Sunteți pe pagina 1din 11
eka DE MEDICINA URESTI FARMACIE ‘CAROL DAVILA" BUCU! Facultatea de Medicina SIMULARE Anatomie-Chimie VARIANTA 2 MAI 2017 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI Facultatea de Medicina Varianta 2 - Anatomie-Chimie La intrebarile de mai jos 1-18 alegeti un singur rspuns corect 1 Despre metabollsmul bazal este fals s& se afirme: A. se masoar’ prin calorimetrie direct8 si indirect B. are o valoare de aproximativ 1200 kcal la 0 persoana ce are 4 litride sange C. este crescut in hipersecretia de catecolamine D. creste in hipersecretia de tireostimuling E. ate 0 valoare de 40 kcalim? supratata/or’ 2. In drumul su spre testiculul sténg, colesterolul alimentar strabate urmstoarele vase. cu exceptl ‘A. canalulul toracic B, trunchiului pulmonar C. aortel ascendente D. venei renale stangi E. venei brahiocefalice sténgi 3. Colecistokinina: A. are efecte similare cu stimularea parasimpatic’ asupra secretiel de bild B. este o enzima produs’ de mucoasa duodenalé la contactul cu compusi lipidici $i eliberatd tn snge C. favorizeazé activitatea lipazei gastrice D. secretia sa este stimulata de adrenalin E.niciun raspuns Doringa de defecatie apare cAnd: se relaxeaza sfincterul anal intern se declanseazé miscarile in mas fecalele ajung in partea terminalé a colonului E. fecalele ajung in canalul anal 4 A B. fecalele ajung in rect, c. D. 5. Despre cordonul anterior al m&duvel spin&ril este adevaratd urm&toarea afirmatie: A. contine mai multe fascicule ascendente decat descendente B. fasciculul fundamental anterior este situat superticial, in imediata vecinatate a substantel cenusit C. contine fasciculul olivospinal D. contine fascicule implicate tn controlul tonusului muscular E. contine substanta reticulata 6. Despre organele localizate in pelvis este corect s8 se afirme: [A singele venos al testicululul stng ajunge in vena renala stng’ 8. rinichiul contine aproximativ 1 milion de nefroni . la vascularizatia ovarulul particips o ramurs a iliacel interne D. corticosuprarenala are origine mezodermala E, nico exceptie 7, Despre retina este adevérat urmatoarea afirmatie: ‘A. primul strat de celule intalnit de luming este membrana limitants intern B, celulele bipolare sunt originea reala a nervulul optic C. celulele plamentare sunt situate profund de membrana limitanta extern’ . celulele orizontale fac sinapsA cu calulele multipolar E, toate afirmatile sunt false 8. Energia eliberata prin hidroliza ATP nu poate fi folosita pentru: A. conducerea impulsului nervos B. reabsorbtia CI din tubil uriniferi C. deschiderea valvelor atrioventriculare D. absorbtia Na* E, transportul Ca?* in exteriorul celulei MONP rar MoOnEProee MENnePEe e menere we nmeneren cel tic Despre neuronil pseudounipolart din ganglionil spinall ‘sunt adevarate urmatoarele, cu exceptia: A. 2u prelungiri mielinizate © prelungirile celulipete sunt lungi © prelungirile celulifuge nu pot filungi ©. pot fl vegetativisau somatic niciun raspuns 10. Spermatidele se inmagazineaz& s1 5! dezvolts ‘capacitatea de miscare la nivelul: A canalului deferent 8. epididimutui C.reteleltesticulare D. tubului seminifer contort E-niciun raspuns 11, Care dintre hormoni stimuleaz’ atat anabolismul glucidic, cat si pe cel protelc? A STHul 8. cortizonul ©. glucagonut D. insulina E. tiroxina 12, O valoare sanguin& a globulinelor de 3 g/d semnific’: A un deficit de sinteza a anticorpilor 8. o afectare a metabolismului proteic in ficat C. ovaloare normals D. 0 infectie E. 0 modificare a secretiei hidrocortizonului 13. Care dintre urmatoarele valori ale proteinelor totale ‘este corecté in cazul unul individ de 100 kg cu volumul globular procentual de 45%? A. 2209 8. 