Sunteți pe pagina 1din 29

ANEXA - FORMULARE

Aceast seciune conine formularele destinate, pe de o parte, s faciliteze elaborarea i


prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc, i, pe de alt parte, s permit comisiei de
evaluare examinarea i evaluarea rapid i corect a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care particip la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia
de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de
persoanele autorizate

Formular 1 Scrisoare de inaintare


Formular 1.1 Imputernicire
Formular 1.2 Scrisoare de garanie bancar pentru participare cu ofert la
procedura de atribuire a contractului de achiziie public
Formular 1.3 Model solicitare clarificari
Formular 2 Declaraie privind eligibilitatea
Formular 2.1 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din
O.U.G. nr. 34 / 2006
Formular 2.2 Declaratie privind conflictul de interese
Formular 2.3 Declaratie privind lista asociatilor si partea/prile din contract care
sunt ndeplinite de acestia
Formular 3 Declaraie privind calitatea de participant la procedur, operatorii
economici subcontractantii, intreprinderile afiliate, lista asociatilor si
partea/prile din contract care sunt ndeplinite de acestia
Formular 3.1 Declaratie privind elaborarea unei oferte independente care
respecta reglementarile legale refeitoare la concurenta
Formular 4 Declaratie privind cifra de afaceri
Formular 5 Declaraie privind lista principalelor lucrri executate n ultimii 5 ani
Formular 5.1 Detalii privind experiena similar
Formular 6 Declaraie privind asigurarea personalului de specialitate pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public
Formular 6.1 Declaraie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat i
al cadrelor de conducere
Formular 6.1B Declaraie privind efectivele actuale ale personalului angajat i al
cadrelor de conducere
Formular 7 Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de
care dispune operatorul economic pentru ndeplinirea
corespunztoare a contractului de lucrri
Formular 8 Declaraie pe proprie rspundere privind respectarea obligatiilor
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
Formular 9 Declaratie privind calitatea de IMM
Formular 10 Model Scrisoare bancare de garantie de buna executie
Formular L Formular de oferta
Formular N Grafic fizic i valoric de execuie a lucrrii
Formular M Declaratie privind garantia acordata lucrarilor
Formular E Raport valoare ofertata / valoare estimata

1/29
FORMULARUL 1
OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii
contractante
.................. nr. .......... / ..........
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre .......................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP/JOUE,


Partea a VI-a, nr. ..... din ....................., privind aplicarea procedurii
(ziua/luna/anul)
pentru atribuirea acordului cadru ................................................,
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ............................... va transmitem alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ....................................... privind garantia pentru (tipul,
seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de
....... copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .....................

Cu stima,

2/29
FORMULARUL 1.1
operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Imputernicire pentru semnarea ofertei


Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a
semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un
format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si
trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura celui
imputernicit. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-
o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze
operatorul economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de
toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Numele in Clar: _____________________________________________________

Semnatura: _____________________________________________________

In calitate de: _____________________________________________________

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele


__________________________
(denumire/nume operator
economic)

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

3/29
FORMULAR 1.2

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului


____________________________,
(denumirea contractului de achizitie publica, amplasamentul)
noi _________________________, avand sediul inregistrat la
______________________,
(denumirea bancii) (adresa bancii)
ne obligam fata de __________________________________________ sa platim
suma de
(denumirea autoritatii contractante)
_______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta
(in litere si in cifre)
sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa
autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din
cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de
valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul


______________________________
(denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul
______________________________
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a
ofertei.
d) ofertantul ______________________________ a contestat procedura de
achizitie si contestatia a fost respinsa. In acest caz retinerea din garantia de
participare va fi conform prevederilor art. 278 din OuG 34/2006, cu modificari si
completari

Prezenta garantie este valabila pana la data de


___________________________.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul


_____

(semnatura autorizata)

