Sunteți pe pagina 1din 3

a-Aminoacidul trptofan contine heterociclul :benzopirolului Care dintre subst.

prezentate poseda cea mai mare bazicitate: D


Acidul barbituric este un derivate al : pirimidinei p-hidroxianilina
Acidul piruvic la decarboxilarea oxidativa se transforma in acid : Care dintre subst. prezentate servesc ca agenti de acilare biologica:
acetic E anhidridele
Adrenalina se obtine din pirocatehina la acilarea cu cloranhidrida Care dintre subst. prezentatemai jos va fi mai activa in reactia de
acidului monocloracetic, dupa care mechanism decurge substitutie electrofila: D -toulen
aceasta etapa a reactiei: D -SN Care dintre substantele de mai jos reprezinta o nucleozida:
Anestezicul novocaina (esterul N, N-dietiletanolaminei) se timidina
utilizeaza in medicina in forma de hidroclorura, cite centre de Care dintre substantele de mai jos reprezinta o nucleozida: uridina
bazicitate arenovocaina: C -3 Care dintre substantele de mai jos se obtine din chinolina :
nitroxolina
Ca etalon (standart) p/u a clasa enantiomerii in D- si L- serveste Care dintre substantele prezentate grupa hidraxil manifesta
subtanta: E aldehida glicerica. concomitant efecte electronice inductiv si miezomer:B alcool
Care a-aminoacid heterocyclic contine ciclul imidazolului: histidina vinilic
Care acid din cei prezentati mai jos poart denumirea de acid acetil Care dintre substituentii reprezentati manifesta efect mezomer
acetic:CH3-CO-CH2-COOH pozitiv, fiind conjugat cu inelul benzenic: E NH2
Care acid gras dintre cei prezentati poarta denumirea de acid Care dintre tipurile glicozidice prezentate mai jos se contin in
linolenic: C17H29COOH macromolecula de glycogen: a(1-4) si a(1-6)
Care acid gras nesaturat sta la baza biosintezei Care dintre urmatoarele subst. are character aromatic cel mai
tromboxanilor:C19H31COOH pronuntat: A benzenul
Care acid gras superior dintre cei prezentati poarta denumirea de Care este denumirea corecta dupa nomenclatura SI a citralului: C
acid arahidonic:C19H31COOH N(CH3)3 -3,7-dimetiloctadien-2,6-al
Care acizi participa in reactiile de transaminare a a- Care este denumirea dupa SI a produsului de condensare aldolica a
aminoacizilor :oxoacizii acetaldehidei: C -3-hidroxibutanal
Care atom de carbon din molecula aldozelor participa la formarea Care este denumirea SI a xilitolului: E pentanpentol-1,2,3,4,5
glicozidelor : C1 Care este legatura glicozidica din acidul g-adenilic: B-C,N9
Care centru de bazicitate din molecula de novocainamida va Care este mecanismul reactiei de hidroliza bazica a bromurii de alil
interactiona cu acidul HCl: C -3-NH (CH2=CH-CH2-Br): C SN2
Care confonformatie a acidului succinic este mai stabile: D Care este numarul de etantiomeri pentru aldohexoze: 16
Care din acizii prezentati poarta denumirea triviale de acid malic: Care este produsul final al reactiei de B-oxidare a acidului stearic:
D -2-hidroxibutandioic acetilcoenzima A
Care din sistemele heterociclice de mai jos intra in componenta Care este tipul legaturii glicozidice din molecula adenozinei:B-C-1
timinei(vit B1): pirimidina N9
Care din subst. prezentate are cea mai mare enegie de cinjugare: C Care este tipul legaturii glicozidice din molecula de citidina: B-C-
-caroten 1,N-1
Care din subst. prezentate are cea mai mica aciditat: E Care este tipul legaturii glicozidice din molecula dezoxiadenozinei:
CH3COOH B-C-1, N9
Care din subst. prezentate mai jos este cea mai activa in reactiile de Care form. de struc. dintre cele prezentate este a fenantrenului: C
acilare: B CH3-CH2COCl Care form. de struc. reprezinta inmidazolul: E
Care din subst. prezentate reprezinta un derivate al purinei: C Care heterociclu intra in componenta antibioticilor din seria
Care din substantele enumerate reprezinta o parte componenta a penicilinelor: tiazolidinei
acidului folic : acidul p- Care hidroxi acid se obtine la hidroliza acida a caprolactonei: 6-
Care din substantele prezentate mai jos dau reactie iodofornica hidroxihexanonoic
pozitiva: B-CH3-CH2-OH Care monozaharida din cele [prezentate este epimerul D glucozei:
Care din substantele prezentate mai jos poarta denumirea de D galactoza
acetilcolina :CH3-COO-CH2-CH2- Care polialcool intra in componenta coenzimei FAD : D-ribitol
