Sunteți pe pagina 1din 381

EMIL VERZA

TRATAT DE
LOGOPEDIE
VOLUMUL II
BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITAR " CAROL I BIBLIOTECA
FACULTII DE
PSIHOLOUi
COT. .
INVENTAR,
Redactori: Emil Candel Culegere i procesare computerizat:
Marilena Bratu, Valentina Vartic
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei VERZA, EMIL
Tratat de logopedie / prof. univ. dr. Emil Verza. -
Bucureti : Editura Fundaiei Humanitas, 2003- vol.
ISBN 973-86056-0-1
Voi. 2. - Bucureti : Semne, 2009. - Bibliogr.. - ISBN 978-
973-624-814-4
376.36
Toate drepturile i responsabilitile asupra coninutului
aparin autorului.
Editura SEMNE Str. Barbu Delavrancea nr. 24 Sector 1,
Bucureti Tel./Fax: 021 318 83 44 email:
office@semneartemis.ro web: www.semneartemis.ro
Difuzare:
Tel./Fax: 021 223 41 16,021 311 49 36 email:
semne_artemis@yahoo.com, difuzare@semneartemis.ro
COMENZI ONLINE
- sute de cri la un click distana -
www.semneartemis.ro
Tiparul executat la S.C. SEMNE 94 SRL Tel./Fax: 021 667 08 20
IMPRIMAT N ROMNIA Milt tiieyli, 2009
CUPRINS
INTRODUCERE............................... 15
CAPITOLUL I............................... 19
COMUNICAREA TOTAL I VALENELE EI
CAPITOLUL II.............................. 37
DINAMISM I RELAIE N METODOLOGIA CUNOATERII I INTERVENIEI
TERAPEUTICE N TULBURRILE DE LIMBAJ I COMUNICARE
1. Evaluarea limbajului i a comunicrii...38
2. Psihodiagnoza i prognoza n psihopedagogia special 48
3. Intervenia terapeutic n logopedie. . .58
CAPITOLUL III............................. 65
TULBURRILE DE RITM I FLUEN ALE VORBIRII
1. Delimitri conceptuale i preocupri n studiul tulburrilor
de ritm i fluen........................65
2. Etiologia blbielii................... 76
3. Definiie i frecven n blbial. . . .88
CAPITOLUL IV.................. ...........94
CLASIFICAREA I SIMPTOMATOLOGIA BLBIELII
1. Criterii de clasificare n blbial....94
2. Simptomatologia blbielii i impactul ei asupra
personalitii......................... 98
2.1.Cadrul general al abordrii simptomatologice 98
2.2.......Simptomatologia blbielii clonice 100
2.2.1.Dificulti la nivelul fonoarticulator 100
2.2.2.. .Dificulti la nivelul respirator 104
2.2.3.Dificulti la nivelul extralingvistic 106
2.2.4. Dificulti la nivelul comportamentului
i al personalitii.............107
2.3. Simptomatologia blbielii tonice...110
2.3.1.Dificulti la nivelul fonoarticulator 111
2.3.2.. .Dificulti la nivelul respirator 112
2.3.3.Dificulti la nivelul extralingvistic 113
2.3.4. Dificulti la nivelul comportamentului
i al personalitii.............114
3. Sintez general asupra simptomatologiei blbielii 119
CAPITOLUL V..... ..........................123
DIAGNOZA I TERAPIA BLBIELII
1. Diagnoza blbielii......................124
1.1...................Semnificaia anamnezei 127
1.2.................Semnificaia observaiei 129
1.3........Semnificaia testelor, a probelor 130
2. Terapia blbielii....................... 132
2.1..................... Direcii terapeutice 133
2.2..........................Psihoterapia blbielii
..........................144
2.3.Restabilirea i dezvoltarea vorbirii ritmice i fluente
153
2.4.......Terapia comportamental - cognitiv 156
CAPITOLUL VI...............................160
FUNCIONALITATE I DISFUNCIONALITATE N REALIZAREA VOCII
1. Definirea i examinarea vocii............162
2. Explicarea fonaiei......................172
2.1.......................... Teoria mecanic 172
2.2...........Teoria mioelastic a lui Ewald 172
2.3.Teoria neuro-cronaxic elaborat de R. Husson 173
2.4....Teoria muco-ondulatorie a lui Perello 174
2.5.Teoria oscilo-impedanial a lui Dejonckere. . 175
3. Contribuii modeme n explicarea fonaiei....176
CAPITOLUL VII..............................183
TULBURRILE VOCII
1. Clasificare, etiologie i simptomatologie n tulburrile
vocii...................................... 185
2. Tulburrile vocii la vrste extreme......203
2.1....................................Tulburrile vocii n
copilrie...................................204
2.2.......................................Tulburrile vocii la
vrstele naintate........................209
3. Terapia logopedic a tulburrilor de voce212
CAPITOLUL VIII.................... ........222
AFAZIA
1. Delimitri conceptuale i preocupri n studiul afaziei
222
2. Alte contribuii la explicarea mecanismelor afaziei 232
3. Clasificare i simptomatologie n afazie. 237
CAPITOLUL IX............................... 253
AFAZIA COPILULUI
1. De la afazie i sindromul de nedezvoltare a limbajului,
la afazia congenital....................253
1.1........Definiie i perspectiv general 253
1.2.Simptomatologie i diagnostic n afazia congenital257
1.3.De la diagnosticarea afaziei la recuperarea afazicului
260
2. Afazia dobndit......................... 261
2.1. Definiie i simptomatologie n afazia
dobndit a copilului.................261
2.2.................................. Diagnosticul afaziei i
recuperarea afazicului...............264
CAPITOLUL X................................ 267
DISTORSIUNE LA NIVEL PSIHIC I COMPORTAMENTAL N AFAZIE
CAPITOLUL XI............................... 283
ALALIA
1. Determinism i relaie n retardul verbal, disfazie i
alalie..................................... 284
2. Diagnostic diferenial n relaia retard verbal, disfazie
i alalie................................286
3. Factorii implicai n etiologie..........293
4. Conceptualizare, clasificare i metod recuperativ n
alalie..................................... 296
CAPITOLUL XII..............................309
TULBURRILE DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI PE FONDUL EVOLUIEI
PSIHOCOMPORTAMENTALE N AUTISM
1. Terminologie i frecven n autism......309
2. Etiologie i teorie explicativ..........313
3. Simptomatologie i diagnoz .............315
4. Prognoz i recuperare...................328
CAPITOLUL XIII.............................334
SPECIFIC I COMUN N DIAGNOZA DIFERENIAL A RETARDULUI VERBAL
I A DISFAZIEI
1. Retardul verbal i disfazia n condiiile de normalitate
psihic.................................334
2. Retardul verbal n deficitul de intelect. 347
CAPITOLUL XIV.............................. 357
DINAMISM I RELAIE N COMUNICARE, PERSONALITATE I
COMPORTAMENT
BIBLIOGRAFIE............................... 371
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION.................................15
CHAPTER 1....................................19
TOTAL COMMUNICATION AND ITS VALENCES
CHAPTER II...................................37
DYNAMISM AND CORRELATION IN KNOWLEDGE METHODOLOGY AND
THERAPEUTIC INTERVENTION IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
TROUBLES
1. Assessment of language and communication...38
2. Psycho-diagnosis and prediction in special psychopedagogy
48
3. Therapeutic intervention in speech therapy.58
CHAPTER III..................................65
DISORDERS OF RHYTHM AND FLUENCY IN SPEECH
1. Conceptual delimitations and concerns for the
study of rhythm and fluency disorders.....65
2. Etiology of lisp...........................76
3. Definition and frequency in lisp...........88
CHAPTER IV..................... .............94
CLASSIFICATION AND SYMPTOMS OF LISP
1. Classification criteria in lisp....... . . . . 94
2. Symptoms of lisp and the impact on personality
98
2.1.General background of symptoms approach 98
2.2...............................Symptoms in clonic lisp
..............................100
2.2.1. Difficulties at the phonetic system in
articulating words............ .100
2.2.2.Difficulties at the respiratory level 104
2.2.3.Difficulties at the extra linguistic level 106
2.2.4. Difficulties at the behavioral level
and personality................107
2.3.....................................Symptoms in tonic
lisp....................................110
2.3.1. Difficulties at the phonetic system
in articulating words..........Ill
2.3.2.Difficulties at the respiratory level 112
2.3.3.Difficulties at the extra linguistic level 113
2.3.4. Difficulties at the behavioral
level and personality..........114
3. General synthesis of lisps symptoms......119
CHAPTER V...................................123
DIAGNOSIS AND LISPS THERAPY
1. Diagnosis of lisp.........................124
1.1 Significance of case history.........127
1.2 Significance of observation..........129
1.3 Significance of tests, proofs........130
2. Therapy of lisp..........................132
2.1 Directions in therapy...............133
2.2 Psychotherapy of lisp...............144
2.3 Reestablishment and development in
rhythmic and fluent speech .........153
2.4 Behavioral-cognitive therapy..... . .156
CHAPTER VI..................................160
FUNCTIONALITY AND DYSFUNCTION IN VOICE PRODUCTION
1. Definition and voice evaluation...........162
2. Explanation of the phonation.............172
2.1.............Mechanical theory ..........
.............172
2.2..............Myoelasitic theory of Ewald 172
2.3.Neuro-chronaxic theory developed by R. Husson 173
2.4...................................Muco-undulatory theory
of Perello............................ . .174
2.5......................Dejonckeres theory 175
3. Modem contributions to the phonation explanation 176
CHAPTER VII.................................183
VOICE TROUBLES
1. Classification, etiology and symptoms in voice troubles
185
2. Voice troubles in extreme ages...........203
2.1 Voice troubles in childhood..........204
2.2 Voice troubles in old ages...........209
3. Speech therapy for the voice troubles. . . .212
CHAPTER VIII.................... ...........222
APHASIA
1. Conceptual delimitations and concerns in the aphasia study
222
2. Other contributions in explanation of aphasia mechanisms
232
3. Classification and symptoms in aphasia. . .237
CHAPTER IX........................... ......253
CHILD APHASIA
1. From the aphasia and the syndrome of underdevelopment
of the language to congenital aphasia. . .253
1.1.. . .Definitions and general perspectives 253
1.2.Symptoms and diagnosis in congenital aphasia 257
1.3. From the diagnosis of the aphasia to the
recuperation of the aphasic person. . . . . 260
2. Acquired aphasia261
2.1. Definition and symptoms in childs acquired
aphasia ... .261
2.2. Diagnosis of the aphasia and the persons
recuperation. ..264
CHAPTER X...................................267
DISTORTION AT THE PSYCHIC AND BEHAVIORAL LEVEL IN APHASIA
CHAPTER XI..................................283
ALALIA
1. Determinism and relation in verbal retard, dysphasia and
alalia..284
2. Differentiated diagnosis in the relation verbal retard,
dysphasia and alalia....................286
3. Involved factors in etiology.............293
4. Conceptualization, classification and recuperative
method in alalia.........................296
CHAPTER XII.................................309
TROUBLES OF LANGUAGE DEVELOPMENT ON THE BACKGROUND OF PSYCHO-
BEHAVIORAL EVOLUTION IN AUTISM
1. Terms and frequency in autism............309
2. Etiology and explicative theory..........313
3. Symptoms and diagnosis....... ...........315
4. Prediction and recuperation..............328
CHAPTER XIII................................334
SPECIFIC AND COMMON ASPECTS IN DIFFERENTIATED DIAGNOSIS OF
VERBAL RETARD AND DYSPHASIA
1. Verbal retard and dysphasia in normal psychic conditions
334
2. Verbal retard in intellect deficit......347
CHAPTER XIV.................................357
DYNAMISM AND CORRELATION IN COMMUNICATION,
PERSONALITY AND BEHAVIOR
REFERENCES..................................371
SOMMAIRE
INTRODUCTION............................15
CHAPITRE I..............................19
COMMUNICATION TOTALE ET SES VALENCES
CHAPITRE II.............................37
DYNAMISME ET RELATION DANS LA METHODOLOGIE DE LA CONNAISSANCE
ET LINTERVENTION THERAPEUTIQUE DANS LES TROUBLES DU LANGAGE
ET DE LA COMMUNICATION
1. Evaluation du langage et de la communication 38
2. Psycho diagnostique et prdiction dans la psychopdagogie
spciale.............................48
3. Intervention thrapeutique dans la logopdie 58
CHAPITRE III............................65
TROUBLES DE RYTHME ET FLUENCE DU LANGAGE
1. Dlimitations conceptuelles et proccupations dans ltude
des troubles de rythme et fluence........65
2. Etiologie du bgaiement .............76
3. Dfinition et frquence dans le bgaiement 88
CHAPITRE IV.............................94
CLASSIFICATION ET SYMPTOMES DANS LE BEGAIEMENT
1. Critres de classification dans le bgaiement .....94
2. Symptmes du bgaiement et son impact sur la personnalit
.....................................98
2.1.Cadre gnral de lapproche des symptmes..... 98
2.2.Symptmes dans le bgaiement clonique....100
2.2.1. Difficults au niveau phono articulaire......100
2.2.2. Difficults au niveau de la respiration .....104
2.2.3. Difficults au niveau extralinguistique..... 106
2.2.4. Difficults au niveau du comportement et
de la personnalit.............107
2.3.. . .Symptmes dans le bgaiement tonique .110
2.3.1. Difficults au niveau phono articulaire...... 111
2.3.2. Difficults au niveau de la respiration .......112
2.3.3. Difficults au niveau extralinguistique ....113
2.3.4.Difficults au niveau du comportement et de la
personnalit.............114
3. Synthse gnrale sur la symptomatologie du bgaiement
119
CHAPITRE V..................................123
DIAGNOSE ET THERAPIE DU BEGAIEMENT
1. Diagnose du bgaiement...................124
1.1 Signification du lanamnse..........127
1.2 Signification de lobservation.......129
1.3 Signification des tests, preuves.....130
2. Thrapie du bgaiement...................132
2.1 Directions thrapeutiques............133
2.2 Psycho thrapie du bgaiement........144
2.3 Rtablissement et dveloppement du langage rythmique
et fluent............................153
2.4 Thrapie de la conduite et cognitive.156
CHAPITRE VI.................................160
FONCTIONNALITE ET DISFONCTIONNEMENT DANS LA REALISATION DE LA
VOIX
1. Dfinition et valuation de la voix......162
2. Explication de la phonation..............172
2.1.......................Thorie mcanique 172
2.2..........Thorie myo-lastique de Ewald 172
2.3.Thorie neuro - chronaxique de R. Husson 173
2.4.. .Thorie muco - ondulatoire de Perello 174
2.5................La thorie de Dejonckere 175
3. Contributions modernes dans lexplication de la phonation
176
CHAPITRE VII...............................183
TROUBLES DE LA VOIX
1. Classification, tiologie et symptmes dans les troubles de
la voix..............................185
2. Troubles de la voix dans les ages extrmes203
2.1 Troubles de la voix dans lenfance. .204
2.2 Troubles de la voix dans la vieillesse 209
3. Thrapie logopdiste des troubles de la voix212
CHAPITRE VIII..............................222
APHASIE
1. Dlimitations conceptuelles et concernes dans ltude
de laphasie............................222
2. Dautres contributions dans lexplication des mcanismes de
laphasie............................232
3. Classification et symptmes dans laphasie237
CHAPITRE IX................................253
APHASIE DE LENFANT
1. De laphasie et syndrome de sous dveloppement du langage
vers laphasie congnitale..............253
1.1.. .Dfinitions et perspectives gnrales 253
1.2. Symptmes et diagnostique dans laphasie congnitale .
357
1.3.Diagnostique de laphasie et la rcupration de la
personne........................260
2. Aphasie obtenue..........................261
2.1.Dfinition et symptmes dans laphasie obtenue de lenfant
................................261
2.2. Diagnostique de laphasie et la rcupration
de la personne......................264
CHAPITRE X.......... ......................267
DISTORSION AU NIVEAU PSYCHIQUE ET DE LA CONDUITE DANS
LAPHASIE
CHAPITRE XI.................................283
ALALIE
1. Dterminisme et relation dans le retard verbal,
dysphasie et alalie......................284
2. Diagnostique diffrenti dans la relation retard verbal,
dysphasie et alalie .................. 286
3. Facteurs impliqus dans ltiologie......293
4. Conceptualisation, classification et mthode rcupratrice
dans lalalie............................296
CHAPITRE XII................................309
TROUBLES DU DEVELOPPEMENT DU LANGAGE SUR LE FOND DE
LEVOLUTION PSYCHO COMPORTEMENTALE DANS LAUTISME
1. Termes et frquence dans lautisme.......309
2. Etiologie et thorie explicative.........313
3. Symptmes et diagnostique................315
4. Prdiction et rcupration...............328
CHAPITRE XIII...............................334
ASPECTS SPECIFIQUES ET COMMUNS DANS LE DIAGNOSTIQUE
DIFFERENTIE DU RETARD VERBAL ET DE LA DYSPHASIE
1. Retard verbal et dysphasie dans des conditions de normalits
psychiques............................334
2. Retard verbal dans le dficit de lintellect347
CHAPITRE XIV......... .....................357
DYNAMISME ET CORRELATION DANS LA COMMUNICATION, PERSONNALITE
ET COMPORTEMENT
BIBLIOGRAPHIE...............................371
INTRODUCERE
In Tratatul de Logopedie volumul I, aprut anterior, afirmam
c sarcina pe care ne-am asumat-o de a realiza o asemenea
lucrare complex este extrem de dificil i implic un efort
ndelungat, chiar dac problematica abordat este bine
stpnit de autor att pe linie teoretico-demonstrativ, ct
i pe cea practico-aplicativ a domeniului, n acest volum,
volumul al II-lea al Tratatului de Logopedie, am perceput i
mai bine dimensiunile unei asemenea dificulti i efortul ce
trebuie ncorporat ntr-o carte cu o tematic att de vast i
cu attea implicaii n practica terapeutic a tulburrilor de
comunicare i de limbaj. Aceste dificulti sunt determinate,
n principal, de patru aspecte:
1. Asigurarea unitii dintre diferitele subiecte abordate i
pstrarea unui anumit echilibru ntre teorie i terapie
pentru fiecare tulburare tratat;
2. Adoptarea unor criterii comune pentru ordonarea temelor i
subtemelor tratate, astfel nct s se respecte principiul
fundamental din logopedie, de analiz i de intervenie
(terapeutic) de la simplu la complex, pe care noi l-am
ridicat la rang de legitate pentru evoluia i terapia
logopedic a tulburrilor de comunicare i de limbaj nc
din primul volum al Tratatului;
3. Literatura de specialitate este limitat pentru o serie de
categorii de tulburri att din punct de vedere al teoriei
generale, ct i din cel al terapiei logopedice, iar n
tratarea multor aspecte se nregistreaz preri divergente
din partea specialitilor i a practicienilor;
4. Unele aspecte, mai ales cele ce privesc metodologia
educaional-recuperativ, nu pot fi preluate i transferate
fr niciun fel de adaptare de la o limb la alta, pentru c
sistemul lingvistic, att de diferit, imprim un anumit
specific limbii respective pe planul structurii, al
dezvoltrii, i chiar al tulburrii de limbaj, fapt ce a fcut
necesar s fie elaborate metode i procedee eficiente n
corectare i validate n practica logopedic pentru
logopatiile din limba romn.
Dat fiind acestea, noi am organizat materialul din Tratat,
pornind de la crearea unui cadru general cu privire la rolul
i importana comunicrii i al limbajului, n care am
subliniat valenele i impactul acestora asupra calitii
relaiilor individului cu cei din jur i, totodat, modul cum
sunt trite satisfaciile sau eecurile din planul
comunicaional, astfel nct acestea influeneaz evoluia
structurilor de personalitate i de comportament. Apoi, ne-am
centrat pe fiecare tulburare de limbaj, respectnd ordinea
clasificrii noastre i care nu au fost analizate n primul
volum, urmrind, n acelai timp, relaiile i felul n care
interfereaz diferitele categorii de tulburri. Ulterior, dup
analiza fiecrei categorii de tulburri, am adus n atenia
cititorului metodologia educaional-recuperativ, n care am
insistat nu numai pe elementele de terapie specific
logopedice, ci i pe modalitile de intervenie psihologic
pentru ameliorarea sau nlturarea unor distorsiuni de la
nivelul personalitii i comportamentului, generate de
tulburrile comunicrii i ale limbajului. In finalul
volumului, am abordat tocmai aspectele legate de modificrile
comportamentale i ale evoluiei structurilor de personalitate
ce se produc n relaie cu impactul tulburrilor de comunicare
i limbaj, ceea ce influeneaz ntregul sistem de adaptare a
subiectului n relaionarea cu cei din jur i chiar a
aportului pe care pot s-l exprime n realizarea profesional
i personal.
Pe parcursul ntregii lucrri, am avut n vedere existena
unei zone dificile n abordarea unor probleme de teorie, dar
mai cu seam, de terapie logopedic adaptat la nevoile
subiectului i la specificul tulburrii respective. Acest
ultim aspect ne-a determinat s subliniem faptul c n cadrul
terapiei logopedice dificultile legate de reuitele
demersurilor metodologice pot fi depite, n bun msur,
dac terapeutul adopt o conduit empatic, perceput empiric
de ctre subiectul logopat, devenind, n felul acesta, un
catalizator pentru motivarea sa i activarea resurselor
poteniale n exprimarea relaiilor interpersonale. In felul
acesta, subiectul se obinuiete i se abiliteaz pe linia
unor expresii empatice, pentru a-i controla conduitele i
pentru a-i operaionaliza demersurile destinate socializrii
atitudinilor, ceea ce faciliteaz ca cei din jur s poat
aprecia abilitile
sociale i de comunicare afectiv cu o conotaie pozitiv,
nemijlocit pentru comunicarea total i evoluia
personalitii.
Comunicarea i limbajul reprezint lstarul osaturii psihice
prin care se dezvolt i se exprim comportamentul i
personalitatea uman, marcnd valenele acestora i nivelul
expectaiilor individului n sistemul de integrare n
comunitate, prin care se urmrete maximalizarea potenialului
socio-cultural. Acest proces ncepe de la natere i evolueaz
n funcie de zestrea nativ, dar mai ales, n raport de
condiiile de mediu, mai mult sau mai puin favorabile, astfel
nct comunicarea i limbajul introduc note difereniatoare
ntre diferitele persoane i contribuie la definirea, n
ansamblu, a profilului psihologic al omului. nc din
copilria timpurie, achiziiile din acest domeniu se produc n
etape sau n trepte, iar calitatea i cantitatea acestora
constituie pietre de temelie pentru construcia devenirii
umane.
Capitolul I
COMUNICAREA TOTAL I VALENELE EI
Conceptul de comunicare total a fost dezvoltat n
literatura de specialitate, n special, pe terenul educrii i
adaptrii persoanelor cu surditate n comunicarea i
interrelaionarea cu cei din jur. Dei edificatoare i
importante astfel de abordri, cu exemplificri i precizri
cu privire la elementele constitutive ale comunicrii totale,
limitat numai la asemenea cazuri particulare, ea nu poate
depi caracterul de individualitate, pentru a explica
structura complex i dimensiunea comunicrii totale, care se
extinde, cu siguran, nu numai n domeniul psihopedagogiei
speciale, dar i n cel al psihologiei, pedagogiei,
lingvisticii i psiholingvisticii. Aceste considerente ne
determin s demonstrm trei obiective pe care ni le propunem
n capitolul de fa:
1. comunicarea total este condiia de baz pentru educarea i
interrelaionarea persoanelor surde i cu alte deficiene,
pentru a asigura reuita adaptrii i integrrii n
societate;
2. comunicarea total este deosebit de activ i n cazul
persoanelor normale, astfel nct determin dinamizarea i
orientarea preferinelor de expresie ale personalitii
odat cu afirmarea expectaiilor fa de mediul ambiant cu
care interacioneaz;
3. comunicarea total constituie o component psihologic a
personalitii, ce asigur reuita/nereuita activitii de
energizare i expansiune a subiectului, ceea ce i confer
rolul de aptitudine intelectiv i atitudine motivaional
fa de semenii din jur, dar i fa de sine (E. Verza,
2005).
Prin urmare, comunicarea total este o proprietate
specific tuturor persoanelor i ea depete sfera
comunicrii verbale, ntruct o completeaz pe aceasta printr-
o serie de mijloace
extralingvistice i prozodice, cum ar fi gesturile, miniica,
pantomimica, expresia privirii i a micrii, a exclamrii i
a inflexiunilorvorbirii, a pauzelor, a reaciilor vegetative
etc.
Comunicarea total nu se limiteaz la folosirea limbajului
vorbit cci, n egal msur, limbajul nonverbal (reprezentat
prin expresia corpului, a gesturilor, a mimicii, a
pantomimicii, a spaiului i a imaginii etc.) furnizeaz
informaii sincere despre subiect, despre atitudinile i
strile sale afectiv-emoionale. Mesajul lingvistic
completeaz i introduce mai adecvat intenionalitatea
vorbitorului. Dar folosirea exclusiv numai a unei singure
forme de limbaj ar srci coninutul comunicrii i ar genera
o relaie simplificat ntre partenerii acesteia. i n
dezvoltarea ontogenetic a copilului cele dou forme de
limbaj, verbal i neverbal, evolueaz n paralel, se
completeaz i se susin reciproc, asigurnd o comunicare cu
mai multe valene. Limbajul gestual este mult mai redus,
comparativ cu numrul unitilor lingvistice ale unei limbi,
dar printr-un singur gest pot exprima una sau mai multe
noiuni, iar alte aspecte sunt suplinite de celelalte mijloace
prozodice. Spre exemplu, emoiile i sentimentele vorbitorului
pot fi mai adecvat descifrate, bazndu-ne pe expresiile
faciale, pe gesturi, pe reaciile vegetative, pe intonaia i
pe ritmul vorbirii etc. Strile emoionale de tipul bucuriei,
tristeii, fricii, dezamgirii, scrbei, respingerii,
satisfaciei, sunt dintre cele care se percep facil prin
intermediul limbajului nonverbal.
In comunicarea afectiv, limbajul nonverbal are un rol
esenial, deoarece interlocutorul i acord o importan
deosebit, pentru a se raporta la strile atitudinal-
emoionale ale vorbitorului. i n planul anatomo-fiziologic
sunt unele idei interesante, cu privire la aceste aspecte.
Astfel, se pare c se confirm, tot mai riguros, ipoteza
conform creia cele dou emisfere cerebrale capt fiecare o
specializare pentru nelegerea tipului de mesaj. Pe acest
temei, Bryden i Ley (1983, 1989) afirm c emisfera dreapt
este destinat nelegerii, decodificrii strilor emoionale,
n timp ce emisfera stng este direct implicat n
funcionalitatea verbal a comunicrii, n percepia i
recunoaterea imaginilor auditive. Investigaiile efectuate de
ei au dus la concluzia c emisfera dreapt este mai adecvat
pentru surprinderea expresivitii emoionale a vocii, pe cnd
emisfera stng este destinat spre a evalua nelesul i
semnificaia cuvintelor. Datele clinice confirm, n bun
parte, aceste idei, ntruct leziunile sau tulburrile de la
nivelul
emisferului stng sau drept duc la dereglaje care afecteaz,
preponderent, unul din cele dou caracteristici evideniate.
De aici, concluzia c subiecii ce prezint leziuni n
emisfera dreapt prezint tulburri mai extinse sau mai
restrnse ale exprimrilor emoionale i ale decodificrii
acestora ntr-o manier similar tulburrilor de nelegere a
semnificaiei comunicrii pentru BUbiccii cu leziuni n
emisferul stng, ceea ce distorsioneaz diferitele tipuri de
informaii.
Persoanele care nu posed comunicarea verbal sau la care
incasta este limitat, ca urmare a nedezvoltrii ei sau a unor
tulburri, comunic, n principal, prin mijloace
extralingvistice, a cror eficien depinde de nivelul
experienei personale: vrsta mintal, caracteristicile de
personalitate, motivaia pentru irla|ionarea cu cei din jur
.a. Comunicarea total nu exclude comunicarea verbal, o
cuprinde i o extinde la persoanele normale, n timp ce pentru
cele cu dizabiliti de limbaj (n funcie de gravitatea lor)
are loc o pendulare ntre diferitele mijloace de reulizare a
comunicrii, n care semnificativ devine atingerea scopului
de a interrelaiona i de a se nelege cu cei din jur.
Cu toat importana i complexitatea comunicrii totale, ea
a nceput s fie cercetat mai insistent i raportat la nite
cerine speciale educaionale abia dup anii 70 ai secolului
trecut. La baza cercetrilor din acest domeniu, au stat
studiile despre limbajul gestual care n fapt constituie numai
o faet a comunicrii totale, dar, cu siguran, una din cele
mai importante. Din cte tim, primul curs de limbajul
gesturilor a fost predat n Institutul Naional din Paris, n
1976 (D. Moores i J. Maestas y Moores, I9K9), ca, ulterior,
comunicarea total s fie introdus n diverse programe
educaional-recuperative, n special pentru persoanele surde.
n continuare, comunicarea total ctig tot mai mult teren
n detrimentul metodei orale care a dominat o lung perioad
de timp n educaia copiilor surzi. Ca urmare a valenelor
metodei orale, prin care se valorizau la maxim restanele
capacitilor auditive, se acredita ideea c folosirea i
extinderea protezelor auditive pot rezolva problema copiilor
deficieni de auz i acetia pot fi integrai cu succes n
nvmntul de mas fr s mai fie nevoie de coli speciale.
n Olanda, Huising adopt termenul de "acupedie, care
semnific exersarea auzului la copiii surzi i se elaboreaz
programe de protezare a copiilor mai mici de trei ani.
Rezultate ncurajatoare, pe acest plan, au fost obinute i
n Suedia
i apoi n Anglia, ceea ce a dus la acreditarea ideii c
rmiele auditive pot fi astfel valorificate n evitarea de
ctre copilul surd a colii speciale. i la noi, mai sunt unii
care cred n miracolele protezrii i a unei integrri depline
a copilului surd n nvmntul de mas. Nu minimalizm
efectele pozitive ale protezrii, dar aceasta nu suplinete
importana procesului educaional-recuperativ calificat din
nvmntul special i nici nu poate anula, printr-o decizie
administrativ, o form tradiional de educaie (nvmntul
special), care i-a demonstrat multiplele valene n decursul
timpului.
Acupedia se bazeaz, aadar, pe prioritatea auzului fa de
vz, iar abordarea terapeutic pornete de la detectarea
timpurie a deficienei odat cu protezarea auditiv i
intervenia sistematic educaional (Pollack, 1970).
Ulterior, eficacitatea acestei metode s-a dovedit inferioar
altor metode, deoarece copiii supui unor asemenea programe
acupedice nu puteau comunica i citi la nivelul celor care
traversau alte moduri de intervenie. De aici, scderea
interesului pentru tehnicile strict auditive i conturarea
tendinei de a le ncadra pe acestea n alte programe cu
caracter multisenzorial. Astfel, devenea limpede c acupedia
sau, mai bine zis, educaia excesiv prin metode orale nu a
constituit nici pe departe un succes. Opiunea prezent a
terapeuilor i educatorilor pentru comunicarea total se
bazeaz nu pe excluderea metodelor gestuale, ci pe mbinarea
acestora cu metodele orale, pentru a obine rezultate
edificatoare att n utilizarea vorbirii, ct i n gramatic,
citire i scriere.
Dei au trecut mai bine de dou decenii de la aceste
constatri, nici n prezent nu exist o accepie unanim
asupra comunicrii totale i a posibilitilor de realizare a
acesteia ca metod educativ pentru persoanele deprivate de
auz (sau cu alte handicapuri) i cele normale. Pentru unii,
comunicarea total se rezum la folosirea simultan a
comunicrii orale i gestuale n educarea persoanelor surde,
n timp ce pentru alii, ea constituie o modalitate filosofic
de a pune pe copiii surzi n postura de a-i nsui
comunicarea prin orice mijloc: folosirea cuvntului, limbajul
gesturilor, citirea labial, a dactilemelor etc.
Pentru noi, comunicarea total nu se rezum numai la
educaia persoanelor cu deficit de auz (sau cu alte
deficiene), ci ea cuprinde un sistem organizat de intervenie
sistematic n educarea i instrucia persoanelor normale sau
cu handicapuri,
n scopul de a dezvolta capaciti ct mai avansate de
comunicare i de relaionare cu cei din jur, folosindu-se
toate mijloacele posibile: verbale - nonverbale, verbale -
gestuale, verbale - prozodice, verbale - acionale etc.
Adaptarea acestora se face la vrsta cronologic i mintal a
subiectului, la nivelul de cultur i de educaie, la
capacitile intelective i senzoriale ale acestuia.
Utilizarea i a altor mijloace, n afara celor auditiv-orale
pentru dezvoltarea comunicrii i a socializrii, nu poate fi
dect n folosul subiectului, deoarece deschide un cmp larg
de influenare dirijat a capacitilor de expresie i
nelegere, de nsuire a unor forme diverse ce faciliteaz
interrelaionarea social. Cu ct sunt mai limitate
structurile verbale ale subiectului, cu att exist o tendin
mai mare de a folosi i mijloace nonverbale de expresie,
pentru a se putea exprima i a se putea face neles, chiar
dac acestea din urm nu au fost nvate ntr-un mod
organizat. Astfel, copilul mic nva n mod spontan, prin
relaionare cu cei din jur i n primul rnd cu mama,
semnificaiile mimicii i ale gestului pentru unele aciuni i
pentru unele adjective pentru care nu are corespondentul
verbal: a mnca, a bea, a fi bun, a fi ru, a fi frumos etc.
Adultul dezvolt o asemenea exprimare nc din ontogeneza
timpurie i n mod spontan adopt mijloace extralingvistice,
n paralel cu folosirea simbolurilor verbale pentru unele
aciuni i pentru referine la diferite obiecte. S-a
constatat, n mod empiric, c nsuirea denumirii obiectelor,
spre exemplu, se realizeaz mult mai uor dac referinele
verbale sunt nsoite de cele mimice, gestuale, prozodice, de
o accentuare a laturii afective a comunicrii, de folosirea
materialului iconic i de stimularea citirii labiale. Se simte
lipsa unor cercetri care s pun n eviden avantajele
folosirii echilibrate a comunicrii verbale i nonverbale n
perioadele de constituire a limbajului i de implementare
organizat sau spontan a structurilor comunicrii totale. Din
nefericire, n ara noastr, nici termenul de comunicare
total nu are o rezonan fundamentat i nici nu a penetrat
n cercetarea tiinific. De altfel, nici pe plan mondial
lucrurile nu sunt elucidate i nu sunt dect puine cercetri
cu privire la comunicarea total, axate i acestea, aproape
exclusiv, pe subiecii cu deficit auditiv. Aceste cercetri
urmresc nregistrarea progreselor sau a regreselor obinute
de copiii cu deficien de auz n condiiile educrii lor prin
metode exclusiv auditiv-verbale sau atunci cnd acestea sunt
dublate de alte mijloace, tehnicile nonverbale. Pentru a avea
o imagine asupra
eficienei acestora, ntr-o situaie sau alta, prezentm
cteva concluzii care ni se par mai semnificative.
Referindu-se la studiile asupra copiilor surzi, care
utilizeaz comunicarea prin semne, D. Moores (1971) se declar
surprins de faptul c pn n 1965 nu s-a nregistrat nici o
cercetare obiectiv cu referin la aceast tem. Autorul
respectiv mai menioneaz c majoritatea articolelor publicate
pn n prezent sunt axate pe o poziie sau alta n favoarea
uneia din metodologiile posibile a fi folosite. Dac pn de
curnd se preferau metodele orale, mai recent se opteaz n
favoarea comunicrii prin semne, autorii respectivi ncercnd
s demonstreze ipoteza potrivit creia comunicarea prin semne
ar fi duntoare, ceea ce ar nsemna c, mai cu seam, copiii
surzi ce provin din prini surzi sunt inferiori, att sub
aspectele comunicrii, ct i ale nvrii i adaptrii
sociale a celor ce provin din prini auzitori care nu sunt
nvai s foloseasc limbajul semnelor. n acest sens,
Stoenson (1964) examineaz rezultatele colare ale copiilor
surzi nscui din prini surzi i le compar cu cele ale
colegilor lor surzi, nscui din prini auzitori. Loturile de
subieci frecventau o coal special califomian, ntre anii
1914 i 1961. Studiul respectiv surprinde pe muli specialiti
i educatori prin faptul c din cei 134 de subieci comparai,
90% dintre copiii surzi, provenii din prini ce nu auzeau,
au reuit s ating un nivel de educaie superior copiilor
surzi cu prini auzitori i 38% din cei din prima categorie
au ajuns la facultate, fa de numai 9% din cei din a doua
categorie (cit. dup D. Moores i J. Maestas y Moores).
i alte studii ulterioare vin s confirme aceste date.
Astfel, Stuckless i Birch (1965) au efectuat un studiu pe 38
de copii surzi, provenii din prini surzi, care au folosit
limbajul semnelor nc de la naterea lor, i rezultatele
obinute la scris, citit i lectur labial le-au comparat cu
cele ale altor 38 de copii surzi ce proveneau din familii de
auzitori ce nu foloseau semnele n comunicare. S-a avut n
vedere gravitatea pierderilor auditive, vrsta individual i
cea real, sexul i vrsta la intrarea n coal i s-a
constatat o superioritate evident n performanele la scris,
citit i citire labial a subiecilor din primul lot i o
relativ echivalen, sub raportul adaptrii psihosociale i a
claritii vorbirii, ntre cele dou loturi studiate.
ntr-un alt studiu, efectuat de Meadow (1968), se relev c
dintr-un lot de 59 de copii surzi, ai cror prini erau i ei
surzi, la
imaginea de sine i la rezultatele colare s-au prezentat la
un nivel mai ridicat fa de un lot similar de copii surzi,
provenii din prini care auzeau i care nu foloseau limbajul
semnelor. Copiii care proveneau din prini surzi au obinut
rezultate mai bune n domeniul creterii sociabilitii, al
afirii unui comportament fizic masculin sau feminin, al
reaciilor adaptative la o situaie dat i a rezultatelor
colare, cu circa 2,2 ani n progres odat cu naintarea n
vrst, dar fr deosebiri semnificative ntre cele dou
loturi, n utilizarea vorbirii i a lecturii labiale. n plus,
copiii provenii din prini surzi aveau un grad mai redus de
frustrare n comunicarea cu cei din jur i astfel reueau o
mai bun interrelaionare. n fine, ni se pare edificator,din
acest punct de vedere, i studiul lui Vemon i Koch (1970)
care, de asemenea, au comparat un numr de 32 de copii nscui
din prini surzi cu un alt grup de copii provenii din
prini auzitori i care nu au folosit limbajul semnelor n
comunicarea cu acetia. Loturile de subieci studiate au fost
grupate dup sex, vrst i Q.I. Autorii respectivi ajung la
concluzia c dei copiii nscui din prini auzitori au fost
supui la o educaie oral intensiv, nc din perioada
precolar, rezultatele lor fiind inferioare celor provenii
din prini surzi, n toate domeniile colare i, n special,
n folosirea cititului, scrisului, a vocabularului i relativ
egale, sub raportul vorbirii i a lecturii labiale.
Aceste rezultate demonstreaz c limbajul semnelor i ajut
pe copiii surzi s se adapteze mai bine la situaiile de
interrelaionare, deoarece sunt mai puin reticeni la formele
pe care le folosesc n comunicare, dar apreciaz nivelul de
nelegere i de extindere afectiv n planul unui
comportament general de adaptare la mediu. Rezult, aadar, c
adaptarea la mediul psihosocial nu poate fi redus la o
comunicare exclusiv lingvistic, deoarece orice mijloc sau
tehnic care o ajut pe aceasta sau chiar dac o suplinete,
poate deveni eficient, n msura n care subiectul o
mnuiete cu abilitatea ndeplinirii scopului de a se integra
ntr-un sistem complex relaional care s-i permit un
comportament expresiv, neles i acceptat de cei din jur. Din
acest punct de vedere, coala romneasc, prin specialitii ei
(C. Pufan, 1972) i prin cadrele didactice din colile
speciale au pus n practic ideea c orice mijloc de
comunicare bazat pe semne, mimic, pantomimic, dactileme,
citire labial etc., nu trebuie exclus din educaia copiilor
surzi, atta timp ct acestea sunt utile comunicrii i ele
pot constitui forme de susinere a dezvoltrii limbajului
verbal. Un asemenea mod de interpretare i-a demonstrat
eficiena n timp, nu numai pentru adaptarea psihosocial a
copiilor surzi, dar i n creterea nivelului de demutizare i
de dezvoltare a comunicrii verbale. Desigur, nu pot fi
evitate o serie de etape i condiii de tehnic metodologic
ce se impun a fi parcurse pentru atingerea unui nivel ct mai
ridicat al demutizrii i pentru folosirea , n mod gradat i
sistematic organizat, a limbajului semnelor, odat cu
dezvoltarea psihologic a copilului cu deficien de auz (E.
Verza, 2003). In fond, i copiii surzi cu care se folosete
numai comunicarea oral, cnd ntmpin dificulti de
exprimare verbal sau nu-i gsesc cuvintele adecvate,
apeleaz, frecvent, la exprimarea relaiilor pragmatice i
chiar a celor semantice la un sistem de semne complex pe care
l creeaz sau l adopt, parial, prin mprumut de la semenii
lor cu care vin n contact.
Se poate uor observa c toate persoanele care, dintr-un
motiv sau altul, prezint dificulti de exprimare verbal i
de construcie logico-gramatical a limbajului, apeleaz tot
mai frecvent la mijloace nonverbale pentru a se putea face
nelei i pentru a reui s transmit ct mai exact i mai
rapid ideile i strile trite. n tulburrile de limbaj i n
retardurile verbale ale subiecilor cu intelect normal se
manifest tendina de a controla i a alege mijloacele
gestuale i expresiile pantomimice care li se par mai adecvate
pentru a suplini unele formulri verbale. n ontogeneza
timpurie, copiii sunt nvai, n mod spontan, de mamele lor
s comunice prin astfel de mijloace, s neleag aciunile i
cuvintele necunoscute prin intonaie, timbru vocal, prin
micri ale minilor i a expresiei faciale. Mai trziu, n
grdini i apoi. n clas, educatoarea i nvtoarea, n
mod intenionat, adopt o gam variat de tehnici nonverbale,
cu scopul de a ntri stimulii verbali i de a capta atenia
copiilor. De altfel, limbajul semnelor i, n general,
tehnicile nonverbale, se nva odat cu limbajul verbal i
mpreun dau dimensiunea comunicrii totale, ele se susin i
se completeaz reciproc, determinnd, n final, un echilibru
care denot capacitile verbale ale subiectului. Prin urmare,
comunicarea total cuprinde toate mijloacele verbale (orale i
scrise) i mijloacele nonverbale care l ajut pe un individ
s neleag i s se fac neles la un nivel ct mai
ridicat. Pentru pefsoanele normale, dominant este, desigur,
comunicarea verbal, iar pentru cele cu deficiene grave de
auz i deficiene asociate ori n deteriorrile accentuate ale
intelectului,
cel puin pn la nvarea organizat i sistematic a
limbajului verbal, formele comunicrii prin semne rmn
principalele mijloace de expresie.
i persoanele normale apeleaz, frecvent, la limbajul
nonverbal ntr-o proporie mai mare sau mai mic. Pentru
comunicarea oral, A. Mehrabian i M. Weiner estimeaz c 7% o
reprezint cuvintele, 38% este paralimbaj (intonaie,
inflexiuni ale vocii), 55% este constituit din limbaj
neverbal care, intenionat sau neintenionat, se concretizeaz
prin gesturi, mimic, pantomimic, expresii ale feei, surs,
ncruntare, poziia corpului, contact vizual i corporal,
micri, vestimentaie, tonalitatea vocii, ritmicitatea
vorbirii, plasarea n spaiu etc. Toate aceste elemente
neverbale ale comunicrii mai poart denumirea de
metacomunicare, destinat s suplineasc i s ntrein
comunicarea verbal.
Comunicarea nonverbal ofer un mare volum de informaii
asupra subiecilor i asupra mesajelor pe care acetia le
transmit. Astfel, avem informaii cu privire la strile
afective, la atitudinile fa de partenerii de discuie, ale
nivelului cultural i educaional, la unele stri
motivaional-volitive .a. Toate mesajele care se vehiculeaz
prin comunicarea nonverbal depind, ca i n comunicarea
verbal, de o serie de factori i condiii dintre care mai
importante sunt:
- vrsta cronologic i mental a interlocutorilor;
- nivelul de educaie i de cultur a acestora;
prezena/absena intimitii i a simpatiei/antipatiei
dintre interlocutori;
mediul de provenien a interlocutorilor i de raportare
atitudinal-afectiv la comunicare;
- spaiul i timpul de desfurare a comunicrii perceput ca
un confort sau ca un disconfort psihic;
- experiena interlocutorilor n codarea i decodarea
comunicrii etc.
Cnd comunicarea nonverbal se desfoar n paralel sau n
asociere cu comunicarea verbal, ndeplinete o serie de
funcii ce ntregesc mesajele verbale i le fac mai
accesibile, uurnd nu numai sarcina vorbitorului, dar i a
auditorului. Astfel de funcii se refer la:
- precizarea mesajului verbal, printr-o mai riguroas
substituire a sensului i semnificaiei acestuia;
- completeaz i dimensioneaz raporturile dintre vorbitor i
auditor;
- exprim unele stri emoional-afective care, intenionat sau
neintenionat, nu transpar prea evident n exprimarea
(verbal)a vorbitorului;
- exprim interesul interlocutorilor pentru comunicare; poate
da alte sensuri unor mesaje verbale care din anumite motive
vorbitorul nu dorete s le fac cunoscute n totalitate;
- introduce o not suplimentar de claritate i sinceritate n
exprimarea prin mesajul verbal .a.
Limbajul verbal este mai ncrcat de ideaie i informaie,
exprimnd i ndeplinind n mod complex funcia de cogniie,
comparativ cu limbajul nonverbal care exprim, n principal,
atitudini i emoii dnd impresia unei exacerbri a laturii
afective a comunicrii. Limbajul verbal devine, cu timpul,
odat cu dezvoltarea psihic a individului, tot mai controlat
i cenzurat, n care domin intenia, sensul i semnificaia
ce este dorit a se imprima, n timp ce limbajul nonverbal are
un pronunat caracter spontan, realizat, de cele mai multe
ori, fr intenie, provocat i centrat pe un eveniment sau pe
o situaie dat. Nota de sinceritate strbate, credem n mod
reflex, ntregul traseu al expresiei personalitii i
comportamentului, ce ulterior subiectul nu o mai poate anula,
nici verbal nici nonverbal, far a provoca din partea
interlocutorului incertitudini i suspiciuni cu privire la
calitatea i personalitatea vorbitorului. Cum corpul, n
ansamblul su, i fiecare segment n parte, poate exprima un
anumit coninut afectiv- informaional, la care se adaug o
serie de elemente prozodice ale vorbirii, cum sunt intonaia,
timbrul, ritmul, accentul, pauza etc., ne determin s
subliniem marea bogie i varietate a strilor psihice
complexe ce pot fi exprimate la un moment dat. Am precizat c
n raport de situaie, de contextul n care se desfoar, dar
i n funcie de interlocutor, limbajul nonverbal poate cpta
valene superioare limbajului verbal. Spre exemplu, copilul
mic sau cel care ntmpin dificulti n exprimarea verbal,
adopt forme complexe nonverbale n comunicarea cu cei
apropiai. i n relaiile de intimitate ale adultului,
comunicarea nonverbal tinde s devin
dominant i preferat de interlocutori pentru nivelul discret
i complex de prezentare a atitudinilor, emoiilor, gndurilor
i inteniilor.
Rezult, aadar, c limbajul nonverbal este deosebit de
important nu numai pentru exprimarea strilor atitudinal-
afective i pentru completarea i susinerea informaiilor
produse prin intermediul limbajului verbal, dar i pentru
faptul c el permite persoanei o extindere mai ampl a
comunicrii din toate punctele de vedere. Unii autori afirm,
chiar, c limbajul nonverbal este superior celui verbal,
deoarece majoritatea informaiilor sau a mesajelor produse
nonverbal au un grad de sinceritate mai ridicat (Ray
Birdwhistell, 1970, Albert Mahrabian, 1972), dar sigur, nu
poate fi minimalizat importana cuvntului n comunicare i
n interaciunea dintre oameni. Un anumit echilibru ntre cele
dou forme de limbaj, cu tendina de cultivare i exersare a
comunicrii verbale, contribuie la creterea capacitilor
persoanei de a exprima ct mai complet relaii, cauze, n
cadrul mesajelor informaionale i atitudinal-afective.
Comunicarea total nglobeaz cele dou forme de limbaj,
verbal i nonverbal, ceea ce nseamn o exprimare deplin a
tuturor inteniilor i a ideaiei subiectului, odat cu
creterea resurselor de nelegere a celor din jur, de
interaciune i adaptare la mediul psihosocial.
Aceasta se educ i se dezvolt sub influena mediului
socio-cultural, devenind, cu timpul, pattemuri de exprimare,
n care nu poate fi neglijat nici componenta genetic,
ereditar, a individului. Astfel, odat cu dezvoltarea psihic
a subiectului, comunicarea total devine tot mai performant,
atingnd un nivel maxim n deplina maturitate psihic, cnd
ndeplinete un accentuat rol facilitator de vehiculare a
informaiilor i a strilor atitudinal- afective, dar i de
adaptare i integrare complex n mediul nconjurtor.
n comunicarea total, accentul poate fi pus, la un moment
dat, fie pe limbajul verbal, fie pe cel nonverbal. Depinde de
funcia pragmatic urmrit de subiect, dar i n raport de
coninutul comunicrii, predominant cognitiv sau predominant
atitudinal- afectiv, ca i de capacitile i de experiena
vorbitorului de a exercita o persuasiune ct mai mare asupra
interlocutorului. Sunt,
prin urmare, mai multe secvene n cadrul comunicrii totale,
cu un accent sau altul, pe o anumit latur a limbajului, fr
a distorsiona echilibrul dintre cele dou forme de limbaj. Un
bun vorbitor tie cu exactitate, n funcie de situaie, care
form de limbaj este mai potrivit i cu un impact mai mare
asupra auditoriului, aa cum tie s mnuiasc n mod voluntar
ntreaga gam de posibiliti oferite de tehnicile limbajului,
far s renune la echilibrul dintre acestea, impus, legic i
logic, de comunicarea total. n felul acesta, comunicarea
total atinge valene maximale n expresia i descifrarea
personalitii.
Dat fiind legtura strns dintre comunicarea verbal i cea
nonverbal, mesajele elaborate printr-o form sau alta, se
completeaz i se mbogesc, din punct de vedere al
coninutului, cu mesajele provenite pe cellalt canal,
sporind, astfel, unitatea comunicrii totale i locul
determinant al acesteia n cadrul activitii psihice
superioare. Unii autori vorbesc de dou mini: una a gndirii
(informaional) i alta a trupului (dispoziional-
atitudinal), dar ele nu pot fi departajate n mod arbitrar,
ci doar privite ntr-o unitate specific fiecrui individ de
care depind raportrile i relaionrile personalitii n
mediul nconjurtor. Schema pe care o prezentm, mai jos,
exprim componentele de baz ale comunicrii totale, dispuse,
dup cum se vede, n form ierarhic, dar ntr-o continu
interaciune i, totodat, n dependen de nivelul atins de
cele dou forme de inteligen: inteligena cognitiv i
inteligena afectiv, aa cum i dezvoltarea acestora depinde
de performanele comunicrii verbale i, respectiv, a
comunicrii nnverbale. Cele dou forme de comunicare nu numai
c fac posibil exprimarea coninutului elaborat la nivelul
inteligenei (cognitive sau afective), dar o i alimenteaz cu
un sistem de coduri, mai mult sau mai puin bogat, ncrcat,
ulterior, semantic i afectiv, de mesajele elaborate. n
final, se dezvolt o form specific de adaptare psihosocial,
de unde i adoptarea conceptului de inteligen social, odat
cu sublinierea succesului/eecului n viaa social-
profesional. n acest context, comunicarea total joac un
rol decisiv i ea implic toate formele limbajului, ca i
structura bazal a personalitii i a experienei de via.
Aprecierea i evaluarea inteligenei i a adaptrii sociale
presupune o relaie dinamic ntre genetic i dobndit, pe
baza creia evolueaz, de altfel, ntreaga activitate psihic
a persoanei.
4 Limbajul scris
Prelimbajul
Comunicarea prin morfeme, cuvinte, propoziii, fraze, uniti
sintagmatice, formulri logico-gramaticale, naraie, formulri
n context, n determinri cauzale etc.
Limbaj V Limbaj
Limbaj 't Limbaj expresiv ( receptiv
Comunicarea prin imitaie motorie, mimic, privire, semne,
gesturi, pantomimic, micri ale corpului, intonaie, timbru,
ritmicitate, ideograme, vocalizri, exclamaii etc.
Limbaj > Limbaj expresiv < receptiv
Limbaj 't Limbaj expresiv i receptiv
Dominant, coninutul informaional-cognitiv, raional i
semantic
Limbajul oral
Valenele comunicrii afective
Dominant, coninutul atitudinal-emoional, afectiv i
comportamental
Paralimbajul

Modelarea i structurarea
INTELIGEN I ADAPTARE
SOCIAL
PERSONALITII
COMUNICAREA TOTAL
Comunicarea
verbal
Componentele de baz ale comunicrii totale
Preocuprile pentru dezvoltarea unei tiine a comunicrii
dateaz din cele mai vechi timpuri (J.H.Marrow, 1956). Astfel,
n cultura greac, Platon aprecia retorica ca fiind o tiin
a comunicrii, iar dezvoltarea procesului comunicaional se
realizeaz pe cinci etape distincte: a conceptualizrii, ce se
bazeaz pe demersul cunoaterii, a simbolizrii, care
presupune cunoaterea sensului cuvintelor, a clasificrii, ce
are n vedere studiul comportamentului uman, a organizrii
bazate pe efectele aplicrii practice i a realizrii, n care
se are n vedere cunoaterea instrumentelor de influenare a
partenerilor participani la comunicare. n acelai context,
Socrate acord o valorizare total comunicrii prin
sublinierea semnificaiei retoricii, ca tiin a
comportamentului uman, i expresie a celei mai avansate
culturi umane. i Aristotel este preocupat de retoric
(scriind o lucrare cu acest titlu), insistnd pe semnificaia
aspectelor pragmatice ce strbat comunicarea interuman.
n epoca roman, Cicero se remarc prin distincia pe care o
face ntre retoric, ca teorie a comunicrii, i oratorie, ca
sistem practic n care cele dou dimensiuni se afl ntr-o
continu relaie de deteriorare i de influenare reciproc,
influenare dependent de o serie de factori subiectivi i
obiectivi ce aparin subiecilor care particip la comunicare
i a condiiilor de mediu n care se desfoar. Ulterior,
perioada medieval i renascentist nu se remarc prin
contribuii semnificative la teoria comunicrii, dimpotriv,
stagnrile i chiar regresele paradigmelor elaborate, strbat
o lung perioad de timp. Abia n secolul al XVII-lea, se
poate consemna o revigorare pe planul ideilor menite s
contribuie la dezvoltarea tiinei comunicrii. Acum, apar i
observaii interesante cu privire la efectele gesturilor i a
caracteristicilor vocii, ca modaliti paralingvistice i
nonverbale, n precizarea efectelor i atingerea scopurilor
din comunicarea oral. Dar abia n secolul trecut au fost
nregistrate progrese remarcabile, i putem vorbi de
contribuii care au dus la clarificarea unor probleme de care
depind, n esen, recunoaterea statutului de tiin pentru
domeniul comunicrii. Astfel, au fost elucidate aspecte care
privesc structura activitilor de comunicare, tipurile de
comunicare, principiile care stau la baza activitilor de
comunicare, rolul factorilor implicai n comunicare,
dependena efectelor comunicrii de structurile de
personalitate, de calitile intelectului interlocutorilor
.a.
Aa cum rezult din cele de mai sus, valenele maxime ale
comunicrii pot fi atinse numai printr-un act de comunicare
total, indiferent de tipologia subiecilor interlocutori i
de domeniul pe care acetia l abordeaz. Pe bun dreptate,
coala de la Palo Alto subliniaz c focalizarea exclusiv
asupra coninutului mesajului nu are darul de a spori
eficiena comunicrii, deoarece contextul i tehnicile
utilizate pot introduce noi modaliti de raportare a
interlocutorilor la actul comunicaional i de participare
activ a tuturor participanilor la o asemenea activitate.
Apreciem c pentru evitarea eecurilor din comunicare, a
blocajelor, a conflictelor i a nenelegerilor, este necesar
s acordm o atenie major oricrei forme de limbaj, n
funcie de coninutul ideativ, de impactul ce l poate avea
comunicarea asupra interlocutorului i a contextului n care
acesta se desfoar. Aceasta nseamn c orice act de
comunicare total reclam existena unor aspecte eseniale ce
trebuie adoptate, i anume:
1. claritatea i fluena formulrilor verbale;
2. folosirea unui vocabular accesibil i adaptat la condiia
interlocutorilor;
3. implicarea activ i ideativ-afectiv n comunicare;
4. utilizarea sincronizat a prilor de vorbire (verbe,
adverbe, adjective, cuvinte de legtur);
5. sincronizarea corporal (micri, gesturi, mimic,
pantomimic, privire, atitudine etc.);
6. sincronizarea mijloacelor prozodice (ritmicitatea vorbirii,
intonaia, accentul, pauzele etc.);
7. ierarhizarea logic a argumentelor i a motivaiilor
mesajelor;
8. adaptarea timpului pentru comunicare la tipul de mesaj i la
condiia interlocutorului .a.
Dup cum se poate constata, comunicarea interuman este un
fenomen deosebit de complex, cumx amplitudine ce depete
caracterul strict al unei singure tiine sau a unei
preocupri dintr-o perspectiv limitat, chiar i riguroas,
ea se extinde pe multiple domenii ce trebuie investigate
printr-o metodologie din perspectiva multidisciplinar, n
care interferenele pot fi evitate prin rigoare tiinific i
prin evidenierea unor trsturi eseniale ce definesc
domeniul abordat. De aici, ideea c perspectiva psihologic,
sau cea psihopedagogic, nu poate exclude o interpretare
filosofic, sociologic, lingvistic etc.
Din acestea apar o serie de reprezentri coordonate i
reglate de la nivelul cortexului.
Surea: Charles Hampden-Tumer, 1990
Ca atare, putem accepta ideea c orice tip sau form de
comunicare implic cel puin dou aspecte i anume, coninutul
i relaia. In fapt, relaia se bazeaz pe coninut, pe
calitatea i eficiena acestuia, dar relaia, prin includerea
coninutului, reflect un sistem de atitudini personale, n
egal msur, pentru transmitor i pentru receptor. Atunci,
coninutul pe care l transmitem prin frazele formulate, prin
informaia ce o reprezint, sunt completate de semnalele
rezultate prin gestic, mimic, intonaie, pauze, accent etc.,
astfel nct metacomunicarea exprim un tot unitar al
expresiei personalitii individului.
Orice participant la procesul de comunicare, intenionat sau
mai puin intenionat, este preocupat de ceea ce gndete,
simte, intenioneaz, ce atitudine are partenerul de discuie,
fcndu-i o imagine cu privire la comportamentul i structura
personalitii sale. Dei fiecare subiect implicat n
comunicare urmrete astfel de aspecte, printr-o serie de
strategii pe care le adopt (punerea de ntrebri, aprobarea
sau dezaprobarea interlocutorului, exprimarea surprinderii
fa de unele coninuturi, manifestarea unor expresii
corporale etc.), nu ntotdeauna sunt nregistrate evaluri
exacte i ncrcate de succes. De cele mai multe ori, succesul
n comunicare este legat de claritatea i precizia perceput
de interlocutor, de corectitudinea i loialitatea fa de cele
exprimate, de atitudinea discret i de onestitatea
contribuiei fa de aspectele puse n discuie.
Interlocutorul apreciaz i evalueaz aceste caracteristici ca
trsturi de personalitate i nu numai ca particulariti ale
unor abiliti comunicative i de relaionare cu cei din jur.
Dar, n acest context, expresia corporal i, n genere,
mijloacele prozodice exprim, n unele mprejurri, o
ncrctur chiar mai mare dect coninutul propriu-zis al
vorbirii orale i al formelor lingvistice adoptate. De aici,
ideea c procesul comunicaional presupune creaie, abilitate
i implicare, trsturi care in de o component ereditar i,
mai cu seam, de una format prin educaie i cultur. In
ansamblul ei, comunicarea total, care include att aspectele
verbale, ct i pe cele neverbale, vehiculeaz mai multe forme
ale coninutului, cum ar fi, un coninut informaional, prin
noiuni, idei, imagini, altul axat pe latura afectiv-
emoional, realizat printr-o serie de conduite, un coninut
preponderent motivaional, din care transpar trebuine,
aspiraii, ndemnuri la aciune i, n fine, un coninut
volitiv, menit s determine sau s stopeze o aciune.
Capitolul II
DINAMISM I RELAIE N METODOLOGIA CUNOATERII I
INTERVENIEI TERAPEUTICE N TULBURRILE DE LIMBAJ I
COMUNICARE
Importana acestui demers deriv din dou aspecte
principale: pe de-o parte, limbajul, ca activitate extrem de
complex, este prezent n toate manifestrile fiinei umane i
evolueaz, n mod specific, pe toat durata vieii
individului, iar pe de alt parte, acesta poate fi influenat,
determinat s parcurg etapele cele mai benefice pentru
dezvoltarea psihic i pentru crearea cadrului adecvat n
constituirea unicitii identitii personalitii. Ca atare,
analiza noastr urmrete un cadru general de evaluare a
stadiului de dezvoltare a limbajului, menit s duc la
cunoaterea potenialului i a limitelor de manifestare a
conduitelor verbale i apoi, la diagnosticarea tulburrilor de
limbaj i de comunicare, dup care se adopt programul de
intervenie pentru stimularea activitii verbale, de
prevenire i nlturare a eventualelor dizabiliti sau
tulburri de limbaj i corectarea lor.
Aceste etape se nscriu pe linia necesitii de a asigura o
dezvoltare normal a subiectului i a manifestrilor psiho-
comportamentale adecvate contextului desfurrii acestuia.
Semnale
Prelucrarea superioar a informaiei

1. Evaluarea limbajului i a comunicrii


Evaluarea limbajului i a comunicrii trebuie s rspund la
o serie de ntrebri fundamentale, ce converg spre o apreciere
precis a nivelului de ansamblu al dezvoltrii conduitelor
verbale (orale i scrise), a eventualelor tulburri i a
rolului pe care l are limbajul n evoluia psihic general a
individului. Astfel, evaluarea va urmri:
- dac nivelul de dezvoltare a limbajului corespunde
vrstei cronologice;
- dac exist un retard verbal, ct de grav este i pe ce
fond a aprut (deficit mintal, senzorial, educativ, economic
etc.);
- dac sunt prezente tulburri de limbaj, ce forme mbrac
i de ce natur sunt;
- dac limbajul are un impact pozitiv sau negativ la
nivelul personalitii i comportamentului.
Pentru a face o evaluare ct mai veridic i pentru a putea
rspunde cu exactitate la problemele puse, subiectul trebuie
s fie cercetat, n principiu, ori de cte ori este nevoie,
sau atunci cnd apar semne de ntrebare cu privire la evoluia
sa, indiferent de vrst (copilrie sau maturitate).
LUMEA
EXTERIOAR
Cercetarea la vrstele mici (vrstele timpurii) prezint un
avantaj esenial, acela c se poate interveni, mai eficient,
n caz de nevoie; dar, dac ne limitm (din anumite motive) la
strictul necesar, atunci, credem c nu pot fi ocolite vrstele
precolar i colar mic; prima, pentru c este legat de
salturi cantitative i calitative n
dezvoltarea limbajului i n formarea deprinderilor de
comunicare, iar cea de-a doua, pentru c e legat de achiziia
unor noi forme de comunicare - citit-scrisul - odat cu
adoptarea unui limbaj elevat, sub influena colii. De altfel,
n aceste perioade, raportrile dezvoltrii limbajului la
vrst se pot face mai precis, dar exist i riscul apariiei
unor dezordini verbale, ca urmare a fragilitii psihice,
determinat de efort intelectual i solicitare intens.
Din nefericire, mijloacele de investigare a limbajului sunt
reduse, iar cele care exist, nu prezint un grad ridicat de
ncredere. Cu toate acestea, evaluarea se poate realiza, n
condiii optime, apelnd la o serie de mijloace tradiionale
i la metode formative, care pun n eviden i aspecte
cantitative, dar, mai ales, calitative, care, n situaiile
date, sunt chiar mai importante dect cele dinti. Ele sunt
importante i pentru faptul c, pe parcursul culegerii
datelor, se pot obine informaii i cu privire la o seam de
factori ce influeneaz evoluia limbajului, cum ar fi:
condiiile concrete n care se desfoar evaluarea, nivelul
socio-cultural al familiei, existena sau lipsa
frailor/surorilor n familie, timpul de apariie a
eventualelor tulburri i n ce msur acestea sunt singulare
sau se asociaz cu alte dizabiliti, starea de sntate
somato-psihic a subiectului .a.
Trebuie subliniat c, ntr-un asemenea studiu, ne va fi greu
s facem referire la toate mijloacele de colectare a datelor
despre evoluia i nivelul limbajului; de altfel, nu credem c
ar fl posibil acest lucru nici n alte situaii, deoarece
literatura de specialitate nu consemneaz un asemenea
inventar, iar specialistul poate avea intuiia utilizrii unor
procedee de investigaie personale, adaptate la obiectivele i
scopurile urmrite. Date fiind acestea, considerm c pentru
evaluarea limbajului i pentru a crea posibilitatea
raportrii, n paralel, a datelor obinute la condiiile
enumerate mai sus se impun o serie de metode ce pot fi
folosite i n studiul altor funcii sau procese psihice. Pe
acest plan, se remarc, n primul rnd, anamneza, prin
intermediul creia vom culege informaii despre apariia i
evoluia vorbirii n copilria timpurie, pe fondul dezvoltrii
fizice i psihice. Cu ct informaiile de acest gen sunt mai
bogate, cu att ne este mai uor s le rappftm la factorii
favorizani sau defavorizani ce influeneaz, pertinent,
dezvoltarea limbajului i s alctuim, n final, o imagine de
ansamblu asupra caracteristicilor conduitei verbale la un
subiect dat, la un moment dat. Totui, trebuie s remarcm c
acest demers nu este att de simplu, cum pare, din cauza unor
posibile dificulti legate de faptul c prinii sau
aparintorii copiilor nu i amintesc toate
evenimentele semnificative, uneori coopereaz greu i evit s
rspund la ntrebrile specialistului, iar alteori, au
tendina de a exagera competenele lingvistice ale copilului,
ceea ce i determin pe unii autori s ndemne la
circumspecie i la selectarea atent a datelor (J.A. Rondai,
X. Seron, J.L.Lambert).
Diagnosticul ocup un loc aparte n cadrul evalurii
generale a limbajului, pentru c pe baza acestuia se poate
elabora o metodologie adecvat de intervenie psihologic i
logopedic. i aici apar o serie de dificulti, deoarece nu
dispunem de date suficiente privitoare la calitatea i
cantitatea dezvoltrii activitilor lingvistice, la
structurarea i rolul lor, la nivelul posibil de atins i la
limita inferioar a normalitii verbale, raportate la
perioadele delimitate ale vrstelor umane. La acestea se mai
adaug i diferenele individuale n ritmul de achiziie a
limbajului, ca i ceea ce Franois (1978) nelegea prin
variaiile interindividuale, rezultate din folosirea unor
dialecte diferite.
Pentru a evita, fie i parial, dificultile amintite, n
evaluarea limbajului copilului, trebuie s se in seama i de
conduitele nonverbale, adic de influena lor asupra
dezvoltrii structurilor verbale i de nivelul prezenei lor
n manifestrile verbale, iar tulburarea semnalat se va
aprecia pe o dimensiune de timp, dat de perioada de
examinare.
Calitatea funcionrii creierului asigur nivelul de
prelucrare a informaiilor.
Schema general de funcionare a creierului
Dar diagnosticul nu poate i nu trebuie s se limiteze la un
singur aspect, i anume acela de a pune n eviden, exclusiv,
tulburarea de limbaj, ca atare. Astfel, diagnosticul trebuie
s se refere la trei componente importante, n egal msur:
retardurile (sau ntrzierile), regresiile i tulburrile.
Aceasta, cu att mai mult cu ct de cele mai multe ori ntre
ele exist o relaie nemijlocit care, chiar dac este mai
puin evident, la momentul examinrii, ea a fost prezent,
ntr-o msur sau alta, chiar dac este mai puin evident, n
perioadele de achiziie i de constituire a structurilor
verbale.
Retardurile sau ntrzierile se refer la faptul c
subiectul nu atinge nivelul obinuit de dezvoltare, conform
vrstei cronologice. O asemenea caracteristic se poate
manifesta, dintr-un motiv sau altul, chiar de la nceputul
iniierii n folosirea limbajului i ea capt un statut de
persisten pe un timp determinat sau se poate prelungi pe
intervale mai lungi, cnd i decalajul fa de normal se
accentueaz i inerent se ajunge la regresie. Regresiile
semnific, de altfel, existena unor forme i structuri
verbale ce sunt specifice nu stadiului de vrst din care face
parte subiectul, ci unui stadiu anterior. Drept urmare,
conduitele verbale nu parcurg o traiectorie progresiv, ci,
dimpotriv, se pierd unele achiziii, iar subiectul revine la
forme de manifestare pe care le-a traversat n stadiile
anterioare de dezvoltare. Tulburrile apar dup o perioad
minim de la achiziia limbajului i ele pot fi definite ca
abateri de la vorbirea standard sau ca manifestri anormale n
conduitele verbale. Autori ca Rondai, Seron i Lambert
accentueaz valoarea diagnostic a acestora, pentru a putea,
printre altele, s le difereniem de retarduri i regresii.
Subliniem nevoia de a distinge, prin intermediul
diagnosticului, deosebirile dintre ntrzierile, regresiile i
tulburrile de limbaj, care se produc n mod temporar sau au
un caracter fiziologic i cele ce persist n timp i care au
o semnificaie logopedic (defectologic sau patologic).
Astfel, pot exista ntrzieri i regresii cu o durat scurt
de timp, care se produc printr-o scdere a influenelor
stimulative, prin traversarea, de ctre subiect, a unei
perioade dificile de sntate, a unor experiene afective
negative .a., dar care, ulterior, sunt depite, revenindu-se
la un curs de dezvoltare progresiv i, drept urmare, ele nu
mbrac forme patologizante. i unele tulburri se pot
manifesta pe fondul unei dezvoltri insuficiente a aparatului
fonoarticulator sau a sistemelor cerebrale implicate n
producerea limbajului, a dereglrilor bazate pe achiziii
reduse n planul vocabularului, toate tinznd s dispar odat
cu atenuarea
T coi um ncheietura
tftjftchi
iold
genunchi. glezne tfeget e ct
la picioare
jfrjf coi
^TVyanlebral
inchiwra mana minii
dejt mic dea>f',ar deget mijlociu ~
d get rataior pohc
'jgTdegel mic
r del nvjlocw
deget araWOf ponce
fruni
pleoapa *> pup"* 1 vedere buze _ . \ vocalizare
maii dbula jjmb i . , deglubtie salivai
' mesteca re
^_sbbza super oara ^Duze
buza nterioara dino gmg* manibula lifta lanrge
Intra-abdominal ,
HUMUNCULUS _ MOTOR '
HUMUNCULUS
SENZORIAL!
> CORTEX lATO-SENZORIAL
acestor cauze, fr a ajunge la tulburri propriu-zise, care
s perturbe procesul normal de dezvoltare. i reprezentrile
Eului fizic sau psihic depind de integritatea unor zone din
cortex.
CEREBEL
.
i|
Sursa: Charles Hampden-Turner, 1990
Homunculus senzitiv
Homunculus motor
Pentru a obine ct mai multe informaii cu privire la
evoluia subiectului, n general, i a limbajului, n special,
demersul iniial se va baza pe utilizarea anamnezei. Pe lng
astfel de informaii, prin
anamnez ne propunem s ordonm istoria unui caz i s
depistm factorii care au favorizat apariia unor dereglri
psihice i condiiile n care acestea au evoluat, ca pe baza
lor s putem elabora un program viabil de educare, instrucie
i de recuperare a subiectului n cauz. Ca urmare a
informaiilor obinute prin anamnez, putem recurge la o
orientare mai precis a evalurii i diagnozei, pentru
centrarea interveniei terapeutice pe cazul dat. Cum mediul de
via al subiectului poate fi traversat de evenimente cu o
schimbare mai rapid sau mai lent, de schimbri care duc la
zdruncinarea echilibrului psihic al subiectului, de modificri
fundamentale ale evenimentelor educative sau de mediu peste
care specialistul nu poate trece cu uurin i, ca atare,
orice program educaional-recuperativ nu poate i nu trebuie
s le ocoleasc.
Fr a diminua importana anamnezei, subliniem c informaii
suplimentare i mai precise, cu privire la aspectele descrise
mai sus, pot fi obinute prin metodele observaiei i
convorbirii cu subiectul. n cazul acesta, trebuie s
respectm cteva reguli care s faciliteze surprinderea
aspectelor expresive (productive), ct i a celor receptive
(de nelegere) a limbajului. Dintre acestea, enumerm:
s ne formulm un scop clar cu privire la inteniile
noastre;
s studiem subiectul n diferite ipostaze (activiti libere
i dirijate, organizate, n comunicarea cu un singur
partener i n grup);
s inventariem pe o foaie de observaie toate achiziiile
semnificative, dificultile ivite, comprehensiunea i
completitudinea mesajului verbal;
s raportm nivelul achiziiilor din plan verbal la alte
paliere cu care coreleaz nemijlocit limbajul, n
dezvoltarea sa (palierul senzoriomotor, intelectual, afectiv
etc.);
s nregistrm eventualele dizabiliti somatice, care sunt
legate direct de producerea limbajului (aparatul
fonoarticulator, kinestezia minii, psihomotricitatea fin
i cea grosier);
s analizm corespondena dintre nivelul dezvoltrii
limbajului i vrsta cronologic, pentru realizarea
evalurii generale a calitii dezvoltrii .a.
Pe parcursul desfurrii observaiei i a convorbirii, vom
ncerca s stimulm ct mai mult activitatea verbal a
subiectului, folosind mijloace diverse (situaii de joc n
acelai timp cu
verbalizarea aciunilor, adresarea de ntrebri la care se
solicit rspunsuri mai dezvoltate, citirea de imagini,
povestiri prin care se urmrete nivelul nchegrii naraiei,
analiza unor producii de scriere etc.). Dar, regula de baz,
n aceste situaii, este aceea de a capta interesul
subiectului i de a obine cooperarea acestuia.
n ceea ce privete probele (testele) propriu-zise,
destinate evalurii limbajului, facem nc o dat sublinierea
c ele sunt reduse, ca numr, i nu sunt, n toate situaiile,
relevante pentru scopul urmrit. Totui, dintre cele mai
folosite probe pentru evaluarea limbajului recomandm: proba
pentru cunoaterea vrstei psihologice a limbajului, elaborat
de Alice Descoudres, proba de vocabular Rey, proba T.A.C.L.-R,
ce pune n eviden nelegerea verbal, prin evaluarea
limbajului receptiv, proba de limbaj Borel-Maisonny, destinat
evidenierii capacitilor lingvistice a copiilor de vrst
pn la 5 ani, proba de citire - Bovet, ce msoar
dificultile de la nivelul lexiei, proba de flexibilitate
asociativ - Ursula chiopu, M. Grboveanu, A. Turcu .a.
Pentru a suplini unele neajunsuri ale acestor probe sau
pentru a le completa cu date suplimentare, ni se pare mai
adecvat s recurgem la probe simple, ce pot fi elaborate i de
ctre evaluator. Ele au avantajul c, prin intermediul lor, se
va ine seama nu numai de obiectivele propuse, dar i de
specificul limbii n care se face testarea. Cteva din
modelele cunoscute pot constitui exemple de astfel de probe.
Astfel, pentru a pune n eviden aspectele productive i
discriminative ale articulrii fonemelor, lista de cuvinte a
lui S. Borel- Maisonny constituie un material verbal valoros.
Firete, n cadrul unei asemenea liste, pot fi folosite
cuvinte fr sens, dar i cuvinte cu sens, cu semnificaie,
ntr-o ordine combinatoric de foneme cu o articulaie simpl,
de tipul vocal-vocal, vocal-consoan, dar i una mai
dificil, de tipul consoan-consoan, emitere de bi- i
trisilabe. ntr-o cercetare efectuat de Rondai, Lambert i
Sobier (1980), pe subieci cu deficien mintal moderat i
sever, s-a relevat existena unui decalaj ntre performanele
de pronunie, n condiiile repetrii unui material cu sens i
denumirea unor obiecte indicate, ceea ce nseamn c, n
ultimul caz, proba respectiv vizeaz mai mult vocabularul
subiecilor.
Pentru evaluarea vocabularului pasiv (de recepie), se pot
folosi probe care conin liste de cuvinte i imagini cu
obiecte desenate, pe care subiectul trebuie s le defineasc
i s le numeasc. Prin definirea cuvintelor, se evideniaz
capacitatea metalimbajului de
circumscriere relativ a ariei semantice a cuvntului
analizat. Aceasta nu nseamn implicit i o evaluare a
vocabularului activ (de producie), pentru c el presupune
nelegerea i utilizarea curent a cuvintelor. Totui, se pot
folosi, pentru vocabularul activ, aceleai liste de cuvinte,
dar mai numeroase, aplicate pe un timp mai lung, sau, i mai
edificatoare sunt nregistrrile cuvintelor utilizate de
subiect pe o perioad de timp, ca ulterior s se analizeze
frecvena lor, semnificaia, nivelul de generalizare i
abstractizare etc. Este, prin urmare, mult mai greu de evaluat
vocabularul activ. i asemenea probe pot fi elaborate de
fiecare specialist evaluator, dar pot fi i preluate dintr-o
serie de teste care conin liste de cuvinte ce se cer definite
sau n care sarcina subiectului este de a stabili asemnrile
i deosebirile dintre dou cuvinte, mai mult sau mai puin
diferite. Firete, aceste teste nu pot nlocui informaiile
obinute pe baza unor nregistrri a produciei verbale a
subiectului, pe o perioad limitat de timp. Recoltarea de
mostre de limbaj, n situaii diverse (de activitate
obinuit, de conversaie, de expunere a unei teme, de naraie
etc.) poate furniza informaii bogate, att cu privire la
aspectele cantitative, ct i a celor calitative ale
limbajului. n plus, ele au avantajul c materialul colectat
poate fi uor raportat la vrsta subiectului, la nivelul mediu
de dezvoltare a limbajului, n funcie de vrst, i la
contextul n care se face evaluarea, precum i la progresele
reflectate n nivelul lingvistic, de la o perioad de timp la
alta.
Dac prin demersurile descrise mai sus, testm, n
principal, limbajul spontan al subiectului, cnd accentul cade
pe dezvoltarea limbajului i a structurilor verbale utilizate,
dar nu i asupra capacitilor ce le poate manifesta n caz de
nevoie, la ceea ce se refer la posibilitile de frazare i
de aplicare corect a normelor gramaticale. Astfel, se impune
ca, n completarea informaiilor despre limbajul spontan, s
folosim probe cu caracter directiv, cum ar fi completarea de
fraze lacunare sau, pur i simplu, dirijarea conversaiei prin
ntrebri bine determinate i stimulative, pentru a provoca
rspunsuri corespunztoare obiectivelor urmrite.
n acelai context se nscrie i lectura dup imagini, care,
pentru copiii precolari, poate fi considerat ca o etap a
prealfabetizrii, dar i o activitate prin care obinem
informaii cu privire la capacitile de frazare ale
subiectului, la logica naraiei, la calitatea i cantitatea
vocabularului, la eventualele tulburri de vorbire etc.
Foarte dificil este evaluarea nivelului de nelegere a
limbajului. Pentru aceast situaie, probele nu numai c sunt
srace, dar i cele care se folosesc sunt colaterale scopului
urmrit. Nu ne rmne dect s renunm la mijloacele
psihotehnicii i s adoptm forme obinuite, cu riscul de a fi
mai puin precise. Astfel, n funcie de vrsta subiectului,
se pot prezenta plane cu diferite aciuni i fenomene ce se
desfoar n ipostaze diverse i se cere subiectului s le
descrie; se prezint povestiri i texte cu un grad de
dificultate din ce n ce mai mare, unde subiectul primete
sarcina de a le explica; se pot prezenta, verbal, situaii i
fapte care nu sunt explicite, ci subnelese din text, pentru
a vedea dac subiectul le sesizeaz; observarea subiectului (a
firului logic adoptat i completitudinea explicaiei) n
timpul expunerii unor fapte, n rspunsurile la lecii, n
conversaii i discursuri verbale .a.
Rezult, aadar, c evaluarea limbajului i a comunicrii nu
se rezum numai la diagnoza tulburrilor acestora, deoarece ea
vizeaz, n egal msur, toate laturile funcionale i de
structur a conduitelor verbale, a nivelului dezvoltrii
limbajului i a locului ocupat de acesta n cadrul sistemului
psihic uman, a contribuiei pe care o are n elaborarea
comportamentelor adaptative i a caracteristicilor de
personalitate.

2. Psihodiagnoza i prognoza n psihopedagogia special

Analiza noastr se desfoar pe ansamblul domeniului de


psihopedagogie special, dar ca ramur tiinific a acestui
domeniu, logopedia i respectiv, categoriile de subieci
logopai se supun acelorai principii i forme de
psihodiagnoz ce guverneaz legitile generale de msurare i
diagnosticare a diferitelor funcii i activiti psihice.
Psihodiagnoza limbajului i comunicrii reprezint componenta
bazal n cunoaterea subiectului logopat.
De la emiterea ideii de msur n psihologie, din a doua
jumtate a secolului al XlX-lea, experiena acumulat prin
intermediul activitii de psihodiagnoz, a determinat
specializri pe domenii ce au fcut posibil o mai fin
difereniere ntre normaltate i abatere de la aceasta, ceea
ce a permis depistarea incapacitii unor indivizi de a se
ridica la nivelul etichetat ca normal. Activitatea psihic nu
se poate decela direct, ci doar prin intermediul exprimrii
ei, a unor
comportamente, fapt ce solicit decodificarea acestora ca o
condiie a nelegerii lor. La persoanele handicapate sunt
implicate dou aspecte; pe de-o parte, n astfel de cazuri,
manifestrile psihice sunt pertinente, cu rspunsuri far ocol
la situaiile stimulative care faciliteaz ptrunderea n
intimitatea psihic i evaluarea ei, iar pe de alt parte,
persoanele cu deficit i handicap au mai puine posibiliti
de a recepiona stimiflii nconjurtori i de a elabora
rspunsuri cantitative i calitative la fel cu cele ale
normalilor, ceea ce ngreuneaz analiza de ansamblu a
expresiei psihice. Orice manifestare sau act de comportament
este rezultatul a dou elemente, a naturii persoanei sau
subiectului uman considerat, care acioneaz sau reacioneaz,
i a naturii situaiei n care se afl subiectul. Situaia
este sursa de stimulare a comportamentului. Comportamentul
poate fi evaluat, observat (Ursula Schiopu, 1976, p. 42).
Diagnoza psihic are o valoare relativ, deoarece
subiectul handicapat prezint variaii notabile de la o
perioad la alta, de la o vrst la alta, ca urmare att a
acumulrilor prin programele recuperatorii, ct i a
dezvoltrii funciei compensatorii ce se modific n
permanen sub influenele educaiei i ale activitii.
Recuperarea i compensarea sunt deosebit de active pe toate
palierele dezvoltrii, la handicapaii senzoriali (de vz i
de auz), psihomotorii i de limbaj, dar exist perioade de
stagnare, de oscilaie, la deficienii de intelect. La acestea
se adaug i posibilitile reduse de delimitate, n toate
situaiile, a zonelor normale de cele deteriorate sau n curs
de involuie inevitabil spre handicapare. Dat fiind faptul c
i din punct de vedere anatomo-fiziologic apar modificri mai
frecvente la handicapai fa de normali, manifestrile
psihice (comportamentale) ce se iau n consideraie, n
psihodiagnoz, au un caracter discontinuu i dificil de
evaluat. Pentru a spori gradul de ncredere n valoarea
psihodiagnozei, examinarea-reexaminarea se efectueaz la un
interval de timp ce trebuie apreciat n raport cu capacitatea
ce se msoar, de ritmul achiziiilor subiectului i de
cantitatea-calitatea procesului n care este implicat
subiectul pe linia informativ i formativ la un moment dat.
Unii autori subliniaz, pe bun dreptate, c retestarea la un
interval de timp prea scurt prezint pericolul ca subiectul
s-i reaminteasc rspunsurile date n faza de testate i
atunci nu ar mai constitui dou testri, iar dac intervalul
este prea lung, funcia msurat se modific att de mult,
prin dezvoltare, nct se ajunge la o nou valoare
comportamental. O asemenea situaie este vizibil la
handicapaii de limbaj, la cei senzoriali i motori, dar este
limitat la deficienii de
intelect, deoarece memoria este deficitar, iar achiziia n
dezvoltare e lent. In schimb, pentru urmrirea nivelului de
dezvoltare psihic i a modificrilor comportamentale bazate
pe nvare (indiferent de forma acesteia), reexaminarea
periodic la intervale de timp ceva mai lungi are semnificaia
precizrii noului Q.I. i emiterea unor judeci cu valoare de
predicie asupra subiectului ce trebuie i ea revizuit
periodic. Ca atare, funcia de predicie ce transpare nc din
aciunea de psihodiagnoz, n domeniul psihopedagogiei
speciale, este limitat n timp, fapt ce presupune trecerea
periodic a subiectului printr-o astfel de examinare. n acest
context, considerm c pentru a efectua o psihodiagnoz valid
n defectologie, este necesar s se ndeplineasc urmtoarele
condiii: diferenierea tulburrilor organice de cele
funcionale n producerea handicapului; stabilirea rolului
factorilor socio-culturali i familiali; depistarea factorilor
etiologici; estimarea nivelului de handicapare (psihic,
senzorial, motric etc.), n raport cu datele cuantificabile
ale gravitii deficienei; evaluarea prognozei, ca i a
anselor mai bune de influen corectiv, prin stabilirea unui
tip specific de metodologie compensativ-recuperatoriu.
Prognoza se refer la dezvoltarea probabil a cazului
i este cu att mai valid, cu ct este mai corect
diagnosticul diferenial i etiologic. Metodele
psihodiagnostice devin credibile dac au fost validate dup
criterii tiinifice i dac sunt aplicate i interpretate de
specialiti n domeniul psihologiei sau a psihopedagogiei
speciale. n fapt, orice test devine insuficient pentru a
determina complexitatea fenomenelor psihice i, deci,
specialistul are capacitatea s analizeze gama de probe ce se
vor aplica n funcie de scopul urmrit i ntinderea
manifestrilor studiate. Subliniem c n psihopedagogia
special probele (testele) ce se folosesc cu scopul de
diagnoz psihic pot fi ntrebuinate cu rezultat^
semnificative i n cercetare i n procesul de nvare-
dezvoltare a unor cunotine, deprinderi, aptitudini etc. n
acest din urm caz, subiectul handicapat este foarte receptiv
dac probele respective au o component ludic sau dac sunt
aplicate sub forma unor jocuri (cuburile Kohs, imagini cu
lacune, completarea de fraze neterminate, exprimarea
preferinei pentru o anumit culoare dintr-un set de culori
dat etc.).
Pentru efectuarea riguroas a psihodiagnozei i mai
ales pentru alctuirea unui program recuperator eficient, care
s in seama att de capacitile de dezvoltare ale
handicapatului, ct i de condiiile obiective ale
desfurrii, respectiv dosarul analizei trebuie s
cuprind, de asemenea, date obinute prin anamnez,
chestionar, observaie etc. Toate acestea permit constituirea
profilului psihologic al persoanei i evaluarea prin prognoz
a evoluiei sale ulterioare (vezi schema prezentat). Fr
ndoial, sunt unele funcii psihice asupra crora trebuie s
se insiste mai mult. Asemenea funcii pot marca dezvoltarea
care, la handicapai, de obicei nu se realizeaz pe ansamblu,
ci pe anumite laturi, i cnd un astfel de fenomen al
dezvoltrii inegale este dirijat pentru a antrena ct mai
multe din structurile personalitii, manifestrile pozitive
devin evidente n toate formele comportamentale, n asemenea
situaii, mecanismele formrii deprinderilor i ale nvrii,
dei se difereniaz pregnant n raport de gravitatea
deficienei, prin recuperare se stimuleaz motivaia i
tririle emoional-afective ce contribuie la crearea unor
stri tensionale care s mobilizeze, s orienteze, s
stimuleze pulsiunile subiectului spre formarea i dezvoltarea
activismului, spre elaborarea unor comportamente practice sau
mentale independente. n ansamblu, dezvoltarea personalitii
i manifestarea comportamental se efectueaz n conformitate
cu anumii pattemi personali specifici. Acetia difer de la
individ la individ, ceea ce nseamn c i capacitatea de
achiziie este diferit, ca i raportarea ori elaborarea de
rspunsuri la diversele mprejurri ale mediului.
Psihodiagnosticianul trebuie s pun n eviden diferenele
specifice ale persoanei testate, calitile i minusurile prin
care se remarc n raport cu ceilali indivizi de aceeai
vrst sau de vrste diferite. Pentru defectologie, testarea -
evaluarea - diagnosticarea constituie triada prin care se
relev competena psihodiagnosticianului. De aici i predicia
ce se impune a fi efectuat de acelai specialist att din
raiuni de competen, ct i practice, de organizare a
procesului instructiv- educativ, n vederea recuperrii
handicapailor. Modificarea periodic a prognozei se impune nu
numai datorit achiziiilor din planul informativ- formativ al
subiectului handicapat, dar i faptului c nu poate fi luat
n consideraie o stabilitate absolut, nici instabilitate
absolut a C.I. care sufer de fluctuaii, n funcie de o
serie de factori analizai n repetate rnduri de specialiti,
cu ocazia actului psihodiagnostic (R.Zazzo). tim, pe de alt
parte, afirm R.Zazzo, c fidelitatea unui C.I. tinde s
varieze invers proporional cu mrimea sa. Ea este mai bun
pentru C.I.-uri inferiori lui 70, dect pentru C.I.-uri
superiori lui 130. De regul, pentru diagnosticul individual,
se impune ntotdeauna o mare pruden; factorii aleatori, care
tind s se anuleze la scara grupei, pot influena C.I.-ul
individual, n sensul unei diminuri; este necesar, de aceea,
ca un rezultat
slab obinut la test s fie considerat mai puin sigur dect
un rezultat bun(R.Zazzo, 1979, p. 19-20).
Dac admitem instabilitatea C.I., pentru subiecii
handicapai n general i, n special, pentru cei de intelect
i senzorial, instabilitatea este mai mare n unele sectoare
ale dezvoltrii psihice fa de altele. S ne gndim numai la
variaiile tririlor emoional-afective i motivaional-
voliionale care i pun amprenta pe calitatea i cantitatea
structurilor ce alctuiesc personalitatea individului. La
acestea, se adaug i aspectele legate de evoluia sau
involuia somatic care lrgesc aria dispersiilor pe toate
palierele dezvoltrii psihice. Pentru handicapaii ce se afl
sub vrsta mental de 6 ani, sau pentru cei care o depesc pe
cea de 12 ani, fluctuaiile sunt mai accentuate pe toate
laturile dezvoltrii psihismului i, ca atare, se nelege,
prognoza este semnificativ probabilistic. Aceasta se
datoreaz dificultilor de testare-evaluare a diferitelor
nsuiri psihice pentru handicapaii sub vrsta mental de 6
ani i a schimbrilor relativ rapide pentru cei care depesc
vrsta mental de 12 ani, ca urmare a influenelor factorilor
nconjurtori. Chiar i particularitile activitilor
recuperatorii imprim o anumit specificitate actului
psihodiagnostic i mai cu seam, a celui pronostic n
defectologie. La acestea se adaug marea labilitate a
influenelor educative care dau un caracter aleatoriu
dezvoltrii, mai evident la handicapaii cu deficiene
asociate sau la cei cu deficien profund. Se impune astfel,
ideea c paradigmele defectologiei se exprim, printre altele,
i n raionamente ce permit considerarea deficientului ntr-
un proces n care acioneaz, pe de o parte, factorii de
dezvoltare specifici vrstei i raportabili la reperele
psihogenetice generale, iar pe de alt parte, factorii
compensatori naturali i dobndii prin procesele recuperative
pn la un anumit moment dat.
Att factorii din prima categorie, ct i cei din a
doua trebuie raportai la reperele utilizate n psihopedagogia
special i ramurile ei prin considerarea c personalitatea
deficientului poate fi accentuat pozitiv sau negativ. Astfel,
formarea i dezvoltarea deficientului pentru via deschide
perspective evoluiei i imprim un caracter permanent
activitii recuperatorii prin depirea stadiului aciunii i
trecerea n cel de transformare. Asemenea transformri se vor
desfura att pe vertical, ct i pe orizontal pentru a
putea valorifica la maximum caracteristicile handicapatului i
posibilitile lui compensatorii. De aici, ideea c subiectul
nu numai c trebuie implicat n aciune, ci introdus n
structura ei ca o condiie a ncrcrii de tensiune psihic.
n funcie de condiiile de mediu i de educaie, apar
relaii, cerine, activiti noi care, n raport de resursele
interne i de calitatea procesului, determin restructurri
lente sau brute. n condiiile de mediu i de educaie cu
caracter instabil i neorganizat, procesul recuperrii este
superficial, iar dezvoltarea psihic ncrcat de disconfort.
Dac un astfel de proces dureaz sau se accentueaz, se
instaleaz la subieci reacii contradictorii, aberante, de
aprare, de anxietate, de agresivitate etc. n cazul n care
influenele de mediu i educaie sunt corelate i organizate,
se realizeaz echilibru pe baza interiorizrii i acumulrii
de comportamente pozitive, complexe i constructive. n acest
context, prognoza opereaz n vederea individualizrii
activitilor de recuperare. Prognoza de scurt durat implic
stabilirea rolului fiecruia din factorii evocai mai sus pe
linia cea mai sensibil de stimulare a dezvoltrii psihice i
n continuare. Prognoza de scurt durat se refer la 10-12
luni (la copiii far deficiene, o astfel de prognoz se face
pentru o perioad de peste un an i jumtate). Estimaia se
nuaneaz n funcie de caracterul favorizant sau nu al
mediului general de dezvoltare. Reperele compensative de care
dispune subiectul constituie punctul central i forte al
prognozei de scurt durat. Prognoza de lung durat implic
organizarea treptat a statutelor i rolurilor sociale
posibile de atins pentru fiecare handicapat.
Dar ntre cele dou tipuri de prognoze exist strnse
legturi i ele nu trebuie concepute separat nici teoretic i
cu att mai mult n demersul practic. Prognoza de scurt
durat, ca i prognoza de lung durat, este n genere
implicat n strategiile ce in de foarte muli factori
imprevizibili. Cele dou forme de prognoz constituie,
mpreun, pri componente ale tratrii i recuperrii
individului. Pe aceast direcie, ramurile psihopedagogiei
speciale i vor accentua caracteristicile aplicative i i
vor spori eficiena prin punerea n centrul ateniei a
interveniilor (instructive, educative sau psihoterapeutice)
care urmresc modificarea structurilor comportamentale i a
substructurilor psihice ce le energizeaz. Interveniile
menionate vor ine seama de capacitatea organismului de a
rspunde unor cerine, capacitate ce este deosebit de activ
la vrstele copilriei. Aceast capacitate se bazeaz pe
mijloacele de recuperare. Recuperarea este natural, cnd
acioneaz prin subsistemul psihic aflat n stare critic, i
de compensaie sau suplean, cnd funciile tulburate sunt
preluate de alte segmente ale sistemului psihic. Cu toate c
plasticitatea sistemului nervos i intensitatea acestuia care
ntreine fenomenele recuperatorii nu faciliteaz n toate
categoriile
de handicap aciunea educaiei, ea devine totui eficien
prin organizarea ntregii activiti de la simplu la complex
i amplificarea evenimentelor cu semnificaie pozitiv.
n aceste fenomene se nglobeaz i strategiile
prognozei de lung durat, care opereaz la copiii handicapai
(ca, de altfel, i la cei normali) cu rezerve de aptitudini i
cu nuclearizarea de interese n jurul acestora. Strategiile
prognozei de lung durat se obiectiveaz n datele generale
incluse n procesele de recuperare i n programele speciale
suplimentare ale acestora i constituie schema n care se
nscrie complexul de factori i condiii ce pot face ct mai
eficient recuperarea. Desigur, pentru aceasta trebuie s se
in seama - pe parcursul demersului recuperativ - de efectele
directe i secundare ale ameliorrii obinute n timp. Ca
atare, se pot efectua numeroase scheme de astfel de prognoze,
fie individualizate la cazurile particulare, fie generale, cu
valoare pe categorii de handicapai sau pentru toate tipurile
de deficieni. i unele i altele implic procese de
raionalizare n abordarea cazurilor de deficieni,
strategii de aciuni recuperatorii ce asimileaz att efectele
de progres n dezvoltarea psihic, ct i pe cele de
recuperare compensatorie (efecte secundare i teriare). Noi
considerm c organizarea activitii devine operativ, prin
adaptarea urmtoarei strategii, ca schem general de aciune:
Activiti ludice - activiti de nvare -
activiti recuperatorii - activiti de profesionalizare -
activiti integrative socioprofesionale - adaptate.
O astfel de schem se constituie ca o metodologie
educaional ce ar trebui s porneasc de la cunoaterea
caracteristicilor individuale bazate pe aplicarea unor probe
(n special,de evaluare a personalitii i a posibilitilor
intelectuale) i s ajung la demersuri n care eficiena i
economicitatea s fie implicate nemijlocit n procesul
activitii recuperativ-integrative a deficienilor.
n realizarea prognozei trebuie s se in seama c
prin educaie se ajunge la un anumit stadiu de organizare a
personalitii handicapatului. Strategiile urmtoare vor
considera aceast organizare a personalitii ca un factor de
perspectiv n evoluia individului, la care trebuie s
adugm noi valene prin considerarea relaiei dintre intem-
extem, pe de o parte, i a relaiei dintre educaie, ca
aciune i educaie, ca transformare, pe de alt parte. Pe
aceast direcie se pot valorifica teoria asimilrii i
acomodrii, a lui Piaget, cea a interiorizrii aciunilor, a
lui Galperin, a disonanei cognitive, a lui Festinger,
taxonomia lui Bloom etc.
n acelai timp, prognoza trebuie s creeze
posibilitatea, chiar i limitat, ca handicapatul s
depeasc prezentul i s fie proiectat n viitor. O asemenea
proiecie devine operant prin oferirea de modele pozitive de
via, prin crearea de scopuri clare cu privire la activitate,
a motivaiei tonifiante, a organizrii intereselor i
meninerea confortului psihic.
Psihodiagnoza n defectologie este o etap
intermediar ntre diagnoza organic (cnd prin teste clinice
se pune n eviden deficitul primar), diagnoza funcional
(metodele clinice vor releva insuficienele funcional-
fiziologice ale unor organe sau a ntregului organism) i
diagnoza social (ce evalueaz, prin metode psihopedagogice,
capacitile handicapatului de a rspunde la cerinele
mediului nconjurtor, de a adopta atitudini corespunztoare
i de a participa la viaa colectiv) i prognoz, (vezi
schema).
Diagnoza organic
Diagnoza funcional fiziologic i acional
I
Psihodiagnoza
I
Diagnoza social
I
Prognoza

Primele dou forme de diagnoz sunt anterioare


psihodiagnozei i cad, n parte, n sarcina domeniului
medical, iar urmtoarele dou urmeaz psihodiagnozei i revin
domeniului psihopedagogie, mai exact specialitilor care se
ocup de instruirea, educarea, profesionalizarea i
recuperarea deficienilor. Sgeile din schema prezentat
indic, pe de o parte, strnsa legtur dintre diagnoza
organic i cea funcional, dependena aprecierii n bun
msur a strii funcionale de cea organic i invers, iar pe
de alt parte, relaia nemijlocit dintre diagnoza social i
prognoz, prin existena multor elemente comune (de referin,
n
aprecierea lor) ce le conin i una i alta, dar avnd,
totodat, un specific evideniat mai sus pentru prognoz.
Diagnoza psihic are o independen mai mare, devenind, n
acelai timp, elementul fundamental pe baza cruia se
realizeaz diagnoza social i prognoza.
Din punct de vedere deontologic, n actul
psihodiagnostic trebuie sil se in seama de o serie de
condiii, printre care i de aceea de a sigura ncrederea
subiecilor n examinator. Aceast condiie asigur
colaborarea subiecilor i nlturarea strii de anxietate
care este deosebit de accentuat la handicapaii senzoriali i
de limbaj. Pentru handicapaii dc intelect, o importan mai
mare l are succesul sau insuccesul care determin o atitudine
pozitiv sau negativ fa de sarcin, modificnd rspunsul,
performana, n raport de dispoziia subiectului. Labilitatea
psihoafectiv a handicapailor influeneaz, desigur,
comportamentul subiectului n faa sarcinii, fapt pentru care
psihodiagnosticianul va trebui s creeze condiia de confort
pe timpul examinrii, s nlture, pe ct posibil, orice
influen exterioar ce ar putea s distrag atenia.
Rezultatele obinute n urma examinrii vor fi corelate cu
elementele surprinse prin analiza activitii subiectului,
pentru a cpta convingerea fixrii unei diagnozei psihice
complete i a prognoze prin care s valorifice, n primul
rnd, nsuirile definitorii ale componentelor viitoare. n
acest sens, un rol major l are pregtirea profesional a
psihodiagnosticianului, stpnirea cuceririlor teoretice ale
psihologiei actuale i luarea n consideraie a structurilor
de personalitate ale subiectului. n acest context, esenial,
n psihopedagogia special, este raportarea datelor obinute
pe baza probelor aplicate la condiia adaptrii subiectului la
mediul nconjurtor. Adaptarea sau neadaptarea este nu numai
un indiciu al diferenierii normalului de deficient, dar i un
parametru n aprecierea eficienei programelor noastre
recuperative.

