Sunteți pe pagina 1din 12
MINISTERUL EDUCATIEL AL REPUBLICI MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Cu privire la acordarea notei 10” (zece), din oficiu, la proba de examen la limba straind din cadrul examenului de Bacalaureat in baza certificatelor cu recunoastere intemafionala in temeiul alin. (8), art. 31 din Codul Educafiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), al pet.61, Sectiunea 2, Cap.1V din Metodologia de organizare si desfigurare a examenului de Bacalaureat, anul de studii 2014-2015, al Ordinului Ministrului Educajiei nt.157 din 20 martie 2015 cu ulterioarele completa si in conformitate cu decizia Comisiei Nationale de Examene, proces-verbal nr.5 din 23 mai 2017, Ministrul Educatiei emite urmatorul ORDIN: 1. Se acorda nota 10" (zece), din oficiu, la proba de examen la limba straina din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea de examene 2017, candidatilor la examenul de bacalaureat, care au promovat, pe parcursul invajmantului preuniversitar, examene si au objinut certificat cu recunoaslere internajionala pentru certificarea competenjelor lingvistice in limbi straine in conformitate cu Anexa nr-1, care face parte integranta din prezentul ordin. 2. Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare: a) va aduce la cunostinti Organelor locale de specialitate in domeniul invajaméntului, institujiilor de invajamént superior, institutiilor de invafamant profesional tehnic postsecundar gi postsecundar nontertiar (colegii) si institutiilor de invayimant profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelen{a), prevederile prezentului ordin; b) va prezenta Presedinjilor Comisiilor Republicane de verificare a lucrarilor de examen la proba de limba straind din cadrul examenului de Bacalaureat o copie, autentificata, a prezentului ordin, 3. Presedinjii Comisiilor Republicane de verificare a lucrarilor de examen la proba de limba straind din cadrul examenului de Bacalaureat, in conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor asigura introducerea notei ..10” (zece) in borderoul de notare pentru candidafii mentionati in Anexa nr.1 la prezentul ordin. 4, Organele locale de specialitate in domeniul invagsmantului a) vor aduce la cunostin{& institutiilor de invayamant din subordine prevederile prezentului ordin; b) vor aduce 1a cunostin{a candidatilor la examenul de Bacalaureat din institutiile de invagamant din subordine prevederile prezentului ordin. 5. Rectorii institugiilor de invayamént superior, directorii instituyiilor de invajamant profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar (colegii), directorii institutiilor de invayamant profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelenta) si directorii liceelor vor aduce la cunostingé candidatilor la examenul de Bacalaureat din institujie prevederile prezentului ordin. 6. Domnul Anatolie TOPALA, director al Agentiei Nationale pentru Curriculum si Evaluare, va monitoriza realizarea prezentului ordin. 7. Doamna Elena CERNEI, viceministru, va controla executarea prezentului ordin, ru eevee — Corina FUSU Mi taordinutnr, IOS” ain A&a310b 2" Anexa nr. 2017 Data INume Prenume __|nasteri Institutia de invatamint Locaitate_|Raion Limba Engleza Gorlficate in Advanced EnglishiCertificate of Proficiency in Engiah ursaril EVELINA 05/11/1988 _[Liceu!Teoretc Repubican lon Creenga™ exp [eavpi 2|puasa MARIN 1711111996 _|centrul de excelent in economie gifinante Jcruginau _[cwisindu 3|cuqan ROMAN osi08/1¢98_|Centul de excolen’ in economie gfhante [cuisinau [origina 4|STAVER IEORIS [oa109r1998 [Centrul de exceiena in informatica gitehnologiinformajonale CHISINAU — [CHISINAU ‘S[TIGHINEANU ELENA [26/05/1998 _|institulja Privat de Invajamint Liceul Teoretic ‘ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU | 6 |COVALT [ANNA-POLNN [16/11/1998 _[nstuja Pubics Lceul Teoretio "Mai ViteazuP” [CHISINAU _ [CHISINAU TIDONCENCO— [DORN 301061998 —[nstuia Publica Leu Teorsis inal Vleazu” [CHISINAU [CHISINAU [BRUNA LAURENTIA |22107/1996 [institu Publica Liceul Teoretic "Mircea Eade” [CHISINAU [CHISINAU ‘S{CAMERZAN [RUXANDA [06/07/1996 |insttuja Publica Lieul Teoretc"Wicea Eiade™ [CHISINAU [CHISINAU TO}TURCAN [ALEXANDRA [08/07/1986 [Insttuja Pubicd Liceul Teorete"Wircea Eade” [CHISINAU CHISINAU. “H]BONDART—— [NADEJDA 4/04/1966 —nsituja Pubhos Liceul TeorebcPotns Novia” [CHISINAU [CHISINAU] T2|COSCIUG — |NICOLAE 72I06/1986 [insta Publica Liceul Teorete"Spiu Hare [CHISINAU [CHISINAU 13] OSTAP FELICIA 15/11/1986 [insula Pubic Liceul Teorete"Spiu Haret™” [CHISINAU [CHISINAU 7a|SLuTU INICOLET [0708/1966 —Insuja Pubica Liceul Teareie "Sp Hart” [CHISINAU —[CHISINEU TSZLATOVCENA [OLGA [0307/7988 _[institutia Public Liceul Teoretic "Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU 7o|siRaU VOLETA—[o7i027s66 [Liceul "Neos erga oHISNAU[ORISHAU 17|BOLGARI___|ANA [20107966 JUCEUL DE CREATIVITATE GIINVENTIOR PROMETEL-PRUF [CHISINAU [CHISINAU 716] BONDARCTUC[BIANCH PBOTOGS_[UICEUL DE CREATIVTATE SU NVENTICA-PROWETEU-PRINF CHISNKU CHISINAU T|BRIGHIONN [ANA MARIA [26271666 —JUCEUL DE CRERTITATE STINVENTIGR PROMETEL-PRN [CHISINAU —[ORISINaU ‘2O[BULGARU ~~ |COREDANA 0105/7088 _[TIGEUL De CREATIVITATE SUINVENTIOR PRONETEL-PAI [CHISINAU [CHISINAU 21] CEBAN [ALINA [07/06/1986 |LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEU PRIM" [CHISINAU [CHISINAU 22[CECHINA VLAD TOTTT9G9_[UICEUL DE CRERTIVITATE ST NVENTICA “PROMETEU PRINT [CHISINAU [CHISINAU 23{CIBOTARU [ALEXANDRU [30/03/1988 |TICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA "PRONETEU PRI [CHISINAU [CHISINAU 24[CIOBANU [VICTORIA TT TTHG98_LICEUL DE CREATIVITATE $I INVENTICA “PROMETEU-PRIT [CHISINAU [CHISINAU 25|DASCAL LAURA [oaoar1eg9_[TICEUL De CREATIVITATE SI NVENTICE"PROWETEU-PRIMT [CHISINAU [CHISINAU '26|GOLUB OLIANA 1770711968 _ |UICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEU PRIM™ [CHISINAU [CHISINAU 27|LAVROV IMIRRELA 7/0796 [UICEUL DE CREATIVITATE Sl NVENTICK PROMETEU PRT [CHISINAU [CHISINAU 26|PETROV_ |NICOLETA | T510971668 —JUCEUL DE CRERTIUTATE SUINVENTICR PROMETEL-PRNT (CHISINAU CHISINAU 29 [RUST ANA [0708/T096 _[DCEUL DE CREATIVITATE SlINVENTICRPROMETEU-PRI [CHISINAU [CHISINAU 30] MIRON ELENA o7/02/1969LICEUL TEORETIC“ALECU RUSSO™ [CHIgINAU [CHISINAU Si ]SECAREANU _[OZANA 1170471988 [Liceul Teoretic % [CHISINAU [CHISINAU ‘32|cucu INICOLETA [08/07/1999 [Liceul Teoretic [CHISINAU [CHISINAU | 33|NASTAS [ADRIAN 0er668 [Loe Tecetc lon Creanga™ (CaISNAU [ORISA 34[PALAWART[DaNELA ——[S0057s66 [Loe Tecretc "on Ceanga” (CHISINAU [ORISIAU-| 35]0RSU JALEXANORU [00157968 [Let Tecetc ion Creange™ CHISNAU[ORISIAU 36 |BUJAC [AMANDA [31/12/1968 [Liceul Teoretio "Vasile Vasiache™ [CHISINAU [CHISINAU 37|PRISACARU —_[DANIELA T2I0171999 [Liceul Teoretc cu prof de arte "Mal Berezowsenr [CHISINAU [CHISINAU 38/SEDIUC. LAURA [26/12/1987 [Liceul Teoretic European [CHISINAU [CHISINAU 39)SPIVAC [VALERIA [23/12/1997 [Liceul Teoretic European [CHISINAU [CHISINAU Limba Englez First Cerificate in EnglishiFirst Certificate in English for SCHOOLS @OIBEREGA[ALINA Josrorie98 TLICEUL TEORETIC "BP HASDEU™ BA [exci Si[USATAIA—_[ARINA 16/08/1998 [LICEUL TEORETIC "D.CANTEMIR™ BALI [BACTI 42[BUCATART [ALEXANDRU |19/07/1998|LICEUL TEORETIC “M.EMINESCU [SALT ALT 43/BULANCEA [EMA Josio3i1999 [LICEUL TEORETIC “MEMINESCU™ [SALT BALTI ‘4 CEBOTARI VICTOR foai04r1908 [LICEUL TEORETIC “MEMINESCU™ [BALTI [BACT 45|CIOBANU DANIEL j2aioartg09[LICEUL TEORETIC “MEMINESCU™ BAL |BALT 49|CIOCANU|DEEA-ELENA [1001/1996 _[LICEUL TEORETIC "MEMINESCU™ BALI —_[BALTT 47\corotevscui Joan 17/08/1988 _|LICEUL TEORETIC "MEMINESCU* leap) |pavpi 48|CUNUP [DIANA [07/07/1998 |LICEUL TEORETIC “MEMINESCU™ [SALT BALTI 49] MUNTEAN [ELIZAVETA [20/05/1999 |LICEUL TEORETIC "M.EMINESCU™ IBALTT [BALTI 50|SPATARU TOAN-CIPRIAN [26/05/1898 |LICEUL TEORETIC “MEMINESCU™ BALTI yl Si|URDI [CONSTANTIN [0305/1998 [LICEUL TEORETIC "M.EMINESCU™ BALTI IBALTI S2|VACARCIUG [BOGDAN [2/07/1998 [LICEUL TEORETIC "MEMINESCU™ [eALTI [ALT