Care dinre fornulele de proiectie Fisher reprezinta acidul Care sistem heterociclic condensat intra in componenta molec. de
D(+)tartaric: D ATP: B purinic
Care dintre a-aminoacizi enumerate este indespensabil pentru Care substanta sta la temelia sintezei tubazidelor: y-picolina
organism: metionina aminobenzoic
Care dintre a-aminoacizi enumerate mai jos are punctual Care sunt cele 2 fractiuni polizaharidice ce constituie granula de
izoelectric in mediul basic :Lizina amidon: amilaza si amilopectina
Care dintre a-aminoacizi enumerate mai jos contine 2 centre Care system heterociclioc dintre cele prezentate intra in
chiralice: treonina componenta histaminei: imidazol
Care dintre a-aminoacizi prezentati are punctual izoelectri in Care system heterocyclic condensate intra in componenta moleculei
mediul basic: argenina de ATP: purinic
Care dintre a-aminoacizii enumerate are punctual izoelectric in Care system heterocyclic intra in componenta biotinei : tiofenul
mediul acid: acidul glutamic
Care dintre a-aminoacizii enumerate mai jos contin 2 centre Ce a-aminoacid se obtine la hidroxilarea fenilalaninei: tirozina
chiralice: izoleucina Ce acid heterocyclic sta la temelia structurii chimice a substantelor
Care dintre acizii enumerate se supune oxidarii peroxidice: antituberculoase tubazidei si ftivazidei : izonicotinic
C17H33COOH Ce acid intra in componenta novocainei: D p-aminobenzoic
Care dintre acizii grasi superiori enumerate contin 3 duble Ce acid se obtine la interactiunea a-alaninei cu acidul azotos: lactic
legaturi: Linolenic Ce amina se obtine la decarboxilarea lizinei: pentametilendiamina
Care dintre acizii prezentati mai jos se supune oxidarii Ce aminoalcool intra in componenta glucoceribrozidelor:
peroxidice:C15H29COOH sfingozina
Care dintre acizii prezentati poarta denumirea de acid valerianic: Ce compus se obtine la decarboxilarea treoninei: 1-amino-2-
C C4H9-COOH propanol
Care dintre alcoolii prezentati se vor deshidrata cel mai usor: E Ce compus se obtine la interactiunea unui a-aminoacid cu sulfatul
CH3-CH2-CH2-CH2-OH de cupru in mediul basic: compus complex
Care dintre aldehidele prezentate formeaza cel mai stabil hidrat in Ce denumire au substantele ce se obtin in reactia specifica pentru
reactie cu apa: E tricloracetaldehida a-hidroxiacizi(incalzire fara catalizator):lactide
Care dintre aminele prezentate poseda bazicitatea cea mai mare: D Ce denumire poarta aminoalcoolul din componenta
difenilamina stingomielinelor: sfingozina
Care dintre configuratiile electronice de mai jos reprezinta Ce denumire poarta forma enolica a acidului piruvic: acid a-
configuratia electronica a atomului de azot pirolic: B oxopropionic
Care dintre configuratiile prezentate prezinta etantiolul: D (SH) Ce denumire poarta reactia de transformare a fenilaninei in
Care dintre conformatiile de mai jos este cea mai stabil: D tirozina: hidroxilare
Care dintre conformatiile de mai jos este cea mai stabile: C Ce denumire poarta reactia de transformare a noradrenalinei in
Care dintre conformatiile etilenglicolului este cea mai stabile: C adrenalina: de alchilare
Care dintre conformatiile prezentate ale 1,3-dibromciclohexanului Ce denumire poarta reactia specifica pentru B-hidroxiacizi:
este cea mai stabile: C dehidratare
Care dintre conformatiile prezentate ale etilenclorhidrinei este cea Ce legaturi glicozidice se intilnesc in macromolecula de
mai stabile: C amilopectina: a(1-4)si a(1-6)
Care dintre derivatii functionali ai acizilor carboxilici eset cel mai Ce monozaharida se obtine la decarboxilarea acidului b-
active in reactiile substitutiei nicleofile: B cloranhidridele Dglucoronic : D xiloza
Care dintre form. de struc. de mai jos reprezinta struc. pirimidinei: Ce monozaharida sta la temelia structurii chimice a acizilor
E sealici : nonuloza
Care dintre form. de struc. prezentate mai jos reprezinta structura Ce monozaharide intra in componenta cerobrozidelor : glucoza si
pirolului: C galactoza
Care dintre formulele de mai jos reprezinta conformatia cea mai Ce produs se obtine la interactiunea acetaldehidei cu apa: C-un
stabile a colaminei: D diol
Care dintre formulele de structura de mai jos prezinta tiazolul: E Ce produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul azotos :
Care dintre formulele de structura de mai jos reprezinta structura uracilul