Psihodiagnoza, ca i evaluarea, este un proces complex


i dinamic de cunoatere a unor caracteristici particulare a
diferitelor funcii, procese i activiti psihice sau a unor
particulariti general-globale ale personalitii i
comportamentelor individului cu scopul de a adopta o
metodologie de intervenie, menit s direcioneze dezvoltarea
individului prin valorificarea maximal a potenialului i a
disponibilitilor ce l caracterizeaz. Din aceeai
perspectiv, se va
urmri nlturarea distorsiunilor ce apar la nivelul unor
paliere psihice, prin elaborarea i parcurgerea unor programe
personalizate i adaptate la condiiile psihoindividuale ale
fiecrui subiect, pentru a obine rezultate eficiente n
activitile educaional-recuperative.

Psihodiagnoza nu se poate limita numai la consemnarea


i evidenierea deficitelor, ci trebuie s surprind i
aspectele pozitive prin intermediul crora se acioneaz
asupra funciilor mai puin evoluate sau a celor aflate n
stare critic, cu scopul de a le dezvolta sau de a recupera i
compensa distorsiunile aprute n viaa subiectului.

Spre deosebire de evaluare, care pune accent pe


formularea unor judeci de valoare referitoare la aspectele
desprinse prin msurtori, comparaii, relaionri pentru a
surprinde semnificaii legate de comportamente, atitudini,
motivaie, funcionalitate/neadecvare psihic etc., prin
psihodiagnoz se exploreaz i se analizeaz diferite
componente ale activitii psihice i ale personalitii, ca
ulterior s fie raportate la modalitile de expresie -
limbaj, comportament, atitudini - i la forme de relaionare -
afectiv, profesional, social.

3. Intervenia terapeutic n logopedie

Pe baza rezultatelor evalurii limbajului i a


comunicrii, a diagnosticrii tulburrilor respective, se
adopt un program clar de intervenie terapeutic, cu scopuri
i obiective, cu etapele ce trebuie parcurse i care, din
componentele mai importante, sunt vizate, n fiecare etap, ce
mijloace, metode i procedee se folosesc, ce se ateapt s se
obin pentru a se ajunge la o prognoz ct mai apropiat de
realitate. n cadrul interveniei terapeutice, putem vorbi de
o intervenie precoce ce are, predominant, un caracter
preventiv. Pe acest plan, se urmrete identificarea
factorilor de risc i a cauzelor care au determinat
eventualele distorsiuni sau dezordini verbale, pentru a
ncerca nlturarea sau reducerea lor. Se tie c nu ne putem
baza, n toate cazurile, pe demersurile fcute de prini,
pentru a-i prezenta copilul la specialist i nici pe o
relatare complet care a dus la dificultatea respectiv. Poate
fi un dezinteres, o necunoatere, lips de timp, o tendin de
a ascunde fapte
pentru care se nvinovesc, dar care duneaz interesului
copilului. Aceste lacune pot fi suplinite printr-o activitate
muli- i interdisciplinar, n care s-i gseasc locul
specialiti n psihologie, logopedie, medicin i asisten
social.

Intervenia precoce are i alte avantaje, pe lng


cele enumerate mai sus. n primul rnd, este de subliniat c
se pot evita o serie de conflicte i atitudini negative ale
membrilor familiei fa de subiect. n al doilea rnd,
subiectul poate fi ncadrat ntr-un sistem pedagogic de
instrucie, fr s se simt inferior semenilor si.
Dar, ne exprimm i unele rezerve cu privire la
exagerrile (de multe ori, prezente astzi) interveniei
precoce sau interveniei timpurii. Din acest punct de vedere,
zelul peste msur poate duna subiectului, iar specialistul
se poate mbta cu un succes care, probabil, s-ar fi produs n
mod firesc prin evoluia natural a subiectului. Suntem
ntrutotul de acord cu rezervele de acest gen, formulate de
Rondai, Seron i Lambert:
1. Transformnd i cel mai mic decalaj comportamental ntr-o
problem serioas, specialitii mult prea normativi vin n
ntmpinarea mediilor familiale prea anxiogene. Aceast
complicitate dintre mediul familial anxiogen i terapeutul
mult prea zelos poate avea drept consecin instalarea
tulburrilor iatrogene (ntreinute de prini i de
terapeut). Copilul poate percepe situaia ca fiind
profitabil, speculnd-o pentru a atrage atenia asupra lui.
De asemenea, n cazul terapiei conduse nainte de a se
manifesta tulburarea, putem atrage atenia copilului asupra
diferenelor dintre el i ali copii, pe care acesta nu le
sesizase nainte.

2. Intervenia precoce, n cazurile de ndeprtare uoar de


la norm, poate mpiedica analiza dezvoltrii acestor abateri.
Dac abaterea dispare, ne putem ntreba dac nu s-ar fi
ntmplat acest lucru oricum. Dac se perpetueaz, putem s ne
ntrebm dac nu cumva s-a fixat n urma metodelor
terapeutice.

3. Interveniile precoce tind s fie exagerat normative,


atunci cnd este vorba de variaii interindividuale i au
tendina de a nu accepta bunul sim n folosirea vorbirii
comune. Din acest punct de vedere, trebuie s ne manifestm
reineri fa de ceea ce Franois (1978) numea atitudine
supra-normativ a colii, atitudine pe care Hebrard (1975) o
consider la baza tuturor testelor de limbaj existente n
Frana.
4. n sfrit, nu trebuie neglijat faptul c angajarea
exagerat a logopezilor, pediatrilor i a psihologilor n
asemenea aciuni de intervenie precoce poate cobor pragul
devianelor considerate patologice.
Cnd avem de-a face cu tulburri mai severe, riscurile
de a grei se reduc, att n ceea ce privete diagnoza, ct i
n aprecierea factorilor de risc sau a cauzelor care au stat
la baza producerii dizabilitii respective.
Odat ce sunt nlturate aceste rezerve, putem afirma
c intervenia precoce sau timpurie se justific din
urmtoarele motive:

aciunea bazat pe un program riguros i tiinific de


intervenie n perioadele micii copilrii permite o
stimulare eficient a dezvoltrii limbajului, iar
achiziiile sunt mai corecte i mai rapide, dat fiind marea
plasticitate a sistemului nervos central i a organelor
fonoarticulatorii;
se evit nvarea verbal greit i se creeaz
posibilitile mai adecvate de relaionare cu cei din jur;
tulburrile de limbaj aprute au tendina de a se consolida,
cu timpul, ca deprinderi negative; or printr-o intervenie
logopedic calificat, efectuat naintea stabilizrii
dificultii, se faciliteaz corectarea (recuperarea) i
duce la stimularea apetitului pentru vorbire;
prin corectarea i dezvoltarea limbajului, structurile de
personalitate au o evoluie armonioas i continu, ce se
manifest prin comportamente tot mai adaptabile; dei din
perspectiva celor analizate n prezentul studiu, prin
intervenia precoce, accentul cade, nemijlocit, pe
dezvoltarea limbajului (i nlturarea retardului verbal)
sau pe corectarea tulburrilor aprute, nu trebuie neglijat
faptul c, indirect, are loc o stimulare a ntregii
activiti psihice, att prin materialul verbal utilizat n
cadrul programului de intervenie, ct i prin solicitrile
subiectului de a verifica, de a da expresie ideilor i
tririlor sale.

Firete, intervenia terapeutic nu poate i nici nu


trebuie s fie redus numai la intervenia precoce. Ea se
poate realiza la oricare alt vrst a subiectului i ori de
cte ori este necesar, dar metodele folosite i modelele de
intervenie sunt diferite i adaptate la vrsta cronologic i
mintal a celui ce beneficiaz de aciunea terapeutic.
Indiferent c este vorba de intervenie logopedic,
psihologic, educaional etc., ea nu se poate limita,
exclusiv, la subiectul cu dificulti ntr-un plan sau altul,
ci trebuie extins i asupra prinilor, educatorilor, asupra
mediului familial i colar, asupra celor cu care persoana
vine n contact n mod curent. n special, la nivelul
prinilor i al educatorilor trebuie oferite o serie de
servicii, cum ar fi cele legate de informarea acestora cu
privire la cauzele care stau la baza handicapului copilului,
ansele pe care le are n procesul recuperativ, precum i
abilitarea acestora n folosirea unor metode, pentru a putea
continua aciunea terapeutic. Astfel, ei pot deveni un
sprijin eficient pentru susinerea programelor de intervenie
i pentru crearea unei atmosfere afectiv-motivaionale att de
necesar subiectului n dificultate. Sunt numeroase cercetri
care demonstreaz importana antrenrii prinilor i a
educatorilor n aciunea de intervenie terapeutic, nu numai
pentru sprijinul i continuitatea activitii respective, dar
i pentru integrarea subiecilor n mediul obinuit de via.

Intervenia i antrenarea parental corespunztoare


cuprind, n mod necesar, i aciunea de prevenie. Prevenia
unor deficite de limbaj (sau a unor dizabiliti) nu poate fi
realizat numai de profesioniti, deoarece prinii, i n
general, persoanele care se ocup de copil, dispun de mai
multe mijloace i timp pentru a menaja sensibilitile
copilului, astfel nct s se evite factorii de risc implicai
n producerea diferitelor tulburri. Fr ndoial c, n
funcie de modul de implicare n programele de intervenie i
de competena prinilor, a altor persoane care se ocup de
copil, depinde i eficacitatea preveniei, a reuitei ntregii
aciuni de intervenie, indiferent de natura acesteia.

n cadrul colaborrii cu prinii, una din


componentele eseniale este i aceea a informrii acestora
despre modalitile prin care ei pot contribui la dezvoltarea
limbajului copiilor. Astfel, este necesar s-i facem s
neleag c imitaia joac un rol important n nsuirea
pronuniei, ceea ce face ca modelul prinilor, bunicilor
etc., s fie urmat de copil, iar dac acesta este greit,
atunci exist o mare probabilitate s se manifeste i n
vorbirea copilului. Prinii pot stimula pronunia copilului
pe dou ci principale: n primul rnd, este nevoie ca
pronunia unor sunete i cuvinte s fie repetat clar i de
mai multe ori, pn cnd copilul reuete s o adopte n mod
corect. Acelai lucru trebuie s-l fac i celelalte persoane
cu care copilul interacioneaz. n al doilea rnd,
prinii trebuie s tie c la vrstele mici (i nu numai)
este foarte important comunicarea afectiv cu copilul. Pentru
a putea interaciona eficient cu copilul, adultul l nva pe
acesta s asculte i s neleag ce i se comunic, iar el va
adopta un sistem de comunicare care s-l apropie de copil, s-
l fac pe acesta s se simt bine i s participe cu interes
la desfurarea aciunii. Se adopt un stil de comunicare
adaptat vrstei copilului, n care, pe lng corectitudine,
vorbirea se realizeaz ntr-un ritm mai lent i cu o voce mai
intens, n care accentul cade pe cuvntul ce trebuie neles
de copil (Myra Kersner, Jannet Wright, 1994).

Componenta afectiv a comunicrii nu se limiteaz


numai la coninutul celor transmise, ci cuprinde i ritmul,
intonaia, timbrul, gestul, mimica, pantomimica, n genere,
limbajul semnelor, modul de frazare i alegerea cuvintelor
utilizate .a. Acestea ntregesc comunicarea i o fac mai
accesibil pentru copil, dar exprim n acelai timp,
atitudini i un tip de relaie special ntre interlocutori.
Cnd copilul dovedete c nelege strile afective vehiculate
n timpul comunicrii, poate fi apreciat c a realizat un
progres semnificativ n planul comunicrii i se plaseaz
ntr-un tonus psihic de confort. De aici ncolo, folosirea
gesturilor simbolice nsoesc vorbirea copilului i se
coreleaz cu celelalte mijloace (ritm, intonaie etc.), pentru
a se face ct mai bine neles, dar i pentru a exprima
atitudinea afectiv fa de interlocutor, nivelul implicrii
n sarcin, ncrederea n sine, starea de tensiune .a.

Intervenia terapeutic, bazat pe alctuirea unor


programe riguros tiinifice, trebuie s porneasc de la
stadiile naturale ale dezvoltrii limbajului, deoarece numai
astfel se pot atinge cele dou obiective majore, rezultate din
cele de mai sus, i anume: a) achiziia corect i dezvoltarea
continu a limbajului i b) corectarea tulburrilor de limbaj
i crearea condiiilor de interaciune cu cei din jur. Drept
urmare, intervenia terapeutic va conine metode i procedee
distincte i specifice pentru fiecare stadiu natural de
evoluie a limbajului. Din punctul nostru de vedere, aceste
stadii se bazeaz pe formele comunicaionale dominante la un
moment dat, raportate, desigur, la vrst, dar i la nivelul
achiziiilor verbale, iar n interiorul fiecrui stadiu,
exist posibilitatea consolidrii sau limitrii
caracteristicilor dominante ce definesc un tip sau altul de
comunicare (vezi schema urmtoare).
Evoluie i expresie n limbaj i comunicare.

Calitatea actului de intervenie terapeutic se poate


aprecia nu numai dup aspectele cantitative ale vocabularului
(pasiv i activ) i corectitudinea limbajului, ci i dup o
serie de caracteristici care privesc laturile luntrice ale
staturii limbajului ca un ax central, deosebit de complex,
prin intermediul cruia se dezvolt celelalte funcii psihice
i, totodat, se exteriorizeaz, se prezint lumii
nconjurtoare. Odat cu atingerea parametrilor de dezvoltare
normal, comunicarea prin limbaj se realizeaz, n principal,
punndu-se accent pe latura semantic, fapt ce denot o
funcionalitate superioar a operaiilor ideative i un
control riguros al contiinei. Latura pragmatic a
comunicrii tinde s domine, la un moment dat, nu numai n
raport de situaia n care se desfoar, dar i atunci cnd
posibilitile intelective sau de exprimare ale subiectului
sunt mai reduse. Atunci cnd are loc o limitare, dublat de
fragilitatea
calitii i cantitii semantice i pragmatice a
informaiilor, nu sunt stimulate funciile cogniiei i nu se
realizeaz dezvoltarea operaiilor mentale i nici progres n
manifestarea comportamentelor. n astfel de situaii nu exist
un autocontrol riguros pe linia limbajului expresiv i nici un
set prea complex al nvrii (receptrii) limbajului, ceea ce
imprim o anumit fragilitate comunicrii, care se reflect
asupra personalitii i comportamentelor globale. n astfel
de cazuri, se comunic mai puin din coninutul ideaiei i
mai mult din cel atitudinal, ceea ce face s predomine
exprimarea unor necesiti i interese imediate.
Caracteristic pentru asemenea situaii este manifestarea
ncrcat, adeseori, de violene verbale, nsoit de gestic
i pantomimic exacerbate, dezagreabile i relativ neadecvate
la coninut. Introducnd distincia pe care o face Chomsky
ntre competena lingvistic i performana lingvistic, se
remarc faptul c aceasta din urm este dominat de un
vocabular puin elevat, cu expresii stereotipe i repetiii
suprtoare, greu acceptate de interlocutor.
Capitolul III
TULBURRILE DE RITM I FLUEN ALE VORBIRII
1. Delimitri conceptuale i preocupri n studiul tulburrilor
de ritm i fluen

La o serie de autori, tulburrile de ritm i fluen


ale vorbirii sunt reduse la o singur form, la blbial,
ncercndu-se ca toate celelalte s fie subsumate i
interpretate prin prisma acesteia. In realitate, blbiala
(denumit i balbism, dup alii chiar batarism) este forma
dominant i mai cuprinztoare n cadrul acestor tulburri. Ea
este i cea mai studiat i cunoscut, dei este departe de a
fi pe deplin elucidat, mai cu seam sub raportul mecanismelor
psihofiziologice de producere i al metodologiei cu caracter
terapeutic.
Blbiala constituie una din cele mai grave tulburri
de vorbire att prin modul de manifestare, de expresie a
vorbirii, ct i prin impactul ce l are asupra subiectului
logopat, trind n raport cu aceasta o adevrat dram, un
stres i o team continu fa de vorbire i fa de efectele,
eventual negative, produse asupra auditorului. Blbiala poate
aprea de la vrstele timpurii ale copilului, aa cum poate s
se instaleze la oricare din vrstele omului, dar din fericire,
raportat la celelalte tulburri ale limbajului ea are o
frecven mai redus. n schimb, se prezint ca o tulburare
grav de vorbire ce are tendina s se agraveze tot mai mult
n timp, pe msura naintrii subiectului n vrst.
Acestea constituie numai o parte din motivele care au
stat la baza unor investigaii i a struirii interesului
pentru aceast categorie de tulburri din partea oamenilor de
tiin din domenii diverse, precum medicin, filozofie,
psihologie, logopedie, pedagogie etc. Dat fiind complexitatea
fenomenelor din aceast categorie de tulburri, investigarea
lor s-a realizat, adeseori, cu dificultate, iar progresele
nregistrate nu au fost ntotdeauna pe msura efortului depus.
Rmn i azi unele probleme ce se cer a fi elucidate i crora
merit s le acordm n continuare toat atenia. n acest
context, credem c o consemnare sumar a preocuprilor i
eforturilor fcute de-a lungul timpului va contribui la
satisfacerea interesului cititorului i va produce un efect
catalizator asupra specialitilor care s abordeze noi aspecte
n investigaiile ce le ntreprind.
Cu toate dificultile existente n cercetarea
blbielii, ea este una dintre tulburrile de vorbire
semnalate din cele mai vechi timpuri de ctre marile
personaliti ale vremii. Astfel, apar o serie de indicii cu
privire la blbial n scrierile hieroglifice de pe
monumentele Egiptului, iar mai trziu, filosofii i istoricii
antichitii consemneaz evenimente interesante din viaa unor
persoane ce sufereau de acest handicap odat cu sublinierea
dificultilor de expresie verbal, a consecinelor
psihologice i sociale provocate de blbial i chiar sugerau
unele remedii pentru vindecarea blbielii. Spre exemplu,
Herodot nota c preoteasa Pitia recomanda tuturor persoanelor
blbite s efectueze cltorii n zonele nordice ale Libiei
pentru a schimba mediul climatic n care triesc, considernd
c aceast schimbare duce la nlturarea dificultilor de
vorbire.
n paralel cu acestea, au fost cutate diferite
explicaii ale blbielii. n antichitate, Hipocrate,
Aristotel, Galen apreciau c blbiala apare ca urmare a
existenei unor malformaii la nivelul aparatului bucal care
mpiedicau producerea unei vorbiri normale, iar pentru
ndeprtarea lor i normalizarea situaiei se pot folosi
masaje, friciuni sau gargar. Ulterior, medicul lui
Justinian, Aetius, considera c frenul limbii prea scurt este
o cauz a blbielii i a altor tulburri de vorbire, ceea ce
impune tierea acestuia nct limba s capete elasticitatea
necesar micrilor pentru producerea vorbirii corecte. Dar
cele mai nsemnate i ilustrative (pentru acea vreme) rmn
descrierile lui Plutarh care l prezint pe marele orator al
antichitii, Demostene, ce suferea de o blbial grav. Sunt
dou ipostaze principale, din punct de vedere psihologic, prin
care trecea Demostene: prima este aceea n care el era dominat
de dificultile
sale verbale i care i-au marcat personalitatea i
comportamentul prin triri anxioase i frustrante accentuate
ce generau irascibilitate, nervozitate, negativism, lips de
sociabilitate, lipsa apetitului pentru activitate, izolare
etc., i n cea de a doua ipostaz, Demostene este prezentat
prin eforturile pe care le fcea pentru a reui s scape de
suferina sa i pe msur ce reuea i dispreau trsturile
negative de personalitate devenind tot mai sociabil i
ncreztor n forele sale, cuta anturajul, devenind optimist
i se bucura de succesele discursurilor sale n devenirea sa
ca mare orator.
n cadrul eforturilor depuse de Demostene pentru
reabilitarea propriei vorbiri, subliniem excepionala sa
intuiie n adoptarea unor etape eficiente i semnificative,
mai cu seam dac avem n vedere nivelul dezvoltrii
tiinelor din acele vremuri. Demostene parcurge mai multe
momente prin care i exerseaz vorbirea pentru a ajunge la
utilizarea ei corect, dar ele pot fi structurate sub forma a
trei etape importante i crora le putem gsi azi o
justificare tiinific:
1. Demostene considera c dificultile sale de vorbire se
datoreaz organului lingual care nu-i poate ndeplini, din
punct de vedere funcional, activitatea complex pe care o
presupune desfurarea vorbirii. Astfel, limba nu dispune de
elasticitatea necesar pentru unele micri de finee i
atunci se impune nlturarea rigiditii acesteia. Drept
urmare, el introduce cocoloae de hrtie sau pietricele n
timpul desfurrii vorbirii, pentru a vorbi cu limba
ngreunat ca ulterior, dup ndeprtarea lor, limba se va
mica mai uor. Exersarea limbii, ca i exerciiul vorbirii,
nu pot s fie duntoare ci doar o cretere a activismului
acestora. Aceasta cu att mai mult cu ct rigiditatea sau
atonia limbii se ntlnete adeseori la subicdi cu tulburri
de limbaj i azi terapia vorbiri deficitare cuprinde n cadrul
metodologiei educaional-recuperative exerciii de dezvoltare
a motilitii linguale i a aparatului verbomotor.
2. A doua etap propus de Demostene se baza tot pe un
fapt real i anume, el observase c atunci cnd nu-i aude
bine propria vorbire cu dificultile respective, cnd se
limiteaz feedback-ul auditiv, scade tensiunea i teama de a
nu grei, facilitnd curajul, i reduce concentrarea exagerat
asupra desfurrii vorbirii, permindu-i acesteia o
cursivitate automatizat. Ca atare, improvizeaz nenumrate
discursuri pe care le rostete pe malul mrii, n vuietul
valurilor i se asigur de o cretere a capacitilor sale
verbale pe msura exersrilor fcute i a convingerilor c
dispune de abilitile necesare unui bun vorbitor.
3. i n parcurgerea acestei etape Demostene pornete tot
de la un fapt real pe care el l-a observat n gestica sa
folosit pe timpul desfurrii vorbirii comparativ cu cea a
altor vorbitori. Se tie c unele persoane blbite produc
gesturi pe timpul derulrii vorbirii care sunt neadecvate
coninutului acesteia, fie c sunt exagerat de largi i
abundente, fie c sunt srace, aproape inexistente i rigide,
sau, n alte situaii, o gestic stngace i plin de sensuri
care contrazic coninutul propriuzis al vorbirii i al
inteniilor vorbitorului. n cazul acesta, Demostene decide
efectuarea unor exerciii de adaptare a gesticii la coninutul
vorbirii. Astfel, se plaseaz ntr-o ncpere pe pereii
creia erau fixate mai multe oglinzi n aa fel nct s se
poat privi din toate unghiurile i s efectueze gesturi
controlate care s uureze declanarea vorbirii i s exprime
ct mai adecvat coninutul acesteia. Gestica, precum i mimica
i pantomimica, sunt exersate i azi la unii subieci cu
tulburri de vorbire tocmai pentru aceleai scopuri pe care
le-a avut n vedere i Demostene. Exist, la ora actual,
laboratoare de psihologie care au ca obiectiv principal
studiul gesturilor umane i elaboreaz seturi de astfel de
gesturi pentru un tip sau altul de discurs n vederea sporirii
impactului persuasiv al vorbitorului asupra auditorului.
n epoca roman au continuat preocuprile cu privire
la cunoaterea blbielii i la gsirea unor metode pentru
remedierea acesteia. Se considera c prin cultivarea artei
oratorice se pot obine rezultate pozitive nu numai pentru
nlturarea blbielii ci i a altor tulburri ale vorbirii.
Ilustrativ pentru acea perioad de timp este lucrarea De
oratore, a lui Cicero, care promova exerciii de diciune,
nsoite de gestic, de micri ale ntregului corp, ale
mimicii i pantomimicii ca i o expresie adecvat a privirii
ce trebuie s redea strile sufleteti.
Evul mediu este cunoscut prin obscurantismul i
respingerea faptelor tiinifice, ceea ce marcheaz, n multe
domenii, o stare de regres i nu o continuare a progreselor
nregistrate anterior. Referindu- se la acestea, unii autori
vorbesc de aa numita perioad trist a logopediei, pornind
de la ideea din aceea vreme clulburrile de vorbire i
ndeosebi blbiala, erau considerate ca un efect direct al
unei umiditi anormale n care se scald limba (un exces de
salivaie) sau existena unui exces de lichid n cutia
cranian, nct creierul nu are lejeritate suficient pentru o
activitate normal. Ca atare, se recomanda o intervenie
chirurgical pe limb pentru a o scurta, astfel nct s aib
mai mult loc n cavitatea bucal sau deschiderea cutiei
craniene pentru a elimina o parte din lichid, ori, pur i
simplu, ajustarea creierului pentru a ncpea mai bine n
lcaul destinat. Cum asemenea intervenii erau riscante
pentru acea vreme, dac apreau complicaii sau chiar decesul
subiectului se considera c acesta a fost dominat de fore
necurate care i-au generat dificultile respective i i- a
imprimat destinul ce l-a avut. Din pcate, asemenea concepii
s-au ntins pn spre sfritul secolului al XVI-lea. Sigur,
au fost i unele excepii. Spre exemplu, n secolul al X-lea
Avicenna aduce contribuii interesante la implementarea unui
program medical pentru tratamentul blbielii n timp ce
recomanda exerciii respiratorii care s faciliteze producerea
vorbirii.
Secolul al XVII-lea este marcat de progrese
semnificative n terapia tulburrilor de limbaj ca urmare a
unor preocupri mai deosebite, manifestate fa de educaia
copiilor cu deficiene senzoriale, n special a celor cu
deficiene de auz, dar i a dezvoltrii anatomiei diferitelor
organe ce au devenit tot mai cunoscute. Medicul elveian Amman
s-a ocupat, n principal, de educaia copiilor surzi, printre
care i de dezvoltarea comunicrii verbale la acetia. Unele
procedee utilizate n demutizarea copiilor surdo-mui sunt
adaptate de el i recomandate pentru terapia unor tulburri de
limbaj, inclusiv a blbielii. In acelai timp, el sublinia c
att vorbirea, ct i vocea reflect trsturile caracteriale
i dorinele omului, ceea ce nseamn c n terapia corectiv
a tulburrilor de vorbire trebuie s se in seama i de
aspectele psihoterapeutice pentru c numai astfel se poate
ajunge la o dezvoltare complex a persoanelor aflate n
dificulti de comunicare verbal.
Secolul urmtor, al XVIII-lea i n special cel de al
XlX-lea sunt tot mai reprezentative pentru activitatea
prolific a unor oameni de tiin care ajung s dezvluie noi
aspecte n elucidarea mecanismelor blbielii. Spre exemplu,
Hartley, Mendelschn, Darwin intuiesc relaii cu caracter de
dependen ntre activitatea sistemului nervos, tririle
afectiv-emoionale i blbial, fapt care duce la adoptarea
unei noi perspective n terapia blbielii.
Un fapt cu o semnificaie aparte l constituie
nfiinarea la New York, n anul 1825, a primului institut
destinat tratamentului blbielii de ctre medicul Yates.
Reeducarea vorbirii se realiza, n principal, prin exerciii
de respiraie, de pronunie, de citire i de vorbire cuprinse
n sintagma metoda didactic american. Sub influena
specialitilor de aici a fost organizat ulterior (1830), n
premier la
Berlin, un curs de iniiere pentru cadrele didactice pe
domeniul tulburrilor de limbaj (al logopediei).
La scurt timp, Colombat de lIsere (1831) remarca
faptul c dereglrile verbale se produc prin absena
coordonrii dintre componentele premergtoare vorbirii i
desfurarea activitii musculaturii ce contribuie la
fonaie. De aici, acordarea unei semnificaii majore
procedeelor menite s stimuleze ritmicitatea respiratorie ca
i a abilitilor de articulaie i de fonaie. i Laguzen
(1830) i Thelwall (1844) au pus accent pe aspectele
psihologice implicate n producerea blbielii (i a altor
dereglri verbale) i n stabilirea unor procedee de
reabilitare verbal. n schimb, Bell (1832) i Miiller (1833)
adopt o poziie predominant fiziologic n explicarea
blbielii, considernd c aceasta poate fi ori o form tipic
de coree ori o afeciune a laringelui. Dar eecurile repetate
bazate pe interveniile chirurgicale de la nivelul aparatelor
periferice ale vorbirii au dus, cum subliniaz i E. Bocaiu
(1983, pg. 20), la infirmarea oricrei posibiliti de
interpretare a blbielii prin existena unor anomalii ale
organelor periferice ale aparatului fonator. n felul acesta,
metodele bazate pe intervenii chirurgicale au fost abandonate
n mod definitiv.
Desigur, unele controverse legate de terapia
blbielii se mai nregistreaz i ulterior. Astfel, opus lui
Yates, care susinea folosirea sondelor aplicate pe limb, pe
palat, pe buze etc. n vederea nlesnirii fluenei vorbirii,
Hunt (1870) se manifest mpotriva metodelor artificiale i
subliniaz importana exerciiilor menite s fortifice voina
care asigur mobilizarea individului n meninerea fluenei
verbale. Kussmaul (1877) i Coen (1879) exprim prerea c
terapia blbielii devine eficient n condiiile cnd isunt
utilizate exerciiile de gimnastic respiratorie i
electroterapia. Sunt semnificative i contribuiile lui
Sikorski (1889) i ale lui Chervn (1895) care promoveaz
importana predispoziiilor ereditare i a factorilor
educativi n interpretarea mecanismelor blbielii.
Studiile n domeniul tulburrilor de limbaj au fost
stimulate i de cercetrile afaziei, ocazie cu care s-au pus
n eviden mecanisme mai riguroase n determinarea
dereglajelor respective i o serie de condiionri dintre
activitatea anatomo-fiziologic i actele psihice. Se ajunge
la conturarea tot mai clar a dou orientri, una medical i
cealalt predominant pedagogic, cu precizarea c aceste dou
tendine nu se excludeau, dar se accentua o latur sau alta
att n explicarea fenomenelor, ct mai ales n adaptarea
programelor
recuperative. n acest context, Gutzman i fiul sunt
promotorii primei coli medicale logopedice de la Berlin. Cu
aceast ocazie se pune un accent deosebit pe foniatrie i se
contureaz tot mai precis sfera acesteia. Nadoleczny se afirm
n calitate de continuator al colii berlineze i aduce
numeroase contribuii n elucidarea unor aspecte ale
diferitelor categorii de tulburri de limbaj.
n secolul trecut (al XX-lea) se depete
predominana medical a interpretrilor i se iau n
consideraie tot mai explicit rolul factorilor psihologici i
sociali care condiioneaz dezvoltarea limbajului n general
i a modului n care apar i evolueaz tulburrile de vorbire
(deci i a blbielii). Remarcm aici contribuia deosebit a
lui E. Froeschels considerat fondatorul logopediei modeme.
Dei de orientare medical, Froeschels ntreprinde cercetri
riguroase tiinific n urma crora face referiri
semnificative cu privire la etiologia i simptomatologia
blbielii ca n final s demonstreze c numai componentele
psihopedagogice pot asigura o reuit activitii complexe
recuperativ-corective a blbielii. Aceste progrese realizate
n domeniul logopediei au fcut posibil ca n diferite ri s
se creeze instituii care aveau ca obiect de studiu limbajul
i dereglrile acestuia, dar mai cu seam, o orientare direct
pe activitatea practic n care terapia tulburrilor de limbaj
ocupa un loc central. Instituiile respective au cunoscut o
dezvoltare continu att n alte ri ct i n ara noastr.
De asemenea, s-a reuit s se elaboreze o metodologie
educaional-recuperativ cu numeroase valene pozitive ce s-a
validat prin activitile de terapie logopedic (E. Verza,
2003).
n paralel, au aprut un mare numr de lucrri de
referin care au consolidat statutul de tiin a logopediei
i care au fundamentat tiinific metodologia terapiei
fiecrei categorii de tulburri ale lirhbajului. n acest
context, este suficient s menionm pe unii autori care s-au
impus prin monografii i tratate de logopedie cu idei ce au
marcat momente de cotitur, att n plan teoretic, ct i n
plan practic: Froeschels (1931), Travis (1931), Van Riper
(1955), Seeman (1955), Wert, Kenedy i Carr (1957), Luchsinger
i Amold (1959), Hvatev (1959), Borel-Maisonny (1969),
Critchley (1972), Ronald, Seron i colab. (1989), iar la noi,
Verza (1977, 1983, 2003), Bocaiu (1983), Punescu (1979),
Guu (1975), Burlea (2003) .a.
n concluzie, n frmntrile i lucrrile
specialitilor n logopedie pot fi desprinse, printre altele,
n mod sintetic, trei probleme principale cu privire la
blbial:
1. Problematica diagnozei blbielii i departajrii
acesteia att de alte tulburri de vorbire asemntoare, ct
i de unele categorii de dereglaje verbale cu o etiologie i
simptomatologie ce conin parial elemente comune.
2. Problematica simptomatologiei blbielii i a
impactului psihologic ce l genereaz asupra personalitii i
comportamentului subiectului afectat de aceast tulburare
complex.
3. Determinarea specificului programelor educaional-
recuperative i abordarea unor noi perspective, att din punct
de vedere psihopedagogie, ct i din punctul de vedere al
altor domenii, cum ar fi cel medical i social.
Una din preocuprile autorilor la care ne-am referit
deja a fost i aceea de a stabili graniele dintre blbial
i alte tulburri de ritm i fluen ale vorbirii ce pot fi
cuprinse prin sintagma de tulburri asemntoare blbielii.
Se justific o astfel de denumire prin faptul c ele prezint,
n bun msur, o etiologie comun blbielii, dar mai ales
prin aceea c simptomatologia verbal din aceste tulburri
conine unele elemente pe care le ntlnim i n blbial. Pe
de alt parte, trebuie subliniat c n formele grave de
blbial apar frecvent, n plan secundar, o serie de
caracteristici ce le sunt specifice tulburrilor asemntoare
blbielii.
n continuare, vom descrie, succint, aceste tulburri
ca apoi s putem circumscrie mai precis sfera i coninutul
blbielii. Ele pot fi rezumate astfel:
1. Tahilalia este o vorbire extrem de accelerat, cu un
debit mare de cuvinte pe unitate de timp, afectnd evident
ritmul verbal. Ca urmare a ritmului rapid a emisiunii verbale,
pot s apar omisiuni i substituiri de sunete i cuvinte
denumite prin termenul de tahifazie sau chiar omisiuni i
substituiri de propoziii i fraze, denumite tahifrazie. Dei
n tahilalie se pstreaz calitile fonetice i sintactice
ale vorbirii, pot s apar i agramatisme, deformri de sunete
i cuvinte, pronunia incomplet a cuvntului, prin omiterea
nceputului sau a sfritului acestuia, contaminri aleatorii
ale cuvintelor din fraz etc.
n tahilalie, vorbirea mbrac un aspect logoreic, cu
inflexiuni vocale inconstante ce fac ca timbrul s devin
dezagreabil. Din aceste caracteristici rezult, adeseori,
existena unor elemente specifice tulburrilor de pronunie
sau chiar se pot asocia cu dislalia, disgrafia, dislexia
(Simkins, 1973).
Ca urmare a perturbrii ritmului vorbirii, auditorul
ntmpin dificulti de nelegere a logopatului deoarece
decodific cu greutate
sensul i semnificaia cuvintelor recepionate, dar i
tahilalicul i urmrete cu dificultate ideile pe care
dorete s le expun, neavnd timp suficient pentru
decodificarea lor verbal. Desigur, aceste aspecte sunt
dependente i de gravitatea tulburrii respective.
Tahilalia apare mai frecvent n tensiunile emoionale, n
strile de agitaie generate de unele forme astenice, n
convalescen dup o boal mai ndelungat, n agitaiile
parkinsoniene, n unele tulburri psihice, n strile confuze
dup o depresie puternic sau dup o trire dramatic mai
deosebit etc.
2. Bradilalia este opusul tahilaliei i se manifest
printr-o vorbire exagerat de lent n care intervalele dintre
enunurile de cuvinte i propoziii sunt att de mari nct
devin suprtoare pentru vorbitor, ct i pentru asculttor.
Asculttorul pierde irul ideilor pe care le transmite
vorbitorul, deoarece pauzele prea mari l mpiedic s rmn
continuu concentrat i i distrag atenia de la contextul
comunicrii. Subiectul bradilalic este tensionat n faa
neputinei de a adopta un ritm normal n vorbire, se centreaz
mai mult pe acest aspect, n detrimentul urmririi
cursivitii ideilor. Din acest motiv, uneori subiecii
bradilalici sunt greit evaluai ca fiind deficitari din
punctul de vedere al intelectului. Aceast apreciere este cu
att mai frecvent cu ct se tie c bradilalia se asociaz,
n multe cazuri, cu deficiena mintal sau cu slbiciunile
intelectului. n genere, lentoarea ideativ i dominarea
procesului de inhibiie determin o lentoare la nivelul
comunicrii verbale, cu pauze prea mari ntre cuvinte.
Fenomenul de lentoare se nregistreaz i n plan motor,
micrile sunt lente, dnd impresia c se desfoar cu
ncetinitorul, sprgnd tiparul micrilor ritmice i
stereotipe.
Aadar, fenomenul de bradipsihie, ce afecteaz
ntreaga activitate psihic i motorie, agraveaz bradilalia
i imprim vorbirii monotonie, lips de inflexiune verbal, o
tonalitate i un timbru dezagreabile.
3. Tumultus sermonis, denumit n termen popular gngveal
sau bolboroseal, iar de unii specialiti batarism, se
caracterizeaz prin perturbarea fluenei vorbirii. Dei
predomin un ritm precipitat, alert n desfurarea vorbirii
el este ntrerupt de monotonie i de respectarea unor sunete
i cuvinte afectnd procesul de ideaie normal. Apar, de
asemenea, deformri de cuvinte ca urmare a omisiunilor,
inversiunilor i asimilrilor de silabe i cuvinte.
Vorbirea are un efect de ecou asemntor cu ceea ce se
ntmpl atunci cnd vorbeti cu capul aplecat ntr-un vas
(butoi) plin
pe jumtate cu ap, cnd cuvintele emise acioneaz asupra
organului auditiv nainte ca subiectul s apuce s pronune
cuvntul urmtor. Un asemenea fenomen deregleaz activitatea
de coordonare a funciei periferice a vorbirii de ctre
centrii superiori.
n multe cazuri se pot constata asocieri ntre tumutus
sermonis i alte tulburri de limbaj ca tulburrile de
articulaie (dislalie), retard verbal, tonalitate i
intensitate inconstante ale vocii, toate imprimnd un caracter
dezagreabil vorbirii. Unele din aceste aspecte se transpun i
n limbajul citit-scris contribuind la instalarea treptat a
dislexo- disgrafiei.
Persoanele afectate de tumultus sermonis nu sunt
contiente de deficienele ce le au, dar pot deveni sensibile
la acestea n funcie de atitudinea celor din jur, i atunci
controlul expresiei verbale, a aspectelor prozodice i a
mimico-gesticulaiei devine exagerat perturbnd astfel
caracteristicile automatizate i de stereotipie. Acestea pot
duce la adoptarea unor grimase n timpul desfurrii
vorbirii, a micrilor inestetice ale capului i minilor ca
urmare a predominrii procesului excitativ (Luchsinger, 1963,
Sovak, 1975).
Din punct de vedere etiologic, lucrurile nu sunt pe
deplin elucidate, unii autori incrimineaz afectarea mecanic
a aparatului verbo-motor, alii recurg la concepte abstracte
pentru a preciza existena unor dificulti n toate canalele
implicate n comunicare printr-o patologie de tipul
disarmoniei centrale a limbajului (Weiss, 1964) i n fine,
tumultus sermonis este considerat ca avnd o origine ereditar
ce determin nemijlocit dificulti n dezvoltarea normal a
capacitilor lingvistice att n planul expresiei, ct i n
cel al recepiei (Seeman, 1970).
4. Aftongia determin dificulti majore la nivelul
articulrii sunetelor n care se gsesc fenomene tipice
dislaliei, ncepnd de la aspecte legate de deformare i
emitere neclar, pn la cele ce privesc omisiunile,
inversiunile, adugirile etc., manifestate n paralel cu
tulburarea ritmicitii n desfurarea vorbirii, a
cursivitii i fluenei acesteia. n strile de emotivitate
crescut, ca i n oboseal, n disconfort psihic, n
contientizarea unor eecuri, toate aceste aspecte se
amplific semnalnd o semnificaie ferm a prezenei
componentelor specifice oricrei forme de blbial.
Aftongia de produce prin apariia la nivelul musculaturii
limbii a unor spasme de lung durat ce reduc elasticitatea
acesteia i posibilitatea desfurrii micrilor fine
necesare emiterii verbale. Se pare c dificultile
funcionale de la nivelul organului lingual nu sunt
att locale, ct mai ales datorate slabului control al
creierului n exercitarea coordonrii.
5. Tulburrile coreice au la baz o ncrctur nervoas
negativ, manifestat prin gesturi i afeciuni care trdeaz
starea de nevrotism i de tensiune emoional a subiectului.
La acestea se mai adaug i unele obinuine dobndite n
copilrie, prin imitaie sau prin perceperea unor situaii
conflictuale la care se caut o ieire eficace pentru individ.
De aici, instalarea unor ticuri nervoase localizate la nivelul
unui organ sau a unei pri a corpului, i, uneori, ticuri cu
caracter general ce implic micri care se extind la nivelul
a dou sau mai multe organe. Aceste ticuri se caracterizeaz
prin micri involuntare de la nivel local, cum ar fi o
zvcnitur sau o micare ritmic a unui muchi, o zbatere a
pleoapei ochiului etc. sau, la nivel mai general, prin micri
produse pe pri ntinse ale corpului, sau concomitent la
organele pereche. n raport cu acestea, subiectul poate face
anumite gesturi (frecarea locului respectiv) aa cum poate
cpta obinuine ce la un moment dat deranjeaz (rosul
unghiilor, rsucirea continu a unei uvie de pr, frecarea
nasului sau tergerea frecvent cu dosul palmei a gurii).
Toate acestea, cnd sunt nsoite de vorbire, pot duce la
tulburarea ritmicitii i, uneori, a fluenei ei, la
tremurarea vocii i distragerea ateniei n urmrirea
ideaiei, la folosirea inadecvat a unor cuvinte cu prezena
spasmelor, la repetarea altora, sau la omiterea cuvintelor
utilizate mai rar, sau a celor ce au o ncrctur afectiv
negativ.
Dup cum s-a observat, toate tulburrile asemntoare
blbielii conin, n cadrul simptomatologiei lor specifice,
i unele aspecte ce-i sunt proprii i definesc blbiala, dar
nivelul de profunzime i de extindere a acestor manifestri
este mai limitat. Dac ar fi s reducem ntreaga
simptomatologie a tulburrilor asemntoare blbielii la o
singur caracteristic comun, atunci cu siguran aceasta
const n dificultatea de a vorbi n mod fluent i de a
realiza o comunicare verbal normal, care s ating n
ntregime valenele ei complexe. In literatura de
specialitate, disfuncionalitile verbale ce apar ca urmare a
acestei caracteristici au fost denumite printr-un termen
general, i anume, acela de disfemie.
Disfemia reprezint, aadar, o diminuare a capacitii
verbale
cu caracter permanent sau episodic (n funcie de gravitatea
acesteia) n care sunt afectate fluiditatea, cursivitatea i
articularea cuvintelor, fr ca subiectul s fie ntotdeauna
contient de aceste dificulti i s
poat face un efort voluntar pe msura necesitii asigurrii
vorbirii corecte. innd seama de simptomatologia specific,
disfemia poate fi clasificat astfel:
1. disfemie deschis, denumit i tonic, spasmodic,
tetanic, guturo-tetanic n care raportarea tulburrilor
verbale se face, preponderent, la disfuncionalitile
aparatului verbo-motor;
2. disfemia nchis, denumit i clonic, i labio-coreic
ce afecteaz mai cu seam emiterea sunetelor i a cuvintelor,
fenomene puse tot pe seama unor dificulti de la nivelul
aparatului verbo-motor;
3. disfemia clono-tonic, numit i disfemie mixt, este
mai grav i cuprinde manifestrile primelor dou forme;
4. disfemia criptogenetic, cu nc dou denumiri de
disfemie ocult sau disfemie evolutiv, cnd subiectul este
contient de dificultile sale i reuete, parial, s-i
mascheze o parte din manifestrile respective;
5. disfemia fanerogenic, n care sunt reprezentate cele
mai deosebite simptome ce se ntlnesc n blbial.
2. Etiologia blbielii

Dei se gsesc referiri interesante cu privire la


problematica etiologiei blbielii, la majoritatea autorilor
mai de seam, aceasta nu este nc pe deplin elucidat, iar
pentru unele aspecte se nregistreaz controverse
ireconciliabile. Dificultile pe acest plan provin din faptul
c o tulburare att de complex poate fi frecvent cauzat de
mai muli factori, iar ali factori nu pot fi cercetai n mod
nemijlocit ci doar dedui speculativ din unele observaii sau
relatri din partea subiecilor afectai de blbial ori a
aparintorilor acestora. Cu toate acestea, cunoaterea, chiar
i relativ, a unor condiii generatoare de producere a
blbielii vine n sprijinul explicrii mecanismelor sale, i
mai cu seam este important pentru alctuirea unor programe
de terapie cauzal.
Condiiile mai importante implicate n producerea
blbielii se refer la:
Condiiile ereditare nu provoac n mod nemijlocit
blbiala, dar pot crea un mediu predispozant care favorizeaz
producerea blbielii nc din copilria mic. Astfel,
blbiala se poate instala n urma unor disfimcionaliti
fiziologice sau biochimice de la nivelul
sistemului nervos care devine cu timpul tot mai fragil, ca
urmare a acestora. Pentru a pune n eviden aceste condiii
ereditare s-a recurs la evaluri ale incidenei blbielii
printre membrii unor familii i n rndul unor grupuri de
gemeni. Asemenea investigaii au fost desfurate, cu mult
timp nainte, de autori ca Sikorski (1889), Chervin (1895),
Gutzmann (1906) i Froeschels (1931), Nelson i Green (1939)
care, pornind de la copii blbii, au constatat c n
familiile acestora exist n numr mai mare dect media
general a unor deficiene asemntoare. Majoritatea autorilor
menionai ajung la concluzia c se transmit ereditar
structuri ce faciliteaz producerea unei instabilitii
emotive care prin durata n timp l predispune pe individ la
dezorganizarea activitii psihice generale, inclusiv a
limbajului. Sunt i autori care apreciaz c n fapt se
transmite o stare de inabilitate implicat n coordonarea
neuro-muscular. Van Riper (1963) consider c aceast stare
de inabilitate n coordonarea neuro- muscular i cu efecte
negative pentru producia verbal este adevrata disfemie. Dar
deficienele somato-psihice constituite prin ereditate
declaneaz blbiala numai n condiiile cnd intervin unii
factori activi care s le pun n micare.
i n rndul gemenilor univitelini i bivitelini s-a
constatat o prevalen mai mare a blbielii produs prin
transmiterea predispoziiilor ereditare (Seeman, 1962, Kant i
Ahuja, 1970).
Condiiile neuro-endocrine se constituie ntr-un alt
factor ce poate fi implicat n producerea blbielii. Aa sunt
cazurile de apariie a blbielii disartrice sau a blbielii
consecutive unei afazii motorii. S-au pus n eviden apariia
unor disfluene verbale n regiunile zonei frontale ale
scoarei cerebrale (Einsenson, 1958) sau existena unor forme
de blbial ce se produc ca urmare a microleziunilor
cerebrale cercetate prin metode de electrofiziologie
(Schilling, 1959), dar ali autori exprim rezerve cu privire
la rigoarea datelor legate de modificrile specifice obinute
pe baza electroencefalografiei (Lucksinger i Amold, 1959,
Froeschels, 1961).
Nu de puine ori s-a constatat c i n crizele
epileptice se produc episodic perturbri ale fluxului melodic
al vorbirii, imprimndu-i acesteia caracteristicile blbielii
(West, 1958, Beker i Sovak, 1959). Probabil c n crizele
epileptice un rol mai mare l au strile emoionale
devastatoare care i pun o amprent negativ i pe
desfurarea cursiv a vorbirii. De altfel Seeman (1962) a
subliniat c tririle emoionale puternice pot duce la
dereglarea formaiunilor subcorticale, ceea ce are un efect
nemijlocit n determinarea unei
vorbirii spasmodice care semnific blocajele i ntreruperile
pe durata desfurrii acesteia.
n acest context, trebuie subliniat i un alt aspect,
i anume acela c modificrile hormonale de tipul afeciunilor
paratiroidiene i tiroidiene influeneaz negativ activitatea
sistemului nervos i muscular, desfurarea ritmic i
meninerea constant a volumului respirator. Oricum, toate
aceste mecanisme sunt implicate n producerea vorbirii i
disfuncionalitile de la acest nivel se repercuteaz asupra
desfurrii normale a actelor verbale. De aici i asocierea
perturbrilor hormonale cu existena unor simptome
caracteristice blbielii. Cercetrile ntreprinse de Parhon
i ulterior de colaboratorii si au relevat c n cazul guii
endemice, aprut ca urmare a carenei de iod, se produc n
vorbirea subiecilor manifestri tipice blbielii.
Totui rolul factorului endocrin rmne n concepia
unor specialiti numai ca o ipotez ce trebuie validat prin
cercetri aprofundate.
Dominana cerebral a provocat cele mai multe
controverse, lsnd i la ora actual multe din problemele ei
deschise. Unii autori precizeaz c la stngaci, i chiar la
cei cu ambidextrie, posibilitatea de a se instala o form sau
alta de blbial este mai crescut dect n alte situaii.
Acetia aduc ca argument faptul c stngacii au emisfera
dreapt dominant i prin aceea c li se impune frecvent
folosirea minii drepte, comutarea dominaiei asupra emisferei
stngi presupune apariia unor dificulti de adaptare i de
contrariere a impulsurilor motoare ce provin din cele dou
emisfere. Acest fenomen poate deregla vorbirea ca i alte
acte, cum este scrisul sau aciunile manuale, coordonate de
emisfera dominant ce tinde s-i diminueze importana prin
comutarea preferinei manuale i corporale n general.
Funciile puternic localizate, cum este i limbajul, sunt cele
mai afectate n astfel de situaii.
Un asemenea punct de vedere a fost susinut cu
insisten de Travis (1931) i Orton (1937) ca ulterior s fie
dezvoltat prin argumente suplimentare de Blumel (1960) i
Froeschels (1961). Acetia din urm sunt de prere c prin
obligarea copilului s-i schimbe preferina manual se
creeaz o stare de tensiune suplimentar, determinnd
suferina cerebral ce favorizeaz apariia blbielii, ca i
a oricrei alte tulburri de limbaj. i noi (Verza, 1970) am
gsit corelaii semnificative ntre lateralizarea emisferic
(dominana emisferic), preferina manual i evoluia
limbajului n
general, dar i o inciden mai mare a blbielii i dislexo-
disgrafiei la subiecii stngaci obligai s-i schimbe
dominana manual i emisferic.
Opus punctului de vedere de mai sus, Wepman i Johns
(1961) susin c nu exist cazuri de transfer a localizrii
centrilor limbajului ca urmare a schimbrii preferinei
manuale, iar Rotter (1976) subliniaz c n urma cercetrilor
sale nu au rezultat deosebiri ntre subiecii blbii i cei
neblbii.
ntrzierea n dezvoltarea psihoflzic general
marcheaz o sensibilitate i Fragilitate n toate palierele
psihice i fizice. Sigur, pentru evoluia normal a limbajului
intereseaz n mod deosebit unele din aceste sisteme. Astfel,
ntrzierile mai mult sau mai puin accentuate ale sistemelor
funcionale. neuromotorii pot determina
dificulti n dezvoltarea normal a vorbirii din copilria
mic cnd pronunia se realizeaz cu greutate din cauza
deselor deformri de sunete i silabe, omisiuni, inversiuni i
repetiii, ntreruperi i blocaje cu instalarea treptat a
unor spasme i a unei lipse de echilibru ntre expir i
inspir. Unii autori au pus n eviden o dezvoltare motric
ntrziat a blbiilor evaluai prin testele Ozeretzki
(Kopp, 1943), dar alii, aplicnd aceleai probe subiecilor
cu blbial au relevat chiar o superioritate fa de
celelalte persoane n formarea unor abiliti ritmice, cu
excepia celor verbale (Brook, 1957).
n cadrul ntrzierilor de dezvoltare se nscriu i
aspectele de mielinizare ncetinit a fibrelor nervoase
implicate n coordonarea micrilor musculare de la nivelul
aparatului fono-articulator. Dat fiind faptul c la biei
mielinizarea fibrelor nervoase se realizeaz mai trziu fa
de fete, poate explica o inciden mai mare a blbielii la
acetia (Karlin, 1947). Perseverarea din actele desfurate de
blbii are la baz tocmai o activitate motric deficitar
(Eisenson, 1958).
La noi, Marinescu i Kreindler (1935) subliniaz c
blbiala apare ca urmare a unui dezechilibru dintre procesele
de excitaie i inhibiie instalat n centrii motori ai
limbajului. n astfel de cazuri, predomin procesul inhibitor,
iar excitaia de la aceti centrii fiind prea slab nu poate
integra alte impulsiuni excitatorii care vin de la scoara
cerebral. Slaba excitaie de la scoara cerebral afecteaz
coordonarea musculaturii de la nivelul aparatului respirator,
fonator i articulator (Hvatev, 1959).
Dezvoltarea incomplet sau existena unor
disfuncionaliti la nivelul evoluiei activitii psihice
poate constitui un alt factor cauzal
incriminat n toate tulburrile de limbaj, inclusiv n
blbial. n literatura de specialitate au fost invocate
adeseori aspecte ce privesc retardarea diferitelor funcii i
procese psihice care nu asigur nsuirea normal a vorbirii
din copilria timpurie i astfel faciliteaz producerea
distorsiunilor verbale. Spre exemplu, o slab achiziie la
nivelul gndirii creeaz dificulti de nelegere a vorbirii
i a capacitii de elaborare mental pentru a se concretiza
ntr-o frazare coerent i fluent, o slab dezvoltare a
memoriei i a ateniei nu asigur nsuirea i fixarea rapid
a unitilor lingvistice i nici integrarea acestora n noile
achiziii verbale etc. Pe ansamblu, tulburrile de vorbire au
fost raportate la calitatea intelectului.
n acest context, unii autori au evideniat raporturi
directe ntre blbial i existena deficienei mintale. Mai
mult, s-au remarcat diferene specifice ntre blbiala
copiilor cu deficit de intelect i blbiala ce evolueaz pe
fondul intelectului normal (Cabanas, 1954). i noi am avut n
atenie acest fenomen i am fcut observaii ndelungate
asupra a dou loturi de copii, blbii cu deficiene de
intelect i blbii cu intelect normal. Cu aceast ocazie am
constatat c, dei apar diferene ntre cele dou loturi de
blbii, ele in mai cu seam de simptomatologia propriu-zis
a blbielii. La copiii blbii cu deficiene mintale,
manifestrile tipice tulburrii verbale au la baz fenomenul
de perseverare verbal, specific structurilor involuate ale
intelectului, i care persist n emiterea sunetelor i
cuvintelor din cauza unei ideaii deficitare i a slabei
reactualizri a unitilor lingvistice, dar nu denot,
ntotdeauna, o blbial propriu-zis (Verza, 1977).
Retardul n dezvoltarea vorbirii este adeseori asociat
cu producerea i fixarea blbielii ca i a altor tulburri
ale limbajului. Unii autori i motiveaz argumentele pe
prevalena fenomenului. In context, Weiss (1960) precizeaz c
greutile ce se ivesc la blhiijn formularea ideilor sunt
determinate de lipsa de maturitate a funciilor limbajului,
iar Borel-Maisonny (1972) crede c inabilitile de exprimare
sunt urmare a deficienelor lingvistice.
T rebuie, totui, subliniat faptul c sunt, n
majoritate, cazuri de copii blbii care nu prezint o
ntrziere n dezvoltarea limbajului aa cum sunt cazuri de
blbii cu o dotare intelectual normal sau chiar o
supradotare pe acest palier i cu performane deosebite pe
unele domenii de activitate.
Condiiile psihosociale nefavorabile se concretizeaz
n perceperea acestora de ctre indivizi ca pe o dram, ca pe
o situaie de
stres ce duc la meninerea ridicat a tensiunii psihice i a
strilor de emotivitate crescute cu o bulversare a
comportamentului i personalitii. Treptat, se poate instala
o stare nevrotic n care domin depresia sau dimpotriv, o
situaie de agitaie i de frmntare continu n care domin
excitaia i ncordarea rigid.
Autorii de orientare psihanalitic explic
perturbrile comportamentale, inclusiv pe cele ale conduitelor
verbale ca pe un efect simptomatic al nevrozei care, prin
generarea de conflicte interne extinse, provoac
dezorganizarea ntregii personaliti. n genere, din punctul
de vedere al explicrii psihogene a blbielii, orice
disfuncionalitate emoional poate crea situaii dificile de
adaptare i abateri de la condiiile normale de comunicare. Ca
atare, blbiala poate deveni o manifestare a unor perturbri
prelungite emoionale.
Perturbarea strilor emoionale la copii se ntlnete
frecvent n cadrul unui climat familial negativ, n care
relaiile dintre prini sunt tensionale i conflictuale sau
atunci cnd atitudinea prinilor, ori a unuia dintre ei,
devine superprotectoare sau adopt o lips de interes fa de
copil perceput de acesta ca pe o caren afectiv. Climatul
afectiv diminuat sau lipsa acestuia provoac stri tensionale,
anxietate i frustrri la copil fragiliznd activitatea
psihic i nervoas, astfel nct limbajul se nsuete cu
dificultate.
Atitudinea prinilor, a cadrelor didactice, a celor
din jur poate influena ntr-un fel sau altul conduita verbal
a copilului. Cnd copilul manifest unele disfluene verbale
minore i prinii sau ceilali aduli intervin cu observaii
insistente i dezaprobatoare sau chiar recurg la ameninri i
pedepse, pot determina o stare nevrotic de team fa de
vorbire, de scdere a interesului pentru comunicare. Copilul
nu numai c nu se poate corecta n aceste condiii, ci
dimpotriv, de teama de a grei devine anxios, astfel nct
cresc ezitrile, ntreruperile din vorbire i se fixeaz tot
mai profund tulburarea respectiv.
O situaie deseori controversat n literatura de
specialitate se refer la rolul imitaiei i a bilingvismului
n blbial. Unii autori (Chervin, 1895, Froeschels, 1931,
Vlasova, 1958, Calavrezo, 1967) promoveaz ideea c att
imitaia involuntar, ct i cea voluntar poate duce la
adaptarea vorbirii altor persoane blbite sau poate contribui
la accentuarea propriilor disfluene verbale, n timp ce ali
autori (Van Riper, 1947, Brook, 1957) i exprim prerea c
imitaia are rolul doar de a grbi declanarea blbielii ce
se afl n stare latent.
Practicarea bilingvismului nainte ca una din limbi s
fie relativ bine achiziionat poate dezorganiza capacitile
subiectului de transpunere a ideilor n limbaj (Pichon i
Borel-Maisonny, 1937) pentru c au loc interferene frecvente
i transferuri incomplete n situaia deprinderilor
insuficient elaborate (Verza, 1977). Totui, nu lipsete
remarca c bilingvismul, dei frecvent printre blbii, el nu
poate constitui un factor major, deoarece majoritatea
bilingvilor nu sunt blbii (Travis, Johnson i Shover,
1937).
ntr-o cercetare ampl, desfurat de Emilia Bocoiu
(1983) pe un lot mare de copii precolari cu vrst ntre 4-6
ani din mediul urban i rural n vederea surprinderii
factorilor cauzali ai blbielii, au rezultat urmtoarele
caracteristici mai importante:
Din totalul copiilor examinai provenii din mediul
urban (4551) numai 0,90% au prezentat semne evidente ale
blbielii, iar la lotul de copii din mediul rural (4185) s-a
nregistrat o proporie de 0,57% de cazuri cu blbial.
Autoarea explic aceste cifre reduse prin mbuntirea
condiiilor de sntate i prin cunoaterea elementelor de
baz din logopedie de ctre nvtori care, ambele,
influeneaz dezvoltarea psihic a copiilor. Credem, mai
degrab, c incidena mai redus a cazurilor de blbial
(chiar cu datele obinute n cercetrile anterioare ale
autoarei) au la baz aspecte ce in de metodologia evalurii
copiilor investigai i probabil vrsta subiecilor care
favorizeaz un activism verbal crescut, ca la intrarea n
coal s se produc o fragilizare nervoas ca urmare a unui
uor dezechilibru generat de cretere specific vrstelor de 6-
8 ani.
Autoarea a constatat c factorii etiologici implicai n
producerea blbielii sunt deosebit de variai i foarte
dificil de precizat ntr-un caz sau altul. Acetia sunt
grupai astfel: 1.antecedente familiale;
2. situaii ce frneaz dezvoltarea normal a copiilor;
3. ntrzieri n dezvoltarea psihologic general;
4. ntrzieri n dezvoltarea limbajului i existena unor
tulburri asociate de vorbire;
5. stngcia contrariat;
6. existena unor malformaii ale organelor articulatorii;
7. prezena unor traume acute;
8. tensiuni provocate de unele intervenii educative
necorespunztoare;
9. conflicte ntreinute pe o perioad lung de timp;
10. labilitatea emotiv;
11.dezorganizarea familial;
12. situaii de bilingvism.

i din niruirea condiiilor i a factorilor ce i


fragilizeaz personalitatea individului i declaneaz
dificulti funcionale ntr-un compartiment sau altul al
conduitei umane rezult c multitudinea acestora denot
caracterul polimorf al etiologiei blbielii i diferene
fundamentale de la un caz la altul n modul cum sunt
recepionai i trii. De cele mai multe ori exist o
interaciune a mai multor factori ce genereaz blbiala, ceea
ce determin dificulti sporite n determinarea acestora
pentru un caz dat. Prin urmare, n problema etiologiei
blbielii se simte nevoia unor precizri mai riguroase, care
s permit adoptarea unor msuri de prevenie i de terapie
logopedic.
Din dorina de a contribui la elucidarea acestor
factori cauzali i de ai face mai uor de depistat prin luarea
n considerare a unor criterii viabile vehiculate n
literatura de specialitate mai recent, Georgeta Burlea i
colab. (2003) grupeaz aceti factori sub forma a trei teorii:
organiciste, psihogenetice i foniatrice.
T eoriile organiciste sunt dominate de ideea c la baza
blbielii st o cauz organic, dar Silverman (1992) vine cu
argumentul c orice blbit are perioade de timp cnd
manifest o vorbire fluent, fapt pe care l demonstreaz i
S. Borel-Maisonny (1971) care afirm c aparatul fonator al
persoanelor blbite este normal att din punct de vedere
anatomic, ct i din punct de vedere fiziologic. Dei idei de
acest gen sunt susinute de muli ali specialiti, sunt alii
care aduc n discuie cazuri concrete la care au fost
constatate implicri ale factorilor organo-fiincionali n
producerea blbielii. Astfel, s-a observat c la copiii
prematuri incidena blbielii crete alturi de tulburrile
de pronunie i de un Q.I. redus. La subiecii cu deficiene
mintale grave unde deficitul neurologic i afeciunile
aparatelor auditiv i fonator sunt frecvente, acestea imprim
vorbirii neclaritate, disritmie, disfluen, nazalitate etc.
Se pare c patologia neurologic este cea mai des
invocat n producerea disfluenelor verbale, ale spasmelor
i, n genere, a tulburrilor de ritm. S-a observat c
patologia emisferei drepte sau stngi, ce duce la instalarea
afaziei, provoac concomitent i o simptomatologie specific
blbielii, de unde ideea asocierii acestor dou tulburri n
multe din cazuri. De fapt, leziunile corticale, ca i cele
subcorticale, sunt tot mai des invocate de specialiti n
producerea
blbielii, dar trebuie subliniat c unele leziuni de la
nivelul creierului, dei implicate n blbial sau n alte
tulburri de limbaj, nu pot fi ntotdeauna localizate cu
precizie.
Un alt factor care vine n sprijinul teoriilor
organiciste i la care ne-am mai referit este ereditatea. Dar
informaiile obinute pentru a pune n eviden factorul
ereditar nu sunt prea riguroase i las loc unor interpretri
diferite. Ca mijloace de investigaie se recurge la studiul
arborilor genealogici i la loturi de gemeni monozigoi i
dizigoi cnd, pentru anumite situaii, informaiile sunt
limitate i srace, incomplete sau chiar eronate.
Totui, acest demers a permis, pentru cei mai muli
specialiti, s afirme cu trie importana factorului ereditar
n etiologia blbielii. Fenomenul este mai activ pe linie
patern i mai ales atunci cnd blbiala se manifest n
asociere cu alte tulburri de limbaj de tipul dislaliei,
dislexiei, disgrafiei, retardului verbal etc. (Beitchman i
Jood, 1992).
n studiile asupra gemenilor s-a relevat o transmitere
ereditar mult mai mare la subiecii monozigoi - circa 77% -
fa de cei dizigoi - unde ereditatea ajunge la numai 32%
(Andrews, 1991). S-a evocat, de asemenea, i faptul c
transmiterea ereditar pecetluiete sexul membrilor care
provin din acelai mediu familial iar n funcie de gradul de
rudenie se face precizarea c riscul este mai mare la sexul
masculin i la rudele de gradul I ale logopailor.
Dificultile motorii cu substrat nervos sunt i ele
invocate n sprijinul teoriilor organiciste. Pe baza
observaiilor sistematice, s-a constatat c persoanele
blbite, indiferent de vrst, au dificulti n desfurarea
unor aciuni care implic att motricitatea grosier, ct mai
ales pe cea fin. Deficitul nervos al motricitii nu
favorizeaz echilibrul ntre aciunile ce se efectueaz i
nici un control suficient n ceea ce privete execuia cu
precizie i rapiditate.
Unii autori sunt de prere c tulburarea controlului
motricitii are la baz existena unor disfuncii la nivelul
reglrii inter-emisferice sau probabil o fragilitate
patologic general ce nu favorizeaz legturile implicate n
activitile motorii i cognitive, frnnd astfel integrarea
din palierul cognitiv-motor (Webster, 1989). Ali autori merg
mai departe, artnd c dificultile motorii presupun o
laten n desfurarea oricror activiti i s-a constatat
c la blbii, ca urmare a faptului c sunt marcai de aceste
dificulti, timpii de reacie sunt mai lungi dect n mod
obinuit (Postua i Kolk, 1991). De astfel, timpul de reacie
crescut n cazul blbiilor nu se nregistreaz numai
n plan motor ci i n cel auditiv i verbal. n felul acesta,
disfluenele i lipsa ritmicitii n vorbire se accentueaz
i mai mult.
Deficitul motor poate fi observat i n coordonarea
micrilor minilor. Acest fenomen devine acut la cei cu
leziuni corticale sau subcorticale cnd este afectat nu numai
vorbirea, dar i scrierea. ntr- un studiu efectuat de noi, am
constatat o inciden mai mare a blbielii i disgrafiei, ca
i a altor tulburri de limbaj, la stngacii cu dominan
emisferic dreapt ce erau contrariai n urma obligrii, prin
activitile desfurate, s-i schimbe preferina manual i
dominana emisferic. Este un fenomen similar cazurilor de
ambidextrie, cnd se produce o interferen ntre cele dou
emisfere pentru coordonarea aciunilor efectuate i o
contrariere a impulsurilor nervoase care fac legtura ntre
centru i periferie, dereglnd mecanismul general al
coordonrii motorii afectnd, astfel, micrile fine implicate
n producia verbal (M. Golu i E. Verza, 1970). Unii autori
subliniaz c la blbii nu este suficient de precizat
lateralizarea, ceea ce nu faciliteaz integrarea nivelului
senzitiv-motor i a celui audio-verbal (Sussmann, 1975) sau
existena unei frecvene mai mari a anomaliilor de dominan
cerebral i stngcie accentuat, n cazul blbiilor i
dislexicilor (Chouard, 1991).
Teoriile psihogenetice se bazeaz pe impactul
psihologic al unor factori cu caracter stresant asupra
evoluiei ulterioare a copilului. Acetia pot determina
disfuncionaliti n toate compartimentele comportamentului
uman, inclusiv n cel verbal. Astfel, cu ct mediul de via
este mai trepidant i mai tensionat, cu att crete riscul
vulnerabilitii n faa factorilor stresani. La vrstele
mici ale copilriei, cnd structurile nervoase i, n general,
biologice nu sunt suficient de elaborate, rezistena fizic i
psihic a copilului nu-i permite s depeasc cu uurin
situaiile conflictuale i nu poate adopta mecanisme
compensative care s-i permit adaptarea la noile schimbri.
n acest context, se ajunge la tensiuni i confuzii afective,
la triri anxioase i frustrante, la fobii i instabilitate
psihic general.
Avnd n vedere aceste aspecte, numeroi specialiti
au subliniat rolul factorilor stresani n etiologia
blbielii nu numai pentru vrstele copilriei, dar i pentru
vrstele mai mari. Astfel, Mastrangeli (1967) observ c se
reduc disfluenele verbale ale blbitului, cnd acesta este
sigur i nu se simte ameninat de o situaie imprevizibil,
Segre (1985) arat c pedepsele, certurile, ameninrile, nu
fac altceva dect s agraveze manifestrile blbielii i s
imprime un caracter de nevroz prin trire contient-fobic a
situaiei n care se afl, iar Mowrer (1987) pune accent pe
raporturile nefireti dintre printe i copil, situaie n
care printele exercit presiuni exagerate asupra copilului
pentru a vorbi corect i care,n fapt, fixeaz tulburarea
respectiv. Pe aceeai linie, Pichon i Borel- Maisonny (1971)
subliniaz c n conversaiile mamelor cu copiii blbii,
acestea se precipit i au tendina de a-1 face pe copil s
vorbeasc ntr-un timp mai scurt.
Pentru elucidarea etiologiei blbielii, deosebit de
interesant este stabilirea rolului jucat de anxietate i de
emotivitate n provocarea tulburrii respective, pe de o
parte, i a msurii n care acestea pot fi o consecin a
tririlor interne pe care le are persoana blbit, pe de alt
parte. Noi concepem aceast relaie ca pe un raport dinamic
ntre cauz i efect. Astfel, att anxietatea exacerbat, ct
i emotivita-tea crescut i de durat n timp se pot
constitui ntr-un factor etiologic de sine stttor ce devine
foarte activ n condiiile cnd acioneaz pe fondul, sau n
asociaie cu ali factori organici ori psihici. Efectul
acestora este mai mare n perioada de debut a logopatiei, ca
ulterior ei s contribuie la fixarea i meninerea blbielii.
Pe parcursul evoluiei blbielii i prin contactul
subiectului cu cei din jur, ca i prin neacceptarea propriei
sale imagini, anxietatea i emotivitatea se pot amplifica,
crend un cerc vicios ntre cauz i efect.
Cercetrile de sorginte psihanalitic au adus, pentru
muli specialiti, o mare speran n explicarea mecanismelor
declanatoare ale blbielii i n adaptarea unor tehnici de
terapie cu caracter cauzal i comportamental n vederea
eliberrii individului de conflictele i anxietile care dau
natere unor dezechilibre intrapsihice.
Potrivit concepiei psihanalitice, blbiala poate
aprea din copilria timpurie ca urmare a unor eecuri n
desfurarea aciunilor, cum ar fi cele de supt, i pe care
copilul le percepe n mod incontient, iar dac se repet,
apare un conflict ntre dorin (de a se hrni) i neputina
de a o satisface. Cu timpul, poate cpta team fa de eec,
ceea ce duce la tensiune i anxietate. Teama reapare,
ntreinut frecvent de mamele hiperprotectoare, ducnd la
anxietate i blocaje afective ce se concretizeaz i n
comportamentul verbal al copilului. Observnd blocajele
verbale ale blbiilor, Travis (1957) este de prere c
acestea exprim, de fapt, blocajele gndurilor incontiente i
a unor senzaii aprute prin satisfacerea nevoilor primare.
Ali autori, cum este Volterra (1978) raporteaz blbiala la
existena unor tendine sadice de dominare a celor din jur i
n tendin de a evita sentimentul culpabilitii recurge la
acte de exhibiionism verbal.
Toate aceste situaii contribuie la instalarea unei stri
nevrotice cu consecine directe n dezorganizarea palierului
verbal i a altor comportamente.
Limbajul face parte din comportamentul general uman i
cum acesta se nva pe tot parcursul existenei omului,
condiiile mediului nconjurtor imprim acestuia o anumit
tipologie normal sau patologic, n grade diferite, ntre
cele dou tipologii. Prin urmare, limbajul normal se nva
aa cum se nva utilizarea celui cu caracteristici mai puin
normale. Stresul extern poate determina un rspuns verbal
disfluent considerat de copil ca fiind adaptativ la evitarea
unei situaii neplcute. Cu timpul, un astfel de rspuns se
fixeaz, ducnd la blbial. Treptat, exprimarea disfluent
genereaz o nou stare anxioas ce acioneaz n continuare
asupra subiectului agravnd caracterul patologic al vorbirii
printr-un cerc vicios. La acestea se adaug i imitaia
copilului, att de activ, mai ales n perioada precolar, a
persoanelor din jur care prezint caracteristicile unei
vorbiri cu o simptomatologie de tipul blbielii i care, n
timp, se consolideaz ca deprindere negativ.
Teoriile foniatrice par a fi cele care au provocat
frecvente controverse, dei unele ipoteze au putut fi
demonstrate pe baz experimental. Astfel, s-a evideniat
existena unei relaii nemijlocite ntre blbial i
disfuncia auditiv, adic o ntrziere a feed-back- ului
auditiv i emiterea verbal, cnd subiectul i ascult
propria voce dup care urmeaz o perioad de laten pn la o
nou emitere. Atunci cnd se aplic un stimul auditiv (un
zgomot) puternic ce mpiedic auzirea propriei voci se
atenueaz sau chiar dispare disfluena verbal. Se tie c mai
ales atunci cnd blbitul este contient de dificultile
sale verbale cenzureaz exagerat fiecare emitere n
detrimentul automatismului verbal, format n decursul timpului
afectnd n felul acesta desfurarea ritmic a vorbirii. Se
pare c n acest caz exist i un substrat organic, i anume
acela al existenei unor deficiene la nivelul central al
sistemului nervos implicat n coordonarea funciilor motorii
i a celor perceptiv motorii.
Pe de alt parte, blbiala este interpretat ca o
tulburare psiholingvistic. Argumentele care se aduc n
sprijinul acestei idei se bazeaz pe observaia c blbiala
se asociaz adeseori cu ntrzierile n dezvoltarea limbajului
i cu o slab capacitate a elocinei verbale. Pe de alt
parte, se poate remarca persistena pe un timp mai ndelungat
a blbielii i, ca urmare, a reticenelor subiectului fa de
vorbire, ca i a tririlor tensionale i anxioase, se poate
ajunge la
instalarea altor tulburri de vorbire fiind, n fapt,
determinate de blbial. Bazndu-se pe propria cazuistic,
Georgeta Burlea (2003) arat c trei blbii din patru au
prezentat o dezvoltare atipic a limbajului, determinat de
dou situaii extreme: fie de o ntrziere n achiziia
vorbirii, fie de o dezvoltare precoce a vorbirii ca la un
interval mai mare de timp s apar disfluene verbale.
Autoarea conchide c att ntrzierea, ct i precocitatea
lingvistic excesiv pot mpiedica structurarea i integrarea
limbajului.
In fine, n sprijinul teoriilor foniatrice vin i
argumentele explicative ale determinrii blbielii printr-o
inciden crescut a acesteia la copiii bilingvi. Bilingvismul
se constituie drept factor n producerea blbielii cnd
copilul nva o alt limb nainte de a-i forma deprinderi
stabile de vorbire n limba primar sau limba matern.
La toate aceste aspecte ne-am referit, deja, n paginile
anterioare.
3. Definiie i frecven n blbial

Dup cum a rezultat, blbiala face parte din


tulburrile de ritm i fluen ale vorbirii, iar prin
complexitatea i varietatea simptomelor ea ocup locul
central. Astfel, blbiala este o tulburare a ritmului i
fluenei vorbirii nsoite de blocaje i spasme, de opriri i
fragmentri n timpul rostirii silabelor, cuvintelor i
propoziiilor, de repetiii i prelungiri ale acestora, ce duc
la afectarea produciei verbale n condiiile unei ideaii
posibile normale.
n blbial apar disfuncionaliti n coordonarea
motorie a vorbirii, un echilibru instabil ntre excitaie i
inhibiie, o instabilitate motorie i psihic, unele
deficiene de sincronizare ntre expir i inspir, o gestic i
mimic asincron coninutului vorbirii, o intensificare a
reaciilor neurovegetative, manifestate prin aprinderea
obrajilor, transpiraie abundent, senzaii de uscciune a
gurii sau dimpotriv, salivaie excesiv, o dificultate n
mnuirea elementelor prozodice cu intensitate inconstant n
emiterea cuvintelor i a propoziiilor, cu prezena unor
inflexiuni vocale i a unei intonaii neadecvate, cu lipsa
accentului i desfurarea monoton a vorbirii .a.
Prin urmare, blbiala este o tulburare complex de
limbaj ce poate aprea la orice vrst, dar cu o inciden mai
mare la vrstele mici ale copilriei i cu o dezvoltare mai
grav n adolescen i tineree. Creterea incidenei
blbielii n copilria mic este legat nu numai de factorii
cauzali pe care i-am evocat, ci i de fragilitatea sistemului
nervos i lipsa de maturitate a aparatului periferic al
vorbirii, caracteristic specific vrstei, care devin mai
uor vulnerabile la aciunea unor factori agresori, iar n
adolescen i n tineree subiectul este mai preocupat de
imaginea sa i mai sensibil la eecuri i la atitudinile
negative a celor din jur, favoriznd amplificarea
anxietilor, frustrrilor, tensiunilor psihice astfel nct
pot duce la disfluene verbale mai mult sau mai puin stabile
(E. Verza i F.E. Verza, 2000)7
Vrsta precolar rmnnd cea mai vulnerabil pentru
apariia blbielii. Multe din disfluenele verbale, pauzele
i repetiiile de silabe i cuvinte apar la unii copii ca
urmare a faptului c activitatea ideativ realizeaz
adevrate-salturi n plan calitativ i cantitativ, depind
posibilitile copilului de a le transpune ntr-un limbaj
cursiv. Uneori, nu gsete rapid cuvintele potrivite,
staionnd prin repetare asupra unora sau le alungete pe
altele. Este o form de blbial fiziologic, pe care o numim
aa deoarece ea nu are un coninut patologic, desfurndu-se
n limitele normalitii i disprnd cu timpul, odat cu
maturizarea nervoas i psihic. Dar ea se poate transforma
ntr-o blbial tipic logopedic dac persist mai mult timp
i dac deprinderile negative de vorbire se consolideaz sau
se cronicizeaz. n paralel, ele se agraveaz i copilul
ncepe s-i dea seama de dificultile verbale ce le are,
contientizndu-le i trind tot mai anxios starea n care se
afl. Prezena contientizrii amplific tensiunea psihic i
dramatismul n faa eecului, teama, logofobia fa
de~vorbire, transformnd blbiala n logonevroz. Logonevroza
este, aadar, o blbial contientizat ce evolueaz pe un
fond nevrotic i care este mai grav i de o complexitate
maxim att pentru planul, verbal ct i pentru cel psihic,
dar din punct de vedere al dezvoltrii simptomatologiei
generale, ea rmne relativ asemntoare blbielii.
La intrarea n coal, prin atitudinea de persiflare
i de luare n derdere a copilului blbit de ctre ceilali
copii, sau chiar prin atitudinea unor cadre didactice care nu
au rbdare cu un asemenea copil, pe care l dojenesc mai aspru
pentru vorbirea sa, la fel prinii care i manifest
nemulumirea i recurg la pedepse pentru a-l face pe
copil s vorbeasc mai bine, contribuie la fixarea i
contientizarea blbielii i, apoi, transformarea ei n
logonevroz. Un fenomen similar se poate produce i mai
trziu, n pubertate, n adolescen, la alte vrste, mai ales
c, aa cum am subliniat, sensibilitatea fa de relaiile cu
cei din jur, fa de impresia ce o fac i fa de imaginea de
sine i fac s fie ateni la orice eec i s manifeste o
dorin ferm de confruntare pe plan intelectual, prin care
s-i valorizeze pe deplin potenialul disponibil.
Ca urmare a contientizrii dificultilor de vorbire,
adeseori subiecii logopai recurg la adevrate strategii
pentru a ocoli cuvintele critice (la care tiu c ntmpin
dificulti) i pentru a ctiga timp n vederea depirii
spasmului. Astfel, unii dintre ei, n timpul dialogului, mai
ales, sau a unui discurs verbal fac pauze mai lungi dup
terminarea unei fraze i naintea nceperii celeilalte, ori
nainte de a rspunde la o ntrebare. Ei pot simula c se
gndesc profund la ceea ce vor s spun, fcnd gestul de
ducere a degetului arttor la tmpl, sau punnd palma pe
frunte. Alt exemplu, venind de la plimbare i ntrebat de
cineva unde a fost, rspunde n vizit, sau la film, tiind c
pronunarea consoanei p i respectiv a cuvntului care ncepe
cu acest sunet l pune n dificultate etc. Este un fel de
iretenie sau viclenie pentru a compensa dificultatea. De
altfel, se tie c persoanele blbite prezint dificulti n
emiterea unor sunete cu care ncepe cuvntul i la care apare
repetiia. Aa sunt sunetele explosive, labialele i
bilabialele, ca i cuvintele scurte sau de legtur (ca, i,
la etc.) la care repetiia este frecvent.
La persoanele cu deficiene de intelect, fenomenul de
logonevroz este mult mai rar ntlnit i de fapt numai n
disabilitile mintale uoare. Aceasta pentru c persoanele
respective nu sunt att de preocupate de propria lor vorbire
i nici nu pot contientiza dificultile ce le au, fapt care
i face s nu triasc cu dramatism desele lor eecuri n
comunicarea verbal. De altfel, nici blbiala propriu-zis nu
se prezint cu o simptomatologie att de variat i de
complex ca n cazul normalului, impactul asupra
personalitii este redus i blbiala se manifest, n
principal, sub forma repetiiilor i a unei exprimri
laconice, incomplet i incoerent.
Frecvena blbielii a stat i ea n atenia
cercettorilor de mult timp, dar unele date, organizate pe
baza investigaiilor, sunt cunoscute din secolul al XVIII-lea,
cnd Chervin (1859) evalueaz c la populaia din Frana
blbiala reprezint 0,63%. Dup unele cercetri mai riguroase
i mai apropiate de zilele noastre, frecvena blbielii
este estimat pentru copii ntre 1-2% i pentru aduli la 1%
(McAlister, 1937, Seeman, 1955, Hvatev, 1959, Neagu, 1963,
Winegate, 1970).
ntr-o cercetare efectuat de E. Bocaiu (1966) asupra
copiilor precolari arat c blbiala este prezent n
proporie de 1.28%, n timp ce la elevii de 15-18 ani aceast
tulburare este prezent numai n proporie de 0,36%. Date
apropiate de acestea citeaz i Beker i Sovak (1975) care
apreciaz c blbiala este de 1,40%, la vrsta precolar i
de 0,70%, la copiii cuprini ntre 7-14 ani.
n literatura de specialitate se semnalizeaz i
prezena, pe acest plan, a unor diferene n funcie de sex.
Astfel, s-a constatat c la biei frecvena blbielii este
mai mare dect la fete, proporia fiind de 3/1. Explicaia
acestei stri de fapt se bazeaz pe ideea c, n ansamblu,
vorbirea fetelor este mai mult solicitat i antrenat nc
din copilria mic, iar pe de alt parte, sistemele cerebrale
i periferice implicate n vorbirea fetelor au o maturizare
mai timpurie. De mici, fetele sunt mai des antrenate ntr-o
serie de activiti ocupaionale, iar mamele i ceilali
aduli din familie explic i verbalizeaz aciunile
desfurate, ateapt rspuns din partea acestora astfel nct
baia verbal este mai tot timpul prezent. n felul acesta,
vorbirea este mai mult solicitat ca de altfel ntreaga
activitate psihic, crend o situaie stimulativ i pentru
sistemele organo-funcionale ale subiectului.
Pe baza unei metodologii riguroase, n cercetrile
efectuate de noi asupra conduitei verbale am putut constata c
performanele verbale ale fetelor de vrst precolar i
colar mic sunt superioare bieilor de aceeai vrst att
n planul calitii (vorbire mai fluent, mai nchegat din
punct de vedere logico-gramatical, mai multe argumente
demonstrative ale coninutului discursului, prezena unui
vocabular mai elevat etc.), ct i n cel al cantitii (un
numr mai mare de cuvinte n vocabular, o uurin mai mare n
utilizarea lor etc.) ca spre sfritul perioadei colare mici
s se remarce o tendin evident de o relativ omogenizare a
fetelor i bieilor sub raport verbal, dar meninndu-se
diferene individuale semnificative i n grupul de fete i n
cel al bieilor (E. Verza, 1973).
Un alt aspect diferenial este legat de vrsta la care
blbiala are o inciden mai mare. Dup Andrews (1983),
blbiala apare cu o frecven mai mare ntre 3 i 6 ani, cu
50% dintre apariii nainte de 4 ani i cu 75% nainte de 6
ani, iar Sheehan (1975) apreciaz c blbiala ce apare la
vrsta pubertii este n relaie cu factorii hormonali i
este mai mult o form de recidiv a unor situaii
tranzitorii de blbial din copilrie, rmase nedepistate la
timpul respectiv, fapt pentru care ameliorarea sau chiar
dispariia ei se poate realiza n mod spontan (apud G. Burlea
i colab., 2003).
Alte date cu privire la frecvena blbielii relev
dou situaii extreme: pe de o parte, cifrele vehiculate sunt
exagerat de mici, iar pe de alt parte, sunt prezentate cifre
extrem de mari. Spre exemplu, Glasner i Rosenthal, examinnd
aproape 1.000 de copii la intrarea n coal, au gsit 15% din
acetia care prezentau blbial, iar Bloodstein (1987),
bazndu-se pe studiile mai multor autori ce au cercetat
incidena blbielii la subiecii cu vrste mai mari de 12
ani, evoc c la Hertzman aceasta era de 5,8%, la Cooper de
3,7%, la Andrews i Harris de 4.8%, la Quinan de 5% etc.
Din prezentarea datelor de ctre G. Burlea i colab.
(2003), cu privire la examinarea copiilor la fiecare nceput
de an colar de pe raza Centrului Logopedic Intercolar Iai,
rezult c pentru anul colar 1999-2000 au fost depistai doar
0,10% copii cu tulburri de ritm i fluen, dintr-un total de
20.000, pentru anul colar 2000-2001 s-au nregistrat 0,12%
copii cu blbial i n fine, pentru anul colar 2001- 2002
frecvena aceleiai tulburri este de 0,13%. Fa de aceste
cifre i autoarele i exprim surprinderea, artnd c
rezerva ce ne apare trebuie pus pe seama metodologiei de
depistare i proiectare a evalurii precoce. i E. Bocoiu
(1983) raporteaz cifre asemntoare de inciden a blbielii
- de 0,14%, dar numai pentru copiii din zona montan a rii
Haegului, explicnd c incidena sczut se datoreaz
factorilor naturali favorabili dezvoltrii individului.
n urma examinrii populaiei care s-a prezentat la
Centrul Logopedic Intercolar al Sectorului IV i la Centrul
Logopedic Municipal Bucureti, n perioada 1962-1970, noi am
constatat o inciden a blbielii de 1,86%, pentru copiii de
vrst 3-14 ani i 0,92%, pentru tinerii cuprini ntre 15-25
ani. Datele noastre au fost confirmate, ulterior, prin
raportarea la unele statistici din alte Centre logopedice, ct
i prin observaii sporadice.
Unii autori raporteaz frecvena blbielii la zona
geografic, fapt ce ar explica diferenele de frecven att
de variate. Astfel, Luchsingher i Amold (1959) sunt de prere
c factorul geografic influeneaz o descretere a frecvenei
blbielii de la rile occidentale spre cele orientale.
Aceeai prere o exprim i Hvatev (1959) care, pornind de la
datele unor autori, arat c frecvena blbielii n Frana
este de 5%, n Germania de 2%, iar n fosta URSS este de numai
1%.
Explicarea acestui fenomen a generat numeroase
controverse, dar care nici pe departe nu au dus la rezolvarea
problemelor respective. Mai mult, unele din acestea complic
i mai tare situaia. De pild, Sikorski, care aprecia
blbiala ca fiind o boal a copilriei, precizeaz c ea nu
este legat de zonele geografice ci de cele etnografice i de
naionalitatea populaiei respective, iar cei ce vorbesc limbi
mai evoluate sunt mai puin afectai de blbial. Aa s-ar
explica faptul c populaia slav din Rusia este de 5 ori mai
puin afectat de blbial dect populaia din Frana. Ali
autori explic diferenele de frecven prin invocarea
factorilor de structur psihosomatic, a celor socio-educativi
sau a celor climatici.
n ncheiere, se impune precizarea c valoarea datelor
prezentate este relativ, pentru c ele nu sunt obinute n
urma unor cercetri extinse i riguroase, pe baza unei
metodologii adecvate complexitii blbielii; adeseori,
cercetrile au vizat numai populaia urban sau numai
subiecii provenind dintr-un segment al populaiei, ceea ce
relativizeaz i mai mult valoarea rezultatelor. n fine, pe
acest plan, cercetrile foarte recente sunt i mai limitate,
dar persist ideea c n condiiile actuale s-ar putea
nregistra o cretere a frecvenei blbielii ca i altor
tulburri de limbaj, dat fiind solicitrile i presiunile tot
mai mari exercitate de societatea modern asupra persoanei
crend stri tensionale i de stres cu mare impact pentru
evoluia psihic general.
Capitolul IV
CLASIFICAREA I SIMPTOMATOLOGIA BLBIELII
1. Criterii de clasificare n blbial

Dup cum am vzut, cu toate c au existat preocupri,


mai mult sau mai puin organizate, din cele mai vechi timpuri,
explicarea mecanismelor producerii blbielii i, n general,
a celorlalte tulburri de ritm i fluen ale vorbirii nu au
avut darul de a elucida ntreaga problematic, astfel nct
rmn nc multe semne de ntrebare la care specialitii se
strduiesc i astzi s rspund. n schimb, clasificarea i
simptomatologia blbielii, evideniat n literatura de
specialitate, este relevant i se caracterizeaz printr-un
grad mai nalt de precizie, ca urmare a adoptrii unor
criterii bine stabilite.
Astfel, la baza clasificrilor blbielii au stat trei
criterii principale:
- criteriul simptomatologie;
- criteriul etiologic;
- criteriul timpului de debut al blbielii.
n clasificrile efectuate sau acceptate de diferii
autori, frecvent sunt invocate, direct sau indirect, mai mult
sau mai puin, toate cele trei criterii i mai rar un singur
criteriu. Dar ponderea ocupat de cele trei criterii este
diferit de la un autor la altul. n acest context, cea mai
veche clasificare a blbielii i cea mai folosit i n
zilele noastre i se datoreaz lui H. Gutzmann (1906), care,
sesiznd prezena unor dificulti funcionale la nivelul
tonusului muscular al organelor vorbirii, constat c acestea
provoac manifestri particulare n timpul vorbirii, care pot
duce la dou forme de blbial: clonic i tonic. Aceste
forme mai sunt cunoscute, n literatura de specialitate, i
sub denumirea de tipologia clasic a blbielii.
Blbiala clonic este determinat de prezena unor
contracii musculare de scurt durat i a unor clonii ce duc
la repetarea de dou, trei ori a sunetelor i chiar a
silabelor i cuvintelor, n formele mai accentuate, afectnd
astfel, desfurarea cursiv a vorbirii. n blbiala tonic
apar spasme de lung durat, care stopeaz emiterea vorbirii,
iar cnd acestea se diminueaz, sau chiar dispar, are loc o
emitere exploziv, ce afecteaz, intermitent, calitatea i
intensitatea vocii. Spasmele respective se pot instala
predominant la nivel respirator, fonator sau articulator. Dar,
cum aceste forme nu sunt constante, se pot face treceri de la
una la alta, chiar la acelai logopat, pe o durat scurt de
timp i mai ales c blbiala clonic este mai uoar, ea este
prima care, n ordinea cronologic, debuteaz i, pe msur ce
se agraveaz, se instaleaz i cea tonic, care, cu timpul,
poate deveni dominant; n funcie de aceste situaii, putem
vorbi de a treia form - blbiala mixt, predominant clono-
tonic sau tono- clonic. Aceast form mixt, cu predominarea
caracteristicilor uneia din cele dou forme clasice, poate fi
determinat i de modul cum ele evolueaz, n timp, la fiecare
individ n parte. Froeschels (1931) a observat c dei cele
dou forme de blbial au o simptomatologie specific, pe
parcursul evoluiei lor pot aprea modificri predominante
pentru o form sau alta, n funcie de factorii mai mult sau
mai puin agravani pentru subiect.
Mai recent, a fost luat n considerare criteriul
timpului n care apare i se manifest blbiala. Astfel,
Bluemel (1932) folosete pentru blbia clonic i pentru
blbiala, tonic termenii de blbial primar i, respectiv,
blbial secundar. Blbiala primar este forma care apare
prima i se reduce, dup autorul menionat mai sus, la
introducerea unor iteraii cu repetri i prelungiri de sunete
i silabe, manifestate n mod spontan, fr ca subiectul s
fie afectat de acestea.n schimb, blbiala secundar este mai
grav, att din punct de vedere psihic, pentru c subiectul
triete tensionat fenomenul, fiind contient de el, ct i
din punct de vedere al efortului depus pentru a depi
ncordarea i rigiditatea muscular ce se instaleaz tot mai
accentuat. Pentru depirea blocajelor verbale i a
micrilor spasmodice, subiectul adopt unele subterfugii, cum
ar fi pauzele mai mari din vorbire, gesturile care s induc
prezena unei activiti de gndire mai deosebite, n legtur
cu ceea ce vrea s spun, a unei vorbiri cu un ton sczut sau
chiar n oapt, pentru a nu putea fi auzit prea bine de
interlocutor.
Odat cu persistena n timp a blbielii, tririle
negative din planul psihic l fragilizeaz pe subiect, ducnd
la instalarea unui fond nevrotic, ce accentueaz
simptomatologia blbielii i fobia fa de vorbire. Astfel, o
blbial contientizat, cu triri interioare de mare
intensitate, pe un fond nevrotic i cu prezena fobiei fa de
vorbire, o numim logonevroz.
Logonevroza apare mai frecvent n perioada
colaritii i mai ales la vrstele adolescenei i tinereii
i este ntreinut sau chiar agravat att de atitudinea
negativ a celor din jur fa de vorbirea logopatului, ct i
de neputina acestuia de a face o impresie bun, de a-i crea
o imagine favorabil asupra interlocutorilor, prin intermediul
expresiei verbale.
Dup criteriul anatomo-patologic (criteriul
etiologic), se poate descrie i o alt form de blbial, i
anume blbiala neurologic. Mai multe referiri la aceast
form de blbial le gsim n literatura medical, dar chiar
i autorii care o descriu (Koller, 1983, Ludlow, 1987)
recunosc c este dificil s defineti o astfel de blbial,
deoarece factorii etiologici implicai determin, n acelai
timp, o simptomatologie specific i altor afeciuni. n acest
context, Georgeta Burlea i colab. (2003) aduce n discuie o
asemenea simptomatologie ce se regsete n diferitele procese
patologice cerebrale i n leziunile anatomice consecutive
unor maladii grave invocate de o serie de neurologi. Dintre
acestea, semnificative sunt:
- deficiene ale funciilor motorii, soldate cu paralizia
membrelor;
- deficiene n palierul intelectiv, cu sublinierea
dezorganizrii activitii spaio-temporale (Lebrum, 1985) i
a capacitilor de exprimare a automatismelor (Ardilla i
Lopez, 1986);
- prezena unor tulburri de limbaj grave, cu elemente
disartrice i afazice (Ludlow, 1987);
-prezena unor maladii cerebro-vasculare grave, de tipul
demenei senile i a demenei Alzheimer;
- prezena unor procese patologice determinate de leziuni din
zonele subcorticale ce duc la o simptomatologie
extrapiramidal, de tipul bolii Parkinson .a.
Totui, raportnd blbiala neurologic la tipul de
leziune i la nivelul structurilor afectate, au fost distinse
trei forme:
- blbiala emisferic, determinat de leziuni la nivelul
emisferic;
- blbiala extrapiramidal, aprut prin leziuni n
structurile extrapiramidale;
- blbiala global, provocat de leziuni extinse de la
nivelul encefalului.