S3[LUPSANSCHT [OLGA [0170171960 |Centul de excelent'n economie gi fhange [CHISINAU [CHISINAU '54|BAXAN, [VERONICA Jo2i08/1998 [Centrul de excelenta in medicina g farmacie "Raisa Pacalo™ [CHISINAU [CHISINAU] a [onicu AD [osri2ri98 [Cerin de excelenj in medina garmacie Rasa Pacalo (CAISNAU [CHISEL S5[CRAVTOV —|TULIANA 05/0171999 [Centrl de excelena inmedcna iTarmacie Rasa Pacalo (CHISNAU [CHISINAU STIGLAVCEV VLADISLAVA [08/09/1996 _|Centrul de excelenta in: medicina gi farmacie “Raisa Pacalo™ [CHISINAU [CHISINAU 58/GUTUL [CATALINA [0371077998 [Central de excelenta in medicind si farmacie "Raisa Pacalo™ [CHISINAU [CHISINAU S2]BEGA DONA 097057099 [insituja de Ivalamint Liceul “Literarun™ [CHISINAU [CHISINAU GO|VALFERONT [ALESSI 207107098 [instuja de nvalamint Liceul Literarun™ [CHISINAU [CHISINAU, Si|NACU [ANA [osi0s/1996[insttuja Publica Liceul Teoretc Alexandr Pugh [CHISINAU [CHISINAU 62|APOSTU [ALEXANDRU [05/07/1998 institu Publica Liceul Teoretic “Alexandru loan Cuza™ [CHISINAU [CHISINAU @3]BULGAR ——[SORIN 7770371996 institu Public Liceul Teorets"Alexandhv oan Guest CHISINAU [CHISINAU ‘64[AMUROV ~~ |CONSTANTIN [08/08/1898 [institu Pubica Liceul Teorete™Ginta Laing” onISnAU [CHISINAU BS]ERINZA CRISTIAN [1904/1668 [insttuja Pubicd Leu Teoretc"Wina VieazaT” [CHISINAU [CHISINAU, (66|CEAVDART DANIELA 09/03/1998 _[insttuja Publica Liceul Teoretic "Minai Viteazul™ [CHISINAU [CHISINAU | er|DUNBRAVEANU [CEZAR 307021899 [Insta Pubica Liceul Teoretic"Minal Viteazur” [CHISINAU [CHISINAU, 68)PETCU [ALINA 17/08/1698 insttuja Publica Liceul Teoretic “Minal ViteazuT™ [CHISINAU [CHISINAU GO[PETREANU | MIRELA 19/08/1999 [insttuja Publica Liceul Teoretic Mini Viteazul” [CHISINAU [CHISINAU TolTERGUTA [BIANCA RUXITA [1108/1968 _|instiuja Pubic Liceul Teoretc"MinalVteazu? fcrisnAu _[oHiginau. TH[BRINZILA [EVELINA [7608/1868 |insttuja Pubic Liceul Teoretc "Mircea Eade” [CHISINAU [CHISINAU T2IDIMA MIRELA [21021968 [Insituja Pubica Liceul Teovetc Mircea Eade” [CHISINAU [CHISINAU T3lISTRATI ELENA 1910671968 |insttuje Pubicd LceutTeorete "Mircea Elade™ CHISINAU [CHISINAU 74RUSU. MADRLINA [06/03/1989 institutja Publicd Liceul Teoretic”"Mircea Eliade” (CHISINAU [CHISINAU T5|SLIVCA [CRISTIAN [08/07/7998 _institujja Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade™ [CHISINAU [CHISINAU Te|STOVA [DONA 19/10/1988 [insttuja Pubic Liceul Teorete"Wircea Elade™ [CHISINAU [CHISINAU. TrIBEzu lovow 23/07/1998 [insta Pubica Liceul Teoretic"Onisfor Ciba? [CHISINAU [CHISINAU Ta|CARAZAN ~|MADALINA [1208/1868 [nsttuja Pubica Loeut Teoretc“Onistor Gh [CHISINAU [CHISINAU TR|CICHIRCA JECATERINA [12/09/1998 _|institujja Publica Liceul Teoretic "Petru Zadnipru™ [CHISINAU [CHISINAU @0]BABALAU [TON 061091699 _[nstuja Pubic Liceul Teoretic"Spru Haret [CHISINAU [CHISINAU Bi|CHIRVAS [ANA MARIA [50/1/1898 [inttuja Pubic Lieut Teorete "Spr Haret [CHISINAU [CHISINAU @2|CORETCH [LIV 291051898 [nstuja Pubic Liceul Teoretc "Spr Haret™ [CHISINAU [CHISINAU @3|CRACUN [GABRIEL 071071960 insta Pubic Liceul Teorete "Spr Pare? [GHISINAU [CHISINAU 'B4[GORCIAC JOORU-MIRAT [04/05/1998 _institutia Publica Liceul Teoretc “Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU B5|MELNIC, ICKTALINA —|16/1071908[nsttuja Pubicd Liceul Teoveto "Spi Haret™ [CHISNAU [CHISINAU ‘66/PALIT [STEFAN [o4/02'7999 insttutia Publica Liceul Teoretic "Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU B7[POPA [LORINA [06/1771998[institulja Publica Liceul Teoretic "Spina Haret™ [CHISINAU [CHISINAU '88|ZUBCO CRISTIAN [07/01/7998 institu Publica Liceul Teoretic “Spiru Haref™ [CHISINAU [CHISINAU ae] COZER INICOLETA [1602/1669 [Liceul Academie de Sine a Moldove [CHISINAU —[OHISINAU S0[GINCOTA|NICOLAE [2502/1689 |Liceul Academie de Sinisa Moldovel [CHISINAU —[OHISINAU St]RAILEAN [CATALINA [161017000 Liceul Academie de Sins « Madove [GHISINKU [CHISINAU ‘S2|ANDRIES [CORNEL [2770771988 _|LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA "PROMETEU PRINT [CHISINAU [CHISINAU 3] CARAUSU___[DANT [02/05/7699 |TICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEUPRIMT [CHISINAU [CHISINAU 4] COJOCART [DIANA FSTIOTGGE_[IGEULDE CREATIVITATE SI NVENTICR PROMETEU PRINT [CHISINAU __[CHISINAU. S5|LUNCU RISTIAN___JOV7IOMGGS_[IGEUL DE CREATIVITATE SI NVENTICA PROMETEU PRINT [CHISINAU [CHISINAU (96|MANOLE [MIRELA [30/06/1988 [LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEU-PRIM™ [CHISINAU [CHISINAU S7|MELINTEANU [CRISTIAN —[TOU2IT868 —JUCEUL DE CREATIVITATE SU NVENTIOK "PROMETEU PRI [CHISINAU [CHISINAU Ni 98|USCATU JALEXANDRINA _|14/02/1999_|LICEUL DE CREATIVITATE $1 INVENTICA PROMETEU-PRIM" CHISINAU _ [CHISINAU @9)5ULAT [CONSUELA [20/10/1688 [Lieut Teoreta "Dante Aigher™ (OnIgnAU_ |CHISWAU 700 MURZAC_—[ALEXANORU [2401/1668 [Liceul Teoretic "Dante Aigher™ (CHISINAU [CHISINAU “O1|RAZLOVAN —[RAZVAN [1706896 [Liceul Teoretic"DanteAighier” [CHISINAU [CHISINAU 102|ISIPCUC [ANNA [30/08/1899 [LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR™ [CHISINAU [CHISINAU 103]PLATONOVA— [DARIA 31/09/1008 [LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR™ [CHISINAU [CHISINAU Toa] VAGARITA —|VLADA 251051098 [Liceul Teorete "Gaudeamus” [CHISINAU [GHISINAU. 1O5]ORLIOGLO ANNA 47111098 [Liceu Teorete "Gheorghe Asahi” [CHISINAU [GHISINAU. Tos) BETWU CTALNA [1771211986 |Lceul Teoretc "on Creangat [CHISINAU [CHISINAU T07]BRAGUTA JDANIELA [2170271668 |Lceu Teorete"lon Creare (cHIsINAU [CHISINAU T08]DAICU, DIANA [2170271890 [Liceul Teoretic“lon Creanga™ ICHISNAU [CHISINAU 109[GHEORGHTTA|NIGOLETA [3108608 [Lice Teoretc “on Creange CHISINAU [CHISINAU “HO[SPINEI DANIEL 03/04189—[iceu Teoretie“lon Creanga” [CHISINAU [CHISINAU THH]ROSCOVAN —|LOREDANA —[0601/1669—[LICEUL TEORETIC'TULIA HASDEUT [CHISINAU [CHISINAU TTZ|ANOVA [ANASTASIA [0401/1689 [Lieut Teoretc"WateiBasarab™ [CHISINAU [CHISINAU TrSIBULAT NULIEN 22/07 998 [Liceul Teoretc cu prof de arte Elena Altar” [CHISINAU [CHISINAU, TalBNOL [CKTALINA |09/10/1698 —[LiceulTeoreic ov pofl de arte "Wiha Berecovsch IcHISNAU [CHISINAU | TefBUNESoU ——JOLIMA 27/06 698 — [Liceul Teoretic cu prof de ate “Mina Betezovschi” [CHISINAU [CHISINAU He|CHETRUSCA [OLIVIA 4/10/1098 [cou Teoretc cu profi de ate “Mial Berezovschi” [CHISINAU [CHISINAU ‘7[URSU DANE 747111088 [cou Teoretc cu profi de ate “Mal Berezovschi” CHISNAU [CHISINAU ‘ralguzuN PETRU [3071271896 [cou Teorete WAGDACESTI IMAGDACESCRIULENI TTS[CHISTRUGA [ALEXANDRU [1670871698 _[nstiuje Pubicd Liceul Teorete MMEmmesar” EDNET —_[EDINET T20[DUTCA CRISTINA [017101998 [Insituje Pubica Liceul Teorete"W Eminesou™ IEONE] _[EDINET 2i[tisi LLIANA, 0/01/1988 [Insttuje Pubica Liceul Teoreto™M Eminescu” FEDINET — JEDINET T22|IONT JAUGUSTINA [06/08/1898 Liceu]Teoretio"M. Eminescu” IHINCESTI_[FINGESTT 423]LUC; INADEJDA 126/09/1998 _ [Liceul Teoretic "Andrei Vartic” ALOVENI _[IALOVENI 124]CHIRA DIANA 03/08/1968 [Liceul Teoretic"Petre Stetanuea™ ALOVENI —[IALOVENT 125|PRISACARU —|WHAELA ]16/09/1998[INSTITUTIA PUBLICK LICEUL TEORETIC "PAN HALIPPA™ [cuBOLTA |SINGERET Limba Engleza Tnternational English Language Testing System T25ILUNGT TON FaIO27T988 [Colegiul Najonal de Comer al ASEM [CHISINAU [OHIGNAU {1Z7|BOGDAN —]NADEJOA [04/04/1999 [insta Privat ce Invatamint Liceul Teorele "ORZONT™ lOURLESTI [CHISINAU 128| CEBOTART [ANA [18/05/1998 _[institutia Privaté de Invatamint Liceul Teoretic ORIZONT™ [DURLESTI_[CHISINAU | 128] CHIOSEA SERGI [25/08/1998 [Insttutia Privata de Invajamint Liceul Teoretic “ORIZONT™ IDURLESTI [CHISINAU “a0[DELEANU [LUCIAN 8/1171986 [inst Pivata de Tavaiamint Lice! Teoretc"ORIZONT™ JOURLESTI_[GHISINAU TS1]DIMITRIU —[EUGENTU [0105/1996 [Instuja Privat ce Invajamint Loeu Teoretie "ORIZONT™ [OURLESTI [CHISINAU 722|GHIMP IDANIELA [051051996 [Institut Privatl de Invi Liceul Teoretc "ORIZONT™ IOURLESTI[GHISINAU “a3[Lr DUMITRU [171051996 [Instuja Privata de Invajaint Lieu! Teorec "ORIZONT™ [OURLESTI_[GHISINAU “34 fONR DUTTRU [1770171888 instuja Prvata de Invajamint Liceul Teoretc "ORIZONT [DURLESTI [CHISINAU 135|MOROZ [ALEXANDRU [08/06/1996 insta Privat de Invatamint Loeul Teoretic "ORIZONT™ [DURLESTI_[GHISINAU 736[SANDU INICOLETA [207121998 — [Insta Privaté de Tnvaiamint Lieu! Taoretc"ORIZONT™ DURLESTI CHISINAU 137|SCORPAN [DIANA 18/04/1989 [instituja Privata de Invajgmint Liceul Teoretic "ORIZONT™ DURLESTI_ [CHISINAU 38)SIREU DANIEL 18/03/1996 [instuya Privat de Invajamint Liceul Teoreic™ORIZONT™ DURLESTI_ [CHISINAU 136]URECHE [VERONICA [1606/1868 [insituja Pubic Lice Teoretc"Livu Rebreanu” (CHISINAU [CHISINAU Taq] BADAN [DORI 1706/1966 [Instuja Pubic Liceul Teoretc™Minai VitewzuP [CHISINAU [CHISINAU ‘a1{TTGULEA —JDANIELA [11/03/1998 [nsttuba Publica Liceul Teoretc "Mircea Eliade” [CHISINAU [CHISINAU 142 UNCU [GABRIELA [2170371998 [instituya Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade” [CHISINAU [CHISINAU 143]GOBJTA_|VALERIA 10107796 [insttuya Publica Liceul Teoretc"Onisifor Ghbv" [CHISINAU [CHISINAU ‘48]BONDART [CRISTINA |03/09/1698 [nsttuba Pubics Liceul Teoretc™Spru Haret™ [CHISINKU [CHISINAU 145] AMARNAIA—_[IULIANA 06/10/1698 [instuja Publica Liceul Teorebc™Spru Rare [CHISINAU —[CHISINAU. 