Sunteți pe pagina 1din 6

Iordache Ina Alexandra

14-16 “Ion Creanga” High School


Bucharest, Romania

ROMANIAN CONTRIBUTIONS CONTRIBUŢII ROMÂNEŞTI


IN OIL DISCOVERY AND ÎN ISTORIA DESCOPERIRII ŞI
EXPLOITATION HISTORY EXPLOATĂRII PETROLULUI
In this article the history of oil discovery Doresc să vă aduc în atenţie câteva
and exploitation is presented. informaţii legate de istoria descoperirii şi
Petroleum is a natural deposit, which is exploatării petrolului,un zăcământ natural
connected with most aspects of comfort and de a cărui utilizare se leagă cele mai multe
modern civilization. Petroleum is a natural aspecte ale confortului şi civilizaţiei moderne.
mixture of solid and gaseous hydrocarbons, Petrolul este un amestec natural de
dissolved in liquid hydrocarbons which con- hidrocarburi solide şi gazoase, dizolvate în
tains less than 1 percent of organic com- hidrocarburi lichide, alături de care mai
pounds with oxygen, nitrogen or sulfur. conţine sub 1% compuşi organici cu oxigen,
It was discovered thousand years ago, azot sau sulf.
when, Mesopotamians had noticed the exis- A fost descoperit cu mii de ani în urmă,
tence of some asphalt areas due to oil oxi- când, mesopotanienii au observat existenţa
dation layers located at the surface. The first unor zone cu asfalt datorate oxidării
source of oil straturilor de petrol situate la suprafaţă.
was men- Prima sursă de petrol a fost atestată
tioned in documentar în jurul anului 460 î.Hr. în Persia,
documents iar prima menţiune a forajelor pentru
around 460 extragerea lui are loc într-un manuscris
B.C, in Per- chinez din anul 221 î. Hr. Egiptenii descriu în
sia, and the scrierile lor existenţa unor focuri veşnice
first refer- care formau imagini înfrico-şătoare, pe care
ence of drill- oamenii de ştiinţă le-au explicat prin
ing and oil aprinderea, sub influenţa descărcărilor
extraction electrice, substanţelor gazoase provenite din
was re- zăcămintele de petrol.
corded in a În antichitate era folosit ocazional ca
DRILLING PLATFORM
Chinese medicament în tratarea diferitelor
manuscript in 221 B.C. afecţiuni,datorită proprie tăţil or l ui
The Egyptians describe in their writings bactericide, iar sub formă de păcură a fost
the existence of an eternal fire, which folosit ca liant în construcţii, la pavarea
formed frightening images, that scientists drumurilor şi pentru impermeabilizarea
had explained by lightening coming from corăbiilor. Egiptenii îl foloseau pentru
combustion of gaseous substances emanated îmbălsămarea corpurilor celor decedaţi.
from oil deposits. Documente istorice menţionează
In ancient times, it was used occasionally, utilizarea, ca arme incendiare, a unor
E
as medicine, to treat various diseases, thanks
to his bactericidal properties and as fuel as a
dispozitive cu petrol în războaiele greco-
persane.
E
P
binder in construction, pave roads and for Denumirea de naptu utilizată pentru
P
M - 28 - M
EPM
14-16 History of
Science and Technology
waterproofing ships. petrol în perioada de dezvoltare
The Egyptians were using it a Babilonului ne sugerează
for embalming the bodies of faptul că, pe atunci, era folosit
the deceased. pentru iluminat, deoarece
Historical documents indi- nabatu înseamnă luminează.
cate its use as weapons fire, Acelaşi lucru este sugerat şi
of oil devices in the Greco- de menţionarea acestuia în
Persian wars. legile lui Hammurabi, în
The name naptu used for 1875 î. Hr., care
oil during the development of reglementează, pentru prima
Babylon suggests that, by that dată, în scris, utilizarea
time, it was used for lighten- petrolului.
ing, because nabatu means Egiptenii, care au descoperit
light. zăcăminte de petrol la
The same thing is sug- suprafaţă, în regiunea Golfului
gested by references in Ham- OIL EXTRACTION Suez, l-au numit ulei de
murabi’s Laws, in 1875 B.C, EXTRAGEREA PETROLULUI piatră, denumire pe care au
who regulated for the first preluat-o şi romanii sub forma
time, written, the use of the oil. oleum petrae, termeni care constituie
The Egyptians, who discovered oil depos- etimologia denumirii petroleum utilizată
its at the surface, in the Suez Gulf region, astăzi. Zăcămintele de petrol din zona
they called it oil stone, a name which the României sunt cunoscute din secolul I î.Hr.,
Romans borrowed from them, oleum pet- dar primele atestări documentare datează din
rae, terms which form the etymology of pe- sec II d. Hr. şi interesul locuitorilor acestei
troleum used today. Romania’s oil deposits zone faţă de petrol continuă în secolele
are known from the first century B.C, but the următoare, aşa cum dovedesc numeroase
first documents date from the second cen- vase ceramice din secolele II – XVI, care au
tury and the interest of the inhabitants of fost descoperite impregnate cu urme de
this area towards petroleum continues in the păcură.
next centuries, such as many ceramics show În România, primele instalaţii de
from II-XVI centuries, which were found im- prelucrare a petrolului sunt considerate două
pregnated with crude oil traces. ateliere meşteşugăreşti, numite pe atunci
In Romania, the first oil processing facili- găzării, înfiinţate în 1840 şi 1844 la
ties are considered two handicraft work- Lucăceşti-Bacău, care, utilate cu unelte
shops, called at that time găzării, estab- rudimentare, utilizau o metodă de distilare
lished in 1840 and 1844 in Lucăceşti-Bacău, a petrolului asemănătoare celei folosite
which, equipped with rudimentary tools, pentru fabricarea alcoolului în gospodăriile
used a distillation method of petroleum ţărăneşti.

