Sunteți pe pagina 1din 15

LEGE

de modificare i completare a Legii nr. 215 din 2001 a administraiei publice locale

Nr. Legea nr. 215 din 2001 Propuneri de modificare Motivare


crt.
1. Art.19. n unitile administrativ-teritoriale n care Art. 19. - (1) n unitile administrativ-teritoriale, n Raportul Comitetului de experi privind
cetenii aparinnd minoritilor naionale au o care cetenii aparinnd minoritilor naionale au implementarea Cartei europene a limbilor
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, o pondere de peste 10% din numrul total al regionale i minoritare n Romnia - pct.
autoritile administraiei publice locale, locuitorilor care i-au declarat apartenena 1.4.2. Pragul reglementat constituie o
instituiile publice aflate n subordinea acestora, etnic sau n care exist un numr semnificativ barier n aplicarea Art. 10
precum i serviciile publice deconcentrate asigur de ceteni aparinnd minoritilor naionale, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSe
folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii autoritile administraiei publice locale, archServices/DisplayDCTMContent?
materne, n conformitate cu prevederile instituiile publice aflate n subordinea acestora, documentId=09000016806db957
Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor organismele prestatoare de servicii publice i de A se vedea recomandarea nr. 5 a
internaionale la care Romnia este parte. utilitate public de interes local sau judeean, Comitetului de Minitri al Consiliului
precum i prefecturile, serviciile publice Europei
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte http://www.refworld.org/docid/506983562.
organe ale administraiei publice centrale din html
unitile administrativ-teritoriale au obligaia s Se introduce conceptul de numr substanial
asigure n raporturile cu acetia, folosirea limbii de ceteni aparinnd minoritilor
materne, n conformitate cu prevederile naionale, pentru asigurarea unui prag
Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor alternativ;
internaionale la care Romnia este parte. Se reglementeaz sfera entitilor care au
obligaia s asigure folosirea limbii materne
potrivit art.120 din Consituia Romniei,
norma juridic devenind clar, precis i
previzibil.