purinei: E Ce produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul
Care dintre hidroxiacizii enumerate mai jos se obtine in procesul ortofosforic : citidina
de glicoliza:lactic Ce produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul
Care dintre polizaharidele prezentate are catena ramificata : ortofosforic: E citidina
amilopectina Ce produse se obtin la interactiunea adeninei cu acidul
Care dintre polizaharidele prezentate mai jos este de origine azotos:hipoxantina
animala: glicogenul Ce reactive se utilizeaza pentru determinarea a-aminoacizilor in
Care dintre polizaharidele prezentate mai jos este de origine mare terminali la degradarea peptidelor dupa metoda lui
bacteriana : dextranul Edman: fenilizotioceanura
Care dintre radicalii de mai jos este radicalul butilic secundar: B Ce reprezinta nucleotidele: acizi
CH3-CH- Ce reprezinta nucleotidele: D acizi
Care dintre rect de mai jos este cea mai active in reactiile de aditie Ce se obtine la acetilarea D glucozei cu anhidrida acetica:
electrofila: B CH2=C-CH3 pentaacetilglucoza
Care dintre rectiile de mai jos reprezinta o reactie de aditie Ce se obtine la codensarea de tip aldolic a 1-monofosfat de
electrofila: D CH2=CH-COOH + HCl dihidroxiacetona si 3-monofosfatul de gliceraldehida: C-1,6-
Care dintre sistemele conjugate cu catena deschisa este mai stbila difosfat de fructoza
CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 Ce se obtine la hidroliza acida a pirolidonului : acidul y-
Care dintre sistemele heterociclice enumerate mai jos intra in aminobutiric
componenta vitaminei B1:tiazolul Ce se obtine la hidroliza acida a produsului de interactiune a
Care dintre sistemele prezentate este cea mai stabile maltozei cu dimetilsulfat: 2,3,4,6- tetra metal glucoza si 2,3,6-
termodonamic: E trimetilglucoza
Care dintre subst. de mai jos poarta denumirea SI de propanona: Ce se obtine la hidroliza acida a y-valerolactonei :acid 4-
C acetona hidroxipentanoic
Care dintre subst. de mai jos poseda cea mai mica aciditate: A -2- Ce se obtine la interactiunea a-alaninei cu clorura de acetil: acidul
metilpropanol-1 N acetilaminopropanoic
Care dintre subst. de mai jos reprezinta o nucleozida: C uridina Ce se obtine la interactiunea cloranhidridei a unui acid carboxilic
Care dintre subst. enumerate mai jos are cea mai mare bazicitate: cu o sare a aceluias acid carboxilic: B o anhidrida
B N-metilanilina Ce se obtine la interactiunea D glucozei cu anhidrida acetica:
Care dintre subst. prezentate are bazicitate cea mai mica: B pentaacetilglucoza
sulfura de dietil Ce se obtine la interactiunea D ribozei cu anhidrida acetica :
Care dintre subst. prezentate mai jos are aciditatea mai tetracetil riboza
pronuntata: D glicerina Ce se obtine la oxidarea blinda a etantiolului: disulfuri
Care dintre subst. prezentate mai jos este cea mai active in reactia Ce se obtine la sulfonarea directa a indolului cu acidul sulfuric:
cu alcoolul etilic: C H-COH trisulfoindol
Care dintre subst. prezentate poseda aciditate cea mai mare: B Ce sistem heterociclic intra in componenta acidului barbituric :
glicerina pirimidinic
Care dintre subst. prezentate poseda bazicitate cea mai mare: D Ce sitem herociclic intra in componenta coenzimei NAD+: C
p-hidroxianilina purinic
Care dintre subst. prezentate poseda bazicitate cea mai mica: B Ce subst. se obtina la interactiune acetaldehidei cu molecula de
C2H5-SH alcool metilic: D un semiacetal

1
Ce subst. se obtina la interactiune aldehidei propionice cu aniline:B Dintre subst. prezentate mai active in reactiile de aditie electrofila
o imina este: D -CH3-C=CH2
Ce subst. se obtina la interactiune metiletilcetonei cu LiAlH 4: C Dizaharida care se obtine la hidroliza necompleta a amidonului
un alcool este: maltoza
Ce substanta se obtine la interactiunea timinei cu B-D-riboza:
timina Dupa care mecanism decurge urmatoarea reactie: CH3-CH2-CH-
Ce substanta se obtine la metilarea complecta a colaminei:colina CH3 +KOH : E E2
Ce substanta se obtine la oxidarea cu acid azotic a Dgalactozei: Dupa care mecanism decurge reactia : D SN2
acid galactaric Dupa care mecanism decurge reactia R-CH-COOH + NaOH
Ce substanta serveste ca materie prima pentru obtinerea tubazidei: R-CH-COOH + NaCl + H2O E SN2
y-picolina Dupa care mecanism decurge reactia de acilare a etanolului cu