146] MARGINEAN — [PETRU 027107896 _[Instua Publca Liceul Teorebo"Spru Hare [CHISINAU [CHISINAU Tar] TRNASE SIMONA MARIA [02/11/1860 [Insituja Pubicd Liceul Teoretc "Spiu Hare” [CHISINAU —[CHISINAU. T4B|NICHISOVA—_[MILENA [0601/2000 [Liceul “Evrica’™ [CHISINAU [CHISINAU “a9[ONOICO [VLADIMIR [1906/7898 [Loew "Ewice [CHISINAU [CHISINAU TS0]GONTA [MIHAELA [2470471968 [Liceul "Nicolae Tonga (CHISINAU [CHISINAU 51] MORART [ECATERINA [251051988 [iceul Neoie orga" (CHISINAU [CHISINAU 152]COSNEAN [ALEXANDRU [28/01/1996 Liceul Academiei de Slinje a Moldovel [CHISINAU [CHISINAU 1S3|CEBOTART _[MARIU [2710571989 [LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEU-PRIVT [CHISINAU [CHISINAU 154]GANA IMHAELA 1777777986 _|CIGEUL DE CREATIVITATE SIINWVENTIOR"PRONETEU.PRIMT [CHISINAU [CHISINAU 155[OCHISOR___|ALINA 24/08/1968 JIGEUL DE GREATIVITATE GUINVENTION “PROMETEU PRIN? [CHISINAU [CHISINAU 155|STRATAN [CRNA [2/08/1968 [IGEUL DE CREATIVTATE STINVENTICR “PROMETED PRIN? [CHISINAU [CHISINAU ie7[UTe [MIHAELA [2071771986 _|LICEUL DE CREATIVITATE Sl INVENTICA ‘PROMETEU-PRIM™ [CHISINAU [CHISINAU 158|POPOVA, [TATIANA [2870871998 _|Liceul Teoretic “Academician C Sibirschi" [CHISINAU [CHISINAU 159[POOMOGHILNIT [aRTIOM o7/0819¢8 [Liceul Teoreto “Anton Gehov" [crisinAu [CHISINAU a0) CEU ANA 310871668 [Liceul Teoreic "Gheorghe ASadhT [CHISINAU —[CHISINAU. 761] VEREJANU —ECATERINA [30/05/1909 [Lceul Teoretic"Gheorghe Asacht” [CHISINAU —[CHISINAU. 162|PLATON (CATALINA [21/08/1998 [Liceul Teoretic "Mihai Eminescu” [CHISINAU [CHISINAU 163] CERNOLEV [CATALINA [23/03/1998 [Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar™ [CHISINAU [CHISINAU 64] vOLc INADEJDA [15/06/1868 [Liceul Teoretc cu profi sporv "Glonat [CHISINAU [CHISINAU | *(5|RASOVEANU [CATALIN [0071996 |INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC WHAT EMNESOT FALEST _ |FALESTI 166] VARZARI |ALEXANDRINA _|07/09/1998 _|INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC "ION LUCA CARAGIALE” |ORHE! JORHE! "675108 [ARTIONT [2i0471996 | NSTITUT PUBLGR UICEUL TEORETIC"ONSFOR GHIBUT JORHE| __JORHEI 78] CTUMAC INCOLETA [2771171908 [NSTTUTIA PUBLICA LIGEUL TEORETIC ONSFOR GHBU™ JORHE! __JORHEI 16g]NANT [RUSLAN [0570871998 _ |NSTITUTIA PUBLIGR LIGEUL TEORETIG'ON'SFOR GHBU™ JORHET —_ORKET {TO|PRICHICT ANASTASIA [26/06/1998 _|NSTITUTIA PUBLIGK LICEUL TEORETIG ONSFOR GHEU™ [ORHET_ORKET 171] SAVIN” [VLADISLAVA [06/08/1998 _|INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU" JORHE! [ORHE! T72|SERPT MIHAELA [2070871098 — [NSTITUTIA PUBLICK LCEUL TEORETIC "ONSFOR GHEU™ [ORHET _|ORHEL Ta]GHIBETAT [DENIS [017271086 UCEUL TEORETIC RAONAL GA GADARIT mun-COMRAT [coMRAT_|UTAG Limba Engioza ‘Test of English as a Foreign Language Internet-based Tests Tal TOMR [CORNA [0177211698 _Insttuje de nvajamint Liceul Teoretc"EMIL NIGULAT IMEREN —JANENTINOI T75|CEBOTARI [MAL [2470571996 [LICEUL TEORETIC "M.EMINESCU™ ul ALT! TTS)ANTOSI RUSLAN 7/06796[LICEUL TEORETIC"M.GORKF BACT [pach TT7|GUTALOV [ALEXANDRU |31/03/1998 [Liceul Teoretic Republican "lon Creanga BALTI [BALI 478]TARLAPAN, [LAURA 108/12/1998 [Liceul Teoretic Republican “lon Creanga” BALTI [BALT! A79[PASCAL [ANGELA [24/06/1998 [Liceul Teoretic "loan Voda” [CAHUL [CAHUL TBO[BRATU [VALERA 30/07/1968 [Liceul Teoretc"winal Ernest [SLOBOZIA MIGARUL 181] GAITANT IViCTORIA 00/05/1908 —[insttufa Pubic Licel Teoretic "Wihal Sadovean™ ICALARASI_[GRLARAST itl Joon paresis ated Lee Tone Wha Soar avast ona 183) TARAN [GHEORGHE |29/06/1998 [LICEUL TEORETIC "AMATEEVIC [CAUSENT —[GKUSENI ‘1e4|ZAREMBA [EMMA foriovi9ea[LICEUL TEORETI [CAUSENI —[GAUSENT 185] [ORDAN JOcTAVIAN — |oa/t2/1998_[LICEUL TEORETIC "MEMINESOU™ [CAUSENI —[GKUSENT TBO|CAPCELER [ADRIANA [11/12/1996 [Centr de exoelen{a in economie si fans [CHISINAU [CHISINAU TB7DIACENCO|MARGARETA —|14/04/1998 — [Cent de exceleni'n economie g finan [CHISINAU —[GHISINAU. 186] 0BOROC NICOLETA [2110471999 [Centrul de excelenta in eoonomie gfnante [CHISINAU [CHISINAU 169] PLAWADEALR [ALIN 22/04/1996 [Centu de excelenin economie gi fnanfe [CHISINAU [CHISINAU TOO}ZABULICA [GHEORGHE [12/07/1998 [Centr de exoeleni in eoonomieg finanl [CHISINAU [CHISINAU 184] CERNEAVSCHIT[VLADA 05108/1998 [Centr de excelent in energetic g electronica [CHISINAU [CHISINAU TEQUURATU ILAURENTIU [1071171998 —[Centrul de excelen{ in energe gi lecronicd [CHISINAU [CHISINAU 755 TELEVCR [ANA WARIA [04/04 T698-|Cenrul de excelent in iformaic gtemnoogi iormajorale [CHISINAU [CHISINAU 194]BAZIC MARIA-VALERIA |21/09/1999 _|colegiui Coopertst din Moldova chigNAU _|cHigNAU 195[PINZART ANA 10/12/1998 |Colegul de Arte Pastce ‘Alexandru Plamadeaia™ [CHISINAU [CHISINAU TQ6[PAIERELE |VALENTINA [06/10/1098 [Colegiul Nafonal de Comer al ASEM [CHISINAU [CHISINAU “97|VIERU INICOLAE [28/10/1998 [Colegiul Naponal de Comer, al ASEM, [CHISINAU [CHISINAU 798|MOSNEAGA—[LILIANA, 18/06/1998 [Coleg Tennologic [CHISINAU [CHISINAU 199]CTROEI Jorma 1707/1996 [insula de Invatamnt Liceul Teoretc "Eimul Nou [CHISINAU [CHISINAU 200] MADAN ICATALINA [30/07/1998 [Insta de Tnvatamant Liceul TeoreicElmul Nou” [CHISINAU [CHISINAU 201/BERLINSCHT _|SERGIU [0170471998 institutja de Invatamint Liceul “Litterarum [CHISINAU [CHISINAU 202]RUSU VASILE 23/08/1988 —[instiuja de Invafamint Liceul “Litererun™ [CHISINAU [CHISINAU 203] ALEXEL [BOGDAN [2171071998 [insta Privaté de Invajamint Liceul Teoretc "ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU 204] ANORIEVSGHI [DIANA 1708/1998 [insta Privata de Tnvajamint Lceul Teoretic"ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU 205|APOSTOL [ULIANT [07/07/1998 |insttuja Privata de Invajamint Liceul Teoretic"ORIZONT™ DURLESTI_ [CHISINAU 7Os|BERBEC [DAN [oa08/1966 —linsttuja Privat de valamint Liceul Teorebs“ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU. 2O7|BERIOZCHIN —[EVGHENT [04/12/1998 [insttuja Privata de Invaint Liceul Teorete ORIZONT™ IDURLESTI_ CHISINAU, 208] CALMANOVIC_[PAVEL 28/08/1968 [Insttuja Privat Ge Tavakaint Liceul Teoretic ORIZONT™ IDURLESTI [CHISINAU 209[GALUGAREANU [MARIUS 17/07/1996 [Insta Privat de Invatamint Liceul Teoretic “ORIZONT™ JOURLESTI_ [CHISINAU 210] CHIRCA LUCIAN [23/021866 [Insta Privat de Invatrrint Liceul TeoreticORIZONT™ [DURLESTI_[CHISINAU 2i1|COJOCART __[VALERIU [0670271908 institut Privatd de Invatamint Liceul Teoretio"ORIZONT™ [DURLESTI [CHISINAU 212]DABUA. [GRIGORE [01/09/1868 —[Insituja Pivata de Invakamint Liceul Teoretic “ORIZONT™ [DURLESTI_[CHISNAU 2i3[DOLGHIER [CORINA 01/04/4989 [insta Prvata de invatamint Liceul Teoretc “ORIZONT™ IDURLESTI_[CHISINAU. Zi4[DOLINSKI —[ALEXANDR [40871988 [insta Privata de invatamint Lil Teoretc "ORIZONT™ IDURLESTI_[CHISINAU 215|GRAMMA __[IULIUS CONNOR |27/07/1999 [institu Privat de invatamint Liceul Teoretic "ORIZONT” DURLESTI_|cHIgNAU 216|HART VLAD [307071888 insta Privaté de invaiamint Liceul Teoretc "ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU 217] INCU INADEJDA —__|06V07/1968 insttuja Privata de Invalamint Liceul Teoretc “ORIZONT™ [DURLESTI_|CHISINAU 218/]0VU [MIHAFADRIAN [16/01/1968 insttuja Privata de Tnvafamint Liceul Teoretic "ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU ZrahsIZOAN MIRA 057899 _[nstuja rival de Invalamint Liceul Teorec "ORIZONT™ DURLEST [CHISINAU Z2O|LOZOVAN | VLADISLAV —[26/08998 _nstua Pivaté de Thvalain Lice Teoreic "ORIZONT™ DURLESTI_[CHISINAU. Z2iIMARU INICOLETA —— |01/0471998 —[Instua Privaté de Tnvdlamint Liceul Teoretc"ORIZONT™ DURLESTI[CHISINAU, Z2a]MADRRT [ANA FELICIA —[26/117998 —[insttuja Prvaté de nvalamin Liceul Teorete"ORIZONT™ DURLESTI[CHISINAU. 