Blbiala emisferic poate fi provocat de lezarea


unei singure emisfere, de obicei emisfera stng sau emisfera
dominant, n care se gsete sediul limbajului, dar i de
lezarea ambelor emisfere, cnd simptomatologia caracteristic
altor maladii devine mai extins, i poate, chiar, fi
fundamentat n raport cu tulburarea de limbaj. n realitate,
simptomatologia caracteristic altor afeciuni poate fi cea
care genereaz tulburarea disfemic i persistena acesteia pe
ntreaga durat a afeciunii respective. Manifestrile care
apar i se menin ntr- o astfel de blbial sunt cele ce
privesc simptomatologia general, specific oricrei forme a
blbielii clasice (clonice i tonice) i se refer doar la
unele caracteristici:
- lentoarea n emiterea sunetelor i a cuvintelor;
- lipsa de intensitate vocal, cu diminuarea inflexiunilor
verbale i a monotoniei i rigiditii vorbirii;
- prezena disfluenelor verbale, a ntreruperilor i a
blocajelor;
- apariia de repetri i persistene verbale la nivelul
sunetelor, silabelor, cuvintelor i propoziiilor, afectnd,
astfel, fluxul normal;
- prezena inhibiiilor i a unei motivaii reduse pentru
comunicare verbal;
- o stimulare redus a aparatului fonoarticulator, ce
diminueaz capacitatea acestuia de a participa activ la
emiterea verbal, ca urmare a prezenei desincronizrii
impulsurilor venite de la centru pentru punerea n aciune a
elementelor periferice ale vorbirii.
Blbiala extrapiramidal apare pe fondul sau n
asociere cu alte maladii degenerative ale sistemului nervos
central (cum ar fi boala Parkinson sau scleroza multipl), dar
sunt puine elemente care o pot
deosebi de blbiala emisferic. Dup unii autori,
simptomatologia blbielii extrapiramidale este mai restrns,
fapt ce face ca disritmiile verbale s nu fie att de
accentuate, iar subiectul afazic s poat rspunde mai bine la
interveniile terapeutice. mbuntirea activitii generale
influeneaz pozitiv i desfurarea vorbirii, imprimnd o mai
bun calitate a enunurilor i o cretere a coerenei verbale.
Blbiala global este pus de unii autori, cum este
i Ludlow, 1987) pe seama afectrii concomitente a sistemelor
piramidal i extrapiramidal. Cum o asemenea situaie provoac
multiple i variate maladii i tulburri n diferitele
compartimente ale activitii psihice, blbiala se manifest
n paralel cu un ntreg cortegiu de distorsiuni verbale de
tipul afaziei i disartriei. Ca urmare, blbiala nu numai c
este mai grav, dar aceast form se difereniaz cu
dificultate de contextul general al tulburrilor de limbaj
care o nsoesc i care pot chiar s se suprapun peste
manifestrile simptomatologice specifice blbielii.
Dac acceptm realitatea existenei blbielii
neurologice cu toate dificultile de definire i descriere
exact a elementelor ce o caracterizeaz, atunci putem preciza
c toate celelalte forme (clasice) de blbial pot fi
cuprinse n conceptul blbielii psihologice. Dar, dincolo de
denumirea pe care o adoptm, componentele psihologice sunt
prezente, ntr-o msur mai mare sau mai mic i ele sunt cele
ce pecetluiesc gravitatea blbielii i nivelul implicrii
subiectului n trirea fenomenului respectiv.
2. Simptomatologia blbielii i impactul ei asupra
personalitii

2.1. Cadrul general al abordrii simptomatologice

Dup cum am mai precizat, n literatura de


specialitate simptomatologia blbielii a ocupat un loc
central nc din cele mai vechi timpuri, astfel nct s-a
reuit s se acumuleze un material interesant i important
pentru circumscrierea sindromului de blbial i delimitarea
acestuia de alte tulburri ale vorbirii, mai ales de cele n
care sunt implicate unele manifestri ale expresiei verbale
asemntoare. Aceasta cu att mai mult cu ct unele
manifestri,
apropiate de cele specifice blbielii, se produc pe niveluri
i paliere prea puin difereniate fa de cele ce sunt
antrenate de blbial. La noi, o analiz pertinent a
simptomatologiei blbielii, centrat pe disfunciile ce au
loc n unele compartimente, a fost efectuat de Emilia Bocaiu
(1983).
La debutul blbielii, simptomatologia ce se observ
are un caracter global i prea puin difereniat pe formele pe
care evolueaz ulterior, fapt ce poate determina erori de
diagnoz, mai ales pentru un specialist far experien, n
faza iniial, a unor manifestri mai reduse, mai puin
variate i, uneori, a prezenei unei simptomatologii
caracteristice blbielii fiziologice sau a copiilor mici, a
cror vorbire este insuficient antrenat pentru meninerea
unui flux continuu i a evitrii repetiiilor, prin gsirea
rapid a cuvintelor necesare exprimrii gndului (ideii). Un
indiciu important ce trebuie avut n vederea diferenierii
vorbirii normale a copiilor mici, care prezint unele elemente
de expresie verbal asemntoare unei blbieli cu
semnificaie logopedic fa de patologia acesteia din urm
este acela al existenei unor disfuncii, tulburri cu
caracter organo-funcional i psihologic ce nsoesc
simptomatologia specific blbielii. De aici, nevoia de
analiz a caracteristicilor simptomatologice pe tipul (forma)
de blbial odat cu specificarea palierelor sau
compartimentelor n care se produc, dar i care, dintr-un
motiv sau altul, influeneaz distorsiunile verbale. n
acelai timp, trebuie remarcat c, n toate formele de
blbial, se pot desprinde unele comune pe lng cele
specifice, ce definesc forma sau tipul dat. n continuare, le
vom evidenia i le vom sublinia i pe unele i pe altele.
Din analiza simptomatologiei blbielii clonice i
tonice rezult c sunt unele caracteristici generale i comune
ce se ntlnesc n ambele situaii, iar n ultimul caz,
acestea devin chiar mai grave i mai variate. i ntr-un caz
i n altul, ele au un impact nemijlocit asupra desfurrii
normale a vorbirii, ceea ce face ca unele funcii ale
limbajului s scad sau s se prezinte sub o form atenuat.
Spre exemplu, funcia reglatorie este afectat nu din cauza
nenelegerii limbajului sau al scderii potenialului ideativ
urmrit n intenia de comunicare, ci ca efect al unei
concentrri exagerate pe aspectele formale ale enunurilor
verbale sau a fobiei de a nu-i putea exprima corect gndurile
i fa de eventuala impresie nefavorabil ce o poate provoca
asupra auditorului. Funcia de comunicare este cea mai
perturbat, ca urmare a disfluenelor verbale, a repetiiilor
de sunete, silabe i cuvinte, a prelungirii i a
ntreruperilor, a formulrilor
lacunare sau, dimpotriv, a adoptrii verbalismului din cauza
tendinei de evitare a cuvintelor critice i a negsirii
rapide a cuvintelor accesibile. Dar, cu toate aceste
dificulti ce le are subiectul logopat, activitatea de
gndire, realizat prin intermediul vorbirii i pstreaz
calitatea i fora necesar funcionrii intelectului n mod
normal.
O alt caracteristic general, ce se regsete n cele dou
forme de blbial, se refer la faptul c din punct de vedre
simptomatologie, se produc manifestri ce se pot grupa n dou
planuri - planul biologico-fiziologic i planul psihosocial.
n planul biologico-fiziologic sunt implicai o serie de
factori ce in de sntatea fizic general i de disfunciile
aparatului fonoarticulator, n special, existena unor
disfuncionaliti de la nivelul sistemului nervos central, cu
precdere din zonele de proiecie a limbajului, tulburrile de
sincronizare i de echilibru respirator, existena
convulsiilor sau spasmelor etc., iar de planul psihosocial
sunt legate blocajele din vorbire, frecventele ntreruperi,
diferitele subterfugii, teama fa de vorbire, ca urmare a
deselor eecuri i care duc la instalarea permanent a
logofobiei i a lipsei apetitului pentru vorbire odat cu
apariia tulburrilor emoionale i de comportament, n
general.

2.2. Simptomatologia blbielii clonice

Pentru a nelege manifestrile specifice celor dou


forme (clonice i tonice) ale blbielii, se impune o analiz,
din punct de vedere simptomatologie, pentru fiecare form n
parte. Analiza pe care o facem, o raportm i o localizm n
funcie de principalul nivel sau compartiment n care se
produce i simptomatologia respectiv.

2.2.1. Dificulti la nivelul fonoarticulator

Acestea sunt concretizate, n simptomatologia


blbielii clonice, prin prezena unor caracteristici foarte
variate i reprezentative pentru a o circumscrie ca o form de
sine stttoare i pentru a o departaja de alte forme ale
blbielii.
n contextul dat, categoria disfluenelor verbale sunt
cele mai importante i se produc, n principal, la nivelul
aparatului fonoarticulator, dar sunt implicate i alte
componente, cum sunt cele ce in echilibrul dintre inspir i
expir, de capacitatea de coordonare a zonelor centrale
nervoase, a-micrilor i sincronizrii elementelor ce
particip n producerea vorbirii, a intensitii logofobiei
care genereaz reacii neurovegetative ce pot mpiedica
realizarea normal
a enunurilor i a cursivitii produciei verbale .a. Aceste
fenomene au o semnificaie logopedic sau defectologic i se
deosebesc de unele manifestri relativ similare de tip
fiziologic ce apar la copiii anteprecolari i precolari
mici, la care disfluenele verbale sunt dominate de
repetiiile de silabe, cuvinte i propoziii, deoarece
capacitatea mental de elaborare n plan ideativ ctig un
uor avans fa de cea a produciei verbale, dar care,
ulterior, se vor echilibra i treptat, astfel de disfluene se
vor atenua, pn la dispariia lor. Se poate observa c la
copiii mici, fenomenul repetiiilor este legat i de o mai
bun nelegere a comunicrii, iar numrul acestora este redus
la 1-3 repetiii i fr modificri majore de tip
neurovegetativ, n timp ce la persoanele blbite, frecvena
repetiiilor ajunge adeseori la 4-5, devenind mai accentuate
(Egland, 1963), odat cu prezena unor desincronizri a
micrilor, a apariiei de grimase, ticuri, a unei
gesticulaii exagerate sau, dimpotriv, a unei inhibiii,
printr-o rigiditate general a posturii.
Van Riper (1963) recunoate c sunt diferene cantitative n
producerea disfluenelor ntre copiii blbii i cei
neblbii, dar consider c natura disfluenelor este cea
care stabilete mai bine criteriul departajrii
simptomatologiei blbielii de manifestrile similare i
obinuite, n cazul copiilor mici, la care mecanismele verbale
sunt insuficient de dezvoltate, ceea ce face ca aceste
caracteristici s dispar odat cu maturizarea general a
diferitelor aparate implicate n producia verbal. Spre
deosebire de disfluenele verbale normale ale copiilor mici,
ce se reduc la repetiii de cuvinte i de sintagme, odat cu
existena unor pauze mai mari n rostirea acestora, la
persoanele blbite, repetiiile de sunete, silabe i cuvinte
sunt scurte, dar apar mai frecvent, n timpul pronuniei,
prelungirea acestora i introducerea de pauze sau ezitri,
ceea ce afecteaz unitatea desfurrii cursive a vorbirii.
Pornind de la ideile autorului citat, pentru compararea
disfluenelor verbale ale blbiilor cu cele ce apar la
copiii mici, Emilia Bocaiu (1^983) a dat ca sarcin celor
dou loturi de subieci povestirea i apoi Jrepovestirea, la
un interval de cteva zile, a unui basm cunoscut i a
nregistrat principalele manifestri produse n timpul
desfurrii vorbirii. Astfel, s-a urmrit frecvena i natura
disfluenelor determinate de repetiii, prelungiri, ezitri i
ntreruperi ale fluxului verbal. Cu aceast ocazie, s-a
constatat c la subiecii blbii, diferitele tipuri de
disfluene se prezint ntr-o proporie de aproximativ de
patru ori mai mare fa de cele ce au loc la copiii
neblbii, adic o medie de 11,8% i respectiv, o medie de
2,5% pentru ultimul lot de subieci.
Pentru ambele loturi luate n cercetare, disfluenele
produse prin repetiii au cea mai mare frecven, dar difer
tipurile de repetiii pentru cele dou categorii de subieci.
Ca urmare, pentru copiii cu o evoluie normal a vorbirii,
predominante sunt repetiiile de cuvinte (67,14%) i
repetiiile de silabe (13,10%), n timp ce la subiecii
blbii, frecvena repetiiilor de cuvinte este mai mic
(15,70%), dar frecvena este mai ridicat n cazul silabelor
(25,49%) i a sunetelor (18,62%). Disfluenele produse prin
prelungirea de sunete se manifest n mod sporadic la copiii
neblbii, n timp ce la subiecii blbii, repetiiile de
sunete i silabe ocup primul loc (24,51%).
Autoarea conchide c pentru diagnoza blbielii nu
este suficient s se ia n considerare numai un singur aspect
din manifestrile acesteia, ci ntreaga fenomenologie
simptomatologic, cci prin corelarea elementelor respective,
se creeaz cadrul general din care se pot desprinde
caracteristicile specifice unei forme sau alteia de blbial.
Spre exemplu, ezitrile i pauzele din timpul vorbirii nu au o
semnificaie att de evident pentru diferenierea celor dou
loturi de subieci luai n studiu, deoarece numai natura lor
este diferit, iar la o prim evaluare sumar, aceasta nu este
uor de precizat, la care se adaug i elemente ce se pot
modifica pe parcursul evoluiei subiecilor.
n unele perioade de vrst, se pot produce i pauze
mai evidente i mai persistente n desfurarea vorbirii, fr
ca acestea s aib o semnificaie sau o simptomatologie
propriu-zis de blbial. Asemenea fenomene au loc n
perioadele mici ale copilriei, cum este vrsta precolar,
cnd limbajul nu este suficient de elaborat i fluxul
expresiei verbale sau vocabularul limitat, iar gsirea
cuvintelor adecvate nu ating nivelul de desfurare mai rapid
al ideaiei. Un asemenea fenomen are loc i la vrstele mai
naintate, ca urmare a scderii capacitii expansive n
derularea activitii verbale sau a reducerii memoriei
cuvintelor i a expresiilor verbale. Astfel, i ntr- un caz
i n altul, au loc ezitri, pauze mai lungi i introducerea,
n vorbire, a unor sunete sau cuvinte scurte, parazitare, care
cresc ca frecven i extindere n funcie de trei factori:
- dificultatea i complexitatea coninutului abordat;
- gradul de oboseal fizic i psihic a subiectului;
- disconfortul fizic i psihic al vorbitorului.
Asemenea factori trebuie luai n consideraie i n
cazul persoanelor blbite, deoarece acetia amplific
simptomatologia respectiv, dar producerea manifestrilor ca
atare este determinat, n principal, de dificultile
micrilor de sincronizare a elementelor aparatului
fonoarticulator, n cazul emiterii unor sunete sau consoane,
de la nivelul cuvintelor care presupun micri mai deosebite
de la o situaie la alta, spre exemplu, de la emiterea
vocalelor, la cea a consoanelor i, mai cu seam, a grupurilor
de consoane. Dificultile de acest gen sunt accentuate i de
modificrile rapide ale suflului respirator, ce sunt extrem de
rapide, prin trecerea de la o pronunie relaxat (cum este
cazul vocalelor sau a unor sunete moi), la articularea
ncordat i cu efort (ca n cazul consoanelor i a grupurilor
consonantice). Coordonarea motricitii fine, prin micarea
limbii, a buzelor etc. i modificrile rapide ale suflului
respirator, ca urmare a trecerii de la emiterea unui sunet la
altul n cuvnt determin i repetarea de circa trei ori a
sunetului cu care ncepe cuvntul, fenomen ce nu se manifest
n cazul persoanelor neblbite, chiar dac acestea sunt mai
dese i se repet dup regula predominrii diftongilor i
triftongilor. Astfel, se repet primul sunet n cuvinte de
tipul p-p-p- plimbare, s-s-s-strad, s-s-s-stadion, care, cu
timpul, devin cuvinte critice fa de care subiectul manifest
team, deoarece contientizeaz posibilitatea eecului. Mai
muli autori (Brown, Hvatev) au semnalat prezena
repetiiilor n cazul consoanelor ocluzive, cnd acestea se
gsesc la nceputul cuvintelor, ceea ce denot c pronunia
corect poate fi dependent de prezena unor sunete iniiale
(Silverman, 1975).
Dificultile de coordonare neuro-motorie, prezente i
n timpul emiterii sunetelor, provoac o alt categorie de
disfluene, ce se manifest prin prelungirea unor sunete. De
obicei, aceste dificulti se asociaz cu un dezechilibru n
adaptarea suflului respirator la tipul de emitere verbal i,
ca atare, au loc iteraii (cnd se repet frecvent primul
sunet sau silab din cuvnt) sau prelungiri ale unor sunete cu
un grad ridicat de dificultate n articulare. n genere,
lungimea i complexitatea cuvintelor i a propoziiilor
provoac, pe acest plan, cele mai multe dificulti i
disfluenele care se repet constant pot deveni o obsesie
pentru logopat, cu triri tensionale i team de vorbire.
R ezult, aadar, c disfluenele verbale contureaz
ntreaga simptomatologie a blbielii i se produc att la
nivelul cuvintelor, ct i al propoziiilor, cu o frecven
mai mare la primul cuvnt
pronunat, ca i la nivelul diftongilor i triftongilor, ori a
unor sunete care necesit micri de mare finee i un suflu
expirator cu intensitate puternic. Dac la copiii mici, cu o
dezvoltare normal a limbajului, unele disfluene verbale
caracteristice vrstei se desfoar sub semnul perseverrii
n emiterea unor sunete i cuvinte, fr a afecta nemijlocit
manifestarea ulterioar a vorbirii, la persoanele blbite,
disfluenele sunt receptate i trite anxios, iar teama de a
nu grei amplific, ulterior, erorile verbale, crend o
reacie circular, cu efecte negative, pe care subiectul nu o
poate controla. i n cazul blbiilor cu deficien mintal,
disfluenele verbale se manifest mai mult sub forma unor
perseverri, deoarece contientizarea lor nu se produce sau
este slab realizat, astfel nct subiectul nu triete
tensiunea caracteristic i rmne relativ indiferent fa de
eventualele dificulti, continundu-i aciunea verbal ca i
cnd nimic nu s-ar fi ntmplat care s-l afecteze.
Subliniem nc o dat c blbiii manifest o aa-
zis preferin pentru unele sunete i cuvinte, n cazul
crora disfluenele sunt mai active i se manifest sub forma
unor repetiii sau prelungiri exagerate ale acestora n timpul
emiterii. Astfel, sunetele explozive, siflantele i
uiertoarele sau cele care se pronun cu o mai mare
ncordare a aparatului fonoarticulator, cuvintele de legtur
i pronumele sunt cele mai afectate din acest punct de vedere.
Dat fiind faptul c att sunetele la care ne referim, ct i
cuvintele de legtur i pronumele au o frecven relativ mare
n vorbire, disfluenele sub forma repetiiilor sunt extrem de
evidente i suprtoare. Dac avem n vedere c ele provoac
unele triri de ncordare, de proast dispoziie, de oboseal
i nervozitate, emotivitatea crescut sau c aceste fenomene
pot fi determinate i de ali factori, acestea contribuie la
precipitarea subiectului i la amplificarea disfluenelor.

2.2.2. Dificulti la nivelul respirator

n analiza acestor aspecte, se impune s facem cteva


precizri de la care trebuie s pornim i la care s ne
raportm, i anume:
Vorbirea se realizeaz n timpul respirului, iar situaiile
accidentale de tipul unor stri emoionale deosebite, o
oboseal i precipitare peste msur etc. nu contribuie la
desfurarea fluent a vorbirii;
Desfurarea expiraiei i inspiraiei se realizeaz n mod
ritmic, ritm ce se consolideaz pe msura dezvoltrii
organismului, prin trecerea de la o anumit fragilitate, n
copilria mic, la stabilitate i ritmicitate, la vrstele
ulterioare;
Tipul de respiraie caracteristic sexului este programat
genetic, astfel nct la sexul masculin respiraia este
predominant costo-abdominal, iar la sexul feminin, aceasta
este predominant toracic.

Toate acestea se agraveaz n blbial i devin tot


mai evidente n timp. Pe de alt parte, cnd din anumite
motive, apar astfel de dereglri n compartimentul respirator,
ele duc la disfluene verbale cu caracteristici asemntoare
celor din blbial, care ulterior se pot stabiliza i
transforma n disfluene ce afecteaz ritmicitatea i fluena
vorbirii, devenind un factor cauzal al unei posibile
blbieli.
Ca urmare a unor stri emoionale de o mare
intensitate, a ncordrilor i tensiunilor ce survin n timpul
emiterii unor cuvinte critice, antreneaz i componenta
inspiratorie n mod exagerat, ceea ce afecteaz coordonarea
respiraiei cu fonaia. n astfel de situaii, pot fi
antrenate unele pri ale corpului n mod exagerat i
impropriu pentru tipul de respiraie specific sexului. Spre
exemplu, o respiraie de tip costal superior, prin antrenarea
micrilor cutiei toracice, ce poate aprea la biei,
semnific o schimbare, o inversare a modelului respirator cu
cel al sexului feminin duc la dereglarea raporturilor de
funcionalitate normal ntre componentele respiratorii i
fonatorii, iar efectul n planul vorbirii se manifest prin
dificulti de exprimare, de fluen i de ritmicitate. n
cazul fetelor, se produce, n timpul emiterii verbale, o
antrenare a musculaturii costo-abdominale cu respiraii scurte
i rapide ce nu dau timpul necesar acumulrii rezervei de aer
pulmonar pentru o exprimare cursiv, avnd loc, i n cazul
acesta, o schimbare a tipului respirator caracteristic sexului
i o exacerbare a disfluenelor din simptomatologia
blbielii.
n astfel de situaii, se ajunge frecvent la tendina
subiectului de a vorbi n timpul inspiraiei i nu n cel al
expiraiei, cum este normal. Ca atare, efortul respirator este
mult mai mare, subiectul devine tot mai precipitat yh timpul
vorbirii, crete tensiunea psihic, se modific ritmul cardiac
i apar reacii neurovegetative jenante care, toate,
contribuie la dezorganizarea fluiditii i ritmicitii
exprimrii.
2.2.3. Dificulti Ia nivelul extralingvistic

Dup cum am vzut, exist o serie de elemente


extralingvistice care subliniaz rolul aspectelor prozodice,
concretizate n intensitatea vorbirii, tempoului,
intensitii, ritmului, pauzei i accentului ce joac un rol
important n precizarea i completarea mesajului verbal sau,
dimpotriv, pot diminua sau chiar reduce coninutul semantic
pe care vorbitorul dorete s-l transmit auditoriului. Se
poate spune c exist o art n utilizarea i mnuirea acestor
mijloace prozodice, pentru a spori fora persuasiv a
limbajului vorbit i, ca urmare a exersrii i a experienelor
comunicaionale ale copilului, mai nti cu mama i cu cei din
anturajul apropiat, ca apoi cu toi cei cu care se
relaioneaz, pentru exprimarea dorinelor, a strilor
emoional-afective, a atitudinilor, a gndurilor i a
formulrii cerinelor. Elementele prozodice preced limbajul
vorbit, l susin i l ajut n formarea i creterea
varietii sale de exprimare.
Cnd apar distorsiuni la nivelul comunicrii verbale,
elementele prozodice se perturb i ele att prin frecvena
producerii lor, ct i prin adecvarea acestora i precizarea
coninutului i sensului mesajului verbal pe care l urmrete
vorbitorul. Dar, de cele mai multe ori, dereglajele prozodice
sunt un efect nemijlocit al strilor de ncordare i a
rigiditii neuromotorii localizate, n genere, la nivelul
ntregului corp i al aparatului verbo-motor, n special, al
blocajelor emoionale, al apariiei unor reacii
neurovegetative jenante (transpiraii exagerate, salivaie
abundent sau, dimpotriv, senzaie de uscare a gurii, o
cretere a strii de agitaie, o team de a nu grei, ce
amplific anxietatea .a.), toate acestea fiind generate de
tulburarea ca atare a vorbirii i de modul cum aceasta este
trit pe plan intern de individ. Dificultile de la nivelul
prozodiei se amplific dac subiectul cu blbial are de
transmis un mesaj verbal mai deosebit care presupune i
folosirea unei structuri verbale complexe, astfel nct i
strile emoionale cresc, crend astfel un cerc vicios, n
sensul c fiecare element ce apare, l determin pe cellalt,
iar la producerea acestuia se instaleaz o reacie de
amplificare pentru elementul ce a generat-o. De altfel,
dificultile prozodice nu sunt att de accentuate n afara
limbajului vorbit, deoarece ele nu antreneaz modificri
rapide i sincronizri att de precise a comportamentelor
subglotice i laringiene ce sunt caracteristice emiterii
sunetelor i cuvintelor, dar mai cu seam a unor propoziii
mai dezvoltate. Dovada, n acest sens, o reprezint i faptul
c n emiterea prelungit a unor cuvinte i propoziii sau
adoptarea unui caracter melodic n timpul vorbirii, toate
elementele prozodice menionate mai sus, au o desfurare
normal sau apropiat de normalitate, chiar dac ne referim la
un subiect cu tulburri de ritm i de fluen ale vorbirii. n
astfel de situaii, coordonarea motric de la nivelul
elementelor aparatului fonoarticulator este mai simplificat,
pentru c antreneaz, n principal, activiti subglotale i
laringiene, ce nu sunt att de complicate precum cele ce se
produc n timpul emiterii sunetelor i cuvintelor, antrennd
micri de o finee mai mare a elementului supraglotal, n
paralel cu micrile de sincronizare a limbii, a vlului
palatal, a buzelor i a deschiderilor de maxilare.
Prezena blbielii denot lipsa de coordonare
neuromotorie n producerea vorbirii i apariia unor dereglri
sinergice ce imprim un dezechilibru ntre micrile
specifice articulrii i cele ce sunt implicate n realizarea
componentelor prozodice. De aici, se poate deduce ct de
important este s se ofere copilului, nc din ontogeneza
timpurie, modelele de nvare corect n formarea i
corelarea manifestrilor elementelor prozodice, n paralel cu
dezvoltarea capacitilor verbale i stpnirea frazrilor.

2.2.4. Dificulti la nivelul comportamentului i al


personalitii

nc din antichitate, prin descrierea de ctre Plutarh


a unor trsturi individuale manifestate de Demostene, ca
urmare a blbielii sale i ulterior, din alte observaii
fcute de autori diferii, se tie c tulburrile de vorbire,
n general, i cele de ritm i fluen ale vorbirii, n
special, i pun amprenta pe modul cum evolueaz
caracteristicile de personalitate ale logopatului i a felului
cum acestea sunt exprimate n plan comportamental. Dintre cele
mai relevante trsturi de personalitate care se instaleaz
prin impactul blbielii asupra subiectului, pot fi menionate
cele care privesc: tririle frustrante i anxioase, tendina
spre negativism i negarea valorii celorlali, apetitul sczut
pentru activitate i slaba participare la executarea unor
sarcini, tendina de introversie i de izolare fa de cei din
jur, teama de a nu fi penibil i de interrelaionare
comunicaional n grup, exacerbarea irascibilitii i a
suspiciunii, subdimensionarea propriilor capaciti sau,
dimpotriv, o supraevaluare a propriilor caliti etc., iar ca
expresie a acestora, comportamentele devin incoerente i cu o
redus finalizare a scopurilor propuse, ncrcate de anxieti
expresive i de dificulti de exprimare verbal i
nonverbal, cu adecvare redus la realitatea contextual n
care se desfoar i o raportare aleatorie la interesele
celor cu care interrelaioneaz, cu accente de nervozitate i
agitaie psihomotorie ce sporesc imprecizia expresiei
comportamentale .a.
Impactul mai mare sau mai redus al tulburrii de
vorbire asupra comportamentului i al personalitii este
dependent de o serie de factori subiectivi, raportai la
starea fiecrui individ, i obiectivi, raportai la condiiile
de mediu n care triete subiectul. Astfel, se impune luarea
n considerare a specificului particularitilor psihice ale
fiecrui subiect i a modului cum recepteaz i asimileaz
condiiile de mediu. Dintre aceti factori, subiectivi i
obiectivi, mai importani sunt:
vrsta mintal i cronologic a subiectului;
- nivelul de contientizare a dificultilor de limbaj;
- atitudinea tolerant/atitudinea ostil a celor din jur fa
de dificultile subiectului;
- sensibilitatea i fatigabilitatea subiectului fa de
condiiile de mediu;
- gravitatea dificultii de limbaj.
Vrsta mintal i cronologic prezint importan
pentru c definete situaia de nelegere a tulburrii de
limbaj pe care poate s o perceap ca fiind pasager i s nu
o triasc ca pe o dram cu rscoliri devastatoare la nivelul
personalitii, dar ea genereaz stri conflictuale i de
contientizare a dificultii pe care o traverseaz subiectul
cnd capacitatea intelectiv este mai ridicat. n aceast
situaie, o blbial se transform uor ntr-o logonevroz,
ceea ce duce la exacerbarea tensiunii i a dramatismului n
care se afl subiectul. Trebuie avut n vedere c la aceste
aspecte se adaug i ceilali factori enunai care i ei pot
influena ntr-o msur mai mare subiectul. Spre exemplu, n
deficiena de intelect sau n vrstele mici ale copilriei nu
se nregistreaz o preocupare i o contientizare conturat a
blbielii i, ca atare, i ceilali factori nu exercit o
presiune prea mare asupra subiectului, astfel nct acesta
trece mai uor peste dificultile sale i nu duc la
bulversarea personalitii i comportamentului, ele rmnnd
n limitele specifice structurilor sale psihice de dezvoltate.
Dat fiind faptul c blbiala tinde s se transforme
n logonevroz sau c n alte situaii aceasta apare pe un
fond nevrotic, toate caracteristicile ce le genereaz, o stare
nevrotic i, n primul rnd, o exacerbare a emotivitii ce
presupune o irascibilitate, iritabilitate, anxietate,
agresivitate etc., influeneaz negativ structurile de
personalitate i expresia acestora prin
comportamentele general-umane (ludice, cognitive, afective,
acionale), ca i a celor verbale/de utilizare i nelegere a
limbajului, de formulare logico-fluent i de surprindere a
coninutului semantic al limbajului verbal i nonverbal. Din
aceasta rezult c n blbial, odat cu persistena ei n
timp i prin dezvoltarea fondului nevrotic, simptomatologia
devine tot mai complex n toate palierele activitii
psihice, iar disfluenele verbale i tulburrile ritmicitii
vorbirii se extind de la manifestrile cu caracter aleatoriu,
la nivelul ntregii conduite verbale, se agraveaz i capt
stabilitate n circumscrierea deprinderii negative de mnuire
a limbajului. Dac n blbiala clonic, ca form iniial i
de o amploare simptomatologic mai redus, cu stri nevrotice
ce nu depesc un cadru relativ obinuit, iar logonevroza nu
este, n toate situaiile, bine conturat, n blbiala tonic
i mai ales n forma mixt, clono-tonic sau tono-clonic,
fenomenologia nevrotic a blbielii devine tot mai evident
i tulburrile specifice logonevrozei se resimt pertinent n
planul personalitii i comportamentului.
n literatura de specialitate, chiar dac nu se fac
referiri directe la caracterul de logonevroz al blbielii, o
serie de autori vorbesc de o corelaie ntre emotivitate i
blbial. Astfel, este subliniat ideea potrivit creia nc
din copilrie, la copiii blbii cresc strile de
emotivitate, iar anturajul nefavorabil, cum ar fi ironizarea
vorbirii acestora de ctre cei din jur, exigenele exagerate
ale prinilor care pretind o vorbire ct mai corect i
fluent, ndemnul educatorilor fa de copii de a manifesta
nelegere i de a acorda ajutor colegului lor cu dificulti
de vorbire etc., nu fac dect s fixeze atenia subiectului
asupra tulburam, sa se team de un eventual eec n
desfurarea vorbirii i, prin repetare, s se condiioneze la
aceti factori. Reaciile emotive se amplific i se extind
prin repetare, ca i n cazurile de agravare a blbielii i
n situaiile de contientizare i trire frustrant i
conflictual a dificultilor de comunicare. Situaii de acest
gen se produc frecvent la colarii mai mari, n adolescen i
n tineree, cnd subiectul este mai preocupat de imaginea de
sine i pe expectaia de a face o impresie bun n anturajul
frecventat.
Chiar i n astfel de situaii, dac subiectul blbit
are parte de un climat emoional calm, receptat ca un confort
afectiv, tensiunea emoional, ncordarea i rigiditatea
nervoas se reduc, favoriznd o esfaurare a vorbirii ct mai
apropiat de normalitate. Aceasta i asigur ncrederea n
posibilitile sale i are un efect psihoterapeutic,
fapt deosebit pentru terapia logopedic a tulburrilor de ritm
i de fluen a vorbirii.

2.3. Simptomatologia blbielii tonice

Dup cum am vzut, nc din forma iniial i mai puin


grav a blbielii clonice, au loc o serie de modificri
semnificative ce se produc n toate compartimentele
activitii care sunt implicate nemijlocit n realizarea i
desfurarea comunicrii. Manifestrile despre care am vorbit
devin mai evidente i mai extinse, la care se adaug unele
note specifice, n blbiala tonic. Spre exemplu, logofobia
(teama de vorbire) la care ne-am referit mai sus, n blbiala
tonic se constituie ca o component obsesiv pe care
subiectul dorete s o depeasc, dar nu poate, ea
amplificndu-se de fiecare dat cnd se afl n faa unui
auditoriu nou sau mai numeros, ceea ce l irit, l agit i,
ca atare, tulburrile de fluen se accentueaz.
n blbiala tonic se trece de la repetiii i
prelungiri de sunete i cuvinte, caracteristice blbielii
clonice, la spasme tonice generalizate, odat cu prezena
ncordrii i contraciilor musculare de la nivelul aparatului
fonoarticulator ce mpiedic declanarea iniial a
pronuniei, dup care are loc o emitere exploziv i o
precipitare a vorbirii. n primul rnd, aceste modificri se
produc i duc la agravarea blbielii, ca urmare a
contientizrii subiectului, a dificultilor ce le are sau ce
pot aprea pe parcursul desfurrii vorbirii, astfel nct
tensiunea nervoas i ncordarea emoional cresc proporional
cu gradul logofobiei, ajungnd la o suprancordare, ce
blocheaz declanarea actului verbal. Teama fa de vorbire,
subliniat de Hvatev sau dificultile ce intervin n
folosirea structurilor verbale complexe, la care se refer Van
Riper (1963), se adaug simptomatologiei generale a blbielii
tonice i grbesc transformarea acesteia n logonevroz.
Suprancordarea nervoas i emoional, ce apare pe acest
fond, genereaz o serie de grimase faciale, ticuri i o
gestic exagerat i neadecvat vorbirii, fapt ce imprim o
not de discordan ntre ceea ce vrea s comunice subiectul
i modul de exprimare verbal n care predomin spasmele care
accentueaz caracterul de scindare a vorbirii. Spasmele se pot
produce n oricare component a vorbirii i anume, n
articulare, n fonaie i n respiraie, iar atunci cnd se
manifest n toate cele trei componente, se dezvolt o
blbial mai grav, cu implicaii complexe pentru
disconfortul psihic al subiectului.
Ca i n blbiala clonic, simptomatologia blbielii
tonice evolueaz pe aceleai componente, dar cu o
fenomenologie mult mai accentuat, diversificat i mai
evident, care dezorganizeaz, mai mult sau mai puin, viaa
intern a subiectului.

2.3.1. Dificulti la nivelul fonoarticulator

La acest nivel, se poate constata modul n care se


dezvolt, n sens de agravare a blbielii tonice, printr-o
serie de caracteristici ce i sunt specifice. Astfel,
scindarea unitilor verbale se extinde de la nivelul
silabelor din cuvnt, la propoziii i uniti sintagmatice,
n aa fel nct pauzele i ezitrile frecvente devin tot mai
suprtoare, crend impresia, pentru auditor c subiectul
logopat nu stpnete prea bine ceea ce vrea s comunice.
Bloodstein (1960) observ c, pe msura agravrii blbielii
i a naintrii n vrst a subiectului cu astfel de
dificulti, aceste fenomene devin tot mai extinse, datorit
faptului c simptomele blbielii tonice se dezvolt progresiv
i se accentueaz odat cu trecerea timpului. Autorul
respectiv pune acest aspect i pe seama tensiunii musculare de
mare ncordare ce apare mai intens nainte de formularea
verbal, mpiedicnd adoptarea unui ritm fluent. Guitar (1975)
a confirmat ideea lui Bloodstein, prin folosirea unei tehnici
de msurare a activitii electrice a muchilor care iau parte
la realizarea vorbirii i a constatat c n cazul blbiilor
de vrst adult are loc o cretere a amplitudinii
electromiografice naintea nceperii expresiei verbale.
Tot pe seama tensiunii musculare, Van Riper (1963)
pune i existena diferenelor care se produc ntre
repetiiile i prelungirile de sunete din blbiala clonic,
care se desfoar printr-o relativ ritmicitate, n timp ce
aceste fenomene, n blbiala tonic, se produc prin pauze
neregulate, iar prelungirile de sunete, silabe i cuvinte
accentueaz i ele caracterul de disfluen a vorbirii.
n toate formele de blbial i mai cu seam cnd
aceasta tinde s se contientizeze i s se agraveze,
intervine o serie de condiionri n raport de care se
manifest o mare fluctuaie n conduita verbal a subiectului.
Dispoziia psihic, confortul emoional-afectiv, anturajul
partenerului sau a grupului cu care interrelaioneaz, starea
de oboseal, nivelul expectaiilor etc. sunt numai o parte din
situaiile la care subiectul se poate condiiona, astfel nct
unii din acetia pot avea o vorbire apropiat de normal, n
timp ce n alii prezint disfluene verbale majore, ce se
amplific pe msura eecurilor nregistrate i ulterior,
contientizate. n aceast
situaie se produce un proces de involuie n care
disfluenele verbale devin tot mai acute, cu repetri i
prelungiri frecvente de sunete i silabe, iar iteraiile la
nivelul cuvintelor i, n special, al cuvintelor de legtur,
nlocuiesc tot mai mult simplele perseverri ntlnite la
copiii mici neblbii i n blbiala clonic uoar sau
iniial. Agravarea blbielii este accentuat i de desele
scindri ale fluenei verbale, de prezena spasmelor i de
ezitrile pe tot parcursul desfurrii vorbirii.

2.3.2. Dificulti la nivelul respirator

n literatura de specialitate, toi autorii recunosc


c n blbial de produc o serie de modificri n aparatul
respirator, att din punct de vedere al volumului aerului
inspirat i expirat pentru realizarea emiterii i desfurrii
vorbirii, ct i a locului n care se produc aceste fenomene
i a structurilor organo-funcionale antrenate n activitatea
respectiv. Astfel, echilibrul dintre inspir i expir,
meninerea tipului de respiraie caracteristic sexului, ca o
dobndire genetic i modificrile sau abaterile ce se produc
prin exacerbarea nervoas i emoional, ca i prin
dezechilibrul caracteristic al simptomatologiei specifice
blbielii (disfluene verbale, prelungiri, repetiii de
sunete, silabe i cuvinte, ezitri, blocaje spasme tonice
etc.) pot determina o disfuncionalitate respiratorie cu
efecte negative pentru fluena cursivitii normale a
vorbirii. Unele informaii cu privire la aceste fenomene se
pot obine prin observaii directe asupra subiecilor
blbii, dar, mai cu seam, prin mijloacele modeme de
nregistrare de tipul pneumografic, spirografic,
roentgenoscopic etc., care pun n eviden orice abatere sau
tulburarea respiratorie ce apare n blbial, comparativ cu
caracteristicile de desfurare a actului respectiv n
vorbirea normal.
nc Froeschel (1931) i Hvatev (1959) au observat c
tulburrile respiratorii, reduse n faza de debut al
blbielii, cresc, pe msur ce aceasta se agraveaz i are un
impact mai mare asupra planului nervos-emoional al
subiectului. Primul aspect care atrage atenia n situaiile
de debut al blbielii este dezechilibrul dintre micrile
respiratorii abdominale, raportate la cele toracice, ce se
amplific odat cu agravarea disfimciei verbale i
persistena tulburrii n timp. De aici, rezult c blbiala
se asociaz cu tulburrile respiratorii, ce pot avea
intensiti diferite, ajungnd s se condiioneze reciproc i
s se extind pe msura agravrii uneia din cele dou
caracteristici. Legry a dorit s sublinieze aceast relaie
dintre blbial i tulburrile respiratorii, prin
introducerea termenului
de balbism, dar acest concept nu a avut prea mare rezonan,
pentru c oricum, relaia pe care se baza autorul respectiv
este evident n orice form de blbial i, ca atare,
balbismul a fost asimilat ca echivalent, din punct de vedere
semantic, blbielii.
Pornind de la compararea pneumogramelor copiilor
blbii i a celor neblbii, Fossler (1930) constat c la
primii apar tulburri respiratorii n proporie de dou pn
la cinci ori mai mare fa de copiii far blbial, iar Iancu
i Pampu (1958) au pus n eviden prezena unor curbe afonice
pe parcursul expiraiei ce se manifest la blbii n timpul
vorbirii. Interesant este i constatarea lui Seeman (1962),
care a cercetat caracteristicile respiraiei neverbale la
persoanele adulte blbite, unde nu au fost puse n eviden
tulburri, dei respiraia verbal era afectat. n acelai
context, Bocaiu i Nicoar (1968) au studiat, prin metodele
spirografic i pneumografice, dou loturi de subieci, copii
cu blbial i copii fr blbial, cuprini ntre vrstele
de 9-12 ani, pentru a evidenia unii din parametrii
respiratori. Ei au constatat c, sub raportul capacitii
vitale, ntre cele dou loturi de subieci nu exist diferene
semnificative, deoarece i la copiii blbii, aceast
caracteristic se afl n limite normale, dar apare, la
acetia din urm, o perturbare a ritmului respirator, mai cu
seam n perioada de adaptare la situaia experimental.
Extinznd cercetarea i asupra citirii, autorii respectivi
constat, la copiii blbii, o cretere a micrilor
expiratorii i o fluctuaie mai mare, ceea ce confirm
prezena tulburrilor respiratorii pe durata desfurrii
vorbirii la subiecii cu blbial. n paralel, la aceti
subieci, au aprut n citit i expiraii prelungite, ceea ce
au dus la un consum exagerat al aerului expirator, iar ritmul
i amplitudinea respiraiei se remarc printr-o desfurare
neregulat, existnd mari variaii ale amplitudinii, cnd
ample i profunde, cnd superficiale i aritmice.
Subliniem c asemenea caracteristici sunt importante,
nu numai sub aspect simptomatologie, ci i sub acela al
stabilirii unor condiii difereniatoare pentru adoptarea unei
diagnoze corecte.

2.3.3. Dificulti Ia nivelul extralingvistic

Toate aspectele prozodice evideniate n blbiala clonic nu


numai c se menin n forma tonic i, mai cu seam, n cea
mixt, clono-tonic i tono-clonic, dar se agraveaz i devin
mult mai variate. Aceast caracteristic poate fi pus i pe
seama faptului c n blbiala tonic, starea emoional
exacerbat dezorganizeaz ntregul
sistem de coordonare i sincronizare a micrilor aparatului
fonoarticulator, n realizarea pronuniei sunetelor i
cuvintelor. Coordonarea motric este deosebit de complex i
perturbarea acesteia afecteaz nu numai pronunia, ci i
calitile de ritmicitate, melodicitate, de intensitate, de
adaptare mimico-gestual la coninutul vorbirii, de folosire
corect a accentului i a tonalitii etc. De altfel, la
persoanele neblbite, strile de mare ncordare emoional
dezorganizeaz prozodia caracteristic vorbirii, ncepnd de
la accelerarea tempoului exprimrii i a spargerii
stereotipului ritmic al desfurrii ritmice a vorbirii, pn
la cele mai mici detalii melodice, care nsoesc enunurile
verbale.
In blbiala tonic, prin natura simptomatologiei acesteia,
legat de frecventele blocaje, spasme, ntreruperi,
prelungiri, repetiii etc. ce intervin pe parcursul vorbirii,
afecteaz toate aspectele prozodice, pe direcia varietii
lor i a producerii aleatorii, prin trecerea din una n alta,
fr o regul sau fr a putea fi prevzute i evitate de
subiectul blbit, cu toate c acesta poate fi contient de
dificultile sale generale, dar nu le poate controla.
ncercrile sale de a adopta unele soluii pentru a le ocoli,
nu pot compensa fixarea obsesiv a ateniei i centrarea pe
dificultile de prozodie i exprimare, menit s-l scoat din
starea tensional n care se afl. Astfel, tensiunea
emoional crete i simptomatologia caracteristic blbielii
tonice se accentueaz, ceea ce contribuie la agravarea
tulburrilor prozodice i cnd mijloacele extralingvistice nu
mai au darul de a susine i sublinia mesajul verbal. Winegate
(1967) sublinia c atunci cnd subiectul blbit i asum
sarcini complexe n formularea verbal sau cnd are intenia
de a expune o idee mai deosebit i mai dezvoltat,
dificultile de sincronizare prozodic persist pe msura
implicrii acestuia n sarcin.

2.3.4. Dificulti la nivelul comportamentului i al


personalitii

nc de la debutul blbielii, exist pericolul


agravrii acesteia prin contientizarea propriilor dificulti
de vorbire pe care subiectul le are i care sunt provocate de
cei din jur, de cele mai multe ori de prini, de fraii mai
mari i apoi de colegii din colectivitate, ce, intenionat sau
neintenionat, fac observaii care fixeaz tulburarea i
provoac teama logopatului fa de vorbire i fa de
eventualele eecuri ce pot s apar. De aici, dezvoltarea
blbielii de la forma clonic la forma tonic sau mixt, n
care componenta logonevrotic ocup locul principal i
evolueaz n paralel cu dificultile de
stabilizare a comportamentelor i nsuirilor pozitive de
personalitate. Desigur, i n blbiala clonic, pot aprea
unele tulburri de comportament i personalitate, ca urmare a
contientizrii vorbirii deficitare, dar manifestrile
acesteia nu sunt att de extinse i profunde ca n formele
grave, de tipul blbielii clonice sau mixte (clono-tonice i
tono-clonice) pentru c persistena n timp a situaiilor ce
le-a generat s provoace reacii obsesive i frustrante tot
mai accentuate. naintarea n vrsta cronologic i mintal nu
numai c nu atenueaz astfel de manifestri, dimpotriv,
caracteristicile respective sporesc nivelul de concentrare i
al anxietii fa de vorbirea deficitar odat cu apariia
unor reacii neurovegetative, a creterii pulsului i a
ritmului cardiac, a senzaiei de uscare a gurii sau, la alii,
salivaie exagerat, jenante pentru subiect (Van Riper, 1963).
Dat fiind faptul c nu au fost efectuate cercetri
sistematice i precise cu privire la aceste aspecte, ele fiind
mai mult de ordin empiric, unii autori manifest ndeosebi
rezerve referitoare la rolul componentei psihologice n
declanarea unor forme verbale de tip logonevrotic, nsoite
de modificri organo-funcionale care pot avea o semnificaie
caracteristic pentru blbial (Gray i Williams, 1969)
considernd c sunt fenomene fireti, asemntoare vorbirii
subiecilor neblbii i generate de o cretere emoional ce
se produce n actul de utilizare a vorbirii. Pentru autorii
care recunosc corelaia dintre strile afective i blbial
nu exist nici un dubiu cu privire i la declanarea unor
reacii neurovegetative ce nsoesc acest proces i care este
exemplificat prin fenomenul de contractare a musculaturii ce
genereaz spasme i la nivelul aparatului fonoarticulator,
dereglnd, n felul acesta, desfurarea fluent a vorbirii.
Desigur, strile de team cresc n funcie de intensitatea
emoiei i de modul n care este perceput auditorul de ctre
subiectul blbit, de atitudinea acestuia fa de el i chiar
de felul cum se raporteaz la eecurile i experienele
neplcute ulterioare.
Randamentul din activitatea colar i, mai trziu,
din activitile profesionale care solicit o implicare
verbal mai intens sunt adeseori sub nivelul potenialului
intelectual al subiectului, tocmai pentru c acesta nu
reuete s se implice n mod constant n activitile
desfurate, dar i a unei nencrederi nejustificate n
forele proprii. Dac, n cele mai multe cazuri, apar fenomene
de subapreciere, de frustraie i anxietate, sunt i cazuri
cnd blbitul se supraestimeaz, devenind agresiv verbal i
cu o tendin de negare a valorii celorlali, fr o racordare
corect la realitatea nconjurtoare.
i ntr-un caz i n altul, cu timpul, simptomele nevrotice ce
dezvolt treptat, afectnd n timp fluena vorbirii i
comportamentul subiectului.
n cadrul dificultilor ce apar la nivelul
comportamentelor generale ale blbiilor, se disting i unele
particulariti care se manifest n comportamentul grafo-
lexic, marcnd cu mai mult precizie evoluia blbielii i
efectele acesteia asupra personalitii. Astfel, o serie de
autori au subliniat c dei n citit i scris, simptomele
blbielii sunt mai reduse dect n vorbirea independent, ele
prezint, totui, unele caracteristici similare, dar cu un
grad mai limitat.
La nivelul citirii, Hvatev (1959) apreciaz c
dificultile blbiilor nu sunt att de extinse i de grave
ca n vorbirea independent, deoarece lipsete elaborarea
mintal, iar semnele de punctuaie l ajut pe subiect s-i
orienteze mai uor tendinele expresive. S-a observat i
faptul c dificultile din citire sporesc pe msura
complexitii textului de citit, a informaiilor mai deosebite
pe care le conine, ca i a lipsei de familiarizare cu acesta,
pentru c la prima citire, manifestrile sacadate, lipsa de
intonaie, lipsa melodicitii, a ritmicitii, a accentului
sunt mult mai frecvente dect n cazul unui text parcurs
anterior sau a celui care a fost ascultat, prelund modelul
respectiv. De cele mai multe ori, apar i spasme tonice,
ntreruperi i fragmentri, crispri i rigiditate expresiv,
cu introducerea unor micri gestuale i mimice exagerate sau
neadecvate, ceea ce poate imprima un sens diferit coninutului
citit. Prin repetarea textului de citit, ca i citirea pe fond
de zgomot sau citirea n faa unui auditoriu, considerat
inferior, anxietatea i teama se reduc, iar performanele
subiectului sunt mai bune.
n ansamblu, dificultile blbiilor n citit se
rezum la urmtoarele caracteristici ce i definesc
comportamentul lexic:
nlocuirea unor cuvinte asemntoare din punct de vedere
acustic;
tendina de ghicire a unor cuvinte mai puin familiare;
o uoar micare a buzelor, fr verbalizare la nceperea
rndului de citit;
omiterea unor cuvinte n strile de agitaie i precipitare
maxim;
srirea unor rnduri, nsoit de o slab concentrare a
ateniei;
repetarea unor rnduri citite;
repetarea unor cuvinte de legtur;
citirea sacadat i monoton;
prezena ntreruperilor i fragmentarea textului, prin
nerespectarea punctuaiei;
lipsa de sincronizare a respiraiei cu fonaia;
prezena spasmelor tonice i a rigiditii expresive;
prezena gesticii i a mimicii neadecvate coninutului
citit;
centrarea pe forma literei i a cuvntului, n detrimentul
ateniei acordate semnificaiei celor citite;
exacerbarea reaciilor neurovegetative n raport cu
dificultile textului de citit.
La nivelul scrisului, dificultile pe care le are
subiectul blbit pot fi mai grave dect n citit, dei ele nu
sunt att de variate. Reducerea ca numr a dificultilor din
scris se poate datora i faptului c subiectul nu mai are un
contact direct cu cei din jur i astfel, se reduce starea de
ncordare psihic i nu mai genereaz o stare de anxietate
care s-l dezorganizeze. La aceasta, se adaug uurarea pe
care o resimte subiectul n lipsa emiterii verbale i a
reducerii fricii de vorbire.
Totui, scrisul, ca oglind fidel a personalitii,
exprim principalele trsturi ce l reprezint pe subiectul
blbit i care au preocupat pe unii specialiti. Spre
exemplu, Gutzmann (1906) este printre primii care surprinde
unele aspecte ce privesc ceea ce el numea blbiala
scrisului, care se manifest prin iteraia unor grafeme i
grupuri de silabe. Froeschels (1931) vorbea de prezena
omisiunilor i inversiunilor de grafeme, odat cu creterea
presiunilor spasmodice n cazurile grave de blbial.
Folosind analiza oscilogramelor, Roman (1960) scoate n
eviden c presiunile sporite se produc n paralel cu
adoptarea de legturi exagerat de prelungite ntre grafeme,
iar Beker i Sovak (1975) precizeaz c cele mai evidente
dificulti de scris apar n battarism, termen prin care a
fost denumit, iniial, blbiala, iar actual, acest termen
are sens de tumultus sermonis.
Principalele dificulti care se produc la nivelul
comportamentului grafic al blbiilor, cuprind urmtoarele
caracteristici:
lipsa organizrii optice a spaiului de scris, prin
nemarcarea
precis a aliniatelor, dialogului i monologului;
perseverarea, repetarea unor grafeme i chiar cuvinte;
folosirea unor cuvinte cu sens confuz,
omisiuni i inversiuni de grafeme;
iterarea de grafeme i silabe;
prelungirea exagerat a liniilor de legtur dintre grafeme;
adoptarea unei presiuni spasmodice prin intermediul
instrumentului de scris;
prezena unui uor caracter infantil n compuneri;
lipsesc unele idei n formele grave de blbial;
compunerile nu marcheaz ferm introducerea i ncheierea;
lipsesc unele din semnele de punctuaie.
T oate aspectele evideniate sub form de sintez, att
la nivelul comportamentului lexic, ct i de la nivelul
comportamentului grafic, au fost sesizate de noi n cadrul
terapiei logopedice desfurate cu subiecii blbii i
nregistrate prin observarea caracteristicilor respective i a
altor numeroase cazuri care au fost luate n studiu. De
remarcat este faptul c la un singur subiect nu se ntlnesc
sub form de mnunchi toate aspectele sau caracteristicile
prezentate ci doar unele din acestea, din care, de cele mai
multe ori, una sau dou trsturi comportamentale sunt
predominante, iar altele apar sporadic sau se manifest sub o
form mai puin accentuat. Gravitatea i contientizarea
dificultilor de vorbire influeneaz, nemijlocit, gradul de
extindere i tipul de manifestare a fenomenologiei prezentate.
Nu n ultimul rnd, tipologia personalitii individului,
climatul de via i confortul afectiv n care suportul de
nelegere i toleran fa de subiect, motivaia pentru
activitate i nivelul expectaiilor personale pecetluiesc
tendinele de evitare/dezorganizare i compensare a unor
situaii pe care le poate traversa subiectul cu blbial.
n fine, trebuie s subliniem c ntre dificultile
ce apar la nivelul comportamentului general i a celui lexico-
grafic exist o relaie nemijlocit, n sensul c ele se
condiioneaz reciproc, iar gradul de afectare al unuia din
ele influeneaz, mai mult sau mai puin, calitatea i
cantitatea perturbrii celuilalt. Dezorganizarea
comportamentului general uman determin dificulti nu numai
la nivelul personalitii ci, ntr-o anumit msur, este
bulversat ntreaga activitate psihic, fr o afectare
direct a potenialului intelectiv al subiectului.
3. Sintez general asupra simptomatologiei blbielii

Dac n cele prezentate pn acum a rezultat o serie


de informaii cu privire la simptomatologia blbielii i
logonevrozei, analizat pe formele caracteristice, credem c
sunt utile de reinut i o serie de aspecte generale care se
regsesc, n proporii diferite, n toate situaiile i la
toi subiecii care prezint astfel de dificulti de vorbire,
mai cu seam cnd acestea cunosc o dezvoltare ce se
concretizeaz n agravarea tulburrii respective i n
creterea impactului ce l are deasupra personalitii.
Simptomatologia general a blbielii i a
logonevrozei poate fi analizat pe cteva compartimente ale
activitii n care aceasta se manifest mai evident i n
raport de care se poate realiza o diagnoz logopedic
diferenial, att de util, nu numai pentru cunoaterea i
evaluarea subiectului logopat, ci i pentru adoptarea unei
metodologii coerente de prevenie i de terapie logopedic n
tulburrile de ritm i fluen a vorbirii. Aceste
compartimente pe care le avem n vedere pentru analiza noastr
sunt:
-compartimentul activitii lingvistice i de limbaj;
- compartimentul comportamental i al personalitii;
-compartimentul cognitiv i al atitudinii fa de nvare.
La nivelul compartimentului activitii lingvistice i
de limbaj remarcm, n primul rnd, prezena unor repetiii de
sunete i silabe, iar n cazurile grave, chiar a cuvintelor,
frecvent a cuvintelor de legtur i a interjeciilor, care
desincronizeaz fluena vorbirii. Desincronizarea se produce
i la nivelul unor micri ale aparatului fonoarticulator i
chiar a ntregului corp, n timpul desfurrii vorbirii.
Astfel, apar grimase i ticuri jenante care, pe msur ce sunt
contientizate, subiectul se concentreaz asupra lor exagerat,
tocmai n detrimentul urmririi ideii i a felului n care
acestea sunt enunate, prin respectarea corectitudinii i a
coerenei formulrii verbale. Subiectul se ntrerupe pentru a-
i gsi cuvintele accesibile i pentru a evita eecurile la
care a avut o experien negativ, ca ulterior s adopte o
vorbire exploziv i sacadat. La acestea se adaug
prelungirea unor sunete i prezena unor confuzii semantice
care dau impresia de srcie a vocabularului, iar uneori a
incapacitii de frazare i de nelegere a limbajului. De
aici, o exprimare telegrafic, nedezvoltat i neexplicit a
ideii, redus prin prezena unor sunete i
cuvinte de tip parazit, iar n alte cazuri, o repetare de
propoziii i sintagme care introduc o redundan inutil
pentru coninutul celor exprimate. Din acestea nu lipsesc
frecventele blocaje n exprimare i spasmele respiratorii,
care mpiedic declanarea vorbirii i cursivitatea acesteia.
Toate aceste aspecte sunt legate de gravitatea
tulburrii, de modul cum aceasta este perceput de subiect, de
vrsta mintal i cronologic, de contextul i anturajul n
care se desfoar comunicarea, de nivelul expectaiilor pe
care individul le are n raport cu propria personalitate.
La nivelul compartimentului comportamental i al
personalitii sunt cele mai multe aspecte ce au un impact
dramatic, care i pun pecetea asupra modului de a fi i de a
aciona a subiectului cu blbial. Tririle frustrante i
anxioase pot deveni att de intense, nct s determine o
bulversare general a structurilor comportamentale i de
personalitate. n acest context, teama fa de vorbire i de
eec pot imprima subiectului un negativism i refuzul de a
vorbi, care, uneori, se transform n mutism psihogen.
Alteori, comunicarea verbal se limiteaz la un volum limitat
de cuvinte i fraze laconice care creeaz impresia unor
capaciti intelectuale reduse.
Teama de a vorbi se coreleaz cu apariia unor
modificri de tip neurovegetativ, tulburri respiratorii i de
fonaie, un slab control al echilibrului micrilor generale
i la nivelul aparatului articulator etc. care accentueaz
dificultile verbale i chiar de formulri logico-
gramaticale. Principalele modificri comportamentale i de
personalitate se produc, n principal, odat cu
contientizarea blbielii i perceperea efectelor acesteia n
planul personalitii (E., Verza, 1972). Atunci cnd se
instaleaz logonevroza, constituie un indiciu c tulburarea de
ritm i fluen a vorbirii a devenit contient i, ca atare,
ea se agraveaz i are un impact devastator la nivelul
comportamentului i personalitii, astfel nct, de la
nivelul repetiiilor de sunete, silabe i cuvinte,
caracteristice blbielii, se ajunge n logonevroz, la
modificarea atitudinii fa de vorbire i fa de realitatea
nconjurtoare, odat cu prezena spasmelor, grimaselor a
ncordrii i a anxietii, dominate de teama de vorbire (E.
Verza, 1998). Pe bun dreptate, Van Riper (1963) subliniaz c
simptomele nevrotice depind, pe lng condiiile externe, de
rezistena psihosomatic a subiecilor care pot spori sau pot
atenua impactul acestora n plan interior. Aa cum subliniaz,
Georgeta Burlea (2003)
simptomatologia dominat de fenomenele nevrotice se
caracterizeaz printr-o vorbire diluat, neclar, parafrazat,
n care sunt afectate att clementele motrice, ct i cele
psihice.
Din punct de vedere psihic, logonevroticul manifest o
stare de nelinite i de agitaie ce se amplific n situaia
de comunicare verbal, iar mijloacele prozodice, dei produse
n exces, la majoritatea logopailor, ele nu numai c nu
susin vorbirea, dimpotriv, deturneaz sau schimb sensul
ideii pe care dorete s o imprime vorbitorul. n paralel,
aceti subieci fie c se supraestimeaz i resping
colaborarea i sprijinul celor din jur, fie c se subestimeaz
i nu au ncredere n forele proprii, simind nevoia unei
tutele i protejare din partea altora.
La nivelul comportamentului cognitiv i al atitudinii
fa de nvare se produc o serie de dificulti rezultate nu
din potenialul intelectiv sczut, cci aa cum subliniaz
Barbara (1960) majoritatea blbiilor sunt inteligeni, ns
potenialul manifestat nu este pe msura capacitilor ce le
au. Acest comportament este determinat de o stare subiectiv,
i anume de teama fa de vorbire i eec, de anxietate i
stres care constituie o adevrat dram, n raport cu
activitile intelectuale n care este implicat vorbirea. i
mobilizarea pentru activitile cognitive este sczut
deoarece subiectul le concepe ca un efect negativ n
realizarea imaginii de sine i a atitudinii ce o manifest cei
din jur. Astfel, muli blbii se orienteaz spre domenii n
care vorbirea este mai puin solicitat, cum este cazul
tiinelor exacte (matematic, fizic, chimie etc.,) iar
performanele lor sunt mai apropiate de expectaiile ce le au
n raport cu propria persoan. Toate aceste fenomene devin
deosebit de evidente n momentul n care subiectul ncepe s
contientizeze dificultile sale, care evolueaz i marcheaz
traseul cnd blbiala este un fenomen mai mult de repetare a
sunetelor, silabelor i cuvintelor, iar logonevroza presupune,
pe lng acestea, modificarea atitudinii fa de vorbire i de
mediul nconjurtor, n general, prezena spasmelor, a
grimaselor, a ncordrii i a anxietii, determinate de teama
de a nu grei n timpul vorbirii (E.Verza, 1998). Dac noi am
centrat aceste caracteristici n contextul apariiei i
evoluiei blbielii spre logonevroz, aa cum afirm Georgeta
Burlea (2003, p. 74) n literatura de specialitate din
strintate, att cea francfona, ct i cea anglofon, nu
exist noiunea de logonevroz, particularitile
comportamentale fcnd parte din tabloul clinic specific
blbielii.
Din dorina de a imprima un curs fluent formulrilor
verbale i de a pronuna ct mai corect, subiectul tinde s se
concentreze
exagerat asupra acestor aspecte, pierznd din vedere urmrirea
coninutului semantic i imprimarea exact a sensului pe care
dorete s-l expun, fapt care creeaz o impresie nefavorabil
asupra auditorului, cu privire la capacitile sale
intelective. Mai mult, prezena unor micri involuntare i a
unor reacii neurovegetative, precum cele ce aparin
sincineziilor, stngciei micrilor, spasmelor tonice,
creterea pulsului, extinderea strilor de agitaie i a celor
nevrotice etc., las impresia c subiectul nu stpnete
suficient coninutul comunicrii i nu posed capacitatea de a
exprima cu claritate cunotinele ce le are. Drept urmare,
strile sale intelectuale nu pot fi pe deplin valorificate,
iar cu timpul, eecurile sale repetate nu l mai motiveaz
suficient pentru achiziia de informaii sau pentru
activitile de nvare. Cnd drama ce o triete se
amplific i cnd eecurile ce le are sunt n progres,
subiectul devine negativist, se dezorganizeaz n plan psihic
i comportamental, scade activismul n realizarea sarcinilor
i pentru a compensa dificultile ntmpinate, se poate
ajunge la instalarea mutismului psihogen, ca o modalitate de
aprare n faa unor atitudini trite de el ca manifestri
negative ale anturajului.
Activitile instrumentale pun n eviden, cu mult
precizie, relaia dintre componenta intelectual i
capacitatea de manifestare sau de expresie a subiectului. Spre
exemplu, scrisul, ca activitate deosebit de complex,
marcheaz limitele psihice i cele de expresie a potenialului
subiectului n condiiile n care tulburarea de vorbire
produce un dezechilibru la nivelul relaiei dintre
capacitile intelective, cele de exprimare i cele de
achiziie a informaiilor.
Capitolul V
DIAGNOZA I TERAPIA BLBIELII
n acest capitol sunt abordate dou aspecte
fundamentale, privitoare la diagnoz i terapie, att pentru
specialistul n logopedie, ct i pentru subiectul aflat ntr-
o astfel de dificultate de comunicare i relaionare cu cei
din jur. Specialistul dorete s se afirme i s-i creeze o
imagine profesional la cotele cele mai nalte, iar persoana
logopat este interesat de cunoaterea tuturor aspectelor i
implicaiilor pe care blbiala le are asupra sa, ca i de
eficiena unei metodologii terapeutice care s-i dea o stare
de bine i de confort n activitatea de comunicare.
Cele dou aspecte se afl ntr-o relaie de
dependen, ceea ce justific tratarea lor unitar ntr-un
capitol. Diagnoza blbielii, a nivelului i a severitii
acesteia, a diferenierii ei de tulburrile asemntoare, din
punct de vedere simptomatologie i etiologic, dar i de alte
tulburri de limbaj care, n esen, duc la afectarea
comunicrii pe unele secvene similare, a impactului
blbielii asupra strilor emoional-afective i a
personalitii subiectului etc. permite adoptarea unei
metodologii corectiv-recuperatorie adecvat i eficient, prin
ncadrarea logopatului ntr-un program terapeutic care s-i
asigure o reuit maxim. Nu poate fi neglijat nici ideea
potrivit creia trebuie avut n vedere c pe durata
modificrilor ce survin n activitatea comunicaional i
psihic a subiectului, ca urmare a efectelor terapiei
logopedice, diagnoza blbielii se ajusteaz, pentru a
reflecta noile stri i condiii n care se afl persoana
respectiv. De aici, introducerea subiectului n noi etape
terapeutice care s-i asigure un progres continuu i care s
evite metodologiile rigide i neadaptate la noile situaii n
care se afl subiectul.
1. Diagnoza blbielii

Pe ct este de dificil i de complex terapia


blbielii, pe att este de simpl i se realizeaz relativ
uor diagnoza acestei tulburri. Dat fiind faptul c
simptomele blbielii sunt deosebit de evidente i se
manifest cu oarecare constan n condiiile tipice, uor de
cunoscut, acestea faciliteaz diagnoza simptomatologic a
blbielii care st, n principal, la baza adaptrii
metodologiei terapeutice, menit s atenueze i s nlture
obinuinele negative din vorbirea i din comportamentul
logopatului. Aceasta nu nseamn c este mai puin important
diagnoza etiologic a blbielii, dar cum n producerea
blbielii sunt implicai, de cele mai multe ori, o serie de
factori nocivi diferii i care pot aciona n perioade de
timp diferite, decelarea lor cu precizie comport un anumit
grad de dificultate i chiar un anumit risc pentru
corectitudinea diagnozei. Totui, un asemenea demers nu
trebuie evitat de ctre specialist, pentru c o terapie
complex se poate adopta numai n relaie cu o diagnoz
multidimensional a blbielii, care vizeaz att nivelul de
afectare a limbajului, ct i condiiile etiologice care au
dus la declanarea tulburrii, dar i starea prezent a
subiectului, prin evidenierea efectului acesteia n plan
psihic i relaional-comportamental. Desigur, din aceasta se
va ajunge la o evaluare probabilistic a modului cum va
reaciona subiectul la terapia aplicat i a anselor pe care
le are n restabilirea vorbirii normale i a nlturrii
comportamentelor aberante, provocate de blbial, astfel
nct prognoza de scurt i de lung durat s reflecte ct
mai real cursul viitor n care acesta se va plasa.
Prin urmare, n diagnoza blbielii se vor lua n
considerare toate elementele care pot fi indicatori, direct
sau indirect, ai distorsiunii verbale i nu numai a
manifestrilor propriu-zise ale acesteia. De fapt, sunt
evaluate toate manifestrile verbale i cele organo-
funcionale care particip la realizarea actului de vorbire
sau care sufer abateri de la desfurarea lor obinuit i
normal prin dereglrile vorbirii. Astfel, dereglrile din
ritmul i volumul respirator, apariia unor reacii
neurovegetative exagerate, ncordrile i rigiditile intense
de la nivelul muscular, grimasele i ticurile faciale, mimica
i gestica rigid sau, dimpotriv, exagerat, inhibiia sau
precipitarea n timpul i mai cu seam, la nceperea vorbirii,
opririle sau ntreruperile frecvente .a. se constituie ca
factori premergtori ai declanrii unei blbieli, sau
indicii ai accenturii acesteia.
Rmn, totui, cele mai importante, simptomele
caracteristice ale blbielii din planul verbal, care, de
altfel, sunt i cele mai evidente i edificatoare pentru o
diagnoz corect i diferenial, att n raport cu alte
tulburri de ritm i fluen, ct i cu tulburrile generale
ale limbajului, ce prezint un grad mai nalt de gravitate. La
o prim evaluare, relativ sumar, pentru diagnoza blbielii
se vor urmri caracteristicile:
- prezena sau absena ritmicitii n desfurarea vorbirii;
- frecvena ntreruperilor i a pauzelor exagerate n vorbire;
- repetiii de sunete i de silabe la nceputul sau n
interiorul cuvintelor;
nivelul repetiiilor de cuvinte i de propoziii;
- frecvena i nivelul disfunciilor verbale;
- prezena monotoniei sau, dimpotriv, a precipitrii
vorbirii;
- diminuarea sau lipsa coerenei logico-verbale;
- omiterea frecvent a unor cuvinte i propoziii din
discursul verbal;
- adaosul de sunete i de cuvinte parazite;
- nivelul de producere constant a acestor manifestri.

Pentru diagnoza blbielii, la aceste manifestri se


adaug i tririle din planul psihic i reaciile
comportamentale, care determin o dimensiune specific a
personalitii i adaptrii subiectului la modul de percepere
i de relaionare cu cei din jur. n acest context, se are n
vedere msura n care subiectul poate evalua, n mod real,
atitudinea persoanelor din anturajul su i se poate adapta la
diferitele modificri percepute. Aici, devin semnificative
evaluarea urmtoarelor aspecte:
- nivelul de contientizare/necontientizare a dizabilitilor
sale verbale;
- felul cum sunt percepute i trite n plan psihic
dizabilitile verbale;
- atitudinea fa de sine i fa de alii, din care rezult
un model de raportare comunicaional;
- tipuri de modele comunicaionale adoptate;
- msura n care comportamentele generale i relaionale sunt
lejere, rigide, expansive, inhibate etc. fa de anturaj i
fa de condiiile obinuite sau fa de ivirea unor noi
situaii;
- tendina de structurare a unei personaliti spre
introversie/extroversie, raportat la eecurile/reuitele
conduitei verbale;

- evaluarea motivaiei i a interesului fa de intervenia


logopedic.

n fine, nu trebuie neglijai nici factorii etiologici


- prezumtivi pentru declanarea blbielii sau care au
contribuit la crearea unui teren fragil ce au dus la
facilitarea instalrii acesteia. Aceti factori au fost
prezentai pe larg, n capitolul legat de etiologia
tulburrilor de ritm i fluen a vorbirii, ceea ce ne face s
atragem atenia, acum, doar asupra interesului pe care trebuie
s-l acordm existenei unei erediti organo-funcionale,
care ar fi putut mpiedica constituirea limbajului, naterilor
grele, dificile ce nu au dus la o evoluie normal a
subiectului, condiiilor deficitare de via i de educaie
din perioada copilriei mici, prezenei unui model verbal
deficitar sau a unui mediu nestimulativ, n perioadele de
constituire a limbajului copilului .a.
O parte dintre aceste informaii, i mai ales, a
acestora din urm, se pot obine de la prinii subiectului,
de la rudele subiectului. Sigur, trebuie s fim rezervai n
raport cu aceste informaii, deoarece pot aprea dou situaii
principale: fie c prinii se consider vinovai i au
tendina s ascund unele fapte, fie c unele nu sunt
cunoscute sau altora nu le acord importan i trec cu
uurin peste ele. Important este s convingem pe toi
acetia c orice informaie este util i cunoaterea lor este
n interesul subiectului. Pe aceeai direcie, aparintorii
subiectului ne pot furniza date interesante cu privire la
comportamentele verbale i la cele generale, n diferitele
situaii de familie sau de anturaj, cu privire la starea
general i la reaciile subiectului n mediul apropiat, la
tendinele acestuia de a se adapta anumitor activiti.
Aadar, este foarte important s obinem colaborarea familiei
logopatului, nu numai pentru strngerea de informaii utile
diagnozei, dar i pentru crearea unui climat afectiv i de
nelegere, care s contribuie la confortul psihic al
subiectului, pe toat durata terapiei logopedice.
Alte informaii de acest gen se vor obine i de la
nvtorii sau profesorii copilului, crora trebuie s li se
fac un instructaj special, cu privire la atitudinile
adoptate, la comportamentele i la modalitile de stimulare a
subiectului pentru activitatea colar. Foarte important este
ca individul logopat s se simt lejer n colectivitatea din
care face parte i s perceap nelegerea din partea
membrilor acesteia, dar fr comptimire i fr s se evite
antrenarea sa n unele activiti. S nu neglijm faptul c
sunt muli blbii care manifest preferine pentru unele
activiti sau discipline din domeniul
tiinelor exacte, iar rezultatele obinute sunt pe msura
expectanelor ce le au. Or, tocmai aceste motivaii trebuie
stimulate i ncurajate.
Din punctul de vedere al specialistului, am analizat
ntr-un capitol distinct metodologia cunoaterii tulburrilor
de limbaj, aspecte general valabile pentru toate categoriile
disfuncionalitilor n comunicare, inclusiv a celor
caracteristice i blbielii. Drept urmare, ne vom limita la
unele precizri suplimentare, care s faciliteze adoptarea
diagnosticului diferenial al blbielii, cu un grad ct mai
nalt de precizie i rigoare tiinific.

1.1. Semnificaia anamnezei

Anamneza constituie primul demers cu care trebuie


nceput activitatea de cunoatere i de evaluare, att din
punctul de vedere al caracteristicilor limbajului i al
etiologiei distorsiunilor comunicaionale, ct i a impactului
pe care acestea le au asupra structurilor de personalitate i
a celor relaional-comportamentale ale subiectului. Cu toate
c exist riscul de a obine informaii mai puin precise
despre familia logopatului, este necesar s le acordm atenie
i s insistm asupra acelora pentru care prinii nu-i fac
n mod direct o culp fa de starea n care se afl
subiectul. Pentru situaiile ce pot contribui la
sensibilizarea excesiv a prinilor, abordarea trebuie fcut
indirect i trebuie s evitm eventualele ntrebri ce ar
putea s-i deranjeze. De altfel, dac i vom face s neleag
c orice informaie este n folosul subiectului i c pentru
starea acestuia ei nu pot fi nvinovii, se creeaz tendina
de a aduce n discuie subiecte considerate de ei ca fiind
inabordabile.
n cadrul anamnezei sunt cteva aspecte absolut
necesare pentru completarea datelor ce servesc diagnozei i,
ca atare, nu pot fi ocolite. Dintre acestea, enumerm pe
urmtoarele:
- modul cum a evoluat sarcina, cu insisten asupra
eventualelor dificulti ce ar fi putut afecta ftul;
- dac n perioada de sarcin, gravida a suferit traume fizice
i psihice mai deosebite, care ar fi putut afecta ftul;
- dac pe parcursul sarcinii, gravida a consumat unele
alimente sau substane duntoare (droguri, buturi alcoolice,
medicamente n exces etc.);
- compatibilitatea / incompatibilitatea factorului Rh;
- felul cum s-a produs naterea: normal, cu dificultate, cu
accidente etc.;
- dac dup natere, s-au ivit n viaa copilului traume
fizice i psihice, boli i accidente mai deosebite;
- contextul n care au evoluat vorbirea i motricitatea n
dezvoltarea ontogenetic a copilului;
- prezena/absena unor modele corecte de vorbire pe care le-
ar fi putut imita copilul n perioadele timpurii de
achiziie a limbajului;
- msura n care existena unui factor genetic ar fi putut
crea un context ereditar pentru blbial sau pentru alte
tulburri ale limbajului .a.

Dintre toate aceste aspecte, rolul factorului genetic,


n producerea blbielii, este cel mai dificil de pus n
eviden, dei el prezint o importan deosebit pentru
evaluarea tulburrii, pentru nelegerea particularitilor
psihocomportamentale ale subiectului i pentru stabilirea
cadrului metodologic educaional-recuperativ. Dei s-a
manifestat un mare interes fa de acest factor de ctre mai
muli specialiti, informaiile acumulate nu sunt pe msura
efortului depus, cu att mai mult cu ct unele dintre acestea,
enunate ipotetic, fr a fi demonstrate prin metode riguros
tiinifice. Autori ca Bloodstein (1981), Howic (1981) i Van
Riper (1983) sunt de prere c blbiala, ca i retardurile
verbale sau chiar dificultile de articulaie pot fi efecte
ale influenelor negative ereditare, care l mpiedic pe
subiect s asimileze condiiile de mediu menite s stimuleze
dezvoltarea normal a limbajului. Ali autori fac referiri la
obinerea unor date rezultate din constituirea arborelui
genealogic al individului, dar se tie ct este de dificil de
colectat informaii precise cu privire la caracteristicile
psihice ale descendenilor subiectului.
Informaiile obinute prin intermediul anamnezei pot
fi completate cu o serie de date rezultate din intervievarea
dasclilor, a colegilor de activitate a celor cu care
subiectul logopat are un contact nemijlocit i frecvent.
Interviul structurat este destinat urmririi, pas cu pas, a
reaciilor blbitului n diferitele situaii comunicaionale
i de interrelaionare, a reaciilor subiectului la
atitudinile celor din jur i felul cum acestea sunt
interpretate. n acelai timp, vor rezulta atitudinea i
motivaia pentru activitate, modul n care reuete s-i
rezolve sarcinile ce i se cuvin din activitile desfurate
i din responsabilitile pe care i le asum. Astfel, vom
avea la dispoziie indicatori majori cu privire la
personalitate i la eventualele modificri ce survin n
structurile acesteia.
n funcie de vrsta cronologic i mental, i
subiectul logopat poate fi intervievat. Pe msur ce i vom
ctiga ncrederea, el ne va furniza unele date interesante cu
privire la tririle i tensiunile pe care le traverseaz, ca
urmare a dificultilor sale de comunicare, la modul n care
se raporteaz la sine i la cei din jur, la situaiile i la
mprejurrile pe care le apreciaz ca fiind de risc maxim
pentru manifestarea simptomatologiei blbielii sale, la
tipurile de tulburri pc care le are, la momentele de
declanare a blbielii i a factorilor stresani,
traumatizani, considerai ca determinani n declanarea i
meninerea dificultilor sale verbale, dar nu n ultimul
rnd, la modul n care evalueaz tulburarea de limbaj ca fiind
pasager, i cu ncrederea depirii ei sau, dimpotriv,
consider c se afl ntr-o situaie disperat, fa de care
nu va gsi soluii de remediere. Astfel de informaii ne vor
fi utile nu numai pentru diagnoz, ci i pentru adaptarea i
adoptarea formelor de terapie logopedic la specificul
particularitilor psihice i de limbaj ale subiectului.

1.2. Semnificaia observaiei

Observaia desfurat de specialist este o alt


metod deosebit de important pentru diagnoza blbielii.
Observarea subiectului n diverse activiti variate (libere
i organizate, ludice i obligatorii pentru statutul i rolul
pe care l ndeplinete, n contactul preferenial sau impus
de situaiile de via) ne permite s surprindem unele
manifestri ascunse sau care nu sunt dorite s se afle. n
acest context, vom urmri nu numai modul n care subiectul
reuete s comunice dificultile pe care le are, din
perspectiva ritmicitii i iluenei verbale, dar i existena
altor tulburri de limbaj care se coreleaz, mai mult sau mai
puin, cu blbiala, ct i efectele acestor dificulti n
plan psihic i comportamental, ce pot afecta timpii de
adaptare ai subiectului la mediul nconjurtor. Nici
atitudinea prinilor i a celor din mediul familial apropiat
nu trebuie s-i scape logopedului. Tendinele superprotectoare
ori excesiv de indiferente, de tensiune, nelinite, agitaie
sau de dezinteres, relaxare din partea prinilor i a rudelor
apropiate sunt tot att de duntoare ca orice alt lactor
stresant sau implicat n determinarea blbielii. Ca atare,
aciunea logopedului trebuie s se extind de la subiectul
logopat i asupra acestora, ca prin consilierea familial s
se nlture toate situaiile care nu asigur un mediu de
confort emoional-afectiv i

stimulativ pentru o dezvoltare deplin n toate


compartimentele vieii psihice.
Pentru a imprima rigoare tiinific acestui demers i
pentru a putea confrunta informaiile obinute cu cele
rezultate din alte metode de analiz i cunoatere a
subiectului, vom recurge la o fi de observaie, n care se
va nota cu exactitate tot ceea ce ni se pare semnificativ
pentru evoluia, pentru aspectele de expresie i impresie ale
limbajului, n paralel cu relaia ce se stabilete ntre
acesta i structurile psihocomportamentale care imprim un
anumit grad de adaptabilitate la mediul nconjurtor.

1.3. Semnificaia testelor, a probelor

Testele, probele pun n eviden indicatori i


informaii cu rigoare i precizie tiinific sporit, iar
aplicarea acestora nu trebuie limitat numai la nceputul
evalurii subiectului, numai pentru diagnoza tulburrii sale,
ci extins i la evaluarea progreselor pe care acesta le
nregistreaz pe parcursul activitilor de terapie
logopedic, odat cu aprecierea anselor pe care le are, ntr-
o perspectiv apropiat i ndeprtat n corectarea sau
ameliorarea dificultilor de comunicare, astfel nct
prognoza de scurt durat i de lung durat s capete un
caracter probabilistic redus i s permit elaborarea de
proiecte recuperative eficiente.
Dei testele pentru evaluarea limbajului, n general,
i a tulburrilor acestuia, n special, nu sunt numeroase,
comparativ cu cele care sunt destinate altor funcii psihice,
unele dintre acestea sunt semnificative pentru segmentele de
limbaj vizate. Dintre acestea, ne referim la cteva dintre
cele mai cunoscute i folosite de ctre specialitii din
logopedie.
Scala IOWA - Scale of Severitv of Stuttering
(Sherman, 1952), prin care se urmrete evaluarea blbielii
din perspectiva gradului de afectare a vorbirii. Dup scala
IOWA, se consemneaz abaterile de la vorbirea normal, prin
acordarea unui punctaj de la 0 la 7; la 0 puncte, blbiala
este absent, iar la 7 puncte, gradul de severitate al
blbielii este maxim, astfel nct ntre cele dou extreme,
se interpun niveluri graduale ale intensitii blbielii ce
se accentueaz, progresiv, prin apropierea de cifra 7. Sunt
prevzui
s se ia drept baz a evalurii blbielii i acordrii
punctajului, trei lirametri, i anume:

1. frecvena i durata desfurrii simptomelor specifice


disfluenelor;
2. nivelul rigiditii i a ncordrii musculare;
3. apariia i desfurarea intens sau mai puin intens a
micrilor la nivelul facial sau a altor segmente ale
corpului, mai cu seam n timpul actului de vorbire, dar i
n manifestarea unor comportamente globale sau grosiere.

Testul Stuttering Severitv instrument (Riley, 1972)


(m iliteaz msurarea celor trei caracteristici menionate mai
sus, la Scula IOWA, la care se adaug o nou dimensiune,
considerat definitorie pentru cunoaterea i departajarea
blbielii de alte tulburri ale limbajului. Aceast
dimensiune se refer la frecvena i la cxiinderea gesturilor
pe care le utilizeaz subiectul blbit n timpul getului
comunicaional i chiar la cele manifestate n alte aciuni.
In iccsl sens, li se acord o atenie deosebit sincineziilor
care se produc In nivelul diferitelor segmente ale corpului,
n raport de localizarea lor anatomic. Cotarea sincineziilor
pe categorii de segmente ale corpului ac face de la 0 puncte,
cnd acestea sunt absente, pn la 5 puncte, nlnd ele sunt
frecvente i foarte accentuate sau deranjante, ntre care sc
interpun manifestri mai atenuate, cotate cu 1,2,3,4 puncte,
astfel nct, pe ansamblul prezenei acestora, se obine o
evaluare global.

Chestionarele pot fi utilizate pentru subiecii


logopai a Oftror vrst mental le permite nelegerea
semnificaiilor ntrebrilor formulate i capacitatea
elaborrii unor rspunsuri ce trebuie s icllccte un anumit
nivel al condiiilor n care acetia se afl prin prezena
dificultii de vorbire. Prin intermediul chestionarelor,
Urmrim mai puin aspectele legate de disfluenele verbale i
tipurile de erori, ci mai cu seam, modul cum subiectul se
raporteaz la dificultile sale i n ce msur este marcat
de acestea n plan intern, ntrebrile din chestionar trebuie
formulate astfel nct s se obin iUspunsuri la problemele
care l frmnt pe subiect i care i pot Igrava
dificultile de comunicare. Pe baza acestor informaii,
programul terapeutic va cuprinde i componente prin care se va
urmri schimbarea atitudinilor negative fa de vorbire i
acceptarea propriei dificulti, conceput ca temporar i
dezvoltarea ncrederii ntr-o
perspectiv pozitiv, de mbuntire a capacitilor sale de
comunicare.

Povestirile libere sau cu tem sugerat pun n


eviden, cu mare acuratee, o serie de aspecte legate de
tipurile de erori verbale, extinderea i varietatea acestora,
gravitatea i nivelul de afectare a limbajului expresiv i
impresiv. Pe durata desfurrii povestirii, se pot surprinde
i caracteristicile extraverbale, cum ar fi: gestica, mimica,
intonaia, ritmicitatea etc. Cnd subiectul se afl la vrst
mic, (pn la intrarea n coal) sau cnd are dificulti de
elaborare a unei naraii, se poate recurge la povestirea dup
imagini, mai ales a celor n suit, care sugereaz
continuitatea i coerena formulrilor.

Citirea (cu voce) a unui text constituie o alt


modalitate prin care se pot obine informaii cu privire la
unele dintre caracteristicile verbale. Dat fiind faptul c
citirea se realizeaz cu mai mult uurin dect povestirea
i c elementele pe care le surprindem nu au atta precizie,
vom recurge la acest mijloc, mai frecvent, n cazul
subiecilor inhibai, negativiti, a celor care, dintr-un
motiv sau altul, manifest reticen sporit n a dezvlui
dificultile verbale trite dramatic i intens.

Desigur c pentru o evaluare complex a persoanei


logopate, pot fi folosite multe mijloace, cum ar fi i testele
proiective sau testele de inteligen, dar un demers att de
cuprinztor ar lua prea mult timp i nu se impune, cu
necesitate, pentru o diagnoz a blbielii. Mai important este
s avem n vedere c pentru diagnoza blbielii, indiferent de
numrul sau tipul de prob utilizat, se impune dezvluirea
componentelor comunicaionale, cognitive, emoional- afective
i comportamental-relaionale, iar pe msur ce acestea sunt
cunoscute, ajungem i la diferenierea blbielii de
logonevroz i de alte tulburri de ritm i fluen ale
vorbirii.

2. Terapia blbielii

Terapia blbielii are un caracter de universalitate


mai mare dect majoritatea tipurilor de terapii specifice
altor tulburri ale limbajului, pentru c acesta, prin
metodele i procedeele utilizate, nu necesit o adaptare i o
raportare nemijlocit la specificul sau la
particularitile de limb vorbit a subiectului logopat. Cum
vom vedea, sunt aici alte elemente cu o semnificaie sporit,
ce determin o form sau alta de terapie adaptat individului.
Probabil c acesta este unul dintre motivele pentru care
interesul specialitilor fa de terapia blbielii a fost i
este att de mare, astfel nct au fost elaborate metode i
procedee variate, n care perspectiva psihologic i
psihopedagogic este deosebit de accentuat. Perspectiva
medical abordat de unii autori nu a convins asupra
eficienei ei dect ca o aciune de fortificare a organismului
i de ameliorare a unor disfuncionaliti de natur
fiziologic, mai ales de la nivelul sistemului nervos central.
Cu toate aceste demersuri insistente, blbiala rmne
una dintre tulburrile de vorbire foarte rezistent la
corectare, iar dificultile de intervenie terapeutic cresc
pe msura frecventelor recidive i a tririlor dramatice pe
plan psihic de ctre majoritatea subiecilor logopai. n
acest sens, Nadoleczny i-a exprimat ideea, mai puin
optimist, potrivit creia din totalul blbiilor numai o
treime se corecteaz, o treime chiar se agraveaz, iar o
treime rmn la acelai nivel sau cunosc ameliorri puin
semnificative. O prere apropiat de cea a lui Nadoleczny este
formulat i de Zuckrigl (1966), care se bazeaz pe
concluziile Congresului de logopedie de la Viena, desfurat
n anul 1965. Dar se apreciaz, n consens cu majoritatea
terapeuilor logopezi, c activitatea terapeutic nceput de
timpuriu, de la vrsta precolar, cnd apar deseori forme sau
simptome ale unei blbieli, asigur un grad mai ridicat
eficienei terapiei i se nregistreaz ameliorri, n plan
corectiv, chiar din primele edine terapeutice. Se justific
o astfel de idee cu att mai mult cu ct avem n vedere c
reuitele corective sunt mai mari i ntr-un timp mai scurt,
cnd se acioneaz imediat dup debutul tulburrii, sau n
cazul vrstelor mai mici, deoarece evitm tendina de formare
i de consolidare a deprinderii negative de vorbire, dar i
instalarea de complicaii psihice ce duc spre logonevroz. n
fine, la acestea mai adugm c n copilrie, mobilitatea i
adaptabilitatea sistemului nervos central, la noile condiii
create, se realizeaz cu mai mult uurin.

