Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE ADMINISTRAIE I AFACERI
1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRATIVE
1.4 Domeniul de studii TIINE ADMINISTRATIVE
1.5 Ciclul de studii LICEN
1.6 Programul de studii/Calificarea ADMINISTRAIE PUBLIC

2.Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei ACHIZIII PUBLICE
2.2 Titularul activitilor de curs Lector univ.dr. CIMPOERU DAN
2.3 Titularul activitilor de seminar Lector univ.dr. CIMPOERU DAN
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
sptmn
3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 2
nvmnt
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 26
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 3
Examinri 1
Alte activiti .................................................. -
3.7 Total ore studiu individual 60
3.9 Total ore pe semestru 120
3.10 Numrul de credite 4

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului Sal de curs
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului Sal de seminar

6.Competene specifice accumulate


Competene profesionale C1. Utilizarea conceptelor i principiilor fundamentale de organizare i
funcionare a structurilor administrative pentru inseria profesional n instituii
publice i/sau private - 2/4 ECTS
C2. Identificarea i aplicarea dispoziiilor legale cu privire la sistemul
administrativ, inclusiv iniierea i formularea de propuneri de acte normative
i/sau administrative - 2/4 ECTS
Competene transversale
7.Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei - nsuirea noiunilor de baz cu privire la achiziiile publice, remedii i cile de
atac
7.2 Obiectivele specifice - nelegerea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public;
- dobndirea cunotinelor fundamentale privind regimul juridic al achiziiilor
publice;
- nelegerea sistemului remediilor i cilor de atac n domeniul achiziiilor
publice;
- corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic;
- capacitatea de a interpreta legislaia n domeniu.

