Sunteți pe pagina 1din 77

cc

1'4

4450*

CTE
MOLDOVENESTI
DINAINIE DE $TEFAN CE,I, MARE

PUBLICATE DE

DAMIAN P. BOGDAN

B .0 U REST I
FUNDAT,,IA REGgLE CAROL. I-
L'Stritda Wilson,
1938

www.dacoromanica.ro
ACTE MOLDOVENESTI

www.dacoromanica.ro
ACTE
MOLDOVENESTI
DINAINTE DE VI1EFAN CEL MARE

PUBL1CATS DE

DAMIAN P. BOGDAN

BUCUREST1
FUNDATIA REGELE CAROL I
1, Strada Wilson, 1
1988

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE

Aparitia editiei de acte moldoveneti, inainte de stefan ce!


Mare, a domnului Mihai Costchescu1), a fost un adevarat eveni-
ment in istoriografia romaneasc6 2). Edilia aceasta nu e numai
un codex de documente, ci i o serie intreag6 de monografii pentru
istoria Moldovei din prima jumgate a secolului XV.
Investigatiile d-lui Costchescu, pentru darea la lumin6 a
actelor, au fost destul de minutioase, dar imprejurari indepen-
dente de vointa sa au !lent ca unele acte Fa nu poat6 fi inglobate
in colectie 3). Cercetri nou de arhive s'au fcut in urma aparitiei
codexului CostAchescu li in urma acestor scormoniri preotul Paul
Mihailovici dela Chilin6u d la iveal in cursul anului 1933 inch'
opt acte moldoveneti din aceeai epoch' 4).
Inc6 din 1932 d-1 profesor P. P. Panaitescu descopere, la o
expozitie armeang, organizat6 in acel an la Lwbw, in Polonia,
un hrisov de o important covritoare pentru vieata bisericeasc
a Armenilor sub Alexandru cel Bun i. chiar la inceputul domniei
Cf. Mihai Costdchescu, Documentele moldovenevi tnainte de .5'tefan cel
Mare, I, II, Iai, 1931, 1932.
Cf. recenzia d-lui profesor P. P. Panaitescu in Revista Istoricei Romfind,
I, (1931), p. 152 i II (1932), p. 411.
a) Cf. in acest sens de pilde referintele ce privesc actul din 1441 Iulie 7
prezentat de noi sub Nr. 7 la Mihai Costachescu, op. cit., II, p. 83,
cum i cele pentru actul din 1441 Septemvrie 29 la noi sub Nr. 8
ibidem, II, p. 85.
4) Cf. Paul Mihailovici, Opt documente moldovenefti dinainte de sS'tefan cel
Mare, extras din Cercetri istorice, VIIIIX, Iai, 1935. Cf. asupra acestei
editii i observatiile noastre din Revista Istoricci Romdnii, III (1933), p.
287-288. Acelai i-a prezentat actele publicate adAogand ling pe lnga
un suret al unui original din 1446 Fevruarie 22 i doua acte false, atribuite
lui *tefan ce! Mare, (cf. planele VIII, XI i XII) i inteun album, inti-
tulat: Album de documente moldovenesti din veacul al XV-lea, Iai, 1934.

www.dacoromanica.ro
6 INTRODUCERE
lui. Dar Imprejurgrile nu i-au permis s'a' publice actul in chestiune
cleat In cursul anului 1935 1). Editia profesorului Panaitescu, e
Uii model de felul cum trebuesc editate textele slavo-romne.
Un an dui:a publicarea actului pomenit mai sus, d-lui .t. Gr.
Berechet, profesor de istoria vechiului drept romnesc la Univer-
sitatea din Iai, i se pune la dispozitie, de &Are un elev al gu, un
nou act dela Alexandru cel Bun, pe care d-sa 1-a i publicat, in
cursul aceluiai an, In Revista Istoricil 2).
lath' pe scurt stadiul editiilor de acte moldovene0i pAn'a' la
Stefan cel Mare, apArute in urma codexului Costkhescu .1 inaintea
')
actelor pe care le prezentam in editia de fat.
i acum o expunere mai pe larg, despre actele pe care le pu-
blicgin mai jos.
Importanta actelor prezentate. Adunnd material pentru un
dictionar slay-roman al textelor scrise In slavonete In 1,6rile
romaneti, in decursul veacurilor XIVXVIII, am descoperit o
bun6 parte 3) dintre actele ce prezentam. Cel mai vechiu act dat
de noi, este dela Alexandru cel Bun ; urmeaz, in ordine cronolo-
gica, un al doilea dela acelai domn, apoi cateva dela Ilia, in
asociere cu tefan 4), unul dela tef an i dou'a' dela Petru Aron.
Actele noastre sunt importante 'Mt& prin faptul oh' o parte
din ele (Nr. 1, 3, 4 i 6) sunt cu totul necunoscute codexului Cost6-
chescu (iar celelalte cunoscute, ing sau numai In traducen i in-
complete sau numai in rezumate sumare) 5), iar, in al doilea rAnd,
deosebita lor insemn6tate reiese din institutiile ce le prezint
cum iji din problemele ce le pun in discutie ; deci o serie intreag4

Cf. P. P. Panaitescu, Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru episcopia


armeand din Suceava (30 lulie 1401), extras din Revista 'storied Romiind,
IV, Bucuresti, 1935.
Cf. St. Gr. Bei:echet, Un act de danie dela Alexandru cel Bun din 1412,
Februar 19, Revista 'storied, XXII (1936), p. 142-146. Cf. asupra acestei
editii, observatiile noastre din Revista 'storied Romdnd, VII (1937), p. 432.
5) Spunem o parte intru cdt existenta actelor ce prezentdm sub Nr. 5, 7
si 8 e cunoscutd din codexul Costtichescu. (Cf. Mihai Costdchescu, op. cit., I,
p. 411 si II, p. 82 si 85), iar actul de sub Nr. 10 ne-a fost pus la dispo-
zitie de d-1 profesor P. P. Panaitescu dupd cum arAtAm si In corpul acestui
studiu, in comentariul ce urmeazd traducerii actului In chestiune.
A se veden discutia acestei asocien i la domnie in paragraful ce
urmeazd.
Cf. notele ce urmeazd dupd traducerea fiecdrui act dat de noi.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 7

de motive care ne Indeamna a ne opri mai mult asupra lor In


acest capitol.
Actul Nr. 1 ne vorbegte de un sat pe omuz, In hotarul Bobo,
sat ce Ora acum nu e intAlnit In niciun act.
Actul Nr. 3 ne prezint satul Negoegti, de pe par6u1 Negru,
necunoscut altfel cleat tocmai din actele lui Stefan cel Mare.
Boerul Toma Wcescul, cgruia i se destin6 actul, nu e cunoscut
din alte acte.
Actul Nr. 4 este destinat man6stirii Pobrata din Poian,
este al treilea act din totalul celor cinci pe care Ilie i stefan le-au
dat, in cursul domniei lor, acestei mnStiri 1). De altfel domniile
lui I1ia i stefan, fiind atat de sbuciumate, ei nu mai aveau timpul
necesar spre a se mai Ingriji gi de locagurile sfinte cum a facut
tatl lor ci ei atitau atrag6 pe cAt posibil cat mai multi par-
tizani politici i aceasta i explic6 c6 din totalul de 1.09 acte in-
terne autentice, date In cursul domniei lor2), Incepand cu 4 Ia-
nuarie 1.432 gi 0116 la 1.442 Septemvrie 21, numai 14 aunt date
mangstirilor gi altor 16caguri bisericegti 3), iar restul de 95, stint
toate destinate persoanelor particulare. Ing cifra 95 are gi o alt6
explicatie dup cum vom vedea mai jos.
Actul Nr. 4 ne prezina toponimicul Valea mare gi cuturile
boerilor HArloieni necunoscute altcum actelor secolului XV. Actul
important atat prin faptul eh' ne releva obligatia satelor de a da
paznici cToponcn pentru nevoile domniei cum gi prin aceea
c4 16muregte definitiv sensul cuvantul nomom care e transport.
Actul Nr. 5, care e gi primul act pe care stefan Y1 d singur In
cursul anului 1440 4), prezint 'Titre martorii la legamant (= Siig*CICA)
pe _panul Ivagco Latcovici necunoscut altfel actelor moldovenegti.
Seimul moldovenesc.
Actul Nr. 6 e dat boerului Vlad Jicov, pe care nu-1 cunoagtem
din actele publicate Ora la noi. Ins acest act e de o important
Cf. In acest sens actele dela Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 126 si
164 si II, Nr. 13 si 26.
Statistica de mai sus ne apartine i In ea am Inglobat atat actele din
codexul Costachescu cat si cele dela Mihailovici (cf. Paul Mihailovici, op. cit).
Cf. In acest sens actele dela Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 122,
126, 127, 155 i 164; II, Nr. 3, 11, 13, 15, 18, 25 si 26; Paul Mihailovici, op.
cit., Nr. 6 cat i actul prezentat de noi sub Nr. 4.
Al doilea i ultimul din acest an e la Mihai Costachescu, op. cit., II,
Nr. 25.

www.dacoromanica.ro
8 INTRODUCERE
capital pentru vechea noastr organizatie politidi Intru cAt In
data lui avem urmtorul text: A scris Mihul (actul) in Bulgari la
seim, in anul 6949 Iunie 25 OLIVA EHCAA Oy En-kraper, HA COHMS
E A*TO xSE,A1,0 1014TA Kf). Deci acest act a fost dat in timpul
seimului in sa tul Bulgari.
Aceast mentiune din act ne arat ea' si In Moldova era cuno-
south' vestita diet polon ce purta numele de seim i. de ale cdrei
hotariri regele polon trebuia neaprat fa tie seam, el nu putea
declara rzboiu, fixa impozite fra voia seimului 1).
Se poate ca seimul din Moldova sa nu fi avut autoritatea
celui din Polonia, totusi stint fapte care ne indrituesc a crede
cg el era situat ca important pe acelasi plan ca si cel din statul
vecin. Se stie ca boerii din Moldova erau cu mult mai puternici
ca cei din Tara Romneasca 2) si nici o actiune politic6 nu se putea
face fra consimtmntul lor 8). Atotputernicia lor o vedem in for-
mula martorilor actelor emise de care domn, fiecare act are ca
martori un numr de boeri ce depseste cu mult pe cel din Tara
Romaneascg 4).i aceast autoritate a boerilor iese in evident

1) In Polonia institutia seimului era impartita In organizatii tinutale


ce purtau numele de seimice si erau in total cam 60. Hotaririle celor 60 de
seimice eran comunicate prin delegati seimurilor generale cari erau 3 in
toata Polonia: unul la Kola, al doilea la Korcina Nola si al treilea in Son-
dovaiul de Sus (Sondovai Viana). Hotartrile seimurilor generale, care erau
luate de catre delegatii seimicelor intruniti in plen, se comunicau apoi regelui
prin soli, regele fiind Inconjurat cu ocazia acestei solemnitati de rada sfatul
au si astfel cu acest prilej se forma seimul plenar (walny seim) al In-
tregei Polonii. Cf. In acest sens: F. A. Brockhausen si I. A. Efron, 3HIRHICTIO-
neiratiecitili cnouapb ( = Dictionarul enciclopedic), tom. XXIV, cartea 47
sub titlul: flonbcgiii cenmb ( = Seimul polon), cf. si Stanis/aw Kutrieba,
Sejim Walny dawnei Rzeczypospolitej Polskiej, Nr. 14 din Biblioteca Sklad-
nicy, Warszawa, WI an.
1) Cf. si asertiunele lui Joan Bogdan din notele cursului sau: Cultura
veche romdneasc, Acad. Rom., ms rom. 5227, f. 141.
Ibidem, f. 283.
In Tara Romaneasca, in epoca de care ne ocuparn, numarul martorilor
nu ajunge decat cel mult la 15, deci cifra 15 reprezinta maximul dar ea e
extrem de rara, cgici nu e cunoscuta cleat hrisovului din 1452 August 5 (la
Acad. Rom., ms 5236, f. 54-56). Obicinuit in actele muntene contimporane
cifra martorilor variaza Intre 12 si 13 (cf. In acest sens actele din 1436 Iunie
25, 1437 August 1, August 13 si August 23, in original la Arhivele Statului
Bucuresti, primul si In editia lui St. Nicolaescu, Domnia lui Alexandru

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 9

pe timpul luptelor, pentru domnie, a fiilor urmai ai lui Alexandru


cel Bun: Ilia i Stefan. Once actiune a lor se sprijinia pe boeri,
nimio nu puteau face, Mfg consimImntul lor, de aceea numrul
mrturiilor in acte ajunge la cifra 30 1) sau chiar i 31 2), iar in
omagiul atre regele polon crete la 35 8). Aceeai cauza de atot-
puternicie boereasca explic i faptul c din totalul de 109 acte,
date de Ilia i Stefan in cursul domniilor lor, 95 sunt destinate
boerilor 4), i acelai motiv lmurete i faptul a de indat ce
Stefan ajunge s domneasa peste toat Iara, dup orbirea fra-
telui su Bin in primul act original cunoscut dela el 5) apar
32 de boeri martori, pentru ca numrul ion s ajung nu dup
mult vreme, ci numai dui:4 trei luni, la 42 6). Deasemeni aceeai
autoritate boereasc, seimul peste care domnul nu putea trece
explicA prezenIa nici mai mutt nici mai pulin cleat a 57 de
boeri, la care se adaog6 in fruntea lor .1 mitropolitul rii, Teoctist,
in seimul din Septemvrie 1455 7) cnd Moldova, sub domnia lui
Petru Aron, hotr'te plata tributului cAtre Turci.
Primul seira convocat in Moldova este cel prezentat de actul
nostru. La 1441 Iunie 25 boerii se intrunesc in satul Bulgari, ce era
aezat pe un pAru Crasna din Roman 8), sat ce astzi se numete

Vodd Aldea, extras din Revista pentru istorie, archeologie i filologie, XVI,
Bucureati, 1923, No.XX al treilea in cea a lui Mi1eti6 Agura, gaaopowb-
H rhxuaTa cnaBaucica nacmeaocr, extras din C6opinut aa aapoinut
ymoiraopeaia, aayxa H KHHHCHHH, IX, Sofia 1893, Nr. 6) iar In cel din 1445
August 7, In copie slavA la Acad. Rom., ms 5236, f. 45-48, cifra e 11.
Cf. in acest sens actul dela Mihai CostAchescu, op. cit. II, Nr. 11.
Ibidem, II, Nr. 15.
Ibidem, II, doc. externe Nr. 202.
Cf. i introducerea de fatA, p. 7 ai n. 2 ai 3.
3) Cf. actul din 1443 Martie 6, la Mihai CostAchescu, op. cit., II, Nr. 37.
6) Ibidem, II, Nr. 45, in cel de sub Nr. 47 sunt 35 de boeri.
71 Cf. asupra datei actului din Septemvrie 1455, prin care Petru Aron
trimite la Sultan pe Mihul logofdtul, Franz Babinger, Cel dintdi bir al Mot-
dovei cdtre Sultan, extras din Volumul omagial pentru fra(ii Alexandru tri
Ion I. Lapedatu, Bucureati, 1936, p. 4-30, cf. asupra acestui studiu i recenzia
noastra din Revista "storied .Romdnd, VII (1937), p. 414-416.
8) Dui:4 cum aceasta reiese din actul cu data 1436 Iulie 1, actul la Mihai
CostAchescu, op. cit., II, Nr. 147, cf. ai indicatiile, ibidem, I, p. 45'7-458.
Identificarea cu BAtrAneati apartine d-lui CostAchescu (ibidem, I, p. 457).
Satul Bulgari Ii trage numele dela Pavel Bulgariul, care trAia la 1434 ai a

www.dacoromanica.ro
10 INTRODUCERE
BAtranesti. La acest seim ja parte s'i boerul Jicov, care probabil
ea-0 avea loeuinta tocmai In Chigeei, unde i se confirml pro-
prieati. Ce hotsriri importante s'au luat la acest seim 0 care a
fost motivul convocArii lui, In izvoarele noastre vechi nu Osim
nici o relatie, mgcar eat de vag6.
Al doilea seim despre care fug izvoarele noastre vorbese
este cel convocat la Vaslui In Septemvrie 1455 1), ale c'grui discutii,
pentru a hotari plata tributului cgtre Turci, au tinut destul de
mult, dup cum aceasta reiese din textul actului, dat cu aceast6
ocazie si scris de diacul State 2).
Al treilea seim este cel de pe &Livia Dirept6tii eand Stefan eel
Mare a fost ales domn al Moldovei, despre care ne si vorbete
Grigore Ureche in cronica sa 8).

carui locuintA si-o avea la 1434 Ianuarie 29, pe Crasna din Roman sub padure
(dupa cura aceasta reiese din actul cu aceasta data, la Mihai Costachescu,
op. cit., I, Nr. 119). De sigur in jurul locuintei lui Pavel Bulgariul s'a format
apoi satul, luand numele de Bulgari. Satul Bulgari exista Inca si la 1552
Aprilie 29 (cf. in acest sens actul cu aceasta data, al lui Stefan Rares, in suret
din 1743 (7251) Iunie 27 al lui Gheorghe Vrabie uricar, la Acad. Rom., Docu-
mente CXXXVII-271. Actul din 1552 Aprilie 29 e cunoscut si codexului
Costachescu insa numai tntr'un regest si cu cifra zilei 9. (ibidem, I, p. 457).
Intru cat actul ne atesta existenta unui act dela Ilia.5, necunoscut astazi, darn
o parte din suret. In fata lui Stefan Rare yin: sluga sa Ion Rodna, sora
acestuia Anusca, nepotul lor de sora Toma; Lupul Pojar, feciorul lui Filip
si nepotul lor de sora dimpreuna cu surorile lui: Anusca si Parasca; feciorii
Stanii si semintia lor: Neacsa si nepotii sai de sora: Draghina, Arpas si
Rulca, feciorii Dragusinii si nepoata ei Niacsa, fata Furdinii, toti nepoti ai
lui Balita Mandrasca. Ei impart ale lor drepte ocini si mosii e din deresgle
mosului lor, lui Balita Mandrisca de danie ce au avut ei dela unchii nostri
Ilias si Stefan voevode si din deresa ce au avut ei dela semintia domnii
mete Stefan Voda cel Tanar pe doao sate pe paraul Crasni anume Glodnii
si Balgarii si altu sat anume Muscelul... i.
Cf. pentru data, introducerea de fatd, p. 9 n. 7.
Actul din 1455 Septemvrie e publicat in codexul Costachescu (cf.
Mihai Costachescu, II, doc. externe, Nr. 233) cu data 1456 < Iulie Sep-
temvrie >. Data lima a actului e: 1455 < Septemvrie > dupa argumentele
lui Franz Babinger (cf. Franz Babinger, op. cit., p. 4 10). Asupra felului
cum a fost datat actul in studiile anterioare codexului Costachescu, cf.
Mihai Costachescu, op. cit., II, p. 798.
8) Cf. in acest sens ultima editie a cronicii: Constantin C. Giurescu, Gr.
Ureche Vornicul $i Simeon Dascalu, Letopiseful Tara Moldovei, Craiova,
1934, p. 29.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 11

Din cele expuse se vede ea seimurile se Intruneau undeva In


provincie, la tara, pe camp.
_flia., Fi .'tefan. Asocierea la domnie.
Actul Nr. 7 prin care domnii Ilia i stefan Int'aresc panului
Ignat stolnicul satele Dobromireti i Balosineti i are exact
acelai obiect ca i actul lui stefan din 1440 Octomvrie ridica o
problema de o deosebit importanta In ceea ce privete domnia
lui Ilia i stefan.
Ceea ce se tie pana acum asupra domniei acestor doi frati qi
urmai ai lui Alexandru cel Bun, e c imediat dup moartea
tatalui lor, Ilia i Itefan Incep luptele Intre ei1) i ca dup'
cel de al treilea raboiu dela Podraga, din 1436 Martie 8 2)

Si aici vine i explicarea atator acte omagiale cdtre regele Poloniei,


date cand de Ilie, cand de Stefan (cf. actele lui Ilia i ale boerilor lui, la
Mihai Costdchescu, op. cit., II, acte externe, Nr. 181, 182, 183, 193-195, 201,
202, i 206) i ale lui Stefan i ale boerilor lui, ibidem, II, acte externe,
Nr. 184, 185 i 20'7) pentrucd ei aveau nevoie de sprijinul regelui polon.
Deci nimic curios nu vedem In aceste acte ceea ce dimpotrivd vede d-1 Co-
stdchescu (cf. Mihai Costdchescu, op. cit., II, p. 794).
Atat pentru aceasta luptd cat i pentru cele urmatoare, cf. Mihai
Costdchescu, op. cit., II, p. 107 111. Addogdm pentru lupta dela Dar-
maneti, din 1434 Fevruarie 1, urmatoarele date: Satul se afla la o mill de
Suceava aa cti supozitia d-lui Costachescu din acest punct de vedere
cli satul Darmdneti se gdsea In apropiere de Suceava (cf. Mihai Costachescu,
op. cit., II, p. 107, n. 4) e confirmata dupd cum se spune In scrisoarea
din < 1434 > Fevruarie 16 pe care Stefan o serie regelui polon din Balaci
(vorbindu-i de Infrangerea lui Ilia (ti mu cpYrxdui CMId ir. 34 mutuo WT 60,14111d
fi TrT ICMhl C HHAVIL 60H HAaAH. H Bor% RAM% nomorn% H HOSHAH CAIld gro H simpa gro
H IIC-k AIOAH WTO C HHMk 6111411 110HM4AH ICAthl Hd TOMS 1106011, TOMO WHk CdAt TrlITkIH
OrT(KA% onrivr Ao HOWIII MHAOCTH MAUI AO KOA0MkIH= i noi I-am intalnit la o mild
de Suceava i acolo am avut rdzboiu cu el. Si Dumnezeu ne-a ajutat i 1-am
Invins, iar boierii lui .1 toi oamenii cari erau cu el, i-am prins In acea
luptd, numai el singur a fugit din nou In ara mdriei voastre la Colomeia).
Scrisoarea aceasta este extrem de importantd 1ntrucat ne vorbete pe larg
i de urmdrile luptei, Ilia Invins fuge In Polonia la Kolomeia, acolo e prins
de Kola starostele de Snjatin i Kolomeia, fapt despre care acesta fi scrie
lui Stefan, informandu-I tot deodatd pe Stefan cd-I va duce pe Ilia la rege.
Stefan cere regelui polon sd-1 pue la Inchisoare pe Ilia dupd cum reese
din text cd tia cd fdrd voia regelui polon a venit asupra lui, sd pue In
jurul lui oameni de Incredere ca nu cumva sd fugd la dumanii regelui i
ai lui Stefan. Iatd i o parte din text: Hilo Mhl npocHmk RAIntli MHAOCTH, CUICO

amero rocnompai 46k1 ICTI BdUld MHAOCTk II0C4AHAH fro rAf RAIIM MHAOCTk IrkAdIT 4 BU

www.dacoromanica.ro
12 INTRODUCERE
ei s'au impacat i au domnit impreuna 1), deci pe acelai
plan de egalitate intre anii 1436-1442. Insa actul prezentat de
noi sub Nr. 7 inltura aceasta concluzie de pan acum In istorio-
grafia romaneasca, caci pe drept cuvAnt daca Ilia i stefan dom-
neau amandoi, pe acelai plan de egalitate, atunci cum se explica
faptul ca actul lui stefan din 1440 Octomvrieprezentat de noi sub
Nr. 5 e nevoie de a fi confirmat i de Ilia prezent fiind ca
domn .1 5tefan Fin actui din 1441 Iulie 7. Concluzia ce se
desprinde e cu totul alta i ea este, credem, cea conforma cu
realitatea.
Domn peste toga Ora Moldovei era In fapt i in drept numai
Ilia singur, de altfel acest fapt poate fi explicat i din punct de
vedere istoric, cad cel care catigase lupta dela Podraga, din Martie
1436, fusese tot el iar nu stefan 2). Ilia ii asociase numai deci
coregent pe fratele Bali stefan, concedandu-i o parte din tara,
dupa cum vom vedea mai jos ea o face i Mircea cel Biltran
cu feciorul sau Mihai partea de jos a Moldovei unde stefan
emitea acte in calitate de domn, rezidAnd la Vaslui. Astfel din
aceasta localitate 5te1an acorda Braovenilor privilegiul vamal din
1437 Aprilie 23 8), actul din 1439 Mai 10 4), ce! din 1440 Noemvrie
255) iar din Barlad se inching, la 1439 Septemvrie 25, regelui polon6).
Probabil ca tot din apropierea reedintei lui e i actul din 1440
Octomvrie prezentat de noi sub Nr. 5 caci satele confirmate
prin act sunt pe pAraul Simila.
HOTOM TAK HI 01r4HHHAk, 34H51KI C461WHM H crkplint TOMS AM TO E1,lA0 813 KAMM MHAOCTH
mot. Hito HOOCHM IIAWEH MHAOCTH Ski KOWA MHAOCTIL Atingona ro MO Ghl noTont Toro HI
OrOWHA 813 BAUM MHAOCTH pama. H He BIJAH FM 034H (((ro MINH AMA A ero GKOM Coft
HI WCTIOWAAH (iar de el nu ne vom feri) AOKOM !CT or NAWIH MHAOCTH, A HOCTAHHAH
KW WTI SAWA MHAOCTA W3AH two WkKOTOOhl caotix 1110H1q, A SU HI orwon AO HtKO-
TOPMX BAWM MHAOCTH H(nprattenot H HAWN. Cf. textul SeriSOTii d1.1p o fotografie a
originalului, ce a binevoit s4 ne-o pue la dispozitie d-1 profesor P. P. Pa-
naitescu. Scrisoarea e publicatl, cu multe omisiuni, de Th. Holban in Acte
politice slavone din epoca luptelor pentru tronul Moldovei dupd Alexandra
cel Bun, Revista Istoricd, XX (1934), p. 258-259.
Cf. ultima Were la Mihai Costdchescu, op. cit., II, p. 110.
Cf. datele cronicei dela Bistrita, la Mihai Costachescu, op. cit., H,
p. 108-109.
9 Cf. actul la Mihai Costachescu, op. cit., II, externe, Nr. 204.
6) Ibidem, II, Nr. 13.
9 Ibidem, II, Nr. 25.
6) Ibidem, II, acte externe, Nr. 207.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 13

Cand Ins6 Ilias venea la Vaslui atunci cbmni r ocnoAapTi-


erau amndoi fra%ii, acesta e elementul diplomatic ce apare In
intitulatio 9, acelasi lucru se intAmpld cAnd s'i stefan se ducea la
Suceava 2). E de observat ca ori de cAte ori Ilias venea la Vaslui,
el nu era InsoOt s'i de fiul sAu Roman 2), aceasta poate spre a nu
jigni susceptibilitatea fratelui sau stefan care se considera domn
In partea ce i se concedase. In actele In care stefan nu era de fat
la curtea lui Ilias din Suceava el e trecut In intitulatio
simplu ca voevod ca i Roman fiul lui Ilias si care aparea ca

1) Cf. Mihai Costchescu, op. cit., I, Nr. 145, 146, 148, 150, 151, 156,
159, 162 si II, Nr. 1, 4, 8, 17 si 33 acesta din urma, din 1442 August 30,
e ultimul dat din Vaslui si Paul Mihailovici, op. cit., Nr. 4.
I) Cf. Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 163 si II, Nr. 1 si 31 cum si
Paul Mihailovici, op. cit., Nr. 6.
3) Prima mentiune In acte a lui Roman o gdsim la 1432 Ianuarie 4 (cf.
Mihai Costtichescu, op. cit., I, Nr. 102), iar ultima mentiune, In prima domnie
a tatdlui sail, e In actul din 1433 dupd 15 Iunie (ibidem, I, Nr. 113), aici e
si Stetco ( = tefan), care apare pentru prima oard In actele lui Ilias ca
martor la 1432 Ianuarie 13 (ibidem, I, Nr. 103). Roman dispare apoi din
acte si nu reapare decat la 1435 Octomvrie 18 (ibidem, I, Nr. 138) la Hotin,
apoi si In cele dela Suceava (primul In acest sens fiind actul din 1436
Iulie 1, ibdem, I, Nr. 147). Ultima mentiune a lu Roman, In actele tatalui
sdu, e la 1442 Septemvrie 8 (ibid,em, II, Nr. 34) pentru ca apoi sa dispard
si sd nu reapard deal la 1447 August 22 (ibidem, II, Nr. 81) In divanul
unchiului sdu Petru. Ajunge la 1447 sd domneascd In partea de jos a tdrii
resedinta Ii era probabil la Bacdu de unde scrie Brasovenilor. Inceputul
domniei lui e In preajma lui August cdci in scrisoarea din 1447 August 4 ce
adreseazd Brasovenilor spune urmdtoarele : cunoscut scl v fie cd Dumnezeu
ne-a ajutat fi am dob4ndit ocina noastril dreapt4 1,BkAOMO Ad WI" RA Hils, Mt nomorn%
cf. textul, ibidem, II, externe, Nr.
HAM% nor% H AOGHAH FOAM HAWS W4H3HS npastilo,
214). Insd aceastd domnie e de scurtd durata cdci chiar In aceiasi lurid se Im-
pacd cu unchiul sail Petru ludnd conducerea tarn Petru si In aceastd cali-
tate apare Intre martorii actului din 1447 August 22 (ibidem, II, Nr. 81).
Reuseste si el sd domneasca peste toatd tara rezidand ca atare la Su-
ceava la inceputul anului 1448 (cf. actul din 1448 Fevruarie 18, ibidem,
II, Nr. 83). Dar chiar In cursul lunei Fevruarie, de cand e primul si ultimul
sax' act intern cunoscut, este nevoit sa pArdseascd tara, fiind alungat de
unchiul din Petru, s'i la 23 Fevruarie acelasi an se gdseste la Colomeia
(ibidem, II, Nr. 84) luptnd pentru redobandirea tronului aceasta reiese
din actul lui, datat: 1448 Fevruarie 23 (ibidem, II, Nr. 84) pe care-1 dd
cunoscutului nobil polon: Didrih Buceasky si In care act e vorba de bani
probabil a Roman se Imprumuta cu bani dela acest nobil spre a-si plAti
ostasii cu care sti lupte pentru scaunul Moldovei.