2.1. Direcii terapeutice

n decursul timpului, pe baza concepiilor


interpretative ale blbielii i a factorilor determinani ori
a impactului acesteia n
planul comunicrii i al personalitii, specialitii s-au
nscris pe una din cele trei direcii terapeutice, pe care le
vom meniona mai jos:

a) terapia cauzal. n care accentul principal i iniial


este pus pe nlturarea factorilor nocivi ce au declanat
blbiala, astfel nct s se creeze un teren favorabil pentru
aplicarea unor metode i procedee corective. Aceste metode i
procedee nu i pot dovedi eficiena atta timp ct factorii
negativi persist sau cnd acetia sunt trii dramatic i
produc influene tensionale n contiina individului.

b) terapia simptomatic se bazeaz pe experiena unor


practicieni care afirm, pe de o parte, c, n multe cazuri,
factorii cauzali nu pot fi depistai, iar pe de alt parte,
cum natura blbielii este multifactorial i acioneaz n
etape diferite de evoluie uman, devine aproape imposibil
nlturarea lor i tergerea din contiina individului. Drept
urmare, activitatea terapeutic trebuie s debuteze cu
nlturarea simptomelor blbielii i pe parcurs, n msura n
care este posibil, vom aciona i asupra etiologiei acestora.
Mai mult, adepii acestei forme de terapie subliniaz faptul
c se pot obine rezultate pozitive i n planul
psihocomportamental al individului, odat cu dispariia
simptomelor i adoptarea vorbirii fluente, pentru c el tinde
s uite necazurile trite anterior i, treptat, nu mai este
marcat de ele.

n trecerea de la aceste forme de terapie,


particularizate dup criteriul etiologic sau simptomatologie,
la psihoterapia complex, E. Vrma i C. Stnic (1997) sunt
de prere c este necesar s aib n vedere urmtoarele
obiective:
cunoaterea de ctre logoped a modului n care se
relaioneaz subiectul blbit cu cei n mediul n care
interacioneaz, ncepnd de la membrii familiei, apoi cu
colectivul grdiniei, al colii, cu colectivul de joac, ca
i a condiiilor de via i a condiiilor care au
determinat declanarea blbielii;
crearea unei atmosfere afective i de nelegere a membrilor
din anturajul apropiat i subiectul logopat, n vederea
motivrii acestuia pentru terapia logopedic;
adaptarea terapiei logopedice la vrst i simptomatologie,
pentru a putea asigura o reuit deplin n plan
recuperativ, nc de la nceputul apariiei dificultilor
de vorbire;
programul terapeutic stabilit de logoped trebuie s vizeze
att complexitatea blbielii, ct i impactul acesteia
asupra personalitii i comportamentului subiectului.
c) terapia complex pe care insist n mod deosebit
Seeman, numit i terapia cu mai multe dimensiuni de ctre
Krech, la baza creia st ideea c activitatea terapeutic a
blbielii trebuie s ia n consideraie toi factorii
biopsihosociali, implicai, asupra crora se acioneaz, de
obicei, n paralel cu dezvoltarea vorbirii fluente, ritmice,
cursive i ct mai apropiate de normalitate. De fapt, n
aceast form de terapie, se opteaz pe combinarea primelor
dou (cauzal i simptomatic), la care se adaug intervenia
calificat pentru anihilarea disfuncionalitilor de la
nivelul componentelor psihosociale ce se concretizeaz, mai cu
seam, cu afectarea comportamentelor, atitudinilor,
interrelaionrii, adaptrii la mediu i a personalitii. La
acestea se adaug sublinierea necesitii interveniilor de
timpuriu sau ct mai aproape de debutul blbielii. Din
terapia complex a blbielii nu pot fi excluse nici metodele
i procedeele cu caracter general, destinate pregtirii
subiectului din punct de vedere organo-fmcional i
psihologic, pentru o ct mai bun receptare a terapiei
logopedice centrate pe blbial. Orice program terapeutic
trebuie s devin individualizat, pentru c fiecare subiect
afectat de blbial prezint, n plus, verbal i
psihocomportamental, o serie de caracteristici specifice,
variate i diferite, dependente de structurile psihice
proprii, de etiologia determinant, de nivelul achiziiilor
verbale, de gradul afectrii vorbirii, de mediul de via etc.
n cadrul terapiei complexe, n principal, o gam
diversificat de intervenii logopedice, psihologice,
pedagogice, medicale i sociologice, prin intermediul crora
sunt vizate toate componentele care contribuie la dezvoltarea
individului, la restabilirea echilibrului psihofizic i la
formarea capacitii de relaionare i de adaptare la
condiiile de mediu de via. Aceast perspectiv urmrete un
principiu general valabil pentru toate persoanele cu
tulburri, cum sunt i cele de limbaj, i anume, dezvoltarea
capacitilor psihice i fizice care s-i apropie ct mai mult
de normali, stimularea potenialului restant, dezvoltarea
compensatorie a unor funcii valide, crearea unui climat
afectiv i motivaional, pentru activitate i relaionare,
asigurarea unui proces continuu n achiziia comunicrii i
cogniiei, formarea unor abiliti de socializare i de
adaptare.
Aceste obiective devin realizabile prin urmtoarele
forme de terapie ce se adapteaz la tipul de deficien i la
particularitile psihoindividuale ale subiectului:
a) terapia centrat pe funciile afectate, ce cuprinde
metode i procedee specifice pentru fiecare component
tulburat, menite s produc prevenirea, ameliorarea i
corectarea oricrei abateri de la normalitate (de exemplu,
metodele i procedeele logopedice descrise pentru corectarea
diferitelor tulburri ale limbajului);
b) terapia prin nvare, ce vizeaz recuperarea unor
dificulti de tipul:
intelectual-cognitive;
emoional-afective;
motrice i psihomotrice;
psihocomportamentale;
comunicaionale;
relaional-sociale.
c) terapia ocupaional, menit s dezvolte activiti
fizice i psihice, n special de comunicare, relaionare i
motivaie, prin:
joc i aciuni distractive;
muzic;
dans;
desen i pictur;
activiti practice.
d) terapia de tip psihoterapeutic, care nu nltur,
propriu-zis, deficiena, dar contribuie la fortificarea
spiritului i la nlturarea frustraiei, a anxietii, la
reducerea strilor conflictuale i la stimularea motivaiei,
pulsiunilor, la dezvoltarea unor trsturi pozitive de
personalitate i de comportament. Avnd n vedere situaia de
excepie a persoanei cu handicap, rezultatele recuperative
semnificative se obin, mai cu seam, prin psihoterapiile de
tipul:
psihoterapia comportamental;
psihoterapia de relaxare;
psihoterapia ludic;
psihoterapia sugestiv.
Referindu-se la importana psihoterapiei, n cadrul
general al metodologiei recuperative, corective, a
tulburrilor de ritm i de fluen ale vorbirii, I. Moldovan
(2006) subliniaz ideea c intervenia psihoterapeutic
trebuie adoptat nc de la apariia primelor simptome sau
manifestri caracteristice unor forme de blbial. Un
asemenea demers are rolul nu numai de a preveni instalarea
unor complicaii psihice i de a fixa blbiala, dar i a
evitrii formrii obinuinelor n exercitarea unor ticuri, a
micrilor parazite sau de
prisos i care nu servesc fluena verbal, a unor obinuine
legate de respiraie deficitar care, odat nlturate,
contribuie la distragerea ateniei de la dificultile ce le
nsoete.
Din punct de vedere strict logopedic, metodele i
procedeele educaional-recuperative sunt destinate formrii i
dezvoltrii vorbirii ritmice i fluente, a folosirii unei
vorbiri corecte i a restabilirii potenialului
comunicaional. Pentru ndeplinirea acestui obiectiv major,
aciunile terapeutice sunt variate i ele se aplic pe etape,
pe principiul de la simplu la complex, dar adaptate la
particularitile lingvistice i psihice ale subiectului
blbit. Specialitii recomand intervenii pentru activitatea
terapeutic, exerciii ncepnd de la cele ce privesc punerea
n micare i sincronizare a elementelor organo- funcionale,
care particip la realizarea vorbirii, i terminnd cu
indicarea unor mijloace menite s restabileasc i s dezvolte
vorbirea corect sub toate aspectele sale.
Spre exemplu, Froschels recomand procedeul
masticaiei, asemntor cu unul din exerciiile folosite de
Demostene, prin care se credea c' se exerseaz micrile
diferitelor elemente ale aparatului fonoarticulator, ce n mod
natural, se produc i n desfurarea actului verbal. Astfel,
simularea masticaiei, concomitent cu vorbjrea, poate uura
cursivitatea acesteia i o reducere a ncordrii ce se fixeaz
prin fobia fa de comunicare. Jocul curativ logopedic este un
alt procedeu folosit de soii Schiling, n care se pot
proiecta, pe un ecran, imagini n micare, pe care subiectul
le verbalizeaz, printr-o povestire sugerat de coninutul
acestor imagini. Imaginile sunt menite s creeze un context
plcut i relaxant (ex. un pria ce curge lin cu un zgomot
caracteristic, dublat de cntecul psrelelor i de un peisaj
verde i nflorat) ce are i avantajul abaterii ateniei
subiectului de la teama de vorbire i, prin urmare, a
diminurii anxietii. Ali autori recurg i la procedeul
practicii negative, prin care se recomand subiectului s se
blbie voluntar i ct mai mult, considernd c n felul
acesta se produce o reacie negativ, respingnd, treptat,
vorbirea aritmic i disfluent. Un astfel de procedeu este
recomandat de ctre unii autori i n vindecarea ticurilor
nervoase, dar cel puin, pentru blbial, el comport anumite
riscuri, cum ar fi: consolidarea deprinderilor negative de
vorbire, contientizarea sau o accentuare a contientizrii
blbielii, o cretere a tensiunii i ncordrii, apariia de
conflicte interne, generate de ideea c terapeutul logoped se
abate de la scopul nobil al acestuia, acela de a-i cultiva o
comunicare cy valene estetice, de a pune la ndoial,
calitile profesionale ale specialistului .a.
Bazndu-ne pe experiena proprie, noi nu recomandm
folosirea unui asemenea procedeu, i mai cu seam, pentru
practicienii cu o experien redus.
Pentru activitatea logopedic cu blbiii, Hvatev
recomand parcurgerea urmtoarelor etape:
examinarea subiectului pentru toate tulburrile de limbaj i
de comportament;
exerciii de nviorare, desfurate concomitent cu o
discuie asupra suferinei pe care o manifest i o triete
subiectul;
solicitarea subiectului de a pronuna vocale pe un ton
cntat;
solicitarea subiectului de a cnta n cor i solo;
corectarea pronuniei prin gimnastic articulatorie, dac
este cazul;
adoptarea vorbirii ritmice;
adoptarea vorbirii concomitente cu logopedul;
adoptarea vorbirii reflectate;
adoptarea vorbirii independente;
adoptarea vorbirii n ritm natural.
i Vlasova (1958) propune o serie de etape relativ
asemntoare cu cele de mai sus:
pronunarea cuvintelor;
exersarea pronuniei cu propoziii simple;
exersarea pronuniei cu proporii dezvoltate;
recitirea unor texte cunoscute;
constituirea unei povestiri libere sau pe o tem sugerat;
discuia pe baz de conversaie.
Ambii autori recomand, pentru aceste etape,
realizarea lor prin joc, citirea de imagini, citirea pe
sintagme (n funcie de vrsta subiectului), dezvoltarea
ritmicitii vorbirii prin asocierea acesteia cu micarea, cu
plimbri n aer curat etc.
Dat fiind complexitatea activitii educaional-
recuperative, n cazul persoanelor blbite, noi considerm c
schema pe care o propunem i pe care o dezvoltm, n cele ce
urmeaz, reflect concepia noastr i o experien ce poate
valida etapele i corelaiile ntr-un asemenea demers, pentru
asigurarea unei metodologii ct mai eficiente i cu rezultate
ct mai stabile i convingtoare (vezi schema, pag. 140).
Prima condiie ce ni se pare necesar s o precizm
este aceea c atunci cnd subiectul se afl ntr-o etap
iniial a dezvoltrii unei blbieli sau cnd nu realizeaz
dificultile pe care le are (cum este cazul la vrstele mici
sau la debutul unei blbieli clonice), noi vom ncerca s nu-
i contientizm tulburarea, pentru a nu-i fixa i dramatiza
trirea acesteia n plan psihic. Astfel, evitm anxietile i
conflictele i ne centrm pe metodele i pe procedeele care
urmresc dezvoltarea comunicrii verbale ritmice i fluente.
n cazurile n care blbiala este contientizat i,
treptat, se transform ntr-o logonevroz, este necesar
introducerea psihoterapiei, alturi de metodologia strict
logopedic pentru a asigura o recuperare eficient i
complet. Este bine s subliniem c, n formele uoare de
blbial, prinii care manifest interes pentru educaia
copiilor, pot contribui la continuarea, dup indicaiile
logopedului, a unor exerciii pentru dezvoltarea deprinderilor
corecte de vorbire. Autori ca Barbara (1960), Van Riper (1963,
1973), Anne- Marie Simon (2004), insist pe aceste aspecte i
mai ales pe posibilitile pe care le are familia n
asigurarea unui climat emoional-afectiv favorabil i a unui
mediu stimulativ pentru dezvoltarea comunicrii.
n aceeai ordine de idei, n literatura de
specialitate se subliniaz c i educatoarele i nvtorii
pot juca un rol important n crearea unei atmosfere de
nelegere, de stimulare a vorbirii corecte i de relaionare
cu cei din jur pentru copiii blbii. i n ara noastr, tot
mai muli specialiti pun n practic o colaborare tot mai
organizat cu prinii copiilor cu tulburri de limbaj i cu
cadrele didactice care primesc informaii de la terapeutul
logoped cu privire la programul urmat de copil i cu privire
la demersurile pe care ei trebuie s le adopte n vederea
continurii i susinerii activitilor terapeutic-
recuperative.
Avnd n vedere nivelul cultural diferit al prinilor
subiectului logopat, terapeutul logoped se va adapta la
aceast situaie i va elabora un program corectiv pe care s-
l urmeze n funcie de aceste posibiliti i de condiiile de
via ale individului blbit.
Diagnoz i terapie n blbial
Prognoza de scurt i de lung durat, pentru capacitile
verbale i comportamental-relaionale
Convini de rolul important pe care familia, grdinia
i coala l au n sprijinirea i susinerea terapiei
logopedice n cazul tulburrilor de limbaj, n general i al
blbielii, n special, Emilia Bocaiu (1983), a analizat
comportamentul verbal i conduitele verbale a 34 de copii, cu
vrste ntre 4 i 6 ani, cuprini n 27 de grdinie de pe
raza oraului Cluj-Napoca, ce prezentau simptome ale
blbielii. Autoarea a constatat c din totalul copiilor
investigai, 18 manifestau o simptomatologie specific
blbielii de tip clonic, n asociere cu unele tulburri de
articulaie, 7 cazuri prezentau retard verbal, asociat
caracteristicilor specifice blbielii i 2 copii asociau
blbiala cu o fenomenologie de tip rinolalic. Referindu-se la
etiologia tulburrii, se precizeaz c aceasta avea un
caracter mixt, predominant psihogen. Prin intermediul unor
povestiri de la nceputul activitilor corective i
repovestiri de la finalul acestora, s-a urmrit, n principal,
cteva manifestri ce au pus n eviden unele caracteristici
ale disfluenelor verbale, dintre care au fost considerate
edificatoare urmtoarele:
- repetiiile de silabe;
- repetiiile de sunete;
- prelungirile de sunete;
- ezitrile n emiterea sintagmelor;
- pauze prelungite n trecerea de la un cuvnt la altul;
- prezena convulsiilor tonice.
O parte din terapiile blbielii, preconizate de
Georgeta Burlea i colaboratorii (2003), se bazeaz pe
concepiile unor specialiti cunoscui i care s-au impus de-a
lungul timpului. Dintre acestea, autoarea insist mai mult pe
concepiile urmtorilor:
- Gutzmann. care i ntemeiaz terapia recomandat pe
exersarea grupelor de muchi ce joac un rol important n
dezvoltarea organului fonator i care nu faciliteaz
executarea micrilor voluntare, ca urmare a unei voine
slabe, caracteristic subiectului cu blbial. Astfel,
subiectul trebuie s contientizeze c poate controla
micrile laringelui i a mimicii n timpul desfurrii
vorbirii, prin controlul exercitat n faa oglinzii, ceea ce
l va ajuta s adopte o vorbire normal. Exerciiile
respiratorii nu pot lipsi din acest demers, pentru c i ele
contribuie la formarea pronuniei corecte i la introducerea
echilibrului n ritmul de desfurare a vorbirii;
- Froeschels pornete de la ideea c blbiala are origine
psihic, astfel nct laturile ascunse ale subcontientului nu
trebuie neglijate, dei accentul principal se va pune pe
sistemul contient. Drept urmare, subiectul blbit trebuie
convins c organele fonatorii
desfoar micri similare cu cele din timpul masticaiei,
ceea ce nseamn c ele pot fi stpnite i controlate.
Masticaia, ca i deglutiia i sugerea, au o baz
filogenetic i ontogenetic asemntoare cu micrile
organice ale vorbirii, iar dac subiectului i se va distrage
atenia de la eventualele dificulti ale acestora, ar putea
contribui la nlturarea spasmelor i a fricii fa de
vorbire. Froeschels consider, n acest context, c terapia
blbielii devine mai eficient dac se asociaz psihoterapia
cu terapia logopedic, punnd un accent mai mare pe aceasta
din urm.
- Van Riper afirm i el importana psihoterapiei, alturi
de terapiile logopedice, pentru c poate contribui la
eliminarea blocajelor din vorbire, odat cu reducerea temerii
de vorbire. n acest scop, se poate folosi procedeul practicii
negative, ca form de agresare a tulburrii, pentru a o putea
stpni, iar pentru a evita agravarea blbielii, important
este s se diminueze teama de vorbire, pentru a-1 face pe
subiect s devin ct mai relaxat.
- S. Borel-Maisonny este convins c prin desensibilizarea
subiectului fa de sunetele i cuvintele criticei prin
dezvoltarea potenialului su de exprimare, vom crea un teren
favorabil pentru reducerea inhibiiilor. n realizarea acestui
scop, antrenamentul perceptiv i motor, concomitent cu
folosirea adecvat a gesturilor i cu stimularea nelegerii
mesajului verbal, contribuie la introducerea ritmului,
cadenei i a intonaiei n vorbire.
- Mastrangeli este de prere c orice disfemie apare ca
efect al tulburrilor psihice i fonetice, i de aici rezult
c i terapia va cuprinde cele dou aspecte, dar se va avea n
vedere vrsta subiecilor respectivi. Astfel, pentru copii se
va insista pe prevenirea tulburrii i pe dezvoltarea
lingvistic, prin impostarea fonetic, contribuind, pe tot
parcursul la exersarea comportamentului verbal.
Desigur, terapia modern a blbielii, ca i a
celorlalte tulburri de ritm i de fluen a vorbirii nu poate
fi redus numai la autorii de mai sus, orict de valoroase ar
fi ideile exprimate. Dup cum vom vedea, n continuare,
practica logopedic poate fi mbogit cu multe alte aspecte.
nc de la nceputul activitii terapeutice,
logopedul trebuie s se conving de posibilitatea colaborrii
dintre familie i educatoare pentru a evita eventualele
divergene ntre atitudinile adoptate fa de copil i de
punere n aplicare a indicaiilor logopedului pentru
dezvoltarea comunicrii verbale corecte. Cum fia (repere) de
cunoatere i caracterizare a subiectului (pe care am
prezentat-o deja)
se va completa, treptat, nc din etapa de diagnoz a
tulburrii, este necesar s se consemneze, la rubricile
respective, toate aceste impresii pe care i le face logopedul
cu privire la posibilele implicaii ale familiei i a
educatoarei att n iniierea unor activiti de exersare a
vorbirii corecte i n organizarea unui climat afectiv
confortabil, n care copilul s se simt bine i relaxat.
Desigur, atunci cnd copiii logopai sunt de vrst colar,
relaiile de colaborare se extind de la nivelul familiei, la
cadrele didactice, iar n cadrul sondrii dinamicii evoluiei
limbajului, se va avea n vedere i modul n care blbiala se
reflect n scris-citit i dac apar, la acest nivel,
dificulti, ele se corecteaz, de obicei, n paralel.
n terapia blbielii, au fost acumulate, n timp,
nenumrate metode i procedee de intervenie, a cror
eficien depinde de o serie de factori obiectivi i
subiectivi. Dar, indiferent de aceti factori, ele trebuie
adaptate la condiia intern a subiectului, la gravitatea i
la forma de manifestare a blbielii, la nivelul de receptare,
de nelegere i de dezvoltare psihic specific fiecrui caz
n parte. Abilitile i experiena logopedului nu pot fi nici
ele neglijate pentru evaluarea reuitei aciunii corectiv-
recuperative. De altfel, logopedul este cel care stabilete
tipul i ordinea metodelor ce se aplic, alternana lor i
timpul necesar pentru aplicarea fiecreia. Din acest motiv, nu
putem recomanda, far s cunoatem cazul respectiv, o
ierarhizare universal valabil a metodologiei de intervenie
terapeutic, dar vom sublinia importana ce o acordm unor
metode i procedee, innd seama, att de experiena noastr,
ct de cea a unor autori de prestigiu. Totui, ordinea n care
ne referim la unele din acestea, nu semnific neaprat
importana lor, ci, mai degrab, frecvena cu care ele sunt
aplicate de ctre specialiti.
n acest context, se impune, pentru nceput,
precizarea a trei recomandri generale pentru terapia
blbielii:
1. respectarea interveniei pe principiul de la simplu la
complex asigur o adaptare sporit a subiectului la
activitate i obinerea unor progrese mai rapide n
mbuntirea vorbirii, ceea ce faciliteaz aplicarea altor
metode cu un grad de complexitate mai mare i instalarea
ncrederii n eficiena terapiei;
2. cnd blbiala este asociat cu alte tulburri de vorbire
(mai frecvent cu dificulti de pronunie, retard verbal
etc.), n terapia lor se poate respecta principiul enunat
mai sus, dar mai eficient este o corectare concomitent, ce
prezint i avantajul c se poate
evita crearea convingerii cu privire la complexitatea
blbielii i a progreselor corective ntrziate;
3. cum psihoterapia familiei, a colii i a mediului de via
vizeaz crearea unui climat afectiv favorabil i a unor
atitudini stimulative pline de nelegere, iar psihoterapia
adresat subiectului urmrete nlturarea frustraiilor,
anxietii i conflictelor, este preferabil s se nceap
activitatea recuperativ cu aceast ultim form ce poate
continua (atta timp ct este necesar) pe toat durata
aciunii logopedice.

2.2. Psihoterapia blbielii

Psihoterapia este orientat pe dou direcii; una


pentru familie i alta pentru subiectul logopat. Psihoterapia
pentru familie este destinat rezolvrii conflictelor dintre
prini i subiecii logopai, a influenrii prinilor i a
persoanelor din anturajul de via a subiectului de a adopta o
atitudine pozitiv i de a nelege c ei pot deveni un
sprijin important n motivarea subiectului pentru activitatea
terapeutic-logopedic, ca i pentru continuarea unor aciuni
care s contribuie la dezvoltarea vorbirii ritmice i fluente
prin aplicarea exerciiilor recomandate de logoped. Esenial
este ca familia subiectului s neleag c asigurarea unui
climat de confort psihic i de stimulare a comunicrii,
manifestarea unor atitudini afective care s contribuie la
relaxarea i reducerea ncordrii, a tensiunii nervoase va
determina o cretere a interesului subiectului pentru terapia
logopedic, a atenurii strilor conflictuale i a rezervelor
de a stabili un contact comunicaional cu cei din jur. Dac
terapeutul adopt o atitudine sincer, atent i
nelegtoare, convingtoare i motivat pentru activitatea
desfurat, va produce un transfer afectiv spre familia
subiectului prin care i asigur o cretere a potenialului
de influenare.
Foarte important este s fie nvai prinii s
evite strile conflictuale i tensionate pentru a-i putea
apropia copiii, astfel nct s domine un climat de ncredere
i de toleran a dificultilor pe care acetia le au. n
aceast situaie nu trebuie fcute observaii jenante i
repetate cu privire la eventualele erori de exprimare ori a
unor disfluene verbale, ci, dimpotriv, copilul va fi ajutat
prin preluarea propoziiei afectate fr a acorda atenie i
fr a fixa teama fa de cuvintele sau expresiile critice.
Exigena exagerat fa de exprimarea
copilului este tot att de duntoare ca i supraprotejarea
sau manifestarea unor atitudini contradictorii ce l pot
deruta pe copil sau i pot atenua ncrederea n prini.
n cadrul psihoterapiei de familie, o serie de autori,
printre care Johnson (1961, 1964), Van Riper (1963) etc. atrag
atenia asupra importanei ca prinii s fie abilitai pentru
a depista toate situaiile care declaneaz sau ntrein
blbiala, pentru a le putea evita, dar i n cunoaterea
condiiilor care favorizeaz desfurarea normal a vorbirii,
pentru a le putea adopta n toate mprejurrile, ceea ce
sporete i stimuleaz contextul comunicaional.
n vederea creterii eficacitii psihoterapiei,
aceasta se poate extinde de la psihoterapia familiei, la
psihoterapia n grdini i n coal. Cu aceast ocazie, se
urmrete adoptarea unor relaii corecte, de colaborare i de
ncredere ntre cadrele didactice i copii, pe de o parte, i
relaii de ntrajutorare i sinceritate colegial ntre copii,
pe de alt parte.
Pornind de la achiziia unor cunotine despre
blbial, cum ar fi: etiologia, simptomatologia, situaiile
critice care duc la amplificarea blbielii, influena
acesteia asupra comportamentului i personalitii etc.,
cadrele didactice vor ti, cu mai mult exactitate, ce
atitudini trebuie s manifeste fa de copiii blbii, cum
s-i solicite n procesul didactic, pentru a evita
penibilitile i traumele psihice, pentru a-i solicita s
participe la actul comunicaional ct mai relaxat, pentru a se
integra deplin n colectivitate i, nu n ultimul rnd, pentru
a sprijini activitatea de terapie logopedic, prin continuarea
unor exerciii corective indicate de logoped i care pot fi
puse n aplicare prin orientarea rspunsurilor la lecii, prin
indicarea unor anumite tipuri de teme pentru acas, prin
corectarea unor exprimri greite, prin sublinierea succeselor
obinute de copii, printr-o continu stimulare a vorbirii.
Valenele psihoterapiei devin tot mai importante n
condiiile instalrii logonevrozei. Dup cum am vzut,
persistena n timp a blbielii i naintarea n vrst a
subiectului blbit, faciliteaz contientizarea tulburrii,
ceea ce face s se ajung la dereglri, att n plan biologic,
ct i n plan psihologic. n plan biologic, se remarc
existena suprancordrii la nivelul muchilor care particip
n fonaie, odat cu determinarea unui dezechilibru n ritmul
de desfurare expir-inspir, o rigiditate exagerat n
execuia unor micri grosiere i mai cu seam a celor fine i
specializate etc., iar n plan psihologic, teama de vorbire,
blocajele tonice, strile conflictuale i anxioase,
atitudinile negativiste i diminuarea motivaiei pentru
activitate constituie numai cteva elemente care justific
necesitatea utilizrii psihoterapiei n tulburrile att de
complexe, de tip logonevrotic.
Desigur, n aceste cazuri, psihoterapia se poate
desfura individual sau n grup. Scopurile acestor dou forme
de psihoterapie sunt aceleai, dar sunt unele diferene n
aplicarea lor, i mai cu seam legate de numrul subiecilor
ce pot beneficia de avantajele acesteia. Din acest punct de
vedere, dup o anumit perioad de pregtire necesar, cu
precdere a subiecilor cu un grad ridicat de anxietate i de
izolare, ei vor fi inclui, treptat, n grup, dup ce obinem
acordul lor. Psihoterapia n grup cuprinde i psihodrama, care
a cunoscut, i pentru acest domeniu, o extindere tot mai mare,
nc de la nceputul aprecierii ei de ctre Moreno, ca o
metod de baz ce nu poate fi evitat, dac dorim s-i
asigurm un succes deplin psihoterapiei de grup. Pentru
domeniul logopediei, argumentele aduse de Glauber (1858), Van
Riper (1963), Fuhring i Lettmayer (1970) vin s confirme
ideea potrivit creia personalitatea clienilor poate fi mai
uor influenat dac grupul se transform ntr-un agent
terapeutic.
Constituirea grupului, funcionalitatea acestuia i
atitudinile de participare/intervenie a terapeutului sunt
adoptate dup aceleai criterii ce se ntlnesc n toate
cazurile n care acestea se aplic. O singur remarc dorim s
o facem n acest context i anume c vrsta mental i
cronologic a subiecilor trebuie s stea n centrul acestor
criterii, pentru a menaja sensibilitile excesive ale
blbiilor.
Dup cum a rezultat deja, blbiala influeneaz
ntregul comportament al individului, punndu-i adnc pecetea
asupra dezvoltrii i evoluiei personalitii. Cu ct
subiectul blbit este mai n vrst i blbiala mai grav,
cu att modificrile pe care le produce n sfera
comportamental i n relaiile cu cei din jur sunt mai
dificile, iar reeducarea vorbirii blbitului necesit
eforturi mrite din partea sa i a logopedului. innd seama
de aceasta, reeducarea vorbirii blbitului trebuie s se fac
concomitent cu influenarea personalitii, conduitei i
relaiilor sale interpersonale. Dar, pentru realizarea acestui
deziderat, trebuie s se aib n vedere, pe de o parte,
etiologia i simptomatologia blbielii, iar pe de alt parte,
vrsta subiectului, trsturile de personalitate, nivelul de
cultur i de dezvoltare intelectual.
Unele preocupri legate de reeducarea vorbirii
blbiilor s-au manifestat nc din antichitate; rezultatele
lor nu erau att de ncurajatoare, deoarece procedeele
utilizate nu se bazau pe
cunoaterea naturii i originii blbielii. Oracolul din
Delphi, spune Herodot, recomanda blbitului Battos un voiaj
n Libia, iar Plutarh descrie exerciiile cu limba ngreunat,
alergrile de vitez i vorbirea n timpul respiraiei,
utilizate de cel ce a devenit marele orator Demostene. Cu
ajutorul psihoterapiei i a exerciii lor de vorbire,
Demostene aciona cu perseveren asupra vorbirii i
personalitii sale.
n unele perioade, metodele nu numai c nu erau
adecvate, dar erau cu totul duntoare pentru organism (ne
referim la metodele chirurgicale care au dominat o perioad
ndelungat, din anul 25 .e.n. i pn pe la nceputul
veacului al XV-lea). Abia la nceputul secolului al XIX-lea
ncep s apar lucrri nchegate despre blbial (Colombat de
l'Isre, Lee, Itard, Hristofor Laguzen). P.Janet semnaleaz
rezultatul favorabil obinut prin aplicarea metodelor
educative n blbial, ticuri i contracturi localizate care
se ntlneau n simptomatologia nevropailor (Diatkine i
Favreau, 1960). Pn n prezent, numrul acestor lucrri a
crescut mult, dar metodologia tratrii blbielii difer de la
o ar la alta i chiar de la un autor la altul. n raportul
principal, inut la al XlII-lea Congres Internaional de
Logopedie i Foniatrie de la Viena din 1965, A Schilling
(1969) ncearc s dea o privire de ansamblu asupra terapiei
contemporane a blbielii. De la nceput, autorul evideniaz
dificultile pe care le ntmpin, deoarece disciplinele
medicale i nemedicale care se ocup de tratamentul blbielii
adopt soluii foarte divergente. Schilling desprinde dou
direcii principale de terapie: o terapie cauzal, care
urmrete restructurarea ntregii personaliti a blbitului
(este vorba de psihoterapia, n accepiunea sa cea mai larg)
i o terapie simptomatic, care i propune s nlture
momentele ce tulbur vorbirea (este logopedia, ntr-o accepie
mai restrns). O direcie intermediar ce s-a conturat,
ncercnd s uneasc cele dou orientri principale, are n
vedere etiologia multifactorial a blbitului i este numit
de Seeman terapie complex.
n ultima vreme, se fac cunoscute o serie de procedee
noi ca, spre exemplu, cele bazate pe metodele auditive cu
delayed-playback speech i shadowing method, precum i
unele procedee modeme ale autorilor americani.
n continuare, noi ne vom referi numai la rolul i
locul psihoterapiei (conceput n sensul ei cel mai larg) n
reeducarea vorbirii logonevroticilor, la nsemntatea i
particularitile sale n cadrul acestui proces deosebit de
important n terapia complex a
blbielii. Necesitile psihoterapiei rezult din faptul c
blbiala are profunde implicaii, nu numai n vorbire, dar i
n starea psiho-fizic, n personalitatea individului. Fobia
vorbirii se ntrete, sub forma unor legturi durabile i
obsedante. Personalitatea logonevroticului, sub unele aspecte,
se dezorganizeaz, iar reinerea n discuii i teama de
vorbire creeaz o stare de inerie, de rigiditate. Indivizii
respectivi renun s vorbeasc, dnd impresia c au
posibiliti intelectuale limitate. Contientizarea blbielii
i trirea ca atare n planul personalitii (a
contientizrii respective) transform blbiala n
logonevroz. Aceasta are loc, desigur, la o anumit vrst.
Dificultile permanente de exprimare i de nelegere a
vorbirii duc la irascibilitate, nervozitate, tulburri de
somn, enurezis, obrznicie, tulburri de comportare etc. n
unele cazuri, la copii, asemenea tulburri pot provoca chiar
un mutism electiv, manifestat prin renunarea la vorbire sau
ntrebuineaz, predominant, gesturile, se izoleaz, devin
singuratici, se subapreciaz. Teama de insucces, teama c nu
pot vorbi corect determin, n permanen, o stare stresant.
Odat cu intrarea n coal a copilului cu blbial, tabloul
manifestrilor psihice se complic tot mai mult. Solicitarea
copilului s vorbeasc n faa colectivului de elevi i
neputina de a-i exprima corect i cursiv gndurile, ideile
i provoac o stare de oboseal intelectual i fizic,
hipersensibilitate afectiv i refuzul de a rspunde chiar
dac tie lecia. Aceasta determin o serie de manifestri
psihice care afecteaz, ntr-un anumit grad, personalitatea
copilului i relaiile lui cu ceilali copii i cu adulii.
n genere, blbiii sunt timizi i reinui, nchii
n sine i nesociabili, refuznd s se integreze n colectiv,
iar n alte cazuri, se manifest brutal, terorizeaz colegii
i familia, comit acte de indisciplin pentru a iei n
eviden, jignesc pe cei din jur, devin recalcitrani fa de
normele de conduit colar i social.
Fa de aceste tulburri comportamentale se impune
gsirea unor procedee psihopedagogice n scopul dezvoltrii
unei personaliti integre. n satisfacerea acestui deziderat,
psihoterapia joac un rol esenial i nu se limiteaz numai la
atta, dar faciliteaz - totodat - aplicarea altor metode
menite s influeneze favorabil vorbirea.
Exist cteva modaliti de folosire a psihoterapiei
ce au la baz concepia psihologic a autorilor respectivi.
Problema blbielii a preocupat majoritatea colilor
freudiste, dar succesele obinute sunt nensemnate. Chiar
Sigmund Freud - sensibilizat de insuccesele sale n aceast
direcie - i-a solicitat lui Froeschels s-i rspund de ce el
nu a reuit s vindece nici un blbit. Unul din susintorii
cei mai convini de utilitatea metodei analitice n terapia
blbielii este Stekel, elev al lui Freud. n schimb, Grewel
este de prere c psihanaliza nu poate fi folosit dect n
anumite cazuri. Ea d rezultate la influenele de conversiune
isteric i nu are succes n prezena factorilor de
anxiozitate nevrotic. Dup Grewel, psihanaliza poate fi
folosit n special la blbiii mai vrstnici. n ultimul
timp, ncercri de teoretizare a terapiei blbielii pe baza
psihanalizei sunt fcute de Meng, A. Diihrssen, Leopold Stein
.a.
n occident, este mult utilizat terapia blbielii
care are la baz psihologia individual dup Adler. Conform
acesteia, blbiala apare ca urmare a situaiei n care se
afl copilul mic - de nesiguran, sentiment de inferioritate,
dorina de a obine consideraii i putere fr s le poat
realiza. Reeducarea vorbirii urmrete, n acest sens,
nlturarea conflictului creat ntre dorina de a ctiga
consideraie i sentimentul pentru colectivitate.
Muli autori utilizeaz elemente hipnotice cu scopul
de a provoca o trire anterioar, din viaa blbitului,
necesar att pentru diagnostic, ct i pentru ameliorarea
vorbirii. Hipnoza nu poate fi folosit ca un procedeu de sine
stttor n reeducarea vorbirii blbitului, dar ca adjuvant
al altor metode d rezultate. Ea este mai indicat atunci cnd
blbiala este determinat de o traum i se afl ntr-o stare
incipient.
O alt variant n cadrul psihoterapiei blbielii
(folosit cu eficien) este trainingul autogen dup
J.M.Schultz. Acesta const n destinderea general a
organismului pe baz de concentrare psihic. Kreck propune o
variant modificat a trainingului autogen, specific
reeducrii vorbirii blbitului, care variant are n vedere
numai trirea ngreunrii i a cldurii. Aceast variant de
destindere se aplic cu scopul de a imprima subiectului: calm,
linite i tihn. Se creeaz, la subiect, imaginea greutii
membrelor corpului i a cldurii lor asociat cu gnduri
plcute, bun dispoziie susinut - eventual - i de o muzic
potrivit i de vizionarea unor filme odihnitoare (peisaje,
imagini cu flori, iarb etc.). Tot aici poate fi folosit i
procedeul mestecatului, propus de Freschel.
Sunt i alte variante de utilizare a destinderii, ca
cea a lui Kurka, care solicit subiecii s povesteasc dup
vizionarea unui film mut, ndeplinind totodat rolurile
respective, trainingul fonic i terapia motorie de descrcare,
elaborat de Trojan, intenia paradoxal a psihiatrului
vienez, Frankl, prin care blbitul i dorete strile temute
i astfel el se blbie dup dorin, reuind s nlture, n
felul acesta, frica de blbial i, n fine, metoda Liebmann,
pe care Hvatev o descrie amnunit, avnd la baz exemplul
personal al psihoterapeutului, nu numai n ceea ce privete
vorbirea, dar i din punct de vedere etic.
Psihoterapia are scopul de a nltura strile psihice
conflictuale. Ea vizeaz att simptomele blbielii, ct i
educarea ntregii personaliti a logonevroticului. Prin
psihoterapie se urmrete nlturarea fricii patologice de a
vorbi i a sentimentului de inferioritate din acest punct de
vedere. Subiectul trebuie convins c poate vorbi bine i c
sensibilitatea sa exagerat este nejustificat. Aadar,
psihoterapia are la baz o serie de metode i tehnici
psihopedagogice care se aplic n vederea restabilirii
echilibrului psiho-fizic al logonevroticului, caut s tearg
din mintea subiectului cauzele care au declanat blbiala,
nltur i previne unele simptome, crend, n felul acesta,
condiii favorabile pentru aciunea altor procedee logopedice
n cadrul unui tratament complex. n felul acesta, concepem
psihoterapia ca avnd un dublu scop: se adreseaz att
vorbirii, ct i personalitii. Modul acesta de abordare este
justificat i de faptul c nsi nvarea limbajului este
privit de tot mai muli autori ca parte general a
comportamentului uman complex (Staats, A. W., 1968).
Activitatea psihoterapeutic trebuie s se desfoare sub
forma unor edine regulate i care s urmeze un plan bine
stabilit, de la evocarea unor situaii simple la cele
complexe, de la o tatonare plin de grij a conflictelor i
simptomelor, pe care le manifest logonevroticul, la abordarea
lor direct i intens.
Forma sub care se poate utiliza psihoterapia este
aceea a unor discuii, a prezentrii unor filme ce conin
imagini linititoare i semnificative, nsoite de discuii, a
ascultrii muzicii cu caracter linititor, a urmririi
progreselor realizate n vorbire de ctre subiect i
interpretarea lor, a utilizrii sugestiei i hipnozei, a
jocurilor la vrste mici. R. Schilling folosete Jocul curativ
logopedic, cnd copiii se substituie poeilor, regizorilor,
actorilor. La nceput, jocurile sunt mute, doar de micare,
iar apoi se ajunge la sunete i zgomote (imitarea unor
animale, nsoite de micrile corespunztoare, zgomotul unei
maini, a vntului etc.), la cntece i vorbire. Jocurile de
micare ajut la folosirea gesturilor expresive n timpul
vorbirii, apelative i indicative. n ultimul timp, jocul,
desenul, dramatizarea etc. se aplic cu succes i n
psihoterapia vrstelor adulte. Jocul poate fi utilizat ca
tehnic a psihoterapiei, deoarece el are i funcii
distractive, ce permite stabilirea unor dispoziii pozitive
care faciliteaz proiecia i deconectarea fa de activiti
sau efecte ale situaiilor stresante. Funcia de deconectare,
la rndul su, este i o manifestare a funciei cathartice,
funcie de curire, de eliberare de acele elemente tensionale
care se afl n centrul motivaiei stresante (Ursula chiopu,
1970).
n genere, psihoterapia bazat pe loisir permite
depistarea i ptrunderea n relaiile complexe ce definesc
personalitatea, n nelegerea influenelor exogrup i
endogrup cu scopul de a restabili condiiile fireti ale
dezvoltrii personalitii i integrrii sale n colectiv.
Principala form sub care se desfoar psihoterapia, ncepnd
cu adolescena i chiar cu pubertatea, rmne discuia pe o
tem liber sau un subiect stabilit de psihoterapeut. Este
preferabil ca tema discuiei s vin din partea subiectului
sau a grupului, iar psihoterapeutul s o direcioneze, s o
canalizeze cu mult tact spre elul propus. n ultima vreme, se
pune un mare accent pe psihoterapia de grup. Dar sunt i
psihoterapeui care susin necesitatea psihoterapiei
individuale, cel puin n unele faze ale desfurrii ei: unii
o susin naintea psihoterapiei de grup, iar alii dup. Dat
fiind specificul logonevrozei i a tulburrilor de
personalitate, ca urmare a acesteia, am observat c forma
individual, pentru nceput, este mai eficace. Apoi, se poate
constitui grupul psihoterapeutic, mai cu seam c s-a fcut i
o anumit pregtire ce faciliteaz relaiile interpersonale
din cadrul grupului. Desigur c nu trebuie exclus nici
combinarea celor dou modaliti de psihoterapie.
Indiferent c este vorba de o psihoterapie individual
sau de grup, psihoterapeutul trebuie s posede unele caliti
care s-l fac agreabil i acceptat, pe de o parte, iar pe de
alt parte, s aib posibilitatea de a ptrunde n mod discret
i eficace n intimitile subiectului. Problemele abordate n
discuie vizeaz nlturarea unor blocaje afective, redarea
ncrederii n posibilitile proprii, ndeprtarea fobiei i a
ineriei n vorbire, crearea condiiilor optime i stimularea
dorinei de a vorbi, ndemnarea la o vorbire calm i clar,
logic, dezvoltarea unei personaliti demne i curajoase. n
acest proces formativ, un rol esenial l joac nsi
personalitatea psihoterapeutului. Exemplul su personal,
comportarea sa etic, vorbirea cursiv, inteligibil, nivelul
de cultur i de inteligen, n genere conduita sa, exercit
o influen pozitiv asupra subiectului.
Metodele, tehnicile psihoterapiei sunt dependente de o
serie de factori subiectivi ce in de structura psihic a
logonevroticului, dar i
de natura sau manifestarea logonevrozei, de condiiile n care
triete i i desfoar activitatea subiectul. Pentru
aceasta, se impune o cunoatere ct mai complex a
subiectului, a specificului logonevrozei, a influenei nefaste
pe care logonevroza o exercit asupra subiectului i a
activitii sale.
Logopedia modern renun tot mai mult la terapia de
vis-a- vis, potrivit creia, logopedul se afl cu copilul
fa n fa i face exerciii de vorbire n comun. i face
tot mai mult loc terapia complex (Seemann), terapia combinat
(Krech) sau terapia cu mai multe dimensiuni (Kretschmer) ce nu
se mai rezum la folosirea unei singure metode rigide n
reeducarea vorbirii. Pornind de la ideea educrii ntregii
personaliti n care vorbirea se ncadreaz cu toate
atributele sale, metodologia contemporan a terapiei
blbielii n special i, n general, a tulburrilor de
limbaj, vizeaz, n egal msur, utilizarea unor tehnici cu
mai multe dimensiuni.
Prin investigarea psihologic a logonevroticilor cu
care am lucrat, ne-a dus la concluzia c, dei blbiala apare
pe primul plan al simptomatologiei, dincolo de aceasta,
subiecii respectivi prezint irascibilitate, timiditate,
impresionabilitate, labilitate afectiv etc., adic o
simptomatologie nevrotic sau n orice caz, nevrotiform.
Aceasta ilustreaz c logonevroza - chiar atunci cnd are un
substrat lezional-organic - nu evolueaz singur, ci ntr-un
cortegiu simptomatic, n special nevrotic. Tulburarea
nevrotic accentueaz, la rndul su, blbiala, cele dou
serii de simptome nsoindu-se reciproc. Datorit acestui
fapt, psihoterapia utilizat de noi viza, n primul rnd,
tulburarea nevrotic subiacent, care a dus, la rndul ei, la
scderea intensitii blbielii i implicit, la facilitarea
unor metode i procedee specifice logopedice pentru corectarea
blbielii ca atare.
Aadar, evideniind importana psihoterapiei n
reeducarea vorbirii i personalitii logonevroticului, nu
minimalizm contribuia metodelor i procedeelor logopedice
specifice n vederea nlturrii blbielii. Numai o mbinare
a acestor metode, n cadrul unei terapii complexe, face ca
rezultatele s fie de maxim eficien pentru reeducarea
logonevroticului.
Noi am precizat nc n primul volum a Tratatului c
n corectarea oricrei tulburri de limbaj se pot aplica dou
categorii de metode i procedee; prima categorie le-am numit
generale, iar cea de- a doua categorie le-am numit specific
logopedice. Pentru prima categorie am evideniat, pe larg,
valenele acestora i am subliniat c ele se aplic, relativ
identic, n terapia fiecrei tulburri de limbaj.
Metodele i procedeele din a doua categorie, cum era firesc,
le-am particularizat la terapia tulburrii respective. Acelai
lucru l facem i pentru terapia blbielii, dar, cu precizare
c la nceputul acestui capitol au fost deja descrise unele
din metodele i procedeele respective, asupra crora nu mai
insistm i, ca atare, vom acorda, n continuare, o atenie
sporit metodologiei terapeutice ce are un impact esenial i
nemijlocit n corectarea blbielii.

2.3. Restabilirea si dezvoltarea vorbirii ritmice si


fluente

Acest deziderat constituie obiectivul fundamental n


cadrul terapiei logopedice. Indiferent cu ce metod sau
procedeu se ncepe corectarea vorbirii, vorbirea concomitent,
vorbirea dup metronom, vorbirea pe silabe, vorbirea pe
uniti sintagmice etc., toate se subordoneaz acestui scop,
dar decizia adoptrii lor aparine specialistului care
evalueaz, n funcie de condiia logopatului, eficacitatea
obinerii unui rspuns pozitiv ntr-un timp ct mai scurt i
cu impact ct mai mare pentru ncrederea subiectului n
terapia logopedic.
Spre exemplu, vorbirea n cor, vorbirea concomitent
cu logopedul i vorbirea repetat sunt mijloace eficiente i
pentru corectarea unor tulburri de pronunie (pentru cei care
prezint asemenea dificulti), dar este important, pentru
blbii c reduce ncordarea i teama de vorbire, se comut
atenia de la eventualele dificulti prin scderea
feedbackului auditiv i concentrarea asupra introducerii
elementelor prozodice ce dau un plus de precizie i de
coloratur conduitei verbale. Un efect similar l are i
citirea de imaginii care stimuleaz, mai cu seam la copiii
mici, activitatea verbal n paralel cu exersarea vorbirii
fluente. Citirea sonor are un efect similar pentru c
faciliteaz vorbirea expresiv, subiectul nu mai este nevoit
s se concentreze asupra formulrilor, iar semnele de
punctuaie nu trebuie s fie respectate. Liebmann considera
aceast metod nc de la nceputul secolului trecut, ca fiind
deosebi^ de eficient pentru copiii de vrst colar.
Folosind aceast metod, Calavrezo (1966) mparte textul de
citit n uniti sintagmatice pentru a-1 obinui pe subiect cu
ritmicitatea melodic a vorbirii i cu adoptarea unor pauze
mai mici ntre unitile verbale purttoare de semnificaie.
Mai muli autori au semnalat faptul c blbiala se reduce
progresiv pe msura obinuirii i adaptrii subiectului la
cerinele textului (Johnson, 1937, Winegate, 1966), dar
caracteristica de perseverare a blbielii poate determina o
reactualizare a disfluenelor verbale, dac acestea nu au fost
suficient de bine terse din obinuinele logopatului
(Eisenson, 1958, Gruber, 1970).
Ca i n cazul altor metode, i n aceast situaie,
mai cu seam cnd simptomatologia blbielii este grav, se
poate ncepe cu citirea n oapt, citirea n cor, citirea
concomitent, citirea repetat etc., pentru a uura sarcina
subiectului de a se antrena n comunicarea verbal i a reduce
ncordarea, rigiditatea i teama de vorbire. Atunci cnd apar
dificulti majore n citirea unor cuvinte critice. S.
Borel- Maisonny i Van Riper recomand citirea unui ir de
silabe fr sens i numai ulterior s se introduc cuvintele
dificile, astfel nct subiectul s se adapteze treptat la
acestea. n faza final, logopatul va fi solicitat s
reproduc ideile citite pentru a realiza o povestire
nchegat, dar ajutat cu tact cnd are dificulti.
Asocierea scrisului cu vorbirea prezint avantaje; pe
de o parte, emiterea sunetelor i cuvintelor ce se transpun
grafic se realizeaz prin procedeul de prelungire a pronuniei
lor, ceea ce nseamn o reducere a dificultilor i o scdere
a ncordrii musculaturii de la nivelul aparatului
fonoarticulator, iar pe de alt parte, subiectul este mai
preocupat de desfurarea grafismului ca achiziiile mai
recent, astfel nct se acord o atenie mai mic
expresivitii vorbirii, diminund, n felul acesta, teama de
a vorbi. n paralel, se exerseaz att vorbirea, ct i
scrierea. De altfel, procedeul de prelungire a emiterii
sunetelor i cuvintelor se utilizeaz i de sine stttor, n
cadrul terapiei blbielii, avnd ca efect facilitarea
vorbirii i nlturarea disfluenelor. Se poate asocia cu
folosirea metronomului sau a dinamometrului pe timpul
desfurrii povestirii.
Recitarea de poezii constituie un mijloc bun pentru
dezvoltarea vorbirii ritmice i a introducerii elementelor
prozodice, n special a intonaiei, a tonalitii muzicale
etc. Este indicat s fie alese poezii ritmate i cu un
coninut semnificativ pentru stimularea interesului
subiectului.
Povestirea rmne principalul mijloc prin care se
exerseaz vorbirea fluent i, totodat, mijlocul de
verificare a abilitilor dobndite i a eventualelor
dificulti care se mai menin. Pe parcursul povestirii, se
poate utiliza metronomul pentru a imprima pauza i ritmul n
vorbire, se poate desfura pe un fond muzical sau ntr-o
ambian plcut (ex. cromatic relaxant), se poate asocia cu
o gestic adecvat i cu plimbri de voie. n fine, nu este de
neglijat nici
asocierea povestirii cu executarea unor aciuni din timpul
jocului, a desenului, a modelajului, a colajului, n genere,
cu activiti specifice terapiilor ocupaionale. Aceste
asocieri prezint avantajul c abat atenia subiectului de la
dificultile de vorbire, iar micarea contribuie la reducerea
ncordrii i a rigiditii.
Este important s amintim faptul c asocierea vorbirii
cu restabilirea ritmului respirator constituie o aciune ce
fundamenteaz demersurile pentru dezvoltarea vorbirii fluente
a persoanelor blbite. Dup cum se observ, n toate cazurile
de blbial se produc dereglri n alternarea ritmic a
expirului i inspirului, n dozarea capacitii volumului
respirator necesar fonaiei i n meninerea tipului
respirator caracteristic sexului, odat cu antrenarea
micrilor musculare care particip la acest proces. Dei
exerciiile respiratorii menite s restabileasc aceste
echilibre se pot efectua i n afara vorbirii i importana
lor a fost menionat nc din antichitate de ctre oamenii de
tiin, concepiile modeme ale terapiei blbielii pun accent
pe creterea efectelor acestora, n condiiile cnd sunt
desfurate n asociere cu exercitarea vorbirii.
Astfel, exerciiile respiratorii sunt axate pe
nlturarea spasmelor de la nivelul blbielii i
reintroducerea fluenei n vorbire. Pentru aceasta, subiectul
trebuie nvat s evite expulzarea ntregului aer din plmni
din primele momente ale discursului verbal i s pstreze o
anumit rezerv pentru a putea continua far s apar
ntreruperi ce deregleaz cursivitatea i fluena. n acest
sens, emiterea prelungit sau cntat a unor sunete, silabe i
cuvinte, n decursul unei singure expiraii, poate contribui
la obinuirea subiectului cu nevoia de rencrcare ritmic a
plmnului, prin inspir, pentru continuarea desfurrii
verbale. Prin adaptarea respiraiei la emiterea verbal se
realizeaz i o sincronizare a micrilor abdominale i ale
toracelui cu nevoile de fonaie caracteristice sexului cruia
i aparine subiectul. De aici rezult i faptul c
exerciiile respiratorii trebuie adaptate n funcie de tipul
perturbator, nivelul disfluenelor i al lipsei de
ritmicitate, gradul de persisten a obinuinelor negative i
nu n ultimul rnd, msura n care antrenarea musculaturii
abdominale i costo-toracale este antrenat n respiraie,
far s respecte caracteristicile specifice sexului.
Importana acestor exerciii respiratorii n terapia
blbielii justific preocuprile unor autori, cum ar fi
Celsius, ce nc de la nceputul erei noastre menioneaz c
economisirea aerului din timpul vorbirii este 0 condiie
fundamental pentru continuarea ei far perturbri, apoi
Avicena, secolul al IX-lea,
subliniaz varietatea exerciiilor respiratorii necesare
nlturrii spasmelor, iar n secolul trecut, s-a remarcat,
printre alii, Gutzmann (1924), Freschels (1931), Hvatev
(1959) i ulterior, majoritatea specialitilor n terapia
logopedic subliniaz rolul unor astfel de exerciii
respiratorii, fie n lipsa vorbirii, fie n asociere cu
aciunea verbal pentru adaptarea respiraiei la fonaie, la
ritmicitatea i fluena verbal.

2.4. Terapia comportamental-cognitiv

Dincolo de importana i eficacitatea metodelor i


procedeelor subliniate mai sus, reiterm ideea c n terapia
modern a blbielii tot mai muli specialiti-practicieni pun
accent pe terapiile comportamental-cognitive care nu exclud
metodele tradiionale, pentru c ele pot servi acestui scop.
Dei terapiile comportamental- cognitive sunt dificil de
departajat n practica logopedic, ele pot fi analizate, din
punct de vedere didactic, separat, ca ulterior s subliniem
caracterul lor integrator, deoarece ambele au la baz teoriile
nvrii i vizeaz un scop comun i anume acela de a
nltura sau reduce dificultile comportamentale i
cognitive, mai cu seam c ntre cele dou componente exist o
strns legtur.
Terapia comportamental este destinat, aa cum
subliniaz Juliette de Chassey i Sylvie Brignone (2008), s
reduc suferinele psihice ale subiectului pentru a se putea
racorda la comportamente adaptabile n mediul nconjurtor. Se
consider c, aa cum nvm nc din ontogeneza timpurie
(prin imitaie), tot aa putem s ne debarasm , s dezvm
unele comportamente care nu duc la adaptare. De aici, rezult
c un comportament capt o semnificaie asertiv, atunci cnd
aciunile ce l compun se afl ntr-o interaciune care duce
la nlturarea dezadaptrilor la mediu. Endler i Magnusson
(1989), citat dup J. de Chassey i S. Brignone sunt de prere
c n lumea contemporan interacionismul dintre indivizi se
produce sub forma urmtoarelor aspecte:
comportamentul este un proces continuu de reacii ntre
individ i situaia cu care se confrunt;
individul este un agent activ n procesul de interaciune;
factorii cognitivi devin ageni determinani ai
comportamentului persoanei care interacioneaz;
semnificaia psihologic a situaiei se constituie, pentru
individ, ntr-un factor cauzal esenial.
Comportamentul presupune prezena unui stimul i al
unui rspuns, n care sistemul nervos joac rolul de mediator.
Prin repetarea acestui proces se ajunge la obinuin, ce
implic nvarea. Dac obinuinele sunt neadecvate, ele se
pot dezva, fapt urmrit prin terapia comportamental. n
genere, terapia comportamental nu este interesat n mod
deosebit de evenimentele anterioare prin care a trecut
subiectul n etapele de via, ci mai cu seam de ceea ce este
aici i acum, tocmai pentru a-1 putea orienta i centra pe
nlturarea sau ameliorarea dificultilor comportamentale.
Astfel, se are n vedere decondiionarea anxietii i
desensibilizarea fa de unele triri afectiv-emoionale care
provoac eecul i blocajul comunicrii. Se poate folosi att
condiionarea clasic, ct i condiionarea operant pentru
modificarea comportamentelor, dar spre deosebire de prima
form, prin care individul rspunde printr-o reacie
fiziologic la o situaie dat, n condiionarea operant are
avantajul c subiectul acioneaz nemijlocit asupra mediului
n care triete i nva din consecinele rspunsului la
stimul.
Terapia cognitiv este centrat pe cunoaterea i
nelegerea (asimilarea) informaiei pentru a putea evita
vulnerabilitatea subiectului i a stpni autocontrolul
emoional. Interesant este faptul c terapia cognitiv
pornete de la un postulat observabil empiric i anume c o
bun parte din tririle noastre legate de suferinele psihice,
cum sunt spaimele, temerile, frustraiile, lipsa de siguran
etc. sunt un rezultat al felului n care noi interpretm
realitatea i pot s ne reflecte o situaie real. De multe
ori ateptrile noastre fa de noi i fa de lume sunt mai
mari sau nerealiste i ne vine greu s acceptm situaiile aa
cum se prezint ele. Atunci gndurile sau imaginile noastre
genereaz emoii i sentimente care nu se pot confrunta cu
realitatea, iar individul le amplific i le dramatizeaz. n
acest context, sunt importante schemele noastre cognitive i
experiena dobndit nc din ontogeneza timpurie i care, n
fapt, st la baza acestor scheme cognitive. Ca atare, percepem
realitatea n funcie de aceste aspecte i elaborm
comportamente de un anumit tip care pot fi adaptabile sau
neadaptabile.
Terapia cognitiv este menit s faciliteze
subiectului manifestarea gndurilor care declaneaz i
fixeaz emoiile generatoare de comportamente care i produc
suferine i care trebuie
modificate (Cottraux, 1992). Astfel, terapeutul va urmri
schimbarea stilului de gndire negativ (automatizat, uneori)
ntr-o gndire pozitiv ct mai apropiat de realitatea ce
trebuie acceptat.
Integrarea terapiei comportamentale i cognitive, n
demersul general al terapiei logopedice, semnific cursul
firesc al activitii recuperativ-corective n tulburrile de
ritm i fluen ale vorbirii, ntruct modificrile
comportamentale la nivel uman nu se pot produce n afara
adoptrii unui anumit stil de gndire, apropiat de situaia
real n care triete subiectul, iar odat ce sunt schimbate
anumite comportamente acceptate de subiect i care convin
adaptrii, ele influeneaz gndirea acestuia i creeaz o
nou faz n sistemul su cognitiv. Terapeutul l ajut pe
subiect s neleag informaiile legate de comportamentele
sale dificile, modul cum acestea au aprut, dar i gndurile
i emoiile pe care le genereaz. Pe bun dreptate, Cottraux
(1998) subliniaz c nu pot fi limitate comportamentele umane
numai la micrile corpului, cci ele presupun pe lng
reacii exterioare (deschise) i reacii interioare (ascunse),
dintre care:
- rspunsuri motrice verbale i fiziologice;
- emoii i afecte cu ncrctur fiziologic, n funcie de
situaie;
- imagini mentale;
- percepii i memorarea unor situaii;
- concentrarea ateniei asupra unor aspecte i formarea de
opinii.
Modelul tridimensional al omului, invocat frecvent
de cognitiviti, cuprinde o latur afectiv (prin sublinierea
importanei i a rolului emoiilor), o latur cognitiv (prin
care evideniaz evoluia i rolul gndurilor sau a imaginilor
mentale) i o latur comportamental (prin care se pune accent
pe naterea diferitelor tipuri de comportamente, n funcie de
situaie i de sistemul de gndire).
Rezult, aadar, c demersurile terapeutice trebuie s
nceap, n prim etap, odat cu asigurarea unui climat
favorabil n familie i n colectivitile din care face parte
logopatul, astfel nct acesta s capete ncredere n
nelegerea celor din jur, s se simt confortabil, din punct
de vedere psihic, pentru a nu se fixa pe ideea c el este
diferit de ceilali. Nu este bine s se fac nici un fel de
observaii sau ironii cu privire la dificultile sale, pentru
a nu fixa blbiala i a nu produce ncordri i nelinite sau
team fa de vorbire, fa de impactul acesteia asupra
auditoriului. n etapa urmtoare,este necesar
s l facem pe subiect s fie convins c este acceptat de cei
din jur i c dificultile sale sunt manifestri trectoare
care vor disprea printr-un efort voluntar. n fine, n a
treia etap, este necesar s-l convingem s accepte un ajutor
calificat, ca prin intermediul terapiei logopedice s grbim
procesul de dezvoltare a vorbirii fluente, cursive i
eficiente, pentru o comunicare complex i normal. Dar
progresele sale, pe direcia mbuntirii comunicrii
verbale, sunt mai eficiente atunci cnd este motivat pentru
activitile terapeutice i depune un efort constant pe
parcursul ncadrrii i participrii active la aceste programe
de reabilitare i dezvoltare a vorbirii.
Capitolul VI
FUNCIONALITATE I DISFUNCIONALITATE N REALIZAREA VOCII
Ne aflm pe un teren destul de alunecos, deoarece
tulburrile de voce rmn, nc, prea puin elucidate, iar
prerile contradictorii ale specialitilor sunt legate att de
aspectele generale i definitorii, ct i de prevenia
acestora i metodologia corectiv-recuperativ. Cu toate c
tulburrile de voce au fcut obiectul ateniei i
preocuprilor medicilor, logopezilor, psihologilor i
pedagogilor n decursul timpului, i mai cu seam n a doua
decad a secolului XIX i prima decad a secolului XX
progresele n studiul lor nu au fost nici pe departe pe msura
ateptrilor, mai ales n terapia lor.
Vocea uman a impresionat prin frumuseea i
diversitatea ei, de la un om la altul, ceea ce l-a fcut pe
Aristotel s afirme c vocea este oglinda sufletului n
funcie de care, i azi, unii ne sunt simpatici sau mai puin
simpatici, iar din judecile noastre despre valoarea unui
individ nu lipsesc aprecierile cu privire la calitile sale
vocale. S-a observat, din cele mai vechi timpuri, c vocea
este constituit din sunete produse prin activitatea
laringelui, a aparatului respirator i a componentelor bucale,
dar n unele perioade ale timpului, funcionalitatea acestora
era dificil de explicat tiinific. Limitele unei explicaii
riguroase erau suplinite prin aciunea unor fore divine care
aveau darul de a nzestra unele persoane cu caliti vocale
deosebite, n timp ce pe altele care erau vinovate de
svrirea de pcate , bolile vocii i puteau urmri la tot
pasul. Tulburrile de voce, determinate att de patologia unor
organe, ct i de unii factori psihologici i de mediu au
reinut tot mai mult atenia specialitilor, astfel nct au
stat la baza constituirii unui nou domeniu tiinific denumit
foniatrie.
Bazele acestui nou domeniu au pornit de la Albert
Gutzmann care era profesor la un institut pentru suro-mui din
Berlin i public o carte despre blbial i metodele
folosite pentru nlturarea ei (1879), n care face i
referiri semnificative la tulburrile de voce. Opera sa a
fost continuat de fiul acestuia, Hermann Gutzmann, care s-a
specializat n medicin i, la absolvire (1905), i susine
dizertaia cu tema Tulburrile de vorbire ca obiect al
nvmntului clinic, avnd un impact nemijlocit n
constituirea foniatriei. Ulterior, acest subiect a fost reluat
i dus mai departe n cursurile universitare att pentru
profesori, ct i pentru medici. Cu contribuii nu mai puin
importante la studiul tulburrilor de voce i vorbire s-au
remarcat foneticienii (Panocelli-Calzia, Wethlo), laringologii
(Nadoleczny, Seeman, Shilling) situai pe orientarea medical
berlinez, dar i aportul semnificativ al colii vieneze cu o
orientare predominant psihologizant (Froschels).
Termenul de foniatrie a fost dat de Hugo Stern, n
1920, prin sublinierea c obiectul de studiu al acestei noi
discipline l constituie tulburrile de voce n relaie cu
tulburrile de vorbire. Emil Froschels a sesizat, n mod
justificat, c unele abordri din foniatrie se intersecteaz
cu cele din logopedie, ceea ce poate genera dispute pe
tematicile comune din partea specialitilor cu orientare
predominant logopedic sau foniatric. Astfel, la primul
Congres Internaional de Logopedie i Foniatrie, inut la
Viena, n 1942, Froschels insist pe gsirea punctelor comune
n studiul terapiei tulburrilor de voce pentru c cele dou
domenii, logopedia i foniatria, nu pot fi delimitate tranant
printr-o linie de demarcaie.
Fr a nega importana foniatriei n studiul
tulburrilor de voce, nu putem trece peste sublinierea c
logopedia are un spectru mult mai larg (precizat n primul
capitol al Tratatului nostru, voi. I), cuprinznd toate
tulburrile de limbaj i de comunicare, inclusiv impactul
acestora asupra comportamentului i a personalitii
subiectului. Tulburrile de voce nu pot lipsi dintr-o tratare
logopedic, dar perspectiva predominant a abordrii este cea
psihopedagogic i tar a neglija unele trimiteri medicale
care pot contribui la nelegerea acestor fenomene complexe.
Impulsul acestor preocupri s-a bazat pe observarea
faptului c tulburrile de voce au o inciden crescut la
persoanele care, prin profesia exercitat, sunt nevoite s
foloseasc excesiv vocea prin intensitate i durat n timp,
aa cum este cazul cntreilor de oper i operet, a
ofierilor care instruiesc soldaii n aer liber sau a
profesorilor i oratorilor. Emoiile trite intens de unii
dintre acetia n faa publicului auditor amplificau
fragilizarea vocii alturi de suprasolicitarea ei constant.
Unele boli ale organelor fonaiei i respiraiei netratate
eficient sau la timp completau tabloul etiologic al
tulburrilor de voce, iar terapia acestora era diminuat de
numrul redus de specialiti n domeniu i de lipsa unei
metodologii corectiv- recuperative bazat pe o concepie
unitar i verificat n practica logopedic.
Un asemenea cadru, corelat i cu limitele unor tiine
conexe studiului acestor fenomene, nu a contribuit la
realizarea de progrese spectaculoase n cunoaterea
tulburrilor de voce, fapt ce se resimte i n zilele noastre.
1. Definirea i examinarea vocii

Vocea, sau fonaia, prezint o serie de caracteristici


specifice umanului ce l difereniaz pe om de toate celelalte
fiine att prin calitile acesteia, ct i prin elementele
organice i funcionale care particip n realizarea ei.
Astfel, prin intermediul fonaiei, se produc sunete realizate
de suflul respirator ce antreneaz micrile laringiene i ale
formaiunilor bucale n care se remarc vibraia coardelor
vocale de o anumit factur i sincronizare dependent de
controlul centrului nervos superior. Vocea se concretizeaz n
sunete, ce se produc la nivelul laringelui odat cu vibrarea
coardelor vocale prin presiunea aerului pulmonar, iar n
cavitatea bucal are loc o rezonan a sunetelor ce imprim un
grad specific de armonie i modulare dup care se apreciaz o
serie de caliti ale acestora. Treptat, de la sunetele simple
se ajunge la sunete complexe ce posed nsuiri de tipul
intensitii, nlimii i a timbrului, mai mult sau mai puin
armonice sau dizarmonice. Prin urmare, vocea este produs de
aparatul fonator constituit dintr-o unitate de elemente neuro-
musculare ce funcioneaz prin coordonarea segmentului
cerebral, n care sincronizarea vibratorului laringian, a
suflului pulmonar i a rezonatorului faringo- bucal n relaie
strns cu aparatul auditiv este dependent de starea de
sntate a acestor elemente i de calitatea controlului
centrului cortical al fonaiei.
Pe bun dreptate, D. Carantin (2004) subliniaz c n
cadrul acestei relaii particip trei formaiuni absolut
necesare pentru producerea vocii:
1. Formaiunea energetic, ce se refer la mecanismul fonator
activat de micrile produse de aerul inspirat i apoi
expirat, prin intermediul plmnilor ca urmare a contraciilor
musculare abdominale i intercostale;
2. Formaiunea generatoare, ce cuprinde glota i coardele
vocale care contribuie la realizarea vibraiilor sonore;
3. Formaiunea rezonatoare, format din vestibulul laringian,
faringe, cavitatea bucal i cavitatea nazal, care, prin
conlucrarea lor, contribuie la crearea unor caracteristici
distincte i difereniatoare ale vocii.
O prezentare sumar a aspectelor anatomice i
fiziologice ale principalelor formaiuni care particip la
realizarea fonaiei este justificat de nevoia de a nelege
mai bine complexitatea producerii vocii i a instalrii unor
nsuiri i caliti vocale ce i difereniaz pe oameni sau
pot chiar imprima dificulti patologice ori de patologie
marginal cu caracteristici mai mult sau mai puin
dezagreabile.
Pljile i regiunile principalelor sensibiliti interne
fonatoare Pljile 1,2 i 3 - palatal anterioar, palatal
posterioar sau sau velar i faringian posterioar
(interoceptiv, extrem de slab). Regiunea 4 - laringian
(proprioceptiv, extrem de slab). Regiunea 5 - nazofacial
(palestezic). Regiunea 6 - traheal (interoceptiv difuz,
slab). Regiunea 7 - toracic (palestezic). Regiunile 8 i 9
- centurile abdominal i pelvian (kinestezice)
n acest context, laringele este organul vibrator i
are o construcie diferit de la om la animal, dar diferit i
n funcie de vrst, de sex i la nivelul dezvoltrii fizice.
Astfel, la copil dimensiunea laringelui este mai mic dect la
adult, iar n pubertate se produc modificri dimensionale n
diametrul laringelui ce sunt mult mai accentuate la biei
fa de fete, n timp ce i corzile vocale sunt mai scurte la
acestea, comparativ cu bieii. i la vrstele adulte se
menin aceste caracteristici n funcie de sex, de unde vocile
nalte sunt specifice laringelui mic, iar vocile grave se
produc n laringele mare (t. Grbea i M. Piti 1978).
Aceast situaie este generat i de modul n care se formeaz
i se dezvolt, nc din ontogeneza timpurie, a elementelor ce
constituie laringele (cartilagii, articulaii, ligamente) i
al aparatului vasculo-nervos i al musculaturii care
dimensioneaz att volumul formaiunii laringiene, ct i
funcionalitatea fonatorie n diferitele etape de evoluie a
omului.
Din punct de vedere anatomic, laringele are n
componena sa mai multe elemente ( t. Grbea i G. Cotul
1967) ce ndeplinesc funciuni specifice fiecrui element, dar
care se coreleaz cu activitatea celorlalte nct influeneaz
unitatea funcional a laringelui. Aceste elemente sunt:

1. Scheletul cartilaginos sau laringian cuprinde trei cartilaje


neperechi:
a. Cartilajul epiglotic (epiglota), care are form
lamelar, subire i elastic ocupnd locul de deasupra
comisurii anterioare a corzilor vocale;
b. Cartilajul tiroid, care este fixat pe cartilajul
cricoid i este format din dou lame ce se unesc i se
ndeprteaz, formnd tubul laringian;
c. Cartilajul cricoid, ce are o form inelar i
alctuiete partea inferioar a laringelui, iar deasupra
sunt fixate cartilajele aritenoide i cartilajul tiroid.

2. Articulaiile i ligamentele unesc cartilajele laringiene i


contribuie la facilitarea micrilor de translaie lateral
i de apropiere de linia median, ca i a celor de rotaie
pe axul vertical astfel nct joac un rol foarte important
din punct de vedere fiziologic.

3. Musculatura laringelui prezint importan att pentru


respiraie, ct i pentru fonaie.
Coardele vocale superioare i cele inferioare delimiteaz
cavitatea laringian n trei etaje: etajul superior, etajul
glotic i etajul inferior (subglotic).
Componenta facial joac i ea un rol important n
producerea fonaiei i cuprinde dou segmente, aparatul
respirator (nazofaringele), format din regiunea nazal, fosele
nazale, faringele nazal i aparatul digestiv (bucofaringele)
ce se compune din regiunea labial, regiunea palatin, limb,
arcadele dentare, faringele bucal i regiunea amigdalian.
Osul hioid
Membrana hiotiroidian"
M. tireoepiglotic.
Cartilajul - cuneiform (Wrisberg)
Incizura superioar tiroidian (i mrul lui Adam)
Cartilajul _ corniculat (Santorini)
M. tireoaritendoniarvJ extern
Membrana1 cricotiroidian
M. cricotiroidian
Ligament
cricotraheal
Inele cartilaginoase - trahee
Membrana
hiotiroidian
Cornul
superior
j M. interaritenoidian oblic
M. cricoaritenoidian posterior
Ligament anular traheal
Laringele - vedere lateral
Epiglota
Membrana
Laringele secionat posterior

Aparatul respirator i fonator este susinut de


coloana vertebrat, care, prin adoptarea poziiei corecte,
asigur o bun ventilaie i fonaie, iar n condiiile cnd
se produc deformri sau abateri de la normalitate a acesteia
apar dificulti respiratorii. Scheletul axial al coloanei
vertebrale are o lungime de 70-75 cm i se compune din 33-34
vertebre, din care 7 sunt vertebre cervicale, 12 vertebre
toracale, 5 lombare, 5 sacrale i 4-6 coccigiene.
Coloana vertebral se dezvolt i se consolideaz pe
parcursul vieii i se atinge maturitatea deplin la vrstele
adulte, iar la vrstele naintate capt unele fragilizri ce
pot face dificil respiraia astfel
Cornul mare
Cartilajul cuneiform__ (Wrisberg)
Cartilajul corniculat (Santorini)
M. interaritenoidian- transvers
Ventriculul laringian
Muchii
vocali
M. cricoaritenoidian
posterior
hiotiroidiana
Cornul
superior
Cartilajul tiroid
_ Plic ventricular (coarda vocal superioar)
.Corzile vocale inferioare (plici)
nct afecteaz fonaia. n producerea fonaiei, un rol
important l are i tipul de respiraie. Noi ne-am referit la
tipul de respiraie caracteristic sexului (vezi primul volum
al Tratatului; analiza metodelor i procedeelor generale
pentru corectarea tulburrilor de limbaj), dar n interiorul
celor dou tipuri raportate la sex se pot descrie i alte
componente respiratorii de care trebuie s se in seama att
n medicina foniatric, ct i n logopedie pentru terapia
tulburrilor de voce. n acest context, C.I. Bogdan (2001)
subliniaz diversitatea tipurilor de respiraie n concepia
unor autori care s-au raportat la acestea n analiza fonaiei
normale i patologice. Astfel:
L. Dimitrev (1968) descrie patru tipuri de respiraie
n care performanele profesionale ale cntului nu depind de
un tip respirator sau de altul, ci de cu totul ali factori:
Respiraia abdominal sau diafragmatic;
Respiraia toraco-abdominal sau costal sau costal
inferioar i diafragmatic;
Respiraia toraco-abdominal sau costo-abdominal;
Respiraia costal sau toracic superioar.

J. Perrelo (1972)distinge trei tipuri:


Respiraia costal superioar sau clavicular (specific
sexului feminin);
Respiraia abdominal sau diafragmatic;
Respiraia costo-abdominal (foarte important pentru
fonaie).

A. Brnescu (1978) se refer la trei tipuri de


respiraie:
Respiraie costo-abdominal profund (foarte important
pentru cnt);
Respiraia predominant costal;
Respiraia predominant abdominal.

J. Wendler i W. Seidner precizeaz prezena a patru tipuri


respiratorii:
Respiraia humeral sau clavicular;
Respiraia toracic sau clavicular;
Respiraia abdominal;
Respiraia dorsal.

Integritatea acestor elemente i un anumit raport de


echilibru ntre respiraie i fonaie joac un rol
indispensabil n emiterea corect a vocii, iar afectarea
acestora determin instalarea unor caracteristici cu
semnificaii n patologia vocii. Din acest context nu poate fi
neglijat nici importana traheii, bronhiilor i a plmnilor
care asigur funcionalitatea aparatului respirator implicat,
n egal msur, n producerea vocii. Centru cortical, prin
impulsurile motorii transmise coardelor vocale, regleaz
activitatea laringelui, a suflului pulmonar i al
rezonatorului faringo-bucal n funcie de producerea fonaiei
de o anumit calitate prin manifestarea vocii vorbite sau a
vocii cntate.
Efectorul periferic al fonaiei: S - etajul respirator; R -
etajul vibrator; C - etajul
rezonator.
Prin vibrarea corzilor vocale, odat cu nchiderea i
deschiderea glotei sub influena aerului venit de la plmni,
se formeaz vocea ce se manifest sub forma unor sunete.
Cavitile de rezonan imprim sunetelor anumite armonice i
vocii o anumit tonalitate ceea ce le confer trei nsuiri de
baz: nlime, intensitate i timbru. Prin emiterea sunetelor
grave i acute se constituie nlimea i tonul vocii,
diferite de la un om la altul n funcie de
tensiunea coardelor vocale, de lungimea i forma acestora care
dau o anumit frecven a vibraiilor undelor sonore pe
secund. Cnd coardele vocale sunt mici i subiri ele
vibreaz mai frecvent astfel nct genereaz sunete nalte,
iar cnd coardele vocale sunt lungi i groase, vibrarea lor
este mai redus determinnd sunetele grave. Intensitatea
sunetului (msurat n decibeli) este determinat de
amplitudinea vibrrii coardelor vocale, amplitudine ce este
dependent de nivelul respirator n care muchii respiratori
i ai glotei faciliteaz un anumit tip de elasticitate
pulmonar. Intensitatea vocii devine obositoare pentru
individul care o exprim i deranjant, pentru auditor, cnd
ea depete anumite limite de solicitare a coardelor vocale
sau supune la un efort suprtor aparatul auditiv al
interlocutorului. Practic, intensitatea (fora) vocii este, n
principal, dependent de plmni, timbrul plcut este dat de
cavitile de rezonan, iar nlimea este dat de laringe.
Timbrul vocal este deosebit de important pentru c
definete i semnific deosebirea dintre sunete, fiind o
calitate vocal specific fiecrui individ. Acesta poate varia
nu numai n raport cu anatomia i fiziologia organelor care
particip n realizarea fonaiei ci i de starea psihic a
persoanei, de gradul de oboseal, de condiiile de mediu n
care se desfoar vorbirea (mediul fizic, sal cu o anumit
acustic, mediul psihosocial, perceperea i raportarea la
auditoriu etc.), dar chiar i n raport de poziia fizic pe
care o adopt pe parcursul vorbirii. Spre exemplu, se produce
o serie de modificri n conformaia laringo-faringian, n
modul de vibrare a coardelor vocale, a elasticitii
respiratorii pulmonare ca urmare a unei anumite poziii a
corpului i mai ales a capului n timpul vibrrii. O anumit
poziie imprim o anumit desfurare a sunetelor n registre
diferite, cum este registrul nalt, cnd capul este ridicat i
registru grav, cnd capul este aplecat cu brbia n piept. Un
orator experimentat poate adopta astfel de poziii corporale
pentru a imprima o anumit calitate vocal n vederea
producerii unui anumit efect asupra auditorului dar i n
vederea unei treceri armonioase de la un timbru la altul
pentru o percepere ct mai plcut din partea asculttorului.
Totui, timbrul verbal este diferit i n funcie de
caracteristicile fonematice ale sunetelor emise n fiecare
limb. De aici se formeaz o muzicalitate proprie limbii
respective pe care i-o formeaz odat cu achiziia limbajului
nc din ontogeneza timpurie. In felul acesta, copilul
achiziioneaz foneme ca uniti ale caracteristicilor
fonematice ale sunetului i ele devin, cu timpul, tot mai
complexe. Exersarea de ctre
copil a folosirii acestor foneme faciliteaz nu numai
pronunia, dar i nelegerea vorbirii i contribuie la
crearea de automatisme n mnuirea intensitii, nlimii i
a timbrului vocal.
Prin urmare, de cte ori ascultm pe cineva vorbind
sau cntnd, noi facem o prim evaluare, cu intenie sau far
intenie, a calitilor fonice n care lum n consideraie o
serie de aspecte ce in de nlime, intensitate, timbru i
durat din care nu lipsesc modificrile sau abaterile de la
normalitate. Astfel, nlimea intonaiei poate crete peste
medie n vocea eunucoid, n disfonia spastic, n perversiuni
vocale i coboar n insuficienele vocale ale aparatului
vocal de tip inflamator, n dereglrile neuropsihice sau
neuromusculare. n vocea vorbit, intensitatea variaz ntre
20-60 db., iar n vocea cntat puternic, intensitatea poate
ajunge la 120 db (Grbea, Piti - 1978). Modificrile
intensitii sunt determinate de factorii centrali i
periferici (cum este cazul presiunii subglotice). n
timiditate, trac, slab voin, hipertiroidism etc., se
produce o scdere a intensitii vocii, iar n
hipersuprarenalism, parasimpaticotonie, hiperreflectivitate
etc, are loc o cretere a intensitii vocii.
La orice individ, se poate realiza un timbru diferit
n funie de poziia laringelui i de modul de adaptare a
cavitilor de rezonan. n utilizarea defectuoas a
aparatului vocal, armonicile variaz foarte mult, astfel pot
provoca tulburri ale timbrului vocal, iar prin dereglarea
funciei respiratorii sau ocluziei glotice se poate modifica
durata vocii n cntat. Se poate uor constata c n numeroase
afeciuni, cum sunt sinuzitele, rinitele, amigdalitele,
faringitele, traheobronitele, anemiile, bolile pulmonare,
hipertensiunea arterial, nodulii corzilor vocale, oboseala
organelor vocale, afeciunile sistemului nervos etc., se
produc modificri de o anumit proporie ale sonoritii i
calitii vocii. n cadrul diagnozei, logopedul trebuie s
fac distincia ntre tulburrile vocii produse de o etiologie
organo- funcional (n care colaborarea cu medicul specialist
este absolut necesar) i cele determinate de o etiologie
neuropsihic, n care poate avea un rol semnificativ prin
interveniile sale. n acest context, este important s
reinem precizarea lui t. Grbea potrivit creia atunci cnd
se pierde vocea cntat i rmne integr vocea vorbit, poate
fi vorba de o atingere cortical, iar dac are loc o tulburare
a vocii vorbite i se pstreaz vocea cntat cauza poate fi
mai degrab o patologie subcortical. De aici i ideea de a
stabili n ce msur tulburarea ce apare este secundar unei
afeciuni a comportamentului fonator sau aceasta este primar
avnd o determinare nefonatoare.
Dei a rezultat c tim multe lucruri despre voce, ea
rmne nc greu de definit cu rigoare tiinific, deoarece
complexitatea vocii umane presupune o serie de elemente care
fac dificil cuprinderea lor sintetic. A rmas celebr
afirmaia lui Sundberg (1987) potrivit creia pare c noi
tim exact ce nelegem prin cuvntul voce atta timp ct nu
ncercm s-l definim.
Analiznd, ierarhic, procesul fonaiei se constat c
jetul de aer venit de la plmni traverseaz corzile vocale pe
care le face s vibreze i, astfel, se produce sunetul.
Sunetul respectiv sufer modificri odat cu trecerea sa prin
cavitatea faringo-bucal i se transform la nivelul buzelor
n vocea pe care o auzim. Dar nu toate sunetele pe care le
emite organul fonator, cum sunt optitul, rsul, dresul
glasului, constituie propriu-zis sunete ale vocii (Bogdan,
2001), iar cnd se emit n mod simultan dou sunete se ajunge
la tulburarea vocii care poate avea cauze diverse (existena
polipilor, paralizia corzilor vocale).
Prin urmare, vocea este format din sunete i este
proprie fiecrui individ dar difer n funcie de sex, de
vrst i de originea geografic a individului. Astfel,
sunetele emise difer de la o limb la alta, iar n aceast
difereniere tocmai timbrul vocal i imprim caracteristica
difereniatoare. Aspectele ce difereniaz sunetele printr- un
timbru specific sunt sesizate de analizatorul auditiv n urma
ctigrii unei anumite experiene acumulate de ctre copil n
ontogeneza timpurie. Raportat la caracteristicile fonematice
ale limbii respective, sunetul capt denumirea de fonem.
Tameaud (1961) raporteaz activitatea vocal la
fenomenul de producere a tulburrilor neuromusculare ale vocii
i formuleaz trei legi fundamentale ce guverneaz acest
fenomen:
1. prima lege exprim modul unitar de funcionare a organelor
fonatoare, ceea ce semnific 'c att vocea vorbit, ct i
vocea cntat funcioneaz pe baza unei activiti adecvate
a suflului pulmonar, a vibratorului laringian i a
rezonatorului faringo-bucal n care componenta neurologic
joac un rol decisiv;
2. legea unitii n funcionalitatea organelor fonatoare i
starea de sntate general a individului, ceea ce nseamn
c o dereglare a strii de sntate poate produce efecte
negative asupra calitii funciilor vocale;
3. legea exprimrii relaiei nemijlocite dintre ureche, centrii
auditivi centrali i manifestarea vocal. Aceasta
nseamn c relaia se stabilete n mod direct ntre recepia
auditiv, factorii ereditari, educaionali, endocrini,
antrenamentul experienial etc., astfel nct faciliteaz, mai
mult sau mai puin, un control central (al creierului) asupra
expresiei calitative a sunetelor manifestate prin nlime,
intensitate i timbru.
Orice perturbare a acestor condiii determin fenomene
ce se nscriu n patologia vocal i ele cresc n raport
direct proporional cu afectarea funciilor i raporturilor
acestora de desfurare sincron a activitii.
2. Explicarea fonaiei

Din cele de mai sus rezult c specialiti din domenii


diferite au manifestat un interes aparte pentru explicarea
fonaiei. Cu aceast ocazie a fost vehiculat o serie de idei
interesante i valoroase, iar unele dintre acestea i-au
dovedit viabilitatea i n zilele noastre, dei au fost
elaborate cu mult timp n urm. Tocmai acestea au stat la baza
constituirii unor teorii ale fonaiei la care facem referiri
n continuare.

2.1 Teoria mecanic

nc din secolul al XVII-lea, Antonie Ferrein a


demonstrat rolul laringelui n producerea vocii preciznd
importana corzilor vocale care vibreaz asemntor corzilor
unui instrument muzical, ca urmare a presiunii curentului de
aer. Acelai autor face aprecierea c nlimea sunetului emis
este determinat de tensiunea corzilor vocale. Ulterior, o
serie de autori compar corzile vocale cu nite lamele ce
intr n vibraie sub presiunea aerului expirat. nlimea
sunetului este mai mare cnd tensiunea corzilor vocale crete,
dar aceasta se reduce cnd corzile vocale sunt mai lungi.
Teoria mecanic a fost experimentat i susinut de
numeroi autori care au adus argumente suplimentare n
sprijinul ei.

2.2. Teoria mioelastic a lui Ewald

Urmrirea micrilor corzilor vocale a fost posibil


odat cu descoperirea oglinzii laringiene de ctre E. Garcia
nc din 1855,
astfel nct laringoscopia a devenit o metod atractiv de
studiu. Ulterior, n 1878, M.J. Oertel descoper stroboscopul
ce permite examinarea vibraiilor corzilor vocale.
Pornind de la rezultatele obinute prin aceste
mijloace de investigare a laringelui, n 1898 Ewald elaboreaz
teoria mioelastic menit s explice activitatea funcional a
aparatului fonator la care iau parte mecanisme cu un nalt
grad de complexitate. Prin teoria sa, Ewald demonstreaz c,
n principiu, corzile vocale vibreaz orizontal, cu toate c
la sunetele grave se produce i o vibraie vertical. Dar
vibrarea corzilor vocale nu duce la meninerea echilibrului
dintre tensiunea acestora i presiunea subglotic pentru c,
iniial, corzile vocale nchid glota n timp ce suflul
pulmonar determin o cretere a presiunii subglotice i, ca
urmare, are loc o ndeprtare a corzilor vocale. Prin
ndeprtarea corzilor vocale aerul ce se scurge prin orificiul
glotic duce la scderea presiunii subglotice dup care glota
se nchide din nou prin micarea elastic a corzilor vocale
relund, astfel, ciclul funcional. Frecvena fundamental a
sunetelor emise influeneaz, la rndul lor, i frecvena
micrilor ciclice, iar amplitudinea este determinat de
presiunea mai mare sau mai mic a aerului.
Cu toate c teoria mioelastic are o importan
deosebit i aduce o contribuie remarcabil la explicarea
producerii fonaiei rmn, nc, o serie de aspecte ce trebuie
elucidate pentru a putea avea o viziune de ansamblu, din punct
de vedere normal i patologic, asupra complexitii aparatului
fonator. Ca urmare, a aprut o serie de precizri ale unor
autori cu privire la rolul funcional al componentelor care
particip la realizarea fonaiei i chiar a unor noi teorii ce
urmresc s aduc noi precizri. n acest context se nscriu
i teoriile la care ne vom referii n continuare.
2.3. Teoria neuro-cronaxic elaborat de R. Husson

Dup ce critic teoria lui Ewald, Husson (1950) vine


cu o idee nou n care precizeaz rolul i importana zonelor
cerebrale n producerea vibraiilor corzilor vocale i care
fac posibil desfurarea ritmic a acestora. Astfel, muchii
vocali se contract ca urmare a influenelor i influxurilor
nervoase, iar prin aerul care scap prin glot se ajunge la
nchiderea orificiului glotic. Ca urmare, aceste micri
ritmice marcheaz frecvena cu care se produce emiterea
sunetelor de unde rezult i un nivel specific al nlimii
tonale fr s depind de intensitatea sunetului cci aceasta
din urm este reglat de presiunea subglotic.
Dar aa cum precizeaz C. I. Bogdan (2001, pag 73) la
nceput, teoria neuro-cronaxic a lui Husson a fcut mult
vlv n lumea tiinific. Treptat, ns, verificrile
experimentale cu tehnologii noi ale argumentelor aduse de
Husson nu au confirmat ipotezele ce pstreaz prioritatea de
comand nervoas a actului vibrator.
Critica a vizat cele trei componente eseniale ale teoriei:
- originea cerebral a impulsurilor ritmice fonatorii;
- activitatea de conducere multifazat a recurentului;
- contracia transversal a muchiului trio- actenoidian la
stimularea recurentului.
Pe baza acestor critici, au fost aduse completri
teoriei lui Ewald care au dus la punerea bazelor unei noi
teorii, denumit aerodinamic mioelastic completat, dar pe
care o apreciem mai mult ca pe o precizare a unor idei
interesante ce contribuie la extinderea teoriei mioelastice.
In acest sens, sunt subliniate ideile care privesc
capacitile de funcionare a componentelor ce particip la
realizarea fonaiei dintre care modul cum presiunea subglotic
influeneaz micrile corzilor vocale, accentuarea rolului
muchilor laringieni n determinarea tensiunii vibraiilor
pentru emiterea sunetelor, poziia i micrile corzilor
vocale dimensioneaz calitatea i intensitatea sunetelor ce se
emit, o accentuare a conceperii complexitii aparatului
fonator a crui funcionalitate normal nu poate fi redus la
una sau dou componente, ct i la o viziune a unui tot unitar
cu o anumit autonomie, dar i dependen de reglajul de
ansamblu al organismului care influeneaz calitatea fonaiei.
2.4. Teoria muco-ondulatorie a lui Perello

nc cu mult timp naintea lui Perello (1962)


specialitii au observat rolul important al mucoasei
laringiene n producerea normal a vocii care prin micrile
sale ondulatorii, pe tot parcursul desfurrii fonaiei,
influeneaz calitatea acesteia astfel nct se poate evalua
nivelul normalitii produsului vocal. Pornind de la aceste
consideraii, Perello aduce n completare noi date care stau
la baza formrii teoriei muco-ondulatorie. Astfel, autorul
respectiv
observ c vibraia corzilor vocale se produce ca urmare a
ondulaiei mucoasei ce le acoper, care, pe timpul fonaiei,
se mic de jos n sus i dinainte-napoi. Astfel, unda se
propag de la subglot, urc i traverseaz marginea coardei
ca apoi s parcurg faa superioar i dispare la intrarea
ventriculului. Urmtoarea und ncepe s apar nainte de
pierderea complet a undei anterioare. Micrile ondulatorii
ale mucoasei sunt posibile ca urmare a presiunii aerului
expirat i cu ct aceast presiune de aer este mai intens, cu
att crete ritmul micrilor ondulatorii ale mucoasei
laringiene. Dar ritmul de desfurare a micrilor ondulatorii
ale mucoasei laringiene depinde i de structura acesteia
deoarece atunci cnd posed caliti de flexibilitate,
laxitate i umiditate crescute faciliteaz emisiunea vocal
normal. Emisiunea vocal normal se perturb atunci cnd apar
unii factori nocivi care mpiedic desfurarea obinuit a
micrilor ondulatorii ale mucoasei laringiene. Dintre aceti
factori negativi putem amintii urmtorii:
- condiii defavorabile de clim, care pot provoca o uscciune
exagerat a mucoasei laringiene ce frneaz micrile
acesteia;
- rcelile acute, localizate la nivelul laringelui, de tipul
laringitelor, mpiedic micrile mucoasei i pot duce la
diminuarea vocii, la vocea rguit, la disfonie sau chiar la
afonie de durat n timp;
- apariia unor modificri la nivelul structurii corzilor
vocale (noduli, polipi) sau la nivel funcional (hemoragii)
provoac, de asemenea, dificulti n emisiunea vocal
normal;
- prezena unor fenomene de atrofiere a corzilor vocale
afecteaz elasticitatea acestora i participarea calitativ la
emiterea vocii i altele.

2.5. Teoria oscilo-impedantial a lui Dejonckere

La baza acestei teorii st o serie de idei ce privesc


micrile muchilor implicai n actul fonaiei. Astfel,
autorul respectiv demonstreaz c micrile periodice ale
muchilor vocali nu au sursa de energie n impulsul nervos i
nici n activarea prin ntinderea muchilor asincroni - idee
promovat de Prinple (1949) - i conform creia muchii
asincroni se contract oscilator pe timpul unei sarcini
reactive. Dejonckere susine c sursa de energie ce genereaz
micrile oscilatorii ale muchilor vocali se bazeaz pe
presiunea subglotic ce are o frecven similar cu cea a
sunetului care se emite. La rndul ei, vibrarea oscilatorie cu
caracter armonic faciliteaz producerea presiunii subglotice
de ctre fora undei expiratorii, dar i de modul n care
aerul parcurge zona traheal.
n acest context, conteaz i configuraia fonatorie
care poate facilita, mai mult sau mai puin, deplasarea
aerului traheal asigurnd o anumit frecven a oscilaiilor
asemntoare cu micrile rapide ale aripilor insectelor ca
efect al caracterului impedanei mecanice a elementelor
vibrante, ineria i rigiditatea, iar vscozitatea contribuie
la amortizarea acestora.
Presiunea subglotic determin intensitatea sunetului
i amplitudinea vibraiei ca i timpul de nchidere a ciclului
vibrator.
Teoriile prezentate mai sus sunt cele mai cunoscute,
dar explicarea fenomenului complex al fonaiei nu se reduce
numai la acestea dei ele sunt importante i i au un loc
bine meritat n literatura de specialitate. Sunt muli ali
specialiti care, prin ideile vehiculate i bazai pe
tehnologia modern de investigaie a funcionalitii
diferitelor componente ale aparatului fonator, i aduc o
contribuie fundamentat tiinific ce permite pe de-o parte,
abordare activitii sistemului vocal cu un grad de autonomie,
iar pe de alt parte, conceperea funcional a acestuia n
dependen de ansamblul organismului, ocazie cu care se
subliniaz calitatea structurilor organice i n special,
rolul reglator al centrilor cerebrali i al strii de sntate
psihofizic.

3. Contribuii moderne la explicarea fonaiei

coala romneasc, prin aportul adus de t. Grbea, M.