4/29
FORMULARUL 1.3
operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Solicitare de clarificari
Referitor la procedura de achizitie de lucrari de constructii, a carei anunt de
participare a fost publicat pe SEAP( www.e-licitatie.ro) cu nr.........................din data
de ..................... ., v solicitam clarificari la urmtoarele aspecte:

Nr.crt. Identificarea pozitiei Textul din Clarificarea solicitata


descrierii din documentatie
documentatia de aspra caruia se
atribuire aspura careia solicita clarificari,
se solicita clarificari daca acesta poate
fi reprodus in acest
tabel
Ex. n desenele proiectului
plane nr. (indicarea
numerelor planelor) este
indicat ca (indicarea
obiectului cerinei)

Numele in Clar: _____________________________________________________

Semnatura: _____________________________________________________

In calitate de: _____________________________________________________

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele


__________________________
(denumire/nume operator
economic)

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

5/29
FORMULAR 2
operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al


_______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a


sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in nici una dintre
situaiiile prevazute la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n


fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor si documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i
experiena, competena i resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
autoritii contractante __________________________________________ cu
privire la orice aspect tehnic si financiar n
(denumirea si adresa autoritii contractante)
legtura cu activitatea noastr.

Prezenta declaraie este valabil pn la data de


_________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Ofertant,
_________________

(semnatura autorizat)

6/29
Formular 2.1
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a).................................................., n calitate de ofertant la
procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public
avnd ca obiect ..........................................................................., la data de
.............., organizat de ................................................, declar pe proprie
rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate
i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o
situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre
situaiile prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat,
n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia;
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei
instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
e) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit corespunztor obligaiile contractuale,
neexistnd situaii care au produs sau ar putea s produc, din motive
imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completrii: .

Ofertant,
.
(semnatura autorizat )

7/29
FORMULARUL 2.2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
..........................
(denumirea/numele)

Declaratia se depune si de subcontractanti

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...............................,


............................................................., declar pe propria (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului) raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice urmatoarele:
- Avem/nu avem persoane membrii in consiliul de administratie si care sunt
sot/sotie, rude sau afini de gradul IV inclusiv, cu persoane cu functii de decizie din
Unitatea Militara 02415 Bucuresti;
- Avem/nu avem persoane din organul de conducere sau de supervizare care sunt
sot/sotie, rude sau afini de gradul IV inclusiv cu persoane cu functii de decizie din
Unitatea Militara 02415 Bucuresti;
- Exista /nu exista persoane care sunt actionari/asociati la societatea noastra si care
sunt sot/sotie, rude sau afini de gradul IV inclusiv cu persoane cu functii de decizie
din Unitatea Militara 02415 Bucuresti;
- Exista/nu exista persoane care se afla in situatii comerciale cu societatea noastra
cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. a din OuG34/2006 cu modificari si
completari si care sunt sot/sotie, rude sau afini de gradul IV inclusiv cu persoane cu
functii de decizie din Unitatea Militara 02415 Bucuresti

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare


detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care
dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante ........................
..................................................... cu privire la orice aspect (denumirea si adresa
autoritatii contractante) tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ........................
..............................................................
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii .......................

Candidat/ofertant,
..........................
(semnatura autorizata)

8/29
FORMULARUL 2.3

operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Declaraie privind lista asociatilor si partea/prile din


contract care sunt ndeplinite de acestia
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...................................
<denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................... <denumirea i adresa autoritii contractante> cu privire la orice aspect
tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,......................(semntur autorizat)


legala (asociat sau

Acord asociat cu
% din valoarea
din
entitate

subcontractor)

aproximativa

contractului

semnatura
specimen
Activitati

Valoarea
contract

Adresa
Nume

Liderul asociatiei

Asociat 1

Asociat 2

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare


pentru fiecare asociat.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Ofertant,......
semnatura autorizata)