www.dacoromanica.ro
14 INTRODUCERE
martor 1). De asemenea tot autoritatea lui Ilie explica' i actele
emise de el gi in care nu-vi mai mentioneaza in titulatura pe
asociat,2) dupa cum lipsa lui Ilie dela Vaslui explica' nementio-
narea lui in actele emise de tefan 3).
Dar acest fapt politic, al asocierii la domnie, nu este un caz
unic pentru epoca lui Mar) cad i Alexandru cel Bun i asociase
pentru un timp oarecare la domnie, pe fratele sail Bogdan dup
cum aceasta vede din titulatura unora din actele lui Alexandru.
Aga In intitulatio actului din 1400 Iunie 29 4) avem urmatorul
text: MHAOCTTHO CONCTSIO Mid kV flAIKCAHAIVII KOIKOAKI, rOCHOMitik
BEMAH MOWKCKOH H JIAT rOCHOACTKA Mil HIC4r11411h 5) Rormiik
(= Din mila lui Dumnezeu noi Io Alexandru voevod, domn al
tarii Moldovei i fratele domniei mele jupan Bogdan). Faptul e
exprimat gi mai categoric in actul din 1401 Iulie 30 6) unde avem:
KONCTOO MHAOCTTIO MbJ OAIKCAHAp0 KOIKOM, rocnomik SEAM MOA-
AAKCKOH H Cit NIATOMk MOHMh, BOrAAHOM'It (= Din mila lui
Dumnezeu noi Alexandru voevod domn al t'rii Moldovei i cu
fratele meu Bogdan). Deci gi la inceputul domniei lui Alexandru
cel Bun a existat o asoeiere la domnie, totugi nimeni n'a afirmat
pang acum ca Alexandru cel Bun ar fi domnit impreunii Cu fratele
sa'u Bogdan, cum s'a sustinut de Iliag gi stefan.
Exact aceeagi situatie ca in Moldova intalnim gi in tara Ro-
mtmeasca. Aga Mircea cel Batran i asociaz, incepand cu anul
1.391 7), pe fiul sau Mihail. Mentionam in acest sens de pilda hri-
Cf. In acest sens, Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 147-149, 152-154,
165; II, Nr. 2, 11, 12, 14, 15, 19, 30 si 32. Observarn aici ca pdna la
1439 Martie 12 Roman e mentionat Mr5. titlul de voevod i numai incepand
cu aceastd data, cf. . actul, ibidem, II, Nr. 11 el devine oficial pretendent
la tron luAnd titlul de voevod.
Cf. In acest sens actele la Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 155 si
160 si II, Nr. 3, 18, 21 si 26.
2) Cf. in acest sens, actele despre care ne-am ocupat In urma, p. 12, a. 3-5.
Cf. actul, la Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 12.
Nu e In titlul voevod prin faptul ca normele cancelariei moldovenesti
nu erau Inca bine definite.
I) Cf. actul la P. P. Panaitescu, op. cit., p. 4 si facsimilul de aici. Cf. in
sensul de mai sus si actele dela Mihai CostAchescu, op. cit., I, Nr. 13 si 20 In
acesta din urma e data 1407 Martie 8 si dupd aceastd data Bogdan nu mai apare.
7) Pentru aceasta data, cf. Gr. G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-
romdne din Tara Romineasca gi Moldova privitoare la legliturile cu Ardealul,
Bucuresti 1931, p. 6, in titlul ce precede rezumatul doc. Nr. 4.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 15

sovul lui Mircea, fr datg, pentru scutirea de vama a unor care


ale mAnastirei Cozia unde In sanctio avem urmaorul text:
H H4K43k H wperia WT rocnomma MH IMO HACTAHHHICK H
CiWyWHHK11 KRICOgiSAS rocno,a,ma AtH H CkIHA MOWO IFIHKAHAA KOHIOAM
i pedeaps." i urgie dela domnia mea ca un calcator i neas-
cultdtor al hrisovului domniei mele i al fiului meu Mihai voevod).
Deci actul pomenit e dat i de Mihai In calitate de voevod exact
ca i actele lui Ilia In care tefan e asociat, nefiind prezent la
emiterea lor. Faptul asocierii lui Mihai apare i mai categoric in
cele dou'a' documente externe 2) ale lui Mihai i mai ales In scrisoarea
adresat slugilor lui dela cetatea Dmbovitei cum i vameilor dela
Ruc'r i Bran 3) privind privilegiul vamal acordat Braovenilor.
Deci intocmai aceeai situatie ca la Ilia ; Mircea concede fiului sau
Mihai conducerea unei pArti din tail pentru care el avea .1 raspun-
derea cuvenit, dupri cum Ilia o face pentru fratele Eau stefan.
Domn lug de fapt era tot Mircea dup6 cum In Moldova era Ilia.
Aceeai asociere la domnie IntAlnim In Tara Romneasca i
sub Vlad Glugrul care-i asociag pe fiul s'u Radu Radu cel
Mare de mai t'rziu. In aceast calitate emite Radu actele sale din
1.492 Septemvrie 8 4) .1 1494 Septemvrie 13 5).
Cf. actul editat de Mileti6 i Agura in olaao-pohmaiirh H rhximTa
=imam nachieliocT (= Dacoromanii ai literatura lor slava) extras din
C6Optiffirb aa aapoami yhtmopemia, aayaa H HIHOHHHH, IX, Sofia 1893, sub
Nr. 2, cf. originalul actului la Arhivele Statului Bucureati, sectia istoricg.
Cf. actele la Gr. G. Tocilescu, op. cit., Nr. 4 ai 5.
8) Iatg partea din text din care se evidentiazd cele spuse de noi mai
SUS: HI AtHTI HX g4M1SH4TH, 1176 xoAirre npano H H{11B-kTI C HHMH 4*110 H A0611* pa Cl He
IMALIAT WT 6dC no innwro poikiTtaio rocnoAcTsa MH HMCO TO AO HHH*, AH60 rocnoasTnIS
MH, Td Ad CH 4571. HtipH /Awe WT PWAITIAt rOCIIOACTRa MH niapaam Awe IldWA
HOHOU HAUT TOCHO4CT60 MH BIAMCO COS E9HHHTH TOM5311 94011165 1110 HM 611 1103d6d8HA no.
( = sg nu-i vamuiti ci sa umblati drept i sg
nenpanAt alp( H LUC f AIM
cu dnii frumos ai bine sa nu se mai plangg de voi mai mult parintelui
domniei mele, ca pang acum, sau domniei mele, ca sd-mi mai aud niscaiva
vorbe dela pdrintele domniei mele din pricina vorbelor voastre, cad domnia
mea are sa facg mare rail acelui om care i-ar impiedica pe nedrept cat un
fir de par). Cf. textul la Gr. G. Tocilescu, op. cit., Nr. 5, o fotografie la
Acad. Rom. Fotografii de doc. XIII 3.
Scris de Radu clucer In Targoviate. Intitulatio actului e In totul la (el
deci comma ai rocnomenk, ca i In actele emanate dela tatal suai dela el In
timpul domniei lui, In subscriptio Ins& e ataaa,T cel Tangr. Cf. originalul
actului la Arhivele Statului Bucureati sectia istoricg.
Scris de Tudor diac In Targovite, cf. originalul la Acad. Rom., Docu-
mente XCV-8.

www.dacoromanica.ro
16 INTRODUCERE
Adtiog5m c actele noastre, prezentate sub Nr. 6-8, sunt im-
portante qi prin faptul ea din anul 1441 data emisiunei lor
nu se cunotea panA la prezentarea de fat a noastr deat un
singur act original, emannd dela Ilia 1) i pe cand actul cunoscut
pn acum din acest an, al lui Ilia, are filtre martori cinci boeri,
actele noastre cele de sub Nr. 7 i 8 prezint5 o lista, prirnul
de 20 iar al doilea de 29 de boeri martori.
Actul Nr. 10 e important prin faptul c4 14murete pentru
prima oar sensul cuvantului acon,s, oaste i apoi prin amenda
ce releva atta, In folosul cdluggrilor manAstirii Pobrota cti In
cel al domnului.
Metoda de lucru. Prezent5m In rndurile de mai jos metoda,
dup5 care publictim textele actelor ce urmeaza.
Astfel prescurtrile obinuite ca: ~TINO In completare MHAOCTTIO,

., C

m'irgo = sowYgio, Ama = ASIDA, eso = rOCHOACTKO, KpT = KplaT,


,C
rea,
A
c
A
c ,...
KOT* = KpACT*, rnirk = recnomp% (sau pluralul ruge) K% --= sork,
C

Hp*CT-kH = Hp*CK/TiT*H, tuno = uinporroH, 1611,H = soropommoi,


etra

oso

CTO = CKATOM8, CH4 = Ck1HA 1. =AkHk, 11110 = ilitCAH,A, ce le-am


Intalnit In actele ce le prezentdm, le-am desfAcut i le-am intregit
iar literile scrise deasupra le-am coborit In rnd. Tot aa am
completat i vocalele ce urmeaza dup consoanele suprapuse i
care au o valoare fonetia Am despArtit deasemenea cuvintele
Intre ele, In text acestea fiind scrise deseori In ir continuu.
Intre < > am cuprins omisiunile din text cum i textul ters
sau rupt. CompletArile acestor p'rti din text le-am fcut
seam4 de Intinderea spaiului ters sau rupt msurnd cen-
timetric distante.. Am completat aceste Orti din text folosind
elemente identice din formularul altor acte cAt mai apropiate
epocei actului cu textul ters sau rupt.

1) Cf. actul din 1441 Aprilie 23, la Mihai Costgchescu, op. cit.. I
Nr. 26.

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE 17

Prin am semnalat textul rupt sau ters ce nu 1-am


putut intregi
Spre a putea completa lectura unora dintre textele actelor
prezentate ne-am folosit de lampa de cuart cu mercur, genera-
toare de raze ultraviolete prin filtrele Wood 1). Cu ajutorul acestei
lampi, ce are proprietatea de a colora viu o cerneal decolorat din
cauza umezelei, soarelui sau unei alte Imprejurgri 2)ca atare
folosinta acestui aparat pentru cititorii de texte vechi terse este
de o imp ortant capital am putut descifra urmstoarele: litrpa
rAndul 1.7 i. cifra ultima a (= 8) din data de an qi
din textul actului de sub Nr. 5, tot aa AHHEIpli din IMAIIIIMIll
whca wo SKI din randul 2 numerotatia noastra cum i
ultima cifra A (= 9) din data de an i din textul actului de sub
Nr. 6.
Aparatul In chestiune ne-a fost pus la dispozitie de d-1 Henri
Stahl, profesor la Scoala superioara de arhivistic6 qi paleografie
din Bucureti, pentru care bungvoint tinem a-i exprima i pe
aceasta cale multumiri.
Am introdus punctuatia moderna In redarea textului, iar
pentru numele proprii i la Inceputul propozitiilor am folosit
majuscule.
Un indice al textului slay i unul al celui romanesc comple-
teaza studiul de fat.
*
* *

Pentru publicarea studiului de fat suntem recunoscgtori


Fundatini Regele Carol I, care vi-a inchinat o parte din activitate,
drii la lumina a lucerilor Ce l'amuresc trecutul romanesc.

Cf. o descriere a acestei 15mpi la Henri Stahl, Falsuri, fraude qi raze


ultra-violete, Rucuresti 1933, p. 46-47 si un capitol aparte, p. 96 114.
Cf. pentru acest aparat Wood si Edmond Locard, Trait de crimina-
listique, subtitlul: L'espertise des documents crits, Lyon, To mul V (1935),
p. 63, 64, 91, 93, 94, 98 si 118 si VI (1937), p. 631.
Cf. Henri Stahl, op. cit., p. 108.
2

www.dacoromanica.ro
1.

Suceava. <1424 August 26-1425 > Septemvrie 4

Alexandru voevod, domn al Moldovei, d slugei sale Bcirbosul


un sat pe 4'omuz, la Bobo, unde este casa lui, sat ce dup5 moartea
lui Beirbosul va reimdne sotiei lui Marena Fi nepoatelor ei Anuta
Stana.

t AINAOCT710 SONC1O10 Mid finiAanmrk KOEK0A4 <rocnoAaph SEMM1>


illOAMKCK011, 4111111M1Lt 311t1MEHNTO NC C*Mit MICTOMIt HAMM, KTO
Ha Hit Or31111T NMI e<ro OlfC/VKIWIIT> LIT1r111, OM TOT FICTM11111111cmr<ra>
HAW% E4f160C8WK CMpffilirk HAM% <npattoto H> K'kpH010 CMpfCC010. T*m
10 M61 KFIA*K WI ero 11NKVI0 11 K*011810 CAS;KKOV AO H4C 31,1110114,111 KAMA
ero OC>06110/0 HAWEIO AWAOCTTIO H <A1H ECM'Itl> EMI( Olr </14111111 3EMAII>
IANO CIAO H4 MAWS*, rAe ECT A001% Ere, WTO Khi EMI( OIJ1UKIt Cit
KltrkAllt A0r0A0M1t, em.cy Ao ero H111>K0Td. II no tro 11111KOT'k, M011<hl
Fro> filatIfIlkl,IfIC4,11% EN antrum* H GT4H*, H A*TE<M
15 01r111/91,1TOMIt 11001118tI4TOMit 11 111414111(1.11TOMit H H 11110EMIC
p0Alf WC, /1111005WEHO HHKOMMCE N4 K*K111.
ro-rap-k TomS amp WT ROSOW4 no rrapomy ro-rapv, K1rAt1 WNW-
&LW 113 wkica. fi WT 110601116K4 x0Tallitt, Aonoa-k. 11.1smysom-k Ao yrrifa
Er0 H 110101111N4 3aer4peKif 110A*Hlti. To ECT emy KEC rOTairk.
20 fi HA TO CT: irkpa 11,1WEr0 rOCHOACTKii 11111111E1111CANHAr0 flileAduApa
1106110A61 H 11*I111 111t3,110EAEHIldr0 C61114 rocnoAcrKa MN HAT AIHA 1101110A1t1
K-kpa K-kcer A*TEll UMW( H K-kpa E0i11111% 114111Hr K'kfh1 1141111
piHAd H A*TE11 ero, K*134 NAHA r11/1HK4 H A*TEN ero, K-kpa Una fiEr(111
AKOPH11114, K*pa 1141HA MAFIA WT 1.1p1013k1 Fi ,11,*THI ere, K-kpa nana
25 B41tt111 H A*T014 ere, K-kpa MINA X8f11Kt1 H A*T1/1 Ere, K-kpa UNA Hala-
W4 11 A*Ten Fro, K-kpa nana 1IECTAK8 H A*TEll fro, IAN HAW Head
thill1H11KA 111 A*TM oro, irkpa Una AdHA H A-k-ren ere, K-kpa MIA
iiiX<AOWLIKA>, g*Oa RANA TAU KFICTWWW4, K*04 MU Klr<114114,1>

2*

www.dacoromanica.ro
20 SUCEAVA, <1424 AUGUST 26-1425 > SEPTEMVRIE 4 Nr. 1

A0r0,0,ITA, K*PA NAHA gorp>6111 H kTH ero, ickpa iwia MAFIA ,A,,-kTica,
wkpa NAHA CanpinuA H gro, is.kpa naHaGTAHA ElYkAINA H A*-
7111 ire, K*PA nana <A0M0>I1K1rWA CTOAHHKA H ,A,*T111 Ero H wkpa
C*JCIt SORtirk HAWH)( MOAAAKCKKIrk, <F1 KEAN >Klilr H MA4k1r.
5 <fl 110 HAWEM ;KIM >OT* KTO symT r0C110431 H4WN1 SIMAH, <HAN>
<WT> A*<TEH HAWHX, HMI WT HAWEr0 HAI>MEHE, TOTh 111TO KW HM <HE
HOPSWHA nawe>ro Aaataa <H STKrliNCAEHTIA AIM wo KW HM 01r>TKPit-
ANA% H orcirknthrk 3A<HSNCE !CAM MAH > 3A Er0 HOAKSIO <H trkpinpo
criSHcs >S.
lO II HA ROAWIE ROTKIY1OKAINTE <TOMS KlICEMS> Kk1111111HC4HHOMS <Kt.
A*AH ICA161 CASS* 114111EMS K*PHOMS> litrog <rliama>THror FINCATH
HAWS 11E4AT 11PHK*CHT11 K CEMS MICTS 1141111EMS.
Go >tkIlt* K A*TO M*Cialka GInTggPIA A.

Traducere. t Din mila lui Diunnezeu noi Alexandru voevod


15 domn al tarii Moldovei facem cunoscut cu aceastA carte a
noastra cui o va vedea sau o va auzi citindu-se, c. aceastA
adevArat slug a noastr, Barbosul, a slujit nou cu dreaptA si
credincioasa slujbA. Deci noi vAzAnd a lui dreapt i credincioas6
slujb cAtre noi, 1-am miluit cu a noastrA deosebitA mil i i-am
20 dat lui, in tara noastrA, un sat pe 5umuz, unde este casa lui, ca
sA-i fie lui uric cu tot venitul, lui in viata lui. Iar dup viata lui,
sotiei lui Marenii si nepoatelor ei Anutii si Stanei i copiilor lor
i nepotilor lor si strAnepotilor lor si rdstrAnepotilor lor si intre-
gului lor neam, nestrAmutat niciodat in veci.
26 lar hotarul acelui sat dela Bobos, dup vechiul hotar, pe
unde din veac s'au folosit. Iar din hotarul lui Bobos la vale pe
5umuz panA la gura lui i jumAtatea poienii Zrtari. Acesta
este lui tot hotarul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, mai sus scrisului
SO Alexandru voevod si credinta iubitului fecior al domniei mele
Jlia voevod si credinta tuturor copiilor nostri si credinta boe-
rilor nostri: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta pa-
nului Grinco si a copiilor lui, credinta panului Negre vornic, credinta
panului Ivan dela Tulova si a copiilor lui, credinta panului VAlcea
35 1 a copiilor lui, credinta panului Giurgiu si a copiilor lui, credinta
panului Ilias si a copiilor lui, credinta panului Nestiac si a copiilor
lui, credinta panului Isaia ceasnic si a copiilor lui, credinta panului
Dan si a copiilor lui, credinta panului MAndricica, credinta panului

www.dacoromanica.ro
Nr. 1 SUCEAVA, <1424 AUGUST 26-1.425> SEPTEMVRIE 4 21

Stan vistiernic, credinta panului Cupcici logofal, credinta panului


Ciurba i a copiilor lui, credinta panului Ivan Deatco, credinta
panului Opri si a copiilor lui, credinta panului Stan Barlici si a
copiilor lui, credinta panului Domoncu stolnic i a copiilor lui
5 i credinta tuturor boerilor nostri moldoveni, i mari si mici.
lar dupa viata noastra cine va fi domn al tarii noastre, sau
dintre copii notri, sau din semintia noastr, acela s nu le stra-
mute lor dania i inta'rirea noastra ci sa le-o intareasca i sa li-ol
imputerniceasca pentruca i-am dat-o pentru a lui dreapta i ere-
10 dincioasa slujba.
spre mai mare intarire tuturor acestora mai sus serse, am
poruncit slugei noastre, credinciosului Neagoe gramatic, Fa serie i,
a noastra pecete sa atarne care aceasta carte a noastra.
...Suceava In anul 6 mii... luna Septemvrie 4.
15 Originalul slay, pergament In depozitul Arhivelor Statului dirt
Bucureti, sectia istorica (Mnastirea Neamt, Depuneri particu-
lare). Lungimea textului scris e de 14,4 cm. iar latimea de 19 cm..
Crismonul i Al initial au o lungime de 3 cm.
Actul e sters In unele locuri de umezeala, mai ales margine&
20 dreapta, iar din data de an nu se vede cleat 6000(xs-). Pecetea actului
a cazut rmanandu-i numai nurul bicolor: verde i rou deschis.
In acelasi depozit se afla o copie slat/ .1 o traducere roma-
neasca, Mante de d-ra Elena Eftimiu, fosta translatoare de limbii
slave a Arhivelor Statului. Tot acolo si un rezumat cu lista marto-
25 rilor, In slavoneste de d-1 St. Nicolaescu, care adaogrt pe rezumat,
Cu creionul sus in stanga, data 4 (6931). In lectura rezumatului
Nicolaescu e: Neagoe logoft, INCTAICA si 11/1morma.
Actul e necunoscut codexului Costachescu.
Am datat actul, din a crtrui data de an nu se vede cleat prima
SO cifra, prin <1424 August 26-1425 > Septemvrie 4, tinand seama
de urmatoarele considerente: pana la 1424 August 26 e logofat,.
intre martorii divanului domnesc, Isaia, 1) i numai incepand cu
anul 1424 August 262) apare In divan ca logofat Cupcici. Am mers
cu datarea Oa la <1425 > Septemvrie intru cit actul din 1425.
1) Cf. in acest sens actele din 1422 August 20, 1422 Decemvrie 25, 1423
Martie 12, 1423 Martie 31 i 1424 Fevruarie 16, la Mihai Costachescu, op..
cit., I, Nr. 48-51 si Nr. 53.
21 Cf. actul cu aceasta data la Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 54,.

www.dacoromanica.ro
22 SUCEAVA, 1427 <SEPTEMVRIE> Nr. 2

Mai 1.2 1) e ultimul In care Cupcici este mentionat ea logofat, de


asta data lush' nu In divan ei ea ispravnie al actului 2), iar la 1426
August 12 4), acelai boer nu mai apare In divan ea logofat ci
ca vornie.
5 Boerul Barbosul, caruia i se destina actul, e greu de iden-
tificat dupa actele cunoscute pang.' astazi. In codexul Costachescu
sunt mentionati mai multi boeri Cu acest nume 4) lnsa nici unul
dintre acetia nu e pomenit ea am fi stapanit proprietatea in-
dicata In actul nostru. Din act se vede ea Barbosul era casatorit
io eu Marena, ca n'avea copii i. ea proprietatea lui urmeaza sa' o sta.-
paneasca dupa moartea lui, sotia lui Marena dimpreuna Cu nepoa-
tele ei: Anuta i. Stana.
Satul din hotarul Boboului, pe 5omuz, e de asemenea greu
de identificat.

2.
15 Suceava. 1427 < Septemvrie >.
Alexandra voevod, domn al Moldovei, da' slugei sale, Onicica un
sat la Cdrligaturd, unde este casa lui.
t L1AHAOCTTIO 608(010 MM flAlaAH,A," KOEKOAA, rOCHOAApk SEMAH
MOAMKCKOH, 111111,11M71 SHAMIHHTO HC VkArk AHCTOArk H4WHM11, KTO
20 Ha H74 01f3pHT14 HAM WO 01fCA10111Hrk 47'84H, OKI TOT% HCTHHHIsl ent3ra
HAW% CiaHH(IKA, CAS8tHAll HAM% HpAK010 H K'kpH010 CASMK010. rk/Wla
MU KHA*K1111 oro npasSto H K'kp11810 CAS>ICKS ,A,0 RAC, 2KAAOKAAH ICA1111
TO WCOK11010 HAMM A1HAOCTTIO 11 MAH ICM10 EMS 01f HAWEll BEMAH
MO CIAO HA Hp'kAHrliT8pH, rAo KT A0A11% oro, 111TO Mil EMS OlfpHK'k C'k
25 IMAM% 01,0X0,11,0411%, H ,AATIAVk oro, H 01fHSLIATOAr1t oro, H HpASHStlat-
TOM% oro H ripmuSpwrom.k WO H 111CIM8 poii,S oro, 11111001111110 HHKO-
AMMO HA K*K111.
11 OTA" TOMS CEAS KOAKO OySMONCIT'h W2CHKATH 1,4,110 CIAO ,2,OCHT11.
Il HA TO KT: It'kpit NAMPO rOCHOACTKA 11-111WIHHCAHHAr0 11415AHAps1
80 KOIKO8,141 H fi'kpa KliSA1064111114r0 rk1HArocrioArrga A1H HATALLIA KOF110,47.1
11 K'kpA 1114C*Nk ,AATIli HAWHI'll 11 11'kpA 60141% HAWHX11: li'kpA MU

1) Cf. actul Cu aceasta data, la Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 57.
$) In aceasta calitate el apare Inca la 1423 Martie 12 (ibidem, I, Nr. 50).
9 Cf. actul cu aceasta data, la Mihai Costachescu, op. cit., I, Nr. 58.
9 Ibidem, II, indicele de nume de persoane, sub voce.

www.dacoromanica.ro
Nr. 2 SUCEAVA, 1427 <SEPTENVRIE> 23

8111)CANA4 H A*TEll WO, litpA NAHA Eirkt1H H A*T111 oro, Kkpe HAHA
KSIPHILIA AgOIMIHKA, 11*1141 NAHA Ilirpn, rkpa NAHA }DIM& H A*Toto oro,
Kkpe NAHA HgCTIAKA 11 A*T411 gro, rkpA NAHA HATAWd 11 ,&,*T111 gro,
K-kpa UNA AM 11 OTIN gro, it*pA NAHA HCATR LIAWHHKA N ,A,*TIN
5 gro, gkpa HAHA AOMOHKSWA CTOAHHKA H Kkpa 11-14Ark C0/31114 HAW1Tk
M041,41,AKCK141r H 111111K141r II MAXIIIK.
II no HAMM% 3CHKOT* KTO 6S,A,1T14 rocno,kairk HAWN.' SEN1AH, HAN
WT AtTill HAWIlr, NAN WT Namur MAURO, HAN Koro < BOrit > 11361-
11ET74 KIIIT11, TOT% LUTO 6141 HAArk 111 nopSumrk HAWEr0 AAHTA, WI
10 111TO Kkl HM14 01rT<Kfrk>AliAll H 01fICAHHA'k, SAH8311 MA11 WAVILI EMS
SA gro WKS,* 11 KkpoiSto cams&
il HA COAWNI HOT<KWK,1,>1HTE TOMS KI4C1iNS IVIIIWN1HC4HHOMS KM*All
EC4WIL1 CASS* HAWEMS, KkpuoiNS WkrooKto noroso,o)TS, KNUTH N npnrk-
CHTH HAWS INLIAT'll K CEMS ANCTS H4WEA1S.
15 olr GOthili* K AtTO xS11,A0

Traducere. t Din mila lu Dumnezeu noi Alexandru voevod,


domn al tarii Moldovei, facem cunoscut Cu aceasta carte a noastra,
cui o va vedea sau o va auzi citindu-se, ca aceasta adevarata
sluga a noastra Onicica, a slujit noua cu dreapta i credincioasa
20 slujba. Deci noi vazand a lui dreapta i credincioasa slujba catre
noi, 1-am miluit cu a noastra osebita mila i i-am dat lu, In tara
noastra, un sat, la Carligatura, unde este casa lui, ca sa-i fie cu
tot venitul uric lui i copiilor lui i nepotilor lui i stranepotilor
lui i rastranepotilor lui i intregului lui neam, nestramutat nicio-
25 data In veci.
Iar hotarul acelui sat, cat poate folosi 1ndestul un sat.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, mai sus scrisului
Alexandru voevod Eli credinta iubitului fecior al domniei mele
Ilia voevod i credinta tuturor copiilor notri i credinta boerilor
30 notri: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta panului
Valcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic, credinta
panului Negre, credinta panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta
panului Nestiac i a copillor lui, credinta panului Ilia i a copiilor
lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia
35 ceanic i a copiilor lui, crednta panului Domoncu stolnic i ore-
dina tuturor boerilor notri moldoveni, i mari i mici.
Iar dupa viata noastr cine va fi domn al tarii noastre, sau
dintre copii notri, sau din semintia noastra, sau pe cine 11 va alege

www.dacoromanica.ro
24 SUCEAVA, 1427 <SEPTEMVRIE> Nr. 2

Dumnezeu, acela lor sgt nu le str'mute dania noastra ci sa


le-o intgreasca i s le-o Imputerniceasca, pentruca i-am dat-o lui
pentru a lui dreapt6 i credincioas slujb'.
spre mai mare intrire tuturor acestora mai sus scrise am
5 poruncit slugei noastre, credinciosului Neagoe logort, sa serie
s atarne a noastr pecete atre aceast carte a noastra.
In Suceava, in anul 6935...

Originalul slaw, pergament, in depozitul Arhivelor Statului din


Bucuresti, sectia istorica (acte moldovenesti cu peceti atarnate).
lo Lungimea textului scris e intre 1.1,4 cm. 9 cm. iar lOtimea
intro 20,2 cm. 19,8 cm.
Actul e sters in unele locuri iar din dat conservg numai locul
anul, lipsind luna i ziva. Pecetea i-a cazut in parte, rOmanandu-i
numai o jumatate cu snurul rosu, dar din aceast' jumatate legenda
15 e
Are pe verso o not slavO din secolul XVII cu urmatorul cu-
prins: t ua Gimp wT IlpimuirkT8Irk (= La Sinestii din Carlig6-
tura). Tot pe verso i note moderne dintre care una ne indica
actul a fost scos din depunerea Mitropoliei laci, pachetul 152.
20 In depozitul de provenient, la un loe cu actul, se afl si o fotografie
&math' de d-1 Mihai Costachescu.
In codexul Costachescu e data o traducere a actului, transcrisa
din condica Mitropoliei Moldovei, ce se afl la Arhivele Statului
din Bucuresti, care Irma e plia de grese/i 1).
25 Dup6 cum se vede din text, si dui:4 cum am ar'tat i mai sus,
din dat lipseste luna j ziva. Am datat cu luna Septemvrie in-
tru cat martorii actului nostru sunt perfect identici j ca ordine
ca prezentA cu ai actului din 1427 Septemvrie 16 din codexul
Costachescu 2). Dar asupra datei de luna a actului din 1427 Sep-.
30 temvrie 16 exista discutie caci aici luna poate fi si Ianuarie 3)
si in acest caz prezentam in argumentarea datarii noastre actul
din 1427 Septemvrie 14 4). In acest din urma act martorii sunt
de asemenea in aceeasi ordine de aparitie ca i in actul nostru si

1) Cf. Mihai CostAchescu, op. cit., I, p. 200, notele 1-4.