223]MUNTEANU —_[EUGENIA [09/12/1887 nsttua Prvalé de Invalamint Liceul Teoretic ORIZONT™ IDURLESTI [CHISINAU 224] 0106 [ADRIAN 6/07/1988 [insttuja Prvata de Tnvalamint Liceul Teoretic“ORIZONT™ IDURLESTI_[CHISINAU 225] 0SELSCHI [DIANA 9/04/1988 [insta Privat de Tavalamint Liceul Teovetic“ORIZONT™ IDURLESTI_|CHISINAU, 226 PRA MAXIE F04096 —[nstuya Privala de Tnvaamit Liceul Teorele “ORIZONT™ DURLESTI [CHISINAU Z2T|PRESCURA [CONSTANTIN [08/03/1996 [institu Privta de Invatamint Liceul Teorete"ORIZONT™ IDURLESTI_ CHISINAU. SEBASTIAN: 22e)Rogca icoLaE ___[og/12/1908 [Insta Privat de Tnvatamint Liceul Teoretic “ORIZONT™ lourvesri_lowisinay 229]ROTARU [ADRIANA 1770171889 [instittia Privata de Invatamint Liceul Teoretic "ORIZONT™ IDURLESTI_ [CHISINAU 730|SEROTEVOI [ELVIRA 9611071986 Insta Prvata de invatamint Liceul Teoretc "ORIZONT™ IDURLESTI_[CHISINAU. 734 STREU JoLca [2/04/1998 insta Privat de invatamint Liceul Teoretc "ORIZONT™ JDURLESTI_[CHISNAU 232|SOLONARI__[ADRIAN 40771996 [inti Privat de Tnvajamint Liceul Teoretc"ORIZONT™ [DURLESTI_[CHISINAU. Z3|S0TROPA MBA [25771898 insta Prvaté de Invatamit ieul Teoretc "ORIZONT™ IDURLEST_[GHISINAU | 234|TANASALIFTIMIE[ALIN [21061998 [Insti Privata de Invatamint Liceul Teoretic "ORIZONT™ louresri_lcwisivay ZS] TCACT DANET 17/1279 [inst Privaté de Tnvalamint Liceul Teoretic"ORIZONT™ IDURLESTI [CHISINAU 226] TARU [ALINE [4271868 Insta Prvaté de nvatamint Lisl Teoreic ORIZONT™ IDURLESTI_[CRISINAU. 237]VINTU, [ARTION, 010571996 [institu Privat de Tnvatamint Liceul Teoretc"ORIZONT™ [DURLESTI_[CHISINAL 238] VLAH MAXIM 8/08/1996 [institu Privat de Invatamint LceulTeoretic"ORIZONT™ IDURLESTI_[CHISINAU 239) 2UZA, [SANOU [5/12/1998 [insta Prvaté de Tnvint Liceul Teoretic ORIZONT™ IDURLESTI_[CHISINAU. IBEREZOVSCHT IZAPADINSCHI |LEONID LEV {30/07/1999 _[insttuja Pubica Lioou Teoretic “Alexandr Pus" JcHiginau_JoHiginau DET[BOCEAROV [ALEXANDRU [10/10/1997 [Insttupa Publc& Liceul Teoretc "Aexandi Pugin CHIgNAU _[OHIGINAD 242|CHITIC [VLAD (02/05/1998 _[institutia Publica Liceul Teoretic "Alexandr Pugkin™ [CHISINAU [CHISINAU 2e3]CIOCOT [GHEORGHE [02/0/1096 —[nstua Pubios cet Teoretc"AexandrPuskn” [CHigiNAU [CHISINAU ‘244/COSTOV [ANA [29/08/1998 _[institutja Publicd Liceul Teoretic "Alexandr Pugkin” [CHISINAU [CHISINAU 2S|FETIC [ANASTASIA [0402/1639 [insula Pubica Lcei Teorec"AexandrPustn™ cuigNAU [CHISINAU 248|GROSD——[ARTION 0508/7880 [nstufa Pubicd Les Teoreie “Alexandr Pugkin™ [CHigINAU [CHISINAU 2aT]1ASIKO_ TAROSLAY |1408/1999 [Insituja Pubica Liceul Teoretic "Alexandr Pushin” [CHISINAU [CHISINAU 2ea]LAZAREV —— [FIL 7170471288 nstu)aPubies Liceul Teorbc"Aexandr Pugin [CaIgINAU [CHISINAU 249[LOBACIOV —_TAROSTAY [1010471998 [situa Pubics Lut Teoreto “Alexandr Pushin” [CHISINAU —[GHISINRU 250[PETRICENCO —[EGOR 1470/1986 [nsituja Pubioa Lice! Teorete"NexanarPugkn™ (CHISINAU —[GHISINKD | Zs1[PISCENCO [MARGARITA —[26/1211006 [stu Pubic Lieu! Teorec"Wexandr Push” (CHIgINAU [CHISINAU (252|SIMONEAN JABGAR [29/08/1989 _[institutja Publica Liceul Teoretic "Alexandr Pugkin” [CHISINAU [CHISINAU 253|STRATULAT _[ALEXANDR [200571098 —[hsituba Pubic Laut Teoreic "Alexandr Pushin” (caiginAU [CHISINAU 254] SHIGALIOVA [ANASTASIA [1/07/1998 —[hnsituja Pubiod LooutTeoreic"Nexandr Pushin [CHISINAU [CHISINAU Z5S]ANGHELUS [ANA MARIA [110771998 [nstuja Pubic Loe Teorec “Constantin NequzaF (oaignAU [CHISINAU 258] VEATCOV [ANASTASIA [14/11/1608 [insta Pubic Lice Teor "Constann Negra” [CHISINAU [CHISINAU Z5r]BRATU DARIA 4027999 |nstuja Publica Leeu Teoreo ila Lain” [CHISINAU [CHISINAU 758)BUZENCO URE 07/1/1986 [instuta Pubioa Liceul Teorete “Gta Latina [caiginAU [CHISINAU 259]caLc rate 57071996 [niu Pubic Leet Teoreo “Gina Latina [CHISINAU [CHISINAU 260|MAIORU CATALIN, 11/03/1998 _[institutia Publica Liceul Teoretic “Liviu Deleant [CHISINAU [CHISINAU 75i|NAFORNTA ANDRE 271996 [situa Publica Lice! Teorete “Lvs RebreaniT™ [CHISINAU [CHISINAU 262|STOANOV —|WARGARETA [2606'G08 [nstuja Pubic Liceul Teor Liviu Retrean™ [CHISINAU [CHISINAU 263) TOZLOVANU—[ONORINA [500771998 nsituja Pubic Lice Teoree "ua Rebreanu [CHISINAU [CHISINAU 264] ZAVTUR__—[ALEKANORA [02/1099 [insta Pubica Lieut Teoreti "ivy Rebreanu™ (CHISINAU [CHISINAU 265|BALAGURA. CRISTINA, 16/10/1998 _institutja Publica Liceul Teoretic "Mihai Viteazul” [CHISINAU [CHISINAU DORIAN 266|CORMAN JALEXANDRU {10/09/1998 _|nstitulja Public’ Liceul Teoretic "Mihai Viteazul’ CHISINAU _|CHISINAU ZOTICEFTER —[ECATERINA —|10/1011996 [stu Pub Lou Teoretc "Wiha VieazuT” CHISNAU [CHISINAU Ze8|LUPRSCO_[GEORGETA [0396/1006 [neta Pubioa Leu Teorete "nal Vea (CHISINAU —[GHISINRD 269]LUPUL [ULI [27/05/1996 insttuja Publica Liceul Teoretic "Winal Viteazul” [CHISINAU [CHISINAU 2T0|MOGOREAN REGINA 26/05/2000 _[Insttujja Publica Liceul Teoretic "Mina Viteazul™ [CHISINAU [CHISINAU Zri|MORARU [ANA WARIR[7106/198 —[nsttua Pubica Lieut Teorec "ina Vea oHigNAU [CHISINAU Z72JORGAN [ANASTASIA [25057608 nstuja Pubica Lice Teoret “hal Vesa" [CHISINAU [CHISINRD ‘273]PASENCO [DANIELA (25/05/1998 _|institujja Publica Liceul Teoretic "Minai Viteazur” [CHISINAU [CHISINAU ‘274|PETRASCO_ JALEXANDRINA [07/07/1999 _[institujja Publica Liceul Teoretic [CHISINAU [CHISINAU ZTS|PLE: [ADRIAN [07/07/1996 _[insttuja Pubicd Liceul Teoretic [CHISINAU _[CHISINAU. ZTB|ROSCA [OANA SIONA [2107/1086 lnstu}a Pubic Liceul Teoretc "inal Viteezu™ [CHISINAU [CHISINAU ZrTISALAUR [ARTUR 04057608 nsituja Pubica Lceu Teor hal Vesa [CHISINAU [CHISINAU 278]VIZDOAGA |ANATOLIA. [06/04/1999 _Tinstitutja Publica Liceul Teoretic "Mihai Viteazul” [CHISINAU [CHISINAU Zra)BELAN DOMNIGA [28067668 [nsttuja Pubic Liceul Teoeta Niro Eiade™ [CHISINAU [OHISINRU 280/BEREGOI [ANGELA [19/03/1969 instiutia Publica Liceul Teoretc "Mroea Eliade” [CHISINAU CHISINAU. 2a1/TCU [VALERIA [26/09/1928 [Instituja Pubica Liceul Teoreto "Mircea Ela [CHISINAU _[CHISINAU. 252) BRINZR— |ECATERINA [0508/1966 —[insua Publica Liceul Toorete ‘Mircea Eiado™ [CHISINAU [CHISINAU 283|BURLACU MARIA-MIHAELA 105/10/1998_|institutja Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade” ICHISINAU_|CHISINAU Zea] CARARE [DIANA 1071986 [niu Publica ioe! Teoretc "Mire Eade” [CHISINAU [OwISINAU 285] TRNAT [ANDREI 021011868 nsiuja Pubic Lceu Teoretc“ircea Eliade” [CHISINAU [CHISINAU 2eELOIOU, DANIEL 30/1996 insu Publica Lice! Teoretc "Mires Eade” CHISINAY —[CHISINRD 287|DOSCHINESCU_|CATALINA |25/04/1999_|instituija Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade" CHISINAU _ | CHISINAU 268]EPUREANU [CRISTIAN [20/09/1998 instituyja Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade” [CHISINAU [CHISINAU 289{GROSU JAURA. 