Sunteți pe pagina 1din 198

Protocol institu ional

Dr. Emilian Manciur


Ambasador

Protocol institu ional

comunicare.ro
Bucure ti 2002
Toate drepturile asupra acestei edi ii apar in editurii
comunicare.ro

SNSPA, Facultatea de Comunicare i Rela ii Publice David Ogilvy


Strada Povernei 68, Bucure ti
Tel./fax: (01) 313 5895
E-mail: editura@comunicare.ro
www.comunicare.ro
www.editura.comunicare.ro

Referen i de specialitate:
Consilier de stat Dumitru Honciu, eful Protocolului Preziden ial
Ambasador Marcel Dinu, Secretar de Stat, Prim-vicepre edinte al ARPE
Ambasador Gheorghe Dinic , ef al Protocolului Na ional

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei


MANCIUR, EMILIAN
Protocol institu ional / Emilian Manciur. Bucure ti:
comunicare.ro, 2003.
p. ; cm.
Bibliogr.
ISBN 973-8376-15-7

341.217(100)
Cuvnt nainte

Odat cu apari ia statului, n ac iunile colectivit ilor istorice a ap rut i a nceput s se


manifeste, ca o dimensiune definitorie pentru om, politicul, interesul politic.
Faptul c omul este prin natura sa zoon politikon, o fiin politic , constituie, poate,
principala explica ie a splendorii uria elor desf ur ri de for e de la cur ile egiptene, chineze
sau bizantine de alt dat , d sens piramidelor, Sfinxului, templelor, par zilor militare din
acele vremuri, l mure te semnifica ia n l imii tronului marilor monarhi ai evului de mijloc,
a fastului cu care ace tia i primeau oaspe ii de peste hotare, a a ez rii curtenilor n jurul
capului statului ntr-un anume fel i nu n altul, ntr-o anumit ordine ierarhic ...
A intrat ast zi n obi nuin s se spun c totul n jurul nostru este comunicare, prin toate
se transmit mesaje, iar purt torii de mesaje sunt semnele, nsemnele; dar nainta ii no tri,
p tura de sus, conduc torii au n eles cu mii de ani n urm acest adev r. C ci ce semne mai
pline de n elesuri pot exista altele dect construc iile gigantice, serb rile fastuoase, ospe ele
mbel ugate, ve mintele somptuoase, caii nz oa i, harna amentele ghintuite, o tenii mbr -
ca i n culori ip toare? Sunt foarte puternic! striga mp ratul, prin toate acestea, poten-
ialilor s i du mani. E mai bine s v feri i de mine! ori Sunt plin de aten ie fa de voi. A
vrea s -mi fi i prieteni! mai gr ia monarhul c tre cei pe care voia s i-i alieze.
Apare aici, ca o realitate demn de a fi urm rit n finalitatea ei practic , idealul unei
organiz ri statale perfecte.
Conduc torii de state tiau c erau n joc m rirea sau dec derea, nflorirea sau dispari ia
colectivit ilor umane n fruntea c rora se aflau i consacrau uria e mijloace materiale
fastuoaselor demonstra ii de for pendinte de cur ile lor: era ntre inut astfel o ntreag
p tur social de artizani, era pus n valoare for a de munc pe care o aveau la dispozi ie,
erau ncurajate artele, meseriile, tehnica i, n loc de a- i risca dispari ia, monarhii n i i se
destinau intr rii n ve nicie, c ci, odat create, operele arhitecturale, ntruchip rile artistice,
inven iile intelectuale de toate genurile s-au desprins din condi ia de instrumente ale
politicului, au dobndit o autonomie mereu mai nalt i au devenit scop n sine, continund
s persevereze pentru ele ca domeniu caracteristic dezvolt rii culturii i civiliza iei omene ti.
Pentru noi, este interesant s ar t m c , n timp, ceremoniile din vechime au intrat n tra-
di ie, s-au generalizat, au c p tat denumiri specifice, cum sunt protocolul, cereminialul,
curtoazia, eticheta. A evoluat, desigur, i semnifica ia care li se acord , formele exterioare n
care apar difer de la popor la popor, con inutul lor este n prezent altul, c ci ast zi ele dau
expresie gusturilor, intereselor i preocup rilor altui timp, proiecteaz n viitor alte idealuri.
i totu i... n esen a lor, manifest rile protocolare i p streaz sensul originar, adic
transmit mesaje, vorbesc despre dorin a de pace i prietenie a rilor care le practic sau,
dimpotriv , spun ceva despre nivelul lor de integrare n civiliza ia modern ori, din contr ,
dau expresie unui mod de abordare a problemelor interna ionale sau altuia. n ce cadru se
nscrie oare ceremonialul primirilor la Palatul Elyses, n Downing Street 10, la Casa Alb
dect acela al cultiv rii bunelor raporturi dintre state?
Cum privim aceste lucruri noi, romnii?
8 Emilian Manciur Protocol institu ional

Ca r spuns la aceast ntrebare, cred c e semnificativ faptul c pn n zilele noastre


poate azi mai pu in dect n trecut, din p cate familiei romne ti i este specific o anumit
ierarhie: bunicii, p rin ii, fra ii mai mari i mai mici se a az la mas , cu deosebire n zile de
s rb toare la ceas de prnz, ntr-o ordine spa ial i temporal pe care o respect din gene-
ra ie n genera ie. Se poate spune c n familiile noastre a existat i mai exist nc un anume
spirit al ordinii de prec dere, benefic pentru noile genera ii.
Potrivit acestui sim na ional al ierarhiei, n rile Romne ti au fost statornicite nc din
evul mediu n acela i timp cu alte state europene reguli clare privind ceremonialul i
eticheta la cur ile domnitorilor, la ac iunile de rela ii cu str inii i n alte mprejur ri impor-
tante. Statul romn modern a adoptat i a legiferat chiar din primii ani ai existen ei sale
norme de protocol recunoscute n principalele ri europene, norme pe care ulterior le-a
perfec ionat, pe m sura evolu iei acestora n lume, punnd astfel bazele protocolului
institu ional modern n ara noastr , protocol care se ocup de raporturile interstatale,
interinstitu ionale i de cele dintre institu ii i cet eni.
Ast zi, n Romnia, la institu iile centrale de stat este consacrat aceea i suit de reguli
protocolare ca la institu iile de stat similare din rile dezvoltate; totodat , au ap rut i se
extind reguli de protocol i n sectorul privat, n activitatea societ ilor comerciale, a marilor
ntreprinderi, a b ncilor, n organizarea reuniunilor de afaceri.
n acela i timp, se constat , n rndurile cet enilor no tri, o preocupare sporit pentru
cuno terea i aplicarea practicilor conforme cu rigorile etichetei, ale curtoaziei, ale bunelor
maniere n via a de fiecare zi, n raporturile cu cei din jur, cu superiorii, n rela iile cu
str inii, precum i cu prilejul particip rii la manifest ri oficiale sau la cele mondene.
Dar de unde vin aceste reguli, cine ni le impune, ne sunt ele utile, au vreo leg tur cu
gradul de cultur , de civiliza ie pe care l-a atins fiecare dintre noi?
Un prim r spuns ar fi acela c regulile de comportare n societate, n rela iile interstatale
in de faptul c omul este o fiin social , c el trebuie s convie uiasc , adic s tr iasc
mpreun cu semenii s i, ca i popoarele i statele ntre ele.
Uzan ele protocolare au n raporturile cu semenii no tri, i cu att mai mult n rela iile
dintre state, eficien a unui limbaj comun, a unui mijloc de comunicare universal: nu este
vorba de un limbaj verbal, ci de unul simbolic, dar care are, totu i, ca orice limbaj, un
vocabular i o gramatic proprie, pe care suntem obliga i s le deprindem, spre a le putea
n elege, spre a le putea citi i mai ales respecta ntruct fiecare dintre noi i suntem ntot-
deauna subiec i, fie n calitate de actori, fie pur i simplu de spectatori.
n fa a noastr se afl cteva concepte care au o istorie, un con inut, un n eles i reguli de
aplicare n via , fie c este vorba de activit i oficiale sau de ac iuni de rela ii din sfera
privat .
Astfel, este necesar s se cunoasc cum trebuie procedat la primirea unui oaspete oficial
sau a unui partener de afaceri; cum se organizeaz o reuniune cu participare mai nume-
roas , interna ional , na ional , local ; s se tie cum se preg te te un dineu, o recep ie sau
o vizit n str in tate; care sunt exigen ele n materie de inut pentru diferite ocazii; cum se
fac prezent rile cu prilejul particip rii la ac iuni protocolare sau n alte situa ii; care sunt
formulele de adresare corecte c tre personalit i civile sau religioase; cum se redacteaz
anumite comunic ri scrise; cum se adreseaz felicit ri, condolean e; cum trebuie s ne com-
port m n diferite mprejur ri.
Este doar o parte din ceea ce mi-am propus s clarific n cursul de fa , potrivit izvoarelor
pe care le-am consultat, precum i pe baza experien ei pe care am dobndit-o de-a lungul
carierei mele diplomatice.

Autorul
I. Institu ia protocolului apari ie, evolu ie.
Institu ionalizarea protocolului la romni

1. Istoricul apari iei i al codific rii normelor de protocol. Evolu ia n


timp a acestora

Dup cum reiese din studierea celor mai vechi m rturii arheologice, epigrafice i a altor
documente privind trecutul omenirii, la str mo ii no tri, chiar i la cei din preistorie, erau
cunoscute i practicate diferite forme de ceremonial. Ini ial, acestea se manifestau prin
ritualuri de solicitare a bun voin ei i protec iei unor for e supranaturale, evolund, cu timpul,
spre ritualuri de cult religios.
Odat cu dezvoltarea societ ii, practicile de ceremonial s-au extins i la domeniul
activit ilor profane, respectiv exprimarea respectului fa de acei membri ai comunit i care
erau mai curajo i, mai puternici, a supunerii fa de cei care deveneau conduc tori ori st pni.
Att n cazurile de ceremonii religioase, ct i n cele cu caracter laic, se apela la o
simbolistic specific , precum oferirea de jertfe sau alte ofrande, intonarea de imnuri,
prosternarea, ngenuncherea, s rutarea palo ului, a minii, a vrfului cizmei i altele.
Aceste practici, statornicite istorice te, se transmiteau, prin exemplu i viu grai, din
genera ie n genera ie, ca tradi ii ale unei comunit i, tradi ii recunoscute i respectate de
membrii acesteia.
Sporirea i diversificarea ceremoniilor a f cut necesar stabilirea unor reguli pentru buna
desf urare a acestora, ceea ce a condus la crearea institu iei protocolului, cu menirea de a
reuni i asigura cunoa terea temeinic a tuturor regulilor dup care s se conduc ceremoniile
i s se vegheze la respectarea lor.
Institu ionalizarea activit ilor de protocol s-a manifestat ini ial prin desemnarea unor
persoane anume care s se ocupe de organizarea ceremoniilor, urmat , dup un timp, de
codificarea, sub forma unor ndreptare scrise, a tuturor normelor de protocol.
Conform opiniei unor speciali ti n materie, cele mai vechi m rturii scrise cuprinznd
norme de comportare n diferite mprejur ri protocolare apar in egiptenilor. Ptahhotep, vizir al
faraonului Isesi din a V-a dinastie, care a domnit n jurul anului 2450 .H., a l sat posterit ii o
lucrare cunoscut sub titlul n elepciunile lui Ptahhotep, care con inea sfaturi pentru fiul s u
asupra uzan elor de care s se in seama la manifest ri oficiale i n alte ocazii. (Peter
Townsend, pp. 466467 i Grande Larousse p. 2530).
Codific ri foarte vechi ale uzan elor de ceremonial ne parvin din China.
Dintr-un volum, aflat n preg tire, pe tema ceremonialului din China antic , al dr.Ana-Eva
Budura, cunoscut sinolog romn, re inem c preocuparea pentru ceremonial, etichet ,
curtoazie i bune maniere n raporturile interumane i interstatale, aten ia fa de ac iunile
protocolare de primire a oaspe ilor, de oferire de cadouri i alte forme de polite e fa de
ace tia, s-au impus, n China, de timpuriu, ca o condi ie sine qua non a organiz rii sale
sociale.
10 Emilian Manciur Protocol institu ional

La nceputul secolului al XI-lea .Hr. scrie A.-E. Budura practicile acestea au fost
cuprinse n lucrarea <Zhou Li> (Ceremonialul Zhou), de c tre unul din fiii regelui ctitor al
dinastiei Zhou (1122225 .Hr.). Aceast scriere, una din cele mai vechi c r i de ceremonial
din lume, a devenit o oper clasic a civiliza iei chineze, o lucrare de c p ti i de referin
pentru Confucius i al i filosofi chinezi, n efortul lor de a formula teorii cu privire la
organizarea statal , rela iile interumane i ierarhia social . Importan a acordat ceremonialului
i etichetei (<Li>) n acea epoc timpurie se reflect i n organizarea <Libu> (Cancelariei
ceremonialului), precum i n introducerea, la loc de frunte n programa colilor, a
obligativit ii nsu irii ritualurilor i regulilor de comportament. Ambele practici au operat,
f r ntrerupere, pn la proclamarea Republicii China, n 1912.
Marele nv at Confucius, unul dintre cei mai str luci i filosofi ai omenirii, care a tr it ntre
anii c. 551479 . Hr., a reunit n lucrarea sa Liji (nsemn ri cu privire la ceremonial)
conceptele, normele i preceptele cu privire la ceremonial, elaborate de-a lungul vie ii sale.
A.-E. Budura relev ca fiind semnificativ faptul c aceast oper este cea mai voluminoas
dintre cele Cinci C r i Clasice (Wu Jing) atribuite filosofului, nsumnd 99.020 de
ideograme. Ea cuprinde descrierea a 112 ceremonii grupate n cinci categorii: ceremonii
pentru prezentarea ofrandelor i sacrificiilor, ceremonii funerare, ceremonii militare,
ceremonii pentru primirea i cinstirea oaspe ilor, ceremonii complexe legate de evenimente
importante n via a oamenilor.
Ceremoniile, normele de comportament n societate i familie, eticheta, preceptele morale
elaborate de Confucius au r mas n vigoare de-a lungul secolelor, pn n epoca modern . Ele
sunt prezente i azi n con tiin a na iunii chineze, manifestndu-se ca tr s turi distincte ale
acesteia, se arat n studiul amintit al sinologului nostru.
n Europa, prima consemnare a normelor de ceremonial are loc mai trziu i se petrece la
curtea mp ratului bizantin Justinian (527565), fiind atribuit maestrului de ceremonii al
acestuia, pe nume Petrus Patrikios. n lucrarea sa Despre rnduirea politic el descrie i
desf urarea diferitelor ceremonii de la palat. (Dan Simonescu, pp. 12-13)
ntruct, n Bizan , se acord o aten ie deosebit protocolului i ceremoniilor, unul dintre
mp ra ii bizantini din secolul al X-lea, Constantin al VII-lea Porfirogenetul (913959), s-a
ocupat, personal, de aceste activit i, rod al amintitei preocup ri fiind lucrarea sa Descrierea
ceremonialului cur ii imperiale. n paginile ei sunt prezentate, n detaliu, toate tipurile de
ceremonii i primiri de la palat, precum i manifest ri din afara acestuia la care participa
suveranul. Se fac referiri pn i la mprejur ri ca prezen a mp ratului la desf urarea
curselor de cai i ceremonia acord rii de c tre acesta a premiilor cuvenite c tig torilor. Sunt
tratate i aspecte protocolare legate de numirile n diferite demnit i, descrierea obiectelor i a
hainelor folosite la ceremoniile de la palat etc.
O alt expresie a importan ei atribuite, de c tre mp rat, activit ilor de protocol l
constituie faptul c , la curte, a fost creat un departament special ns rcinat cu ceremonialul i
protocolul, avnd misiunea de a se ocupa, n primul rnd, de primirea emisarilor str ini i de
organizarea n a a fel a ederii lor n Bizan , nct s plece impresiona i de m re ia i puterea
acestuia, n condi iile unei stricte, dar discrete supravegheri a contactelor oaspe ilor cu
autohtonii sau, eventual, cu al i str ini din Bizan . Ca urmare, la sosirea lor, oaspe ii erau
caza i n cl diri ale statului anume destinate acestui scop, ceea ce permitea gazdelor s
cunoasc toate mi c rile celor veni i, chiar s le intercepteze i cerceteze coresponden a.
Ceremonia de primire la mp rat excela prin fast i unele procedee de scenografie menite
s uimeasc solii sau ambasadorii n cauz . A a, de pild , prin mecanisme deosebit de
ingenioase pentru acele timpuri, leii de aur, ce flancau de ambele p r i tronul suveranului,
scoteau la un moment dat r gete puternice, iar tronul ca i cum s-ar fi aflat pe un ascensor
se nal a, ca prin miracol, a a nct, dup protocolara prosternare, oaspetele, ridicnd capul,
constata c mp ratul l prive te de undeva de sus. Tot pentru a da impresia c suveranul este
Emilian Manciur Protocol institu ional 11

mai presus de cei din jur, n prima audien , str inului nu i se permitea s se adreseze direct
mp ratului, toate formulele uzuale de salut pentru astfel de evenimente fiind transmise prin
intermediul unui nalt demnitar de la curte, anume prezent la audien . (Harold Nicolson, pp.
23-24).
nf i area puterii militare se f cea prin introducerea n programele oaspe ilor veni i la
Bizan a unor lungi par zi, anume organizate, la care str inii erau invita i s asiste. Aceia i
solda i, intrnd pe o poart i ie ind pe alta, reveneau n fa a acestora, purtnd de fiecare dat
alte arme, ceea ce n mod firesc impresiona asisten str in .
Explicnd ra iunea implic rii sale n elaborarea sus-amintitei lucr ri consacrate ceremo-
nialului, Constantin al VII-lea Porfirogenetul scrie c opera sa urm re te s arate demnitatea
imperiului ntr-o lumin mai str lucitore, s o ridice la o glorie mai mare, pentru a fi obiect de
admira ie nu numai pentru str ini, dar i pentru cet enii bizantini. (Dan Simonescu, p. 17).
O alt lucrare bizantin despre ceremonial, ap rut cteva secole mai trziu, este cea a lui
Pseudo-Codinos (Georges Codinos), cunoscut sub titlul De officiis. n ea erau prezentate
oficialit ile civile, militare i religioase de la palatul imperial, cu descrierea atribu iilor i a
hainelor ce le purta fiecare demnitar, precum i ceremonialul diferitelor manifest ri religioase
i al celor laice, care priveau persoana mp ratului. Aceast lucrare a fost cunoscut i n ara
noastr i a constituit o surs de inspira ie pentru ceremoniile de la cur ile domne ti. i alte
popoare din regiune, precum bulgarii i srbii, au preluat practicile de protocol bizantine.
Referindu-se la aceasta, Dan Simonescu citeaz drept exemplu ceremonialul ncoron rii ca ar
a lui tefan Du an (13311355), desf urat conform tipicului bizantin, precum i preluarea de
la aceea i surs , de c tre demnitarul srb, nu numai a denumirilor func iilor la curtea sa, ci i a
nsemnelor demnit ilor din Bizan . Tot dup exemplul Bizan ului, tefan Du an introduce
ceremonialul s rut rii de c tre boierii srbi a genunchiului arului, ca mod de a saluta pe
suveran, n locul tradi ionalei mbr i ri i s rut ri pe obraz practicate de predecesorii s i.
n Europa Occidental , textele atestnd existen a institu ionaliz rii unor norme de protocol
sunt cunoscute cu ncepere din secolul al XII-lea. Istoricul italian Cristiano Grottanelli evoc
manuscrisele irlandeze Lebor Laignech (Book of Leinster), din secolul al XII-lea, Lebor
Buide (Yellow Book of Lecan) datnd din secolul al XV-lea i lucrarea Crith Gablach,
care con in descrieri ale ceremonialului banchetelor desf urate n casa regal de la Tara,
capitala unui regat irlandez unificat, cu indicarea locurilor de a ezare n sal , ntr-o ierarhie
precis stabilit , a diferitelor persoane i grupuri ale societ ii irlandeze, precum i a buc ilor
de carne atribuite fiec ruia, corespunz tor locului s u n ierarhia social . Astfel, regelui i se
oferea un file, reginei un mu chi, doctorului acestora doar capul, mp r irea c rnii anima-
lului sacrificat fiind f cut n 11 categorii de calitate, atribuite participan ilor la banchet dup
importan a fiec ruia dintre ace tia.
De remarcat c , n acele timpuri, normele protocolare ale cur ilor regale i princiare,
consemnate i n alte p r i ale Europei, se refereau, n bun m sur , tot la modul de organizare
i servire a meselor, c ci, al turi de participarea la vn tori, acestea erau, atunci, principalele
activit i protocolare la respectivele cur i. n texte specifice ca Ordinaciones din 1344 i
Leges Palatinae, elaborate la ordinul regelui Pedro al IV-lea al Aragonului, Liber Niger
Domus Regis Angliae, din anii de domnie ai lui Eduard al IV-lea (14611483), Estat de la
Maison du duc Charles de Bourgogne (14671477) i altele, n cadrul regulilor de func io-
nare a cur ilor n cauz , este prezentat sistemul prec derilor i, pe aceast baz , ordinea servi-
rii la mese, precum i diferen ierea f cut ntre comeseni n ce prive te calitatea i cantitatea
bucatelor ce li se ofereau form de marcare a diferen elor sociale dintre ace tia. (Cristiano
Grottanelli, pp. 126129)
Episcopul Agostino Patrizi Piccolomini, maestru de ceremonii al Vaticanului pe timpul
Papei Innocen iu al VIII-lea, remite la Roma, la 1 martie 1488, suveranului pontif o lucrare
ntitulat Ceremonialae romanum. ntr-o prezentare, f cut de autor sus-amintitei lucr ri, se
12 Emilian Manciur Protocol institu ional

arat c noul cod prive te toate ceremoniile, fie ele divine sau omene ti. (Amedeo
Quondam, p. 148)
Preocuparea pentru elaborarea de normative n materie de protocol i ceremonial se
manifest i pe alte meleaguri ale continentului nostru, ara european n care regulile de
protocol s-au bucurat de mult aten ie fiind Fran a. Aici, nceputurile codific rii acestor reguli
au fost f cute de regele Francisc I (15151547), care a stabilit o prim ordine de prec dere a
nobililor, onorurile i privilegiile ce le puteau pretinde ace tia i alte reguli de mare
importan pentru via a de la curte (Marie-France Lecherbonnier, p. 6). Urma ul s u, Henric
al II-lea (15471559) printr-un edict din aprilie 1557, statornice te reguli precise de
ceremonial, acesta fiind considerat cel mai vechi document n materie de pe continent, care s-
a p strat pn n zilele noastre. (Crmonial officiel, p. 9)
Un pas nainte n institu ionalizarea normelor de protocol este f cut n anii de domnie ai
regelui Henric al III-lea (15741589), care, apreciind importan a deosebit a urm ririi aplic -
rii acestora, creeaz , la 2 ianuarie 1585, func ia de mare maestru de ceremonii al cur ii regale
i nume te n aceast calitate un nobil de prim rang, Guillome Pot. n sarcina titularului noii
demnit i intra organizarea tuturor activit ilor la care participau suveranul i membrii familiei
regale, fie c acestea aveau loc la palat, fie n afar , inclusiv n l ca urile de cult. n edictul
prin care s-a creat sus-amintita func ie, se arat c suveranul dore te ca de acum nainte toate
treburile de la curte s fie conduse i men inute ntr-o ordine des vr it , pentru a face
recunoscut demnitatea i splendoarea cuvenite m re iei sale regale. (Marcel Marion, p. 222)
n timpul lui Ludovic al XIV-lea (16431715), protocolul a cunoscut o mare dezvoltare,
lund n aten ie o multitudine de activit i de la curtea regal i stabilind norme riguroase n
organizarea acestora, toate reunite ntr-un impresionant volum nsumnd peste 2000 de file,
intitulat Ceremonialul francez, ap rut n anul 1649 (Jacques Gandouin II, p. 195). n aceast
lucrare erau indicate, n detaliu, uzan ele de ceremonial ce trebuiau respectate la ncoron ri,
na teri i c s torii ale suveranilor, la primirea de c tre ace tia a papei sau a altor mp ra i ori
regi, a membrilor guvernului i a ambasadorilor str ini, ceremoniile de intrare solemn a
regelui n ora ele Fran ei, de participare a acestuia la serviciile religioase, la solemnit ile de
prestare a jur mntului de credin de c tre nobili i altele.
Pentru a explica utilitatea m surilor adoptate n sus-men ionatul domeniu, Ludovic al XIV-
lea ar ta n Memoriile sale: Se n al amarnic cei care i imagineaz c acestea sunt doar
treburi de ceremonial. Popoarele peste care noi guvern m, neputnd p trunde n fondul
lucrurilor, i orienteaz , de obicei, judec ile dup ceea ce v d ele pe dinafar i, mai ales, i
dimensioneaz respectul i supunerea, dup ordinea de prec dere i ranguri. (Idem, p. 222)
Este de remarcat c , pe tema prec derii la diferite manifest ri publice, existau dispute
aprige, cu vechime de secole, att ntre nobili, ct i ntre ace tia i nal ii ierarhi ai bisericii
catolice. Ducele de Brissac, referindu-se la aceast chestiune, ntr-o lucrare ap rut n zilele
noastre, arat c problema prec derilor provoac griji nc de pe vremea lui Carol cel Mare,
rege al Fran ei (768814) i mp rat al Occidentului, f cndu-l pe suveran s dicteze
scribilor s i ordonan e peste ordonan e pentru a reglementa, n provincie, raporturile dintre
episcopi i con i, ace tia fiind un fel de prefec i, n acea epoc . (Jacques Gandouin I, p. 13)
Sub domnia urma ilor lui Ludovic al XIV-lea, rigorile excesive n materie de ceremonial i
etichet , impuse de acesta, sunt treptat atenuate, astfel c ele devin mai u or de suportat.
Aplicarea lor dureaz pn la Revolu ia din 1789, cnd sunt total abolite.
O resuscitare a aten iei fa de aceste activit i are loc sub mp ratul Napoleon I (1804
1814), care a fost cel mai mare legiuitor al Fran ei i n materie de protocol. Printr-un decret
din 13 iulie 1804, el stabile te reguli detaliate de ceremonial i protocol civil i militar,
precum i ordinea de prec dere, practic pentru toate domeniile i pentru toate nivelurile de
autoritate central i local . De la Napoleon a fost introdus n Fran a i preluat apoi de alte
ri regula protocolar potrivit c reia ceremoniile militare se fac numai de la r s ritul i pn
Emilian Manciur Protocol institu ional 13

la apusul soarelui, deci nu n timpul nop ii. Att de bine au fost concepute toate aceste
reglement ri, nct, de i pe parcursul anilor au intervenit schimb ri fundamentale n via a i
regimul politic al Fran ei, ele au r mas n vigoare pn n secolul al XX-lea.
La 16 iunie 1907, printr-un decret supus spre semnare pre edintelui Fran ei, Armand
Fallires (19061913), de c tre premierul Georges Clemenceau, textul napoleonean este
adaptat noii perioade institu ionale, elementul esen ial nou introdus fiind laicizarea ordinii de
prec dere stabilite prin decretul imperial din 1804. n urma separ rii, n 1905, a bisericii de
stat, noul act normativ elaborat de Clemenceau consacra definitiv, n Fran a, suprema ia
puterii civile, imediat dup eful statului urmnd acum, n locul prin ilor i cardinalilor, pre-
edin ii Senatului i Camerei Deputa ilor, pre edintele Consiliului de Mini tri, membrii guver-
nului .a.m.d.(p. 14). Tot n sensul sporirii prestigiului autorit ilor civile, acestora din urm li
se acord ntietate fa de cele militare, att la nivel central, ct i local. Astfel, spre
deosebire de situa ia de pn n 1907, cnd un prefect nou numit, la sosirea sa n regiunea ce i
era ncredin at spre administrare, era obligat s fac vizite de prezentare comandan ilor de
armat , de corp de armat i de divizie din respectivul teritoriu i s primeasc doar vizitele
efilor militari de grade mai mici, urmare noului decret, to i comandan ii militari erau obliga i
s fac ei vizite de prezentare prefectului nou sosit la post. (Georges Clemenceau, p 4274)
n 1958, cnd pre edintele Ren Coty l solicit pe generalul Charles de Gaulle s revin la
via a politic i s preia conducerea guvernului francez, ca o recunoa tere a excep ionalei
personalit i a generalului, are loc o modificare a decretului sus-amintit, n ce prive te ordinea
de prec dere, acordndu-se locul al doilea n stat primului-ministru, pre edin ii forurilor legis-
lative trecnd pe locurile trei i patru. Totodat , sunt incluse n listele protocolare noi func ii,
ap rute ntre timp, precum cele de pre edinte al Consiliului Constitu ional, de pre edinte al
Consiliului Economic i Social .a.m.d.(p. 14). Dup cum se tie, la doar cteva luni petrecute
n fruntea guvernului, Charles de Gaulle devine, la 8 ianuarie 1959, pre edinte al Fran ei.
Abia prin decretul din 13 septembrie 1989, elaborat sub pre edin ia lui Franois Mitterrand
(19811995), Fran a a fost dotat cu un nou protocol n ceea ce prive te ceremoniile publice,
prec derile i onorurile civile i militare. O remarc special n leg tur cu respectivul decret
este introducerea n ordinea de prec dere protocolar a fo tilor pre edin i ai Fran ei i a
fo tilor prim-mini tri ai rii, acestora acordndu-li-se locurile cinci, respectiv apte n ierarhia
de stat. La 21 septembrie 1995, acest decret suferea o u oar modificare, ameliorndu-se ntre
altele pozi ia magistra ilor, n ordinea de prec dere n stat (p. 15).
Seriozitatea cu care a fost privit , n Fran a, activitatea de protocol, nu numai n perioada
monarhic , dar i n anii republicii, a fost excelent sintetizat de c tre generalul Charles de
Gaulle, pre edintele rii n anii 19591969, care a apreciat c Protocolul este expresia
ordinii n Republic .(Marie France Lecherbonniere, p. 7)

2. Definirea no iunilor de ceremonial, protocol, etichet i curtoazie.

ntr-o ncercare de definire a termenilor de ceremonial, protocol, etichet i curtoazie uti-


liza i pn acum, termeni care, n vorbirea curent , pot fi confunda i, vom ar ta urm toarele:
Ceremonialul este cel care indic succesiunea actelor unei solemnit i civile, militare sau
religioase i determin formele exterioare, creeaz cadrul i atmosfera n care urmeaz s
se desf oare acestea, i arat ceea ce trebuie s fac cel sau cei care prezideaz sau
conduc o ceremonie.
Protocolul, a a cum am men ionat deja, denumit n mod sugestiv de c tre Charles de
Gaulle drept expresia ordinii n Republic , este cel ce stabile te ansamblul regulilor, al
14 Emilian Manciur Protocol institu ional

normelor n materie de ceremonial, pentru manifest rile oficiale, indicnd, totodat ,


uzan ele ce trebuie respectate i n rela iile interpersonale n via a social .
Pentru importan a prevederilor sale referitoare la raporturile externe, el este considerat i
codul polite ii interna ionale. (Nouveau Larousse Illustr, vol VII, p. 61)
Un specialist irlandez n materie, sintetiznd aprecierile sale asupra protocolului, scrie:
Protocolul este lubrifiantul diploma iei i cimentul stabilit ii interna ionale. Nu trebuie
neglijat niciodat importan a sa n rela iile ntre na iuni. Dar i n treburile interne, de
asemenea, protocolul indic normele de comportare n via a public , precum i ordinea
ierarhic a celor care particip la aceasta. (T.F. Sullivan, p.382)
Eticheta reune te regulile conven ionale de comportare politicoas n via a de toate zilele,
n societate i n contexul vie ii publice.
ntruct se pun, deseori, ntreb ri n leg tura cu originea acestui termen, vom aminti aici
opinia specialistului canadian n probleme de protocol, L.Dussault, conform c reia acest
termen a ap rut pe la nceputul secolului al XV-lea, cnd activit ile desf urate la cur ile
suveranilor vremii erau anun ate, n scris, pe ni te foi denumite etichete, informndu-se
astfel asupra a ceea ce se petrecea la curte. La cele de mai sus, vom ad uga c , pe
parcurs, eticheta a c p tat sensul unui pachet de norme riguroase de comportare la curte,
cu menirea s reaminteasc demnitatea autorit ii, att celui care o exercit , ct i celui
care i se supune (Crmonial officiel, p. 9), menire ce s-a men inut la cur ile monarhice.
La acestea este de ad ugat curtoazia, a c rei defini ie, larg r spndit , este cea de
atitudine de polite e rafinat , amestecat cu elegan i generozitate, iar n cazul
curtoaziei interna ionale ansamblu de reguli care, f r a fi obligatorii din punct de
vedere juridic, concur la men inerea de bune rela ii ntre state. (Grand Larousse, 1998
II, p. 799)

Evolu ia ordinii de prec dere n Fran a, n perioada 19071995

Dcret de 1907 Decret de 1958

1. le prsident de la Rpublique 1. le prsident de la Rpublique


2. le prsident du Snat 2. le Premier ministre
3. le prsident de la Chambre des dputs 3. le prsident du Snat
4. le prsident du Conseil des ministres, les ministres et les sous- 4. le prsident de la Chambre des dputs
secrtaires dEtat 5. le guvernement
5. le vice-prsident du Conseil dEtat 6. le prsident du Conseil Constitutionnel
6. le grand chancelier de la Lgion dHonneur 7. le vice-prsident du Conseil dEtat
7. le premier prsident de la Cour de cassation et le procureur 8. le prsident du Conseil conomique et social
gnral prs cette cour 9. le grand chancelier de la Lgion dHonneur
8. le premier prsident de la Cour des comptes et le procuror 10. le chancelier de lordre de la Libration
gnral prs cette cour 11. le premier prsident de la Cour de cassation et le procureur
9. le prfet de la Seine et le prfet de police gnral prs cette cour
10. le prsident du conseil municipal de Paris 12. le premier prsident de la Cour des comptes et le procureur
11. le prsident du conseil gnral de la Seine gnral prs cette cour
12. le gouverneur militaire de Paris et le gnral de division 13. le prfet de la rgion Ile-de-France, le prfet de Paris et le
commandant le corps darme des troupes coloniales prfet de police
13. le premier prsident de la Cour dappel et le procureur gnral 14. le maire de Paris
prs cette cour 15. le gouverneur militaire de Paris
14. le gnral de division commandant suprieur de la dfence de 16. le premier prsident de la Cour dAppel et le procureur
Paris gnral prs cette cour
15. le vice-recteur de lAcadmie de Paris 17. le gnral de division commandant suprieur de la dfence de
16. les secrtaires gnraux des prfectures de la Seine et de Paris
police et le prsident du conseil de prfecture de la Seine 18. le recteur de lAcademie de Paris
17. le prsident du Tribunal civil de la Seine et le procureur 19. les secrtaires gnraux des prfectures de police et de Paris
gnral prs cette cour 20. le prsident du Tribunal de grande instance de Paris
18. le prsident du Tribunal de commerce
19. le prsident de la Chambre de commerce
20. le gnral de brigade commandant le dpartement de la Seine
Emilian Manciur Protocol institu ional 15

Decret de 1989 Decret de 1995

1. le Prsident de la Rpublique 1. le Prsident de la Rpublique


2. le Premier ministre 2. le Premier ministre
3. le prsident du Snat 3. le prsident du Snat
4. le prsident de lAssamble Nationale 4. le prsident de lAssamble Nationale
5. les anciens prsidents de la Rpublique 5. les anciens prsidents de la Rpublique dans lordre de
6. le gouvernement prsance dtermin par lanciennet de leur prise de fonction
7. les anciens prsidents du Conseil et les anciens premiers 6. le gouvernement dans lordre de prsance arrt par le
ministres Prsident de la Rpublique
8. le prsident du Conseil Constitutionnel 7. les anciens prsidents du conseil et les anciens premiers
9. le vice-prsident du Conseil dEtat ministres dans lordre de prsance dtermin par
10. le prsident du Conseil conomique et social lanciennet de leur prise de fonction
11. les dputs 8. le prsident du Conseil constitutionnel
12. les snateurs 9. le vice-prsident du Conseil dEtat
13. le grand chancelier de la Lgion dHonneur, le chancelier de 10. le prsident du Conseil conomique et social
lordre national et les membres des conseils de ce ordres 11. les dputs
14. le chancelier de lordre de la Libration et les membres du 12. les snateurs
conseil de cet ordre 13. lautorit judiciaire reprsente par le premier prsident de la
15. le premier prsident de la Cour de cassation et le procureur Cour de cassation et le procureur gnral prs cette cour
gnral prs cette cour 14. le premier prsident de la Cour des comptes et le procureur
16. le premier prsident de la Cour de comptes et le procureur gnral prs cette cour
gnral prs cette cour 15. le grand chancelier de la Lgion dHonneur, le chancelie de
17. le chef dtat-major des armes lordre national de Mrite et les membres des conseils de ces
18. le Mdiateur de la Rpublique ordres
19. le prfet de la rgion dIle-de-France, le prfet de Paris 16. le chancelier de lordre de la Libration et les membres du
20. le prfet de police, le prfet de la zone de dfence de Paris conseil de lordre
21. le maire de Paris 17. le chef dtat-major des armes
22. le prsident du conseil rgional 18. le Mdiateur de la Rpublique
19. le prfet de la rgion dIle-de-France, le prfet du Paris
20. le prfet de police, le prfet de la zone de dfence de Paris

3. Utilitatea cunoa terii i a aplic rii normelor de ceremonial i protocol


n zilele noastre

Normele de protocol, cele de ceremonial, etichet i curtoazie au evoluat constant, n raport


cu transform rile sociale i politice ce au avut loc, de-a lungul timpului, n fiecare ar ; ceea
ce , cu secole n urm sau chiar acum cteva decenii, era o form de exprimare verbal sau un
gest protocolar firesc, ast zi poate p rea desuet i, probabil, a a se vor petrece lucrurile i n
viitor. ns a- i nchipui c , n zilele noastre, s-ar putea ignora protocolul, ceremonialul,
eticheta, curtoazia, pe considerentul c n noua societate democratic n care tr im nu au ce
c uta reglement ri restrictive cum sunt cele cerute de protocol, ar fi o mare eroare.
Din cele mai vechi timpuri, via a n societate a impus reguli de comportare ntre membrii
comunit ii, ntre ace tia i institu iile statului respectiv, precum i ntre statul n cauz i alte
state, reguli care, codificate de-a lungul timpului, s-au constituit n norme protocolare ce s-au
dovedit indispensabile bunului mers al comunic rii interumane i al raporturilor interstatale,
ntruct protocolul consolideaz statul, institu iile sale, impune respect fa de simbolurile
na ionale i determin func ionarea eficient a aparatului de stat. n raporturile cu alte state,
protocolul adic rigoarea, sobrietatea sau fastul, ordinea i prec derea promoveaz ,
consolideaz i d via principiului respect rii celorlal i, principiu care constituie n fapt
condi ia de baz ntre cei ce colaboreaz i i propun scopuri, idealuri comune, pentru a c ror
traducere n via militeaz . n conformitate cu teoria comunic rii, protocolul cuprinde
atitudini, gesturi i semne care transmit interlocutorului, prin ele nsele, un anume con inut, un
anume mesaj.
Att n trecut, ct i n prezent, a fost i este necesar s existe reglement ri clare n ce
prive te desf urarea rela iilor ntre state, o ierarhie stabilit ntre institu ii i n cadrul
acestora, prevederi precise asupra ceremonialului diferitelor manifest ri oficiale interstatale i
16 Emilian Manciur Protocol institu ional

na ionale, asupra ordinii de prec dere ntre personalit i publice, a rolului i locului fiec ruia
pe scena vie ii sociale.
Ast zi, ca i alt dat , este important s se cunoasc ct mai bine cum se organizeaz i
cum trebuie s se desf oare o reuniune cu participare interna ional , na ional sau local ;
cum trebuie s se fac primirea unui oaspete oficial sau a unui partener de afaceri; cum s se
preg teasc un dineu, o recep ie sau o vizit n str in tate; care trebuie s fie inuta pentru
diferite mprejur ri; cum se procedeaz cnd trebuie s se fac prezent ri cu ocazia
particip rii la ac iuni protocolare sau cu alte prilejuri; care sunt formulele de adresare corect
c tre o personalitate civil sau religioas ; cum se redacteaz diferite comunic ri scrise; cum se
prezint felicit ri, condolean e; cum trebuie s ne comport m n diferite mprejur ri ale vie ii
sociale i ale rela iilor interpersonale.
Aten ia fa de cunoa terea i aplicarea ntocmai a normelor ce pot asigura buna
desf urare a tuturor acestor activit i i a ac iunilor specifice, n zilele noastre, raporturilor
ntre state, institu ii i persoane nu trebuie n eleas ca expresie a unui formalism, ci a
respectului, a considera iei pe care le dator m altor popoare, organismelor de stat, semenilor
no tri; tocmai acestea sunt cerin ele protocolului contemporan, prin ele urm rindu-se buna
convie uire general .
Tot protocolul indic s se in seama de uzan ele proprii rilor sau localit ilor ce
urmeaz a fi vizitate, de tradi iile ce le respect un interlocutor str in, pentru a evita gre eli
care pot afecta grav prin necunoa tere buna desf urare a unor ac iuni oficiale sau a unor
contacte de afaceri.
Respectarea ntocmai a regulilor protocolare este oricnd o condi ie pentru reu ita
manifest rilor oficiale sau a celor private i lumea trebuie s fie con tient de aceasta,
indiferent de regimul politic al rii n care se desf oara respectivele manifest ri.

4. Din trecutul uzan elor n materie, reflectate n vechi scrieri romne ti

i n rile Romne ti, din cele mai vechi timpuri, la cur ile domnitorilor, erau statornicite
reguli de protocol care ineau seama att de tradi iile autohtone, ct i de practicile n materie
din statele vecine i din altele cu care Moldova i Muntenia ntre ineau rela ii.
Se acorda o aten ie deosebit aspectelor de ceremonial legate de persoana voievodului,
primirile la palat i deplas rile lui n afara re edin ei fiind organizate cu mult fast, urm rindu-
se eviden ierea, astfel, a m re iei domnitorului, att n fa a supu ilor s i, ct i n fa a
vizitatorilor str ini. Spre a se evita nen elegerile sau chiar conflictele ntre curteni i al i
demnitari civili i militari ai rii participan i la asemenea ac iuni, pe tema locului pe care
fiecare putea s -l ocupe n preajma domnitorului, erau stabilite atribu iile acestora i ordinea
lor de prec dere n activitatea de la curte.
Un exemplu remarcabil al aten iei ce se acorda, la noi, nc din evul mediu, problemelor de
protocol l constituie faptul c Neagoe Basarab, domn al arii Romne ti ntre anii 1512
1521, n cunoscuta sa oper nv aturile lui Neagoe Basarab c tre fiul s u Teodosie, g se te
de cuviin s -i dea sfaturi urma ului s u i n ce prive te protocolul, n capitole anume,
consacrate recrut rii boierilor i cinstirii lor, primirii solilor, modului de a ezare la mesele
domne ti. Din cuprinsul nv turilor rezult aten ia ce se acorda ordinii de prec dere n
ac iunile protocolare ce aveau loc la curte, grija pentru stabilirea, n detaliu, a ceremonialului
primirii solilor: cum sunt ntmpina i ace tia; cum stau domnul i boierii n sala de primire;
cum se nmneaz domnitorului mesajul de solie; cum se ofer mese solilor str ini i ce daruri
trebuie s li se ofere pentru a-i impresiona.
Emilian Manciur Protocol institu ional 17

Conform aprecierilor f cute de cercet tori ai c r ilor vechi romne ti, nv turile lui
Neagoe Basarab c tre fiul s u Teodosie este prima oper romneasc , pn n prezent
cunoscut , care trateaz , n form scris , chestiuni de protocol. (Dan Simonescu, p. 31)
Despre ceremonialul practicat n rile Romne ti, afl m i din operele cronicarilor: n
Moldova ale lui Miron Costin, Nicolae Costin i Ion Neculce, iar n Muntenia ale lui Radu
Greceanu ace tia relatnd despre ceremoniile la care asist , descriind inuta protocolar a
participan ilor, f r a se ocupa, n mod expres, de aspectele organizatorice ale acestor
manifest ri.
O aten ie deosebit fa de ceremonial i protocol, cu preocuparea v dit de a contribui la
institu ionalizarea normelor n materie, constat m la citirea celebrei opere Descriptio
Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei n anii 1693 i 17101711. n 12
capitole din cele 19 cte are partea a doua a volumului amintit, intitulat Pars politica,
Cantemir descrie, pe larg, protocolul ceremoniilor politice i religioase, precum i diferitele
dreg torii din Moldova. Astfel, lu m cuno tin n detaliu despre diferite aspecte protocolare
privind ceremonia nsc un rii domnului i alte activit i ale acestuia; ordinea de a ezare a
participan ilor la manifest ri oficiale i religioase; ordinea de prec dere a boierilor, cu
indicarea practic exhaustiv a tuturor dreg toriilor rii; modul de desf urare a unor ac iuni
de la curte .a. Afl m, totodat , c boierimea se mparte n dou categorii: boieri de sfat sau,
n termenii de azi, consilieri i boieri de divan, pe care i-am putea considera un fel de asesori;
la rndul lor, boierii de divan se mpart n trei categorii: boieri mari, boieri de rangul al II-lea
i boieri de rangul al III-lea. Dintre elementele de etichet evocate, re inem c , n curtea
interioar a re edin ei domne ti, nimeni nu avea voie s intre c lare; c , la prnz, de obicei,
domnitorul avea invita i c iva boieri, conduc tori de o ti sau al i militari de seam , ns la
cin , nimeni nu putea lua parte dac nu era nrudit cu domnul; puteau fi f cute excep ii doar n
cazul unor persoane care se bucurau de o pre uire cu totul deosebit din partea domnitorului.
Referitor la ospe ele domne ti ac iuni cu participare larg autorul ne arat c semnul de
ncheiere a acestora este punerea de c tre domn, pe mas , a ervetului s u. Observnd aceasta,
marele postelnic b tea n podea cu un baston de argint ce l purta n mn , semnal la care to i
mesenii se sculau dintr-odat . Cnd domnul se ridica, medelnicerul i turna ap s se spele pe
mini i i ntindea un prosop s se tearg , iar mitropolitul aducea mul umiri domnului. Dup
aceea domnul, f cndu- i semnul crucii de trei ori, se ntorcea spre boieri i, cu capul gol, i
lua r mas bun de la ei. (D. Cantemir, p. 233)
Dimitrie Cantemir este primul care, n scrierile de la noi, manifest un interes aparte fa
de ceremonial, ceea ce este pus, de c tre exege i ai operei sale, pe seama faptului c era un
iubitor al ceremonialului, pe care l aplica dup datinile tradi ionale i dup practicile proto-
colare cunoscute de la alte cur i domnitoare ale timpului.

5. nceputurile institu ionaliz rii protocolului n rile Romne ti

Cel dinti domnitor romn care se gnde te la o fixare, n scris, a modului de desf urare a
ceremoniilor de la curte, ntr-un corp unitar, este Grigore Calimachi al Moldovei, n prima sa
domnie (17611764). Pentru ndeplinirea acestei misiuni, l-a ales pe unul dintre logofe ii s i,
pe nume Gheorgachi, ntruct era cel care stabilea, la curte, toate regulile de ceremonial i
cuno tea, deci, foarte bine uzan ele n materie. Prin aceasta, domnitorul a inut s dea rigoare
protocolar organiz rii sus-amintitelor manifest ri. Acestea au fost mp r ite n dou : cere-
monii cu caracter politic i ceremonii religioase, toate reunite sub titlul Condica ce are ntru
sine obiceiuri vechi i nou a prea nal ilor Domni, scris de Gheorgachi, al II-lea logof t, la
1762, n Ia i, din porunca Domnitorului Grigore Calimachi. (Dan Simonescu, p. 75)
18 Emilian Manciur Protocol institu ional

Condica cuprinde, n detaliu, toate regulile protocolare ce trebuie respectate cu ocazia


ceremoniilor legate de instalarea domnitorului i la diferite activit i ale acestuia, un spa iu
larg acordndu-se ceremonialului primirii diferi ilor soli, n func ie de importan a acestora. Ca
un am nunt protocolar, diferit de uzan ele din zilele noastre, este de men ionat faptul c , sub
influen a practicilor de la curtea sultanului, locul de onoare ce se oferea unui nalt oaspete era
la stnga domnitorului, nu la dreapta lui, cum este obiceiul n prezent.
Afl m din lucrarea lui Gheorgachi c , innd seama de importan a solului sau a unei alte
personalit i str ine care ne vizita sau doar tranzita ara, acesta era ntmpinat, la distan mai
mare sau mai mic de capital , de c tre emisari ai domnului; oaspe ii importan i erau lua i n
primire chiar de la grani i condu i la napoiere tot pn la frontiere, organizndu-li-se
popasuri de odihn , n locuri anume preg tite. n cazuri deosebite, ca de pild cel al hanului
t t resc, domnitorul nsu i ie ea n ntmpinarea oaspetelui. Aceste vizite erau prilejuri pentru
schimburi de cadouri, care puteau consta din casete i vase de argint, cai de ras , bijuterii,
stofe i bl nuri scumpe, tutun i altele.
n Condic este indicat i ierarhia precis a dreg toriilor de inute de boieri i al i
slujba i, cu atribu iile, rolul i locul fiec ruia la diferite ceremonii, precum i organizarea
ierarhic a clerului, cu men ionarea, n ce prive te participarea acestuia la ceremonii oficiale,
cnd anume trebuie s slujeasc i cnd doar s asiste, cnd s ia masa cu domnitorul, cnd
s -i aduc plocoane sau s primeasc daruri de la acesta.
Gheorgachi acorda aten ie, n manualul s u de protocol, organiz rii meselor i
recep iilor, ar tnd prilejurile cnd domnitorul le oferea: la instalare, la primirea unor soli, la
anumite s rb tori religioase .a. ntre altele, el descrie ceremonialul servirii cafelei, intrat de
la turci n obiceurile protocolare ale rilor romne ti din secolul al XVII-lea; cafeaua era
servit cu erbet i ciubuc de fumat. Ca dovad c , n trecut, cafeaua nu era cunoscut la noi,
se poate aminti legenda povestit de Ion Neculce, potrivit c reia logof tul Ioan T utu, trimis
de Bogdan Vod s nchine ara turcilor, fiind servit de vizir cu cafea, necunoscnd ce fel de
b utur este i ne tiind c e fierbinte, a sorbit con inutul ce tii oferite dintr-o singur
nghi itur , rostind urarea uzual s tr iasc mp ratul i vizirul. (Ion Neculce, p. 109)
n elaborarea operei sale, Gheorgachi s-a bazat pe experien a proprie i pe tradi ie, pe care
o cuno tea din scriptele logofe iei, unde a lucrat, Condica constituindu-se n primul cod
unitar, din ara noastr , al diferitelor reguli protocolare i reprezentnd m rturia nceputului
institu ionaliz rii protocolului n Romnia.
A a cum arat Dan Simonescu, n remarcabila sa carte Literatura romneasc de
ceremonial, opera lui Gheorgachi a devenit un vademecum pentru cei ns rcina i cu orga-
nizarea ceremoniilor, sporirea importan ei rnduielilor protocolare n activitatea de la curte
conducnd la nfiin area, n administra ia intern domneasc , a unui compartiment i a unei
func ii anume, pentru conducerea acestui domeniu: logofe ia i logof tul de obiceiuri, ceea ce
a constituit o consfin ire a institu ionaliz rii protocolului la noi. Pe baza diferitelor manuscrise
studiate, el situeaz luarea acestei decizii n perioada 17951799, n timpul domniei, n
Moldova, a unui alt reprezentant al familiei Calimachi Alexandru.
ntruct, n acel sfr it de secol al XVIII-lea, erau frecvente cazurile n rile Romne ca
acela i domnitor s fie cnd pe scaunul de la Ia i, cnd pe cel de la Bucure ti, ornduirea
ceremoniilor dup Condica lui Gheorgachi i instituirea logofe iei de obiceuri ajunge, la
scurt timp, i n Muntenia. La 20 iulie 1797, printr-un hrisov al domnitorului Alexandru
Ipsilanti, se nfiin eaz , la Bucure ti, logofe ia de obiceiuri, n fruntea acesteia fiind numit
boierul Isac Ralet. Expresie a importan ei acordate activit ilor de protocol, logof tul de
obiceiuri devenea membru de prim rang al divanului domnesc, purta baston de argint i avea
n subordine trei logofe i i 80 de slujba i.
n amintitul hrisov, se preciza c titularul logofe iei de obiceiuri trebuie s fie de fa la
acordarea dreg toriilor i la desf urarea ceremoniilor, att politice ti, ct i biserice ti. Tot
Emilian Manciur Protocol institu ional 19

n cuprinsul hrisovului, se men iona constituirea, n cadrul noii logofe ii, a cinci sec ii, cu
misiunea de a se ocupa, n cele mai mici am nunte, de diferitele aspecte protocolare de la
curte, avnd la temelie cunoa terea tradi iilor istorice ale domniilor muntene i ale bisericii
autohtone, ct i practicile de la alte cur i. ndreptarul pentru ceremonii ntocmit de aceast
logofe ie se numea Condica de obiceiuri. (Dan Simonescu, pp. 248249)
Din scrierile n materie cercetate de Dan Simonescu i analizate n Literatura romneasc
de ceremonial, rezult c , pn la Unirea Principatelor i urcarea pe tron a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, activit ile protocolare din ara noastr urmau tradi iile de ceremonial
consemnate, de-a lungul timpului, la cur ile domne ti din Moldova i Muntenia.
n organizarea cur ii sale, noul domnitor romn s-a inspirat, n mai multe privin e, dup
modele europene occidentale, n special dup cel francez. Astfel, n materie de protocol, sunt
adaptate, la condi iile din ara noastr , uzan ele de la curtea mp ratului Napoleon al III-lea,
reunite sub titlul Ceremonial i tip rite la Paris, n februarie 1860, la Imprimeria Imperial .
Era vorba de un cod al ceremoniilor, mp r it n 11 capitole, care se referea la o gam larg de
activit i de la palat n care trebuia s se in seama de anumite reguli protocolare, ncepnd
de la momentul trezirii din somn a suveranului, continund cu mesele acestuia, cu audien ele,
pn la primirea ambasadorilor str ini, organizarea recep iilor, a par zilor, a ceremoniilor de
depunere a jur mntului de c tre demnitari, a celor de doliu .a.
Rolul de a organiza punerea n practic a acestor norme de protocol i-a revenit generalului
Theodor Cazimir, un apropiat al domnitorului i titular al unei noi func ii, la curtea de la
Bucure ti, cea de mare al al cur ii domne ti.

6. Introducerea protocolului modern n Romnia

Prima institu ionalizare modern a protocolului n Romnia are loc n anii de domnie ai lui
Carol I. Misiunea i-a revenit generalului Theodor V c rescu, n calitatea sa de mare al al
Cur ii Domne ti i, ulterior, al Casei Regale, documentul elaborat de acesta, intitulat
Ceremonialul Cur ii Domne ti, v znd lumina tiparului, n limba romn , n anul 1876.
n raportul de prezentare, c tre suveran, a proiectului ntocmit, Th. V c rescu arat c
propune statornicirea de norme pentru activit ile protocolare, ce au loc frecvent la curte,
urmnd ca, pentru cazurile ce se prezint mai rar, ceremonialul s varieze i ordinele
speciale ale suveranului s determine chipul cum s se urmeze. n sprijinul ideii c o
institu ionalizare a normelor de protocol este necesar , el men ioneaz c a studiat uzan ele n
materie ale unor ri monarhice cu vechi tradi ii, ca: Anglia i Fran a, precum i pe cele din
Belgia, Italia, Portugalia, Olanda, Suedia, Danemarca, i a constatat c toate monarhiile
constitu ionale din zilele noastre posed reglement ri i dispozi ii legale care determin
ordinea i prec derea ierarhic a autorit ilor statului, onorurile ce li se cuvin n ceremoniile
publice, precum i eticheta ce se observ n re edin a Suveranului, nconjurnd Coroana de
respect i de str lucire. (Theodor V c rescu, pp. 4-5)
n continuare, Th. V c rescu subliniaz c la noi ceremonialul nu este ceva nou i
necunoscut, c , de cnd exist , Moldova i ara Romneasc au avut reguli i obiceiuri fixe
pentru solemnit ile publice, pentru serb rile laice i biserice ti, n care figurau Domnul i
curtea, cu o tenii i demnitarii statului, chiar dac nu sunt numeroase probe i documente
scrise. El aminte te ca exemplu i argument n sprijinul afirma iilor sale descrierea
minu ioas , de c tre Dimitrie Cantemir, a solemnit ilor oficiale din epoca sa, a diferitelor
demnit i boiere ti, instituirea func iei de logof t de obiceiuri.
20 Emilian Manciur Protocol institu ional

Aceea i preocupare pentru relevarea temeiurilor autohtone ale reglement rilor propuse o
g sim i n ncheierea raportului s u, n care spune c vrea s rensufle easc cele mai bune
tradi ii de ceremonial i s statorniceasc practicile de protocol general acceptate.
Dup c iva ani de aplicare, timp n care autorul i-a mbog it cuno tin ele n materie
studiind practicile diferitelor cur i europene prietene i avnd n vedere proclamarea Romniei
ca regat, generalul Th. V c rescu modific i completeaz lucrarea sa, noua edi ie a acesteia,
ap rut n 1882, fiind intitulat Ceremonialul Cur ii Regale a Romniei.
n preambulul noului Ceremonial, sunt reluate unele idei din raportul de prezentare a
primei edi ii a acestuia adresat suveranului, ar tndu-se c lucrarea se compune din reguli i
forme stabilite prin tradi ie i obiceiuri sau prin ordine speciale ale M.S. Regelui, c cele
dou p r i esen iale i distincte ale Ceremonialului Cur ii sunt reguli care se observ n
privin a reprezentan ilor str ini i membrilor corpului diplomatic acredita i pe lng M.S.
Regele i acelea care se urmeaz n privin a corpurilor constituite i autorit ilor statului care
vin n raporturi cu curtea sau sunt chemate i se prezint la Majest ile Lor.
n cele 173 de pagini, ct nsumeaz documentul elaborat de Th. V c rescu, sunt abordate,
practic, toate aspectele activit ii de protocol care privesc nu numai Curtea Regal , dar i alte
institu ii ale rii. Astfel, tratndu-se problema ordinii de prec dere n stat, se arat c ,
respectndu-se tradi ia, nal ii ierarhi ai bisericii au ntietate fa de autorit ile civile, iar n
ce prive te acestea din urm , primul este pre edintele Senatului, urmat de pre edin ii Camerei
Deputa ilor, Guvernului, Cur ii de Casa ie i Cur ii de Conturi. Totodat , se precizeaz c
fo tii efi ai guvernului vin n ordinea de prec dere naintea mini trilor n func ie, iar n cadrul
cabinetelor, criteriul este fie vechimea n func ia de ministru, la data ac iunii protocolare, fie
data intr rii fiec ruia n cabinetul aflat n activitate, preciz ri n materie f cndu-se i la
numeroase alte func ii civile i militare.
Sunt descrise, n am nunt, ceremoniile de primire a str inilor i a autorit ilor autohtone,
cu indicarea formulelor ce trebuie utilizate la redactarea informa iei ce urmeaz s se publice
asupra primirii, uzan ele de pe atunci prev znd obligativitatea anun rii tuturor primirilor la
rege n Monitorul Oficial, apari ia n pres fiind la latitudinea conducerilor de ziare. De
asemenea, sunt indicate detaliile de protocol privind organizarea i desf urarea edin elor de
deschidere a Corpurilor legiuitoare, a inaugur rilor de obiective culturale, economice, sociale,
a paradelor militare, a slujbelor religioase de Cr ciun, de Pa ti, de Boboteaz .a. cu partici-
parea familiei regale, a c l toriilor suveranilor, a s rb toririi zilelor lor de na tere, a ceremo-
niilor funerare, a nvestirii mitropoli ilor i episcopilor etc.
Normele protocolare codificate n sus-men ionata lucrare, cu unele ad ugiri i moderniz ri,
r mn n vigoare la Curtea Regal a rii noastre i n secolul al XX-lea.