Ibid,em, I, Nr. 63.
Ibidem, I, p. 195.
'I Ibidem, I, Nr. 62.

www.dacoromanica.ro
Nr. 9 SUCEAVA, I498 FEVRUARIE T 26

Cu exceptia lui Giurgiu jumatate, care In actul nostru lipsete,


am putea spune csd. ei sunt aceiai i ca numbir 1).
Onicica cgruia i se destina' actul, a avut i o moarii pe Bah1ue2).
Ca motenitori ai lui se cunoate un fiu al lui, Ilia i un fiu al lui Ilia,
5 Giurgiu Palme 8). In actele lui Stefan cel Mare Onicica e pomenit
ca Cr31111(1K0 WT KruHraT8pu. Satul ce i se acord prin actul nostru
e satul Onicicani din actele lui Stefan cel Mare. La 1501 Decemvrie
14 acest sat, ce se afla lang6 Sinetii din judetul Iai 4), intra In
proprietatea nAngstirei Putna, fiind daruit mAngstirei de Stefan
10 cel Mare, care cumpgrg, In acest scop, satul dela Giurgiu Palme,
uepotul lui Onicica 6). Aceleeai mAnAstiri apartinea satul i in
1520 and Stefnit il confirma pe l'anga alte sate 6).

3.

Suceava. 1438 Fevruarie 7.


15 Ilia., voevod, domn al Moldovei, dimpreund ea fratele seiu, 'te fan
yoevod, inteiresc slugei fi boerului lor, Toma Beicescul, satul
Negoefti, de pe peirdul Negra, nzofie a lui Toader, un nepot al so(id
destinatarului.
Suret de pe ispisoc veclifu pe sarbie dela Iliia i frati-s4u
HO Stefan voevozi, domni Trii Moldovii, scris In Su6ava, din Mt
6946 Fevr. 7.
Intiintare facem prin a6ast" carta noastr tuturor cui vor
ch'uta asupra ei sau o vor auzi citindu-se, pentru acest adev6rat
sluga i boiarhil nostru pan Toma BAcescul precum slujind el
25 mai innaint vrem6 cu dreptat i cu credint Orintilor notri i

1) Dintr'o scapare din vedere, la Mihai Costachescu, Documente moldo-


venegti dela ,Ftefan cel Mare, Iasi, 1933, p. 181, actul nostru fara data de luna,
e mentionat Cu data: 1427 Septemvrie 15, insA trimiterea din nota ne
1 amureste ca e vorba de o scapare din vedere.
9 Cf. mentiunea ei In actul lui Stefan cel Mare din 1493 Martie 7, (Mihai
Costarhescu, Documente moldovenegti dela tefan cel Mare, Nr. 49).
5) Cf. mentiunea lor in actul publicat de loan Bogdan in Documentele
lui sStefan cel Mare, II, Nr. XCIII.
9 Cf. identificarea Costachescu din op. cit., p. 179.
5) Cf. actul cu aceasta data la loan Bogdan, op. cit., II, Nr. XCIII.
e) Cf. Teodor Balan, Documente bucovinene, II, p. 6.

www.dacoromanica.ro
26 SUCEAVA, 1438 FEVRUARIE 7 Nr. 3

acum i noaoa cu driapt. .1 cu credinf slujba. A caruIa vzind


i noi c6 Cu dreptat i cu credint ctitra noi slujb, 1-am miluitu-1
cu osbit a noastr mil de i-am datu-i i i-am Intrit ocina a
unui nepot a femeii sale, a lui Toader, un satu In tara noastra a
5 Moldovei pe prul Negru cari i 1-au fost aszat din pustiiu
anume Negoeltii pe piiraul Negru. Acesta s-i fie lui dela noi
uric Cu tot venitul i fiilor lui, fratilor, nepotilor, strnepotilor,
prstrnepoillor i la tot nmul lui cine i s va alege mai de aproape,
nestrmutat nici odinioar In vci.
to Iar hotarul acestui sat BA fie dup vekful hotar pn unde s'au
apucat din ve.
spre alasta este credinta a mai sus numitei domniei mle:
IliIa voevod i credinta a fratelui domnii mle Stefan voevod
credinta a prOubitului filn a domnii mle Roman i credinta a
15 Mar notri i credinta a tuturor boerilor notri a mari i mici.
spre mai mare Intgritura tuturor acest-or de mai sus serse
am poroncit credinos boerfului nostru, Dienis logofat, s. serie i
cAtra adevarat cart noastra a6ast pecet noastr sa lege.
De pe sarbie pe limba moldoveniasca am tlmcit la anul
20 1805 Dek. 15.
(ss) -Polkovnic Pavel Debrici ot mitropolie.

Suret dela Inceputul secolului XIX, 1n depozitul Academiei


Romne (Intre documentele donate de Iosif Naniescu, fost mitro-
polit al Moldovei, pachetul 258 de material neclasat).
25 Actul nostru ca i cel de sub Nr. 1. nu e cunoscut codexului
CostAchescu.
Boerul Toma Wcescul din act e greu de identificat.
Satul Negoeti de pe ptulul Negru e identificat de Ioan Bogdan
drept satulleti din judetul Roman 1). La 1466 Martie 13 satul
30 se afla In proprietatea Mitropoliei de Roman, Ina. probabil
satul trecuse de curnd In proprietatea Mitropoliei, cci prin
actul pomenit stefan cel Mare acord satului slobozie de dri pe
timp de 5 ani 2).
3-4. Pe marginea stangil: inftzlegeri : ocina a fimJii lui, ce-i dela nepotul
35 ei Toader.
1) Cf. loan Bogdan, op. cit., II, indice de auras geografice, sub voces
9 Cf. actul in chestiune, la Ioan Bogdan, op. cit., I, Nr. LX.

www.dacoromanica.ro
Nr. 4 SUCEAVA, 1438 AUGUST 18 27

4.
Suceava. 1438 August 18.
Bit voevod, domn al Moldovei, dimpreunei eu fratele sciu, , tef an
voevod, del ruesc menielstirei dela Poiana, unde este egumen Dosof-
teiu, un* loc pustiu, lei ngei cuturile Heirloienilor.
5 Se aratei hotarul locului pustiu, fixat de Ceirstea Negrul cu oameni
beitrcini f i megiefi ocolnici.
Se acordei fi scutiri de deiri si de prestqii.

t 11/InnocTTro COMTE* A1k1 HATA KOIKOAA, r0C110Adrk SEMAH MOAAAK-


CKON 11 KpaTit rOCHOACTKA MH, GTE/SAIrk KOIKOAA, 4111111Ark 3H4MENNTO
10 C C*Mit HAWHArk MICTOArk 01rC'kAVIL KTO HA H'It Or3pHT% HAH Ero
OyCA111WHT1 IlT811H, AM OyA1h1CAHAN ICA111 HAWHAA AOgrklArk OyAlkICAOM%
3.1 HAWIlr pOANTEM11 AS1118 N SA HAIM 3ApAK116 H 3A 3ApAK111 1M3A10 BAOH-
Hkir A*Till HAWNr H 3A Irh3MOKAENHAr0 Ch11161 rOCHOACTKA MN POMMIA
1301KOAkl, MA0 OCT rOCIIOACTKO MN emoy 110yrrk11110 MANACTIllp10 WT
15 HOA*Hkl, rAe ECT EroymEirk A000AEH,110AAH flpHKOIrT'kKOKIt XpliAOKCK111r,
Ad CH OCAAHT% CEAO. TOE romoy A1ANACTkIp10, NEHOpOltWEHO HHKOAH HA
K*KH, OypHK H rk 1111C*Mlt AOKOAOAdrk.
il KOTA" TON 1101rCTKIHN HOLIENWE WT REMIKOH MAHHKI nporrn tiepec
none HA TirklITE HA crkman CTA'kIrk, A WT TOA* nporrn tupec gArnor
20 TAM 11pOCTI1 ilEpEC 110AEHA Kp'kCT1t KAMEHCKH, A WT TOA* HA A*Als.
n01141EKrk HEICKAHA CTA111111. To KR rOTArk WT PAK1.11114. ii WT TOA*
1f0p* A*A0Aili TAME A>orspoma HA MIR% ,AAAA H HA KONI11,1%
Aoysposke HA CTAllnit, A wT TOA* illpec Aommor 11p0CTH nO lik11116 K ....
TA>M1 tlEpEC 110M 11p0CTH HA KpAH TplilITA 113 KIL1WE HA CTAlark MOKII
25 MOr111AAMH, A WT TOA* nonepeick tee A gepec AOSTE HA A*A'k NA
CA'ktrk, A WT TOA* npocTii illpEC Imo olf REMIKOVIO MAHHOy. II 01f TOM%
HCE XOTAVE AA O1f'1111111TYk CEK* MAHIrk rm ornmorSTii. To eCT Ka
rOTA" TON 1101fCT11111H, KSAA 114111% HplICT* ilOpHltIll KOTApHA <C CTA-
p>k1A111 MISNSMH N rk OKOMIKIMH MOKTAWN.
30 IT HA TO ECT: li*pA KkIWEMICAFINdr0 rOCIIOACTKA A111 HAN KOOKOAKI
<11 K*04 KpAT>a r0C110ACTKA A111 GTE4S4HA KOIK0Ak1 H rkpd 1k3A106
AEHHAr0 CkIHA r0C110ACTKA MH POMANA KOEKOAhl H li*N1 Kltrkr A*T111
HAWkIr N rkpA KOld" HAWHK : 5-kpa 11MIA 21i0Irp,KA 4:00ATOKCKAr0
H A*7411 ero, K*pA Mind &JAM', rkpa DANA Hall II A*1411 WO, K*pA

15. nplIKoTTIKOIrk I npHKOrTBICOBI. initial. 19. TP10111 TplerIELHTI.

www.dacoromanica.ro
28 SUCEAVA, t438 AUGUST 18 NT 4.

NA MTN XCArAH,Itt ,A,KOpiiHKA H A*T111ECO, 11*p4 HAHA Kpityrn H


Fro, Irkpa liana 11-krom AOrOAETA, rkpa HAW GTAHA
it*pa 118118 MHXAHAA nOHWII, K*pA MIA itiELISSAA X8AUkT8TEKH48 H
PATA Fro HAHA illitIHApH H A*TEN HK, K*118 118114 A6M141 HEA1111,CK4r0
6 H &NITA gro UNA IFIF10011 H A*TEH Hr, it-kpd 118114 &sop H CATA gro
HAHA GTAHOAA 110CTEAHHK4 H ,AATEH 11K, K..kpa 118144 MiScrEa
K*fiti HAHA ASAAk1 ALCOpHliKA H A*TEH gro, K.kpa mum llErpHAAWA H
xturgn Fro, K*pa (14114 IlgTpA cnrrap-k, K-kpa UNA Ao titi Wawa,
K*1:41 HANA gHTOATA, K*04 HAW (1)k1ivitK4, K.kpa new KO3N1141
jo K11041 H A*TE11 Er0, ts-kpa HAW EltA011111 HAWHHKA, Ktp mum REOEHA*M
CTOAHHKA, li*pa 118114 11181101188 XOTHHCK4r0 H A*TEH Fro, K*PA DANA
KpliCTH llopnoro, K*11.1 mom MIlCH rkpA mum KOCTI1 1HApOWIKOKH48,
K*11,1 118144 GTERKA KOWHAOKH44, K*041 08I14 ilAta411,a,p4 CHATAA, KlipA
HAW GT4H(101rA8 KOMHCA H K*pai 1114C*K Snip% HAIHHT, KfAHKIIIr H MAAKIX.
15 fl no NAHUM NCHKOT* Koro Bork H3gEpET14 rocnoAapnt 6141TH O. 11401811

3fMAH, HAH WT 6p4TTH HAWHK, HAN WT A*TEH HAWK, 11A11 CSAT KTO WT
Hauler* [MIAMI, TOT KW Tomoy MOH8CT141p10 HE nopt;ungn HA [WO MIMI,
AAH WO CM 01rTKEp,A,HAIN H OyKp*11H414.
TAKONCE WT TOPO CEAA AA HE AAAST HAM% NH CT0p07K11, H HH
20 AIC*THHS WT [MAKI H VAOCJIIIII,H H nonnatualig op KM HE CAVkAH
KAHTOKATH 11X> H noAKoM WT KHHA AA HE KO3*T11 HHKOAH Ha
H HAHOKE WT XpitAOKA A Mil IIHKAKOE A*A0 FIE HAUT C TOE CIAO.
fl HA E0Alliff HOTHOONSIHTE TOMOir KI4CEMS KhlWEHHC4H110A16 KEA*Alf
KAM CACTS* H8I11EA101:, K*0110M01r 118110y ATWHHCS AoroArroy, WICATH
25 BOUT% ElpHK*CHTI1 K comoy HAHIEMOlf MiCTOT.
1111C88 118111K0 ATAK'll GO48K* K A*TO xS11,A1S, fiKrtiCTA Hi.

Traducere. t Din mile lui Dumnezeu noi Ilie voevod, domn al


trii Moldovei i fratele domniei mele stefan voevod, facem cu-
noscut cu aceast5. carte a noastr tuturor, cari o vor vedea sau
30 o vor auzi citindu-se, eg am cugetat cu al nostru cuget bun, pentru
sufletul pArintilor no0ri t;si pentru s'ngtatea noastra i pentru
gantitatea iubitilor no0ri copii 0 a iubitului fecior al domniei mete
Roman voevod, a dat domnia mea o pustietate man6stirei dela
Poiana, unde este egumen Dosofteiu, lng cuturile Harloienilor
35 ea s6-0 aeze sat. Aceea acestei mangstiri s'a' fie, uric cu totul
venitul, nestrgmutat niciodata In veci.
Iar hotarul acelei pustietAti: incepand din Valea Mare drept
peste camp la spin* la stalpul din mijloc, 0 de acolo drept peste

www.dacoromanica.ro
Nr. 4 SUCEAVA, 1438 AUGUST 18 29

bahna iarai drept peste poiana Crucea de piatr' lar de acolo la


deal deacurmezisul stalpului lui Piscan. Acesta-i tot hotarul dela
Racas. Iar de acolo In sus, pe deal iarasi... dumbravei la cap.&
tului dealului i la capatul dumbravei, la stalp, i de acolo drept
5 paste vale mai sus ... iarai peste camp drept la marginea spini-
sului din sus, la stalp hare movile, i de acolo deacurmeziul...
peste vie la deal la saratura, i de acolo drept peste camp in Valea
Mare. i in acelas hotar Bali faca moara unde vor putea. Acesta
este tot hotarul acelei pustiet4i, pe unde pan Carstea Negrul a
io hotrnicit cu barbati btrani i cu megiei ocolnici.
lar la aceasta este credinta domniei male mai sus scrisului
Ilie voevod i credinta fratelui domniei male tefan voevod si
credinta iubitului fecior al domniei male Roman voevod i credinta
tuturor copiilor nostri i credinta boerilor notri: credinta panului
15 Giurgiu Fratovskij i a copiilor lui, credinta panului Valcea, credinta
panului Isaia i a copiilor lui, credinta panului Petre Hudici
vornic si a copiilor lui, credinta panului Carstea si a copiilor lui,
credinta panului Weagoe logort, credinta panului Stan Barlici,
credinta panului Mihail Popa, credinta panului teful Jumata-
20 tevici si a fratelui sail pan Mandre i a copiilor lor, credinta panului
Duma Nernteanul i a fratelui au pan Mircea i a copiilor lor,
credinta panului Lazor si a fratelui sau pan Stanciul postelnic
i a copiilor lor, credinta panului Giurgiu Piatr, credinta panului
Duma vornic i a copiilor lui, credinta panului Negrila si a copiilor
25 lui, credinta panului Petre spatar, credinta panului Duma al lui
Isaia, credinta panului VitoIt, credinta panului Farau, credinta
panului Cozma androvici i a copiilor lui, credinta panului Milo
maple, credinta panului Berendei stolnic, credinta panului Ma-
noil Hotineanul i a copiilor lui, credinta panului Carstea Negrul,
So credinta panului Misea, credinta panului Costea Andronicovici,
credinta panului State Coilovici, credinta panului Alexa,ndru
spatar, credinta Ranului Stanciul cornis i credinta tuturor boerilor
notri mari i mid.
Iar dupa viala noastra pe cine 11 va alege Dumnezeu domn
35 in tara noastra, sau dintre fratii notri, sau dintre copii nostri,
sau lierine din smintia noastra, acela s nu stramute dania
noastra acestei manastiri ci sa o intreasca i sa o imputerniceasca.
i deasemeni dela acel sat sa nu ne dea noua niel paznici i
nici zeciuiala din albine i globnicii i prip4arii sii nu indraz-

www.dacoromanica.ro
30 SUCEAVA, 1438 AUGUST 18 NI% 4

niasa a-i bAntui rIi podvoada de vin sa nu care niciodatii In


veci. Si panii dela HArlAu BA nu fah' nicio treabg cu acel sat.
Si spre mai mare IntArire tuturor acestora mai sus serse am
poruncit slugei noastre, credinciosului pan Dionis logott, s5. serie
5 5i pecetea noastrg s" atarne &Are aceasta carte a noastra.
A scris Paro diac In Suceava, In anul 6946, August 18.
Originalul slay, pergament, In depozitul Academiei Ron:lane
(acte cu peceti atArnate, Nr. 301). Lungimea textului scris e latre
24-25 cm., iar 16timea 27 cm. Crismonul are o lungime de 3,4
lo cm., iar 111 initial 3,5 cm.
Actul, din cauza pAturirei In care s'a pgstrat, e rupt In multe
locuri, iar din pecetea atarnata cu 5nur roqu, s'a pAstrat numai
o buatic.
Pe verso o nota din secolul XVIII: sa powicateiti
CIAligli
15 (= seli5tea Ropanii). In acela5i loe o nota' In cirilica secolului XIX:
morile ot Harlan cum 5i. alta din aceemi epoc6: La Hdrlau cu vad
de mori.
Ca tli actele de sub Nr. 1 5i 3 5i acesta e necunoscut codexului
CostAchescu.
20 Hotarnicul CArstea Negrul e un cunoscut boer al timpului 1).
1) Cf. i Mibai CostAchescu, op. cit., I, p. 526 527. El apare pentru
prima oara In acte sub domnia lui Ilie la 1435 Noemvrie 25 (ibidem, I, Nr.
139). La 1437 Iulie 20 Ilia, in asociere cu Stefan, la Vaslui ti daruesc un
iezer pe Prut (ibidem, I, Nr. 162). Ultima ara In actele lui Ilie in aso-
ciere cu Stefanapare la 1442 Aprilie 5 (ibidem, II, Nr. 32). Trece apoi, dupa
orbirea lui Mo.', de partea lui Stefan i in aceasta calitate apare in cel dintai
act, cunoscut in original slay, al lui Stefan, emis duna acest eveniment,
la 1443 Martie 6 (ibidem, II, Nr. 37). E prezent In divanele lui Stefan, iar
la 1446 Julie 20 (ibidem, II, Nr. 74) e ultima oarl and apare. E deosebit
de un alt boer al vremii ce poarta de asemenea numele de CArstea, in
unele acte i Carstea cel Mare dar acest din urmA nume incepAnd numai cu
data 1442 Fevruarie 24 (ibidem, II, Nr. 30). In ceca ce privete pe Carstea
cel Mare, care apare pentru prima oara in acte la 1410 Martie 15 (ibidem,
II, p. 371) 10 cu titlul de ceapic la 1411 Septemvrie 2'Z', cf. ibidem, II, p.
371-372 e de observat a dupa moartea lui Alexandru cel Bun std un timp
In espectativa ii abia la 1433 dup4 15 Iunie trece de partea lui Ilia., (cf.
In acest sens actul cu aceasta data, ibidem, I, Nr.113). Wand !mg cd norocuI
favorizeaa pe Stefan el trece de partea acestuia i in aceastl calitate apare in
actele lui E,1.tefan Incepfind cu ce] din 1433 Noemvrie 16 (ibidem, I, Nr. 117, 119,
121, 123, 124, 128 i 132). Intervenind implcarea intre cei doi frati, CArstea ra.-
mane totu0 credincios lui Stefan i apare in actul din 1436 Aprilie 21 (ibidem,
I, Nr. 141) cu titlul de vornic. Se vede trig cd era un boier de seama, ad

www.dacoromanica.ro
Nr. 5 1440 OCTOMVRIE 31

Selitea din act, destinata manstirei Pobrota din Poiang 1), e


satul Ropani de mai tArziu confirmarea acestei asertiuni o
avem In notita posterioag de pe dosul actului sat ce se afla
In judetul Tutova, astgzi disprut 2), aceasta dup identificarea
5 lui loan Bogdan 3). Dac identificarea lui Bogdan e bun5 atunci
cuturile boerilor Harloieni, pomenite In act, erau In hotarul BAr-
ladului, cci Ropanii erau In hotarul acelui targ 4).

5.
1440 Octonwrie.

tefan voevod, dorm al Moldovei, inteirefte panului Ignat satele


10 Dobrornirefti ci Balosinefti de pe Simila ale stolnicului Danciul,
ce se deiruesc panului Ignat de Ivul, fratele stolnicului Dan ciul f i de
Negrea, nepotul lui Ivul.

IIIHAOCTTIO SONC1E10 tui GTE4SAWIL KO6K04A, rocnoAark SEA1AH 11/10A-


AMICKON, ,INHHA1 SHAMEHIITO NC C*A116 ANCTOM HAMM KCkArk KTO HA
15 HEM% SSpHT HAN fro SCAINHINT IJTOtJH, ONCE TOTKI liCTHHHhl cAsrki HA-
WN HKSd, KflAT NAHA AMPISAA CTOMMKOK47 H CI% HENOTOM% or Cl%

Norpa, npTnA,owe np*A HAMH H np*A H4WNA1H 60/Apf, 110 Hr 1,0KIION


KOAH, U AMU H4WFA18 K*ISHOMS 04n8 IlrnaTs COM CTOMINKOKA AAHMO-
AMU HA GN<MHA>H HA HAAA Aosponinpown 11 EAAOCHH64111. 11 [vim-We
20 410 HMAA AMPHOA HA Thir Ma 6416 MAH EMS up*A, HAMH.
H mud, no Hr A0KpOli 1501111, <6416 DICE MAN IC>MH H HOTKEp-
NUM HAWFMS rkr1HOMS nans lirnaTS <TEX KINUIENHCANNIdr> CfAil AA

numai qa se explica mentinerea lui i In actele lui Mal date In asociere cu


Stefan dar In lipsa acestuia dela curtea din Suceava (ibidem, I, Nr. 157
II, Nr. 2). In divanele protectorului sau Stefan, dupa orbirea lui Ilia, el
ocupa locul fntai, deci era cel mai de seama boer al lui Stefan (ibidem, II,
Nr. 37-42, 43-45). Ultima lui mentiune e la 1443 Iunie 8 (ibidem, II, NI%
45), i batran (dupa cum se vede din actul, ibidem, Nr. 43, cf. aiipa mum
cTaporo) e probabil ca dupa aceasta data el moare.
0 enumerare a privilegiilor acordate acestei mandstiri, Incepand Cu
anul 1398 i pana la 1500 inclusiv, la Mihai Costachescu, op. cit., II, p. 81-82.
La cele 23 de privilegii semnalate se adaoga i al nostru completand ca
atare cifra 24.
Cf. loan Bogdan, op. cit., II, indice de nume geografice sub voce.
Cf. nota ce precede.
41 Cf. loan Bogdan, op. cit., II, p. 62-68.

www.dacoromanica.ro
32 1440 OCTOMVRIE Nr. 5

OCT &MS OlriIHK C11 KCiAllt AOXWA0A111, EMS /I AtTIMit WO 11 KUM


po,a,13 ero, lollopSmite* HHKOAH,KE HA AKkl.
a TAKONG% 0CM/I HOCTAKHAH H 3AK*CKS .171 pSEAH comp. lime wo
KOAH TkIlk KILILLIEHHCAFIKI, HKSA H HEIVA, HAH &SAY KTO WT FIX' IIA*MEHO
5 HMST 110IIHH4TH HA HAHA HPHATA HMI E8,1,7 ero TAMER. HAII
CK4A010 HAN KSAT (MAI% <0Ir KOTONK ,A,HOK TOT> AA BAHAATHT IIKIWE-
IIIICANH<A> SAK*CKA el pS<slue cliespa>.
fi HplCT* AKOPIIHK, DAR HUH HAMAN
<nine TOM KklAH: HAN>
48WHHK, RAH BOA, HMI PAAlrA HHCK, <HMI> MON, ewe HKAIIIKO
10 dARKOKHII, 11411 XSp<MS
h ATO xSII,A1H, AVkCAII,A WITOKISTA

Traducere. t Din mila lui Dumnezeu noi stefan voevod, domn


al tarii Moldovei, facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor
care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceste adevarate
15 slugi ale noastre, Ivul fratele pan-ului Danciul stolnicul 0 cu ne-
potul lui, cu Negrea, au venit Inaintea noastra 0 Inaintea boerilor
no0ri, de a lor bunk* voe, 0 au dat credinciosului nostru pan
Igmat satele Danciului stolnic de pe Simila anume: Dobromireti
0 Balosine0i. i privilegiul ce l-a avut Danciul pe acele sate Inca
20 l-au dat lui Inaintea noastra.
Pentru aceasta 0 noi, dui:4 a lor buna voe, Inca am dat 0 am
lntrit credinciosului nostru pan Ignat aceste mai sus serse sate
sa-i fie Cu tot venitul uric, lui 0 copiilor lui 0 intregului lui neam
nestramutat niciodata In veci.
25 51 de asemenea am pus 0 zaveasca 50 ruble de argint.
Deci daca ace0i mai sus scri0: Ivul 0 Negrea sau fierine din
seminVa lor vor Incepe asupra panului Ignat, sau fie ... lui, cu
Ora sau cu galceava sau cu fiece In once zile, acela va plati mai
sus scrisa zaveasca 50 ruble de argint.
30 i la aceasta au fost: pan Carstea vornic, pan Ivan Babean
ceanic, pan Badea, pan Radul Piso, pan Ponici, pan Ivaro
Latcovici, pan Giurgiu .....
In anul 6948, luna Octomvrie.....
Suret scos moldovnete di pe un ispisoc sirbesou dela Stefan
35 voevod din let 6940.
Insa cat s'au putut cunoate s'au scos, iar cat au fost qtersu
s'au lsat locul derrt.

www.dacoromanica.ro
NI% 5 1440 OCTOMVRIE 33

t Cu mila lui Dumnezeu noi Stefan voevoda, domnu paman-


tului Moldovii, facem tire cu a6asta scrisoare a noastra tuturor
celor ce vor privi pre d'Alisa sau cetindu-sa o vor auzi. Adia aceti
adevArate slugele noastre 1) qi fratele dumnalui Dan-
5 6u1 stolnicul i cu nepotu-sau 1) au venit denaint6 noastr
fli denaint6 boerilor notri de a lor burla voe i au 1) boe-
riului Ignat stolnicului doao Bate 1) anume Dobromire0i i
Balosineti, din deres 6-au avut Danciul 1) au dat slu-
gelor noastre. Pentru a6asta qi noi dupre a lor bun6 voe 1)

10 1) am intarit slugii noastre credin6os boeriului nostru, lui


Ignat stolnic, acele de mai sus serse doao sate ca s"-i fie ocina
cu tot venitul, lui qi copiilor lui i tot niamului lui, nemicat
ni6odata in ve. Si iari 1) 1) 50 ruble de argint 9.
De aice innainte ilase rAnduri fiindu qtersa, nu s'au putut
15 cunoalte ca A' se scoat i. s'au 15sat.
Thlmacitu-sau de mine ieromonahul Pamvo Bulgariul la anii
dela Hristos 1787 April 19.

Originalul slav, e pe pergament, In depozitul Academiei Romtine


(Documente CVIII-29, provenind din donatiile Faculttii de
20 Filosofie li. Litere din Bucureti, achizitia Ministerului Instruc-
tiunei Publice dela motenitorii lui Gr. Tocilescu). Lungimea
textului scris 12,5 cm., iar rtimea e de 12 cm. Crismonul i. 111
initial au o lungime de 2,3 cm. Actul e foarte ters, iar pecetea ce
fusese atarnat6 cu nur roqu a cazut. Un suret al actului In che-
25 stiune, fkut de ieromonahul Pamvo Bulgariul la 1787 Aprilie 19
se g6sete In acelai depozit unde e rjii originalul (Documente,
CXXXIII-81), avAnd aceeai provenient ca ri originalul). Am
crezut de cuviint, Intru ctit acest suret a fost publicat In huna
parte denaturat are intre altele data greit cetit i e atribuit
30 actului lui Ilia In asociatie cu Stefan din 1441 Iulie 7 de
Gh. GhilAnescu 2), iar dup6 Ghibanescu qi in codexul Costchescu 3).
c6 e nimerit a-1 da publiciatii, lucru ce-1 i. facem mai sus
imediat dup traducerea originalului.
Actul original e cunoscut codexului Cosachescu dupa un
35 rezumat sumar luat din Biblioteca Academiei Romane, Crefterea
1) Liniile indica In suret textul necitit de Pamvo Bulgariul.
') Cf. Gh. Ghibanescu, Surete fi izvoade, XVIII, p. 0-50.
') Cf. Mihai CostAchescu, op. cit., II, Nr. 27, p. 82-83.
8

www.dacoromanica.ro
34 BULGARI, 1441 IUNIE 25 Nr.

colectiunilor, 1910, p. 263. In Crefterea colectiunilor actul poartg


urmgoarea dat: 1433 (6940?) Octornbrie, in codexul Cosa-
chescu, in titlul rezumatului e: circa 1435 Octomvrie inainte
de 8 iar in corpul lui: # 6943 ( ?) Octomvrie .
5 Boerul Ignat din act e Ignat stolnicul din actul nostru cu
data 1441 Iulie 7 i el e mentionat ca postelnic in actul din 1452
Septemvrie 101) ce i se acord de AlexAndrel. Era unul dintre boerii
bogati cki prin actul din 1452 i se confirm6 sapanirea a 22 de
sate i seliti. El a mai avut inch' un act dela Iliaq, pe lAng." eel
lo ce urmeag la noi sub Nr. 7, prin care i se d'dea sau i se confirma
moia Dobrosrveti, partea Ignaqtii 2). E greu de identificat
stolnicul Danciul dimpreun6 cu fratele &du Ivul i nepotal
acestuia, Negre.
Satele Dobromireti i Balosineti 8) se pot identifica dup
15 datele din act, ele erau pe prsul Simila in tinutul Tutovei 4)..