2. La articolul 19, dup alineatul (1) se introduce un Raportul Comitetului de experi privind
nou alineat, alin.(2), cu urmtorul cuprins: implementarea Cartei europene a limbilor
Art. 19. (2) Prin numr semnificativ de regionale i minoritare n Romnia - pct. -
ceteni aparinnd minoritii naionale se 1.4.2. Pragul reglementat n vigoare
nelege: constituie o barier n aplicarea Art. 10
a) 10.000 de ceteni aparinnd critic Romnia c nu a reglementat noiune
minoritii naionale n unitile de numr substanial de ceteni aparinnd
administrativ-teritoriale n care minoritii naionale ca element de prag
numrul locuitorilor este mai mare de pentru asigurarea folosirii limbii materne n
100.000; administraia public local i serviciile
b) 2.000 de ceteni aparinnd publice deconcentrate.
minoritii naionale n unitile https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonS
administrativ-teritoriale n care earchServices/DisplayDCTMContent?
numrul locuitorilor este ntre 50.000 documentId=09000016806db957
- 100.000; Se introduce un prag alternativ, care
c) 1.000 de ceteni aparinnd definete conceptul de numr subtanial de
minoritii naionale n unitile ceteni aparinnd minoritii naionale.
administrativ-teritoriale n care
numrul locuitorilor este ntre 25.000
- 50.000;
d) 500 de ceteni aparinnd
minoritii naionale n unitile
administrativ-teritoriale n care
numrul locuitorilor este ntre 10.000
i 25.000;
e) 300 de ceteni aparinnd
minoritii naionale n unitile
administrativ-teritoriale n care
numrul locuitorilor este sub 10.000.
3. La articolul 19, dup alineatul (2) se introduce un Atingerea pragului alternativ atrage
nou alineat, alin. (3), cu urmtorul cuprins: obligaia de a aplica n mod limitat
drepturile privind utilizarea limnii materne,
Art. 19. - (3) Prin excepie, n unitile evitnd astfel impunerea unor sarcini
administrativ-teritoriale n care se atinge doar pragul disproporionate instituiilor publice n
prevzut la art. 19 alin. (2), autoritile publice i cauz. Obligaiile incidente n situaia
entitile stabilite la art. 19 alin. (1) au obligaia s atingerii pragului alternativ privesc:
asigure exercitarea drepturilor prevzute la art. 1173, inscripionarea i n limba cetenilor
art. 1176, art. 1177, art. 1178. minoritii respective a denumirii
localitilor, a strzilor, a spaiilor
publice, a indicatoarelor rutiere i a altor
indicaii topografice destinate
publicului;
obligaia s asigure accesul la
informaiile de interes public i n limba
minoritii naionale respective;
obligaia s asigure inscripionarea
denumirii instituiilor publice de sub
autoritatea lor i n limba matern a
minoritii naionale respective;
ceremonia de oficiere a cstoriilor se
poate desfura, la cerere, i n limba
matern a persoanelor care urmeaz s
se cstoreasc.
4. La articolul 19, dup alineatul (3) se introduce un Pragul legal constituie un standard minim n
nou alineat, alin. (4), cu urmtorul cuprins: prezena cruia asigurarea utilizrii limbii
materne n administraia public local i n
Art. 19. - (4) n unitile administrativ-teritoriale n serviciile publice deconcentrate este
care cetenii aparinnd minoritilor naionale nu obligatorie. Sub acest prag, asigurarea
ating pragul prevzut la alin.(1) sau (2), exercitrii dreptului de a utiliza limba
autoritile administraiei publice locale, instituiile matern este posibil n cazul unei decizii a
publice aflate n subordinea acestora, organismele autoritii n cauz.
prestatoare de servicii publice i de utilitate public
de interes local sau judeean, precum i prefecturile,
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i
ale celorlalte organe ale administraiei publice
centrale din unitile administrativ-teritoriale, pot
asigura, n temeiul deciziei reprezentantului legal
sau, dup caz a organelor de conducere, folosirea
limbii materne, n raporturile cu ace tia, n
conformitate cu prevederile Constituiei, ale
prezentei legi i ale tratatelor internaionale la care
Romnia este parte.

5. La articolul 19, dup alineatul (4) se introduce un


nou alineat, alin.(5), cu urmtorul cuprins:
Art. 19. - (5) n cazul n care statele componente ale
comunelor, precum i n satele aparintoare i/sau
localitile componente ale oraelor cetenii
aparinnd minoritilor naionale ating pragul
stabilit la art.19. (1) sau alin. (2) prevederile
prezentei legi se aplic n mod corespunztor.

6. La articolul 19, dup alineatul (5) se introduce un Folosirea limbii materne nu trebuie s
nou alineat, alin.(6), cu urmtorul cuprins: constituie un obstacol pentru ceteni, care
Art. 19. (6) Exercitarea dreptului de a folosi s conduc la decalarea termenelor sau la
limba matern n condiiile art. 19 alin.(1) alin. - alte efecte negative n exercitarea
(3) i art. 1172-1179 se realizeaz prin aceleai drepturilor fundamentale. n acest scop se
mijloace i n acelai termen ca i n cazul folosirii introduce principiul potrivit cruia
limbii romne. folosirea limbii materne s realizeaz n
aceleai condii ca i n cazul folosirii
limbii romne.
7. La articolul 22, dup alineatul (1) se introduce un Se implementeaz art. 16 din Convenia-
nou alineat, alin.(2), cu urmtorul cuprins: cadru privind protecia minoritilor
Art. 22. (2) Se interzice orice modificare a naionale ratificat de Romnia prin Legea
limitelor teritoriale ale judeelor, oraelor, nr. 22 din 29 aprilie 1995, publicat n
comunelor i satelor care are ca scop sau efect M.Of. nr. 82 din 4 mai 1995.
schimbarea ponderii cetenilor aparinnd Art. 16 Prtile se vor abine s ia msuri
minoritii naionale n unitatea administrativ- care, modificnd proporiile populaiei din
teritorial n cauz, precum i afectarea drepturilor i arii locuite de persoane aparinnd
libertilor acestora decurgnd din Constituie, minoritilor naionale, sunt ndreptate
tratatele i conveniile internaionale la care impotriva drepturilor i liberttilor
Romnia este parte. decurgnd din principiile nscrise in
prezenta conventie-cadru.
Constituie o aplicare a principiului
drepturilor ctigate.
8. 39. (7) n comunele sau oraele n care cetenii Se abrog art. 39 alin.(7). Dreptul se regsete reformulat la art. 1174
aparinnd unei minoriti naionale au o pondere alin. (1)
de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de
zi se aduce la cunotin public i n limba
matern a cetenilor aparinnd minoritii
respective.