8.Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Noiuni generale privind achiziiile publice (I) Prelegere participativ
Reglementare Dezbateri
Scopul i principiile achiziiilor publice
Tipuri de contracte de achiziie public
2. Noiuni generale privind achiziiile publice (II) Prelegere participativ
Domeniul de aplicare al legislaiei specifice achiziiilor publice Dezbateri
Praguri. Revizuirea pragurilor
3. Contractul de achiziie public Prelegere participativ
Definiia i trsturile contractului de achiziie public Dezbateri
Prile contractului de achiziie public
Tipurile de contracte de achiziie public
4. Reguli generale de participare i desfurare a procedurilor de achiziie Prelegere participativ
Reguli generale privind operatorii economici Dezbateri
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicrilor
5. Proceduri de atribuire a contractului de achiziie public (I) Prelegere participativ
Licitaia deschis Dezbateri
Licitaia restrns
Dialogul competitiv
Parteneriatul pentru inovare
6. Proceduri de atribuire a contractului de achiziie public (II) Prelegere participativ
Negocierea cu publicare prealabil Dezbateri
Negocierea fr publicare prealabil
Concursul de soluii
Achiziia direct
7. Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie public Prelegere participativ
Acordul-cadru Dezbateri
Sistemul dinamic de achiziii
Licitaia electronic
8. Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziie Prelegere participativ
public (I) Dezbateri
Consultarea pieei
mprirea pe loturi
Reguli de publicitate i transparen
Elaborarea documentaiei de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare i selecie
9. Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziie Prelegere participativ
public (II) Dezbateri
Criterii de atribuire
Garania de participare
Garania de bun execuie
Documentul unic de achiziie european. E-Certis
Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i certificarea de ctre organisme de
drept public sau privat
10. Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziie Prelegere participativ
public (III) Dezbateri
Cataloage electronice
Ajustarea preului
Atribuirea contractelor de achiziie public i ncheirea acordurilor-cadru
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidailor/ofertanilor
Raportul procedurii de atribuire i dosarul achiziiei
11. Executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru Prelegere participativ
Subcontractarea Dezbateri
Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru
Prelungirea duratei contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de
regularitate
Finalizarea contractului de achiziie public
12. Procedura administrativ-jurisdicional n faa Consiliului Naional de Prelegere participativ
Soluionare a Contestaiilor (I) Dezbateri
Persoana care se consider vtmat
Situaia terului prejudiciat
Problema pluralitii de contestaii
Notificarea prealabil
13. Procedura administrativ-jurisdicional n faa Consiliului Naional de Prelegere participativ
Soluionare a Contestaiilor (II) Dezbateri
Suspendarea dreptului de a ncheia contractul ca urmare a notificrii prealabile
Termenul de contestare i efectele contestaiei
Coninutul contestaiei
Soluionarea contestaiei
14. Sistemul de remedii judiciare Prelegere participativ
Contestaia formulat pe cale judiciar Dezbateri
Soluionarea litigiilor n instana de judecat
Constatarea nulitii absolute a contractelor de achiziie public
Bibliografie
1. Dan Cimpoeru, Achiziii publice. Concesiuni. Remedii i ci de atac. Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2016
2. erban Daniel Dumitru, Jurispruden comenatat n materia achiziiilor publice, Vol. I i II, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2009 i
2011;
3. S. Arrowsmith at al, EU Public Procurement Law: An Introduction, p. 38
(https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/eupublicprocurementlawintroduction.pdf)
4. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de abrogare a
Directivei 2004/18/CE
5. Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor
administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse
si a contractelor publice de lucrari
6. Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative
referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati n
sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor
7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac n materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de
concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Noiuni generale privind achiziiile publice (I) Dialog
Reglementare Exemplificare
Scopul i principiile achiziiilor publice Studiu de caz
Tipuri de contracte de achiziie public Problematizare
2. Noiuni generale privind achiziiile publice (II) Dialog
Domeniul de aplicare al legislaiei specifice achiziiilor publice Exemplificare
Praguri. Revizuirea pragurilor Studiu de caz
Problematizare
3. Contractul de achiziie public Dialog
Definiia i trsturile contractului de achiziie public Exemplificare
Prile contractului de achiziie public Studiu de caz
Tipurile de contracte de achiziie public Problematizare
4. Reguli generale de participare i desfurare a procedurilor de achiziie Dialog
Reguli generale privind operatorii economici Exemplificare
Reguli de evitare a conflictului de interese Studiu de caz
Reguli aplicabile comunicrilor Problematizare
5. Proceduri de atribuire a contractului de achiziie public (I) Dialog
Licitaia deschis Exemplificare
Licitaia restrns Studiu de caz
Dialogul competitiv Problematizare
Parteneriatul pentru inovare
6. Proceduri de atribuire a contractului de achiziie public (II) Dialog
Negocierea cu publicare prealabil Exemplificare
Negocierea fr publicare prealabil Studiu de caz
Concursul de soluii Problematizare
Achiziia direct
7. Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie public Dialog
Acordul-cadru Exemplificare
Sistemul dinamic de achiziii Studiu de caz
Licitaia electronic Problematizare
8. Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziie Dialog
public (I) Exemplificare
Consultarea pieei Studiu de caz
mprirea pe loturi Problematizare
Reguli de publicitate i transparen
Elaborarea documentaiei de atribuire
Oferte alternative
Criterii de calificare i selecie
9. Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziie Dialog
public (II) Exemplificare
Criterii de atribuire Studiu de caz
Garania de participare Problematizare
Garania de bun execuie
Documentul unic de achiziie european. E-Certis
Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i certificarea de ctre organisme
de drept public sau privat
10. Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de Dialog
achiziie public (III) Exemplificare
Cataloage electronice Studiu de caz
Ajustarea preului Problematizare
Atribuirea contractelor de achiziie public i ncheirea acordurilor-cadru
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidailor/ofertanilor
Raportul procedurii de atribuire i dosarul achiziiei
11. Executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru Dialog
Subcontractarea Exemplificare
Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru Studiu de caz
Prelungirea duratei contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de Problematizare
regularitate
Finalizarea contractului de achiziie public
12. Procedura administrativ-jurisdicional n faa Consiliului Naional de Dialog
Soluionare a Contestaiilor (I) Exemplificare
Persoana care se consider vtmat Studiu de caz
Situaia terului prejudiciat Problematizare
Problema pluralitii de contestaii
Notificarea prealabil
13. Procedura administrativ-jurisdicional n faa Consiliului Naional de Dialog
Soluionare a Contestaiilor (II) Exemplificare
Suspendarea dreptului de a ncheia contractul ca urmare a notificrii prealabile Studiu de caz
Termenul de contestare i efectele contestaiei Problematizare
Coninutul contestaiei
Soluionarea contestaiei
14. Sistemul de remedii judiciare Dialog
Contestaia formulat pe cale judiciar Exemplificare
Soluionarea litigiilor n instana de judecat Studiu de caz
Constatarea nulitii absolute a contractelor de achiziie public Problematizare
Bibliografie
1. Dan Cimpoeru, Achiziii publice. Concesiuni. Remedii i ci de atac. Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2016
2. erban Daniel Dumitru, Jurispruden comenatat n materia achiziiilor publice, Vol. I i II, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2009 i
2011;
3. S. Arrowsmith at al, EU Public Procurement Law: An Introduction, p. 38
(https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/eupublicprocurementlawintroduction.pdf)
4. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de abrogare a
Directivei 2004/18/CE
5. Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor
administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse
si a contractelor publice de lucrari
6. Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative
referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati n
sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor
7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac n materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de
concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei este coroborat cu ateptrile compartimentelor de achiziii publice din instituiile publice

