lerarhi : Vasilie, Grigorie ~i loan
31. Sfintii Mucenici Chir ~i loan
r.-~-..-..-::

14 Carte de Rugiiciunl H9
--o
LUNA FEBRUARIE

Are 2& sau 29 de zile


~ua are 11 ceasuri ~i noaptea 13
1. Sf. Mucenic Trifon ; Muceniia Perpetua
2. t Intimpinarea Domnului
3. Sf. Simeon :;;i Ana proorocita
4. Cuviosul Isidor; Sf. Mucenic Avramie
5. Sfintele Mucenite Agata i;;i Teodula
6. Sf. Vucol ; Mucenicii Julian, Fausta
7. Sf. Partenie; 1003 mucenici din Nicomidia
8. Sf. Mucenic Teodor Stratilat ; Proor. Zaharia
9. Sf. Mucenici Nichifor, Marcel, Pangratie
10. t Sf. Mare Mucenic Haralam.bie, Valentina
11. Sf. Mucenic Vlasie ; Sf. Teodora Imparateasa
12. Sf. Meletie; Mucenicul Hristea
13. Cuv. Martinian; Sf. Apostoli Achila :;;i Priscila
14. Cuvio:;;ii Auxentie; Maron, Fillman
15. Sf. Apostol Onisim; Sf. Mucenic Maior
16. Sf. Mucenici Pamfil :;;i Valent; Cuv. Flavian
17. Sf. Mucenic Teodor Tiron
18. Sf. Leon Papa Romei; Cuviosul Agapit
19. Sf. Ap. Arhip; Cuvio:;;ii Evghenie :;;i Macarie
20. Cuvio~ii Leon Episcopul :;;i Visarion
21. Cuviosul Timotei ; Sf. Evstatie
22. Cuvio:;;ii Atanasie, Talasie :;;i Limneu
23. Sf. Mucenic Policarp ; Sf. Gorgonie
24. t Aflarea capului Sf. loan Botezatorul
25. Sf. Tarasie ; Sf. Mucenic Alexandru
26. Sf. Porfirie; Sf. Mucenita Fotini
27. Cuvio:\>ii Procopie Decapolitul, Talaleu
28. Cuvio:\>ii vasilie :;;i Proterie; Sf. Chira
29. Cuviosul Casian Romanul (in anii bisecti)
LUNA MARTIE

Are 31 <k' zile


Zlua are 12 ceasuri ~i noaptea 12
1. Sf. Mucenita Evdochia; Cuv. Domnica
2. Sf. Mucenici Teodot, Isihie, Nestor
3. Sf. Mucenici Eutropiu, Cleonic, Vasilisc
4. Cuviosul Gherasim; Sf. Mucen~c Pavel
5. Sf. Mucenic Conon; Sf. Muceni1;a Iraida
6. Sf. 42 Mucenici din Amorea ; Sf. Eufrosin
7. Sf. Mucenici Efrem, Vasilevs, Agatodor
8. Cuviosul Teofilact; Sf. Mucenic Dometie
9. Sf. 40 de Mucenici din Cetatea Sevastiei
10. Sf. Mucenici Codrat, Ciprian, Dioni:>ie
11. Sf. Sofronie patriarhul Ierusalimului
12. Cuviosul Teofan ; Sf. Grigorie Dialogul
13. Aducerea moa~telor Sf. Nichifor
14. Cuviosul Ben edict ; Sf. Mucenic Alexandru
15. Sf. Mucenici Agapie, Plisie, 1'imolae
lG. Sf. Mucenici S3.vin, Papa, Romano
17. Sf. Alexie omul lui Dumnezeu ; Sf. Mc. Marin
18. Sf. Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului
19. Sf. Mc. Hrisant ~i Daria; Sf. Mucenita Haria
20. Cuvio:?ii uci~i in manastirea Sf. Sava
21. Cuviosul Iacov ; Sf. Toma, Serapion
22. Si. Mucenic Vasiiie Preotul; Sf. Drosida
23. Sf. Mucenic Nicon :?i cei 199 de ucenici
24. Cuviosul Artemon ; Sf. Mucenic Luca
25. t Buna Ve&tire
26. Soborul Sf. Arhanghel Gavriil
27. Sf. Mucenita Matrona; Sf. Prooroc Anania
23. Cuviosul Ilarion ; Sf. Mucenici Filit :?i Lidia
29. Sf. Mucenici Marcu Episcopul ~i Chiril
30. Cuviosul loan Scararul
31. Sf. Mucenic Ipatie ; Sf. Veniamin

2ll
---------------------.... .

