Sunteți pe pagina 1din 5

D E C L A R A IE D E A V E R E I IN T E R E S E P E R S O N A L E

I. I N F O R M A I I G E N E R A L E D E S P R E S U B I E C T U L D E C L A R /V R I I

1. N u m e le , p r e n u m e le , p a tr o n im ic u l i n u m ru l d e id e n tific a r e :
P it ic M a r ia n a V a s ile
2 . D o m ic iliu l i n u m ru l d e te le fo n :

3 . F u n cia o c u p a t (o r g a n iz a ia p u b lic n care a c tiv e a z , tip u l i n u m ru l a ctu lu i d e n u m ire /a n g a ja re/elib era re):
J u d e c t o r , C u r t e a S u p r e m d e J u s t i ie , H o t r r e a P a r l a m e n t u l u i R M , n r .2 5 2 d in 0 6 .0 5 .2 0 1 6
4 . T ip u l d ecla ra iei:
A n u a l X L a a n g a ja r e/n u m ire L a e lib e r a r e /n c e ta r e a m a n d a tu lu i
5 . N u m e le , p r e n u m e le , p a tr o n im ic u l i n u m ru l d e id e n tific a r e a le s o u lu i/s o ie i sa u a le c o n c u b in u lu i/c o n c u b in e i:

6. N u m e le , p r e n u m e le , p a tr o n im ic u l, anul d e n a tere i n u m ru l d e id e n tific a r e a le c o p iilo r m in ori:

7 . N u m e le , p r e n u m e le , p a tr o n im ic u l, anul d e n a tere i n u m ru l d e id e n tific a r e a le p e r so a n e lo r a fla te la n trein ere:

II. V E N I T U R I L E O B I N U T E D E S U B I E C T U L D E C L A R A R I I , D E M E M B R I I F A M I L I E I L U I I D E C O N C U B I N U L /
C O N C U B I N A L U I , A T T N A R C T I N S T R I N T A T E , P E P A R C U R S U L A N U L U I 2 0 1 6

N r. C in e a r e a liz a t v e n it u l S u r s a v e n it u lu i: S e r v ic iu l p r e s t a t / S u m a v e n it u lu i
c r t. ( n u m e le /d e n u m ir e a o b ie c t u l g e n e r a t o r d e v e n it
persoanei
f iz ic e /j u r id ic e )

1. V e n it u l o b in u t la lo c u l d e m u n c d e b a z

1.1 S u b ie c tu l d ecla r rii C u rtea S u p rem a d e S alariu 11 8 0 5 1 ,1 1 lei


P itic M a ria n a Ju stiie

P itic M a ria n a Ju d ec to ria C entru, m u n . S alariu 2 6 6 6 9 ,9 7 lei


C h iin u
1.2 S o u l/s o ia sau
c o n c u b in u l/c o n c u b in a
1.3 C o p iii m in o r i
1.4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
2 . V e n it u l o b in u t d in a c t iv it i d id a c tic e , t iin if ic e i d e c r e a ie

2.1 S u b ie c tu l d ecla r rii Institu tu l N a io n a l al S alariu 2 7 0 7 ,1 6 lei


P itic M a ria n a Ju stiiei
S o u l/s o ia sau
c o n c u b in u l/c o n c u b in a
2.3 C o p iii m in o ri
2.4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
3 . V e n it u l o b in u t d in d e p u n e r i la in s t itu iile f in a n c ia r e

3.1 S u b ie c tu l d ecla r rii


3.2 Soul/soia sau
concubinul/concubina
3.3 Copiii minori
3.4 Persoanele aflate ia
ntreinere
4. V e n it u l o b in u t d in a c t iv it a t e a d e r e p r e z e n t a n t al s t a t u lu i n s o c ie t i c o m e r c ia le

4.1 Subiectul declarrii


4.2 Soul/soia sau
concubinul/concubina
4.3 Copiii minori
4 .4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
5 . V e n it u l o b in u t d in d o n a ii i m o t e n ir i