2649 ©. 4809 D. 400g £3809 Pagina 32 14, Pierderea vederil in c&mpurile vizuale monoculare drept $i stang presupune o leziune la nivelul: A. nervulul optic drept B, cAmpurilorretiniene temporale sting si drept C. tractului optic stang . chiasmel optice E. tractului optic drept 15. Despre plaman este corect s8 se afirme: ‘A. In inspiratia maximal ajunge la un volum de 5000 miaer B. are ca unitate structurala si functionals membrana respiratorie C. contine lichid pleural D. are capilare alveolare ce contin sénge din arterele pulmonars si bronsice E. in peretii bronhiolelor respiratorii exista alveole 16. Uretra nu vine tn raport cu: A. simfiza pubiana 8. glanda bulbouretrals C. prostata D. uterul E. vaginul ‘17, Poate avea valoarea 3,5: A. cantitatea minima de K* intr-un litru de singe 8. volumul secretiei exocrine a testiculului . pH-ul sucului gastric D. cantitatea maxima de globuline /dl de plasma E. debitul cardiac ( litri) in ritm jonctional 118. O sectjune a trunchiulul cerebral intre bulb $1 punte nu determing: A. afectarea migcérilor voluntare ale limbil 8. tulburari de vorbire C. abolirea migcarilor respiratorii D. afectarea miscarilor voluntare ale membrelor E. le determina pe toate La urmatoarele intrebari 19-60 rspundeti cu JA - dac& numai solutile 1,2 si 3 sunt corecte; 1B - dacé numai soluti 1 13 sunt corecte; Ic = dacd numai solutille 2 si 4 sunt corecte: lb - dac& numal solutia 4 este corecta; Ie - dac& toate cele patru solutii sunt corecte sau sunt aise; 19, Este corect s& se afirme c&: 1 celule epiteliale organizate in cordoane secret un hormon ce controleaza secretia calciferolului 2. celule epiteliale organizate in insule secrets singurul hormon lipogenetic 3. celule epiteliale organizate in foliculi secreta hormoni ce stimuleazé diferentierea sistemului nervos 4, celule epiteliale organizate in acini secret nucleaze 20, 5000 mi poate reprezenta: 1. ventilatia alveolaré 2. debitul sangvin/min in trunchiul pulmonar 3, debitul sangvin/min in aorta ascendent 4. volumul de aer care se gseste in plaméni la nceputul unui inspir fortat 21, Neuronil somatomotor! al maduvel spinéril primesc Impulsuri de la: 1. neuroni din nuclei mezencefalici ‘ganglioni spinali 3. neuroni multipolari corticali 2. neuroni 4, neuroni multipolari medulari 22. La delimitarea pelvisulul (cavitatil pelviene) participa: 1. ischionul 2. 0 parte a coloanel vertebrale cu concavitatea orientata anterior 3. pubisul 44, structuri vascularizate de artera iliac Intern’ 23. Lao persoand de 40 ani, cauza unel valor! anormale ‘a hematocritulul poate fi: 1. 0 afectiune ce intereseazé ganglionii limfatict 2. 0 afectiune a stomaculul 3. 0 afectiune ce intereseaza coxalul 4, oafectiune a timusulul Pagina anit 24, Care dintre glande secret& hormonl ce sunt capabill ‘s& actloneze pe toate metabolismele Intermediare? 