6.
Bulgari. 1441 lunie 25.
lije ciStefan voevozi, domni ai Moldovei, dau slugei lor, panului:
Vlad Jicov ci nepotului seiu, Drago. urmatoarele sate $i :
satul Micupni, la Chi geaci in Salcia : Mirosleivegi fi Ciilinefti,
20 seliftea lui Galin, a lui Grad cum $i o alta' sel4te.

HAOCT40 60/K1FO Mk! Had KOEKOAA H 60AT rOCROACTKA A1111,


GTE*41.1% KOf EOM, POCHOAARI BOMAN iliI0A,A,A6C KOH, LIHNHAVII SHAM/INTO.
H C C1M1 AHCTOM'ls. HA WHMit KCtAilt KTO HA Hit 01(3fIHT HAH PO Mr--
CAW W HT ,IT13,111, WKS TOT IICTHHHW cAttra HAW HAWK KAM (HKOK
25 CASHCHAlt HAM% npago H K'kj1110. H Mill HAtK WH fro 141AKOK*01810
CA81K6S AO /KAAOKAAH ECA111 Ero orcostiow HA WHO MHAOCTTIO H ,4,AAH

Cf. actul la Mihai Costhchescu, op. cit., II, Nr. 114.


1)
9 Mentiunea acestui act e Intr'unul din 1581 Noemvrie 14, dela 'anew.
Vodh, cf. N. Iorga, Studii Fi documente cu privire la istoria Romdnilor, XI,,
p. 257.
8) Cu titlu de curiozitate dhm urmatoarea supozitie a lui Gh. Ghibh-
nescu cu privire la etimologia numelui Balasineti duph care Balasineti
ar veni dela porecla slav5. dat unui ciomaga hadhrag, chci bolh In malo-
rush este Beugel, gros Mon, deci satul lui Hadaragh r (cf. Gh. Ghibh-
nescu, Surete f i izvoacle, XV, p. 84).
41 Cf. i identificarea dela Mihai Costachescu, op. cit., I, p. 412.

www.dacoromanica.ro
Nr. 6 BULGARI, 1441 IUNIE 25 35

ECMFI EMS Olr NAWM BEMAN, <8 iliOAMECKOH, MA> 114 liA4ii1 MFIKSW41111
11 HA Klir/A.1 01r GAMIN, 11111pOCA-kKE4111 11 111,A1111E4111 ..... 4 . . CEM1411, N
CIANIIIE nit <HHO> 11 r114A11140 CEAF.41E. Toa KILICA <tpo sill 01rINIK rk KitC*Mli>
ACTOAOM EMS, N 'MOTS WO <N>parowK, H A*T144% oro, 11 oriSqaTom
5 fro, II flpAlpIrp/ATOM ero, H Kcomy pop/. oro, 111110j1SWEHO FIFIKOMI HA K*Kkl.
il roTark CE/14M li CO4U414M HO CTOOMS roT,,ps KSAd HS K*KA
SHMKAA11.
fl HA 'ro OCT: K*flA HAWEr0 rOCHOACTKA KkIWEHIICAFINFIX HAN KM-
KOAk1 11 GTE*MIA KOEKOAki N K*114 11411111X 601arrk: Ktpa UNA XSANA
10 AK0f11111K4 11 AtTli WO, K*N1 114114 KniCT* II A*TEll oro, trkpa 114114
11-krom A0rOAET4, Stfla 114114 11EP1FIAt1, K-kpa II41I4 ,A,55m liquor*, rkpa
HANA ,A,SA1N ASMIECKA li EflATA oro 114114 M1111,1*, Kkfia IloTp5
114114

A,ISOPIIH ,C4, IAPA IIMIti RANH Oil:mime, 13*Pa Mild 11430114 KpATA oro
N

114114 GTAINSIlit HOCTI4HHK4, K-kpe 114114 ASAIIII EflAIKINA, rkpa 114114


15 HKANA E44.14/14 th1W1111K4, Wkilla 114114 1i411.1844, irkpe NAHA 111E4SS44 II
KOTA oro 114114 ilikalAp*, wkpa 114114 OTAWISAA 11011114A K*4141 114114

E41111 ZSAINA, li*PA 114114 ,A,TENKHIJA CflitTAVA, K-kii4 114114 PAArne HOC-
TEMINKA li irkpa KC*X KOMp IMMIX <MOAAAKCKklr, KEAYKKIX li MilMap .
<II HO 114111>EAr1 )101<KOT* KTO 6SAIT rocnomp. H411101 BEAMAN, WT
20 EpitTYN HAUMX, NMI WT A*>TE11 N4I1111X, NMI WT H4ILEr0 IMMUNE, KSAT
KTO Koro BOI'll 143ElpfT, <TOT 410 Bkl> HE 110pSWEI4 Hauler Meliait, 440
410 Ckl FIM 01rTilintAll4 11 OIrKp*IlliA 34N8>K6 Mal ECMF1 EMS BA oro
11pAKSIO li Ktpuolo c58)KsS AO NAC.

fi 114 COAllall KVAHOCT 11E4*A11 KAM 114111fA1S K-kptiontS 04118 GHM*


25 AOrOAETS IlplIK*CF1T11 114W5 HEtIAT K CMS ANCTS HAIHEMS.
MF1XSA InHCAA, oy E5-kr4por, 114 CONMS, K A*TO xSH,M,0 1004 KE.

Traducere. t Din mila lui Dumnezeu noi Ilie voevod tl,i fratele
domniei noastre stefan voevod, domni ai trii Moldovei, facem
cunoscut cu aceast a noastra carte tuturor cari o vor vedea sau
so o vor auzi citindu-se, ca aceast adevrat sluga a noastra pan
Vlad Jicov a slujit nou drept i. credincios. i noi vazand a lui
dreptcredincioas slujb atre noi, 1-am miluit cu a noastr ose-
bit mil f).1 i-am dat lui in tara noastr a Moldovei satele anume:
Micuani i. la Chigeaci in Sabia, Miroslveti fli CAlineti, selitea
25 lui i selitea lui Galin i. selitea lui Grad. Toate acestea
s-i fie cu tot venitul uric lui .1 nepotului lui, Drago, .1 copiilor
lui i. neputilor lui kli rstrgnepotilor lui i intregului lui neam
nestrmutat nicodat in veci.
3*

www.dacoromanica.ro
36 BULGARI, 1441 IUNIE 25 Nr. 6

Iar hotarul satelor i selitelor, dup vechiul hotar unde din


veac s'au folosit.
Si la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scriilor
Ilie voevod i Stefan voevod i credinta boerilor notri: credinta
5 panului Hudici vornic i a copiilor lui, credinta panului CArstea
ti a copiilor lui, credinta panului Neagoe logoft, credinta panului
INTegrilA, credinta panului Duma Negrul, credinta panului Duma
Dulcescu EA a fratelui sdu pan Mircea, credinta panului Petre
vornic, credinta panului Vanea Uriacle, credinta panului Lazor i a
lo fratelui &Au pan Stanciul postelnic, credinta panului Duma
Braevici, credinta panului Ivan Balcean ceanic, credinta panului
Banciul, credinta panului Steful i a fratelui sAu pan MAndrea,
credinta panului Stanciul Ponici, credinta pan" Vanea Julici,
credinta panului Dieni spAtar, credinta panului Radul p08-
15 telnic i credinta tuturor boerilor notri moldoveni, mari i
mici.
lar dup6 viata noastr cine va fi domn al tArii noastre, dintre
fratii notri, sau dintre copii notri, sau din semintia noastrA, fie pe
cine va alege Dumnezeu, acela s" nu strAmute dania noastrA ci
20 li-o IntAreascA i BA li-o ImputerniceascA, pentrucA i-am dat-o
pentru a lui dreaptA i credincioas6 slujbA atre noi.
spre mai mare putere am poruncit credinciosului nostril,
pan Sima logofAt, sA a-tame a noastr pecete care aceast carte
a noastrA.
25 A scris Mihul, in Bulgari, la seim, in anal 6949, Iunie 25.

Original slay, pergament, In depozitul Academiei RomAne


(intre actele neclasate). Lungimea textului scris e intre 15,5-17 cm.,
lar latimea Intre 16,4-17 cm. Crismonul i Ill initial au o lungime
de 2,6 cm. Actul e destul de ters, iar pecetea ce fusese atArnatA
30 CU nur rou, a cAzut.
Actul acesta ca i cele de sub Nr. 1, 3 i 4 e de asemeni necu-
noscut codexului CostAchescu.
Boerul Vlad Jicov din act e greu de identificat, nu am &it
nicio mentiune In actele vechi, mergAnd cu cercetarea lor pAna la
35 1600. Numele de Jicov frig e cunoscut In acte drept numele a
dou sate: Jicovul de sus i Jicovul de jos, ce se aflau pe rAul
Suceava, cunoscute Inch' din prima jumtate a secolului XV.
Aa la 1436 Mai 23, Jicovul de sus e confirmat lui Stan Babici

www.dacoromanica.ro
Nr. 7 1441 MLLE 7 37

fratilor lui 2), acelai sat e confirmat i. la 1.443 August 3 2) iar


boerul destinatar Stan Babici e numit de asta data: Stan din
Jicov. Jicovul de jos era la 1.458 al Mitropoliei Suceava 2). Pentru
satele concedate prin actul nostru de sub Hr. 6 nu putem arata
o cleat, ca Miroslavetii 4) 1 Calinetii erau In Chigeaci pe apa Salciei,
ap dupa cum de altfel se vede i din act.

7.
1441 lulie 7.
'lie fi qtefan voevozi, doinni ai Moldovei, intiiresc panului Ignat
stolnicul satele Dobromirefti fi. BalosineVi, ce i le cliiruesc lui Ignat
10 stolnicul, Ivul, fratele lui Danciul stolnic fi Negre, nepotul lui val.
t IHHAOCTTIO &nano MEd HAI KOEKOAA H KNIT rOCE10,A,CTK4 Mil,
(TE4SAerk KOEROAA, rocnompTe SEMAH 1HO4,A,4KCKOH, VHFIFIM SHAMIIIHTO C
C*AVk AHCTOM% HAWHAI rhC*Mli KTO HA Ilk 01r3pErrli FEME oro OliTAkl-
IIIHT ilTS4H, ONCE TOT HCTHHHWIE IIK811, KOAT At111.18M CTOAHHKA H HIE107
15 Fro Hero, noTHAowai lirk,A, RAMIE H np-k,A, HAUJHAW 6Otaphl, HO Hrlk A06-
pH KOAH, II A4A0Wat AK* CIA* HA HMA AO6p0MHOEVE H BAAOCHHEWH,.
HANK HrHATS CTOAH<EIKS>.
<rkm ME H Mhl, 110 HX Aospou KOAH, fltle ME MAN> RAW HAWIMS K*(1-
HOMK HANK HrHATS CTOAHHKK TeX KKIWEHHCAHHhle Ma 410 SW EMS 01(pHK
20 C'h KlIC*M% A0r0A0M1t, H A*TEM gro, if spwririam% gro, H OVHSlIATOMX
gro, H NykyiSprontit gro H KliCIMS pOAK WO, HeflOpSWEHHO HHKOAHME
HA K*Khl.
A XOTApit THAI% MOM Cis, Ki&C*M11 CTAphIMH XOTApAW KSAA Ha
K*KA WMEIKAAH.
25 iiFIA TO ECT: rkpA HAIllfrO rocnoArraa KW111111HC4HHWHrk HATII
KOfKOA'k H OTOSAHA KOEKOA* H K*pA HAWHr COW% : K*pA HAIM X8-
AMA AKOPHHKA H A*TeH gro, rkpa IIMEA Kwhcvk if A*Teil gro, IrkPil
nana Itkrom 40r0,0,IT4 H A*T1H ir*, rkpa MINA ,A,KM<*> IlOpHOrOp

1) Cf. actul cu aceast6 datk la Mihai CostAchescu, op. cit., I, Nr. 144..
9 Ibidem, II, Nr. 47.
9 Cf. Ioan Bogdan, op. cit., I, p. 7. Arnindou satele sunt apoi dgruite
la 1503 Fevruarie 2 mngstirei Putna de atre Stefan ce! Mare, fiind cum-
Orate de el pentru manastire (cf. Ioan Bogdan, op. cit., II, Nr. CVII).
9 Un sat Miroslavesti exista i In judetul Falticeni (Suceava), cf. Mihai
Costitchescu, op. cit., I, p. 293.

www.dacoromanica.ro
38 144i IULIE 7 Nr. 7

tckp [WA HErpH&I, trko Halt' Ays,wk HEMEU,K0r0 H KOTA WO MINA


Htpa IlAHA llfT04 AgOpHHK4, K*(id nana KAN* OlrfrkKA3 trkgia
nana11,130p4 HKOTA oro MIA OTANtISAA HOCTIANHKA, li*PA MINA
<Ko>CTH noroArra, urkpa DANA MAIN Boo WU, it*PA f11411,1 HKil NA
BaAHAH4 11411111HICA, irkpa HAW 11143/141 H EPATA oro nana MbJNAPHESIWK-
TATH4H, tr*pa nanaMAFIA n< ofrrap-k>, trkiia UNA eT4H4SAA 1101111,14,
K*04 UNA TOAAEM KNCT*OHNK4., K*04 H1114 <P4Alrild HO >CTEAHHKA H
KliArit HOW% MOAAAKCKKINK, H KIANKkINK H AMIKIHK.
<fl HO na > WihW6 SKHKOT* KTO KSAETX rocnomp% 31INAH HMO.,
10 WT A*Tfif NAHIHrh, HAN WT NM< TEN> HAWHK, HAN WT NAMPO um-
MHO, G$A,T KTO Koro Rork H316101Tk KkITH, TOT WO KW HAM HI 1100SUINAlk
Hauler* Attila , aM wo 6111 HAM OIrTKIMAHA H OVKAHHA'h, SMISNO ICAIN
MAN EMS SA ro nomorkossio cnSamS.
<COMO> HOTKf13CAENTI TOMS 'MUMS KIINUEHHCANNOMS KEA*AH
15 11CMH H4LWA18 <KiipHOMS, HA>NS OHM* AOrOAITS, HpHIACHTH MAT K

CIAAS /HUTS IIMHEMS.


INCA. . .- K ATO ARM*, 10/1./ra 3.

Traducere. t Din mila lui Dumnezeu noi Ilie voevod i fratele


domniei mele, stefan voevod, domni ai trii Moldovei, facem cu-
20 noscut cu aceast6 carte a noastra tuturor cari o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se c acest adev6rat Ivul, fratele Danciului
stolnic i nepotul sau Negre au venit inaintea noastr i inaintea
boerilor nostri, de a lor bunA voe, si au dat dou sate, anume:
Dobromiresti i Balosinesti panului Ignat stolnic.
25 Deci i noi, dup a lor bun" voe, inch' am dat credinciosului
nostru pan Ignat stolnic aceste mai sus serse sate, ca s-i fie cu
tot venitul uric lui i copiilor lui i fratilor lui i nepotilor lui
stfnepotilor lui i fstrAnepotilor lui i intregului lui neam ne-
strtimutat niciodat in veci.
so Iar hotarul acelor sate Cu toate vechile hotare unde din veac
s'au folosit.
la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrisilor:
Ilie voevod i tef an voevod i credinta boerilor nostri: credinta
panului Hudici vornic i a copiilor lui, credinta panului Urstea
85 si a copiilor lui, credinta panului Neagoe logort si a copiilor lui,
credinta panului Duma Negrul, credinta panului Negril, credinta
panului Duma Nemteanul si a fratelui s'u pan Mircea, credinta
panului Petre vornic, credinta panului Vanea Ureacle, credinta

www.dacoromanica.ro
Nr. 8 SUCEAVA, i44i SEPTEMVRIE 29 39

panului Lazor i a fratelui s'u pan Stanciul postelnic, credinta


panului Costea logoLltul, credinta panului Duma Braevici, credinta
panului Ivan Balcean ceanic, credinta panului teful i a fra-
telui su pan MAndrea Jumatatici, credinta panului Oan portar,
3 credinta panului Stanciul Ponici, credinta panului Toader vistiernic,
credinta panului Radul postelnic i credinta tuturor boerilor
notri moldoveni i mari .4 mici.
Iar dup viata noastr cine va fi domn al t'rii noastre, dintre
copii notri, sau dintre fraii notri, sau din semintia noastr, fie
10 pe cine 41 va alege Dumnezeu, acela a' nu le stramute lor
dania noastr ci s le-o Intgreasc i s' li-o Imputerniceasca,
pentruca am dat-o lui pentru a lui drept credincioas slujba.
spre mai mare intrire tuturor acestora mai sus scrise am
poruncit credinciosului nostru, pan Sima logofl, s atArne pecetea
15 &Are aceasta carte a noastr.
Scris in anul 6949, Iulie 7.
Original slay, pergament, In depozitul Academiei Rom&Ile
(Documente CVIII-27, avnd aceeai provenieng ca i actul
prezentat de noi sub Nr. 5). Lungimea textului scris: 20,5 cm., iar
20 ltimea Intre 16,1-19 cm. Crismonul i M initial au o lungime
de 2,3 cm. Actul e destul de ters ca i cel de sub Nr. 6.
Are pe verso o not in cirilica romAneasc6 a secolului XIX:
Uricul Dobromiretilor i a Blosinetilor pe Smila .
Ca i actele de sub Nr. 1, 3, 4 i 6 i acesta e necunoscut co-
25 dexului Cost'chescu, sub data: 1441 Iulie 7, publicAndu-se In
acest codice, suretul actului lui stefan din 1440 Octomvrie 1).
Pentru acest act aunt valabile aceleai referinte ce le-am dat
pentru actul Nr. 5.
8.
Suceava. 1441 Septemvrie 29.
30 Ilie voevod, domn al Moldovei, dimpreund ca fratele sau itefan
voevod, dau slugei fi boerului lor, pan Calo ian, satul Rjaventi, din
regiunea Hotinului.
t MHAOCTTIO SONSTE10 AMA HAL KOEKOM, rocnoMfrk SEAMAN 1110AMIS-
CKOH II SpIT r0010,4,CTK4 MN, T4tN1i I0OA4,SHMEHHTO .1HHHAVIi
1) Cf. In acest sens notele ce urmeaza dupl suretul actului Nr. 5.

www.dacoromanica.ro
40 SUCEAVA, 1441 SEPTEMVRIE 29 Nr. 8

HC rim% AFICTOM% HAMM, OrrkM% KTO NA Irk 01f3j3HT HAH 11'0 SCAKI-
WHT ONCE TOT HCTH111.111 cara H KO4'kpH/1% HAM, K*11116,111
HMI% KAA01311%, CASAINA% 114A1% 11pAKOK, H 11*1HOIO CASME010. 1r*M Mid
1114,0K11111 HOMISIO
11 K*(11101r10 fro cnSamt; ,ko inc MAAOKAAN foul.' trio
5 040E11010 HAM MIMOCTY10 H MM! ECM EMS Oy HAMM SEWN, of 1110A-
AMICK011, NANO CIAO, S MINIMS* XOTNHCKOM, NA HM. A PMAK1111H. H TOE
CIAO AA ESAIT% EMS 0r(111K C% KitrkArk AO)C0A0M%, geeS H A*TEAV%
fro, H <EP4TT1A>M% fro, u SHOrIATOM%, fro, ft nrkoriSnaToark, H npa-
wSpiaTomi Fro H 11%CEMS poAS fro, KTO E<SAET> <N4>HEAHM11k111 EMS.
10 KOTA" TOMS CE101r AA ESAIT% C% 111C*MH CKOHMH CTAph1A111
11

OT AOKI KSAA 113 K*KA OMFIKAA11, NE110f18111010 HM% 1111KOAHME HA


BAKU.
11 HA TO OCT: K*JJA nainero rOCnOACTiid KIIIMEDHCAN11.11`0 HAN KOE
KOAW H K*114 6114T4 rOCHOACTKA MN GTEilSalia KOIKOAk1 11 K*114 K113-
15 Al0EAEHHAr0 MINA rOCHOACTKA MN PWALAH4 KOEK0A111 H n.kpa KONkfrk
HAMRA' : n*pa 114N4 HETtle1 X01rAH4A Agopmca, wkpa fl4HslMAW AHM-
HAASMIES11(1,1 H KflATA fro futfa irkpa UNA 11ASOila HEPATA fro
HAW GTAINSAA DOCTIMINKA, Ktf1A DANA KpitCTli BIANKOr0, HAIM IldHA
ps8mbi qopnoro, nkfla EMU GlIA11W1441 TSOCOVAA, rklia nand HEW/I&
20 Kt(14 Una HK4IJ4 KANKOKINA, KkpA DANA 11102ISSAd MSMETATEKIPIA
ENTA fro DANA alkDIA(111, KVA 11MIA illAtIONAA XOTHHCK4r0, II*13A DANA
KOSA1111 ill4H,A4301111,41, ickpa nana ilonnw, 5vkpa nana
1i0r0,ET4, krk(14 nana KNTOATA, K*0.1 rUnd 11"CTI1 110111.0r0,
NANA Mthunn KOH UNAKA H MINA Er* name TOM141, KifIA nana BEAOWA
25 LIAWIIHKA, K'kflA HAIM KEplINAtla CTOAMIKA, KtfiA nana IWHhJ lud CHATAA,
K*11.1 DANA ASMIL1 ICATEKA, Kkpa nana Monica, Evklla nall4 IWI1A KHC-
3-kpa DANA 1171A110HAA FritKOKSAA, KkU nana GINN, Kkon
DANA GT41-141SAA KOMHCA H es-kpa tnirkx sozvkInt NA11111r MOAAMICKIAX, H
KEANKIkIX H MAAMX.
30 fi F1AWEM% NINKOT* KOPO BOr% HSEEflIT% rocnompfm% &MTN
110

otr HdUJEH afAAAH, 01f il/IOAAAKCKOH, HAFI WT AtTEN NAWNX, HAN WT


EpATTH HAWFIK, HAN ESAY KTO WT natuFro nneineno, TOT% Mil NE 110118-
WHA% !tamer AanTia, 4,111 WO Chi 1A18 017K(3%AllA%H 01fK04HHA%, 34118ME
!CAM MM! EMS SA fro nomstito H Ktp1101f10 CM:IMES.
35 HA E0AWEE HOTKrUKAENTE TOMS IMCEMS Kk1111111HCANNOMS KEA*A11
ICA1N HAMEAAS gpuoniti, minor KOCTH noroArrS, 11HCATH H 1lEtIAT% HAWS
flpHK*CHTH K CEMS 11AWIM8 ANCT01r.
IIHCAA XpticTodsork rp4M4THK K% AtTO 511,A1, 4W*CAU,A
GIFITEK1ITG1

www.dacoromanica.ro
Nr. 8 S1JCEAVA, 1441 SEPTEMVRIE 29 41

Traducere. t Din mila lui Dumnezeu noi Ilie voevod, domn


al trii Moldovei i fratele domniei mele, stefan voevod, facem
cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor cari o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se ca aceast adevrat a noastra slug i
5 boer, credinciosul pan Caloian, a slujit nou cu dreapta i cre-
dincioas slujb. Deci noi vazand a lui dreapta i credincioas
slujba atre noi 1-am miluit cu a noastr osebit mil& i i-am dat
lui In Ora noastr, a Moldovei, un sat In regiunea Hotinului
anume Rjaventi. i acel sat s-i fie cu tot venitul uric, lui
10 i copiilor lui i fratilor lui i nepotilor lui i strnepotilor
lui i rstrnepotilor lui i intregului lui neam cine ii va fi lui mai
de aproape.
lar hotarul acelui sat A fie cu ale lui vechi hotare unde din
veac s'au folosit, nestrmutat lor niciodata In veci.
15 i la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrisului
Ilie voevod i credinta fratelui domniei mele stefan voevod i
credinta iubitului fecior al domniei mele Roman voevod i credinta
boerilor notri: credinta panului Petre Hudici vornic, credinta
panului Duma Limbdulcevici i fratelui sgu pan Mircea, credinta
20 panului Lazor i a fratelui &ILI pan Stanciul postelnic, credinta
panului Carstea cel Mare, credinta panului Duma Negrul, credinta
panului Simeon Turcul, credinta panului Negril, credinta panului
Ivan Baicovici, credinta panului teful Jumtatevici i a fratelui
sau pan Mndrea, credinta panului Manoil Hotineanul, credinta
25 panului Cozma androvici, credinta panului Milmil Popa, ore-
dinta panului Neagoe logoit, credinta panului Vitolt, credinta
panAlui Carstea Negrul, credinta panului Giurgiu Verireac i a
feciorului su pan Toma, credinta panului Belo ceanic, credinta
panului Berindei stolnic, credinta panului long sptar, credinta
30 panului Duma al lui Isaia, credinta panului Dienis, credinta pa-
nului Ion vistiernic, credinta panului Manoil Grbovul, credinta
panului Oan, credinta panului Stanciul comis i credinta tu-
turor boerilor notri moldoveni i mari i mici.
Iar dui:4 viata noastra pe cine II va alege Dumnezeu domn
35 In tara noastr, a Moldovei, sau dintre copii notri, sau dintre
fratii notri, sau fiecine din semintia noastra, acela s nu
strmute dania noastr, ci s i-o Intareasc4 i s i-o imputer-
niceasca, pentruc i-am dat-o lui pentru a lui dreapta i credin-
cioas slujb.

www.dacoromanica.ro
42 SUCEAVA, 144t SEPTEMVRIE 29 Nr. 8

spre mai mare intarire tuturor acestora mai sus serse, am


poruncit credinciosului nostru, pan Costea logofat, sa." serie qi pe-
cetea noastr sa game catre aceasa carte a noastra.
A scris Hristofor gramatic, In Suceava, in anul 6949, luna Sep-
5 temvrie 29.

Originalul slay, pergament, in depozitul Academiei Romane


(Documente CXXXIV-48, avAnd aceemi provenieng ca si cele
prezentate de noi sub Nr. 5 si 7). Lungimea textului Boris intre
16,5-17,2 cm., lar latimea 22-23,5 cm. Crismonul si Ill initial
lo au o lungime de 3,1 cm.
Actul e bine conservat in ceea ce privete textul, pecetea ling,
ce fusese atarnat6 Cu nur bicolor verde si rou a cbut.
Pe verso o nota a lui Joan Bogdan din care se vede ea actul
inainte de a ajunge in posesiunea lui Gr. Tocilescu a fost in pro-
15 prietatea lui Virgil Andronescu.
Actul e cunoscut codexului Costachescu inteun rezumat
sumar 1) de aceeai provenienta ca si cel prezentat de noi sub Nr. 5,
adical luat din Biblioteca Academiei Romtme, Cre,sterea colec(iu-
nilor, 1910, p. 263, In care data de cifr a lunei e 9, In loo de 29.
20 In codexul Costachescu e indicat un regest in care cifra lunei e
corect, adica e 29 1). In acela codex, autorul lui nu crede ca
In original s4 ti lost (inutul Hotinului ci la Hotin sau dela,
din Hotin 2).
Boerul Caloian din act nu 1-am putut identifica. Pu.tem da
25 lush cateva date asupra urmasilor lui Caloian. Mentionam in acest
Bens actul lui Petru chiopul din 1587 Aprilie 1 8) , in care se arata
ca Drago si sora lui Salomeia, copii ai lui Alexe si nepotul lor de
frate, Groza aprod, feciorul4) IurE, nepoti si strrtnepoll ai Stanei,
fata lui Caloian au vandut lui Andreica vataful, din giumktate
30 de sat de Rujavinti, cea din sus, din patru parti trei parti, partile
cele din gios Cu locuri de moar... . Aceast vanzare s'a facut
din uricul de intritura pe care bunica lor Stana, fata lui Caloian 5),
1-a avut dela btitranul qtefan Vodii. Deasemeni Lupul, feciorul
1) Cf. Mihai Costachescu, op. cit., II, Nr. 28, p. 85.
i) Ibidem, II, p. 86.
9 Cf. actul la Gh. GhibAnescu, op. cit., XIX, p. 208.
4) La Ghibgnescu e: feciorii.
9 La Ghibanescu e Callan.

www.dacoromanica.ro
Nr. 9 SUCEAVA, 1455 IUNIE 7 43

Tudosei, nepot al Mariei, strnepot al lui Ivanco i rgstrnepot


al Stanei, fata lui Caloian 1), a vindut aceluiai vataf, din giu-
m'tate cea de gios, din satul Rujavintd, din al treilea parte o
giumtate, partea cea din sus tot dinteacela dres . Satul Ruja-
s vinti dup cum se vede din act era in regiunea Aeptcasa --
Hotinului 2), in acelai judet s'a aflat pana la reforma admini-
strativa din 1925 cnd la 1 Ianuarie 1926 a fost trecut la judetul
Cernguti 5). Satul era st6pAnit, in parte, la inceputul veacului al
XVI-lea de vistierul Teodor C5rlig 4), la 1721 se gasete in pro-
lo prietatea Saftei sptreasa, sotia lui Dumitraco Cuza 5), la 1771 in
cea a paharnicului Ionit Cuza 6), iar la 1810 e deasemeni in pro-
prietatea Cuzetilor 7). E interesant de remarcat ca satul a creiat
numele de familia Rujavinti, cad intr'un. regest al unui act
din 1.579 August 8 8) se intrete unei slugi domneti, jumtate
15 din satul Rujavinti, pe care sluga domneasc o cumpArase dela
feciorii lui Alexe, neputii Rujavintului.

