Sunteți pe pagina 1din 4

SC BEYAZ FOOD SRL

Aprobat,
ADMINISTRATOR,
FI de POST
(Anexa nr.1 la contractul de munca)

I. IDENTIFICAREA POSTULUI
Nume: BLAJ
Prenume: AURICA
Denumire post:LUCRATOR BUCATARIE
Locul desfurrii muncii: Punct de lucru
Departament: Servicii
Nivelul postului : Muncitor
Relatiile:
De subordonare: este subordonat direct administratorului;
De colaborare: are relatii de colaborare in limitele impuse de administrator, cu ceilalti
salariati din cadrul societatii.

I.I .DESCRIEREA POSTULUI


1. Scopul postului : xecutarea curateniei in bucatarie si prelucrarilor preliminare a gatitului
2.Obiectivele postului : curatenia veselei si a suprafetelor din bucatarie

3. Descrierea activitatilor postului :


- Asigur implementarea i meninerea standardelor de pstrare i depozitare a produselor,
semipreparatelor i preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare n vigoare.
- Particip la determinarea necesarului de materii prime de comandat i la realizarea comenzilor de
aprovizionare;
- Preia comenzile de la clieni i asigur servirea acestora;
- Debaraseaz i asigur curenia buctriei;
- Particip activ la ntreinerea ustensilelor de buctarie i a echipamentului din dotare;
- ine cont de perisabilitate, termenul de garanie, de modul n care urmeaz s fie folosite
ingredientele;
- Face prelucrrile preliminare gtitului - sorteaz, cur, spal, divizeaz i mai apoi gtete -
fierbe, frige, coace, prjete;
- executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic din domeniul propriu de activitate

4. Descrierea responsabilitatilor postului:

4.1. Privind relatiile interpersonale/comunicare


raspunde corect si prompt cu privire la informatiile furnizate din domeniul sau de activitate.
Asigura respectul reciproc, colaborare in raport cu ceilalti angajati
raspunde de mentinerea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru

4.2. Fata de echipamentul din dotare


respecta procedurile legate de utilizarea instrumentelor si aparaturii din dotarea societatii
raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in
functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea
4.3 In raport cu obiectivele postului
raspunde de corectitudinea, calitatea si eficienta lucrarilor executate
efectueaza concediul de odihna conform planificarii astfel incat acesta sa nu afecteze
realizarea sarcinilor ce revin celorlalti salariati

4.4. In raport cu asigurarea si respectarea confidentialitatii


raspunde de pastrarea confidentialitatii in legatura cu toate actele, datele si faptele despre
care ia cunostinta, apartinand societatii
respecta secretul de serviciu care ii este incredintat prin natura atributiilor
semnaleaza conducerii societatii abaterile de la prevederile legale si fraudele savarsite de
angajati
sa nu copieze si sa nu sustraga documentele la care are acces

4.5. Privind Obligatiile pe linie de sanatate si securitate in munca si Obligatiile privind


apararea impotriva incendiilor:
Conform Legea 319/2006
Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna
la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane
care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara
a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor
tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca,
potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
Conform Legea 307/2006
Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si
dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor,
viata, bunurile si mediul.
(2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de
urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea
incendiului.
(3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul
raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea
fortelor de interventie.
Art. 7. - (1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational
posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei,
a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de
urgenta.
(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii
incheiate intre parti, cu avizul inspectoratelor.
Art. 21. - Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator,
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar,
producator sau importator;
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le
organizeaza sau le desfasoara;
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului
initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat
ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz,
orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei,
dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

4.6 In raport cu banii sau bunurile la care salariatul are acces conform atributiilor postului
- raspunde disciplinar pentru nerespectarea procedurilor operationale referitoare la declararea
sau manevrarea banilor sau bunurile la care salariatul are acces conform atributiilor postului,
acesta putand fii sanctionat disciplinar conform prevederilor regulamentului intern;
- raspunde civil sau penal, dupa caz, de gestionarea frauduloasa a banilor sau bunurile la care
salariatul are acces conform atributiilor postului, angajatorul putand hotari, in functie de
gravitatea prejudiuciului creat , modalitatea de recuperare a pagubei (raspundere civila
delictuala sau implicarea organelor de cercetare penala raspundere penala).

5. Conditiile postului de lucru


A. Programul de lucru: 8 ore zi
B. Conditiile materiale : nu este cazul

6. Gradul de autonomie :
Delegare : nu este cazul
Inlocuieste pe: nu este cazul
Este inlocuit de : nu este cazul

7. Criteriile generale de evaluare a performantelor profesionale:


cunoasterea postului;
complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
judecata si impactul deciziilor;
comunicarea;

8. Perioada de evaluare a performantelor: Anual

III. SPECIFICATIILE POSTULUI


Nivelul de studii: medii
Vechimea in specialitatea ceruta de post : minim 1 an
Calificarea necesara : nu este cazul
Competentele postului :
- sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic si sa nu aiba infirmitati care ar stanjeni activitatea
specifica sau care ar putea conduce la accidente;
- sa aiba aptitudini pentru aceasta functie
- sa posede calificarea profesionala si indemanarea necesara functiei;
- sa aiba peste 18 ani;
- spirit de echipa si capacitate de comunicare
- disciplina
- concentrarea activitatii pe rezultate

S.C. Am luat la cunotin,


Director General
. ..

Data:...................................