Sunteți pe pagina 1din 12

Jean Chevalier-Alain Gheerbrant

w
MlTURI, VISE, OBICEIURI, GESTURI, FORME,
FIGURI, CULORI. NUMERE

A-D
CRUCE/395
:J1~~tlrazo reallzarea tuturor vlsurllor trel: Intersectla celor douO drep-
~ a care trebule neapOrat sa rO- te ale sale coincide cu centru!.
m ra inO ImobilO: aceasta este con- pe care ea iI deschlde astfel
t in ?dlctla tlmpurllor. 0 oprlre in spre exterior; pe de altO parte.
car/olutla IneluctabilO. 0 sentlntO crucea se inserle in cere. im-
Vir? moarte. Cronos este $eful pOrtlndu-1 in patru; in stirslt. din
. notrlvlt pentru aceastO perfec- ea se obtln pOtratul sl trlunghlu!.
nu me stagnantO. FOrO indolalO. dacO I se unesc virfurlle prln pa-
tru drepte. Cea mal complexO
:I~r~~~r~~:~~~~~t:o ~~rfff~ ~~Ihl~b~ ~a$1 slmbollstlcO derlvO din aceste
t rol) nu exlste dorlnta sO-I pOrO- simple observatll; ele au dat
'al ul$tl; dar lata cO sosesc nl$te na$tere unui IImbaj universal $1
lenl! nte no!. cu toate poslbllltOtlle de 0 neintrecutO bogOtle. Ca $1
~enf de Inovatle $1de conflict. cu potratul. crucea slmbolizeazO
de f/ntatille lor de a se dezvolta in pOmintu!. fllnd TnsO expresla
'nd )ertate $1putere: este ceea ce aspectelor Intermedlare. dlna-
se aronos nu ar putea admlte. ceea mice $1subtile ale acestula. Slm-
Hese iI condamnO la 0 infringere bollstlca numOrulul patru se leagO
naln~solut necesarO. EI hi plerde in mare mOsurOde cea a cruel!.
's pnuterea. adlcO este emasculat. mal cu seamO prln aceea cO ea
r. al In lucrarea Da defectu ora- desemneazO un anumit ansam-
infOtfJlorum. 18. Plutarh evocO Insu- blu de relatll in Interiorul numO-
lie mlsterloase ale Hyperboreel: rulul patru $1 al potratului. Cru-
,colo Cronos, adormlt $1 pazit cea este cel mal totallzant dln-
ent~a 8rlareu. este intamnltat in- tre simbolurl (CHAS. 365).
o v ~'-oInsula $1 somnul esta legatura ArOtind spre cele patru punc-
It~ulascoClta co sa-I tina pe loc; el te cardinale. crucea este mal
'e~t~lfe Tnjurul lul numero$1 demonl, intil baza tuturor slmbolurilor de
orlentare. la dlferitele nlveluri de
~cfe~~~~~o~intin~g~~~:t$1s~~rvl~~~r~it exlstentO ale omulul. Orlentarea
f imbollzeazO Inexistenta sou totala a omulul pretinde ... 0 trl-
:a eJlspendarea tlmpulul Sl putem pia concordanta: orlentarea su-
SlngjPrOPla Informatla greceascO blactulul animal in raport cu el
dee e conceptille celtlce despre Tnsu$l;orlentarea spatiala in ra-
I 0 jternltate $1 despre Lumea de port cu punctele cardinale te-
'entrllncolo (LERD. 145-147. restre; in sfir$lt. or/entarea tem-
Ibui~~/anges Grenier. 2. 1052-1062). pora/a, in raport cu punctele
Crolv, $1URANUS.SATURN) cardinale cerestl. Orlentarea
spatlala se articuleaza pe axa
Jllui., UCE est-vest. marcata de rasar/tul $i
alte ...R
asflnt/tul soarelu/. Orientarea
~sau Crucea este unul din slmbo- temporala se articu/eaza pe axa
1C~~Jrlle atestate incO din antlchl- de rotat/e a /umll. sud-nord $/
nea btea ::ea mal ind~pOrtatO: in totodata jos-sus. D/n incruc/-
n orLglpt. In China sau In Creta. la $area acestor doua axe majore
sOu,nossos. unde s-a descoperlt 0 rezu/ta crucea de or/en tare to-
mnldruce de marmurO datind din tala. Concordanta, in om, pe
de 0 parte a celor doua orlen-
!:ad~~~~~.1c~~ceX:-~~~ (~~~~t~H~~ tori. an/mala $1spatiala, $/ pe de
~cu~1 trellea din cele patru simbo- alto parte a celor frei or/entari.
~ur fri fundamentale. alOturl de an/mala. spat/ala $/ tempora/a,
;;O~(entru. cere $1pOtrat. Ea stabl- iI pune pe acesta in rezonanta
Bste 0 relatle intre celelalte cu Jumea terestra Imanenta $1
CRUCE Cruce greeeose~ dubl~ . CRUCE Cruce greeease~ dUbl~ .