9/29
FORMULAR 3
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA
PROCEDUR, OPERATORII ECONOMICI
SUBCONTRACTANTII, INTREPRINDERILE AFILIATE
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei
de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea acordului cadru ..................
(se menioneaz procedura), avnd ca obiect ............................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .............. (zi/lun/an),
organizat de ...................................... (denumirea autoritii contractante), particip
i depun ofert:
|_| n nume propriu;
|_| ca asociat n cadrul asociaiei .....................................;
|_| ca subcontractant al ................................................;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
2. Subsemnatul declar c:
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici;
|_| sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o
prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)

3. Operatorii economici carora li se vor subcontracta parti din contract sunt:


Partea/prile din Acord subcontractor
Nr.
Denumire subcontractant contract ce urmeaz cu specimen de
Crt.
a fi subcontractante semnatur

4. Intreprinderile afiliate societrii noastre (OuG34/2006 art. 46 al. 2) sunt


urmatoarele:
-----------------------------;
-----------------------------;
-----------------------------.
5. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor
interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii
procedurii de atribuire a acordului cadru sau, n cazul n care vom fi desemnai
ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
6. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
7. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
............................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)

10/29
Continuare formular 3

DATE DE RECUNOATERE SUBCONTRACTANT

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare
_________________________________
(numrul, data si locul de
nmatriculare/nregistrare)

Subcontractant,
_________________
(semntura autorizata)

11/29
FORMULARUL 3.1

CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independent
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai
........................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public
organizat de ............................, n calitate de autoritate contractant, cu nr. ......... din data de
............,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................., urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n
condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice
privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s
nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau
juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz
n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de
participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare
concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea
ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau
nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin
natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea
ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele
consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data
........................

Reprezentant/Reprezentani legali
(semnturi)

---------------

12/29
Formular 4
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind cifra de afaceri si profitul


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...................................
<denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate mai jos sunt reale.

1. Denumirea / numele
2. Abreviere
3. Adresa :
4. Cod Postal:
5. Tara
6. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul Inregistrarii:
9. Data Inregistrarii:
10. Numarul de Inregistrare**:
11. Obiectul de activitate, pe domenii:
12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani***:

Profit anual la Cifra de afaceri


Cifra de afaceri Profit anual la
31 decembrie anuala
anual 31 decembrie
Anul ([moneda]) la 31 decembrie
la 31 decembrie (echivalent
(echivalent
([moneda]) euro)
euro)
2007

2008

2009

Media anual:

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

* puteti verifica validitatea la adresa pentru firmele din cadrul UE.

Pentru cifra de afaceri si profit se anexeaza copii ale bilanturilor impreuna cu


dovada depunerii la Registrul Comertului.

Ofertant
_______________
(semnatura autorizata)

13/29
Formular 5
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al
........................................................................,
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantul
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice,
c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsotesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de
.
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,
.
(semnatura autorizat )

Nr. Obiectul
Codul Pretul total al ALTE INFORMATII
Crt. contractului
CPV contractului

0 1 2 5 7
1 detalii despre contract sunt
2 prezentate anexat
.....

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)
____

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi


de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

14/29
Formular 5.1
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DETALII EXPERIENA SIMILAR

1. Denumirea i obiectul contractului:


Numrul i data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului: ara:
3. Calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului:
contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie)
contractant asociat
subcontractant
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
4. Valoarea contractului (exprimat n moneda n care s-a ncheiat
contractul)
a) iniial (la data semnrii contractului):
b) final (la data finalizrii contractului):
5. Dac au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea
n litigiu (echivalentul n EURO) i modul lor de
soluionare:_______________________________
6. Durata de execuie a lucrrii (luni)
a) contractat - termen PIF:
b) efectiv realizat - PIF;
c) motivul de decalare a termenului contractat (dac este cazul), care va fi
susinut pe baz de acte adiionale ncheiate cu beneficiarul:
7. Numrul i data procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor:
8. Principalele remedieri i completri nscrise n procesul-verbal de recepie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul i susine experiena
similar, cu referire n mod special la suprafee sau volume fizice ale
principalelor capaciti i categorii de lucrri prevzute n contract:

Ofertant,
_________________
(semntura autorizata)

15/29
Anexa formular 5.1
BENEFICIARUL LUCRARII
...
(denumirea, adresa, telefonul)

AVIZAT
INSPECTIA IN CONSTRUCTII judetul
(cu eventuale observatii si punct de
vedere)...
Inspector sef,

RECOMANDARE

In legatura cu participarea .............. cu sediul in ...


str nr..., la licitatii publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor
contracte de investitii in domeniul constructii-montaj si al instalatiilor aferente
acestora, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:
Numita societate a derulat cu firma de constructii mai sus mentionata
urmatoarele lucrari:

Denumirea Contract Data inceperii Data terminarii Observatii


Lucrarii nr./data lucrarii lucrarilor
... ... ... ......
Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al
calitatii, ca fiind:
FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR
In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate:

Neconformitati care au dus la refaceri partiale Total, Observatii


sau totale de lucrari din care: si Rezolvat precizari
...
Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva
a contractantului, datorita incalcarii normelor
tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea
lucrarilor.
Receptii amanate datorita nerespectarii La terminarea lucrarilor
parametrilor de calitate si/sau la receptia finala
Receptii respinse datorita nerespectarii La terminarea lucrarilor
parametrilor de calitate si/sau la receptia finala
Alte precizari

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor


inregistrate in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,
(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)
Semnatura,

16/29
Formular 6
OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ASIGURAREA


PERSONALULUI DE SPECIALITATE PENTRU
NDEPLINIREA CONTRACTULUI DE
ACHIZIIE PUBLIC

Subsemnatul __________________________________, director general al societii


comerciale, declar pe propria rspundere c numrul mediu anual de personal
angajat al societii este de ______ oameni i pentru achiziia public
______________________________________, societatea comercial dispune de
urmtoarea asigurare cu personal de specialitate:

Vechimea
Nr. Studii de Numrul de lucrri
Numele i n
crt Funcia specialitat similare, executate
prenumele specialitate
. e n poziii similare
(ani)
0 1 2 3 4 5
1. ef antier *)
2. RTE *)
3. CQ *)
un responsabilul tehnic
avnd competene
4
specifice n realizarea
terenului de golf

5 Echipa de execuie

Data
Ofertant,
.
(semntur autorizat)

Anexez pentru personalul nominalizat mai sus la declaratie CV-urile, copii ale
documentelor care atesta pregatirea profesionala, copii ale documentelor care
atesta relatia juridica dintre aceste persoane si ofertant precum si declaratiile de
disponibilitatea ale acestora.

17/29
Anexa 1 formular 6

DECLARAIE DE DISPONIBILITATE1

Subsemnatul, declar c sunt de acord s particip cu ofertantul


(numele/denumirea ofertantului) la derularea contractului
.
Declar c sunt capabil i dispus s lucrez pentru perioada (perioadele) prevzute
pentru poziia pentru care am fost propus n contract, n situaia n care aceast
ofert este ctigtoare, i anume:

De la Pn la

Prin aceast declaraie, neleg c m oblig s nu m prezint n calitate de


candidat pentru alt companie care depune ofert pentru acest proiect. neleg
faptul c nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea i a ofertei
din aceast licitaie i poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte
licitaii i contracte finanate din bugetul MMP.

Nume
Semntura
Data

1 A se completa de fiecare expert nominalizat n ofert


18/29
ANEX 2 la Formular 6.
Curriculum vitae
Rolul propus n cadrul proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data de natere:
4. Naionalitatea:
5. Nivelul Educaional:
Instituia Diplom obinut i nivelul de colarizare:
(de la Data - la Data)

7. Limbi strine: se indic nivelul de competen pe scar de


la 1 la 5 (1 - excelent;
5 - nceptor)
Limba Citit Vorbit Scris

8. Membrii ai unor corpuri profesionale:


9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)
10.Poziia profesional n acest moment:
11.Vechimea n cadrul operatorului economic:
12.Calificri relevante pentru proiect:
13. Experiena profesional care atesta indeplinirea cerintei de calificare

Functia avuta in Beneficiarul Valoarea Succinta descriere a contractului de


executarea contractului contractului lucrari
lucrarii

14.Alte informaii relevante (de exemplu: publicaii)

Declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice,
c datele prezentate n CV sunt reale.