Ce substanta serveste ca materie prima pentru sinteza vitaminei clorananhidrida acidului propionic: A -SN
PP(nicotinamidei): b-picolina Dupa care mecanism decurge reactia de alchilare a anizolului: C
Ce substante se obtin la hidroliza acida a lactamelor: aminoacizi -SE
Ce system heterocyclic intra in componenta acidului folic : Dupa care mecanism decurge reactia de bromurare a acidului
pteridinic oleic: A -AE
Ce system heterocyclic intra in componenta coenzimei NAD: Dupa care mecanism decurge reactia de clorurare a fenolului: B
purinic -SE
Ce tip de legatura glicozidica este in molec. acidului 5-guanilic: C Dupa care mecanism decurge reactia de condensare aldolica a
-C-1, N-9 acetaldehidei: C -AN
Ce tip de legatura glicozidica este in molecula acidului 5-guanilic: Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza a bromurii de
B-C-1,N-9 tert-butil cu NaOH in solutie apoasa: D SN1
Cea mai active aldehida in reactia de aditie nucleofila este: E- Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a
Tricloracetaldehida benzoatului de finil: C -SN
Cea mai active subst. din reactia de substitutie nucleafila cu Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a cefalinei
mecanismul SN1 va fi: D -2-brom-2-metilpropan ce contine acizii si oleic:SN
Cea mai mare stabilitate termodinamica are subst.: A --carotenul Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a unei
Cea mai mica aciditate o poseda subst.: C C2H5-OH triacilglicerina:SN
Cea mai mica aciditate o poseda subst.: C P-aminofenol Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza bazica a
Cea mai raspindita in stare libera monozaharida in natura este: iperitinei: E SN2
glucoza Dupa care mecanism decurge reactia de interactiune a bromurii de
Cea mai stabile conformatie a ciclohexanului este: D etil cu etoxidul de sodiu: E-SN2
Cel mai active nucleofil in rectie cu C2H5Br va fi: C Cl- Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a 8-
Cel mai simplu hidroxiacid aliphatic raspindit in plante este : hidroxichinolinei: C -SE
acidul glicolic Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a tirozinei: C -S E
Dupa care mecanism decurge reactia de obtinere a clorbenzenului
Cite centre de aciditate are acidul p-aminosalicilic (4-amino-2- din benzen: D SE
hidroxibenzoic): D -4 Dupa care mecanism decurge reactia de preparare a etenei din
Cite centre de aciditate sunt in molec. de N-acetiltirozina: E -5 bromura de etil: E E2
Cite conformatii stabile formeaza acidu succinic: E -2 Dupa care mecanism decurge reactia de transformare a acidului
Cite dizaharide dintre cele studiate sunt nereducatoare: 1 fumaric in acidul malic: C -AE
Cite forme tautomere formeaza fructoza in solutie: 5 Dupa care mecanism decurge reactia dintre 3,4-
Cite forme tautomere formeaza galactoza in solutie : 2 dihidroxifenilclormetil-cetona si ammoniac: B -AN
Cite grupe carboxilice se contin in acidul citric: 3 Dupa care mecanism decurge reactia dintre acetaldehida si
Cite legaturi duble se contin in molecula acidului arahidonic: 4 etilamina: B AN
Cite molecule de acetilcoenzima A se obtin in procesul de B-oxidare Dupa care mecanism decurge reactia dintre acidul acrylic si
a acidului stearic:9 bromura de hidrogen : C -AE
Cite molecule de acetilcoenzima A se obtin in reactia de B-oxidare a Dupa care mecanism decurge reactia dintre bromura de etil si
acidului miristic:7 hidroxidul de sodium in mediul apos: E SN2
Cite perechi de enatiomeri va avea substanta cu 4 centre chiralice: Dupa care mecanism decurge reactia dintre clorura de hydrogen si
C -3 propena: A AE
Dupa care mecanism decurge reactia dintre L-2-brombutan si
Citi a-aminoacizi din gupul acizilor monoaminomonocarboxilici hidroxidul de sodium in mediul apos: A SN1
sunt indenspensabili: 3 Dupa care mecanism se desfasoara reactia: CH3-CH-CH2-CH3 +
Citi a-aminoacizi dintre cei 20 care intra in componenta proteinelor KOH alcool D SN1
naturale sunt indispensabili :9 Dupa care mecanism va decurge reactia: CH3-CH2-Br + NH3: E
Citi acizi grasi nesaturati intra in componenta lecitinilor:1 S N2
Citi acizi grasi superiori dintre cei prezentati pot participa in Dupa care mecanism va decurge reactia de condensare aldolica a
reactia de oxidare peroxidica : palmitooleic, oleic linolic, acetaldehidei cu benzaldehida: B-AN