7. Al i determinan i ai protocolului la noi, n secolul XX

Dup nl turarea de c tre comuni ti a monarhiei i proclamarea, la 30 decembrie 1947, a


Republicii Populare Romne, activit ile de protocol au avut drept ghid practicile n materie
din Uniunea Sovietic . Astfel, la nivelul parlamentului, guvernului i al celorlalte institu ii
centrale, au fost puse n circula ie traduceri din limba rus ale unor ndreptare privind
protocolul i ceremonialul diferitelor manifest ri oficiale, modul de aplicare, n practic , a
acestora depinznd, n mare m sur , de calitatea personalului desemnat s o fac , recrutat, de
regul , din rndul oamenilor cu origine s n toas , care nu aveau nici un fel de no iuni
asupra importan ei i exigen elor activit ilor respective. Ca urmare, exceptnd Ministerul
Afacerilor Externe, unde, datorit rigorii reglement rilor interna ionale obligatorii, normele
protocolului diplomatic erau n general respectate, n celelalte compartimente ale statului
Emilian Manciur Protocol institu ional 21

improviza ia i nepriceperea duceau, deseori, la gre eli care, n cazul ac iunilor cu participare
str in , aveau consecin e negative considerabile.
nceputul de dezghe , ce a intervenit n ntreaga Europ r s ritean dup moartea lui
Stalin, a condus i n ara noastr la mai mult ini iativ privind dezvoltarea rela iilor i cu ri
din afara lag rului socialist, fapt ce a determinat o sporire a aten iei guvernan ilor fa de
chestiunile de protocol i n elegerea necesit ii de a se ine seama i la noi de ceea ce se
practic n lume n acest domeniu.
Ca o prim m sur , la nceputul anului 1958, prin H.C.M. nr. 125/5.02, s-a decis consti-
tuirea, pe lng Consiliul de Mini tri, a unui organ central al protocolului de stat, cu
denumirea de Ceremonial de Stat al Republicii Populare Romne.
n expunerea de motive a proiectului acelei hot rri, dup ce se evoc amploarea ce au
luat-o, n ultimii ani, rela iile rii noastre cu state ale celor dou sisteme sociale din lume,
se arat c instituirea acestui Ceremonial de Stat este indispensabil pentru a nl tura
nesiguran a i ov iala ce se observ azi n practica protocolului actual, dus la ndeplinire de
mai multe resoarte de protocol de pe lng diverse ministere i institu ii, necorelate ntre ele.
Se men ioneaz , n continuare, c Situa ia actual duce n mod inevitabil la gre eli
frecvente de protocol, ce se reflect nefavorabil asupra prestigiului autorit ilor noastre i pot
duce la situa ii nepl cute de rela ii. Acest Ceremonial de Stat va avea sarcina s asigure
respectarea principiilor i regulilor de protocol unanim recunoscute de uzan ele interna ionale,
ct i a regulilor speciale locale de ceremonial intrate n practica noastra tradi ional .
Pentru ca noua institu ie a Ceremonialului de Stat al Republicii Populare Romne s - i
ndeplineasc sarcinile importante ce-i revin se spune n ncheierea expunerii de motive
este nevoie s se asigure o unitate de concep ie i execu ie n sectorul activit ilor de protocol,
s se dea autoritatea necesar noului organ de stat i s i se pun la dispozi ie cadrul
organizatoric necesar unei func ion ri irepro abile.
Spre a se da autoritatea dorit noului organism creat, n comunicatul de pres care anun
evenimentul, se precizeaz c titulatura efului acestei institu ii este cea de ministru al
Ceremonialului de Stat al Republicii Populare Romne (Scnteia, 8.02.1958), noua func ie
fiind ncredin at unui diplomat, fost ambasador.
Concretiznd ideile formulate n expunerea de motive, articolul 1 din Regulamentul de
organizare i func ionare al institu iei n cauz prevede ca, n vederea asigur rii unit ii de
concep ie i execu ie a activit ilor de protocol din ar , Ceremonialul de Stat, pe lng
activit ile de protocol care i sunt proprii, coordoneaz munca celorlalte organe speciale de
protocol existente, respectiv cele ce func ioneaz la Prezidiul Marii Adun ri Na ionale,
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Ap r rii Na ionale i Ministerul Comer ului.
n articolele ulterioare, se precizeaz c noul organism creat va ndruma munca de
ceremonial a personalului ns rcinat cu activitatea de protocol n cadrul sfaturilor populare
regionale i a ora elor de subordonare republican (art.5), iar pentru a asigura buna preg tire
a organelor de protocol de pe lng ,ministere i celelalte institu ii centrale i locale,
Ceremonialul de Stat al Republici Populare Romne va verifica aptitudinile i capacitatea
func ionarilor ce fac munca de protocol, propunnd, la nevoie, institu iilor respective, m suri
de mbun t ire i de instruire (art. 6).
n ce prive te ac iunile de protocol proprii, n articolul 2 al Regulamentului se stipuleaz c
Ceremonialul de Stat al Republicii Populare Romne este unicul organ de protocol care
elaboreaz proiecte de ac iuni protocolare ce privesc pe eful statului, pre edintele i
vicepre edin ii Consiliului de Mini tri i pre edintele Marii Adun ri Na ionale (ac iuni de
rela ii cu reprezentan i ai unor state str ine, participarea la diferite festivit i interne), precum
i marcarea zilei na ionale a rii.
Expresie a preocup rii de a se ine seama de uzan ele interna ionale n materie, n cadrul
noii institu ii se creeaz o sec ie de studii i documentare cu misiunea expres de a studia
22 Emilian Manciur Protocol institu ional

normele de protocol ale diferitelor ri pentru o bun orientare a Ceremonialului de Stat al


Republicii Populare Romne, cu ocazia organiz rii programelor vizitelor delega iilor
guvernamentale ale Republicii Populare Romne n str in tate i a vizitelor demnitarilor
str ini n ara noastr , la invita ia efului statului i a efului guvernului. Tot n sensul acestei
preocup ri, respectiva sec ie avea misiunea de a ine la zi documenta ia regulilor i uzan elor
protocolare unanim recunoscute n rela iile interna ionale i a celor locale, intrate n practica
noastr na ional , astfel ca, pe baza acestei documenta ii, s alc tuiasc materialul necesar
emiterii de acte normative pentru stabilirea normelor de protocol ce trebuie respectate n
Republica Popular Romn .
De men ionat c , n cuprinsul Regulamentului, se g sesc enumerate, pentru prima dat ntr-
un act normativ ap rut dup 1947, i atribu iile celorlalte organe speciale de protocol mai sus
citate. Acest document a fost aprobat prin H.C.M.nr. 210/ 21.02.1958, ns nu a fost dat
publicit ii, fiind difuzat doar institu iilor direct vizate.
Din cercetarea materialelor publice reflectnd manifest ri oficiale interne sau de rela ii
interna ionale ce au avut loc dup crearea Ceremonialului de Stat, se constat o coeren i o
ordine sporite n desf urarea acestor manifest ri. Nu se observ , ns , existen a unor
reglement ri, cu caracter permanent, pentru fiecare gen de activitate, ntruct organizarea
acestora se f cea nu pe baza unor reguli statornice, ci n temeiul unor aprob ri pentru fiecare
manifestare n parte, la care era prev zut prezen a membrilor conducerii partidului i statului.
Privitor la ordinea de prec dere, se remarc ntietatea dat celor cu func ii de partid, fa de
cei cu responsabilit i numai n parlament i guvern.
Un pas important, pe calea institu ionalizarii protocolului la noi, l-a constituit apari ia, la 2
aprilie 1964, a Decretului nr. 147, privind activitatea de protocol n Republica Popular
Romn .
Pornindu-se de la constatarea c institu ia cea mai familiarizat cu uzan ele protocolare
este Ministerul Afacerilor Externe i de la faptul c s-a observat un paralelism ntre
Ceremonialul de Stat i Ministerul Afacerilor Externe care determin un volum sporit de
munc , noul act normativ prevedea desfiin area Ceremonialului de Stat i desemna
Ministerul Afacerilor Externe drept organ central care asigur unitatea activit ii de protocol
n Republica Popular Romn i stabile te reguli unitare de protocol.
Totodat , noul act normativ sporea competen ele Ministerului Afacerilor Externe n
raporturile sale cu celelalte compartimente de protocol, preciznd c el asigur preg tirea
personalului cu atribu ii de protocol de la organele centrale i locale i avizeaz asupra
persoanei care r spunde de activitatea de protocol din cadrul organelor centrale i locale.
Ca urmare, pe lng atribu iile sale fire ti n sfera protocolului diplomatic, Ministerul
Afacerilor Externe primea responsabilitatea de a elabora i supune aprob rii pre edintelui
Consiliului de Mini tri propunerile pentru toate ac iunile de protocol care priveau persoana
pre edintelui Consiliului de Stat ( eful statului), a pre edintelului Consiliului de Mini tri, a
pre edintelui Marii Adun ri Na ionale (parlamentul rii) i a vicepre edin ilor acestor organe,
atunci cnd era vorba de activit i de rela ii cu str in tatea, i doar de a supune aprob rii
ac iunile protocolare propuse de celelalte organe de stat. La acestea se ad ugau coordonarea i
controlul activit ilor de protocol, ct i preg tirea i avizarea persoanelor ns rcinate cu
conducerea acestor activit i din toate structurile centrale i locale ale statului. (Buletinul
Oficial nr. 4/1964).
Dup patru ani de aplicare a respectivelor reglement ri timp n care a intervenit i
schimbarea la vrf a conducerii statului, prin decesul liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-
Dej i nlocuirea acestuia de c tre Nicolae Ceau escu are loc o nou reorganizare a
activit ii de protocol.
Nemul umit de modul n care s-a desf urat o anume activitate protocolar organizat , n
ianuarie 1968, cu efii misiunilor diplomatice acredita i la Bucure ti i avnd pe agend ,
Emilian Manciur Protocol institu ional 23

pentru lunile imediat urm toare, un eveniment deosebit de important vizita n Romnia a
pre edintelui Fran ei, generalul Charles de Gaulle Nicolae Ceau escu decide trecerea de la
Ministerul Afacerilor Externe la Consiliul de Stat (al c rui pre edinte era) a activit ilor de
protocol cu caracter na ional.
Ca urmare, prin decretul nr.406/07.05.1968, ia fiin , pe lng Consiliul de Stat, un nou
organism, cu denumirea de Protocol de Stat. Din cuprinsul acestui act normativ, rezult c
institu ia nou creat are o arie doar par ial asem n toare celei stabilite prin reglement rile
anterioare n materie. Astfel, se men ioneaz atribu ia de a asigura unitatea de concep ie i de
execu ie n activitatea tuturor unit ilor de protocol ale organelor centrale i de a ndeplini
ac iunile de protocol ce i sunt proprii, adic cele care vizau persoana pre edintelui
Consiliului de Stat, nu i aprobarea sau avizarea ac iunilor protocolare ale altor demnitari ori
asigurarea preg tirii personalului cu atribu ii de protocol i avizarea persoanelor care r spund
de aceast activitate n cadrul organelor centrale i locale. Decretul precizeaz c Protocolul
de Stat va func iona pe baza unui regulament aprobat de Consiliul de Stat i c va fi condus de
eful protocolului de Stat, care are rang de ambasador. (Buletin Oficial nr. 56/1968)
n practic , ns , n cei 21 de ani de existen , acest organism a fiin at f r s se fi aprobat
vreun regulament de func ionare, el fiind transformat, chiar de la nceputul existen ei sale,
ntr-un protocol personal al efului statului, rela iile cu celelalte compartimente de protocol
din administra ia central i local viznd doar activit ile la care participa Nicolae Ceau escu
i so ia sa.
ncerc rile celor afla i, de-a lungul timpului, la conducerea Protocolului de Stat de a da
acestei institu ii caracterul de organism central de protocol conform prevederilor decretului
de nfiin are care s reglementeze chestiuni protocolare de interes na ional, cum ar fi
stabilirea ordinii de prec dere n stat, statornicirea unor norme de ceremonial cu caracter
permanent, pentru anumite tipuri de manifest ri i ac iuni .a., s-au lovit de refuzul efului
statului, care prefera s aprobe, pentru fiecare caz n parte, ce i cum anume s se fac , situa ie
ce s-a perpetuat pn la nl turarea sa, n decembrie 1989.
Incertitudinile i reorganiz rile succesive, n activitatea de protocol a Romniei, ce au
caracterizat perioada comunist , vor fi dep ite prin eforturile care au fost f cute dup
Revolu ia din decembrie 1989 i li se va pune cap t n cadrul procesului de construire pe baze
noi, democratice i moderne, a ntregii vie i social-politice i economice din ara noastr ,
proces aflat acum n plin desf urare.
n aceast perioad au fost repuse n drepturi normele i uzan ele protocolare specifice
rilor democratice, avnd loc o aliniere la practicile interna ionale n materie. n consens cu
evolu iile n acest domeniu n amintitele ri i n structurile euro-atlantice ac iunile proto-
colare din ara noastr au ast zi un caracter sobru, exprimnd solemnitatea, curtoazia i nu
opulen a sau pream rirea cuiva. S-a renun at la ceremonialele lungi, la recep iile fastuoase i
la alte genuri de manifest ri care urm reau mai mult satisfacerea unor orgolii personale, dect
utilitatea real a ac iunilor. n acela i timp, ns , s-au nregistrat unele neconcordan e n
special n ceea ce prive te ceremonialele aplicate la ac iuni ale diferitelor structuri ale puterii
de stat i o insuficient rigurozitate n respectarea programelor de desf urare a unor activit i
protocolare.
n vederea institu ionaliz rii unor norme de protocol unitare n noua societate romneasc ,
printr-un act normativ guvernamental a fost nfiin at Protocolul Na ional, ca structur
organizatoric specializat , n cadrul Ministrerului Afacerilor Externe, la nivel de direc ie,
care are ca atribu ie asigurarea activit ilor de protocol i ceremonial, precum i elaborarea de
norme unitare n acest domeniu (H.G. Nr. 665/2002).
II. Ceremonialul i protocolul n rela iile interna ionale

1. Ceremonialul i protocolul factori de cuantificare


a rela iilor dintre state

Tr im ntr-o lume n care statele, na iunile, popoarele nu- i pot ap ra i promova interesele,
dect ntr-o atmosfer de n elegere reciproc ; e suficient s ne gndim la armele de care
dispun marile puteri pentru a admite adev rul absolut al acestei afirma ii.
Pe de alt parte, n vremea noastr , statele, na iunile, popoarele nu au numai interese
proprii, ci i interese comune, interese ale tuturor, ale omenirii n ansamblu. S ne amintim, n
acest sens, problemele protec iei mediului, ale epuiz rii surselor de materii prime i energie,
ale nmul irii popula iei, ale hranei pentru to i i, mai recent, ale terorismului interna ional,
probleme care au, binen eles, un caracter global.
n sfr it, n lume se nasc anual zeci de conflicte locale, care pericliteaz lini tea regional
i devin focare pentru o conflagra ie poten ial de ansamblu, conflicte care este n interesul
tuturor s fie aplanate, stinse, ntruct evolu ia general a civiliza iei nu e posibil dect n
condi iile unei p ci universale.
E de la sine n eles c toate aceste probleme majore, cardinale, generale pot fi rezolvate
numai prin eforturile tuturor, prin cooperarea i colaborarea dintre toate statele. Vremea n
care izolarea statal , autosatisfacerea autarhic a popoarelor, ngr direa na ional erau mai
mult sau mai pu in posibile a trecut; a venit timpul ca rela iile interna ionale s devin rela ii
atotcuprinz toare.
Dar raporturile dintre state nu se pot na te, nu se pot desf ura n bune condi ii i mai ales
nu pot deveni fructuoase dect dac au loc n cadrul unei anumite forme de organizare reci-
proc acceptate, care s aib la baz respectul mutual, deplina egalitate n drepturi, con tiin a
c fiecare entitate statal apar ine comunit ii interna ionale i atitudinea sa, ac iunea sau
inac iunea sa afecteaz ntreaga comunitate.
n acest cadru, protocolul, curtoazia, bunele maniere, eticheta constituie instrumente de
lucru indispensabile, ntruct sarcina att de complex a armoniz rii intereselor comunit ii
interna ionale nu se poate realiza dect ntr-o atmosfer i n condi ii materiale care s nu
ngr deasc posibilit ile de desf urare; ele creeaz ambian a necesar activit ii misiunilor
diplomatice, conlucr rii ntre parteneri suverani, codific regulile al c ror scop este s confere
fiec ruia dintre participan ii la o manifestare interna ional prerogativele, privilegiile i imuni-
t ile la care are dreptul, permi nd na iunilor pe care ace tia le reprezint s - i fac auzite n
mod liber vocea, voin a, interesele, ca parteneri cu drepturi egale i de bun credin . Binen-
eles, n cadrul protocolului nu este vorba de frivolit i solemne, ci de reguli, relativ stricte,
care permit i adesea promoveaz prin ele nsele n elegeri de major importan pentru via a
popoarelor, pentru istoria viitoare.
Cred c putem afirma f r rezerve c , prin intermediul protocolului, putem atrage simpatii
fa de ara pe care o slujim, i putem c tiga prieteni i putem contribui la rezolvarea
problemelor interna ionale n interesul general i al rii noastre, dup cum i reciproca poate
fi adev rat .
26 Emilian Manciur Protocol institu ional

n primul capitol al cursului, a fost evocat importan a cunoa terii i respect rii normelor
protocolare n rela iile dintre state, citndu-se printre defini iile date protocolului i aceea de
cod al polite ii interna ionale. Protocolul i ceremonialul concur nu numai la buna
desf urare a manifest rilor exterioare ale unui stat, ci, mai ales, la calitatea rela iilor acestuia
cu statele str ine, prin crearea unei ambian e propice apropierii i colabor rii. Referindu-se la
aceasta, academicianul Mircea Mali a apreciaz c protocolul i ceremonialul pot fi consi-
derate ca veritabile barometre care indic starea rela iilor ntre state. (M. Mali a, p. 493)
ntr-adev r, amploarea ce se d ceremonialului vizitei unui ef de stat sau a unei alte per-
sonalit i str ine, nivelul nalt de participare al oficialit ilor rii de re edin la manifest ri
organizate de o ambasad , acordarea de decora ii sau titluri onorifice reprezentan ilor unei
ri, semnarea de acorduri bilaterale i publicitatea larg f cut acestor evenimente exprim
voin a p r ilor de a face cunoscut opiniei publice caracterul privilegiat al raporturilor dintre
ele. Iar reducerea la minimum a ceremonialului i publicit ii, la ac iuni similare, reflect o
situa ie invers , adic un nivel sc zut al rela iilor.
Gra ie normelor de protocol, se poate traduce n fapt principiul egalit ii n drepturi a
tuturor na iunilor indiferent de m rimea i poten ialul lor economic sau militar precum i
cel al respectului reciproc i reciprocit ii n rela iile dintre state.
Astfel, cnd la o ceremonie particip mai mul i efi de stat, stabilirea prec derii acestora se
face pe baza unor criterii protocolare unanim acceptate: data la care fiecare dintre ei i-a
preluat prerogativele sau ordinea alfabetic a statelor pe care le reprezint ; litera din alfabet
care determin primul loc se trage la sor i (criteriul din urm se aplic n activitatea O.N.U i
este larg utilizat la diferite alte reuniuni interna ionale).
Tot normele de protocol sunt cele care impun curtoazia ce concur la men inerea de bune
raporturi ntre reprezentan ii statelor i, prin aceasta, contribuie la crearea unei atmosfere
favorabile dezvolt rii leg turilor bilaterale sau multilaterale dintre ele.
Evocnd importan a normelor de protocol, un prestigios diplomat european aprecia c :
F r protocol comunicarea ntre state ar fi mult mai dificil , rela iile interna ionale ar
ntmpina obstacole, ar fi mai pu ine acorduri i mai multe fric iuni, chiar mai multe
r zboaie. (T.F.Sullivan, p. 382)
Se poate spune, pe drept cuvnt, c este de neconceput desf urarea normal a rela iilor
interna ionale, f r existen a i respectarea normelor protocolare.
Materializarea acestor rela ii se face de c tre diploma i, care sunt reprezentan ii oficiali ai
unui stat n rela iile cu alte state, iar prin diploma ie cum este denumit activitatea
desf urat de ace tia se n elege totalitatea principiilor, metodelor, mijloacelor i a tot ceea
ce se ntreprinde pe t rmul rela iilor interna ionale, pentru ca un stat s - i nf ptuiasc
obiectivele i interesele de politic extern .
Protocolul i ceremonialul diplomatic ofer , prin reguli de conduit unanim acceptate de
comunitatea interna ional , cadrul propice stabilirii i desf ur rii unor rela ii corecte ntre
state.

2. Apari ia i evolu ia protocolului diplomatic

Apari ia acestui gen de protocol i a ceremonialului respectiv sunt legate de trecerea de la


practica trimiterii de solii/misiuni diplomatice temporare, cu sarcini punctuale (de la
exprimarea dorin ei unei apropieri ntre familiile domnitoare din dou state, pn la
negocierea unui acord), la stabilirea de reprezentan e diplomatice permanente, cu ambasadori
avnd re edin a n capitala rii n care sunt acredita i.
Prima ambasad rezident , n sensul actual al cuvntului, a fost acreditat n anul 1450, de
ducele de Milano, pe lng conduc torul (tiranul) Republicii Florentine. n urm torii ani,
Emilian Manciur Protocol institu ional 27

exemplul a fost urmat de alte state italiene i europene. efii acestor reprezentan e s-au numit
ini ial oratori reziden i, titlul de ambasador provenit din limb celt , n care avea sens de
servitor intrnd n uz abia la mijlocul secolului al XVI-lea. (Harold Nicolson, p. 29)
Crearea misiunilor permanente a fost o materializare a no iunii de rela ii diplomatice, care
nseamn raporturi politice cu caracter oficial i de continuitate ntre state, stabilite pe baza
acordului de voin reciproc (Dic ionar Diplomatic p. 744)
Prin protocolul diplomatic, se concretizeaz normele de drept interna ional referitoare la
imunit ile i privilegiile diplomatice, prerogative f r de care ar fi de neimaginat activitatea
peste hotare a reprezentan ilor permanen i sau temporari ai statelor, ntruct f r ele ace tia nu
i-ar putea ndeplini misiunea.
n leg tur direct cu principiul egalit ii tuturor na iunilor se afl ordinea de prec dere a
reprezentan ilor statelor. Referindu-se la trecutul acestei probleme, diplomatul britanic Harold
Nicolson arat c , ini ial, ambasadorii erau clasa i dup vechimea statelor pe care le
reprezentau. n anul 1504, papa Iulius al II-lea a alc tuit un tabel al prec derilor care a strnit
mari obiec ii, ntruct regele Fran ei era trecut naintea celui al Spaniei, suveranul Angliei era
nscris cu patru trepte mai jos, sub cel spaniol; acel tabel a creat i alte situa ii care au condus
la incidente diplomatice serioase ntre reprezentan ii monarhiilor n cauz .
Astfel, n 1661, ntre Paris i Madrid s-a ajuns la ruperea rela iilor diplomatice, pe consi-
derentul c , la o manifestare oficial de la Londra, tr sura ambasadorului Spaniei a ncercat s
o dep easc pe cea a ambasadorului francez, incident soldat cu mor i din rndul vizitiilor i
vale ilor celor doi diploma i. Tot la Londra, n 1768, n urma faptului c , la un bal de la curtea
regal , ambasadorul Rusiei s-a a ezat pe un scaun ce era mai n fa dect cel al ambasa-
dorului Fran ei, ceea ce nu era conform ordinii de prec dere, s-a ajuns la o alterca ie ntre ei,
urmat de un duel, n care ambasadorul rus a fost grav r nit. (Harold Nicolson, pp. 38-39)
Situa ii dificile, pe amintita tem , ap reau i la semnarea unor tratate interna ionale,
reprezentan ii statelor participante considernd c a semna sub semn tura unui alt repre-
zentant poate aduce atingere prestigiului monarhului pe care l reprezint . Ca urmare, s-a
recurs la ntocmirea attor exemplare din documentul convenit c i participan i erau, spre a
da posibilitate fiec ruia s semneze primul pe exemplarul s u, respectivul sistem avnd
denumirea de alternat. Abia n 1815, la Congresul de la Viena al puterilor europene, a fost
adoptat un regulament prin care s-a stabilit o ordine de prec dere a efilor de misiuni
diplomatice, n func ie de data prezent rii de c tre ace tia a scrisorilor de acreditare, iar
c iva ani mai trziu, n 1818, printr-un protocol semnat la Aix-la-Chapelle, marile puteri
ale continentului nostru au hot rt ca semnarea tratatelor s se fac n ordinea alfabetic a
statelor contractante. (idem, p. 39)

3. Reglement ri contemporane n materie de protocol privind misiunile


diplomatice i posturile consulare

n zilele noastre, activitatea misiunilor diplomatice i a celor consulare se desf oar n


temeiul unor reglement ri interna ionale unanim recunoscute, respectiv Conven ia de la
Viena cu privire la rela iile diplomatice, din 18 aprilie 1961 (anexa 1) i Conven ia de la
Viena cu privire la rela iile consulare, din 24 aprilie 1963 (anexa 2), precum i al normelor
interna ionale de curtoazie care, de i f r caracter juridic, sunt larg aplicate, recunoscndu-li-
se meritul de a crea i men ine o atmosfer propice dezvolt rii rela iilor dintre state.
28 Emilian Manciur Protocol institu ional

Misiunile diplomatice
Sunt reprezentan e ale unui stat denumit acreditant, n capitala unui alt stat denumit
acreditar, cu care ntre ine rela ii diplomatice; misiuni diplomatice func ioneaz , de asemenea,
pe lng organiza ii interna ionale ai c ror membri sunt statele acreditante. n cazul rela iilor
bilaterale, acestea pot fi ambasade, nun iaturi apostolice, nalte comisariate, nalte
reprezentan e, lega ii, ca tipuri de misiuni diplomatice cu r spundere general , precum i
reprezentan e diplomatice specifice unor state, cum este cazul birourilor Libiei, care, n ri
arabe, se numesc birouri fr e ti, iar n celelalte state birouri populare; este i cazul
delega iei apostolice, ce reprezint Sfntul Scaun n state cu care acesta nu are rela ii
diplomatice. n anii 90 a ap rut o nou form de reprezentare a Sfntului Scaun pe lng
entit ile statale cu care nu are stabilite rela ii diplomatice, respectiv Reprezentan a Sfntului
Scaun pe lng Guvernul Federa iei Ruse i Reprezentan a Sfntului Scaun pe lng
Autoritatea Na ional Palestinian . Formal, aceste misiuni nu au calitatea de a ntre ine
raporturi politice cu caracter oficial, ci doar oficios, ns , n fapt, activitatea lor este similar
celor desf urate de misiunile diplomatice.
Cea mai r spndit dintre misiunile diplomatice este ambasada, care are i cel mai nalt
grad n ierarhia misiunilor diplomatice. Ea este condus de un ambasador. Nun iatura
Apostolic are att rol de misiune diplomatic , ct i de reprezentan religioas , cu atribu ii
privind biserica catolic din statul respectiv i rela iile cu alte culte, conduc torul misiunii
avnd titlul de nun iu apostolic. naltul comisiariat i nalta reprezentan , foarte pu ine la
num r, func ioneaz n rela iile dintre rile membre ale Commonwealth-ului, respectiv ntre
Fran a i statele membre ale fostei Comunit i Franceze i au n fruntea lor un nalt comisar,
respectiv nalt reprezentant. Lega ia misiune diplomatic de rang secund, n trecut larg
r spndit , ast zi practic disp rut , este condus de un diplomat cu titlul de trimis
extraordinar i ministru plenipoten iar.
n afara efilor de misiune men iona i, acredita i pe lng efii de stat ai rilor de
re edin , aceste misiuni diplomatice pot fi conduse i de diploma i de rang mai mic, numi i
ns rcina i cu afaceri. Dac sunt numi i n calitate de efi titulari, ei se numesc ns rcina i cu
afaceri en pied sau en titre, acredita i pe lng mini tri de externe, iar dac este vorba de
o nlocuire temporar a titularului, ei se numesc ns rcina i cu afaceri ad-interim
(prescurtat a.i.).
n ce prive te birourile Libiei, acestea sunt conduse de c tre un ef de birou, diplomat care
nu este purt tor al unei formule exprese de acreditare, ca i delegatul apostolic din fruntea
delega iilor apostolice un preot nediplomat, nvestit doar cu atribu ii de ordin religios, de
rela ii cu clerul catolic din ara sau regiunea n care i are sediul; reprezentan ele Sfntului
Scaun sunt conduse de demnitari ai acestuia, ns f r a li se men iona gradele diplomatice.
n cazul rela iilor cu organiza iile interna ionale, misiunile diplomatice ale rilor membre
pe lng aceste organiza ii se numesc misiuni permanente i sunt conduse de cte un
reprezentant permanent, de regul cu rang de ambasador. La rndul lor, organiza iile
interna ionale pot avea misiuni permanente n diferite state. n ara noastr , de pild ,
func ioneaz misiuni din sistemul O.N.U. avnd n frunte diploma i cu titlul de reprezentant,
coordonator rezident sau director; la Bucure ti func ioneaz , de asemenea, o misiune a
Uniunii Europene, cu denumirea de delega ie a Comisiei Europene, condus de un ef de
delega ie cu gradul de ambasador .a.
Misiunile diplomatice au, pe lng efii de misiuni deja aminti i, i al i membri, care se
mpart, conform Conven iei de la Viena, n personal diplomatic, personal administrativ i
tehnic, precum i personal de serviciu.
Membrii personalului diplomatic, respectiv diploma ii, sunt purt tori de grade dobndite,
de regul , n func ie de vechime i avnd urm toarele denumiri: ambasador extraordinar i
plenipoten iar, ministru plenipoten iar, ministru consilier, prim secretar, al II-lea secretar, al
Emilian Manciur Protocol institu ional 29

III-lea secretar, ata at diplomatic. La ace tia se adaug ata a ii sau consilierii de specialitate,
care pot s nu fie diploma i de carier , selecta i dintre speciali tii n diferite domenii de interes
pentru ara trimi toare. Astfel, sunt ata a ii militari, navali i ai aerului, ata a ii sau
consilierii comerciali ori economici, culturali, de pres , financiari, pe probleme agricole etc.
n categoria personalului tehnic i administrativ intr intenden ii, cifrorii, contabilii,
secretarele, interpre ii, dactilografele, arhivarii, iar prin personal de serviciu se n eleg oferii,
portarii, gr dinarii, buc tarii, menajerele .a.
n situa ia n care la o misiune lipse te ntregul personal diplomatic al acesteia, Conven ia
de la Viena prevede posibilitatea ca un membru al personalului administrativ i tehnic,
desemnat de statul acreditant, s gireze, cu acordul autorit ilor rii de re edin , afacerile
administrative curente, nu cele diplomatice, ale misiunii, n calitate de girant cu afaceri
administrative curente.
Stabilirea de rela ii diplomatice ntre dou state nu presupune obligativitatea deschiderii
imediate de misiuni diplomatice n respectivele capitale, contactele dintre ele putndu-se
realiza prin ambasadele lor din alte ri, sau pe alte c i. nfiin area de misiuni permanente este
determinat att de interese politice sau economice, ct i de posibilit ile financiare ale
statelor. De asemenea, nchiderea unei ambasade nu are loc doar la ruperea rela iilor ntre
state, ea putnd interveni i pe alte considerente, cum ar fi cele de ordin material, sau ca
urmare a unui eveniment negativ intervenit n rela iile bilaterale, f r a semnifica o
ntrerupere n raporturile dintre rile n cauz .
Pentru desf urarea n bune condi ii a activit ilor misiunilor diplomatice i a personalului
acestora, protocolul diplomatic, conformndu-se prevederilor Conven iei de la Viena din 1961
i n condi ii de reciprocitate, vegheaz s li se acorde imunit i i privilegii specifice.
Astfel, n ce prive te imunit ile, sunt de men ionat:
pentru misiune: inviolabilitatea localurilor sale, a arhivelor i documentelor
diplomatice, organele statului de re edin neavnd dreptul s p trund n localurile
misiunii dect cu consim mntul efului acesteia; libertatea de a comunica cu guvernul
s u, inclusiv prin intermediul curierilor diplomatici, prin mesaje cifrate, utiliznd pentru
aceasta, cu asentimentul statului de re edin , un post de radioemisie; inviolabilitatea
coresponden ei oficiale i a valizei diplomatice; nviolabilitatea persoanei curierului
diplomatic.
pentru personalul misiunii: diploma ii i membrii lor de familie beneficiaz de
imunitatea persoanei i a locuin ei particulare, a documentelor, coresponden ei i
bunurilor proprii. De i nu exist obliga ia statelor de a acorda imunit i diplomatice i
membrilor personalului administrativ, tehnic i celui de serviciu, totu i, pe baz de
reciprocitate i de curtoazie interna ional , li se acord i acestora anumite imunit i,
dac nu sunt cet eni ai statului acreditar.
Referitor la privilegii, men ion m:
misiunea diplomatic are dreptul s arboreze drapelul rii pe care o reprezint i s
a eze stema statului acreditant pe localurile misiunii, re edin ei i pe mijloacele de
transport ale efului acesteia; este scutit de impozite i taxe asupra imobilelor misiunii
i re edin ei, de taxe percepute pentru actele oficiale ntocmite, de taxele vamale pentru
obiecte i produse destinate uzului misiunii diplomatice, ntr-o cantitate stabilit prin
acte normative ale statului de re edin ;
personalul i membrii de familie ai acestuia beneficiaz i ei de scutiri de impozite i
taxe, inclusiv de cele vamale pentru obiecte i produse destinate uzului personal, scutire
de controale vamale a bagajelor personale, ale diploma ilor i membrilor familiilor
acestora. Pe baz de reciprocitate i de curtoazie interna ional , se acord unele
privilegii personalului administrativ i tehnic, ct i celui de serviciu, dac nu este
alc tuit din cet eni ai statului acreditar.
30 Emilian Manciur Protocol institu ional

Intrarea n func iune a efilor de misiuni diplomatice i a celorlal i diploma i este precedat
de ndeplinirea unor formalit i prev zute de Conven ia de la Viena din 1961. n cazul
ambasadorilor, se solicit acordul prealabil al statului acreditar, denumit cerere de agrement.
Acesta poate fi acordat sau refuzat, n cazul din urm neexistnd obliga ia s se dea o
explica ie refuzului (pp. 31-32). O procedur similar se urmeaz ntre unele ri i n cazul
desemn rii ata a ilor militari, navali i ai aerului, pentru care trebuie s se cear , n prealabil,
aprobarea statului acreditar. Pentru ceilal i diploma i, exist obligativitatea notific rii numirii
lor i a datelor sosirii la post, precum i cea a plec rii.
Odat ob inut agrementul, ambasadorul prime te din partea efului statului s u scrisori de
acreditare, pe lng eful de stat al rii unde este numit, prin care i este recomandat acestuia
ca un reprezentant al s u de ncredere. (pp. 33-38).
Chiar de la sosirea sa n capitala rii unde urmeaz s func ioneze, noul ambasador se
bucur , de regul , de un prim gest de curtoazie diplomatic , ce const n salutarea sa la
aeroport sau gar , n numele ministrului afacerilor externe, de c tre directorul sau directorul
adjunct al protocolului din Ministerul de Externe al rii gazd . Dac sosirea are loc cu
autoturismul, reprezentantul ministerului l viziteaz pe ambasador la re edin pentru a-i ura
bun venit. Aceea i formul de salut este uzitat i n cazul n care, n ara de re edin , dup o
anumit or a serii nu se obi nuie te ntmpinarea la aeroport sau la gar a ambasadorilor nou
sosi i la post i chiar a altor categorii de oaspe i str ini.
Un gest similar de curtoazie se face i la plecarea definitiv a ambasadorului, el fiind
salutat la aeroport/gar de c tre directorul protocolului din Ministerul de Externe sau de
adjunctul acestuia.
Prima ac iune protocolar a noului ambasador sosit la post este solicitarea de a face o vizit
directorului protocolului din minister, prilej cu care cere o audien la ministrul afacerilor
externe, pentru a prezenta copiile scrisorilor de acreditare i a lua cuno tin de ceremonialul
remiterii originalului scrisorilor de acreditare efului statului. La primirea de c tre ministrul
afacerilor externe, pe lng nmnarea copiilor scrisorilor de acreditare, ambasadorul afl , n
majoritatea cazurilor, i data posibil a ceremoniei prezent rii scrisorilor sale de acreditare.
Aceast ceremonie difer , de la o ar la alta, n ce prive te amploarea ce i se acord de c tre
ara gazd .
Pentru exemplificare, sunt redate, mai jos, etapele acesteia, a a cum sunt descrise n
ndreptarul de ceremonial i protocol al M.A.E. romn:
n ziua fixat pentru depunerea scrisorilor de acreditare, directorul Direc iei Protocol din
Ministerul Afacerilor Externe sau adjunctul acestuia conduce pe ambasador, de la re edin
sau ambasad , la Palatul Cotroceni.
Aceast deplasare se face cu un autoturism trimis anume de Protocolul Administra iei
Preziden iale, mpreun cu un ofi er n inut de gal , care l va nso i pe ambasador pn la
Palatul Cotroceni.
Colaboratorii acestuia, care urmeaz s participe la ceremonie (1-3) se depleaseaz cu
ma ini ale ambasadei. Acestui cortegiu i se al tur un echipaj de poli ie.
Emilian Manciur Protocol institu ional 31

.....................

Cerere de agrement pentru acreditarea unui ambasador


32 Emilian Manciur Protocol institu ional

...............................

Acordarea agrementului pentru numirea unui ambasador


Emilian Manciur Protocol institu ional 33

Excelen ei Sale Domnului ....................................


(Maiest ii Sale ..................................................)

Excelen ,
(Maiestate)

Animat de dorin a de a men ine i dezvolta rela iile de prietenie care exist ntre Romnia i
....................., am hot rt s acreditez pe lng Excelen a Voastr pe domnul ........................ n calitate de
ambasador extraordinar i plenipoten iar al Romniei.
Am deplina garan ie c domnul ......................... prin experien a i calit ile sale, va acorda toat aten ia
mplinirii n bune condi ii a naltei misiuni pe care i-am ncredin at-o i va ac iona astfel nct s se bucure de
ntreaga stim i ncredere a Excelen ei Voastre.
Cu aceast convingere, rog pe Excelen a Voastr s l primi i cu bun voin , s i acorda i ncredere i
s da i crezare la tot ce V va spune din partea mea i a Guvernului Romniei, cu deosebire atunci cnd va
transmite Excelen ei Voastre ur rile noastre de fericire personal i pentru prosperitatea ......................

Semn tura Pre edintelui Romniei

Semn tura Ministrului Afacerilor Externe

Bucure ti,
Nr. .........
Scrisorile de acreditare ale unui ambasador al Romniei
34 Emilian Manciur Protocol institu ional

Excelen ei Sale Domnului ....................................


(Maiest ii Sale ..................................................)

Excelen ,
(Maiestate)

Deoarece am hot rt s ncredin ez o nou misiune domului .............., l rechem din func ia pe
care a ndeplinit-o pe lng Excelen a Voastr n calitate de ambasador extraordinar i plenipoten iar al
Romniei.
Nutresc convingerea c domnul ..................... a folosit toate ocaziile care i s-au oferit pentru a transmite
Excelen ei Voastre cele mai vii mul umiri pentru bun voin a cu care l-a i onorat n timpul mandatului s u.
Folosesc aceast ocazie pentru a rennoi Excelen ei Voastre expresia sentimentelor mele de deosebit
stim i statornic prietenie.

Semn tura Pre edintelui Romniei

Semn tura Ministrului Afacerilor Externe

Bucure ti,
Nr. .........

Scrisorile de rechemare ale unui ambasador al Romniei


Emilian Manciur Protocol institu ional 35

...............................

By the president:

Scrisorile de acreditare ale unui ambasador al Statelor Unite ale Americii


36 Emilian Manciur Protocol institu ional

.................................

.................................

By the president:

Scrisorile de rechemare ale unui ambasador al Statelor Unite ale Americii


Emilian Manciur Protocol institu ional 37

................................
...............................

................................

................................

Scrisorile de acreditare ale unui ef de delega ie a Comisiei Uniunii Europene


38 Emilian Manciur Protocol institu ional

............................

............................

Scrisorile de rechemare ale unui ef de delega ie a Comisiei Uniunii Europene


Emilian Manciur Protocol institu ional 39

Odat ajun i la Palat Intrarea Principal , ambasadorul i colaboratorii s i sunt saluta i de


un reprezentant al Protocolului Preziden ial i condu i ntr-un salon de a teptare.
La ora stabilit pentru desf urarea ceremoniei, ambasadorul, nso it de directorul Direc iei
Protocol din Ministerul Afacerilor Externe, urma i de colaboratorii ambasadorului, intr n Sala
Unirii i se opresc la 4-5 pa i n fa a pre edintelui Romniei.
Sunt prezen i ministrul afacerilor externe sau un secretar de stat de la M.A.E., un consilier
preziden ial i consilierul de stat, eful Protocolului Preziden ial.
Directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe se adreseaz pre edintelui
Romniei cu formula: Domnule pre edinte, am onoarea s v prezint pe Excelen a Sa,
domnul/doamna ., ambasadorul extrordinar i plenipoten iar al ....... n Romnia.
Ambasadorul l salut pe pre edintele Romniei printr-o u oar nclinare a capului i se
adreseaz cu urm toarele cuvinte:
Domnule pre edinte, permite i-mi s v nmnez scrisorile prin care domnul ,
pre edintele , m acrediteaz n calitate de ambasador extraordinar i plenipoten iar al
........ n Romnia, precum i scrisorile de rechemare a precedesorului meu.
Ambasadorul se apropie de pre edinte pentru a-i nmna scrisorile de acreditare , precum i
scrisorile de rechemare a predecesorului s u, dac este cazul. nmnarea se face cu ambele
mini de la o distan de circa un metru.
Dup primirea scrisorilor, pre edintele i strnge mna ambasadorului.
Pre edintele prezint ambasadorului persoanele oficiale romne care asist la ceremonie. La
rndul s u, ambasadorul prezint pre edintelui pe colaboratorii s i.
Pre edintele l invit pe ambasador pentru o fotografie oficial lng steagul Romniei.
Apoi pre edintele are ntrevedere, ntr-un salon contiguu Biblioteca , cu noul ambasador.
La ntrevedere asist ministrul afacerilor externe/secretarul de stat, un consilier preziden ial,
consilierul de stat, eful Protocolului Preziden ial i colaboratorii ambasadorului. Directorul
Protocolului Ministerului Afacerilor Externe se retrage ntr-un salon al turat, n a teptarea
ncheierii ceremoniei care dureaz circa 15 minute.
Dup terminarea convorbirii, marcat de oferirea unei cupe de ampanie, pre edintele i ia
r mas bun de la ambasador. Ambasadorul i colaboratorii s i ies din palat i se ndreapt spre
ma ini.
De aceast dat , autoturismul oficial n care se afl ambasadorul are arborat fanionul na ional
al rii respective (pe aripa din fa , dreapta).
Directorul Protocolului Ministerului Afacerilor Externe sau adjunctul acestuia conduce pe
ambasador pn la re edin a/cancelaria acestuia, unde se poate oferi o cup de ampanie/
cocktail.
inuta la ceremonia prezent rii scrisorilor de acreditare este costum de culoare nchis ,
uniform diplomatic sau costum na ional.
Data i ora acestei ceremonii i stabile te noului ambasador locul n ordinea de prec dere n
cadrul corpului diplomatic din capitala respectiv , prin corp diplomatic n elegndu-se
totalitatea efilor de misiuni diplomatice i a celorlal i membri ai misiunilor care au grade
diplomatice, recunoscu i de autorit ile statului de re edin . Tot de la acea dat , ncepe, n mod
oficial, activitatea lui n respectiva ar .
La plecarea definitiv din Romnia, scrisorile de rechemare pot fi depuse la Pre edintele
Romniei personal de c tre ambasadorul c ruia i nceteaz misiunea sau de c tre succesorul
acestuia, odat cu depunerea scrisorilor de acreditare, a doua variant fiind mai des uzitat .
ns rcina ii cu afaceri en titre sunt purt tori de scrisori de cabinet din partea mini trilor de
externe ai rii trimi toare, c tre omologii lor din ara n care se afl misiunea diplomatic ,
scrisori ale c ror copii sunt nmnate directorului protocolului, naintea audien ei la ministru.
(pp. 41-42). Numirea ns rcina ilor cu afaceri ad-interim se anun prin not verbal adresat
ministerului de externe al rii de re edin , de c tre eful de misiune titular, la plecarea
40 Emilian Manciur Protocol institu ional

definitiv sau temporar a acestuia de la post, sau printr-o scrisoare ori telegram de c tre
ministerul de externe al rii acreditante.
n fruntea corpului diplomatic dintr-o capital , se afl un decan al corpului diplomatic , care
este fie ambasadorul cu cea mai mare vechime n respectiva ar , fie, din oficiu, nun iul
apostolic, de regul n rile catolice. La Bucure ti, decanul este nun iul apostolic.

Misiunile consulare
Spre deosebire de cele diplomatice, misiunile consulare nu se ocup de raporturile politice
dintre state, ci au n aten ie protejarea intereselor statului trimi tor i ale cet enilor s i, per-
soane fizice i juridice, n special n sfera rela iilor economice, dar i n alte domenii, cum sunt:
exercitarea func iilor de ofi er de stare civil sau de notar .a. Ca i n cazul misiunilor diploma-
tice, i cele consulare se nfiin ez pe principiul consim mntului mutual al statelor i func io-
neaz pe temeiul prevederilor Conven iei de la Viena cu privire la rela iile consulare, din 1963.
Stabilirea de rela ii diplomatice implic , dac nu exist o indica ie contrar , consim mntul
p r ilor i pentru stabilirea de rela ii consulare; dar se pot stabili rela ii consulare de sine
st t toare ntre state care nu au rela ii diplomatice, dup cum, ruperea rela iilor diplomatice
dintre dou state nu atrage dup sine, ipso facto, ruperea rela iilor consulare.
n opinia speciali tilor n materie, reprezentan ele consulare au ap rut acum aproape o mie de
ani, odat cu dezvoltarea comer ului interna ional, ca urmare a nevoii negustorilor str ini,
stabili i pe teritoriul altor state, de a- i asigura ap rarea intereselor ntre ei sau n rela iile lor cu
localnicii. Persoanele alese pentru ndeplinirea acestei misiuni de magistrat care proveneau
din rndul membrilor comunit ii str ine respective au c p tat, cu timpul, denumirea de
consuli, care, dup unii autori, ar proveni de la consules mercatorum, din ora ele medievale.
Primele consulate au luat fiin ntre republicile italiene, dup care acestea din urm i-au
deschis consulate n Spania. n anul 1060, mp ratul Bizan ului acord Vene iei dreptul de a
trimite, la Constantinopole, magistra ii s i, pentru a judeca procese civile i penale dintre
vene ieni. n 1485, este consemnat prezen a primului consul englez n Italia, iar la scurt timp
dup aceast dat , apar consuli englezi i n Suedia, Norvegia, Danemarca i Olanda. n secolul
al XVI-lea, consulii nu mai sunt ale i dintre membrii comunit ilor locale, ei devenind
reprezentan i oficiali ai statelor, principala lor atribu ie fiind acum ocrotirea intereselor statului
trimi tor. (M. Mali a, pp. 249-250)
Conform Conven iei de la Viena din 1963, pentru denumirea misiunilor consulare se folo-
se te termenul generic de post consular, cu precizarea c rangurile acestora pot fi: consulate
generale, consulate, viceconsulate i agen ii consulare, iar efii acestor posturi se numesc:
consuli generali, consuli, viceconsuli, agen i consulari. n afara acestora, care sunt func ionari
consulari de carier , n cadrul postului consular mai lucreaz angaja i cu sarcini administrative,
tehnice i de serviciu, ca i n cazul misiunilor diplomatice.
La numirea sa n func ie, eful de post consular prime te, din partea statului trimi tor, un
document numit patent consular (p. 43) sau un alt act similar, prin care se atest calitatea sa
i se indic sediul postului consular i circumscrip ia consular n care urmeaz s - i desf oare
activitatea. Acest document nu se nmneaz autorit ilor statului primitor, cum se face n cazul
scrisorilor de acreditare, ci se transmite pe cale diplomatic sau pe orice alt cale potrivit .
Acceptarea de c tre guvernul rii de re edin a exercit rii atribu iilor de c tre eful de post
propus se face printr-un document numit exequatur (p. 45). Un eventual refuz al autorit ilor
rii de re edin nu trebuie justificat de c tre acestea.
Data acord rii exequaturului determin prec derea efului de post consular n rndul
membrilor corpului consular. Totu i, n cazul n care eful de post nou venit a fost admis,
naintea primirii exequatorului, s - i exercite, cu titlu provizoriu, func iile, data respectiv este
men inut i dup primirea execuaturului, determinnd ordinea lui de prec dere. Dac doi sau
mai mul i efi de post consular au ob inut exequaturul sau admiterea provizorie la aceea i
dat , ordinea de prec dere se va stabili n func ie de data la care patenta sau notificarea de
numire a fost f cut statului de re edin .
Emilian Manciur Protocol institu ional 41

Semn tura Ministrului Afacerilor Externe


42 Emilian Manciur Protocol institu ional

.....................
.....................
Emilian Manciur Protocol institu ional 43

.....................
44 Emilian Manciur Protocol institu ional

n situa ia n care eful de post consular este n imposibilitate s - i exercite func iile, sau
dac postul de ef este vacant, un girant interimar poate ac iona, cu titlu provizoriu, ca ef de
post consular.
n ce prive te imunit ile i privilegiile posturilor consulare i ale personalului acestora,
n bun parte ele se aseam n cu cele diplomatice, existnd, ns , i unele deosebiri. Cele mai
importante imunit i i privilegii ale acestora sunt:
inviolabilitatea localurilor, f r ca aceasta s fie complet , cum este cea pentru misiunile
diplomatice, ea referindu-se doar la partea localurilor consulare pe care postul consular
o folose te exclusiv pentru nevoile muncii sale, iar n caz de incendii sau alte sinistre
care cer m suri de protec ie imediat , autorit ile rii de re edin pot interveni,
considernd c au ob inut consim mntul efului postului sau al altei persoane
desemnate de acesta, chiar dac , n fapt, acest consim mnt nu a fost cerut;
inviolabilitatea personal a membrilor postului consular nu este nici ea absolut , ace tia
putnd fi pu i n stare de arest sau de deten ie, n caz de crim grav i n urma unei
hot rri judiciare competente. Func ionarii consulari i angaja ii postului consular nu
pot fi, ns , chema i n fa a autorit ilor judiciare i administrative ale statului de
re edin , pentru actele s vr ite n exercitarea func iilor consulare; pot fi totu i tra i la
r spundere pentru ac iuni civile rezultate din ncheierea unor contracte f cute ca
persoane particulare, nu n calitatea lor de mandatari ai statului trimi tor, precum i n
alte situa ii similare. Ei au obliga ia s depun ca martor, n cursul unor procese
judiciare i administrative, ns nici o m sur coercitiv sau alt sanc iune nu li se poate
aplica n leg tur cu aceasta. Nu sunt, ns , obliga i s depun m rturii asupra faptelor
care au leg tur cu exercitarea func iei lor i nici s prezinte coresponden a i
documentele oficiale referitoare la aceste fapte;
exceptarea de impozite, de taxe i de control vamal a func ionarilor consulari i a
familiilor acestora este asem n toare celei acordate diploma ilor. De asemenea, se
acord unele privilegii i angaja ilor posturilor consulare cu atribu ii administrative,
tehnice i de serviciu, dac nu sunt cet eni ai statului acreditar.
n afara posturilor consulare men ionate, conduse de func ionari de carier , exist i posturi
similare onorifice, avnd n fruntea lor consuli generali onorifici, consuli onorifici,
viceconsuli i agen i consulari onorifici, recruta i, de regul , dintre cet enii statului de
re edin sau al i cet eni reziden i n respectivul stat. i aceste posturi, precum i func ionarii
consulari onorifici se bucur de anumite imunit i i privilegii menite s le asigure
desf urarea normal a activit ilor, nu ns i membrii de familie ai acestora sau angaja ii
postului consular onorific.

Model de patent consular


Emilian Manciur Protocol institu ional 45

Bucure ti, .

.., ministrul afacerilor externe al Romniei, v znd patenta


consular prin care domnul ........................... a fost numit consul general, ef al Consulatului General al
............................, cu sediul la ................... i avnd ca circumscrip ie consular jude ele ..................................
Din mputernicirea Guvernului Romniei,
Autorizeaz pe domnul ............................... s exercite func iile consulare, ncredin ate de Guvernul
..............................., n conformitate cu Conven ia de la Viena din 1963, asupra rela iilor consulare, s acorde
protec ie i s dea asisten persoanelor fizice i juridice ale statului trimi tor i s ocroteasc interesele acestuia
n Romnia, prin toate mijloacele legale, potrivit cu principiile de drept interna ional.
Autorit ile publice romne sunt rugate s primeasc cererile i propunerile pe care domnul ..........................
le va formula n calitatea sa oficial sau n numele Guvernului ....................... i s -i asigure facilit ile,
privilegiile i imunitp ile de care beneficiaz n temeiul Conven ei de la Viena din 1963, asupra rela iilor
consulare.
Drept pentru care prezentul exequatur a fost semnat de ministrul afacerilor externe i este prev zut cu sigiliul
statului.

semneaz
Ministrul Afacerilor Externe

Model de exequatur
46 Emilian Manciur Protocol institu ional

De sus-ar tatele imunit i beneficieaz personalul misiunilor diplomatice i consulare,


precum i membrii lor de familie, din momentul intr rii pe teritoriul statului acreditar i pn
la p r sirea acestuia. Pe de alt parte, beneficiarii acestor imunit i i privilegii au datoria s
respecte legile rii n care i desf oar activitatea i s nu se amestece n treburile interne
ale acesteia.