Piti, G.Cotul, C.I. Bogdan i alii, se afirm pe plan
naional i internaional att prin idei originale, ct i
printr-o sintez strlucit a contribuiilor specialitilor
strini la explicarea mecanismelor producerii actului fonator
n condiii normale i n patologia acestora.
n acest context, C.I. Bogdan subliniaz c la
producerea vocii particip patru factori determinani:
- presiunea subglotic, menit s deschid glota prin fora pe
care o creeaz;
- elasticitatea corzilor vocale, ce permite nchiderea glotei
prin efectul de recul;
- mobilitatea mucoasei corzilor vocale;
- efectul legii lui Bernoulli.
Presiunea subglotic se realizeaz ca urmare a
funcionrii cavitii subglotice, fapt ce permite circulaia
aerului expirat ntre glot i trahee, iar cnd presiunea
aerului este suficient, acioneaz cu putere asupra corzilor
vocale, facilitnd declanarea vocii. nainte de producerea
vocii, glota este nchis prin efectul de adducie a corzilor
vocale i aceasta se deschide n momentul cnd se creeaz o
presiune subglotic att de puternic nct s depeasc
tendina de adducie a corzilor vocale. Prin deschiderea
glotei, se produce vibraia corzilor vocale astfel nct se
poate realiza vocea.
Elasticitatea corzilor vocale este dependent de
structura anatomic ce faciliteaz o rezisten mai mic sau
mai mare a acestora. Presiunea subglotic contribuie la
ndeprtarea corzilor vocale, dar n momentul cnd aceasta
scade i jetul de aer nu le mai preseaz puternic, ele revin
la poziia iniial. Astfel, micrile corzilor vocale se
produc dup principiul forei de recul.
Mobilitatea mucoasei corzilor vocale contribuie la
realizarea vibraiei caracteristic sunetului vocal. Undele de
la nivelul corzilor vocale se produc dinspre jos spre spaiul
superior, iar rapiditatea acestora crete n raport cu
mobilitatea mucoasei corzilor i i ncetinete ritmul cnd
se contract muchii corzilor vocale (cum este cazul n
producerea sunetelor nalte).
Efectul legii lui Bernoulli se bazeaz pe observaia
autorului potrivit creia orice fluid care curge printr-un tub
ce este comprimat pe o anumit poriune, zona de comprimare
faciliteaz scurgerea mai rapid a fluidului (lichid sau
gazos) i viteza va scdea spre captul final al tubului unde
este mai larg, deoarece acelai volum de lichid nu mai are
aceeai presiune. Viteza maxim a curgerii fluidului se afl
pe centrul tubului strmtat, n timp ce pe peretele tubului
este total diminuat.
O situaie similar are loc i n zona glotei unde
straturile laterale ale jetului de aer au de traversat o
distan mai mare prin efectul de comprimare a corzilor vocale
fa de jetul de aer ce se scurge pe zona median. Astfel, ca
urmare a efectului Bernoulli fluidul exercit o presiune
asupra pereilor tubului prin care se scurge, invers
proporional cu viteza fluidului. Efectul Bernoulli
acioneaz la nchiderea glotei n raport de mobilitatea
mucoasei corzilor vocale n sensul c acesta se accentueaz pe
msura creterii mobilitii mucoasei.
n concluzie, prin efectul Bernoulli, n corelaie cu
mobilitatea mucoasei corzilor vocale devine posibil
producerea vocii.
Vocea se produce ca urmare a formrii undei glotice
prin presiunea aerului din plmni care la declanarea lui
crete ca apoi s descreasc prin oprirea vocii. Fluxul de aer
este ntrerupt, ritmic, de micrile corzilor vocale (micri
elastice), astfel nct unda glotic format crete i
descrete ntr-o anumit ritmicitate. La nivelul tractului
vocal, undele generate de laringe au grad de complexitate mai
mare i ele sunt formate dintr-o serie de tonuri armonice.
Semnalul de la nivelul glotic determin o multitudine de
frecvene, iar tractul vocal va juca un rol de filtru i de
amplificare pentru unele frecvene, n timp ce altele le
estompeaz. Toate aceste frecvene se constituie ntr-un
spectru ce conine frecvene joase, numite tonul fundamental,
iar celelalte tonuri poart denumirea de armonice.
n tot acest proces, corzile vocale joac un rol
deosebit de important. Prin apropierea i ndeprtarea
corzilor vocale se genereaz o micare ce faciliteaz
circulaia jetului de aer caracteristic respiraiei. Cnd
corzile vocale se deschid, ele dau natere la o glot
fusiform, iar cnd se nchid, ele rmn alipite total. i, n
fine, cnd corzile vocale se deplaseaz lateral, determin
amplitudinea acestora. Dar corzile vocale se mic i vertical
i longitudinal, ca i latero- medial, producnd o distan la
marginile acestora formnd lrgimea glotei.
Din punct de vedere anatomic, laringele are o
organizare multistratificat ceea ce i permite s influeneze
modalitile de vibrare a corzilor vocale. Organizarea
diferit a acestor straturi poate contribui la explicarea unor
fenomene, ca diferena de faz longitudinal, diferena de
faz vertical i undele mucoasei.
Diferena de faz longitudinal semnific nchiderile
i deschiderile diferitelor componente ale glotei, iar aceast
diferen de faz este dependent de grosimea straturilor, de
dinamica muscular i de structura corzilor vocale.
Diferena de faz vertical este dat de nchiderea i
deschiderea buzelor i ale marginilor libere ale corzilor
vocale. Intervalul de timp de la nchiderea i deschiderea
acestor margini ale corzilor vocale constituie diferena de
faz vertical. Corzile vocale se nchid i se deschid pe
direcia de la marginile inferioare spre cele superioare.
Vibraia corzilor vocale se coreleaz cu micarea
undelor mucoasei de la inferior spre partea superioar a
corzilor vocale i de la
partea anterioar spre cea posterioar a glotei. Propagarea
undelor mucoasei se realizeaz foarte rapid n condiii
normale i mai lent n situaiile unor disfuncionaliti.
Vibraiile acustice, ce se produc prin micri
oscilatorii cu o frecven mai mare de 16 Hz, genereaz sunete
audibile (tonul). Calitatea frecvenelor va fi perceput ca
nlime a sunetelor, amplitudinea ca intensitate, durata
sunetului ca o continuitate, iar timbrul (culoarea vocii) este
dat de forma spectral. Aadar, nlimea sunetului este un
produs al numrului de vibraii i genereaz o senzaie
acustic n care musculatura laringian joac un rol esenial.
Ca atare, cnd corzile vocale sunt scurte i groase
produc sunete cu o frecven joas, iar cnd sunt lungi i
subiri, determinnd o frecven mai nalt i spre deosebire
de primul caz cnd corzile vocale sunt relaxate aici devin mai
tensionate. Intensitatea sunetului se realizeaz prin
amplitudinea vibraiilor n sensul c o cretere a
intensitii sunetelor este direct proporional cu creterea
amplitudinii vibraiilor. n fine, n timp ce nlimea
sunetului este reglat de musculatura laringian, iar
intensitatea de presiunea subglotic, calitile specifice
timbrului vocal depind att de musculatura laringelui, ct i
de presiunea subglotic. Cnd se produc vibraii pe ntreaga
lungime a acestor elemente, ele genereaz un sunet
fundamental, iar cnd se produc vibraii pe o poriune
restrns avnd o form spectral, iar intensitile sunt mai
mici genereaz sunete pariale denumite armonice. Sunetele
fundamentale i cele armonice se combin n mod variat dnd
natere la timbru. Dup cum preciza Helmholtz, timbrul
semnific culoarea sunetului, ceea ce nseamn c bogia
timbrului este direct proporional cu numrul armonicilor i
timbrul devine mai redus dac scade numrul armonicilor.
Vocea se moduleaz diferit, ncadrndu-se ntr-un
anumit registru. Dup cum am vzut, din punct de vedere
anatomic aparatul fonator comport unele caracteristici
specifice sexului, din care rezult i o anumit
funcionalitate. Se consider c vocea de brbat se desfoar
n dou registre, de piept i falsetto, iar vocea de femeie se
produce n trei registre, de piept, de cap i mijlociu (sau
mixt). Vocea de piept la brbat se produce pe frecvenele
fonatorii joase, iar cea de falsetto pe frecvenele nalte. La
brbat, sfera suprapunerii ntre registrele de piept i
falsetto este cuprins ntre 200 i 350 Hz, iar vocea de
femeie este ntre registrul de piept i registrul mijlociu de
400 Hz i de 600 Hz pentru vocea de cap (Bogdan). Dar trebuie
menionat c problematica registrelor vocale nu este suficient
de elucidat. Sunt, nc, preri diferite de la un autor la
altul ncepnd de la definirea conceptului i acceptarea unor
clasificri i terminnd cu discuii contradictorii cu privire
la mecanismele neurofiziologice implicate n producerea
fonaiei.
Ca urmare a activitii aparatului auditiv, format din
ureche, cile auditive i zonele auditive, ce au . proiecia
n creier, devine posibil receptarea, sub form de senzaii,
att a sunetelor simple i complexe, ct i a zgomotelor i
pocniturilor.
Sunetele simple (tonul) sunt percepute ca urmare a
vibraiilor regulate ce se produc sub form de sinusoid n
timp ce sunetele compuse sau complexe ce se produc mai ales n
muzic i iau natere datorit vibraiilor periodice i au la
baz un sunet fundamental pur i un anumit numr de sunete de
acompaniament, armonice, percepute ca sunet timbrat.
i zgomotele se produc prin vibraii complexe, dar
neregulate, ceea ce face ca percepia lor s fie neplcut.
Totui, sunt anumite zgomote care se abat de la aceast
regul, ele devin agreabile i le ascultm cu mult
satisfacie. Astfel de zgomote sunt murmurul praielor,
fonetul frunzelor, sunetul pdurilor .a., care influeneaz
componenta noastr afectiv, sensibilitatea noastr afectiv
pus de G. Cotul (1967) i pe seama efectelor receptate din
literatur. Probabil c ritmicitatea i intensitatea sczut
au rol mai mare n provocarea efectelor afective pozitive.
Pocniturile (i detonaiile) sunt receptate ca
senzaii auditive produse prin comprimarea subit a aerului,
dup care se produce o dilatare de durat mai accentuat.
De precizat c undele sonore din aer au o frecven
cuprins ntre 16 c/s i 20000 c/s, dar aceste limite sunt
valabile pentru persoanele ce au vrsta de pn la 20 de ani,
iar n vrstele ulterioare se nregistreaz o limitare a
frecvenelor audibile. n acelai timp, menionm c spectrul
undelor elastice se extind de la infrasunete ce au o lungime
de und de sute de metri, la ultrasunete ce sunt de ordinul
undelor luminoase i chiar pn la lungimi de und mai mici de
mii de ori dect ale luminii.
Vibraiile sonore se propag n aer prin punerea n
micare a particulelor de aer printr-o oscilaie periodic
astfel nct creeaz straturi de aer comprimate i rarefiate
pe direcia de la corpul vibrator spre periferie, iar undele
devin tot mai puin intense pe msura
creterii distanei. Undele sonore se caracterizeaz prin
lungime, frecven i prin vitez de propagare.
Lungimea de und exprim distana de propagare a
vibraiei pe o singur perioad i se msoar n metri,
centimetri i milimetri. Viteza se refer la rapiditatea
deplasrii sunetului i ea variaz n funcie de o serie de
condiii. De exemplu, la temperaturi sczute viteza este mai
mic i crete la temperaturile ridicate. i frecvena este
diferit n funcie de condiiile de mediu, de prezena unor
obstacole, mai ales pentru c provoac fenomenul de reflexie a
sunetului.
Este interesant de urmrit unda sonor n aer, adic
dup ce ea iese din cavitatea bucal pentru a putea aprecia
direcia vocii. Cum vocea este format din sunete complexe,
fiecare sunet armonic, ce intr n componena vocii, va cpta
o directivitate proprie n funcie de frecvena
caracteristic. Astfel, undele vocale, progresive, pecetluiesc
un anumit spectru vocal dependent de distan, de sunetul
fundamental, de locul de unde sunt receptate sunetele, de
intensitaea sunetelor i de calitatea emisiunii vocalelor,
ocazie cu care s-a demonstart c emiterea acestora joac un
rol foarte important n evaluarea directivitii vocii. n
vocile mai puin intense, directivitatea crete i scade
atunci cnd crete volumul vocii. Ne putem da seama foarte
bine de acest fenomen cnd ascultm vocea, percepem vocea
vorbitorului sau a cntreului ntr-o sal de spectacole i
cnd locul pe care l ocupm n sal devine determinant pentru
o audiie de mare acuratee i pentru confortul psihic creat
de o bun recepie a vocii.
Pe parcursul emiterii vocii, armonicile grave se
mprtie sub form de evantai, iar armonicile acute se
manifest sub form conic, fiind percepute mai intens. Aa
numitele voci strlucitoare au armonicile n benzile cu o
frecven cuprinse ntre 2500 i 3500, ceea ce le sporete
directivitatea i dificultatea de recepie din partea
auditoriului.Fenomenul se compenseaz atunci cnd auditorul
ocup un loc pe direcia de deschidere a conului. De aici
ideea c asigurarea unei acustici optime n slile unde se
produce vocea (vorbit i cntat) devine esenial pentru o
audiie fizic i psihic confortabil.
S-a constatat c este diferit perioada de la emiterea
sunetului n aer liber fa de emiterea acestuia ntr-o sal,
deoarece se produce o serie de reflexii. Stingerea sunetului
n aer liber se face brusc, pe cnd n sal stingerea se
produce treptat. Durata care semnific scderea sunetului de
la emiterea sa iniial se numee reverberaie. Urechea
percepe direct impulsurile sonore, dac ele nu sunt mai mici
de 1/15 s,
astfel, acestea sunt percepute nentrerupt. Iar dac persist
mai mult timp, are loc o contopire a cuvintelor, ceea ce face
ca vorbirea s devin mai mult sau mai puin neinteligibil.
n acest caz, sporete prea mult timpul de reverberaie,
determinnd producerea vorbirii sub form de ecou.
Timpul de reverberaie se modific n raport de o
serie de factori, cum ar fi: gradul de absorbie a sunetelor
(calitatea materialelor folosite n interiorul slilor,
nivelul de umplere a slilor, volumul slilor), acustica
slilor (mrimea i forma slilor - nlime, lungime,
lime), natura manifestrii (ce este mai mic pentru vorbire
i mai mare pentru muzic, astfel nct pentru muzica
simfonic, cor etc., durata mare creaz i o sonoritatea
optim, n timp ce pentru vorbire i teatru durata mic este
mai potrivit), frecvena sunetelor (care presupune pstrarea
unui echilibru ntre frecvenele nalte i frecvenele joase
ce nu poate fi asigurat dect de o sonoritate perfect a
slilor).
Este esenial s se creeze un cmp sonor uniform
pentru ntreaga sal, astfel nct s se asigure c energia
sonor se distribuie pe toate direciile pentru a fi bine
perceput de ctre auditor. n apropierea pereilor,
intensitatea sunetului crete din cauza reflexiei, iar cnd
undele reflectate se suprapun cu cele directe, sunetul se
ntrete i atunci cnd nu se realizeaz acest fenomen, din
cauza distanei prea mari pe care o traverseaz undele
reflectate, se va forma ecoul ce deranjaz audiia.
Analiza audiiei nu mai poate rmne doar la o
abordare unilateral, pentru c astfel nu putem obine
informaii complete despre acest fenomen complex. Ca atare, se
impune un studiu att din perspectiv fiziologic, ct i
psihologic pentru a putea nelege c sunetul vocal presupune
dou elemente de baz:
1. Sunetul fundamental cu trei caracteristici: trie, nlime
i durat;
2. Sunetele armonice care prezint i ele trei caracteristici;
trie, nlime i timbru.
Aadar, rezult c cele dou procese complexe, audiia
i fonaia nu pot fi privite n mod separat i nici n studiul
i interpretarea lor i mai ales' n practica curent de
producere i recepionare a vocii. Cele dou funcii, auditiv
i fonatoare, sunt complementare unei uniti funcionale
fundamentale - fonoaudiologia.
Capitolul VII
TULBURRILE VOCII

Dup cum am vzut n capitolul anterior, vocea uman


contribuie la realizarea unor sunete complexe, ceea ce
nseamn c ea este alctuit din mai multe sunete simple
produse n urma unor vibraii rezultate ca urmare a
suprapunerii sinusoidelor ce pot fi vizualizate n
reprezentarea grafic. Sunetele produse de voce nu sunt toate
la fel, astfel nct un sunet se manifest mai grav i acesta
constituie sunetul fundamental i este receptat de ureche ca o
senzaie cu calitatea de nlime sonor. Sunetele armonice
sunt constituite tot din sunete simple ca derivate ale
sunetului fundamental. S-a constatat c, n mod obinuit, se
pot realiza circa 30 de sunete armonice, dar sunt i persoane
care au posibilitatea de a emite un numr i mai mare de
astfel de sunete producnd o voce receptat ca fiind
colorat, cald, timbrat.
Amplitudinea vibraiilor joac un rol decisiv n
perceperea calitii sunetelor. Astfel, prin msurarea n
decibeli a acestor vibraii apreciem intensitatea sau fora
sunetului care devine audibil n interiorul pragului minim i
al pragului superior peste care vom avea o senzaie dureroas.
Calitatea de nlime sau de frecven este dat de
numrul de vibraii pe secund i se msoar in Hertzi (Hz).
Se poate vorbi de dou categorii de vibraii i anume:
vibraii rapide, ce dau natere la sunete nalte sau acute i
vibraii lente, ce produc sunete grave sau joase. n mod
obinuit (un om cu auz normal), se percep sunetele
cuprinse ntre 16 Hz i 18.000 Hz. Sub pragul de 16 Hz se
manifest infrasunetele, iar peste pragul maxim de 18.000 de
Hz se produc ultrasunetele. Producerea frecvenelor pn la
1000 de Hz determin o percepere a sunetelor grave i peste
1000 de Hz sunt percepute sunetele acute, iar cnd frecvena
sunetului se dubleaz urechea percepe n limitele aceleiai
variaii a nlimii i valoarea creat, ce poart denumirea
de octav, constatndu-se c n zona audibil sunt 10 octave.
Varietatea armonicilor sunetului determin timbrul
vocii, contribuind la diferenierea vocilor diferitelor
persoane i, totodat, o anumit structur anatomic i
funcional a aparatului fonator de care depinde i sistemul
de rezonan a sunetului emis, dar i forma i volumul
acestuia.
Tulburrile vocii pot afecta parial sau total oricare
component legat de calitile fonaiei (intensitate, durat,
rezonan, volum, amplitudine, tonalitate, timbru etc.) ce au
fost analizate n paginile anterioare. Dimensiunea perturbrii
acestor caliti depinde de:
- gravitatea tulburrilor de voce;
- etiologia implicat n producerea i meninerea tulburrilor
respective;
- starea de sntate fizic general a individului i a
organelor fonatorii;
- starea de sntate psihic i a modului cum sunt percepute
i trite n plan intern aceste tulburri;
- vrsta i profesia subiectului ce determin un nivel de
raportare i atitudine cu implicaii nemijlocite n evoluia
imaginii de sine i a personalitii i a comportamentului
n general.
Cnd tulburrile vocii se asociaz cu alte tulburri
ale limbajului, ele se amplific att ca urmare a impactului
negativ asupra personalitii, ct i prin distorsionarea
general a comunicrii i relaionrii cu cei din jur. n
aceast situaie sunt afectate toate laturile i funciile
limbajului fapt care determin dificulti majore n
raportarea subiectului la realitate i, n final, o scdere a
interesului pentru activitate i pentru viaa n
colectivitate.
1. Clasificare, etiologie i simptomatologie n tulburrile
vocii

Tulburrile vocii se caracterizeaz printr-un grad de


complexitate foarte diferit, ncepnd de la cele mai simple
afectri ale calitilor vocale i terminnd cu manifestrile
grave care l deranjeaz att pe subiectul logopat, ct i pe
auditor, sau sunt fenomene de alterare a vocii far o cauz
patologic evident, n timp ce altele debuteaz brusc, cu o
etiologie ce poate implica, la nivel ridicat, aspectele
funcionale sau organice. Din aceste motive, definirea
tulburrilor de voce comport un grad mare de dificultate, ele
fiind mai mult descrise i adeseori controversate n
literatura de specialitate.
Aa cum precizeaz Rondai i Seron, cele mai multe
dificulti provin chiar din terminologia confuz care se
menine i n zilele noastre. Spre exemplu, conceptul de
calitate a vocii este interpretat diferit de medicul oto-
rino-laringolog, de terapeutul logoped, de specialistul vocii
cntate, de actori etc. De cele mai multe ori, vocea este
apreciat dup criteriile auditive subiective ce pot sau nu s
coincid cu o judecat riguros tiinific n care s se aib
n vedere multiplele aspecte implicate n tulburrile vocii.
Pentru limba englez, Perkins (1971) adopt 27 de termeni ca
descriptori ai calitii vocii, dar pentru alte limbi aceti
termeni pot s nu se regseasc i s rezulte concepte de alt
natur. Autorul amintit este de prere c din termenii la care
se refer se pot desprinde trei, folosii frecvent, i care
reflect principalele caliti ale vocii:
- termenul care reflect o voce aspr, rigid suprtoare
(harshness) pe parcursul creia se
interpun zgomote intermitente cu un timbru jos;
- termenul ce reflect vocea nemodulat (breathiness) n care
vibraiile corzilor vocale sunt
reduse;
- termenul care reflect vocea rguit, spart (hoarseness).
Aceti trei termeni sunt n prezent des luai n
consideraie pentru clasificarea calitilor vocii, iar pe
baza acestora s se ajung la clasificarea propriu-zis a
vocii i a tulburrilor sale. n plus, au mai fost asimilai
termeni ca hiperfuncie (care desemneaz tensiunea muscular
crescut la nivelul segmentului laringian) i hipofuncie
(care, dimpotriv, semnific o tensiune redus fa de nevoia
produciei verbale n condiii optime) propui de Brodnitz
(1965).
Se pare c o clasificare a tulburrilor de voce
acceptat de cei mai muli autori se poate realiza pornind de
la etiologia implicat n producerea acestora, iar nivelul mai
mic sau mai ridicat de complexitate poate fi judecat prin
evidenierea simptomatologiei i a gradului de afectare a
personalitii i comportamentului subiectului. La o asemenea
abordare vom recurge i noi, dar avnd n atenie cele trei
mari categorii de factori implicai n etiologia tulburrilor
de voce: organici, funcionali i psihogeni.
n principiu, tulburrile vocii se desfoar pe axa
de la simplu la complex, de la formele uoare la cele grave,
dar far a exclude posibilitatea ca n funcie de etiologie s
se produc un debut insinuos cu forme complicate ca ulterior,
prin nlturarea factorilor negativi sau a unor tratamente, s
aib loc o ameliorare sau o restrngere a principalelor
manifestri. Astfel, n formele de mutaie a vocii,
caracteristice vrstelor de trecere de la mica copilrie la
copilria mijlocie i mare, asemenea tulburri uoare sunt
obinuite i nu au un impact prea mare nici pentru vorbitor
nici pentru auditor.
nc din copilria mic, n perioada precolar, se
pot produce unele modificri ale vocii fie ca urmare a
dezvoltrii mai deosebite a structurilor i funciilor
aparatului fonoarticulator, fie prin suprasolicitarea corzilor
vocale i obosirea acestora datorit fragilitii lor. La
vrsta pubertii, att la fete, ct mai ales la biei,
modificrile vocii sunt spectaculoase i ele se pot produce nu
numai prin restructurarea morfo-funcional a componentelor
fonaiei, ct i prin secreia de hormoni sexuali (androgeni,
la biei, i estrogeni, la fete) care influeneaz ntregul
organism al copilului. n pubertate se produce i fenomenul de
maturizare general a organismului, deci i a aparatului
fonoarticulator astfel nct funcionalitatea acestuia
modific calitile vocale ale subiectului. Odat cu
modificarea caracterelor sexuale, laringele crete n volum i
se dezvolt scheletul cartilaginos i musculatura lui, iar
corzile vocale se alungesc cu 6-10 mm, la biei i cu 3-5 mm,
la fete n paralel cu accentuarea grosimii lor, toate acestea
au efecte nemijlocite asupra vocii. Astfel de modificri se
produc n mod brusc, iar organismul are nevoie de o perioad
de timp pentru adaptare i la impulsurile ce sunt receptate n
vederea funcionalitii i sincronizrii diferitelor elemente
ale fonaiei, dar situaiile nu sunt uor de depit i atunci
coordonarea funciilor devine greu de realizat, fapt ce are un
impact nemijlocit i n
producia vocal. Mai evident, schimbarea vocii la biei
coincide cu creterea organelor sexuale, iar la fete coincide
cu apariia primului ciclu menstrual.
n situaiile de mai sus, sunt cteva caracteristici
ce se manifest n perioada de mutaie a vocii, dintre care
subliniem prezena vocii nesigure, oscilante, cu inflexiuni
inconstante, cu variaie frecvent ntre tonurile nalte i
cele grave, dnd un aspect de asprime i schimbare la
intervale scurte a intensitii vocii. Aceste schimbri ale
vocii se produc n mod brusc sau lent (mai lent la fete dect
la biei) i sunt legate de toate modificrile organo-
funcionale ale aparatului fonaiei, ale coordonrii
sistemului nervos central, ale influenei sistemului endocrin
etc., ceea ce face ca s apar diferene att la nivelul
subiecilor ce aparin aceluiai sex, ct i diferene ntre
cele dou sexe. De aici i durata n timp a schimbrilor de
voce poate fi diferit , o perioad scurt, de la cteva luni,
sau o perioad lung, adic de civa ani, caz n care se
prelungete din pubertate i n adolescen.
Din punct de vedere psihologic, tnrul poate tri
negativ evenimentul schimbrii vocale prin situaii de jen i
disconfort, mai cu seam cei din jur devin ateni la asemenea
modificri. Astfel de triri se accentueaz n pubertatea
precoce (8-10 ani) cnd vocea devine joas i coincide cu
dezvoltarea sexual mai intens i cu o secreie hormonal mai
accentuat, fenomen mai frecvent la unele fete dat fiind
caracteristicile de dimorfism sexual ce le avantajeaz n
raport cu bieii.
Se pot ntlni i cazuri n care mutaia vocii se
produce cu ntrziere i cnd vocea i pstreaz caracterul
infantil, dei laringele i organele sexuale prezint semne de
dezvoltare relativ normal. De cele mai multe ori la baza
acestui fenomen st o stare psihic de inhibiie, de
hiperemotivitate i de anxietate cu predominarea strii de
team fa de situaiile de schimbare, inclusiv a celor
vocale. Legturile afective exagerate dintre mam i copil
favorizeaz complexele de tip Oedip, astfel nct copilul
rmne ancorat n copilrie apreciind c la adpostul unei
hiper-protecii poate fi ferit de o serie de neplceri. Se
pare c acest fenomen este favorizat i de lipsa unui model
masculin n familie pe care copilul l poate adopta prin
imitaie. Dar situaia poate fi rezolvat nu att prin
exersarea i imprimarea calitilor vocale caracteristice
vrstei, ct prin organizarea unui program psihoterapeutic n
care s fie inclus subiectul respectiv prin care acesta va fi
nvat s treac de la vocea
de falset la vocea grav de piept, urmnd, apoi, efectuarea
unor exerciii pentru consolidarea acesteia.
Exist i situaii cnd mutaia vocii are loc numai
parial i atunci vocea se produce cu oscilarea
caracteristicilor de tip adult cu cele de tip infantil sau
cnd mutaia persist un timp ndelungat nct se trece n mod
aleatoriu de la vocea de tip falset la vocea de piept, n care
simptomatologia vocii aspre i disfonice iese n eviden. n
ambele situaii, att la sexul masculin, ct i la sexul
feminin, se percepe disconfortul i jena, dndu-i subiectului
o stare de nelinite i team de penibil.
Opus acestor aspecte, legate de vrstele de
stabilizare a vocii sau trecerii acesteia la caracteristicile
specifice maturitii, apare o serie de fenomene n vrstele
naintate determinate de o funcionalitate deficitar a unor
elemente ce particip la fonaie, din diverse cauze cum ar fi
o nchidere incomplet a glotei sau atrofia corzilor vocale,
ceea ce face ca vocea s scad i s fie lipsit de rezonana
aspr i cu inflexiuni frecvente i neuniforme. Glota ovalar
favorizeaz o nchidere incomplet i alturi de
hipertrofierea corzilor vocale sau a reducerii forei
musculare determin o scdere a intensitii vocii i
inconstan n timbrul emiterii cuvintelor i chiar a
sunetelor, fapt perceput de auditor ca o epuizare a fonaiei
vorbitorului.
Poziia laringelui n regiunea gtului (dup C.I. Bogdan)
Dup cum se poate deduce din cele de mai sus, sistemul
endocrin ( alturi de sistemul nervos) ocup un loc important
n funcionalitatea i reglajul aparatului fonator cu efecte
nemijlocite asupra vocii. Astfel, cnd se produc afeciuni la
nivel glandular, a glandelor, hipofizei, tiroidei,
suprarenalelor, ovarelor, testiculelor este influenat
funcionalitatea normal a aparatului fonator, pentru c
hormonii acioneaz prin intermediul celular, determinnd o
anumit stare a vocii. Ca urmare a aciunii hormonilor
sexuali, mai cu seam n perioada pubertii, se produc
modificri spectaculoase ale vocii. Dovad este i faptul c
bieii castrai la 6-8 ani i dezvolt o voce de sopran
pentru c lipsa testosteronului nu permite dezvoltarea normal
a laringelui. In tulburrile hormonale masculine vocea devine
piigiat i asemntoare cu cea a castrailor. La femei,
se observ mai bine influena hormonilor sexuali n perioada
menstruaiei, a graviditii i a menopauzei cnd modificrile
vocii sunt foarte sensibile. Multe din modificrile vocii, n
cazul de mai sus, sunt puse pe seama faptului c apar
dereglri ale raportului normal dintre estrogeni i
progesteron, dar fluctuaiile acestora sunt pe timp limitat la
majoritatea femeilor i se pot croniciza prin aciunea altor
factori nocivi.
Hormonii tiroidieni pot produce i ei tulburri ale
vocii atunci cnd avem de a face cu o insuficien tiroidian
sau cu hipotiroidism. Astfel, vocea devine tears, sczut,
cu timbru oscilant, ajungnd uneori pn la disfonie i cu o
simptomatologie complex. Ca urmare a afeciunilor hipofizei,
vocea scade n intensitate, devine grav, modularea ei este
sczut i are tendina de a se masculiniza, iar dereglrile
de la nivelul suprarenalelor determin o rezisten sczut la
efort vocal i o scdere a forei vocale ce perturb i
timbrul ei.
Situaiile descrise mai sus pot genera tulburri ale
vocii mai ales atunci cnd intervin i ali factori
defavorizani. Varietatea acestor factori este extrem, de
unde i existena unui numr foarte mare de tulburri de voce
n care vom gsi o simptomatologie mai simpl sau mai
complex. Dat fiind multitudinea factorilor etiologici,
simptomatologia, mai mult sau mai puin asemntoare,
reprezentat n formele diferite de tulburri, ct i n
efectele ce le genereaz acestea pentru viaa i activitatea
subiectului, determin prerile autorilor n ceea ce privete
adoptarea unui criteriu unitar de clasificare. Cum orice
clasificare trebuie s se bazeze pe o serie de criterii
riguros stabilite i n cazul tulburrilor de voce (ca i n
cazul altor tulburri de limbaj) ne confruntm cu o gam larg
de dificulti.
Cu toate acestea, considerm necesar s operm cu o
clasificare a tulburrilor de voce, chiar dac suntem
contieni c ea poate fi ulterior mbuntit i completat
cu noi date obinute n urma progreselor tiinifice care se
fac n prezent n investigarea componentelor care particip la
fonaie.

Clasificarea tulburrilor de voce, din punctul nostru


de vedere, se poate realiza dup urmtoarele criterii:

a. dup criteriul localizrii structurale i funcionale:


laringofoniile,
rinofoniile,
o organice,
o funcionale,
- deschise,
- nchise.

b. dup criteriul etiologic i al timpului de apariie:


congenitale,
dobndite,
traumatice,
inflamatorii,
funcionale,
hiperkinetice,
hipokinetice,
vocea eunucilor,
vocea pe baz de hipoacuzie,
vocea pe baz de hiperhormoni,
vocea transsexualilor,
vocea bazat pe abuzul acesteia.

c. dup criteriul simptomatologie:


fonastenia,
microfonia,
macrofonia,
stridena vocal,
vocea rguit,
vocea grav,
vocea inspirat,
vocea nazal,
vocea eunucoidal,
mutaia patologic a vocii,
disfonia,
afonia.

d. dup criteriul psihoneurologic:


se pot ntlni toate tipurile de tulburri, de la cele
simple la cele mai complexe n care etiologia poate fi
organo-funcional sau neprecizat, de ordin psihic,
disfonie psihogen,
disfonie isteric,
disfonie spastic.

nainte de a evidenia etiologia i simptomatologia


fiecrei tulburri simim nevoia s facem precizarea c suntem
contieni, ca oricare specialist ce se apleac asupra acestei
clasificri, c ea ridic unele probleme rezultate din faptul
c departajarea celor patru criterii dup care am elaborat
clasificarea de mai sus nu poate fi suficient de riguroas,
deoarece ntreptrunderea acestora pentru toate tipurile de
tulburri este evident i greu de evitat. Dar cum n
literatura de specialitate nu am gsit o alt clasificare care
s satisfac cerinele de care aminteam, am considerat c
putem opera eficient cu clasificarea noastr.
Totui, spre exemplificare, redm una dintre
clasificrile cunoscute n literatura de specialitate, pentru
ca specialistul s poat aprecia i o opiune n cunotin de
situaia la care am fcut referire. Aceast clasificare este
realizat de Greene i Mathieson i o redm dup C.I. Bogdan
(2001), care face precizarea c dei respectiva clasificare
este ordonat i ngrijit, realitatea clinic poate s fie
mult mai complex, astfel ideea pe care noi am enunat-o i
gsete confirmarea i n cazul specialistului clinician i nu
numai n logopedie. Green i Mathieson (1989) mpart
tulburrile vocale n dou mari categorii ce subordoneaz
fiecare o serie de subcategorii:
Comportamentale Organice
1. Tensiunea muscular excesiv 1. Anormaliti structurale:
(far modificri n mucoasa - membrana laringian
laringian) - despictura de vl
- obstrucia nazal
- traumatismele
2. Tensiunea muscular excesiv (cu modificri n mucoasa
laringian):
- nodulii vocali
- laringita cronic
- edemul
- polipul
- ulcerul de contact
3. Psihogene:
- stare de anxietate nevroza
- simptomele de conversie
- puberfonia
- conflictul transsexual
2. Condiii neurologice

- paralizia de n. recurent
- paralizia pseudobulbar
- ataxia cerebeloas
- tremurul
- parkinsonismul
- chorea
- atetoza
- apraxia
- leziunile multiple (leziunea neuronului motor, scleroza
multipl

3.Tulburri endocrinologice:

- tireotoxicoza
- mixedemul
- tulburrile mutaionale
- virilizarea femeilor prin terapie hormonal advers
- tratamentul cu medicamente adverse

4. Afeciuni laringiene:

- tumori (maligne/benigne)
- hiperkeratoza
- papilomatoza
- chistul
- laringita acut/cronic
- artrita crico-aritenoidian
- granulomul
- micozele
Ordinea pe care noi o facem n analiza tulburrilor de
voce (prezent n clasificarea noastr) pstreaz, pe ct este
posibil, principiul evoluiei acestora de la simplu la
complex, dar important este c vom sublinia, n fiecare caz,
factorii etiologici care stau la baza tulburrii respective i
simptomatologia ei variat.
Vocea rguit este perceput ca fiind o voce aspr i
neclar, incomplet i spart pentru c sonorizarea pierde
din intensitate odat cu eliminarea brusc i excesiv a
jetului de aer n emitere. i atunci cnd corzile vocale
vibreaz neregulat are loc o schimbare
brusc i rapid a frecvenei sunetului, similar cu cea
produs prin lezarea corzilor vocale. Alte cauze ale rguelii
sunt legate de apariia unui cancer al corzilor vocale care
determin o voce slab, cu diminuarea armonicilor acute, iar
polipii corzilor vocale duc la un suflat fit i voalat i
n fine, cnd factorii nocivi se combin n aciunea lor apar
caracteristici de disfonie, neregulariti n rostirea
sunetului fundamental, manifestri de tip hipotonic i
hipokinetic etc.

Vocea nazal, nazonat apare, preponderent, la


deficienii de auz vorbitori i nazonarea este cu att mai
accentuat cu ct dificultile auditive sunt mai grave.
Aceasta pentru faptul c afectarea auditiv nu permite
exercitarea unui control eficient asupra calitilor vocii, a
timbrului, a nlimii, a intensitii i a intonaiei.
Astfel, vocea devine neplcut pentru c este monoton, aspr,
tensionat, gutural i aritmic ce oscileaz ntre striden
i un suflu slab care nu faciliteaz uniformitatea
inflexiunilor verbale. Se remarc i faptul c amplitudinea
micrilor limbii, a mandibulei i buzelor este mai mic la
persoanele cu deficien de auz fa de normali, dar n unele
cazuri au fost constatate chiar exagerri n creterea
amplitudinii la deficieni ceea ce face ca i ntr-un caz i
n altul s se produc dereglri ale limbajului vocal.
La deficienii de auz este afectat i nlimea i
intensitatea sunetului deoarece ntinderea acestora este mai
limitat comparativ cu normalul, de unde i apariia vocii
aspre i n falsetto ce d un aspect neplcut. La acestea se
mai adaug i tensiunea emoional nct vocea devine tot mai
rigid i ncordat.

Vocea strident, aspr poate s apar att la


persoanele hipoacuzice, ct i la cele normale sub acest
raport i ea se manifest ca o voce de cap n care sunetele
se rostesc ntr-un registru nalt, probabil ca urmare a
creterii tensiunii musculare din zonele de rezonan bucal
i faringian. Vocea strident, poate fi cauzat i de lipsa
de sincronizare a nchiderii i deschiderii corzilor vocale, a
abuzului vocal care genereaz o modificare a laringelui sau o
cretere de noduli vocali, cnd vocea scade i i pierde
calitile normale. Se poate ajunge i la o hipotonie
muscular ce afecteaz aceleai aspecte ale vocii i prin
apariia unor tulburri de ordin psihogen.

Vocea inspirat, cuprins, dup unii autori, n


conceptul de voce suflat prin care se ncearc s se evite
accepiunea numai de
voce produs n timpul inspiratului, ci a unei situaii
complexe n care printr-un exces de aer n timpul fonaiei
acesta se pierde dnd natere la sunete greu de desluit
pentru c zgomotul de la nivelul glotic influeneaz negativ
sunetele ce iau natere n componenta corzilor vocale. n
strile tensionale i de stres psihic se nregistreaz o
tendin de cretere a dificultilor generate de vocea
inspirat sau a vocii suflate. De asemenea, se produc aceste
fenomene cu o frecven mai mare i cu un grad mai accentuat
cnd ele se asociaz cu alte tulburri de limbaj, mai ales cu
cele de ritm i fluen a vorbirii.
Microfonia i macrofonia exprim o vorbire exagerat de
puternic i, respectiv, o vorbire de intensitate redus ce
pot aprea pe baz de obinuin sau pe baza unui control
acustic ineficient. Cercetri mai recente au evideniat i
faptul c cele dou forme de vorbire se pot asocia i cu alte
fenomene. Astfel, macrofonia se asociaz cu o dezvoltare
intens a componentelor aparatului fonator, cu o scdere a
auzului, cu creterea secreiei de hormoni sexuali, cu
supraevaluarea persoanei i tendina de a se impune n faa
interlocutorului, iar microfonia, cu slbirea capacitii de
funcionare a aparatului fonator, iar unele afeciuni ale
acestuia cu strile de depresie, anxietate i timiditate etc.
Fonastenia are drept cauze apariia unui stres psihic, o
emotivitate crescut, o team sau o spaim mai deosebit ce se
conjug frecvent cu abuzul vocii. Alteori, fonastenia se
produce prin existena polipilor i amigdalitei care determin
tensionri mai deosebite prin perceperea jenant a propriei
voci i pentru a evita neplcerile i suprasolicit vocea
pn la epuizare.

Fonastenia apare cu o oarecare frecven la copilul


precolar tocmai prin solicitarea excesiv a vocii pe fondul
fragilitii corzilor vocale i a laringelui, dar i la
persoanele de sex feminin care au o tendin spre strile
istericale. Vocea pierde din intensitate, iar timbrul devine
dezagreabil cu inflexiuni verbale neuniforme, cnd grave, cnd
nalte, n care sunetele se percep cu dificultate.

Mutaia vocii a fost deja abordat n paginile


anterioare i ne vom mai referi la acest fenomen n analiza
vocii la copil, mai cu seam c se impune s facem disocierea
ntre mutaia normal, fiziologic i mutaia patologic a
vocii.
Toate tulburrile de mai sus pot fi considerate,
arbitrar, ca forme simple, uoare, dar prelungite n timp ele
pot deveni grave, ajungnd pn la o pierdere parial sau
chiar total a vocii. Pe de alt parte, subliniem ideea c
toate caracteristicile acestor tulburri se gsesc sub forma
unor simptomatologii variate, accentuate sau mai puin grave
n toate formele de disfonie. Tot n disfonie vom vedea i
elemente ale altor tulburri pe care le analizm n contextul
respectiv.
Disfoniile cuprind, aadar, ntreaga gam de tulburri
vocale i se obinuiete ca ele s fie mprite n organice
i funcionale, cu toate c departajarea lor este dificil
att din punct de vedere simptomatologie, deoarece n cele
dou forme se ntlnesc multe manifestri comune, ct i din
punct de vedere etiologic, pentru c factorii ce la genereaz
sunt deosebit de variai i se combin n producerea formelor
respective. Spre exemplu, prin formarea de noduli pe corzile
vocale acestea devin puternic tensionate, ceea ce face ca n
timpul fonaiei s se loveasc una de alta astfel nct s
faciliteze adducia normal a prilor laterale ale corzilor
vocale i, n felul acesta, se pierde o parte din aerul glotic
determinnd o voce suflat i rguit. De aici rezult o
combinare a afectrii componentei organice cu componenta
funcional i duce la o disfonie ce o putem numi general. La
aceast situaie se adaug i faptul c subiectul este
contient de dificultile sale vocale i ncearc s le
compenseze printr-un efort susinut, din care nu lipsesc teama
i stresul, dar cu efecte negative n plan organic i
funcional dovedind c, n astfel de mpreunri, poate i el
duce la agravarea tulburrii vocale.
C.I.Bogdan atrage atenia c termenul funcional poate
crea unele confuzii, ntruct unii autori (Brackett, 1971) l
asimileaz cu termenul fiziologic, iar alii (Aronson, 1980)cu
conceptul de psihogen i, n fine, termenul funcional este
folosit ca o umbrel pentru a acoperi att modul defectuos
de utilizare a vocii, ct i influena negativ a tulburrilor
psihogene asupra modificrilor de la nivelul vocii (Wilson,
1979). Bazat pe aceste fapte, autorul menionat conchide c
termenul funcional poate fi folosit ca o umbrel ce acoper
tipuri variate de tulburri vocale, cum ar fi:
- suprasolicitarea vocal i folosirea defectuoas a
musculaturii vocale;
- prezena unor obinuine, a unor modele nvate pentru a
suplini dificultile verbale determinate organic;
- prezena unor dificulti vocale determinate de factori
psihogeni acolo unde nu se pot pune n eviden modificri
organice sau a abuzului vocal.
Etiologia tulburrilor de voce este deosebit de
variat i complicat. De cele mai multe ori, la producerea
unei tulburri concur mai muli factori etiologici i,
astfel, contribuie la agravarea ei. La o parte dintre cei mai
cunoscui i variai factori, adeseori citai n literatura de
specialitate, ne vom referi i noi n cele ce urmeaz
descriind, n acelai timp, i unele simptome ce le genereaz.
Supus unui efort fizic sporit, laringele poate deveni
vulnerabil astfel nct s faciliteze formarea de noduli, a
laringitelor i a ulcerului de contact. Aceste caracteristici
se pot asocia cu infeciile de la nivelul cilor aeriene pe
fondul unor dereglaje emoionale complicnd i mai mult
tulburarea vocal. Intoxicaiile cu substane chimice,
consumul excesiv de alcool, fumatul, pot da reacii similare
ce debuteaz cu o voce aspr i rguit ca, ulterior, s
apar pierderi sau diminuri i a altor caliti vocale.
Prin prezena unor leziuni corticale i a neuronului
motor periferic nu se mai realizeaz o inervaie normal a
corzilor vocale facilitnd instalarea de paralizii i, ca
urmare, producerea tulburrilor de voce, dar i a disartriei.
Tot mai muli autori recunosc c unele tulburri de
voce pot aprea pe baz psihogen sau funcional cum este
cazul unor bolnavi psihici, a surzilor vorbitori, a
transsexualilor.
i dificultile de folosire a musculaturii voluntare
a fonaiei a celor de la nivelul laringelui, faringelui,
limbii, gtului i aparatului respirator pot fi incriminate n
producerea tulburrilor de voce. Acestea se coreleaz frecvent
cu o coordonare ineficient a aparatului respirator i
fonator, a ventilaiei laringiene, a lipsei de control asupra
intensitii i nlimii vocale. Ele se pot produce nu numai
prin afeciuni organice i funcionale ci i prin obinuine
negative sau prin abuzul de voce care le imprim o diminuare a
activitii lor specifice, cu efecte calitative n
desfurarea normal a vorbirii. Toate aceste dificulti se
accentueaz n strile de stres psihic i de emotivitate
excesiv crescut, care i dezorganizeaz ntreaga activitate
nervoas a individului. Din datele de mai sus, rezult c
disfoniile pot fi funcionale sau organice n raport de
factorul cauzal, dar i cu manifestri de un anumit grad de
complexitate. Dei dificil de departajat, cele dou forme de
disfonii, pot fi definite mai mult prin natura care le
genereaz, dar i aici pot fi unele rezerve deoarece
factorii organici i funcionali se intersecteaz n mod
obinuit i se condiioneaz reciproc, astfel nct pot
complica mai mult sau mai puin disfonia.
Adeseori, disfonia debuteaz cu o voce rguit sau
strident, creia subiectul nu i poate face fa n mod
voluntar, ba mai mult, efortul su poate crea o tensiune
excesiv n aparatul fonator, dar i la nivelul psihic. n
plan simptomatologie, aceast caracteristic poate accentua
caracterul disfoniei de tip hiperfuncional sau de tip
hipofuncional, iar mecanismele compensatorii, adoptate de
subiect prin efortul de adaptare la solicitrile impuse de
utilizare a vocii, nu reuesc s acopere plaja marcat de
condiiile n care are loc desfurarea normal a vorbirii. n
cazul acesta, subiectul devine contient de dificultile sale
pe care nu le poate depi i odat cu trirea dramatic a
situaiei n care se afl, se instaleaz starea de depresie i
de anxietate. Starea de depresie i de anxietate accentueaz
caracterul hipofuncional al disfoniei, dar cu timpul,
subiectul poate deveni, n urma efortului ce l face, nervos
i iritabil, fapt ce va accentua caracteristicile disfoniei
hiperfimionale. Cnd apar i modificri organice, cum ar fi:
nodulii corzilor vocale, polipii, inflamaiile, laringitele,
traumatismele etc., disfoniile devin tot mai grave i se
creeaz un cerc vicios, acestea influeneaz negativ starea
psihic a individului ce duce, cum am vzut, la complicarea
disponibilitilor vocale, concomitent cu senzaia de lips de
aer, arsuri i dureri n gt, tuse uscat cu senzaia de
blocare a respiraiei i, n general, cu un disconfort psihic.
Pe parcursul acestor fenomene, dificultile vocale nu sunt
uniforme, ele sunt mai accentuate n unele perioade i mai
sczute n altele, crend incertitudini subiectului cu privire
la valorificarea calitilor sale verbale, ale timbrului,
nlimii i intensitii.
n producerea i ntreinerea disfoniilor pot fi
citai i muli ali factori ale cror efecte depind i de
particularitile organice i psihice ale individului care
marcheaz un grad mai sczut sau mai ridicat de rezisten i
receptivitate la aceste influene. Spre exemplu, o serie de
factori, ca stresul profesional, stresul psihic, oboseala
fizic i oboseala intelectual, modificrile legate de ciclul
menstrual, de menopauz sau de andropauz, afeciunile
endocrine, abuzul vocal, faringita, amigdalita etc. sunt
receptai n mod diferit de la o persoan la alta, fapt pentru
care i disfonia nu se manifest n mod identic la toate
persoanele, chiar dac aceasta a fost provocat de aceleai
condiii.
Unele disfuncii vocale pot fi determinate de factori
patogeni i ele sunt mai frecvente la persoanele care solicit
mult vocea prin profesia ce o exercit (cntrei vocali,
profesori, actori etc.) i cnd, dintr-un motiv sau altul, se
instaleaz stri, ca depresia, anxietatea, frustraia pe un
fond al tulburrilor de personalitate producnd efecte
dezorganizatoare n echilibru controlului funcionrii
fonaiei. n astfel de situaii, vorbirea devine rigid, nu
mai are fora necesar, scade treptat pn la manifestarea ei
n oapt i n situaii mai dificile se ajunge la afonie,
prin dispariia total a vocii. Att disfoniile, ct i
afoniile ce au la baz factori psihogeni sunt mai frecvente la
femei fa de brbai i pot debuta brusc sau lent, cu o
durat n timp mai lung sau mai scurt, deseori n raport de
ntreinerea lor de ctre factorii respectivi.
n afonia i disfonia psihogen sunt dificulti de
emitere a sunetelor cu prezena unor senzaii dureroase la
eforturile de vocalizare i a tririi, n plan psihic a dramei
n care se afl sau, dimpotriv,a unei acceptri a situaiei
pe care o consider far ieire, ambele stri se coreleaz i
cu unele modificri n plan fizic, cum ar fi: crisparea la
nivel facial, o rigiditate n micri, o modificare a
verticalitii, mai ales prin ntinderea gtului nainte etc.
Cnd vocea se menine parial, n disfonie, calitile vocii
legate de nlime, intensitate i timbru sunt att de
afectate nct vocea capt un caracter pierdut, n surdin,
nazonat, chiar bitonal, iar n plan anatomo-flziologic se
produce o rigidizare la nivelul corzilor vocale determinat,
uneori, de prezena nodulilor vocali sau de abolirea
reflexelor velare i a unor procese inflamatorii. Din acestea
rezult i existena unor dificulti de diagnostic
diferenial ntre disfonia psihogen (respectiv afonia
psihogen) i disfonia produs prin factorii neurologici (vezi
leziunile cerebrale, bulbare, boala Parkinson) sau disfonia
spasmotic, care are o simptomatologie i o etiologie parial
asemntoare cu cea din disfonia psihogen.
Cei mai muli autori consider disfonia spastic ca o
form a disfoniei psihogene ntruct ea se produce tot prin
aciunea nefast a unor factori de natur psihic care
blocheaz mobilitatea i elasticitatea corzilor vocale sau
determin spasme la nivelul faringo- laringian, mpiedicnd o
fonaie normal. Cum fenomene de acest gen se ntlnesc mai
des n starea de isterie, unii autori inspirai de Freud
folosesc i termeni de afonie i, respectiv, disfonie isteric
pentru afonia i disfonia psihogen. Dar i disfonia spastic
(spasmodic, dup unii autori) i are ancore n disfonia de
origine isteric. De fapt,
factorii psihogeni, cnd acioneaz pe fondul existenei altor
cauze generatoare de tulburri de voce (cauze organo-
funcionale, personalitate fragil) contribuie la declanarea
dificultilor i le agraveaz pe parcurs.
Dac analizm din punct de vedere simptomatologie
semnele disfoniei psihogene (inclusiv ale disfoniei spastice)
comparativ cu cele ale disfoniei funcionale vom constata
existena unor caracteristici comune pe lng cele
difereniatoare, ceea ce ngreuneaz diagnoza lor. Dintre cele
mai evidente caracteristici, menionm:
- dificulti de respiraie cu trirea/netrirea senzaiei de
dificultate ;
- poziionarea incorect n timpul vorbirii a gtului i a
corpului (aplecarea nainte);
- prezena unor blocaje la nivel respirator i fonator;
- creterea dificultilor de voce n strile de oboseal i
de stres;
- tendina de nazonare a vocii odat cu scderea intensitii;
- prezena spasmelor i blocajelor la nivelul laringelui, a
corzilor vocale;
- tendina de a vorbi n timpul inspirului i nu a expirului
cum este corect;
- apariia unui tremur vocal ce variaz ntre vorbirea optit
i iptoare;
- prezena unor spasme i blocaje la nivel vocal, asemntoare
cu cele din blbial .a.
Trebuie s subliniem i ideea c difoniile provocate
de alte cauze dect cele psihogene, cu timpul i mai ales
odat cu agravarea lor genereaz stri complexe n planul
psihic al individului ce dezorganizeaz relaionarea i
comportamentul, cu efecte de bulversare i tensionare a
personalitii acestuia.
Disfoniile funcionale, din punct de vedere al
frecvenei, nu sunt identice la cele dou sexe. La femei,
proporia este mai mare, 60%, n timp ce la brbai este de
40%, dar la copii se constat o situaie invers, dup datele
lui Lungfield, 72% dintre copii prezentau tulburri de
fonaie, 8% aveau o fonaie incorect i 20% fonau corect, iar
vrsta cea mai afectat este cea cuprins ntre 22-50 de ani
cu o pondere mai mare n jurul vrstei de 33-34 de ani (C.l.
Bogdan). Desigur, frecvena acestor tulburri trebuie
raportat i la profesie. Crete aceast frecven la
persoanele care exercit o profesie n care
sunt nevoite s solicite vocea mai mult, cum este cazul
cntreilor, cadrelor didactice, actorilor, preoilor,
crainicilor de radio i TV, ofierilor militari, oratorilor
etc.
n disfonii, pe lng rgueala i vocea strident cu
care, adeseori, se produce debutul tulburrii (aa cum am
artat mai sus) pot fi afectate toate elementele specifice
vocii individului, timbrul, nlimea, intermitena, volumul,
amplitudinea i n raport de condiiile obiective i
subiective efectele lor sunt variate i cu un grad de
complexitate diferit de la o persoan la alta. Astfel,
perturbarea timbrului poate duce la manifestarea unei voci
aspre sau surde, hrite sau voalate, nsoite de un efort
jenant i de o respiraie ineficiente dat i de posibila
inversare a acesteia de la un sex la altul, ceea ce face s se
accentueze dificultatea vocal. Intensitatea, nlimea, ca i
volumul i amplitudinea variaz aleatoriu fcnd vocea greu de
perceput i crendu-i un aspect neplcut.
Disfoniile organice, spre deosebire de cele
funcionale, debuteaz, frecvent, cu stri persistente de
strnut, rinoree apoas, jen faringian, iritaie i
congestie a mucoaselor nazo-faringiene. Astfel de fenomene se
accentueaz n laringite, sinuzite i n infecii amigdaliene
pentru c scad capacitatea de efort vocal, diminueaz
potenialul vibrator al corzilor vocale, se instaleaz
uscciunea laringian .a., toate acestea afectnd, n
ansamblu, calitatea vocii sub toate aspectele.
Disfoniile organice mai pot fi determinate i de o
serie de cauze mai complicate, cum ar fi: infeciile tractului
respirator inferior care provoac tuse, expectoraie,
respiraie diminuat, o presiune subglotic redus;
cicatricele corzilor vocale, ce pot aprea n urma
traumatismelor i accidentelor post chirurgicale, a unei glote
ovalare care impieteaz deplasarea undelor de la nivelul
corzilor vocale sau mpiedic nchiderea complet a glotei;
traumatismele laringiene constau n rupturi de mucoas i n
hemoragii ale corzilor vocale, dar acelai efect l au i
fracturile scheletului cartilaginos al laringelui, paralizia
nervilor laringieni; dislocarea aritenoidului se poate
confunda cu paralizia corzilor vocale ca urmare a efectelor
sale n plan organic i chiar i n cel vocal, pentru c n
ambele situaii se produce o afectare a nlimii vocale,
leziunile precanceroase ce produc plci albe pe mucoase sau
pete roii pe mucoase, care semnific prezena leziunilor i ,
n fine, formarea de straturi de celule cheratinizate ce
presupune o modificare a corzilor vocale i o cretere a
rigiditii lor .a.
Braul colliculusul inferior .
Corespondena intre cochlee i zona acustic a cortexului
Corpul geniculat median
Colliculusul inferios
Nivelul creierului mijlociu
Seciunea cochleei osoase desemnnd organul lui Corti
Membrana
vestibular
Canalul
Scala
vestibuli,
Nucleii lemniscului ' lateral N
Organul Ganglion lui Corti spiral
Nucleul
cochlear dorsal
Nivelul
medular
Lemnisc
vJateraL
Nucleul
cochlear ventral
Membrana tectoria
Celule ciliare externe
Celula
ciliara
intern
Nervul
cohlear.
Complexul
superior
olivar
Pilonul intern extern Ganglionul spiral Membrana
Celule
falangiene
Corp trapezoid
Cile nervoase centrale ale audiiei (dup Netter)
Toate aceste cauze, nu numai c provoac disfonii organice,
dar pot agrava orice tip de difonie i periclita integritatea
vocal i chiar pe cea organic a individului. De subliniat c
ele determin chiar dispariia total a vocii instalndu-se,
treptat sau brusc, afonia.
Referindu-se la evoluia disfoniilor, de la simple la
complexe, J. Eeckhaut i Fr. Estienne (1977) le mparte n mai
multe categorii:
a. disfonii uoare, sau de gradul I, n care predomin vocea
voalat, lipsit de expresivitate i de strlucire;
b. disfonii de gradul II, ce se manifest prin voce nedefinit,
cu oscilaii n emiterea sunetelor i tonalitate impur,
dndu-i un caracter dezagreabil;
c. disfonii de gradul III, cnd vocea se produce predominant n
oapt, cu tendina de stingere total, astfel nct poate
s dispar complet ajungnd la afonie.
Desigur, asemenea tulburri pot aprea att n vocea
vorbit, ct i n cea cntat. Tulburrile vocii cntate,
disodiile pot fi determinate de aceleai cauze ca i n cea
vorbit, dar adesea ele sunt legate de efortul vocal, de
stres, de trac, de anxietate, de conflicte, de tensiuni etc.,
ceea ce contribuie la instalarea disfoniei sau chiar a
afoniei. n aceste condiii, din punct de vedere
simptomatologie, apare o serie de caracteristici specifice, n
care vocea perceput de subiect i vocea receptat de auditor
se evalueaz pe o band cu foarte multe dimensiuni. Spre
exemplu, calitile legate de timbru sunt apreciate dup jocul
emiterii sunetelor care se ncadreaz sau nu ntr-un registru
grav mediu, acut (de piept), de cap (falset) i cnd trecerea
(pasajul) de la un registru la altul se face lent, lin este
plcut, iar cnd pasajul este brusc devine suprtor astfel
nct ntinderea vocii nu satisface. n acelai timp, se
apreciaz amplificarea unor armonice ale sunetelor i modul
cum aceste armonice alterneaz ntre ele, fapt ce depinde de
calitile cavitii de rezonan supraglotic. De aici
rezult i calitile estetice ale sunetului ce conine o
intonaie exact, strlucire (penetran), intensitate i
variate culori ale timbrului cu expresivitate vocal i dicie
de calitate.
Vocea cntat se clasific dup ntinderea vocii, care
capt caracteristici de grav sau acut i n felul acesta
distingem vocile brbailor (bai, tenori, baritoni) i vocile
femeilor (soprane, mezzosoprane).
Dar aceste considerente nu nseamn c tulburrile
vocii cntate fac obiectul analizei noastre, pentru c ele
sunt mult mai complexe i presupun o atenie aparte i n al
doilea rnd pentru c ele nu intr n mod direct sub incidena
unei tratri logopedice.
2. Tulburrile vocii la vrste extreme
n perioadele extreme de vrst, n copilrie i n
btrnee, tulburrile vocii au o frecven mai mare, ca
urmare a fragilitii aparatului fonator i a unui efort
sporit, chiar a suprasolicitrii unor componente organice i
funcionale pentru a se putea ajunge la o producie verbal
normal. Astfel, n copilrie, aparatul fonator nu este
suficient de dezvoltat i consolidat, suferind modificri la
intervale scurte de timp la care copilul trebuie s se
adapteze i s realizeze o coordonare sincron a elementelor
care particip la fonaie, ceea ce este dificil n lipsa unui
antrenament (experiene) mai ndelungat, iar la btrnee
aparatul fonator devine tot mai fragil, cu caracteristici de
rigiditate i efortul depus de subiect pentru elaborarea vocii
normale creeaz o suprasolicitare a acestor componente n care
i coordonarea este diminuat. Dac la aceste caracteristici
mai adugm i condiiile de receptare a unor factori nocivi
atunci, cu siguran, tulburrile vocii se pot extinde i
agrava.
Pliul ari-epigiotic Cartilajul cuneiform-
Cartilajele i ligamentele laringiene (seciune sagital)
(dup C.I. Bogdan)
Epiglota
Ligamentul crico-traheal
Ligamentul tiro-hioidian- Cartilajul triticeal Membrana tiro-
hioidiana
Cartilajul comiculat- Cartilajul arjtenoid..
Cartilajul cricoid-
-Ligamentul hioepiglotic Ligamentul tiro-epiglotic
Ligamentul vocal Cartilajul tiroid
-Conus elastici Ligamentul crico-tiroidian
Centrii senzitivi i senzoriali (emisfera dreapta)
2.1 Tulburrile vocii n copilrie

Construcia aparatului fonator al copilului difer de


cea a adultului. Laringele copilului, la natere, este plasat
sus i anterior, ca pe msur ce copilul nainteaz n vrst
s se produc lent o coborre a acestuia. De asemenea,
hidoidul devine, cu timpul, din cartilaginos n osos i se
separ de tiroid, corzile vocale cresc n lungime,
cartilagiile laringiene sunt moi, ngreunnd inspiraia, glota
membranoas mai scurt dect lungimea glotei adultului
vibraia corzilor vocale se produce ntr-un punct anterior,
ceea ce favorizeaz producerea nodulilor, n fine, structura
stratificat a laringelui, fiind mai simpl, nu favorizeaz n
suficient msur producerea vorbirii. Acestea sunt numai o
parte din particularitile elementelor aparatului fonator
care l defavorizeaz pe copil fa de adult, dar ncepnd cu
perioada pubertii situaia se schimb, n sensul c apar
caracteristici care, treptat, se apropie tot mai mult de cele
ale adultului, de unde i mutaia vocii ce se realizeaz n
unele condiii mai brusc, n altele mai lent, dar important
este c ele vor influena, ulterior, producia verbal
n sens pozitiv. Astfel, prin creterea laringelui, frecvena
fundamental a sunetului descrete, fapt evident mai ales n
jurul vrstei de 7-8 ani, dar cu unele diferene la fete i la
biei, diferene ce se menin i la vrstele adulte, nct la
brbai frecvena fundamental ajunge la 120-130 de Hz, iar la
femei, la fete 200 de Hz. De aici i diferenele de voce care
apar, ntr-o form nc din perioada gnguritului, ceea ce
determin recunoaterea dup ipt a strii de confort sau de
disconfort, a unor stri care exprim nevoile biologice ale
copilului.
Prin prezena unor tulburri organice de tipul
aplaziei laringiene, care semnific o malformaie congenital
a laringelui, a existenei membranei laringiene, ce unete
parial corzile vocale i care se poate ndeprta prin
traheotomie a laringomalaciei care este tot o tulburare
laringian congenital ce nu faciliteaz fluxul de aer n
timpul vorbirii, a papilomatozei laringiene ce duce la
instalarea unor excrescene moi de natur benign, a
paraliziei congenitale a corzilor vocale n care sunt
implicate i tulburri nervoase de natur central etc., toate
acestea determin nu numai dificulti de fonaie, dar i pe
cele ce privesc construcia i evoluia limbajului n general.
Imaginea endoscopic a laringelui infantil. Epiglota n Omega
acoper partea
anterioar a glotei

O asemenea etiologie, ca i abuzul vocal sau


confruntarea copilului cu unii factori negativi (traume n
familie, n coal) de ordin psihologic pot provoca tulburri
ale vocii sau le pot ntreine pe cele existente pe fondul i
a unor dereglri psihocomportamentale ce face dificil
adaptarea la mediul nconjurtor.
Ca frecven, tulburrile vocii sunt exprimate, dup
unii autori, la 5-25%, iar dup alii la 50%, cu un vrf de
cretere la 5-6 ani i apoi n perioada pubertii n care
poate fi invocat i situaia de mutaie a vocii i a modului
cum aceste schimbri de voce sunt trite n plan psihic de
ctre copil.
Din punct de vedere simptomatologie, n copilrie, i
mai cu seam n perioada pubertii, vocea oscileaz ntre o
nlime cobort i ridicat, ntre o intensitate slab i
tare, ntre timbru aspru i o modulaie jenant, voalat i cu
modificri prea rapide n respiraie, cu unele dificulti
vocale dar i de emitere corect a sunetelor i cuvintelor cu
o structur mai complicat. Aadar, ca simptomatologie pot
apare dou categorii de tulburri ale vocii: disfoniile, ca
tulburri ale vocii vorbite i disodiile, ca tulburri ale
vocii cntate, situaie similar cu dificultile ivite la
adult.
i n copilrie, disfoniile pot debuta cu o rgueal
ce semnific hritul vocal i nsprirea vocii, iar pe msur
ce tulburrile se agraveaz vocea devine voalat, spart,
stins, bitonal, dogit i de falset. Dei asemenea forme se
ntlnesc i la adult, la copil ele au unele particulariti
specifice ce sunt generate de creterea general, care duce i
la modificri ale organului fonator, la o cretere a
sensibilitii elementelor fonatoare influenate i de
frecventele boli ale copilriei.
Cavitatea bucal (dup Portmann): 1 - vlul palatului; 2 -
lueta; 3 - stlpul anterior; 4 - stlpul posterior; 5 -
amigdala palatin
nc din perioadele cele mai mici ale copilriei,
exist un risc mai mare ca la adult pentru apariia unor
tulburri de voce, cci pe fondul fragilitii organelor
fonatoare, a laringelui i a corzilor vocale, mai ales,
ipetele sugarului, abuzul de voce n jocurile precolarului
dar i a colarului mic, iar apoi prin dezvoltarea
spectaculoas din pubertate la care se adaug diversele boli
ce fragilizeaz structurile organice i funcionale ale
fonaiei creeaz dereglaje i obinuine de utilizare
incorect a componentelor ce iau parte la producia verbal
determinnd o accentuare a disfoniilor organice i funcionale
ntr-un cerc vicios ce presupune utilizarea unei terapii
logopedice calificate pentru nlturarea lor.
Dei din punct de vedere etiologic n copilrie putem
constata frecvena acelorai categorii de cauze ca i la adult
(menionate n paginile anterioare), trebuie s subliniem c
vulnerabilitatea crescut fa de tulburrile vocale i n
general fa de cele de limbaj nu poate fi privit n afara
contextului transformrilor rapide organo- funcionale pe
fondul lipsei de consolidare a limbajului i al impactului ce
l au factorii de mediu asupra copilului.
Frecvena disfoniilor de tip funcional este mai mare
la copii dect la aduli, deoarece dezvoltarea componentelor
aparatului fonator solicit o adaptare continu creia copilul
nu-i poate face fa totdeauna n mod eficient, astfel nct
pot aprea desincronizri i o slab coordonare nervoas.
Primele semne ale acestei situaii privesc scderea
intensitii vocale i o lips de constan n meninerea unei
tonaliti unitare pe parcursul desfurrii vorbirii,
imprimndu-i un caracter de monotonie i de voce detimbrat.
Aceste caracteristici vocale apar mai frecvent la copiii
inhibai, timizi, deprimai, afectai de traume afective. n
aceste cazuri, domin disfonia funcional de tip hipokinetic.
Forma de disfonie funcional de tip hiperkinetic
apare mai ales la copii activi, cu o excitaie crescut ce
abuzeaz de voce printr-o cretere a intensitii ei i prin
folosirea unui debit verbal rapid, obosind musculatura
laringelui i a corzilor vocale pe fondul unui suflu pulmonar
insuficient pentru a rspunde la asemenea modificri rapide.
Astfel, respiraia devine ntrerupt, precipitat sau cu
sincope, imprimnd vocii un caracter strangulat, gutural,
dogit i jenant. Prin prezena acestor dificulti vocale,
odat cu solicitarea excesiv se poate ajunge la formarea de
noduli pe corzile vocale, iar la rndul lor acetia menin i
agraveaz tulburarea.
n unele cazuri, disfonia hiperkinetic se combin cu
forma hipokinetic avnd drept cauz un torace i un abdomen
formate defectuos ce diminueaz volumul respirator i, ca
atare, respiraia devine insuficient pentru a imprima vocii
amplitudinea necesar, cu toate eforturile deosebite ale
copilului care nu fac dect s oboseasc mai mult elementele
implicate n fonaie. n aceste condiii, vocea devine tot mai
slab n intensitate i capt caracteristici de spart i
rguit.
Uneori, dificultile de voce sunt influenate i
ntreinute de cei din jur, de membrii familiei pe care
copilul i imit. Dar mai important este factorul psihic care
poate declana o disfonie psihic n care se manifest o
simptomatologie similar celorlalte forme descrise. n raport
de amploarea receptrii i tririi factorilor de natur
emoional, copilul poate dezvolta un timbru dezagreabil, o
voce redus sau strident n care nlimea i intensitatea n
funcie de momentele pe care le traverseaz ntr-un timp dat.
La copiii cu deficien mintal sau auditiv,
tulburrile vocii i variaiile care se produc sunt mult mai
intense. n primul rnd se manifest o voce specific
deficienei n care vocea este ngroat, cu timbru neplcut,
cu alternan ntre vocea grav i cea strident concomitent
cu accentuarea unei stri de inhibiie sau de crispare. n
final, la aceti subieci se instaleaz vocea gutural i
nazal, marcnd trstura de specificitate n aceste
deficiene.
n genere, la vrsta pubertii au loc cele mai
spectaculoase modificri ale vocii ca urmare a transformrilor
i dezvoltrii aparatului fonator prin trecerea acestuia de la
structura specific copilului la o structur apropiat de cea
a adultului. Cum transformrile sunt rapide i cu alternan
ntr-o dezvoltare cnd lent, cnd n puseu, n salturi,
puberul nu reuete s coordoneze suficient activitatea
organului fonator cu nevoia de suflu pulmonar pentru a evita
contrarietatea lor. La acestea se adaug creterea laringelui
i a corzilor vocale, fapt ce determin alternarea vocii de
copil cu vocea apropiat adultului. i modificrile sexuale
influeneaz vocea astfel nct, n funcie de acestea, la
unii puberi schimbrile vocii (mutaia vocii) se produc mai de
timpuriu (chiar la nceputul vrstei pubertare), n timp ce la
alii fenomenul se nregistreaz mai trziu.
n situaia cnd mutaia vocii ntrzie ca urmare a
unei dezvoltri insuficiente a unor componente ale aparatului
fonator i a transformrilor sexuale lente vocea oscileaz
ntre caracteristicile vocii de copil i cele apropiate de
vorbirea adultului. Ca urmare, vocea
puberului este cnd acut i rguit, cnd hrit i
bitonal cu un timbru neadecvat. n acest proces de mutare
fiziologic a vocii pot s apar i caracteristici ale vocii
de cap sau ale vocii de falset cnd n primul caz armonicile
sunt extinse, iar n cel de-al doilea (falset) armonicile sunt
srace. Mutaia ntrziat a vocii poate fi exemplificat i
cu vocea eunucoidal n care subiectul i conserv vocea
infantil pentru c, din motive psihologice (tulburri de
afectivitate, teama de vorbire, subapreciere, anxietate etc.),
nu reuete s se adapteze la noile structuri dezvoltate ale
aparatului fonator.
2.2 Tulburrile vocii la vrstele naintate

Ca i n perioada pubertii, la vrstele naintate se


produce o serie de transformri pe toate coordonatele
dezvoltrii umane: organic, fiziologic, endocrinologie,
neurologic, psihologic ce au influene asupra vocii, dar i
asupra limbajului n general. Astfel, n perioada vrstelor
naintate transformrile biologice i funcionale se produc la
nivelul ntregului organism i n fiecare component a tuturor
sistemelor ce alctuiesc organismul i funciile sale.
Procesul de transformare depinde de starea individului, de
condiiile de mediu, de modul de via anterior i prezent, de
contactarea unor boli, de calitatea vieii psihice, rezistena
la factorii psihici stresani etc. Din aceast enumerare nu
poate fi neglijat vrsta individului cci diferenele n
aceste transformri sunt semnificative de la o perioad scurt
de timp la alta i ele se accentueaz cu ct vrsta este mai
naintat.
Ca urmare, pentru aceast perioad a vrstnicului
putem vorbi de trei forme ale evoluiei generale ce
caracterizeaz ntreaga activitatea a individului:

a. evoluie pozitiv, n care pierderile i transformrile nu


afecteaz n mod semnificativ activitatea subiectului i se
menine relativ integr funcionalitatea, mai cu seam, la
nivel psihic cnd, compensativ, cunotinele i experienele
acumulate n decursul timpului contribuie la depirea unor
situaii critice;

b. evoluia de stagnare, ce semnific un platou al nivelului de


desfurare a activitii n care nu se nregistreaz
progrese i nici regrese majore, iar sntatea i
funcionalitatea organic rmne relativ stabil, fapt ce
confer i un tonus psihic bun;

c. evoluie n regres, n care involuia se produce pe toate


componentele organice i funcionale ceea ce face ca unii
subieci s le triasc dramatic i n plan psihic astfel
nct le amplific i dezorganizeaz mai mult activitatea i
sistemul su relaional.

Desigur, odat cu naintarea n vrst, tot mai mult


sunt dereglate structurile i funciile organice, determinnd
o scdere treptat, n caz de boal i brusc, a respiraiei,
coordonrii i forei n procesul complex de micare a
fiecrui subsistem pentru a asigura o activitate unitar i
eficient a organismului.
Pe fondul mbtrnirii, ca proces biologic firesc ce
afecteaz ntreaga activitate a organismului, acioneaz o
serie de cauze care determin tulburrile vocii. Astfel:
Oboseala vocal determin o scdere a intensitii vocii, o
tonalitate neclar, un timbru ce variaz, frecvent, pe
parcursul desfurrii vorbirii;
Emoiile puternice, ocul pozitiv, stresul diminueaz
capacitatea de coordonare a activitii elementelor ce
particip n fonaie, fapt ce face ca vorbirea s devin
neclar, vocea tremurat, diminuat, ntrerupt, iar la
persoanele mai sensibile vocea poate fi pierdut ajungndu-
se la afonie bulversnd i mai mult subiectul;
Modificrile laringiene privesc osificarea cartilajelor ce
continu pn n jurul vrstei de 65 de ani. Astfel, se
osific total cartilajul cricoid i parial cartilajul
tiroidian, n timp ce cartilajele aritenoidiene se osific
n poriunea corpului i a apofizei musculare, dar rmne
cartilaginoas apofiza vocal. La brbai, osificarea ncepe
mai devreme fa de femei. Cnd sunt afectate, suprafeele
articulare i osificarea cartilajelor, glota pierde o parte
din aer pentru c nu se produce o nchidere complet i,
astfel, vocea scade n intensitate devenind fluierat i se
ntrerupe fiind asemntoare cu vorbirea n faa unui
microfon defect;
Sunt diferene de structur i, respectiv, de funcionare n
funcie de sex a fibrelor de elastin, ce se regsesc n
numr mai restrns, fragmentate i grupate la brbai,
fibrele colagene se reduc i se subiaz, n timp ce la
femei acestea sunt mai dense i au o dispunere linear, dar
ligamentele, ca i muchii laringieni, se atrofiaz cu
timpul la ambele sexe. i mucoasa se reduce i se atrofiaz
uor, ceea ce determin o neregularitate la nivelul corzilor
vocale, iar efectele sunt nemijlocite asupra vocii.
Atrofia muscular a laringelui, ce se produce odat cu
naintarea n vrst, face s creasc nlimea vocii, iar
cnd subiectul devine contient de modificarea vocii adopt
un efort susinut pentru a reveni la normalitatea vorbirii,
dar efectele sunt de obosire a laringelui astfel nct cresc
i mai mult dificultile de fonaie.
Tulburrile de origine neurologic pot avea un impact mai
mare sau mai mic, n funcie de gravitatea bolii, asupra
tuturor componentelor fonaiei.

Ca urmare a acestor cauze, la vrstele naintate,


principalele tulburri ale vocii privesc urmtoarele aspecte:

Tremurul vocii i oscilaiile ei n timpul desfurrii


vorbirii;
Scderea intensitii vocii ajungnd uneori la vorbirea
optit;
Creterea n nlime a vocii la brbai i scderea
nlimii vocii la femei;
Creterea frecvenei fundamentale a vocii la brbai i
scderea ei la femei;
Accentuarea disfluenei i disonanei vocii prin coborrea
i alternana rapid a tonului;
ngroarea vocii la femei, mai ales la cele fumtoare, i
reducerea gravitii la brbaii;
Adoptarea unui timbru vocal caracteristic, aspru, strident,
pierdut, cobort;
Diminuarea expresivitii vocii;
Disfoniile se extind frecvent n toate compartimentele
vocale.
3.Terapia logopedic a tulburrilor de voce

Din literatura de specialitate nu putem s desprindem


un punct de vedere comun cu privire la metodologia corectrii
tulburrilor de voce sau cu privire la reeducarea vocii
afectate pentru a-i imprima caracteristicile de normalitate.
Se menin, nc, multe ambiguiti ce rezult din formularea,
de ctre cei mai muli autori, de principii sau de etapele ce
trebuie parcurse n cadrul terapiei logopedice, dar sunt
evazive i sporadic abordate metodele concrete menite s
dezvolte o voce normal. In acest context, intuiia i
priceperea fiecrui terapeut sunt eseniale pentru succesele
educaional-recuperative. Probabil c, pornind de la aceste
dificulti, dar i de la importana terapiei vocale Reed
(1980) vorbete de terapia vocal ca art sau tiin ce
presupune o continu percepere i investigaie pentru a putea
rspunde exigenelor acestui proces complex.
Rondal i Seron sunt de prere c dificultile provin
din faptul c nc au fost puin precizate cauzele i efectele
tulburrilor de voce, iar metodele de reeducare nu au fost
supuse la ipoteze predictive i testate, fapt ce semnific,
dup aceeai autori, c investigaiile cu caracter tiinific,
pentru terapia vocal, sunt nc insuficiente. i evaluarea
eficienei terapiei vocale este relativ, ceea ce face ca,
uneori, aprecierile terapeutului s nu coincid cu cele ale
subiectului tocmai pentru c msurarea calitilor vocale nu
este realizat pe baza unor parametri tiinifici riguroi.
Adeseori, se apreciaz cu criteriul de voce bun sau rea,
dar acest criteriu implic un nalt grad de subiectivitate i
nu poate fi fundamentat tiinific atta timp ct avem n
vedere doar percepia noastr auditiv a vocii celui care o
emite. Atunci are dreptate Perkins (1971) care spune c vocea
cea mai bun este aceea care se produce cu un efort minim, din
care se poate desprinde existena unei abiliti de a
sincroniza efortul cu caracteristicile timbrului intensitii
i al registrului vocal. De aici rezult un prim principiu i
anume acela de a-l nva pe subiect s vorbeasc fr efort.
Cu timpul, va contientiza aceast necesitate i va reui s
aplice acest principiu n toate exerciiile terapeutice.
Un alt principiu const n identificarea i eliminarea
obiceiurilor respiratorii i fonatorii neadecvate, Idee de la
care pornete Boone (1971) n formularea unor tehnici de
terapie n
condiiile modificrilor coardelor vocale i a sub sau supra
adduciei lor.
Al treilea principiu este de ordin psihologic, prin
care urmrim s redm ncrederea n propriile capaciti ale
subiectului de a vorbi din nou bine i de a-i crea o stare de
confort psihic prin convingerea c dificultile sale pot fi
depite. In acest context, empatia joac un rol fundamental,
deoarece subiectul va simi atitudinea terapeutului logoped de
participare i nelegere a dificultilor ce le traverseaz,
contribuind, astfel, la stabilirea unor relaii eficiente de
cooperare i de instalare a unui climat afectiv.
Terapia logopedic, n tulburrile vocii, trebuie
adaptat la particularitile psihoindividuale ale subiectului
i la tipul de tulburare. De preferat este ca aceasta s se
fac individual, prin edine scurte de aproximativ 15 minute,
pentru a nu suprasolicita vocea i minim de trei ori pe
sptmn cu indicarea unor exerciii ce le poate continua
acas, iar n condiii de staionar asemenea activiti de
terapie se pot desfura i zilnic.
Adoptarea tehnicilor de terapie logopedic se reface
dup o evaluare minuioas a simptomatologiei i etiologiei
tulburrii, pentru a putea decide cu exactitate asupra crei
componente trebuie s acionm prioritar, dar fr s pierdem
din vedere c fonaia se produce, dup cum am vzut, printr-o
unitate funcional i sincron a tuturor sistemelor implicate
n acest proces complex. Ca urmare, aciunea terapeutic, prin
exerciiile adoptate, nu poate fi limitat numai la reducerea
exclusiv a calitilor vocale - timbru, intensitate,
nlime, expresivitate - ci i la antrenarea concomitent a
sistemului respirator i articulator de a cror funcionare
corect depinde normalitatea fonaiei n ansamblul ei.
Colaborarea cu medicul este i ea necesar, mai cu seam acolo
unde se impune i o intervenie pentru corectarea unor
afeciuni organice, dar i pentru un tratament medicamentos n
diferitele deficite funcionale, cum sunt cele bazate pe
disfuncii hormonale, infecii, sngerri ale nodulilor sau
polipilor corzilor vocale.
Adeseori, chiar este indicat s se nceap terapia
logopedic cu exerciii de respiraie pentru a nltura fie o
diminuare, fie o exagerare a micrilor respiratorii, a
desincronizrii micrilor respiratorii cu cele ale laringelui
sau a musculaturii gtului i a corzilor vocale. i presiunea
subglotic se poate regla dac respiraia se desfoar fr
efort i fr contracii musculare exagerate. Adoptarea
respiraiei automatizate favorizeaz implicarea componentei
costo-abdominale i
a diafragmei sporind, n felul acesta, declanarea unor
mecanisme compensatorii de evitare a dificultilor ce pot s
perturbe realizarea sunetelor din perspectiva calitilor
sale; concomitent, trebuie adoptat inspiraia nazal care
contribuie la filtrarea i nclzirea aerului, fapt favorabil
pentru punerea n micarea adecvat a altor componente legate
de funcionalitatea laringelui, a diafragmei, a abdomenului i
a cutiei toracice. n terapia logopedic a vocii sunt cteva
aspecte generale pe care trebuie s se pun un accent mai
deosebit i care se axeaz pe unele caliti ale vocii ce sunt
afectate n toate formele de tulburri. Ele se refer la
timbru, nlimea i intensitatea vocii.
Dat fiind c n lipsa sincronizrii actului respirator
cu cel al fonaiei are loc o perturbare a timbrului, fapt
pentru care exerciiile adoptate trebuie s vizeze folosirea
corect a respiraiei diafragmale pentru a nlesni contracia
muchilor laringieni i ai gtului. Se pot evita, astfel,
dificultile legate de tensiunea laringian i de percepere a
vocii la nivel auditiv, facilitnd producerea timbrului mai
corect. n acest sens, se pot efectua exerciii de vorbire n
care se folosesc cuvinte ce ncep cu vocale, o vorbire lent
i ritmic executat odat cu adoptarea cscatului la anumite
intervale de timp.
Corectarea nlimii sunetului se poate realiza prin
adoptarea unei vorbiri monotone, folosind ca pretext lectura,
iar la nevoie se pot introduce enunurile de vocale pentru a
reduce o eventual micare exagerat de ridicare a laringelui
n timp ce intensitatea vocii trebuie s fie ct mai redus.
Dificultile intensitii vocii, dei apar mai
frecvent la deficienii de auz vorbitori i la cei cu
deficien mintal, ele se pot produce i la persoanele
normale, mai ales atunci cnd se creaz obinuine prin nevoia
de. a vorbi, adeseori, ntr-un mediu zgomotos sau cnd nu se
realizeaz o relaie de automatizare de tip acustico- verbal.
Din multitudinea de metode i tehnici de terapie
logopedic, ce pot fi utilizate n cercetarea general a
tulburrilor de voce, le menionm pe urmtoarele:
1. Metoda relaxrii, folosit frecvent n corectarea
oricrei logopatii este tot att de necesar i la persoanele
cu tulburri de voce. n acest caz, relaxarea se impune pentru
a nltura atitudinea subiectului de folosire excesiv a
elementelor aparatului fonator cu scopul de a obine o voce
adecvat i introducerea unui echilibru ntre efortul depus i
calitatea vocii. Astfel, relaxarea urmrete s antreneze
toate componentele psihomotrice la un nivel moderat care
s-i permit individului s desfoare o activitate fonatoare
specific capacitilor sale vocale i care s-i conserve
starea de sntate i igiena sistemului verbal.
Cei mai muli psihoterapeui folosesc, fie i parial,
elementele de baz din cunoscutul antrenament autogen a lui
Schultz, ce se poate desfura pe mai multe etape. n prima
etap, se ncepe cu introducerea strii de relaxare fizic i
psihic, cnd n poziie culcat i cu ochii nchii i se
sugereaz s fie calm i linitit. Ulterior, se va induce
starea de greutate a unui element fizic (mn, picior) pentru
realizarea odihnei i relaxrii. n etapa urmtoare (a doua),
se urmrete inducerea senzaiei de cldur, printr-o
autosugestie care s activeze ct mai bine circulaia sanguin
pn la trirea nclzirii fiecrei pri organice. Prin
aciuni similare (n urmtoarele etape), se poate urmri
introducerea ritmului la nivel respirator, la nivelul btilor
inimii.
Antrenamentul de tip Schultz poate, desigur, fi
utilizat i n alte afeciuni, inclusiv n cele de ordin
nevrotic, cnd efectele pot fi chiar foarte ncurajatoare
2. Metoda lui Jacobson o putem considera ca o
completare a metodei lui Schultz, care evit sugestia i
promoveaz ideea controlului contient a micrilor musculare
i a diferitelor segmente ale corpului. Prin intermediul
acestei metode, se obine detensionarea subiectului (deci, a
relaxrii sale), astfel nct se realizeaz un echilibru ntre
funcionalitatea psihic i cea organic.
Pe principiul metodelor de relaxare, se pot adopta o serie
de tehnici i exerciii pentru a determina o activitate
normal a componentelor organo-funcional care particip la
actul de fonaie. Acestea se pot efectua pe o perioad mai
lung sau mai scurt de timp, n funcie de starea lor i de
nivelul de receptare i participare a subiectului
3. Tehnica corectrii i normalizrii funciilor
respiratorii, care vizeaz trei aspecte fundamentale i anume:
adoptarea caracterului de respiraie specific sexului
subiectului, nvarea i obinuirea subiectului s vorbeasc
n timpul expirului i nu a inspirului i obinuirea
subiectului s recurg la un efort lejer, pentru a conserva
energia respiratorie i psihomotorie n vederea asigurrii i
desfurrii continue a fonaiei. n acest sens, se vor
efectua o serie de exerciii descrise deja de noi n cadrul
metodelor generale de corectare a tulburrilor de limbaj. Mai
adugm c scopul principal este acela de a imprima, ca
dominant, respiraia costo-
diafragmal i a unui ritm respirator pentru a favoriza
efortul minim ce poate fi controlat i reglat dup nevoi.
4. Tehnica mestecatului este util pentru a exersa
dezvoltarea mobilitii muchilor limbii, buzelor, feei i a
mandibulei. Se va indica subiectului mestecarea ritmic i
rar, alternativ cu gura nchis i deschis. Poate fi
sugerat mestecarea unor tipuri anume de alimente, dure sau
moi, alimente care stimuleaz salivaia (lmie i gutuie) sau
de alimente care provoac constricia i ncletarea
maxilarului, feei etc. Aceste exerciii pot fi desfurate n
afara fonaiei sau concomitent cu emiterea unor sunete, mai
ales cu emiterea unor exclamaii i chiar cuvinte.
5. Tehnica sincronizrii poziiei gtului i capului cu
cea a corpului este destinat adoptrii unei atitudini corecte
i fireti ntre cele trei componente, pentru a facilita o
fonaie adecvat la situaia dat. In cazul cnd respiraia
toracic se realizeaz la un nivel superior, n paralel cu
flexiunea coloanei i a lipsei de verticalitate a corpului i
congestia feei, se produce i alterarea funciei glotice cu
influen negativ asupra produsului fonaiei.
Tameaud (1961) face precizarea c sonorizarea poate fi
pus pe seama relaiei funcionale la nivelul laringo-
faringian, a laringelui i a elasticitii n vibraie a
corzilor vocale, a poziiei gtului i capului care, prin
micrile ce le fac, modific tipul respirator. Cnd
coordonarea i reglarea se realizeaz n mod normal prin
intermediul sistemului nervos i prin hormonii glandulari,
care alimenteaz chimic celulele, putem vorbi de o cretere
calitativ a sonoritii i de o patologie a acesteia n
condiiile dereglrii relaiei dintre componentele respective.
Spre exemplu, poziia capului determin emiterea
diferit a sunetelor; capul ridicat i brbia n sus amplific
sunetele i rezonanii acestora n cavitatea superglotic,
formnd registrul nalt sau de cap, iar poziia capului
plecat, cu brbia n piept produce un registru grav sau de
piept. Calitile vocii devin mai plcute, cnd trecerea de la
un registru la altul se face lent i nesesizabil. Aprecierea
timbrului vocal n strlucit sau mai puin strlucit a dus la
etichetarea vocilor n voci timbrate bine sau n voci terse,
detimbrate.
cazul cnd este afectat verticalitatea posturii
generale, ca n cazul prezenei lordozei lombare, a cifozei
dorsale, a rigiditii gtului i capului, respiraia este
ngreunat prin perturbarea ritmului i a volumului, ceea ce
determin o fonaie inconstant, cu timbru
alternativ ntr-o voce grav i aspr, cu o pierdere a
nlimii sunetului spre finalul emiterii lor.
Poziia corect i sincronizat a corpului, a gtului
i a capului, ca i poziia culcat pe spate, favorizeaz
actul de respiraie costo- diafragmatic i, astfel, se
dovedete util fonaiei, imprimndu-i un caracter de suplee
i precizie spre deosebire de respiraia vital care asigur
mrirea amplitudinii de la nivelul cutiei toracice. Orice
dificultate, pe acest plan, poate fi corectat printr-o serie
de exerciii care se fac n poziie vertical sau n poziie
culcat. Aceste exerciii se realizeaz prin imprimarea
relaxrii, voluntar i contient, cu o gestic asemntoare
celei de reglare a derulrii actului expir-inspir pentru
adaptarea respiraiei la tipul de sex, n care glota trebuie
s aib
0 poziie deschis; trebuie evitate contraciile musculare i
crisparea. Avantajul poziiei verticale const n faptul c
subiectul i va putea controla micrile alternative ale
abdomenului i cutiei toracice consecutive inspirului i
expirului far s mai fie nevoie de palparea lor cu minile
fixate, una pe abdomen i alta pe piept. Tocmai de aceea am
precizat c metodele i procedeele preconizate de noi n
cadrul terapiei generale a tulburrilor de limbaj i dovedesc
utilitatea deplin i n tulburrile vocii.
Corectarea tulburrilor de voce vorbit sau cntat nu
se poate realiza n afara unor exerciii care vizeaz poziia
corect (fiziologic) i armonioas a tuturor prilor
componente ale organismului (gt, cap, picioare, fa, spate
etc.) pentru a dezvolta o psihomotricitate general util
actului fonator.
Repausul vocal absolut necesar se recomand n
tulburrile complexe ale vocii, provocate de o etiologie ce
tinde s agraveze starea individului, cum ar fi: hemoragiile
corzilor vocale, rupturile vasculare, rupturile mucoasei
corzilor vocale, cancerul laringian etc. Durata repausului se
indic n raport de gravitatea afeciunii cu o medie de circa
10 zile i cu pstrarea unei relaxri fizice i psihice. ('And
tulburrile nu sunt att de accentuate, se poate indica un
repaus vocal discontinuu, iar terapeutul evalueaz, periodic,
starea subiectului. La cntreii profesioniti, care fac o
disodie, dup repaus i odihnirea aparatului fonator se fac
exerciii pentru corectarea vocii.
Toate interveniile logopedice se pot desfur n
paralel cu imiamentul medical sau dup intervenia medical,
dar trebuie avut n vedere c sunt i cazuri n care acesta
poate lipsi (spre exemplu, tulburrile vocii la copii aprute
pe baz de imitaie sau printr-o proast folosire a aparatului
fonator, unele tulburri aprute pe baz
psihogen) i se dovedete eficace terapia logopedic. Pe ct
este posibil, subiectul trebuie ajutat s devin contient de
micrile efectuate prin exerciiile logopedice de ctre
componentele aparatului fonator, pentru a putea fi controlate
i activate voluntar.
6. Metoda psihoterapiei este deosebit de important
pentru toate persoanele cu tulburri de limbaj, fapt ce a
fcut obiectul unei analize extinse n abordarea terapiei
blbielii, iar obiectivele, condiiile i modul de aplicare
sunt, n egal msur, valabile i n terapia tulburrilor de
voce. Subliniem necesitatea psihoterapiei cu aceast ocazie,
pentru c prin intermediul ei putem reda subiectului
ncrederea c tulburarea de voce are un caracter pasager i c
poate fi corectat, c nu toate afeciunile vocii sunt de
natur benign, iar activitatea verbal poate fi reluat i
desfurat n mod normal dup un scurt timp, ca urmare a
interveniilor psiho-logopedice
Este nevoie de psihoterapie pentru a reda ncrederea
subiectului n capacitile i performanele sale verbale, dar
i pentru faptul c i vom contientiza acestuia ideea c
aportul su la conservarea vocii devine fundamental, prin
respectarea unei igiene vocale, evitarea unor abuzuri i
nscrierea pe traiectoria unei stri de sntate psihoafective
i c toate acestea i faciliteaz funcionalitatea fonaiei
n limitele normalitii.
Actul psihoterapeutic poate fi extins, n funcie de
caz i situaie, i asupra familiei, asupra persoanelor
apropiate din anturajul subiectului pentru a-i determina s-l
susin i s-l neleag, s contribuie la crearea
confortului psihic n care atmosfera de relaxare, de siguran
i de susinere s fie perceput ca atitudine de grij i de
atenie, de dragoste i de apreciere pentru activitatea pe
care o desfoar subiectul.
O importan cu totul deosebit trebuie s o acordm
persoanelor cu disfonie psihogen care vor fi incluse ntr-un
program psihoterapeutic nc de la constatarea primelor semne
ce ne pot indica c tulburrile vocii sunt determinate de
factori psihologici. n acest context, este nevoie s
detensionm subiectul, s-l scoatem din starea stresant i
s-i formm, prin sugestie, o atitudine pozitiv fa de sine
i ncredere n posibilitile de corectare a dificultilor
vocale. n paralel, se poate explica subiectului efectul
negativ asupra vocii n condiiile de stres puternic, n
emisiile i tensiunile devastatoare, n strile conflictuale
i anxioase, n inhibiiile de orice fel. Detensionarea
subiectului se va face odat cu urmrirea ctigrii
ncrederii acestuia n psihoterapeut.
La persoanele n vrst, au loc frecvente tulburri
ale vocii prin implicarea unor factori psihogeni n care
depresia i tensiunea psihic se accentueaz similar cu ceea
ce se ntmpl n condiiile atmosferei de nelinite i
deprivare afectiv, ceea ce implic o susinere
psihoterapeutic prin compensare i restabilire a echilibrului
psihic.
Adeseori, n afeciunile neurologice sau n cele
produse sub influena unor factori psihogeni (n mod deosebit
stresul i strile emoionale accentuate i dublate de
anxietate) pot provoca tremorul vocal, mai frecvent ntre 30-
40 de ani, cu prezena unor contracii ritmice la nivelul
muscular general sau localizate numai n sistemul fonator. Un
astfel de tremor poate fi nsoit de spasme i cnd disfonia
capt caracteristici spasmotice, dar disfonia poate exista i
n afara spasmului, aa cum tremorul se poate instala la
nivelul vocii fr s provoace propriu-zis o disfonie. In
aceste cazuri, subiectul rspunde la intervenia
psihoterapeutic i nu reacioneaz pozitiv la un tratament
medicamentos. De aici, rezult, nc odat, importana i
necesitatea psihoterapiei, ca i a efectelor ei pozitive n
tulburrile de voce i, n general, n terapia tulburrilor de
limbaj.
Pentru terapia logopedic a unei tulburri de voce,
prezentm un model al tehnicilor i metodelor ce pot fi
aplicate i posibil de extins i la alte forme.
Forma Metode i tehnici logopedice
tulburrii
diagnosticate
Vocea de Se explic i se nva poziia
falset, corect a gtului, capului i
oscilant, cu trupului n timpul emisiei
vocale;
Exerciii de inspir-expir i de
emitere n expir prin dozarea
aerului pulmonar;
alternan Exerciii de relaxare;
Diminuarea tensiunii laringiene
i coborrea laringelui.
Afectarea Interpretarea unor roluri cu
timbrului voci diferite;
Exersarea timbrului nalt i
sczut, prin lectur;
Fredonarea de melodii pe tonuri
diferite;
Exersarea auzului fonematic,
prin emiterea de sunete pe tonuri
diferite.
Disfonii Se recomand repaus vocal pe o
produse prin perioad limitat, n funcie de
suprasolicitar gravitatea tulburrii;
ea Exerciii de relaxare general
vocii i de sincronizare a micrilor a
elementelor fonatoare;
Exerciii de imitare a
masticaiei, n paralel cu
emiterea vocal;
Exerciii de cretere a
tensiunii corzilor vocale prin
echilibrul micrilor
maxilarelor.
Disfonii Exerciii de coborre a
hiperchinetice maxilarului inferior; concomitent
cu coborrea laringelui;
Se exerseaz presiunea n jos a
mrului lui Adam;
Se deblocheaz cavitatea
faringo-laringian;
Exerciii de relaxare.
Disfonii Exerciii de presiune a mrului
hipochinetice lui Adam, n sus, pentru
ridicarea laringelui;
Exerciii de alternan a
emiterii sunetelor surde i a
celor explozive;
Exerciii pentru sensibilizarea
la inflexiuni i la receptarea
acustic a vocii;
Exerciii de relaxare.
Atacurile dure Exerciii de lectur cu voce
ale nalt, folosindu- se de
preferin emiterea prelung a
vocalelor
glotei i i ulterior integrarea lor n
ntreruperea vocea nalt;
fonaiei Exerciii de sincronizare a
micrilor componentelor
fonaiei;
Exerciii de fixare a
respiraiei costo- diafragmatice.
Voce de Exerciii de interpretare a unor
intensitate roluri cu fraze i inflexiuni
diferite;
Exerciii pentru mrirea sau
scderea fluxului
sczut versus de aer, n funcie de tulburare;
strident Exerciii pentru creterea sau
scderea tensiunii laringiene,
dup situaie;
Exersarea recepiei pentru auzul
vocal.