12/04/1998 _[institujja Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade" [CHISINAU [CHISINAU 220]SUTAN (TRIN Jov08r688 [insbuja Pubic Liceul Teoretichircea Eade” (oHIgIMAY —[GrigNKU ZaifUNUC [CRISTINA [7106/1658 insbuja Pubic Liceul Teoreticircea Eade” (CHISINAU —[GHISINRU | 2a2)MiRONOV — [RNA 05/01 T¢48-[nsttufa Pubic Lceu TeoretcWircea Elade™ [CHISINAU —[GHISINRU ‘293]POSTOLACHT [ALEXEI [26/02/1999 _instituyia Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade" CHISINAU [CHISINAU Zad]PROGOPI [AUGUSTIN [30/10/1096 [sta Pubic Lieu Tere "Virea Eade” CHISNAU [CrISINKU 785|SCRIPNIC [ANA 27 1/1997 neuf Publica Liceul Teoreic "Mircea Elade™ (CHISINAU —[GHISINKU 2a] SAU DRAG: 05/011e49-nsttua Pubic Liceul Teoretchircea Eliade” [oHIgNAU —[GHISNKU Zar] STRATULAT —|VicTOR 71127897 insu) Pubic Liceul Teorediireea Eade” [oHisivAU —[GHISNRU ag TANASE— ——[OANTELA [3170/1006 [nsttuja Pubic Lieu Teoetc"Virea Eade” [CHIgiNAU —[GHISINKU Zea] URSU IMONA-LISA [2804/1096 [insu Pubica Lice TeoreteViroeaEiade™ [cHigiNAU —[GHISINKD ‘S00|CANTARAGIU [ROBERT [02/12/1997 _institutja Publica Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" [CHISINAU [CHISINAU 307] C1080 A [2205719[nstuja Pubicd ce Teor “Onisfor Gh CHISNAU [CHISINAU 02] MONUC NICOLETA [20771908 niu Pubic Leu! Teoretc“Onsfor Ghibu™ [CHISINAU —[GHISINKU a03[ONOFRETCUC [VLAD 2510771968 [nstua Pubicé Lee! Teorete“Onsfor Chu [CHISINAU [CHISINAU ‘304]PRICINOC. [ALEXANDRU [07/02/1998 TInstitujia Publica Liceul Teoretic“Onisifor Ghibu" [CHISINAU [CHISINAU '305|CASIAN, OLGA, [29/08/1998 [institutia Publica Liceul Teoretic "Petru Movil” [CHISINAU [CHISINAU ‘308|ROSCA| VLAD [31/03/1999 _[insttuija Publica Liceul Teoretic "Petru Movila [CHISINAU [CHISINAU ‘SO7]ANDREEV [ANDRET [08/10/1988 [institutia Publica Liceul Teoretic"Principesa Natalia Dadian" [CHISINAU [CHISINAU 308]BOGDANOVA [DIANA [27/02/1989 _institutia Publica Liceul Teorelic "Principesa Natalia Dadiani™ [CHISINAU [CHISINAU 30s] 0SOVSCHI_—_[RINA 11/02/1928 |inttuja Publica Liceu!Teoretc"Princpesa Natalia Dadian” [CHISINAU CHISINAU ‘IOJREVENCO —|MADALINA —}27/0871096—[insttuja Publcd LiceutTeorese*Pincpesa Natal Dadian” [CHISNKU—|GHIGNAU STIJANDONE ——[DRAGOS 08067998 [nstiuaPubiea neu Teoreie"Spr Hare?” [cHIsiNKU [CHISINAU 312)BUDET [VADIN. 11/06/1996 [institut Publica Liceul Teoretic "Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU | 313) CERE: MIAN 10/12/1986 [institut Publica Liceul Teoretc "Spina Haret™ [CHISINAU [CHISINAU S1a]CIOBANU [DANIEL 15/06/1998 institu Publica Liceul Teorebc “Spi Haret™ [CHISINAU [CHISINAU SIS|CIUBOTARU_INICA, [30/12/1998 nstija Pubic’ Liceul Teoretic"Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU 3ie[CIu VLADISLAV |¥3107/1998 [insuja Pubica Liceul Teorete"Spiu Haret™” [CHISINAU [CHISINAU ai7|CiRLG FELICIA 19/05/1998 _|insttuja Publica Liceul Teoretc “Spi Haret™ [CHISINAU [CHISINAU ‘S1@]CODREANU [LUCIA [25/11/1998 [instiuia Pubicd Liceul Teoretic™Spru Hare” [CHISINAU [CHISINAU S1B[COJOCAR—[ANA-MARTA [2610271990 [insta Public Liceul TeoreteSpru Hare™ [CHISINAU [CHISINAU S20]COJOCARU [ALEXANDRA [25/02/1999 [Insta Publica Liceul Teoretc“Spiru Hare” [CHISINAU [CHISINAU JALEXANDRA- saifooscus __|anoReeA [1106/1998 institu Publica Liceul Teretc“Spru Haret™ lcignay_|cwiginay S2]CRACAN —__[SANDA [2510971998 Insta Pubica Liceul Teoretic"Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU S2G]DANRSCHIN [DANIELA [05/10/1998 instuja Pubicd Lieu! Teoreic"Spru Hare?” [CHISINAU [CHISINAU 324] DANILR. [ALEXANDRA [07/02/1999 nsttvja Pubicd Liceul Teoretic"Spru Hare? [CHISINAU [CHISINAU '325|DUSMANEANU [BEATRICE 26/06/1996 _instituta Publica Liceul Teoretic“Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU S26[GRAUR, FELICIA [02011998 insttuja Publica Liceul Teoretic"Spiru Haret™ (CHISINAU [CHISINAU 327]GROSU. NvicToR 2105/1988 [Insttuja Pubic Liceul Teoretc"Spiu Hare?” [CHISINAU [CHISINAU 328],ONCU LIA 09/08/1996 [insttuja Public Liceul Teoretic"Spiru Haret [CHISINAU [CHISINAU =23]10RCU NViGTORIA —|19/08/1688-—[Insttuba Pubica Liceul Teoretc"Spinu Fare?” (CHISINAU [CHISINAU S30)KUPI IALEXANORU [021061098 —[nstua Pubica Liceul Teoretc"Spru Hat” CHISINAU [CHISINAU 3ai]LATI STEFAN 1102/1899 [insttuja Publica Liceul Teoretic "Spins Haret [CHISINAU [CHISINAU 332] MORART JECATERINA 06/05/1998 insttuta Publica Liceul Teoretic “Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU "339[JOROSAN BOGDAN [771067998 —[nsttua Pubica Lceu Teorebe"Spu Hart” (CHISINAU [CHISINAU '334|NICHIFOREAG [MAIL 01/07/1988 [insttuja Pubica Liceul Teorete"Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU 335] OLEINIC WVaSILI 30/10/1988 [Insttuja Pubica Liceul Teoretc"Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU 36] OREHOVSCHT [MARIUS 0a/0871968 [Insta Pubica Liceul Teoreta"Spiru Hare” [cHigiNRU [CHISINAU 337]PAVLOV VADIM [240271966 [Insta Pubic Liceul Teoretc"Spiru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU 333)PAOURE [Dan 010371809 [Insta Pubicd Liceul Teocets"Spiu Hare™ [CHISINAU —[CHISINAU. 339)PETCOV DIANA 4/12/1967 [insta Publica Liceul Teoretc“Spru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU MO[PETRIGA —[PETRU (040371899 ~[instiuja Pubica LceuT Teoret“SpruHarer™ [CHISINAU —[CHISNAU. [GABRIEL a41|PeTROV INICOLETA __|1a/08/19¢8 _|instutia Pubicd Liceul Teoretic“Spiru Hare” IchignaU_|cHigINAU TH_|PNZARU ——|DRAGO: [2070471968 linsttuja Pubic Liceul TeoreboSpu Hare” [CHISINAU [CHISINAU Sa3[PLAMADEATA [DANIEL (9806/1998 —[insttuja Pubied LceuT Teoretic“SpruHarer™ [CHISINAU —[CHISNAU. 344[POPOV. [CORINA 2102/1988 —insttuja Publica LceuT Teoretic“Spiru Hare™ [CHISINAU [CHISINAU SAS|RICHICINSCHT_[VLAD_ 8/08/1966 [insituja Pubic Liceul Teoretc "Spi Haret™ [CHISINAU [CHISINAU Sa6)SIRCU DOWN 29/06/1968 nsituja Pubied Liceul Teoreic"Spru Hare” (CHISINAU [CHISINAU sa7|STRELET [VICTOR 5/10/1988 [insttuja Pubic Liceul Teoretc "Spi Haret™ [CHISINAU [CHISINAU [348] ISErTELCT [GHEORGHE [04/02/1996 _institulja Publica Liceul Teoretic "Spiru Haret” [CHISINAU [CHISINAU 349) TANASE [DINU MATEI [27/08/1698 [nsttuja Pubicd Liceul Teoretc"Soiu Haret™ [CHISINAU [CHISINAU 350]VOICA lcosreL-TuD0R|17/07/1998 _[Insttuja Pubicd Liceul Teoretic "Spit Hare” cHigiNAU__|chigiNAU 35I|CARUNTU [BEATRICE _|2602/1898[Insttufa Publica Liceul Teoretic "Stefan cel Mare™ [CHISINAU [CHISINAU 36Z|MELNICUG _[DUMITRU [25/12/1988 [Insttua Publica Liceul Teoretic "Stefan col Mare™ [CHISINAU [CHISINAU 359)8URCOVSCH!_[ANA.NICOLETA |15/02/1909 _|insttuja Pubic Liceul Teoretio “Traian” cHisinaU_|cHiginAu '354/CUJBA VALERIU [04/1171998 [Liceul - Internat Municipal cu Profil Sportv [CHISINAU [CHISINAU "355[BUGA_ [ALINA [30/05/1998 Liceul “Columna” [CHISINAU [CHISINAU [356] CAZACU [CORINA [24/04/1989 [Liceul “Columna™ [CHISINAU [CHISINAU 357|LUPUSOR —_|SANDU 14/08/1900 [Liceul “Golumna™ [CHISINAU [CHISINAU '358]MAZUREAG [OCTAVIAN [10/11/1996 [Liceul "Courna™ [CHISINAU [CHISINAU ‘S5Q]RAILEAN [ALEXANDRINA [280771999 [Liceul “Courna™ [CHISINAU [CHISINAU Se0[BRINZA [ANASTASIA [2407/1966 [Liceul Nicolae orga” [CHISINAU [CHISINAU S61{CIBOTARU [CORNELIA 14/10/1988 [Liceul "Nicolae lorga”™ [CHISINAU [CHISINAU 362] DANA VALERIA [280211699 [osu Neoae orga [CHISINAU [CHISINAU 363[DIGORE [ERNEST —|t20471968Lceu "Nicole orga? oHISNAU [CHISINAU 364]ISTRATI ISERGHET [29/12/1988 [Liceul ‘Nicolae lorgat [CHISINAU [CHISINAU 365]1URCU [ARTUR Hort271996 [Liceul Nicolae lorgar [CHISINAU [CHISINAU TE]KARENCO [DAN [oaoarT096 [cesT Woolas lorgar CHIgNAU —[oHIgNAT 367 BABEL [ALINE [0610271996 [Liceul Academiei de Stinfe a Moldovel (CHISINAU [CHISINAU 366] BADEA [CRISTINA [04/05/1998 Liceul Academiei de Stinte a Moldovel [CHISINAU _ [CHISINAU 369]81V0L ICRISTINA [08/06/1996 [Liceul Academia de Stine a Moldove [CHISINAU [CHISINAU ‘S70|BRINZA [CRISTIAN 06/12/1998 [Liceul Academiei de Stinte a Moldovel [CHISINAU [CHISINAU ‘371 |BUTMALAT DAN [24/02/1998 Liceul Academiel de Stints a Motdovel [CHISINAU [CHISINAU 372|BUZU NATALIA [2006/1898 [Liceul Academiel de Stings a ordovel [CHISINAU [CHISINAU 373]CICATI [CAROLINA 13/06/1998 [Liceul Academiei de Stinje a Mokiovel [CHISINAU [CHISINAU STAICOTELEA [VLADISLAV [06/07/1998 [Liceul Academiei de Stn(s a Moldovel [CHISINAU CHISINAU STBIESANU MARIA 20411899 [Liceul Academie de Stings a NoKover [CHINO [CHISINEU 376[GIRLEA JADELINA 1010671898 [Liceul Academiei de Stinte @ Moidovel [CHISINAU [CHISINAU ‘377GUZUN [VLAD 13/02/1998 [Liceul Academie! de Stinje a Moldover [CHISINAU [CHISINAU ‘378|MERIACRI____|VICTOR. [0110771969 [Liceut Academiei de Stinje a Moldover [CHISINAU [CHISINAU araluiqu [CRISTIAN [060671988 [Lica Academe de Stings a Molaove (CHISINAU [CHISINAU S80,NICOLAEV |SANDA-MARIA [25/08/1996 |Liceul Academiei