9.
Suceava. 1455 lunie 7.
Petra voevod, domn al Moldovei, inteirefte slugei fi boerului seiu,
Gavril speitar, urmcItoarele sate: Stetcanii, al sotiei lui, Sdrbii
20 Mirceftii de pe Siret cum fi jumcItate din Bleigestii de pe Topolita
cumpiirate dela Baico.

Noi cu mila lui Dumngu Petru voevod domn trii Moldovii


facim tire cu a'east carte a noastra tuturora cine pre (Musa va
La GhibAnescu e Caliian.
Cf. pentru prezenta lui in secolul XIX, si sub forma Rjavinti, Zamfir
Arbore, Dictionarul geografic al Basarabiei, Bucuresti 1904, p. 177. Nu tate-
legem identificarea Mihai Costdchescu (op. cit., II, p. 86) a ar fi poate
In judetul Soroca.
Cf. In acest sens S. Chiperiu, Nomenclatura poftald a locatitatilor din
Romdnia, Bucuresti, 1925, p. 453.
Cf. Mihai CostAchescu, op. cit., II, p. 86.
Ibidem, II, p. 86.
) Ibidem, II, p.. 86.
7) Fiind al banului Arghirie Cuza, cf. Gh. Ghibanescu, op. cit., XIX,
p. 122.
Cf. regestul la Gh. GhibAnescu, op. cit., XIX, p. 121-122.

www.dacoromanica.ro
44 SUCEAVA, 1455 IUNIE 7 Nr. 9

citi sau citindu-sa va auzi, pentru a6ast adevArat slug6 a noastr6


vi credin6osu1 boeffu Gavriil spAtarIu au slujst noo Cu drpt5.
credint. Pentru aceia vzndu-i a lui dr6pt vi credin6oas6
slujbA &are noi, 1-am miluit cu deosbit a noastr milk i-am
5 dat vi i-arh intarit lui satul anume Stetcanii a fimeii lui otcing,
Srbii, pe Seret vi Mircevtii vi jum6tate den BlAgevti pe TopoEta
ce 16-u cumpArat dela Baico drept 50 de galbini. Ace16 toate mai
BUB scris ca sa-i fie lui dela noi uric cu tot vinitul lui vi Morilor
lui vi fratilor lui vi nepotilor lui vi strenepotilor lui vi prestrene-
lo potilor lui vi tot nmului lui celui mai de aprape nestamutat
nici odinioar6 in veci.
Iar hotarul acelor sate sa-i fie pe unde den vac au lnblat.
Iara spre aceia iaste credinta domnii mle celui mai sus scris
Petru voevod vi credinta mitropolitului nostru kir Teoctist vi
15 credinta arhimandritului nostru kir Evstatie Bistriceanul vi cre-
dinta barilor novtrii: credinta boerfului Bratului celui Mare,
credinta boeriului Manle din Hotin, credinta boeriului Luca uver,
credinta boeffului Lazar vi a fratelui lui StancIul, credinta hoe-
flului Baiceanul, credinta boeriului Petru parelab, credinta boe-
20 rIului andrica den Dorohoi, credinta boeffului DaneIul prclab...
v'l credinta a tuturor boerilor novtrii a Moldovii a mari vi mici.
'all dup viata noastr pre cine Dumn6z4u 11 va alege domnu In
pamantu nostru, den fii novtrii, sau den n6mul nostru, sa nu strice
dania ce i-am dat-o lui, ci &a' o inputernicezi vi s o Int6r6asca ce
25 i-am dat-o pentru a lui dr6pt6 vi credin6oasgt slujba.
Tall pentru mai mare intArire acelor mai sus scris, am po-
roncit credin6osului nostru boerlu, Petrei logortului, 86 serie vi
pecet6 noastr 86 o spnzure &are dasth carte a noastra.
Au scris Dobrul, in Su6ava la Mt -6963, Iunie 7.

30 Suret din secolul XIX, in depozitul Arhivelor Statului din


Bucurevti (sectia istorick provenind din depunerile manstirei
Neamt, netrebnice, pachetul 28, documentul Nr. 1). Pang.' la
rndul 16 vi numele it Bratului celui Mare* inclusiv, suretul e scris
de o Walk' iar dela acel rAnd de o alt6 nan. De aici se desprinde
85 5. StetcaniilTetcanii, CostAchescu. 6. SArbiilSairbii. BlAgestilBlicesti;
BlAgeti, CostAchescu; 7. BaicalBaico, CostAchescu. 18. StanciullStan.
20. ... de aka nu s'au mai putut tAlmAci fiind slovile tersA den parte
cAteva nume. 25. alai. 26. acelorlacelui.

www.dacoromanica.ro
Nr. 9 SUCEAVA, 1455 IUNIE 7 45

concluzia ca intAi s'a fcut un suret obicinuit fag martori iar apoi
aceasta a fost completat i cu martori.
Actul are un Buret, facut in 1786 August 12, de Gheorghie
Evloghie intre actele Creditului Funciar rural din Bucu-
5 reti, dosarul Nr. 635 al mo0ei Tetcani-Roman. 0 copie dupii
acest din urm Buret ne-a fost pug la dispozilie de d-1 profesor
P. P. Panaitescu, pe care colationand-o cu suretul prezentat de
noi am constatat ea suretul nostru e mai complet fag de cel
al lui Evloghie dasclul, in acesta din urm lipsind: intitulatio,
io martorii i numele scribului. Codexul Costachescu cunoa0e din
actul prezentat de noi, un rezumat de 4 randuri 1), facut dupa
suretul dascalului Evloghie, rezumat Sing luat dup Anaforalele
din depozitul Arhivelor Statului din Iasi (Anaforele 24, fila 1.63 v.).
Boerul Gavril Sp'tar din act nu 1-am putut identifica. Iden-
15 tificarea ins a satelor din act e urmatoarea: Stetcanii formeaza
satul Tetcani de astazi din comuna Mirceti, judetul Roman.
In timpul lui Stefan cel Mare Stetcanii se &eau in proprietatea
neamului lui Stanciul parcalab, dupa cum aceasta reiese dinteun
act al lui Ieremia Movil din 7114 Aprilie 13 1), si tot printr'acest
20 act 2) satul se confirm logofatului Nicoara Prajascul, fecior al lui
loan Prajascul, nepot al lui Toader vistiernic i strnepot al lui
Stanciul parcalab. E de relevat ea la 1617 Aprilie 8 8) satul e numit
Tetcani ca i astazi.
Sarbii astzi nu mai exist 4). Mircetii aunt aproape de Tetcani
25 pe Siret, in aceemi comuna cu ace0ia 5). Acest sat a fost in stk.
pnirea lui Gurgiu Cozmescul, apoi al fiicei sale, Stana, dupa cum
aceasta reiese dintr'un act al lui Bogdan, feciorul lui Alexandru
Lpuneanu, datat: 7077 Iulie 13 6). La 1599 Mai 2 7) satul e men-
tionat in proprietatea logetului Nicoara Prajescul ca i Stetcanii,
30 pentru ca la 1689 Septemvrie 24 8) sa treac in proprietatea lui
Iordache Ruset mare vistiernic, fiind vndut acestuia de Neculai

Cf. Mihai Costachescu, op. cit., II, p. 535.


Ibidem, II, p. 536.
8) Cf. actul cu aceasta data al lui Radu Mihnea, la Acad. Rom., Peceti 291.
Cf. Mihai Cost5chescu, op. cit., II, p. 537.
Ibidem, II, p. 538.
Cf. discutia acestui act la Mihai Costachescu, op. cit., II, p. 538.
') Ibidem, II, p. 538.
) Cf. un zapis cu data de mai sus, la Acad. Rom., Documente CLXXV-241.

www.dacoromanica.ro
46 SUCEAVA, 1456 IANUARIE 20 Nr. 10

feciorul lui Starcea i de sotia lui, Maricuta, fate lui Toderalco


Prajascul de Stolniciani morge ce Maricuta o avea de zestre
dela mama ei Maria stolniceasa. In secolul XIX Mircetii ajung
In proprietatea poetului Vasile Alexandii
5 BlagefAii pe Toplita, din Neamt, astazi nu mai exista 2).

Suceava. 1456 lanuarie 20.


Petru voevod, domn al Moldovei, scutefte satele Prtefti fi seliftea
lui Dionis, ale ratnstirei Hornor, de urmiitoarele dri, amenzi fi
prestatii : dare, posadei, podvoadd, ilif, jold, munca la cetate fi la
io mori, gloabii, tretind, dufegubind, rpire de fecioard cum fi de once
slujbii sau prestatie. Once pripas din sate va fi al nrndstirei.
Vor pldti o amendii de 12 grivne cei ce vor pescui in rdul satelor
sau vor tdia lemne din pdurea satelor.
Va Aid o amender' de 10 ruble argint cel ce va ceilca stipulatiile
13 actului.
Satele se scot de sub jurisdictia judeditorilor de Suceava f i nu vor
fi turburate de slujbafii domnefti.
t
inHAOCTY10 COMM Mid IIETrk KOIKOAA, rocnomp% SIMAH 11104-
A4KCKOH. SHAM. LIHHHM HC CHM AHCTOM HAWHAI KTO HA U 01r3pHT"
20 HM ero SCAHWHT qTSqH, WEE MAN KAM CEO% AHCT, HAWEMS CKATOMS
MOH8CTI1p10 H MOAECHHAOM HAWHM w Xwalopa, gpano 111)*CKAT*H Eo-
r0j10,a,HRH Xcnnato, HA TI WO CST CEM Fir HA HM* llirliT141H H ATWHH-
1111K0 CEAHWE. To TTE A1OAT IpO KOAH CST S THr Mar, wo CH HM*AH
WT HAC CAMOST10 WT SCHr HA1UHr AAAHHr H pOROT. WO 611 Ill HAATHAII
25 AA11, HH HOCAAS, 11H nomoAS, HH HAHW tuo CH HE AAKAAH HAM HHKOAH,
HH HA )K0A,5, 410 CH HE rOAHAH, EIH HA ropwA 410 611 HE pOCHAH, IIH HA
MAHHOr, H HHKAKSIO HAWS CASHCBS HAH posoTS 410 CH HE pOSHAH HAM.
11H HAATHTH, d3g* AA CASNCET H pOCET TOMS KhlWEHHCAHHOMS CKA-
TOMS MO114CTHp10. TAKONCI H OPHXW, KIM 410 KOAHKO OCT WT THr
30 ChM, TOO ScE LO EH CHAO MOH4CTHp10.
Cf. Mihai Costachescu, op. cit., II, p. 539.
1)
Sunt cunoscute Ins astAzi In Moldova trei sate cu acest nume, unul In
Tutova, altul In Bacau *i al treilea In Suceava, ace1a.5i nume 11 purta In
trecut i satul FAntana Mare din judetul Suceava. Cf. Dimitrie Frunzescu,.
Dictionaru topograficu si statisticu alu Romaniei, Bucuresci, 1872, p. 46 gi
p. 195.

www.dacoromanica.ro
Nr. 10 SUCEAVA, 1456 1ANUARIE 20 47

il TAKOKI CSAH,H WT GMBH, HMI AKOpF4111,H, HAN stlAlf KAKO


SpEAMIKH HAH npundwapt, HAN WCASKAIlf WO EH He CArkAH 64111'0E41TH
THr MOAT A NH CSAHTH Hr NH S tIOM, A NH rpARFITH HH ritoR8 A NH
TCHTIIHS SSITH WT 1114r. 110 ElpHAS4HTU TAM EA HAH ASWIrSENNA HAN
5 ANKKA KOACMIHA N Tog 8C1 gip EH MONACTWHO WITH SCH rAOSH N Hp-
xwA Mil. H LIJO EH KAASrIpH CSAHM1 TIC CKOH MOAT HAN MH CAMH.
TAKONCI LIJO KOAH KT rwTeirk THM MOM, rkicolo HAN A*CfM, WHH AA
CST KOANH 60p0IIHTH. fl KTO EH CC SHA1110A AOKHTH pliSS HAN Ocwrii
ANC% S Hr rWT4j110, BIS fir KOAH, HA TOM rnosa KI rpHKHH. I./MONO
10 Rape KOAHKO npanac 6SAfT 8 THr cmor, 114(11NU MONACTIVIO AA CSAST.
fl KTO EH- KWTHA 8,1HWITH tiff)13 Cfrk MKT, rWTE MAO, TOT &in-
AATHT HAM 1 pSRAH cpispo H Ad OCT HOWOCTOH WT MHA0r0 Bore, SA-
MO TH Mil ICMH MHAOK4M1 TOT MOH4CTH(1 SA HAWS SAMOS H SAM ate
p0ANTIAH1 HAIIIHr.
15 Toe K'kee KHUHOHCANHOE Lilo EH HAWfMS MO1l4CTNp10 NA K*KH.
il HA TO fCT : K*11/I HAMA H B-kpa MHTOOHOAHTA Hatuiro H SCHr
E0A911 WWII.
if HA KOAWft SKII*HAINTE TOMS KHWEHHCAHHOMS KIA*AH KAM DUCAT!'
H HIME*CHTH HAWS IHUAT K CMS HUTS HAWfMS.
20 HHCAA rfWprTI Gp116HH, Olr OWilAK*, K A*TW xsiku, rithilma K AkHk.

Traducere. t Din mila lui Dumnezeu noi Petru voevod, domn


al tarii. Moldovei, facem cunoscut cu aceasta carte a noastra care
o va vedea sau o va auzi citindu-se, ca am dat aceasta carte sfintei
noastre manastiri si. rugatorilor nostri dela Homor, hramul Ador-
25 mirei Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, pentru acelea ce Bunt
satele lor anume: Partestii si selistea lui Dionis.
Deci acei oameni, oricati Bunt In acele sate, sa aiba dela noi
slobozie de toate &Ale si prestatiile noastre. Sa nu plateasca dare,
nici posada, nici podvoada, nici ills sa nu dea nou niciodata,
30 nici la jold sa nu mearga, nici la cetate sa nu lucreze, nici la mori
si nici o slujba sau o prestatie de a noastra sa nu ne lucreze non&
nici sa ne plateasca, ci numai sa slujeasc' si. sa presteze acestei
mai sus scrise sfinte manastiri. Deasemeni si venitul tot cat este
dela acele sate, acela tot sa fie al manastirei.
35 i deasemeni judec'torii dela Suceava sau vornicii sau oricari
dintre urednici sau pripasari sau osluhari sa nu indrazneasca a
bantui pe acei oameni si nici lntru nimic a-i judeca pe ei si nici
a-i prada, nici gloaba si niel tretina a lua dela ei. Ce s'ar Intampla

www.dacoromanica.ro
48 SUCEAVA, 1456 IANUARIE 20 Nr. 10

acolo fie i dupgubing sau rgpire de fecioarg i acestea toate sg


fie ale mngstirei cum qi toate gloabele i prihodul tot. Si cglugrii
sa judece pe acei oameni ai lor sau noi singuri. i deasemeni ct
este hotarul acelor sate, prin ru sau prin pgdure, ei sg fie volnici
5 a-1 apra. lar cine s'ar afla c ar prinde pete sau ar tgia pdure
in hotarul lor, frg voia lor, pentru aceasta gloabg 12 grivne. De
asemeni oricgt pripas va fi In acele sate, iargi mngstirei sa fie.
lar cine ar voi s facA peste aceastg carte, chiar rti putin, acela
ne va plgti nou 10 ruble de argint i sg fie neiertat de bunul Dum-
io nezeu, pentru cg noi am miluit cu acelea aceasta mngstire,
pentru sgratatea noastra i pentru pomenirea pgrintilor notri.
Toate acestea mai sus serse s fie mangstirei noastre in veci.
Si la aceasta este credinta noastrg i credinta mitropolitului
nostru i a tuturor boerilor notri.
15 lar spre mai mare imputernicire acestora mai sus scrise, am
poruncit a se serie i a se atrna a noastrg pecete catre aceastg
carte a noastr.
A serie Gheorghe Srbul, In Suceava, in anul 6964, Ianuarie
In a 20 zi.

20 Actul de mai sus 11 datorgm bunavoint,ei d-lui profesor P. P.


Panaitescu, pentru care ii exprimgm .1 pe aceastg cale multumiri.
D-sa ne-a pus la dispozille o copie slavg, transcrisg dupg original
de d-sa cum i o fotografie. Originalul pergament, inteo cadrg
de lemn cu geam, se aflg In muzeul Stavropighiei rutene din
25 Lwchv (Nr. 1 a). 0 fotografie a originalului, insg putin reuitg, se
gsete la Academia RomAng (Fotografii de documente XXVIII-2)
provenind din donatiile lui Ioan Bogdan.
Originalul conservg pecetea mare domneascg atrnatg, insg pe
jumtate sfrmat distinglAndu-se totui stema tgrii i o parte
80 din legendg. Din aceasta din uring se mai poate citi: t EMT
<illo>nivutaton Pecetea Moldovei).
Pe verso o nog romneasca din veacul al XVIII-lea care
transcrisg in caractere latine are urmgtorul text: 6964 Ghenar 20
dela Petru voevod1) pentru Prteti, fa nu d6 nemgrui nemicg nici
35 sg lucrze nemica, nici fig nu pasca nime tr numai cgluggrii.

1) Aici e forma obicinuita slav a textelor romineti cirilice contim-


porane: tn. neTp4 11011104,4.

www.dacoromanica.ro
Nr. 10 SUCEkVA, 1456 IANUARIE 20 49

Actul e cunoscut codexului Costachescu intrio copie, facuta


dupa o traducere germana incompleta 1), si plina de greseli 2).
Manastirea Homorului, destinatara actului, e cunoscuta ma-
nastire din Bucovina, intemeiata, cu putin inainte de anul 1.415 3),
5 de aria vornicul de Suceava 4). Numele manstirei e dela paraul
Homorul sau Humorul ce se varsa in Moldova, la Gura Humorului.5).
Prima danie ce se acorda manastirei se datoreste lui Alexandru ce!
Bun si aceasta se intampla la 1415 Aprilie 13 8) and i se doneaza
tocmai proprietatile ce i se confirma prin actul nostru Nr. 10.
io Satul Partesti din act isi trage nuinele dela Partea, intemeie-
torul satului si de care e si vorba in actul din 1415 Aprilie 13.
El se afla in districtul Gura Humorului 7). Atat PArtestii cat s'i
selistea lui Dionis aceasta din urma, incepand cu actul lui
tefan cel Mare din 1475 Aprilie 25 8) incepe a fi numita: A1ENHUlig0
16 AEOpHWI ( = curtea lui Dienis) erau la gura Solontului,
dupa cum aceasta se si specifica atat in actul din 1.415 Aprilie 13
cat si in cel al lui tefanita din 1520 Iulie 7 9). La 1704 Decemvrie
11 selistea lui Dienis e numita ca sat, Dieniseni 1).

9 Cf. Mihai Costdchescu, op. cit., II, Nr. 152 p. 566.


') Ibidem II, p. 566-567.
9 Cf. pentru data si intemeetor, Mihai Costachescu, op. cit., I, p. 118
si n. 3.
') Boerul and e cunoscut In acte sub urmdtoarele nume: and vornic
de Suceava, Gana vornic, Ona vornic, Vand si Vanea vornic, Ivan vornic
de Suceava, Ivan vornic, Ion vornic, Ioanes si Ianus (forma ungureascd)
vornic si Vaud sau Oand dela Tulova (cf. pentru aceasta onomasticd si
Mihai Costdchescu, op. cit., I, p. 118).
5) Cf. Mihai Costdchescu, op. cit., I, p. 118.
) Cf. actul cu aceastd data la Mihai Costlichescu, op. cit., I, Nr. 39.
1 Cf. pentru identificare, ibidem, I, p. 118-119.
) Cf. actul cu aceastd datgi la Ioan Bogdan, op. cit., I, Nr. CXII.
9 Cf. actul cu aceastd data la Teodor Balan, Documente bucovinene, I,
p. 16 (cf. pentru editia Balan, Damian P. Bogdan, Recenzii, 1936, p. 1-4).
lo) Cf. In acest sens actul lui Mihai RacovitA, cu data de mai sus, prin
care se Intdresc mdrastirei Humor satele Pdrtesti si Dieniseni (cf. actul in
ms rom. 111 condica mAndstirei Humor la Acad. Rom). A se vedea
pentru aceste cloud sate si Gh. Ghibanescu, op. cit., XXIV, p. 166, 170
172 si 173.
4

www.dacoromanica.ro
RE SUME
Le prsent ouvrage est prcd par une introduction dans la-
quelle l'auteur, aprs avoir mentionn les diffrentes ditions d'actes
moldaves jusqu' Etienne le Grand, montre les circonstances dans
lesquelles il a dcouvert une grande partie des actes publis.
L'auteur prsente ensuif e l'importance, dans leur complexe,
des dix actes qu'il publie, dont quatre taient absolument inconnus
jusqu'A prsent, les six autres tant connus soit en traductions
incompltes soit seulement en rsums sommaires. L'importance
de chaque acte est spcialement mentionne. A ce point de vue
on met en vidence l'acte publi sous le No. 6 celui d'Ilia et
de Stefan mis comme princes et dat du 25 Juin 1441. qui
est d'une importance capitale puisque l'on y constate par sa date
qu'en Moldavie aussi existait la fameuse organisation politique
polonaise, la dite connue sous le nom de Seim. L'auteur s'occupe
ensuite du rle important que jouaient les boyards moldaves h
cette poque-l, dans les affaires publiques, et prcise, dans le
mArne cadre, les trois assembles Seims qui se sont runies
en Moldavie: la premire le 25 Juin 1441 dans le village de
Bulgari (BAtrAneti, selon l'identification de Mihai CostAchescu)
de la contre de Roman, la seconde en Septembre 1455 It Vaslui
quand on dcida, sous Pierre Aron, que la Moldavie payAt un
tribut h la Turquie et le troisime seim, de l'anne 1457 tenu sur
le champ Direptatea quand Etienne le Grand fut proclam Prince
de Moldavie.
On insiste ensuite sur le rgne d'Ilia et de Stefan en concluant,
A l'appui d'arguments srieux, qu'Ilia et Stefan n'ont pas rgn
ensemble done sur le mme plan d'galit, entre les annes 1436
1442, mais que Stefan tait un simple associ ainsi que le furent
avant lui, pendant quelques temps, Bogdan sous son frre Ale-
4s

www.dacoromanica.ro
62 R2SUBIA

xandre le Bon ainsi que dans la principaut voisine, la Valachie,


Ilihai I sous son pre Mircea l'Ancien et Radu le Grand sous son
pre Vlad le Moine.
On y montre comment l'acte publi sous le No. 4 prcise le
sens du mot slave podvoda= transport, et celui sous le No. 10
le sens du mot jold = arme.
La mthode scientifique selon laquelle les actes sont publis y est
prcise ; les abrviations du texte sont analyses et compltes.
Aprs l'introduction c'est l'dition proprement dite des dix
actes qui suit, le texte de chacun tant prcd par un rsum
en roumain et suivi d'une traduction dans la mme langue ainsi
que de l'indication du dpt de provenance de l'acte, de diff-
rentes observations et de l'identification des noms de baptme
et toponymiques contenus dans l'acte.
L'acte No. 1, d'Alexandre le Bon, est dat: 1424, 26 Aot
1425, 4 Septembre et l'on confirme par lui au sujet Barbosul
un village sur le omuz h. Bobo.
L'acte No. 2, du lame Prince, est de 1.427 Septembre et
est donn it un sujet Onicica pour un village Onicicanii, h. 1'6-
poqu d'Etienne le Grand de la contre CarligAtura.
L'acte No. 3, donn par Ilia en association avec son frre
tefan, est du 7 Fvrier 1438 et l'on y confirme au boyard Toma
Rcescul le village de Negoeti sur la rivire Negru.
L'acte No. 4, du mme Prince, est du 1.8 Aoilt 1.438 et con-
firme une donation que le Prince fait an monastre de Poiana
ayant comme objet un terrain dsert prs des hameaux des boyards
Harloveanu.
L'acte No. 5, d'Etienne, est d'Octobre 1.440 et les villages
Dobromireti et Balosineti, sur la rivire Simila, y sont confirms
au boyard Ignat.
L'acte No. 6, donn par Ilia et Etienne comme princes, et
du 25 Juin 1441, et l'on y confirme au boyard Vlad Jicov les
villages Micuani, Mirosrveti et Glineti h. Salcia prs Chigeaci
ainsi que trois emplacements d'anciens villages.
L'acte No. 7, des mmes princes, est du 7 Juillet 1441. est a
le mme objet que Fade sous le No. 5.
L'acte No. 8, donn par Ilia, comme prince rgnant, 5tefan
tant associ, et du 29 Septembre 1441, et le village Rjaventi
de la rgion de Hotin, y est confirm au boyard Caloian.

www.dacoromanica.ro
RESUME 53:

L'acte No. 9, donn par Pierre Aron, est du 7 Juin 1455


et l'on y confirme au boyard Gavril-le-Spatar les villages Stetcani,
&Arbil et Mircesti sur le Seret ainsi que la moiti de Blgesti sur
la TopEta.
L'acte No. 10, provient du mme prince, il est dat du 20,
Janvier 1456, et on y accorde au monastare de Homor l'exemption_
d'impts, d'amendes et de prestations pour ses villages: Partestk
et selistea de Dionis.
Un index vocabulaire du texte slave, suivi d'un index ana.--
lytique du texte roumain, complte cet ouvrage.

www.dacoromanica.ro
INDICE

www.dacoromanica.ro
INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV
Prezenta acestui indice este justificata de faptul ca actele publicate de
noi sunt printre cele mai vechi acte moldoveneti.
Se dau numai numele comune, cele onomastice toponimice fiind trecute
*1

sub forma romaneasca hi indicele textului romanesc.


La trimiteri cifra aldina indica pagina, iar cea obinuita randul din pagina
textului sau din nota paginei introducerii unde se gasete cuvantul sau forma
lui gramaticala.
In d'ara de prescurtarile gramaticale obinuite am utilizat urmatoarele:
mbl. = medio-bulgar.
ml. --= in actele slavo-moldoveneti.
mt. ---- In actele slavo-muntene.
pol. --= in polona.
rus. v. = In rusa veche.
rut. = In actele rutene.
slav. = In slava.
ung. = In ungar.

d -: ado. si, iar -: passim. sor% -: m., Dumnezeu -: 11, n. 2;


4fild -:ca, ca sa, 11, n. 2. 13, n. 3; 16, 23, 8; 28, 15; 85,
mulera. -: August: G. sg. 28, 26. 21; 88, 11; 40, 30.
daff -: ca, v. poi. aie .-: 11, n. 2; 1$, somix -: adj. -: dumnezeesc. al lui
n. 3; 27, 11; 82, 3. Dumnezeu: Instr. sg. m.-: 14; 16;
Mi -: adv. ci, sau -: 85, 21; 38, 19, 6; 22, 18; 27, 8; 81, 13 -
12. passim.
dAH -: ca .1 AM; - v. poi. ali: 20,7; sol -: m. lupta, bataie -: 11, n. 2.
23, 9; 28, 18; 40, 33. somum -: adj. -: mare -: Ac. sg.
alpe -: conj. daca, chiar -: 15, n. 3. n. 60AUJH - : 20, 10; 28, 12; 28, 23;
88, 14; 40, 35; 47, 18-: Ac. sg.
a bantui, a turbura, ung.
641HTOlidTH -: f. 85, 24.
bdntani, 28, 21; 47, 2. 60APHH1. -: TU. boier i TUS. v; N.
sis -prep. -: fara -; 11, n. 2; 47, 9. sg. 40, 2; G pl. soark 40, 15 O 28.
Goropopito -: L, Nascatoare de Dum- EOPOHHTH -: a apara -: rus. y; inf.
nezeu -: G. sg.: 16, i 46, 21-22. 47, 8.

www.dacoromanica.ro
58 INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV

SOMPHWIL m. boer -: N. pl. solhot m. vistier, dregator dom-


17; soisou -: 11, n. 2 si 60120187, 15; nesc; G. sg. 19, 28 si 40, 27 si
G. pl. -: soArk - 19, 2; 20,4; 22, IINCI*HHICd : 88, 7.
31; 23,5 si 47, 17; soup% 27, 33; 28, LUC% -: M. par; mt. liAde IAHH -: un fir
14; 35,9; 37,26 si 88, 8. de par: 15, n. 3.
sm.% m. frate -: N. sg. -: 14; sotsoAa m. voevod, titlu din titula-
27, 9; 81, 16; 84, 21; 87, 11 si tura domnilor munteni i moldoveni;
14; 89, 34-: G. sg.-: 27, 31; 85, N. sg.; passim; G. sg. gonioot 19, 21;
12 si 16; 88, 1, 3, 5; 40, 14, 17, 22, 30; 27, 14, 30-32; 85, 8-9; 40,
21. Instr. sg.- 14; G. pl.: 28, 16; 13-14; soisookt: 37,26 si sontoAm: 15.
85, 20; 88, 10; 40, 32. D. pl.: 87, BOVITH -: a cara, a transporta ; 3 pl.
20 si 40, 8. conjt. Ad HI 1103*T1. 28, 21.
MTH a fi -: 3 sg. pr. grr 11, n. 2; 04tildH -: adj., volnic, liber; N. pl.
19, 12, 19, 22, 24, 29; 22, 29; 27, BOAHH : 47, 7-8.
30; 85, 8; 87, 25, 29; 40, 13; ROAMH.1-: f. ademenita, Amax& ade-
46, 29 si 47, 16; 3 pl. pr. cS.r 46, menire de fecioara: 47, 5.
22, 23; 3 sg. viitor sSAIT 20, 5; A% -: f. voie ; G. sg. conic 81, 21; 87,
7; 85, 19; 88, 9 si 47, 10; 3 16 si 18; 47, 9.
pl. pf. m. 11, n. 2 si 82, 8; 3 sg. pf. k -: prep. cu - cu acuz.: 20, 13;
n. rAd40 11, n. 2; 3 sg. conjt. M ICT 13, 23, 15; 28, 26; 82, 11; 85, 26; 88,
11. 3; p,A ESArr 40, 7, 9, 10; 8 pl. 17; 40, 38; 47, 20.
conjt.: 47, 10 si pa cST 47, 7, 8, Si BlOAIOSAIIIHIJH -; adj. iubit ; G. sg. m.,
ipo BM awn 47, 2; sg. imper. ESAI 28,
19, 21; 22, 30; 27, 13, 31-32; 40,
16; 82, 4-6; 85, 20; 88, 11; 40, 14-15; G. pl. m. 27, 12-13.
32 si 47, 1. r.spami -: prep. -: din pricina, pen-
BdAitilidTH -: a TAMIL mt.; inf., 15, n. 3. tru, mt.: 15, n. 3.
pi -: adv.; mt; ori, In legatura cu W -: pron. voi ; G. sac 15, n. 3; D. eami.
ROM oricat, 47, 10. 13, n. 3.
mun.-: pron. al vostru; f. saw 11, awn -: adv. sus; If3 din sus: 27,
n. 2; G. sg. f., 11, n. 2; N. pl./. mt. 24; no -: mai sus: 27, 23.
15, n. 3.
114111M KkJIIIIAHC4HIIbIH -: m., mai sus seris; G.
111AHIChM -: adj. mare -: N. sg. n. MAIM sg. m., 19, 20; 22, 29; 27, 30; 40,
15, n. 3; G. pl. m.: scAnsux 20, 4; 28, 13; N.pl. m., 82, 4; N. sg. f., 82,
7; N. pl. n., 81, 22 si 87, 19. G.
IIIAtTHM -AN
6; 28, 14; 85, 18; 88, 8 si 40, 29.
a porunci, 1 pl. pf. B
acnin 20, 10-11, 28, 12; 28, 24; 88,
pl. m., 85, 8; 87, 25.
akci. -: adj. tot, Intreg; D. sg. m.
14; 40, 35 si 47, 18. irkahor 19, 15; 22, 26; 82, 1; 85,
-: adj. tot: 19, 19; 27, 21, 27; awl.: 5; 87, 21 si 40, 9; Ins, sg. m.
46, 6 si 47, 6; IV. pl. m. Sec 47, 5 ai.c.km% 19, 13; 22, 25; 27, 17; 82,
n. an: 46, 30 si 47, 5; G. pl. f. 87, 20 i 40, 7; N. pl. m. grk
Scnx: 46, 24, 47, 16; D. pl. m. 11, n. 2; IV. pl. f. }nu 17 i 86,
oyritavk : 27, 10 i 40, 1. G. pl. m. Riatx 19, 22; 20, 3-4;
ISHAATH -: a vedea; ger. pf. ini,vkatut 23, 5 ; 27, 32; 28, 14; 85, 18 ; 88,8;
19, 10 i 22, 22 si enAtswn 84, 25 si 40, 28 si mix 47, 16; D. pl. m.
40, 4. Reim-. 81, 14; 84, 23 i 87, 13;
H110 n. vin ; G. sg. 28, 21. pl. tn., 40, 10.

www.dacoromanica.ro
INDICELE N OCABULAR AL TE XTULUI SLAV 59

IitidITH -: a cunoate, a afla; 3 sg. 30, 31, 32; 84, 21; 85, 8; 87, 11,
pr. trkAalT 11, II. 2; p. pr. p. wirAomo 25; 89, 34; 40,14; D. sg., 15, n. 3.
n. 3. rpasaTit-: a prada, inf., 47, 3.
11*Kl. -: M. secol, veac; G. sg. Ha Alta rpaM4THICL -: m. gramatic, scriitor de
18; 85, 6; 87, 24 i 40, 11; Ac. acte. N. sg., 40, 38; D. sg. rpanwrivor
pl. no aim 19, 16; 22, 27; 27, 17; 20, 11.
28, 21; 82, 2; 85, 5; 87, 22; 40, 12 rpHaHa-: f. grivna, moneda; rus. H.
i 47, 15. 111H111.114 ; N. pl. MINH 47, 9.
rkrid -: f. credinta; N. sg., 19, 20-28;
1-3; 22, 29-31; 28, 1-5; 27, AA -: conj., unita cu pres. formeaza
30-34; 28, 1-14; 85, 8-18; 87, conjt., 27,16; 28, 21, 19; 81, 22 i
25-28; 88, 1-8 ; 40, 13-28 i 47,16. 82, 1.
111/11HTH-: a crede; 1 pl. pr. atom 11, 4,41111TH -.: a da; conjt. 3 pl. tpo an HI

n. 2. mewl 46, 25.