5.1 S u b ie c tu l d ecla r rii


5 .2 S o u l/s o ia sau
c o n c u b in u l/c o n c u b in a
5 .3 C o p iii m in o ri
5 .4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
6 . V e n it u l o b in u t d in n s t r in a r e a i/s a u d e i n e r e a v a l o r ilo r m o b ilia r e i/s a u a c o t e lo r - p r i n c a p it a lu l s o c ia l al
s o c ie t ilo r c o m e r c ia le
6.1 S u b ie c tu l d ecla r rii
6 .2 S o u l/s o ia sa u
c o n c u b in u l/c o n c u b in a
6 .3 C o p iii m in o r i
6 .4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
7 . V e n it u l o b in u t d in n s t r in a r e a b u n u r il o r m o b ile sa u im o b ile

7.1 S u b ie c tu l d ecla r rii


7 .2 S o u l/s o ia sau
c o n c u b in u l/c o n c u b in a
C o p iii m in o ri
7 .4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
8. V e n it u l o b in u t d in a lt e s u r s e le g a le ( p e n s ii, b u r s e , i n d e m n iz a ii, p r e m ii, d r e p t u r i d e p r o p r ie t a t e in t e le c t u a l e t c .)

8.1 S u b ie c tu l d ecla r rii J u d eca to ria C en tru , m u n . C h iin u In d e m n iz a ie de 16 1 8 4 ,7 6 lei


P itic M a ria n a b o a l
8 .2 S o u l/s o ia sau
c o n c u b in u l/c o n c u b in a
8.3 C o p iii m in o ri
8 .4 P e r so a n e le a fla te la
n trein ere
I I I. B U N U R I I M O B I L E IN A R A I /S A U IN S T R A I N A T A T E

A. T erenuri

N r. c a d a s tr a l/ C a teg o ri M od u l de A nul S u p r a fa a C o ta -p a r te V a lo a r e a T it u la r u l* * * *
L o c a lit a t e a a* d o b n d ir e * * d o b n d i b u n u lu i* * *
r ii

T eren T itlu d e 2005 0 ,0 7 2 4 ha 1 1 6 2 8 9 6 ,0 0 P itic M arian a


a u te n tific a r e a lei
d rep tulu i
d ein to ru lu i
d e teren
T eren F o lo s in 2012 0 ,0 6 ha P itic M arian a

I
* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate n circuitul civil.
** M od de dobndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie i de folosin.
*** Valoarea bunului; I) valoarea cadastral, n cazul n care terenul a fo s t evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea
terenului conform documentului care certific proveniena acestuia.
**** Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Not. Subiecfii declarrii care nu de{in bunurile n proprietate vor indica urmtoarele informaii: localitatea, f r numr
cadastral; categoria bunului; modul de dobndire; anul dobndirii; suprafaa i titularul bunului

B . C l d ir i i c o n s t r u c ii
A d resa/ C a t e g o r ia * M o d u l de Anul S u p r a fa a C o ta -p a r te A ctu l ca re V a lo a r e a T it u la r u l* * * *
nu m ru l d o b n d ir e * * d o b n d i c o n f ir m b u n u lu i* *
rii p r o v e n ie n a *
ca d a stra l
b u n u lu i
A p a rta m en t R ep a rtiie 2010 1 0 3 ,9 m .p . 1 O rd in de P itic M arian a
rep artiie

C as de F o lo s in 2012 2 7 0 m .p . P itic M aria n a


lo c u it

* Categorii: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) vil; (4) spaiu comercial sau de producie; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile,
inclusiv cele nefinalizate.
** M od de dobndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) ab italie; (6) alte contracte translative de posesie i de
folosin.
* * * ya l o arc a b unzilxii. / valoarea cadastrala, zii ca^ zii cai c o*hj ost e jalm** ^ . ir>li ^ muu-i n i>l., ju !Gh cu
bunului conform documentului care certific proveniena acestuia.
**** Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Not. Subiecii declarrii care nu de{in bunurile n proprietate vor indica urmtoarele informaii; adresa, f r numr cadastral;
categoria bunului; modul de dobndire; anul dobndirii; suprafaa i titularul bunului.