Sculptur~. sec. XI (Atena) Sculptur~. sec. XI (Atena)

CRUCE - Cruce greeease~. Sculptur~ CRUCE - Cruce greeease~. Sculptur~


pe sareofag. prlmele seeole dUp~ pe soreotag. prlmele seeole dUp~
Hristos Hristos

CRUCE Cruce greeease~ Tnform~ de CRUCE Cruce greeease~. Sculptur~


stea eu ~ase brate egale. Seulptu- pe soreofag. prime'e seeole dUp~
r~. sec. IV (Salonle) Hrlstos
CRUCE Crucea celor patru Evanghelii.
FresCO, prlmele secole dupO Hrlstos.
CRUCE Cruce greceascO cu $Osebrate
inegale. SculpturO, sec. IV (Salonic).

CRUCE Cruce de Malta. Cilindru de CRUCE S1mbol cristIe. Pe$1ele este aso-
calcar alb. ArlO aslrlanO din Suza, Aprox. ciat crucii. ArtO coptO din Egipt, sec.
3())) Tnainte de Hrlstos. IV - V. (Paris, muzeul Luvru).

CRUCE Cruce mlsticO. PietrO gravetO, CRUCE Cruce papuletO. GravurO noren-
prlmele secole dupO Hrlstos. tlnO din 1491.
398/CRUCE
respectiv cu lumeo supratem- prtJ$tiere, emanare. dar $/ adu-
poroltJ transcendenttJ, prln $1 in nare, recapitulare (CHAS.365).
lumea inconjurtJtoare terestrO Crucea mal are sl 0 valoare
(CHAS. 27). Nlcl cO or putea fl de slmbol ascenslonal. intr-o
mal blne condensate semnlfl- ghlcltoore germanlcO medleva-
coWie multiple $1ordonate ale 10se vorbe$te despre un copac
crucll; 0 atare slntezO se veri ficO ale cOrul rOdOclnl sint in lad sl
in toate orille culturole sl se 01 cOrul virf aJunge 10 tronul Iul
dezvoltO. in flecare din ele. in Dumnezeu. $1 care tine lumea
numeroase varlatlunl sl sem- intreagO in crenglle lul; acest
nlflcatll. copac este tocmal crucea. in
in China. clfra crucll este cine!. legende!e orientale. crucea es-
MultumlttJ slmbollstlcll chlneze ... te puntea sou scara pe care
am invOtat din nou sO nu luom urea 10 Dumnezeu sufletele 00-
nlclodattJ Tn conslderore numal menllor. in unele vorlante. lem-
ce/e patru laturl ale potratulul nul crucll ore sapte trepte. dupO
sou ce/e patru brate ale cruel/, cum arborll cosmic I reprezlntO
in ataro legOturli lor necesare cele sapte cerurl (HIT. 254-255).
cu centrul crucll orl cu punctul
de Intersectie a brote/or el... Traditio crestlnO a imbogOtlt
Centrul pOtratulul coincide cu in mod prodlglos slmbollsmul
centrul cerculu/. Acest punct crucll. condensind in aceastO
comun este mareo roscruce a Imagine mintulrea $1 patlmlle
Imaginarulul (CHAS.31). Mintultorulul. Cruce a iI slm-
Crucea are. in conseclntO .. 0 bolizeazO pe Cel ROstlgnlt. pe
tunctie de sintezo $i de mOsurO. Hrlstos. Mintultorul. Logosul. a
Tn eo se Tntilnesc cerul $1po- doua persoanO a Trelmll. Eo este
mintu/... Tn eo se amesteeo mal mult decit 0 figurO a lul IIsus
timpul $1 spat/ul. Eo este cordo- Hristos. Identlflcindu-se cu per-
nul ombilical, nieiodato tOlot. 01 soana lul. Cre$tlnll tin sOrbOtorl
cosmosuiui legat de eentrul orl- ale Crucll: ArOtorea Stlntei Cruel.
glnar. Dintre toate simbolurile, Seoaterea Stlntel Cruel; I se cin-
eo este cel mal universal, cel to Imnurl: 0 Crux, spes unlca (0.
mai totalizator. Cruce a este Cruce. slngurO nOdejde); eo isl
simbo/u/ intermed/arulu;' 01 m/)/o- ore propria Istorle - lemnul din
cltoru/ul. 01 celul care este, prin care este fOcutO provine dlntr-un
chlar natura so. permanenta copac sOdlt de Set pe mor-
aducere laolaltO a un/versu/ui, $1 mintul lul Adam $1.dupO moor-
comunlcare intre pOmint $1 cer, tea lul Hrlstos. fOrime din eo se
de sus in )os $1 de )os in sus imprOstle in toatO lumea. in-
(CHAS. 31-32). Eo este morea multlnd mlnunlle Lul; lor crucea
cole de comunlcatle. Crucea va apOrea din nou intre bratele
decupeazO. rinduleste $1mOsoa- lul Hrlstos 10 Judecata de Apo!.
rO spatllle sacre. co de plidO Nu exlstO. credem. un slmbol
templele; eo deseneazO pletele mal vlu decit ea.