de Stinje a Moldovel [CHISINAU [CHISINAU ‘381|PADURARU [MAI [05/05/7998 [Liceul Academie’ de Stinje a Moldovei [CHISINAU CHISINAU 382PETRASCO [SANDU 08/10/1988 [Liceul Academiei de Sinie@ MolcoveL [CHISINAU [CHISINAU 363]ROTARI DAVID F77/T@98 — [Liceul Academia de Sine a Nolover [CHISINAU [CHISINAU 384] SUVEICI [ANASTASIA ]22/02/1999 [Liceul Academiei de Stinje a Moldovei [CHISINAU [CHISINAU 385[ SAGAN [CATALINA 12/03/1999 [Liceul Academie! de Stinje a Moldovei [CHISINAU [CHISINAU 386|SCHIOPU[NADEJDA 03/1988 [Liceul Academie’ de Stine a Maldovel [CHISINAU CHISINAU 387] UNGUREANU— [ina F8/1171997 —Loeul Academie’ de Stine a Moldovel [CHISINAU [CHISINRU '366]B0LEA [ADELIN [S0VOS71998 |LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEU-PRIM [CHISINAU [CHISINAU 7389|BUGA JRARES-IONUT [06/02/1909 _[ICEUL DE CREATIVITATE $1 INVENTICA PROMETEUPRIM™ [CHISINAU _ [CHISINAU ‘300 BURUIANA IDANIELA [2877177908 [LICEUL DE CREATIVITATE $1 INVENTICR PROMETEU-PRIMT CHISINAU [CHISINAU 391] CATANA, TAN OMOT/1908 |ICEUL DE CREATIVITATE SI INVENTICA "PROMETEU-PRIMT [CHISINAU [CHISINAU '302|CEARCA DANIEL [1270171989 [CICEUL De CREATIVITATE Si INVENTICA PROMETEU-PRIVT [CHISINAU [CHISINAU 393] CHIRICA Uy [1770771988 [CICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEU-PRINT [CHISINAU [CHISINAU 394] CIORNET FLOR 127047998 _|UCEUL DE CREATIVITATE SU NVENTICK PROMETE PRIVT [CHISINAU [CHISINAU 3Q6[ORACAN GRISTIAN [170471996 _[IGEUL DE OREATIVTATE SLINVENTICR PROWETEL-PRIN [CHISINAU [CHISINAU 396[ORECIUN JELENA [0/07/7988 [LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA “PROMETEU-PRINT [CHISINAU [CHISINAU 3e7|FUCAREV__|SILVIU-BOGDAN |o71061998 _|LICEUL DE CREATIVITATE 61 INVENTICA -PROMETEU-PRINE JcHiginAu_|osiginzu ‘308]NAGORNT___ [DMITRI [27/06/1988 [LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PRONETEU-PRINT [CHISINAU [CHISINAU 399] NICHITIN [CATALINA [2571171998 |LIGEUL DE CREATIVITATE SI INVENTICA PROMETEU PRIM [CHISINAU [CHISINAU 400)PULBERE[VLADA [T7TOM@96_[IGEUL DE CREATIVITATE SlINVENTICA"PROMETEU-PRIF [CHISINAU [CHISINAU 401]ROBU TRINA [1770871986 [LICEUL DE CREATIVITATE SI NVENTICA PROMETEUPRIMT [CHISINAU [CHISINAU 402|ROU [ITALTE [03/01/1969 [LICEUL DE CREATIVITATE $IINVENTICA "PROMETEU-PRIMT [CHISINAU [CHISINAU 403|SIMIONOV—|ADELINA [OT7T771908_ |LICEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA PROMETEUPRI [CHISINAU [CHISINAU ‘404/STRUTESCU_ [ELENA [1070671988 [LICEUL DE CREATIVITATE STINVENTICA PROMETEU-PRIMT [CHISINAU [CHISINAU 05] TATARCTUG [VLAD 8711908 [UCEUC DE CREATIVITATE SUNVENTIGK PROWETEU PRI (CHISINAU [CHISINAU] “406| TIMBALIST CATALIN [2010877888 JLICEUL DE CREATIVITATE Sl INVENTICA PROMETEU-PRIMT [CHISINAU [CHISINAU 407|VASIICK [RADU FF77171988_|UCEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA “PROMETEU-PRIN (CHISINAU [CHISINAU 408|VEVERITA [CRISTINA [STWOT/TO68_|UICEUL DE CREATIVITATE SI INVENTIOA ‘PROMETEUPRINE [CHISINAU _ [CHISINAU 409[2MUNCILA ——|TULTAN [2570777988 _|LICEUL DE CREATIVITATE si INVENTICA "PROMETEU PRINT [CHISINAU [CHISINAU Liceul Tehnoiogic Resurse Educafonae gi Trayning Tehnolagie 410]soL0D IECATERINA _|17/01/1969_|(0PT)Beniamin Zeev Hert" Jcriginu_|cHiginAu THi[GONCEAR—NICHITA, 2SI0rTG67 [Liceul Teoretc"Academia COpiio™ [CHISINAU [CHISINAU: 412|JUMIGA _—[VALERIA ——[2a/111988[bceu Teoreic ante Aight” [CHISINAU [CHISINAU 413] TUTUNARU [GHEORGHE [06/06/1968 [Loeu Teoreic Dante Aight” [CHISINAU [CHISINAU 414[GORODILOV_|DARIA {121071998 [LICEUL TEORETIC ‘DIMITRIE CANTEMIR™ [CHISINAU [CHISINAU 415 TANCIUC TRINA 121061998 [LICEUL TEORETIC “DIMITRIE CANTEMIR™ [CHISINAU [CHISINAU 416|3RAESCU[CAMELIA [07/01/1999 |Liceul Teoretic "G.Calinescu" [CHISINAU [CHISINAU A7|TORNEA TULIANA [07/06/1968 Liceul Teoretic"G.Calinescu” [CHISINAU [CHISINAU #19)51VOL INA. [21/10/1968 [Liceul Teoretic "Gaudeamus™ [CHISINAU [CHISINAU 419 CREANG) [SORIN [2410/1998 Liceul Teoretic “Gaudeamus™ [CHISINAU [CHISINAU | 420] CUGOs [CORINA 2106/1896 [Liceul Teoretc "Gaudeamus™ [CHISINAU CHISINAU 421]DUBALARU [DANIEL 7708/1296 [Liceul Teoretc "Gaudeamus™ [CHISINAU [CHISINAU 422 MATIEVSCHT_ [ARTIOM 16/06/1996 [Liceul Teoretic "Gaudeamus™ [CHISINAU [CHISINAU 423] SARAMET —|NICOLAE [07/08/1998 [Liceul Teoretic "Gaudeamus” [CHISINAU [CHISINAU MARIA 424]GRIBINCEA __[MADALINA __|17/03/1996_|Liceul Teortic “Gheorghe Asachit CHISINAU _|cHisiNAU 425|GROSU. [CATALINA [28/12/1968 [Liceu Teorete "Gheorghe Asachr” [CHISINAU [CHISINAU TaN [ALINA 02/0871998 [Liceul Teoretie “Gheorghe Asach” [CHISINAU [CHISINAU 27] [OPA [CRISTIAN [27/05/1998 [Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi" CHISINAU ICHISINEU TRAFZGHERER— [ORISTINA ——[FOTOT666—|Ucou Tenaie"aghe aa CASA JOSAT 429]BRAICOV —[DANIELA 1671171996 [Liceul Teoretc Ton Greanga [CHISINAU [CHISINAU 430[CIBOTARU [LUCIAN [20/08/1998 _|Liceul Teoretio "lon Creanga™ [CHISINAU [CHISINAU 431 /CIOLACU GABRIELA, [22/t0/1988 Liceul Teoretic "lon Creanga (CHISINAU CHISINAU. 432]MOTRESCU —|VLArcU o70871998-[LiceulTeoreti Ton Creange? [CHISINAU [oHISINRU 433|NEAMTUAXAN |LAURALMARIA [31/10/1998 [Licul Teoreti “ion Creanga" [criginau_|cHiginau 494]ROTARU [DANIEL [0612/1996 [Liceul Teoretio“lon Creang ICHISINAU [CHISINAU a35]SCURTU [LAURA [si0a7886 [Liceul Teorec Ton Creanga” [CHISINAU [CHISINAU 35] SHINIUC [SERGI [os s68 Lou Tete Tan Crean CHISINAU [OHSU “437|SOCOLOV VALERIE 08/00"996[iceu Teoretie“fon Creanga (CHISINAU — [CHISINAU wal TACO MIHAELA [1 706G69 [Liceul Teoretc “ion Creanga™ CHISNAU [CHISINAU [TCU [GABRIELA [217171098 [ico Teoreo"on Gresngar CHISNAU [CHISINAU 40) TURCAND [ANA 12/08/1888 [Liceul Teoretic"fon Creanger [CHISINAU [CHISINAU aai|VATAVU MARIUS 1701/1899 [Liceul Teorefc “on Creengar [CHISINAU [CHISINAU 442] COSTIN LAD [2503/1960 |LICEUL TEORETIC IULIA HASDEU™ [CHISINAU [CHISINAU 443DODON [MADALINA [24/08/1998 |LICEUL TEORETIC “IULIA HASDEU™ [CHISINAU [CHISINAU asa|sTRATAN _[ULIANA ovios/ige8_|LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAY __|cHisiNAU_[CHISINAU 245|STAVILA, VALERIA 29/06/1968 [Liceul Teoretc "Mihai Eminescu” CHISINAU [CHISINAU “446)BUROUIA_[MIRELA 14/08/1908 [Liceul Teoretic "Mina Kogainiceand™ [CHISINAU [CHISINAU 447/BORSCL TULA o1r11/1998 Liceul Teoret"N.V.Gogor” [CHISINAU [CHISINAU [BROT MTA [2508/1686 [Liceul Teorete NV Gogo” [CHISINAU [CHISINAU 449} ToNcovIDOVA |vaLERIA 2610511986 Liceul Teorei."N.V.Gogol JcHiginau_|cHiginAu 450)PIDCASISTAIA [ECATERINA [281011999 [Liceu Teorebc"Natala Gheorghir [CHISINAU [CHISINAU 451] PASTUSENCO[AELITA [70871997 —|Liceu Teoretic"Neolee Hilesou Spal? [CHISINAU [CHISINAU 4GZ)SLEICHINA —[ECATERNA — [2004/1998 Losu Teoreie Nisvae Wiesoy Solan [CHISINAU [CHISINAU 483[PINTEA. [DAN [25/08/1998 |LICEUL TEORETIC "V ALECSANDRI" [CHISINAU [CHISINAU | G54] ERMICEV [OAR [2210472000 —|Lceu Teoretio "Vase Luput [GHISINAU—[CHISINKU “4S5|AGAPL DANIEL 10/08/1988 [Liceul Teoretio "Vasile Vaslache™ [CHISINAU [CHISINAU 456/86] [CRISTINA [04/10/1988 Liceul Teoretio Vasile Vasitache™ [CHISINAU [CHISINAU 457|C1UCTUM DUMITRU [07/09/1998 [Liceul Teoretio Vasile Vasitache™ [CHISINAU CHISINAU. 458|HRACOVSCHT [VICTORIA [02/08/1898 [Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar” [CHISINAU [CHISINAU 450]BERESTEAN — |CKTALIN 02/11/1996 [Liceul Teoretic cu profi de arte "Mina Berezovsch™ [CHISINAU CHISINAU. 460] BOCSANEAN [CRISTINA 06/01/1988 [Liceul Teoretic cu profilde arte "Mina Berezovschi™ [CHISINAU [CHISINAU ABi]BRAGA, IWALERIA [07/03/1968 [Liceul Teoretic cu profil de arte “Mihai Berezovschi™ [CHISINAU [CHISINAU 462) CIOBANT, TUDOR [27/04/1989 _|Liceul Teoretic cu profil de arte “Mihail Berezovschi [CHISINAU [CHISINAU 463|GHERCIU [SERGI [24/09/1988 [Liceul Teoretic cu profil de arte “Mihail Berezovsct [CHISINAU [CHISINAU 464] RADUCAN [SORIN 16/10/1998 [Liceul Teoretic cu profil de arte “Mihail Berezovschi [CHISINAU [CHISINAU 465|RESITCA VLADISLAV [12/05/1998 Liceul Teoretio cu profil de arte "Mihail Berezovschi™ [CHISINAU [CHISINAU 486] SAGA [DANIELA 19/01/1989 [Liceul Teoretic European [CHISINAU [CHISINAU 467|VEVERITA [WIHAELA [317017096 [Liceul Teoretc "Bors nga? [CRIULENI|CRIULENT 268] GUZUN [DORINA. 