LUNA APRILIE

Are 30 de zile
Ziua are 13 ceasuri ~i noaptea 11
1. Cuvioasa Maria Egipteanca
2. Cuviosul Tit; Sf. Mucenici Amfian ~i Edesie
3. Cuviosul Nichita; Sf. Mucenic Elpidifor
4. Cuviosul Iosif ; Cuviosul Zosima ~i Platon
5. Sf. Mc. Claudie, Diodor, Serapion, Nichifor
6. Cuviosul Evtihie ; Cuvioasa Platonida
7. Sf. Mucenic Caliopie ; Sf. Mucenita Achilina
8. Sf. Apostoli IrodioQ, Agav, Ruf, Ermon
9. Sf. Mucenic Evpsihie ; Cuviosul Vadim
10. Sf. Mucenici Terentie, Pompie; Sf. Dima
11. Sf. Mucenic Antipa ; Cuvioasa Trifinia,
Cuviosul Calinic de la Cernica
12. Cuviosul Vasilie Episcopul; Sf. Antuza
13. Sf. Mucenici Artemon, Chintilian iili Dada
14. Sf. Martin Papa Romei; Sf. Mucenita Tomaida
15. Sf. Apostoli Aristarh, Trofin ~i Pud
16. Sf. Mucenite Irina, Agapi, :Hionia
17. Sf. Mucenici Simeon, Avtlela, Adrian
18. Cuviosul loan ; Sf. Mucenic Sava Gotul
19. Cuviosul loan Paleolavritul ; Sf. Gheorghe
20. Cuviosul Teodor ; Sf. Mucenic Anastasie
21. Sf. Mucenic Ianuarie; Sf. Mucenita Filipia
22. Cuviosul Teodor; Sf. Ap'.)stol Natanail
23. t Sf. Marele Mucenic Gheorghe
24. Sf. Mc. Sava Stratilat ; Sf. Elisabeta, Valentin
25. Sf. Apostol ~i Evanghelist Marcu
26. Sf. Mucenici Vasilie al Amasiei, Sf. Glafira
27. Sf. Simeon, Episcopul Ierusalimului
28. Sf. Apostoli Iason ~i Sosipatru
29. Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Memnon
30. Sf. Apostol Iacov Zevedeu ; Sf. Donat
-~~~-----------------(:1
LUNA MAI
Are 31 de zile
Ziua are 14 eeasuri ~i noaptea 10
1. Sf. Ieremia ; Cuv. Eftimie, Ignatie, Aeaehie
2. Adueerea moai;;telor Sf. Atanasie eel Mare
3. Sf. Muceniei Timotei ~i Mavra ; Sf. Diodor
4. Sf. Mucenitli Pelaghia ; Cuviosul Valerian
5. Sf. Mare Mueenitli Irina; Sf. Mueenic Galan
6. Sf. i;;i Dreptul lov; Cuv. Mamant ~i Pahomie
7. Arlitarea Sf. Cruel; Sf. Mucenie Acaehie
8. t Sf. Ap. ~1 Ev. loan ; Sf. Arsenie eel Mare
9. Sf. Prooroc lsaia ; Sf. Mucenic Hristofor
10. Sf. Apostol Simon Zilotul ; Cuviosul lsihie
11. Sf. Mucenici Moehle i;;i Dioscor
12. Sf. Epifanie; Sf. Gherman
13. Sf. Mucenita Glieheria; Cuviosul Serghie
14. Sf. Mucenici Isidor i;;i Terapont
15. Cuviosul Pahomie eel Mare
16. Cuviosul Teodor Sfintitul
17. Sf. Apostoli Andronic i;;i Junia
18. Sf. Mc. Petru, Veniamin, Hristina fecioara
19. Sf. Mucenic Patrichie ; Sf. Mucenitli Chiriaehi
20. Sf. Mucenic Talaleu ; Cuviosul Mareu
21. t Sf. Implirati Constantin i;;i Elena
22. Sf. Muc. Vasilisc; Sf. Plir. de la Sobor. II Ee.
23. Cuviosul Mihail Marturisitorul
24. Cuviosul Simeon; sf. Mucenitli Mareiana
25. t A treia aflare a eapului Sf. loan Botezatorul
26. Sf. Apostoli Carp i;;i Alfeu
27. Sf. Muceniei: Eladie, Terapont, Alipie
28. Cuviosul Nichita ; Sf. Mucenitli Elieonida
29. Sf. Mucenitli Teodosia; Sf. Mueenic Olivian
30. Sf. Isaehie ; Cuviosul Varlaam
31. Sf. Mucenic Ermia filozoful