E
similar to that used for alcohol production in
peasant households.
Industrial distillation of oil had started in
Distilarea industrială a petrolului a început
în 1856, când fraţii Mehedinţeanu construiesc
E
şi pun în funcţiune prima rafinărie de petrol
P
1856, when the Mehedinţeanu brothers built din lume, la marginea oraşului Ploieşti, în
P
M - 29 - M
EPM
14-16 History of
Science and Technology
up and operated the first oil refinery in the apropierea
world, on the outskirts of Ploieşti, near the gării de Sud,
South Railway Station, on the Buna Vestire pe strada
Street, no.174. Based on this refinery pro- Buna Vestire,
duction, Teodor Mehedinţeanu, the owner of nr. 174.
refinery, offered to Romanian State, for pub- Bazându-
lic lightening of Bucharest, the capital of the s e p e
country, a kerosene with outstanding quali- producţia
ties. a c e s t e i
It hadn’t smell, it was colorless, burned rafinării,
without smoke and without leaving ashes, OIL DISTILLERY
T e o d o r
with bright and constant flame. PETROLEUM DISTILLERY Mehedinţenu,
The price was 335 lei per year for each oil proprietarul
lamp, conditions that have ousted any com- ei, a oferit statului român, în scopul iluminării
petition. His offer was approved on 8 Octo- publice a Bucureştiului, capitala ţării, un
ber 1856, and two years later, in 1858, Bu- petrol lampant cu calităţi remarcabile (nu
charest became the first town in the world avea miros, era incolor, ardea fără fum şi fără
publically illuminated by 1000 oil lamps with să lase cenuşă, cu o flacără luminoasă şi
kerosene. constantă) la un preţ de cost de 335 lei pe an
From now on a de fiecare felinar,
petroleum indus- condiţii care au
try has begun spulberat orice
practically to de- concurenţă. Oferta
velop in Romania lui a fost aprobată
which during 150 la 8 octombrie 1856
years had regis- şi,doi ani mai târziu,
tered the evolu- în 1858, oraşul
tion of some large Bucureşti devine
scale oil compa- primul oraş din
nies such as: Ro- lume iluminat public
manian-American, de 1000 de felinare
Vega, Astra Ro- cu petrol lampant.
mana, Concordia, OIL WELL Din acest
Creditul Minier, SONDĂ DE PETROL moment a început
companies which will boost the increase of practic să se dezvolte în România industria
oil Romanian production, from 275 tons in petrolieră, care, pe parcursul a 150 de ani a
1857 to 15.900 tons in 1880. înregistrat evoluţia unor societăti petroliere
The Science of Petroleum attested in de mare anvergură ca: Româno-Americană,