4. Atitudinea comunit ii interna ionale fa de nc lcarea normelor


protocolului diplomatic

Dat fiind importan a deosebit a imunit ilor i privigiilor pentru desf urarea normal a
activit ilor misiunilor diplomatice i consulare, modul de respectare a acestora este n aten ia
comunit ii interna ionale, f cnd obiectul n afara Conven iilor de la Viena din 1961 i
1963 i al altor n elegeri interna ionale ulterioare. A fost necesar adoptarea de noi
documente n materie, deoarece, ntre timp, au avut loc nc lc ri grave ale amintitelor
imuni ti i privilegii, cum sunt cele petrecute, n Iran, n noiembrie 1979.
Conform celor relatate de presa vremii, un grup de cca 400 persoane a ocupat Ambasada
Statelor Unite ale Americii de la Teheran, lund ca ostateci 38 de membri ai personalului
respectivei ambasade (Lumea nr. 46/1979, p. 25).
Sfidnd reglement rile interna ionale n materie de inviolabilitate a sediilor misiunilor
diplomatice i obligativitatea de a asigura protec ia i securitatea celor aflate pe teritoriul
iranian, Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a dat publicit ii un comunicat n care
afirma c ac iunea unui grup de compatrio i este o reac ie fireasc la indiferen a guvernului
american fa de jignirea sentimentelor poporului iranian, prin prezen a n S.U.A. a ahului
nl turat de la putere. Comunicatul preciza, totodat , c , la 30 octombrie 1979, Departa-
mentului de Stat i-a fost prezentat oficial o cerere de predare a fostului ah i a so iei sale,
Farah i de restituire a tuturor bunurilor fostului suveran, conchiznd, cu insolen , c
R spunsul guvernului american va avea repercusiuni asupra rela iilor dintre cele dou ri.
Departamentul de Stat a respins aceast cerere, reafirmnd pozi ia american potrivit c reia
ahul a fost adus n S.U.A. pentru a urma un tratament medical i nu ca rezident permanent.
Ca urmare, membrii personalului ambasadei americane, sechestra i la Teheran, au r mas
ostateci ai islami tilor timp de cteva s pt mni, eliberarea lor avnd loc doar n urma unor
mari presiuni ale comunit ii interna ionale.
Acest act terorist s vr it de elemente extremiste, cau ionat de autorit ile iraniene, a
provocat o reac ie ferm din partea Organiza iei Na iunilor Unite. Analiznd aceste
evenimente i apreciind gravitatea faptelor, Adunarea General a O.N.U. a adoptat, n cursul
anului 1980, o rezolu ie prin care a condamnat, cu vigoare, orice acte de violen comise
mpotriva misiunilor i reprezentan elor diplomatice i consulare (anexa 3). Totodat , s-a
cerut statelor s ia toate m surile necesare n vederea asigur rii, n mod eficient, conform
obliga iilor interna ionale ce le revin, a protec iei i securit ii reprezentan elor diplomatice i
consulare de pe teritoriul lor, precum i a interzicerii activit ilor unor indivizi, grup ri i
organiza ii care ncurajeaz , organizeaz i comit acte ndreptate mpotriva securit ii acestor
reprezentan e. (Rezolu ia A.G. nr. 35/1980)

*
* *

Regulile protocolare sunt stricte i nu permit interpret ri prea largi (laxe). Ele trebuie s fie
respectate ntocmai, ntruct violarea lor, nc lcarea lor n sens restrictiv este considerat ca
Emilian Manciur Protocol institu ional 47

expresie a voin ei celui care nu le aplic de a se sustrage obliga iilor consim ite n interesul
tuturor. Atunci cnd o abatere de la aceste reguli este deliberat , ea este interpretat ntotdea-
una ca o manifestare de desconsiderare fa de partea care i este victim , fapt care va avea
urm ri asupra raporturilor dintre guvernele implicate. Invers, orice nou favoare acordat unei
misiuni diplomatice va fi imediat revendicat de c tre celelalte misiuni de rang similar, fapt
care va anula gestul preferen ial sau, crend o categorie privilegiat , va deveni susceptibil s
provoace o nou dificultate protocolar , i nu numai.
Totu i, dac e bine s fim aten i la modul n care regulile generale ale protocolului sunt
aplicate, nu trebuie s privim aceste aspecte cu prea mare susceptibilitate; solu ionarea pro-
blemelor de fond, a treburilor i intereselor comune este dovada faptic a bun voin ei sau a relei
inten ii a unui guvern fa de altul. O anomalie protocolar poate fi adesea rezultatul unei negli-
jen e sau al lipsei de experien i ea va fi cu att mai lesne i mai prompt ndreptat cu ct va fi
mai discret i mai cu modera ie semnalat . Numai n fa a unei nc lc ri sistematice a proto-
colului, nc lcare emannd de la o autoritate calificat a statului, este cazul s protest m i s
provoc m eventuale m suri de retorsiune. (Jean Serres, pp. 35-36)
III. Protocolul vizitelor de stat, oficiale,
de lucru sau de alt natur

Complexitatea i dinamica vie ii interna ionale contemporane, multitudinea problemelor


bilaterale sau multilaterale care cer o rezolvare grabnic au f cut neceasar sporirea, pn la o
amploare f r precedent, n raport cu situa ia din primele decenii ale secolului XX, a
ntlnirilor ntre factorii politici i economici cu putere de decizie din diferite ri. La aceasta a
contribuit i puternica dezvoltare ce au cunoscut-o mijloacele de transport la mari distan e,
care permit parcurgerea, f r eforturi fizice deosebite, doar n cteva ore, a unor trasee de mii
de kilometri.
Ast zi, efii de state, de guverne, mini trii fac, personal, deplas ri, fie n cte o ar , fie
efectund turnee n mai multe state, pentru consult ri, negocieri, concert ri de pozi ii pe teme
de interes reciproc, nemail snd aceste lucruri, ca n trecut, mai ales n seama reprezentan ilor
lor diplomatici din diferite capitale sau a celor trimi i la reuniuni interna ionale.
Vizitele ntre state la nivelul demnitarilor, prin frecven a i aten ia ce li se acord de c tre
p r i exprimat , ntre altele, prin ceremonialul desf ur rii lor constituie un factor de
cuantificare, un fel de barometru al calit ii rela iilor bilaterale, fiind urm rite, cu interes,
de alte state preocupate s cunoasc ct mai bine situa ia din regiunea n care se desf oar
vizita.
Din cercetarea arhivelor diplomatice reiese c , practic, toate rile urm resc, cu aten ie,
modul n care sunt organizate i se def oar vizitele n str in tate ale conduc torilor de state
i ale altor demnitari ai acestora, mai ales a celor importante pentru fiecare dintre ele, pornin-
du-se de la realitatea c amploarea acordat vizitelor, pe linie protocolar , sau caracterul
restrns din punctul de vedere al ceremonialului, sunt judicios stabilite de c tre autorit ile
statelor n cauz i, prin urmare, au o semnifica ie politic . n astfel de vizite, orice am nunt
este luat n seam , nu numai de cel care efectueaz deplasarea, dar i de observatorii str ini.
Ace tia analizeaz n detaliu aspectele protocolare ale unor astfel de vizite i trag, din ele,
concluzii asupra calit ii raporturilor dintre protagoni ti, precum i alte elemente utile pentru
guvernele propriilor ri. A a, de pild , prin circulara Nr. 7690 din anul 1943 a M.A.E. romn
pe teme de protocol, consacrat importan ei cunoa terii detaliilor de ceremonial ale vizitelor
oficiale, pentru aprecierea rela iilor dintre diferite state, se cerea diploma ilor no tri s urm -
reasc n rile n care se afl n misiune i s informeze: Cine anume i unde ntmpin pe un
nalt oaspete str in: la gar , la grani ? Dac la c l toria prin ar i s-a pus la dispozi ie un tren
sau un vagon special ? A fost gard de onoare la sosire i plecare ? Dac ora ul a fost pavoa-
zat? Cu ce drapele i cte? Cine/la ce nivel a participat la ac iunile din programul vizitei? A
participat i corpul diplomatic? n continuare, circulara solicita reprezentan ilor no tri infor-
ma ii i asupra eventualelor aspecte negative constatate n desf urarea vizitei din ara de re e-
din , incidente, refuzuri de participare, pentru a preveni la noi astfel de evenimente nedorite.
50 Emilian Manciur Protocol institu ional

1. Etapele preg tirii unei vizite cu caracter oficial


n str in tate, la nivel de demnitar

De regul , vizitele cu caracter oficial la nivel de ef de stat, pre edinte de parlament, ef de


guvern, ministru al afacerilor externe sau alt membru al guvernului au loc n urma unei
invita ii scrise din partea omologilor (pp.51-52), transmis prin intermediul ambasadei rii
care invit , cu informarea concomitent a ambasadorului rii al c rui demnitar este invitat.
Fire te, la aprecierea autorit ilor rii care lanseaz invita ia, transmiterea acesteia se poate
face i pe cale invers . R spunsul la invita ie se d n scris sau verbal, prin intermediul amba-
sadelor rilor respective, cu grija ca att ambasadorul care a transmis invita ia, ct i omo-
logul s u din capitala ce urmeaz a fi vizitat s aib cuno tin de con inutul r spunsului.
n situa ii de urgen , astfel de vizite pot fi organizate prin comunic ri telefonice sau
telegrafice transmise prin intermediul ambasadelor sau, n cazul unor rela ii foarte apropiate
ntre rile n cauz , prin colaboratori anume desemna i, procedndu-se ulterior la informarea
ambasadelor, pentru ca acestea s se implice n stabilirea detaliilor ac iunii sau chiar prin
contacte telefonice directe la nivel nalt.
Dup acceptarea invita iei i convenirea datelor efectu rii acesteia, se trece la preg tirea
propriu-zis a vizitei, solicitndu-se autorit ilor rii demnitarului invitat, prin intermediul
ambasadelor: sugestii de program; biografia oficial a oaspetelui; grupa sanguin , pentru
eventuale interven ii medicale de urgen ; preferin e alimentare; componen a delega iei i
unele date despre principalii membri ai acesteia; limba preferat pentru negocieri; dac este
nso it de un grup oficial de pres ; c i nso itori ns rcina i cu protec ia urmeaz s vin cu
oaspetele i dac ace tia vor veni cu armament propriu, caz n care se vor solicita numele
de in torilor acestuia, cu indicarea tipului i seriei fiec rei arme, num rul de cartu e i
num rul de pa aport al fiec rui de in tor. De men ionat c sunt state n care nu se permite
intrarea g rzilor de corp str ine narmate (Anglia, Finlanda .a.). Totodat , pentru vizitele la
nivel de ef de stat i de guvern se va solicita partitura i imprimarea sonor a imnului de stat
al rii n cauz , iar pentru vizitele n str in tate ale demnitarilor no tri, revine p r ii romne
transmiterea, n timp util, c tre viitoarele gazde, a imnului Romniei. Acest lucru este absolut
necesar, ntruct sunt cunoscute cazuri n care, n lipsa actualiz rii la zi a documentarului n
materie, n unele capitale, la ceremoniile de primire a unor nal i demnitari, s-au intonat
imnuri scoase din uz n ara oaspetelui ntmpinat.
Odat programul elaborat de c tre protocolul rii-gazd , el se transmite prin ambasade
spre informare viitorului oaspete, cu solicitarea de a comunica eventualele sale observa ii,
dup care se trece la tip rirea programului, sub form de bro ur .
Pentru vizitele fulger, neanun ate din timp, programul se prezint oaspetelui, la sosire,
discutndu-se pe loc eventualele sugestii/dorin e ale acestuia.
Bro ura con innd programul vizitei este bine s cuprind , n afara ac iunilor, a locului i a
orelor la care se vor desf ura acestea, i alte date de interes imediat pentru to i membrii dele-
ga iei: lista acestora, cu indicarea repartiz rii lor pe ma ini, locurile unde sunt caza i, nume-
rele lor de telefon, telefoane ale institu iei-gazd , ale ambasadei rii al c rei demnitar se afl
n vizit ; locul de cazare al grupului oficial de pres i telefonul unde poate fi contactat .a.
n vederea preg tirii vizitelor la nivel de ef de stat, de regul , se trimite, n ara ce urmeaz
a fi vizitat , cu cteva zile nainte de nceperea acestora, o echip alc tuit din reprezentan i ai
compartimentului de protocol al efului statului sau al Ministerului de Externe i ai serviciului
de protec ie a demnitarilor, care s vad , la fa a locului, toate obiectivele din program, traseele
pe care se va circula, modul de desf urare a ceremoniilor prev zute a avea loc, m surile de
protec ie ce urmeaz s fie adoptate de gazde, informnd despre toate aceastea n ar , spre a
fi aduse la cuno tin demnitarului care va veni n vizit .
Emilian Manciur Protocol institu ional 51

Invita ie la nivel de ef de stat


52 Emilian Manciur Protocol institu ional

Invita ie la nivel de membru al guvernului


Emilian Manciur Protocol institu ional 53

Acest grup antemerg tor trebuie s ia cuno tin , n toate detaliile, de aspectele protocolare
i de ceremonial ale viitoarei vizite, fiecare am nunt avnd importan a sa, ntruct este
necesar ca eful de stat oaspete s tie, n prealabil, tot ce se va petrece n timpul vizitei, cu
cine se va ntlni, ce i revine s fac n diferite imprejur ri, innd seama de practica local .
Astfel, se va comunica, n ar , ntregul desf ur tor al vizitei, precizndu-se:
dac ceremonia primirii/plec rii oficiale are loc la aeroport/gar sau ntr-un alt loc; dac
ea include i onoruri militare, cu indicarea, pe o schi , a etapelor ceremoniei; de cine va
fi salutat oaspetele la scara avionului/vagonului de tren; ce personalit i ale rii-gazd
particip ; dac i se ofer flori i de c tre cine; dac oaspetelui i se va ata a o misiune de
onoare permanent , cnd i de c tre cine i va fi prezentat , precum i datele biografice
ale membrilor acesteia;
de cine va fi condus de la locul de sosire, la re edin ; mijlocul de transport folosit
(autoturism, elicopter) i traseul pe care l va urma, cu precizarea dac exist practica
salut rii oaspetelui de c tre popula ie i eventuala efectuare de opriri, pe traseu;
descrierea re edin ei puse la dispozi ia oaspetelui; dac la aceasta va fi arborat drapelul
rii oaspetelui; dac exist practica acord rii de onoruri militare la sosirea la re edin ;
unde vor fi caza i ceilal i membri ai delega iei i grupul oficial de pres ;
unde se vor desf ura convorbirile; date despre edificiul n care vor avea loc, cu
precizarea dac acesta are vreo semnifica ie istoric ; cine va participa la convorbiri; de
cine va fi ntmpinat oaspetele la sosire i condus la plecare i dac , cu aceste prilejuri,
se dau anumite onoruri militare; dac pe masa convorbirilor se vor afla drapelele celor
dou state;
dac corpul diplomatic din capitala respectiv va fi implicat, n vreun fel, n programul
vizitei: prezent la ceremonia sosirii sau eventuala prezentare, ulterioar , a membrilor
acestuia la re edin a oaspetelui, participarea la dineul sau recep ia oficial ;
unde va avea loc dineul oficial oferit de gazde; cine va fi invitat; dac se rostesc toasturi
i dac traducerea lor se face n mod concomitent cu rostirea sau textul lor, tradus, se
distribuie, tip rit n prealabil; dac exist practica inton rii imnurilor de stat ale celor
dou ri la nceputul ac iunii; dac se obi nuie te ca oaspetele s ofere un dejun/dineu
de r spuns i, n caz afirmativ, unde se poate organiza, propuneri de meniuri i de texte
pentru cartoanele de invita ii, costurile estimative ale ac iunii; dac n timpul unor astfel
de manifest ri se prezint programe artistice;
dac n program se prevede depunerea de flori la vreun monument; semnifica ia
acestuia; dac se viziteaz respectivul obiectiv i, eventual, se semneaz ntr-o carte de
onoare; dac are loc, cu acest prilej, un ceremonial militar, descrierea acestuia, cine
particip ; dac coroana de flori este asigurat de gazde sau de c tre partea oaspete, ce
text se obi nuie te a fi scris pe panglic ;
dac se prev d: vizite la Parlament, ntlniri cu eful guvernului i, eventual, cu unii
mini tri, ntlniri cu oameni de afaceri; locurile de desf urare a acestor ntlniri, cu
descrierea cuvenit ; cine particip ; dac se prevede un anumit ceremonial pentru fiecare
dintre ele;
dac vor avea loc ntlniri cu reprezentan i ai comunit ii cet enilor originari din ara
efului de stat oaspete; unde anume i cine va participa;
dac vor avea loc vizite la obiective economice, social-culturale, turistice din capital i
provincie; de c tre cine va fi nso it oaspetele n aceste vizite; mijlocul de transport cu
care se va face deplasarea; harta rii cu indicarea traseului pe care se va circula i
distan ele de parcurs; descrierea localit ilor i a obiectivelor ce urmeaz a fi vizitate;
dac vor avea loc ceremonii de primire n respectivele locuri: ntmpinare cu flori,
oferire de aten ii simbolice la care trebuie s se r spund cu aten ii din partea oaspetelui;
dac vor fi c r i de onoare n care s semneze oaspetele;
dac exist practica schimbului de decora ii; pn la ce nivel i cadrul n care are loc;
54 Emilian Manciur Protocol institu ional

dac exist practica schimbului de cadouri ntre cei doi efi de stat i modul n care se
desf oara aceasta; dac schimbul de cadouri se face i la nivelul membrilor delega iilor
oficiale i al personalului de nso ire;
uzan ele protocolare n materie de inut , pentru diferitele ac iuni prev zute n program;
prognoza meteorologic a institu iei oficiale de profil, din ara ce urmeaz a fi vizitat ,
pentru ntreaga perioad a vizitei;
eventuale particularit i ale modului de via i de comportare ale cet enilor rii-gazd ,
care este util s fie cunoscute de oaspete.
n cazul n care oaspetele este invitat mpreun cu so ia, se vor trimite, n ar , informa ii
asupra modului de participare a acesteia la ac iunile comune cu so ul, precum i despre
programul separat ce i se preg te te, cu precizarea clar a uzan elor protocolare pentru
activit ile prev zute n programul respectiv.
Fire te, acest film detaliat al desf ur rii vizitei poate fi ntocmit i trimis, n prealabil, n
ar , de c tre ambasada statului de unde va veni oaspetele, la sosirea membrilor echipei de
protocol i protec ie urmnd s se definitiveze, cu gazdele, structura programului i s se
armonizeze anumite aspecte, n func ie de eventualele preferin e ale oaspetelui.
Detalii protocolare cum sunt cele de mai sus fiind utile i pentru preg tirea de vizite la
nivel de pre edin i de parlament, de efi de guvern sau de al i demnitari, ambasadele din
capitalele unde urmeaz s se efectueze vizite vor fi solicitate s transmit din timp autori-
t ilor interesate din ar astfel de informa ii, mai mult sau mai pu in detaliate, n func ie de
importan a i exigen ele demnitarului interesat.

2. Particularit ile de ceremonial ale vizitelor,


n func ie de rangul acestora

Ceremonialul i celelalte aspecte protocolare ale vizitelor la nivel de demnitar sunt


determinate de rangul oaspetelui, de caracterul vizitei i de nivelul calitativ al rela iilor dintre
statele n cauz .
Pentru cele la nivel de ef de stat, n practica interna ional sunt institu ionalizate, n
majoritatea rilor, urm toarele categorii: vizit de stat, la care se aplic nivelul cel mai nalt
de ceremonial; vizit oficial ; vizit de lucru; vizit privat . n ri n care nu exist uzan a
organiz rii vizitelor de stat, de cel mai nalt rang este considerat vizita oficial , acesteia
aplicndu-i-se ceremonialul suprem.
Ca particularit i ale fiec reia dintre aceste categorii de vizite, sunt de re inut drept
elemente ce se reg sesc, de obicei, n programele respectivelor ac iuni, indiferent de ara n
care se desf oar , urm toarele:
Vizita de stat dureaz de regul dou -trei zile. La sosirea pe aeroport sau la gar , oaspetele
este ntmpinat n unele ri de nsu i eful statului-gazd , n altele de un reprezentat al
acestuia, n persoana unui membru al guvernului. n ambele cazuri, este aliniat o gard de
onoare, alc tuit din subunit i reprezentnd n func ie de practica local o singur arm
sau mai multe arme, cu drapel i o fanfar ; se intoneaz imnurile de stat ale celor dou ri
(nti cel al oaspetelui, apoi al gazdei), dup care oaspetele, nso it de cea mai nalt oficiali-
tate gazd prezent la sosire, trece n revist garda de onoare. Sunt ri n care acest
ceremonial militar prevede i tragerea unor salve de tun, num rul acestora fiind diferit de la o
capital la alta. La primire sunt de fa oficialit ile locale, civile i militare, conform
ceremonialului statului de re edin , ntre care i ambasadorii celor dou ri din respectivele
capitale. Se adaug , la ace tia, n unele ri, i prezen a membrilor corpului diplomatic,
precum i ceremonia defil rii g rzii de onoare.
Emilian Manciur Protocol institu ional 55

La aeroport sau gar , sunt arborate drapelele de stat ale celor dou ri, iar n dreptul sc rii
avionului sau a vagonului de tren din care coboar oaspetele se ntinde un covor ro u.
Este de remarcat c , n ultimii ani, se constat , n unele ri, o tendin de simplificare a
ceremonialului la sosire, primirea oficial a oaspetelui, de c tre eful de stat gazd ,
desf urndu-se fie ntr-un loc memorial din centrul capitalei vizitate, fie n curtea palatului
gazdei. n func ie de importan a acordat de gazde vizitei, au loc i derog ri de la aceste noi
reguli protocolare. Astfel, n Fran a, de i conform protocolului n vigoare ntmpinarea la
aeroport a efilor de stat se face, n cazul vizitelor de stat, de c tre un ministru, n iunie 2000,
cu ocazia primei vizite de stat, la Paris, a noului pre edinte al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika,
pre edintele francez, Jacques Chirac, l-a ntmpinat personal, la aeroport.
n programele vizitelor de stat, figureaz , ntotdeauna, pe lng convorbiri care sunt
obiectivul principal al vizitei , un dineu oficial oferit de gazde, cu pronun are de toasturi, i,
n func ie de practica local sau la dorin a expres a oaspetelui, un dineu sau dejun de r spuns.
De exemplu, pre edintele Fran ei, F. Mitterrand, aflat n Romnia n 1991, ntr-o vizit de
stat, a oferit un dejun de r spuns, n saloanele Ambasadei Fran ei, la dineul oferit n onoarea
sa, de pre edintele Ion Iliescu.
ntre alte ac iuni ce sunt incluse n programele vizitelor de stat, sunt de men ionat: depuneri
de coroane de flori la un monument reprezentativ (monumentul unui erou na ional,
Monumentul Soldatului Necunoscut), un discurs n fa a parlamentului sau doar ntrevederi cu
pre edin ii camerelor Parlamentului; ntlnire cu primul-ministru i, eventual, un dejun/dineu
/mic dejun oferit de acesta; primirea unor mini tri, n func ie de agenda rela iilor dintre
respectivele ri; vizitarea unor obiective economice, de interes istoric sau turistic din capitala
rii sau din provincie; un spectacol de oper sau alt spectacol de gal n ri cu tradi ii n
acest domeniu artistic.
Pe ntreaga durat a vizitei, oaspetele este nso it, la toate ac iunile din program, de un
membru al guvernului sau de o misiune de onoare alc tuit dintr-un ministru i alte dou , trei
personalit i din partea gazdelor (ambasadorul acreditat n ara de unde vine oaspetele, un
general, eful protocolului sau o alt componen ).
Programul mai poate cuprinde primirea efilor de misiuni diplomatice, dac ace tia nu au
fost de fa la ceremonia de sosire; ntlnire cu reprezentan i ai comunit ii cet enilor origi-
nari din ara oaspetelui (ac iune ce se organizeaz de c tre ambasada statului respectiv) .a.
n ce prive te contactele cu presa, acestea se realizeaz , n cele mai multe ri, printr-o
conferin de pres ce are loc la ncheierea convorbirilor oficiale, cu participarea ambilor efi
de stat. Sunt ri n care exist practica solicit rii unor declara ii de pres efilor de stat str ini,
att la sosirea ct i la plecarea acestora din ara vizitat .
Cazarea oaspetelui se face, de obicei, ntr-o re edint destinat anume efilor de stat veni i
ca oaspe i. Sunt i cazuri n care aceasta se face la hotel, fire te avnd un nivel corespunz tor
(cel pu in patru stele). Se stabile te, din timp, prin negocieri ntre p r i, cte persoane din
delega ia oficial i dintre ceilal i nso itori ai oaspetelui urmeaz a fi prelua i n sarcin de
c tre gazde n ce prive te cazarea, masa, mijloacele de transport. Sunt ri n care num rul
persoanelor preluate, n sensul celor de mai sus, este stabilit prin reglement ri exprese.
Tot n prealabil, la transmiterea spre informare a proiectului de program, p r ile se
tatoneaz dac exist , n cazul lor, practica schimbului de decora ii sau de cadouri, cu ocazia
vizitei. n cazul decora iilor, se discut i se convine, n prealabil, num rul i nivelul acestora,
n func ie de reglement rile din fiecare ar .
De la sosire i pe toat durata ederii naltului oaspete, ma ina acestuia (n unele cazuri
blindat ), purtnd pe aripa dreapt fanionul rii sale, circul escortat , n semn de curtoazie,
de motocicli ti, num rul lor depinznd de reglement rile protocolare n materie, din ara
gazd . n statele n care, n unele etape ale vizitei, oaspetelui i se pune la dispozi ie o tr sur ,
escorta este asigurat de o gard c lare. Sunt i cazuri n care i la oaspe ii transporta i n
56 Emilian Manciur Protocol institu ional

ma ini, ca semn de aten ie deosebit , la sosire, de pild , prima escort este c lare, a a cum s-a
petrecut la vizita n Fran a a pre edintelui Algeriei, mai sus evocat .
Pentru membrii delega iei oficiale, se pune la dispozi ie, de c tre gazde, cte un autoturism
pentru fiecare ministru, iar pentru ceilal i componen i cte un autoturism la dou , trei
persoane, n func ie de responsabilit ile ce le au n delega ie, sau alte tipuri de vehicule, cu un
num r mai mare de locuri.
Dac naltul oaspete este invitat cu so ia, aceasta particip la dineul oficial i la vizite
efectuate la unele obiective ce pot prezenta interes pentru ea. n timpul convorbirilor i al altor
contacte oficiale ale efului de stat oaspete, pentru so ie se preg te te un program separat,
propunndu-i-se vizite la institu ii cu caracter cultural, social, de s n tate, asistarea la o
prezentare de mod .a.
La vizitele de stat, principalele trasee parcurse de c tre oaspete, re edin a acestuia i
edificiile ce le viziteaz sunt pavoazate cu drapelele celor dou state.
De regul , ceremonia de plecare este similar celei ce a avut loc la sosirea oaspetelui.
n ri n care nu exist practica vizitelor de stat, vizitele oficiale fiind considerate drept
contacte interna ionale de cel mai nalt rang, ceremonialul i programul acestora este
asem n tor celor specifice vizitelor de stat.
Vizita oficial n cazul rilor n care aceasta nu este o ac iune de nivel suprem are, de
obicei, o durat mai scurt i un protocol de desf urare u or simplificat, n compara ie cu cel
al vizitelor de stat.
ntmpinarea oaspetelui la locul de sosire se face de c tre un membru al guvernului,
a ternndu-se un covor ro u la scara avionului/vagonului de tren.
Garda de onoare poate fi mai restrns numerice te i nu defileaz , avnd loc, ns ,
intonarea imnurilor i trecerea n revist a g rzii; escorta de motocicli ti este i ea mai mic ;
pavoazarea este mai redus . Cazarea are loc tot ntr-o re edin destinat efilor de stat sau la
un hotel, dar num rul celor prelua i n seama gazdelor este mai mic; n ri ale Uniunii
Europene, de pild , acesta este limitat la 12 persoane. i num rul mijloacelor de transport
puse gratuit la dispozi ia oaspe ilor este diminuat n rile sus-amintite, fiind limitat la 10
autoturisme.
Programul cuprinde, mai ales, convorbiri cu diferite oficialit i i un dineu sau dejun
oficial (cu pronun area de scurte toasturi), ori ambele ac iuni, una dintre ele fiind oferit de
primul-ministru sau de pre edintele parlamentului, la care se adaug , n func ie de durata
vizitei, ntlniri cu reprezentan i ai cercurilor de afaceri, cu cei ai comunit ii cet enilor
originari din ara oaspetelui, vizite la unele obiective de interes pentru rela iile dintre cele
dou ri .a., oaspetele fiind nso it de un membru al guvernului rii-gazd .
Cu prilejul vizitelor oficiale, pot avea loc schimburi de decora ii i schimburi de cadouri.
Organizarea de programe speciale pentru so ia naltului oaspete i contactele cu presa se
desf oar , n mod similar, cu cele de la vizitele de stat, iar ceremonialul de plecare este
asem n tor celui ce a avut loc la sosire.
Fire te, unele elemente de protocol pot diferi de la o ar la alta, ns diferen ntre cele
dou categorii de vizite exist pretutindeni.
Vizitele de lucru presupun un nivel al ceremonialului la sosire/plecare mai redus, n locul
membrului guvernului prezent la celelalte categorii de vizite ntmpinarea oaspetelui
putnd fi f cut i numai de c tre un consilier al efului statului sau de eful de protocol al
acestuia. Se ntinde obi nuitul covor ro u, iar n multe ri, onorul nu mai este dat de o gard
cu drapel i fanfar , ci de un num r mai mic de militari dispu i de ambele p r i ale traseului
parcurs de oaspete, pn la salonul de onoare.
Cazarea i asigurarea mijloacelor de transport se fac tot de c tre gazde, la o re edin sau
hotel, ns num rul persoanelor preluate este redus, n ri ale Uniunii Europene limitndu-se
la 8; totodat , este redus i num rul autoturismelor puse la dispozi ie, ct i al motocicli tilor
care l nso esc pe oaspete.
Emilian Manciur Protocol institu ional 57

n program predomin convorbirile, completate cu un dejun de lucru sau un dineu. i n


cazul acestui gen de vizite, n func ie de rela iile dintre cele dou state, pot avea loc ambele
ac iuni de mai sus, a doua oferit de c tre primul-ministru. Fiind, de regul , vizite scurte, nu
se prev d deplas ri n provincie, dect n cazul unor interese bilaterale concrete, mai ales cu
caracter economic. Nu au loc schimburi de decora ii, ci doar de cadouri. n astfel de vizite, de
obicei, nu se invit cu so iile; dac , totu i, oaspetele dore te s vin cu so ia, programul
separat al acesteia se organizeaz fie de gazd , fie de c tre ambasada rii oaspetelui.
n ce prive te presa, dac n ara-gazd nu exist practica organiz rii de conferin e sau de
declara ii de pres , cu ocazia unor astfel de vizite, iar oaspetele dore te, totu i, s se
ntlneasc cu presa, acest lucru se realizeaz prin grija ambasadei sale.
Vizitele private presupun n func ie de raporturile dintre respectivele state i, mai ales, de
rela iile personale dintre efii de stat n cauz anumite gesturi de curtoazie, cum ar fi:
ntmpinarea la aeroport de c tre un reprezentant al institu iei preziden iale; oferirea unei
escorte minime de protec ie, pe durata vizitei i, la cerere expres , a unui autoturism blindat,
dac eful de stat aflat n vizit are, conform reglement rilor din ara sa, interdic ie de a
circula n str in tate, n autoturisme obi nuite (Turcia, Israel etc.). Cazarea, care n mod firesc
intr n seama oaspetelui i se face la un hotel sau la re edin a ambasadorului rii respective,
poate fi oferit de c tre gazde, la o cas de oaspe i.
Sunt ri n care modul de tratare, din punct de vedere protocolar, a acestor vizite difer , n
func ie de faptul dac oaspetele urmeaz s se ntlneasc sau nu cu eful statului-gazd . Dac
este prev zut o astfel de primire a oaspetelui, n Fran a, de pild , el se va bucura la sosire i
la plecare (la aeroport/gar ) de covor ro u i de c iva militari care s -l salute la intrarea n
salonul de onoare; cel care va veni s -l ntmpine la sosire va fi eful protocolului preziden ial
sau adjunctul acestuia, iar la salonul de onoare vor fi arborate 4 drapele franceze i 4 ale rii
oaspetelui. Dac nu se va ntlni cu eful statului, salonul de onoare va fi deschis, dar f r
covor ro u, ns pavoazat cu cte 4 drapele ale celor dou ri, iar persoana care l va saluta va
fi de grad mai mic.
La nivel de parlamente este n uz mai ales formula vizitelor oficiale. n cazul n care
acestea sunt la nivel de pre edinte de camer , li se aplic , n majoritatea rilor, la sosire/ple-
care, un ceremonial asem n tor celui pentru vizitele oficiale ale efilor de stat, ns de o
amploare mai redus n ce prive te onorurile militare.
Cazarea se face la o cas de oaspe i sau hotel i se pun la dispozi ia delega iei mijloacele
de transport necesare, autoturismului oaspetelui, purtnd fanionul rii sale, ata ndu-i-se o
escort de motocicli ti.
Programul cuprinde convorbiri, un dineu oficial, vizite la obiective economice, social-cul-
turale i o primire la eful statului.
Dac oaspetele vine mpreun cu so ia, pe timpul ac iunilor oficiale la care aceasta nu l
poate nso i, se organizeaz pentru so ie un program special, n func ie de preferin e.
Pentru situa ia n care un pre edinte de parlament efectueaz o vizit privat ntr-o ar , nu
se organizeaz nici un ceremonial la sosirea i plecarea acestuia, ns poate fi manifestat o
anumit curtoazie, oferindu-i-se posibilitatea de a folosi salonul de onoare sau un alt salon
oficial, de la aeroport/gar i, n func ie de rela iile dintre parlamentele celor dou ri, de fa
poate fi un reprezentant al protocolului parlamentar.
n cazul vizitelor de delega ii parlamentare conduse la alt nivel, uzan ele protocolare difer
de la o ar la alta, ns , pretutindeni se manifest preocuparea de a trata cu aten ie pe
reprezentan ii forurilor legislative str ine, aflate n vizit ntr-o alt ar .
La vizitele de efi de guvern, rangul cel mai nalt este de vizit oficial . La aceast
categorie de vizite, nivelul persoanei care ntmpin pe oaspete la locul de sosire i l conduce
la plecare difer de la o ar la alta, ns , n general, aceast persoan este omologul din ara-
gazd al oaspetelui.
58 Emilian Manciur Protocol institu ional

De regul , ceremonialul este asem n tor cu cel al vizitelor oficiale la nivel de ef de stat,
ns cu o gard de onoare numerice te mai redus , o pavoazare redus a traseelor parcurse de
oaspete etc. O alt diminuare se aplic i n ce prive te persoanele oficiale preluate pe
cheltuiala gazdelor (cazate la o re edin oficial sau la hotel) i autoturismele puse la
dispozi ia delega iei. n ri ale Uniunii Europene, de pild , se suport cheltuielile de edere
pentru 10 persoane i 8 autoturisme.
Pe durata vizitei, ma ina oaspetelui, purtnd pe aripa dreapt fanionul rii sale, este
nso it de o escort de motocicli ti.
Programul unor astfel de vizite cuprinde, pe lng convorbiri oficiale, un dejun sau un
dineu oficial, vizite la obiectivele cu profil de interes pentru oaspete, eventual un spectacol de
oper sau un concert i o primire la eful statului-gazd .
Nu au loc schimburi de decora ii, ns pot avea loc schimburi de cadouri.
n cazul n care oaspetele vine cu so ia, pe lng o ntlnire cu so ia omologului, i se
organizeaz i un program special de vizite la institu ii cu caracter social, cultural, artistic etc.
i n cazul vizitelor de lucru ale efilor de guvern, protocolul se aseam n cu cel aplicat la
vizitele de aceea i categorie ale efilor de stat, ns cu unele diminu ri ale ceremonialului
(num rul militarilor care prezint onorul, pavoazarea etc), iar programul cuprinde mai ales
convorbiri, un dejun de lucru i, n func ie de timpul disponibil (acest gen de vizite este, de
obicei, de scurt durat ), eventuale deplas ri la unele obiective din sfera de interese pentru
colaborarea bilateral .
Pentru vizitele private ale acestor demnitari, nu se prev d ceremonii la sosire/plecare, ci
doar unele gesturi de curtoazie, cum sunt: deschiderea salonului oficial sau a unui alt salon de
onoare; oferirea, la cerere, a unui autoturism blindat (pentru situa ii similare celor men ionate)
i eventuala prezen , la sosire i plecare, a unui reprezentant al protocolului. Fire te, n
func ie de rela iile dintre rile n cauz , poate fi avut n vedere oferirea i a altor facilit i.
Dintre vizitele oficiale la nivel de membru al guvernului, cele ale mini trilor ap r rii au
prev zute, pretutindeni, la sosire/plecare, ceremonii militare cu gard de onoare, acela i
ceremonial aplicndu-se i n cazul vizitelor efilor de State Majore Generale, care nu sunt de
regul membri n guvern.
Pentru al i mini tri, ceremoniile de salut, la sosire/plecare, difer de la o ar la alta; ca
element protocolar larg r spndit men ion m ntmpinarea la sosire i conducerea la plecare
de c tre omologii lor din ara-gazd .

3. Ceremonialul vizitelor demnitarilor str ini n ara noastr

n ara noastr , vizitele demnitarilor str ini se organizeaz inndu-se seama de sus-
ar tatele practici interna ionale.
Pentru efii de stat, ceremoniile de sosire i plecare, cu ocazia vizitelor de stat, se
desf oar la aeroport, oaspetele fiind salutat personal de c tre pre edintele Romniei. Sunt de
fa omologii romni ai membrilor delega iei str ine, alte oficialit i ntre care i ambasadorii
celor dou ri. Se intoneaz imnurile de stat, se trag 21 de salve de tun, cei doi efi de stat
trec n revist garda de onoare, dup care primesc defilarea acesteia; gazda prezint oficia-
lit ile romne, iar oaspetele personalit ile care l nso esc. Pe catargele din fa a salonului de
onoare sunt arborate drapelele de stat ale celor dou ri, iar de la scara avionului pn la
salonul oficial este ntins un covor ro u.
naltului oaspete i este ata at pe toat durata vizitei o misiune de onoare, alc tuit din
ministrul afacerilor externe, ambasadorul Romniei n capitala rii oaspetelui i consilierul de
stat, ef al Compartimentului de Protocol al Administra iei Preziden iale.
Emilian Manciur Protocol institu ional 59

Delega iei oaspete i se pune la dispozi ie un num r corespunz tor de autoturisme, ma inii
efului statului ata ndu-i-se o escort de motocicli ti.
Cazarea se face la o cas de oaspe i, destinat anume acestui scop.
n ce prive te programul, n afara convorbirilor oficiale i a dineului oficial, care se
desf oar la Palatul Cotroceni, pot fi prev zute: depunerea de coroane de flori la Mormntul
Soldatului Necunoscut; ntrevederi cu pre edin i ai camerelor Parlamentului i o eventual
invita ie, adresat oaspetelui, de a lua cuvntul n fa a camerelor reunite; o ntrevedere cu
primul-ministru al guvernului, n func ie de dorin a oaspetelui incluzndu-se i alte ntlniri cu
personalit i romne, precum i vizite la anumite obiective economice, social-culturale etc.
Principalele artere pe care circul naltul oaspete, locul de cazare al acestuia, ct i
edificiile ce le viziteaz sunt pavoazate cu drapelele de stat ale celor dou ri.
n vizitele oficiale i la cele de lucru, deosebirea esen ial a protocolului aplicat acestora,
fa de cele de stat, const n faptul c , la locul de sosire/plecare oaspetele este salutat, n
numele pre edintelui Romniei, de ministrul afacerilor externe, n calitate de ef al misiunii de
onoare ata ate pe lng oaspete, pe toat durata vizitei, i condus la Palatul Cotroceni, unde
are loc primirea oficial , cu ceremonial militar, de c tre pre edintele Romniei.
Ceremonialul acesteia, ca i programul vizitei sunt asem n toare celor ale vizitei de stat,
mai pu in salvele de tun i defilarea g rzii de onoare.
i vizitele private, la nivel de ef de stat, sunt tratate conform practicilor interna ionale n
materie, mai sus evocate, manifestndu-se grija ca i aceste prezen e n ara noastr s poat
prilejui, celor care ne viziteaz , p strarea de amintiri pl cute despre Romnia.
Pentru vizitele n ara noastr ale pre edin ilor de parlamente i efilor de guverne, att
protocolul desf ur rii acestora, ct i con inutul programelor urmeaz practica interna ional ,
a a cum a fost aceasta prezentat n paragrafele anterioare; ca element n plus, n cazurile n
care primul-ministru nu ntmpin personal, la aeroport/gar , pe oaspetele s u, ceremonia
oficial de primire se organizeaz pe esplanada din fa a sediului guvernului Romniei.
Aceea i conformitate cu uzan ele protocolare interna ionale este observat i n cazul
vizitelor, la noi, la nivelul membrilor guvernului.

4.Vizitele cu caracter oficial ale demnitarilor romni n str in tate

n ce prive te preg tirea vizitelor oficiale ale demnitarilor romni n str in tate, pentru cele
la nivel de ef de stat, exist i la noi practica trimiterii unui grup antemerg tor, alc tuit din
reprezentan i ai protocolului Administra iei Preziden iale, ai Ministerului Afacerilor Externe
i ai Serviciului de Protec ie i Paz , spre a lua cuno tin , n mod nemijlocit, de locurile ce
urmeaz a fi vizitate, de uzan ele protocolare ale viitoarelor gazde, de m surile de protec ie
prev zute n reglement rile acestora i, n cazul n care se constat unele inconveniente,
acestea s fie discutate cu partea n cauz , pentru g sirea solu iilor reciproc acceptabile.
n general, pentru toate vizitele oficiale ale demnitarilor no tri n str in tate, n procesul de
preg tire a acestor ac iuni, este necesar s se manifeste grij pentru cunoa terea i informarea
din timp a celui care urmeaz s efectueze vizita, asupra ct mai multor elemente privind
modul de via din ara n care se va deplasa, asupra eventualelor particularit i religioase i
obiceiuri locale specifice, de care trebuie s se in seama, pentru a se preveni comiterea, din
ne tiin , a unor gre eli.
60 Emilian Manciur Protocol institu ional

5. Asigurarea m surilor de protec ie

Toate aceste categorii de vizite oficiale presupun i luarea unor m suri de protec ie exprese
fa de demnitarul principal care efectueaz vizita i persoanele care l nso esc, activitatea, n
acest sens, ncepnd din momentul stabilirii datei vizitei i ncetnd abia dup ncheierea
ac iunii.
Astfel, pentru vizitele organizate n propria ar , serviciul ns rcinat cu protec ia
demnitarilor ine o leg tur permanent cu compartimentul de protocol, care se ocup de
ntocmirea programului vizitei, pentru a cunoa te, din timp, elementele componente ale
acestuia. n cazul n care constat c unele obiective propuse n program nu ofer condi iile
dorite n vederea asigur rii protec iei necesare, semnaleaz acest fapt, spre a se alege altceva.
Odat programul stabilit, serviciul respectiv n tiin eaz alte institu ii ale rii ns rcinate
cu siguran a statului i ordinea public , asupra traseelor i locurilor ce urmeaz a fi vizitate i,
mpreun , stabilesc m surile specifice ce vor fi luate pentru desf urarea, n siguran , a
vizitei.
n cazul ac iunilor care se desf oar n str in tate, prezen a reprezentan ilor serviciului de
protec ie, al turi de cei ai protocolului, n echipele trimise, ca antemerg tori, pentru preg tirea
vizitelor peste hotare, le permite s ia cuno tin , la fa a locului, de toate particularit ile
traseelor i obiectivelor propuse n program, de starea de spirit a popula iei localit ilor ce ar
urma s fie vizitate i, n consultare cu serviciile omoloage ale rilor-gazd , s convin toate
aspectele de protec ie considerate necesare.

6. Organizarea vizitelor n i din ar ale reprezentan ilor


administra iei locale i ai cercurilor private

Aceea i preocupare pentru preg tirea minu ioas a vizitelor str ine primite n ara noastr
i a celor efectuate n str in tate trebuie manifestat i n cazul ac iunilor de rela ii ale
reprezentan ilor administra iei locale de stat, ct i ale celor reprezentnd diferite cercuri
private companii economice, organiza ii socio-profesionale, culturale.
Gazdele trebuie s fie preocupate ca viitorul oaspete s se simt ct mai bine n timpul
ederii lui n Romnia i, pentru aceasta, este de mare utilitate s se afle, din timp, unele
detalii asupra preferin elor i gusturilor viitorului oaspete, spre a se ine seama de ele la
alc tuirea programului, a meniurilor pentru mese, la alegerea locului de cazare. A a, de pild ,
trebuie tiut dac n afara convorbirilor care, de regul , constituie scopul principal al
deplas rii ar dori s viziteze anumite obiective de interes economic, cultural-turistic, unele
magazine, s vizioneze un spectacol, un program la un bar de noapte etc.
Trebuie avut n vedere c gesturile de curtoazie, aten ia manifestat fa de oaspe i fie ei
oficiali sau din lumea afacerilor private au, indiscutabil, efecte pozitive asupra derul rii
ntrevederilor, a negocierilor de tot felul, prin crearea unei atmosfere de apropiere ntre
parteneri, favorabil n elegerilor.
Vizitele n str in tate ale oamenilor no tri de afaceri i ale altor reprezentan i ai sectorului
privat trebuie i ele preg tite cu aten ie. n acest sens, pe lng elementele prezentate n
leg tur cu modul de organizare a vizitelor oficiale elemente utile a fi re inute i luate n
seam i de compartimentele de protocol din sectorul privat este bine ca, n prealabil, cei ce
vor efectua vizita sau asisten ii lor de protocol ns rcina i cu preg tirea dosarului vizitei s
citeasc diferite lucr ri de prezentare a rii n cauz , s solicite informa ii de la ambasadele
rii respective la noi, de la Camera de Comer i Industrie a Romniei i de la eventuale
persoane cunoscute care au vizitat, deja, locurile unde urmeaz s se fac deplasarea.
Emilian Manciur Protocol institu ional 61

Pe lng date ct mai cuprinz toare asupra viitorilor interlocutori, este necesar cunoa -
terea situa iei politice, economice i sociale din ara ce urmeaz a fi vizitat , a obiceiurilor
privind rela iile interumane i cele cu str inii, a modului de comportare n diferite mprejur ri,
n cazul n care sunt diferen e fa de uzan ele de la noi.
A a, de pild , omul de afaceri romn nu trebuie s se mire i nici s trag concluzii
negative asupra modului n care este tratat, dac , n unele ri, la o manifestare cu participare
interna ional , va constata c , spre deosebire de Fran a sau Germania, unde se d ntietate
persoanelor venite din str in tate, n Statele Unite, un om de afaceri autohton important trece
naintea celor str ini.
n Fran a, oamenii sunt mai pu in direc i i mai re inu i cu partenerii str ini: cnd se face
cuno tin cu cineva, nu se ntreab ce profesie ai ?, cum procedeaz americanii, chiar dup
primele cuvinte schimbate cu noua lui cuno tin ; nu se obi nuie te tutuirea, cu partenerii de
afaceri, cum se ntmpl n alte ri, aceasta permi ndu-se, la francezi, doar ntre fo ti colegi
de clas , camarazi de stagiu militar sau vechi colegi de serviciu.
n Anglia, se d mna doar atunci cnd se fac prezent ri, nu i la ntlniri ntre oameni care
se cunosc deja. S rutul minii doamnelor nu este curent, fiind considerat un gest pitoresc,
din partea str inilor. Cnd te adresezi cuiva, trebuie s men ionezi, n mod obligatoriu numele
de familie al persoanei n cauz : Domnule Smith, Domnule Brown; folosirea formulei simple
de domnule se face doar dac este vorba de un chelner, un furnizor de produse, de cineva cu
care rela iile se reduc la o simpl prestare de servicii.
n SUA, b rba ii trec u or la a se tutui, obi nuiesc s se bat pe um r v dind dorin a de a
imprima un spirit de franche , de familiarism n rela iile cu parteneri str ini.
Strngerea de mn nu este uzual n Japonia, salutul tradi ional, aici, fiind nclinarea, care
se realizeaz de la talie, n unghi drept, cu men inerea rigid a spatelui i a gtului. Aceast
nclinare este cu att mai pronun at , cu ct interlocutorului i se cuvine mai mult respect.
n Germania, este larg r spndit sculatul devreme i nu este n obicei culcatul trziu ele-
mente de care este bine s se in seama la elaborarea programelor pentru vizitele, la noi, ale
delega iilor din aceast ar .
n Olanda, la mare pre este punctualitatea, exactitatea n ceea ce faci sau spui. Cnd se
discut , de pild , aspectele financiare ale unei afaceri, trebuie manifestat o maxim precizie,
altfel, pierzi ncrederea interlocutorului t u olandez.
n Egipt, nu se ia niciodat cu mna stng un obiect ce i se ofer etc.
Cele de mai sus sunt doar cteva din obiceiurile locale a c ror cunoa tere prealabil este de
utilitate pentru cei ce se deplaseaz de la noi, peste hotare.
n ncheiere, relev m ideea c , pentru reu ita deplas rilor n str in tate, trebuie s avem
cuno tin , pe ct posibil, de modul de comportare i stilul de via din rile prev zute a fi
vizitate, spre a ine seama de ele.
IV. Eticheta n coresponden

1. Suportul material i modul de ntocmire


a comunic rilor oficiale scrise

Coresponden a, al turi de comunicarea oral , este principala form de manifestare a rela-


iilor interumane, fie ele oficiale sau particulare, i la ntocmirea ei este necesar s se in
seama de unele reguli conven ionale de polite e, de o anumit etichet specific raporturilor
ntre inute pe calea scrisului.
Coresponden a trebuie tratat cu deosebit grij , att n ce prive te con inutul, ct i
aspectul ei exterior, ntruct aceste elemente sunt considerate expresia aten iei fa de desti-
natar i concur la formarea, n ochii acestuia, a imaginii despre autor, fie el persoan privat
sau institu ie.
Stilul coresponden ei oficiale este supus unor reguli generale, determinate de uzan ele n
materie i de conven iile la care s-a ajuns pentru a conferi raporturilor scrise demnitatea i
corectitudinea corespunz toare. Acest stil are ca scop s asigure destinatarii de faptul c aceia
care li se adreseaz le respect rangul, pozi ia oficial , deferen a ce li se cuvine n raport cu
expeditorii i, n cazul coresponden ei diplomatice, s situeze comunicarea n cadrul princi-
piilor de egalitate, respect reciproc i considera ie mutual ntre statele, institu iile sau
organiza iile n cauz .
Oricare ar fi caracterul coresponden ei, hrtia ntrebuin at este de dorit s fie de bun
calitate, n cazul celei oficiale trebuind s se aib n vedere necesitatea ca aceasta s r spund
cerin elor de arhivare, deci de p strare ndelungat a unor documente. Formatul hrtiei
destinat coresponden ei este, de regul , 21x29,7, cunoscut sub denumirea de format A4.
Pentru coresponden a oficial , culoarea hrtiei e preferabil s fie alb . Dac , totu i, se dore te
folosirea unui suport colorat, se poate utiliza o hrtie de culoare gri sau bleu, n ambele cazuri
n nuan e foarte deschise.
Se n elege prin coresponden oficial comunicarea scris ntre institu ii i organiza ii
recunoscute ca atare, precum i cea adresat de c tre cet eni unei autorit i sau trimis
acestora de c tre o autoritate.
Coresponden a oficial este un domeniu n care se poate spune c forma are aceea i
importan ca i fondul, ca i ceea ce se comunic . Tot ceea ce este scris r mne! i acest gen
de scriere, spre deosebire de coresponden a privat , nu-i implic doar pe autori, ci i organis-
mele pe care ace tia le reprezint ; n orice caz, coresponden a oficial angajeaz rela ii
publice, raporturi interna ionale.
Oricum, forma scris a comunic rii n cadrul oficial are o larg circula ie i se bucur de
mare longevitate: mai multe persoane, din anturajul destinatarului sau din afara acestui
anturaj, aflate la diferite niveluri de interven ie, vor lua cuno tin de opera noastr devenit
document; acesta va prilejui deschiderea unui dosar, va putea suscita ntlniri, discu ii, va
solicita un r spuns i, intrnd n arhiv , va putea fi readus n dezbatere oricnd, ntruct
memoria institu iilor este durabil !
64 Emilian Manciur Protocol institu ional

n cazul institu iilor, foaia de hrtie destinat coresponden ei oficiale are, de regul , un
antet, plasat fie n partea de sus-centru a foii, fie n cea de sus-stnga, i con ine denumirea
complet a institu iei n cauz sau numele i func ia oficialit ii respective, ca de exemplu:
Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Economic i Social, coala Na ional de Studii
Politice i Administrative, Asocia ia Romn de Politic Extern , Joseph Verner Reed,
Ambasador al Statelor Unite ale Americii .a. (p. 65)
Folosirea unor termeni ct mai preci i, mai adecva i pentru expunerea celor tratate n
coresponden a oficial , aten ia fa de ortografie i punctua ie n redactarea unei astfel de
coresponden e sunt cerin e de care trebuie s se in seama cu toat rigoarea. Orice sc pare n
aceast privin poate duce la ambiguit i n interpretarea textului ntocmit, ceea ce, n cazul
documentelor oficiale, poate avea consecin e nedorite, unele chiar deosebit de grave, dac este
vorba de documente diplomatice.
Foarte important n coresponden a oficial este corectitudinea scrierii numelor proprii,
gre elile n aceast materie fiind considerate drept lips elementar de curtoazie fa de
persoanele n cauz .
Cea mai r spndit form de coresponden oficial este scrisoarea, care poate fi o cerere
c tre o institu ie, un r spuns al unei autorit i c tre un solicitant, o comunicare scris ntre
dou sau mai multe institu ii. Ea trebuie s aib o redactare clar , un limbaj precis, f r
ambiguit i i echivocuri, s fie logic , adic lipsit de contradic ii i, mai ales, concis ;
conciziunea ne fere te de multe posibilit i de a gre i, iar evitarea prolixit ii, a repet rilor
inutile confer distinc ie comunic rii i, adesea, eficien , ntruct economise te timpul
destinatarului i nu-l oblig la reveniri, la eforturi spre a descifra mesajul. De regul , textul
unei comunic ri oficiale nu trebuie s dep easc lungimea a dou pagini la ma ina de scris
sau pe computer.
i o ultim precizare: r spunsul prompt la coresponden a primit este o dovad de bune
maniere; e de preferat s explic m imediat cauza ntrzierii r spunsului, dect s l s m s
pluteasc totul ntr-o atmosfer de nesiguran .
Asupra structurii unei scrisori oficiale, este de re inut c , pe lng antetul deja amintit, ea
trebuie s cuprind :
data ntocmirii, care se scrie, de obicei, n partea dreapt -sus a primei pagini;
o form introductiv de adresare: Domnule Pre edinte, Domnule Ministru,
Domnule Ambasador, Domnule Director sau Stimate Domnule., formul
care se scrie n partea superioar a foii, la cca. 10 cm de marginea acesteia. (De
men ionat c , n Fran a, adresarea c tre eful statului folose te formula Domnule
Pre edinte al Republicii, pentru a face distinc ie fa de ceilal i pre edin i, care pot fi de
institu ii sau de societ i);
cuprinsul scrisorii e bine s aib nceputul fiec rui alineat cu 1-2 cm spre interior, fa
de distan a stabilit pentru scrierea ntregului text; de obicei, aceast distan este de 3-4
cm, n partea stng i cea de jos a foii i de 2-3 cm n partea dreapt i cea de sus;
o formul de ncheiere, pentru care se utilizeaz , n func ie de destinatar,
diferite expresii de polite e: Cu stim , Cu deosebit stim , Cu respect, Cu
deosebit respect, Cu deosebit considera ie, Cu nalt considera ie etc.;
semn tura emi torului coresponden ei, element de autentificare a acesteia, se aplic cu
cerneal albastr sau neagr n partea dreapta a paginii, sub formula final de polite e, la
o distan pu in mai mare dect cea dintre rndurile textului scrisorii. Dac numele i
func ia semnatarului sunt nscrise pe antet, ele nu vor mai fi dactilografiate. n cazul n
care coresponden a are mai mul i semnatari, numele i func iile acestora se vor scrie,
ncepnd din partea stng a paginii, n ordine ierarhic ;
adresarea complet c tre destinatar, care trebuie s cuprind numele, prenumele i
func ia acestuia, cu men ionarea titlului tiintific, didactic, militar, dac este cazul:
Emilian Manciur Protocol institu ional 65

Domnului X, ministrul Afacerilor Interne, Domnului ing. Y, Directorul General al


Companiei Z, Domnului prof.univ.dr.A., rectorul Universit ii ; Domnului
general de armat B., Comandantul Academiei Tehnice Militare, se poate face fie n
partea de sus a scrisorii, naintea formulei introductive de adresare, fie n cea de jos a
acesteia, dup semn tura expeditorului.
Este de dorit ca att n cuprinsul scrisorii, ct i n ncheierea ei, sau n men ionarea
destinatarului, s se evite, pe ct posibil, prescurt rile de cuvinte.
66 Emilian Manciur Protocol institu ional

2. Formule de adresare c tre nalte personalit i

n cazul adres rii coresponden ei c tre personalit i cu nalte func ii n stat sau c tre
conduc tori ai unor culte regilioase, se va manifesta grij pentru cunoa terea i folosirea
titulaturilor i a formulelor corecte de adresare, erorile n aceast privin fiind foarte prost
primite.
Astfel, n cazul unor monarhi, formula introductiv de adresare va fi cea de Sire, pentru
mp rat sau rege, i de Doamn , pentru mp r teas i regin , iar cea de adresare complet :
Majest ii Sale Mohamed al VI-lea, Regele Marocului; n cuprinsul scrisorii se va folosi
Majestatea Voastr . Pentru prin i se va folosi, dup caz, adresarea Alte ei Sale
Serenissime, dac este prin suveran al unui stat i Alte ei Sale Imperiale sau Alte ei Sale
Regale, dac este fiul unui mp rat sau rege; n cuprinsul scrisorii Alte a Voastr
Serenissim ; Alte a Voastr Imperial ; Alte a Voastr Regal .
Referitor la reac iile negative la folosirea unor formule de adresare necorespunz toare c tre
un cap ncoronat, poate fi men ionat, spre exemplificare, urm torul caz: cu ani n urm , n
cadrul programului unei vizite oficiale n ara noastr a ahului Iranului, primarul de atunci al
Constan ei, la dineul ce l-a oferit n onoarea naltului oaspete, i-a nceput toastul cu formula
Excelen n loc de Sire sau Maiestate. ahul Iranului nu s-a ar tat c ar fi ofensat, a
continuat s r mn la mas aproape o or dup terminarea desertului (punnd n ncurc tur
grupul de arti ti care i epuizaser programul preg tit i trecuser la improviza ii), dar nu a
r spuns la toast, lucru a teptat de gazd i ntreaga asisten .
Pentru str ini, avnd func ii de pre edinte de stat, ef de guvern, ministru, ambasador, se va
folosi formula introductiv de Excelen , iar n cuprinsul scrisorii cea de Excelen a
Voastr sau Dumneavoastr .
n cazul demnitarilor autohtoni, n majoritatea rilor, nu se folose te formula de adresare
Excelen , ci aceea de Domnule, Dumneavoastr .
n ncheierea scrisorilor adresate unor nalte personalit i de stat, se pot folosi formule de
polite e ca: Rog pe Majestatea Voastr /Alte a Voastr s binevoiasc a accepta expresia
profundului meu respect, V rog, Domnule Pre edinte, s binevoi i a primi expresia
considera iei mele celei mai nalte, V rog s accepta i, Domnule Ministru/Ambasador,
expresia naltei mele considera ii, V rog s primi i, domnule Director, expresia distinsei
mele considera ii.
Pentru nal i ierarhi i al i conduc tori i slujitori ai cultelor religioase, se vor folosi
urm toarele formule de adresare:

Biserica Ortodox Romn


Patriarhului: Prea Fericite P rinte Patriarh, Prea Fericirea Voastr , Prea Fericirii
Sale, Prea Fericitului P rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne;
Mitropoli ilor i Arhiepiscopilor: nalt Prea Sfin ite, nalt Prea Sfin iei Voastre,
nalt Prea Sfin iei Sale, nalt Prea Sfin itului Daniel, Mitropolitul Moldovei i al
Bucovinei;
Episcop sau Arhiereu vicar: Prea Sfin ite, Prea Sfin ia Voastr , Prea Sfin iei Sale,
Prea Sfin itului Gherasim, Episcop al Rmnicului;
Arhimandrit i Stare : Prea Cuvioase P rinte Arhimandrit/Stare , Prea Cuvio ia
Voastr , Prea Cuvio iei Sale, Prea Cuviosului Arhimandrit Vasile; dac acesta este
i stare , ad ug m, n continuare, Stare ul M n stirii (denumirea);
Preot: Prea Cucernice P rinte, Prea Cucernicia Voastr , Prea Cucernicului P rinte
(numele), paroh al bisericii (denumirea);
C lug r/C lug ri : Cuvioase P rinte, Cuvioas Maic .
Emilian Manciur Protocol institu ional 67

n ce prive te formulele de ncheiere a coresponden ei, se pot folosi: Al Prea Fericirii


Voastre, Al nalt Prea Sfin iei Voastre, Al Prea Sfin iei Voastre, Al Prea Cuvio iei
Voastre, la care se adaug , n func ie de destinatar, cu adnc/profund respect, cu nalt
considera ie, cu deosebit stim , cu distins considera ie.

Biserica Armean i Cultul Cre tin de Rit Vechi folosesc acelea i formule de adresare ca
i cele pentru ierarhii Bisericii Ortodoxe. Pentru Catolicosul de la Ecimiadzin ( eful suprem al
Bisericii Armene de pretutindeni) se va folosi Sanctitatea Voastr .

Biserica Romano-Catolic
Papa: Sanctitatea Voastr , Prea Sfinte P rinte, Sanctit ii Sale Papa Ioan-Paul al
II-lea;
Cardinal: Eminen a Voastr sau Domnule Cardinal, Eminen ei Sale Cardinalul
(numele), la care se adaug func ia de inut (Arhiepiscop de );
Arhiepiscop/Episcop: Excelen , Monseniore, Domnule Arhiepiscop/Episcop,
respectiv Excelen ei sale Arhiepiscopului de (denumirea diocezei) Monseniorul
(numele);
Preot: P rinte Paroh, Domnule P rinte;
C lug ri: Cuvioase P rinte, Cuvioas Maic .

Preciz m c , la noi n ar , n coresponden a oficial se folosesc, i n cazul ierarhilor


romano-catolici i greco-catolici, formule de adresare similare celor folosite c tre ierarhii
ortodoc i; pentru cardinali se folose te adresarea Eminen a Voastr .
De men ionat c Papei nu i se scrie direct dect la nivel de ef de stat sau de nti st t tor al
unui cult religios (patriarh); scrisorile altor persoane care vor s comunice ceva Sfntului
P rinte se adreseaz prelatului ns rcinat cu Secretariatul de Stat al Vaticanului.
n ce prive te formulele de ncheiere a coresponden ei, catolicii exprim Sfntului P rinte
sentimentele lor de profund respect sau devotament filial, iar persoanele necatolice pot
utiliza formule ca: V rog s binevoi i a agrea/accepta, Prea Sfinte P rinte, expresia
respectuoaselor mele sentimente sau expresia profundului meu respect.
Pentru Cardinali, Arhiepiscopi i Episcopi se pot folosi: V rog s agrea i/accepta i,
Eminen /Domnule Cardinal, respectiv Excelen /Domnule Arhiepiscop, expresia
respectuoasei mele considera ii, iar pentru Preo i/C lug ri, V rog s agrea i, Domnule
Paroh/P rinte, expresia distinsei mele considera ii.
n cazul conduc torilor celorlalte culte religioase din ara noastr (reformat, evanghelic,
luteran, unitarian, penticostal, adventist, cre tin dup evanghelie, baptist, musulman,
mozaic, martorii lui Iehova), formula de adresare este cea de Eminen , pentru efii de cult
care de in demnitatea de episcop i pentru ef Rabinul cultului mozaic, iar pentru ceilal i efi
de culte este cea de Domnule, cu men ionarea titulaturii acestora, respectiv: Domnule
Superintendent, Domnule Prim-delegat, Domnule Pre edinte, Domnule Muftiu. i n
cazul celorlal i slujitori ai acestor culte se va folosi formula de adresare Domnule.
n anexa 4, sunt date denumirile cultelor religioase care func ioneaz n Romnia i
titulatura conduc torilor acestora.