1. tiroid’ 2. pancreas 3. corticosuprarenals 4. epifiza 25. Intre momentul inchider!l valvelor semilunare $1 deschiderea orfficiulul mitral: 1, miocardul ventricular sténg este inexcitabil 2, se modifica presiunea din ventriculul st8ng 3. In atriul stang ajunge cea mai mare cantitate de sange 4, volumul de snge din ventricul nu se modifica 26, Tonusul musculaturil netede din peretele vaselor sangvine depinde de urmatoril factor, cu exceptia: 1. presiunea arteriala 2. concentratia locala a unor metaboliti 3. activitaten unor mediatori 4. activitatea nervilor parasimpatici 27. La inervat}a organelor din hipocondrul stang particip’ 1. fibre postganglionare din lantul paravertebral 2. fibre visceromotorii din ramura comunicanta cenusie 3. fibre amielinice dintr-un nucleu parasimpatic bulbar 4. fibre din segmentele medulare toracale 28. Nu se gasesc la nivelul scrotulul : 1. testiculul 2. canalul deferent 3. epididimut 4, artera testiculard 29, Care dintre urmatoarele nu sunt inervate senzitiv de cltre nervul mandibular: 1. buza inferioaré 2. timba | 3. dintl inferior! 4. fibrele musculare extrafusale ale muschilor masticatori el apabil 7 sie bar 30. Miofilamentele de miozin&: 1. sunt mai numeroase decat cele de actin’ 2 intr impreuna cu cele de actina atat in structura Gisculul clar, cét si a celul intunecat 3. se inser’ pe membrena Z 4. nu se scurteaza tn contractia muscular& 31. Functla endocrind a testicululul este controlaté de urmatorti hormont glandulotropl: 1. FSH 2.GRH 3. testosteron au 32. Procesele anabolice predomin’: Ltn copllarie 2. In cazul stimularii parasimpatice 3. in perioadele de convalescent 4. In cazul unui aport alimentar crescut 33. Tahicardla poate apSrea tn cazul hipersecretiel: 1. neurohormonilor ce stimuleazé activitatea sistemului seticulat activator ascendent 2. hormonilor ce determina limfopenie 3. hormonilor ce scad colesterolemia hormonilor secretati de insulele Langerhans 34, Au rol in metabolismul neuronal neurofibrilele nucleul catecolaminele corpii tigroizi 35. Care dintre hormont este capabil s& influenteze atat secretia endocring, cAt gl pe cea exocrin&? 2 FSH-ul prolactina wu! £ hormonul somatotrop 36. Neuronil din nuclell mezencefalulul sunt conectati ‘ce deutoneuronil sensibilitati: 2 auditive 2 vizuale 3. vestibulare 4 tactile a fetei Pagina 5/12 37. Enzimele din secretille digestive pot fi activate de urmatoarele substante, cu excepfia: 1. tripsinet 2. acetilcolinei 3. HI 4, secretinei 38, Preovulator, tn calle genitale feminine se pot afla: 1. ovocitul I 2. foliculul secundar 3. zigotul 4. spermi 39, Care dintre urmatoarele nu confine o component’ derivaté din ectoderm: 1, maduva spinaril 2. globul ocular 3. tubul digestiv 4, glanda suprarenala 40, Alegeti asoclerile corecte dintre organul enuntat, respectiv vascularizatia 5! inervatia ul: 1. splina - 0 ramuré din trunchiul celiac si fibre ale nervului vag 2. glanda parotida - artera carotida externa si fibre din primul ganglion simpatic cervical 3. globul ocular - 0 ramurd a arterel carotide interne si fibre ale nervului i 4. inima - ramuri din aorta descendent toracica si fibre din ganglionii paravertebrali cervicali 41, Neuronil din comul anterior medular inerveaza: 11. muschii vascularizati de artera axilars 2, muschiul ce separa cavitatea toraci abdominal’ 3, muschil vascularizati de artera toracic’ interna 4, tofi muschil gatulul de cea 42. Sunt secretate exclusiv activ la nivelul corpuscululul renal urmatoarele substante: 1.Nat 2K 30 ant 43, Se g&sesc fibre vasomotoril n structura: 1. ramurii dorsale a nervului spinal 2. trunchiului nervului spinal 3. ramurii