E
1938 that Romania was the first country in
the world with an oil production officially reg-
istered in the international statistics with 275
Vega, Astra Româna, Concordia, Creditul
Minier, societăţi care vor impulsiona creşterea
E
producţiei româneşti de petrol, de la 275 tone
P
tons in 1857, followed by USA in 1859, Italy în 1857, la 15.900 tone în 1880.
P
M - 30 - M
EPM
14-16 History of
Science and Technology
in 1860, Canada in 1862 and Rus- The Science of Petroleum
sia in 1863. atesta în 1938 faptul ca România a
Around 1900s, Romania fost prima ţară din lume cu o
started to gain momentum not producţie de petrol oficial înregistrată
only in oil deposits exploitation of în statisticile internaţionale de 275
the country (Romania being the tone în 1857, urmată de Statele Unite
first country in the world which ale Americii în 1859, Italia 1860,
exported gasoline since 1900), but Canada în 1862 şi Rusia în 1863.
also geological research drilling În jurul anilor 1900, în România a
and extraction. început să ia avânt nu doar
In the oil processing field, exploatarea rezervelor de petrol ale
Lazăr Edeleanu distinguished him- ţării (România fiind prima ţară din
self because in 1908 he patented lume care exporta benzină încă din
a selective refining oil method LUDOVIC MRAZEK 1900), ci şi cercetarea geologică de
with liquid sulfur dioxide, method foraj şi extracţie.
which was adopted in all the countries which În domeniul prelucrării petrolului s-a
processed oil. remarcat inginerul Lazăr Edeleanu care, în 1908
This patent fetched the author the Red- a brevetat o metodă de rafinare selectivă a
wood medal in 1932. petrolului cu dioxid de sulf lichid, metodă care
Professor Ludovic Mrazek, from the Bu- a fost preluată în toate ţările care prelucrau
charest University, formulated the organic petrolul şi care i-a adus autorului în 1932
theory of oil origin and took it up in medalia Redwood.
the World Congress of Oil, in 1907, Profesorul Ludovic Mrazek,
along with convex creases theory. de la Universitatea din Bucureşti,
He explained the oil deposits ap- a formulat teoria originii
pearance by an anaerobic decompo- organice a petrolului, lansată la
sition of the animal and vegetable Congresul Mondial al Petrolului
organisms from the marine plank- (1907) împreună cu teoria cutelor
ton. diapire. El a explicat apariţia
Abjection products deposited on zăcămintelor de petrol prin
the seabed of some interiors seas, descompunerea anaerobă, a unor
in reducing environment and under organisme animale şi vegetale
the catalytic influence of the sur- provenite din planctonul marin.
rounding rocks, during geological Produsele de degradare,
eras, oil bags took shape. Convex LAZĂR EDELEANU depuse pe fundul u-nor mări
creases theory defines for the first interioare, în mediu reducător şi
time the convexity phenomenon for rock sub influenţa catalitică a rocilor din jur, de-a
salt and it shows that these creases could be lungul erelor geologice, s-au format pungile
de petrol.
E
an efficient trap for hydrocarbons deposits.
For these contributions in the develop- Teoria cu-telor diapire defineşte pentru
ment of science, professor Ludovic Mrazek prima dată fenomenul de diapirism pentru sa- E
P
also got the Redwood medal. In the drilling rea gemă, şi arată că aceste cute pot fi o
P
M - 31 - M
EPM
14-16 History of
Science and Technology
field, the Romanian engineer Ion Basgan re- capcană eficace pentru zăcămintele de
alised a method for circular drilling up- hidrocarburi. Pentru aceste contribuţii la
grading beginning with the sonic theory of dezvoltarea ştiinţei profesorul Lu-dovic
another Romanian scientist, Gogu Constan- Mrazek a primit de asemeni medalia
tinescu, patented in 1934 in Romania and in Redwood.
1937 in USA. În domeniul forajelor, inginerul român Ion
In the modern age the petroleum extrac- Bâsgan a realizat o metodă pentru
tion is followed by its processing in modern îmbunătăţirea forajului rotativ plecând de
refineries where it’s submitted to primary la teoria sonicităţii a altui savant român,
processing through distillation followed by Gogu Constantinescu, brevetată în 1934 în
a secondary processing through thermal or România şi în 1937 în SUA.
catalytic cracking. În epoca modernă extracţia petrolului este
After the primary processing by urmată de prelucrarea acestuia în rafinării
fractional distillation at normal pressure, moderne în care este supus unei prelucrări
the oil dissociates in petroleum fractions primare prin distilare urmată de o prelucrare
which contain hydrocarbons mixtures, used secondary prin cracare termică sau
the most frequently as fuels for different catalitică. În urma prelucrării primare prin
types of engines: distilare fracţionată la presiune normală,
• light and heavy fuel used as solvents and petrolul se separă în fracţii petroliere ce
carburants for automobiles and planes; conţin amestecuri de hidrocarburi, utilizate,
• white spirit-carburant for turbo-jets; cel mai frecvent drept carburanţi pentru
• kerosene-carburant for tractors and diferite tipuri de motoare:
planes; • benzină uşoară şi benzină grea ca fracţiuni
• Diesel oil-carburant for Diesel engines; folosite pentru obţinerea de dizolvanţi şi
• fuel oil-as fuel or for lubricated oil de carburanţi pentru automobile şi
production, paraffin, asphalt. avioane;
• white spirt–carburant pentru
In the secondary processing, taking turborectoare;
part in all the heavy petroleum fractions • petrol lampant-carburant pentru tractoare
obtained in the prior stage, the Diesel oil and şi avioane;
fuel oil, which by heating to 400 Celsius • motorină- carburant pentru motoarele
degrees, are transformed in light fuels, with Diesel;
bigger octane digits. By catalytic • păcură–combustibil sau pentru obţinerea
reformation in the same stage, acyclic de uleiuri de uns, parafină, asfalt.
hydrocarbons are transformed in aromatic La prelucrarea secundară participă
hydrocarbons, used as raw material in the fracţiile petroliere grele obţinute în etapa
different synthesis of organic matters. A anterioară, motorina şi păcura, care, prin
whole chemical industry branch developped încălzire la 400 oC se transformă în benzine