9. 42. (2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba Se abrog art. 42 alin. (2). Dreptul se regsete reformulat n la art.
romn. 1174 alin. (2)
n consiliile locale n care consilierii locali
aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel
puin o cincime din numrul total, la edinele de
consiliu se poate folosi i limba matern. n aceste
cazuri se va asigura, prin grija primarului,
traducerea n limba romn. n toate cazurile,
documentele edinelor de consiliu se ntocmesc
n limba romn.

10. 50. n unitile administrativ-teritoriale n care Se abrog art. 50. Dreptul se regsete reformulat n la art.
cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o 1174 alin. (2)
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor
hotrrile cu caracter normativ se aduc la
cunotin public i n limba matern a
cetenilor aparinnd minoritii respective, iar
cele cu caracter individual se comunic, la cerere,
i n limba matern.

11. 76. (2) n unitile administrativ-teritoriale n care Se abrog art. 76 alin. (2). Dreptul se regsete reformulat n la art.
cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o 1175
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n
raporturile lor cu autoritile administraiei
publice locale, cu aparatul de specialitate i
organismele subordonate consiliului local, acetia
se pot adresa, oral sau n scris, i n limba lor
matern i vor primi rspunsul att n limba
romn, ct i n limba matern.

12. (4) Autoritile administraiei publice locale vor Se abrog art. 76 alin. (4). Alineatul se regsete reformulat la art.
asigura inscripionarea denumirii localitilor i a 1176 alin. (1), art. 1177 alin. (1)
instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum
i afiarea anunurilor de interes public i n limba
matern a cetenilor aparinnd minoritii
respective, n condiiile prevzute la alin. (2).

13. (5) Actele oficiale se ntocmesc n mod Se abrog art. 76 alin. (5). Se reformuleaz n art.1172
obligatoriu n limba romn.

14. 94. (8) n judeele n care cetenii aparinnd unei Se abrog art. 94 alin. (8).
minoriti naionale au o pondere de peste 20%
din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la
cunotin public i n limba matern a
cetenilor aparinnd minoritii respective.

15. Articolul 131 Se abrog art. 131. Se regsete reformulat la art.1179 alin.(2)

Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76


alin. (2)-(4) sunt aplicabile i n cazul n care, din
diferite motive, dup intrarea n vigoare a
prezentei legi, ponderea cetenilor aparinnd
unei minoriti naionale scade sub procentul
prevzut la art. 19.

16. 16. Dup Capitolul X se introduce un nou capitol X1, Se introduce un nou capitol pentru o
art. 1172 11714 cu urmtorul cuprins: reglementare unitar a dreptului de a folosi
limba matern potrivit art. 120 din
1
CAPITOLUL X Constituia Romniei i a tratatelor
FOLOSIREA LIMBII internaionale la care Romnia este parte.
MINORITILOR NAIONALE N Este o msur de tehnic legislativ, care
RELAIILE CU AUTORITILE asigur o reglementare clar, precis i
ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE predictibil.
I CU SERVICIILE PUBLICE
DECONCENTRATE