linolenic, arahidonic: 1 Dupa care mecanism va decurge reactia de hidratare a
Citi acizi se obtin la oxidarea metaletilcetone:2 acetaldehidei: D -AN
Citi atomi de carbon contine acidul arahic: 20 Dupa care mecanism va decurge reactia dintre 2-brom 2-
Citi electroni sunt in molec. Fenantrenului: E -14 metilbutan si hidroxidul de potasiu in mediul apos: D S N1
Citi enantiomeri are acidul tartaric: B -2 Dupa care mecanism va decurge reactia dintre acetaldehida si
Citi etantiomeri formeaza aldeheptozele : 32 alcool etilc: B -AN
Citi etantiomeri formeaza cetotetrozele: 2 Dupa care mecanism va decurge reactia dintre aldehida propionica
Citi oxoacizi participa in reactiile din ciclu crebs: 3 si metilamina: B -AN
Citi radicali di cei prezentati sunt primari: metal, etil, propil, Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si
izopropil, butil, sec.butil, tert.butil, venil, benzil, fenil, alil: C -7 aniline: B -AN
Citi radicali dintre cei prezentati mai jos sunt tertiari: A -1 Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si
Citi sterioizomeri(etantiomeri)au cetopentozele : 4 methanol: D -AN
Citozina este complementara cu : guanina Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si 2, 4
dinitrofenil-hidrazina: C -AN
Cu ajutorul carei reactii se poate dovedi ca D glucoza contine 5 Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si
grupe hidroxidice: de acilare apa: B-AN
Cu ajutorul carei rectii se poate transforma acidul cis-aconitic in Dupa care mecanism va decurge reactia dintre o aldehida si o
acidul izocitric: C hidratare amina primara: A-AN
Cu ajutorul caror formule se redau pe plan structura Dupa care mechanism decurge reactia dintre iodura de etil si
enantiomerilor: E formulele de proiectie Fisher etoxidul de sodium: E SN2
Cu ajutorul caror formule se reprezinta configuratia unei molecule Dupa care mechanism decurge reactia dintre metilbenzen si
organice: B cu fomule steriochimice clorura de metal in prezenta catalizatorului AlCl 3: C SN1
Cu ce subst. dintre cele de mai jos va interactiona acetilcoenzima A
p/u a obtine malonilcoenzima A: C CO2 Fenacetina se obtine la reducerea si acetilarea ulterioara a p-
Cu ce substanta intra in reactie colina in organism pentru nitrofenetolului, care mechanism decurge reactia de nitrare a
obtinerea acetilcolinei:acetilcoenzima A fenitolului (C6H5-O-C2H5): E -SE
Cu ce substanta si in ce mediu e necesar sa interactioneze o Forma metaludica active a D glucozei este: in forma de fosfotida
monozaharida pentru a obtine o glicozida : cu un alcool in Formula de structura a antracenului dintre cele propuse este: A
mediu acid
Iminoacidul prolina are in componenta sa heterociclul : pirolidinei
Dehdrobromuararea 1-brombutanului decurge dupa mecanismul: In calitate de antidot la otravirea cu compusii arseniului se aplica
C SN 2, 3- dimercapopropanol-1, cite centre de aciditate are aceasta
Denmirea corecta a substantei ce se obtine la interactiunea subst.: D -4
etoxidului de sodiu in sol. Alcoolica cu 2-metil 2-clorpropan In care din form. acidului p-aminobenzosulfonic de mai jos sunt
este: D tart-izobutoxietan prezentate grafic corect ef. electr. ale substit.: D
Denumiea substantei Z din seria data de transformari chimice este: In care din form. de mai jos a acidului sulfanilic sunt corecte
.. D-1,1-dietoxipropna prezentate graphic ef.electronice ale substit.: B
Denumirea compusului ce se obtine la interactiunea guaninei cu In care din form. de mai jos ef. electr. a grupei carbonilice sunt
acidul azotos este: Xantina prezentate in mod grafic corect : C
Denumirea corecta a produsului de interactiune a a-Dglucozei cu In care din form. de mai jos sunt prezentate corect in mod grafic
alcoolul metilic este : o-metil-a- D-gluco piranozid ef.electronice ale substit.: E
Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a timinei este : In care din form. prezentate tipul si semnul efectelor electronice ale
2,4-dioxo-5-metilpirimidina substit. in molec. de m-anizidina (m-metoxianilina) sunt
Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a uracilului aratate corect: D
este: 2,4-dioxopirimidina In care din raspunsurile de mai jos semnele efectelor electronice ale
Denumirea dupa nomenclatura sistematica a guaninei este : 2- substituentilor din molecula acidului p-aminobenzoic sunt