-::i
213
(~ ---

LUNA I UN IE

Are 30 de zile
Ziua are 15 ceasuri ~i noaptea 9
1. Sf. Mc. Iustin filozoful
2. t Sf. Mucenic loan eel Nou de la Suceava
3. Sf. Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Paula
4. Sf. Mitrofan; Cuvioasa Sofia
5. Sf. Mucenici Dorotei, Nicandru, Leonid
6. Cuviosul Ilarion ; Sf. Mucenic Ghelasie
7. Sf. Mucenita Zenaida; Cuviosul Antim
8. Sf. Mucenita Caliopi ; Cuvioasa Melania
9. Sf. Muceni\e Tecla, Mariamni, Marta, Maria
10. Sf. Mucenici Alexandru :;;i Antonina
11. Sf. Apostoli Vartolomeu :;;i Varnava
12. Cuviosul Onufrie ~i Petru Atonitul
13. Sf. Muceni'fa Achilina ; Cuviosul Trifilie
14. Sf. Prooroc Elisei ; Sf. Metodie
15. Sf. Prooroc Amos; Cuviosul Ieronim
16. Cuviosul Tihon, Episcopul Amatundei
17. Sf. Mucenici Manuil, Savel, Ismail
18. Sf. Mucenic Leontie; Cuviosul Erasm
19. Sf. Apostol Iuda; Cuviosul Paisie eel Mare
20. Sf. Mucenic Metodie; Cuviosul Calist
21. Sf. Mucenici 1ulian :;;i Afrodisie
22. Sf. Mucenici Evsevie, Zenon ~i Zina
23. Sf. Mucenita Agripina ; Sf. Mc. Aristocle
24. t Na~terea Sf. loan Botezatorul
25. Sf. Mucenita Fevronia ; Sf. Mucenic Procopie
26. Cuviosul David din Tesalonic
27. Cuviosul Samson; Sf. Mucenic Anect
28. Aflarea moa~telor Sf. Mucenici Chir :;;i loan
29. t Sf. Apostoli Petru ~i Pavel
30. Soborul celor 12 Sfintl Apostoll

114
()-,---------------------.;::
LUNA I UL IE
Are 31 de zile
Ziua are 14 ceasuri :;;i noaptea lCl
1. Sf. Mucenici Cosma :;;i Damian ; Sf. Mavrichie
2. A:;;ezarea ve~mint. Maicii Domnului in rccla
3. Sf. Mucenic Iachint; Cuviosul Anatolie
4. Sf. Andrei ; Cu vioasele Marta :;;i Ciprila
5. t Cuviosul Atanasie Atonitul :;;i ucenicii sai
6. Cuviosul Slsce eel Mare; Sf. Mucenita Lucia
7. Cuvi:J3ul Toma; Sf. Muceni\a Chiriachi
8. Sf. Mucenic Procopie; Sf. Mucenita Teodosia
9. S:f. Mc. Pan.gratie, Chiril, Andrei :;;i Prov
10. Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea-Armenia
11. Sf. Mare Mucenita Eufimia; Olga a Rusiei
12. Sf. Muceniri : Proclu :;;i Ilarie; Sf. Veronica
13. Sobor. Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. i;>tefan
14. Sf. Apostol Achila; Sf. Mc. lust ~i Iraclie
15. Sf. Mc. Chiric :;;i Julita; Cv. losif; Vladimir
16. Sf. Mucenici: Antinoghen, Avudim :;;i Faust
17. Sf. 630 de Parinti ai Sobor. IV; Sf. Marina
18. Sf. Mucenici Emilian, Pavel, Valentina
19. Cuvioasa Macrina ; Cuviosul Dia
20. t Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul
21. Cuviosul Simeon; Proorocul Iezechill
22. Sf. Mironosita Maria Magdalena
23. Aducerea moa:;;telor Sf. Mucenic Foca
24. Sf. Muceni\l:i Cristina ; Sf. Mc. Ermoghen
25. Adormirea Sf. Ana ; Cv. Olimpiada, Epraxia
26. Sf. Muc. Ermolae :;;i cuv. muc. Parascheva
27. t Sf. Mare Mucenic Pantelimon; Cv. Antuza
28. Sf. Ap. Prohor, Nicanor, Timon :;;i Parmena
29. Sf. Mucenici : Calinic, Teodota, Mamant
30. Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Andronic
at. S:f. Evdochim; Sf. Iosif eel din Arimateia