17. Art. 1172. (1) n condiiile prevzute la art. 19 Alin. (1) reglementeaz folosirea limbii
cetenii aparinnd unei minoriti naionale au materne scris i oral n relaia cu entitile
dreptul s se adreseze autoritilor publice i care au obligaia asigurrii exercitrii
entitilor prevzute la art. 19 alin. (1), oral sau n acestui drept, i stabilete faptul c actele
scris, i n limba matern, precum i de a primi oficiale se ntocmesc i n limba
rspuns att n limba romn, ct i n limba minoritilor naionale;
matern, n termen legal. Actele oficiale se Alin.(2) constituie implementarea
ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn i n prevederilor din Carta european a limbilor
limba minoritii naionale. regionale sau minoritare art. 10 pct. b, dup
(2) n scopul exercitrii dreptului prevzut la cum urmeaz
alineatul (1), autoritile publice i entitile b. s pun la dispoziie formulare i
prevzute la art. 19 alin. (1) au obligaia s pun la texte administrative de uz curent pentru
dispoziia cetenilor aparinnd unei minoriti populaie n limbile regionale sau
naionale formulare i texte administrative de uz minoritare, sau n versiuni bilingve;
curent i n limba lor matern.
(3) Lista formularelor i a textelor administrative de Alin. (3) prevede obligaii n sarcina
uz curent este stabilit prin hotrre a Guvernului instituiei de specialitate a Guvernului de a
Romniei, la propunerea Departamentului pentru stabili lista formularelor i textelor
Relaii Interetnice elaborat n parteneriat cu administrative ce urmeaz fi puse la
ISPMN. dispoziia cetenilor i n limba minoritii
naionale.

Lista formularelor i a textelor


administrative de uz curent este stabilit
prin hotrre a Guvernului Romniei, la
propunerea Departamentului pentru Relaii
Interetnice elaborat n parteneriat cu
Institutul pentru Studierea Problemelor
Minoritilor Naionale.
18. Art. 1173. (1) n condiiile art. 19, autoritile Alin. (1) reglementeaz publicarea n limba
publice i entitile prevzute la art. 19 alin. (1) au matern a informaiilor, anunurilor de
obligaia s asigure accesul la informaiile de interes interes public, avnd n vedere dinamica i
public i n limba minoritii naionale respective, evoluia comunicrii publice, asigurnd
prin afiarea acestora la sediul autorit ii sau al accesul la informaii publice i persoanelor
entitii ori n mijloacele de informare n mas, n care aparin minoritilor naionale.
publicaii proprii, precum i pe pagina de internet Alin. (2) permite instituiilor publice s
proprie, respectiv prin consultarea lor la sediul editeze sau finaneze i publicaii n limba
autoritii sau al entitii, n spaii special destinate minoritii naionale, fr a exista obligaia
acestui scop. ca aceste publicaii s fie traduse n
(2) n scopul asigurrii accesului la informaii de totalitate i n limba romn. O astfel de
interes public n limba matern a cet enilor obligaie ar constitui o sarcina
aparinnd minoritii naionale, autoritile publice disproporionat care face imposibil
i entitile stabilite n art. 19 alin.(1) pot s folosirea limbii materne.
realizeze i s finaneze editarea i tiprirea de
publicaii n limba minoritii naionale respective,
fr a face obiectul Legii nr. 500/2004.
19. Art. 1174. (1) n condiiile art. 19, n raporturile cu Este preluarea art. 39 alin.(7) i art. 42 alin.
autoritile publice locale cetenii aparinnd unei (2) din lege.
minoriti naionale au dreptul s li se aduc la
cunotin, n limba matern, ordinea de zi a La alin.(2) scade pragul aferent numrului
edinelor consiliului local sau judeean, precum i consilierilor n prezena crora se poate
hotrrile adoptate de acestea. folosi limba matern la edinele de
(2) n condiiile art.19 n consiliile locale sau consiliu.
judeene n care consilierii aparinnd unei
minoriti naionale reprezint cel puin o zecime din Prin alin. (3) se stabilete faptul
numrul total, la edinele de consiliu, consilierii documentele oficiale se ntocmesc i n
respectivi pot folosi i limba matern. limba minoritii naionale.
(3) n cazurile de la alin. (2) se va asigura, prin grija
primarului, a preedintelui consiliului judeean,
traducerea n limba romn. n toate cazurile,
documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n
limba romn i n limba minoritii naionale n
cauz.