ventrale a nervului spinal 4, ramuril meningeale a nervulul spinal ‘44, Fibrele cBrul nery cranian ajung la talamus: 1. facial 2. vestibulocohlear 3. vag 4, oculomotor ‘45, Proteinele membranare sunt implicate tn urmatoarele procese fiziologic 1. absorbtia intestinala a aminoacizilor 2. difuziunea oxigenulul prin membrana respiratorie 3. reabsorbtia tubular’ a K* 4. absorbtia intestinala a tocoferolulul ‘46. Blocatalizatoril pot fi: 1, macromolecule sintetizate din aminoacizi 2. substantea cAror sintez’ este stimulata de insulin’ 3. glucide 4, s8ruri minerale 47. At&t In cazul analizatorulul vestibular, c&t gl al celul auditiv: 1. celulele receptoare sunt celule epiteliale 2. protoneuronul are doua prelungiri ce pleacé de Ia poll opusi ai pericarionului 3, deutoneuronii sunt in trunchiul cerebral 4. ultimul neuron al cali este in diencefal 48. Prin ramurile sale, artera ilac& intern’ vascularizeazi: 1. canalul anal 2. diafragma pelviand 3. clitorisul 4, penisul Pagina 6/12 49. Care dintre urmatoarele procese se desfasoard tn ‘mal mult de 0,1.s: 1. durata potentialului de actiune pentru fibra miocardica ventricular’ 2, umplerea ventriculars activa 3. conducerea unul impuls nervos printr-o fibré postganglionara cu lungimea de 2m 4. faza de relaxare a secusei 50, Sunt mecanoreceptori urmatoril receptor cutanati: 1. terminatille nervoase libere 2. discurile Merkel 3. corpusculll Krause 4, corpusculli Vater Pacini 51. Nu diferd tn functle de intensitatea stimululul: 1. potentialul generat la nivelul receptorului 2. amplitudinea pantei ascendente a potentialului de actiune neuronal 3. polentialul excitator postsinaptic 4, durata secusei 52. In componenta presinaptic& a unel sinapse chimice se afid: 1 organitele implicate in metabolismul neuronal 2. organite specifice celulei nervoase 3. organite cu rol in sinteza proteicé 4, organite implicate in sinteza ATP '53, Este corect s8 se afirme cé la nivelul plramidel Malpigh! se desfasoara urmatoarele procese: 1. reabsorbtja tubular& 2. adaptarea diurezei la starea de hidratare 2 organismului 3. secretia tubulars 4, reabsorbtia Na* 54, Formarea si cresterea oaselor poate fl Influentat8 de: 1. vitamine 2. cortizol 3. tiroxind 4. activitatea exocrind a ovarului 55. In stngele din vena cava superioar’ se pot gsi: 1. acizi gragi liberi 2. lipoproteine 3. glucoz’ 4. sSruri billare 56. Care dintre urmatoarele substante nu stimuleaz’ motilitatea tubului digestlv: 1. acetilcolina 2. glucagonul 3. sdrurile biliare 4. adrenalina 57. In Boala Basedow au valori crescute: debitul cardiac 2. ventilatia alveolars 3. tieostimutina 4. colesterolul sanguin 58, Stimularea receptorilor din dermul papllar al ppiciorulul determing transmiterea de impulsuri prin: 2 fasciculul spinocerebelos direct 2 fesciculul cuneat 3 fasciculul spinotalamic lateral 4. fascicululspinotalamic anterior 59. Despre calciu sunt adevarate urmatoarele: 1. eliminarea sa la nivel renal poate fi controlata de PTH 2. acromegalia poate determina cresterea cantitatil de calclu din organism 3. hipocalcemia determin’ tulburari de coagulare 4. absorbtia intestinala a calciului creste sub actiunea 2idosteronulul 60. Nu se pot asocla cu 0 carents de fier: 2. anemia 2. scorbutul 3. secretia de HCI sub 1mEq/or’ 4. afectarea functiei splinet Pagina 7212, La intrebarile de mai jos 61-72 alegeti un singur Jraspuns corect 61. Nu se obtine