2 5
1

LUNA AUGUS,T
\
Are 31 de zile l
Ziua are 13 ceasurl $i noaptca 11
1. t Scoaterea Sf. Cruci ; Sf. 7 Mc. Macai:ei
-2. Aducerea moa~telor Sf. Arhidiacon Stefan
:3. Cuviosul Dalmat; Sf. Solomeia Mu cenita
'1:. Sf. 7 tineri din Efes; Cuvioarn Evclochia
5 . Sf. Mu cen ic Evsignie; Cuvioasa Nona
= t Schimbarea la Fata a Domnului
iiii Sf. Mucenici Dometie, Narcis, P atam ia
a. Cuviosul Emilian ; Sf. Miron
=. Sf. Apostol Matia ; Sf. Mt;.cenic Antonin
- Sf. Mucenici LanrnEc, Xist $i Ipolit
Sf. Evplu ; Sf. Nifon, Patriarhul Constantinop.
Sf. Mucenici Fotie J?i Anichit ; Sf. Pamfil
Cuvi osul Maxim Marturisitorul
Sf. Prooroc Miheia ; Sf. Mucenic Ursichie
t Adormirea Maicii Domnului
Sf. Mucenici Dlomid, Alcibiad, Stamaiie
Sf. Mucenici Miron, Straton, Ciprian
Sf. Mucenici Flor, Lavru, Polien
Sf. Mucenici Andrei Stratilat, Agapie, Tecla
Sf. Prooroc Samuil ; Sf. Mucenic Iliodor
Sf. Apostol Tadeu ; Sf. Teclita
Sf. Mucenici Agatonic, Zotic J?i Or
Sf. Mucenici Lup ~i Irineu ; Cuviosul Calinic
Sf. Mucenici Eutihie, Tatian
Intoarcerea moai;;telor Si. Apostol Vartolomeu
Sf. Mucenici Adrian J?i Natalia, Atic
---Cuviosul Pimen ; Sf. Mucenita Evtalia
~uviosul Moise Arapul ; Sf. Ana
~ Taiere.a capului Sf. loan Botezatorul
f. Alex andru ; Cuviosul Fantin
""'..:;;ezarea briului Maicii Domnului in r acla

------------------0,:.
LUNA SEPTEMBRIE
Are 30 de zile
Ziua are 12 ceasuri ~i noaptea 12
1. Cuviosul Simeon (Incepe anul bisericesc)
2. Sf. Mucenic Mamant ; Sf. loan Postitorul
3. Sf. Mucenic Antim; Sf. Mucenita Vasilisa
4. Sf. Mucenici Vavila, Ermionia, Haritina
5. Sf. Prooroc Zaharia ; Sf. Mucenic Urban
6. Minunea Sf. Arh. Mihail din Colasse
7. Sf. Mc. Sozont; Sf. Apostoli Evod ~i Onisifor
8. t Nal?terea Maicii Domnului
9. Sfintii ~i Dreptii Joachim ,,ii Ana
10. Sf. Muceni~ Minodora, Mitrodora, Nimfodora
11. Cuvio~ii Teodora, Eufrosin bucatarul
12. Sf. Mucenic Avtonom; Sf. Teodor Episcopul
13. Sf. Mucenici Corne1ie suta~ul, Leontie
14. t Inaltarea Sfintei Cruci
15. Sf. Mucenic Nichita ; Cuviosul Filotei
16. Sf. Mare Mucenita Eufimia ~i Melitina
17. Sf. Mu cenfte Pistis, Elpis, Agapi ~i Sofia
18. Cuviosul Evmenie ; Sf. Mucenita Ariadna
19. Sf. Mucenici Trofim, Savatie, Dorimedont
20. Sf. Mucenici Eustatiu, Teopista, Agapie
21. Sf. Apostol Codrat; Proorocul Iona
22. Sf. Mucenici Foca, Isaac i,;i Martin
23. Z1imislirea Sf. loan Botezatorul
24. Sf. Marea Mucenita Tecla ; Sf. Coprie
25. Cuvioasa Eufrosina; Cuviosul Pafnutie
26. t Adormirea Sf. loan Evanghelistul
27. Sf. Mucenic Calistrat; Sf. Mucenita Epiharia
28. Cuviosul Hariton; Proorocul Varuh
29. Cuviosul Chiriac Sihastrul ; Sf. Gudelia
30. Sf. Mucenici Grigorie al Armeniei. Ripsimia