amino-6-oxopurina prezentate corect: C NH2-I,+M; COOH-I,-M
Denumirea produsului ce se obtine la interactiunea valinei cu
acidul azotos este : acidul-2- hidroxi-3metilbutanoic In care din seriile de mai jos urmatorele subst. sunt aranjate corect
Denumirea produsului de oxidare blinda a glucose este: acid in ordinea micsorarii aciditatii lor: E -1>4>2>5>3
Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin colina este: Lecitine In care din seriile propuse subst. de mai jos sunt aranjate corect in
Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin etanolamina este: ordine maririi bazicitatii lor:1. dimetilamina :E
cefaline -5<4<2<3<1
D-glucoza la interactiunea cu ATP in prezenta enzimei glucopinaza In care din substantele prezentate mai jos efectul electronic
se transforma in : glucoza-6-fosfat miezomer este prezentat graphic correct: C
Din care a-aminoacid in organism se sintetizeaza In care din sust. prezentate grupa carboxilica manifesta efect
adrenalina:fenilalanina mezomer: B -C6H5-COOH
In care din urmatoarele subst. grupa functionala amina manifesta
Din care a-aminoacid la decarboxilare se obtine colamina:serina numai efect (-I): E -Benzilamina
Din care acid gras nesaturat in organismul uman se obtin In care dintre subst. prezentate mai jos are cea mai mica bazicitate:
leicotriene:C19H31COOH E p-nitroanilina
Din care acid gras superior dintre cei prezentati in organism se In care dintre substantele enumerate se contine acidul piridinei:
sintetizeaza prostacicline:C19H31COOH timina
Din care acid gras superior in organismul uman se obtin In care forma tautamera bazele nucleice intra in componenta
prostaglandine: Arahidonic acizilor nucleici: C lactam
Din care dintre acizii grasi superiori nesaturati contine 4 legaturi In care forma tautomera bazele nucleice intra in componenta
duble: Arahidonic acizilor nucleici : lactama
Din care monozaharida se obtine acidul ascorbic(Vit.C): glucoza In care reactie din cele prezentate mai jos substitutia nucleofila
Din ce subst. se obtin anhidridele la interactiune cu decurge mai usor: A Cl-CH2-COOH + NH3
cloranhidridele: D din sarurile acizilor carboxilici In care substanta de mai jos grupa hidroxil manifesta cocnomitent
Din substantele enumerate mai jos in componenta heparinei intra: efecte inductiv si miezomer: E alcoolul vinilic
D-glucozamina In care substanta dintre cele de mai jos substituentul manifesta
Dintre combinatiile carbonilice prezentate mai jos cea mai active in concomitent efecte electronice inductiv si miezomer: E anilina
reactiile de aditie nucleofila este : B formaldehida In ciclul Crebs acidul malic (2-hidroxibutandioic) se obtine din
acidul fumaric, care macanism decurge aceasta reactie: A AE

2
In cite forme tautomere poate exista acidul uric : 2 Produsul intermediar X intra in reactia de mai jos poarta
In cite polizaharide dintre cele studiate se intilnesc ca parte denumirea de :5-nitrofulfurol
componenta acidul b-D-glucuronic: 3 Produsul reactiei dintre acidul propiionic si clorura de tionil este:
In componenta cafeinei intra ciclul : purinei C cloranhidrida acidului propionic
In componenta carui a-aminoacid intra ciclul imidazolului: Produsul reactiei dintre D galactoza si dimetilsulfat este: o-metil-a-
histidinei D-2,3,4,6-tertrametilgalactopiranozid
In componenta carui heteropolizaharid intra b-Dgalactozamina: Proprietati bazice mai slabe poseda subst.: D p-nitrofenilamina
acid condro-furic Punctul izoelectric al tripeptidului Leu-Fen-Glu se afla in mediul:
In componenta carui polizaharid intra b-1 glucoza: celulozei acid
In componenta carui polizaharid intra b-D-glucozamina: acid
hialuronic Reacrtia dintre aldehida butirica si acetaldehida decurge dupa
In componenta coenzimei A intra acidul : pantotenic mecanismul: A AN
In componenta prepararatului Validol se contine mentol (2- Reactia de acetilare a benzenului cu clorura de acetil in prezenta
izopropmetilciclohexanol) crea dintre conformatiile mentolului catalizatorului AlCl3 duce la formarea: D
este cea mai stabile: E Reactia de acetilare a colinei decurge dupa mecanismul:SN
In componenta serotoninei intra ciclul : indolului Reactia de bromurare a aninilinei decurge cantitativ si se utilizeaza
In glanda tiroida se sintetizeaza 2 hormoni tiroidieni la dozarea anilinei, dupa care mechanism decurge aceasta