Apo -: adv. drept., 84, 25. AaNii-: danie, dare. G. sg. ;total 28, 9;
kpHhm-: adj. credincios. D. sg. in. n. 28, 17; 40, 33 i forma rnbl. Amami
trkpHomS 20, 11; 23, 13; 28, 24; 81, 20, 7; 85, 21; 88, 12; G. pl., aceeai
18 i 22; 85, 24; 87, 18-19; 88, forma, 46, 24.
15; 40, 2 i 36; Ac. sg. f. atptato 44TH --: a da; 3 sg. perf. 44140 err 27,
19, 10; 20, 8; 22, 22; 23, 11; 85, 14; 1 pl. pert. MAK ICA111 19, 11;
23; 40, 4 i 34; Instr. sg. f. atpHoto 22, 23; 81, 21; 84, 25; 85, 1; 87,
19, 9; 22, 21 i. 40, 3; G. pl. m. 18; 40, 5; 46, 20; ICAIH 44411 20, 8,
trkpHatx 11, n. 2. 28, 10; 85, 18; 88, 14; 40, 34; 3
pl. perf. 4411H 81, 18; 3 pl. aorist.
otapTH -: m. Ianuarie. G. sg. rtHapTta 47, Aakatura 87, 16; 3 pl. viitor in loc de
20. conjunctiv 44 HI AtiAST 28, 19.
rm -: adv. unde, 11, n. 3; 19, 12; Allotnitur. -: in. vornic, N. sg. 82, 8;
22, 24 rg 27, 15, 27. G. sg. 19, 24; 28, 2; 28, 1, 7; 85,
aosa -: f. gloaba, amenda, 47, 3 i 10, 13; 87, 27; 88, 2 i 40, 16;
9;N. pl. max 47, 5. N. pl. 411011HHHH 47, 1.
raosHHati -: M. pl. globnici, numele func- Ark -: nunz. doua; .N. pl. n., 37, 16.
tionarilor domneti cari urmareau 4111)11481 -: f. stapanire, Ora, regiune;
i Incasau gloaba, 28, 20. L. sg., 40, 6.
roptvA% -: m. cetate, ora; L. sg. no 4.11H11C4TH -: a tinea; 3 sg. conjt. M...
ropwa, 46, 26. Allman& 11, n. 2.
rocnomph -: m. domn. N. sg., 14; AldITHHa -: f. zeciuiala, 28, 20.
16; 19, 6; 20, 5; 23, 7; 22, 18; Alan -: m. diac, scriitor de acte. N.
27, 8; 81, 13; G. sg. rocnoAdvi 11, sg., 28, 26.
Instr. sg. rocnoAopeam 28, 15; puma - f. fecioara, rut., 47, 5.
85, 19; 88, 9 i. 40, 30; N. pl. Ao -: prep. Cu gen. la, pana, pana la,
rocnompie 18; 16; 87, 12; rocnompH catre, 11, n. 2; 15, n. 3; 19, 10,
84, 12. 18; 22, 22; 84, 26; 85, 23; 40, 4.
rocnommk -: m. doran. IV. sg., 14 i mom -: a capata, a obtine, 1 pl.
15 n. 4. perf. 401.H4H UAW 13, n. 3.
rocnoArrao -: n. domnie; IV. sg., 15, Aospom -: adj. bun; Instr. sg.m. Amman,
16, i 27, 14; G. sg., 14, 15, 27, 11; D. pl. f. Aospoi 81, 17, 21;
i n. 3; 19, 21; 22, 29,30; 27, 9, 13, 87, 15, 18.

www.dacoromanica.ro
60 INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV

Aospig-: adv. bine; 15, n. 3. se -: prep. cu gen., 20, 8; 28, 11;


AOKOM--: adv. cat, 11, n. 2. 12, 13; 85, 22; 88, 14; 40, 34;
MAMA -: f. vale; L. sg., 27, 23. 47, 13; Cu instr., 11, n. 2.
A.onor. -: In jos, 19, 18. sarkoca - f. zaveasca, legamant, 7 oi
m. casa, 19, 12; 22, 24. 82, 7.
AOCHTh Indestul; 22, 28. saAthuie n. pomenire, 47, 13.
40x0A,i m. venit. Instr. sg., 19, 13; 34HINSI v. aatilince.
22, 25; 27, 17; 82, 1; 85, 3; 37, adriSma Con j. pentruca, 11, n. 2; 20, 8;
40, 7. 23, 10; 25, 22; 88, 13; 40, 33; 47,
mysponA -: f. dumbrava. L. sg., 27, 22, 12-13 (aici 34HIHS1).
23. 3dHAdTHTH -: a pldti; 1 pl. viitor, 47,
A,Sum -: f. suflet. N. sg., 16. 11-12; 1 sg. conft. pr. 82, 6.
Onnasuna - f. duqegubina, amena ce sApaida n. sanatate, 27, 12; 47, 13.
se percepea pentru uciderea unui om. HIMAOI f. tara; G. sg. 11, n. 2; 14;
47, 4. 19, 6; 20, 5; 22, 18; 23, 7; 27, 8;
m. zi; Loc. pl., Aii0X 82, 6. 16; 81, 23; 84, 22; 85, 19;37,
a lace. HI - HX oantSseTti sl 12; 88, 8; 89, 33; 90, 31 oi 46, 18;
nu-i vamuiti), 15, n. 3. L. sg., 19, 11; 22, 23; 85, 1, 2;
Almo n. treaba, 28, 22. 40, 5.
m. deal. G. sg., 27, 22; L. sg., nAo n. rail, 15, n. 3.
27, 20, 25. 3HOHTH c -: a se afla; 3 sg. pr. optado
A;kTn-: pl. f. copii. G. pl., 19, 22-27; se ce silawon 47, 8.
20, 1-3, 6; 22, 31; 28, 7; 27, 13, 3HAMMHTO -: adj. n. cunoscut, tiut; 19,
32, 34; 28, 1-11, 16; 85, 10 i 20; 7; 22, 19; 27, 9; 81, 14; 84, 22; 87,
87, 27-28; 88, 10; 40, 31; D. pl. 12; 89, 34; 46, 19.
19, 14; 22, 25; 82, 1; 85, 4; 87, 20
40, 7. con j; passim.
-: pron. el. G. sg. m. ero 19, 10, 11,
troymork -; in. egumen, 27, 15. 19, 23-27; 20, 1-3; 22, 22, 24,
otri.-: num. m., unul, 15, n. 3; f. 27, 27; 23, 1-5,11; 27, 34; 28,1-11;
14 i n. 19, 12; 22, 24, 28 i4O, 6. 81, 16; 82, 1, 2, 5; 84, 25; 85, 4,
n'u -: adv. Inca; 81, 20, 21. 5, 10, 12, 13, 16, 22; 87, 15, 20, 21,
27, 28; 88, 13, 14; 40, /A, 8, 9, 17,
NSMOBATH-: a milui, 1, pl. per/. HC440H44H 21, 24, 34; G. sg. f. en 19, 14; D. sg.
ICMk1 19, 10; 22, 22; 84, 26; 40, 4. n. emS 19, 11-13, 19; 22, 23,
;no particula, dar, deci, iar, i, 81, 24; 28, 10; 31, 20; 82, 1; 85, 1, 3,
87, 18. 12; 87, 19; 88, 14; 40, 5, 7, 9, 33
HCHBOrk-: m. vieata ; G. sg. AO )1SHHOT4 34; A. sg. m. n., 11, n. 2; 19, 8;
19, 13; D. sg., no. .. SISHIIOT* 20, 5; 28, 12-14; 20, 8; 22, 20, 23; 27, 10;
7; 28, 15; 85, 19; 88, 9 i 40, 30. 81, 15; 84, 23, 26; 87, 13; 40, 1;
acomi. m. oaste, 46, 26; pol. iold= 46, 20; tia Hk 19, 8; 22, 20; 27,
leafa. 10; 84, 23; 87, 13; 40, 1; 46, 19;
CONA -: f. sotie, rut., G. sg., 19, 13. 114 HIM 81, 15; Instr. sg. m. n. HHASk
moynem m. jupan, titulatura nobi- 11, n. 2; G. pl. nx 15, n. 3; 19,
liara la Slavii de Sud, apoi In Tara 14-16; 28, 21; 81, 17; 82, 4; 87,
Romaneasca iar de aid i In Mol- 15, 18; 46, 22; 47, 3, 9; D. pl. nAt
dova, 14. 15, n. 3; 20, 6, 7; 23, 9, 10; 85,

www.dacoromanica.ro
INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV 61

22; 88, 11; WT mix 47, 4; Instr. pl. 40, 1, 9, 32; 46,19; 47, 8,11; Ac.
C HHMH 15, n. 3. sg. 'mi.* 23, 8; 28, 15; 85, 21; 88,
us -: prep; cu gen., din, 19, 18; 27, 11; 40, 30; Opt wro oricine, fie--
24; 85, 6; 87, 23; 40, 11. cine, 28, 16.
usspArra -:a alege, 3 sg. viitor Icero sun -: adv. unde; L. sg., 19, 17; 27,
23, 8-9; H3619IT MTH 28, 15;
iissepri 28; 85, 6; 87, 23; 40, 11.
85, 21; 88, 11; 40, 30. Klb-: prep. catre, cu dat. 20, 12; 28, 14;
iins-: con j. disjunct., sau, 19, 8; 20, 5, 28, 25; 85, 25; 88, 15; 40, 37; 47, 19.
6; 22, 20; 23, 7, 8; 27, 10; 28, 16;
81, 15; 82, 4-6; 84, 23; 85, 20; AH60 -: adv. sau, 15, n. 3.
87, 13; 88, 10; 40, 1, 31-32; 46, *WTI. -; m. carte, act; N. sg., 46, 20;
20, 27; 47, 1, 2, 4, 6-8. 47, 11; D. sg. itHeTS 20, 12; 28, 14;
HAHW-: m. ills, dijma din grAne (C. C. 28, 25; 85, 25; 88, 16; 40, 37; 47,
Giurescu, Despre ili,s, Rev. Ist. Rom., 19; Instr. sg. AHCTOM% 19, 7; 22, 19;
VIII, 253-257), 46, 25. 10; 81, 14; 84, 23; 87, 13; 40,
'mums -: a avea; 3 sg. pert. HMO4 81, 1; 46, 19.
20; 3 sg. con ji. AO Fig NOWT 28, 22. me% V. arkeli.
imam -: a avea; 1 pl. perf. ICAthl AHXIOH -: pl. m. adj. 'Ai; N. pl. 11, n. 2.
HAVkAH11, n. 2; 1 pl. con jt. 'pa sii HM*AH nororrs -: a pescui. inf., 47, 8.
46, 23. noroArrk -: m. logofat, scriitor de acts,
HAL% -: n. nume; Ac. sg. Hd HMA 81, set sau subsef al cancelariei dom-
85, 1; 87, 16; 40, 6; 46, 22. nesti, diriguitor al formarii actelor
HHO -: adv. deci, asa dar, 11, n. 2. domnesti; G. sg. noroArra 20, 1;
ucTiiiishoi -: adj. m. adevarat; N. sg. 2; 85, 11; 87, 28; 88, 4; 40, 23;
19, 8; 87, 14; 40, 2; Hyrum., 22, D. sg. AoroArrti 28, 13; 28, 24; 85,
84, 24; N. pl. HCTHHHIJ 81, 15. 25; 88, 15; 40, 36.
tic% -: prep., cu, 19,7; 22, 19; 81, 14; nosh -: n. vie, 27, 25.
84, 23; 40, 1; 46, 19. Aso -: adv. frumos, 15, n. 3.
ntri. -: m. padure; N. sg. Am. rut.,
ICAKO-: adv. ca, 12, n. 2; 15, n. 3. 47, 9; Inste, sg. item% 47, 7.
ICOASINW -: pl. m. calugari, 47, 6. trkT0-: n. an; A. sg. s nt-ro 8; 23,15;
IC04WC0-: pron. cat, 47, 10; KOAKO 22, 28. 28, 26; 32, 11; 85, 26; 88, 17; 40,
sonso V. KOAHKO. 38; 47, 20.
HOMHelL -; m. comis, dregator al curtii ntoo-: m. pl. oameni, sg. 4110111geli ; N.
domnesti, G. sg. Konoica 28, 14; pl., 11, n. 2; 46, 23; 47, 3; 48, 6.
40, 28.
KOH141.-: m.sfArit, capat. L. sg., 27, 22. mano -: adv. putin, 47, 11.
KOTOPMH -: adj. m. care, once. G. pl. MOWN -: adj. m. mic; G. pl. MOAkIX 20,

Krrophix 32, 6. 4; 23, 6 ; 28, 14 ; 85, 18 ; 88, 8 ; 40, 29.


KPH -: m. margine, lature; L. sg. HA mariacmpb. V. MOW4eT141..
27, 24.
spot MINCH -: adv. intre; L. pl., 27, 25.
KrkeT -: in. cruce, 16. madams -: m. pl. megiesi. Instr. pl., 27,
spnisorr -: f. putere, tarie; Ac. sg. no 29; rus. v. stemma = granita in-
85, 24.
ICOAHOCT tre doul proprietati = nplAens.
ICTO-: pron. cine; N. sg., 19, 7; 20, 5; MM -: forma mbl. dela nos -: al meu;
22, 19; 28, 7; 27, 10; 81, 14; 84, D. sg. n., 14; 15,n. 3; 19, 21; 22,
23; 85, 19, 21; 87, 13; 88, 9, 11; 30; 27, 13, 14, 30; 81, 32.

www.dacoromanica.ro
62 INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV

mimosern -: a milui; 1 pl. perf. 15; L. pl. mac 19, 10; 22, 22; 84,
47, 13.
M1140114AH 26; 85, 23; 40, 4.
whom -: f. mila, marie, N. sg., 11,
2; G. sg. mnaoc-rn 11, n. 2; D. sg.
11, n. 2; Ac. sg., 11, n. 2;
MHAOCTil ni -: prep., in, la, pe, spre, asupra;
Instr. sg.mnaocrtio 14; 16; 19, 6, Ac. sg. m., 82, 5; Ac. sg. f., 47, 9;
11; 22, 18, 22; 27, 8; 81, 13; 84, Ac. sg. n., 19, 20; 22, 29; 27, 19,
21, 26; 87, 11; 89, 33; 40, 5; 46, 20, 22-25, 30; 81, 20; 85, 1, 8,
18. 87, 16, 25; 40, 6, 13; 46, 22; 47, 16;
muman-: adj. m. bun, scump; G. sg. L. sg. m., 19, 12; 22, 24; 85, 2,
WT MIMOr0 47, 12. 26; L. sg. f., 8; 22, 24; 23, 12; 28,
maw -: adj. m. tanar, 15, n. 4. 23; 85, 24; 88, 14-; 40, 35; 47, 18;
MAHH1L-: m. moara; N. sg., 27, 27; L. Ac. pl. m., 19, 16; 22, 27; 27, 16;
pl. HA mamiox 46, 27. 28, 21; 82,2; 35,5; 87, 22; 40, 11;
mar* -: ad. mult ; no - mai mult, 15, 47, 15.
n. 3. adj. conzpr. m., mai de
H4liG4HMHIJI1 -:
aproape, mai apropiat, 40, 9; rut.
moruna-: f. movila; L. pl. MOrkIMIMH 27,
SMOKI.WHH ruda.
24-25. nanask m. pedeapsa, 15.
MOH -: pron. al meu, G. sg. mofro 15; Hew -: pron., al nostru ; N. sg. m., 19,
Instr. sg. MOHMk 14. 9; 22, 21; 84, 24; N. sg. f. HOWs1
MOAAMiCKIM -: adj., moldovenesc, al 47, 16; N. Ac. sg. n. name, 27, 12;
Moldovei; G. sg. f. MOAMISCIOH 14;- 47, 13; G. sg. m. n. Haulm) 11, n. 2;
19, 7; 22, 19; 27, 8-9; 81, 19, 20; 20, 6, 7; 22, 29; 23, 8, 9;
13-14; 84, 22; 87, 12; 89, 33-34; 28, 17; 85, 8, 20, 21; 87, 25; 88,
46, 18-19; L. sg. f. S MOAAMiCKON
10, 12; 40, 13, 32, 33; 47, 16; G. sg.
85, 1; 40, 5, 31; G. pl. m. n. Awe- f.HOWIti 20, 5, 28, 7; 28, 15; 85,
AMICKUrli 20,4; 28, 6; 85, 18; 88, 8; 19; 38,9; 40, 31; D. sg. m. n. HAMM
40, 18. 20, 5; 23, 7; 28, 15; 85, 19; 88,
MOMPOIK1. -: M. rugator; D. pl. Al0A- 9; 40, 30; n4wtm8 20, 11, 12; 28,
IGHHICO M 46, 21.
13, 14; 28, 24, 25; 81, 18, 22; 85,
MOHACTMA m. manastire; N. sg. 47, 24, 25; 87, 15, 18; 88, 15, 16; 40,
13; D. sg. monacTumo 28, 17; 46, 21, 2, 36, 37;46, 20 ; 47, 15, 19 ; Ac. sg. f.
29, 30; 47, 5, 10, 15; M4NdeThiPi0 27, naw8 13, n. 3;20, 12; 28, 14; 85, 25;
14, 16. 40, 36; 46, 27;47, 19; Instr. sg. m. n.
raw% m. barbat; Instr. pl. nawnm 19,7; 22, 19; 27, 10, 11; 81,
m8winn 27, 29. 14; 84, 23; 87, 13; 40, 1; 46, 19;
admin. -; m. luna, element cronologic Instr. sg. f. Hawn* 19, 11; 22, 23;
din cursul unui an; G. sg. ACIARO 84, 26; 40, 5; L. sg. f. oyHiWIH
16; 20, 13; 82, 11; 40, 38. 19, 11; 22, 23; 85, 1; 40, 5; N. pl.
mu -: pron. noi, dela is = eu; N. pl. m. n. Hawn 11, n. 2; 81, 15-16; G.
11, n. 2; 14; 19, 6, 10; 22, 18, pl. m. n. ilawnx 19, 22; 20, 4, 6;
22; 27, 8; 81, 13; 84, 21, 25; 87, 22, 31; 28, 5, 8; 27, 11, 17, 33;
11, 18; 89, 33; 40, 3; 46, 18; D. 28, 14, 16; 85, 9, 20; 87, 26; 88,
pl. Ham% 11, n. 2; 18, n. 3; 19, 9; 8, 10; 40, 15, 16, 18, 31, 32; 46,
22, 21; 28, 19; 84, 25; 40, 3; 47, 24; 47, 14, 17; D. pl. HAWHM 46, 21;
12; Instr. pl. maw 81, 17, 20; 87, umunmn 81, 17.

www.dacoromanica.ro
INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV 63

in -: part. nu, 11 n. 2; 15, n. 3; lor cu acel ispisoc (cf. actul la


20, 6; 23, 9; 28, 17, 19, 21, 22; 85, GhibAnescu, Surete fi izvoade, II,
21; 38, 11; 40, 32; 46, 24; 47, 2. p. 48) ; ace1a0 sens, dar numai sub
innopSwitio -: adv. nestramutat, 19, 16; grafia oritiniaTii i in rut. (cf. Rozov,
22, 26; 27, 16; 82, 2 ; 85, 5 ; 87, 21; Ygpainbcoi rpantom, indice sub
40, 11. voce). 3 pl. perf. WHSHKAAH 19, 17;
litnoTl. -: m. nepot, 87, 14; D. sg. HinOTS 87, 24; 40, 11; Smontami 85, 7; cf.
85, 4; Instr. sg. WIGTON'. 81, 16. poi. n. uiwvad cu ace1a0 sens (ibi-
'wimp* -: adv. nedrept; no- pe ne- dem).
drept, 15, n. 3. wsnii-: prep. langa, rus. v. Gant ; 11,n. 2.
HenpHIATIA1.-: I?" t. duman ;G. pl. 11611pH3Tg4IH m. ocolnic, proprietar im-
OKOA111.1H -:
11, n. 2. prejura, rut. fi rus. v.; Instr. pl. Cl.
HinnOCTIWIL -: adj. neiertat ; 3 pr. conjt. WKOAlikIMH 27, 29.
A4 KT - 47, 12. 0Hk -: pron. el. N. sg. m. unik 11, n. 2.
tin -: part. nici; 14; 15, 0 n.3; 28, N. pl. m. WHH.
19; 46, 25, 26; 47, 3. OndaT -: adv, din nou, 11, n. 2.
pron., tradus insa prin nici;
HHK4Klali -: opria -: f. urgie, marlin, 15.
N. sg. n. HHIGIKCI 28, 22; Ac. sg. f. 0C4AIITH -: a aeza, a intemeia, rut. fi
46, 26.
lililaKSIO rus. v. 3 sg. con ji. pr. Ad CH OCAAHT
HHKO4H-:adv. niciodatd, 27, 16; 28, 21; 27, 16.
85, 5; 46, 25; HHICOMOK. 19, 16; oentipipk -: m. osluhar, funclionar dom-
22, 26-27; 82, 2; 87, 21; 40, 11. nesc insarcinat cu pedepsirea delic-
HHKOAHNSC V. HH IN. ventilor fatl de hotArtrile domne0i,
HIM*-: adv. acum, 15, n. 3. rus. v. ocASki i ocaubuili nesupunere,
HH4kTO -: pron. nimic; HH S 4041 -: nici neascultare ; N. pl. weaxops 47, 2.
intru nimic, 47, 3. OCOGIII.01-: adj. osebit. Instr. sg. f. OCOn-
H*KOTOGIall -: pron. oarecare, ni0e ; G. H010 19, 11 ; 22, 23; 40, 5 0 rostiono
pl. H*ICOTOpkIX 11, n. 2. 84, 26.
niapn -: pron. pl. dela sg. mop* -: oa- ocTipirwrn CA -: a se feri, a se p5.zi ; 1
recare, nite ; N. pl. f. 'Awn 15, n. 3. pl. viitor 61.1X0Al Cik wrripirann 11, n 2.
rim -: conj. ci, 15, n. 3. OT prep., de, dela, din, dintre. Cu gen.,
11, n. 2; 15, 0 n. 3; 19, 17, 18;
oaco-: prep. ca, 19, 8; 22, 20; 81, 15; 20, 6; 28, 7; 24, 17; 25, 6; 27, 14,
84, 24; 87, 14; 40, 2; 46, 20. 18-21, 23, 25, 26; 28, 16, 19, 21,
NCHUTH - : a folosi, a intrebuinta; 22; 82, 4; 85, 19, 20; 88, 10; 40,
inteun act al lui Gapar voevod din 31; 46, 21, 24, 29; 47, 1, 12.
1620: ii Spwc H HCnHC0441 Bai ICSIIIMHO 4TO oxTooprii -: m. Octomvrie, G. sg.
HAWAII fillinte AMIN WHH 15 Am einS Frk 1-1.1CM8 wxTedipia 82, 11.
E*We WNSHIMAH H STaliAH Ao mix fAHH 04H3H4 -: f. mo0e, tail; Ac. sg. f.
HCnHCOK 4TO imam 34 ICSWISHO WT IliTpa W4H3116 18, n. 3.
110180Ahl H HHH* TeritAH Ha MIX Cl. TOT
nenncoic = i uricul 0 ispisoacele de 114111. -: m. pan, tint' nobiliar ; N. sg.,
cumpargtura Ina le-au dat ei in 27, 29; 82, 9-11; 84, 24; G. sg.
mainile lui ci numai au fost folosit mom 19, 22-28; 20, 1-3; 22, 31;
0 au ascuns la ei un ispisoc de 23, 1-5; 27, 33-34; 28, 1-14, 24;
cumpAratura ce 1-au avut dela Petru 31, 16; 82, 5, 8-10; 85, 9-17; 87,
voevod 0 acum au OM asupra 26-28; 88,1-7; 40, 3, 16-28, 36;

www.dacoromanica.ro
64 INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV

D. 8g. 28, 24; 81, 18, 22; 85,


1141115 28, 9; 28, 17; 85, 21; 88, 11; 40,
24; 88, 15; 40, 36; N. pl. 11010111 32-33.
28, 22. nocam -: f. posada, suburbie, lucrul la
!mom -: adv. iarasi, 47, 10. suburbia, 46, 25. rus. o.
nehrrb.-: m. pecete, N. sg., 20, 12; 28, nocnovn-: a aseza; 2 pl. perf. nocoon
14; 28, 25; 85, 25; 88. 15; 40, 36; 11, n. 2.
47, 19. norrauern -: a pune, 1 pl.perf. tcno: n001'4-
01104TH -: a scrie, 3 sg. pr. retest% 8, DIM 82, 3; 2 pl. per f. 00CT411114H KT(
28, 26; 85, 26; 40, 38; 47, 20; In/., 11, n. 2.
20, 11; 23, 13; 40, 36; 47, 18. BOCTUMHK -: m. postelnic, dregator dom-
1144T11TH -: a plati, conjt. pr. 1 pl., 1P0 nesc ;G. sg. 28, 6; 85, 14, 17-18;
MI... 4461TH4H 46, 24, 28. 88, 3, 7; 40, 18.
0444W ni CA -: a se plange, conjt. pr. 3 110111111K1TH -: a tntari; 1 pl. perf. novatp-
pl., 44 Cl...111WIAT 15, n. 3. MSAH ICA01 81, 21-22.
MIMA -: n. neam ; G. sg. minim 20, 6; noricipaoHie V. 114T011101141HTI.
28, 8; 28, 17; 82, 4; 85, 20; 38, novarkwAntit -: n. Intarire; Ac. sg., 20,
10-11; 40, 32. 23, 12; 88, 14; 40, 35; novttp-
110 -: prep. pe, dupa ; Cu dat. si ac., 15. MONTI 28, 23.
n. 3;19, 13, 17; 28, 15;81, 17, 21; novont -: adv. apoi; 11, n. 2.
85, 6, 19; 87, 15, 18; 38,9; 40,30; 11040TH -: a Incepe; Ger. pf. 11091111111 27,18.
ca grad comparativ-: nouww, = mai 1144HHATH -: a triceps; 3 pl. viitor iimST
sus; nonntoro = mai mult. 110411114TH 82, 5.
110611TH -: a bate, a trivinge, 1 pl. perf., npaso-: adv. drept, 15, n. 3;84,25;40,3.
110611411 1011101 11, n. 2. npasorkptiont -: adj. drept credincios; G.
inon- : m. luptti, Mate; L. sg., 11, n .2. sg. f. npagoirkpuSio 84, 25; Ac. sg. f.
nomom -: f. podvoada, transport, 7; 88, 14.
Ac. sg. f. noAsoAS 28, 21; 46, 25. spawn -: adj. drept; G. sg. f. nputoro
gloms -: prep. lAngA, alAturi, cu gen., 22,22; 40,4; Ac. sg. f., 20, 8;23,
27, 15. 85, 23; 40, 34; Instr. sg.
03464101TH -: a Impiedica,1 sg.pr.optativ f. ammo 19, 9; 22, 21.
En nosanattin 15, n. 3. npnortSut-: n. stranepot; D. pl. npaortS-
nonntert: -: a prinde; 1 pl. pert. H0114141111 %vomit 19, 15; 22, 25-26; 40, 8.
ICMhl 11, n. 2. npaipSpnt-: n. rastranepot; D. pl. npnipS-
GM -: n. camp; L. sg. nont 27, 19, 24, pntronm 19, 15; 22, 26; 85, 4-5; 87,
26. 21; 40, 8-9.
11040R11110 -: f. jumatate, 19, 19. not -: prep., la, 82. 8.
1104*H4- : f . poiana ; N. sg.1104014 27, 20; nonsnet -: n. privilegiu, act solemn; N.
G. sg. nontma 19, 19. sg., 81, 19; rut. spisninkt; rus. v.
nontorrrn -: a ajuta; 3 sg. pert. nontarn% RpHIINANH.
11, n. 2; 18, n. 3. npturkcnvn -: a at:4'nm, a suspenda, inf.,
noHoge : conj. pentruca, 15, n. 3. 20, 12; 23, 13-14; 28, 25; 85, 25;
nontpnr..-: adv. de-a-curmezis, 27, 21, 25. 88, 15; 40, 37; 47, 19.
norrair. -:m. portar, dregator domnesc ; APHHTH -: a veni, a sosi; 3 pl. aorist
G. sg. norrark 88, 6. npinAolut 81, 17 t3i nphin,oluin 87, 15.
nopSuorri:-: a stramuta, a distruge; 3 111111KOTTOK-6 -: M. cut, G. pl. 111111KOICTIK0111.