0:---------------------:().
217
LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile
Ziua are 11 ceasuri r;;i noaptea 13
Sf. Apostol Anania ; Cuviosul Roman din Atos
Sf. Mucenici Chiprian r;;.i Justina ; Cv. Teofil
Sf. Mc. Dionisie Areopagitul, Elefterie, Rustic
Sf. lerotei; Sf. Mucenic Avdact ~i Calistena
Sf. Mucenite Haritina ~i Mamelita
Sf. Apostol Toma ; Sf. Mucenita Erotiida
Sf. Mucenici Serghie r;;i Vach; Sf. Polihronie
Cuvioasa Pelaghia; Sf. Taisia
Sf. Apostol Iacov ; Cv. Andronic ~i Atanasia
Sf. Mucenici Evlampia J?i Evlampie
Sf. Ap. Filip ; Sf. Mucenite Zenaida ~i Filonia
Sf. Mucenici Prov, Tarah J?i Andronic
Sf. Muc. Carp, Papi!, Agatonic, Florentie
t Cuvioasa Maica noastra Parascheva
Sf. Mucenic Luchian; C.uviosul Vars
Sf. Mucenic Longhin Suta$ul ; Cv. Mal
Sf. Prooroc Osie ; Sf. Andrei Criteanul
Sf. Apostol ~i Evanghelist Luca
Sf. Prooroc loil ; Sf. Felix preotul
Sf. Marele Mucenic Artemie
Sf. Ilarion eel Mare ; Mucenicul Azis
Sf. A verchie facatorul de minuni
- Sf. Apostol Iacov, fratele Domnului
~f. Mucenic Areta ; Cuviosul Proclu
;;;;Sf. Mc. Marchian ~i Martirie ; Sf. Tavefta
---t Sf. Mare Mucenic Dimitrie
~ Cuviosul Dimitrie eel nou de la Basarabov
f. Mc. Terentie ~i Neonila; Sf. Firmilian
f. Marea Mucenita Anastasia Romana
f. Mucenici Zenovie ~i Zenovia, Evtropia
;:::::;3f. Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Apelie
LUNA NOIEMBRIE
Are 30 de zile
Ziua are 10 ceasuri :;ii noaptea 14
1. Sf. Mc. Cosma :;ii Damian; Sf. Erminlngheld
2. Sf. Mucenici Achindin, Pigasie, Elpidifor
3. Sf. Mucenici Achepsima, Iosif :;;i Aitala
4. Cuviosul Ioanichie eel Mare ; Sf. Nicandru
5. Sf. Mc. Galaction i;;i Epistimia ; Sf. Silvan
6. Sf, Pavel, Arhiepiscopul Constantinopolei
7. Sf. 33 de Mucenici din Melitina; Cv. Lazar
8. t Sf. Voievozi Mihail :;ii Gavriil
9. Sf. Mucenici Onisifor :;ii Porfirie, Artemon
10. Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru i;;i Erast
11. Sf. Mare Mucenic Mina; Sf. Mc. l;>tefanida
12. Sf. loan Milostivul; Cuviosul Nil pustnicul
13. t Sf. loan Gura de Aur Arhiep. Const-polei
14. t Sf. Apostol Filip ; Sf. Grigorie Palama
15. Sf. Mucenici Gurie, Samona :;;i Aviv
16. Sf. Apostol i;;i Evanghelist Matei
17. Sf. Grigorie; Cuviosul Lazar zugravul
18. Sf. Mucenici Platon, Roman, Zachei
19. Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mucenic Varlaam
20. Sf. Grigorie Decapolitul ; Sf. Mc. Anatolie
21. t Intrarea Maicii Domnului in Biserica
22. Sf. Apostoli Filimon i;;i Arhip ; Sf. Cecilia
23. t Sf. Amfilohie ; Cuviosul Sisinie
24. Sf. Mucenici Ecaterina :;;i Mercurie
25. Sf. Clement Romanul i;;i Sf. Petru al Alexand
26. Cuviosul Alipie stnpnicul ; Sf. Stelian
27. Sf. Mucenic Iacov Persul; Sf. Onufrie
28. Cuviosul $tefan eel Nou :;;i Sf. Irinarh
29. Sf. Mucenici Paramon :;;i Filumen
:SO. t Sf. Apostol Andrei ; Sf. Frumentie