ora$elor; strObate cimpurlle sl latO de ce eo a fost preluatO
clmltlrele; intretOlerea bratelor de Iconografla crestlnO pentru a
el marcheazO rOspintllle; in exprlma supllclul lul Mesla. co Sl
acest punct centrol se inaltO un prezenta lul: acolo unde este
altar. 0 platrO. un catorg. Pute- crucea. este $1rOstlgnltul. Se pot
rea el este centrlpetO $1centrl- deosebl patru tlpurl prlnclpale
fugO. Ea explic/teazO m/sterul de cruce: crucea fOrO virf (in
centru/ui. Crucea inseamntJ im- forma de tau sou T); crucea cu
CRUCE/399
virf Sl cu 0 slngurO barO orlzon- Crucea cu douO bare orlzon-
tal0; crucea cu virf Sl cu douO tale or reprezenta, prin bora orl-
bare orlzontale; crucea cu virf Sl zontalO superloorO, Inscriptio
cu trel bore orlzontale. batjocorltoare a lul Pilat: Usus
Dlferltele sensurl atribuite lor Nazarlneonul, regele ludellor;
de slmbollstlcO nu sint deloc ab- bora orizontalO inferioorO or fi
solute. Ele nu se exclud recl- ceo pe care sl-a intlns Hrlstos
proc; do cO unul este adevOrat. bratele. Aceasta este crucea
nu inseamnO cO celOlalt este zisO 'de Lorena', dar care. in
fals; flecare din ele exprlmO 0 realltate, provine din Grecla,
anumltO percepere trOltO Sl unde este foarte des intilnltO.
interpretatO slmbollc. Crucea cu trel bare orizon-
Crucea in formO de T or slm- tale devine un slmbol 01 lerarhlel
bollza sarpele tlntult de un par. eclezlastice. corespunzind tlare'
moartea invlnsO prln jerttO. Eo papale. pOIOrlel de cardinal Sl
avea un sens mlsterlos incO din mltrel episcopa!e. incepind din
Vechlul Testament. Asttel. da- secolul 01 XV-lea. numai Papo
torltO faptulul cO lemnul pentru are dreptul 10crucea cu trel ba-
jerttO pe care-I carO Isaac in re orlzontale; cruce a dubIO re-
splnare avea aceastO formO. venea cardlnallior sl arhleplsco-
Isaac a fost crutat Slun inger I-a pilor; cruce a simplO. eplseopllor.
oprlt pe Avraam core urma sO-SI Mal putem deosebl crueeo
socrlfl ce f1ul. patlmllor sl erueea invlerll; pri-
Crucea cu 0 slngurO borO orl- ma reamlnteste suferlntele sl
zontalO este crucea Evanghellel. moortea lul Hrlstos. ceo de-a
Cele patru brate ale el slmboll- doua, blruinta lul asupra mortil.
zeazO cele patru elemente. intl- De aeeea, aeeasta este de obl-
note de flrea omului; omenirea eei impodobitO cu 0 panglicO
too to. chematO 10Hrlstosdin ce- sou eu 0 faciO sl seamOnOeu un
Ie patru zOrl;vlrtutlle sufletulul 0- steag. labarum. pe core il inal-
menesc. Plclorul crucli. inflpt in to Iisusrldlcindu-se din mormint
pOmint, reprezlntO credlnta ase- sl a corul lonce se termlno in
zatO pe temelurl adincl. bratul forma de cruce, in loc so fie os-
superior 01 crucli oratO nOde)- cut/to co 0 sulito ... Nu mol ovem
dea ce urcO spre cer; 10rgimea de-o foce cu un copoc, co in
crucil este perseverenta p inO 10 cowl crucil potlmllor, cl cu un
capOt. Crucea greceascO ore tolag (DIDH, 369-370) Sl, am zlce
potru brate egale. putindu-se nol, chiar cu un seeptru. Este 0
inscrle in pOtrot; crLicea latlnO. spinzurOtoare transflguratO.
10 core bora vertlcalO este Ine-
gal impOrtltO. potrlvit dimenslu- in desenele ce reprezlntO
nilor omulul in plcloore Sl cu cruel grecestl cu douO bare
bratele intlnse. nu se poote in- orlzontale se pot vedea inltia-
serle dee-it intr-un dreptunghl. lele grecestl ale numelul lul Iisus
Una este IdeailzatO, cealaltO. Hristos sl cuvintul NIKE,core in-
realistO. D/ntr-o sp inzurotoore, seamnO vletorle. La plelorul une-
ortodoc$JI ou focut un oblect de 10dlntre eJe apar un so1mcu orl-
podoobo (DIDH, 360). Biserlclie pile 10sate in )os Sl un vultur eu
ortodoxe Sl cotollce ou fost in arlplle intlnse; 10 plelorul altela,
general prolectote asttel incit dol pOunl rotlndu-SI cozlle; una
sO formeze pe pOmint 0 cruce, din aeeste cruel esteimpletltO
greceascO in Orient. latinO in din pangliel ee semnlfleO unlrea
Occident; dar exlstOsl exceptll. celor douO naturl. omeneascO Sl
400/CRUCE
dumnezeloscO. Tn logosul intru- nlfestorea Cuvintulul Sla lumlnll;
pot; ceololtO este fOcutO din vulturul ce trOleste in tOrllle ce-
pongllcl lnnodote. ovTnd rulul reveleazO coracterul subllm
oceeosl semnlflcotle. 01 Mintultorulul; solmul. perspi-
in lucroreo Istorlo lul Dumne- cocltoteo sl vlzlunea lul profe-
zeu. ofTt de bogotO in nenumO- tlcO.