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
Verificare sistem gril, subiecte
Asimilarea informaiilor predate
cu 3 variante de rspuns din 80% (8 puncte)
10.4 Curs la curs
care una singur este corect
Punctaj din oficiu 10% (1 punct)
Testare continu pe parcursul
Aprofundarea noiunilor i semestrului
10.5 Seminar/laborator instituiilor juridice predate la Prezen 10% (1 punct)
curs Atitudine proactiv
Participare la dezbateri
10.6 Standard minim de performan
Obinerea notei 5 (cinci).
Acumularea unui punctaj total de minim 5 puncte n urma evalurii finale i a evalurii pe parcursul semestrului. Punctajele
corespunztoare evalurii pe parcursul semestrului ce au fost obinute, se acord indiferent de punctajul obinut la evaluarea
final.
Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar
Data completrii Lector univ.dr. Dan CIMPOERU Lector univ.dr. Dan CIMPOERU
01.10.2016
......................... .........................
Semntura Directorului DSEA
Data avizrii n DSEA
Conf.univ.dr. Anca BRATU
.........................
.........................
ANEX LA FIA DISCIPLINEI

b. Evaluare mrire de not

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
Verificare sistem gril, subiecte
Asimilarea informaiilor predate
cu 3 variante de rspuns din 80% (8 puncte)
10.4 Curs la curs
care una singur este corect
Punctaj din oficiu 10% (1 punct)
Testare continu pe parcursul
Aprofundarea noiunilor i semestrului
10.5 Seminar/laborator instituiilor juridice predate la Prezen 10% (1 punct)
curs Atitudine proactiv
Participare la dezbateri
10.6 Standard minim de performan
Obinerea notei 5 (cinci).
Acumularea unui punctaj total de minim 5 puncte n urma evalurii finale i a evalurii pe parcursul semestrului. Punctajele
corespunztoare evalurii pe parcursul semestrului ce au fost obinute, se acord indiferent de punctajul obinut la evaluarea
final.
Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar
Data completrii Lector univ.dr. Dan CIMPOERU Lector univ.dr. Dan CIMPOERU
01.10.2016
......................... .........................
Semntura Directorului DSEA
Data avizrii n DSEA
Conf.univ.dr. Anca BRATU
.........................
.........................

c. Evaluare restan

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
Verificare sistem gril, subiecte
Asimilarea informaiilor predate
cu 3 variante de rspuns din 80% (8 puncte)
10.4 Curs la curs
care una singur este corect
Punctaj din oficiu 10% (1 punct)
Testare continu pe parcursul
Aprofundarea noiunilor i semestrului
10.5 Seminar/laborator instituiilor juridice predate la Prezen 10% (1 punct)
curs Atitudine proactiv
Participare la dezbateri
10.6 Standard minim de performan
Obinerea notei 5 (cinci).
Acumularea unui punctaj total de minim 5 puncte n urma evalurii finale i a evalurii pe parcursul semestrului. Punctajele
corespunztoare evalurii pe parcursul semestrului ce au fost obinute, se acord indiferent de punctajul obinut la evaluarea
final.
Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar
Data completrii Lector univ.dr. Dan CIMPOERU Lector univ.dr. Dan CIMPOERU
01.10.2016
......................... .........................
Semntura Directorului DSEA
Data avizrii n DSEA
Conf.univ.dr. Anca BRATU
.........................
.........................