triiodtironina si tetraiodtironina, dupa care mechanism reactie: D -SE
decurge aceasta reactie: D -SE Reactia de condensare a benzaldehidei cu aldehida propionica
In molec. . avem 4 centre de aciditate, in care din seriile de mai decurge mecanismul: B-AN
jos aceste centre sunt aranjate corect in ordinea micsorarii Reactia de condensare aldolica a acetaldehidei decurge dupa
aciditatii lor: D -3>1>2>4 mecanismul: D -AN
In molec. prezentata se contin 4 centre de bazicitate, in care din Reactia de formare si hidroliza a acetamidei decurge dupa
seriile de mai jos aceste centre sunt repartizate correct in mecanismul: -B SN
ordinea micsorarii bazicitatii lor: D -4>1>2>3 Reactia de hidratare va decurge impotriva regulii lui Marcovnicov,
In molecula carei substante dintre cele prezentate se obtine colina: in cazul subtantei: C CH2=CH-CH2-COOH
lecitina Reactia de hidroliza a buteratului de matil decurge dupa
In reactia dintre acidul nicotinic si amoniac se obtine: nicotinamida mecanismul: C -SN
Incare din subt. Prezentate mai jos Cl nu manifeste ef. electronic Reactia de hidroliza acida a acetalului obtinut la interactiunea
mezomer: B clorura de etil aldehidei propionica cu alcoolul metilic decurge dupa
Iodura de benzil se obtine din alcool benzenic, dupa care mecanismul: C -AN
mechanism decurge aceasta reactie: C -SE Reactia de hidroliza bazica a acetamidei decurge dupa
mecanismul: C -SN
La alchilarea etantiolului se obtine: C disulfura Reactia de seterificare a alcoolilor cu acizii carboxilici decurge
La bromurarea piridinei se obtine : 3-brompiridina dupa mecanismul: C -SN
La condensarea de tip aldolic a acetalului de etil in mediu alcoholic Reactia dinte tricloracetaldehida si apa decurge dupa mecanismul:
in prezenta de C2H5ONa se obtine: A ester acetilacetic D-AN
La condensarea de tip aldolic a doua molecule de acetilcoenzima A Reactia dintre 1-brombutan si hidroxidul de potasiu in mediul
reactia decurge dupa mecanismul: B-AN alcoholic decurge dupa mecanismul: C E2
La decarboxilarea acidului glutamic se obtine : acid a-aminobutiric Reactia dintre 1-brompropan si KOH in sol. Alcoolica decurge
La decarboxilarea neoxidativa a acidului peruvic se obtine: dupa mecanismul: D E2
acetaldehida Reactia dintre 1-clorbutan si KOH in mediu alcoholic conduce la
La decarboxilarea oxidativa a triptofanului se obtine : triptamina obtinerea unei alchene, dupa care mechanism decurge aceasta
La dezaminarea in vitro a treoninei se obtine : acidul 2,3- reactie: E E2
dihidroxobutanoic Reactia intre metionina si alcoolul etilic decurge dupa
La dezaminarea oxidativa a acidului asparagic se obtine: a- mecanismul :SN
cetosuccinic Reactiile dintre etanol si clorura de hydrogen in mediu acid
La dezaminarea oxidative a acidului asparagic se obtine :acid 2- decurge dupa mecanismul: C -SN
oxobutandioic Rectia dintre 2-butanol si HBr decurge dupa mecanismul: E S N2
La hidroliza acida a acetidinei se obtine: B-D-riboza si citozina
La hidroliza acida a g-valerolactamei se obtine :acidul g- Sa se determine configuratia acidului lactic dintre cele propuse mai
aminopentanoic jos: D
La hidroliza acida a y-buterolactone se obtine:acid 4- Sistemul heterocyclic ce intra in componenta coenzimei FAD
hidroxibutanoic poarta denumirea: izoaloxozina
La hidroliza in mediu acid a lactozei se obtine : glucoza si galactoza Sistemul heterocyclic ce intra in componenta coenzimei FAD
La hidroliza zaharozei in meiu acid se obtine : glucoza si fructoza poarta denumire: C izoaloxazina
La incalzirea acidului lactic cu acidul sulfuric se obtine: aldehida Sulfonarea pirolului decurge dupa mecanismul reactiei: C -SE
acetica Tipul legaturii glicozidice din molec. acidului 5-adenilic este: C -
La incalzirea fara catalizatori a carui acid dicarboxilic saturat se C-1, N-9
obtine acid acetic de oxid de carbon (IV): B malonic Tipul legaturii glicozidice din molec. acidului 5-citidilic este: B -
La interactiune anhidridei acetice cu dietilamina se obtine: B N, C-1, N-1
N-dietilacetamida Tipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5 citidil este : B-C-
La interactiunea a-aminoacidului-leucina cu acidul azotos se obtine 1,N-1
: un hidroxiacid Tipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5-adenilic este : B-