rate prlvlnte. M. Dldron d6 un Aceste onlmale nu sint strlvlte
exemplu perfect a ceeo ce in- 10 plclorul cruci!. cum se intim-
seomnO edulcororeo slmbolulul plO in alte cazurl; ele stau drep-
1n olegorle. lucru core, dupO te. puternlce, in toatO slava lor.
pOrereo noostrO, il duce 10 un De ce am oveo aiel de-a face
odevOrot controsens intr-uno cu a opozltle. dacO vorblm de
din InterpretOrlle sale. EI semno- aslmllare cu Hrlstos in cazul re-
leozO eXlstento unul more numOr prezentOrllor infOtlsind porum-
de cruel grecestl. 10 plclorul cO- bel sou ol? Acelasl proces de
roro opor. fotO in fotO, onlmole Identlflcare functloneozO pentru
core. serle el. prlvesc cu spolma toate anlmalele de 10 plclorul
sou cu drogoste semnul rascum- crucl!. Cind nu sint strlvlte. ele
pararl/ pacotelor. carulo par sO I scot in reHet. slmbollc. unul din
se inchlne. Leul, vulturul, paunul. aspectele personalltOtll insesl 0
$olmul sint anlmalele core apar ROscumpOrOtorulul.
eel mol des. Vulturul $1 paunul, in alte crucl coracterlstlce,
amblema a truffe/; $olmul $1 laul, putem remorca prime Ie douo
core reomlntesc vlolanta cruda IItere ole numelul grecesc 01 lul
$1cruzlmaa bruta, or puteo ara- Hrlstos. X. P. litera rho (P) traver-
to cO aceste pornlrl rale sint s/li- sind litera chi (X) co 0 axO vertl-
te sa treaca pe sub Jugul crucl/. calO; sOmal retlnem Sl IIterele A
Porumbelul $1 0010, pe core Ie Sl n, alto Sl omega. care orato
intilnlm frecvent pe frescele dIn cO Hrlstos este inceputul Sl stir
catacombe $1 pe sarcofagele sltul evolutlel creatoore, punctul
antlce, or putea anunto cO alfo Sl punctul omega. Alte mo-
vlrtutlle pureed din cruce, dlJpO' nograme prezlntO, intr-o cruciu-
cum vlcl1le sint doborite de eo. litO cu sase brate, Inltlalele lul
Aiel. olegorlo n-o retlnut decit lisus Hrlstos. litera Iota (I) fiind
un slngur aspect 01 slmbolulul. axa in locul lIterel rho. Unele din
pe eel mol exterior. mal inde- aceste monograme se inscrlu
pOrtat de realltatea profunda. intr-un pOtrat. trlmltind ostfel 10
Credem, dlmpotrlvO. cO toate vlata pam inteoscO sl omeneas-
aceste flgurl nu foe decit sa ex- cO a lul Hrlstos; altele. intr-un
prime unul din aspectele flgurll cerc, co intr-o roatO mlstlco,
farO numOr a lul Hrlstos. Nlcl a evocind vlata lul cereascO Sl
imagine nu Izbuteste sO epulze- dumnezelascO.
ze bogOtla Cuvintulul intrupat.
dupO cum nlcl un nume nu poo- Puterea slmbollsmulul in prl-
te traduce nemOrglnlrea dum- mele veacurl crestlne apore cu
nezelrl!. il InvitOm pe cUltor sOse Sl mal multO pregnantO pe cru-
ducO 10 artlcolele ce Ie sint re- ceo mlstlcO, sapota in platro,
zervate; leul aflrmO regalltatea pe care 0 yom descrle acum:
lul Hrlstos blrultor 01 mortll prln pecetea po art" gravat" 0 cru-
moartea so pe cruce; pOunul cu ce in T;litera chi (X) traverseazQ
arlplle impodoblte cu ochl sem- vertlcala T-ulul, core se rotun-
nlflcO revelorea. prln logos. a Je$te in partea de sus co litera
Tntelepclunll dumnezelestl. ma- rho (P). Aceste IInll rezuma nu-
CRVCE/401
mele lul Hrlstos Sl forma crucl/ lul. tlve. Cruceo cre$tlna este vestltO
Hrlstos. flul I()I Dumnezeu. este prln anumlte f1gurl din Vechlul
Tnceputul $1 sfTr$ltul a toate; Ilte- Testament. cum sint pragul de
rele A $1 n. Tnceputul Sl sfTr$ltul sus$1u$orll U$1ide la casele evrel-
semnelor Intelectuale $1. prln ex- lor. unse cu singe de mlel prln-
tens/e. 01 Intel/gentel Tnse$1 Sl tr-un semn cruciform - mlel frlpt
ale sufletu/ul omenesc. Tnsotesc pe douO frlgOrul tncrucl$ate.
