Sunteți pe pagina 1din 4

dosarul nr. 2ra-3250/13

prima instanţă

instanţa de apel N. Cernat, A. Pahopol, A. Gavriliţa

O. Melniciuc

20 noiembrie 2013

D E C I Z I E

mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al

Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:

Preşedinte, judecătorul Judecătorii

Ala Cobăneanu Sveatoslav Moldovan Ghenadie Nicolaev Vladimir Timofti Tatiana Răducanu

examinînd recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Chişinău-gaz” în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Alexandru Cimpoiaş împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Chişinău-gaz” cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie şi repararea prejudiciului material şi moral, împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău din 26 martie 2013, prin care a fost respins apelul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Chişinău-gaz” şi menţinută hotărîrea Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 06 iunie 2012,

c o n s t a t ă

La data de 04 mai 2012 Cimpoiaş Alexandru a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Chişinău-gaz” cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie şi repararea prejudiciului material şi moral. În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că prin ordinul directorului SRL „Chişinău-gaz” nr. 13 din data de 21 martie 2012 a fost sancţionat cu concedierea din funcţie conform art. 86 alin. (1) lit. g) şi k) din Codul Muncii. Din conţinutul notei de serviciu din 15 martie 2012, semnat de conducătorul nemijlocit, reiese că a fost sancţionat pentru faptul că fiind responsabil pentru exploatarea şi siguranţa staţiilor catodice anticorozive, le-a transmis spre păstrare subantreprenorului. Consideră ordinul ilegal pe motiv că angajatorul a aplicat sancţiunea cu încălcarea termenului legal prevăzut de art. 206 şi 209 al Codului Muncii. Menţionează că la 27 decembrie 2011 dînsul a adus la cunoştinţa administraţiei despre lipsa staţiilor catodice din str. Vadul lui Vodă nr. 60 şi nr. 28. Despre acest fapt a fost informat CPs Ciocana la 29 decembrie 2011. Odată cu sesizarea organului de poliţie, la întreprindere au fost studiate toate documentele

tehnice cu referire la această situaţii. Cu toate acestea, documentele privind ancheta de serviciu s-a perfectat în luna martie 2012. Avînd în vedere că staţia nu a fost conectată la energia electrică şi lucrările nu au fost duse la bun sfîrşit, fapt cunoscut de administraţie şi ţinînd cont că au devenit frecvente cazurile de furt al staţiilor catodice, un timp aceste staţii au fost păstrate la depozitul subantreprenorului SRL „Redial”. Mai tîrziu însă a fost informat de către reprezentanţii antreprenorului SRL „Promintergaz” că staţiile au fost instalate. În scurt timp după sesizarea organelor de drept, SRL „Promintergaz” recunoaşte că totuşi nu a instalat staţiile catodice. Consideră că în momentul în care se stabileşte o abatere disciplinară, trebuie să se ţină cont de împrejurările în care s-a săvîrşit fapta, consecinţele acesteia. Totodată, urma a fi luat în consideraţie gradul de vinovăţie al salariatului încălcarea care se invocă, precum şi solicitarea în prealabil a unor explicaţii scrise ale angajatului sau dispunerea unei anchete de serviciu, în scopul constatării circumstanţelor încălcărilor admise de către salariat. Însă, în cazul dat, angajatorul nu a stabilit gradul lui de vinovăţie şi că nu a suferit nici un prejudiciu. Iar acţiunile sale au fost îndreptate doar spre asigurarea integrităţii patrimoniului SRL „Chişinău-gaz", de aceea el nu poate fi sancţionat pentru acţiunile partenerilor de afaceri ai angajatorului. Consideră că în urma acestor acţiuni comise de pîrît, acesta urmează să-i recupereze prejudiciul moral, pe care îl estimează la suma de 10 000 lei şi acest cuantum este determinat de importanţa valorii lezate prin acţiunile ilicite ale pîrîtului, personalitatea lui, repercusiunile prejudiciului asupra situaţiei sale în colectiv, în familie. Pornind de la aceste raţionamente, consideră că suma solicitată în acţiune este justificată şi echitabilă. Pe parcursul examinării pricinii reclamantul şi-a concretizat cerinţele, solicitînd anularea ordinului nr. 13 din 21 martie 2012 în partea concedierii dînsului cu restabilirea în funcţia de şef al SPCSC, SRL „Chişinău-gaz", încasarea salariului pentru lipsa forţată de la muncă în sumă de 19 426,65 lei, încasarea sumei de 15 000 lei cu titlu prejudiciu moral şi a cheltuielilor pentru asistenţă juridică. Prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 06 iunie 2012 acţiunea a fost admisă şi s-a anulat ordinul directorului SRL „Chişinău-gaznr.13 din 21 martie 2012 în partea aplicării sancţiunii disciplinare sub formă de concediere conform art.86 alin. (1) lit. g) şi k) Codul muncii, s-a restabilit Cimpoiaş Alexandr în funcţia de şef al SPCSC al SRL „Chişinău-gaz” cu încasarea de la SRL „Chişinău-gaz” în beneficiul lui Cimpoiaş Alexandr a prejudiciului material cauzat prin privarea de dreptul de a munci în mărime de 19 426,65 lei, prejudiciul moral în mărime de 17 049,06 lei şi cheltuielile de judecată sub formă de cheltuieli pentru achitarea serviciilor juridice în mărime de 5000 lei. În rest acţiunea a fost respinsă. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 26 martie 2013 a fost respins apelul declarat de către SRL „Chişinău-gaz” şi menţinută hotărîrea primei instanţe.