20. Art. 1175. (1) n condiiile art. 19, hotrrile cu Alin. (1) este preluarea art. 50 din lege.
caracter normativ se aduc, n mod obligatoriu, la Alin.(2) prevede c, comunicarea n limba
cunotina public i n limba matern a cetenilor matern se realizeaz prin aceleai
aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter mijloace i termene ca n limba romn
individual se comunic, la cerere, i n limba pentru a ncuraja utilizarea limbii materne;
matern. Articolul asigur aplicarea eficient a
(2) Aducerea la cunotin public, n limba drepturilor lingvistice prin comunicarea n
matern, a hotrrilor cu caracter normativ ale timp util i prin mijloace corespunztoare a
consiliului local sau judeean, precum i actelor i documentelor prevzute.
comunicarea ctre cetenii aparinnd unei
minoriti naionale a hotrrilor cu caracter
individual i n limba matern se realizeaz prin
aceleai mijloace i n acelai termen cu cele ale
difuzrii n limba romn.
21. Art. 1176. (1) Autoritile publice i entitile -Alin.(1) este preluarea art. 76 alin. (4) din
prevzute la art. 19 i n condiiile stabilite de art. lege i implementarea art. 11 pct 3. din
19, vor asigura n mod obligatoriu inscripionarea i Convenia-cadru privind protecia
n limba cetenilor minoritii respective a minoritilor naionale:
denumirii localitilor, a strzilor, a spaiilor publice, Art.11 pct. 3 n ariile locuite n mod
a indicatoarelor rutiere i a altor indicaii topografice tradiional de un numr substanial de
destinate publicului. persoane aparinnd minoritii naionale,
(2) Obligaia inscripionrii bilingve revine n prile vor depune eforturi, n cadrul
sarcina i pe cheltuiala autoritilor i entitilor care sistemului lor legal, inclusiv, atunci cnd
au n administrare locurile publice, cile rutiere este cazul, n cadrul acordurilor ncheiate,
menionate n alineatul (1) al prezentului articol. cu alte state, i innd seama de condiiile
(3) Traducerea denumirii locurilor publice lor specifice, pentru expunerea denumirilor
menionate n alineatul (1) al prezentului articol se locale tradiionale, a denumirilor strzilor
realizeaz cu respectarea elementelor specifice ale i a altor indicaii topografice destinate
limbii minoritii naionale respective, istoria, publicului, deopotriv n limba minoritar,
tradiiile acestora i cultura local, dup consultarea acolo unde exist o cerere suficient pentru
obligatorie a organizaiei care reprezint n astfel de indicaii.
Parlament cetenii aparinnd minoritilor
naionale. i a
(4) Traducerea denumirii localitilor prevzute la
art. 19 se stabilete prin hotrre a Guvernului, la art. 11 din H.G. 1206/2001 pentru
propunerea Departamentului pentru Relaii aprobarea Normelor de aplicare a
Interetnice. dispoziiilor privitoare la dreptul
cetatenilor aparinnd unei minoriti
naionale de a folosi limba matern n
administraia public local, cuprinse n
Legea administraiei publice locale nr.
215/2001.
Alin. (2) stabilete entitile care au sarcina
s execute i finaneze obligaiile de la alin
(1).
Alin. (3) prevede obligativitatea consultrii
organizaiei minoritii naionale
reprezentate n Parlament cu privire la
traducerea denumirilor locurilor publice.
Denumirea localitilor se realizeaz prin
hotrre de Guvern.
22. Art. 1177. (1) n condiiile art. 19, autoritile Alin. (1) este de fapt preluarea art. 76 alin.
publice i entitile au obligaia s asigure (4) din lege;
inscripionarea denumirii instituiilor publice de sub Alin. (2) stabilete entitile care au sarcina