. B U N U R I M O B I L E IN A R A I /S A U IN S T R A I N A T A T E

A . A u t o t u r i s m e , c a m io a n e , r e m o r c i, v e h i c u le m o t o r iz a t e , m a in i a g r ic o le , m ij lo a c e d e t r a n s p o r t n a v a l/a e r ia n , a lt e
m ij lo a c e d e t r a n s p o r t s u p u s e n m a t r ic u l r ii

A n u l de L ocul Anul M od u l de V a lo a r e a b u n u lu i c o n f o r m T it u la r u l* *
T ip u l/ f a b r ic a ie n r e g is t r r i i/ d o b n d i d o b n d ir e * d o c u m e n t u lu i c a r e i
m o d e lu l n u m r de rii c e r t if ic p r o v e n ie n a
n m a t r ic u la r e
P o r sc h e 2012 2014 V n z a r e - 11 0 0 0 le i. P itic M a ria n a
C ayen n e 1 cu m p rare

* M od de dobndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie i de folosin.
** Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau a! concubinului/concubinei acestuia.

B u n u r i s u b f o r m d e m e ta le i/s a u p ie t r e p r e io a s e , o b ie c t e d c a r t i d e c u lt , o b ie c t e c e fa c p a r t e d in p a t r im o n iu l
j l t u r a l n a io n a l s a u u n iv e r s a l, a c r o r v a lo a r e u n it a r d e p e t e s u m a a 15 s a la r ii m e d ii p e e c o n o m ie

N r. D e s c r ie r e s u m a r A n u l d o b n d ir ii V a lo a r e a e s tim a t a b u n u lu i T it u la r u l*
c rt.
1
2
3
* Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C . C o le c ii d e a r t , d e n u m is m a t ic , d e f ila t e lie , d e a r m e s a u a lte b u n u r i, a c r o r v a lo a r e d e p e t e s u m a a 2 0 d e s a la r ii


m e d ii p e e c o n o m ie

N r. D e s c r ie r e su m a r A n u l d o b n d ir ii V a lo a r e a e s tim a t a b u n u lu i T it u la r u l*
crt.
1
2
3
* Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.
D. B u n u r i t r a n s m is e c u t itlu o n e r o s s a u g r a t u it , p e r s o n a l s a u d e c t r e m e m b r i i f a m il ie i , c o n c u b i n /c o n c u b i n , u n o r
p e r s o a n e f iz ic e s a u j u r id i c e n p e r io a d a d e c la r r i i , d a c v a lo a r e a f ie c r u i b u n d e p e t e s u m a a 1 0 s a la r ii m e d ii p e
e c o n o m ie

N r. D e s c r ie r e a b u n u lu i M odul de D a ta P erso a n a V a lo a r e a b u n u lu i T it u la r u l b u n u lu i
c r t. t r a n s m is t r a n s m it e r e t r a n s m it c r e ia i-a t r a n s m is *
e r ii fo st
tr a n s m is
1
2
3

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarrii sau un membru de fam ilie, sau concubinul/concubina acestuia.

E. A l t e b u n u r i m o b ile a c r o r v a l o a r e u n ita r d e p e t e s u m a a 10 s a la r ii m e d ii p e e c o n o m i e

N r. D e s c r ie r e a b u n u lu i M od u l de D a ta d o b n d ir ii V a lo a r e a e s t im a t a b u n u lu i T it u la r u l
d o b n d ir e *
c r t.
1
2
3

* Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

V . A C T I V E F I N A N C I A R E N A R I /S A U N S T R I N T A T E

A . C o n t u r i b a n c a r e , p l a s a m e n t e n f o n d u r i d e in v e s t i ii i/s a u n a lt e f o r m e e c h iv a l e n t e d e e c o n o m is ir e i i n v e s t ir e n a r
i/s a u n s t r in t a t e

N r. D e n u m ir e a i n s t it u ie i c a r e N u m r u l c o n t u lu i b a n c a r / C a teg o ri S u m a i v a lu ta D o b n d / T it u la r u l*
cr t. a d m in is t r e a z c o n t u l b a n c a r , a d a te d e s p r e fo n d u l d e a* d iv id e n t *
f o n d u lu i d e in v e s t i ii e t c ./a d r e s a in v e s t i ii/a lt e f o r m e
e c h iv a le n t e d e e c o n o m is ir e
1
2
3
* Categorii: (1) cont curent sau fo rm e echivalente (inclusiv card de credit, menionnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau
form e echivalente; (3) fo n d de investiii sau fo rm e echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.
Numele subiectului declarrii, a! membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. P la s a m e n t e , o b lig a iu n i, c e c u r i, c a m b ii, c e r t if ic a t e d e m p r u m u t , in v e s t i ii d ir e c t e n m o n e d n a io n a l s a u n v a lu t
s t r in