crucea. 10 dreapta Silo stinga. Crucea recapltuleozO crea-
Crucea I-a zdroblt $1 I-a TmblTnzlt tla. eo are un sens cosmic. lata
pe Satana. stravechlul $arpe; de ce Irlneu scrle. vorbtnd des-
sarpele sta decl incolaclt Sl Tn- pre Hrlstos $1 despre rOstlgnlrea
lantu/t pe plclorul cruclI. Acest lul: A venit asa incit sa-L ve-
dU$man 01 neamulul omenesc dem. 10 toate cele ce sint ale
cauta sa aduca sufletul 10 pler- Lu/. sl S-a facut trup Sl a fost ras-
zanle. sufletul reprezentat sub tlgnlt pe cruce adun Tnd in SIne
f(Hma unul porumbel; dar po- Lumea toata (Adversus Haereses.
rumbelul. desl amenlntat. prl- 5.18.3).
veste 10 cruce a care-I da putere Crucea devine astfel polul lu-
$1care-I mTntule de otrava Sata- mil. a$a cum aflrmO Chlrll al leru-
nel. Cuvintul SAL VS. scrls pe sallmulul: Dumnezeu $1-0 desfa-
pam intul unde este Tnflpta cru- cut m Tlnl/e pe cruce. spre a Tm-
ceo pe care stau porumbel este brat/sa marglnlle Luml/ intregi. Sl
c intecul de Izb inda 01 crestlnu- de aceea muntele Golgota este
lul credlnclos. prln care e/ crestetul /um/l (Catechesls. 13.
clnsteste crucea Si pe Hrlstos 28). Grlgorle din Nyssa va vorbl
(DIDH.380-381). despre cruce numlnd-o pecete
Urmindu-$I evolutlo in lumea cosmlcO (Orotlo de ressurectlone).
slmbolurllor. cruceo devine ralul Lactantiu scrle: Dumnezeu. in
celor Ale$1. 0 edltle a Dlvinei patlmlrea Lui. $/-0 desfacut bra-
comedl/. din 1491. ne-o infOtl- tele Sl a Tmbrat/sat cercul pa-
$eozO in mlJlocul unul cer inste- mintu/u/ (Dlvlnae Instltutiones. 4.
lat $1plln de dreptferlcltl core-o 26. 36). Autorif medlevall au im-
prlvesc cu adorotle. Crucea prumutot de la POrlntll Blserlcll
este alcl slrT\bolul slave I ve$nlce. tema crucll cosmlce. pusO in
a slave I dobindlte prln jerHO $1 valoare $1 de Augustin in De
care culmlneazO intr-o ferlclre Genesi ad I/tteram. 8. 4-5.
extatlcO. Numal Dante puteo Prezenta crucli se regaSe$te
evoca aceastO Imagine: in naturO. omul cu bratele intln-
... Caci sus strafulgera Hris- se slmbollzeaza crucea O$a cum
tos o face $1zborul pOsOrllor. catar-
Si pi/de n-am. sa-I dove- gul corObiel sau uneltele de
desc prin ele. arat pOm7ntui. AsHel. lustln in
Dar cel ce-sl poarta cru- Apologia sa (1. 55) enumerO
cea-ntru Hrlstos toote lucrurlle ce poartO Ima-
ma vor ierta ca-mi scap glnea crucll. L1stacrucifor ascun-
din m iinl unealta. se (cruces dlsslmulatae) cuprln-
c ind fl-vor sa-I zareasca de pluguL ancora. trldentul. co-
pe Hrlstos. targul $1verga corablel. cruceo
(Paradisu/. XIV. 104-108. 7nc7rllgotO etc ...
trad. Eta Boerlu) Crucea rela temele funda-
in tradltille ludalce $1 cre$- mentale ale Blbllel. Eo este pom
tine. semnul purtator de cruce 01 vletll (Facerea. 2. 9). intelep-
apartlne rlturllor inltlatlce prlml- clune (Pi/de. 3. 18). lemn (01 ar-
402/CRUCE
eel. 01 betlsorulul lul Moise din vechl. odevOratul lemn al crucll
core a thnlt opo. copocul sadIt lul Hrlstos invle mortll. AceastO
pe motul opelor curgatoore. calltate a lul s-or datoro faptulul
lemnul de core este prins sorpe- cOaceasta cruce este fOeuta
Ie de aroma). Pomul vletll slm- din lemnul pomulul vletll. sOdlt
bollzeoza. 10 rindu-l.Jemnul cru- in Ral.
ell. de unde expreslo foloslta de
Jotlnl: sacramentum IIgnl vitae. Pentru a da 0 expllcatle cru-
Bornobo regaseste in Vechlul ell celtlce. este necesar sa trl-
Testament toote preflgurarlle mltem la slmbollsmul general al
Crucll. crucll. Oar crucea celtlcO se in-
Se cuvlne totusl sa focem 0 serle intr-un cerc din core les
dlstlnctle intre cruceo potlmllor putln bratele el.imblnind astlel
lul Hrlstos. Instrument de supllclu. slmbollsmul crucll cu al cerculul.
sl cruceo de slova core trebule S-ar mal putea adOuga sl cel al
InterpretotO in sens eschotolo- centrulul. cOcl la multe exem-
glc. Crucea de slovO. cruceo plare arhalce apare un mlc
core va opareo inolnteo celel glob. in centrul geometric 01 cru-
de-o douO venlrl a lul Hrlstos cll sl la mljlocul bratelor el. in
(parousla) este semnul Flulul perloada de inceput a ortel Ir-
Omulul. semnul invlerll lul Hrlstos landeze. crucea este complet
(vezi textul lul Dante. cltot mol inscrlsO intr-un cerc sl IIpsitO de
sus). orlce ornament; intr-o a doua
in teologlo IZbOv1r11. crucea etopO stlllstlcO. bratele les putln
mol este sl slmbolul rOscumpO- in ofara cerculul; in ultimo fazO.