Nume
Semntura
Data

19/29
FORMULAR 6.1
OFERTANT

(denumirea / numele)

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE


PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE
CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar


pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................ cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur
cu activitatea noastr.
(denumirea i adresa autoritii contractante)
Prezenta declaraie este valabil pn la data
de...
(se precizeaz data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Anul 1 Anul2 Anul 3


Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

Data completrii ......................


Ofertant,
.
(semnatura autorizat )

20/29
FORMULAR 6.1B
OFERTANT

(denumirea / numele)

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE ACTUALE ALE


PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE
CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar


pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................ cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur
cu activitatea noastr.
(denumirea i adresa autoritii contractante)
Prezenta declaraie este valabil pn la data
de...
(se precizeaz data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Efective incadrate la
momentul elaborarii ofertei
Personal angajat
Din care personal de
conducere

Data completrii ......................


Ofertant,
.
(semnatura autorizat )

21/29
FORMULAR 7

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE,


ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA
CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .........................................................
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice,
c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare


detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,


alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................
(denumirea si adresa autoritii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea noastra.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de..............................................
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

(semnatura autorizat )

LISTA
cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

Forma de detinere
proprietate Chirie/ Promisiune
Nr. Denumire
U.M. Cantitate leasing ferma de
crt. utilaj/echipament/instalaie
etc inchiriere/
similar
1.
2.

Se anexeaz urmatoarele:
- copii ale documentelor privind proprietatea asupra echipamentelor
(facturi/carti tehnice etc);
- copii ale documentelor privind drept de folosinta asupra echipamentelor
(contracte inchiriere/leasing etc);
- copii ale documentelor privind angajamentul proprietarului de a pune la
dispozitie echipamentul la solicitarea ofertantului
Ofertant,
..........
(semnatura autorizat)

22/29
Formularul 8

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Declaraie pe proprie rspundere privind respectarea


obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii

Subsemnatul .. (nume i prenume in clar a persoanei autorizate),


reprezentant al .. (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului,
in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie
a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus
costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele i prenume)____________________, (semnatura i tampli), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL..............................
............ (denumirea/numele)

23/29
FORMULARUL 9
DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Date de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii
___________________________________________________________________
Adresa sediului social
___________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
___________________________________________________________________
Numele i funcia
___________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii


Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
_
|_| ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa
nr. 2.
_
|_| ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
_
|_| ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1)


___________________________________________________________________
| Exerciiul financiar de referin*2) |
|__________________________________________________________________
| Numrul mediu anual | Cifra de afaceri anual net | Active totale |
| de salariai | (mii lei/mii euro) | (mii lei/mii euro) |
|_____________________|______________________________|______________
| | | |
|_____________________|______________________________|______________| |
| |
|_____________________|______________________________|_______________
_
Important: Precizai dac, fa de exerciiul |_| Nu
financiar anterior, datele financiare au |_| Da (n acest caz se va
nregistrat modificri care determin completa i se va ataa o
ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt declaraie referitoare la
categorie (respectiv microntreprindere, exerciiul financiar
ntreprindere mic, mijlocie sau mare). anterior)

Semntura _________________________________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Data ntocmirii ...........................


Semntura .................................
-------------
*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele
totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate
de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu
anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria
rspundere.