sg. conjt. 111TO sw... nopSamn 20, 7; 27, 15.

www.dacoromanica.ro
INDICELE VOCABULAR AL TE XTULUI SLAV 65

110114154HTH : a se Intampla; 3 sg. CRON -: pron. al sail; G. pl. m. CH011


viitor 11pu4STF ce 47, 4 11, n. 2; Ac. pl. m., 47, 6; Instr. pl.
RPHILIC1 -: M. pripas, amendA ce se m. caoHnui 40, 10.
plAtea pentru vitele care treceau pe CIAMPI : m. sfant; D. sg. cuvromS
o proprietate straird, 47, 10. 16; 46, 20, 28-29.
1111111141114111 - m. pl. pripasari, functio- case -: pron., sie, 27, 27.
narii domnesti cari ingrijeau de per- cumin n. seliste ; N. sg., 80, 14; 85,
ceperea pripasului, 28, 20; 47, 2. 2, 3, 6; 46, 23; D. pl. ceAtapam 85, 6.
nplixoA m. venit, 46, 29; 47, 5-6. ono -: rt. sat ; N. sg., 19, 12; 22, 24, 28;
pOCHTH : a ruga, 1 pl. pr., apocant 11, 27, 16; 40, 6; G. sg. c,a 28, 19;
n. 2. D. sg. cur 19, 17; 22, 28; 40, 10;
nporrif-: adv. loc., 27, 18-20, 23, 24, 26. Instr. sg. me. 28, 22; Ac. dual.,
-: adv. inainte, 81, 17, 20; 87, 15. Ark cent 87, 16; N. pl. MU 81, 18,
nptce,Anni m. prea dint; G. sg. f. 20, 22; 85, 1; 87, 19; G. pl. ani,
nirkcaemai 16; 46, 21. 30; D. pl. MOM 85, 6; 87, 23;
nptcnoywision. -: tn neascultAtor, 15. 7; L. pl. a max 46, 23.
nirlicTmnliarch m. calcAtor, 15. a:17wpm m. Septemvrie; G. sg. COP.
noirrnom -: f. loc pustiu, pustietate; Tiaphs 20, 13; 40, 39.
G. sg. novc-rhifin 27, 18, 28; Ac. sg. ark V. CHH.
noyrrhano 27, 14. CHH -: pron. acest; N. sg. m. ark 46,
mum -: f. albina; G. sg. IMAM 28, 20. 20; 47, 11; D. sg. m. ctmS 20, 12,
PM-: n. dat, consiliu, rut. i pol. 23, 14; 28, 25; 85, 25; 88, 16; 40,
rada; G. sg. pama 11, n. 2. 37; 47, 19; Instr. sg. m. elm% 19,
pant -: adv. numai, 46, 28. 7; 22, 19; 27, 10; 81, 14; 84, 23;
poswrm -: a lucra; 3 sg. conjt. pr. AA 87, 13; 40, 1; clim 46, 19.
post-r 46, 28; 3 pl. conjt. pr. wo EH cAososte n. slobozie, localitate pe care
posma 46, 26, 27. domnul o scutea pentru un timp de
poscera -: f. munca, rut.; Ac. sg. pasoT8 dari i prestatii; G. sg. 44ososh 46, 24.
46, 27; G. pl. posoT 46, 24. cara m. sluga, credincios, supus
POAHTIAls -: M. ydrinte; G. sg. pw4,1Tfirk domnesc; N. sg., 19, 8; 22, 20; 84,
15, n. 3; D. sg. P0ATT1MO 15, n. 3; 42; 40, 2; D. sg. entialc 20, 11; 28,
Ac. pl. ad- 04411114m 27, 12; 47, 14. 13; 28, 24; N. pl. cam 81, 15.
pop% m. neam; G. sg. pew( 19, 16; camsa -: f. slujba, serviciu, prestatie;
22, 26; 82, 2; 85, 5; 87, 21; 40, 9. Ac. sg. cancsS 19, 10; 20, 9; 22, 22;
flECITH -: a tAia, numai pentru lucruri, 23, 11; 84, 26; 85, 23; 88, 14; 40,
inf., 47, 8. 4, 34; 46, 27; Instr. sg. cnoyacsolo
pSsAk m. rubll, monetl; N. pl. 82, 19, 9; 22, 21; 40, 3.
3, 7; 47, 12. CAISHCHTH a sluji, a servi; 3 sg. per/.
f. apl, ran ; I nstr. sg. p-kKolo 47, 7. cancan% 19, 9; 22, 21 ; 84, 25; 40,
ptyk-: f. cuvant, vorbl; N. pl. "kw' 3; 3 sg. conjt. pr. 44 canal' 46, 28.
15, n. 3. CA% -: M. sarltur; Ac. sg. MM.
27, 26..
CO Min -:pron. singur; COM TPITWH=- singur COMM sITH -: a auzi; 1 pl. pr. cnkiwiim
singurel, 11, n. 2; N. pl. cam!' 47, 6. n. 2.
tRdAd f. gAlceava; Instr. sg. citaAolo enrETH a tndrazni; 3 pl. conjt. pr.
82, 6. 1110 661 cAtta 28, 20; 47, 2.

www.dacoromanica.ro
66 INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV

cenan. -: m. seiM; Ao. sg. Ha commIS 8; 11; 40, 2, 32; 47, 11, 13; N. sg. n.
85, 26. To 11, n. 2; 19, 19, 20; 22, 29; 27, 27,
coman -: in. spAtar,dregittor, domnesc; 85, 8; 37, 25; 40, 13; 46, 23;
G. ag. clamp* 28, 8, 11; 40, 25 pi 47,16; roo 27,16, 21; 28, 22; 40, 6;
rom. cnierap* 85, 17. 48, 30; 47, 5; G. sg. m. n. Taro 11,
opaco -: n. argint, 47, 12; G. sg. casoo n. 2; 28, 19; D. ag. m. TOM6 11, n. 2;
82, 3, 7. 19, 17; 20, 10; 22, 28; 28, 12; 27,
cirkAWN-: din mijloc, 27, 19. 16; 28, 17, 23; 88, 14; 40, 10, 35;
epirmiTH -: a intAmpina, a Intldni, sita). 46, 28; 47, 18; D. sg. f. TON 27, 18,
v. mirkrre-pAurra.-pAurreue; 1 pl. perf., L. sg. m. n. ay TOM 27, 26-27;
trinabais ecoul 14 n. 2. upe TOM 82, 8; N. pl. m. TH 47,13;
(-rapa -: m. vechi, Mitran; L. sg. mi Th 47, 6; Tu. 82, 4; ToTal 81, 15;
eraooaty 19, 17; Instr. pl. Cl n'aploma N. pl. n. Toa 35, 3; G. pl. m. Titx, 48,
a 7, 28-29; 87, 23; 40, 10. 47, 3; D. pl. Tsm 47, 7; L. pl.
eraai-: m. stAlp; Ac. sg. HO... mi" THK 46, 23; 47, 10; In unire cu ata
19, 23, 24. e D. sg. M. TOMS3H 15, n. 3. In unire
mama% -: m. stolnic, dreglitor dom.. cu No O forma T-kmaa, y. mai jos.
nesc; G. sg. croneeK4 20, 3; 23, 5; acest cuvAnt.
28. 11; 87, 14; 40, 25; CTOAHHKOH4 81, Torriams -: f. tretinti, probabil o amena
18; D. sg. rroneml 875 17, 19. pentru furtiaguri (C. C. Giurescu,
rropoxth -:m. paznie; N. pl. cropoacia 7; Istoria Romtlnilor, II, p. 500), 47, 4_
19. TPITIM V. COM.
eamiTH-: a judeca, inf., 47, 3; 3 pl. Tpmte-: n. spin4. L. sg. Ha Tysiatio 27
conjt. tpo se.... cemme 471 6. 19, 24.
cSis,ku,k -: m. judec5.tor; N. pl. ceos,u,e TyT adv. acolo, 11, n. 2.
47, 1. Timme -:pentru aceasta, 81,21; 87, 18
ra -: prep, cu. Cu inst., 11, n. 2, 14; V. oi ToTi.
16, n. 3; 19, 12; 22, 24; 27, 10, TAN% -: f. para; Instr. sg. TAMO 82, 5-
17, 28, 29; 28, 22; 81, 16; 82, 1;
86, 3; 87, 12, 20, 23; 40, 7, 10. oy -: prep. 1n, la. Cu gen., 8; 11, n. 2;
-: m. fecior, fiu; G. sg. CIOH4 15; 19, 11; 22, 23; 28, 15; 27, 26; 28,
16, 19, 21 ; 22, 30; 27, 13, 32; 40, 15, 26; 82, 6; 85, 1, 26; 40, 5, 6,
15, 24. 31, 38; 47, 9, 20.
OrHHILITH V. OHCHROTH.

'ro -: con j. i, 15, n. 3. oyarre -: a lua, inf., 47, 4.


TOMO -: conj. i, atunci, a.5a dar, trad. oyamoraTH -: a putea; 3 sg. viitor *ramo-
iar4i, 27, 20, 22, 24. MI" 22, 28; 3 pl. viitor orsAtorIrk.
TM. -: adv. astfel, aoa, 11, n. 2. 27, 27.
TdKONCI -: adv. de asemeni, asemeni, 28, orairk.re -: a vedea, a privi ; 3 sg. viitor
19; 82, 3; 46, 29; 47, 1, 9; 48, 7. yapen- 19, 8; 22, 20; 27, 10; 81
l'AM% -: adv. acolo, 47, 4. 15; 84, 23; 87, 13; 40, 1; 46, 19.
Tomco -: adv. numai, 11, n. 2. a pleca; 3 sg. con ft. pr. su...
01/11TH -:
Ton* -: adv. acolo, 27, 19-21, 23, 25, oywon 11, n. 2.
26. orcptaimi -: a intkri, a imputernici; 3-
TOT1L--: pron. acest, acel ; N. sg.m. Tora sg. con jt. pr. Wo su orcp-knen% 20, 8;
19, 8; 20, 6; 22, 20; 28, 9; 28, 17; 23, 10; 28, 18; 86, 22; 88, 12; 40
82, 6; 84, 24; 85, 21; 87, 14; 88, 33.

www.dacoromanica.ro
INDICELE VOCABULAR AL TEXTULUI SLAV 67

oynirkmunte -: n. intArire, Imputernicire, 27, 18, 21; 85, 6; 47, 7; G. sg.


47, 18. XOTAPJA 19, 18; Ac. sg. no... xoTopy
OrMINICAHTH -: a cugeta, a gAndi; 1 pl. 19, 17; 85, 6; L. sg. oy... xonun
perf. OrAthICAHAH ICAW 27, 11. 27, 27; 87, 23; 40, 10; xoTaino 47,
*imam -: f. cuget, gAnd. Instr. sg. 9; Instr. pl. el. MAIM 40, 11 si
orobicnowk 27, 11. xvromn 87, 23.
*mu -: 1. nepoatl ; D. pl. mum% xo-ro -: fie ; XVII mano- : fie si putin, 47,
19, 14. 11.
ovnyym-: n. strAnepot ; D. pl. ornSgaTonu. xo-r-k.rn -: a don, a vrea; 3 sg. condil.;
19, 15; 22, 25; 85, 4 ; 87, 20; 40, 8. sii xo-run 47, 11.
otrinAmors -: m. functionar domnesc, xpami. -: m. hram, patronul unui lAcas
probabil trisArcinat cu paza ordinei ; bisericesc, 40, 21.
N. pl. Speasim 47, 2. xpnconoyn. -: m. hrisov, act solemn;
ovonnk -: m. uric, privilegiu domnesc. D. sg. xpncontia 15.
ung. rk; N. sg., 19, 12; 22, 24;
27, 17; 82, 1; 85, 3; 87, 19; 40, 7. %moors -: m. ceasnic, dregAtor dom-
oycnknnaTn-: a auzi; 3 sg. viitor OrCAWHIHT nesc ; N. sg., 82, 9; G. sg. yaw-
19, 8; 22, 20; 27, 11; 81, 15; 84, tom 19, 27; 28, 4; 28, 10; 86, 15;
23-24; 87, 13-14; 40, 1-2; 40, 20. 88, 5; 40, 25.
orewknte -: n. adormire ; G. sg. Scnteho wpm -: prep. peste, 27, 18-20, 23-
46, 22. 26 ; 47, 11.
orrrig -: n. gura unui rAu ; G. sg. Ao HUTH -: a citi; Ger. pr. orryve 19, 8;
oirrea 19, 18. 22, 20; 27, 11; 84, 24; 87, 14; 40,
orck V. Mix. 2; 46, 20; 4TO4H 81, 15.
OrTIHPAHTH V. OrTarkAHTH. 4HHHTH -: a face 1 pl. pr. ginoiroi. 19, 7;
ormspiAeTe -: a intAri, a Imputerni i, a 22, 19; 27, 9; 81, 14; 84, 22; 87,
confirma; 3 sg. conjt. pr. O chi 12; 89, 34; 48, 19.
orTspitAlidi 20, 7-8; 23, 10; 85, 22; 440HtKin -: M. OM ; D. sg. %mud 15, 30.
88, 12; 40, 33; wo Ma OrTICOAHAl. pl. MOAH.
28, 18. 40 V. WTO.
orrap-townre-: n. intArire, Imputerni-4OrTH -: a afla ; 1 sg. conjt. A4 484t 15,
cire, confirmare ; G. sg. STanionAinta n. 3.
20, 7.
WTO -: pron. care, ce, 11, n. 2; 15, n. 3;
orrecern -: a fugi ; 3 sg. pert OrTIK51 81, 20; 46, 22, 40; 47, 4; alAturat lui
11, n. 2. ski sau en formeazA con jt. sau con-
Or4HHHTH -: a face ; 3 sg. viitor HAVIT
di(., 17, 19, 12; 20, 6; 22, 24;
0r4HHHTH 15, n. 3; 3 sg. conjt. pr.
23, 9, 10; 28, 18, 20; 85, 3, 21, 22;
Ma... Or4HHHAK 11, n. 2; M S4HHHT 27,
87, 19; 88, 11, 12; 40, 33; 48, 23-
27; inf., 47, 11. 27, 30; 47, 2, 6, 15; 48, 5; 49, 6;
XOAHTH -: a umbla ; 2 pl. imper. xop,t-ri Cu Komi formeazA pro n. WO KOAH-: ori-
15, n. 3.
cAt, 40, 29 si oricAti, 40, 23.
xopt -: adv. in sus, rut., 27, 22. roan -: m. Iulie ; G. sg. to4T4 88, 17.
xerapwrn-: a hotArnici, a delimita o pro- IOHL -: m. Iunie; G. sg. Iowa 85, 26.
prietate ; 3 sg. pert. xorape4 27, 29.
xoTairk -: m. hotar, 19, 17, 19; 22, 28; MO -: adv. ca, 11, n. 2; 15.

5*

www.dacoromanica.ro
INDICELE TEXTULUI ROMANESC

Academia Romtind, depozit de docu- Armeni, 5.


mente, 8, n. 4; 26, 22-23; 30, 7; asocierea la domnie, In Moldova, 12-
83, 18, 24-26; 36, 26; 39, 17; 14; In Tara RomAneascd, 12-15.
42, 6; 45, 34, 39-40; 48, 26;
passim. Babiri Stan, boer, numit i Stan din
actele, note pe verso, 24, 16-19; 80, Jicov, i se acord6 privilegii de Ilia
14-17; 89, 22-23; 48, 32-35. i Stefan, 86, 38; 87, 1-3.
Agura, 8, n. 4; 15, n. 1. Babinger Franz, 9, n. 7; 10, n. 2.
Alexandri V., 46, 4. Bacdu, judel, 46, 33.
Alexandru cel Bun, domn al Moldovei, Badea, boer sub Stefan II, 82, 31.
asociaza la domnie pe fratele sau Bahluef, afluent al Bahluiului, 25, 3.
Bogdan, 14; acte dela, 5; 6; danie Baica, v. Baico.
manastirei Homor, 49, 7-8; passim. Batcean, boer, sub Petru Aron, 44,
Alexandru, spAtar, 29, 31-32. 18-19.
Alexandru Lipugneanu, domn al Mol- Baico, 48, 21; 44, 7, 36.
dovei, 45, 27-28. Baicovici han, boer sub Ilia, 41,
Alexandrel, domn al Moldovei, fiul lui 23.
Ilia voevod, acordl un act, 84, Balaci, sat, 11, 25.
5-7. Balan Teodor, 25, 35.
Alexe, 42, 27; 48, 16. Balcean can, ceanic sub Stefan II,
amenzile, v. duegubina, gloaba, rApi- 30-31; 36, 11; 89, 3.
rea de fecioara, tretina. Balifa, v. Mandrica.
Andreica, vataf, 42, 29; 48, 2. Balosinegti, sat, 11; 81, 10; 82, 19;
Andronescu Virgil, 42, 15. 8; 84, 14; 87, 9; 88, 24; 89,
Andronicovici Costea, boer, 29, 30. 23.
Anuta, 19, 4; 20, 22; 22, 12. ban, v. Cuza Arghirie.
aprod, v. Groza. Banciul, boer sub Ilia i Stefan,
Arbore Zamf ir, 48, 25-26. 36, 11-12.
Arhivele Statului, depozit de docu- Barbosul, v. Barbosul.
mente, Bucureti, 8, n. 4; 21, Bacescu Toma, boer, 7; 25, 15, 23;
15-16; 24, 8-9; 44, 30-31; pas- 26, 27.
sim ; Iai, 45, 13. BIllgari, v. Bulgari.

www.dacoromanica.ro
70 IND ICELE TE XTULUI ROMAINE SC

Billof, ceasnic sub Ilias 29, 27-28; un act moldo-slav, 83, 16, 24-25,
41, 28. 36.
Bdrbosul, 19, 2, 4; 20, 17; 22, 5, 9. Bulgariul Pavel, Intemeietorul satului
Bdtrdnefti, numele de astAzi al satului Bulgari, 10.
din trecut, Bulgari, 9; 10, 1.
Bdrlad, oras, 12; 81, 6-7. Caban, boer, i se acordA privilegiu
Bdrlici Stan, boer sub Alexandru ce! de Bias, 89, 31; 41, 5; 42, 24, 25,
Bun i Ilia, 21, 3; 29, 18. 29, 32; 48, 2.
Belof, v. Mos. cancelara moldoveneascd, normele la
Berechet O. Gr., O i n. 2. Inceputul domniei lui Alexandra cel
Berendei, v. Berindei. Bun, 14, n. 5.
Berindei, stolnic, 41, 29. Cedine.gli, sat, 84, 19; 85, 34; 87, 5.
Bldgefti, nume de sate, 48, 5, 32-36; Cdrlig Teodor, vistier, 48, 9.
sat pe Toplita; 48, 20; 44, 6, 36; Cdrligdtura, tinut, 22, 17; 28, 22; 24,
46, 5. 17-18.
Blieefti, v. BlAgesti. Cdrstea, v. Negrul.
Bobo, botar, 7; 19, 3; 20, 25, 26; Cdrstea cel Bdtrdn, v. CArstea ce! Mare.
22, 13. Cdrstea cel Mare, boer de seamA sub
boeri, clasi sociall: puterea lor, In lliasi Stefan, 29, 17; 80, 32-34;
Moldova, 8 si 9; In Tara Romi- 81, 25-28; 86, 5; 88, 34; 41, 21;
neascA, 8; HArloieni, 7. Cu titlul de ceasnic, 80, 34; Cu titlul
Bogdan, fratele lui Alexandra cal Bun, de vornic, 80, 42; 82, 30; CArstea
asociat la domnie de Alexandra col cel BAtrAn, 81, 28-29.
Bun, 14 si n. 5-6. ceafnic,v. Bao, CArstea oel Mare, Isaia.
Bogdan, fiul lui Lipusneanu, act dala, Cerndug, judet, 48, 8.
45, 27-28. Chigeaci, v. Chigheci.
Bogdan loan, slavist, despre puterea Chigheci, tinut, 10; 84, 18; 85, 34;
boerilor munteni i moldoveni, 8, 87, 5.
Chiperiu S., 48, 29.
Braevici Duma, boer sub Ilia" si Ste- Ciurhd, boer sub Alexandra ce! Bun,
fan, 86, 10-11; 89, 2. 21, 1-2.
Bran, punct vamal, 15. clucer, Radu.
Brafoveni, li se acorn privilegiu de comis, v. Stanciul.
Stefan, fiel lui Alexandra ce! Bun, Costdchescu Mihai, codexul de doc.
12. mold., 5 n. isi 3; 7 n. 3; 9 n.
Bratul cel Mare, ber sub Petra Aron, 1-3; passim.
44, 16, 83. Costea, logofAt sub Bias, 89, 2; is-
Brockhausen, 8 n. 1. pravnic, 42, 2; v. si Andrenicovici.
Bulteasky Didrih, nobil polon, Impru- Cofilooici Slept), boor, 29, 31.
mutt( cu bani pe Roman II, 18, Cozia, mAnastire, 15.
Cozma, v. Sandrovici.
Buco pina, 49, 4. Cozmescul Giurgiu, 45, 26.
Bulgari, sat, astAzi BAtrAnesti, 8; 9, Craena, pAr6u dispArut din judetul
n. 8; 34, 16; 36, 25; se adunK Roman, 9; 10.
primul seim al Moldovei, 9. Creditul Punciar Rurat Bucurefti, de-
Bulgariul Pamvo, ieromonah, traduce pozit de acte vechi, 45, 5.

www.dacoromanica.ro
INDICELE TEXTULUI ROMANESC 71

crismonul, mArimea in acte, 21, 18; tinut al treilea seim moldovenesc


80, 10; 33, 22-23; 86, 28-29; 89, cAnd Stefan ce! Mare a fost ales
20-21; 42, 9-10. domn al Moldovei, 10.
Crucea de Piatrd, topic, 29, 1. Dobromiregti, sat,11; 81, 10; 82,
Cupcici, boer al lui Alexandru ce! 18; 83, 7; 84, 14; 37, 9; 88, 24;
Bun, logofAt, 21, 1, 33; logofAt is- 89, 23.
pravnic, 22, 1-2; vornic, 22, 3-4; Dobrosltivesti, sat, 84, 11.
28, 31. Dobrul, diac sub Petru Aron, 44, 29.
Cuza Arghirie, ban, 48, 10. domni, ai Moldovei: v. Alexandru cel
Cuza Dumitrageo, spAtar, 43, 10. Bun, Alexandru LApusneanu, Iancu
Cuza lonifcl, plharnic, 48, 11. Sasul, Ieremia MovilA, Ilia I, Mihai
Cuza Safta, spatAreasa, 48, 10. RacovitA, Petru I I, PetruAron, Petru
Cuzegti, boeri, 43, 12. Schiopul, Radu Mihnea, Roman II,
Stefan II, Stefan cel Mare, Stetan
Dan, boer sub Alexandru cel Bun, Hares, StefAnitA; ai TAM Rom&
20, 38; 23, 34. nesti; v. Mihai I, Mircea cel Man,
Danciul, pArcAlab sub Petru Aron, Radu cel Mare, Vlad CAlugitrul.
44, 20. Domoncuf, stolnic sub Alexandru cel
Danciul, stolnic, III, 10, 11; 82, 15, Bun, 21, 4; 28, 35.
18-19; 33, 4-5, 8; 84, 12; 87, 10; Dorohoi, localitate, 44, 20.
88, 21-22. Dosoftei, egumen al mAnAstirii Po-
&sal, v. Evloghie Gheorghe. brata, 27, 3-4; 28, 34.
&Ili, v. ili, zeciuiala din albine. Drago, nepot al boerului Vlad Jicov;
Ddrranefti, lupta dintre I1ia i gitefan 84, 18; 85, 36.
la, 11, n. 2. Drago, 42, 27.
Ddmhovita, cetate, 15. Drghina, nepoatli a boerului Balita
Deatco Ivan, boer sub Alexandru cel MAndrisca., 9, n. 8.
Bun, 21, 2. Drfigugina, nepoatA a boerului Ba-
Debrici Papel, polkovnic, traducAtor lita MAndrisca, 8, n. 8.
de acte moldo-slave In sec. XIX, Dulcescul Duma Duma LimbAdulc,e-
26, 19-21. vici = Duma Nemteanul, boer sub
deres, 38, 8; 48, 4; trad. veche, rom. Iliasi Stefan, 29, 21; 86, 7-8; 88,
a termenului slay naplimak, 37; 41, 19.
diaci, scriitori de acte, v. Dobrul, Hris- Duma al lui soja = Duma Isaievici,
tofor, Mihul, Pasco, Stetco, Tudor. boer sub Ilia, 29, 25-26; 41,
Didrih, v. Blaeasky. 29-30.
Dienis Dionis, Dionis, boer sub Duma, vornic sub Dias, 29, 24; v. si
Ilias si Stefan, 41, 30; logofAt Braevici Duma, Limbidulcevici Du-
ispravnic, 26, 17; 80, 4; sptitar, ma si Negrul Duma.
36, 14. Dumitragco, v. Cuza.
Dienis, selistea lui, 46, 7-8; 47, 26; dufegubira, amendA, 46, 10; 48, 1.
49, 13, 15, 18.
Dienif, v. Dienis. Efron I. A., despre seimul polon, 8,
Dienifeni selistea lui Dienis, sat, 49, n. 1.
18-19, 35. Evloghie Gheorghe, dascAl de slovenie
Dionif, V. Dienis. din a doua jumAtate a sec. XVIII,
Dirept ate, cimpia de pe Siret, unde s'a 45, 3-4, 8-9, 12.

www.dacoromanica.ro
72 INDICELE TEXTULUI ROMANESC

Evstatis, arhimandrit la mAntistirea Homor, parAu, 49, 6.