La interactiunea acetaldehidei cu doua molecule de methanol se C-1,N-9
obtine: B-un acetal Tripeptidul Val-Glu-Leu are punctul izoelectric in domeniul :
La interactiunea glicerinei cu acizii grasi si cu acidul fosforic se neutru
obtine: un acid fosfatidic Una din etapele sintezei efedrinei consta in interactiunea 1-
La interactiunea guaninei cu acidul azotos se obtine : xantina cloretilfenilcetonei C6H5-C(O)-CHCl-CH3 cu metilamina, dupa
La interactiunea unui a-aminoacid cu formaldehida se obtine : un care mechanism decurge aceasta reactie: A -A N
metileniminoacid Una din etapele sintezei mezatonului consa in nitrareaa
La nitrarea piridinei cu amestec nitrant se obtine: 3-nitropiridina metilfenilcetonei (C6H5-C-CH3) dupa care mechanism decurge
La reducerea acidului oxalilacetic se obtine acid:oxalic aceasta reactie: D -SE
La reducerea carei monozaharide se obtine alcoolul polyatomic Unitatea dizaharidica de structura a amilazei este : maltoza
cunoscut sub denumirea de docitol (dulcita): galactozei Unitatile monozaharidice din macromolecula de muramina sunt
La reducerea D monozaharidelor se obtine: alcooli legate intre ele prin legaturi glicozidice de tipul :b(1-4)
La sulfonarea pirolului cu sulfoxidul de piridina se obtine :2- Va poseda aciditatea cea mai mare subst.: B acid p-nitrobezoic
sulfopirol Vit. B6 (piridoxalul) are struc.: Care din acesti substituenti
Legatura glicozidica din molec. de adenozina este de tip: A --C-1, manifesta efect miezomer poz.: E OH(alcoolica)
N-9 -Metilindolul reprezinta produsul final al metabolismului
Legatura glicozidica din molecula de adenozida este de tipul B-C- triptofanului , dupa care mechanism decurge reactia de
1,N9 matilare directa a indolului p/u obtinera -met..i: C -SN
Legatura glicozidica din molecula zaharoza este de tipul : a,b(1-2)
Legatura glicozidica in molec. uridinei este de tipul: A -C-1, N-1
Legatura glicozidica in molecula uridinei este de tipul : B-C-1,N-1
Legaturile glicozidice din macromolecula de amilaza sunt de tipul:
a(1-4)
Legaturile glicozidice din macromolecula de amilopectina suntn de
tipul: a(1-4) si a(1-6)
Legaturile glicozidice din macromolecula de celuloza sunt de tipul :
b(1-4)
Legaturile glicozidice dintre glucozamina- 2,6-disulfat si acizii
uronici(glucuronic si iduronic) din macromolecula de heparina
sunt de tipul :B(1-3)
Legaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice de structura din
macromolecula de acid hialuronic sunt de tipul : b(1-4)
Legaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice din
macromolecula de acid condroitinsulfuric sunt de tipul : b(1-4)

Metanul (1-metil-4-izopropilciclohexanul) este predecesorul unui


grup de terper naturale, care dintre conformatiile prezentate
este cea mai stabile: C
Mioinozitolul este un hexitol (ciclohexanhexol) cite grupe
functionale comioinozitorul: C -6

Novocainamida are urmatoarea struc.cite cenre de bazicitate are


novocainamida: E -5
Numarul de etantiomeri pentru aldopentozei este : 8
Numarul de etantiomeri pentru cetohexoze este : 8
Obtinerea p-aminofeniletilcetona (p-NH2-C6H4-CO-C2H5) pe calea
acilarii anilinei dupa Friedel-Crafts, dupa care mecanism
decurge aceasta reactie: D -SE

Pentru a obtine o cefalina,colamina trebuie sa interactioneze cu:


acid fosfatidic
Pentru a-hidroxiacizi sunt caracteristice (specifice)reactiile :E1
Pentru care acid dintre cei prezentati este caracteristic fenomenul
de tautomeri enolica:Acid lactic
Pentru obtinerea ftevazidei, tubazida (izoneazida) intra in reactie
cu: vanilina
Poseda aciditatea cea mai mare subst.: D acidul oxalic
Prima etapa a sintazei efidrinei consta in interactiune benzenului
cu cloranhidrida acidului 2-clorpropanoic, dupa care
mechanism decurge aceasta reactie: C -SE
Prin care legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena
principala in molecula de dextran: a(1-3) si a(1-4)
Prin ce se deosebeste manoza de galactoza: prin configuratia
atomului de carbon C4
Prin ce tip de legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de
catena principala in macromolecula de glycogen: a(1-4)
Prin ce tip de legaturi glicozidice se leaga unitatile dizaharidice
intre ele in macromolecula de de acid hialuronic:b(1-4)
Prin ce tip de legaturi glicozidice sunt legate intre ele unitatile
dizaharidice din macromolecula acid hialuronic: b(1-4)