rarll dotorote in numele justitlel cruclle sint mol marl. ocoperlte
sial cirllgulul cu care a fost in- sl ojurote. Putem recunoaste in
cOtusot demo nul. 0 intreogd cruceo IrlondezO slmbolurl celtl-
trod/tie consldenj cd este nece- ce care se IntersecteozO cu slm-
sara 0 rascumporare cotre de- bollsmul crestln. Corespondenta
mon. bazoto pe 0 anume just/- cvadruplO lIustreazO repartlza-
tie. Aceosta justitie /ntervlne In rea celor potru elemente - ae-
d/feritele faze ale economiel rul. pOmintul. focul sl apa - sl a
m Intulrll. Era nevoie de jertfa de atributelor lor tradltlonale - cold.
pe cruce. $1 deci de moartea lui uscot. umed sl rece. Ea cores-
Hrlstos. pentru co omul so se eli- punde cu impOrtlrea Irlandei in
bereze de urmorlle pocatulul. patru provlncll plus 0 a clncea.
De aiel. utlllzarea frecvento a in centru. olcOtultO prln luarea
termenulu/ de roscumporare. cite unel portlunl din toate ce-
Crucea apare co un so/ de clr- lelalte patru. il regOsim alcl pe
IIg care-I Incotu$eaza pe de- cel patru Maestri din traditla
mon $1-1 Impled/co SO-$/ conti- anallstlcO (ce corespund celor
nue lucrarea (DAVS. 225-226; J. patru evanghellstl). co sl su-
Riviere. Le Dogme de 10 pranumele sfintulul Patrick.
rfjdemption. Paris. 1948. pp. 231 Colthrlge /slujltorul/ celor pa-
Sl urm.). tru. Cele douO axe ole crucli ne
Sfintul Bonaventura comparO trlmlt cu gindul silo scurgerea
cruceo lul Hrlstoscu Pomul vieW: tlmpulul. la punctele cardinale
Cruceo este un pom 01 frumuse- ale spatlulul. lor cercul. 10 clclu-
tl/; sflnt/t pr/n Slngele IUi Hr/stos. rile manlfestOrl1.Centrul insO. in
el este incorcot de toote roo- care nu existO nlcl tlmp sl nlcl un
dele (GOUl. 293). tel de schlmbare. este un lac de
Potrlvlt unel credlnte strO- trecere sau de comunlcare slm-
CRUCE/403
bolicO intra lumea noastrO sl Lu- Omulul universal din trlada chl-
mea CealaltO. EI este un burlc. nezO. Este. dupO cum spune
un punct de rupturO a tlmpulul sl sfTntul Martin. emblema cen-
spatlulul. Strinsa corespondentO trulul. a focutul. a Intelectulul. a
dlntre vechlle conceptll celtlce Prlnclplulul. Punct de conver-
sl datele ezaterlce crestlne ne gentO a directllior $1 opozltillor.
indreptOteste sOcredem cO slm- loc al echilibrulul dlntre ele.
bolul crucll inscrlse intr-un cerc centrul crucll corespunde intra-
a reprezentat. pentru Irlandezll devOr scoblturll din butucul ro-
din perlaada carolinglanO. 0 sln- tll. actlunll centrale Inactive.
tezO IntlmO sl desOvirsltO intre Imuabllulul Mljloc (chong-yang).
cre$tlnlsm sl traditio celticO Crucea mal este - am vOzut adl-
(GUES.185; GUEC. passim). neaurl cO cercul tOlat de ea de-
in Asia. slmbolul crucll. desl vine roatO - emblema Iradlerll
nu este tot atit de bogat din din centru. de naturO solarO sau
punct de vedere slmbollc co in divinO. Reprezentind totalltatea
lumea creslnO. nu este totusl mal intlnderll. crucea este. in China.
putln Important. Ne este greu sO numOrul 10. care contine toate
studlem in citeva rindurl un slm- numerele simple (WIEG).
bollsm atit de vast co acela 01
crucll. cOrula Gu~non I-a consa- Crucea vertlcalO $1 centralO
crat un volum intreg. Acest slm- mal este sl Axa iumll. lucru pre-
bollsm se bazeazO in prlmul rind clzat sl de globul care poartO 10
pe faptul cO arlce cruce rezultO un pol 0 cruce. slmbol imperial
din incruclsarea unor axe dlrec- pe care alchlmlstll iI Identlflcau
tiona Ie pe care Ie putem Inter- cu creuzetul regenerator.
preta in fel $1chip. fie co atare.
fie din punctul de vedere 01 in- SO mal amlntlm sl planul in
tilnlrll lor intr-un centru. fie din forma de cruce al templelor hin-
cel 01 Iradierll din el. Axa vertl- duse sl 01 blserlcllor. in care ca-
cola poate fl conslderatO co pul corespunde absldei. bratele
legind intre ele 0 serle de trep- - transeptulul. corpul $1plcloare-
te sou de stOrl lerarhlzate ale Ie - navel. Inlma - altarulul sau
fllntel; axa orlzontalO. co dezvol- IIngamulul.