autoritatea lor i n limba matern a minoritii de a executa obligaiile de la alin. (1) i
naionale respective. asigurarea bugetului.
(2) Confecionarea, montarea tblielor indicatoare Alin. (3) reglementeaz dreptul de a folosi
se realizeaz prin grija conductorului autorit ii traducerea denumirii localitilor sau a
publice n cauz, costul acestora fiind suportat din instituiilor publice n coresponden i n
bugetele instituiilor respective. documentele oficiale, alturi de limba
(3) Denumirea localitilor sau a instituiilor publice romn exist hotrre judectoreasc
n limba minoritii naionale poate fi folosit n care confer acest drept instituiilor publice
coresponden sau n documentele oficiale, alturi (cazul Consiliului Judeean Covasna);
de denumirea n limba oficial a statului. Alin. (4) asigur dreptul de a utiliza la
(4) n condiiile art. 19, autoritile publice i nivel local simboluri minoritare alturi de
entitile pot adopta i folosi, alturi de nsemnele nsemnele statului romn;
oficiale ale Romniei i alte nsemne, simboluri care Alin. (6) reglementeaz dreptul de denumi
s exprime identitatea etnic, istoric, cultural i cldirile n care funcioneaz insituii
economic a cetenilor aparinnd minoritii publice ale administraiei publice locale i
naionale, locuitori ai unitii administrativ- n limba minoritii naionale.
teritoriale n cauz.
(5) Traducerea denumirii instituiilor publice trebuie
s aib n vedere elementele specifice ale limbii
minoritii naionale respective i se adopt, pe baza
consultrii Departamentului pentru Relaii
Interetnice, prin act administrativ al autorit ilor
publice i entitilor sub a cror autoritate
funcioneaz instituia public respectiv.
(6) Autoritile publice i entitile prevzute la art.
19. alin.(1) au dreptul de a inscripiona cldirile i
anexele cldirilor aflate n administrare denumirea
autoritii publice sau a entitii de la art. 19 n limba
minoritii naionale n cauz, conform tradiiei
locului i a specificului limbii minoritare.
(7) Autoritile publice i entitile prevzute la art.
19 alin.(1) au dreptul de a denumi cldirile n care
i desfoar activitatea i n limba minoritii
naionale potrivit specificiului cultural local.
23. Art. 1178. (1) n condiiile art. 19, la ceremoniile Alin. (1) preia art. 9 alin. (1) din HG.
oficiale organizate de autoritile publice i de 1206/2001.
entitile n cauz, alturi de limba romn, se poate Alin. (2) preia art. 9 alin. (2) din H.G.
folosi i limba minoritii naionale respective. 1206/2001 cu precizarea c dreptul de a
(2) Ceremonia de oficiere a cstoriilor se poate desfura ceremonia de oficiere a
desfura, la cerere, i n limba matern a ambelor cstoriilor se poate desfura i n limba
sau a uneia dintre persoanele care urmeaz s se matern, la cerere, indiferent de situaia n
cstoreasc. care ofierul de stare civil cunoate limba
(3) Actele i certificatele de stare civil se vor minoritar. Autoritile locale pot asigura
redacta n limba romn i la cerere i n limba ofier de stare civil cunosctoare de limba
minoritii naionale de care aparin ambele sau una minoritar sau poate asigura translator
dintre persoanele n cauz. autorizat pentru ceremonie.
Actele i certificatele de stare civil pot fi
eliberate, la cerere, i n limba matern. n
acest moment actele i certificatele de stare
civil sunt eliberate n 3 limbi: romn,
englez i francez. Introducerea nc a
unei limbi a minoritii naionale nu
constituie o sarcin disproporionat.