SRL „Chişinău-gaz” a depus recurs împotriva deciziei instanţei de apel, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrilor judecătoreşti şi emiterea unei noi hotărîri prin care a respinge acţiunea integral. Recurentul în motivarea recursului a indicat că concluziile instanţelor de judecată vin în contradicţie cu circumstanţele pricinii. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea deciziei instanţei de apel şi restituirea pricinii spre rejudecare în instanţă de apel, din următoarele considerente. În conformitate cu art. 445 al.(1) lit. c) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. Conform art. 209 alin.(1) Codul Muncii, sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical. Ambele instanţe, examinînd litigiu, au ajuns la concluzie eronată cu privire la încălcarea de către angajator a termenului de aplicare a sancţiunii disciplinare. Astfel, art. 209 Codul muncii expres prevede că termenul de o lună pentru aplicarea sancţiunii disciplinare începe a curge din ziua constatării abaterii disciplinare. În litigiul dat termenul menţionat începe a curge din data finisării cercetării de serviciu care s-a soldat cu nota de serviciu (f. d. 8). Totodată, s-a constatat că conform ordinului nr. 13 din 21 martie 2012 intimatul a fost concediat în baza a două temeiuri (art. 86 alin. (1) lit. g) şi k) Codul Muncii). Conform art. 86 alin. (1) lit. g) Codul Muncii, concedierea desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare; Conform art. 86 alin. (1) lit. k) Codul Muncii, concedierea desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru comiterea de către salariatul care mînuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv. Materialele dosarului nu conţin probe care ar confirma aplicarea lui Alexandru Cimpoieş anterior a unei sancţiuni disciplinare. În cererea de recurs recurentul menţionează că la 13 octombrie 2011 prin ordinul SRL „Chişinău-gaz” nr. 40 Alexandru Cimpoieş a fost sancţionat cu mustrare. Acest ordin, însă, nu este anexat la materialele dosarului, fapt ce exclude posibilitatea de a verifica legalitatea lui.

De asemenea, din materialele dosarului nu rezultă cu certitudine că Alexandru Cimpoieş mînuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale, fapt ce ar servi temei pentru pierderea încrederii din partea angajatorului. În conformitate cu art. 442 al. (1), judecînd recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanţa verifică, pe baza actelor din dosar, în limitele invocate în recurs, legalitatea hotărîrii atacate, fără a administra noi dovezi. Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că s-a constatat încălcarea normelor de drept procedural, eroare care nu poate fi corectată de către instanţa de recurs, ce constituie temei de casare a hotărîrii, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa decizia instanţei de apel şi de a restitui pricina spre rejudecare în instanţă de apel. În conformitate cu art. 445 al. (1) lit. c) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie,

d e c i d e

Se admite recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Chişinău-gaz”. Se casează decizia Curţii de Apel Chişinău din 26 martie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Alexandru Cimpoiaş împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Chişinău-gaz” cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie şi repararea prejudiciului material şi moral, cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău în alt complet de judecători. Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedinte, judecătorul

Judecătorii

Ala Cobăneanu

Sveatoslav Moldovan

Ghenadie Nicolaev

Vladimir Timofti

Tatiana Răducanu