Voce aritmic, Exerciii de relaxare;


grav sau Dezvoltarea ritmului n vorbire
lent dup
metodele folosite n blbial;
Exerciii de prelungire a
emiterii cuvintelor i frazelor,
concomitent cu prelungirea
respiraiei;
Ridicarea tonului prin
apropierea corzilor vocale
determinate de presiunea
degetelor pe ambele pri ale
gtului.
Pentru toate Metode de relaxare i
tulburrile psihoterapie.
Capitolul VIII
AFAZIA

1. Delimitri conceptuale i preocupri n studiul


afaziei

nc din cele mai vechi timpuri au fost nregistrate o


serie de preocupri cu privire la afazie i la delimitarea
acesteia de alte afeciuni n care sunt implicate diferite
tulburri ale limbajului i comunicrii, n general. n
paralel, au fost fcute remarci interesante asupra altor
dereglri produse la nivelul unor funcii psihocomportamentale
i acionale, generate de afazie. La multe din acestea se
refer i L. Dnil i M. Golu (2006) din perspectiva unei
analize contemporane n care informaiile vehiculate sunt
raportate la datele i progresele actuale.
n acest context, trebuie menionat contribuia de
nceput a mediului antic, Hipocrat (400 .e.n.) care,
preocupat fiind de descrierea apoplexiei sau a epilepsiei,
remarca faptul c afazia definete evoluia grav i n timp a
bolii respective. Autorul face distincia ntre afazie ca
efect al leziunii produse la nivelul emisferei stngi,
anartriei, ca tulburare a exprimrii i afoniei, ca tulburare
a vocii manifestate, n principal, prin pierderea acesteia.
Iat, deci, c Hipocrat joac un rol de pionierat n domeniu
i de deschiztor de drum pentru cercetrile unor fenomene
deosebit de complexe pentru vremurile respective. Mult mai
trziu, Valerius Maximus (30 e.n.) descrie un caz la care
dispare capacitatea de a citi prin pierderea memoriei
literare, ca urmare a unei lovituri suferite la cap, n timp
ce memoria pentru alte situaii funciona normal. Se poate
face precizarea c la acest subiect este vorba de o alexie
traumatic cu pstrarea integritii relative a celorlalte
funcii. Pe aceeai linie, l citm pe Sixtus Empiricus (200
e.n. dup Patrick, 1899) care face referiri mai clare la
termenul de afazie, inspirat de concepia scepticilor greci.
n epoca Renaterii, Guainerio (1481) descrie afazia
pe baza observrii pierderii memoriei cuvintelor i a
capacitii de evocare a numelui unor persoane la doi bolnavi
pe care i avea n tratament. Paracelsus (1493-1541, citat de
Ebstein, 1915) face referiri consistente
la relaia dintre paralizie i tulburrile vorbirii, n cazul
unor afeciuni ale creierului, dar este de prere c unele
deficiene de vorbire, de auz i de vz pot aprea i n afara
paraliziei.
Din secolul al XVII-lea, datele prezentate de diveri
autori asupra afaziei devin tot mai consistente i se bazeaz,
nemijlocit, pe observaii clinice. Astfel, Schmidt (1676)
descrie un caz cu tulburri de limbaj de tipul afaziei
motorii, concomitent cu existena deficitului motor la nivelul
membrelor drepte. Bolnavul respectiv ntmpina dificulti la
citit, dar avea pstrat scrisul. Alexia de care suferea s-a
menionat i dup ca afazia s-a restrns i subiectul avea
posibilitatea s comunice mai bine. Un caz similar raporteaz
i Rommel (1683) care prezenta o afazie motorie n urma creia
avea dificulti n repetarea cuvintelor i a propoziiilor,
dar nelegea att limbajul oral, ct i pe cel scris.
Desigur, astfel de cazuri au fost prezentate de foarte
muli autori, dar nu este aici locul s facem o nregistrare
exhaustiv a acestora. Remarcm numai unele contribuii de
cotitur pentru vremea respectiv i care au determinat noi
abordri sau au adus elucidri pe direcia confruntrilor de
idei.
Din perspectiva subliniat, l menionm i pe Cari
Linn (1745); el descrie cazul unui pacient care prezenta
iniial o paralizie urmat de o afazie expresiv cu tulburri
severe de vorbire. Subiectul avea o vorbire ce nu putea fi
neleas i o pierdere a memoriei substantivelor, ca i o
posibilitate de a repeta vorbirea dar, n schimb, i-a pstrat
relativ capacitatea de a citi. Un alt autor, Olof Dalin (1745)
face referiri la un bolnav care n urma unui atac cerebral,
paralizeaz pe partea dreapt a corpului i pierde capacitatea
de a vorbi, dar reuea s cnte unele melodii nvate nainte
de mbolnvire i s neleag vorbirea.
Mai interesante sunt cazurile prezentate de Giovanni
Battista Morgani (1769) care se refer la bolnavi cu pierderea
vorbirii n urma atacurilor de apoplexie, a traumatismelor
produse la nivelul capului i a bolilor cerebrale. Dei
subiecii prezentai de el i-au pierdut capacitatea de a
vorbi, ei nelegeau limbajul. Din descrierile autorului,
rezult faptul c, pe de o parte, paraliziile i dificultile
motorii ale vorbirii pot fi provocate de unele leziuni
cerebrale, iar pe de alt parte, tulburrile motorii i cele
ale vorbirii sunt puse n relaie cu hemiplegia dreapt i cu
traumatismele emisferei cerebrale stngi, adic relaia dintre
paralizia unei pri a corpului cu afectarea emisferei opuse.
n legtur cu aceste date, Ebstein (1915) i exprim
o prere foarte optimist, deoarece consider c stabilirea
relaiei dintre afazie, hemiplegia unei pri a corpului i
afectarea emisferei opuse poate constitui o soluie pentru noi
cercetri i interpretri a fenomenului afazic.
i Johann Gesner (1738-1801) descrie mai multe cazuri
studiate de el cu o palet divers de tulburri i face, n
paralel, referiri la ali subieci prezentai n literatura de
specialitate, ajungnd la o analiz psihopatologic complex a
vorbirii, pe fondul unor afectri ale creierului sau ale
modificrii activitii unor segmente organice i funcionale
ce antreneaz tulburri la nivelul diferitelor componente
psihice. Dac pn la el se credea c tulburrile de limbaj
sunt n relaie nemijlocit cu declinul general sau al
memoriei generale, Gesner este de prere c deficitele
limbajului apar ca efect al unei componente a memoriei
generale i anume, a memoriei verbale. Ca urmare a afectrii
memoriei verbale, subiectul are dificulti n a asocia
imaginile sau ideile cu exprimarea prin simboluri verbale, de
unde i prezena frecvent n limbaj a parafrazrilor, i,
astfel, se recurge la folosirea unor cuvinte neadecvate ca
expresie a uitrii vorbirii i nu ca un nsemn al tulburrilor
de nelegere sau de gndire. Atunci, afazia expresiv, spune
Gesner, nu poate fi redus la o paralizie a limbii sau a unui
organ oarecare, ci ea este determinat de o boal a creierului
care mpiedic funcionarea normal a organului respectiv.
Mergnd pe linia diferenierii formelor afazice,
remarcm ideile lui Albert Pitres (1898) care are n vedere
prezentarea unor cazuri pe care el le numete afazie amnezic
pur. n asemenea situaii, dificultile de limbaj ale
subiectului sunt determinate de uitarea cuvintelor necesare
exprimrii coninutului ideativ. El considera c o asemenea
form de afazie este determinat de lezarea lobului parietal
inferior cu posibilitatea ca n unele cazuri leziunea s poat
fi extins i la nivelul girusului angular. ntruct zona
respectiv nu este singura care e implicat n stocarea
memoriei cuvintelor, afazia se poate produce i ca urmare a
deficitelor de conexiune dintre cortex, n general, i centrii
psihosenzoriali. Din acest motiv, afazia amnezic mai poate fi
numit i afazie transcortical. Pitres a sesizat c afazicii
studiai nu se manifestau identic, unii erau contieni de
tulburarea lor parafrazic, iar alii nu puteau realiza
diferena respectiv.
De cele mai multe ori, afazia amnezic pur se
ntlnete n mod izolat, cci, frecvent, ea se asociaz cu
dificulti de repetare a cuvintelor, a propoziiilor i a
citirii cu voce tare.
Conceptul de afazie amnezic a fost folosit nainte
de Pitres, i de Bateman (1870), Kussmaul (1876) i Banti
(1886). Acetia din urm se refereau la subiecii care
prezentau o lips de abilitate n gsirea denumirilor adecvate
pentru obiecte i persoane, ceea ce semnifica un deficit de
memorie.
Dei afazia amnezic, descris de Pitres, a provocat
multe controverse pro i contra, ea rmne un fapt confirmat,
n bun msur, de datele clinice acumulate ulterior.
I nteresant este c scriitorul Goethe (1749-1832) se
refer la dou cazuri de afazie motorie, se pare c bunicul i
tatl su, care nu puteau comunica verbal cu cei din jur, dar
reueau s se foloseasc de gesturi pentru a se putea face
nelei cu auditoriul.
Benton (2000) apreciaz c toate aceste contribuii
sunt importante pentru evidenierea manifestrilor clinice ale
afaziei ct i pentru aspectele psihopatologice prezentate i
punerea n eviden a bazei neuropatologice a afaziei, iar L.
Dnil i M. Golu (2006) evideniaz c pn n anul 1800, au
fost descrise aproape toate formele clinice ale afaziei
(afazia motorie, parafazia, jargonofazia, alexia, agrafia) i
mai puin afazia senzorial.
Dup cum s-a vzut, problematica afaziei este una
dintre cele mai studiate, att din perspectiv medical, ct
i din cea psihologic, dar este departe de a fi complet
elucidat, rmnnd astfel, o serie de aspecte controversate
i disputate de pe poziii diametral opuse. Se remarc, n
acest context, interpretrile date afaziei din trei direcii
distincte, localizaioniste, holiste sau echipotenialiste i
psihologizante care au determinat, de-a lungul timpului,
cercetrile ntreprinse de diferii autori. i n analiza
fcut de A. Kreindler i A Fradis (1970) cu privire la
istoricul evoluiei cercetrilor asupra afaziei, se subliniaz
contribuia autorilor influenat de una din aceste poziii.
Tocmai aceste concepii la care au aderat, mai mult sau mai
puin, i-au influenat n mod determinant pe specialitii
respectivi s interpreteze fenomenologia afaziei din
perspective att de diferite. Dar prin aceasta, demersul lor
nu este mai puin important deoarece fiecare i aduce o
contribuie interesant ce trebuie cunoscut, iar datele
obinute pot fi coroborate i interpretate prin viziunea
modern a dezvoltrii tiinelor medicale i psihologice. Cum
vom vedea n continuare, contribuiile specialitilor
marcheaz progresul n
cunoaterea afaziei pentru perioada n care au trit i i-au
desfurat activitatea. i n continuare, ne vom referi la o
parte dintre acetia, i anume la cei care au reuit s creeze
o viziune personal n interpretarea fenomenului afazic.
Ca fondator al frenologiei, F. Gali (1757-1828) a
apreciat c limbajul este localizat n zona frontal a
creierului. Bouillaud (1825), pornind de la ideile lui Gali, a
constatat c vorbirea poate fi alterat chiar i atunci cnd
micrile automate i voluntare ale limbii sunt pstrate.
Autorul respectiv se opune concepiei lui Flourens, potrivit
creia creierul nu produce nici un fel de influen asupra
muchilor. Interesant este i afirmaia sa potrivit creia
vorbirea articulat este localizat n lobii anteriori ai
creierului i ca urmare a rolului jucat de acesta, pot avea
loc alterri grave ale vorbirii i n cazul muchilor
fonatori. Ca urmare, el ajunge la distincia dintre afazia
motorie i disartrie, ceea ce reprezint un real progres
pentru diagnoza diferenial a tulburrilor de limbaj cu
substrat neuromotor. Interesant este i distincia pe care
Bouillaud o face ntre afazia expresiv i afazia amnestic,
distincie valabil i n prezent i pe care Benton (2000) o
subliniaz ca pe o contribuie major la diagnoza diferitelor
forme de afazie. Bazat pe datele lui Bouillaud i anterior, pe
cele ale lui Andral (1834), se pare c pentru prima dat, Marc
Dax (1846) a intuit asocierea posibil dintre leziunile
emisferei stngi i afazie, deschiznd calea descoperirilor
lui Broca, alturi de autorii citai mai sus. Astfel, Broca
(1861) pornete de la un caz de afazie, un brbat de peste 50
de ani, care a pierdut funcia limbajului la 21 de ani i care
repeta de cteva ori o singur silab ce o putea pronuna, dar
reuea s neleag bine vorbirea celor din jurul su. Dup
observarea i a altui caz asemntor, Broca emite ideea c
afemia (ceea ce numim noi astzi afazie motorie) este
localizat n a treia circumvoluie frontal stng. Subiecii
descrii de Broca cu afemie nelegeau vorbirea i aveau idei,
dar nu le puteau exprima prin cuvinte, din cauza
dificultilor de coordonare a micrilor de la nivelul
aparatului fonoarticulator. Cnd intervenea i o stare
amnezic, era afectat i capacitatea de a stabili relaii
ntre idei i cuvinte, iar dac aveau loc i deteriorri la
nivelul intelectului, atunci dispreau ideile pe care dorea s
le exprime.
n descrierea fcut afaziei motorii, Broca consider
c, n esen, vorbirea se pstreaz, iar muchii vocii i
articulaiei nu sunt afectai, aa cum nici la nivelul auzului
i a intelectului nu apar modificri majore, dar deteriorarea
vorbirii articulate se produce prin
existena unei leziuni cerebrale care determin, de altfel, i
dispariia memoriei micrilor implicate n articularea
cuvintelor, iar a interveni tulburri ale intelectului. Opus
lui Broca, Trousseau (1877) considera tocmai c afazia
semnific, concomitent, o pierdere a memoriei cuvintelor, a
memoriei micrilor articulrii acestora, ca i a
inteligenei. Ulterior, afemia descris de Broca, a fost
interpretat ca o form de afazie pur sau ca o afazie motorie
subcortical cu un substrat lezional subcortical precis.
Dei teoria localizaionist a afaziei a fost mult
timp controversat, ea rmne o contribuie important, menit
s evite speculaiile cu privire la cutarea mecanismelor
afaziei i a cptat un sprijin experimental prin
experienele cu stimularea electric a scoarei cerebrale (A.
Kreindler, A. Fradis, 1970). n fond, n acele timpuri, se
remarcm confruntare vie ntre adepii localizaionismului
care doreau s ajung la mecanisme neurologice precise n
explicarea psihologic, bazat pe afirmarea a ceea ce numim
astzi, unitatea psihismului uman. n acest context, se
desprinde opinia celebrului medic francez, Charcot (1883) care
sublinia existena unor cazuri de afazie, far s poat fi
pus n eviden vreo leziune la nivelul celei de a treia
circumvoluii frontale, pe care se baza afemia lui Broca. Mai
trziu, nu au putut fi aduse date convingtoare n sprijinul
ideilor lui Charcot, fie pentru c unele cazuri au avut numai
o afazie temporar, fie c unii subieci afazici puteau avea
leziuni subcorticale, dup prerea lui Dejerine.
O alt contribuie important la explicarea afaziei
este acea a lui Wemicke (1874) care descrie afazia senzorial
cu un substrat lezional la nivelul primei circumvoluii
temporale. El arat c esenial este, pentru afazicii
senzoriali, pierderea capacitii de nelegere a limbajului,
a nelegerii auditive a vorbirii chiar dac auzul elementar
al sunetelor se pstreaz. Wemicke demonstreaz c n afazie,
principalul fenomen ce o determin constituie lipsa de
nelegere a vorbirii, ca urmare a lezrii lobului temporal
posterior din emisfera stng. Dei unele funcii ale
limbajului sunt afectate, el a negat c afazicii prezint
obligatoriu i tulburri ale intelectului. El a lsat s se
neleag c afazicul are posibilitatea de a stoca imaginile
memorate caracteristice micrilor vorbirii expresive. i prin
contribuia cercetrilor anterioare, s-a acreditat tot mai
clar ideea c centrul pentru imaginile memorate ale micrii
vorbirii expresive sunt localizate n aria Broca a zonei
frontale posterioare, iar pentru imaginea cuvintelor memorate
auditiv este caracteristic localizarea n aria Wemicke din
lobul temporal posterior i, n fine, pentru memorarea vizual
a cuvintelor a fost apreciat ca fiind implicat partea
posterioar a girusului angular. Cnd se produce afectarea
conexiunilor dintre aria Broca i aria Wemicke, subiectul
prezint dificulti de expresie verbal, cu toate c se
pstreaz, parial, nelegerea vorbirii (Benton, 2000, L.
Dnil i M. Golu, 2006). Wemicke este cunoscut i prin
descoperirea teoriei asociaioniste a afaziei, ce se bazeaz
pe descrierea punctelor de asociaie de la nivelul creierului,
care sunt legate ntre ele prin fibre comisurale, facilitnd,
astfel, producerea activitilor senzoriale i a facultilor
intelectuale prin nregistrarea imaginilor de la cele dou
niveluri, permind funcionarea unitar a sistemului psihic
uman. n timp ce Wemicke era de prere c nu exist dect o
form de afazie senzorial, ce poate cunoate n evoluia ei
etape diferite, Kussmaul (1877) este de prere c sunt dou
forme de afazie senzorial i anume, prima se caracterizeaz
prin surditate verbal, n care fenomenul principal este acela
al tulburrilor de nelegere auditiv, iar cea de a doua
form const n cecitate verbal, n care dominant este
tulburarea de nelegere a scrisului.
Nivelul cortical i integrarea limbajului
n paralel cu cutrile legate de mecanismele
explicrii afaziei, au aprut o serie de preocupri
referitoare la distincia ce trebuie fcut ntre aceasta i
alte forme grave de tulburare a limbajului pe un fond
neurologic mai mult sau mai puin precizat. Astfel, Leyden
(1867) a introdus n tiin conceptul de anartrie pentru
tulburrile grave de articulaie provocate de paraliziile
bulbare, ca ulterior s extind sensul acestuia la toate
afeciunile paralitice care provoac tulburri de articulaie.
Dar se tia nc de la Bouillaud (1825) c
dispariia capacitii de a vorbi nu anuleaz, obligatoriu,
alte funcii ale limbajului i ale elementelor anatomo-
fiziologice implicate n producerea vorbirii, cci existena
unui centru coordonator al micrilor necesare vorbirii
articulate contribuie la reglarea actelor respective. Un alt
autor, Fleury introduce termenul de afrazie pentru subiecii
care pot pronuna, dar nu reuesc s realizeze o nelegere
complet a cuvintelor, ceea ce nseamn c afrazia se
deosebete de afemia lui Broca. ncercri similare de
departajare a afaziei de alte tulburri le fac Ogle i
Bastian, primul prin descrierea agrafiei, iar cel de al
doilea, prin descrierea surditii verbale.
n acele timpuri s-a acreditat tot mai mult ideea c
exist dou centre majore pentru desfurarea activitii
cuvintelor i altul este centrul vorbirii articulate ce
faciliteaz memoria articulrii cuvintelor. ntre aceti doi
centri exist o strns legtur ce se realizeaz printr-o
mulime de conexiuni care asigur funcionalitatea lor. Cnd
aceti centri sunt integri, activitatea se desfoar n
condiii normale i ea se perturb cnd unul sau ambii centri
sunt afectai. Astfel, cnd centrul auditiv verbal este lezat
se instaleaz surditatea verbal i parafrazia, iar prin
afectarea centrului vorbirii articulate, se ajunge la
tulburri grave ale pronuniei de tipul anartriei. Situaia
devine i mai grav cnd sunt distrui ambii centri, ceea ce
duce la pierderea total a vorbirii. O alt situaie este dat
de ntreruperea legturilor dintre centrul auditiv verbal i
centrul auzului sau dintre centrul vorbirii articulate i
centrii motori ai limbii i buzelor i astfel se produce
afazia subcortical (surditate verbal) i respectiv, afazia
pur.
A. Kreindler i A. Fradis apreciaz c aceste idei au
stat, n vremurile respective, la baza construirii a
numeroase scheme ce erau destinate descrierii i ierarhizrii
diferitelor forme de afazie. Printre autorii care au elaborat
astfel de scheme mai cunoscute, amintim pe Wemicke (1874),
Charcot (1883), Dejerine (1901, 1913), Pierre Mrie (1906), H.
Jackson (1915), H. Head (1926), K. Goldstein (1933) .a.
Asupra unor clasificri mai importante ale afaziei vom reveni
pe larg ntr-un alt paragraf. Deocamdat, dorim s subliniem
contribuia lui Jackson i Head, ca i a colii romneti,
pentru a putea reine progresele realizate n studiul afaziei
pn la nceputul secolului XX, dup care cercetrile, pe
acest plan, se nscriu pe o linie modern, facilitat de
avntul nregistrat n toate domeniile tiinifice.
Interesant este modul de abordare a afaziei de ctre
H. Jackson (1915). Nemulumit de limitele explicaiei date
afaziei de adepii localizaionismului, Jackson adopt
interpretarea psihologic a afaziei, pornind de la o serie de
observaii clinice. Contient de importana gndirii i a
limbajului, autorul subliniaz raportul nemijlocit dintre ele,
dezvoltnd concepia sa dinamic. Atunci cnd creierul, dintr-
un motiv sau altul, este afectat, funciile cerebrale sunt
afectate n proporii diferite. Aa spre exemplu, n afazie,
sunt perturbate mai cu seam funciile complexe i voluntare
ale vorbirii, iar cele inferioare i automatizate se conserv
mai bine. n afazie, limbajul prepoziional este mai afectat
n raport cu limbajul emoional, iar limbajul interior este
i el afectat ca i cel exterior, ceea ce face ca gndirea s
aib de suferit.
Jackson se remarc i ca oponent al teoriei
asociaioniste. Astfel, el este de prere c definirea afaziei
prin pierderea cuvintelor constituie o eroare, cci este vorba
de o tulburare a folosirii cuvintelor i trebuie fcut
distincia ntre vorbirea automat i vorbirea intelectual.
Afazicul pstreaz vorbirea automat, dar pierde posibilitatea
utilizrii vorbirii cu sens (a propoziiilor) care constituie
unitatea de baz a limbajului i cuvntul, cum apreciau
asociaionitii. Superioritatea gndirii const tocmai n
exprimarea ei prin vorbirea propoziional, dar care la afazic
este afectat, ca urmare a unor leziuni locale i nu a unui
centru al limbajului, a crui existen Jackson o neag.
Lucrrile lui Jackson l-au inspirat i pe S. Freud,
care a elaborat un alt model explicativ al afaziei, ntr-o
anumit msur bazat i pe concepia lui Wemicke i a lui
Lichtheim. Freud nu consider c sunt deosebiri majore ntre
afaziile centrale i afaziile de conducie.
De fapt, el apreciaz c toate manifestrile afazice nu sunt
altceva dect tulburri ale afaziei de conducie ce au drept
cauz dereglrile conexiunilor neuronale ale creierului. Dei
Freud accepta existena ariilor Broca, Wemicke i a girusului
angular, considera c ele nu au un rol determinant n
producerea, n imprimarea specificitii funcionale, aceasta
fiind ndeplinit de legturile dintre zonele corticale,
motorie i senzorial. Lezarea uneia sau a alteia din zonele
creierului deterioreaz relaia cu alte pri ale organismului
respectiv. Freud recunoate i existena unor dificulti
cognitive n afazie, dar factorii intelectuali sunt mai puin
implicai aici.
Contribuia lui Freud nu este deosebit pentru acest
domeniu. Multe dintre ideile vehiculate de el nu se bazeaz pe
analiza unor cazuri concrete, ci pe literatura de
specialitate, ceea ce face ca aspectele la care se refer s
aib un caracter speculativ. Totui, unele idei prezentate de
el au fost reluate de ali autori i ca urmare a prestigiului
tiinific de care se bucura.
Un impact semnificativ pentru cercetrile ulterioare
asupra afaziei l-au avut ideile lui P. Mrie i cele ale lui
Dejerine, care au scos n eviden c n afazie se gsete, pe
lng alte tulburri, i un deficit de inteligen, cu efecte
negative asupra altor manifestri psihice.
Cercetrile lui H. Head (1926) pornesc de la concepia
lui Jackson. El aplic metoda semiologic i printr-o serie de
teste, dorete s pun n eviden tulburrile limbajului,
specifice afaziei, ajungnd la concluzia c, n esen,
acestea constau n dificulti ale formulrii i expresiei
simbolice. Astfel, afazia provoac tulburri unitare ale
vorbirii, citirii i scrierii, la baz stnd o natur
primitiv a afeciunii, cu dezintegrarea tuturor funciilor
limbajului. Simbolurile care cuprind cuvinte i cifre sunt
afectate n proporii diferite, n funcie de forma i de
gravitatea afaziei, dar i de modul de a se comporta al
subiectului afazic, diferit de la un individ la altul
(accentul cade pe interpretarea psihologic).
coala romneasc are o contribuie important i
recunoscut pe plan mondial, la studiul afaziei. n acest
context, remarcm studiile lui D. Noica (1921) care, bazat pe
observaii clinice, a pus n eviden
o serie de aspecte referitoare la simptomatologia afaziei.
Referindu-se la afazia motorie (1927), el remarc ca fenomen
specific, pierderea memoriei de evocare a cuvintelor i a
celei de pronunare a acestora, dar se conserv, ntr-o
anumit msur, capacitatea de a pronuna cuvinte uzuale. Spre
deosebire de afazia motorie, n afazia senzorial
(de tip Wemicke) sunt afectate nu numai memoria auditiv i
con vizual, ci i funciile perceptive auditive i vizuale.
Aceste constatAii ale lui D. Noica sunt semnificative pentru
diagnosticarea celor douft forme de afazie, motorie i
senzorial, iar aspectele semnalate au fost confirmate de
cercetrile ulterioare.
Pe aceeai linie a colii romneti, n studiul
afaziei, subliniem i contribuia lui Gh. Marinescu i a
elevilor si. Astfel, n 1933, Gh, Marinescu i A. Kreindler
public o lucrare de referin pentru domeniul respectiv, cu
titlul: Vorbirea, afazia i reflexele condiionate, n care,
punctul forte este acela al explicrii simptomatologiei
afaziei prin mecanisme fiziologice precise, ca efect al
tulburrilor dinamicii corticale.
Ceva mai trziu, Marinescu, Sager i Kreindler (1936)
pun n eviden valenele metodei electroencefalografice n
studiul afaziei, prin intermediul creia reuesc s surprind
modificrile electrice de la nivelul creierului la diferitele
categorii de bolnavi afazici. Apoi, Marinescu, Grigorescu i
Axente (1938) studiaz problematica dominanei emisferice a
limbajului, prin analiza unui caz de hemiplegie dreapt i
afazie, ca efect al ramolismentului arterei cerebrale
anterioare drepte, subiectul fiind cu preferin manual
dreapt.
Psihologul G. Georgiade (1942) studiaz
simptomatologia tulburrilor afazice intervenite n urma unor
traumatisme. n astfel de cazuri, au putut fi evideniate
tulburri motorii, receptive, lexice, grafice i de calcul. Pe
baza aplicrii unor probe psihologice, au fost constatate i
reducerea capacitii de memorare, de utilizare a judecii i
a raionamentului, ca n final, s se produc tulburarea
inteligenei. Prin folosirea probelor psihologice, Georgiade
deschide noi ci n studiul afaziei.
Faptele tiinifice acumulate au creat posibilitatea
i perspectiva implementrii ulterioare a activitilor de
reeducare a afazicilor, iniiate de I. Lupulescu i Lidia
Petrescu.

2. Alte contribuii la explicarea mecanismelor afaziei

Contribuia localizaionitilor la explicarea afaziei


se bazeaz pe existena unui centru al limbajului, relativ
bine delimitat, la nivelul creierului. Ca urmare, lezarea
acestui centru are un efect imediat n producerea afaziei. Ei
afirm cu convingere c un astfel de centru al
limbajului se afl n zona temporalului stng, pentru
persoanele cu preferin manual dreapt i la nivelul
temporalului, drept pentru stngaci. Lezarea unuia dintre
aceti centri produce afazie, n funcie de specificul
dominanei cerebrale (i respectiv, a preferinei manuale care
este invers dominanei cerebrale), adic o deteriorare grav
a limbajului, n timp ce alte funcii psihice ce nu au
localizarea n aceti centri, se pot conserva mai bine n
timp. Lezarea altor zone, cum sunt cele occipitale sau
frontale, nu implic fenomenul afazic.
Opus localizaionismului, apare punctul de vedere
potrivit cruia activitatea creierului se desfoar ca un
tot, deoarece ntre diferitele zone ale creierului se
realizeaz multiple legturi prin fibrele nervoase i atunci,
funcionalitatea corect sau dimpotriv, abolirea unor funcii
psihice, constituie un efect nemijlocit de a-i conserva zone
mai mult sau mai puin ntinse n activitate. Astfel, pe baza
asociaiilor i a echilibrului funcional, de la nivelul
creierului, se asigur efectul de activiti de tot, cu
consecine n evaluarea psihismului uman ca un tot unitar.
n acest context, trebuie fcut meniunea c
cercetri mai recente au demonstrat c sunt anumite funcii
psihice puternic localizate, cum sunt i funciile limbajului
sau cele ale modalitilor senzoriale etc. Chiar i aceste
idei ne fac s credem c cele dou poziii, la care ne-am
referit mai sus, nu sunt diametral opuse, ele sunt consistente
i duc la descoperirea adevrurilor tiinifice, atta timp
ct se evit exagerrile i negarea celeilalte poziii.
Unii localizaioniti, cum este cazul lui Kleist
(1934) i al lui Nielsen (1948), exagerau cnd apreciau c
toate formele de afazie sunt determinate de lezarea unei zone
precis localizate pe creier. Dac adoptm strict aceast idee,
devine dificil de explicat unele din manifestrile psihice pe
fondul diferitelor forme de afazie. Spre exemplu, afazicii de
tip Broca sunt, n general, deprimai, nu manifest iniiativ
n adoptarea vorbirii spontane, n timp ce afazicii Wemicke
sunt mai relaxai, stabilesc uor contacte verbale, vorbesc
mult, devenind chiar logoreici, euforici, sunt excitai i fac
micri largi, cu o oarecare agitaie. Apare ntrebarea
fireasc, dac nu cumva aceste manifestri sunt consecina
unor influene ale altor zone ale creierului (probabil
neafectate) n afara celor care au fost lezate i care au
provocat afazia respectiv?
Dei recunoate existena zonelor creierului pentru
limbaj, cum ar fi i zonele indicate de Broca i Wemicke, care
prin lezare determin formele specifice de afazie (motorie i
senzorial), Dejerine
(1914) afirm c n anumite situaii, poate fi vorba i de o
lezare subcortical ce provoac forme pure de afazie, ca:
afazia motorie pur, surditatea verbal, alexia pur. Totui,
Dejerine a publicat cazuri de leziuni bilaterale ale nucleului
lenticular fr disartrie i leziuni ale nucleului lenticular
stng, fr afazie. Anartria prin leziuni centrale nu e
altceva dect o tulburare artric datorat unei atingeri
bilaterale a capsulei interne.
P. Mrie neag rolul leziunii piciorului lui F3 n
producerea unei adevrate afazii, susinnd c ea survine
numai prin lezarea zonei lui Wemicke. Afazia Broca este o
afazie Wemicke asociat unei anartrii, care se situeaz n
sfera cadrului afaziei. (A. Kreindler, A. Fradis, 1970, pg.
24-25). n continuare, autorii citai n lucrarea de
referin, publicat n 1970, sunt de prere c se poate
admite o corelaie ntre leziunea anumitor cmpuri
citoarhitectonice i anumite sindroame clinice (pg. 25).
nc Jackson era contient c pstrarea unor
performane verbale n afazia provocat de o zon lezat a
creierului se datoreaz esuturilor cerebrale rmase
nealterate sau sntoase. De aici, rezult c trebuie s
acordm importana cuvenit nu numai zonei lezate ci i
zonelor rmase intacte pentru a putea explica complexul proces
al desfurrii activitii psihice n afazie.
Penfield (1932) subliniaz c prin lezarea zonei
limbajului din emisfera dominant, conservarea capacitilor
verbale ale subiectului sunt dependente de nivelul funcional
al celeilalte emisfere cu rol minor care poate, cu timpul, s
preia unele funcii ndeplinite de zona dominant. Interesante
sunt i experimentele lui Penfield i Roberts (1959) care au
recurs la stimularea scoarei cerebrale n paralel cu
desfurarea unor intervenii neurochirurgicale, cnd au
constatat c numai sporadic apar simptome afazice tipice, dar
se produc ntreruperi ale vorbirii cu pstrarea vocalizrii,
neclaritate i confuzie n vorbire, amnezie nominal i
parafrazie.
Arseni i Botez (1961), citai de Kreindler i Fradis,
au constatat c n leziunile ariei motorii suplimentare din
emisfera dominant apar, n timp, urmtoarele categorii de
tulburri ale vorbirii:
a. tulburri paroxistice, manifestate prin ntreruperea
vorbirii i prin repetarea cuvintelor;
b. tulburri tranzitorii, cum este afemia postoperatorie;
c. tulburri permanente n care nu se manifest interesul
pentru vorbire i apar anomia i disfazia expresiv.
Ulterior, Botez (1962) arat c pe baza mecanismului
limbajului, afectarea aceleiai arii motorii provoac:
a. tulburri elementare, manifestate prin afemie, ntreruperi
i repetiia n vorbire, un slab interes pentru vorbire;
b. tulburri disfazice de tipul disfaziei expresive i
anomie.
i Sager i Mare (1961) se refer la cazuri de afazie
tranzitorie, cu manifestri de 1-2 sptmni, ca urmare a unor
leziuni din scoara cerebral.
S-a constatat c performanele lingvistice pot fi
afectate i atunci cnd se produc leziuni la nivelul emisferei
nedominante (Mrie i colab., 1965). Aceste tulburri privesc,
mai ales, perseverrile verbale, cele de grafie i de calcul.
ncercnd s depeasc rspunsul exclusiv al cauzei
producerii afaziei de la care pornesc reprezentanii
localizaionismului, Wemicke ntemeiaz teoria asociaionist
a afaziei. El aprecia c exist un centru auditiv verbal al
crui lezare afecteaz negativ att cile aferente
(receptoare), ct i pe cele eferente (efectoare), fcnd
imposibil desfurarea normal a unor lanuri de reflexe care
stau la baza attor acte, aa cum este i cel al limbajului.
Ca atare, afazia se explic fie prin afectarea unui anumit
centru, fie prin lezarea cilor de asociaie dintre acetia.
Mai trziu, s-a conturat ideea susinut de Kinnier Wilson
(1926) c n explicarea mecanismelor afaziei este necesar s
se departajeze argumentele structurale de cele fiziologice i
psihologice. Din aceast perspectiv, printre alii, P. Mrie
(1962) i Ombrdane (1962) sunt de prere c tulburrile
expresive din afazie devin predominante ca efect al
distorsiunilor funcionale de la nivelul muchilor
articulatori. Referindu-se la distorsiunile activitii
expresive a limbajului, n afazie, Alajouanine, Ombrdane i
Durnd (1939) arat c se produc prin tulburri paralitice,
distonice i apraxice.
Tulburarea motricitii muchilor buco-faciali, a
buzelor, a limbii i chiar a faringelui i laringelui, la care
se refer mai muli autori, explic, ntr-o anumit msur,
fiziologia afaziei i cu att mai mult o serie de simptome
legate de disfazia motorie i de disartria cu caracter
apraxic.
La noi, Voiculescu, Ionescu i Goldenberg (1956) au
gsit o corelaie ntre apraxia facio-buco-lingual i afazie;
apoi, Duma, Papilian, Srbu, Vuia, Nagy (1960) confirm cele
de mai sus i, n fine, Botez (1962) leag apraxia facio-buco-
lingual de afazia motorie de origine tumoral.
Kreindler i Fradis (1970, pg. 41) afirm c Aparatul
verbo- motor este, ns, un complex funcional format nu numai
din aparatele musculare periferice, ci i din proieciile lor
pe scoara cerebral (aferenele lor kinestezice) i capetele
lor corticale senzorio-motorii. Proprioceptorii au rol
nsemnat n articulare, funcionnd pe un principiu de
conexiune invers. Alterarea analizatorului verbo-motor este,
deseori, datorat i unor tulburri kinestezice, al cror rol
n acest mecanism nu-1 cunoatem nc precis.
i Hrbek (1955) sublinia rolul important pe care l au
n vorbire analizatorul proprioceptiv (kinestezic), care este
localizat la nivelul lobului parietal. Circuitul dominant al
vorbirii este de sorginte proprioceptiv i motorie, iar
proiecia cortical a legturilor acestor analizatori
constituie nucleul central al vorbirii, dar nu far
participarea celorlali analizatori, mai ales cel acustic i
cel optic.
Oatenie deosebit i s-a acordat rolului aparatului
auditiv n relaie cu proieciile sale corticale i s-a
constatat c n afazie, tulburarea auditiv se ntlnete
foarte frecvent, ceea ce duce la dificulti de recunoatere a
cuvintelor complexe (Schuell, 1954), dificulti de
difereniere a intensitii tonului, mai cu seam cnd se
produc schimbri rapide ale acestuia (Stocket i Tresser,
1954), tulburri de difereniere a sunetelor (Marinescu i
Kreindler, 1933), tulburri n elaborarea reflexelor
condiionate (Kaidanova i Meerson, 1961) .a.
Pornind de la fiziologia pavlovist, Marinescu i
Krendler (1933) urmresc modul de elaborare i de perturbare a
reflexelor condiionate al afazici, ajungnd s evidenieze
aspectele de dinamic cortical pe parcursul evoluiei
limbajului i a tulburrii acestuia n afazie. i Fradis
(1953) a cercetat fenomenul de dinamic cortical n afazie,
bazat pe reflexele condiionate motorii pentru care a folosit
metoda Ivanov-Smolenski. Ulterior, aceast metod a fost
deseori aplicat subiecilor afazici pentru a pune n eviden
diferite aspecte verbale, ca urmare a elaborrii reflexelor
condiionate, aa cum a procedat Caraman i Pendefunda (1956),
Kurev (1959)etc.
Preocupat de adaptarea unor metode ct mai viabile
pentru studiul afaziei, Azeoaga (1963) elaboreaz o baterie de
teste clinice cu scopul de a surprinde caracteristicile
fiziopatologice pe parcursul tulburrilor afazice. Astfel, el
evideniaz urmtoarele categorii de tulburri ale dinamicii
corticale la afazici:
- ineria excitaiei, care determin fenomene de ecolalie,
perseverare i contaminare verbal;
- dificulti de iradiere a stimulrii, ce provoac logoree i
parafrazie;
- abaterea de la instalarea normal a inhibiiei, ce mpiedic
elaborarea rspunsurilor rapide la stimuli i poate duce la
anomie;
- dificulti de sintez (citat dup Kreindler i Fradis).
Rezult, aadar, c afazia este o afeciune neuropsihic ce
provoac tulburri grave ale limbajului, n toate palierele
sale: al nelegerii, al exprimrii, al recepiei, al
formulrii i elaborrii ideilor, fiind asociate i tulburri
ale intelectului, cu cele gnozice i alte dereglri ale
diferitelor procese i funcii psihice. Pe de alt parte,
subliniem c majoritatea formelor afazice au la baz trei mari
cauze:
- atacul cerebral cunoscut i sub denumirea de accident
ischemic vascular;
- leziunile ce apar la nivelul scoarei sau a emisferelor
cerebrale;
- tumorile cerebrale.

n literatura de specialitate se estimeaz c din


totalul afaziilor, 60% se produc n urma unui atac cerebral,
iar celelalte dou cauze dau fiecare cte 20% din numrul
afaziilor.

3. Clasificare i simptomatologie n afazie

n literatura de specialitate pot fi ntlnite


numeroase clasificri ale afaziei - aproape fiecare autor mai
important propune o clasificare, mai mult sau mai puin
proprie, n timp ce alii recurg la sistematizarea unor forme
(elaborate anterior), acestea fiind apreciate ca eseniale
pentru demersul ntreprins. Nu vom prezenta toate aceste
clasificri, ci numai pe cele mai des folosite n practica
clinic i cele mai acceptate de specialitii n tulburrile
de limbaj. n paralel, vom sublinia aspectele simptomatologice
mai importante care fac posibil definirea i recunoaterea
unei forme sau a alteia. i aceste aspecte vor fi selectate
din marea diversitate, mai cu seam c unele au un caracter
tranzitoriu sau altele sufer modificri rapide de la o
perioad de timp la alta.
Marea majoritate a acestor clasificri ale afaziei au
fost realizate dup dou criterii eseniale, cel etiologic i
cel simptomatologie. Dar sunt i clasificri care au la baz
un singur criteriu, de obicei cel etiologic. Dificultile
care intervin n realizarea clasificrilor afaziei sunt
numeroase i greu de ocolit, deoarece apar o
serie de fenomene pe care specialistul nu le poate evalua n
mod
tiinific i precis. Dintre aceste dificulti, enumerm:
1. determinarea exact a cauzei afaziei nu se poate realiza n
toate cazurile, unele dintre ele rmnnd doar la stadiul
ipotetic;
2. unele forme de afazie sunt produse prin afectarea mai multor
componente anatomo-fiziologice i devine greu de stabilit
care dintre acestea este dominant;
3. ntinderea i profunzimea leziunii din afazie nu pot fi
dect relativ aproximate;
4. capacitatea de rezisten sau de fragilitate la factorii
nocivi difer i ea de la o persoan la alta, ceea ce
determin un anumit grad de varietate a ntinderii
fenomenului afazic;
5. din punct de vedere al simptomatologiei afaziei, avem de-a
face cu
o varietate de manifestri, att la nivelul limbajului, ct i
la nivelul ntregii activiti psihice care depind de o serie
de condiii, cum ar fi:
a. vrsta cronologic a subiectului influeneaz
nemijlocit rezistena sau fragilitatea la instalarea
tulburrilor provocate de afazie i de fenomenele
complementare acesteia;
b. nivelul de cultur i al capacitilor verbale ale
persoanelor nainte de mbolnvire pot imprima un anumit
grad de conservare sau de diminuare a activitii psihice;
c. exist o mare varietate a tulburrilor psihice
(inclusiv de limbaj i de personalitate) pe parcursul
fenomenului afazic;
d. n general, simptomatologia afaziei, att cea psihic,
ct i cea somatic, are un caracter tranzitoriu sau de
stabilitate, n funcie de evoluia afaziei;
e. la debutul afaziei, fenomenologia psihic este
extins, iar cu timpul, ea se restrnge, rmnnd dominante,
mai mult timp, aspectele de baz, definitorii ce circumscriu
forma respectiv de afazie;
f. nivelul de instrucie i de educaie anterior
mbolnvirii subiectului are i el un rol important pentru
toate manifestrile psihice pe care le nregistreaz
afazicul, de unde rezult i comportamente att de diverse
i de specifice pentru fiecare subiect;
g. evaluarea simptomatologiei pure afaziei n raport cu
cea complementar (sau colateral afaziei) se realizeaz cu
dificultate, deoarece sunt puine teste elaborate sau
adaptate pentru studiul fenomenului afazic;
h. n fine, sunt ntlnite, adeseori, aspecte simptomatologice
comune n forme diferite de afazie, iar departajarea lor
prin marcarea specificului fiecruia comport un grad de
dificultate sporit, etc.

Una dintre primele clasificri ale afaziei, care


merit s fie reinut pentru nivelul cunotinelor existente
pn la data respectiv i pentru precizia ei, este cea fcut
de Kussmaul (1877). El mparte afazia senzorial de tip
Wemicke n dou categorii; una este surditatea verbal, n
care fundamentale sunt tulburrile de nelegere auditiv, iar
cealalt, cecitatea verbal, unde, de baz, sunt tulburrile
de nelegere a scrisului. Ceva mai trziu, Djerine (1901)
face distincia ntre formele afazice propriu-zise i unele
sindroame care le pot nsoi pe primele sau pot avea o
existen de sine stttoare. Astfel, avem o afazie
senzorial, una motorie i alta total, iar ca sindroame,
cecitatea verbal pur, surditatea verbal pur, afazia
subcortical sau afazia motorie pur care se produce prin
afectarea conexiunilor ce leag centrii corticali de cei
subcorticali. Dar, dup P. Mrie (1906), nu exist dect forma
de afazie senzorial de tip Wemicke, iar afazia de tip Broca
este tot afazie senzorial, la care se adaug anartria, ceea
ce nseamn c tulburrile de articulaie sunt efectul
anartriei i nu afaziei propriu-zise. Clasificarea adoptat de
P. Mrie i reluat de Ch. Foix, se reduce la existena a
patru forme de afazie:
- afazia senzorial, denumit i afazie Wemicke;
- afazia Broca care, n fapt, este o anartrie la care se
adaug afazia senzorial;
- afazia pur, ce poate fi denumit i anartrie pur;
- alexia pur.

Foix este de prere c n afazia senzorial (sau


Wemicke) tulburarea vorbirii se manifest predominant prin
parafazie, jargonofazie, logoree, aa zisele intoxicaii cu
cuvinte i amnezie verbal. La aceste manifestri se pot
aduga, n unele cazuri, o surditate verbal sau o cecitate
verbal i unele tulburri intelectuale, ce pot duce la
dezintegrarea activitii psihice complexe prin instalarea
caracteristicilor amnestice, agnozice i disfazice. Spre
deosebire de aceast form de afazie, n afazia Broca, scade
capacitatea verbal a subiectului i, ca atare, acesta se
limiteaz la folosirea unui limbaj redus de cuvinte, dominat
de interjecii i njurturi, dar se pstreaz, ntr-o
oarecare msur, vorbirea repetat i cea automatizat. Lexia
i grafia sunt i ele alterate din punct de vedre
expresiv i cu conservarea, ntr-un anumit grad, a
comprehensiunii. n afazia motorie pur, dispare capacitatea
de articulaie a subiectului, dar se pstreaz relativ cea de
nelegere i limbajul interior. n fine, alexia pur apare,
de cele mai multe ori, n perioada de ameliorare a afaziei
Wemicke i se reduce la existena unor tulburri grave de
citit, ajungnd la dispariia total a capacitii de lexie.
Ca efect al acestui fenomen, se pot nregistra i unele
distorsiuni ale grafismului, cel mai adesea, scrisul copiat
servil i plasarea defectuoas a grafemelor n spaiul
paginii.
Una dintre clasificrile de referin este i cea
elaborat de H. Head (1923), care mparte afazia n patru
forme: verbal, sintactic, nominal i semantic.
Afazia verbal este similar cu afazia motorie de tip
Broca. Limbajul subiectului afazic se reduce la pronunarea
unui numr redus de cuvinte pe care le repet n toate
situaiile i chiar cnd acesta face progrese, prin reeducarea
vorbirii, aceste elemente se menin.
Afazia sintactic determin, n principal, tulburri
la nivelul ritmului i sintaxei vorbirii. n cazul acesta,
apar tulburri n toate formele de limbaj (exterior, interior,
citit, scris) legate i de expresie i de recepie, cu
existena fenomenelor specifice unei surditi verbale.
A fazia nominal se caracterizeaz prin prezena
fenomenelor de amnezie verbal i, ca urmare, subiectul nu i
poate aminti cuvintele necesare exprimrii ideilor pentru a
desfur un discurs cursiv. Prezint tulburri de nelegere
a limbajului oral, citit i scris ca i dificulti de calcul.
Scrisul spontan este mai afectat dect cel copiat.
Afazia semantic se exprim prin dificulti de
nelegere a vorbirii i a aciunilor ce trebuie s le
desfoare. Cu toate c poate citi i scrie, se produc unele
confuzii la nivelul evalurii generale a coninutului din
actele respective. Tulburrile de orientare bulverseaz i ele
comportamentele intelectuale, dndu-le un caracter infantil.
O clasificare mai apropiat de ideile
contemporane i cu un impact deosebit asupra formelor clinice
ntlnite frecvent este cea elaborat de Weisenburg i McBride
(1935). Autorii respectivi se refer tot la patru forme majore
de afazie:
- afazia dominant expresiv;
- afazia dominant receptiv;
- afazia mixt, expresiv-receptiv;
- afazia amnestic.
i Goldstein (1948) face referiri interesante la aceste
forme de afazie. Caracterizarea acestor forme duce la crearea
unui tablou complex asupra simptomatologiei afaziei, mai cu
seam pentru planul manifestrilor psihice i comportamentale
ce le genereaz.
n clasificarea elaborat de Goldstein se menioneaz
existena celor trei forme de afazie, expresiv, receptiv i
amnestic, la care se mai adaug alte dou i anume, afazia de
conducere, numit de el afazie central i afazia
transcortical.
Afazia expresiv are o frecven mai mare n raport cu
celelalte forme menionate mai sus. Fenomenul major n aceast
form de afazie este acela al tulburrii expresiei orale i
grafice, n care predomin dificulti n producerea actelor
motorii implicate n cele dou comportamente. Subiectul nu
poate pronuna dect cteva sunete pe care le repet n orice
situaie, dar ncearc s comunice prin mimic i gesturi,
adeseori folosite excesiv, mai ales n strile emoionale
deosebite. Botez, Carp i Mihilescu (1968) prezint un astfel
de subiect afazic care nu putea emite dect cuvntul nu i
pe care l folosea n intonaii diferite pentru a exprima
orice idee.
Astfel, vorbirea este implicat la maximum, iar ca
subiectul s poat susine un dialog sau un discurs nchegat.
n formele uoare, repetiiile i ezitrile se ntlnesc la
tot pasul, dar capacitatea de emitere a unor cuvinte cu o
structur gramatical simpl se poate conserva, asigurnd o
comunicare verbal elementar, n care domin monotonia i
lipsa de metodicitate a vorbirii. De aici, rezult c n
afazia expresiv i nelegerea vorbirii este parial
tulburat, cu toate c ideile globale sunt relativ corect
recepionate. nelegerea este mai bun n citire i, n
genere, lexia se conserv mai bine dect grafia, cu excepia
scrisului copiat, unde subiectul reuete s-i pstreze,
aproape n ntregime, performanele grafice ce le avea nainte
de mbolnvire.
Afazia receptiv este reprezentat, n principal, de
tulburrile nelegerii vorbirii orale i scrise. Pe lng
acestea, apar i dificulti de vorbire, prin existena
parafaziilor i a jargonofaziilor, ceea ce duce la substituiri
frecvente de sunete, cu efecte negative pentru
inteligibilitatea vorbirii. Amnezia verbal, ce este i ea
prezent, l face pe subiect s ntmpine o serie de
dificulti n amintirea unor cuvinte pe parcursul expunerii
sau chiar s nu poat denumi unele cuvinte pe parcursul
expunerii din cauza instalrii fenomenului de anomie. Alte
fenomene ce nsoesc tabloul clinic al bolnavului se refer la
tulburri de decodare a limbajului, la manifestri
caracteristice surditii verbale, la aa numitele intoxicaii
cu cuvinte, unde predomin nlocuirile i repetiiile
frecvente etc. Dac lectura se pstreaz relativ n stare
bun, la nivelul scrisului se instaleaz o disgrafie
caracterizat prin prezena tuturor elementelor specifice
acestei tulburri.
Vorbirea afazicului este greu de neles, nu numai ca
urmare a substituirii de sunete i de cuvinte, dar i
existenei deformrilor, a omisiunilor de sunete de la nivelul
cuvintelor, a contaminrii de sunete i silabe, a
manifestrilor logoreice, prin ceea ce unii specialiti numesc
salata de cuvinte. Toate aceste tulburri fac s sporeasc
dificultile generale de relaionare a subiectului afazic cu
cei din jur i exercitarea unor performane adaptabile.
Afazia amnestic are o frecven mai redus dect
primele dou forme i mai cu seam, n raport cu afazia
expresiv. Dei n afazia amnestic se ntlnesc unele
elemente caracteristice celorlalte forme, uitarea
vocabularului i dificultile de evocare a cuvintelor sunt
manifestri majore, ceea ce duce la blocaje frecvente n
timpul desfurrii vorbirii. Ca urmare, subiectul devine
agitat, tensionat i triete cu teama neputinei da a se
putea adapta la cerinele unei comunicri eficiente.
Goldstein (cit. dup Kreindler i Fradis) evideniaz
ca forme ale amneziei verbale existena unei afazii amnestice
ce se manifest mai ales n denumirea obiectelor i a
diferitelor situaii, dei dificultile expresive sunt
diminuate. O alt form este amnezia verbal, n care apar
tulburri expresive mai extinse, ce sunt accentuate pe fonul
afaziei expresive i a celei mixte. n fine, ntr-o alt
form, se uit predominant cuvintele nvate mai recent i se
accentueaz spre btrnee i n strile de oboseal mare.
Kreindler i Fradis sunt de prere c una din cele mai
complexe clasificri ale afaziei este cea sistematizat de
Brun (1953) la care ader, mai cu seam coala german. Redm
aceast clasificare dup autorii citai:
1. Afazia motorie pur este denumit i afazie motorie
subcortical. Subiectul nu poate vorbi, dar se conserv
capacitatea de nelegere, ca i limbajul interior i
deprinderile de scris i citit. Se prezum c aceast form de
afazie este determinat de afeciunea centrilor subcorticali.
Ca mai n toate cazurile formelor de afazie, i n jurul
afaziei motorii pure au aprut o serie de controverse. Astfel,
P. Marie (1926) este de prere c dificultile de a vorbi
semnific, n fapt, o anartrie,
la care se reduce forma respectiv de afazie. i Head (1926) o
reduce la existena unui sindrom de afazie verbal cu
dificulti n pstrarea limbajului interior, dar Dejerine o
recunoate ca pe o identitate distinct, argumentnd c
afazicul nu tie s vorbeasc, iar anarticul are mari
dificulti de vorbire pe fondul dezvoltrii deprinderilor
respective. n realitate, n afazia motorie pur sunt
prezente, n proporii diferite de la un caz la altul, att
tulburrile expresive, ct i cele receptive.
2. Afazia motorie total mai este denumit i afazie Broca
sau afazie motorie cortical. Dei afazicul nu poate vorbi, el
i pstreaz relativ capacitatea de nelegere a limbajului.
De asemenea, sunt alterate lexia i grafia cu adoptarea
scrisului copiat servil. Elementele de perseverare verbal i
de agramatism sunt extinse i variate, la care se adaug
frecvente amnezii verbale ce ngreuneaz i mai mult
susinerea unei comunicri.
3. Afazia transcortical motorie determin mari
dificulti la nivelul vorbirii spontane, dar se conserv
relativ vorbirea repetat. i nelegerea vorbirii se
pstreaz, ca i scrisul copiat i dictat, dar este alterat
scrisul spontan.
Se presupune c aceast form de afazie se produce
printr-o leziune subcortical sau printr-o leziune cortical
difuz.
Afazia amnestic se presupune c ar putea fi o form uoar
a afaziei transcorticale motorii i este determinat de o
leziune a substanei albe de la nivelul temporalului.
Subiectul are dificulti n denumirea obiectului vzut sau
perceput tactil, ca urmare a generrii de ctre afazia
amnestic a altor forme minore de afazie: cea vizual i cea
tactil.
4. Afazia senzorial pur, denumit i afazie senzorial
subcortical i surditate verbal pur, are ca efect neputina
subiectului de a recunoate cuvntul, cu toate c la nivelul
sunetelor se menine aceast caracteristic. Dei nu va
nelege vorbirea, limbajul interior se conserv, ca i grafia
i lexia. De asemenea, se pstreaz vorbirea spontan i sunt
alternate vorbirea repetat i scrierea dup dictare, ceea ce
semnific existena unor tulburri expresive i o surditate
verbal manifestat prin tulburri n planul agnoziei auditive
ce duce la perturbri n localizarea sunetelor.
Leziunea n aceast form de afazie se gsete n
substana alb a circumvoluiei a doua temporale.
5. Afazia senzorial total, cunoscut i prin denumirea de
afazie Wemicke, determin logoree, parafazii, jargonofazii i
dificulti n vorbirea repetat, pe fondul conservrii
vorbirii spontane. Dar dificultile cele mai mari sunt legate
de nelegere i de existena unei amnezii verbale, ca i de
instalarea, mai ales n situaiile de involuie, a agrafiei i
alexiei.
6. Afazia senzorial transcortical, n care este afectat
nelegerea vorbirii i a scrisului, a posibilitii de a
vorbi spontan i de a scrie spontan, dei se pstreaz
vorbirea repetat.
Se apreciaz c leziunea se produce n substana alb a
temporalului, far s afecteze nivelul cortical.
7. Afazia total implic tulburri profunde i extinse la
nivelul expresiei i recepiei limbajului, ceea ce nseamn c
se ntlnesc toate formele de limbaj tulburat, la care se
adaug, n majoritatea cazurilor, i tulburrile intelectuale.
8. Afazia de conducere, numit i afazia de insul, din
cauza ntreruperii cilor de la nivelul insulei, se manifest
prin tulburri ale repetrii cuvintelor i de denumire a
obiectelor, dar se conserv vorbirea spontan i capacitatea
de nelegere a limbajului. Dificultile respective se
manifest i n planul cursivitii expunerii, cnd apar dese
ntreruperi i frmiri ale discursului verbal, ca urmare a
uitrii pariale a vocabularului i a prezenei fenomenelor de
agramatism. i la nivelul grafiei i lexiei se produc
modificri negative legate att de exprimarea acestor acte,
ct i de nelegerea celor redate.
9. Alexia pur, cu denumirea i de cecitate verbal pur
presupune pstrarea vorbirii i a limbajului interior, dar cu
alterarea profund a expresiei i recepiei lexiei i,
parial, a grafiei. Ca atare, formele scrisului spontan i
dictat rmn bune i este afectat scrisul copiat. Apar unele
dificulti n recunoaterea literelor i mai cu seam n
unirea lor pentru a putea citi cuvntul ca ntreg.
S-a constatat existena unei forme de alexie verbal
cu predominarea dificultilor n citirea cuvintelor i alta
literal, n care subiectul are dificulti de urmrire a
traseului literelor i a delimitrii spaiului grafic al
acestora.
n literatura de specialitate se semnaleaz existena
unor forme particulare ale alexiei pure legate de leziunea de
la nivelul creierului, astfel nct afectarea girusului
angular sau a lobului occipital medial imprim asemenea
departajri.
10. Agrafa pur este negat de unii autori ca entitate de
sine stttoare, fiind de prere c asemenea manifestri
reprezint simptome specifice ale majoritii formelor de
afazie i se ncadreaz
n dezorganizarea global a funciilor neurologice i
psihologice. Totui, ea poate fi privit ca o disfuncie
profund ce cuprinde toate aspectele grafiei, pornind de la
imposibilitatea expresiei grafice i ajungnd la tulburri
grave n recepia limbajului scris.
Luria este recunoscut pentru contribuia sa la
elucidarea mecanismelor afaziei i pentru modul n care
concepe clasificarea acesteia. El se bazeaz nu numai pe
studiul formelor clinice ci i pe cercetri sistematice ale
afaziilor produse n urma unor traume mecanice n cel de-al
doilea rzboi mondial. Astfel, n prima sa clasificare a
afaziei (1947), el vorbete de existena a patru forme:
1. Afazia prin dezintegrare fonetic produce dificulti de
difereniere a sunetelor, cu toate c auzul fizic se
conserv, dar este afectat auzul fonematic. Tulburrile
respective se produc, mai cu seam, la nivelul vorbirii
spontane i al grafiei, prin dereglarea scrisului spontan i
chiar a celui dictat. Leziunea care provoac aceast form
de afazie este apreciat de Luria c se afl n zona
posterioar a lobului temporal stng.
2. Afazia cu dificulti n comunicarea relaiilor se
caracterizeaz prin tulburarea comunicrii relaiilor i
neputina subiectului de a nelege structurile lingvistico-
gramaticale cu dereglri ale nivelului semantic al
limbajului. Afazia de acest tip este determinat de
afectarea zonei parieto-occipitale stngi.
3. Afazia prin pierderea funciei reglatoare a limbajului se
caracterizeaz prin apariia fenomenelor de perseverare
verbal i a monotoniei pe parcursul desfurrii
discursului verbal. In acest caz, este afectat zona fronto-
temporal anterioar stng.
4. Afazia prin pierderea funciei reglatorii a limbajului se
caracterizeaz prin apariia fenomenelor de perseverare
verbal i a monotoniei pe parcursul desfurrii
discursului verbal. Aici avem de-a face cu leziuni la
nivelul lobului frontal din apropierea zonei lui Broca.
Ulterior, Luria (1964) revine asupra acestei
clasificri i propune alt clasificare mai complet i mai
apreciat de ali specialiti:
1. Afazia senzorial, n care apare o gam larg de tulburri,
cum ar fi cele legate de diferenierea sunetelor, de
denumire a obiectelor, unele dificulti de scris i de
nelegere. Leziunea se gsete la nivelul temporalului
stng.
2. Afazia acustic amnezic, care determin o pierdere parial
a capacitii de difereniere a sunetelor i mai cu seam a
unitilor
verbale dispuse n serii i a frazelor. Dificulti extinse
apar i n denumirea obiectelor i a situaiilor
nconjurtoare. Afazia respectiv este provocat de leziuni
ntinse la nivelul temporal.
3. Afazia motorie se prezint sub dou forme: una este afazie
motorie aferent sau kinestezic, n care se produc confuzii
la nivelul sunetelor i grafemelor, ca urmare a leziunilor
postcentrale i alta, afazie motorie eferent sau kinetic,
care provoac tulburri de organizare serial a pronuniei
i a grafemelor, de unde i apariia fenomenelor de
perseverare, iar localizarea leziunii se afl n regiunea
anterioar a ariei motorii.
4. Afazia semantic manifestat prin tulburri ale nelegerii
structurilor logico-gramaticale a unitilor verbale mai
complexe i a relaiilor semantice, dar se pstreaz
nelegerea cuvintelor i recepia acustic. Leziunile se
produc la nivelul parietal.
5. Afazia dinamic ce provoac dificulti n vorbirea spontan
i la nivelul discursului verbal, cu manifestri de tip
ecolalic i cliee verbale, ceea ce face ca naraia s se
extind prea mult. Aceast form de afazie este cauzat de
leziuni la nivelul zonei frontale.
Interesant ni se pare i clasificarea afaziei elaborat de
Konorski (1961), care propune patru forme:
1. Afazia audio-verbal, n care se produc tulburri majore n
planul repetrii cuvintelor asemntoare tulburrilor de
ritm i fluen, dar cu posibiliti de pstrare a vorbirii
automate i de denumire a obiectelor i situaiilor la care
face referin.
2. Afazia audio-verbai, unde se perturb, parial, nelegerea
vorbirii, cu toate c se conserv vorbirea automat i
repetat, ca i posibilitatea de denumire a obiectelor.
3. Afazia vizuo-verbal duce la tulburarea vorbirii repetate cu
conservarea vorbirii seriate i a nelegerii.
4. Afazia kinestezico-motorie, n care se produc tulburri ale
vorbirii expresive i adoptarea stilului telegrafic, ceea ce
determin dificulti de nelegere din partea auditorului.
n fine, se impune menionarea unei alte clasificri,
la care ne referim n acest context, i anume, cea elaborat
de Wepman i Jones (1964). Aceast clasificare a afaziei
cuprinde urmtoarele forme:
1. Afazia sintactic, n care se menine relativ bun
posibilitatea de comunicare, cu toate c se nregistreaz o
serie de tulburri, cum ar fi cele de la nivelul funciei
gramaticale i de continuare, n mod sistematic, a
discursului verbal cnd intervin unele distorsiuni din cauza
adoptrii de ctre subiect a stilului telegrafic.
2. Afazia semantic este mai grav dect cea sintactic.
Subiectul nu se poate racorda la relaiile semantice de
difereniere a simbolului verbal de obiect. Formularea
verbal se realizeaz cu dificultate din cauza vocabularului
srac i a existenei fenomenelor de amnezie verbal i
anomie.
3. Afazia pragmatic, n care subiectul are dificulti de a
sesiza semnificaia unor situaii cu care vine n contact
i, de aici, formularea verbal devine imprecis, cu multe
redundane inutile, cu cuvinte parazite i neologisme.
4. Jargonofazia capt, n ideea autorilor, un statut de
sindrom complex i nu o simpl simptomatologie a unei forme
sau a alteia de afazie. Vorbirea subiectului jargonofazic nu
este inteligibil, iar raportrile la situaiile despre care
vorbete nu sunt coerente i adecvate.
5. Afazia global este cea mai grav n raport cu cele de mai
sus. Se pierde, n principiu, capacitatea de a vorbi,
meninndu-se un numr foarte restrns de expresii de tip
infantil i naiv. n cadrul acestei forme de afazie pot
exista o serie de forme particulare n care simptomatologia
variaz i ea foarte mult.
Interesant este i remarca lui Hecaen (1972) care,
din perspectiv lingvistic, face distincia dintre afazia
fonematic i afazia gramatical, cu precizarea c ambele
forme se gsesc n cadrul afaziei Broca. Un interes similar o
prezint i clasificarea afaziei elaborat de Goodglass i
Kaplan (1972) adoptat azi de numeroi afaziologi:
1. Afazia Broca
2. Afazia Wemicke
3. Afazia anomic (sau amnestic)
4. Afazia de conducie
5. Afazia transcortical senzorial
6. Afazia transcortical motorie
7. Alexia cu agrafie
8. Afaziile pure:
a. alexia pur
b. surditatea verbal pur
c. agrafia pur
d. afemia (sau anartria cortical)
Lecours i Lhermitte (1983) apreciaz clasificarea de
mai sus i sunt de prere c ea devine complet prin adugarea
la aceasta a nc dou forme, i anume, a afaziei globale i a
afaziei mixte. Dar ei
resping existena afaziei transcorticale motorii, n timp ce
includ afazia de conducie i alexia cu agrafie n afazia
Wemicke.
Precizm, de asemenea, c naintea publicrii
clasificrii lui Goodglass i Kaplan, M.I. Botez (1971) fcea
distincia dintre afazia amnestic i afazia anomic.
ncercnd s in seama de ideile lui Goldstein i
Lhermitte, ca i de cele ale lui Hecaen i Botez, A. Zolog
(1997) adopt urmtoarea sistematizare a clasificrii afaziei:
1. Afaziile instrumentale sau pure (afemia, agrafa pur,
surditatea verbal pur, alexia pur);
2. Afazia Broca
3. Afazia Wemicke
4. Afazia de conducie
5. Alexia cu agrafie
6. Afaziile transcorticale (mixt, senzorial i motorie)
7. Afaziile amnestice
8. Afazia global i afazia mixt
Autorul citat este de prere c n anumite mprejurri
pot aprea i alte dou forme de afazii care se produc prin
accidente vasculare profunde, n timp ce cortexul cerebral nu
este afectat, cum este cazul afaziei prin leziunea corpilor
striai.
Samo (1997), citat i de Dnil i Golu (1226),
pornete de la ideea tulburarea vorbirii este dependent de
forma de debut al afaziei (brusc sau progresiv) i de tipul de
sindrom afazic ce coreleaz ci zona de localizare a leziunii
i relev c vorbirea se manifest sub dou forme principale:
pe de o parte, ea prezint ntreruperi i ezitri, cu
dificulti de folosire a sistemului lingvistic, iar pe de
alt parte, dei vorbirea articulat nu i pierde calitile
principale de flux i de melodicitate, dar cu afectarea
coerenei i influenei discursului. n funcie de aceste
criterii Samo mparte afaziile n dou forme: dup primele
caracteristici, afaziile sunt denumite fluente, iar dup
celelalte, ele sunt nonfluente.
Afaziile fluente genereaz o vorbire, n bun msur,
cursiv ce cuprinde aspecte prozodice i articulatorii
normale, dar este afectat nelegerea ce este cu att mai
grav cu ct i afazia este mai sever, caz n care se produc
deformri, omisiuni i substituiri de sunete i cuvinte,
determinnd extinderea tulburrilor de nelegere.
Principalele forme ale afaziilor fluente sunt:
1. Afazia Wernicke (afazia senzorial) ce ilustreaz cel mai
bine caracterul de afazie fluent i este generat, cum am
vzut, de
lezarea unei zone a lobului temporal din emisfera dominant.
Important este pentru vorbire c aceast form de afazie nu
genereaz deficien motorie.
n afazia Wemicke se pstreaz fluena vorbirii
articulate, dar apar n unele cazuri substituiri de cuvinte, o
parafazie semantic i mai cu seam, dificulti de nelegere
auditiv. Dat fiind faptul c subiecii din aceast categorie
nu prezint tulburri motorii, ei pot manifesta abiliti de
folosire a unei vorbiri complexe i cu un debit rapid, uneori
chiar precipitat. Formele deosebit de severe ale afaziei
Wemicke duc la instalarea jargonofaziei, n care vorbirea
fluent capt caracteristica de parafazie i este ncrcat
de neologisme, de unde i dificultile de nelegere. Se
ajunge, astfel, la dominarea parafaziilor semantice (verbale)
i fonetice (literale), iar perseverrile la nivelul
comunicrii verbale marcheaz un specific delimitat n afazia
Wemicke.
2. Afazia de conducere (conducie) se caracterizeaz prin
prezena dificultilor de repetiie a cuvintelor i a
propoziiilor, dar far s fie afectat nelegerea
limbajului. n vorbirea afazicului din aceast categorie, apar
parfazii fonetice i dificulti n gsirea cuvintelor
necesare pentru desfurarea vorbirii, cu toate c sunetele
pot fi bine pronunate. i limbajul scris este afectat, iar
citirea variaz, ca dificultate, n funcie de nivelul
afectrii vorbirii. n formele severe de afazie de conducere,
se instaleaz treptat agrafia i alexia.
n afazia de conducere se produce deconectarea ariei
Broca de aria Wemicke mai precis, leziunea de la nivelul
girusului supramarginal duce la ntreruperea legturii dintre
lobul temporal i lobul frontal, far ns ca limbajul s fie
afectat n ansamblul su, dar cuvintele ce trebuie repetate
sunt gsite dup o serie de ncercri i tatonri. Aceast
ultim caracteristic se coreleaz i cu dificultile ivite
la nivelul memoriei verbale de scurt durat.
Afazia de conducere poate fi provocat i de alte situaii,
cum ar fi afectarea substanei albe de sub cortexul senzorial
ori din cortexul submarginal.
3. Afazia senzorial transcortical este pus pe seama
accidentelor vasculare cerebrale ischemice din aria
posterioar sau pe seama unor tumori de fos posterioar,
astfel nct de cele mai multe ori, leziunea separ lobul
temporal de lobul occipital, n timp ce aria Wemicke rmne
intact.
n aceast form de afazie se pstreaz abilitatea de
a repeta cuvinte i propoziii, n schimb este profund
alterat capacitatea de
nelegere a limbajului. Ca urmare, subiecii cu aceast form
de afazie sunt flueni n vorbire, dar cu prezena unor
jargoane semantice i a unor caracteristici specifice de
substituire a cuvintelor, ceea ce face ca unele cuvinte s fie
folosite n exces, fr a fi necesare. Cu toate acestea,
informaiile transmise sunt relativ complete i relativ
explicite, ns dificultile apar la nivelul nelegerii
semantice i a reteniei semnificaiilor memorate.
4. Afazia amnezic se produce prin leziuni limitate la
nivelul lobului temporal stng. Subiectul uit cuvintele,
marcnd o anomie evident i o imposibilitate n gsirea
cuvintelor pentru transmiterea mesajelor, ceea ce l face s
aib rezerve pentru iniierea unei comunicri mai extinse. De
subliniat c se uit nu numai cuvintele n general, dar i
numerele necesare ntr-o comunicare care le presupune.
5. Afazia anomic, denumit i afazia nominal, se produce,
n principiu, n urma oricrei leziuni a emisferei stngi, dar
i leziunile izolate ale lobului temporal provoac anomie
sever, anomie similar cu cea ntlnit n bolile
degenerative, cum ar fi boala Alzheimer.
Dei nelegerea limbajului i repetiia cuvintelor
sunt bune, este afectat capacitatea de numire a obiectelor i
situaiilor. Dei vorbirea este fluent, subiectul afazic nu-
i gsete cu uurin cuvintele, ceea ce genereaz o lentoare
n vorbire, cu pauze mari. Afazia anomic (nominal) este o
form uoar i unele din simptomele sale specifice pot fi
ntlnite i n celelalte forme de afazie, dar mai cu seam n
perioada de debut sau n faza terminal a acestora.
Afaziile nonfluente, a doua categorie dup criteriile
invocate, genereaz o nelegere a vorbirii la un nivel
relativ normal, n timp ce n plan expresiv vorbirea devine
nesigur i domin dificultile gramaticale i de pronunie,
cele de prozodie normal, cu un vocabular limitat, adeseori,
la substantive, verbe, adverbe i adjective. In paralel, i
funcia motorie a prii drepte a corpului este afectat,
astfel nct, cu timpul, hemiplegia devine tot mai sever.
Afazicul este contient de dificultile sale i face
efort n realizarea unei vorbiri fluente, dar fr s
reueasc, ceea ce i accentueaz frustraiile i tensiunile
interioare.
Din categoria afaziilor nonfluente, fac parte:
1. Afazia Broca este reprezentativ pentru aceast
categorie de afazie i const n prezena dificultilor de
articulaie i de formulare corect gramatical cu existena
unui vocabular redus, dar se menine nelegerea vorbirii
auzite. Scrisul este i el afectat ca i vorbirea, iar n
citire se realizeaz performane ceva mai bune. Limbajul
utilizat este simplificat i cu imperfeciuni gramaticale, i
dei subiectul contientizeaz deficitul ca atare, nu-1 poate
depi, iar hemiplegia afecteaz i membrele din partea
dreapt a corpului, ceea ce produce multe stngcii n
desfurarea aciunilor.
Afazia Broca se produce ca urmare a unor tumori sau
afeciuni ale ariei cerebrale medii, care implic poriunea
sylvian, a lobului frontal i a insulei din vecintatea sa.
2. Afazia motorie transcortical prezint unele asemnri
cu simptomatologia din afazia Broca. i aici se pstreaz
nelegerea limbajului i chiar a abilitii de a repeta unele
sunete i cuvinte, dar fluena verbal este afectat i de
frazarea laconic cu multe imperfeciuni gramaticale. Apare
frecvent fenomenul ecolalic, dei n perioada de debut se
menin forme accentuate de muenie. Cnd leziunile
caracteristice sunt extinse, se produc i unele dificulti de
nelegere, scrisul este ncetinit i n citit apar erori, cu
prezena parafaziilor semantice.
Astfel de fenomene apar ca urmare a unor leziuni
tumorale sau vasculare ischemice de la nivelul ariei motorii
suplimentare, implicate fiind, artera cerebral anterioar i
legturile interemisferice fonto- parietale.
3. Afazia transcortical mixt este o form rar de
afazie, n care repetiiile de sunete i de cuvinte nu sunt
att de afectate, dei sunt prezente multe inabiliti de
citire, scriere i chiar de numire a obiectelor i a
fenomenelor. Pot aprea i aici fenomene ecolalice, dar ele
sunt mai restrnse ca n afazia motorie transcortical.
4. Afazia dinamic este o form de afazie descris de
Luria i foarte asemntoare cu afazia motorie transcortical.
Aadar, vorbirea este nonfluent, dei se pstreaz
capacitatea de nelegere a limbajului i abilitatea, ca n
afazia motorie transcortical.
5. Afazia global este i ea un subtip de afazie ca i
afazia transcortical, mixt i afazia dinamic, n care sunt
afectate, n bun msur, toate funciile limbajului, ncepnd
de la fluen i nelegere i terminnd cu abilitile de
citire i scriere. Dei subiecii afazici rspund laconic,
prin da sau nu la orice ntrebare, vorbirea automat i
seriat se desfoar n limite normale.
n aceast form de afazie apar leziuni ale regiunii
perisylviene, deci o antrenare combinat a leziunilor afaziei
Broca i Wemicke.
6. Afazia mixt, la care se refer unii autori, rmne
puin delimitat fa de alte forme de afazie. Ea nu este
destul de precizat nici din punct de vedere etiologic i nici
simptomatologie. Dar se menioneaz mai mult speculativ, c n
afazia mixt se ntlnesc toate manifestrile vorbirii
nonfluente cu grave implicaii, att la nivelul limbajului
expresiv, ct i a celui receptiv.
Toate aceste clasificri sunt folosite, mai mult sau
mai puin, n practica clinic i n studiile diferiilor
cercettori. Aderarea specialitilor la una dintre acestea
depinde de experiena practic i de concepia tiinific
care asigur orientarea spre o anumit modalitate
interpretativ a fenomenologiei afazice. Din punctul nostru de
vedere, aceste clasificri constituie o contribuie
semnificativ la dezvoltarea domeniului, deoarece fiecare
dintre ele poate fi apreciat ca aport substanial i invit
la noi investigaii tiinifice. Toate marcheaz un anumit
stadiu atins de cunoaterea tiinific, peste care
specialistul nu poate trece fr a le lua n considerare.
Ideile vehiculate vor fi continuate i dezvoltate, cu
siguran, prin noile cercetri asupra fenomenului complex al
afaziei.
Capitolul IX
AFAZIA COPILULUI
1.De la disfazie i sindromul de nedezvoltare a limbajului, la
afazia congenital

1.1 Definiie si perspectiv general

Pn pe la jumtatea secolului trecut i dup unii


autori i n prezent, toate tulburrile congenitale, ce
reclam dezvoltarea limbajului, erau denumite prin termenul de
disfazie. Acelai termen (de disfazie) este folosit i pentru
tulburrile afazice manifestate incomplet sau parial. Pentru
a departaja afazia de disfazie, se obinuiete s se fac
precizarea c n afazie se produc tulburri ale limbajului, ca
urmare a lezrii creierului sau c afectarea vorbirii se
produce dup ce aceasta a fost nsuit, ca urmare a unui
accident vascular cerebral, n timp ce disfazia se limiteaz
la disfuncionalitile cerebrale (cu sau fr leziuni ale
creierului) care implic dificulti majore n achiziia
vorbirii, n nelegerea i utilizarea limbajului. Termenul de
disfazie acoper, astfel, toate tulburrile de dezvoltare a
limbajului sau ale retardului verbal dei acestea din urm
sunt mult mai complexe i variate, iar disfazia poate fi mai
bine conceput ca o situaie particular i nnscut pentru
incapacitile verbale. De aici, meninerea unor confuzii nu
numai ntre disartrie i tulburrile de dezvoltare ale
limbajului, dar i fa de retardul verbal reclamat de
disartrie, alalie, autism, de sindroamele deficienei mintale
etc.
Dar unele confuzii posibile ntre disfazie i afazie
au fost sesizate i de unii autori care au artat c ele se
pot produce att pe linie etiologic, ct i pe linie
simptomatologic. Probabil c acesta este un motiv n plus de
a vorbi de afazia congenital. Dac acceptm ideea c orice
afazie este determinat de o leziune a creierului i c
asemenea leziuni se pot produce i la fat nc nainte de
natere, atunci, cu siguran, putem vorbi de afazia
congenital, alturi de afazia dobndit. Pe aceste temeiuri,
o serie de autori descriu afazia congenital prin comparaie
cu afazia dobndit a copilului, rezervnd disfaziei un loc
aparte n sindromul tulburrilor de limbaj n care poate
exista o simptomatologie mai simpl, de tip afazic.
Cunotinele despre afazia congenital s-au dezvoltat,
n bun msur, prin compararea acesteia cu afazia dobndit,
dar far posibilitatea de a evita, adeseori, confuzia dintre
ele. Pentru a depi asemenea confuzii i pentru a putea aduce
precizri noi, R. Leblanc i J. Page sunt de prere c
asemenea confuzii pot fi depite prin distincia clar
dintre: afazia dobndit a copilului i a adultului; afazia
dobndit a copilului i afazia congenital a copilului;
afazia congenital i tulburrile severe ale limbajului. Dup
aceiai autori, afazia congenital este o tulburare specific
a limbajului, n acelai timp de la nivelul exprimrii i
nelegerii care apare la copiii de inteligen normal i nu
prezint tulburri senzorio-motorii majore. Cu toate aceste
precizri, diagnosticarea afaziei congenitale comport o serie
de dificulti pentru c, n bun parte, simptomatologia
caracteristic este ntlnit i n afazia dobndit. Este
suficient s amintim unele dintre caracteristicile majore ale
copiilor care sufer de sindromul afaziei congenitale i
anume, deficitul memoriei secveniale auditive i vizuale, ca
i retardul n dezvoltarea recunoaterii i discriminrii
sunetelor, pe care le ntlnim ntr-o anumit proporie i n
afazia dobndit.
Spre deosebire de afazia dobndit, afazia congenital
nu s-a bucurat de aceeai atenie, aceasta i pentru c
diagnosticarea ei este mai dificil i, mai ales, pentru c
departajarea acesteia de alte tulburri grave ale limbajului
(cum ar fi disartria, formele involuate pe fondul deficitului
de intelect, al unei hipoacuzii severe, a involuiilor verbale
cu substrat neuropsihic accentuat etc.) sau chiar de afazia
dobndit a copilului nu este posibil n afara unui studiu
amnunit i prin cunoaterea precis a mecanismelor
etiologice care au dus la declanarea ei, a simptomatologiei
specifice, a cercetrii fiecrui caz
n parte, a raportrii deficitului verbal i neurologic la
vrsta cronologic, la condiiile de via ale subiectului
etc.
n contextul dat, abia n 1929 au aprut dou studii
consistente consacrate afaziei congenitale, este vorba de
studiul lui Worster- Drought i Allen i de cel al lui Rey
cnd, n ambele, tulburrile consecutive ale limbajului se
realizeaz prin raportarea la simptomatologia specific i
general a afaziei adulilor. Spre deosebire de Rey, Worster-
Drought i Allen au avut n vedere i studiul funciilor
auditive, gnostice i praxice odat cu integritatea sau
dereglarea anumitor funcii lingvistice legate de nelegere,
de exprimarea oral i scris (incluznd i cititul) la copiii
care manifestau i impercepie auditiv congenital. Mai
trziu, prin anii 50 - 60 ai secolului trecut, au aprut o
serie de studii ce porneau de la analiza comportamentului
copiilor care prezentau tulburri severe ale limbajului,
manifestate printr-o memorie vizuo-spaial deficitar, o
slab discriminare auditiv cu limitarea capacitii de
expresie verbal i nu de puine ori, influene negative i la
nivel comportamental, prin afectarea verigilor executorii ale
acestuia, chiar relaia dintre dereglrile limbajului i
manifestarea specific a unor procese psihologice influenate
(asociate) nemijlocit de acesta. Noi apreciem acest mod de
abordare ca fiind o viziune modern n psihologie, cu
deschideri spre explicarea relaiilor de dependen i
interdependen de la nivelul funciilor i proceselor psihice
ce converg i argumenteaz unitatea psihismului uman.
Complementar, afazia congenital a fost conceput i
denumit de o serie de autori de prestigiu n domeniu i prin
ali termeni, dar esena coninutului manifestrilor la care
fac referin este similar fenomenologiei circumscris deja.
Astfel, dup Eisenson (1963) i Benton (1964), afazia de
dezvoltare nu este altceva dect o afazie congenital, iar CI.
Launay (1965) confund audimutitatea cu afazia congenital, n
timp ce MyKlebust (1971) o denumete prin sintagma de
disfuncie auditivo-perceptiv, iar Tardieu (1965), prin
afazia relativ sau printr-o evideniere a caracteristicilor
afaziei dobndite de tip idiopatic, n corelaie cu
tulburrile specifice ale limbajului (Benton, MyKlebust), pe
care Eisenson i Ingram (1972) le consider ca fiind termeni
complementari ce precizeaz deficitul care afecteaz, n
principiu, construcia i integritatea limbajului. Chiar mai
recent, autori ca R. Leblanc i J. Page nu reuesc s fac
distincia clar ntre afazia congenital i audimutitate; ei
consider c audimutitatea se refer la un retard sever de
limbaj (n planul expresiei i al nelegerii)
pentru care subiectul nu poate enuna pn la vrsta de 6 ani,
n timp ce afazia congenital presupune incapacitatea de
achiziie a limbajului. Rezult, n fapt, c cei doi termeni
se refer, dup autorii citai, la aceleai grupe de fenomene
i nu au darul de a elucida problema, aa cum intenionau, ci,
dimpotriv, de a complica i mai mult lucrurile. Totui,
autorii respectivi vin cu precizarea c afazia congenital,
dei produce o dificultate major n achiziia limbajului,
copilul i pstreaz capacitile cognitive non-verbale i,
de asemenea, integritatea, mai mult sau mai puin, a
aparatelor senzoriale i motorii. Printr-o astfel de
apreciere, se evit confuzia afaziei congenitale cu fenomenele
de retard n dezvoltarea limbajului care apar, de obicei, pe
fondul deficienelor auditive, de intelect, de motricitate
fin i grosier i chiar pe fondul unor tulburri afectiv-
emoionale ce duc la distorsiuni comportamentale.
n afazia congenital, ca i n disfazie, se remarc
existena unor inabiliti n formarea deprinderilor de
exprimare i dezvoltare a capacitii de nelegere a semnelor
lingvistice. De obicei, aceste deficite debuteaz naintea
vrstei de 3 ani i se nelege, pe un fond de dezvoltare
intelectual normal, dar cum severitatea exprimrii i
nelegerii vorbirii este accentuat, cu timpul i pune
amprenta i asupra evoluiei proceselor congenitale. La
nivelul exprimrii, se produce o pronunie confuz i
neinteligibil, ce poate merge pn la absena acesteia i se
compenseaz cu o mimic i gestic bogate. Aceste
caracteristici sunt nsoite, n cele mai multe cazuri, de
dificulti n coordonarea micrilor voluntare ale
musculaturii aparatului fonoarticulator, amplificnd
greutile n articulare i n nvarea cuvintelor, ca
ulterior, vorbirea s devin laconic, telegrafic,
stereotip, nsoit de o gestic exagerat pentru a suplini
dificultile verbale.
Chiar dac auzul este relativ bun, copiii cu afazie
congenital au dificulti la nivelul nelegerii limbajului
ce variaz n funcie de gravitatea afaziei respective, de la
nelegerea slab a unor noiuni (n special abstracte), pn
la imposibilitatea localizrii temporale i spaiale a
semnificaiei stimulilor verbali. Din aceasta, rezult
inabilitile n formarea deprinderilor de limbaj scris-citit.
Avnd n vedere o astfel de tratare, rezult c disfaziile nu
sunt altceva dect expresia unor tulburri relativ uoare ale
limbajului ce se ntlnesc n afazia congenital. Dar trebuie
s subliniem c majoritatea caracteristicilor evideniate, n
ultimul timp, cu ocazia descrierii afaziei congenitale, au
fost anterior citate pentru delimitarea
termenilor de disfazie i a sindromului de nedezvoltare a
limbajului (dup unii autori, de retard verbal).
n principiu, diferena dintre afazia congenital i
afazia dobndit, const n faptul c, n prima, subiectul nu
are posibilitatea de a dobndi n mod normal limbajul, n timp
ce n a doua, se pierd, parial sau total, funciile
limbajului i, din punct de vedere psihologic, impactul
acestui deficit este diferit asupra subiectului i asupra
familiei acestuia. Cele mai multe studii au demonstrat c n
afazia dobndit se produc mai multe dereglri n planul
personalitii individului i nu n ultimul rnd, asupra celor
apropiai subiectului care, de multe ori, nu i pot explica
apariia unor asemenea dificulti, aparent fr un motiv bine
precizat, dar care bulverseaz ntreaga activitate psihic i
practic-acional a subiectului, a relaiilor acestuia cu cei
din jur, a comportamentelor sale adaptative. Afazia dobndit,
att la copil, ct i la adult, produce dereglri de acest
gen, nu numai n funcie de gravitatea ei i n dependen de
nivelul achiziiilor verbale la momentul instalrii ei i a
specificului personalitii subiectului. Din definiia
general a afaziei, dat de Hecaen, Dubois i Anglelergues
(1966), potrivit creia afazia poate fi definit ca fiind
tulburarea exprimrii sau a nelegerii semnelor verbale,
independent de toate neajunsurile instrumentelor periferice de
execuie sau de recepie i sunt acompaniate de cele mai multe
ori de dificulti primare sau secundare, conform autorilor;
ele corespund n egal msur, unei leziuni localizate sau
din definiia lui Alajouanine (1968) prin care afirm c ea
este o form de dezintegrare a limbajului datorat unei
leziuni cerebrale, alternnd ntr-o manier variat mai mult
sau mai puin profund i ntr-o manier variat a
dispozitivului structural necesar funcionrii limbajului
rezult i posibilitatea aprecierii i diferenierii celor
dou sindroame afazice, congenital i dobndit, dar trebuie
s subliniem c ambele nu pun accent pe etiologia i
simptomatologia caracteristic fiecrei forme de afazie.

1.2 Simptomatologie i diagnostic n afazia congenital

Pentru a putea ajunge la departajarea afaziei


congenitale de alte forme din cadrul sindromului general de
afazie sau de a circumscrie sfera ei n raport de alte
afeciuni ce duc la tulburri grave ale limbajului cu un
coninut relativ asemntor i, n final, s ajungem la un
diagnostic valid, este necesar s cunoatem o serie de
manifestri definitorii ale acestuia. Desigur, n acest
paragraf nu le vom putea cuprinde pe toate, unele din ele
rezult din ntregul capitol, dar se impune aici sublinierea a
celor eseniale i importante pentru demersul anunat. Astfel,
se impune s evideniem, pentru copiii cu afazie congenital,
urmtoarele:
- prezena unui retard accentuat la nivelul exprimrii verbale
i al nelegerii iar a fi nsoit de deficite
comportamentale, perceptiv-motrice i intelectuale att de
severe ca n alte situaii de copii care, dintr-un motiv sau
din altul, nu reuesc s achiziioneze i s utilizeze
limbajul;
- existena unui deficit pronunat n funcionarea perceptiv
la nivelul modalitilor senzoriale care sunt antrenate n
achiziia limbajului i care privesc dificultile de recepie
a stimulilor, o discriminare auditiv redus cu efect negativ
de stocare n memorie, n organizarea datelor informaiei, a
integrrii i raportrii acestora la experienele anterioare,
din care cauz i rspunsurile elaborate de subiect nu sunt
prea specializate;
- etiologia incriminat n producerea afaziei congenitale
este, de obicei, implicat i n determinarea unor afeciuni
auditive uoare (lejere sau moderate), ceea ce contribuie la
creterea dificultilor de achiziii a pronuniei corecte, a
discriminrii sunetelor i a redrii lor;
- evidena unei ntrzieri cognitive, determinat att de
factorii etiologici ai afaziei congenitale, ct i de
inexistena vehiculrii informaiilor din mediul nconjurtor
ce limiteaz dezvoltarea psihic normal, ntrziere care nu
este de tip oligofrenic, dovad o fac copiii afazici prin
rspunsurile, relativ bune, la probele neverbale, cum sunt
cele coninute n Testul Nebraska pentru aptitudinile de
nvare ce msoar capacitatea subiectului de a ndeplini o
serie de sarcini practice (aranjarea mrgelelor, memorarea
cifrelor, identificarea imaginilor, asocierea imaginilor,
ndoirea hrtiei, atenia vizual, aranjarea blocurilor,
completarea desenelor, memorarea culorilor, montarea
blocurilor, analogia de imagini i gndirea spaial - n
total, 12 subteste). Rspunsurile subiecilor pot fi date nu
numai verbal, ci i prin gesturi sau ndeplinirea concret a
sarcinii, testul dovedindu-se valid pentru copiii auzitori sau
surzi cuprini n intervalul de vrst de la 3 la 17 ani;
- apar perseverri n elaborarea rspunsurilor la anumii
stimuli sau n executarea unor aciuni nsoite de o
instabilitate emoional, mai frecvent i mai accentuat, n
raport de gravitatea afaziei;
- limitarea extinderii memoriei auditive, fapt mai evident n
situaiile complexe sau cnd asupra subiectului acioneaz,
ntr-un timp scurt, un numr mai mare de stimuli.
Studiile efectuate n domeniul afaziei congenitale, la
nceputul celei de a doua decade a secolului trecut, au fost
centrate pe deficitele aprute n memoria secvenial i pe
procesul de reproducere a stimulilor, pentru a putea pune n
eviden caracteristicile fundamentale ale manifestrilor
auditiv-vocale la copiii cu acest sindrom. n acest context,
au fost aplicate probe variate asupra copiilor cu afazie
congenital i aceleai probe asupra copiilor normali, pentru
a primi o informaie comparativ pe loturile de subieci
menionai i astfel, o mai bun centrare pe specificul
diferenelor ce i departajeaz (vezi testul Illinois pentru
abiliti psiholingvistice - aplicat, printre alii, de Stark,
1967, testul Knox Cube etc.). De reinut este faptul c prin
probele aplicate se oferea posibilitatea subiecilor de a da
rspunsuri nu numi verbale ci i nonverbale, asigurndu-se o
ans relativ egal pentru comportamentele cu semnificaie
lingvistic. Totui, prin intermediul acestor probe, cum era
de ateptat, a fost pus n eviden prezena unui retard
semnificativ la copiii cu afazie congenital pe linia
deficitului proceselor de memorare auditiv i vizual, ceea
ce influeneaz capacitile de achiziie a limbajului, i,
mai cu seam, cel de exprimare i de funcionalitate a
acestuia prin creterea numrului de erori n pronunia
corect i n utilizarea flexibilitilor gramaticale, iar
timpul necesar n adaptarea rspunsului la sarcin este mai
mare dect la copiii normali. Dac sunetele sunt prezentate n
mod izolat, performanele discriminative ale copiilor cu
afazie congenital se apropie de cele ale normalilor; n
schimb, cnd sunetele sunt prezentate ntr-un context fonetic
(McReynolds - 1966, Eisenson - 1968) apar dificulti ce pot
fi remediate printr-un antrenament recuperativ susinut.
Simptomatologia prezentat poate fi pus, din punct de
vedere etiologic, pe seama fie a unui deficit de maturizare a
cilor auditive n relaie cu limitarea capacitii de
difereniere i integrare a sunetelor vorbirii (Benton, 1964),
fie ca urmare a unor leziuni cerebrale precoce localizate la
nivelul lobilor temporali sau a celor parieto-occipitali
(Landon, Golgsteine, Keffner, 1960, Eisenson, 1968) i n
fine, fie prin apariia unui retard de dezvoltare cerebral cu
efect negativ n desfurarea proceselor auditive (Eisenson)
ce implic dificulti de stocare a semnalelor verbale, de
percepere i discriminare a fonemelor (mai cu seam n context
lingvistic), de recepie a semnalelor auditive ntr-un timp
scurt, de funcionalitate eficient a memoriei secveniale
ntr-un spaiu temporal dat care presupune ordinea i
ierarhizarea evenimentelor .a.

1.3 De la diagnosticarea afaziei la recuperarea afazicului

Este important s subliniem c diagnosticarea afaziei


de timpuriu prezint avantajul nu numai al cunoaterii
acesteia i a adaptrii unor msuri adecvate de dezvoltare a
existenei afaziei, dar mai ales, un diagnostic precoce
permite ncadrarea copilului ntr-un program de recuperare
tocmai atunci cnd receptivitatea este maxim i cnd
transformrile anatomo-fiziologice sunt favorabile modelrii
lor pe direcia pozitiv. Chiar timpul acordat antrenamentului
verbal, bazat pe intervenia educativ i reeducativ, se
scurteaz i prognosticul devine mai optimist dac activitatea
respectiv se bazeaz pe un diagnostic corect fixat la
vrstele mici ale copilriei. n felul acesta, se evit nu
numai dificultile de dezvoltare i corectare a tulburrilor
de limbaj, dar i efectele negative ale acestora asupra
comportamentului i personalitii (prin exacerbarea
hiperactivitii, negativismului, apatiei, irascibilitii,
agresivitii, frustraiei i anxietii etc.) care duc la
dizabiliti de adaptare la mediul nconjurtor. Din acest
punct de vedere, cele mai multe programe de reabilitare a
copiilor afazici se bazeaz, fie c reuesc sau nu autorii
acestora, pe etapele fireti a dezvoltrii comunicrii i
limbajului din ontogeneza timpurie cu impact nemijlocit n
evoluia psihic general a copilului. Aceasta nseamn
achiziia pe etape i delimitarea secvenial a structurilor
verbale pe principiul de la simplu la complex; se nva mai
nti pronunia corect a sunetelor, apoi combinarea n
cuvinte simple (mono i bisilabice) i, ulterior, utilizarea
propoziiilor i a povestirilor prin nelegerea sensului i
semnificaiei lor. Dezvoltarea capacitilor lingvistice
presupune, n paralel, folosirea limbajului oral pentru
comunicarea strilor emoional-afective i a coninutului
informaional pentru prima etap i pe baza acestuia, formarea
abilitilor de citit-scris care lrgesc orizontul experienei
personale i de acces la cultur, implicat n etapa
a doua. Astfel, se dezvolt gndirea conceptual i alte
funcii i procese psihice.
Pornind de la ideea de izomorfism ntre limbajul oral
i natura promovat de Bruner (1975), prin care se apreciaz
rolul reglator al limbajului pentru atenie i alte
activiti, R. Leblanc i J. Page subliniaz c programele de
dezvoltare ale limbajului, n condiiile severe de retard
verbal, se pot baza pe un antrenament al comportamentului prin
imitare. Dup autorii respectivi, acest program trebuie s
conin cel puin trei etape de antrenare:
1. stimularea ateniei copilului pentru lumea sonor, prin
utilizarea de activiti care s duc la identificarea
sunetelor familiare odat cu localizarea sursei sonore;
2. familiarizarea cu sunetele diferitelor instrumente muzicale
i identificarea lor dup sunetul produs, iar n ordine
succesiv, copilul va fi nvat s identifice sunete i
zgomote;
3. sensibilizarea copiilor la caracteristicile sunetelor dup
intensitate, durat, nlime, timbru i ritm.
n cercetrile contemporane despre afazie se unurete s se
adopte o serie de criterii de rigoare pentru diagnosticarea i
diferenierea afaziei congenitale de cea dobndit, ca
ulterior s se poat elabora programe personalizate, adaptate
fiecrui caz n parte, n vederea dezvoltrii limbajului i a
comunicrii. Tocmai aceste aspecte au fost neglijate o
perioad lung de timp, de unde i persistena confuziilor
dintre cele dou forme de afazie i lipsa unor programe de
antrenament pentru limbaj specifice auzului concret i nu
programe generale atta timp ct manifestrile afaziei poart
amprenta particularului, a trsturilor individuale ale
subiectului dat.

2. Afazia dobndit

2.1 Definiie si simptomatologie n afazia dobndit a


copilului

Se gsesc n literatura de specialitate mai multe


definiii pentru afazia dobndit care au n comun o
clarificare mai riguroas fa de afazia congenital i o
raportare mai pertinent la segmentul neurologic afectat care
o provoac. O astfel de definiie este i cea dat de X. Seron
(1977, 1981) care concepe afazia dobndit ca pe o
tulburare consecutiv cu o tulburare a sistemului nervos
central i survenind la un subiect care a ajuns deja la un
nivel de nelegere i exprimare verbal. Dup cum afirm
autorul respectiv, caracteristic pentru aceast definiie
este, pe de o parte, recunoaterea aspectului neurologic prin
afirmarea unei leziuni cerebrale obiective i pe de alt
parte, afirmarea aspectului psihologic prin sublinierea
existenei prealabile nainte de leziune a unui debut de
dezvoltare a limbajului normal. Prin aceasta, Seron i afirm
opoziia fa de acei autori care sub eticheta de afazia
copilului vorbesc de o diversitate de tulburri formate prin
afazia congenital i concretizate n retarduri de limbaj,
fr s dovedeasc substratul neurologic evident. n
literatura neuropsihologic se insist pe activitile
expresive ale subiectului i se neglijeaz, n bun msur,
cele de nelegere: Caracterul dobndit al afaziei la copil i
adult rezult dintr-o leziune cerebral ce nu se poate reduce
la nedezvoltarea limbajului sau la un retard de dezvoltare,
ntruct fenomenologia afaziei este extrem de complex,
afectnd nu numai limbajul (att sub raportul expresiei, ct
i al recepiei), ci, ntr-o anumit msur, toate palierele
activitile psihice.
n acest context, simptomatologia variat a afaziei
dobndite este abordat de o seam de autori de referin n
domeniu (Guttman, 1942, Basser, 1962, Lennberg, 1967, Hecaen,
1976, Luria 1963, Marinescu, 1933). Dar pentru evaluarea
corect a acesteia, ncepnd cu vrsta copilriei, este
necesar s o raportm la etapele dezvoltrii normale ale
copilului pentru c un simptom afazic manifestat, spre
exemplu, la un copil de 10 ani poate constitui o
caracteristic normal pentru evoluia limbajului la vrsta
anteprecolar (vezi folosirea cuvntului cu sens de
propoziie, stilul telegrafic etc.). Ca atare, se impune s
cunoatem i contribuiile la aspectele psihologice ale
dezvoltrii normale ale copilului, n acest scop fiind
elaborate lucrri semnificative de ctre autori peste care nu
putem trece fr a-i meniona:
Sintetiznd datele din literatura de specialitate cu
privire la simptomele cele mai evidente n afazia dobndit a
copilului pot fi menionate urmtoarele:
1. Sunt unele diferene semiologice ntre afazia dobndit a
copilului i cea a adultului ce dau note de specificitate n
funcie de vrsta subiectului;
2. Tulburrile expresive predomin i sunt mai variate n
raport cu tulburrile receptive, care sunt, de altfel, i
mai greu de cuantificat prin probe valabile fa de primele;
3. Sunt diferene calitative i cantitative ntre manifestrile
tulburrilor de la nivelul limbajului oral i cel scris care
evolueaz n paralel cu starea de progres (ameliorare) sau
regres al afaziei;
4. La nivelul vorbirii orale, limbajul se reduce treptat, chiar
pn la instalarea unei forme de mutism. In paralel, are loc
o simplificare a sintaxei, scderea bagajului lexical i
prezena tulburrilor de pronunie: Alajouanine (1968)
afirm c aceste simptome se deosebesc de cele din afazia
motric a adultului deoarece la acesta tulburrile de
pronunie sunt mai puin frecvente i sintaxa devine
incorect i nu simplificat, ca la copilul afazic, iar
stereotipurile i perseverrile verbale prezente la adult nu
se ntlnesc la copil (Alajouanine i Lhermitte, 1965).
Totui nu exist un punct de vedere comun pentru unele
tulburri; spre exemplu, Collignon (1968) i Hecaen (1976)
precizeaz c tulburrile de pronunie au o frecven
redus;
5. i la nivelul afirmrii tulburrilor de recepie a
limbajului sunt unele dezacorduri ntre autori. Guttman
(1942) i Lefebvre (1950) sunt de prere c se conserv
nelegerea, n timp ce Bay (1975) i Hacaen (1976) noteaz
prezena tulburrilor de recepie la copiii de 6/7-14 ani,
sugernd c ele sunt legate de vrsta subiectului;
6. Dup cum se tie, la adultul afazic se nregistreaz
frecvent prezena logoreei, parafrazei i a jargonului, n
timp ce la copilul afazic manifestrile respective nu au
fost puse n eviden cu certitudine;
7. n ce privete tulburrile limbajului citit-scris se
constat c lectura se degradeaz la scurt timp dup
instalarea afaziei, n timp ce dificultile de scris au un
caracter mai pesimist, ele putnd fi definitive (Leblanc,
Page, Seron, Rondai);
8. Cu ct vrsta copilului afazic este mai mic, cu att apar
diferene mai pregnante ntre simptomatologia acestuia i
cea a adultului afazic. Dar dup 10 ani i dup ali autori,
n special de la 14 ani, tabloul simptomatologie se apropie
tot mai mult de cel al afaziei adultului;
9. Dificultile recuperatorii n afazie sunt direct
proporionale cu gravitatea i ntinderea leziunilor
cerebrale sau, aa cum se
exprima Seron (1977), leziunile severe i bilaterale duc la
un pronostic prost.'
10. Prezena simptomelor descrise mai sus tinde s
bulverseze ntreaga activitate psihic a subiectului,
caracteristicile psihocomportamentale i de personalitate a
acestuia.