24. Art. 1179. (1) Ponderea cetenilor aparinnd Alin. (1) se impune datorit practicii unor
unei minoriti naionale, prevzute la art. 19, se autoriti publice locale care au refuzat
stabilete pe baza datelor recensmntului popula iei luarea n considerare a recensmntului
organizat potrivit legii, disponibile la data intrrii n populaiei valabil la momentul intrrii n
vigoare a Legii nr.215/2001 i raportat la numrul vigoare a legii 215/2001. Exist o sentin
cetenilor care i-au declarat apartenena la o a Tribunalului Cluj, care consfinete
anumit etnie. aceast interpretare n procesul privind
(2) n temeiul principiului drepturilor ctigate, se inscriptionarea bilingv a denumirii
pstreaz dreptul de a utiliza limba matern i n municipiului Cluj Napoca;
cazul n care ponderea minoritii naionale coboar n alin.(2) se preia art. 131 din legea n
sub pragul prevzut la art. 19. alin. (1) sau (2). vigoare.
25. Art. 11710. (1) Autoritile publice i entitile Alin. (1) i alin. (3) reglementeaz
prevzute la art. 19 alin. (1), prin reprezentantul obligaia de a asigura resursele umane
legal, au obligaia s asigure resursele umane i necesare exercitrii dreptului de a folosi
materiale necesare asigurrii utilizrii limbii limba matern;
minoritii naionale. Alin. (3) preularea art. 76 alin. (3) din lege;
(2) Asigurarea folosirii limbii materne n condiiile Alin. (4) prevede constituirea unui fond la
art. 19 i a prevederilor prezentei legi, se realizeaz nivelul Departamentului pentru Relaii
de ctre angajaii autoritilor publice, a entit ilor Interetnice cu scopul de a susine aplicarea
juridice n cauz, de colaboratori externi precum i, prevederilor n cauz, precum i dreptul de
dup caz, i de voluntari. a primi donaii n acest sens.
(3) Autoritile publice i entitile prevzute la art. Aplicarea drepturilor lingvistice este ntr-o
19 au obligaia s ncadreze n posturile care au anumit msur condiionat i de
atribuii privind relaia cu publicul i persoane care resursele materiale de care dispun
cunosc limba matern a cetenilor aparinnd autoritile n cauz. Acest articol ntre te
minoritii respective. temeiul legal al angajrii sumelor necesare
(4) Cheltuielile efectuate de autoritile publice i aplicrii drepturilor lingvistice, respectiv
entitile prevzute la art. 19 n asigurarea folosirii creaz posibilitatea ca entitile n cauz s
limbii minoritii naionale se suport din bugetele acceseze fonduri destinate respectrii
proprii ale acestora, precum i din fondul constituit acestori drepturi i obligaii.
n acest scop n cadrul Departamentului pentru
Relaii Interetnice. Autoritile publice i entitile
juridice prevzute la art. 19 pot accepta donaii
realizate n scopul asigurrii utilizrii limbii
minoritii naionale.
26. Art. 11711. (1) Agenia Naional a Funcionarilor Alin. (1) prevede obligaia de a consittui o
Publici i entitile prevzute la art. 19 alin. (1) au baz de date cu privire la resursele umane
obligaia s ntocmeasc o baz de date a care asigur folosirea limbii materne la
funcionarilor publici care cunosc limba matern a nivelul entitilor juridice n cauz;
cetenilor aparinnd unei minoriti naionale, cu Alin. (2) stabilete obligaia ANFP de a
respectarea proteciei persoanelor cu privire la avea o politic de resurse umane n
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera domeniu.
circulaie a acestor date. Exercitarea obligaiilor profesionale legate
(2) Agenia Naional a Funcionarilor Publici i de utilizarea drepturilor lingvistice n
entitile prevzute la art. 19 alin. (1) au obliga ia s administraie trebuie s corespund
organizeze anual cursuri de formare continu pentru principillilor de cunoatere, calitate i
funcionarii publici care au atribuii n domeniul profesionalism.
asigurrii folosirii limbii minoritilor naionale.
(3) n cazul redistribuirii de ctre Agenia Na ional