O;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

318
~
I
Are 31 de zile
Ziua are 9 ceasuri ~i noaptea 15
- Sf. Prooroc Naum ; Cuviosul Filaret
Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mucenita Mcropi
Sf. Prooroc Sofonie ; Sf loan Sihastrul
t Sf. Mucenita Varvara; Sf. loan Damaschin
t Cuviosul Sava Sfintitul ; Sf. Atanasie
t Sf. Ierarh Nicolae, facatorul de minuni
Cuviosul Ambrozie; Sf. Mucenita Filofteia
Cuvio3ul Patapie ; Prea Cuviosul Sofronie
t Zamislirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului
Sf. Mucenici :U~ina, Ermoghen, Evgraf
Cuviosul Daniil Stilpnicul
t Sf. Ierarh Spiridon. facatorul de minuni
Sf. Evstratie, A vxentie, Evghenie, Mardarie
Sf. Mucenici Tirs, Levchie, Calinic
f. Mucenici Elefterie, Susana, Vah
--t Sf. Prooroc Agheu ; Sf. Teofana imparateasa
=sf. Proor. Daniil ; Si. Anania, Azarie, Misail
~f. Mucenic Sebastian; Sf. Modest
:::::Sf. Mucenic Bonifaciu ; Cuviosul Grighentie
S Sf. Mc. Ignatie, purtatorul de Dumnezeu
~f. Mucenicl Juliana ~i Temistocle
::::3f. Muceni~a Anastasia ; Sf. Mc. Hrisogon
::::3f. 10 Mucenici din Creta; Sf. Naum
=:::::::uvioasa Eugenia i;;i cele cu dinsa (Ajunul)
Nai;;terea Domnului (Craciunul)
Soborul Maicii Domnului ; Sf. Nicodim
Sf. Arhidiacon $tefan, intiiul mucenic
==:!. 20.000 mucenici ar~i in Nicomidia
:::=:f. 14.000 de prunci ucii;;i de Irod
:::=:f. Mucenita Anisia ; Cuvioasa Teodora
--uvioasa Melania Romana ; Sf. Zotic
CARTE DE RUGACIUNI

PENTRU TOT CRE~TINUL

Tiparita cu binecuvintarea
Inalt Prea Sfintitului
JUSTIN
Mitropolitul Moldovei
~i Sucevei

CU PRINS UL
Pag.
Cuvint inainte . 3
Rugaciunile diminetii 9
Psalmi, rugaciuni l?i tropare ce se rostesc
la laudele biserice1?ti 25
Rugaciunile de seara . 63
Tropare l?i condace 73
Condace ~i ico'.l:::e la mai multe arntiste :
La acatistul Sf. Treimi 107
La acatistul Domnului nostru Iisus
Hristo3 119
La acatistul Bunei Vestiri 129
La a~atistul Sf. Cruel . 139
---------------~-----:;;.

221
La acatistul Sf. Ierarh Nlcolae 145
La acatistul Prea Cuv. Parascheva 151
La acatistul Sf. Mc. loan eel Nou 157
ugaciuni la felurite trebuinte 163
ugaciuni la S:tinta impartai;;ire 181
tnduiri biserice~ti 193
Cele 9 porunci ale Bis-ericii 195
Posturile mari in Biserica Ortodoxa 196
Zilele de post in cursul anului 198
Zilele postului in care se maninca
pe~te 199
Zilele de post in care se maninca
dulce 200
Zilele ~i posturile in care nu se fac
nun ti 201
Pomenirea mortilor 201
Zilele in care nu se fac parastase 203
Sarbatorile biserice~ti cu tinere 204
Sinaxar peste tot anul . 207

.... ~.~---~,.,,,.-=-~~ -.,( ...


r--- -----------------------s.::i

TIPOGRAFIA
CENTRULUI MITROPOLITAN IA~I
Mll n as tirea Neamt - Jud. Neamt

.
0

S-ar putea să vă placă și