tare a fiintel pe 0 treaptO inter- GOslm.la Abu Yaqub Sejestanl
medlarO. Axa vertlcalO mal poa- o Interpretars ezoterlcO foarte
te inchipul actlvltatea Cerulul orlglnalO a slmbolismulul crucll:
sou a lui Purusha; axa orizontalO. eele patru brate ale ei sint
suprafata Apelor pe care se Identlflcate cu cele patru cuvln-
exercltO aceastO actlvltate sl te ale profeslunll de credintO
care corespunde lul Prakrltl. (Shabada) musulmane (BURA.
substanta universalO paslvO. Ce- CORT.GUEC. SA1R,WIEC).
Ie douO axe sint sl axele echi- in Egipt. crucea cu toartO
noctlilor $1 soistitllior. sau intil- (Anh). eonfundatO adesea cu
nlrea acestora cu axa poillor. nodul lul Isis. este slmbolul ml-
Obtlnem astlel 0 cruce cu trel lIoanelor de ani de viatO vlitoa-
dlmenslunl. care determlnO cele reoAnh este un semn format dln-
sase dlrectli ale spatlulul. tr-o buelO rotundO sau ovalO. de
Crucea dlrectlonalO. care im- care atirnO un fel de T. sl care
parte cercul in patru. este Inter- seamOnO cu 0 fundO. Eo este
medlarO intre cerc $1pOtrat. in- unul din atrlbutele lul Isis. dar
tre Cer sl POmint. slmbolul decl poate fl vOzutO in mina multor
al lumll Intermedlare. ca sl al dlvlnltOtl. co emblemO a vieW
404/CRUCE
divine $1 a ve$nlclel. in mino tOtorul pentru lopte are forma
murlforllor. eo exprlmO 0 urore de cruce. DacO II se intimplO so
de ferlclre ve$nlcO. in fovOrO$lo rastoarne din neotentle lopte.
lul Isis $1 Osiris. Cercul el este peulll 1$1 moale degefele in bOI-
Imaglnea perfecta a ceea ce toaeO desenind pe eo 0 cruce
nu are nlcl inceput $1nlcl sfir- (HAMK.25).
$It... cruceo evoca starea de Asoclerea dlntre cruce $1spl-
transa in care se zbatea Inlfla- rala rezumO organlzarea lumll
tul, mal exact, eo reprezlnta potrlvlt conceptlel trlburllor ban-
starea de moarte, rastlgnlrea tu din Kasal (kongo. lulua $1ba-
a/esulul $/, in unele temple. /n/- luba). Axa vertlcalO a acestel
flatu/ era cu/cat de preoti pe un crucl une$te intre ele pOmintul
pat in forma de cruce (CHAM. (sOla$01 oamenllor $1.in intele-
22). Eo este aplicatO pe fruntea sui lul htonlan. 01 sUfietelor mor-
faroonllor $1a Inltlotllor. co pen- tIIor) $1 Cerul Superior. sOla$ 01
fru a Ie do pufereo sOvadO ve$- Zeulul supremoEI insu$1se gaSe$-
nlcla dlneolo de obstacolele ee te in centrul unel crucl pe ale
rOmin de trecuf. Zell le-o prezln- cOrel brate stau cele patru genii
fO rOposatllor. remarcO Maspero. superloare. care-I aslstO.Axa orl-
co un slmbol de vlatO ve$nlcO. zontalO leagO intre ele lumeo
din care ss revarsO mlresme genIIlor bune (de 10 RasOrlt)$10
dOtOtoare de via gO. genillor rele (de 10 Apus). Cen-
trul acestel cruel prlmordlole
Pentru Paul Pierret. eo este $1 este rOspintla COli Lactee unde
un slmbol de profejare a tolne- sufletele mortllor. dupa ce tree
lor sflnte; Exlstau numeroose peste a punte. sint jUdecate.
omUiete (To sou catarome) din apol trlmlse. flecare potrlvlt
platrO tare, din pastO de stlcla merltelor sale. spre stinga sau
sou lemn de slcomor aurlL de spre dreapta (spre opus sou
cele mol mutte orl insa din josp spre rasOrlt). intre aceste patru
sou cuort rO$U opoc. core se planurl prlmordiale. Genille. Du-
atirnou 10 gitul mumiilor ... Textul hurlle $1Sufletele evolueaza in
special din capltolul 01 46-lea 01 spiralO.