a Funcionarilor Publici a funcionarilor publici din
corpul de rezerv, n entitile prevzute la art.19
alin.(1), vor fi redistribuii cu prioritate funcionarii
publici care cunosc limba matern a cetenilor
aparinnd minoriii naionale din entitatea
respectiv.
27. Art. 11712. (1) Guvernul prezint Parlamentului Prin acest articol se instituie obligaia de a
anual, pn la data de 15 martie, un raport privind
colecta date i de a publica date cu privire
gradul de implementare a prevederilor legale privind
la nivelul de utilizare a limbii materne n
dreptul cetenilor aparinnd minoritilor naionale
administraia public local i serviciile
de a folosi limba matern. Raportul se public n deconcentrate.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I-a. Una din criticile aduse Romniei n cadrul
(2) Colectarea datelor necesare ntocmirii raportului
monitorizrilor privind aplicarea Cartei
se realizeaz prin completarea de ctre autorit ile
europene a limbilor regionale i minoritare
publice i entitile prevzute la art. 19 alin. (1) a
i a Conveniei-cadru privind protecia
unui formular elaborat de ctre Departamentul minoritilor naionale se refer la faptul c
pentru Relaii Interetnice. Formularele se statul nu are date referitoare la aplicarea
centralizeaz la nivel judeean de instituia drepturilor.
prefectului iar la nivel naional de autoritatea public
Colectarea periodic de date ofer o
central care rspunde de administraia public. radiografie a aplicrii drepturilor
lingvistice, oferind posibilitatea de a
mbunti sistemul de protecie a
minoritilor naionale.
13
28. Art. 117 . (1) Constituie contravenie refuzul, Sistem de sancionare care ndeplinete
asigurarea exercitrii n condiii de egalitate sau standardul minim. Sanciunile trebuie s fie
mpiedicarea asigurrii exercitrii drepturilor i a efective, disuasive i proporionale.
ndeplinirii obligaiilor prevzute la art. 19 i de la Aplicarea drepturilor lingvistice devine
art. 1172 pn la art. 11711. dac fapta nu constituie imperativ i nu facultativ.
infraciune potrivit legii penale. Se stabilesc persoanele i entitile care
(2) Contravenia prevzut la alin. (1) se constat contravenia i care sunt
sancioneaz: responsabile de aplicarea sanciunilor.
a) cu amend contravenional de la 3.000 de lei la
30.000 de lei dac fapta vizeaz o persoan fizic;
b) cu amend contravenional de la 5.000 de lei la
50.000 de lei dac fapta vizeaz un grup de persoane
sau o comunitate.
(3) Constatarea contraveniei i aplicarea amenzii se
face de ctre:
(a) persoane mputernicite de ministrul
administraiei publice, de ctre prefect sau
mputerniciii acestuia;
(b) de ctre Consiliul Naional pentru Combaterea
Discriminrii potrivit procedurii i termenelor
reglementate de O.G. nr.137/2000 privind prevenirea
i sancionarea tutoror formelor de discriminare.
(4) Persoana care se consider vtmat de refuzul
asigurrii folosirii dreptului de a utiliza limba
minoritii naionale n condiiile art. 19, are dreptul
s solicite nlturarea consecinelor faptei,
remedierea situaiei, restabilirea situa iei anterioare
faptei i obinerea de remedii, despgubiri morale i
materiale efective, disuasive i proporionale cu
prejudiciul suferit.

29. Art. II. Elaborarea i adoptarea normelor de


Art. 11714. (2) Guvernul Romniei va adopta n aplicare trebuie realizat n timp util de la
termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a adoptarea legii.
prezentei legi, normele de aplicare ale prevederilor
privind folosirea limbii minoritii naionale potrivit
art. 19. i art. 1172 art. 11713.
(2) Lista unitilor administrativteritoriale n
care se ndeplinesc condiiile prevzute la art.
19alin.(1)sau(2),sentocmetecaanexla
hotrreaprevzutlaalin.(1).
(3) Unitile administrativteritoriale aduc la
ndeplinireprevederileprezenteilegintermen
de maximum 6luni de la publicarea hotrrii
Guvernuluiprevzutelaalin.(1).