24/29
FORMULAR 10
Banca
(denumirea)

Scrisoare de garanie bancar de bun execuie

Ctre.......................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la contractul de achiziie public .................... (denumirea


contractului),
ncheiat ntre ............................, n calitate de contractant, i
..............................................,
n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea achizitorului,
pn la concurena sumei de ......................., reprezentnd ..............% din valoarea
contractului
respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu
privire
la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea
prevzute n
contractul de achiziie public mai sus menionat.
Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate
suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanie este valabil pn la data de ............................

n cazul n care prile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada


de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au
efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil;
n caz contrar, prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea.

Parafat de Banca ........................ n ziua .......... luna .......... anul


.........
(semntur autorizat)

25/29
Formular N

OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRILOR


GRAFIC FIZIC
Nr. Activitatea Luna1 Luna2 Luna3 Luna
crt. n
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Elaborare
DE+CS+DTAC
2 Obtinere Autorizatie
Construire
3 Organizare santier
4 Executie

GRAFIC VALORIC
(lei exclusiv
TVA)
Nr. Activitatea Luna1 Luna2 Luna3 Luna
Crt. n
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Elaborare
DE+CS+DTAC
2 Obtinere Autorizatie
Construire
3 Organizare santier
4 Executie
7 TOTAL [=]

Ofertant,
.
(semntur autorizat)

In situatia unei asocieri se semneaza de lider cat si de ceilalti asociatii

26/29
Formular L
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului ______________________________, ne oferim ca, n conformitate cu
prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse n documentatia mai sus mentionata, sa executam
________________
(denumirea lucrarii)
pentru suma de ________________________ lei, reprezentand
_________________ euro,
(suma n litere si n cifre) (suma n litere si n
cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata n valoare de
______________________ lei.
(suma n litere si n cifre)

Anexat sunt prezentate toate devizele si calculatiile elaborate in baza


proiectului, caietului de sarcini si a ofertei tehnice care au determinat pretul
mentionat anterior, respectiv Formularele F1, F2, F3, F4 + liste cantitati
mentionate in Fisa de date a achizitiei la pct. 7.7.3.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data


_________________
(ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand nainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, mpreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
4. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita
ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie n conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
5. ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret
sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa


semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

In situatia unei asocieri se semneaza de lider cat si de ceilalti asociatii


27/29
Formular M

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

Declaraie
privind garantia ofertata, conform propunerii tehnice

Subsemnatul .. (nume i prenume in clar a persoanei autorizate),


reprezentant al .. (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere ca ma angajez sa garantez lucrarile, in situatia in care se va atribui
contractul catre societatea/asocierea noastra pentru o perioada de
_____________________________________________________________

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele i prenume)____________________, (semnatura i tampli), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL..............................
............ (denumirea/numele)

In situatia unei asocieri se semneaza de lider cat si de ceilalti asociatii

28/29
Formular E

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

RAPORT VALOAREA ESTIMATA/VALOARE OFERTATA


la achizitia organizata pentru executia:
2
- teren de golf cu 18 guri cu o Club House de aproximativ 5.000 m , alee de acces cu cabina
portar, terenuri de tenis cu vestiare, zona de ntreinere cu depozite i birouri.
- centru sportiv cu piscin, terenuri de tenis i vestiare, parcri i circulaie intern
- zona verde de legatur ntre echipamentele de golf i centrul sportiv

Estimare
financiara
autoritate
contractanta Valoare
Nr. Denumirea capitolelor total calculata
Crt. si subcapitelor fara tva (RON) conform ofertei Obs
1 Amenajarea terenului 798.418,00
Amenajarea pentru protectia
161.258,00
2 mediului
Alimentarea cu apa, canalizare,
alimentarea cu gaze naturale,
3.983.891,00
agent termic, energie electrica,
3 telecomunicatii
4 Constructii si instalatii 52.474.040,00
5 Utilaje si echipamente 4.163.531,00
Lucrari de constructii si instalatii
307.833,00
6 aferente organizarii de santier

TOTAL fara TVA 61.888.971,00

OFERTANTUL..............................
............ (denumirea/numele)

29/29