2.2 Diagnosticul afaziei si recuperarea afazicului

Cunoaterea simptomelor evideniate constituie un


bagaj important pentru orientarea iniial n diagnosticarea
afaziei dobndite. Dar ele nu sunt suficiente n toate
cazurile pentru o diagnosticare cert. Mai sunt necesare i
alte aspecte pe care trebuie s le lum n considerare pentru
a crea o viziune holistic asupra dimensiunii fenomenologiei
afaziei. Astfel, simptomatologia respectiv trebuie raportat
i coroborat cu vrsta subiectului afazic i cu nivelul
evoluiei psihice anterioare instalrii afaziei. Aceasta
nseamn i raportarea la starea de normalitate i evaluarea
tulburrilor aprute n funcie de criterii bine delimitate.
n acelai context, se tie c sunt importante achiziiile
psihice anterioare deoarece cunoaterea lor ne permite s
evalum regresele i tulburrile aprute n urma instalrii
afaziei. n aceeai ordine de idei, nu pot fi neglijate nici
aspectele etiologice cci una este o afazie provocat de
leziunile minime cerebrale i alta este, spre exemplu, afazia
produs de leziuni severe bilaterale. Desigur, nu este uor s
cptm informaii complete asupra tuturor acestor aspecte,
dar ele se dovedesc utile chiar dac sunt pariale i
completate ulterior prin contactul direct cu subiectul afazic.
Tehnicile terapeutice nu pot fi adoptate n afara acestor date
i far un diagnostic ct de ct valid.
n literatura neuropsihologic se nregistreaz unele
controverse i pe planul diagnosticrii i recuperrii
copilului afazic comparativ cu adultul afazic. Unii autori
cred c la copilul afazic diagnosticul este mai accesibil i
reeducarea mai uoar, deoarece se lucreaz mai rapid cu
acesta ca urmare a mobilitii sale i faptului c achiziiile
psihice nu sunt terminate, ceea ce nltur stereotipia,
rigiditatea, n timp ce ali autori, dimpotriv, afirm c la
adultul afazic sunt mai pregnant evideniate simptomele i
aspectele etiologice permind un diagnostic cert, iar pentru
activitile terapeutice este mai motivat i se implic mai
mult n sarcin. Din perspective diferite i unii i alii au
dreptate. Desigur, la copil simptomele nu sunt att de bine
conturate ca la adult i nici factorul
etiologic nu este suficient de afirmat n toate cazurile, ceea
ce ngreuneaz diagnosticarea, dar avnd n vedere
cunotinele de psihologie se tie c la copil se manifest o
mare plasticitate a sistemului nervos, fapt care duce la
creterea capacitii de achiziie, facilitnd recuperarea. La
aceasta se adaug i alte aspecte i anume acelea legate de
formele afaziei infantile ce nu sunt att de severe ca la
adult i, n genere, copilul nu triete att de bulversai n
planul personalitii i reuete s depeasc mai uor
tensiunea, frustraia i anxietatea.
nc de la formarea cunotinelor despre afazie, au
existat preocupri intense cu privire la diagnosticarea
acesteia i recuperarea afazicilor, dar progrese mai deosebite
s-au nregistrat dup cel de-al doilea rzboi mondial, cnd s-
a creat necesitatea evalurii i tratrii persoanelor cu
leziuni cranio-cerebrale. Pe acest plan, semnificativ este
contribuia lui Luria care, cu ajutorul colaboratorilor si,
organizeaz un sistem tiinific de diagnosticare i
recuperare neuro- psihic a afazicilor cu traumatisme cranio-
cerebrale n fosta Uniune Sovietic, iar n Statele Unite au
fost nfiinate spitale pentru tratarea i reeducarea
rniilor de rzboi, iar experiena acumulat i-a permis lui
Wepman (1951) i lui Schuell (1974) s elaboreze primele
lucrri n limba englez despre tehnicile de recuperare a
afazicilor. Totui, progresele remarcabile n domeniul
recuperrii afazicilor sunt legate de dimensiunile din anii
mai apropiai de zilele contemporane.
Avnd n vedere caracteristicile de sensibilitate i
suspiciune ale afazicului, ca i cerina acestuia de
afectivitate i nelegere, apreciem c demersul iniial n
domeniul recuperrii este acela de a influena pozitiv
atitudinea familiei, prin organizarea mediului nconjurtor n
care triete subiectul pentru a-l putea determina s simt
afeciunea celor din jur i s se plaseze ntr-un confort
psihic permanent. A doua etap, const n motivarea
subiectului pentru activitile recuperative prin insuflarea
ncrederii n forele proprii i crearea nelegerii c unele
dificulti pot fi depite, dar c trebuie s aib rbdare i
s depun un efort susinut pentru a se putea realiza. Etapa a
treia, cea mai important, dar i cea mai dificil, se
concretizeaz n aplicarea unor tehnici terapeutice de
recuperare care cuprinde demersul medical, psihologic i
logopedic. n plan medical, la aprecierea neurologului se
administreaz medicamente menite s fortifice organismul i,
n special, sistemul nervos central, s activeze zonele
sntoase, dar fragile, n timp ce psihologul apeleaz la
diferite forme de psihoterapie de susinere, de relaxare i la
acele
comportamente adecvate realitii nconjurtoare. Cel mai
dificil rmne demersul logopedic, din dou motive; pe de o
parte, palierul limbajului i al comunicrii este deosebit de
afectat i perturb relaionarea cu cei din jur, iar pe de
alt parte, cu toate eforturile depuse de specialiti, n
afazie nu este nc elaborat un sistem metodologic logopedic
nchegat i tiinific care s permit o recuperare eficient
i rapid. Dar progrese pot fi realizate n nlturarea
tulburrilor de limbaj prin utilizarea unor metode i procedee
mai bine statuate n cazul altor forme de tulburri ale
limbajului, ca i prin aplicarea tehnicilor cunoscute de
dezvoltare a conduitelor verbale de ctre un logoped abilitat
n recuperarea afazicilor.
n reeducarea logopedic la afazici se urmrete
dezvoltarea comunicrii verbale i acolo unde limbajul a
atins, anterior, un anumit nivel de evoluie, dar a fost
deteriorat ca urmare a instalrii afaziei, se are n vedere
reconstrucia acestuia pe principiul adoptrii pailor mruni
sau a aciunii de la simplu la complex. Pe parcurs, pot s
apar tulburri de articulaie (i, de obicei, apar n
majoritatea cazurilor) i ele trebuie corectate dup
metodologia folosit n dislalie i disartrie (E. Verza,
2003). Scopul final este acela de a determina funcionarea
normal a limbajului. Este nevoie de un numr mare de
repetiii i n situaii variate, pentru a putea forma
automatismele verbale ale achiziiilor noi. i pentru
reinstalarea limbajului scris-citit se pot folosi multe din
metodele i procedeele prezentate de noi n corectarea
dislexo-disgrafiei. Subliniem c n cazul dereglrilor
verbale, produse prin afazie, toate tehnicile terapeutice i
sporesc ansele de eficacitate atunci cnd ele sunt nsoite
de unele mijloace ajuttoare, ca s le numim aa, cum ar fi:
articularea prin imitarea unui model corect, vizualizarea
micrilor aparatului fonoarticulator n timpul pronuniei cu
ajutorul unor imagini sau filme date cu ncetinitorul,
emiterea de cuvinte i propoziii n mod cutat, adaptnd ceea
ce unii autori numesc terapia intonrii melodice sau
terapia melodic, folosirea extins a gesturilor, care ajut
la declanarea vorbirii, folosirea micrilor ample cu degetul
pentru trasarea literei- grafem n aer sau pe sticl, pentru a
dezvolta motricitatea fin necesar scrisului .a.
Unde, din diferite motive, nu se pot realiza programe,
se vor forma i dezvolta variante ale comunicrii nonverbale
(cunoscute) ce pot fi considerate alternative ale relaionrii
comunicaionale.
Capitolul X
DISTORSIUNE LA NIVEL PSIHIC I COMPORTAMENTAL N AFAZIE

Odat cu instalarea afaziei, au loc o serie de


modificri la nivelul ntregii activiti psihice i
comportamentale ale subiectului, ncepnd cu activitatea
psihic simpl, senzorial i terminnd cu cea complex,
superioar. Astfel, toate formele afaziei produc efecte
negative asupra activitii psihice i comportamentale. Unele
dintre aceste efecte sunt localizate i restrnse predominant
la nivelul unor funcii, iar altele au un caracter mai
general, afectnd n mod extins i profund ntreaga activitate
psihic. Fenomenul ca atare depinde de gravitatea i forma
afaziei, dar i de o serie de factori subiectivi, diferii de
la o persoan la alta. Mai facem precizarea c multe din
aceste modificri pot fi remarcate i subliniate cu ocazia
descrierii formelor afazice. Ne vom referi, n acest capitol,
la acele modificri psihice ce au un grad de stabilitate mai
mare i care se regsesc ntr-un fel sau altul, n toate
formele afaziei. Desigur, trebuie s avem n vedere c
expunerea noastr nu poate fi exhaustiv, pentru c unele
aspecte nu sunt suficient de cercetate i elucidate.
Dereglrile din planul psihic ncep nc de la nivelul
senzorialitii i devin din ce n ce mai complicate n
cogniia superioar. Astfel, existena frecvent a agnoziei l
mpiedic pe afazic s i manifeste abilitile de a imita,
de a reproduce i recunoate semnificaia informaiei
senzoriale, chiar n absena unor deficiene de percepie.
Uneori, se pot produce inabiliti n recunoaterea formelor,
a culorilor, n aprecierea distanelor i chiar a obiectelor.
Ritmurile i formele muzicale sunt i ele greu de recunoscut,
iar recunoaterea i,
respectiv, desenarea unor figuri dimensionale prezint
dificulti i mai mari, fapt ce semnific, apraxia
constructiv, n timp ce deficitul n abilitatea de a
recunoate figurile umane poart denumirea de prosopagnozie
i, n fine, inabilitatea n recunoaterea prilor corpului
se numete autopagnozie. La aceste caracteristici se adaug
agnozia auditiv, ce se manifest prin inabilitatea de a
recunoate, n unele situaii, stimulii auditivi, dei n alte
mprejurri acetia au fost recunoscui. O asemenea situaie
de dereglare temporal a sesizrii stimulilor auditivi l
tensioneaz i l irit pe subiect, facilitnd instalarea
negativismului n faa unor sarcini i scderea apetitului
pentru activitate, afectnd, astfel, cogniia.
Pentru studiul memoriei, ateniei i gndirii, o serie
de autori romni (Kreindler i Fradis, 1963, Kreindler,
Fradis, Mihilescu i Gheorghi-Sevastopol, 1967), au
aplicat, la afazici, probe psihologice, iar rezultatele
obinute au fost comparate cu performanele persoanelor
normale, astfel nct s-au putut pune n eviden aspecte
specifice determinate de afazie.
La nivelul memoriei, apar modificri cu caracter
general pentru ntregul proces i modificri particulare, ce
in de o form sau alta a memoriei. Se pare c tulburrile
cele mai extinse se manifest la nivelul memoriei verbale, iar
la subiecii la care este afectat i expresia, reproducerea
cuvintelor auzite sau citite se face cu mare dificultate. Prin
aplicarea probelor auditive, se constat c afazicii obin
performane mai slabe dect n cazul probelor vizuale. Dar i
ntr-un caz i n altul, recunoaterea este mai bun dect
nvarea i, mai cu seam dect reproducerea, care nu numai
c se rezum la un numr redus de stimuli, dar i la frecvente
inexactiti. Evocarea care st la baza nvrii i
reproducerii se realizeaz cu mai mare dificultate, deoarece
implic o activitate complex ce trebuie s se produc i n
lipsa stimulului, printr-o serie de asocieri i comparaii
ntre elementele ntiprite anterior. La afazici, apare
fenomenul de rigiditate ntre situaiile nvate ce se extind
i asupra noilor achiziii, far ca acestea s poat deveni
dominante prin elementele eseniale i definitorii. De cele
mai multe ori, dintr-un proces care este predominant dinamic,
se creeaz o ruptur ntre achiziiile vechi i cele noi.
Se cunoate de mult timp (Weisenburg i McBride, 1935)
c la afazic, informaiile date pe cale verbal se rein cu
mai mare dificultate dect cele ce parvin pe cale neverbal.
Dar s-a demonstrat c n condiiile combinrii materialului
verbal cu cel neverbal, crete
capacitatea de a obine performane mai bune n planul
memoriei generale. Acest fenomen este n egal msur valabil
pentru memoria auditiv, ct i pentru cea vizual. Autorii
citai sunt de prere c cele mai accentuate tulburri de
memorie se produc n cazul afazicilor amnestici, dar Kreindler
i Fradis, n urma experimentelor efectuate, ajung la
concluzia c n afazia receptiv sunt prezente mult mai multe
tulburri dect n afazia expresiv i chiar n cea amnestic.
Pentru memoria imediat, ei remarc c n toate cele trei
forme de afazie (expresiv, receptiv i amnestic)
reproducerea implic dificulti mai mari dect n nvare i
n recunoatere, iar performanele scad la probele verbale,
comparativ cu cele neverbale i sunt, de asemenea, mai slabe
n memoria auditiv, comparativ cu cea vizual.
Pentru memoria ntrziat (Mihilescu, Fradis i
Kreindler, 1965, Kreindler, Fradis i Mihilescu, 1967) au
fost folosite probe relativ asemntoare, pe un lot de
subieci cu afazie expresiv, receptiv i amnestic. S-a
constatat c fenomenele de mai sus nu numai c se menin, dar
sunt i mai accentuate, ca urmare a faptului c materialul
verbal este tot mai dificil de evocat i de reprodus, dup
scurgerea unui interval de timp mai mare sau mai mic. Totui,
trebuie avut n vedere c, mai cu seam n memoria de lung
durat, intervin o serie de factori subiectivi care
influeneaz unele caracteristici legate de tendina
subiectului de a reine mai bine aspecte de un anumit fel, de
a le evoca n raport de o anumit conjunctur, de starea
dispoziional de la un anumit moment dat etc.
Dei modificrile ateniei n afazie sunt invocate n
literatura de specialitate, ele nu sunt suficient de
cercetate, majoritatea studiilor se bazeaz doar pe observaii
mai mult sau mai puin riguroase. Cteva din cercetrile mai
consistente, de la care se poate porni n studiul ateniei,
merit s fie consemnate. Astfel, Fraisse i Ehrlich (1959)
sunt interesai de capacitatea afazicilor de a-i orienta
atenia simultan asupra a doi stimuli. n acest sens, ei
folosesc probele de baraj, n urma crora ajung la concluzia
c dei se manifest o lentoare n efectuarea probelor,
afazicii au posibilitatea de a se orienta n funcie de dou
modele cuprinse n experiment pentru fiecare semn. Utiliznd
probe relativ asemntoare, i Botez (1962) constat c
performanele afazicilor sunt apropiate de cele ale
subiecilor normali. Berry i Eisenson (1964) sunt de prere
c afazicii suplinesc dificultile de percepere n mod
compensativ, prin sporirea activitii bazate pe atenia
voluntar.
Cercetrile efectuate de Kreindler, Fradis Sen
Alexandru, Mihilescu i Gheorghi-Sevastopol (1963, 1968) au
vizat studiul concentrrii i mobilitii ateniei la afazici,
iar rezultatele obinute au fost comparate cu caracteristicile
fenomenelor respective ale unui lot martor de subieci
normali. Autorii respectivi au aplicat excitani verbali i
neverbali, vizuali i auditivi, iar datele obinute pe
subiecii cu diferite forme de afazie au fost comparate cu
cele ale subiecilor normali. Subiecii investigai, cu vrste
cuprinse ntre 29 i 71 de ani, avnd studii elementare, medii
i superioare, prezentau forme de afazie de tip expresiv,
receptiv i amnestic.
Rezultatele obinute au fost prelucrate n funcie de
performanele, omisiunile i erorile fcute. Astfel, s-a
constatat c afazicii nregistrau performane semnificativ mai
reduse (cu puin peste 50%) fa de subiecii normali, iar
dificultile n depirea omisiunilor i erorilor duceau la
scderea rapiditii i a corectitudinii n executarea
sarcinii de lucru. Diferenele cele mai mari ntre
performanele afazicilor i normalilor au fost consemnate la
probele vizuale neverbale, (semne geometrice). Omisiunile cele
mai frecvente la afazici au aprut la probele ce implicau
analizatorul auditiv, dar erorile nregistreaz o scdere pe
linia ambilor analizatori. Referindu- ne la rezultatele
obinute n funcie de forma afaziei, se constat c afazicii
receptivi au cele mai slabe performane la toate probele de
baraj, iar la probele vizuale bazate pe imagini, afazicii
amnestici prezint numrul cel mai mare de omisiuni i, n
fine, n probele vizuale verbale, subiecii cu afazie
receptiv nregistreaz, din nou, un numr mare de omisiuni.
La probele auditive, apar omisiuni frecvente n toate formele
de afazie.
Aceiai cercettori au demonstrat, experimental, c la
afazici i mobilitatea (flexibilitatea) ateniei este
deficitar, comparativ cu subiecii normali. Aceast
caracteristic este determinat de creterea latenelor n
adaptarea rspunsurilor la diferii stimuli, att de natur
optic, ct i de cea acustic. Dintre cele trei categorii de
afazici, (expresivi, receptivi i amnestici), cei cu afazie
receptiv prezint o mobilitate mai sczut a ateniei, n
timp ce ceilali subieci afazici prezint o mobilitate mai
apropiate de normali, ducnd astfel, la mbuntirea
performanelor lor.
Cele mai multe i consistente cercetri sunt
consacrate studiului gndirii i limbajului i implicit,
aspectelor legate de inteligena afazicilor. Cu toate acestea,
rmn nc multe lucruri neclare sau insuficient elucidate,
dat fiind faptul c, pe de o parte,
specialitii nu sunt unanimi de acord n ceea ce privete
specificitatea tulburrilor acestor funcii psihice la
diferitele categorii de afazici, iar pe de alt parte,
tehnicile de cercetate sunt att de diferite de la un autor la
altul, nct rezultatele obinute nu pot fi raportate la
criterii unitare pentru a putea face generalizri riguroase.
Judecarea gndirii i limbajului trebuie fcut ntr-
un context n care s se aib n vedre c afazicul se
raporteaz diferit fa de normal la realitatea obiectiv,
ntruct funciile intelectuale sunt influenate i de
prezena unor tulburri de la nivelul percepiilor primare i
a unor caracteristici agnozice ce produc dificulti n
vehicularea corect a informaiilor anterioare.
Cele mai multe cercetri pornesc de le ideea lui
Jackson (1879), conform creia afazia se caracterizeaz i
prin existena unor tulburri, cteodat chiar grave, ale
intelectului. Astfel, P. Mrie (1962) afirm i el c n
afazie sunt prezente tulburrile intelectului mai pronunate
n unele forme, cum ar fi afazia de tip Wemicke, dar care se
difereniaz de cele din demen, mult mai grave i mult mai
extinse. Dup P. Mrie, tulburrile intelectului coexist cu
tulburrile altor funcii psihice, n timp ce limbajul este
mai puin alterat sau aproape deloc. Dar Weisenburg i McBride
(1935) neag existena tulburrilor de inteligen, ca o
caracteristic specific n afazie, dei sunt de acord cu
prezena altor tulburri ale funciilor psihice. Head este de
prere c tulburarea inteligenei nu depinde att de afazie,
ct de disfunciile verbale care apar n aceasta i care duc
la diminuarea capacitilor de abstractizare i de
simbolizare, astfel nct afectarea inteligenei este numai un
recul al acestor caracteristici. Goldstein (1948) afirm c
tulburrile de gndire i de limbaj depind de leziunea
cerebral, chiar dac nu se instaleaz afazia, ceea ce
nseamn c ele nu sunt interdependente de alte tulburri
psihice. Pe baza aplicrii unor teste de inteligen la
afazici, dup un interval de timp de la producerea
traumatismului, Wepman (1951) a constatat o scdere
semnificativ a coeficientului de inteligen (relativ
asemntoare celui din debilitatea mintal uoar - 70,4). Dar
o serie de autori, printre care Meyers (1948), Tenber i
Weinstein (1956), Alajouanine i Haermitte (1964) i Zangwill
(1964) sunt de prere c tulburrile intelectului invocate n
afazie nu sunt determinate de aceasta, ci de prezena
dificultilor de apraxie ori de alte afeciuni cauzate tocmai
de leziunile ce determin i afazia.
Funcionalitatea intelectului este influenat i de
caracteristicile de structur i de form ale limbajului.
Astfel,
diminuarea capacitilor verbale apare ca o trstur
dominant n toate formele de afazie n care potenialul
verbal comunicativ al subiectului este determinat att de
etiologia afaziei, ct i de nivelul afectrii altor funcii
psihice implicate n desfurarea comportamentelor verbale.
Fenomenul cel mai izbitor n afazie este acela al reducerii
numrului de cuvinte pe care le poate evoca i utiliza n
comunicare. La acestea se adaug i dificultile de emitere
i de pronunare corect a sunetelor i a cuvintelor. Ca
urmare a leziunilor centrale ce se produc n afazie i
formaiunile cavitare, ceea ce are efecte directe asupra
micrilor normale ale organelor active (glota, cavitatea
faringian, cavitatea bucal, cavitatea nazal). Rezult c
pentru articularea corect a sunetelor i a cuvintelor este
nevoie i de integritatea i funcionalitatea normal att a
organelor active ale vorbirii (limba, buzele, palatul moale,
faringele, laringele, uvula), ct i a celor pasive (dinii i
palatul dur). n acest context, A. Zolog (1997, pag. 121)
precizeaz c pentru afaziolog este important s in seama de
faptul c producia verbal depinde i de existena unor
variante normale ale sunetelor articulate, att individuale,
legate de variaiile normale de conformaie ale organelor
fonatorii, ct i patologice, n cazul unor defecte
morfologice ale acestora, sau din cauza unor tulburri de
motilitate de origine neurologic. n egal msur, trebuie
s se aib n vedere c n evaluarea vorbirii unui individ, se
pot produce variante normale ale aceluiai sunet articulat, n
funcie de influena exercitat de sunetele nvecinate (A.
Rosetti, A. Lzroiu, 1982).
Subiecii a cror leziune se afl n emisferul stng
prezint, pe acest plan, dificulti mai mari fa de cei cu
leziuni ale emisferului drept. Dar, desigur, fenomenul depinde
i de dominana emisferic specific fiecruia. n afazia
amnestic, acest fenomen este mai accentuat i mai extins,
cuprinznd, n special, cuvinte cu caracter abstract sau
cuvinte folosite mai puin n limbajul uzual. Funcia de
denumire a obiectelor i a aciunilor este marcat de o
laten mai mare fa de indicarea obiectului sau a repetrii
cuvintelor. Se poate constata o relaie direct ntre srcia
vocabularului i reducerea textului, ceea ce reprezint o
caracteristic semnificativ pentru adoptarea unui stil
comunicaional. De aici, prezena fenomenului de tip stil
telegrafic n vorbirea afazicilor, invocat frecvent de o serie
de autori, ca o caracteristic de specificitate n comunicarea
subiecilor afectai de afazie.
Acest fenomen i pune amprenta pe structura frazei,
att ca ntindere, ct i ca form (construcie) sintactic i
morfologic. Definind afazia ca pe o dificultate n a
propoziiona, Jackson (1958) subliniaz nu numai lacunele
existente ntr-un text, ci i modul de construcie a
sintagmelor din punct de vedere al coerenei logice.
Agramatismul, prezent frecvent la afazici, accentueaz i el
construcia simplificat a frazei i a stilului telegrafic.
Tulburrile de sintax i de morfologie pot fi ntlnite n
afazie fie mpreun (cel mai des), fie separat, dar i ntr-un
caz i n altul, i pun amprenta pe calitatea frazrilor i a
fluenei vorbirii. La acestea se mai adaug distorsiunile n
folosirea pauzelor, a elementelor prozodice (intonaie, ritm,
accent etc.) i desele ezitri n adoptarea formelor verbale
adecvate.
Totui, comunicarea verbal a afazicilor este nsoit
i susinut de o serie de elemente prozodice. n acest sens,
este interesant cazul prezentat de Botez, Carp i Mihilescu
(1968). Acesta suferea de o afazie grav de tip Broca, a crui
limbaj se reducea la un singur cuvnt, Da, ce era rostit n
toate mprejurrile, dar lacunele informaionale erau
suplinite prin folosirea, relativ bogat, a elementelor
prozodice.
P. Schveiger (1980) este de prere c deficienele de
frazare ale afazicilor difer, de cele mai multe ori de cele
ale copilului mic, prin faptul c ele sunt legate de
recepionarea mesajelor i nu de emiterea cuvintelor ce
afecteaz ordinea corect n structurarea propoziional. Dar,
n aprecierea corectitudinii unei fraze trebuie s avem n
vedere i ezitrile afazicilor n cutarea i regsirea
cuvintelor pe care le vehiculeaz n construcia frazei, fapt
ce semnific neconcordana dintre totalul timpului de emitere
i numrul pauzelor de ezitare din vorbire. Voiculescu i
Schveiger (1980, pag. 77) subliniaz existena unor diferene
ntre subiecii cu forme diferite de afazie, n ceea ce
privete problema gsirii cuvntului potrivit pentru
construcia frazei. Astfel, afazicii amnestici, cnd au
dificulti n gsirea cuvntului potrivit, l nlocuiesc cu
un alt cuvnt sau cu o perifraz, n timp ce afazicii
senzoriali recurg, n situaii similare, la parafrazii
semantice.
Observaiile clinice au confirmat ideea lui R.
Jakobson (1968), cu privire la limbaj, prin care se subliniaz
c afazicul pierde mai nti achiziiile fcute mai trziu,
ceea ce nseamn c sunetele limbii dispar n ordine invers
fa de nsuirea lor de ctre copil.
Adeseori, n formele afazice se produc deformri de
cuvinte sau substituiri de cuvinte prin altele asemntoare ca
pronunie, dar diferite ca sens, fenomen denumit prin termenul
de parafrazie. Cnd aceast situaie devine grav,
parafraziile, paragramatismele i jargoanele duc la o vorbire
neinteligibil. Parafraziile se pot manifesta sub forma a trei
categorii: verbale, morfemice i fonemice sau fonetice.
Parafraziile verbale presupun nlocuirea unui cuvnt cu altul
i cnd se manifest n acelai cmp semantic, ca i cuvntul
vizat, se numesc semantice (ex. pix nlocuit cu creion), iar
n cazul parafraziilor morfologice, substituia se efectueaz
cu cuvinte asemntoare din punct de vedere fonologie (ex.
fat n loc de vat). Spre deosebire de acestea, parafraziile
morfemice sunt mai rare i se rezum la o asociere nepotrivit
de morfeme, iar parafraziile fonetice au o frecven mare i
constau n transformarea unor forme ce duc la substituiri
chiar n afara unor categorii deficitar articulate (L. Dnil
i M. Golu, 2006).
Interesante sunt i studiile lui C. Calavrezo, n care
descrie parafraziile verbale prin distincia factorilor
structurali ai similitudinii i proximitii. Pentru a
demonstra specificul producerii acestui fenomen, autorul
respectiv a recurs la proba denumirii prilor corpului i a
ajuns la concluzia c n cazul unei substituiri, pot exista
mai multe mecanisme posibile. Ca atare, substituirile prin
similitudine se produc n urmtoarele situaii:
1. prin asemnarea structurilor acustico-kinestezice. Spre
exemplu, termenul de frunte este nlocuit cu frunze',
2. prin asemnarea formei obiectului. Exemplu: partea corpului
denumit clci este nlocuit cu genunchiul,
3. prin asemnarea funciunii anumitor pri ale corpului.
Exemplu: palm n loc de talp',
4. prin asemnarea att acustico-kinestezic, ct i ca form.
Exemplu: oase n loc de coaste',
5. prin asemnarea strii psihice de mare ncordare, ajunge s
denumeasc o parte a corpului cu un cuvnt a crui evocare
i provocase, anterior, dificulti asemntoare. Exemplu:
tmpl n loc de piept.
Confuziile prin proximitate presupun dou mecanisme
posibile:
1. prin proximitate spaial, cnd subiectul afazic denumete o
parte a corpului cu una apropiat . Exemplu: frunte n loc
de sprncean;
2. prin proximitate temporal, cnd afazicul denumete o parte
a corpului cu acelai cuvnt cu care a denumit anterior o
alt parte a acestuia.
n acelai timp, se pot produce confuzii att prin
proximitate spaial, ct i prin proximitate temporal.
Exemplu: nar n loc de nas.
Jargonofazia este o tulburare mai grav a limbajului
dect parafrazia i const n folosirea de ctre afazic a unor
cuvinte noi, create de el, dar fr s aib o semnificaie
stabilit (ex. n loc de mas, nas). Verstickel i Cambier
(1996) au observat c la afazici jargoanele se manifest prin
patru forme principale: jargon nedifereniat, jargon semantic,
jargon fonetic sau neologic i jargon sintactic. Dar aceste
jargoane se difereniaz cu dificultate, deoarece ele se
asociaz cu tulburrile grave ale nelegerii limbajului. n
schimb, distincia lor se poate realiza pe baza aspectului
formal al manifestrilor verbale. Astfel, jargonul
nedifereniat se caracterizeaz prin asocierea unor elemente
iar regul i lipsite de semnificaie lingvistic, jargonul
semantic, dei are la baz cuvinte reale, ele nu sunt asociate
dup o regul anume, jargonul fonetic sau neologic se produce
prin asocierea unor cuvinte alterate, din punct de vedere
fonetic i, n fine, jargonul sintactic se prezint sub forma
unor abateri extinse de la regulile sintaxei.
Agramatismul este un alt aspect ce definete vorbirea
afazicilor. Acest fenomen este evideniat i extins, el
provoac la unele categorii de subieci (mai ales la cei cu o
anumit pregtire intelectual) stri de agitaie sau tensiune
la nivel comportamental i relaional. Manifestarea
agramatismului difer de la un afazic la altul, n funcie de
tipul de afazie n care se ncadreaz. Astfel, n afazia de
tip Broca, unde desfurarea limbajului mbrac forma
telegrafic, caracteristicile ce in de morfologia sintaxei
sunt determinate de utilizarea unor cuvinte i morfeme
inflexionale sau de omisiuni frecvente n construcia
frazelor. Din acest ultim aspect rezult dificulti majore n
construcia unor fraze complexe i mai dezvoltate.
n afazia Wemicke, fenomenul principal este acela al
prezenei paragramatismului, ce const n dificulti de
folosire corect a timpului verbelor, n general, a cuvintelor
i a propoziiilor odat cu
nregistrarea frecvent a unor erori n utilizarea corect a
cuvintelor i/sau substituiri de cuvinte. Un astfel de fenomen
duce la o lungire a frazei, uneori la o vorbire logoreic, dar
iar a atinge performane din punct de vedere al coninutului
sau a bogiei de idei exprimate.
n ambele forme de afazie (Broca i Wemicke), la care
ne-am referit, pe lng elementele de agramatism, sunt
prezente i tulburri de comprehensiune a structurilor
gramaticale ale limbajului i acest fenomen este cunoscut, n
literatura de specialitate, prin termenul de disintaxie.
n afazie apar i tulburri de tip prozodic, cnd se
produc o serie de distorsiuni la nivelul tonalitii,
intensitii, intonaiei, ritmului accentului i pauzelor n
vorbire. Aceste fenomene sunt i ele manifestri diferite de
la un tip sau altul de afazie, asociindu-se i cu intensitatea
strilor emoionale ale subiectului, iar uneori, chiar cu
deficienele sale intelectuale.
Este remarcabil c unele aspecte ale manifestrilor
legate de fenomenologia psihic att de complex au fost i
ele intuite de unii autori cu mult nainte de investigaiile
modeme ale afaziei. n acest context, subliniem contribuia
lui Osbome (1833), care, pe baza prezentrii unui subiect cu o
educaie nalt ce suferea de jargonofazie, era capabil s
neleag vorbirea, reuea s citeasc i s neleag cele
citite, iar scrisul era parial alterat. Lordat (1843)
prezint cazul unui preot care a devenit afazic dup un
accident vascular cerebral. Dup debutul afaziei, aceasta s-a
extins (generalizat) ca apoi s se amelioreze, dar nu reuea
dect cu dificultate s pronune cte un cuvnt, n schimb,
putea s se exprime prin dialectul su provincial. Referindu-
se la propria sa afazie, Lordat arat c tulburrile sale de
expresie a vorbirii erau asociate cu cele de nelegere ale
vorbirii. Abordnd relaia dintre limbaj i inteligen,
Lordat afirm c ele sunt dou identiti separate, iar afazia
nu poate fi nici cauza i nici semnificaia demenei.
ntr-o anumit msur, toate funciile limbajului sunt
afectate n afazie. Dar unele dintre ele sunt mai tulburate n
raport cu altele i pot distorsiona ntregul proces
comunicaional. Funcia simbolic este n genere tulburat,
ceea ce ngreuneaz comunicarea cu cei din jur. Tulburarea
funciei simbolice a fost denumit prin termenul de asimbolie,
termen introdus n tiin nc din 1870, de ctre Finkelburg.
Pick (1908) face precizarea c exist dou feluri de
simbolii: una se refer la tulburarea produs la nivelul
expresiei simbolurilor,
iar alta la tulburrile de nelegere a acestora. Din
contribuiile i ale altor autori, rezult c odat ce se
produc asimboliile, are loc un impact negativ la nivelul
funciilor cognitive superioare, deoarece procesul de
decodificare a semnelor pentru a nelege i a formula
operaii informaionale nu se realizeaz n mod complex ci,
adeseori, cu ntreruperi, imprecizie, incompletitudine etc.
Dificultile care se produc la nivelul limbajului depind i
de profunzimea i ntinderea zonelor afectate din ambele
emisfere cerebrale, deoarece funcionalitatea acestuia
antreneaz ntreaga suprafa emisferic, dar conform
principiului existenei unor funcii puternic localizate (cum
este i cazul limbajului), emisfera stng are un rol mai
important comparativ cu emisfera dreapt. Cercetrile recente
au demonstrat c zonele din emisfera stng sunt, la
majoritatea subiecilor, mai extinse dect zonele similare din
emisfera dreapt. Cu toate acestea, configuraia mecanismelor
neurofiziologice ale limbajului nu este predeterminat, ci ea
se constituie n cursul ontogenezei (ntre 0-3/4 ani).
Specializarea diferitelor zone componente n realizarea unei
laturi sau a alteia a limbajului (morfo-fonologic, morfo-
grafic, sintactic, semantic) este rezultatul nvrii, al
exerciiului, fiind, deci, mai pronunat i mai pregnant
individualizat la adult dect la copil. Prin aceasta se
explic i diferenele individuale care se constat n schema
concret de organizare a mecanismelor limbajului. (Dnil i
Golu, 2006, pag. 620-621).
i Bouilland (1825) s-a referit la cazul unui afazic
care putea s exprime cteva cuvinte n dialectul su, dar nu
reuea s comunice n limba natal (francez). Acelai autor
descrie prezena ecolaliei la unii afazici, comparativ cu cei
care nu puteau vorbi deloc; primii puteau s repete n mod
automat unele cuvinte recepionate. Att Bouilland ct i
Lordat distingeau ntre amnezia verbal i afectarea memoriei
cuvintelor care conduc la incapacitatea de a pronuna
cuvintele. Lordat se refer i la manifestrile de tipul
parafraziei, la dificultile de gsire a cuvintelor pentru
exprimare i la deformarea frecvent a acestora.
Rezult, aadar, c tulburarea procesului de
comunicare, (att la nivelul limbajului expresiv, ct i la
cel impresiv, ca urmare a instalrii unei afeciuni cerebrale,
(frecvent corticale i mai rar subcorticale) constituie axul
definitoriu al afaziei. Astfel, afazia semnific tulburrile
abilitilor de transmitere a informaiilor, ideilor,
gndurilor, sentimentelor i tririlor interioare, ca i cele
de receptare i nelegere a limbajului vorbit, scris i
citit. n paralel,
sunt afectate i aspectele prozodice ale limbajului, ca i
cele legate de utilizarea unei mimici, pantomimici i a
gesturilor adecvate coninutului comunicrii.
n raport cu felul n care se produce debutul bolii
afazice, brusc i rapid sau dimpotriv, lent i progresiv,
afazia poate determina perturbarea ntregului proces al
comunicrii sau numai unele dificulti pariale n utilizarea
limbajului i cu o pstrare, relativ bun, a comunicrii prin
mijloace extralingvistice (gesturi, mimic, pantomimic) i o
participare voluntar, cu efort evident, la schimbul de
informaii prin sistemul fonolingvistic.
Alturi de dificultile n producerea sunetelor i a
silabelor, fapt ce afecteaz emiterea corect i a cuvintelor,
majoritatea afazicilor folosesc restricionat unele tipuri de
cuvinte, cum ar fi cele ce exprim relaia, ori cele care
semnific schimbarea subiectului n timpul interaciunii
comunicrii cu parteneri diferii. Frecventele inflexiuni
morfologice i dificultile operaionale mentale se adaug i
ele la cele de mai sus, fcnd imposibil desfurarea
vorbirii coerente i structurarea logic. Comparativ, afazicii
au tendina de a recurge la categorizarea cuvintelor ntr-o
manier concret-emoional, dar, n realitate, acest demers nu
contribuie la sporirea eficienei comunicrii, deoarece
raportarea i ncadrarea n context a ideii nu se poate face
dect n mod limitat. (E. Verza, 2007).
Rezult existena unei palete foarte largi a
tulburrilor de limbaj n afazie. Prin descrierea sindromului
de dezintegrare fonetic, Alajouanine, Ombredane i Durnd
(1939) pun bazele ntemeierii semiologiei afaziologice modeme.
Odat cu descrierea acestui sindrom sunt evideniate o serie
de aspecte ce privesc expresia i recepia verbal, ca i cele
ale fenomenologiei actului lexic i grafic.
n plan fonetic, sindromul de dezintegrare presupune
existena unor dificulti de emisie verbal, adoptarea unui
debit verbal lent i neregulat, o tendin de nlocuire a
vocalelor nazale cu vocale orale i a consoanelor fricative cu
cele ocluzive, iar a consoanelor sonore cu consoanele surde.
Aceste fenomene se manifest i n funcie de specificul
limbii n care se exprim subiectul afazic i de frecvena
sunetelor respective n limb, ceea ce poate face ca prin
extinderea modificrilor respective, vorbirea s devin mai
mult sau mai puin inteligibil. Referindu-se la dezintegrarea
fonetic de la nivelul superior, Lecours i Lhermitte o
denumesc cu termenul de parafazie fonemic. Pot exista afazici
cu parafazii fonemice far s prezinte i
tulburri de articulare. Pentru a delimita parafaziile
fonemice de alte tulburri, A. Zolog (1997) le sistematizeaz
astfel:
1. omisiunea fonemului;
2. plasarea fonemului ntr-o alt poziie dect cea normal n
silab;
3. introducerea unui fonem suplimentar (cropac n loc de
copac);
4. nlocuirea unui fonem ntr-o silab, fr legtur cu alte
silabe (cos n loc de cas);
5. plasarea unui fonem n alt silab a cuvntului (cribit n
loc de chibrit);
6. nlocuirea unui fonem dup modelul unui fonem din silaba
urmtoare (trati n loc de crati);
7. inversarea a dou foneme din silabele nvecinate (lucoare n
loc de culoare).
Parafazia semantic denot substituirea unui cuvnt cu
altul, care aparine aceleiai paradigme, cum ar fi rece n
loc de fierbinte, creion, n loc de stilou etc. Dar trebuie
subliniat c exist o strns legtur ntre parafaziile
fonetice i cele semantice, ceea ce ngreuneaz distincia
dintre ele i cnd se manifest ambele la acelai afazic,
fenomenul parafazic devine mult mai grav.
Din punct de vedere semiologic, tulburrile de
nelegere nu sunt att de extinse i de grave, comparativ cu
tulburrile de expresie. Cu toate acestea, tulburrile de
nelegere pot afecta att unitile lingvistice elementare,
ct i unitile lingvistice complexe. i unele i altele se
pot manifesta predominant, fie la nivel fonetic, fie la nivel
semantic. Spre exemplu, nenelegerea cuvintelor izolate poate
fi fonetic sau poate fi semantic.
Dup cum am vzut, tulburrilor de nelegere a
limbajului vorbit li s-a dat denumirea de surditate verbal.
Ea afecteaz nu numai nelegerea vorbirii, dar i buna
cooperare i adaptarea verbal a afazicului la interlocutor.
La cuvintele cu sensuri mai multe, la cele polisemantice i la
omonime, afazicul surprinde, adeseori, un singur sens sau
poate recurge la o reducie stereotip, ce are la baz o
situaie prin care a trecut anterior. Pentru cei cu surditate
verbal le este specific i faptul c ntmpin dificulti la
nelegerea comenzilor verbale, ceea ce face ca dup
executarea primelor comenzi s se produc o perseverare n
executarea repetitiv a celor din urm.
T ulburrile grafiei i lexiei nsoesc tulburrile de
exprimare verbal. La nivelul grafiei apare ca prim fenomen
cel de discaligrafie, cnd deformarea grafemelor este evident
i cu oarecare frecven att pentru cele izolate, ct i
atunci cnd ele se afl n grupuri de grafeme. Cnd aceste
caracteristici sunt mai accentuate i au o extensie mai mare,
comunicarea scris se realizeaz cu mare dificultate. Pe de
alt parte, se poate constata c exist multe asemnri ntre
parafazii i paragrafli. i acestea din urm se manifest prin
omisiuni de grafeme, substituiri, plasarea unui grafem n
locul altuia la nivelul cuvntului, perseverarea (repetarea)
unui grafem din cuvntul anterior, mai cu seam cnd acesta
ocup un loc final, inversarea unui grafem cu altul la nivelul
cuvntului, adugarea de grafeme suplimentare .a.
n genere, formele uoare i moderate ale tulburrilor
grafiei (ca i cele ale lexiei) se prezint cu o
simptomatologie caracteristic disgraflei, pe fondul
intelectului normal (respectiv dislexiei normalului), iar n
afazia grav, tulburrile grafiei fac imposibil comunicarea
scris, devenind astfel o agrafle tipic (i n cazul
tulburrilor lexiei, o alexie tipic). De altfel, majoritatea
afaziologilor consider c att alexia pur, ct i agrafa
pur sunt forme sau sindroame afazice, dar provocate de o
etiologie ce nu poate fi precizat n toate cazurile cu mult
rigoare. Sunt i afaziologi ce apreciaz alexia i agrafa ca
pe un simptom ce apare cu o frecven mai mare sau mai mic n
toate formele de afazie i este raportat, de obicei, la
gravitatea acesteia i la etiologia precis ce a determinat-o.
Interesant este i studiul manifestrilor limbajului
la afazicii poligloi. Dei literatura de specialitate nu
conine prea multe date n aceast problem, cele care sunt
acumulate pe un numr relativ mic de subieci i bazat mai
mult pe observaie, n lipsa unor probe specifice, vin n
sprijinul formulrii unei teorii generale cu privire la
precizarea funcionalitii ierarhice a structurii limbajului,
n condiiile afectrii acestuia comparativ cu situaiile de
normalitate.
Majoritatea studiilor au fost efectuate pe afazicii
bilingvi i mai puine pe cei care cunoteau mai mult de dou
limbi. Pe baza acestora, s-a acreditat mai nti ideea c la
afazicii poligloi se conserv mai bine limba matern, iar
limba sau, respectiv, limbile strine sunt mai frecvent i mai
mult afectate. Cum limbile strine sunt achiziionate mai
trziu, rezult ideea c structurile verbale mai noi i
recente sunt primele afectate i mai deteriorate, comparativ
cu structurile verbale mai vechi, nsuite n perioadele
timpurii de nvare a limbajului.
Opus credinei de mai sus, tot spre sfritul
secolului trecut, apare ideea potrivit creia limba sau
limbile ce au fost folosite mai mult n ultimii ani dinaintea
mbolnvirii subiectului sunt mai bine conservate i
deteriorarea unor structuri verbale este mai restrns.
n analiza acestor aspecte, trebuie s se in seama
i de cteva situaii speciale, traversate de subiect, cum ar
fi: subiectul poate folosi pe o perioad de timp n mod
relativ egal, dou-trei limbi; subiectul revine dup o
perioad de timp la utilizarea limbii achiziionate n
copilrie i care, din anumite motive, nu a mai fost folosit;
subiectul folosete o limb n mediul familial i alt limb
n afara acestuia, n mediul social, cultural, profesional
etc. La aceste situaii, A Zolog (1997) adaug cazul
intelectualilor care scriu i citesc mai mult ntr-
0 limb ce este diferit de cea care este vorbit zi de zi, iar
M. Critchley (1974) aduce n prim plan factorii de ordin
psihologic, exemplificai prin situaia subiectului emigrant
care are resentimente fa de ara de origine i totodat,
fa de limba matern, comparndu-1 cu subiectul care are
nostalgia rii de origine i are afeciune pentru limba
matern, fcnd efortul de a o cultiva i n viitor.
Interesant este i ideea lui I. Voinescu i colab.
(1976) care aduce n discuie un subiect afazic tetralingv cu
limba matern greaca i care vorbea n msur egal romna,
rusa i germana. Odat cu instalarea afaziei, toate limbile
tiute de subiect au fost relativ la fel afectate, dei greaca
i germana au fost mai puin utilizate.
Unii autori observ c la poligloi evoluia afaziei
este superioar altor cazuri, iar recuperarea, chiar dac se
face ntr-o singur limb, influeneaz n mod favorabil
procesul recuperativ i pentru celelalte limbi, dei ideal
este ca acolo unde este posibil, s se acioneze prin
intermediul tuturor limbilor tiute de subiect (A. Zolog,
1997).
Prin urmare, putem sintetiza cteva caracteristici
generale ale vorbirii i limbajului ce sunt prezente, ntr-o
msur mai mare sau mai mic, n toate formele de afazie.
Acestea pot fi reduse la :
- Existena unor dificulti n realizarea micrilor sincrone
de la nivelul aparatului fonoarticulator i a unor pri ale
corpului implicate n producerea comunicrii verbale i
nonverbale;
- Lipsa sau diminuarea relaiei dintre contientizarea
micrilor necesare articulrii cuvintelor i nelegerea
exact a semnificaiilor acestora;
- Caracterul apraxic al vorbirii se extinde i la nivelul
sunetelor i al silabelor;
- Prezena vorbirii telegrafice, mai cu seam n comunicarea
spontan;
- Tririle intense emoional-afective determin, adeseori, o
dezorganizare a comunicrii verbale i nonverbale;
- Evoluia limbajului nregistreaz regrese i stagnri
relativ lungi i nu un progres constant i continuu,
caracteristici dependente de starea psihofiziologic a
subiectului i de modul cum percepe atitudinea celor din jur
fa de el;
- Calitile de la nivelul personalitii i comportamentului
se dezvolt sau se deterioreaz n raport de evoluia
comunicrii i a limbajului;
- Dificultile din planul vorbirii expresive se coreleaz cu
cele din vorbirea receptiv, ale cititului i scrisului, ale
gndirii i ale deprinderilor instrumentale;
- Deteriorarea i slbirea potenialului abilitilor de
interpretare i de formulare a limbajului;
- Exprimarea dorinelor/trebuinelor se conserv mai bine n
raport cu comunicarea comprehensiv;
- n formele grave ale afaziei, regresul de la nivelul
funciilor comunicaionale se asociaz cu o degenerare a
intelectului i memoriei, ce duce, treptat, la instalarea
demenei.
Capitolul XI
ALALIA
Limbajul, ca instrument al gndirii, ndeplinete
funcia de cunoatere, iar ca instrument al vieii sociale, se
realizeaz prin funcia de comunicare. Dezvoltarea i
organizarea acestor funcii se face n relaia individului cu
mediul nconjurtor, de a crui calitate depind progresele ce
se realizeaz nu numai pe acest plan, ci i pentru evoluia
psihic general. nsuirea i dezvoltarea limbajului se
produce n mod gradual n raport de sntatea organismului i
de calitatea mediului socio-cultural n care acesta triete,
dar i n funcie de nivelul stimulrilor din partea
prinilor, a adulilor cu care vine n contact.
Atunci cnd se produce o tulburare de limbaj, de un
tip sau altul, pot aprea stagnri sau chiar involuii, nu
numai la nivelul comunicrii, dar i n planul dezvoltrii
psihice generale, deoarece impactul tulburrii asupra
personalitii copilului determin dezorganizarea ntregii
activiti a achiziiilor i a elaborrii rspunsurilor
adecvate la stimulii din mediu.
n alalie, se ntlnesc astfel de tulburri extinse
ale limbajului, ce cuprind majoritatea categoriilor
respective, pe fondul retardului verbal. Retardul verbal se
manifest sub toate aspectele i prezint o complexitate
major pentru c arareori, gsim un subiect alalic ce se
ncadreaz ntr-o form uoar de retard, pentru c la cei mai
muli, acesta se concretizeaz de la neputina emiterii unor
sunete izolate sau a cuvintelor simple pn la o incapacitate
evident de frazare.
1. Determinism i relaie n retardul verbal, disfazie i
alalie

Pentru a putea stabili relaia de determinare i ncadrarea


alaliei n categoria retardului verbal sau n tulburrile
polimorfe ale limbajului, este nevoie de a adopta unele
criterii riguroase la care sA ne raportm i care s
permit, totodat, efectuarea unei clasificri. Din aceast
perspectiv, F. Estienne se refer la dou categorii do
autori, pentru unii este important s se stabileasc
specificul tulburrii, de unde trebuie pornit n alctuirea
unei clasificri riguroase, iar pentru alii, tulburrile de
limbaj, care nu sunt produse printr-o atingere neurologic,
au caracter de tulburare afectiv i, ca atare, analiza
simptomelor nu prezint semnificaie important sau c i
clasificrile nu sunt utile.
Adepii clasificrilor subliniaz c toate sindroamele
care duc la alterarea funciilor lingvistice, chiar dac nu au
o etiologie precis sau neidentificat (cum sunt ntrzierile,
retardurile verbale, disfazia, alalia), pot fi descrise i
delimitate, apoi ierarhizate dup criterii stabilite n
prealabil. Criteriile care pot fi adoptate sunt de natur
descriptiv, etiologic i de severitate a tulburrii.
O serie de autori de prestigiu, ca Launay i Borel-
Maisonny (1972), Aimard (1972), Bouton (1976), Porot (1978),
citai i de F. Estienne (1989), sunt de prere c tulburrile
de tipul retardului verbal, disfaziei i alaliei, se pot
defini prin dou caracteristici:

a. sunt tulburri de achiziie i de organizare a


limbajului, spre deosebire de alte tulburri, care se produc
dup o perioad, mai scurt sau mai lung, de dobndire a
limbajului (cum sunt afazia, dislexia, disgrafia etc.);

b. sunt tulburri ce nu presupun abateri semnificative de


la integritatea funcional neurologic, senzorial i
fiziologic, cum sunt cele generate de psihoze, de deficiena
mintal, de deficiena de auz etc.

Lund n considerare i criteriul severitii


tulburrilor respective, aceeai autori opereaz cu
ierarhizri n tulburri uoare/simple, opuse tulburrilor
grave/severe. Estienne este de prere c primelor le este
caracteristic o ntrziere moderat n achiziia limbajului,
fapt pentru care copilul nu reuete s intre ntr-un sistem
comunicaional obinuit cu cei din anturaj, iar tulburrile
din a doua categorie genereaz dificulti de durat, att la
nivelul achiziiilor
lingvistice, ct i la cel cognitiv, cu repercusiuni negative
n adaptarea colar i social.
Estienne (1989, pg. 378) afirm c: este bine s
pstrm aceast distincie deoarece ea ilustreaz cele dou
sindroame la polii extremi ai unei patologii n interiorul
creia se regsesc foarte multe forme clinice pe care le
ntlnim n practica curent. Totui, nu putem avea deplin
ncredere n aceast departajare, deoarece gradul de gravitate
a tulburrilor nu apare din capul locului, i nainte de 6-7
ani este greu s ne dm seama dac avem de-a face cu o simpl
ntrziere (copil care vorbete trziu) sau cu un limbaj care
se elaboreaz prost (copil care vorbete prost).
n clasificarea tulburrilor de limbaj adoptat de
noi, n primul volum al Tratatului, realizat dup mai multe
criterii (simptomatologie, etiologic, lingvistic, logopedic
etc.) am inclus alalia n categoria tulburrilor polimorfe,
iar retardul verbal i disfazia, n categoria tulburrilor de
dezvoltare a limbajului. Considerm c un astfel de demers
exprim cu mai mult rigoare teoretic i practic, coninutul
i impactul acestor tulburri asupra evoluiei psihice
generale a subiectului i a vieii sale de relaie, fr a
exclude aprecierea posibil a gradului de simplitate sau
severitate.
Trebuie s precizm i faptul c practica ne-a
demonstrat c este dificil s marcm cu precizie diferenele
dintre formele grave fa de cele simple ale acestor tulburri
de limbaj, deoarece nu se poate spune unde sfrete o form
i unde ncepe alta. i mai dificil este s prognozm evoluia
ulterioar a limbajului, mai cu seam naintea scurgerii unei
perioade de timp, n care activitatea logopedic s-i
demonstreze eficiena sau ineficiena i apoi s o raportm la
nivelul achiziiilor din planul cognitiv. Opinii similare
exprim i ali autori, precum Lapierre i Aucouturier (1975),
Chassagny (1977), Haley (1979), care neag necesitatea
evalurii prin orice diagnoz i respectiv, clasificare,
deoarece nici o tulburare de limbaj nu exist n sine, ci se
produce n urma contactului social al individului. In acest
context, autorii respectivi sunt de prere c a analiza cu
profunzimea necesar problema social, poate duce la
cristalizarea i cronicizarea ei (Haley), iar centrarea
excesiv pe un simptom determin fixarea acestuia i n loc s
contribuim la tergerea lui, dimpotriv, facilitm
ntreinerea acestuia pe mai departe.
n disputa dintre cele dou curente, este greu s te
plasezi, precis, pe unul sau pe altul. Nu poi renuna la
analiza simptomelor i la ierarhizarea lor i la ncadrarea
lor n uniti categoriale, aa cum
poi fi de acord c orice clasificare produs, pe baza unei
evaluri far instrumente riguroase i prin adoptarea unor
criterii care se limiteaz la decelarea unor elemente ce in
de calificativul extinderii sau comprimrii tulburrii nu este
benefic nici subiectului i nici specialistului. i ntr-un
caz i n altul, trebuie s ne concentrm pe acel coninut
care servete la gsirea mijloacelor de intervenie
recuperativ pentru a da o eficien ct mai mare activitii
logopedice.
Acestea sunt alte motive pentru care noi operm, aa
cum am subliniat mai sus, cu diferite categorii de tulburri
de limbaj, iar n interiorul fiecrei categorii, desprindem
formele specifice, rezultate n urma unei evaluri riguroase,
bazate pe criterii precise.
2. Diagnostic diferenial n relaia retard verbal, disfazie i
alalie

Noi am mai vorbit, ntr-un capitol anterior, despre


diagnosticul diferenial dintre retardul verbal i disfazie,
n care am avut prilejul s delimitm i s evalum cele dou
tulburri de limbaj, raportate la o serie de condiii
specifice n care ele se manifest. Ne rmne acum s facem
unele precizri, din perspectiva triadei retard verbal,
disfazie i alalie. Lucrurile par simple, dar n realitate,
sunt n situaia de a rmne, n unele privine, la nivelul de
ipoteze, deoarece studiile recente, menionate n literatura
de specialitate, nu exprim un acord echivoc sau chiar se
contrazic n chestiuni de principiu i mai cu seam n
abordarea etiopatogenetic a acestor tulburri. Din aceast
perspectiv, se pot remarca diferene interpretative ntre
coala francez i autorii de limb german, ori cei de limb
englez. Totui, sunt unele puncte comune, la care facem
referiri n acest subcapitol.
Retardul verbal se poate manifesta de sine stttor,
sub form relativ uoar i care exprim o ntrziere n
achiziia structurilor verbale, n raport cu nivelul normal al
vrstei cronologice. Astfel, un copil cu retard verbal nu
reuete, pn n jurul vrstei de 6 ani, s-i dezvolte un
ritm lingvistic adecvat comunicrii i nelegerii, limitndu-
se la un vocabular srac, adeseori cu exprimri prin cuvinte
simple, mono i bisilabice, nu poate lega cuvintele, are
dificulti de pronunie, dificulti de nelegere i de
asimilare a noiunilor
abstracte. La un asemenea copil se manifest i o ntrziere
n apariia primelor cuvinte, de circa 6-12 luni, fa de
copilul normal, iar decalajul n construcia propoziiilor
simple este chiar mai mare ca i cel legat de capacitatea de
articulare corect, ceea ce imprim vorbirii un i mai
pronunat caracter de infantilism. Dei nelegerea este
deficitar, ea nu este att de afectat ca exprimarea.
Dificultile de nelegere sunt legate, mai mult, de sistemul
lingvistic restrns, suplinit, n comunicare, de unele
mijloace extralingvistice, dar care i permit, totui, o
adaptare la cerinele celor din jur.
Aceste manifestri din planul comunicaional sunt
nsoite i de unele ntrzieri n dezvoltarea motricitii
grosiere, dar mai ales a celei fine. Micrile sunt slab
coordonate i imprecise, iar la nivelul aparatului fonator
apar frecvent desincronizri ntre elementele care particip
n pronunie, accentund dificultile de emitere. Scrisul i
desenul se desfoar prin micri rigide, ceea ce le d un
aspect tremurat i o proast organizare n spaiul paginii.
Adeseori, stngciile din scris i din desen sunt accentuate
i de o lateralitate manual imprecis fixat, de unde i
dificulti de percepere corect a schemei corporale. Toate
acestea l irit pe copil i i creeaz un disconfort afectiv
care, prin persistena n timp, poate duce la instalarea unor
tulburri pe acest plan. De remarcat c aici este un cerc
vicios ntruct, la rndul lor, tulburrile afective
influeneaz negativ fenomenul de integrare i de organizare a
micrilor.
Dac ntrzierea de limbaj este simpl, se poate
evalua, dup unii autori (Launay, Estienne) prin observarea c
aceasta dispare odat cu intrarea copilului n coal, astfel
c el va avea o evoluie normal. Dar sunt exprimate i unele
rezerve n legtur cu achiziiile generale din planul psihic,
pentru c poart nc, pentru nceputul colaritii, amprenta
lacunelor rmase din perioada precolar. Totui, dac
influenele educaionale curg normal, dificultile de nceput
dispar treptat i copilul nregistreaz o evoluie bun.
Aceast evoluie progresiv n planul lingvistic i al
achiziiilor de la nivelul cogniiei, odat cu intrarea
copilului n coal constituie unul din indicatorii majori ce
permit departajarea retardului verbal de disfazie i alalie,
astfel nct diagnoza diferenial ctig n precizie i n
rigoare tiinific.
O relaie direct poate fi stabilit ntre retardul
verbal i mutismul electiv, denumit i mutism psihogen sau
mutism voluntar. ntr-o astfel de form de mutism, subiectul
are posibilitatea s vorbeasc, dar refuz s o fac, pe o
durat de timp mai lung sau
mai scurt. Refuzul de a vorbi apare ca o reacie negativ la
unele situaii sau de aprare fa de factorii psihostresani
sau nevrotici trii la nivelul unei intensiti maxime i pe
care subiectul nu-i poate depi pentru c nu are resursele
necesare de adaptare. Asemenea situaii sunt provocate de
stresurile psihice, un mediu de via nefavorabil dezvoltrii,
lipsa unui confort afectiv, adoptarea unei atitudini
indiferente i neglijente sau, dimpotriv, a unei atitudini
supraprotectoare fa de copil, ndeprtarea copilului de
suportul afectiv al prinilor, exprimarea brutal a unor
dezaprobri fa de unele comportamente ale copilului de ctre
colectivitatea din grdini, coal etc. La aceti factori de
ordin psihic se mai pot aduga i factori somatici, cum ar fi
prezena unor boli, a unor deficiene fizice care prelungesc
starea de tensiune. Toi aceti factori acioneaz pe un fond
vulnerabil i al unei sensibiliti exacerbate a subiectului.
Vrstele cele mai afectate de mutismul electiv sunt
cele ale copilriei precolare, a colaritii mici i a
pubertii, dar nu sunt excluse i alte vrste, inclusiv la
cele adulte. n aceste momente se produce o ntrerupere a
comunicrii verbale i ca efect, o stagnare sau chiar o
involuie n dezvoltarea limbajului ca urmare a neexersrii
sale. Dificultile mai accentuate se produc la nivelul
vocabularului i a dezvoltrii abilitilor de frazare. Cu ct
refuzul de a vorbi se prelungete mai mult, cu att se simte o
ntrziere mai mare n limbaj. Pe lng afectarea limbajului,
n mutismul electiv are loc i o stagnare n achiziia
cunotinelor i o cretere a dificultilor de nvare i
relaionare cu cei din jur. Treptat, caracteristicile
retardului verbal devin tot mai evidente i subiectul le poate
contientiza i apoi tri ca momente de frustraie i
anxietate, prelungind ocazional mutismul.
Raportat la persoane, mutismul poate fi total, n
sensul c subiectul refuz s vorbeasc cu toi cei din jur,
sau poate fi selectiv, cnd vorbete doar cu unele persoane,
n timp ce cu altele, nu numai c refuz s vorbeasc, dar
face i efortul de a le nega prezena prin nemanifestarea unei
anumite atitudini sau a intersectrii pe unele aciuni i
comportamente. Mutismul electiv se poate manifesta i la
situaii cnd unele din acestea pot s-i reactualizeze
subiectului experiene negative, de eec i lips de confort
psihic, astfel nct i activeaz mecanismele de aprare prin
evitarea lor. i ntr-un caz i n altul, mutismul poate dura
mai mult sau mai puin, de la zile, sptmni, la ani de zile,
marcnd, astfel, evoluia normal a subiectului i adaptarea
la mediu.
Cum componenta psihologic este determinant n
producerea mutismului electiv, se poate deduce c prevenirea
i nlturarea acestuia trebuie s se realizeze tot printr-o
intervenie din aceast perspectiv: crearea unui climat
favorabil dezvoltrii subiectului, nlturarea situaiilor
stresante (inclusiv schimbarea terenului sau a colectivului ce
l-a generat), schimbarea atitudinilor fa de subiect,
evitarea cu desvrire a sanciunilor verbale sau de alt
natur pentru refuzul de a vorbi, acordarea ncrederii i a
ncurajrilor .a.
i dup nlturarea mutismului electiv se menin unele
caracteristici ale sindromului de nedezvoltare a vorbirii, cum
ar fi caracterul restrns al vocabularului, folosirea unor
propoziii stereotipe sau insuficient de elaborate, adoptarea
unei sintaxe de tip infantil, prezena unor dificulti de
nelegere n receptarea limbajului etc., dar care, cu timpul,
tind s dispar i s fac loc unei dezvoltri normale i
relaionare prin comunicare.
Disfazia are o serie de caracteristici prezente i n
retardul verbal, dar, spre deosebire de acesta, ea se
prelungete i dup 6 ani, cu tulburri ale limbajului de o
complexitate sporit. Dup coala francez, disfazia este o
tulburare funcional a limbajului, far un substrat lezional,
n timp ce pentru unii autori germani, asemenea deficiene ale
limbajului se prezint ca fiind asociate infirmitii motorii
cerebrale.
Pornind de la studiile lui Inhelder i colab. (1963),
Ajuriaguerra (1965), Rigault i Guyot (1969-1970) i ale lui
Beller
(1973) Estienne (op. Cit., pg. 386) definete disfazia ca pe
un deficit de limbaj oral care se manifest, n principal,
ncepnd cu vrsta de 6 ani, sub forma unei lipse de
organizare a limbajului n evoluie i care se poate repercuta
n limbajul scris sub forma unei dislexo-disgrafii, la
subiecii care sunt, de altfel, normal dezvoltai, fr nici o
insuficien senzorial, motorie sau fonatorie, dar dotai cu
o structur mental deosebit, care ar mpiedica ajungerea
inteligenei la stadiul analitic.
Aadar, spre deosebire de ntrzierea simpl de
limbaj i care se recupereaz printr-o dezvoltare ulterioar,
n disfazie avem de- a face cu o structur de limbaj imperfect
evoluat, ce nu se ridic la nivelul stadiului de normalitate
i avnd efecte nefavorabile n planul personalitii i al
comportamentului.
Dup opinia lui Ajuriaguerra (1965), disfazia trebuie
analizat prin raportarea simptomatologiei n trei paliere:
- palierul lingvistic;
- palierul organizrii psihice;
- palierul organizrii afective i sociale.

n palierul lingvistic, se pot remarca urmtoarele


caracteristici:

1. Organele de fonaie sunt normale i, ca atare, disfazicul nu


manifest tulburri de pronunie, fiind capabil s emit
sunetele limbii.
2. Disfazicul nu prezint deficien auditiv, dar are
dificulti de percepie audio-verbal, ceea ce determin
afectarea capacitii de reproducere a mai multor silabe i
mai ales a propoziiilor. Apare, de asemenea, o team de
ntreg i dificulti de integrare, n serie, a cuvintelor
i propoziiilor.
3. nelegerea limbajului de ctre disfazic este aproximativ,
iar n cazul noiunilor abstracte, nelegerea este de-a
dreptul deficitar i se poate ntinde cu mult dup 6 ani.
Lipsa de nelegere a modelului logic al unei povestiri se
manifest prin dificultile ce le are n sinteza
elementelor care stau la baza acesteia, de unde i greuti
n nsuirea cunotinelor vehiculate n coal.
4. In vorbirea spontan, folosesc un vocabular srac, cu
cuvinte ce au un neles ambiguu, apelnd la perifraze.
Sintaxa simplificat a unui copil disfazic de 8-9 ani este
asemntoare cu cea a unui copil normal de aproximativ 3
ani.
5. Ca urmare a organizrii verbale i a atitudinii copiilor
disfazici, n comunicare se prezint sub forma a dou
tipologii: pe de o parte, sunt cei care vorbesc rezervat, cu
msur i folosesc fraze simple, dominate de enumerarea
faptelor, iar pe de alt parte, sunt vorbreii, care
utilizeaz fraze complexe, fr control, n ordinea
cuvintelor, de unde i o nelegere redus, manifestat fa
de o exprimare extins.
n palierul organizrii psihice, domin dificultile
de structurare spaial, unele tulburri de ritm i fluen,
iar la o parte dintre disfazici, poate fi afectat uor i
sistemul psihomotric.
n palierul organizrii afective i sociale,
Ajuriaguerra a ncercat s stabileasc existena sau
nonexistena unei corelaii ntre deficienele de limbaj,
specifice dizartriei i cele ce in de organizarea afectiv.
Pe baza examinrii unui lot de copii disfazici, s-a ajuns la
mprirea acestora pe trei grupe:
- copii care prezint o organizare normal a personalitii
(27,5%);
- copii care prezint o dizarmonie, cu evidente manifestri
anxioase (37,5%);
- copii care prezint o organizare nevrotic, cu elemente de
psihopatologie a personalitii (35%).
La acestea se adaug dificultile de adaptare colar
i, mai cu seam, cele legate de nsuirea citit-scrisului,
ceea ce l plaseaz pe copilul disfazic cu un decalaj
semnificativ n raport cu cel normal, de aceeai vrst
cronologic. Dac mai adugm la acestea i celelalte
dificulti enumerate mai sus, atunci putem spune c adaptarea
social a copilului disfazic constituie o problem ce trebuie
s stea n atenia specialitilor logopezi, psihologi,
pedagogi i medici.
Din punct de vedere al diagnosticului diferenial, o
evaluare complex i valid pentru a stabili departajrile ce
se impun n triada retard verbal, disfazie i alalie, devine
cu adevrat credibil, dac copilul este examinat i dincolo
de vrsta de 6 ani. Totui, trebuie s subliniem c
specialistul cu experien poate aprecia, cel puin, ipotetic,
direcia de evoluie a copilului cu retard verbal nc din
perioada precolar.
Alalia sau audimutitatea exprim un deficit de limbaj
mult mai grav i mai extins dect n primele dou tulburri.
Comunicarea copilului se rezum la folosirea mijloacelor
extralingvistice, pentru c nu poate vorbi sau, n cazuri mai
fericite, utilizeaz cteva cuvinte, de obicei monosilabice,
ceea ce denot o sintax simplificat. Deficitul de limbaj nu
este determinat de o deficien auditiv i nici de una
intelectual de tip oligofrenic, cu toate c se poate vorbi de
unele ntrzieri n planul intelectului, dar ele sunt un efect
nemijlocit al lipsei comunicrii verbale ce nu faciliteaz
accesul la achiziia informaiilor. Dovad este i faptul c
recuperarea cogniiei se face n paralel cu achiziia
limbajului.
n literatura de specialitate, aceast deficien este
neleas ca tulburare sever n elaborarea limbajului
(Launay, 1972) i nu ca o afazie congenital (Broadbend,
1954), pentru c alalia nu se supune regulilor surditii
verbale i nici a afaziei congenitale. (Ajuriaguerra, 1958).
Ajuriaguerra i colaboratorii au examinat un lot de 18 copii
diagnosticai cu alalie i au urmrit aspecte ce privesc
limbajul exprimat i limbajul de receptare auditiv,
caracteristicile de structurare spaio-temporale,
caracteristici ale activitii neurologice, motorii i
afective.
n acest lot, subiecii au fost grupai n funcie de
simptomatologie, n dou categorii:
- un grup de copii alalici cu dificulti n sfera praxic i
n sfera organizrii temporale, dar fr tulburri de
percepie auditiv;
- un lot de copii alalici, care nu pot vorbi, din cauza unor
tulburri majore din sfera de percepie a auzului.
La primul lot se remarc o ntrziere motorie
accentuat, cu dificulti de articulare i organizare a
limbajului, cu efecte negative i n achiziia cititului i
scrisului, dar totui se manifest o nelegere relativ bun.
La cel de-al doilea lot, care, n ciuda unei inteligene i
exprimri verbale ce se apropie de normalitate, subiecii se
situeaz n limitele unei nelegeri ce este afectat sever,
dnd impresia c prezint surzenie electiv i un accentuat
dezinteres pentru vorbire. Chiar dac la unii copii exist o
pierdere uoar a auzului, ea nu mpiedic achiziia vorbirii,
aceasta poate fi mai bine explicat prin tulburrile centrale
ale percepiei.
Cercettorii par s fie unanim de acord c
diagnosticul diferenial, menit s departajeze retardul
verbal, de disfazie i alalic este dificil de realizat nainte
de 5-6 ani. Confuziile trebuie evitate nu numai la acest
nivel, ci prin excluderea deficienei mentale, auditive i a
psihozelor infantile care pot genera tulburri de limbaj
asemntoare celor din alalie. Referindu-se la capacitile de
nelegere a vorbirii de ctre alalic, Trougolt ajunge la
concluzia c la categoria la care predomin tulburrile
motorii, nelegerea vorbirii este n 10% tulburat, n 20%
sczut i n 70% normal, ceea ce nseamn c, prin
dezvoltarea verbal exist posibilitatea recuperrii
deficitului din acest sector.
Att n disfazie, ct mai ales n alalie, se poate
aprecia ca trstur specific deficitul simptomelor de limbaj
i comunicare ce este extrem de sever (sau grav) i, ca
urmare, mpiedic achiziia limbajului i determin
persistena limitrii n dezvoltarea normal a comunicrii
verbale. In ambele cazuri de disfazie i alalie, se produce o
abatere de la dezvoltarea normal a limbajului, abatere
evident sub raportul fonologiei i sintaxei, n timp ce n
retardul verbal, simptomele sunt mai mult de ordin cantitativ,
fapt ce le confer o situaie de generalitate i mai puin de
specificitate, permind, astfel, o compensare i recuperare
mai rapid i cu un efort mai redus.
Simptomele caracteristice disfaziei i alaliei sunt
extrem de diversificate i ele pot afecta att exprimarea, ct
i nelegerea, iar n cazuri particulare i n cazuri mai
puin severe, numai unul din cele dou aspecte este afectat,
dar chiar i aa, au un impact negativ n relaionarea cu cei
din jur. In realitate, gravitatea tulburrii limbajului este
dat de msura afectrii componentelor fonologice, sintactice,
semantice i pragmatice. Cnd aceste componente sunt afectate,
mai mult sau mai puin, se produc perturbri n dezvoltarea
subiectului la nivel cognitiv, instrumental, psihomotor,
afectiv i social. Din aceste motive, ne confruntm cu o serie
de consecine ce marcheaz evoluia subiectului care nu pot fi
rezolvate numai dintr-o perspectiv logopedic, ci i una
psihologic i pedagogic, fcnd dovada unei activiti
interdisciplinare, pentru a asigura o recuperare ct mai
complet i cu valene multiple.
3. Factorii implicai n etiologie

Dincolo de enumerarea unor factori implicai n


etiologia celor trei tulburri, rmn nc o serie de aspecte
neelucidate, deoarece, gradul de implicare a acestora nu a
putut fi nc demonstrat cu precizie pentru fiecare caz n
parte, iar pe de alt parte, nu s-a putut dovedi ponderea i
efectul pe care l are fiecare factor n determinarea
efectului de severitate a tulburrii de limbaj. Un lucru este
cert, i anume acela c, cu ct o tulburare este mai grav, cu
att multicauzalitatea este mai evident. De aici i
exprimarea de opinii diferite cu privire la ponderea i
implicarea factorilor respectivi, pe care specialitii i-au
constatat la grupuri de subieci mai mult sau mai puin
restrnse. Pe de alt parte, exist o serie de factori cu
care, aa cum subliniaz Estienne, majoritatea specialitilor
cred c joac un rol major n producerea tulburrilor de
limbaj de tipul celor analizate n acest capitol i pot fi
fcui rspunztori, n proporii diferite, de toate cele trei
tulburri. Astfel:
a. Factorii ereditari i constituionali, care semnific
existena unei situaii genetice fragile sau a unei
fragilizri precoce, dobndite de pe urma unor boli infantile
sau din antecedentele familiale, n care au fost remarcate
dificulti n achiziia limbajului (Debray, 1978) ca i de
transmitere a unor tendine specifice ori condiionarea
copilului ntr-o atmosfer educativ (Aimard, 1972).Tot aici
pot fi ncadrai copiii sntoi, dar cu antecedente n
elaborarea limbajului i antecedente patologice ca urmare a
unei disfuncii sau atingeri cerebrale, cum sunt prematurii,
imaturii,
hiperactivii, cei cu traumatisme craniene, cu ntrzieri
motorii severe etc.
b. Factorii de mediu lingvistic i socio-culturali ce
privesc condiiile favorabile sau nefavorabile, n care are
loc formarea i dezvoltarea achiziiilor verbale Modelul
lingvistic se reflect n evoluia general a limbajului i n
structurile verbale utilizate n comunicare. Se cunosc i se
aduc, frecvent, n discuie diferenele din planul lingvistic
dintre copii crescui ntr-un mediu familial favorabil i cei
provenii dintr-un mediu defavorabil, ostil, nestimulativ,
fr modele care s asigure o prezen permanent (vezi copiii
instituionalizai).
c. Factorii inaptitudinii lingvistice sunt evocai n mod
direct de ctre Launay i Borel-Maisonny (1972) i se refer
la prezena unei inaptitudini congenitale n care se nscrie
i lipsa de talent n nvarea i elaborarea structurilor
lingvistice. Problema care se pune este ct aparine aceast
inaptitudine congenitalului i ct este ea generat de
condiiile de mediu socio-cultural i familial.
d. Factorii afectivi i adaptativi. Dei aceti factori
sunt frecvent evocai n etiologie, ei sunt i mai greu de
precizat sub raportul ponderii i al efectelor ce o au n
fiecare tulburare de limbaj. Argumentele care sunt vehiculate
se bazeaz mai mult pe un aspect general, i anume al
dependenei exagerate a copilului de adult i, mai ales de
mam, ceea ce nu-i va permite adoptarea unui grad de autonomie
n nsuirea limbajului ci, dimpotriv, o rmnere la nivelul
preverbal de comunicare , iar atunci cnd relaiile dintre
copil i adult sunt reci si respingtoare, determin un
deficit afectiv ce nu faciliteaz o bun organizare mental n
elaborarea limbajului. Totui, tulburrile de afectivitate nu
pot fi lsate n afara dezordinilor posibile de la nivelul
limbajului i al adaptrii relaionale cu cei din jur.
Dar nu trebuie neglijat i faptul c o comunicare
verbal defectuoas a copilului cu cei din jur produce efecte
tensionale, de frustraie, de agitaie, de team, de inhibiie
i de negativism etc., care pot perturba i mai mult viaa
afectiv astfel nct dificultile de adaptare devin tot mai
acute.
Ca atare, factorii descrii mai sus sunt prezeni att
n etiologia retardului verbal, ct i n cea a disfaziei i
alaliei. Pentru disfazie, specific este i faptul c dei nu
exist un deficit de auz, apar tulburri de percepie centrale
audio-motrice, ceea ce determin o structurare patologic a
nelegerii limbajului (cu afectarea laturii gnozice) i a
receptrii exprimrii (ca tulburare praxic), iar pentru
alalie, unii
autori (Hcaen, Angerlergues) invoc prezena unei leziuni
cerebrale sau a unei predispoziii de tip constituional, dar
nici una sau alta, nu au putut fi demonstrate concret.
Pentru alalie, n literatura de specialitate, sunt
vehiculai i ali factori etiologici crora le putem da
crezare atta timp ct nu dispunem de fapte care s-i anuleze.
n acest context, prezentm, n mod schematic, date dup
urmtorii autori:
Arnold (1959) - cauze:

idiotipice:
- imbold deficitar de vorbire;
- capacitate redus de imitare;
- ereditatea se constat la 25-50% din cazuri, din care de
dou ori mai multe provin pe linie patern.

paratipice:

- traume din timpul naterii, care provoac sngerri n


regiunea central a vorbirii;
- boli grave repetate: TBC, encefalit, variol (30% din
cazuri rahitism, dup Frschels, 50%);
- metode greite de educaie i o slab solicitare.

Barendes (1962) - cauze:

interne:
- slaba dezvoltare a auzului; lipsa imboldului de vorbire;
ntrziere n dezvoltarea auzului;
- lipsa imboldului n vorbire; ntrziere n dezvoltarea
motorie; traumatisme n timpul naterii.

externe:
- msuri greite n educaie;
- boli grave n primii 3 ani de via, care determin o
frnare a dezvoltrii corporale generale.

Hvatev (1961) - cauze:


- insuficiena dezvoltrii sistemelor cerebrale;
- deficiene ale dezvoltrii auzului fonematic;
- deficiene ale percepiei spaiale care ngreuneaz imitarea
vizual a articulaiilor sunetelor i cuvintelor;
- dificulti de generalizare i abstractizare;
- insuficiena activitii psihice - voin slab i
emotivitate sczut.

Verza (1969) - cauze:

generale:
- alcoolismul prinilor din perioada de concepere;
- rudenia de snge a prinilor; sifilisul i tuberculoza
prinilor;
- rahitismul.

psihice:
- lipsa imboldului n vorbire;
- teama i timiditatea bolnvicioas;
- tonus psihic sczut; nedezvoltarea memoriei micrilor.

motorii:

- ntrzierea dezvoltrii motorii; repulsia pentru micri;


- deficiene de localizare spaio-temporale i a schemei
corporale.

Aceast etiologie prezentat de noi are la baz


analiza factorilor nocivi ce au putut fi pui n eviden la
lotul de subieci care au fcut obiectul interveniilor
terapeutice i care vor fi descrii n subcapitolul urmtor.
4. Conceptualizare, clasificare i metod recuperativ n
alalie

Ca orice tulburare de vorbire, i alalia are


implicaii profunde asupra proceselor intelectuale i, n
general, asupra ntregii activiti a subiectului, ct i
asupra conduitei i relaiilor sale sociale, cu efecte
negative n planul adaptrii i profesionalizrii.
Alalia face parte din tulburrile de vorbire grave
care exercit influene ce afecteaz componentele dezvoltrii
personalitii.
Faptul c la alalic se manifest o incapacitate de
comunicare verbal, att la nivelul exprimrii, ct i la cel
al nelegerii vorbirii se
creeaz un teren nefavorabil pentru achiziiile n planul
dezvoltrii psihice i al adaptrii sociale a subiectului.
Termenul de alalie a fost introdus pentru prima dat
n tiin la Lordat, n anul 1843, i a fost nlocuit prin
cel de afazie de ctre Trousseau (Pieron, 1957). Ulterior, s-a
fcut o net delimitare ntre afazie i alalie, dar ultimul
termen a fost deseori nlocuit prin cei de: alalie prelungit,
mutism fiziologic prelungit, afazie congenital, ntrziere
nnscut a vorbirii (Amold), audimutitate (Berendes),
dezvoltarea ntrziat pe baz constituional a vorbirii,
mutitatea auzitorilor, mutitatea idiopatic (Seeman) etc.,
prin care majoritatea autorilor neleg, n ultim analiz,
acelai lucru. Potrivit concepiei acestor autori, factorul
comun este acela c alalia este o deficien grav de vorbire,
caracterizat prin absena limbajului, ca urmare a unei serii
de condiii nocive, care acioneaz asupra zonei centrale a
vorbirii, fr a afecta, ns, organele exterioare de recepie
a semnelor verbale.
Aici este necesar s subliniem ideea unor autori
(Luchsinger i Amold, 1959), potrivit creia se poate vorbi de
alalie numai dup mplinirea vrstei de 3 ani, iar dup alii,
chiar dup 5 ani. Copilul care nu vorbete pn la aceste
vrste, rmne n limitele diagnosticului de ntrziere n
dezvoltarea vorbirii.
Din aceste considerente, vom ncerca, n cele ce
urmeaz, s scoatem n eviden o serie de caracteristici ale
limbajului copilului alalie, ct i unele manifestri ale
simptomatologiei generale ale alalicului. La baza acestor
consideraii, st activitatea logopedic desfurat de noi,
(Verza, 1969), n scopul educrii unor copii alalici, pe
parcursul a doi ani i jumtate. Astfel, ne vom referi, n
special, la unele probleme ale dezvoltrii limbajului,
observate n timpul activitilor de reabilitare a vorbirii,
la unsprezece copii alalici, avnd vrste ntre 3 i 12 ani,
din care trei fete i opt biei. Din acetia, trei alalici
proveneau din mediul rural. La toi aceti copii, organele
fonatorii periferice i dezvoltarea fizic erau normale; ei nu
sufereau de alt boal. Din punct de vedere psihologic,
conduita prezenta o serie de particulariti legate de
incapacitatea de a stabili relaii verbale.
Copiii au fost normali - de altfel, nu ncadrm n
categoria alalicilor pe acei copii care prezint deficien
mintal sau senzorial- auditiv, iar nelegerea vorbirii a
corespuns, n linii mari, vrstei lor. Afirmaia c
nelegerea vorbirii corespundea cu aproximaie vrstei
lor, se justific prin lipsa unui vocabular care s fac
accesibil informaia i s faciliteze nelegerea limbajului.
Este de remarcat c toi alalicii prezentau o
ntrziere mintal secundar deficitului de limbaj, dar aa
cum subliniam mai sus, ea este diferit de cea a debilului
mintal sau a oligofrenului i se bazeaz pe lipsa comunicrii
verbale.
Cauzele care au determinat alalia acestor copii sunt
complexe i greu de elucidat. De altfel, aa cum am vzut,
chiar n literatura de specialitate sunt insuficient
demonstrate. Unii cercettori, ca Hvatev (1961) i
Leapedevski (1961) scot n eviden nedezvoltarea mecanismelor
centrale ale vorbirii sau lezarea lor, n timp ce Amold (1959)
pune accentul pe transmiterea ereditar a structurilor care
stau la baza unor deficiene psihice, iar Berendes (1962), pe
carenele educative.
Copiii cu care s-a lucrat au fost ncadrai n una din
cele trei forme de mai jos:
Alalie motorie, cnd alalicul nelege sensul
cuvintelor i l reine, dar nu le poate pronuna independent
i nici imita. El poate executa ordine verbale i arat, la
cerere, obiectele denumite. Nu emite dect sunete nearticulate
sau pronun foarte puine cuvinte simple mono i bisilabice,
pe care frecvent le deformeaz. Forma aceasta se aseamn,
ntr-o anumit msur, din punct de vedere clinic, cu afazia
motorie a adulilor, fiind i cea mai des ntlnit.
Alalia senzorial se caracterizeaz, dimpotriv, prin
aceea c alalicul nu nelege sensul cuvintelor, dei le poate
repeta uneori deformate (ecolalic). Aceti alalici aud bine,
dar nu neleg i deci nu execut ordine verbale. Uneori, au
dificulti i de percepie a direciei sunetelor. Copiii cu
alalie senzorial se comport, oarecum, ca adulii cu afazie
senzorial.
Alalia senzorio-motorie reprezint combinarea formei
motorii i a celei senzoriale a alaliei. Copiii cu acest fel
de alalie pot pronuna cteva silabe cu sens sau chiar cteva
cuvinte izolate, dar sunt incapabili s neleag chiar cele
mai simple propoziii.
Pentru diagnosticarea alaliei, am inut seama de cele
trei forme clasice, precum i de prerea lui Liebmann c mai
exist o form de alalie de tranziie care face trecerea de la
alalie la dislalia grav, ca i de prerea lui Seeman (1962)
i Nadoleczny potrivit creia din clasificare trebuie exclus
alalia senzorial, deoarece cazurile cu asemenea diagnostic n-
au fost suficient confirmate din punct de vedere clinic, iar
alteori, pot fi confundate cu agnozia acustic. Astfel,
apte dintre cazurile noastre au fost diagnosticate cu alalie
motorie, trei cu alalie senzo-motorie i un caz cu alalie de
grani, ntre cea senzorial i senzo-motorie.
n activitatea desfurat cu copiii alalici a fost
necesar s se parcurg cteva etape. n primul rnd este vorba
de precizarea diagnosticului diferenial. Pentru aceasta, s-a
procedat la o examinare complex a copilului, n care examenul
O.R.L. (audiograma) examenul neuropsihologic, ca i cel
pediatric au completat examenul logopedic. Pentru logopedie,
examenul psihologic este de mare importan, deoarece
stabilirea de la nceput a nivelului mintal este absolut
indispensabil.
Aceast importan pe care o acordm diagnosticului
diferenial este justificat dac se are n vedere c pe baza
lui se stabilesc mijloacele educative adecvate, metodele i
procedeele pentru dezvoltarea vorbirii copilului alalie, a
mijloacelor generale i particulare psihoterapeutice.
Dificultile stabilirii judicioase a diagnosticului
alalicului provin din aceea c manifestrile alaliei pot fi
confundate uor cu vorbirea copiilor oligofreni, a surdo-
muilor, a celor care sufer de mutism electiv i a
dizartricilor.
innd seama de toate acestea, nu am reuit, n
majoritatea cazurilor, s precizm diagnosticul de alalie
dect dup dou-trei edine de lucru cu copilul.
n vederea dezvoltrii vorbirii i gndirii copiilor
alalici am folosit dou metode de baz i am utilizat,
totodat, o serie de procedee auxiliare. La majoritatea
copiilor alalici am nceput cu pronunarea unor cuvinte ct
mai simple ca o form acustic i cu un sens potrivit
capacitilor lor de nelegere. Aadar, pornind de la
folosirea unor cuvinte mono i bisilabice uor de pronunat,
pe msura nsuirii lor de ctre copil, am trecut la cuvinte
mai grele i cu o semnificaie mai general. Dup ce copilul a
acumulat o serie de cuvinte, am trecut la formarea de
propoziii fr s ateptm ca el s stpneasc toate
cuvintele uzuale potrivite vrstei lui. Dar aceasta nu
nseamn c am neglijat introducerea de noi cuvinte ori de
cte ori s-a ivit ocazia n vocabularul activ al copilului.
Ca procedeu ajuttor, am folosit imagini ale
obiectelor denumite, mulaje (acolo unde a fost posibil) i
chiar obiectele i fiinele ale cror denumiri trebuiau
nvate. Alteori, n funcie de vrst, obinem pronunia
unor cuvinte noi n timpul activitii de joc a copilului.
A doua metod avea n vedere pe acei copii care nu
puteau pronuna deloc cuvinte i care ntmpinau greuti mari
n articularea corect a sunetelor. Acest procedeu se baza pe
emiterea vocalelor i consoanelor independente, ncepnd cu
cele mai facile ca pronunie, pe care le combina dup
nvarea lor, n cuvinte mai grele, n funcie de
posibilitile copilului. Ulterior, treceam la formare de
propoziii dup procedeul descris mai sus.
Aceast ultim metod, a pornirii de la sunete ne-a
fost sugerat de faptul c unii copii aveau mari dificulti
articulatorii i nu puteau pronuna nici cele mai simple
foneme, ceea ce ne-a fcut s corectm sunetele deficitare,
aa cum se procedeaz n cazurile obinuite de dislalie.
Metoda are avantajul c obinnd mai uor i mai rapid
sunetele, dect cuvintele, copilul ctig ncredere n
propriile sale posibiliti.
Dar, n majoritatea cazurilor, dezvoltarea vorbirii
alalicilor s-a bazat pe metoda global a nvrii cuvintelor.
n toate cazurile s-a respectat procedeul de asociere a
cuvntului cu obiectul, ulterior cu imaginea obiectului i cu
articularea vizual, iar n unele cazuri, cu cuvntul scris.
Avnd n vedere c pentru alalici este caracteristic
rigiditatea sau lipsa de mobilitate a aparatului verbo-motor,
nainte sau n timpul dezvoltrii vorbirii, am indicat
exerciii pentru mbuntirea motilitii buzelor, a limbii
i chiar exerciii de gimnastic medical, n scopul grbirii
maturizrii neuromotorii.
n procesul educrii alalicului se urmrea nu numai
dezvoltarea vorbirii copilului, ci i a gndirii sale. n
acest scop, am cutat s stabilim ct mai multe relaii ntre
obiectele denumite, folosind treptat cuvinte din ce n ce mai
abstracte i mai generale.
Am artat mai sus c n stabilirea procedeului pentru
nlturarea alaliei, am avut n vedere posibilitile
copilului de a pronuna unele sunete izolate sau cuvinte
izolate. Pe lng acestea, nu am pierdut nici un moment din
vedere vrsta i particularitile psiho- individuale ale
copilului alalic. Personalitatea alalicului trebuie menajat
i ferit pe ct posibil, de unele neplceri provocate de
dificultile care se ivesc n timpul educrii limbajului.
Pentru acestea, pe lng metodele i procedeele propriu-zise
de educare a alaliei, l-am ncurajat i stimulat pe copil i
familia sa.
Pentru analiz, prezentm dou cazuri:
N.M. - feti n vrst de 12 ani cu diagnosticul de
alalie motorie. La luarea n activitate a pronunat: mama,
tata, papa, apa, i unele sunete i silabe. Normal din punct
de vedere somatic i psihic.
Deoarece putea pronuna unele sunete i silabe
izolate, noi am nceput cu cuvinte ct mai uzuale i uor de
pronunat, asociindu-le cu imaginea cuvntului denumit.
Scond n eviden unele caracteristici, introducem, treptat,
noi cuvinte n vocabular. Cuvintele erau complicate pe msura
creterii posibilitilor copilului. Alt dat, se prezentau
imagini, solicitnd copilului s le denumeasc.
innd seama de vrst, nvau, n scurt timp,
scrierea i cititul dup Abecedar. Pentru uurare, se
decupau literele.
n scris i citit, se foloseau cuvintele nvate. Am
trecut spoi la formarea de propoziii ct mai scurte, pentru
nceput.
Cazul D.C. - biat n vrst de 11 ani i 5 luni, cu
diagnosticul de alalie motorie. La luarea n tratament
pronuna foarte puine sunete pe care nu le putea uni n
cuvnt.
Normal din punct de vedere psihic i somatic.
S-a lucrat cu acest copil un an i 8 luni.
n aceste condiii, am nceput cu nvarea sunetelor
izolate, de la cele mai uoare, ca pronunie, dup metoda
folosit n corectarea dislaliei.
Dup nsuirea majoritii sunetelor, am trecut la
unirea n cuvinte mono i bisilabice. Apoi, am procedat ca n
cazul de mai sus. Ulterior, urmeaz coala de mas cu
rezultate satisfctoare la nvtur.
Ambii copii prezentau o rigiditate a buzelor i a
feei, iar gesturile lor erau de multe ori inutile, micri
supraadugate, discordante; nu concordau, deci, cu vorbirea.
Pentru nlturarea rigiditii, am efectuat cu ei
miogimnastica buzelor, a limbii i a feei, recomandnd i
gimnastica medical.
Trebuie artat c primele dou-trei edine au fost
folosite pentru acomodare, deoarece aceti copii erau timizi
i negativiti. Pe parcursul edinelor, am cutat, n
permanen, s le ridicm moralul i s le sporim ncrederea
n forele proprii.
Pe parcursul activitii, am avut n vedere
contribuia important ce o poate avea familia i mai trziu,
coala. Fa de copilul alalie, familia trebuie s se poarte
cu foarte mult tact, deoarece el i d seama de incapacitatea
sa i orice insisten exagerat pentru a-1 face s vorbeasc
i agraveaz starea de disconfort psihic. Mai mult, familia i
coala pot contribui activ la munca logopedic, prin
punerea n practic a indicaiilor date de logoped i prin
solicitri pedagogice gradate fa de copil, far a-i
subestima posibilitile.
Important este s notm att caracteristicile
eseniale ale vorbirii i gndirii copilului alalic, ct i
progresul nregistrat ca urmare a ajutorului primit n timpul
interveniilor logopedice.
La nceperea activitii logopedice, unii dintre
copiii cu care am lucrat puteau pronuna clar pn la 4-5
cuvinte, iar alii nu puteau pronuna nici un cuvnt.
Ceea ce caracteriza puinele cuvinte din vocabularul
alalicului era faptul c ele funcionau legate n mod
nemijlocit de obiectul sau fenomenul denumit, cuvntul
neputnd fi neles n afara semnificaiei sale situative. Pe
lng cele 4-5 cuvinte, n vocabularul copiilor cu care s-a
lucrat se mai observau i cteva imitaii sonore sau sunete i
silabe gngurite, unele din ele create ad-hoc i pe care numai
ei le nelegeau i, uneori, membrii familiei. Structura
vorbirii copiilor alalici de zece-doisprezece ani, care nu
beneficiaz de un tratament logopedic, era att de
simplificat, nct nu se deosebea prea mult de primele stadii
de dezvoltare a limbajului infantil (vezi tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Nr. Vrsta Situaia vocabularului la
copilului
Numele

crt. n ani nceperea muncii logopedice


Subs Ve Adv Adj Pro Num Conju Alt
tant rb erb ect num era ncii e
ive e e ive e le i pr
propo i
ziii ale
vor
bir
ii
1 S.D. 7,5 3 2 - 1 - - 1 -
2 N.F. 3,7 - 3 - - - - 2 -
3 C.S. 4 4 2 - 2 1 - - -
4 F.M. 5,7 - - - - - - - 2
5 N.M. 12 4 - - - - - 1 -
6 D.C. 11,5 - - - - - - - 2
7 C.G. 10 7 - - - - - 1 -
8 M.M. 3 1 - - - 1 - - -
9 I.G. 6,3 - - - - - - - 1
10 E.V. 8,5 2 1 - 1 - - 2 -
11 V.D. 7 1 1 - - 1 - 1 -
Chiar i atunci cnd puteau pronuna sunetele i unele
silabe, copiii alalici nu le puteau uni n cuvnt - aceast
situaie a persistat i dup ce ei i-au nsuit unele cuvinte
i propoziii. La unii copii se ntmpin greuti mari la
pronunarea sunetelor care necesit o sincronizare deosebit a
elementelor aparatului fonator i dislalia lor nu a putut fi
corectat dect dup ce i-au nsuit n bun parte vorbirea.
Tabelul nr.2
Nr. Situaia larului dup trei
vocabu luni de munc
crt. logopedic

Conju Alte
ncii pr
i i
propo ale
zi vorb
irii
Numele Varsta Subs Ve Adv Adj Pro Num
copilu tant rb erb ect num ere
lui ive e e ive e le

1 S.D. 7,8 30 4 2 2 1 10 3 -
2 N.F. 4 19 4 1 - - - 3 -
3 C.S. 4,3 12 2 1 3 3 10 1 -
4 F.M. 6 6 3 2 1 2 1 1 2
5 N.M. 12,3 25 - 3 2 3 - 1 -
6 D.C. 11,8 21 1 1 1 - 5 1 3
7 C.G. 10,3 21 3 2 1 1 - 1 -
8 M.M. 3,3 10 1 2 2 1 - -
9 I.G. 6,6 10 1 1 1 2 - - 2
10 E.V. 8,8 35 5 3 2 3 12 3 -
11 V.D. 7,3 13 2 2 2 1 5 1 -

Progresul pe care l realizeaz copilul alalic n


mbogirea vocabularului este evident chiar dup primele luni
de tratare logopedic (vezi tabelele 2 i 3). Trebuie
subliniat c dezvoltarea se produce lent n prima perioad a
muncii logopedice, dar pe msura nsuirii primelor cuvinte,
se constat un salt rapid n acumularea de noi cuvinte. Saltul
nu se realizeaz numai pe linia cantitii, dar i a
calitii, dup primele acumulri realizate de ctre alalic,
n sensul c el ncepe s opereze cu noiuni mai abstracte,
compar i generalizeaz, enunnd judeci cu o relativ
valoare.
Nr. Vrsta Situaia vocabularului dup

copilului
Numele
crt. n ani ase luni de munc logopedic
Sub Ver Adv Adj Pro Num Conju Alt
sta be erb ect num era ncii e
nti e ive e le i pr
ve propo i
ziii ale
vor
bir
ii
1 S.D. 8,1 62 12 5 4 4 25 3 3
2 N.F. 4,3 36 9 3 3 5 10 3 -
3 C.S. 4,6 31 7 3 4 6 30 2 -
4 F.M. 6,3 15 11 2 2 6 15 2 2
5 N.M. 12,6 59 3 4 4 5 10 1 -
6 D.C. 12,1 67 6 3 3 3 20 - 3
7 C.G. 10,6 72 9 4 2 4 15 2 -
8 M.M. 3,6 33 5 2 3 5 10 - -
9 I.G. 6,9 30 6 2 3 4 10 1 2
30 3
10 E. V. 9,1 69 8 4 3 5 *
11 V.D. 7,6 35 4 2 3 3 20 2 -

Dup nsuirea limbajului verbal, au mai persistat


omisiunile de conjuncii i prepoziii, agramatismul i
folosirea stereotip a unor cuvinte mai bine stpnite.
n unele cazuri, s-au mai meninut deformri ale
cuvintelor prin omiterea silabelor i a sunetelor finale, de
exemplu: bal n loc de balon, pal n loc de palm; alteori,
erau ns omise silabele iniiale: in n loc de main, Eta
n loc de Margareta, fonul n loc de telefonul. n sfrit,
deformarea cuvintelor era, n unele cazuri, determinat de
adaosul unor sunete, ceea ce facea ca numrul de silabe i
foneme ale cuvintelor s se mreasc: degetenele, n loc de
degetele, pantul n loc de patul.
Pronunarea corect nu se obine la copiii alalici
dintr-odat, ci pe baza unor exersri i odat cu nsuirea
vorbirii narative (povestirea, descrierea) care ncepe cu
ntrebrile puse copilului ce solicit un rspuns mai complex.
Copiii alalici din lotul nostru, care au nvat s
scrie, prezentau n scrisul lor omisiuni de litere i de
silabe, dar att disgrafia, ct i dislalia am corectat-o dup
metodele specifice acestora i aceast corectare a progresat
odat cu dezvoltarea limbajului rostit.
Analiza i sinteza deficitar a cuvntului au
ngreunat citirea copilului alalic i, n general, au rmas
mult n urma dezvoltrii vorbirii. Am constatat c att n
nvarea citirii, ct i a scrisului, copilul alalic
ntmpin greuti, neputnd ine pasul, n aceste dou
activiti, cu dezvoltarea vorbirii sale, chiar n cazul n
care ele ncep concomitent - aa cum a fost cazul la noi.
Simptomatologia manifestat n afara funciei
limbajului este, de asemenea, bogat i variat. La lotul
nostru am constatat c la nceputul activitii logopedice
copiii alalici se caracterizeaz prin lips de mobilitate,
greutate n micri, dintre care unele sunt inutile i
necoordonate, dei ei comunic mult cu ajutorul gesturilor.
Chiar gesticulaia pe care o folosete, deseori,
copilul alalic nu reuete s redea ideile sale i se execut
cu mult rigiditate. Dar renunarea la mimico-gesticulaie se
face, ca i n cazul copilului surdo-mut n curs de
demutizare, abia dup ce cunoate bine denumirea obiectelor.
Descrierea pe care o face alaliei S. Borel-Maisonny
vine s ntregeasc tabloul alaliei. Autoarea arat c, cu
toat inteligena normal, alalicii prezint tulburri de
percepie, apreciaz greit sursele sonore, precum i o
ntrziere i o nendemnare motorie.
O alt caracteristic a copiilor alalici este lipsa de
atenie sau atenia lor deficitar. n general, atenia
copiilor alalici poate fi ndreptat numai puin timp asupra
unei povestiri sau a unui tablou interesant. Neatenia
copilului alalic se manifest i prin aceea c el nu vede
detaliile sau schimbrile survenite ntr-o camer cu care a
fost obinuit, pe cnd un copil normal, de aceeai vrst, le
observ destul de uor.
Datorit faptului c vocabularul copilului alalic este
srac i c acesta nu poate denumi toate obiectele i
fenomenele observate, memoria i gndirea sa rmn n urma
dezvoltrii memoriei i gndirii copilului normal.
nelegerea deficitar a vorbirii celor din jur este
determinat att de persistena alalicului n nelegerea
concret a semnificaiilor cuvintelor, ct i de neputina sa
de a deosebi sunetele, precum i de confuzia acestora n
cuvnt. Dar, pe msura dezvoltrii vocabularului, nelegerea
concret-intuitiv a cuvintelor face loc nelegerii cuvintelor
- noiuni, cu semnificaie mai abstract, mai general.
n ncheiere, precizm c nvarea vorbirii de ctre
copiii alalici este ncununat de succes, dac logopedul d
dovad de rbdare i pricepere n munc. n aceast
activitate, un rol important l
are nceperea ct mai timpurie a educrii vorbirii i gndirii
copilului alalic, nc din grdini, unde, pe lng munca
logopedic desfurat, educatoarea poate stimula activitatea
verbal prin jocuri, povestiri, excursii etc.
Unii autori (Berendes, Hvatev, Arnold) recomand
amnarea colarizrii copiilor alalici cu un an sau doi.
Credem c este mai util s se nfiineze clase pregtitoare
pentru alalici sau clase speciale nainte de intrarea lor n
coala de mas, dect o amnare a colarizrii lor. Aceasta cu
att mai mult cu ct este tiut c evoluia ulterioar a
copiilor alalici depinde de viteza de recuperare a limbajului.
Aadar, terapia logopedic se bazeaz pe o intervenie
de tip simptomatologie, prin care se urmrete reducerea
dificultilor de comunicare verbal i formarea de deprinderi
de utilizare a limbajului, consolidate printr-o nvare
continu a structurilor lingvistice. Demersul nostru a cptat
dou tendine:

1. de nvare a limbajului, pe principiul de la simplu la


complex, cnd achiziiile verbale ncepeau cu emiterea
sunetelor, a silabelor i, ulterior, a cuvintelor i
propoziiilor, iar n interiorul acestora, iniial se nva
sunete i silabe uor de articulat, apoi cuvinte i
propoziii cu o structur simpl, ce devenea din ce n ce
mai complex, pe msura progreselor nregistrate de subiect.