3. Coresponden a diplomatic

O categorie distinct a coresponden ei oficiale este coresponden a diplomatic , prin care se


n elege comunicarea oficial , f cut n scris, ntre efii de stat i de guvern, ntre Ministerul
Afacerilor Externe i alte ministere ale statului acreditar i misiunile diplomatice str ine,
68 Emilian Manciur Protocol institu ional

precum i ntre misiunile diplomatice acreditate n capitala aceluia i stat (Dic ionar
Diplomatic, p. 309).
Coresponden a diplomatic are menirea s completeze demersurile diplomatice verbale i
s fixeze, cu precizie, pozi iile exprimate de p r i, n evolu ia actual a diploma iei remar-
cndu-se, tot mai evident, tendin a de a se nlocui activitatea oral cu demersul scris, conform
dictonului latinesc verba volant, scripta manent.
n ceea ce prive te caracterul conven ional al limbajului diplomatic, atunci cnd cores-
ponden a se poart ntre guverne, ministere de externe, misiuni diplomatice, exist coduri al
c ror mesaj este n general cunoscut. Astfel, ntr-o scrisoare la acest nivel, expresia nu putem
r mne indiferen i trebuie citit vom interveni n mod sigur, formularea privim cu ngri-
jorare nseamn vom adopta o linie ferm , cuvintele vom reconsidera cu aten ie pozi ia
noastr trebuie n elese n sensul suntem pe cale de a adopta o pozi ie ostil , declara ia
avem rezerve n ce prive te... semnific nu vom permite..., formula vom fi obliga i s
lu m n considerare propriile noastre interese are sensul examin m posibilitatea ruperii
rela iilor .a. (Mircea Mali a, pp. 487-488)
Sus-amintitele demersuri scrise sunt cunoscute n literatura de specialitate sub denumirea
generic de note diplomatice. Acestea pot fi de mai multe feluri, i anume:
Nota verbal este cea mai utilizat form scris de comunicare diplomatic . ntocmit
la persoana a III-a, pe o hrtie cu antet, ea poart un num r i data ntocmirii, ns nu
este semnat , ci doar parafat avnd sigiliul Ministerului Afacerilor Externe sau al
ambasadei de la care eman . La redactare, se folosesc, att la introducere, ct i la
ncheiere, formule consacrate de curtoazie, dup cum urmeaz : Ministerul Afacerilor
Externe/Ambasada X prezint salutul sau complimentele sale Ambasadei X/Ministe-
rului Y i are onoarea de a-i comunica/transmite/solicita Dup expunerea con inu-
tului, nota se ncheie cu formula: Ministerul Afacerilor Externe/Ambasada X folose te
acest prilej pentru a rennoi Ambasadei X/Ministerului Y asigurarea naltei sale
considera ii. n cazul anun rii decesului unei nalte personalit i, nota va fi redactat
pe o hrtie cu antetul ambasadei avnd un chenar negru (pp. 69-70);
Nota semnat , scris pe hrtie cu antet, are un caracter mai solemn dect nota verbal .
Este, n fapt, o scrisoare redactat la persoana I-a sau a III-a i se adreseaz personal
ministrului afacerilor externe sau unui ef de misiune diplomatic , fiind semnat de
emitent. ncepe cu formula Domnule Ministru sau Domnule Ambasador i se
ncheie cu formula de curtoazie V rog s primi i, Domnule Ministru/Domnule
Ambasador, asigurarea naltei mele considera ii. Se folose te pentru comunic ri c rora
statul trimi tor le acord o importan deosebit . (p. 71);
Nota personal are forma unei scrisori redactate la persoana I-a, scris pe o hrtie cu
antet. Se folose te pentru anun area de c tre un ef de misiune, nou sosit la post, c i-a
prezentat scrisorile de acreditare, precum i de c tre efii de misiune care i nceteaz
activitatea i fac cunoscut numele ns rcinatului cu afaceri desemnat s asigure interi-
matul la conducerea respectivei ambasade. Se folose te, ca i nota semnat , i pentru
alte comunic ri considerate a fi foarte importante. (p. 72);
Nota colectiv are un caracter deosebit de solemn. Se adreseaz Ministrului Afacerilor
Externe al rii de re edin de c tre reprezentan ii diplomatici ai mai multor state din
capitala respectivei ri, exprimnd punctul de vedere comun al acestora. Este semnat
de c tre efii misiunilor diplomatice de la care eman . n cazul n care Nota este din
partea tuturor efilor de misiuni diplomatice din capitala n cauz , ea poate fi semnat
numai de c tre Decanul Corpului Diplomatic, cu precizarea c o face n numele
acestuia. n acest ultim caz, Nota poate fi scris pe o hrtie cu antetul decanului. (p. 74);
Emilian Manciur Protocol institu ional 69

Model de not verbal


70 Emilian Manciur Protocol institu ional

Not verbal anun nd decesul


unei nalte personalit i
Emilian Manciur Protocol institu ional 71

12 octombrie 2001

DOMNULE MINISTRU,

Urmare celor discutate n ntrevederea avut cu Dumneavoastr la 6 octombrie a.c., am onoarea s v


confirm, pe aceast cale, acordul p r ii romne ca semnarea documentului convenit recent de c tre delega iile
ministerelor de interne ale rilor noastre, s se fac la nivel de mini tri de resort, cu prilejul vizitei oficiale la
............... a primului ministru al Guvernului Romniei.
V rog s primi i, Domnule ministru, asigurarea naltei mele considera iuni.

AMBASADOR

EXCELEN EI SALE
DOMNULUI ..................................
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL .....................................

Model de not semnat


72 Emilian Manciur Protocol institu ional

Model de not personal


Emilian Manciur Protocol institu ional 73

Nota circular este o comunicare, avnd con inutul identic, adresat de M.A.E. tuturor
misiunilor diplomatice str ine acreditate n ara respectiv , pentru a le aduce la
cuno tin o dispozi ie legal , o m sur protocolar sau un alt fapt ce trebuie cunoscut
de c tre misiunile diplomatice. Aceast form de comunicare se folose te i ntre
misiunile diplomatice dintr-o capital , pentru a- i anun a, n mod reciproc, sosirea sau
plecarea definitiv de la post a membrilor personalului lor diplomatic, schimbarea
adresei sau a telefonului cancelariei ori re edin a ambasadorului etc .(p.75);
Note simultane sau identice, scrise pe hrtie cu antet, sunt note separate, cu acela i
con inut, transmise unui stat sau unor state, din partea mai multor state, cu privire la o
anumit problem . Sunt folosite pentru a se sublinia identitatea de vederi a tuturor
autorilor acestor note;
O categorie de note care nu se scrie pe hrtie cu antet este aide-mmoire-ul. Acesta nu
poart semn tur sau sigiliu, nu con ine nici o formul de curtoazie, singurele elemente
de identificare fiind data i locul remiterii. Se poate nmna n timpul unei audien e, a
unor negocieri sau convorbiri, cu scopul de a preciza interlocutorilor unele chestiuni
discutate sau pentru a confirma declara ii f cute verbal (p. 76);
Asem n tor cu aide-mmoire-ul, ns avnd un con inut mult mai amplu, este memo-
randum-ul. Redactat la persoana a III-a, pe o hrtie cu antet, nesemnat, f r num r, f r
formule de curtoazie, este o not n care sunt expuse fapte sau argumente n leg tur cu
una sau mai multe probleme, ori cu negocieri aflate n desf urare, urm rindu-se
explicarea, justificarea pozi iei statului care l trimite. Dac nu este trimis ca un
document independent, ci ca o anex la o not verbal sau personal , se redacteaz pe o
hrtie simpl , f r antet (p.77-78);
O comunicare mai rar utilizat este ultimatum-ul. Redactat n form de not sau de
memorandum, acesta con ine o cerere categoric , ce nu admite discu ii i obiec ii, pe
care o formuleaz un stat sau un reprezentant al acestuia la adresa unui alt stat, de a
ndeplini o condi ie sau a rezolva o situa ie litigioas , sub amenin area unor anumite
consecin e. Ultimatum-ul nu este sinonim cu o declara ie de r zboi, ns constituie un
mijloc de presiune, de intimidare (p.79).

4. Coresponden a de afaceri

i n cazul coresponden ei de afaceri, trebuie avute n vedere i respectate recomand rile


cu referire la coresponden a oficial , n ce prive te aspectul acesteia, pentru a da o imagine ct
mai favorabil asupra autorului i a ntreprinderii ce o reprezint . Gre elile de ortografie,
inclusiv banalele gre eli de imprimare, chiar i a unei singure litere, fac o proast impresie
destinatarilor. O deosebit aten ie trebuie acordat coresponden ei ntocmite n limbi str ine,
verificarea acesteia de c tre buni cunosc tori ai limbii utilizate la redactarea textului destinat
expedierii fiind indispensabil .
Scrisorile de afaceri trebuie s fie redactate n termeni politico i, s fie clare, precise, pe ct
posibil concise, evitndu-se formule ce pot crea confuzii.
Numele destinatarului trebuie scris f r nici o gre al , nso it de titulatura complet a aces-
tuia. n cazul unor prenume str ine, necunoscute, trebuie verificat atent sexul destinatarului,
spre a evita situa ia nepl cut de a ne adresa cu Domnule unei persoane de sex feminin sau
invers. De asemenea, este bine s lu m n considera ie faptul c , n ultimul timp, c tig teren
renun area la feminizarea diferitelor func ii. Astfel, se prefer adresarea cu Doamn Direc-
tor, Doamn Notar, Doamn Decan, Doamn Secretar General, Doamn Doctor, n
locul celei de Doamn Directoare .a.m.d.
74 Emilian Manciur Protocol institu ional

Not verbal colectiv semnat de decanul Corpului Didactic


Emilian Manciur Protocol institu ional 75

Model de not verbal circular


76 Emilian Manciur Protocol institu ional

Aide-memoire

Delega ia parlamentar a Romniei va fi condus de domnul Valer Dorneanu, pre edintele Camerei
Deputa ilor.
Este alc tuit din cinci persoane, ntre care dou doamne.
Sosirea va avea loc, joi 10 mai a.c., ora 17:30 cu zborul Tarom, venind de la Bucure ti.

4 mai 2001
Emilian Manciur Protocol institu ional 77

Model de memorandum

MEMORANDUMUL
Guvernului Romniei privind politicile economice1

1. Acest memorandum care completeaz i actualizeaz memorandumul din 26 iulie i


scrisoarea suplimentar de inten ie din 5 august 1999 stabile te obiectivele i politicile
economice ale Romniei pentru anul 2000, formulate ntr-un cadru pe termen mediu, n scopul
ader rii la UE. []

II. Obiectivele i politicile economice pentru anul 2000 i dup anul 2000
A. Strategia de baz i obiectivele
10. Revenind la obiectivele sale economice pe anul 2000, Guvernul crede c eforturile sale ar
trebui s se concentreze pe mbun t irea performan ei de infla ie i produc ie, consolidnd n
acela i timp ajustarea extern considerabil de anul trecut. n consecin , n 2000 deficitul
contului curent va fi proiectat s r mn n linii mari neschimbat n raport cu PIB-ul; pe baza
intr rilor de capital prev zute de la creditorii oficiali i priva i, aceasta va fi n conformitate cu o
cre tere a rezervelor valutare ale statului, pn la sfr itul anului 2000, de aproape 1 miliard
USD pn la echivalentul a aproximativ 3,1 luni din total importuri. []
11. Pe partea de politici, va men ine politici monetare i fiscale restrictive, n acela i timp
consolidnd implementarea politicilor n domeniile disciplinei financiare i politicii salariale, n
vederea solu ion rii problemelor persistente ale infla iei ridicate i sc derii produc iei. Pentru a
pune bazele unei cre teri sustenabile, inten ioneaz s redreseze sl biciunile structurale prin
continuarea restructur rii sectorului bancar i accelerarea privatiz rii i lichid rii
ntreprinderilor.
12. Pe termen mediu n conformitate cu obiectivele sale cheie de aderare la UE i
realizarea unei cre teri puternice i sustenabile inten ioneaz s fac noi progrese n
stabilizarea economiei i solu ionarea rigidit ilor structurale. Concret, inten ioneaz s limiteze
deficitul contului curent, n linii mari, la niveluri care ar putea fi finan ate de fluxuri de capital
care nu creeaz datorie, n conformitate cu o reducere constant a datoriei externe n PIB i a
ratelor serviciului datoriei. De asemenea, inten ioneaz m s fac un progres constant n
urm torii c iva ani pentru reducerea ratei infla iei la niveluri mai apropiate de cele existente n
UE. []

B. Politica fiscal
[]
14. Pe partea de venituri, a implementat o reform fiscal pe scar larg n scopul mic or rii
ratelor de impozitare, l rgirii bazei impozabile i reducerii distorsiunilor, implicnd o reducere a
poverii fiscale asupra economiei cu 1% din PIB. []
16. Pe partea de cheltuieli, bugetul 2000 va marca un prim pas c tre un sector public mai
sustenabil, cu o reducere intit a ponderii cheltuielilor totale n PIB de aproape 1,25% din PIB.
Cel mai important, sectorul public civil va suferi o reducere considerabil : bugetul prevede o
reducere de 22.700 de posturi; n plus, se planific reducerea personalului din sectoarele
ap rare/ordine public /siguran na ional cu 22.000 pn la sfr itul anului 2000. []

1
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.422 din 1 septembrie 2000.
78 Emilian Manciur Protocol institu ional

E. Balan a de pl i si managementul datoriei externe


[]
29. Va limita mprumuturile neconcesionale pe termen mediu i lung la 2,8 miliarde USD
pentru 2000, cu un subplafon de 0,6 miliarde USD pentru scaden ele ntre unu i trei ani.
Plafoanele vor acoperi toate mprumuturile statului, BNR, b ncilor i ntreprinderilor pentru
care guvernul de ine controlul ac iunilor. Pentru o mai bun administrare a datoriei, va limita
contractarea/garantarea de c tre stat de instrumente de angajare de datorie care au clauza put
option inclus n contractele de datorie. Aceste plafoane constituie criteriu de performan n
cadrul aranjamentului stand-by. []

H. Protec ia social
38. Declinul activit ii economice n ultimul an a sporit n continuare povara pentru cei mai
s raci din societate. n timp ce o mbun t ire sus inut n economia real va trebui s fie
principalul factor n mbun t irea condi iilor sociale, guvernul trebuie, de asemenea, s
ac ioneze direct. A f cut pa i pentru consolidarea tuturor func iilor legate de ngrijirea copiilor
i orfanilor doar ntr-o singur agen ie. n plus, va fi ntreprins o analiz cuprinz toare a
finan rii autorit ii locale. Pentru a redresa situa ia financiar precar a pensionarilor cu cele
mai mici pensii, s-au recolerat toate pensiile. Casa na ional pentru asigur rile de s n tate este
nfiin at acum i este dotat cu resursele necesare pentru a asigura o prestare mult mbun t it
a serviciilor medicale pentru popula ie. n urm toarele luni, se va nt ri protec ia social pentru
omerii pe termen lung i pentru cei mai s raci din societate, prin ntreprinderea unor ac iuni
legale n vederea consolid rii responsabilit ii institu ionale pentru livrarea de ajutoare i
servicii de asisten social ; se vor mbun t i aloca iile pentru schema de sprijinire a venitului
minim n func ie de mijloacele de existen ; i o mai bun intire a aloca iilor pentru copii
pentru familiile cu mai mul i copii. []

III. Monitorizarea programelor


39. Pe baza performan elor din cadrul programului de pn acum i a politicilor descrise n
aceast scrisoare, Guvernul cere ncheierea primei analize n cadrul aranjamentului i derog ri
pentru nendeplinirea criteriului de performan permanent privind arieratele de plat la extern
pentru creditorii oficiali i celor cinci criterii de performan de la sfr itul lui decembrie 1999
privind creditul net acordat bugetului general consolidat de sistemul bancar, cheltuielile totale
cu salariile, preluarea datoriei ntreprinderilor la b nci de c tre bugetul general consolidat i
emiterea de garan ii de stat pentru mprumuturile bancare acordate ntreprinderilor, arieratele
interne c tre CONEL, ROMGAZ i PETROM, precum i reducerea net a arieratelor fiscale ale
CONEL, ROMGAZ c tre bugetul general consolidat.
40. De asemenea, cere extinderea programului pn la sfr itul lunii februarie 2001.
Implementarea programului va fi monitorizat pe baza criteriilor de performan i a intelor
indicative dup cum sunt descrise n urm toarele cteva paragrafe. n plus, programul va fi
revizuit de c tre Fond de dou ori n perioada r mas a aranjamentului stand-by: 15 august i 15
noiembrie 2000.
Emilian Manciur Protocol institu ional 79
80 Emilian Manciur Protocol institu ional

Privitor la redactarea con inutului scrisorilor de afaceri, este indicat ca, n fiecare paragraf
al unei scrisori, s fie tratat o singur idee, spre a facilita re inerea esen ialului. i n
coresponden a de afaceri promptitudinea r spunsului este o regul de la care nu trebuie s
existe abateri.
Ca i n cazul coresponden ei oficiale, i la ntocmirea scrisorilor de afaceri este necesar s
se aleag cu grij formulele de ncheiere a coresponden ei, n func ie de rangul persoanei
c reia ne adres m i de caracterul rela iilor existente cu aceasta.

5. Elemente comune coresponden ei de diferite categorii

n semn de curtoazie fa de o nalt personalitate sau cnd este vorba de o coresponden


avnd un caracter intim, pentru a marca respectul, n primul caz, i faptul c nici un ter nu a
avut cuno tin de con inutul mesajului transmis, n al doilea caz, coresponden ele n cauz se
scriu de mn .
Atunci cnd se dore te personalizarea unei scrisori dactilografiate, expresie a aten iei
deosebite fa de destinatarul ei, expeditorul adaug cu stiloul, fire te inndu-se seama de
rangul fiec ruia dintre ace tia, cteva cuvinte de amabilitate la formula de adresare ori la cea
de ncheiere, fie n ambele locuri, utiliznd termeni adecva i rangului fiec ruia dintre
destinatari. A a de pild , la Domnule Ambasador sau Domnule Decan se adaug i
drag prietene, la Domnule Pre edinte Drag /Stimate Domnule Pre edinte, respectiv la
V rog s accepta i, domnule Ministru, expresia naltei mele considera ii se adaug i
ntreaga mea prietenie sau respectuosul meu devotament. (pp. 81-82)
Expedierea coresponden ei oficiale i de afaceri trebuie f cut n plicuri de aceea i culoare
cu hrtia folosit la scrierea textului comunic rii, iar adresa se va scrie n acela i mod n care
a fost ntocmit coresponden a: dac a fost scris de mn , atunci i adresarea de pe plic se va
face tot de mn .
Expedierea se poate efectua fie prin po t , fie prin curier; n cazul unei coresponden e la
care se dore te nregistrarea, pe loc, a reac iei destinatarului, aceasta se transmite prin mesager
special. n acest ultim caz, plicul nu va fi nchis, semn c aduc torul cunoa te con inutul
acestuia i este un om de ncredere. Astfel se procedeaz mai ales n rela iile diplomatice,
cnd purt tor al comunic rii este chiar ambasadorul sau un nalt func ionar al rii
trimi toare.
Cnd este vorba de o coresponden foarte urgent i neconfiden ial , aceasta poate fi
trimis prin fax, urmnd s fie nentrziat expediat destinatarului, prin alte mijloace, originalul
comunic rii, f r de care fax-ul primit de acesta nu are nici o valoare.
n situa ia n care destinatarul nu dispune de fax, comunic rile urgente, avnd un text scurt,
se pot face i prin telegrame. Este cazul transmiterii de felicit ri, condolean e, anun area
sosirii cuiva etc.
Emilian Manciur Protocol institu ional 81

Scrisoare personalizat
82 Emilian Manciur Protocol institu ional

Scrisoare personalizat
Emilian Manciur Protocol institu ional 83

6. Comunicarea prin c r i de vizit

O alt modalitate de comunicare scris este cea realizat prin c r i de vizit . Acestea pot fi
de format considerat obi nuit, avnd dimensiunile n jur de 9x5 cm, sau de format mare,
cu dimensiunile ntre 12,5/14,5 x 8/10,5 cm.
De obicei, o carte de vizit se imprim pe un carton alb, de bun calitate, folosirea de
cartoane colorate drept suport pentru c r i de vizit fiind ntlnit mai ales la reprezentan ii
unor firme comerciale sau la unii oameni de art care urm resc, prin aceasta, s se disting de
ceilal i utilizatori de c r i de vizit .
C r ile de vizit pot fi oficiale, de afaceri sau private. Cele din prima categorie cuprind
numele, prenumele, titlurile i func iile persoanei n cauz , denumirea institu iei sau a
companiei unde lucreaz , adresa i telefonul acesteia, uneori i adresa de acas . C r ile de
vizit din cea de-a doua cateorie cuprind doar numele i prenumele, eventual titlul tiin ific
sau onorific ori gradul profesional al persoanei. Acest tip de carte de vizit se folose te n
contacte particulare, pentru eventuale comunic ri ce nu au leg tur cu activitatea oficial , de
serviciu a posesorului. (p. 80-81).
Cei care se deplaseaz frecvent n str in tate obi nuiesc s - i fac i c r i de vizit de
serviciu/bilingve (n limba proprie i ntr-o limb de circula ie interna ional ), imprimate pe
cele dou fe e ale c r ii de vizit .
Folosirea c r ilor de vizit de format obi nuit ca instrument de comunicare scris are loc,
de obicei, pentru transmiterea unor mesaje foarte scurte, scrise de mn i pentru a nso i
trimiterea unui document sau a unui obiect n toate cazurile cu scopul de a nlocui o
scrisoare (acceptarea unei invita ii, recomandarea cuiva, transmiterea de salut ri etc. ).
C r ile de vizit se pot utiliza n rela iile n societate, n general, i n via a diplomatic , n
mod special. Astfel, folosindu-se un cod anume de abrevia iuni ce se nscriu, cu creionul, n
col ul de jos-stnga al c r ii de vizit , sub forma unor grupe de litere, se pot face prin
trimiterea de c r i de vizit , urm toarele comunic ri:
p.p. = pentru prezentare, cnd venit nou ntr-o localitate vrei s te prezin i unor
oficialit i, vecinilor i altora care consideri c e bine s tie despre venirea ta;
p.f.c. = pentru a face cuno tin , deci exprimarea dorin ei exprese de a intra n rela ii;
p.f. = pentru a felicita cu un anumit prilej;
p.f.N.A. = pentru a felicita cu ocazia Anului Nou (pour fliciter loccasion de la
Nouvelle Anne);
p.f.f.n = pentru a felicita de ziua na ional (pour fliciter loccasion de la fte
nationale);
p.s. = pentru a transmite salut ri;
p.c. = pentru a transmite condolean e;
p.r. = pentru a mul umi pentru ceva (pour remercier);
p.p.c. = pentru a- i lua r mas bun (pour prendre cong)
La ultimele dou nu se r spunde.
Dac pe o carte de vizit care nso e te trimiterea unui document sau a unui obiect este
scris abrevierea R.S.V.P. (retournez sil vous plait), nseamn c expeditorul a teapt s -i fie
returnat trimiterea n cauz . (A nu se confunda cu R.S.V.P. nscris pe cartoanele de invita ie,
care nseamn c se a teapt r spunsul persoanei invitate).
C r ile de vizit de format mare sunt destinate anume pentru coresponden , fire te scurt ,
scris de obicei de mn i semnat de expeditor. Ele se folosesc pentru transmiterea de
mul umiri pentru un serviciu f cut de cineva, pentru un dejun sau un dineu la care s-a
participat, pentru transmiterea de felicit ri cu ocazia unui eveniment deosebit etc.
84 Emilian Manciur Protocol institu ional

Emilian Manciur
Emilian Manciur Protocol institu ional 85
86 Emilian Manciur Protocol institu ional

n cazul ambelor tipuri de c r i de vizit , eticheta cere ca expedierea lor s se fac n plicuri
de aceea i dimensiune.
n afar de a fi un mijloc de coresponden , c r ile de vizit sunt i un foarte util instrument
de comunicare nemijlocit ntre persoane care nu se cunosc: prezentndu- i unul altuia c r ile
de vizit , cu prilejul particip rii la reuniuni de lucru sau la unele activit i mondene, ei fac
astfel cuno tin , stabilesc rela ii.

7. Coresponden a special , pentru evenimentele deosebite

Un alt gen de coresponden l constituie felicit rile, condolean ele i exprimarea n scris a
compasiunii, cu prilejul unor calamit i naturale sau accidente grave.
Felicit rile sunt un bun prilej de a exprima respectul, considera ia, prietenia fa de cineva
i, n acela i timp, o ocazie de a nt ri rela iile cu destinatarul acestora.
Felicit rile se trimit cu diferite ocazii oferite de evenimente oficiale sau din via a privat ,
ori prilejuite de s rb tori legale, cum ar fi:
ziua na ional a unei ri, cnd se adreseaz felicit ri att la nivelul oficialit ilor de stat,
ct i la cel al partenerilor de afaceri; ntruct, n multe ri, i persoanele particulare se
arat sensibile dac un str in le felicit cu aceast ocazie, cunoa terea datelor la care se
s rb toresc zilele na ionale ale rilor lumii este de o larg utilitate (anexa 5);
Anul Nou; aici trebuie s se in seama de confesiunea destinatarilor, tiut fiind c
musulmanii, evreii, chinezii, vietnamezii s rb toresc la date diferite de noi Anul Nou;
S rb torile de Cr ciun i de Pa ti; i aici aten ie la confesiunea destinatarilor;
aniversarea zilei de na tere i a onomasticilor unor personalit i, parteneri de afaceri sau
prieteni;
avansarea n grad sau o alt form de promovare a unui superior, partener ori coleg.
Felicit rile se pot transmite sub form de scrisori, c r i de vizit sau imprimate anume
f cute pentru fiecare gen de eveniment n parte. i n acest caz trebuie s se aleag cu grij
suportul material pe care se ntocme te felicitarea, calitatea hrtiei sau a cartonului reprezen-
tnd n bun m sur pe expeditor.
Este de dorit s se manifeste o aten ie deosebit fa de con inutul textelor de felicitare,
alegndu-se termenii adecva i persoanei destinatarului i evenimentului s rb torit. Exceptnd
zilele na ionale, pentru care felicit rile sunt mai cuprinz toare, n cazul celorlalte evenimente,
ur rile se fac, de obicei, n forme mai concise. (pp. 87-92)
Toate felicit rile trebuie semnate personal de c tre expeditor, ca expresie a aten iei fa de
destinatar. Dup regulile curtoaziei, i adresarea de pe plic e bine s fie scris de mn , de
c tre expeditor, fire te, nu n mod obligatoriu.
O alt categorie de coresponden este cea ocazionat de evenimente triste: condolean ele
i mesajele de compasiune.
Condolean ele se exprim cu prilejul decesului unei oficialit i, al unui partener de afaceri
sau al unei persoane cu care s-au ntre inut rela ii apropiate, ele fiind cel mai dificil gen de
coresponden . n textele folosite, este bine s se aleag cuvinte nu pentru a consola pe
membrii familiei celui disp rut, ci pentru a exprima ct mai bine stima i regretul fa de cel
plecat dintre noi i afec iunea fa de familia acestuia.
Emilian Manciur Protocol institu ional 87

Texte de felicit ri oficiale i particulare pentru diferite prilejuri,


precum i r spunsuri la acest gen de mesaje

PROIECT
Bucure ti,.......................
Maiestate,
mi face o deosebit pl cere s V transmit cele mai sincere felicit ri i ur ri de s n tate
i fericire cu ocazia Zilei de na tere a Maiest ii Voastre, mpreun cu cele mai bune gnduri
de pace i prosperitate pentru poporul britanic.
Romnia acord o importan deosebit dezvolt rii i diversific rii raporturilor romno-
britanice, pe multiple planuri, pentru o mai bun valorificare a poten ialului amplu de
cooperare conferit de rela iile parteneriale, bazate pe comunitatea de valori i de aspira ii ale
popoarelor noastre.
mi exprim convingerea c dezvoltarea accentuat a rela iilor dintre rile noastre va
contribui la crearea condi iilor pentru consolidarea securit ii i a cooper rii n Europa i n
lume.
V asigur, Maiestate, de sentimentele mele de nalt considera ie.

Ion Iliescu
Pre edintele Romniei

Maiest ii Sale
Regina Elizabeta a II-a
Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord

___________________________
88 Emilian Manciur Protocol institu ional

PROIECT
Bucure ti,.....................

Domnule Pre edinte,

S rb torirea Zilei Na ionale a Republicii Italiene mi ofer prilejul de a v adresa


cordiale felicit ri, precum i ur rile mele de s n tate i fericire personal , de prosperitate i
pace pentru poporul italian prieten.
Raporturile romno-italiene au cunoscut n ultimii ani o dezvoltare i diversificare f r
precedent, Italia devenind unul din marii parteneri de dialog ai Romniei.
Folosesc acest prilej pentru a v mul umi pentru sprijinul important i consecvent
acordat de Italia eforturilor Romniei de integrare european i euro-atlantic i mi exprim
speran a c aceast important sus inere a Italiei va continua i n viitor.
Parteneriatul strategic existent ntre rile noastre a dat raporturilor tradi ionale romno-
italiene, bazate pe afinit i culturale i idealuri comune, noi valen e, contribuind la construc ia
unei Europe noi, democratice, unite, pa nice i prospere.
A tept cu interes apropiata ntlnire cu Excelen a Voastr la Reuniunea de la Verbania,
din 8-9 iunie a.c. i convorbirea pe care doresc s o avem cu aceast ocazie.
Mul umindu-v nc o dat pentru invita ie, V reiterez cele mai calde felicit ri pentru
Ziua Na ional a Republicii Italiene i v asigur Domnule Pre edinte, de nalta mea
considera ie.
Ion Iliescu
Pre edintele Romniei

Excelen ei Sale
Domnului Carlo Azeglio Ciampi
Pre edintele Republicii Italiene

_________________________

Domnule Pre edinte,

Felicit rile Excelen ei Voastre cu prilejul S rb torii nvierii Domnului au fost pentru
mine motiv de mare bucurie.
Nobilul gest l schimb invocnd binecuvntarea lui Dumnezeu peste Excelen a Voastr
i pentru poporul romn.

Vatican, 31 mai 1992


Ioan Paul al II-lea

Excelen ei Sale
Domnului Ion Iliescu
Pre edintele Romniei

__________________________
Emilian Manciur Protocol institu ional 89

PROIECT
January 2001

Your Excellency,

I would like to express my sincere appreciation for your congratulations and good
wishes sent on my election as President of Romania.
It is also my belief that the friendly and cooperative ties between our two countries,
will be further strenghtened in the 21st century.
With my best wishes,
Ion Iliescu
President of Romania

The Honorable
Sir Michael Hardie Boys
Governor General of New Zeland

_________________________

PROIECT
Bucure ti,.............................

Excelen ,

Numirea Dumneavoastr n func ia de Prim-ministru al Republicii Populare Democrate


Laos mi ofer pl cutul prilej de a v adresa, n numele meu i al Guvernului Romniei , cele
mai calde ur ri de s n tate i fericire personal , de prosperitate i progres poporului lao ian.
V rog s primi i, Excelen , asigurarea naltei mele considera ii.

Adrian N stase
Prim-ministru al Guvernului Romniei
Excelen ei Sale
Domnului Bouhnyang Vorachit
Prim-ministru
al Republicii Populare Democrate Laos

______________________
90 Emilian Manciur Protocol institu ional

May 8, 2001
Excellency,

I wish to express to Your Excellency my heartfelt gratitude for your kind words of
congratulations on my appointment as Prime Minister of Japan.
Japan higly values the role of your country for the peace and stability of the South
Eastern Europe and intends to support such efforts continuously. We also hope earnestly that
Romanias efforts for economic reforms will be successfully carried out and that the
friendship and cooperation existing between our two countries will show further progress.
I should like to work actively with Your Excellency to further develop existing cordial
relations between our two countries.

Sincerely yours,
Junichiro Koizumi
Prime Minister of Japan

His Excellency
Mr. Adrian Nastase
Prime Minister of Romania

__________________________
PROIECT

Bucharest, ...................
Your Excellency,

It is my great pleasure to express to you my sincere congratulations on the occasion of


your appointment as Minister of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines.
I look forward to closely working with you in the interest of strengthening the cordial
relations between our two countries. I shall be pleased if you include Romania in your first
tour in Europe.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration, as well as my
best wishes of success in carrying out your important duties.
Mircea Geoan
Minister of Foreign Affairs
His Excellency
Mr. Teofisto Guingona
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of the Philippines
- Manila -

__________________________

Cu ocazia Zilei Na ionale a ........... v rog s primi i calde felicit ri, mpreun cu cele
mai bune ur ri de s n tate i mpliniri n activitatea pe care o desf ura i.

_________________________
Emilian Manciur Protocol institu ional 91

A loccasion de la fte nationale de la ............, permettez-moi de vous prsenter en


mon nom ainsi quaux noms de lensemble du personnel de la Direction des Relations
Extrieures et de la Coopration, mes flicitations les plus sincres, tout en souhaitant votre
pays ami, beaucoup de succs et panouissement.
_________________________

Je suis heureux de pouvoir vous transmettre mes vouex les plus sincres loccasion de
la clbration de la Fte Nationale de la Roumanie.
Veuillez accepter, Monsieur le Directeur Gnral, lexpression de ma haute
considration.
_________________________

A loccasion de la Fte Nationale de la Rpublique de il mest agrable de


Vous adresser mes plus chaleureuses flicitations et mes souhaits de prosprit au peuple
ami.
Et pour Vous Cher Collgue, pour Votre Famille tous mes voeux de bonheur et de
bonne sant.
Bien amicalement,
_________________________

La aniversarea zilei dumneavoastr de na tere, v rog s primi i calde felicit ri,


nso ite de ur ri din inim de ani mul i de via , n deplin s n tate, cu zile mereu senine
nc rcate de bucuria reu itelor n tot ceea ce ntreprinde i.
_________________________

mi face o deosebit pl cere s v transmit cele mai sincere felicit ri, cu ocazia zilei
dumneavoastr de na tere, mpreun cu ur rile mele cordiale de s n tate i prosperitate.
_________________________

Numirea dumneavoastr n func ia de director general al B ncii Romno-Chineze mi


ofer pl cutul prilej de a v adresa calde felicit ri, mpreun cu cele mai bune ur ri de s n -
tate i de noi reu ite.
Folosesc prilejul pentru a-mi exprima convingerea c rela iile de colaborare dintre
institu iile noastre vor cunoa te o continu i rodnic dezvoltare.
_________________________

La aniversarea a zece ani de colaborare ntre companiile noastre, mi face pl cere s


constat c avem toate motivele s ne felicit m reciproc, pentru bunele rezultate ob inute i s
ne ur m noi succese n dezvoltarea fructuoasei noastre conclucr ri.
La mul i ani!
_________________________

Profund mi cat de amabilele ur ri pe care mi le-a i adresat cu ocazia anivers rii zilei
de na tere, permite i-mi ca odat cu sincerele mele mul umiri, s v asigur de gndurile cele
mai bune pe care vi le port.
______________________

Cele mai sincere mul umiri pentru ur rile pe care mi le-a i transmis cu ocazia zilei mele
de na tere.
______________________
92 Emilian Manciur Protocol institu ional

V sunt recunosc tor pentru ur rile ce mi le-a i adresat cu ocazia zilei mele de na tere.
______________________

A loccasion de la Nouvelle Anne, permettez-moi de vous prsenter en mon nom


personnel et aux noms de mes collaborateurs, tous mes meilleurs voeux vous-mme ainsi
qu tous les membres de votre famille.
______________________

Toute ma famille se joint moi pour vous souhaiter les Meilleurs Voeux de Sant, de
Paix et de prosprit, loccasion de lAnne Nouvelle.
_____________________

Cele mai bune ur ri cu prilejul Cr ciunului i al Anului Nou!

La mul i ani!

Joyeux Nol et Bonne Anne!

Bonne Anne!

Meilleurs Voeux et Souhaits Sincres de Bonne et Heureuse Nouvelle Anne

With the best wishes for this Christmas Season and the New Year!

A Happy New Year!

Wishing You a Merry Christmas and a Wonderful New Year!

With best wishes for Christmas and the coming Year!

Glchliches Neujahr!

Frohe Weihnachten und alles gute in Neues Jahr!

I Feliz Ao Nuevo!

Felices Fiestas!

Le Deseamos un Feliz y Prospero Ano Nuevo!

Hob o o !
Emilian Manciur Protocol institu ional 93

Exprimarea compasiunii, cu ocazia unor accidente sau calamit i naturale, a unor


atentate soldate cu pierderi de vie i omene ti, trebuie s se fac cu maxim promptitudine. (p.
94-95).
n ncheiere, este de remarcat faptul c , n domeniul comunic rii scrise, a ap rut i
evolueaz exploziv o form nou i de mare viitor: Internetul.
Comunicarea pe aceast cale impune, prin specificul ei, concizia i simplitatea,
mesajele electronice avnd tendin a de renun are la formulele clasice ale etichetei n
coresponden .
R mne de v zut care va fi impactul noii tehnici asupra coresponden ei oficiale, n
forma ei actual .
94 Emilian Manciur Protocol institu ional

Mesaje de condolean e i de compasiune, oficiale i private,


precum i unele r spunsuri la acestea

Imediat dup atacul terorist din 11 septembrie 2001, Pre edintele Romniei, Ion Iliescu, a
adresat Pre edintelui Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, urm toarea telegram :
ntr-un moment n care se petrec evenimente tragice pentru poporul american, permite i-
mi s v exprim n numele poporului i guvernului romn cele mai profunde gnduri de
compasiune pentru familiile americanilor care au c zut victime ale atacurilor teroriste,
criminale lansate mpotriva intelor americane, civile, oficiale i militare.
Este o perioad dificil i suntem al turi de Statele Unite n condamnarea viguroas a
terorismului ca modalitate de solu ionare a disputelor politice. Indiferent care ar fi motivul,
uciderea unor oameni nevinova i nu va fi niciodat un r spuns. Romnia i-a exprimat
ntotdeauna pozi ia, iar n aceste momente ocante ne reafirm m angajamentul de lupt
mpotriva terorismului i de sprijin al modalit ilor politice pentru solu ionarea problemelor
interna ionale.
Permite i-mi s -mi exprim dorin a de a v ajuta cu orice este nevoie pentru alinarea
suferin elor. Suntem ncrez tori n faptul c Statele Unite ale Americii, poporul american vor
g si t ria necesar pentru a dep i aceast tragedie f r precedent.

La mesajul de mai sus, Pre edintele Romniei a primit aceast scrisoare de r spuns:
Drag Domnule Pre edinte,
n numele poporului american mi exprim recuno tin a fa de Dumneavoastr i fa de
poporul romn pentru sincerele condolean e i preocuparea exprimate imediat dup atacurile
teroriste din 11 septembrie 2001.
Aceste acte s lbatice au fost atacuri ndreptate mpotriva libert ii i reprezint un semnal
de alarm pentru popoarele civilizate.
Americanii sunt recunosc tori pentru dovezile de prietenie i sprijin venite din partea rii
Dumneavoastr dup aceste evenimente cumplite.
Personal, v sunt recunosc tor pentru sincerele condolean e pe care ni le-a i transmis.
Statele Unitele ale Americii apreciaz oferta Excelen ei Voastre de a ne acorda sprijin pentru
ac iunile de salvare. Am cerut Agen iei Federale pentru Situa iile de Criz s ia n
considerare n momentul aloc rii resurselor generoasa Dumneavoastr ofert . Doresc,
de asemenea, s v transmit i eu, la rndul meu, condolean e pentru romnii care au c zut
victime ca urmare a cumplitelor atacuri.
Conform datelor furnizate de Departamentul de Stat, n prezent, printre romni, avem un
mort i zece disp ru i. Poporul american tie c nu n doar ara noastr , ci pe ntregul glob,
exist familii i prieteni care i plng mor ii. La 11 septembrie a fost atacat libertatea, dar
libertatea va fi ap rat . Valorile i drzenia popoarelor noastre sunt esen iale pentru
strpirea terorismului de pe ntreg cuprinsul globului. Lupta ar putea fi de lung durat , dar
solidaritatea i sprijinul Dumneavoastr ne dau putere i ncredere.
Al Dumneavoastr ,
George W. Bush
_______________________
Emilian Manciur Protocol institu ional 95

n urma cutremurului devastator din 23 iunie 2001, care a afectat grav diferite localit i
din Peru, Pre edintele Romniei a transmis acest mesaj de compasiune Pre edintelui
Republicii Peru:

Domnule Pre edinte,


Am aflat cu deosebit triste e de urm rile cutremurului de propor ii din 23 iunie 2001,
care a provocat pierderi tragice de vie i omene ti, r ni i i importante pagube materiale n
Peru, afectnd n mod special ora ul Arequipa.
n numele poporului romn i al meu personal, v exprim sentimentele noastre de
compasiune i solidaritate, iar familiilor ndoliate, sincere condolean e.
Primi i, Domnule Pre edinte, asigurarea naltei mele stime i considera ii.
__________________

Mesaje de condolean e cu prilejul altor tragice evenimente transmise


la nivel de ambasade, de conduceri ale unor companii
i de persoane particulare

Cest avec une trs vive motion que jai appris le lche assassinat de votre
ressortissant.
En cette triste circonstance au nom du personnel de lAmbasade et en mon propre nom
je vous prie de reevoir mes plus sincres condolances.
__________________

Ayant appris le tragique accident survenu un avion Roumain, reevez, Monsieur le


Directeur Gnral, toute ma sympathie en mon nom personnel et au nom du groupement que
je dirige.
_________________

Suite au tragique accident arien en Roumanie ayant cout la vie aux 59 personnes,
au nom de mon Gouvernement, du personnel de lAmbassade et en mon nom propre, je vous
prie de reevoir mes plus sincres condolances.
________________

Profondment touch, je vous remercie des sentiments de sympathie que Vous avez
bien voulu manifester lgard de ma famille et de moi-mme loccasion de la disparition
prmature de notre fille.
____________________

Vestea decesului pre edintelui companiei dumneavoastr ne-a ntristat foarte mult.
Colegii din Consiliul de Conducere al patronatului ............ mi se al tur pentru a v asigura
de compasiunea noastr .
V rug m s transmite i sincerele noastre condolean e familiei ndoliate.
____________________

Profund mi cat, v mul umesc pentru sentimentele de compasiune pe care a i binevoit


s le manifesta i fa de familia mea, cu ocazia dispari iei premature a tat lui nostru.
V. Ac iuni protocolare intra muros.
inute vestimentare cerute de uzan ele protocolare

1. Categoriile de ac iuni intra muros

Att n rela iile oficiale, ct i n cele private, cu parteneri interni sau str ini, diferitele
modalit i de reunire cu ace tia cum ar fi recep iile, cocteilurile, dejunurile, dineurile,
ceaiurile sunt excelente prilejuri de apropiere ntre parteneri, de mai bun cunoa tere
reciproc , ceea ce contribuie la crearea unui climat favorabil conlucr rii.
Referindu-se la recep ii, un reputat specialist canadian n materie de etichet i protocol
apreciaz c recep iile de afaceri devin un foarte puternic instrument pentru cel care tie s se
serveasc de el: ele genereaz bun voin i pun bazele unor fructuoase rela ii de afaceri.
(Marguerite du Coffre, p. 196)
S invi i pe cineva la mas este expresia maxim a polite ii, dovada stimei, expresia unor
raporturi armonioase i reciproc utile, consider un alt cunoscut specialist canadian (Louis
Dussault, p. 211). Un dejun, un dineu au semnifica ii multiple; participnd la ele, fiecare
comesean i demonstreaz interesul fa de motivele care au dat na tere evenimentului
respectiv, i exprim stima pentru gazda a c rei invita ie o onoreaz ; n general, participan ii
la o manifestare de acest gen sunt anima i de interese comune, de scopuri comune i se
recunosc reciproc drept parteneri valabili, de ncredere.
Reuniuni de acest fel pot fi, pe parcursul unor negocieri anevoioase, un moment de r gaz
benefic pentru g sirea unor solu ii de compromis: a te afla laolalt cu ceilal i, la un dejun sau
dineu, a-i privi i a-i auzi de aproape, ntr-un alt cadru dect cel al tratativelor, poate duce, n
ciuda dezacordurilor, la calmarea spiritelor, ntruct o mas n comun favorizeaz dialogul,
na te prietenii, conduce la rela ii interpersonale, gesturile spectaculoase sau discrete, prilejuite
de asemenea evenimente fiind ntotdeauna pline de semnifica ii.
Ac iunile protocolare intra muros sunt cele organzate ntr-un spa iu delimitat, nchis,
care poate fi un salon sau o sufragerie, o teras sau o gr din de la o re edin oficial ori
privat , de la sediul unei societ i sau o sal de restaurant.
ntruct tot intra muros se desf oar i conferin ele, congresele, precum i alte
manifest ri na ionale i interna ionale cu participare larg , care presupun luarea n
considera ie a unor aspecte protocolare, n cadrul prezentului capitol ne vom referi i la acest
gen de ac iuni.
Recep ia, denumire care vine de la cuvntul fran uzesc recevoir (a primi), presupune o
reuniune cu caracter festiv, care se desf oar dup un anumit ceremonial. Se organizeaz de
c tre autorit ile unui stat sau de c tre ambasade, cu ocazia zilelor na ionale, a vizitelor unor
personalit i importante, a altor evenimente cu caracter na ional i interna ional, sau de c tre
organisme ale vie ii economice, social-culturale ori persoane private, cu prilejul inaugur rii
unor obiective de interes deosebit, al semn rii unor contracte importante, al unor vernisaje,
anivers ri ale unor firme etc.
98 Emilian Manciur Protocol institu ional

n cazul recep iilor diplomatice, este vorba de o form de contacte i de dezvoltare a


rela iilor ntre membrii corpului diplomatic dintr-o capital i ntre ace tia i autorit ile,
cercurile politice, economice i culturale ale statului de re edin .
Recep iile organizate de lumea oamenilor de afaceri, de cultur i art etc. sunt i ele
prilejuri de contacte i de schimburi de p reri asupra diferitelor probleme de interes pentru
participan i.
De regul , recep iile au loc n a doua parte a zilei, cu ncepere de la ora 18.00 sau 19.00. n
unele cazuri, durata recep iei este indicat pe cartonul de invita ie, pe care se men ioneaz c
ac iunea se va desf ura ntre orele 18.0020.00 sau 19.0020.30; n alte cazuri se precizeaz
doar ora nceperii, r mnnd ca ncheierea manifest rii s se fac odat cu plecarea ultimului
musafir, contndu-se pe faptul c invita ii nu vor abuza de ospitalitate i se vor retrage, dup
un timp rezonabil, care se aproximeaz , n cazul unor astfel de ac iuni protocolare, la cca.
dou ore.
Privitor la num rul participan ilor la o recep ie, nu exist o limit stabilit , totul depinznd
de amploarea pe care gazda dore te s o dea ac iunii, de mijloacele financiare afectate acesteia
i de spa iul de primire de care dispune. n cazul s rb torilor na ionale, unii efi de stat invit
cteva mii de persoane, iar ambasadorii, cteva sute; cu prilejul altor evenimente, num rul
invita ilor poate fi doar de cteva zeci.
Cocteilul este manifestarea protocolar cu nume asem n tor denumirii anglo-americane a
amestecului de b uturi care con in alcool i c rora li se adaug sau nu, dup gust, sirop, suc de
fructe, sifon coinciden a de nume explicndu-se prin faptul c , la origine, era o reuniune la
care se consumau respectivele amestecuri de b uturi.
n prezent, prin cocteil n elegem o ntlnire de mai mic anvergur dect o recep ie, ce
poate avea loc att n jurul amiezii, ct i dup -amiaz sau la nceputul serii.
Prilejul cu care se organizeaz cocteilurile i durata de desf urare a acestora sunt acelea i
ca i n cazul recep iilor.
Vin dhonneur este o ac iune protocolar similar cocteilului, ns mai restrns dect
acesta n privin a variet ii i cantit ii produselor oferite invita ilor. De origine francez , ea
era ini ial conceput ca o mic ceremonie oferit de municipalit i, societ i etc. n cursul
c reia se bea vin n onoarea cuiva sau pentru a s rb tori ceva (Le Petit Larousse en couleurs,
p. 1036). Se organizeaz , mai ales, n jurul orei 12, cu o durat , de obicei, de o or .
Toate aceste trei tipuri de ac iuni ofer posibilitatea de a primi, n acela i timp, mult lume
i, pe lng marcarea unor evenimente oficiale, de afaceri sau private, ele permit
organizatorilor s r spund unor invita ii anterior onorate de ei.
Ceremonialul, att la recep ie, la cocteil, ct i la vin dhonneur, cere ca gazda s stea
aproape de u a de intrare n nc perea n care se desf oar ac iunea, pentru a saluta invita ii
la sosire. n cazul unor recep ii/cocteiluri oficiale importante, sunt ri unde se obi nuie te ca
numele invita ilor s fie anun at, cu voce tare, de c tre un u ier, n momentul intr rii lor n
sal . La noi, de regul , eful protocolului sau un asistent pe probleme de protocol prezint
gazdei invita ii necunoscu i de c tre aceasta.
Dac gazda dore te s se retrag , pentru a se ntre ine cu oaspetele principal, ea va fi
nlocuit de cineva dintre colaboratorii s i mai apropia i, de rang nalt, care s salute oaspe ii.
Trebuie asigurat o permanen din partea gazdelor, n apropierea u ii, ntruct, att la sosire,
ct i la plecare, oaspe ii salut gazda, n ultimul caz spre a-i mul umi pentru invita ie.
Dejunul masa de prnz i dineul masa de sear sunt alte genuri de reuniuni protocolare
folosite n activit i de rela ii oficiale, de afaceri sau private.
Invita ia la astfel de reuniuni este considerat expresie a unei aten ii deosebite din partea
gazdei, fa de cel c ruia i este adresat , precum i a dorin ei de a ntre ine i dezvolta
raporturi apropiate cu invitatul. R spunsul favorabil dat unei invita ii reprezint o dovad a
disponibilit ii pentru rela ii cu respectiva gazd .
Emilian Manciur Protocol institu ional 99

Dejunurile se organizeaz , de regul , ncepnd cu orele 12.30/13.30 i, pe considerentul c


se desf oar la mijlocul zilei, ceea ce presupune c unii invita i mai pot avea i alte activit i,
de obicei au o durat de dou ore, pe cnd dineurile, care ncep, de obicei, n jurul orei 20.00,
se pot prelungi i peste trei ore. Dintre aceste dou ac iuni protocolare, dineul este cel care are
un caracter mai solemn, semnificnd un grad superior de manifestare a considera iei fa de
cei invita i.
Num rul participan ilor la un dejun sau un dineu poate varia de la o persoan la cteva
sute, n func ie de prilejul cu care este oferit i de posibilit ile materiale ale organizatorilor.
n ultimul timp, se constat , att n cercurile politice, ct i n cele de afaceri, un interes n
v dit cre tere pentru organizarea de mici dejunuri de lucru. Preocupa i s c tige timp,
oamenii zilelor noastre, din diferite domenii de activitate, sunt doritori s foloseasc orice
posibilitate ce li se ofer de a economisi timpul ce l au la dispozi ie, iar micul dejun se dove-
de te a fi un cadru potrivit, att pentru a discuta probleme politice, ct i pentru solu ionarea
diferitelor treburi profesionale, permi nd totodat realizarea economiei de timp dorite.
Un mic dejun se desf oar la primele ore ale dimine ii, respectiv cu ncepere de la ora
8.00 sau 9.00, cel trziu, i nu dureaz mai mult de o or i jum tate. De obicei, se invit un
num r mic de persoane, de la una la zece-dou sprezece, pentru a permite discu ii cu
participarea tuturor comesenilor.
Aceast formul se folose te i n cazul vizitelor unor delega ii str ine, cnd din cauza
programului nc rcat nu se poate realiza o reuniune protocolar de mai mare amploare.
n aceea i categorie de reuniuni protocolare restrnse intr i invitarea la un ceai sau la
o cafea. n trecut considerate doar ca ntlniri mondene, mai ales pentru femei, aceste
reuniuni sunt ast zi tot mai des folosite ca modalit i de desf urare a rela iilor cu caracter
politic sau de afaceri. Se organizeaz fie diminea a ntre orele 10.3011.30, fie dup -amiaza
ntre orele 16.0018.00.
i n cazul acestor activit i, uzan ele protocolare cer gazdei s ntmpine invita ii la
intrarea n nc perile destinate primirii.

2. Etapele de organizare i modul de desf urare a acestor


ac iuni protocolare

Buna desf urare a tuturor acestor ac iuni protocolare intra muros necesit luarea, din
timp, a unui complex de m suri organizatorice pe etape, dup cum urmeaz :

a) Stabilirea listei de invita i: opera iunea se face consultndu-se neap rat persoana n
numele c reia se vor adresa invita iile. Dac pentru un dejun/dineu sau un ceai cu caracter
privat este u or de stabilit o astfel de list , afinit ile personale fiind criteriul principal de
alegere, n cazul recep iilor, cocteilurilor i al celorlalte reuniuni cu caracter oficial sau de
afaceri, ntocmirea listei este o opera iune dificil , din cauza multitudinii criteriilor de alegere
a persoanelor ce trebuie luate n considera ie, inndu-se seama de sensibilit ile oamenilor
fa de invitarea lor sau nu la o manifestare protocolar i imposibilitatea material de a
invita, n acela i timp, pe to i cei care s-ar considera ndrept i i s participe la ac iunea n
cauz .
Ca urmare, pentru recep ii, cocteiluri, vin dhonneur, unul dintre criterii poate fi motivul
organiz rii reuniunii respective, ceea ce permite includerea pe list n primul rnd a
categoriilor de oficiali i a altor persoane care lucreaz nemijlocit n domeniul vizat de ac iune
sau au afinit i cu evenimentul ce prilejuie te sus-amintita manifestare. Astfel, la o ac iune
consacrat vizitei unei delega ii str ine, vom avea n vedere, n primul rnd, omologii
100 Emilian Manciur Protocol institu ional

membrilor delega iei i reprezentan ii organismelor de stat i private care au rela ii cu ara de
unde vine delega ia sau sunt interesate de stabilirea de rela ii cu aceasta.
n cazul dejunurilor/dineurilor oficiale mai pu in al celor la nivel nalt este bine s se
aib n vedere ca, pe ct posibil, s fie invitat cte o singur personalitate de prim rang, n
onoarea c reia, de regul se ofer dejunul sau dineul, pentru a permite gazdei s -i acorde
aten ia cuvenit , prezen a a dou sau mai multor figuri marcante la acela i dejun/dineu putnd
prilejui unora dintre ele nemul umirea de a nu se fi bucurat de aten ia a teptat .
Un element de luat n seam la stabilirea listei de invita i este forma mesei i num rul de
locuri la aceasta, spre a evita ca persoane importante s fie a ezate pe locuri marginale, fapt
care, n mod firesc, le va nemul umi.

b) Odat proiectul listei de invita i ntocmit, cu excep ia recep iilor, cocteiurilor i a vin
dhonneur, pentru celelalte ac iuni protocolare se trece la consultarea telefonic a celor viza i,
spre a vedea dac pot accepta invita ia opera iune ce se face, de regul , prin secretariatele
sau compartimentele de protocol ale gazdelor i ale celor invita i. Este politicos s se r spund
n aceea i zi sau a doua zi, pentru a permite organizatorului ac iunii s invite o alt persoan ,
n cazul primirii unui r spuns negativ din partea celui ini ial avut n vedere. Acest r spuns
trebuie dat n termeni politico i, mul umindu-se i exprimndu-se regretul de a nu putea par-
ticipa. Primirea confirm rii verbale a particip rii nu exclude necesitatea trimiterii cartonului
de invita ie, acesta dnd invitatului certitudinea c ac iunea despre care a fost ncuno tiintat va
avea loc i oferindu-i, spre aducere aminte, elemente asupra datei i locului de desf urare.
Trebuie precizat c , n cazul recep iilor, cocteilurilor i vin dhonneur-ului, se poate
accepta, pe motive ntemeiate, nlocuirea invitatului ini ial cu o alt persoan desemnat de el;
la dejunuri/dineuri acest lucru este inacceptabil, deoarece lista invita ilor i planul de aranjare
la mas a fost f cut inndu-se seama de rangul fiec rui invitat. Se pot face excep ii n cazuri
cu totul deosebite, cnd o institu ie de stat sau o societate privat foarte important trebuie s
fie prezent , cu orice pre , la ac iunea n cauz , procedndu-se la modificare aranjamentului
ini ial al mesei opera iune nu o dat dificil din punct de vedere protocolar.

c) Textul invita iei este de dorit s fie v zut i aprobat de gazd . Con inutul unei invita ii
trebuie s fie ntocmit n termeni curtenitori, ct mai concis, i s cuprind : cine invit i
numele celui care este invitat; motivul i natura ac iunii; locul, data i ora desf ur rii
acesteia; inuta vestimentar solicitat , precum i telefonul la care s se comunice r spunsul
(solicitat prin tip rirea pe invita ie a ini iatelor R.S.V.P. v rug m s r spunde i). n cazul n
care locul de desf urare a ac iunii este mai pu in cunoscut, se va indica modul de ajungere la
destina ie, anexndu-se o schi a traseului de urmat. Pentru recep iile/dineurile oferite de
capete ncoronate, invita iile nu sunt adresate de c tre mp rat sau rege, ci de primul ministru
sau de ministrul Casei Regale cu men iunea c o fac din ordinul suveranului lor. (pp. 101-103)

d) Alegerea cartonului i a elementelor de grafic , n vederea tip ririi invita iei, contro-
lndu-se de c tre un reprezentant al compartimentului de protocol corectitudinea execut rii
modelului de invita ie stabilit.

e) Scrierea, preferabil de mn ca expresie a curtoaziei fa de invita i , a numelor


acestora n spa iul liber, anume l sat pe cartonul invita iei, precum i a plicurilor respective.

f) Transmiterea invita iilor prin po t sau prin curier trebuie f cut din timp, ca semn al
aten iei fa de destinatarii lor. Astfel, o invita ie la o recep ie/cocteil este de dorit s ajung la
cel n cauz cu 10-14 zile naintea evenimentului, iar pentru dineuri/dejunuri cu 2-3 s pt mni
nainte.
Emilian Manciur Protocol institu ional 101

Modele de invita ie
102 Emilian Manciur Protocol institu ional

Modele de invita ie
Emilian Manciur Protocol institu ional 103

Modele de invita ie
104 Emilian Manciur Protocol institu ional

g) Stabilirea meniului se va face inndu-se seama de evenimentul ce urmeaz a fi marcat,


de caracterul ac iunii organizate, de ora cnd se va desf ura aceasta. n cazul particip rii unor
oaspe i str ini mai ales dac este vorba de dejun/dineu se va ine seama de tradi ii culinare
sau de rigori religioase pe care ace tia trebuie s le respecte.
Este bine ca i meniul s fie v zut i aprobat, n prealabil, personal de c tre gazd . n cazul
dejunurilor/dineurilor oficiale, se obi nuie te tip rirea meniurilor sau scrierea de mn a
acestora, pe cartoane destinate anume acestui scop, i plasarea lor n dreptul locului fiec rui
invitat, pe farfuria acestuia sau n partea ei stng , lng furculi e (pp. 105-107).

h) Aranjarea s lii n care va avea loc ac iunea presupune: amplasarea mesei sau a meselor
i barurilor, dotarea acestora cu fe e de mas , tacmuri i pahare corespunz toare, stabilirea
atent a modului de decorare cu flori a s lii i a meselor.

i) Hot rrea modului de desf urare a servirii este o alt etap a organiz rii ac iunilor n
cauz . Astfel, la unele cocteiluri, att preparatele culinare, ct i b uturile pot fi servite, toate,
pe t vi purtate, printre invita i, de c tre chelneri, dup cum, la cocteilurile mai bogate i la
recep ii, preparatele culinare se a az pe mese, de unde fiecare oaspete, eventual ajutat de
chelneri, se poate servi, iar b uturile se ofer de la baruri special amenajate, n aceea i
nc pere.
n unele cazuri, oaspe ii r mn n picioare pe toat durata ac iunii, n altele, mai ales la
recep ii, pot fi amplasate, n diferite locuri din sala de desf urare a ac iunii, mese mici cu
scaune, pentru ca invita ii s se poat a eza i servi ceea ce aleg din preparatele culinare
oferite.
Pentru dejunuri/dineuri se poate avea n vedere fie servirea, de c tre chelneri, a oaspe ilor
a eza i la o mas sau la mai multe mese, fie organizarea de bufete, cu preparatele expuse, de
unde fiecare se serve te i apoi se a az la mesele anume preg tite, dotate cu tacmuri i
pahare, urmnd ca b utura s le fie servit de c tre chelneri, la mas .

j) Pentru dejunuri/dineuri se va ntocmi planul de plasare, la mas , n ordinea protocolar ,


a invita ilor chestiune deosebit de important , dac inem seama de sensibilitatea oamenilor
n ce prive te locul ce li se ofer . Legat de aceasta, respectarea strict a regulilor de prec dere
este singura modalitate de a r spunde eventualelor repro uri ce pot ap rea. n acela i timp,
ns , este de avut n vedere faptul c , la un dejun sau dineu mixt, trebuie asigurat , la plasarea
invita ilor, alternan a b rba i/femei, iar n cazul ac iunilor cu oaspe i str ini, intercalarea
acestora cu participan ii autohtoni la masa respectiv .
Pentru indicarea locurilor la mas , se va scrie, pe cartoane, a ezate n dreptul fiec rui loc,
numele oaspetelui i eventual func ia acestuia, dac este vorba de o ac iune oficial
important .
Planul de a ezare la mese se va pune, pe o m su , la intrarea n sala n care se desf oar
dineul/dejunul, pentru a putea fi v zut de c tre invita i, sau va fi inut n mn i prezentat
fiec rui invitat mai ales la dineuri cu o participare nu prea numeroas de c tre un
func ionar de protocol sau un matre dhotel, spre a facilita g sirea de c tre invita i a locurilor
ce le sunt destinate. Cnd num rul invita ilor este mare, pentru a evita circula ia acestora n
jurul meselor, n c utarea locului, se va folosi un al doilea rnd de cartona e, pe care este
schi at planul general al mesei sau al ansamblului de mese i este marcat locul invitatului,
cartona e ce se vor nmna la intrarea n sala unde urmeaz s aib loc ac iunea. (p. 109).
Emilian Manciur Protocol institu ional 105

Modele de meniuri
106 Emilian Manciur Protocol institu ional

Modele de meniuri
Emilian Manciur Protocol institu ional 107

Model de meniu bilingv


108 Emilian Manciur Protocol institu ional

k) Dac la ac iune se va ine un discurs sau toast, este necesar preg tirea n acest scop a
unui punctaj de idei sau a unui text complet, pentru gazd . La recep ii, discursurile se
pronun la nceputul manifest rii, iar la dejun/dineu, de obicei, toastul se ine spre sfr it, la
servirea desertului. Sunt i cazuri cnd se convine efectuarea schimbului de toasturi la
nceputul dejunului/dineului.
Toastul se ine n onoarea unei persoane, de obicei a invitatului principal, i se ncheie prin
ridicarea paharului, cu formula: Ridic acest pahar n onoarea.... sau S ridic m paharul
pentru.....
Primul toast este al gazdei, c reia i se r spunde de c tre invitatul omagiat. Atunci cnd are
loc un schimb oficial de toasturi, gazda trebuie s trimit oaspetelui principal copia textului pe
care are inten ia s -l rosteasc , pentru a-i permite s preg teasc r spunsul; la reuniuni
politice importante, r spunsul oaspetelui se comunic i el dinainte gazdei.
n cazul unor dejunuri/dineuri pentru oaspe i str ini, a c ror limb difer de cea a gazdelor,
se convine n prealabil, ntre compartimentele de protocol respective, asupra limbii ce
urmeaz a fi folosite la pronun area toasturilor. Fiecare i poate pronun a toastul n limba sa,
cu condi ia asigur rii prealabile a traducerii i a imprim rii textelor respective n limba
celeilalte p r i. Procedndu-se astfel, la venirea la mas , fiecare invitat g se te lng farfuria
sa textul celeilalte p r i tradus n limba ce i este accesibil .
Ast zi organizarea amintitelor reuniuni a ncetat s mai fie o simpl ac iune de curtoazie
protocolar , devenind o modalitate de lucru, un instrument care, folosit n mod adecvat, poate
permite att realizarea unor contacte mai strnse ntre participan i, ct i discutarea sau chiar
rezolvarea unor probleme de munc .
Reu ita, atingerea scopului urm rit depind att de oportunitatea ac iunii i de
alegerea oaspe ilor, ct i de priceperea i tactul cu care gazda invit , prime te i, mai ales,
se ocup de invita i.
n ce prive te recep iile, coctailurile i vin dhonneur, o preocupare deosebit a gazdelor
trebuie s fie aten ia fa de oaspe i, pe timpul desf urii ac iunilor respective urm rind s se
ntre in cu ct mai mul i dintre ace tia, n special cu personalit ile marcante.
Dejunurile/dineurile trebuie s urm reasc un obiectiv precis, s constituie o activitate n
sensul propriu al cuvntului, s contribuie la sus inerea i dezvoltarea activit ilor organiza-
torului, la l rgirea i nt rirea contactelor cu persoanele invitate.
ntruct plasamentul la mas este a a cum am mai ar tat o chestiune foarte sensibil ,
socotim utile unele preciz ri. Astfel, locul de onoare rezervat persoanei celei mai importante
care particip la dejun/dineu este fie la mijlocul mesei, n fa a gazdei, fie la dreapta gazdei, n
func ie de forma mesei i de modul de a ezare la mas , urm torul loc n ordinea importan ei
fiind cel din stnga gazdei, alternndu-se, n continuare, dreapta-stnga (p. 110-113). Locul de
onoare trebuie stabilit, ntotdeauna, pe latura care ofer privirii ocupantului, n func ie de
configura ia nc perii, fie u a de intrare, fie fereastra, dac u a este lateral , fie, n cazul n
care i u a i fereastra sunt a ezate lateral, perspectiva cea mai larg .
Plasamentul se face ntotdeauna dup ce a fost stabilit ordinea de prec dere a partici-
pan ilor, att la b rba i, ct i la femei, inndu-se seama de func iile acestora. La nivel egal,
vechimea n func ie i apoi vrsta sunt cele care se iau n considera ie; pentru ambasadori,
data prezent rii scrisorilor de acreditare, iar pentru ceilal i diploma i gradul i vechimea la
post sunt elementele pe baza c rora se poate stabili ordinea de prec dere. Femeile v duve sau
divor ate au prec dere n principiu asupra celor nec s torite, atunci cnd acestea din urm
nu au func ii.
Emilian Manciur Protocol institu ional 109

Diferite cartoane pentru indicarea locului la mas al fiecrui invitat

Dl. Emilian Manciur

Cartoane ca cele dou de mai sus se pun, pe mas , n dreptul locului stabilit pentru
invitatul n cauz .
Domnul Emilian Manciur Domnul Emilian Manciur

A B

Domnul
Emilian Manciur

Cartoanele modelul A, B, C se folosesc pentru dejunuri / dineruri cu mai mul i participan i


i se nmneaz invita ilor la intrarea n sala n care are loc ac iunea, pentru a le u ura g sirea
locurilor.
110 Emilian Manciur Protocol institu ional

Diferite plasamente pentru dejunuri i dineuri I


Emilian Manciur Protocol institu ional 111

Diferite plasamente pentru dejunuri i dineuri II


112 Emilian Manciur Protocol institu ional

Modalit i de aranjare a meselor i a invita ilor la dejunuri


i dineuri cu participare mai numeroas I

Litera G indic locul gazdei.