direct printr-o reactle de esterificare: A acetatul de metil B. nitroglicerina C. acetatul de vinil D. p-acetil benzoatul de benzil E. propandioatul de diizopropil 62, $tlind c& acidul metanolc are K,=17,72x10° mol, calculatj care este raportul [HCOO'Y [HCOOH] la cechilru, dac& pH-ul solutel este 5 (se d& formula tH0*1=10°H): ALI 8.17,72 c.20°% D.17,72x10 £01772 5 63. Toate afirmatile de mai jos sunt corecte, cu exceptia: A. la pH=7, tetrapeptidul glu-gly-glu-ys are sarcina electrica negativ’ 8. toti aminoacizi au caracter amfoter C. toti aminoacizi au un singur atom de carbon primar D. glicina nu este un aminoacid esential E. alanil-alanil-alanina are acelasi continut procentual in azot ca $i glici-glici-valina 64, Prin clorurarea fotochimic& a 460kg toluen se obtine clorura de benail, Dac C,=45% si Cy=60%, cantitatea de toluen netransformat este: 8.05 kmoll 8.1 kmol .1,5 kmoli D.2 kmoli E. 3 kmoli 65, Se d& schema: Compusul D este: A. dimetilendiamin’ A. trimetilendiamind C. tetrametilendiamin’ D. hexametilendiamind . alt raspuns 66. Toate afirmatiile de mal jos referitoare la glucide sunt adevérate, cu excepti |. celobioza este hidrolizata de emulsina B. la zaharoza apare ferromenul de mutarotati C. amidonul contine legaturi alfa glicozidice de tip 1-4 $1 16 D. alicogenul are structura asemanatoare amilopectine| E. prin nitrarea celulozel se obtin ester! ai celuloze! 67. D(+)-Aloza sub forma piranozic& prezinté un numar de stereoizomer! egal cu: AA Bs 16 0.32 £64 68, Compusul cu NE=10, masa moleculara egal cu 206 ‘g/mol, care prezinta 3 Izomert geometric este: A. 1,3 dibenzilciclobutan B. 1,3 difenilpropena C. 1,3 difenil-1,3-butadiena D. 1,4-difenil-1,3-butadiena . 1-ciclopropil-1,1-difenilmetan Pagina 8/12, 69, Se considera urmatoarea schema: cnc ich, p MORMPOUE *PO , g “HCI Pol, “HCL ac, +) AIC CHCHO gr iE ‘Compusul E este: A. p-metil-benzofenona B. o-metil-difeniimetanul ' CC. m-metiF-benzofenona D. o-metil-acetofenona E. m-metil acetofenona 70, © hidrocarbur& cu formula molecular’ CyH3n.g NE«2. Stiind c& decoloreaz& apa de brom, lar prin ‘oxidare formeazé doar acid dicarboxilc saturat, hidrocarbura este: ‘A.1,2-pentadiena ®. butadiena . vinilciclopropan 1D. 1,5-hexadiena E. ciclohexena 71. Sunt corecte urmatoarele afirmatil, cu excepsie: ‘Ak prin aditia intramolecular’ a unel grupe hidroxi! la «grupa carbo, totiatomii de oxigen vor fi hibridizat a B. hexozele pot diferiintre ele prin numarul de grups alcool primar C. nu toate hexozele reduc reactivul Tollens D. in naturd nu se gasesc trioze libere E. in furan toti atomii de carbon sunt tertiari 72. Indicele de lod al dioleopalmitinel este: A296 B. 57,33 59.2 1. 60,26 E. nu reactioneaza cu jodul a —— La urmatoarele intrebari 73-100 raspundeti cu: |A- dacd numai solutiile 1,2 si 3 sunt corecte; 8 - dac& numai solutille 1 si 3 sunt corecte; (C- daca numai solutille 2 i 4 sunt corecte; 1D - dac& numai solutia 4 este corect’; E - daca toate cele patru solutil sunt corecte sau sunt alse; 73, Se pot condensa crotonic cu acroleini 1. izopropilidenacetona 2. mentona 3. benzilidenacetona 4. benzilidenacetofenona 74, Sunt dioll saturatl aciclic: 1. C3HQ0,, 2. Cqlty 002 3. gy 402 4. C3H,0 75. 