N r. E m it e n tu l t i t l u l u i /s o c i e t a t e a la c a r e p e r s o a n a C a t e g o r ia * N u m ru l de D o b n d a T it u la r u l
e s te a c io n a r , f o n d a t o r s a u a s o c ia t / b e n e f ic ia r t it lu r i/c o t a - **
cr t.
d e m p r u m u t p a rte
1
2
3
* Categorii: (1) hrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de mprumut; (5)
alte fo rm e de investiii directe.
** Numele subiectului declarrii, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C . N u m e r a r n m o n e d n a io n a l i/s a u n v a lu t s t r in c a r e d e p e t e s u m a a 15 s a la r ii m e d ii p e e c o n o m ie i c a r e nu
fa c e o b ie c t u l u n o r d e p u n e r i n in s t it u ii f in a n c ia r e i a lte d o c u m e n t e c a r e n c o r p o r e a z d r e p t u r i p a t r im o n ia le __________

V I . C O T E - P R I /A C I U N I N C A P I T A L U L S O C I A L A L U N U I A G E N T E C O N O M I C
D e n u m ir e a a g e n t u lu i S e d iu l, a d r e s a T ip u l V a lo a r e a d e C o t a d e p a r t ic ip a r e T it u la r u l
e c o n o m ic j u r id ic de cu m prare
a c t iv i
t a te

V II. D A T O R II

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanii emise n beneficiul unor teri, mprumuturi i credite

C r e d it o r Anul S c a d e n t la R a ta d o b n z ii Sum a V a lu t a D e b it o r
co n tra ct r in iia l
ii

V III. IN T E R E S E P E R S O N A L E

C a lit a t e a d e a s o c ia t , d e a c io n a r s a u d e m e m b r u a l u n u i a g e n t e c o n o m ic , d e m e m b r u a l o r g a n e lo r d e c o n d u c e r e , d e
a d m in is t r a r e , d e r e v iz ie s a u d e c o n t r o l n c a d r u l u n o r o r g a n iz a ii n e c o m e r c ia le s a u s o c ie t i c o m e r c i a l e o r i d e m e m b r u n
c a d r u l u n o r o r g a n i z a i i n e c o m e r c ia le s a u in t e r n a io n a le

D e n u m ir e a i a d r e s a C a lit a t e a d e in u t D o c u m e n t u l c a r e c e r t if ic
o r g a n i z a i e i / s o c ie t ii c a lit a t e a r e s p e c t iv
A.O. Asociaia Judectorilor din Republica Membru al consiliului executiv AJM Hotrrea Congersului din 23.03.2015
Moldova, mun. Chiinu,
str. P. Rare, 18

B . C o n t r a c t e , in c l u s i v c e le d e a s is t e n j u r id i c , d e c o n s u lt a n i c iv ile , n c h e ia t e s a u a f la t e n d e r u la r e , f in a n a t e d e la
b u g e tu l d e s t a t , d in b u g e t u l lo c a l i/s a u d in f o n d u r i e x t e r n e o r i n c h e ia t e cu s o c ie t i c o m e r c ia le c u c a p it a l d e s t a t

N r. B e n e f ic ia r u l I n s t it u ia / T ip u l D a ta n c h e ie r ii D u r a ta V a lo a r e a t o t a l a
c r t. c o n t r a c t u lu i o r g a n iz a ia c o n tra ct c o n t r a c t u lu i c o n t r a c t u lu i
u lu i

Subiectul declarrii

Soul/soia sau concubinul/concubina


1
2

C . C a lit a t e a d e a d m in is t r a t o r a u t o r iz a t i/s a u d e m e m b r u a l o r g a n e lo r c o le g ia le d in c a d r u l o r g a n i z a i il o r p u b lic e

N r. C a lit a t e a d e in u t D a ta o b in e r ii lic e n e i, n u m r u l lic e n e i sa u d a ta D o c u m e n tu l c a r e c e r t if ic c a lita te a


c r t. d e s e m n r ii/n u m ir ii r e s p e c t iv
1
2
3

Prezenta declaraie este un act public i rspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor

D a ta c o m p l e t r i i 9- ( ______ S em n tu ra