Emilian Manciur Protocol institu ional 113

Modalit i de aranjare a meselor i a invita ilor la dejunuri


i dineuri cu participare mai numeroas II
114 Emilian Manciur Protocol institu ional

La mesele-bufet, care se organizeaz atunci cnd se dore te invitarea unui num r mai mare
de persoane, nu se face un plan de plasament. Totu i, pentru a marca aten ia deosebit
acordat oaspetelui de onoare, gazda va avea grij s se a eze la masa la care se afl deja
oaspetele principal sau so ia acestuia, ori s -l ghideze pe unul dintre ace tia spre o mas unde
s ia loc mpreun . Acela i lucru urmeaz s -l fac i so ia gazdei cu so ul/so ia oaspetelui de
onoare sau cu o alt persoan important , dac oaspetele de onoare a venit singur.

3. Protocolul conferin elor i al altor reuniuni cu caracter intern


sau cu participare interna ional

La reu ita unor astfel de ac iuni, pe lng preg tirile privind con inutul interven iilor ce se
vor prezenta i a documentelor ce urmeaz a fi adoptate, o contribu ie considerabil poate
avea modul de tratare a aspectelor protocolare ale manifest rilor respective.
Astfel, serviciile de protocol trebuie s aib n vedere ca sala aleas pentru g zduirea
reuniunii n cauz s fie destul de nc p toare, spre a permite instalarea comod a
participan ilor, dndu-le n acela i timp posibilitatea de a se deplasa, n caz de nevoie, dintr-o
parte n alta a s lii, pentru eventuale consult ri ori schimburi de materiale, mai ales cnd este
vorba de reuniuni cu participare str in .
La conferin e interna ionale, pe lng placa a ezat pe masa la care st eful fiec rei
delega ii, indicnd denumirea rii respective, se pot plasa i pl cu e mai mici, n dreptul
principalilor membri ai delega iei, cu numele acestora.
Un alt aspect protocolar care trebuie avut n vedere este marcarea, prin drapele, a prezen ei,
la conferin , a reprezentan ilor fiec rui stat. Acest lucru se realizeaz fie prin a ezarea
respectivelor drapele, de dimensiuni normale sau chiar mai mari n func ie de n l imea s lii
de o parte i de alta sau n spatele tribunei/mesei la care st pre edintele reuniunii, fie prin
a ezarea de drapele de mici dimensiuni, pe mesele delega iilor, n dreptul fiec rui ef al
acestora. Fire te, se poate avea n vedere folosirea concomitent a ambelor formule.
Chestiunea cea mai sensibil , din punct de vedere protocolar, este respectarea cu
scrupulozitate a ordinii de prec dere a participan ilor, pe tot timpul derul rii reuniunii i, pe
aceast baz , stabilirea ordinii de a ezare a acestora.
Ca i la ac iunile protocolare anterior descrise, i n cazul conferin elor, locul de onoare
este fie la dreapta celui care prezideaz , fie n func ie de arajamentul s lii n fa a acestuia,
locurile alternnd, apoi, n ordinea descrescnd a importan ei, la dreapta i la stnga.
Dac este vorba de o conferin interna ional , a ezarea delega iilor se face n ordinea
alfabetic a numelui rii reprezentate, stabilindu-se n prealabil fie limba n care se vor lua n
seam denumirile statelor, fie tr gndu-se la sor i litera de la care s nceap aranjarea
delega iilor.
Ordinea de prec dere se cere a fi respectat i n cazul organiza iilor interna ionale
participante la o reuniune, n acest sens, pentru orientarea serviciilor de protocol, existnd
reguli precise, n ce prive te organismele din sistemul O.N.U., al Uniunii Europene, N.A.T.O.
Un element cu impact considerabil asupra desf ur rii conferin elor este modul n care
participan ii sunt trata i pe toat durata programului ac iunii. Maniera curtenitoare de a-i
ntmpina de c tre cei ns rcina i cu protocolul, de a-i conduce, cu bun voin , spre locurile
unde dore te s ajung fiecare, de a le r spunde la eventuale solicit ri, grija de a se respecta
programul de desf urare a reuniunii sunt de natur s -i fac pe participan i s se simt bine,
ceea ce se repercuteaz favorabil asupra mersului lucr rilor i, totodat , prilejuie te formarea
unei impresii bune despre organizatori, respectiv despre ara-gazd .
Emilian Manciur Protocol institu ional 115

4. M suri de protec ie pentru ac iunile intra muros

n cazul tuturor acestor ac iuni protocolare, organizatorii trebuie s solicite autorit ilor
m suri exprese de paz i asigurare a ordinii pe durata manifest rilor, anun nd, din timp,
poli ia, iar ambasadele i organele ns rcinate cu protec ia misiunilor diplomatice, asupra
locului, datei i orei de desf urare a ac iunii.
Totodat , se va comunica num rul aproximativ de invita i a tepta i, spre a se putea estima
posibilitatea de parcare a autoturismelor acestora lng sau n apropierea imobilului n care
are loc manifestarea i, legat de aceasta, stabilirea prealabil , de c tre serviciul de circula ie, a
unor eventuale m suri temporare de dirijare special a circula iei, n jurul respectivului
imobil.
Independent de cele de mai sus, organizatorii ac iunii trebuie s desemneze, dintre membrii
personalului propriu, cteva persoane care s se afle, att la intrarea n cl dire, ct i n curtea
acesteia, pentru a observa modul de comportare al celor care intr , semnalnd orice lucru
suspect.
n ultimul timp,la tot mai multe ac iuni protocolare, se solicit , la intrare, prezentarea
invita iei. Chiar dac aceasta nu ofer garan ia c nu se pot strecura persoane nedorite, este,
totu i, o modalitate de a le descuraja pe unele dintre acestea.

5. inuta vestimentar cerut de uzan ele protocolare

n ce prive te inuta vestimentar , pentru participarea la respectivele ac iuni protocolare, ea


trebuie s fie cea indicat pe invita ie. Dac o asemenea precizare nu exist , se va mbr ca, la
aprecierea personal , un costum adecvat ac iunii la care urmeaz s se participe.
Conform uzan elor protocolare de la noi, pentru recep ii, cocteiluri, dejunuri se folose te,
n general, inuta de ora , iar pentru dineu hain de culoare nchis . n func ie de nivelul
i importan a ce se acord manifest rii protocolare, haina de culoare nchis poate fi folosit
la toate ac iunile sus-amintite.
Practica interna ional prevede men ionarea pe invita ii, pentru acest gen de ac iuni, a
urm toarelor formule: tenue de ville sau informal dress, adic , la noi, costum de ora ;
habit fonc sau dark suit, la noi costum de culoare nchis ; cravate noire sau black
tie, la noi smoking.
Pentru o ct mai corect cunoa tere a normelor cu privire la inuta vestimentar , att pentru
particip ri la manifest ri oficiale de stat, ct i la cele ale cercurilor private de afaceri, social-
culturale, tiin ifice, artistice etc., prelu m, n cele ce urmeaz , din ndreptarul pe probleme
de ceremonial i protocol, elaborat de M.A.E., pentru uzul personalului diplomatic, cteva
elemente cu aplicabilitate general n materie de inut .
Astfel, este de re inut, ca esen ial, faptul c regula de etichet vestimentar cere o
mbr c minte corect , n deplin armonie cu configura ia corpului i mprejur rile n care este
purtat , n aceasta constnd adev rata elegan . A fi elegant nu nseamn preocuparea
exclusiv pentru num rul i pre ul toaletelor, copierea fidel a modei lansate de diferite case
de specialitate, ci preocuparea pentru alegerea unor materiale de bun calitate i a unei croieli
corespunz toare.
La b rba i, accesoriile au mare importan . Se cere: o c ma curat i bine c lcat , o
cravat discret , asortat , ca i nc l mintea sau ciorapii, la culoarea costumului. La femei,
culorile i desenul materialului, ca i croiala rochiei, trebuie s fie armonizate cu aspectul
fizic. O femeie cu tenul palid nu va face dect s - i eviden ieze i mai mult paloarea dac se
va mbr ca n culori galbene sau verzi; o femeie corpolent i de statur mic nu va purta o
116 Emilian Manciur Protocol institu ional

rochie plisat sau cu dungi dispuse orizontal ori cu o croial scurt , dup cum o femeie nalt
nu va purta o rochie cu dungi dispuse vertical.
Excesul de bijuterii nu contribuie la ob inerea unei note de mai mult elegan , ci
dimpotriv .

inuta de zi sau inuta de ora (se folose te diminea a i dup -amiaza)


La ac iunile la care se impune inuta vestimentar de ora , pot fi oferite urm toarele
sugestii:
Pentru femei:
rochie scurt de sezon, deux-pices sau taior, din materiale i culori potrivite sezonului
(ziua nu se mbrac rochii din materiale lucioase lam sau dantel );
m nu i simple i p l rie, asortate cu mbr c mintea;
accesorii discrete;
po et obi nuit de culoare asortat cu mbr c mintea;
pantofi de zi, cu tocuri joase, de culoare asortat cu mbr c mintea (nu se recomand
pantofi din piele lucioas );
palton, pardesiu sau hain de blan , dup sezon.

Pentru b rba i:
costum (hain i pantalon) de aceea i culoare (nu prea nchis ), de croial obi nuit ;
c mas alb sau cu dungi de culoare asortat la costum;
cravat , ciorapi i pantofi asorta i la culoarea costumului;
m nu i, numai cnd se poart i p l rie;
palton sau pardesiu, numai cnd este cazul.

Unele preciz ri:


costumul uni se poart cu c ma a uni i cravat cu dungi discrete;
la c ma a n dungi se poart i cravat uni;
cravata modern , nflorat sau cu diferite modele geometrice, trebuie s fie aleas cu
mult grij ;
culoarea ciorapilor se asorteaz cu cea a cravatei;
nu se poart cravat la c ma a cu mnec scurt ;
toamna, iarna i prim vara se vor purta m nu i din piele, n circumstan ele care impun
elegan ;

inuta de sear sau inuta de culoare nchis


La ac iunile la care se impune inuta vestimentar de culoare nchis , se fac urm toarele
recomand ri:
Pentru femei:
rochie de sear din m tase, lam, dantel , ln etc., de obicei de lungime obi nuit sau,
dac moda impune, lung ;
m nu i din piele sau m tase, scurte (la rochie cu mneci) sau lungi (la rochie f r
mneci);
bijuterii de pre , dar discrete i n num r redus;
po et de dimensiuni mici din piele, m tase sau materiale lucioase (paiete, m rgele
etc.), de culoare asortat cu mbr c mintea;
pantofi din piele lucioas sau m tase i ciorapi din m tase sau dantel , n culori asortate
cu mbr c mintea;
n sezonul rece, palton, pardesiu sau hain de blan de culoare nchis .
Emilian Manciur Protocol institu ional 117

Preciz m c aceasta este inuta vestimentar recomandat pentru diferite ocazii oficiale,
mese, recep ii, gale de film, spectacole teatrale etc., ns n ora poate fi folosit, cu deplin
succes, costumul taior sau deux-pices, confec ionat din materiale de bun calitate i cusut cu
gust. Nu se recomand folosirea pantofilor cu tocul nalt la inuta cu pantaloni.
Pentru b rba i:
costum de culoare neagr sau nchis , cu pantaloni i vest de aceea i culoare (stof uni
sau cu dungi discrete din acela i fir);
c ma alb ;
cravat argintie sau asortat la culoarea costumului;
ciorapi negri;
m nu i, cnd se poart i p l rie;
palton sau pardesiu cnd este cazul (ntotdeauna cu m nu i).
Preciz m c prin culoare nchis se n elege bleumarin sau gri-fer, ambele apropiate de
negru.

inuta pentru ceremoniile cu caracter funerar


La ceremoniile cu caracter funerar, se recomand urm toarea inut vestimentar :
Pentru femei:
mbr c minte de sezon, de culoare neagr ;
ciorapi negri sub iri;
po et neagr ;
pantofi negri;
batista alb , ndoliat (cu bordur neagr );
p l rie i m nu i de culoare neagr ;
palton, pardesiu sau fulgarin de culoare neagr , n func ie de anotimp.
Pentru b rba i:
a) La nmormnt ri:
costum de culoare neagr ;
c ma alb ;
cravat , ciorapi i pantofi de culoare neagr ;
palton, pardesiu, fulgarin, m nu i i p l rie de culoare neagr (n func ie de anotimp);
fular alb, de m tase.
b) La prezentarea de condolean e hain neagr sau inuta de culoare nchis .
Preciz m c , la prezentarea de condolean e, se recomand hain neagr , dar nu este
obligatorie.
c) La depunerea de coroane de flori sau jerbe, se recomand folosirea inutei de culoare
nchis .

inuta de ceremonie sau inuta special


n practica interna ional , inuta variaz de la o ar la alta, observndu-se tendin a de
renun are la mbr c mintea clasic de mare ceremonie i anume: smoking, jachet i frac. n
ultimul timp, n multe ri, la ceremoniile de mare fast, se folose te costumul negru sau nchis.
Spre exemplu, la prezentarea scrisorilor de acreditare n Fran a, Italia, Finlanda, etc., se
folose te haina neagr . Mai sunt ri ca Anglia, Belgia, Austria, Norvegia, Luxemburg,
Islanda, Cipru, unde se folose te jacheta.
La ac iunile organizate n str in tate de c tre partea romn sau str in trebuie respectat
inuta indicat pe invita ie. Acest lucru presupune cunoa terea dinainte a practicii locale, n
vederea confec ion rii din timp a ve mintelor necesare.
118 Emilian Manciur Protocol institu ional

Indica ii cu privire la inuta special

Smokingul se compune din:


costum din stof uni, cu o croial special , foarte deschis n fa , avnd reverele
acoperite cu m tase;
vesta neagr ;
c ma a alb scrobit sau plisat ;
papillon negru;
guler drept cu col uri sau r sfrnt;
p l rie moale de culoare neagr ;
ciorapi negri;
pantofi negri de lac;
pardesiu negru cu revere;
m nu i gri sau albe din piele;

Jacheta se compune din:


jachet neagr (hain de lungimea 3/4, la spate asem n toare cu o redingot , ns cu
poalele rotunjite sau evazate);
pantalon reiat;
vest neagr sau gri;
c ma a alb ;
cravata gri sau neagr ;
guler r sfrnt;
m nu i gri sau albe din piele;
joben de m tase;
ciorapi negri;
pantofi negri;
pardesiu negru;

Fracul se compune din:


hain de culoare neagr , cu sacoul scurt n fa , pn la talie, iar la spate terminat cu
dou cozi lungi;
pantaloni negri;
vesta neagr (alb la mese);
c ma a alb (papillon);
guler drept cu col uri;
m nu i albe din piele de c prioar ;
joben de m tase;
ciorapi de m tase neagr , sub iri, cu jartiere;
pantofi negri de lac;
pardesiu negru cu revere de m tase sau pelerin neagr .
inuta special se confec ioneaz din stof neagr uni. La smoking i frac, pe lng reverele
mbr cate n m tase neagr , la pantaloni se aplic cte o vipu c din m tase neagr . (p. 120)
De re inut:
dac b rbatul este mbr cat n smoking, partenera va purta rochie scurt , f r mnec ,
f r p l rie i m nu i (n unele ri, la mesele care au loc la ore trzii se indic rochie
lung );
dac b rbatul este mbr cat n jachet (de obicei, la vizite oficiale n cursul zilei),
partenera va purta rochie scurt cu p l rie i m nu i;
Emilian Manciur Protocol institu ional 119

dac b rbatul este mbr cat n frac, partenera va purta rochie lung , f r mneci i cu
m nu i lungi.

Portul m nu ilor
Purtatul m nu ilor depinde de obiceiurile locale, care pot diferi, de la o ar la alta, ns ca
reguli generale sunt de men ionat:
pe strad , b rbatul i scoate m nu a din mna dreapt pentru a saluta; femeile nu- i
scot m nu ile dect dac ntlnirea este fixat dinainte;
n interior, b rbatul nu intr cu mna dreapt n m nu ; este preferabil s fie scoas
nainte de a suna la u . M nu ile se scot n restaurant i ntr-o sal de dans, dar ele se
pot purta n tren, la sport i pentru condusul ma inii. La bal, la teatru, ca i la toate
manifest rile publice care au loc n interior, b rba ii i vor scoate m nu ile, n timp ce
femeile dac doresc pot s le p streze;
la o invita ie la mas , nu se intr n sufragerie cu m nu ile n mn ;
cnd se mbrac pardesiu sau palton, m nu ile sunt obligatorii.
Este imperios necesar ca, n toate ocaziile, la ac iunile protocolare, vizite, mese, recep ii,
cocteiluri, ceaiuri etc., s se poarte mbr c mintea indicat n program sau pe cartonul de
invita ie.
n lipsa unei asemenea preciz ri, se va recurge la recomand rile cuprinse n aceste pagini.
120 Emilian Manciur Protocol institu ional

Modele de inute protocolare speciale


pentru b rba i

Frac

Jachet

Smoking
de var

Smoking
VI. Aspecte protocolare ale utiliz rii nsemnelor de stat ale
Romniei i ale sistemului na ional de decora ii

nsemnele na ionale ale unui stat, prin care acesta i exprim identitatea i suveranitatea,
sunt drapelul, stema i imnul.

1. Istoricul apari iei drapelului Romniei

Studiind istoria rilor lumii, constat m c popoarele utilizau, nc din antichitate, ntre
simbolurile care le individualizau armatele, diferite forme de stindarde n jurul c rora
lupt torii se adunau i porneau la confrunt ri cu inamicii, la str mo ii no tri geto-daci i
romani practica dot rii cu astfel de nsemne a unit ilor militare fiind larg r spndit .
Astfel, la romani, fiecare deta ament de sine st t tor al unei legiuni avea un drapel propriu,
f cut dintr-o pnz p trat , diferit colorat i cu marginile mpodobite cu franjuri, purtnd un
nsemn de identificare militar , ct i numele mp ratului; drapelul era prins de un lemn, fixat
de-a curmezi ul n vrful unei suli e.
Dacii duceau i ei steaguri, fie sub forma unei buc i de pnz p trat , diferit colorat ,
avnd brodat pe ea un arpe, fie sub cea de balaur cu cap de lup, din metal u or, avnd gura
deschis , de care atrnau lungi panglici multicolore i care, n mi care, d deau impresia unui
curcubeu, balaur fixat cu gtul pe o lance. Cnd b tea vntul sau cnd era purtat c lare, n
vitez , steagul emitea un sunet care nsp imnta du manii i i ncuraja pe lupt torii daci.
A a cum atest documente ale vremii, nc de la primele entit i statale romne ti,
steagurile erau n uz, pe fiecare dintre ele fiind nsemne ale domnitorului sau ale rii, ca, de
pild , bourul cu o stea ntre coarne, acvila cruciat , chipuri de sfin i purt tori de arme i alte
scene inspirate din biblie. (Adina Berciu-Dr ghicescu .a., pp. 7-10)
Istoricul Aurel David, ntr-un studiu intitulat Tricolorul l avem de la daci? O nou
ipotez , pornind de la faptul c stema ultimelor dou provincii dacice Dacia Ripensis i
Dacia Mediteraneea avea cele trei culori: ro u, galben i albastru dispuse de la dreapta spre
stnga, apreciaz c aceasta reprezint o continuitate de simboluri, preluate din spiritualitatea
dacic , respectiv simbolurile cromatice ale stindardului balaur cu cap de lup, ce avea n jur
panglici din al c ror colorit de curcubeu ie eau n eviden acelea i trei culori. Cele trei
culori, conchide autorul, au fost p strate, n mod oficial, ntruct acestea erau culorile etniei i
ale p mntului din spa iul carpato-danubiano-pontic, conservate prin tradi ie i impuse de
obiceiul p mntului (Tricolorul Romniei, p.43).
C aceste trei culori erau adnc nr d cinate n con tiin a str mo ilor no tri ne-o dovedesc
diferitele probe materiale oferite de vechi arhive, n care g sim documente cu sigilii ale
domnitorilor avnd nururi mpletite din fire de m tase ro ie, galben i albastr , manuscrise
biserice ti mpodobite cu chenare avnd aceste trei culori, iar mai recent steagul cel mare al
lui Tudor Vladimirescu, sub care, n 1821, acesta a ridicat poporul la lupt mpotriva jugului
otoman, steag ce era i el mpodobit cu ciucuri tricolori.
122 Emilian Manciur Protocol institu ional

n opinia speciali tilor, prezen a acestor culori, considerate deja na ionale, pe drapelul
primei reprezentan e na ionale din istoria modern a Romniei, care a fost Adunarea
Norodului din vremea revolu iei condus de Tudor Vladimirescu, ne determin s consider m
steagul cel mare din 1821 ca primul steag tricolor din istoria romnilor. (Adina Berciu-
Draghicescu .a., pp. 53-56)
ntia nf i are public a tricolorului ca simbol na ional al romnilor are loc n februarie
1848, cnd a fost purtat de o delega ie de tineri romni afla i la studii n Fran a, delega ie care
s-a deplasat la prim ria Parisului, pentru a felicita guvernul provizoriu francez n scut din
revolu ie. Cteva luni mai trziu, la Bucure ti, guvernul provizoriu al revolu ionarilor munteni
emite, la 14/26 iunie 1848, primul s u decret prin care se stabile te c Steagul na ional va
avea trei culori: albastru, galben, ro u. ntruct decretul nu prevedea dispunerea culorilor pe
steag, primele steaguri au avut culorile a ezate pe orizontal . La o lun , printr-un alt decret,
datat 13/25 iulie 1848, se precizeaz a ezarea vertical a culorilor: lng lemn vine albastru,
apoi galben i apoi ro u. La Unirea Principatelor n 24 ianuarie 1859, din cauza mpotrivirii
Austriei, tricolorul nu a putut fi adoptat oficial ca drapel na ional. Abia n 1862, cnd intervin
unele schimb ri n atitudinea Marilor Puteri europene fa de Principate, nalta Poart
recunoa te tricolorul ca steag al romnilor. (idem, pp. 68, 76)
Consacrarea juridic a celor trei culori drept culori na ionale ale Principatelor Unite s-a
f cut prin Constitu ia din 1866, iar printr-o lege din 1867 se precizeaz c dispunerea culorilor
se va face pe vertical , cu albastru la lance, galben la mijloc i ro u la margine, recunoa terea
interna ional a tricolorului ca drapel al rii avnd loc abia dup r zboiul de independen din
1877-78.
Tricolorul a r mas ca simbol al Romniei i dup venirea la putere a comuni tilor, n urma
nl tur rii monarhiei la 30 decembrie 1947, adaugndu-i-se, n 1948, dup proclamarea
Republicii Populare Romne, o stem ce nu avea nimic comun cu heraldica romneasc
a ezat la mijloc, pe culoarea galben .
n Decembrie 1989, un prim gest spontan al revolu ionarilor a fost decuparea din tricolor a
stemei respective, fapt pentru care steagul Romniei a fost arborat un timp cu un gol la mijloc.
n prezent, art.12 din Constitu ia din 1991 reconfirm drepturile istorice ale tricolorului ca
drapel al Romniei, avnd culorile plasate vertical: albastru (la lance), galben (la mijloc) i
ro u (n afar ). L imea fiec rei culori este de o treime din lungime, iar n ce prive te nuan ele
culorilor, albastrul este cobalt, galbenul crom iar ro u vermillon.

2. Modalit i i mprejur ri n care se arboreaz drapelul de stat

mprejur rile i modalit ile n care se arboreaz drapelul sunt reglementate prin legea
Nr.75 din 1994 i H.G. nr. 1157/2001. Conform acestora:
a) Arborarea n mod permanent a drapelului Romniei se face att pe edificiile autorit ilor
i institu iilor publice, ct i n interiorul lor, cu prec dere n birourile persoanelor din
conducerea acestora, n s lile de protocol i de festivit i, la sediile partidelor politice i ale
sindicatelor, patronatelor, ale institu iilor de nv mnt de orice grad i ale institu iilor de
cultur , la punctele pentru trecerea frontierei, precum i la aeroporturi, porturi, g ri i auto-
g ri, ca pavilion pentru navele de orice fel i pe alte ambarca iuni ce navigheaz sub pavilion
romnesc (p. 124).
la sediile consiliilor jude ene, ale prefecturilor i ale prim riilor vor fi arborate, la
intrarea principal , deasupra acesteia, dou drapele care vor ncadra stema Romniei;
dac unitatea administrativ-teritorial are stem proprie aprobat n condi iile legii,
drapelele vor ncadra cele dou steme;
Emilian Manciur Protocol institu ional 123

drapelul Romniei poate fi arborat cu caracter permanent i la sediul altor persoane


juridice, precum i la domiciliul sau re edin a persoanelor fizice.
b) Arborarea drapelului Romniei este obligatorie, pe perioada s rb toririi unor eveni-
mente deosebite sau pe durata desf ur rii unor ceremonii, cum ar fi:
Ziua na ional a Romniei, Ziua drapelului na ional, Ziua imnului na ional al Romniei
i alte s rb tori na ionale, n locurile publice stabilite de autorit rile administra iei
locale;
festivit i i ceremonii oficiale cu caracter local, na ional i interna ional, n locurile
unde acestea se desf oar ;
vizite oficiale ntreprinse n Romnia de efi de stat i de guvern, precum i de alte
personalit i politice reprezentnd principalele organisme interna ionale, interguverna-
mentale, pe traseele de deplasare a personalit ilor respective;
ceremonii militare, conform regulamentelor militare;
competi ii sportive pe stadioane i alte baze sportive;
n timpul campaniilor electorale i pe durata alegerilor, la sediul birourilor, comisiilor
electorale i al sec iilor de votare;
alte evenimente deosebite.
c) Drapelul se arboreaz pe sediile misiunilor diplomatice i oficiilor consulare ale statului
romn din str in tate, precum i pe re edin a efilor misiunilor diplomatice i oficiilor
consulare; de asemenea, drapelul Romniei se arboreaz sub form de fanion, pe mijloacele
de transport ale efilor de misiuni diplomatice i oficii consulare romne, potrivit uzan elor de
protocol.
d) Drapelul Romniei se arboreaz sub form de fanion i la ac iunile protocolare desf -
urate pe teritoriul rii.
e) n zilele de doliu na ional, stabilite prin Hot rre de Guvern, toate autorit ile,
institu iile publice i persoanele juridice men ionate, precum i persoanele fizice, dac au
arborat drapelul Romniei la domiciliul lor, au obliga ia s -l coboare n bern , adic s -l
coboare la jum tatea l ncii (catargului) de care este prins. (Dac din cauza dimensiunilor mici
ale l ncii sau din alte motive nu se poate cobor drapelul n bern , n multe ri se recurge la
plasarea unei panglici negre, mai late la cap tul l ncii).
f) Arborarea drapelului Romniei la manifest rile care se desf oar sub egida organi-
za iilor interna ionale se face potrivit reglement rilor i uzan elor interna ionale.
g) Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romniei numai mpreun cu drapelul
na ional i numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivaluri i reuniuni
interna ionale, pe cl diri oficiale i n locuri publice stabilite de autorit ile administra iei
publice locale.
h) n situa ia n care, odat cu drapelul Romniei, se arboreaz unul sau mai multe drapele
de stat str ine, drapelul Romniei se arboreaz astfel: cnd drapelul nostru se arboreaz al turi
de un singur drapel de stat str in, drapelul Romniei se a az n stnga, privind drapelele din
fa ; cnd drapelul nostru se arboreaz al turi de mai multe drapele de stat str ine i num rul
drapelelor este impar, drapelul Romniei se va a eza n mijloc; dac num rul drapelelor este
par, drapelul Romniei se va a eza n stnga drapelului mpreun cu care ocup centrul,
privind drapelele din fa ; toate drapelele de stat care se arboreaz vor fi de dimensiuni egale
i vor fi amplasate la acela i nivel (p. 124).
i) n locul n care se arboreaz drapelul Romniei, poate fi arborat i drapelul Consiliului
Europei, respectndu-se prevederile de mai sus.
j) Primarii sunt obliga i s poarte e arfa n culorile drapelului na ional al Romniei la toate
solemnit ile, recep iile i ceremoniile publice, indiferent de locul de desf urare a acestora,
precum i la celebrarea c s toriilor.
Conform Hot rrii Guvernului Nr. 223 din 2002, minorit ile etnice constituite n organiza ii,
uniuni sau asocia ii la nivel na ional pot folosi la ac iunile specifice i nsemnele proprii.
124 Emilian Manciur Protocol institu ional

mprejur ri i modalit i n
care se arboreaz drapelul de
stat al Romniei
Emilian Manciur Protocol institu ional 125

Pe lng sus-men ionatele prevederi exprese re inute din cuprinsul actelor normative n
materie, men ion m ca elemente de detaliu utile, pentru alegerea locului de a ezare a
drapelului n nc peri n care, conform prevederilor legale, arborarea lui este obligatorie:
ntr-o sal de festivit i acest loc este la stnga oratorului, cnd privim din fa tribuna la
care acesta ia cuvntul (adic la dreapta vorbitorului);
acela i criteriu se respect i la a ezarea drapelului n nc perea n care se afl biroul
unui conduc tor de institu ie.
Expresie a pre uirii i respectului de care se bucur , n ara noastr , drapelul de stat, n mai
1998 a fost adoptat o lege special privind proclamarea Zilei drapelului na ional. Aceasta
se s rb tore te, n fiecare an, la 26 iunie, prin organizarea de c tre autorit ile publice i de
celelalte institu ii ale statului a unor programe i manifest ri cultural-educative, cu caracter
evocator sau tiin ific, consacrate istoriei patriei, precum i prin ceremonii militare specifice,
organizate n cadrul unit ilor Ministerului Ap r rii Na ionale i ale Ministerului de Interne.
n capital i n municipiile re edin de jude , se organizeaz ceremonii publice de n l are a
drapelului Romniei, pe baza normelor convenite ntre prefecturi, prim rii i comandamentele
de garnizoan .
Tot ca expresie a respectului fa de drapel este i grija ce trebuie manifestat pentru
aspectul acestuia. Astfel, el trebuie c lcat nainte de arborare, iar dup un anumit timp de
utilizare, cnd se constat un nceput de decolorare sau de zdren uire, din cauza intemperiilor,
drapelul trebuie nlocuit, fiind inadmisibil men inerea pe un edificiu a unui drapel cu aspect
necorespunz tor. n ce prive te modul de scoatere din uz a acestui simbol na ional chestiune
n leg tur cu care nu avem deocamdat reglement ri exprese conform opiniei lui Louis
Dussault, un drapel devenit inutilizabil nu se arunc la gunoi, ca un obiect inutil. Tradi ia
cere s fie ars.

3. Istoric i descriere a stemei Romniei

Stema unui stat este simbolul fiin ei sale istorice i politice, imaginile care o compun evoc
trecutul rii, prin intermediul ei tradi ia r mne ve nic vie, iar semnifica ia ei treze te
sentimentul na ional.
Ca i n cazul drapelelor, stemele erau cunoscute i folosite pe teritoriul rii noastre nc
de la apari ia primelor entit i statale romne ti.
Principalele izvoare vechi pentru cunoa terea stemelor rilor romne ti sunt, n primul
rnd, sigiliile oficiale i monedele, apoi ornamentica documentelor, manuscriselor i c r ilor,
diferitele obiecte care au apar inut domnitorilor sau au fost proprietatea statului, la acestea
toate putndu-se ad uga scrieri ale unor c rturari romni i str ini, iar pentru timpurile mai
noi, decretele i legile privind stabilirea stemelor.
A a cum reiese din cercet ri heraldice, cea mai veche stem a rii Romne ti ni s-a
p strat n sigiliul lui Mircea cel B trn, din 1390, atrnat de pergamentul ce cuprinde textul
tratatului de alian cu Polonia (Enciclopedia Romniei, p. 59). Ea se prezint sub forma
unui scut avnd pe el o acvil spre dreapta, cu aripile strnse i nso it la stnga de o cruce; n
col ul stng al scutului era un soare i o lun (crai nou). Nu se cunosc culorile n care erau
transpuse amintitele elemente, ns n opinia speciali tilor care au studiat steme ulterioare ale
rii Romne ti se presupune c scutul era albastru i acvila neagr , crucea i soarele de
aur, iar semiluna de argint.
Pentru Moldova, a a cum rezult din cercetarea sigiliilor domne ti din a doua jum tate a
secolului al XIV-lea, stema acesteia reprezenta, ntr-un scut, un cap de bour cu o stea ntre
coarne, nso it la dreapta de un soare, iar la stnga de o lun (idem, p. 61).
126 Emilian Manciur Protocol institu ional

n Ardeal, folosirea unei steme proprii acestui principat este consemnat abia ncepnd cu
secolul al XVI-lea, aceasta nf i nd, pe un scut mp r it n dou , n cmpul superior, de
culoare albastr , o acvil neagr ie ind spre dreapta, nso it de un soare de aur la dreapta i o
lun (crai nou) de argint, la stnga; n cmpul inferior, de aur, se afl apte turnuri ro ii
(ibidem, p. 64).
De-a lungul timpului, aceste steme au suferit unele modific ri, p strndu- i, ns , ele-
mentele esen iale mai sus ar tate.
n secolul al XIX-lea, n primii ani dup Unirea din 24 ianuarie 1859 a Munteniei i
Moldovei, ntruct respectivul act istoric nu era deplin consolidat, stema Principatelor Unite
consta din stemele acolate ale Moldovei i rii Romne ti, avnd deasupra lor o coroan
princiar . Oficializarea acestui simbol are loc n februarie 1861, f r ns a i se indica culorile.
Abia n 1863, dup contopirea administrativ a celor dou ri, a fost creat ntia stem a
statului romnesc unificat, deosebit de cea din 1861, prin aceea c avea un singur scut i nu
dou scuturi acolate, scut pe care erau reunite simboluri tradi ionale ale rii Romne ti
(vulturul cruciat) i Moldovei (bourul cu stea ntre coarne),avnd deasupra o coroan
princiar , iar n partea de jos o e arf cu deviza To i n unu.
Dup venirea la domnie, n 1866, prin ul Carol de Hohenzollern a dispus conceperea unei
steme a rii care s corespund situa iei create prin instaurarea noii dinastii. Noua stem
prelua simbolurile existente ale rii Romne ti i Moldovei, la care se ad ugau armele casei
de Hohenzollern, o coroan regal deasupra, iar n partea de jos a scutului, o e arf cu deviza
Nihil sine Deo.
Ulterior, n 1872, este aprobat o nou stem , care include simbolurile tradi ionale i ale
celorlalte provincii romne ti: Bucovina, Transilvania, Maramure , Cri ana, Banat i Oltenia.
Aceast stem este men inut pn dup R zboiul de ntregire din anii 19161918, cnd, ca
urmare a unirii tuturor inuturilor romne ti, se aprob , n 1921, o stem reflectnd noua
realitate reprezentat de Romnia Mare.
Dup nl turarea, de c tre comuni ti, la 30 decembrie 1947, a monarhiei i proclamarea
Republicii Populare Romne, este adoptat , prin Constitu ia din 1948, o stem nou ,
conceput n stilul celor ale republicilor sovietice. Aceasta era o efigie avnd ca fundal un
r s rit de soare i nf i a bog iile rii, reprezentate prin mun i mp duri i, o sond , iar n jur
o coroan de spice de gru. n 1952, stemei R.P.R. i se adaug o stea ro ie n cinci col uri, iar
n 1965, n urma adopt rii noii denumiri a rii, cea de Republica Socialist Romnia, se
aplic , n partea de jos a stemei, o e arf tricolor cu textul: Republica Socialist Romnia.
n urma Revolu iei din Decembrie 1989, s-a adoptat o nou stem a Romniei, (p. 127) a
c rei aprobare, de c tre Parlament, a avut loc la 10 septembrie 1992 prin legea nr. 102. Din
cuprinsul respectivei legi reiese c , la alc tuirea stemei, s-a avut n vedere ca aceasta s
simbolizeze statul romn na ional, suveran i independent, unitar i indivizibil, fapt pentru
care elementele ei constitutive au fost astfel alese nct s reflecte trecutul nostru istoric
na ional.
Stema se compune din dou scuturi suprapuse: scutul mare i scutul mic. Scutul mare, pe
albastru, are o acvil de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul i ghiarele ro ii, cu aripile
deschise, innd n cioc o cruce ortodox de aur, n gheara dreapt o sabie, iar n gheara stng
un buzdugan. Acvila, simbol al latinit ii, ntruchipeaz curajul, hot rrea, zborul nspre
marile n l imi, puterea, m re ia, iar scutul albastru simbolizeaz cerul. n interpretarea unor
heraldi ti, sabia inut de acvil reaminte te de domnitorul Moldovei, tefan cel Mare,
cunoscut ca nenfricat lupt tor pentru credin a cre tin , n timp ce buzduganul l evoc pe
Mihai Viteazul, primul unificator al rilor Romne.
Emilian Manciur Protocol institu ional 127
128 Emilian Manciur Protocol institu ional

Pe pieptul acvilei se g se te scutul mic mp r it n patru cartiere, cu o insi iune ntre cele
dou de jos. n primul cartier este stema rii Romne ti: pe albastru o acvil de aur cu ciocul
i ghiarele ro ii, innd n cioc o cruce ortodox de aur, nsoti de un soare de aur la dreapta
i de o lun nou de aur la stnga. n al doilea cartier este stema Moldovei: pe ro u, un cap de
bour negru, cu o stea de aur cu cinci raze, ntre coarne, o roz cu cinci foi la dreapta, o lun
conturat la stnga, ambele de argint. n cartierul trei este stema Banatului i Olteniei: pe ro u,
peste valuri naturale, un pod de aur cu dou deschideri boltite (simboliznd podul peste
Dun re al mp ratului Traian), din care iese un leu de aur innd un palo n laba dreapt din
fa . n cartierul patru se afl stema Transilvaniei, cu Maramure ul i Cri ana: un scut t iat de
un bru ro u ngust; n partea superioar , pe albastru, o acvil neagr cu ciocul de aur, ie ind
din brul desp r itor, nso it de un soare de aur la dreapta, de o lun de argint conturat la
stnga; n partea inferioar , pe aur, apte turnuri ro ii, crenelate, dispuse pe dou rnduri,
patru i trei. n insi iune sunt reprezentate inuturile M rii Negre: pe albastru, doi delfini de
aur afronta i, dispu i cu capul n jos i cozile ridicate.
Conform legii, stema Romniei poate fi confec ionat din orice material, poate fi reprodus
n culori, n alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale. Reprezentarea n alb-negru se
face prin semnele conven ionale folosite n heraldic pentru desemnarea cromaticii: aur =
puncte la egal distan ntre ele; argint = spa iu liber; ro u = linii verticale; albastru = linii
orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale. Dac tehnica grafic nu
permite reprezentarea conven ional , se poate utiliza redarea prin conturare. n cazul
reprezent rii conven ionale n alb-negru sau al red rii prin conturare, liniile care marcheaz
contururile acvilei i ale scutului exterior vor avea de dou ori l imea celorlalte linii din
interiorul stemei.
Privitor la folosirea stemei actuale a Romniei, legea prevede ca stema, n culori, s fie
a ezat n sediile tuturor autorit ilor publice, institu iilor de nv mnt, misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare, reprezentan elor comerciale ale Romniei, precum i n
saloanele navelor sub pavilionul romnesc. Stema Romniei este reprodus pe sigiliile
autorit ilor publice, pe actele oficiale, pe imprimatele i pl cile indicatoare ale edificiilor
acestora, pe moneda na ional i pe alte semne monetare emise de Romnia, pe nsemnele i
pe unele accesorii ale uniformelor militare, n condi iile stabilite de Guvernul Romniei.

4. De teapt -te, romne! imn na ional cu vechi tradi ii

Imnul na ional al Romniei este De teapt -te, romne!. Versurile acestuia apar in
poetului Andrei Mure anu (18161863) i au ap rut n timpul Revolu iei din 1848, ca poem
intitulat Un r sunet, iar muzica a fost compus de Anton Pann, scriitor i muzician (1796
1854), devenind mar al revolu ionarilor romni de la 1848, cntat de c tre ace tia, pentru
prima oar , la 29 iulie 1848, la Rmnicu Vlcea, locul de re edin al compozitorului, deci la
numai cteva zile dup declan area revolu iei.
De teapt -te, romne! a devenit repede un cntec foarte drag romnilor, nsufle indu-i n
momente de r scruce din istoria neamului nostru. Astfel, l ntlnim cntat n timpul
R zboiului de Independen , n primul i al doilea r zboi mondial, ct i dup evenimentele
de la 23 August 1944, cnd Romnia a ntors armele mpotriva Germaniei hitleriste,
al turndu-se Puterilor Aliate.
n timpul Revolu iei din Decembrie 1989, acest mar a fost intonat, pe str zile Bucure -
tiului i ale altor ora e ale rii, de miile de revolu ionari care s-au ridicat mpotriva comu-
nismului, risipindu-le frica de moarte, ndemnnd i unind ntregul popor la lupt .
Emilian Manciur Protocol institu ional 129

Se poate spune c De teapt -te, romne! i-a dobndit de la sine calitatea de imn
na ional, la ini iativa maselor revolu ionare, Legea nr. 40 din 24 ianuarie 1990 privind imnul
de stat al Romniei consfin ind aceast calitate dat de popor. Este de remarcat c imnul are,
n acela i timp, un mesaj social prin ndemnul mobilizator la ac iune, pentru o lume nou ,
mai bun i na ional, deoarece ntemeiaz aceast chemare la de teptare pe tradi iile istorice
ale poporului romn. (p. 130)
Conform Legii nr. 75 din 1994, imnul na ional se intoneaz , n mod obligatoriu: la festi-
vit ile i ceremoniile oficiale na ionale, cu ocazia zilei imnului na ional, precum i la ceremo-
niile oficiale cu caracter interna ional; la deschiderea i nchiderea emisiunilor posturilor
na ionale de radiodifuziune i televiziune, n interpretare vocal ; cu prilejul vizitelor ntreprinse
n Romnia de efi de stat i de guvern; n cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor
militare; pe stadioane i alte baze sportive, cu ocazia desf ur rii competi iilor sportive oficiale
interna ionale n care este reprezentat Romnia; la deschiderea fiec rei sesiuni a Camerelor
Parlamentului; la nceperea programului zilnic n colile primare i gimnaziale de stat i
particulare. Imnul na ional poate fi intonat i la alte manifest ri organizate n unit ile de
nv mnt sau n alte institu ii de cultur . Imnul na ional al Romniei se intoneaz vocal i
instrumental. Intonarea vocal i publicarea oficial se fac numai n limba romn .
Prin Hot rrea Guvernului Nr. 223 din 2002, este stabilit c imnul na ional al altor state se
ntoneaz cu prilejul vizitelor , festivit ilor i ceremoniilor oficiale cu caracter interna ional,
mpreun cu imnul na ional al Romniei, naintea acestuia.
Legea mai prevede c , la nceputul manualelor colare abecedare, manuale de citire
pentru ciclul primar, manuale de limb i literatur romn , manuale de istorie i manuale de
limba matern pentru minorit i na ionale se tip re te textul imnului na ional al Romniei.
De asemenea, n lege se precizeaz c imnul na ional al altor state se intoneaz cu prilejul
vizitelor, festivit ilor i ceremoniilor oficiale cu caracter interna ional, mpreun cu imnul
na ional al Romniei, naintea acestuia.
Ca i n cazul drapelului de stat, printr-o lege anume, din mai 1998, s-a instituit o Zi a
imnului na ional al Romniei, ce se marcheaz , n fiecare an, la 29 iulie, ca expresie a
pre uirii de care se bucur acest imn n rndurile poporului romn.
To i cet enii sunt datori s manifeste respect fa de drapelul i imnul na ional i s nu
comit nici un act prin care s-ar aduce ofens acestora.
La ceremoniile de arborare a drapelului, ca i la intonarea imnului na ional, cu prilejul
solemnit ilor, asisten a va sta n picioare, b rba ii se vor descoperi, iar militarii de toate
gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.

5. Cum a ap rut i a evoluat sistemul na ional de decora ii

n general, prin decora ii se n eleg distinc iile sub form de ordine, medalii, cruci ce se
acord cuiva pentru merite deosebite n serviciul patriei.
Cet enii Romniei care pot primi astfel de distinc ii sunt indica i n cuprinsul articolului 3
al Legii Nr. 29 din 31 martie 2000, privind sistemul na ional de decora ii, care prevede:
Decora iile sunt conferite cet enilor romni, pentru servicii excep ionale aduse statului i
poporului romn, pentru acte de eroism s vr ite n serviciul militar i pentru merite deosebite
n activitate.
Decora iile pot fi conferite i unit ilor militare, pentru fapte deosebite n timp de pace i
pentru acte de eroism n timp de r zboi.
Decora iile pot fi conferite i cet enilor str ini, pentru contribu ii deosebite la progresul uma-
nit ii, la promovarea p cii i a democra iei n lume, la dezvoltarea rela iilor de colaborare i prie-
tenie cu Romnia sau pentru fapte i servicii remarcabile aduse statului i poporului romn.
130 Emilian Manciur Protocol institu ional
Emilian Manciur Protocol institu ional 131

Practica conferirii de decora ii dateaz , n ara noastr , din secolul al XIX-lea. Cea dinti
distinc ie de acest fel, medalia Pro virtute militari, a fost instituit de domnitorul A.I.Cuza,
n 1860, pentru a r spl ti ofi erii i solda ii care participaser la b t lia de la Dealul Spirii, din
13 septembrie 1848, mpotriva turcilor. Din motive necunoscute, medalia nu a fost conferit ,
n anii domniei lui A.I.Cuza, distribuirea ei avnd loc abia n 1866, dup abdicarea
domnitorului. i cel mai vechi ordin na ional romnesc, Steaua Romniei, a fost creat tot de
c tre A.I.Cuza, n anul 1864. Nefiind, ns , ef de stat independent, el nu a avut dreptul s
confere decora ii i , ca urmare, nu a putut face s se voteze o lege special pentru instituirea
acestui ordin. Spernd n dobndirea independen ei, el a comandat la Paris un num r de
decora ii Steaua Romniei, din care a conferit doar cteva unor persoane apropiate.
Dup abdicarea lui A.I.Cuza, decora iile neutilizate, g site la palat, au fost p strate i,
ulterior, modificate, aplicndu-li-se nsemnele domnitorului Carol I, care le-a conferit n 1877,
pentru recompensarea militarilor distin i n luptele de la Plevna. Dup aceasta, prin
reglement ri ulterioare, s-a consfin it statutul de ordin na ional al decora iei Steaua
Romniei (Encicopedia Romniei. pp. 86-87).
Tot n 1864, Al. I. Cuza creeaz alte dou medalii: Virtutea militar , care, n 1868, este
instituit definitiv ca medalie militar de c tre Carol I, i Devotament i curaj destinat
celor care s-au distins n ac iunile de salvare, cu ocazia inunda iilor provocate de rev rsarea
Dmbovi ei, la Bucure ti.
Dup proclamarea independen ei i apoi a Romniei ca regat, se instituie, n anii de domnie
ai regilor Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea, un sistem coerent de decora ii romne ti, de
pace i r zboi, care, dup forma i importan a lor, se grupeaz n patru categorii: ordine,
medalii, cruci i insigne. Dintre acestea:
cel mai nalt ordin na ional a fost Carol I, nfiin at n 1906, pentru a marca 40 de ani
de domnie a regelui. Urmeaz , ca importan , ordinele Ferdinand I, creat n 1929, n
amintirea celui care a nf ptuit Marea Unire; Coroana Romniei, creat de Carol I, n
1881, cu prilejul proclam rii regatului, i Serviciul Credincios, nfiin at n 1932, de
c tre Carol al II-lea;
cel mai de seam ordin militar, Mihai Viteazul, a fost creat n 1916, de c tre regele
Ferdinand I, pentru a r spl ti faptele de vitejie ale ofi erilor participan i la primul
R zboi Mondial. Tot n acela i an, s-a hot rt ca primele trei clase din cele cinci ale
ordinelor Steaua Romniei i Coroana Romniei s aib i caracter militar,
ad ugndu-li-se, n acest scop, elemente distinctive: dou spade ncruci ate i panglica
de Virtute militar ;
ca ordine pe domenii, pot fi men ionate: Meritul cultural, creat n 1931, i Meritul
Agricol n 1933. n aceea i perioad , au fost create i diferite medalii, cruci i
insigne, pentru a recompensa merite deosebite dintr-un domeniu sau altul.
Proclamarea Republicii Populare Romne a ntrerupt tradi ia n domeniul decora iilor, timp
de peste 40 de ani fiin nd alte genuri de distinc ii i decora ii.
n primii ani dup Revolu ia din Decembrie 1989, n a teptarea elabor rii unei legi asupra
noului sistem na ional de distinc ii, au ap rut, considerate urgente, doar cteva decora ii, i
anume:
Medalia Revolu iei Romne din Decembrie 1989, men ionat n legea Nr. 42/1990,
decora ie a c rei denumire a fost ulterior nlocuit , prin Legea nr. 29/2000, cu aceea de
Crucea Comemorativ a Revolu iei Anticomuniste din Decembrie 1989;
Medalia Crucea Comemorativ a celui de-al doilea R zboi Mondial, 19411945,
instituit prin Legea Nr. 68/1994;
Ordinul Meritul Militar, men ionat n Legea Nr. 80/1995, nlocuit ulterior prin legea
nr. 29/2000 cu semnul onorific n Serviciul Armatei.
132 Emilian Manciur Protocol institu ional

6. Sistemul actual de decora ii din Romnia i aspectele protocolare ale


acestuia

Relund tradi ia romneasc n domeniu, legea Nr. 29/2000 instituie un sistem na ional de
decora ii al Romniei, coerent i conform cu uzan ele interna ionale n materie. n temeiul
acesteia, decora iile se mpart n trei categorii:
a) decora ii na ionale, care pot fi ordine, cruci sau medalii;
b) decora ii pe domenii de activitate, care pot fi civile sau militare, acestea din urm
mp r indu-se, la rndul lor, n ordine i medalii de pace i de r zboi;
c) semne onorifice.
Toate aceste distinc ii sunt conferite de Pre edintele rii, prin decret, n baza propunerilor
de decorare individuale. Propunerile de decorare se pot face de fiecare dintre pre edin ii celor
dou Camere ale Parlamentului, pentru eful statului, pentru primul-ministru, pentru senatori
i deputa i; de c tre primul-ministru pentru membrii guvernului; de c tre mini tri i condu-
c torii institu iilor i organiza iilor centrale autonome, pentru personalul din domeniul lor de
activitate. Pre edintele poate conferi decora ii din proprie ini iativ , ns numai n propor ie de
1% din num rul total stabilit prin lege pentru fiecare decora ie.
De regul , decorarea cet enilor romni are loc cu ocazia Zilei Na ionale a Romniei,
conferirea de decora ii pe parcursul anului f cndu-se doar n cazuri speciale.
n prezent, la categoria decora ii na ionale sunt trei ordine Steaua Romniei, Serviciul
Credincios i Pentru Merit , la care se adaug crucea Serviciul Credincios, medaliile
Serviciul Credincios i Pentru Merit, precum i crucile comemorative, a Rezisten ei
Anticomuniste, a Revolu iei din Decembrie 1989 i a Celui de-al II-lea R zboi Mondial.
Decora iile civile pe domenii de activitate sunt: ordinele Meritul Agricol, Meritul
Cultural, Meritul Industrial i Comercial, Meritul pentru nv mnt, Meritul Sanitar,
Meritul Sportiv, Meritul Diplomatic i medaliile cu acelea i denumiri.
Decora iile militare de pace reunesc ordinele Virtutea Militar , Virtutea Aeronautic ,
Virtutea Maritim , la care se adaug medaliile cu acelea i denumiri, plus medalia B rb ie
i credin .
La categoria decora ii militare de r zboi, cele trei ordine militare mai sus enumerate sunt
precedate ierarhic de ordinele Mihai Viteazul, Steaua Romniei, Serviciul Credincios,
Pentru Merit i sunt urmate de ordinul Meritul Sanitar. Ca medalii militare de r zboi,
legea men ioneaz Virtutea Militar i Meritul Sanitar.
La categoria semne onorifice sunt prev zute: Vulturul Romniei, care se confer
parlamentarilor, R splata Muncii n Serviciul Public, care se acord pentru 20, 25, 30 de ani
de activitate, i semnul onorific n serviciul armatei, ce se confer ofi erilor, mai trilor
militari i subofi erilor care au activat 15, 20, 25 ani n armat , acest din urm semn onorific
fiind, a a cum s-a ar tat anterior, un nlocuitor al ordinului Meritul Militar creat n 1995.
n ce prive te ierarhia decora iilor, acestea au mai multe grade, care se deosebesc prin
materialul nsemnului, prin m rimea lui i modul de a-l purta. La ordine, ntr-o enumerare
ascendent , aceste grade sunt: cavaler, ofi er, comandor, mare ofi er, cruce, colan. Steaua
Romniei cuprinde toate cele ase grade; Serviciul Credincios i Pentru Merit primele
cinci grade din cele mai sus enumerate, iar celelalte ordine cuprind primele patru sau trei
grade. Medaliile i crucile au cte trei sau dou clase, iar semnele onorifice cte trei sau
cinci clase, detaliile privind ierarhia tuturor decora iilor romne ti fiind prezentat n anexa
nr. 6.
Ordinele i medaliile se confer ncepnd cu cel mai mic grad, respectiv clas . Persoanele
decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care l au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv.
Dreptul de a purta decora ii se atest printr-un brevet.
Emilian Manciur Protocol institu ional 133