Bistrita, 44, 15. Hotin, tinut, regiune, 89, 32; 41, 8;
48, 5-6.
Fdlticeni, judet, 87, 34. Hotineanul Manole = Manole din Ho-
Fdrdu, boer, 29, 26. tin, boer sub I1ia i Petru Aron,
Fdntdna-Mare, sat, 46, 33-35. 29, 29; 41, 24; 44, 17.
Filip, 9, n. 8. Hristofor, diac sub IIia, 42, 4.
Fratovskif Giurgiu, boer sub Ilia, 29, Hudici Petre, vornic sub IIia i *tefan,
15. 29, 16-17; 86, 4.-5; 88, 34; 41,
Frunzescu Dimitrie, 46, 34-35. 18.
Furdina, 9, n. 8. Humor, v. Homor.
galbeni, 44, 7. Zanca. Sasul, domn al Moldovei, act
Galin, seliotea lui, 84, 20; 85, 35. de la, 84, 28-29.
Gavrd, spAtar, i se acord privilegiu Ianug, vornic, v. Oana vornic.
de Petru Aron, 44, 2; 45, 14. judet, 25, 8.
Gdrbovul Manoil, boer sub Ilia, 41, Ieremia Movdd, domn al Moldovei,
31. act deja, 45, 19.
Ghibdnescu Gh., 83, 29-31, 37. ieromonah, v. Bulgariul Pamvo.
Giurescu C. C., 10, n. 3. Ignat, stolnic, 11, 81, 9, 11; 82,
Giurgiu, boer sub Alexandru ce! Bun, 17-18, 22, 27; 83, 6-7, 10-11;
20, 35; 28, 32. 87, 8-10; 88, 24, 26; postelnic, 84,
Giurgiu, boer sub Hin, 82, 32; v. oi 5-7.
Cozmescul, Fratovskij, Jumatate, mooie, 84, 11.
Palmeo, Piatra, Verioceac. Iliag, fiul lui Alexandru cel Bun, domn
gloabd, amenda, 46,10; 47, 38; 48, 2, In Moldova, Invinge In lupta dela
6; v. oi indicele slav sub rnosa. Podraga, 12, se impaca cu fratele
globnici, slujbaoi domneoti, 29, 39; v. oi su *tefan, 11 - 12; e singur
indicele slav sub r40611HIC1.. domn alMoldovei, stefan fiind
Glodeni, sat, 9, n. 8. numai coregent, 12, 14; explica-
Grad, seliotea lui, 84, 20; 85, 35. tia absentei lui In actele date
gramatici, v. Mihul. de *tefan In timpul coregentei, 14;
gramatici ispravnici, v. Neagoe. explicatia actelor In care amAndoi
Grinco, boer sub Alexandru ce! Bun, apar In intitulatio ca domni, 18;
20, 33. autoritatea lor fata de boieri, 9;
grivne, 46, 12; 48, 6. numgrul actelor destinate de ei
Croza, aprod, 42, 28. boerilor, 7, manastirilor, 7; cauza
Gura Homorului, 49, 6, 12. actelor omagiale destinate regelui
polon, 11, n. 1.
Hdrldu, boerii dela, 80, 2. Mas, boer sub Alexandru cel Bun, 20,
Hdrloieni, boerii, 27, 4; 28, 34; 81, 36; 23, 33.
5-7. hui lu Onicica, 25, 4.
Holban Th., 11, n. 2. ilif, dare, 46, 9; 47, 29 v. oi indicele
Homor, manastire, 46, 8; 47, 24; ?Me- slav sub anow-r.
meietorul, 49, 3-5; originea nume- intitulado, formulg diplomatick 18;
lui, 49, 5-6; privilegii, 49, 7-9, 45, 9; In actele lui Radu cel Mare
34-36. date sub coregenta, 15 n. 4.

www.dacoromanica.ro
INDICILE TEXTULLII ROMANESC '73

Io, atribut in titulatura domnilor mun- Jumdtatevici sSteful, boer sub lija i
teni i dela acetia destul de des i Stefan, 29, 19-20; 86, 12; 89, 3;
la domnii moldoveni, 14. 41, 23.
Ioaneg, vornic, v. ()aria vornic. Jumdtatici, v. JumAtatevici MAndrea.
Ion, vistier, sub Ilia, 41, 31. upan, 14; v. i indicele slav sub
Ion, v. Rodna. NtOr114111..
Ion dgi spAtar sub Ilia, 41, 29.
Iorga IV., 84, 29-30. Sola, staroste, 11, n. 2.
Isaia, boer sub Ilia, 29, 16. Kola, localitate in Polonia, reedinta
isaia;ceanic, sub Alexandru ce! Bun, unuia dintre cele 3 seimuri generale
37; 23, 34--35. polone, 8, n. 1.
Isaia, logoilt sub Alexandru ce! Bun, Kolomeia, ora, 11, n. 2; se retrage
31-32, 35-37; v. i Duma al Roman II, 13, n. 3.
lui Isaia. Eorcina, localitate In Polonia, ree-
ispisoc, 82, 34-35. dinta unuia dintre cele 3 seimuri
ispravnici, v. gramatici, ispravnici i generale polone, 8, n. 1.
logoieti ispravnici. Eutrieba Stanislav, despre seimul po-
llega, 42, 28. Ion, 8, n. 1.
Ivan dela Tulova, v. OanA vornic.
Ivan, v. Baicovici, Balcean, Deatco. Latcovici Ivagco, boer sub Stefan II,
pan, vornic, v. OanA vornic. 7; 82, 32.,
Ivan, vornic de Suceava, v. OanA Lazor, boer sub.Ilia i Stefan, 29, 22;
vornic. 86, 9; 89, 1; 41. 20; 44, 18.
Ivanco, 48, 1. limba moldoveneascd, 26, 19.
L'afeo, v. Latcovici Ivaco. Limbadulcevici, v. Dulcescul Duma.
Ivul, 81, 11, 12; 82, 15-18, 26; 84, Locard Eduard, despre lampa Wood,
12; 87, 10; 88, 21-22. 17, n. I.
logofeti, v. Costea, Cupcici, Dienis,
Jicov Vlad, boer, i se acordA privile- Isaia, PrAjAscul NicoarA.
giu, 7; 10; 84, 18; 85, 31; 86, 33- logofeti ispravnici, v. Costea, Cupcici,
35; ja parte la primul seim moldo- Dienis, Neagoe, Petre, Sima.
venesc, 10. Luca, uer sub Petru Aron, 44, 17.
Jicovul de Jos, sat, 86, 36-37, Lupul, 42, 33; v. i Pojar.
Jicovul de Sus, sat, 86, 36-38; 87, Lardar, ora 5; 48, 25.
1-3,
jold, 46, 9; 47, 30; v. i indicele slav Manoil, v. GArbovul, Hotineanul.
sub MAKk. Manole, v. Manoil.
judecdtori de Suceava, 46, 16; 47, 35. Marena, 19, 4; 20, 22; 22, 10, 11.
Julici Vanea, boer sub lila .1 Stefan, Maria, 48, 1.
36, 13. Maricuta, 46, 1-2.
Jumdtate Giurgiu, boer sub Alexandru martorii, numArul lor in unele acte mol.
cel Bun, 25, 1. doveneti, 8, 8-9, in unele acte
Jumdtatevici = Mdndrea = MAndrea muntene, 8-9.
JumAtatici= MAndrea =MAndricica, Mdlegti, sat, 26, 28-29.
boer sub Alexandru cel Bun, Ilia Mdndrdgca Balita, 9, n. 8.
i Stefan, 20, 38; 29, 20; 86, 12; Mdndre = MAndrea, v. JumAtatevici
89, 3-4; 41, 23-24. MAndrea.

www.dacoromanica.ro
74 INDICELE TEXTTJLUI ROMA.NESC

Mdndricica, v. Jumatatevici Mandrea. Negoesti, sat, 7; 25, 16; 26, 6, 28-29.


megiefi ocolniei, 27, 6; 29, 10. Negre, vornic sub Alexandru cel Bun,
Micuyani, sat, 84, 15; 85, 34. 20, 33; 23, 32.
Mihai I, fiul lui Mircea cel Batran; Negrea, 81, 11-12; 82, 16, 26; 84,
asociat la domnie de tatal sau, 12; 12-13; 87. 10; 88, 22.
15; doc. emise In calitate de aso- Negrita', boer, 29, 24.
ciat, 15. Negrita, boer sub Ilia, 86, 6-7; 88,
Mihai Racovild, vict dela el, 49, 84. 36; 41, 22.
Mihail, boer sub Alexandru col Bun, Negru, parftu, 25, 16; 26, 5, 6.
20, 32; 28, BO; v. li Popa Mihail. Negrul Cdrstea, boer sub II*, 27,
Mihailovici Paul, 5 n. 4; 7 i n. 2. 5; 29, 9-10, 29; 80, 20-30; 41,
Mihul, diac sub Iliai gitefan, 8; 86, 27.
25; logofat, trimisul lui Petru Aron Negrul Duma, boer sub Ilia i Stefan,
la Poarti, 9, n. 7. 86, 7; 88, 36; 41, 21.
Miletiff, 8, n. 4; 15 n. 1. Nempanul Duma, v. Dulcescul Duma.
Mircea, boer sub Mal i Stefan, frate Nestiae, boer sub Alexandru cel Bun,
Cu Duma Dulcescul, 29, 21; 86, 20, 36; 28, 33.
7-8; 88, 37; 41, 19. Nio,c{ut, 9, n. 8.
Mircea cel Bdtrdn, domn al Tarii Ro- Nizolaescu St., lectura, In rezumatul
maneti, asociaza la domnie pe fiul unui act, 21, 26-27.
sau Mihai, 12; 14-15.
Mireepti, sat, 48, 20; 44, 6; 45, 16, Oameni bdtrdni, hotarnici, 27, 5-6;
24-31; 46, 1-4. 29, 10.
Mirosldvevi, sat, 84, 19; 85, 34; Oand, vornic dela Suceava = Oana sau
87, 5. Ona vornic, Vana. Vanea sau Ivan
Misea, boer sub Mal, 29, 30. vornic, Ioane sau Ianu vornic i
mitropolit, v. Teoctist. Vana, Ivan sau Oana dela Tutova,
Moldova, tara, sub Ilia i t3tef an, 49, 45 i 23-26.
11-13; seimul din, 8-9; aduna- Oardt, portar sub Ilia i Stefan. 89,
rile seimurilor din, 10; asocierea la 4; 41, 81-32.
domnie, In, 12; 18; 14. oaste, 1 6, v. indicele slav sub iKOAAli.
moldovenefte, suret scos, 82, 34. ocolnici, v. megiei.
moflete, v. galbeni, grivne, ruble. Ona, v. Oanti, vornic de Suceava.
muncd, V. prestatii. Onicica, 22, 16; U, 19; 25, 8, 5, 11.
Muscelul, sat, 9, n. 8. Onicicani, sat, 25, 7.
Oprif, 21, 3.
Naniescu Iosit, fost mitropolit al Mol- osluhari, 47, 36, v. indicele slav sub
dovei, doc. donate Acad. Rom., 26, cASKapu.
22-23.
Neaesa, 9, n. 8. paharnici, v. Cuza Ionita.
Neagoe, gramatic, ispravnic, sub Ale- Palmef Giurgiu, 25, 4-5, 10.
xandru cel Bun, 21, 12; logofat is- Pamvo, v. Bulgariul Pamvo.
pravnic sub acelai domn, 24, 5. Panaitescu P. P., 6.
Neamf, .mAnastire, acta dela mana- Paseo, diac sub Ilia, 80, 6.
stirea, 21, 16; 44, 31-32; judetul, paznici, 7; 29, 88.
469 5. Pdrasca, 9, n. 8, 10.
Neculai, 45, 31. pdredlalpi, v. Danciul, Petre, Stanciul.

www.dacoromanica.ro
INDICELE TEXTULUI ROMINESC 75

Pdrtea, 49, 10-11. postelnici, y. Ignat, Radul, Stancia


Pcktegti, sat, 46, 7; 47, 26; 48, 10, 12, Prdidscul, loan logofdt, 45, 21; Ni-
34, 35. coara, logoilt, 45, 20, 29; Tode-
pecetea, culoarea snurului, 21, 21; 24, rasco de Stolniciani, 46, 1-2.
14; 80, 12; 88, 23-24; 86, 29-30; prescurtdrik, 16.
42, 11-12. prestagi, v. jold, podvoada, posadit.
Petre, logofat sub Petru Aron, 44, 27. prihod, 48, 2.
Petre, parcillab sub Petru Aron, 44, 19. pripas, 48, 7; v. indicele slay sub
Petre, spatar sub Ilias, 29, 25. sumac...
Petre, vornic sub Ilias *tefan, 86, pripagari, 29, 39; 47, 36; v. indicele
8-9; 88, 38. slay sub npsinatuam
Petre, v. Hudici. Prut, ram, 80, 24.
Petru II, irate cu $tefan II, 18, n. 3; se Puma, manastire, danie dela tetan oel
Impaca cu nepotul sail Roman, 13, Mare, 25, 9-11.
n. 3; alunga pe Roman din tara,
18, n. 3. Racdg, 29, 3.
Petru Aron, domn al Moldovei, sub el rada, divanul regelui polon, 8, n. 1.
se hotaraste plata tributului de care Radu cel Mare, asociat la domnie
Moldova Portii, 9; trimite pe Mihul de tatal sau, Vlad Calugarul, 15;
logofat la Sultan, 9, n. 7. intitulatio i subscriptio actelor lui
Petru Schiopul, domn al Moldovei, act
din coregenta, 15, n. 4.
Radu Mihnea, domn al Moldovei, act
de la el, 42, 26. dela, 45, 34.
Piatrd Giurgiu, boer sub Ilia, 29, 23. Radul clucer, diac al lui Radu c,e1
Pisc Radul, boer sub *tefan II, 82, 81. Mare, 15, n. 3.
Piscan, 29, 2. Radul, postelnic sub 1li i $tefan,
Pobrata, manastirea din Poiana, ma- 86, 14-15; 89, 6.
nastire, privilegiile ce i s'au acordat Radul, v. Pise.
pana la moartea lui *tefan cel Mare, rdpire de fecioard, amenda, 46, 10; 48, 1.
81, 30-33. Rjaoeng = Rujavinti, Rjavinti, sat,
Podraga, lupta dintre Ilia i te fan 89, 31-32; 41, 9; 42, 30; 48, 3-5,
la, 11. 12-16, 25.
podvoadd, de vin, prestatie, 80, 1; V. RjavinO, Y. Rjaventi.
indicele slay sub ;lemma. Rodna Ion, 9, n. 8.
Pojar Lupul, 9, n. 8. Roman, judet, 26, 29; 45, 5.
polcoonic, v. Debrici Pavel. Roman II, fiul lui I1ia, domn ta Mol-
Polonia, actele omagiale ale lui Ilia.s dova, 18, n. 3; pribeag la Kolo-
s)i *tefan catre regale ei, 11, n. 1; meia, 13, n. 3; lupta pentru re-
seimul din, 8, gi n. 1. dobandirea tronului, 18, n. 3.
Ponici, boer sub *tefan II, 82, 31. Rogcani, sat, 81, 1-5, 7.
Ponici Stanciul, boer sub Ilias ruble de argint, se platea amenda
fan, 86, 13; 89, 5. zaveasca Cu, 82, 25, 29; 88, 13; 46,
Popa Mihail, boar sub Ilias, 29, 19; 14; 48, 9.
41, 25. Rucdr, punct vamal, 15.
portari, v. Oana, portar. Rujaoiny, 48, 16.
posadd, prestatie, 46, 9; 47, 29; v. Rujaoing, y. Rjaventi.
indicele slay sub 110CAM. Rulca, 9, n. 8.

www.dacoromanica.ro
76 INDICELE TEXTULIII ROMANESC

Buset fordache, mare viatier, 45, 31. Stanciul, parcalab sub Petru Aron,
45, 18, 22.
Sairbii, v. Sarbii. Stanciul, postelnic sub Dias si Stefan,
Salcia, parau, 84, 19; 85, 34; 87, 29, 22; 86, 9-10; 88, 1; 41, 20.
5. Stanciul, boer sub Ilias, ki tef an si Petru
Salomeia, 42, 27. Aron, frate cu boerul Lazor, 29, 22;
sdrbie, numele limbei slave a actelor 86, 9; 89, 1; 41, 18; 44, 18.
mold. data de uricarii sec. XVIII, Stanciul, v. Ponici Stanciul.
26, 19. Stdrcea, 46, 1.
Sdrbii, sat, 48, 19; 44, 6, 35; 45, 24. Stetcani = Tetcani, sat, 48, 19; 44, 5,
Sdrbul Gheorghe, diac sub Petru Aron, 35; 45, 15-17, 23, 24, 29.
48, 18. Steico, diac al lui Petru Aron, 10.
ceimicele, din Polonia, 8, n. 1. Stela), diminuthul rutean al lui Ste-
seimul, In Polonia, 8 si n. 1; fan, v. Stefan H.
In Moldova, 8-10. Step, v. Cosilovici.
seligte, v. Dienis, Galin, Grad. stolnici, v. Berindei, Danciul, Do-
Sima, logofdt ispravnic sub Dias si moncus.
Stefan, 86, 23; 89, 14. Stolniciani, v. Prajascul Toderascu.
Simeon, v. Turcul. Suceava, judet, 46, 33; rail, 86, 37;
Simila = Smila, parau, 12; 81, 10; 82, se scriu acte In, 30, 6; 42, 4; 43,
18; 84, 15; 89, 23. 17; 44, 29; 46, 6; 48, 18.
Sinegti, sat, 24, 17; 25, 8. suret, In Moldova In sec. XVIII-XIX
Siret, ran, 43, 20; 44, 6; 45, 25. traducere veche a unui act cores-
slobozie, 26, 32-33; v. indicele slay . punzator contimporanului inuntean
sub cnososk. izvod 26, 21; 82, 34; 83, 24, 36;
slujbd, prestatie, 46, 11. 89, 26, 35; 44, 30; 45, 1, 3, 8, 12.
Smila, v. Simila.
Sofia, 15 n. 1. 4 andrica din Dorohoi, boer sub Petru
Solog, parau, 49, 45. Aron, 44, 20.
Sondovaial de Sus, resedinta unuia .5'androvici Cozma, boer sub Dias, 29,
dintre cele trei seimuri generale po- 27; 41, 25.
lone, 8, n. 1. ,,S'omuz, Oran, 7, 19, 2; 20, 20, 27;
splitari, v. Alexandru, Cuza Dumi- 22, 13.
trascu, Dienis, Gavril, Ionas. ,,S'telan II = Stetco, fiul lui Alexandru
S'tahl Henri, despre lampa Wood, 17 ce! Bun, invinge pe Dias la Darma-
0 1-2. nesti, 11, n. 2; core regelui polon
Stan, vistier sub Alexandru ce! Bun, sti-1 puie la inchisoare pe Dias, 11,
21, 1. n. 2; se impaca cu Ilias, 11-12;
Stan, v. Barlid, v. Stanciul frate cu asociat la domnie de fratele salt
Lazor. Ilia.s, 15.
Stan din Jicov, v. Babici Stan. Stefan cel Bdtrdn, numele lui Stefan
Stana, 9; n. 8. cel Mare In actele moldovenesti, In-
Stana, 19, 5; 20, 22; 22, 12. cepa.nd Cu jumatatea sec. XVI,
Stana, 42, 27-28, 32; 48, 1-2. 42, 33.
Stana, 45, 26. 5'tejan eel Mare, fiul lui Bogdan II,
Stanciul, comis sub Dias si Stefan, 29, acte false atribuite, 5 si n. 4.
32; 41, 32. yStefan cel Tdndr, v. Stefanita.

www.dacoromanica.ro
INDICELE TEXTULUI ROMANESC 77

plan Rareg, fiul lui Petra Rarm act urednici, v. indicele slay sub ovrk_Amilm.
dela, 9, n. 8. Uriacle Vanea, boer sub Ilia i Ste-
.5tefitn44.-- Stefan cel Thar, fiul lui fan, 86, 9; 88, 38.
Bogdan cel Orb, act dela, 49, 17. uric, de intAriturA, 42, 32; v. indicele
umuz, V. Somuz. slay sub oyinors.
uger, v. Luca.
Tdrgovigte, cetate, 15, n. 5.
Teoctist, mitropolit al Moldovei, ia Valea-Mare, topic, 7; 28, 37; 29, 7-8.
parte la seimul moldovenesc din Vand dela Tulova, v. Oan5, vornic de
Septemvrie 1455, 9. Suceava.
Telcani, v. Stetcani. Vanea, v. Julici Vanea, Oana, vornic
Toader, 25, 16; 26, 4, 35 de Suceava, Uriacle Vanea.
Toader, vistier, 89, 5; 45, 21. Vaslui, topic, reedinta lui Stefan ca
Tocilescu Gr., editia de acte slavo- asociat la domnie de llia, 12.
romAne dela Braov, Sibiu gi Bis- vdtaf, v. Andreica.
trita, 14, n. 7. Ydlcea, boer sub Alexandru cel Bun
Toma, 9, n. 8. *i Ilia*, 20, 34; 23, 31; 29, 15.
Toma, boer sub Ilia, fecior al lui Verigceac Giurgiu, boer sub Ilia.g,
Veripeac Giurgiu, 41, 27-28. 41, 27.
Toma, v. BAcescul. vistieri, v. arlig Teodor, Ion, Ruset
Toplita, prau, 43, 20; 44, 6; 46, 5. Iordache, Toader.
Topolipz, V. Toplita. boer sub Ilia.% 29, 26; 41, 26.
tretina, amendg, 46, 10; 47, 38; v. Vlacl, v. Jicov.
indicele slay sub TirkTinia. vornici, rolul de judeatori, 47, 35-37.
Tudor, diac al lui Radu cel Mare, 15, vornici, V. Carstea cel Mare, Cupcici,
n. 5. Hudici Petre, Negrul Duma, Gantt,
Tudosia, 43, 1. Petre.
Turcul Simeon, boer sub Him, 41, 22. Vrabie Gheorghe, uricar, 9, n. 8.
Tutova, judet, 81, 4; 84, 15; 46, 33.
Wood, lampa lui, 17; importanta
Tara Rorruineascd, Muntenia, asocie- lampii pentru textele vechi iligibile,
rea la domnie, 14-15. 17.
Ureche Grigore, cronicar, cronica lui, zaveascd, 82, 25, 29; v. indicele slay
In versiunea lui Simion DascAlul, sub 3 alitC1Cd.
despre alegerea lui Stefan cel Mare zeciuiola din albine, 29, 39.
ca domn, 10. Zl4tari, poian5, 20, 27.

www.dacoromanica.ro
PL AN*A I

10
.

.; 4
f40,,,
-7:i."--.^'Mtr,41,,--,..,-^,

t ',...r,,,,:, ..
.,..1,

4,1

Suceava. 1424 August 26 1425 Septemvrie 4. Alexandru cel Bun.

www.dacoromanica.ro
PI ANA II
1

, t
,

tw

y ... 3. i.... I,
t t
. t

9,40.5;... '
A1,144, ..
r ., .. . '...., ,
ilo t . ..1.414 ..r., ...
y e .... .,,, s ...........1,4*/, 4e- t ,, e
' .

A ftfi, rfit7 e 4 ,-;v(*-;

c.....-,:i...t.",1 r e " (1, i

' k,e46,..., '' f.4^,A,T{10.'''- t .1

.. ;
. ,,,,, A pt.,. i it.* e i. 04, , ,

,, ei . ,,,,. ,.,!, ,,,,,110',./....f .1 4' 1 " i ....xi,

7 ,.., ", '' f "!,... .4 . I '' .' .


,-,.% -.. 4:,,
... 1 ,
it4,4,-A ..,;4'; .'.. .d..., 4, '' ''. ....4 a ....I
, '
... 1
, , ...
...E._ ' ......:14,4*
1 ,... . , ,e41...s... 4 '.'

' ,
.
4%.,.m.t-

VC
te..
'.'
...
I
- 7 .I. * 4,4 ..,,

.*13t v
, ,. , II,

". .
'A:. I , , ..''' Qt
.,. . I. , '
.
-7:` '
i',1 Se,..1
'
r :t

Bulgari. 1441 Iunie 25. Ilie i*term), domni ai Moldovei.


(Actul e dat In timpul seimului).

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL:
Pag.
I ntroducere 5-17
Stadiul editiilor de acte moldoveneti dinainte de $tef an cel
Mare 5-6. Importanta actelor prezentate 6-16. Seimul
moldovenesc. 7-11. Ilie gi. .tefan: Asocierea la domnie.
11-15. Metoda de lucru. 16-17.
Texte 19-49
Suceava (1424 August 26-1425) Septemvrie 4. . Ale-
xandru voevod, domn al Moldovei, dd slugii sale Barbosul
un sat pe *omuz, la Bobo, unde este casa lui, sat ce dupd
moartea lui Bdrbosul va ramne sotiei lui Marena *1 nepoatelor
ei Anuta i Stana 19-22
Suceava, 1427 <Septemvrie). -.., Alexandru voevod, domn al
Moldovei, dd slugii sale, Onicic,a un sat la Cirligdturd, unde
este casa lui . 22-25
8. Suceava, 1438 Fevruarie 7. Ilia voevod, domn al Mol-
dovei, dimpreund cu fratele slit, *term voevod, intdresc slugii
i boernlui lor, Toma Bacescul, satul Negoeti, de pe pArdul
Negru, moie a lui Toader,un nepot al sotiei destinatarului. 25-26
4. Suceava, 1438 August 18. ...- Ilie voevod, domn al Mol-
dovei, dimpreund cu fratele slit, $tefan voevod, ddruesc ma-
ndstirii dela Poiana, unde este egumen Dosofteiu, un loe
pustiu, langd cuturile HArloienilor. Se aratd hotarul locului
pustiu, fixat de CArstea Negrul cu oameni bdtrAni i megiei
ocolnici. Se acordd i scutiri de ddri i de prestatii. . . . 27-31
5.1440 Octomvrie. stefan voevod, domn al Moldovei, Intd-
rete panului Ignat satele Dobromireti i Balosineti de pe
Simile ale stolnicului Donciul, ce se ddruesc panului Ignat
de Ivul, fratele stolnicului Danciul i de Negrea, nepotul lui
I vul 31-34
6. Bulgari. 1441 Iunie 25. .... Die i stefan voevozi, domni ai
Moldovei, dau slugii lor, panului Vlad Jicov i nepotului sdu,

www.dacoromanica.ro
80 CUPRINSUL
Pag.
Dragq, urmAtoarele sate si selisti: satul Micuani, la Chi-
geaci In Salda: MirosIdve0i si Cdlinesti, selistea lui Cali,
a lui Grad cum 0 o and. selite 34-37
1441 Julie 7. Ilie si *tefan voevozi, domni ai Moldovei,
Intdresc panului Ignat stolnicul satele Dobromire0i 0 Ba-
losinesti, ce i le ddruesc lui Ignat stolnicul, Ivul, fratele lui
Danciul stolnic si Negre, nepotul lui Ivul 37-39
Suceava. 1441 Septemvrie 29. Ilie voevod, dimpreund
cu fratele sal' $tefan voevod, dan slugii 0 boerului lor, pan Ca-
loian, satul Rjaventi, din regiunea Hotinului 39-43
Suceava. 1455 Iunie 7. --, Petru voevod, domn al Moldo-
vei, Intdre0e slugei si boerului situ, Gavril spdtar, urmdtoarele
sate: Stetcanii, al sotiei lui, SArbii 0 Mirce0ii de pe Siret
cum 0 jumdtate chn Bldgestii de pe Topoljta, cumpdrate dela
Baico 43-46
Suceava. 1456 Ianuarie 20. Petru voevod, domn al
Moldovei, scute0e satele PArte0i 0 selistea lui Dionis, ale
mAndstirii Homor, de urmAtoarele dgiri, amenzi 0 prestatii:
dare, posada, podvoadA, iI4, jold, munca la cetate 0 la mori,
glbabl, tretind, dusegubind, rdpire de fecioard cum si de
once slujbd sau prestatie. Once pripas din sate va fi al md-
ndstirii. Vor plAti o amendd de 12 grime cei ce vor pescui In
rdul satelbr sau vor tdia lemne din pddurea satelor. Va pldti
o amendd de 10 ruble argint cel ce va cdlca stipulatiile ac-
tului. Satele se scot de sub jurisdictia judecAtorilor de Su-
ceava 0 nu vor fi turburate de slujba0i domne0i 46-49
Rsum6 51-53
Indieele voeabular al textulid slav 57-67
Indieele textului rominese 69-77
Anexele .
Plana I. Actul din 1.424-1425 al lui Alexandru ce! Bun.
Plana II. Act dela Ilia., si Stefan, domni ai Moldovei, dat
-
In timpul Seimului
Cuprinsul 79-80

www.dacoromanica.ro
MONITORUL OFICIAL
IMPRIMERIILE STATIJLUI
IMPRIMERIA NATIONALX
BUCURE$TI- 1938.

www.dacoromanica.ro
FUNDATIA REGELE CAROL I
SECTIA ISTORICA
INTEMEIATA DE
MAJESTATEA SA REGELE CAROL 11
CONDUSA. DE
AL. TZIGARA-SAMURCA I CONST. C. GIURESCU

I. BIBLIOGRAFIE
Dr. ANDREI VERESS, Bibliografia romiin-ungar, vol. HI. Ro-
mnii in literatura ungar i Ungurii in
literatura romn. (1839-1878), Bucu-
reti, 1935, XVIII + 387 p. in 8 . . Lei 300
(Vol. 1-11 au apdrut in editura Funda(iei Regele
Ferdinand 1).

II. DOCUMENTE
P. P. PANAITESCU, Documente privitoare la istoria lui Mihai
Viteazul, Bucureti, 1936, 177 p. in 8 Lei 100
EMIL ViRTOSU, Tudor Vladimirescu. Pagini de revolt,
Bucureti, 1936, 80 p. in 8 - Lei 45
GR. NANDRI*, Documente romnesti in limba slav din
mnstirile Muntelui A tho s.
(1372-1658), BucureW, 1937,309 p. in 8 Lei 150
AUREL V. SAVA, Documente privitoare la trgul i tinutul
Lpusnei, Bucureti, 1937, 326 p. in 8 Lei 160
Dr. ANDREI VERESS, Documente privitoare la istoria Ardea-
lului, Moldovei si 7rrii Romnesti,
vol. IX (1614-1636), Bucureti, 1937,
XXVI + 409 p. in 8 Lei 400
(Vol. IVIII au apArut in editora Fundatiei
Regele Ferdinand 1).
Dr. ANDREI VERESS, Documente privitoare la istoria Ardea-
lului, Moldovei Tril Romdnesti,
vol. X (1637 1660), Bucuresti, 1938,
XVI + 3&9p. in 8 Lei 400
DAMIAN P. BOGDAN, Acte moldovenesti dinainte de &elan cel
Mare, 77 p. in 8 Lei 50
Sub tipar
P. P. PANAITESCU, Documentele Trii- Romdnesti I. Docu-
mentele interne, 1369-1490
DAN SIMONESCU, Condica de obiceiuri vechi si nou a lui
Gheorgachi logeatul
STUDII
P. P. PANAITESCU, Mihai Viteazul, BucureW, 1936, 269 p
in 8 Lei 150
- V. CHRISTESCU, Aprarea militar a Daciei Traiane, Bu-
cureti, 1937, 272 p. in 8 Lei 140
MARCELLE F. Les vases arahegues d'Histria, Bucureti,
LAMBRINO, 1938, 375 p. in 8 Lei 250
C. ANDREESCU $tefnit Lupu, damn al Moldo vet
i C. STOIDE, (1659-1661) Lei 120
Sub tipar :
GEORGE POTRA, Contributiuni la istoricul Tiganilor din
Romania
C. 51.587.

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și