2. de nvare a limbajului, prin adoptarea unei orientri mai


generale i complexe, prin care se nvau noi cuvinte,
bazate pe cele utilizate de subiect, concomitent cu formarea
capacitii de frazare, far a omite corectarea
dificultilor de pronunie aprute.

i n primul caz i n al doilea, nu am exclus


aciunea de consiliere psihoterapeutic a familiei (a mamei,
mai ales), pentru a obine un sprijin eficient n continuarea
activitii de stimulare a achiziiilor verbale indicate de
logoped i a crerii unor condiii favorabile confortului
psihic. Ca urmare, rezultatele eficiente obinute prin
adoptarea acestor tipuri de intervenii recuperative ne
determin s ne exprimm rezerve cu privire la alte dou
orientri terapeutice, la care se refer Estienne. Este vorba,
pe de o parte, de o orientare net psihoterapeutic, care
pleac de la principiul c tulburarea de limbaj este doar un
simptom al unei dificulti personale sau familiale i, ca
urmare, este important s crem condiii favorabile pentru
elaborarea limbajului i nu s acionm asupra tulburrii de
limbaj. Pe de alt parte, cea de-a doua orientare are n
vedere principiul c limbajul se
nva n mod spontan, natural, i nu implic exerciii
suplimentare, fiind de ajuns prezena condiiilor favorabile.
Este adevrat c mediul de via favorabil este foarte
important, dar atunci cnd copilul nu dispune de echipamentul
psihic necesar nvrii n general i al limbajului, n
special, este necesar s se foloseasc toate mijloacele
posibile pentru a crea un teren ce poate oferi o recuperare
ct mai eficient i mai rapid. Din acest context nu pot fi
uitate unele mijloace alternative folosite n dezvoltarea
comunicrii, cum ar fi tehnologiile de acces i cele
augmentative, argumentate cu trie i experimentate de
Verginia Creu (2007), D.V.Popovici (2000), F.E.Verza (2004),
care le promoveaz i pentru alte categorii de subieci ale
cror posibiliti de nvare sunt limitate sau afectate din
cauza unor deficiene senzoriale, intelectuale, psihomotorii
i de limbaj.
La o serie de aspecte de acest gen noi ne-am mai
referit i n analiza comunicrii totale, cnd am accentuat c
mijloacele nonverbale, extralingvistice i n genere, orice
form ce sugereaz o stare ori o atitudine, devine o expresie
comunicativ a individului, care pune n eviden o
modalitate, mai mult sau mai puin, de relaionare cu cei din
jur. Aceste mijloace trebuie stimulate i dezvoltate nu numai
n cazul acelora care nu au acces la comunicarea verbal, ci
i la cei la care limbajul este afectat sau nu este suficient
de elaborat. Metodele i procedeele generale, a cror
importan pentru terapia educaional-terapeutic le-am
subliniat deja ca avnd darul de a pune bazele pregtirii
organice i psihice pentru a facilita achiziiile structurilor
de limbaj i a nlturrii unor indisponibiliti lingvistice
care se pot recupera prin educaie.
Justificarea necesitii de a se acorda toat atenia
metodelor i procedeelor generale n terapia recuperativ a
alaliei se bazeaz i pe manifestrile organo-fiziologice ca
i pe cele de tip nonverbal ce apar la alalic menite s
nsoeasc sau s suplineasc dificultile de comunicare
verbal. Dintre acestea, menionm prezena unei rigiditi
accentuate la nivelul elementelor aparatului fonoarticulator
n timpul emiterii sunetelor i a cuvintelor, a expresiei
faciale care nsoete vorbirea i mai cu seam, a stngciei
n exprimarea prin gesturi i mimic, nu att ca precizare sau
accentuare a mesajului verbal ct, mai ales, ca o exprimare i
atitudine emoional-afectiv n relaia cu coninutul i
intenia comunicrii, ca i a raportrii alalicului la
interlocutor. Dei gesturile i mimica sunt frecvent folosite,
ele nu se ridic la complexitatea i varietatea celor
utilizate de surdo-mut i
nici nu conin elementele caracteristice generalizrii i
abstractizrii. Alalicii preiau printr-o form imitativ
incomplet de la cei din anturajul lor aspecte ce in de
comunicarea nonverbal, far o intervenie creativ i de
adaptare a acestora la situaiile concrete. Dificultile
perceptiv-spaiale, cele de formare a schemei corporale sau
cele de atenie ngreuneaz i mai mult folosirea acestor
mijloace de comunicare, iar lipsa de experien i lipsa
capacitii de susinere verbal accentueaz slabul apetit
pentru o relaionare comunicativ eficient.
Toate aceste aspecte ne ndreptesc s afirmm c
alalicul se nate sau dobndete de timpuriu o incapacitate
paradoxal n nsuirea sau dezvoltarea achiziiilor
comunicrii verbale i nonverbale n care dificultile de
elaborare a limbajului i de relaionare cu cei din jur
marcheaz lipsa echipamentului psihic necesar nvrii i
adaptrii cultural-sociale.
Dei avem de-a face cu tulburri deosebit de severe n
sfera comunicrii, prognosticul recuperativ (aa cum s-a
vzut) rmne pozitiv atta timp ct metodologia
interveniilor logopedice se coreleaz i cu o terapie
psihologic pentru asigurarea unui confort afectiv i de
stimulare a funciilor cognitive i conative far a neglija
aspectele pedagogice de utilizare a tehnologiilor educative
adoptate condiiilor nefavorabile de dezvoltare i
particularitilor psihoindividuale ale subiectului.
Capitolul XII
TULBURRILE DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI PE FONDUL EVOLUIEI
PSIHOCOMPORTAMENTALE N AUTISM
1. Terminologie i frecven n autism

nc de la primele lucrri care abordeaz autismul n


mod contient (Leon Kanner, anii 40) i pn n zilele
noastre, nu s-a reuit s se ajung la o unitate de vederi cu
privire la explicarea acestui complicat sindrom i
departajarea tranant a caracteristicilor ce l definesc din
contextul altor forme de tulburri mai mult sau mai puin
asemntoare. Dei au fost fcute progrese evidente n
elucidarea problemelor respective, rmn nc altele care se
cer a fi lmurite. Din literatura de specialitate se poate
remarca faptul c dintre toate formele de handicap, autismul
este unul din conceptele cele mai controversate. O asemenea
situaie are la baz cel puin patru explicaii mai deosebite
pe care le-am analizat ntr-un studiu aprofundat (E. Verza,
1993):
a) Starea de autism este una din cele mai complexe n care
varietatea simptomelor psihologice apare pe fondul unei
diversiti de structur citoarhitectonic specific;
b) Autismul este obiectul de studiu al unor specialiti
din domenii diferite (psihopedagogie special, psihologie,
psihiatrie, pedagogie, psihologie clinic etc.), ceea ce a
creat o optic de abordare centrat pe fenomenologia
caracteristic unui anumit tip de evaluare i intervenie n
scop de recuperare;
c) Datorit diversitii etiologice i existenei unor
factori nocivi prezeni i n alte forme de handicap,
delimitarea autismului i evidenierea specificitii sale
presupun investigaii riguroase, dintre care unele sunt
limitate n stadiul actual al tiinelor;
d) evoluia comportamental i structurarea activitii
psihice cu progresele i regresele realizate sub influena
proceselor educaional-recuperative sunt att de complicate i
de diferite, de la un caz la altul, nct fac dificil
aciunea de psihodiagnoz i prognoz.
Dat fiind acestea, n diagnoza autismului se fac
frecvente confuzii i substituiri cu alte sindroame care, la
rndul lor, sunt prea puin delimitate n teorie i practic,
dar prezint unele manifestri asemntoare sau chiar comune
cu cele de autism. Astfel, termenii de psihoz infantil,
encefalopatie infantil, tulburri emoionale grave, fond
sechelar encefalopat prin dismaturitate, copii far
contact, schizofrenie infantil, oligofrenie, ntrziere
psihic .a. se refer la o arie larg de fenomene, dar nu
acoper starea concret de autism, ca entitate distinct i
real pentru o serie de cazuri date.
Sursa: Charles Hampden-Turner, 1990
Creatorul termenului de autism, E. Bleuler (1911,
1950), l definete ca pe o detaare de la realitate,
nsoit de o predominare a vieii interioare. Pentru a
nltura unele confuzii, credem c trebuie s pornim de la
etimologia cuvntului i anume de la grecescul autos care
nseamn nsui, Eul propriu, i de la accepiunea dat
autistului de Leon Kanner ca fiind retras, mulumit de sine
nsui. Se pare c acelai autor organizeaz, n anul 1940, o
grup de copii autiti, n principal pentru activiti
logopedice ca apoi, n 1943, s circumscrie termenul de autism
prin evidenierea unui sindrom comportamental (n toate
sferele - acionai, verbal, afectiv, cognitiv etc.) specific
n raport cu alte handicapuri n care trsturile
neobinuite, dar caracteristice, s permit diferenierea de
psihoz, schizofrenie sau handicap mintal. Din acest punct de
vedere, Loma Wing (1976) afirm c autistul prezint un
comportament ce poate fi definit cel mai bine.
Dar nainte de descrierea autismului de tip Kanner,
literatura de specialitate consemneaz o serie de date
interesante cu privire la comportamentul i chiar educaia
unor copii ce prezentau o simptomatologie asemntoare. n
acest context, sunt reinute descrierile, nc din anul 1799,
fcute de medicii John Haslan unui biat de 5 ani internat la
Bethlem Royal Hospital i cele ale lui Jean Marc Gaspard
Itard, fcute biatului Victor (cum a fost numit) n vrst de
11-12 ani gsit n pdurea Aveyron din Frana. Programul
educaional aplicat de Itard cazului respectiv a fost ulterior
discutat i dezvoltat de Maria Montessori (1912). Ceva mai
trziu, n anul 1920, psihologul american Lightner Witmer
aplic o tehnic special de educare n cazul unui biat cu
tulburri severe specifice autismului (J.K. Wing, 1976).
Dei cercetrile asupra autismului au devenit tot mai
frecvente i insistente (Bender, 1947, Rimland, 1965, Rutter,
1971, 1972, 1978, Bettelheim, 1977 .a.), ele nu au reuit s
desprind pe deplin sindromul de autism din grupa complex a
tulburrilor de dezvoltare n care se invoca adeseori factorul
leziunilor cerebrale, iar copiii cu leziuni cerebrale
prezentau un polihandicap ce dezvolt o simptomatologie extrem
de variat, regsit ntr-o serie de alte sindroame:
schizofrenie, autism, deficit sever de intelect etc. Tot mai
mult au fost departajate criteriile de circumscriere a
autismului n raport cu alte tulburri i s-a ajuns la
concluzii c, printre altele, sunt importante: vrsta de
instalare a autismului, prezena afeciunilor neurologice,
manifestrile din planul relaiilor sociale i
funcionalitatea limbajului, atitudinea fa de sine i fa
de mediul nconjurtor (Leblan i Page), dimensiunea
deficitului cognitiv i nivelul intelectual al subiectului
autist.
Odat cu apariia contribuiei lui Kanner (1943), a
fost posibil departajarea tranant a unui sindrom
caracteristic de autism de toate celelalte forme de handicap
i mai cu seam de formele de subnormalitate i psihoz cu
care se confunda mai des sau se considera c este vorba de o
simptomatologie subordonat acestor stri. i astzi, n unele
lucrri, mai ales n cele de psihiatrie i uneori chiar din
domeniul psihopedagogiei speciale, caracteristicile de autism
sunt descrise ca manifestri ale psihozelor, deficienei de
intelect profunde, ale unor handicapuri de auz pe un fond de
deficit mintal, ale unor 'deficite cerebrale de tip disartric
sau de tip alalic, ale polihandicapurilor, n genere. Este
adevrat c n toate acestea poate exista o simptomatologie
restrns de tip autist, dar care nu este singular i
definitorie pentru starea respectiv. Pe baza observaiilor
efectuate asupra celor 11 copii din grupa amintit, Kanner
evideniaz o serie de trsturi caracteristice printre care
mai importante le-a considerat pe cele legate de incapacitatea
de a adopta o poziie normal n timpul lurii n brae, chiar
din perioada de sugar, incapacitatea de comunicare verbal, o
exacerbare a memorrii mecanice, incapacitatea de comunicare
verbal, o exacerbare a memorrii mecanice, incapacitatea
utilizrii conceptelor abstracte, team i emoii exagerate n
situaii nesemnificative pentru efecte de acest gen,
incapacitate imaginativ n activiti ludice, producerea
ntrziat a unor manifestri ecolalice, crearea impresiei de
dezvoltare fizic i intelectual normal (1943) .a.
Frecvena autismului este i mai discutabil pentru c
nu au fost efectuate statistici relativ complete n nici o
ar. Se poate totui invoca un studiu din anul 1964, efectuat
n Anglia, pe populaia infantil cuprins ntre 8 i 10 ani,
ocazie n care au fost depistai 4-5 copii la 10.000 ce
prezentau semne de autism. Un alt studiu fcut n Danemarca
confirm aceste date. Datele mai recente estimeaz c sunt 10
indivizi cu autism dintr-un total de 10.000, cifr comparat
cu rata de nateri a indivizilor cu sindrom Down, iar pentru o
familie ce are un copil autist exist un risc mai mare de a
avea un alt copil autist, risc ce variaz de la 3 la 7%
(1994). Concluzia de ordin general const n aceea c n
rile dezvoltate frecvena autismului este mai mare fa de
rile slab dezvoltate, ca urmare a mortalitii sporite n
acestea din urm. Copiii cu asemenea handicapuri grave
presupun o ngrijire
medical special ce se realizeaz cu dificultate acolo unde
asistena sanitar este precar. Comparativ cu alte
handicapuri, se apreciaz c autismul are o frecven similar
cu cea a surditii i mai mare dect cecitatea. Raportat la
sexe, frecvena este mai mare la biei, aproximativ 4 la 1
fa de fete. Cercetrile mai recente nu au putut demonstra
transmiterea ereditar legat se sex i nici prezena unui
caracter genetic dominant la unul din sexe (Spence, 1975). n
schimb, se remarc un numr mai mare de autiti printre copiii
unici sau printre primii nscui (Weihs, 1989).

2. Etiologie i teorie explicativ

Lorna Wing (1989) ncearc s explice natura


autismului prin implicarea factorilor etiologici pe dou
direcii fundamentale i anume: prima se refer la existena
unor factori ce determin anomalii organice, iar cea de a
doua, cuprinde factorii rspunztori de producerea
tulburrilor funciilor psihologice sau psihofiziologice. Aa
spre exemplu, un mecanism genetic poate determina att o
anomalie structural, ct i una biochimic ce afecteaz o
funcie sau mai multe ale creierului. i studiile lui Boulin,
Coleman i OBrien (1970) semnaleaz existena, n proporii
diferite, a unor anomalii biochimice n celulele sanguine la
copiii cu autism clasic.
Cu toate dificultile i riscurile unei neargumentri
riguroase pentru formularea unor teorii distincte, este totui
posibil clasificarea lor n trei categorii:

a) teorii organice, pe baza crora autismul poate fi


apreciat c se datoreaz unor disfuncii organice ce sunt de
natur biochimic sau de dezvoltare structural insuficient a
creierului, nepermind atingerea unor parametri normali ai
activitii psihice. n acest sens, trebuie luate n
consideraie, n primul rnd, dificultile perceptuale de
atenie i de nvare prezente la autiti. Dei la aceste
teorii ader tot mai muli specialiti, ele au un anumit grad
de nesiguran pentru c nu precizeaz n ce msur implicarea
organic este de origine genetic sau traumatic. n
principal, etiologiile organice privesc afeciunile
creierului, anomaliile genetice, leziunile subcorticale,
disfuncia sistemului vestibular, anomaliile sistemului
reticular, ntrzieri ale maturizrii;

b) teorii psihogene care interpreteaz autismul ca pe un


fenomen de retragere psihologic fa de tot ceea ce este
perceput
rece, ostil i pedepsitor. Se pare c Bruno Bettelheim (1967)
este primul care invoc, aici, relaia printe-copil i se
bazeaz pe observarea unor relaii mai reci ale prinilor
fa de copiii autiti. Ca urmare, se ajunge la unele
disfuncii psihologice, manifestate prin anomalii ale
dezvoltrii sferei emoionale, anomalii ale dezvoltrii sferei
cognitive cnd dificultile utilizrii simbolurilor devin
dominante n tulburrile limbajului, anomalii ale
capacitilor perceptive i de atenie, dificulti i
aberaii n limitarea aciunilor corporale;

c) teorii comportamentale ce sunt legate de cele psihogene


pentru c implic ntotdeauna componente de ordin psihologic,
aceste teorii postuleaz c autismul infantil ia natere
printr-un ir de comportamente nvate i care se formeaz n
urma unor serii ntregi de recompensri i pedepse
ntmpltoare. Ele se menin prin aceleai recompensri i
pedepse ce se repet n condiii relativ asemntoare sau
percepute de copil ca fiind similare. Aa se produc i se
consolideaz crizele de furie, autostimulrile etc. care, prin
interaciunea cu mediul, pot deveni un fel de necesitate a
manifestrilor. De cele mai multe ori, la baza acestor
simptome stau aberaii n structura psihic i de via a
prinilor, intervenii anormale n educarea copiilor,
existena unor anomalii la copii ce sunt exacerbate de
atitudinea i comportamentul patologic al prinilor.

La o analiz mai atent vom constata c n producerea


autismului pot concura, pe de o parte, o sumedenie de factori
ce se subsumeaz oricreia din cele trei direcii enunate mai
sus, iar, pe de alt parte, i atunci cnd intervine un singur
factor nociv de o anumit complexitate ce antreneaz un tablou
larg de anomalii n plan structural sau psihologic.
Imposibilitatea precizrii cu exactitate, n toate cazurile, a
factorilor etiologici creeaz supoziia implicrii i a unor
cauze ce sunt tipice i pentru alte categorii de handicap.
Printre acestea sunt bolile infecto-contagioase din timpul
sarcinii i al naterii, cauze ereditare, anomalii ale
creierului care sunt apreciate c se gsesc la 1/3 dintre
autiti. Ca urmare i a acestor cauze, se estimeaz tot la 1/3
numrul autitilor care prezint i alte suferine, cum ar fi
meningita, encefalita, hidrocefalia, epilepsia. Dar prezena
unor handicapuri asociate cu o natur multifactorial complic
i mai mult elucidarea specificitii autismului. Avnd n
vedere aceste aspecte i pentru o explicaie ct mai
plauzibil, este necesar s se ia n consideraie orice factor
etiologic posibil i orice teorie care poate, chiar i
parial, contribui la explicarea autismului.
3. Simptomatologie i diagnoz

Bazndu-se pe criticile elaborate de Kanner i Creak


(1964), Rutter ajunge la concluzia c simptomatologia
autismului poate fi redus la trei aspecte manifestate pe
direciile:

- incapacitii generale n dezvoltarea unor relaii sociale


constante;
- existenei retardului sever la nivelul limbajului;
- prezenei comportamentelor rigide i compulsive.

Dar manifestrile autismului nu pot fi tratate n


afara criteriilor introduse de Leblanc i Page, la care ne-am
referit mai sus. Ele sunt mult mai variate i au fost puse n
eviden ntr-o serie dc cercetri mai recente prin
sublinierea c acestea afecteaz ntreaga activitate psihic a
subiectului. Astfel, trebuie remarcat c exist o complexitate
a autismului ce rezult i din manifestrile multiple care se
produc n toate palierele activitii psihice. Din aceast
perspectiv, cele mai importante anomalii ce se ntlnesc n
autism pot fi grupate astfel:
- dificulti de limbaj i comunicare;
- discontinuitate n dezvoltare i nvare;
- deficiene perceptuale i de relaionare;
- tulburri acionale i comportamentale;
- disfuncionaliti ale proceselor, nsuirilor i
funciilor
psihice.
a) Dificultile de limbaj i comunicare se manifest de
timpuriu prin lipsa unor relaii adecvate la vorbire i prin
slabul interes manifestat n achiziia limbajului. Unul din
fenomenele care atrag atenia este i acela c autitii nu
rspund la comenzile verbale i au o reacie ntrziat la
apelul numelui lor. Vorbirea se nsuete cu o ntrziere mare
fa de normal i cu o meninere a pronuniei defectuoase mai
n toate mprejurrile. Dei n jurul vrstei de 5 ani pot
repeta unele cuvinte, unele sunete i silabe, fenomenul
ecolalic este evident dnd impresia unui ecou mai cu seam
prin repetarea sfritului de cuvnt sau de propoziie. Dup
nsuirea relativ a limbajului, autitii au tendina de a
schimba ordinea sunetelor n cuvnt, de a nu folosi cuvinte de
legtur i de a substitui un cuvnt cu altul apropiat ca
semnificaie sau utilitate (ex.: cuvntul lingur este
nlocuit cu furculi, cuvntul mama cu tata etc.).
Vocabularul
srac i tulburrile de voce frecvente determin o vorbire
economicoas, lipsit de intonaie i flexibilitate,
dezagreabil. Comunicarea autistului este ngreuiat i de
prezena tulburrilor n planul recepiei vorbirii i de
folosirea unei gesticulaii relativ simplificate. Cum sunt
prezente i dificultile n planul ideaiei, formulrile
verbale sunt stereotipe i repetitive. Imaturitatea vorbirii
i a comunicrii este accentuat i de funcionalitatea redus
a asociaiilor ideative i de anomaliile construciilor
gramaticale. Se poate remarca i existena unor bizarerii n
alctuirea propoziiilor. Sunt i unii autiti care au o
oarecare capacitate de a utiliza concepte, ceea ce le permite
o raportare mai realist la obiectele i persoanele cu care
vin n contact. Aceti copii nu numai c rein simbolurile,
dar manifest i o anumit capacitate de a le manipula. La ei
vorbirea spontan este mai bine dezvoltat i este nsoit de
folosirea mai extins a limbajului non-verbal (gesturi,
mimic, pantomim) i de o nelegere aproximativ a
comunicrii n general. Dat fiind faptul c unele cazuri de
autism se asociaz cu handicapul mintal, dificultile de
nsuire a limbajului i comunicrii pot fi att de accentuate
nct fenomenul ca atare mbrac o form reducionist
comparabil cu aceea a copiilor normali din ontogeneza
timpurie. Dar sunt autiti care rmn mui toat viaa, dac
nu iau parte la programe speciale de educaie.
Recurgnd la comparaia dintre retardurile verbale ale
copiilor autiti i a celor afazici, R. Leblanc i J. Page
sunt de prere c severitatea mai accentuat a retardului de
limbaj n cazul autitilor poate sta i la baza unui
diagnostic diferenial la vrstele precoce. Un asemenea
retard, dup autorii amintii, se manifest n urmtoarele
patru situaii mai deosebite:
a. folosirea limitat a limbajului pentru comunicarea
interuman (incapacitatea n manifestarea funciilor
limbajului, absena comunicrii reciproce, nu prezint interes
pentru comunicarea de plcere, neputina de a se exprima n
afara contextului situaional imediat);
b.inversiunea pronumelor personale;
c.prezena ecolaliei;
d.prezena dificultilor de nelegere a limbajului.
Dificultile de comunicare i relaionare nu sunt
susinute nici
de existena unui limbaj preverbal care s creeze
posibilitatea exprimrii emoiilor i a dorinelor ce
invadeaz viaa copilului n perioadele mici de vrst. Spre
deosebire de copiii surzi, cei cu autism
nu reuesc s-i dezvolte un limbaj nonverbal care s le
permit s utilizeze n mod adecvat gesturile, mimica i
pantomima pentru a-i exprima strile trite i nici nu-i pot
forma capacitatea de a nelege i interpreta astfel de
expresii vzute la alii. Adeseori, comunicarea nonverbal se
reduce, n cazul copiilor autiti, la ipete, la emiterea de
zgomote dezagreabile i la manifestri de reacii de agresiune
asupra celor din jur sau de autoagresiune din care lipsesc
gesturile simbolice i cele convenionale. Aceste
caracteristici deficitare ngreuneaz i ele dobndirea
abilitilor de comunicare verbal.
Pornind de la ideea, justificat de altfel, c pn n
jurul vrstei de 4-5 ani este dificil sau chiar riscant s se
adopte ferm un diagnostic de autism diferenial fa de grupa
complex a tulburrilor de dezvoltare, studiile i cercetrile
axate pe copiii autiti de aceast vrst sunt limitate i
inconsistente. Cum limbajul i comunicarea, nivelul
achiziiilor acestor structuri, a etapelor pe care le parcurg
acestea cu salturi i stagnri n anumite condiii de via,
cu semnificaii pentru un anumit deficit cognitiv sau cu o
ntrziere temporal etc., comport dificulti majore n care
evaluarea riguroas i tiinific a limbajului care st la
baza diagnosticrii autismului infantil nu creeaz confortul
preciziei diagnosticului adoptat i nu au nici darul
stimulrii investigaiilor din domeniu.
Trebuie subliniat c dificultile n achiziia
limbajului i a comunicrii nu se prezint n mod izolat, ele
fac parte dintr-un ansamblu de dereglri existente la nivelul
tuturor palierelor activitii psihice i psihocomportamentale
ceea ce ndeamn la o analiz unitar a acestora i justific
demersul adoptat de noi n acest capitol.
nc din ontogeneza timpurie se constat c n
achiziia vorbirii apar diferene ntre copiii autiti i
copiii normali. Astfel, emisiile verbale nu numai c apar la
autiti cu ntrziere, dar ele au o frecven mai redus i se
limiteaz la vocalizri simplificate, ceea ce ngreuneaz
comunicarea cu cei din jur. De aici i o nelegere deficitar
i o restrngere a interaciunii cu mama. Complementar, i
comunicarea nonverbal nu are darul s suplineasc
dificultile verbale. Mai trziu, la unii autiti, se poate
manifesta intenia de comunicare, dar nici ei nu reuesc s o
duc la bun sfrit, pentru c nu dispun de capacitile
verbale necesare i manifest o inabilitate evident n
meninerea dorinei pn la atingerea scopului comunicrii.
Comunicarea verbal a autitilor este att de limitat
nct ei nu pot susine un dialog cu un interlocutor i mai
ales nu pot constitui
o povestire sumar a unor situaii. Repetiiile unor cuvinte
sau propoziii scurte ale interlocutorului imprim vorbirii
sale un caracter ecolalic care ridic semne de ntrebare
asupra comprehensiunii limbajului i a participrii active
ntr-o comunicare dat. Dat fiind faptul c achiziia
limbajului se realizeaz cu o ntrziere semnificativ fa de
copiii normali, autitii nu reuesc, ulterior, s recupereze
un asemenea neajuns i chiar mai mult, acest decalaj se
accentueaz tot mai mult. Din acest punct de vedere, J. Bruner
i C. Feldman (1993) arat c dificultile de comunicare se
produc att la nivelul dialogului, ct i la nivelul
limbajului general deoarece copilul autist se dovedete
incapabil s ntrein schimbul de idei cu interlocutorul sau
s alctuiasc un mic discurs verbal privitor la contextul
dat. Dup autorii menionai, deficitul de comunicare face
parte dintr-o caracteristic general a disfuncionalitii
diferitelor componente i mecanisme ce sunt activate de
impulsul de a comunica experienele copilului. Or, acest
impuls i lipsete copilului autist nc din copilria mic i
devine tot mai restrictiv pe parcursul naintrii n vrst.
Ceea ce numete L. Kanner inversarea pronumelui de
ctre copilul autist prin care remarc nefolosirea pronumelui
eu sau folosirea pronumelui tu n locul celui de la persoana
nti, eu, denot o ocolire sau o repetare ce semnific
neputina autistului de a se raporta corect la realitatea
existent. De aici rezult o anxietate n raport cu inele i
o lips a dorinelor de a-i comunica sentimentele. Copiii
autiti dau astfel impresia c doresc s-i ascund gndurile
i o manifestare a dorinei de implicare n situaiile la care
se refer ascunznd un limbaj greu de codificat din cauza
lipsei de sens al acestuia.
Referitor la tulburrile de limbaj ce implic
realizarea i comprehensiunea acestuia, bazat pe literatura
de specialitate, Cristina Murean (2004) le sistematizeaz n
raport de nivelul evoluiei achiziiilor lingvistice i a
capacitii autistului de a se raporta verbal la realitate
prin mijloace verbale sau de susinere a interaciunii
sociale. Astfel, sunt evidente dificultile de la nivelul:
- fonologie - printr-o dezvoltare mai lent fa de
normali i nu att prin dificulti de articulare;
- morfosintactic - care semnific o dezvoltare lent i
deficitar n utilizarea morfologiei i a sintaxei;
- semantic - cnd semnificaia cuvintelor folosite nu pune
n eviden corectitudinea acestora;
- pragmatic - pune n eviden o lips de corelare i
raportare la comunicarea interlocutorului i nu apar
inteniile n urmrirea scopurilor, ajungndu-se la o
rigiditate evident n adaptarea la momentele (etapele) impuse
de logica comunicrii;
- prozodic - cnd elementele adjuvante (de susinere) ale
limbajului exprim slab, sau chiar contrariul celor
verbalizate;
- ecolalic - fenomen foarte accentuat n cazurile grave de
autism cnd denot o repetare mecanic a unor expresii verbale
scurte ale interlocutorului i o extindere a acestor repetiii
prin unele adaosuri de cuvinte n situaiile de autism uor.
La toate acestea se adaug dificultile de comprehensiune
sau limitarea acesteia la unele situaii simplificate i
deduse dintr-un caracter automatizat al evenimentelor evocate.

b) Discontinuitatea n dezvoltare i nvare poate crea o


impresie derutant i confuz n aprecierea capacitilor
generale ale autistului i a modalitilor educaionale n
care poate fi antrenat. Aa spre exemplu: incapacitatea de a
numra, dar manifestarea unei abiliti n realizarea
operaiei de nmulire, sau dificulti n nvarea literelor
i o oarecare uurin n nvarea cifrelor, ori orientarea
relativ bun n spaiu i retenia exact a obiectelor
percepute cndva ntr-o anumit ncpere (chiar dup ani de
zile), dar manifestarea unor stereotipuri n formarea unor
comportamente cognitive i a lipsei de interes, pentru
achiziia altor informaii denot aberaii n corelarea i
evoluia relaiei nvare-dezvoltare. Totui, se pot obine
unele progrese, att pe linia nvrii, ct i pe linia
dezvoltrii, atunci cnd programele educaionale i
recuperative se bazeaz pe achiziia unor deprinderi n care
nelegerea aciunilor s ocupe locul central ct i pe
nlturarea, pe ct posibil, a unei nsuiri pe de rost.
Concomitent, noile deprinderi ce se urmresc a fi formate
trebuie legate de achiziiile anterioare prin realizarea unor
asocieri dintre aciunea practic i imagine, nsoite de
verbalizare i de nelegere a legturilor dintre obiecte. n
acest context, nvarea prin joc i desfurarea unor aciuni
din care s rezulte un efect util nemijlocit pot spori
interesul subiectului pentru cunoaterea i pentru achiziia
unor abiliti formative.
Unii autori (Klovin, 1971) au pus n eviden
diferene semnificative ntre formele autismului, care
debuteaz nainte de vrsta de trei ani, i cele care apar
dup aceast vrst. Pentru diagnosticul diferenial este
important de cunoscut c instalarea
autismului nainte de 30 de luni face posibil departajarea
acestuia de psihozele degenerative care se manifest dup trei
ani (Rutter, Leblanc i Page). Toate manifestrile autiste se
accentueaz ntre 2,5 i 5 ani (Wing, 1976), iar alte situaii
(Lotter, 1966) sesizeaz prezena unor anomalii la natere sau
n primele 30 de luni de via la majoritatea cazurilor
autiste. i n grupurile de autiti se nregistreaz prezena
anomaliilor n perioada neo-natal cu o frecven mai mare
fa de un lot martor ca i o rat mai ridicat a
complicaiilor din timpul sarcinii i a celor de la natere ce
apar la mamele copiilor autiti (Lotter, 1966). n alte studii
efectuate (Omitz, Guthrie i Farley, 1977) asupra copiilor
autiti din primii 4 ani de via s-a pus n eviden
existena unor retarduri semnificative la nivelul
motricitii, nelegerii, limbajului i comunicrii rezultate
(din punct de vedere etiologic) din accidente patologice
majore (asfixie neonatal sever, rubeol congenital,
convulsii, microcefalie) i din accidente patologice minore
(asfixie neonatal minor, tonus muscular sczut, greutate
subnormal la natere) dei a fost posibil nregistrarea unei
grupe de copii autiti (a treia) far s prezinte tulburri
patologice asociate. Datele obinute au fost comparate cu cele
ale copiilor normali pentru a se putea marca cu mai mult
exactitate diferenele dintre loturile respective, astfel
nct ele sunt evideniate n tabelul urmtor.
Dezvoltarea motorie a limbajului i a primelor etape de
percepie, nelegere i comunicare (reprodus dup Leblanc i
Page)_____
Etape Vrsta medie n luni
Copilul Copilul
autist normal
Vrsta la care copilul a
nceput:
- s se joace cu minile i 3 (2-4) 3 (2-4)
picioarele;
- s-i in capul drept,
atunci cnd se afl
n decubit ventral; 3 (2-5) 2 (2-5)
- s ncerce s prind
jucria sau
marginea patului
(prehensiunea
obiectelor); 4(3-5) 3 (3-4)
- s se ntoarc pe spate; 3 (2-5) 3 (3-4)
- s se ntoarc pe burt; 4(3-5) 4(3-5)
- s se aeze far 7 (6-8) 6(5-7)
sprijin/ajutor;
- s se deplaseze n patru 9(6-11) 7 (5-8)
labe;
- s se ridice singur; 10(8-14) 8 (7-9)
- s mearg singur; 15 (12-18)11 (10-12)
- s gngureasc, s scoat
strigte scurte
sau alte sunete similare; 3 (2-6) 2 (2-3)
- s foloseasc silabe 11 (6-12) 7 (5-9) 12
precum da, ba sau la; 24(18-32) (6-23)
- s imite sunete
emise de alte persoane.
Vrsta la care copilul a 24(12-28) 12(11-16)
nceput: 30 (20-39)15 (12-18)
- s foloseasc 30 (24-36)18(16-22)
cuvinte (altele dect 37(31-48) 23 (20-26)
mama, tata);
- s repete cuvinte
folosite de alte persoane;
-s nlnuie cuvinte pentru
a face propoziii;
- s formuleze fraze
complete.
Percepia 3(1-5) 2(1-2) 3
Vrsta la care copilul a 4(3-8) (2-4)
nceput:
- s reacioneze la
sunete (ex. sunetul
pendulei);
- s observe obiecte
(ex. minge).
nelegerea 12(10-18) 9(7-10)
Vrsta la care copilul a 24(15-32) 12(10-17)
nceput:
- s neleag comenzi
simple;
- s neleag
denumirile obiectelor (ex.
mas, pat, cine).
Comunicarea 24(12-31) 10(7-15)
Vrsta la care copilul a 36 (24-42)14(12-20)
nceput:
- s indice cu degetul
obiectele pe care le dorea;
- s foloseasc
cuvinte pentru a spune ce
dorete.

Pe de alt parte, la copiii cu autism apar i


manifestri de tipul hiper i hiposensibilitii la stimulii
vizuali i auditivi (Wing, 1971, Varlet, 1979) cu prezena
rspunsurilor anormale la stimulii senzoriali i absena
atitudinilor calificate fa de persoanele din jur (Prior,
1976).

c) Deficienele perceptuale i de relaionare pot fi


sesizate nc de la naterea copilului autist. Astfel, el se
manifest ca plngre, agitat n majoritatea timpului i cu
ipete sau dimpotriv, inhibat, fr interes i fr dorin
de a cunoate lumea nconjurtoare. Unii dintre autiti
manifest o adevrat fascinaie pentru lumin sau pentru un
obiect strlucitor, n timp ce alii nu percep elementele
componente ale obiectelor. Aceeai contradicie poate fi
sesizat i n plcerea manifest a unor cazuri de autiti
pentru tact i pipirea obiectelor, n timp ce la alii se
produce o reacie negativ fa de atingerea obiectelor i
chiar de mngiere. n primul caz, se pot ataa nejustificat
de unele obiecte far semnificaie, sau manipuleaz un timp
ndelungat un obiect, pot avea o reacie aberant la un zgomot
de intensiti diferite, n sensul c devine violent la
cderea unui creion sau a unei gume, dar nu manifest nici o
reacie la un zgomot de pistol. n cel de al doilea caz, pot
s nu accepte prinderea de mn din partea adultului, sau cnd
subiectul este solicitat s pun mna n palma altei persoane
prefer prinderea acesteia de ncheietura minii; se ntmpl
chiar s manifeste o reacie de respingere fa de contactul
cu unele jucrii ce sunt foarte agreate de ctre copiii
normali.
Tot pe linia unor aberaii perceptuale i de
relaionare se nscrie i exemplul acelor cazuri de autiti
crora le place muzica, reacioneaz pozitiv la ritm sau
manifest abiliti n a cnta la instrumente muzicale sau
chiar a compune melodii.
Prin aplicarea unor teste verbale i perceptual
motorii se constat c apar dificulti majore n realizarea
unor performane n sensul c acestea se menin n limitele
deficienei mintale sau ale unor cazuri cu disfuncii
neuropsihologice.
n acest context, M. Rutter (1971) subliniaz ca fiind
eseniale pentru simptomatologia autismului caracteristicile
specifice, sau incapacitile de relaionare social,
incapacitatea utilizrii pronumelui personal la persoana I i
existena unor fenomene rituale i compulsive, iar Condon
(1975) constat c ceea ce caracterizeaz autitii este
rspunsul acestora repetat la un singur semnal (spre exemplu,
un sunet) asemntor cu emiterea unui ecou la semnalul
respectiv. Un alt autor, Marian K. DeMayer (1976) insist pe
faptul c i capacitatea redus a autitilor n a nelege i
n a se raporta la complexitatea vieii cu semnificaia
alienrii sociale se bazeaz pe faptul c acetia sunt chiar
mai deprimai intelectual dect copiii arierai mintal.

d) Tulburrile acionale i comportamentale par a fi cele


mai spectaculoase att prin amploarea, ct i prin
complexitatea lor. n producerea i extinderea acestora sunt
implicate toate dificultile caracteristice de la nivelul
ntregului psihism. Aciunile i comportamentele autistului au
frecvent un caracter bizar i stereotip. Dei se pot remarca o
serie de aspecte comune la toi autitii, mai cu
seam n perioadele copilriei, cu timpul se produc unele
diferenieri ce imprim o relativ unicitate pentru fiecare
caz, chiar dac acesta are un diagnostic similar cu alt caz.
Cele mai semnificative comportamente bizare sunt realizate, pe
de o parte, prin aciunea de automutilare sau autodistrugere,
iar pe de alt parte, prin aciunea de autostimulare.
Automutilarea sau autodistrugerea se poate produce prin
aciuni de micare a unor pri ale corpului pn la epuizare,
prin autolovirea cu pumnul sau cu un obiect, lovirea cu capul
de perete sau de diferite obiecte etc. La rndul ei,
autostimularea se manifest pe mai multe ci: kinestezic
(legnatul nainte i napoi, frecarea cu mna a lobului
urechii), tactil (lovirea coapsei cu dosul palmei, zgrierea
cu unghia a cruciorului), auditiv (plescitul din limb,
emiterea nencetat a unui sunet) i vizual (nvrtirea unui
obiect n faa ochilor, privirea nencetat a degetelor).
Dintre aciunile stereotipe atrag atenia cele legate
de rotirea braelor, nvrtirea pe loc fr s ameeasc i
mersul pe vrfuri, uneori chiar cu micri graioase. Dar sunt
i cazuri care au dificulti de mers i o gestic neadecvat
i dezorganizat.
Alte fenomene care au reinut atenia specialitilor
privesc nevoia redus de somn a autitilor, reaciile
diminuate la dureri i la frig i modificarea frecvent a
dispoziiilor far s existe o cauz corespunztoare. Aceste
fenomene sunt mai active n copilrie, cnd de altfel s-a
constatat c n perioada 2-5 ani comportamentul tipic autist,
n ansamblul su, este cel mai evident. Rezistena bine
cunoscut a autitilor la substanele sedative i hipnotizante
nu faciliteaz nlturarea strilor de insomnie i a somnului
agitat ce le sunt caracteristice. Din aceste motive, n
tiin se caut mijloace mai naturiste care s anihileze
asemenea efecte negative nu numai asupra strii biologice, dar
i asupra celei psihologice.
Copilul autist are dificulti de integrare perceptiv
a obiectelor i situaiilor pentru c folosirea i raportarea
la acestea se face n mod stereotip. Nici fa de el nsui i
fa de propriul corp nu manifest un interes evident, dar n
schimb, manifest un ataament exagerat, de tip fetiist fa
de unele obiecte pe care le manipuleaz n chip stereotip i
ritualizat. Mecanismele interaciunii sociale sunt sever
afectate mai cu seam n cazurile cnd autismul se asociaz cu
deficiena intelectual sau cu o tulburare cerebral organic.
e) Disfuncionalitile proceselor, nsuirilor i
funciilor psihice se refer practic la ntreaga activitate
psihic. Am vorbit deja de efectele negative ale autismului n
planul senzorial i al
comunicrii. Desigur, ele se coreleaz cu celelalte anomalii
i disfuncionaliti ce se produc n toate palierele
activitii psihice. Astfel, n plan afectiv-motivaional se
manifest de timpuriu o lips de interes pentru contactul
social i mai cu seam nu particip la tririle celor din jur.
n acest sens, se remarc indiferena fa de eventualele
suferine ale altora i atitudini neorientate spre
activitile desfurate n preajma sa. Pn la 5-6 ani,
copilul autist reacioneaz ca un sugar normal dup care unele
simptome se pot restrnge n timp ce altele se agraveaz i se
extind. Aa spre exemplu, unii se ataeaz exagerat fa de
obiecte ce nu prezint semnificaie (cutii goale, bucele de
hrtie, cioturi de creion) sau pot manifesta o fric
patologic pentru lucruri obinuite, dar nu acord importan
fenomenelor utile sau nu ntrevd adevratele pericole. Dei
autitii nu tiu s mint, ei las impresia c ascund ceva
prin faptul c nu privesc n fa persoanele din jur. Nu se
jeneaz n efectuarea unor aciuni cum ar fi mncatul de pe
jos, tergerea de prul sau de blana cuiva, efectuarea de
observaii penibile ori menionarea unor obinuine ce
deranjeaz prin formulri de cerine de tipul pstrrii
permanente a locului ocupat la mas de membrii familiei, a
locului din bnci de ctre ceilali copii, plimbarea pe
acelai traseu etc. n genere, imaturitatea afectiv este
definit de caracteristica tipic de infantilism a
afectivitii handicapatului de intelect. Autitii nu
stabilesc contact afectiv dect cu totul sporadic i far s
adopte atitudini pozitive constante fa de persoanele
apropiate, n schimb se evideniaz tendina de izolare, de
nchidere n Eul propriu. Dar sunt unii care triesc stri de
frustraii, anxietate i hiperexcitabilitate n raport cu
diverse situaii. De pild, pot deveni furioi n locuri
aglomerate (ntr- un magazin) sau reticeni fa de persoane
care nu le-au fcut nici un ru.
Caracteristicile gndirii i inteligenei rezult i
din activitile ludice. Copilul autist adopt un joc de tipul
celui al sugarului, mai exact, de mnuire a obiectelor i nu
are capacitatea de a acorda simbol jucriei sau de a-i
propune un scop pentru finalizarea aciunii. Pe de alt parte,
adeseori autismul se asociaz cu formele deficienei mintale
severe ca urmare a existenei unor anomalii ale sistemului
nervos central. Chiar atunci cnd acestea lipsesc, n unele
cazuri, se constat ntrzieri mintale datorate dificultilor
de limbaj i nvare care fac imposibil achiziia de
experiene cognitive pentru suportul operaional intelectiv.
Dificultile de nelegere imaginativ a unor situaii reale
nu numai c nu contribuie la formarea de concepte care
s permit abstractizri i generalizri, dar l ndeprteaz
pe autist i mai mult de raportarea corect la complexitatea
vieii i de adoptarea unor atitudini care s-i permit
proiecia n viitor. Totui, unii copii autiti creeaz
impresia c posed o inteligen bun pentru c adopt o
expresie facial agreabil ce rezult din aspectul fizic, n
general, plcut. La meninerea acestei impresii favorabile
contribuie i memoria mecanic relativ bun. Astfel, sunt
capabili s-i reaminteasc i s reproduc (cei care pot
vorbi) expresii verbale auzite n diverse mprejurri,
versurile unor poezii, s recunoasc o melodie ascultat dup
ce i ascult nceputul, s recunoasc o ncpere n care a
fost cu ani n urm etc.; n schimb, nu manifest atenie
atunci cnd i se vorbete sau cnd n jurul su se produc
evenimente cu o anumit semnificaie, pentru c nu nelege
sensul acestora i nu surprinde simbolistica lingvistic.
Mai recent, Revista britanic de psihologie evolutiv
(1991) consacr o ediie special problemei teoriei minii
copilului cu care ocazie se prezint i funcionalitatea
acesteia la copiii autiti. Astfel, se are n vedere c
anomaliile n dezvoltarea social i comunicativ la copiii
autiti au fost atribuite i incapacitii acestora de a-i
formula o teorie a minii. Problema care se pune este aceea
dac acest deficit se refer exclusiv la strile mintale sau
dac privete domeniile de cunoatere social ce nu implic,
dup prerea autorilor, o teorie a minii. n fapt, aceasta se
poate verifica n:
1.- recunoaterea relaiilor interumane;
2.- reciprocitatea interpersonal;
3.-nelegerea deosebirilor dintre nsufleit i
nensufleit (Simon Baron-Cohen).

Prin experiene i observaii, s-a constatat c la


subiecii cu autism cunoaterea social independent de o
teorie a minii nu pare a fi afectat negativ (Daniel Roth,
Alan Leslie).
n urma aplicrii unor teste, s-a ajuns la concluzia
c la baza performanei adolescenilor autiti i a copiilor
normali stau mecanisme diferite de prelucrare a informaiilor.
Copiii autiti se bazeaz pe reprezentri primare, n timp ce
copiii normali sunt capabili de metareprezentri ca mijloace
de interpretare a informaiilor verbale. Pe msur ce se
atinge un anumit nivel al competenei lingvistice, se formeaz
i capacitatea ce implic o teorie a minii. Deci, dezvoltarea
capacitii de utilizare a limbajului contribuie, i la
autiti ca i la normali, la formarea capacitii raportat la
teoria
minii. Acei copii capabili de o teorie a minii sunt i mai
dotai n plan pragmatic (R. Eisenmayer, M. Prior).
Lund n consideraie aceast simptomatologie i
etiologie complex, ct i existena unor manifestri
pertinente n unele cazuri i lipsa sau diminuarea lor n
altele la care se adaug frecvent caracteristici tipice sau
definitorii pentru handicapuri diverse, evaluarea i diagnoza
autismului comport riscuri i dificulti. Ca urmare, ntr-un
asemenea demers trebuie excluse rnd pe rnd simptomele
specifice surzeniei, schizofreniei infantile (care poate fi
mai uor departajat dac se are n vedere c n autism nu
sunt prezente halucinaiile i maniile), deficienei de
intelect (chiar dac unele manifestri ale acesteia se
asociaz autismului sunt totui cazuri de autiti care obin
performane normale pe linia Q.I.), imaturitii motorii
cerebrale, alaliei, mutismului electiv .a.
n diagnoza autismului, Rutter (1973) a uzat de
testele WISC pentru a msura performanele subiecilor copii
i a constatat c rezultatele obinute de acetia la aranjat
de imagini i decodare sunt comparabile cu cele nregistrate
de deficienii mintal moderai, iar la testele de cuburi i
asamblare de obiecte, rezultatele sunt relativ normale. Dat
fiind deficienele limbajului, aspectele legate de cogniie
(n cazul dat) se bazeaz pe abilitile nonverbale.
n diagnoza autismului, confuziile cele mai dese au
fost determinate de poziia psihiatriei i a unor psihiatri
care consider autismul infantil ca o form a schizofreniei la
copii, alturi de schizofrenia infantil propriu-zis i de
schizofrenia din perioada pubertii i adolescenei (1989,
pg. 773) sau de interpretarea dat de unii psihologi (1978)
fenomenului de repliere asupra propriului eu ca o modalitate
de reverie halucinatorie de tip patologic prin care se
satisfac, n plan imaginativ, dorine i compensri afective.
Procednd astfel, sindromul este redus la un simptom posibil
al altor sindroame. n realitate, diagnosticul diferenial al
autismului se efectueaz prin raportarea la caracteristicile
definitorii descrise mai sus i la departajarea lui de alte
handicapuri psihice, mentale, senzoriale etc. n acelai timp,
nu trebuie pierdut din vedere c fiecare subiect autist
manifest, ntr-o anumit msur, abiliti comportamentale
ntr-un domeniu, n care alt caz este deficitar. Dihotomia
caracteristicilor tipice n deficitare i normale sau aproape
normale n unele compartimente ale activitii impune un
diagnostic diferenial nu numai raportat la alte handicapuri,
dar i o delimitare i identificare a unicitii cazului cu
autism din multitudinea formelor posibile de
aceeai categorie afirmnd, chiar n aceast situaie,
evoluia irepetabil de la nivelul persogenezei. Deci,
desprinderea sindromului autist de manifestrile autiste
secundare din alte handicapuri presupune o prognoz
corespunztore i elaborarea unor programe educaional-
recuperative adaptate la specificul acestui handicap complex,
dificil i cu o simptomatologie variat.
Pentru a putea adopta iniial un diagnostic eficient
n autism i pentru a-1 departaja de alte tulburri ce
prezint unele simptome relativ asemntoare (cum sunt cele
din sindromul Asperger, sindromul Rett, sindromul Williams)
este necesar s ne raportm la trei aspecte principale ce
caracterizeaz autismul alturi de cele menionate mai sus:

1. Dificulti de stabilire a unor interaciuni sociale

a.dificulti n utilizarea limbajului i a conduitei


nonverbale (folosirea unei gestici srace n timpul
comunicrii, evitarea privirii interlocutorului, exprimarea
srac sau absena inimicii, greuti n a aprecia distana la
care se plaseaz fa de ceilali, folosirea de ton i
inflexiuni vocale neadecvate);

b.dificulti i lips de interes n stabilirea unor relaii


de prietenie cu ali copii de aceeai vrst (se rezum, de
obicei, la stabilirea unor relaii cu copiii mai mari sau cu
adulii din familie, relativ mai ales relaii bazate pe
interese speciale, mari dificulti n a se relaiona cu
grupul sau colectivul);

c.evit mprtirea impresiilor, a bucuriilor, a emoiilor


(adopt activiti solitare, se joac singur);
d.nu manifest reacii sociale i emoionale de
reciprocitate (nu rspunde la ceilali, este indiferent fa
de alii, nu manifest interes pentru suferina altora).

2. Dificulti de comunicare

a.nedezvoltarea vorbirii i incapacitatea aproape


total de a o utiliza (nu apar cuvinte pn la 2 ani i nici
propoziii pn la 3 ani, iar cnd apar cuvinte ele sunt
formulate neadecvat din punct de vedere gramatical);

b.apar dificulti de a ntreine o conversaie (nu poate


ntreine un dialog ci doar o tendin de a vorbi continuu,
poate rspunde parial la ntrebrile ce i sunt adresate
direct);

c.folosete un limbaj repetitiv (apare o ecolalie prin


repetarea a ceea ce aude, repet ceea ce aude la TV, la radio
etc. n momente nepotrivite i n afara contextului, repet
unele cuvinte, sintagme i fraze folosind un limbaj pedant,
academic);
d.jocul nu este adecvat vrstei (jocurile simbolice cu
jucrii sunt srace n aciunile desfurate, sporadic poate
substitui un obiect prin altul pentru c jucria este folosit
ntr-un mod concret i nu imaginativ, nu manifest un interes
bine conturat pentru jocurile sociale).

3. Comportamente i activiti repetitive fr un interes


ferm

a. interesul este limitat la anumite subiecte (nu poate


ignora o activitate sau subiect din aria lui de interese,
poate fi interesat de subiecte neobinuite pentru vrsta lui,
de exemplu astrologia, are o memorie foarte bun pentru
reinerea detaliilor dac acestea fac parte din aria lui de
interese);

b. persist nejustificat i nerezonabil n a urma o


anumit rutin familiar (execut anumite activiti exact n
aceeai ordine, se supr dac apar schimbri minore n
rutin, de exemplu schimbarea traseului pe care a mers
anterior, simte nevoia de a fi avertizat cnd se produce o
schimbare minor, devine suprat, anxios, violent dac rutina
sau ritualurile nu sunt respectate cu exactitate);

c. preocupareexagerat pentru anumite pri ale


obiectelor (manevrarea unor obiecte ntr-un mod neobinuit, de
exemplu nchide i deschide repetitiv uile mainilor-jucrie,
la fel ochii ppuilor, are preferin pentru obiectele n
micare, manifest interes i ataament exagerat pentru unele
obiecte neobinuite).

Dup cum se precizeaz n DSM-IV pentru a diagnostica


un copil cu autism, el trebuie s prezinte cel puin 6 din
cele 12 simptome care se distribuie astfel: cel puin dou
simptome din spectrul interaciunii sociale, cel puin un
simptom din spectrul comunicrii, cel puin un simptom din
spectrul comportamental i dou din activitile de expresie
(manifestare) a unora din formele enunate mai sus.

4. Prognoz i recuperare

Pn n prezent nu au fost obinute rezultate


deosebite n educarea autitilor, ceea ce face ca prognosticul
s fie mai mult negativ. Dei au fost fcute nenumrate
ncercri i la noi i n strintate cu metode i tehnici
diverse, procesul educaional- recuperativ nu a rspuns
ateptrilor. Spre exemplu, n urma interveniilor
educaionale ale lui Kanner i Eisenberg asupra a 63 de copii
cu autism, numai la 3 a fost obinut o ameliorare relativ
bun, la
14 o mbuntire medie, iar la 46 rezultatele au fost slabe.
Datele obinute de Rutter asupra a 64 de copii tratai la
spitalul Maudsley din Londra, ntre anii 1950 - 1958),
confirm cele de mai sus. Astfel, din acetia numai 17% au
reuit s se integreze social i aveau un loc de munc, 19% au
reuit relativ s se integreze social far s se poat
desprinde de o protecie deosebit, iar 64% au rmas cu
tulburri accentuate ce i faceau dependeni de cei din jur.
i studiul longitudinal al lui Demyer (1971), desfurat pe 85
de biei i 35 de fete cu autism, consemneaz rezultate
asemntoare. Autorul respectiv explic aceast situaie prin
faptul c numai 1-2% prezentau un diagnostic normal, 5-15%
erau atipici i se apropiau de normalitate, 16-45% erau
subnormali, ceea ce ncuraja aciunile de intervenie
educaional, n timp ce 60-75% prezentau deficiene severe,
de unde un prognostic sumbru.
n acest context, sunt de subliniat cteva aspecte mai
importante. Nivelul de achiziie a unui limbaj funcional
minim prezint un indicator semnificativ pentru reuita
recuperrii i integrrii sociale a subiectului autist. Strns
legat de limbaj este Q.I.-ul, care e deficitar proporional cu
afeciunile de comunicare verbal. In fine, dei recuperarea
n autism este centrat pe achiziia limbajului, dificultile
cele mai pregnante se nregistreaz pe acest plan, dar
interveniile ce se fac nu pot fi desprinse din aciunea
complex asupra tuturor palierelor activitii psihice i
comportamentale ale subiectului.
n procesul educaional-recuperativ au fost
experimentate i aplicate diferite programe mai mult sau mai
puin asemntoare. Dat fiind dificultile interveniilor i
absena progreselor n majoritatea cazurilor, iniial s-a
pornit de la o schem extrem de simplificat, pe principiul
S~*R care se reducea, n fapt, la un fel de dresaj ce nu era
menit s valorifice potenialul psihic minim al subiectului.
Unele rezultate obinute se bazau pe formula de reflexe
condiionate i automatizri ca reacii de rspuns la o
situaie-stimul. Reaciile de rspuns se pierdeau cu timpul
dac nu erau repetate continuu. n plus, subiectul nu putea
elabora un rspuns adecvat la o situaie nou sau, mai ales,
la un complex de stimuli. n acest context a fost dezvoltat
cunoscuta metod Applied Behavioral Analysis (ABA) care are la
baz principiul clasic al condiionrii aparente. Metoda
respectiv vizeaz ntrirea i formarea oricrui comportament
pozitiv prin imitarea terapeutului/adultului, formarea
abilitilor de limbaj receptiv i expresiv, iniierea n
unele activiti de tip colar i activiti de
autoservire ete. durata terapeutic prin aceast metod este
relativ lung, de circa doi ani sau mai mult cu activiti
derulate de 20-40 de ore pe sptmn. Pe timpul activitilor
sunt antrenai i prinii copiilor autiti n vederea
dezvoltrii abilitilor de continuare a programului i n
afara centrului terapeutic. n acelai timp, este indicat s
se stabileasc un contact activ ntre copiii autiti i copiii
normali. Dei unele programe mai conin i astzi elemente
bazate pe o asemenea schem, ea a fost depit n cele mai
multe dintre acestea. Mai mult, se apreciaz c orice program
recuperativ nu trebuie s se adreseze exclusiv subiectului, ci
n egal msur i prinilor/familiei acestuia, att pentru a
nelege comportamentul autist, ct i pentru a asigura
continuarea i consolidarea achiziiilor pozitive prin
intervenii de calitate.
Vom prezenta, n continuare, cteva din aceste
programe pe care le recomandm practicienilor.
Mai nti s ne referim la trei programe pe care
Leblanc i Page le consider c sunt menite s contribuie la
obinerea unor rezultate semnificative ntr-un timp relativ
scurt. Cele trei programe, la care ne referim mai jos, au n
comun faptul c la ele particip prinii ce sunt antrenai de
o echip de terapeui, ca ulterior acetia s poat aplica
programele destinate copilului autist.
Programul Iui Lovaas i colaboratorii a fost elaborat
ca urmare a unor cercetri anterioare prin care se urmreau
efectele condiionrii asupra copilului psihotic i autist, de
unde adoptarea ferm a punctului de vedere behaviorist.
Astfel, prinii copiilor autiti erau antrenai n
managementul tehnicilor de schimbare a comportamentului prin
condiionarea operant. Copiii crora li se adresa acest
program prezentau un autism sever i ei frecventau clinica
Universitii California din L.A. Probabil c autorii au
recurs la aceast form de program pentru c alte tipuri de
intervenii nu au dat rezultate ca urmare a gravitii
tulburrilor.
n prima faz, prin programul respectiv se urmrea
nlturarea comportamentelor deficitare i achiziionarea
unora pozitive (adaptative). Dintre comportamentele deficitare
vizate erau cele care pun n pericol viaa subiectului autist
(cum sunt comportamentele de automutilare) sau a celor din
jurul su (comportamente de agresiune), n faza a doua, se
urmrea diminuarea hiperkineziei i amplificarea
comportamentelor pozitive.
Condiionarea prevzut n cadrul programului se baza
pe aplicarea unui stimul neplcut, atunci cnd subiectul avea
un
comportament nedorit. Aceasta presupune ca adultul antrenat n
program s fie tot timpul n prezena copilului i s apeleze
la capacitatea general a acestuia de a nva prin stimularea
ateniei, a interesului pentru activiti iniiate i a
imitaiei.
Dup ndeplinirea acestor cerine se recurge la alte
faze ale programului, adoptate n ordinea importanei
apreciate de autori i anume: nsuirea mijloacelor de
comunicare, nsuirea elementelor de autongrijire, cum ar fi
mbrcatul, servirea mesei far ajutor i a celor ce in de
socializarea nonverbal, cum este darea minii cu persoanele
cu care vine n contact. Lovaas acord o importan deosebit
achiziionrii limbajului, ceea ce determin ca aceasta s
ocupe o proporie de 80% din cadrul demersurilor programului.
Astfel se apreciaz c atunci cnd copilul autist reuete s
comunice, el se situeaz ntr-o situaie favorabil fa de
majoritatea copiilor autiti care nu pot realiza aceste
comportamente. i n nsuirea limbajului trebuie subliniat
rolul pozitiv al imitaiei verbale, dar iar a exclude i alte
mijloace ce pot fi utilizate, ca:
- acordarea unei recompense pentru fiecare vocalizare sau
emitere de sunete;
- acordarea unei recompense atunci cnd subiectul reuete
s produc aceeai form verbal ca i terapeutul;
- acordarea unei recompense numai atunci cnd subiectul
reuete s produc vocalizarea la un interval de 5 secunde
fa de vocalizrile terapeutului;
- acordarea recompensei se face atunci cnd se imit al
doilea sunet produs de terapeut dup ce subiectul a reuit,
anterior, s emit altul;
- acordarea recompensei se face n continuare, la al
treilea sunet tocmai pentru a sublinia importana
discriminrii fine.
Aa cum rezult, prin aciunile de mai sus se dezvolt
limbajul expresiv, iar n ceea ce privete limbajul receptiv,
se recurge la imitarea gestual i apoi, progresiv, i se cere
subiectului s imite la comand verbal.
Programul lui Rutier i colab. se deosebete de primul
mai ales prin aceea c insist mai mult pe reeducare i mai
puin pe urmrirea caracteristicilor nregistrate de subiecii
autiti pe parcursul activitilor respective. Programul a
cuprins 16 copii tratai la clinica Maudsley din Londra.
Condiia pentru a fi cuprins n program era ca fiecare copil
s aib un diagnostic de autism infantil precoce, s aib un
Q.I. de minim 60, dup testele WISC sau dup scala Merill-
Palmer,
i fr nici o tulburare neurologic sau senzorial. Prin
ndeplinirea acestor condiii se asigura o relativ
omogenitate grupului experimental, dar de acest program nu
putea beneficia majoritatea copiilor autiti, care nu pot
ndeplini asemenea cerine. De unde i rezultatele obinute
pentru acest program nu pot fi generalizate pentru c ele au
confirmare doar pe copiii autiti cu o dezvoltare cognitiv
peste medie.
Evaluarea copilului se completeaz cu informaiile
obinute prin aplicarea unor chestionare adresate prinilor,
ceea ce ndeplinete condiiile de anamnez asupra cazului. Nu
lipsesc nici datele bazate pe studiul dosarului din
perspectiv medical, psihologic i psihiatric contribuind
astfel la o evaluare dinamic a evoluiei copilului de la
natere pn la momentul respectiv. Se vizeaz n mod deosebit
sectoarele de dezvoltare general cognitiv, cele
comportamentale i relaionale, ca i cele ale comunicrii i
limbajului. n fine, nu sunt omise nici informaiile ce pot fi
obinute prin observaia sistematic cnd se uzeaz i
nregistrarea audio-video la domiciliu pentru a surprinde
relaia de interaciune mam-copil.
Programul conine activitile adaptate la fiecare caz
n parte i urmrete n principal formarea unor deprinderi de
comunicare interpersonal. Att acestea, ct i celelalte
componente vizate n cadrul programului - nlturarea
comportamentelor negative, formarea de comportamente de auto-
ngrijire, determinarea de comportamente sociale, formarea de
abiliti academice - se bazeaz tot pe condiionarea operant
ca i n programul Lovaas. Ca ntritori pozitivi se foloseau,
de obicei, activitile plcute i ncurajrile sociale. Prin
tehnica aa numitei intruziuni deliberate (Rutter i
Sursenwein, 1971) se urmrea producerea relaionrii copilului
cu adulii odat cu ntreinerea unei atmosfere plcute i
securizante. Tehnica respectiv trebuia folosit astfel nct
s nu depeasc pragul de toleran la frustrarea copilului.
Programul lui Schopler i colab. s-a desfurat pe
copii de vrst precolar i a vizat nu numai copiii cu
autism, ci pe toi cei ce prezentau tulburri severe de
comunicare. Programul a fost iniiat nc din 1960 ca program-
pilot al Universitii din Carolina de Nord i a evoluat cu
timpul cuprinznd i un instrument interesant de evaluare
(Schopler i Reichler, 1980) ce vizeaz sectoarele imitrii
motrice i verbale, percepia auditiv i verbal,
motricitatea global, coordonarea oculo-manual, dezvoltarea
cognitiv nonverbal i a celei verbale, permind, astfel,
diagnosticarea afectivitii, nivelului
de relaie, de cooperare i interes fa de cei din jur, de
joc i interes pentru obiecte, a capacitilor senzoriale i
de limbaj. Nu lipsesc din prevederile programului nici
interviurile cu familia copilului menite s culeag informaii
cu privire la istoria dezvoltrii subiectului i
comportamentele sale specifice, a expectaiilor i stilului de
via al familiei.
Spre deosebire de cele dou programe de mai sus,
acesta are un pronunat caracter pedagogic, deoarece, prin
intermediul lui, se realizeaz o evaluare periodic a
copilului pentru ca ulterior s se adopte msuri de
colarizare a acestuia la domiciliu sau de nscriere ntr-o
coal potrivit posibilitilor sale (clas special). i
achiziiile copilului,prin colarizare, sunt evaluate periodic
pentru ca programul s poat fi modificat anual astfel nct
nvtorul i printele s cunoasc demersurile ce trebuie
parcurse n etapa urmtoare. Pe de alt parte, att
nvtorii, ct i prinii au rol important n cadrul
programului nu numai pentru intervenia direct asupra
copilului, ci i pentru c prin colectarea datelor asupra
programelor nregistrate ei pot sugera ce etape trebuie urmate
n continuare.
Dou aspecte sunt de subliniat: primul aspect se
refer la faptul c pn n prezent, cu toate eforturile
depuse, nu s-a reuit s se elaboreze o metod recuperativ
pentru autism unanim acceptat (ca de altfel nici un tratament
medicamentos cu eficien sigur) i care s asigure o
recuperare general-normal pentru subiectul autist, iar al
doilea aspect asupra cruia specialitii manifest consens are
n vedere c interveniile educaional-recuperative (ca i
cele medicale) puse n practic nc din perioadele timpurii
de vrst pentru copilul autist contribuie ntr-o msur mai
mare la nlturarea unor comportamente deficitare i
dezvoltarea unor modaliti acionale adaptative la mediul
nconjurtor.
Capitolul XIII
SPECIFIC I COMUN N DIAGNOZA DIFERENIAL A RETARDULUI VERBAL
I A DISFAZIEI
Retardul verbal este un concept complex, n cadrul
tulburrilor de limbaj, care nglobeaz toate formele de
nedezvoltare ale limbajului, ca dezvoltarea lent i evoluia
sa, sub nivelul mediu sau cel mult minimal, raportat la
standardele vrstei cronologice specifice normalitii.
Retardul verbal poate aprea pe fondul unui deficit mintal sau
senzorial (mai ales n deficienele de auz), pe fondul unei
disfuncionaliti organice (cerebrale) sau de structur
somatic (ex. aparatul fonoarticulator), pe fondul unui mediu
socio-cultural neadecvat care nu stimuleaz dezvoltarea
limbajului n perioadele (copilriei timpurii) de constituire
a acestuia. Aadar, cauzele retardului verbal sunt extrem de
variate i ne vom referi la ele pe parcursul analizei noastre.
Ne intereseaz mai mult diagnoza i coninutul sindromului de
retard verbal, simptomatologia i diagnoza lui, relaia n
contextul altor tulburri de limbaj i implicaiile acestuia
asupra dezvoltrii psihice a subiectului, posibilitile de
intervenie educaional-recuperative i condiiile ce trebuie
ndeplinite pentru asigurarea unei evoluii normale i
facilitarea unui progres continuu n achiziia comunicrii
verbale.

1. Retardul verbal i disfazia n condiii de normalitate


psihic

n acest prim subcapitol, analiza noastr se centreaz


pe retardul verbal, caracteristic persoanelor care nu prezint
alte tulburri asociate n afara celor de limbaj. Rezult c
retardul verbal nu poate fi asimilat conceptului de tulburri
generale ale limbajului, el fiind un
sindrom n cadrul acestora ce poate sau nu s cuprind i alte
dereglaje verbale care, de obicei, sunt efecte secundare ale
unei dezvoltri necorespunztoare a limbajului. Astfel, n
retardul verbal sunt frecvente dificultile de articulare a
unui sunet sau a unui grup de sunete (dislalia mai mult sau
mai puin extins - polimorfa), aa cum pot fi prezente unele
tulburri de voce, de ritm i fluen, iar mai trziu, n
coal, manifestri ale dislexo-disgrafiei, dar care apar ca
efect al dezvoltrii deficitare a limbajului sau ca o
consecin a unor cauze care au determinat, n primul rnd,
retardul verbal. Desigur, cele mai grave manifestri ale
retardului verbal le ntlnim i n alte deficiene, cum ar fi
cele mintale, de auz etc., sau ntr-o serie de sindroame de
tip cerebral, n bolile psihice, n degenerescenele bazate pe
involuie psihic general .a. La nivelul limbajului, n
retardul verbal sunt trei caracteristici eseniale, care l
definesc i l departajeaz de alte tulburri (E. Verza,
2004):
- reproducerea cu dificultate a majoritii cuvintelor ca
ntreg, chiar dac pot fi emise n mod izolat;
- vocabularul este srac att din punct de vedere cantitativ
(se limiteaz mai mult la cuvinte uzuale), ct i calitativ
(rar sunt folosite noiunile abstracte i generale);
- dificulti majore de frazare, de construcie a enunurilor,
de organizare logico-gramatical i de susinere a discursului
verbal.
Asemenea manifestri de natur lingvistic se gsesc
i n disfazie i alalie la care se adaug, desigur, multe
alte caracteristici. Astfel, forme de retard verbal se
ntlnesc n disfazie i alalie, dar acesta poate exista i n
afara altor tulburri, ca un sindrom conturat prin dimensiunea
specific a elementelor afectate. Dar, distincia ce se face
ntre retardul verbal i alte tulburri este realizat, de cei
mai muli autori, dup gradul de severitate al tulburrii.
Spre exemplu, Aimard (1972) distinge retardul verbal simplu de
tulburrile grave de organizare a limbajului, n timp ce
Launay i Borel-Maisonny (1972) sunt de prere c n retardul
verbal simplu, ca i n disfazie, fenomenele principale
privesc tulburrile de achiziie a limbajului, ca n afazia
congenital, audimutitate, infirmitate motorie cerebral,
surditate etc., acestea nu numai c sunt mai grave, dar sunt
afectate toate laturile de natur lingvistic ale limbajului.
F. Estienne (1989) apreciaz c introducerea criteriului
nivelului de gravitate a tulburrii este util pentru
activitatea practicienilor i permite s deosebim un copil cu
achiziii verbale tardive fa de unul ale crui achiziii
sunt
fundamentale pentru constituirea structurilor de limbaj. Din
aceast perspectiv, coala francez face distincia ntre
retardul simplu de limbaj i alte forme ale fenomenului n
care predomin deficitul organizrii limbajului cu efecte
negative n dezvoltarea structurilor lingvistice viitoare i
cu repercusiuni att n plan cognitiv, ct i n cel al
adaptrii sociale. Acelai autor recunoate c o asemenea
clasificare, n retardul de limbaj simplu i n retardul grav,
ca n disfazie, n care dificultile organizrii limbajului
sunt majore, nu este dect arbitrar, deoarece diferenele
ntre formele grave i cele discrete sunt greu de fcut. Apar
i alte dificulti, cum sunt cele ale lipsei unor probe-teste
de limbaj suficient de elaborate pentru a pune n eviden
diferenele menionate i faptul c unele tulburri nu sunt
dect manifestri ale unei disfazii, cum este disfazia ce se
transpune n limbajul citit-scris i pe care o numete o
disfazie scris.
Opus acestor autori, Lapierre i Aucouturier (1975),
Chassagny (1977), Haley (1979) i Rothenberg (1979) nu
consider necesar o clasificare a retardului verbal i nici o
diagnoz riguroas, pentru c orice tulburare de limbaj nu se
manifest n mod izolat ci ntr-un context relaionnd cu
toate celelalte. O abordare de acest gen prezint dezavantajul
c devine dificil adaptarea unei metodologii educaional-
recuperative difereniate care s asigure particularizarea
terapiei n funcie de specificul cazului abordat. Desigur,
nici exagerarea primului punct de vedere nu este totdeauna
benefic, deoarece exist riscul unor restrngeri ale
sindromului n detrimentul manifestrilor eseniale i
definitorii ale fenomenului respectiv.
Dincolo de aceste opiuni, problema diagnozei, pe de o
parte, a retardului verbal ca atare, i pe de alt parte, a
evidenierii diferenelor dintre nivelul deficienelor n
retardul verbal i al celor ce apar n disfazie rmne
dificil, deoarece lipsesc reperele precise la care s ne
raportm i mijloacele adecvate de msurare riguroas a
achiziiilor i structurilor din planul limbajului. n genere,
testele pentru limbaj sunt limitate, iar cele care exist nu
sunt adaptate i validate pentru asemenea situaii. Pentru a
putea s depim astfel de dificulti nu trebuie s recurgem
numai la testele standardizate, ci i la culegerea unor
informaii cu privire la conduitele verbale ale subiectului n
relaie cu cei din jur, la surprinderea capacitii de
expresie i impresie verbal, a nivelului de achiziie n plan
verbal pe care le raportm ulterior la populaia normal de
aceeai vrst. n felul acesta, vom avea date despre
posibilitile subiectului de exprimare corect, despre
bogia vocabularului, calitatea noiunilor
exprimate, capacitatea de frazare i de exprimare logico-
gramatical, nivelul de nelegere .a.
Atunci cnd sunt luate n considerare numai fenomenele
caracteristice ce aparin sindromului ca atare de slab
achiziie a limbajului, far alte deficiene, unii autori l
numesc tot retard verbal simplu, apreciind c n felul
acesta se poate face distincia ntre dificultile de la
acest nivel i cele ce sunt, n esen, asemntoare, dar pe
un fond de asociere cu alte sindroame, cum ar fi cel de
disfazie, alalie, deficien de intelect, deficien de auz
etc. Dar aa numitul retard simplu are grade de dificultate,
i n anumite cazuri el poate fi la fel de complex ca i n
situaiile de apariie a acestuia pe fondul altor deficiene.
De unde, denumirea de simplu este improprie i ea nu
reuete s sugereze diferenele specifice n situaiile date.
Dac termenul de simplu se aplic pentru toate cazurile de
retard verbal uor i moderat, indiferent c acesta se
prezint de sine stttor sau pe fondul altor deficiene,
atunci el este perfect utilizabil pentru exprimarea gradului
de afectare verbal. Aceasta cu att mai mult cu ct avem n
vedere c exist o serie de manifestri comune n toate
formele de retard verbal aa cum apar i unele aspecte
specifice pentru retardrile limbajului determinate de
sindroamele unor deficiene. Din aceast perspectiv, nou ni
se par cele mai edificatoare manifestrile din cadrul
retardului verbal ca sindrom i cele prezente pe un fond
disfazie. Astfel, prezentarea, n paralel, a aspectelor comune
i a celor specifice pentru sindromul de retard verbal i
pentru cel disfazie poate contribui nu numai la mbogirea
cunotinelor, dar i la elucidarea unor probleme de diagnoz
diferenial.
Prin urmare, retardul verbal const intr-un decalaj
nregistrat la nivelul general al achiziiei limbajului n
raport cu evoluia normal vis-a-vis de vrst n formarea i
dezvoltarea conduitelor verbale. Bazndu-ne pe o asemenea
definiie, avem posibilitatea s apreciem i s diagnosticm
retardul verbal nc din copilria timpurie, astfel nct,
nc de la vrsta de 2 ani, s putem face o evaluare
predictiv relativ corect. Este important de reinut c n
perioadele de vrst n care au loc achiziiile pe plan
verbal, cum sunt vrstele anteprecolaritii i
precolaritii, manifestrile retardului verbal sunt mai uor
de raportat la cronologia obinuit a achiziiilor. Sunt uor
de apreciat, n aceste perioade, trei aspecte care circumscriu
retardul verbal: dificultile de exprimare, de nelegere i
vocabularul limitat (de obicei, numirea obiectelor familiare
din imediata apropiere). Dac ne raportm la vrsta
cronologic a copilului, cele trei aspecte deficitare,
specifice retardului verbal, pot fi rezumate la urmtoarele:
- vocabularul limitat const n folosirea unui numr redus de
cuvinte, spre deosebire de copilul normal, la care primele
cuvinte apar la 10-12 luni (n medie), iar la copilul cu
retard verbal, ele apar n jurul vrstei de 2 ani i chiar mai
trziu, n funcie de gravitatea acestuia. n acelai timp, la
copilul cu retard verbal, se constat c utilizarea
propoziiilor, i mai ales a frazelor, se realizeaz prin
alturarea a dou sau a mai multor cuvinte, fenomen ce se
produce n jurul vrstei de 3 ani sau chiar mai trziu, dei
se tie c, n mod obinuit aceasta are loc la 12-15 luni.
Folosirea pronumelor, n mod deosebit a pronumelui eu, ca i
a cuvintelor de legtur, se produce, relativ frecvent, la
copilul normal, pe la 3 ani, n timp ce la cel cu retard
verbal, fenomenul se constat cu o ntrziere de un an sau
chiar mai mult. Copilul cu retard verbal nu folosete pluralul
n mod obinuit, ci doar ntmpltor, iar stilul mbrac o
form telegrafic, prin lipsa cuvintelor de legtur i
juxtapunerea cuvintelor. Lipsesc, de asemenea, articolele i
pronumele posesive, conjugarea este imprecis i verbalismul,
chiar dac este exagerat, face i mai dificil nelegerea
vorbirii de ctre cei din jur, plasndu-se, ntr-o situaie
similar pe acest plan cu cei care folosesc mai puine cuvinte
dar au o gestic bogat, receptat, totui, bine de cei din
anturaj;
- nelegerea limitat are o situaie privilegiat, cu toate
c este deficitar, pentru c apare fenomenul de obinuire a
copilului cu cei din jur cu care comunic mai mult, iar n
unele situaii (dac nu prezint i alte retarduri) le
deduce din contextul extralingvistic. Dificultile sale se
pot sesiza uor n cazul cnd aude cuvinte abstract-
generale, cnd este pus n situaia de a descifra nelesul
figurativ al unor cuvinte, al metaforelor, al cuvintelor cu
mai multe nelesuri, i mai cu seam, a noiunilor care
exprim spaialitatea i temporalitatea;
- exprimarea deficitar a copilului cu retard verbal se
concretizeaz n dificultile acestuia de a emite corect
toate sunetele limbii, att n mod izolat, ct mai ales n
cuvinte. Se depete perioada dificultilor de pronunie
fiziologic i, treptat, se intr n dislalia propriu-zis
logopedic sau defectologic dup vrsta de 3-3 Vi ani (E.
Verza, 2003). La baza dificultilor de pronunie i de
exprimare corect stau i
alte aspecte, cum sunt cele ce privesc auzul fonematic sau
fizic deficitar, influena defavorabil a mediului n care
triete copilul, modelele negative pe care le imit etc.
n toate formele de retard verbal apar i dificulti
de motricitate ce transpar frecvent n lipsa de precizie i de
coordonare optim a micrilor. La copilul mic, chiar mersul
apare cu ntrziere i ulterior schema corporal se fixeaz cu
dificultate, ceea ce duce la confundarea prilor corpului, la
o slab orientare n pagin la desen sau la scris, la un scris
rigid, ca urmare a manipulrii crispate a instrumentului de
scris. Tulburrile de afectivitate ce nsoesc, de obicei,
retardul au i efectul de amplificare a acestuia prin
tensionarea psihic a subiectului i prin instalarea tendinei
de evitare a intrrii ntr-un contact de comunicare cu cei din
jur.
Spre deosebire de retardul verbal, caracteristic
disfaziei, alaliei, autismului, deficienelor mintale i
senzoriale (de auz, n special), retardul pe fondul
normalitii psihice are tendina de a disprea relativ
spontan, mai cu seam odat cu intrarea copilului n coal.
CI. Launay (1965) face referiri pe baz de observaii, la
cazuri interesante de copii la care se nregistreaz o
mbuntire substanial a comunicrii i o revenire la
normal n planul acesteia, odat cu intrarea copilului n
coal i antrenarea lui ntr-un sistem fluent de comunicare.
De la aceast regul sunt i excepii pentru c rmn muli
copii cu dificulti de comunicare n continuare, mai ales
cnd retardul verbal este accentuat i antreneaz dificulti
i n alte sectoare ale activitii psihice ce l ntrein sau
chiar l agraveaz. Tocmai aceste fenomene sunt cele care
faciliteaz dificultile de achiziie a cunotinelor i de
formare a deprinderilor de comunicare fluent cu efecte
nemijlocite n realizarea performanelor colare i, ca atare,
determin insuccese sau chiar instalarea unor tulburri de
limbaj stabile, dintre care, dislexo-disgrafia are o
semnificaie negativ aparte.
n literatura de specialitate, pentru a face diagnoza
diferenial ntre retardul simplu i celelalte forme, se
obinuiete i excluderea apariiei primului pe un fond, sau
n asociere cu o patologie medical, a deficitului senzorial,
a celui motor grav, a celui de intelect etc. n care etiologia
acestor patologii influeneaz indirect retardul verbal, el
fiind de fapt, un efect al unei deficiene mult mai grave.
Trebuie avut n vedere i faptul c un retard simplu care
dureaz mai mult timp, peste 6-7 ani, se agraveaz i devine
tot mai complex pentru c achiziiile verbale sczute i lipsa
antrenamentului
verbal nu contribuie la dezvoltarea normal a limbajului i la
stimularea capacitilor lingvistice. Rezult, aadar, c
pentru a evita eventualele erori n diagnoza retardului
verbal, examinarea subiectului trebuie s cuprind:
- examenul medical general, cu accent pe cel neurologic, ORL
i neuromotor;
- examenul psihologic, prin aplicarea unor teste de evaluare
a capacitii mintale i a aptitudinilor de nvare;
- examenul mediului de via, social-cultural,
favorabil/nefavorabil, stimulativ/nestimulativ nu numai
pentru limbaj ci i pentru echilibrul psiho-afectiv al
subiectului;
- examenul logopedic ce vizeaz nivelul limbajului, calitatea
expresiei i impresiei limbajului, a interesului subiectului
pentru achiziiile lingvistice, a capacitilor sale
lingvistice i de integrare a conduitelor verbale n
comportamentele general- umane.
Pe baza acestor demersuri, vom stabili nivelul de
dezvoltare a limbajului i a tulburrii acestuia, gravitatea
elementelor lingvistice afectate, cauzele care au determinat
situaiile respective i tipurile de intervenie recuperative
din perspectiva psihologic i logopedic. Toate aceste date
le vom obine prin trei metode principale:
1. Observaia vizeaz att comportamentul general al
subiectului, ct i al celui lingvistic. n acest sens,
copilul este observat n activitile de joc i de
relaionare cu cei din jur. Se urmrete, de asemenea,
comportamentul verbal al copilului cu mama sau cu cei ce se
ngrijesc de el. Mai cu seam, se au n vedere formele
limbajului utilizat, bogia vocabularului, msura n care
limbajul verbal este stimulativ i ct de preocupai sunt
cei din anturajul copilului de dezvoltarea vorbirii sale. O
atenie deosebit se acord comunicrii afective cu suport
n susinerea copilului i n atenuarea negativismului fa
de vorbire. Observaia poate fi completat cu nregistrri
audio, pentru a facilita analiza exterioar a capacitilor
lingvistice ale copilului i compararea nivelului verbal
atins de acesta cu subiecii de aceeai vrst pentru a
stabili msura abaterii de la normalitate.
2. Dialogul cu copilul este menit s-l solicite pe acesta s se
antreneze ntr-o comunicare verbal ct mai extins. Se va
insista pe discutarea unor subiecte plcute i care strnesc
interesul copilului, dar dndu-i, totodat, posibilitatea s
aib
iniiativa discuiei fr s fie frecvent ntrerupt sau
corectat, cnd exprimarea nu este cea mai fericit. Mai mult,
cnd ntmpin dificulti de exprimare sau de nelegere, el
poate fi ajutat de specialist i ncurajat pe tot parcursul
dialogului.
3. Interviul este menit s duc la obinerea unor informaii
suplimentare despre copil i se adreseaz mamei sau
printelui preferat de acesta. El vizeaz antecedentele
personale ale subiectului i ale celor familiale, cum ar fi,
n special, istoria sarcinii i a naterii, evoluia fizic
i psihic, evoluia limbajului i a comportamentului
relaional n familie, situaia material i cultural a
familiei, nivelul ncadrrii copilului n colectivitate
(cre, grdini, coal), eventualele antecedente
ereditare, bolile i eventualele accidente traversate de
copil. Este important s ne formm o prere, chiar i
sumar, asupra preocuprilor i posibilitilor educaionale
ale familiei, msura n care membrii familiei sunt
interesai de urmarea unui program educaional-recuperativ
de ctre copil.
Aa cum am mai precizat, demersurile respective nu i
scutesc pe specialiti de a aplica subiectului o serie de
probe pentru evaluarea precis a nivelului limbajului i a
gravitii abaterii acestuia de la normalitate. De aici, i
predicia capacitilor de nvare i de relaionare ale
subiectului.
Etiologia retardului verbal nu poate fi neglijat; ea
trebuie cunoscut att pentru a putea fi evitat pe ct este
posibil, dar i pentru a putea adopta o metodologie
educaional-recuperativ care s nu se reduc numai la
nlturarea simptomelor, ci s nlture cauzele ce ntrein
handicapul. De altfel, n funcie de etiologie, avem
posibilitatea s apreciem, cu mai mult precizie, i nivelul
afeciunilor produse i efectele ce se produc prin intermediul
programelor recuperative. Literatura de specialitate
consemneaz faptul c cei mai muli autori nu se rezum la
citarea unui singur factor implicat n producerea retardului
verbal, deoarece fenomenul este dintre cele mai complexe i se
produce n urma unor multiple cauze ce se gsesc ntr- o
asociere care acioneaz pe un fond de fragilitate a
individului. Dintre aceti factori, ni se par mai importani
i frecveni urmtorii:

1. Factorii ereditari i constituionali privesc pe acei


subieci care prezint o fragilitate genetic sau care
manifest o fragilitate dobndit de timpuriu, avnd la
baz, fie o maladie infantil, fie o relaie deficitar cu
mama. Aceste fenomene pot produce efecte negative n plan
verbal i mai trziu, la puberi
i adolesceni, unde apar urme sau manifestri prezente ale
tulburrilor de limbaj. Dar aceti factori nu sunt uor de
evideniat; n cele mai multe cazuri, ei se supun unei
evaluri ipotetice i cumulrii sau asocierii cu alte cauze.

2. Factorii neurologici se concretizeaz ntr-o patologie


cerebral, descris de unii autori prin termenii de
disfuncie cerebral minim sau prin leziuni cerebrale
minime, sindrom hiperkinetic (Dopchie, 1958; Willems,
1979). Aceast patologie cerebral poate fi determinat de
accidentele de la natere cu provocri de traumatisme
cerebrale, de prematuritate i dismaturitate ce pot
influena negativ i dezvoltarea sistemului nervos superior
etc. Cnd se instaleaz astfel de deficite, ele se
repercuteaz i asupra achiziionrii limbajului i
elaborrii structurilor lingvistice corecte.

3. Factorii socio-culturali i de mediu cuprind situaiile


defavorizante n care triesc unii copii ce nu faciliteaz o
dezvoltare bun a limbajului. Aa sunt copiii care nu
beneficiaz de un mediu lingvistic stimulativ, unde
comunicarea verbal este srac i limitat la forme verbale
rigide cu folosirea stereotip a unor expresii sau prin
utilizarea unui limbaj neelevat. Copiii instituionalizai
i cei din familiile cu un nivel socio-cultural redus nu au
posibilitatea s vin n contact cu modele lingvistice
avansate, tocmai n perioadele timpurii ale vrstei, cnd i
achiziiile verbale sunt mai intense. Unii autori (S. Borel-
Maisonny i CI. Launay, 1972) invoc, ca factor
defavorizant, i bilingvismul timpuriu, pn la 3 ani, care
poate duce la o interferen a deprinderilor fragile
verbale, ceea ce ngreuneaz achiziia limbajului sau chiar
poate provoca tulburrile acestuia. Ali autori (F.
Estienne, 1989) remarc contradicia ce apare ntre mediul
familial cult i stimulativ n care se dezvolt bilingvismul
i limitarea achiziiilor verbale, pentru c unitile
lingvistice din diferitele limbi se nsuesc cu uurin
tocmai de timpuriu.

4. Factorii afectivi pot deveni i ei o frn n calea


dezvoltrii limbajului sau pot chiar provoca diferite
tulburri ale acestuia, atunci cnd apar triri emoional-
afective cu caracter de stres din cauza unei mame exagerat
de protectoare sau prea respingtoare. n cazurile acestea,
nu se stimuleaz dorina copilului de a nva i
curiozitatea de cunoatere. Lipsa echilibrului interior duce
la dezorganizarea general a
activitii i a comportamentului subiectului i, indirect, la
antrenarea constant ntr-un sistem relaional de comunicare,
n acelai timp, o slab dezvoltare a limbajului sau existena
tulburrilor de limbaj determin dezordini la nivelul strilor
emoionale, cum ar fi: agitaia, agresivitatea i negativismul
n stabilirea contactelor comunicaionale ce ulterior ntrein
fragilitile verbale i lipsa de interes pentru dezvoltarea
structurilor lingvistice. n structurile afective negative
rmn cele mai evidente, pe acest plan, stagnarea i regresia
n evoluia normal a limbajului. Cum funcionalitatea
activitii psihice, inclusiv a limbajului depinde de
integritatea centrilor nervoi, orice abatere sau afeciune la
un nivel deregleaz un ntreg lan somatic i comportamental.
Formaiune reticulara descendent
Cale senzorial Motoneuroni
Sursa: Charles Hampden-Turner, 1990
Sursa: Charles Hampden-Turnor, 1990

5. Factorii intelectivi i senzoriali se pot constitui i ei


ntr-o frn a evoluiei normale a limbajului, dac nu ating
un anumit prag sau un nivel al dezvoltrii. n deficitul de
intelect sau senzorial (mai cu seam cel de auz) subiectul
nu poate nregistra progrese evidente i rapide n achiziia
limbajului i nici n corectitudinea exprimrii sau a
folosirii unor structuri lingvistice complexe. n
deficienele mintale, odat cu naintarea n vrst a
subiectului, decalajul verbal este tot mai evident,
comparativ cu normalul pentru c stagnrile i regresele
devin cu timpul tot mai evidente. Fenomenele sunt relativ
asemntoare i n cazul deficientului de auz, dac acesta
nu beneficiaz de un program eficient de demutizare. i la
deficientul de vz apar unele dificulti legate, mai ales,
de nsuirea corect a articulrii (ca urmare a nivelului
sczut n imitarea micrilor aparatului fonoarticulator),
dar ele pot fi
compensate de auzul bun. n genere, n deficienele mintale i
senzoriale, retardurile verbale din copilria mic sunt
deosebit de extinse n care este afectat att latura de
expresie, ct i cea de impresie a limbajului.
CI. Launay i S. Borel-Maisonny (1972) sunt de prere
c adeseori retardul verbal apare ca urmare a insuficienei
lingvistico- speculativ, nelegnd prin aceasta existena
unei inaptitudini congenitale pentru limbaj. De aici, o
incapacitate lingvistic n care organizarea global a
relaiei gndire-limbaj nu permite copilului s se adapteze n
mod optim la formele de comunicare din anturajul su, pentru
c are dificulti n exprimarea gndurilor. Desigur, aceasta
este o situaie general valabil, dar nu tim ct de mult se
datoreaz unei inaptitudini congenitale, deoarece fenomenul
poate avea multiple cauze, cum ar fi lipsa antrenamentului
verbal, deficitul de gndire, mediul lingvistic sczut etc.,
i nu credem c este o caracteristic de specificitate
(definitorie) pentru retardul verbal; ea este prezent n
nenumrate forme de involuie psihic.
Una din dificultile pregnante n departajarea
sindromului de retard verbal de o serie de fenomene similare
este determinat de faptul c, n cazurile de asociere a
acestora cu alte tulburri, se insist exagerat pe latura de
nedezvoltare a limbajului i se pierde din analiz tocmai
coninutul major al tulburrii. Din acest punct de vedere,
confuziile cele mai frecvente se produc ntre sindromul de
retard verbal i mnunchiul de manifestri din disfazie.
Aceste considerente, pe care le-a avut n vedere i Dupre, au
dus la diferenierea retardului verbal, ca sindrom de sine
stttor, de o serie de manifestri cu caracter simptomatic
specific disfaziei. Autorul respectiv introduce sintagma de
disabiliti de limbaj, ce este mai apropiat de definirea
disfaziei i care presupune prezena unui factor
constituional ereditar, dar far a exclude i determinri
bazate pe ntrzieri pariale n apariia i dezvoltarea
vorbirii, o capacitate redus n imitarea vorbirii corecte, o
anxietate i o team n utilizarea vorbirii. Acest fenomen
este mai frecvent la biei dect la fete, iar Amold crede c
antecedentele paterne sunt mai puternice dect cele materne.
Luchsinger insist pe o simptomatologie de tip afazic ce
caracterizeaz o form de disfazie constituional n care
sunt afectate toate formele vorbirii i care persist, n
anumite limite, mult timp n viaa subiectului, fapt ce i
pune amprenta pe evoluia ulterioar a limbajului. De altfel,
disfazia este mai puin cercetat, i n literatura de
specialitate nu se remarc un consens nici chiar n definirea
ei.
Pentru cei mai muli autori de limb francez (Ajuriaguerra,
1965; Rigault, 1969-1970; Inhelder, 1963) disfazia exprim o
tulburare funcional a limbajului, fapt pentru care acesta se
elaboreaz tardiv i imperfect, iar pentru autorii de limb
german, disfazia se reduce la deficitele de limbaj, asociate
cu infirmitatea motorie cerebral. F. Estienne (1989)
definete disfazia printr-un deficit de limbaj care se
manifest, n principal, ncepnd cu 6 ani n formarea unei
neorganizri a limbajului n evoluie care se poate repercuta
n limbajul scris, sub aspectul unei dislexo-disgrafii, la
subiecii, de altfel, normal dezvoltai, fr insuficiene
senzoriale, motrice, nici fonatorii, dar dotai cu o structur
mental particular, care mpiedic accederea inteligenei la
stadiul analitic.
Ajuriaguerra (1965) difereniaz disfazia de retardul
verbal, prin trei caracteristici definitorii ce au stat, de
altfel, i la baza definiiei lui Estienne. Acestea se refer
la:

a. Planul lingvistic, ocazie cu care se remarc faptul c


organele fonatorii sunt normale, ceea ce permite achiziia
corect a fonemelor i, ca urmare, nu apar tulburri de
articulare. n disfazie, nu apare un deficit auditiv de tip
fizic, dar nregistreaz dificulti ale percepiei audio-
verbale i aceasta duce la o incapacitate de reproducere
corect a mai multor silabe far semnificaie i, n final, a
elementelor fonetice ale cuvintelor. Disfazicul are
dificulti de sintez i de stpnire a structurii logice,
nelege greu noiunile abstracte i, n genere, limbajul, n
ansamblul su. Exprimarea este simpl i imprecis, cu
folosirea unor structuri sintactice caracteristice unui copil
normal mai mic, fa de disfazie cu aproximativ 4-5 ani. n
povestire predomin enumerarea i descrierea, prin folosirea
de fraze simple i o slab coeren a discursului verbal.

b. Planul organizrii psihice se concretizeaz prin prezena


dificultilor n domeniul structurrii spaiale, a
desfurrii ritmice a vorbirii i chiar a manifestrii
actelor psihomotrice.

c. Planul organizrii afective i sociale denot dizarmonie


evolutiv pe fondul unor manifestri anterioare cu o
organizare nevrotic sau chiar psihotic a personalitii.
Dup prerea lui Ajuriaguerra, exist o relaie pertinent
ntre gravitatea disfaziei i structura afectiv a
subiectului, ceea ce determin dificulti majore n
organizarea comportamentelor general-umane.

Din punctul nostru de vedere, la toate aceste aspecte,


care trebuie luate n consideraie n diagnoza disfaziei i
diferenierea ei de
retardul verbal simplu sau mai grav, este absolut necesar s
mai adugm unele precizri. n analiza retardului verbal i
parial n disfazie, accentul cade pe tulburrile de expresie
verbal. Desigur, ele sunt importante i nu pot fi trecute cu
vederea, dar pentru disfazie, trebuie s acordm o atenie
deosebit faptului c ea este, n principal, o tulburare de
simbolizare ce se manifest printr-o slab capacitate a
disfazicului de a forma i dezvolta, de a achiziiona i
reproduce concepte, n relaie cu vorbirea. De aici, rezult
i ceea ce remarc majoritatea autorilor, i anume c
fenomenul disfazie se manifest, cu pregnan, n jurul
vrstei de 6 ani i ulterior.
Etiologia nu ne ajut prea mult n diagnosticul
diferenial, deoarece, n linii generale, cauzele disfaziei
sunt relativ similare cu cele din retardul verbal. Totui, i
aici se poate face precizarea c, n disfazie, tulburrile
caracteristice sunt agravate de anomaliile zonelor de
asociaie ale creierului ce sunt mai evidente ca n alte
cazuri de acest gen.
n concluzie, cele dou tulburri, retardul verbal i
disfazia, se pot diferenia, respectnd criteriile de evaluare
a limbajului expresiv i impresiv pe care le-am amintit ntr-
un material anterior (E. Verza, 2004), la care vom aduga
analiza pertinent a tuturor aspectelor etiologice i
simptomatologice, evideniate n lucrarea de fa, far a
neglija disfunciile ce apar, att n retardul verbal, ct i
n disfazie, n diferitele paliere ale activitii psihice.

2. Retardul verbal n deficitul de intelect

Toate aspectele evideniate n subcapitolul anterior


cu privire la retardul verbal i al relaiei acestuia cu
disfazia se regsesc i n deficiena de intelect, cu o
simptomatologie generat de vidul mental i de etiologia
determinant care a influenat structurile neuropsihice n
condiiile date. La aceste caracteristici se adaug i o
fenomenologie rezultat din particularitile de structur
anatomic i psihic, specific deficienei respective i pe
care o vom evidenia n continuare.
Formele cele mai accentuate ale tulburrilor de limbaj
se ntlnesc n deficiena de intelect, i cum acesta are
grade diferite, de la uor i lejer la sever i profund,
dificultile de limbaj se prezint pe o ierarhie foarte
divers i complex. Retardul verbal ocup un loc
central pe aceast scar i are implicaii extinse, att n
desfurarea activitii psihice generale, ct i a
comportamentelor adaptative. De altfel, capacitatea de
comunicare i realizarea limbajului (verbal i neverbal) dau
expresie unei forme comportamentale n care adaptrile sau
neadaptrile la mediul nconjurtor sunt foarte precise i
delimiteaz locul subiectului printre semenii si.
Deficiena de intelect se estimeaz n raport de dou
componente fundamentale, de deficitul n funcionarea
capacitii intelectuale i de dificultile existente n
comportamentul adaptativ. Capacitile de comunicare ocup
unul din locurile centrale n exercitarea comportamentelor
adaptative de o anumit calitate. Tocmai din aceste motive,
capacitile verbale respective nu pot lipsi dintr-o evaluare
riguros tiinific a comportamentului adaptativ. Dar n
analiza capacitilor de comunicare trebuie considerate
componentele fonetice i fonologice, cele ce in de semantica
structural i semantica lexical, de morfologie, ca i de
sintaxa i de pragmatica limbajului (J.A.Rondai i colab.
1997), din care s rezulte cu claritate aspectele productive
i receptive pentru categoria de subieci analizai, ca n
final s se poat evalua capacitatea funcionrii lingvistice,
raportat la vrsta cronologic i mintal, la nivelul de
educaie i socializare, la potenialul compensativ-
recuperativ i la prognoza activitilor de terapie
logopedic.
Apariia ntrziat a vorbirii constituie, pentru
Mariana Roea (1967), indiciul cel mai evident al dezvoltrii
anormale a copilului, afirmaie ce o bazeaz pe faptul c la
copilul normal, pronunia primului cuvnt se produce la vrsta
de 1 an, n timp ce la cel cu deficien mintal, are loc la 2
ani, iar vorbirea sub forma unor propoziii simple se produce,
n primul caz, la 1,7 ani i n cel de-al doilea caz, la 3
ani. De aici i constatarea autoarei c limbajul copilului cu
deficien mintal se dezvolt cu ntrziere n toate formele
sale, iar vorbirea este cu att mai afectat, cu ct
deficiena este mai accentuat. Pe msur ce evolueaz
vorbirea, se instaleaz i o gam variat de tulburri ale
limbajului. n acest context, este evocat i ideea
vehiculat, printre ali autori, de Esquirol i Binet,
potrivit creia nivelul de dezvoltare a limbajului poate fi
adoptat ca un criteriu pentru diagnoza i diferenierea
gradelor deficienei de intelect, dar cu condiia s fie
evaluat att capacitatea expresiv, ct i cea impresiv a
limbajului.
O prim ntrebare, care se poate pune, este aceea dac
exist o legitate, un paralelism ntre retardul cognitiv i
retardul limbajului.
ntrebarea apare din constatarea empiric c n unele cazuri
de deficien mintal, capacitatea productiv a limbajului se
manifest n limite acceptabile, dar este afectat
posibilitatea formulrii i construciei logico-gramaticale,
ca i recepia limbajului. Unii subieci cu deficien mintal
devin chiar logoreici i recurg la un accentuat verbalism,
far o susinere semantic (E. Verza, 1973). Desigur, ntr-o
asemenea productivitate verbal exist i multe dificulti
de pronunie i de fluidizare a vorbirii n paralel cu
manifestarea aleatorie a unor mijloace prozodice adaptate
coninutului comunicrii verbale. De aici, rezult c pentru o
diagnoz a retardului verbal, n condiiile deficienei de
intelect, trebuie s depeasc aspectele pur cantitative ale
produciei verbale i s se reconsidere cele calitative i de
impact major n interrelaionarea individului cu cei din jur,
fapt ce dimensioneaz nivelul adaptrii.
Pentru nivelul fonetic i fonologie, literatura de
specialitate consemneaz puine informaii referitoare la
deficienii de intelect. Din ceea ce se tie, rezult c nu
sunt diferene semnificative ntre emisiunile vocale ale
copiilor normali i ale celor cu deficien, cel puin pentru
primele luni de dup natere. Dar, la copiii cu deficien
mintal, primele cuvinte apar cu o ntrziere de 2-3 ani, ceea
ce nseamn un nivel limitat al produciei verbale, care se
menine sau chiar se accentueaz la vrstele ulterioare, fa
de evoluia aceste