Decora iile se poart n ordinea importan ei ierarhice stabilit n mod distinct pentru cele
na ionale, pe domenii, de pace i de r zboi, conform enumer rii f cute n paragrafele
anterioare; cele de r zboi se poart naintea celor de pace, pe categorii de distinc ii, indiferent
de treapta ierarhic sau de gradul ori clasa decora iei de r zboi.
Dat fiind importan a, pentru activitatea de protocol, a tuturor detaliilor referitoare la
purtarea decora iilor, spicuim din cuprinsul Legii Nr.29/2000. Astfel, este de re inut c :
n func ie de grade, ordinele se poart pe partea stng a pieptului cele n grad de
cavaler i ofi er, precum i cele de clasa a III-a i a II-a; la gt cele n grad de
comandor sau de clasa a I-a; cu nsemnul la gt i cu placa gradului pe partea stng a
pieptului cele n grad de mare ofi er, cu lenta petrecut peste bust de pe um rul drept
spre oldul stng, unde este prins nsemnul i cu placa gradului pe partea stng a
pieptului, pentru gradul de mare cruce; colanul ordinului Steaua Romniei se poart
cu lan ul petrecut dup gt;
n ce prive te crucile i medaliile, indiferent de clas , acestea se poart , toate, pe partea
stng a pieptului;
cnd cineva este titular al unei singure decora ii sau semn onorific ori de ine dou
distinc ii de acest fel, le poart separat i al turat, pe acela i rnd; ncepnd de la trei
acestea se ata eaz pe o baret ;
ordinea n care se poart decora iile este cea dat de ierarhia lor; dac o persoan este
distins cu dou sau mai multe decora ii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este
dat de ordinea cronologic n care acestea au fost acordate, cea mai veche avnd
ntietate.
Decora iile str ine, de inute de cet eni romni, pot fi purtate, potrivit legisla iei statului
care le-a conferit, cu acordul Pre edintelui Romniei. Cnd aceste decora ii se pun pe baret ,
al turi de decora iile romne ti, sunt plasate dup decora iile romne ti similare n grad sau
clas .
De regul , decora iile se poart cu prilejul Zilei Na ionale a Romniei i al celorlalte
s rb tori, na ionale sau religioase, la festivit i cu caracter oficial i la diferite activit i cu
caracter tiin ific, aniversar sau comemorativ.
Cum este i firesc, portul decora iilor oblig la o inut vestimentar sobr i decent .
Militarii poart decora iile n conformitate cu regulamentele specifice.
Ordinele na ionale, pe domenii de activitate, i cele militare, n toate gradele, se prezint
sub trei forme, cu valoare ierarhic egal : nsemnul, rozeta pentru civili i bareta pentru
militari. Baretele decora iilor se poart de c tre militari la uniform . Rozetele decora iilor se
pot purta zilnic de civili, numai la inuta adecvat momentului i importan ei decora iei.
Conform prevederilor capitolului IX al Legii Nr. 29/2000, persoanele decorate cu ordine au
anumite drepturi, dintre care men ion m ca prezentnd interes pentru activitatea de protocol:
persoanele decorate cu ordine na ionale sau pe domenii de activitate, al c ror brevet a
fost semnat autograf de Pre edintele Romniei, au dreptul s fie primite n audien
pentru a mul umi personal, n situa ia n care decora ia respectiv nu a fost nmnat
direct de c tre pre edinte;
cavalerii care poart vizibil nsemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar
cuvenit. Onoruri militare se dau, de asemenea, n conformitate cu asimil rile cu gradele
militare prev zute n Lege, membrilor civili ai ordinelor na ionale deceda i;
cavalerii ordinelor sunt invita i s participe la manifest rile publice prilejuite de Ziua
Na ional a Romniei sau la diverse alte anivers ri i comemor ri, asigurndu-li-se de
c tre organizatori locuri de onoare. Compartimentele de protocol de la prefecturi i
prim rii invit cu prec dere persoanele decorate, domiciliate n raza lor de competen ,
la diverse manifest ri comemorative, culturale, tiintifice sau sportive, pe care le
organizeaz cu diferite ocazii;
134 Emilian Manciur Protocol institu ional

cavalerii n grad de Mare Ofi er, Mare Cruce i Colan ai Ordinului Steaua Romniei,
precum i cavalerii Marii Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios i Pentru Merit
sunt invita i, prin grija Cancelariei Ordinelor din cadrul Administra iei Preziden iale, la
recep iile oferite de Pre edinte, cu ocazia Zilei Na ionale a Romniei i a Anului Nou;
de asemenea, cavalerii avnd gradele men ionate, mpreun cu cavaleri ai altor grade
superioare ale ordinelor pe domenii de activitate, pot fi invita i s participe i la alte
recep ii sau manifest ri organizate de Administra ia Preziden ial i Parlament, tot prin
grija Cancelariei Ordinelor;
pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor na ionale, n cimitirele existente n
municipii i ora e trebuie s fie rezervate, prin grija autorit ilor locale, locuri speciale
pentru nmormntarea celor decora i din respectiva localitate. Costul parcelelor se
suport din bugetele prim riilor. Locurile de veci sunt puse la dispozi ie mo tenitorilor
legali, n mod gratuit. Cu ocazia unor s rb tori na ionale sau religioase, prin grija
autorit ilor locale, se organizeaz manifest ri omagiale la mormintele cavalerilor
ordinelor na ionale deceda i.
Decora iile pot fi retrase, n urma condamn rii titularului la pedeaps privativ de libertate,
prin hot rre judec toreasc r mas definitiv , sau pentru alte fapte dezonorante, calificate ca
atare de c tre judecata Consiliului de onoare al ordinului al c rui membru este persoana n
cauz . Radierea din eviden e a unei persoane decorate se face numai dup ce Pre edintele
Romniei a semnat decretul de retragere a decora iei.
n ce prive te nmnarea decora iilor, aceasta poate fi f cut , din mputernicirea Pre e-
dintelui Romniei, de primul-ministru, de mini tri sau conduc tori de alte organe centrale,
comandan i de mari unit i i de efii misiunilor diplomatice ale Romniei din str in tate.
VII. Organizarea i atribu iile compartimentelor de protocol la
institu iile de stat i n sectorul privat.
Norme generale de comportare la ac iuni protocolare

1. Modalit i de organizare a activit ilor de protocol n sectorul de stat i


cel privat

n toate institu iile administra iei centrale de stat i ale celei locale la nivel jude ean i
municipal exist o structur sau o persoan anume ns rcinat cu activitatea de protocol.
La Administra ia Preziden ial , aceast structur se nume te Compartimentul Protocol,
condus de un consilier de stat, la Senat Serviciul de Protocol, iar la Camera Deputa ilor
Direc ia de Protocol.
Protocolul Na ional, situat organizatoric n cadul M.A.E., ca structur specializat condus
de un ef de Protocol Na ional care are, de regul , gradul diplomatic de ambasador i func ia
de director general, asigur serviciile de specialitate primului ministru, ministrului afacerilor
externe, precum i structurilor conduse de ace tia.
Protocolul Na ional colaboreaz cu compartimentele de protocol ale Administra iei
Preziden iale i ale Parlamentului Romniei, n vederea asigur rii unitare a normelor de
protocol i ceremonial. Totodat , urm re te organizarea, din punct de vedere protocolar, a
ceremoniilor publice la care particip invita i str ini ai ministerelor i ai celorlalte structuri ale
administra iei publice centrale i locale.
Din totalul posturilor atribuite Protocolului Na ional, trei posturi pot func iona la
Administra ia Preziden ial , iar alte trei n cadrul aparatului de lucru al primului-ministru, la
cererea acestor institu ii, prin deta are, n condi iile legii.
Structurile de protocol din ministere pot ap rea, fie n mod distinct, n organigrama
acestora, ca direc ii, servicii sau sec ii, fie men ionate n denumirea unor structuri reunind mai
multe activit i.
La alte ministere, n organigramele date publicit ii, protocolul nu apare men ionat, de i, cu
siguran , aceast activitate intr n sfera de preocup ri a unei direc ii, a unui serviciu, a unui
birou sau a unei alte structuri.
La nivelul administra iei publice locale, fiin eaz birouri de protocol, de rela ii publice i
protocol ori cu alte denumiri incluznd i activitatea de protocol, f r a o men iona expres, sau
exist doar referen i ori consilieri ns rcina i cu probleme de protocol, n cadrul cabinetelor
prefectului sau primarului.
Referitor la atribu iile structurilor de protocol din cadrul institu iilor centrale, vom
sintetiza, pentru exemplificare, principalele prevederi din cuprinsul regulamentelor de
func ionare ale ctorva dintre acestea, dup cum urmeaz :
Compartimentul de Protocol al Administra iei Preziden iale are n aten ie, n principal,
urm toarele mari grupe de activit i:
a) primirile la pre edintele Romniei, n leg tur cu care elaboreaz , mpreun cu
Cabinetul Pre edintelui i cabinetele consilierilor preziden iali i de stat, agenda zilnic
136 Emilian Manciur Protocol institu ional

i cea s pt mnal de primiri la eful statului a personalit ilor romne i str ine,
asigurnd desf urarea acestor primiri conform uzan elor protocolare;
b) participarea nemijlocit la preg tirea i desf urarea deplas rilor n ar i n str in tate
ale pre edintelui Romniei, precum i la alte manifest ri na ionale i interna ionale ce
au loc i la care pre edintele ia parte;
c) asigurarea tuturor aspectelor de protocol i curtoazie interna ionale ale vizitelor n
Romnia, cu caracter bilateral sau multilateral, efectuate de efi de stat str ini
(ntocmirea programelor acestor vizite, stabilirea locurilor pentru cazarea delega iilor
oficiale i desf urarea convorbirilor, atribuirea mijloacelor de transport necesare,
stabilirea amplorii pavoaz rii .a.);
d) organizarea ceremonialului depunerii jur mntului n fa a pre edintelui de c tre
membrii Guvernului, ai Cur ii Supreme de Justi ie i de c tre al i demnitari i nal i
func ion ri; al nmn rii de ordine i medalii conferite unor cet eni romni i str ini; al
depunerii de coroane de flori la diferite monumente, precum i al altor ac iuni cu
participarea pre edintelui Romniei sau organizate n numele ori sub patronajul
acestuia;
e) asigurarea aplic rii normelor de protocol i etichet n alte activit ti de rela ii legate de
persoana pre edintelui, atribu ie n exercitarea c reia se ocup de ntocmirea, respectiv
verificarea listelor de propuneri privind persoanele ce urmeaz a fi felicitate de
pre edintele Romniei cu diferite prilejuri, precum i de preg tirea proiectelor de
r spuns ale pre edintelui la felicit ri ce-i sunt adresate, cu anumite ocazii; ntocmirea
listelor de invita i la recep ii i alte manifest ri organizate n numele pre edintelui;
ntocmirea listelor de cadouri simbolice ce se ofer , conform uzan elor interna ionale,
cu prilejul vizitelor oficiale la nivel de ef de stat etc.
Atribu iilor men ionate la punctele a) e) li se adaug numeroase activit i complemen-
tare: elaborarea proiectelor de tip rituri cu caracter protocolar ale Administra iei Preziden iale
(invita ii, pliante de felicit ri, programe pentru vizite etc.); ntocmirea i inerea la zi a listelor
cu numele i titulatura oficiale ale efilor de stat i de guvern, precum i ale altor personalit i
str ine importante; ob inerea de date biografice ale personalit ilor ce urmeaz a fi primite sau
ntlnite de c tre pre edinte cu prilejul unor ac iuni; ntreprinderea demersurilor necesare n
vederea eliber rii pa apoartelor oficiale i ob inerii vizelor str ine pentru membrii delega iilor
care nso esc pe eful statului n deplas ri n str in tate, ct i pentru membrii Administra iei
Preziden iale trimi i n misiuni peste hotare etc.
Principalele preocup ri ale compartimentelor de protocol ale Senatului i Camerei
Deputa ilor se aseam n cu cele ale compartimentului similar din cadrul Administra iei
Preziden iale, adaptate, n fiecare caz, structurii i atribu iilor specifice ale acestor institu ii.
Respectnd propor iile, o situa ie asem n toare ntlnim i n cazul compartimentelor cu
acela i profil din cadrul ministerelor, n ce prive te atribu iile de protocol cu aplicabilitate
general (organizarea primirilor i vizitelor str inilor la noi n ar i ale demnitarilor romni
peste hotare, a reuniunilor i altor manifest ri na ionale i interna ionale din sfera de preo-
cup ri a ministerului n cauz , asigurarea aspectelor protocolare ale particip rii conducerii
ministerului la diferite activit i organizate de alte institu ii, preg tirea i transmiterea de
felicit ri, conform uzan elor, organizarea dejunurilor, dineurilor i altor ac iuni de protocol ale
conducerii ministerului). n plus, fiecare minister are i unele atribu ii de protocol specifice,
determinate de sfera sa de activitate.
n ce prive te preocup rile Protocolului Na ional, pe lng cele deja ar tate, sunt de
relevat:
a) sprijin realizarea, prin mijloacele i metodele specifice protocolului diplomatic, a
ac iunilor de politic extern a ministerelor i a celorlalte structuri ale administra iei publice
centrale i locale;
Emilian Manciur Protocol institu ional 137

b) sprijin activitatea oficial a misiunilor diplomatice i a oficiilor consulare din Romnia,


n conformitate cu prevederile conven iilor interna ionale n materie.
c) ndrum activitatea de protocol a ministerelor i a celorlalte structuri ale administra iei
publice centrale i locale.
Dintre atribu iile care revin Protocolului Na ional, pentru realizarea celor de mai sus,
men ion m:
a) elaboreaz norme de protocol pe care le supune spre aprobare instan elor superioare i
urm re te aplicarea unitar i coerent a acestora;
b) public ndrum torul de Protocol, instrument de baz n organizarea activit ilor
specifice.
c) particip la realizarea ac iunilor de protocol organizate de Administra ia Preziden ial i
de Parlament, n cazul ac iunilor ale c ror programe i organizare sunt comune cu ale acestor
institu ii;
d) coordoneaz activitatea privind acreditarea efilor misiunilor diplomatice, str ini i
romni;
e) asigur preg tirea i ndrumarea n probleme de protocol a consilierilor diplomatici de
pe lng ministere i celelalte institu ii centrale;
f) editeaz anual i pune la dispozi ia misiunilor diplomatice i institu iilor interesate Lista
Corpului Diplomatic acreditat la Bucure ti, precum i Ghidul de protocol, destinat corpului
diplomatic i consular din Romnia;
g) actualizeaz lista efilor de state, de guverne i a mini trilor afacerilor externe, inclusiv
fi ele cu datele personale ale acestora, precum i ordinea de prec dere a efilor misiunilor
diplomatice i reprezentan elor organiza iilor interna ionale acredita i n Romnia;
h) particip , al turi de celelalte institu ii abilitate, la organizarea ac iunilor de marcare a
Zilei Na ionale a Romniei i a altor evenimente na ionale;
i) examineaz propunerile transmise de misiunile diplomatice ale Romniei privind
conferirea de ordine i medalii unor cet eni str ini, pe care ulterior Ministerul Afacerilor
Externe le supune spre aprobare forurilor superioare;
j) pune la dispozi ia Cancelariei Ordinelor informa iile necesare privind sistemul de
decora ii, inclusiv ordinea de prec dere a acestora i practica n materie din alte ri i prezint
sugestii viznd perfec ionarea sub aspect organizatoric i de ordin protocolar a practicii din
Romnia, n conformitate cu uzan ele interna ionale;
k) asigur realizarea ac iunilor curente de protocol ale primului ministru, precum i ale
aparatului primului ministru i Secretariatul General al Guvernului, la nivel de ministru,
consilieri de stat i secretari de stat;
l) realizeaz ac iunile de protocol curente n cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
particip la preg tirea personalului care urmeaz s plece n misiune permanent n
str in tate;
m) stabile te rela ii de colaborare i schimb de experien cu structuri similare din alte ri;
n) studiaz i sintetizeaz practica protocolului pe plan interna ional i elaboreaz
propuneri de perfec ionare a practicii de protocol din Romnia;
o) instruie te periodic personalul din compartimentele de protocol ale structurilor
guvernamentele;
p) ndrum metodologic compartimentele de protocol ale ministerelor i ale altor structuri
ale administra iei publice centrale i locale, n ceea ce prive te aplicarea normelor specifice de
protocol, ceremonial, curtoazie i respectarea strict a reciprocit ii;
q) elaboreaz periodic norme cu aplicabilitate la nivelul ministerelor i al structurilor
administra iei publice locale, pe care Ministerul Afacerilor Externe le supune spre aprobare
Guvernului, cu privire la nivelul cheltuielilor pe care le suport partea romn n cazul
138 Emilian Manciur Protocol institu ional

vizitelor unor oaspe i de peste hotare, baremurile de cazare i de mas , innd seama de
evolu ia pre urilor interne, cu respectarea reglement rilor n vigoare.
Atribu iile compartimentelor de protocol la nivelul administra iei locale sunt similare
celor ale structurilor corespunz toare din institu iile centrale, respectiv: ntocmirea agendei
interne i externe a conduc torului organismului n cauz , a programului de vizite i contacte
externe ale acestuia; organizarea nemijlocit a ac iunilor protocolare ce au loc n numele
respectivului conduc tor sau cu participarea sa; asigurarea aspectelor de protocol ale ac iu-
nilor la care acesta este invitat; ntocmirea felicit rilor ce trebuie trimise cu diferite ocazii etc.

2. Aspecte concrete ale managementului


compartimentelor de protocol

Operativitatea maxim n elaborarea unor materiale de protocol, ca i nevoia de a cunoa te


precedentele n materie, impune cu necesitate ca, n fiecare structur de acest fel, s existe o
baz de date, actualizat la zi, pe activit i specifice, la care s se poat apela n orice moment,
baz care trebuie s cuprind :
modele ale unor coresponden e-tip, pe diferite teme de protocol, cu institu iile implicate,
de regul , n organizarea acestor activit i;
modele de imprimate uzuale, pentru diferite activit i protocolare: invita ii, meniuri,
felicit ri, programe-tip pentru anumite vizite, pe baza c rora s se personalizeze, n
func ie de oaspete, fiecare nou ac iune n parte;
programele, pe ri, ale vizitelor str ine primite i ale celor romne ti peste hotare,
efectuate de eful institu iei n cauz , pentru a se asigura reciprocitatea n ce prive te
amploarea ceremonialului, nivelul contactelor, evitarea propunerii spre vizitare a
acelora i obiective, a oferirii acelora i cadouri;
componen a delega iilor primite i a celor romne ti care au efectuat vizite n str in -
tate, pe ri i, n mod separat, listele personalit ilor str ine care au fost la noi, respectiv
romne peste hotare, cu indicarea perioadei i a ocaziei cu care s-a f cut deplasarea,
spre a se putea face referiri la acestea, cu prilejul unor noi ac iuni cu rile respective;
biografii, pe ri, ale omologilor conduc torilor institu iilor noastre, ale personalit ilor
care ne-au vizitat ara i ale altor persoane str ine care prezint interes pentru rela iile
noastre cu statele, cu organismele str ine n cauz ;
lista zilelor na ionale, pe ri, ale tuturor statelor cu care avem rela ii diplomatice, cu
men ionarea semnifica iei evenimentelor respective, astfel ca oficialit ile romne
participante la astfel de manifest ri s se poat referi, n cuno tin de cauz , la acele
evenimente;
lista datelor de na tere ale omologilor/partenerilor de afaceri str ini i ale personali-
t ilor romne cu care se ntre in rela ii mai apropiate, pentru eventuala adresare de
felicit ri;
lista ac iunilor ce urmeaz a fi ntreprinse, pentru realizarea fiec rei activit i de
protocol, ntruct pot fi oameni n compartiment care nu au mai organizat activit i de
genul celor ce urmeaz s aib loc (de exemplu, pentru preg tirea i desf urarea unei
vizite la nivel de ministru, sunt de ntreprins 75 de ac iuni);
structura unui dosar-tip pentru vizita unei personalit i str ine la noi i a uneia romne
n str in tate (de la date meteorologice, la particularit i culinare, de la rela ii sociale, la
tradi ii religioase, spre a evita incidente nedorite, din necunoa tere, de la fi e de
prezentare a obiectivelor ce urmeaz a fi vizitate la date despre persoanele ce se prev d
a fi cuprinse n delega ia ce ne va vizita sau care pot fi ntlnite, n str in tate i toate
Emilian Manciur Protocol institu ional 139

acestea, fire te, n afara fi elor de prezentare a situa iei politice, economice, sociale din
ara n cauz , a problemelor de rela ii cu aceasta, a prezent rii politicii ei externe);
liste-tip indicnd personalit ile romne care ar trebui s participe la diferite activit i
protocolare (ziua na ional , vizite de delega ii str ine la noi, inaugurarea unor obiective
economice, culturale importante .a.), urmnd ca, pornind de la aceste liste, s se
stabileasc , pentru fiecare manifestare n parte, participarea efectiv ;
liste de personalit i str ine i romne, care s fie felicitate cu ocazia Anului Nou, a zilei
na ionale .a.;
lista cu denumirea exact , adresa, telefonul, fax-ul institu iilor centrale i locale, consi-
derate principalii parteneri de lucru;
legisla ia/reglement rile n materie de protocol (aspecte financiare, alte elemente de care
trebuie s se in seama n organizarea diferitelor activit i de protocol).
O alt chestiune care trebuie s fie mereu n aten ie este cea a managementului timpului
deosebit de important pentru buna desf urare a activit ilor de protocol. Este necesar ca
organizatorii acestora s estimeze, n mod realist, timpul pentru fiecare ac iune, inclusiv
pentru eventuale deplas ri de la un loc la altul stabilite n program, spre a evita suprapunerea
timpilor prev zu i ini ial i, prin aceasta, dereglarea ntregului program.
n cazul vizitelor, parcurgerea prealabil a traseelor pe care urmeaz s se deplaseze
oaspetele este indispensabil pentru aprecierea, ct mai aproape de realitate, a duratei
transportului.
Fire te, un element esen ial n vederea bunei ncadr ri n timpii stabili i pentru fiecare
ac iune este rigurozitatea cu care personalul de protocol reu e te s determine respectarea
celor stabilite privind desf urarea n timpii ini ial stabili i a activit ilor de care se ocup .
Dac mprejur rile o permit, asigurarea, la ntocmirea programului, a unei mici marje de
timp suplimentar este binevenit , aceasta permi nd s se fac , mai u or, fa unor situa ii
neprev zute.
n sectorul privat, sfera de preocup ri a celor ns rcina i cu activitatea de protocol e
similar cu cea din sectorul de stat. Deosebirea ar consta n faptul c , la majoritatea firmelor
private, sunt doar 1-2 oameni (asisten i de protocol, consilieri de protocol, referen i de
protocol, ata a i de protocol), la cabinetele pre edin ilor sau directorilor generali de firme,
structuri de protocol mai numeroase existnd doar la mari companii.

3. Aptitudini necesare i cteva reguli de comportare


pentru personalul ns rcinat cu protocolul

a) Aptitudini:
sociabilitatea, comunicativitatea, capacitatea de a stabili contacte sociale eficiente, n
diferite mprejur ri;
spirit de observa ie, aten ie distributiv , pentru a putea sesiza, cu promptitudine, even-
tuala apari ie, n procesul de desf urare a ac iunilor protocolare, a unor elemente noi,
neprev zute i a reac iona n consecin , n mod nentrziat;
cunoa terea unor limbi str ine de larg circula ie, a utiliz rii computerului i a condu-
cerii autoturismului;
b) Reguli:
func ionarii de protocol au ca regul obligatorie s nu alerge niciodat pe timpul
desf ur rii unei ac iuni protocolare, pentru c astfel risc s creeze impresia de panic ,
de agita ie;
140 Emilian Manciur Protocol institu ional

ei trebuie s fie de o polite e extrem , dar fermi, n ceea ce prive te respectarea nor-
melor protocolare; aplicarea ordinii de prec dere trebuie urm rit cu aten ie, ns nu cu
rigiditate; dac la o ac iune protocolar se ndoiesc de prec derea unei persoane, f r a o
putea verifica, cel mai indicat e s -i aplice rangul superior, nicidecum cel inferior; dac
se potrive te, este bine, dac nu, persoana n cauz va fi ncntat ;
s nu ezite niciodat , chiar dac intervine o situa ie neprev zut pe care nu tiu cum s o
rezolve, ci s imagineze solu ii n func ie de circumstan e, asumndu- i r spunderea,
chiar dac lucrurile n-au ie it bine;
conform opiniei unui renumit ef de protocol francez, trebuie s fie foarte precau i fa
de cei care pretind c nu acord aten ie protocolului, ntruct tocmai din rndurile
acestora apar cei nemul umi i de lipsa de aten ie protocolar ;
amnarea unei activit i de protocol trebuie s aib o motivare foarte serioas i
niciodat nu trebuie s fie din vina personalului ns rcinat cu protocolul;
arta protocolului i impune s te ar i interesat de tot ce spune cineva care particip la o
manifestare protocolar , chiar dac ceea ce spune nu te intereseaz cu adev rat;
aten ie permanent la inut : nu se st genunchi peste genunchi, cu picioarele desf cute,
nu se bag degetul n gur .
La acestea mai sunt de ad ugat:
integritatea moral i cinstea de care s dea dovad n tot ceea ce face, n exercitarea
func iei sale;
loialitatea fa de institu ia n cadrul c reia lucreaz ;
p strarea unei depline confiden ialit i asupra eventualelor chestiuni cu caracter nepublic
discutate la ac iuni protocolare la care particip .
Prin comportarea lor, membrii structurii de protocol pot pune, n func ie de modul cum
lucreaz , fie o pat luminoas , fie una de culoare nchis , pe imaginea institu iei pe care o
reprezint .
Rela iile cu presa la diferite ac iuni protocolare trebuie tratate cu aten ie:
presa trebuie s fie informat , din timp, asupra desf ur rii unei activit i protocolare,
pentru a putea decide dac i pe cine anume s trimit la fa a locului;
reprezentan ilor presei, sosi i la manifestare, e bine s li se ofere detalii asupra modului n
care se are n vedere desf urarea ac iunii, eventual punndu-li-se la dispozi ie materiale
documentare;
discu ia cu ziari tii, att la nceput, ct i dup manifestare, este de natur s -i orienteze
c tre ceea ce i-au dorit organizatorii s reprezinte respectiva ac iune protocolar .
Avnd n vedere puternicul impact al imaginii n media, organizatorii unei manifest ri
trebuie s se preocupe nu numai de invita ii la ac iune, ci i de oferirea pentru mass-media a
unei imagini adecvate scopului urm rit de respectiva manifestare protocolar .
Dac se dore te o ct mai bun prezentare n mass-media a evenimentului n cauz , este
necesar s se ofere ziari tilor i operatorilor TV condi ii de lucru perfecte, alegndu-se n mod
corespunz tor, de c tre serviciul de protocol, locurile destinate presei, preg tind din timp o
decorare adecvat pentru imagini TV a spa iilor de desf urare a respectivei ac iuni
protocolare. Institu iile de stat importante i marile companii na ionale este indicat s aib
consilieri speciali de imagine care s se ocupe nemijlocit de aceste aspecte.
A a, de pild , cu ocazia vizitei oficiale n ara noastr a pre edintelui Fran ei, Franois
Mitterrand, avnd n vedere paloarea tenului acestuia, consilierul s u de imagine a cerut ca la
conferin a de pres fundalul pe care va ap rea pre edintele i masa la care va fi a ezat s fie
de culoare albastr , culoare considerat de speciali ti c diminueaz eviden ierea nedorit a
tenului palid. Tot referitor la imagine, au cerut ca, n nici o mprejurare, pre edintele
Mitterrand s nu stea pe scaune cu sp tar prea nalt, ntruct aceasta ar da impresia c este mic
de statur , ceea ce nu ar permite oferirea imaginii impun toare pe care trebuie, n mod firesc,
Emilian Manciur Protocol institu ional 141

s o aib un ef de stat. Pe acelea i considerente, f cnd teste vizuale din locul rezervat
instal rii operatorilor TV, consilierul de imagine a cerut o anumit n l ime pentru podiumul
la care urma s fie masa i scaunele destinate pre edintelui, n timpul conferin ei de pres .

4. Unele norme generale de comportare la ac iunile protocolare

Dintre normele generale de comportare n societate, statornicite pentru diferite situa ii, sunt
unele a c ror cunoa tere i observare n rela iile interumane ocazionate de ac iunile proto-
colare este foarte necesar .
Astfel, salutul ntre oameni, ap rut din cele mai vechi timpuri, care exprim , prin mimic
i gesticula ie, o anumit atitudine fa de cel salutat (respect, simpatie sau simpl formali-
tate), trebuie s in seama de urm toarele reguli:
va fi salutat primul cel c ruia i se cuvine mai mult deferen : cei tineri i vor saluta pe
cei mai n vrst ; b rba ii salut primii femeile; cei cu func ii mai mici i salut pe cei
superiori n grad; cei nou veni i i salut pe cei afla i, deja, ntr-o nc pere sau loc de
ntlnire. Odat adresat salutul fa de un grup, nu mai este obligatoriu s se dea bun
ziua fiec rei persoane, individual; dac totu i acest lucru se face, se va ncepe cu cei
c rora li se cuvine mai mult deferen ;
indiferent de vrst sau de func ie, curtoazia cere ca b rbatul s fie cel care salut mai
nti femeia, aceast regul fiind valabil att n via a public , n activit i desf urate n
institu ii sau firme, ct i n rela iile cu caracter privat;
ntre persoane de acela i sex, ntietatea dat func iei n raporturile de serviciu cedeaz
locul criteriului de vrst n via a particular ;
n cazul unor persoane ntre care nu exist nici o deosebire, conform criteriilor evocate,
se vor avea n vedere urm toarele elemente: cel care este n mi care l va saluta primul
pe cel care st pe loc; cnd ambii sunt n mi care, cel care taie drumul celuilalt va saluta
primul; dac se deplaseaz n aceea i direc ie, cel care circul mai repede va saluta
primul; cel care se afl ntr-o ma in l salut primul pe cel care merge pe jos;
cnd persoanele sunt egale ca pozi ii n societate sau cnd nu se cunoa te exact statutul
celui ntlnit, cel care este mai politicos va saluta primul. Nu este un semn de demnitate
a a tepta s fii salutat primul;
cineva salutat trebuie numaidect s r spund la salut; a proceda altfel este o mare
impolite e. Excep ie fac femeile, dac sunt singure i au fost salutate de un necunoscut.
B rba ii trebuie s r spund la salut, chiar i necunoscu ilor.
n ce prive te modul de a saluta,curtoazia cere:
b rbatul cu capul descoperit va saluta nclinnd u or capul, gest ce poate fi nso it,
eventual, n func ie de persoana salutat , de un zmbet; trebuie evitat aplecarea din
spate sau din talie, pentru a nu da impresia de salut servil; gestul poate fi, totu i, f cut
cnd se dore te marcarea unui respect deosebit i se tie c cel salutat sau cei din jur nu
l vor interpreta drept servilism;
b rbatul cu capul acoperit va saluta, ntotdeauna, descoperindu-se; cu doi-trei pa i
nainte de a ajunge la persoana ce urmeaz a fi salutat , va ridica p l ria la cel pu in o
palm de cap, apucnd-o cu mna opus p r ii n care se g se te persoana salutat , spre
a evita ca fa a celui care salut s fie acoperit de p l rie. Gestul e bine s fie f cut
concomitent cu o nclinare u oar a capului, privind n ochi persoana salutat , apoi va
pune p l ria la loc, pe cap. n nici un caz cealalt mn s nu fie n buzunar. Dac mna
cu care trebuie ridicat p l ria este ocupat cu purtarea unui obiect ce nu poate fi mutat
n mna liber , b rbatul va saluta cu aceasta din urm , cu grija de a nu- i acoperi fa a.
142 Emilian Manciur Protocol institu ional

Pentru situa ia n care ambele mini sunt ocupate, salutul se va executa doar prin
nclinarea capului;
salutul prin nclinarea capului acoperit, salutul f cut cu mna ridicat n dreptul tmplei,
imitnd salutul militar, sau prin ducerea la tmpl doar a dou degete nu sunt
considerate conforme normelor de polite e general acceptate.
Cnd un conduc tor de institu ie sau ntreprindere circul prin incinta acesteia i, n mod
firesc, se a teapt s fie salutat la tot pasul, este bine s fie cu capul descoperit, spre a putea
r spunde la salut doar prin simpla nclinare a capului.
Femeia salut o alt femeie mai n vrst sau pe cele care au o func ie superioar printr-o
nclinare a capului, eventual urmat de un u or surs, ca semn c a recunoscut persoana
ntlnit ; femeia r spunde n acela i fel la salutul b rba ilor.
La salutul exprimat prin gesturile de mai sus, se pot adauga i cteva cuvinte de salut,
utilizndu-se formulele uzuale: bun diminea a, bun ziua, bun seara; dac este vorba
de persoane cu func ii importante, se va men iona i rangul acestora, ca, de pild : bun
diminea a, domnule ministru (deputat, rector), f r a-i pronun a numele.
Pentru ambele sexe sunt valabile, n plus, cteva recomand ri, i anume:
o persoan care pare cunoscut , f r a o putea totu i identifica, este preferabil s fie
salutat ;
se salut primul la intrarea ntr-un birou, ntr-un restaurant, ntr-un lift, ntr-un
compartiment de tren sau sal de a teptare, ntr-un magazin mic; nu se salut persoane
necunoscute la urcarea ntr-un mijloc de transport n comun, la intrarea ntr-un magazin
mare, ntr-o gar sau oficiu po tal, ns este bine s fie salutate persoanele care servesc
la ghi eele acestor institu ii, atunci cnd ne adres m lor.
Att b rba ii, ct i femeile salut , prin ridicarea n picioare (b rba ii, n plus, desco-
perindu- i capul), intonarea imnului na ional al Romniei i a imnurilor str ine, cu prilejul
unor manifest ri publice, precum i trecerea drapelului de stat la o parad sau la ridicarea
acestuia, cnd este vorba de o ceremonie oficial .
Se salut , de asemenea, cortegiile mortuare, b rba ii i femeile oprindu-se pentru aceasta,
un moment, cnd cortegiul trece n dreptul lor, primii descoperindu- i capul, pentru cteva
clipe.
Strngerea de mn este un gest care poate urma salutului. El poate interveni fie cnd
persoanele care s-au salutat se opresc pentru a sta de vorb sau a continua drumul mpreun ,
fie cu ocazia prezent rilor.
n cazul strngerilor de mn , spre deosebire de salut, cel mai n vrst ntinde primul
mna celui mai tn r, femeia este cea care trebuie s aib ini iativa ntinderii minii c tre
b rbat i cel superior n grad c tre cel inferior lui; la efectuarea acestui gest, mna nu trebuie
s fie flasc , iar strngerea s nu fie excesiv de viguroas .
Schimbul de strngeri de mn se face cu o u oar nclinare a capului, privindu-se
interlocutorul n fa .
B rbatul nu va da niciodat mna eznd, nici unei femei, nici altui b rbat; femeile, de
regul , nu se ridic n picioare cnd dau mna cu b rba ii sau cu alte femei. Pot face excep ie
doar fa de cineva mult mai n vrst sau fa de personalit i de rang nalt, c rora in s le
arate o considera ie deosebit . n cazul femeilor-gazde, n mod firesc acestea se ridic pentru
a- i ntmpina oaspe ii, indiferent de sexul i vrsta acestora. De re inut c , la reuniuni sau
ntlniri n grup, strngerile de mn se schimb mai nti ntre femei, apoi ele dau mna cu
b rba ii i la urm b rba ii dau mna ntre ei. Pe m sur ce grupul devine mai numeros, cei ce
i se al tur mai trziu nu trebuie numaidect s dea mna cu to i cei prezen i, putndu-i saluta
prin nclinarea capului i rostirea unei formule de salut.
S rutatul minii este un alt gest legat de schimbul de saluturi, n anumite mprejur ri, ntre
un b rbat i o femeie.
Emilian Manciur Protocol institu ional 143

Astfel, un b rbat care este prezentat unei femei sau care particip la o reuniune mixt i
urmeaz s salute personal pe fiecare din cei prezen i s rut , de obicei, mna femeilor
ntlnite.
Aceasta este o manifestare de curtoazie ncet enit de mult vreme, att la noi, ct i n
alte ri, mai ales europene, asupra c reia p rerile speciali tilor n materie de bune maniere
sunt, n ultima vreme, mp r ite: unii se pronun n favoarea generaliz rii s rutului minii
femeilor n orice ocazie, al ii nu mp rt esc aceast opinie, pe considerentul c nu
pretutindeni n lume, nici chiar pe continentul nostru, se practic acest lucru, evocnd n
sprijinul p rerii lor exemplul S.U.A. i al Marii Britanii.
Referitor la aceasta, atitudinea cea mai potrivit este ca b rba ii s se orienteze dup
comportamentul mediului n care se g sesc, evitnd a se singulariza ntr-un sens sau n altul.
S rutul minii are i el cteva reguli de care trebuie s se in seama:
la ntinderea minii de c tre o femeie, b rbatul se apleac pentru a o s ruta u or sau
doar a o apropia de buze; n nici un caz nu va r mne cu spatele drept, tr gnd spre
buzele sale mna femeii, dar nici, aplecat fiind, s o s rute zgomotos;
s rutul minii se face aflndu-se ntr-un interior de cas ; nu este recomandabil s faci
acest gest pe strad sau n locuri publice;
se ncet ene te treptat uzan a ca la reuniuni de lucru ale oficialit ilor i ale oamenilor
de afaceri s nu se mai s rute mna femeilor, acest gest f cndu-se doar la ntlniri
mondene;
nu se s rut mna nm nu at ;
nu se s rut mna tinerelor fete.
Prezentarea este o alt manifestare a rela iilor interumane, n leg tur cu care trebuie
respectate anumite norme protocolare.
Ca i n cazul salutului, ne orient m, n general, dup principiul c ror persoane li se
datoreaz mai mult deferen : b rba ii sunt prezenta i femeilor, persoanele cu grade mai
mici sunt prezentate celor de rang superior, iar tinerii celor mai n vrst . Se face excep ie n
cazul tinerelor fete, care vor fi prezentate ele unui b rbat mai n vrst , nu invers.
Prezentarea trebuie f cut de o a treia persoan , de obicei gazda casei n care are loc
ntlnirea sau altcineva care cunoa te cele dou persoane, care urmeaz a fi recomandate una
alteia.
Formularea prezent rilor trebuie s in seama i ea de o anumit etichet . Conform
acesteia, se pronun nti numele persoanei c reia i se face prezentarea, nso indu-l de o
formul de polite e, i apoi numele celui care este prezentat: Domnule Constantiniu, da i-mi
voie s v prezint pe domnul Simionescu. Dac cel c ruia urmeaz s i se prezinte cineva
este o personalitate de seam , se poate men iona doar func ia sau titlul acestuia, f r a i se mai
ad uga numele: Domnule ministru, (ambasador, academician), v rog s -mi permite i s v
prezint pe domnul Gheorghiu.
Nu este conform cu bunele maniere folosirea formulei: Domnule Dumitrescu, s v fac
cuno tin cu domnul Stoian.
Este uzual ca ambele persoane astfel recomandate s se ncline u or, cea prezentat , fire te,
dnd expresie unui sentiment de considera ie. Imediat dup aceasta, cel c tre care a fost f cut
prezentarea ntinde mna celui care i-a fost recomandat i acesta i-o strnge. ntinderea minii
este bine s fie nso it de expresii ca: ncntat, Bucuros s v cunosc sau altele care s
exprime satisfac ia c aceast ntlnire a avut loc. Dac prezentarea este urmat de un schimb
de c r i de vizit , cel mai mic n grad sau b rbatul este primul care ofer cartea sa de vizit i
nu cel ierarhic superior sau femeia.
Cnd este vorba de persoane de acela i grad i aproximativ de accee i vrst , deci f r
probleme de prec dere, se poate folosi o formul simplificat : mi permite i s v prezint:
144 Emilian Manciur Protocol institu ional

Domnul (doamna) Teodorescu, domnul (doamna) Vasiliu, nemaicontnd ordinea n care se


pronun numele celor dou persoane.
La cele de mai sus, sunt de ad ugat unele preciz ri, i anume:
n cazul unei reuniuni, gazda va pronun a mai nti numele persoanei care intr i apoi
ale celor afla i, deja, la fa a locului;
la prezentarea unui cuplu, nu se va ncepe cu so ia, ci cu so ul, spunndu-se: Domnul i
doamna Ardeleanu sau Domnul profesor Stamate i doamna;
persoanele singure sunt prezentate cuplurilor;
cnd cineva i prezint so ul/so ia sau un alt membru al familiei, nu va spune: Da i-mi
voie s v prezint pe domnul Angelescu, respectiv doamna Angelescu, ci, n mod
simplu: So ul meu, So ia mea, V rul meu, Fiica mea;
atunci cnd i este prezentat o persoan , indiferent de vrst , un b rbat se ridic n
picioare; iar femeia r mne pe scaun, cu excep ia situa iilor cnd cei care i sunt
recomanda i sunt fie o femeie mai n vrst , fie un b rbat cunoscut ca personalitate
marcant ;
n acela i fel este politicos s se procedeze i n cazul n care unei femei i sunt pre-
zenta i b rba i mult mai n vrst .
O alt form de prezentare este autoprezentarea. Se recurge la autoprezentare atunci cnd,
aflndu-ne la o reuniune oficial sau privat , gazda este absent sau, g sindu-ne la locul de
munc , n fa a unui superior, este necesar s spunem cine suntem.
La autoprezentare, se utilizeaz formula: mi permite i s m prezint: Traian Ionescu.
O femeie, chiar dac n situa ii obi nuite nu se cade s se autointituleze doamn , atunci
cnd se autoprezint , dac este m ritat sau divor at , va spune: Domna Irina Petrescu, iar o
femeie nem ritat va spune numai Sanda Marinescu. Nu se consider potrivit s spun
Domni oara Sanda Marinescu.
La autoprezentare, n afara militarilor care, de regul , i spun gradul, nu este necesar s - i
spui func ia sau titlul academic; modestia manifestat n aceast privin de c tre de in torii
de demnit i i titluri tiin ifice este, de obicei, bine apreciat . Excep ie se face doar n cazul
n care e ti trimis ntr-o delega ie sau cu o alt misiune oficial la o institu ie sau firm privat
unde nu e ti cunoscut; n aceast situa ie, la prezentare, men ionezi i calitatea n care te
g se ti acolo, respectiv: Inginer Mihai Popescu, Inspector Eugen Voiculescu, Maria
Protopopescu, agent de desfacere.
n via a social , n rela iile profesionale sau private, se poate ntmpla ca dou persoane s
fie n situa ia de a se prezenta singure una alteia. Cel care se prezint i va rosti doar numele.
Un astfel de procedeu este aplicabil, de obicei, ntre doi b rba i i dou femei, ntruct se
consider neconform bunelor maniere ca o femeie s se prezinte singur unui b rbat; acesta
din urm , ns , o poate face.
Cele de mai sus NU sunt valabile n rela iile de serviciu, unde femeile procedeaz , n
chestiunea prezent rilor, ntocmai ca b rba ii .
O ultim precizare pe tema celor de mai sus: fie c cineva este prezentat, fie cnd se
autoprezint , se va pronun a prenumele urmat de numele de familie, nu numai unul dintre ele.
Din punct de vedere protocolar, dintre regulile de comportare, care trebuie cunoscute i
respectate, att n cadrul desf ur rii unor activit i oficiale, ct i al celor cu caracter privat,
mai sunt de re inut cele care se refer la dejunuri/dineuri i la alte ac iuni.
Astfel, la dejunuri i dineuri :
semnul privind nceperea servirii bucatelor l d gazda-femeie, fie verbal, fie printr-un
gest de invitare n acest sens f cut c tre oaspe i; la o ac iune cu participare doar mas-
culin , gazdei-b rbat i revine aceast misiune; tot el este cel care n ambele cazuri
d semnalul pentru consumarea b uturii servite la mas ;
Emilian Manciur Protocol institu ional 145

semnul pentru ridicarea de la mas este dat tot de c tre femeia-gazd , care se ridic
prima, dup ce s-a asigurat c to i invita ii au terminat de mncat;
la a ezarea la mas , ervetul nu se va pune la gt, ntre reverele hainei sau n decolteul
rochiei, ci pe genunchi, f r a-l desp turi complet; la terminarea mesei, ervetul se las
lng farfurie, f r a-l remp turi;
nu se refuz mncarea oferit , chiar dac nu este pe placul nostru, ci se consum tot
ceea ce s-a servit n farfurie;
servirea la masa cu participare mixt trebuie s nceap cu femeile, respectiv cu cea care
ocup locul de onoare la dreapta b rbatului-gazd , ultima servit dintre femei fiind
gazda; se continu apoi cu b rba ii, ncepnd cu cel care se afl pe locul din dreapta
femeii-gazd i se termin cu b rbatul-gazd ; la o mas cu participan i de un singur sex,
se serve te n ordinea de prec dere a acestora, ultimul fiind gazda; la mesele oficiale la
nivel nalt, protocolul prevede servirea concomitent , la nceperea dejunului/dineului, a
celor doi efi de stat, oaspetele i gazda, urmnd ca, dup ei, s fie servi i, n ordinea de
prec dere, ceilal i invita i;
dintre gre elile n materie de etichet pe tema modului n care trebuie s se m nnce la
mas , cea mai de neacceptat este considerat t ierea pe telui din farfurie cu cu itul;
oricare ar fi soiul de pe te servit, el se va mnca fie cu tacmuri speciale destinate
acestui fel de mncare, fie, n lipsa lor, cu dou furculi e, cu ajutorul c rora se separ
carnea de oase; dac , din neaten ie, unele oase au fost introduse n gur , scoaterea lor se
va putea face fie apropiind furculi a i depunnd oasele pe aceasta, fie, n caz extrem,
folosindu-ne de degetul mare i cel ar t tor, dup care osul sau oasele scoase se a az ,
n mod discret, pe marginea farfuriei;
n cazul n care ni se serve te o mncare deosebit , necunoscut nou i nu tim cum se
m nnc , ce tacm din cele aflate n dreptul nostru trebuie folosit, cea mai bun solu ie
pentru ie irea din impas este s ne uit m cum procedeaz gazda i s -i urm m exemplul;
la servirea vinului, paharul nu se umple pn la marginea de sus a acestuia, ci doar trei
sferturi; apoi nu se mai toarn vin n pahar, pn ce acesta nu este complet golit;
pentru a mnca buc ile de pine sau chiflele servite, nu se va recurge la t ierea lor cu
cu itul, ci la ruperea cu ambele mini i nu cu una singur , folosindu-se t blia mesei ca
suport;
cafeaua se bea ducnd cea ca la gur , f r farfurioar , care nu trebuie l sat pe mas , ci
inut n cealalt mn ; n cazul ce tii cu ceai, se procedeaz altfel: n timp ce se bea
con inutul ce tii, farfurioara se las pe mas ;
la mesele obi nuite, unde, de regul , toasturile sunt scurte, n timpul rostirii acestora,
b rba ii se ridic , de obicei, n picioare, femeile putnd r mne pe scaune; n cazul unor
dineuri/dejunuri oficiale, dup rostirea fiec ruia dintre toasturi cel al gazdei i cel al
oaspetelui de onoare se ridic n picioare to i participan ii la ac iune; paharul cu care
se toasteaz nu se ridic prea sus, ci numai pn la nivelul fe ei.
semnalul de plecare de la un dejun/dineu l d invitatul principal, aceasta dup circa o
jum tate de or de la terminarea mesei; n func ie de atmosfer , ederea poate fi
prelungit peste acest termen; dac unul dintre participan i este obligat s plece mai
devreme, va cere permisiunea invitatului principal.
n ceea ce prive te folosirea autoturismului:
ntr-o ma in oficial sau ntr-un taxi, locul de onoare este pe canapeaua din spate, n
partea dreapt , dup care urmeaz cel din stnga, iar al treilea n ordinea importan ei
este locul de lng ofer; dac autoturismul are strapontine, locul al treilea este cel din
fa a locului de onoare, al patrulea cel din fa a persoanei din stnga, iar al cincilea cel
de lng ofer.
146 Emilian Manciur Protocol institu ional

o persoan aflat singur ntr-un taxi, de regul , se va a eza pe bancheta din spate, n
partea dreapt ; doar dac dore te s vad ceva n mod expres, s identifice personal o
cl dire, o strad dintr-o localitate, va ocupa locul de lng ofer; o femeie care
c l tore te singur cu taxiul nu se va a eza niciodat lng ofer;
ntr-o ma in particular , condus de nsu i proprietarul autovehiculului, locul de
onoare va fi lng acesta, dup care, n ordinea importan ei, urmeaz locurile din
dreapta, respectiv din stnga, de pe bancheta din spate. Eticheta cere ca proprietarul s
fie ultimul care se urc n ma in , ntruct el este cel care trebuie s - i ajute invita ii, la
nevoie, s ia loc n autoturism i s verifice dac portierele ma inii sunt bine nchise.
Tot conform acelora i cerin e, el este cel care coboar primul i i ajut pe invita i s
ias din autovehicul. n situa ia n care la volan este o femeie, iar ntre invita i se afl i
b rba i, misiunea de a verifica portierele la plecare i a le deschide la sosirea la desti-
na ie revine unuia dintre b rba i, fire te celui mai tn r sau mai mic n func ie (p. 147)
n leg tur cu deprinderea larg r spndit a fumatului , n ultimul timp se constat tot mai
mult r spndirea uzan elor restrictive fa de practica dintr-un trecut nu prea ndep rtat, cnd
regulile de polite e recomandau gazdei s asigure prezen a pe mas a ig rilor i scrumierelor
i s invite oaspe ii la folosirea acestora dup desert. Aceast schimbare este pus n seama
sporirii cuno tin elor asupra nocivit ii fumatului, mai ales pentru cei afla i n preajma fum -
torului. Ca urmare, regulile contemporane de comportare n societate recomand :
nu se fumeaz la dejunuri/dineuri, att pe considerentul c po i incomoda comesenii, ct
i pentru faptul c fumatul nu permite celui n cauz aprecierea, cum se cuvine, a
gustului bucatelor servite, ceea ce n mod firesc nu este pe placul gazdei, care poate
vedea n fumat o lips de aten ie fa de cele preg tite de ea;
se recomand evitarea solicit rii permisiunii gazdei sau a vecinilor de mas de a fuma la
astfel de ac iuni protocolare; aceasta i va pune pe cei ntreba i ntr-o situa ie dificil ,
fiind greu de refuzat un oaspete, chiar dac fumatul nu este agreat de comeseni; se poate
face derogare de la sus-amintita regul , n cazul unor mese intime, cnd exist certitu-
dinea c fumatul nu i deranjeaz pe cei din jur, ace tia fiind i ei, eventual, fum tori;
nu se intr cu igara aprins n mn ntr-un birou; nu se vorbe te n nici o mprejurare
cu pipa sau cu igara n gur ; aflat ntr-o locuin sau birou str in, se cere permisiunea
gazdei de a fuma;
cnd, aflat ntr-o vizit , vi se ofer , pe tav , diferite ig ri nu ntreba i gazda dac are
cumva o alt marc , ce nu se afl ntre cele oferite; n cazul n care dori i numaidect s
fuma i ig rile proprii, cere i politicos gazdei permisiunea de a face acest lucru;
n context este de amintit faptul c , al turi de alte ri i n Romnia a fost adoptat , n anul
2002, o lege pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor din tutun,
prin care se stabilesc m suri de restrngere a fumatului n spa iile publice nchise.
Emilian Manciur Protocol institu ional 147
148 Emilian Manciur Protocol institu ional

dac , fiind ntr-un grup, dori i s fuma i i a i scos un pachet de ig ri, se cuvine ca mai
nti s le oferi i pe rnd tuturor celor din grup i numai dup aceea s v servi i personal;
evita i s sufla i fumul de igar n fa a vecinului; dac v afla i foarte aproape de cineva,
ntorce i-v capul n momentul n care expira i;
la terminarea unei ig ri, nu l sa i cap tul acesteia fumegnd n scrumier ; strivi i-o,
pentru a o stinge imediat i a evita astfel r spndirea fumului n jur;
n timpul fumatului, la diferite reuniuni, unde uneori conversa ia cu participan ii v poate
distrage aten ia, ave i totu i grij s nu v cad scrumul pe pantoful interlocutorului, pe
covor, pe mobil , s nu arde i tapiseria fotoliului, canapelei pe care ede i sau perdeaua
lng care sta i de vorb cu unul dintre invita i;
dac v afla i lng o persoan de sex feminin, care inten ioneaz s - i aprind singur o
igar , gr bi i-v s -i oferi i un foc de la bricheta sau chibritul pe care le ave i asupra
dumneavoastr .
Oferirea de cadouri n rela iile oficiale i n cele particulare este o practic milenar , fiind
considerat expresia material a unor sentimente de simpatie, de prietenie, fa de cineva. Ea
contribuie la nt rirea rela iilor interumane i, prin aceasta, la crearea unei atmosfere
favorabile desf ur rii activit ilor profesionale, oficiale ntre p r ile n cauz .
ntruct se dore te a face pl cere destinatarului unui cadou, este bine ca la alegerea
obiectului s se in seama de ce anume i place, ce l intereseaz . Pentru aceasta este uzual
informarea prealabil la cei din anturajul s u. n cazul unor persoane din str in tate, este
indicat solicitarea de informa ii pentru vizitele oficiale, prin intermediul ambasadelor
noastre n ara respectiv , iar pentru contacte private, de la persoane care au vizitat ara n
cauz asupra obiceiurilor locale n materie de cadouri. Aceasta este necesar pentru a evita
comiterea, din necunoa tere, a unor erori care s aib efecte inverse celor scontate, cum ar fi,
de pild , dac ai oferi unui indian un obiect de marochin rie confec ionat din piele de bovine,
cnd se tie c n ara lui vaca este considerat un animal sacru... Totodat , n cazul
personalit ilor oficiale str ine este necesar cunoa terea reglement rilor n materie de
cadouri, din rile acestora, respectiv dac i pn la ce valoare le pot primi i p stra, f r
consecin e financiare, cadourile ce le-au fost oferite. A a, de pild , n Romnia, conform legii,
n cazul demnitarilor i a celorlalte persoane care au obliga ia s - i fac publice averile,
cadourile primite a c ror valoare dep e te 200 de euro pot fi p strate doar cu plata, de c tre
cei n cauz , a diferen ei de valoare.
n opinia noastr sunt de re inut urm toarele recomand ri:
un cadou legat de profesia destinatarului sau interesul s u personal pentru art , tiin sau
anumite ndeletniciri, va fi ntotdeauna apreciat;
evita i oferirea de cadouri care au imprimate pe ele denumirea unei firme sau societ i,
c ci destinatarul ar putea s vad n acestea mai mult un instrument de publicitate dect o
amintire personal din partea gazdei (oferirea de serviete, stilouri, insigne cu emblema
unui organism administrativ sau economic, cu ocazia particip rii la unele conferin e sau
vizite, nu intr n categoria cadourilor, fiind considerate mici aten ii simbolice);
unui str in este bine s i se ofere obiecte din ara vizitat , pentru a-i aminti de aceasta, nu
ceva f cut n alt ar , n nici un caz ceva produs n propria lui ar .
Asupra modului de oferire a cadourilor sunt practici diferite:
fie sub forma unor schimburi de cadouri uzitat mai ales la vizite oficiale care se face
ntr-un moment al vizitei anume ales, cu participarea celor implica i n desf urarea
acesteia i eventual a presei, dac se dore te publicitate pe tema respectiv ;
fie prin depunerea cadoului n camera de hotel sau la re edin a n care va locui oaspetele,
acesta din urm procednd la fel, prin trimiterea la biroul sau domiciliul gazdei a cadoului
adus de el.
Emilian Manciur Protocol institu ional 149

La nmnarea public a cadourilor, acestea nu vor fi ambalate, att pentru a evita mani-
pularea nu ntotdeauna ndemnatec de c tre protagoni ti a obiectelor n timpul desfacerii
pachetelor (care poate fi soldat cu eventuale deterior ri ale con inutului), ct i pentru a
permite fiec ruia s g seasc formele potrivite de a mul umi, fiind n cuno tin de cauz .
La ambalarea cadourilor trimise sau aduse personal, n cazul contactelor private, se va
folosi ntotdeauna o hrtie de bun calitate.
n rela iile particulare, cnd cadoul se aduce personal, se va desface imediat de c tre
destinatar, f cndu-se pe loc aprecieri laudative asupra con inutului, exprimndu-se satisfac ia
i mul umirea pentru cele primite.
Florile se ofer n mprejur ri diferite, dintre care men ion m:
la ntmpinarea unor oaspe i importan i, la sosirea acestora la gar , la aeroport, la intrarea
ntr-o localitate sau ntr-un edificiu ce urmeaz a fi vizitat;
la s rb torirea unei persoane cu ocazia unor evenimente fericite din via a acesteia
(ob inerea unui premiu, a unui titlu tiin ific, o aniversare etc.);
la vizitarea unui bolnav aflat la spital (dac nu sunt restric ii medicale exprese);
cu ocazia particip rii la un dejun/dineu, fie trimi nd florile naintea nceperii ac iunii, fie
a doua zi, n semn de mul umire, fie aducndu-le personal. n cazul florilor trimise
nainte, este indicat ca gazda s le pun la loc vizibil, atunci cnd va intra n cas cel ce le-
a trimis;
la ncheierea unui spectacol, spre a exprima admira ia fa de presta ia unor arti ti sau la
vernisajul unei expozi ii;
cu prilejul unor ceremonii funerare, cnd florile se depun fie lng sicriul defunctului, fie
pe mormntul acestuia.
La noi n ar se ofer florile n num r impar, excep ie f cndu-se doar n cazul
ceremoniilor funerare. n toate mprejur rile oferirea de flori se face f r ambalaj.
Referitor la destinatarii florilor, n ultimul timp se formuleaz opinii c ace tia trebuie s
fie, de regul , numai de sex feminin, b rba ilor oferindu-li-se flori doar n cazul n care se
g sesc interna i n spital. Totu i, att la noi, ct i n alte ri se men ine practica oferirii de
flori b rba ilor, cnd este vorba de vizite ale unor personalit i, de omagierea unor arti ti sau
cu ocazia s rb toririi unor evenimente importante.
n afara celor mai sus enumerate, n desf urarea unora dintre ac iunile protocolare, trebuie
cunoscute i luate n considera ie i uzan ele cu privire la interpre ii participan i la respec-
tivele ac iuni i cele privitoare la conversa iile prilejuite de diferite activit i protocolare.
Asupra importan ei ce o are competen a profesional a interpre ilor i tactul acestora pentru
reu ita manifest rilor la care sunt chema i s - i aduc contribu ia, nu este cazul s insist m,
acest lucru fiind unanim cunoscut. Ne vom opri asupra unor aspecte tehnice viznd modul de
organizare a presta iei unui interpret. Astfel:
este bine ca acesta s fie cunoscut n prealabil de cel c ruia urmeaz s -i traduc , pentru a
stabili o leg tur personal ntre ei i, prin aceasta, a se diminua eventualul stres ce ar
putea fi provocat dac primul lor contact ar avea loc doar la intrarea efectiv a
interpretului n atribu ii;
la convorbiri, interpretul va fi a ezat n stnga celui ale c rui lu ri de cuvnt urmeaz s le
traduc , aceast apropiere fiind necesar pentru a-l putea auzi ct mai bine pe vorbitor, nu
datorit importan ei acordate func iei;
este de dorit s cunoasc n prealabil, n linii generale, din ce sfer este problematica ce
urmeaz a fi abordat , pentru a se documenta, eventual, asupra terminolgiei specifice,
dac este cazul;
textele unor discursuri sau toasturi s -i fie puse la dispozi ie cu ctva timp naintea
momentului pronun rii acestora, spre a se putea familiariza cu ele i, astfel, a le prezenta
ct mai bine asisten ilor;
150 Emilian Manciur Protocol institu ional

cu prilejul vizitelor, dac este prev zut circula ia cu autoturismul, se recurge, de regul ,
la serviciul unui singur interpret; acesta va sta pe strapontin , n fa a gazdei sau, n lipsa
acestui gen de scaun, pe bancheta din spate, ntre oaspete i gazd , nu lng ofer, de unde
nu poate asigura o traducere corespunz toare;
pentru participare la dejunuri/dineuri oficiale, practicile sunt diferite: n unele cazuri,
interpretul este plasat pe un scaun, n spatele celui c ruia va trebui s -i asigure traducerea,
dar sunt i mprejur ri n care i se ofer un loc la mas , fie lng cel c ruia urmeaz s -i
traduc , fie pe unul dintre ultimele locuri protocolare situate oarecum n fa a gazdei i a
oaspetelui de onoare a eza i unul lng cel lalt, la o mas dreptunghiular (p.151) n
primul caz, prin grija compartimentului de protocol, interpretul trebuie s m nnce
naintea nceperii ac iunii oficiale;
traducerile se pot face fie consecutiv, fraz cu fraz , n oapt , dac se adreseaz doar unei
persoane, i cu voce tare, cnd trebuie auzit de ntreaga asisten , fie simultan; aceast a
doua variant se poate realiza ori cu interpretul n cabin , ori cu el n apropierea
vorbitorului, fiind dotat cu un microfon cu volum u or m rit fa de cel al oratorului;
n toate mprejur rile, este necesar ca interpretul s fie instruit a se retrage pentru cteva
clipe de lng cei pentru care efectueaz traducerea, cnd ace tia urmeaz s fac
fotografii oficiale.
Conversa ia, discu iile care sunt prezente la toate ac iunile protocolare, fiind n fapt princi-
pala activitate n cazul recep iilor, cocteilurilor, dineurilor, constituie un exerci iu monden ce
trebuie practicat cu mult aten ie, ntruct pe lng satisfac ii prin oferirea unor ocazii de a
te afirma, de a- i face prieteni , prezint i prilejuri de gafe, de erori comportamentale grave.
Foarte important este s vorbim ct mai pu in despre noi n ine, s tim s -i ascult m pe
al ii. Lipsa de aten ie fa de un altul care vorbe te, ntreruperea acestuia, tendin a de a
acapara discu ia, de a contrazice, chiar de a te certa cu cel sau cu cei cu care discu i, de a c uta
s - i impui cu orice pre punctul de vedere fac impresie proast cercului n care te g se ti.
Trebuie acordat aten ie i temelor abordate, evitndu-se subiectele care pot oca pe unii
dintre cei din jur, c ci eventuale dispute ce ar interveni ntre invita i ar pune ntr-o situa ie
jenant gazda. La rndul lor, gazdele au datoria s evite a face, ele nsele, comentarii sau a
pune n discu ie chestiuni ce ar putea deranja, sup ra sau chiar scandaliza pe vreunul dintre
invita i.
n general, ntr-o conversa ie este bine s se evite formularea de judec i de valoare asupra
cuiva, fa de persoane necunoscute, c ci s-ar putea ca unele dintre ele s fie prieteni sau chiar
rude cu cel despre care se vorbe te i s se simt deranjate de cele auzite.
Mare grij la formularea, n public, de critici la adresa unuia dintre participan i, critici care,
f cute i numai n glum , nu sunt agreate. n schimb elogierile, chiar dac acestea sunt
exagerate, de regul plac celui vizat.
Pentru a participa la discu ii trebuie s fii n tem cu subiectul abordat i s manife ti tact
n modul n care intervii, evitnd s dai impresia de atot tiutor.
La reuniuni restrnse, cum ar fi dejunurile sau dineurile, curtoazia cere s se poarte
conversa ie cu ambii vecini de la mas , nu numai cu unul dintre ei, neglijnd pe cel lalt.
Dac pentru o recep ie nu se pot stabili de c tre organizatori listele de invita i innd seama
de afinit ile personale dintre ace tia, de comunitatea lor de preocup ri i de pasiuni, spre a
facilita astfel conversa ia dintre participan i, n cazul ac iunilor protocolare restrnse este bine
ca gazdele s aib n vedere, ntre criteriile de selec ionare a invita ilor, i aceste elemente,
care sunt de natur s creeze o atmosfer agreabil n jurul mesei, contribuind prin aceasta, n
mare m sur , la reu ita respectivei ac iuni protocolare.
Emilian Manciur Protocol institu ional 151
152 Emilian Manciur Protocol institu ional