2x10°>moll tristearind se supun hidrolizei catalizate de lipaza pancreatic, cu randament maxim. Cei dol ompusi organic! obtinut! se separ din vasul de reactie $1 se dlzolvl in 100 ml. solvent, obtintndu-se o solutie de concentratle "x" mol/L In acid gras. Aeget afirmatia/ afirmatille adevarate: ” 2 Lx=6a0 2 acidul gras obtinut are acelasi numar de atomi de carbon ca peptidul Ser-Ser-Glu-Gly-Gly 3. se obtin 1,704g acid gras la hidroliza 4 x=4x10 76. Despre un dipeptid sunt corecte afirmatille: 1. poate fi alcétuit dintr-un singur tip de aminoacid 2. cele provenite din aminoaci2i monoamine onocarboxilic pot reactiona cu maxim 2 moll clorurs de acetil 3. pentru dipeptidul ce contine un singur atom de C asimetric exista patru stereoizomeri 4 contine doua legaturi peptidice 77. Reactioneaz& cu ambele grup&ri functionale ale acidulul p-hidroxibenzoic: 1. carbonatul de sodiu 2. anhidrida acetic’ 3. hidroxidul de sodiu 4 oxidul de zine Pagina 91 78, ReactloneazA cu KOH: 1. vinilacetatul de etil 2. leucina 3. benzoatul de fenil 4. wioleina 79. Se d& schema de reactie: A—>B+C ; KMa0., H:SO. B+H:0 —>D E+F —> G+ 120 Stlind c& G este sarea de sodlu a unul acid ‘monocarboxilic saturat ce contine 28,05% Na (In procente de mas), lar in hidrocarbura B, tot! atomil de carbon sunt secundart, compusul A poate fi: 1. butan 2 etan 3. chelen 4, metilamina 80, Pentru compusii cu nucleu aromatic, 5 atoml de carbon tertiari si formula molecular8 Cyl, 3N, sunt adevarate: 1. existé 3 compusi cu atom de carbon asimetric 2. trel compusi formeaza séruri de diazoniu in reactia cu NaNO, $i HCI 3. patru amine nu pot fiacilate (la gruparea amino) 4. exists doua amine secundare izomere 81. Nu sunt corecte urmstoarele afirmatil: 1. doar iodul, sulful si fosforul sunt considerate ‘elemente organogene 2. in toti compusil sii, atomul de carbon este tetravalent 3. legaturile covalente se realizeaza prin transfer de electroni 4, unei formule brute fi pot corespunde mai multe formule moleculare 82. Aleget! afirmatia/ afirmatilie corecte: 1. rezorcina are punctul de topire mai mare decét hidrochinona 2. 2-butina are punctul de fierbere mai mare decat 1- butina 3. In arene lungimea legaturii C-C este egalé cul,33 A 4, neopentanul este gaz in conditii standard 83. Sunt posibile reactille: 1. butirat de fenil + apa 2. acetamida + apa 3. benzonitril + apa 4. N, N-dimeti-propanamida + hidroxid de sodiu 84, Referitor la pollacritonitril sunt adevarate afirmatiile: 11. monomerul din care este sintetizat se obtine printr-o reactie de amonooxidare a unei alchene 2. contine o singura grupare trivalent per molecula 3. contine un procent masic de azot egal cu 26,41% 4. se objine prin polimerizarea acetonitritului 85. Alegeti moleculele care prezinté 4 perechi de electron| neparticipanti per moleculé: 1. p-metoxifenol 2. pchidroxiazobenzen 3. ureea 4, 2,4-dinitrofenithidrazina 86. Trotilul este un explozibil folosit frecvent tn exploatiiile minlere. Este adevarat 1. la explozia trotilului se obtin: CO,, H0, Ny $1 02 2. la reducerea unei molecule de trotil se folosesc 18 e” 3. folosind trotilul ca materie prima se poate obtine cu succes un compus cu 3 functiuni amino- respectand succeslunea urmatuare: reducere, oxidare energic’ 4 folosind trotilul ca materle prim se poate obtine cu succes un compus cu 3 functiuni amino- respecténd succesiunea urmatoare: oxidare energica, incdizire, reducere 87, Au structuré heterociclic&: 1. anhidrida ftalic’ 2. etilenoxidul 3, tetrahidropiranul 4, succinimida Pagina 20701, ‘88. Despre produsul de reactle obtinut prin aditia