102r1826 Liceul Teoretc MAGDACEST MAGDACESTCRIULENI 460]KALINOVSKI [ANA 7/10/1988 [Insttuja Pubic Liceul Teoretic "Bogdan Patrosicu Hasdew"JDROCHIA[DROCHIA TO]MARCU [CRISTINA [07/08/1886 Insttuja Pubica Liceul Teoreic “Bogdan Petioeicu Hasdeu |DROCHIA —[DROCHIA [SABRINA 4ri|conoRaT __|MARINA 1210311929 _|insttuja Public Liceul Teoretic“Wihai Eminescu" JoRocHiA_|pROCHIA 472] BABIUC INICHITA [0710671968 insttuje Pubica Liceul Teoretc"Dimitie Cantemir™ [EDINET__ JEDINET 473|SANDULEAG [SIMONA [270672000 Instuje Pubica Liceul Teoreic"WiSadoveanu ICUPCIN' — |EDINET a7A[CHIRIAG [LUDMILA [2871171868 [Liceul Teorete"Oimp” ICOSTESTT_|IALOVENT “475|POSTICA_ [ZINAIDA. 18/04/1909 [Liceul Teoretic “Olmp™ [cosTesTi_|IALOVENI 476)BEREGO [VALERA 2/11/1968 Liceul Teoretc "Petre Sletanucar TALOVENI —|IALOVENI 477|GOLOVCO___|DANIELA (02/1699 [Liceul Teoretc "Petre Siefanucat TALOVEN[IALOVENT 478|VELICIUC _|VLADA 8/06/1988 [Liceul Teoretc "Pete Sttanucd™ TALOVENI[IALOVENT Talat ona [2102/1899 —[insttuja Pubicd Liceul Teovets "ors Cazao™ INSPORENT [NISPORENT SOFA VALERIA [0110171880 —Insttufa Pubica Liceul Teoreta "Bors Corser" INISPORENT [NISPOREN -ST]RESETNIC[GATALINA [240671960 [instuje Publed Liceul Teortc "Bors Carso INISPORENT [NISPOREN 482)TELECHI [MARINA 26/08/1998 Insttuja Pubica Liceul Teoreto "Bors Cazacu™ INISPORENI |NISPORENI| 483]URSU IVLADA 03/08/1988 [Insttuja Pubica Liceul Teoretc"Constantn Stee ISOROCA _|SOROGA 484] CODREANU [MIHAELA [0810871996 INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC"ALECU RUSSO™ [COJUSNA_|STRAGENT 485[DAMASCHIN [ALINE [1870171988 [INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC "ALECURUSSO™ [COUUSNA _[STRASENT 466] VRANCEAN, (DALINA [72/08/1998 | NSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETICALECU RUSSO ICOJUSNA |STRASENI ‘T|COVALT TOLETR 370877096 | NSTITUTIA PUBLICA LIGEUL TEORETICTTON VATANANU® ISTRASENT_|[STRASENT 488] GALUSCA |GEORGETA [08/01/1999 _ INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC TON VATAMANUT ISTRASENI_[STRASENI a8] LAZAR lOuGa [S0/0771908_|INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC TON VATAMENUT STRASENT TSTRASENT 4QO[SULANCEA —[ORISTINA —[D61047998_[LIGEUL TEORETIC' VASILE ALECSANDAT [ONGHENT TONGHENT Ea ek JOXANA 24/03/1996 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI [UNGHEN |UNGHENI 492|SANDULEAC__ [OLIVIA [2a107/i@9@—[LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRIT JUNGHEN![UNGHENT Limba Francez& (clase bilingve) Dipléme approfondi de langue francaise 3) CALERA [TEODOR FeOw7T9SE_TLICEUL TEORETIC"MEMINESCU™ BA BAT eafpaR TULA 0171986 [LICEUL TEORETIC"MEMINESCU™ aAL[ eq IEUGENT: 495|IVANOV Nicoua [19/12/1998 _|LICEUL TEORETIC "MEMINESCU Bay [BAL age |MITCOV IDUMITRU — |oev0ar'988[LICEUL TEORETIC “MEMINESCU BAL; [BAL 497] VAS INICOLETA [16/02/1988 [LICEUL TEORETIC "M.EMINESCU™ BALTI IBALTI 496|VRABT INicu 7/03/1996 [LICEUL TEORETIC "MEMINESCU™ BALI [BACT [CATALINA 49a} axXENTI IFRANCESCA {05/12/1998 [Liceul Teoretio “Gheorghe Asachi" cHisinAU_[cnisinau 00/8 VU MAXI 24/07/1988 Liceul Teoretc "Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU Si]CEBAN [CRISTINA [03/03/1999 [Liceul Teoretic"™Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU S02|CEBUC IMADALINA [721087099 —[Liceu Teorte“Gheorghe Reach” CHISINAU [CHISINAU as] CECHINA—[TONELA oena7999-[LceuTeoretic "Gheorghe Asch CHISINAU [CHISINAU ‘SOu|CRETU IMHAELA [06/06/1998 [Liceul Teoretio™ Gheorghe Asac [CHISINAU [CHISINAU 505] DODON INIGOLETA [08/07/1998 —[LceutTeoretic “Gheorghe Asachi [CHISINAU CHISINAU 506]GROSU—[ORISTIAN —[21/00T066 [Lieu Teotetc “Gheorghe Asach (CHISINAU [ORISNKU | 507] GUSAN. DANELA. 09/12/1996 [Liceul Teoretic Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU SOB|LEVINTA _[ALINA 25/07/1988 [Liceul Teoreic “Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU ‘509]NISTOR DANELA [30/10/1988 [Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU SfO]NUNU DIANA i06iGt8 [ioe Teoetc "Gheorghe Asach? [CHISINAU [CHISINAU Sti]OsTROWAN—IULIANA [040771996 LcelTeoreic “Gheorghe Asachr [CHISINAU [CHISINAU Si2|POPUSOI_ [ADRIANA [09/12/1988 [Liceul Teoretic Gheorghe Asachi™ [CHISINAU CHISINAU. S13[SOLONARU |SORINA-SOFIA [101031900 [Lieut Teoretc "Gheorghe Asach [CHISINAU CHISINAU. Si4|STARASCIUG [ECATERINA _|15/07/1996 [Liceul Tearetic Gheorghe Asachi™ [CHISINAU [CHISINAU St5[SAPTEFRATI —[LLIANA 7/03/1998 |LiceulTeoretc "Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU Si6|TEMCIUC [CORINA 9706/1998 [Liceul Teoretc "Gheorghe Asaci [CHISINAU [CHISINAU St7[TONU LIVIAELENA [2510271988 [Lceul Teoreic "Gheorghe Asad [CHISINAU [CHISINAU 518|TROFALA __[SANDA [5108/1988 [Liceul Teoretic “Gheorghe Asach [CHISINAU [CHISINAU [CLAUD s19|TARANU IBOGOAN 3110511998 Liceul Teoretc "Gheorghe Asach cHignAu_|chigNAU 520]VASTLOV __[LAURENTIA _|18/09/1988 Liceul Teoretc"Gheorghe Asachi™ [CHISINAU [CHISINAU S21[CIOBANU [CATALIN [06/03/1896 [Liceul Teoretic"Mihai Eminescu” [CHISINAU [CHISINAU S22] CRETU [CEZAR 4/08/1986 [Liceul Teorete "Mina Eminescu” [CHISINAU [CHISINAU S23)GALAIU ELIZABET [27/2/1800 [Liceul Teoretc"Minai Eminescu” [CHISINAU [CHISINAU 24] COREA IRINA 30/11/1968 [Liceul Teoretc"Minal Eminescu [CHISINAU [CHISINAU 525|MACHEEV [OLGA 07/05/1968 [Liceul Teoretc"Minai Eminescu [CHISINAU [CHISINAU ‘S26]MINDREAN [RADU [20/08/1968 [Liceul Teoretic "Minai Eminescu” [CHISINAU [CHISINAU ‘S27|SOCOLAN [DAN 80171966 [Liceul Teoretc "Minal Eminescut [CHISINAU [CHISINAU 528|STEGARESCU_|VLADA 10471969 [Liceul Teoretc"Winal EminescuT [CHISINAU CHISINAU, 529)B1C1C SERGI [270571668 [Liceul Teoretc"M. Sadoveanut IHINGESTI_JHINCESTI Limba Franceza Dipléme d'études en langue frangaise S30[FTOOT ARINA fav0a71968ILICEUL TEORETIC “STEFAN CEL MARE™ eA Jerr S31[PISLARUG [ELENA loiroerigee[LICEUL TEORETIC “V.ALECSANORT (BALI [ALT 532] GANTEA, MARINA aerr171968 [Liceul Teoretc [cant [CAHUL 533] CERNEL ELENA. featar1868 [Liceul Teoretio™ [cAHUL—[CAHUL 534] CHICIUG ALISA’ fosn6/1868 [Liceul Teoretic™ [cAHUL—[CAHUL 535[CTRJEU VicrORA [3070671968 [Liceul Teoretc"loan Voda [cAHUL —[CAHUL 536[GUIGOVA [LOREDANA [260971998 [Lceu! Teoretic loan Voda [CAHUL ——[CAHUL 537] PANA [ALEXANDRA [3171271987 [Liceul Teoreic"ioan Vode" [CAHUL —[GAHUL 536] PAVEL IDANIELA 1971011988 [Liceul Teoretc “oan Voda [CAHUL—[CAHUL 539)PINZARU_—[TONELA f2rm3/1998 [Liceul Teoretic"loan Voda [caruL—— |CAHUL '540|STRBU VANESSA [2/11/1998 |LICEUL TEORETIC "AMATEEVICr [CAUSENT _[CAUSENT S4i[VEREBCEAN [HEBA faanarige®[LICEUL TEORETIG“AMATEEVICT [CRUSENI —_[CAUSENT S42ILECA, [ANASTASIA [12/10/1988 _[Ceniul de exceleni in economie sifnanfe (CHISINAU [CHISINAU 543[RAMEU IRENATA [0771071968 [Cenirul de excelena in informatica gi tehnologi nformajonale [CHISINAU [CHISINAU JARINA- 544]SMORODINOV _|nasTAsia __|s0/121998 _|centul de excelent in informatica gitehnologiinformationale CHISINAU _| CHISINAU 545|GUTU [LAURA 2708/1988 [Colegiul Najonal de Comer, al ASEM [CHISINAU [CHISINAU S46]ASLANOV—_[VLADA 0108/1988 [insttuja Pubica Liceul Teoretc“Livu Deleanir [CHISINAU [CHISINAU 547] FRECAUTANU [AINA a/0171965 [nstuja Pubic Liceul Teoretic "wiroea Elade™ [CHISINAU [CHISINAU SAGTONTE RENATA 2170871s68[nstiuja PubtCa Liceul Teoretc "Mircea Eade [CHISINAU [CHISINAU ‘S49]SLIPENSKT —_|VICTOR 12/05/1988 —[insttuta Publica Liceul Teoretc "Wircea Eliade” [CHISINAU [CHISINAU '560| SAHARNEAN ao [24/10/1998 institutia Publica Liceul Teoretic “Spru Haret™ [CHISINAU [CHISINAU RINK s51{TMciuc BEATRICE __|12/03/1999 _| nstiuja Pubicd Liceul Teoretic“Spiru Haro” lchiginAU_|cHigiNAU. 