Carfi/ Morfi/or. gravat pe un ase- Aceasta constructle arhe-
menea fllacterlu. il a$eza pe tlpala reglementeaza ordona-
defunct sub protectla lul Isis rea arhltecturalO a colibetor $10
(PIED.531). locurllor de adunare. co $i rin-
dulalo lerarhlca a membrilor
in arta afrlcana. motive Ie in unel famlill sou 01unei soctetatl.
formO de cruce. cu IInll sou
frunze de manioc. sint frecvente Astfel. in spatiul inchls fami-
.$i bogate in semnlflcatil. Crucea lial. collba bOrbatulul este pia-
are in prlmul rind un sens cos- sota in centrul unel cruel pe ale
mic: Indlcind cele potru puncte carel brate sint o$ezate. in ordl-
cardinale. eo simbolizeazO soa- neo lerarhlca nord. sud. est. vest.
rele $1drumul descrls de el pe collbele celor patru neveste ale
balta cerulul. DacO prezlntO 10 sale. $1 tot astfel. in lumlnl$ul un-
extremltOtl arce de cere. eo il de se aduna laolalta membrli
reprezlntO. 10 trlburlle bamum. socletatllor secrete. cel patru
pe rege. Co rOspintie. eo mal Marl Iniflatl se a$aza in jurul
exprlmO $1drumurlle vletll $1mor- Centrulul. locul $efulul supremo
til. fIInd a Imagine a soartel Invlzlbll. sltuat 10 intretOlerea
omulul (MVEA. 105). La peull. bO- dlntre bratsle unel cruel $1 0
CUART/405
splralO care incepe tot din Pentru amerindian, co $1pen-
acest centru (FOUA, FOUC). La tru european, crucea romanO
acelea$1 populatll, cruce a este slmbolul pomulul vieW re-
tatuatO. gravatO. forjatO etc. prezentat tie doar sub forma
slmbollzeazO punctele cardinale geometrlcO, fie cu extremltOtlle
$1in acela$1 timp cele patru dru- ramiflcate sou frunzoase, co in
murl ale unlversulul care due la celebrele crucl de 10 Palenque
GenII (la Cer sau mlazOnoapte), (ALEC,55).
la oamenl (jos), la sutletele bu- in Codex Fejervary-Mayer,
ne (spre rOsOrlO$1 la sutletele flecare din reglunlle cardinale
rele (spre apus). ale pOmintulul este reprezen-
Crucea. serle Guenon, este in totO prlntr-un copac in forma de
prlmu/ rind slmbo/ul totallzari/ cruce pe cre$tetul cOrula stO 0
spatlale ... Simbolul crucll este 0 pasOre (ALEC.56).
unlre a contrarlllor... pe care in anumlte codexurL pomuJ
trebu/e so 0 aprop/em de ace/ vieW este reprezentat prlntr-o
kua (unlrea dlntre yang $1yln). cruce de Lorena ce poartO, pe
co $/ de acea tetraktys plta- bratele orlzontale, $apte florl
gore/ca. Acest slmbolism este slmbollzind fOrO amblgultate
extrem de blne slmtlt in traditio dlvlnltatea agrarO. in alte ca-
mitica a vechi/or mexicanl. Cru- zurL septenarul dlvln este re-
ceo este simbo/u/ totalitafii lumi/. prezentat prln $ase tlorl $1PasO-
01 legaturii centrale dintre ani; rea-Soarelul in mijlocul cerulul.
c ind vechll scrlbi incercau sa-$i La capOtul studlulul sOu des-
reprezlnte /umea. el dispuneau pre semnlflcatla directlllor car-
in forma de cruce greceasca dinale 10 vechll mexlcanL J.
sau de cruce de Malta cele Soustelle poate socotl crucea
patru spati/. in Juru/ centrului co simbo/ 01 lumi/ in totalitatea
(SOUM). Mal mult chlar, mlto- et. (v. $1PATRU)
logla mexlcanO ne oferO intrea-
go paletO slmbolicO ce vine s0 CUARf
se ordoneze sub semnul c'ucll:
in vatra unlversulul stO zeul fo- in cadrul Initlerllor, cuartul
culuL Xluhtecutll. Loc 01 slntezeL slmbolizeazO elementul celest.
centrul acesta prezlntO 0 infOtl- Apa sacrO$1atotputemicOdin rltua-
$are amblguO: el are un aspect lurlle InlNatlce ale medecine-men
nefast $1unul favorabil. in sfir$lt. (vracllor) australlenl este con-
in Codex Borgia. centrul este slderatO a fl cuart IIcheflat (Mir-
inchlpult de un copac multico- ceo EIIade, Significations de 10
lor, a cOrul ambigultate vertlca- Lumiere Interleure, in Eranos
10nu lasOnlcl 0 indolalO: deasu- Jahrbuch. 1957,26, p. 195). (v. $1
pro lul apare un quetzal, pasO- CRISTAL)
rea de 10 soare-rOsare, lar el
ti$ne$te din frupul unel zelte
pam inte$tl. slmbol 01 Apusulul.
in plus, acest copac cosmic Cuvintul acesta nu este luat
este strOjult, intr-o parte. de mo alcl decit in sensul de progresle
rele zeu QuetzalcoatL care s-a aritmetlca a prime lor patru nu-
jertflt pe un rug spre a do vlatO mere avind unltatea co termen
soareluL lor in ceo 10 Ita parte, $1ratlune: 1.2.3.4. Sumo lor ne dO
de MacullxochltL zeul auroreL 01 Decada, slmbol 01 perfectlunll $1
prlmOverlL dar $1 01 jocurllor, chele a unlversulul. Cuaternarul
muzlcll, dragostel (OURS, 354-355). este citra sacra din aceastO lu-

S-ar putea să vă placă și