5. Protocolul o nou considerare

Dup cum s-a putut constata din cuprinsul acestui curs, protocolul institu ional este un
ansamblu de norme i dispozi ii legale n vigoare care, mpreun cu uzan ele, cutumele i
tradi iile popoarelor, guverneaz realizarea ac iunilor oficiale.
n secolul al XXI-lea protocolul se prezint ca un complex de tehnici prin intermediul
c rora se organizeaz ceremoniile, se pun n ordinea cuvenit persoanele participante la
acestea, se asigur lucrurile necesare manifest rii respective i se urm re te ca prin el s se
ating scopurile pe care i le propune amfitrionul.
Pentru mult lume protocolul nseamn corset, incomoditate, rigiditate, ns n realitate el
este cea mai bun garan ie de a putea mul umi pe toat lumea prezent la o ac iune, de a
atinge scopurile fiec rei ceremonii.
Oricare ar fi p rerile unora despre normele protocolare, chiar dac sunt voci care le
consider anacronice, majoritatea covr itoare este de p rere c prin caracterul lor
conven ional acceptat de comunitatea interna ional , ele reprezint i ast zi o necesitate,
ntruct ap r demnitatea statelor, a institu iilor i a reprezentan ilor acestora, asigur
desf urarea, n mod eficient, a diferitelor activit i de rela ii interstatale i interumane.
n pas cu evolu ia societ ii, normele de protocol se adapteaz continuu cerin elor acesteia.
Ast zi n lume se aplic un protocol n acord cu timpurile pe care le tr im; n locul fastului i
al ceremoniilor de amploare, practica protocolar european contemporan se caracterizeaz
prin sobrietate i ceremoniale scurte, cu implicarea doar a persoanelor necesare bunei
desf ur ri a ac iunilor respective.
Aceste schimb ri au fost impuse de dinamica extraordinar ce au cunoscut-o, n ultimele
cinci- ase decenii, rela iile ntre state, multitudinea contactelor directe ntre reprezentan ii
acestora, inclusiv la cel mai nalt nivel, accentul pus pe caracterul de lucru al reuniunilor care,
nu odat , sunt prev zute s dureze doar cteva ore.
Muta iile importante ce au avut loc n aceea i perioad i n via a social-politic i
economic intern a rilor a determinat renun area la excese n ceea ce prive te ceremoniile
i n organizarea ac iunilor protocolare interne, punndu-se ast zi tot mai mult accentul pe
rigoare i pe caracterul pragmatic al manifest rilor ce au loc.
n zilele noastre, protocolul este indispensabil nu numai n activitatea organismelor
oficiale, ci i n cea a entit ilor private, n ntreaga via social , ntruct el ne indic ce
putem i ce nu putem face, ce putem sau nu putem spune i cum s ne comport m n anumite
mprejur ri, cum s facem anumite lucruri, cum s fim.
Cursul pe care l ncheiem a urm rit s contribuie la n elegerea ra iunii existen ei
protocolului institu ional i la cunoa terea normelor protocolare general uzitate, pentru ca, n
cuno tin de cauz , s se poat opera competent cu acestea n structurile de protocol, n cele
de rela ii publice sau n alte domenii ale vie ii social-culturale i economice.
Bibliografie

Ion M. Anghel, Dreptul diplomatic i consular, Edit. Lumina Lex, Bucure ti, 2002
Letitia Balbridge, Codul manierelor n afaceri, Businesstech International Press, Bucure ti,
2000
R. P. Barston, Modern Diplomacy, Edit. Longman, London/NY, 1998
Neagoe Basarab, nv turile lui Neagoe Basarab c tre fiul s u Theodosie, Edit. Roza
Vnturilor, Bucure ti, 1996
Adina Berciu-Dr ghicescu, G.D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, Tricolorul Romniei,
Edit. Sigma, Bucure ti, 1995
Ana Maria Budura, ara simbolurilor de la Confucius la Mao Zedung, Edit. Paideea,
Bucure ti, 1999
Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, Editura Academiei, Bucure ti, 1973
G. Clmenceau, Raport c tre pre edintele Republicii, din 15 iunie 1907, Jurnalul Oficial,
20 iunie 1907, p. 4274, conf. Yves Dloye, Le protocole ou lombre du pouvoir politique,
LHarmattan, Paris, 1996, p. 59
Marguerite du Coffre, Le manuel de ltiquette et du protocole des affaires, Libre Expression,
Montral, 2000
Louis Dussault, Protocol instrument de comunicare, Editura Galaxia, Bucure ti, 1996
Aurel David, Tricolorul l avem de la daci? O nou ipotez , n Tricolorul Romniei, Editura
Sigma, Bucure ti, 1995
Maria Dogaru, Din heraldica Romn , Editura Jif, Bucure ti, 1994
Jacques Gandouin I, Guide du protocole et des usages, Stock, Paris, 1972
Jacques Gandouin II, Guide des bonnes manires et du protocole en Europe, Fixot, Paris,
1989
Cristiano Grottanelli, Le protocole de la dcoupe et du partage de la viande dans les banquets
europens (XIIe XVe sicles), n Le protocole ou la mise en forme de lordre politique,
LHarmattan, Paris, 1996
Keith Hamilton & Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy, Edit. Routledge,
London/NY, 2000
Pauline Innis, Mary Jean Mc. Kaffrel, Protocol The Complete Handbook of Diplomatic
Official and Social Usages, Devon Publishing Company, Inc., Washington D.C., 1985
Vasile Izdr il , Anca Ghihor, Bun -cuviin , polite e, comportament, Editura de Vest,
Timi oara, 2000
Marie-France Lecherbonnier, Le savoir-vivre, protocole et convivialit, Albin Michel, Paris,
1994
Mircea Mali a, Diploma ia, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1975
Nicolae Mare , ABC-ul comport rii civilizate, Editura Universitas, Chi in u, 1992
Aurelia Marinescu, Codul bunelor maniere, ast zi, Editura Humanitas, Bucure ti, 1999
Marcel Marion, Dictionnaire des insitutions de la France, A. et J. Picard et Co., Paris, 1968
Ioan Maxim, Manual diplomatic, Editat de Ministerul Afacerilor Externe i Institutul Romn
de Studii Interna ionale, Bucure ti, 1966
Harold Nicolson, Arta diplomatic , Editura Politic , Bucure ti, 1966
154 Emilian Manciur Protocol institu ional

Peggy Post, Codul universal al bunelor maniere, I-III, Editura Antet, Bucure ti, 2000
Amedeo Quondam, Le crmonial des modernes et le triomphe des anciens n Le protocole
ou la mise en forme de lordre politique, LHarmattan, Paris, 1996
Jean Serres, Manuel pratique de protocole, dition de la Bivre, Paris, 1992
Dan Simonescu, Literatura romneasc de ceremonial. Condica lui Gheorgache, 1762,
Editura Funda ia Regele Carol I, Bucure ti, 1939
T.F. Sullivan, Le protocole en Irlande, n Guide des bonnes manires et du protocole en
Europe, Fixot, Paris, 1989
Petre T n sie, George Marin, Dan Dumitrescu, Uzan e diplomatice i de protocol, Editura
Independen a economic , Pite ti, 2000
Peter Townsend, Des usages propres au Royaume-Uni, n Guide des bonnes manires et du
protocole en Europe, Fixot, Paris, 1989
Theodor V c rescu, Ceremonialul Cur ii Regale a Romniei, Tipografia Cur ii Regale. Propr.
F. Gbl, Bucure ti, 1882
John R. Wood, Jean Serres, Diplomatic Ceremonial and Protocol, Macmillan, Londra, 1970
*** Dic ionar diplomatic, Editura Politic , Bucure ti, 1979
*** Enciclopedia Romniei, Editura Minerva, Bucure ti, 1938
*** Le crmonial officiel ou les honneurs, les prsances..., Librairie Administrative de Paul
Dupont, Paris, 1868
*** Le Petit Larousse en Couleurs, Librairie Larousse, Paris, 1989
*** Nouveau Larousse Illustr, Vol. VII, Librairie Larousse, Paris, 1998
*** Legea Nr. 102, din 10 septembrie 1992, privind stema i sigiliul Romniei, Monitorul
Oficial, nr. 236, din 24 septembrie 1992
*** Legea Nr. 75, din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului Romniei, intonarea im-
nului na ional, Monitorul Oficial, nr. 237 din 26 august 1994
*** Legea privind sistemul na ional de decora ii, Monitorul Oficial, nr. 146 din 7 aprilie 2000
*** Hot rrea Guvernului nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 privind arborarea drapelului
Romniei, intonarea imnului na ional i folosirea sigiliilor cu Stema Romniei, Monitorul
Oficial, nr. 776 din 5 decembrie 2001, cu modific rile i complet rile f cute prin
Hot rrea Guvernului Nr. 223 din 7 martie 2002, Monitorul Oficial, nr. 179 din 15
martie 2002
*** Hot rrea Guvernului nr. 665 din 20 iunie 2002 privind nfiin area Protocolului
Na ional, Monitorul Oficial Nr. 486 din 8 iulie 2002

Bibliografie recomandat

Letitia Balbridge, Codul manierelor n afaceri, Businesstech International Press, Bucure ti,
2000
Aurel Bonciog, Drept diplomatic, Editura Funda ia Romnia de Mine, Bucure ti, 2000
Louis Dussault, Protocol instrument de comunicare, Editura Galaxia, Bucure ti, 1996
Mircea Mali a, Diploma ia, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1975
Nicolae Mare , ABC-ul comport rii civilizate, Editura Universitas, Chi in u, 1992
Harold Nicolson, Arta diplomatic , Editura Politic , Bucure ti, 1966
Peggy Post, Codul universal al bunelor maniere, I-III, Editura Antet, Bucure ti, 2000
*** Legea Nr. 102, din 10 septembrie 1992, privind stema i sigiliul Romniei, Monitorul
Oficial, nr. 236, din 24 septembrie 1992
*** Legea Nr. 75, din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului Romniei, intonarea im-
nului na ional, Monitorul Oficial, nr. 237 din 26 august 1994
*** Legea privind sistemul na ional de decora ii, Monitorul Oficial, nr. 146 din 7 aprilie 2000
Emilian Manciur Protocol institu ional 155

*** Hot rrea Guvernului nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 privind arborarea drapelului
Romniei, intonarea imnului na ional i folosirea sigiliilor cu Stema Romniei, Monitorul
Oficial, nr. 776 din 5 decembrie 2001, cu modific rile i complet rile f cute prin
Hot rrea Guvernului Nr. 223 din 7 martie 2002, Monitorul Oficial, nr. 179 din 15
martie 2002
*** Hot rrea Guvernului nr. 665 din 20 iunie 2002 privind nfiin area Protocolului
Na ional, Monitorul Oficial Nr. 486 din 8 iulie 2002
Anexa 1

Conven ia de la Viena
cu privire la rela iile diplomatice

Statele p r i la prezenta Conven ie,

amintind c , dintr-o epoc ndep rtat , popoarele tuturor rilor recunosc statutul agen ilor
diplomatici,
con tiente de scopurile i principiile Cartei Organiza iei Na iunilor Unite privind egalitatea
suveran a statelor, men inerea p cii i securit ii i dezvoltarea de rela ii prietene ti ntre na iuni,
convinse c o conven ie interna ional cu privire la rela iile, privilegiile i imunit ile diplomatice
ar contribui la favorizarea rela iilor de prietenie ntre ri, oricare ar fi diversitatea regimurilor lor
constitu ionale i sociale,
convinse c scopul acestor privilegii i imunit i este nu de a crea avantaje unor indivizi, ci de a
asigura ndeplinirea eficace a func iilor misiunilor diplomatice, ca organe de reprezentare a statelor,
afirmnd c regulile dreptului interna ional cutumiar trebuie s continue a guverna meteriile care n-
au fost reglementate n mod expres de dispozi iile prezentei Conven ii,
au convenit asupra celor ce urmeaz :

Articolul 1
n sensul prezentei Conven ii, urm toarele expresii se n eleg a a cum se precizeaz mai jos:
a) prin expresia ef de misiune se n elege persoana ns rcinat de statul acreditant s ac ioneze
n aceast calitate;
b) prin expresia membrii misiunii se n elege eful misiunii i membrii personalului misiunii;
c) prin expresia membrii personalului misiunii se n elege membrii personalului diplomatic, ai
personalului administrativ i tehnic i ai personalului de serviciu al misiunii;
d) prin expresia membrii personalului diplomatic se n elege membrii personalului misiunii care
au calitatea de diploma i;
e) prin expresia agent diplomatic se n elege eful misiunii sau un membru al personalului
diplomatic al misiunii;
f) prin expresia membrii personalului administrativ i tehnic se n elege membrii personalului
misiunii angaja i n serviciul tehnico-administrativ al misiunii;
g) prin expresia membrii personalului de serviciu se n elege membrii personalului misiunii
angaja i n serviciul casnic al misiunii;
h) prin expresia om de serviciu particular se n eleg persoanele folosite n serviciul casnic al unui
membru al misiunii, care nu sunt angajate ale statului acreditant;
i) prin expresia localuri ale misiunii se n eleg cl dirile sau p r ile din cl diri i din terenul
aferent care, indiferent de proprietar, sunt folosite pentru realizarea scopurilor misiunii, inclusiv
re edin a efului misiunii.

Articolul 2
Stabilirea de rela ii diplomatice ntre state i trimiterea de misiuni diplomatice permanente se fac
prin consim mntul mutual.
Emilian Manciur Protocol institu ional 157

Articolul 3
1) Func iile misiunii diplomatice constau n special n:
a) a reprezenta statul acreditant n statul acreditar;
b) a ocroti n statul acreditar interesele statului acreditant i ale cet enilor s i, n limitele
admise de dreptul interna ional;
c) a duce tratative cu guvernul statului acreditar;
d) a se informa prin toate mijloacele despre condi iile i evolu ia evenimentelor din statul
acreditar i a raporta cu privire la acestea guvernului statului acreditant;
e) a promova rela ii de prietenie i a dezvolta rela iile economice, culturale i tiin ifice ntre
statul acreditant i statul acreditar.
2) Nici o dispozi ie a prezentei Conven ii nu poate fi interpretat ca interzicnd misiunii diploma-
tice exercitatea func iilor consulare.

Articolul 4
1) Statul acreditant trebuie s se asigure c persoana pe care inten ioneaz s o acrediteze ca ef al
misiunii n statul acreditar a primit agrementul acelui stat.
2) Statul acreditar nu este obligat s comunice statului acreditant motivele refuzului agrementului.

Articolul 5
1) Statul acreditant, dup ce a f cut notificarea cuvenit c tre statele acreditare interesate, poate
acredita un ef de misiune sau afecta un membru al personalului diplomatic, dup caz, n mai
multe state, afar numai dac unul din statele acreditare se opune n mod expres la aceasta.
2) Dac statul acreditant acrediteaz un ef de misiune n unul sau mai multe state, el poate stabili
o misiune diplomatic condus de un ns rcinat cu afaceri ad-interim n fiecare din statele n
care eful misiunii nu- i are re edin a sa permanent .
3) eful misiunii sau un membru al personalului diplomatic al misiunii poate reprezenta statul
acreditant pe lng orice organiza ie interna ional .

Articolul 6
Mai multe state pot acredita aceea i persoan n calitate de ef de misiune ntr-un alt stat dac statul
acreditar nu se opune.

Articolul 7
Sub rezerva dipozi iilor articolelor 5, 8, 9 i 11, statul acreditant nume te la alegerea sa pe membrii
personalului misiunii. n ceea ce prive te pe ata a ii militari, navali sau ai aero, statul acreditar poate
cere ca numele lor s -i fie supuse mai nainte spre aprobare.

Articolul 8
1) Membrii personalului diplomatic al misiunii vor avea, n principiu, na ionalitatea statului
acreditant.
2) Membrii personalului diplomatic al misiunii nu pot fi ale i dintre cet enii statului acreditar
dect cu consim mntul acestui stat, care poate oricnd s i-l retrag .
3) Statul acreditar poate s - i rezerve acela i drept n ce prive te cet enii unui al treilea stat care
nu sunt i cet eni ai statului acreditant.

Articolul 9
1) Statul acreditar poate oricnd, i f r a trebui s motiveze hot rrea, s informeze statul
acreditant c eful sau oricare alt membru al personalului diplomatic al misiunii este persoana
non grata sau c oricare alt membru al personalului misiunii nu este acceptabil. n acest caz,
statul acreditant va rechema persoana n cauz sau va pune cap t func iilor sale n cadrul
misiunii, dup caz. O persoan poate fi declarat non grata sau inacceptabil nainte de a ajunge
pe teritoriul statului acreditar.
158 Emilian Manciur Protocol institu ional

2) Dac statul acreditant refuz s execute sau nu execut ntr-un termen rezonabil obliga iile care
i incumb conform paragrafului 1 al prezentului articol, statul acreditar poate refuza s recu-
noasc persoanei n cauz calitatea de membru al misiunii.

Articolul 10
1) Se notific Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar sau oric rui alt minister asupra
c ruia se va fi convenit:
a) numirea membrilor misiunii, sosirea i plecarea lor definitiv sau ncetarea func iilor lor la
misiune;
b) sosirea i plecarea definitiv a unei persoane apar innd familiei unui membru al misiunii i,
dac este cazul, faptul c o persoan devine sau nceteaz de a fi membru al familiei unui
membru al misiunii;
c) sosirea i plecarea definitiv a oamenilor de serviciu particulari afla i n serviciul persoanelor
men ionate la alineatul de mai sus i, dac este cazul, faptul c ei p r sesc serviciul acestor
persoane;
d) angajarea i concedierea de persoane care i au re edin a n statul acreditar, n calitate de
membri ai misiunii sau n calitate de oameni de serviciu particulari avnd dreptul la privilegii
i imunit i.
2) Ori de cte ori este posibil, sosirea i plecarea definitiv trebuie s fac , de asemenea, obiectul
unei notific ri prealabile.

Articolul 11
1) n lipsa unui acord explicit asupra efectivului misiunii, statul acreditar poate cere ca acest
efectiv s fie men inut n limitele a ceea ce el consider ca rezonabil i normal, avnd n vedere
mprejur rile i condi iile existente n acest stat i nevoile misiunii n cauz .
2) Statul acreditar poate, de asemenea, n acelea i limite i f r discriminare, s refuze a admite
func ionari de o anumit categorie.

Articolul 12
Statul acreditant nu trebuie s stabileasc , f r a fi ob inut n prealabil consim mntul expres al
statului acreditar, birouri f cnd parte din misiuni n alte localit i dect n cele n care este stabilit
misiunea ns i.

Articolul 13
1) eful misiunii este considerat c i-a asumat fun iile n statul acreditar de ndat ce i-a
prezentat scrisorile de acreditare sau de ndat ce i-a comunicat sosirea i o copie a scrisorilor
sale de acreditare a fost prezentat Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar sau
oric rui alt minister asupra c ruia se va fi convenit, conform practicii n vigoare n statul
acreditar, care trebuie s fie aplicat n mod uniform.
2) Ordinea prezent rii scrisorilor de acreditare sau a unei copii a acestor scrisori este determinat
de data i ora sosirii efului misiunii.

Articolul 14
1) efii de misiune se mpart n trei clase, i anume:
a) aceea a ambasadorilor sau nun ilor acredita i pe lng efii de stat i a celorlal i
efi de misiune cu rang echivalent;
b) aceea a trimi ilor, mini trilor sau internun ilor acredita i pe lng efii de stat;
c) aceea a ns rcina ilor cu afaceri acredita i pe lng ministerele afacerilor externe.
2) n afar de prec dere i etichet , nu se face nici o diferen ntre efii de misiune n raport
cu clasa lor.

Articolul 15
Statele convin asupra clasei c reia trebuie s -i apar in efii misiunilor lor.
Emilian Manciur Protocol institu ional 159

Articolul 16
1) efii de misiune primesc rangul n fiecare clas dup data i ora la care i-au asumat func iile, n
conformitate cu articolul 13.
2) Modific rile aduse scrisorilor de acreditare ale unui ef de misiune, care nu implic schimb ri
de clas , nu afecteaz rangul s u de prec dere.
3) Prezentul articol nu afecteaz uzan ele care sunt sau ar putea fi acceptate de statul acreditar n
ceea ce prive te prec derea reprezentantului Sfntului Scaun.

Articolul 17
Ordinea de prec dere a membrilor personalului diplomatic al misiunii este notificat de c tre eful
misiunii Ministerului Afacerilor Externe sau oric rui alt minister asupra c ruia se va fi convenit.

Articolul 18
n fiecare stat, procedura ce trebuie urmat pentru primirea efilor de misiune trebuie s fie uni-
form fa de fiecare clas .

Articolul 19
1) Dac postul de ef de misiune este vacant sau dac eful misiunii este mpiedicat s - i exercite
func iile, un ns rcinat cu afaceri ad-interim func ioneaz cu titlu provizoriu ca ef al misiunii.
Numele ns rcinatului cu afaceri ad-interim va fi notificat fie de c tre eful misiunii, fie, n
cazul n care acesta este mpiedicat s fac acest lucru, de c tre Ministerul Afacerilor Externe al
statului acreditant, Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar sau oric rui alt minister
asupra c ruia se va fi convenit.
2) n cazul n care nici un membru al personalului diplomatic al misiunii nu este prezent n statul
acreditar, un membru al personalului administrativ i tehnic poate, cu consim mntul statului
acreditar, s fie desemnat de c tre statul acreditant pentru a gira afacerile curente ale misiunii.

Articolul 20
Misiunea i eful s u au dreptul s arboreze drapelul i s pun stema statului acreditant pe
localurile misiunii, inclusiv re edin a efului de misiune, i pe mijloacele de transport ale acestuia.

Articolul 21
1) Statul acreditar trebuie fie s nlesneasc achizi ionarea pe teritoriul s u, n cadrul legisla iei
sale, de c tre statul acreditant a localurilor necesare misiunii sale, fie s ajute statul acreditant
s - i procure localuri n alt fel.
2) El trebuie, de asemenea, dac este nevoie, s ajute misiunile n ob inerea de locuin e convena-
bile pentru membrii lor.

Articolul 22
1) Localurile misiunii sunt inviolabile. Nu este permis agen ilor statului acreditar s p trund n ele
dect cu consim mntul efului misiunii.
2) Statul acreditar are obliga ia special de a lua toate m surile potrivite pentru a mpiedica
invadarea sau deteriorarea localurilor misiunii, tulburarea lini tii misiunii sau mic orarea
demnit ii acesteia.
3) Localurile misiunii, mobilierul lor i celelalte obiecte care se g sesc acolo, precum i mijloacele
de transport ale misiunii, nu pot face obiectul nici unei perchezi ii, rechizi ii, sechestru sau
m suri executorii.

Articolul 23
1) Statul acreditant i eful misiunii sunt scuti i de orice impozite i taxe na ionale, regionale sau
comunale asupra localurilor misiunii ai c ror proprietari sau locatari sunt, cu excep ia
impozitelor sau taxelor percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate.
2) Scutirea fiscal prev zut n prezentul articol nu se aplic acestor impozite i taxe cnd, dup
legisla ia statului acreditar, ele cad n sarcina persoanei care trateaz cu statul acreditant sau cu
eful misiunii.
160 Emilian Manciur Protocol institu ional

Articolul 24
Arhivele i documentele misiunii sunt inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar afla.

Articolul 25
Statul acreditar acord toate nlesnirile pentru ndeplinirea func iilor misiunii.

Articolul 26
Sub rezerva legilor i regulamentelor sale referitoare la zonele n care accesul este interzis sau
reglementat din motive de securitate na ional , statul acreditar asigur libertatea de deplasare i de
circula ie pe teritoriul s u tuturor membrilor misiunii.

Articolul 27
1) Statul acreditar permite i ocrote te comunicarea liber a misiunii n orice scopuri oficiale.
Pentru a comunica cu guvernul, precum i cu celelalte misiuni i consulate ale statului
acreditant, oriunde se g sesc acestea, misiunea poate folosi toate mijloacele de comunicare
potrivite, inclusiv curierii diplomatici i mesajele n cod sau cifrate. Totu i, misiunea nu poate
instala i utiliza un post de radio-emisie dect cu asentimentul statului acreditar.
2) Coresponden a oficial a misiunii este inviolabil . Prin expresia coresponden oficial se
n elege ntreaga coresponden referitoare la misiune i la func iile sale.
3) Valiza diplomatic nu trebuie s fie nici deschis , nici re inut .
4) Coletele care compun valiza diplomatic trebuie s poarte semne exterioare vizibile ale
caracterului lor i nu pot cuprinde dect documente diplomatice sau obiecte de uz oficial.
5) Curierul diplomatic, care trebuie s fie purt tor al unui document oficial ce atest calitatea sa i
precizeaz num rul de colete care constituie valiza diplomatic , este ocrotit n exercitarea
func iilor sale, de statul acreditar. El se bucur de inviolabilitatea persoanei sale i nu poate fi
supus nici unei forme de arestare sau de deten iune.
6) Statul acreditant sau misiunea poate numi curieri diplomatici ad-hoc. n acest caz, dispozi iile
paragrafului 5 al prezentului articol vor fi de asemenea aplicabile, sub rezerva c imunit ile pe
care le men ioneaz vor nceta s se aplice de ndat ce curierul a remis destinatarului valiza
diplomatic pe care o are n grij .
7) Valiza diplomatic poate fi ncredin at comandantului unei aeronave comerciale care trebuie s
aterizeze la un punct de intrare autorizat. Acest comandant trebuie s fie purt torul unui
document oficial care s indice num rul coletelor ce constituie valiza, dar el nu este considerat
ca un curier diplomatic. Misiunea poate trimite pe unul din membrii s i s ia n posesie, n mod
direct i liber, valiza diplomatic din minile comandantului aeronavei.

Articolul 28
Drepturile i taxele percepute de c tre misiune pentru acte oficiale sunt scutite de orice impozite i taxe.

Articolul 29
Persoana agentului diplomatic este inviolabil . El nu poate fi supus nici unei forme de arest sau
deten iune. Statul acreditar l trateaz cu respectul care i se cuvine i ia toate m surile corespunz toare
pentru a mpiedica orice atingere adus persoanei, libert ii i demnit ii sale.

Articolul 30
1) Locuin a particular a agentului diplomatic se bucur de aceea i inviolabilitate i de aceea i
ocrotire ca i localurile misiunii.
2) Documentele sale, coresponden a sa i, sub rezerva paragrafului 3 al art. 31, bunurile sale se
bucur de asemenea de inviolabilitate.

Articolul 31
1) Agentul diplomatic se bucur de imunitatea de jurisdic ie penal a statului acreditar. El se
bucur , de asemenea, de jurisdic ia civil i administrativ a acestuia, dac nu este vorba:
a) de o ac iune real privind un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar, afar
numai dac agentul diplomatic nu-l posed n contul statului acreditant pentru realizarea
scopurilor misiunii;
Emilian Manciur Protocol institu ional 161

b) de o ac iune privind o succeciune, n care agentul diplomatic figureaz ca executor testamentar,


administrator, mo tenitor sau legatar, cu titlu particular, i nu n numele statului acreditant;
c) de o ac iune privind o activitate profesional sau comercial , oricare ar fi ea, exercitat de
agentul diplomatic n statul acreditar n afara func iilor sale oficiale.
2) Agentul diplomatic nu este obligat s depun m rturie.
3) Fa de agentul diplomatic nu poate fi luat nici o m sur de executare, n afar de cazurile
prev zute la alin. a), b) i c) de la paragraful 1 din prezentul articol i numai dac executarea
poate avea loc f r a se aduce atingere inviolabilit ii persoanei sale sau a locuin ei sale.
4) Imunitatea de jurisdic ie a unui agent diplomatic n statul acreditar nu poate scuti pe acest agent
de jurisdic ia statului acreditant.

Articolul 32
1) Statul acreditant poate renun a la imunitatea de jurisdic ie a agen ilor diplomatici i a
persoanelor care beneficiaz de imunitate n baza art. 37.
2) Renun area trebuie s fie ntotdeauna expres .
3) Dac un agent diplomatic sau o persoan care beneficiaz de imunitate de jurisdic ie n baza art.
37 intenteaz o ac iune, el nu mai poate invoca imunitatea de jurisdic ie fa de nici o cerere
reconven ional direct legat de cererea principal .
4) Renun area la imunitatea de jurisdic ie pentru o ac iune civil sau administrativ nu este
considerat ca implicnd renun area la imunitatea privind m surile de executare a hot rrii,
pentru care este necesar o renun are distinct .

Articolul 33
1) Sub rezerva dispozi iilor paragrafului 3 al prezentului articol, agentul diplomatic este, n ce
prive te serviciile prestate statului acreditant, scutit de dispozi iile cu privire la asigur rile
sociale n vigoare n statul acreditar.
2) Scutirea prev zut la paragraful 1 al prezentului articol se aplic i oamenilor de serviciu
particulari care sunt n serviciul exclusiv al agentului diplomatic, cu condi ia:
a) ca ei s nu fie cet eni ai statului acreditar sau s nu aib n acesta re edin a lor permanent ;
b) ca ei s fie supu i dispozi iilor cu privire la asigur rile sociale n vigoare n statul acreditant
sau ntr-un al treilea stat.
3) Agentul diplomatic care are n serviciul s u persoane c rora nu li se aplic scutirea prev zut la
paragraful 2 din prezentul articol trebuie s respecte obliga iile pe care dispozi iile statului
acreditar cu privire la asigur rile sociale le impun celui care angajeaz .
4) Scutirea prev zut la paragrafele 1 i 2 din prezentul articol nu exclude participarea voluntar la
regimul asigur rilor sociale al statului acreditar n m sura n care este admis de acest stat.
5) Dispozi iile prezentului articol nu afecteaz acordurile bilaterale sau multilaterale referitoare la
asigur rile sociale care au fost ncheiate anterior i nu mpiedic ncheierea ulterioar a unor
asemenea acorduri.

Articolul 34
Agentul diplomatic este scutit de orice impozite i taxe personale sau reale, na ionale, regionale sau
comunale, cu excep ia:
a) impozitelor indirecte care prin natura lor sunt n mod normal ncorporate n pre urile m rfurilor
sau ale serviciilor;
b) impozitelor i taxelor asupra bunurilor imobile particulare situate pe teritoriul statului acreditar,
afar numai dac agentul diplomatic le posed n contul statului acreditant, pentru realizarea
scopurilor misiunii;
c) drepturilor de succesiune percepute de statul acreditar, sub rezerva dispozi iilor paragrafului 4
din art. 39;
d) impozitelor i taxelor asupra veniturilor particulare care i au sursa n statul acreditar i a
impozitelor pe capital prelevate asupra investi iilor f cute n ntreprinderi comerciale situate n
statul acreditar;
e) impozitelor i taxelor percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate;
f) drepturilor de nregistrare, gref , ipotec i de timbru n ce prive te bunurile imobiliare, sub
rezerva dispozi iilor art. 23.
162 Emilian Manciur Protocol institu ional

Articolul 35
Statul acreditar trebuie s scuteasc pe agen ii diplomatici de orice presta ie personal , de orice
serviciu public, indiferent de natura sa, i de sarcinile militare, ca rechizi ii, contribu ii i ncartiruiri
militare.

Articolul 36
1) Potrivit dispozi iilor legale i regulamentare pe care le poate adopta, statul acreditar acord
intrarea i scutirea de plata drepturilor de vam , taxelor i altor drepturi conexe, altele dect
cheltuielile de depozitare, de transport i cheltuielile aferente unor servicii similare, pentru:
a) obiectele destinate uzului oficial al misiunii;
b) obiectele destinate uzului personal al agentului diplomatic sau al membrilor familiei sale,
care fac parte din gospod ria sa, inclusiv efectele destinate instal rii sale.
2) Agentul diplomatic este scutit de controlul bagajului s u personal, afar de cazul c ar exista
motive serioase s se cread c acesta con ine obiecte care nu beneficiaz de scutirile men-
ionate la paragraful 1 din prezentul articol, sau obiecte al c ror import sau export este interzis
de legisla ie sau supus regulamentelor de carantin ale statului acreditar. ntr-un asemenea caz,
controlul nu trebuie s se fac dect n prezen a agentului diplomatic sau a reprezentantului s u
autorizat.

Articolul 37
1) Membrii familiei agentului diplomatic care fac parte din gospod ria sa beneficiaz de privi-
legiile i imunit ile men ionate n art. 29-36, cu condi ia s nu fie cet eni ai statului acreditar.
2) Membrii personalului administrativ i tehnic al misiunii, precum i membrii familiilor lor care
fac parte din gospod riile lor respective beneficiaz , dac nu sunt cet eni ai statului acreditar
sau dac nu i au re edin a permanent n acest stat, de privilegiile i imunit ile men ionate n
art 29-35, dar imunitatea de jurisdic ie civil i administrativ a statului acreditar men ionat la
paragraful 1 al art. 31 nu se aplic actelor ndeplinite n afara exercit rii func iilor lor. Ei
beneficiaz , de asemenea, de privilegiile men ionate la paragraful 1 al art. 36 n ceea ce prive te
obiectele importate cu ocazia primei lor instal ri.
3) Membrii personalului de serviciu ai misiunii care nu sunt cet eni ai statului acreditar sau care
nu i au re edin a permanent n acesta, beneficiaz de imunitate pentru actele ndeplinite n
exerci iul func iilor lor i de scutirea de impozite i texe pe salariile pe care le primesc pentru
serviciile lor, precum i de scutirea prev zut la art. 33.
4) Oamenii de serviciu particulari ai membrilor misiunii, care nu sunt cet eni ai statului acreditar
i nu i au n acesta re edin a lor permanent sunt scuti i de impozite i taxe pe salariile pe care
le primesc pentru serviciile lor. n toate celelalte privin e, ei nu beneficiaz de privilegii i
imunit i dect n m sura admis de statul acreditar. Totu i, statul acreditar trebuie s - i exercite
jurisdic ia asupra acestor persoane n a a fel nct s nu stnjeneasc n mod excesiv ndepli-
nirea func iilor misiunii.

Articolul 38
1) Exceptnd cazul cnd statul acreditar a acordat privilegii i imunit i suplimentare, agentul
diplomatic care are na ionalitatea statului acreditar sau care i are re edin a permanent n acest
stat nu beneficiaz de imunitatea de jurisdic ie i de inviolabilitate dect pentru actele oficiale
ndeplinite n exerci iul func iilor sale.
2) Ceilal i membri ai personalului misiunii i oamenii de serviciu particulari care sunt cet eni ai
statului acreditar sau care i au n acesta re edin a permanent nu beneficiaz de privilegii i
imunit i dect n m sura n care le sunt recunoscute de acest stat. Totu i, statul acreditar trebuie
s - i exercite jurisdic ia asupra acestor persoane n a a fel nct s nu stnjeneasc n mod
excesiv ndeplinirea func iilor misiunii.

Articolul 39
1) Orice persoan care are drept la privilegii i imunit i beneficiaz de ele de ndat ce p trunde
pe teritoriul statului acreditar pentru a- i lua n primire postul, sau, dac ea se afl deja pe acest
Emilian Manciur Protocol institu ional 163

teritoriu, de ndat ce numirea sa a fost notificat Ministerului Afacerilor Externe sau oric rui
alt minister asupra c ruia se va fi convenit.
2) Cnd func iile unei persoane care beneficiaz de privilegii i imunit i iau sfr it, aceste
privilegii i imunit i nceteaz n mod normal n momentul n care aceast persoan p r se te
ara sau la expirarea unui termen care i va fi fost acordat n acest scop, dar ele continu pn n
acest moment, chiar n caz de conflict armat. Totu i, imunitatea continu n ceea ce prive te
actele ndeplinite de c tre aceast persoan n exercitarea func iilor sale ca membru al misiunii.
3) n caz de deces al unui membru al misiunii, membrii familiei sale continu s beneficieze de
privilegiile i imunit ile de care ei beneficiaz , pn la expirarea unui termen potrivit, care s le
permit s p r seasc teritoriul statului acreditar.
4) n caz de deces al unui membru al misiunii care nu este cet ean al statului acreditar sau nu- i
are re edin a permanent n acesta, sau al unui membru al familiei sale care face parte din
gospod ria sa, statul acreditar permite retragerea bunurilor mobile a c ror prezen n statul
acreditar se datora exclusiv prezen ei n acest stat a defunctului n calitate de membru al
misiunii sau de membru al familiei unui membru al misiunii.

Articolul 40
1) Dac agentul diplomatic traverseaz teritoriul sau se g se te pe teritoriul unui al treilea stat, care
i-a acordat o viz de pa aport, n cazul n care aceast viz este cerut , pentru a merge s - i
asume func iile sau s - i ia n primire postul sau pentru a se ntoarce n ara sa, statul ter i va
acorda inviolabilitatea i toate celelalte imunit i necesare pentru a-i permite trecerea sau
ntoarcerea. n acela i fel va proceda i cu membrii familiei agentului diplomatic care
beneficiaz de privilegii i imunit i i care nso esc sau c l toresc separat pentru a-l ntlni sau
pentru a se ntoarce n ara lor.
2) n condi ii similare acelora care sunt prev zute la paragraful 1 al prezentului articol, statele ter e
nu trebuie s stnjeneasc trecerea pe teritoriul lor a membrilor personalului administrativ i
tehnic sau de serviciu al misiunii i a membrilor familiilor lor.
3) Statele ter e acord coresponden ei i celorlalte comunic ri oficiale n tranzit, inclusiv mesajele
n cod sau cifrate, aceea i libertate i ocrotire ca i statul acreditar. Ele acord curierilor
diplomatici, c rora li s-a acordat viz de pa aport, dac o asemenea viz este cerut , i valizelor
diplomatice n tranzit, aceea i inviolabilitate i aceea i ocrotire pe care statul acreditar este
obligat s le-o acorde.
4) Obliga iile statelor ter e prev zute la paragrafele 1, 2 i 3 ale prezentului articol se aplic de
asemenea persoanelor men ionate n aceste paragrafe, ca i comunic rilor oficiale i valizelor
diplomatice, cnd prezen a lor pe teritoriul statului ter este datorat for ei majore.

Articolul 41
1) F r prejudiciul privilegiilor i imunit ilor lor, toate persoanele care beneficiaz de aceste
privilegii i imunit i au datoria de a respecta legile i regulamentele statului acreditar. Ele au,
de asemenea, datoria de a nu se amesteca n treburile interne ale acestui stat.
2) Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, ncredin ate misiunii statului acreditant,
trebuie s fie tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul
s u, sau cu oricare alt minister asupra c ruia se va fi convenit.
3) Localurile misiunii nu vor fi utilizate ntr-un mod incompatibil cu func iile misiunii a a cum
sunt ele enun ate n prezenta Conven ie sau n acordurile speciale n vigoare ntre statul
acreditant i statul acreditar.

Articolul 42
Agentul diplomatic nu va exercita n statul acreditar vreo activitate profesional sau comercial n
vederea unui c tig personal.

Articolul 43
Func iile unui agent diplomatic iau sf r it n special:
a) prin notificarea statului acreditant c tre statul acreditar c func iile agentului diplomatic au luat
sfr it;
164 Emilian Manciur Protocol institu ional

b) prin notificarea statului acreditar c tre statul acreditant c , n conformitate cu paragraful 1 al art.
9, acest stat refuz s recunoasc agentul diplomatic ca membru al misiunii.

Articolul 44
Statul acreditar trebuie, chiar i n caz de conflict armat, s acorde nlesniri pentru a permite
persoanelor care beneficiaz de privilegii i imunit i, altele dect cet enii statului acreditar, ca i
membrilor familiei acestor persoane, indiferent de na ionalitatea lor, s p r seasc teritoriul s u n
termenele cele mai potrivite. El trebuie ndeosebi, dac este nevoie, s le pun la dispozi ie mijloacele
de transport necesare pentru ei n i i i pentru bunurile lor.

Articolul 45
n cazul ruperii rela iilor diplomatice ntre dou state, sau dac o misiune este rechemat definitiv
sau temporar:
a) statul acreditar este obligat, chiar n caz de conflict armat, s respecte i s ocroteasc localurile
misiunii, precum i bunurile i arhivele sale;
b) statul acreditant poate ncredin a paza localurilor misiunii, cu bunurile care se g sesc n acestea,
precum i arhivele, unui stat ter acceptabil pentru statul acreditar;
c) statul acreditant poate ncredin a ocrotirea intereselor sale i ale cet enilor s i unui stat ter
acceptabil pentru statul acreditar.

Articolul 46
Cu consim mntul prealabil al statului acreditar i la cererea unui stat ter nereprezentat n acest
stat, statul acreditant poate s asume ocrotirea temporar a intereselor statului ter i ale cet enilor
acestuia.

Articolul 47
1) n aplicarea dispozi iilor prezentei Conven ii, statul acreditar nu va face discriminare ntre state.
2) Totu i, nu vor fi considerate ca discriminatorii:
a) faptul c statul acreditar aplic n mod restrictiv una din dispozi iile prezentei Conven ii
pentru motivul c aceasta este aplicat n acest mod misiunii sale din statul acreditant;
b) faptul c unele state i asigur n mod reciproc, prin cutum sau pe cale de acord, un
tratament mai favorabil dect cel cerut de dispozi iile prezentei Conven ii.

Articolul 48
Prezenta Conven ie va fi deschis semn rii tuturor statelor membre ale Organiza iei Na iunilor
Unite sau ale unei institu ii specializate, precum i oric rui stat parte la Statutul Cur ii Interna ionale
de Justi ie i oric rui al stat invitat de Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite s devin
parte la Conven ie, n modul urm tor: pn la 31 octombrie 1961, la Ministerul Federal al Afacerilor
Str ine al Austriei, i apoi, pn la 31 martie 1962, la Sediul Organiza iei Na iunilor Unite la New
York.

Articolul 49
Prezenta Conven ie va fi ratificat . Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al
Organiza iei Na iunilor Unite.

Articolul 50
Prezenta Conven ie va r mne deschis ader rii oric rui stat care apar ine uneia din cele patru
categorii men ionate la art. 48. Instrumentele de aderare vor fi depuse la Secretarul General al
Orgnaiza iei Na iunilor Unite.

Articolul 51
1) Prezenta Conven ie va intra n vigoare n a treizecea zi de la data depunerii la Secretarul General
al Orgnaiza iei Na iunilor Unite a celui de-al d u zeci i doilea instrument de ratificare sau de
aderare.
Emilian Manciur Protocol institu ional 165

2) Pentru fiecare din statele care vor ratifica Conven ia sau vor adera la aceasta dup depunerea
celui de-al dou zeci i doilea instrument de ratificare sau de aderare, Conven ia va intra n
vigoare ntr-a treizecea zi dup depunerea de c tre acest stat a instrumentului s u de ratificare
sau de aderare.

Articolul 52
Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite va notifica tuturor statelor care apar in uneia
din cele patru categorii men ionate la art. 48:
a) semn turile puse pe prezenta Conven ie i depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare,
n conformitate cu art. 48, 49 i 50;
b) data la care prezenta Conven ie va intra n vigoare, n conformitate cu art. 51.

Articolul 53
Originalul prezentei Conven ii, ale c rei texte englez, chinez, spaniol, francez, rus au aceea i
valoare, va fi depus la Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite, care va transmite o copie
certificat conform tuturor statelor apar innd uneia din cele patru categorii men ionate la art. 48.
Drept care plenipoten iarii mai jos semna i, autoriza i n modul cuvenit de guvernele lor respective,
au semnat prezenta Conven ie.

ncheiat la Viena, la optsprezece aprilie una mie nou sute aizeci i unu.
Anexa 2

Conven ia de la Viena
cu privire la rela iile consulare

Statele p r i la prezenta Conven ie,

amintind c , dintr-o epoc ndep rtat , ntre popoare s-au stabilit rela ii consulare,
con tiente de scopurile i principiile Cartei Na iunilor Unite privind egalitatea suveran a statelor,
men inerea p cii i a securit ii interna ionale i dezvoltarea rela iilor amicale ntre na iuni,
innd seama de faptul c Conferin a Na iunilor Unite asupra rela iilor i imunit ilor diplomatice a
adoptat Conven ia de la Viena cu privire la rela iile diplomatice care a fost deschis pentru semnare la
18 aprilie 1961,
convinse c o conven ie interna ional asupra rela iilor, privilegiilor i imunit ilor consulare va
contribui, de asemenea, la favorizarea rela iilor de prietenie ntre ri, indiferent de diversitatea
regimurilor lor constitu ionale i sociale,
convinse c scopul acestor privilegii i imunit i nu este de a avantaja pe indivizi, ci de a asigura
ndeplinirea eficace a func iilor lor de c tre posturile consulare n numele statelor lor respective,
afirmnd c regulile dreptului interna ional cutumiar vor continua s reglementeze problemele care
n-au fost prev zute n mod expres n dispozi iile prezentei Conven ii,
au convenit asupra celor ce urmeaz :

Articolul 1
Defini ii
1) n prezenta Conven ie, expresiile urm toare se n eleg a a cum se precizeaz mai jos:
a) prin expresia post consular se n elege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau
agen ie consular ;
b) prin expresia circumscrip ie consular se n elege teritoriul atribuit unui post consular
pentru exercitarea func iilor consulare;
c) prin expresia ef de post consular se n elege persoana ns rcinat s ac ioneze n aceast
calitate;
d) prin expresia func ionar consular se n elege orice persoan , inclusiv eful de post
consular, ns rcinat n aceast calitate cu exercitarea func iilor consulare;
e) prin expresia angajat consular se n elege orice persoan angajat n serviciile admi-
nistrative sau tehnice ale unui post consular;
f) prin expresia membru al personalului de serviciu se n elege orice persoan afectat
serviciului casnic al unui post consular;
g) prin expresia membrii postului consular se n elege func ionarii consulari, angaja ii
consulari i membrii personalului de serviciu;
h) prin expresia membrii personalului consular se n elege func ionarii consulari, cu excep ia
efului postului consular, angaja ii consulari i membrii personalului de serviciu;
i) prin expresia membru al personalului particular se n elege o persoan folosit n mod
exclusiv n serviciul particular al unui membru al postului consular;

F cut la Viena la 24 aprilie 1963.


Emilian Manciur Protocol institu ional 167

j) prin expresia localuri consulare se n elege cl dirile sau p r ile de cl diri i terenul aferent
care, indiferent n a cui proprietate se afl , sunt folosite exclusiv pentru postul consular;
k) expresia arhive consulare cuprinde toate hrtiile, documentele, coresponden a, c r ile,
filmele, benzile de magnetofon i registrele postului consular, precum i materialul de cifru,
fi ierele i mobilierul destinate s le protejeze i s le p streze.
2) Exist dou categorii de func ionari consulari: func ionari consulari de carier i func ionari
consulari onorifici. Dispozi iile capitolului II al prezentei Conven ii se aplic posturilor
consulare conduse de func ionari consulari onorifici.
3) Situa ia special a membrilor consulatului care sunt cet eni sau reziden i permanen i ai statului
de re edin este reglementat de art. 71 al prezentei Conven i.

CAPITOLUL I
Rela iile consulare n general

Sec iunea 1
Stabilirea i conducerea rela iilor consulare

Articolul 2
Stabilirea rela iilor consulare
1) Stabilirea rela iilor consulare ntre state se face prin consim mnt reciproc.
2) Consim mntul dat pentru stabilirea de rela ii diplomatice ntre dou state implic , dac nu
exist o indica ie contrar , consim mntul pentru stabilirea de rela ii consulare.
3) Ruperea rela iilor diplomatice nu atrage dup sine ipso facto ruperea rela iilor consulare.

Articolul 3
Exercitarea func iilor consulare
Func iile consulare sunt exercitate de c tre posturile consulare. Ele sunt exercitate, de asemenea, de
misiunile diplomatice, n conformitate cu prevederile prezentei Conven ii.

Articolul 4
Stabilirea unui post consular
1) Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de re edin dect cu consim mntul
acestui stat.
2) Sediul postului consular, rangul i circumscrip ia sa sunt fixate de c tre statul trimi tor i
supuse aprob rii statului de re edin .
3) Statul trimi tor nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, rangului sau
circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul statului de re edin .
4) Consim mntul statului de re edin se cere de asemenea dac un consulat general sau un
consulat vrea s deschid un vice-consulat sau o agen ie consular ntr-o alt localitate dect
aceea n care este stabilit el nsu i.
5) Consim mntul expres i prealabil al statului de re edin se cere de asemenea pentru
deshiderea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat existent, n afar sediului acestuia.

Articolul 5
Func iile consulare constau n:
a) a proteja n statul de re edin interesele statului trimi tor i ale cet enilor s i, persoane fizice
sau juridice, n limitele admise de dreptul interna ional;
b) a favoriza dezvoltarea rela iilor comerciale, economice, culturale i tiin ifice ntre statul
trimi tor i statul de re edin i a promova n orice alt mod rela ii amicale ntre ele n cadrul
dispozi iilor prezentei Conven ii;
168 Emilian Manciur Protocol institu ional

c) a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condi iile i evolu ia vie ii comerciale,
economice, culturale i tiin ifice a statului de re edin , a face rapoarte n aceast privin c tre
guvernul statului trimi tor i a da informa ii persoanelor interesate;
d) a elibera pa apoarte i documente de c l torie cet enilor statului trimi tor, precum i vize i
alte documente corespunz toare persoanelor care doresc s mearg n statul trimi tor;
e) a acorda ajutor i asisten cet enilor, persoane fizice i juridice, ai statului trimi tor;
f) a ac iona n calitate de notar i de ofi er de stare civil i a exercita func ii similare, ca i unele
func ii de ordin administrativ, n m sura n care legile i regulamentele statului de re edin nu
se opun la aceasta;
g) a ap ra interesele cet enilor statului trimi tor, persoane fizice sau juridice, n succesiunile de
pe teritoriul statului de re edin , n conformitate cu legile i regulamentele statului de re edin ;
h) a ap ra, n limitele fixate de legile i regulamentele statului de re edin , interesele minorilor i
incapabililor, cet eni ai statului trimi tor, mai ales atunci cnd este cerut instituirea unei
tutele sau curatele fa de ei;
i) sub rezerva practicilor i procedurilor n vigoare n statul de re edin , a reprezenta pe cet enii
statului trimi tor sau a lua m suri n scopul asigur rii reprezent rii lor adecvate n fa a
tribunalelor sau a altor autorit i ale statului de re edin pentru a cere, n conformitate cu legile
i regulamentele statului de re edin , adoptarea de m suri provizorii n vederea ap r rii
drepturilor i intereselor acestor cet eni atunci cnd, datorit absen ei lor sau din orice alt
cauz , ei nu- i pot ap ra n timp util drepturile i interesele;
j) a transmite acte judiciare i extrajudiciare sau a efectua comisii rogatorii n conformitate cu
acordurile interna ionale n vigoare sau, n lipsa unor asemenea acorduri, n orice mod com-
patibil cu legile i regulamentele statului de re edin ;
k) a exercita drepturile de control i de inspec ie prev zute de legile i regulamentele statului
trimi tor asupra vaselor maritime i a navelor fluviale avnd na ionalitatea statului trimi tor i
asupra avioanelor nmatriculate n acest stat, ca i asupra echipajelor lor;
l) a acorda asisten navelor i avioanelor men ionate n alineatul k) din prezentul articol, precum
i echipajelor lor, a primi declara iile asupra curselor acestor nave, a examina i a viza
documentele de bord i, f r a prejudicia prerogativele autorit ilor statului de re edin , a face
anchete privind incidentele survenite n cursul c l toriei i a reglementa, n m sura n care legile
i regulamentele statului trimi tor autorizeaz aceasta, divergen ele de orice natur ntre
c pitan, ofi eri i marinari;
m) a exercita orice alte func ii ncredin ate unui post consular de c tre statul trimi tor, care nu sunt
interzise de legile i regulamentele statului de re edin sau la care statul de re edin nu se
opune, sau care sunt men ionate n acordurile interna ionale n vigoare ntre statul trimi tor i
statul de re edin .

Articolul 6
Exercitarea func iilor consulare n afara circumscrip iei consulare
n mprejur ri speciale, un func ionar consular poate, cu consim mntul statului de re edin , s - i
exercite func iile n exteriorul circumscrip iei sale consulare.

Articolul 7
Exercitarea func iilor consulare ntr-un stat ter
Statul trimi tor poate, dup notificarea c tre statele interesate i afar de cazul cnd unul dintre ele
se opune n mod expres la aceasta, s ns rcineze un post consular stabilit ntr-un stat s - i asume
exercitarea de func ii consulare ntr-un alt stat.

Articolul 8
Exercitarea de func ii consulare n numele unui stat ter
Dup notificarea corespunz toare c tre statul de re edin i afar de cazul cnd acesta se opune, un
post consular al statului trimi tor poate exercita func ii consulare n statul de re edin n numele unui
stat ter .
Emilian Manciur Protocol institu ional 169

Articolul 9
Clasele efilor de post consular
1) efii de post consular se mpart n patru clase i anume:
a) consuli generali;
b) consuli;
c) viceconsuli;
d) agen i consulari.
2) Paragraful 1 al prezentului articol nu limiteaz cu nimic dreptul oric reia din P r ile Contrac-
tante de a fixa denumirea func ionarilor consulari care nu sunt efi de post consular.

Articolul 10
Numirea i admiterea efilor de post consular
1) efii de post consular sunt numi i de statul trimi tor i sunt admi i pentru exercitarea func iilor
lor de c tre statul de re edin .
2) Sub rezerva dispozi iilor prezentei Conven ii, modalit ile de numire i de admitere a efului de
post consular sunt fixate respectiv prin legile, regulamentele i uzan ele statului trimi tor i ale
statului de re edin .

Articolul 11
Patenta consular sau notificarea numirii
1) eful de post consular prime te de la statul trimi tor un document, sub form de patent sau un
act similar, ntocmit pentru fiecare numire, atestnd calitatea sa i indicnd, ca regul general ,
numele i prenumele s u, categoria i clasa sa, circumscrip ia consular i sediul postului
consular.
2) Statul trimi tor transmite patenta sau actul similar, pe cale diplomatic sau pe orice alt cale
potrivit , guvernului pe teritoriul c ruia eful de post consular trebuie s - i exercite func iile.
3) Dac statul de re edin este de acord, statul trimi tor poate nlocui patenta sau actul similar
printr-o notificare cuprinznd indica iile prev zute n paragraful 1 din prezentul articol.

Articolul 12
Exequaturul
1) eful de post consular este admis s - i exercite func iile printr-o autoriza ie a statului de
re edin denumit exequatur, oricare ar fi forma acestei autoriza ii.
2) Statul care refuz s elibereze un exequatur nu este obligat s comunice statului trimi tor
motivele refuzului s u.
3) Sub rezerva prevederilor art. 13 i 15, eful de post consular nu poate intra n func ie nainte de
a fi primit exequaturul.

Articolul 13
Admiterea provizorie a efului de post consular
n timpul ct a teapt eliberarea exequaturului, eful de post consular poate fi admis n mod
provizoriu s exercite func iile sale. n acest caz, dispozi iile prezentei Conven ii sunt aplicabile.

Articolul 14
Notificarea c tre autorit ile circumscrip iei consulare
De ndat ce eful de post consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, s - i exercite func iile,
statul de re edin este obligat s informeze imediat autorit ile competente ale circumscrip iei
consulare. El este de asemenea obligat s vegheze ca s fie luate m surile necesare pentru ca eful de
post consular s poat s se achite de obliga iile misiunii sale i s beneficieze de tratamentul prev zut
de dispozi iile prezentei Conven ii.

Articolul 15
Exercitarea cu titlu temporar a func iilor efului de post consular
1) Dac eful de post consular este mpiedicat s - i exercite func iile sau dac postul s u este
vacant, un girant interimar poate ac iona cu titlu provizoriu ca ef de post consular.
170 Emilian Manciur Protocol institu ional

2) Numele i prenumele girantului interimar sunt notificate fie de c tre misiunea diplomatic a
statului trimi tor, fie, n lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat n statul de re edin , de
c tre eful de post consular, fie, n cazul cnd acesta este mpiedicat s o fac , de c tre
autoritatea competent a statului trimi tor, Ministerului Afacerilor Externe al statului de
re edin sau autorit ii desemnate de acest minister. De regul , aceast notificare trebuie s fie
f cut n prealabil. Statul de re edin poate condi iona de consim mntul s u admiterea ca
girant interimar a unei persoane care nu este nici agent diplomatic, nici func ionar consular al
statului trimi tor n statul de re edin .
3) Autorit ile competente ale statului de re edin trebuie s acorde asisten i protec ie girantului
interimar. n timpul gestiunii sale, dispozi iile prezentei Conven ii i sunt aplicabile n aceea i
m sur ca i efului de post consular n cauz . Totu i, statul de re edin nu este obligat s
acorde unui girant interimar nlesnirile, privilegiile i imunit ile de care eful de post consular
se bucur numai n baza unor condi ii pe care girantul interimar nu le ndepline te.
4) Atunci cnd un membru al personalului diplomatic al reprezentan ei diplomatice a statului
trimi tor n statul de re edin este numit girant interimar de c tre statul trimi tor n condi iile
prev zute n paragraful 1 al prezentului articol, el continu s se bucure de privilegiile i
imunit ile diplomatice, dac statul de re edin nu se opune la aceasta.

Articolul 16
Prec derea ntre efii de post consular
1) Ordinea de prec dere a efilor de post consular din fiecare clas este determinat de data
acord rii exequaturului.
2) Totu i, n cazul n care eful de post consular, nainte de a ob ine exequaturul, este admis cu
titlu provizoriu s exercite func iile sale, data acestei admiteri determin ordinea de prec dere;
aceast ordine este men inut i dup acordarea exequaturului.
3) Ordinea de prec dere ntre doi sau mai mul i efi de post consular care au ob inut exequaturul
sau admiterea provizorie la aceea i dat este determinat de data la care patenta lor sau actul
similar a fost prezentat, sau la care notificarea prev zut la paragraful 3 al art. 11 a fost f cut
statului de re edin .
4) Giran ii interimari se situeaz ca ordine de prec dere dup to i efii de post consular. ntre ei
ordinea de prec dere este determinat de datele la care i-au luat func iile de giran i interimari i
care au fost indicate n notific rile f cute n conformitate cu paragraful 1 al art. 15.
5) Func ionarii consulari onorifici, efi de post consular, se situeaz ca ordine de prec dere n
fiecare clas dup efii de post consular de carier , n ordinea i dup regulile stabilite n
paragrafele precedente.
6) efii de post consular au prec dere asupra func ionarilor consulari care nu au aceast calitate.