552]B0BESCU [RADU [28/09/1998 Instja Pubica Liceul Teoreic"Toader BubUOg™ IBUBUIECI [CHISINAU S53]CATLABUGA [CATALIN 4108/1996 [Lice - Intemat Municipal cu Profl Sporty [CHISINAU [CHISINAU Sea CERNENCHIT [ON a7i77199¢UCEUL De CREATIVTATE SITNVENTICRPRONETEU PROF [cHiSNAU [CHISINAU Szsrucarey __[pau-crisa [ar_[ucEu o& cREATOTATE VENTER PRONETEUPR [cHisinAU[cHgiNAU ICAURA- SS6|FUCAREY _|NICOLETA _|07/06/1996_LIGEUL DE CREATIVITATE SIINVENTICA ‘PRONETEU.PRINT JoHigiNAU |oHigiNAU 557] MADAN. INGHITA [010771998 _[TIGEUL OF CREATIVITATE SI RWVENTICA PRONETEU.PRINF [CHISINAU [CHISINAU EUS IVERONIGA [251067898 — [ool Teoret"Dante Aghia? CHISINAU [CHISINAU SEAIVICOL TALEXANORA [200271908 |LceuTeoetis"Oante Aight? ORISINAU [CHISINAU ‘S60[SEMENIUC [DOINA 1210671998 Liceul Teoretc“Gaudeamus" [CHISINAU [CHISINAU Ser] CUBR VALERIA [021037008 [LceuTeoretic"George Menta” (OHISNAU [CHISINAU SE2|BATOS: IMADALINA [251031998 —[Liceu Teoretio“Gheorghe AsachT” (CHISINAU [CHISINAU SE3|CIUCLEA [MIHAELA [237121966 [Liceul Teoreic “Gheorghe Asach (CHISINAU [CHISINAU 564] DOLGHIL fouca 78/08/1988 [Liceul Teoretc Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAU S65|LUPU [CORINA 29/04/1896 [Liceut Teoret “Gheorghe Asec [CHISINAU [CHISINAU 566] MOISEI JANAMARIA [23/06/1998 [Liceul Teoretic"Gheorghe Asac [CHISINAU [CHISINAU S67] OTEAN JADRIANA [70/12/1908 [Liceul Teoretic "Gheorghe Asacl [CHISINAU [CHISINAU S69) PIRLI IMAGOALENA 10271908 [Lieut Teoreic“Gheorghe Asach ioRISNAU [CHISINAU S60 |PLUGARU_—— [ADRIAN 312/1908[LicelTeorlic "Gheorghe AsachT ioRISNAU [OHSU 70]PUDDU IWALERIA 0871171665 [cou Teoretc “Gheorghe Assch? [CHISINAU —[OHISINAU 571|SMOLNITCH!_|EUGEN MARIUS |o4105/1998 [Liceul Teoretc "Gheorghe Asachi* JchiginAu_|cHiginu S72]VINARL ECATERINA [1410671967 [Doo Teoreic "Gheorghe Asach™ [cHiSINAU[oHISINAU ST3|CALANCEA [ANA [2710771988 [Liceul Teoreic"™Minai Eminescu" [CHISINAU [CHISINAU S74[CURARCIUC [MIHAELA [1610311999 |Lceul Teoretc “Mihai Eminescu" [CHISINAU [CHISINAU ‘S75|IONITA VICTORIA, [1370171989 [Liceul Teoretic “Mihai Eminescu [CHISINAU [CHISINAU | '576|VASILIEV JADELINA, [12/03/1968 [Liceul Teoretic “Mihai Eminescu (CHISINAU [CHISINAU ST7|ZAHARIA [CRISTIAN [14/12/1966 Liceul Teoretc cu prof de arte "Minal BerezowschT™ (CHISINAU [CHISINAU S78] SIMEN [CEZARA [oe09/1688 [Liceul Teoretic cu prof de ate "Niolse Sulac™ [CHISINAU [CHISINAU 57] STAVER VALERA 02/05/1907 [Liceutintemat Republcan de muzica "Ciprian Porumibesca™ [CHISINAU [CHISINAU S80]ARSENE IRINA, 04/12/1808 [Liceul Teoretic "Stefan Holban” [GARPINENT |HINGESTI 581) TULBU [VALERIA [03/03/1999 [Liceul Teoretic “Stefan Holban [CARPINENI [HINCESTI 582] BASOC [CARWELIA _[21/0471868 [Instufa PubicaLicou!Teoreta "Bors Cazaout INISPORENT [NISPOREN] ‘SB3]CHIRTOACA —_[ALINA [2870171988 institutja Publica Liceul Teoret "Boris Cazacu™ INISPORENI [NISPORENI| 584] MIRZA [OLIVIA 21/04/1988 nsttuja Pubic’ Liceul Teocetic"Bor's Cazacut INISPORENI [NISPORENI 585|SECRIERU [ANASTASIA [18/04/1990 _[INSTITUTIA PUBLIC LIGEUL TEORETIC“OUMP™ ISINGEREI_|SINGERE! 586] CUDALB [CATALIN rtorige8 —[INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC "PAN HALIPPAT [CUBOLTA |SINGEREI Limba Franceza ‘Test de connaissance du franga SET|MOCAND SERGI [OSKSISE[nstuja Pubica Liceul Teoretc Spiny Hare [oHIgINAU —[GHISHAL S8e|MITITELU [MIHAELA [0210471996 [Liceul Teoretic"Gaudeamus" [CHISINAU [CHISINAU Limba Franceza (clase bilingve) Test de connaissance du francais SG]TROFIMOV —[GABRIELA [2170771989 [Liceul Teoreic “Gheorghe Asachi [CHISINAU [CHISINAT Limba Germana Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonforenz 590) BARANOVSCHI [ARIUS 28/08/1998 Liceul Teoretc “Mihail Kogalniceanu* icHignAU__|chigiNAU Sei]BAT [DANIEL 2/01/1988 [Liceul Teoretc "Mina Kogainiceanut [CHISINAU [CHISINAU Se2]REAEN [CORA 7106/1966 [ice Teorec "hai Kogaricean.® (CHISINAU [CHISINAU '593[CRECIUN, lovin (05/03/1986 Liceul Teoretic “Minail Kogalniceanu™ [CHISINAU [CHISINAU Se1]DEOROITA [INA 060771888 [Lice Teoretis"Wial Kogsicean CHISINAU [orISINU 3G5)GURD IoREL w/0371888-[LiceuTeoretic"Wial Kogaiceans GHISNAU [CHISINAU Ste |ELNIC [ALE ANDR [25277608 [Leu Tere "Wha Kogalieans™ oHISNAU [CHISINAU ‘597[MILER [CRISTIAN [04/06/1996 [Liceul Teoretic "Minall Kogainiceanu™ [CHISINAU [CHISINAU Ses MUSTEATA [DANIEL 0671171998 [Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu™ [CHISINAU CHISINAU See]PULBERE —[VALERIA 06/0571908 [Liceul Teoretc "Winall Kogainiceanut [CHISINAU [CHISINAU BOO]ROSCA, TULIANA 07/03/1966 [Liceul Teoretc"winal Kogainioganu™ CHISINAU [CHISINAU SOT]SCLIFOS ——_TATIANA [200471998 [Liceul Teoretc "Mina Kogainioganut [CHISINAU [CHISINAU 602|STRATAN TULIAN, [26/09/1998 [Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu™ ICHISINAU [CHISINAU soafTULGARA ——[DUANA 0771060 [cel Teorete"Mhai Kogsincsana™ CHISINAU —[OHISNKU SoaURON oe [170871608 [cou Teorete "Wihal Kogeinoean™ [CHISHAU_[CATSHED BO6|VIPRITCH —PAVEL 1170871868 [Lieut Teoretic "inal Kogainioean [GHIgINKU—[GHISINAU Limba Germana Goethe-Zertifikat 82 O6|DURNEA [ALEXANDRU [240871608 [iceul Teoretic "Mihai Kogdiniceani™ [orignAU_[OHIgAU (607 ZELINSKI ANA-ALISA [02/07/1998 [Liceul Teoretic "Titu Maioresou" [CHISINAU [CHISINAU | Limba Spanioia Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (608) BALAN [EDERA [OS/067I9G9 _[LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA [CHISINAU [CHISINAU 609] BADARAT [ANA MARTA 0470971898 |LICEUL TEORETIC"WIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAT [CHISINAU _ [CHISINAU 610|COROPCEANU_|/ANA 770G71996LICEUL TEORETICWIGUEL DE CERVANTES SRAVEDR™ [CHISINAU [CHISINAU 611] FRUNZA [ANA [os705r1988 [TIGEUL TEORETIC WIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAT [CHISINAU [CHISINAU 12|LUNGU TOUANA PTOMO2Tg89_[LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA [CHISINAU |CHISINAU | Bra[LUPUSOR [DANA OTANA [T0077 990 ~LIGEUC TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES GRAVEDRE™ CHISINAU [CHISINEU 614|MELNIC [GABRIELA 2570271988 _|TICEUL TEORETIC "WGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAT [CHISINAU [CHISINAU 615|MMALACHT [DINU [owo2rT@88_|TIGEUL TEORETIC WIGUEL DE CERVANTES SBAVEDRIT [CHISINAU [CHISINAU 616|OLARU [MIHAELA 1170777996 _|LIGEUL TEORETIC “MIGUEL OE CERVANTES SAAVEDRA [CHISINAU [CHISINAU BI7[POPR INCOLETA [1671277998 _[CCEUL TEORETIC WIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA [CHISINAU _|CHISINAU, @1@]POPOVICL__ |NINELLY [70471998 _[UICEUL TEORETIC WIGUEL OE CERVANTES SAAVEDRA” [CHISINAU [CHISINAU Bra REGUS VR FTVOG7G9EUGEUC TEORETIC "WGUEL DE CERVANTES SAREDA [cHISINKU [CHISINAU 20[ROMASCO MARIA [1270371998 |LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” [CHISINAU [CHISINAU 621] SARBU DANIEL [2370771988 _[UICEUL TEORETIC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” [CHISINAU [CHISINAU 622|SOROCEAN _[DALIA M5IOGITOGB _[LICEUL TEORETIC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAT [CHISINAU _|CHISINAU | @23,VORONUC [AMALIA [2210877998 |LICEUL TEORETIC "WIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA [CHISINAU [CHISINAU Timba Rafiana Certficazione della lingua Raliana OANA eadfauuu lvicToRA__|030711998_|Liceul Teoretic ‘Dante Aighier* cHiginAU _|cHigiNAU e25ICELANT IECATERINA —[07/1271096 [Liceul Teorets"Dante Aight (CHISINAU [CHISINAU | 626|COVBASA [IGOR 6/03/1988 [Liceul Teoretc "Dante Alighier™ [CHISINAU CHISINAU, 627] DUCA, JALEXANDRA [11/08/1998 [Liceul Teoretic"Dante Alighieri [CHISINAU — [CHISINAU 628] GHERWAN [VICTORIA [0710871996 [Liceul Teoretc "Dante Aighir? [CHISINAU [CHISINAU 629]GOLOVACI _[NICOLETA [240871996 [Liceul Teoretc "Dante Aighie? [CHISINAU [CHISINAU 30] LOGHIN INICOLETA [02/12/1986 [Liceul Teoretic "Dante Aighier™ [CHISINAU [CHISINAU 631] MALIC. FULGA. [2/11/1996 [Liceul Teoretc"Dante Aighier™ [CHISINAU [CHISINAU 832|SANSON _[ANISOARA [03/07/1996 [Lice Teoretc "Dante Aighler™ [CHISINAU [CHISINAU 633|SAU MARIUS. [26/09/1988 Liceul Teoretic "Dante Alghier™ [CHISINAU [CHISINAU 234 SARBT DANIEL 07/1998 Luce Teore "Dante Algher™ [CHISINAU —[CRIgNAU a35|STREGH —[DANIELA [6/001968 [Leu Tere "Dane Alghier™ GHISNAU [CHISINAU 636|VASLIEV —_[VALERT osi04/1988 —[iceu!Teoreic"DanteAlighier™ [CHISINAU [CHISINAU 637] VRABIE ANA 2610471998 [Liceul Teoreic"Dante Alighier™ [CHISINAU [CHISINAU