E
the petrochemical industry, capable to
transform more than 17000 substances
existing in the crude oil composition in
uşoare, cu cifra octanică mai mare.
Prin reformare catalitică, în aceeaşi
E
etapă hidrocarburile aciclice se transformă în
P
products without which we can hardly arene, utilizate ca materie primă în diferite
P
M - 32 - M
EPM
14-16 History of
Science and Technology
imagine our life and our sinte ze de su bs tan ţe
daily activity (medicine, organice.
synthetic rubber, toners, S-a dezvoltat o întreagă
plastics, synthetic yarns, ramură a industriei chimice,
adhesives, detergents, petrochimia, capabilă să
make-up, explosives etc). transforme cele peste 17000
Unfortunately, in the de substanţe prezente în
same time with the compoziţia petrolului brut în
increase of the world produse fără de care cu greu
population, the needs of ne mai putem imagina viaţa
a more civilized life also şi activitatea noastră de azi
increased, so that the oil (medicamente, cauciuc
an d n atu r al ga s e s sintetic, coloranţi, mase
reserves, the main plastice, fire sintetice,
primary matters and adezivi, detergenţi, produse
energy resources, which cosmetice, explozivi etc.).
are exhaustible Din păcate, odată cu
reserves, considerably decreased, punishing creşterea populaţiei lumii, nevoile unei vieţi tot
the humanity to witness,in the following mai civilizate au crescut la rândul lor, astfel
centuries, apocalyptic scenarios. încât rezervele de petrol şi gaze naturale,
In my opinion, from now on we should principalele resurse de materii prime şi energie,
take responsible action towards the next care sunt rezerve epuizabile, au scăzut
generations decreasing this exaggerated considerabil, condamnând omenirea să
consumption and using alternative sources of traverseze, în următoarele câteva sute de ani,
energy. scenarii apocaliptice.
I think that is our duty, the young Părerea mea este că, încă de acum ar trebui
generation’s, to sensitize the public opinion să acţionăm cu responsabilitate faţă de
regarding these aspects. generaţiile viitoare reducând consumul exagerat
şi folosind sursele alternative de energie.
Bibliography Consider că este datoria noastră, a tinerei
• Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, generaţii, să sensibilizăm opinia publică asupra
Mariana Nedelcu, Chimie clasa a X-a, acestor aspecte.
editura LVS Crepuscul, Ploiesti, Prahova,
Romania 2005; Iconography
• Rodica Constantinescu, Maria-Luiza • www.alte-schule-klingenthal.de/gasthaus/
Popescu, Chimie Manual pentru clasa a X- galerie/petroleumlampe;
a, editura Teora, Bucuresti, Romania, • www.flickr.com/photos/costi-
2000; londra/339956665;


E
Jimmy Wales and Larry Sanger, http://
ro.wikipedia.org
www.150deanidepetrol.ro


www.flickr.com/photos/costi-
londra/344037801;
www.wdul.com/.../Shutterstock/ E
•P http://energie.scienceline.ro Petroleum.jpg
P
M - 33 - M