Articolul 17
ndeplinirea de acte diplomatice de c tre func ionarii consulari
1) ntr-un stat n care statul trimi tor nu are misiune diplomatic i nu este reprezentat prin
misiunea diplomatic a unui stat ter , un func ionar consular poate, cu consim mntul statului
de re edin i f r ca statutul s u consular s fie afectat prin aceasta, s fie ns rcinat s
ndeplineasc acte diplomatice. ndeplinirea acestor acte de c tre un func ionar consular nu-i
confer nici un drept la privilegiile i imunit ile diplomatice.
2) Un func ionar consular poate, dup notificarea c tre statul de re edin , s fie ns rcinat s
reprezinte statul trimi tor pe lng orice organiza ie interguvernamental . Ac ionnd n aceast
calitate, el are dreptul la toate privilegiile i imunit ile acordate prin dreptul interna ional cutu-
miar sau prin acorduri interna ionale unui reprezentant pe lng o organiza ie interguverna-
mental ; totu i, n ceea ce prive te orice func ie consular exercitat de el, nu are dreptul la o
imunitate de jurisdic ie mai larg dect aceea de care beneficiaz un func ionar n baza prezentei
Conven ii.
Emilian Manciur Protocol institu ional 171

Articolul 18
Numirea aceleia i persoane ca func ionar consular de c tre dou sau mai multe state.
Dou sau mai multe state pot, cu consim mntul statului de re edin , s numeasc aceea i
persoan n calitate de func ionar consular n acest stat.

Articolul 19
Numirea membrilor personalului consular
1) Sub rezerva dispozi iilor articolului 20, 22 i 23, statul trimi tor poate numi liber pe membrii
personalului consular.
2) Statul trimi tor notific statului de re edin numele i prenumele , categoria i clasa tuturor
func ionarilor consulari, al ii dect eful de post consular, cu destul timp nainte pentru ca statul
de re edin s poat exercita, dac dore te, drepturile pe care i le confer paragraful 3 al art. 23
3) Statul trimi tor poate, dac legile i regulamentele sale o cer, s roage statul de re edin s
acorde exequatur unui func ionar consular care nu este ef de post consular.
4) Statul de re edin poate, dac legile i regulamentele sale o cer, s acorde exequatur unui
func ionar consular care nu este ef de post consular.

Articolul 20
Efectivul personalului consular
n lipsa unui acord explicit asupra efectivului personalului postului consular, statul de re edin
poate cere ca acest efectiv s fie men inut n limitele considerate de el ca fiind ra ionale i normale,
avnd n vedere circumstan ele i condi iile din circumscrip ia consular i nevoile postului consular n
cauz .

Articolul 21
Prec derea ntre func ionarii consulari ai unui post consular
Ordinea de prec dere ntre func ionarii consulari ai unui post consular i orice schimb ri care i
sunt aduse sunt notificate de misiunea diplomatic a statului trimi tor sau, n lipsa unei asemenea
misiuni n statul de re edin , de c tre eful postului consular Ministerului Afacerilor Externe al
statului de re edin sau autorit ii desemnate de acest minister.

Articolul 22
Na ionalitatea func ionarilor consulari
1) Func ionarii consulari trebuie s aib n principiu na ionalitatea statului trimi tor.
2) Func ionarii consulari nu pot fi ale i dintre cet enii statului de re edin dect cu consim -
mntul expres al acestui stat, care poate oricnd s -l retrag .
3) Statul de re edin i poate rezerva acela i drept n ceea ce prive te cet enii unui stat ter care
nu sunt totodat i cet eni ai statului trimi tor.

Articolul 23
Persoana declarat non grata
1) Statul de re edin poate n orice moment s informeze statul trimi tor c un func ionar
consular este persoana non grata sau c orice alt membru al personalului consular nu este
acceptabil. n acest caz, statul trimi tor va rechema persoana n cauz sau va pune cap t
func iilor sale n cadrul acestui post consular, dup caz.
2) Dac statul trimi tor refuz s ndeplineasc sau nu ndepline te ntr-un termen rezonabil
obliga iile care i revin conform paragrafului 1 al prezentului articol, statul de re edin poate,
dup caz, s retrag exequaturul persoanei n cauz sau s nceteze de a o considera ca membru
al personalului consular.
3) O persoan numit membru al unui post consular poate fi declarat inacceptabil nainte de a
ajunge pe teritoriul statului de re edin sau, dac se g se te deja acolo, nainte de a intra n
func ie la postul consular. Statul trimi tor trebuie, n acest caz, s retrag numirea.
4) n cazurile men ionate la paragrafele 1 i 3 din prezentul articol, statul de re edin nu este
obligat s comunice statului trimi tor motivele hot rrii sale.
172 Emilian Manciur Protocol institu ional

Articolul 24
Notificarea c tre statul de re edin a numirilor, sosirilor i plec rilor.
1) Sunt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de re edin sau autorit ii desemnate
de acest minister:
a) numirea membrilor postului consular, sosirea lor dup numire la postul consular, plecarea lor
definitiv sau ncetarea func iilor lor, precum i orice alte schimb ri referitoare la statutul lor
care pot s se produc n cursul serviciului lor la postul consular;
b) sosirea i plecarea definitiv a unei persoane din familia unui membru al postului consular
care face parte din c minul acestuia i, dac este cazul, faptul c o persoan devine sau
nceteaz de a mai fi membru al familiei;
c) sosirea i plecarea definitiv a membrilor personalului particular i, dac este cazul, sfr itul
serviciului lor n aceast calitate;
d) angajarea i concedierea persoanelor care i au re edin a n statul de re edin ca membri ai
postului consular sau ca membri ai personalului particular care au dreptul la privilegii i
imunit i.
2) Cnd este posibil, sosirea i plecarea definitiv trebuie de asemenea s fac obiectul unei
notific ri prelabile.

Sec iunea a II-a


ncetarea func iilor consulare

Articolul 25
ncetarea func iilor unui membru al unui post consular
Func iile unui membru al unui post consular iau sfr it ndeosebi prin:
a) notificarea de c tre statul trimi tor c tre statul de re edin despre faptul c func iile lui au
ncetat;
b) retragerea exequaturului;
c) notificarea statului de re edin c tre statul trimi tor despre faptul c el a ncetat s mai
considere persoana n cauz ca membru al personalului consular.

Articolul 26
Plecarea de pe teritoriul statului de re edin
Statul de re edin trebuie, chiar n caz de conflict armat, s acorde membrilor postului consular i
membrilor personalului particular, care nu sunt cet eni ai statului de re edin , precum i membrilor
familiilor lor care locuiesc mpreun cu ei, indiferent de na ionalitatea lor, timpul i nlesnirile
necesare pentru a- i preg ti plecarea i pentru a p r si teritoriul acestui stat ntr-un termen ct mai
scurt posibil dup ncetarea func iilor lor. El trebuie mai ales, dac este necesar, s pun la dispozi ia
lor mijloacele de transport necesare pentru ei n i i i pentru bunurile lor, cu excep ia bunurilor
dobndite n statul de re edin al c ror export este interzis n momentul plec rii.

Articolul 27
Protec ia localurilor i arhivelor consulare i a intereselor statului trimi tor n circumstan e
excep ionale:
1) n cazul ruperii rela iilor consulare ntre dou state:
a) statul de re edin este obligat, chiar n caz de conflict armat, s respecte i s protejeze
localurile consulare, ca i bunurile postului consular i arhivele consulare;
b) statul trimi tor poate ncredin a paza localurilor consulare, ca i a bunurilor care se g sesc n
ele i a arhiverlor consulare, unui stat ter acceptabil pentru statul de re edin ;
c) statul trimi tor poate ncredin a protec ia intereselor sale i ale celor ale cet enilor s i unui
stat ter acceptabil pentru statul de re edin .
2) n caz de nchidere temporar sau definitiv a unui post consular, sunt aplicabile prevederile
alineatului a) din paragraful 1 al prezentului articol. n afar de aceasta:
Emilian Manciur Protocol institu ional 173

a) dac statul trimi tor nu este reprezentat n statul de re edin printr-o misiune diplomatic ,
dar are un alt post consular pe teritoriul statului de re edin , acest post consular poate fi
ns rcinat cu paza localurilor postului consular care a fost nchis, a bunurilor care se g sesc
acolo i a arhivelor consulare, precum i cu consim mntul statului de re edin , cu
exercitarea func iilor consulare n circumscrip ia acestui post consular;
b) sau dac statul trimi tor nu are n statul de re edin misiune diplomatic i nici un alt post
consular, sunt aplicabile prevederile alineatelor b) i c) din paragraful 1 al prezentului articol.

CAPITOLUL II
nlesniri, privilegii i imunit i privind posturile consulare, func ionarii
consulari de carier i al i membri ai unui post consular

Sec iunea I
nlesniri, privilegii i imunit i privind postul consular

Articolul 28
nlesniri acordate postului consular pentru activitatea sa.
Statul de re edin acord orice nlesniri pentru ndeplinirea func iilor postului consular.

Articolul 29
Folosirea drapelului i a stemei na ionale
1) Statul trimi tor are dreptul de a folosi drapelul s u na ional i stema sa de stat n statul de
re edin , conform prevederilor prezentului articol.
2) Drapelul na ional al statului trimi tor poate fi arborat, iar stema de stat poate fi a ezat pe
cl direa ocupat de c tre postul consular i pe poarta sa de intrare, precum i pe re edin a
efului postului consular i pe mijloacele sale de transport, atunci cnd acestea sunt folosite n
interes de serviciu.
3) n exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va ine seama de legile, regulamentele
i uzan ele statului de re edin .

Articolul 30
1) Statul de re edin trebuie fie s faciliteze dobndirea pe teritoriul s u, n cadrul legilor i
regulamentelor sale, de c tre statul trimi tor, a localurilor necesare postului consular, fie s
ajute statul trimi tor s - i procure localuri n alt mod.
2) El trebuie, de asemenea, dac acest lucru este necesar, s ajute postul consular s ob in locuin e
convenabile pentru membrii s i.

Articolul 31
Inviolabilitatea localurilor consulare
1) Localurile consulare sunt inviolabile n m sura prev zut n prezentul articol.
2) Autorit ile statului de re edin nu pot p trunde n partea localurilor consulare pe care postul
consular o folose te exclusiv pentru nevoile muncii sale, dect cu consim mntul efului
postului consular, al persoanei desemnate de acesta sau al efului misiunii diplomatice a statului
trimi tor. Totu i, consim mntul efului postului consular poate fi considerat ca ob inut n caz
de incendiu sau de alt sinistru care cere m suri de protec ie imediat .
3) Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, statul de re edin are obliga ia
special de a lua orice m suri necesare pentru a mpiedica violarea sau deteriorarea localurilor
consulare i pentru a mpiedica tulburarea lini tii postului consular sau afectarea demnit ii sale.
4) Localurile consulare, mobilierul lor i bunurile postului consular, ca i mijloacele sale de
transport, nu pot face obiectul vreunei forme de rechizi ie n scopuri de ap rare na ional sau de
utilitate public . n cazul cnd o expropriere ar fi necesar n aceste scopuri, vor fi luate toate
174 Emilian Manciur Protocol institu ional

m surile corespunz toare pentru a evita mpiedicarea exercit rii func iilor consulare i statului
trimi tor i va fi v rsat o indemniza ie prompt , adecvat i efectiv .

Articolul 32
1) Localurile consulare i re edin a efului postului consular de carier asupra c rora statul
trimi tor sau orice persoan ac ionnd n numele acestui stat este proprietar sau locatar, sunt
scutite de orice impozite i taxe de orice fel, na ionale, regionale sau comunale, cu excep ia
taxelor percepute ca remunerare pentru servicii concrete prestate.
2) Scutirea fiscal prev zut n paragraful 1 al prezentului articol nu se aplic acestor impozite i
taxe cnd, dup legile i regulamentele statului de re edin , ele cad n sarcina persoanei care a
contractat cu statul trimi tor sau cu persoana care ac ioneaz n numele acestui stat.

Articolul 33
Inviolabilitatea arhivelor i documentele consulare
Arhivele i documentele consulare sunt inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar g si.

Articolul 34
Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor i a regulamentelor sale referitoare la zonele n care accesul este intezis sau
reglementat din motive de securitate na ional , statul de re edin asigur tuturor membrilor postului
consular libertatea de deplasare i de circula ie pe teritoriul s u.

Articolul 35
Libertatea de comunicare
1) Statul de re edin permite i protejeaz libera comunicare a postului consular pentru orice
scopuri oficiale. Comunicnd cu guvernul, cu misiunile diplomatice i cu celelalte posturi
consulare ale statului trimi tor, oriunde s-ar g si ele, postul consular poate folosi toate
mijloacele de comunica ie potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza
diplomatic sau consular , mesajele n cod sau cifrate. Totu i, postul consular nu poate instala i
utiliza un post de radio-emisie dect cu asentimentul statului de re edin .
2) Coresponden a oficial a postului consular este inviolabil . Prin expresia coresponden
oficial se n elege ntreaga corespoden referitoare la postul consular i la func iile sale.
3) Valiza consular nu trebuie s fie nici deschis i nici re inut . Totu i, dac autorit ile
competente ale statului de re edin au motive serioase s cread c valiza con ine alte obiecte
dect coresponden a, documentele i obiectele vizate n paragraful 4 din prezentul articol, ele pot
cere ca valiza s fie deschis n prezen a lor de c tre un reprezentant autorizat al statului
trimi tor. Dac autorit ile statului trimi tor refuz s satisfac cererea, valiza este napoiat la
locul de origine.
4) Coletele care constituie valiza consular trebuie s poarte semne exterioare vizibile ale
caracterului lor i nu pot con ine dect coresponden a oficial i documente sau obiecte
destinate exclusiv pentru folosin oficial .
5) Curierul consular trebuie s poarte un document oficial n care s se ateste calitatea sa i s se
precizeze num rul de colete care constituie valiza consular . Afar de cazul cnd statul de
re edin consimte la aceasta, el nu trebuie s fie nici cet ean de re edin , nici, cu excep ia
cnd el este cet ean al statului trimi tor, o persoan cu re edin a permanent n statul de
re edin . n exercitarea func iilor sale, acest curier este protejat de c tre statul de re edin . El
se bucur de inviolabilitatea persoanei sale i nu poate fi supus nici unei forme de arest sau de
deten iune.
6) Statul trimi tor, misiunile sale diplomatice i posturile sale consulare pot desemna curieri
consulari ad-hoc. n acest caz, prevederile paragrafului 5 din prezentul articol sunt de asemenea
aplicabile, sub rezerva c imunit ile care sunt men ionate n el vor nceta s se aplice din
momentul n care curierul va fi remis destinatarului valiza consular pe care o are n grij .
7) Valiza consular poate fi ncredin at comandantului unei nave sau al unui avion comercial care
trebuie s soseasc ntr-un punct de interes autorizat. Acest comandant trebuie s poarte un
document oficial indicnd num rul de colete care constituie valiza, dar el nu este considerat
Emilian Manciur Protocol institu ional 175

curier consular. Printr-un aranjament cu autorit ile locale competente, postul consular poate
trimite pe unul din membrii s i s ia valiza, n mod direct i liber, de la comandantul navei sau
al avionului.

Articolul 36
Comunicarea cu cet enii statului trimi tor
1) Pentru ca exercitarea func iilor consulare cu privire la cet enii statului trimi tor s fie u urat :
a) func ionarii consulari trebuie s aib libertatea de a comunica cu cet enii statului trimi tor
i de a avea acces la ace tia. Cet enii statului trimi tor trebuie s aib aceea i libertate de a
comunica cu func ionarii consulari i de a avea acces la ei;
b) autorit ile competente ale statului de re edin trebuie s avertizeze f r ntrziere postul
consular al statului trimi tor atunci cnd, n circumscrip ia sa consular , un cet ean al
acestui stat este arestat, ncarcerat sau pus n stare de deten iune preventiv sau re inut n
orice alt form de deten iune, dac cet eanul n cauz cere aceasta. Orice comunicare
adreasat postului consular de c tre persoana arestat , ncarcerat sau pus n stare de
deten iune preventiv sau re inut n orice alt form de deten iune, trebuie de asemnea
transmis f r ntrziere de c tre aceste autorit i. Acestea trebuie s informeze f r
ntrziere persoana n cauz despre drepturile care i revin n baza prezentului alineat;
c) func ionarii consulari au dreptul de a vizita pe un cet ean al statului care este ncarcerat, n
stare de deten iune preventiv sau re inut n orice alt form de deten iune, de a se ntre ine i
de a purta coresponden cu el, precum i de a lua m suri pentru asigurarea reprezent rii lui
n justi ie. De asemenea, ei au dreptul de a vizita pe un cet ean al statului trimi tor care se
afl ncarcerat sau de inut n circumscrip ia lor n executarea unei hot rri judec tore ti. Cu
toate acestea, func ionarii consulari trebuie s se ab in de a interveni n favorarea unui
cet ean ncarcerat sau aflat n stare de deten iune preventiv sau de inut n orice alt form
de deten iune, dac cet eanul n cauz se opune n mod expres la aceasta.
2) Drepturile la care se refer paragraful 1 al prezentului articol trebuie s fie exercitate n
conformitate cu legile i regulamentele statului de re edin , cu rezerva totu i c aceste legi i
regulamente trebuie s permit deplina realizare a scopurilor pentru care sunt destinate
drepturile acordate n baza prezentului articol.

Articolul 37
Informa ii n caz de deces, tutel sau curatel , de naufragiu i accident aerian.
Dac autorit ile competente ale statulul de re edin de in informa iile corespunz toare, ele sunt
obligate:
a) s informeze f r ntrziere, n caz de deces al unui cet ean al statului trimi tor, postul con-
sular n circumscrip ia c ruia a avut loc decesul;
b) s notifice f r ntrziere postului consular competent toate cazurile n care numirea unui tutore
sau curator apare a fi n interesul unui cet ean minor sau incapabil al statului trimit or. Totu i,
acordarea acestei informa ii nu trebuie s prejudicieze aplicarea legilor i regulamentelor
statului de re edin n ce prive te numirea acestui tutore sau curator;
c) dac o nav avnd na ionalitatea statului trimit or naufragiaz sau e ueaz n marea teritorial
sau n apele interioare ale statului de re edin sau dac un avion nmatriculat n statul trimi tor
sufer un accident pe teritoriul statului de re edin , s informeze f r ntrziere postul consular
cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul.

Articolul 38
Comunicarea cu autorit ile de re edin
1) n exercitarea func iilor lor, func ionarii consulari pot s se adreseze:
a) autorit ilor locale competente ale circumscrip iei lor consulare;
b) autorit ilor centrale competente ale statului de re edin dac i n m sura n care acest lucru
este admis de legile, regulamentele i uzan ele statului de re edin sau de acordurile
interna ionale respective.
176 Emilian Manciur Protocol institu ional

Articolul 39
Drepturi i taxe consulare
1) Postul consular poate percepe pe teritoriul statului de re edin drepturile i taxele pe care legile
i regulamentele statului trimi tor le prev d pentru actele consulare.
2) Sumele percepute cu titlu de drepturi i taxe prev zute n paragraful 1 al prezentului articol i
chitan ele pentru ele sunt exonerate de orice impozite i taxe n statul de re edin .

Sec iunea a II-a


Facilit i, privilegii i imunit i privind func ionarii consulari de carier i ceilal i
membri ai postului consular

Articolul 40
Protec ia func ionarilor consulari
Statul de re edin va trata pe func ionarii consulari cu respectul cuvenit i va lua toate m surile
necesare pentru a mpiedica orice atingere adus persoanei, libert ii i demnit ii lor.

Articolul 41
Inviolabilitatea personal a func ionarilor consulari
1) Func ionarii consulari nu pot fi pu i n stare de arest sau de deten iune preventiv dect n caz
de crim grav i n urma unei hot rri a autorit ilor judiciare competente.
2) Cu excep ia cazului prev zut n paragraful 1 al prezentului articol, func ionarii consulari nu pot
fi ncarcera i sau supu i vreunei alte forme de limitare a libert ii lor personale, dect n
executarea unei hot rri judec tore ti definitive.
3) Cnd o procedur penal este intentat contra unui func ionar consular, acesta este obligat s se
prezinte n fa a autorit ilor competente. Totu i, procedura trebuie s fie dus cu menajamentele
care se cuvin func ionarului consular n virtutea pozi iei sale oficiale i, cu excep ia cazului
prev zut n paragraful 1 al prezentului articol, n asemenea mod nct ea s jeneze ct mai pu in
posibil exercitarea func iilor consulare. Atunci cnd, n circumstan ele men ionate n paragraful
1 din prezentul articol, a devenit necesar ca func ionarul consular s fie pus n stare de
deten iune preventiv , procedura ndreptat mpotriva lui trebuie s fie deschis n termenul cel
mai scurt.

Articolul 42
Notificarea cazurilor de arestare, deten iune sau de urm rire
n caz de arestare, deten iune preventiv a unui membru al personalului consular sau de urm rire
penal angajat mpotriva lui, statul de re edin este obligat s previn nentrziat pe eful de post
consular. Dac acesta din urm este el nsu i vizat de una din aceste m suri, statul de re edin trebuie
s informeze despre acest lucru statul trimi tor, pe cale diplomatic .

Articolul 43
Imunitatea de jurisdic ie
1) Func ionarii consulari i angaja ii consulari nu pot fi chema i n fa a autorit ilor judiciare i
administrative ale statului de re edin pentru actele s vr ite n exercitarea func iilor consulare.
2) Totu i, prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplic n caz de ac iune civil :
a) care rezult din ncheierea unui contract de c tre un func ionar consular sau un angajat
consular, pe care acesta nu l-a ncheiat n mod expres sau implicit n calitatea sa de mandatar
al statului trimi tor; sau
b) intentat de un ter pentru o pagub rezultnd dintr-un accident cauzat n statul de re edin
de un vehicul, de o nav sau de un avion.
Emilian Manciur Protocol institu ional 177

Articolul 44
Obliga ia de a depune ca martor
1) Membrii postului consular pot fi chema i s depun ca martori n cursul procedurilor judiciare i
administrative. Angaja ii consulari i membrii personalului de serviciu nu trebuie s refuze s
depun ca martori, cu excep ia cazurilor men ionate n paragarful 3 al prezentului articol. Dac
un func ionar refuz s depun ca martor, nici o m sur coercitiv sau alt sanc iune nu i se
poate aplica.
2) Autoritatea care solicit m rturia trebuie s evite a mpiedica un func ionare consular n
ndeplinirea func iilor sale. Ea poate s ob in m rturia lui la re edin a lui sau la postul consular,
sau s accepte o declara ie scris din partea sa ori de cte ori acest lucru este posibil.
3) Membrii unui post consular nu sunt obliga i s depun m rturie asupra faptelor care au leg tur
cu exercitarea func iilor lor i s prezinte coresponden a i documentele oficiale referitoare la
acestea. Ei au de asemenea dreptul de a refuza s depun m rturie n calitate de exper i asupra
legisla iei statului trimi tor.

Articolul 45
Renun area la privilegii i imunit i
1) Statul trimi tor poate renun a la privilegiile i imunit ile unui membru al postului consular,
prev zute n art. 41, 43 i 44.
2) Renun area trebuie s fie ntotdeauna expres , sub rezerva dispozi iilor paragrafului din
prezentul articol, i trebuie s fie comunicat n scris statului de re edin .
3) Dac un func ionar consular sau un angajat consular angajeaz o procedur ntr-o materie n
care ar beneficia de imunitatea de jurisdic ie n virtutea art. 43, el nu poate invoca imunitatea de
jurisdic ie fa de nici o cerere reconven ional legat direct de cererea principal .
4) Renun area la imunitatea de jurisdica ie pentru o ac iune civil sau administrativ nu poate fi
socotit c implic imunitate n ceea ce prive te m surile de executare a hot rrii, pentru care
este necesar o renun are distinct .

Articolul 46
Scutirea de nmatriculare a str inilor i de permise de edere
1) Func ionarii consulari i angaja ii consulari, precum i membrii familiei lor care locuiesc
mpreun cu ei, sunt scuti i de toate obliga iile prev zute de legile i regulamentele statului de
re edin n materie de nmatriculare a str inilor i de permise de edere.
2) Totu i, dispozi iile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplic nici func ionarului consular
care nu este angajat permanent al statului trimi tor sau care exercit o activitate particular cu
caracter lucrativ n statul de re edin , nici unui membru al familiei sale.

Articolul 47
Scutirea de permise de munc
1) Membrii postului consular sunt scuti i, n ce prive te serviciile aduse statului trimi tor, de
obliga iile pe care legile i regulamentele statului de re edin referitoare la folosirea minii de
lucru str ine le impun n materie de permise de munc .
2) Membrii personalului particular al func ionarilor consulari i angaja ilor consulari sunt scuti i de
obliga iile men ionate la paragraful 1 din prezentul articol, dac ei nu exercit nici o alt
ocupa ie particular cu caracter lucrativ n statul de re edin .

Articolul 48
Scutirea de regimul de securitate social
1) Sub rezerva dispozi iilor paragrafului 3 din prezentul articol, membrii postului consular i
membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei sunt scuti i, n ceea ce prive te serviciile aduse
statului trimi tor, de dispozi iile de securitate social care pot fi n vigoare n statul de
re edin .
2) Scutirea prev zut la paragraful 1 al prezentului articol se aplic i membrilor personalului
particular care sunt n serviciul exclusiv al membrilor postului consular, cu condi ia:
178 Emilian Manciur Protocol institu ional

a) ca ei s nu fie cet eni ai statului de re edin sau s nu- i aib re edin a permanent n acest
stat, i
b) ca ei s fie supu i dispozi iilor de securitate social care sunt n vigoare n statul trimit or
sau ntr-un stat ter .
3) Membrii postului consular care au n serviciul lor persoane c rora scutirea prev zut la
paragraful 2 din prezentul articol nu li se aplic , trebuie s respecte obliga iile pe care
dispozi iile de securitate social ale statului de re edin le impun celui ce angajeaz .
4) Scutirea prev zut la paragrafele 1 i 2 din prezentul articol nu exclude participarea voluntar la
regimul de securitate social al statului de re edin , n m sura n care ea este admis de acest
stat.

Articolul 49
Scutirea fiscal
1) Func ionarii consulari i angaja ii consulari, precum i membrii familiei lor care locuiesc
mpreun cu ei, sunt scuti i de orice impozite i taxe, personale sau reale, na ionale, regionale i
comunale cu excep ia:
a) impozitelor indirecte ncorporate n mod normal n pre ul m rfurilor sau serviciilor;
b) impozitelor i taxelor pe bunurile imobile particulare situate pe teritoriul statului de
re edin , sub rezerva dispozi iilor art 32;
c) drepturilor de succesiune i de muta ie percepute de c tre statul de re edin , sub rezerva
prevederilor paragrafului b) al art. 51;
d) impozitelor i taxelor pe veniturile particulare, inclusiv c tigurile n capital, care- i au
izvorul n statul de re edin , i a impozitelor pe capital prelevate asupra investi iilor
efectuate n ntreprinderi comerciale sau financiare situate n statul de re edin ;
e) impozitelor i taxelor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate;
f) taxelor de nregistrare, de gref , de ipotec i de timbru, sub rezerva dispozi iilor art 32.
2) Membrii personalului de serviciu sunt scuti i de impozite i taxe pe salarii pe care le primesc
pentru serviciile lor.
3) Membrii postului consular care angajeaz persoane ale c ror retribu ii sau salarii nu sunt scutite
de impozitul pe venit n statul de re edin trebuie s respecte obliga iile pe care legile i
regulamentele acestui stat le impune n materie de percepere a impozitului pe venit celor care
angajeaz .

Articolul 50
Scutirea de taxe vamale i de control vamal
1) n conformitatea cu dispozi iile legislative i regulamentare pe care le poate adopta, statul de
re edin autorizeaz intrarea i acord scutirea de orice taxe vamale, impozite i alte redeven e
conexe, cu excep ia cheltuielilor de depozitare, de transport i a cheltuielilor pentru servicii
similare, pentru:
a) obiectele destinate folosirii oficiale a postului consular;
b) obiectele de uz personal al func ionarului consular i al membrilor familiei sale care locuiesc
mpreun cu el, inclusiv efectele destinate instal rii sale. Articolele de consum nu trebuie s
dep easc cantit ile necesare pentru folosirea lor direct de c tre cei interesa i.
2) Angaja ii consulari beneficiaz de privilegiile i scutirile prev zute la paragraful 1 din prezentul
articol n ceea ce prive te obiectele importante cu ocazia primei lor instal ri.
3) Bagajele personale nso ite de func ionarii consulari i de membrii familiei lor care locuiesc
mpreun cu ei sunt scutite de control vamal. Ele nu pot fi supuse controlului dect dac exist
motive serioase s se prespun c ele con in alte obiecte dect cele men ionate la alineatul b) al
paragrafului 1 din prezentul articol sau obiecte al c ror import sau export este interzis de c tre
legile i regulamentele statului de re edin sau supus legilor i regulamentelor sale de carantin .
Acest control nu poate avea loc dect n prezen a func ionarului consular sau al membrului
familiei sale, interesat.
Emilian Manciur Protocol institu ional 179

Articolul 51
Succesiunea unui membru al postului consular sau a unui membru al familiei sale
n caz de deces al unui membru al postului consular sau al unui membru al familiei sale care locuia
mpreun cu el, statul de re edin este obligat:
a) s permit exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excep ia celor care au fost dobndite n
statul de re edin i care fac obiectul unei prohibi ii de export n momentul decesului;
b) s nu perceap taxe na ionale, regionale sau comunale de succesiune sau de muta ie asupra
bunurilor mobile a c ror prezen n statul de re edin se datora exclusiv prezen ei n acest stat
a defunctului n calitate de membru al postului consular sau de membru al familiei unui membru
al postului consular.

Articolul 52
Scutirea de presta ii personale
Statul de re edin trebuie s scuteasc pe membrii postului consular i pe membrii familiei lor care
locuiesc mpreun cu ei de orice presta ie personal i de orice serviciu de interes public, indiferent de
caracterul lor, ca i de sarcinile militare, cum ar fi rechizi iile , contribu iile i ncartiruirile militare.

Articolul 53
nceputul i ncetarea privilegiilor i imunit ilor consulare
1) Orice membru al postului consular beneficiaz de privilegiile i imunit ile prev zute n
prezenta Conven ie de la intrarea sa pe teritoriul statului de re edin pentru a ajunge la un post
sau, dac se g se te deja pe acest teritoriu , din momentul intr ii sale n func ie la postul
consular.
2) Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc mpreun cu el, precum i
membrii personalului s u particular, beneficiaz de privilegiile i imunit ile prev zute n
prezenta Conven ie, ncepnd cu ultima din datele urm toare: aceea de cnd membrul respectiv
al postului consular se bucur de privilegii i imunit i conform paragrafului 1 al prezentului
articol; aceea a intr rii lor pe teritoriul statului de re edin sau aceea la care ei au devenit
membri ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv.
3) Cnd func iile unui membru al postului consular nceteaz , privilegiile i imunit ile sale,
precum i acelea ale membrilor familiei sale care locuiesc mpreun cu el sau ale membrilor
personalului s u particular, nceteaz n mod normal la prima din datele urm toare: n momentul
n care persoana n cauz p r se te teritoriul statului de re edin sau la expirarea unui termen
rezonabil care i va fi fost acordat n acest scop, dar el subzist pn n acest moment, chiar n
caz de conflict armat. n ce prive te persoanele men ionate la paragraful 2 din prezentul articol,
privilegiile i imunit ile lor nceteaz din momentul cnd nceteaz s mai apar in c minului
sau s mai fie n serviciul unui membru al postului consular, cu rezerva totu i c , dac aceste
persoane inten ioneaz s p r seasc teritoriul statului de re edin ntr-un termen rezonabil,
privilegiile i imunit ilor lor subzist pn n momentul plec rii lor.
4) Totu i, n ceea ce prive te actele s vr ite de un func ionar consular sau de un angajat consular
n exercitarea func iilor sale, imunitatea de jurisdic ie subzist f r limit de durat .
5) n caz de deces al unui membru al postului consular, membrii familiei sale care locuiau
mpreun cu el continu s se bucure de privilegiile i imunit ile de care beneficiaz , pn la
prima din datele urm toarele: aceea la care ei p r sesc teritoriul statului de re edin sau la
expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat n acest scop.

Articolul 54
Obliga iile statelor ter e
1) Dac func ionarul consular traverseaz teritoriul sau se g se te pe teritoriul unui stat ter care i-a
acordat o viz , n cazul n care aceasta este necesar , pentru a se duce s - i asume func iile sau
s ajung la post, sau pentru a se ntoarce n statul trimi tor, statul ter i va acorda imunit ile
prev zute n celelalte articole din prezenta Conven ie care pot fi necesare pentru a-i permite
trecerea sau napoierea. Statul ter va proceda la fel pentru membrii familiei care locuiesc
mpreun cu el i care beneficiaz de privilegii i imunit i, cnd ace tia nso esc pe func ionarul
consular sau c l toresc separat pentru a i se al tura sau pentru a se napoia n statul trimi tor.
180 Emilian Manciur Protocol institu ional

2) n condi iile similare celor prev zute la paragraful 1 din prezentul articol, statele ter e nu trebuie
s mpiedice trecerea pe teritoriul lor a celorlal i membri ai postului consular i a membrilor
familiilor lor care locuiesc mpreun cu ei.
3) Statele ter e vor acorda coresponden ei oficiale i celorlalte comunic ri oficiale aflate n tranzit,
inclusiv mesajelor n cod sau cifrate, aceea i libertate i protec ie pe care statul de re edin este
obligat s le acorde n virtutea prezentei Conven ii. Ele vor acorda curierilor consulari c rora le-
a fost eliberat viz , dac aceasta este necesar , precum i valizelor consulare aflate n tranzit,
aceea i inviolabilitate i aceea i protec ie pe care statul de re edin este obligat s le acorde n
baza prezentei Conven ii.
4) Obliga iile statelor ter e prev zute n paragrafele 1, 2 i 3 ale prezentului articol se aplic i
persoanelor men ionate n aceste paragrafe, ca i comunic rilor oficiale i valizelor consulare,
cnd prezen a lor pe teritoriul statului ter este datorat unui caz de for major .

Articolul 55
Respectarea legilor i regulamentelor statului de re edin
1) F r prejudicierea privilegiilor i imunit ilor lor, toate persoanelor care beneficiaz de aceste
privilegii i imunit i au datoria de a respecta legile i regulamentele statului de re edin . Ele au
de asemenea datoria de a nu se amesteca n treburile interne ale acestui stat.
2) Localurile consulare nu vor fi folosite ntr-un mod incompatibil cu exercitarea func iilor
consulare.
3) Dispozi iile paragrafului 2 din prezentul articol nu exclud posibilitatea instal rii ntr-o parte a
cl dirii n care se g sesc localurile postului consular, a birourilor altor organisme sau agen ii, cu
condi ia ca localurile afectate acestor birouri s fie separate de acelea care sunt folosite de c tre
postul consular.

Articolul 56
Asigurarea contra pagubelor cauzate ter ilor
Membrii postului consular trebuie s se conformeze tuturor obliga iilor impuse de legile i
regulamentele statului de re edin n materie de asigurare de r spundere civil pentru utilizarea
oric rui vehicul, nav sau avion.

Articolul 57
Dispozi ii speciale referitoare la ocupa ia particular cu caracter lucrativ:
1) Func ionarii consulari de carier nu vor exercita n statul de re edin nici o activitate
profesional sau comercial n profitul lor personal.
2) Privilegiile i imunit ile prev zute n prezentul capitol nu sunt acordate:
a) angaja ilor consulari i membrilor personalului de serviciu care exercit n statul de re edin
o activitate particular cu caracter lucrativ;
b) membrilor familiei unei persoane men ionate la alineatul a) din prezentul paragraf i
membrilor personalului s u particular;
c) membrilor familiei unui membru al postului consular care exercit ei n i i n statul de
re edin o activitate particular cu caracter lucrativ.

CAPITOLUL III
Regimul aplicabil func ionarilor consulari onorifici
i posturilor consulare conduse de ei

Articolul 58
Dispozi ii generale privind facilit ile, privilegiile i imunit ile
1) Art. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 paragraful 3 din art. 54 i paragrafele 2 i 3 din art. 55 se
aplic i posturilor consulare conduse de un func ionar consular onorific. n afar de aceasta, faci-
lit ile, privilegiile i imunit ile acestor posturi consulare sunt reglementate de art. 59, 60, 61 i 62.
Emilian Manciur Protocol institu ional 181

2) Art. 42 i 43, paragraful 3 din art. 44, art. 45 i 53 i paragraful 1 din art. 55 se aplic i
func ionarilor consulari onorifici. n afar de aceasta, facilit ile, privilegiile i imunit ile
acestor func ionari consulari sunt reglementate de art. 63, 64, 65, 66 i 67.
3) Privilegiile i imunit ile prev zute n prezenta Conven ie nu sunt acordate membrilor familiei
unui func ionar consular onorific sau unui angajat consular care este angajat ntr-un post
consular condus de un func ionar consular onorific.
4) Schimbul de valize consulare ntre dou posturi consulare situate n ri diferite i conduse de
func ionari consulari este admis numai sub rezerva consim mntului celor dou state de
re edin .

Articolul 59
Protec ia localurilor consulare
Statul de re edin ia m surile necesare pentru a proteja localurile consulare ale unui post consular
condus de un func ionar consular onorific i pentru a mpiedica violarea sau deteriorarea lor i
tulburarea lini tii sau afectarea demnit ii postului consular.

Articolul 60
Scutirea fiscal a localurilor consulare
1) Localurile consulare ale unui post consular condus de un func ionar consular onorific al c ror
proprietar sau locatar este statul trimi tor, sunt scutite de orice impozite i taxe de orice natur ,
na ionale sau comunale, cu excep ia taxelor percepute ca remunera ie pentru servicii concrete
prestate.
2) Scutirea fiscal prev zut la paragraful 1 din prezentul articol nu se aplic acestor impozite i
taxe cnd, conform legilor i regulamentelor statului de re edin , ele cad n sarcina persoanei
care a contractat cu statul trimi tor.

Articolul 61
Inviolabilitatea arhivelor i documentelor consulare
Arhivele i documentele consulare ale unui post consular condus de un func ionar onorific sunt
inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar g si, cu condi ia ca ele s fie separate de celelalte hrtii
i documente i, n special, de coresponden a particular a efului de post consular i a oric rei
persoane care lucreaz cu el, ca i bunurile, c r ile sau documentele care se refer la profesia sau la
comer ul lor.

Articolul 62
Scutirea vamal
n conformitate cu dispozi iile legislative i regulamentare pe care le poate adopta, statul de
re edin acord intrarea i scutirea de orice taxe vamale, impozite i de alte redeven e conexe, cu
excep ia cheltuielilor de depozitare i transport i a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru
urm toarele obiecte, cu condi ia ca ele s fie destinate exclusiv folosirii oficiale a unui post consular
condus de un func ionar consular onorific: steme, drapele, firme, tampile i sigilii, c r i, imprimate
oficiale, mobilierul de birou, materialul i rechizitele de birou i obiectele similare furnizate postului
consular de c tre statul trimi tor sau la cererea sa.

Articolul 63
Procedura penal
Dac mpotriva unui func ionar consular onorific este angajat o procedur penal , acesta este
obligat s se prezinte n fa a autorit ilor competente. Totu i, procedura trebuie s fie condus cu
menajamentele care se cuvin func ionarului consular onorific n baza pozi iei sale oficiale i, n afar
de cazul cnd el se afl n stare de arest sau de deten iune, n a a fel nct exercitarea func iilor sale
consulare s fie stnjenite ct mai pu in posibil. Atunci cnd apare necesitatea ca un func ionar
consular onorific s fie pus n stare de deten iune preventiv , procedura ndreptat mpotriva lui
trebuie s fie deschis n termenul cel mai scurt.
182 Emilian Manciur Protocol institu ional

Articolul 64
Protec ia func ionarului consular onorific
Statul de re edin este obligat s acorde func ionarului consular onorific protec ia care poate fi
necesar n baza pozi iei sale oficiale.

Articolul 65
Scutirea de nmatriculare a str inilor i de permise de edere
Func ionarii consulari onorifici, cu excep ia acelora care exercit n statul de re edin o activitate
profesional sau comercial n profitul lor personal, sunt scuti i de toate obliga iile prev zute de legile
i regulamentele statului de re edin n materie de nmatriculare a str inilor i de permise de edere.

Articolul 66
Scutirea fiscal
Func ionarul consular onorific este scutit de orice impozite i taxe asupra indemniza iilor i onora-
riilor pe care le prime te de la statul trimi tor pentru exercitarea func iilor consulare.

Articolul 67
Scutirea de presta ii personale
Statul de re edin trebuie s scuteasc pe func ionarii consulari onorifici de orice presta ie
personal i de orice servicii de interes public, indiferent de natura lui, precum i de sarcinile militare
ca rechizi ii, contribu ii i ncartituiri militare.

Articolul 68
Caracterul facultativ al institu iei func ionarilor consulari onorifici.
Fiecare stat este liber s hot rasc dac va numi sau va primi func ionari consulari onorifici.

CAPITOLUL IV
Dispozi ii generale

Articolul 69
Agen ii consulari care nu sunt efi de post consular
1) Fiecare stat este liber s hot rasc dac va stabili sau va admite agen ii consulare girate de c tre
agen i consulari care nu au fost desemna i ca efi de post consular de c tre statul trimi tor.
2) Condi iile n care agen iile consulare men ionate n paragraful 1 din prezentul articol pot s - i
exercite activitatea, precum i privilegiile i imunit ile de care pot s se bucure agen ii
consulari care le gireaz , sunt fixate prin acord ntre statul trimi tor i statul de re edin .

Articolul 70
Exercitarea func iilor consulare de c tre o misiune diplomatic
1) Dispozi iile prezentei Conven ii se aplic , de asemenea, n m sura n care contextul o permite, i
la exercitarea func iilor consulare de c tre o misiune diplomatic .
2) Numele membrilor misiunii diplomatice ata a i sec iei consulare sau ns rcina i n alt mod cu
exercitarea func iilor consulare ale misiunii sunt notificate Ministerului Afacerilor Externe al
statului de re edin sau autorit ilor desemnate de acest minister.
3) n exercitarea func iilor consulare, misiunea diplomatic poate s se adreseze:
a) autorit ilor locale ale circumscrip iei consulare;
b) autorit ilor centrale ale statului de re edin , dac legile, regulamentele i uzan ele statului
de re edin sau acordurile interna ionale respectiv permit aceasta.
4) Privilegiile i imunit ile membrilor misiunii diplomatice, men iona i n paragraful 2 din
prezentul articol, continu s fie determinate de regulile dreptului interna ional privind rela iile
diplomatice.
Emilian Manciur Protocol institu ional 183

Articolul 71
Cet eni ai statului de re edin i persoane care au re edin a permanent n acest stat.
1) Dac statul de re edin nu acord func ionarilor consulari, care sunt cet eni ai statului de
re edin sau care au re edin a permanent n acest stat, facilit i, privilegii i imunit i
suplimentare, ace tia nu beneficiaz dect de imunitatea de jurisdic ie i inviolabilitate
personal pentru actele oficiale ndeplinite n exercitarea func iilor lor i de privilegiul prez vut
n paragraful 3 al art. 44. n aceea ce prive te ace ti func ionari consulari, statul de re edin
trebuie de asemenea s respecte obliga ia prev zut n art. 42. Dac mpotriva unui asemenea
func ionar consular se angajeaz o ac iune penal , procedura trebuie s fie condus , n afar de
cazul cnd persoana n cauz se afl n stare de arest sau de deten iune, n a a fel nct
exercitarea func iilor consulare s fie stingherit ct mai pu in posibil.
2) Ceilal i membri ai postului consular care sunt cet eni ai statului de re edin sau care au
re edin a permanent n acest stat, membrii familiei lor, precum i ai familiilor func ionarilor
consulari men iona i n paragraful 1 al prezentului articol, nu beneficiaz de facilit i, privilegii
i imunit i dect n m sura n care acestea le sunt acordate de c tre statul de re edin . Membrii
familiei unui membru al postului consular i membrii personalului particular care sunt ei n i i
cet eni ai statului de re edin sau au re edin a permanent n acest stat, nu beneficiaz , de
asemenea, de facilit i, privilegii i imunit i dect n m sura n care acestea le sunt acordate de
c tre statul de re edin . Totu i, statul de re edin trebuie s - i exercite jurisdic ia asupra
acestor persoane astfel nct s nu mpiedice n mod excesiv exercitarea func iilor postului
consular.

Articolul 72
Nediscriminarea
1) n aplicarea dispozi iilor prezentei Conven ii, statul de re edin nu va face discrimin ri ntre
state.
2) Totu i, nu vor fi considerate ca discriminatorii:
a) faptul c statul de re edin aplic restrictiv una din dispozi iile prezentei Conven ii, ntruct
ea este astfel aplicat posturilor sale consulare n statul trimi tor;
b) faptul c statele i acord reciproc, prin cutum sau prin acord, un tratament mai favorabil
dect cel cerut de dispozi iile prezentei Conven ii.

Articolul 73
Raportul dintre prezenta Conven ie i celelalte acorduri interna ionale.
1) Dispozi iile prezentei Conven ii nu aduc atingere celorlalte acorduri interna ionale n vigoare n
rela iile dintre statele p r i la aceste acorduri.
2) Nici o dispozi ie din prezenta Conven ie nu poate mpiedica statele s ncheie acorduri
interna ionale care s confirme, s completeze sau s dezvolte dispozi iile acesteia, sau care s
extind sfera lor de aplicare.

CAPITOLUL V
Dispozi ii finale

Articolul 74
Semnarea
Prezenta Conven ie va fi deschis spre semnare tuturor statelor membre ale Organiza iei Na iunilor
Unite sau ale unei institu ii specializate, precum i oric rui stat parte la statutul Cur ii Interna ionale de
Justi ie i oric rui alt stat invitat de c tre Adunarea general a Organiza iei Na iunilor Unite s devin
parte la Conven ie, dup cum urmeaz : pn la 31 octombrie 1963, la Ministerul Federal al Afacerilor
Externe al Republicii Austria, i apoi, pn la 31 martie 1964, la sediul Organiza iei Na iunilor Unitele
la New York.
184 Emilian Manciur Protocol institu ional

Articolul 75
Ratificarea
Prezenta Conven ie va fi supus ratific rii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse Secretarului
General al Organiza iei Na iunilor Unite.

Articolul 76
Aderarea
Prezenta Conven ie va r mne deschis pentru aderare oric rui stat apar innd uneia din cele patru
categorii men ionate n art. 74. Instrumentele de aderare vor fi remise Secretarului General al
Orgnaiza iei Na iunilor Unite.

Articolul 77
Intrarea n vigoare
1) Prezenta Conven ie va intra n vigoare dup treizeci de zile de la data depunerii pe lng
Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare
sau de aderare.
2) Pentru fiecare din statele care vor ratifica Conven ia sau vor adera la ea dup depunerea celui
de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare, Conven ia va intra n vigoare dup treizeci
de zile de la depunerea de c tre acest stat a instrumentului s u de ratificare sau de aderare.

Articolul 78
Notific rile Secretarului General
Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite va notifica tuturor statelor apar innd uneia din
cele patru categorii men ionate n art. 74:
a) semnarea prezentei Conven ii i depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, conform
art. 74, 75 i 76;
b) data la care prezenta Conven ie va intra n vigoare, conform art. 77.

Articolul 79
Valabilitatea textelor
Originalul prezentei Conven ii, ale c rei texte englez, chinez, spaniol, francez i rus au aceea i vala-
bilitate, va fi depus la Secretarul General al Organiza iei Na iunilor Unite care va trimite cte o copie
certificat conform tuturor statelor apar innd uneia din cele patru categorii men ionate la art. 74.
Drept pentru care subsemna ii plenipoten iari, mputernici i n mod cuvenit de c tre guvernele lor
respective, au semnat prezenta Conven ie.
Anexa 3
Emilian Manciur Protocol institu ional 187
Anexa 4

Cultele religioase care func ioneaz n Romnia


i titulatura conduc torilor acestora

Biserica Ortodox Romn : patriarh


Biserica Romano-Catolic : arhiepiscop i mitropolit
Biserica Romano-Catolic Unit cu Roma: arhiepiscop i mitropolit
(Greco-Catolic )

Biserica Reformat : episcop


Biserica Evanghelic C.A.: episcop
Biserica Evanghelic Lutheran S.P.: superintendent
Biserica Unitarian : episcop
Biserica Armean : arhiepiscop
Biserica Cre tin de Rit Vechi: mitropolit
Biserica Cre tin Baptist : pre edinte
Cultul Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolic : pre edinte
Biserica Cre tin Adventist de Ziua a aptea: pre edinte
Cultul Cre tin dup Evanghelie:
Uniunea Cultului Cre tin dup Evanghelie: pre edinte
Biserica Evanghelic Romn : prim-delegat
Cultul Musulman: muftiu
Cultul Mozaic: ef rabin
Organiza ia Religioas Martorii lui Iehova: pre edinte
Anexa 5
Emilian Manciur Protocol institu ional 191

* Ziua de na tere a M.S. Regina este 21 aprilie. S rb torirea evenimentului, ns , are loc n luna iunie,
la o dat fluctuant care este anun at , la fiecare nceput de an, de Protocolul Regal.
192 Emilian Manciur Protocol institu ional
Emilian Manciur Protocol institu ional 193
Anexa 6

Ierarhia decora iilor romne ti


Conform Legii Nr. 29/2000

a) Decora iile de pace


1) gradul de Colan al Ordinului Steaua Romniei;
2) gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua Romniei;
3) gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciului Credincios;
4) gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofi er
al Ordinului Steaua Romniei;
5) gradul de Mare Ofi er al Ordinului Serviciul Credincios;
6) gradul de Mare Ofi er al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al
Ordinului Steaua Romniei, egal cu gradul de Mare Ofi er al ordinelor: Meritul
Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial, Meritul pentru nv -
mnt, Meritul Sanitar, B rb ie i Credin , Meritul Diplomatic, Virtutea Militar
de pace, Virtutea Aeronautic de pace i Virtutea Maritim de pace;
7) gradul de Comandor al Ordinului Serviciului Credincios;
8) gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al
ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial,
Meritul pentru nv mnt, Meritul Sanitar, B rb ie i Credin , Meritul
Diplomatic, Virtutea Militar de pace, Virtutea Aeronautic de pace i Virtutea
Maritim de pace i clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
9) gradul de Ofi er al Ordinului Steaua Romniei;
10) gradul de Ofi er al Ordinului Serviciul Credincios;
11) gradul de Ofi er al Ordinului Pentru merit este egal cu gradul de ofi er al ordinelor:
Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial, Meritul pentru
nv mnt, Meritul Sanitar, B rb ie i Credin , Meritul Diplomatic, Virtutea
Militar de pace, Virtutea Aeronautic de pace i Virtutea Maritim de pace i
clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;
12) gradul de Cavaler al Ordinului Steaua Romniei;
13) gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;
14) gradul de Cavaler al Ordinului Pentru merit este egal cu gradul de Cavaler al
ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial,
meritul pentru nv mnt, Meritul Sanitar, B rb ie i Credin , Meritul
Diplomatic, Virtutea Militar de pace, Virtutea Aeronautic de pace i Virtutea
Maritim de pace i clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;
15) Crucea Comemorativ a Rezisten ei Anticomuniste;
16) Crucea Comemorativ a Revolu iei Anticomuniste din Decembrie 1989;
17) Crucea Comemorativ a celui de-al doilea R zboi Mondial;
18) Crucea Serviciul Credincios clasa I;
19) Medalia Serviciul Credincios clasa I;
20) Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egal cu Medalia Pentru Merit clasa I;
196 Emilian Manciur Protocol institu ional

21) Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egal cu medaliile: Meritul Agricol,
Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial, Meritul pentru nv mnt,
Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militar de pace, Virtutea
Aeronautic de pace i Virtutea Maritim de pace, B rb ie i Credin de pace
clasa I;
22) Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egal cu Medalia Pentru Merit clasa a
II-a;
23) Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egal cu medaliile: Meritul Agricol,
Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial, Meritul pentru nv mnt,
Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militar de pace, Virtutea
Aeronautic de pace i Virtutea Maritim de pace, B rb ie i Credin de pace
clasa a II-a;
24) Medalia Pentru Merit clasa a III-a;
25) Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial i Comercial,
Meritul pentru nv mnt, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militar
de pace, Virtutea Aeronautic de pace i Virtutea Maritim de pace, B rb ie i
Credin de pace clasa a II-a;
26) Semnul onorific pentru ofi eri, pentru 15, 20 i 25 de ani de activitate n armat se
poart dup toate ordinele romne ti sau str ine, naintea crucilor i medaliilor.
27) Semnul onorific R splata Muncii n Serviciul Public, precum i semnul onorific
pentru mai tri militari i subofi eri pentru activitate n armat de 15, 20 i 25 de ani
se poart dup toate celelalte ordine, cruci i medalii.
28) Semnul onorific Vulturul Romniei, care se confer parlamentarilor, este egal, la
grade egale, cu Ordinul Serviciului Credincios; n cazul de inerii att a ordinului,
ct i a semnului onorific respectiv, n grade egale, ordinul se poart naintea
semnului onorific.

b) Decora ii de r zboi
1. Ordine:
1) Ordinul Mihai Viteazul clasa I;
2) Marea Cruce a Ordinului Steaua Romniei de r zboi;
3) Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de r zboi;
4) Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de r zboi este egal cu gradul de Mare
Ofi er al Ordinului Steaua Romniei de r zboi;
5) Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mare Ofi er al Ordinului
Serviciul Credincios de r zboi;
6) gradul de Mare Ofi er al Ordinului Pentru Merit de r zboi este egal cu gradul de
Mare Ofi er al ordinelor: Virtutea Militar , Virtutea Aeronautic i Virtutea
Maritim de r zboi i Meritul Sanitar de r zboi;
7) Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului
Steaua Romniei de r zboi;
8) gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;
9) gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;
10) gradul de Ofi er al Ordinului Steaua Romniei de r zboi;
11) gradul de Ofi er al Ordinului Serviciului Credincios de r zboi;
12) gradul de Ofi er al Ordinului Pentru Merit de r zboi este egal cu gradul de Ofi er al
ordinelor: Virtutea Militar , Virtutea Aeronautic i Virtutea Maritim de r zboi i
al Ordinului Meritul Sanitar de r zboi;
13) gradul de Cavaler al Ordinului Steaua Romniei de r zboi;
14) gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de r zboi;
Emilian Manciur Protocol institu ional 197

15) gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de r zboi este egal cu gradul de
Cavaler al ordinelor: Virtutea Militar , Virtutea Aeronautic i Virtutea Maritim
de r zboi i al Ordinului Meritul Sanitar de r zboi.

2. Cruci i medalii:
1) Medalia Virtutea Militar de r zboi clasa I;
2) Crucea Serviciul Credincios de r zboi clasa I;
3) Medalia Serviciul Credincios de r zboi clasa I;
4) Medalia Virtutea Militar de r zboi clasa a II-a;
5) Medalia Pentru Merit de r zboi clasa I este egal cu medaliile B rb ie i Credin ,
Virtutea Aeronautic , Virtutea Maritim i Meritul Sanitar de r zboi clasa I;
6) Crucea Serviciul Credincios de r zboi clasa a II-a;
7) Medalia Serviciul Credincios de r zboi clasa a II-a;
8) Medalia Pentru Merit de r zboi clasa a II-a este egal cu medaliile: B rb ie i
Credin , Virtutea Aeronautic , Virtutea Maritim i Meritul Sanitar de r zboi
clasa a II-a;
9) Crucea Serviciul Credincios de r zboi clasa a III-a;
10) Medalia Serviciul Credincios de r zboi clasa a III-a;
11) Medalia Pentru Merit de r zboi clasa a III-a este egal cu medaliile: B rb ie i
Credin , Virtutea Aeronautic , Virtutea Maritim i Meritul Sanitar de r zboi
clasa a III-a.
Cuprins

Cuvnt nainte / 7

I. Institu ia protocolului apari ie, evolu ie.


Institu ionalizarea protocolului la romni / 9
1. Istoricul apari iei i al codific rii normelor de protocol. Evolu ia n timp a acestora / 9
2. Definirea no iunilor de ceremonial, protocol, etichet i curtoazie. / 13
3. Utilitatea cunoa terii i a aplic rii normelor de ceremonial i protocol n zilele noastre / 15
4. Din trecutul uzan elor n materie, reflectate n vechi scrieri romne ti / 16
5. nceputurile institu ionaliz rii protocolului n rile Romne ti / 17
6. Introducerea protocolului modern n Romnia / 19
7. Al i determinan i ai protocolului la noi, n secolul XX / 20

II. Ceremonialul i protocolul n rela iile interna ionale / 25


1. Ceremonialul i protocolul factori de cuantificare a rela iilor dintre state / 25
2. Apari ia i evolu ia protocolului diplomatic / 26
3. Reglement ri contemporane n materie de protocol
privind misiunile diplomatice i posturile consulare / 27
4. Atitudinea comunit ii interna ionale fa de nc lcarea normelor protocolului diplomatic / 46

III. Protocolul vizitelor de stat, oficiale, de lucru sau de alt natur / 49


1. Etapele preg tirii unei vizite cu caracter oficial n str in tate, la nivel de demnitar / 50
2. Particularit ile de ceremonial ale vizitelor, n func ie de rangul acestora / 54
3. Ceremonialul vizitelor demnitarilor str ini n ara noastr / 58
4. Vizitele cu caracter oficial ale demnitarilor romni n str in tate / 59
5. Asigurarea m surilor de protec ie / 60
6. Organizarea vizitelor n i din ar
ale reprezentan ilor administra iei locale i ai cercurilor private / 60

IV. Eticheta n coresponden / 63


1. Suportul material i modul de ntocmire a comunic rilor oficiale scrise / 63
2. Formule de adresare c tre nalte personalit i / 66
3. Coresponden a diplomatic / 67
4. Coresponden a de afaceri / 73
5. Elemente comune coresponden ei de diferite categorii / 80
6. Comunicarea prin c r i de vizit / 83
7. Coresponden a special , pentru evenimentele deosebite / 86

V. Ac iuni protocolare intra muros.


inute vestimentare cerute de uzan ele protocolare / 97
1. Categoriile de ac iuni intra muros / 97
2. Etapele de organizare i modul de desf urare a acestor ac iuni protocolare / 99
3. Protocolul conferin elor i al altor reuniuni cu caracter intern sau cu participare interna ional / 114
4. M suri de protec ie pentru ac iunile intra muros / 115
5. inuta vestimentar cerut de uzan ele protocolare / 115
VI. Aspecte protocolare ale utiliz rii nsemnelor de stat
ale Romniei i ale sistemului na ional de decora ii / 121
1. Istoricul apari iei drapelului Romniei / 121
2. Modalit i i mprejur ri n care se arboreaz drapelul de stat / 122
3. Istoric i descriere a stemei Romniei / 125
4. De teapt -te, romne! imn na ional cu vechi tradi ii / 128
5. Cum a ap rut i a evoluat sistemul na ional de decora ii / 129
6. Sistemul actual de decora ii din Romnia i aspectele protocolare ale acestuia / 132

VII. Organizarea i atribu iile compartimentelor de protocol la institu iile de stat


i n sectorul privat. Norme generale de comportare la ac iuni protocolare / 135
1. Modalit i de organizare a activit ilor de protocol n sectorul de stat i cel privat / 135
2. Aspecte concrete ale managementului compartimentelor de protocol / 138
3. Aptitudini necesare i cteva reguli de comportare pentru personalul ns rcinat cu protocolul / 139
4. Unele norme generale de comportare la ac iunile protocolare / 141
5. Protocolul o nou considerare / 152

Bibliografie / 153
Bibliografie recomandat / 154

Anexa 1. Conven ia de la Viena cu privire la rela iile diplomatice / 156


Anexa 2. Conven ia de la Viena cu privire la rela iile consulare / 166
Anexa 3. Rezolu ia Nr. 35/1980 a Adun rii Generale a ONU referitoare
la nt rirea protec iei i a securit ii misiunilor i reprezentan elor diplomatice i consulare / 185
Anexa 4. Cultele religioase care func ioneaz n Romnia i titulatura conduc torilor acestora / 188
Anexa 5. Zilele na ionale ale rilor cu care Romnia ntre ine rela ii diplomatice / 189
Anexa 6. Ierarhia decora iilor romne ti / 195

S-ar putea să vă placă și